>>> SAYI SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI ANAKART VE filemc YE GENEL B R BAKIfi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ">>> SAYI 45 46. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI ANAKART VE filemc YE GENEL B R BAKIfi."

Transkript

1

2 SAYI 45 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI ANAKART VE filemc YE GENEL B R BAKIfi. WINDOWS ANT -V RÜS YAZILIMLARI B LG SAYARINIZI SALDIRILARA KARfiI NASIL KORUYAB L RS N Z? PROJELER D SK BOYUTUNUN SAPTANMASI BOfi SAB T D SK ALANI NASIL SAPTANIR? INTERNET INTERNET TE B LG SAYAR DONANIMLARI INTERNET TE DONANIM F RMALARININ S TELER. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (6) FRONTPAGE LE TEMEL WEB SAYFASI TASARIMI. INTERNET TE TARTIfiMA GRUPLARI INTERNET TE FORUM VE KONFERANS MULTIMEDIA VE E LENCE ÖZEL HOPARLÖRLER SURROUND SES S STEMLER NE B R BAKIfi. 46. SAYIDA NELER VAR? TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI (2). WINDOWS PROGRAMCILIK. SERV S PAKETLER. PROJELER WORD DE OTOMAT K MET N. INTERNET INTERNET TE FOTO RAF ARfi VLER. FRONT PAGE LE ÇALIfiMAK (7). INTERNET TE fiahis ARAMAK. MULTIMEDIA VE E LENCE YEN D J TAL KAMERALAR. PÜF NOKTASI ÇEfi TL WINDOWS 98 PUÇLARI (XVII) 13 Kas m da Bayilerde Kaç rmay n! PÜF NOKTASI ÇEfi TL WINDOWS 98 PUÇLARI (19) WINDOWS 98 Ç N ÖNEML PUÇLARI. Bilgisayar n zla ilgili her türlü sorun için Herkes çin Bilgisayar Destek Telefonu Saatleri: , Abone Servisi Herhangi bir say y kaç rd n zda, bunu abone bölümümüzden temin etmeniz ve Herkes çin Bilgisayar eksiksiz olarak biriktirmeniz mümkün. En temelden bafllayan bilgi düzeyi ileri düzeylere kadar yükselecek. Böylece Herkes çin Bilgisayar her düzeyden kullan c için eksiksiz bir baflvuru kayna olacak. Genel Yay n Yönetmeni: Gökhun Sungurtekin (Sorumlu), Yaz flleri Müdürü: Mahmut Karsl o lu, Editör: M. Berker Güngör, Grafik Tasar m: Murat Çelik, Vogel Sat fl Müdürü: Gönül Morgül, Müflteri Temsilcisi: Yeliz Koyun, Pazarlama Müdürü: Güler Okumufl, Abone Sorumlusu: Asu Bozyayla, Da t m: Cem Cenker, Üretim: Turgay Tekatan, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Genel Müdürü: Hermann W. Paul, Genel Müdür Yard mc s : Beste Özerdem, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Ad na Sahibi: Gökhun Sungurtekin, Renk Ayr m -Film Ç k fl ve Bask : As r Matbaac l k Ltd. fiti., Da t m B RYAY A.fi. Vogel Yay nc l k Piyalepafla Bul. Zincirlikuyu Cad. Ün fl Merkezi No: 231/ Kas mpafla- STANBUL Tel: (212) Faks: (212)

3 B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI Bilgisayar n z n içinde neler oldu unu biliyor musunuz? Özellikle son on y l içindeki teknolojik geliflmeler bilgisayarlara günlük hayat m zda gittikçe daha etkin bir rol yüklemifllerdir. Art k bilgisayarlara rastlanmayan bir alan kalmam fl gibidir, ancak kiflisel bilgisayar kullan c lar için durum biraz daha farkl d r. Ço u ev kullan c s için bilgisayarlar uzun zaman önce karmafl k birer elektronik ayg t olmaktan ç km fl, evdeki zamanlar n n ço unu birlikte geçirdikleri bir "ev arkadafl " haline gelmifllerdir. Gerçekten de bu cihazlarla pek çok fley yapabilirsiniz, oyun oynayabilir, ifl yapabilir, televizyon seyredebilir, uzak bir k tadaki arkadafllar n zla sohbet ya da baflka bir ülkedeki ma azalardan al flverifl edebilirsiniz. Peki hayat n z n bu kadar büyük bir parças haline gelen bu cihazlar ne kadar tan yorsunuz, masan z n üzerinde yer iflgal eden o demir kutunun içinde neler oldu unu ne kadar iyi biliyorsunuz? Asl nda bu konuya çok önceki say lar m zda bir miktar yer vermifltik, ancak bu bölümde bilgisayar n n içindeki parçalar biraz daha detayl bir biçimde yeniden gözden geçirece iz. Öncelikle ifle bilgisayar n devaml el alt nda bulunan, o yüzden de göze batan parçalar ndan bafllayal m. Bunlar ço unlukla bir monitör, klavye, fare ve büyük bir metal kutu olan bilgisayar n kendisinden ibarettir. Tabii buna ek olarak joystick, yaz c, taray c gibi ek donan ma da rastlamak mümkündür. Ancak tüm bu parçalar n kalbi o büyük demir kutudur ve di erleri sadece o demir kutunun içinde olup bitenleri takip etmenize yard mc olan araçlard r. Ancak tabii ki bilgisayar kasas n n içi de pek çok farkl elektronik parçayla doludur ve siz kasay açmad kça bu parçalarla yüzyüze gelmezsiniz, bu yüzden de ar za yapana dek orada olduklar n unutmak çok kolayd r. Ancak bilgisayar hakk nda birfleyler ö renmek istiyorsan z, o zaman donan m konusunu ihmal etmemeniz gereklidir.! < D KKAT> Bilgisayar n z n kasas n açmaya giriflmeden önce sizi bir konuda uyarmam z gerekiyor. E er sahip oldu unuz sistemi bir firmadan sat n alm flsan z ve garanti süresi henüz dolmam flsa, o zaman kasaya dokunmaman z tavsiye ederiz. Çünkü kasay açmaya kalkt n zdaki üzerindeki mühürler bozulacak, bu da garantinizin geçersiz olmas na sebep olacakt r. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 221

4 <<< TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI KASA NED R? Tüm elektronik bilgisayar parçalar n bir arada tutan büyük metal kutuya "kasa" (Case) ad verilir. Ancak bir bilgisayar kasas san ld ndan daha önemli bir unsurdur, çünkü sadece parçalar bir arada tutmakla kalmaz. Ayn zamanda içinde bulunan özel güç kayna sayesinde tüm parçalara gerekli olan elektri i flehir cereyan ndan al r ve onlar n kullanabilece i bir voltaj seviyesine düflürür. Her ne kadar bilgisayar kasas na 220 volt elektrik girse de, içerideki parçalar ço- unlukla 2 ila 12 volt aras ndaki seviyelerde elektrik kullan rlar. Bu yüzden kaliteli bir kasa edinmek önemlidir, çünkü içindeki güç kayna n n kalitesi de eflde erde olacakt r ve bu da parçalar - n z yanmaktan koruyan en temel unsurdur. Bunun d fl nda iyi bir kasan n tasar m içinde rahatça çal flabilmenize imkan verecek yap da olmal d r. Ayr ca kasan n iç tasar m n n ferah ve iyi düzenlenmifl olmas, içerideki hava dolafl m n ve dolay s ile parçalar n so utulmas n da etkileyen bir unsurdur. Ancak tabii ki her kasa modeli bu türden iyi bir tasar ma sahip olmayabilir. Mesela masaüstüne konmak üzere tasarlanm fl ince kasalar n (Slim Case) tasar mlar az yer kaplayacak flekilde yap l r. Ancak bunlar n içleri do al olarak çok s k fl kt r ve yeni bir parça eklemek genellikle imkans zd r. çok say da devre ve devre yolu bulunan bir plakaya benzer. Ancak bilgisayar n içindeyken üzerinde çok say da ek parçan n tak l oldu u görülecektir. Bir anakart di er tüm bilgisayar parçalar n bir arada tutmak ve birlikte çal flmalar n sa lamak için tasarlan r. Anakart n tasar m ve üretiminde kullan lan parçalar onun kapasitesini belirleyen temel unsurlard r. Bugün piyasada farkl firmalar n ürünü olan pek çok anakart mevcuttur. Bu anakartlar farkl ifllemcileri destekleyebilecek kapasitede olduklar ndan al flveriflte çok dikkatli olunmal d r. Mesela AMD ve Intel ifllemciler farkl anakartlar kullan rlar. Ancak ifl bununla da kalmaz, ayn firman n farkl seri ve kapasitedeki ifllemcileri için de de iflik modellerdeki anakartlar aras ndan seçim yapmak gerekecektir. I < INFO> Genelde ev ve küçük ofis kullan m için iki tür kasa bulunur, bunlar "kule" (Tower) ve "masaüstü" (Slim) olarak bilinirler. Ancak sunucular ve di er büyük uygulamalar için kullan lan çok daha büyük kasa modelleri de mevcuttur. ANAKARTLAR Bir bilgisayar kasas n açt n zda gözünüze çarpan ilk parça anakart olacakt r. Bu parça oldukça büyüktür ve kasan n bir genifl kenar n tamamen kaplar. Anakart ç plak haliyle üzerinde I < INFO> E er son zamanlarda bilgisayar n z n kasas ndan gelen seslerde rahats z edici bir art fl olduysa, bunun sebebi güç kayna ya da ifllemci üzerinde bulunan so utucu pervanelerden biri olabilir. Bunlar zaman içinde afl nma ve kirlenme sebebiyle gürültü yapmaya bafllayabilmektedirler. 222 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

5 B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI TEMEL B LG LER Bir anakart üzerinde çok say da farkl tipte ba lant slotu bulunur, bunlar farkl parçalar n anakart üzerine ba land noktalard r. Kart üzerine yerlefltirilmifl ISA ve PCI türü slotlar ses kart, modem, ekran kart gibi pek çok ek parçan n ba lanmas na arac olurlar. Ancak flunu da belirtelim ki ISA standard bilgisayar parçalar art k hemen hiç üretilmedi inden, ço u modern anakart üzerinde bu tür slotlara yer verilmez. Bugün için kullan lan en temel standard PCI olup, bir anakart üzerinde PCI veriyolu kullanan parçalar takabilece iniz pek çok slot bulunur. Bunlar n d fl nda bir de AGP slotu vard r ki, bu slot yeni nesil grafik kartlar n n tak labilmesi için tasarlanm fl olup, anakartlar üzerinde bundan genellikle sadece bir tane bulunur. Burada bahsedilen slotlar anakart üzerinde paralel olarak s ralan rlar ve birbirlerine yak n olarak yerlefltirilirler. Ancak bir anakart üzerinde bunlardan baflka ba lant noktalar da mevcuttur. Bunlardan bir tanesi RAM slotudur, bu slotlardan bir anakart üzerinde genellikle 3 ya da 4 tane bulunur. RAM slotlar adlar ndan da anlafl labilece i gibi, bilgisayar n çal flma esnas nda kulland geçici haf za olan RAM birimlerini takmaya yarar. Ancak burada da dikkatli olunmas gereklidir, çünkü piyasada farkl RAM türleri vard r ve herbiri kendine özel slotlar kullan r. Anakart üzerinde bulunan bir di er slot ise görünüm olarak di erlerinden çok daha küçük olan IDE slotlar d r. Bir anakart üzerinde en az 2 adet IDE slotu vard r. Bunlar n amac ara ba lant kablolar yard m yla sabit disk ve CD-ROM sürücü gibi ayg tlar n anakarta ba lanabilmesini sa lamakt r. Disket sürücü ba lamak için ayr ca bir ba lant slotu kullan l r. Bir anakart üzerinde bulunan en önemli ba lant noktas ise ifllemci için tasarlanm fl oland r. Ev ve iflyerlerinde kullan lan PC ler için tasarlanan anakartlar genellikle tek ifllemci kulland klar ndan, bir adet ifllemci ba lant noktas na sahiptirler. Ancak sunucular gibi daha yo un alanlarda hizmet verecek yüksek kapasiteli bilgisayarlar iki ya da daha fazla ifllemci kullan rlar, haliyle bunlarda kullan lan anakartlarda birden fazla ifllemci ba lant s bulunur. I < INFO> USB ba lant teknolojisi sayesinde bir bilgisayara fazladan pek çok yüksek kapasiteli ayg t ba layabilmek mümkün hale gelmifltir. USB ba lant lar anakart üzerinde bulunur, ancak kasan n d fl na bakacak flekilde tasarlan rlar. Anakart modeline göre iki ya da daha fazla USB ba lant s bulunabilmektedir. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 223

6 <<< TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI Bir anakart n farkl ifllemci modellerini çal flt - rabilecek flekilde tasarland n daha önce de söylemifltik. Ancak ba lant noktas flekli aç s ndan ele al rsak, iki temel ifllemci tasar m oldu unu görürüz, bunlar slot ve socket modelleridir. Slot türü ifllemcilerin anakart üzerinde ba land klar nokta daha ziyade PCI ya da ISA slotlar na benzer bir yap - dad r, ancak bunlarla kar flt r lmamas için anakart üzerine di- erlerine dik olacak biçimde yerlefltirilir. Slot türü ifllemcilere Intel yap - m Pentium 2 ve ilk nesil Pentium 3 ifllemcileri gösterebiliriz. Di er tür ifllemci ba lant noktas na ise soket ad verilir. Soket türü ba lant lar üzeri deliklerle kapl kare biçimindeki görünüfllerinden teflhis edilebilirler. Asl nda PC ler için tasarlanan ifllemciler eskiden beri soket tarz nda olagelmifllerdir, ancak sonradan üreticiler slot biçiminde ifllemcilere yönelmifllerdir. Ne var ki bu durum çok uzun sürmemifl, üreticiler k sa bir süre sonra tekrar soket modeline dönmüfllerdir. Bu al flverifl esnas nda biraz kafa kar flt rabilir, çünkü ayn ifllemci serisinin hem slot, hem de soket modellerine rastlayabilirsiniz. Bir anakart üzerindeki di er önemli parçalardan biri de "Chipset" tabir edilen özel bir ifllemci grubudur. Bu ifllemciler anakart tasar m n n bir parças d rlar ve onun tüm ifllevlerini yerine getirebilmesi için gereken ifllem gücünü sa larlar. Bu ifllemci gruplar ço unlukla anakart üreten firmalar taraf ndan tasarlanmazlar, çünkü oldukça karmafl k bir teknoloji gerektirir. Bu yüzden ifllemci gruplar n üreten pek az say da firma vard r ve hemen her anakart üreticisi bunlardan birini seçip ürünlerinde kullan r. fllemci grubu üreten firmalar n en ünlülerinden ikisi Intel ve Via olarak bilinir. Anakart n ve haliyle tüm bilgisayar n çal flmas nda büyük rol oynayan bir di er parça ise BIOS çipidir. Bu çip asl nda anakart üzerinde bulunan özel bir pil yard - m yla gerekli verileri depolayan bir haf za modülüdür. Bu modül içinde depolanan bilgiler bilgisayar n her aç ld nda okunur ve böylece sistemin çal flmas ile ilgili olarak önceden yap lm fl ayarlar kullan labilir. I < INFO> Bir anakart üzerinde bulunan BIOS çipi kaydedilen verileri saklayabilmek için devaml elektri e ihtiyaç duyar. Bu elektrik ifllemciye anakart üzerinde bulunan özel bir pil taraf ndan sa lan r. Bu piller genellikle 2-3 y l de ifltirilmeden çal flabilirler. 224 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

7 ANT -V RÜS YAZILIMLARI WINDOWS ANT -V RÜS YAZILIMLARI Bilgisayar n z sald r lara karfl koruman z flartt r. Bu dergide virüsler ve bilgisayar n za yapabilecekleri konusuna daha önce de defalarca de indik. Ancak bilgisayar dünyas ndaki geliflmeler çeflitli faydal yenilikleri getirmekle kalm yor, ayn zamanda insanlar n bafl na bela olabilecek yeni kaynaklar da yarat yor. Tabii bilgisayar virüsleri söz konusu oldu unda bu geliflmeler donan mdan ziyade yaz l msal oluyor. Virüs yarat c lar güvenlik yaz l mlar n aflmak için yeni yöntemler gelifltiriyor ve yaz l m firmalar da bunlara karfl yeni önlemler al yorlar. Ancak fluras tart fl lmayacak bir gerçektir ki, günümüzde virüslerin bilgisayar kullan c - lar n n bafl na bu denli büyük bir dert olmalar ndaki en büyük etken ço u zaman kullan c lar n konuya yeterince önem vermemesidir. Bugün ortamda dolaflan ço u bilgisayar virüsü gerçek gücünü kullan c lar n ilgisizlik ve bilgisizli inden almaktad r. Nedense insanlar n aç k bir tehdidi bafllar na bir bela aç lmad kça ciddiye almamak gibi huylar vard r. Ço u bilgisayar kullan c s çevresinden virüslerle ilgili pek çok korku hikayesi duyar, üstelik bazen bunlar n bir k sm asl nda biraz da abart lm fl öykülerdir. Ancak buna ra men neredeyse hemen her kullan c virüsler hakk nda ne en küçük bir bilgi edinmeye, ne de onlardan korunmak için en küçük bir önlem almaya çal flmaz. Ço u zaman birazc k dikkat göstermekle savuflturulabilecek tehlikeler, tamamen vurdumduymazl ktan dolay çok büyük hasarlara yol açabilmektedir. Modern virüsler Internet kullan m n n yayg nlaflmas yla eskisinden çok daha genifl kitlelere ulaflma imkan bulabilmektedir. Üstelik ço u virüs art k EXE ya da COM ekli basit çal flt r labilir programlar olarak ortaya ç kmamaktad r. Aksine bunlar n büyük bir k sm otomatik olarak çal flan ve kendilerini geri planda gizlemeyi baflaran yaz l mlard r. Mesela Microsoft Excel ve Word uygulamalar için haz rlanm fl binlerce virüs vard r. Makro virüsü olarak bilinen bu virüsler, bir doküman içindeki makrolara bulafl r ve ancak doküman çal flt - r ld nda harekete geçerler, üstelik oldukça büyük hasar verebilirler. "Worm" tabir edilen baflka bir tür tehlikeli yaz l m ise ço u zaman kendini e-posta ile farkl kullan c lara da t r ve kullan c taraf ndan gelen mesaj aç ld nda harekete geçer. Bu gibi virüsleri "dosyaad.doc.exe" gibi çift soyadl olmalar ndan tan yabilirsiniz. I < INFO> Virüsler üzerine daha genifl bilgilenmek isteyenler flu web adreslerini ziyaret edebilirler: HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS 145

8 <<< WINDOWS ANT -V RÜS YAZILIMLARI EN Y ÖNLEM Bilgisayar virüslerine karfl en iyi korunma yöntemi her zaman için anti-virüs yaz l mlar kullanmakt r. Bu yaz l mlar temelde bilgisayar n za göz bulaflmas sonucu tüm de erli bilgilerinizin yokolmas ya d daha fenas kötü niyetli insanlar n bilgisayarlar na aktar lmas ndan çok daha iyidir. Ço u kullan c anti-virüs programlar n n ücretsiz olmad klar ndan yak nmakta ve bunu bir bahane olarak kullanmaktad rlar. Gerçekten de anti-virüs yaz l mlar gelifltirilmesi zaman ve emek isteyen programlar olduklar ndan ücretsiz olmad klar do rudur. Ne var ki ço u yaz l m firmas anti-virüs programlar n n kiflisel kullan c lara yönelik ücretsiz sürümlerini de sunmaktad rlar. Bunlar büyük flirketlerin kulland kadar detayl seçeneklere sahip olmayabilirler, ancak virüs veri taban aç s ndan bir eksiklikleri yoktur ve amatör kullan c lar n ihtiyaçlar n fazlas yla karfl layabilmektedirler. kulak olan ve flüpheli veri ya da ifllemleri kendi bilgi bankalar ndaki bilinen virüs profilleriyle karfl laflt r p tan mlayan programlard r. Anti-virüs yaz l mlar öncelikle virüs bulaflmas n önlemeye yönelik haz rlan rlar, ancak bunun yan nda virüslü dosyalar tesbit edip ar nd rabilme yetene ine de sahiptirler. Tabii ki bilinen binlerce virüs ve benzeri zararl program n kimlik bilgisini tafl mak, üstelik gerekti inde flüpheli verileri inceliyerek bunlarda bulaflma olup olmad n ortaya ç karmak kolay bir ifllem de ildir. Anti-virüs yaz l mlar bunu yapabilmek için hat r say l r miktarda ifllemci ve haf za gücüne ihtiyaç duyarlar. Bu da hem bilgisayarda anti-virüs program - n n harekete geçti i anda belirgin bir yavafllamaya, hem de tehlikeli durumlarda çal flan programlar n kesintiye u ramas na sebep olur. Ayr ca en az ndan ayda bir defa Internet üzerinden anti-virüs yaz l m n üreten firman n web sitesine ba lanarak tesbit edilmifl yeni virüslerin kimlik bilgilerini içeren dosyalar indirmek, böylece yaz l m güncel tutmak lüzumludur. Ancak tüm bunlar olas bir virüs * < PUCU> Sadece iyi bir anti-virüs program edinmek yeterli de ildir. Ayn zamanda bu program n veri taban n en az ndan ayda bir güncelleyerek yeni virüslere karfl da etkili olmas n sa lamak gerekir. yi anti-virüs yaz l mlar bu güncellemeyi otomatik olarak Internet üzerinden yapabilmektedirler. 146 HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS

9 ANT -V RÜS YAZILIMLARI WINDOWS fiimdi piyasada bulunan anti-virüs yaz l mlar na ve onlar n özelliklerine k saca bir göz atal m: AVG AVG program piyasadakilerin içinde en yetenekli olanlardan biridir. Bu yaz - l m disketten e-posta mesajlar na dek pek çok farkl kaynaktan gelebilen virüsleri tesbit etmekte oldukça baflar l - d r. Herhangi bir e-posta program çal flt r ld nda AVG al nan mesajlar rahatl kla gözden geçirebilmektedir. Ayr ca virüs bulaflm fl dosyalar temizlemek ya da en az ndan karantinaya alabilmek imkan sunan AVG, e er istenirse kendini otomatik olarak Internet üzerinden güncelleyebilmektedir. Bu program n geliflmifl versiyonu ücretsiz de ildir, ancak amatör kullan c lar için haz rlanm fl olan ve ücretsiz sunulan daha basit bir sürümü de mevcuttur. NORTON ANTIVIRUS Norton Antivirüs yaz l m n benzerlerinden ay - ran en büyük özellik, virüsleri tesbit etmek için sadece onlar n kimlik bilgilerini incelemekle yetinmemesidir. Norton bilinen virüsleri aramak için veri taban ndaki bilgileri kullanman n yan s ra, henüz kimli i deflifre edilmemifl olas yeni virüsleri tesbit edebilmek için "Heuristics" ad verilen bir yöntemden de faydalan r. Bu yöntemde flüphelenilen bir program "sanal" olarak çal flt r larak flüpheli davran p davranmad gözlenir. Ço u anti-virüs yaz l m gibi arka planda devaml çal flabilen Norton, özellikle virüs bulaflm fl Excel dosyalar n onarabilmekte oldukça yeteneklidir. Ancak "Heuristics" yönteminin asl nda zarars z olan "EXE" ve "COM" dosyalar n tararken s k s k yan l p yanl fl alarm verebildi i de bilinen bir gerçektir. Otomatik güncelleme yetene i de olan bu yaz l m yaklafl k 40 USD karfl l nda adresinden edinebilirsiniz. PC-CILLIN PC-CILLIN oldukça geliflmifl ancak kullan lmas kolay bir arabirime sahip anti-virüs yaz l m d r. Di er anti-virüs yaz l mlar gibi veri taban kullanarak virüs arayan program n kendini otomatik güncelleme yetene i de mevcuttur. Bu program n virüs araman n d fl nda sundu u bir baflka hizmet ise belirli isimdeki ya da içeri e sahip olan web adreslerine eriflimi k s tlayabilmesidir. Bir flifre yard m yla çal flt r lmas denetlendi inden, flifreyi koyan kullan c d fl ndakiler taraf ndan devreden ç kar lamaz. Bu program da adresinden yaklafl k 30 USD karfl l nda edinebilirsiniz. * < PUCU> Virüslere karfl alabilece iniz en iyi önlemlerden biri de, e-posta ile gelen her mesaj do rudan açmamakt r. Mesaj ile gelen eki ille de açman z gerekiyorsa, bunu önce sabit diske kopyalay p, anti-virüs program ile taratman z gerekir. HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS 147

10 <<< WINDOWS ANT -V RÜS YAZILIMLARI PANDA ANTIVIRUS Hemen her türden virüsü aray p bulabilen Panda, ayn zamanda çeflitli veri s k flt rma programlar ile s k flt r lm fl olan dosyalar da tarayabilme yetene ine sahiptir. Panda sadece çal flt r lmakta olan programlar ve eriflilen veri dosyalar n incelemekle kalmaz, ayn zamanda e-posta ve browser bazl Internet eriflimlerini de devaml gözalt nda tutar, böylece olas Java ve Applet-X uygulamalar n n güvenli ini de kontrol eder. Browser uygulamalar nda çeflitli ifllemler için kullan lan bu iki kodlama yönteminin pek çok güvenlik aç oldu- u bilinen bir gerçektir. Bunun haricinde istendi- inde çeflitli web adreslerine eriflimi de tamamen engelleyebilen Panda, yap lan ifllemler hakk nda sesli uyar lar da verebilmektedir. Normalde yaklafl k 60 USD civar nda fiyatla sat lan bu uygulaman n bütçenizi aflt n düflünüyorsan z, o zaman daha basit bir versiyonu olan Panda Active Scan program n da ayn adresten edinebilmeniz mümkündür. INNOCULATEIT Antivirus.cai.com Bu yaz l m a rl kl olarak ev kullan c lar n n sistemlerinin güvenli ine sa lamaya yönelik olarak gelifltirilmifltir. Çal fl rken benzer yaz l mlardan çok daha az ifllemci ve haf za gücüne ihtiyaç duymas da en belirgin özelliklerinden biridir. Ancak maalesef pek çok konuda pek yeterli olmayan bir yap ya sahiptir. Mesela tarama esnas nda flüpheli görülen dosyalar izole etmek ya da temizlemek yerine, sadece "fiüpheli" olarak iflaretlemekle yetinmesi kesinlikle büyük bir tasar m hatas - d r. Art k ücretsiz versiyonu da piyasada olmayan bu yaz l - m tercih etmeniz pek tavsiye edilmez. ANTIVIR 9X PERSONAL EDITION Antivir 9x öncelikle ev bilgisayar n virüs tehdidine karfl korumak isteyen Windows kullan c lar için haz rlanm fl bir programd r. Bu program n Professional sürümü kullan c ya çok daha fazla seçenek sunmas na karfl l k, Personal Edition n en önemli özelli i hem daha az sistem kayna kullanmas, hem de ücretsiz olmas d r. Oldukça güvenilir bir yaz l m olarak tan nan bu program pek çok kullan c taraf ndan tercih edilmektedir. * < PUCU> Hiçbir yaz l m kusursuz de ildir, özellikle iflletim sistemleri gibi karmafl k programlarda pek çok hata ya da zay f nokta bulunabilmektedir. Bu yüzden s k s k adresine u rayarak yeni ç kan güvenlik yamalar n indirmeniz, sisteminizin güvenli ini koruman z kolaylaflt racakt r. 148 HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS

11 D SK BOYUTUNUN SAPTANMASI PROJELER D SK BOYUTUNUN SAPTANMASI Sabit diskinizdeki bofl alan miktar n takip etmeniz önemlidir. Bazen yeni bir program kurmaya ya da Windows alt nda bir program çal flt rmaya kalkt - n zda, ekranda sabit diskinizde yeterince yer kalmad n bildiren bir hata mesaj yla karfl laflabilirsiniz. Her ne kadar kurulmak için büyük miktarda alana ihtiyaç duyan yaz l mlar kurulum ifllemine bafllamadan önce sabit diskinizdeki bofl alan kontrol ediyorlarsa da, bunu her program yapmayabilir. Tam kurulumun ortas nda sabit diskinizde bofl yer kalmad için ifllemin iptal edilmesi flüphesiz oldukça can s k c bir durumdur. Üstelik genellikle kurulumu ask ya almak ve sabit diskte yer açmak için flans n z olmayaca ndan, herfleyi yeniden yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bunu önlemek için devaml olarak sabit diskinizdeki bofl alan miktar n kontrol etmeniz gerekir. Ad m 2: E er bilgisayar n zda birden fazla sabit disk mevcutsa, o zaman burada onlar n tümünü görebilirsiniz. stedi iniz sabit diski seçin ve sonra da "Dosya" seçene i menüsünden "Özellikler" fl kk na t klay n. Ayn etkiyi sabit disk simgesine sa tuflla t klay p aç lan menüden "Özellikler" fl kk n seçerek te elde edebilirsiniz. Ad m 3: "Özellikler" diyalog penceresi aç ld nda "Genel" bafll kl k s m alt nda sabit diskinizle ilgili pek çok bilginin yer ald n göreceksiniz. Burada hem say sal verilerle, hem de grafik olarak sabit diskiniz üzerindeki kullan lan ve bofl durumdaki alan n tam miktar n görebilirsiniz. Bilgiler hem bayt, hem de megabayt baz nda verilmektedir. Ad m 1: Öncelikle Windows masaüstünde bulunan "Bilgisayar m" simgesine çift t klayarak ilgili pencereyi aç n. Bu pencere içinde bilgisayar n za tak l olan tüm veri depolama ayg tlar n görebilirsiniz. Ad m 4: Burada bulunan "Diski Temizle" tufluna t klayarak ilgili diyalog penceresini açabilirsiniz. Bu diyalog penceresi içinde sabit disk üzerinde bulunan geçici bilgileri içeren özel klasörlerin bir listesi mevcuttur. Bunlar uzun müddet temizlenmediklerinde içlerinde biriken geçici veriler bir hayli yer kaplayabilir. Buradan bu klasörlerin ne kadar yer kaplad n görebilir, temizleme ifllemi sayesinde o denli yer kazanabilirsiniz. HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 137

12 <<< PROJELER D SK BOYUTUNUN SAPTANMASI sunar. Bu k s ma girdi inizde öncelikle "Hata Denetimi" ve "Birlefltirme" tufllar dikkatinizi çekecektir. Bunlardan "Hata Denetimi" tuflu sabit diskinizi hatalara karfl denetler. Ço u zaman bilgisayar n "Bafllat" tuflu menüsünden kapat lmamas yüzünden ortaya ç kan hatalar sabit disk alan n n do ru okunamamas na sebep olabilmektedir. Ayr - ca çeflitli sebeplerle disk üzerinde biriken at k dosya parçalar gereksiz yer iflgal edebilir. Ad m 7: Burada bulunan "Disk Birlefltirme" adl ikinci tufl ise sabit disikinizde rastgele da lm fl durumda bulunan verileri düzenlemenize imkan tan r. Bu ifllem disk üzerinde bir hayli yer kazanman za imkan tan yabilir. Ancak unutmay n ki özellikle yüksek kapasiteli sabit disklerde bu çok uzun zaman alabilen bir ifllemdir. Ad m 5: Aç lan "Disk Temizleme" adl diyalog penceresi içindeki ikinci k s m olan "Di er Seçenekler", size daha fazla yer kazanma imkan sa layabilir. Bu bölümden kullanmad n z Windows bileflenlerini ya da di er türlerden çeflitli programlar kald rarak sabit diskinizde yer açabilirsiniz. Ayr ca diskinizi FAT32 format na çevirerek verilerin daha az yer kaplamalar n sa layabilirsiniz. Ad m 6: Sabit diskinizin "Seçenekler" diyalog penceresinde bulunan "Araçlar" k sm ise size farkl araçlar 138 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

13 INTERNET TE B LG SAYAR DONANIMLARI INTERNET INTERNET TE B LG SAYAR DONANIMLARI Bu bölümde çeflitli PC ve donan m üreticilerinin adreslerine yer veriyoruz. Soundblaster ses kartlar yla PC lerde yaflanan multimedya devriminin liderli ini yapm fl olan Creative firmas, bugün de bilgisayar pazar n n en önde gelen donan m üreticilerinden biridir. Bu firman n ürünleri ile ilgili genifl bilgiyi bu sitenin sayfalar nda bulabilirsiniz. Tayvan kökenli ADI firmas özellikle son y llarda üretti i kaliteli ve oldukça da hesapl bilgisayar monitörleri ile PC donan m pazar nda önemli bir pay edinmifl durumdad r. Bu firman n web sitesinde hem ürünleri, hem de bilgisayar dünyas ndan çeflitli haberleri bulabilirsiniz. Bilgisayar denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Intel, y llard r PC ifllemcileri pazar na adeta hükmetmektedir. Ancak ifllemci d fl nda da genifl bir ürün yelpazesine sahip olan firma hakk nda daha detayl bilgi edinmek isterseniz, o zaman bu web sitesini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Baflta masaüstü ve tafl nabilir PC ler olmak üzere pek çok kaliteli ürünler sunan Dell, tüm dünyada ifl yapmakta olan uluslarars bir firmad r. Firman n ürünleri, servis a ve benzeri bilgilere ulaflabilmek için oldukça genifl kapsaml haz rlanm fl olan web sitesini ziyaret etmeniz yeterlidir. Elektronik dünyas n n devlerinden biri olan Sony uzun y llard r bilgisayar alan nda da kullan c lara çeflitli ürünler sunmaktad r. Yeni nesil LCD monitörlerden oyun konsollar na dek çok genifl bir ürün yelpazesi olan firman n web sitesinin oldukça ilginizi çekece ine flüphemiz yok. Ülkemizde daha çok bilgisayarlar ve yaz c lar ile tan nan Hawlet Packard firmas, asl nda kullan c lara CD-R yaz c - lardan network sunucular na dek oldukça çok say da ürün sunmaktad r. Tüm dünyada faaliyet gösteren firman n ürünleriyle ilgili yeni haberleri web sitelerinden ö renebilirsiniz. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 269

14 <<< INTERNET INTERNET TE B LG SAYAR DONANIMLARI Bilgisayar sistemleri ve network çözümleri konusunda;projelendirme, teknik destek ve dan flmanl k hizmetleri veren S O S NET, yeni ba lant teknolojisi ADSL konusunda da bilgilendirme ve uygulama çal flmalar bulunuyor. Bilgisayar bak m ve onar m hizmetleri veren Bilgisayar Hastanesi kuruluflunun ve verdi i hizmetlerin tan t m n içeren bu siteden online olarak ar zay bildirip, ar zal ürünün durumunu da takip edebiliyorsunuz. 2. el ürün sat fl da mevcut. Apple n ürünleri ile ilgili bilgiler yer alan ve online al flverifl hizmetleri de sunan sitenin tasar m orijinal Apple n web sitesi ile ayn. Ayr ca site üzerinde içinde bulundu umuz günlerde i-can adl bir film yar flmas da yer al yor. Bu sitede, oem parça fiyatlar n inceleyebilir, kendi konfigürasyonunuzu kendiniz yapabilirsiniz. Ayr ca IBM bilgisayarlar ve her marka çevre birimi de site üzerinden sat l yor. Günün f rsatlar ndan yararlan p ürünleri ucuza almak da mümkün. Türkiye de yirmiden fazla markan n da- t mc l n üstlenmifl olan Koyuncu firmas n n web sitesinden bu firmalar ile ilgili bilgilere ve ana sayfa üzerinden de en son donan m teknolojileri hakk nda bilgilere ulaflmak ve e-ticaret mümkün oluyor. En büyük oem ürün da t c lar ndan biri olan Empa, yeni hizmete sundu u H zl Sistem ile bayilerinden istedi iniz ürünü taksitle alabilmenize olanak tan yor. çerik olarak da baflar l olan sitenin FTP bölümünden en son donan m sürücüleri çekilebiliyor. Uzun bir zaman sadece bayilere dönük sat fl hizmeti verdikten sonra art k son kullan c lara da hitap eden Arena web sayfas üzerinden verilen her tür bilgisayar donan m n size en yak n bayi arac l - ile evinize kadar da teslim edebiliyor. Di er büyük ürün da t c lar ndan biri olan Tellio lu da web sayfas üzerinden bu ürünlerinin tan t m n ve sat fl n yap yor. Firman n ayr ca bayilerini tek bir çat alt nda toplamak için site üzerinde bir Ticari nternet fiubesi de var. Türkiye nin en büyük biliflim tedarik merkezi olma slogan ile yola ç kan ndex in web sitesi de çeflitlilik aç s ndan en zenginlerden biri. Firma e yak n ürün çeflidini, 84 ildeki genifl bayi yelpazesi ile müflterilerine ulaflt rabiliyor. 270 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

15 FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (6) INTERNET FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (6) Bu bölümde Frontpage ile çal flman n baz önemli noktalar n anlat yoruz. MS Frontpage ile bir web sayfas haz rlamak oturup HTML kodu yazmaktan daha kolay gibi görünebilir. Ancak bir web sayfas haz rlamak sadece programlama yapmaktan ibaret de ildir. Daha önce de s k s k belirtti imiz gibi, bir sayfan n tasar m na gösterilecek özen ziyaretçi say n z n artmas na sebep olacakt r. flte bu bölümde ziyaretçilerinizin sayfan za u rad klar nda s k nt çekmelerini önlemenize yarayacak baz önemli hususlar üzerinde duraca z. MET N B Ç MLER Ço u web sayfas tasar mc s n n en s k düfltü ü hatalardan biri de bir web sayfas n renkli ve bol resimli yapman n yeterli olaca n düflünmektir. Bu çizgide düflünen bir tasar mc genellikle web sayfas ndaki metinleri oluflturan fontlar gibi önemsiz görünen bir konuya pek kafa yormayacakt r. Ancak bu asl nda büyük bir hatad r, çünkü özensiz seçilmifl karakter fontlar bir sayfadaki metinleri okunmaz k labilir. Bu da ço u ziyaretçinin daha siteye u rar u ramaz olumsuz bir tepki vermesine sebep olabilir. Gerçekten de özensizce haz rlanm fl bir metni okumaya çal flmak kadar can s kan pek az husus vard r. Bu yüzden web sitenizde kullanaca n z metinlerin fontlar na büyük özen göstermeniz gereklidir, çünkü bu tüm sayfan n görünümünü etkileyen bir unsurdur. Genel metin parçalar n bafll klar alt nda toplamak, ba lant lar için farkl fontlar kullanarak onlar vurgulamak ve sayfadaki tüm metinleri okunabilir fontlar kullanarak görüntülemek çok önemlidir. Özellikle metin bafll klar aranan bilginin bulunmas aç s ndan dikkat edilmesi gereken unsurlard r. Bunlar ayarlayabilmek için Formatting seçene i menüsündeki Style listesine t klay n. Buradan metin biçimini Normal iken Heading olarak de ifltirdi inizde, seçili durumdaki metin parças bafll k haline getirilecektir. Burada alt farkl bafll k boyutundan birini seçebilece inizi de hat rlatal m. I < INFO> Bilgisayar n za Frontpage kurarken pek çok kurulum seçene i ile karfl laflacaks n z. Bu seçeneklerin hepsi her tür kullan c ya hitap etmezler, o yüzden iflinize yaramayaca n düflündü ünüz seçenekleri kurmayarak sabit disk üzerinde yerden tasarruf edebilirsiniz. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 271

16 <<< INTERNET FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (6) rebilirsiniz. Veri taban oluflturmak için kullanaca n z araçlar "Database Results Wizard" size sunacakt r. Seçili web sayfas içine bir form yerlefltirmek için araç çubu undaki Insert seçene i menüsünden Form fl kk na t klaman z yeterlidir. Form üzerine Submit (Gönder) ve Reset (S f rla) tufllar otomatik olarak yerlefltirilirler. Size kalan ise form s n rlar içindeki bölgeyi bölümlere ay rmak ve istenen sorular buralara yerlefltirmektir. Yine Insert seçene i menüsünden formun içindeki bölümlerin farkl özellikler kazanmas n sa layabilirsiniz. UYUMLULUK Piyasada pek çok farkl browser uygulamas mevcuttur. Bunlar temelde HTML dilini okumak için haz rlanm fl olsalar da, aralar nda tam bir uyumluluk bulunmamaktad r. Bu yüzden haz rlanan bir sayfa farkl browserlarla görüntülenmeye çal fl l rken önceden kestirilemeyen hatalarla karfl lafl labilir. Microsoft tasar m esnas nda FrontPage uygulamas içine bu tür sorunlar en aza indirecek bir "uyumluluk sa lama" seçene i de yerlefltirmifltir. Araç çubu undaki Tools menüsü içindeki Page Options fl kk na t klad n zda aç lan diyalog penceresinden, sayfalar n z n hangi browser yaz - l mlar ve bunlar n hangi sürümleri ile uyumluluk göstermesini istedi inizi belirleyebilirsiniz. * < PUCU> Formlarla çal fl rken sat r aralar nda az bir boflluk b rakmak isterseniz, sadece EN- TER yerine, SHIFT + ENTER tufl kombinasyonunu kullanabilirsiniz. Z YARETÇ B LG S Sitenizi ziyaret eden kullan c larla bir iletiflim sa layabilmek pek çok aç dan önemli olabilir. Sayfalar n z n genel görünümü ya da içeri i hakk nda insanlar n görüfllerini almak ve siteyi güncellerken bu görüfllerden faydalanmak flüphesiz daha iyiye yönelmenize yard mc olacakt r. Bunun d fl nda daha pek çok sebepten dolay sitenize u rayanlarla iletiflim kurmak için bir yol bulman z gerekebilir. Bunun en iyi yolu sitenizin bir sayfas - na amac n za uygun olarak haz rlad n z bir bilgi formunu yerlefltirmektir. Bu tür formlar n HTML ile nas l kodlanaca n görmüfltük, ancak bunlar Frontpage ile haz rlamak çok daha kolayd r. Bunlardan gelen bilgileri ise bir veritaban na kaydedebilir, ya da belirli bir e-posta adresine yönlendi- 272 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

17 INTERNET TE TARTIfiMA GRUPLARI INTERNET INTERNET TE TARTIfiMA GRUPLARI Internet in en iyi yanlar ndan biri de oldukça demokratik bir ortam olmas d r. Eski ça larda nüfusun daha seyrek oldu u zamanlarda, insanlar daha rahat görüflebiliyor, fikir al flveriflinde bulunabiliyorlard. Özellikle antik Roma ve Yunan flehirlerinde halk n meydanlarda toplanarak belirli konular üzerine rahatça konuflabilmesi, bu flekilde herkesin fikrini beyan edebilmesi çok yayg n bir gelenek halini alm flt. Zaten Türkçe dahil pek çok dildeki "forum" kelimesi de buradan gelmektedir. "Forum" asli kelime anlam itibariyle bu toplant lar n yap ld alanlara verilen isimdir. Günümüzde ise teknolojinin geliflmesine ra men insanlar aras ndaki iletiflimin gittikçe kopmakta oldu u görülmektedir. Bunun sebebi öncelikle herkesin refah seviyesi televizyon gibi modern iletiflim araçlar n n sundu u imkanlardan faydalanacak seviyede de ildir. Televizyon ya da radyodan fikir beyan edebilmek için "seçkin" bir kiflilik olmak gereklidir. Ayr ca bu yay nlar her zaman için yay nc lar taraf ndan istenen biçimde etkilenebilir. Telefon ve benzeri araçlar ise çok yayg n olmalar na ra men flah slar aras nda k s tl bir iletiflim kurmaya yararlar. Bu da gittikçe artan nüfusun tüm imkanlara ra men bir araya gelip fikir beyan nda bulunabilmesine engel olur. Her ne kadar belirli bir teknolojik alt yap ve donan m gerektirse de, Internet bu konuda bugüne dek gelifltirilmifl olanlardan çok daha fazla imkan tan yan bir iletiflim arac d r. Bir bilgisayara eriflimi olan hemen herkes Internet üzerinde bu ifl için gelifltirilmifl forumlarda, çeflitli konular hakk nda fikir beyan edebilir ve baflkalar ndan yeni fikirler alabilir. Peki forumlar ve sohbet odalar aras ndaki fark nedir? Öncelikle sohbet odalar nispeten k s tl bir kullan c kitlesinin, üstelik ayn anda konuflabilmesine imkan tan r. Bu da beyan edilen her fikri takip edebilmenizi ve bunlara cevap verebilmenizi neredeyse imkans z k lar. Forumlar ise bir tür mesaj tahtas gibi çal fl rlar, bir konu bafll alt ndaki tüm cevaplar görebilir ve bunlara uygun olarak kendi mesajlar n z b rakabilirsiniz. I < INFO> Forumlara kat l rken flunlar unutmay n z: - Konu d fl na ç kmay n ve çok uzun mesajlardan kaç n n. - Tart flma kalitesini düflürmemek için terbiye kurallar d fl na ç kmay n. - Okunakl ve anlafl labilir bir dil kullan n. - Yahoo gibi ücretsiz bir e-posta adresi al n ve bunu mesajlar n za ekleyin. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 273

18 <<< INTERNET INTERNET TE TARTIfiMA GRUPLARI Forumlar n en iyi yanlar ndan biri de oldukça esnek uygulamalar olmalar d r. E er isterseniz siz de web sitenize bir forum ekleyebilirsiniz, üstelik bunu yapabilmek için uzun uzad ya HTML dilinde kodlama yapman z gerekmez. Tüm lüzumlu olan kendi web sitenizden forum sayfalar na bir link oluflturmakt r. Bunun için öncelikle forum sitesinde kendi hesab n z açman z gerekecektir ki bu oldukça basit bir ifllemdir. Ço u zaman tüm yapman z gereken kendi hakk n zda k sa bir bilgi vermek, bir kullan c ad ve flifre belirlemekten ibarettir. Bundan sonra sitenizdeki ba lant yard m yla kendi belirledi iniz bafll klar alt nda forumlar açabilir, bunlara "baflkanl k" edebilirsiniz. Bu hem bilgi al flveriflini art racak, hem de sitenize daha fazla ziyaretçi çekecektir. Bu türden büyük çapl toplant lar yapman n tek yolu forumlar de ildir tabii ki, "elektronik konferans" olarak adland r lan farkl bir yöntem daha vard r. Belki Internet üzerinde gezerken USENET ve benzerlerine rastlam fl olabilirsiniz. Bu tür iletiflimde e-posta mesajlar kullan l r ve bu mesajlar gönderdi iniz ana sunucu taraf ndan konuyla ilgili tüm kullan c lara yönlendirilir. Bu hizmete "haber gruplar " ismi de verilmektedir. Bu hizmette üç tür kullan c vard r, bunlardan ilki konferans bafllatan kiflidir. "Founder" ad verilen bu kifli gündemi belirler, ayr ca kat l mc lar davet edebilir. kinci tür kat l mc ise "Moderator" olarak adland r l r ve istenirse kat l mc lar n mesajlar n denetleyebilir. Üçüncü tür kat l mc ise "Contributor" olarak bilinir ve konferansa kat l p görüfllerini beyan eden herkes bu türe dahildir. Bir konferansta "Moderator" olmas ille de flart de ildir, bazen mesajlar hiç denetlenmeden yay nlan rlar. Sonuç olarak tüm bunlar Internet in insanlara sundu u özgür fikir al flverifline imkan tan yan hizmetlerdir. Bunlar n do ru ve ak lc kullan lmas, kullan c ya ömür boyu karfl laflma f rsat bulamayaca insanlardan fikir ve bilgi alabilme imkan sunar. I < INFO> Konuyla ilgili önemli adresler: Kendi forumlar n z oluflturmak için buraya u ray n. Ayr ca çeflitli forumlar flu adreslerde bulabilirsiniz: HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

19 ÖZEL HOPARLÖRLER MULTIMEDIA VE E LENCE ÖZEL HOPARLÖRLER Bilgisayara tak lan iki basit höparlörün yeterli oldu u dönemler çok gerilerde kald. Bilgisayarlar ilk ortaya ç kt klar andan itibaren, öncelikli olarak yap lmas uzun zaman ve emek alan hesaplamalar yapmak üzere kullan ld lar. lk bilgisayar n top mermeilerinin balistik hesaplar n yapmakta kullan ld n, daha sonrakilerden ise ço u zaman nüfus say m sonuçlar n ifllemek gibi rutin ifller için faydalan ld n düflünürseniz, ne demek istedi imizi daha iyi anlars - n z. Ancak zaman içinde bilgisayarlar farkl alanlara da girmeyi baflard lar. Bunlardan bir tanesi de ses kay tlar n n ifllenmesi ve sentezlenmesiydi. Önceden analog kay t yöntemleri kullan ld ndan bu pek mümkün olmuyordu. Ancak zaman içinde dijital sistemlerin geliflmeye bafllamas yla beraber ses ifllemek için de bilgisayarlar n gücünden faydalan labilece i ortaya ç kt. PC ler için ses alan ndaki dönüm noktas n n ise, Creative taraf ndan ilk Soundblaster ses kartlar n n üretildi i tarihler oldu u herkes taraf ndan kabul edilir. Bu ilk ses kartlar o dönem yeni ç kan oyunlar taraf ndan da destekleniyordu ve PC lere o güne dek sahip olmad klar bir yetenek kazand r yorlard. Ancak tabii ki geliflme o kadarla kalmad ve bugün bizler inan lmaz kalitedeki ses efektlerine sahip oyunlar oynayabiliyor, en üst seviyedeki ses ve müzi e sahip filmleri bilgisayar m zda seyredebiliyoruz. HERKES Ç N B LG SAYAR MULT MEDYA VE E LENCE 113

20 <<< MULTIMEDIA VE E LENCE ÖZEL HOPARLÖRLER Bilgisayarlar n kavufltu u yeni ses standardlar içinde flüphesiz en etkileyici olan "Surround" ad verilendir. Bu sistemde ses farkl frekanslardaki kanallardan yay nlan r ve böylece belirli bir alanda yo unlaflma sa lanarak dinleyiciye sesler sanki gerçekten çevreden geliyormufl hissi verilir. Öncelikle müzik setlerinde ve video sistemlerde kullan lmaya bafllanan bu standard zaman içinde PC oyunlar na kadar girmifltir. Creative ürünü yeni nesil ses kartlar taraf ndan donan msal seviyede de desteklenen bu standardla bilgisayarda yapt - n z herfleyde bu ses etkisini elde edebilmek mümkün olmufltur. Bu türden ilk sistemler 2.1 olarak ortaya ç km fllard r, bunlarda yüksek frekanslar veren iki Tweeter ve düflük frekanslar sa layan bir Subwoofer hoparlör mevcuttur. Ancak asl nda bunlar gerçek anlamda Surround ses veremezler. Yapt klar ifl stereo ses yay n n Surround etkisi yaratacak flekilde simüle etmekten ibarettir. Gerçek anlamda Surround etkiye sahip sistemler is 4.1 standard ile piyasaya ç km fllard r. Bu sistemde yüksek frekanslar kullan c etraf na dizilmifl dört uydu hoparlörden verilerek gerçek bir Surround etkisi yarat l r. Düflük seviye sesler ise yine bir Subwoofer taraf ndan yay nlan r. * < PUCU> yi bir hoparlör seti istiyorsan z, kendini sipat etmifl ve dergilerden iyi puanlar alm fl markalardan birini seçmenizi öneririz. Aksi takdirde harcad n z paray soka a atm fl olacaks n z demektir. I < INFO> Subwoofer tabir edilen hoparlörler özellikle bas sesleri verebilmek için tasarlanm fl cihazlard r. Tweeter denen küçük hoparlörler ise tiz sesleri üretirler. FARKLI SES STANDARDLARI Dolby Surround Öncelikle sinema salonlar nda kullan lmaya bafllanm fl olan ses standard d r, yani bu türün en eskisidir. Dolby Pro-Logic Dolby Surround sisteminin bir sonra ki fleklidir. Burada Surround etkisi elde etmek için bir dizi özel filtre kullan l r. Ev sistemleri için gelifltirilmifl ucuz ama ses kalitesi oldukça zay f olan bir standard olarak bilinir. Dolby Digital (AC-3) Dolby Labs taraf ndan gelifltirilmifl üçüncü nesil Surround ses standard d r. Burada sesler alt farkl kanala ayr l r ve tek tek ifllenir. Bu yüzden 5.1 olarak ta bilinen bu sistemin ses kalitesi ürüne ba l olarak inan lmaz seviyede yüksek olabilmektedir. DTS Dreamworks taraf ndan gelifltirilmifl olan bu standard bugün için mümkün olan en yüksek ses kalitesini sa lamaktad r. Ne var ki üreticiler taraf ndan pek az desteklendi inden, bir DTS sisteminiz olsa bile çok az faydas n görebilirsiniz. 114 HERKES Ç N B LG SAYAR MULT MEDYA VE E LENCE

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK?

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? SAYI 52 TEMEL B LG LER B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? PROJELER DOS HATA MESAJINI KAPATMAK. BAZI ÖNEML

Detaylı

>>> SAYI 42 42. SAYIDA NELER VAR? KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR.

>>> SAYI 42 42. SAYIDA NELER VAR? KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR. SAYI 42 TEMEL B LG LER KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. WINDOWS ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR. PROJELER B RDEN FAZLA BELGE LE ÇALIfiMAK. WORD LE ÇALIfiMANIN

Detaylı

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI.

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. SAYI 29 TEMEL B LG LER B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? WINDOWS YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. PROJELER B Ç M fiablonlari FARKLI DÖKÜMAN KALIPLARI NASIL

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? SAYI 22 TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? WINDOWS B Ç MLEND RME EXCEL BELGELER N DÜZENLEMEN N PÜF NOKTALARI. PROJELER PERFORMANS

Detaylı

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR? SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM

Detaylı

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI SAYI 2 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI MS WORD LE TANIfiMA B R KEL ME filem PROGRAMININ TEMEL TANITIMI WINDOWS WINDOWS DONATILARI WINDOWS UN DONATILAR

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2987 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1940 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II Yazarlar Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 1, 7) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

SANAL DÜNYANIN TEHD TLER

SANAL DÜNYANIN TEHD TLER SANAL TEHD T bilgisayar virüsleri MAYIS 2005 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : LEVENT DAfiKIRAN SANAL DÜNYANIN TEHD TLER Bilgisayarlar ve bilgisayar a lar ndan oluflan sanal dünyalar hayat m z çepeçevre

Detaylı

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ subat_2009.fh11 2/5/09 1:15 PM Page 1 KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA 9 B L G G Ü V E N L P L A T F O R M U Beyaz fiapka dergi faaliyetini durduruyor ve hayat na Bilgi Güvenli i Toplulu

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi TÜB TAK ULAKB M Ulusal Akademik A ve Bilgi Merkezi Adres: YÖK Binas B5 Blok Bilkent 06539 Ankara Internet adresi: www.ulakbim.gov.tr Tel: 0(312) 298 92 00 Fax:

Detaylı

s n rs z özgürlük business on demand

s n rs z özgürlük business on demand Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad

Detaylı

(HIPS) 2 BEYAZfiAPKA. Host Intrusion Prevention System. BSAPKA SAYI2 4/21/06 7:08 PM Page 2. Bir HIPS ürününün mimarisi

(HIPS) 2 BEYAZfiAPKA. Host Intrusion Prevention System. BSAPKA SAYI2 4/21/06 7:08 PM Page 2. Bir HIPS ürününün mimarisi BSAPKA SAYI2 4/21/06 7:08 PM Page 2 Host Intrusion Prevention System (HIPS) H Bir HIPS ürününün mimarisi 2 BEYAZfiAPKA ost Intrusion Prevention System (HIPS), sunuculara ve istemcilere gelen tüm ataklar

Detaylı

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U syf: 3 ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor LÜTFEN KAYIT OLUN B LG S STEMLER VE R SK YÖNET M MICROSOFT GÜVENL K STRATEJ S MCAFEE S STEM GÜVEN K YÖNET M DATA LOSS PREVENTION

Detaylı

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U FIREWALL A KUfiKULU B R BAKIfi McAFEE INTRUSHIELD SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA ABONEL N YEN LEMEYENLER

Detaylı

beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu

beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu Beyaz fiapka ya abone olmak için web formumuzu doldurabilirsiniz. www.beyazsapka.org BU SAYIDA Befl Güvenlik Mimarisi Hatas (2-3) Microsoft Forefront

Detaylı

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor workcube Workcube E-Business Systems yönetim ve teknoloji tan t m bülteni 2007 / 2. çeyrek www.workcube.com Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor Teknolojiniz do ru ve güçlü

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

Linux güvenli midir?

Linux güvenli midir? Linux güvenli midir? 1 Aç k Kaynak Dünyas na Büyük Hediye 2 Linux Güvenli mi? 6 7 8 9 10 12 14 16 18 19 20 21 22 24 26 28 29 Özgür Penguenler ön elemeyi tamamlad 3. Linux ve Özgür Yaz l m fienli inin Ard

Detaylı

VER TABANI UYGULAMALARI

VER TABANI UYGULAMALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2129 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1157 VER TABANI UYGULAMALARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Hakan Güray fienel (Ünite 1, 5, 8, 9, 10) Ö r.gör. Reha O uz ALTU (Ünite 2, 3)

Detaylı

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek.

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. flletme Fakültesi 1993 mezunlar ndan Emre Evinç, çocukken merak sald

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden Kurumlarda Baflar l ve Etkin tibar Yönetimi Burcu Akar Kuyucu tibar Paradigmas Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Ölçme Gary Davies ile

Detaylı