t030, Türkiye deki Hastanelerden İzole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatları Arasında En Yaygın spa Tipidir*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "t030, Türkiye deki Hastanelerden İzole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatları Arasında En Yaygın spa Tipidir*"

Transkript

1 Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2013; 47(4): t030, Türkiye deki Hastanelerden İzole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatları Arasında En Yaygın spa Tipidir* t030 is the Most Common spa Type Among Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Strains Isolated from Turkish Hospitals Bülent BOZDOĞAN 1,2, Ömer YILDIZ 1, Erman ORYAŞIN 1, Sevin KIRDAR 2, Burçin GÜLCÜ 1, Orhan AKTEPE 3, Uğur ARSLAN 4, Gülçin BAYRAMOĞLU 5 Ahmet Yılmaz ÇOBAN 6, Seher Ayten COŞKUNER 7, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU 8, Nihal KARABİBER 9, Serkan ÖNCÜ 10, Müşerref TATMAN OTKUN 11, Nuri ÖZKÜTÜK 12, Mustafa ÖZYURT 13, Aslı Gamze ŞENER 14 1 Adnan Menderes Üniversitesi BILTEM, Epidemiyoloji Birimi, Aydın. 1 Adnan Menderes University BILTEM, Epidemiology Unit, Aydin, Turkey. 2 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın. 2 Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Aydin, Turkey. 3 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyon. 3 Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Afyon, Turkey. 4 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya. 4 Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Konya, Turkey. 5 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon. 5 Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Trabzon, Turkey. 6 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun. 6 Ondokuz Mayis University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Samsun, Turkey. 7 Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İzmir. 7 Bozyaka Training and Research Hospital, Infectious Diseases and Clinical Microbiology Department, Izmir, Turkey. 8 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van. 8 Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Van, Turkey. 9 Yüksek İhtisas Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara. 9 Yüksek Ihtisas Hospital, Microbiology Laboratory, Ankara, Turkey. 10 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın. 10 Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Aydin, Turkey. 11 Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale. 11 Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Canakkale, Turkey. 12 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa. 12 Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Manisa, Turkey. 13 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Servisi, İstanbul. 13 Gulhane Military Academy of Medicine, Haydarpasa Training Hospital, Medical Microbiology Department, Istanbul, Turkey. İletişim (Correspondence): Doç. Dr. Bülent Bozdoğan, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye. Tel (Phone): , E-posta ( ):

2 t030, Türkiye deki Hastanelerden zole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus zolatlar Aras nda En Yayg n spa Tipidir 14 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir. 14 Izmir Katip Celebi University Ataturk Education and Research Hospital, Microbiology Laboratory, Izmir, Turkey. *Bu çalışma sonuçlarının bir bölümü 110 th General Meeting (May 23-27, 2010, San Diego, California) de poster olarak sunulmuştur. Geliş Tarihi (Received): Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): ÖZET Staphylococcus aureus en sık görülen hastane enfeksiyon etkenleri arasındadır. Farklı koşullara adapte olabilme yeteneği sayesinde S.aureus, başarılı klonları ile epidemilere, hatta bir kıtadan diğerine yayılarak pandemilere yol açabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye de farklı coğrafi bölgelerdeki 12 merkezden yılları arasında izole edilen 397 metisiline dirençli S.aureus (MRSA) suşunun spa tiplendirmesinin yapılması ve PFGE ve MLST yöntemleri ile klonalitelerinin araştırılmasıdır. Ayrıca 12 merkezin dördünden 2011 yılında izole edilmiş olan 91 MRSA izolatının da spa tipleri belirlenmiştir. PFGE analizleri izolatlar arasında yaygın bir pulsotipin olduğunu göstermiştir. İzolatlardan 363 (%91.4) ü pulsotip A, 18 (%4.5) i pulsotip B ve 11 (%2.8) i pulsotip C olarak bulunmuştur. SCCmec tipleme sonuçlarına göre 363 (%91.4) suş SCCmec tip III, 30 (%7.6) suş SCCmec tip IV olarak tanımlanmıştır. Pulsotipleri temsil eden suşların dizi analizi sonuçlarına göre en yaygın MLST tipinin ST239 (%85.1) olduğu, bunu her ikisi de SCCmec tip IV olarak bulunan ST737 (%4) ve ST97 (%2.8) nin takip ettiği görülmüştür. İki SCCmec tip IV suşunun MLST tipi ise ST80 olarak bulunmuştur. Test edilen 397 suştan 338 (%85.1) inin spa tipi t030 olarak saptanmış; bunu t005 (%2.5) ve t632 (%2) takip etmiştir yılında izole edilen 91 suşun ise 64 (%70.3) ü t030, 4 (%4.4) ü t005, 2 (%2.2) si t015 ve 2 (%2.2) si t1094 olarak bulunmuştur. Spa tipi t030 un merkezlerde suşları arasındaki prevalansı % arasındadır. İzole edilen suşlar arasında t030 un en yüksek düzeyi Ankara da (%100) en düşük düzeyi ise Trabzon da (%59) görülmüştür. İstanbul da örnekleri arasında %94.5 olan t030 oranının, 2011 suşları arasında %55 e düştüğü izlenmiştir. Benzer şekilde Konya ve Trabzon örneklerinde de t030 görülme oranının azaldığı belirlenirken, Aydın ilinde yıllar içinde t030 oranında artış olduğu saptanmıştır. Çalışmamızda, altı yıllık süreçte Türkiye de en sık görülen MRSA klonunun t030 spa tipine sahip olduğu belirlenmiştir. PCR ile test edilen PVL toksin geni ise 5 (%3) suşta pozitif bulunmuş; bunlardan üçünün SCCmecIII-ST239 ve ikisinin SCCmec tip IV-ST80 olduğu görülmüştür. Bu çalışma şimdiye kadar Türkiye de yapılmış olan en geniş epidemiyolojik çalışma olup, hastane kökenli Türkiye klonu olan TR09 (ST239-SCCmecIII-t030) ve toplum kökenli Türkiye klonu olan TR10 nun (ST737-SCCmecIV-t005) Türkiye de yaygın olarak bulunduğunu göstermiştir. Anahtar sözcükler: Metisiline dirençli Staphylococcus aureus; MRSA; spa tiplendirme; klon; moleküler epidemiyoloji, Türkiye. ABSTRACT Staphylococcus aureus is one of the most frequent agents causing hospital infections. S.aureus has a great ability to adapt itself to variety of conditions and successful clones can be epidemic and even pandemic by its ability spread from one continent to another. The aims of this study were to detect spa types of 397 methicillin-resistant S.aureus (MRSA) strains isolated from 12 centers in different geographical regions of Turkey from 2006 to 2008, and to investigate their clonality by PFGE and MLST typing. Additionally, 91 MRSA from four of those 12 centers isolated during 2011 were also studied for their spa types. PFGE profiles indicated the presence of a major pulsotype, namely pulsotype A with a rate of 91.4% (363/397), followed by pulsotype B (n= 18, 4.5%) and pulsotype C (n= 11, 2.8%). Among isolates tested 363 (91.4%) were SCCmec type III, 30 (7.6%) were SCCmec type IV. Sequence analysis of represen- 572

3 Bozdo an B, Y ld z Ö, Oryafl n E, K rdar S, Gülcü B, Aktepe O, Arslan U, Bayramo lu G, Çoban AY, Coflkuner SA, Güdücüo lu H, Karabiber N, Öncü S, Tatman Otkun M, Özkütük N, Özyurt M, fiener AG. tative isolates revealed that ST239 (85.1%) was the most common MLST type followed by two MLST types ST737 (4%), and ST97 (2.8%), both SCCmec type IV. Two isolates were ST80 with SCCmec type IV. Of 397 isolates, 338 (85.1%) were t030, followed by t005 (2.5%) and t632 (2%). Among MRSA isolated during 2011, 64 (70.3%) of 91 were t030, 4 (4.4%) were t005, 2 (2.2%) were t015, and 2 (2.2%) were t1094. Among centers the t030 prevalence of isolates ranged from %. The highest t030 prevalence was found in Ankara (100%) and lowest in Trabzon (59%) provinces which are located at central and northestern Anatolia, respectively. In Istanbul province, the prevalence of t030 was 94.5% among isolates which decreased to 55.5% among 2011 isolates. Also a decrease in t030 rates was observed among samples from Konya and Trabzon but not from Aydin. Our results showed that the most common MRSA clone in Turkey is ST 239-SCCmec type III, t030 which persisted during the six years of the study period. Presence of PVL toxin gene was tested by PCR and 5 (3%) isolates found to be positive, of them two were SCCmec Type IV-ST80 and three were SCCmec Type III- ST239. This study is the largest epidemiological survey ever done in Turkey which showed presence of a hospital Turkish clone TR09 (ST239-SCCmecIII-t030) and a community clone TR10 (ST737-SCCmecIVt005) largely disseminated in Turkey. Key words: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus; MRSA; spa typing; clone; molecular epidemiology; Turkey. GİRİŞ Staphylococcus aureus tüm dünyada nozokomiyal enfeksiyonların en önemli nedenlerinden birisidir. Metisiline dirençli S.aureus un (MRSA) neden olduğu enfeksiyonların tedavisi zordur ve uzun süreli hastanede yatış ve yüksek mortaliteye neden olurlar 1. MRSA izolatlarının klonal yayılımı uzun süredir bilinmektedir ve başarılı klonlar kıtalar arasında da yayılabilmektedir 2. Ancak bölgesel olan klonlar bir ülkede yaygın olarak görülürken, diğer yerlerde daha nadir görülürler. MRSA klonlarının genotipik özelliklerinin dizi temelli yöntemlerle belirlenmesi ve farklı coğrafi bölgelerdeki suşların genetik akrabalığının taranması, MRSA klonlarının yayılımını kontrol etmede yardımcıdır 3. Klonal yayılımın belirlenmesinde, PFGE (Pulsed field gel electrophoresis), stafilokokal kaset kromozom mec (SCCmec) tiplendirmesi, MLST (Multilocus sequence typing) ve spa (stafilokokal protein A) tiplendirmesi gibi yeni moleküler epidemiyolojik yöntemlerin geliştirilmesinin büyük katkısı olmuştur 4,5. Türkiye nin Asya ve Avrupa kıtaları arasında bulunmasından dolayı, ülkemizdeki MRSA klonlarının belirlenmesi, klonal suşların yayılma yolu konusunda aydınlatıcı olabilir. Bu amaçla çalışmamızda, Türkiye deki farklı bölgelerdeki hastanelerden toplanmış olan MRSA suşlarının klonalitesinin ve Türkiye deki hastanelerdeki en yaygın olan MRSA klonunun belirlenmesi hedeflenmiştir. GEREÇ ve YÖNTEM MRSA İzolatları ve Tanımlama Çalışmaya, Türkiye nin farklı coğrafi bölgelerinde yer alan 11 şehirdeki 12 hastaneden toplanan 397 S.aureus suşu dahil edildi. Çalışmaya katılan merkezlerden [Trabzon (54 suş), Afyon (23 suş), Van (42 suş), Konya (28 suş), Edirne (36 suş), Ankara (31 suş), İs- 573

4 t030, Türkiye deki Hastanelerden zole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus zolatlar Aras nda En Yayg n spa Tipidir tanbul (55 suş), Samsun (51 suş), İzmir (39 suş), Manisa (23 suş), Aydın (15 suş)] yılları arasında MRSA olarak tanımlanmış olan suşlar ileri araştırmalar için gönderildi. Ayrıca 2011 yılında Konya (35 suş), Aydın (20 suş), İstanbul (18 suş) ve Trabzon dan (18 suş) toplanan 91 MRSA izolatı da çalışmaya dahil edildi. S.aureus izolasyonu için triptik soy agar veya kanlı agar kullanıldı. MRSA suşlarının belirlenmesinde, CLSI tarafından önerildiği şekilde, sefoksitin kullanılarak disk difüzyon yöntemi uygulandı 6. MRSA suşları polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile meca geni varlığı tespitiyle doğrulandı 7. DNA Ekstraksiyonu DNA ekstraksiyonu için taze kültürden bir bakteri kolonisi alınarak 200 µl InstaGene Matrix (Bio-Rad, ABD) de süspanse edildi ve ekstraksiyon üretici firma önerileri doğrultusunda yapıldı. SCCmec Tiplendirmesi Bu amaçla daha önceden tanımlanan multipleks PCR yöntemi uygulandı 7. mec tipinin doğrulanması ve ccr tiplerinin belirlenmesi, önceden tanımlanmış olan primerler kullanılarak PCR yöntemiyle yapıldı 8. pvl Saptanması Tüm suşlarda, Panton-Valentin lökosidin (PVL) varlığı önceden tanımlanmış olan yöntem ve primerler kullanılarak çalışıldı 9. PFGE PFGE analizi McDougal ve arkadaşlarının 10 tanımlandığı yöntemle çalışıldı. SmaI ile kesilmiş DNA fragmanları CHEF DR III (Bio Rad, ABD) kullanılarak ayrıldı. En yaygın profil pulsotip A olarak belirlendi ve 1-5 arasındaki bant farklılıkları bu klonun varyantı olarak değerlendirilerek A1 gibi numaralar verilerek adlandırıldı. Beş banttan fazla farklılık, farklı bir pulsotip olarak değerlendirildi. PFGE profillerine göre ulusal ve bölgesel temsilci suşlar seçilerek daha ileri analiz için MLST uygulandı. MLST Analizi MLST analizi, bu konuda hazırlanmış web sayfasında (http://saureus.mlst.net/misc/info.asp) tanımlandığı şekilde, her bir klon için 7 gen bölgesi amplifiye edilerek gerçekleştirildi 11. Amplikonlar, DNA dizilerinin belirlenmesi için Macrogen firmasına (Güney Kore) gönderildi. Her bir alelin DNA dizisi deki tek lokus veri analiz programı kullanılarak analiz edildi ve izolat için her bir 7 amplikonun alel numaraları belirlendi. Dizi tipleri deki alelik belirleme programı kullanılarak tanımlandı. Bir izolatın tüm alel numaraları programa girilerek suşun ST tipi belirlendi. spa Tiplendirmesi Protein A yı kodlayan spa genleri S.aureus suşları için önceden tanımlandığı şekilde amplifiye edildi 12. Saflaştırılmış spa PCR ürünlerinin dizisi Macrogen (Güney Kore) 574

5 (www.macrogen.com) tarafından yapıldı. Tekrarların dizileri spa veri bankasından (www.sparidom.de) bulundu. Amplikonların dizileri saptanarak sayfasında bulunan tekrarlarla karşılaştırıldı. Karşılaştırma için kısaca şu yöntem izlendi: Diziler word belgesine kaydedilerek her tekrar kopyalanıp ara kısmına yapıştırıldı. Bu yolla bulunan diziler tanımlandı. Her tekrar farklı bir renkle boyandı. Suşun tekrarlayan sıraları saptandığında bu tekrarlayan sıralara uyan spa tipleri izolatın spa numarası olarak kabul edildi (http://spa.ridom.de/spatypes.shtml). BULGULAR Çalışmamızda, 12 farklı merkezden toplanan 397 izolatın; SCCmec, PFGE, MLST ve spa tiplendirmeleri yapılarak klonal ilişkileri araştırılmıştır yılı içinde 12 merkezin 4 ünden izole edilmiş olan toplam 91 MRSA izolatının da spa tipleri çalışılmıştır. SCCmec Tiplendirmesi Bozdo an B, Y ld z Ö, Oryafl n E, K rdar S, Gülcü B, Aktepe O, Arslan U, Bayramo lu G, Çoban AY, Coflkuner SA, Güdücüo lu H, Karabiber N, Öncü S, Tatman Otkun M, Özkütük N, Özyurt M, fiener AG. Toplam 397 MRSA izolatının hepsine SCCmec tiplendirmesi yapılmış ve Türkiye deki en yaygın SCCmec tipinin %91.4 (363/397) oranı ile SCCmec tip III olduğu görülmüştür (Tablo I). Ayrıca izolatların 30 (%7.6) unda tip IV SCCmec saptanmış; 4 (%1) suşun ise SCCmec tipi kullanılan primerlerle belirlenememiştir. On iki merkezin dördünden gönderilen izolatlarda sadece SCCmec tip III saptanmış olup, bu tipin oranı merkezlerin %75 inde %90 ın üzerinde bulunmuştur (Tablo II). Toplumdan kazanılmış SCC tipi olarak bilinen tip IV çok yaygın görülmese de, 12 merkezin sekizinde en az bir izolatta bulunduğu belirlenmiştir. Tip IV ün Trabzon dan gönderilen örneklerde nispeten fazla oldu- Tablo I. Çalışmaya Katılan Merkezlerden Yılları Arasında İzole Edilen 397 MRSA İzolatının Klonal Dağılımı Klonlar Suş sayısı Pulsotip SCCmec tipi MLST Spa Tipi PVL (+) TR A Tip III ST239 t030 2 TR10 8 B Tip IV ST737 t005 7 A Tip III ST239 t B Tip IV ST80 t044 2 TR19 2 C Tip IV ST97 t030 2 A Tip III ST239 t005 1 A Tip III ST239 t037 1 B Tip IV ST737 t632 3 B Tip IV ST737 t A Tip III ST239 * 4 B Tip IV ST737 * 9 C Tip IV ST97 * TR66 1 Tek Tip IV ST8 t008 4 Tek * Kullanılan primerlerle PCR işleminde herhangi bir amplikon elde edilmemiştir. 575

6 t030, Türkiye deki Hastanelerden zole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus zolatlar Aras nda En Yayg n spa Tipidir Tablo II. Türkiye deki 12 Merkezden Toplanan MRSA İzolatlarının SCCmec Tipleri SCCmec tipinin izolat sayısı (%)* Merkezler (İzolat sayısı) III IV Bilinmeyen Afyon (23) 20 (87) 1 (4) 2 (9) Ankara (31) 31 (100) - - Aydın (15) 15 (100) - - Edirne (36) 33 (92) 3 (8) - İstanbul (55) 53 (96) 2 (4) - İzmir, Bozyaka H. (22) 21 (95) 1 (5) - İzmir, Devlet H. (17) 15 (88) 1 (6) 1 (6) Manisa (23) 23 (100) - - Konya (28) 28 (100) - - Samsun (51) 48 (94) 3 (6) - Trabzon (54) 36 (67) 18 (33) - Van (42) 40 (96) 1 (2) 1 (2) Toplam (397) 363 (91.4) 30 (7.6) 4 (1) * Her bir SCCmec tipinin yüzdesi parentez içinde belirtilmiştir. ğu ve örneklerin %33 ünün SCCmec tip IV olduğu görülmüştür. SCCmec tipi belirlenemeyen 4 suştan, Oliveira ve Lencastre nin 7 tanımladığı primerlerle sadece meca bantı elde edilmiştir. PFGE Tiplendirmesi PFGE de pulsotip A nın Türkiye deki MRSA izolatları arasında en yaygın pulsotip olduğu görülmüştür. Çalışmamızda, 363 suşun pulsotip A (%91.4), 18 suşun (%4.5) pulsotip B ve 11 suşun (%2.8) pulsotip C olduğu saptanmıştır (Tablo I). Suşların %1.3 (5/397) ünün eşi olmayan tek profile sahip olduğu ve Türkiye deki yaygın profillerden birine ait olmadığı izlenmiştir. Pulsotip A suşları içerisinde 14 varyant olduğu belirlenmiş; varyant sayıları pulsotip B için 5 ve pulsotip C için 4 olarak saptanmıştır. MLST Tiplendirmesi Temsilci olarak seçilen suşların MLST sonuçlarına göre 363 pulsotip A suşunun ST239 (%91.4) olduğu görülmüştür (Tablo I). On sekiz pulsotip B suşunun 16 sı ST737 (%4) olarak bulunmuş; diğer 2 pulsotip B suşu ST80 (%0.5) olarak, pulsotip C suşlarının 11 i ise ST97 olarak tanımlanmıştır. Tek suşlardan biri ST8 olarak belirlenmiş ve TR66 olarak adlandırılmıştır (Tablo I). Spa Tiplendirmesi Bütün suşların spa tiplendirmesi yapılmış ve sonuçlar Türkiye deki MRSA izolatlarında farklı spa tiplerinin olduğunu göstermiştir (Şekil 1). Tüm spa tipleri içerisinde 338 (%85.1) suş ile en sık görülen spa tipinin t030 olduğu belirlenmiştir. Analiz sonuçları suş- 576

7 Bozdo an B, Y ld z Ö, Oryafl n E, K rdar S, Gülcü B, Aktepe O, Arslan U, Bayramo lu G, Çoban AY, Coflkuner SA, Güdücüo lu H, Karabiber N, Öncü S, Tatman Otkun M, Özkütük N, Özyurt M, fiener AG. Şekil 1. Çok merkezli çalışmaya katılan bölgeler (Haritada, merkezlerdeki t030 spa tipi yüzdesi ve izolasyon yılları belirtilmiştir. Harita içindeki tabloda, yılları arasında izole edilen 397 ve 2011 yılında izole edilen 91 MRSA izolatında spa tiplerinin yüzdesi belirtilmiştir). lardan 10 (%2.5) unun t005, 8 (%2.0) inin t632, 2 (%0.5) sinin t044, 3 (%0.8) ünün t542, 1 (%0.3) inin t008 ve 1 (%0.3) inin t037 spa tipinde olduğunu göstermiştir. Otuz dört (%8.5) izolatta spa ya özgül primerlerle herhangi bir amplikon çoğaltılamamıştır. Merkezlerdeki spa tiplerinin dağılımı Tablo III te görülmektedir. En fazla spa tipi çeşitliliği Trabzon dan gönderilen MRSA larda saptanmıştır. Bu bölgedeki izolatların %59 u t030, %11 i t632, %7 si t005 ve %6 sı t542 olarak belirlenmiştir. Kullanılan primerlerle 9 (%17) izolatta amplikon elde edilememiştir. Spa tip t030 %70.3 ile aynı zamanda 2011 yılında izole edilmiş olan suşlarda da en yaygın olan tip olarak belirlenmiştir. Spa t030 un Konya, Aydın, İstanbul ve Trabzon da 2011 yılında izole edilen suşlardaki oranı sırasıyla %82.8, %85, %55.5 ve %44.4 olarak bulunmuştur. Dört merkezde de t030 en yaygın görülen spa tipi olarak belirlenmiştir. Aydın da diğer üç merkezdekinden farklı olarak t030 oranı yılında %80 iken 2011 yılında %85 olarak belirlenmiş ve artış saptanmıştır. (Şekil 1). En yaygın spa tipi olan t030 oranlarında en fazla azalma, örneklerinde %94.5 iken 2011 örneklerinde %55.5 e düşen İstanbul örneklerinde görülmüştür. En yaygın spa tipi olarak kalmasına rağmen örnekleriyle 2011 örnekleri karşılaştırıldığında, t030 oranı Konya da %93 ten %82.2 ye, Trabzon da ise %59 dan %44 e düşmüştür örnekleri arasında görülen diğer spa tipleri; Konya da t1094 (2), t386 (1), t8838 (1), ve t015 (1); Aydın da t223 (1); İstanbul da t189 (1), t605 (1), t153 (1), t015 (1) ve Trabzon da t005 (4), t008 (1), t024 (1) olarak belirlenmiştir. 577

8 t030, Türkiye deki Hastanelerden zole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus zolatlar Aras nda En Yayg n spa Tipidir Tablo III. Türkiye deki 12 Merkezdeki MRSA spa Tiplerinin Dağılımı Toplam izolat spa tiplerinin dağılımı (%) Amplikon Şehir sayısı t030 t005 t632 t542 t044 t008 t037 yok Afyon (83) (17) Ankara (100) Aydın (80) (20) Edirne (83) 3 (8) (3) 2 (6) İstanbul (94.5) 3 (5.5) İzmir (Bozyaka H.) (91) - 1 (4.5) - 1 (4.5) İzmir (Devlet H.) (76.4) (6) - 3 (17.6) Manisa (96) (4) Konya (93) (7) Samsun (82) (2) (16) Trabzon (59) 4 (7) 6 (11) 3 (6) (17) Van (94) - 1 (2) (4) Toplam (85.1) 10 (2.5) 8 (2) 3 (0.8) 2 (0.5) 1 (0.3) 1 (0.3) 34 (8.5) * Kullanılan primerlerle PCR işleminde herhangi bir amplikon elde edilmemiştir. PVL Pozitifliği Test edilen izolatlardan 5 tanesi özgül primerler kullanılarak yapılan PCR işleminde PVL için pozitif bulunmuştur. Bu suşlardan 2 si SCCmec tip IV ve ST80, 3 ü ise SCCmec tip III ve ST239 olarak tanımlanmıştır (Tablo I). TARTIŞMA Çok merkezli olarak yapılan çalışmamızda Türkiye deki en yaygın MRSA klonunun ST239-SCCmec tip III, t030 olduğu görülmüştür. Bu Türkiye klonu TR09 olarak adlandırılmış olup, farklı merkezlerden izole edilen tüm MRSA suşları arasında, aynı zamanda merkezlerin de her birinde en yaygın klon olarak tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada ST737-SCCmec tip IV, t005 en yaygın olarak görülen toplum kökenli klon olup TR10 olarak adlandırılmıştır. MRSA klonlarının dünyadaki dağılımı incelendiğinde, doğudaki ülkelerde yaygın olarak görülen klonların batıdakilerden farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Batı ülkelerinden ABD de ST8 (USA300) ve ST5 en yaygın klonlar iken, Avrupa da ST22 nin yaygın klon olduğu görülmektedir 2,10. Ancak doğu ülkelerinde egemen klonlar farklılık gösterebilmektedir. Çin de en yaygın görülen ST ve spa tipi ST239 ve t030 olup, t030 dan üç tekrar farkı olan t037 spa tipi ise ikinci en yaygın olan klondur 13. Kore de 14 en yaygın klonun ST239-t037; Pakistan da 15 hastane kaynaklı MRSA izolatlarında en yaygın ST tipinin ST239 olduğu belirtilmektedir. Tayvan da 16 hastane kaynaklı MRSA izolatlarında en sık görülen tipler ST5-t002 ve ST239-t037 olarak bildirilmiş; ST239 un İran da 17 da en yaygın görülen ST tipi olduğu rapor edilmiştir. Diğer Asya ülkelerinden Tayland, Filipinler, 578

9 Bozdo an B, Y ld z Ö, Oryafl n E, K rdar S, Gülcü B, Aktepe O, Arslan U, Bayramo lu G, Çoban AY, Coflkuner SA, Güdücüo lu H, Karabiber N, Öncü S, Tatman Otkun M, Özkütük N, Özyurt M, fiener AG. Kore, Vietnam, Hong Kong, Sri Lanka ve Hindistan da da en yaygın klonun ST5-MRSA- SCCmec tip II-spa tip t002 ile birlikte ST239- SCCmec tip III-spa tip t037 olduğu bildirilmiştir 18. Türkiye de daha önce sekiz merkezden toplanan MRSA izolatlarında yapılan bir çalışmada, %89 luk oran ile t030 en yaygın görülen spa tipi olmuştur 19. Bu sonuç, bizim çalışmamızda %85.4 olarak belirlenen t030 sonucu ile örtüşmektedir. Ankara daki hastanelerden izole edilmiş MRSA suşlarıyla yapılan iki çalışmada ve Ardahan daki izolatlarda yapılan bir çalışmada SCCIII tipi dominant olarak saptanmıştır İzmir de, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde de t030 spa tipinin hakimiyeti gösterilmiştir 23. Çalışmamızdaki MRSA izolatlarında PVL oranı düşük bulunmuştur ki, bu sonuç, Kırdar ve arkadaşlarının 24 MRSA izolatlarında hiç PVL saptamadıkları çalışmalarının verileriyle benzerlik göstermektedir. Yumuşak doku enfeksiyonu etkeni olan MRSA suşlarıyla yapılan diğer çalışmalarda da PVL saptanmazken, MSSA izolatlarında PVL varlığı rapor edilmiştir 25,26. Başarılı MRSA klonları, bir ülkede, bölgede veya kıtada yayılım gösterebilmekte ve aynı coğrafyada olmasına karşın toplum kaynaklı ve hastane kaynaklı kökenler farklı klonlar olabilmektedir 27. Avrupa daki en yaygın spa tipi t032 ve en yaygın MLST tipi ST22 dir 2. Almanya, Macaristan, İrlanda, Portekiz, Birleşik Krallık ve Malta da en yaygın görülen spa tipi t032 iken, Fransa ve Belçika da t008, İspanya da da t067 en yaygın görülen spa tipleri olarak bildirilmiştir 2. Ancak doğu ve batı Avrupa da yaygın olarak görülen klonlar arasında farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin; Avrupa da Balkan ülkelerinde saptanan spa tipi Türkiye ile uyumlu olup, Bulgaristan ve Romanya da görülen spa ve ST tiplerinin Türkiye dekine benzer şekilde spa tip t030, MLST tip ST239 ve SCCmec tip III olduğu bildirilmektedir 2. Bu klon batı Avrupa da dokuzuncu sırada bulunmaktadır 2. Analiz sonuçları, Balkanları da kapsayan bir doğu klonunun bazı varyasyonlarla Çin e kadar uzandığını; Batı Avrupa, Amerika ve Japonya da hakim olan klonlarla farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu çalışma sonuçlarına göre Türkiye de yaygın klon, doğu tipi klondur. Çalışmamızda spa tiplerinde suşları ile 2011 suşları arasında t030 tipinin hakimiyeti konusunda benzerlik olmasına karşın, çalışılan suşlarda t030 oranının 2011 yılında azaldığı izlenmiştir. Bu değişimin nedenleri, zaman içerisinde devam edip etmediği ve başta antibiyotik hassasiyeti ve virülans faktörleri olmak üzere suşların özelliklerini ne şekilde değiştirdiği konusunda ileri araştırmalar yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak sunulan bu çalışma, şimdiye kadar Türkiye de yapılmış olan en geniş epidemiyolojik çalışma olup, hastane kökenli Türkiye klonu olan TR09 (ST239-SCCmecI- II-t030) ve toplum kökenli Türkiye klonu olan TR10 nun (ST737-SCCmecIV-t005) tüm Türkiye de yaygın olarak bulunduğunu göstermektedir. 579

10 t030, Türkiye deki Hastanelerden zole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus zolatlar Aras nda En Yayg n spa Tipidir KAYNAKLAR 1. Gomes AR, Westh H, Lencastre H. Origins and evolution of methicillin-resistant Staphylococcus aureus clonal lineages. Antimicrob Agents Chemother 2006; 50(10): Grundmann H, Aanensen DM, van den Wijngaard CC, Spratt BG, Harmsen D, Friedrich AW. Geographic distribution of Staphylococcus aureus causing invasive infections in Europe: a molecular-epidemiological analysis. PloS Med 2010; 7(1):e Enright MC, Robinson DA, Randle G, Feil EJ, Grundmann H, Spratt BG. The evolutionary history of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Proc Natl Acad Sci 2002; 99(11): Stefani S, Chung DR, Lindsay JA, et al. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA): global epidemiology and harmonisation of typing methods. Int J Antimicrob Agents 2012; 39(4): Gould IM, David MZ, Esposito S, et al. New insights into methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) pathogenesis, treatment and resistance. Int J Antimicrob Agents 2012; 39(2): Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; sixteenth informational supplement. 2006; M100-S16. Vol. 26, No.3. CLSI, Wayne, PA. 7. Oliveira DC, Lencastre H. Multiplex PCR strategy for rapid identification of structural types and variants of the mec element in methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Antimicrob Agents Chemother 2002; 46(7): Zhang K, McClure J, Elsayed S, Louie T, Conly JM. Novel multiplex PCR assay for characterization and concomitant subtyping of staphylococcal cassette chromosome mec types I to V in methicillin-resistant Staphylococcus aureus. J Clin Microbiol 2005; 43(10): Lina G, Piémont Y, Godail-Gamot F, et al. Involvement of Panton-Valentine leukocidin-producing Staphylococcus aureus in primary skin infections and pneumonia. Clin Infect Dis 1999; 29(5): McDougal LK, Steward CD, Killgore GE, Chaitram JM, McAllister SK, Tenover FC. Pulsed-field gel electrophoresis typing of oxacillin-resistant Staphylococcus aureus isolates from the United States: establishing a national database. J Clin Microbiol 2003; 41(11): Enright MC, Day NP, Davies CE, Peacock SJ, Spratt BG. Multilocus sequence typing for characterization of methicillin-resistant and methicillin-susceptible clones of Staphylococcus aureus. J Clin Microbiol 2000; 38(3): Ruppitsch W, Indra A, Stöger A, et al. Classifying spa types in complexes improves interpretation of typing results for methicillin-resistant Staphylococcus aureus. J Clin Microbiol 2006; 44(7): Liu Y, Wang H, Du N, et al. Molecular evidence for spread of two major methicillin-resistant Staphylococcus aureus clones with a unique geographic distribution in Chinese hospitals. Antimicrob Agents Chemother 2009; 53(2): Song JH, Hsueh PR, Chung DR, et al. Spread of methicillin-resistant Staphylococcus aureus between the community and the hospitals in Asian countries: an NSORP study. J Antimicrob Chemother 2011; 66(5): Zafar A, Stone M, Ibrahim S, et al. Prevalent genotypes of methicillin-resistant Staphylococcus aureus: report from Pakistan. J Med Microbiol 2011; 60(Pt 1): Ho CM, Ho MW, Lee CY, Tien N, Lu JJ. Clonal spreading of methicillin-resistant SCCmec Staphylococcus aureus with specific spa and dru types in central Taiwan. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2012; 31(4): Shahsavan S, Emaneini M, Noorazar Khoshgnab B, et al. A high prevalence of mupirocin and macrolide resistance determinant among Staphylococcus aureus strains isolated from burnt patients. Burns 2012; 38(3): Verwer PE, Robinson JO, Coombs GW, et al. Prevalence of nasal methicillin-resistant Staphylococcus aureus colonization in healthcare workers in a Western Australian acute care hospital. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2012; 31(6): Alp E, Klaassen CH, Doganay M, et al. MRSA genotypes in Turkey: persistence over 10 years of a single clone of ST239. J Infect 2009; 58(6):

11 Bozdo an B, Y ld z Ö, Oryafl n E, K rdar S, Gülcü B, Aktepe O, Arslan U, Bayramo lu G, Çoban AY, Coflkuner SA, Güdücüo lu H, Karabiber N, Öncü S, Tatman Otkun M, Özkütük N, Özyurt M, fiener AG. 20. Kilic A, Guclu AU, Senses Z, Bedir O, Aydogan H, Basustaoglu AC. Staphylococcal cassette chromosome mec (SCCmec) characterization and panton-valentine leukocidin gene occurrence for methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Turkey, from 2003 to Antonie Van Leeuwenhoek 2008; 94(4): Karahan ZC, Tekeli A, Adaleti R, Koyuncu E, Dolapci I, Akan OA. Investigation of Panton-Valentine leukocidin genes and SCCmec types in clinical Staphylococcus aureus isolates from Turkey. Microb Drug Resist 2008; 14(3): Baran CB, Mutlu D, Baysan BO, Günseren F, Ergani A, Oğünç D, et al. Investigation of Panton-Valentine leukocidin gene, SCCmec gene cassette types and genotypes of methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains isolated from outpatients. Mikrobiyol Bul 2010; 44(4): Ergon MC, Biçmen M, Gülay Z. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesindeki dominant metisiline dirençli Staphylococcus aureus suşunun moleküler yöntemlerle tiplendirilmesi. ANKEM 2010; 24(2): Kirdar S, Arslan U, Tuncer I, Findik D, Bozdoğan B. Investigation of the clonality and Panton-Valentine leukocidin toxin among nosocomial methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains. Mikrobiyol Bul 2009; 43(4): Demir T, Coplu N, Bayrak H, et al. Panton-Valentine leucocidin gene carriage among Staphylococcus aureus strains recovered from skin and soft tissue infections in Turkey. J Antimicrob Chemother 2012; 67(4): Gülmez D, Sancak B, Ercis S, Karakaya J, Hasçelik G. Investigation of SCCmec types and Panton-Valentine leukocidin in community-acquired and nosocomial Staphylococcus aureus strains: comparing skin and soft tissue infections to the other infections. Mikrobiyol Bul 2012; 46(3): Sancak B. MRSA direnç mekanizmaları: Dünyada ve Türkiye de epidemiyolojisi. ANKEM 2012; 26(Ek 2):

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ NDEKİ DOMİNANT METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞUNUN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TİPLENDİRİLMESİ*

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ NDEKİ DOMİNANT METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞUNUN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TİPLENDİRİLMESİ* ANKEM Derg 2010;24(2):65-70 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ NDEKİ DOMİNANT METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞUNUN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TİPLENDİRİLMESİ* M. Cem ERGON, Meral BİÇMEN, Zeynep

Detaylı

Makrolid dirençli Staphylococcus aureus ile kolonize kistik fibrozis hastalarında MLS B direnç genlerinde yıllar içerisinde değişim var mı?

Makrolid dirençli Staphylococcus aureus ile kolonize kistik fibrozis hastalarında MLS B direnç genlerinde yıllar içerisinde değişim var mı? Makrolid dirençli Staphylococcus aureus ile kolonize kistik fibrozis hastalarında MLS B direnç genlerinde yıllar içerisinde değişim var mı? Muharrem ÇİÇEK, Banu SANCAK, Burçin ŞENER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA PANTON-VALENTİN LÖKOSİDİN (PVL) VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA PANTON-VALENTİN LÖKOSİDİN (PVL) VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2007; 41: BÜLTENİ 357-362 357 KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA PANTON-VALENTİN LÖKOSİDİN (PVL) VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF THE

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Klinik Örneklerden İzole Edilen Hastane Kaynaklı Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarının rep-pcr ile Genotiplendirilmesi

Klinik Örneklerden İzole Edilen Hastane Kaynaklı Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarının rep-pcr ile Genotiplendirilmesi Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2011; 45(4): 581-591 Klinik Örneklerden İzole Edilen Hastane Kaynaklı Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarının rep-pcr ile Genotiplendirilmesi

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Nazal Kolonizasyonu ve Hastane Enfeksiyonu İlişkisi

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Nazal Kolonizasyonu ve Hastane Enfeksiyonu İlişkisi İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2010;11(4):159-163 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Nazal Kolonizasyonu ve Hastane

Detaylı

Staphylococcus aureus Klinik İzolatlarında Panton-Valentin Lökosidin Varlığının Araştırılması

Staphylococcus aureus Klinik İzolatlarında Panton-Valentin Lökosidin Varlığının Araştırılması Balkan Med J 2011; 28: 119-124 DOI: 10.5174/tutfd.2009.02621.3 Trakya University Faculty of Medicine Original Article 119 Staphylococcus aureus Klinik İzolatlarında Panton-Valentin Lökosidin Varlığının

Detaylı

Hastane ve Toplum Kaynaklı Staphylococcus aureus İzolatlarında Çeşitli Virülans Faktörlerinin Gerçek Zamanlı PCR Yöntemiyle Araştırılması*

Hastane ve Toplum Kaynaklı Staphylococcus aureus İzolatlarında Çeşitli Virülans Faktörlerinin Gerçek Zamanlı PCR Yöntemiyle Araştırılması* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2012; 46(4): 532-545 Hastane ve Toplum Kaynaklı Staphylococcus aureus İzolatlarında Çeşitli Virülans Faktörlerinin Gerçek Zamanlı PCR Yöntemiyle Araştırılması*

Detaylı

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Vankomisine Dirençli Enterococcus faecium Suşlarının MLST Tipleri*

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Vankomisine Dirençli Enterococcus faecium Suşlarının MLST Tipleri* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2013; 47(3): 432-441 Kan Kültürlerinden İzole Edilen Vankomisine Dirençli Enterococcus faecium Suşlarının MLST Tipleri* MLST Types of Vancomycin-Resistant

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 95 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 95-100 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları Bacteria Isolated

Detaylı

MANTARLARIN EPİDEMİYOLOJİK TİPLENDİRİLMESİ. Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

MANTARLARIN EPİDEMİYOLOJİK TİPLENDİRİLMESİ. Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara MANTARLARIN EPİDEMİYOLOJİK TİPLENDİRİLMESİ Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara Taksonomik terimler Alem (Kingdom) Bölüm veya şube (divisio, filum)

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

HAYVAN KAYNAKLI BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ

HAYVAN KAYNAKLI BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ HAYVAN KAYNAKLI BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÜNAL Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Giriş Antibiyotikler hayvanlarda bakteriyel hastalıkları

Detaylı

D RENÇL BAKTER SUfiLARI ARASINDAK KLONAL L fik N N BEL RLENMES

D RENÇL BAKTER SUfiLARI ARASINDAK KLONAL L fik N N BEL RLENMES ANKEM Derg 2007;21(Ek 2):178-183 D RENÇL BAKTER SUfiLARI ARASINDAK KLONAL L fik N N BEL RLENMES R za DURMAZ nönü Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal, MALATYA

Detaylı

Türkiye nin Orta Karadeniz Bölgesinde Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Kökenlerinin Enfeksiyözite-Rezistotip-Genotip Kümelenmesi

Türkiye nin Orta Karadeniz Bölgesinde Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Kökenlerinin Enfeksiyözite-Rezistotip-Genotip Kümelenmesi Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(1): 14-27 Türkiye nin Orta Karadeniz Bölgesinde Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Kökenlerinin Enfeksiyözite-Rezistotip-Genotip Kümelenmesi

Detaylı

Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim

Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim CANDIDA TÜRLERİNDE DİRENÇ EPİDEMİYOLOJİSİ Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İYİ Kİ DOĞDUNUZ MİNE HOCA GİRİŞ İnvaziv fungal infeksiyonların ve antifungal

Detaylı

Abant Medical Journal

Abant Medical Journal doi: 10.5505/abantmedj.2014.74946 Abant Medical Journal Orijinal Makale / Original Article Volume Cilt 3 Issue Sayı 3 Year Yıl 2014 On Yıllık Dönemde S.aureus Suşlarının Antibiyotik Direnç Durumundaki

Detaylı

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dr Dilara

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

Seftarolinin MRSA İzolatlarına İn Vitro Etkinliği: Çok Merkezli Bir Çalışma

Seftarolinin MRSA İzolatlarına İn Vitro Etkinliği: Çok Merkezli Bir Çalışma Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2013; 47(4): 677-683 Seftarolinin MRSA İzolatlarına İn Vitro Etkinliği: Çok Merkezli Bir Çalışma In vitro Activity of Ceftaroline to MRSA Isolates: A Multicenter

Detaylı

Kan akımı enfeksiyonlarından izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında antimikrobiyal direnç paterni

Kan akımı enfeksiyonlarından izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında antimikrobiyal direnç paterni ARAŞTIRMA Genel Tıp Dergisi Kan akımı enfeksiyonlarından izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında antimikrobiyal direnç paterni Cem Çelik 1, Mustafa Zahir Bakıcı 1, Mustafa Gökhan Gözel 2, Aynur Engin

Detaylı

ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ

ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ Dr.Hüsniye Şimşek Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Kasım- 2013 Ülkemizde AMD sürveyansı konusunda

Detaylı

SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Begüm Nalça Erdin 1, Alev Çetin Duran 1, Ayça Arzu Sayıner 1, Meral Koyuncuoğlu 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

SALGIN ARAŞTIRMASINDA KULLANILAN TİPLENDİRME YÖNTEMLERİ

SALGIN ARAŞTIRMASINDA KULLANILAN TİPLENDİRME YÖNTEMLERİ SALGIN ARAŞTIRMASINDA KULLANILAN TİPLENDİRME YÖNTEMLERİ Prof.Dr. Meltem Yalınay Çırak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. fenotipik yöntemler genotipik yöntemler

Detaylı

Geliş Tarihi (Received): 31.07.2012 Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 29.09.2012

Geliş Tarihi (Received): 31.07.2012 Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 29.09.2012 Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2013; 47(1): 11-18 Staphylococcus aureus Suşlarındaki Metisilin Direncinin Belirlenmesinde Sefoksitin Disk Difüzyon Testi, Otomatize Sistem ve Kromojenik Besiyerinin

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

Meropenem E-test, Bacteroides fragilis Suşlarında Karbapenem Direnç Geni cfia Varlığını Tahmin Etmede Kullanılabilir mi?*

Meropenem E-test, Bacteroides fragilis Suşlarında Karbapenem Direnç Geni cfia Varlığını Tahmin Etmede Kullanılabilir mi?* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2011; 45(3): 385-391 Meropenem E-test, Bacteroides fragilis Suşlarında Karbapenem Direnç Geni cfia Varlığını Tahmin Etmede Kullanılabilir mi?* Can Meropenem

Detaylı

Özgün Çalışma/Original Article. Mikrobiyol Bul 2009; 43: Erdinç GÜLDEN 1, Şafak ERMERTCAN 1 ÖZET

Özgün Çalışma/Original Article. Mikrobiyol Bul 2009; 43: Erdinç GÜLDEN 1, Şafak ERMERTCAN 1 ÖZET Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 53-60 STAPHYLOCOCCUS AUREUS VE ENTEROCOCCUS FAECIUM KLİNİK İZOLATLARI ÜZERİNE KİNUPRİSTİN/DALFOPRİSTİN İLE VANKOMİSİN VE GATİFLOKSASİN KOMBİNASYONLARININ

Detaylı

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE (yalnızca CLSI mı?) Dr.ELViN DiNÇ OKMEYDANI E.A.H ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ Antibiyotik tedavisi gerektiren bir enfeksiyonda rolü olan

Detaylı

Epidemiyolojik Çalışmalar

Epidemiyolojik Çalışmalar GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI : EPİDEMİYOLOJİ Dr. Ş. Barçın ÖZTÜRK Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Epidemiyolojik Çalışmalar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Biyoloji (İngilizce) Fatih Üniversitesi 2003. Ünvan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Biyoloji (İngilizce) Fatih Üniversitesi 2003. Ünvan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Bora Kazım BÖLEK İletişim Bilgileri Mail: bolekbora@gmail.com 2. Doğum Tarihi: 27.07.1980 3. Ünvan: Dr. (Ph.D.) 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2012; 46(3):

Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2012; 46(3): Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2012; 46(3): 352-358 Türkiye de Yedi İldeki Hastanelerin Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen MRSA Suşlarında VISA-VRSA Araştırılması ve Antibiyotik Duyarlılık

Detaylı

HIZLI VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKTE BRUCELLA GENOTİPLENDİRİLMESİ İÇİN MOLEKÜLER BİR YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ

HIZLI VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKTE BRUCELLA GENOTİPLENDİRİLMESİ İÇİN MOLEKÜLER BİR YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ HIZLI VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKTE BRUCELLA GENOTİPLENDİRİLMESİ İÇİN MOLEKÜLER BİR YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ SELÇUK KILIÇ, BEKİR ÇELEBİ, MEHMET GENÇ, CANAN KETRE, MUSTAFA KOLUKIRIK 1, Ankara 2 Bioeksen Ar-Ge Teknolojileri

Detaylı

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları 1. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 12-16 KASIM 2011, ANTALYA

Detaylı

BİR EĞİTİM HASTANESİNİN ÇOCUK KLİNİĞİNDE

BİR EĞİTİM HASTANESİNİN ÇOCUK KLİNİĞİNDE Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 365-372 BİR EĞİTİM HASTANESİNİN ÇOCUK KLİNİĞİNDE vana GENOTİP ENTEROCOCCUS FAECIUM SALGINI AN OUTBREAK OF vana GENOTYPE ENTEROCOCCUS FAECIUM IN PEDIATRIC

Detaylı

194 22. TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜNE GÖRE İHTİSAS YAPANLARIN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI

194 22. TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜNE GÖRE İHTİSAS YAPANLARIN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI 194 TÜRKİYE TOPLAMI 2859 1059 1800 10211 3521 6690 2302 745 1557 TOTAL FOR TURKEY ÜNİVERSİTELER TOPLAMI 1539 546 993 6131 2024 4107 1013 310 703 TOTAL FOR THE UNIVERSITIES DİĞER EĞİTİM KURUMLARI TOPLAMI

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Van Tıp Dergisi: 12 (2):140-144, 2005 Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Selda Hızel*, Cihat Şanlı**, Sedat Kaygusuz***, Alp Tunç****

Detaylı

PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA BD PHOENIX SİSTEMİ İLE SAPTANAN KARBAPENEM DİRENCİNİ RAPORLAYALIM MI?

PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA BD PHOENIX SİSTEMİ İLE SAPTANAN KARBAPENEM DİRENCİNİ RAPORLAYALIM MI? Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2010; 44: 197-202 PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA BD PHOENIX SİSTEMİ İLE SAPTANAN KARBAPENEM DİRENCİNİ RAPORLAYALIM MI?* SHALL

Detaylı

Toplum Kökenli MRSA olgusu

Toplum Kökenli MRSA olgusu Toplum Kökenli MRSA olgusu Dr. Sabri ATALAY İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 11.03.2011 E.K. 55 yaşında, Kadın Yakınma Bacakta şişlik

Detaylı

Acinetobacter baumannii İzolatlarında bla OXA Genlerinin Dağılımı: Çok Merkezli Bir Çalışma*

Acinetobacter baumannii İzolatlarında bla OXA Genlerinin Dağılımı: Çok Merkezli Bir Çalışma* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2013; 47(4): 592-602 Acinetobacter baumannii İzolatlarında bla OXA Genlerinin Dağılımı: Çok Merkezli Bir Çalışma* Distribution of bla OXA Genes in Acinetobacter

Detaylı

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı?

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı Klorheksidin

Detaylı

STREPTOMİSİNE DİRENÇLİ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS İZOLATLARINDA rpsl VE rrs GEN BÖLGESİ MUTASYONLARININ ARAŞTIRILMASI*

STREPTOMİSİNE DİRENÇLİ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS İZOLATLARINDA rpsl VE rrs GEN BÖLGESİ MUTASYONLARININ ARAŞTIRILMASI* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2009; 43: 115-120 STREPTOMİSİNE DİRENÇLİ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS İZOLATLARINDA rpsl VE rrs GEN BÖLGESİ MUTASYONLARININ ARAŞTIRILMASI* INVESTIGATION

Detaylı

Hastane Enfeksiyonu Etkeni Olan Acinetobacter baumannii İzolatları Arasındaki Klonal İlişkinin Rep-PCR ile Araştırılması*

Hastane Enfeksiyonu Etkeni Olan Acinetobacter baumannii İzolatları Arasındaki Klonal İlişkinin Rep-PCR ile Araştırılması* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2014; 48(2): 316-324 Hastane Enfeksiyonu Etkeni Olan Acinetobacter baumannii İzolatları Arasındaki Klonal İlişkinin Rep-PCR ile Araştırılması* Investigation

Detaylı

Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatlarında Heterojen Makrolid Direnci: Direnç Mekanizmasının ve Klonalitenin Araştırılması

Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatlarında Heterojen Makrolid Direnci: Direnç Mekanizmasının ve Klonalitenin Araştırılması Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2013; 47(2): 211-222 Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatlarında Heterojen Makrolid Direnci: Direnç Mekanizmasının ve Klonalitenin Araştırılması

Detaylı

Bağışıklama ve Mikrobiyolojik Sürveyans İnvaziv Bakteriyel Etkenler

Bağışıklama ve Mikrobiyolojik Sürveyans İnvaziv Bakteriyel Etkenler Bağışıklama ve Mikrobiyolojik Sürveyans İnvaziv Bakteriyel Etkenler Dr. Selin NAR ÖTGÜN Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

(Hastane Kökenli) SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

(Hastane Kökenli) SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ VE RİSK FAKTÖRLERİ (Hastane Kökenli) SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ VE RİSK FAKTÖRLERİ Dr Vildan AVKAN-OĞUZ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Direnç hızla artıyor!!!!

Direnç hızla artıyor!!!! Direnç hızla artıyor!!!! http://www.cdc.gov/drugresistance/about.html Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) Fizyolojik bakımdan stabil olmayan hastaların yaşam fonksiyonlarının düzeltilmesi Altta yatan hastalığın

Detaylı

Mikobakteriyolojide yeni nesil dizileme ile analiz

Mikobakteriyolojide yeni nesil dizileme ile analiz Mikobakteriyolojide yeni nesil dizileme ile analiz Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir Mikobakteriyolojide kullanım alanları Moleküller epidemiyoloji

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı

Karbapeneme Dirençli Pseudomonas aeruginosa ya Bağlı Bir Hastane Enfeksiyonu Salgınının İncelenmesi

Karbapeneme Dirençli Pseudomonas aeruginosa ya Bağlı Bir Hastane Enfeksiyonu Salgınının İncelenmesi Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2013; 47(4): 619-627 Karbapeneme irençli Pseudomonas aeruginosa ya Bağlı Bir Hastane Enfeksiyonu Salgınının İncelenmesi Evaluation of a Hospital Outbreak Related

Detaylı

Bezmi-Alem University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Istanbul, Turkey.

Bezmi-Alem University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Istanbul, Turkey. Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2015; 49(2): 240-248 Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatlarının Antibiyotik Direnci ve Azalmış Vankomisin Duyarlılığının Araştırılması: Çok

Detaylı

METİSİLİNE-DİRENÇLİ VE DUYARLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARI

METİSİLİNE-DİRENÇLİ VE DUYARLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARI İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2007; 21 (4): 187-191 METİSİLİNE-DİRENÇLİ VE DUYARLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARI ANTIBIOTIC RESISTANCE RATES OF METHICILLIN-RESISTANT

Detaylı

Metisilin dirençli Staphylococcus aureus suşlarının antibiyotiklere in-vitro duyarlılıkları

Metisilin dirençli Staphylococcus aureus suşlarının antibiyotiklere in-vitro duyarlılıkları 466 Dicle Tıp Dergisi / İ. Güler ve ark. Metisilin dirençli S.aureus 2011; 38 (4): 466-470 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.04.0067 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Metisilin dirençli

Detaylı

Vankomisin dirençli enterokok suşlarının rep-pcr yöntemi ile klonal analizlerinin değerlendirilmesi

Vankomisin dirençli enterokok suşlarının rep-pcr yöntemi ile klonal analizlerinin değerlendirilmesi Araştırma Makalesi/Original Article Makale Dili Türkçe /Article Language Turkish Türk Hijyen ve Cilt Deneysel 73 Biyoloji Sayı 1 Dergisi 2016 Vankomisin dirençli enterokok suşlarının rep-pcr yöntemi ile

Detaylı

Human Papillomavirüs DNA Pozitif ve E6/E7 mrna Negatif, Anormal Sitolojili Servikal Örneklerin Genotiplendirilmesi

Human Papillomavirüs DNA Pozitif ve E6/E7 mrna Negatif, Anormal Sitolojili Servikal Örneklerin Genotiplendirilmesi Human Papillomavirüs DNA Pozitif ve E6/E7 mrna Negatif, Anormal Sitolojili Servikal Örneklerin Genotiplendirilmesi Aylin Altay Koçak 1, İpek Tüney 2, Koray Ergünay 2, Alp Usubütün 3, Kunter Yüce 4, Ahmet

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu BetaLaktamaz Üretimi ve Antibiyotiklere Direnç Oranları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu BetaLaktamaz Üretimi ve Antibiyotiklere Direnç Oranları ODÜ Tıp Dergisi/ODU Journal of Medicine (2014):e36-e40 ODÜ Tıp Dergisi / ODU Journal of Medicine http://otd.odu.edu.tr Araştırma yazısı Research Article Odu Tıp Derg (2014) 2: 36-40 Odu J Med (2014) 2:

Detaylı

SNP TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS)

SNP TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS) SNP TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS) Herhangi iki bireyin DNA dizisi %99.9 aynıdır. %0.1 = ~3x10 6 nükleotid farklılığı sağlar. Genetik materyalde varyasyon : Polimorfizm

Detaylı

Enterokok Suşlarının Antimikrobiyal Duyarlılıklarının Belirlenmesinde Mikrodilüsyon Yöntemi ile Phoenix Otomatize Sisteminin Karşılaştırılması*

Enterokok Suşlarının Antimikrobiyal Duyarlılıklarının Belirlenmesinde Mikrodilüsyon Yöntemi ile Phoenix Otomatize Sisteminin Karşılaştırılması* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2011; 45(1): 21-27 Enterokok Suşlarının Antimikrobiyal Duyarlılıklarının Belirlenmesinde Mikrodilüsyon Yöntemi ile Phoenix Otomatize Sisteminin Karşılaştırılması*

Detaylı

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Vankomisin Dirençli Enterokokların Antibiyotik Duyarlılıkları

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Vankomisin Dirençli Enterokokların Antibiyotik Duyarlılıkları doi:10.5222/tmcd.2014.056 Araştırma Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Vankomisin Dirençli Enterokokların Antibiyotik Duyarlılıkları Neval AĞUŞ, Mümtaz Cem ŞİRİN, Nisel YILMAZ, Pınar ŞAMLIOĞLU, Yeşer

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ*

YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* ANKEM Derg ;(): YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* Süreyya GÜL YURTSEVER, Nükhet KURULTAY, Nihan ÇEKEN, Şenel YURTSEVER, İlhan AFŞAR,

Detaylı

* 1. Uluslararası Orta Asya İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (ICCAID, 30 Ekim - 2 Kasım 2006, Bişkek, Kırgızistan) nde poster olarak sunulmuştur.

* 1. Uluslararası Orta Asya İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (ICCAID, 30 Ekim - 2 Kasım 2006, Bişkek, Kırgızistan) nde poster olarak sunulmuştur. MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜL 2008; BÜLTENİ 42: 1-7 1 HASTANE KÖKENLİ BAKTERİYEMİ ETKENİ OLAN KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARININ DİRENÇ PATERNLERİ VE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA LAKTAMAZ ÜRETİMİ: 2001-2005

Detaylı

2013-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () TÜRÜ YERLEŞEN BOŞ 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,79389 49,74187 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Detaylı

INFLUENCE OF REACTION OPTIMIZATION ON THE RESULTS OF PCR AMPLIFICATION OF PANTON-VALENTINE LEUKOCIDIN GENES AMONG STAPHYLOCOCCUS AUREUS ISOLATES

INFLUENCE OF REACTION OPTIMIZATION ON THE RESULTS OF PCR AMPLIFICATION OF PANTON-VALENTINE LEUKOCIDIN GENES AMONG STAPHYLOCOCCUS AUREUS ISOLATES Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 519-528 STAPHYLOCOCCUS AUREUS İZOLATLARINDA PANTON-VALENTIN LÖKOSİDİN GENLERİNİN POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU İLE AMPLİFİKASYON SONUÇLARI ÜZERİNE

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

2000-2012 Yılları Arasında Ülkemizde Kan Kültürü ve Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Değerlendirmesi

2000-2012 Yılları Arasında Ülkemizde Kan Kültürü ve Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Değerlendirmesi 2000-2012 Yılları Arasında Ülkemizde Kan Kültürü ve Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Değerlendirmesi Serap SÜZÜK 1, Ekrem YAŞAR 2, Sebahat AKSARAY 3 1 Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi 2 Diyarbakır

Detaylı

Doğrudan klinik örnekte hızlı tanı. Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR

Doğrudan klinik örnekte hızlı tanı. Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR Doğrudan klinik örnekte hızlı tanı Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR TİCARİ KONVANSİYONEL PCR SİTEMLERİ TİCARİ REAL-TIME PCR SİTEMLERİ IN-HOUSE

Detaylı

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Onay ve karar no 1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014 2 3 4 Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX 3. ELEX FUARI 25-28 EYLÜL 2014 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL FUAR MERKEZİ NDE SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ BULUŞMASINA İMZA ATTI 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında organize edilen ve

Detaylı

Streptococcus pyogenes Suşlarının emm Genotiplerinin Dağılımı ve Antibiyotik Duyarlılığı: Geliştirilmekte Olan Aşı ile Karşılaştırma*

Streptococcus pyogenes Suşlarının emm Genotiplerinin Dağılımı ve Antibiyotik Duyarlılığı: Geliştirilmekte Olan Aşı ile Karşılaştırma* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2013; 47(2): 318-323 Streptococcus pyogenes Suşlarının emm Genotiplerinin Dağılımı ve Antibiyotik Duyarlılığı: Geliştirilmekte Olan Aşı ile Karşılaştırma*

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.11)

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.11) 04-YDUS TERCİH Uzmanlık Adı ı Tablo 5* Uzmanlık Eğitimi Programları ve ları (Bk ) () () () (4) (5) (6) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.) 0008 00605 00707 00706 00407 007405 00770 0409 0408 0604 060 0540

Detaylı

Hastane kaynaklı enterokok izolatlarının pulsed-field jel elektroforezis yöntemiyle moleküler tiplendirilmesi

Hastane kaynaklı enterokok izolatlarının pulsed-field jel elektroforezis yöntemiyle moleküler tiplendirilmesi Araştırma Makalesi/Original Article Makale Dili Türkçe /Article Language Turkish Türk Hijyen ve Cilt Deneysel 72 Biyoloji Sayı 1 Dergisi 2015 Hastane kaynaklı enterokok izolatlarının pulsed-field jel elektroforezis

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) çalışma grubu raporu 1994-2010

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) çalışma grubu raporu 1994-2010 Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) çalışma grubu raporu 1994-2010 Çalışma Grubunun Adı: Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) çalışma grubu Grup başkanı: Prof.Dr.Deniz

Detaylı

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Doç. Dr. Gönül Şengöz 13 Haziran 2015 KAYIP DİLLERİN FISILDADIKLARI SERGİSİ-İSTANBUL Antimikrobiyal

Detaylı

Daptomisinin VRE ve MRSA Suşlarına İn Vitro Etkinliği*

Daptomisinin VRE ve MRSA Suşlarına İn Vitro Etkinliği* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2014; 48(1): 123-128 128 Daptomisinin VRE ve MRSA Suşlarına İn Vitro Etkinliği* In Vitro Activity of Daptomycin Against VRE and MRSA Strains Gülseren AKTAŞ

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100411013 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 0 1 --- --- 101411019 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 0 3 --- --- 700111019 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA GÜNCEL DURUM > 6330 Aile Sağlığı Merkezi

Detaylı

ÖZET ABSTRACT. Araştırma Makalesi/Original Article Makale Dili Türkçe /Article Language Turkish

ÖZET ABSTRACT. Araştırma Makalesi/Original Article Makale Dili Türkçe /Article Language Turkish Araştırma Makalesi/Original Article Makale Dili Türkçe /Article Language Turkish Türk Hijyen ve Cilt Deneysel 72 Biyoloji Sayı 3 Dergisi 2015 Türkiye de mikrobiyoloji laboratuvarlarının kültür ve antibiyotik

Detaylı

İnsan ve sığır kökenli Staphylococcus aureus izolatlarının fenotipik ve genotipik özelliklerinin araştırılması *

İnsan ve sığır kökenli Staphylococcus aureus izolatlarının fenotipik ve genotipik özelliklerinin araştırılması * Ankara Üniv Vet Fak Derg, 56, 119-126, 2009 İnsan ve sığır kökenli Staphylococcus aureus izolatlarının fenotipik ve genotipik özelliklerinin araştırılması * Nilgün ÜNAL, Ersin İSTANBULLUOĞLU Kırıkkale

Detaylı

Özgün Çalışma/Original Article. Mikrobiyol Bul 2008; 42:

Özgün Çalışma/Original Article. Mikrobiyol Bul 2008; 42: Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2008; 42: 537-544 TÜRKİYE DE HASTANE İZOLATI GRAM-NEGATİF BAKTERİLERDE YENİ BETA-LAKTAM ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ VE GSBL TİPLERİ: ÇOK MERKEZLİ HİTİT SÜRVEYANSININ

Detaylı

ACINETOBACTER BAUMANNII KLİNİK İZOLATLARININ TİGESİKLİN VE KARBAPENEME KARŞI İN VİTRO DUYARLILIKLARI*

ACINETOBACTER BAUMANNII KLİNİK İZOLATLARININ TİGESİKLİN VE KARBAPENEME KARŞI İN VİTRO DUYARLILIKLARI* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2010; 44: 641-645 ACINETOBACTER BAUMANNII KLİNİK İZOLATLARININ TİGESİKLİN VE KARBAPENEME KARŞI İN VİTRO DUYARLILIKLARI* IN VITRO TIGECYCLINE AND CARBAPENEM

Detaylı

Daptomisin: Laboratuvar Yaklaşım. Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul

Daptomisin: Laboratuvar Yaklaşım. Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Daptomisin: Laboratuvar Yaklaşım Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Daptomisin: Mikrobiyolojik Yaklaşım İn vitro çalışma sonuçları İn vitro testler Direnç gelişimi DAPTOMİSİN

Detaylı

ULUSAL ENTERİK PATOJENLER LABORATUVAR SÜRVEYANS AĞI (UEPLA) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ KASIM 2016 ANTALYA

ULUSAL ENTERİK PATOJENLER LABORATUVAR SÜRVEYANS AĞI (UEPLA) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ KASIM 2016 ANTALYA ULUSAL ENTERİK PATOJENLER LABORATUVAR SÜRVEYANS AĞI (UEPLA) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 16-20 KASIM 2016 ANTALYA 1 Ulusal Enterik Patojenler Laboratuvar Sürveyans Ağı (UEPLA) Türkiye de Bulaşıcı

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Kandida Türlerinin Dağılımı ve Antifungal Duyarlılıkları

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Kandida Türlerinin Dağılımı ve Antifungal Duyarlılıkları Okmeydanı Tıp Dergisi ():-7, 5 doi:.5/otd.5. Araştırma Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Kandida Türlerinin Dağılımı ve Antifungal Duyarlılıkları Hakan Temiz *, Sevim Temiz **, Şafak Kaya *** * S.B.

Detaylı

Doç. Dr. Z. Ceren KARAHAN

Doç. Dr. Z. Ceren KARAHAN Viral Salgınların Araştırılması Sekans Temelli Genotiplendirme Yöntemleri Doç. Dr. Z. Ceren KARAHAN Genotipleme Genomun genetik karakterizasyonu Bir bireyi/suşu, diğerlerinden ayıran mutasyonları (nt dizisi

Detaylı

GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETEN SUŞLARIN TANISINDA İKİ FARKLI KROMOJENİK AGARIN PERFORMANSI

GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETEN SUŞLARIN TANISINDA İKİ FARKLI KROMOJENİK AGARIN PERFORMANSI Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2010; 44: 105-110 GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETEN SUŞLARIN TANISINDA İKİ FARKLI KROMOJENİK AGARIN PERFORMANSI THE PERFORMANCE OF TWO DIFFERENT

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2015-TUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ PEDİATRİ SERVİSİNDE VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOKLARIN İLK İZOLASYONU VE ÇOĞUL KLONLARIN TESPİTİ

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ PEDİATRİ SERVİSİNDE VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOKLARIN İLK İZOLASYONU VE ÇOĞUL KLONLARIN TESPİTİ Özgün Çalışma/Original Article ikrobiyol ul 2009; 43: 535-543 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ PEDİATRİ SERVİSİNDE VANKOİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOKLARIN İLK İZOLASYONU VE ÇOĞUL KLONLARIN TESPİTİ FIRST ISOLATION

Detaylı

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES 17 TÜRKİYE TOPLAMI T 492828 1841546 289579 38293 6383 90333 24891 16433 2815 4121 15892 2408 78804 10864 5298 13555 49087 11534 3204 1625 3850 2855 TOTAL FOR TURKEY K 202734 762487 126623 16538 2530 37671

Detaylı

Kan Kültürü Pozitifliği: Etken ya da Kontaminasyon mu?

Kan Kültürü Pozitifliği: Etken ya da Kontaminasyon mu? Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2013; 47(1): 135-140 Kan Kültürü Pozitifliği: Etken ya da Kontaminasyon mu? Blood Culture Positivity: Is It Pathogen or Contaminant? Ahmet BALIKÇI, Zeliha

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

VRE Taramasında Moleküler Testlerin Maliyet-Etkin Kullanımı: Erciyes Üniversitesi Deneyimi

VRE Taramasında Moleküler Testlerin Maliyet-Etkin Kullanımı: Erciyes Üniversitesi Deneyimi VRE Taramasında Moleküler Testlerin Maliyet-Etkin Kullanımı: Erciyes Üniversitesi Deneyimi Dr. Duygu PERÇİN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri VRE Salgınlara

Detaylı

JCEI / 2015; 6 (3): 279-285

JCEI / 2015; 6 (3): 279-285 JCEI / 2015; 6 (3): 279-285 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.03.0533 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Pseudomonas

Detaylı