6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789"

Transkript

1 6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789 SİSTEM AN6B02B346A manual_tk.indd :35:09

2 OK OK MUTE MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Önlemler Bu ürünü sat n ald n z için teflekkürler. Cihaz düzgün kullanabilmeniz için bu kullan m k lavuzunun tümünü iyice okuyun. K lavuzu okuduktan sonra ileride baflvurmak üzere saklay n. Elektriksel k v lc mlar veya yang n önlemek için kesinlikle bu cihaz, amplifikatörü ve hoparlörleri neme ya da suya maruz b rakmay n. Cihaz sadece negatif flasili bir 12 volt güç kayna na ba lay n. Profesyonel destek almadan elektrik kablosundaki sigortay de ifltirmeyin; uygun olmayan bir sigortay kullanma cihaz n hasar görmesine ve hatta yang na sebep olabilir. Kesinlikle bu cihaz, kullan m n ve güvenli sürüflün etkilenebilece i bir yere monte etmeyin. Sürüfl esnas nda, yasalar n ve kurallar n ihlal edilmesini önlemek ve trafik kazalar riskini azaltmak için ön tarafta arka görüfl kameras d - fl nda, kesinlikle video gösterim fonksiyonunu kullanmay n. Afla daki belirtilerle karfl laflt n zda cihaz derhal kapat n ve yetkili servise veya cihaz sat n ald n z bayiye/distribütöre geri gönderin. (a). Ses gelmedi inde; (b). Görüntü olmad nda; (c). Cihaz n içine su veya di er cisimler girdi inde; (d). Cihazdan duman ç kt nda; (e). Cihazdan koku geldi inde. Güvenli sürüfl için, acil durumlara karfl ses seviyesini güvenli ve konforlu bir düzeye ayarlay n. Bu cihaz n daha aç k ve kolay anlafl labilmesi için, grafik flekiller kullan lm flt r. Ancak, bu flekil cihaz üzerinde bulaca n z gerçek flekil olarak bas lmam flt r. 1 AN6B02B346A manual_tk.indd :35:10

3 Önlemler Uyar stenmeyen sorunlar önlemek için cihaz bu k - lavuzdaki talimatlara göre çal flt r n. KULLANIM LE LG L UYARILAR Bu cihaz bir 1. SINIF LAZER ÜRÜNÜDÜR. Bu kullan m k lavuzunda belirtilenlerin d fl ndaki dü melerin veya ayarlar n kullan m veya ifllemlerin yap lmas tehlikeli düzeyde radyasyona maruza kal nmas na yol açabilir. Kapaklar açmay n ve cihaz kendiniz tamir etmeye kalk flmay n. Servis ifllemini yetkili personele b rak n. ki lazer ürünü Dalga boyu: CD: 780nm DVD: 650nm Lazer gücü: Güvenlik için, tehlikeli lazer radyasyonu yay lmaz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini ve paraziti önlemek için, yaln zca verilen aksesuarlar kullan n. Diskin kullan m ile ilgili uyar 1. Düzensiz flekilli diskleri kullanmay n. 2. Diskin Temizlenmesi Diski içten d fla do ru kuru ve yumuflak bir bezle temizleyin; yaln zca do al deterjan kullan n. 3. Yeni bir disk kullan rken: Yeni disklerin iç ve d fl kenarlar nda baz pürüzler bulunabilir. Bu tip diskler kulland n zda, pürüzleri kurflun veya tükenmez kalemle vs. giderin. Pürüzlü Kenarlar 2 AN6B02B346A manual_tk.indd :35:10

4 çindekiler Önlemler...1 Ön Paneldeki Dü meler...4 Temel fllemler...5 Cihaz n aç lmas /kapat lmas...5 Ses kesme (mute)...5 Ses düzeyinin ayarlanmas...5 Kaynak seçimi...5 El freni çekildi inde...5 Geri giderken...5 Duvar ka d...5 Ana menü...6 Ana Menü...6 Uygulamalar Menüsü...6 Disk fllemleri...7 Diskin Yerlefltirilmesi...7 Diskin Ç kar lmas...7 Diskin Kullan m...7 DVD Oynatma Menüsü...7 CD Çalma...7 Kar fl k Diskin Çal nmas...8 Diskin geçici olarak durdurulmas...8 stenilen parçan n/bölümün seçilmesi...8 Disk çal fl rken h zl ileri /geri alma...8 Tekrarlama...8 Rastgele parça çalma (yaln z CD/VCD/MP3/WMA için)...8 Arama...8 PBC Çalma kontrolü (VCD 2.0 a kadar)..9 DVD konuflma dilinin seçimi...9 VCD konuflma dilinin seçimi...9 DVD altyaz dilinin seçimi...9 DVD bafll n n seçimi...9 Radyo fllemleri...9 Bir radyo frekans band n seçme...10 Manuel arama...10 Otomatik arama...10 Otomatik haf zaya alma...10 Manuel Haf zaya Alma...10 Kay tl kanallar ça rma...10 Yerel kanallar arama...10 Tufl Arama...10 Radyo Veri Sistemi...11 AF fonksiyonu...11 TA (Trafik Anonsu)...11 PTY (Program Tipi)...11 SD/USB fllemleri...12 Bir SD Kart n Kullan lmas...12 USB Belle in Kullan lmas...12 Müzik Çalma...12 Çalma/Duraklatma...12 Önceki/Sonraki parça...12 H zl ileri veya geri alma...12 Sanatç ya göre müzik seçme...12 Albüme göre müzik seçme...12 fiark ad na göre müzik seçme...13 Çalma listeleri...13 Video oynatma...13 Galeri fllemleri...14 Bluetooth fllemleri...15 Arama yapma...15 Kifli arama...15 Ça r Kayd...16 Bluetooth Sesi...16 Bluetooth Ayarlar...16 nternet G APN Ayarlar...17 Wi-Fi Ayarlar...18 Web sitesini ziyaret etme...18 E-posta...18 Di er Modlar...19 Navigasyon fllemleri...19 AUX fllemleri...19 TV fllemleri...19 Dosya Taray c...19 Direksiyon Simidi Dü meleri...19 MCU/MPEG Güncelleme...19 Sistem ayarlar...20 Kablosuz & A lar...20 Ekran...20 Yer & güvenlik...20 Uygulamalar...20 Hesaplar & senk...20 Gizlilik...20 SD kart & saklama cihaz...20 Arama...20 Dil & klavye...20 Ses girifli & ç k fl...20 Eriflebilirlik...20 Tarih & saat...20 Araç Ayar...21 Ses ayar...21 Cihaz Ba lant lar...22 Kablo Ba lant fiemas...24 Ar za giderme...25 Teknik özellikler AN6B02B346A manual_tk.indd :35:10

5 Ön Paneldeki Dü meler Cihaz açmak için [2] dü mesine (7) bas n. 1. Diski ç karma Diski ç kar r (disk tak l iken) 2. MENÜ Ayar tufllar n gösterir. 3. ANA MENÜ Ana kaynak menüsünü gösterir. En son eriflilen modlar n k sayolunu gösterir (uzun süreli bas fl). 4. GER Önceki menüye döner. 5. S f rlama Fabrika ayarlar na döndürür. 7. SD Kart Yuvas 8. USB konnektörü 9. AUX girifl jak 10. Harita Kart Yuvas Cihaz aç kken microsd kart ç karmay n. microsd kart ç kar ld nda standart SD kart ve USB kullan lmayacakt r. 11. Disk Yuvas Diski etiketli taraf yukar bakacak flekilde tak n. 6. GÜÇ/SES > Cihaz açar (basma). > Ses seviyesini ayarlar (döndürme). > Sesi kapat r (cihaz aç kken bas ld nda). > Cihaz kapat ra (uzun süreli bas fl) 4 AN6B02B346A manual_tk.indd :35:10

6 Temel fllemler Cihaz n aç lmas /kapat lmas 1. Cihaz açmak için [2] dü mesine bas n. Cihaz aç ld ktan sonra, herhangi bir ifllem yap lmazsa en son konuma girer. 2. Cihaz aç kken, kapatmak için [2] dü mesine uzun süre bas n. Ses kesme (mute) Sesi kesmek için [2] dü mesine bas n. El freni çekildi inde 1. 'PRK SW kablosu el freni svicine ba lan l rsa, TFT monitörün video ekran sürüfl durumu, sistem ayarlamas ve girifl video kaynaklar taraf ndan kontrol edilecektir. 2. Araç ileri do ru hareket etti i s rada video diski oynat l yorsa, ekranda UYARI mesaj ve bofl ekran görünür. Uyar ekran sürücünün görüntüleri izlemesini önleyecektir. Arka koltuklardaki yolcular normal flekilde izlemeye devam edebilirler. Notlar: [2] dü mesine tekrar bas ld nda veya ses seviyesi ayarland nda ses yeniden aç lacakt r. Ses düzeyinin ayarlanmas Ses düzeyini artt rmak veya azaltmak için [2] dü mesini çevirin. Sesin ayarlanabilir kapsam 0-50 aras ndad r. Kaynak seçimi 1. Ana kaynak menüsünü göstermek için ön paneldeki [[] dü mesine bas n. 2. Disk, Navi, Aux, vs. ilgili moda girmek için istedi iniz simgeye dokunun. Arama yapmak için sola/sa a do ru sürükleyin. Notlar: Haz r olmayan cihazlar seçilemez. stedi iniz kaynak seçildi inde kaynak de iflimini durdurmal ve birkaç saniye beklemelisiniz; cihaz otomatik olarak seçmifl oldu unuz kaynak moduna girecektir. Geri giderken Arka görüfl kameras ba l ise, araç geri gitti inde cihaz otomatik olarak KAMERA kayna na de iflecektir. Geri gitme ifllemi tamamland ktan sonra cihaz eski çal flma moduna dönecektir. Duvar ka d 1. Ana menüdeki bofl alana uzun süre bas n. 2. Alt menüden [Wallpaper] (Duvar ka d ) ö esini seçin. 3. [Gallery]: Galeriyi ziyaret etmek için. [Live wallpapers]: Animasyonlu duvar ka tlar n göstermek için. Arama yapmak için yukar /afla do ru sürükleyin. [Wallpapers]: Cihazda saklanm fl duvar ka tlar n göstermek için. Arama yapmak için sola/sa a do ru sürükleyin. 4. Göz atmak istedi iniz flekli seçin ve seçiminizi onaylamak için [Set wallpaper] ö esine dokunun. 5 AN6B02B346A manual_tk.indd :35:11

7 Ana menü Ana menü Ana kaynak menüsüne girmek için ön paneldeki [[] dü mesine bas n. 1. Arama modunu seçmek için. 2. Ekrandaki tufl tak m ile arama içeriklerini girmek için. Numara tufl tak m n göstermek için [123] tufluna ve karakter tufl tak m n göstermek için [ABC] Aramay bafllatmak için [Go] tufluna dokunun. 3. Mobil cihaz bilgilerini göstermek için bas l tutun ve afla do ru sürükleyin. 4. Kablosuz ba lant sinyali ve zaman göstergesi 5. Web taray c s na eriflim 6. Uygulama listesini gösterme 7. Ayarlama menüsüne girme 8. Araç AV sistemi kaynak çubu u Çubu un ortas na dokunup bas l tutun ve daha fazla simgeyi göstermek için sola/sa a sürükleyin. lgili moda girmek için istedi iniz simgeye dokunun. Uygulamalar Menüsü Uygulama menüsüne girmek için [ dokunun. ] tufluna Liste menüsünde, arama yapmak için yukar /afla do ru sürükleyin. Masaüstüne bir k sayol eklemek için bir simgeye dokunun ve 2 saniyeden daha uzun süre bas l tutun. K sayolu silmek için, tutarak geri dönüflüm kutusuna sürükleyin. Ç kmak için tufluna dokunun. 6 AN6B02B346A manual_tk.indd :35:11

8 Disk fllemleri Diskin Yerlefltirilmesi Yuvaya bir disk yerlefltirin ve cihaz otomatik olarak disk moduna de iflecektir. Not: Baflka bir disk takmadan önce cihazda disk olup olmad n kontrol edin. Bir disk tak ld nda cihaz o anda aktif olan kaynaktan ç kacak ve DVD moduna girecektir. Afla daki formata sahip diskler desteklenecektir: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD- RW, DVD + RW. Diskin Ç kar lmas Diski ç karmak için ön paneldeki î dü mesine bas n. Notlar: Diski ç kard ktan sonra cihaz otomatik olarak di er moda dönecektir. E er d flar ç kan disk 10 saniye içinde al nmazsa, kazayla meydana gelebilecek hasarlar önlemek disk yeniden içeri çekilecektir. Diskin Kullan m Bir disk tak ld nda ekranda Loading... (Yükleniyor...) yaz s görünür. Kar fl k dosyal MP3/ WMA veya disk için, okuma süresi 1 dakikay geçebilir. 5. Sonraki bölüm H zl ileri alma (uzun bas fl) 6. Arama menüsüne girmek için 7. Tekrarlama 8. Sonraki sayfay göstermek için 9. DVD bafll n göstermek için 10.Konuflma dilini seçme 11.A-B tekrarlama 12.Altyaz dilini seçme 13.Önceki sayfay görüntülemek için CD Çalma Disk yuvas na bir CD yerlefltirin ve cihaz CD yi okuyacakt r. Baz CD lerde, çalmak için Müzik/Video/Foto raf seçmeniz gerekir. DVD Oynatma Menüsü Oynatma s ras nda, kontrol tufllar n göstermek için ekrana dokunun (sol üst köfle hariç). 1. fllem durumu çubu u 2. Ses kesme (mute) 3. Önceki bölüm H zl geri alma (uzun bas fl) 4. Oynatma/Duraklatma 7 1. Tekrarlama 2. Kar fl k çalma 3. K sayol menüsünü görüntüleme 4. Dosya listesini gösterme 5. fllem durumu çubu u 6. Ses kesme (mute) 7. Önceki parça H zl geri alma (uzun bas fl) 8. Oynatma/Duraklatma 9. Sonraki parça H zl ileri alma (uzun bas fl) 10. Arama moduna girme AN6B02B346A manual_tk.indd :35:11

9 Disk fllemleri Kar fl k Diskin Çal nmas Kar fl k bir disk takt n zda cihaz diski okuyacak ve dosya listesini gösterecektir. Baz disklerde, çalmak için Müzik/Video/Foto raf seçmeniz gerekir. Müzik listesini göstermek için Video listesini göstermek için Foto raf listesini göstermek için lerlemek için listeyi yukar /afla do ru sürükleyin. Görmek için bir dosya ad na dokunun. Bir görüntüye bakarken, kontrol tufllar n göstermek için ekrana dokunun (sol üst köfle hariç). stenilen parçan n/bölümün seçilmesi Önceki veya sonraki bölüme/parçaya atlamak için À veya à Disk çal fl rken h zl ileri /geri alma Çal flan diski h zl ileri veya geri almak için À veya à tuflunu bas l tutun. H zl ileri veya geri alma ifllemi s ras nda ses kesilecektir. Tekrarlama Disk çal fl rken, tekrarlama modunu seçmek için ekrandaki Bu özellik fabrikada kapal olarak ayarlanm flt r. Notlar: Tekrarlama fonksiyonunu seçmezseniz, bütün disk veya BAfiLIK bitti inde sistem duracakt r. Herhangi bir ifllem yap lmazsa, 5 dakika sonra cihaz standby (bekleme) moduna girecektir. Rastgele parça çalma (yaln z CD/VCD/MP3/WMA için) 1. Önceki görüntü 2. Görüntülere otomatik/manuel olarak göz atma 3. Sonraki görüntü 4. Zoom 5. Döndürme 6. Duvar ka d olarak kaydetme * Video/Müzik yürütme ifadesi DVD/CD yürütme ifllemini belirtir. Diskin geçici olarak durdurulmas 1. Çal flan diski duraklatmak için â Ses kesilecektir. 2. Diski yeniden bafllatmak için û tufluna bir kez daha bas n. Bütün flark lar rastgele s rayla çalabilirsiniz. 1. Disk çal fl rken, rastgele çalma modunu seçmek için ekrandaki veya 2. Normal çalmak ifllemini seçmek için bu tufla tekrar bas n. Arama 1. Arama menüsünü görüntülemek için ekran n alt taraf ndaki 2. Arama tipini Parça, Bafll k ve Zaman aras ndan seçmek için 3. Tufl tak m ile numaralar girin ve onaylamak için 4. Girilen bir numaray silmek için tufluna bas n. 5. Tüm numaralar silmek için 6. Ç kmak için 8 AN6B02B346A manual_tk.indd :35:12

10 Disk fllemleri PBC Çalma kontrolü (VCD 2.0 a kadar) PBC fonksiyonlu bir VCD takarsan z, ifllem otomatik olarak ilk parçadan bafllar. PBC menüsünü görüntülemek için ifllem çubu- u üzerindeki [ PBC ] tufluna bas n ve istedi iniz parçay seçmek için üzerine dokunun. Radyo fllemleri Radyo moduna girmek için ana menüdeki [Radio] (Radyo) ö esini seçin. DVD konuflma dilinin seçimi DVD nin birden çok konuflma dili varsa, dinlemek istedi iniz konuflma dilini seçmek için VCD konuflma dilinin seçimi Dinleyece iniz ses kanal n (L, R, Stereo) seçmek için DVD altyaz dilinin seçimi DVD nin farkl altyaz dilleri varsa, altyaz dilini seçmek için 1. Mevcut frekans band 2. Haf zadaki kanallar Haf zadaki bir kanal dinlemek için P1~P6 tufllar na bas n. 3. Favori kanallar Kay tl favori bir kanal dinlemek için ekran n ortas ndaki bir frekansa dokunun. 4. Geriye do ru arama Otomatik geriye do ru arama. (uzun süreli basma) 5. leri do ru arama Otomatik ileri do ru arama. (uzun süreli basma) 6. Frekans band n de ifltirme 7. Mevcut frekans 8. Kanallar manuel olarak haf zaya alma 9. Ses kesme (mute) 10. Daha fazla kontrol tuflunu gösterme DVD bafll n n seçimi Bafll k veya bölüm listesini görüntülemek için tufluna bas n ve çalmak için istedi iniz bafll a dokunun. 11. Ayarlama menüsünü görüntüleme 12. RDS bilgisini görüntüleme 13. Kanallar otomatik arama ve haf zaya alma 14. Frekans girerek kanala gitme 15. Kay tl kanal listesi 16. Alt taraftaki tufllar gizleme 9 AN6B02B346A manual_tk.indd :35:12

11 Radyo fllemleri Bir radyo frekans band n seçme FM1, FM2, FM3, AM1 ve AM2 aras ndan bir radyo frekans band n seçmek için tufluna bas n. Manuel arama Manuel arama s ras nda frekans ad m ad m de- iflecektir. Daha yüksek/daha düflük frekansl bir kanal ayarlamak için ifllem çubu undaki veya Otomatik arama Daha yüksek/daha düflük frekansl bir kanal aramak için ifllem çubu undaki veya tuflunu 2 saniyeden daha uzun süre bas l tutun. Aramay durdurmak için, yukar daki ifllemi tekrarlay n veya radyo fonksiyonlar olan di er tufllara bas n. Not: Bir kanal bulundu u arama durur ve kanal çalar. Otomatik haf zaya alma Sadece güçlü sinyalli kanallar alg lanacak ve haf zaya al nacakt r. Otomatik kanal aramay bafllatmak için, ifllem çubu u üzerindeki Otomatik haf zaya almay durdurmak için, radyo fonksiyonlar olan di er tufllara bas n. Not: Otomatik haf zaya alma iflleminden sonra önceki kay tl kanallar silinecektir. Kay tl kanallar ça rma Yöntem 1: Haf zadaki bir kanal dinlemek için ekrandaki P1~P6 tufllar na bas n. Favori bir kanal dinlemek için ekran n ortas ndaki frekansa dokunun. Yöntem 2: 1. Kay tl kanal listesini göstermek için ifllem çubu undaki Favori kanal listesini göstermek için [Favorite List] 2. Dinlemek için listedeki bir kanala dokunun. 3. Ç kmak için Yerel kanallar arama YEREL kanal arama özelli i devrede iken, sadece güçlü sinyalli radyo kanallar al nabilecektir. YEREL kanal arama özelli ini açmak için, ifllem çubu undaki tufluna ve daha sonra Local (Yerel) veya DX ö esini seçmek için [Sensitivity] Not: Yerel kanal arama modu aç ld nda al nabilen radyo kanal say s azalacakt r. Tufl Arama Tufl arama menüsünü göstermek için ifllem çubu undaki Frekans girmek için tufl tak m na dokunun ve do rudan kanala gitmek için Manuel Haf zaya Alma 1. Arad n z bir radyo kanal alg land nda, kanal kay t listesini görüntülemek için ifllem çubu u üzerindeki Favori kanal kay t listesini göstermek için [Favorite List] 2. Listedeki bir ö eyi seçmek için dokunun ve mevcut kanal haf zaya almak için [Confirm] 3. Ç kmak için tufluna ba- Girilen bir numaray silmek için bas n. Tüm numaralar silmek için s n. tufluna 10 AN6B02B346A manual_tk.indd :35:12

12 Radyo fllemleri Radyo Veri Sistemi Bu cihaz n, Radyo Veri Sistemi verilerini yay nlayan yay n kanallar n destekleyen bir dahili Radyo Veri Sistemi bulunur. Radyo Veri Sistemi fonksiyonunu kullan rken, daima radyoyu FM moduna ayarlay n. RDS fonksiyonunu kapatmak için, ifllem çubu- undaki tufluna ve daha sonra ON (Aç k) veya OFF (Kapal ) ö esini seçmek için [RDS] tufluna art arda bas n. TA fonksiyonunu kapatmak için, ifllem çubu undaki tufluna ve daha sonra ON (Aç k) veya OFF (Kapal ) ö esini seçmek için [TA] tufluna art arda bas n. TA ON: TA göstergesi yanar ve cihaz, bir trafik anonsu yay nlan ncaya kadar TA standby moduna ayarlan r. TA OFF: TA göstergesi griye döner ve TA standby modu iptal edilir. TA ses seviyesini ayarlamak için, [TA VOL] tufluna bas n, ard ndan [+] veya [-] tufluna basarak ses seviyesini ayarlay n. PTY (Program Tipi) Bu fonksiyon, seçilen program tipinin yay n n dinlemenizi sa lar. AF fonksiyonu AF fonksiyonu, optimum yay n muhafaza etmek için ayn a daki farkl bir frekansa geçifl yapar. AF fonksiyonunu kapatmak için, ifllem çubu undaki tufluna ve daha sonra ON (Aç k) veya OFF (Kapal ) ö esini seçmek için [AF] tufluna art arda bas n. AF ON: AF göstergesi yanar ve AF fonksiyonu devreye girer. AF OFF: AF göstergesi griye döner ve AF fonksiyonu kapan r. PTY nin Seçilmesi PTY tipini seçmek için, ifllem çubu undaki tufluna ve daha sonra PTY listesini seçmek için [PTY] Ard ndan, aramaya bafllamak diyalog kutusundaki istedi iniz tipi seçin. TA (Trafik Anonsu) TA standby modunda bir trafik anonsunun yay - n bafllad nda bu yay n dinleyebilmeniz için, fonksiyon modundan ba ms z olarak trafik anonsu yay n birinci öncellikli olarak al n r. Trafik program (TP) otomatik ayarlama özelli i de bulunur. * Bu fonksiyon, sadece ekranda TP görünürken kullan labilir. TP göründü ünde, al nan Radyo Veri Sistemi yay n kanal n n trafik anonsu programlar oldu u anlam na gelmektedir. 11 AN6B02B346A manual_tk.indd :35:12

13 SD/USB fllemleri Bir SD Kart n Kullan lmas 1. Kart yuvas kapa n aç n, ilgili yuvaya bir SD kart tak n ve cihaz dosyalar otomatik olarak yükleyecektir. Çalmak için Müzik/Video/Foto raf seçmeniz gerekir. 2. Kart ç karmak için, kart n hasar görmesini önlemek için ilk önce baflka bir kaynak seçmeniz gerekir; kart hafif bast r n ve d flar itildikten sonra kart ç kar n. USB Belle in Kullan lmas 1. USB belle i, araç müzik sisteminin montaj s ras nda ön gö se veya torpido gözüne yerlefltirmifl oldu unuz USB kablosuna ba lay n. USB belle i takt n zca cihaz dosyalar otomatik olarak okuyacakt r. Çalmak için Müzik/Video/Foto raf seçmeniz gerekir. 2. USB belle i ç karmak için, USB belle in hasar görmesini önlemek için ilk önce baflka bir kaynak seçmelisiniz. Müzik Çalma Uygulamalar menüsünde [Music] (Müzik) ö esini seçin ve cihaz mobil saklama ayg tlar ndaki tüm müzikleri gösterecektir. 7. Çalma listesini görüntüleme 8. Kar fl k çalma 9. Tekrarlama 10. fllem durumu çubu u 11. Önceki parça H zl geri alma (uzun bas fl) 12. Oynatma/Duraklatma 13. Sonraki parça H zl ileri alma (uzun bas fl) Çalma/Duraklatma Çalma s ras nda, diski duraklatmak için [â] tufluna bas n ve ses kesilecektir. Diski bafllatmak için [û] Önceki/Sonraki parça Önceki veya sonraki parçaya gitmek için À veya à H zl ileri veya geri alma H zl ileri/geri almak için À veya à tuflunu bas l tutun. 1. Dosyalar sanatç ya göre listeleme Sanatç albümünü geniflletmek üzere dokunun. fiark listesini göstermek için bir albüme dokunun. 2. Dosyalar albüme göre listeleme fiark listesini göstermek için dokunun. 3. Dosyalar flark ya göre listeleme 4. Çalma listenizi görüntüleme 5. Çalma menüsünü görüntüleme 6. Liste penceresi Arama yapmak için yukar /afla do ru sürükleyin. Kontrol alt menüsünü görüntülemek için dokunun ve bas l tutun. Sanatç ya Göre Müzik Seçme 1. Ekran n üst taraf ndaki [Artists] (Sanatç lar) 2. Listede görünen bir sanatç ya dokunun. 3. Çalmak için bir flark seçin. Albüme Göre Müzik Seçme 1. Ekran n üst taraf ndaki [Albums] (Albümler) 2. Listede görünen bir albüme dokunun. 3. Çalmak için bir flark seçin. 12 AN6B02B346A manual_tk.indd :35:13

14 SD/USB fllemleri fiark Ad na Göre Müzik Seçme 1. Ekran n üst taraf ndaki [Songs] (fiark lar) tufluna bas n. 2. Çalmak için bir flark seçin. Çalma listeleri Çalma listesine bir flark ekleme 1. Bir flark ya uzun süre bas n ve [Add to playlist] (Çalma listesine ekle) ö esini seçin. 2. fiark y mevcut veya yeni [New] bir çalma listesine ekleyin. [New] (Yeni) ö esini seçerseniz, çalma listesi için bir isim girmeniz gerekir. Çalma listesindeki bir flark y silme 1. [Playlists] tufluna bas n ve ekrandaki bir çalma listesi ad seçin. 2. Bir flark ad na uzun süre bas n. 2. [Remove from playlist] (Çalma listesinden sil) ö esini seçin. Video oynatma Uygulamalar menüsünde [Video] ö esini seçin ve cihaz, saklama ayg tlar ndaki tüm video dosyalar n gösterecektir. Oynatma s ras nda, kontrol tufllar n göstermek için ekrana dokunun (sol üst köfle hariç). 5. H zl geri alma 6. Oynatma/Duraklatma 7. H zl ileri alma tuflu 8. Sonraki bölüm Notlar: Kullanmad n z zaman USB bellekleri cihazdan ay r n. Cihaza do rudan ba lanan ayg t d flar do ru ç k nt yapaca ndan ve tehlikeli olabilece inden USB müzik çalar /USB belle i ba larken bir opsiyonel kablo kullan n. zinsiz ürünler kullanmay n. 1. Geri 2. Klasör/dosta listesi Arama yapmak için yukar /afla do ru sürükleyin Erimek için dokunun 3. fllem durumu çubu u 4. Önceki bölüm AN6B02B346A manual_tk.indd :35:13

15 SD/USB fllemleri Galeri fllemleri Galeriyi ziyaret etmek için uygulamalar menüsündeki [Gallery] ö esini seçin. Foto raf listesini göstermek için bir galeriyi seçin. Göz atmak için seçin. Kontrol tufllar n görüntülemek için foto rafa dokunun. 1. Galeri menüsüne dönme 2. Mevcut albüm listesine dönme 3. Mevcut foto raf numaras /toplam foto raf say s 4. Foto raflara otomatik olarak göz atma 5. Ayar tufllar n görüntüleme 6. Zoom 7. Foto raf Bluetooth/Facebook/Gmail ile paylaflma 8. Foto raf silme 9. Daha fazla ayar tuflunu görüntüleme Details: Foto raf bilgilerini görüntüler. Setas: Foto raf arka plan görüntüsü olarak kaydeder. Crop: Foto raf keser. Küçültmek için çerçevenin kenar ndan tutun ve hareket ettirmek için iç taraf n sürükleyin. Rotate Left/Rotate Right: Foto raf saat yönünde/saatin tersi yönünde döndürür. 14 AN6B02B346A manual_tk.indd :35:13

16 Bluetooth fllemleri Bluetooth, arac n z n dahili müzik sistemini kablosuz cep telefonu veya müzik handsfree iletiflimi için kullanman z sa lar. Baz Bluetooth cep telefonlar n n ses özellikleri vard r ve baz tafl - nabilir müzik çalarlar Bluetooth özelli ini desteklemektedirler. Bu sistem, bir Bluetooth müzik cihaz nda kay tl müzik verilerini çalabilir. Bluetooth fonksiyonlu araç müzik sistemi telefon numaralar n, arayan numaralar, aranan numaralar, cevaps z ça r lar, gelen ça r lar, giden ça r lar alabilecek ve müzik çalabilecektir. Notlar: Bluetooth handsfree fonksiyonunun mikrofonunu, klima hava ç k fl gibi rüzgar n geçifl yolu üzerine yerlefltirmeyin. Bu durum ar zaya yol açabilir. Do rudan günefl fl alt na yerlefltirilirse, yüksek s cakl k bozulma ile sonuçlanabilecek distorsiyona ve renk solmas na neden olabilir. Bu sistem, baz Bluetooth müzik çalarlarla asla veya düzgün bir flekilde çal flmayacakt r. Cihaz, tüm cep telefonlar yla çal flmay garanti etmez. Müzik çalma sesi, telefon görüflmesi s ras nda ayalarlanan ses seviyesine ayarlanacakt r. Telefon görüflmesi s ras nda çok yüksek ses seviyesinin ayarlanmas sorunlara yol açabilir. Bluetooth moduna girmek için ana menüdeki [Bluetooth] tufluna dokunun. Arama yapma Numaray arama 1. Arama menüsüne girmek için tufluna bas n. 2. Ekrandaki rakaml tufllarla numaralar girin. Bir numaray silmek için Tüm numaralar silmek için tufluna bas n. * + girmek için [~] tufluna uzun süre bas n. 3. Arama yapmak için 4. Aramay sonland rmak için 5. Son aranan numaray yeniden aramak için Bir ça r y cevaplama tufluna basarak gelen bir ça r y cevaplayabilirsiniz. Gelen ça r y reddetmek için Ba lant kesme Efllefltirilmifl bir cihaz ay rmak için tufluna, daha sonra listede, cep telefonunun yan ndaki tufluna bas n ve ard ndan cihaz silin. Kifli arama tufluna bas n ve diyalog kutusuna bafl harfleri girin. 1. [Settings] tufluna dokunun. Bluetooth un yan ndaki tuflu gri görünürse, fonksiyonu açmak için bu tufla bas n. 2. Cep telefonunuzun Bluetooth fonksiyonunu aç n. 3. Cep telefonunuzdaki yeni Bluetooth cihazlar - n aray n. Cep telefonundaki eflleflme listesinden model numaras n seçin ve flifreyi girin (Varsay lan flifre: 0000) Eflleflme baflar yla yap ld ktan sonra bluetooth simgesi yanar. Arama tipini seçmek için AN6B02B346A manual_tk.indd :35:14

17 Bluetooth fllemleri Ça r Kayd tufluna basarak Ça r Kayd na eriflin. Önceki parça Çalma/Duraklatma Sonraki parça Bluetooth Ayarlar Bluetooth ayar menüsünü görüntülemek için Daha sonra Aranan/Cevaps z/al nan ça r lar görmek için alt taraftaki tufla bas n. Al nan Aranan Cevaps z Bluetooth Sesi Ses yay n nedir? Ses yay n, ses verilerinin sabit ve kesintisiz bir flekilde ifllenecek flekilde aktar lmas n sa layan bir tekniktir. Kullan c lar, müzi i harici müzik çalarlar ndan araç müzik sistemlerine kablosuz olarak aktarabilir ve araç hoparlörlerinden parçalar dinleyebilirler. Sunulan kablosuz ses aktarma vericisiyle ilgili daha fazla bilgi için en yak n yetkili servise baflvurun. simgesi yeflile döndü ünde, fonksiyon aç kt r. simgesi griye döndü ünde, fonksiyon kapal d r. ΩD KKAT Çalan flark da gürültüye veya seste sorunlara yol açabilece inden ses yay n s ras nda ba l cep telefonunuzu kullanmaktan kaç n n. Cep telefonuna ba l oldu u için, telefon görüflmesi sonland r ld ktan sonra ses yay n devam edebilir ya da etmeyebilir. Cep telefonunuzda müzik çalmak için 16 AN6B02B346A manual_tk.indd :35:14

18 nternet 3G APN Ayarlar Kullan c, internete eriflmek için APN ayar n yapmal d r. 1. 3G modülünü yerlefltirin. 2. Ayarlama arayüzüne girmek için ana menüdeki [ ] ö esini seçin. Tufl tak m n görüntülemek için diyalog kutusuna dokunun ve istedi iniz ad girin. 3. Kablosuz & a ayarlar menüsüne girmek için [Wireless & networks] ö esini t klay n. Belirlenecek operatöre göre APN (örne in, China Unicom: 3gnet) 4. Mobil a ayarlar menüsüne girmek için [Mobile network] ö esini t klay n. Cihaz, MCC ve MNC yi belirlemek için 3G modülünüzü alg layacakt r. 5. [Access Point Names] (Eriflim noktas adlar ) ö esini t klay n. 6. Ön paneldeki [MENU] tufluna bas n, ard ndan [New APN] (Yeni APN) ö esini t klay n. 8. Daha sonra [MENU] tufluna bas n ve [Save] tuflunu t klay n. 7. Afla daki seçenekleri ayarlaman z gerekir: Ad, APN, MCC, MNC. 9. APN yi (China unicom) seçin ve 3G simgesi araç çubu unun sa üst köflesinde görünür AN6B02B346A manual_tk.indd :35:15

19 nternet Wi-Fi Ayarlar Kullan c, internete eriflmek için Wi-Fi ayar n yapmal d r. 1. Ayarlama arayüzüne girmek için ana menüdeki [ ] ö esini seçin. * Bütün kablosuz yönlendiriciler bu cihaz ile uyumlu olmayabilir. Web sitesini ziyaret etme nternete girmek için sistem ayarlama menüsünde kablosuz ba lant y & a ayarlaman z gerekir. 2. Kablosuz & a ayarlar menüsüne girmek için [Wireless & networks] ö esini t klay n. 3. Wi-Fi ayarlar menüsüne girmek için [Wi-Fi settings] ö esini t klay n. Web sitesine göz atmak için ana menüdeki [ ] ö esini seçin. Tufl tak m n görüntülemek için ekran n üst taraf ndaki diyalog kutusuna dokunun. Web sitesi adresini girin ve ziyaret etmek için [Go] tufluna bas n. lerlemek için web sayfas n sürükleyin. E-posta Uygulama menüsünde [ ] veya baflka bir posta yaz l m n seçin. [Wi-Fi] nin sa taraf ndaki simgesi gri ise, açmak için 4. Listede bir kablosuz yönlendirici seçin. E er yönlendiricinin ad listede yoksa, [Add Wi-Fi network] (Wi-Fi a ekle) ö esine dokunun. Gerekirse, flifreyi girin. lk önce bir hesap oluflturman z gerekir. E-posta adresinizi ve flifrenizi girin. Daha sonra, cihaz üzerinden E-postalar n z gönderebilir/alabilirsiniz. 18 AN6B02B346A manual_tk.indd :35:15

20 Di er Modlar Navigasyon fllemleri Cihaz ile seyahat etmek için, Navigasyon moduna girmek üzere ana menüdeki [Navi] ö esini seçin. Daha sonra, dokunmatik ekran ile ilerleyin. Direksiyon Simidi Dü meleri SWC ayarlama menüsüne girmek için ana menüdeki [SWC] ö esini seçin. 1. Opsiyonel fonksiyonlar görüntülemek için bir tuflun sa taraf ndaki AUX fllemleri Ön harici cihaz görmek ana menüde [AUX IN 1] ö esini ve arka harici cihaza girmek için ise [AUX IN 2] ö esini seçin. 2. Seçmek için bir simgeyi çift t klay n. 3. stedi iniz tüm tufllar seçtikten sonra, ekrandaki ipuçlar n izleyerek direksiyonunuzdaki dü melere bas n. TV fllemleri TV moduna girmek için ana menüdeki [TV] ö esini seçin. fllem tufllar n görüntülemek için ekran n ortas - na dokunun. Dosya Taray c Sd kart ndaki dosyalar ve klasörleri görmek için uygulama menüsündeki [File Explorer] (Dosya taray c ) ö esini seçin. USB dosyalar ve klasörleri "external_usb" isimli bir klasörün içinde bulunur. Uygulamalar kurabilir ve dosyalar /klasörleri düzenleyebilirsiniz. 4. S f rlamak için, tufluna bas n, daha sonra ö esini seçin. MCU/MPEG Güncelleme 1. MCU/MPEG güncelleme dosyalar bulunan bir USB yerlefltirin. 2. Cihaz dosyalar yükleyecek ve güncelleme moduna girecektir. 3. Ekrandaki ipuçlar n izleyerek ifllemleri yap n Cihaz güncellemeden sonra yeniden bafllat lacakt r. AN6B02B346A manual_tk.indd :35:16

21 Sistem ayarlar Ayarlama moduna girmek için ana menüdeki [ ] ö esini seçin. Seçenekler aras nda arama yapmak için yukar /afla do ru sürükleyin. SD card & device storage (SD kart & saklama cihaz ) SD kart ve USB cihaz bilgilerine göz atmak için. Search (Arama) Web veya telefon arama modunu ayarlamak için. Wireless & networks (Kablosuz & a lar) Kablosuz ba lant konfigürasyonunu ayarlamak için; Wi-Fi, VPN, 3G a gibi. * 3G APN ayarlar için nternet k sm na bak n. Display (Ekran) Ekran parlakl n ve pencere animasyonlar n ayarlamak için. Location & security (Yer & güvenlik) A güvenli ini ayarlamak için. Applications (Uygulamalar) Uygulama kurulumunu, yönetimini ve geliflimini ayarlamak için. Language & keyboard (Dil & klavye) OSD dilini ve klavye tipini ayarlamak veya kullan c sözlü ünü belirlemek için. Bir kelime eklemek için, paneldeki [MENU] dü mesine bas n. Voice input & output (Ses girifli & ç k fl ) Girifl ve ç k fl sesini ayarlamak için. Accessibility (Eriflebilirlik) Uygulamalarla ilgili eriflilebilirli i ayarlamak için. Bir ekran okuyucu indirmeniz ve bir hesap oluflturman z gerekir. Date & time (Tarih & saat) Tarihi ve saati ayarlamak için zaman dilimini, tarih format n ve saat format n seçin. Accounts & sync (Hesaplar & senk) Hesaplar ayarlamak ve senkronize etmek için. Privacy (Gizlilik) Backup and restore (Yedekleme ve geri alma) Ayarlar n z ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedekleyebilirsiniz. Ve gerekti inde bunlar geri alabilirsiniz. Factory data reset (Fabrika ayarlar na dönme) Cihazdaki tüm verileri siler AN6B02B346A manual_tk.indd :35:16

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu çindekiler 7 HDS Gen2 Dokunmatik ekran ve tufllar 8 HDS Gen2 Dokunmatik girifl ekran 9 Temel ifllemler 9 Güç tuflu 9 lk çal flt rma 9 Dokunmatik ekran n kullan lmas 10

Detaylı

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Kullan c K lavuzu W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okudu unuzdan emin olun. Kullan c K lavuzu nu (CD) ileride baflvurmak üzere eriflilir

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Radyo / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Kullanma ve Montaj k lavuzu http://www.blaupunkt.com 2 Lütfen aç n z 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 13 3 KULLANIM ELEMANLARI

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Kullan m K lavuzu Simrad AP24 Otomatik pilot Türkçe Sw.1.2 www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka 1 Kullan m Otomatik pilot çok faydal bir seyir yard mc s d r

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Kullanım Kılavuzu X-9000N

Kullanım Kılavuzu X-9000N Kullanım Kılavuzu X-9000N DVD/VCD/CD/MP3/MP4/SD/USB PLAYER FM/MW TUNER TV, GPS & Bluetooth Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen bu işletim talimatlarını tümüyle okuyun,

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER 1 2 3 4 5 6 7 8 G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER PCARP/ PEARP/PLARP/PSARP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MOELLER PCARPA(#)(2) PCARP60A(#)(2) PCARP7A(#)(2) PCARP00A(#)(2) PCARP25A(#)(2) PCARP40A(#)(2) PCARPKA PCARP60KA PCARP7KA PCARP00KA PCARP25KA PCARP40KA

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833 TD2220 LCD EKRANI Kullan c K lavuzu Model No. VS14833 TCO Bilgisi Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified label.

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2987 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1940 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II Yazarlar Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 1, 7) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı