6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789"

Transkript

1 6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789 SİSTEM AN6B02B346A manual_tk.indd :35:09

2 OK OK MUTE MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Önlemler Bu ürünü sat n ald n z için teflekkürler. Cihaz düzgün kullanabilmeniz için bu kullan m k lavuzunun tümünü iyice okuyun. K lavuzu okuduktan sonra ileride baflvurmak üzere saklay n. Elektriksel k v lc mlar veya yang n önlemek için kesinlikle bu cihaz, amplifikatörü ve hoparlörleri neme ya da suya maruz b rakmay n. Cihaz sadece negatif flasili bir 12 volt güç kayna na ba lay n. Profesyonel destek almadan elektrik kablosundaki sigortay de ifltirmeyin; uygun olmayan bir sigortay kullanma cihaz n hasar görmesine ve hatta yang na sebep olabilir. Kesinlikle bu cihaz, kullan m n ve güvenli sürüflün etkilenebilece i bir yere monte etmeyin. Sürüfl esnas nda, yasalar n ve kurallar n ihlal edilmesini önlemek ve trafik kazalar riskini azaltmak için ön tarafta arka görüfl kameras d - fl nda, kesinlikle video gösterim fonksiyonunu kullanmay n. Afla daki belirtilerle karfl laflt n zda cihaz derhal kapat n ve yetkili servise veya cihaz sat n ald n z bayiye/distribütöre geri gönderin. (a). Ses gelmedi inde; (b). Görüntü olmad nda; (c). Cihaz n içine su veya di er cisimler girdi inde; (d). Cihazdan duman ç kt nda; (e). Cihazdan koku geldi inde. Güvenli sürüfl için, acil durumlara karfl ses seviyesini güvenli ve konforlu bir düzeye ayarlay n. Bu cihaz n daha aç k ve kolay anlafl labilmesi için, grafik flekiller kullan lm flt r. Ancak, bu flekil cihaz üzerinde bulaca n z gerçek flekil olarak bas lmam flt r. 1 AN6B02B346A manual_tk.indd :35:10

3 Önlemler Uyar stenmeyen sorunlar önlemek için cihaz bu k - lavuzdaki talimatlara göre çal flt r n. KULLANIM LE LG L UYARILAR Bu cihaz bir 1. SINIF LAZER ÜRÜNÜDÜR. Bu kullan m k lavuzunda belirtilenlerin d fl ndaki dü melerin veya ayarlar n kullan m veya ifllemlerin yap lmas tehlikeli düzeyde radyasyona maruza kal nmas na yol açabilir. Kapaklar açmay n ve cihaz kendiniz tamir etmeye kalk flmay n. Servis ifllemini yetkili personele b rak n. ki lazer ürünü Dalga boyu: CD: 780nm DVD: 650nm Lazer gücü: Güvenlik için, tehlikeli lazer radyasyonu yay lmaz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini ve paraziti önlemek için, yaln zca verilen aksesuarlar kullan n. Diskin kullan m ile ilgili uyar 1. Düzensiz flekilli diskleri kullanmay n. 2. Diskin Temizlenmesi Diski içten d fla do ru kuru ve yumuflak bir bezle temizleyin; yaln zca do al deterjan kullan n. 3. Yeni bir disk kullan rken: Yeni disklerin iç ve d fl kenarlar nda baz pürüzler bulunabilir. Bu tip diskler kulland n zda, pürüzleri kurflun veya tükenmez kalemle vs. giderin. Pürüzlü Kenarlar 2 AN6B02B346A manual_tk.indd :35:10

4 çindekiler Önlemler...1 Ön Paneldeki Dü meler...4 Temel fllemler...5 Cihaz n aç lmas /kapat lmas...5 Ses kesme (mute)...5 Ses düzeyinin ayarlanmas...5 Kaynak seçimi...5 El freni çekildi inde...5 Geri giderken...5 Duvar ka d...5 Ana menü...6 Ana Menü...6 Uygulamalar Menüsü...6 Disk fllemleri...7 Diskin Yerlefltirilmesi...7 Diskin Ç kar lmas...7 Diskin Kullan m...7 DVD Oynatma Menüsü...7 CD Çalma...7 Kar fl k Diskin Çal nmas...8 Diskin geçici olarak durdurulmas...8 stenilen parçan n/bölümün seçilmesi...8 Disk çal fl rken h zl ileri /geri alma...8 Tekrarlama...8 Rastgele parça çalma (yaln z CD/VCD/MP3/WMA için)...8 Arama...8 PBC Çalma kontrolü (VCD 2.0 a kadar)..9 DVD konuflma dilinin seçimi...9 VCD konuflma dilinin seçimi...9 DVD altyaz dilinin seçimi...9 DVD bafll n n seçimi...9 Radyo fllemleri...9 Bir radyo frekans band n seçme...10 Manuel arama...10 Otomatik arama...10 Otomatik haf zaya alma...10 Manuel Haf zaya Alma...10 Kay tl kanallar ça rma...10 Yerel kanallar arama...10 Tufl Arama...10 Radyo Veri Sistemi...11 AF fonksiyonu...11 TA (Trafik Anonsu)...11 PTY (Program Tipi)...11 SD/USB fllemleri...12 Bir SD Kart n Kullan lmas...12 USB Belle in Kullan lmas...12 Müzik Çalma...12 Çalma/Duraklatma...12 Önceki/Sonraki parça...12 H zl ileri veya geri alma...12 Sanatç ya göre müzik seçme...12 Albüme göre müzik seçme...12 fiark ad na göre müzik seçme...13 Çalma listeleri...13 Video oynatma...13 Galeri fllemleri...14 Bluetooth fllemleri...15 Arama yapma...15 Kifli arama...15 Ça r Kayd...16 Bluetooth Sesi...16 Bluetooth Ayarlar...16 nternet G APN Ayarlar...17 Wi-Fi Ayarlar...18 Web sitesini ziyaret etme...18 E-posta...18 Di er Modlar...19 Navigasyon fllemleri...19 AUX fllemleri...19 TV fllemleri...19 Dosya Taray c...19 Direksiyon Simidi Dü meleri...19 MCU/MPEG Güncelleme...19 Sistem ayarlar...20 Kablosuz & A lar...20 Ekran...20 Yer & güvenlik...20 Uygulamalar...20 Hesaplar & senk...20 Gizlilik...20 SD kart & saklama cihaz...20 Arama...20 Dil & klavye...20 Ses girifli & ç k fl...20 Eriflebilirlik...20 Tarih & saat...20 Araç Ayar...21 Ses ayar...21 Cihaz Ba lant lar...22 Kablo Ba lant fiemas...24 Ar za giderme...25 Teknik özellikler AN6B02B346A manual_tk.indd :35:10

