İŞLETMELERDE MOTİVASYON-VERİMLİLİK İLİŞKİSİ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ ANTALYA HAVALİMANI ÇALIŞANLARI ARASINDA BİR ÖRNEK OLAY ARAŞTIRMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞLETMELERDE MOTİVASYON-VERİMLİLİK İLİŞKİSİ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ ANTALYA HAVALİMANI ÇALIŞANLARI ARASINDA BİR ÖRNEK OLAY ARAŞTIRMASI"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERDE MOTİVASYON-VERİMLİLİK İLİŞKİSİ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ ANTALYA HAVALİMANI ÇALIŞANLARI ARASINDA BİR ÖRNEK OLAY ARAŞTIRMASI Danışman Doç. Dr. Hüseyin AKYILDIZ Hazırlayan Hüseyin Nail PEKEL ISPARTA

2 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...Vİİİ TABLOLAR...İX ŞEKİLLER...Xİİ ÖNSÖZ...Xİİİ GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm 1. MOTİVASYON MOTİVASYONUN TANIMI VE MAHİYETİ Motivasyonun Tanımı Motivasyonun Mahiyeti Güdüler ve İhtiyaçlar Motivasyonun Temel Bileşenleri Örgütsel Hedefler Bireysel İhtiyaçlar Efor Motivasyon Süreci Motivasyon Dinamiği MOTİVASYON TEORİLERİ İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi - Abraham H. Maslow Çift Faktör Teorisi - Frederick Herzberg Başarı Motivasyonu Teorisi - David McClelland ERG Teorisi - Clayton Alderfer Eşitlik Teorisi - J. Stacey Adams Beklenti Teorisi - Victor Vroom Geliştirilmiş Beklenti Teorisi - Lyman W. Porter ve Edward D. Lawler Bireysel Amaçlar Teorisi - Edwin Locke İş Özellikleri Modeli - J. Richard Hackman ve Gray R. Oldham Pekiştirme Teorisi - B. F. Skinner İŞLETMELERDE MOTİVASYON UYGULAMALARININ GEREKÇELERİ İhtiyaçların Karşılanması Temel İhtiyaçların Karşılanması Sosyal İhtiyaçların Karşılanması Ego Tatmini İşgören Performansının Yükseltilmesi...22 ii

3 İşgören Kapasitesinin Tam Kullanılması Firma İmajına Olumlu Katkı Sağlanması...24 İkinci Bölüm 2. İŞLETMELERDE MOTİVASYON SİSTEMİ, ARAÇLARI VE YARDIMCI ÖĞELER MOTİVASYONUN BOYUTLARI Psikolojik boyutu İçsel Güdülenme Dışsal Güdülenme Yönetsel Boyutu MOTİVASYON STRATEJİLERİNDE KULLANILAN ARAÇLAR Motive Ediciler Ekonomik Motive Ediciler Ücret Artışı Primli Ücret Kâra Katılma Ekonomik Ödüller Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Planları Psikososyal Motive Ediciler Bağımsız Çalışma Olanakları Değer ve Statü Özel Yaşama Saygı Takdir ve İşletmenin Başarısından Sorumlu Tutma Sosyal Uğraşlar Çevreye Uyum Öneri Sistemi Ceza Örgütsel ve Yönetsel Motive Ediciler Hedef Belirleme Yetki ve Sorumluluk Denkliği Yetkilendirme ve Delegasyon Kararlara Katılma Yükselme Olanakları Eğitim İmkanları Yönetimde Esneklik Esnek Çalışma Şartları Evde Çalışma Olanakları Fiziksel Koşulların İyileştirilmesi Olumlu Yönetim Yaklaşımı (Positive Management Attitude) Açık Pazarlık Yöntemi (Overt Deal Making) Motivasyona Yardımcı Öğeler İletişim...54 iii

4 Performans Ölçümü ve Değerlemesi Ödül Sistemleri Örgüt Kültürü ve İklimi Grup ve Takım Çalışması Kalite Çemberleri...65 Üçüncü Bölüm 3. VERİMLİLİK VERİMLİLİK KAVRAMININ ANLAMI VE KAPSAMI Verimliliğin Tanımı ve Terminolojisi Verimlilik Türleri İŞLETME YÖNETİMİNDE VERİMLİLİK KONSEPTİNİN YERİ İŞLETME İÇİ VERİMLİLİK FAKTÖRLERİ Kolayca Değiştirilemeyen Faktörler Ürün İşletme ve Ekipman Teknoloji Malzeme ve Enerji Kolayca Değiştirilebilen Faktörler İnsanlar Uygulama Yönü Etkililik Yönü Örgüt ve Sistemler Çalışma Yöntemleri Yönetim Biçimleri...77 Dördüncü Bölüm 4. MOTİVASYON-VERİMLİLİK İLİŞKİSİ MOTİVASYON-VERİMLİLİK İLİŞKİSİNDE BİREY-ÖRGÜT ETKİLEŞİMİ Örgütün İşgörenlere Karşı Tutumu İşgörenlerin Örgütsel Amaçlara Güdülenmesi İşe Sarım (Job Involvement) MOTİVASYON-VERİMLİLİK İLİŞKİSİNDE İŞGÖREN-İŞ ETKİLEŞİMİ İş Tatmini (Job Satisfaction) İş Tatminine Etki Eden Faktörler İş Tatmini ve Motivasyon İlişkisi İş Tatminsizliği ve Motivasyon Eksikliğinden Kaynaklanan İşgören Davranışları İşten Ayrılmalar (Turnover)...89 iv

5 İşe Devamsızlık (Absenteeism) İşe Geç Kalma (Tardiness) Hırsızlık İş Tatmini ve Performans İlişkisi İş Tatmini ve Verimlilik İlişkisi İçsel (Intrinsic) Motivasyon ve Yapılan İşin Niteliğine İlişkin Boyutlar Beceri Çeşitliliği (Skill Variety) Görev Kimliği (Task Identitiy) Görevin Anlamlılığı (Task Significance) Özerklik (Autonomy) Geri Besleme (Feedback) İş Tasarımı İş Zenginleştirme (Job Enrichment) İş Rotasyonu (Job Rotation) İş Basitleştirme (Job Simplification) İş Genişletme (Job Enlargement) İş Yükleme (Job Loading) PERFORMANS KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE MOTİVASYON VE VERİMLİLİK Performans Kavramı İşgören Performansının Bileşenleri Yetenek (İşgörenin Yeterliliği) Motivasyon (İşgörenin İstekliliği) İş Çevresi (Örgütsel Destek) Performansın Verimliliğe Etkisi VERİMLİLİK ORTAMI EKSENİNDE MOTİVASYON Yapısal Ortam Fiziksel Ortam Sosyal Ortam İŞGÖRENLERİN VERİMLİLİĞE YÖNELTİLMESİNDE MOTİVASYONEL UNSURLARIN ROLÜ Ekonomik Özendiricilere Dayalı Motivasyon Uygulamaları Psikososyal Özendiricilere Dayalı Motivasyon Uygulamaları Örgütsel ve Yönetsel Esaslara Dayalı Motivasyon Uygulamaları MOTİVASYON VE VERİMLİLİK KAVRAMLARININ İLİŞKİLENDİRİLMESİNDE ÖNCELİKLİ KOŞULLAR İşgören Beklentilerinin ve Bu Beklentileri En İyi Karşılayacak Motivasyonel Unsurun Tespiti Motivasyonun Doğru Hedefe Yönlendirilmesi Örgüt Kültürüne En Uygun Motivasyon Tekniğinin Seçilmesi Motivatörlerin Bireyselleştirilerek Başarı İle İlişkilendirilmesi v

6 En Yetenekli Bireylerin En Yüksek Düzeyde Motive Edilmesi Motivasyonun Farklı İşlerde Farklı Verimlilik Düzeylerine Sebep Olacağının Bilinmesi Motivasyon Faaliyetlerinin Maliyet ve Getirilerinin Dengelenmesi VERİMLİLİK FAKTÖRLERİNDEN BİRİ OLARAK MOTİVASYON BEŞİNCİ BÖLÜM 5. DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ ANTALYA HAVALİMANI ÇALIŞANLARI ARASINDA BİR ANKET ÇALIŞMASI METODOLOJİ DHMİ ANTALYA HAVALİMANINDA MOTİVASYON VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ Ücret Ücret Seviyesi Ücretlerde Adalet Sosyal Boyutlar Sosyal İmkânlar İş Güvencesi ve Sosyal Güvenlik Koşulları Ödüllendirme Başarıdan Dolayı Ödüllendirme Ödül ve Cezalarda Adalet Yükselme Yükselme Olanağı Terfilerde Liyakât ve Adalet Eğitim Psikososyal Motive Ediciler Takdir ve Övülme Değer ve Statü Özel Yaşama Saygı Kurumca Sahiplenilme Sosyal Uğraşlar İletişim Amirlerle İlişkiler Çalışma Arkadaşları İle İlişkiler Diğer Birimlerle İletişim Bilgi ve Belgelere Erişim Katılım, Yetki ve Sorumluluk Kararlara Katılım Yetki ve Sorumlulukların Kesinliği Daha Fazla Yetki ve Sorumluluk İsteği vi

7 Fiziksel Koşullar Kullanılan Malzeme,Teçhizat ve Ekipmanın Yeterliliği Engellenemeyen Gürültü,Parlaklık,Radyosyon,Duman vb. Olumsuz Faktörlere Maruz Kalma Olumsuz Fiziksel Koşulların İşgören Sağlığına Etkisinin Tazmin ve Telafisi Yönetimin Duyarlılığı ve Esneklik İşe İlişkin Sorunlara Karşı Yönetimin Duyarlılığı Çalışanların Sorunlarına Karşı Yönetimin Duyarlılığı Çalışma Sistemi Çalışma Saatleri Tatil, İzin ve İstirahat Durumu Fazla Mesai Fazla Mesainin Telafisi Geçici Görevler İş Tatmini İşgören Kapasitesinin Kullanımı Motivasyonel Unsurların Yapısal Durumu SONUÇ EK YARARLANILAN KAYNAKLAR vii

8 KISALTMALAR ABD : Amerika Birleşik Devletleri AT&T : American Telephone and Telgraph Company Bkz. : Bakınız C. : Cilt Çev. : Çeviren DHMİ : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ed. : Edition EPA : European Productivity Agency ERG : Existance, Relatedness and Growth Fak. : Fakülte ILO : International Labor Organization İİBF : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi MPM : Milli Prodüktivite Merkezi OECD : Organization of Economic Cooperation and Development s. : Sayfa S. : Sayı SBF : Siyasal Bilgiler Fakültesi TFI : Tech Form Industries THY : Türk Hava Yolları TİSK : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TMM : Toyota Motor Manufacturing TODAİE : Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Ünv. : Üniversite vb. : ve benzeri Vol. : Volume Y. : Yıl Ya. : Yayın viii

9 TABLOLAR TABLO 1: Herzberg in Çift Faktör Teorisi...12 TABLO 2: DHMİ Antalya Hava Limanında Ücret Düzeyinin Yeterliliği161 TABLO 3: Ücret, Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi TABLO 4: DHMİ Antalya Hava Limanında Ücret Düzeyinin Adilliği TABLO 5: Ücretlerin Adilliği, Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi TABLO 6: DHMİ Antalya Havalimanında Sosyal İmkânların Durumu.163 TABLO 7: Sosyal İmkânlar, Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi TABLO 8: DHMİ Antalya Havalimanında İş Güvencesi ve Sosyal Güvenlik Koşullarının Yeterliliği TABLO 9: İş Güvencesi ve Sosyal Güvenlik Koşulları, Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi TABLO 10: DHMİ Antalya Havalimanında Ödüllendirmenin Yeterliliği TABLO 11: Ödüllendirme, Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi TABLO 12: DHMİ Antalya Havalimanında Ödül ve Cezaların Adilliği.166 TABLO 13: Ödül ve Cezaların Adilliği, Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi TABLO 14: DHMİ Antalya Havalimanında Yükselme Olanaklarının Durumu TABLO 15: Yükselme Olanağı, Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi TABLO 16: DHMİ Antalya Havalimanında Terfilerin Adilliği TABLO 17: Terfilerin Adilliği, Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi TABLO 18: DHMİ Antalya Havalimanında Eğitim Olanaklarından Faydalanabilme TABLO 19: Eğitim Olanaklarından Faydalanabilme, Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi TABLO 20: DHMİ Antalya Havalimanında Eğitim Olanaklarından Faydalandırılmada Fırsat Eşitliği TABLO 21: Eğitim Olanaklarında Fırsat Eşitliği, Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi TABLO 22: DHMİ Antalya Havalimanında Takdir ve Övülme TABLO 23: Takdir ve Övülme, Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi TABLO 24: DHMİ Antalya Havalimanında Kurumsal Vizyon Durumu 172 ix

10 TABLO 25: Kurumsal Vizyon, Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi TABLO 26: DHMİ Antalya Havalimanında Özel Yaşama Saygı TABLO 27: Özel Yaşama Saygı, Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi TABLO 28: DHMİ Antalya Havalimanında Kurumca Sahiplenilme TABLO 29: Kurumca Sahiplenilme, Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi..175 TABLO 30: DHMİ Antalya Havalimanında Sosyal Uğraşların Yeterliliği TABLO 31: Sosyal Uğraşlar, Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi TABLO 32: DHMİ Antalya Havalimanında Amirlerle İlişkiler TABLO 33: Amirlerle İlişkiler, Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi TABLO 34: DHMİ Antalya Havalimanında Arkadaşlık İlişkileri TABLO 35: Çalışma Arkadaşları İle İlişkiler, Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi TABLO 36: DHMİ Antalya Havalimanında Birimler Arası İletişim TABLO 37: Birimler Arası İletişim, Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi TABLO 38: DHMİ Antalya Havalimanında Bilgi ve Belgelere Erişim Düzeyinin Yeterliliği TABLO 39: Bilgi ve Belgelere Erişim Düzeyi, Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi TABLO 40: DHMİ Antalya Havalimanında Kararlara Katılım TABLO 41: Kararlara Katılım, Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi TABLO 42: DHMİ Antalya Havalimanında Yetki ve Sorumlulukların Kesinlik Düzeyi TABLO 43: Yetki ve Sorumlulukların Kesinliği, Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi TABLO 44: DHMİ Antalya Havalimanında Daha Fazla Yetki ve Sorumluluk Verilme Düzeyi TABLO 45: Yetki ve Sorumlulukların Artırılması, Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi TABLO 46: DHMİ Antalya Havalimanında Malzeme, Teçhizat ve Ekipmanın Yeterliliği TABLO 47: Malzeme, Teçhizat ve Ekipman, Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi TABLO 48: DHMİ Antalya Havalimanında Olumsuz Fiziksel Koşullara Maruz Kalma Düzeyi x

11 TABLO 49: Olumsuz Fiziksel Koşullar, Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi TABLO 50: DHMİ Antalya Havalimanında Olumsuz Koşulların İşgören Sağlığına Etkisinin Tazmini TABLO 51: Olumsuz Koşulların Sağlığa Etkisinin Tazmini, Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi TABLO 52: DHMİ Antalya Havalimanında İşe İlişkin Sorunlara Karşı Yönetimin Duyarlılığı TABLO 53: İşe İlişkin Sorunlara Karşı Yönetimin Duyarlılığı, Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi TABLO 54: DHMİ Antalya Havalimanında Çalışanların Sorunlarına Karşı Yönetimin Duyarlılığı TABLO 55: Çalışanların Sorunlarına Karşı Yönetimin Duyarlılığı, Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi TABLO 56: DHMİ Antalya Havalimanında Çalışma Saatlerinin Uygunluğu TABLO 57: Çalışma Saatleri, Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi TABLO 58: DHMİ Antalya Hava Limanında Tatil, İzin ve İstirahat TABLO 59: Tatil, İzin ve İstirahat, Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi TABLO 60: DHMİ Antalya Havalimanında Fazla Mesai Durumu TABLO 61: Fazla Mesai, Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi TABLO 62: DHMİ Antalya Havalimanında Fazla Mesai Ücretinin Yeterliliği TABLO 63: Fazla Mesai Ücreti, Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi TABLO 64: DHMİ Antalya Havalimanında Geçici Görevlerin Sıklık Düzeyi TABLO 65: Geçici Görevler, Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi TABLO 66: DHMİ Antalya Hava Limanında İş Tatmin Düzeyi TABLO 67: İş Tatmini, Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi TABLO 68: DHMİ Antalya Havalimanında İşgörenlerin Kapasite Kullanım Düzeyi TABLO 69: DHMİ Antalya Havalimanında Motivasyonel Unsurlar Açısından Mevcut Durum TABLO 70: Motivasyon-Verimlilik İlişkisi Üzerinde Etkili Olan Motivasyonel Unsurların, DHMİ Antalya Havalimanı Çalışanlarına Göre Önem Sıralaması xi

12 ŞEKİLLER ŞEKİL 1 : Motivasyon Süreci ve Motivasyonun Temel Bileşenleri...7 ŞEKİL 2 : Maslow un İhtiyaçlar Hiyerarşisi...10 ŞEKİL 3 : Vroom un Beklenti Teorisi...17 ŞEKİL 4 : Locke un Bireysel Amaçlar Teorisi...19 ŞEKİL 5 : Performans Değerleme Sisteminin Ana Unsurları...58 ŞEKİL 6 : İnsan Kaynakları ve Örgüt Verimliliği...79 ŞEKİL 7 : Örgüt ve İşgören Amaçlarının Uyumlaştırılması...82 ŞEKİL 8 : İşgören İçin Göstereceği Çabanın Maliyeti - Çaba Sonucu Elde Edeceği Ödülün Değeri ve Bu Maliyet ve Değerin Çaba Düzeyine Etkisi...85 ŞEKİL 9 : Hedeflere Ulaşmada Başarılı Olma Olasılığının Motivasyon Düzeyine Etkisi...86 ŞEKİL 10 : İş Tatmini ile İşten Ayrılma ve İşe Devamsızlık Arasındaki İlişki...90 ŞEKİL 11 : Performans-İş Tatmini İlişkisi: Porter-Lawler Modeli...95 ŞEKİL 12 : Bireysel Farklılıklara Göre İş Tatmini ve Verimlilik Arasındaki İlişki...97 ŞEKİL 13 : İşin Niteliğine İlişkin Boyutlar ve Sonuçları ŞEKİL 14 : İşte Uzmanlaşma Derecesinin Motivasyon ve Verimliliğe Etkisi ŞEKİL 15 : Örgütsel ve Bireysel Bileşenleri ve Sonuçları Açısından Motivasyon-Performans-Verimlilik ŞEKİL 16 : Yüksek Verimlilik = Performans Etkililiği + Performans Etkinliği ŞEKİL 17 : Verimlilik Ortamı ve Motivasyon ŞEKİL 18 : Aktivasyon Düzeyinin İşgören Performansına Etkisi ŞEKİL 19 : Motivasyon Seviyesindeki Yükselmenin Farklı Yetenek Düzeylerine Sahip İşgörenlerin Verimliliğine Etkisi ŞEKİL 20 : Karmaşık Yapılı İşler Karşısında Motivasyon-Verimlilik İlişkisi ŞEKİL 21 : Verimliliği Etkileyen Faktörler Arasında Motivasyonun Yeri ŞEKİL 22 : Motivasyon Düzeyindeki Artış ve İşgörenlerin Kendilerinde Var Olan Bedensel ve Zihinsel Donanımı (Kapasite) Örgüt Amaçları İçin Kullanma Oranları xii

13 ÖNSÖZ Hızla küreselleşen ve küçülen dünyada işletmeler artan belirsizlik ve karmaşıklığa rağmen, faaliyetlerini sürdürme mecburiyeti ile karşı karşıyadırlar. Bu mecburiyet, verimli çalışabilmeleri, rekabetçi avantajların elde edilmesi ve insan kaynaklarından daha iyi faydalanılması amacıyla, işletmelerin insan merkezli yaklaşımlara yönelmelerini bir gereklilik haline getirmiştir. Günümüzde işletmeler, müşterilerinin özgün isteklerine yönelik olarak hiyerarşik ve kalıplaşmış örgüt yapıları ile çözüm bulmada büyük güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. Halen işletmeler bilgi teknolojisine ilişkin motivasyonlarını ve altyapı çözümlemelerini klasik süreçler içerisinde yapılandırmakta ve bu nedenle de bürokratik ve hantal görünümlerini daha da pekiştirmektedirler. Halbuki bir taraftan bilgi teknolojisinin optimal yönetimine ilişkin sorunlar, diğer taraftan da rekabet basıncı, işletmelerin yüksek performanslı insan kaynağına gereksinimini sürekli hale getirmektedir. Gerçekten de bir işletmedeki verimlilik düzeyini belirleyen teknoloji, yönetim kültürü ve insan gibi faktörler arasında, işletme yönetiminin verimliliği geliştirme ve düşük maliyet-müşteri tatmini denklemine rasyonel çözümler getirebilme uğraşlarında en önemli ve en fazla gelecek vadeden unsur insan faktörüdür. Zira neticede tüm verimlilik faktörlerini kullanıp işleyen yine insandır. Bu nedenle verimlilik düzeyi üzerinde etkili olan tüm değişkenlerin merkezinde insan ve insanla ilgili açılımlar yer almaktadır. Verimliliği sürekli olarak geliştirebilmek için, işgörenin ihtiyaçları, kişiliği, iş çevresi ve benzeri unsurların karmaşık bir fonksiyonu olan motivasyon kurgusundan faydalanmak, işletmeler için önemli bir gerekliliktir. xiii

14 Temelde psikolojik bir süreç olan motivasyon, birey amaçları ile örgüt amaçlarının aynı hizaya getirilerek uyumlaştırılmasında bir nevi katalizör rolü oynaması ve işgörenleri yüksek kapasite ile çalışmaya sevk etmesi nedeniyle öteden beri yönetim alanında kullanılagelmiştir. Bu bağlamda, motivasyon ve motivasyon uygulamaları vasıtasıyla ulaşılmak istenen verimlilik arasındaki ilişkinin gerçekleşme biçimleri, bu ilişkiye etki eden bireysel ve örgütsel faktörler, bu ilişkinin kurulmasındaki öncelikli koşullar, bu ilişkinin yönü ve gerçekleştiği zemin gibi noktalar önem kazanmaktadır. Çalışmamızda tüm bu noktalar incelenerek, motivasyon ile verimlilik arasındaki ilişkinin tespitine çalışılmıştır. Vizyon, liderlik, entelektüel sermaye, toplam kalite, örgütsel değişim, örgüt geliştirme ve öğrenme gibi işletme yönetim sistemlerine ilişkin farklı boyut ve trendler ile bütünsellik içerisinde değerlendirildiğinde motivasyon olgusunun insan merkezli tüm yaklaşımların temelinde yer aldığı ve insan faktörünün etkin kullanımına yönelik zengin ve çeşitli varyasyonları ile yöneticilere geniş bir mücadele sahası sunduğu görülmektedir. İşte bu nedenlerle, bu çalışmamızda, motivasyon ile verimlilik arasındaki ilişki gerek teorik gerekse örnek uygulama çerçevesinde ortaya konulmaya ve somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Gerek tez konusunun belirlenmesinde, gerekse tez üretiminin her safhasında değerli katkılarını esirgemeyen Değerli Hocam Doç. Dr. Hüseyin Akyıldız a ve anketin yapılabilmesi için gerekli onayın alınmasında gösterdiği duyarlılıktan dolayı DHMİ Genel Müdürlüğü APK Daire Başkanı Funda Ocak hanımefendiye teşekkürlerimi sunarım. Hüseyin Nail Pekel xiv

15 GİRİŞ İşletmelerde motivasyon, çalışanların işletme amaçlarına yoğunlaşmalarını sağlayan ve ihtiyaç duyulan performans bariyerlerini aşmalarına etki eden içsel bir uyarıcı, öncelikle de insanların içinde gerçekleşen psikolojik bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Motivasyon ile verimliliğin ilişkilendirilmesi ise topyekün bireysel ve örgütsel düzlemdeki sayısız parametrenin birlikte etkidiği bir bileşkeyi gün ışığına çıkarmaktadır. Bu noktada söz konusu ilişkinin kurulmasında ve uygulanan tüm motivasyon teknikleri ve programlarının hedeflenen verimlilik düzeyini sağlamasında, işletme yöneticisine büyük görevler düşmektedir. Zira yöneticinin bir örgütte sağlayacağı iş başarımı, motivasyon süreci ile sıkı sıkıya ilişkili gözükmektedir. Çalışanlarını örgüt içi ve dışı fizyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları ile anlayan ve yorumlayabilen işletme yönetimi, onların verimliliklerinden azami seviyede faydalanma yollarını da bulabilecektir. İşgören ihtiyaçlarına en uygun motivasyonel unsurun tespiti ile başlayan ve açığa çıkarılan motivasyon potansiyelinin en doğru örgütsel hedefe kanalize edilerek işgörenlerin normalde işletmenin hizmetine sundukları bedensel ve fiziksel donanımının daha fazlasını sunmaları ile sonuçlanan süreçte etkili olan bir çok değişken, motivasyon ile verimlilik arasında doğrusal bir ilişkinin ortaya çıkmasında önem taşımaktadır. Bu çalışmada motivasyon ve verimlilik arasındaki ilişkinin oluşumu, teorik çerçevesi ve uygulamada ortaya çıkan boyutları ile ele alınmıştır. Birinci bölümde motivasyon kavramı genel hatları ile verilmeye çalışılmıştır. Motivasyonun psikolojik bir süreç olarak tanımı, bileşenleri, ve temel dinamikleri verildikten sonra motivasyon kavramının ortaya çıkışından bu yana ortaya konmuş başlıca 1

16 motivasyon teorileri incelenmiş ve günümüzde işletmeleri motivasyon uygulamalarını kullanmaya iten sebepler üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, motivasyonun psikolojik ve yönetsel boyutları analiz edilerek motivasyon stratejilerinde kullanılan ekonomik, psikososyal, örgütsel ve yönetsel motive ediciler ile motivasyon sisteminin yardımcı öğeleri ele alınmıştır. Üçüncü bölüm ise verimliliğe ayrılmıştır. Verimlilik kavramının kapsamı, türleri ve işletme yönetimi açısından taşıdığı önem üzerinde durulmuştur. Ayrıca aralarında insan unsuru ve doloyısıyla motivasyonun da bulunması nedeniyle işletme içi verimlilik faktörleri de bu bölümde incelenmiştir. Dördüncü bölümde motivasyon-verimlilik ilişkisi birey-örgüt etkileşimi, işgören-iş etkileşimi, performans kavramı ve verimlilik ortamı eksenlerinde olmak üzere dört ayrı boyutta analiz edilmiştir. Bu analizlerden sonra işgörenlerin verimliliğe yöneltilmesinde motivasyonel unsurların rolü daha önce işletmeler tarafından tecrübe edilmiş örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Yine bu bölümde, motivasyon ve verimlilik kavramlarının ilişkilendirilmesinde ve uygulanan motivasyon programlarının verimlilikle sonuçlandırılabilmesinde öncelikle göz önünde bulundurulması gereken temel koşullar ortaya konmuştur. Son olarak da motivasyonun verimliliği hangi yollarla etkilediği incelenerek, motivasyon olgusunun verimlilik düzeyi üzerinde belirleyici özelliği olan faktörlerden birisi olarak taşıdığı değer fonksiyonel açıdan ele alınmıştır. Son bölümde ise, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Antalya Havalimanı Başmüdürlüğü çalışanları arasında yapılmış olan bir anket çalışması yer almaktadır. Öncelikle motivasyonel unsurlar bakımından kurumdaki mevcut durumun saptanmaya çalışıldığı bu çalışmada, havalimanı çalışanlarının motive olma ve daha verimli çalışmalarında en çok hangi unsurlara önem verdikleri araştırılmış ve anket neticesinde 2

17 elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle bir takım sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. 3

18 Birinci Bölüm 1. MOTİVASYON 1.1. MOTİVASYONUN TANIMI VE MAHİYETİ Motivasyonun Tanımı Motivasyon kelimesi, hareket etmek anlamındaki latince movere sözcüğünden türemiş olup, 1 ve temel bir psikolojik süreç için kullanılmaktadır. Yapılmış olan başlıca motivasyon tanımları tahlil edildiğinde öncelikle insan ihtiyaçlarına vurgu yapıldığı görülmekte, ardından da ihtiyacı karşılamaya yönelik birey davranışının, örgütsel bir amaca hizmet etmesi durumu göze çarpmaktadır. 2 En geniş anlamıyla motivasyon; davranışı harekete geçiren fizyolojik ya da psikolojik bir eksiklik, ihtiyaç veya herhangi bir hedefe yönelmiş bir dürtü ile başlayan bir süreçtir. 3 Bireyleri belirli durumlarda belirli davranışlara iten motivasyon, aynı zamanda bireyin iş konusundaki davranışlarını da tanımlar. 4 Yönetim bilimi literatüründe motivasyon; örgütün hedeflerine ulaşabilmesi için çaba sarf eden bireyin, bu çaba sonucunda kendi ihtiyaçlarını da tatmin edecek oluşunun verdiği şartlanma ile bu çabayı göstermedeki istekliliği olarak tanımlanmaktadır. 5 Dolayısıyla, işgörenleri işletme amaçlarına 1 Fred LUTHANS, Organizational Behavior, 6. Ed., (McGraw-Hill, Inc., USA: 1992), s. 146, Dursun BİNGÖL, Personel Yönetimi, 2. Baskı, (Beta Ya., İstanbul: 1996) s. 254, A. Can BAYSAL-Erdal TEKARSLAN, İşletmeciler İçin Davranış Bilimleri, 2. Baskı, (Avcıol Ya., İstanbul: 1996), s. 101, M. Şerif ŞİMŞEK-Tahir AKGEMCİ-Adnan ÇELİK, Davranış Bilimlerine Giriş Ve Örgütlerde Davranış, (Nobel Ya., 1998), s Herbert J. CHRUDEN-Arthur W. SHERMAN, Managing Human Resources, (South- Western Publishing Co., New York: 1984), s LUTHANS, s Zeyyat SABUNCUOĞLU-Melek TÜZ, Örgütsel Psikoloji, 3. Baskı, (Alfa Ya., Bursa: 1998), s. 95, Selçuk YALÇIN, Personel Yönetimi, 5. Baskı, (Beta Ya., İstanbul: 1994), s David A. DE CENZO-Stephen P. ROBBINS, Human Resource Management, 5. Ed., (John Wiley & Sons, 1996), s

19 yaklaştırıcı, inandırıcı ve özendirici nitelikte yapılan tüm eylem ve uğraşlara motivasyon denebilir Motivasyonun Mahiyeti Güdüler ve İhtiyaçlar Motivasyonun mahiyeti açısından üç özellikten bahsedilebilir: 7 Motivasyon, bir faaliyeti başlatmaya yönelik seçici bir uyanıştır: İnsanın gereksinim veya hedefi doğrultusunda iç ve dış unsurlardan belli bir ödül beklentisi içinde oluşuyla başlayan içsel bir devinimdir. Motivasyon, bireyin davranışına yön veren bir süreçtir: Motivasyon bir tür karar verme sürecidir ve bireyi gerçekleştirmeyi arzu ettiği faaliyet yönünde harekete geçiren bir seçimdir. Motivasyon çaba düzeyini de ortaya koymaktadır: Motivasyon olgusu, bireyin davranışını yöneterek onun seçim, yön ve çaba düzeyinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu açıdan motivasyon aynı zamanda bireysel bir kalite göstergesi olmaktadır. İnsan doğasının yapısal öğeleri olan ihtiyaçlar, giderildiğinde insanın yaşamını veya varlığını sürdürmesini sağlayan ve giderilmediğinde bunları giderek yok olma tehlikesi içine iten olgular şeklinde tanımlanabilir. İhtiyaçlar birey tarafından tatmin edilmeye çalışılır. Ortaya çıkan her ihtiyaç bireyde bir iç itki; yani güdü yaratır. Güdüler, bireyi bir harekette bulunmaya veya bir hareket yolunu diğerine tercih etmeye itecek şekilde etkileyen sürücü kuvvet ve faktörlerdir. Yeniden bir davranışla sonuçlanan bu güdü-ihtiyaç ilişkisi motivasyon kavramının çekirdeğini oluşturan kesittir. 8 6 Erol EREN, Yönetim Psikolojisi, 4. Baskı, (Beta Ya., İstanbul: 1993), s. 316, SABUNCUOĞLU-TÜZ, s Duygu ALTUĞ, Örgütsel Davranış, (Haberal Eğitim Vakfı, Ankara: 1997), s SABUNCUOĞLU-TÜZ, s

20 Bireylerin hangi ihtiyaçlar veya güdüler kullanılarak motive edileceğini baştan kestirmek çok zordur. Önceden bilinemediği için de davranışların sürekli takibini gerektirir. Bunun yanında bireyin birden çok sayıda ve türde duygu ve arzuyu aynı anda yaşayabilmesi ve bireylerin güdü ve ihtiyaçlarında farklılaştıkları gibi bu ihtiyaçların nasıl karşılanacağı konusunda da farklılaşabilir olmaları, motivasyonun dengesini oluşturmada öncelikle etüd edilmesi icap eden noktaların temelini teşkil eder Motivasyonun Temel Bileşenleri Örgütsel Hedefler Motivasyonun bir yönetim fonksiyonu olarak önemli, örgütte insanın ihtiyaçları ile örgütsel ihtiyaçlar arasında bir çelişki olduğu fikri kabul edildikten sonra artmıştır. 10 Motivasyon kavramı, örgütsel sebepler bağlamında düzenlenmediği takdirde, işgören bir bireyin ortaya koyduğu çaba yanlış noktalara yönelebilir. Dolayısıyla motivasyonun örgüt yararına kullanılabilmesi ve yönetsel başarıya katkı sağlayıcı sonuçlar verebilmesi için, bireyin sarf edeceği efor belli örgütsel hedeflere yöneltilmelidir. Bu yöneltme ise motive edici bazı özendirme araçları vasıtasıyla yapılır. Böylece motive edilmiş işgörenin eforu hem bireyin ihtiyaçlarına hem de örgüt amaçlarına hizmet etmiş olacaktır Bireysel İhtiyaçlar Tatmin edilmemiş bir ihtiyaç, motivasyonun çıkış noktasını oluşturmaktadır. Birey arzu ve ihtiyaçlarını tatmin edemedikçe, bir iç dengesizlik ve bir gerilim hali ortaya çıkmaktadır. Bu yönüyle tatmin edilmeye muhtaç olan ihtiyaçlar, bireyi bu yönde harekete geçirici özelliğe sahiptirler. 9 CHRUDEN-SHERMAN, s ŞİMŞEK ve Diğerleri, s Mahmut OKTAY, Davranış Bilimlerine Giriş, (Der Ya., İstanbul: 1996), s

21 Tatmin edilen bir ihtiyacın, bu tatminin etkisi geçinceye kadar davranışlar üzerinde etkisi olmayacaktır. Bununla birlikte bazı ihtiyaçlar tatmin edilmekle kaybolmazlar Efor Tatmin edilmemiş ihtiyaçları bulunan ve bunları karşılamayı arzu eden bireyin içinde bulunduğu fizyolojik veya psikolojik gerilim hali bireyin belirli davranışlar sergilemesine neden olur. 13 Belli bir hedefe yönelmiş olan bu bireysel eylem efordur. Bireyin ihtiyacı tatmin edilene kadar bu eylem sürer Motivasyon Süreci Motivasyon sürecini başlatan bireyin ihtiyaçlarıdır (ŞEKİL 1). Bir ihtiyaç ortaya çıktığı zaman, birey bu ihtiyacı karşılamak ister ve böylelikle birey itici bir güçle uyarılır. İç ve dış etkilerle uyarılan birey çeşitli biçimlerde davranışlara yönelir. Amacı ihtiyaçlara karşı duyduğu isteğin doyumudur. 15 ŞEKİL 1: Motivasyon Süreci ve Motivasyonun Temel Bileşenleri Tatmin Edilmemiş İhtiyaç Gerilim Tatmin Edilen İhtiyaç (Doyum) Gerilimin Düşüşü Efor Performans Örgütsel Amaçlar Bireysel Amaçlar KAYNAK: David A. DE CENZO-Stephen P. ROBBINS; Human Resurce Management, 5. Ed., (John Wiley & Sons, Inc., 1996), s EREN, Yönetim Psikolojisi, s BAYSAL-TEKARSLAN, s DE CENZO-ROBBINS, s DE CENZO-ROBBINS, s. 259, LUTHANS, s

YÖNETİCİLERİN MOTİVE ETME EĞİLİMLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

YÖNETİCİLERİN MOTİVE ETME EĞİLİMLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNETİCİLERİN MOTİVE ETME EĞİLİMLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Doktora Tezi Araştırma

Detaylı

MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI i T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI KARİYER YÖNETİMİNİN ÇALIŞANIN KURUMA BAĞLILIĞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Sevtap KABADAYI

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE PERSONELİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE PERSONELİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETİMİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞLIK İŞLETMELERİNDE PERSONELİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER:

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Serhat Sefa TOR İşletme

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS YÜKSEK LİSANS TEZİ İşletme Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Sedat

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25 TURİZM SEKTÖRÜNDE İŞGÖREN İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA FACTORS WHICH AFFECT JOB SATISFACTION IN THE TOURISM

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

Motivasyonda Kapsam Kuramları 1 Pınar Süral Özer *

Motivasyonda Kapsam Kuramları 1 Pınar Süral Özer * Motivasyonda Kapsam Kuramları 1 Pınar Süral Özer * Tayfun Topaloğlu ** Tarihsel süreç içerisinde incelendiğinde daha önceki kuramcılar, işgörenlerin işlerini sevmediklerini ve çalışma nedenlerinin aldıkları

Detaylı

DEPARTMANLI MAĞAZALARDA MOTİVASYON ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET

DEPARTMANLI MAĞAZALARDA MOTİVASYON ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 25, Temmuz Aralık 2005, ss DEPARTMANLI MAĞAZALARDA MOTİVASYON ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ferit ÖLÇER * ÖZET Diğer sektörlerde olduğu gibi,

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

T.C. SOSYAL YDAN SERKAN ÖZSOY

T.C. SOSYAL YDAN SERKAN ÖZSOY T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BÜYÜK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE ÇALIŞANLARI ETKİLEYEN STRESS KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: EDİRNE İLİ

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENCESİ VE GENEL İŞ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI

ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENCESİ VE GENEL İŞ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, Temmuz-Aralık 2004, ss. 35-59. ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENCESİ VE GENEL İŞ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI İsmail BAKAN

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI BİREYSEL KARİYER PLANLAMADA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER ve ÜNİVERSİTELERİN ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

I. TEŞEKKÜR. En derin duygularımla teşekkür ederim. Tuğba KAHRAMAN

I. TEŞEKKÜR. En derin duygularımla teşekkür ederim. Tuğba KAHRAMAN I. TEŞEKKÜR Yüksek Lisans eğitimim ve tezimi hazırladığım süre içinde göstermiş olduğu büyük desteği, özverisi, ilgisi, zamanı, katkıları ve sabrı için Değerli Hocam Danışmanım Yrd. Doç. Dr. Nefise BAHÇECİK

Detaylı

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Zekeriya SÖNMEZ Anabilim Dalı: İşletme Programı:

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

EFFECTS OF ERP USAGE ON QUALITY OF WORK LIFE: A QUALITATIVE STUDY

EFFECTS OF ERP USAGE ON QUALITY OF WORK LIFE: A QUALITATIVE STUDY ERP UYGULAMALARININ ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNE ETKİSİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA Uğur TÜRK Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, ugurturk@sakarya.edu.tr Gültekin YILDIZ Prof.Dr.,Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

MARKA BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

MARKA BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞL-YL-2007-0007 MARKA BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R İNGİLİZCE ÖZET İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1

İ Ç İ N D E K İ L E R İNGİLİZCE ÖZET İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1 TEZ ÖZETi Performans değerlendirmesi insan kaynakları yönetimi çemberi içerisindeki işlevlerden birisidir. Çalışanlara; yatırım yapılan değerli kaynaklar olarak bakarken, işgörenlerin başarı durumu ve

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:13 Sayı:25 Bahar 2014 s.191-210 OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ Asım SALDAMLI1 ÖZET Otel işletmelerinde öğrenen

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

KISITLAR TEORİSİNE GÖRE SANAYİ İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU VE İŞLETME BAŞARISINA ETKİSİ: PVC ÜRETİM İŞLETMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

KISITLAR TEORİSİNE GÖRE SANAYİ İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU VE İŞLETME BAŞARISINA ETKİSİ: PVC ÜRETİM İŞLETMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KISITLAR TEORİSİNE GÖRE SANAYİ İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU VE İŞLETME BAŞARISINA ETKİSİ: PVC ÜRETİM İŞLETMESİ ÜZERİNE

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ PAKİZE PAŞAOĞLU 0930229249 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Tez Danışmanı:

Detaylı

Otel İşletmeleri İşgörenlerinin İş Doyum Düzeyleri: Sayfiye ve Şehir Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştirma

Otel İşletmeleri İşgörenlerinin İş Doyum Düzeyleri: Sayfiye ve Şehir Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştirma İşletme Araştırmaları Dergisi 2/1 (2010) 43-72 Otel İşletmeleri İşgörenlerinin İş Doyum Düzeyleri: Sayfiye ve Şehir Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştirma Job Satisfaction Levels of Employees

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı