MUĞLA DEVLET HASTANESİNDE YATAN GEBELERİN DOĞUM SONU EGZERSİZLER HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUĞLA DEVLET HASTANESİNDE YATAN GEBELERİN DOĞUM SONU EGZERSİZLER HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ *"

Transkript

1 MUĞLA DEVLET HASTANESİNDE YATAN GEBELERİN DOĞUM SONU EGZERSİZLER HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ * Hülya BAYBEK**, Feyza OFLASLI ***, Ömriye PEKER**** ÖZET Bu araştırma Muğla Devlet Hastanesi nde yatan gebelerin doğum sonu egzersizler hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılmıştır. Araştırma 1-31 Aralık 2002 tarihleri arasında Muğla Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği nde yatan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 88 gebe üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada 50 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Çalışmada, gebelerin doğum sonu egzersiz bilgi puan ortalamalarının 30.8±8.11 olduğu ve %44.4 nün iyi bilen grupta bulunduğu belirlenmiştir. Araştırmada gebelerden yaş grubunun, üniversite mezunlarının, doğum sayısı iki olanların, sezaryanla doğum yapanların, doğum sonu egzersizler konusunda eğitim alanların, bu eğitimi hekim ve ebe/hemşireden alanların, egzersizin gerekli olduğunu düşünenlerin bilgi puanlarının yüksek olduğu bulunmuştur. Anahtar Sözcükler: Egzersiz, doğum, doğum sonu egzersizler SUMMARY Determinatıon Of Knowledge Level Of The Pregnant Women On Postpartum Exercises This deccriptive and cross-sectional study has been conductud to determine the level of knowledge on postpartum exercises among pregnants hospitalized at Muğla State Hospital. The research has been carried out among 88 pregnants who stayed at hospital from 1st to 31 st December 2002 and those who volunteered to take part in the study. In the research, a questionnaire consisting of 50 questions has been conducted. In this study, the mean of knowledge point is determined to be 30.8±8.11 and 44.4% of them was found to be well-informed. In this study, the knowledge point was found to be high among age group 19-26, university graduates, those with two births, those with Caesarian births,those who are educated on postpartum exercises, those who received education from a physician or midwife/nurse and among those who considered the significance of exercise. Key Words: Exercise, birth, postpartum exercises. GİRİŞ ve AMAÇ Doğum sonrası dönem, aileye yeni bir üyenin katılmasından dolayı yeni düzenin kurulduğu bir dönemdir. Bebeğine, doğum sonu rahatsızlıklara, yeni aile düzenine ve beden imgesindeki değişikliklere uyum sağlamak zorunda olan anne için bu dönem oldukça zordur (Taşkın 2000). Doğum sonu dönemdeki hemşirelik bakımının amacı; annenin ve ailenin bu yeni duruma fiziksel ve psikososyal yönden uyum sağlayabilmesi için bakım ve eğitim gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı ve rehber olmaktır (Coşkun ve Karanisoğlu, 1992). Tamvergen ve Cüreklibatur (1989) eski çağlardan beri hekimlerin, devlet adamlarının ve filozofların lohusanın özel bir jimnastik yapması ve vücuduna bakması üzerinde önemle durduklarını belirtmekte, bu yüzyıl başında konuya daha çok önem verildiğine dikkati çekmektedir. Doğum sonu egzersizler günümüzde gebe ve genç annenin genel bakımında önemli bir yere sahiptir (Taşkın 2000), ve gebelik süresince yapılan egzersizlerin perinatal yararları kesin kanıtlanmıştır (ACOG 2002, ACOG 2003). Doğum sonu egzersiz, yalnız destek ve hareket sisteminde olmayıp, kadın organizmasının her bölümünde, fonksiyonlarında ve hatta psişik hayatında * II.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi nde poster bildiri olarak sunulmuştur (6-8 Mayıs 2003, İzmir) ** Yrd. Doç. Dr., Muğla Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Muğla *** Öğr. Gör., Muğla Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Muğla **** Öğr. Hem., Muğla Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Muğla 28

2 Baybek, Oflaslı, Peker uyum değişiklikleri yapmaktadır (ACOG 2003, Davies, Wolfe ve Mottola 2003, Tamvergen ve Cüreklibatur 1989, Sampselle, Seng, Yeo, ve ark 1999). Özellikle sistemli olarak uygulanan gebelik ve doğum sonu egzersizlerin fonksiyonel tedavide önemli rolü vardır (Çakmak 1998, Doğum Sonrası Hareketler 2002, Erkan 2001, Erkul 2000). Egzersizler vajen ve perine kaslarının eski tonüsünü kazandırmak, perine bölgesindeki ödemi azaltmak, dolaşımı hızlandırmak, stres inkontinansı önlemek, abdominal kasların gerginleşmesini dolayısıyla karın sarkmalarını ve bel ağrılarını önlemek amacıyla yapılmaktadır (Chiarelli, Murphy ve Cockburn 2003, Davies, Wolfe ve Mottola 2003, Harvey 2003, Reilly, Freeman ve Waterfield 2002, Yeager ve Macera 1994). Vücutta biriken yağları yakmanın en kolay yolu egzersizleri düzenli bir şekilde yapmaktır. Haftada 3 kez, dakika süreyle hızlı hareket ederek yapılan egzersizler kalori yakmaya, kalp ve akciğer sağlığını korumaya da yardım etmektedi (Larson-Meyer 2002, Lotgering, Spinnewijn, Struijk ve ark 1998, Olson, Strawderman, Hinton ve ark 2003, Pivarnik 1996, Tosun 1997). Doğum sonu yorgunluk ve bitkinlik, sistemli olarak yapılacak beden hareketleriyle azaltılabilmektedir. Ayrıca egzersizler, göğüs kaslarının tonüsünün, kuvvetinin, kan dolaşımının artmasını ve dolayısıyla yeterli süt salınımını sağlamaktadır (Çakmak 1998, Larson-Meyer 2002, Tamvergen ve Cüreklibatur 1989, Wolfe ve Mottola 2003). Stockholm Karolinska Hastanesi Obesite Ünitesi nde yapılan bir çalışmada (Ohlin ve Rossner 1994) 1423 gebe kadının, gebeliğin başlangıcından doğum sonrası bir yıl süreyle vücut tartı gelişimi incelenmiş, doğum sonrası bir yıl içinde 5 kg ve daha fazla kilo alan ve boş zamanlarında nadiren fiziksel aktivite yapan kadınlar ile araştırma süreci boyunca önemsiz kilo alan kadınlar karşılaştırılmış ve doğum sonrası verilemeyen kilonun yaşam stili içindeki değişikliklerden kaynaklandığı belirtilmiştir. Gebelik ve doğum sonrası dönemde kadın organizmasında sadece destek ve hareket sistemiyle sınırlı kalmayan birçok fonksiyon değişikliği oluşmaktadır. Doğum sonu dönem bu değişikliklerin eski haline dönebildiği önemli bir süreçtir. Bu değişikliklerin bazıları doğum sonu dönemde eski haline dönebilmekte, bazıları ise kalıcı bir takım sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu dönem süresince kadın organizmasına yardımcı olan en önemli etkenlerden biri de egzersizdir. Doğum sonu dönemde yapılan bilinçli egzersizler gebelik süresince oluşan değişikliklerin normale dönmesinde etkilidir. Bu nedenle gebelerin doğum sonu dönemde yapmaları gereken egzersizler konusunda bilinçli olmaları gerekmektedir. Bu çalışma, gebelerin doğum sonu egzersizler hakkındaki bilgi düzeyleri ile bu düzeyi etkileyebilecek faktörlerin belirlenmesi ve bu doğrultuda hazırlanacak eğitim çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM Bu çalışma, Muğla Devlet Hastanesi nde yatan gebelerin doğum sonu egzersizler hakkındaki bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılmış bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini, Muğla Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum servisine yatan gebeler oluşturmuştur Aralık 2002 tarihleri arasında yatan 89 gebenin tamamı örnekleme alınmış, 1 gebe çalışmaya katılmayı kabul etmediği için çalışma 88 gebe üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada araştırmacılar tarafından hazırlanan, iki bölümden oluşan 50 soruluk anket formu kullanılmıştır. Anket formunun birinci bölümünü; gebelerin sosyo-demografik özellikleri ve doğum sonu egzersizler konusundaki tutumlarını belirleyen 7 maddeden oluşan Kişisel Bilgi Formu (KBF), ikinci bölümünü ise; doğum sonu egzersizlerin önemi, uygulama şekli, dikkat edilmesi gereken noktalar, yapılması ve yapılmaması gereken durumlar, uygulama süresi, uygulama ortamı, çocuk bakımı ve günlük yaşam aktiviteleri sırasında düzgün postür ve vücut mekaniği bilgisi gibi konularda bilgilerini ölçen, evet hayır ve bilmiyorum şeklinde cevaplanan likert tipi toplam 43 soruluk Bilgi Düzeyi Ölçme Formu (BDÖF) oluşturmuştur. Ön uygulama Kasım 2002 tarihlerinde 15 gebe üzerinde yapılmış, BDÖF na geçerlik testi uygulanmış (Coranbach s α=0.8195), anlaşılmayan ifadeler yeniden düzenlenmiştir. Çalışma etik kurallar çerçevesinde yürütülmüş, kurumdan yazılı, gebelerden ise, çalışmanın amacı açıklanarak sözel olarak izin alınmıştır. Form, yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak uygulanmış, soruların cevaplanması ortalama 15 dakika sürmüştür. BDÖF nin değerlendirilmesinde doğru cevaplara 1 puan, yanlış cevaplara 0 puan verilerek her gebenin toplam bilgi puanları hesaplanmıştır. Çalışmada alınabilecek bilgi puanı ranjı 0-43 arasında değişmektedir. Bilgi düzeylerinin dağılımında 0-10 puan Bilmeyen, puan Az Bilen, puan Bilen, 29

3 33-43 puan arası alanlar İyi Bilen olarak gruplandırılmıştır. Çalışmada bilgi puanı bağımlı değişken, yaş, öğrenim düzeyi, doğum sayısı, konu hakkında bilgi alma durumu, alınan bilginin kaynağı, egzersiz hakkındaki düşünceler bağımsız değişken olarak kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 10.0 paket programı kullanılarak yaş gruplarına, öğrenim düzeylerine, doğum sayısı ve eğitim alınan kaynaklara göre bilgi puanlarının karşılaştırılmasında Kruskal-Wallis Testi; doğum şekline göre, eğitim alma durumuna göre bilgi puanlarının karşılaştırılmasında bağımsız T testi; gebelerin egzersiz hakkındaki düşüncelerine göre bilgi puanlarının karşılaştırılmasında varyans (ANOVA) analizi kullanılmıştır. Anlamlı çıkan yaşın çoklu karşılaştırılmasında LSD testi; eğitim düzeyi ve egzersizin gerekliliğine inanma değişkenlerin çoklu karşılaştırılmasında Tukey HSD, doğum sayılarının çoklu karşılaştırılmasında Tamhane Testi kullanılmış, anlamlılık derecesi olarak 0.05 kabul edilmiştir. BULGULAR ve TARTIŞMA Çalışmada Muğla Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi nde yatan gebelerin doğum sonu egzersizler hakkındaki bilgi düzeyleri incelenmiş; en az bilgisi olan kadının 8 puan, en çok bilgisi olan kadının ise 43 puan aldığı, çalışmadaki kadınların bilgi puan ortalamalarının ise 30.87±8.11 olduğu tespit edilmiştir. Tablo 2. Yaş Gruplarına Göre Bilgi Puanlarının Dağılımı (n=88) Yaş Grubu N % X Ss 18 ve altı ve üstü K.W= p=0.007 Tablo 2 incelendiğinde gebelerin yaş gruplarına göre dağılımlarında en çok %45.5 ile yaş arası gebelerin bulunduğu; en fazla bilgi puanını 33.1±5.25 ile yine bu grupta bulunan kadınların aldığı tespit edilmiştir. Yaşlara göre bilgi puanları karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur (K.W=12.158, p<0.05). Bu faklılığın 18 yaş altı ile 19-26, arası yaş grubu arasında, 35 yaş üstü ile 19-26, arası yaş grubundan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Yaş gruplarına göre öğrenim düzeylerine bakıldığında, 18 yaş kadınların%60 ı formal eğitimi olmayan, %40 ı ilkokul mezunudur, 35 yaş gruptakilerin ise %43.8 i formal eğitimi olmayan, %31.3 ü ilkokul mezunudur. 18 yaş ve 35 yaş kadınların bilgi puanlarının diğer gruplardan farklı olmasını öğrenim düzeylerinin etkilediği Tablo 1. Bilgi Düzeylerinin Dağılımı (n=88) Bilme Düzeyi n % Bilmeyen (0-10) Az Bilen (11-21) Bilen (22-32) İyi Bilen (33-43) Toplam Kadınların bilgi düzeylerinin dağılımı incelendiğinde (Tablo 1) bilmeyen ve az bilen gruplarının daha az oranda olduğu; en fazla ise %44.32 ile iyi bilenlerin bulunduğu tespit edildi. Bu sonuç kadınların doğum sonu egzersizler hakkında yeterli olmamakla birlikte bilgili olduklarını düşündürmektedir Tablo 3. Öğrenim Düzeylerine Göre Bilgi Puanlarının Dağılımı (n=88) Öğrenim Düzeyi Formal eğitimi olmayan n % X Ss İlkokul Ortaokul Lise Üniversite K.W= p=

