t030, Türkiye deki Hastanelerden İzole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatları Arasında En Yaygın spa Tipidir*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "t030, Türkiye deki Hastanelerden İzole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatları Arasında En Yaygın spa Tipidir*"

Transkript

1 Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2013; 47(4): t030, Türkiye deki Hastanelerden İzole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatları Arasında En Yaygın spa Tipidir* t030 is the Most Common spa Type Among Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Strains Isolated from Turkish Hospitals Bülent BOZDOĞAN 1,2, Ömer YILDIZ 1, Erman ORYAŞIN 1, Sevin KIRDAR 2, Burçin GÜLCÜ 1, Orhan AKTEPE 3, Uğur ARSLAN 4, Gülçin BAYRAMOĞLU 5 Ahmet Yılmaz ÇOBAN 6, Seher Ayten COŞKUNER 7, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU 8, Nihal KARABİBER 9, Serkan ÖNCÜ 10, Müşerref TATMAN OTKUN 11, Nuri ÖZKÜTÜK 12, Mustafa ÖZYURT 13, Aslı Gamze ŞENER 14 1 Adnan Menderes Üniversitesi BILTEM, Epidemiyoloji Birimi, Aydın. 1 Adnan Menderes University BILTEM, Epidemiology Unit, Aydin, Turkey. 2 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın. 2 Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Aydin, Turkey. 3 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyon. 3 Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Afyon, Turkey. 4 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya. 4 Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Konya, Turkey. 5 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon. 5 Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Trabzon, Turkey. 6 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun. 6 Ondokuz Mayis University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Samsun, Turkey. 7 Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İzmir. 7 Bozyaka Training and Research Hospital, Infectious Diseases and Clinical Microbiology Department, Izmir, Turkey. 8 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van. 8 Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Van, Turkey. 9 Yüksek İhtisas Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara. 9 Yüksek Ihtisas Hospital, Microbiology Laboratory, Ankara, Turkey. 10 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın. 10 Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Aydin, Turkey. 11 Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale. 11 Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Canakkale, Turkey. 12 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa. 12 Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Manisa, Turkey. 13 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Servisi, İstanbul. 13 Gulhane Military Academy of Medicine, Haydarpasa Training Hospital, Medical Microbiology Department, Istanbul, Turkey. İletişim (Correspondence): Doç. Dr. Bülent Bozdoğan, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye. Tel (Phone): , E-posta ( ):

2 t030, Türkiye deki Hastanelerden zole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus zolatlar Aras nda En Yayg n spa Tipidir 14 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir. 14 Izmir Katip Celebi University Ataturk Education and Research Hospital, Microbiology Laboratory, Izmir, Turkey. *Bu çalışma sonuçlarının bir bölümü 110 th General Meeting (May 23-27, 2010, San Diego, California) de poster olarak sunulmuştur. Geliş Tarihi (Received): Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): ÖZET Staphylococcus aureus en sık görülen hastane enfeksiyon etkenleri arasındadır. Farklı koşullara adapte olabilme yeteneği sayesinde S.aureus, başarılı klonları ile epidemilere, hatta bir kıtadan diğerine yayılarak pandemilere yol açabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye de farklı coğrafi bölgelerdeki 12 merkezden yılları arasında izole edilen 397 metisiline dirençli S.aureus (MRSA) suşunun spa tiplendirmesinin yapılması ve PFGE ve MLST yöntemleri ile klonalitelerinin araştırılmasıdır. Ayrıca 12 merkezin dördünden 2011 yılında izole edilmiş olan 91 MRSA izolatının da spa tipleri belirlenmiştir. PFGE analizleri izolatlar arasında yaygın bir pulsotipin olduğunu göstermiştir. İzolatlardan 363 (%91.4) ü pulsotip A, 18 (%4.5) i pulsotip B ve 11 (%2.8) i pulsotip C olarak bulunmuştur. SCCmec tipleme sonuçlarına göre 363 (%91.4) suş SCCmec tip III, 30 (%7.6) suş SCCmec tip IV olarak tanımlanmıştır. Pulsotipleri temsil eden suşların dizi analizi sonuçlarına göre en yaygın MLST tipinin ST239 (%85.1) olduğu, bunu her ikisi de SCCmec tip IV olarak bulunan ST737 (%4) ve ST97 (%2.8) nin takip ettiği görülmüştür. İki SCCmec tip IV suşunun MLST tipi ise ST80 olarak bulunmuştur. Test edilen 397 suştan 338 (%85.1) inin spa tipi t030 olarak saptanmış; bunu t005 (%2.5) ve t632 (%2) takip etmiştir yılında izole edilen 91 suşun ise 64 (%70.3) ü t030, 4 (%4.4) ü t005, 2 (%2.2) si t015 ve 2 (%2.2) si t1094 olarak bulunmuştur. Spa tipi t030 un merkezlerde suşları arasındaki prevalansı % arasındadır. İzole edilen suşlar arasında t030 un en yüksek düzeyi Ankara da (%100) en düşük düzeyi ise Trabzon da (%59) görülmüştür. İstanbul da örnekleri arasında %94.5 olan t030 oranının, 2011 suşları arasında %55 e düştüğü izlenmiştir. Benzer şekilde Konya ve Trabzon örneklerinde de t030 görülme oranının azaldığı belirlenirken, Aydın ilinde yıllar içinde t030 oranında artış olduğu saptanmıştır. Çalışmamızda, altı yıllık süreçte Türkiye de en sık görülen MRSA klonunun t030 spa tipine sahip olduğu belirlenmiştir. PCR ile test edilen PVL toksin geni ise 5 (%3) suşta pozitif bulunmuş; bunlardan üçünün SCCmecIII-ST239 ve ikisinin SCCmec tip IV-ST80 olduğu görülmüştür. Bu çalışma şimdiye kadar Türkiye de yapılmış olan en geniş epidemiyolojik çalışma olup, hastane kökenli Türkiye klonu olan TR09 (ST239-SCCmecIII-t030) ve toplum kökenli Türkiye klonu olan TR10 nun (ST737-SCCmecIV-t005) Türkiye de yaygın olarak bulunduğunu göstermiştir. Anahtar sözcükler: Metisiline dirençli Staphylococcus aureus; MRSA; spa tiplendirme; klon; moleküler epidemiyoloji, Türkiye. ABSTRACT Staphylococcus aureus is one of the most frequent agents causing hospital infections. S.aureus has a great ability to adapt itself to variety of conditions and successful clones can be epidemic and even pandemic by its ability spread from one continent to another. The aims of this study were to detect spa types of 397 methicillin-resistant S.aureus (MRSA) strains isolated from 12 centers in different geographical regions of Turkey from 2006 to 2008, and to investigate their clonality by PFGE and MLST typing. Additionally, 91 MRSA from four of those 12 centers isolated during 2011 were also studied for their spa types. PFGE profiles indicated the presence of a major pulsotype, namely pulsotype A with a rate of 91.4% (363/397), followed by pulsotype B (n= 18, 4.5%) and pulsotype C (n= 11, 2.8%). Among isolates tested 363 (91.4%) were SCCmec type III, 30 (7.6%) were SCCmec type IV. Sequence analysis of represen- 572

3 Bozdo an B, Y ld z Ö, Oryafl n E, K rdar S, Gülcü B, Aktepe O, Arslan U, Bayramo lu G, Çoban AY, Coflkuner SA, Güdücüo lu H, Karabiber N, Öncü S, Tatman Otkun M, Özkütük N, Özyurt M, fiener AG. tative isolates revealed that ST239 (85.1%) was the most common MLST type followed by two MLST types ST737 (4%), and ST97 (2.8%), both SCCmec type IV. Two isolates were ST80 with SCCmec type IV. Of 397 isolates, 338 (85.1%) were t030, followed by t005 (2.5%) and t632 (2%). Among MRSA isolated during 2011, 64 (70.3%) of 91 were t030, 4 (4.4%) were t005, 2 (2.2%) were t015, and 2 (2.2%) were t1094. Among centers the t030 prevalence of isolates ranged from %. The highest t030 prevalence was found in Ankara (100%) and lowest in Trabzon (59%) provinces which are located at central and northestern Anatolia, respectively. In Istanbul province, the prevalence of t030 was 94.5% among isolates which decreased to 55.5% among 2011 isolates. Also a decrease in t030 rates was observed among samples from Konya and Trabzon but not from Aydin. Our results showed that the most common MRSA clone in Turkey is ST 239-SCCmec type III, t030 which persisted during the six years of the study period. Presence of PVL toxin gene was tested by PCR and 5 (3%) isolates found to be positive, of them two were SCCmec Type IV-ST80 and three were SCCmec Type III- ST239. This study is the largest epidemiological survey ever done in Turkey which showed presence of a hospital Turkish clone TR09 (ST239-SCCmecIII-t030) and a community clone TR10 (ST737-SCCmecIVt005) largely disseminated in Turkey. Key words: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus; MRSA; spa typing; clone; molecular epidemiology; Turkey. GİRİŞ Staphylococcus aureus tüm dünyada nozokomiyal enfeksiyonların en önemli nedenlerinden birisidir. Metisiline dirençli S.aureus un (MRSA) neden olduğu enfeksiyonların tedavisi zordur ve uzun süreli hastanede yatış ve yüksek mortaliteye neden olurlar 1. MRSA izolatlarının klonal yayılımı uzun süredir bilinmektedir ve başarılı klonlar kıtalar arasında da yayılabilmektedir 2. Ancak bölgesel olan klonlar bir ülkede yaygın olarak görülürken, diğer yerlerde daha nadir görülürler. MRSA klonlarının genotipik özelliklerinin dizi temelli yöntemlerle belirlenmesi ve farklı coğrafi bölgelerdeki suşların genetik akrabalığının taranması, MRSA klonlarının yayılımını kontrol etmede yardımcıdır 3. Klonal yayılımın belirlenmesinde, PFGE (Pulsed field gel electrophoresis), stafilokokal kaset kromozom mec (SCCmec) tiplendirmesi, MLST (Multilocus sequence typing) ve spa (stafilokokal protein A) tiplendirmesi gibi yeni moleküler epidemiyolojik yöntemlerin geliştirilmesinin büyük katkısı olmuştur 4,5. Türkiye nin Asya ve Avrupa kıtaları arasında bulunmasından dolayı, ülkemizdeki MRSA klonlarının belirlenmesi, klonal suşların yayılma yolu konusunda aydınlatıcı olabilir. Bu amaçla çalışmamızda, Türkiye deki farklı bölgelerdeki hastanelerden toplanmış olan MRSA suşlarının klonalitesinin ve Türkiye deki hastanelerdeki en yaygın olan MRSA klonunun belirlenmesi hedeflenmiştir. GEREÇ ve YÖNTEM MRSA İzolatları ve Tanımlama Çalışmaya, Türkiye nin farklı coğrafi bölgelerinde yer alan 11 şehirdeki 12 hastaneden toplanan 397 S.aureus suşu dahil edildi. Çalışmaya katılan merkezlerden [Trabzon (54 suş), Afyon (23 suş), Van (42 suş), Konya (28 suş), Edirne (36 suş), Ankara (31 suş), İs- 573

4 t030, Türkiye deki Hastanelerden zole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus zolatlar Aras nda En Yayg n spa Tipidir tanbul (55 suş), Samsun (51 suş), İzmir (39 suş), Manisa (23 suş), Aydın (15 suş)] yılları arasında MRSA olarak tanımlanmış olan suşlar ileri araştırmalar için gönderildi. Ayrıca 2011 yılında Konya (35 suş), Aydın (20 suş), İstanbul (18 suş) ve Trabzon dan (18 suş) toplanan 91 MRSA izolatı da çalışmaya dahil edildi. S.aureus izolasyonu için triptik soy agar veya kanlı agar kullanıldı. MRSA suşlarının belirlenmesinde, CLSI tarafından önerildiği şekilde, sefoksitin kullanılarak disk difüzyon yöntemi uygulandı 6. MRSA suşları polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile meca geni varlığı tespitiyle doğrulandı 7. DNA Ekstraksiyonu DNA ekstraksiyonu için taze kültürden bir bakteri kolonisi alınarak 200 µl InstaGene Matrix (Bio-Rad, ABD) de süspanse edildi ve ekstraksiyon üretici firma önerileri doğrultusunda yapıldı. SCCmec Tiplendirmesi Bu amaçla daha önceden tanımlanan multipleks PCR yöntemi uygulandı 7. mec tipinin doğrulanması ve ccr tiplerinin belirlenmesi, önceden tanımlanmış olan primerler kullanılarak PCR yöntemiyle yapıldı 8. pvl Saptanması Tüm suşlarda, Panton-Valentin lökosidin (PVL) varlığı önceden tanımlanmış olan yöntem ve primerler kullanılarak çalışıldı 9. PFGE PFGE analizi McDougal ve arkadaşlarının 10 tanımlandığı yöntemle çalışıldı. SmaI ile kesilmiş DNA fragmanları CHEF DR III (Bio Rad, ABD) kullanılarak ayrıldı. En yaygın profil pulsotip A olarak belirlendi ve 1-5 arasındaki bant farklılıkları bu klonun varyantı olarak değerlendirilerek A1 gibi numaralar verilerek adlandırıldı. Beş banttan fazla farklılık, farklı bir pulsotip olarak değerlendirildi. PFGE profillerine göre ulusal ve bölgesel temsilci suşlar seçilerek daha ileri analiz için MLST uygulandı. MLST Analizi MLST analizi, bu konuda hazırlanmış web sayfasında (http://saureus.mlst.net/misc/info.asp) tanımlandığı şekilde, her bir klon için 7 gen bölgesi amplifiye edilerek gerçekleştirildi 11. Amplikonlar, DNA dizilerinin belirlenmesi için Macrogen firmasına (Güney Kore) gönderildi. Her bir alelin DNA dizisi deki tek lokus veri analiz programı kullanılarak analiz edildi ve izolat için her bir 7 amplikonun alel numaraları belirlendi. Dizi tipleri deki alelik belirleme programı kullanılarak tanımlandı. Bir izolatın tüm alel numaraları programa girilerek suşun ST tipi belirlendi. spa Tiplendirmesi Protein A yı kodlayan spa genleri S.aureus suşları için önceden tanımlandığı şekilde amplifiye edildi 12. Saflaştırılmış spa PCR ürünlerinin dizisi Macrogen (Güney Kore) 574

5 (www.macrogen.com) tarafından yapıldı. Tekrarların dizileri spa veri bankasından (www.sparidom.de) bulundu. Amplikonların dizileri saptanarak sayfasında bulunan tekrarlarla karşılaştırıldı. Karşılaştırma için kısaca şu yöntem izlendi: Diziler word belgesine kaydedilerek her tekrar kopyalanıp ara kısmına yapıştırıldı. Bu yolla bulunan diziler tanımlandı. Her tekrar farklı bir renkle boyandı. Suşun tekrarlayan sıraları saptandığında bu tekrarlayan sıralara uyan spa tipleri izolatın spa numarası olarak kabul edildi (http://spa.ridom.de/spatypes.shtml). BULGULAR Çalışmamızda, 12 farklı merkezden toplanan 397 izolatın; SCCmec, PFGE, MLST ve spa tiplendirmeleri yapılarak klonal ilişkileri araştırılmıştır yılı içinde 12 merkezin 4 ünden izole edilmiş olan toplam 91 MRSA izolatının da spa tipleri çalışılmıştır. SCCmec Tiplendirmesi Bozdo an B, Y ld z Ö, Oryafl n E, K rdar S, Gülcü B, Aktepe O, Arslan U, Bayramo lu G, Çoban AY, Coflkuner SA, Güdücüo lu H, Karabiber N, Öncü S, Tatman Otkun M, Özkütük N, Özyurt M, fiener AG. Toplam 397 MRSA izolatının hepsine SCCmec tiplendirmesi yapılmış ve Türkiye deki en yaygın SCCmec tipinin %91.4 (363/397) oranı ile SCCmec tip III olduğu görülmüştür (Tablo I). Ayrıca izolatların 30 (%7.6) unda tip IV SCCmec saptanmış; 4 (%1) suşun ise SCCmec tipi kullanılan primerlerle belirlenememiştir. On iki merkezin dördünden gönderilen izolatlarda sadece SCCmec tip III saptanmış olup, bu tipin oranı merkezlerin %75 inde %90 ın üzerinde bulunmuştur (Tablo II). Toplumdan kazanılmış SCC tipi olarak bilinen tip IV çok yaygın görülmese de, 12 merkezin sekizinde en az bir izolatta bulunduğu belirlenmiştir. Tip IV ün Trabzon dan gönderilen örneklerde nispeten fazla oldu- Tablo I. Çalışmaya Katılan Merkezlerden Yılları Arasında İzole Edilen 397 MRSA İzolatının Klonal Dağılımı Klonlar Suş sayısı Pulsotip SCCmec tipi MLST Spa Tipi PVL (+) TR A Tip III ST239 t030 2 TR10 8 B Tip IV ST737 t005 7 A Tip III ST239 t B Tip IV ST80 t044 2 TR19 2 C Tip IV ST97 t030 2 A Tip III ST239 t005 1 A Tip III ST239 t037 1 B Tip IV ST737 t632 3 B Tip IV ST737 t A Tip III ST239 * 4 B Tip IV ST737 * 9 C Tip IV ST97 * TR66 1 Tek Tip IV ST8 t008 4 Tek * Kullanılan primerlerle PCR işleminde herhangi bir amplikon elde edilmemiştir. 575

6 t030, Türkiye deki Hastanelerden zole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus zolatlar Aras nda En Yayg n spa Tipidir Tablo II. Türkiye deki 12 Merkezden Toplanan MRSA İzolatlarının SCCmec Tipleri SCCmec tipinin izolat sayısı (%)* Merkezler (İzolat sayısı) III IV Bilinmeyen Afyon (23) 20 (87) 1 (4) 2 (9) Ankara (31) 31 (100) - - Aydın (15) 15 (100) - - Edirne (36) 33 (92) 3 (8) - İstanbul (55) 53 (96) 2 (4) - İzmir, Bozyaka H. (22) 21 (95) 1 (5) - İzmir, Devlet H. (17) 15 (88) 1 (6) 1 (6) Manisa (23) 23 (100) - - Konya (28) 28 (100) - - Samsun (51) 48 (94) 3 (6) - Trabzon (54) 36 (67) 18 (33) - Van (42) 40 (96) 1 (2) 1 (2) Toplam (397) 363 (91.4) 30 (7.6) 4 (1) * Her bir SCCmec tipinin yüzdesi parentez içinde belirtilmiştir. ğu ve örneklerin %33 ünün SCCmec tip IV olduğu görülmüştür. SCCmec tipi belirlenemeyen 4 suştan, Oliveira ve Lencastre nin 7 tanımladığı primerlerle sadece meca bantı elde edilmiştir. PFGE Tiplendirmesi PFGE de pulsotip A nın Türkiye deki MRSA izolatları arasında en yaygın pulsotip olduğu görülmüştür. Çalışmamızda, 363 suşun pulsotip A (%91.4), 18 suşun (%4.5) pulsotip B ve 11 suşun (%2.8) pulsotip C olduğu saptanmıştır (Tablo I). Suşların %1.3 (5/397) ünün eşi olmayan tek profile sahip olduğu ve Türkiye deki yaygın profillerden birine ait olmadığı izlenmiştir. Pulsotip A suşları içerisinde 14 varyant olduğu belirlenmiş; varyant sayıları pulsotip B için 5 ve pulsotip C için 4 olarak saptanmıştır. MLST Tiplendirmesi Temsilci olarak seçilen suşların MLST sonuçlarına göre 363 pulsotip A suşunun ST239 (%91.4) olduğu görülmüştür (Tablo I). On sekiz pulsotip B suşunun 16 sı ST737 (%4) olarak bulunmuş; diğer 2 pulsotip B suşu ST80 (%0.5) olarak, pulsotip C suşlarının 11 i ise ST97 olarak tanımlanmıştır. Tek suşlardan biri ST8 olarak belirlenmiş ve TR66 olarak adlandırılmıştır (Tablo I). Spa Tiplendirmesi Bütün suşların spa tiplendirmesi yapılmış ve sonuçlar Türkiye deki MRSA izolatlarında farklı spa tiplerinin olduğunu göstermiştir (Şekil 1). Tüm spa tipleri içerisinde 338 (%85.1) suş ile en sık görülen spa tipinin t030 olduğu belirlenmiştir. Analiz sonuçları suş- 576

7 Bozdo an B, Y ld z Ö, Oryafl n E, K rdar S, Gülcü B, Aktepe O, Arslan U, Bayramo lu G, Çoban AY, Coflkuner SA, Güdücüo lu H, Karabiber N, Öncü S, Tatman Otkun M, Özkütük N, Özyurt M, fiener AG. Şekil 1. Çok merkezli çalışmaya katılan bölgeler (Haritada, merkezlerdeki t030 spa tipi yüzdesi ve izolasyon yılları belirtilmiştir. Harita içindeki tabloda, yılları arasında izole edilen 397 ve 2011 yılında izole edilen 91 MRSA izolatında spa tiplerinin yüzdesi belirtilmiştir). lardan 10 (%2.5) unun t005, 8 (%2.0) inin t632, 2 (%0.5) sinin t044, 3 (%0.8) ünün t542, 1 (%0.3) inin t008 ve 1 (%0.3) inin t037 spa tipinde olduğunu göstermiştir. Otuz dört (%8.5) izolatta spa ya özgül primerlerle herhangi bir amplikon çoğaltılamamıştır. Merkezlerdeki spa tiplerinin dağılımı Tablo III te görülmektedir. En fazla spa tipi çeşitliliği Trabzon dan gönderilen MRSA larda saptanmıştır. Bu bölgedeki izolatların %59 u t030, %11 i t632, %7 si t005 ve %6 sı t542 olarak belirlenmiştir. Kullanılan primerlerle 9 (%17) izolatta amplikon elde edilememiştir. Spa tip t030 %70.3 ile aynı zamanda 2011 yılında izole edilmiş olan suşlarda da en yaygın olan tip olarak belirlenmiştir. Spa t030 un Konya, Aydın, İstanbul ve Trabzon da 2011 yılında izole edilen suşlardaki oranı sırasıyla %82.8, %85, %55.5 ve %44.4 olarak bulunmuştur. Dört merkezde de t030 en yaygın görülen spa tipi olarak belirlenmiştir. Aydın da diğer üç merkezdekinden farklı olarak t030 oranı yılında %80 iken 2011 yılında %85 olarak belirlenmiş ve artış saptanmıştır. (Şekil 1). En yaygın spa tipi olan t030 oranlarında en fazla azalma, örneklerinde %94.5 iken 2011 örneklerinde %55.5 e düşen İstanbul örneklerinde görülmüştür. En yaygın spa tipi olarak kalmasına rağmen örnekleriyle 2011 örnekleri karşılaştırıldığında, t030 oranı Konya da %93 ten %82.2 ye, Trabzon da ise %59 dan %44 e düşmüştür örnekleri arasında görülen diğer spa tipleri; Konya da t1094 (2), t386 (1), t8838 (1), ve t015 (1); Aydın da t223 (1); İstanbul da t189 (1), t605 (1), t153 (1), t015 (1) ve Trabzon da t005 (4), t008 (1), t024 (1) olarak belirlenmiştir. 577

8 t030, Türkiye deki Hastanelerden zole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus zolatlar Aras nda En Yayg n spa Tipidir Tablo III. Türkiye deki 12 Merkezdeki MRSA spa Tiplerinin Dağılımı Toplam izolat spa tiplerinin dağılımı (%) Amplikon Şehir sayısı t030 t005 t632 t542 t044 t008 t037 yok Afyon (83) (17) Ankara (100) Aydın (80) (20) Edirne (83) 3 (8) (3) 2 (6) İstanbul (94.5) 3 (5.5) İzmir (Bozyaka H.) (91) - 1 (4.5) - 1 (4.5) İzmir (Devlet H.) (76.4) (6) - 3 (17.6) Manisa (96) (4) Konya (93) (7) Samsun (82) (2) (16) Trabzon (59) 4 (7) 6 (11) 3 (6) (17) Van (94) - 1 (2) (4) Toplam (85.1) 10 (2.5) 8 (2) 3 (0.8) 2 (0.5) 1 (0.3) 1 (0.3) 34 (8.5) * Kullanılan primerlerle PCR işleminde herhangi bir amplikon elde edilmemiştir. PVL Pozitifliği Test edilen izolatlardan 5 tanesi özgül primerler kullanılarak yapılan PCR işleminde PVL için pozitif bulunmuştur. Bu suşlardan 2 si SCCmec tip IV ve ST80, 3 ü ise SCCmec tip III ve ST239 olarak tanımlanmıştır (Tablo I). TARTIŞMA Çok merkezli olarak yapılan çalışmamızda Türkiye deki en yaygın MRSA klonunun ST239-SCCmec tip III, t030 olduğu görülmüştür. Bu Türkiye klonu TR09 olarak adlandırılmış olup, farklı merkezlerden izole edilen tüm MRSA suşları arasında, aynı zamanda merkezlerin de her birinde en yaygın klon olarak tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada ST737-SCCmec tip IV, t005 en yaygın olarak görülen toplum kökenli klon olup TR10 olarak adlandırılmıştır. MRSA klonlarının dünyadaki dağılımı incelendiğinde, doğudaki ülkelerde yaygın olarak görülen klonların batıdakilerden farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Batı ülkelerinden ABD de ST8 (USA300) ve ST5 en yaygın klonlar iken, Avrupa da ST22 nin yaygın klon olduğu görülmektedir 2,10. Ancak doğu ülkelerinde egemen klonlar farklılık gösterebilmektedir. Çin de en yaygın görülen ST ve spa tipi ST239 ve t030 olup, t030 dan üç tekrar farkı olan t037 spa tipi ise ikinci en yaygın olan klondur 13. Kore de 14 en yaygın klonun ST239-t037; Pakistan da 15 hastane kaynaklı MRSA izolatlarında en yaygın ST tipinin ST239 olduğu belirtilmektedir. Tayvan da 16 hastane kaynaklı MRSA izolatlarında en sık görülen tipler ST5-t002 ve ST239-t037 olarak bildirilmiş; ST239 un İran da 17 da en yaygın görülen ST tipi olduğu rapor edilmiştir. Diğer Asya ülkelerinden Tayland, Filipinler, 578

9 Bozdo an B, Y ld z Ö, Oryafl n E, K rdar S, Gülcü B, Aktepe O, Arslan U, Bayramo lu G, Çoban AY, Coflkuner SA, Güdücüo lu H, Karabiber N, Öncü S, Tatman Otkun M, Özkütük N, Özyurt M, fiener AG. Kore, Vietnam, Hong Kong, Sri Lanka ve Hindistan da da en yaygın klonun ST5-MRSA- SCCmec tip II-spa tip t002 ile birlikte ST239- SCCmec tip III-spa tip t037 olduğu bildirilmiştir 18. Türkiye de daha önce sekiz merkezden toplanan MRSA izolatlarında yapılan bir çalışmada, %89 luk oran ile t030 en yaygın görülen spa tipi olmuştur 19. Bu sonuç, bizim çalışmamızda %85.4 olarak belirlenen t030 sonucu ile örtüşmektedir. Ankara daki hastanelerden izole edilmiş MRSA suşlarıyla yapılan iki çalışmada ve Ardahan daki izolatlarda yapılan bir çalışmada SCCIII tipi dominant olarak saptanmıştır İzmir de, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde de t030 spa tipinin hakimiyeti gösterilmiştir 23. Çalışmamızdaki MRSA izolatlarında PVL oranı düşük bulunmuştur ki, bu sonuç, Kırdar ve arkadaşlarının 24 MRSA izolatlarında hiç PVL saptamadıkları çalışmalarının verileriyle benzerlik göstermektedir. Yumuşak doku enfeksiyonu etkeni olan MRSA suşlarıyla yapılan diğer çalışmalarda da PVL saptanmazken, MSSA izolatlarında PVL varlığı rapor edilmiştir 25,26. Başarılı MRSA klonları, bir ülkede, bölgede veya kıtada yayılım gösterebilmekte ve aynı coğrafyada olmasına karşın toplum kaynaklı ve hastane kaynaklı kökenler farklı klonlar olabilmektedir 27. Avrupa daki en yaygın spa tipi t032 ve en yaygın MLST tipi ST22 dir 2. Almanya, Macaristan, İrlanda, Portekiz, Birleşik Krallık ve Malta da en yaygın görülen spa tipi t032 iken, Fransa ve Belçika da t008, İspanya da da t067 en yaygın görülen spa tipleri olarak bildirilmiştir 2. Ancak doğu ve batı Avrupa da yaygın olarak görülen klonlar arasında farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin; Avrupa da Balkan ülkelerinde saptanan spa tipi Türkiye ile uyumlu olup, Bulgaristan ve Romanya da görülen spa ve ST tiplerinin Türkiye dekine benzer şekilde spa tip t030, MLST tip ST239 ve SCCmec tip III olduğu bildirilmektedir 2. Bu klon batı Avrupa da dokuzuncu sırada bulunmaktadır 2. Analiz sonuçları, Balkanları da kapsayan bir doğu klonunun bazı varyasyonlarla Çin e kadar uzandığını; Batı Avrupa, Amerika ve Japonya da hakim olan klonlarla farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu çalışma sonuçlarına göre Türkiye de yaygın klon, doğu tipi klondur. Çalışmamızda spa tiplerinde suşları ile 2011 suşları arasında t030 tipinin hakimiyeti konusunda benzerlik olmasına karşın, çalışılan suşlarda t030 oranının 2011 yılında azaldığı izlenmiştir. Bu değişimin nedenleri, zaman içerisinde devam edip etmediği ve başta antibiyotik hassasiyeti ve virülans faktörleri olmak üzere suşların özelliklerini ne şekilde değiştirdiği konusunda ileri araştırmalar yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak sunulan bu çalışma, şimdiye kadar Türkiye de yapılmış olan en geniş epidemiyolojik çalışma olup, hastane kökenli Türkiye klonu olan TR09 (ST239-SCCmecI- II-t030) ve toplum kökenli Türkiye klonu olan TR10 nun (ST737-SCCmecIV-t005) tüm Türkiye de yaygın olarak bulunduğunu göstermektedir. 579

10 t030, Türkiye deki Hastanelerden zole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus zolatlar Aras nda En Yayg n spa Tipidir KAYNAKLAR 1. Gomes AR, Westh H, Lencastre H. Origins and evolution of methicillin-resistant Staphylococcus aureus clonal lineages. Antimicrob Agents Chemother 2006; 50(10): Grundmann H, Aanensen DM, van den Wijngaard CC, Spratt BG, Harmsen D, Friedrich AW. Geographic distribution of Staphylococcus aureus causing invasive infections in Europe: a molecular-epidemiological analysis. PloS Med 2010; 7(1):e Enright MC, Robinson DA, Randle G, Feil EJ, Grundmann H, Spratt BG. The evolutionary history of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Proc Natl Acad Sci 2002; 99(11): Stefani S, Chung DR, Lindsay JA, et al. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA): global epidemiology and harmonisation of typing methods. Int J Antimicrob Agents 2012; 39(4): Gould IM, David MZ, Esposito S, et al. New insights into methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) pathogenesis, treatment and resistance. Int J Antimicrob Agents 2012; 39(2): Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; sixteenth informational supplement. 2006; M100-S16. Vol. 26, No.3. CLSI, Wayne, PA. 7. Oliveira DC, Lencastre H. Multiplex PCR strategy for rapid identification of structural types and variants of the mec element in methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Antimicrob Agents Chemother 2002; 46(7): Zhang K, McClure J, Elsayed S, Louie T, Conly JM. Novel multiplex PCR assay for characterization and concomitant subtyping of staphylococcal cassette chromosome mec types I to V in methicillin-resistant Staphylococcus aureus. J Clin Microbiol 2005; 43(10): Lina G, Piémont Y, Godail-Gamot F, et al. Involvement of Panton-Valentine leukocidin-producing Staphylococcus aureus in primary skin infections and pneumonia. Clin Infect Dis 1999; 29(5): McDougal LK, Steward CD, Killgore GE, Chaitram JM, McAllister SK, Tenover FC. Pulsed-field gel electrophoresis typing of oxacillin-resistant Staphylococcus aureus isolates from the United States: establishing a national database. J Clin Microbiol 2003; 41(11): Enright MC, Day NP, Davies CE, Peacock SJ, Spratt BG. Multilocus sequence typing for characterization of methicillin-resistant and methicillin-susceptible clones of Staphylococcus aureus. J Clin Microbiol 2000; 38(3): Ruppitsch W, Indra A, Stöger A, et al. Classifying spa types in complexes improves interpretation of typing results for methicillin-resistant Staphylococcus aureus. J Clin Microbiol 2006; 44(7): Liu Y, Wang H, Du N, et al. Molecular evidence for spread of two major methicillin-resistant Staphylococcus aureus clones with a unique geographic distribution in Chinese hospitals. Antimicrob Agents Chemother 2009; 53(2): Song JH, Hsueh PR, Chung DR, et al. Spread of methicillin-resistant Staphylococcus aureus between the community and the hospitals in Asian countries: an NSORP study. J Antimicrob Chemother 2011; 66(5): Zafar A, Stone M, Ibrahim S, et al. Prevalent genotypes of methicillin-resistant Staphylococcus aureus: report from Pakistan. J Med Microbiol 2011; 60(Pt 1): Ho CM, Ho MW, Lee CY, Tien N, Lu JJ. Clonal spreading of methicillin-resistant SCCmec Staphylococcus aureus with specific spa and dru types in central Taiwan. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2012; 31(4): Shahsavan S, Emaneini M, Noorazar Khoshgnab B, et al. A high prevalence of mupirocin and macrolide resistance determinant among Staphylococcus aureus strains isolated from burnt patients. Burns 2012; 38(3): Verwer PE, Robinson JO, Coombs GW, et al. Prevalence of nasal methicillin-resistant Staphylococcus aureus colonization in healthcare workers in a Western Australian acute care hospital. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2012; 31(6): Alp E, Klaassen CH, Doganay M, et al. MRSA genotypes in Turkey: persistence over 10 years of a single clone of ST239. J Infect 2009; 58(6):

11 Bozdo an B, Y ld z Ö, Oryafl n E, K rdar S, Gülcü B, Aktepe O, Arslan U, Bayramo lu G, Çoban AY, Coflkuner SA, Güdücüo lu H, Karabiber N, Öncü S, Tatman Otkun M, Özkütük N, Özyurt M, fiener AG. 20. Kilic A, Guclu AU, Senses Z, Bedir O, Aydogan H, Basustaoglu AC. Staphylococcal cassette chromosome mec (SCCmec) characterization and panton-valentine leukocidin gene occurrence for methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Turkey, from 2003 to Antonie Van Leeuwenhoek 2008; 94(4): Karahan ZC, Tekeli A, Adaleti R, Koyuncu E, Dolapci I, Akan OA. Investigation of Panton-Valentine leukocidin genes and SCCmec types in clinical Staphylococcus aureus isolates from Turkey. Microb Drug Resist 2008; 14(3): Baran CB, Mutlu D, Baysan BO, Günseren F, Ergani A, Oğünç D, et al. Investigation of Panton-Valentine leukocidin gene, SCCmec gene cassette types and genotypes of methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains isolated from outpatients. Mikrobiyol Bul 2010; 44(4): Ergon MC, Biçmen M, Gülay Z. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesindeki dominant metisiline dirençli Staphylococcus aureus suşunun moleküler yöntemlerle tiplendirilmesi. ANKEM 2010; 24(2): Kirdar S, Arslan U, Tuncer I, Findik D, Bozdoğan B. Investigation of the clonality and Panton-Valentine leukocidin toxin among nosocomial methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains. Mikrobiyol Bul 2009; 43(4): Demir T, Coplu N, Bayrak H, et al. Panton-Valentine leucocidin gene carriage among Staphylococcus aureus strains recovered from skin and soft tissue infections in Turkey. J Antimicrob Chemother 2012; 67(4): Gülmez D, Sancak B, Ercis S, Karakaya J, Hasçelik G. Investigation of SCCmec types and Panton-Valentine leukocidin in community-acquired and nosocomial Staphylococcus aureus strains: comparing skin and soft tissue infections to the other infections. Mikrobiyol Bul 2012; 46(3): Sancak B. MRSA direnç mekanizmaları: Dünyada ve Türkiye de epidemiyolojisi. ANKEM 2012; 26(Ek 2):

HASTANE KAYNAKLI METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARI ARASINDA KLONALİTENİN VE PANTON-VALENTİN LÖKOSİDİN TOKSİNİNİN ARAŞTIRILMASI*

HASTANE KAYNAKLI METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARI ARASINDA KLONALİTENİN VE PANTON-VALENTİN LÖKOSİDİN TOKSİNİNİN ARAŞTIRILMASI* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 529-533 HASTANE KAYNAKLI METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARI ARASINDA KLONALİTENİN VE PANTON-VALENTİN LÖKOSİDİN TOKSİNİNİN ARAŞTIRILMASI*

Detaylı

Kandan izole edilen Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılık : EARSS

Kandan izole edilen Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılık : EARSS Kandan izole edilen Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılık : EARSS 2003-2009 D. Gülmez 1, D. Gür 2, G. Hasçelik 1, EARSS-Türkiye Çalışma Grubu 1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ NDEKİ DOMİNANT METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞUNUN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TİPLENDİRİLMESİ*

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ NDEKİ DOMİNANT METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞUNUN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TİPLENDİRİLMESİ* ANKEM Derg 2010;24(2):65-70 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ NDEKİ DOMİNANT METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞUNUN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TİPLENDİRİLMESİ* M. Cem ERGON, Meral BİÇMEN, Zeynep

Detaylı

Makrolid dirençli Staphylococcus aureus ile kolonize kistik fibrozis hastalarında MLS B direnç genlerinde yıllar içerisinde değişim var mı?

Makrolid dirençli Staphylococcus aureus ile kolonize kistik fibrozis hastalarında MLS B direnç genlerinde yıllar içerisinde değişim var mı? Makrolid dirençli Staphylococcus aureus ile kolonize kistik fibrozis hastalarında MLS B direnç genlerinde yıllar içerisinde değişim var mı? Muharrem ÇİÇEK, Banu SANCAK, Burçin ŞENER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

HASTANE VE TOPLUM KAYNAKLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS İZOLATLARINDA ÇEŞİTLİ VİRÜLANS FAKTÖRLERİNİN REAL-TİME PZR YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI

HASTANE VE TOPLUM KAYNAKLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS İZOLATLARINDA ÇEŞİTLİ VİRÜLANS FAKTÖRLERİNİN REAL-TİME PZR YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI HASTANE VE TOPLUM KAYNAKLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS İZOLATLARINDA ÇEŞİTLİ VİRÜLANS FAKTÖRLERİNİN REAL-TİME PZR YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI Soner YILMAZ1, Abdullah KILIÇ1, Aylin Üsküdar Güçlü1, Orhan BEDİR1,

Detaylı

Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması

Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması Gülçin BAYRAMOĞLU 1, Gülşen ULUÇAM 1, Çiğdem GENÇOĞLU ÖZGÜR 2, Ali Osman

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA PANTON-VALENTİN LÖKOSİDİN (PVL) VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA PANTON-VALENTİN LÖKOSİDİN (PVL) VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2007; 41: BÜLTENİ 357-362 357 KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA PANTON-VALENTİN LÖKOSİDİN (PVL) VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF THE

Detaylı

Özgün Çalışma/Original Article. Mikrobiyol Bul 2009; 43: 1-10

Özgün Çalışma/Original Article. Mikrobiyol Bul 2009; 43: 1-10 Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 1-10 ANKARA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE 2002-2005 YILLARI ARASINDA KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ

Detaylı

Emrah Salman, Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Emrah Salman, Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Emrah Salman, Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Antibiyotik kullanımına bağlı ishal etkeni olan Clostridium difficile, nozokomiyal diyarenin en sık

Detaylı

Klinik Örneklerden İzole Edilen Hastane Kaynaklı Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarının rep-pcr ile Genotiplendirilmesi

Klinik Örneklerden İzole Edilen Hastane Kaynaklı Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarının rep-pcr ile Genotiplendirilmesi Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2011; 45(4): 581-591 Klinik Örneklerden İzole Edilen Hastane Kaynaklı Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarının rep-pcr ile Genotiplendirilmesi

Detaylı

STAPHYLOCOCCUS TÜRLERİNDE METİSİLİN DİRENCİNİN FARKLI YÖNTEMLERLE SAPTANMASI

STAPHYLOCOCCUS TÜRLERİNDE METİSİLİN DİRENCİNİN FARKLI YÖNTEMLERLE SAPTANMASI Makale 7 Sayfalar 29-34 İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2009; 23 (2): 63-68 STAPHYLOCOCCUS TÜRLERİNDE METİSİLİN DİRENCİNİN FARKLI YÖNTEMLERLE SAPTANMASI DETECTION OF METHICILLIN RESISTANCE

Detaylı

HİPERVİRÜLAN ESCHERİCHİA COLİ ST131 KLONU ÜLKEMİZDE YENİ Mİ?

HİPERVİRÜLAN ESCHERİCHİA COLİ ST131 KLONU ÜLKEMİZDE YENİ Mİ? HİPERVİRÜLAN ESCHERİCHİA COLİ ST131 KLONU ÜLKEMİZDE YENİ Mİ? Elif Aktaş, Nezahat Gürler, Nafia Canan Gürsoy, Barış Otlu, Bahar Akgün Karapınar, Zuhal Kalaycı Çekin, Gülsüm İnanç, Emin Bulut, Çiğdem Kayacan

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Nazal Kolonizasyonu ve Hastane Enfeksiyonu İlişkisi

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Nazal Kolonizasyonu ve Hastane Enfeksiyonu İlişkisi İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2010;11(4):159-163 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Nazal Kolonizasyonu ve Hastane

Detaylı

N. Tiryakioğlu, B. Aksu, M. U. Hasdemir. Marmara Üni. Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

N. Tiryakioğlu, B. Aksu, M. U. Hasdemir. Marmara Üni. Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul Eritromisine dirençli klinik Streptococcus pneumoniae izolatlarında makrolid direncinin genetik profili ile serotip ilişkisi N. Tiryakioğlu, B. Aksu, M. U. Hasdemir Marmara Üni. Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji

Detaylı

MRSA DİRENÇ MEKANİZMALARI: DÜNYADA VE TÜRKİYE DE EPİDEMİYOLOJİSİ

MRSA DİRENÇ MEKANİZMALARI: DÜNYADA VE TÜRKİYE DE EPİDEMİYOLOJİSİ ANKEM Derg 2012;26(Ek 2):38-47 MRSA DİRENÇ MEKANİZMALARI: DÜNYADA VE TÜRKİYE DE EPİDEMİYOLOJİSİ Banu SANCAK Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA banusancak@yahoo.com

Detaylı

Toplum ve Hastane Kökenli Staphylococcus aureus Klinik İzolatlarında Panton-Valentine Lökosidin Varlığının ve Klonal İlişkinin Araştırılması*

Toplum ve Hastane Kökenli Staphylococcus aureus Klinik İzolatlarında Panton-Valentine Lökosidin Varlığının ve Klonal İlişkinin Araştırılması* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2013; 47(3): 389-400 Toplum ve Hastane Kökenli Staphylococcus aureus Klinik İzolatlarında Panton-Valentine Lökosidin Varlığının ve Klonal İlişkinin Araştırılması*

Detaylı

Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL

Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL ABR antimikrobiyal ilaçların kullanımı ile artan doğal bir süreçtir Dirençli kökenler yayılarak varlıklarını sürdürür Günlük kullanımdaki

Detaylı

Staphylococcus aureus Klinik İzolatlarında Panton-Valentin Lökosidin Varlığının Araştırılması

Staphylococcus aureus Klinik İzolatlarında Panton-Valentin Lökosidin Varlığının Araştırılması Balkan Med J 2011; 28: 119-124 DOI: 10.5174/tutfd.2009.02621.3 Trakya University Faculty of Medicine Original Article 119 Staphylococcus aureus Klinik İzolatlarında Panton-Valentin Lökosidin Varlığının

Detaylı

Hastane ve Toplum Kaynaklı Staphylococcus aureus İzolatlarında Çeşitli Virülans Faktörlerinin Gerçek Zamanlı PCR Yöntemiyle Araştırılması*

Hastane ve Toplum Kaynaklı Staphylococcus aureus İzolatlarında Çeşitli Virülans Faktörlerinin Gerçek Zamanlı PCR Yöntemiyle Araştırılması* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2012; 46(4): 532-545 Hastane ve Toplum Kaynaklı Staphylococcus aureus İzolatlarında Çeşitli Virülans Faktörlerinin Gerçek Zamanlı PCR Yöntemiyle Araştırılması*

Detaylı

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Vankomisine Dirençli Enterococcus faecium Suşlarının MLST Tipleri*

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Vankomisine Dirençli Enterococcus faecium Suşlarının MLST Tipleri* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2013; 47(3): 432-441 Kan Kültürlerinden İzole Edilen Vankomisine Dirençli Enterococcus faecium Suşlarının MLST Tipleri* MLST Types of Vancomycin-Resistant

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae

Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae Dr. Onur KARATUNA Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarları Sunum Akışı Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae

Detaylı

Karbapeneme Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarının PFGE Yöntemiyle Genotiplendirilmesi

Karbapeneme Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarının PFGE Yöntemiyle Genotiplendirilmesi Karbapeneme Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarının PFGE Yöntemiyle Genotiplendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Affan DENK Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. ve Klin. Mik. Araştırmacılar Yasemin

Detaylı

MANTARLARIN EPİDEMİYOLOJİK TİPLENDİRİLMESİ. Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

MANTARLARIN EPİDEMİYOLOJİK TİPLENDİRİLMESİ. Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara MANTARLARIN EPİDEMİYOLOJİK TİPLENDİRİLMESİ Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara Taksonomik terimler Alem (Kingdom) Bölüm veya şube (divisio, filum)

Detaylı

HAYVAN KAYNAKLI BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ

HAYVAN KAYNAKLI BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ HAYVAN KAYNAKLI BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÜNAL Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Giriş Antibiyotikler hayvanlarda bakteriyel hastalıkları

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN KARBAPENEME DİRENÇLİ ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA SINIF 1 İNTEGRON TAŞIYICILIĞININ ARAŞTIRILMASI*

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN KARBAPENEME DİRENÇLİ ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA SINIF 1 İNTEGRON TAŞIYICILIĞININ ARAŞTIRILMASI* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2010; 44: 547-552 KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN KARBAPENEME DİRENÇLİ ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA SINIF 1 İNTEGRON TAŞIYICILIĞININ ARAŞTIRILMASI* INVESTIGATION

Detaylı

Kısa Bildiri/Short Communication. Mikrobiyol Bul 2010; 44:

Kısa Bildiri/Short Communication. Mikrobiyol Bul 2010; 44: Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2010; 44: 279-284 STAPHYLOCOCCUS AUREUS KLİNİK İZOLATLARINDA METİSİLİN DİRENCİNİN SAPTANMASINDA OKSASİLİN DİRENCİ TARAMA AGAR VE KROMOJENİK MRSA AGAR BESİYERLERİNİN

Detaylı

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İZMİR ÖZET SUMMARY

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İZMİR ÖZET SUMMARY Araştırma ANKEM Derg 2011;25(3):145-149 doi:10.5222/ankem.2011.145 STAPHYLOCOCCUS AUREUS DA METİSİLİN DİRENCİNİN SAPTANMASINDA DİSK DİFÜZYON, OKSASİLİN AGAR TARAMA, MİKRODİLÜSYON VE PBP2a LATEKS AGLÜTİNASYON

Detaylı

Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim

Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim CANDIDA TÜRLERİNDE DİRENÇ EPİDEMİYOLOJİSİ Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İYİ Kİ DOĞDUNUZ MİNE HOCA GİRİŞ İnvaziv fungal infeksiyonların ve antifungal

Detaylı

Abant Medical Journal

Abant Medical Journal doi: 10.5505/abantmedj.2014.74946 Abant Medical Journal Orijinal Makale / Original Article Volume Cilt 3 Issue Sayı 3 Year Yıl 2014 On Yıllık Dönemde S.aureus Suşlarının Antibiyotik Direnç Durumundaki

Detaylı

D RENÇL BAKTER SUfiLARI ARASINDAK KLONAL L fik N N BEL RLENMES

D RENÇL BAKTER SUfiLARI ARASINDAK KLONAL L fik N N BEL RLENMES ANKEM Derg 2007;21(Ek 2):178-183 D RENÇL BAKTER SUfiLARI ARASINDAK KLONAL L fik N N BEL RLENMES R za DURMAZ nönü Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal, MALATYA

Detaylı

Türkiye nin Orta Karadeniz Bölgesinde Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Kökenlerinin Enfeksiyözite-Rezistotip-Genotip Kümelenmesi

Türkiye nin Orta Karadeniz Bölgesinde Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Kökenlerinin Enfeksiyözite-Rezistotip-Genotip Kümelenmesi Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(1): 14-27 Türkiye nin Orta Karadeniz Bölgesinde Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Kökenlerinin Enfeksiyözite-Rezistotip-Genotip Kümelenmesi

Detaylı

Kan akımı enfeksiyonlarından izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında antimikrobiyal direnç paterni

Kan akımı enfeksiyonlarından izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında antimikrobiyal direnç paterni ARAŞTIRMA Genel Tıp Dergisi Kan akımı enfeksiyonlarından izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında antimikrobiyal direnç paterni Cem Çelik 1, Mustafa Zahir Bakıcı 1, Mustafa Gökhan Gözel 2, Aynur Engin

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dr Dilara

Detaylı

Tüm Genom Analizi ve Klinik Mikrobiyoloji. Dr. Burak Aksu M.Ü. Tıp Fakültesi T.Mikrobiyoloji AD.

Tüm Genom Analizi ve Klinik Mikrobiyoloji. Dr. Burak Aksu M.Ü. Tıp Fakültesi T.Mikrobiyoloji AD. Tüm Genom Analizi ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Burak Aksu M.Ü. Tıp Fakültesi T.Mikrobiyoloji AD. Tüm Genom Analizi ve Klinik Mikrobiyoloji DNA dizileme yöntemleri Tüm genom analizi Mikrobiyolojide kullanım

Detaylı

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, KONYA 2

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, KONYA 2 Araştırma ANKEM Derg 2017;31(1):1-6 doi: 10.5222/ankem.2017.001 2009-2013 YILLARI ARASINDA KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE KAN KÜLTÜRÜNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 95 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 95-100 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları Bacteria Isolated

Detaylı

Seftarolinin MRSA İzolatlarına İn Vitro Etkinliği: Çok Merkezli Bir Çalışma

Seftarolinin MRSA İzolatlarına İn Vitro Etkinliği: Çok Merkezli Bir Çalışma Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2013; 47(4): 677-683 Seftarolinin MRSA İzolatlarına İn Vitro Etkinliği: Çok Merkezli Bir Çalışma In vitro Activity of Ceftaroline to MRSA Isolates: A Multicenter

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Staphylococcus aureus Burun Taşıyıcılığı ve Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması

Sağlık Çalışanlarında Staphylococcus aureus Burun Taşıyıcılığı ve Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması Araştırma Makalesi Sağlık Çalışanlarında Staphylococcus aureus Burun Taşıyıcılığı ve Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması Investigation of Nasal Carriage and Antibiotic Susceptibility of Staphylococcus

Detaylı

Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi , ANKARA

Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi , ANKARA Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi 29.03.2017, ANKARA Sunum Planı Giriş Antimikrobiyal direnci önleme Direncin önlenmesinde WHO, İDSA,CDC önerileri El hijyeni Temas izolasyonu önlemleri

Detaylı

ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ

ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ Dr.Hüsniye Şimşek Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Kasım- 2013 Ülkemizde AMD sürveyansı konusunda

Detaylı

KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN

KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kan dolaşımı enfeksiyonlarının tanımı Primer (hemokültür

Detaylı

Geliş Tarihi (Received): 31.07.2012 Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 29.09.2012

Geliş Tarihi (Received): 31.07.2012 Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 29.09.2012 Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2013; 47(1): 11-18 Staphylococcus aureus Suşlarındaki Metisilin Direncinin Belirlenmesinde Sefoksitin Disk Difüzyon Testi, Otomatize Sistem ve Kromojenik Besiyerinin

Detaylı

Klinik Örneklerden İzole Edilen Stafilokoklarda meca Varlığının Araştırılması

Klinik Örneklerden İzole Edilen Stafilokoklarda meca Varlığının Araştırılması Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 10: 17-20 / Ocak-Mayıs-Eylül 2009 Afyon Kocatepe Üniversitesi Klinik Örneklerden İzole Edilen Stafilokoklarda meca Varlığının Araştırılması Investigation

Detaylı

SALGIN ARAŞTIRMASINDA KULLANILAN TİPLENDİRME YÖNTEMLERİ

SALGIN ARAŞTIRMASINDA KULLANILAN TİPLENDİRME YÖNTEMLERİ SALGIN ARAŞTIRMASINDA KULLANILAN TİPLENDİRME YÖNTEMLERİ Prof.Dr. Meltem Yalınay Çırak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. fenotipik yöntemler genotipik yöntemler

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE DE PEN S L N D RENC VE KLONAL L fik N N ZLENMES

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE DE PEN S L N D RENC VE KLONAL L fik N N ZLENMES ANKEM Derg 27;21(Ek 2):171177 STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE DE PEN S L N D RENC VE KLONAL L fik N N ZLENMES Burçin fiener Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA METİSİLİNE DİRENCİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ

KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA METİSİLİNE DİRENCİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ ANKEM Derg 2013;27(1):38-42 doi:10.5222/ankem.2013.038 Araştırma KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA METİSİLİNE DİRENCİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ Yeliz ÇETİNKOL¹, Fazilet Özenç

Detaylı

Staphylococcus aureus İzolatlarında Agar Tarama ve Mikrodilusyon Yöntemleri ile Vankomisin Direncinin Araştırılması

Staphylococcus aureus İzolatlarında Agar Tarama ve Mikrodilusyon Yöntemleri ile Vankomisin Direncinin Araştırılması Türk Mikrobiyol Cem Derg 44():28-32, 204 doi:0.5222/tmcd.204.028 Araştırma Staphylococcus aureus İzolatlarında Agar Tarama ve Mikrodilusyon Yöntemleri ile Vankomisin Direncinin Araştırılması Özlem Bucak*,

Detaylı

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TANIMLANMASINDA PCR-RFLP VE DNA SEKANS ANALİZİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TANIMLANMASINDA PCR-RFLP VE DNA SEKANS ANALİZİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TANIMLANMASINDA PCR-RFLP VE DNA SEKANS ANALİZİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Uzm. Dr. Özgür APPAK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D GİRİŞ:

Detaylı

Ayaktan Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastalarda Nazal Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Kolonizasyon Prevalansı ve Risk Faktörleri

Ayaktan Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastalarda Nazal Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Kolonizasyon Prevalansı ve Risk Faktörleri Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2012; 46(1): 106-112 Ayaktan Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastalarda Nazal Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Kolonizasyon Prevalansı ve Risk Faktörleri

Detaylı

Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde nitrat redüktaz testinin değerlendirilmesi: Çok merkezli bir çalışma

Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde nitrat redüktaz testinin değerlendirilmesi: Çok merkezli bir çalışma Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde nitrat redüktaz testinin değerlendirilmesi: Çok merkezli bir çalışma Ahmet Yılmaz Çoban 1, Berika Taştekin 1, Meltem Uzun 2,

Detaylı

Meropenem E-test, Bacteroides fragilis Suşlarında Karbapenem Direnç Geni cfia Varlığını Tahmin Etmede Kullanılabilir mi?*

Meropenem E-test, Bacteroides fragilis Suşlarında Karbapenem Direnç Geni cfia Varlığını Tahmin Etmede Kullanılabilir mi?* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2011; 45(3): 385-391 Meropenem E-test, Bacteroides fragilis Suşlarında Karbapenem Direnç Geni cfia Varlığını Tahmin Etmede Kullanılabilir mi?* Can Meropenem

Detaylı

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE (yalnızca CLSI mı?) Dr.ELViN DiNÇ OKMEYDANI E.A.H ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ Antibiyotik tedavisi gerektiren bir enfeksiyonda rolü olan

Detaylı

Kolistine Dirençli E. coli Suşuyla Gelişen ÜSİ Olgusu ve Sonuçlar

Kolistine Dirençli E. coli Suşuyla Gelişen ÜSİ Olgusu ve Sonuçlar Kolistine Dirençli E. coli Suşuyla Gelişen ÜSİ Olgusu ve Sonuçlar Dr. Okan Derin Kocaeli VM Medical Park Hastanesi Sunum Planı Gerekçe Hastane kökenli Gram negatif enterik patojenlerde direncin epidemiyolojisi

Detaylı

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA İNDÜKLENEBİLİR KLİNDAMİSİN DİRENÇ PREVALANSI

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA İNDÜKLENEBİLİR KLİNDAMİSİN DİRENÇ PREVALANSI Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2008; 42: 407-412 KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA İNDÜKLENEBİLİR KLİNDAMİSİN DİRENÇ PREVALANSI PREVALENCE OF INDUCIBLE CLINDAMYCIN

Detaylı

Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi

Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Mine Aydın Kurç,Özge Tombak,Dumrul Gülen,Hayati Güneş,Aynur Eren Topkaya Antibiyotik duyarlılık raporlarının

Detaylı

Epidemiyolojik Çalışmalar

Epidemiyolojik Çalışmalar GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI : EPİDEMİYOLOJİ Dr. Ş. Barçın ÖZTÜRK Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Epidemiyolojik Çalışmalar

Detaylı

SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Begüm Nalça Erdin 1, Alev Çetin Duran 1, Ayça Arzu Sayıner 1, Meral Koyuncuoğlu 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul

Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul Sorunlu Mikroorganizmalar Nonfermentatif bakteriler Acinetobacter sp. Stenotrophomonas

Detaylı

Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2012; 46(3):

Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2012; 46(3): Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2012; 46(3): 352-358 Türkiye de Yedi İldeki Hastanelerin Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen MRSA Suşlarında VISA-VRSA Araştırılması ve Antibiyotik Duyarlılık

Detaylı

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları 1. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 12-16 KASIM 2011, ANTALYA

Detaylı

TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014]) GRUP ADI: SERA

TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014]) GRUP ADI: SERA TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014]) GRUP ADI: SERA PROJE ADI Biberiyenin (Rosmarinus officinalis L.) Antibakteriyel

Detaylı

HIZLI VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKTE BRUCELLA GENOTİPLENDİRİLMESİ İÇİN MOLEKÜLER BİR YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ

HIZLI VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKTE BRUCELLA GENOTİPLENDİRİLMESİ İÇİN MOLEKÜLER BİR YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ HIZLI VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKTE BRUCELLA GENOTİPLENDİRİLMESİ İÇİN MOLEKÜLER BİR YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ SELÇUK KILIÇ, BEKİR ÇELEBİ, MEHMET GENÇ, CANAN KETRE, MUSTAFA KOLUKIRIK 1, Ankara 2 Bioeksen Ar-Ge Teknolojileri

Detaylı

194 22. TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜNE GÖRE İHTİSAS YAPANLARIN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI

194 22. TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜNE GÖRE İHTİSAS YAPANLARIN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI 194 TÜRKİYE TOPLAMI 2859 1059 1800 10211 3521 6690 2302 745 1557 TOTAL FOR TURKEY ÜNİVERSİTELER TOPLAMI 1539 546 993 6131 2024 4107 1013 310 703 TOTAL FOR THE UNIVERSITIES DİĞER EĞİTİM KURUMLARI TOPLAMI

Detaylı

BİR EĞİTİM HASTANESİNİN ÇOCUK KLİNİĞİNDE

BİR EĞİTİM HASTANESİNİN ÇOCUK KLİNİĞİNDE Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 365-372 BİR EĞİTİM HASTANESİNİN ÇOCUK KLİNİĞİNDE vana GENOTİP ENTEROCOCCUS FAECIUM SALGINI AN OUTBREAK OF vana GENOTYPE ENTEROCOCCUS FAECIUM IN PEDIATRIC

Detaylı

Acinetobacter baumannii İzolatlarında bla OXA Genlerinin Dağılımı: Çok Merkezli Bir Çalışma*

Acinetobacter baumannii İzolatlarında bla OXA Genlerinin Dağılımı: Çok Merkezli Bir Çalışma* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2013; 47(4): 592-602 Acinetobacter baumannii İzolatlarında bla OXA Genlerinin Dağılımı: Çok Merkezli Bir Çalışma* Distribution of bla OXA Genes in Acinetobacter

Detaylı

Steril pyrüili böbrek nakli hastalarında gerçek zamanlı multipleks polimeraz zincir reaksiyon test sonuçları

Steril pyrüili böbrek nakli hastalarında gerçek zamanlı multipleks polimeraz zincir reaksiyon test sonuçları Steril pyrüili böbrek nakli hastalarında gerçek zamanlı multipleks polimeraz zincir reaksiyon test sonuçları Mehmet Sarıer 1, Meltem Demir 2, Şafak Göktaş 3, İbrahim Duman 1, Yücel Yüksel 4, Levent Yücetin

Detaylı

Özgün Çalışma/Original Article. Mikrobiyol Bul 2009; 43: Erdinç GÜLDEN 1, Şafak ERMERTCAN 1 ÖZET

Özgün Çalışma/Original Article. Mikrobiyol Bul 2009; 43: Erdinç GÜLDEN 1, Şafak ERMERTCAN 1 ÖZET Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 53-60 STAPHYLOCOCCUS AUREUS VE ENTEROCOCCUS FAECIUM KLİNİK İZOLATLARI ÜZERİNE KİNUPRİSTİN/DALFOPRİSTİN İLE VANKOMİSİN VE GATİFLOKSASİN KOMBİNASYONLARININ

Detaylı

PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA BD PHOENIX SİSTEMİ İLE SAPTANAN KARBAPENEM DİRENCİNİ RAPORLAYALIM MI?

PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA BD PHOENIX SİSTEMİ İLE SAPTANAN KARBAPENEM DİRENCİNİ RAPORLAYALIM MI? Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2010; 44: 197-202 PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA BD PHOENIX SİSTEMİ İLE SAPTANAN KARBAPENEM DİRENCİNİ RAPORLAYALIM MI?* SHALL

Detaylı

SUŞLARININ EPİDEMİYOLOJİK VE MOLEKÜLER ÖZELLİKLERİ

SUŞLARININ EPİDEMİYOLOJİK VE MOLEKÜLER ÖZELLİKLERİ Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2010; 44: 343-355 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ERİŞKİN HASTANESİNDE 2004-2005 YILLARINDA İZOLE EDİLEN HASTANE KAYNAKLI METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS

Detaylı

Hastane Personelindeki Nazal Staphylococcus aureus Tașıyıcılığının

Hastane Personelindeki Nazal Staphylococcus aureus Tașıyıcılığının DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Araştırma Makalesi / Research Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2012, 65 (1) DOI: 10.1501/Tıpfak_000000806 Hastane Personelindeki Nazal Staphylococcus

Detaylı

Yoğun Bakım Örneklerinden İzole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarında Makrolid- Linkozamid-Streptogramin B Direnç Fenotipleri

Yoğun Bakım Örneklerinden İzole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarında Makrolid- Linkozamid-Streptogramin B Direnç Fenotipleri flora K L İ N İ K Ç A L I Ş M A/ R E S E A R C H A R T I C L E FLORA 2017;22(1):29-33 doi: 10.5578/flora.58638 Yoğun Bakım Örneklerinden İzole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarında

Detaylı

STREPTOMİSİNE DİRENÇLİ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS İZOLATLARINDA rpsl VE rrs GEN BÖLGESİ MUTASYONLARININ ARAŞTIRILMASI*

STREPTOMİSİNE DİRENÇLİ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS İZOLATLARINDA rpsl VE rrs GEN BÖLGESİ MUTASYONLARININ ARAŞTIRILMASI* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2009; 43: 115-120 STREPTOMİSİNE DİRENÇLİ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS İZOLATLARINDA rpsl VE rrs GEN BÖLGESİ MUTASYONLARININ ARAŞTIRILMASI* INVESTIGATION

Detaylı

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı?

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı Klorheksidin

Detaylı

KISA BİLDİRİ: STAFİLOKOKLARDA METİSİLİN DİRENCİNİN FARKLI YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI VE ÇOKLU ANTİBİYOTİK DİRENCİNİN SAPTANMASI*

KISA BİLDİRİ: STAFİLOKOKLARDA METİSİLİN DİRENCİNİN FARKLI YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI VE ÇOKLU ANTİBİYOTİK DİRENCİNİN SAPTANMASI* MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜL 2008; 42: BÜLTENİ 119-124 119 KISA BİLDİRİ: STAFİLOKOKLARDA METİSİLİN DİRENCİNİN FARKLI YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI VE ÇOKLU ANTİBİYOTİK DİRENCİNİN SAPTANMASI* SHORT COMMUNICATION:

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Van Tıp Dergisi: 12 (2):140-144, 2005 Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Selda Hızel*, Cihat Şanlı**, Sedat Kaygusuz***, Alp Tunç****

Detaylı

Toplum Kökenli MRSA olgusu

Toplum Kökenli MRSA olgusu Toplum Kökenli MRSA olgusu Dr. Sabri ATALAY İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 11.03.2011 E.K. 55 yaşında, Kadın Yakınma Bacakta şişlik

Detaylı

İlaç direnci saptanmasında yeni yöntemler. Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR

İlaç direnci saptanmasında yeni yöntemler. Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR İlaç direnci saptanmasında yeni yöntemler Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR 2050 TB Eliminasyon Hedefi (WHO; Global Tuberculosis Report 2012)

Detaylı

Keywords: Staphylococcus aureus, quinupristin/

Keywords: Staphylococcus aureus, quinupristin/ doi:10.5222/tmcd.2017.083 Araştırma Staphylococcus aureus Suşlarında Makrolid, Linkozamid ve Streptogramin B Direncinin Fenotipik Yöntemlerle Belirlenmesi ve Kinupristin/Dalfopristinin In Vitro Etkinliğinin

Detaylı

Bağışıklama ve Mikrobiyolojik Sürveyans İnvaziv Bakteriyel Etkenler

Bağışıklama ve Mikrobiyolojik Sürveyans İnvaziv Bakteriyel Etkenler Bağışıklama ve Mikrobiyolojik Sürveyans İnvaziv Bakteriyel Etkenler Dr. Selin NAR ÖTGÜN Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Hastane Enfeksiyonu Etkeni Olan Acinetobacter baumannii İzolatları Arasındaki Klonal İlişkinin Rep-PCR ile Araştırılması*

Hastane Enfeksiyonu Etkeni Olan Acinetobacter baumannii İzolatları Arasındaki Klonal İlişkinin Rep-PCR ile Araştırılması* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2014; 48(2): 316-324 Hastane Enfeksiyonu Etkeni Olan Acinetobacter baumannii İzolatları Arasındaki Klonal İlişkinin Rep-PCR ile Araştırılması* Investigation

Detaylı

Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi

Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi Gülden Kocasakal 1, Elvin Dinç 1, M.Taner Yıldırmak 1, Çiğdem Arabacı 2, Kenan Ak 2 1 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Mikobakteriyolojide yeni nesil dizileme ile analiz

Mikobakteriyolojide yeni nesil dizileme ile analiz Mikobakteriyolojide yeni nesil dizileme ile analiz Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir Mikobakteriyolojide kullanım alanları Moleküller epidemiyoloji

Detaylı

Kan Kültürlerinde Üreyen Stafilokoklarda Metisilin Direncinin Gerçek Zamanlı PCR ile Erken Tanısı*

Kan Kültürlerinde Üreyen Stafilokoklarda Metisilin Direncinin Gerçek Zamanlı PCR ile Erken Tanısı* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2012; 46(4): 671-675 Kan Kültürlerinde Üreyen Stafilokoklarda Metisilin Direncinin Gerçek Zamanlı PCR ile Erken Tanısı* Early Detection of Methicillin Resistance

Detaylı

(Hastane Kökenli) SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

(Hastane Kökenli) SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ VE RİSK FAKTÖRLERİ (Hastane Kökenli) SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ VE RİSK FAKTÖRLERİ Dr Vildan AVKAN-OĞUZ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatlarında Heterojen Makrolid Direnci: Direnç Mekanizmasının ve Klonalitenin Araştırılması

Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatlarında Heterojen Makrolid Direnci: Direnç Mekanizmasının ve Klonalitenin Araştırılması Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2013; 47(2): 211-222 Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatlarında Heterojen Makrolid Direnci: Direnç Mekanizmasının ve Klonalitenin Araştırılması

Detaylı

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması İsmail Davarcı¹, Seniha Şenbayrak², Mert Ahmet Kuşkucu³, Naz Oğuzoğlu Çobanoğlu², Nilgün Döşoğlu², Rıza Adaleti²,

Detaylı

METİSİLİNE-DİRENÇLİ VE DUYARLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARI

METİSİLİNE-DİRENÇLİ VE DUYARLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARI İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2007; 21 (4): 187-191 METİSİLİNE-DİRENÇLİ VE DUYARLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARI ANTIBIOTIC RESISTANCE RATES OF METHICILLIN-RESISTANT

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

Karbapenemlere dirençli Bacteroides fragilis grubu bakterilerin varlığını araştırmak için rektal sürüntü örnekleriyle tarama

Karbapenemlere dirençli Bacteroides fragilis grubu bakterilerin varlığını araştırmak için rektal sürüntü örnekleriyle tarama Karbapenemlere dirençli Bacteroides fragilis grubu bakterilerin varlığını araştırmak için rektal sürüntü örnekleriyle tarama Öncü Akgül, Nurver Ülger, Gülşen Altınkanat Gelmez, Hüseyin Bilgin, Nilüfer

Detaylı

Bezmi-Alem University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Istanbul, Turkey.

Bezmi-Alem University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Istanbul, Turkey. Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2015; 49(2): 240-248 Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatlarının Antibiyotik Direnci ve Azalmış Vankomisin Duyarlılığının Araştırılması: Çok

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı