T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 56 SAYI: 2007/7 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7307, 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. : 5.00 YTL. VOLUME: 56 NUMBER: 2007/7 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7256, 7307, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL ANS KLOPED K ESERLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YAN K L SES TAR H HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER GENEL STAT ST KLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE CERMEN D LLER ALMANCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...89 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer...122

8 630 TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi...165

9 000 GENEL KONULAR Çad rc, Orçun. Simülasyon Evreninde Görüntü Esteti i yada 000 (1) Aktafl, Celalettin. nternet'in Gazetecili e Getirdi i Yenilikler. Selçuk letiflim 5(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 070 Ar kan, Y. Deniz. Web Destekli Etkin Ö renme Uygulamalar n n Ö retmen Adaylar n n Derse Yönelik Tutumlar Üzerindeki Etkileri. Ege E itim Dergisi 7(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 000 Anything Goes. Rh+Sanart (42) , ss SB , 000 Gürcan, Halil brahim - Onur Bekiro lu. Türkiye'de nternet Gazetecili i Aç s ndan Yerel Bas n n Genel Görünümü ve Bölgeler Aras Bir De erlendirme. Selçuk letiflim 5(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (4) 000 (2) Kaya, Talat. A Comparative Analysis Balc, fiükrü - Bünyamin Ayhan. of the Patentability of Computer Üniversite Ö rencilerinin nternet Software Under the Trips Agreement: Kullan m ve Doyumlar Üzerine Bir The U.S., the E.U., and Turkey. Saha Araflt rmas. Selçuk letiflim Ankara Law Review 4(1) 2007, 5(1) , ss. Türkçe ve ng. özet ss. ng. ve Türkçe özet SB , 370 Baturay, Meltem Huri -. Soner Y ld r m - Ayflegül Dalo lu. Web- Tabanl ngilizce Kelime Ö retimi ve Tekrar Modeli. Politeknik Dergisi 10(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB 8 420, SA Köksal, Ayd n. Biliflim Devrimi Karfl s nda Türk Abecesi. Ça dafl Türk Dili 19(233) , ss SA , 000 Bayrakç, Mustafa. Türkiye'de E itim 000 (5) Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Özkan, Mehmet. Neden e- fl. Uygulamada Karfl lafl lan Sorunlar. Standard 46(542) , E itim Yönetimi 13(51) 2007, ss ss. Türkçe ve ng. özet SB , SA , (6) Pehlivan, brahim - Hasan Ünal. 000 (3) Binark, Mutlu. Yeni Medya, Gençlik ve Gündelik Yaflam. Evrensel Kültür (187) , ss SA SB , , Türkiye'de Dizüstü Bilgisayar Piyasas. ktisat flletme ve Finans 22(256) , ss. ng. ve Türkçe özet.

10 Selvi, Hüseyin Zahit - Öztu Bildirici - Mehmet Yerci. Büyük Ölçekli Verilerde Yol Eksenlerinin Üçgenleme Yöntemiyle Otomatik Olarak Oluflturulmas. hkm Jeodezi Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi (97) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , (9) Y ld r m, Kadir - Levent fiahin. The Effects of Development in Information Technologies on the Productivity of Business Enterprises. Yönetim Bilimleri Dergisi 5(2) 2007, ss. ng. ve Türkçe özet. 000 (7) Y lmaz, Hayati. çerik, Sunum ve Sever, Hayri - Haflmet Gürçay - Nitelikleri Bak m ndan Türkçe Serdar Ak. Konumsal Eriflim nternet Sayfalar nda Hadis. Yöntemleri. Harita Dergisi 73(138) Sakarya Üniversitesi lahiyat , ss. Türkçe ve ng. özet. Fakültesi Dergisi (16) 2007, ss. ng. özet SA SA , , 000 Torunlar, Mehmet. stihbarat ve Bilgi Yönetimi (75) , ss SB , 000 Türkiye Kadastrosunun 'Kadastro 2014' Vizyonuna Entegrasyonunun Sa lanabilirli inin Araflt r lmas. hkm Jeodezi Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi (97) 1999 SB , ss SA , (11) U urlu, Faruk. Gümüfl Bromür'den Görüntünün Say sallaflt r lmas na. Selçuk letiflim 5(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , , (10) Yurdakul, Nilay Baflok - Burcu Öksüz. Hastanelerde Bir Tan t m Arac Olarak Web Siteleri: zmir li E itim Hastaneleri ve Özel Hastanelerin Kurumsal Web Sitelerinin K yaslamal Analizi. Selçuk letiflim 5(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Yüksel, Arma an Ebru Bozkurt. Online International Arbitration. Ankara Law Review 4(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 000 (8) 020 KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME Vural, Z. Beril Ak nc - U ur Bak r. Distopyan Perspektiften Bilgi letiflim Teknolojileri ve nsanl n Gelece i. Selçuk letiflim 5(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , (1) Dündar, Ali. Yaz Okumalar. Türk Dili Dergisi 21(121) , 4-6. ss.

11 030 GENEL ANS KLOPED K ESERLER 030 (1) 1964 SB 155 Tural, Sad k. "Atatürk Ansiklopedisi" 060, Haz rlan yor. Atatürk Araflt rma Merkezi Dergisi 23(67-69) , ss SA , GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 060 (5) Vak f Kurumu, Mahiyeti ve Tarihi Geliflimi. Vak flar Dergisi (30) 2007, ss. 070 HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Aktafl, Celalettin. nternet'in Gazetecili e Getirdi i Yenilikler. Selçuk letiflim 5(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 060 (1) 1999 SB 311 Has, Ahu. Haliç'in de Bir Müzesi Oldu 000, 070 [Söylefli] Konuflan: Hami Ça dafl, Hürriyet Gösteri (290) 2007, ss. 070 (1) 1981 SB 57 Gökalp, Emre. Türk Milliyetçili i 060 Söylem(ler)inin Spor Bas n nda stanbul Deniz Müzesi. Mimarl k & Yeniden nflas ( ) Kültür Dekorasyon (166) , ve letiflim 10(2) 2007, ss ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , , (2) 060 (2) Gürcan, Halil brahim - Onur Karaduman, Hüseyin. Türk Ocaklar Bekiro lu. Türkiye'de nternet ve Hars Müzeleri. Vak flar Dergisi Gazetecili i Aç s ndan Yerel Bas n n (30) 2007, ss. Genel Görünümü ve Bölgeler Aras Bir 1964 SB De erlendirme. Selçuk letiflim 5(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 060 (3) Öntu, Mustafa Murat. Bir E itim Kurumu: Mahmud Pafla Zâviyesi ve Vak flar. Vak flar Dergisi (30) 2007, ss SB , (4) Tokat li'ndeki Vak flar Genel Müdürlü ü Mevlevîhane Vak f Müzesi Örne inde Müzecilik Anlay fl ve Önemi. Vak flar Dergisi (30) 2007, ss SB SB , (3) K z ltu, Kürflad. Dünden Bugüne Anarflizme Dair Kitap Yay nc l. Birikim (219) , ss SB , (4) Köse, Hüseyin. Yeni Risk Tan mlamalar Ba lam nda Küresel Medya. Selçuk letiflim 5(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB

12 070 (5) Cogito (51) 2007, ss. Okay, Aydemir. The Approach of the Sports Press to Public Relations 1996 SA 12 Activities in Turkey. Selçuk letiflim 150 5(1) , ss. ng. ve Türkçe özet. 150 (2) 1999 SB 311 Akbafl, Gülçin - Leman Korkmaz. 070, 790 Ölçek Uyarlamas (Adaptasyon) Türk Psikoloji Bülteni 13(40) , ss. Öksüz, Onur. Kamuoyu Oluflum Sürecinde Bas n-siyaset Etkilefliminin Etik Aç dan De erlendirilmesi: "K br s Müzakerelerinin Hürriyet Gazetesinde Sunumu" Selçuk letiflim 5(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , FELSEFE VE PS KOLOJ 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) Bakiler, Yavuz Bülent. Arif Nihat Asya'dan Dinlediklerim: ki Metafizik Hadise Üzerine Anlatt klar. Türk Yurdu 27(239) , ss SB , SB NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR 1987 SA , 150 Panofsky, Erwin. Satürn ve Melankoli. Frans zcdan çeviren: Cem leri, Cogito (51) 2007, ss SA , PS KOLOJ 370, (3) Aslan, Asl. Music Perception as a Topic of Cognitive Psychology. Do ufl Üniversitesi Dergisi 8(2) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (4) Ayd n, Rabiya. Yaln zl k Sendromu ve Kardefllik Senfonisi. E itim Yaz lar 8(11) , ss SB , 300 Bafltürk, Ramazan. Kamu Personeli Seçme S nav na Haz rlanan Ö retmen Adaylar n n S nav Kayg Düzeylerinin ncelenmesi. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. Bektafl, Yelda. Kültüre Duyarl Psikolojik Dan flma Yeterlikleri ve Psikolojik Dan flman E itimindeki Yeri. Ege E itim Dergisi 7(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SB (1) Bilhan, Dilek fiahiner. Cretaivity Agamben, Giorgio. Kay p Nesne. and Change in Early Childhood. ngilizceden çeviren: fieyda Öztürk, Uluda Üniversitesi E itim 4

13 Fakültesi Dergisi 20(2) 2007, ss. ng. ve Türkçe özet SA SB , , 370 Brown, Wendy. Sol Melankoliye Direnmek. ngilizceden çeviren: fieyda Öztürk, Cogito (51) 2007, ss SA , SB (5) 150 Butler, Judith. Melankoli ve Toplumsal Cinsiyet-Reddedilmifl Özdeflleflme. ngilizceden çeviren: Zeynep Direk, Cogito (51) 2007, ss SA SB , Programlar n n Genel Tan t m. Türk Psikoloji Bülteni 13(40) , ss. 150 (10) Düzen, N. Ekrem. Ölçmekten Korkma, Geç Kalmaktan Kork: Psikologlar n Ölçmeye liflkin Temel Kayg lar ve Olas Uzlaflma Yollar. Türk Psikoloji Bülteni 13(40) , ss. 150 (11) Ergani, Gülflen. Kiflilik Geliflimi. E itim Yaz lar 8(11) , ss. 150 (12) 150 (6) Erkufl, Adnan. Ölçek Gelifltirme ve Cengiz, Serpil Aygün. Kiflileraras Uyarlama Çal flmalar nda Karfl lafl lan letiflimde Sapk n fiiddet: Manevi Sorunlar. Türk Psikoloji Bülteni Taciz (Mobbing) Kriz Dergisi 15(2) 13(40) , ss. 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB SB , (13) 150 (7) Ficino, Marsilio. Âlimlerin Cihano lu, Mine. Çocuk Tan kl ve Çocuk Belle inin Güvenirli i. Türk Melankolik Olmalar n n Nedenleri ve Bu Hale Nas l Geldikleri. ngilizceden Psikoloji Bülteni 13(40) , çeviren: Serap B. Öztürk, Cogito (51) ss. 2007, ss SB SA , (14) 150 (8) Göka, Erol - F. Sevinç Göral Alkan. Civriz, Gülflah Akçay. Kap m zca Düflmanlar m z, Kahramanlar m z ve Bekleyen Tehlike: Hazc l k. Diyanet (199) , ss SC 6 ç Dünyam z. Stratejik Analiz 8(87) , ss SB , (9) 150 (15) Çelimli, fieniz. TÜB TAK Araflt rma Gökalp, Murat. Atatürk Üniversitesi Gelifltirme Projeleri Bölüm I: Destek A r E itim Fakültesi Ö rencilerinin 5

14 Okul Deneyimi Dersini Alg lama Düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi Dergisi (9) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 2 150, (20) 150 (16) Göle, Münir. Aflk Melankolisi Diye. Cogito (51) 2007, ss SA , 300 Profilleri. Türk Psikoloji Bülteni 13(40) , ss. Türkçe özet SB , 790 Miran, Feride. Her fiey Bir "T klama" Uzakl nda. E itim Yaz lar 8(11) , ss SB Mollaer, F rat. Romantik Aflk n Gümüfl, Özlem D. Toplumsal Cinsiyet, letiflim ve Sosyal Etki: Sosyolojik Halleri ve Modernite Geliflimsel Bir Bak fl Aç s. Türk Deneyimi. Cogito (51) 2007, Psikoloji Bülteni 13(40) , ss ss SA SB , , (21) 150 (17) Özkarar, Fatma Gökçe. Nöropsikanaliz: Zihin ve Beden kilemine Bir Bar fl Ça r s. Türk Psikoloji Bülteni 13(40) , ss. Türkçe özet. nan, Burcu. Emanuel Miller Memorial Konferans 2006: Bir Müdahale Olarak Evlat Edinme Fiziksel, Sosyal-Duygusal ve Biliflsel Geliflmede A r Yetiflmeye Meta-Analiz Kan t. Türk Psikoloji Bülteni 13(40) , ss SB , 300 Kam fll, Elif. Melankoli ve Parlayan Z rhl fiövalye Sendromu. Cogito (51) 2007, ss SA , (18) Korkmaz, Mediha. Psikolojik Ölçmenin Yeni Kurallar ve Türkiye'deki Durumu. Türk Psikoloji Bülteni 13(40) , ss SB SB (19) 1996 SA 12 Korkmaz, Melike - Burcu nan. Genç 150 Satranç Oyuncular n n Kiflilik (22) Sardo an, Mehmet E. - Canani Kaygusuz. Antisosyal Kiflilik Bozuklu u Tan s Alm fl ve Almam fl Olan Bireylerin Duygusal Zeka Düzeyleri Aç s ndan ncelenmesi. Ege E itim Dergisi 7(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SB (23) Starobinski, Jean. Tanr Kat nda Ruh: Akedia Günah. Frans zcadan çeviren: Serap B. Öztürk, Cogito (51) 2007, ss.

15 150 (24) 170 ET K (AHLAK fiennur, Melike. Büyümeyen Çocuklar. Yeni E itim 5(19) 2007, FELSEFES ) ss. 170 (1) 2002 SB 510 Hasdemir, Mustafa Cemal. Yalan 150, 370 Paradokslar. Atlas (172) , ss SB (25) 170 Uluç, Sait. ROC Analizi I: Özgüllük, Duyarl l k, Pozitif Yorday c De er ve Negatif Yorday c De er Hesaplamalar. Türk Psikoloji Bülteni 13(40) , ss SB , (26) Yates, Frances A. Gizli Felsefe ve Melankoli: Dürer ve Agrippa. ngilizceden çeviren: Kemal Atakay, Cogito (51) 2007, ss SA , SA (27) Yeniçeri, Özcan. Olmak ile Sahip Olmak Aras nda! Türk Yurdu 27(239) , ss SC SB , , (3) 160 MANTIK 160 (1) Bayraktar, Fatih. Niceliksel- Niteliksel Araflt rma Yöntemlerindeki Çatallaflma ve Çatallaflmay Uzlaflmaya Dönüfltüren Örnek Çal flmalar. Türk Psikoloji Bülteni 13(40) , 1-7. ss SB Özyurt, Cevat. Durkheim Sosyolojisinde Ahlâkî Kontrol Sorunu. De erler E itimi Dergisi 5(13) , ss. Türkçe ve ng. özet SA ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) Aristoteles. Karasafral l k. ngilizceden Türkçeye çeviren: Begüm Kovulmaz, Cogito (51) 2007, ss. 180 (2) Ayd n, Hasan. slam, Rönesans ve Ayd nlanma. Bilim ve Ütopya 13(157) , ss. Baker, Ulus S. Spinoza ve Duygular n Hesab. Cogito (51) 2007, ss SA Cihan, Ahmet Kamil. Farabi'nin Eserlerinde Aile Reisli i. Bilimname 5(12) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 180

16 180 (4) Karmafl kl Sorunu. Bilimname Covington, Richard. slam Bilimi: 5(12) 2007, ss. Türkçe ve ng. Geçifl Yollar. Çeviren: Melek Dosay özet. Gökdo an, Bilim ve Ütopya 13(157) , ss SC , 297 Ficino, Marsilio. Âlimlerin Melankolik Olmalar n n Nedenleri ve Bu Hale Nas l Geldikleri. ngilizceden çeviren: Serap B. Öztürk, Cogito (51) 2007, ss SA , SA SA , Yates, Frances A. Gizli Felsefe ve Melankoli: Dürer ve Agrippa. ngilizceden çeviren: Kemal Atakay, Cogito (51) 2007, ss SA , 180 Yelkikalan, Nazan. Akl n Kullan Aksini Düflün. Yönetim Bilimleri Dergisi 5(2) 2007, ss SA , MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Aslan, Adnan. Pozitivist Din Anlay fl n n Ç kmazlar. Diyanet (199) , ss SC 6 190, (2) 1969 SC 6 Baker, Ulus S. Nietzsche, Çok- 200 Tanr c l k ve Parodi. Cogito (51) 2007, ss SA , 230 Çelik, Celaleddin. Niklas Luhmann'da Sosyal Sistem Olarak Toplum ve Modern Toplumun (3) Karaosmano lu, Ali L. Muhteflem Ortakl k: Kant ve Clausewits. Uluslararas liflkiler 4(14) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 190 (4) Öztürk, Arma an. Kant' n Vârisi Rawls: Liberal Kuramda Adaletin Özgürlü ü. Cogito (51) 2007, ss SA Yalvaç, Faruk. Rousseau'nun Savafl ve Bar fl Kuram : Adalet Olarak Bar fl. Uluslararas liflkiler 4(14) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , D N 200 (1) Alatl, Alev. ["Ak l" Merhametin Garantisi De il Ne Yaz k ki] Diyanet (199) , ss. 200 (2) Coflkun, Ali. Din Bireysel mi, Yoksa Toplumsal Bir Olgu mu? Diyanet (199) , 5-8. ss SC 6 200, 300

17 200 (3) 230 (1) Düzgün, fiaban Ali. Dinin Sosyal Gerçekli i Üzerine Bir Soruflturma. Diyanet (199) , ss SC SA Neynauld, Jean De. Kurtadaml k Üzerine. Frans zcadan çeviren: Serap B. Öztürk, Cogito (51) 2007, ss. 200 (4) K l ç, Ahmet Faruk. Din Sosyolojisinde Dini Grup Tipolojileri. De erler E itimi Dergisi 5(13) , ss. ng. ve Türkçe özet SA 4 200, (5) Paçac, Mehmet. Dinin Toplumsall n n Tarihsel, Kültürel Zorunlulu unu Görmezden Gelmek. Diyanet (199) , ss SC HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 260 (1) B y k, Mustafa. Amerikan Protestan Fundamentalizmi'nin Köken ve Ö reti Aç s ndan Bir Analizi. Dinî Araflt rmalar 10(28) , ss. ng. özet SA (6) Reemtsma, Jan Philipp. Dindarl a Sayg Göstermek Gerekir mi? Almancadan çeviren: H r Arda, Cogito (51) 2007, ss SA HIR ST YAN K L SES TAR H Güller, Ebru. Erasmus Misafir Olunan Üniversite: Fachhochschule Koblenz-University of Applied Sciences, Almanya. Ege Mimarl k 17(62) , ss SB , (7) Y ld r m, Münir. Mircea Eliade'de "Kutsal ve Kutsal Zaman" Kavram. Dinî Araflt rmalar 10(28) , ss. ng. özet. 280 HIR ST YAN 2005 SA 19 TAR KATLARI VE 200 MEZHEPLER 280 (1) 230 HIR ST YAN D NB L M Ifl k, Ramazan. Sayentoloji Baker, Ulus S. Nietzsche, Çok- Tanr c l k ve Parodi. Cogito (51) 2007, ss SA SA , Kilisesi'nin Tarihçesi ve Ö retileri. Dinî Araflt rmalar 10(28) , ss. ng. özet.

18 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER Beyazyüz, Murat. Yorum Paradigmas ve Mistik Hukuk. Türkiye Günlü ü (89) 2007, ss SB , slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 1963 SA (1) Akay, Ali. Söz-Metin Ba lam nda Bakara Sûresi'nin 217. Ayeti Üzerine Bir De erlendirme. Dinî Araflt rmalar 10(28) , ss. ng. özet SA Akyol, Mustafa. Devlete 'Il ml slâm' De il Il ml Laiklik Gerek. Türkiye Günlü ü (89) 2007, ss SB , (2) Akyüzo lu, Hüseyin. "Uluslararas Düzceli M. Zâhid Kevserî Sempozyumu" Üzerine (24-25 Kas m 2007, Düzce) [Sempozyum] Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (16) 2007, ss SA , (3) Alt nbafl, Deniz. Çat flan Medeniyetler mi, Özgürlükler mi, Kültür mü? Stratejik Analiz 6(71) , ss SB SA , (4) Apak, Âdem. Cennetle Müjdelenen Sahâbîlerden Said B. Zeyd. (r.a.) Diyanet (199) , ss SC (5) Ar k, M. Selim. Sünnetteki Meseller (Teflbihler) ve E itimdeki Yeri. Diyanet lmi Dergi 43(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. Aslan, Adnan. Pozitivist Din Anlay fl n n Ç kmazlar. Diyanet (199) , ss SC 6 190, 297 Ayd n, Hacer. Dini Yaflay fl Tecrübelerimiz. E itim Yaz lar 8(11) , ss SB , 297 Ayd n, Hasan. slam, Rönesans ve Ayd nlanma. Bilim ve Ütopya 13(157) , ss SC , (6) Ayd n, M. fievki. Yeni Kur'an Kursu Programlar n n Esnekli i. Diyanet (199) , ss SC (7) Ayd n, Muhammed. Hz. sa'n n Vefat, Ref'i ve Nüzûlü Ba lam nda M. Zahid Kevserî'nin lgili Kur'an Ayetlerine Yaklafl m. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (16) 2007, ss. ng. özet. 10

19 Covington, Richard. slam Bilimi: Geçifl Yollar. Çeviren: Melek Dosay Gökdo an, Bilim ve Ütopya 13(157) , ss SC , (13) Güner, Osman. Sünnetin Anlafl lmas Sorunu. Diyanet lmi Dergi 43(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (8) Çelik, Ali. Takrîrî Sünnet (Mahiyeti, 297 (14) Özellikleri ve Hükmü) Diyanet lmi Kamada, Shigeru. Kur'an Tefsiri ile Dergi 43(3) , ss. Sufi Felsefe Aras nda Molla Sadra Türkçe ve ng. özet. Onun Zilzal Suresi Tefsiri Özelinde SA 4 Çeviren: Enes Erdim, Dinî 297 Araflt rmalar 10(28) , ss. ng. özet. 297 (9) 2005 SA 19 Ç nar, Hüseyin. Arslan Giray Han ve 297 K r m' n Yeniden mâr nda Vak flar n Rolü. Vak flar Dergisi (30) 2007, ss SB , SC (10) 297 Do anay, Süleyman. Hoca-Talebe liflkisi Ba lam nda Sened Mukayesesi ve Sorunlar. Bilimname 5(12) 2007, ss. Türkçe özet. 297 (15) Karaca, Hüseyin. Maneviyat Mevsimi Üç Aylar. Diyanet (199) , ss. 297 (16) Karagöz, smail. Abdest, Gusül ve Teyemmüm. Diyanet (199) , ss SA SC (17) 297 (11) Karaflahin, Hakk. Türkiye K rsal Görmez, Mehmet. fiah s Merkezli Okumak. Diyanet (199) , ss SC SA , 300 Güldafl, Ayhan. N. S. B.'n n Îman ve Yaflama Üslûbu'nda "Milli Kelimesi" Kubbealt Akademi Mecmuas 36(143) , ss. Dindarl Üzerine Bir Pilot Araflt rma (Gördes ve Çevre Köyleri Örne i) Dinî Araflt rmalar 10(28) , ss. ng. özet. 297 (18) Kasapo lu, Abdurrahman. slama Göre Evlilikte Efller Aras nda Uyum 1972 SA 30 Sorunu - nanç ve Ahlâk Uyumu- 810, 297 Bilimname 5(12) 2007, ss. Türkçe özet. 297 (12) 2004 SA 19 Güner, Günay. Do umunun 800. Y l nda Mevlâna Celâleddin-i Rumi. 297, 300 Türktar m (176) , ss SB , (19) Kayhan, Veli. Do ru Okuma Ba lam nda Mushaf'a flaret

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/11 Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/2 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. 2 üniversiteden haberler 8 16 20 24 bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl

Detaylı

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN Faaliyet Raporu TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN HAZIRLAYANLAR Nurten ERDEM Mine S. KARAKURT BASKI Genel Sekreterlik

Detaylı

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU PERYÖN 2003-2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU De erli PERYÖN üyeleri, PERYÖN ün Ola an Genel

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

Adalet mülkün temelidir. Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005. MORTGAGE Tasar s Elefltirildi. CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi

Adalet mülkün temelidir. Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005. MORTGAGE Tasar s Elefltirildi. CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005 Adalet mülkün temelidir MORTGAGE Tasar s Elefltirildi CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi Mutlu Y llar & yi Bayramlar i ç i n d e k i l e r Ayda bir yay mlan r Yay n

Detaylı

DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU. 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F

DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU. 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F 2 DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F 2 I Ç NDEK LER SUNUfi............................................................ 7 YÖNET M KURULU ÜYELER.........................................

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı