niriu nunynsinin YENI UYBSI: Polis Bilimleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "niriu nunynsinin YENI UYBSI: Polis Bilimleri"

Transkript

1 Polis Bilimleri Dergisi Cilt:4 (3-4) Turkish Journal of Police Studies Vot 4 (3-4) niriu nunynsinin YENI UYBSI: Polis Bilimleri The New Member of The World of Sciences: Police Sciences Murat YILDIZ*.,\hrir'trngt yn thi.s study, developing process, scientilir: situation and nece,rsities of'police sciences are I stre.s.sed. Therefore, the Ph.D. dissertations are written at universities or institute.s in police.rcience;r jilld in USA and Turkey were examined. Alrc some implementation:; which must be done by Turkish Nationul Police and Institute of Security Sciences at Police Acur)emy.for new member oftvorld ofscienc'es are emphasized. Key Words: Criminal Justice, Master, Ph.D., Police. t5:u,ell I u Ealr.'smada, polis bilimlerinin gelir;im si.ireci, bilimsel konumu ve gereklili[i I) vurgulanmaktadrr. Bu amagla ABD'de iiniversite ve enstiti.jlerde Polis Bilimleri alanrnda yiiriitiilen mastlr ve doktora programlarr ile Ttirkiye'de polis bilimleri alanlnda iiniversite ve enstiti.ilerde yazrlan tezler incelenmiqtir. Ayrtca, Emniyet Genel Miidtirlii[i.i ve Polis Akademisine ba$r Gilvenlik Bilimleri Enstitiisiince polis bilimleri igin yapmasr zorunlu uygulamalar vurgulanmt gtrr. Anahtar Kelimeler: Polis Bilimleri. Masttr, Doktora, Polis x Bagkomiser, Drgiligkiler Daire Bagkanlr$r,

2 Girig Bilimin bir gok alanr ile do[rudan ya da dolayh olarak iligkilendirilebilecek polisiye uygulamalann, akademik bir disiplin olarak ele ahnmasr amacryla, 1960 yrllarda Amerika Birlegik Devletlerinde baglatrlan gabalann olumlu sonuglan qu giinlerde Ti.irkiye'de de goriilmektedir. Polis Akademisinin yaprsal deliqimi, Yi.iksek Ofretim Kurulunca (YOK) Giivenlik Bilimleri Enstittisiine dort alanda lisansusti.i <ifrenim yapmak izere izin verilmesi gibi geliqmeler, bu olumlu sonuglardan sadece birkagrdrr. Bu makale, Polis Bilimlerinin (ABD'deki adr ile Criminat justice), i.ilkemiz bilim Eevrelerince kabul edilmesi siirecinde, Emniyet Orgtittinden ve akademik gevrelerden bekledigi bilimsel, duygusal ve orgiitsel destele dikkat gekmeyi ve Polis Bilimlerinin anavatanrndaki geliqme oyki.isi.inii bu alanrn i.ilkemizdeki temsilcileri ve akademisyenlerle paylagmayr amaglamaktadrr. Polis Bilimlerinin Geligme Siireci Akademik bir disiplin olarak, bilim tarihi agrsrndan krsa sayrlabilecek bir gegmiqe sahip Polis Bilimleri, 1960'h yrllarda ilk vatanr ABD'de diinyaya goziinti agmt$, bu giin bir gok tiniversitede fakiilte di.izeyinde varh[rnr stirdtirmektedir. U.S. Academy of Criminal justice Sciences (1991) tarafindan yayrmlanan Polis Bitimleri ve Kriminoloji Yliksek Lisans Programlan Rehberine gore;abd'de polis Bilimleri alantnda lisansi.isti.i programa (dzellikle doktora programrna) sahip iiniversiteler Tablo.l'de srralanmrgtrr (Fabianic, 1998:401). Tablo'l: Amerika Birlegik Devletlerinde Criminal justice ve Kriminoloji Alanrnda Doktora programrna Sahip Universiteler CUNNY-John Jay Florida Stafe U niversity Indiana University lndiana University of Pennsylvania Louisiana Sfate U niversity Michigan Sfate U niversity Oklahoma Sfafe University Pennsylvania Sfafe U niversity Rutgers University Sam Huston University Temple University Ohio State University S U NY- Al bany U nive rsity University of California at lruine U niversity of Ci ncinnati University of Delaware University of Maryland University of Nebraska at Omaha Washi ngton Stafe U niversity Western Michigan U niversity Arizo na Sfafe U niversitv Bowling Green Sfafe University University of California at Berketey University of Missouriaf Sf. Louis American University University of lennessee at Knoxville Kaynak: Academy of Criminal iustice Sciences (1997). Guide to graduate programs in criminal justice and criminology, Highland Heights, Ky: Northern Kentucky IJniversity.

3 Bilim Dtinyastnn Yeni Uyesi: Polis Bilimleri Gdriildu[ti izere ABD'de 26 ayn tiniversitede Polis Bilimleri, Kriminoloji ya da ilgili alanlarda doktora programlan yiirtttilmektedir yrhnda yayrnlanan ABD Haberleri ve Diinya Raporundan (U.S. News and World Report) derlenen bilgiler rgrfrnda, Polis Bilimleri alanrnda doktora programr yiirtiten Amerikanrn en iyi kolejleri ise tablo 2'de gcisterilmiqtir. ABD'de doktora programma dnctiltik eden enstittilerin VoJZ'si (n= 36) ozel, tablo I'de verilen 26 iiniversitenin tamamr ise kamuya aittir. Tablo 2'de srralan 50 akademik kurumdan sadece ikisi- University of Califurnia at Berkeley ve University of Califurnia at lrvine- Criminal justice alanmda doktora programlna sahiptir. Bir baqka ifade ile tablo.2'deki akademik kurumlann Vo4'i Polis Bilimleri (Criminal justice) alanrnda doktora programl yi.irtitmektedir. Bunlardan 44'i Politik Bilimler, 37'si Sosyoloji, 48'i Psikoloji ve 36'sr Antropoloji alanrnda doktora programlna sahiptir. Tablo.2: Amerika Birlegik Devletlerinde Criminal justice Alanrnda Doktora Programt Yiiriiten Kurumlar Boston College Brandeis University Brown University California I nstitute of Technology Carnegie Mellon University Case Western Reserve University College of William and Mary Columbia University Cornell University Darimouth College Duke University Emory University George Washi ngton U niversity Georgetown University Georgia lnstitute of Technology Harvard University Johns Hopkins University Lehigh University Massachusefts /nsfitute of Technology New York University N o fthweste rn U n iv ersity Princeton University Iexas A&M at College Sfafion Tufts University Tulane University University of California at Berkeley University of California at Davis University of California at lrvine University of California at Los Angeles University of California at San Diego University of California at Santa Barbara University of Chicago University of lllinois at Champaign University of Michigan at Ann Arbor University of North Carolina at Chapel Hill University of Notre Dame U niversity of Pennsylvania University of Rochester University of Southern California University of Virginia U niversity of Washington University of Wisconsin at Madison Vanderbilt University Wake Forest University

4 Rice University Stanford University Syracuse University Washington University Yale University Yeshiva University Kaynak: Academy of Criminal justice Sciences (1997). Guide to graduate programs in criminal justice and criminology, Highland Heights, KY: Nofthern Kentucky ljniversity. Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji ve Politik Bilimler gibi sosyal bilimler alanlnda doktora programlna sahip 75 akademik kurum ise, tablo.3'te srralanmrgtrr (Research-Doctorate Programs in The United States; Continuity and Change; 1995). Bu kurumlardan 13':.j. (Vol7.3) Criminal justice alanrnda doktora programl ytiri.iti.irken; 64'i,i (Vo85.3) Sosyoloji, 75'i (Vol00) Politik Bilimler, T4'i (7o98.6) Psikoloji ve 6l'i (Vo81.3) Antropoloji alanrnda doktora programrna sahiptir. Tablo.3: Amerika Birlegik Devletlerinde Sosyat Bilimler ve Davranrg Bilimlerinde Doktora Programt Y0riiten Akademik Kurumlar Arizona Sfafe U niversity Boston University Brown University Carnegie Mellon University Clark University Columbia University Cornell University CUNY Graduate School and University Center Duke University Emory University Florida Stafe U niversity Georgetown University George Washi ngto n U niversity Haruard University lndiana University Johns Hopkins Massachusetfs /nstif ute of Technology Michigan Sfafe University New York University Nofthwestern U niversity Ohio State University Pennsylvania Stafe University University of California at Berkeley University of California at Davis University of California at lrvine University of California at Los Angeles University of California at Riverside University of California at San Diego University of California at San Francisco University of California at Santa Barbara University of Colorado U niversity of Con necticut University of Chicago University of Florida University of Georgia University of Houston University of lllinois at Champaign University of lowa University of Kentucky University of Maryland at College Park University of Massachusetfs at Amherst University of Michigan University of Minnesota University of North Carolina at Chapel Hill

5 Bilim Diinyaanrn Yeni UyesL Polis Bilimleri Princeton University Purdue University Rutgers University of New Brunswick Southern lllinois U niversity Southern Methodist U niversity Stanford University SUNY at Albany SUNY at Binghamton SUNY at Buffalo SUNY at Stony Brook Syracuse University Texas A&M Tufts University Tulane University Uniformed Seryices UniversitY of Health Sciences University of Arizona University of Notre Dame University of Oregon U niversity of Pen nsylvania U niversity of Pittsburgh U niversity of Rochester University of Southern California University of Virginia University of Texas U niversity of Washington University of Utah U niversity of Wisconsin Vanderbilt University Washi ngton Stafe U niversity Washington UniversitY Yale University Kaynak: Academy of Criminal justice Sclences (1997). Guide to graduate programs in criminal iustice and criminology, Highland Heights, KY: Notthern Kentucky University. Bu veriler rqrlrnda Polis Bilimlerinin anavatanrnda da hentiz geligme evresinde oldufiunu soylemek olanakhdrr. O[retim iiyesi maagr, bilimsel kalite, bilimsel ara$ttrrna etkinlifi, olretim tiyesi ve ofrenci kalitesi, kurum bi.itgesi, ofrencilerin iq bulma dtizeyi, tifrenci bagrna di.iqen ofretim i.iyesi ve bilgisayar saylsl, ktiti.iphane kalitesi ve efitim ortamlan kalitesi gibi bir gok kriter goz oniinde bulundurularak belirlenen i,iniversiteler arasr srralamada ilk srralara yerleqen kurumlardan 13'tiniin (7o17.3) Polis Bilimleri alanrnda doktora prograrru yiirtitmesi bunun en belirgin gostergesidir. Tablo.2'de srralanan akademik kurumlarda gorevli o[retim tiyelerinin ayhk ortalama maaglan 5800 $, tablo.3'te srralanan kurumlarda 5465 $ iken, tablo.l'de belirtilen ve Criminal justice alanrnda doktora programma sahip tiniversitelerde bu miktar 4820 $'a di.i$mektedir. Universitelerin saygrnhk dlgtitleri arasmda yer alan olretim iiyesi maaqlan da gostermektedir ki; Criminal iustice alanrnda doktora programrna sahip fakiilteler, sosyal bilimler ve davranrg bilimlerinde doktora programr yi.iriiten kurumlara oranla daha diigtik i.icrete ve prestije sahiptir. Ortalama ticretlerdeki egitsizlrk, Criminal justice bilim dahntn akademik toplumda farkh bir vatandaqh[a sahip olmaktan hoglandr$r yorumlanna katkr saflamaktadrr (Fabianic, 1998: ).

6 ABD Ulusal Aragtrrma Konseyinin dercelendirmeleri rgrlrnda 8000 faki.ilte igerisinde yaprlan stralamada, 41 bilimsel alanda 274 iniversitede doktora o[renimi verildi[i goz ontine ahndr[rnda; Criminal justice bilim dahnrn ABD'de de bir bilimsel disiplin aetsmdan tam anlamryla kabul edilmedilini ya da geligmedifiini soylemek miimkiindtir. Bu alana giren konular daha gok Politik Bilimler, Sosyoloji, Antropoloji ve Psikoloji gibi sosyal bilimler ve davranrq bilimlerinde yi.iriittilen doktora programlannda ele ahnmaktadrr. Polis Bilimlerinin Tiirkiye'deki GeliEimi Ukemizde bilimin ulagtrfr dizey, Polis Bilimlerinin do$umunu ya da varlk nedenini sorgulamaktan gok uzaktadrr. Polisin bilimsel araqtrrmalara yeteri cilgiide konu olmamast bunun bir nedeni iken; difer bir nedeni ise, bilim gevrelerinin bdylesi bir geligmeden habersiz olmalandrr sayrh Polis yi.iksek Ogretim Yasast ile bilim dtinyasrna tiniversite dtizeyinde var oldu$unu tescil ettirmeye gahqan Polis Akademisi, her ne kadar daha onceki orgtitlenmesi ile de tiniversite di.izeyinde efitim verdilini ifade etse de; gerek Ytiksek Ofretim Kurulu (yok), gerekse tiniversitelerin hangi bir i.iniversiteye, fakiilteye yatay gegi$ olanafr tanrmamasl, efitim programl agtstndan bir gok faktilteye benzemesi, bazr derslerin fakiiltelerde gorevli saygln akademisyenlerce verilmesine rafmen, diploma denkliginin saflanamamasr ve daha sayrlabilecek bir gok husus, polis Akademisi'nin tiniversite olup olmadr[rnr zihinlerde stirekli sorgular hale getirmiqtir sayrh YOK Kanununun askeri elitim kurumlannr ve Emniyet Orgi.itiine ait yiiksek ofretim kurumlannr kapsamamasr ile Polis Akademisi'nin iiniversite toplumundan giderek uzaklaqtrfrnr, tiniversitelerin en onemli iqlevleri arasrnda saytlan aragttrmalartn nerede ise hiq yaprlmadr[rnr sdylemek olanakldrr. Bu si.ireg igerisinde mesleki e[itim kurumuna doniigen Polis Akademisi, gimdilerde yeni bir taktm geliqmelere hamiledir yrhnda yasalaqarak ytiri.irtiife giren 4652 sayrh Polis Yiiksek Olretim Yasasr, aradan hentiz bir yrl gibi krsa bir zaman gegmesine karqrn mevcut durumunu sorgular hale gelmiqtir. Ti.irkiye'de halen hatrn sayrlrr bir gok i.iniversiteden once (lg3i yrlnda Atatiirk tarafindan bizzat) kurulmasrna rafmen, bilimsel geligimini gergekleqtir(e)meyen Polis Akademisi'ndeki bu hrzh deliqimin kugkusuz bazr nedenleri vardrr. Polis Bilimlerinin tilkemizde geligimine cinciiltik eden, polislifin rtim diinyadaki evrensel uygulamalan ile bilimsel delerleri kaynaqtrran ve adeta kataliz6r gcirevi gdren birinci etken ofretim gorevlileridir. Orgtit igi iletiqimde model olarak algrlanan olretim gorevlileri (ki burada kastedilen kelimenin tam anlamryla tizerine dtiqen sorumluluklan yerine getirmi$, bilimsel yeterlili$e sahip bilim insanlandrr. Bu anlamda bu nitelemenin herkesi kapsamadrlr da agrktrr) polisin bilim insanr olabilecelinin -olmasr gerektilinin- altr gizilerek cirgtir iei anlayrq degigikliginin ilk tohumlan atrlmrqtrr. Polis Bilimlerinin geligiminde, dolayrsr ile

7 Bitim Dllnyaxnrn Yeni Llyesi: Potis Bitimteri Polis Akademisi'nin hrzh degiqiminde ikinci onemli etken kurum gahganlannrn lisanstistii gahgmalara yonelmesidir. Lisansi.isti.i gahqmalar ile tiniversite ve polis orgiitti arastndaki koprtilerin yeniden kurulmasrnda hatrn sayrlrr cinemli Eahqma- Iara rmza attlmrqtrr. Emniyet orgtitiintin bilim elgileri olarak gorev yapan geng akademisyenlerin ozverili gahqmalan ile bilim gevrelerinin kuruma iligkin algrlan onemli olgtide defiqmiq, tiniversite-polis igbirliginin cinemi srkga dile getirilir olmuqtur. Geliqim hamlesinde bir difer onemli faktor Emniyet orgi.ittince lisanstistti e[itim amactyla yurtdrgrna gonderilen personeldir. Meyveleri tam olarak toplanmayan bu yattnmtn orgtite getirisi her ttirlti tartrqmanrn i.isti.indedir. Polis Bilimlerinin anavatantnda ofrenimlerini stirdi.iren ya da tamamlayan bilim insanlanntn i.ilkemize yaptrklarr bilimsel transferler, Emniyet orgtitti, Polis Bilimleri ve Polis Akademisinin bilim dtinyasr ile kaynaqmasrnr hrzlandrrmaktadrr. Emniyet orgtiti.intin bundan tjnceki yrllarda bilimden uzak oldufunu soylemek mi.imki.in ve dolru defildir. Burada vurgulanmak istenen, Polis Bilimlerinin 1937 den gtini.imiize kadar gegen stire igerisinde geligmesine uygun tabi qartlann olugmamastdtr. Tablo.4'te, YOK tez kataloglanndan "Emniyet Genel Mi.idtirliifti, Emniyet, Emniyet Mi.idtirliigti, gi.ivenlik, ig gi.ivenlik, Jandarma, kolluk, zabrta, polis, Polis Koleji, Polis Akademisi, Polis Okulu, trafik, tercir, kagakgrhk ve istihbarat" anahtar kelimeleri girilerek; bu alanlarda yaprlan tezler derlenmig, birden fazla taramada derlenen aynt tezler ayrklanarak elde edilen veriler tablolaqtrnlmrqtrr. Veriler incelendilinde gortilmektedir ki; Polis Bilimleri esasmda heni.iz geliqme evresindedir. 1985'ten 2001'e kadar gegen on altr yrlhk donemde otuz tig doktora gahqmasr yaprlmrqtrr ki (bunlann btiytik bir gofunlugu Emniyet orgtiti.i personeli tarafindan yaprlmrqtrr); yrlda iki doktora tezi ile Polis Bilimlerinin geligmesi bir tarafa, adtndan bile soz etmek olanaksrzdrr. Ancak yukanda srralanan Umit verici geliqmelerle paralellik arz eden bir di$er gosterge ise gudur. Lisansiisti.i Eahgmalarda 1995 yrhnda gozlenen artr$, Polis Bilimlerinin tilkemizde kat etti[i mesafe e$ zamanhdrr. Tablo.4'te her ne kadar 2001 yrhnda ani bir diiqtig gortilmekte ise de; bu diiqtiq 2001 ve 2002 y:jnda yaprlan tez gahgmalannrn YOK kataloglanna yanslmamast nedeniyledir. Bu dtiqtinceyi destekleyen en dnemli veri; Emniyet orgiitii personelince halen yaprlmakta olan lisansiistti gahgmalardrr. Emniyet Genel Miidtirliilii Egitim Daire Baqkanh$ rakamlanna gore (2002), merkez orgtitiinde gorevli personelden l5'i doktora 156'st ytiksek lisans gahgmasr yapmaktadrr. Gegmiq on beg ytlda yaprlan lisansi.istti gahqmalara denk bu rakamlar, bilimsel heyecanrn korundu$unu gostermektedir. Tablo.4' tin detayh incelemesi gdstermektedir ki ; lisanstistii gahqmalann ancak Val3'i bilim insanr ohnada eqik olarak kabul edilen doktora dtizeyindedir. Qahgmalann Vo87'si yiiksek lisans di.izeyinde kalmrgtrr. Bunun nedenleri ile mevcut gahqmalann nitelifi ise, bagka aragtrmalann konusudur.

8 Tablo.4: Polis Bilimleri Alanrnda Yaprlmrg Lisanstistti Qahgmalar vllar / Diizey Doktora Ttpta uzmanlk ytiksek Lisans Toptam Toplam Kaynak: ( ) Lisanstistti gahgmalann srnrrh oranda yaprlmasrnrn birden gok nedeni olabilir. Yrldrz (2000: ), tarafindan yaprlan poliste lisansi.istti efitim adh araqttrma sonuglanna gcire, Emniyet Orgtiti.inde lisansiisti.i elitime iligkin bir kag engel goyle srralanabilir: l. Polis Akademisi mezunlannrn lisanstistti olrenim gormelerine iliqkin Genel Mtidtirltikge bir politika saptanmamrqtrr. 2. Polis Akademisi mezunlannrn lisanstistti o[renim gormeleri Emniyet Genel Miidtirlti!iince yeterince teqvik edilmemektedir. 3. Polis Akademisi mezunlarrnrn gahqma koqullan lisansi.isti.i olrenim gormelerine engeldir. 4. Polis Akademisinin difer iiniversiteler ve YOK tarafindan iiniversitelerin bazr bo- Itimlerine denkli[inin tam olarak belirlenmemiq olmasr, lisansiistii elitime ycinelmede <inemli bir engeldir. 5. Lisanstisti.i cilretimde devamtn zorunlu olmasr lisansi.istti olrenim gcirmede cinemli bir engeldir.

9 Bilim Dinyastntn Yeni UyesL Polis Bilimleil Araqtrrmaya katrlanlar, karqrlaqrlan en onemli sorunun Polis Akademrsl mezunlannrn lisanstistii olrenim gormelerine iliqkin Genel Mtidi.irli.ikEe saptanmrq bir politika bulunmamasr olarak belirtmiqlerdir. Bundan sonra lisansiistti olrenimin yeterince tegvik edilmedigi ve Polis Akademisi'nin di[er tiniversitelerle denkli[inin saflanmamaslnln bir sorun oldufunu ifade etmiqleridir. Bununla birlikte, Polis Bilimlerinin istenilen dtizeye ulaqamamasrnda bir di- [er etken ise, bu alana iligkin enstiti.ilerin bulunmamasrdrr. Tablo.4'de srralanan gahgmalann biiyiik bir kesimi sosyal bilimlerin alt dallan olan Kamu Yonetimi, Sosyoloji, E[itim Bilimleri, Halkla lliqkiler ile Fen Bilimleri altrnda ele altnan Trafik ve Adli Trp gibi alanlarda yaprlmrqtrr. Bir diler ifade ile yurt drqrnda yaprlmrq tezler istisna olmak izere tezlerin hig birisi Polis Bilimleri alantnda yaprlmamrqtrr. Esasrnda buna olanakta yoktur. Zira Ttirk i.iniversite orgtitlenmesinde lisanstistti gahqmalar tiniversitelere baflr enstittilerde yaprlamaktadrr. Mevcut enstitiiler igerisinde tek enstitii Polis Akademisi'ne ba$r olarak agrlan Gtivenlik Bilimleri Enstittisti'diir (GBE). GBE' ntin hentiz elitime baqlamamasr nedeniyle gergek anlamda var oldufunu soylemek mtimktin defildir. Ttirkiye'deki 50 devlet tiniversitesi, 21 vakrf tiniversitesi, Polis Akademisi, 4 askeri ytiksek ofretim kurumu ve 2 yiiksek teknoloji enstiti.istine bafh enstittiler ile ozel yasalarla kurulmuq enstiti.ilerin (Ttirkiye Orta Do[u Amme ldaresi Enstitiisii) adlannr gosterir liste Tablo.5'de dtizenlenmiqtir (TODAIE Sosyal Bilimler Enstittisii ieine deferlendirilmiqtir). Tablo.5: Yriksek 69retim Kurumlarrna Bagh Enstitriler ile 6zel Kanunlarla Kurulan Kurumlara Ba$- Ir EnstitU Adlart AdliTtp Akci Qe r H astah kl an T0 berkil I oz Avrasya Yer Avrupa TopluluQu Bankacilk Bilim ve MiJhendislik Biligim Bio Medikal M1hendislik Bio Teknoloji Qevre Bilimleri Qocuk SaQhQt Deneysel Tp Deniz Bilimleri Hematoloji itetigim Bilimleri igtetme iktisadr Jeotermal Kandilli Deprem Aragtrma Kardiyoloji Kazalan Aragtrma Onleme Modern Ttirk Tarihi Miizik ve Sahne Sanatlart Norolojik Bilimler ve Psikiyatri Ntifus Etiltleri Nilkleer Bilimler

10 Deniz Bilimleri ve M]h. Dry Ticaret Din D1nya Sistemleri Ekonomiler ve St ratej i k Aragt t rm al ar E$itim Bilimleri Enformatik Engelliler Aragtrma Fen Bilimleri Gastroenteroloji Grineg Enerjisi Gilzel Sanatlar Halk SaQlpr Havacilrk ve Uzay Hemodiyaliz Kayna k : k.g ov.tr. ( ). Onkoloji OrtadoQu ve islam tjtketeri Sajlk Savunma Bilimleri Sosya/ Bilimler Temel Bilimler Transplantasyon ve Gen Tilrk Dtinyast T1rk inklap Tarihi U I agt rma E ko n o mi si Aragt rm a U I u sl ararag Bi I g i sayar Uydu ve Uzay Bilimleri Yank Yangtn Zeytincilik Toplam Tablo.5'e g6re Ttirk ytiksek o$retim sisteminde toplam 55 ader defigik isim altrnda kurulmuq toplam 251 adet enstitti bulunmaktadrr. Ytiksek ofiretim kurumlarrndan 66'stnda Sosyal Bilimler Enstitiisti, 6l'inde Fen Bilimleri Enstitiisti, 42'sinde Sa$rk Bilimleri Enstittisii bulunurken, bunlan 8 Egitim Bilimleri ve Giizel Sanatlar Enstiti.ileri izlemektedir. Bu veriler rqr[rnda Polis Bilimlerinin akademik toplumun gi.indeminde olmadrfrnr, polislifiin sosyal ve fen bilimlerine ait bilim dallan igerisinde incelendi[ini soylemek mtimkundiir. Kuqkusuz belirli bir bilim dahnda aragttrma yapmak, bilim iiretmek izere kurulmuq yeterli teknik alt yapr, donantm ve bilim insanrna sahip kurumlar ile mtimktindiir. Bu nedenle, Polis Bilimlerinin qu anda tek hamisi- en azrndan qimdilik- Polis Akademisidir. Sonuqlar Polis Akademisi btinyesinde kurulan Giivenlik Bilimleri Enstitiisti onciiliifiiinde yaprlacak bilimsel gahgmalann nitelik ve nicelifi Polis Bilimlerinin akademik toplumun giindemine girmesinde belirleyici rol oynayacaktrr. Bu anlamda yaprlacaklan stralamak bu araqtrrmanln amaglan arasrnda olmamakla birlikte; bir oneri ile konuya temas etmekte yarar goriilmektedir. Polis(li[)in toplumu gok yakrndan etkileyen roller orgtisti oldufu, bugi.in ti.im gevrelerce kabul edilmektedir. Toplumu derinden sarsan en onemli polisiye ko-

11 Bilin Dtinyastnn Yeni Uyesi: Polis Bilimleri nulann bagrnda ise, tercjrizm gelmektedir. Emniyet Orgiiti.in personeli arastnda terorizmi gegitli alt yaprlanmalan ile gok iyi bilen bir gok uygulamacr olmakla birlikte; bilim Eevrelerince kabul edilmig teror uzmanr stfattyla ekranlarda gordti[timiiz akademisyenlerden hig birisi Polis Bilimleri alt yaprsrna sahip de[ildir. Daha gok Siyaset Bilimi, Siyasi Bilimler ve Sosyoloji araqtrrmacrlan terorizm ile ilgilenirken; Emniyet 0rgtiti.iniin teror olgusunun bilimsel yoniiniin drgrnda kalmasr, ihtiyag hissettifinde tiniversiteden yardrm almak suretiyle kendi bilim insanlannr yetiqtirme gereksinimi duymamasr, bu alandaki boglu$un baqrca nedenlerinden birisidir. Bunun gibi srralanabilecek bir gok konuda bilim insant yetiqtirilmesinde oncti rol Ustlenmesi gereken kurumlann baqrnda Gtivenlik Bilimleri Enstittisti gelmektedir. Polis Bilimlerinin gelig(me)mesinde bir baqka onemli gortilen etken, lisanstistti gahqmalara destek sallayacak mali fonlann kurulmamastdtr. Emniyet orgiitii bir gok kuruma gore grpta edilir teknik, arag gereg ve donantma sahiptir. Btitge olanaklan ile gereekleqtirilemeyen her konuda en onemli destek Ttirk Polis Teqkilatrnr GuElendirme Vakfindan (TPTGV) gelmektedir. Teknik alt yaprya bu kadar cjnem verilir iken, bilimsel ve dtigtinsel alt yaprya bu anlamda onem verilmemesi hayret vericidir. TPTGV'nln sosyal agrdan orgtit gahqanlanna, polis e[itim kurumlanna, vakrf senedinde ongortilen esaslar Eergevesinde yardrm ettifi bir gergektir. Ancak, Polis Bilimlerinin geliqimine destek olmak, sadece efitim kurumlannrn ga[daq yaplya kavuqturulmasr ile srntrlandtnlamaz. Bu kurumlarda bilim tiretecek, orgtiti.in sorunlannr gozecek bilim insanlan, e[iticiler yetiqtirilmedi[i, mevcut bilim insanlan mali agrdan desteklenmedi[i siirece, teknik donanrm tek bagrna bir anlam ifade etmeyecektir. Bu amaela kurum problemlerini, araqttnlmasr gerekli konulan, bilim insanr gereksinimi duyulan alanlan ve sayrstnt belirtir betimleyici bir gahgma ile birlikte Polis Teqkilatrnr Gtiglendirme Vakfi destekli aragtrrma fonlan kurulmahdrr. Bilimsel jiirilerin onaylayacalr projeler TPTGV'rnca desteklenmelidir. Boylelikle orgtittin problemlerine bilimsel gozi.imler tiretilirken, aynl zamanda bilim insanlan yetiqtirilerek Polis Bilimlerinin geliqmesi safl anacaktrr. Yukarrda definildifi gibi, ABD'de i.iniversitelerin saygrnhk kriterlerinden birisi de, ofretim tiyelerinin maaqlandrr. Bu agrdan alanrnda otorite, bilim insanlannrn kuruma, polis elitim kurumlanna kazandrnlmast, mevcut o[retim iiyelerinin ozluk haklannrn iyileqtirilmesi kagrnrlmaz bir zorunluluktur. Bu yolla yeni nesil bilim insanlannrn yetiqtirilmesi hrzlandrnlabilir. Unutulmamahdtr ki, parttime gahqma sistemi ile duygusal agrdan kendisini orgtite yakrn hisseden bir kag bilim adamr ile Polis Bilimleri istenilen olgtide geligemez, bilim insanlan yetigtirilemez. Gtivenlik Bilimleri Enstitiisti'nde agrlacak yi.iksek lisans programlanna gorev alacak olretim kadrosu titizlikle segilmeli, bilimsel kaliteden odtin verilmemeli-

12 dir. Nasrl olsa Emniyet Orgtitti'niin kurumu ve olretim gorevlileri ve ofirencileri orgtit gahqanlan olmah anlayrgr ile nitelik tavizleriyle ahnacak olretim gorevlileri ve olrenciler Polis Bilimlerinin dolum giini.inti kutlamadan olmesine neden olabilir. Esasen orgtitte tist dtizey gorevlerde yogun tempolarda gahgrrken, aynl zamanda Polis Akademisinde o$retim gorevlisi olarak gorev yapan personelin, kendisini geliqtirmeye nasrl zaman ayrrabildi[i, derslerin tamamrna gidip gidemedikleri, ofrencilerin bu ofiretim gorevlilerinin performanslna iliqkin gciriigleri ayn bir araqttrma konusu olmakla birlikte; bu kadar yolun tempo derslerin nitelikleri hakkrnda soru iqaretlerini beraberinde getirmektedir. Bilinmelidir ki, lisanstistii o[retim bilim insant yeti$tirmenin ilk basama[rdrr. Bu aqamada verilecek tavizler mutlak surette bagansrzhk olarak kuruma yansryacaktrr. Bu nedenle o!- retim gorevlisi segimi yaqamsal bir oneme haizdir. Emniyet orgi.ittinun son yrllarda kuruma aldrfr FYO olarak adlandrnlan (burslu) ofrencilerin bir boltimi.intin, orgtitte gorevli tist dtizey personelin gocuklan arasrdan segildifii ve bu si.iregte ahnacak ofrencilerin lisans alanlarrnr belirlemede kurumun gereksinimlerinin cinemsenmedi[i yontindeki yaygrn gortiq dikkate ahndrfrnda; enstitiiye ahnacak o[rencilerin segimi ayn bir ozen gerektirmektedir. O[renciler defiqik kurumsal yelpazeleri ieermelidir. Bu agrdan jandarma orgtitti mensuplar4 ozel gtivenlik qirketi yoneticileri ve gahqanlan, Adalet Bakanhlr gcirevlileri gibi geniq ye\pazeye hitap eden anlayrqla hareket eden GBE, Polis Bilimlerinin bilim olarak kabul edilmesinde onemli adrmlardan birisini atmrq olacaktrr. Ttim bu aqamalardan sonra, YOK'tin "Polis Bilimlerini" dogentlik mtiracaatlannda temel alan olarak kabul etmesi beklenmelidir. GBE' ntin stntrlt olretim kadrosu ile sayrlanlan gergeklegtirmesi mi.imktin ve akrlcr goriilmese de; Giivenlik Bilimleri Faki.iltesi'nden alacafir destek ile Polis Bilimleri alantnda bilimsel igerikli hakemli bir dergi grkanlmasr bu alanda atrlmasl gerekli adrmlardan bir diferidir. Heniiz dofmuq bebele kaftan bigilmesini do[ru kabul etmeyenler olmakla birlikte; bu aragttrmanrn Polis Bilimlerinin yagam mticadelesinde verilmesi gereken destefe ornek olmasr beklenmektedir.

13 Bilin Dinyasrnm Yeni Uyesi: Polis Bilimleri Kaynakga Academy of Criminal Justice Sciences, Guide to graduate programs in criminal justice and criminology (1991), Highland Heights, KY: Northern Kentucky University. America's Best Colleges. (1997), Washington DC: U.S. News and World Report. Emniyet Genel Mi,idiirliidi^i E{itim Dairesi Baskanhp Verileri (2002), Ankara: EGM. Fabianic, David. (1998) "The Status of Criminal Justice Ph.D. Programs in Higher Education", Journal of Criminal Justice, Ctlt.26, Sayr.5, ss "Polis Yi.iksek Ofiretim Kanunu", Resmi Gazete, 5ayr24397, Research-Doctorate Programs in The United States: Continuity and Change. (1995), Washington DC: National Research Council, National Academy Press. Sherman, L. J. (1978). Ytldtz, Murat. (2000), "Poliste Lisanstistti O[retim Sorunlan", Polis Bilimleri Dergisi, CiIt.2, Sayr.5-6, ss.99- I 1 8. http : //www. yok. gov. trlunivbil/oku2. html " "

14

Dünya Üniversiteleri ve Türkiye [2]

Dünya Üniversiteleri ve Türkiye [2] Dünya Üniversiteleri ve Türkiye [2] Bugün de Shanghai Jiao Tong tarafından yapılan araştırmaya değinmeye devam ediyorum. Bu araştırmanın yapılmasındaki en temel sebep Çin üniversiteleri ile diğer ülkelerin

Detaylı

BÜ de bugüne verilen 604 doktorayla ilgili küçük bir araştırma yaptım. Sonuçları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu işe girişme nedenlerim arasında:

BÜ de bugüne verilen 604 doktorayla ilgili küçük bir araştırma yaptım. Sonuçları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu işe girişme nedenlerim arasında: BÜ de bugüne verilen 604 doktorayla ilgili küçük bir araştırma yaptım. Sonuçları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu işe girişme nedenlerim arasında: Bana BÜ de doktora yaptığım takdirde ne olabilirim sorusunu

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

t{ffiisi&,lon *J'iJ'

t{ffiisi&,lon *J'iJ' i!l lll l! L ii ll8 L. c) e.'2. * i J" f*4 h :*"le t{ffiisi&,lon *J'iJ' Utuivensiresi FEN eilimleni erusrirusu TEz gau5mesroruirueuir naponu ALTNMAS ve KULLAN!!MAsl HAcETTEPE UYGULAMA ESASLAR BRNC BOLUM

Detaylı

TürkBilimİnsanlarıve AkademisyenlerBirliği (TASSA) KurultaySunumu

TürkBilimİnsanlarıve AkademisyenlerBirliği (TASSA) KurultaySunumu TürkBilimİnsanlarıve AkademisyenlerBirliği (TASSA) KurultaySunumu Haluk Ünal University of Maryland, TASSA Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı 12-13 Temmuz 2012 İstanbul, The Marmara Hotel Türk

Detaylı

ÜLKEMİZ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMLERİNDE VERİLEN BİTKİ MATERYALİ DERSLERİNİN A. B. D. ÜNİVERSİTELERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

ÜLKEMİZ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMLERİNDE VERİLEN BİTKİ MATERYALİ DERSLERİNİN A. B. D. ÜNİVERSİTELERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI ÜLKEMİZ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMLERİNDE VERİLEN BİTKİ MATERYALİ DERSLERİNİN A. B. D. ÜNİVERSİTELERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI Prof. Dr. Mükerrem ARSLAN Prof. Dr. M. Emin BARIŞ Doç.Dr. Aysel USLU Yrd.Doç.Dr. Songül

Detaylı

ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - Amerika Dil Okulu Fiyatları. Haftalık AMERİKA. Süreler (Hafta) & Fiyatlar (US$)

ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - Amerika Dil Okulu Fiyatları. Haftalık AMERİKA. Süreler (Hafta) & Fiyatlar (US$) I EYALET ŞEHİR OKUL ADI Saati 4 6 8 12 16 süre fiyat süre fiyat aile yurt ALABAMA TUSCALOOSA UNV. OF ALABAMA Dönemi Bir Dönemi 1956 $ 50 1400 5 930 125 105 11 1683 24 64 4216 5270 5814 8721 BERKELEY LSI

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KAHRAMANMARA$ StiTCu in,a.u univnnsirnsi 2015 YL KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 5018 Sayrh Kamu Mali Y0netimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkrnma planlarr ve programlarda yer alan politika

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA. aynr tiniversitenin Turkiyat Araqtrrmalan Enstitusunde tamamladr. 2004 yrhnda Tel Aviv Universitesi'nden doktora

YAZARLAR HAKKINDA. aynr tiniversitenin Turkiyat Araqtrrmalan Enstitusunde tamamladr. 2004 yrhnda Tel Aviv Universitesi'nden doktora YAZARLAR HAKKINDA Alfabetift Sua ile Haluk ALI(AN istanbul Universitesi siyaset Bilimi Fakultesi Kamu yonetimi Bolumti'nden 1992 yrhnda mezun oldu. 1995 yrhnda istanbul universitesi sosyal Bilimler ve

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı

TAC KOLEJLERİNE HOŞGELDİNİZ

TAC KOLEJLERİNE HOŞGELDİNİZ TAC KOLEJLERİNE HOŞGELDİNİZ TAC Anadolu liselerinin diğer kolejlerden en belirgin farkı; Amerikan eğitim standartlarını ülkemize getirerek öğrencilerine; ortaöğretim kademesinden itibaren ana dil seviyesinde

Detaylı

Süreler (Hafta) & Fiyatlar (US$)

Süreler (Hafta) & Fiyatlar (US$) I EYALET ŞEHİR OKUL ADI Saati 4 6 8 12 16 süre fiyat süre fiyat aile yurt ALABAMA TUSCALOOSA UNV. OF ALABAMA 22 Bir Dönemi 1956 $ 50 $2,8 $4,2 $5,356 $3,0 $5,040 $6,384 0 5 9 13 1980 2640 3840 49 6840

Detaylı

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii BUItDUfi DIYABET OKUTU Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii 1.1Giriq I.2Dayanak 1.2.a'Grirev tantmtmrz 1.2.b St. Vincent. Deklarasyonu ve Ulusal Diyabet

Detaylı

Süreler (Hafta) & Fiyatlar (US$) 870 ELS 440 SILICON VALLEY. 60 150 250 555 170 75 UC IRVINE 21 4 Hafta: 2100 10 Hafta: 3700

Süreler (Hafta) & Fiyatlar (US$) 870 ELS 440 SILICON VALLEY. 60 150 250 555 170 75 UC IRVINE 21 4 Hafta: 2100 10 Hafta: 3700 I EYALET ŞEHİR OKUL ADI Saati 4 6 8 12 16 süre fiyat süre fiyat aile yurt ALABAMA TUSCALOOSA UNV. OF ALABAMA 22 1956 1956 468 50 1400 0 9 400 100 10 18 80 3480 4480 5400 9000 CALIFORNIA BERKELEY LSI 15

Detaylı

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi.

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi. Marmara lletisim Dergisi, Sayt:7, TemmuT 1994 PROGRAMLAMA DiLLERi Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi itetiqim Fakiiltesi Bilgisayar bilimi bilgi iglemin araglannr ve geli$im stirecini igerir.

Detaylı

I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve

I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve Olrenci Kontenianlarr ve Baqvuru $artlarr hk. I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve 2 Pazarlama YLS 4 Muhasebe ve Finansman DR Uretim Y0netimi ve 5 Pazarlama DR iktisadi GeliSme ve Uluslararasr

Detaylı

EK 1 YURT DIŞINDA UZMANLIK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARIN TANINMIŞLIK LİSTESİ

EK 1 YURT DIŞINDA UZMANLIK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARIN TANINMIŞLIK LİSTESİ Allergy and immunology University of Alabama Medical Center Birmingham, AL İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Allergy and immunology Kaiser Permanente Southern California (Los Angeles) Los Angeles, CA İmmünoloji

Detaylı

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi Say: 72180796/419 Konu: TOBB BfU-SnnA E$tim Programlan Hk. l;:. r!.r : trr.rt!_!.lic*q.r"nt 1. ; \r::: \,,,..,.-j {]nasi

Detaylı

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar YUKSEK6GRETiM KURUMLARINDA YIJRUTULEN YAz okullari PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS ve USULLERi nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar Amag ve Kapsam Madde I - Bu Esas ve Usullerin amacr, ytiksekii[retim

Detaylı

Amerika Dil Okulları Fiyat Listesi. Haftalık AMERİKA. Süreler (Hafta) & Fiyatlar (US$)

Amerika Dil Okulları Fiyat Listesi. Haftalık AMERİKA. Süreler (Hafta) & Fiyatlar (US$) I EYALET ŞEHİR OKUL ADI Saati 4 6 8 12 16 32 36 aile yurt ALABAMA TUSCALOOSA UNV. OF ALABAMA 22 Bir Dönemi 1956 50 CALIFORNIA 0 425 315 125 13 1980 2640 3840 4960 60 6840 7980 91 10260 BERKELEY LSI 25

Detaylı

Amerika Dil Okulları Fiyat Listesi

Amerika Dil Okulları Fiyat Listesi I EYALET ŞEHİR OKUL ADI Saati 4 6 8 12 16 32 36 aile yurt ALABAMA TUSCALOOSA UNV. OF ALABAMA 22 Bir Dönemi 1956 50 CALIFORNIA Amerika Dil Okulları Fiyat Listesi 0 425 315 125 13 1980 2640 3840 4960 60

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Evraktn elektronik imzah suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9db25c7a-4db6-42c1-bfc6-3e5e90bdb98b kodu ile erigebilirsiniz Aziziye Mah.Cinnah

Detaylı

Ortadfretime Ofretmen Yetigtirme

Ortadfretime Ofretmen Yetigtirme ncirirr r,qrur-rnlnni rnranlar KoNSEvi pronp qaligrayi "Efitim Fakiiltelerinde Yeni Yiinelimler ve Ortaiilretime Ofretmen Yetistirme" Ortadfretime Ofretmen Yetigtirme Mevcut Durum-Sorunlar-Oneriler 22-23Kastm

Detaylı

DUTY YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIK AMERİKA (USA) DİL OKULLARI FİYAT LİSTESİ

DUTY YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIK AMERİKA (USA) DİL OKULLARI FİYAT LİSTESİ Hftlık 4 Hft DUTY YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIK AMERİKA (USA) DİL OKULLARI FİYAT LİSTESİ 8 Hft 12 Hft Sti ATLANTA 20 1410 2820 4230 5356 6695 7614 10782 14376 Southern Polytechnic Stte University 30 1680

Detaylı

Süre / Fiyat (USD) 16 hafta. 8 hafta. 12 hafta. 20 hafta. Süre / Fiyat (USD) 16 hafta. 12 hafta. 8 hafta. 20 hafta

Süre / Fiyat (USD) 16 hafta. 8 hafta. 12 hafta. 20 hafta. Süre / Fiyat (USD) 16 hafta. 12 hafta. 8 hafta. 20 hafta AMERİKA DİL LARI 1 YILI EĞİTİM ve KONAKLAMA FİYATLARI Temsilciliğini yaptığımız Amerika dil okulları ACCET (Accrediting Council for Continuing Education and Training) tarafından onaylıdır. Süre / Fiyat

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Boğaziçi Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü 1 Elektrik-Elektronik Mühendisi Nelerle Uğraşır? Elektrik enerjisi: Üretimi, dağıtımı, yönetimi Elektronik aygıtlar: Tasarımı, imalatı Sistem

Detaylı

2017 ÜNİVERSİTE KABULLERİ. Saint Benoît Lisesi

2017 ÜNİVERSİTE KABULLERİ. Saint Benoît Lisesi 2017 ÜNİVERSİTE KABULLERİ Saint Benoît Lisesi TÜRKİYE : 133 mezunumuza 29 devlet, 48 burslu fakülte... Boğaziçi Üniversitesi : 1 ODTÜ : 1 İstanbul Teknik Üniv. : 4 Koç Üniversitesi : 24 Sabancı Üniversitesi

Detaylı

Amerika Dil Okulları. Haftalık AMERİKA ELS

Amerika Dil Okulları. Haftalık AMERİKA ELS Haftalık Uzun Süreli Paket Programlar Haftalık AMERİKA Süreler (Hafta) & Fiyatlar (US$) I20 Knk. H.Alanı Ders Akademik Dönem Akadem. Sem. Akadem. Yıl Kayıt Konaklama Kargo Bulm Karş. EYALET ŞEHİR OKUL

Detaylı

,we, ^&rabi. FARABi ungi$itu pnocrami PRororor,U ]\,UGLA

,we, ^&rabi. FARABi ungi$itu pnocrami PRororor,U ]\,UGLA ]\,UGLA,we, ^&rabi FARABi ungi$itu pnocrami PRororor,U Biler, agalrda imalan bulunan ytiksekdlretim kurumlarr olarak, kurumlanmt arasmda Farabi De[igim Programr kapsamrnda igbirlili yapmayr kararlaqtrrmtq

Detaylı

Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi. Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt. Rektor a. Rektor Yardtmctst

Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi. Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt. Rektor a. Rektor Yardtmctst / Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt Rektor a. Rektor Yardtmctst T.C, ONDOKUZ MAYIS UruIVrNSIrrSi Uluslar Arasr itigtiter Birimi N ot : Ektek i bel gelerin

Detaylı

rubirlr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur

rubirlr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur rubirlr Sayr. 8.14.2.T8T 0.06.01.02.231-594111971 Konu : TUBiTAK-Lindau Destek Programr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur Zy rcatzor iveoi Bilimsel ve Teknolojikalkrnma igin gereken insan kaynagrnrn

Detaylı

20 1620 3120 4680 - - - - 20 + 7 1720 3320 4980 6480 8720 12257 16343 28 + 7 2040 4000 6000 7760 9615 13191 17588 20 1620 3120 4680 - - - -

20 1620 3120 4680 - - - - 20 + 7 1720 3320 4980 6480 8720 12257 16343 28 + 7 2040 4000 6000 7760 9615 13191 17588 20 1620 3120 4680 - - - - BÖLGE AMERİKA 2016 YILI LISTESI USD 20 1620 3240 4380 - - - - 24 1780 3560 4920 6560 20 12780 17040 30 2000 4000 5520 7360 9600 14400 19200 Tek: 320 Tek: 400 Çift: 430 Tek: 495 NEW YORK State University

Detaylı

AKADEMİK YILI GLOBAL EXCHANGE KALAN KOTALARA GÖRE YERLEŞTİRME SEÇİM SONUÇLARI

AKADEMİK YILI GLOBAL EXCHANGE KALAN KOTALARA GÖRE YERLEŞTİRME SEÇİM SONUÇLARI 20.02.2017 2017-2018 Akademik Yılı için açılmış Global Exchange başvuruları sonucunda yapılan öğrenci yerleştirmelerinin detay bilgisi ekteki tabloda belirtilmiştir. Belirtilen tabloda, seçim komitesi

Detaylı

sayr : 96393232-77219573 2611212014

sayr : 96393232-77219573 2611212014 TASNjF DIU T.C. AVRUPA niru,ici gnkanlrgr Efitim ve Kurumsal Yaprlanma Bagkanhfr sayr : 96393232-77219573 2611212014 Konu : Avrupa Koleji Ytiksek Lisans Burs Programr NECMETTiITI NNNAKAN UNiVNNSiTOSI REKTORLTJGUNN

Detaylı

peinr negxenugr engiv poririxesl AerK Enigil,r ve KURUMSAL KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis

peinr negxenugr engiv poririxesl AerK Enigil,r ve KURUMSAL KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN peinr negxenugr AerK Enigil,r ve KURUMSAL engiv poririxesl tsilgi palaqrldrk ga artar. lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis Bitlis Ercn Universilesi Kiit

Detaylı

Süre / Fiyat (USD) Haftalık Konaklama Ücretleri INT.LANG.INSTITION WASHINGTON DC. LOS ANGELES, Hollywood. LOS ANGELES, Beverly Hills

Süre / Fiyat (USD) Haftalık Konaklama Ücretleri INT.LANG.INSTITION WASHINGTON DC. LOS ANGELES, Hollywood. LOS ANGELES, Beverly Hills OKUL ŞEHİR Diğer Ücretler Ders Süre / Fiyat (USD) 8 12 16 20 2 36 8 Konaklama Ücretleri KAYIT Konaklama Bulma Saati hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta AİLE YURT APART, Manhattan, Brooklyn

Detaylı

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Marmara lletisim Dergisi, Sayr:8, Ekim 1994 Mamara Joumal of Conununications, Number:8, October 1994 DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Arg. Giir. nuru OZCnn MARMARA r-rllvensiresi itetiqim Faktiltesi Dar

Detaylı

SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ Helin ÖZTÜRK University College London Sanat Tarihi Ayşe AKIN Université de Montréal İletişim İletişim School of Arts Institute of Chicago Derin DEMİRCİOĞLU California College of Arts Massachusetts College

Detaylı

EMNIYET TE$KILATINDA ZAMAN VE TOPLANTI yonnriui

EMNIYET TE$KILATINDA ZAMAN VE TOPLANTI yonnriui Polis Bilimleri Dergisi Cilt: 6 (3-4) Turkish Journal of Police Studies Vot 6 (3-4) EMNIYET TE$KILATINDA ZAMAN VE TOPLANTI yonnriui Time and Meeting Management in Turkish Police Organisation Ssef Hasan

Detaylı

i?88rr *.:".-l-5: H itit uirir UNivnnsirnsi ,/2. r ir. FARAni nncisivr procramr prorokolti univensiresl

i?88rr *.:.-l-5: H itit uirir UNivnnsirnsi ,/2. r ir. FARAni nncisivr procramr prorokolti univensiresl (5 CELAI,, BAYAR tinlvtsrsltesi,/. r ir. i?88rr H itit univensiresl FARAni nncisivr procramr prorokolti Bizler, aga$rda imzalan bulunan ytiksekd$retim kurumlan olarak, kurumlwrmtz arasmda Farabi De[igim

Detaylı

ir,nriginn nir,cir,nni

ir,nriginn nir,cir,nni r- cnnnr- nir,cir,nn TREND FAKToRiNG ANor\iM $inrnri 0 t, 0 1.2 0 1 3-3 t.t2,20tg n onrvri yrl,r,rk r,n ar,iynr RApoRU Raporun Ait Oldu[u Diinem t 0ll0tl20l3-3Ut2l\0l3 Ticaret unvanl Ticaret sicili numarasl

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 T.C. ANADoLU trxivnnsirnsi SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 Karar No : I ctinuru: 14- Anadolu ljniversitesi (Eskigehir/Tiirkiye) Miihendislik Mimarhk Faktiltesi Elektrik- Elektronik Mtihendislili Bdltimti

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ www.mgmt.boun.edu.tr İŞLETME YÖNETİMİ İşletme yönetimi, bir organizasyonun amaçlarına ulaşabilmesi için insan, finansal, teknolojik ve fiziksel kaynakları ve faaliyetlerini

Detaylı

Ogretim Elemam ogr. ctir. irrer roprunco-a;;.u ffiij;t"rid;,t* ut.brt-ffi:

Ogretim Elemam ogr. ctir. irrer roprunco-a;;.u ffiij;trid;,t* ut.brt-ffi: BATr KARADENiz UxlvnRslrnr,nn niru,igi ngiriu-odnnrtu qalrgma GRUBU TOpLANTT rut^q.nagr TOPLAIVTI r.q,rihi Z 24/09/2009 TOPLAI\TI NO : 1 TOPLANTI YERI : Sakarya Universitesi Kampus otet vlp Toplantr Salonu

Detaylı

DUMLUPINAR UN ivr NS irr S I. FARABi nnci$inn pnogramr PROTOKOLU. 2^6. bu liiy

DUMLUPINAR UN ivr NS irr S I. FARABi nnci$inn pnogramr PROTOKOLU. 2^6. bu liiy L DUMLUPINAR UN ivr NS irr S I Farabi DeUiSim Programt Koordinasyon 0fisi ($ FARABi nnci$inn pnogramr PROTOKOLU Bizler, agalrda imzalan bulunan yiiksekcigretim kurumlan olarak, kurumlanmtz arasmda Farabi

Detaylı

ENKA OKULLARI Okul Profili Sadi Gulcelik Spor Sitesi İstinye İstanbul, Turkey Tel: +90 (212)

ENKA OKULLARI Okul Profili Sadi Gulcelik Spor Sitesi İstinye İstanbul, Turkey Tel: +90 (212) Okul Profili 2016-17 Sadi Gulcelik Spor Sitesi İstinye 34460 İstanbul, Turkey Tel: +90 (212) 705 6500 www.enkaschools.kl2.tr www.enkaschools.kl2.tr/schoolprofile CEEB Kod: 696580 IB School Kodu: 2546 ENKA

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü BU-EE http://www.ee.boun.edu.tr EE: Elektrik - Elektronik kısaltması Neden Boğaziçi Üniversitesi? 150+ yıllık BÜ tarihi, geleneği ve kültürü,

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2017

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2017 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2017 ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ Cem Yalçın Yıldırım Betül Tanbay Alp Bassa Ekin Özman Olcay Coşkun AMS 2014, Frank Nelson Cole Prize in Number Theory Türk

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü BU-EE http://www.ee.boun.edu.tr EE: Elektrik - Elektronik kısaltması Neden EE? Avrupa Birliği için Öncelikli Alanlar Listesi EE EE EE EE

Detaylı

T.C. uilr,i nöiriu n,q.kanlrör Din Öfretimi Genel Müdürlüfü. Sayrn Prof. Dr. Hakkr KESKiN Platz der Republik I 11011 Berlin/ F.

T.C. uilr,i nöiriu n,q.kanlrör Din Öfretimi Genel Müdürlüfü. Sayrn Prof. Dr. Hakkr KESKiN Platz der Republik I 11011 Berlin/ F. uilr,i nöiriu n,q.kanlrör Sayr : 8.08.DÖG.0.14.01.02.323- -t 2/ Lf Konu : Dilekqeni z ANKARA Wufz"",s Sayrn Prof. Dr. Hakkr KESKiN Platz der Republik I 11011 Berlin/ F. ALMANYA ilgi: Sayrn Bakanrmrz Dog.

Detaylı

YÖK ten Alınan Üniversite Onayları

YÖK ten Alınan Üniversite Onayları YÖK ten Alınan Üniversite Onayları Ülke Üniversite Tanınıyor Tanınmıyor ABD Stanford University ABD University of California Berkeley ABD Georgetown University ABD Massachusetts Institute of Technology

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü. Lisans Programı

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü. Lisans Programı Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü Lisans Programı Biz Kimiz? 14 Tam Zamanlı Öğretim Üyesi 2 Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi 5 Araştırma Görevlisi University of Alberta, Canada Epistemoloji, Metafizik, Metafelsefe

Detaylı

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr.

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr. {w irtntvi surec YONETiMi iq conu,crsi Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs ot/t0t20t2 Konu : Siireg Ydnetimi MUDURLUdUNE 2009/4 sayrlr Baqbakanlrk Genelgesir ile duyurulan Birlikte qahtabilirlik Esaslan

Detaylı

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u OKULLARDA cuvnnri onramrn sagranmasr KoRUYUCU vn ONrnyici rnnninrnnin ALTNMAsTNA iri$rin igninrici pnororor,u Haziran 2015 AMAC Madde 1. Bu protokoliin amacr; igiqleri Bakanhlr ve Milli Elitim Bakanltlt

Detaylı

GEBZE PLASTiKCiLER ORGANiZE SANAYi BOLGESi. g.olagnx GENEL KURUL TOPLANTISI 2OI3 YILI. FAATiyET RAPoRU

GEBZE PLASTiKCiLER ORGANiZE SANAYi BOLGESi. g.olagnx GENEL KURUL TOPLANTISI 2OI3 YILI. FAATiyET RAPoRU GEBZE PLASTiKCiLER ORGANiZE SANAYi BOLGESi g.olagnx GENEL KURUL TOPLANTISI & 2OI3 YILI FAATiyET RAPoRU GEPOSB 2013 YILI FAALiYET RAPORU im.q.n niniui rn.q.liynt RAPoRU 1- Yapr ruhsatlarr 2013 yr[ igerisinde,

Detaylı

FARABI nngi$im PROGRAMT PROTOKOLU

FARABI nngi$im PROGRAMT PROTOKOLU T.C. cunlugnnrue Urivensiresi (Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi) FARABI nngi$im PROGRAMT PROTOKOLU Bizler, aqa[rda imzalan bulunan yiiksekrilretim kurumlan olarak, kurumlanmrz arasrnda Farabi De[igim Programr

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ www.mgmt.boun.edu.tr NEDEN İŞLETME? Firmanın işleyişindeki temel pozisyonların çoğu işletme alanlarının içinde yer alır Yönetim Kurulu CEO Finans İnsan Kaynakları Operasyon

Detaylı

FARABI nectgirvr procramr PROTOKOLU

FARABI nectgirvr procramr PROTOKOLU FARAB nectgirvr procramr PROTOKOLU Biler. agalrda imalan bulunan ytiksekrilretim kurumlarr olarak. kurumlanmr araslnda Farabi Degiqim Programr kapsamrnda igbirligi yapmayr kararlagtrrmrg bulunmaktayv.

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü BU-EE http://www.ee.boun.edu.tr EE: Elektrik - Elektronik kısaltması Neden EE? Avrupa Birliği için Öncelikli Alanlar Listesi EE EE EE EE

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006 OECD (( ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u ll. tnlerru4ttorufrl gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI 20-21 Nisan I April 2006 istanbut # ':!: ;-I a! OECD (o II, ULUgLfrPfrF'3I r l(frtlu

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLE ÜLKEMİZ TIP FAKÜLTELERİNİN ÖĞRENİM GÖREN KIZ ÖĞRENCİ SAYILARI YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLE ÜLKEMİZ TIP FAKÜLTELERİNİN ÖĞRENİM GÖREN KIZ ÖĞRENCİ SAYILARI YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI İst. Tıp Fak. Mecmuası 63:3, 2000 DERLEMELER AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLE ÜLKEMİZ TIP FAKÜLTELERİNİN ÖĞRENİM GÖREN KIZ ÖĞRENCİ SAYILARI YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI Nevzat Alkan* GİRİŞ Amerika Birleşik

Detaylı

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik"

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik :FC:S $/\6LlK ve SOSYAL HIZMET EMEKqI LERI SeNOilXaet Isran s u l.-al(safray gu e esl I1IE T*ADE UNION OF fubtic TMPLOOYES }N HEflT ANO SOCIAL $Ef,hACEs HASEKi cd. FASEKi CD, FIASFK SULTA.}.I MAH OZKAYA

Detaylı

iligrin 6znr FRANSA ioane MAHKEMELERi'wiN Cnr,iginniNE YAT{S[II4[A[,AR* Qeu: Ar. Gdr. Veysel COnUCU.

iligrin 6znr FRANSA ioane MAHKEMELERi'wiN Cnr,iginniNE YAT{S[II4[A[,AR* Qeu: Ar. Gdr. Veysel COnUCU. FRANSA ioane MAHKEMELERi'wiN Cnr,iginniNE YAT{S[II4[A[,AR* iligrin Qeu: Ar. Gdr. Veysel COnUCU. 6znr Fransa idare Mahkemeleri on yrldan beri gahqmalarrm siirdtirmektedir. Damgtay, giderek hukuksal konulara

Detaylı

%'o;:ilfus. FARAei negisirvr rrogramt prorororu. d r'' -,,f rarih: hiza.

%'o;:ilfus. FARAei negisirvr rrogramt prorororu. d r'' -,,f rarih: hiza. FARAei negisirvr rrogramt prorororu Bizler, aga[rda imzalan bulunan yiiksektilretim kurumlarr olarak, kurumlanmrz arasrnda Farabi Degi gim Programr kapsamrnda i gbirligi yapmayr kararlaqtrrmr g bulunmaktayv.

Detaylı

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls icindekii,bn J x /r. Koy, rovlu vb ivrpnratorluk...... I V. Milletleraran Ttirkiye Sosyal ve iktisat Tarihi Kongresi. Teblidler, U.U. Tiirkiyat Arasttrmave Uygulama Merkezi, istanbul 2l-25, Adustos 1989.

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i gevre VE_gEHiRCiLiK BA NLIGI T.C. isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i SAYI :38991 KAYIT TARIHi :12.11.2012 SAYI : B.09.4.iLM.0.34.10.00 KONU : Tehlikeli Atrk Taqrma Lisanst ERMETAL

Detaylı

ÜNİVERSİTE SIRALAMA SİSTEMLERİ, KRİTERLERİ VE YAPILAN ELEŞTİRİLER. Yavuz SAKA Süleyman YAMAN, ZKÜ Ereğli Eğitim Fakültesi

ÜNİVERSİTE SIRALAMA SİSTEMLERİ, KRİTERLERİ VE YAPILAN ELEŞTİRİLER. Yavuz SAKA Süleyman YAMAN, ZKÜ Ereğli Eğitim Fakültesi ÜNİVERSİTE SIRALAMA SİSTEMLERİ, KRİTERLERİ VE YAPILAN ELEŞTİRİLER Yavuz SAKA Süleyman YAMAN, ZKÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Her yıl gazete, televizyon ve internet üzerinde gündeme düşen haberlerden biri de

Detaylı

SULEYMAN DEMiREL ttnivpnsitgsi KURUM IOAN KURULU TOPLANTI TUTANAGIDIR. Personel Daire Bagkanr-Uye

SULEYMAN DEMiREL ttnivpnsitgsi KURUM IOAN KURULU TOPLANTI TUTANAGIDIR. Personel Daire Bagkanr-Uye SULEYMAN DEMiREL ttnivpnsitgsi KURUM IOAN KURULU TOPLANTI TUTANAGIDIR Toolantr No 2015t2 Toplantr Tarihi/ Saati 21.10.2015 / 09.30-10.40 saatleri arasrnda Toplantr Yeri Rektorliik Ihale Toplantr Salonu

Detaylı

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici A\IRUPA T O P LUL U GU'NU KURAN AI{TI,A $II,IA' NIN 81(1). IVIADDESiNE GORE REKABETI olqulebir",in gnxilde Krsrrffi mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici (de minimis*) (200L/c 368/07) (EEA

Detaylı

{sj. :*'1:o"*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti

{sj. :*'1:o*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti {sj + $rx*r'erlt {* ii}k s$rl*s$ T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800/:satrnalma -tof?- Konu : Yaklagft Maliyet 46. / J.* t2or2 :*'1:o"*l::::tr#,l?H** Miidtirlii[rimiizi.in

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI 30-39 SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİMİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI 30-39 SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİMİ 6B EK: KS-4 ÖĞRETİM KURUMLARI KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI 30-39 SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİMİ III ENSTİTÜLER IV 30 31 32 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Sağlık Bilim. Halk Sağlığı Çocuk Sağlığı Onkoloji Kardiyoloji

Detaylı

rp parurrpsi obrenrtgt ISPARTA

rp parurrpsi obrenrtgt ISPARTA FtKEGiTiMVAKFI 1967 2012 f. No: 1264 SULEYMAN DEMIREL TI.IIVBNSjTN S i rp parurrpsi obrenrtgt ISPARTA Ttirk Efiitim Vakfl, 45 yrldrr maddi destele ihtiyacr olan baqanh tifrencilere yurtigi ve vererek Tiirk

Detaylı

JSTOR Current Scholarship Program. Nicole Ameduri Gonul Institutional Participation Coordinator JSTOR Portico

JSTOR Current Scholarship Program. Nicole Ameduri Gonul Institutional Participation Coordinator JSTOR Portico JSTOR Current Scholarship Program Nicole Ameduri Gonul Institutional Participation Coordinator JSTOR Portico JSTOR JSTOR, 1.500 akademik dergi, kitap ve birincil kaynaktan oluşan bir dijital kütüphanedir.

Detaylı

06.07.2013 'r 20.07.2013 '' 03.08.2013 'r 31.08.2013 '' 17.08.2013 r' 22.06.2013 10.00'da

06.07.2013 'r 20.07.2013 '' 03.08.2013 'r 31.08.2013 '' 17.08.2013 r' 22.06.2013 10.00'da DEVLET HAVA MEYDANLARI i;rervesi GENEL N,TUPUNTUGU Destek Hizmetleri Dairesi Bagkanlt[t Konu :Sosyal Tesislerin Ucret ve Prensipleri 0710312013 ilgi : Maliye Bakanh[rnrn (2013-3) Sayrh Kamu Sosyal Tesislerine

Detaylı

Kings College Los Angeles ve Boston dil merkezinde almak isterseniz aşağıdaki indirimlerden yararlanabilirsiniz...

Kings College Los Angeles ve Boston dil merkezinde almak isterseniz aşağıdaki indirimlerden yararlanabilirsiniz... ZONİ DİL OKULU 2012 TÜRKİYE ÖZEL İNDİRİMİ! Zoni New York ve Miami dil merkezinde almak isterseniz aşağıdaki indirimlerden yararlanabilirsiniz... 4 HAFTA VE ÜZERİ KAYITLARDA TAM %10 İNDİRİM NEW YORK MIAMI

Detaylı

POLISiN BiRBYSEL OLARAK YABANCI DiL OGNNNME QABALARINA BiR KATKI

POLISiN BiRBYSEL OLARAK YABANCI DiL OGNNNME QABALARINA BiR KATKI Polis Bilimleri Dergisi Cilt:4 (3-4) Turkish Journal of Police Studies Vol: 4 (3-4) POLISiN BiRBYSEL OLARAK YABANCI DiL OGNNNME QABALARINA BiR KATKI A Contrubition to Police's Struggle to Learn Foreign

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi

OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi Polis Bilimleri Dergisi Cilt:3 (3-4) Turkish Journal of Police Studies Vol: 3 (3-4) OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi Ozcan KARAMAN * Kaam SEYHAN** N.l sr \'ys,$ N is article

Detaylı

Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Eğitimi Gelecekte Nasıl Olmalı? Amerika ve Avrupa da Mevcut Durum

Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Eğitimi Gelecekte Nasıl Olmalı? Amerika ve Avrupa da Mevcut Durum Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Eğitimi Gelecekte Nasıl Olmalı? Amerika ve Avrupa da Mevcut Durum Doç.Dr. Bahar DİRİCAN GATA Radyasyon Onkolojisi A.D. Ankara 26 Mart 2016, İstanbul Medikal Fizik Tıp alanında

Detaylı

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu PA$AM SULTAN TURBESI nouove - REsrirUsYoN VE a T-!.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu RESTO ROJESI oin ': i.-:..::::., :,::r:aeil::: :i 1,ij1'.r{iil : i u$ak idostc lio PA$AM SULTAN

Detaylı

( I. FARAni OnCi$iVr PROGRAMI PROTOKOLU. raniu. :/,?!t il. NAMIK KEMAL UNiVENSiTNSI

( I. FARAni OnCi$iVr PROGRAMI PROTOKOLU. raniu. :/,?!t il. NAMIK KEMAL UNiVENSiTNSI ( I T CHLAL BAYAR tir*ivrir sirnsi FARAni OnCi$iVr PROGRAMI PROTOKOLU JBizler, aga[rda imzalan bulunan ytikseko[retim kurumlan olarak, kurumlanmrz arasmda Farabi De[iqim Programr kapsammda iqbirli[i yapmayl

Detaylı

n..t..?.+.otz a\r.o.kzon e.!ro6aor: rivryasal, nivoto.lir,nauyol,o.rix vn Ntjxr,Bnn rnnlirnt,ere nninconnv yonnncnsi rnnin ivtze UNvaNr UYGUN conug

n..t..?.+.otz a\r.o.kzon e.!ro6aor: rivryasal, nivoto.lir,nauyol,o.rix vn Ntjxr,Bnn rnnlirnt,ere nninconnv yonnncnsi rnnin ivtze UNvaNr UYGUN conug AYDIN il,i rivryasal, nivoto.lir,nauyol,o.rix vn Ntjxr,Bnn rnnlirnt,ere nninconnv yonnncnsi ONAY SAYFASI HAZIRLAYAN MAKAM ADI - SOYADT UNvaNr ivtze rnnin Il Afet ve Acil Durum MiidtirliiEii Recep CO$KUN

Detaylı

Sayr z 96393232-77219573

Sayr z 96393232-77219573 Evrak Tarih ve Sayısı: 05/01/2015-65 TASNiF DISI T.C. AvRUPA niru,igi nlx.tnltgt Elitim ve Kurumsal Yaprlanma Bagkanh[r Sayr z 96393232-77219573 2611212014 Konu : Avrupa Koleji Yiiksek Lisans Burs Programr

Detaylı

runriye'de nirigivr suqlarr ve

runriye'de nirigivr suqlarr ve Polis Bilimleri Dergisi Cilt: 4 (3-4) Turkish Journal of Police Studies VoL 4 (3-4) runriye'de nirigivr suqlarr ve MUCADELE yontbmleri Cyber Crimes in Turkey and Struggle Methods Cem BEYHAN * flber Crime

Detaylı

lebilecek bu husus fiiliyatta mricadele ile Anadolu'daki Kurtuluq Savaqr igin de cinemli katkrlar saflamalanna

lebilecek bu husus fiiliyatta mricadele ile Anadolu'daki Kurtuluq Savaqr igin de cinemli katkrlar saflamalanna ABGUIIIDNTUIII AYLIK HUKUI( DERGiSi OCAK-$UBAT-MART LeeT YIL: 7 SAYI: 51 ISSN 1017 625X iqinnnxinnn Milletlerarasr, Andlagmalarr,n lgr,fir.nda Ahr.ska (Mesket) Tiirkleri'nin Hukuki Statiisil ue Tilrkiye

Detaylı

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 Konu : Fiyat Tekli{iniz Saym, AqaSrda cinsi,

Detaylı

FARABI nnci$im PROGRAMI prorclror_,u

FARABI nnci$im PROGRAMI prorclror_,u FARABI nnci$im PROGRAMI prorclror_,u Btzle4 agalrda imzalan bulunan ytiksek

Detaylı

Kings College Los Angeles ve Boston dil merkezinde almak isterseniz aşağıdaki indirimlerden yararlanabilirsiniz...

Kings College Los Angeles ve Boston dil merkezinde almak isterseniz aşağıdaki indirimlerden yararlanabilirsiniz... ZONİ DİL OKULU 2012 TÜRKİYE ÖZEL İNDİRİMİ! Zoni New York ve Miami dil merkezinde almak isterseniz aşağıdaki indirimlerden yararlanabilirsiniz... 4 HAFTA VE ÜZERİ KAYITLARDA TAM %10 İNDİRİM NEW YORK Haftada

Detaylı

FETÖ ABD'nin neredeyse tüm eyaletlerine yayılmış

FETÖ ABD'nin neredeyse tüm eyaletlerine yayılmış On5yirmi5.com FETÖ ABD'nin neredeyse tüm eyaletlerine yayılmış FETÖ, ABD'nin neredeyse bütün eyaletlerinde siyaset, kültür, ticaret ve eğitim alanında yüzlerce vakıf ve kuruluşu yönetiyor. Yayın Tarihi

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı