Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2000

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2000"

Transkript

1 Network Cihan Baykal Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2000 Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2000 yani k saca ISA Server 2000 bize ne avantajlar getirecek? Nas l kurulacak? Kurulumun ard ndan nas l ayarlar yap lacak? Sizlerle beraber art k bu yeni ortamda en gözde konular iflleyip en ince detaylar na kadar konular n içine girmeye çal flaca z. Umuyoruz bizim yaflad m z heyecan ve pozitif duygular m z bu sayfalardan size biraz olsun nakledebiliriz. Bu ay Microsoft un piyasaya sürmüfl oldu u ilk Firewall uygulamas n inceleyece iz. Bildi iniz gibi piyasada bu konuda baflta Checkpoint olmak üzere bir çok gözde uygulama mevcut. Peki Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2000 yani k saca ISA Server 2000 bize ne avantajlar getirecek? Nas l kurulacak? Kurulumun ard ndan nas l ayarlar yap lacak? Bu yaz da tüm bu sorular n cevaplar n vermeye çal fl yor olaca z. lk olarak ISA Server 2000 in yap s na ve genel mimariye bir göz atal m. ISA Server Kullan m Amac ve Yap sal Bilgiler ISA Server kurulmadan önce iki farkl kullan m amac oldu unu bilmemiz ve ona göre kurulumdan önce ne amaçla kullanaca m z belirlememiz bizim için sa l kl olacakt r. Bahsetti imiz iki farkl kullan m amac ndan birincisi Firewall, ikincisi de Modu. Kurulum s ras nda ISA Server, bizden bu modlardan birini veya Integrated ad verilen her ikisini de kapsayan bir modu seçmemizi istemektedir. C HAN BAYKAL com) Chip Türkiye ve Windows &.Net Magazine'e katk da bulunan yazarlardand r. Özel bir firmada Kurumsal Destek Mühendisi olarak görev yapmaktad r. MCSE, MCP+I sertifikalar na sahiptir. Cache Mode Bu modla beraber Internet performans n en üst düzeye ç karman z mümkün. Sebebi ise ISA Server, iletiflim a n z n içinde Internet e ISA Server üzerinden ba lanan her kullan c n n gitti i sayfalar kendi diskindeki cache dizinine depolamas. Bu sayede ikinci bir kullan c ayn sayfaya gitmek istedi inde ayn olan tüm nesneler ISA n n kendi diskinden ikinci kullan c ya geri dönüyor. Bu sayede Internet h z n zla s n rl de ilsiniz. E er a h z n z 100Mbit veya 200Mbit ise bu h zlarda sayfan n ayn nesneleri size ulaflacak ve inan lmaz bir performans art fl yaflayacaks n z. Bu mod içinde istendi i takdirde FTP sunuculardan veya HTTP üzerinden çekilen dosyalar da önbellekleniyor. Bu konuya en güzel ikinci örnek ise Windows Update olabilir. Internet Explorer 6 Service Pack 1 uygulamas n Windows Update den bir kullan c update etti inde ISA Server bunu kendi önbelle- ine kopyalayacaktad r. A daki ikinci bir kullan c Windows Update içinden bu uygulamay yüklemek istedi inde Microsoft ISA Server kullan c ya bunu kendi önbelle- inden sa layacak ve hem Internet trafi ini etkilememifl olurken hem de kullan c n n ifli çok çabuk bir flekilde hallolmufl olacak. Tabi bu konuda ISA Server olan makinede iyi kapasiteli bir diskin olmas gerekti ini söylemeye gerek duymuyoruz Firewall Mode ISA Server, Firewall modunda kuruldu unda Internet ile Intranet aras nda bütün gelen giden portlar otomatik olarak kapanmaktad r. Bizim yazaca m z kurallar sayesinde sadece istenen portlar aç larak maksimum güvenlik sa lanabilmekte. Bunun yan nda bu mod kuruldu u zaman Intranet taraf nda bulunan bir Web server, Exchange server, FTP Server ve buna benzer sunucular n Internet e yine koydu unuz kurallar dahilinde aç lmas ve flirket a n tehlike alt nda b rakmadan sadece bu makinelerin Internet ten ulafl lmas da sa lanabiliyor. Son olarak bu modda kullan c bazl, grup bazl veya makine bazl kurallar tan mlayabildi iniz için belli kullan c lara belli sayfalara gitme hakk vermeniz de mümkün. Tablo1 de ISA Server 2000 de hangi mode da kurulum yap l rsa hangi özellikler kullan labilir onu görebiliyoruz. Unutmayal m, Integrated Mode kurarsak Tablodaki tüm özellikler aktif olacakt r. Genel Firewall Yap s ster yaz l msal, isterse de donan msal olsun firewall lar n temel olarak yapm fl oldu u iki ifllem vard r. Birincisi Internet ten gelen isteklerin ve IP paketlerinin

