Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Kablosuz ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem WAR-141

2

3 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

4 Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn kurulmasý ve ilk ayarlarýnýn yapýlmasý için gerekli bilgileri içermektedir. Lütfen cihazýnýzý kullanmaya baþlamadan önce bu kýlavuzu okuyunuz. Bu bilgilerin dikkate alýnmamasý halinde AirTies'ýn sorumluluk kabul etmeyeceðini, cihazýn garanti kapsamý dýþýnda kalacaðýný unutmayýnýz. Kullaným kýlavuzu, cihazýnýzý bilinçli ve güvenli kullanmanýzý saðlayan önemli bir kaynak olduðundan mutlaka saklayýnýz. Güvenlik ve Bakým Cihazýn LAN (Yerel að) portunu PSTN (Telekom) þebekesine baðlamayýnýz. Bir arýza meydana geldiðinde cihazý açmayýnýz veya sökmeyiniz AirTies Teknik Destek Hattý'ný arayarak arýzayý bildiriniz. Bir elektrik þoku tehlikesinden korunmak için cihazý sývý temasýndan koruyunuz, nemli bir ortama maruz býrakmayýnýz. Gaz kaçaðý ihbarý durumu varsa cihazý kullanmayýnýz, fiþe takmayýnýz ve fiþten çýkarmayýnýz. Ürünü tozlu ortamlarda kullanmayýnýz. Ürünün üzerinde oluþabilecek tozlarý da kuru bir toz beziyle alýnýz. Cihazýn dýþ yüzeyini kuru bir bez ile temizlemeniz tavsiye edilir. Ýçindeki elektronik kart ve devreler ile ilgili herhangi bir bakým önerilmez. Baðlantý ve kurulum için bu kýlavuzun devamýndaki ilgili bilgiler takip edilmelidir. Cihazýn, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca tespit edilen ortalama kullaným ömrü 7 yýldýr. 1 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu

5 ÝÇÝNDEKÝLER 1. Giriþ Temel Özellikler Minimum Sistem Gereksinimleri Kutu Ýçeriði Ön Panel Arka Panel WAR-141 in Kurulumu Temel Kablolama Prosedürü Kurulum Ayarlarý AirTies Türkçe Interaktif Kurulum CD si ile Kurulum ve Ayarlar AirTies WEB Arayüzü ile Kurulum Kablosuz Ayarlarý Kablosuz Baðlantý Ayarlarý Kablosuz Að Ayarlarý Kablosuz Güvenlik Ayarlarýnýn Yapýlmasý WPA Güvenlik Ayarlarý WPA2 Güvenlik Ayarlarý WEP Güvenlik Ayarlarý MAC Adresi Filtreleme AirTies Mesh Ayarlarý VPN Ayarlarý Merkez Noktasýnda Yapýlacaklar Þube Noktasýnda Yapýlacaklar, VPN Ayarlarý Merkez Noktasýnýn VPN Ayarlarý VLAN Ayarlarý Diðer Ayarlar Port Yönlendirme FIREWALL Ayarlarý Eriþim Kontrolü Uygulamalar MAC Adresi Filtreleme Web Filtreleri URL Filtreleri DMZ Anti-DoS Araçlar Firmware Güncelleme AirTies ADSL Hizmet Programý Kullanýmý ADSL Sayacý Yazýlým Güncelleme Sýkça Sorulan Sorular Teknik ve Fiziksel Özellikler Diðer Bilgiler...40 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu 2

6 1. Giriþ AirTies WAR-141, bir ADSL hattý üzerinden ev veya iþyerinize, Ýnternet eriþimi saðlamaya ve kablolu/kablosuz þekilde, yerel bilgisayar aðýnýzý kurmaya yarayan bir Kablosuz Router'dýr. Cihaz ADSL2+ modem, 4 eternet portlu switch, router, VPN sonlandýrýcý, firewall ve kablosuz eriþim noktasý (access point) fonksiyonlarýný tek baþýna yerine getirir. AirTies WAR-141, ADSL hattýndan 24 Mbps veri alma (downstream) ve 4 Mbps veri gönderme (upstream) hýzlarýna kadar eriþim saðalayabilecek özelliktedir. AirTies WAR-141 IPSec VPN özelliði ile Internet üzerinden güvenilir baðlantýlar yapmanýzý saðlar. Noktadan noktaya veya bir noktadan çok noktaya (Max. 6 noktaya) IPSec tünel oluþturabilir ve bu noktalarý WAN üzerinden güvenilir bir þekilde baðlayabilirsiniz. AirTies WAR-141 VLAN özelliði ile yerel aðýnýzý segmentlere ayýrabilir, bu segmentlerin ayný gatewayi (WAR-141) kullanmalarýný saðlayýp birbirlerine ulaþmasýný engelleyebilirsiniz. Eternet arayüzü 100 Mbps full dublex özelliðine sahiptir. Kablosuz baðlantsý ise g standardýna uygun olup 125 Mbps'lik hýzlara ulaþabilir. Çok yaygýn sekilde kullanýlan b kablosuz iletiþim kartlarýyla uyumlu çalýþmaktadýr. AirTies WAR-141'un tipik kullaným þekli aþaðýdaki diyagramda gösterilmiþtir. 1.1 Temel Özellikler AirTies WAR-141 ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem aþaðýdaki ana özellikleri saðlamaktadýr: Komple çözüm paketi: ADSL2+ modem, kablosuz eriþim noktasý, VPN sonlandýrýcý, geliþmiþ Router ve Firewall Internet eriþiminde ADSL2+ teknolojisi sayesinde 24 Mbps download ve 4Mbps upload hýzýnda son sürat internet VPN tünel oluþturma özelliði (IPSec) ile (Max. 6 tünel) WAN üzerinden güvenilir baðlantýlar VoIP e hazýr: QoS ile paket önceliklendirme VLAN ile yerel aðýnýzý sanal alt gruplara ayýrabilme G++ ile süratli kablosuz iletiþim: 125 Mbps hýzýnda kablosuz eriþim noktasý (125Mbps destekleyen AirTies kablosuz USB cihazlarý ile kullanýldýðýnda). Ayný zamanda b/g ile de geriye dönük uyumlu Geliþmiþ Kablosuz Güvenlik: WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 (IEEE i), WEP (Wired Equivalent Privacy) þifrelemelerini ve 802.1X standartlarýný destekleyen en güncel kablosuz güvenlik teknolojileri Maksimum Kablosuz Eriþim mesafesi ve Mesh Teknolojisi: Dýþ mekanlarda 400 metre, iç mekanlarda 100 metreye ulaþan eriþim mesafesi. AirTies kablosuz eriþim noktasý cihazlarý kullanarak kapsama alanýný geniþletmeye yarayan AirTies Mesh Network teknolojisi desteði Otomatik Kablosuz Þifreleme: ADSL Hizmet Programý ile kablosuz güvenlik ayarlarýnýn (WEP, WPA, WPA2) modemde ve CD ile kurulum yapýlan bilgisayarda otomatik olarak tanýmlanmasý Türkçe Sesli ve Animasyonlu Kolay Kurulum CD si ile birkaç adýmda kurulum Otomatik Firmware güncelleme: ADSL Hizmet Programý ile otomatik Firmware (Modem yazýlýmý) güncelleme desteði ADSL download sayacý: Özellikle Limitli ADSL tarifesi kullanýcýlarý için aylýk download/upload miktarlarýný ölçen ADSL sayacý 3 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu

7 Kablosuz ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem WAR-141 Voltaj dalgalanmalarýna dayanýklý : Türkiye þartlarýna göre tasarým ve üretim; voltaj düþmelerine ve dalgalanmalarýna dayanýklý Geliþmiþ SPI Firewall ile maksimum að güvenliði. MAC, URL ve IP adresleri bazýnda filtreleme, anti DoS, uygulama bloklama, DMZ özellikleri desteði DHCP sunucu, NAT, NAPT, RIPv1/v2 özelliklerine sahip geliþmiþ Router 8 Kanal PVC desteði VPN geçiþi (Pass through) SNMP sayesinde uzaktan yönetim olanaðý Tak-Çalýþtýr özelliði (Universal Plug and Play - UPnP) Türkçe web tabanlý yönetim arayüzü AirTies ýn Türkiye deki Ar-Ge ekibinden mühendislik desteði 7 gün 24 saat kesintisiz AirTies Çaðrý Merkezi ve Teknik Destek 3 yýl geniþletilmiþ garanti 1.2 Minimum Sistem Gereksinimleri Kurulum ve ayarlarýnýn yapýlabilmesi için Ethernet kartý ya da kablosuz að adaptörü olan, herhangi bir Windows versiyonu veya Unix, Linux, Mac iþletim sistemi yüklü bir bilgisayar gereklidir. Sürekli çalýþmasý esnasýnda herhangi bir bilgisayara baðlý olmasýna gerek yoktur. AirTies Hizmet Programý için: Windows 98/ME/2000/XP/Vista 1.3 Kutu Ýçeriði AirTies kutusundan aþaðýdaki parçalarýn hepsinin çýktýðýndan em in olunuz: 1. AirTies WAR Mbps Kablosuz ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem 2. Güç adaptörü 3. Ethernet kablosu 4. Telefon kablosu (1 Adet Uzun, 1 Adet Kýsa) 5. Splitter 6. AirTies Türkçe Sesli Interaktif Kolay Kurulum CD si 7. Kullaným kýlavuzu (bu döküman) ve garanti belgesi (bu dökümanýn son sayfasý) 8 6 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu 4

8 1.4 Ön Panel Kablosuz ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem PWR ADSL PPP WLAN LAN LED IÞIK DURUM PWR ADSL PPP WL LAN Yeþil Yanmýyor Yeþil Yeþil Yanýp Sönüyor Yanmýyor Yeþil Yanmýyor Yeþil Yeþil Yanýp Sönüyor Yanmýyor Yeþil Yeþil Yanýp sönüyor Yanmýyor AirTies modeme enerji gelmektedir. AirTies modeme enerji gelmemektedir. ADSL hattý kurulmuþ ve aktiftir. ADSL hattý kurulmaktadýr ADSL hattý kurulmamýþtýr. Internet baðlantýsý saðlanmýþtýr Internet baðlantýsý saðlanamamýþtýr. Kablosuz baðlantý aktiftir Kablosuz baðlantý aktif ve veri alýþverisi vardýr Kablosuz baðlantý aktif olmamýþtýr LAN baðlantýsý kurulmuþ ve aktiftir. LAN baðlantýsý aktiftir ve veri alýþveriþi vardýr. LAN baðlantýsý kurulmamýþtýr. 5 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu

9 1.5 Arka Panel ADSL POWER RESET 0/1 LAN1-LAN4 MODEM hattý giriþidir, ayýrýcýnýn (splitter) MODEM çýkýþýna baðlanýr. 12 V DC giriþidir, güç adaptörüne baðlanýr. Modemi yeniden baþlatmaya veya fabrika ayarlarýna almaya yarayan reset düðmesidir Cihazý açar ve kapar. Eternet baðlantýsýný saðlayan switch portlarýdýr. AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu 6

10 2. WAR-141 in Kurulumu 2.1 Temel Kablolama Prosedürü Aþaðýdaki þekilde gösterildiði gibi modeminizin baðlantýlarýný gerçekleþtiriniz. Baðlantýlarýn nasýl yapýlacaðý AirTies Türkçe Interaktif Kolay Kurulum CD sini bilgisayarýnýzýn CD sürücüsüne yerleþtirdiðinizde otomatik olarak çalýþan animasyonda da ayrýntýlý ve uygulamalý olarak gösterilir. 1. AirTies kutusundan çýkan kýsa telefon kablosu ile splitter ýn MODEM giriþini modemin ADSL giriþine baðlayýnýz. 2. ADSL servisinin bulunduðu ana telefon hattýný Splitter ýn LINE giriþine baðlayýnýz. 3. Telefonunuzu splitter ýn PHONE giriþine baðlayýnýz. 4. Bilgisayarýnýzý modemin LAN giriþine baðlayýnýz. 5. Güç adaptörünü modeme baðlayýnýz ve 0/1 (açma-kapama) düðmesini 1 konumuna getirerek modeminizi açýnýz. AirTies WAR-141 Line LÝNE PHONE MODEM 7 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu

11 2.2 Kurulum Ayarlarý Modeminizin kurulumunu AirTies Türkçe Interaktif Kurulum CD'si ile ya da geliþmiþ web arayüzünden yapabilirsiniz AirTies Türkçe Interaktif Kurulum CD'si ile Kurulum ve Ayarlar AirTies ADSL Hizmet Programý, AirTies modemin ADSL ayarlarýný ve baðlantýlarýný kolaylýkla yapabilmenizi saðlar. AirTies kutusundan çýkan kurulum CD'sini CD sürücünüze yerleþtirin. Program otomatik olarak çalýþmaya baþlayacaktýr. Eðer program otomatik olarak baþlamazsa CD'deki "kurulum.exe" dosyasýný çalýþtýrmanýz gerekmektedir 1. Animasyonmdaki adýmlarý takip ederek modeminizin baðlantýlarýný tamamlayýnýz. Animasyon (canlandýrma) bittiðinde aþaðýda görülebildiði þekilde baðlantýlarý yapmýþ olacaksýnýz. "KURULUMA GEÇ" linkine týklayýnýz. AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu 8

12 2. "Kurulum sihirbazýna hoþgeldiniz" penceresinde "Ileri" tuþuna týklayarak geçiniz. 3. Açýlan pencerede, Kullanýcý Adý bölümüne Türk Telekom'dan aldýðýnýz ADSL kullanýcý adýnýzý (Kullanýcý adýnýzýn eklemeniz gerekmektedir, örneðin: ve ADSL þifrenizi giriniz. Kullanýcý bilgileri bölümünü doldurarak Ýleri tuþuna basýnýz 9 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu

13 4. AirTies ADSL Hizmet Programý modeminizin kablosuz güvenlik ayarlarýný otomatik olarak yapar. Açýlan pencerede Güvenlik seviyesi ve Þifre bölümlerini doldurunuz. Her hangir deðiþiklik yapmadýðýnýz taktirde AirTies ADSL Hizmet Programý sizin için rasgele bir þifre belirler ve bu þifreyi modeminize otomatik olarak kaydeder. Ýleri tuþuna basýnýz. 5. Modeminize girdiðiniz kablosuz þifreyi bir yere not alýnýz. Bu þifreyi modeminize kablosuz olarak baðlanacak bilgisayara girmeniz gerekmektedir. 6. Tebrikler modeminizin internet baðlantýsýný baþarý ile tamamladýnýz. AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu 10

14 7. AirTies ADSL Hizmet Programýnda Ayarlar menüsünde Kablosuz Ayarlarý bölümünde modeminize girdiðiniz þifreyi görebilirsiniz AirTies WEB Arayüzü ile Kurulum Modemi yukarýda bahsedildiði gibi kablolu olarak bilgisayarýnýza baðladýktan sonra ayarlarý, Airties Hizmet Programý yerine "Internet Explorer" gibi bilgisayarýnýzdaki herhangi bir web tarayýcýsý ile de yapabilirsiniz. Bunun için Internete baðlý olmanýza gerek yoktur. 1. Bilgisayarýnýzda Internet Explorer ya da Netscape gibi bir web tarayýcýsý programýný çalýþtýrýnýz. 2. Address kýsmýna cihazýnýzýn IP adresi olan adresini giriniz. 3. Karþýnýza cihazýn web arayüzü gelecektir. Fabrika ayarlarýnda þifre tanýmlanmýþ olmadýðýndan Þifre alanýný boþ býrakarak Tamam düðmesini týklayýnýz. 11 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu

15 4. Karþýnýza gelen ekranýn sol-üst tarafýndaki menüden ADSL menüsüne ve altýndaki Baðlantý Ayarlarý'na týklayýnýz. "vc1"e giriniz. 5. Açýlan pencerede Kullanýcý Adý alanýna ADSL servis saðlayýcýnýzdan almýþ olduðunuz ADSL kullanýcý adýnýzý ekleyerek giriniz (örneðin: Þifre alanýna ADSL servis saðlayýcýnýzdan almýþ olduðunuz ADSL þifrenizi girip "Kaydet" düðmesine týklayýnýz. Not: PVC ayarlarý alanýnda VPI deðeri olarak 8, VCI deðeri olarak da 35 girilmiþ haldedir (Bunlar Türk Telekom deðerleridir, Türkiye için bu rakamlarda bir deðiþiklik yapmayýnýz). Tebrikler! AirTies ýn ADSL ayarlarýný baþarý ile tamamladýnýz. Ön panelde bulunan PPP ýþýðý yanacaktýr. Eðer bu ayarlardan sonra Internet baðlantýnýz gerçekleþmezse lütfen ADSL hizmet saðlayýcýnýza danýþýnýz. AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu 12

16 3. Kablosuz Ayarlarý AirTies'in kablosuz eriþim noktasý özelliði ile dýþ mekanlarda 400 metre, iç mekanlarda 100 metreye ulaþan kablosuz internet alaný (hotspot) oluþturabilirsiniz. G++ teknolojisi ile 125Mbps hýzýnda kablosuz bilgisayar aðýnýzý kurabilir, bilgisayarlarýnýz arasýnda 125 Mbps hýzýnda son sürat dosya paylaþtýrabilirsiniz. 125Mbps kablosuz iletisim hizi elde edebilmek icin kablosuz alýcý cihazlarda da 125Mbps destekleyen AirTies USB adaptörü kullanýlmasý gereklidir (AirTies WUS-300 gibi). Ayný zamanda, b/g ile de geriye dönük uyumludur. 3.1 Kablosuz Baðlantý Ayarlarý AirTies fabrika ayarlarýnda Kablosuz özelliði aktif durumdadýr. Bilgisayarlarýnýzý kablosuz olarak internete baðlanmanýz için modemde ek bir ayar yapmanýza gerek yoktur. Bu kýlavuzun sonraki bölümlerinde anlatýlan güvenlik ayarlarýný yapmanýz tavsiye edilir. Sahip olduðunuz AirTies modeme dizüstü bilgisayarlarýnýzý kablosuz olarak baðlamak için: AirTies a kablosuz olarak baðlamak istediðiniz bilgisayarýnýzda Baþlat-Ayarlar-Að Baðlantýlarý- Kablosuz Að Baðlantýsý-Kablosuz Aðlarý Görüntüle adýmlarýný takip ederek AIRTIES_WAR-141 isimli kablosuz aða baðlan. 13 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu

17 3.2 Kablosuz Að Ayarlarý KABLOSUZ ana menüsüne týkladýðýnýzda açýlan Kablosuz Baðlantýlar baþlýklý ekranda AirTies a kablosuz olarak baðlý olan tüm istemcileri görebilirsiniz. Bu kablosuz istemcilerin internete eriþimini engellemek için Engelle kutucuðunu iþaretleyebilirsiniz. Bu durumda o iþlemci bir daha kablosuz aðýnýza baðlanamayacaktýr. KABLOSUZ menüsü altýndaki Kablosuz Ayarlarý baþlýklý ekraný açýnýz. Burada kablosuz aðýnýzýn ayarlarýný yapabilirsiniz: Kablosuz Aðý Etkinleþtir isimli kutucuk, AirTies ýn kablosuz özelliðini etkinleþtirmeye ya da devre dýþý býrakmaya yarar, Kablosuz Að Adý bölümünden kablosuz aðýnýza bir isim verebilir, AirTies ý bu isimle yayýn yapacak þekilde ayarlayabilirsiniz, Kablosuz Að Adýný gizle kutucuðunu iþaretleyerek, AirTies ýn SSID sini gizleyerek yayýn yapmasýný saðlayabilirsiniz. Bu durum dizüstü bilgisayarlarýn çevrede AirTies yayýnýný göremelerini engelleyeceði için tavsiye edilmez, Kanal, AirTies ýn yayýn yapacaðý kanalý (frekans) seçebilirsiniz, 1, 6, 11 kanallarý tavsiye edilir, Mode, AirTies ýn çalýþacaðý kablosuz modu seçebilirsiniz, G++, 125Mbps G++ modunu aktive etmek için G++ kutucuðunu iþaretleyiniz. 125Mbps hýzýnda iletiþim için alýcý tarafta da 125Mbps hýzýný destekleyen AirTies kablosuz adaptör kullanýlmasý gereklidir (AirTies WUS-300 Kablosuz USB Adaptörü gibi). Kullanýcý Izolasyonu, kutucuðunu iþaretleyerek AirTies a kablosuz baðlý kullanýcýlarýn ayný kablosuz aða baðlý baþka bilgisayarlara ulaþmalarýný engelleyebilirsiniz, QoS Desteði, Kablosuz bilgisayar aðýnýzda QoS (Quality of Service) özelliðini etkinleþtirebilir/devre dýþý býrakabilirsiniz Ayarlarý kaydetmek için "Kaydet" tuþuna basýnýz. AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu 14

18 3.3 Kablosuz Güvenlik Ayarlarýnýn Yapýlmasý Güvenlik ayarlarýnýn yapýlmasý kablosuz iletiþimin saðlanmasý için þart deðildir. Ancak bilgi güvenliðinin büyük önem kazanmasý dolayýsýyla aþaðýdaki güvenlik ayarlarýndan size uygun olan birini yapmanýz tavsiye olunur. WPA, WPA2 ve WEP kablosuz þifreleme protokolleri, AIRTIES cihazlarýyla kablosuz terminal arasýnda süren veri trafiðinin bir baþkasý tarafýndan dinlenmesi durumunda çözülememesi için þifrelemeye yarar. MAC adres filtreleme ise, AIRTIES cihazlarý ile sadece önceden tanýmlanan yetkili kablosuz terminallerin veri alýþ-veriþi yapabilmesini saðlarken; yetkili / tanýmlý olmayan yabancý terminallerin cihaza ulaþmasý engellenir. Kablosuz güvenlik için hem MAC adres filtrelemenin, hem de WPA, WPA2 veya WEP kablosuz þifreleme protokollerinden birinin aktive edilmesi tavsiye edilir WPA Güvenlik Ayarlarý WPA (Wifi Protected Access) þifreleme standardý en modern güvenlik standardlarýndan biri olup son derece güvenlidir. AirTies kablosuz ürünlerinin tümü ve yeni çýkan g protokoluna uygun kablosuz iletiþim cihazlarý WPA standardýný destekler. Kablosuz aðýnýzda WPA kullanmak istiyorsanýz, aðýnýzdaki tüm kablosuz adaptörlerin WPA i desteklemesi gerekmektedir. 1. Bilgisayarýnýzda kullandýðýnýz web tarayýcýnýzda (Internet Explorer, Firefox..) adres kýsmýna cihazýnýzýn IP adresi olan adresini girin. 2. Karþýnýza cihazýn web arayüzü gelecektir. Þifreyi boþ geçerek Tamam'ý týklayýnýz. 15 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu

19 3. Soldaki menülerden "Kablosuz" menüsüne girininiz. 4. Kablosuz Güvenlik Seviyenizi Seçiniz bölümünde WPA kutusunu iþaretleyiniz. PSK þifresi seçeneðini iþaretleyerek Þifre bölümüne, unutmayacaðýnýz, en az 8 en fazla 63 karakterden oluþan bir þifre girerek ( örneðin: abcdef123) Kaydet tuþuna basýnýz. Þifrenizin kolayca tahmin edilemeyecek þekilde hem harf hem de rakamlardan oluþmasýna dikkat ediniz. 5. AirTies ile kablosuz olarak baðlantý kuracak olan bilgisayarlarda ve cihazlarda da WPA yý aktif hale getirip ayný þifreyi girmeniz gerekmektedir. AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu 16

20 3.3.2 WPA2 Güvenlik Ayarlarý IEEE i güvenlik standardý ile tanýmlanmýþ olan WPA2 en güncel þifreleme methodudur. Kablosuz aðýnýzda WPA2 þifreleme methodunu kullanmak istiyorsanýz aðýnýzdaki kablosuz adaptörlerin hepsinin WPA2 standardýný desteklemesi gerekmektedir. Centrino platformu notebook kullanýyorsanýz, WPA2 kullanabilmek için Microsoft XP iþletim sisteminizin WPA2 güncellemelerini yükleyiniz ( ). 1.Bilgisayarýnýzda kullandýðýnýz web tarayýcýnýzda (Internet Explorer, Firefox..) adres kýsmýna cihazýnýzýn IP adresi olan adresini girin. 2. Karþýnýza cihazýn web arayüzü gelecektir. Þifreyi boþ geçerek Tamam'ý týklayýnýz. 3. Soldaki menülerden "Kablosuz" menüsüne girininiz. 4. "Kablosuz Güvenlik Seviyenizi Seçiniz" bölümünde "WPA" kutusunu iþaretleyiniz. 17 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu

21 5. Açýlan pencerede WPA2 seçeneðini iþaretleyerek Þifre bölümüne, unutmayacaðýnýz, en az 8 en fazla 63 karakterden oluþan bir þifre girerek ( örneðin: abcdef123) Kaydet tuþuna basýnýz. Þifrenizin kolayca tahmin edilemeyecek þekilde hem harf hem de rakamlardan oluþmasýna dikkat ediniz. 6. AirTies ile kablosuz olarak baðlantý kuracak olan bilgisayarlarda ve cihazlarda da WPA2 yi aktif hale getirip ayný þifreyi girmeniz gerekmektedir. AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu 18

22 3.3.3 WEP Güvenlik Ayarlarý AirTies, WPA'in yanýsýra WEP (Wired Equivalent Privacy) þifreleme standardýný da destekler; dolayýsýyla eðer kablosuz aðýnýzda bulunan bazý cihazlardan WPA'i desteklemiyorsa WEP þifrelemenin kullanýlmasý tavsiye edilir. 1. Bilgisayarýnýzda kullandýðýnýz web tarayýcýnýzda (Internet Explorer, Firefox..) adres kýsmýna cihazýnýzýn IP adresi olan adresini girin. 2. Karþýnýza cihazýn web arayüzü gelecektir. Þifreyi boþ geçerek Tamam'ý týklayýnýz. 3. Soldaki menülerden "Kablosuz" menüsüne girininiz. 4. "Kablosuz Güvenlik Seviyenizi Seçiniz" bölümünde "WEP" kutusunu iþaretleyiniz. 5. "Kablosuz WEP þifrelemesini etkinleþtir" kutusunu iþaretledikten sonra þifre alanýna seçiminize göre 10 karakter (64 bit), 26 karakter (128 bit) veya 58 karakter (256 bit) þifre kelimenizi giriniz (Örneðin 64 bit þifreleme için: abc1234def). 19 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu

23 6. AirTies ile kablosuz olarak baðlantý kuracak olan bilgisayarlarda ve cihazlarda da WEP'i aktif hale getirip ayný þifreyi girmeniz gerekmektedir MAC Adresi Filtreleme 1. Bilgisayarýnýzda kullandýðýnýz web tarayýcýnýzda (Internet Explorer, Firefox..) adres kýsmýna cihazýnýzýn IP adresi olan adresini girin. 2. Karþýnýza cihazýn web arayüzü gelecektir. Þifreyi boþ geçerek Tamam'ý týklayýnýz. AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu 20

24 3. Soldaki menülerden "Kablosuz" menüsüne girininiz. 4. "MAC Adresi Filtreleme"ye týklayýnýz. Açýlan pencerede "MAC filtrelemeyi etkinleþtir" ve "Ýzin ver" kutularýný iþaretleyiniz. "Ekle" butonunun saðýndaki alana kablosuz aðýnýza eriþmesine müsaade edeceðiniz cihazýn MAC adresini " D-05" gibi yazarak "Ekle" butonuna basýnýz. Yerel kablosuz aðýnýza eriþmesine müsaade etmek istediðiniz diðer cihazlar için de bu adýmý tekrarlayýnýz. "Kaydet" butonuna basarak yaptýðýnýz ayarlarý kaydediniz. 5. Eðer yerel kablosuz aðýnýza eriþmesine izin vermediðiniz cihazlarýn MAC adreslerini girmek isterseniz, "Ýzin ver" yerine "Engelle"yi seçerek MAC adreslerini girmeniz yeterli olacaktýr. AirTies'ýn desteklediði diðer güvenlik protokolü olan 802.1x Kimlik Denetimini kullanmak isterseniz adresinden detaylý bilgi alabilirsiniz. 3.4 AirTies Mesh Ayarlarý AirTies Mesh Teknolojisi çok katlý ya da betonarme binalarda ortaya çýkan sinyal zayýflamasý ve kapsama alaný sorunlarýný çözer. Kapsama alanýný arttýrmak için AirTies Kablosuz Eriþim Noktasý (Access Point) cihazlarýndan almanýz ve tekrarlayýcý modunda çalýþtýrmanýz yeterlidir. AirTies Kablosuz Eriþim Noktasý cihazý tekrarlayýcý modunda çalýþtýðýnda sinyalin zayýfladýðý noktalarda sinyali güçlendirir ve kapsama alanýný arttýrýr. Bilgisayarlar en iyi sinyal aldýklarý tekrarlayýcýya baðlanýr ve AirTies Mesh Network üzerinden modeme ulaþýr. Bu þekilde, kablosuz kapsama alaný maksimum ölçüde geniþletilirken ayný zamanda duvarlarýn kablosuz sinyalleri zayýflatma etkisi giderilmiþ olur. WAR Mbps 21 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu

25 Modeminizle Mesh Network kurmak için: 1. Modemin web arayüzünde "Kablosuz" menüsünün altýnda "Kablosuz Ayarlarý" bölümüne giriniz. Mesh network'ün çalýþmasý için bir kanal seçimi yapýnýz. "1", "6", ya da "11" kanallarý tavsiye edilir. Mesh network'te çalýþacak tüm kablosuz eriþim noktasý cihazlarýnda ayný kanal seçimi yapýlmalýdýr. 2. Web arayüzünde "Kablosuz" menüsü altýnda "MESH" bölümüne giriniz. Açýlan "MESH Ayarlarý" baþlýklý ekranda " Köprü/Tekrarlayýcý baðlantýlarýný etkinleþtir" kutusunu iþaretleyerek "Kaydet" butonuna basýnýz. AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu 22

26 3. Kaydet butonuna bastýðýnýzda modem çevrede baðlantý kurabileceði kablosuz eriþim noktasý cihazlarýný aramaya baþlayacaktýr. 4. Çevrede algýlanabilen eriþim noktalarýnýn listesi çýkacaktýr. Modem ile Mesh baðlantýsý kurmak istediðiniz eriþim noktasýnýn ya da noktalarýnýn baþýndaki kutuyu / kutularý iþaretleyerek seçiniz. Seçtiðiniz Eriþim noktalarýnda -68dBm'den daha iyi bir sinyal seviyesi olmalýdýr. "Kaydet" tuþuna basarak modemin Mesh ayarlarýný tamamlayýnýz. 5. Yukarýdaki ayarlarý tamamladýktan sonra AirTies Access Point'ler de de ayný Mesh ayarlarýnýn yapýlmasý gerekmektedir. Access Point kullaným kýlavuzunda detaylý bilgi bulabilirsiniz. Uyarý: Mesh Network kuracaðýnýz tüm AirTies cihazlarý ayný kanalda çalýþmalýdýr. 23 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu

27 4. VPN Ayarlarý VPN (Virtual Private Network) internet üzerinden güvenilir baðlantýlar kurabilmenizi saðlar. AirTies WAR-141 ile noktadan noktaya veya bir noktadan çok noktaya (Max. 6 noktaya) IPSec tünel oluþturabilir ve bu noktalarý internet üzerinden güvenilir bir þekilde baðlayabilirsiniz. Evinizden iþ yerinize kuracaðýnýz IPSec VPN tünel ile güvenilir olarak evinizden iþ yerinizdeki yerel aða baðlanabilir, dosya transferi yapabilir, maillerinizi alabilirsiniz. PC 1 WAR-141 A WAR-141 B PC X LAN: WAN: LAN: WAN: X Aþaðýdaki örnekte Merkez ve Þube olarak adlandýrýlan iki noktayý VPN tünel ile birbirine baðlamak için yapýlmasý gerekenler anlatýlmýþtýr. 4.1 Merkez Noktasýnda Yapýlacaklar Modeminizin WEB arayüzüne girin ( ) Anasayfa'da Ýnternet IP adresinizi bir yere not alýn (Ör: ) Yerel Að menüsü altýndan IP Ayarlarý ve DHCP bölümünde Merkez noktasýndaki modeminizin LAN IP adresini bloðundan farklý bir bloða alýn (ÖR: ). LAN IP adresi deðiþtikten sonra merkez noktasýndaki WAR-141'e sadece yeni IP adresi ile ulaþýlabilir. Merkez noktasýndaki WAR-141'ýn VPN ayarlarýna bölüm 4.3'de devam edilecektir. 4.2 Þube Noktasýnda Yapýlacaklar, VPN Ayarlarý Ö Modeminizin WEB arayüzüne girin ( ) Ö Anasayfa'da Ýnternet IP adresinizi bir yere not alýn (Ör: ) Ö VPN menüsünde VPN Profilleri bölümüne girin Ö "Yeni Profil Yarat" tuþuna basýn Ö Açýlan pencerede Ö Yerel Modem bölümünde þuan ayar yapmakta olduðunuz modemi "Þube" olarak seçiniz. Ö Profil Adý bölümüne merkez ile þube arasýnda kuracaðýnýz VPN baðlantýnýza vereceðiniz adý yazýn. Ö Merkez Ayarlarý bölümünde: AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu 24

28 IP adresi bölümüne karþý taraftaki (Merkez) WAR-141'in bölüm 4.1 de kaydettiðiniz WAN IP adresi bilgileri yazýlacaktýr (Yukarýdaki örnek için ). LAN Adres bölümüne merkez noktasýnýn yerel að adresini (Network Adres) yazýn. (Ör: ) Alt Að Maskesi bölümüne merkez noktasýnýn alt að maskesini yazýn. (Ör: ) Ö Þube Ayarlarý bölümünde: IP adresi bölümüne þubedeki WAR-141'ýn WAN IP adresi otomatik olarak gelecektir. LAN Adres bölümüne þube noktasýnýn yerel að adresini (Network Adres) yazýn. (Ör: ). Alt Að Maskesi bölümüne þube noktasýndaki yerel aðýn alt að geçidini yazýn. (Ör: ). Ö Þifre Anahtarý bölümüne merkez ve þube arasýnda kurulacak IPSec VPN tünel þifresini yazýn. NOT: Bu þifre merkezdeki WAR-141'e de ayný þekilde girilecektir. Ö Kaydet tuþuna basýn, girmiþ olduðunuz VPN ayarlarý WAR-141'e kaydedilecektir. Ö Aktif seçeneðini iþaretleyin 25 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu

29 4.3 Merkez Noktasýnýn VPN Ayarlarý Ö Modeminizin WEB arayüzüne girin (Bölüm 4.1 de merkezdeki WAR-141'in IP adresi deðiþtirilmiþti. WAR-141'in WEB arayüzüne girmek için yeni IP adresini Internet Explorera girin. ÖR: ) Ö VPN menüsünde VPN Profilleri bölümüne girin Ö "Yeni Profil Yarat" tuþuna basýn Ö Açýlan pencerede: Ö Yerel Modem bölümünde þuan ayar yapmakta olduðunuz modemi "Merkez" olarak seçiniz. Ö Profil Adý bölümüne merkez ile þube arasýnda kuracaðýnýz VPN baðlantýnýza vereceðiniz adý yazýn. Ö Merkez Ayarlarý bölümünde IP adresi bölümüne merkezdeki WAR-141'ýn WAN IP adresi otomatik olarak gelecektir. LAN Adres bölümüne merkez noktasýnýn yerel að adresini (Network Adres) yazýn. (Ör: ) Alt Að Maskesi bölümüne merkez noktasýndaki yerel aðýn alt að geçidini yazýn. (Ör: ) Ö Þube Ayarlarý bölümünde IP adresi bölümüne karþý taraftaki (Þube) WAR-141'in bölüm 4.2 de kaydettiðiniz WAN IP adresi bilgileri yazýlacaktýr (Yukarýdaki örnek için ). LAN Adres bölümüne merkez noktasýnýn yerel að adresini (Network Adres) yazýn. (Ör: ) Alt Að Maskesi bölümüne merkez noktasýnýn alt að maskesini yazýn. (Ör: ) Þifre Anahtarý bölümüne merkez ve þube arasýnda kurulacak IPSec VPN tünel þifresini yazýn. NOT: Bu þifre þubedeki WAR-141'e de ayný þekilde girilecektir. Kaydet tuþuna basýn, girmiþ olduðunuz VPN ayarlarý WAR-141'e kaydedilecektir. Aktif seçeneðini iþaretleyin. Tebrikler merkez ve þube noktalarýndaki 2 WAR-141'in VPN ayarlarýný baþarý ile tamamladýnýz AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu 26

30 5. VLAN Ayarlarý AirTies WAR-141 VLAN (Virtual Local Area Network) özelliði ile yerel aðýnýzý segmentlere ayýrarak bölebilir ve ayný að geçidini (WAR-141) kullanarak internete çýkabilen bu segmentlerin birbirlerine eriþimlerini engelleyebilirsiniz. VLAN özelliði ile þirketinize gelen misafirlerin, þirketinizdeki kablolu ya da kablosuz aðý kullanarak internete çýkabilmelerini saðlayabilir, yerel aðýnýzdaki bilgisayarlara ve dosyalara ulaþýlmasýný önleyebilirsiniz. AirTies WAR-141 ýn VLAN ayarlarýný yaparak yerel aðýnýzý segmentlere ayýrmak için; Modeminizin WEB arayüzüne girin ( ) Yerel Að menüsünün altýnda bulunan VLAN Ayarlarý bölümüne girin. Açýlan pencerede VLAN tablosunu görebilirsiniz. VLAN ayarlarý yapýlmadýðý sürece WAR-141 den IP adresi alan tüm kullanýcýlar 1 numaralý VLAN de bulunur. Yeni bir VLAN grubu yaratmak için Network Arayüzleri bölümünden VLAN tanýmlamak istediðiniz LAN1, LAN2, LAN3, LAN4 ya da WLAN portlarýndan birini seçin ve Kaydet e basýn. Aþaðýdaki örnek ekran görüntüsünde LAN2 portu için VLAN2 tanýmlamasý yapýlmýþtýr. 27 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu

31 - VLAN tablosunda Yapýlandýr'a basarak yeni yarattýðýnýz VLAN için ayarlarý yapabilirsiniz. Açýlan pencerede aþaðýdaki ayarlarý yaparak Kaydet e basýnýz: Yerel IP Ayarlarý bölümünde tanýmladýðýnýz VLAN için gateway (að geçidi) IP adresi ve alt að maskesi girin. Girdiðiniz IP adresi 1 numaralý VLAN den (VLAN1) farklý bir IP adres bloðunda olmalýdýr. Aþaðýdaki örnek ekran görüntüsünde VLAN2 için IP adresi gateway IP adresi olarak girilmiþtir. DHCP Ayarlarý bölümünde VLAN için DHCP ayarlarýný yapabilirsiniz. Örnek ekran görüntüsünde DHCP etkin hale gitirilip IP adresinden IP adresine kadar IP daðýtacak þekilde ayarlanmýþtýr. Örnek ekran görüntülerindeki ayarlar yapýldýðýnda WAR141'in LAN2 portuna baðlanan bilgisayar(lar) bloðundan IP adresi alarak internete baðlanýrlar fakat LAN1, LAN3, LAN4 ve WLAN arayüzlerinden baðlý bilgisayarlara eriþemezler. AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu 28

32 6. Diðer Ayarlar 6.1 Port Yönlendirme Network Address Translation (NAT), Internet saðlayýcýnýz tarafýndan size verilen global IP adresinin, yerel aðýnýzdaki bilgisayarlar tarafýndan ortak olarak kullanýlmasý için gerekli olan yönlendirmeleri yapan servistir. NAT'ýn en çok kullanýlan uygulamasý Port Yönlendirme'dir. WAR-141 de port yönlendirmek için Web arayüzünde NAT menüsüne ve altýndaki Port Yönlendirme bölümüne giriniz. Açýlan pencerede; Uygulama alanýna tanýmlayacaðýnýz port yönlendirme kuralý için bir isim giriniz Hedef IP Adresi alanýna aðýnýzda Internet ten ulaþýlmak istenen bilgisayarýn yerel IP adresini yazýnýz. Protokol Tipi olarak istenen uygulamanýn kullandýðý protokol TCP,UDP,TCP&UDP seçeneklerinden birini seçiniz (Uygulamanýn kullandýðý protokol kesin bilinmiyorsa TCP&UDP seçilmesi tavsiye edilir). WAN Portlarý alanýna istenen uygulamanýn kullandýðý port numarasýný giriniz Hedef LAN Portlarý alanýna uygulamanýn yerel aðda hangi portu kullanacaðýný giriniz (çoðunlukla gerçek port ile aynýdýr). Bir tek port yerine bir dizi port yönlendirmede port aralýðý belirtmek için araya tire (-) koyunuz.örneðin 23 ile 80 portlarý arasýndaki tüm portlarý yönlendirmek için bu bölüme yazýnýz. Etkin kutucuðunu iþaretleyiniz. Yukarýda açýklanan ayarlarý yaptýktan sonra Kaydet tuþuna basýnýz. 29 AirTies WAR-141 Kullaným Kýlavuzu

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

54Mbps Kablosuz Eriþim Noktasý Tekrarlayýcý Köprü AP-302 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattý, 4 Ethernet, 1 USB Host, PSTN yedeði) WAV-275 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem

ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem AR-141 Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies cihazının kurulması

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattı, 4 Ethernet) WAV-180 Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu

Detaylı

Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır

Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies WAV-140 Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem cihazının kurulması

Detaylı

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway. Kullanım kılavuzu. Air 6372

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway. Kullanım kılavuzu. Air 6372 2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway Kullanım kılavuzu Air 6372 İçindekiler Kılavuza genel bakış 3 Güvenlik ve bakım 3 1 GİRİŞ 4 1.1 Minimum sistem gereksinimleri 4 1.2 Kutu içeriği 4

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem. (1 VoIP Hattı, 1 Ethernet)

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem. (1 VoIP Hattı, 1 Ethernet) Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (1 VoIP Hattı, 1 Ethernet) Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz

Detaylı

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem. Kullanım kılavuzu. One touch setup Simple & easy to use. Air 6271

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem. Kullanım kılavuzu. One touch setup Simple & easy to use. Air 6271 2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem yaşam Kullanım kılavuzu Air 6271 One touch setup Simple & easy to use 7/24 people destek support hattı 0 +90 212 212 444 4440 0239 T L İçindekiler Kılavuza

Detaylı

Air 5440: 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239

Air 5440: 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Air 5340: 150 Mbps Kablosuz ADSL2+Kablosuz Modem yaşam Air 5440: 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem Kullanım kılavuzu 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 İçindekiler Kılavuza Genel Bakış 3 Güvenlik Ve Bakım

Detaylı

Kablosuz yaşam. Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 444 0 239. Air 5341

Kablosuz yaşam. Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 444 0 239. Air 5341 Kablosuz yaşam Kablosuz ADSL2+ Modem Kullanım kılavuzu Air 5341 7/24 destek hattı 444 0 239 İçindekiler Kılavuza Genel Bakış 3 Güvenlik Ve Bakım 3 1 GİRİŞ 4 1.1 Minimum Sistem Gereksinimleri 4 1.2 Kutu

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...1

Detaylı

RT-104. KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

RT-104. KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies cihazının

Detaylı

Kablosuz yaşam 300 Mbps Kablosuz 4-Port Router. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 4450

Kablosuz yaşam 300 Mbps Kablosuz 4-Port Router. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 4450 Kablosuz yaşam 300 Mbps Kablosuz 4-Port Router Kullanım kılavuzu Air 4450 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 İçindekiler Kılavuza genel bakış 3 Güvenlik ve bakım 3 1 GIRIŞ 4 1.1 Minimum sistem gereksinimleri

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AIRTIES AIR 5450 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1077112

Kullanım kılavuzunuz AIRTIES AIR 5450 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1077112 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kablosuz yaşam. 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 5450

Kablosuz yaşam. 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 5450 Kablosuz yaşam 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem Kullanım kılavuzu Air 5450 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 İçindekiler Kılavuza Genel Bakış 3 Güvenlik Ve Bakım 3 1 GİRİŞ 4 1.1 Minimum Sistem Gereksinimleri

Detaylı

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU Contents AIRTIES KULLANIM KILAVUZU 1 AIRTIES AIR 5650 1 Kılavuza Genel Bakış 1 Güvenlik ve Bakım 1 AIRTIES NETWORK ASSISTANT 1 Minimum Sistem Gereksinimleri 1 Yükleme 2 AirTies Network Assistant Uygulamasının

Detaylı

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU Contents AIRTIES KULLANIM KILAVUZU 1 AIRTIES AIR 5443 1 Kılavuza Genel Bakış 1 Güvenlik ve Bakım 1 AIRTIES NETWORK ASSISTANT 1 Minimum Sistem Gereksinimleri 1 Yükleme 2 AirTies Network Assistant Uygulamasının

Detaylı

AIRTIES RT-101 Ethernet ve USB Portlu ADSL2+ Router Kullanım Kılavuzu

AIRTIES RT-101 Ethernet ve USB Portlu ADSL2+ Router Kullanım Kılavuzu AIRTIES RT-101 Ethernet ve USB Portlu ADSL2+ Router Kullanım Kılavuzu AirTies RT-101 Kullanım Kılavuzu Sayfa: 1 Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup,

Detaylı

Kablosuz yaşam. 3G Kablosuz Router. Kullanım Kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Kolay kurulum CD si. Air 4420-3G

Kablosuz yaşam. 3G Kablosuz Router. Kullanım Kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Kolay kurulum CD si. Air 4420-3G Kablosuz yaşam 3G Kablosuz Router Kullanım Kılavuzu Air 4420-3G Kolay kurulum CD si 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Ü İçindekiler 1. GİRİŞ 3 1.1 Temel Özellikler 4 Port Ayarları 18 1.2. İçerik-Paneller-Gereksinim

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki Nisan 2013 702P01439 2013 Xerox Corporation. Tüm haklarý saklýdýr. XEROX ve XEROX and Design Xerox Corporation'ýn Amerika Birleþik Devletleri ve/veya diðer ülkelerde ticari markalarýdýr. Microsoft, Windows,

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu i ÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu

Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu 1.4 Ön Panel Ön panelde, cihaz n durumunu belirten ve LED ad verilen ş klar bulunmaktad r. 125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem PWR ADSL PPP WLAN LAN PWR AirTies

Detaylı

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝNOKIA CORPORATION, bu RM-422 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AIRTIES RT-205 http://tr.yourpdfguides.com/dref/848168

Kullanım kılavuzunuz AIRTIES RT-205 http://tr.yourpdfguides.com/dref/848168 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AIRTIES RT-205 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AIRTIES RT-205 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr.

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr. Nokia N72-5 NOKIA N72 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Satýþ paketinde, Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulamalar içeren bir Küçük Boyutlu Çift Voltajlý Multimedya Kartý (RS-MMC)

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1 Kullanım kılavuzu Nokia N77-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, þirketi bu RM-194 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu 9206144 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı