nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi"

Transkript

1 nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari iglerin diizenli ve kontrol altrnda yaprlabilmesi, stok hareketlerinin diizenlenerek, salhkh bir gekilde ytiriitiilmesi, ilimiz smrlan igerisinde ya$ayan ve ttim vatandaglanmrzrn (sa[hksal, geligimsel, kalttrmsal, istatistiksel, grafiksel, vb.) istatistiklerin en hrzh, gtivenilir ve verimli ahnabilmesi ve ytiriittilebilmesi amacryla her birimde bilgisayar otomasyonunu kiralamayr planlamaktayv. Kurulmasr dngtiriilen otomasyon sistemi sayesinde hastalara sunulan hizmetlerin daha iyi ve daha hrzh hale getirilmesi, kurum kaynaklarrmn en verimli qekilde kullarumr, kurumdaki hizmet kayrplarrmn en aza indirgenmesi, kurumun kdrrmn arttrnlmasr ve kendini finanssal agrdan giiglii krlabilmesi, gerekli teknolojik alt yaprsml gi.incelleyebilmesi beklenmektedir. Bilgi Sistemleri Otomasyonu konusunda uzmanlagmrg ve ileri teknolojileri endi.istri standartlarrnda sunan bir firmamn sorumlululunda sa[lanmasr beklenecektir. Kurulacak sistem bilgisayar teknolojisinin mevcut olanaklanm ve bu gergevede beklenen tiim teknolojik geligmeleri kullanabilecek bir yaprda olmah, ulusal ve uluslararasr diizeyde trbbi kurumlar arasmda dogrudan bilgisayarla iletigimin sa[lanmasrna imkdn tarumahdr. 2.TANIMLAR, KISA ADLAR VE KISALTMALAR KB : KiloByte GB: GigaByte TB: TenaByte Gbps : Gigabit/saniye (Gigabit Per Second) Ghz: GigaHertz Hz zhertz IEEE : Elektrik ve Elektronik Miihendisleri Enstitiisi.i ISO : Uluslararasr Standartlar Kurumu TSE: Ttirk Standartlan Enstittsii TUV: Technischer Uberwachungs - Verein istvt: it Safitk Mridrirliigii istekli : ihaleye giren firma KGK: Kesintisiz Gtg Kaynafr Kurum/Ahc/Kullanrcr : Bilgi Sistemi Alacak Olan Kurum MB : MegaByte Mbps : Megabit/saniye (Megabit Per Second) Mhz: Megahertz Ms: Milisaniye MVT: Merkez Veritabam Ns : Nanosaniye ODBC : Agrk Veri Tabam Bafilamrh[r Yiiklenici/Ytiklenici : ihale edilen firma SB : SaShk Bakanhsr Sistem : Otomasyon Sistemi SQL : Yaprsal Sorgulama Dili SUGR : Sistem ve Uyarlama Gerekleri Raporu TSHGM: Temel SaShk Hizmetleri Genel Miidiirliigii TSiM: Temel Saghk istatistikleri,h Modiilti

2 UPS / KGK : Kesintisiz gtig kayna$. UTP : Yaltttmstz Burgulu Qift VTYS : Veri Tabam Ydnetim Sistemi WT: Yerel Veritabam IPS: Saldrrr Tespit ve Onleme Sistemleri FCC: Federal Communications Commission SGK: Sosyal Giivenlik Kurumu 3. $ifre MoDULU 3.1 Her kullamcr, kendi kullamcr adr ve gifresile programda sadece yetkilendirildi[i iglemleri (kayrt ilave, kayrt silme, kayrt defigtirme, okuma ve rapor alabilme) yapabilmelidir" 3.2 Yetkilendirme sorumlu tarafindan Yetki $ifresi ile gergekleqtirilebilmelidir. 3.3 Kullarucr adr ve gifresi ile yaprlan iglemler izlenebilmeli en son hangi kullamcrmn hangi iglemi yaptrfr tespit edilebilmelidir. 3.4 Kullamcr ismi ve gifresi, istendifinde Yetki $ifresine sahip yetkili tarafindan defiqtirilebilmelidir. 4. VERI AKTARMA MODULU 4.1 Programrn ttim modtillerinde yaprlan tiim iqlemlerin mtidtirliik modiiltine on-line olarak aktarma igleminin sa[hkh bir gekilde yaprlmasr saflanmaltdr. 4.2Her hangi bir gekilde miidtirliik modiilii ile arasrnda ba[lantr kesilmesi durumunda program lokal olarak gahgmaya devam etmeli ve ba[lantr tekrar sa$landr[r anda bu gahqtrlr siire igindeki fiim kayrtlarr miidiirltik modiiliine aktarabilmelidir. 4.3 Miidiirltik modiiliinde herhangi bir sebepten meydana gelebilecek veri kaybr durumunda, tiim verilerin aktanlmasr sa[lanmahdrr. 5. GUNCELLEME MODULU 5.1 Kullamcr programrn yeni stiriimleri grkhlrnda firma tarafindan internet i.izerinden giincelleqtirme iglemi yapabilmelidir. 5.2 Kullamcr giincelleme iglemi yaparken program tarafindan ydnlendirilmeli (yedekleme vb..) gibi i glemleri hatrrlatmahdrr. 5.3 Program giincelleme iglemine gegmeden tiim modiillerin yeni versiyonu olup olmadrlrru kontrol edebilmeli yeni versiyonu olan modiiliin giincellegtirme iglemini gergeklegtirebilmelidir. 5.4 Defigiklik olan modiilleri kullamcr gdrebilmeli, istedigi modtilleri segip gtincelleqtirme iglemini gergeklegtirilebilmelidir. 5.5 Yaprlan gtincelleme iglemleriyle ilgili grkabilecek sorunlar ve goztimleri konusunda program kullamcryr ydnlendirmelidir. 6. YARDIM MODiJLti 6.1 Yardrm modiilti standart yardrm formatlarrndan (chm, hlp, html) birisi olmahdrr. 6.2 Btitiin modiillerin nasrl kullamldr[r yardrm modiiltinde yer almaltdr., 6.3 Onemli bazr iglemlerin (personel ekleme, izlenim ekleme v.b.) hareketli video (avi, mpeg, asf, flash v.b.) qeklinde 6rnek uygulamalan yer almahdrr.

3 7. WEB MODULU 7.1 intemet Explorer veya herhangi bir tarayrcr iizerinden ulagrlabilmelidir. 7.2 internet [zerinden gor0necek raporlara qifre koyulabilmelidir. s. ANTiviRUs ^lnrispann webfiltre AG ceqidi Genel dzellikler: 8.1 Yazrhm UNIX ttirevleri iizerinde gahqmahdrr. 8.2Yazfimkullamcr ve siire smrh olmamahdu. 8.3 Yazrlmrn yeni siiriimlerinin gelecekte de geligtirilece[i garantilenmelidir. 8.4 Transparan ve geleneksel proxy iqletimi desteklenmelidir. 8.5 Yazrlm tek parga de[il, modiiler, birbirleriyle konugabilir birimlerden olugacaktrr. 8.6 Yazrhmm, mesajlann ve ydnetim arabirimlerinin en aandan Ttirkge destefi olacaktrr. 8.7 Web filtreleme birim igin iiretici firmarun kendisi tarafindan Ttirkiye ve Tiirkge'ye uygun igerik aynca sa[lamyor olmahdrr. Igerik gtincelleme igin kuruma ayflca bir lisans parasl ddetilmeyecek, ttim bu gerekli lisanslar firma tarafindan ahnmrq olacaktrr. 8.8 Tiirn arabirimlerde Tiirkge mentiler ve mesajlar olacaktrr. 8.9 SSL ttinelleme ve gerez desteklemelidir Bellek degigtirme politikasrm en M, en eski kullamlan, en M kullamlan geklinde ayaflayabilecektir n bellekte depolanacak minimum ve maximum dosya boyutlarr ayarlanabilecektir Asenlron girdi grktr ile daha hrzh bir gekilde bellekteki nesneleri yonetebilecektir Kendi iginde yetkilendirme sistemile belli makine ve aplaru eriqim kontrolii yapabilecektir Belli adreslerin cache edilmesi engellenebilmelidir ICP, WCCP ve cache digest desteklemelidir SNMP bazh izleme yaprlabilmelidir IP, URL, MAC yadakullamcr bazh yetkilendirme destekli olmahdrr Ttim yazrhm birimleri (proxy, web filtreleme, antiviriis, antispam) aym iiretici tarafindan iiretilmig olmahdrr Kayrt tutabilmelidir. Bulundu[u donamm Uzerindenaz12 ayhk kayrtlan saklayabilmelidir. 9. Filtreleme modiilii Ozellikleri: 9.1 Statik ve dinamik adres filtrelemesi yapabilmelidir. 9.2Yeri igeri[ine(tirne[in web sayfasrmn igerdili kelimeler) gdre filtreleme yapabilmelidir. 9.3 URL ydnlendirme desteklemelidir. 9.4 istenmeyen dosya tiplerinin indirilmesi engellenebilmelidir. 9.5 Kayrt tutma deste[i olmahdrr. 9.6 Raporlama deste[i olmahdrr. 9.7 Belli zanranlar dilimlerinde gtincellenebilen bir yasak veritabaru da kullanrnahdrr. Bu liste en az 10 farkh kategoride siteler, adresler ve kahplar igermelidir. 9.8 Sistem ydnetim dzellikleri: 9.9 Konfigiirasyonu metin konsolu ve de grafiksel bir arabirimle (GUI- Grafik User Interface) kontrol edilebilmelidir GUI arabirimi web tabanh bir ydnetim aruiv:d yerine (web iizerindeki yava; etkileqim nedeniyle), igletim sistemi tizerinde gahgan bir uygulama olmah bu sayede interaktif bir bigimde yeni sayfa ytikleme gereksinimi olmadan ekranlar kullanrlabilmelidir Y0netim sistemindeki server-client(konsol) iletigimi standart olmayan protokoller ile gi.ivenli olarak yaprlacaktrr Y0netim sistemi en az Windows, Linux ve Solaris igletim sistemleri tizerinde gahgabilmelidir Ayru ydnetim platformunda birden fazlabenzeryazitm var ise bunlar da aym arabirimden ydnetilebilmelidir.

4 9.14 Ydnetim platformu belli kigilere yalnrzcaokunabilir(readonly), belli kigilere yazabilir(edit) yetki da[rtrmrna olanak verecektir Sistemdeki firewall, IDS, VPN, Antiviriis, Antispam, Web Filtre sistemleri ve ZayrflrkTespit Sistemleri aym ydnetim arabirimi iizerinden ydnetilebilecektir. Dolayrsryla aym iireticinin iiriinti olacaktrr Ydnetim platformu ti.im verisini yine sunucu tizerinde tutacak ve bdylece kuruldufu makineleri ince istemci olarak kullanacaktrr. Bdylece tam bir yer deligtirebilirlik(mobility) sa[lanacaktrr Ttim yonetim(kural dtizenleme, yetkilendirme vb.) tek bir ydnetim arabiriminden yaprlabilmelidir. Antiviriis modiilii dzellikleri: 9.18 Sistem gelen ve giden iletilerde, web ve ftp tizerindeki tipleri segilebilecek olan dosya tiplerinde viriis kontrolii yapabilecektir Antiviriis sistemiletilerdeki her ttirlii eklentiyi kontrol edebilecektir Sistem en ilz uuencode, compress, zip, gzip, ari, rar, xbin, LHArc, bzip2, zoo, arc) freeze, tnef srkrgtrma ya d:a kodlama tekniklerini agabilecek yetenekte olacaktrr Sistem dosya tiplerini dosyalann uzantrlarma gdre delil igeriklerine gdre belirleme yetisine sahip olacaktrr Yirus sistemi iletilerdeki srkrgtrnlmrg dosyalan da en az l0 tabaka alta kadar agrp iglerindeki dosyalarda da viriis taramasr yapabilecektir Antiviriis sistemi viriislii iletileri karantina altrna ahp iste[e gore viriislii iletinin ahcrsr, gdndericisi ve antivir0s sistemi yoneticisine viriislti ileti ile ilgili uyan g6nderebilecektir. Bu sistem ydneticisi tarafindan ayarlanabilecektir Antiviriis motoru enaz32000 viriis tarumr barmdrracaktrr Antivirtis sistemigindeki antiviriis yaz:/rrmrya da bqnun virtis imza veritabam sistem ydneticisi taraftndan ayarlanabilir srkhkta otomatik olarak intemet tizerinden giincellenecektir Kigisel45 adet PC I yrlhk lisansh antivirtis programt ile korunacaktrr Spam dnleme-giivenlik Ozellikleri: 9.28 Sistem i9 ileti sunucudaki iletilerin giivenlilini tam olarak saflayacaktrr Sistem iletileri firewall iizerinden ydnlendirme ile alabilece[i gibi sandvig metodu (esas ileti sunucu -> antivirus-spam kutusu -) esas ileti sunucu) ile de iletileri alabilecektir. Sistem iletileri alan ilk sunucu olarak konfigtire edilecek(gateway) ise esas sunucunun yapabildili tiim ipleri yapabilmeli, gegiq kullamcr igin tam geffaf ohnahdrr. Orne[in; varolan kullamcr tabamndan SMTP AUTH, varolan mesaj filtrelerinin uygulanmasr gibi Sistem varolan esas ileti sunucu(mail server) sistem yaz/rrmr ile gahgabilecektir Sistem iginde ileti kuyrulu tutabilmelidir Antispam birimi igin iiretici firmamn kendisi tarafindan Tiirkiye ve Tiirkge' ye uygun igerik ayflca sa[lamyor olmahdrr Yaz/rrm ile ahcr ve vericiler igin istenmeyen iletilerde (unsolicited commercial (UCE) ve unsolicited bulk (UBE)), access dosyasr tabanh ya da RBL (realtime black list) tabanh erigim krsrtlama, baghk (header) filtreleme, istemci igin IP ya da network bazh olarak krsrtlama (relay), HELO bazh krsrtlam alar y apilabilecektir Yazhm erigim kontrol krsrtlamalarrna takrlan smtp istemcilerine DoS(denial of service) engelleme amagh yavaglatma cezasr(bir siire o istemciye tepki vermeme) verebilecektir Spam yakalama sistemi delerlendirme iizerine olmahdrr. intemette dolagan spam listelerine grire kargrlaqtrrma yaparak depil de spam lerin Ozelliklerini bilerek ve buna gdre zeka algoritmalan igleterek spam de$erlendirmesi yapacaktrr. Bdylece yeni yayrlmaya baglayan spamlere de herhangi bir veritabam giincellemesi olmadan korunakh duruma gegecektir iletinin SMTP bagh$rna gdre tanrmh kural tabarum igleterek spam degerlendirmesi yapabilmelidir iletinin DATA krsmrndaki veri(metin) igeri[ine gdre kural tabaruru igleterek spam delerlendirmesi yapabilmelidir Varolan genel kullammr karalisteleri(blacklist, ordb, mail-abuse vb.) ile gahgabilmelidir.

5 9.39 Sistemde varolan delerlendirme kriterleri sistem yrineticisi tarafindan deligtirilebilmeli ve yeni kriterler eklenebilmelidir Spam oldufu bilinen mesajlarrn belli bir formatta verilmesi durumunda sistem bunlardan 6grenebilmelidir Spam ler igin farkh aksiyonlar iiretebilmelidir. Spamleri durdurabilecegi gibi baqhgma spam oldulunu belirtir ifadeler yazarakyoluna devam etmesini de safilayabilmelidir Spam'ler iizerine yaptrlr iglemleri sistem ydneticisine ve iletinin gdndericisine raporlayabilmelidir. 9"43 Belli Ozel gruplar igin genel politikalarrn drgrnda politikalar uygulanabilmelidir (Ornepin spam delerlendirmesi yapmama, viriis de[erlendirmesi yapmadan gegmesine izin verme). 9.44Antispam sistemi igindeki kurallar veritabam sistem ydneticisi tarafindan ayarlanabilir srkhkta otomatik olarak internetizerinden giincellenecektir Lokal kullamcrlarrn yaphklarl spam denemeleri takip amacryla tutulmah ve bir arabirim vasttastyla gegmig spamler gdr0lebilmelidir. Bu sayede lokal kullamcrlara yaptrklan spam denemelerine gdre yaptrrrmlar uygulanabilmesi amaglanabilmektedir Lokal kullamcrlann yaptrklan spam denemeleri takip amacryla tutulmah ve bir arabirim vasttasryla gegmiq spamler gdriilebilmelidir. Bu sayede lokal kullamcrlara yaptrklan spam denemesi sayrsma gdre yaptrrrmlar uygulanabilmesi amaglanabilmektedir GeIen ve giden tiim spam iletiler veritabarunda tutulmah, filtreler belirtilerek listelenebilmeli, igeriline bakrlabilmeli ve gerekti[inde sistem ycineticisinin, y0netim arabirimi aracrhfir ile, herhangi iletinin spam olmadr$rm belirtmesi durumunda bu ileti ahcrsma ulagtrnlmah ve sisteme non-spam olarak otomatikman d[retilmelidir Sisteme spam iletiler de gdsterilerek bunlardan spam karakteristiklerini d[renmesi ve belli bir vadede bunlan bloklamasr sa$anmahdrr. Bu spam 6[retme yontemi son kullamcr tarafindan uygulanabilir olmahdrr. Bu ydntem aynnfi landrrrlacaktrr intemet kullamctlarmm yaptrklan spam denemeleri takip amacryla tutulmah ve bir arabirim vasttastyla gegmig spamler gdriilebilmelidir. Bu arabirimle spam yapanm internet servis sallayrcrsrna abuse mesajlan yollanabilmelidir. Ayrrca bu sayede spam iletiye izin veren domainlerden ileti kabul edilmeyebilecektir Ttim yonetim(antiviriis-antispam dzellikleri, sisteme miidahaleler vb.) tek bir y<inetim arabiriminden yaprlabilmelidir" 9.51 Ydnetim arabiriminden filtreler eklenebilmelidir. Ornefin iletinin iginde ya da bagh[rnda gegen igerikle ilgili filtreler tantmlanabilmeli, biiyiik-kiigiik harf duyarszhfr, tam uyma (exact match), igerme (include) gibi filtre iqletme ydnlendirmeleri verilebilmelidir. Yine bu arabirimden karaliste ve beyazlisteler olugturabilmeli ya da varolan listelere istisnalar belirtilebilmelidir Toplam iletilerde spam oraru, toplam iletilerde virtislii ileti oram, viriislii iletilerin viriislere gdre dalrltmr, hatah iletilerin oranu bunlann giinltik, haftahk, ayhk, yrlhk degigimleri gibi raporlarr izleme arabiriminden gdrsel grafikler igerir bigimde gosterilebilmelidir. 10.PROGRAMLARIN GENEL OZNr,Iirr,NNJ 10.1 Biitiin modiiller Microsoft Windows 8/7/985E12000/)GA/ISTA igletim sistemlerinde sorunsrlzca gahgabilmelidir Veri tabaruna linux veya unix iqletim sisteminden ulagrlabilmelidir Microsoft Office ile uyumlu olmahdrr Btitiin modrillerin arabirimleri, uyaf,l ve bilgi mesajlan Tiirkge olmahdrr Btitiin modiillerin yardrm meniisii olmahdrr. Her hangi bir pencerede (F1) tuguna basrldr[rnda ilgili yardrm bdliimii otomatik olarak agrlmahdrr Maliye Bakanhfrrun Yayrnladr[r ve Salhk Bakanhprmn Di.izenledi[i Biitge Uygulama Talimatlanndaki Fiyat ve iglem DeSigiklikleiZanantnda Sistemde Gtincellenmelidir.

6 10.7 Terminal sayrsrnda smulandrma olmamahdrr. 112 istasyonlanndaki seryera en az yirmi beg kullamct aym anda baflanabilmeli ve bu limit istendi[inde arttrrrlabilmelidir istasyonlurnda, internet baglantrsr olmadrgr durumlarda (ofline), program gahgmasrna devam edecek, her tiirlti veriler ve iglemler aksamaya meydan vermeden lokalde kayrt altrna ahnabilecektir. Program baglantryr kontrol ederek intenet ba[lantrsr sallandrfrnda verileri aktarabilecek ve intemet iizerinden (online) gahgmasrna devam edecektir. Kurumumuz tarafindan internet ba[lantrsr saflanamayan birimlerimizden veriler, disket, Cd. Tagrnabilir disk ortamrnda ahnabilmeli ve merkez servera (ana bilgisayara) aktarrlabilmelidir Sa$hk Miidiirltiliindeki merkez server esas almmak iizere ttim sabit ve gezici terminaller merkez serverla online galtgmastnt gcisterir baplantr $emasl gahgma prensibi vb. bilgilerin verilmesi Kullarucr istedilinde sadece bir tuga basarak yardrm alabilmelidir. Yardrm hem ekran bannda hem de alan bazrndahazr olmahdrr istasyon Programt Online olarak ddner sennaye programma verileri atabilmeli Her ekranda, belirli bir anda kullanrlabilecek iglevlere iliqkin gdrsel kontroller (tug, komut diifimesi, vb.) g0riintulenmelidir Ttim ekranlarda temel iglevler standart tug ve komut dii[melerine atanmrg olmahdrr. Bu tug ve komut dii[meleri tiim ekranlarda standart olarak yer almahdrr Hata mesajlan; agrk, anlagrlrr ve dikkat gekici olmahdrr. Her hatarun, hata kod numarasr olmahdrr. Kullamcr bu numara ile Hata Mesajlan doktimamna bagwrarako hatarun sebebini ve hata dtizeltme yollarrm bulabilmelidir Hata mesajlan ile uyumlu gahgan, hata mesajr ahndrgrnda ya da kullamcr gerek gdrdti[tinde olasr hata kaynaklan ve problemin gdziim yollan hakkrnda bilgi sa[layan, gevrim-igi yardrm olana[r sa[lanmahdrr Acil durumlarda Kullamcrlar tarafindan Yiiklenici'run sistem sorumlusuna sdzlii tebli[ yaprlabilir. Bdyle durumlarda aynca yazh bir emir beklenmeksizin sorunlar Yiiklenici tarafrndan garanti kapsamr dahilinde gdziimlenmelidir Acil ve mevzuat gere$i durumlar drgrnda kalan kullamcr istekleri ile gikayetleri, Onceden tasarlanmrg bir sistemle Yiiklenici'ya bildirilecektir. istek ya da gikayetin Ytiklenici tarafindan alrndr[rna dair Ahcr'ya gdnderilen geri bildirimde istelin hangi siire iginde kargrlanabilece[i, ya da sorunun hangi siire iginde gdziimlenebilecesine dair yaklagrk stire yer alacaktrr. Bu stire en geg 1 ayr gegmemelidir Konuya iligkin alternatif gdziim siirecinin tasarlanmasr ve igletilmesinden Tunceli il Salhk Miidiirliigtintin onayr ahnmak kaydryla Ytiklenici sorumludur Ytiklenici, teklif edecepi yazthm ile ilgili Tiirkge olarak hazrrlanmrg e[itim doktimanlanm yeterli kullamcr saytsmda vermelidir. Daha sonralan yazftmda yaprlan de$igiklikleri igeren gtincel dokiiman, elektronik ortamda veyaztholarak il saphk mtidiirlii[timiize teslim edecektir. Kurumumuz bu dokiimam go$altma ve kurumumuz dahilindeki kullamcrlara da[rtma hakkma sahip olmahdrr Miidtirliiliimiizce BBSK-BS yazrhru raporlannda degiqiklik ve ya ek bir rapor istenmesi durumunda yiiklenici firma bu raporlamalan ticretsiz olarak en geg bir ay iginde yapacaktrr Belirlenecekttim k-urumlarrmrzdaki personele, program konusunda e[itim verilmesi ve esitim siiresince kullarulacak ttim doktimanlar fi rma tarafindan kargrlanmahdrr. I0.22 Tekrtik destek verilmesi en geg 24 saat iginde mtidahal edilmeli

7 10.23 Programda yaprlmasr gereken de[igiklikler konusunda sdzlegmede belirljnen stire iginde miidahal edilerek gerekli de[igikliklerin yaprlmasr. Mevzuat gere[i olabilecek her ttirlii de[iqiklikler ile ilgili pro$amda gereken dtizenlemeler gartnamede belirtilen garanti kapsamrnda olup, igbu gartnamede istenen ve olmast gereken yazrhmsal Ozellikler harici kurumca istenebilecek otomasyon drgrndaki 6zel istekler ayflca gdriigmeye tabi tutulacaktrr Otomasyonla ilgili olarak Bakanhlrn yeni uygulamalarr firma tarafindan iicretsiz olarak programa entegr edilerek, Bakanh[rmrzca belirlenen uygulama tarihinden dnce kullanrmahazrhale getirilecektir Safhk Nete Entegrasyon Tamamlanmrg olmah, Veri istendi[inde gdnderilebilmelidir Sa[Ift bilgi otomasyon programr yazftm teknolojisinin son yenilikleri kullamlarak windows ortammda veri tabant geligmiq transactional mimaride olmahdrr. Aynr zananda veritabam lisans sonrnu olmayacak, bu konu ile ilgili tiim yasal sorumluluk ilgili firmaya ait olacaktrr Teklif mektubu ile birlikte Programm ilgili modiillerinde en az ytiz bin ornek kayrt olacak gekilde kurulum cd'si ve kullamm krlavuzu demo olarak verilmelidir Teklif edilen yazrhmtn, tiretici firma tarafindan ihaleden sonra yapacasr tamtrm (DEMO) sonucunda Muayene Komisyonundan yeterlilik almasr gerekir.yeterlilik almayan firma elenir.ihale, demo da yeterlilik alan firmaya verilir 11. DiGER GENEL HUSUSLAR: 1l.l Program win 8 VISTA, WINXP, WIN2000, win98, win95 vb, igletim sistemlerini desteklemelidir istekli firma ek iicret talep etmeksizin sistem planlamasr, gerekebilecek idari diizenlemeler ve donamm segimi gibi konularda damgmanhk hizmeti verebilmelidir Otomasyon sistemi yazfimlannda meydana gelebilecek ve sistemin genel akrgrm durduracak herhangi bir sorun en geg I giin igerisinde giiztilmelidir. ll.4 Yazirm modtiler olmalt, modiiller arasr iligkilerde yaprsalhk gdz iintinde bulundurulmug olmah ve programcr miidahalesi asgari seviyede tutulmahdrr. I1.5 BBSK-BS hizmetin her kademesinde barkod uygulamalanm destekliyor olmakdr. Hastalann ikinci geliglerinde otomatik hasta taruma, ilag girigi, 112 istasyonu dahilinde hizmet veren tiim personelin TC KimlikNumarasr ile sisteme tammlanmasr gibi iglemleri yapabilmelidir. I 1.6 Yaprlan her ttirlii i9 ve iglemlerin kontrolii il Saghk Miidiirliigfl yetkililerince kontrol edilir. Yiiklenici firma gtiniin her saatinde yaprlan kontrollerde do[ru bilgi vermek zorundadrr. ll.7 istekli firmalann teklif dosyalan incelendikten sonra ihaleye katrlan isteklilerin, BBSK-BS otomasyon yazfimlartru ihale komisyonu iiyelerine Demostrasyon yapacak, ihale Komisyonu Teknik $artname kapsamrnda uygulama yazrhmmrn istenilen dzellikleri tagryrp taqrmadr[rru inceleyecektir. Demo sonucunda yetersiz kalan firmalann fiyat unsurlarma bakrlmayacaktrr. Demonstrasyon CD ile Sa[hk Mtidtirliigii Toplantr salonunda ihaleden Sonraki 10 Gtin igerisinde Komisyon Uyelerine sunulacaktr Firma Kurumumuzda gahgtrrmak iizere btinyesinde VTYS konusunda sigortah ve sertifikah en az l(bir) gahgam bulunacak, Ozgegmig ve tecriibelerini belgeleyerekurumlardan aldrlr elitim veya katrhm sertifikalanm, ihaleyi alan istekli kuruma sunacaklardrr iggiler igin yol ve yemek bedeli nakdi olarak ddenece[i, her bir iggiye gelig gidiq yol iicreti ve bir d[iin yemek iicreti olarak ayda 22 giin iizerinden, her bir iggiye 10 TL (ontiirklirasr ) yemek bedeli ve 3 TL (iigtiirklirasr) yol bedeli Odenecek olup ytiklenici firma tarafindan bordroda gdsterilecektir. it Saghk Miidiirliigti yemekhanesinden faydalanmak isteyen iggiler bordroda belirtilen yemek bedelini ddeyerek idarenin belirleyece[i saatlerde yemeklerini yiyebileceklerdir Yi.iklenici firma gahgtrracalr personellerle ilgili olarak agafirda belirtilen belgeleri bir klas6r iginde, her personel igin ayn dizenlenmig dosyalar olmak gartr ile taahhiit baglangrg tarihinden itibaren l0 giin igerisinde idareye vermek zorundadr. Yiiklenici firma, bu ig yerine mahsus olmak

8 tizere ig sigorta numarast alacaktr. ige baglatrlan personelin sigortalan derhal yaprlacak, gahgtrrrlacak personel e-igfun sistemi iizerinden ya da do!rudan I$KUR il / qube mtidtirltiklerinden temin edilecektir S0zlegme stiresince kurumda gahqtrnlacakigi sayrsr ve Ozellikleri agalrdaki tabloda belirtilmigtir. Sdz konusu elemanlar, sdzlegme siiresince firma tarafindan kurumda gahqtrnlacaktrr. (Tablo da sdz konusu gahganlarrn adet ve 0zellikleri Saghk Bakanh[r tarafindan yayrnlanan sayrh genelge istinaden yer almaktadrr) Elemam Donamm. AGILIM l#'h?'jfk,- ;lrisi DURUMU VE GEREKLi Enaz lise mezununetwork, Donarum, destek ve yazilrm-bakrm konusunda leki deneyimini gdsterir belge veya rtifika sahibi olacak riit Asgari cretino/o40 azlasr idareye verilecek belgeler; -NUfus ciizdam fotokopisi (Onlii ve arkah fotokopisi), - Sabrka kayt belgesi (ihale tarihinden sonra ahnmrg), - ikametgdh ilmtihaberi (ihale tarihinden sonra ahnmrg), - iki adet 4x6 vesikahk, renkli fotograf (son altr ay iginde gekilmig), - Diploma fotokopisi (en az lise diplomasr olacak, Noterden tasdikli olacak), - Sigorta ige girig kartlarmt, igyeri sigorta numarasmr ve gahqtracapr personelin ad ve soyadr gdrevlerini belirten listeyi igeren dosya idareye verilecektir. ll.l2 Yiiklenici firma, idarenin haberi ve onayl olmadan iggi grkaramaz Kendi istefii ile iqten aynlmak isteyen iggiden, yiiklenici firma tarafindan kendi iste[i ile aynldrlrna aitimzah beyam ahnarak idareye verileeektir. II.l4 idare, hal ve dawamglan itiban ile kurallara uymadr[rru saptadrlr iggilerin deliqtirilmesini yiikleniciden isteyebilecek ve bu istek yerine getirilecektir. 1 I.15 Firma idarenin haberi ve onayr olmadan personel defigtiremeyecektir Personel kryafeti 657 Devlet Memurlan Kanununda Belirtilen kriterlerde olacaktrr tl.l7 Sdzlegme yiikiiml$liiklerinin yerine getirilmesi srasmda Ytiklenici mallann zamanrnda verilmesini zorlayrcr kogullar ortaya grktr$r takdirde bunu, derhal yazh olarak ve nedenini ve gecikme stiresini de belirtmek suretiyle idare'ye bildjrecektir. idare, bu tiir bir bildirimiafu almaz durum delerlendirmesi yapacak ve uygun gdriirse stiie uzatrmr verecektir istekliler firmasrnda gahgan toplam yazrhm, donarum mtihendisi, tekniker, teknisyen veya di[er teknik personel ve e[itmen sayrlan, bu projede gahgacak elemanlann dzgegmigleri, kimlik bilgileri, alanlanyla ilgili deneyimleri ve e[itim bilgilerini belirtunelidir BBSK-BS yazrltmrrun ve donanrmrrun kullammr ile ilgili dofabilecek mali ve yasal sorumluluklarrn yerine getirilerek kuruma teslim edilmesi tamamen yiikleniciye aittir. 1I.20 Sistem kuruldulunda Yiiklenici, sistem ve veritabam lizerinde en iist diizeyde kullamcrya sahip kullarucmln (Administrator, rooto vb) adrnr ve gifresini gerekti[inde kullamlmak tizere idareye kapah bk zarfla teslim etmelidir. Kullamcr adr ve gifresinde defiigiklik yaprlmasr durumunda yenileri aym gtin kurum idaresine teslim edilmelidir. idare ve ytiklenici bu bilgilerin 3.qahrs, di[erfirmalar, kurumvekuruluglarakargr giivenli[ini sallamaklamuqtereken sorumludur. ll.2i Sagltk Bakanhlr'nca istenen ya da Maliye Bakanh[rnca istenecek olan standardizasyon uygulamalanna (TSIM, QKYS v.b.) adaptasyonu, yiiklenicinin yiikiimltiliikleri arasmdadr. tl.22 Teklif verenler, yapacaklan ihale gahgmalarr ve masraflarla ilgili olarak higbir tazminatve gartname drgr ek iiriin/trizmet sallanmadrkga ek rideme talebinde bulunamazlar.

9 11.23 Ahcr gelen teklifleri deperlendirirken, gerekli g0rdiigi durumlarda teklif sahibi ya da temsilcisini agrklama ve gririigme igin gagrrabilir istekliler teklif dosyalannda yerin- getiremeyecekleri konularr ayn bir baghk altrnda agrkga belirtmeli, tiim maddelere gartnamedeki madde numaralanm belirterek tek tek anlagrlrr g.kita. cevap vermelidir Yazrltmlarrn kullammr ile ilgili dogabilecek mali ve yasal sorumluluklann yerine getirilerek kuruma teslimi tamamen Yiiklenici'va ait olmahdrr istekliler teklif ettikleri uygulama yanhmrrun % l}}uyumlu oldulu Veri Tabam Yonetim Sistemi ve igletim Sistemlerinin ismini ve stiriim(versiyon) bilgilerini bir belge halinde teklifl erinde sunmahdr Sistem kuruldu$unda Yiiklenici, sistem ve veritabam iizerinde en iist diizeyde kullamcrya sahip kullarucrrun (administrator, root, vb) adrnr ve gifresini gerekti[inde kulianrlmak uzire idareye kapah bk zarfla teslim etmelidir. Kullamcr adr ve gifresinde deligiklik yaprlmasr durumunda yenileri aym giin kurum idaresine teslim edilmelidir. Ahcr ve Yiiklenici bu bilgilerin 3.qahrs, difier firmalar, kurum ve kuruluglarakarqr gtivenlilini sa$amaklamtgtereken sorumludur Yiiklenici; sistemin yo[unlulunun az oldu[u saatlerde giinliik, haftahk, ayhk ve yrlhk olarak ttim verilerin yedeklerini yeterli sayrda ve farkh fiziksel ortamlara manuel velveya otomatik olarak almah ve kurumun belirledi[i bir yerde ve kurumdaki teknik-idari bir personelin sorumlulupunda saklanmak i.izere teslim etmelidir Onceden mevcut olan ve sisteme dahil edilebilecek istemci bilgisayarlann, sisteme entegrasyonunu ve ballantrsrm Ytiklenici y apacaktr Kanun, Kanun Hiikmtinde Kararname, Genelge, Ydnerge, Ydnetmelikler, talimatlar, yeni istekler ve de[igiklikler zamanrnda yerine getirilmelidir. Doktiman ve raporlann grktrsr mevzuat ve kullamcr istekleri do$rultusunda diizenlenmelidir. Bu dtizenlemeler t haftayr gegmemelidir Bir Haftayr Gegmesi durumunda gecen her gi.in igin idari $artnamede belirtilen cezaiglem uygulanacaktrr. I 1.32 Sistemde tutulan ttim veriler ve lisans bedeli ddenmiq olan tiim yazfimlann kullanrm hakkr Altct'ya aittir. Stizleqme herhangi bir gekilde sona erdilinde sistem gahgrr vaziyette ve veriler en son haliyle Altct'run istedi[i formatta Y0klenici tarafindan Ahcr'ya teslim edilmelidir. Sistemde tutulmast gereken tiim veriler sdzlegme stiresi sona erdi[inde sisteme kaydedilmig olmah ve sistemden i,iretilebilecek tiim rapor, grktr ve faturalar kusursuz olarak [retilmiq olacaktrr Altct mevcut yaziltmt tiimiiyle ya da krsmen uygulamadan kaldrrrp yeni bir yazfimt uygulamayaalacakolur ise yeni yazrhm gahgrr hale gelene kadar Ytiklenici kendi yazrhmma iicreti kargrh[rnda destek verecektir ig ve iglemlerin ytir0ttilmesi srrasrndaki her ttirlti ulaqrm ve iletiqim giderleri Yiiklenici'ye aittir Bilgi ve belgelerde herhangi bir yanhg veya yamltrcr beyan kanaati olugmasr durumunda gerekli yasal iglemler yaprlarak sdz konusu teklifler delerlendirme drgr brrakrlacaktrr Yazirm ile ilgili lisanslar Ytikleniciya ait olup, bunlar kuruma belgeli bir gekilde sunulmahdr I 1.37 isteklinin BIL-KOD numarasrna sahip olmasr, ortak giriqimlerde ise pilot ortafrn BILKOD numarastna sahip ortak olmasr zanneti mevcuttur Kurumun Web Sayfasr Tasanmr ve Giincellemesi Ytiklenici Firma Tarafindan Yaprlacaktrr. 12. DENETiU r.q.rip VtODuLu: 12.1 Miidiirltigiimtizce denetimlerinin yaprlmasr gereken 12.2 Kurumlara(Halk Salhpr MiidiirliiEti, Devlet Hastanesi, Laboratuar vb.) ait bir tablo olacaktrr.bu tabloya veri giriginin yaprlmasr ve giincellenmesi gifre ile yetkilendirilen personelce yaprlabilecektir.

10 13" celen ciunn EVRAK vronulu: 13.1 Evrak kayrt birimlerinde gahqanlarrn ve evrak atanla, takip iglemlerini yapanlann kullandr[r modiildtir Programa girebilmek igin kullamcr adr ve parclayaihtiyag olacaktrr. I 3.3 Modtiltin kullamcilan gunlardr: Kurumdaki genel evrak birimi gahganlarr Kurumdaki birimlerde evrak kayrt iglemlerini yiiriitenler Birim ydneticileri (evrak bilgilerini sorgulama ve istatistik bilgileri igin) l4.gelen Evrak Defteri igin: l4.l Kayfi No: Yazrnm evrak kayrt defterinde aldrlr sra numarasrdr. Bu numaralar her yeni yrlda tekrar 1'den baglatrlrr" l4.2kayfi Tarihi: Ewakrn deftere kayrt tarihidir Gelen Evrakrn Konusu: Evrakfa belirtilen, yzrnrn tagrdrfr ana fikrin gok krsa dzeti olan konu bdliimii yazilr Gdnderen Makam: Evrakt gdnderen kurum/kurulug ya da kigiyi belirten bdliimdiir" 14.5 Gelen Evrak No: Evrakr gonderen birimin giden evrak defterindeki evrakm kayrt numarasrdrr Gelen Evrak Tarihi: Evrakrn iizerinde yazrh olan evrakrn gdnderim tarihidir Gelen Evrakrn Eki: Evrakrn sahip oldu[u ek sayrsr belirtilir Havale Edilen ya da dafirtrlan birimler: Evrakr alan birim bu yazrgmayr bagka birimlere de g0nderecekse bu krsrmda bu birimler belirtilir. l5.giden Evrak Defteri igin: 15.1 Kayrt No: Yazrmn evrak kayrt defterinde aldr$r sra numarasrdrr. 15.ZKayft Tarihi: Evrakrn deftere kayrt tarihidir. l5.3g0nderilen Yerler: Evraktn gdnderildi$i kurumlann/kuruluglann ya da kiqilerin belirtildigi b0liimdiir Konusu: G0nderilen yazmm tagrdr[r ana fikrin gok krsa 6zeti olan konu bdltimijyaz/rn" 15.5 Eki: Gdnderilen evrakm sahip oldugu ek sayrsr belirtilir ilgili Birim: Eper evrak bagka kurumlkuruluplara gdnderiliyorsa genel evrak birimi tarafindan bu krsma ewakr gdnderen biriminin adtyazh Gdnderim $ekli: Evrakrn ahcryanasrl gdnderildi[i belirtilir. Elden, Posta, APS gibi" 16.ECZANE BiLGi SiSrnVri 16.1 Merkez ve ilgelerde bulunan eczanelerin; 16.2 Adres bilgileri 16.3 Qahgan Bilgileri 16.4lrtibat telefonlan gibi iletigimi ve ulagtrrmayr kolaylaqtrracak verilerin yaziabilece[i bir modtil olacaktrr kontrole tabi regete kayrtlan tutulabilecektir. 17. ODENEK TAKiP MODULU: 17.1 Sa[Ift Bakanhfrmndangelen rideneklerin gdrtilebilecefi bir tablohaztrlanacaktrr Bu tabloda ddene[in harcandr[r kalem otomatik olarak dtigiilecektir Tablonun formatr mtdiirlii[timiizce belirlenecektir. 10

11 IS.AVUKATLrK nizvrnrr,nni sisrnui 1. GELEN EVRAK KAYITLARI 2. ciopn EVRAK KAYITLARI 3. SAVCILIK DOSYALAzu 4, DERDEST DAVALAR 5. DAVA TeTip AJANDASI 6. AR$iv 7. AYLIK MASRAF risrpsi 1. GELEN EVRAK KAYITLARI o SIRA NO o KURUM KAYIT NO r HUKUK BiRiMi KAYIT NO o BELGE TARiHi o EVRAK SAYI NO o KURUM KAYIT TARiHi O HUKUK BiRiMi KAYIT TARiHi o NEREDEN GELDIGI. irigig( CNIEU EVRAKLARIN. 6zr.rl o MUAMELESI TAMTILMASI EKLERIN conuruusi; o YONETIM HIMETLERI o SAGLIK HizMETLERi $ubesi o 112 A.H. $UBE tvtuounrugu o HASTAHAKLAzu o SiViL SAVUNMA. HUKUK MU$AVinriGi ire vepnan YAZr$MALAR. nicpr BIRIMLERLE YAPILAN YAZI$MALAR VERiLEN CEVABIN o SIRA NO o KURUM KAYIT NO O HUKUT EiRiN'Ii KAYIT NO o BELGE TARiHi o EVRAK SAYI NO. irigici ( yaninda BUToN olmalt, o BUToNA BASTLDTGTNDA TARATTp SISTEME ATTIGIMIZ EVRAKLARIN c0nulunsi.; o MUAMELESI o YdNETIM Hirrlprrpni t1.

12 o SAGLTK HIZMETLERI $UBESI o 112 A.H. $UBE trrtuouzu.ucu o HASTAHAKLARI o SiViL SAVI.'NMA ' HUKUK MU$AVinriGi itp y,q.pnan YAZI$MALAR. tiggr BIRIMLERLE varilan vazt;malar NOT: GELEN EVRAKLARI ARAMA BUTANUNDA 0ZNriir,N.q,RAYA.. Nir,UN 1ON. DAVALI H.. Y.. DEDiGiMiznnKAYITLI olan TUM AYNI isilulan c0nulnnilnnnliy qiktr ar,rnanir,vrnr,i. z. cionx EVRAKAyrrLARt o SIRA NO o KURUM KAYIT NO O HUKUK BiRiMi SIRA NO o BELGE TARiHi o EVRAK SAYI NO. cirrigi ypr. irigigi gnnrnoa BUToN olmalr, o BUToNA BASILDTGTNDA CONPPNILEN EVRAKLARIN TARATILIP GORULPEIU\4PSI.). 6zgtt a) MUAMELESI o voneriu giruprrpni o sagrm HrzMETLnni gunrsi o 112 A.FL $UBE rrluounrugu o HASTAHAKLAzu o Sivir SAVUNMA. HUKUr vrugavinrigi irp yapnan vazr$malar. oigbr sininlrbni,e yaprlan vazr$malar 3. DERDES DAVALAR i. tnil nnutnnn (A) HUI(UK DAVALARI, B) CEZADAVALARI) A) HUKUKDAVALARI. ircili KURUMU o MAHKEITIBSI o ESAS NO o l(dtu{r NO o DAVACI d T2

13 . DAVALI. YEREL MAHKEME.KARARI ' KABUL. RED. KISMEN KABUL KISMEN RED. IJST MAHKEME A$AMASI. TEMYiz ndnugu esklpniyor. TEMyiz sonucu * YARGITAy neinb No * YARGITAY ESAS NO * YARGITAY KARARNO * sonuq i. ONAMA ii. BOZMA iii. OUZu-TBREK ONAMA iv. KISMEN ONAMA V. KISMEN BOZMA ' r LEYH o ALEYH. irigigi g.enrnda BUToN olmali, o BUToNA BASTLDTGTNDA GONDERILEN EVRAKLARIN TARATILIP GORULEBILMES i.) O MASRAF LISTESI 0n. 1 TARIH 2 YA]ILAN MASRAFIN QE$iDi TUTARI J TOPLAM: B) CEZA DAVAL/IRI. irciri KURUMU o MAHKEMESI o ESAS NO o l$tu{rno e giravetei o KATILAN. I\IAGOUR 13

14 o SUqTAN ZARAR CONPN o YEREL MAHKEME KARAzu. HAPIS CEZASI. I PARA CEZASI o UST MAHKEME A$AMASI o irinaz. KABUL. RED o TEMYIZ. TEMYIZ OONU$U ebrl,pniyon. TEMYIZ SOXUCU. YARGITAY DAIRESI NO o YARGITAY ESAS NO o YARGITAY KARARNO o SONUCU o ONAMA o BOZMA, o LEYHE o ALEYHE. iligik (vantnda BUToN olmali, o BUToNA BASILDTGINDA GONDERDiGiUiz, GELEN EVRAKLAzu TARATIP c0rulebirunsi.; O \dtr$fu{p LISTESI BUTONU I TARiH YAFILAN MASMFIN QE$iDi TUTARI 2 J TOPLAM: 4 LDAN DAVALAR:. irciri KURUMU o MAHKEMESI o ESAS NO o l(dtu{r NO 14

15 O DAVACI. DAVALI O YEREL MAHKEME KARARI O RED O KABUL O KISMEN KABUL O KISMEN RED O UST MAHKEME A$AMASI o irinnz. KABUL. RED o TEMYIZ ' DANr$TAY DAIRESINO. DANI$TAY ESAS NO. DANI$TAY KARARNO. SONUCU o ONAMA o DUZELTEREK ONAMA o KISMEN ONAMA o KIZMEN BOZMA o KARAR OUZpffUp. RED. KABUL o LEYHE o ALEYHE. irigik yaninda BUToN olmali, o BUToNA BASILDIGINDA GONDERDiGiIvTiz, GELEN EVRAKLARI TARATIP conurngirrunsi.; O MASRAF LISTESI 1 TARIH 2 YAPILAN IVIASRT{IIIN QE$iDi TUTARI J TOPLAM: 3) icra DosYAL,/tRr. irciri KURUMU. irciri icra DAIRESI o ESAS NO o ALACAKLI o BORQLU r TAKIP TALEBI YOLU ilc 15

16 t a a a o o O ILAMLI o ir,q.ustz BORCI.IN spepgi ALACAK/Bon9 uirranr rnrip SoNUCU o rnsinregri o itiraz Boirol. it citi icna MAHKEMESI ant. ESAS NO r l$tu{rno. MAHKEME KARENT o RED o KABUL. YARGITAY A$AMASI o ONAMA o BOZMA AQIKLAMALAR irigici MASRAF BUTONU I TANH YAPILAN MASRAFIN QE$iDi TUTARI 2 J TOPLAM: 4. DAVA TATiP AJANDASI O DURU$MA TANTTTBRIT'II Z CUI.I ONCEDEN HATIRLATILMASI. IHT.a.RNAMELERIN suresi DOLMADAN 1 cr-n ONcB HATIRLATMASI o DAVA GIDERLENI iqin AQIK OLAN AVANSIN SURESI DOLMADAN 3 GCIN ONcp HATIRLATILSIN 5. ARSIV. AR$NLENMI$ DAVALAR o SAVCILIK DOSYLARI anri DoSYLAR. HUKUKDAVALARI. CEZADAVALAR o innn DoSYALAR icne DoSYALAzu BEYAZ KOD DOSYALARI LEHE SONUQLA}IANLAR ALEYHE.SONUQLANANLAR 1,6

17 O AR$IVLENMI$ EVRAKLAR O KURUM IQi YAZI$MALAR O DIGER KURUMLARLA YAPILAN YAZI$MALAR o'^:''ffmffili1*,tl''an YAZI$MALAR. nignr NOT: TISTP NUMARASI DA OLSI-TN QrKTr nresirprir\d a,yr,rx Nr,q.sRAr Lisrn si o TLTNCELI nerr sacugl tr,tuounrucu DAVA cinsrl-pil a YILI MASRAFLARI i. ocak 2015 ii. $UBAT 20rs. o TUNCELI il SAGrrc vruotinrugu b. 2o1s y[r MASRAF LisrprEni i. ocak 20ls ii. $UBAT 201s O TUNCETI OPVTPT HASTANESI i. ocak 2015 ii. $UBAT 2015 o GENEL SEKRETERLIK MASRAF TISTPTERINI TENETIP AY BAZINDA girciseyara DEPOLAMA ig bu Bilgi Sistemleri Teknik gartnamesi 17 sayfadan ibarettir., I Z}ls KoMisYoN BA$KANr trvn Musa POLAT! Ar9.Bilg.Sis. Gle.$b.Mtid. Yimaz L7

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

Sayr t (?? Konu :Teklif. """""""""'Tl'dir' : erinden tekl toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. : lmayan tekl endirme drgr blrakrlacaktrr.

Sayr t (?? Konu :Teklif. 'Tl'dir' : erinden tekl toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. : lmayan tekl endirme drgr blrakrlacaktrr. Sayr t (?? Konu :Teklif T.C. ADANA VALiLiGi Halk Saghfir Miidrirliigii ADANA...t...t2014 TEKLiF FORMU Miidtirli.igiimiizi.in ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktarr ve

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi HAcETTEPE u ru ivrnsiresi airiust ARA$TtRMA pno.lerrni roonoirunsyon einin/ l 06800 Beytr:pe-Ankara (0312)297 61 116 Faks: (0312)297 65 42 :(0312)297 61 33 (0312)297 61 36 E-a$ :www. rcsearch,hacettepe,edu,tr

Detaylı

6,Mon. Sayr r $.11. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU. ...Tl'dir.

6,Mon. Sayr r $.11. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU. ...Tl'dir. T.C. ADANAVALiLiGi Halk Sall{r Mfldiirliilii Sayr r $.11 Konu : Teklif ADANA 6,Mon TEKLiFFORMU Mtidtirlugiimiiziin ihtiyact olan aqa$rda cinsi" miktan ve 0zellikleri belirtilen ( 2 ) kalem Yazrtm Programr

Detaylı

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+ lstem No Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl euzg rexulr lsreme FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet satrn

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jll"l j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jlll j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu T.C. ADANA VALILICi i! ^ -!!. ll )agllk tvluou ugu Sayr:77090304.Satrnalma / I 5 I Konu: Teklif Formu 20 I 05 /20ts TEKLIF FORMU Miidiirltigiimiize bagh Saglk Bilgi Sistemleri $ube Miidiirliifii'niin ihtiyacr

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1 TANIM: Kurumumuzdaki tüm birimlerin verimli hatasız çalışabilmesi,

Detaylı

6{-l. sayr ' Konu : Teklif

6{-l. sayr ' Konu : Teklif T.C. ADANA VAL LiGi Halk Sagltgt MiidUrlii!ii sayr ' 6{-l Konu : Teklif ADANA t5logtzorg TEKLIF FORMU Mtidi.ilijoUmtiztin ihtiyact olan agaorda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen 2 Kalem Mal Alrmr

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI " --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI  --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I T.C. SAGLKBAKANLd Tt]RKiYE KAMU HASTANELER KURUMU AKQAKALE DEVLET H.tsrnNnsi ihale Kodu : 00139 SAY : KONU : Yaklagrk Maliyet Tespiti 28.t0.2015! i r l' l SAYN Hastanemizin ihtiyaglarrndan agaprda cinsi

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

:,.*,J91'F. ..ripon. lnxlip r.'orrntu. ONrlrli NOTLAR: En son teklif kabul tarihi,... L,,,.12013 tarihi mesai saati bitimine kadardrr.

:,.*,J91'F. ..ripon. lnxlip r.'orrntu. ONrlrli NOTLAR: En son teklif kabul tarihi,... L,,,.12013 tarihi mesai saati bitimine kadardrr. T.C. ADANA VALII,IGI ll SaSJrk Mlidiirlii[ii Sayr Konu :,.*,J91'F lnxlip r.'orrntu ADANA..rIpon Miidiirlti$iirriiziinihtiyacrolanaqalrdacinsi,rniktarrvecizellikleribelirtilen Kamu Ihale Kanunun 22.uraddesi

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi Say: 72180796/419 Konu: TOBB BfU-SnnA E$tim Programlan Hk. l;:. r!.r : trr.rt!_!.lic*q.r"nt 1. ; \r::: \,,,..,.-j {]nasi

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

ONpUfi NOTLAR : En son teklif kabul tarihi 03 / 05 / l6 tarih saat 17 : 00'a kadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V.

ONpUfi NOTLAR : En son teklif kabul tarihi 03 / 05 / l6 tarih saat 17 : 00'a kadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V. j,:. 1-l:,4.1I i. tlrr..irt.,t;.i, Say: 161 82509.Sahnalma / Konu: Teklif Fomu ADANA V Il Saghk M r6dt152619 I 140 28 I 04 12016 TEKLIF FO Miidi.irhigiimrize bagl birimlerin ihtiyacr ol belirtilen 2 (

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

/ffi,r. 'flft- Sryl TEKLIF FORMU. onemli NoTl,AR:-En son rektifkabut rarihi1'/1.1_l2o l4 tarihi mesai saari birimine kadardrr.

/ffi,r. 'flft- Sryl TEKLIF FORMU. onemli NoTl,AR:-En son rektifkabut rarihi1'/1.1_l2o l4 tarihi mesai saari birimine kadardrr. Sryl Konu 'flft- : Teklif T.C. ADANA val,ll,lel ll Saglrk Miidiirtfigij TEKLIF FORMU /ffi,r Mitdiirliitilmiiziin ihriyacr olaq ajagrda cinsi, miktafl ve dzellikleri beliriten tfunu llul Kanlnun 22, maddesi

Detaylı

lo"t* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni:

lot* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni: ilahiyat FAKULTESi BURoLARINA AiT GOREV TANIMI PERSONEL BTIROSU 1. Fakiiltemizin akademik ve idari personelinin atama ve emeklilik gibi buna benzer cizliik ielemlerini kanun ti.iziik ve ydnetmelikler gergevesinde

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi ailiwsel ARA$TIRMA pnolrleri roonoirunsyon einiml

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi ailiwsel ARA$TIRMA pnolrleri roonoirunsyon einiml HAcETTEPE u ru ivrnsiresi ailiwsel ARA$TIRMA pnolrleri roonoirunsyon einiml 06800 Bcytcr,c.., r Telefon : (0312)297 61 33 (0312)297 61 36 Faks: Q312)):,t Proje lglem Telefon :( 0312)297 61 33 (0312)2!r,,

Detaylı

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr.

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr. {w irtntvi surec YONETiMi iq conu,crsi Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs ot/t0t20t2 Konu : Siireg Ydnetimi MUDURLUdUNE 2009/4 sayrlr Baqbakanlrk Genelgesir ile duyurulan Birlikte qahtabilirlik Esaslan

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi 1. GEIIEL $ARTLAR 1.1 Teklif edilen cihaz, teknik qartname maddelerine uygun en son model olacaktrr. Teklif veren firma cihazrn marka ve modelini belirtecektir.

Detaylı

,63L : Yaklagrk Maliyet

,63L : Yaklagrk Maliyet Sayr Konu,63L : Yaklagrk Maliyet T.C. ADANA VAL LiGi Hatk SaStrgr Miidiirt0gii YAKLA$IK MAL YETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miid'lrluoumuz'in ihtiyacr olan agagrda cinsi, miktan.ve dzellikleri belirtilen (.1)

Detaylı

(9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii

(9 r ii ii.]g!rk l}ak':llrtii t (9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii T.C. ADANAVALiLiGi Il Salhk Miidiirliilii Sayr:77090304.Satrnalma / \r"t Konu: Teklif Formu t\l tzotc TEKLIF FORMU Miidiirliiliimiize bagll i1 Ambulans Servisi Baqhekimli$i'nin

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur T.C. sadlik BAKANL16I T.IRKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLCE DEVLET HASTANf,Si Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu ; Tcklifc Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihti)'acr olan GULNAZ AKKOYLN icin KvC MALZ

Detaylı

niniui UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve

niniui UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve Agrk ihale usulii ile ihale edilen UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI idari gartnamesi KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve niniui NU (MERKEZ OFiS II BiNASI/ 33t23s620 cict

Detaylı

8t\ 2.Krsrm: YAZICI CIHAZLARI BAKIM ONARIM ISI. 4.Krsrm: olivetti MARKA ForoKopi MAKiNELERi BAKrM onartm isi

8t\ 2.Krsrm: YAZICI CIHAZLARI BAKIM ONARIM ISI. 4.Krsrm: olivetti MARKA ForoKopi MAKiNELERi BAKrM onartm isi Sayr Konu 8t\ 'leklif T.C. Adana Valilifii Halk Sa[hgr M iidiirliigii TEKLiT FORMT ADANA Q\*t/fu-rzor+ MUdurlugumiiziin ihtiyacr olan aqagrda cinsi, rniktarr ve ozellikleri belirtilen l0 krs Kamu lhale

Detaylı

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi.

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi. Marmara lletisim Dergisi, Sayt:7, TemmuT 1994 PROGRAMLAMA DiLLERi Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi itetiqim Fakiiltesi Bilgisayar bilimi bilgi iglemin araglannr ve geli$im stirecini igerir.

Detaylı

Toplam Fivat. Fivat 1 MANTFOLD SET(ANJiOGMFI. Tanrmlayrct Farma ve UBB. S.No Ma! / Hizmet Adt Miktarr Birimi Birim

Toplam Fivat. Fivat 1 MANTFOLD SET(ANJiOGMFI. Tanrmlayrct Farma ve UBB. S.No Ma! / Hizmet Adt Miktarr Birimi Birim T.C. Harran Universitesi Aragtrrma ve Uygulama Hastanesi Srra No: 02729 Konu: Teklif Mektubu iqin Adr: KARDiYoLoJi SERViSi-uelzEIr,tB ALIMI Fiq Kodu : Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Mdzemelerin

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 T.C. ANADoLU trxivnnsirnsi SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 Karar No : I ctinuru: 14- Anadolu ljniversitesi (Eskigehir/Tiirkiye) Miihendislik Mimarhk Faktiltesi Elektrik- Elektronik Mtihendislili Bdltimti

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

Parsel No./Srra No. : 3

Parsel No./Srra No. : 3 Parsel No./Srra No. : 3 c) Ihale (son teklif verme) tarihi d) Ihale (son teklif verme) saati e) ihale komisyonunun toplantr yeri ilan olunur. rina ganrxaurnsi I. GENEL $ARTLAR MADDE I - Kiraya verilecek

Detaylı

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ...3 2. GENEL ŞARTLAR...3 3. SİSTEM STANDARTLARI...4 4. SAN ANAHTARLAMA SİSTEMİ...4

Detaylı

nilci i$lnvr uuuunr,uguntrn c6nnvr,nri:

nilci i$lnvr uuuunr,uguntrn c6nnvr,nri: t--- t! T.C ALA$EHiR BELEDiVE nngxanligi sir,ci i$lnu ltuntinr,ucu GOREV ve qali$ma YONETMELiGI(ie Yiinetmelik) (l n0luu r GENEL TTUXU*TINN Amag, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanrmlar, Kuruluq AMAC: MADDE 1:

Detaylı

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KAHRAMANMARA$ StiTCu in,a.u univnnsirnsi 2015 YL KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 5018 Sayrh Kamu Mali Y0netimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkrnma planlarr ve programlarda yer alan politika

Detaylı

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi.

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi. KURUM BiRiM ISIN ADI TARiH ALIM TURU T.C. SAdLIK BAKANLI6I TURKiYE ilaq VE TIBBI cihaz KURUMU MALZEME IHIZMET ALIMI 06/03t2015 MALZEME ALIMI T,c Sag* BakanlEr KURUMUMUZ TIBBi CiHAZ LABORATUVARLARI IHTiYACI

Detaylı

Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet.

Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet. Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet. I.C. ADANA VALiLiGi Hatk Sagtrfr Miidtirtiigi YAKLA$IK MALiYETE ESAS FORtr,I ADANA... t... t20t3 MUESSESESiNE Mtidiirltiliimiiziin ihtiyacr olan aga$rda cinsi, miktan ve

Detaylı

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri:

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri: 6245 sayrh Harcrrah Kanunu Yurtigi Gegici Gtirev Yollulu Hazrrlama Ktlavuzu 1.GiRi9 Bu krlavuz, 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hukiimlerine gdre diizenlenen yurtigi ge9ici gdrev yolluf,u i$lemlerinin Kamu

Detaylı

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii BUItDUfi DIYABET OKUTU Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii 1.1Giriq I.2Dayanak 1.2.a'Grirev tantmtmrz 1.2.b St. Vincent. Deklarasyonu ve Ulusal Diyabet

Detaylı

TRABZ N. igortasr Kanunu.

TRABZ N. igortasr Kanunu. SAH L GUVENL K K UTANLIGI SAHiL GUVENL K TRABZON GRUP KOMUTANLIGI TRABZ N 1 2 $ubat 201 3 LOJ. :73322146-4000 -?ltt -13/Loj.Sb. KONU : Eczane Sdzlegmeleri DAGITIM HANESiNE YAZtLMT$TrR. il-ci: 5510 Sayrh

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

S:,r.!:;.R.iTO\1 IGNE UQLU

S:,r.!:;.R.iTO\1 IGNE UQLU S:,r.!:;.R.iTO\1 IGNE UQLU..:-i F qaprnda olacali l-lgne ucu 5 nrrl'den fazla qrknrayacak l-t{crrdle bolgesi olacak 4-Fleksibillesi uyburl olacak 5-Katatcr in trcu incelerek sonlanacak 6-KrlavLrz tel gegecek

Detaylı

:'b//fq *ffi " ( /,, / / 't\io"/''o' iglrnnlnni im ir,cili rariunr

:'b//fq *ffi  ( /,, / / 't\io/''o' iglrnnlnni im ir,cili rariunr SERTiTIKALARTN TANZIMi nncigrinilunsi vn vizn nnilnnnsi iglrnnlnni im ir,cili rariunr MADDE-I Tartmsal Yayrm ve Daruqmanhk Hizmetlerinin Diizenlenmesine Dair yonetmelik ve Tanmsal Yayrm ve Danrqmanlft

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 2 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

3. Kigi yatakh tedavi kurumunda yatarak tedavi gdriiyor ise varsa hastanede yattrlrna dair belge yoksa kiginin/ailenin durumu belirtir tutanak

3. Kigi yatakh tedavi kurumunda yatarak tedavi gdriiyor ise varsa hastanede yattrlrna dair belge yoksa kiginin/ailenin durumu belirtir tutanak Ek-1 AiLE HEKiMLiGi uyculatvr,csr performans nndnnr,nnninnrnsi irinqz xbnnxl,nni VE SI]NULMASI GEREKEN EVRAKLAR Aile hekimligi uygulamasurda gahqan personele yaprlacak olan ddemelere ittrazlart delerlendirme

Detaylı

Ttirltriye Yiiksek lhtisas E. A. Hastanesi Strerilizasyon Bilgisayarh Takip ve Doktirnrantasyon Sistemi Teknik $artnamesi

Ttirltriye Yiiksek lhtisas E. A. Hastanesi Strerilizasyon Bilgisayarh Takip ve Doktirnrantasyon Sistemi Teknik $artnamesi Ttirltriye Yiiksek lhtisas E. A. Hastanesi Strerilizasyon Bilgisayarh Takip ve Doktirnrantasyon Sistemi Teknik $artnamesi Genel 6zellikler L Hastanemizin ameliyathane, poliklinik ve servislerde kullanrlan

Detaylı

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sozleqme ve eklerinde kullanrldrfr takdilde aga[rdaki anlamlan

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

rnrnir gnnrn.lvrnsi ciu rz d, ^q.ir rn rn ix 6znu,ixr, nn nnixnogivot o.ri LABoRATUvART sonue x,lngiligi ToRC ve EBv crubu TESTLER an.q.

rnrnir gnnrn.lvrnsi ciu rz d, ^q.ir rn rn ix 6znu,ixr, nn nnixnogivot o.ri LABoRATUvART sonue x,lngiligi ToRC ve EBv crubu TESTLER an.q. T.C. SAGLIK BAKANLIGI runrivn KAMU HAsrANElnni niruici KURUMU KAMU HASTANEInni sirtigi KoNYA il, snrnnrnru,igi KoNyA ngiriu ve ARA$TIRMA HASTANESi v6nnriciligi nnixnogivot o.ri LABoRATUvART sonue x,lngiligi

Detaylı

sayr, 81 z- Konu : Teklif Toplamfiyatyalntz..,... ...Tl,dir TEKTIFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi Halk Sa$rfr MildUrtiifU

sayr, 81 z- Konu : Teklif Toplamfiyatyalntz..,... ...Tl,dir TEKTIFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi Halk Sa$rfr MildUrtiifU T.C. ADANA VALiLiGi Halk Sa$rfr MildUrtiifU sayr, 81 z- Konu : Teklif TEKTIFFORMU Sna No Birim Fiyata Esas i9 Kalemini{ Adr Miktan Birimi Birim Fiyah([L) Toolam Fivatr(Tl) Laboratuvar Bilgi Ydnetim Sistemi

Detaylı

g:t;tt,k utd;til" Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast

g:t;tt,k utd;til Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast lstem No Talep Eden Blrim : 13543: 1413010 : BILGI I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FIRAT urivensiresi xesraruesl DONER SERMAYE lglerue elnlirtl ELAZI6 TEKLIF ISTEME FORMU Frrat Universitesi Hastanesl ihtlyacr

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI. g.ndermenizi, teklifinizde teslimat siiresinin a. ildiilr";;;i;;"4.i,". ( inrivlq LisrESi. Miktan i

T.C. SAGLIK BAKANLIGI. g.ndermenizi, teklifinizde teslimat siiresinin a. ildiilr;;;i;;4.i,. ( inrivlq LisrESi. Miktan i T.C. SAGLIK BAKANLIGI TURKiyE KAMU HASTANELnni ninr,igi BATMAN s6i,cn DEvLET rr.isr,innsi Sayr : B. 10.4.ISM.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Saym: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RONTGEN each sisremi iqin

Detaylı

'rs 2015. BARTIN va,lit igi 20rs yrt,r conrvnn vuxsnlme ve UNVAN onci$irligi sinav il,q.ni

'rs 2015. BARTIN va,lit igi 20rs yrt,r conrvnn vuxsnlme ve UNVAN onci$irligi sinav il,q.ni BARTIN va,lit igi 20rs yrt,r conrvnn vuxsnlme ve UNVAN onci$irligi sinav il,q.ni Bakanh[rmv merkez ve tagra tegkilatrnda bog bulunan unvanh kadrolar igin Bakanh[rmrz ile MEB arasrnda imzalanan protokol

Detaylı

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Evraktn elektronik imzah suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9db25c7a-4db6-42c1-bfc6-3e5e90bdb98b kodu ile erigebilirsiniz Aziziye Mah.Cinnah

Detaylı

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u OKULLARDA cuvnnri onramrn sagranmasr KoRUYUCU vn ONrnyici rnnninrnnin ALTNMAsTNA iri$rin igninrici pnororor,u Haziran 2015 AMAC Madde 1. Bu protokoliin amacr; igiqleri Bakanhlr ve Milli Elitim Bakanltlt

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

4. Dozallama grrrngasr (1 adet)

4. Dozallama grrrngasr (1 adet) 3'LU MEMBRAN FlLrRAsyoN slsteml TEKNIK 9ARTNAMESI (100 Ml Huni Hacimli) ' Membran filtrasyon sistemi a9a!rdaki malzemelerden olugmahdrr, 1. Ugki Paslanmaz Qelik Manifold (1 adet) 2. Vakum Pompasr (1 adet)

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı

74.,% tzot3. il saglk Miidiirltigi

74.,% tzot3. il saglk Miidiirltigi ry T.C. ADANA VALiLiGi il saglk Miidiirltigi li;ii*i13 *#tr{ lt, rilrl}r Sayr : 8.10.4.iSM.001.0800 t satnalmaftd I Konu: Yazrhm Programr Ahmr Teklif Fonnu 74.,% tzot3 TEKLIF FORMU Miidiirlti[iimtiziin

Detaylı

Sunucuda E Posta Filtreleme Serdar KÖYLÜ Gizem Telekomünikasyon Hizmetleri

Sunucuda E Posta Filtreleme Serdar KÖYLÜ Gizem Telekomünikasyon Hizmetleri Sunucuda E Posta Filtreleme Serdar KÖYLÜ Gizem Telekomünikasyon Hizmetleri Nedir SPAM? İstenmeyen Elektronik Postalar mı? Nedir SPAM? Bu cevabı bulabilmek sorunun çözümünün en zor kısmıdır SPAM Adı Nereden

Detaylı

itgi 1a; yazrnrz ve eki "Hafizhga Y<jnelik Ytiz Yatrh Kur'an Kursu Projesi Igbirlifi Protokolli" Vakfimrzca delerlendirilmiq olup ;

itgi 1a; yazrnrz ve eki Hafizhga Y<jnelik Ytiz Yatrh Kur'an Kursu Projesi Igbirlifi Protokolli Vakfimrzca delerlendirilmiq olup ; TURKIYE DIYANET VAKFI GENEL MERKEZI s'y'oizo.pksrb22.4- Kon Glafizhk Proj esi Igbirlifi Protokolii. T.C. DIYANET i greni BA$KANLTGT (ESitim Hizmetleri Genel Mridiirliipiine) ANKARA ii,ci : a) 26.12.2012tarihve

Detaylı

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni sinligi BATMAN sol.ce DEVLET HnstnNssi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan RADYOLOJI BoLUMU iqin MALZEME

Detaylı

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat T.C. SACLIK BAKANLIdI. TURKiYE KAMU HASTANELERi Bllll9l ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4'72'00'20l Konu: Teklife Davet Saytn : Kurumumuzun ihtiyacr olan AMELiyATHANE GENEL cer.uroloji

Detaylı

l' t, (rr) Sayr: 770903M.Satrnatrna I!SS Konu: Yaklattk Maliyet OSrl9rzors YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM GenelToplam:

l' t, (rr) Sayr: 770903M.Satrnatrna I!SS Konu: Yaklattk Maliyet OSrl9rzors YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM GenelToplam: + l' t, J r:r \'.tr& Rrn.!.i, Sayr: 770903M.Satrnatrna I!SS Konu: Yaklattk Maliyet T.C. ADANA VALILIGi ll sagl* Miidtuliigi OSrl9rzors YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM MUESSESEsTNE - Miidnrhignmiize bagd ydnetim

Detaylı

SAYI :... KONU : Yaklagrk Maliyet Tespiti

SAYI :... KONU : Yaklagrk Maliyet Tespiti T.C. SAdLIK BAKANLIdI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI SATINALMA KOMiSYON BASKANLIcI ihal Kodu : 007t9 SAYI :... KONU : Yaklagrk Maliyet Tespiti 25.08.201l sayrn :..,... Hastanemizin ihtiyaglanndan agagrda

Detaylı

{sj. :*'1:o"*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti

{sj. :*'1:o*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti {sj + $rx*r'erlt {* ii}k s$rl*s$ T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800/:satrnalma -tof?- Konu : Yaklagft Maliyet 46. / J.* t2or2 :*'1:o"*l::::tr#,l?H** Miidtirlii[rimiizi.in

Detaylı

L^J) ilq. sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/ VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii

L^J) ilq. sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/ VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii / T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii ilq sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/?.' t:'iiiil',:iii KONU : Kazan Muayene Formu VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) ifci: 14.06.1994tarih

Detaylı

BRANIJL(SARI-MAVi ) GENEL HUKUMLER. Tunceli Halk Sapihfr Miidiirliigii 2013 Yrhna Ait 11 I(alem Trbbi Sarf Malzeme Teknik $artnalmesidir.

BRANIJL(SARI-MAVi ) GENEL HUKUMLER. Tunceli Halk Sapihfr Miidiirliigii 2013 Yrhna Ait 11 I(alem Trbbi Sarf Malzeme Teknik $artnalmesidir. Tunceli Halk Sapihfr Miidiirliigii 2013 Yrhna Ait 11 I(alem Trbbi Sarf Malzeme Teknik $artnalmesidir. GENEL HUKUMLER l-)listedeki malzemelerin ttimtinde 'f.c. Safhk Bakanh[r ruhsatr veya onayr veyahut

Detaylı

i- Kamp Katrhm Talimatr (4 sayfa) 1f6:[sru3 i ns"*n rdrr" Savr :579556851 73 oegnru: A Plam ,5au_e IU( F,..VALiLIGINE (Il Safhk Mridurlugii)

i- Kamp Katrhm Talimatr (4 sayfa) 1f6:[sru3 i ns*n rdrr Savr :579556851 73 oegnru: A Plam ,5au_e IU( F,..VALiLIGINE (Il Safhk Mridurlugii) T.C. SAGLIK BAKANLIGI Yonetim Hizmetleri Genel Miidtirhi[il IGI Ri GENEI- NIUDURLUcU - urr,a.-c6xcnlna E,ciriN,l vt ninr.r,nvn rn'sisr,rni, yarov.q,. TERMAL K-{pLrcALARr islr. inlnesi 06.04.2013 20:36-57955685/813.01.01/16060

Detaylı

GEBZE PLASTiKCiLER ORGANiZE SANAYi BOLGESi. g.olagnx GENEL KURUL TOPLANTISI 2OI3 YILI. FAATiyET RAPoRU

GEBZE PLASTiKCiLER ORGANiZE SANAYi BOLGESi. g.olagnx GENEL KURUL TOPLANTISI 2OI3 YILI. FAATiyET RAPoRU GEBZE PLASTiKCiLER ORGANiZE SANAYi BOLGESi g.olagnx GENEL KURUL TOPLANTISI & 2OI3 YILI FAATiyET RAPoRU GEPOSB 2013 YILI FAALiYET RAPORU im.q.n niniui rn.q.liynt RAPoRU 1- Yapr ruhsatlarr 2013 yr[ igerisinde,

Detaylı

EXCHANGE RAPORLAMA YAZILIMI ESASLARI

EXCHANGE RAPORLAMA YAZILIMI ESASLARI EXCHANGE RAPORLAMA YAZILIMI ESASLARI 1. Genel Özellikler 1.1. Yazılımın tüm arabirimi web tabanlı olmalıdır. 1.2. Yazılımın ayarlarında yapılacak olan tüm işlemler web üzerinden yapılabilmelidir. Web tarayıcı

Detaylı

l- Ba;r'uru dilekgesi

l- Ba;r'uru dilekgesi KAMERA ir,r su altl sdnt'nvi vapacar n'irnaalar.in vsrrilrnoinnryb rrirnnlpn i Gemilerin Teknik Ydnetmeligi kapsamrnda kamera ile su alti scirveyi yapacak firrnalann Ycinetrneligrn 8 inci maddesinin 3

Detaylı

(s,) t"l Ruptiy" Mukin".i ( Z,-bu ) (TL) (TL) .!k.. r.l!.. rzoq

(s,) tl Ruptiy Mukin.i ( Z,-bu ) (TL) (TL) .!k.. r.l!.. rzoq t (s,) i {;.!i.r(.iirk E.ij('::r,i.(i! Sayr : 77090304. Satmalma / $1 ( Konu: Teklif Formu T.C. ADANA VALiLiGi Il Saghk Miidrirltifri.!k.. r.l!.. rzoq TEKLIF FORMU Miidtirliiliimiiz ve Mr.idiirliigiimiize

Detaylı

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname J Dosya Numarast: 151104/- Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt Aga$tda cins ve miktarr yazrh genel cerrahi klinigi lgin 1 Kalem Trbbi sarf malzeme almt,4734 Sayth Kamu lhale Kanununun 22. Maddesi (f)

Detaylı

Fax :4882213066 16 TRANSPORT SWAP KURU. SAYI :... KONU : Yakla5rk Maliyet Tespiti. l eklil-tiirii. (cestrll) I5 OKSiDAZ AYIRACI 50 ADET

Fax :4882213066 16 TRANSPORT SWAP KURU. SAYI :... KONU : Yakla5rk Maliyet Tespiti. l eklil-tiirii. (cestrll) I5 OKSiDAZ AYIRACI 50 ADET C T.C. SAELIK BAKANLIEI Batman Bdlge Devlet Hastanesi Batman B6lge Devlet Hastanesi lhale Kodu : 01364 SAYI :... KONU : Yakla5rk Maliyet Tespiti t5.12.2011 )ayrn :,... - Hastanemizin ibtiyaqlanndan a5afrda

Detaylı

iil ****1",'ffiiuv]#ri,*ri?;H#:i*[";i.::::"" li'"',ffi trlm::f','l:,1i#i',tl;iil:l'it:11"1"'i'ji,l;;;' *;'elerrendirmeve

iil ****1,'ffiiuv]#ri,*ri?;H#:i*[;i.:::: li'',ffi trlm::f','l:,1i#i',tl;iil:l'it:111'i'ji,l;;;' *;'elerrendirmeve T.C. SACLIK BAKANLIeI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B. f 0.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan TROPONiN I, BETA HCC/HCG Ilgilerdiginiz

Detaylı

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c T.C. FIRAT UNiVERSITESi HASTANESi 06NER SERMAYE IsLETME BiRIMI ELAzlG TEKLIF ISTEME FORMU Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KOOROINATORLUGU Ftrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet sattn ahnacaktrr.

Detaylı

LdJ. 2L r l3tzott. ADANAVALILIGI it sagtrt utaiirttigti YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM

LdJ. 2L r l3tzott. ADANAVALILIGI it sagtrt utaiirttigti YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM t LdJ saot& Sagirnt.St Sayr : Konu : 77090304.Satmalna i t\08\ Yaklagrk Maliyet.L. ADANAVALLG it sagtrt utaiirttigti 2L r l3tzott YAKLA$K MALYETE ESAS FORM MUESSESESNE Miidiirliiliimiiz ve Miidiirliiliimiize

Detaylı