nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi"

Transkript

1 nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari iglerin diizenli ve kontrol altrnda yaprlabilmesi, stok hareketlerinin diizenlenerek, salhkh bir gekilde ytiriitiilmesi, ilimiz smrlan igerisinde ya$ayan ve ttim vatandaglanmrzrn (sa[hksal, geligimsel, kalttrmsal, istatistiksel, grafiksel, vb.) istatistiklerin en hrzh, gtivenilir ve verimli ahnabilmesi ve ytiriittilebilmesi amacryla her birimde bilgisayar otomasyonunu kiralamayr planlamaktayv. Kurulmasr dngtiriilen otomasyon sistemi sayesinde hastalara sunulan hizmetlerin daha iyi ve daha hrzh hale getirilmesi, kurum kaynaklarrmn en verimli qekilde kullarumr, kurumdaki hizmet kayrplarrmn en aza indirgenmesi, kurumun kdrrmn arttrnlmasr ve kendini finanssal agrdan giiglii krlabilmesi, gerekli teknolojik alt yaprsml gi.incelleyebilmesi beklenmektedir. Bilgi Sistemleri Otomasyonu konusunda uzmanlagmrg ve ileri teknolojileri endi.istri standartlarrnda sunan bir firmamn sorumlululunda sa[lanmasr beklenecektir. Kurulacak sistem bilgisayar teknolojisinin mevcut olanaklanm ve bu gergevede beklenen tiim teknolojik geligmeleri kullanabilecek bir yaprda olmah, ulusal ve uluslararasr diizeyde trbbi kurumlar arasmda dogrudan bilgisayarla iletigimin sa[lanmasrna imkdn tarumahdr. 2.TANIMLAR, KISA ADLAR VE KISALTMALAR KB : KiloByte GB: GigaByte TB: TenaByte Gbps : Gigabit/saniye (Gigabit Per Second) Ghz: GigaHertz Hz zhertz IEEE : Elektrik ve Elektronik Miihendisleri Enstitiisi.i ISO : Uluslararasr Standartlar Kurumu TSE: Ttirk Standartlan Enstittsii TUV: Technischer Uberwachungs - Verein istvt: it Safitk Mridrirliigii istekli : ihaleye giren firma KGK: Kesintisiz Gtg Kaynafr Kurum/Ahc/Kullanrcr : Bilgi Sistemi Alacak Olan Kurum MB : MegaByte Mbps : Megabit/saniye (Megabit Per Second) Mhz: Megahertz Ms: Milisaniye MVT: Merkez Veritabam Ns : Nanosaniye ODBC : Agrk Veri Tabam Bafilamrh[r Yiiklenici/Ytiklenici : ihale edilen firma SB : SaShk Bakanhsr Sistem : Otomasyon Sistemi SQL : Yaprsal Sorgulama Dili SUGR : Sistem ve Uyarlama Gerekleri Raporu TSHGM: Temel SaShk Hizmetleri Genel Miidiirliigii TSiM: Temel Saghk istatistikleri,h Modiilti

2 UPS / KGK : Kesintisiz gtig kayna$. UTP : Yaltttmstz Burgulu Qift VTYS : Veri Tabam Ydnetim Sistemi WT: Yerel Veritabam IPS: Saldrrr Tespit ve Onleme Sistemleri FCC: Federal Communications Commission SGK: Sosyal Giivenlik Kurumu 3. $ifre MoDULU 3.1 Her kullamcr, kendi kullamcr adr ve gifresile programda sadece yetkilendirildi[i iglemleri (kayrt ilave, kayrt silme, kayrt defigtirme, okuma ve rapor alabilme) yapabilmelidir" 3.2 Yetkilendirme sorumlu tarafindan Yetki $ifresi ile gergekleqtirilebilmelidir. 3.3 Kullarucr adr ve gifresi ile yaprlan iglemler izlenebilmeli en son hangi kullamcrmn hangi iglemi yaptrfr tespit edilebilmelidir. 3.4 Kullamcr ismi ve gifresi, istendifinde Yetki $ifresine sahip yetkili tarafindan defiqtirilebilmelidir. 4. VERI AKTARMA MODULU 4.1 Programrn ttim modtillerinde yaprlan tiim iqlemlerin mtidtirliik modiiltine on-line olarak aktarma igleminin sa[hkh bir gekilde yaprlmasr saflanmaltdr. 4.2Her hangi bir gekilde miidtirliik modiilii ile arasrnda ba[lantr kesilmesi durumunda program lokal olarak gahgmaya devam etmeli ve ba[lantr tekrar sa$landr[r anda bu gahqtrlr siire igindeki fiim kayrtlarr miidiirltik modiiliine aktarabilmelidir. 4.3 Miidiirltik modiiliinde herhangi bir sebepten meydana gelebilecek veri kaybr durumunda, tiim verilerin aktanlmasr sa[lanmahdrr. 5. GUNCELLEME MODULU 5.1 Kullamcr programrn yeni stiriimleri grkhlrnda firma tarafindan internet i.izerinden giincelleqtirme iglemi yapabilmelidir. 5.2 Kullamcr giincelleme iglemi yaparken program tarafindan ydnlendirilmeli (yedekleme vb..) gibi i glemleri hatrrlatmahdrr. 5.3 Program giincelleme iglemine gegmeden tiim modiillerin yeni versiyonu olup olmadrlrru kontrol edebilmeli yeni versiyonu olan modiiliin giincellegtirme iglemini gergeklegtirebilmelidir. 5.4 Defigiklik olan modiilleri kullamcr gdrebilmeli, istedigi modtilleri segip gtincelleqtirme iglemini gergeklegtirilebilmelidir. 5.5 Yaprlan gtincelleme iglemleriyle ilgili grkabilecek sorunlar ve goztimleri konusunda program kullamcryr ydnlendirmelidir. 6. YARDIM MODiJLti 6.1 Yardrm modiilti standart yardrm formatlarrndan (chm, hlp, html) birisi olmahdrr. 6.2 Btitiin modiillerin nasrl kullamldr[r yardrm modiiltinde yer almaltdr., 6.3 Onemli bazr iglemlerin (personel ekleme, izlenim ekleme v.b.) hareketli video (avi, mpeg, asf, flash v.b.) qeklinde 6rnek uygulamalan yer almahdrr.

3 7. WEB MODULU 7.1 intemet Explorer veya herhangi bir tarayrcr iizerinden ulagrlabilmelidir. 7.2 internet [zerinden gor0necek raporlara qifre koyulabilmelidir. s. ANTiviRUs ^lnrispann webfiltre AG ceqidi Genel dzellikler: 8.1 Yazrhm UNIX ttirevleri iizerinde gahqmahdrr. 8.2Yazfimkullamcr ve siire smrh olmamahdu. 8.3 Yazrlmrn yeni siiriimlerinin gelecekte de geligtirilece[i garantilenmelidir. 8.4 Transparan ve geleneksel proxy iqletimi desteklenmelidir. 8.5 Yazrlm tek parga de[il, modiiler, birbirleriyle konugabilir birimlerden olugacaktrr. 8.6 Yazrhmm, mesajlann ve ydnetim arabirimlerinin en aandan Ttirkge destefi olacaktrr. 8.7 Web filtreleme birim igin iiretici firmarun kendisi tarafindan Ttirkiye ve Tiirkge'ye uygun igerik aynca sa[lamyor olmahdrr. Igerik gtincelleme igin kuruma ayflca bir lisans parasl ddetilmeyecek, ttim bu gerekli lisanslar firma tarafindan ahnmrq olacaktrr. 8.8 Tiirn arabirimlerde Tiirkge mentiler ve mesajlar olacaktrr. 8.9 SSL ttinelleme ve gerez desteklemelidir Bellek degigtirme politikasrm en M, en eski kullamlan, en M kullamlan geklinde ayaflayabilecektir n bellekte depolanacak minimum ve maximum dosya boyutlarr ayarlanabilecektir Asenlron girdi grktr ile daha hrzh bir gekilde bellekteki nesneleri yonetebilecektir Kendi iginde yetkilendirme sistemile belli makine ve aplaru eriqim kontrolii yapabilecektir Belli adreslerin cache edilmesi engellenebilmelidir ICP, WCCP ve cache digest desteklemelidir SNMP bazh izleme yaprlabilmelidir IP, URL, MAC yadakullamcr bazh yetkilendirme destekli olmahdrr Ttim yazrhm birimleri (proxy, web filtreleme, antiviriis, antispam) aym iiretici tarafindan iiretilmig olmahdrr Kayrt tutabilmelidir. Bulundu[u donamm Uzerindenaz12 ayhk kayrtlan saklayabilmelidir. 9. Filtreleme modiilii Ozellikleri: 9.1 Statik ve dinamik adres filtrelemesi yapabilmelidir. 9.2Yeri igeri[ine(tirne[in web sayfasrmn igerdili kelimeler) gdre filtreleme yapabilmelidir. 9.3 URL ydnlendirme desteklemelidir. 9.4 istenmeyen dosya tiplerinin indirilmesi engellenebilmelidir. 9.5 Kayrt tutma deste[i olmahdrr. 9.6 Raporlama deste[i olmahdrr. 9.7 Belli zanranlar dilimlerinde gtincellenebilen bir yasak veritabaru da kullanrnahdrr. Bu liste en az 10 farkh kategoride siteler, adresler ve kahplar igermelidir. 9.8 Sistem ydnetim dzellikleri: 9.9 Konfigiirasyonu metin konsolu ve de grafiksel bir arabirimle (GUI- Grafik User Interface) kontrol edilebilmelidir GUI arabirimi web tabanh bir ydnetim aruiv:d yerine (web iizerindeki yava; etkileqim nedeniyle), igletim sistemi tizerinde gahgan bir uygulama olmah bu sayede interaktif bir bigimde yeni sayfa ytikleme gereksinimi olmadan ekranlar kullanrlabilmelidir Y0netim sistemindeki server-client(konsol) iletigimi standart olmayan protokoller ile gi.ivenli olarak yaprlacaktrr Y0netim sistemi en az Windows, Linux ve Solaris igletim sistemleri tizerinde gahgabilmelidir Ayru ydnetim platformunda birden fazlabenzeryazitm var ise bunlar da aym arabirimden ydnetilebilmelidir.

4 9.14 Ydnetim platformu belli kigilere yalnrzcaokunabilir(readonly), belli kigilere yazabilir(edit) yetki da[rtrmrna olanak verecektir Sistemdeki firewall, IDS, VPN, Antiviriis, Antispam, Web Filtre sistemleri ve ZayrflrkTespit Sistemleri aym ydnetim arabirimi iizerinden ydnetilebilecektir. Dolayrsryla aym iireticinin iiriinti olacaktrr Ydnetim platformu ti.im verisini yine sunucu tizerinde tutacak ve bdylece kuruldufu makineleri ince istemci olarak kullanacaktrr. Bdylece tam bir yer deligtirebilirlik(mobility) sa[lanacaktrr Ttim yonetim(kural dtizenleme, yetkilendirme vb.) tek bir ydnetim arabiriminden yaprlabilmelidir. Antiviriis modiilii dzellikleri: 9.18 Sistem gelen ve giden iletilerde, web ve ftp tizerindeki tipleri segilebilecek olan dosya tiplerinde viriis kontrolii yapabilecektir Antiviriis sistemiletilerdeki her ttirlii eklentiyi kontrol edebilecektir Sistem en ilz uuencode, compress, zip, gzip, ari, rar, xbin, LHArc, bzip2, zoo, arc) freeze, tnef srkrgtrma ya d:a kodlama tekniklerini agabilecek yetenekte olacaktrr Sistem dosya tiplerini dosyalann uzantrlarma gdre delil igeriklerine gdre belirleme yetisine sahip olacaktrr Yirus sistemi iletilerdeki srkrgtrnlmrg dosyalan da en az l0 tabaka alta kadar agrp iglerindeki dosyalarda da viriis taramasr yapabilecektir Antiviriis sistemi viriislii iletileri karantina altrna ahp iste[e gore viriislii iletinin ahcrsr, gdndericisi ve antivir0s sistemi yoneticisine viriislti ileti ile ilgili uyan g6nderebilecektir. Bu sistem ydneticisi tarafindan ayarlanabilecektir Antiviriis motoru enaz32000 viriis tarumr barmdrracaktrr Antivirtis sistemigindeki antiviriis yaz:/rrmrya da bqnun virtis imza veritabam sistem ydneticisi taraftndan ayarlanabilir srkhkta otomatik olarak intemet tizerinden giincellenecektir Kigisel45 adet PC I yrlhk lisansh antivirtis programt ile korunacaktrr Spam dnleme-giivenlik Ozellikleri: 9.28 Sistem i9 ileti sunucudaki iletilerin giivenlilini tam olarak saflayacaktrr Sistem iletileri firewall iizerinden ydnlendirme ile alabilece[i gibi sandvig metodu (esas ileti sunucu -> antivirus-spam kutusu -) esas ileti sunucu) ile de iletileri alabilecektir. Sistem iletileri alan ilk sunucu olarak konfigtire edilecek(gateway) ise esas sunucunun yapabildili tiim ipleri yapabilmeli, gegiq kullamcr igin tam geffaf ohnahdrr. Orne[in; varolan kullamcr tabamndan SMTP AUTH, varolan mesaj filtrelerinin uygulanmasr gibi Sistem varolan esas ileti sunucu(mail server) sistem yaz/rrmr ile gahgabilecektir Sistem iginde ileti kuyrulu tutabilmelidir Antispam birimi igin iiretici firmamn kendisi tarafindan Tiirkiye ve Tiirkge' ye uygun igerik ayflca sa[lamyor olmahdrr Yaz/rrm ile ahcr ve vericiler igin istenmeyen iletilerde (unsolicited commercial (UCE) ve unsolicited bulk (UBE)), access dosyasr tabanh ya da RBL (realtime black list) tabanh erigim krsrtlama, baghk (header) filtreleme, istemci igin IP ya da network bazh olarak krsrtlama (relay), HELO bazh krsrtlam alar y apilabilecektir Yazhm erigim kontrol krsrtlamalarrna takrlan smtp istemcilerine DoS(denial of service) engelleme amagh yavaglatma cezasr(bir siire o istemciye tepki vermeme) verebilecektir Spam yakalama sistemi delerlendirme iizerine olmahdrr. intemette dolagan spam listelerine grire kargrlaqtrrma yaparak depil de spam lerin Ozelliklerini bilerek ve buna gdre zeka algoritmalan igleterek spam de$erlendirmesi yapacaktrr. Bdylece yeni yayrlmaya baglayan spamlere de herhangi bir veritabam giincellemesi olmadan korunakh duruma gegecektir iletinin SMTP bagh$rna gdre tanrmh kural tabarum igleterek spam degerlendirmesi yapabilmelidir iletinin DATA krsmrndaki veri(metin) igeri[ine gdre kural tabaruru igleterek spam delerlendirmesi yapabilmelidir Varolan genel kullammr karalisteleri(blacklist, ordb, mail-abuse vb.) ile gahgabilmelidir.

5 9.39 Sistemde varolan delerlendirme kriterleri sistem yrineticisi tarafindan deligtirilebilmeli ve yeni kriterler eklenebilmelidir Spam oldufu bilinen mesajlarrn belli bir formatta verilmesi durumunda sistem bunlardan 6grenebilmelidir Spam ler igin farkh aksiyonlar iiretebilmelidir. Spamleri durdurabilecegi gibi baqhgma spam oldulunu belirtir ifadeler yazarakyoluna devam etmesini de safilayabilmelidir Spam'ler iizerine yaptrlr iglemleri sistem ydneticisine ve iletinin gdndericisine raporlayabilmelidir. 9"43 Belli Ozel gruplar igin genel politikalarrn drgrnda politikalar uygulanabilmelidir (Ornepin spam delerlendirmesi yapmama, viriis de[erlendirmesi yapmadan gegmesine izin verme). 9.44Antispam sistemi igindeki kurallar veritabam sistem ydneticisi tarafindan ayarlanabilir srkhkta otomatik olarak internetizerinden giincellenecektir Lokal kullamcrlarrn yaphklarl spam denemeleri takip amacryla tutulmah ve bir arabirim vasttastyla gegmig spamler gdr0lebilmelidir. Bu sayede lokal kullamcrlara yaptrklan spam denemelerine gdre yaptrrrmlar uygulanabilmesi amaglanabilmektedir Lokal kullamcrlann yaptrklan spam denemeleri takip amacryla tutulmah ve bir arabirim vasttasryla gegmiq spamler gdriilebilmelidir. Bu sayede lokal kullamcrlara yaptrklan spam denemesi sayrsma gdre yaptrrrmlar uygulanabilmesi amaglanabilmektedir GeIen ve giden tiim spam iletiler veritabarunda tutulmah, filtreler belirtilerek listelenebilmeli, igeriline bakrlabilmeli ve gerekti[inde sistem ycineticisinin, y0netim arabirimi aracrhfir ile, herhangi iletinin spam olmadr$rm belirtmesi durumunda bu ileti ahcrsma ulagtrnlmah ve sisteme non-spam olarak otomatikman d[retilmelidir Sisteme spam iletiler de gdsterilerek bunlardan spam karakteristiklerini d[renmesi ve belli bir vadede bunlan bloklamasr sa$anmahdrr. Bu spam 6[retme yontemi son kullamcr tarafindan uygulanabilir olmahdrr. Bu ydntem aynnfi landrrrlacaktrr intemet kullamctlarmm yaptrklan spam denemeleri takip amacryla tutulmah ve bir arabirim vasttastyla gegmig spamler gdriilebilmelidir. Bu arabirimle spam yapanm internet servis sallayrcrsrna abuse mesajlan yollanabilmelidir. Ayrrca bu sayede spam iletiye izin veren domainlerden ileti kabul edilmeyebilecektir Ttim yonetim(antiviriis-antispam dzellikleri, sisteme miidahaleler vb.) tek bir y<inetim arabiriminden yaprlabilmelidir" 9.51 Ydnetim arabiriminden filtreler eklenebilmelidir. Ornefin iletinin iginde ya da bagh[rnda gegen igerikle ilgili filtreler tantmlanabilmeli, biiyiik-kiigiik harf duyarszhfr, tam uyma (exact match), igerme (include) gibi filtre iqletme ydnlendirmeleri verilebilmelidir. Yine bu arabirimden karaliste ve beyazlisteler olugturabilmeli ya da varolan listelere istisnalar belirtilebilmelidir Toplam iletilerde spam oraru, toplam iletilerde virtislii ileti oram, viriislii iletilerin viriislere gdre dalrltmr, hatah iletilerin oranu bunlann giinltik, haftahk, ayhk, yrlhk degigimleri gibi raporlarr izleme arabiriminden gdrsel grafikler igerir bigimde gosterilebilmelidir. 10.PROGRAMLARIN GENEL OZNr,Iirr,NNJ 10.1 Biitiin modiiller Microsoft Windows 8/7/985E12000/)GA/ISTA igletim sistemlerinde sorunsrlzca gahgabilmelidir Veri tabaruna linux veya unix iqletim sisteminden ulagrlabilmelidir Microsoft Office ile uyumlu olmahdrr Btitiin modrillerin arabirimleri, uyaf,l ve bilgi mesajlan Tiirkge olmahdrr Btitiin modiillerin yardrm meniisii olmahdrr. Her hangi bir pencerede (F1) tuguna basrldr[rnda ilgili yardrm bdliimii otomatik olarak agrlmahdrr Maliye Bakanhfrrun Yayrnladr[r ve Salhk Bakanhprmn Di.izenledi[i Biitge Uygulama Talimatlanndaki Fiyat ve iglem DeSigiklikleiZanantnda Sistemde Gtincellenmelidir.

6 10.7 Terminal sayrsrnda smulandrma olmamahdrr. 112 istasyonlanndaki seryera en az yirmi beg kullamct aym anda baflanabilmeli ve bu limit istendi[inde arttrrrlabilmelidir istasyonlurnda, internet baglantrsr olmadrgr durumlarda (ofline), program gahgmasrna devam edecek, her tiirlti veriler ve iglemler aksamaya meydan vermeden lokalde kayrt altrna ahnabilecektir. Program baglantryr kontrol ederek intenet ba[lantrsr sallandrfrnda verileri aktarabilecek ve intemet iizerinden (online) gahgmasrna devam edecektir. Kurumumuz tarafindan internet ba[lantrsr saflanamayan birimlerimizden veriler, disket, Cd. Tagrnabilir disk ortamrnda ahnabilmeli ve merkez servera (ana bilgisayara) aktarrlabilmelidir Sa$hk Miidiirltiliindeki merkez server esas almmak iizere ttim sabit ve gezici terminaller merkez serverla online galtgmastnt gcisterir baplantr $emasl gahgma prensibi vb. bilgilerin verilmesi Kullarucr istedilinde sadece bir tuga basarak yardrm alabilmelidir. Yardrm hem ekran bannda hem de alan bazrndahazr olmahdrr istasyon Programt Online olarak ddner sennaye programma verileri atabilmeli Her ekranda, belirli bir anda kullanrlabilecek iglevlere iliqkin gdrsel kontroller (tug, komut diifimesi, vb.) g0riintulenmelidir Ttim ekranlarda temel iglevler standart tug ve komut dii[melerine atanmrg olmahdrr. Bu tug ve komut dii[meleri tiim ekranlarda standart olarak yer almahdrr Hata mesajlan; agrk, anlagrlrr ve dikkat gekici olmahdrr. Her hatarun, hata kod numarasr olmahdrr. Kullamcr bu numara ile Hata Mesajlan doktimamna bagwrarako hatarun sebebini ve hata dtizeltme yollarrm bulabilmelidir Hata mesajlan ile uyumlu gahgan, hata mesajr ahndrgrnda ya da kullamcr gerek gdrdti[tinde olasr hata kaynaklan ve problemin gdziim yollan hakkrnda bilgi sa[layan, gevrim-igi yardrm olana[r sa[lanmahdrr Acil durumlarda Kullamcrlar tarafindan Yiiklenici'run sistem sorumlusuna sdzlii tebli[ yaprlabilir. Bdyle durumlarda aynca yazh bir emir beklenmeksizin sorunlar Yiiklenici tarafrndan garanti kapsamr dahilinde gdziimlenmelidir Acil ve mevzuat gere$i durumlar drgrnda kalan kullamcr istekleri ile gikayetleri, Onceden tasarlanmrg bir sistemle Yiiklenici'ya bildirilecektir. istek ya da gikayetin Ytiklenici tarafindan alrndr[rna dair Ahcr'ya gdnderilen geri bildirimde istelin hangi siire iginde kargrlanabilece[i, ya da sorunun hangi siire iginde gdziimlenebilecesine dair yaklagrk stire yer alacaktrr. Bu stire en geg 1 ayr gegmemelidir Konuya iligkin alternatif gdziim siirecinin tasarlanmasr ve igletilmesinden Tunceli il Salhk Miidiirliigtintin onayr ahnmak kaydryla Ytiklenici sorumludur Ytiklenici, teklif edecepi yazthm ile ilgili Tiirkge olarak hazrrlanmrg e[itim doktimanlanm yeterli kullamcr saytsmda vermelidir. Daha sonralan yazftmda yaprlan de$igiklikleri igeren gtincel dokiiman, elektronik ortamda veyaztholarak il saphk mtidiirlii[timiize teslim edecektir. Kurumumuz bu dokiimam go$altma ve kurumumuz dahilindeki kullamcrlara da[rtma hakkma sahip olmahdrr Miidtirliiliimiizce BBSK-BS yazrhru raporlannda degiqiklik ve ya ek bir rapor istenmesi durumunda yiiklenici firma bu raporlamalan ticretsiz olarak en geg bir ay iginde yapacaktrr Belirlenecekttim k-urumlarrmrzdaki personele, program konusunda e[itim verilmesi ve esitim siiresince kullarulacak ttim doktimanlar fi rma tarafindan kargrlanmahdrr. I0.22 Tekrtik destek verilmesi en geg 24 saat iginde mtidahal edilmeli

7 10.23 Programda yaprlmasr gereken de[igiklikler konusunda sdzlegmede belirljnen stire iginde miidahal edilerek gerekli de[igikliklerin yaprlmasr. Mevzuat gere[i olabilecek her ttirlii de[iqiklikler ile ilgili pro$amda gereken dtizenlemeler gartnamede belirtilen garanti kapsamrnda olup, igbu gartnamede istenen ve olmast gereken yazrhmsal Ozellikler harici kurumca istenebilecek otomasyon drgrndaki 6zel istekler ayflca gdriigmeye tabi tutulacaktrr Otomasyonla ilgili olarak Bakanhlrn yeni uygulamalarr firma tarafindan iicretsiz olarak programa entegr edilerek, Bakanh[rmrzca belirlenen uygulama tarihinden dnce kullanrmahazrhale getirilecektir Safhk Nete Entegrasyon Tamamlanmrg olmah, Veri istendi[inde gdnderilebilmelidir Sa[Ift bilgi otomasyon programr yazftm teknolojisinin son yenilikleri kullamlarak windows ortammda veri tabant geligmiq transactional mimaride olmahdrr. Aynr zananda veritabam lisans sonrnu olmayacak, bu konu ile ilgili tiim yasal sorumluluk ilgili firmaya ait olacaktrr Teklif mektubu ile birlikte Programm ilgili modiillerinde en az ytiz bin ornek kayrt olacak gekilde kurulum cd'si ve kullamm krlavuzu demo olarak verilmelidir Teklif edilen yazrhmtn, tiretici firma tarafindan ihaleden sonra yapacasr tamtrm (DEMO) sonucunda Muayene Komisyonundan yeterlilik almasr gerekir.yeterlilik almayan firma elenir.ihale, demo da yeterlilik alan firmaya verilir 11. DiGER GENEL HUSUSLAR: 1l.l Program win 8 VISTA, WINXP, WIN2000, win98, win95 vb, igletim sistemlerini desteklemelidir istekli firma ek iicret talep etmeksizin sistem planlamasr, gerekebilecek idari diizenlemeler ve donamm segimi gibi konularda damgmanhk hizmeti verebilmelidir Otomasyon sistemi yazfimlannda meydana gelebilecek ve sistemin genel akrgrm durduracak herhangi bir sorun en geg I giin igerisinde giiztilmelidir. ll.4 Yazirm modtiler olmalt, modiiller arasr iligkilerde yaprsalhk gdz iintinde bulundurulmug olmah ve programcr miidahalesi asgari seviyede tutulmahdrr. I1.5 BBSK-BS hizmetin her kademesinde barkod uygulamalanm destekliyor olmakdr. Hastalann ikinci geliglerinde otomatik hasta taruma, ilag girigi, 112 istasyonu dahilinde hizmet veren tiim personelin TC KimlikNumarasr ile sisteme tammlanmasr gibi iglemleri yapabilmelidir. I 1.6 Yaprlan her ttirlii i9 ve iglemlerin kontrolii il Saghk Miidiirliigfl yetkililerince kontrol edilir. Yiiklenici firma gtiniin her saatinde yaprlan kontrollerde do[ru bilgi vermek zorundadrr. ll.7 istekli firmalann teklif dosyalan incelendikten sonra ihaleye katrlan isteklilerin, BBSK-BS otomasyon yazfimlartru ihale komisyonu iiyelerine Demostrasyon yapacak, ihale Komisyonu Teknik $artname kapsamrnda uygulama yazrhmmrn istenilen dzellikleri tagryrp taqrmadr[rru inceleyecektir. Demo sonucunda yetersiz kalan firmalann fiyat unsurlarma bakrlmayacaktrr. Demonstrasyon CD ile Sa[hk Mtidtirliigii Toplantr salonunda ihaleden Sonraki 10 Gtin igerisinde Komisyon Uyelerine sunulacaktr Firma Kurumumuzda gahgtrrmak iizere btinyesinde VTYS konusunda sigortah ve sertifikah en az l(bir) gahgam bulunacak, Ozgegmig ve tecriibelerini belgeleyerekurumlardan aldrlr elitim veya katrhm sertifikalanm, ihaleyi alan istekli kuruma sunacaklardrr iggiler igin yol ve yemek bedeli nakdi olarak ddenece[i, her bir iggiye gelig gidiq yol iicreti ve bir d[iin yemek iicreti olarak ayda 22 giin iizerinden, her bir iggiye 10 TL (ontiirklirasr ) yemek bedeli ve 3 TL (iigtiirklirasr) yol bedeli Odenecek olup ytiklenici firma tarafindan bordroda gdsterilecektir. it Saghk Miidiirliigti yemekhanesinden faydalanmak isteyen iggiler bordroda belirtilen yemek bedelini ddeyerek idarenin belirleyece[i saatlerde yemeklerini yiyebileceklerdir Yi.iklenici firma gahgtrracalr personellerle ilgili olarak agafirda belirtilen belgeleri bir klas6r iginde, her personel igin ayn dizenlenmig dosyalar olmak gartr ile taahhiit baglangrg tarihinden itibaren l0 giin igerisinde idareye vermek zorundadr. Yiiklenici firma, bu ig yerine mahsus olmak

8 tizere ig sigorta numarast alacaktr. ige baglatrlan personelin sigortalan derhal yaprlacak, gahgtrrrlacak personel e-igfun sistemi iizerinden ya da do!rudan I$KUR il / qube mtidtirltiklerinden temin edilecektir S0zlegme stiresince kurumda gahqtrnlacakigi sayrsr ve Ozellikleri agalrdaki tabloda belirtilmigtir. Sdz konusu elemanlar, sdzlegme siiresince firma tarafindan kurumda gahqtrnlacaktrr. (Tablo da sdz konusu gahganlarrn adet ve 0zellikleri Saghk Bakanh[r tarafindan yayrnlanan sayrh genelge istinaden yer almaktadrr) Elemam Donamm. AGILIM l#'h?'jfk,- ;lrisi DURUMU VE GEREKLi Enaz lise mezununetwork, Donarum, destek ve yazilrm-bakrm konusunda leki deneyimini gdsterir belge veya rtifika sahibi olacak riit Asgari cretino/o40 azlasr idareye verilecek belgeler; -NUfus ciizdam fotokopisi (Onlii ve arkah fotokopisi), - Sabrka kayt belgesi (ihale tarihinden sonra ahnmrg), - ikametgdh ilmtihaberi (ihale tarihinden sonra ahnmrg), - iki adet 4x6 vesikahk, renkli fotograf (son altr ay iginde gekilmig), - Diploma fotokopisi (en az lise diplomasr olacak, Noterden tasdikli olacak), - Sigorta ige girig kartlarmt, igyeri sigorta numarasmr ve gahqtracapr personelin ad ve soyadr gdrevlerini belirten listeyi igeren dosya idareye verilecektir. ll.l2 Yiiklenici firma, idarenin haberi ve onayl olmadan iggi grkaramaz Kendi istefii ile iqten aynlmak isteyen iggiden, yiiklenici firma tarafindan kendi iste[i ile aynldrlrna aitimzah beyam ahnarak idareye verileeektir. II.l4 idare, hal ve dawamglan itiban ile kurallara uymadr[rru saptadrlr iggilerin deliqtirilmesini yiikleniciden isteyebilecek ve bu istek yerine getirilecektir. 1 I.15 Firma idarenin haberi ve onayr olmadan personel defigtiremeyecektir Personel kryafeti 657 Devlet Memurlan Kanununda Belirtilen kriterlerde olacaktrr tl.l7 Sdzlegme yiikiiml$liiklerinin yerine getirilmesi srasmda Ytiklenici mallann zamanrnda verilmesini zorlayrcr kogullar ortaya grktr$r takdirde bunu, derhal yazh olarak ve nedenini ve gecikme stiresini de belirtmek suretiyle idare'ye bildjrecektir. idare, bu tiir bir bildirimiafu almaz durum delerlendirmesi yapacak ve uygun gdriirse stiie uzatrmr verecektir istekliler firmasrnda gahgan toplam yazrhm, donarum mtihendisi, tekniker, teknisyen veya di[er teknik personel ve e[itmen sayrlan, bu projede gahgacak elemanlann dzgegmigleri, kimlik bilgileri, alanlanyla ilgili deneyimleri ve e[itim bilgilerini belirtunelidir BBSK-BS yazrltmrrun ve donanrmrrun kullammr ile ilgili dofabilecek mali ve yasal sorumluluklarrn yerine getirilerek kuruma teslim edilmesi tamamen yiikleniciye aittir. 1I.20 Sistem kuruldulunda Yiiklenici, sistem ve veritabam lizerinde en iist diizeyde kullamcrya sahip kullarucmln (Administrator, rooto vb) adrnr ve gifresini gerekti[inde kullamlmak tizere idareye kapah bk zarfla teslim etmelidir. Kullamcr adr ve gifresinde defiigiklik yaprlmasr durumunda yenileri aym gtin kurum idaresine teslim edilmelidir. idare ve ytiklenici bu bilgilerin 3.qahrs, di[erfirmalar, kurumvekuruluglarakargr giivenli[ini sallamaklamuqtereken sorumludur. ll.2i Sagltk Bakanhlr'nca istenen ya da Maliye Bakanh[rnca istenecek olan standardizasyon uygulamalanna (TSIM, QKYS v.b.) adaptasyonu, yiiklenicinin yiikiimltiliikleri arasmdadr. tl.22 Teklif verenler, yapacaklan ihale gahgmalarr ve masraflarla ilgili olarak higbir tazminatve gartname drgr ek iiriin/trizmet sallanmadrkga ek rideme talebinde bulunamazlar.

9 11.23 Ahcr gelen teklifleri deperlendirirken, gerekli g0rdiigi durumlarda teklif sahibi ya da temsilcisini agrklama ve gririigme igin gagrrabilir istekliler teklif dosyalannda yerin- getiremeyecekleri konularr ayn bir baghk altrnda agrkga belirtmeli, tiim maddelere gartnamedeki madde numaralanm belirterek tek tek anlagrlrr g.kita. cevap vermelidir Yazrltmlarrn kullammr ile ilgili dogabilecek mali ve yasal sorumluluklann yerine getirilerek kuruma teslimi tamamen Yiiklenici'va ait olmahdrr istekliler teklif ettikleri uygulama yanhmrrun % l}}uyumlu oldulu Veri Tabam Yonetim Sistemi ve igletim Sistemlerinin ismini ve stiriim(versiyon) bilgilerini bir belge halinde teklifl erinde sunmahdr Sistem kuruldu$unda Yiiklenici, sistem ve veritabam iizerinde en iist diizeyde kullamcrya sahip kullarucrrun (administrator, root, vb) adrnr ve gifresini gerekti[inde kulianrlmak uzire idareye kapah bk zarfla teslim etmelidir. Kullamcr adr ve gifresinde deligiklik yaprlmasr durumunda yenileri aym giin kurum idaresine teslim edilmelidir. Ahcr ve Yiiklenici bu bilgilerin 3.qahrs, difier firmalar, kurum ve kuruluglarakarqr gtivenlilini sa$amaklamtgtereken sorumludur Yiiklenici; sistemin yo[unlulunun az oldu[u saatlerde giinliik, haftahk, ayhk ve yrlhk olarak ttim verilerin yedeklerini yeterli sayrda ve farkh fiziksel ortamlara manuel velveya otomatik olarak almah ve kurumun belirledi[i bir yerde ve kurumdaki teknik-idari bir personelin sorumlulupunda saklanmak i.izere teslim etmelidir Onceden mevcut olan ve sisteme dahil edilebilecek istemci bilgisayarlann, sisteme entegrasyonunu ve ballantrsrm Ytiklenici y apacaktr Kanun, Kanun Hiikmtinde Kararname, Genelge, Ydnerge, Ydnetmelikler, talimatlar, yeni istekler ve de[igiklikler zamanrnda yerine getirilmelidir. Doktiman ve raporlann grktrsr mevzuat ve kullamcr istekleri do$rultusunda diizenlenmelidir. Bu dtizenlemeler t haftayr gegmemelidir Bir Haftayr Gegmesi durumunda gecen her gi.in igin idari $artnamede belirtilen cezaiglem uygulanacaktrr. I 1.32 Sistemde tutulan ttim veriler ve lisans bedeli ddenmiq olan tiim yazfimlann kullanrm hakkr Altct'ya aittir. Stizleqme herhangi bir gekilde sona erdilinde sistem gahgrr vaziyette ve veriler en son haliyle Altct'run istedi[i formatta Y0klenici tarafindan Ahcr'ya teslim edilmelidir. Sistemde tutulmast gereken tiim veriler sdzlegme stiresi sona erdi[inde sisteme kaydedilmig olmah ve sistemden i,iretilebilecek tiim rapor, grktr ve faturalar kusursuz olarak [retilmiq olacaktrr Altct mevcut yaziltmt tiimiiyle ya da krsmen uygulamadan kaldrrrp yeni bir yazfimt uygulamayaalacakolur ise yeni yazrhm gahgrr hale gelene kadar Ytiklenici kendi yazrhmma iicreti kargrh[rnda destek verecektir ig ve iglemlerin ytir0ttilmesi srrasrndaki her ttirlti ulaqrm ve iletiqim giderleri Yiiklenici'ye aittir Bilgi ve belgelerde herhangi bir yanhg veya yamltrcr beyan kanaati olugmasr durumunda gerekli yasal iglemler yaprlarak sdz konusu teklifler delerlendirme drgr brrakrlacaktrr Yazirm ile ilgili lisanslar Ytikleniciya ait olup, bunlar kuruma belgeli bir gekilde sunulmahdr I 1.37 isteklinin BIL-KOD numarasrna sahip olmasr, ortak giriqimlerde ise pilot ortafrn BILKOD numarastna sahip ortak olmasr zanneti mevcuttur Kurumun Web Sayfasr Tasanmr ve Giincellemesi Ytiklenici Firma Tarafindan Yaprlacaktrr. 12. DENETiU r.q.rip VtODuLu: 12.1 Miidiirltigiimtizce denetimlerinin yaprlmasr gereken 12.2 Kurumlara(Halk Salhpr MiidiirliiEti, Devlet Hastanesi, Laboratuar vb.) ait bir tablo olacaktrr.bu tabloya veri giriginin yaprlmasr ve giincellenmesi gifre ile yetkilendirilen personelce yaprlabilecektir.

10 13" celen ciunn EVRAK vronulu: 13.1 Evrak kayrt birimlerinde gahqanlarrn ve evrak atanla, takip iglemlerini yapanlann kullandr[r modiildtir Programa girebilmek igin kullamcr adr ve parclayaihtiyag olacaktrr. I 3.3 Modtiltin kullamcilan gunlardr: Kurumdaki genel evrak birimi gahganlarr Kurumdaki birimlerde evrak kayrt iglemlerini yiiriitenler Birim ydneticileri (evrak bilgilerini sorgulama ve istatistik bilgileri igin) l4.gelen Evrak Defteri igin: l4.l Kayfi No: Yazrnm evrak kayrt defterinde aldrlr sra numarasrdr. Bu numaralar her yeni yrlda tekrar 1'den baglatrlrr" l4.2kayfi Tarihi: Ewakrn deftere kayrt tarihidir Gelen Evrakrn Konusu: Evrakfa belirtilen, yzrnrn tagrdrfr ana fikrin gok krsa dzeti olan konu bdliimii yazilr Gdnderen Makam: Evrakt gdnderen kurum/kurulug ya da kigiyi belirten bdliimdiir" 14.5 Gelen Evrak No: Evrakr gonderen birimin giden evrak defterindeki evrakm kayrt numarasrdrr Gelen Evrak Tarihi: Evrakrn iizerinde yazrh olan evrakrn gdnderim tarihidir Gelen Evrakrn Eki: Evrakrn sahip oldu[u ek sayrsr belirtilir Havale Edilen ya da dafirtrlan birimler: Evrakr alan birim bu yazrgmayr bagka birimlere de g0nderecekse bu krsrmda bu birimler belirtilir. l5.giden Evrak Defteri igin: 15.1 Kayrt No: Yazrmn evrak kayrt defterinde aldr$r sra numarasrdrr. 15.ZKayft Tarihi: Evrakrn deftere kayrt tarihidir. l5.3g0nderilen Yerler: Evraktn gdnderildi$i kurumlann/kuruluglann ya da kiqilerin belirtildigi b0liimdiir Konusu: G0nderilen yazmm tagrdr[r ana fikrin gok krsa 6zeti olan konu bdltimijyaz/rn" 15.5 Eki: Gdnderilen evrakm sahip oldugu ek sayrsr belirtilir ilgili Birim: Eper evrak bagka kurumlkuruluplara gdnderiliyorsa genel evrak birimi tarafindan bu krsma ewakr gdnderen biriminin adtyazh Gdnderim $ekli: Evrakrn ahcryanasrl gdnderildi[i belirtilir. Elden, Posta, APS gibi" 16.ECZANE BiLGi SiSrnVri 16.1 Merkez ve ilgelerde bulunan eczanelerin; 16.2 Adres bilgileri 16.3 Qahgan Bilgileri 16.4lrtibat telefonlan gibi iletigimi ve ulagtrrmayr kolaylaqtrracak verilerin yaziabilece[i bir modtil olacaktrr kontrole tabi regete kayrtlan tutulabilecektir. 17. ODENEK TAKiP MODULU: 17.1 Sa[Ift Bakanhfrmndangelen rideneklerin gdrtilebilecefi bir tablohaztrlanacaktrr Bu tabloda ddene[in harcandr[r kalem otomatik olarak dtigiilecektir Tablonun formatr mtdiirlii[timiizce belirlenecektir. 10

11 IS.AVUKATLrK nizvrnrr,nni sisrnui 1. GELEN EVRAK KAYITLARI 2. ciopn EVRAK KAYITLARI 3. SAVCILIK DOSYALAzu 4, DERDEST DAVALAR 5. DAVA TeTip AJANDASI 6. AR$iv 7. AYLIK MASRAF risrpsi 1. GELEN EVRAK KAYITLARI o SIRA NO o KURUM KAYIT NO r HUKUK BiRiMi KAYIT NO o BELGE TARiHi o EVRAK SAYI NO o KURUM KAYIT TARiHi O HUKUK BiRiMi KAYIT TARiHi o NEREDEN GELDIGI. irigig( CNIEU EVRAKLARIN. 6zr.rl o MUAMELESI TAMTILMASI EKLERIN conuruusi; o YONETIM HIMETLERI o SAGLIK HizMETLERi $ubesi o 112 A.H. $UBE tvtuounrugu o HASTAHAKLAzu o SiViL SAVUNMA. HUKUK MU$AVinriGi ire vepnan YAZr$MALAR. nicpr BIRIMLERLE YAPILAN YAZI$MALAR VERiLEN CEVABIN o SIRA NO o KURUM KAYIT NO O HUKUT EiRiN'Ii KAYIT NO o BELGE TARiHi o EVRAK SAYI NO. irigici ( yaninda BUToN olmalt, o BUToNA BASTLDTGTNDA TARATTp SISTEME ATTIGIMIZ EVRAKLARIN c0nulunsi.; o MUAMELESI o YdNETIM Hirrlprrpni t1.

12 o SAGLTK HIZMETLERI $UBESI o 112 A.H. $UBE trrtuouzu.ucu o HASTAHAKLARI o SiViL SAVI.'NMA ' HUKUK MU$AVinriGi itp y,q.pnan YAZI$MALAR. tiggr BIRIMLERLE varilan vazt;malar NOT: GELEN EVRAKLARI ARAMA BUTANUNDA 0ZNriir,N.q,RAYA.. Nir,UN 1ON. DAVALI H.. Y.. DEDiGiMiznnKAYITLI olan TUM AYNI isilulan c0nulnnilnnnliy qiktr ar,rnanir,vrnr,i. z. cionx EVRAKAyrrLARt o SIRA NO o KURUM KAYIT NO O HUKUK BiRiMi SIRA NO o BELGE TARiHi o EVRAK SAYI NO. cirrigi ypr. irigigi gnnrnoa BUToN olmalr, o BUToNA BASILDTGTNDA CONPPNILEN EVRAKLARIN TARATILIP GORULPEIU\4PSI.). 6zgtt a) MUAMELESI o voneriu giruprrpni o sagrm HrzMETLnni gunrsi o 112 A.FL $UBE rrluounrugu o HASTAHAKLAzu o Sivir SAVUNMA. HUKUr vrugavinrigi irp yapnan vazr$malar. oigbr sininlrbni,e yaprlan vazr$malar 3. DERDES DAVALAR i. tnil nnutnnn (A) HUI(UK DAVALARI, B) CEZADAVALARI) A) HUKUKDAVALARI. ircili KURUMU o MAHKEITIBSI o ESAS NO o l(dtu{r NO o DAVACI d T2

13 . DAVALI. YEREL MAHKEME.KARARI ' KABUL. RED. KISMEN KABUL KISMEN RED. IJST MAHKEME A$AMASI. TEMYiz ndnugu esklpniyor. TEMyiz sonucu * YARGITAy neinb No * YARGITAY ESAS NO * YARGITAY KARARNO * sonuq i. ONAMA ii. BOZMA iii. OUZu-TBREK ONAMA iv. KISMEN ONAMA V. KISMEN BOZMA ' r LEYH o ALEYH. irigigi g.enrnda BUToN olmali, o BUToNA BASTLDTGTNDA GONDERILEN EVRAKLARIN TARATILIP GORULEBILMES i.) O MASRAF LISTESI 0n. 1 TARIH 2 YA]ILAN MASRAFIN QE$iDi TUTARI J TOPLAM: B) CEZA DAVAL/IRI. irciri KURUMU o MAHKEMESI o ESAS NO o l$tu{rno e giravetei o KATILAN. I\IAGOUR 13

14 o SUqTAN ZARAR CONPN o YEREL MAHKEME KARAzu. HAPIS CEZASI. I PARA CEZASI o UST MAHKEME A$AMASI o irinaz. KABUL. RED o TEMYIZ. TEMYIZ OONU$U ebrl,pniyon. TEMYIZ SOXUCU. YARGITAY DAIRESI NO o YARGITAY ESAS NO o YARGITAY KARARNO o SONUCU o ONAMA o BOZMA, o LEYHE o ALEYHE. iligik (vantnda BUToN olmali, o BUToNA BASILDTGINDA GONDERDiGiUiz, GELEN EVRAKLAzu TARATIP c0rulebirunsi.; O \dtr$fu{p LISTESI BUTONU I TARiH YAFILAN MASMFIN QE$iDi TUTARI 2 J TOPLAM: 4 LDAN DAVALAR:. irciri KURUMU o MAHKEMESI o ESAS NO o l(dtu{r NO 14

15 O DAVACI. DAVALI O YEREL MAHKEME KARARI O RED O KABUL O KISMEN KABUL O KISMEN RED O UST MAHKEME A$AMASI o irinnz. KABUL. RED o TEMYIZ ' DANr$TAY DAIRESINO. DANI$TAY ESAS NO. DANI$TAY KARARNO. SONUCU o ONAMA o DUZELTEREK ONAMA o KISMEN ONAMA o KIZMEN BOZMA o KARAR OUZpffUp. RED. KABUL o LEYHE o ALEYHE. irigik yaninda BUToN olmali, o BUToNA BASILDIGINDA GONDERDiGiIvTiz, GELEN EVRAKLARI TARATIP conurngirrunsi.; O MASRAF LISTESI 1 TARIH 2 YAPILAN IVIASRT{IIIN QE$iDi TUTARI J TOPLAM: 3) icra DosYAL,/tRr. irciri KURUMU. irciri icra DAIRESI o ESAS NO o ALACAKLI o BORQLU r TAKIP TALEBI YOLU ilc 15

16 t a a a o o O ILAMLI o ir,q.ustz BORCI.IN spepgi ALACAK/Bon9 uirranr rnrip SoNUCU o rnsinregri o itiraz Boirol. it citi icna MAHKEMESI ant. ESAS NO r l$tu{rno. MAHKEME KARENT o RED o KABUL. YARGITAY A$AMASI o ONAMA o BOZMA AQIKLAMALAR irigici MASRAF BUTONU I TANH YAPILAN MASRAFIN QE$iDi TUTARI 2 J TOPLAM: 4. DAVA TATiP AJANDASI O DURU$MA TANTTTBRIT'II Z CUI.I ONCEDEN HATIRLATILMASI. IHT.a.RNAMELERIN suresi DOLMADAN 1 cr-n ONcB HATIRLATMASI o DAVA GIDERLENI iqin AQIK OLAN AVANSIN SURESI DOLMADAN 3 GCIN ONcp HATIRLATILSIN 5. ARSIV. AR$NLENMI$ DAVALAR o SAVCILIK DOSYLARI anri DoSYLAR. HUKUKDAVALARI. CEZADAVALAR o innn DoSYALAR icne DoSYALAzu BEYAZ KOD DOSYALARI LEHE SONUQLA}IANLAR ALEYHE.SONUQLANANLAR 1,6

17 O AR$IVLENMI$ EVRAKLAR O KURUM IQi YAZI$MALAR O DIGER KURUMLARLA YAPILAN YAZI$MALAR o'^:''ffmffili1*,tl''an YAZI$MALAR. nignr NOT: TISTP NUMARASI DA OLSI-TN QrKTr nresirprir\d a,yr,rx Nr,q.sRAr Lisrn si o TLTNCELI nerr sacugl tr,tuounrucu DAVA cinsrl-pil a YILI MASRAFLARI i. ocak 2015 ii. $UBAT 20rs. o TUNCELI il SAGrrc vruotinrugu b. 2o1s y[r MASRAF LisrprEni i. ocak 20ls ii. $UBAT 201s O TUNCETI OPVTPT HASTANESI i. ocak 2015 ii. $UBAT 2015 o GENEL SEKRETERLIK MASRAF TISTPTERINI TENETIP AY BAZINDA girciseyara DEPOLAMA ig bu Bilgi Sistemleri Teknik gartnamesi 17 sayfadan ibarettir., I Z}ls KoMisYoN BA$KANr trvn Musa POLAT! Ar9.Bilg.Sis. Gle.$b.Mtid. Yimaz L7

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

HBYS Teknik Şartname/1/

HBYS Teknik Şartname/1/ HBYS Teknik Şartname/1/ SİVAS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ HBYS TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 AMAÇ VE KAPSAM... 3 1.2 STANDARTLAR... 3 1.3 TANIMLAR... 3 1.4 GENEL KOŞULLAR... 4 İş mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

EKLI TEKNIK SARTNAMEDE BT,ILUNMAKTA.DIR. EXTi TEXNiK SARTNAIVGDE BULI.JNMAKTADIR EKI-I TEKNIK SARTNAMEDE BTJLUNMAKTADIR BT,ILIJNMAKTADIR

EKLI TEKNIK SARTNAMEDE BT,ILUNMAKTA.DIR. EXTi TEXNiK SARTNAIVGDE BULI.JNMAKTADIR EKI-I TEKNIK SARTNAMEDE BTJLUNMAKTADIR BT,ILIJNMAKTADIR Kt,Rl'M BiRiM isin ADI :T,C SAdLIK BAKANLIGI :aorkiye ilaq ve rrbbr clrraz KrrRrrMU : BiLGi sistettr-eri ANALiz, yazilrm GELISTRI'G, TEKNiK DESTEK ve BA(IM NARIM Hiz\{ETl ALrM TARII :24-01-2014 ALIM TURU

Detaylı

6{-l. sayr ' Konu : Teklif

6{-l. sayr ' Konu : Teklif T.C. ADANA VAL LiGi Halk Sagltgt MiidUrlii!ii sayr ' 6{-l Konu : Teklif ADANA t5logtzorg TEKLIF FORMU Mtidi.ilijoUmtiztin ihtiyact olan agaorda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen 2 Kalem Mal Alrmr

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ İÇİN HBYS, MÜDÜRLÜK İÇİN LBYS, FATURALANDIRMA VE İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Sağlık Bakanlığı Tedavi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım

Detaylı

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni 1. KONU Bu d6kuman ile ip sayrsal telefon santrahnda bulunmast gerekli asgari teknik ozellikler, kalite standartlarr, gar-anti ve servis kogullarr, sistem

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006 OECD (( ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u ll. tnlerru4ttorufrl gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI 20-21 Nisan I April 2006 istanbut # ':!: ;-I a! OECD (o II, ULUgLfrPfrF'3I r l(frtlu

Detaylı

TRABZ N. igortasr Kanunu.

TRABZ N. igortasr Kanunu. SAH L GUVENL K K UTANLIGI SAHiL GUVENL K TRABZON GRUP KOMUTANLIGI TRABZ N 1 2 $ubat 201 3 LOJ. :73322146-4000 -?ltt -13/Loj.Sb. KONU : Eczane Sdzlegmeleri DAGITIM HANESiNE YAZtLMT$TrR. il-ci: 5510 Sayrh

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 19363 01.10.2012 Konu : Disk Depolama Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız Disk Depolama Sistemi Alımı kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii

T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii Say I KODU :.3\') : Teklif T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii ADANA ca IGS"/2013 TEKLiF FORMU Miidiirliigiimiiziin ihtiyaci olan ~aglda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen (1) kalem hizmeti

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re DUBAi GROUP SiGORTA A.S. l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re BAGIMSIZ DENETQi SINIRII DENETiM RAPORU DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 30 EYLUL 2011 TARIHI ITIBARIYLE DUZENLENEN

Detaylı

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İşin Tanımı: Kayseri Ticaret Odası web sayfasının portal alt yapısında fikir, içerik ve konseptlerin oluşturulması

Detaylı

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi 770 LT Plastik Ttbbi Attk Kontevneri Tekni* Ozellikleri Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik Maksimum yiikseklik Maksimum kapala kadar yi.ikseklik

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik

Detaylı

2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU

2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU 2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU Özet: Bu doküman, T.C. Sa l k Bakanl na ba l kurum ve kurulu lar n, bilgi i lem alt yap lar n n kurulmas

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. KONU KAPSAM 1.1. Bu projenin konusu ve kapsamı; Türkiye de faaliyet gösteren Çimento Fabrikalarının

Detaylı

I/\ LL. Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr. IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. .\\

I/\ LL. Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr. IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. .\\ Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr BARo nagxanrrgt Ankara 25/12/2AU DU)aURU NOz20l4/112 IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. Bilindifi iizere Ttirkiye Barolar Birlifi

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

Hazırlayanlar: Dan. Ahmet ÖZÇAM Dr. M. Mahir ÜLGÜ

Hazırlayanlar: Dan. Ahmet ÖZÇAM Dr. M. Mahir ÜLGÜ GÖRÜNTÜ ARŞİVLEME VE İLETİŞİM SİSTEMİ (PACS) ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ Özet: T.C. Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerinin Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) ile Radyoloji Bilgi Sistemi (RBS) alımları

Detaylı

T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt. LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr

T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt. LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt SAYI: ONCETi KARARIN TARIH: sayi: /6e TARIH: 2S.oQ1&8 LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr Pazarlama Temsilcili[i (Mortgage Brokerhft)

Detaylı