Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Kablosuz ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem WAR-141

2

3 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

4 Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn kurulmasý ve ilk ayarlarýnýn yapýlmasý için gerekli bilgileri içermektedir. Lütfen cihazýnýzý kullanmaya baþlamadan önce bu kýlavuzu okuyunuz. Bu bilgilerin dikkate alýnmamasý halinde AirTies'ýn sorumluluk kabul etmeyeceðini, cihazýn garanti kapsamý dýþýnda kalacaðýný unutmayýnýz. Kullaným kýlavuzu, cihazýnýzý bilinçli ve güvenli kullanmanýzý saðlayan önemli bir kaynak olduðundan mutlaka saklayýnýz. Güvenlik ve Bakým Cihazýn LAN (Yerel að) portunu PSTN (Telekom) þebekesine baðlamayýnýz. Bir arýza meydana geldiðinde cihazý açmayýnýz veya sökmeyiniz AirTies Teknik Destek Hattý'ný arayarak arýzayý bildiriniz. Bir elektrik þoku tehlikesinden korunmak için cihazý sývý temasýndan koruyunuz, nemli bir ortama maruz býrakmayýnýz. Gaz kaçaðý ihbarý durumu varsa cihazý kullanmayýnýz, fiþe takmayýnýz ve fiþten çýkarmayýnýz. Ürünü tozlu ortamlarda kullanmayýnýz. Ürünün üzerinde oluþabilecek tozlarý da kuru bir toz beziyle alýnýz. Cihazýn dýþ yüzeyini kuru bir bez ile temizlemeniz tavsiye edilir. Ýçindeki elektronik kart ve devreler ile ilgili herhangi bir bakým önerilmez. Baðlantý ve kurulum için bu kýlavuzun devamýndaki ilgili bilgiler takip edilmelidir. Cihazýn, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca tespit edilen ortalama kullaným ömrü 7 yýldýr. 1 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu

5 ÝÇÝNDEKÝLER 1. Giriþ Temel Özellikler Minimum Sistem Gereksinimleri Kutu Ýçeriði Ön Panel Arka Panel WAR-141 in Kurulumu Temel Kablolama Prosedürü Kurulum Ayarlarý AirTies Türkçe Interaktif Kurulum CD si ile Kurulum ve Ayarlar AirTies WEB Arayüzü ile Kurulum Kablosuz Ayarlarý Kablosuz Baðlantý Ayarlarý Kablosuz Að Ayarlarý Kablosuz Güvenlik Ayarlarýnýn Yapýlmasý WPA Güvenlik Ayarlarý WPA2 Güvenlik Ayarlarý WEP Güvenlik Ayarlarý MAC Adresi Filtreleme AirTies Mesh Ayarlarý VPN Ayarlarý Merkez Noktasýnda Yapýlacaklar Þube Noktasýnda Yapýlacaklar, VPN Ayarlarý Merkez Noktasýnýn VPN Ayarlarý VLAN Ayarlarý Diðer Ayarlar Port Yönlendirme FIREWALL Ayarlarý Eriþim Kontrolü Uygulamalar MAC Adresi Filtreleme Web Filtreleri URL Filtreleri DMZ Anti-DoS Araçlar Firmware Güncelleme AirTies ADSL Hizmet Programý Kullanýmý ADSL Sayacý Yazýlým Güncelleme Sýkça Sorulan Sorular Teknik ve Fiziksel Özellikler Diðer Bilgiler...40 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu 2

6 1. Giriþ AirTies WAR-141, bir ADSL hattý üzerinden ev veya iþyerinize, Ýnternet eriþimi saðlamaya ve kablolu/kablosuz þekilde, yerel bilgisayar aðýnýzý kurmaya yarayan bir Kablosuz Router'dýr. Cihaz ADSL2+ modem, 4 eternet portlu switch, router, VPN sonlandýrýcý, firewall ve kablosuz eriþim noktasý (access point) fonksiyonlarýný tek baþýna yerine getirir. AirTies WAR-141, ADSL hattýndan 24 Mbps veri alma (downstream) ve 4 Mbps veri gönderme (upstream) hýzlarýna kadar eriþim saðalayabilecek özelliktedir. AirTies WAR-141 IPSec VPN özelliði ile Internet üzerinden güvenilir baðlantýlar yapmanýzý saðlar. Noktadan noktaya veya bir noktadan çok noktaya (Max. 6 noktaya) IPSec tünel oluþturabilir ve bu noktalarý WAN üzerinden güvenilir bir þekilde baðlayabilirsiniz. AirTies WAR-141 VLAN özelliði ile yerel aðýnýzý segmentlere ayýrabilir, bu segmentlerin ayný gatewayi (WAR-141) kullanmalarýný saðlayýp birbirlerine ulaþmasýný engelleyebilirsiniz. Eternet arayüzü 100 Mbps full dublex özelliðine sahiptir. Kablosuz baðlantsý ise g standardýna uygun olup 125 Mbps'lik hýzlara ulaþabilir. Çok yaygýn sekilde kullanýlan b kablosuz iletiþim kartlarýyla uyumlu çalýþmaktadýr. AirTies WAR-141'un tipik kullaným þekli aþaðýdaki diyagramda gösterilmiþtir. 1.1 Temel Özellikler AirTies WAR-141 ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem aþaðýdaki ana özellikleri saðlamaktadýr: Komple çözüm paketi: ADSL2+ modem, kablosuz eriþim noktasý, VPN sonlandýrýcý, geliþmiþ Router ve Firewall Internet eriþiminde ADSL2+ teknolojisi sayesinde 24 Mbps download ve 4Mbps upload hýzýnda son sürat internet VPN tünel oluþturma özelliði (IPSec) ile (Max. 6 tünel) WAN üzerinden güvenilir baðlantýlar VoIP e hazýr: QoS ile paket önceliklendirme VLAN ile yerel aðýnýzý sanal alt gruplara ayýrabilme G++ ile süratli kablosuz iletiþim: 125 Mbps hýzýnda kablosuz eriþim noktasý (125Mbps destekleyen AirTies kablosuz USB cihazlarý ile kullanýldýðýnda). Ayný zamanda b/g ile de geriye dönük uyumlu Geliþmiþ Kablosuz Güvenlik: WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 (IEEE i), WEP (Wired Equivalent Privacy) þifrelemelerini ve 802.1X standartlarýný destekleyen en güncel kablosuz güvenlik teknolojileri Maksimum Kablosuz Eriþim mesafesi ve Mesh Teknolojisi: Dýþ mekanlarda 400 metre, iç mekanlarda 100 metreye ulaþan eriþim mesafesi. AirTies kablosuz eriþim noktasý cihazlarý kullanarak kapsama alanýný geniþletmeye yarayan AirTies Mesh Network teknolojisi desteði Otomatik Kablosuz Þifreleme: ADSL Hizmet Programý ile kablosuz güvenlik ayarlarýnýn (WEP, WPA, WPA2) modemde ve CD ile kurulum yapýlan bilgisayarda otomatik olarak tanýmlanmasý Türkçe Sesli ve Animasyonlu Kolay Kurulum CD si ile birkaç adýmda kurulum Otomatik Firmware güncelleme: ADSL Hizmet Programý ile otomatik Firmware (Modem yazýlýmý) güncelleme desteði ADSL download sayacý: Özellikle Limitli ADSL tarifesi kullanýcýlarý için aylýk download/upload miktarlarýný ölçen ADSL sayacý 3 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu

7 Kablosuz ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem WAR-141 Voltaj dalgalanmalarýna dayanýklý : Türkiye þartlarýna göre tasarým ve üretim; voltaj düþmelerine ve dalgalanmalarýna dayanýklý Geliþmiþ SPI Firewall ile maksimum að güvenliði. MAC, URL ve IP adresleri bazýnda filtreleme, anti DoS, uygulama bloklama, DMZ özellikleri desteði DHCP sunucu, NAT, NAPT, RIPv1/v2 özelliklerine sahip geliþmiþ Router 8 Kanal PVC desteði VPN geçiþi (Pass through) SNMP sayesinde uzaktan yönetim olanaðý Tak-Çalýþtýr özelliði (Universal Plug and Play - UPnP) Türkçe web tabanlý yönetim arayüzü AirTies ýn Türkiye deki Ar-Ge ekibinden mühendislik desteði 7 gün 24 saat kesintisiz AirTies Çaðrý Merkezi ve Teknik Destek 3 yýl geniþletilmiþ garanti 1.2 Minimum Sistem Gereksinimleri Kurulum ve ayarlarýnýn yapýlabilmesi için Ethernet kartý ya da kablosuz að adaptörü olan, herhangi bir Windows versiyonu veya Unix, Linux, Mac iþletim sistemi yüklü bir bilgisayar gereklidir. Sürekli çalýþmasý esnasýnda herhangi bir bilgisayara baðlý olmasýna gerek yoktur. AirTies Hizmet Programý için: Windows 98/ME/2000/XP/Vista 1.3 Kutu Ýçeriði AirTies kutusundan aþaðýdaki parçalarýn hepsinin çýktýðýndan em in olunuz: 1. AirTies WAR Mbps Kablosuz ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem 2. Güç adaptörü 3. Ethernet kablosu 4. Telefon kablosu (1 Adet Uzun, 1 Adet Kýsa) 5. Splitter 6. AirTies Türkçe Sesli Interaktif Kolay Kurulum CD si 7. Kullaným kýlavuzu (bu döküman) ve garanti belgesi (bu dökümanýn son sayfasý) 8 6 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu 4

