Art k onlar, k yamet-saatinin kendilerine apans z gelmesinden baflkas n m gözlüyorlar? flte onun iflaretleri gelmifltir (Muhammed Suresi, 18)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Art k onlar, k yamet-saatinin kendilerine apans z gelmesinden baflkas n m gözlüyorlar? flte onun iflaretleri gelmifltir (Muhammed Suresi, 18)"

Transkript

1

2

3

4 Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas d r. Yarat l fl ve dolay s yla Allah' n varl n inkar eden Darwinizm, 140 y ld r pek çok insan n iman n kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay s yla bu teorinin bir aldatmaca oldu unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar m za ulaflt r labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular m z belki tek bir kitab m z okuma imkan bulabilir. Bu nedenle her kitab m zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr lmas uygun görülmüfltür. Belirtilmesi gereken bir di er husus, bu kitaplar n içeri i ile ilgilidir. Yazar n tüm kitaplar nda imani konular, Kuran ayetleri do rultusunda anlat lmakta, insanlar Allah' n ayetlerini ö renmeye ve yaflamaya davet edilmektedirler. Allah' n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan n akl nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b rakmayacak flekilde aç klanmaktad r. Bu anlat m s ras nda kullan lan samimi, sade ve ak c üslup ise kitaplar n yediden yetmifle herkes taraf ndan rahatça anlafl lmas n sa lamaktad r. Bu etkili ve yal n anlat m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat lanlar n do rulu unu inkar edememektedirler. Bu kitap ve yazar n di er eserleri, okuyucular taraf ndan bizzat okunabilece i gibi, karfl - l kl bir sohbet ortam fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar birarada okumalar, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar aç s ndan yararl olacakt r. Bunun yan nda, sadece Allah' n r zas için yaz lm fl olan bu kitaplar n tan nmas na ve okunmas na katk da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt r. Çünkü yazar n tüm kitaplar nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar n di er insanlar taraf ndan da okunmas n n teflvik edilmesidir. Kitaplar n arkas na yazar n di er eserlerinin tan t mlar n n eklenmesinin ise önemli sebepleri vard r. Bu sayede kitab eline alan kifli, yukar da söz etti imiz özellikleri tafl yan ve okumaktan hoflland n umdu umuz bu kitapla ayn vas flara sahip daha birçok eser oldu unu görecektir. mani ve siyasi konularda yararlanabilece i zengin bir kaynak birikiminin bulundu una flahit olacakt r. Bu eserlerde, di er baz eserlerde görülen, yazar n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynaklara dayal izahlara, mukaddesata karfl gereken adaba ve sayg ya dikkat edilmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat mlara rastlayamazs n z.

5 K yamet A lametleri Art k onlar, k yamet-saatinin kendilerine apans z gelmesinden baflkas n m gözlüyorlar? flte onun iflaretleri gelmifltir (Muhammed Suresi, 18) Harun Yahya Ekim, 2005

6 Yazar ve Eserleri Hakk nda Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da tamamlad. Daha sonra stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö renim gördü. 1980'li y llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz rlad. Bunlar n yan s ra, yazar n evrimcilerin sahtekarl klar n, iddialar n n geçersizli ini ve Darwinizm'in kanl ideolojilerle olan karanl k ba lant lar n ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad r. Harun Yahya'n n eserleri yaklafl k resmin yer ald toplam sayfal k bir külliyatt r ve bu külliyat 41 farkl dile çevrilmifltir. Yazar n müstear ismi, inkarc düflünceye karfl mücadele eden iki peygamberin hat ralar na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf ndan kitaplar n kapa nda Resulullah' n mührünün kullan lm fl olmas n n sembolik anlam ise, kitaplar n içeri i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran- Kerim'in Allah' n son kitab ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas n remzetmektedir. Yazar da, yay nlad tüm çal flmalar nda, Kuran' ve Resulullah' n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar n tek tek çürütmeyi ve dine karfl yöneltilen itirazlar tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah' n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas olarak kullan lm flt r. Yazar n tüm çal flmalar ndaki ortak hedef, Kuran' n tebli ini dünyaya ulaflt rmak, böylelikle insanlar Allah' n varl, birli i ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc sistemlerin çürük temellerini ve sapk n uygulamalar n gözler önüne sermektir. Nitekim Harun Yahya'n n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan n daha pek çok ülkesinde be eniyle okunmaktad r. ngilizce, Frans zca, Almanca, talyanca, spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan l yor), Hausa (Afrika'da yayg n olarak kullan l yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan l yor), Dani-

7 markaca ve sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d fl nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf ndan takip edilmektedir. Dünyan n dört bir yan nda ola anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan n iman etmesine, pek ço unun da iman nda derinleflmesine vesile olmaktad r. Kitaplar okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl l r ve samimi üslubun, ak lc ve ilmi yaklafl m n fark na varmaktad r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl maktad r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar n, art k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di er sapk n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard r, çünkü fikri dayanaklar çürütülmüfltür. Ça m zdaki tüm inkarc ak mlar, Harun Yahya külliyat karfl s nda fikren ma lup olmufllard r. Kuflkusuz bu özellikler, Kuran' n hikmet ve anlat m çarp c l ndan kaynaklanmaktad r. Yazar n kendisi bu eserlerden dolay bir övünme içinde de ildir, yaln zca Allah' n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr ca bu eserlerin bas m nda ve yay nlanmas nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir. Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu unda, insanlar n görmediklerini görmelerini sa layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas n teflvik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu u ortaya ç kmaktad r. Bu de erli eserleri tan tmak yerine, insanlar n zihinlerini buland ran, fikri karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da tmada, iman kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmad genel tecrübe ile sabit olan kitaplar yaymak ise, emek ve zaman kayb na neden olacakt r. man kurtarma amac ndan ziyade, yazar n n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece i aç kt r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n n eserlerinin tek amac n n dinsizli i çürütmek ve Kuran ahlak n yaymak oldu unu, bu hizmetteki etki, baflar ve samimiyetin aç kça görüldü ünü okuyucular n genel kanaatinden anlayabilirler. Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar n, Müslümanlar n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman n yolu ise, dinsizli in fikren ma lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas ve Kuran ahlak n n, insanlar n kavray p yaflayabilecekleri flekilde anlat lmas d r. Dünyan n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi- i zulüm, fesat ve kargafla ortam dikkate al nd nda bu hizmetin elden geldi- ince h zl ve etkili bir biçimde yap lmas gerekti i aç kt r. Aksi halde çok geç kal nabilir. Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliyat, Allah' n izniyle, 21. yüzy lda dünya insanlar n Kuran'da tarif edilen huzur ve bar fla, do ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu a tafl maya bir vesile olacakt r.

8 Bu kitapta kullan lan ayetler, Ali Bulaç' n haz rlad "Kur'an- Kerim ve Türkçe Anlam " isimli mealden al nm flt r. Birinci Bask : A ustos 2001 kinci Bask : Kas m 2002 Üçüncü Bask : Ekim 2005 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi Limano lu fl Merkezi No: 3/64 Sefaköy/ stanbul Bask : Seçil Ofset Yüzy l Mahallesi MAS-S T Matbaac lar Sitesi 4. Cadde No: 77 Ba c lar stanbul Tel:

9 çindekiler Girifl Kuran'da K yamet Alametleri K yamet Saati Yak nd r Kuran Ahlak n n Tüm Dünyaya Anlat lmas Elçiler slam Ahlak n n Dünyaya Egemen Olmas Hz. sa'n n Yeryüzüne Dönüflü Ay' n Yar lmas Hadislerde K yamet Alametleri Savafllar ve Anarfli Büyük fiehirlerin Yok Olmas : Savafllar ve Afetler Depremler Fakirlik Ahlaki Çöküfl Hak Dinin ve Kuran Ahlak n n Terk Edilmesi Sosyal Bozulma Bilim ve Teknoloji Hz. sa ve Sahte Peygamberler Alt nça Alt nça Sonras Sonuç Ek Bölüm: Evrim Yan lg s

10

11 T arih boyunca pek çok insan da lar n heybetli yap lar n, y ld zlar n ve Günefl'in büyüklüklerini kendi ilkel anlay fllar na göre yorumlam fl; evrenin sonsuza kadar var olaca n zannetmifllerdir. Bu inan fl çok tanr l ve maddeci Yunan felsefelerinin, Sümer ve M s r dinlerinin bel kemi ini oluflturmufltur. Böyle bir inanca sahip insanlar n büyük bir yan lg içinde olduklar bizlere Kuran'da bildirilmifltir. Allah' n Kuran'da verdi i haberlerden biri evrenin yarat ld ve bir sonunun oldu u gerçe- idir. Tüm insanlar ve canl lar gibi evrenin de bir ölümü vard r. Milyarlarca senedir iflleyen kusursuz düzen herfleyi yaratan Rabbimizin eseridir ve bu düzen O'nun emriyle ve O'nun belirledi i bir zamanda görkemli bir flekilde son bulacakt r. Kainat n, mikroorganizmalardan insanlara kadar içindeki tüm canl lar, y ld zlar ve galaksilerle birlikte ortadan kald r laca zaman ayetlerde "saat" olarak ifade edilir. Bu "saat" herhangi bir saat de ildir; Kuran'da "k yamet vakti" anlam nda kullan lan belirli ve özel bir saattir. Kuran'da "k yamet saati"nin gelece i haberinin yan s ra, o zaman yaflanacak olaylar da tüm aflamalar yla ayr nt l olarak tasvir edilmifltir: "Gök yar l p-parçaland zaman", "Denizler tutuflturuldu u zaman", "Da lar kökünden sökülüp savruldu u zaman", "Günefl köreltildi i zaman" nsanlar n bu dehflet verici felaket karfl s ndaki korkular, panikleri ve flaflk nl klar da ayetlerde detayl olarak anlat lm fl, kaçacak veya saklanacak herhangi bir yer bulamayacaklar vurgulanm flt r. Bunlardan ç karaca m z sonuç, hiç flüphesiz k yametin kainat n tarihinde benzeri yaflanmayan çok büyük bir felaket olaca d r. K yamet günü hakk ndaki detayl çal flmalar m z "K yamet Günü" ve "Ölüm K yamet Cehen- Girifl 9

12 nem" adl kitaplar m zda bulunmaktad r. Elinizdeki kitap ise k yametin yaklaflmas na do ru gerçekleflece i bildirilen olaylar konu almaktad r. Öncelikle flunu belirtmeliyiz ki kainat bekleyen kaç n lmaz sonun, her dönemde merak uyand ran bir konu oldu u ayetlerden anlafl lmaktad r. Ayetlerde, insanlar n Peygamberimiz (sav)'e k yamet saatinin ne zaman gelece ini sordu unu Allah flöyle bildirmektedir: Saatin (k yametin) ne zaman demir ataca n (gerçekleflece- ini) sorarlar. (Araf Suresi, 187) "O ne zaman demir atacak?" diye sana k yamet-saatini soruyorlar. (Naziat Suresi, 42) Peygamberimiz (sav)'e bu soruya "Onun ilmi yaln zca Rabbimin kat ndad r." (Araf Suresi, 187) fleklinde cevap vermesini Allah emretmifl, böylece k yametin zaman n sadece Kendisinin bildi ini ifade etmifltir. Bu ayetten, k yametin ne zaman gerçekleflece inin bilgisinin insanlardan sakland anlafl lmaktad r. Kuflkusuz sonsuz ilim sahibi olan Rabbimizin k yamet saatini gizli tutmas n n hikmetleri vard r. Örne in böylece her yüzy lda yaflayan insanlar n "k yamet-saatinden içleri titremekte olanlar" (Enbiya Suresi, 49) gibi hareket etmeleri istenmektedir. Yine insanlar n, k yamet gününün azab ve dehfleti apans z gelmeden önce, Allah' n azametini ve s n rs z kudretini düflünmeleri ve O'nun d fl nda s n lacak bir yer olmad n anlamalar istenmektedir. E er kainat n ölüm vakti tam olarak bilinseydi, bu dönemden önce yaflayanlar k yameti derin bir flekilde düflünme gere i hissetmeyecekler, ayetlerde tasvir edilen k yamet olaylar na duyars z yaklaflacaklard. Ancak belirtmek gerekir ki, k yamet saati hakk nda bilgi ve- 10 K yamet Alametleri

13 ren birçok ayet bulunmaktad r. Konuyla ilgili di er ayetleri inceledi imizde önemli bir gerçekle karfl lafl r z. Kuran'da k yamet için bir tarih aç klanmaz, fakat k yamet öncesinde ortaya ç kacak alametler haber verilir. Bir ayette k yametin birçok iflaretinin bulundu unu Allah bize flöyle bildirir: Art k onlar, k yamet-saatinin kendilerine apans z gelmesinden baflkas n m gözlüyorlar? flte onun iflaretleri gelmifltir. Fakat kendilerine geldikten sonra ö üt al p-düflünmeleri onlara neyi sa lar? (Muhammed Suresi, 18) Bu ayette, öncelikle, gelece i bildirilen k yametin alametlerinin Kuran'da yer ald anlafl lmaktad r. Bu "büyük haber"in iflaretlerini anlamak için yapmam z gereken ayetler üzerinde düflünmektir. Aksi takdirde, ayette bildirildi i gibi, k yamet an geldikten sonra düflünmenin bir faydas olmayacakt r. Peygamberimiz (sav)'in günümüze ulaflan sözlerinin, yani hadislerinin bir bölümü k yamet alametleri hakk ndad r. Peygamberimiz (sav) hadislerinde hem k yamet iflaretlerini haber vermifl, hem de k yametin hemen öncesindeki dönem ile ilgili detayl aç klamalarda bulunmufltur. K yamet alametlerinin ortaya ç kaca bu devir slami kaynaklarda "Ahir Zaman" (Son Zaman) fleklinde isimlendirilmifltir. Ahir Zaman ve k yamet alametleri konular slam tarihi boyunca oldukça dikkat çekmifl, slam alimlerinin ve araflt rmac lar n eserlerine s k s k konu olmufltur. Tüm bilgiler biraraya getirildi inde ortaya önemli bir sonuç ç kmaktad r. Ayet ve hadisler Ahir Zaman' n iki safhal oldu unu göstermektedir. Birinci devre dünyan n maddi ve manevi sorunlarla dolu oldu u bir dönem; bunun ard ndan gelecek ikinci devre ise "Alt nça " olarak adland r lan, Kuran ahlak n n ve her alanda üstün bir refah n yaflanaca bir ça d r. Dünyan n, Alt nça ' n Girifl 11

14 sona ermesiyle birlikte çok h zl bir sosyal çöküfl içine girmesiyle de k yamet saatinin gelifli beklenmektedir. Okudu unuz kitab n amac da k yamet alametlerini ayet ve hadisler do rultusunda incelemek; bu iflaretlerin birbiri ard nca, birebir tasvir edildi i flekilde, içinde yaflad m z ça da ortaya ç kmaya bafllad n gözler önüne sermektir. On dört as r öncesinden bildirilen alametlerin ç k fl, inananlar n Allah'a olan iman ve ba l l klar n art ran son derece büyük olaylard r. lerleyen sayfalardaki çal flmam z da Rabbimizin "Ve de ki: Allah'a hamdolsun. O size ayetlerini gösterecektir, siz de onlar bilip tan yacaks n z." (Neml Suresi, 93) vaadi do rultusunda haz rlanm flt r. Özellikle belirtmek istedi imiz önemli bir husus da fludur ki, herfleyin en do rusunu Allah bilir. Her konuda oldu u gibi k yamet hakk nda da O'nun bize ö retti inden baflka hiçbir bilgimiz yoktur. 12 K yamet Alametleri

15 1. Bölüm

16 K yamet Saati Yak nd r nsanlar n büyük bir bölümü k yamet günü hakk nda bilgi sahibidir. Hemen hemen herkes k yamet saatinin dehfletinden az veya çok haberdard r. Buna ra men, insanlar n böylesine hayati bir konuda gösterdikleri ortak bir tepki vard r; k yamet üzerine düflünmek veya konuflmak istemezler. K yamet saati geldi inde yaflanacak korkuyu ak llar na getirmemek için yo un bir çaba sarf ederler. Gazetede okuduklar bir afet haberinin veya bir felaketi gösteren bir filmin kendilerine k yameti hat rlatmas na dahi tahammül edemezler. Bu günün mutlaka karfl lafl lacak olan büyük bir gerçek oldu unu düflünmekten kaç n rlar. Bu konudan bahseden kiflileri dinlemek, bu büyük günü anlatan yaz lar okumak istemezler. Bunlar, k yamet düflüncesinin neden oldu u korkudan kaçmak amac yla gelifltirdikleri yöntemlerden baz lar d r. Ço u insan da k yamet saatinin gerçekleflece ine ciddi anlamda ihtimal vermez. Bunun bir örne ini Kehf Suresi'nde anlat - lan zengin ba sahibinin ifadelerinde de görmekteyiz: K yamet-saatinin kopaca n da sanm yorum. Buna ra men Rabbime döndürülecek olursam, flüphesiz bundan daha hay rl bir sonuç bulaca m. (Kehf Suresi, 36) Bu ifadelerde Allah'a inand n söyleyen, fakat k yamet gerçe ini düflünmeyen, üstelik ayetlere z t iddialar ileri sürenlerin gerçek zihniyetleri gözler önüne serilmektedir. Baflka bir ayette de k yamet saati ile ilgili olarak kuflkuya kap lan, flüpheye düflen inkarc lardan Allah flöyle söz eder: "Gerçekten Allah' n vaadi hakt r, k yamet-saatinde hiçbir kuflku yoktur." denildi i zaman siz: "k yamet-saati de neymifl, biz bilmiyoruz; biz yaln zca bir zanda (ve tahmin) bu- 14 K yamet Alametleri

17 lunup zannediyoruz; biz kesin bir bilgiyle inanmakta olanlar de iliz." demifltiniz. (Casiye Suresi, 32) Bir k s m insanlar da k yamet saatini bütünüyle inkar ederler. Böyle bir tav r gösterenleri ise Allah Kuran'da flöyle bildirmifltir: Hay r, onlar k yamet-saatini yalanlad lar; Biz k yamet-saatini yalan sayanlara ç lg nca yanan bir atefl haz rlad k. (Furkan Suresi, 11) Gerçe i ö renmek amac yla, bizlere yol gösterecek kayna - m z olan Kuran'a bakt m zda apaç k bir gerçekle karfl lafl r z. K - yamet hakk nda kendini kand ran insanlar büyük bir hata yapmaktad rlar. Çünkü Allah ayetlerinde, k yamet saatinin yak n oldu unu ve bu konuda hiçbir flüpheye yer olmad n haber vermektedir: Gerçek flu ki k yamet-saati yaklaflarak gelmektedir, onda flüphe yoktur... (Hac Suresi, 7) Biz gökleri, yeri ve her ikisinin aras ndakileri hakk n d fl nda (herhangi bir amaçla) yaratmad k. Hiç flüphesiz o k yamet-saati de yaklaflarak-gelmektedir... (Hicr Suresi, 85) fiüphesiz k yamet-saati yaklaflarak gelmektedir, bunda hiçbir kuflku yok... (Mümin Suresi, 59) Kuran' n k yamet ile ilgili mesaj n n üzerinden 1400 sene kadar uzun süre geçti ini, bu sürenin de bir insan n hayat na k yasla uzun oldu unu düflünenler olabilir. Ancak burada söz konusu olan, Dünya'n n, Günefl'in, y ld zlar n, k sacas tüm kainat n sonudur. Evrenin milyarlarca senelik geçmifli göz önüne al nd nda, on dört yüzy ll k bir zaman diliminin çok k sa oldu u kesindir. Yak n tarihimizin büyük slam alimi Bediüzzaman Said Nursi de benzer bir soruya hikmetli bir teflbih ile flöyle cevap vermifltir: Kuran'da K yamet Alametleri 15

18 Kuran, "k yamet yak nd r" ferman ediyor. Bu kadar sene geçtikten sonra gelmemesi, yak nl na zarar vermez. Zira k yamet dünyan n ecelidir. Dünyan n ömrüne nispeten bin veya iki bin sene, bir seneye nispetle bir iki gün veya bir iki dakika gibidir. K yamet saati yaln z insaniyetin eceli de il ki onun ömrüne nispet edilip uzak görülsün. 1 Kuran Ahlak n n Tüm Dünyaya Anlat lmas Kuran ayetlerinde, "Allah' n sünneti" fleklinde bir ifade ile karfl lafl r z. Bu ifade Kuran'da "Allah' n kanunlar " anlam nda kullan lmaktad r. Ayetlerde, bu kanunlar n daima geçerlili ini korudu- u haber verilmifltir. Bu konudaki bir ayette Allah flöyle buyurur: (Bu,) Daha önceden gelip-geçenler hakk nda (uygulanan) Allah' n sünnetidir. Allah' n sünnetinde kesin olarak bir de ifliklik bulamazs n. (Ahzab Suresi, 62) flte de iflmeyen bu lahi kurallardan birisi toplumlar n helak edilmeden önce peygamberler kanal yla, kutsal bir kitap gönderilerek uyar lmas d r. Bu gerçe i bildiren bir ayet flöyledir: Biz, kendisi için bilinen (takdir edilmifl) bir Kitap olmaks - z n hiçbir ülkeyi y k ma u ratmad k. (Hicr Suresi, 4) Tarih boyunca Allah, y k ma u rayan her topluma önce, onlar do ru yola davet eden bir kitap indirmifltir. Buna ra men isyan ve azg nl a devam edenler, kendileri için belirlenmifl süreleri doldu unda helak edilmifl, gelecek nesiller için ibret konusu olmufllard r. Allah' n bu kanununu düflündü ümüzde baz önemli s rlar ortaya ç kmaktad r. 16 K yamet Alametleri

19 K yamet, dünya üzerindeki tüm toplumlar n bafl na gelecek son felakettir. Kuran insanlar n ö üt al p düflünmesi için indirilen lahi kitaplar n sonuncusudur ve k yamete kadar tek yol gösterici olarak kalacakt r. Ayetlerdeki ifadeyle; "...O (Kuran) alemlere bir ö üt ve hat rlatmadan baflkas de ildir." (Enam Suresi, 90) Kuran' n sadece belirli bir zamana ve mekana hitap etti ini zanneden insanlar ise derin bir gaflet içindedir, çünkü Kuran, tüm "alemler" için ortak bir ça r d r. Peygamberimiz (sav) döneminden beri Kuran hakikatleri tüm dünyaya tebli edilmektedir. Özellikle içinde yaflad m z ça tarihte benzeri görülmedik teknolojik geliflmeler sayesinde, Kuran' n emirlerinin tüm insanl a duyurulabildi i bir dönemdir. Bugün bilim, e itim, ulafl m ve iletiflim alanlar ndaki geliflmeler en uç noktaya varmak üzeredir. Özellikle bilgisayar ve internet teknolojileri sayesinde dünyan n dört bir yan ndaki insanlar saniyeler içinde birbirleriyle konuflabilmekte, bilgilerini paylaflabilmekte ve iletiflim kurabilmektedir. Bilim ve teknoloji devrimi tüm dünya ülkelerini birlefltirmekte; "küreselleflme", "dünya vatandafll " gibi ifadeleri söz da arc m za kazand rmaktad r. K sacas tüm dünyadaki insanlar birbirinden ay ran bütün engeller h zla ortadan kalkmaktad r. Bu gerçekler fl nda rahatl kla flunu söylemek mümkündür: Yaflad m z "Bilgi Ça "nda Allah, her türlü teknolojik geliflmeyi hizmetimize vermifltir. Müslümanlar n üzerine düflen sorumluluk da, Allah' n sundu u bu imkanlar en güzel ve faydal flekilde kullanmak, dünyan n ayak bas lan her noktas nda insanlar Kuran ahlak na davet etmektir. Kuran'da K yamet Alametleri 17

20 Elçiler Allah' n kainat n yarat l fl ndan günümüze kadar var olan de- iflmeyen kanunlar ndan önceki bölümde bahsetmifltik. Bu lahi kanunlardan birisi de elçi gönderilmeyen topluma Allah kat ndan bir azap gelmemesidir. Allah bu vaadini afla daki ayetlerde flöyle haber vermektedir: Senin Rabbin, 'ana yerleflim merkezlerine' onlara ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe flehirleri y k ma u rat c de ildir. Ve Biz, halk zulmeden flehirlerden baflkas n da y k ma u rat c de iliz. (Kasas Suresi, 59)...Biz bir elçi gönderinceye kadar (hiçbir topluma) azap edecek de iliz. ( sra Suresi, 15) Kendisi için bir uyar c olmaks z n, Biz hiçbir ülkeyi y k - ma u ratm fl de iliz. (Onlara) Hat rlatma (yap lm flt r). Biz zulmedici de iliz. (fiuara Suresi, ) Ayetlerde bildirildi i gibi, Allah toplumlar n merkezi yerleflim birimlerine uyar c -korkutucu olarak elçilerini gönderir. Bu elçiler de insanlara Allah' n emirlerini bildirirler. Ancak inkarc toplumlar her dönemde kendilerini uyaran elçileri alayla karfl lar, yalanc l k, ç karc l k, delilik gibi çeflitli iftiralarla onlar suçlarlar. Ahlaks zl k ve azg nl klar na devam eden bu toplumlar Allah hiç beklemedikleri bir anda büyük bir felaket ile helak etmektedir. Nuh, Lut, Ad, Semud halklar n n ve Kuran'da bahsi geçen di er kavimlerin ibret verici y k mlar söz konusu helaka birer örnektir. Allah bize Kuran'da elçilerini flu sebeplerle gönderdi ini belirtmifltir: Toplumu müjdelemek, insanlara sapk n inançlar n b rak p Allah' n dinini ve güzel ahlak yaflamalar için önemli bir f rsat tan mak, elçilerin davetinden sonra insanlar n k yamet günü ileri 18 K yamet Alametleri

21 sürecek mazeret ve bahanelerinin kalmamas için onlar uyarmak; flte bu amaçlar Allah bir ayette flöyle haber verir: Elçiler, müjdeciler ve uyar c lar olarak (gönderildi). Öyle ki, elçilerden sonra insanlar n Allah'a karfl (savunacak) delilleri olmas n... (Nisa Suresi, 165) Ahzab Suresi'nin 40. ayetinde haber verildi i gibi, Peygamberimiz (sav) son peygamberdir. Hz. Muhammed (sav), "...Allah' n Resulü (elçisi) ve peygamberlerin (nebilerin) sonuncusudur." (Ahzap Suresi, 40) Baflka bir ifadeyle, Hz. Muhammed (sav) ile Allah' n insanl a gönderdi i vahiyler tamamlanm flt r. Buna karfl n Peygamberimiz (sav)'in tebli etti i Kuran' n anlat lmas ve hat rlat lmas anlam ndaki sorumluluk, k yamete kadar tüm Müslümanlar için sürmektedir. slam Ahlak n n Dünyaya Egemen Olmas Kuran'da s k s k vurgulanan hususlardan biri azg nl klar ve isyanlar nedeniyle Allah' n helak etti i kavimler ve bunlardan ç - kar lmas gereken ibretlerdir. Sözü edilen geçmifl toplumlar ile günümüz toplumlar aras nda büyük benzerlikler oldu u tart flma götürmez bir gerçektir. Hatta günümüzde, cinsel sapk nl klar yla tan nan Lut kavmi, doland r c ve sahtekar Medyen halk, alayc ve kendini be enmifl Nuh kavmi, isyankar ve azg n Semud halk, nankör rem halk ve helak edilen di er toplumlar n tutumlar n bile aflm fl flekilde hayat sürdüren insanlar yaflamaktad r. Aç kt r ki, tüm bu ahlaki dejenerasyonun arkas nda insan n Allah' ve yarat l fl amac n unutmas yatmaktad r. çinde bulundu umuz dönemdeki cinayet, sosyal adaletsizlik, Kuran'da K yamet Alametleri 19

22 doland r c l k ve h rs zl k vakalar, ahlaki yozlaflma gibi olumsuzluklar insanlar n bir k sm n umutsuzlu a düflürmektedir. Ancak unutulmamal d r ki, Allah Kuran'da "rahmetinden umut kesilmemesini" emretmifltir. Ümitsizlik, y lg nl k müminlere özgü özellikler de ildir. Allah, flirk koflmadan kat ks z olarak Kendisine kulluk eden, O'nun r zas n kazanmaya yönelik hay rl ifller yapan müminleri "güç ve iktidar sahibi" yapaca n müjdelemektedir: Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmifltir. Hiç flüphesiz onlardan öncekileri nas l 'güç ve iktidar sahibi' k ld ysa, onlar da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' k lacak; kendileri için seçip be endi i dinlerini kendilerine yerleflik k l p sa lamlaflt racak ve onlar korkular ndan sonra güvenli e çevirecektir. Onlar yaln zca Bana ibadet ederler ve Bana hiçbir fleyi ortak koflmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, iflte onlar fas kt r. (Nur Suresi, 55) Hak dini içtenlikle yaflayan salih kullar n yeryüzüne mirasç k l nmas n n lahi bir kanun oldu unu Allah flöyle bildirir: Andolsun, Biz Zikir'den sonra Zebur'da da "fiüphesiz Arz'a salih kullar m varis olacakt r" diye yazd k. (Enbiya Suresi, 105) "Ve onlardan sonra sizi o arza mutlaka yerlefltirece iz. flte bu, makam mdan korkana ve tehdidimden korkana ait (bir ayr cal kt r)." ( brahim Suresi, 14) Andolsun, sizden önceki nesilleri, resulleri kendilerine apaç k deliller getirdi i halde, zulmettikleri ve iman etmeyecek olduklar için y k ma u ratt k. flte Biz, suçlu-günahkar olan bir toplulu u böyle cezaland r r z. Sonra, nas l ya- 20 K yamet Alametleri

23 p p-davranacaks n z diye gözlemek için, onlar n ard ndan sizi yeryüzünde halifeler k ld k. (Yunus Suresi, 13-14) Musa kavmine: "Allah'tan yard m dileyin ve sabredin. Gerçek flu ki arz Allah' nd r; ona kullar ndan diledi ini mirasç k lar. En güzel sonuç muttakiler içindir." dedi. Dediler ki: "Sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da eziyete u rat ld k." (Musa) "Umulur ki Rabbiniz düflman n z helak edecek ve sizleri yeryüzünde halifeler (egemenler) k lacak, böylece nas l davranaca n z gözleyecek." dedi. (Araf Suresi, ) Allah yazm flt r: "Andolsun, Ben galip gelece im ve elçilerim de." Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün oland r. (Mücadele Suresi, 21) Yukar daki ayetlerde verilen müjde ile birlikte Allah, müminlere çok önemli bir vaatte daha bulunmaktad r. slam dini bütün dinlere üstün k l nmak için insanl a gönderilmifltir. Allah Kuran'da flöyle buyurmaktad r: A zlar yla Allah' n nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan baflkas n istemiyor. Müflrikler istemese de O dini ( slam' ) bütün dinlere üstün k lmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur. (Tevbe Suresi, 32-33) Onlar, Allah' n nurunu a zlar yla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah, Kendi nurunu tamamlay c d r; kafirler hofl görmese bile. Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O'dur. Öyle ki onu (hak din olan slam' ) bütün dinlere karfl üstün k lacakt r; müflrikler hofl görmese bile. (Saf Suresi, 8-9) Kuran'da K yamet Alametleri 21

24 Hiç kuflkusuz Allah, vaadinin gerçekleflece inde flüphe olmayan ve vaadinden dönmeyendir. Sapk n felsefeleri, çarp k ideolojileri ve bat l din anlay fllar n ortadan kald racak, insanlar karanl klardan ayd nl a ç karacak olan güzel ahlak slam ahlak d r. Yukar daki ayetlerde vurguland gibi, inkarc lar n ve müflriklerin bu büyük olay engelleyebilmesi ise söz konusu de ildir. (Bu konudaki kapsaml çal flmam z "Alt nça " isimli kitab m zda bulabilirsiniz.) slam ahlak n n tam anlam yla yaflanaca bu dönem sevginin, fedakarl n, yard mlaflman n, dürüstlü ün, sosyal adaletin, güven ve huzurun hakim olaca bir zaman olacakt r. Cennet benzeri özellikleri nedeniyle Alt nça olarak adland r lan böyle bir dönem bugüne kadar yaflanmam flt r. Bu kutlu dönem k yamet öncesinde yaflanacakt r; flu an Allah' n takdir etti i zaman beklemektedir. Hz. sa'n n Yeryüzüne Dönüflü Hz. sa, Allah' n seçkin k ld bir peygamberdir; dünya tarihinde hakk nda en çok konuflulan elçilerden de birisidir. Allah'a flükürler olsun ki konuflulanlardan neyin do ru neyin yanl fl oldu- unu seçmemize yarayacak bir kaynak elimizde bulunmaktad r, o da Allah' n korumas alt nda bulunan tek lahi kitap olan Kuran'd r. sa Peygamber ile ilgili gerçek bilgilere ulaflmak için Kuran'a baflvurdu umuzda flunlar görürüz: Hz. sa Allah' n elçisi ve kelimesidir. (Nisa Suresi, 171) Allah kendisine " sa Mesih" ismini vermifltir. (Al-i mran Suresi, 45) nsanl a bir ayet, bir iflaret k l nm flt r. (Enbiya Suresi, 91) 22 K yamet Alametleri

25 Hz. sa daha beflikteyken insanlarla konuflmufl (Al-i mran Suresi, 46), birçok mucize göstermifltir. Bir baflka mucizesi, yetiflkinli inde yeryüzüne geri dönmesi ve insanlarla konuflmas d r. (Al-i mran Suresi, 49; Maide Suresi, 110) sa Peygamber ncil'i tebli etmifltir. (Hadid Suresi, 27) Onu tanr laflt ranlar do ru yoldan sapm fl, küfre düflmüfllerdir. (Maide Suresi, 72) nkarc lar onu öldürmek için tuzak kurmufllard r, ama Allah bu tuza bozmufltur. (Al-i mran Suresi, 54) Allah, inkarc lar n Hz. sa'y öldürmelerine izin vermemifl, onu Kendi kat na yükseltmifltir. Ve tekrar yeryüzüne dönece ini insanlara müjdelemifltir. Hz. sa'n n yeryüzüne dönüflü ile ilgili olarak da Kuran'da flu haberler verilir: sa Peygamberi öldürmek için tuzak kuran inkarc lar n onu kesinlikle öldüremediklerini Allah flöyle haber verir: Ve : "Biz, Allah' n Resulü Meryem o lu Mesih sa'y gerçekten öldürdük" demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik) Oysa onu öldürmediler ve onu asmad lar. Ama onlara (onun) benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakk nda anlaflmazl a düflenler, kesin bir flüphe içindedirler. Onlar n bir zanna uymaktan baflka buna iliflkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. (Nisa Suresi, 157) Hz. sa'n n ölmedi i insanlar n yaflad boyuttan al narak, Allah kat na yükseltildi ini haber veren ayet flöyledir: Hay r; Allah onu Kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisa Suresi, 158) Al-i mran Suresi'nin 55. ayetinde, Hz. sa'ya uyanlar n k - yamete kadar inkara sapanlar n üstüne geçirilece i haber verilmektedir. Günümüzden 2000 y l kadar önce Hz. sa'ya tabi olan Kuran'da K yamet Alametleri 23

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Broşür No: Kırk Ayette Kur an Hazırlayan: Prof. Dr. Bünyamin ERUL Tasarım www.sfn.com.tr 0312 472 37 73-73 Din İşleri Yüksek Kurulu nun 31.03.2010 tarih ve 35 sayılı

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

YOLSUZLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ

YOLSUZLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 00. YOLSUZLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ Yolsuzluklar sadece ülkemizin değil tüm dünyanın sorunu. Dünyanın her ülkesinde az ya da

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar Endüstri 4.0 ve nsanl n Gelece i Tümüyle bilgisayar 40 y l içinde sistemli ve yapay insanlar n yapt zeka donan ml makinelerin, üretim ve hatta bilgisayarlar n her ifli makine ve hizmet sektöründe çal flmas

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA-

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN 1949 Y l nda S vas ta do du. 1971 de stanbul mam-hatap Okulu ndan, 1975 te stanbul Yüksek slam Enstitüsü

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Müslüman Ahmediye Cemaatinin bugünkü durumunu şöyle özetleyebiliriz: o Şimdiye kadar bu Cemaatin yerleştiği ve merkez kurduğu ülkeler sayısı: 193

Müslüman Ahmediye Cemaatinin bugünkü durumunu şöyle özetleyebiliriz: o Şimdiye kadar bu Cemaatin yerleştiği ve merkez kurduğu ülkeler sayısı: 193 Bize ilâhî cemaatlerin kaderi olan bu işkenceler yapıladursun, Müslüman Ahmediye Cemaati İslâmiyet'e hizmet etmeye devam etmektedir. Yeryüzünün dört bucağında bulunan ve sayıları milyonlara ulaşmış olan

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan

Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan fiapka Problemi Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan yaratm fl. Hatta Amerika n n en sayg de er gazetelerinden biri olarak kabul edilen The New York Times ta uzun bir yaz ya konu olmufl.

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi Bu Ne Biçim Seçim 1 Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi bulmufl 2. Demek ki ngilizler o zamanlar bir yandan sömürüyor, öte yandan demokrasi üzerine araflt rma yap yorlarm fl.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti.

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page i JQUERY Salih Baltal Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page ii KODLAB 40 JQUERY SAL H BALTALI ISBN 978-605-4205-39-4

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu

Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu 30. Cennete Hoflgeldiniz! Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu herkes bilir. Örne in, {0, 2, 6, 7, 13} kümesinin 5 eleman vard r. Bu say m z n kapak konusunda, sonsuz bir kümenin eleman

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı