>>> SAYI SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI ANAKART VE filemc YE GENEL B R BAKIfi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ">>> SAYI 45 46. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI ANAKART VE filemc YE GENEL B R BAKIfi."

Transkript

1

2 SAYI 45 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI ANAKART VE filemc YE GENEL B R BAKIfi. WINDOWS ANT -V RÜS YAZILIMLARI B LG SAYARINIZI SALDIRILARA KARfiI NASIL KORUYAB L RS N Z? PROJELER D SK BOYUTUNUN SAPTANMASI BOfi SAB T D SK ALANI NASIL SAPTANIR? INTERNET INTERNET TE B LG SAYAR DONANIMLARI INTERNET TE DONANIM F RMALARININ S TELER. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (6) FRONTPAGE LE TEMEL WEB SAYFASI TASARIMI. INTERNET TE TARTIfiMA GRUPLARI INTERNET TE FORUM VE KONFERANS MULTIMEDIA VE E LENCE ÖZEL HOPARLÖRLER SURROUND SES S STEMLER NE B R BAKIfi. 46. SAYIDA NELER VAR? TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI (2). WINDOWS PROGRAMCILIK. SERV S PAKETLER. PROJELER WORD DE OTOMAT K MET N. INTERNET INTERNET TE FOTO RAF ARfi VLER. FRONT PAGE LE ÇALIfiMAK (7). INTERNET TE fiahis ARAMAK. MULTIMEDIA VE E LENCE YEN D J TAL KAMERALAR. PÜF NOKTASI ÇEfi TL WINDOWS 98 PUÇLARI (XVII) 13 Kas m da Bayilerde Kaç rmay n! PÜF NOKTASI ÇEfi TL WINDOWS 98 PUÇLARI (19) WINDOWS 98 Ç N ÖNEML PUÇLARI. Bilgisayar n zla ilgili her türlü sorun için Herkes çin Bilgisayar Destek Telefonu Saatleri: , Abone Servisi Herhangi bir say y kaç rd n zda, bunu abone bölümümüzden temin etmeniz ve Herkes çin Bilgisayar eksiksiz olarak biriktirmeniz mümkün. En temelden bafllayan bilgi düzeyi ileri düzeylere kadar yükselecek. Böylece Herkes çin Bilgisayar her düzeyden kullan c için eksiksiz bir baflvuru kayna olacak. Genel Yay n Yönetmeni: Gökhun Sungurtekin (Sorumlu), Yaz flleri Müdürü: Mahmut Karsl o lu, Editör: M. Berker Güngör, Grafik Tasar m: Murat Çelik, Vogel Sat fl Müdürü: Gönül Morgül, Müflteri Temsilcisi: Yeliz Koyun, Pazarlama Müdürü: Güler Okumufl, Abone Sorumlusu: Asu Bozyayla, Da t m: Cem Cenker, Üretim: Turgay Tekatan, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Genel Müdürü: Hermann W. Paul, Genel Müdür Yard mc s : Beste Özerdem, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Ad na Sahibi: Gökhun Sungurtekin, Renk Ayr m -Film Ç k fl ve Bask : As r Matbaac l k Ltd. fiti., Da t m B RYAY A.fi. Vogel Yay nc l k Piyalepafla Bul. Zincirlikuyu Cad. Ün fl Merkezi No: 231/ Kas mpafla- STANBUL Tel: (212) Faks: (212)

3 B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI Bilgisayar n z n içinde neler oldu unu biliyor musunuz? Özellikle son on y l içindeki teknolojik geliflmeler bilgisayarlara günlük hayat m zda gittikçe daha etkin bir rol yüklemifllerdir. Art k bilgisayarlara rastlanmayan bir alan kalmam fl gibidir, ancak kiflisel bilgisayar kullan c lar için durum biraz daha farkl d r. Ço u ev kullan c s için bilgisayarlar uzun zaman önce karmafl k birer elektronik ayg t olmaktan ç km fl, evdeki zamanlar n n ço unu birlikte geçirdikleri bir "ev arkadafl " haline gelmifllerdir. Gerçekten de bu cihazlarla pek çok fley yapabilirsiniz, oyun oynayabilir, ifl yapabilir, televizyon seyredebilir, uzak bir k tadaki arkadafllar n zla sohbet ya da baflka bir ülkedeki ma azalardan al flverifl edebilirsiniz. Peki hayat n z n bu kadar büyük bir parças haline gelen bu cihazlar ne kadar tan yorsunuz, masan z n üzerinde yer iflgal eden o demir kutunun içinde neler oldu unu ne kadar iyi biliyorsunuz? Asl nda bu konuya çok önceki say lar m zda bir miktar yer vermifltik, ancak bu bölümde bilgisayar n n içindeki parçalar biraz daha detayl bir biçimde yeniden gözden geçirece iz. Öncelikle ifle bilgisayar n devaml el alt nda bulunan, o yüzden de göze batan parçalar ndan bafllayal m. Bunlar ço unlukla bir monitör, klavye, fare ve büyük bir metal kutu olan bilgisayar n kendisinden ibarettir. Tabii buna ek olarak joystick, yaz c, taray c gibi ek donan ma da rastlamak mümkündür. Ancak tüm bu parçalar n kalbi o büyük demir kutudur ve di erleri sadece o demir kutunun içinde olup bitenleri takip etmenize yard mc olan araçlard r. Ancak tabii ki bilgisayar kasas n n içi de pek çok farkl elektronik parçayla doludur ve siz kasay açmad kça bu parçalarla yüzyüze gelmezsiniz, bu yüzden de ar za yapana dek orada olduklar n unutmak çok kolayd r. Ancak bilgisayar hakk nda birfleyler ö renmek istiyorsan z, o zaman donan m konusunu ihmal etmemeniz gereklidir.! < D KKAT> Bilgisayar n z n kasas n açmaya giriflmeden önce sizi bir konuda uyarmam z gerekiyor. E er sahip oldu unuz sistemi bir firmadan sat n alm flsan z ve garanti süresi henüz dolmam flsa, o zaman kasaya dokunmaman z tavsiye ederiz. Çünkü kasay açmaya kalkt n zdaki üzerindeki mühürler bozulacak, bu da garantinizin geçersiz olmas na sebep olacakt r. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 221