8 1.4 Ön Panel Kablosuz ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem PWR ADSL PPP WLAN LAN LED IÞIK DURUM PWR ADSL PPP WL LAN Yeþil Yanmýyor Yeþil Yeþil Yanýp Sönüyor Yanmýyor Yeþil Yanmýyor Yeþil Yeþil Yanýp Sönüyor Yanmýyor Yeþil Yeþil Yanýp sönüyor Yanmýyor AirTies modeme enerji gelmektedir. AirTies modeme enerji gelmemektedir. ADSL hattý kurulmuþ ve aktiftir. ADSL hattý kurulmaktadýr ADSL hattý kurulmamýþtýr. Internet baðlantýsý saðlanmýþtýr Internet baðlantýsý saðlanamamýþtýr. Kablosuz baðlantý aktiftir Kablosuz baðlantý aktif ve veri alýþverisi vardýr Kablosuz baðlantý aktif olmamýþtýr LAN baðlantýsý kurulmuþ ve aktiftir. LAN baðlantýsý aktiftir ve veri alýþveriþi vardýr. LAN baðlantýsý kurulmamýþtýr. 5 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu

9 1.5 Arka Panel ADSL POWER RESET 0/1 LAN1-LAN4 MODEM hattý giriþidir, ayýrýcýnýn (splitter) MODEM çýkýþýna baðlanýr. 12 V DC giriþidir, güç adaptörüne baðlanýr. Modemi yeniden baþlatmaya veya fabrika ayarlarýna almaya yarayan reset düðmesidir Cihazý açar ve kapar. Eternet baðlantýsýný saðlayan switch portlarýdýr. AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu 6

10 2. WAR-141 in Kurulumu 2.1 Temel Kablolama Prosedürü Aþaðýdaki þekilde gösterildiði gibi modeminizin baðlantýlarýný gerçekleþtiriniz. Baðlantýlarýn nasýl yapýlacaðý AirTies Türkçe Interaktif Kolay Kurulum CD sini bilgisayarýnýzýn CD sürücüsüne yerleþtirdiðinizde otomatik olarak çalýþan animasyonda da ayrýntýlý ve uygulamalý olarak gösterilir. 1. AirTies kutusundan çýkan kýsa telefon kablosu ile splitter ýn MODEM giriþini modemin ADSL giriþine baðlayýnýz. 2. ADSL servisinin bulunduðu ana telefon hattýný Splitter ýn LINE giriþine baðlayýnýz. 3. Telefonunuzu splitter ýn PHONE giriþine baðlayýnýz. 4. Bilgisayarýnýzý modemin LAN giriþine baðlayýnýz. 5. Güç adaptörünü modeme baðlayýnýz ve 0/1 (açma-kapama) düðmesini 1 konumuna getirerek modeminizi açýnýz. AirTies WAR-141 Line LÝNE PHONE MODEM 7 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu

11 2.2 Kurulum Ayarlarý Modeminizin kurulumunu AirTies Türkçe Interaktif Kurulum CD'si ile ya da geliþmiþ web arayüzünden yapabilirsiniz AirTies Türkçe Interaktif Kurulum CD'si ile Kurulum ve Ayarlar AirTies ADSL Hizmet Programý, AirTies modemin ADSL ayarlarýný ve baðlantýlarýný kolaylýkla yapabilmenizi saðlar. AirTies kutusundan çýkan kurulum CD'sini CD sürücünüze yerleþtirin. Program otomatik olarak çalýþmaya baþlayacaktýr. Eðer program otomatik olarak baþlamazsa CD'deki "kurulum.exe" dosyasýný çalýþtýrmanýz gerekmektedir 1. Animasyonmdaki adýmlarý takip ederek modeminizin baðlantýlarýný tamamlayýnýz. Animasyon (canlandýrma) bittiðinde aþaðýda görülebildiði þekilde baðlantýlarý yapmýþ olacaksýnýz. "KURULUMA GEÇ" linkine týklayýnýz. AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu 8

12 2. "Kurulum sihirbazýna hoþgeldiniz" penceresinde "Ileri" tuþuna týklayarak geçiniz. 3. Açýlan pencerede, Kullanýcý Adý bölümüne Türk Telekom'dan aldýðýnýz ADSL kullanýcý adýnýzý (Kullanýcý adýnýzýn eklemeniz gerekmektedir, örneðin: ve ADSL þifrenizi giriniz. Kullanýcý bilgileri bölümünü doldurarak Ýleri tuþuna basýnýz 9 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu

13 4. AirTies ADSL Hizmet Programý modeminizin kablosuz güvenlik ayarlarýný otomatik olarak yapar. Açýlan pencerede Güvenlik seviyesi ve Þifre bölümlerini doldurunuz. Her hangir deðiþiklik yapmadýðýnýz taktirde AirTies ADSL Hizmet Programý sizin için rasgele bir þifre belirler ve bu þifreyi modeminize otomatik olarak kaydeder. Ýleri tuþuna basýnýz. 5. Modeminize girdiðiniz kablosuz þifreyi bir yere not alýnýz. Bu þifreyi modeminize kablosuz olarak baðlanacak bilgisayara girmeniz gerekmektedir. 6. Tebrikler modeminizin internet baðlantýsýný baþarý ile tamamladýnýz. AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu 10

14 7. AirTies ADSL Hizmet Programýnda Ayarlar menüsünde Kablosuz Ayarlarý bölümünde modeminize girdiðiniz þifreyi görebilirsiniz AirTies WEB Arayüzü ile Kurulum Modemi yukarýda bahsedildiði gibi kablolu olarak bilgisayarýnýza baðladýktan sonra ayarlarý, Airties Hizmet Programý yerine "Internet Explorer" gibi bilgisayarýnýzdaki herhangi bir web tarayýcýsý ile de yapabilirsiniz. Bunun için Internete baðlý olmanýza gerek yoktur. 1. Bilgisayarýnýzda Internet Explorer ya da Netscape gibi bir web tarayýcýsý programýný çalýþtýrýnýz. 2. Address kýsmýna cihazýnýzýn IP adresi olan adresini giriniz. 3. Karþýnýza cihazýn web arayüzü gelecektir. Fabrika ayarlarýnda þifre tanýmlanmýþ olmadýðýndan Þifre alanýný boþ býrakarak Tamam düðmesini týklayýnýz. 11 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu

15 4. Karþýnýza gelen ekranýn sol-üst tarafýndaki menüden ADSL menüsüne ve altýndaki Baðlantý Ayarlarý'na týklayýnýz. "vc1"e giriniz. 5. Açýlan pencerede Kullanýcý Adý alanýna ADSL servis saðlayýcýnýzdan almýþ olduðunuz ADSL kullanýcý adýnýzý ekleyerek giriniz (örneðin: Þifre alanýna ADSL servis saðlayýcýnýzdan almýþ olduðunuz ADSL þifrenizi girip "Kaydet" düðmesine týklayýnýz. Not: PVC ayarlarý alanýnda VPI deðeri olarak 8, VCI deðeri olarak da 35 girilmiþ haldedir (Bunlar Türk Telekom deðerleridir, Türkiye için bu rakamlarda bir deðiþiklik yapmayýnýz). Tebrikler! AirTies ýn ADSL ayarlarýný baþarý ile tamamladýnýz. Ön panelde bulunan PPP ýþýðý yanacaktýr. Eðer bu ayarlardan sonra Internet baðlantýnýz gerçekleþmezse lütfen ADSL hizmet saðlayýcýnýza danýþýnýz. AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu 12

16 3. Kablosuz Ayarlarý AirTies'in kablosuz eriþim noktasý özelliði ile dýþ mekanlarda 400 metre, iç mekanlarda 100 metreye ulaþan kablosuz internet alaný (hotspot) oluþturabilirsiniz. G++ teknolojisi ile 125Mbps hýzýnda kablosuz bilgisayar aðýnýzý kurabilir, bilgisayarlarýnýz arasýnda 125 Mbps hýzýnda son sürat dosya paylaþtýrabilirsiniz. 125Mbps kablosuz iletisim hizi elde edebilmek icin kablosuz alýcý cihazlarda da 125Mbps destekleyen AirTies USB adaptörü kullanýlmasý gereklidir (AirTies WUS-300 gibi). Ayný zamanda, b/g ile de geriye dönük uyumludur. 3.1 Kablosuz Baðlantý Ayarlarý AirTies fabrika ayarlarýnda Kablosuz özelliði aktif durumdadýr. Bilgisayarlarýnýzý kablosuz olarak internete baðlanmanýz için modemde ek bir ayar yapmanýza gerek yoktur. Bu kýlavuzun sonraki bölümlerinde anlatýlan güvenlik ayarlarýný yapmanýz tavsiye edilir. Sahip olduðunuz AirTies modeme dizüstü bilgisayarlarýnýzý kablosuz olarak baðlamak için: AirTies a kablosuz olarak baðlamak istediðiniz bilgisayarýnýzda Baþlat-Ayarlar-Að Baðlantýlarý- Kablosuz Að Baðlantýsý-Kablosuz Aðlarý Görüntüle adýmlarýný takip ederek AIRTIES_WAR-141 isimli kablosuz aða baðlan. 13 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu

17 3.2 Kablosuz Að Ayarlarý KABLOSUZ ana menüsüne týkladýðýnýzda açýlan Kablosuz Baðlantýlar baþlýklý ekranda AirTies a kablosuz olarak baðlý olan tüm istemcileri görebilirsiniz. Bu kablosuz istemcilerin internete eriþimini engellemek için Engelle kutucuðunu iþaretleyebilirsiniz. Bu durumda o iþlemci bir daha kablosuz aðýnýza baðlanamayacaktýr. KABLOSUZ menüsü altýndaki Kablosuz Ayarlarý baþlýklý ekraný açýnýz. Burada kablosuz aðýnýzýn ayarlarýný yapabilirsiniz: Kablosuz Aðý Etkinleþtir isimli kutucuk, AirTies ýn kablosuz özelliðini etkinleþtirmeye ya da devre dýþý býrakmaya yarar, Kablosuz Að Adý bölümünden kablosuz aðýnýza bir isim verebilir, AirTies ý bu isimle yayýn yapacak þekilde ayarlayabilirsiniz, Kablosuz Að Adýný gizle kutucuðunu iþaretleyerek, AirTies ýn SSID sini gizleyerek yayýn yapmasýný saðlayabilirsiniz. Bu durum dizüstü bilgisayarlarýn çevrede AirTies yayýnýný göremelerini engelleyeceði için tavsiye edilmez, Kanal, AirTies ýn yayýn yapacaðý kanalý (frekans) seçebilirsiniz, 1, 6, 11 kanallarý tavsiye edilir, Mode, AirTies ýn çalýþacaðý kablosuz modu seçebilirsiniz, G++, 125Mbps G++ modunu aktive etmek için G++ kutucuðunu iþaretleyiniz. 125Mbps hýzýnda iletiþim için alýcý tarafta da 125Mbps hýzýný destekleyen AirTies kablosuz adaptör kullanýlmasý gereklidir (AirTies WUS-300 Kablosuz USB Adaptörü gibi). Kullanýcý Izolasyonu, kutucuðunu iþaretleyerek AirTies a kablosuz baðlý kullanýcýlarýn ayný kablosuz aða baðlý baþka bilgisayarlara ulaþmalarýný engelleyebilirsiniz, QoS Desteði, Kablosuz bilgisayar aðýnýzda QoS (Quality of Service) özelliðini etkinleþtirebilir/devre dýþý býrakabilirsiniz Ayarlarý kaydetmek için "Kaydet" tuþuna basýnýz. AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu 14

18 3.3 Kablosuz Güvenlik Ayarlarýnýn Yapýlmasý Güvenlik ayarlarýnýn yapýlmasý kablosuz iletiþimin saðlanmasý için þart deðildir. Ancak bilgi güvenliðinin büyük önem kazanmasý dolayýsýyla aþaðýdaki güvenlik ayarlarýndan size uygun olan birini yapmanýz tavsiye olunur. WPA, WPA2 ve WEP kablosuz þifreleme protokolleri, AIRTIES cihazlarýyla kablosuz terminal arasýnda süren veri trafiðinin bir baþkasý tarafýndan dinlenmesi durumunda çözülememesi için þifrelemeye yarar. MAC adres filtreleme ise, AIRTIES cihazlarý ile sadece önceden tanýmlanan yetkili kablosuz terminallerin veri alýþ-veriþi yapabilmesini saðlarken; yetkili / tanýmlý olmayan yabancý terminallerin cihaza ulaþmasý engellenir. Kablosuz güvenlik için hem MAC adres filtrelemenin, hem de WPA, WPA2 veya WEP kablosuz þifreleme protokollerinden birinin aktive edilmesi tavsiye edilir WPA Güvenlik Ayarlarý WPA (Wifi Protected Access) þifreleme standardý en modern güvenlik standardlarýndan biri olup son derece güvenlidir. AirTies kablosuz ürünlerinin tümü ve yeni çýkan g protokoluna uygun kablosuz iletiþim cihazlarý WPA standardýný destekler. Kablosuz aðýnýzda WPA kullanmak istiyorsanýz, aðýnýzdaki tüm kablosuz adaptörlerin WPA i desteklemesi gerekmektedir. 1. Bilgisayarýnýzda kullandýðýnýz web tarayýcýnýzda (Internet Explorer, Firefox..) adres kýsmýna cihazýnýzýn IP adresi olan adresini girin. 2. Karþýnýza cihazýn web arayüzü gelecektir. Þifreyi boþ geçerek Tamam'ý týklayýnýz. 15 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu

19 3. Soldaki menülerden "Kablosuz" menüsüne girininiz. 4. Kablosuz Güvenlik Seviyenizi Seçiniz bölümünde WPA kutusunu iþaretleyiniz. PSK þifresi seçeneðini iþaretleyerek Þifre bölümüne, unutmayacaðýnýz, en az 8 en fazla 63 karakterden oluþan bir þifre girerek ( örneðin: abcdef123) Kaydet tuþuna basýnýz. Þifrenizin kolayca tahmin edilemeyecek þekilde hem harf hem de rakamlardan oluþmasýna dikkat ediniz. 5. AirTies ile kablosuz olarak baðlantý kuracak olan bilgisayarlarda ve cihazlarda da WPA yý aktif hale getirip ayný þifreyi girmeniz gerekmektedir. AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu 16

20 3.3.2 WPA2 Güvenlik Ayarlarý IEEE i güvenlik standardý ile tanýmlanmýþ olan WPA2 en güncel þifreleme methodudur. Kablosuz aðýnýzda WPA2 þifreleme methodunu kullanmak istiyorsanýz aðýnýzdaki kablosuz adaptörlerin hepsinin WPA2 standardýný desteklemesi gerekmektedir. Centrino platformu notebook kullanýyorsanýz, WPA2 kullanabilmek için Microsoft XP iþletim sisteminizin WPA2 güncellemelerini yükleyiniz ( ). 1.Bilgisayarýnýzda kullandýðýnýz web tarayýcýnýzda (Internet Explorer, Firefox..) adres kýsmýna cihazýnýzýn IP adresi olan adresini girin. 2. Karþýnýza cihazýn web arayüzü gelecektir. Þifreyi boþ geçerek Tamam'ý týklayýnýz. 3. Soldaki menülerden "Kablosuz" menüsüne girininiz. 4. "Kablosuz Güvenlik Seviyenizi Seçiniz" bölümünde "WPA" kutusunu iþaretleyiniz. 17 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu

21 5. Açýlan pencerede WPA2 seçeneðini iþaretleyerek Þifre bölümüne, unutmayacaðýnýz, en az 8 en fazla 63 karakterden oluþan bir þifre girerek ( örneðin: abcdef123) Kaydet tuþuna basýnýz. Þifrenizin kolayca tahmin edilemeyecek þekilde hem harf hem de rakamlardan oluþmasýna dikkat ediniz. 6. AirTies ile kablosuz olarak baðlantý kuracak olan bilgisayarlarda ve cihazlarda da WPA2 yi aktif hale getirip ayný þifreyi girmeniz gerekmektedir. AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu 18

22 3.3.3 WEP Güvenlik Ayarlarý AirTies, WPA'in yanýsýra WEP (Wired Equivalent Privacy) þifreleme standardýný da destekler; dolayýsýyla eðer kablosuz aðýnýzda bulunan bazý cihazlardan WPA'i desteklemiyorsa WEP þifrelemenin kullanýlmasý tavsiye edilir. 1. Bilgisayarýnýzda kullandýðýnýz web tarayýcýnýzda (Internet Explorer, Firefox..) adres kýsmýna cihazýnýzýn IP adresi olan adresini girin. 2. Karþýnýza cihazýn web arayüzü gelecektir. Þifreyi boþ geçerek Tamam'ý týklayýnýz. 3. Soldaki menülerden "Kablosuz" menüsüne girininiz. 4. "Kablosuz Güvenlik Seviyenizi Seçiniz" bölümünde "WEP" kutusunu iþaretleyiniz. 5. "Kablosuz WEP þifrelemesini etkinleþtir" kutusunu iþaretledikten sonra þifre alanýna seçiminize göre 10 karakter (64 bit), 26 karakter (128 bit) veya 58 karakter (256 bit) þifre kelimenizi giriniz (Örneðin 64 bit þifreleme için: abc1234def). 19 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu

23 6. AirTies ile kablosuz olarak baðlantý kuracak olan bilgisayarlarda ve cihazlarda da WEP'i aktif hale getirip ayný þifreyi girmeniz gerekmektedir MAC Adresi Filtreleme 1. Bilgisayarýnýzda kullandýðýnýz web tarayýcýnýzda (Internet Explorer, Firefox..) adres kýsmýna cihazýnýzýn IP adresi olan adresini girin. 2. Karþýnýza cihazýn web arayüzü gelecektir. Þifreyi boþ geçerek Tamam'ý týklayýnýz. AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu 20

24 3. Soldaki menülerden "Kablosuz" menüsüne girininiz. 4. "MAC Adresi Filtreleme"ye týklayýnýz. Açýlan pencerede "MAC filtrelemeyi etkinleþtir" ve "Ýzin ver" kutularýný iþaretleyiniz. "Ekle" butonunun saðýndaki alana kablosuz aðýnýza eriþmesine müsaade edeceðiniz cihazýn MAC adresini " D-05" gibi yazarak "Ekle" butonuna basýnýz. Yerel kablosuz aðýnýza eriþmesine müsaade etmek istediðiniz diðer cihazlar için de bu adýmý tekrarlayýnýz. "Kaydet" butonuna basarak yaptýðýnýz ayarlarý kaydediniz. 5. Eðer yerel kablosuz aðýnýza eriþmesine izin vermediðiniz cihazlarýn MAC adreslerini girmek isterseniz, "Ýzin ver" yerine "Engelle"yi seçerek MAC adreslerini girmeniz yeterli olacaktýr. AirTies'ýn desteklediði diðer güvenlik protokolü olan 802.1x Kimlik Denetimini kullanmak isterseniz adresinden detaylý bilgi alabilirsiniz. 3.4 AirTies Mesh Ayarlarý AirTies Mesh Teknolojisi çok katlý ya da betonarme binalarda ortaya çýkan sinyal zayýflamasý ve kapsama alaný sorunlarýný çözer. Kapsama alanýný arttýrmak için AirTies Kablosuz Eriþim Noktasý (Access Point) cihazlarýndan almanýz ve tekrarlayýcý modunda çalýþtýrmanýz yeterlidir. AirTies Kablosuz Eriþim Noktasý cihazý tekrarlayýcý modunda çalýþtýðýnda sinyalin zayýfladýðý noktalarda sinyali güçlendirir ve kapsama alanýný arttýrýr. Bilgisayarlar en iyi sinyal aldýklarý tekrarlayýcýya baðlanýr ve AirTies Mesh Network üzerinden modeme ulaþýr. Bu þekilde, kablosuz kapsama alaný maksimum ölçüde geniþletilirken ayný zamanda duvarlarýn kablosuz sinyalleri zayýflatma etkisi giderilmiþ olur. WAR Mbps 21 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu

25 Modeminizle Mesh Network kurmak için: 1. Modemin web arayüzünde "Kablosuz" menüsünün altýnda "Kablosuz Ayarlarý" bölümüne giriniz. Mesh network'ün çalýþmasý için bir kanal seçimi yapýnýz. "1", "6", ya da "11" kanallarý tavsiye edilir. Mesh network'te çalýþacak tüm kablosuz eriþim noktasý cihazlarýnda ayný kanal seçimi yapýlmalýdýr. 2. Web arayüzünde "Kablosuz" menüsü altýnda "MESH" bölümüne giriniz. Açýlan "MESH Ayarlarý" baþlýklý ekranda " Köprü/Tekrarlayýcý baðlantýlarýný etkinleþtir" kutusunu iþaretleyerek "Kaydet" butonuna basýnýz. AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu 22

26 3. Kaydet butonuna bastýðýnýzda modem çevrede baðlantý kurabileceði kablosuz eriþim noktasý cihazlarýný aramaya baþlayacaktýr. 4. Çevrede algýlanabilen eriþim noktalarýnýn listesi çýkacaktýr. Modem ile Mesh baðlantýsý kurmak istediðiniz eriþim noktasýnýn ya da noktalarýnýn baþýndaki kutuyu / kutularý iþaretleyerek seçiniz. Seçtiðiniz Eriþim noktalarýnda -68dBm'den daha iyi bir sinyal seviyesi olmalýdýr. "Kaydet" tuþuna basarak modemin Mesh ayarlarýný tamamlayýnýz. 5. Yukarýdaki ayarlarý tamamladýktan sonra AirTies Access Point'ler de de ayný Mesh ayarlarýnýn yapýlmasý gerekmektedir. Access Point kullaným kýlavuzunda detaylý bilgi bulabilirsiniz. Uyarý: Mesh Network kuracaðýnýz tüm AirTies cihazlarý ayný kanalda çalýþmalýdýr. 23 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu

27 4. VPN Ayarlarý VPN (Virtual Private Network) internet üzerinden güvenilir baðlantýlar kurabilmenizi saðlar. AirTies WAR-141 ile noktadan noktaya veya bir noktadan çok noktaya (Max. 6 noktaya) IPSec tünel oluþturabilir ve bu noktalarý internet üzerinden güvenilir bir þekilde baðlayabilirsiniz. Evinizden iþ yerinize kuracaðýnýz IPSec VPN tünel ile güvenilir olarak evinizden iþ yerinizdeki yerel aða baðlanabilir, dosya transferi yapabilir, maillerinizi alabilirsiniz. PC 1 WAR-141 A WAR-141 B PC X LAN: WAN: LAN: WAN: X Aþaðýdaki örnekte Merkez ve Þube olarak adlandýrýlan iki noktayý VPN tünel ile birbirine baðlamak için yapýlmasý gerekenler anlatýlmýþtýr. 4.1 Merkez Noktasýnda Yapýlacaklar Modeminizin WEB arayüzüne girin ( ) Anasayfa'da Ýnternet IP adresinizi bir yere not alýn (Ör: ) Yerel Að menüsü altýndan IP Ayarlarý ve DHCP bölümünde Merkez noktasýndaki modeminizin LAN IP adresini bloðundan farklý bir bloða alýn (ÖR: ). LAN IP adresi deðiþtikten sonra merkez noktasýndaki WAR-141'e sadece yeni IP adresi ile ulaþýlabilir. Merkez noktasýndaki WAR-141'ýn VPN ayarlarýna bölüm 4.3'de devam edilecektir. 4.2 Þube Noktasýnda Yapýlacaklar, VPN Ayarlarý Ö Modeminizin WEB arayüzüne girin ( ) Ö Anasayfa'da Ýnternet IP adresinizi bir yere not alýn (Ör: ) Ö VPN menüsünde VPN Profilleri bölümüne girin Ö "Yeni Profil Yarat" tuþuna basýn Ö Açýlan pencerede Ö Yerel Modem bölümünde þuan ayar yapmakta olduðunuz modemi "Þube" olarak seçiniz. Ö Profil Adý bölümüne merkez ile þube arasýnda kuracaðýnýz VPN baðlantýnýza vereceðiniz adý yazýn. Ö Merkez Ayarlarý bölümünde: AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu 24

28 IP adresi bölümüne karþý taraftaki (Merkez) WAR-141'in bölüm 4.1 de kaydettiðiniz WAN IP adresi bilgileri yazýlacaktýr (Yukarýdaki örnek için ). LAN Adres bölümüne merkez noktasýnýn yerel að adresini (Network Adres) yazýn. (Ör: ) Alt Að Maskesi bölümüne merkez noktasýnýn alt að maskesini yazýn. (Ör: ) Ö Þube Ayarlarý bölümünde: IP adresi bölümüne þubedeki WAR-141'ýn WAN IP adresi otomatik olarak gelecektir. LAN Adres bölümüne þube noktasýnýn yerel að adresini (Network Adres) yazýn. (Ör: ). Alt Að Maskesi bölümüne þube noktasýndaki yerel aðýn alt að geçidini yazýn. (Ör: ). Ö Þifre Anahtarý bölümüne merkez ve þube arasýnda kurulacak IPSec VPN tünel þifresini yazýn. NOT: Bu þifre merkezdeki WAR-141'e de ayný þekilde girilecektir. Ö Kaydet tuþuna basýn, girmiþ olduðunuz VPN ayarlarý WAR-141'e kaydedilecektir. Ö Aktif seçeneðini iþaretleyin 25 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu

29 4.3 Merkez Noktasýnýn VPN Ayarlarý Ö Modeminizin WEB arayüzüne girin (Bölüm 4.1 de merkezdeki WAR-141'in IP adresi deðiþtirilmiþti. WAR-141'in WEB arayüzüne girmek için yeni IP adresini Internet Explorera girin. ÖR: ) Ö VPN menüsünde VPN Profilleri bölümüne girin Ö "Yeni Profil Yarat" tuþuna basýn Ö Açýlan pencerede: Ö Yerel Modem bölümünde þuan ayar yapmakta olduðunuz modemi "Merkez" olarak seçiniz. Ö Profil Adý bölümüne merkez ile þube arasýnda kuracaðýnýz VPN baðlantýnýza vereceðiniz adý yazýn. Ö Merkez Ayarlarý bölümünde IP adresi bölümüne merkezdeki WAR-141'ýn WAN IP adresi otomatik olarak gelecektir. LAN Adres bölümüne merkez noktasýnýn yerel að adresini (Network Adres) yazýn. (Ör: ) Alt Að Maskesi bölümüne merkez noktasýndaki yerel aðýn alt að geçidini yazýn. (Ör: ) Ö Þube Ayarlarý bölümünde IP adresi bölümüne karþý taraftaki (Þube) WAR-141'in bölüm 4.2 de kaydettiðiniz WAN IP adresi bilgileri yazýlacaktýr (Yukarýdaki örnek için ). LAN Adres bölümüne merkez noktasýnýn yerel að adresini (Network Adres) yazýn. (Ör: ) Alt Að Maskesi bölümüne merkez noktasýnýn alt að maskesini yazýn. (Ör: ) Þifre Anahtarý bölümüne merkez ve þube arasýnda kurulacak IPSec VPN tünel þifresini yazýn. NOT: Bu þifre þubedeki WAR-141'e de ayný þekilde girilecektir. Kaydet tuþuna basýn, girmiþ olduðunuz VPN ayarlarý WAR-141'e kaydedilecektir. Aktif seçeneðini iþaretleyin. Tebrikler merkez ve þube noktalarýndaki 2 WAR-141'in VPN ayarlarýný baþarý ile tamamladýnýz AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu 26

30 5. VLAN Ayarlarý AirTies WAR-141 VLAN (Virtual Local Area Network) özelliði ile yerel aðýnýzý segmentlere ayýrarak bölebilir ve ayný að geçidini (WAR-141) kullanarak internete çýkabilen bu segmentlerin birbirlerine eriþimlerini engelleyebilirsiniz. VLAN özelliði ile þirketinize gelen misafirlerin, þirketinizdeki kablolu ya da kablosuz aðý kullanarak internete çýkabilmelerini saðlayabilir, yerel aðýnýzdaki bilgisayarlara ve dosyalara ulaþýlmasýný önleyebilirsiniz. AirTies WAR-141 ýn VLAN ayarlarýný yaparak yerel aðýnýzý segmentlere ayýrmak için; Modeminizin WEB arayüzüne girin ( ) Yerel Að menüsünün altýnda bulunan VLAN Ayarlarý bölümüne girin. Açýlan pencerede VLAN tablosunu görebilirsiniz. VLAN ayarlarý yapýlmadýðý sürece WAR-141 den IP adresi alan tüm kullanýcýlar 1 numaralý VLAN de bulunur. Yeni bir VLAN grubu yaratmak için Network Arayüzleri bölümünden VLAN tanýmlamak istediðiniz LAN1, LAN2, LAN3, LAN4 ya da WLAN portlarýndan birini seçin ve Kaydet e basýn. Aþaðýdaki örnek ekran görüntüsünde LAN2 portu için VLAN2 tanýmlamasý yapýlmýþtýr. 27 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu

31 - VLAN tablosunda Yapýlandýr'a basarak yeni yarattýðýnýz VLAN için ayarlarý yapabilirsiniz. Açýlan pencerede aþaðýdaki ayarlarý yaparak Kaydet e basýnýz: Yerel IP Ayarlarý bölümünde tanýmladýðýnýz VLAN için gateway (að geçidi) IP adresi ve alt að maskesi girin. Girdiðiniz IP adresi 1 numaralý VLAN den (VLAN1) farklý bir IP adres bloðunda olmalýdýr. Aþaðýdaki örnek ekran görüntüsünde VLAN2 için IP adresi gateway IP adresi olarak girilmiþtir. DHCP Ayarlarý bölümünde VLAN için DHCP ayarlarýný yapabilirsiniz. Örnek ekran görüntüsünde DHCP etkin hale gitirilip IP adresinden IP adresine kadar IP daðýtacak þekilde ayarlanmýþtýr. Örnek ekran görüntülerindeki ayarlar yapýldýðýnda WAR141'in LAN2 portuna baðlanan bilgisayar(lar) bloðundan IP adresi alarak internete baðlanýrlar fakat LAN1, LAN3, LAN4 ve WLAN arayüzlerinden baðlý bilgisayarlara eriþemezler. AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu 28

32 6. Diðer Ayarlar 6.1 Port Yönlendirme Network Address Translation (NAT), Internet saðlayýcýnýz tarafýndan size verilen global IP adresinin, yerel aðýnýzdaki bilgisayarlar tarafýndan ortak olarak kullanýlmasý için gerekli olan yönlendirmeleri yapan servistir. NAT'ýn en çok kullanýlan uygulamasý Port Yönlendirme'dir. WAR-141 de port yönlendirmek için Web arayüzünde NAT menüsüne ve altýndaki Port Yönlendirme bölümüne giriniz. Açýlan pencerede; Uygulama alanýna tanýmlayacaðýnýz port yönlendirme kuralý için bir isim giriniz Hedef IP Adresi alanýna aðýnýzda Internet ten ulaþýlmak istenen bilgisayarýn yerel IP adresini yazýnýz. Protokol Tipi olarak istenen uygulamanýn kullandýðý protokol TCP,UDP,TCP&UDP seçeneklerinden birini seçiniz (Uygulamanýn kullandýðý protokol kesin bilinmiyorsa TCP&UDP seçilmesi tavsiye edilir). WAN Portlarý alanýna istenen uygulamanýn kullandýðý port numarasýný giriniz Hedef LAN Portlarý alanýna uygulamanýn yerel aðda hangi portu kullanacaðýný giriniz (çoðunlukla gerçek port ile aynýdýr). Bir tek port yerine bir dizi port yönlendirmede port aralýðý belirtmek için araya tire (-) koyunuz.örneðin 23 ile 80 portlarý arasýndaki tüm portlarý yönlendirmek için bu bölüme yazýnýz. Etkin kutucuðunu iþaretleyiniz. Yukarýda açýklanan ayarlarý yaptýktan sonra Kaydet tuþuna basýnýz. 29 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

YM.WR.204.TR.D00.RT-204TR-UM_REV20082008.FH11 Thu Oct 30 10:07:3

YM.WR.204.TR.D00.RT-204TR-UM_REV20082008.FH11 Thu Oct 30 10:07:3 Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem Kullaným Kýlavuzu ve Garanti Belgesi RT-204 AirTies Teknik Servis Adresi AirTies Kablosuz Ýletiþim Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. No11 Çelik Ýþ Merkezi Mecidiyeköy Ýstanbul

Detaylı

8 port 10/100 Mbps Ethernet Switch NSW-108 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza

Detaylı

Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies RT-211 125Mbps Kablosuz ADSL2+ 4 Portlu Modem

Detaylı

Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies RT-205RT 125Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem

Detaylı

ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem

ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem AR-141 Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies cihazının kurulması

Detaylı

RT-206 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies RT-206 125Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu

Detaylı

RT-102 TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattý, 4 Ethernet, 1 USB Host, PSTN yedeði) WAV-275 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu

Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu 1.4 Ön Panel Ön panelde, cihaz n durumunu belirten ve LED ad verilen ş klar bulunmaktad r. 125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem PWR ADSL PPP WLAN LAN PWR AirTies

Detaylı

54Mbps Kablosuz Eriþim Noktasý Tekrarlayýcý Köprü AP-302 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz

Detaylı

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011 www.airties.com Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 444 0 239 7/24 destek hattı 444 0 239 Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011 Kablosuz yaşam Hızlı kurulum kılavuzu Kablosuz

Detaylı

RT-104. KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

RT-104. KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies cihazının

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattý, 4 Ethernet, 1 USB Host, PSTN yedeði) WAV-275 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Air 2310. One touch setup Simple & easy to use

Kullanım kılavuzu. Air 2310. One touch setup Simple & easy to use Kablosuz yaşam Air 2310 150Mbps Kablosuz USB Adaptör Kullanım kılavuzu Air 2310 One touch setup Simple & easy to use 7/24 desteksupport hattı 7/24 people 0 212 444 0 0239 +90 212 444 239 T L İçindekiler

Detaylı

Kablosuz Dýþ Ortam Köprüsü (Tekrarlayýcý/Eriþim Noktasý) Türkçe Tanýtým, Kullaným Kýlavuzu Ve Garanti Belgesi WOB-201 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ

Detaylı

Kablosuz USB Adaptörü AirTies WUS-200 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1 Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies WUS-200 Kablosuz USB Adaptörü nün kurulmasý ve ilk ayarlarýnýn yapýlmasý için gereken basamaklarý

Detaylı

Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır.

Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. 2 Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. 3 Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies Air 5021 ADSL2+ Combo Modem cihazının kurulması

Detaylı

Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır.

Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies RT-205 125Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. Manual MESH Ayarları Değerli Müşterimiz, Kapsama alanını arttırmak için cihazınız ile tekrarlayıcı modunda çalışan bir ya da daha fazla AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) cihazından oluşan

Detaylı

AirTies RT-212 Modem Kurulum Kılavuzu. Vodafone Teknoloji Servisleri

AirTies RT-212 Modem Kurulum Kılavuzu. Vodafone Teknoloji Servisleri AirTies RT-212 Modem Kurulum Kılavuzu Vodafone Teknoloji Servisleri 1.Adım 3.Adım Web Ara Yüzünden Kurulum Web ara yüzünden hızlı kurulum yapmak için internet tarayıcınız açın 1. İnternet tarayıcınızın

Detaylı

AirTies Rt-204. Modem Kurulum Kılavuzu. Vodafone Teknoloji Servisleri

AirTies Rt-204. Modem Kurulum Kılavuzu. Vodafone Teknoloji Servisleri AirTies Rt-204 Modem Kurulum Kılavuzu Vodafone Teknoloji Servisleri 1.Adım Web Ara Yüzünden Kurulum Web ara yüzünden hızlı kurulum yapmak için internet tarayıcınız açın 1. İnternet tarayıcınızın adres

Detaylı

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız.

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız. Kurulum WEB UI Değerli Müşterimiz, Cihazınızın İnternet ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz. Öncelikle modem ve bilgisayarınız arasına lütfen bir Eternet (LAN) kablosu takınız.

Detaylı

Erişim Noktası Ayarları

Erişim Noktası Ayarları Erişim Noktası Ayarları Değerli Müşterimiz, Cihazınızı erişim noktası cihazı olarak kullanabilmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir. Statik IP Tanımlama AirTies Kablosuz Erişim Noktası

Detaylı

Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır.

Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. 2 Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. 3 Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies RT-203 54Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem

Detaylı

1 AirTies RT-212 Kullanım Kılavuzu

1 AirTies RT-212 Kullanım Kılavuzu 1 AirTies RT-212 Kullanım Kılavuzu Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. 2 AirTies RT-212 Kullanım Kılavuzu Kılavuza Genel BakıĢ

Detaylı

Smartnet PRO-W Kullanım Kılavuzu

Smartnet PRO-W Kullanım Kılavuzu Sayfa 1 / 22 Kutu Đçeriği 1-) Smartnet PRO-W Kablosuz Adsl2+ 1Port Modem 2-) Güç adaptörü 3-) Sesli görüntülü interaktif kurulum CD si 4-) Türkçe Kulanım kitapçığı ve Garanti Belgesi 5-) Ayırıcı Splitter.

Detaylı

AirTies RT-205 Modem Kurulum Kılavuzu. Vodafone Teknoloji Servisleri

AirTies RT-205 Modem Kurulum Kılavuzu. Vodafone Teknoloji Servisleri AirTies RT-205 Modem Kurulum Kılavuzu 1.Adım 3.Adım Web Ara Yüzünden Kurulum Web ara yüzünden hızlı kurulum yapmak için internet tarayıcınız açın 1. İnternet tarayıcınızın adres bölümüne http://192.168.2.1

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. Manuel MESH Ayarları Değerli Müşterimiz, Kapsama alanını arttırmak için cihazınız ile tekrarlayıcı modunda çalışan bir ya da daha fazla AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) cihazından oluşan

Detaylı

Merkez Noktasında Yapılması Gerekenler Öncelikle modem ve bilgisayarınız arasına lütfen bir Ethernet (LAN) kablosu takınız

Merkez Noktasında Yapılması Gerekenler Öncelikle modem ve bilgisayarınız arasına lütfen bir Ethernet (LAN) kablosu takınız VPN Kurulumu Değerli Müşterimiz, VPN (Virtual Private Network) internet üzerinden güvenilir bağlantılar kurabilmenizi sağlar. AirTies WAR-141 ile noktadan noktaya veya bir noktadan çok noktaya (Max. 6

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...1

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. VLAN Yapılandırma Değerli Müşterimiz, VLAN özelliği ile yerel ağınızı segmentlere ayırarak bölebilir ve aynı ağ geçidini kullanarak internete çıkabilen bu segmentlerin birbirlerine erişimlerini engelleyebilirsiniz.

Detaylı

Huawei HG655d Teknik Döküman

Huawei HG655d Teknik Döküman Huawei HG655d Teknik Döküman GENEL BİLGİLER Modem ile beraber verilecek olan Türkçe sesli interaktif kolay kurulum CD' si olacaktır. CD ile de kurulum yapılabilmektedir. Kolay Kurulum cd si, kurulum dökümanı

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

DSL 2520U ALL IN ONE ADSL2+ ETHERNET/USB COMBO ROUTER ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU

DSL 2520U ALL IN ONE ADSL2+ ETHERNET/USB COMBO ROUTER ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU DSL 2520U ALL IN ONE ADSL2+ ETHERNET/USB COMBO ROUTER ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU Paket İçeriği DSL-2520U ALL-IN-ONE ADSL2+ ETHERNET/USB COMBO ROUTER CD-ROM (D-Link Click n Connect, Kullanım Kılavuzu) Ethernet

Detaylı

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.6372.UM.TR.D00REV24032011

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.6372.UM.TR.D00REV24032011 www.airties.com Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 444 0 239 7/24 destek hattı 444 0 239 Üç yıl garanti YM.WR.6372.UM.TR.D00REV24032011 Kablosuz yaşam Hızlı kurulum kılavuzu 2 VoIP Portlu

Detaylı

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway. Kullanım kılavuzu. Air 6372

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway. Kullanım kılavuzu. Air 6372 2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway Kullanım kılavuzu Air 6372 İçindekiler Kılavuza genel bakış 3 Güvenlik ve bakım 3 1 GİRİŞ 4 1.1 Minimum sistem gereksinimleri 4 1.2 Kutu içeriği 4

Detaylı

1 AirTies Wav-180 Kullanım Kılavuzu

1 AirTies Wav-180 Kullanım Kılavuzu 1 AirTies Wav-180 Kullanım Kılavuzu Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. 2 AirTies Wav-180 Kullanım Kılavuzu Kılavuza Genel

Detaylı

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway. Kullanım kılavuzu. Air 6372

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway. Kullanım kılavuzu. Air 6372 2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway Kullanım kılavuzu Air 6372 İçindekiler Kılavuza genel bakış 3 Güvenlik ve bakım 3 1 GİRİŞ 4 1.1 Minimum sistem gereksinimleri 4 1.2 Kutu içeriği 4

Detaylı

Cihazınızın İnternet ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz;

Cihazınızın İnternet ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz; Kurulum WEB UI Değerli Müşterimiz, Cihazınızın İnternet ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz; Öncelikle modem ve bilgisayarınız arasına lütfen bir Ethernet (LAN) kablosu takınız.

Detaylı

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem. Kullanım kılavuzu. One touch setup Simple & easy to use. Air 6271

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem. Kullanım kılavuzu. One touch setup Simple & easy to use. Air 6271 2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem yaşam Kullanım kılavuzu Air 6271 One touch setup Simple & easy to use 7/24 people destek support hattı 0 +90 212 212 444 4440 0239 T L İçindekiler Kılavuza

Detaylı

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual)

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) 1.Ýçindekiler Ýçindekiler 1- Ýçindekiler 2- Diagram 3a- Aksesuarlar 3b- Parça ve Aksesuarlarýn Yer ve Fonksiyonlarý 4a- Dünyakutu Kurulum 4b- Dünyakutu TV Baðlantýsý

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem. (1 VoIP Hattı, 1 Ethernet)

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem. (1 VoIP Hattı, 1 Ethernet) Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (1 VoIP Hattı, 1 Ethernet) Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU Contents AIRTIES KULLANIM KILAVUZU 1 AIRTIES AIR 2315 1 Kılavuza Genel Bakış 1 Güvenlik ve Bakım 1 GİRİŞ 1 Temel Özellikler 2 Minimum Sistem Gereksinimleri 2 Kutu İçeriği 2 Kullanım Alanları 2 DURUM IŞIKLARI

Detaylı

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem. Kullanım kılavuzu. One touch setup Simple & easy to use. Air 6271

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem. Kullanım kılavuzu. One touch setup Simple & easy to use. Air 6271 2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem yaşam Kullanım kılavuzu Air 6271 One touch setup Simple & easy to use 7/24 people destek support hattı 0 +90 212 212 444 4440 0239 T L İçindekiler Kılavuza

Detaylı

54 Mbps Kablosuz 4- Port. Kullanım Kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 4240

54 Mbps Kablosuz 4- Port. Kullanım Kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 4240 Kablosuz yaşam 54 Mbps Kablosuz 4- Port Router Kullanım Kılavuzu Air 4240 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 İçindekiler Kılavuza genel bakış 3 Güvenlik ve bakım 3 1 GIRIŞ 4 1.1 Minimum sistem gereksinimleri

Detaylı

AirTies RT-210. Kablosuz ADSL2+ 4 Portlu Modem

AirTies RT-210. Kablosuz ADSL2+ 4 Portlu Modem AirTies RT-210 Kablosuz ADSL2+ 4 Portlu Modem Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. AirTies RT-210 Kullanım Kılavuzu R2 Kılavuza

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Air 5050. One touch setup Simple & easy to use

Kullanım kılavuzu. Air 5050. One touch setup Simple & easy to use yaşam Air 5050 ADSL2+ Kablosuz 4 Port Modem Kullanım kılavuzu Air 5050 One touch setup Simple & easy to use 7/24 desteksupport hattı 7/24 people 0 212 444 0 0239 +90 212 444 239 T L İçindekiler Kılavuza

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattı, 4 Ethernet) WAV-180 Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu

Detaylı

1 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Kolay kurulum CD si Air 6221

1 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Kolay kurulum CD si Air 6221 Kablosuz yaşam 1 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Modem Kullanım kılavuzu Kolay kurulum CD si Air 6221 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 İçindekiler Kılavuza genel bakış 3 Güvenlik ve bakım 3 1 GİRİŞ 4 1.1

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Air4310 150 Mbps Kablosuz Erişim Noktası. Air4340 150Mbps Kablosuz Router. Kablosuz yaşam. Air 4310 / Air 4340

Kullanım Kılavuzu. Air4310 150 Mbps Kablosuz Erişim Noktası. Air4340 150Mbps Kablosuz Router. Kablosuz yaşam. Air 4310 / Air 4340 Air4310 150 Mbps Kablosuz Erişim Noktası Kablosuz yaşam Air4340 150Mbps Kablosuz Router Kullanım Kılavuzu Air 4310 / Air 4340 Kolay kurulum CD si 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Üç yıl g İçindekiler

Detaylı

Kılavuza Genel Bakış. Kullanım kılavuzu cihazınızı bilinçli ve güvenli kullanmanızı sağlayan önemli bir kaynak olduğundan mutlaka saklayınız.

Kılavuza Genel Bakış. Kullanım kılavuzu cihazınızı bilinçli ve güvenli kullanmanızı sağlayan önemli bir kaynak olduğundan mutlaka saklayınız. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies WUS-300 125Mbps Kablosuz USB Adaptörü cihazının kurulması ve ilk ayarlarının yapılması için gerekli bilgileri içermektedir. Lütfen cihazınızı kullanmaya başlamadan

Detaylı

7/24 destek hattı 444 0 239. AirTouch. Üç yıl garanti. Üç yıl garanti. www.airties.com YM.AP.4410.UM.TR.D01REV22092011

7/24 destek hattı 444 0 239. AirTouch. Üç yıl garanti. Üç yıl garanti. www.airties.com YM.AP.4410.UM.TR.D01REV22092011 www.airties.com AirTouch 7/24 destek hattı 444 0 239 Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 444 0 239 Tüm teknik destek telefon numaralarının listesi için www.airties.com adresini ziyaret edin. Üç yıl garanti

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Air One touch setup Simple & easy to use

Kullanım kılavuzu. Air One touch setup Simple & easy to use yaşam Air 5020 ADSL2+ Kablosuz 2-Port Modem Kullanım kılavuzu Air 5020 One touch setup Simple & easy to use 7/24 desteksupport hatti 7/24 people +90 212444 44400239 239 +90 212 T L İçindekiler Kılavuza

Detaylı

www.airties.com 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5452.UM.TR.

www.airties.com 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5452.UM.TR. www.airties.com Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Üç yıl garanti YM.WR.5452.UM.TR.D00REV01102010 Kablosuz yaşam Hızlı kurulum kılavuzu

Detaylı

Kablosuz yaşam 300 Mbps Kablosuz 4-Port Router. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 4450

Kablosuz yaşam 300 Mbps Kablosuz 4-Port Router. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 4450 Kablosuz yaşam 300 Mbps Kablosuz 4-Port Router Kullanım kılavuzu Air 4450 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 İçindekiler Kılavuza genel bakış 3 Güvenlik ve bakım 3 1 GIRIŞ 4 1.1 Minimum sistem gereksinimleri

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Airties Air5442 Modem Kurulum Kılavuzu

Airties Air5442 Modem Kurulum Kılavuzu Airties Air5442 Modem Kurulum Kılavuzu CİHAZIN ÖN PANELİNDEKİ LED lerin ANLAMI 1.Adım Web ara yüzünden hızlı kurulum yapmak için internet tarayıcınız açın 1. Modeminizi ethernet kablosu ile bağlayınız.

Detaylı

Air 5440: 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239

Air 5440: 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Air 5340: 150 Mbps Kablosuz ADSL2+Kablosuz Modem yaşam Air 5440: 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem Kullanım kılavuzu 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 İçindekiler Kılavuza Genel Bakış 3 Güvenlik Ve Bakım

Detaylı

Hızlı Kurulum Rehberi. ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem

Hızlı Kurulum Rehberi. ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem Hızlı Kurulum Rehberi ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem Gerekli olduğu durumda yetkili kişilerin servis yapması uygundur. Yalnızca ürünle beraber gelen güç kaynağını kullanınız. Yalnızca ürünle beraber

Detaylı

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI 1 Başlarken Satın almış olduğunuz TL-WPS510U nun kullanım diagramı aşağıdaki gibidir. Cihazınızı bir ağ yazıcısı değilse veya kablolu ağ yazıcınızı kablosuz olarak

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 453 KABLOSUZ AĞ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Kablosuz Ağ Teknolojileri ve Uygulamaları 1 BSM 453 KABLOSUZ AĞ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI KABLOSUZ YEREL ALAN AĞ KURULUMLARI Kablosuz Ağ Teknolojileri

Detaylı

Kablosuz yaşam. Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 444 0 239. Air 5341

Kablosuz yaşam. Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 444 0 239. Air 5341 Kablosuz yaşam Kablosuz ADSL2+ Modem Kullanım kılavuzu Air 5341 7/24 destek hattı 444 0 239 İçindekiler Kılavuza Genel Bakış 3 Güvenlik Ve Bakım 3 1 GİRİŞ 4 1.1 Minimum Sistem Gereksinimleri 4 1.2 Kutu

Detaylı

ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ ÝZLEME PROGRAMI MPR-SW

ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ ÝZLEME PROGRAMI MPR-SW 2 programý Windows 98, Windows XP ve Windows 2000 iþletim sistemlerinde çalýþan PC tabanlý bir SCADA programýdýr. 2, ENTES markalý haberleþmeli cihazlarla çalýþýr ve bu cihazlarýn elektrik þebekesinde

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır

Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies WAV-140 Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem cihazının kurulması

Detaylı

Kablosuz PCMCIA Adaptörü PCC-2 Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...2 1.1 Temel özellikler...2 1.2 Minimum

Detaylı

Pikatel Airmax Web Arayüzü

Pikatel Airmax Web Arayüzü Pikatel Airmax Web Arayüzü Modemi, kutunun içerisinden ç kan cd ile değil de web arayüzünden kurmak için aşağ daki ad mlar takip ediniz. Önerilen cd ile kurulumdur. Pikatel Airmax web arayüzü, ADSL2+ operatör

Detaylı

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Yazılım Yazýlým Kurulum Kılavuzu Kýlavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINA KURULUM BİR MACINTOSH OTAMINA

Detaylı

D Link DSL 2600U Kablosuz G ADSL2+ Router (Ver. C1 için) ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU

D Link DSL 2600U Kablosuz G ADSL2+ Router (Ver. C1 için) ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU D Link DSL 2600U Kablosuz G ADSL2+ Router (Ver. C1 için) ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU CİHAZIN BAĞLANTILARINI YAPMAK Cihazınızı aşağıdaki şekilde gösterilen şekilde bağlantılarını yapınız ve cihazınızın arkasında

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

İnternet Bağlantı Ayarları. Kablosuz Bağlantı Ayarları. Pirelli DRG A226G. Modem Kurulum Kılavuzu. VodafoneNET

İnternet Bağlantı Ayarları. Kablosuz Bağlantı Ayarları. Pirelli DRG A226G. Modem Kurulum Kılavuzu. VodafoneNET İnternet Bağlantı Ayarları Kablosuz Bağlantı Ayarları Pirelli DRG A226G Modem Kurulum Kılavuzu VodafoneNET 1.Adım Web Arayüzünden kurulum yapmak için, tarayıcınızı açarak adres çubuğuna http://192.168.1.1

Detaylı

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Kurulum Kılavuzu

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Kurulum Kılavuzu EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Kurulum Kılavuzu 09-2012 / v2.0 0 Başlarken Bu Access Point i kullanmaya başlamadan önce lütfen paket içeriğini kontrol ediniz. Eğer eksik parça var ise satın aldığınız

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

DSL 2600U (Ver. A1 için) ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU

DSL 2600U (Ver. A1 için) ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU DSL 2600U (Ver. A1 için) ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU ADIM 1: Cihazın bağlantıları yapmak, Cihazınızı aşağıdaki şekilde gösterilen şekilde bağlantılarını yapınız ve cihazınızın arkasında bulunan switch butonuna

Detaylı

5. Bu alt butonlardan Kanal ve SSID isimli butona tıklayınız. B. AP-300 AYARLARI Bu bölümde 2 AP-300 ün Kanal ve SSID bölümü ile kablosuz ayarları LAN

5. Bu alt butonlardan Kanal ve SSID isimli butona tıklayınız. B. AP-300 AYARLARI Bu bölümde 2 AP-300 ün Kanal ve SSID bölümü ile kablosuz ayarları LAN AIRTIES MESH NETWORK KURULUMU AirTies WAR-140 ile (veya birden fazla AP-300 e sahipseniz) kapsamış olduğunuz kablosuz ağınızı genişletmek isterseniz bir adet AirTies AP-300 alıp yeni AP-300 ünüzü Tekrarlayıcı

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Universal Repeater Mod Kurulumu

Universal Repeater Mod Kurulumu Universal Repeater Mod Kurulumu A. Kurulum Öncesi 1. Statik IP Tanımlama Cihazın ayarlarını yapılandırabilmeniz için cihazda varsayılan olarak tanımlı IP adresi (ör:192.168.1.254) ile aynı network bloğundan

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

AIRTIES MESH NETWORK KURULUMU:

AIRTIES MESH NETWORK KURULUMU: AIRTIES MESH NETWORK KURULUMU: Eğer AirTies RT-210 veya birden fazla AP-300 e sahipsiniz yeni AP- 300 ünüzü Tekrarlayıcı modunda kullanarak AirTies Mesh Networks oluşturur ve kablosuz kapsama alanınızı

Detaylı

INTERNET BAĞLANTISININ KURULMASI İÇİN GEREKLİ AĞ GEÇİDİ AYARLARI

INTERNET BAĞLANTISININ KURULMASI İÇİN GEREKLİ AĞ GEÇİDİ AYARLARI INTERNET BAĞLANTISININ KURULMASI İÇİN GEREKLİ AĞ GEÇİDİ AYARLARI Uyarı:Aşağıdaki satırlarda bahsi geçen ayarlar TTnet servis sağlayıcı baz alınarak anlatılacak olup farklı ülkelerdeki farklı internet servis

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Wireless Coaxial Modem / Router

Wireless Coaxial Modem / Router Wireless Coaxial Modem / Router 1.1 Ürün Açıklaması 1. Kısım - Ürün Özeti Astracom Kablosuz Koaksiyel Modem i satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu 802.11n stadardındaki cihaz, 802.11g standardına göre

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız.

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız. VLAN Yapılandırma Değerli Müşterimiz, VLAN özelliği ile yerel ağınızı segmentlere ayırarak bölebilir ve aynı ağ geçidini kullanarak internete çıkabilen bu segmentlerin birbirlerine erişimlerini engelleyebilirsiniz.

Detaylı

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz AR-56/50 Çevrimiçi Kýlavuz Baþlat Bu "Baþlat" düðmesine basýn. Giriþ Bu kitapçýk AR-56/50 dijital çok fonksiyonlu sistemin yazýcý fonksiyonlarýný açýklamaktadýr. Aþaðýdaki konularda bilgi için dijital

Detaylı

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Bu belge, Hyperion Business Performance Management ürünlerinin en son sürümlerini baþarýyla yüklemenize ve yapýlandýrmanýza yardýmcý olur.

Detaylı

-Floating, Wan ve Lan arayüzleri için ayrı kural yazma alanı vardır.

-Floating, Wan ve Lan arayüzleri için ayrı kural yazma alanı vardır. PfSense, FreeBSD tabanlı bir dağıtım olarak, BSD sağlamlığını taşıyan, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren oldukça gelişmiş ve yetenekli bir güvenlik duvarı dağıtımıdır. Psense kullanılmaya başlandığı

Detaylı

KURULUM CD Sİ MODEM KURULUMU

KURULUM CD Sİ MODEM KURULUMU KURULUM CD Sİ MODEM KURULUMU Modem Web Ara yüzü ile Kurulum UYARI: ZXDSL 931WII VDSL2 modemi Kolay Kurulum Programı kullanmadan kurduğunuz takdirde, mutlaka kablosuz ağınıza şifre veriniz aksi halde modem

Detaylı

Firewall Log Server. Kurulum Kılavuzu

Firewall Log Server. Kurulum Kılavuzu Firewall Log Server Kurulum Kılavuzu 1 Kurulum Seri Port Adaptör Girişi OPT Port WAN Portu LAN Portu 1 Bağlantı: - Kutu içerisinden çıkan Coslat cihazınızı çalıştırdıktan sonra ilk kurulum için bilgisayarınızın

Detaylı

BİLGİ NOTU. SpeedTouch 585 Kablosuz ADSL Router

BİLGİ NOTU. SpeedTouch 585 Kablosuz ADSL Router BİLGİ NOTU SpeedTouch 585 Kablosuz ADSL Router SpeedTouch 585 Kablolu Ethernet Kurulumu (MS Windows 98) 1. 2. SpeedTouch Kurulum CD sini taktıktan sonra lütfen bekleyiniz. SpeedTouch Kurulum Sihirbazı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı