Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Vatanda; endüstrinin geliþmesini saðlamayý, medeni bir millet olmanýn temel taþý sayýyorum. Mustafa Kemal Atatürk MERSÝN-TARSUS ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE

2 MTOSB GELÝÞME ALANI MTOIZ EXPANSION ZONE Mart - March 2008 Lejant / Legend Sanayi Parselleri Industrial Parcels Yeþil Alanlar Green Fields Teknik Altyapý Alanlarý Technical Infrastructure Fields Ýdari ve Sosyal Tesis Alaný Administrative and Social Facilities Spor Alaný Sports Field Eðitim Tesis Alaný Educational Facility Arýtma Waste Water Treatment

3 BÝR DÜNYA KENTÝ OLMA YOLUNDA MERSÝN MERSÝN ON THE ROAD TO BE GLOBALLY RECOGNIZED Türkiye'nin; en verimli topraklarý üzerinde kurulu, 21 serbest bölgesinden birine ev sahipliði yapan, ülkenin ilk ticaret ve sanayi odasýnýn kurulduðu, Akdeniz'deki en büyük limana kucak açmýþ, en uzun gökdeleni üzerinde taþýyan, üç ilahi dine mensup insanlarýn mezarlarýnda yan yana yattýðý tek þehir olan, ülkenin üç büyük þehrinden sonra devlet opera ve balesini bünyesinde bulunduran, ülkede ilk kez gerçekleþtirilecek olan Bölgesel Yenilikçilik Stratejisi proje çalýþmalarýný yürüten Mersin, dünya kenti olma yolunda hýzlý ve emin adýmlarla yol almaktadýr. Türkiye'de birçok ilkin yanýnda, Orta Doðu ve Akdeniz'e açýlan stratejik konumu, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý (güneþ, su ve rüzgar), doðal ve tarihituristik varlýklarý, geliþmiþ altyapýsý (liman, yollar, demir, kara ve hava yollarý, serbest bölge, organize tarým bölgesi, teknopark ), tarýma elveriþli topraklarý, genç ve giriþimci insan kaynaklarý, üniversite ve diðer eðitim kurumlarýnýn varlýðý, yaþam boyu ve mesleki eðitim imkanlarý, kültürel zenginlikler, tarým, hizmet ve sanayi sektörünün geliþimi ve göçe baðlý olarak ortaya çýkan çeþitli ve de ayný zamanda dinamik olan ekonomik aktiviteler, finansal kaynaklarýn birikimi, yabancý yatýrým potansiyeli gibi güçlü yanlarýnýn yanýnda; Bölgesel Ýnovasyon Stratejisinin geliþmesi ve uygulanmasý, üniversite ve iþ dünyasý arasýnda giderek artan iþbirlikleri, araþtýrma ve inovasyona yönelik uluslararasý ve ulusal programlara katýlým, inovasyon odaklý bölgesel ve uluslararasý iþbirliklerinin artmasý, Bölgesel Kalkýnma Ajansýnýn kurulmasý ve merkezi hükümetin bölgeselleþmeye yönelik teþviklere odaklanmasý, hükümetin AR-GE ve inovasyonu artan oranda destekliyor olmasý, Mersin kimliðinin ulusal ve uluslararasý platformlarda tanýtým faaliyetlerinin mevcudiyeti; ortak hareket bilincinin kuvvetlenmesi ile güzel þehrimize marka þehir olma yolunda önemli fýrsat saðlayacaktýr. Ýnovasyon stratejilerinin geliþtirilmesini teþvik etmek ve mevcut bölgesel inovasyon politikalarýný daha da geliþtirmek amacýyla; Avrupa Birliði projelerinden biri olan RIS Mersin Projesi (Regional Innovation Strategies of Mersin) dönemi içerisinde onaylanan 33 proje içerisinde yer alarak, Türkiye'de ilk kez gerçekleþtirilecek bir Bölgesel Yenilikçilik Stratejisi olacak ve projenin baþarýsý ülkemizde uluslararasý standartlara uyum çalýþmalarý açýsýndan çok önemli bir aþama oluþturacaktýr. ODTÜ Teknokent koordinatörlüðünde, Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý, Mersin Üniversitesi, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ve Yunanistan'dan BIC Epirus'un katýlýmýyla oluþturulan konsorsiyum, Mersin'in inovasyon stratejisini hazýrlayarak, bölgede yer alan iþletmelerin, sanayicilerin, çalýþanlarýn, kýsaca tüm yaþayanlarýn da etkin katýlýmýyla "yaþam kalitesi yüksek bir Mersin için neler yapmalýyýz?" sorusunun cevaplarýný uygulamaya koyacaklardýr. Being situated on Turkey's most fertile soils and being a landlord to 1 of the 21 free zones in Turkey and also having the first established economical and Industrial Ministries Mersin seems to be a key to Turkey's economical growth especially when taking into consideration as Mersin having being religiously the most cosmopolitain city in Turkey with three major religious denominations living together harmoniously. With Turkey's one of the largest ports being in Mersin and being the first city in Turkey to plan a modern strategy project Mersin seems to be on the road to Global Recognition. Among Turkey's firsts Mersin has a strategical location which opens to the Middleeast and Mediterranean, and is very rich in newly found energy sources such as wind and solar as well as having a very preserved nature and very turistic regions, developed infrastructure (port, roads, rail and airways, freezone, organized agricultural zone, technopark). The soil is extremely fertile with many young and adventurous people willing to work and strive towards globalization of Mersin. Distric strategic innovation and follow through; Mersin's unemployment is constanly declining and the percentage of students are rising which shows that Mersin is striving toward strategic innovation by conforming to and attending many international programs. There is also a rise in business partnerships both with in the district as well as world wide with others who are also strategically innovative. The formation of a Distric Development agency and the national governments focus on encouragement of territorialization and support on R&D also support of innovation progressively shows that Mersin is striving to be known globally as well as domestically. Strategic innovation in the district will open the door for Mersin to be a Name Brand city worldwide. Regional Innovation Strategies of Mersin (RIS-Mersin) is a project funded by EU's 6th Framework Programme for encouraging to develop innovation strategies and to strenghten existent innovation policies. RIS-Mersin is one of the 33 project approved to be funded between 2005 and 2008 in whole Europe. It is the first and only RIS project of Turkey and it will be a giant step for our country's adoption to the international standards. The consortium which has been established with the coordination of METU Technopark and with the participation of, Mersin Chamber of Commerce and Industry, Mersin University, Mersin Tarsus Organized Zone and BIC Epirus from Greece, has prepared the Mersin's innovation strategy and with the effective contribution of the factories, industrialist and workers, briefly entire livings will practice the the question of "What Can We Do For Mersin To Have High Quality Living"

4 MERSÝN TÝCARET VE SANAYÝ ODASI MERSÝN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY Mart - March 2008 Atatürk Cad. MTSO Hizmet Binasý Kat Mersin/Turkey Telefon / Phone ( ) Faks / Fax ( ) Web yýlýnda kurulan Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý nýn 2007 yýlý itibarý ile üyesi bulunmaktadýr. Mersin Chamber of Commerce and Industry, which was established in 1886 has as of year 2007 a total of 18,637 members. TARSUS TÝCARET VE SANAYÝ ODASI MERSÝN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY Þehitkerim Mahallesi, 3402 Sok. Eski Buðday Pazarý Tarsus Mersin/Turkey Telefon / Phone ( ) (4 hat / lines) Faks / Fax ( ) Web 1879'da kurulan Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasý nýn 2007 yýlý itibarý ile üyesi bulunmaktadýr. Tarsus Chamber of Commerce and Industry, which was established in 1879 has as of year 2007 a total of 2,900 members.

5 AKDENÝZ ÝHRACATÇILAR BÝRLÝÐÝ MEDITERRANEAN EXPORTERS UNION Ürünlerimizin yurt dýþýnda satýlmasýnda karþýlaþýlan sorunlarýn giderilmesi ve deðerine satýlmasýnýn temini ihtiyacý ile ülke ihracatçýlarýnýn örgütlenmeleri 1937 yýlýnda baþlamýþ olup yýlýnda tek bir statü altýnda birleþmiþtir. Yaþ Meyve-Sebze Ýhracatçý Birlikleri'nin Türkiye koordinatörlüðü Akdeniz Ýhracatçý Birlikleri Genel Sekreterliði tarafýndan yürütülmektedir. Akdeniz Ýhracatçý Birlikleri faaliyetlerini üç ana görevi doðrultusunda gerçekleþtirilmektedir 1. Üyelerinin ihracatlarýný artýrmak ve Our country's exporters have started to organize in 1937, and they are united under one umbrella organization in to solve the problems in exportation of our products. Fresh Fruit and Vegetable Exporters' Union is coordinated by Mediterranean Exporters' Union General Secretariat. Mediterranean Exporters Union carries out its tasks through three main duties 1. To carry out multi dimensional works to increase the exports of its members and to protect their interests. menfaatlerini korumak amacýyla, çok yönlü çalýþmalar yapmak. 2. Yürürlükteki ihracat mevzuatý çerçevesinde ihracat faaliyetlerini düzenlemek, kotaya tabi ürünlerin ihracatlarýný takip etmek, özelliði olan maddelerin ihraç kayýtlarýný ve iþtigal konularýna giren tüm maddelerin ihracat istatistiklerini tutmak. 3. Ýki yönlü yapýlan bu çalýþmalarýn yürütülmesinde, Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý ile ihracatçý üyelerimiz arasýnda koordineli bir çalýþma ortamýnýn kurulmasýna özen göstermek ve gerekli çalýþmalarý yapmak. 2. To regulate export activities within the export related legislation in force, to follow the export numbers of the products that have quota, to record the special products' exports, and to record the statistics of all export data within its framework. 3. To provide a two-way coordinated working environment between Undersecretariat of the Prime Ministry for Foreign Trade and the members of the union. T.C. Baþbakanlýk Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý Akdeniz Ýhracatçý Birlikleri Genel Sekreterliði Uray Caddesi Turan Ýþhaný Mersin/Turkey Telefon / Phone ( ) Faks / Fax ( ) Web MERSÝN DENÝZ TÝCARET ODASI MERSÝN CHAMBER OF SHIPPING Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn tarihli ve sayýlý onaylarý ile yetki alaný Mersin ili olmak üzere kurulan Deniz Ticaret Odasý yetki alanýnda TCDD, Mersin Liman Ýþletme Müdürlüðü, Mersin Serbest Bölge Ýþleticisi Limaný, Mersin-Ataþ akaryakýt terminali, Mersin Poaþ-Nato akaryakýt terminali, Karaduvar petrol yakýt þamandrasý, Kazanlý Opet petrol yakýt þamandrasý, Kazanlý Tuta petrol yakýt þamandrasý, Kazanlý Siyam petrol yakýt þamandrasý, Kazanlý Altýnbaþ petrol yakýt þamandrasý, Adanalýoðlu enerji petrol yakýt þamandrasý, Taþucu Seka Limaný ve Taþucu belediye iskelesi mevcuttur. Ayrýca bölgemizde altyapý inþaatlarý tamamlanan Mersin ve Kumkuyu marinalarý ( =700 yat kapasiteli), balýkçý barýnaklarý ve mevcut yat limaný Odamýzýn ilgi alanýna girmekte ve girecek olan tesislerdir. Mersin Deniz Ticaret Odasý tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanan 5174 Sayýlý Kanun hükümlerine tabidir. Mersin Chamber of Shipping is established upon the Ministry of Industry and Trade's decision no in March It is in charge of all facilities (Turkish State Railways, Free Zone, Port of Mersin, Port of Taþucu/Seka, Ataþ Fuel Oil Terminal and etc) related to sea trade in Mersin. Mersin Chamber of Sea Trade performs its duties according to the law no published in Official Newspaper on Pirireis Mah. Ýsmet Ýnönü Bulvarý No Mersin/Turkey Telefon / Phone ( ) (pbx) Faks / Fax ( ) Web

6 MERSÝN SERBEST BÖLGESÝ (MESBAÞ) MERSÝN FREE ZONE (MESBAÞ) Mart - March 2008 Mersin Serbest Bölge Ýþleticisi A.Þ. Mersin/Turkey Telefon / Phone ( ) Faks / Fax ( ) Web yýlýnda kurulan Mersin Serbest Bölgesi nde 2008 yýlý itibarý ile 341'i yerli, 42'si yabancý, 51'i yerli-yabancý ortaklýk olmak üzere 434 firma faaliyette bulunmaktadýr. Mersin Free Zone, which was established in 1986 has as of year 2008 a total of 434 companies of which, 341 Local Company, 42 Foreign Company and 51 Foreign and local Joint Companies. MERSÝN LÝMANI THE PORT OF MERSÝN Liman Ýþletmecisi / Port Operator Mersin Uluslararasý Liman Ýþletmeciliði A.Þ. Mersin International Port Yeni Mahalle Ýsmet Ýnönü Bulvarý No78 Klas Plaza Kat13 Daire Mersin/Turkey Ong. Kim. Pong. Kürþat Tezkan Telefon / Phone ( ) ( ) Faks / Fax ( ) ( ) Web Koordinatlar / Coordinates 36 47,15' N ,50' E 36 47,30' N ,60' E Mersin Limaný Türkiye'nin Doðu Akdeniz kýyýsýnda yer almakta olup GAP (Güney Doðu Anadolu Projesi)'ýn bölge sanayi ve tarýmýn en önemli deniz ayaðýný oluþturmaktadýr. Demiryolu ve karayolu baðlantýlarýyla dünyanýn Orta Doðu ticareti için ideal bir transit limanýdýr. Liman, Konteyner terminaline sahip olup modern altyapý ve ekipmanklarý, etkin yük ellçleme operasyonlarý, geniþ depolama alanlarý ile karýþýk eþya, dökme katý, dökme sývý ve Ro-Ro hizmetleri yanýnda uluslararsý yolcu gemilerine de hizmet veren, kolay ulaþým özelliðini ve Batý Avrupa'dan Orta Doðu ve Asya ülkelerine, Rusya'dan Güney Afrika ülkelerine uzanan geniþ hinterlandý ile hertürlü yük ve hizmetleri karþýlayacak modern donaným ve kapasiteye sahiptir. Mersin Limaný, konteyner teslimatýnda olduðu kadar sývý ve kuru yük taþýmacýlýðýnda da uzmanlaþmýþtýr. The port of Mersin is situated in Mediterrenean coast of Turkey and it is a sea leg of Southeastern Anotolian Project (GAP) and industrial and agricultural products of its own hinterland and its connection of railway and highway, the port is ideal for transit cargo for trade at world to Middle East Countries. The port has a capacity to service for general cargo, dry and liquid bulk, Ro-Ro and also international passenger ships with its modern infastructure and equipment, vast storage areas, efficent cargo handling and also it has modern container terminal, being easy reachable port and also with the wide hinterland streching from the West Europe to the Middle East and the Asian Countries and from the Russia to the South African Countries, has capacity and numerous modern equipment rendering service to all kinds of cargoes and demands. The general purpose port of Mersin is also specialized in liquid and dry bulk handling as well as the container handling.

7 MERSÝN'DE EÐÝTÝM EDUCATION IN MERSÝN Mersin, Eðitim yýlý itibariyle; öðrenciye eðitim veren Mersin Üniversitesi, öðrenciye eðitim veren Özel Çað Üniversitesi, öðrenciye eðitim veren Selçuk Üniversitesi Silifke- Taþucu Meslek Yüksekokulu, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü,Alata Bahçe Kültürleri Araþtýrma Enstitüsü ve Tarsus Toprak Su Kaynaklarý Araþtýrma Enstitüsü nü barýndýrmaktadýr. Within the educational year of Mersin has total of university students - Mersin University 23,134 students - Private Çað Üniversity 1900 students - Selçuk Üniversity Silifke-Taþucu Occupational School 1784 students Specially - Economic and Administrative Sciences - Tourism - Engineering - Medicine Students takes education on above mentioned branches. Institutes - MEDTU Institute of Marine Sciences - Alata Horticultural Researh Institute - Tarsus Soil and Water Sources Research Institute Total number of primary and middle schools who gives education in English is eight. Mersin Üniversitesi / Mersin University Çiftlikköy Merkez Kampusu Mezitli Mersin/Turkey Telefon / Phone ( ) Faks / Fax ( ) Web Çað Üniversitesi / Çað University Adana-Mersin Karayolu Üzeri Yenice Mersin/Turkey Telefon / Phone ( ) Faks / Fax ( ) Web MERSÝN TÝCARET BORSASI MERSÝN TRADE STOCK EXCHANGE 1926 yýlýnda kurulan Mersin Ticaret Borsasýnýn 2007 yýlý itibariyle 2020 üyesi vardýr. Ticaret borsalarý teþkilatlanmýþ, organize edilmiþ, disiplin altýna alýnmýþ pazar olarak tarif edilir. Borsalarda, borsaya dahil maddelerin numune ve tipler üzerinden muhtelif þekilde alým satýmý yapýlmaktadýr. Gerek bu alým satýmlarýn tescili suretiyle resmiyet, kazanmasý, gerekse alým satýmý müteakip taraflar arasýnda malýn kalitesi, teslim-tesellüm þartlarý, mal bedelinin tediyesi gibi hususlarda ortaya çýkacak ihtilaflarýn halli konularýnda hizmet veren ticaret borsalarýnýn görevleri 5174 sayýlý kanunla sayýlmýþtýr. Mersin Ticaret Borsasý, toplam iþlem hacmi açýsýndan, ülkemizin en büyük 10 borsasýndan birisidir. Ýþlem hacminde, ülkemizdeki ticaret borsalarý içinde dördüncülüðe kadar yükselmiþtir. Mersin Trade Stock Exchange, which was established in 1926 has as of year 2007 a total of 2020 members. Trade Stock Exchanges defines as; organizations which are arranged under discipline markets. Trade stock excanges are responsible of buying and selling products which are included in stock excange table with the products sample and types. Mersin Trade Stock Exchange is one of the 10 largest trade exchanges in Turkey. 3 Ocak Mahallesi Ýsmet Ýnönü Bulvarý Liman D Kapýsý Mevkii Mersin/Turkey Telefon / Phone ( ) Faks / Fax ( ) Web

8 GENEL BÝLGÝLER Mart - March 2008 Üretim, yatýrým ve istihdamýn büyük önem arz ettiði günümüzde, yatýrýmcýyý çeken, planlý ve düzenli sanayileþmeyi saðlayan, tarým arazilerini ve çevreyi koruyan, tarýmsal sanayii geliþtiren, ülkemizin top yekün kalkýnmasýnda büyük önemi olan ve Mersin sanayiinin belkemiði konumunda bulunan Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin (MTOSB) varlýðý, ekonomi ve istihdama saðlamýþ olduðu katký göz önüne alýndýðýnda Mersin için çok büyük önem arz etmektedir. Bölge'nin en önemli özelliði; konum itibari ile ilimiz ve sanayi için çok önemli bir avantaj olan havayolu, karayolu, demiryolu ve deniz yolu limaný ile Ýç Anadolu ve Güney Doðu Anadolu'nun dýþa açýlan en büyük kapýsý Mersin'in, tüm yeni yatýrýmcýlar için bir cazibe merkezi ve yeni yatýrým bölgesi olmasýdýr. Bölgemizde; istenilen ölçülerde, uygun fiyat ve þartlarda arsa temini, doðalgaz, elektrik, su, kanalizasyon, yol ve yaðmur suyu hatlarýnýn mevcut olmasý, kesintisiz ve ekonomik enerji imkaný, nitelikli ve bol iþgücü, 24 saat kesintisiz güvenlik hizmeti, itfaiye teþkilatý, saðlýk ocaðý, sanayicilerimizin günlük ihtiyaçlarýný karþýlayabileceði mini bir alýþveriþ merkezi ve çalýþanlarýn iþ saatleri dýþýndaki zamanlarýný sportif faaliyetlerle deðerlendirebilmelerine imkan tanýnmasý amacýyla Bölge içinde inþa edilen spor kompleksi ile, yatýrýmcýlarýmýza MTOSB olarak geniþ bir hizmet paketi sunulmaktadýr. MTOSB 380 hektarlýk bir arazi iken; bugün planlarý ile sanayinin ihtiyaç duyduðu bütün vasýflara kavuþmuþ; 97 firmanýn üretim, 27 firmanýn inþaat ve 4 firmanýn da proje aþamasýnda olduðu Bölgede, þu an hiç boþ parsel kalmamýþ olup, 6000 kiþinin istihdamý saðlanmakta ve bu rakamýn gelecek yýl 'e ulaþacaðý tahmin edilmektedir. Geliþme alaný, 280 ha alan üzerinde kurulan ve imar planlarý tamamlanan, altyapý çalýþmalarý 2008 yýlý içerisinde bitirilecek olan geliþme alaný ile MTOSB, Türkiye ekonomisine ve istihdama ciddi oranda katký saðlayan bir bölge olma yolunda çalýþmalarýný devam ettirmektedir. Üretim ve pazarlamada ölçek ekonomileri saðlanmasý amacýyla, küçük ve orta ölçekli iþletmeler ile tarým sektöründe yatýrým yapmayý planlayan giriþimciler için Mersin Valiliði, Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý ve MTOSB iþbirliði ile dünyanýn baþarýlý örnekleri dikkate alýnarak Mersin Ýhtisas Organize Tarým (Sera) Bölgesi oluþturulmasý fikri geliþtirilmiþtir. Bu proje ilin ekonomik geliþmesi için çok büyük önem arz etmektedir. Mersin'de üniversite-sanayi iþbirliði için çok önemli bir köprü görevini görecek olan Teknoloji Geliþtirme Bölgesi'nin kurulmasýyla beraber Mersin ve çevresindeki yerel endüstri, bir "araþtýrma" mekanýna kavuþmuþtur. Mersin Teknopark, bilim ve teknoloji birikimi ile, bölgesel ve ulusal iþ alanlarýndaki yenilenme ihtiyacýna çaðdaþ çözümler getirip bu çözümleri, günlük yaþama yerleþtirerek uluslararasý platforma taþýyacaktýr. Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, her zaman hedeflerine ulaþmak için yenilikler üzerinde yoðunlaþarak çalýþmalarýný sürdürmektedir. Bunun yanýnda MTOSB modelinden, yani sanayicinin gücüyle sanayii organize etme modelinden, Türkiye'deki diðer organize sanayi bölgelerinin de faydalanmasý için, bilgi ve tecrübelerini paylaþmak üzere yeni atýlým çalýþmalarýna devam etmekte olup, yasalar ile Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan belirlenen görevleri yerine getirmektedir. MTOSB Yönetimi üzerlerine düþen temel görev ve sorumluluklarýnýn yaný sýra, kentte modern bir sanayi bölgesinin geliþimini tesis ederek, giriþimcilere en iyi altyapý imkanlarýný saðlayarak ülke kalkýnmasýnda üstüne düþen görevi baþarýyla yerine getirmeye çalýþmaktadýr.

9 GENERAL INFO The Industrial Zone being the backbone to Mersin Tarsus will attract many entrepeneurs to this well organized and planned project which pays special attention to the good maintenance and up-keeping of the agricultural lands and it's surroundings which will add to Mersin's economical growth drastically. Keeping all these factors in mind the planned Industrial Zone is a very important and in high demand by all mersinites alike. The most important characteristics of MTOIZ is its logistics advantage coming from Mersin's transportation networks including airways, highways, railways, and seaways. Mersin is the major gate for the Central and South-East Anatolia to access foreign markets. Also, Mersin who is the landlord of one of the largest ports in Turkey is a major advantage for entrepreneurs to invest in this very valuable and soon to be prosperous region. The Industrial Zone is able to provide the necessary space at reasonable prices fully equipped with Natural Gas, Electric, Water, a good working sewage system as well as waste disposal along with an abundance of labor force. MTOIZ is also able to offer 24 hour security, fire prevention systems, health care and a mini market for all personal needs as well as a sporting center for after hour recreation. While Mersin-Tarsus Industrial Zone is 380 hectares, the zone has achieved all its needs and requirements. There are currently 97 firms in operation, 27 firms in various stages of construction and 4 firms are in the architectural planning stages and needless to say there are no parcels currently available except the expansion area. Presently, MTOIZ is able to accomodate 6000 people but plan to increase this number to 10,000 within one year of operation. Expansion zone; having all architectural planning completed for 280 hectares and planning to have all infrastructure work completed by the end of 2008 the Mersin Tarsus Industrial Zone will definitely contribute enormously to Turkey's economy as well as boost Mersin's economy drastically, while continuing to strive to be a depositing city in all aspects. To achieve scale economies in production and marketing, with the unity of Mersin Governor's office, MCCI, MTOIZ, and many successful samples throughout the world brought the idea of "Mersin Organized Agricultural (Greenhouse) Zone". By acting as a bridge in between Mersin University and the Industry, arisement of Technology Development Region (also known as Science Park of Mersin, Technoscope) will play a major role in the industrialization process. Also by the establishment of Mersin Tecnoscope; Mersin and its surrounding industries have attained their research centers needed for advancement. Mersin Technoscope; will bring new ideas with scientific know how accompanied by their technological deposits needed for change along with the ideas they have instilled individuals at the zone may use their newly learned ideas in every day life to reach a Global Platform. The Mersin Tarsus Industrial Zone constantly strives towards modern innovation as well as using MTOIZ as a model, with the entrepreneurs strengths MTOIZ strives to be a model Industrial Zone through out Turkey by sharing its thoughts and experiences and also by following the stringent regulations set forth by the Industrial and Economical Ministries.

10 HÝZMETLER SERVICES SAÐLIK HÝZMETLERÝ / HEATH SERVICES Mart - March Bölge sanayicisi ve çalýþanlarý ile Huzurkent ve Baðcýlar halkýna daha iyi koþullarda saðlýk hizmeti verilebilmesi ve Bölgemizde meydana gelebilecek iþ kazalarýna gerekli ilk yardýmý yapabilmek amacýyla tam donanýmlý bir ambulans aracý satýn alýnmýþ, 830 m2 kullaným alanlý, iki katlý saðlýk ocaðý binasý yaptýrýlmýþtýr. To provide health services under better conditions for the industrialist of the Zone and their employees, and populace of Huzurkent and Baðcýlar, also to provide necessary first aid to possible work accidents and injuries, a fully equipped ambulance vehicle is purchased and a two-storied health clinic which has 830-square meters of usage area has been built. ÝTFAÝYE MÜFREZESÝ / FIRE DEPARTMENT Bölgemizde bulunan fabrikalarda yangýna karþý her türlü tedbirin alýnmasý amacýyla, itfaiye müfreze binasý yaptýrýlmýþ, tam donanýmlý bir itfaiye aracý satýn alýnmýþtýr. Ýlgili belediyeler ile birlikte meydana gelebilecek olaylarda koordineli çalýþýlmaya devam edilmektedir. A fully-equipped fire department has been built along with the purchase of a modern fire truck in order to take preventive measures against fires that may occur at the factories. The fire department and relevant municipals continue to work in full coordination with MTOIZ to continuously monitor and train neccesary staff against fire safety. GÜVENLÝK HÝZMETLERÝ / SECURITY SERVICES Bölgemizin, güvenlik hizmetleri üç vardiya ile 24 saat kesintisiz olarak çalýþmakta olup, MTOSB'ye giriþ-çýkýþlarýn kontrolünü yapmak, muhtemel trafik kazalarý için gerekli önlemleri almak, yönetim binasýnýn güvenliðini saðlamak gibi görevlerin yaný sýra, Bölgede bulunan diðer kuruluþlarýn kendilerine ait güvenlik teþkilat ve görevlileriyle haberleþme içinde olarak destek verilmeye devam edilmektedir. Security services at MTOIZ works around the clock in three eight-hour shifts to provide all MTOIZ staff with maximum security. Security officers check entries, exits, take all required measures to prevent traffic accidents within the Zone, provide security of MTOIZ administration building and continue to communicate with and support to the security personnel of all companies at the Zone, as well as providing necessary support. SOSYAL AKTÝVÝTELER / SOCIAL ACTIVITIES Bölgemizde, eðitim, konferans,seminer vb çeþitli aktivitelerde kullanýlmak üzere OSB Kültür Merkezi içerisinde 350 kiþilik konferans salonumuz bulunmaktadýr. dýþýndaki zamanlarýný veya hafta sonu tatillerini sportif faaliyetlerle deðerlendirebilmelerine imkan tanýnmasý amacýyla bölgemiz içinde futbol sahasý, basketbol sahasý, tenis kortu, soyunma ve duþ kabinleri bulunan spor kompleksi yapýlmýþtýr. At the Zone,there is a conference hall for 350 people within the Organized Industrial Zone's Culture Center to be used for trainings, meetings, seminars, and similar activities. In order to provide the possibility for workers and staff who wish to spend their leisure and weekends in suportive activities a sports complex which contains, a soccer field, a basketball court, a tenis court, changing rooms fully equipped with shower cabins have been built.

11 Bölgemizde, çevreye zarar vermeden, havayý kirletmeden, sanayicilerimizin en önemli giderlerinden en olan enerjinin, temiz, istikrarlý ve ekonomik bir yolla saðlanmasý için doðalgaz daðýtým hattý altyapý çalýþmalarýalarý tamamlanarak, 2005 yýlýnýn Ekim ayýnda fabrikalarýmýz doðalgaz kullanmaya baþlamýþlardýr. Ýnþa edilen daðýtým hattý ile sanayicilerimize 4 bar basýnçta doðal gaz ulaþtýrýlabilir duruma gelinmiþtir. Bölgede 2007 yýlý doðalgaz tüketimi sm3 Sm³ olup, 22 iþletme doðalgaz kullanmaktadýr. At the Zone; in respect with the environment and without polluting the air, one of the most important expenses industrialists are facing at the zone is energy. In order to provide energy in a cost effective manner, the infrastructure of natural gas network has been built and factories have started to use natural gas since October The system built is capable to supply 4 bar pressure natural gas to the industrialists. The consumption of natural gas at the Zone was sm3 Sm³ for the year Currently there are 22 companies actively using natural gas. HÝZMETLER SERVICES MTOSB'nin elektrik ihtiyacý, arýzalarý minimumda tutacak þekilde kesintisiz, kaliteli ve ucuz olarak temin edilmekte, elektrik þebeke, trafo ve ekipmanlarýnýn periyodik bakýmlarý ile ilave kablolama ve tamir iþleri yapýlarak, 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir. Bölgede 20 km elektrik þebekesi bulunmakta olup TEDAÞ'tan 30kV'lýk 3 fiderden enerji alýnmakta olup, enerji daðýlýmý 6 adet trafo daðýtým merkezinden yapýlmaktadýr. MTOSB'nin cadde, sokak ve çevre aydýnlatmasý bakým ve iþletmesi Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan yapýlmakta, katýlýmcýya herhangi bir mali yükümlülük getirmemektedir. Elektrik faturalarýnýn tahakkuk ve tahsilatý MTOSB tarafýndan yapýlmaktadýr. MTOSB'de faaliyet gösteren katýlýmcý tesislerindeki trafo kurulu gücü toplamý kva, çekilen fiili max. puant gücümüz 18 mw.dir.aylýk enerji tüketimimiz ise 12 milyon kwh'dýr. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinin elektrik aldýðý orta gerilim hattýnýn mülkiyeti ve iþletmesinin Organize Sanayi Bölge Müdürlüðüne ait olmasý nedeniyle Tedaþla yapýlan görüþmeler neticesinde elektrik tarifesi Sanayicimize ucuz olarak uygulanmaktadýr. Bölgemiz Alýþveriþ Merkezi inþaatý tamamlanmýþ; 10 adet 62 m², 2 adet 105 m² büyüklüðünde asma katlý, otoparklý ve içinde 1'er adet fastfood, market, banka, eczane, kýrtasiye, kargo, bilgisayar firmasý, postane, kuaför ve hýrdavatçý dükkanlarýnýn olacaðý binada, fastfood, bilgisayar firmasý, kargo, hýrdavatçý dükkaný, postane, market ve banka faaliyete geçmiþ, diðer yer alacak dükkanlar için de kiralama iþlemleri hýzla devam etmektedir. Construction of the Shopping Center has been completed. The center contains 62 square meters with 10 units and 105 square meters with 2 units which all have their own mezzanine and parking lots. The Shopping Center will have one of each of the following, fast food cafe, market, bank, pharmacy, stationary, couriere service, electronics store, post office, hairdresser and hardware store. The fast food cafe, electronics store, couriere service, post office, market, hardware store, and bank are already in operation and the leasing process for the remainder of the shops are continuing in a faster than expected basis. DOÐALGAZ ÞEBEKESÝ / NATURAL GAS NETWORK ELEKTRÝK ÞEBEKESÝ / ELECTRICITY NETWORK The need of the electricity in MTOIZ is provided with medium breakdowns, continuous, high in quality and cheap.electrical network, transformer and equipments,periodical services and repairs are provided and 24 hours continuous services to be given. MTOIZ is in charge of assessment and collection of revenues of electrical invoices. Factories which are in function at MTOIZ the total of transformer power is kva, and taken maximum power is 18mW.. Monthly consumption of energy is 2 million kwh. Due to the fact that the medium voltage line feeding the MTOIZ is the property of the Organized Industrial Zone Directorate, upon the negotiations with TEDAS, the power consumption tarif applied to our industrialists has become cheaper. ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ / SHOPPING CENTER

12 HÝZMETLER SERVICES SU ÞEBEKESÝ / WATER NETWORK Mart - March 2008 Bölgemizin su ihtiyacý Meski'nin þehir þebeke suyundan karþýlanmaktadýr. Meski isale hattýndan iki kademeli pompa istasyonlarý vasýtasýyla temin edilen içme ve kullanma suyu, 2000 m³ ve 1500 m³'lük iki adet depoya aktarýlarak þebekeye daðýtýlmakta olup, bölgede su sýkýntýsý olmamaktadýr yýlý içerisinde tüketilen su miktarý ton olarak gerçekleþmiþtir. Bölgemiz yaðmur suyu þebekesi deðiþik çaplardaki beton borular, beton ve toprak açýk kanallar, yaðmur suyu ýzgaralarý ve toplama havuzlarýyla deþarj edilerek bölge dýþýna aktarýlmaktadýr. Kullanma suyunun temin edilmesi, bölgeye daðýtýlmasý, þebeke suyunun her 3 ayda bir analizlerinin yapýlmasý, su þebekesi ve pompa istasyonunun iþletilmesi Bölge Müdürlüðümüz yetkili personelleri tarafýndan yerine getirilmektedir. Water at the Zone is provided by MESKI's city network. Two pump stations from Meski's water supply line is pumped to a two tanks one 2,000 m³ and the other 1,500 m³ capacities. And hence water is distributed the industrial facilities. There is no water shortages at the Zone. During year 2007 consumption of water was 570,000 tones. With various sized concreted pipes, concrete and open soil channells, grills for rainwater, gathering pools the rainwater discharge and transfered out of the Zone. TELEKOMÜNÝKASYON ÞEBEKESÝ / TELECOMMUNICATIONS NETWORK Bölgemizde bütün parsellere ulaþacak þekilde telekomünikasyon altyapý þebekesi inþa edilmiþ olup bütün parsellerdeki firmalar ihtiyaç duyduklarý miktarda telefon hattý alabilmektedirler. Türk Telekom A.Þ. bölgemizde ADSL sistemini oluþturarak, isteyen sanayicilere 128 Kb ile 2048 Kb arasýnda istedikleri hýzlarda internet eriþimi saðlamaktadýr. Sanayi taleplerinin önemini bilen Telekom yetkilileri bölgemizle ilgili iþlerde hýzlý bir hizmet yürütmektedirler. In order to reach the entire parcels the infrastructure has been built for Telecom network. All companies can have many phone lines depending on their needs. Turk Telecom A.S who develops our ADSL system at our Zone provides internet services in between 128kb and 2048kb to industrialists which are in need of fast DSL service. Competents of Telecom are well aware of the demands of the industrialists and performs rapid service. ÝZÝN VE RUHSATLAR / PERMISSIONS AND LICENSES Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliðinde belirlenmiþ prensipler çerçevesinde, bürokratik iþlemler en aza indirgenerek ve ekonomik þartlarda bölgemizde bulunan tüm iþletmelerimizin aþaðýda belirtilmiþ olan ruhsat ve izinleri Bölge Müdürlüðümüzce verilmektedir. Ýmar Durumu, Yapý Ruhsatý, Yapý Kullanma Ýzni, Tapu, GSM Ruhsatý, Gýda Sicili Belgesi, Atýksu, Elektrik, Su, Doðalgaz Baðlantý Ýzin Belgesi ve Sanayi Parseli tahsis iþlemleri. With the appointed principals on Organized Industrial Zone's requlations ; following licences and permissions are given by MTOIZ Directorate's Office to minimize the bureaucratic Procedure with economical conditions to all companies at the Zone Condition of development, building licence, utilization of building permission, title deed,gsm licence, food registration certificate,connection of waste water, electricity, water and natural gas permission certificates, Industrial parcel allotment process.

13 Hüseyin Aksoy Mersin Valisi / Governor of Mersin Kadri Þaman Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný / Chairman of Board of Directors of Mersin Chamber of Commerce and Industry A. Erol Ertan Mersin Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili / Deputy Mayor of Mersin Metropolitan Municipality Burhanettin Kocamaz Tarsus Belediye Baþkaný / Mayor of Tarsus Municipality Mehmet Karagözlü Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný / Chairman of Board of Directors of Tarsus Chamber of Commerce and Industry Hüseyin Uður Mersin Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði Üyesi / Member of Mersin Industrialists and Businessmen Association Þerafettin Aþut MTOSB Yönetim Kurulu Baþkaný, Sanayici / Chairman of Board of MTOIZ, Industrialist Sabri Tekli MTOSB Yönetim Kurulu Baþkan Vekili, Sanayici / Deputy Chairman of Board of MTOIZ, Industrialist Hasan Þemsi MTOSB Yönetim Kurulu Üyesi, Sanayici / Member of Board of MTOIZ, Industrialist MÜTEÞEBBÝS HEYET ASÝL ÜYELERÝ PRINCIPLE MEMBERS OF ENTREPRENEURS BOARD Ali Kýraç MTOSB Yönetim Kurulu Üyesi, Sanayici / Member of Board of MTOIZ, Industrialist Ertan Tanyeli MTOSB Yönetim Kurulu Üyesi, Sanayici / Member of Board of MTOIZ, Industrialist Bekir Avunduk MTOSB Denetim Kurulu Üyesi, Sanayici / Member of Inspection Board of MTOIZ, Industrialist Mekin Salt MTOSB Denetim Kurulu Üyesi, Sanayici / Member of Inspection Board of MTOIZ, Industrialist Korkmaz Kaya Sanayici / Industrialist Cenk Cenkcimenoðlu Bölge Müdürü, Çevre Mühendisi / Zone Director, Environmental Engineer Halil Yýlmaz Bölge Müdür Yardýmcýsý (Teknik) / Assitant Zone Director (Technical) Çiðdem Yýldýr Mali-Ýdari Ýþler Grup Amiri / Chief of Finance and Administrative Unit Hasan Çay Fen-Ýmar Ýþleri Grup Amiri / Chief of Public Works Ýrfan Sütçüler Ýtfaiye ve Güvenlik Ýþleri Grup Amiri / Chief of Fire Brigade and Security Works Tuðba Cülük Altyapý Ýþleri Þefi / Chief of Infrastructure Works Bilal Yýlmaz Elektrik Ýþletme Þefi / Chief of Electricity Operation Ahmet Seyhan Ýmar, Ýnþaat ve Ruhsat Ýþleri Þefi / Chief of Public Improvements, Constructional and Permit Works Nuray Tanýþ Ar-Ge, Eðitim ve Proje Uzmaný / R&D, Training and Project Specialist Pelin Dural Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Uzmaný / Press, Publication and Public Relations Specialist Pýnar Özal Yönetici Asistaný ve Ýhracat, Finansal Destekler Ofisi Koordinatörü / Administrative Directors Assistant and Coordinator of Export and Financial Support Office Abdullah Çavuþ Muhasebe Memuru / Accounting Personnel Fatma Tepe Laborant / Laborant Turgut Selaðzý Evrak Arþiv Memuru / Documentation and Archive Personnel Ebru Kýsacýk Evrak Arþiv Memuru / Documentation and Archive Personnel Özlem Özdemir Sekreter / Secretary Raziye Köksal MTOSB Kullanýcýlarý Derneði (MORSKUD) / MTOIZ Users Assosiation (MORSKUD) BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ PERSONELÝ PERSONNELS OF ZONE'S ADMINISTRATION OFFICE

14 PROJELER PROJECTS RIS (REGIONAL INNOVATION STRATEGIES) MERSÝN Mart - March Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, Avrupa Birliði'ne uyum sürecinde yararlanýlabilecek ve bölge sanayisine hizmet edecek her türlü fonla ilgili çalýþmalar yapmakta ve projeler geliþtirmektedir. Bu projelerden biri de Haziran 2005'te baþlatýlan ve toplamda 32 ay sürdürülmüþ olan ve Ocak 2008 tarihinde son bulan Avro bütçeli Regional Innovation Strategies of Mersin (RIS-Mersin) projesidir. MTOSB, AB'nin 6. Çerçeve Programý tarafýndan desteklenen bu projedeki 5 ortak kurumdan biri olmuþtur. RIS-Mersin projesinin temel amacý; iþletme odaklý olmak üzere bölgenin inovasyon potansiyelini artýrmaktýr. Proje kapsamýnda þehirdeki her paydaþýn (karar vericiler, KOBÝ'ler, araþtýrmacýlar, öðrenciler, yaþayanlar ve diðerleri) etkin katýlýmýnýn saðlandýðý faaliyetler düzenlenerek Mersin'in mevcut durumu ve ihtiyaçlarý analiz edilmiþ ve Türkiye'nin ilk bölgesel inovasyon strateji raporunun taslaðý Aralýk 2006'da yayýnlanmýþtýr. Ýlk taslak strateji raporu, 18 aylýk çalýþmanýn ürünü olup, Mersin'in yüksek yaþam kalitesi ve bilgi ve inovasyona dayalý sürdürülebilir bir ekonomiye sahip bölge haline gelme vizyonuna ulaþabilmesi için yapýlmasý gerekenlere dair bir yol haritasý sunmaktadýr. Taslak stratejinin son halinin oluþturulmasýna yönelik çalýþmalar tamamlanmak üzeredir. Projenin ilk yýlý inovasyon kavramýnýn tanýtýlmasý ve bölge aktörlerinin gündemine yerleþtirilmesi faaliyetlerine ayrýlmýþtýr. Ýkinci yýlda ise il çapýnda düzenlenen SWOT toplantýlarý, anket çalýþmalarý ve birebir görüþmeler yolu ile bölgenin mevcut durumu saptanarak, inovasyon potansiyeli taþýyan öncelikli alanlar ile ihtiyaçlar tespit edilmiþtir yýlý baþýndan itibaren ise taslak strateji ile uyumlu olarak bölgede dört pilot proje uygulanmýþtýr Giriþimci 33 Proje ortaklarýndan Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn koordinatörlüðünde 'da baþlatýlmýþtýr. Projenin diðer ortaðý Mersin Genç Ýþadamlarý Derneði (MEGIAD)'dir. Projenin hedefi; sürdürülebilir kalkýnma, doðal kaynaklarý koruma ve kullanma dengesi içerisinde inovatif düþünceye sahip giriþimciler yetiþtirerek, sürdürülebilir ekonomide rekabet edilebilirlikleri yüksek ve bilinçli iþadamlarý yetiþtirmek ve dolaylý olarak istihdam yaratýlmasýna katkýda bulunmaktýr. Proje Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan koordine edilmiþtir. AR-GE 33 Hedefi; inovasyona dayalý Ar-Ge çalýþmalarýný özendirmek, üniversitenin bilgi birikiminin ve bu bilgiyle donanmýþ insan kaynaklarýnýn sanayiye yansýmasýný saðlamaktýr. Bu amaçla Ar-Ge 33 kapsamýnda üniversiteli araþtýrmacýlarýn ve sanayiden temsilcilerin bir araya gelerek iþbirliði fýrsatlarýný tartýþtýðý üç resepsiyon yapýlmýþtýr. Ayrýca Bölgemizde öncelikli sektörlerden biri olan tarým sektörü için, tarýmsal ihtiyaçlara cevap verecek þekilde tarým konusunda Ar- Ge çalýþmalarýnýn yapýldýðý ALATA (Alata Bahçe Kültürleri Araþtýrma Enstitüsü) ve üreticilerle bir araya getirildiði üç adet resepsiyon düzenlenmiþtir. Proje Mersin Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (Teknoscope) tarafýndan koordine edilmiþtir. Ýhracat 333 Mersin'de imalat sanayiinde faaliyet göstermekte olan ve hiç ihracat yapmamýþ üç firmanýn seçilerek üç ürünle ihracat yapmasý için gerekli olan destekler bu pilot proje kapsamýnda saðlanmýþtýr. Proje kapsamýnda 6 tane ihracat elemaný gerekli eðitimlerle yetiþtirilerek firmalarýn izlemesi gereken yol haritalarý çizilmiþ olup birinci aþamasý Eylül 2007 tarihinde biten proje baþarýsýndan dolayý ikinci kez tekrarlanmýþ ve Nisan 2008 itibariyle son bulmasý planlanmýþtýr. Proje AKÝB (Akdeniz Ýhracatçý Birlikleri), Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý ve MTOSB tarafýndan koordine edilmiþtir. Mersin I. Ýnovasyon Yarýþmasý Firmalar arasýnda inovasyon kültürünü yaygýnlaþtýrmayý hedefleyen ve Mersin'de gelenekselleþtirilmesi düþünülen I. Ýnovasyon Yarýþmasý düzenlenmiþtir. Proje kapsamýnda Teknoloji ve Ýnovasyon Günleri, Mersin'de yenilikçiliðin ve giriþimciliðin teþvik edilmesi çalýþmalarý ile baðlantýlý olarak Ocak Mayýs 2007 tarihleri arasýnda ayda 2 kez düzenlenmiþ olan etkinlikleri kapsamaktadýr. Teknoloji ve Ýnovasyon Günleri'nin koordinatörlüðünü Mersin Teknopark (Technoscope) tarafýndan yapýlmýþtýr yýlý Ocak ayý sonu itibari ile tamamlanan RIS-Mersin Projesi ile bundan sonra Mersin'de, oluþturulan stratejinin hayata geçirilmesine yönelik pek çok projenin farklý kesimlerden paydaþlar eliyle yürütüleceði yeni bir dönem baþlayacaktýr. Bu anlamda Mersin'de inovasyon potansiyelini artýrma misyonunun baþarýlý ve il çapýnda koordinasyon halinde yürütülmesini teminen çeþitli kurumsal yapýlar oluþturulmaktadýr. Bu çerçevede oluþturulan Tarým-Gýda Platformu, Lojistik Platformu ve Turizm Platformu, çalýþmalarýný 2007 yýlýnýn ortalarýndan bu yana sürdürmektedir. Tarým-Gýda Platformu "Eski Köye Yenilikçi Çiftçi" sloganýyla çalýþan Tarým Gýda Platformu Tarým-Gýda konusunda araþtýrma, proje geliþtirme, yenilikçi model uygulamalar yapmak ve Mersin'de tarým-gýda sektörünün geliþmesine destek olmak amacýyla tarihinde kurulmuþ olup 26 kiþiden oluþan kamu, STK ve KOBÝ temsilcilerinden oluþmaktadýr. (www.mersintarimplatformu.com) Lojistik Platformu Mersin ilini ülkesel ölçekteki geniþ hinterlandýnda bulunan iller, Orta Doðu ve Baðýmsýz Devletler Topluluðu'na yönelik olarak "uluslararasý lojistik üssü" yapma vizyonu ile çalýþan platform tarihinde kurulmuþ olup 14 kiþiden oluþan kamu, STK ve KOBÝ temsilcilerinden oluþmaktadýr. Turizm Platformu Uluslararasý, ulusal ve bölgesel ölçeklerde gerçekleþecek turizm geliþmesi içinde turizmin farklý alanlarýnda söz sahibi olacak, markalaþacak, bu geliþme içinde cazibe merkezi haline gelecek ve bölge kalkýnmasýnda turizme dayalý katma deðer üretecek bir Mersin yaratmak vizyon ve Mersin'in sahip olduðu potansiyel ile turizmin çeþitlendirilmesini saðlayacak sürdürülebilir ve bütünleþik bir turizm yaklaþýmý geliþtirmek misyonu ile çalýþan platform tarihinde kurulmuþ olup 25 kiþiden oluþan kamu, STK ve KOBÝ temsilcilerinden oluþmaktadýr.

15 PROJELER PROJECTS RIS (REGIONAL INNOVATION STRATEGIES) MERSÝN Directorate of MTOIZ is continuously developing projects to get EU funding on issues that will be useful to the region. One of these projects is RIS-Mersin, which has started in June 2005 and planned to last for 32 months. MTOIZ is one of the 5 partner organization in RIS- Mersin, that is granted from EU's 6th Framework Programme. Main goal of RIS-Mersin project is to enhance the innovation potential of the region by focusing SMEs' needs. Existent potential and the needs of the region have been analyzed with the events organized within the project, in which every stakeholder (decision makers, SMEs, researchers, students, local people, and the others) has shown joined effort. As a result of these activities, first draft of the regional innovation strategy of Turkey has been written and published in Mersin. This strategy document is a product of 18 months of work. It presents a road map for accomplishing Mersin's vision of becoming a region having sustainable economy based on knowledge and innovation. Works for the last status of the strategy document is continuous and will be ready at the end of March There are four main strategic goals for the years between 2006 and 2016 on strategy document, which are - Enhancement of innovation system and culture in Mersin - Encouragement in investment for innovation - Use of regional potential in key sectors - Development of knowledge producers First year of the project's has been reserved for the activities such as; introducing the innovation concept in the region. Second year with the SWOT meetings, surveys, one-to-one conversations and regions present condition has been determined also preferred fields which has innovation potential determined. Since the beginning of year 2007 series of events named as "Technology and Innovation Days" and four pilot projects have been planned within the scope of strategic goals defined in document. Entrepreneur 33 Mersin Chamber of Commerce and Trade, a partner of RIS-Mersin has coordinated this project since December The other partner is MEGÝAD (Association of Young Business Men). Project aims to raise entrepreneurs, who have innovative business idea within the concept of preserving natural resources and sustainable development, and to contribute to the number of highly competitive business-men and employment. Project has been coordinated by Mersin Chamber of Commerce and Industry. R&D 33 This project aims to encourage R&D studies based on innovation and to contribute to the use of knowledge and human resources for industrial purposes. Three receptions has been done to accomplish these goals. Researchers and industry representatives met at these receptions and has discussed cooperation possibilities as weel as brief presentations regarding national and international R&D supports has been given. One of the preferred sector of the region is agriculture and in order to answer the needs of the agriculture sector 3 receptions has been actualized with ALATA Horticultural Research Institute who does R&D studies on agriculture. Project has been coordinated by Mersin Technology Improvement Zone (Technoscope). Export 333 This project is based on the idea of preparing a road map to exportation for the producing firms with no previous export history. Activites planned within the project aims to provide all necessary support for exportation. Within the project, six experts has been trained to assist firms during the exportation period and at the end of the projects three firms exported three new products to three different countries. First stage of the project has been finished on September 2007 and because of its success project has repeated for second time and planned to finish on April Project has been coordinated by AKÝB (Mediterranean Exporters Union) and MTOIZ (Mersin Tarsus Organized Industrial Zone). First Innovation Contest of Mersin With the objective of spreading the innovation culture between the companies and planned to become traditional in Mersin first innovation contest has been arranged on "Technology and Innovation Days" Series of events has been arranged which was planned to encourage innovation and entrepreneurship in Mersin. Two events has been arranged per moth between January 2007 and May Project has been coordinated by Mersin Technology Improvement Zone (Technoscope) Ris Mersin Project has been completed at the end of January 2008 what this really means is, project has just started now because the strategy document which has been accomplished will be in practice soon with the many different partners/stakeholders conjugation also this will be a new era for the project. Within these accomplishments in order to redound Mersin's innovation potential various institutions has been formed such as; Agrofood Platform, Logistics Platform and Tourism Platform. Agrofood Platform Platform which has been established on works with the mission of; to become a pioneer region with its economically viable R&D actions in agricultural technologies and plant diversity and to increase the number of Mersin branded products by developing the agricultural capacity in coordination with producer organizations. (www.mersintarimplatformu.com) Logistics Platform Platform which has been established on works with the mission of; commited to make Mersin "national logistic base". Tourism Platform Platform which has been established on works with the mission of; diversification of Mersin's tourism potential and regions development on tourism sector.

16 PROJELER PROJECTS MERSÝN TEKNOPARK (TECHNOSCOPE) Teknopark; üniversitelerin, sanayi kuruluþlarýnýn ve giriþimcilerin araþtýrma gücü ve bilgi birikiminden yararlanarak, ileri teknolojiye dayalý, yüksek katma deðerli ürün ve hizmetleri rekabetçi koþullarda sunabilecek giriþimcilerin ve þirketlerin bir araya geldiði geliþmiþ bir üniversite-sanayi iþbirliði modelidir Sayýlý Kanun kapsamýnda kurulan teknoparklar, AR- GE çalýþmalarý yapacak olan giriþimcilere ve firmalara saðladýðý avantajlarla, Türkiye'nin inovasyon yetkinliðini geliþtirecektir. Teknoloji Geliþtirme Bölgesi'nin yönetilmesi ve iþletilmesinden sorumlu tüzel kiþilik olan Mersin Teknopark A.Þ., T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'nýn onayýný müteakip tarihinde kurularak faaliyete geçmiþtir. Mersin Teknopark, MTOSB içinde m² alan üzerinde üç farklý binaya sahiptir. Toplam 16 ofis, 14 laboratuar-ofis ve 400 kiþilik konferans salonu bulunmaktadýr. Gerekli elektrik, su, telefon, klima tesisatý yapýlmýþ olan ofisler, baþvurusu kabul edilen firmanýn, taþýnmasýndan itibaren faaliyete geçmesine hazýrdýr. Ayrýca firmalar AR-GE faaliyetlerini gerçekleþtirmek üzere teknopark arazisi içinde belirtilen standartlara uymak kaydýyla kendi binalarýný inþa etme olanaðýna sahiptir. Mersin Technopark (Technoscope) was established in June 2005 in order to use the research-development (R&D) studies carried out by the university, industry and other institutions to develop new technologies and transfer them into the industrial production that will contribute to the competitive position of Mersin in both national and international levels. In the zone, Technoscope has 3 buildings constructed on m² areas, with 16 offices, 14 lab-offices, a conference hall for 400 people and an unoccupied site of m² projected for model production unit. These offices are equipped with telephone lines, internet and electrical infrastructure, ready to start business. Companies may also construct their own R&D building serving their utilization purposes efficiently. NEDEN TECHNOSCOPE? yýlýna kadar vergi muafiyeti 4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu ile teknoparklarda yer alan firmalara ve giriþimcilere devlet tarafýndan bazý destek ve muafiyetler saðlanmaktadýr. Teknoparklarda yer alan firmalar; - Kurumlar vergisi muafiyeti - Gelir vergisi muafiyeti - KDV muafiyeti - Gümrük vergisi muafiyeti - Vergi, resim ve harç istisnasý - Vergisiz makine ve teçhizat alýmlarý - Ucuz enerji kullanýmý - Serbest bölgelerden gelir transferi gibi olanaklardan (TGB kanunu kapsamýnda) ekonomik faaliyetlerini geliþtirmek yönünde faydalanabilmektedirler. 2. Üniversitenin ve OSB'nin olanaklarýndan faydalanma fýrsatý - Araþtýrma ve bilgisayar laboratuvarý, kütüphane ve sosyal tesislerden faydalanma olanaðý - Akademik danýþmanlýk desteði - Üniversite ile araþtýrma-geliþtirme iþbirlikleri kurma fýrsatý - Toplantý ve konferans salonlarýndan faydalanma olanaðý 3. Giriþimcilere saðlanan servisler - Kuruluþ, yönetim, iþ planý, teknoloji, mali, hukuki, reklam ve pazarlama konularýnda danýþmanlýk desteði - Ofis donanýmlarý, bilgi aðlarýna eriþim, organizasyonel aktiviteler konularýnda teknik ve sosyal hizmetler alabilme imkaný WHY TECHNOSCOPE? 1. Tax exemption until 2013 According to the Law on Technology Development Regions (TGB), companies and entrepreneurs that take place in technoparks are provided some support and exemptions by state. Companies that take place in technoparks can benefit from; - Corporate tax exemption - Income tax exemption - Customs tariff exemption - Tax, duty and fee exception - Tax-free machine and equipment buying - Within the scope of Law on TGB, opportunities like income transfer from free trade zones in order to develop economic activities 2. Opportunity to benefit from the facilities of university and industrial zone - Opportunity to benefit from research and computer labs, libraries and social facilities - Academic consultancy support - Opportunity to form R&D collaborations with the university - Opportunity to use meeting and conference halls 3. Services provided to entrepreneurs - Consultancy aid on establishment, management, work plan, technology, financial, legal, advertorial and marketing issues - Opportunity to get services on office hardware, access to information networks, organizational activities Mart - March 2008

17 PROJELER PROJECTS ÇEVRE YÖNETÝM SÝSTEMÝ / EMAS 19. yüzyýlýn ortalarýnda baþlayan ve 20. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda baþ döndürücü bir hýza ulaþan teknolojik ve endüstriyel geliþmelerin beraberinde getirdiði çevresel sorunlar günümüzde hýzla artarken, doðal kaynaklar da hýzla azalmaktadýr. Çevre Yönetim Sistemi; kuruluþlardan faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevresel etkilerini belirlemelerini ve deðerlendirmelerini, önemli etkilerini kontrol altýna almalarýný, kirliliði önleyici çalýþmalarda bulunmalarýný ve çevresel performanslarýný sürekli geliþtirmelerini bekler. Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü olarak iki yýl önce tamamladýðýmýz çalýþmalar neticesinde bölgemizde doðal gaz kullanýlmasýný saðlayarak, hava kirliliðinin önlenmesi ile ilgili önemli bir adým atýldý. Ardýndan Ekim 2007 itibariyle faaliyete geçen atýksu arýtma tesisimiz ile her geçen gün çevresel performansýmýzý daha da iyileþtirebilmek için yoðun bir þekilde çalýþmaktayýz. Ülkemizin en yeþil, en doðaya saygýlý, en çevreci Organize Sanayi Bölgesi olma hedefimizden hareketle, ilk olarak ISO 9001 Kalite belgesini alarak Kalite Yönetim Sisteminin gerektirdiði standartlarda hizmet vermeye baþladýk ve ISO Belgesini 2008 yýlý içinde alabilmek için tüm çalýþmalarýmýzý hýzla devam ettirmekteyiz. EMAS expects the organizations to determine and evaluate the environmental effects of their activities, products, and services, also to control the effects, make preventive measures, and develop environmental performances continuously. Directorate of MTOIZ accomplished to prevent air pollution by starting to distribute natural gas two years ago. The wastewater treatment plant which has started to operate in October 2007 has been developed our environmental performance. While acting with the aim of being the greenest and the most environmentalist organized industrial zone of Turkey, firstly MTOIZ acquired ISO 9001 Quality Certificate and intense works on to get ISO through the end of the year 2008 still continues. ATIKSU ARITMA TESÝSÝ / WASTEWATER TREATMENT PLANT Doðaya ve çevremize olan saygýmýzdan hareketle, tamamen kendi öz kaynaklarýmýzý kullanarak, MTOSB yönetimi olarak Mayýs 2006'da baþlatýlan proje ve ihale süreçlerinden sonra tarihinde 'atýk su arýtma tesisinin' temeli atýlmýþtýr. Organize Sanayi Bölgemiz'den kaynaklanacak günlük 3000 m³ endüstriyel ve evsel nitelikteki atýksularý arýtacak atýksu arýtma tesisinin nihai iþletme þartlarý dikkate alýnarak, uygulama projeleri doðrultusunda yapýlan üniteler; Döner tambur elek (2 adet), Havalandýrmalý kum ve yað tutucu (1 adet), Dengeleme havuzlarý (2 adet), Kimyasal arýtma üniteleri Hýzlý karýþtýrma havuzlarý (3 adet), yavaþ karýþtýrma havuzu (1 adet), Kimyasal çöktürme havuzu (1 adet), Biyolojik reaktör (4 adet), Çamur yoðunlaþtýrma havuzu (1 adet), Çamur susuzlaþtýrma binasý, Arýtýlmýþ su havuzu (1 adet), Ýþletme binasý, Blower binasý, Klorlama binasý, Trafo binasý ve bekçi kulübesidir. Atýksu arýtma tesisimiz Ekim 2007 tarihinde iþletmeye alýnmýþtýr. Construction of waste water treatment plant has started in January 2007 by the decision of the zone Directorate's policy on environment and nature. All of the project and construction period has been realized on MTOIZ's own resources. The units, that are located in WWTP are designed according to the 3000 m³ industrial and domestic waste water per day and these units are as follows. Meshes (2), sand and oil skimmer (1), stabilizing ponds (2), chemical treatment units (rapid mix (3), slow mix (1), chemical coagulation unit (1)), biological reactors (4), sludge dewatering (1), administration building, blower building, chlorination unit, energy unit, and guard's office. Waste water treatment is on operation since October 2007.

18 ÜRETÝMDE OLAN FÝRMALAR / COMPANIES IN PRODUCTION 1. Ahmet Mazlumoðlu (kiracýsý Maraton Plastik)... E4 2. Aklale Filtre... D5 3. Akmetal... G3 4. Alfa Mobilya... F4 5. Alýcý Ýnþaat... D3 6. Alper Elektronik - Halis Bayat.. A2 7. Altunorak... A3 8. Anadolu Konfeksiyon... B6 9. Andýç Ambalaj... A-B6 10. Ansel Makina... B-C3 11. Aþut Fiberglass... C4 12. Atýlan Gýda... B4 13. Aydemirler... D2 14a. Berdan Makina... C5+F4 15. Burhan Aslanoðlu (Sönmezler)... C6 16. Camiþ Madencilik... F5 17. Camkýranlar... D6 18. Can-Plas... A3 19. Cýncýk Cam Mozaik... B Çelkonsan... E5 21. Darýcýoðlu... A4 22. Dekoratif Cam... C6 23. DNA Tekstil (kiracýsý SPC Vero Tekstil)... C5 24. Ece Tekstil... F5 25. Eczacýbaþý Koramik... D3 26. Elginay Otomotiv... F6 27. Ermak Çelik... F6 28. Ersoylar... F3 29. European Tobacco... A5 30. Frito Lay... E3 31. Gardaþlar Gýda... C4 32. G.Ç.S. Metal... A6 33. Göksan Makina... D4 34. Görallar Gýda... B5 35. Hasmak... A-B3 36. Hicri Ercili... D4 37. Isýn Mobilya... C6 38. Ýpem Gýda... B5 39. Kadýoðlu Baharat... G4 40. Kasým Makine... A2 41. Kaya Mühendislik... B3 42. Kýzýltanlar (kiracýsý Agnova Tarým)... C4 ÝNÞAAT HALÝNDE OLAN FÝRMALAR / COMPANIES IN CONSTRUCTION 98. Akyürek Kardeþler... A2 99. Atýþeri... A Beyoðlu Gýda... C Bozkaya Elektrik... D ÇMYS Madeni Yaðlar... C-D Demircioðlu... B Dört Mevsim... C Erentur... A Genç Seramik - Mehmet Genç.. C GKM Gýda... F Kartal Kauçuk... F Mersaþ A.Þ.... G Mervaþ A.Þ.... C Niðde Plastik... C5 43. Kimya Endüstri Merkezi... F5 44. Kuyucu Metal... F3 45. Kuzey Enerji... A-B3 46. MCH Makina... A4 47. Medikar... C4 48. Menta Tarým... C6 49. Mer-Cam... C4 50. Mersan Kasa... B4 51. Mersin Cam... C6 52. Mersin Canlar Plastik... A4 53. Mey Alkollü Ýçecekler... C2 54. Mýssan... D4 55. Mizan Tavukçuluk... F3 56. Nar Ýnþaat... B4 57. Necdet Bakýr (kiracýsý Kaptanoðlu Plastik)... B5 58. Nil-Can... D4 59. Norm Dýþ Ticaret A.Þ.... D-E2 60. Onalsan Çatý... E4 61. Orgün... D3 62. Oryap Orman... C5 63. Oxyvit Kimya... C6 64. Oyak Beton... E6 65. Özaltýn Ahþap... F4 66a. Özbal Çelik Boru... E4 66b. Özbal Metal... G4 67. Özçelik Makine... C5 68. Özen Ýþ... C5 69. Perlit Maden... B6 70. RMA Plastik... B4 71. Rota Tekstil... F4 72. Römas... D5 73a. Salt Cam... C-D6 74. Santek... E5 75. S.E.A. Oil... F5 76. Sema Soðuk Hava... B6 77. Sena Gýda... G4 78. Serdar Ambalaj... A3 79. Serk Kimya... D4 80. Sistem Kalýp... A4 81. Solar Isý... D2 82. Starpet Garzan... D2 83. Tarsus Örnek Ýþ... E4 84. Tek-Ka Teknik Kaðýt... B5 85. Teknik Masura... B Özaltuntaþ Plastik... C Özcan Çelik... A Par Ýnþaat... E Piramit Ýnþaat... B PMS Medikal... D RM-PET Madeni Yað... G Salih Lale... G Þeksan... D Tan Gümrükleme... C Tekinler... D Ümüt Boya... B Yürek Metal... C Zirve Endüstri... B3-4 PROJE AÞAMASINDA OLAN FÝRMALAR / COMPANIES IN PROJECT 14b. Berdan Makina... G4 73b. Salt Cam... D Ercüment Mis Varisleri... B Tasgül Ýnþaat... E Ergil Grup... F Teknolojik Yapýlar... F2 ÜRETÝMÝ DURDURAN FÝRMALAR / COMPANIES CEASED IN PRODUCTION 129. A. Ýsmet Ýlkbahar... B Uður Orman... E-F Alorsa... E-F UTÞ Petrol... A Can Yað... B Üstün Ýþ 132. Çýnar Tekstil... G3 (kiracýsý Zefirium A.Þ.)... B HGM Boya... B-C Vatan Oluklu Mukavva... B Orsan Yemekçilik... C Yemsa... A3 FÝRMA VE PARSELLERÝN SEKTÖREL DAÐILIMI / DISTRIBUTION OF ENTERPRISES AND PARCELS ACCORDING TO SECTORS Demir, Çelik ve Diðer Metaller Sanayii / Iron, Steel and Other Metals Industry Makine Sanayii / Machinery Industry Otomotiv Yan Sanayii / Automotive Side Industry Plastik ve Ambalaj Sanayii / Plastics and Packaging Industry Çimento ve Yapý Malzemeleri Sanayii / Cement and Construction Materials Industry Alkol, Tütün ve Ürünleri Sanayii / Alcohol, Tobacco and Products Industry Dokuma ve Giyim Sanayii / Weaving and Cloths Industry Cam Sanayii / Glass Industry Týbbi Gereçler, Boya, Petrol Türevleri ve Kimya Sanayii / Medicals, Paints, Petroleum Derivatives and Chemical Industry Orman ve Orman Ürünleri Sanayii / Wood and Wood Products Industry Kaðýt Sanayii / Paper Industry Gýda Sanayii / Food Industry Yem Sanayii / Feed Industry Kozmetik Sanayii / Cosmetics Industry Toplam / Total 86. Teknopanel Çatý... E6 87. Toros Mobilya... C Towtech Filtre... B5 89. Trakya Cam... C7 90. Turnip Gýda... B4 91. Tüzün Yað... B3 92. Ufuk Tekstil... C5 93. Uður Tekstil... F3 94. Usta Metal... E4 95. Uyarlar (kiracýsý ÇMYS)... A6 96. Vur-Mak Vuruþkan... B3 97. Yaren Orman Ürünleri... E4 A B C D E F G SU DEPOSU Üretim Halinde / In Production 127 Ýnþaat Halinde / In Construction Proje Aþamasýnda / On Project Üretimi Durduran / Ceased Production Toplam / Total MERSÝN-TARSUS ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝNÝN KROKÝSÝ / THE PLAN VIEW OF THE MERSÝN-TARSUS ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE SU DEPOSU TELEKOM b a TEKNÝK LÝSE ALANI b a BAÐCILAR RESTORAN SAÐLIK OCAÐI ÝTFAÝYE SPOR TESÝSÝ Organize Sanayi Bölgesi Müracaat ve Uygulama Bilgileri BÖLGE MÜD. CAMÝ TEKNOPARK ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME MERKEZÝ 73b a ARITMA TES Ýdari ve sosyal tesis alanlarý Fields for administrative and social activities Yeþil alan ve saðlýk koruma bandý Green fields and health safety zone a) Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nden parsel tahsis talebinde bulunan sanayicilerin yapacaklarý üretim konusunun; yönetmelikler doðrultusunda karma OSB' lerde yapýmýna izin verilen iþ kollarýndan olmasý gerekmektedir. b) Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nden arsa tahsis talebinde bulunmak isteyen gerçek veya tüzel kiþiler Bölge Müdürlüðümüzden temin edilecek Arsa Talep Formunda yer alan bilgileri eksiksiz olarak doldurup Müdürlüðümüze teslim ederek baþvuruda bulunabilirler. c) Arsa tahsis talebinde bulunan giriþimcinin vermiþ olduðu form Yönetim Kurulumuz tarafýndan deðerlendirilerek, taleplerinin uygun bulunmasý halinde, tahsis þartlarý, tahsis edilen parsel, fiyatlandýrma ve tahsis aþamasýnda hazýrlanmasý gerekli evrak listesi Bölge Müdürlüðümüzce ilgililere yazýlý olarak bildirilir. d) Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ile giriþimci arasýnda, Parsel Taahhüt Bildirimi ve parsel tahsis bedeli taksitli olarak yapýlmýþsa Satýþ Vaadi ile Taksitli Arsa Tahsis Sözleþmesi imzalanýr. 76 ARITMA TESÝSÝ W N S DOÐALGAZ ÝSTASYONU E NACARLI 89 ÝNDÝRÝCÝ MERKEZ MERSÝN-TARSUS KARAYOLU (3 km) Mart - March 2008

19 PROJELER PROJECTS ÝHTÝSAS ORGANÝZE TARIM BÖLGESÝ / ORGANIZED AGRICULTURAL ZONE Mart - March 2008 Ülkemizin tarýmsal verim potansiyeli en yüksek, yatýrým ikliminin çok müsait olduðu bölgemizde, tarýma dayalý sanayi veya gýda ürünlerindeki diðer yatýrýmlar için hammaddenin kaynaðýnda bulunmasý çok önem teþkil etmektedir. Hem yatýrým hem de ihracat için her türlü imkan ve altyapýya sahip olan bölgemizdeki bu avantajlarýmýzý en iyi þekilde deðerlendirerek þehrimize ve ülkemize faydalý olma yolunda çalýþmalarýmýzý Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü olarak tüm hýzýyla devam ettirmekteyiz. Bölge halkýnýn yaþam kalitesinin artýrýlmasý adýna geliþtirilen proje, hayata geçirildiðinde, bölgede 250 firma üretim yapabilecek ve kiþi istihdam edilecektir. Projenin ana hedefi, Mersin ilinin tarým sektörünü ve buna baðlý sanayi sektörünü iç ve dýþ pazarda rekabet edebilen duruma ve Mersin ilini tarým alanlarý ve ürünleri açýsýndan Türkiye ve yurt dýþýnda cazibe merkezi haline getirmek, Mersin ve Tarsus Mersin is one of the cities that have the highest agricultural potential in Turkey. 26% of its land area is agricultural area, and approximately 60% of the employment depends on agricultural activities for living. Climate and the environmental conditions are one of the best in Turkey for green house activities. As the directorate of MTOIZ, we pursue our activities helping to contribute to our region by using the opportunities in Mersin, which has the best resources and infrastructures for both export and investment in agro-food industry. MTOIZ has planned an Organized Agricultural Zone by considering all of these advantages. Main objective of the project is to contribute the competitiveness of SMEs in agro-food industry through the domestic and international markets and to increase the living standards for locals. When the zone has started to operate and by the establishment of 250 enterprises in the zone the employment will be 10,000. Purpose of Organized Agricultural Zone is to create a regional agro-food cluster by utilizing high tech green house enterprises and increase the quality of agricultural production. Green house enterprises will produce seeds and seedlings, which will be delivered to the farmers via contracts. Then post-harvest agricultural products will be processed, packaged, and transferred to domestic and international yöresinde, bunun yanýnda Çukurova bölgesinde tarým ve tarýma dayalý üretimde kaliteyi Avrupa Standartlarýna yükseltip, yüksek teknolojiyi kullanarak maksimum verim elde etmek için tarým alanýnda ve özellikle sera içerisinde teknolojik üretim alanýnda ihtisaslaþmýþ bir bölge yaratmaktýr. "Ýhtisas (sera) Organize Tarým Bölgesi" gerek sanayi ve gerekse tarýmsal üretim konularýnda Türkiye'nin önde gelen illerinden olan Mersin'de; tarým ve sanayi sektöründe yeni bir model oluþturacaktýr. Uluslararasý pazarlara uyum sürecinde tarýmsal organizasyon konusunda önder duruma gelmek, pazarlama kanallarýnýn oluþumunu saðlamak, teknoloji ve AR- GE'nin geliþimine katký saðlamak, istihdam olanaklarý yaratmak ve çevre güvenliðine önem vermek amaçlandýðýndan, "Ýhtisas (sera) Organize Sanayi Bölgesi" projesinin ilin ekonomisi yaný sýra ülke ekonomisine de büyük katký saðlayacaðý düþünülmektedir. markets by the SMEs in the zone. SMEs within the zone, and the farmers in the region will have access to common units providing following services - Research and development - Training - Law services - Export and marketing consultation - Procurement - Financial support services - Infrastructural services Organized Agricultural Zone is a new model for Mersin, as well as it is for Turkey. During the period of adaptation to international markets, Mersin aims to be leader in agricultural organizations, creating marketing channels and employment. Because of all, Organized Agricultural Zone is foreseen to contribute a lot to region's economy. Main results of the project are expected to be - Increase in overall capacity of regional players in agro-food industry on science and technology based development - Promotion of synergies between regional and research policies - SMEs will more focus on global markets - Raise in awareness about the potential benefits of research in agriculture and agricultural industry

20 PROJELER PROJECTS MTOSB GELÝÞME ALANI / MTOSB EXPANSION ZONE Geliþme Alanýnýn Hafriyata Yeni Baþlandýðý 2006 Yýlýndaki Arazi Görünümü The Land View of the Expansion Field in 2006 When the Excavations were Just Started Yönetim Kurulunun göreve baþladýðý 2004 yýlýndan itibaren, þahýslara ait parsellerin kamulaþtýrma çalýþmalarýna baþlanýlmýþ, iki yýl içinde sanayicilerin desteði ile hiçbir teþvik ve kredi kullanýlmadan sonuca gelinmiþtir. Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin üç kilometre batýsýnda Bahçeli Belediyesi sýnýrlarý içinde yer alan geliþme alaný Türkiye'nin en büyük limanýna ve serbest bölgeye yakýn olmasý itibariyle sanayiciye büyük avantaj saðlayacak ve dolayýsýyla Bölgenin þu anki sektörel daðýlýmýný daha da zenginleþtirecektir yýlý sonunda uygulama imar planlarýnýn onaylanmasý ile 278 hektar arazi üzerinde m² ile m² arasýnda 47 adet sanayi parseli oluþmuþ ve metrekaresi 25 YTL'den giriþimcilerin hizmetine sunulmuþtur. Bölgenin %41'i sanayi parsellerine, %9'u yol ve otoparklara, %16'sý saðlýk koruma bandýna, %18'i aðaçlandýrýlacak alanlara, %5'i yeþil alanlara, %3'ü arýtma tesisine, %2'si teknik altyapý alanlarýna, %3'ü eðitim ve spor alanlarýna, %1'i de idari ve sosyal tesis alanlarýna ayrýlmýþtýr. Tahsislerine süratle devam edilecek olan bölgede sanayi tesislerinin inþaatlarý ile altyapý çalýþmalarýnýn birlikte yürümesi planlanmýþ olup, gelen yoðun talepler göz önüne alýndýðýnda, bu bölge de kýsa zamanda binlerce insanýmýza iþ olanaðý saðlayacak ve ilimizin ekonomik kalkýnmasýnda önemli rol oynayacak bir sanayi bölgesi daha kazanýlmýþ olacaktýr. Since the Board of Directors have started their duty in 2004, works for the expropriation of the parcels of parties has begun, and in two years with the support of the industrialists and without using any stimulation or loans, MTOIZ Expansion Zone has come up to the conclusion. The Expansion Zone, which is situated 3 km West side of Mersin-Tarsus Organized Industrial Zone within the boundaries of Bahçeli Municipality, and its closeness to one of Turkey's largest port and free zone will provide great advantages to the industrialists and GELÝÞME ALANI EXPANSION ZONE therefore enrich the present sectoral dispersion of the zone. At the end of year 2006 with the approval of the public improvement plans, on 278 hectares of land in between 5,000 m² and 115,000 m², 47 industry parcels have been developed. 41% of this Zone is assigned for industrial parcels, 9% is assigned for streets and parking lots, 16% is assigned for healthcare, 18 %is assigned for afforestation, 5% is assigned for lanscaping purposes, 3% is assigned for purification facility, 2% is assigned for technical MTOSB MTOIZ infrastructure lands, 3% is assigned for education and sports facilities and 1% is assigned for administrative and social facilities. Allotment process of the Zone continues rapidly; construction of industrial facilities and infrastructure works are planned to go through jointly. In a near future with the intensive demand ostensibly, thousands of new job oppurtunities will arise for locals and the region will gain another industrial zone which will play an important role for the region's economical development. ANTÝK DEÐERLER VE YAYLA TURÝZMÝ ANCIENT REMAINS AND CAMPING GROUNDS MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ MERSÝN UNIVERSITY TARSUS DEMÝRYOLU RAILWAY ADANA MERSÝN TURÝSTÝK MERKEZLER TOURISTIC CENTERS ÇAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ TOPTANCI HALÝ ÇAÐ UNIVERSITY WHOLESALE MARKET HAVALÝMANI TÝCARET BORSASI AIRPORT COMMERCIAL STOCK EXCHANGE SERBEST BÖLGE ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ FREE ZONE ÇUKUROVA UNIVERSITY LÝMAN YENÝ TURÝZM PROJELERÝ PORT NEW TOURISM PROJECTS

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year CURRICULUM VITAE 1. Name Surname: Figen Yeşilada 2. Date of birth: 24.02.1970 3. Academic Level: Assistant Professor Dr. 4. Educational Background: Level Program University Year Undergraduate Faculty of

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 2 Nisan 2015 / April 2, 2015 YENİ NESİL OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I MAN 171 İşletme

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. WELCOME.

HOŞGELDİNİZ. WELCOME. HOŞGELDİNİZ. WELCOME. Öncelikle bu eğitim programının düzenlenmesi için gösterdikleri katkılardan dolayı UIC Uzmanlık Geliştirme Birimine, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne, İslam Ülkeleri

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda Koordinasyonun Önemi ve Altyapý Koordinasyon Merkezleri

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi AYCAN AKÇIN 01.04.2013 Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Kadem Araştırma Merkezi Proje Koordinatörü ERTAÇ NEBİOĞLU

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC.

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. BASIN PRESS YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. SUPERSTRUCTURE ÜST YAPI INFRASTRUCTURE ALTYAPI ELETRICAL AND ELECTRONICAL WORKS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY KURUMSAL BİLGİLER Firmamız 2001 yılında kurulmuştur ve 2003 yılından bu yana da çalışmalarına limited şirket olarak devam etmektedir.

Detaylı

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY The Regional Workshop The World Trade Organisation (WTO) and Fisheries St. Petersburg, 29 31 October 2013 Binnur CEYLAN (MSc) Erdal USTUNDAG (PhD) Department of Aquaculture

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program Dr. Erdogan Dogdu Ms. Fisun Talay Erasmus Coordinator External Relations Dept. edogdu@etu.edu.tr ftalay@etu.edu.tr 28 March 2013 Berlin TD-IHK Seminar Content

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (A SALONU) / Main Hall (A Hall) 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin. www.brnmimarlik.com www.brnarchitects.com

The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin. www.brnmimarlik.com www.brnarchitects.com The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin www.bizlergroup.com C O N T E N T S A B O U T U S P R O J E C T S H O U S I N G VEDAT AŞÇI HOUSE Bebek İstanbul ASTORIA KEMPINSKY RESIDENCE

Detaylı

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Ekim 2016 Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Restricted Siemens AG 2015 siemens.com Key figures for fiscal 2015 Siemens at a glance Page 2 Restricted Siemens AG 2015 Global presence Page 3 Restricted

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI AVIATION MANAGEMENT COURSE CURRICULUM

HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI AVIATION MANAGEMENT COURSE CURRICULUM BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER AVM 103 Havacılık Yönetiminin Temelleri I Fundamentals of Aviation Management I 3 0 3 6 MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I 3 0 3 5 MAN 141 Matematik

Detaylı

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46 Sayfa 1 / 4 SÜRE Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Faculty of Marine Sciences and Technologies Su Ürünleri Mühendisliği Marine Science Engineering 4 2 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi Welcome Proje Arka Planı Partners Türkiye BIT ihtiyaçları 2011-2016 Science Technology and Inovation Strategy 2023 Vizyonu FATIH Projesi 10. Kalkınma Planı Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki

Detaylı

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 18 EYLÜL 2014 / 18 th SEPTEMBER, 2014 DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE PAZARI KONFERANSI RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 08.00-09.00 Kayıt ve İçecekler Network / Registration, Drinks - Networking 09.00-09.10

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

KARİYER PORT TÜRKLİM KARİYER - PORT: MESLEKİ YETERLİLİK VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURULMASI

KARİYER PORT TÜRKLİM KARİYER - PORT: MESLEKİ YETERLİLİK VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURULMASI TÜRKLİM KARİYER - PORT CENTER: ESTABLISHING A NATIONAL QUALIFICATIONS AND PERSONNEL CERTIFICATIONS CENTER TÜRKLİM KARİYER - PORT: MESLEKİ YETERLİLİK VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURULMASI Limanda

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z 2015 İLKBAHARYAZ İÇİNDEKİLER / INDEX KIRAL MOBİLYA 1996 yılından beri ofis ve bahçe mobilyaları sektöründe hizmet vermektedir. Merkez ofis ve ilk mağaza Alanya da açıldı. Faaliyetlerine ilk aşamada bölge

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Dersin Adı T U Kredi Dersin Adı T U Kredi Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1 0 1 Toplum ve Sağlık 0 Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2)

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (2/2) «REPA» WIND ATLAS prepared by General Directorate of Renewable Energy (former EIE) indicates wind resource

Detaylı

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar feke cd. zübeyde hanm cd turgut özal bul. bosna sk. K A L İ T E L İ B İ R Y A Ş A M otogar Q U A L I T Y O F L I F E adana Tufanpaşa Mah. Şıhefendi bulvarı Halimhoca Apt. No:5/(kozan lisesi karsısı) 0355

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı ALGONQUIN CENTENNIAL OTTAWA Marketing Research and Business Intelligence, Ocak, Mayıs 42 Hafta 15724 Marketing Management, Ocak, Mayıs 1 yıl IELTS 6.5 (her bantta min 14260 Paralegal 1 yıl 6.0) veya TOEFL

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Design & Project. Construction & Fabrication. Revision & Maintenance. Consulting & Operation

Design & Project. Construction & Fabrication. Revision & Maintenance. Consulting & Operation Water Wastewater Design & Project Construction & Fabrication Revision & Maintenance Consulting & Operation 3/18 Sok. No: 2/D Buca/İZMİR TURKEY Tel: +90 232 348 00 70 Faks: +90 232 348 00 72 Company profile

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering Engin Avlar Address : Turkey - Tekirdağ - Çorlu - muhittin Home Telephone : 90 (532) 285 52 86 Cell Phone : 90 (532) 285 52 86 E-Mail : enginavlar@hotmail.com Personal Information Total experience : 14

Detaylı

PROJE, İMALAT, SERVİS

PROJE, İMALAT, SERVİS HİZMET KATALOĞU SERVICE BROCHURE PROJE, İMALAT, SERVİS PROJECT, PRODUCTION, SERVICE 2010 TR-EN ÖNSÖZ INTRODUCTION B.N.:34/14.01/9310 B. N.:01.09.0218.513 Onurmak ısı sistemleri 2001 yılında Onur Metal

Detaylı

* Özel Koşullar Requirements & Explanations. Akdeniz Kontenjan Quota. Süre Duration. Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3

* Özel Koşullar Requirements & Explanations. Akdeniz Kontenjan Quota. Süre Duration. Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3 Adalet Meslek Yüksekokulu Programın Adı Vocational School of Justice Name of Programme Süre Duration Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Vocational School

Detaylı

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE *Hasan Hüseyin EKER *Sanaa İSHAG **Eyup DEBİK **Ahmet DOGAN * Ceyda ACAR *** Ahmed Beraka *Bezmialem Vakİf University - School of Medicine

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları*

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Lisans Programlarına Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm Bölümlerdeki öğrencilerden

Detaylı

Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations. Kontenjan Quota

Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations. Kontenjan Quota Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements&Explanations AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) AKDENIZ UNIVERSITY (ANTALYA) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Vocational

Detaylı

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, 2017 4. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 4 th INTERNATIONAL DEFENCE INDUSTRY NATIONAL INVESTMENTS & INNOVATION CONFERENCE 5* SHERATON

Detaylı