2 Özellik Access Policy Web Caching VPN Packet Filter Application Filter Web Publishing Server Publishing Gerçek Zamanl zleme Uyar lar (Alerts) Raporlar fiekil 1 Bastion Host: Bahsetti imiz gibi en basit kurulum fleklidir. Ayr ca avantaj olarak en düflük maliyete sahip ve en basit yönetim yap labilen konfigurasyonda Bastion Host dur. Yap lan ifllem ISA Server veya herhangi bir firewall da iki network kart varken biri ISP den gelen Internet ucuna, di eride flirket networkünüzün taraf na tak lmaktad r. Ancak bu konfigurasyonun di erlerine göre güvenilirlili i düflüktür. ISA Server Sistem Gereksinimleri CPU Bellek Sabit disk Dosya Sistemi NTFS Firewall Mode Pentium II 300 ve üstü 256MB ve üstü Cache Mode http&ftp için var Tablo 1: ISA Server 2000 in mod seçenekleri. 20MB kurulum için, önbellek için ise ise olabildi ince fazla flletim Sistemi Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Datacenter Server flirket a na geçiflte k s tlama ve engelleme getirilmesi, ikincisi de flirket a ndan Internet e ç kan isteklerin ve IP paketlerinin d flar ç k flta k s tlama ve engelleme getirilmesi. Firewall kurulumu yap l rken yap olarak birkaç alternatifimiz bulunuyor. fiemalarda bu alternatifleri ve k sa aç klamalar n bulabilirsiniz. Genel olarak firewall kullan lan yerlerde ne tip kurulumlar olabilece- ini gördük. fiimdi ele alaca m z Microsoft software firewall olarak çal flan ISA Server 2000 program n n kurulum için sistem gereksinimlerini ve kurulum aflamalar n görelim. Kurulumu Bastion Host da gördü ümüz flekle göre yapaca z. Yani ISA Server kuraca m z makinede iki a kart var ve biri Internet e di eri ise flirket a na ba lan yor. Yan taraftaki küçük kutudan ISA Server sistem gereksinimleri hakk nda genel bir bilgi alabilirsiniz. ISA Server Kurulumu ISA Server 2000 kurulmadan önce bu ürünün iki farkl sürümünün piyasada oldu unu söyleyelim. Biri Standart ISA Server 2000, di eri ise Enterprise ISA Server Standart ISA fiekil 2 Three-Homed Firewall: Bu yap da Firewall üzerinde 3 a kart olmaktad r. Bir a kart na direk Internet ucu di er a kart na flirketin a ucunu tak yoruz. 3. a kart ise DMZ dedi imiz (De-Militarised Zone) flirket a nda farkl bir alt a a (subnet) ba lanmakta. Ve bu alt a a da Internet e açmak istedi imiz Web, FTP ve Exchange sunucumuzu koyarak oradan Internet e açabiliyoruz. Bu sayede Internet e aç lan taraf bizim flirket a m zdan farkl bir alan oldu u için flirket a m zda maksimum güvenlik sa lanm fl olmakta. Server 2000 normal bir workgroup veya domain üyesi bir makineye kurulabilir. Ancak tüm kural bilgilerini ve di er ayarlar n kendi üzerinde tutmaktad r. Enterprise ISA Server 2000 ise istendi i takdirde Active Directory içerisine yerleflerek tüm kural ve ayar bilgilerini orada tutabilmekte ve Active Directory ile bütünleflik çal flabilmektedir. Bunun için kurulum aflamas ndaki ilk gelen ekran m zda gördü ünüz gibi Run ISA Server Enterprise Initialization seçene ini seçip ba l oldu umuz Active Directory içerisindeki Schema da fiekil 3 Back - to - Back Firewall: Konfigürasyonu en pahal ya gelen tür Back-to-Back olarak görünüyor. Nedeni ise bu yap da birden fazla firewall un kullan lmas. Ancak en güvenli yap lardan bir tanesi de bu. Dezavantajlar aras nda yönetim ve maliyet gösterilebilir. Fakat güvenli in en yüksek öncelikli oldu u durumlarda yönetim ve maliyet daha az önemli olabilir. ISA Server ile ilgili de ifliklikler ve eklemeler yapmas n sa lamam z gerekiyor. Burada unutmamak gereken bir nokta bulunuyor. E er Run ISA Server Enterprise Initialization seçene- ini seçerseniz daha önce de dedi imiz gibi Active Directory flemas nda kendine ait de ifliklikleri ve yenilikleri yapacak. Bu ad mdan sonra ISA Server kurulumunda size bir array ismi soracak. Array in tam manas Active Directory bütünleflik olarak çal flacak tüm ISA lar n bir tak m haline gelmesini sa lamak. Böylece siz bu flekilde 4 tane de ISA Server kursan z hepsi bir array içerisinde üye ise bir yerden kumanda ederek 4 ISA da birden kurallar de ifltirebilecek, yeni ayarlar tan mlayabileceksiniz. Peki 4 ISA Server n bir array üyesi olmas bize ne kazand racak? Bunu da flu flekilde düflünebiliriz. fiirket Internet anlaflman z 4 farkl ISP ile. Bu sayede bir veya 2 ISP Internet ba lant s giderse di er ikisinden devam etme amaçl bu flekilde 4 farkl ISP ile çal fl yorsunuz. Bu arada 4 ISP ile leased line bir anlaflman z oldu unu düflünüyoruz. Gelen hatlar direkt olarak 4 adet ISA sunucumuza ba lan yor (Elbette Router dan sonra). Ve bu 4 ISA sunucusunda ayr ayr 4 kural tan mlay p her bir ISA da tan mlanm fl ayarlar di er üçüne de yapmamak için hepsini Enterprise Server olarak kurup ilk kurulan ISA Server da Run ISA Server Enterprise Initialization seçene ini seçerek Active Directory yi ISA Server için haz rl yoruz. Bunun ard ndan ilk ISA Server kurulumunda bize sormufl ol-

3 du u Array ismine istedi imiz bir array ad giriyoruz. Di er 3 ISA Server kurarken tekrar Run ISA Server Enterprise Initialization seçene ini seçmeden (Bu sadece bir kere yap lmakta) kuruluma bafllarken bir adet ortamda array oldu unu ve bize üye olmak isteyip istemedi imizi soran soruya olumlu yan tlar verirsek bahsetti imiz gibi bir yerden yapt m z ayarlar tümünü etkileyecektir. Önemli olan di er bir konu ise Active Directoryde flemas nda yap lan bu ifllemlerin geri al nmas. Ancak tüm ISA sunucular n kald r lmas ve sonra Run ISA Server Enterprise Initialization seçene inin bir kere daha çal flt r larak uninstall edilmesiyle mümkündür. Ne yaz k ki ISA Server 2000 uninstall edilmeden a dan ç - kart l p o makinenin formatlanmas Active Directory flemas n n içerisindeki ISA sunucusu ile ilgili ayarlar geri alamamam za neden olmaktad r. Ancak bilginiz olsun, bu sorunu gidermek için bir yard mc program ç kt son zamanlarda. Dilerseniz flimdi ISA Server 2000 kurulumunda ç kan önemli noktalar beraberce inceleyelim. Bu ad mda daha önce bahsetti imiz ISA Server 2000 in hangi modda çal flmas n istedi inizi seçebiliyorsunuz. Integrated seçmeniz daha mant kl bizce. Kullanmasan z bile her iki mod da çal flt r labilir olarak karfl n za gelecek. Ancak kurulum sonras bu modu de ifltiremedi iniz için yeniden kurmak yerine Integrated seçene ini kullanmak avantajl bir seçenek olacakt r. E er Integrated veya Cache Only modlar seçildiyse bir sonraki ad mda önbellek için sabit diskte ne kadar yer ay raca n z sorulacakt r. Bu ad mda önerilen, sisteminizde ikinci bir disk olmas ve önbellek dosyalar n n sistem dosyalar n n olmad ikinci diskte tutulmas d r. Local Address Table, yani k saca LAT. Firewall yaz l m m z için en önemli nokta. Çünkü Firewall yaz l - m m za hangi a n güvenilir a, yani flirket a m z oldu unu söylememiz gerekiyor ki, o da d flar s neresi, içerisi neresi, hangi taraftan gelecek olan paketlere dikkat edecek, kurallar yaz - l rken hangi taraf iç a, hangi taraf d fl a olarak kabul edecek? Her fleyi burada girece imiz de erlere bakarak anlayabilecek. Bu sebepten bu ad m gerçekten önemli. fiekil 4 Kurulum Modu fiekil 5 Cache Boyutu Bizim kurulumumuzu Bastion Host olarak yapt m z için ISA Server üzerinde iki a kart bulunuyor. Bir a kart na Internet ten gelen hat tak l, di er a kart na da flirket a - m z n hatt ba l. Internet ten gelen hatta ba lanan a kart nda IP si tan ml. Di er a kart nda ise flirketimizde kullanm fl oldu umuz IP adresi, yani tan ml. Bu ad mda otomatik olarak LAT tablosunu alg la dersek (Construct Table) her iki kart n bilgilerini okuyarak her ikisi içinde geçerli olan IP leri listeye ekleyecek. Ancak d fl a kart n biz yerel olarak tan mlamak fiekil 6 LAT Tablosu istemedi imiz için listede sadece olan sat r b rakaca z. Bu sayede ve üstü olan tüm IP ler ISA sunucusu için yerel a d r tan mlamas n yapm fl oluyoruz. Bu ad mdan sonra ISA Server kurulumu bitmifl ve Internet e flirket a ndaki tüm kullan c lar n ç k fl yapabilmesi için ilgili kurallar n yaz lmas gerekti i ad ma s ra gelmifltir. Microsoft ISA Server kuruldu u anda tüm portlar n herkese kapal oldu unu hat rlatal m. Sizin bu yetkiyi vermemeniz durumunda Internet e kimse ç k fl yapamayacakt r. Her zamanki gibi kurulum bittikten sonra bir çok di er Microsoft ürünleri gibi bu uygulaman n da yönetim program Windows MMC içinden aç lmakta. ISA Server 2000 Konfigürasyonu ISA Server ile ilgili bu son bölümümüzde kurulum sonras kullan c lar n Internet e ç k fl için konfigürasyonun nas l yap laca ndan, flirket a taraf nda bulunan bir Web sunucusunun Internet e nas l aç laca ndan (Publishing) ve di er ufak ayarlamalar n ne ifle yarad ndan bahsedece iz. Öncelikle ISA Server ilk kuruldu- unda d flar ç k fl için gerekli olan tan mlama yap lm fl (Outgoing Web Access), fakat içeri do ru olan gelifller tamamen kapat lm flt r (Incoming Web Request). D flar ç k fl için ise 8080 portu ayarlanm fl durumdad r. Bu portun de ifltirilmesi ve bu ayarlar n yap lmas ifllemi Isa Management uygulamas içinden sunucu ismi üzerine sa tuflla t klayarak girece imiz Properties ekran ndan yap lmaktad r. lk olarak flirketteki tüm kullan c - lar n Internet e ç k fl için gerekli olan tan mlamay beraber yapal m. ISA Management içerisindeki Access Policy alt ndaki Protocol Rules fiekil 7 ISA Server 2000 Yönetim Ekran bölümünde Create New Protocol Rule diyerek ifllemimize bafll yoruz. Bir sonraki ad mda ise yarataca - m z kural n izin verme kural m oldu u, yoksa izin verilmeyen bir kural n m tan mland n belirten bir

4 fiekil 8 İzin durumu belirtme adımı ad m. Burada Allow diyerek devam edersek bu kural n izin verme amac nda oldu unu belirtmifl oluyoruz. Bu ifllemin ard ndan tan mlad - m z kural n protokol bazl bir kural olmas dolay s yla tüm protokollere mi izin verdi imizi yoksa belli bafll protokollere mi izin verdi imizi soran bir ekrana geliyoruz. (Örne in sadece http, https seçebilir ve geri kalan seçmezsek kullan c lar bu protokollerin d fl nda hiçbir fley kullanamaz duruma gelirler. Örne in MSN veya ICQ kullan lamaz duruma gelir. Sadece MSN, ICQ veya buna benzer programlar n protokolleri tan ml ve listede mevcut. Bundan sonraki ad m ise bu kural n kimlere uygulanaca n belirtti imiz bir ekran. Örne in belli kullan - c lara, belli gruplara veya belli makinelere bu kural atayabiliriz. Böylece bu protokol kural sadece onlar için geçerli olacakt r. Bu ifllem sonucunda ilk kurulumdan sonra istemifl oldu unuz tüm kullan - c lar Internet e belirtti iniz protokoller dahilinde ç kabiliyor olacaklar. ISA Server 2000 içinde Internet ç k fl için 3 farkl tan mlama yapabilmektesiniz. Access Policy alt nda Site And Content Rule konusunu ele alal m. Bu tan mlama ile uygulama baz nda Internet e k s tlama getirmeniz mümkün. Örne in Internet ten EXE ve ZIP dosyalar çekilmesini önleme flans - n z mevcut. Uygulama baz ndaki ayarlamay fiekil 10 da görmektesiniz. Ext. Baz nda k s tlama yapman - z sa layan bölüm, tan mlad n z site and content rule içerisindeki HTTP CONTENT alt ndad r. Bunun d fl nda Internet e ç k fl tan mlamalar n z IP baz nda da yapabilirsiniz. Bunu da yine Access Policy alt ndaki IP Packet Filter dan yapmaktas n z. Bu 3 fakl tan mlamalarda kendi içinde oluflabilecek çak flmalar n nas l afl laca n da fiekil 11 de görebilirsiniz. Art k kullan c lar m z Internet e nas l ç karaca m z, hangi kurallar kullanabilece imizi, hangi kural n ne zaman iflleme kondu unu biliyor say l r z. O zaman flimdi s ra flirket a - m zda çal flmakta olan bir Web sunucusunu Internet e açmaya geldi. Bu ifllem için öncelikle ISA Server 2000 in makinesinin d flar ya bakan fiekil 9 Protokol seçim ekranı fiekil 10 Application içinde tanımlı olan dosya uzantıları fiekil 11 3 farklı Tanımlamanın ISA da çalışma sırası yani Internet e ç kan a kart nda d - flar dan gelen isteklerin dinlenmesini sa lamam z gerekiyor. Hat rlarsan z ISA Server ilk kuruldu unda iç a dan d flar ç k lmas için dinlemenin otomatik yap ld n ama d flar dan içeriye gelifl için herhangi bir dinlemenin olmad n belirtmifltik. fiimdi bunu aç yoruz. Bu ekrana ISA Management içinde Array ismine sa tuflla t klayarak Properties seçene ine girerek gelmekteyiz. Normalde bu bölüm bofltur. Biz Use the same listnere configuration for all IP addresses seçti imizde d fl a kart nda tan ml olan tüm IP ler 80 portunu dinlemeye bafllayacakt rlar. Senaryomuz flu; adresini sat n ald k ve Internet te bizim müdahale edebildi imiz veya ISP mizin müdahale edebildi i bir DNS sunucusuna yönlendirmesini yapt k. Bu ifllemin sonunda DNS sunucuda da cihanbaykal.com zone u oluflturulduktan sonra, www, ftp, mail ns kay tlar n n tamam n bizim ISA sunucumuzun d fl baca nda tan ml olan IP sine gelecek flekilde ayarlad k. ISA sunucumuzun d fl baca nda da bu IP yi ekledikten sonra art k bu IP ye gelen isteklerin flirket a m zdaki bir IIS yüklü makineye yönlendirilmesini (redirect) sa lamam z gerekiyor. ISA Management içinde Publishing bölümündeki Web Publishing de Create New Publishing Rule diyerek ifllemimize bafllayal m. Bu ifllemin ard ndan gelen ekranda IP sine gelecek isteklerin her yerden gelmesi halinde mi cevaplanaca (All Destination) yoksa sadece Intranet ten gelecek olan isteklere mi cevaplanaca (All internal destination), sadece Internet ten gelecek isteklere mi cevap verilece i (All External Destination) yoksa bizim belirledi imiz bir yerden gelecek isteklere mi cevap verilece i (Specified destination set) yoksa bizim belirledi imiz yer d fl ndaki her yere mi cevap verilece ini (All destinations except selected set) belirtmemizi sa lamaktad r. Burada bahsi geçen Specified Destination Set ve All Destination Set except selected set de bahsi geçen yerleri önceden ISA Management içindeki Policy Elements alt nda bulunan Destination Set den yaratman z gerekmektedir. Yeni ad m m z kullan c veya makine k s tlamas getirebilmekte. Inter- fiekil 12 ISA Server Dış 80 portunun dinlenmesi

5 net ten gelece ini düflünürsek isteklerin burada makine veya kullan c fiekil 13 Destination Set belirlenen adım fiekil 14 Yönlendirme Ekranı k s tlamas yap lmas biraz anlams z. Ancak içeriye do ru katlanan a larda Internet ten de il de baflka bir alt a dan gelebilecek isteklerde bu tür bir konfigürasyon yap labilir. Son ad m m z ise en önemli ad m. Burada gelen isteklerin iç a daki hangi makineye gidece ini belirtiyoruz. çerdeki IP sini yazarak d flar - dan gelen isteklerin direk bu IP üzerindeki IIS e gelmesi ve buradan da cevaplanmas n bu ad mda tamamlam fl oluyoruz. Bu konuda son olarak client makinelerden bahsedip ISA Server konumuza noktay koyal m. ISA Server kurulu olan ortamda client makineler Internet e 3 farkl flekilde ç kabilmektedirler. Firewall Client: ISA Server kuruldu u makinede otomatik olarak MSPCLNT dizini oluflur ve otomatik share edilir. Client makineler paylafl lan bu alandan uygulamay kurarak firewall client olarak Internet e baflka hiçbir ayar yapmadan ç kabilirler. Bu Adminlere ISA Server üzerinden al - nan raporlarda direk domain\kullaniciismi görmelerine yarar ve kullan c bazl k s tlama yap labilmesine olanak tan r. WebProxy Client: Bu flekilde tüm client lar n Internet Explorer özelliklerine firewall ismi ve portunu yazmalar gerekmektedir. (Unutmayal m, ISA Server n standart portu 8080) Bu flekilde çal fl ld nda raporlarda adminler anonymous olarak göreceklerdir. Kullan c k s tlamas yinede yap labilir. SecureNAT Client: Bunun kullan m yolu client larda default gateway olarak ISA sunucusunun IP adresinin verilmesidir. Baflka hiçbir ayar yap lmas na gerek kalmayan bu konfigürasyonda kullan c k s tlamas yap lamamaktad r. Sonuç olarak, genel bir de erlendirme yapmak gerekirse ISA Server çok kolay kurulan ve çok kolay ayarlar n yap labildi i bir firewall yaz l - m olmufl gibi gözüküyor. adresi sayesinde de çok genifl kurulum ve sorun çözme makaleleri edinmek mümkün. Ancak flu ana kadar birçok yama ç kt n ve SP2 nin ç kmas n n da beklendi i belirtmekte fayda var. Yani ISA Server 2000 öncelikle kendi bölümünüzde test edilip nas l çal flt belli bir süre gözlemlendikten sonra üretim ortam na, yani as l çal flan ortama al nmas nda kesinlikle fayda var diye düflünüyorum. ISA Management n Di er Bölümleri Bu yaz da ISA sunucusunun en temel ayarlar na bir göz atm fl olduk. Afla da ise ISA Management içerisinde bahsetmedi imiz bölümlerin k sa aç klamalar n bulabilirsiniz.monitoring Bölümü Alerts ISA Server 2000, Windows 2000 Event Logun da Application bölümüne bir çok log atmaktad r. Ancak oraya gönderilmeyen baz bilgileri buradaki alerts bölümünde de görmeniz mümkün. Örne in, sald r lar ve önbellek ile ilgili loglar Services Bu bölümden ISA Server ile ilgili servislerin durumunu ve stop start ifllemlerini yapman z mümkün Session ISA Server Firewall servisine ve web Proxy servisine hangi kullan c lar n ne kadar zamand r ba l oldu unu monitor etmeniz bu bölümden mümkündür. Reports ISA Server 2000 ile beraber çok güzel raporlamalar gelmifltir. HTML format nda olan bu raporlamalar ile en çok Internet i kullanan kifliyi, en çok ziyaret edilen sayfay, en çok kullan lan programlar grafiksel olarak görmeniz mümkün. Publishing Bölümü Server Publishing Bu bölümde 80 portunu kullanmayan di er tüm server ve servisleri publish etmek mümkündür. Örne in FTP Server, NNTP Server, Exchange Server. Bandwith Rules Bu bölümde ise istenilen oranlarda kurallar tan mlanarak baz uygulamalar n bant geniflli ini k s tlaman z mümkündür. Örne in iflinizin haricinde olan baz programlar n çok fazla kullan ld n tespit ettiniz ve sadece bu program n bant geniflli ini toplam bant geniflli inin max. %10 unu kullanabilece ini belirttiniz. Belki o uygulama bu yüzden yavafllayacak ancak di er uygulamalar daha rahat çal flmaya bafllayacakt r. Policy Elements Bölümü Scheduler Bu bölümde ifl ve tatil zamanlar n ayarlayabilir ve kural tan mlamas s ras nda o kural n sadece ifl zaman nda çal flmas n veya sadece tatil zaman nda çal flmas n sa layabilirsiniz. Bandwith Priorites Bant geniflli i ayarlar na k saca de inmifltik. Burada birden çok farkl ayar set edebilir ve bu ayarlar yine kural tan mlamalar s ras nda kullanabilirsiniz. Destination Sets Bu bölüme bir örnekle göz atal m. Örne in Yasakl Siteler diye bir destination set yaratarak girilmesini istemedi iniz site adreslerini tan mlad n z. Ve kural tan mlarken kullan c lar n Internet e ç kabilmelerini ancak yasakl siteler setinde tan ml olan sitelere gidilmemesini belirtme flans n z var. Client Address Set Burada da iç a n zdaki makinelerinizi tan mlayabilir ve bir grup makinenin belli yerlere ç kmas n veya ç kmamas n sa layabilirsiniz. Protocol Defination Bu bölümde hat rlarsan z protocol rule tan mlarken listede bir çok protokol ismi ç kmaktayd. Bunlar n aras nda ICQ, MSN gibi protokollerde bulunmaktayd. Ancak bu listede bulunmayan ama sizin kullanman z gereken bir protokol oldu unu düflünelim. O zaman bu bölümden Protokol Listesine yeni bir protokol ekleyebilir ve varolanlara göz atabilirsiniz. Content Groups Site and Content Rules bölümünde bahsetti imiz dosya uzant lar bölümünü de buradan düzenleme flans n z mevcut. Dial Up Entries Dial Up ile ilgili olan tan mlamalar yapabiliyorsunuz. Cache Configuration Bu bölümde de önbellek ile ilgili ayarlar yapabilir veya önbellek boyutunuzu de ifltirebilirsiniz. Extensions Bu bölümde 3rd party uygulamalar n belirli ayarlar gelmektedir. Örne in ISA Server üzerinde gerçek zamanl hangi kullan c nerde ne yap yor ne izliyor gibi sorulara cevap için sat n alm fl oldu unuz bir 3rd party uygulama bu alana yerleflerek ISA ile bütünleflik çal flabilmektedir. Bu tür uygulamalara ve adreslerinden bakabilirsiniz. Network Configuration Bu alanda ise ISA Server makinesinin router hizmeti verip vermeyece ini, ortamdaki di er varolan ISA sunucular ile arada nas l bir ba lant olabilece ini ayarlayabiliyoruz. Örne in bir upstream Proxy olarak baflka bir ISA Server tan mlamas yaparak önce bu ilk ISA Server da kural tan mlamalar ve cache ifllemleri yap p bir üst ISA Server a iste i yönlendirme ifllemi yapabilirsiniz. H.323 Gatekeepers Netmeeting ve benzeri video ve ses al flverifli yap lmas için ISA Server da bu servisin çal flt r lmas ve ayarlanmas edilmesi gerekmektedir.

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

MSSQL Server 2000 Kurulumu

MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu ile ilgili işlem adımları Kurulum hazırlıkları : SQL Server 2000 in sistem ihtiyaçları gözden geçirilmelidir. Aşağıdaki tablo bu ürünün standart donanım

Detaylı

Isa Server 2000: Kurulum ve ayarlar

Isa Server 2000: Kurulum ve ayarlar Network Cihan Baykal cihanb@winnetmag.com.tr Isa Server 2000: Kurulum ve ayarlar MS Internet Security & Acceleration Server 2000 kurulumu sonras na farkl senaryolar eflli inde temel bir bak fl. Windows

Detaylı

Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria"

Tor Üzerinden VPN Servisi Privatoria Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria" Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bir oluşum internette güvenli gezinme yöntemlerimiz arasına bir yenisini daha ekledi. Privatoria adıyla yayın hayatına başlayan

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Baskı Đstemci ve Sunucuları. Sunucu. Đstemci

Baskı Đstemci ve Sunucuları. Sunucu. Đstemci Baskı Đstemci ve Sunucuları En son sabırsızlar için baskı adli yazıda FreeBSD sistemimize nasıl yazıcı yükleyebileceğimize göz atmıştık.bu yazıda ise FreeBSD sistemimizle beraber gelen programlar yardımı

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

ENTERPRISE CONTACT CENTER

ENTERPRISE CONTACT CENTER call center ENTERPRISE CONTACT CENTER SAPHIRA ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak üzere; İ.Ü. Teknokent yerleşkesi içerisinde, geliştirmelerin

Detaylı

WINDOWS SERVER 2008 R2 YE G R

WINDOWS SERVER 2008 R2 YE G R Ç NDEK LER 1 WINDOWS SERVER 2008 R2 YE G R fi 1 Temel Bilgiler 1 R2 deki Yenilikler 2 R2 SP1 deki Yenilikler 4 Sürümler 5 Yönetimsel Araçlar 9 Sunucu Yöneticisi (Server Manager) 9 Windows PowerShell 10

Detaylı

PALO ALTO FIREWALL NAT

PALO ALTO FIREWALL NAT Haz rlayan : Mehmet Emin DO AN Sistem Mühendisi PALO ALTO FIREWALL NAT KAVRAMI VE KONF GÜRASYONU Bu makaleyi PAN web sayfas ndaki dökümandan faydalanarak yazaca bildirmek isterim. Palo Alto i letim sistemi

Detaylı

Pfsense kurulum için gereken cd iso imajını http://www.pfsense.org/mirror.php?section=downloads adresinden indirebilirsiniz.

Pfsense kurulum için gereken cd iso imajını http://www.pfsense.org/mirror.php?section=downloads adresinden indirebilirsiniz. Pfsense Kurulum ve ilk Ayarlar Sistem güvenliği ve kullanıcıların kontrol altında tutulması için piyasada bir çok firewall ve benzeri gerek donanımsal gerekse yazılımsal olarak bir çok ürün bulunmaktadır.

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

SQL Server'ı Uzaktan Bağlantı İçin Ayarlamak

SQL Server'ı Uzaktan Bağlantı İçin Ayarlamak Microsoft SQL Server?a uzaktaki bir bilgisayardan bağlanmak için tek yapmanız gereken, SQL Server Manager?da makinenin adı, kullanıcı adı ve şifreyi girmek veya programdaki connection stringi değiştirmek

Detaylı

PALO ALTO FIREWALL HAZ LG LER

PALO ALTO FIREWALL HAZ LG LER PALO ALTO FIREWALL HAZ LG LER Haz rlayan : Mehmet Emin DO AN Sistem Mühendisi HAZA ER M NASIL SA LANIR? Default IP User Password 192.168.1.1 admin admin Cihaz za seri/console port, SSH ve Web GUI üzerinden

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi

Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi Ek 3. Sonsuz Küçük Eleman Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi tahmin edece iniz bir numara gerçeklefltirece iz: 3/5, 7/9, 4/5 ve 3 gibi kesirli say lara bir eleman ekleyece iz. Miniminnac

Detaylı

Microsoft Operations Manager 2000 (SP1)

Microsoft Operations Manager 2000 (SP1) Kapak konusu Çözümler Cihan Baykal cihanb@winnetmag.com.tr Microsoft Operations Manager 2000 (SP1) Microsoft son iki y ld r yepyeni bir kavram ve programla karfl m zda. Microsoft Operations Manager 2000

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Nebim Winner Ayarları

Nebim Winner Ayarları Nebim Winner Ayarları Nebim muhasebe sistemini kullanan müşterilemizin, muhasebe sistemleri ile E Ticaret sitesi arasındaki entegrasyon parametrelerini tanımladıkları menüdür. Bu menü altındaki alt menüler

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

İNTERNETE NASIL BAĞLANILIR?

İNTERNETE NASIL BAĞLANILIR? İNTERNET İNTERNET NEDİR? İki veya daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanması ile oluşturulan bilgisayar ağına yerel ağ denir. Birden fazla bilgisayarın veya yerel bilgisayarların bağlı olduğu ağların

Detaylı

System Center Operations Manager 2007 Kurulum,Client Discovery ve Performans İzlemesi

System Center Operations Manager 2007 Kurulum,Client Discovery ve Performans İzlemesi System Center Operations Manager 2007 Kurulum,Client Discovery ve Performans İzlemesi Serhad MAKBULOĞLU MCSE/MCITP/MCT Serhad.makbuloglu@cozumpark.com Ajanda System Center Ürün Ailesine Genel Bakış SCOM

Detaylı

Security Configuration Wizard ile güvenliği artırmak

Security Configuration Wizard ile güvenliği artırmak Security Configuration Wizard ile güvenliği artırmak Bu makalede sizlere Security Configuration Wizard kullanımını, bu tool sunucunun nasıl daha güvenli hale getirildiğini ve bu tool ile hazırlanan xml

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 25/03/2015-36685 *BE6P3A0FN* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Sayı : 24382287-100- Konu : Ortak Dersler Hk. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU A-) DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 1-) Cihazınızın panelinden Sistem Yöneticisi menüsünden ağ ayarlarınızın yapılandırılmış olması gerekmektedir. Kurulumu yapan

Detaylı

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi Oluşturma 02.11.2015 Revizyon: 02.11.2015 Rev No: 02 Yazan: Süleyman FAKİR Düzenleyen: Ferşad DELİRİ PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi 1) PDKS Kurulumu, Lisans Onaylaması Ve Veri Tabanı Ayarları

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

3)Raporlar ile hem güncelleme durumlarını hem de özet bilgilere sahip oluruz.

3)Raporlar ile hem güncelleme durumlarını hem de özet bilgilere sahip oluruz. WSUS 3.0 Kurulumu Merhabalar; Wsus kullanmanın aşağıda saydığımız yararları bulunmaktadır: 3)Raporlar ile hem güncelleme durumlarını hem de özet bilgilere sahip oluruz. Wsus aslında yeni bir servis değildir.

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Exchange Server Kurulumu

Exchange Server Kurulumu Exchange Server Kurulumu Exchange server kurulumu için öncelikle domain ortamına dahil edilmiş sunuculara ihtiyacımız bulunmaktadır. Exchange 2013 sistemde 2 adet ana rol bulunmaktadır. Bunlar CAS(Client

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Pikatel Airmax Web Arayüzü

Pikatel Airmax Web Arayüzü Pikatel Airmax Web Arayüzü Modemi, kutunun içerisinden ç kan cd ile değil de web arayüzünden kurmak için aşağ daki ad mlar takip ediniz. Önerilen cd ile kurulumdur. Pikatel Airmax web arayüzü, ADSL2+ operatör

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 yazılımı, daha etkin tasarım yapmanıza ve iletişim kurmanıza yardım eder. Ödediğiniz fiyat karşılığında mükemmel

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU Süheyla GÜVEN İÇİNDEKİLER 1. İÇERİK 1 2. WEB VE SAP (ORION) KULLANICI YAPISI.. 2 3. 1. AŞAMA ÖĞRENCİ GİRİŞİ.3 4. 2. AŞAMA DANIŞMAN ONAYI..6 5. 3. AŞAMA

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

Bu makalede 2003 sunucu, Windows 2003 Server anlamına gelmektedir. Aşağıda yapılan işlemler 2003 R2 sunucu üzerinde denenmiş ve çalıştırılmıştır.

Bu makalede 2003 sunucu, Windows 2003 Server anlamına gelmektedir. Aşağıda yapılan işlemler 2003 R2 sunucu üzerinde denenmiş ve çalıştırılmıştır. WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com Merhabalar, Çözümpark.com adresinde bir kullanıcı ASP ve PHP yi aynı sunucu üzerinde

Detaylı

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. Q-BIZ VIEWER NEDİR?... 3 2. Q-Biz Viewer a Giriş... 3 3. Q-Biz Viewer Ayarları... 3 3.1. Yerleşim... 4 3.1.1. Pencere Yönetimi... 4 3.1.2. Paylaş... 5 3.1.3.

Detaylı

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım)

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) 1.Adım: Gmail üzerinden e-posta hesabınıza herhangi bir tarayıcıdan http://mail.maltepe.edu.tr linkine tıklayıp daha önceden kullandığınız e-posta hesabınızı

Detaylı

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h...

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h... Page 1 of 7 Tevkifatlı Satış Faturası listesinin excel dosyası olarak oluşturulması için gerekli açıklamalar Oluşturulan excel dosyasının yüklenmesinde karşılaşılan sorunların çözümü (Teknik açıklamalar)

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 DA WEB SAYFASI YAYINLAMAK

INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 DA WEB SAYFASI YAYINLAMAK INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 DA WEB SAYFASI YAYINLAMAK INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 da (IIS 6.0) Web Sayfası yayınlamak için ilk olarak IIS 6.0 ın kurulu olması gereklidir. IIS Windows ta default

Detaylı

WINDOWS SERVER 2008 R2-SERVER 2012 DE IP SANALLAŞTIRMA

WINDOWS SERVER 2008 R2-SERVER 2012 DE IP SANALLAŞTIRMA WINDOWS SERVER 2008 R2-SERVER 2012 DE IP SANALLAŞTIRMA IP Sanallaştırma Nedir? Windows Server işletim sistemlerinde Remote Desktop Host Services (önceki ismi Terminal Services) teknolojisini kullanarak

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Outlook Web Access'a Güvensiz Girmeyin

Outlook Web Access'a Güvensiz Girmeyin Outlook Web Access'a Güvensiz Girmeyin Maillerimize her zaman her yerden ulaşmak herkesin istediği bir konu. Bunun için mail serverların sundu çeşitli imkanlar bulunmakta. POP3 bağlantılar, Web mailler,

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s 331 13. Gerçel Say lar Kümesi Nihayet gerçel say lar tan mlayaca z. Bir sonraki bölümde gerçel say lar üzerine dört ifllemi ve s ralamay tan mlay p bunlar n özelliklerini

Detaylı

Yeni kullanıcı hesabı açmak ya da varolan hesaplar üzerinde düzenlemeler yapmak.

Yeni kullanıcı hesabı açmak ya da varolan hesaplar üzerinde düzenlemeler yapmak. Windows Server 2008 R2 İle Active Directory Domain Servislerinde Gelen Yenilikler Active Directory Administrative Center (Active Directory Yönetim Merkezi) Hepimizin heyecanla beklediği ve ilk beta versiyonlarından

Detaylı

Android Uygulamalarında Güvenlik Testi

Android Uygulamalarında Güvenlik Testi Android Uygulamalarında Güvenlik Testi Şubat ayında Gartner tarafından yayımlanan bir rapora göre dünya genelinde 2011 yılının 4. çeyreğinde satılan akıllı telefonların %50.9 unda Android işletim sisteminin,

Detaylı

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim?

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi nedir? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi (MPSA), daha fazla esneklik ve kolaylaştırılmış self servis araçlar sağlayan basitleştirilmiş bir sözleşmedir. MPSA, Microsoft

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Windows Server 2012 Active Directory Kurulumu

Windows Server 2012 Active Directory Kurulumu Windows Server 2012 Active Directory Kurulumu Active Directory(A.D): Merkezi yönetim yapmamızı sağlayan servisin adı. Windows 2000 Server ile gelen özelliklerin basında "Active Directory" gelir. Active

Detaylı

Topolojik Uzay. Kapak Konusu: Topoloji

Topolojik Uzay. Kapak Konusu: Topoloji Kapak Konusu: Topoloji Topolojik Uzay Geçen yaz da nin, ad na aç k dedi imiz baz altkümelerini tan mlad k ve bir fonksiyonun süreklili ini tamamen aç k kümeler yard m yla (hiç ve kullanmadan) ifade ettik.

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi 1 İçindekiler KolayOfis e Hoş Geldiniz Sözleşme İmza İşleminin Tamamlanması Kullanıcı Bilgilerinin Hazırlanması Destek Hizmeti Kısa Mesaj Yönetimi Duruşma, Ara Karar ve İş Planı Bilgilendirmesi Duruşma,

Detaylı

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun.

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun. Birkaç Oyun Daha B irinci Oyun. ki oyuncu flu oyunu oynuyorlar: Her ikisi de, birbirinden habersiz, toplam 9 olan üç do al say seçiyor. En büyük say lar, ortanca say lar ve en küçük say lar karfl laflt

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

İMZALAMA ARACI. Kullanım Kılavuzu. Nisan 2016 ANKARA. İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon : 1.0 1/15

İMZALAMA ARACI. Kullanım Kılavuzu. Nisan 2016 ANKARA. İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon : 1.0 1/15 İMZALAMA ARACI Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 ANKARA Versiyon : 1.0 1/15 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/15 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 5 2 İmzalama Aracı

Detaylı

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler Digitus DN-15018-1 Tanıtımını gerçekleştireceğimiz sıradaki Digitus ürünü ise Powerline Wireless 300N Access Point. Kısaca Access Point in görevini sizlere aktaralım. Bu cihazın görevini birçok bilgisayar

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

İçindekiler Hosting hizmeti için silme isteği oluşturulması Reseller Paketi altında hosting hizmetinin oluşturulması Kesintiyi en aza indirmek için

İçindekiler Hosting hizmeti için silme isteği oluşturulması Reseller Paketi altında hosting hizmetinin oluşturulması Kesintiyi en aza indirmek için Mevcut Share Hsting Paketlerinin Reseller Paketleri Altına Aktarılması İçindekiler Hsting hizmeti için silme isteği luşturulması Reseller Paketi altında hsting hizmetinin luşturulması Kesintiyi en aza

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama

Temel Bilgisayar Programlama BÖLÜM 9: Fonksiyonlara dizi aktarma Fonksiyonlara dizi aktarmak değişken aktarmaya benzer. Örnek olarak verilen öğrenci notlarını ekrana yazan bir program kodlayalım. Fonksiyon prototipi yazılırken, dizinin

Detaylı

Hiç K salmadan K salan Yol

Hiç K salmadan K salan Yol Hiç K salmadan K salan Yol ki metrelik bir yol, hiç uzay p k salmadan, bir metrelik bir yola dönüflebilir mi? u yaz da yan t n evet oldu unu görece- iz. ki metrelik bir yol, hepimizin gözleri önünde, bir

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Ders Tanıtım Sunumu. Database Managegement II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Ders Tanıtım Sunumu. Database Managegement II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Ders Tanıtım Sunumu Database Managegement II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 08 Eyl. 2016 KURULUM SQL SERVER 2016 yılı başlarında piyasaya çıkan SQL Server

Detaylı