Art k onlar, k yamet-saatinin kendilerine apans z gelmesinden baflkas n m gözlüyorlar? flte onun iflaretleri gelmifltir (Muhammed Suresi, 18)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Art k onlar, k yamet-saatinin kendilerine apans z gelmesinden baflkas n m gözlüyorlar? flte onun iflaretleri gelmifltir (Muhammed Suresi, 18)"

Transkript

1

2

3

4 Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas d r. Yarat l fl ve dolay s yla Allah' n varl n inkar eden Darwinizm, 140 y ld r pek çok insan n iman n kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay s yla bu teorinin bir aldatmaca oldu unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar m za ulaflt r labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular m z belki tek bir kitab m z okuma imkan bulabilir. Bu nedenle her kitab m zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr lmas uygun görülmüfltür. Belirtilmesi gereken bir di er husus, bu kitaplar n içeri i ile ilgilidir. Yazar n tüm kitaplar nda imani konular, Kuran ayetleri do rultusunda anlat lmakta, insanlar Allah' n ayetlerini ö renmeye ve yaflamaya davet edilmektedirler. Allah' n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan n akl nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b rakmayacak flekilde aç klanmaktad r. Bu anlat m s ras nda kullan lan samimi, sade ve ak c üslup ise kitaplar n yediden yetmifle herkes taraf ndan rahatça anlafl lmas n sa lamaktad r. Bu etkili ve yal n anlat m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat lanlar n do rulu unu inkar edememektedirler. Bu kitap ve yazar n di er eserleri, okuyucular taraf ndan bizzat okunabilece i gibi, karfl - l kl bir sohbet ortam fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar birarada okumalar, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar aç s ndan yararl olacakt r. Bunun yan nda, sadece Allah' n r zas için yaz lm fl olan bu kitaplar n tan nmas na ve okunmas na katk da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt r. Çünkü yazar n tüm kitaplar nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar n di er insanlar taraf ndan da okunmas n n teflvik edilmesidir. Kitaplar n arkas na yazar n di er eserlerinin tan t mlar n n eklenmesinin ise önemli sebepleri vard r. Bu sayede kitab eline alan kifli, yukar da söz etti imiz özellikleri tafl yan ve okumaktan hoflland n umdu umuz bu kitapla ayn vas flara sahip daha birçok eser oldu unu görecektir. mani ve siyasi konularda yararlanabilece i zengin bir kaynak birikiminin bulundu una flahit olacakt r. Bu eserlerde, di er baz eserlerde görülen, yazar n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynaklara dayal izahlara, mukaddesata karfl gereken adaba ve sayg ya dikkat edilmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat mlara rastlayamazs n z.

5 K yamet A lametleri Art k onlar, k yamet-saatinin kendilerine apans z gelmesinden baflkas n m gözlüyorlar? flte onun iflaretleri gelmifltir (Muhammed Suresi, 18) Harun Yahya Ekim, 2005

6 Yazar ve Eserleri Hakk nda Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da tamamlad. Daha sonra stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö renim gördü. 1980'li y llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz rlad. Bunlar n yan s ra, yazar n evrimcilerin sahtekarl klar n, iddialar n n geçersizli ini ve Darwinizm'in kanl ideolojilerle olan karanl k ba lant lar n ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad r. Harun Yahya'n n eserleri yaklafl k resmin yer ald toplam sayfal k bir külliyatt r ve bu külliyat 41 farkl dile çevrilmifltir. Yazar n müstear ismi, inkarc düflünceye karfl mücadele eden iki peygamberin hat ralar na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf ndan kitaplar n kapa nda Resulullah' n mührünün kullan lm fl olmas n n sembolik anlam ise, kitaplar n içeri i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran- Kerim'in Allah' n son kitab ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas n remzetmektedir. Yazar da, yay nlad tüm çal flmalar nda, Kuran' ve Resulullah' n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar n tek tek çürütmeyi ve dine karfl yöneltilen itirazlar tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah' n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas olarak kullan lm flt r. Yazar n tüm çal flmalar ndaki ortak hedef, Kuran' n tebli ini dünyaya ulaflt rmak, böylelikle insanlar Allah' n varl, birli i ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc sistemlerin çürük temellerini ve sapk n uygulamalar n gözler önüne sermektir. Nitekim Harun Yahya'n n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan n daha pek çok ülkesinde be eniyle okunmaktad r. ngilizce, Frans zca, Almanca, talyanca, spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan l yor), Hausa (Afrika'da yayg n olarak kullan l yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan l yor), Dani-

7 markaca ve sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d fl nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf ndan takip edilmektedir. Dünyan n dört bir yan nda ola anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan n iman etmesine, pek ço unun da iman nda derinleflmesine vesile olmaktad r. Kitaplar okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl l r ve samimi üslubun, ak lc ve ilmi yaklafl m n fark na varmaktad r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl maktad r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar n, art k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di er sapk n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard r, çünkü fikri dayanaklar çürütülmüfltür. Ça m zdaki tüm inkarc ak mlar, Harun Yahya külliyat karfl s nda fikren ma lup olmufllard r. Kuflkusuz bu özellikler, Kuran' n hikmet ve anlat m çarp c l ndan kaynaklanmaktad r. Yazar n kendisi bu eserlerden dolay bir övünme içinde de ildir, yaln zca Allah' n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr ca bu eserlerin bas m nda ve yay nlanmas nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir. Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu unda, insanlar n görmediklerini görmelerini sa layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas n teflvik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu u ortaya ç kmaktad r. Bu de erli eserleri tan tmak yerine, insanlar n zihinlerini buland ran, fikri karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da tmada, iman kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmad genel tecrübe ile sabit olan kitaplar yaymak ise, emek ve zaman kayb na neden olacakt r. man kurtarma amac ndan ziyade, yazar n n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece i aç kt r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n n eserlerinin tek amac n n dinsizli i çürütmek ve Kuran ahlak n yaymak oldu unu, bu hizmetteki etki, baflar ve samimiyetin aç kça görüldü ünü okuyucular n genel kanaatinden anlayabilirler. Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar n, Müslümanlar n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman n yolu ise, dinsizli in fikren ma lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas ve Kuran ahlak n n, insanlar n kavray p yaflayabilecekleri flekilde anlat lmas d r. Dünyan n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi- i zulüm, fesat ve kargafla ortam dikkate al nd nda bu hizmetin elden geldi- ince h zl ve etkili bir biçimde yap lmas gerekti i aç kt r. Aksi halde çok geç kal nabilir. Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliyat, Allah' n izniyle, 21. yüzy lda dünya insanlar n Kuran'da tarif edilen huzur ve bar fla, do ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu a tafl maya bir vesile olacakt r.

8 Bu kitapta kullan lan ayetler, Ali Bulaç' n haz rlad "Kur'an- Kerim ve Türkçe Anlam " isimli mealden al nm flt r. Birinci Bask : A ustos 2001 kinci Bask : Kas m 2002 Üçüncü Bask : Ekim 2005 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi Limano lu fl Merkezi No: 3/64 Sefaköy/ stanbul Bask : Seçil Ofset Yüzy l Mahallesi MAS-S T Matbaac lar Sitesi 4. Cadde No: 77 Ba c lar stanbul Tel:

9 çindekiler Girifl Kuran'da K yamet Alametleri K yamet Saati Yak nd r Kuran Ahlak n n Tüm Dünyaya Anlat lmas Elçiler slam Ahlak n n Dünyaya Egemen Olmas Hz. sa'n n Yeryüzüne Dönüflü Ay' n Yar lmas Hadislerde K yamet Alametleri Savafllar ve Anarfli Büyük fiehirlerin Yok Olmas : Savafllar ve Afetler Depremler Fakirlik Ahlaki Çöküfl Hak Dinin ve Kuran Ahlak n n Terk Edilmesi Sosyal Bozulma Bilim ve Teknoloji Hz. sa ve Sahte Peygamberler Alt nça Alt nça Sonras Sonuç Ek Bölüm: Evrim Yan lg s

10

11 T arih boyunca pek çok insan da lar n heybetli yap lar n, y ld zlar n ve Günefl'in büyüklüklerini kendi ilkel anlay fllar na göre yorumlam fl; evrenin sonsuza kadar var olaca n zannetmifllerdir. Bu inan fl çok tanr l ve maddeci Yunan felsefelerinin, Sümer ve M s r dinlerinin bel kemi ini oluflturmufltur. Böyle bir inanca sahip insanlar n büyük bir yan lg içinde olduklar bizlere Kuran'da bildirilmifltir. Allah' n Kuran'da verdi i haberlerden biri evrenin yarat ld ve bir sonunun oldu u gerçe- idir. Tüm insanlar ve canl lar gibi evrenin de bir ölümü vard r. Milyarlarca senedir iflleyen kusursuz düzen herfleyi yaratan Rabbimizin eseridir ve bu düzen O'nun emriyle ve O'nun belirledi i bir zamanda görkemli bir flekilde son bulacakt r. Kainat n, mikroorganizmalardan insanlara kadar içindeki tüm canl lar, y ld zlar ve galaksilerle birlikte ortadan kald r laca zaman ayetlerde "saat" olarak ifade edilir. Bu "saat" herhangi bir saat de ildir; Kuran'da "k yamet vakti" anlam nda kullan lan belirli ve özel bir saattir. Kuran'da "k yamet saati"nin gelece i haberinin yan s ra, o zaman yaflanacak olaylar da tüm aflamalar yla ayr nt l olarak tasvir edilmifltir: "Gök yar l p-parçaland zaman", "Denizler tutuflturuldu u zaman", "Da lar kökünden sökülüp savruldu u zaman", "Günefl köreltildi i zaman" nsanlar n bu dehflet verici felaket karfl s ndaki korkular, panikleri ve flaflk nl klar da ayetlerde detayl olarak anlat lm fl, kaçacak veya saklanacak herhangi bir yer bulamayacaklar vurgulanm flt r. Bunlardan ç karaca m z sonuç, hiç flüphesiz k yametin kainat n tarihinde benzeri yaflanmayan çok büyük bir felaket olaca d r. K yamet günü hakk ndaki detayl çal flmalar m z "K yamet Günü" ve "Ölüm K yamet Cehen- Girifl 9

12 nem" adl kitaplar m zda bulunmaktad r. Elinizdeki kitap ise k yametin yaklaflmas na do ru gerçekleflece i bildirilen olaylar konu almaktad r. Öncelikle flunu belirtmeliyiz ki kainat bekleyen kaç n lmaz sonun, her dönemde merak uyand ran bir konu oldu u ayetlerden anlafl lmaktad r. Ayetlerde, insanlar n Peygamberimiz (sav)'e k yamet saatinin ne zaman gelece ini sordu unu Allah flöyle bildirmektedir: Saatin (k yametin) ne zaman demir ataca n (gerçekleflece- ini) sorarlar. (Araf Suresi, 187) "O ne zaman demir atacak?" diye sana k yamet-saatini soruyorlar. (Naziat Suresi, 42) Peygamberimiz (sav)'e bu soruya "Onun ilmi yaln zca Rabbimin kat ndad r." (Araf Suresi, 187) fleklinde cevap vermesini Allah emretmifl, böylece k yametin zaman n sadece Kendisinin bildi ini ifade etmifltir. Bu ayetten, k yametin ne zaman gerçekleflece inin bilgisinin insanlardan sakland anlafl lmaktad r. Kuflkusuz sonsuz ilim sahibi olan Rabbimizin k yamet saatini gizli tutmas n n hikmetleri vard r. Örne in böylece her yüzy lda yaflayan insanlar n "k yamet-saatinden içleri titremekte olanlar" (Enbiya Suresi, 49) gibi hareket etmeleri istenmektedir. Yine insanlar n, k yamet gününün azab ve dehfleti apans z gelmeden önce, Allah' n azametini ve s n rs z kudretini düflünmeleri ve O'nun d fl nda s n lacak bir yer olmad n anlamalar istenmektedir. E er kainat n ölüm vakti tam olarak bilinseydi, bu dönemden önce yaflayanlar k yameti derin bir flekilde düflünme gere i hissetmeyecekler, ayetlerde tasvir edilen k yamet olaylar na duyars z yaklaflacaklard. Ancak belirtmek gerekir ki, k yamet saati hakk nda bilgi ve- 10 K yamet Alametleri

13 ren birçok ayet bulunmaktad r. Konuyla ilgili di er ayetleri inceledi imizde önemli bir gerçekle karfl lafl r z. Kuran'da k yamet için bir tarih aç klanmaz, fakat k yamet öncesinde ortaya ç kacak alametler haber verilir. Bir ayette k yametin birçok iflaretinin bulundu unu Allah bize flöyle bildirir: Art k onlar, k yamet-saatinin kendilerine apans z gelmesinden baflkas n m gözlüyorlar? flte onun iflaretleri gelmifltir. Fakat kendilerine geldikten sonra ö üt al p-düflünmeleri onlara neyi sa lar? (Muhammed Suresi, 18) Bu ayette, öncelikle, gelece i bildirilen k yametin alametlerinin Kuran'da yer ald anlafl lmaktad r. Bu "büyük haber"in iflaretlerini anlamak için yapmam z gereken ayetler üzerinde düflünmektir. Aksi takdirde, ayette bildirildi i gibi, k yamet an geldikten sonra düflünmenin bir faydas olmayacakt r. Peygamberimiz (sav)'in günümüze ulaflan sözlerinin, yani hadislerinin bir bölümü k yamet alametleri hakk ndad r. Peygamberimiz (sav) hadislerinde hem k yamet iflaretlerini haber vermifl, hem de k yametin hemen öncesindeki dönem ile ilgili detayl aç klamalarda bulunmufltur. K yamet alametlerinin ortaya ç kaca bu devir slami kaynaklarda "Ahir Zaman" (Son Zaman) fleklinde isimlendirilmifltir. Ahir Zaman ve k yamet alametleri konular slam tarihi boyunca oldukça dikkat çekmifl, slam alimlerinin ve araflt rmac lar n eserlerine s k s k konu olmufltur. Tüm bilgiler biraraya getirildi inde ortaya önemli bir sonuç ç kmaktad r. Ayet ve hadisler Ahir Zaman' n iki safhal oldu unu göstermektedir. Birinci devre dünyan n maddi ve manevi sorunlarla dolu oldu u bir dönem; bunun ard ndan gelecek ikinci devre ise "Alt nça " olarak adland r lan, Kuran ahlak n n ve her alanda üstün bir refah n yaflanaca bir ça d r. Dünyan n, Alt nça ' n Girifl 11

14 sona ermesiyle birlikte çok h zl bir sosyal çöküfl içine girmesiyle de k yamet saatinin gelifli beklenmektedir. Okudu unuz kitab n amac da k yamet alametlerini ayet ve hadisler do rultusunda incelemek; bu iflaretlerin birbiri ard nca, birebir tasvir edildi i flekilde, içinde yaflad m z ça da ortaya ç kmaya bafllad n gözler önüne sermektir. On dört as r öncesinden bildirilen alametlerin ç k fl, inananlar n Allah'a olan iman ve ba l l klar n art ran son derece büyük olaylard r. lerleyen sayfalardaki çal flmam z da Rabbimizin "Ve de ki: Allah'a hamdolsun. O size ayetlerini gösterecektir, siz de onlar bilip tan yacaks n z." (Neml Suresi, 93) vaadi do rultusunda haz rlanm flt r. Özellikle belirtmek istedi imiz önemli bir husus da fludur ki, herfleyin en do rusunu Allah bilir. Her konuda oldu u gibi k yamet hakk nda da O'nun bize ö retti inden baflka hiçbir bilgimiz yoktur. 12 K yamet Alametleri

15 1. Bölüm

16 K yamet Saati Yak nd r nsanlar n büyük bir bölümü k yamet günü hakk nda bilgi sahibidir. Hemen hemen herkes k yamet saatinin dehfletinden az veya çok haberdard r. Buna ra men, insanlar n böylesine hayati bir konuda gösterdikleri ortak bir tepki vard r; k yamet üzerine düflünmek veya konuflmak istemezler. K yamet saati geldi inde yaflanacak korkuyu ak llar na getirmemek için yo un bir çaba sarf ederler. Gazetede okuduklar bir afet haberinin veya bir felaketi gösteren bir filmin kendilerine k yameti hat rlatmas na dahi tahammül edemezler. Bu günün mutlaka karfl lafl lacak olan büyük bir gerçek oldu unu düflünmekten kaç n rlar. Bu konudan bahseden kiflileri dinlemek, bu büyük günü anlatan yaz lar okumak istemezler. Bunlar, k yamet düflüncesinin neden oldu u korkudan kaçmak amac yla gelifltirdikleri yöntemlerden baz lar d r. Ço u insan da k yamet saatinin gerçekleflece ine ciddi anlamda ihtimal vermez. Bunun bir örne ini Kehf Suresi'nde anlat - lan zengin ba sahibinin ifadelerinde de görmekteyiz: K yamet-saatinin kopaca n da sanm yorum. Buna ra men Rabbime döndürülecek olursam, flüphesiz bundan daha hay rl bir sonuç bulaca m. (Kehf Suresi, 36) Bu ifadelerde Allah'a inand n söyleyen, fakat k yamet gerçe ini düflünmeyen, üstelik ayetlere z t iddialar ileri sürenlerin gerçek zihniyetleri gözler önüne serilmektedir. Baflka bir ayette de k yamet saati ile ilgili olarak kuflkuya kap lan, flüpheye düflen inkarc lardan Allah flöyle söz eder: "Gerçekten Allah' n vaadi hakt r, k yamet-saatinde hiçbir kuflku yoktur." denildi i zaman siz: "k yamet-saati de neymifl, biz bilmiyoruz; biz yaln zca bir zanda (ve tahmin) bu- 14 K yamet Alametleri

17 lunup zannediyoruz; biz kesin bir bilgiyle inanmakta olanlar de iliz." demifltiniz. (Casiye Suresi, 32) Bir k s m insanlar da k yamet saatini bütünüyle inkar ederler. Böyle bir tav r gösterenleri ise Allah Kuran'da flöyle bildirmifltir: Hay r, onlar k yamet-saatini yalanlad lar; Biz k yamet-saatini yalan sayanlara ç lg nca yanan bir atefl haz rlad k. (Furkan Suresi, 11) Gerçe i ö renmek amac yla, bizlere yol gösterecek kayna - m z olan Kuran'a bakt m zda apaç k bir gerçekle karfl lafl r z. K - yamet hakk nda kendini kand ran insanlar büyük bir hata yapmaktad rlar. Çünkü Allah ayetlerinde, k yamet saatinin yak n oldu unu ve bu konuda hiçbir flüpheye yer olmad n haber vermektedir: Gerçek flu ki k yamet-saati yaklaflarak gelmektedir, onda flüphe yoktur... (Hac Suresi, 7) Biz gökleri, yeri ve her ikisinin aras ndakileri hakk n d fl nda (herhangi bir amaçla) yaratmad k. Hiç flüphesiz o k yamet-saati de yaklaflarak-gelmektedir... (Hicr Suresi, 85) fiüphesiz k yamet-saati yaklaflarak gelmektedir, bunda hiçbir kuflku yok... (Mümin Suresi, 59) Kuran' n k yamet ile ilgili mesaj n n üzerinden 1400 sene kadar uzun süre geçti ini, bu sürenin de bir insan n hayat na k yasla uzun oldu unu düflünenler olabilir. Ancak burada söz konusu olan, Dünya'n n, Günefl'in, y ld zlar n, k sacas tüm kainat n sonudur. Evrenin milyarlarca senelik geçmifli göz önüne al nd nda, on dört yüzy ll k bir zaman diliminin çok k sa oldu u kesindir. Yak n tarihimizin büyük slam alimi Bediüzzaman Said Nursi de benzer bir soruya hikmetli bir teflbih ile flöyle cevap vermifltir: Kuran'da K yamet Alametleri 15

18 Kuran, "k yamet yak nd r" ferman ediyor. Bu kadar sene geçtikten sonra gelmemesi, yak nl na zarar vermez. Zira k yamet dünyan n ecelidir. Dünyan n ömrüne nispeten bin veya iki bin sene, bir seneye nispetle bir iki gün veya bir iki dakika gibidir. K yamet saati yaln z insaniyetin eceli de il ki onun ömrüne nispet edilip uzak görülsün. 1 Kuran Ahlak n n Tüm Dünyaya Anlat lmas Kuran ayetlerinde, "Allah' n sünneti" fleklinde bir ifade ile karfl lafl r z. Bu ifade Kuran'da "Allah' n kanunlar " anlam nda kullan lmaktad r. Ayetlerde, bu kanunlar n daima geçerlili ini korudu- u haber verilmifltir. Bu konudaki bir ayette Allah flöyle buyurur: (Bu,) Daha önceden gelip-geçenler hakk nda (uygulanan) Allah' n sünnetidir. Allah' n sünnetinde kesin olarak bir de ifliklik bulamazs n. (Ahzab Suresi, 62) flte de iflmeyen bu lahi kurallardan birisi toplumlar n helak edilmeden önce peygamberler kanal yla, kutsal bir kitap gönderilerek uyar lmas d r. Bu gerçe i bildiren bir ayet flöyledir: Biz, kendisi için bilinen (takdir edilmifl) bir Kitap olmaks - z n hiçbir ülkeyi y k ma u ratmad k. (Hicr Suresi, 4) Tarih boyunca Allah, y k ma u rayan her topluma önce, onlar do ru yola davet eden bir kitap indirmifltir. Buna ra men isyan ve azg nl a devam edenler, kendileri için belirlenmifl süreleri doldu unda helak edilmifl, gelecek nesiller için ibret konusu olmufllard r. Allah' n bu kanununu düflündü ümüzde baz önemli s rlar ortaya ç kmaktad r. 16 K yamet Alametleri

19 K yamet, dünya üzerindeki tüm toplumlar n bafl na gelecek son felakettir. Kuran insanlar n ö üt al p düflünmesi için indirilen lahi kitaplar n sonuncusudur ve k yamete kadar tek yol gösterici olarak kalacakt r. Ayetlerdeki ifadeyle; "...O (Kuran) alemlere bir ö üt ve hat rlatmadan baflkas de ildir." (Enam Suresi, 90) Kuran' n sadece belirli bir zamana ve mekana hitap etti ini zanneden insanlar ise derin bir gaflet içindedir, çünkü Kuran, tüm "alemler" için ortak bir ça r d r. Peygamberimiz (sav) döneminden beri Kuran hakikatleri tüm dünyaya tebli edilmektedir. Özellikle içinde yaflad m z ça tarihte benzeri görülmedik teknolojik geliflmeler sayesinde, Kuran' n emirlerinin tüm insanl a duyurulabildi i bir dönemdir. Bugün bilim, e itim, ulafl m ve iletiflim alanlar ndaki geliflmeler en uç noktaya varmak üzeredir. Özellikle bilgisayar ve internet teknolojileri sayesinde dünyan n dört bir yan ndaki insanlar saniyeler içinde birbirleriyle konuflabilmekte, bilgilerini paylaflabilmekte ve iletiflim kurabilmektedir. Bilim ve teknoloji devrimi tüm dünya ülkelerini birlefltirmekte; "küreselleflme", "dünya vatandafll " gibi ifadeleri söz da arc m za kazand rmaktad r. K sacas tüm dünyadaki insanlar birbirinden ay ran bütün engeller h zla ortadan kalkmaktad r. Bu gerçekler fl nda rahatl kla flunu söylemek mümkündür: Yaflad m z "Bilgi Ça "nda Allah, her türlü teknolojik geliflmeyi hizmetimize vermifltir. Müslümanlar n üzerine düflen sorumluluk da, Allah' n sundu u bu imkanlar en güzel ve faydal flekilde kullanmak, dünyan n ayak bas lan her noktas nda insanlar Kuran ahlak na davet etmektir. Kuran'da K yamet Alametleri 17

20 Elçiler Allah' n kainat n yarat l fl ndan günümüze kadar var olan de- iflmeyen kanunlar ndan önceki bölümde bahsetmifltik. Bu lahi kanunlardan birisi de elçi gönderilmeyen topluma Allah kat ndan bir azap gelmemesidir. Allah bu vaadini afla daki ayetlerde flöyle haber vermektedir: Senin Rabbin, 'ana yerleflim merkezlerine' onlara ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe flehirleri y k ma u rat c de ildir. Ve Biz, halk zulmeden flehirlerden baflkas n da y k ma u rat c de iliz. (Kasas Suresi, 59)...Biz bir elçi gönderinceye kadar (hiçbir topluma) azap edecek de iliz. ( sra Suresi, 15) Kendisi için bir uyar c olmaks z n, Biz hiçbir ülkeyi y k - ma u ratm fl de iliz. (Onlara) Hat rlatma (yap lm flt r). Biz zulmedici de iliz. (fiuara Suresi, ) Ayetlerde bildirildi i gibi, Allah toplumlar n merkezi yerleflim birimlerine uyar c -korkutucu olarak elçilerini gönderir. Bu elçiler de insanlara Allah' n emirlerini bildirirler. Ancak inkarc toplumlar her dönemde kendilerini uyaran elçileri alayla karfl lar, yalanc l k, ç karc l k, delilik gibi çeflitli iftiralarla onlar suçlarlar. Ahlaks zl k ve azg nl klar na devam eden bu toplumlar Allah hiç beklemedikleri bir anda büyük bir felaket ile helak etmektedir. Nuh, Lut, Ad, Semud halklar n n ve Kuran'da bahsi geçen di er kavimlerin ibret verici y k mlar söz konusu helaka birer örnektir. Allah bize Kuran'da elçilerini flu sebeplerle gönderdi ini belirtmifltir: Toplumu müjdelemek, insanlara sapk n inançlar n b rak p Allah' n dinini ve güzel ahlak yaflamalar için önemli bir f rsat tan mak, elçilerin davetinden sonra insanlar n k yamet günü ileri 18 K yamet Alametleri

21 sürecek mazeret ve bahanelerinin kalmamas için onlar uyarmak; flte bu amaçlar Allah bir ayette flöyle haber verir: Elçiler, müjdeciler ve uyar c lar olarak (gönderildi). Öyle ki, elçilerden sonra insanlar n Allah'a karfl (savunacak) delilleri olmas n... (Nisa Suresi, 165) Ahzab Suresi'nin 40. ayetinde haber verildi i gibi, Peygamberimiz (sav) son peygamberdir. Hz. Muhammed (sav), "...Allah' n Resulü (elçisi) ve peygamberlerin (nebilerin) sonuncusudur." (Ahzap Suresi, 40) Baflka bir ifadeyle, Hz. Muhammed (sav) ile Allah' n insanl a gönderdi i vahiyler tamamlanm flt r. Buna karfl n Peygamberimiz (sav)'in tebli etti i Kuran' n anlat lmas ve hat rlat lmas anlam ndaki sorumluluk, k yamete kadar tüm Müslümanlar için sürmektedir. slam Ahlak n n Dünyaya Egemen Olmas Kuran'da s k s k vurgulanan hususlardan biri azg nl klar ve isyanlar nedeniyle Allah' n helak etti i kavimler ve bunlardan ç - kar lmas gereken ibretlerdir. Sözü edilen geçmifl toplumlar ile günümüz toplumlar aras nda büyük benzerlikler oldu u tart flma götürmez bir gerçektir. Hatta günümüzde, cinsel sapk nl klar yla tan nan Lut kavmi, doland r c ve sahtekar Medyen halk, alayc ve kendini be enmifl Nuh kavmi, isyankar ve azg n Semud halk, nankör rem halk ve helak edilen di er toplumlar n tutumlar n bile aflm fl flekilde hayat sürdüren insanlar yaflamaktad r. Aç kt r ki, tüm bu ahlaki dejenerasyonun arkas nda insan n Allah' ve yarat l fl amac n unutmas yatmaktad r. çinde bulundu umuz dönemdeki cinayet, sosyal adaletsizlik, Kuran'da K yamet Alametleri 19

22 doland r c l k ve h rs zl k vakalar, ahlaki yozlaflma gibi olumsuzluklar insanlar n bir k sm n umutsuzlu a düflürmektedir. Ancak unutulmamal d r ki, Allah Kuran'da "rahmetinden umut kesilmemesini" emretmifltir. Ümitsizlik, y lg nl k müminlere özgü özellikler de ildir. Allah, flirk koflmadan kat ks z olarak Kendisine kulluk eden, O'nun r zas n kazanmaya yönelik hay rl ifller yapan müminleri "güç ve iktidar sahibi" yapaca n müjdelemektedir: Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmifltir. Hiç flüphesiz onlardan öncekileri nas l 'güç ve iktidar sahibi' k ld ysa, onlar da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' k lacak; kendileri için seçip be endi i dinlerini kendilerine yerleflik k l p sa lamlaflt racak ve onlar korkular ndan sonra güvenli e çevirecektir. Onlar yaln zca Bana ibadet ederler ve Bana hiçbir fleyi ortak koflmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, iflte onlar fas kt r. (Nur Suresi, 55) Hak dini içtenlikle yaflayan salih kullar n yeryüzüne mirasç k l nmas n n lahi bir kanun oldu unu Allah flöyle bildirir: Andolsun, Biz Zikir'den sonra Zebur'da da "fiüphesiz Arz'a salih kullar m varis olacakt r" diye yazd k. (Enbiya Suresi, 105) "Ve onlardan sonra sizi o arza mutlaka yerlefltirece iz. flte bu, makam mdan korkana ve tehdidimden korkana ait (bir ayr cal kt r)." ( brahim Suresi, 14) Andolsun, sizden önceki nesilleri, resulleri kendilerine apaç k deliller getirdi i halde, zulmettikleri ve iman etmeyecek olduklar için y k ma u ratt k. flte Biz, suçlu-günahkar olan bir toplulu u böyle cezaland r r z. Sonra, nas l ya- 20 K yamet Alametleri

23 p p-davranacaks n z diye gözlemek için, onlar n ard ndan sizi yeryüzünde halifeler k ld k. (Yunus Suresi, 13-14) Musa kavmine: "Allah'tan yard m dileyin ve sabredin. Gerçek flu ki arz Allah' nd r; ona kullar ndan diledi ini mirasç k lar. En güzel sonuç muttakiler içindir." dedi. Dediler ki: "Sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da eziyete u rat ld k." (Musa) "Umulur ki Rabbiniz düflman n z helak edecek ve sizleri yeryüzünde halifeler (egemenler) k lacak, böylece nas l davranaca n z gözleyecek." dedi. (Araf Suresi, ) Allah yazm flt r: "Andolsun, Ben galip gelece im ve elçilerim de." Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün oland r. (Mücadele Suresi, 21) Yukar daki ayetlerde verilen müjde ile birlikte Allah, müminlere çok önemli bir vaatte daha bulunmaktad r. slam dini bütün dinlere üstün k l nmak için insanl a gönderilmifltir. Allah Kuran'da flöyle buyurmaktad r: A zlar yla Allah' n nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan baflkas n istemiyor. Müflrikler istemese de O dini ( slam' ) bütün dinlere üstün k lmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur. (Tevbe Suresi, 32-33) Onlar, Allah' n nurunu a zlar yla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah, Kendi nurunu tamamlay c d r; kafirler hofl görmese bile. Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O'dur. Öyle ki onu (hak din olan slam' ) bütün dinlere karfl üstün k lacakt r; müflrikler hofl görmese bile. (Saf Suresi, 8-9) Kuran'da K yamet Alametleri 21

24 Hiç kuflkusuz Allah, vaadinin gerçekleflece inde flüphe olmayan ve vaadinden dönmeyendir. Sapk n felsefeleri, çarp k ideolojileri ve bat l din anlay fllar n ortadan kald racak, insanlar karanl klardan ayd nl a ç karacak olan güzel ahlak slam ahlak d r. Yukar daki ayetlerde vurguland gibi, inkarc lar n ve müflriklerin bu büyük olay engelleyebilmesi ise söz konusu de ildir. (Bu konudaki kapsaml çal flmam z "Alt nça " isimli kitab m zda bulabilirsiniz.) slam ahlak n n tam anlam yla yaflanaca bu dönem sevginin, fedakarl n, yard mlaflman n, dürüstlü ün, sosyal adaletin, güven ve huzurun hakim olaca bir zaman olacakt r. Cennet benzeri özellikleri nedeniyle Alt nça olarak adland r lan böyle bir dönem bugüne kadar yaflanmam flt r. Bu kutlu dönem k yamet öncesinde yaflanacakt r; flu an Allah' n takdir etti i zaman beklemektedir. Hz. sa'n n Yeryüzüne Dönüflü Hz. sa, Allah' n seçkin k ld bir peygamberdir; dünya tarihinde hakk nda en çok konuflulan elçilerden de birisidir. Allah'a flükürler olsun ki konuflulanlardan neyin do ru neyin yanl fl oldu- unu seçmemize yarayacak bir kaynak elimizde bulunmaktad r, o da Allah' n korumas alt nda bulunan tek lahi kitap olan Kuran'd r. sa Peygamber ile ilgili gerçek bilgilere ulaflmak için Kuran'a baflvurdu umuzda flunlar görürüz: Hz. sa Allah' n elçisi ve kelimesidir. (Nisa Suresi, 171) Allah kendisine " sa Mesih" ismini vermifltir. (Al-i mran Suresi, 45) nsanl a bir ayet, bir iflaret k l nm flt r. (Enbiya Suresi, 91) 22 K yamet Alametleri

25 Hz. sa daha beflikteyken insanlarla konuflmufl (Al-i mran Suresi, 46), birçok mucize göstermifltir. Bir baflka mucizesi, yetiflkinli inde yeryüzüne geri dönmesi ve insanlarla konuflmas d r. (Al-i mran Suresi, 49; Maide Suresi, 110) sa Peygamber ncil'i tebli etmifltir. (Hadid Suresi, 27) Onu tanr laflt ranlar do ru yoldan sapm fl, küfre düflmüfllerdir. (Maide Suresi, 72) nkarc lar onu öldürmek için tuzak kurmufllard r, ama Allah bu tuza bozmufltur. (Al-i mran Suresi, 54) Allah, inkarc lar n Hz. sa'y öldürmelerine izin vermemifl, onu Kendi kat na yükseltmifltir. Ve tekrar yeryüzüne dönece ini insanlara müjdelemifltir. Hz. sa'n n yeryüzüne dönüflü ile ilgili olarak da Kuran'da flu haberler verilir: sa Peygamberi öldürmek için tuzak kuran inkarc lar n onu kesinlikle öldüremediklerini Allah flöyle haber verir: Ve : "Biz, Allah' n Resulü Meryem o lu Mesih sa'y gerçekten öldürdük" demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik) Oysa onu öldürmediler ve onu asmad lar. Ama onlara (onun) benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakk nda anlaflmazl a düflenler, kesin bir flüphe içindedirler. Onlar n bir zanna uymaktan baflka buna iliflkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. (Nisa Suresi, 157) Hz. sa'n n ölmedi i insanlar n yaflad boyuttan al narak, Allah kat na yükseltildi ini haber veren ayet flöyledir: Hay r; Allah onu Kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisa Suresi, 158) Al-i mran Suresi'nin 55. ayetinde, Hz. sa'ya uyanlar n k - yamete kadar inkara sapanlar n üstüne geçirilece i haber verilmektedir. Günümüzden 2000 y l kadar önce Hz. sa'ya tabi olan Kuran'da K yamet Alametleri 23

Harun Yahya. Okuyucuya

Harun Yahya. Okuyucuya Harun Yahya Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas d r. Yarat l

Detaylı

ARAfiTIRMA YAYINCILIK

ARAfiTIRMA YAYINCILIK Bu kitapta kullan lan ayetler, Ali Bulaç' n haz rlad "Kur'an- Kerim ve Türkçe Anlam " isimli mealden al nm flt r. I. Bask : Temmuz, 2003 II. Bask : Ocak, 2006 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi

Detaylı

www.harunyahya.org - www.harunyahya.net

www.harunyahya.org - www.harunyahya.net Bu kitapta kullan lan ayetler, Ali Bulaç' n haz rlad "Kur'an- Kerim ve Türkçe Anlam " isimli mealden al nm flt r. Birinci Bask : fiubat 2007 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi Caddesi brahim

Detaylı

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Harun Yahya (Adnan Oktar) Harun Yahya (Adnan Oktar) Türlerin Evrimi Yan lg s YAZAR VE ESERLER HAKKINDA Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da

Detaylı

TERÖRÜN PERDE ARKASI'NDAN BAfiLIKLAR:

TERÖRÜN PERDE ARKASI'NDAN BAfiLIKLAR: TERÖRÜN PERDE ARKASI MOSSAD, CIA, MASONLUK, GLADIO, MAFYA ve TERÖR ÖRGÜTLER ARASINDAK B L NMEYEN L fik LER TERÖRÜN PERDE ARKASI'NDAN BAfiLIKLAR: srail ve Amerikan Gizli Servisleri'nin terör örgütleriyle

Detaylı

Umran Dergisi Abone Hatt : 0212 640 01 22

Umran Dergisi Abone Hatt : 0212 640 01 22 Tuzak: Kardefl Kavgas! Çözüm: Allah n pine Sar lmak! Buâs Harbi ni bilir misiniz? Medine deki Evs ve Hazreç kabilelerinin 120 y ll k savafl Hicretten 5 y l önce bu harple sona ermiflti. Uzun savafl her

Detaylı

Türkiye'de "Amerika'n n Kürt Kart "dan flimdiye kadar çokça söz edildi. ABD'nin Kuzey Irak'taki Kürt hareketini destekleyerek Ortado u'da bir Kürt

Türkiye'de Amerika'n n Kürt Kart dan flimdiye kadar çokça söz edildi. ABD'nin Kuzey Irak'taki Kürt hareketini destekleyerek Ortado u'da bir Kürt Türkiye'de "Amerika'n n Kürt Kart "dan flimdiye kadar çokça söz edildi. ABD'nin Kuzey Irak'taki Kürt hareketini destekleyerek Ortado u'da bir Kürt Devleti kurdurmak isteyip istemedi i sorusu üzerinde ateflli

Detaylı

Kuran Araflt rmalar Grubu. Kur an. Hiç Tükenmeyen Mucize. 8.Bask BUGÜNE KADAR 130.000 ADET BASILMIfiTIR. stanbul Yay nevi 2005

Kuran Araflt rmalar Grubu. Kur an. Hiç Tükenmeyen Mucize. 8.Bask BUGÜNE KADAR 130.000 ADET BASILMIfiTIR. stanbul Yay nevi 2005 Kuran Araflt rmalar Grubu Kur an Hiç Tükenmeyen Mucize 8.Bask BUGÜNE KADAR 130.000 ADET BASILMIfiTIR stanbul Yay nevi 2005 stanbul Yay nevi KUR AN H Ç TÜKENMEYEN MUC ZE Bask ve Cilt: Seçil Ofset Massit

Detaylı

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 150 HAZ RAN / JUNI 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar

Detaylı

D YANET filer BAfiKANLI I. Ahlâk m

D YANET filer BAfiKANLI I. Ahlâk m D YANET filer BAfiKANLI I Ahlâk m AHLÂKIM Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafflar - Prof. Dr. Recai Do an Yay n Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yay n Koordinasyon: Dr. Ömer Menekfle Proje: D B. Din E itimi

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI Aral k 2007- Kas m 2008 Sunum Hans Koechler Saied Reza Ameli Shenaz Bunglawala Haz rlayan Sevinç Alkan Özcan Tercüme Melahat Yalç n Talha Üstünda Gülnur K l ço lu Seyyid Hüseyin

Detaylı

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 158 fiubat / FEBRUAR 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Stratejik aç dan Pakistan neden

Detaylı

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 145 OCAK / JANUAR 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG Kurban Kampanyas tamamlan

Detaylı

12-14 Yafl Ders Program

12-14 Yafl Ders Program YAZ OKULU 12-14 Yafl Ders Program Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Kapak- ç Düzen: Artus Bas m Bask -Cilt: Artus Bas m Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi

Detaylı

Aliya y rahmetle an yoruz

Aliya y rahmetle an yoruz YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 167 KASIM / NOVEMBER 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Aliya y rahmetle an yoruz Amerika,

Detaylı

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne aittir.

Detaylı

Genç Birikim den. Siyonist terörist srail i unutmad k ve asla unutmayaca z.

Genç Birikim den. Siyonist terörist srail i unutmad k ve asla unutmayaca z. Genç Birikim den Y l: 13 Say : 138 Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak Genel Yay n Yönetmeni Ali Kaçar Yaz flma Adresi lkiz Sokak No: 22/B S hhiye - ANKARA Yay n Türü Yerel, Süreli Yönetim

Detaylı

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Aray fl Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

EN BÜYÜK İFTİRA: ŞİRK

EN BÜYÜK İFTİRA: ŞİRK EN BÜYÜK İFTİRA: ŞİRK Harun Yahya- Adnan Oktar Published by Global Publishing at Smashwords Copyright 2011 by Harun Yahya Smashwords Edition, License Notes All rights reserved. No part of this publication

Detaylı

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 12 SAYI/NR.: 141-142 EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2006 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG yard

Detaylı

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER Heinrich Böll Stiftung Derne i Türkiye Temsilcili i nönü Caddesi, Hac Han m Sk. No: 10/12

Detaylı

TÜRK YE D YANET VAKFI

TÜRK YE D YANET VAKFI Baflyaz....................................3 TÜRK YE D YANET VAKFI HABER BÜLTEN Sahibi Türkiye Diyanet Vakf Ad na A. hsan SARIMERT Genel Müdür Yay n Koordinatörü Yusuf ERDO DU Genel Müdür Yard mc s Sorumlu

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M!

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 130 2008-02 *fiubat 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! Söz ve karar hakk için harekete geçelim, örgütlenme özgürlü ünü savunal

Detaylı

Türk Milletine Aç k Mektup 15. lk Söz Ailem Hayat m Sorumluluk Anlay fl m

Türk Milletine Aç k Mektup 15. lk Söz Ailem Hayat m Sorumluluk Anlay fl m Türk Milletine Aç k Mektup 15 1. Bölüm TÜRK M LLET NE AÇIK MEKTUP lk Söz Ailem Hayat m Sorumluluk Anlay fl m 16 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir LK SÖZ Aziz ve Yüce Türk Milleti; Uzunca bir süre, bu tür

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI YEREL SÜREL YAYIN Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Gücümüz Birli imizde! UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU Merhabalar, Ekonomik ve siyasi krizin derinleflti

Detaylı