4 Baybek, Oflaslı, Peker Gebelerin öğrenim düzeylerine göre dağılımları incelendiğinde (Tablo 3) ilk sırayı %34.1 ile ilkokul mezunu kadınların aldığı ve bunu %30.7 ile lise mezunu kadınların takip ettiği tespit edilmiştir. Okur-yazar olmayan kadın grubunun bilgi puanı ortalamasına bakıldığında 18.7±9.13 ile en düşük bilgi puanını aldığı, öğrenim düzeyleri arttıkça bilgi puanlarının da arttığı ve en yüksek bilgi puan ortalamasının 39.0±3.04 ile üniversite düzeyindeki kadın grubunun aldığı tespit edilmiştir. Öğrenim düzeylerine göre bilgi puanları karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı bir fark belirlenmiştir (K.W=37.007, p<0.05). Bu bulgunun eğitim düzeyi düşük olan gebeler ile yüksek olanlar arasındaki farklılıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Eğitim düzeyinin yüksek olmasının yaşam kalitesini ve sağlık sorunlarıyla daha kolay baş edebilmeyi etkileyebileceği Tablo 4. Gebelik Sayılarına Göre Bilgi Puanlarının Dağılımı (n=88) Gebelik Sayısı n % X Ss 1 gebelik gebelik ve üzeri gebelik K.W= p=0.000 Çalışmada doğum sayısı iki olan gebelerin oranının %42 oranında olduğu, en fazla bilgi puanını da bu grupta bulunan kadınların aldığı, doğum sayılarına göre bilgi puanları arasında önemli bir farklılığın bulunduğu (K.W= , p<0.05) tespit edilmiştir (Tablo 4). Doğum sayısına göre bilgi puanları arasındaki önemli farklılığın da üç ve üzeri doğum yapan kadınlardan kaynaklandığı belirlenmiştir. Formal eğitimi olmayan kadınların %30.4 ünün; ilkokul mezunu olanların ise %47.8 sinin üç ve üzeri doğum yaptıkları; iki doğum yapan kadınların ise %42 sinin yüksek öğrenim düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. 3 ve üzeri doğum yapan kadınların bilgi düzeylerinin düşük olmasını bu gruptakilerin eğitim düzeylerinin etkilediği düşünülebilir. Tablo 5. Doğum Şekline Göre Bilgi Puanlarının Dağılımı (n=88) Doğum Şekli n % X Ss Normal Doğum Sezaryen t=4.050 p=0.000 Çalışmada en fazla %54.5 ile sezaryen doğum şeklinin bulunduğu; en fazla bilgi puanını da 33.9±5.33 ile bu grupta bulunan kadınların aldığı (Tablo 5), her iki grubun bilgi puanları karşılaştırıldığında önemli bir farklılık olduğu (t=4.050, p<0.05) belirlenmiştir. Kadınların özellikleri incelendiğinde sezaryan ile doğum yapanların eğitim düzeyi yüksek olan grupta (%54.5); normal doğum yapanların ise ilkokul mezunu (%42.5) ve formal eğitimi olmayan (%27.5) grupta daha fazla oranda bulunduğu tespit edilmiş ve gruplar arasındaki öğrenim düzeyi farklılığının bilgi düzeylerini etkileyebileceği düşünülmüştür. Araştırmada doğum sonu egzersizler konusunda eğitim almama oranının %59.1 düzeyinde olduğu tespit edilmiştir (Tablo 6). Bunun kadınların, konuya bilgiönem verme eksikliğinden ve sağlık hizmetlerinin bu konuda yol gösterici olmamasından kaynaklandığı düşünülmüştür. Eğitim alan kadınların bilgi puanlarının daha yüksek olduğu, bilgi puanları karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığın bulunduğu belirlenmiştir (t=2.832, p<0.05). Doğum sonu egzersizler hakkında kadınların bilinçlendirilmesinin, kadınların yararlanacakları eğitim kaynaklarını ve bu kaynakları nasıl kullanacaklarını öğrenmelerinin gerekli olduğu Tablo 6. Eğitim Alma Durumuna Göre Bilgi Puanlarının Dağılımı (n=88) Eğitim Alma Durumu N % X Ss Alanlar Almayanlar t=2.832 p=

5 Tablo 7. Eğitim Alınan Kaynağa Göre Bilgi Puanlarının Dağılımı (n=36) Tablo 8. Kadınların Egzersiz Hakkındaki Düşüncelerine Göre Bilgi Puanlarının Dağılımı (n=88) Eğitim Kaynağı N % X Ss Ebe-Hemşire Hekim Broşür Medya Çevre Toplam K.W= p=0.031 Annelerin eğitim aldığı kaynaklara göre dağılımları incelendiğinde (Tablo 7); en fazla broşür ve medyadan bilgi aldıkları, en az oranda ise ebe-hemşire ve hekimlerden bilgi aldıkları dikkati çekmektedir. Buna karşılık en yüksek bilgi puanının, hekimden (38.0±0.0) ve hemşire-ebeden (34.4±4.16) bilgi alanlarda olduğu tespit edilmiştir. En düşük bilgi puanı ise 26.5±3.79 ile çevreden bilgi alan kadınlarda bulunmuştur. Eğitim kaynağına göre bilgi puanları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlenmiştir (K.W=10.607, p<0.05). Bu sonucun çevreden bilgi alanlar ile medya ve hekimden bilgi alan kadınlar arasındaki farktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Çalışmada üniversite mezunu olan gebelerin %66.7 si hekimden, %20 si hemşireden; ilkokul mezunu olan gebelerin ise %40 ının çevreden, %20 sinin medyadan bilgi aldıkları tespit edilmiştir. Eğitim düzeyi düşük kadınların kulaktan duyma bilimsel açıklaması olmayan bilgileri kullanmaları nedeniyle bilgi düzeylerinin düşük, eğitim düzeyi yüksek kadınların ise bu konuda bilgi sahibi doktor, ebe-hemşireden yararlandıkları için bilgi düzeylerinin yüksek olduğu Araştırmada ebe/hemşireden eğitim alan kadınların sayısının az, ancak bilgi puanlarının yüksek olduğu göz önüne alınarak, ebe/hemşire lerin bu rollerini daha etkin kullanma yollarının araştırılarak, özellikle eğitim düzeyi düşük gruptaki kadınlara da yönelik olarak planlanmasının yararlı olacağı Egzersiz Hakkındaki Düşünce n % X Ss Gerekli Gereksiz Olsa da Olur, Olmasa da f= p=0.000 Çalışmada %80.7 oranında egzersiz gerekli diyen kadınların bulunduğu, en yüksek bilgi puanının 33.1±6.20 ile yine bu grupta bulunan kadınların aldığı tespit edilmiştir (Tablo 8). Egzersiz gereksiz diyen kadınların bilgi puan ortalamalarının ise 14.5±7.29 olduğu belirlendi. Eğitim hakkındaki düşüncelerine göre kadınların bilgi puanları karşılaştırıldığında anlamlı farklılık olduğu (f=28.553, p<0.05), bu farkın egzersiz gerekli ve egzersiz gereksiz diyen kadınların bilgi düzeyleri arasındaki farklılıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Egzersiz gereksiz diyen kadınların, %83.3 ünün formal eğitimi olmadığı, egzersiz gerekli diyenlerin ise %80.7 oranıyla öğrenim düzeyi yüksek kadınlardan oluştuğu dikkate alınarak, formal eğitimi olmayanların öncelikle doğum sonu egzersizlerin gerekliliği konusunda eğitilmelerinin önemli olduğu SONUÇ ve ÖNERİLER Çalışmada kadınların bilgi puan ortalamalarının 30.8±8.11 ve %44.32 sinin iyi bilen grupta olduğu; kadınlardan en fazla yaş arası gebelerin, üniversite mezunlarının, doğum sayısı iki olanların, sezaryanla doğum yapanların, doğum sonu egzersizler konusunda eğitim alanların, bu eğitimi hekimden ve ebe/hemşireden alanların, egzersizin gerekli olduğunu düşünenlerin bilgileri daha yüksek bulunmuştur. Sağlık personelinin kadınların doğum sonu egzersizler hakkındaki bilgi düzeylerinin yükseltilmesi ve doğum sonu kadın sağlığının üst düzeylere çıkarılabilmesi açısından önemli görevleri bulunmaktadır. Ancak kadınların çok azı profesyonel kaynaklardan bilgi edinmiştir. Bilgilerin daha da etkin öğrenilmesi ve kullanılması için, kadınları özellikle gebelik boyunca 32

6 Baybek, Oflaslı, Peker izleyen hekim, hemşire ve ebeler tarafından bu eğitimlerin yapılması, eğitimin etkinliğini arttıracaktır. Bu aynı zamanda ebe/hemşirelerin öncelikli sorumluluğudur. İnsana bir bütün olarak bakım verme sorumluluğu olan ebe/hemşirelerin eğitici rolü en öncelikli rollerindendir. Hemşire, hasta ve ailesinin; deneyimlerinden anlam bulmaları, öğrenmeleri ve bağımsızlık kazanmaları için ne öğretileceğini tanımlar ve bunları öğretir. Eğitim sırasında öğrenmeyi destekler ve davranış değişikliğini değerlendirir. Doğum sonu egzersiz eğitim programlarının düzenlenmesinin; bu programların özellikle bilgi düzeyi düşük olarak bulunan yaş grubu dışındaki gebeler, eğitim düzeyi düşük olanlar, gebelik sayısı fazla olanlar, normal doğum yapanlar, daha önce eğitim almayanlara öncelikli olarak planlamasının; bilgi düzeyi yüksek bulunan gruptakilerin bilgilerini kullanma durumları ve doğum sonu egzersizleri yapıp yapmadıklarının araştırılmasının yararlı olacağı; ayrıca ebe/hemşirelerin gebelik sürecindeki kadınların eğitimleri konusunda ki bilgi ve duyarlılıkları arttırılmasının doğum sonu egzersizler konusundaki bilgi düzeyinin yükseltilmesinde önemli olacağı KAYNAKLAR ACOG (2002) ACOG committee opinion. Exercise during pregnancy and the postpartum period. Number 267, January American College of Obstetricians and Gynecologists, Int J Gynaecol Obstet, 77 (1): American College of Obstetricians and Gynecologists- ACOG (2003) Exercise during pregnancy and the postpartum period, Clin Obstet Gynecol, 46 (2): Chiarelli P, Murphy B, Cockburn J (2003) Women's knowledge, practises and intentions regarding correct pelvic floor exercises, Neurourol Urodyn, 22 (3): Coşkun A ve Karanisoğlu H (1992) Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Ed., Seçim H., Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, Yayın No:294. Çakmak G (1998) Primipar Lohusaların Doğum sonu ve Bebek Bakımına İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Bitirme Tezi, İzmir, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek.Okulu. Davies GA, Wolfe LA, Mottola MF (2003) Exercise in pregnancy and the postpartum period, J Obstet Gynaecol Can, 25 (6): Doğum Sonrası Hareketler (2002) Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, Ferrum Fort, Ankara. Erkan S (2001) Gebelik ve Doğum Sonu Dönem Egzersizleri, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Doktora Programı, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Erkul A (2000) Hamilelik Öncesi ve Sonrası Egzersizin Önemi. Yayınlanmamış Bitirme Tezi. Muğla, Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü. Harvey MA (2003) Pelvic floor exercises during and after pregnancy: a systematic review of their role in preventing pelvic floor dysfunction, J Obstet Gynaecol Can, 25 (6): Larson-Meyer DE (2002) Effect of postpartum exercise on mothers and their offspring: a review of the literature, Obes Res, 10 (8): Lotgering FK, Spinnewijn WE, Struijk PC, Boomsma F, Wallenburg HC (1998) Respiratory and metabolic responses to endurance cycle exercise in pregnant and postpartum women, Int J Sports Med, 19 (3): Ohlin A and Rossner S (1994) Trends in Eating Patterns, in Relation to Socio-demographic Factors in Relation to Postpartum Body Weight Development, Obesity Unit, Stockholm-Sweden, Karolinska Hospital. Olson CM, Strawderman MS, Hinton PS, Pearson TA (2003), Gestational weight gain and postpartum behaviors associated with weight change from early pregnancy to 1 y postpartum, Int J Obes Relat Metab Disord, 27 (1): Pivarnik JM.(1996) Cardiovascular responses to aerobic exercise during pregnancy and postpartum, Semin Perinatol, 20 (4): Reilly ET, Freeman RM, Waterfield MR, Waterfield AE, Steggles P, Pedlar F (2002) Prevention of postpartum stress incontinence in primigravidae with increased bladder neck mobility: a randomised controlled trial of antenatal pelvic floor exercises, BJOG, 109 (1): Sampselle CM,, Seng j, Yeo S, Killion C and Oakley D (1999) Physical Activity and Postpartum Well-being. USA, University of Michigan, Ann Arbor

7 Taşkın L (2000) Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 4. Baskı, Ankara, Sistem ofset Matbaacılık.. Tamvergen H ve Cüreklibatur F (1989) Obstetrikte Rehabilitasyon, İzmir, Ege Üniversitesi. Tosun G (1997) Uzmanların Egzersiz ve Sporun Yapılmasına Yönelik Teşvik Nedenleri ve Sağlık Açısından Öneminin Araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Yeager KK and Macera CA (1994)Physical Activity and Healt Profiles of United States Women, California, San Diego State University Institute for Public Healt. 34

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 6 Kasım Aralık 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Detaylı

İNTÖRN OLMAYA ADAY HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE ZAMAN YÖNETİMİ VE AKADEMİK BAŞARI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

İNTÖRN OLMAYA ADAY HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE ZAMAN YÖNETİMİ VE AKADEMİK BAŞARI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Yıl: 2010/1, Sayı:11 Year: 2010/1, Number:11 İNTÖRN OLMAYA ADAY HEMŞİRELİK

Detaylı

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home Dicle Tıp Derg/Dicle Med J Copyright Dicle Tıp Dergisi 2009 Cilt/Vol 36, No 4, 275-282 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH Huzurevinde yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki

Detaylı

İsteğe Bağlı ve Terapötik Abortus Uygulanan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Anksiyete Düzeyleri

İsteğe Bağlı ve Terapötik Abortus Uygulanan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Anksiyete Düzeyleri İsteğe Bağlı ve Terapötik Abortus Uygulanan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Anksiyete Düzeyleri The Problems and Anxiety Levels of Women Who Had Elective or Therapeutic Abortion (Araştırma) Doç. Dr.

Detaylı

Web Ortamında İnteraktif- Antenatal Danışmanlık İle Gebeliğe İlişkin Bilgi Gereksinimlerinin İncelenmesi

Web Ortamında İnteraktif- Antenatal Danışmanlık İle Gebeliğe İlişkin Bilgi Gereksinimlerinin İncelenmesi 9 Web Ortamında İnteraktif- Antenatal Danışmanlık İle Gebeliğe İlişkin Bilgi Gereksinimlerinin İncelenmesi Kerziban Yenal * Hülya Okumuş ** Ümran Sevil *** Özet Giriş: Gelişen teknoloji ile birçok anne-baba

Detaylı

HEMŞİRELERİN SPİNA BİFİDA HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Sibel AKDUMAN ERGÜN, Perihan İLERİ

HEMŞİRELERİN SPİNA BİFİDA HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Sibel AKDUMAN ERGÜN, Perihan İLERİ ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2009; 10(1) : 17-22 Klinik Araştırma HEMŞİRELERİN SPİNA BİFİDA HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 1 1 Sibel AKDUMAN ERGÜN, Perihan İLERİ ÖZET AMAÇ: Araştırma; hemşirelerin

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 122-130, 2003 122

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 122-130, 2003 122 Doğum sonrası dönemde verilen aile planlaması ARAŞTIRMALAR eğitiminin yöntem (Research kullanmaya Reports) etkisi DOĞUM SONRASI DÖNEMDE VERİLEN AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİNİN YÖNTEM KULLANMAYA ETKİSİ The effect

Detaylı

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Araştırma/Research Article Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Burcu Tokuç*, Ufuk Berberoğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD,

Detaylı

Kesitsel Bir Çalışma: Kadınların Doğum Sonrası Fonksiyonel Durumlarının İncelenmesi

Kesitsel Bir Çalışma: Kadınların Doğum Sonrası Fonksiyonel Durumlarının İncelenmesi HEMAR-G HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ Kesitsel Bir Çalışma: Kadınların Doğum Sonrası Fonksiyonel Durumlarının İncelenmesi Serap EJDER-APAY* Türkan PASİNLİOĞLU** * Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE MESLEĞİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE MESLEĞİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE MESLEĞİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ

Detaylı

Omurilik yaralanmalı bireye bakım verenlerde stresle baş etme ve sosyal destek*

Omurilik yaralanmalı bireye bakım verenlerde stresle baş etme ve sosyal destek* Online Adres http://www.hemarge.org.tr/ Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği-HEMAR-G yayın organıdır ISSN:1307-9557 (Basılı), ISSN: 1307-9549 (Online) Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2013;

Detaylı

HEMAR-G. Anne Adaylarının Fetüs Hakları Konusundaki Bilgi Durumları* HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ. Özet

HEMAR-G. Anne Adaylarının Fetüs Hakları Konusundaki Bilgi Durumları* HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ. Özet HEMAR-G HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ Anne Adaylarının Fetüs Hakları Konusundaki Bilgi Durumları* Sevil BİÇER** Filiz ŞAHİN** Hacer ALAN*** Dilek KARAKUŞ**** Gülşah ÇELİK***** ** Öğr. Gör.,

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ JEL KODU: I0 ID:139 K:3175 ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ ISSN PRINT : 2146-8508 / ONLINE: 2147-1711 I İÇİNDEKİLER BİREYSEL TEMAS GEREKTİREN MÜCADELE SPORLARINDAN MUAY-THAİ

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ Cilt: 21 Sayı: 1 2005 V ISSN 1300 3046 Cilt 21, Sayı 1 2005 Yayın Sahibi Prof. Dr. Zeynep CONK Hemşirelik Yüksek Okulu Adına Sorumlu Müdür Prof. Dr. Ahsen

Detaylı

GÜNÜMÜZÜN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ OLARAK TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE DENİZLİ DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

GÜNÜMÜZÜN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ OLARAK TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE DENİZLİ DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (2) 2008: 541-561 GÜNÜMÜZÜN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ OLARAK TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE DENİZLİ DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA BURNOUT SYNDROME: AN IMPORTANT PROBLEM TODAY,

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi

Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi Yeni Tıp Dergisi 2008;25: 164-168 Orijinal makale Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi Feyza DERELİ 1, Sibel OKUR 2 1 Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu, MUĞLA

Detaylı

15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri*

15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri* İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2010) Cilt 18 - Sayı 3: 156-163 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı 15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri* The Reasons of Induced Abortion and Contraceptive Preference

Detaylı

KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI *

KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI * KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI * Esra VERİM 1, Rabia SOHBET 2 ÖZET Hızlı nüfus artışı günümüzde dünyadaki en önemli sağlık

Detaylı

Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Lefkoşa, KKTC, 2

Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Lefkoşa, KKTC, 2 Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201208106 Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar Ümran Dal 1, Hülya Bulut 2, Sevil Güler Demir 2 1 Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Detaylı

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk İstismari, İhmali, Şiddet Ve Eğitimcilerin Rolü Konusundaki Görüşleri

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk İstismari, İhmali, Şiddet Ve Eğitimcilerin Rolü Konusundaki Görüşleri Ege Eğitim Dergisi 2013 (14) 1: 50 66 Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk İstismari, İhmali, Şiddet Ve Eğitimcilerin Rolü Konusundaki Görüşleri Nilay DEREOBALI Sevinç ÇIRAK KARADAĞ Sibel SÖNMEZ Öz

Detaylı

HEMŞİRELİK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. Nurhan ÖZPANCAR*, Nursel AYDIN*, Neriman AKANSEL**

HEMŞİRELİK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. Nurhan ÖZPANCAR*, Nursel AYDIN*, Neriman AKANSEL** HEMŞİRELİK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Nurhan ÖZPANCAR*, Nursel AYDIN*, Neriman AKANSEL** ÖZ Amaç: Çalışma, hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin hemşirelik

Detaylı

Cilt : 22 Sayý : 3 Mayýs Haziran 2013

Cilt : 22 Sayý : 3 Mayýs Haziran 2013 S ü r e k l i T ý p E ð i t i m i D e r g i s i Cilt : 22 Sayý : 3 Mayýs Haziran 2013 ISSN 1300-0853 Birinci Basamak Saðlýk Hizmetlerine Baþvuran 55 Yaþ ve Üstü Kadýnlarýn Saðlýklý Yaþam Biçimi Davranýþlarý

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ Cilt: 22 Sayı: 1 2006 V ISSN 1300 3046 Cilt 22, Sayı 1 2006 Yayın Sahibi Prof. Dr. Zeynep CONK Hemşirelik Yüksek Okulu Adına Sorumlu Müdür Prof. Dr. Ahsen

Detaylı

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 67-83 Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Tutum ve İnançlarının Değerlendirilmesi

Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Tutum ve İnançlarının Değerlendirilmesi ARAŞTIRMALAR / Researches Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Tutum ve İnançlarının Değerlendirilmesi Assessment of Nursing Students' Attitudes and Beliefs for Breast Self-Examination

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY Cilt/Volume: 28 Sayı/Number: 1 Yıl/Year: 2012 AÇIKLAMALAR Bu dergi 22 Ekim 1984 gün ve 18553 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005, 9 (2) ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ Ferda YILDIRIM*, Zeynep

Detaylı

DOĞUM SONRASI DÖNEMDEKİ KADINLARIN CİNSEL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE PLISSIT MODELİN ETKİNLİĞİ

DOĞUM SONRASI DÖNEMDEKİ KADINLARIN CİNSEL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE PLISSIT MODELİN ETKİNLİĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI HDK-YL-2013-003 DOĞUM SONRASI DÖNEMDEKİ KADINLARIN CİNSEL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE

Detaylı

HEMġĠRELERDE VE HEMġĠRELĠK ÖĞRENCĠLERĠNDE PROBLEM ÇÖZME VE ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ # Gülistan BAŞAR 1,Semiha AKIN 2, Zehra DURNA 3

HEMġĠRELERDE VE HEMġĠRELĠK ÖĞRENCĠLERĠNDE PROBLEM ÇÖZME VE ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ # Gülistan BAŞAR 1,Semiha AKIN 2, Zehra DURNA 3 HEMġĠRELERDE VE HEMġĠRELĠK ÖĞRENCĠLERĠNDE PROBLEM ÇÖZME VE ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ # Gülistan BAŞAR 1,Semiha AKIN 2, Zehra DURNA 3 ÖZET Bu çalışmada hemşirelerin ve hemşirelik öğrencilerinin

Detaylı

ADÖLESAN GEBELERDE BEDEN İMAJI ALGISININ BELİRLENMESİ

ADÖLESAN GEBELERDE BEDEN İMAJI ALGISININ BELİRLENMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADÖLESAN GEBELERDE BEDEN İMAJI ALGISININ BELİRLENMESİ Rabia ÇIRAK HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yard. Doç. Dr.

Detaylı