4 <<< TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI KASA NED R? Tüm elektronik bilgisayar parçalar n bir arada tutan büyük metal kutuya "kasa" (Case) ad verilir. Ancak bir bilgisayar kasas san ld ndan daha önemli bir unsurdur, çünkü sadece parçalar bir arada tutmakla kalmaz. Ayn zamanda içinde bulunan özel güç kayna sayesinde tüm parçalara gerekli olan elektri i flehir cereyan ndan al r ve onlar n kullanabilece i bir voltaj seviyesine düflürür. Her ne kadar bilgisayar kasas na 220 volt elektrik girse de, içerideki parçalar ço- unlukla 2 ila 12 volt aras ndaki seviyelerde elektrik kullan rlar. Bu yüzden kaliteli bir kasa edinmek önemlidir, çünkü içindeki güç kayna n n kalitesi de eflde erde olacakt r ve bu da parçalar - n z yanmaktan koruyan en temel unsurdur. Bunun d fl nda iyi bir kasan n tasar m içinde rahatça çal flabilmenize imkan verecek yap da olmal d r. Ayr ca kasan n iç tasar m n n ferah ve iyi düzenlenmifl olmas, içerideki hava dolafl m n ve dolay s ile parçalar n so utulmas n da etkileyen bir unsurdur. Ancak tabii ki her kasa modeli bu türden iyi bir tasar ma sahip olmayabilir. Mesela masaüstüne konmak üzere tasarlanm fl ince kasalar n (Slim Case) tasar mlar az yer kaplayacak flekilde yap l r. Ancak bunlar n içleri do al olarak çok s k fl kt r ve yeni bir parça eklemek genellikle imkans zd r. çok say da devre ve devre yolu bulunan bir plakaya benzer. Ancak bilgisayar n içindeyken üzerinde çok say da ek parçan n tak l oldu u görülecektir. Bir anakart di er tüm bilgisayar parçalar n bir arada tutmak ve birlikte çal flmalar n sa lamak için tasarlan r. Anakart n tasar m ve üretiminde kullan lan parçalar onun kapasitesini belirleyen temel unsurlard r. Bugün piyasada farkl firmalar n ürünü olan pek çok anakart mevcuttur. Bu anakartlar farkl ifllemcileri destekleyebilecek kapasitede olduklar ndan al flveriflte çok dikkatli olunmal d r. Mesela AMD ve Intel ifllemciler farkl anakartlar kullan rlar. Ancak ifl bununla da kalmaz, ayn firman n farkl seri ve kapasitedeki ifllemcileri için de de iflik modellerdeki anakartlar aras ndan seçim yapmak gerekecektir. I < INFO> Genelde ev ve küçük ofis kullan m için iki tür kasa bulunur, bunlar "kule" (Tower) ve "masaüstü" (Slim) olarak bilinirler. Ancak sunucular ve di er büyük uygulamalar için kullan lan çok daha büyük kasa modelleri de mevcuttur. ANAKARTLAR Bir bilgisayar kasas n açt n zda gözünüze çarpan ilk parça anakart olacakt r. Bu parça oldukça büyüktür ve kasan n bir genifl kenar n tamamen kaplar. Anakart ç plak haliyle üzerinde I < INFO> E er son zamanlarda bilgisayar n z n kasas ndan gelen seslerde rahats z edici bir art fl olduysa, bunun sebebi güç kayna ya da ifllemci üzerinde bulunan so utucu pervanelerden biri olabilir. Bunlar zaman içinde afl nma ve kirlenme sebebiyle gürültü yapmaya bafllayabilmektedirler. 222 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

5 B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI TEMEL B LG LER Bir anakart üzerinde çok say da farkl tipte ba lant slotu bulunur, bunlar farkl parçalar n anakart üzerine ba land noktalard r. Kart üzerine yerlefltirilmifl ISA ve PCI türü slotlar ses kart, modem, ekran kart gibi pek çok ek parçan n ba lanmas na arac olurlar. Ancak flunu da belirtelim ki ISA standard bilgisayar parçalar art k hemen hiç üretilmedi inden, ço u modern anakart üzerinde bu tür slotlara yer verilmez. Bugün için kullan lan en temel standard PCI olup, bir anakart üzerinde PCI veriyolu kullanan parçalar takabilece iniz pek çok slot bulunur. Bunlar n d fl nda bir de AGP slotu vard r ki, bu slot yeni nesil grafik kartlar n n tak labilmesi için tasarlanm fl olup, anakartlar üzerinde bundan genellikle sadece bir tane bulunur. Burada bahsedilen slotlar anakart üzerinde paralel olarak s ralan rlar ve birbirlerine yak n olarak yerlefltirilirler. Ancak bir anakart üzerinde bunlardan baflka ba lant noktalar da mevcuttur. Bunlardan bir tanesi RAM slotudur, bu slotlardan bir anakart üzerinde genellikle 3 ya da 4 tane bulunur. RAM slotlar adlar ndan da anlafl labilece i gibi, bilgisayar n çal flma esnas nda kulland geçici haf za olan RAM birimlerini takmaya yarar. Ancak burada da dikkatli olunmas gereklidir, çünkü piyasada farkl RAM türleri vard r ve herbiri kendine özel slotlar kullan r. Anakart üzerinde bulunan bir di er slot ise görünüm olarak di erlerinden çok daha küçük olan IDE slotlar d r. Bir anakart üzerinde en az 2 adet IDE slotu vard r. Bunlar n amac ara ba lant kablolar yard m yla sabit disk ve CD-ROM sürücü gibi ayg tlar n anakarta ba lanabilmesini sa lamakt r. Disket sürücü ba lamak için ayr ca bir ba lant slotu kullan l r. Bir anakart üzerinde bulunan en önemli ba lant noktas ise ifllemci için tasarlanm fl oland r. Ev ve iflyerlerinde kullan lan PC ler için tasarlanan anakartlar genellikle tek ifllemci kulland klar ndan, bir adet ifllemci ba lant noktas na sahiptirler. Ancak sunucular gibi daha yo un alanlarda hizmet verecek yüksek kapasiteli bilgisayarlar iki ya da daha fazla ifllemci kullan rlar, haliyle bunlarda kullan lan anakartlarda birden fazla ifllemci ba lant s bulunur. I < INFO> USB ba lant teknolojisi sayesinde bir bilgisayara fazladan pek çok yüksek kapasiteli ayg t ba layabilmek mümkün hale gelmifltir. USB ba lant lar anakart üzerinde bulunur, ancak kasan n d fl na bakacak flekilde tasarlan rlar. Anakart modeline göre iki ya da daha fazla USB ba lant s bulunabilmektedir. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 223

6 <<< TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI Bir anakart n farkl ifllemci modellerini çal flt - rabilecek flekilde tasarland n daha önce de söylemifltik. Ancak ba lant noktas flekli aç s ndan ele al rsak, iki temel ifllemci tasar m oldu unu görürüz, bunlar slot ve socket modelleridir. Slot türü ifllemcilerin anakart üzerinde ba land klar nokta daha ziyade PCI ya da ISA slotlar na benzer bir yap - dad r, ancak bunlarla kar flt r lmamas için anakart üzerine di- erlerine dik olacak biçimde yerlefltirilir. Slot türü ifllemcilere Intel yap - m Pentium 2 ve ilk nesil Pentium 3 ifllemcileri gösterebiliriz. Di er tür ifllemci ba lant noktas na ise soket ad verilir. Soket türü ba lant lar üzeri deliklerle kapl kare biçimindeki görünüfllerinden teflhis edilebilirler. Asl nda PC ler için tasarlanan ifllemciler eskiden beri soket tarz nda olagelmifllerdir, ancak sonradan üreticiler slot biçiminde ifllemcilere yönelmifllerdir. Ne var ki bu durum çok uzun sürmemifl, üreticiler k sa bir süre sonra tekrar soket modeline dönmüfllerdir. Bu al flverifl esnas nda biraz kafa kar flt rabilir, çünkü ayn ifllemci serisinin hem slot, hem de soket modellerine rastlayabilirsiniz. Bir anakart üzerindeki di er önemli parçalardan biri de "Chipset" tabir edilen özel bir ifllemci grubudur. Bu ifllemciler anakart tasar m n n bir parças d rlar ve onun tüm ifllevlerini yerine getirebilmesi için gereken ifllem gücünü sa larlar. Bu ifllemci gruplar ço unlukla anakart üreten firmalar taraf ndan tasarlanmazlar, çünkü oldukça karmafl k bir teknoloji gerektirir. Bu yüzden ifllemci gruplar n üreten pek az say da firma vard r ve hemen her anakart üreticisi bunlardan birini seçip ürünlerinde kullan r. fllemci grubu üreten firmalar n en ünlülerinden ikisi Intel ve Via olarak bilinir. Anakart n ve haliyle tüm bilgisayar n çal flmas nda büyük rol oynayan bir di er parça ise BIOS çipidir. Bu çip asl nda anakart üzerinde bulunan özel bir pil yard - m yla gerekli verileri depolayan bir haf za modülüdür. Bu modül içinde depolanan bilgiler bilgisayar n her aç ld nda okunur ve böylece sistemin çal flmas ile ilgili olarak önceden yap lm fl ayarlar kullan labilir. I < INFO> Bir anakart üzerinde bulunan BIOS çipi kaydedilen verileri saklayabilmek için devaml elektri e ihtiyaç duyar. Bu elektrik ifllemciye anakart üzerinde bulunan özel bir pil taraf ndan sa lan r. Bu piller genellikle 2-3 y l de ifltirilmeden çal flabilirler. 224 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

7 ANT -V RÜS YAZILIMLARI WINDOWS ANT -V RÜS YAZILIMLARI Bilgisayar n z sald r lara karfl koruman z flartt r. Bu dergide virüsler ve bilgisayar n za yapabilecekleri konusuna daha önce de defalarca de indik. Ancak bilgisayar dünyas ndaki geliflmeler çeflitli faydal yenilikleri getirmekle kalm yor, ayn zamanda insanlar n bafl na bela olabilecek yeni kaynaklar da yarat yor. Tabii bilgisayar virüsleri söz konusu oldu unda bu geliflmeler donan mdan ziyade yaz l msal oluyor. Virüs yarat c lar güvenlik yaz l mlar n aflmak için yeni yöntemler gelifltiriyor ve yaz l m firmalar da bunlara karfl yeni önlemler al yorlar. Ancak fluras tart fl lmayacak bir gerçektir ki, günümüzde virüslerin bilgisayar kullan c - lar n n bafl na bu denli büyük bir dert olmalar ndaki en büyük etken ço u zaman kullan c lar n konuya yeterince önem vermemesidir. Bugün ortamda dolaflan ço u bilgisayar virüsü gerçek gücünü kullan c lar n ilgisizlik ve bilgisizli inden almaktad r. Nedense insanlar n aç k bir tehdidi bafllar na bir bela aç lmad kça ciddiye almamak gibi huylar vard r. Ço u bilgisayar kullan c s çevresinden virüslerle ilgili pek çok korku hikayesi duyar, üstelik bazen bunlar n bir k sm asl nda biraz da abart lm fl öykülerdir. Ancak buna ra men neredeyse hemen her kullan c virüsler hakk nda ne en küçük bir bilgi edinmeye, ne de onlardan korunmak için en küçük bir önlem almaya çal flmaz. Ço u zaman birazc k dikkat göstermekle savuflturulabilecek tehlikeler, tamamen vurdumduymazl ktan dolay çok büyük hasarlara yol açabilmektedir. Modern virüsler Internet kullan m n n yayg nlaflmas yla eskisinden çok daha genifl kitlelere ulaflma imkan bulabilmektedir. Üstelik ço u virüs art k EXE ya da COM ekli basit çal flt r labilir programlar olarak ortaya ç kmamaktad r. Aksine bunlar n büyük bir k sm otomatik olarak çal flan ve kendilerini geri planda gizlemeyi baflaran yaz l mlard r. Mesela Microsoft Excel ve Word uygulamalar için haz rlanm fl binlerce virüs vard r. Makro virüsü olarak bilinen bu virüsler, bir doküman içindeki makrolara bulafl r ve ancak doküman çal flt - r ld nda harekete geçerler, üstelik oldukça büyük hasar verebilirler. "Worm" tabir edilen baflka bir tür tehlikeli yaz l m ise ço u zaman kendini e-posta ile farkl kullan c lara da t r ve kullan c taraf ndan gelen mesaj aç ld nda harekete geçer. Bu gibi virüsleri "dosyaad.doc.exe" gibi çift soyadl olmalar ndan tan yabilirsiniz. I < INFO> Virüsler üzerine daha genifl bilgilenmek isteyenler flu web adreslerini ziyaret edebilirler: HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS 145

8 <<< WINDOWS ANT -V RÜS YAZILIMLARI EN Y ÖNLEM Bilgisayar virüslerine karfl en iyi korunma yöntemi her zaman için anti-virüs yaz l mlar kullanmakt r. Bu yaz l mlar temelde bilgisayar n za göz bulaflmas sonucu tüm de erli bilgilerinizin yokolmas ya d daha fenas kötü niyetli insanlar n bilgisayarlar na aktar lmas ndan çok daha iyidir. Ço u kullan c anti-virüs programlar n n ücretsiz olmad klar ndan yak nmakta ve bunu bir bahane olarak kullanmaktad rlar. Gerçekten de anti-virüs yaz l mlar gelifltirilmesi zaman ve emek isteyen programlar olduklar ndan ücretsiz olmad klar do rudur. Ne var ki ço u yaz l m firmas anti-virüs programlar n n kiflisel kullan c lara yönelik ücretsiz sürümlerini de sunmaktad rlar. Bunlar büyük flirketlerin kulland kadar detayl seçeneklere sahip olmayabilirler, ancak virüs veri taban aç s ndan bir eksiklikleri yoktur ve amatör kullan c lar n ihtiyaçlar n fazlas yla karfl layabilmektedirler. kulak olan ve flüpheli veri ya da ifllemleri kendi bilgi bankalar ndaki bilinen virüs profilleriyle karfl laflt r p tan mlayan programlard r. Anti-virüs yaz l mlar öncelikle virüs bulaflmas n önlemeye yönelik haz rlan rlar, ancak bunun yan nda virüslü dosyalar tesbit edip ar nd rabilme yetene ine de sahiptirler. Tabii ki bilinen binlerce virüs ve benzeri zararl program n kimlik bilgisini tafl mak, üstelik gerekti inde flüpheli verileri inceliyerek bunlarda bulaflma olup olmad n ortaya ç karmak kolay bir ifllem de ildir. Anti-virüs yaz l mlar bunu yapabilmek için hat r say l r miktarda ifllemci ve haf za gücüne ihtiyaç duyarlar. Bu da hem bilgisayarda anti-virüs program - n n harekete geçti i anda belirgin bir yavafllamaya, hem de tehlikeli durumlarda çal flan programlar n kesintiye u ramas na sebep olur. Ayr ca en az ndan ayda bir defa Internet üzerinden anti-virüs yaz l m n üreten firman n web sitesine ba lanarak tesbit edilmifl yeni virüslerin kimlik bilgilerini içeren dosyalar indirmek, böylece yaz l m güncel tutmak lüzumludur. Ancak tüm bunlar olas bir virüs * < PUCU> Sadece iyi bir anti-virüs program edinmek yeterli de ildir. Ayn zamanda bu program n veri taban n en az ndan ayda bir güncelleyerek yeni virüslere karfl da etkili olmas n sa lamak gerekir. yi anti-virüs yaz l mlar bu güncellemeyi otomatik olarak Internet üzerinden yapabilmektedirler. 146 HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS

9 ANT -V RÜS YAZILIMLARI WINDOWS fiimdi piyasada bulunan anti-virüs yaz l mlar na ve onlar n özelliklerine k saca bir göz atal m: AVG AVG program piyasadakilerin içinde en yetenekli olanlardan biridir. Bu yaz - l m disketten e-posta mesajlar na dek pek çok farkl kaynaktan gelebilen virüsleri tesbit etmekte oldukça baflar l - d r. Herhangi bir e-posta program çal flt r ld nda AVG al nan mesajlar rahatl kla gözden geçirebilmektedir. Ayr ca virüs bulaflm fl dosyalar temizlemek ya da en az ndan karantinaya alabilmek imkan sunan AVG, e er istenirse kendini otomatik olarak Internet üzerinden güncelleyebilmektedir. Bu program n geliflmifl versiyonu ücretsiz de ildir, ancak amatör kullan c lar için haz rlanm fl olan ve ücretsiz sunulan daha basit bir sürümü de mevcuttur. NORTON ANTIVIRUS Norton Antivirüs yaz l m n benzerlerinden ay - ran en büyük özellik, virüsleri tesbit etmek için sadece onlar n kimlik bilgilerini incelemekle yetinmemesidir. Norton bilinen virüsleri aramak için veri taban ndaki bilgileri kullanman n yan s ra, henüz kimli i deflifre edilmemifl olas yeni virüsleri tesbit edebilmek için "Heuristics" ad verilen bir yöntemden de faydalan r. Bu yöntemde flüphelenilen bir program "sanal" olarak çal flt r larak flüpheli davran p davranmad gözlenir. Ço u anti-virüs yaz l m gibi arka planda devaml çal flabilen Norton, özellikle virüs bulaflm fl Excel dosyalar n onarabilmekte oldukça yeteneklidir. Ancak "Heuristics" yönteminin asl nda zarars z olan "EXE" ve "COM" dosyalar n tararken s k s k yan l p yanl fl alarm verebildi i de bilinen bir gerçektir. Otomatik güncelleme yetene i de olan bu yaz l m yaklafl k 40 USD karfl l nda adresinden edinebilirsiniz. PC-CILLIN PC-CILLIN oldukça geliflmifl ancak kullan lmas kolay bir arabirime sahip anti-virüs yaz l m d r. Di er anti-virüs yaz l mlar gibi veri taban kullanarak virüs arayan program n kendini otomatik güncelleme yetene i de mevcuttur. Bu program n virüs araman n d fl nda sundu u bir baflka hizmet ise belirli isimdeki ya da içeri e sahip olan web adreslerine eriflimi k s tlayabilmesidir. Bir flifre yard m yla çal flt r lmas denetlendi inden, flifreyi koyan kullan c d fl ndakiler taraf ndan devreden ç kar lamaz. Bu program da adresinden yaklafl k 30 USD karfl l nda edinebilirsiniz. * < PUCU> Virüslere karfl alabilece iniz en iyi önlemlerden biri de, e-posta ile gelen her mesaj do rudan açmamakt r. Mesaj ile gelen eki ille de açman z gerekiyorsa, bunu önce sabit diske kopyalay p, anti-virüs program ile taratman z gerekir. HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS 147

10 <<< WINDOWS ANT -V RÜS YAZILIMLARI PANDA ANTIVIRUS Hemen her türden virüsü aray p bulabilen Panda, ayn zamanda çeflitli veri s k flt rma programlar ile s k flt r lm fl olan dosyalar da tarayabilme yetene ine sahiptir. Panda sadece çal flt r lmakta olan programlar ve eriflilen veri dosyalar n incelemekle kalmaz, ayn zamanda e-posta ve browser bazl Internet eriflimlerini de devaml gözalt nda tutar, böylece olas Java ve Applet-X uygulamalar n n güvenli ini de kontrol eder. Browser uygulamalar nda çeflitli ifllemler için kullan lan bu iki kodlama yönteminin pek çok güvenlik aç oldu- u bilinen bir gerçektir. Bunun haricinde istendi- inde çeflitli web adreslerine eriflimi de tamamen engelleyebilen Panda, yap lan ifllemler hakk nda sesli uyar lar da verebilmektedir. Normalde yaklafl k 60 USD civar nda fiyatla sat lan bu uygulaman n bütçenizi aflt n düflünüyorsan z, o zaman daha basit bir versiyonu olan Panda Active Scan program n da ayn adresten edinebilmeniz mümkündür. INNOCULATEIT Antivirus.cai.com Bu yaz l m a rl kl olarak ev kullan c lar n n sistemlerinin güvenli ine sa lamaya yönelik olarak gelifltirilmifltir. Çal fl rken benzer yaz l mlardan çok daha az ifllemci ve haf za gücüne ihtiyaç duymas da en belirgin özelliklerinden biridir. Ancak maalesef pek çok konuda pek yeterli olmayan bir yap ya sahiptir. Mesela tarama esnas nda flüpheli görülen dosyalar izole etmek ya da temizlemek yerine, sadece "fiüpheli" olarak iflaretlemekle yetinmesi kesinlikle büyük bir tasar m hatas - d r. Art k ücretsiz versiyonu da piyasada olmayan bu yaz l - m tercih etmeniz pek tavsiye edilmez. ANTIVIR 9X PERSONAL EDITION Antivir 9x öncelikle ev bilgisayar n virüs tehdidine karfl korumak isteyen Windows kullan c lar için haz rlanm fl bir programd r. Bu program n Professional sürümü kullan c ya çok daha fazla seçenek sunmas na karfl l k, Personal Edition n en önemli özelli i hem daha az sistem kayna kullanmas, hem de ücretsiz olmas d r. Oldukça güvenilir bir yaz l m olarak tan nan bu program pek çok kullan c taraf ndan tercih edilmektedir. * < PUCU> Hiçbir yaz l m kusursuz de ildir, özellikle iflletim sistemleri gibi karmafl k programlarda pek çok hata ya da zay f nokta bulunabilmektedir. Bu yüzden s k s k adresine u rayarak yeni ç kan güvenlik yamalar n indirmeniz, sisteminizin güvenli ini koruman z kolaylaflt racakt r. 148 HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS

11 D SK BOYUTUNUN SAPTANMASI PROJELER D SK BOYUTUNUN SAPTANMASI Sabit diskinizdeki bofl alan miktar n takip etmeniz önemlidir. Bazen yeni bir program kurmaya ya da Windows alt nda bir program çal flt rmaya kalkt - n zda, ekranda sabit diskinizde yeterince yer kalmad n bildiren bir hata mesaj yla karfl laflabilirsiniz. Her ne kadar kurulmak için büyük miktarda alana ihtiyaç duyan yaz l mlar kurulum ifllemine bafllamadan önce sabit diskinizdeki bofl alan kontrol ediyorlarsa da, bunu her program yapmayabilir. Tam kurulumun ortas nda sabit diskinizde bofl yer kalmad için ifllemin iptal edilmesi flüphesiz oldukça can s k c bir durumdur. Üstelik genellikle kurulumu ask ya almak ve sabit diskte yer açmak için flans n z olmayaca ndan, herfleyi yeniden yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bunu önlemek için devaml olarak sabit diskinizdeki bofl alan miktar n kontrol etmeniz gerekir. Ad m 2: E er bilgisayar n zda birden fazla sabit disk mevcutsa, o zaman burada onlar n tümünü görebilirsiniz. stedi iniz sabit diski seçin ve sonra da "Dosya" seçene i menüsünden "Özellikler" fl kk na t klay n. Ayn etkiyi sabit disk simgesine sa tuflla t klay p aç lan menüden "Özellikler" fl kk n seçerek te elde edebilirsiniz. Ad m 3: "Özellikler" diyalog penceresi aç ld nda "Genel" bafll kl k s m alt nda sabit diskinizle ilgili pek çok bilginin yer ald n göreceksiniz. Burada hem say sal verilerle, hem de grafik olarak sabit diskiniz üzerindeki kullan lan ve bofl durumdaki alan n tam miktar n görebilirsiniz. Bilgiler hem bayt, hem de megabayt baz nda verilmektedir. Ad m 1: Öncelikle Windows masaüstünde bulunan "Bilgisayar m" simgesine çift t klayarak ilgili pencereyi aç n. Bu pencere içinde bilgisayar n za tak l olan tüm veri depolama ayg tlar n görebilirsiniz. Ad m 4: Burada bulunan "Diski Temizle" tufluna t klayarak ilgili diyalog penceresini açabilirsiniz. Bu diyalog penceresi içinde sabit disk üzerinde bulunan geçici bilgileri içeren özel klasörlerin bir listesi mevcuttur. Bunlar uzun müddet temizlenmediklerinde içlerinde biriken geçici veriler bir hayli yer kaplayabilir. Buradan bu klasörlerin ne kadar yer kaplad n görebilir, temizleme ifllemi sayesinde o denli yer kazanabilirsiniz. HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 137

12 <<< PROJELER D SK BOYUTUNUN SAPTANMASI sunar. Bu k s ma girdi inizde öncelikle "Hata Denetimi" ve "Birlefltirme" tufllar dikkatinizi çekecektir. Bunlardan "Hata Denetimi" tuflu sabit diskinizi hatalara karfl denetler. Ço u zaman bilgisayar n "Bafllat" tuflu menüsünden kapat lmamas yüzünden ortaya ç kan hatalar sabit disk alan n n do ru okunamamas na sebep olabilmektedir. Ayr - ca çeflitli sebeplerle disk üzerinde biriken at k dosya parçalar gereksiz yer iflgal edebilir. Ad m 7: Burada bulunan "Disk Birlefltirme" adl ikinci tufl ise sabit disikinizde rastgele da lm fl durumda bulunan verileri düzenlemenize imkan tan r. Bu ifllem disk üzerinde bir hayli yer kazanman za imkan tan yabilir. Ancak unutmay n ki özellikle yüksek kapasiteli sabit disklerde bu çok uzun zaman alabilen bir ifllemdir. Ad m 5: Aç lan "Disk Temizleme" adl diyalog penceresi içindeki ikinci k s m olan "Di er Seçenekler", size daha fazla yer kazanma imkan sa layabilir. Bu bölümden kullanmad n z Windows bileflenlerini ya da di er türlerden çeflitli programlar kald rarak sabit diskinizde yer açabilirsiniz. Ayr ca diskinizi FAT32 format na çevirerek verilerin daha az yer kaplamalar n sa layabilirsiniz. Ad m 6: Sabit diskinizin "Seçenekler" diyalog penceresinde bulunan "Araçlar" k sm ise size farkl araçlar 138 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

13 INTERNET TE B LG SAYAR DONANIMLARI INTERNET INTERNET TE B LG SAYAR DONANIMLARI Bu bölümde çeflitli PC ve donan m üreticilerinin adreslerine yer veriyoruz. Soundblaster ses kartlar yla PC lerde yaflanan multimedya devriminin liderli ini yapm fl olan Creative firmas, bugün de bilgisayar pazar n n en önde gelen donan m üreticilerinden biridir. Bu firman n ürünleri ile ilgili genifl bilgiyi bu sitenin sayfalar nda bulabilirsiniz. Tayvan kökenli ADI firmas özellikle son y llarda üretti i kaliteli ve oldukça da hesapl bilgisayar monitörleri ile PC donan m pazar nda önemli bir pay edinmifl durumdad r. Bu firman n web sitesinde hem ürünleri, hem de bilgisayar dünyas ndan çeflitli haberleri bulabilirsiniz. Bilgisayar denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Intel, y llard r PC ifllemcileri pazar na adeta hükmetmektedir. Ancak ifllemci d fl nda da genifl bir ürün yelpazesine sahip olan firma hakk nda daha detayl bilgi edinmek isterseniz, o zaman bu web sitesini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Baflta masaüstü ve tafl nabilir PC ler olmak üzere pek çok kaliteli ürünler sunan Dell, tüm dünyada ifl yapmakta olan uluslarars bir firmad r. Firman n ürünleri, servis a ve benzeri bilgilere ulaflabilmek için oldukça genifl kapsaml haz rlanm fl olan web sitesini ziyaret etmeniz yeterlidir. Elektronik dünyas n n devlerinden biri olan Sony uzun y llard r bilgisayar alan nda da kullan c lara çeflitli ürünler sunmaktad r. Yeni nesil LCD monitörlerden oyun konsollar na dek çok genifl bir ürün yelpazesi olan firman n web sitesinin oldukça ilginizi çekece ine flüphemiz yok. Ülkemizde daha çok bilgisayarlar ve yaz c lar ile tan nan Hawlet Packard firmas, asl nda kullan c lara CD-R yaz c - lardan network sunucular na dek oldukça çok say da ürün sunmaktad r. Tüm dünyada faaliyet gösteren firman n ürünleriyle ilgili yeni haberleri web sitelerinden ö renebilirsiniz. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 269

14 <<< INTERNET INTERNET TE B LG SAYAR DONANIMLARI Bilgisayar sistemleri ve network çözümleri konusunda;projelendirme, teknik destek ve dan flmanl k hizmetleri veren S O S NET, yeni ba lant teknolojisi ADSL konusunda da bilgilendirme ve uygulama çal flmalar bulunuyor. Bilgisayar bak m ve onar m hizmetleri veren Bilgisayar Hastanesi kuruluflunun ve verdi i hizmetlerin tan t m n içeren bu siteden online olarak ar zay bildirip, ar zal ürünün durumunu da takip edebiliyorsunuz. 2. el ürün sat fl da mevcut. Apple n ürünleri ile ilgili bilgiler yer alan ve online al flverifl hizmetleri de sunan sitenin tasar m orijinal Apple n web sitesi ile ayn. Ayr ca site üzerinde içinde bulundu umuz günlerde i-can adl bir film yar flmas da yer al yor. Bu sitede, oem parça fiyatlar n inceleyebilir, kendi konfigürasyonunuzu kendiniz yapabilirsiniz. Ayr ca IBM bilgisayarlar ve her marka çevre birimi de site üzerinden sat l yor. Günün f rsatlar ndan yararlan p ürünleri ucuza almak da mümkün. Türkiye de yirmiden fazla markan n da- t mc l n üstlenmifl olan Koyuncu firmas n n web sitesinden bu firmalar ile ilgili bilgilere ve ana sayfa üzerinden de en son donan m teknolojileri hakk nda bilgilere ulaflmak ve e-ticaret mümkün oluyor. En büyük oem ürün da t c lar ndan biri olan Empa, yeni hizmete sundu u H zl Sistem ile bayilerinden istedi iniz ürünü taksitle alabilmenize olanak tan yor. çerik olarak da baflar l olan sitenin FTP bölümünden en son donan m sürücüleri çekilebiliyor. Uzun bir zaman sadece bayilere dönük sat fl hizmeti verdikten sonra art k son kullan c lara da hitap eden Arena web sayfas üzerinden verilen her tür bilgisayar donan m n size en yak n bayi arac l - ile evinize kadar da teslim edebiliyor. Di er büyük ürün da t c lar ndan biri olan Tellio lu da web sayfas üzerinden bu ürünlerinin tan t m n ve sat fl n yap yor. Firman n ayr ca bayilerini tek bir çat alt nda toplamak için site üzerinde bir Ticari nternet fiubesi de var. Türkiye nin en büyük biliflim tedarik merkezi olma slogan ile yola ç kan ndex in web sitesi de çeflitlilik aç s ndan en zenginlerden biri. Firma e yak n ürün çeflidini, 84 ildeki genifl bayi yelpazesi ile müflterilerine ulaflt rabiliyor. 270 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

15 FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (6) INTERNET FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (6) Bu bölümde Frontpage ile çal flman n baz önemli noktalar n anlat yoruz. MS Frontpage ile bir web sayfas haz rlamak oturup HTML kodu yazmaktan daha kolay gibi görünebilir. Ancak bir web sayfas haz rlamak sadece programlama yapmaktan ibaret de ildir. Daha önce de s k s k belirtti imiz gibi, bir sayfan n tasar m na gösterilecek özen ziyaretçi say n z n artmas na sebep olacakt r. flte bu bölümde ziyaretçilerinizin sayfan za u rad klar nda s k nt çekmelerini önlemenize yarayacak baz önemli hususlar üzerinde duraca z. MET N B Ç MLER Ço u web sayfas tasar mc s n n en s k düfltü ü hatalardan biri de bir web sayfas n renkli ve bol resimli yapman n yeterli olaca n düflünmektir. Bu çizgide düflünen bir tasar mc genellikle web sayfas ndaki metinleri oluflturan fontlar gibi önemsiz görünen bir konuya pek kafa yormayacakt r. Ancak bu asl nda büyük bir hatad r, çünkü özensiz seçilmifl karakter fontlar bir sayfadaki metinleri okunmaz k labilir. Bu da ço u ziyaretçinin daha siteye u rar u ramaz olumsuz bir tepki vermesine sebep olabilir. Gerçekten de özensizce haz rlanm fl bir metni okumaya çal flmak kadar can s kan pek az husus vard r. Bu yüzden web sitenizde kullanaca n z metinlerin fontlar na büyük özen göstermeniz gereklidir, çünkü bu tüm sayfan n görünümünü etkileyen bir unsurdur. Genel metin parçalar n bafll klar alt nda toplamak, ba lant lar için farkl fontlar kullanarak onlar vurgulamak ve sayfadaki tüm metinleri okunabilir fontlar kullanarak görüntülemek çok önemlidir. Özellikle metin bafll klar aranan bilginin bulunmas aç s ndan dikkat edilmesi gereken unsurlard r. Bunlar ayarlayabilmek için Formatting seçene i menüsündeki Style listesine t klay n. Buradan metin biçimini Normal iken Heading olarak de ifltirdi inizde, seçili durumdaki metin parças bafll k haline getirilecektir. Burada alt farkl bafll k boyutundan birini seçebilece inizi de hat rlatal m. I < INFO> Bilgisayar n za Frontpage kurarken pek çok kurulum seçene i ile karfl laflacaks n z. Bu seçeneklerin hepsi her tür kullan c ya hitap etmezler, o yüzden iflinize yaramayaca n düflündü ünüz seçenekleri kurmayarak sabit disk üzerinde yerden tasarruf edebilirsiniz. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 271

16 <<< INTERNET FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (6) rebilirsiniz. Veri taban oluflturmak için kullanaca n z araçlar "Database Results Wizard" size sunacakt r. Seçili web sayfas içine bir form yerlefltirmek için araç çubu undaki Insert seçene i menüsünden Form fl kk na t klaman z yeterlidir. Form üzerine Submit (Gönder) ve Reset (S f rla) tufllar otomatik olarak yerlefltirilirler. Size kalan ise form s n rlar içindeki bölgeyi bölümlere ay rmak ve istenen sorular buralara yerlefltirmektir. Yine Insert seçene i menüsünden formun içindeki bölümlerin farkl özellikler kazanmas n sa layabilirsiniz. UYUMLULUK Piyasada pek çok farkl browser uygulamas mevcuttur. Bunlar temelde HTML dilini okumak için haz rlanm fl olsalar da, aralar nda tam bir uyumluluk bulunmamaktad r. Bu yüzden haz rlanan bir sayfa farkl browserlarla görüntülenmeye çal fl l rken önceden kestirilemeyen hatalarla karfl lafl labilir. Microsoft tasar m esnas nda FrontPage uygulamas içine bu tür sorunlar en aza indirecek bir "uyumluluk sa lama" seçene i de yerlefltirmifltir. Araç çubu undaki Tools menüsü içindeki Page Options fl kk na t klad n zda aç lan diyalog penceresinden, sayfalar n z n hangi browser yaz - l mlar ve bunlar n hangi sürümleri ile uyumluluk göstermesini istedi inizi belirleyebilirsiniz. * < PUCU> Formlarla çal fl rken sat r aralar nda az bir boflluk b rakmak isterseniz, sadece EN- TER yerine, SHIFT + ENTER tufl kombinasyonunu kullanabilirsiniz. Z YARETÇ B LG S Sitenizi ziyaret eden kullan c larla bir iletiflim sa layabilmek pek çok aç dan önemli olabilir. Sayfalar n z n genel görünümü ya da içeri i hakk nda insanlar n görüfllerini almak ve siteyi güncellerken bu görüfllerden faydalanmak flüphesiz daha iyiye yönelmenize yard mc olacakt r. Bunun d fl nda daha pek çok sebepten dolay sitenize u rayanlarla iletiflim kurmak için bir yol bulman z gerekebilir. Bunun en iyi yolu sitenizin bir sayfas - na amac n za uygun olarak haz rlad n z bir bilgi formunu yerlefltirmektir. Bu tür formlar n HTML ile nas l kodlanaca n görmüfltük, ancak bunlar Frontpage ile haz rlamak çok daha kolayd r. Bunlardan gelen bilgileri ise bir veritaban na kaydedebilir, ya da belirli bir e-posta adresine yönlendi- 272 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

17 INTERNET TE TARTIfiMA GRUPLARI INTERNET INTERNET TE TARTIfiMA GRUPLARI Internet in en iyi yanlar ndan biri de oldukça demokratik bir ortam olmas d r. Eski ça larda nüfusun daha seyrek oldu u zamanlarda, insanlar daha rahat görüflebiliyor, fikir al flveriflinde bulunabiliyorlard. Özellikle antik Roma ve Yunan flehirlerinde halk n meydanlarda toplanarak belirli konular üzerine rahatça konuflabilmesi, bu flekilde herkesin fikrini beyan edebilmesi çok yayg n bir gelenek halini alm flt. Zaten Türkçe dahil pek çok dildeki "forum" kelimesi de buradan gelmektedir. "Forum" asli kelime anlam itibariyle bu toplant lar n yap ld alanlara verilen isimdir. Günümüzde ise teknolojinin geliflmesine ra men insanlar aras ndaki iletiflimin gittikçe kopmakta oldu u görülmektedir. Bunun sebebi öncelikle herkesin refah seviyesi televizyon gibi modern iletiflim araçlar n n sundu u imkanlardan faydalanacak seviyede de ildir. Televizyon ya da radyodan fikir beyan edebilmek için "seçkin" bir kiflilik olmak gereklidir. Ayr ca bu yay nlar her zaman için yay nc lar taraf ndan istenen biçimde etkilenebilir. Telefon ve benzeri araçlar ise çok yayg n olmalar na ra men flah slar aras nda k s tl bir iletiflim kurmaya yararlar. Bu da gittikçe artan nüfusun tüm imkanlara ra men bir araya gelip fikir beyan nda bulunabilmesine engel olur. Her ne kadar belirli bir teknolojik alt yap ve donan m gerektirse de, Internet bu konuda bugüne dek gelifltirilmifl olanlardan çok daha fazla imkan tan yan bir iletiflim arac d r. Bir bilgisayara eriflimi olan hemen herkes Internet üzerinde bu ifl için gelifltirilmifl forumlarda, çeflitli konular hakk nda fikir beyan edebilir ve baflkalar ndan yeni fikirler alabilir. Peki forumlar ve sohbet odalar aras ndaki fark nedir? Öncelikle sohbet odalar nispeten k s tl bir kullan c kitlesinin, üstelik ayn anda konuflabilmesine imkan tan r. Bu da beyan edilen her fikri takip edebilmenizi ve bunlara cevap verebilmenizi neredeyse imkans z k lar. Forumlar ise bir tür mesaj tahtas gibi çal fl rlar, bir konu bafll alt ndaki tüm cevaplar görebilir ve bunlara uygun olarak kendi mesajlar n z b rakabilirsiniz. I < INFO> Forumlara kat l rken flunlar unutmay n z: - Konu d fl na ç kmay n ve çok uzun mesajlardan kaç n n. - Tart flma kalitesini düflürmemek için terbiye kurallar d fl na ç kmay n. - Okunakl ve anlafl labilir bir dil kullan n. - Yahoo gibi ücretsiz bir e-posta adresi al n ve bunu mesajlar n za ekleyin. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 273

18 <<< INTERNET INTERNET TE TARTIfiMA GRUPLARI Forumlar n en iyi yanlar ndan biri de oldukça esnek uygulamalar olmalar d r. E er isterseniz siz de web sitenize bir forum ekleyebilirsiniz, üstelik bunu yapabilmek için uzun uzad ya HTML dilinde kodlama yapman z gerekmez. Tüm lüzumlu olan kendi web sitenizden forum sayfalar na bir link oluflturmakt r. Bunun için öncelikle forum sitesinde kendi hesab n z açman z gerekecektir ki bu oldukça basit bir ifllemdir. Ço u zaman tüm yapman z gereken kendi hakk n zda k sa bir bilgi vermek, bir kullan c ad ve flifre belirlemekten ibarettir. Bundan sonra sitenizdeki ba lant yard m yla kendi belirledi iniz bafll klar alt nda forumlar açabilir, bunlara "baflkanl k" edebilirsiniz. Bu hem bilgi al flveriflini art racak, hem de sitenize daha fazla ziyaretçi çekecektir. Bu türden büyük çapl toplant lar yapman n tek yolu forumlar de ildir tabii ki, "elektronik konferans" olarak adland r lan farkl bir yöntem daha vard r. Belki Internet üzerinde gezerken USENET ve benzerlerine rastlam fl olabilirsiniz. Bu tür iletiflimde e-posta mesajlar kullan l r ve bu mesajlar gönderdi iniz ana sunucu taraf ndan konuyla ilgili tüm kullan c lara yönlendirilir. Bu hizmete "haber gruplar " ismi de verilmektedir. Bu hizmette üç tür kullan c vard r, bunlardan ilki konferans bafllatan kiflidir. "Founder" ad verilen bu kifli gündemi belirler, ayr ca kat l mc lar davet edebilir. kinci tür kat l mc ise "Moderator" olarak adland r l r ve istenirse kat l mc lar n mesajlar n denetleyebilir. Üçüncü tür kat l mc ise "Contributor" olarak bilinir ve konferansa kat l p görüfllerini beyan eden herkes bu türe dahildir. Bir konferansta "Moderator" olmas ille de flart de ildir, bazen mesajlar hiç denetlenmeden yay nlan rlar. Sonuç olarak tüm bunlar Internet in insanlara sundu u özgür fikir al flverifline imkan tan yan hizmetlerdir. Bunlar n do ru ve ak lc kullan lmas, kullan c ya ömür boyu karfl laflma f rsat bulamayaca insanlardan fikir ve bilgi alabilme imkan sunar. I < INFO> Konuyla ilgili önemli adresler: Kendi forumlar n z oluflturmak için buraya u ray n. Ayr ca çeflitli forumlar flu adreslerde bulabilirsiniz: HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

19 ÖZEL HOPARLÖRLER MULTIMEDIA VE E LENCE ÖZEL HOPARLÖRLER Bilgisayara tak lan iki basit höparlörün yeterli oldu u dönemler çok gerilerde kald. Bilgisayarlar ilk ortaya ç kt klar andan itibaren, öncelikli olarak yap lmas uzun zaman ve emek alan hesaplamalar yapmak üzere kullan ld lar. lk bilgisayar n top mermeilerinin balistik hesaplar n yapmakta kullan ld n, daha sonrakilerden ise ço u zaman nüfus say m sonuçlar n ifllemek gibi rutin ifller için faydalan ld n düflünürseniz, ne demek istedi imizi daha iyi anlars - n z. Ancak zaman içinde bilgisayarlar farkl alanlara da girmeyi baflard lar. Bunlardan bir tanesi de ses kay tlar n n ifllenmesi ve sentezlenmesiydi. Önceden analog kay t yöntemleri kullan ld ndan bu pek mümkün olmuyordu. Ancak zaman içinde dijital sistemlerin geliflmeye bafllamas yla beraber ses ifllemek için de bilgisayarlar n gücünden faydalan labilece i ortaya ç kt. PC ler için ses alan ndaki dönüm noktas n n ise, Creative taraf ndan ilk Soundblaster ses kartlar n n üretildi i tarihler oldu u herkes taraf ndan kabul edilir. Bu ilk ses kartlar o dönem yeni ç kan oyunlar taraf ndan da destekleniyordu ve PC lere o güne dek sahip olmad klar bir yetenek kazand r yorlard. Ancak tabii ki geliflme o kadarla kalmad ve bugün bizler inan lmaz kalitedeki ses efektlerine sahip oyunlar oynayabiliyor, en üst seviyedeki ses ve müzi e sahip filmleri bilgisayar m zda seyredebiliyoruz. HERKES Ç N B LG SAYAR MULT MEDYA VE E LENCE 113

20 <<< MULTIMEDIA VE E LENCE ÖZEL HOPARLÖRLER Bilgisayarlar n kavufltu u yeni ses standardlar içinde flüphesiz en etkileyici olan "Surround" ad verilendir. Bu sistemde ses farkl frekanslardaki kanallardan yay nlan r ve böylece belirli bir alanda yo unlaflma sa lanarak dinleyiciye sesler sanki gerçekten çevreden geliyormufl hissi verilir. Öncelikle müzik setlerinde ve video sistemlerde kullan lmaya bafllanan bu standard zaman içinde PC oyunlar na kadar girmifltir. Creative ürünü yeni nesil ses kartlar taraf ndan donan msal seviyede de desteklenen bu standardla bilgisayarda yapt - n z herfleyde bu ses etkisini elde edebilmek mümkün olmufltur. Bu türden ilk sistemler 2.1 olarak ortaya ç km fllard r, bunlarda yüksek frekanslar veren iki Tweeter ve düflük frekanslar sa layan bir Subwoofer hoparlör mevcuttur. Ancak asl nda bunlar gerçek anlamda Surround ses veremezler. Yapt klar ifl stereo ses yay n n Surround etkisi yaratacak flekilde simüle etmekten ibarettir. Gerçek anlamda Surround etkiye sahip sistemler is 4.1 standard ile piyasaya ç km fllard r. Bu sistemde yüksek frekanslar kullan c etraf na dizilmifl dört uydu hoparlörden verilerek gerçek bir Surround etkisi yarat l r. Düflük seviye sesler ise yine bir Subwoofer taraf ndan yay nlan r. * < PUCU> yi bir hoparlör seti istiyorsan z, kendini sipat etmifl ve dergilerden iyi puanlar alm fl markalardan birini seçmenizi öneririz. Aksi takdirde harcad n z paray soka a atm fl olacaks n z demektir. I < INFO> Subwoofer tabir edilen hoparlörler özellikle bas sesleri verebilmek için tasarlanm fl cihazlard r. Tweeter denen küçük hoparlörler ise tiz sesleri üretirler. FARKLI SES STANDARDLARI Dolby Surround Öncelikle sinema salonlar nda kullan lmaya bafllanm fl olan ses standard d r, yani bu türün en eskisidir. Dolby Pro-Logic Dolby Surround sisteminin bir sonra ki fleklidir. Burada Surround etkisi elde etmek için bir dizi özel filtre kullan l r. Ev sistemleri için gelifltirilmifl ucuz ama ses kalitesi oldukça zay f olan bir standard olarak bilinir. Dolby Digital (AC-3) Dolby Labs taraf ndan gelifltirilmifl üçüncü nesil Surround ses standard d r. Burada sesler alt farkl kanala ayr l r ve tek tek ifllenir. Bu yüzden 5.1 olarak ta bilinen bu sistemin ses kalitesi ürüne ba l olarak inan lmaz seviyede yüksek olabilmektedir. DTS Dreamworks taraf ndan gelifltirilmifl olan bu standard bugün için mümkün olan en yüksek ses kalitesini sa lamaktad r. Ne var ki üreticiler taraf ndan pek az desteklendi inden, bir DTS sisteminiz olsa bile çok az faydas n görebilirsiniz. 114 HERKES Ç N B LG SAYAR MULT MEDYA VE E LENCE

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T H A R D D I S K A D A P T E R I DC OE / MS BATA O UT SO B UH SU BB 2 1 - I N - 1 R E A D E R O N E T OUC H B A C K U P 3 P O

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live WD Publication : Techno-labs Title : WD My Book Live Date : 03.10.2012 WD My Book Live Western Digital in ev içi ağ için geliştirdiği My Book Live ı inceledik. Saatlerimizi bundan 10 yıl öncesine geri

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır.

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır. BİLGİSAYAR DONANIMI Donanım : Bilgisayarı meydana getiren fiziksel parçalara donanım denir. Bilgisayar donanımı ikiye ayılır. 1. Dış Donanım: Bilgisayar kasasının dışında bulunan, kablolar ya da bağlantı

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış Sunum Akışı EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış EBA nedir? Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

>>> SAYI 46 47. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI (2). ÖNEML PARÇALARA GENEL B R BAKIfi.

>>> SAYI 46 47. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI (2). ÖNEML PARÇALARA GENEL B R BAKIfi. SAYI 46 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI (2). ÖNEML PARÇALARA GENEL B R BAKIfi. PROGRAMCILIK. B LG SAYAR PROGRAMCILI ININ TEMELLER. WINDOWS SERV S PAKETLER. YAZILIM PROBLEMLER N N G DER LMES.

Detaylı

Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları

Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları Ah o Netsec etkinliğinde bende olsaydım deyipte katılamayanlar için yapmış olduğum sunumu kısaca yazıya dökmeye karar verdim. Ön bilgi olarak Flash kısaca web sayfalarına

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti.

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page i JQUERY Salih Baltal Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page ii KODLAB 40 JQUERY SAL H BALTALI ISBN 978-605-4205-39-4

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

>>> SAYI 40 41. SAYIDA NELER VAR? SÜRÜCÜ NED R? MS WORKS 2000. ET KET VE ZARF BASMAK. SOHBET VE FORUMLAR. INTERNET TE SOHBET S TELER.

>>> SAYI 40 41. SAYIDA NELER VAR? SÜRÜCÜ NED R? MS WORKS 2000. ET KET VE ZARF BASMAK. SOHBET VE FORUMLAR. INTERNET TE SOHBET S TELER. SAYI 40 TEMEL B LG LER SÜRÜCÜ NED R? SÜRÜCÜLERE GENEL B R BAKIfi. WINDOWS MS WORKS 2000. ALTERNAT F B R OF S PROGRAM PAKET. PROJELER ET KET VE ZARF BASMAK. WORD LE ET KET VE ZARF NASIL YAZDIRILIR? INTERNET

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

Yeni Ebrary Arayüzü Kullan lavuzu

Yeni Ebrary Arayüzü Kullan lavuzu Yeni Ebrary Arayüzü Kullan lavuzu KAPSAM E-kitap say : 48406 Kapsad koleksiyon say : 16 koleksiyon (Antropoloji ve Sosyoloji, letme ve Ekonomi, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, E itim, Mühendislik ve

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin Xerox QR Code Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03999 QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin QR (Quick Response) Code Uygulamasını şu uygulamalarla birlikte kullanınız:

Detaylı

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası Sistemin Kullanım Amacı E-Tedarik, Türkiye Petrolleri nin doğrudan alım süreci sırasında firmalardan teklif alma kısmının elektronik ortama aktarılması amacıyla oluşturulmuş bir web tabanlı sistemdir.

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 yazılımı, daha etkin tasarım yapmanıza ve iletişim kurmanıza yardım eder. Ödediğiniz fiyat karşılığında mükemmel

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati 5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati Kazanımlar 5.1. Metinleri, grafikleri, filmleri ve sesleri kullanman n alg y ve iletiflimi nas l de ifltirdi ini fark eder.

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

>>> SAYI 9. FARE AYARLARI FAREN Z KEND N ZE GÖRE AYARLAYIN. PENCERELER ARASINDA DOLAfiMAK PENCERELER ARASINDA HIZLI GEÇ fi YÖNTEMLER

>>> SAYI 9. FARE AYARLARI FAREN Z KEND N ZE GÖRE AYARLAYIN. PENCERELER ARASINDA DOLAfiMAK PENCERELER ARASINDA HIZLI GEÇ fi YÖNTEMLER SAYI 9 TEMEL B LG LER B LG SAYAR ÇALIfiMADI INDA B LG SAYARINIZ SORUN ÇIKARDI INDA NE YAPMALISINIZ? V RÜSLER V RÜS GERÇEKTE NED R, NASIL ÇALIfiIR? FONTLARI KULLANMAK B R MET NDE DE fi K HARFLER NASIL KULLANILIR?

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365 OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU Office 365 Microsoft Office (Word, Excel vb.) dokümanlarınızı bulut platformuna taşımanızı sağlayan Office 365 ürününe https://portal.office.com/home adresinden

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria"

Tor Üzerinden VPN Servisi Privatoria Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria" Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bir oluşum internette güvenli gezinme yöntemlerimiz arasına bir yenisini daha ekledi. Privatoria adıyla yayın hayatına başlayan

Detaylı

>>> SAYI 6 7. SAYIDA NELER VAR? OF S N ZDEK B LG SAYAR B LG SAYARIN fi DÜNYASINDAK YER. FAREN N filev D SKET NED R? VAZGEÇ LEMEYEN KAYIT ORTAMI

>>> SAYI 6 7. SAYIDA NELER VAR? OF S N ZDEK B LG SAYAR B LG SAYARIN fi DÜNYASINDAK YER. FAREN N filev D SKET NED R? VAZGEÇ LEMEYEN KAYIT ORTAMI SAYI 6 TEMEL B LG LER OF S N ZDEK B LG SAYAR B LG SAYARIN fi DÜNYASINDAK YER FAREN N filev FAREYE YÜKLENEN FARKLI GÖREVLER D SKET NED R? VAZGEÇ LEMEYEN KAYIT ORTAMI WINDOWS DOSYA S STEM NDE GEZ NMEK DOSYA

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 25/03/2015-36685 *BE6P3A0FN* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Sayı : 24382287-100- Konu : Ortak Dersler Hk. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

40 lik IDE sinyal kablosu

40 lik IDE sinyal kablosu Bafllang ç H zl Kurulum K lavuzu, ana kart n z n performans n artt rarak daha h zl çal flmas n sa layacakt r. H zl Kurulum K lavuzu nu kullan rken Kullan c K lavuzu nda yer alan H zl Referans Kart na bak

Detaylı

Backup Premium Hızlı Başlangıç Kullanım Kılavuzu

Backup Premium Hızlı Başlangıç Kullanım Kılavuzu Hakkında Memeo Backup Premium, karmaşık dijital dünya için basit bir yedekleme çözümüdür. Memeo Backup Premium değerli ve önem verdiğiniz belgelerinizi otomatik olarak yedekleyerek, istediğiniz zaman dosyalarınızı

Detaylı

KARTINIZIN KAYIP / ÇALINTI OLMASI DURUMUNDA

KARTINIZIN KAYIP / ÇALINTI OLMASI DURUMUNDA Merhaba arkadafllar, Sizi, uluslararas standartlarda flifreli ve flifresiz-h zl ifllem yapabilen üniversitenizin kimlik kart ile tan flt rmak istiyoruz! flte karfl n zda Halkbank Bank24 JET! Ö rencilik

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM BAŞLANGIÇ REHBERİ KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi, hukuki araştırmalarınızı

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Pikatel Airmax Web Arayüzü

Pikatel Airmax Web Arayüzü Pikatel Airmax Web Arayüzü Modemi, kutunun içerisinden ç kan cd ile değil de web arayüzünden kurmak için aşağ daki ad mlar takip ediniz. Önerilen cd ile kurulumdur. Pikatel Airmax web arayüzü, ADSL2+ operatör

Detaylı

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u 5.3 Çevre Uzunlu u Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u Etkinlik Döner Metre Yapal m Araç ve Gereç: daire fleklinde nesneler (kavanoz kapa, tekerlek vb.), makas, kalem, raptiye, tahta çubuk 1) Daire fleklindeki

Detaylı

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU A-) DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 1-) Cihazınızın panelinden Sistem Yöneticisi menüsünden ağ ayarlarınızın yapılandırılmış olması gerekmektedir. Kurulumu yapan

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Etkinliklere katılım, ücretli ve kontenjan ile sınırlıdır.

Etkinliklere katılım, ücretli ve kontenjan ile sınırlıdır. 24-26 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Future Learning 2016 konferansımızda bu yıl birbirinden ilginç konu başlıklarına sahip eğitimler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir. Etkinliklere

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı