A A A A A A A A A A A

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A A A A A A A A A A A"

Transkript

1 LYS 4 TARİH TESTİ 1. Bu testte 44 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Tarih Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Türkiye de Cumhuriyet kaç tarihinde ilan edildi? sorusuna cevap vermede tarihte en çok yardımcı olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Paleografya B) Etnografya C) Kronoloji D) Epigrafya E) Nümizmatik 4. Orta Asya da I. Göktürk Devleti nin kurulması sonucunda batıya göç ederek Orta Avrupa da bir Türk Devleti kuran, aşağıdakilerden hangisidir? A) Uygur B) Akhun C) Kutluk D) Avar E) Hazar 2. Tarihte ilk siyasi örgütlenme aşağıda belirtilen yerlerin hangisinde gerçekleştirilmiştir? A) Mezopotamya B) Anadolu C) Türkistan D) Yunanistan E) Hindistan 3. Kavimler Göçü sonucunda aşağıdaki mezheplerden hangisi daha geniş kitleleri etki alanına katmayı başarmıştır? A) Calvenizm B) Katolik C) Protestan D) Ortodoks E) Anglikanizm 5. I. Yuğ II. Kurgan III. Kurultay IV. Balbal V. Kopuz Yukarıdaki kavramlardan hangisi İslam dininin kabul edilmesinden önce Orta Asya da yaşayan Türklerin devlet yönetimi ile ilgilidir? A) I B) II C) III D) IV E) V TÖDER 1

2 6. İslam dininin kabul edilmesinden önce Orta Asya da çeşitli uygarlıklar kuran Türkler, I. Kafkaslar II. Mısır III. Avrupa gibi yerlerden hangilerine göç etmişlerdir? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 9. Türk İslam Tarihi sürecinde eğitim ve öğretimin ilk defa kurumsallaştırılması aşağıdaki hangi devlet döneminde gerçekleştirilmiştir? A) Gazneliler B) Karahanlılar C) Anadolu Selçukluları D) Memlüklüler E) Eyyübiler 7. Müslümanlar arasında ilk ganimet paylaşımının yaşandığı gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A) Hudeybiye Antlaşması nın imzalanması B) Bedir Savaşı nın yaşanması C) Akabe Biat görüşmelerinin gerçekleştirilmesi D) Mekke nin fethedilmesi E) Veda Haccı nın yaşanması 10. I. Hutbe okutulması II. Kılıç kuşanma töreninin yapılması III. Para bastırılması Türk İslam devletlerinde bağımsız bir devlet kurulduğu yukarıdakilerden hangileriyle kanıtlanmaktadır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III 8. Aşağıdaki yerlerin hangisinde, İslamiyet in tanıtılmasında ve Müslümanlığın kabul edilmesinde Türklerin etkisinden söz edilemez? A) Kafkaslar B) Anadolu C) Kuzey Afrika D) Balkanlar E) Hindistan 11. Aşağıdaki Türk İslam devletlerinden hangisinde donanma oluşturulmuştur? A) Timurlular B) Anadolu Selçukluları C) Karahanlılar D) Akkoyunlular E) Harzemşahlılar TÖDER 2

3 12. Kutalmışoğlu Süleymanşah İznik i aşağıdaki siyasi güçlerin hangisinden almıştır? A) Bizans İmparotorluğu B) Memlük Sultanlığı C) Büyük Selçuklu Devleti D) Safevi Devleti E) Trabzon Rum Devleti 15. Hümanisterin en önemlilerinden biri de Shakespeare dir. Eski eserleri inceleyerek onlardan yararlanmış, konularını tarihten alarak Hamlet, Romeo ve Juliet gibi eserlerini kaleme almıştır. Yeniçağ sürecindeki bu ünlü hümanist aşağıdaki hangi ülkede Rönesans hareketlerine öncülük etmiştir? A) İspanya B) Fransa C) İngiltere D) Portekiz E) Almanya 13. Ortaçağ sürecinde Avrupa nın çok geniş bir bölümünde, I. Katedral II. Manastır III. Şato gibi mimari yapılardan hangileri yaygın olarak görülmüştür? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 16. Osmanlı Devleti nin Kuruluş Dönemi nden itibaren cülûs bahşişi dağıtım geleneğini başlatmasının doğrudan aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir? A) Hukuksal B) Dinsel C) Bilimsel D) Kültürel E) Askeri 14. Ortaçağ boyunca siyasal varlığını sürdüren Bizans İmparatorluğu aşağıdaki hangi devletle olan mücadelelerinde başarılı olamayınca, 1096 ile 1270 yılları arasında süren Haçlı Seferleri başlamıştır? A) Osmanlı Devleti B) İlhanlı Devleti C) Harzemşah Devleti D) Emevi Devleti E) Büyük Selçuklu Devleti 17. XIII. yüzyılın sonlarında Anadolu da Osmanoğulları gibi birçok Türk Beyliği nin kurulmasına ortam hazırlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A) Haçlı Seferlerinin sona ermesi B) Coğrafi Keşiflerin başlaması C) Altın Orda Devleti nin yıkılması D) Anadolu nun Moğol istilasına uğraması E) Dandanakan Savaşı nın yaşanması TÖDER 3

4 18. Önce II. Mehmed ardında da II. Bayezid dönemlerinde Hicaz su yollarının tamir edilmesi teklifinin reddedilmesi, Osmanlı Devleti ni aşağıdaki devletlerden hangisiyle karşı karşıya getirmiştir? A) Safevi B) Memlük C) Karakoyun D) Babür E) Altın Orda 21. XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti aşağıdaki hangi ülkeyle yaptığı antlaşmanın sonucunda Bağdat, Erivan, Azerbaycan, Tebriz gibi yerleri egemenliği altına almıştır? A) İlhanlı B) Memlük C) İran D) Akkoyun E) Rusya 19. Aşağıdaki devletlerden hangisi, Osmanlı Devleti nin başkenti İstanbul da elçi bulundurma hakkını diğerlerinden daha önce elde etmiştir? A) Rusya B) Fransa C) Venedik D) İngiltere E) İran 22. Osmanlı Devleti nde görülen aşağıdaki kurumlardan hangisinin giderleri vakıf gelirleriyle karşılanmamıştır? A) İmaretlerin B) Medreselerin C) Darüşşifaların D) Külliyelerin E) Kapıkulu Ocağı nın 20. Şahkulu Ayaklanması ndan sonra Osmanlı tahtında yaşanan gelişme aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Fatih in ölümü üzerine II. Bayezid in Osmanlı tahtına çıkması B) II. Bayezid in tahttan indirilmesi ve I. Selim in hükümdar ilan edilmesi C) I. Selim in ölümü üzerine I. Süleyman ın tahta çıkması D) I. Süleyman ın ölümü üzerine II. Selim in hükümdar ilan edilmesi E) III. Murad ın ölümü üzerine III. Mehmed in hükümdar olması 23. I. Defterdar II. Nişancı III. Kazasker IV. Reisülküttap Osmanlı bürokrasisini oluşturan Kalemiyye grubunun divan örgütündeki temsilcileri arasında yukarıdakilerden hangileri yer almaktadır? A) I ve IV B) II ve IV C) I, II ve IV D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV TÖDER 4

5 24. Osmanlı Devleti nde iltizam sisteminin uygulanmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Vezirlerin yönetimdeki etkisini artırmak B) Sınırların genişletilmesini sağlamak C) Nakit paraya olan gereksinimini karşılamak D) Tımarlı sipahilerin sayısını artırmak E) Devlet toplum bütünleşmesini gerçekleştirmek 27. İlmiye grubunun devlet işlerine karışmasını engellemeye çalışmıştır. Kapıkulu ordusu yerine yeni bir askeri örgütlenme kurmaya çalışmıştır. Merkezi İstanbul dan kaldırarak nüfusunun büyük çoğunluğu Türk olan Anadolu ya taşımak istemiştir. Saray dışı evlilik yapmıştır. XVII. yüzyılda yukarıda sözü edilen gelişmeleri gerçekleştirmek için girişimlerde bulunan Osmanlı hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? A) IV. Murad B) II. Osman C) I. Ahmed D) Sultan İbrahim E) III. Mehmed 25. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti nin merkez teşkilatındaki görevlilerden biri değildir? A) Reisülküttap B) Şehremini C) Beylerbeyi D) Yeniçeri Ağası E) Taht Kadısı 28. Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılda yaptığı Petervaradin Savaşı nı aşağıdaki siyasal güçlerden hangisine karşı kaybetmiştir? A) Avusturya B) İngiltere C) İran D) Fransa E) Lehistan 26. XVII. yüzyılda Osmanlı kara ordularının yetersizliğinin kesin olarak anlaşıldığı gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A) Bucaş Antlaşması nın imzalanması B) Vasvar Antlaşması nın imzalanması C) Girit Adası nın kuşatılması D) Çehrin Antlaşması nın imzalanması E) Karlofça Antlaşması nın imzalanması 29. Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi İnkılabı sonucunda yaşanan gelişmelerden biri değildir? A) Seri üretime geçilmesi B) İşçi sınıfının ortaya çıkması C) Sömürgeciliğin hız kazanması D) Çok uluslu imparatorlukların sona ermesi E) Hammadde ve pazar ihtiyacının artması TÖDER 5

6 30. III. Selim döneminde yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, II. Mahmud döneminde devam ettiği söylenemez? A) Yerli mal kullanımının teşvik edilmesi B) Avrupa nın önemli şehirlerinde elçilikler açılması C) Rusya ile yapılan savaşların devam etmesi D) Nizam ı Cedid birliklerinin etkinliklerini sürdürmesi E) Yabancı dil derslerinin okutulması 33. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşları sürecinde yaşanmıştır? A) Tehcir Kanunu nun çıkarılması B) Selanik şehrinin Yunanlıların eline geçmesi C) Mehmed Reşad ın padişah olması D) Doğu Rumeli nin Bulgaristan a bağlanması E) Girit e Hıristiyan bir vali atanması 31. Osmanlı Devleti nde aşağıdakilerden hangisiyle yabancı uyruklulara şirket ve banka kurma hakkı tanınmıştır? A) Kanunnâme i Âl i Osman B) Sened i İttifak C) Tanzimat Fermanı D) Islahat Fermanı E) Kanun u Esasî 32. Osmanlı Devleti nin Dömeke Meydan Savaşı nda yenilgiye uğrattığı devlet aşağıdakilerden hangisidir? A) Yunanistan B) Bulgaristan C) Sırbistan D) Romanya E) Karadağ 34. Almanya nın Osmanlı Devleti ni müttefiki olarak I. Dünya Savaşı na sokmak istemesinde aşağıda verilen hangi özelliği daha çok belirleyici olmuştur? A) Askeri gücü B) Ekonomik yapısı C) İmparatorluk niteliği D) Savaş deneyimi E) Halifelik nüfuzu TÖDER 6

7 35. I. Polonya II. Danimarka III. Norveç Yukarıdaki ülkelerden hangileri II. Dünya Savaşı sürecinde Almanya nın işgaline uğramıştır? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 38. Aşağıda verilen hangi konferansın sonucunda Birleşmiş Milletler resmen kurulmuştur? A) Yalta B) Kahire C) Potsdam D) San Francisco E) Moskova de genç yaşta tahta geçen İmparator Mutsuhito nun aydınların Batı tarzı yenilikler yapılması düşüncesine destek vermesiyle Japonya da hızlı bir reform süreci başlamış ve Japonya kısa sürede dünyanın güçlü devletleri arasında yer almıştır. Japonya daki bu reform süreci aşağıdaki adlardan hangisiyle anılmaktadır? A) Kuril Harekatı B) Meiji Resterasyonu C) Şogun Reformu D) Şinto Rönesansı E) Avrupa harekatı 39. Truman Doktrini nin öngördüğü üzere ABD nin askeri yardım yaptığı iki ülke aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Yunanistan Polonya B) Türkiye Yunanistan C) Macaristan Romanya D) Türkiye Bulgaristan E) Polonya Yugoslavya 37. Stalin tarafından 1947 yılında Marshall Planı na karşıt bir girişim olarak kurulan Komünform Birliği ne aşağıdaki hangi ülkenin komünist parti lideri katılmamıştır? A) Polonya B) Almanya C) Fransa D) Yugoslavya E) İtalya 40. Avrupa Ekonomik Topluluğu aşağıda verilen hangi antlaşma ile kurulmuştur? A) Versay B) Roma C) Lizbon D) Ankara E) Maastricht TÖDER 7

8 41. Soğuk Savaş Dönemi nden Yumuşama Dönemi ne girilmesinde, I. Avrupa ülkeleri tarafından Helsinki Nihaî Senedi nin yayımlanması II. ABD ile SSCB arasında silahsızlanma antlaşmalarının yapılması III. Vietnam Savaşı nın başlaması gelişmelerinden hangileri etkili olmamıştır? 43. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde Türk Silahlı Kuvvetleri görev yapmamıştır? A) Kore B) Lübnan C) Somali D) Afganistan E) Tunus A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 42. Aşağıda verilen hastalıklardan hangisinin günümüzde yaygın bir biçimde insanları etkilediği söylenemez? A) Grip B) Sars C) AIDS D) Kabakulak E) Kırım Kongo 44. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Ekonomik İş Birliği nin üyelerinden biri değildir? A) Türkiye B) Rusya C) Suriye D) Yunanistan E) Ukrayna TÖDER 8

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir.

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir. OSMANLI PADİŞAHLARI Kuruluş Dönemi; 1. Osman Bey (1299-1324) Kayı Aşiretini, aşiretten beyliğe dönüştüren, devletin temellerini atan kişidir. Bizans a yönelik fetih hareketleri yaparak sınırları genişletmiştir.

Detaylı

MUTHIS NOTLAR MUTLAKA PAYLAŞALIM

MUTHIS NOTLAR MUTLAKA PAYLAŞALIM MUTHIS NOTLAR MUTLAKA PAYLAŞALIM KPSS TARİH - OSMANLI TARİHİ PART 3 1- İlk Osmanlı Padişahı Osman Bey dir. 2- Osmanlıların ilk başkenti İznik tir. 3- Osmanlılarda ilk defa beylikten devlete geçiş Orhan

Detaylı

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri LİSANS Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri Bu soruları görün, KPSS sorununu çözün... İÇİNDEKİLER İslamiyet Öncesi Türk Tarihi... Türk - İslam Devletleri... Türkiye Tarihi... Osmanlı Devleti Kuruluş ve

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) TAR 107 ESKİÇAĞ TARİHİ I (2+0) 2,3 Mezopotamya nın coğrafi

Detaylı

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir.

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ve TÜRK DEVRİMİ Birinci Bölüm Temel Kavramlar Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti ni yıkan Batılı emperyalist devletlere karşı verilmiş bir bağımsızlık savaşı sonucu kurulmuş

Detaylı

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI Orta Asya: Türklerin dünya üzerinde ilk kez görüldükleri yerdir. Türklerin anavatanıdır. Orta Asya nın Coğrafi Özellikleri: Yükseltisi fazla, deniz

Detaylı

TARİH ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI DENEME. Diğer sayfaya geçiniz.

TARİH ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI DENEME. Diğer sayfaya geçiniz. TARİH 1. DENEME ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI 1. Öğrencilerine tarih yazımını yemek yapmaya benzeterek anlatan bir tarih öğretmeni, yemeğe konulacak malzemenin çürüyüp bozulmamış olmasına dikkat

Detaylı

TARİH DERS KİTAPLARINDA SAVAŞ KONULARININ ANLATIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Özgür AKTAŞ *

TARİH DERS KİTAPLARINDA SAVAŞ KONULARININ ANLATIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Özgür AKTAŞ * ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ISSN: 1308 9196 Yıl : 6 Sayı : 14 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ ÖZEL SAYISI 2013 TARİH DERS KİTAPLARINDA SAVAŞ KONULARININ ANLATIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Detaylı

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ÜNİTE 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Bilgi Köşesi Notlar XVIII. YY DA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ XVIII. YüZYILDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETi NiN GENEL DURUMU

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ - Tarih ALAN (4 Soru) - Sosyal bilgiler ALAN (2 Soru) - KPSS Genel Kültür (3 Soru) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Notları ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ AHMET TÜTÜNCÜ (Tarih Öğretmeni) 2014 http://www.rehberlik.biz.tr

Detaylı

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ... KPSSCini.com www.kpsscini.com İÇİNDEKİLER GENEL TARİH İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...47 OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ.48

Detaylı

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ Tayfun NASUHBEYOĞLU Ekim 2008/İstanbul İçindekiler Giriş Balkan Coğrafyası Balkan Kavimlerinin Kökleri 1. Osmanlı Öncesi Balkanlar 1.1. Yunan ve Roma Medeniyeti 1.2. Doğu

Detaylı

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA 20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA SAVAŞIN NEDENLERİ: 1. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) 1. Sanayi İnkılâbının etkisiyle büyük devletlerin ham madde ve pazar yarışına hız vermesi 2. Sömürgecilik 3. Milliyetçilik akımın

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)

V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) 1. KONU: XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA ASYA VE AVRUPA 2. KONU: II. MAHMUT DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI 3. KONU: TANZİMATTAN MEŞRUTİYETE 4. KONU: OSMANLI DEVLETİ NDE ANAYASAL

Detaylı

Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922)

Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) ÜNİTE 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) XIX. YüZYıL BŞLRıN SY VE VRUP vrupa evletlerinin Genel Politikaları İNGİLTERE XIX. yüzyılın en güçlü devleti

Detaylı

TG 8 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

TG 8 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG 8 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

GÖÇLERİN NE DENLERİV E SONUÇLAIR

GÖÇLERİN NE DENLERİV E SONUÇLAIR BÖLÜM GÖÇLERİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI BÖLÜM Test 1 Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları 1. İnsanların doğal, ekonomik, sosyal ve siya- 3. Aşağıdaki grafikte beş ülke nüfusunun doğum ölüm ve artış oranları verilmiştir.

Detaylı

à Yurt edinmek amaçlı ilk akınları 1015 ten itibaren Oğuzlar yapmıştır.1048 Pasinler zaferi Bizans la ilk savaş olmuştur.

à Yurt edinmek amaçlı ilk akınları 1015 ten itibaren Oğuzlar yapmıştır.1048 Pasinler zaferi Bizans la ilk savaş olmuştur. 3.ÜNİTE: TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK ANADOLU-ANAYURT Anadolu ya ilk Türk akınları: à IV.yy.da Hunlar VI yy.da Sabarlar ( Sibirler) tarafından yapılmıştır. à Yurt edinmek amaçlı ilk akınları 1015 ten itibaren

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2008 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 5 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KONULAR : İN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ A. HÜKÛMETLER ARASI 1. Askerî Örgütler 2. Siyasi Örgütler 3. Ekonomik Örgütler B. HÜKÛMET DIŞI BU SONUNDA AŞAĞIDAKİLERİ YAPABİLİRSİNİZ.

Detaylı

Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ

Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ Ünite 3 İLK TÜRK DEVLETLERİ ÜNİTE 3 İLK TÜRK DEVLETLERİ Bilgi Köşesi KAVRAMLAR Balık: Eski Türklerde şehirlere verilen addır. Ordubalık, Beşbalık vb. Balbal: Türklerde bir ölünün kahramanlıklarını göstermek

Detaylı

9.Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK

9.Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK 9.Sınıf TARİH Her Ünitede 8 farklı ETKİNLİK Özgün Soru ve yanıtları, araştırma konuları ve bulmacalar Ünite konularına uygun kavramlar ve bilgi köşeleri Konular MEB müfredatına uygun hazırlanmıştır. HALİL

Detaylı

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı:

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı: A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; 1. 1870 yılında siyasi birliğini tamamlayan İtalya nın gelişen sanayisine hammadde bulmak istemesi, 2. Osmanlı Devleti nin zayıf olması, 3. Trablusgarp ın hammadde

Detaylı

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 Tarihteki İlkler2 Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 OSMANLI TARİHİ İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY dir. Osmanlıların İLK Başkenti SÖĞÜT dür. Osmanlılarda İLK defa Beylikten

Detaylı

OSMANLILARDA İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR)

OSMANLILARDA İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR) 233 OSMANLILARDA İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR) Erdal LTER* This essay examines the place and the importance of the intelligence in the Ottoman Empire starting from the 16th century and its development

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ *

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ * Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 233-258, ELAZIĞ-2009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

6. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ

6. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ Türk-İslam Devletleri (10-13. Yüzyıllar) 6. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ (11-13. YÜZYIL) KONULAR A. MALAZGİRT SAVAŞI SONRASI ANADOLU DA KURULAN TÜRK DEVLET VE BEYLİKLERİ B. TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ NİN KURULUŞU

Detaylı