5 Ön Paneldeki Dü meler Cihaz açmak için [2] dü mesine (7) bas n. 1. Diski ç karma Diski ç kar r (disk tak l iken) 2. MENÜ Ayar tufllar n gösterir. 3. ANA MENÜ Ana kaynak menüsünü gösterir. En son eriflilen modlar n k sayolunu gösterir (uzun süreli bas fl). 4. GER Önceki menüye döner. 5. S f rlama Fabrika ayarlar na döndürür. 7. SD Kart Yuvas 8. USB konnektörü 9. AUX girifl jak 10. Harita Kart Yuvas Cihaz aç kken microsd kart ç karmay n. microsd kart ç kar ld nda standart SD kart ve USB kullan lmayacakt r. 11. Disk Yuvas Diski etiketli taraf yukar bakacak flekilde tak n. 6. GÜÇ/SES > Cihaz açar (basma). > Ses seviyesini ayarlar (döndürme). > Sesi kapat r (cihaz aç kken bas ld nda). > Cihaz kapat ra (uzun süreli bas fl) 4 AN6B02B346A manual_tk.indd :35:10

6 Temel fllemler Cihaz n aç lmas /kapat lmas 1. Cihaz açmak için [2] dü mesine bas n. Cihaz aç ld ktan sonra, herhangi bir ifllem yap lmazsa en son konuma girer. 2. Cihaz aç kken, kapatmak için [2] dü mesine uzun süre bas n. Ses kesme (mute) Sesi kesmek için [2] dü mesine bas n. El freni çekildi inde 1. 'PRK SW kablosu el freni svicine ba lan l rsa, TFT monitörün video ekran sürüfl durumu, sistem ayarlamas ve girifl video kaynaklar taraf ndan kontrol edilecektir. 2. Araç ileri do ru hareket etti i s rada video diski oynat l yorsa, ekranda UYARI mesaj ve bofl ekran görünür. Uyar ekran sürücünün görüntüleri izlemesini önleyecektir. Arka koltuklardaki yolcular normal flekilde izlemeye devam edebilirler. Notlar: [2] dü mesine tekrar bas ld nda veya ses seviyesi ayarland nda ses yeniden aç lacakt r. Ses düzeyinin ayarlanmas Ses düzeyini artt rmak veya azaltmak için [2] dü mesini çevirin. Sesin ayarlanabilir kapsam 0-50 aras ndad r. Kaynak seçimi 1. Ana kaynak menüsünü göstermek için ön paneldeki [[] dü mesine bas n. 2. Disk, Navi, Aux, vs. ilgili moda girmek için istedi iniz simgeye dokunun. Arama yapmak için sola/sa a do ru sürükleyin. Notlar: Haz r olmayan cihazlar seçilemez. stedi iniz kaynak seçildi inde kaynak de iflimini durdurmal ve birkaç saniye beklemelisiniz; cihaz otomatik olarak seçmifl oldu unuz kaynak moduna girecektir. Geri giderken Arka görüfl kameras ba l ise, araç geri gitti inde cihaz otomatik olarak KAMERA kayna na de iflecektir. Geri gitme ifllemi tamamland ktan sonra cihaz eski çal flma moduna dönecektir. Duvar ka d 1. Ana menüdeki bofl alana uzun süre bas n. 2. Alt menüden [Wallpaper] (Duvar ka d ) ö esini seçin. 3. [Gallery]: Galeriyi ziyaret etmek için. [Live wallpapers]: Animasyonlu duvar ka tlar n göstermek için. Arama yapmak için yukar /afla do ru sürükleyin. [Wallpapers]: Cihazda saklanm fl duvar ka tlar n göstermek için. Arama yapmak için sola/sa a do ru sürükleyin. 4. Göz atmak istedi iniz flekli seçin ve seçiminizi onaylamak için [Set wallpaper] ö esine dokunun. 5 AN6B02B346A manual_tk.indd :35:11

7 Ana menü Ana menü Ana kaynak menüsüne girmek için ön paneldeki [[] dü mesine bas n. 1. Arama modunu seçmek için. 2. Ekrandaki tufl tak m ile arama içeriklerini girmek için. Numara tufl tak m n göstermek için [123] tufluna ve karakter tufl tak m n göstermek için [ABC] Aramay bafllatmak için [Go] tufluna dokunun. 3. Mobil cihaz bilgilerini göstermek için bas l tutun ve afla do ru sürükleyin. 4. Kablosuz ba lant sinyali ve zaman göstergesi 5. Web taray c s na eriflim 6. Uygulama listesini gösterme 7. Ayarlama menüsüne girme 8. Araç AV sistemi kaynak çubu u Çubu un ortas na dokunup bas l tutun ve daha fazla simgeyi göstermek için sola/sa a sürükleyin. lgili moda girmek için istedi iniz simgeye dokunun. Uygulamalar Menüsü Uygulama menüsüne girmek için [ dokunun. ] tufluna Liste menüsünde, arama yapmak için yukar /afla do ru sürükleyin. Masaüstüne bir k sayol eklemek için bir simgeye dokunun ve 2 saniyeden daha uzun süre bas l tutun. K sayolu silmek için, tutarak geri dönüflüm kutusuna sürükleyin. Ç kmak için tufluna dokunun. 6 AN6B02B346A manual_tk.indd :35:11

8 Disk fllemleri Diskin Yerlefltirilmesi Yuvaya bir disk yerlefltirin ve cihaz otomatik olarak disk moduna de iflecektir. Not: Baflka bir disk takmadan önce cihazda disk olup olmad n kontrol edin. Bir disk tak ld nda cihaz o anda aktif olan kaynaktan ç kacak ve DVD moduna girecektir. Afla daki formata sahip diskler desteklenecektir: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD- RW, DVD + RW. Diskin Ç kar lmas Diski ç karmak için ön paneldeki î dü mesine bas n. Notlar: Diski ç kard ktan sonra cihaz otomatik olarak di er moda dönecektir. E er d flar ç kan disk 10 saniye içinde al nmazsa, kazayla meydana gelebilecek hasarlar önlemek disk yeniden içeri çekilecektir. Diskin Kullan m Bir disk tak ld nda ekranda Loading... (Yükleniyor...) yaz s görünür. Kar fl k dosyal MP3/ WMA veya disk için, okuma süresi 1 dakikay geçebilir. 5. Sonraki bölüm H zl ileri alma (uzun bas fl) 6. Arama menüsüne girmek için 7. Tekrarlama 8. Sonraki sayfay göstermek için 9. DVD bafll n göstermek için 10.Konuflma dilini seçme 11.A-B tekrarlama 12.Altyaz dilini seçme 13.Önceki sayfay görüntülemek için CD Çalma Disk yuvas na bir CD yerlefltirin ve cihaz CD yi okuyacakt r. Baz CD lerde, çalmak için Müzik/Video/Foto raf seçmeniz gerekir. DVD Oynatma Menüsü Oynatma s ras nda, kontrol tufllar n göstermek için ekrana dokunun (sol üst köfle hariç). 1. fllem durumu çubu u 2. Ses kesme (mute) 3. Önceki bölüm H zl geri alma (uzun bas fl) 4. Oynatma/Duraklatma 7 1. Tekrarlama 2. Kar fl k çalma 3. K sayol menüsünü görüntüleme 4. Dosya listesini gösterme 5. fllem durumu çubu u 6. Ses kesme (mute) 7. Önceki parça H zl geri alma (uzun bas fl) 8. Oynatma/Duraklatma 9. Sonraki parça H zl ileri alma (uzun bas fl) 10. Arama moduna girme AN6B02B346A manual_tk.indd :35:11

9 Disk fllemleri Kar fl k Diskin Çal nmas Kar fl k bir disk takt n zda cihaz diski okuyacak ve dosya listesini gösterecektir. Baz disklerde, çalmak için Müzik/Video/Foto raf seçmeniz gerekir. Müzik listesini göstermek için Video listesini göstermek için Foto raf listesini göstermek için lerlemek için listeyi yukar /afla do ru sürükleyin. Görmek için bir dosya ad na dokunun. Bir görüntüye bakarken, kontrol tufllar n göstermek için ekrana dokunun (sol üst köfle hariç). stenilen parçan n/bölümün seçilmesi Önceki veya sonraki bölüme/parçaya atlamak için À veya à Disk çal fl rken h zl ileri /geri alma Çal flan diski h zl ileri veya geri almak için À veya à tuflunu bas l tutun. H zl ileri veya geri alma ifllemi s ras nda ses kesilecektir. Tekrarlama Disk çal fl rken, tekrarlama modunu seçmek için ekrandaki Bu özellik fabrikada kapal olarak ayarlanm flt r. Notlar: Tekrarlama fonksiyonunu seçmezseniz, bütün disk veya BAfiLIK bitti inde sistem duracakt r. Herhangi bir ifllem yap lmazsa, 5 dakika sonra cihaz standby (bekleme) moduna girecektir. Rastgele parça çalma (yaln z CD/VCD/MP3/WMA için) 1. Önceki görüntü 2. Görüntülere otomatik/manuel olarak göz atma 3. Sonraki görüntü 4. Zoom 5. Döndürme 6. Duvar ka d olarak kaydetme * Video/Müzik yürütme ifadesi DVD/CD yürütme ifllemini belirtir. Diskin geçici olarak durdurulmas 1. Çal flan diski duraklatmak için â Ses kesilecektir. 2. Diski yeniden bafllatmak için û tufluna bir kez daha bas n. Bütün flark lar rastgele s rayla çalabilirsiniz. 1. Disk çal fl rken, rastgele çalma modunu seçmek için ekrandaki veya 2. Normal çalmak ifllemini seçmek için bu tufla tekrar bas n. Arama 1. Arama menüsünü görüntülemek için ekran n alt taraf ndaki 2. Arama tipini Parça, Bafll k ve Zaman aras ndan seçmek için 3. Tufl tak m ile numaralar girin ve onaylamak için 4. Girilen bir numaray silmek için tufluna bas n. 5. Tüm numaralar silmek için 6. Ç kmak için 8 AN6B02B346A manual_tk.indd :35:12

10 Disk fllemleri PBC Çalma kontrolü (VCD 2.0 a kadar) PBC fonksiyonlu bir VCD takarsan z, ifllem otomatik olarak ilk parçadan bafllar. PBC menüsünü görüntülemek için ifllem çubu- u üzerindeki [ PBC ] tufluna bas n ve istedi iniz parçay seçmek için üzerine dokunun. Radyo fllemleri Radyo moduna girmek için ana menüdeki [Radio] (Radyo) ö esini seçin. DVD konuflma dilinin seçimi DVD nin birden çok konuflma dili varsa, dinlemek istedi iniz konuflma dilini seçmek için VCD konuflma dilinin seçimi Dinleyece iniz ses kanal n (L, R, Stereo) seçmek için DVD altyaz dilinin seçimi DVD nin farkl altyaz dilleri varsa, altyaz dilini seçmek için 1. Mevcut frekans band 2. Haf zadaki kanallar Haf zadaki bir kanal dinlemek için P1~P6 tufllar na bas n. 3. Favori kanallar Kay tl favori bir kanal dinlemek için ekran n ortas ndaki bir frekansa dokunun. 4. Geriye do ru arama Otomatik geriye do ru arama. (uzun süreli basma) 5. leri do ru arama Otomatik ileri do ru arama. (uzun süreli basma) 6. Frekans band n de ifltirme 7. Mevcut frekans 8. Kanallar manuel olarak haf zaya alma 9. Ses kesme (mute) 10. Daha fazla kontrol tuflunu gösterme DVD bafll n n seçimi Bafll k veya bölüm listesini görüntülemek için tufluna bas n ve çalmak için istedi iniz bafll a dokunun. 11. Ayarlama menüsünü görüntüleme 12. RDS bilgisini görüntüleme 13. Kanallar otomatik arama ve haf zaya alma 14. Frekans girerek kanala gitme 15. Kay tl kanal listesi 16. Alt taraftaki tufllar gizleme 9 AN6B02B346A manual_tk.indd :35:12

11 Radyo fllemleri Bir radyo frekans band n seçme FM1, FM2, FM3, AM1 ve AM2 aras ndan bir radyo frekans band n seçmek için tufluna bas n. Manuel arama Manuel arama s ras nda frekans ad m ad m de- iflecektir. Daha yüksek/daha düflük frekansl bir kanal ayarlamak için ifllem çubu undaki veya Otomatik arama Daha yüksek/daha düflük frekansl bir kanal aramak için ifllem çubu undaki veya tuflunu 2 saniyeden daha uzun süre bas l tutun. Aramay durdurmak için, yukar daki ifllemi tekrarlay n veya radyo fonksiyonlar olan di er tufllara bas n. Not: Bir kanal bulundu u arama durur ve kanal çalar. Otomatik haf zaya alma Sadece güçlü sinyalli kanallar alg lanacak ve haf zaya al nacakt r. Otomatik kanal aramay bafllatmak için, ifllem çubu u üzerindeki Otomatik haf zaya almay durdurmak için, radyo fonksiyonlar olan di er tufllara bas n. Not: Otomatik haf zaya alma iflleminden sonra önceki kay tl kanallar silinecektir. Kay tl kanallar ça rma Yöntem 1: Haf zadaki bir kanal dinlemek için ekrandaki P1~P6 tufllar na bas n. Favori bir kanal dinlemek için ekran n ortas ndaki frekansa dokunun. Yöntem 2: 1. Kay tl kanal listesini göstermek için ifllem çubu undaki Favori kanal listesini göstermek için [Favorite List] 2. Dinlemek için listedeki bir kanala dokunun. 3. Ç kmak için Yerel kanallar arama YEREL kanal arama özelli i devrede iken, sadece güçlü sinyalli radyo kanallar al nabilecektir. YEREL kanal arama özelli ini açmak için, ifllem çubu undaki tufluna ve daha sonra Local (Yerel) veya DX ö esini seçmek için [Sensitivity] Not: Yerel kanal arama modu aç ld nda al nabilen radyo kanal say s azalacakt r. Tufl Arama Tufl arama menüsünü göstermek için ifllem çubu undaki Frekans girmek için tufl tak m na dokunun ve do rudan kanala gitmek için Manuel Haf zaya Alma 1. Arad n z bir radyo kanal alg land nda, kanal kay t listesini görüntülemek için ifllem çubu u üzerindeki Favori kanal kay t listesini göstermek için [Favorite List] 2. Listedeki bir ö eyi seçmek için dokunun ve mevcut kanal haf zaya almak için [Confirm] 3. Ç kmak için tufluna ba- Girilen bir numaray silmek için bas n. Tüm numaralar silmek için s n. tufluna 10 AN6B02B346A manual_tk.indd :35:12

12 Radyo fllemleri Radyo Veri Sistemi Bu cihaz n, Radyo Veri Sistemi verilerini yay nlayan yay n kanallar n destekleyen bir dahili Radyo Veri Sistemi bulunur. Radyo Veri Sistemi fonksiyonunu kullan rken, daima radyoyu FM moduna ayarlay n. RDS fonksiyonunu kapatmak için, ifllem çubu- undaki tufluna ve daha sonra ON (Aç k) veya OFF (Kapal ) ö esini seçmek için [RDS] tufluna art arda bas n. TA fonksiyonunu kapatmak için, ifllem çubu undaki tufluna ve daha sonra ON (Aç k) veya OFF (Kapal ) ö esini seçmek için [TA] tufluna art arda bas n. TA ON: TA göstergesi yanar ve cihaz, bir trafik anonsu yay nlan ncaya kadar TA standby moduna ayarlan r. TA OFF: TA göstergesi griye döner ve TA standby modu iptal edilir. TA ses seviyesini ayarlamak için, [TA VOL] tufluna bas n, ard ndan [+] veya [-] tufluna basarak ses seviyesini ayarlay n. PTY (Program Tipi) Bu fonksiyon, seçilen program tipinin yay n n dinlemenizi sa lar. AF fonksiyonu AF fonksiyonu, optimum yay n muhafaza etmek için ayn a daki farkl bir frekansa geçifl yapar. AF fonksiyonunu kapatmak için, ifllem çubu undaki tufluna ve daha sonra ON (Aç k) veya OFF (Kapal ) ö esini seçmek için [AF] tufluna art arda bas n. AF ON: AF göstergesi yanar ve AF fonksiyonu devreye girer. AF OFF: AF göstergesi griye döner ve AF fonksiyonu kapan r. PTY nin Seçilmesi PTY tipini seçmek için, ifllem çubu undaki tufluna ve daha sonra PTY listesini seçmek için [PTY] Ard ndan, aramaya bafllamak diyalog kutusundaki istedi iniz tipi seçin. TA (Trafik Anonsu) TA standby modunda bir trafik anonsunun yay - n bafllad nda bu yay n dinleyebilmeniz için, fonksiyon modundan ba ms z olarak trafik anonsu yay n birinci öncellikli olarak al n r. Trafik program (TP) otomatik ayarlama özelli i de bulunur. * Bu fonksiyon, sadece ekranda TP görünürken kullan labilir. TP göründü ünde, al nan Radyo Veri Sistemi yay n kanal n n trafik anonsu programlar oldu u anlam na gelmektedir. 11 AN6B02B346A manual_tk.indd :35:12

13 SD/USB fllemleri Bir SD Kart n Kullan lmas 1. Kart yuvas kapa n aç n, ilgili yuvaya bir SD kart tak n ve cihaz dosyalar otomatik olarak yükleyecektir. Çalmak için Müzik/Video/Foto raf seçmeniz gerekir. 2. Kart ç karmak için, kart n hasar görmesini önlemek için ilk önce baflka bir kaynak seçmeniz gerekir; kart hafif bast r n ve d flar itildikten sonra kart ç kar n. USB Belle in Kullan lmas 1. USB belle i, araç müzik sisteminin montaj s ras nda ön gö se veya torpido gözüne yerlefltirmifl oldu unuz USB kablosuna ba lay n. USB belle i takt n zca cihaz dosyalar otomatik olarak okuyacakt r. Çalmak için Müzik/Video/Foto raf seçmeniz gerekir. 2. USB belle i ç karmak için, USB belle in hasar görmesini önlemek için ilk önce baflka bir kaynak seçmelisiniz. Müzik Çalma Uygulamalar menüsünde [Music] (Müzik) ö esini seçin ve cihaz mobil saklama ayg tlar ndaki tüm müzikleri gösterecektir. 7. Çalma listesini görüntüleme 8. Kar fl k çalma 9. Tekrarlama 10. fllem durumu çubu u 11. Önceki parça H zl geri alma (uzun bas fl) 12. Oynatma/Duraklatma 13. Sonraki parça H zl ileri alma (uzun bas fl) Çalma/Duraklatma Çalma s ras nda, diski duraklatmak için [â] tufluna bas n ve ses kesilecektir. Diski bafllatmak için [û] Önceki/Sonraki parça Önceki veya sonraki parçaya gitmek için À veya à H zl ileri veya geri alma H zl ileri/geri almak için À veya à tuflunu bas l tutun. 1. Dosyalar sanatç ya göre listeleme Sanatç albümünü geniflletmek üzere dokunun. fiark listesini göstermek için bir albüme dokunun. 2. Dosyalar albüme göre listeleme fiark listesini göstermek için dokunun. 3. Dosyalar flark ya göre listeleme 4. Çalma listenizi görüntüleme 5. Çalma menüsünü görüntüleme 6. Liste penceresi Arama yapmak için yukar /afla do ru sürükleyin. Kontrol alt menüsünü görüntülemek için dokunun ve bas l tutun. Sanatç ya Göre Müzik Seçme 1. Ekran n üst taraf ndaki [Artists] (Sanatç lar) 2. Listede görünen bir sanatç ya dokunun. 3. Çalmak için bir flark seçin. Albüme Göre Müzik Seçme 1. Ekran n üst taraf ndaki [Albums] (Albümler) 2. Listede görünen bir albüme dokunun. 3. Çalmak için bir flark seçin. 12 AN6B02B346A manual_tk.indd :35:13

14 SD/USB fllemleri fiark Ad na Göre Müzik Seçme 1. Ekran n üst taraf ndaki [Songs] (fiark lar) tufluna bas n. 2. Çalmak için bir flark seçin. Çalma listeleri Çalma listesine bir flark ekleme 1. Bir flark ya uzun süre bas n ve [Add to playlist] (Çalma listesine ekle) ö esini seçin. 2. fiark y mevcut veya yeni [New] bir çalma listesine ekleyin. [New] (Yeni) ö esini seçerseniz, çalma listesi için bir isim girmeniz gerekir. Çalma listesindeki bir flark y silme 1. [Playlists] tufluna bas n ve ekrandaki bir çalma listesi ad seçin. 2. Bir flark ad na uzun süre bas n. 2. [Remove from playlist] (Çalma listesinden sil) ö esini seçin. Video oynatma Uygulamalar menüsünde [Video] ö esini seçin ve cihaz, saklama ayg tlar ndaki tüm video dosyalar n gösterecektir. Oynatma s ras nda, kontrol tufllar n göstermek için ekrana dokunun (sol üst köfle hariç). 5. H zl geri alma 6. Oynatma/Duraklatma 7. H zl ileri alma tuflu 8. Sonraki bölüm Notlar: Kullanmad n z zaman USB bellekleri cihazdan ay r n. Cihaza do rudan ba lanan ayg t d flar do ru ç k nt yapaca ndan ve tehlikeli olabilece inden USB müzik çalar /USB belle i ba larken bir opsiyonel kablo kullan n. zinsiz ürünler kullanmay n. 1. Geri 2. Klasör/dosta listesi Arama yapmak için yukar /afla do ru sürükleyin Erimek için dokunun 3. fllem durumu çubu u 4. Önceki bölüm AN6B02B346A manual_tk.indd :35:13

15 SD/USB fllemleri Galeri fllemleri Galeriyi ziyaret etmek için uygulamalar menüsündeki [Gallery] ö esini seçin. Foto raf listesini göstermek için bir galeriyi seçin. Göz atmak için seçin. Kontrol tufllar n görüntülemek için foto rafa dokunun. 1. Galeri menüsüne dönme 2. Mevcut albüm listesine dönme 3. Mevcut foto raf numaras /toplam foto raf say s 4. Foto raflara otomatik olarak göz atma 5. Ayar tufllar n görüntüleme 6. Zoom 7. Foto raf Bluetooth/Facebook/Gmail ile paylaflma 8. Foto raf silme 9. Daha fazla ayar tuflunu görüntüleme Details: Foto raf bilgilerini görüntüler. Setas: Foto raf arka plan görüntüsü olarak kaydeder. Crop: Foto raf keser. Küçültmek için çerçevenin kenar ndan tutun ve hareket ettirmek için iç taraf n sürükleyin. Rotate Left/Rotate Right: Foto raf saat yönünde/saatin tersi yönünde döndürür. 14 AN6B02B346A manual_tk.indd :35:13

16 Bluetooth fllemleri Bluetooth, arac n z n dahili müzik sistemini kablosuz cep telefonu veya müzik handsfree iletiflimi için kullanman z sa lar. Baz Bluetooth cep telefonlar n n ses özellikleri vard r ve baz tafl - nabilir müzik çalarlar Bluetooth özelli ini desteklemektedirler. Bu sistem, bir Bluetooth müzik cihaz nda kay tl müzik verilerini çalabilir. Bluetooth fonksiyonlu araç müzik sistemi telefon numaralar n, arayan numaralar, aranan numaralar, cevaps z ça r lar, gelen ça r lar, giden ça r lar alabilecek ve müzik çalabilecektir. Notlar: Bluetooth handsfree fonksiyonunun mikrofonunu, klima hava ç k fl gibi rüzgar n geçifl yolu üzerine yerlefltirmeyin. Bu durum ar zaya yol açabilir. Do rudan günefl fl alt na yerlefltirilirse, yüksek s cakl k bozulma ile sonuçlanabilecek distorsiyona ve renk solmas na neden olabilir. Bu sistem, baz Bluetooth müzik çalarlarla asla veya düzgün bir flekilde çal flmayacakt r. Cihaz, tüm cep telefonlar yla çal flmay garanti etmez. Müzik çalma sesi, telefon görüflmesi s ras nda ayalarlanan ses seviyesine ayarlanacakt r. Telefon görüflmesi s ras nda çok yüksek ses seviyesinin ayarlanmas sorunlara yol açabilir. Bluetooth moduna girmek için ana menüdeki [Bluetooth] tufluna dokunun. Arama yapma Numaray arama 1. Arama menüsüne girmek için tufluna bas n. 2. Ekrandaki rakaml tufllarla numaralar girin. Bir numaray silmek için Tüm numaralar silmek için tufluna bas n. * + girmek için [~] tufluna uzun süre bas n. 3. Arama yapmak için 4. Aramay sonland rmak için 5. Son aranan numaray yeniden aramak için Bir ça r y cevaplama tufluna basarak gelen bir ça r y cevaplayabilirsiniz. Gelen ça r y reddetmek için Ba lant kesme Efllefltirilmifl bir cihaz ay rmak için tufluna, daha sonra listede, cep telefonunun yan ndaki tufluna bas n ve ard ndan cihaz silin. Kifli arama tufluna bas n ve diyalog kutusuna bafl harfleri girin. 1. [Settings] tufluna dokunun. Bluetooth un yan ndaki tuflu gri görünürse, fonksiyonu açmak için bu tufla bas n. 2. Cep telefonunuzun Bluetooth fonksiyonunu aç n. 3. Cep telefonunuzdaki yeni Bluetooth cihazlar - n aray n. Cep telefonundaki eflleflme listesinden model numaras n seçin ve flifreyi girin (Varsay lan flifre: 0000) Eflleflme baflar yla yap ld ktan sonra bluetooth simgesi yanar. Arama tipini seçmek için AN6B02B346A manual_tk.indd :35:14

17 Bluetooth fllemleri Ça r Kayd tufluna basarak Ça r Kayd na eriflin. Önceki parça Çalma/Duraklatma Sonraki parça Bluetooth Ayarlar Bluetooth ayar menüsünü görüntülemek için Daha sonra Aranan/Cevaps z/al nan ça r lar görmek için alt taraftaki tufla bas n. Al nan Aranan Cevaps z Bluetooth Sesi Ses yay n nedir? Ses yay n, ses verilerinin sabit ve kesintisiz bir flekilde ifllenecek flekilde aktar lmas n sa layan bir tekniktir. Kullan c lar, müzi i harici müzik çalarlar ndan araç müzik sistemlerine kablosuz olarak aktarabilir ve araç hoparlörlerinden parçalar dinleyebilirler. Sunulan kablosuz ses aktarma vericisiyle ilgili daha fazla bilgi için en yak n yetkili servise baflvurun. simgesi yeflile döndü ünde, fonksiyon aç kt r. simgesi griye döndü ünde, fonksiyon kapal d r. ΩD KKAT Çalan flark da gürültüye veya seste sorunlara yol açabilece inden ses yay n s ras nda ba l cep telefonunuzu kullanmaktan kaç n n. Cep telefonuna ba l oldu u için, telefon görüflmesi sonland r ld ktan sonra ses yay n devam edebilir ya da etmeyebilir. Cep telefonunuzda müzik çalmak için 16 AN6B02B346A manual_tk.indd :35:14

18 nternet 3G APN Ayarlar Kullan c, internete eriflmek için APN ayar n yapmal d r. 1. 3G modülünü yerlefltirin. 2. Ayarlama arayüzüne girmek için ana menüdeki [ ] ö esini seçin. Tufl tak m n görüntülemek için diyalog kutusuna dokunun ve istedi iniz ad girin. 3. Kablosuz & a ayarlar menüsüne girmek için [Wireless & networks] ö esini t klay n. Belirlenecek operatöre göre APN (örne in, China Unicom: 3gnet) 4. Mobil a ayarlar menüsüne girmek için [Mobile network] ö esini t klay n. Cihaz, MCC ve MNC yi belirlemek için 3G modülünüzü alg layacakt r. 5. [Access Point Names] (Eriflim noktas adlar ) ö esini t klay n. 6. Ön paneldeki [MENU] tufluna bas n, ard ndan [New APN] (Yeni APN) ö esini t klay n. 8. Daha sonra [MENU] tufluna bas n ve [Save] tuflunu t klay n. 7. Afla daki seçenekleri ayarlaman z gerekir: Ad, APN, MCC, MNC. 9. APN yi (China unicom) seçin ve 3G simgesi araç çubu unun sa üst köflesinde görünür AN6B02B346A manual_tk.indd :35:15

19 nternet Wi-Fi Ayarlar Kullan c, internete eriflmek için Wi-Fi ayar n yapmal d r. 1. Ayarlama arayüzüne girmek için ana menüdeki [ ] ö esini seçin. * Bütün kablosuz yönlendiriciler bu cihaz ile uyumlu olmayabilir. Web sitesini ziyaret etme nternete girmek için sistem ayarlama menüsünde kablosuz ba lant y & a ayarlaman z gerekir. 2. Kablosuz & a ayarlar menüsüne girmek için [Wireless & networks] ö esini t klay n. 3. Wi-Fi ayarlar menüsüne girmek için [Wi-Fi settings] ö esini t klay n. Web sitesine göz atmak için ana menüdeki [ ] ö esini seçin. Tufl tak m n görüntülemek için ekran n üst taraf ndaki diyalog kutusuna dokunun. Web sitesi adresini girin ve ziyaret etmek için [Go] tufluna bas n. lerlemek için web sayfas n sürükleyin. E-posta Uygulama menüsünde [ ] veya baflka bir posta yaz l m n seçin. [Wi-Fi] nin sa taraf ndaki simgesi gri ise, açmak için 4. Listede bir kablosuz yönlendirici seçin. E er yönlendiricinin ad listede yoksa, [Add Wi-Fi network] (Wi-Fi a ekle) ö esine dokunun. Gerekirse, flifreyi girin. lk önce bir hesap oluflturman z gerekir. E-posta adresinizi ve flifrenizi girin. Daha sonra, cihaz üzerinden E-postalar n z gönderebilir/alabilirsiniz. 18 AN6B02B346A manual_tk.indd :35:15

20 Di er Modlar Navigasyon fllemleri Cihaz ile seyahat etmek için, Navigasyon moduna girmek üzere ana menüdeki [Navi] ö esini seçin. Daha sonra, dokunmatik ekran ile ilerleyin. Direksiyon Simidi Dü meleri SWC ayarlama menüsüne girmek için ana menüdeki [SWC] ö esini seçin. 1. Opsiyonel fonksiyonlar görüntülemek için bir tuflun sa taraf ndaki AUX fllemleri Ön harici cihaz görmek ana menüde [AUX IN 1] ö esini ve arka harici cihaza girmek için ise [AUX IN 2] ö esini seçin. 2. Seçmek için bir simgeyi çift t klay n. 3. stedi iniz tüm tufllar seçtikten sonra, ekrandaki ipuçlar n izleyerek direksiyonunuzdaki dü melere bas n. TV fllemleri TV moduna girmek için ana menüdeki [TV] ö esini seçin. fllem tufllar n görüntülemek için ekran n ortas - na dokunun. Dosya Taray c Sd kart ndaki dosyalar ve klasörleri görmek için uygulama menüsündeki [File Explorer] (Dosya taray c ) ö esini seçin. USB dosyalar ve klasörleri "external_usb" isimli bir klasörün içinde bulunur. Uygulamalar kurabilir ve dosyalar /klasörleri düzenleyebilirsiniz. 4. S f rlamak için, tufluna bas n, daha sonra ö esini seçin. MCU/MPEG Güncelleme 1. MCU/MPEG güncelleme dosyalar bulunan bir USB yerlefltirin. 2. Cihaz dosyalar yükleyecek ve güncelleme moduna girecektir. 3. Ekrandaki ipuçlar n izleyerek ifllemleri yap n Cihaz güncellemeden sonra yeniden bafllat lacakt r. AN6B02B346A manual_tk.indd :35:16

21 Sistem ayarlar Ayarlama moduna girmek için ana menüdeki [ ] ö esini seçin. Seçenekler aras nda arama yapmak için yukar /afla do ru sürükleyin. SD card & device storage (SD kart & saklama cihaz ) SD kart ve USB cihaz bilgilerine göz atmak için. Search (Arama) Web veya telefon arama modunu ayarlamak için. Wireless & networks (Kablosuz & a lar) Kablosuz ba lant konfigürasyonunu ayarlamak için; Wi-Fi, VPN, 3G a gibi. * 3G APN ayarlar için nternet k sm na bak n. Display (Ekran) Ekran parlakl n ve pencere animasyonlar n ayarlamak için. Location & security (Yer & güvenlik) A güvenli ini ayarlamak için. Applications (Uygulamalar) Uygulama kurulumunu, yönetimini ve geliflimini ayarlamak için. Language & keyboard (Dil & klavye) OSD dilini ve klavye tipini ayarlamak veya kullan c sözlü ünü belirlemek için. Bir kelime eklemek için, paneldeki [MENU] dü mesine bas n. Voice input & output (Ses girifli & ç k fl ) Girifl ve ç k fl sesini ayarlamak için. Accessibility (Eriflebilirlik) Uygulamalarla ilgili eriflilebilirli i ayarlamak için. Bir ekran okuyucu indirmeniz ve bir hesap oluflturman z gerekir. Date & time (Tarih & saat) Tarihi ve saati ayarlamak için zaman dilimini, tarih format n ve saat format n seçin. Accounts & sync (Hesaplar & senk) Hesaplar ayarlamak ve senkronize etmek için. Privacy (Gizlilik) Backup and restore (Yedekleme ve geri alma) Ayarlar n z ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedekleyebilirsiniz. Ve gerekti inde bunlar geri alabilirsiniz. Factory data reset (Fabrika ayarlar na dönme) Cihazdaki tüm verileri siler AN6B02B346A manual_tk.indd :35:16

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt)

TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt) www.vdo.com TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt) KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Bilgileri Güvenlik Bilgileri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. falcon m type Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 KULLANMA KILAVUZU ÖZELLİKLER Ses gücü : 8W 5 + 25W(RMS) Sürücü birimler :3 5 dolu saha manyetik olarak koruma + 5.25 subwoofer Frekans alımı : Satellites: 120Hz

Detaylı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı DB-2180 Binocular LCD DigiCam Ürün bilgileri F D E L K J A B C G H I A: Dürbün mercekleri (8x sabit zum) B: Dijital kamera mercekleri (8x sabit zum) C: Dijital kamera odak ruleti D: LCD ekran E: İşlev

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Açma ve Arayüz Talimatlar

Açma ve Arayüz Talimatlar Açma ve Arayüz Talimatlar Cihazın orjinal kablolarla bağlandığına emin olduktan sonra, anahtarı ACC ON pozisyonuna getirin, POW/MUTE düğmesine yada POWR düğmesine yada SRC düğmesine kırmızı olana kadar

Detaylı

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler Digitus DN-15018-1 Tanıtımını gerçekleştireceğimiz sıradaki Digitus ürünü ise Powerline Wireless 300N Access Point. Kısaca Access Point in görevini sizlere aktaralım. Bu cihazın görevini birçok bilgisayar

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SES AYAR TUfiU ARAMA TUfiU MP3 YUVASI ODAK DÜ MES PROJEKTÖR Ön taraf Sa taraf AYARLAMA TUfiU FREKANS AYAR TUfiU

Detaylı

Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru

Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru Kayd rma ve Gezinme Ça!r görünümleri ve özellikler aras nda geçi" yapmak için, Phone ekran n n sa! üst taraf ndaki Features dü!mesini veya Phone

Detaylı

Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu

Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu! LED ler Arama Görünümü Dü"mesi LED leri Sürekli ye!il Yava! yan p sönen ye!il H zl yan p sönen ye!il Sürekli k rm z Arama görünümü, ba!l

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. farklılıklar gösterebilir.

Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. farklılıklar gösterebilir. falcon b type Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış farklılıklar gösterebilir. olup, ürün içerisindeki kılavuz ile Önsöz Değerli

Detaylı

Hızlı kullanım kılavuzu

Hızlı kullanım kılavuzu LX7500R Sağlanan Aksesuarlar Hızlı kullanım kılavuzu 1 1 1 1 Türkçe 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim edilir: 1 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Charger X Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Charger X Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. charger x type Bu kullanma kılavuzu Charger X Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

Kullanım kılavuzu HERE Maps

Kullanım kılavuzu HERE Maps Kullanım kılavuzu HERE Maps Baskı 1.0 TR HERE Maps HERE Maps, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Şunları yapabilirsiniz: Şehirleri, sokakları ve servisleri

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

40 lik IDE sinyal kablosu

40 lik IDE sinyal kablosu Bafllang ç H zl Kurulum K lavuzu, ana kart n z n performans n artt rarak daha h zl çal flmas n sa layacakt r. H zl Kurulum K lavuzu nu kullan rken Kullan c K lavuzu nda yer alan H zl Referans Kart na bak

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Resmi Model: Z01G Resmi Tip: Z01G001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri

Detaylı

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP TR İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Feel the difference. FordMobileConnectivity Kısa kılavuz. Ford ve cep telefonunuz. Zekice bir birlesim. www.ford-mobile-connectivity.

Feel the difference. FordMobileConnectivity Kısa kılavuz. Ford ve cep telefonunuz. Zekice bir birlesim. www.ford-mobile-connectivity. FordMobileConnectivity Kısa kılavuz Feel the difference Ford ve cep telefonunuz. Zekice bir birlesim. www.ford-mobile-connectivity.com Sound&Connect Ford unuzun içinde cep telefonunuzla konuşmak mı istiyorsunuz?

Detaylı

SmartLink Kullanım Kılavuzu Enerji SmartLink (SL) lityum-ion pili tamamen bittiğinde 2 saat içinde tamamen şarj olur. %80 şarj bir saat içinde tamamlanır. Şarj etmek için pilin bitmesini beklemeye gerek

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-754. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-754. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-754 Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör Özellikler USA-414 Güç çıkış oranı @ 4 ohm 60 W x 4 @ 2 ohm 120 W x 4 @ 1 ohm ----- Köprülü @ 4 ohm 240 W x 2 Tepki frekansı 10 Hz ~ 50 Khz

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

Z-E2026 CİHAZ HIZLI KULLANIM KILAVUZU

Z-E2026 CİHAZ HIZLI KULLANIM KILAVUZU Z-E2026 CİHAZ HIZLI KULLANIM KILAVUZU TR İÇİNDEKİLER GENEL BAKIŞ BU KILAVUZ HAKKINDA...S. 02 EMNİYET TALİMATLARI...S. 02 İLK KULLANIMDAN ÖNCE...S. 02 CİHAZA GENEL BAKIŞ ZENEC SİSTEMİ...S. 03 ÇOK FONKSİYONLU

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon Serisi E Type için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Falcon Serisi E Type için geçerlidir. falcon serisi Bu kullanma kılavuzu Falcon Serisi E Type için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. Önsöz

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyar lar

Kurulum Öncesi Uyar lar FD7141(V) Kurulum Öncesi Uyar lar A Kameras ndan duman ç kt görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa A Kameras n n elektrik ba lant s n kesin. Çal t rma s cakl için kullan m k lavuzuna ba vurun.

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu 87231 Araç kamerasının tüm fonksiyonlarının daha iyi kullanımı için cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli şekilde okuyun. Dikkat 1. Lütfen hafıza kartını

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma sıcaklığı için kullanım kılavuzuna başvurun.

Detaylı

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. falcon h type Bu kullanma kılavuzunu Falcon H Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-414. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-414. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-414 Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör Özellikler USA-414 Güç çıkış oranı @ 4 ohm 60 W x 4 @ 2 ohm 120 W x 4 @ 1 ohm ----- Köprülü @ 4 ohm 240 W x 2 Tepki frekansı 10 Hz ~ 50 Khz

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

WAE Music uygulamasını indirin

WAE Music uygulamasını indirin TÜRKÇE 3 1. Açma/Kapama düğmesi 2. FM/Bluetooth modu 3. 4. 3+4. 5. Pil göstergesi 6. FM/Bluetooth göstergesi 7. USB Girişi 8. Giriş Hattı 9. Koruyucu kapak 10. ¼" montaj için vida deliği 11. Bilek askısı

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT DENEY 14-1 Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron motorunun ba lant s ve motorun devir yönü kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu MacBook Pro nuza Hoş Geldiniz Hadi başlayalım. Mac inizi başlatmak için açma/kapama düğmesine basın. Ayarlama Yardımcısı, düzgün ve sorunsuz bir şekilde çalışmaya başlamanızı sağlamak

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Charger M Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için

Bu kullanma kılavuzu Charger M Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için charger m type Bu kullanma kılavuzu Charger M Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri

2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri 2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri Giriş 1 Sayfa 2 Bölüm 1 Sayfa 3 Bölüm 2 Sayfa 4-7 Bölüm 3 Sayfa 7-9 Bölüm 4 Sayfa 9 Bölüm 5 Sayfa 9 Bölüm 6 Sayfa 10 Bölüm 7 Sayfa 11-12 Bölüm 8 Sayfa 12-13 Giriş

Detaylı

Güç açık/kapalı AUX IN. Bluetooth 4.0. kontrol etmek. onu. Sesli Kılavuz

Güç açık/kapalı AUX IN. Bluetooth 4.0. kontrol etmek. onu. Sesli Kılavuz Aura LED Bluetooth Hoparlör Kullanıcı kılavuzuu 33049 Değerli Müşterimiz, Ednet hoparlörlerini satın aldığınızz için teşekkür ederiz. Sorunsuz bir kullanım için hoparlörü kullanmaya başlamadan önce lütfen

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

StructureMap (Yap Haritas )

StructureMap (Yap Haritas ) StructureMap (Yap Haritas ) HDS Gen 2 Ek i Yap Haritas, SideScan (Yan Tarama) sonar sinyallerini haritan n üstünde görüntülemenizi sa layarak teknenizin altındaki ve yan ndaki dip yap s n n bir kufl bak

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

1. Cihaz Ekleme. Bir cihaz eklemek için. Önerilen DVR ayarları:

1. Cihaz Ekleme. Bir cihaz eklemek için. Önerilen DVR ayarları: ipolis mobile Türkçe ios ver 2.0 ipolis mobile, SAMSUNG ağ Kamerasını, Encoder veya DVR'ı uzaktan kontrol etmenizi sağlayan bir akıllı telefon uygulamasıdır. Kullanım kılavuzu iphone ile kullanıma yönelik

Detaylı

FB1000N Doküman Tarayıcı

FB1000N Doküman Tarayıcı English FB1000N Doküman Tarayıcı Kullanım Kılavuzu Ticari Markalar Microsoft, Microsoft Corporation ın Amerika Birleşik Devletleri tescilli ticari markasıdır. Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer

Detaylı

MOTOROLA QUENCH XT3. Kullanıcı Kılavuzu

MOTOROLA QUENCH XT3. Kullanıcı Kılavuzu MOTOROLA QUENCH TM XT3 Kullanıcı Kılavuzu içindekiler bölüm 1: başlarken... 1 1.1 telefonunuz... 1 önden görünüm... 1 arkadan görünüm... 1 üstten görünüm... 2 yandan görünüm... 2 1.2 SIM kartı, pili ve

Detaylı

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU Prestigio GeoVision 150 Kontrollerin yerleşimi 1. Açma/kapama düğmesi 2. SD Kart Yuvası 3. Dokunma Paneli 4. Menü Butonu 5. Işıklı Gösterge (Şarj olurken kırmızı

Detaylı

VIP X1600 XFMD. Dekoder modülü. H zl Kurulum K lavuzu

VIP X1600 XFMD. Dekoder modülü. H zl Kurulum K lavuzu VIP X1600 XFMD Dekoder modülü tr H zl Kurulum K lavuzu 2 tr VIP X1600 XFMD H zl Kurulum K lavuzu içindeki talimatlar, VIP X1600 XFMD dekoder modülü içindir.! DİKKAT! VIP X1600 XFMD dekoder modülü ve VIP

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE... S.61 BASKI İÇİN KAĞIT YERLEŞTİRMEK... S.62 MÜREKKEP ŞERİDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ... S.62 YEDEKLEME PİLİ... S.63 GENEL BAKIM TALİMATLARI... S.63 ONDALIK NOKTASI SEÇİM ŞALTERİ...

Detaylı

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU th. Firma Adresi Tel. : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. : (0212) 426 40 00/pbx Belgeyi Veren Kuruluflun; Ad : Bay Area Compliance Laboratory Adresi : 230 Commercial

Detaylı

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri TM Bu belge, IBM System Storage EXN4000 depolama genişletme birimine ilişkin kuruluş ve ayar yönergelerini içerir. EXN4000 ürününe ilişkin ek bilgileri

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033 BoomP!ll Bluetooth Hoparlör Kullanma Kılavuzu 33033 Ednet 33033 Boom P!ll Bluetooth hoparlörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatı okuyun. ÖZELLİKLER

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250 2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü Kullanım Kılavuzu 87250 Şekiller ve Hızlı Başvuru Kılavuzu Ürün Yapısı Kamera Şekil 1 Monitör Şekil 2 i Kurulum 1 Kamera Kurulumu 1.1 Güç Besleme - AC Güç

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma Message Broadcasting Message Broadcasting, bir EasyMP Monitor eklentisidir. Yöneticiler eklentiyi kullanarak ağ üzerindeki bir veya daha fazla projektöre ya da tüm projektörlere mesaj veya duyuru gönderebilirler.

Detaylı

221TE4L 231TE4L. TR Duyuru ve önemli bilgi 2. 5 Sorun Giderme 34. Türkçe

221TE4L 231TE4L.  TR Duyuru ve önemli bilgi 2. 5 Sorun Giderme 34. Türkçe 221TE4L 231TE4L Türkçe www.philips.com/welcome Duyuru ve önemli bilgi 2 5 Sorun Giderme 34 Model Serial Country Code Telephone number Tariff Austria +43 0810 000206 0.07 Belgium +32 078 250851 0.06 Denmark

Detaylı

Dijital Video. Kullan c K lavuzu

Dijital Video. Kullan c K lavuzu Dijital Video Kullan c K lavuzu Tu 2 Áindekiler Ba larken Dijital Videomuzu Tan yal m... 3 Panelin Kullan lmas... 4 G Á... 5 Modlar... 6 Mod GeÁi D mesi... 8 Film Modu Film «ekme... 9 Filmlerin Tekrar

Detaylı