GUNEYBATI ANADOLU SAHILLERINDE PREHiSTORIK BIR YERLESJM: TAV AN ADASI (Lev. I)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GUNEYBATI ANADOLU SAHILLERINDE PREHiSTORIK BIR YERLESJM: TAV AN ADASI (Lev. I)"

Transkript

1 GUNEYBATI ANADOLU SAHILLERINDE PREHiSTORIK BIR YERLESJM: TAV AN ADASI (Lev. I) Eski adi Yes.il Ada olan Tav an Adasi, Didim'in 10 km. kuzeybatismda, Mersinli Dere'nin denizle birle tigi alanin kuzeyinde, Orman Genel Miidurliigu'ne ait Jcampm kar isinda yer almaktadir (bk. Harita ve Res. 1). Kiyidan 80 m. acikta olan ada, kuzeybati-giineydogu yoniinde uzanmakta olup yakla ik olarak kuzeybati-giineydogu dogrultusunda 100 m., kuzeydogu-giineybati dogrultusunda 50 m. boyutlannda ve denizden 8 m. yiiksekliktedir. Yakm zamanlara kadar bir yanmada oldugu, denizin i inden kiyiya kadar uzanan kayalardan anla ilmakta olan Tav an Adasi, Ge9 Neolitik Cag'dan itibaren yerle ime sahne olmu ve sonunda adanin iizerinde bir hoyiikle me meydana gelmi tir. Ancak bu hoyiik dalgalar nedeniyle tahrip olmu ve bunun sonucunda profiller aciga fikmigtir. Bu profillerde duvar kahntilanna da rastlanmaktadir (Res. 2). Aynca, zirve kisminda antik donemden kalma mimari elemanlar goze 5arpmaktadir.

2 E. Akdeniz Ilk kez 1980 yihnda ukrii Tiil tarafindan aragtinlan 1 Tav an Adasi'mn yakin <jevresindeki Miletos 2, Killiktepe 3, Derinkuyu 4, Mengeref mevkii 5, Sapliada 6, Komiir Adasi 7, Altinkum Plaji I ve Mersin Dere III 8 gibi merkezlerde de prehistorik buluntulara rastlanmi tir. Tav an Adasi'nda 1995 yilinda yaptigimiz yiizey ara tirmalan 9 sirasinda '. Tiil, Biiyiik Menderes Ovasi'nda Prehistorik Yerlesimler, (A.U. Basilmami Lisans Tezi), Ankara, 1981, 29 vd. ve M. S. Joukowsky, Prehistoric Aphrodisias, An Account of the Excavations and Artifact Studies, 1986, 722 vd. 2 Miletos'da, ozellikle Gee Myken donemine ait kuvvetli bir yerle im vardir. Bu dfinemde yerle imin bulundugu yanmada bir sur duvanyla cevriliydi. Miletos'da daha erkene ait Minos dftnemi tabakalan da ortaya cikanlmi tir. Miletos'da Minos donemine ait duvarlar ince, Myken duvarlan daha kahndir. Bu duvarlar Strabon'da (XIV. I. 6) anlatilmakta ve duvarlann Giritliler tarafindan yapildigi bildirilmektedir. Son yillarda yapilan kazilarda Miletos'da Erken Tunc Cagi'na ait keramik parcalarma ve e itli kiigiik buluntulara da rastlanmis.tir. Bu konuda bilgi igin bk. E. M. Melas, "The Dodecanese and West Anatolia in Prehistory: Interrelationships, Ethnicity and Political Geography", AS 38, (1988), 109 vd.; R. T. Marchese, History of Urbanization in the Lower Maeander River Valley: Regional Settlement Patterns to the Second Century A.D., 1976, 164 vd.; T. Wiegand, Sechster vorlaufiger Bericht iiber die von den Koniglichen Museen in Milet und Didyma Unternommen Ausgrabungen, 1908; A. von Gerkan, Milet I. 8, Kalabaktepe, Athenatempel und Umgebung, 1925; Milet II. 3, Die Stadtmauern, Berlin, 1935; G. Kleiner, "Stand der Erforschung von Alt-Myken", 1st Mitt, 19/20 (1969/1970), 55 vd.; C. Weicken "Die Ausgrabung beim Athena-Temple in Milet, 1955", 1st Mitt 7 (1957), 103 vd.; W. Voigtlander, "Funde aus der Insula westlich des Buleuterion in Milet", 1st Mitt, 32 (1982), 30 vd. 3 W. Voigtlander, "Fruhe Funde vom Killiktepe bei Milet", 1st Mitt 35 (1985), 5 vd. 4 V. von Graeve, "1993 Yih Milet Cali malan", XVI. KST I (1995), 405 vd. ve H. Lohman, "Survey in der Chora von Milet. Vorbericht iiber die Kampagnen der Jahre 1990, 1992 und 1993", AA 1995, 306. Derinkuyu mevkiinde H. Lohmann'in yaptigi ara tirmalarda Erken Tunc Cagi'na ait pithos mezarlar iceren bir mezarhk bulunmu tur. 5 Mengeref mevkii Miletos'un giineydogusunda bulunmakta olup, H. Lohmann'm yaptigi yiizey ara tirmalannda Neolitik bulgulara rastlanmi tir: V. von Graeve, "1993 Yih Milet Calis,malan", XVI. KST I (1995), 405 vd. H. Lohmann, a.g.e., W. Voigtlander, "Survey bei Akbuk", III AST (1986), 251 vd. Sapliada "ada" olarak belirtilmesine kar m kara ile baglantisi gorulebilen bir yanmadadir. Adada ara tirma yapan Voigtlander buradaki yerle imin Neolitik Cag'a kadar indigini belirtmektedir. Voigtlander adada ta ve obsidyen aletlere de rastlami tir. Ancak, 1995 yihnda Sapliada'da yaptigimiz yiizey ara tirmasinda, Erken Tung Cagi oncesine tarihlenebilecek hie, bir buluntuya rastlanmami tir. 7 Voigtlander'in arastirma yaptigi Komuradasi da, tipki Sapliada gibi, kiyi ile baglantisi gorulebilen bir yanmadadir yihnda yaptigimiz ara tirmada, bu yerle imde, Voigtlander'in belirttigi gibi, Erken Tun? Cagi ve II. binyil?anak (jomlek partjalan ele ge^mistir. 8 H. G. Gebel, "Notiz zur Obsidianindustrie von Altinkum Plaji bei Didyma", 1st Mitt 34 (1984), 5 vd. Gebel, Altinkum Plaji I'de bulunan obsidyen orneklerin Hacilar IX-VI'ya (M.O. 6. binin ikinci yansi) tarihlendirildigini belirtmektedir. 9 Tav an Adasi'nda yaptigimiz bu ara tirma, Sayin Prof. Dr. A. Cili n g' r g iu>nun 2 dani manhginda siirdtiriilen "Biiyiik Menderes Havzasi'nin Demir Cag Oncesi Kulturleri" ba likh doktora tezinin bir pargasini olu turmaktadir. Doktora cahjmamiz, Tiirkiye Bilimler Akademisi'nin (TUBA) Doktora Burs programi gergevesinde desteklenmektedir. Bu 9ah manin yapilabilmesi igin gereken yardimlan saglayan hocam Sayin Prof. Dr. A. Cilingiroglu'na, Anitlar ve Mtizeler Genel Mlidurlugti'ne, Bakanlik Temsilcisi Sayin

3 Giineybati Anadolu Sahillerinde Prehistorik Bir Yerle im: Tav an Adasi rastlanan en erken malzeme grubunu Ge9 Neolitik-Erken Kalkolitik Cag'a tarihlendirilebilen buluntular' olu turmaktadir. Bunlar arasinda sari astar iizerine kirmizi boyali 28 No.'lu gdvde parcasi Gee Neolitik-Erken Kalkolitik Cag Bati ve Ic Bati Anadolu icin tipik olup "red on cream painted" olarak adlandinlan buluntu grubuna giren bir ornektir 10. Bu, ba ta Hacilar IX-II olmak iizere, Burdur yoresinin en kaliteli keramigidir; iyi aritilmis, bir hamura sahip olup mineral katki di inda katki maddesi kullanilmamigtir 1 ]. Eserler cok yiiksek lsida finnlanmi lardir. Aynca form bakimmdan da 9e itlilik gostermektedirler. Hacilar di inda, Kurucay'daki Gee Neolitik-Erken Kalkolitik Cag'a tarihlenen tabakalarda da bu keramik turiine rastlanmigtir 12. Kurucay'da bulunanlarda da hamur ozii siyah ya da gri renkte olup, tipki Hacilar ornekleri gibi, mineral katkihdir. Aynca bu tiir orneklere Antalya- Burdur ve Isparta yoresi 13, U ak yoresi 14, Eski ehir-orman Fidanhgi 15, Derekoy 16, Dinar-Bozoyiik 17, Hasan Pa a Hoyiik 18, Siirmeli Hoyiik 19, M. Kenan Ozkan'a, Aydin II Kultiir Miidiirii Sayin Ozgen Karaca'ya ve buluntulann cizimlerini yapan Ara. Gor. Aynur Civelek'e te ekkur ederim. 10 Tav an Adasi'nda ele gecen erken donem buluntulannin yakin benzerleri, metinde de belirttigimiz gibi, Goller Yoresi'nde bol miktarda bulunmaktadir. Goller yoresi Gef Neolitik ile Erken Kalkolitik donem ornekleri arasinda 50k biiyuk farkhliklar yoktur. Bu nedenle burada sinirli bir tarihleme yapmaktansa, Tav an Adasi'nin en erken buluntusunu Ge? Neolitik- Erken Kalkolitik olarak verdik. "J. Mellaart, "Anatolia Before c B.C.", Cambridge Ancient History, Vol. I, part 1, 304 vd. Krem zemin iizerine kirmizi boyama yalnizca fanak comlek ile sinirli degildir. Belki de bu gelenegin ilk ornegine, Hacilar'in onceleri Akeramik Neolitik olarak adlandinlan fakat R. Duru'nun ara tirmalanyla Erken Neolitik oldugu anla ilan tabakalannda da rastlanmi tir: Bk. R. Duru, "Kurucay Hoyugli Kazilan, 1985 Cali ma Raporu", Hoyiik I (1988), 1 vd. ve "Were the Earliest Cultures at Hacilar Really Aceramic?", Anatolia and the Anciint Near East (Studies in honor of Tahsin Ozgiif-Tahsin Ozguc'e Armagan), Ankara, 1989, 99 vd. Erken Kalkolitik Cag'in gee evrelerine dogru Hacilar'da, sari iizerine kirmizi boyali bezeme iyice geli erek geometrik ve fantastik motiflerle bezenmeye ba lar. Kunifay'da da rastlanan bu iiriin grubunda geyik, boga, ku ve ordek ba lan figiirleri, meander motifi ve cizi bezeme ortaya 9ikar. Mellaart'a gore bu, Catal Hbyuk'de bulunan muhiirlerdeki meander benzeri bezemelerden kaynaklanmaktadir (bk. R. Duru, "Kurujay Hoyiigii Kazilan Cah ma Raporu", Belleten LII, 1988, 653 vd.). 12 J. Yakar, Prehistoric Anatolia, The Neolithic and Early Chalcolithic Period, 1991, 168, Fig M. Ozsait, "1984 Y1I1 Burdur-Isparta Ara tirmalan", ///. AST {199,5), 389 vd. 14 M. Ozdogan, "Neolithic of Southeastern Europe and Its Near Eastern Connections", Varia Archaeologica Hungarica II (1989), T. Efe, "Orman Fidanhgi'nda Yillan Arasinda Yapilan Kurtarma Kazilan", XVII. ATSr 1,(1996), 78 vd. 16 J. Mellaart, "Preliminary Report on a Survey of Pre-Classical Remains in Southern Turkey", AS 4 (1954), 181-2: 43-44, 184, Fig A.g.e., 184: A.g.e., 184: A.g.e 184: 60. 3

4 E. Akdeniz Silifke Kale 20, Sincirli Hoyiik 21, Karain Magarasi 22, Akcay I Hoyiik 23, Tekke Hoyiik (Koca Hoyiik) 24, A agi Bagba i 25, Cerkeztevfikiye 26, Kayi lar 27, iznik 28, Aphrodisias 29, Ilgin yoresi 30, Can Hasan 3 ve 2B 31, Haymana-Totak 32, Mersin Yiimiiktepe (tabaka XXIV) 33, Tarsus- Gozliikule 34, Khios-Agio Gala 35, Agios Petros 36, Kita Yunanistan'daki Xynias Ombriaki 37 ve Nea Nikomedia'da 38 da rastlanmi tir. Ote yandan, Erken Kalkolitik Cag'a tarihlenebilecek 1 No.'lu di a doniik agiz kenarli canak parcasinin benzerleri Killiktepe 39, Agio Gala A agi Magara 40 ve 20 A.g.e., 184: A.g.e., 184: J. Seeher, "Antalya Yakinlannda Karain Magarasindaki Kalkolitik Cag Buluntulan", V. AST (1988), 222-3, Res J. Mellaart, a.g.e., 181, 184, Fig , A.g.e., 181, 184, Fig Yukan Bagbasi'nda bulunan parcalarda kirmizi boya, comleklerde degil, derin kaselerde uygulanmi tir. Bunlann ithal olduklan da du uniilmektedir (bk. C. Eslick, Elmah-Karata I, The Neolithic Periods: Bagbasi and Other Sites, 1992, 70-1). 26 D. H. French, "Prehistoric Sites in Northwest Anatolia II, The Balikesir-Akhisar-Manisa Areas", AS 29 (1969), 58, Fig. 8: A.g.e., 58, Fig. 8: D. C. Biernoff, " Material from the Iznik Lake Region in Turkey", AS XVII (1967), J. Yakar, Prehistoric Anatolia., H. Bahar, "Ilgin Cevresi Hoyukleri 1994", XIII. AST I (1996), D. H. French, "Excavations at Can Hasan Seventh Preliminary Report", AS 28 (1967), Fig D. H. French, "Recent Archaeological Research in Turkey", AS 14 (1964), 37, Fig. 1: J. Garstang, Prehistoric Mersin: Ytimiik Tepe in Southern Turkey, Oxford, 1953, Fig. 36/32; V. Sevin-I. Caneva, "1994 Yih Mersin/Yumuktepe Kazilan", XVII. KSTl, (Ankara, 1996), Tarsus-Gozlukule'de ele gecen ornekler olasilikla Kalkolitik Cagin son evrelerine aittir (H. Goldman, Excavations at Gozlii Kule, Tarsus II: From the Neolithic through the Bronze Age, Princeton, 1956, Lev. 230a). 35 A. Furness, "Some Early Pottery of Samos, Kalimnos and Chios", PPS XXII (1956), 197 ve Fig. 13: 3 ve Mellaart, a.g.e., M. Ozdogan, Varia Archaeologica Hungarica II (1989), Xynias Ombriaki buluntulannda "red on white painted pottery" olarak adlandinlan Iiriin grubu, teknik olarak Hacilar orneklerine benzemesine kar in motiflerde farlikhklar gostermektedir (A. Sampson, AAA XIV/1, 1984, 134, Fig. 9-10). 38 R. L. Robert, "Excavations at the Early Site at Nea Nikomedia, Greek Macedonia (1961 season)", PPS XXVIII (1962), 284, Fig. 10: 19, 20, 22-4, 28, 30. Nea Nikomedia'daki bu buluntular Thessalia boyahlan olarak adlandinlmaktadirlar ve proto Sesklo evresine aittirler. M. Ozdogan, Hacilar ve Sesklo-Starcevo Neolitik boyah keramikleri arasinda benzerlik bulundugunu bildirmektedir. Ozdogan'a gore, Dogu Trakya'da bulunan boyah keramiklerden yola fikilarak Ege Adalan ya da Bati Anadolu araciligiyla Balkanlar ve Anadolu arasinda boyah keramik acisindan bir ili ki kurulabilir (M. Ozdogan, "Neolithic of Southeastern Europe and Its Near Eastern Connections", Varia Archaeologica Hungarica II, 1989, 204). 39 W. Voigtlander, "Friihe Funde vom Killiktepe bei Milet", 1st Mitt 35 (1985), Abb. 4/7. 40 S. Hood, Prehistoric Emporio and Agio Gala I-II, (BSA Supplement 15), 1981/82, 17, Fig. 6, PI. 5, Nr. 17; A. Furness, "Some Early Pottery of Samos, Kalimnos and Chios", 4

5 Giineybati Anadolu Sahillerinde Prehistorik Bir Yerle im: Tav an Adasi Kaynarca'da 41 bulunmu tur. 2 No.'lu di a doniik agiz kenarh, diiz dudakh canak parcasi ise, Kumtepe IB2 42, ^lingantepe 43, Kilisetepe 44, Tigani 45, Agio Gala A agi Magara 46 ve Yukari Magara 47 profillerini hatirlatmakta olup Gee Kalkolitik Cag'a ait olmahdir. Yine ayni doneme ait 3 No.'lu hafif di a d6nduriilmu agiz kenarh 9anak par9asi, Kumtepe IA1 48, Kumtepe IA2 49, Karain I. Evre 50, Killiktepe 51, Beycesultan (Tabaka XXXIX 52 ve XXXVI 53 ), Kizlar Hoyiik 54, Yahk 55, Kanal Hoyiik 56, Yilan Hoyiik 57, Rhodos-Kalythines 58, Kalymnos 59 ve Khios-Agio Gala A agi Magara'da 60 ele ge?en orneklerle benzerdir. 21 No.'lu diiz dip de ayni doneme ait olmahdir. Yiizeyde toplanan Erken Tunc Cagi ornekleri arasmda, 4 No.'lu parca, di a cekilmi agiz kenarh anak pargasi olup benzeri Yeni ehir-iznik Cakirca'da 61 bulunmu tur ve E.T.C.'nin ba lanna aittir. 5 No.'lu ornek, di a doniik agiz kenarh, geni govdeli bir comlek parcasina aittir. Bu gruba giren kaplann omuzlan ile govdeleri arasinda ve omuzlann hemen altinda dikey kulplar yer ahr. ilk olarak E.T.C. I'de ortaya 9ikan bu canak tiirii E.T.C. IFde de devam eder. E.T.C. IH'e gelindiginde belirgin bir degi iklik meydana gelir ve canaklann boylan uzayip tabanlan tamamen dilzle ir. Bu tiir kaplara Troia If 62, Troia Ilg 63, Troia lid 64, Troia III 65, Troia IV'de 66, PPS XXII (1956), Fig. 12/10, M. Ozdogan, "Prehistoric Sites in the Gelibolu Peninsula", Anadolu Ara$tirmalari 10 (1986), 51 vd. PI. II/2. 42 J. W. Sperling, "Kum Tepe in the Troad", Hesperia 45/4 (1976), Fig. 13/ D. H. French, "Prehistoric Sites in the Goksu Valley", AS 15 (1965), Fig. 3: M. Ozdogan, Anadolu Ara$tirmalan 10 (1986), pi. 111/34 45 A. Furness, a.g.e., Fig. 8/16 46 A.g.e., Fig. 12/10 47 A.g.e., Fig. 14/1, Fig. 14/3. 48 J. W. Sperling, Hesperia 45/4 (1976), Fig. 8/ A.g.e., Fig. 11/ A.g.e., Res. 1/3 ve 1/27. 5I W. Voigtlander, "Fruhe Funde vom Killiktepe bei Milet", 1st Mitt 35 (1985), Abb. 4/5. 52 S. Lloyd- J. Mellaart, Beycesultan I, Londra, 1962, Fig. P. I: 40. "A.g.e., Fig. P. 3: J. Mellaart, AS A (1954), 182: J. Mellaart, "Some Prehistoric Sites in North-Western Anatolia", 1st Mitt 6 (1955), Fig J. Mellaart, AS 4 (1954), 182: "A.g.e., 182: E. M. Melas, "The Dodecanese and West Anatolia in Prehistory: Interrelationships, Ethnicity and Political Geography", AS 38, (1988), 109 vd. 59 A. Furness, "Some Early Pottery of Samos, Kalimnos and Chios", PPS XXII (1956), Fig. 10/1. 60 A.g.e., Fig. 12/5, 14/1. 6, J. Mellaart, 1st Mitt 6 (1955), 70, Fig C. Podzuweit, Trojanische Gefassformen der Fruhbronzezeit in Anatolien, der Agais und 5

6 E. Akdeniz rastlanmi tir. 26 ve 27 No.'lu ayaklar, turn Bati Anadolu ve Ege'nin III. binyil boyunca kullandigi 115 ayakh kaplara ait olmahdir. Tav an Adasi belki de en yogun yerle ime II. binyilda sahne olmu tur. Nitekim yiizey buluntulan arasinda II. binyila ait olanlar buyiik yer tutmaktadir. Bunlardan 6 No.'lu profil, disa cekik agiz kenarh ve genis. govdeli bir comlege ait olup, benzerleri Akirbey iftlik 67 ve Karaagactepe'de 68 de bulunmu tur. Di a doniik agiz kenarh bir kiipe ait 7 No.'lu parca Troia V orneklerini andirmaktadir 69. Troia'nin di inda, Egrikoy 70 ve Orentepe'de 71 de ayni tiir kap orneklerine rastlanmi tir. 8 No.'lu, di a katlanmis. agiz kenarh canak parcasimn benzeri Kennes I hoyukte, 9 No.'lu di a kivnk S profilli agiz kenan-sepet kulp parcasimn benzerleri ise Troia V 72, ve Troia Vl'da 73 ele gecmistir No.'lu di a dondiiriilmus. agiz kenarh canak parcasi Beycesultan V 75 ; 11 No.'lu di a cekik agiz kenarh kavanoz parcasi da Beycesultan V 76 buluntulanna benzemektedir. 12 No.'lu di a doniik agiz kenarh ganak pargasinin benzerleri Beycesultan V 77 ve Orentepe'de 78 bulunmu tur. 13 No.'lu di a doniik agiz kenarh S profilli canak parcasi Beycesultan IVb 79, Troia VI 80 've Maltepe'de 81 ; 14 No.'lu diiz agiz kenarh ve a agi dogru daralan profilli minyatur 96mlek par9asi Beycesultan V'de 82 ; 15 No.'lu di a cekik agiz kenarh, sarkitilmis. dudakh canak parcasi Orentepe'de 83 ; 16 No.'lu S profilli di a doniik agiz kenarh angrenzenden Gebieten, 1979, Lev C. Blegen-M. J. L. Rawson-J. W. Sperling, Troy I: General Introduction, The First and Second Settlements, Vol. I, Parts 1 and 2, 1950, Lev. 398/ , , , A.g.e., Lev. 398/ , A.g.e., Lev. 74/ A.g.e., Lev. 165/ , , 165/ 'AS 29 (1969), Fig. 19: M. Ozdogan, Anadolu Arastirmalan 10 (1986), PI. 11/8. 69 C. Blegen-M. J. L. Rawson-J. W. Sperling, Troy II. The Third, Fourth and Fifth Settlements, Lev. 258/ D. M. French, AS 29 (1969), Fig. 14: J. Mellaart, 1st Mitt 6 (1955), Fig. 9: C. Blegen, Troy II, Lev. 257/17, 18. "A.g.e., Lev. 254/ A.g.e., Fig. 17:1 75 S. Lloyd- J. Mellaart, Beycesultan II, 1965, Fig. p. 10: A.g.e., Fig. p. 9: 4, 7. "A.g.e., Fig. p. 10: J. Mellaart, 1st Mitt 6 (1955), Fig. 9: S. Lloyd- J. Mellaart, Beycesultan II, Fig. p. 24: C. Blegen, Troy II, Lev I M. Ozdogan, Anadolu Arastirmalan 10 (1986), PI. 11/ S. Lloyd- J. Mellaart, Beycesultan II, Fig. p J. Mellaart, 1st Mitt 6 (1955), 9: 12. 6

7 Giineybati Anadolu Sahillerinde Prehistorik Bir Yerle im: Tav an Adasi kase parcasi Beycesultan IVb 84 ve Tomukkale'de 85 ; 17 No.'lu di a doniik agiz kenarh?anak parcasi Erdelli Hoyiik'de 86 ; 18 No.'lu di a kath agiz kenarli canak pargasi Beycesultan'da (Tabaka V) 87 ; 19 No.'lu S profilli 9ark yapimi kiictik cbmlek Beycesultan V 88, Cingantepe 89 ve Uyiicek'de 90 ; 20 No.'lu diiz agiz kenarh, yuvarlatilmis, omuzlu kase parcasi Limantepe'de 91 ele ge en seramik parcalari ile ayni profili vermektedir. Ote yandan, 23, 24 ve 25 No.'lu yatay/sepet kulp ornekleri II. binyil icin tipik buluntulardir. SONUC Tav an Adasi yiizey ara tirmalanndajoplanan keramik, hemen tiim donemlerde kum, mika ve kuars katki eklenerek yapilmi tir. Bunlarda tascik katkisi enderdir. Hamur rengi Gee Neolitik Cag'da gri, Erken Kalkolitik Cag'da kiremit, Gee Kalkolitik Cag'da siyah, Erken Tunc Cagi'nda kiremit, kirmizi, kirmizi kahverengi, gri-siyah ya da koyu kahverengi, II. binyil orneklerinde ise kiremit, kirmizi, gri ya da san-kahverengidir. Profiller Ege Adalan'ndan 90k Bati Anadolu merkezleriyle benzerlik gostermektedir. Tav an Adasi buluntulan arasindaki en erken ornek, Ge9 Neolitik- Erken Kalkolitik Cag'a tarihlehen, a9ik renk astar iizerine kirmizi boyali keramiktir. I9 Bati Anadolu ve Goller yoresinde 90k sik rastlanan bu keramik tiirii guneydogu Ege Adalan'nda da ele ge9mi tir. Bu keramige giineybati Anadolu sahilinde daha once rastlanmami tir. Boylece Tav an Adasi bu mal grubu i9in I9 Bati Anadolu ile Guneydogu Ege Adalan arasindaki bo lugu doldurmaktadir. Adada Erken Kalkolitik ve Ge9 Kalkolitik Cag'a ait 9anak 96mlek par9alan da bulunmu tur. Bunlar Bati Anadolu buluntulariyla benze mektedir. Adadaki E.T.C. yerle imi i9 merkezlerdeki kadar kuvvetli degildir. II. binyila gelindiginde, tiim Bati Anadolu ve Ege Adalan'nda oldugu gibi, Tav an Adasi'nda da yerle im kuvvetlenmis. ve niifus artmi tir. Yiizeyde ele ge9en keramik buluntulan arasindaki en kalabalik grubu II. binyil ornekleri olu turmaktadir. Bu donemde Ege Adalan ile Anadolu arasindaki 84 S. Lloyd- J. Mellaart, Beycesultan II, Fig. p. 24: D. H. French, AS 15 (1965), Fig. 12: 7. French, gri hamurlu ve iyi pi mi bu parcayi Hitit iiretimi olarak nitelemektedir. 86 R. Din?, "Erdelli Hoytik und die Bedeutung seiner Funde fiir die bronzezeitliche Geschichte des Manisa-Akhisar-Gebietes", 1st Mitt 41 (1991), 25-38, Abb. 4: S. Lloyd- J. Mellaart, Beycesultan II, Fig. p. 1:6. 88 A.g.e., Fig. p. 2: D. H. French, AS 15 (1965), Fig. 3: J. Mellaart, Beycesultan I, 70, Fig I H. Erkanal, "Vorbericht Uber die Grabungen' 1979 im prahistorischen Klazomenai- Limantepe", Hacettepe Vniv. Edeb. Fak. Der. 1 (1983), Taf. VI/

8 E. Akdeniz ticaret olduk a geli mi tir. Buna kar in yaptigtmiz yuzey ara tirmalannda II. binyila ait ithal malzemeye rastlanmami tir. KATALOG 1- Di a doniik agiz kenarli canak parcasi. El yapimi. Kum, mika ve kuars katkili gri hamurlu, gri yiizeyli. Orta pismis. 2- Disa doniik agiz kenarh-diiz dudakh canak parcasi. El yapimi. Kum katkili kiremit hamurlu, ic yuzeyi krem san, di yiizeyi sari renkte. Orta pismis. 3- Hafif di a donduriilmiis. agiz kenarli canak parcasi. El yapimi. Kum, mika, kuars ve ta cik katkili siyah hamurlu, ic yuzeyi kirmizi-siyah, dis yuzeyi acik kiremit astar ve perdahh. Orta pismi. 4- Di a cekilmi agiz kenarli canak parcasi. El yapimi. Kum, mika, kuars ve tascik katkili acik kiremit hamurlu ve kiremit yiizeyli. Orta pi mi. 5- Di a cekik agiz kenarli genis. govdeli comlek parcasi. El yapimi. Kum, mika, kuars ve ta cik katkili kirmizi-kahverengi hamurlu. Sari kahverengi yiizeyli. Orta pismi. 6- Di a cekik agiz kenarli canak parcasi. El yapimi. Kum katkili san hamurlu, ic yuzeyi ve dudak kismi kirmizi astarh. Iyi pi mi. 7- Di a doniik agiz kenarli kiip boyun par asi. El yapimi. Kum, mika ve kuars katkili kiremit hamurlu ve kiremit-san yiizeyli. Orta pismis. 8- Disa katlanmis agiz kenarli canak parfasi. Kum, mika ve kuars katkili kiremit hamurlu, kirmizi astarli. Orta pi mi. 9- Di a kivnk S profilli agiz kenan - sepet kulp parcasi. El yapimi. Kum, mika ve kuars katkili san hamurlu, kirmizi astarli. 10- Disa dondiinilmus, agiz kenarli canak parcasi. ark yapimi. Kum, mika, kuars ve tascik katkili kirmizi hamurlu, kirmizi yiizeyli. Orta pi mi. 11- Di a cekik agiz kenarli kavanoz par asi. ark yapimi. Kum, mika, kuars ve ta cik katkili kiremit hamurlu ve yiizeyli. Orta pi mi. 12- Di a doniik agiz kenarli canak pargasi. ^ark yapimi. Kum, mika, kuars ve ta cik katkili a ik san hamurlu ve astarli. Orta pi mi. 13- Disa doniik agiz kenarh S profilli canak parcasi. El yapimi. Kum, mika ve kuars katkili san hamurlu ve astarli. Orta pi mi. 14- Diiz agiz kenanh, dibe dogru daralan profilli minyatiir gomlek parcasi. El yapimi. Kum, mika, kuars ve ta cik katkili kirmizi hamurlu ve kirmizi yiizeyli. Orta pi mis. 15- Di a ^ekik agiz kenarli, sarkitilmi dudakh ganak parcasi. El yapimi. Kum,. mika, kuars ve ta cik katkili gri hamurlu, san astarli. 16- S profilli, di a doniik agiz kenarli kase parcasi. ark yapimi. Kum katkili kirmizi hamurlu. Di yiizeyi kirmizi, di yuzeyi ise kirmizi-kahverengi astarli. Orta pismis. 17- Di a doniik agiz kenarli canak par$asi. Kum, mika, kuars ve tas,cik kahverengi hamurlu ve sanmsi kahverengi yiizeyli. Orta pi mi. 8

9 Giineybati Anadolu Sahillerinde Prehistorik Bir Yerle im: Tav an Adasi 18- Di a kath agiz kenarli canak parcasi. Cark yapimi. Kum, mika ve kuars katkili kiremit hamurlu ve yuzeyli. Orta pi mi. 19- S profilli kiiciik comlek. Cark yapimi. Kum, mika ve kuars katkili gri hamurlu, di yiizeyi kirmizi astarh, ic yiizeyi kiremit renkte. iyi pi mi. 20- Diiz agiz kenarli, yuvarlatilmis, omuzlu kase parcasi. Cark yapimi. Kum katkili sari hamurlu, kiremit sari yuzeyli. Orta pi mi. 21- Diiz dip. El yapimi. Kum, mika, kuars ve tascik katkili gri hamurlu, siyah ic, sari di yuzeyli. Orta pi mi. 22- Di a yuvarlatilmis. agiz kenarli, dudaktan tutamakli kase parcasi. Kum, mika, kuars ve ta cik katkili san hamurlu, kahverengi-san yuzeyli. Orta pi mi. 23- Yatay/sepet kulp. Kum katkili san hamurlu ve ayni renk astarh. iyi pi mi. 24- Yatay/sepet kulp. El yapimi. Kum, mika ve kuars katkili sanmsi kahverengi hamurlu ve san yuzeyli. Orta pi mi. 25- Yatay/sepet kulp. El yapimi. Kum, mika, kuars ve ta cik katkili kiremit hamurlu ve koyu kahverengi-kirmizi yuzeyli. Orta pi mi. 26- Ayak. Kum, mika, kuars ve ta ik katkili gri-siyah hamurlu, kirmizi astarh. Kotii pi mi. 27- Ayak. Kum, mika, kuars ve ta cik katkili koyu kahverengi hamurlu, sanmsi kahverengi yuzeyli. Orta pi mi. 28- Govde parcasi. Kum, mika, kuars, ta cik katkili, san hamurlu, san iizeri kirmizi boyah yuzeyli. Iyi pi mi. CIZIMLER \ I \ 5 cm

10 E. Akdeniz T j \ 7 i P 10 T

11 Guneybati Anadolu Sahillerinde Prehistorik Bir Yerlesjm: Tav an Adasi 13 7 u. I I 15 T '

12 E. Akdeniz '

13 Giineybati Anadolu Sahillerinde Prehistorik Bir Yerlegim: Tav an Adasi E. Akdeniz Aydin

14

YUKARI DICLE ARKEOLOJIK ARA TIRMA PROJESI (UTARP): KENAN TEPE'NIN KULTUREL TARiffl'NIN ON SENTEZI 1

YUKARI DICLE ARKEOLOJIK ARA TIRMA PROJESI (UTARP): KENAN TEPE'NIN KULTUREL TARiffl'NIN ON SENTEZI 1 YUKARI DICLE ARKEOLOJIK ARA TIRMA PROJESI (UTARP): KENAN TEPE'NIN KULTUREL TARiffl'NIN ON SENTEZI 1 Bradley J. Parker, Andrew Creekmore ve Lynn Swartz Dodd aynca Cathryn Meegen ve Meg Abraham'in katkilanyla

Detaylı

BATI VE ORTA ANADOLU DA ÇARK YAPIMI ÇANAK ÇÖMLEĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE YAYILIMI 1

BATI VE ORTA ANADOLU DA ÇARK YAPIMI ÇANAK ÇÖMLEĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE YAYILIMI 1 BATI VE ORTA ANADOLU DA ÇARK YAPIMI ÇANAK ÇÖMLEĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE YAYILIMI 1 Murat Türkteki Anahtar Kelimeler: Çömlekçi çarkı, Batı Anadolu, İTÇ III, Küllüoba, Yalın Mal. Key Words: Potter s Wheel, Western

Detaylı

M.Ö. III. BNDE KUZEYDOU ANADOLU

M.Ö. III. BNDE KUZEYDOU ANADOLU M.Ö. III. BNDE KUZEYDOU ANADOLU NORTH-EAST ANATOLIA IN THE THIRD THOUSAND BC Yrd. Doç. Dr. Veli ÜNSAL * Özet Anadolu, gerek tarih öncesi gerekse tarihi çaları birbirinden farklı zamanlarda yaamıtır. Bu

Detaylı

Türkiye İlk Tunç Çağı Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye İlk Tunç Çağı Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme Türkiye İlk Tunç Çağı Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme Dr. Savaş Harmankaya Eşime Giriş İlk Tunç Çağı Tanımının Ortaya Çıkışı 1 : Anadolu ve Trakya 2 topraklarını kapsayantürkiye nin İlk Tunç Çağı

Detaylı

KAZI ADI KAZI YER KAZI BA KANI KAZI TAR H

KAZI ADI KAZI YER KAZI BA KANI KAZI TAR H Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ERKEN CUMHURYET DÖNEM (1930-1940) ORTA

Detaylı

AKURGAL'A ARMAÖAN FESTSCHRIFT AKURGAL ANADOLU (A N A T O L I A) XXII 1981/1983. ANKARA 1989 DtL VE TARlH-COÖRAFYA FAKÜLTESt BASIMEVt

AKURGAL'A ARMAÖAN FESTSCHRIFT AKURGAL ANADOLU (A N A T O L I A) XXII 1981/1983. ANKARA 1989 DtL VE TARlH-COÖRAFYA FAKÜLTESt BASIMEVt AKURGAL'A ARMAÖAN FESTSCHRIFT AKURGAL ANADOLU (A N A T O L I A) XXII 1981/1983 ANKARA 1989 DtL VE TARlH-COÖRAFYA FAKÜLTESt BASIMEVt IClNDEKiLER CONTENTS Hans G.GÜTERBOCK: A Note on the frieze of the Stag

Detaylı

Aynı Coğrafyada İki Savaş: Troia ve Çanakkale Savaşlarının Karşılaştırılması

Aynı Coğrafyada İki Savaş: Troia ve Çanakkale Savaşlarının Karşılaştırılması Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 131-160, 100. Yıl Aynı Coğrafyada İki Savaş: Troia ve Çanakkale Savaşlarının Karşılaştırılması Rehyan KÖRPE * Öz Yaklaşık üç bin

Detaylı

Ege Göçleri ve M.Ö I. Binde Anadolu

Ege Göçleri ve M.Ö I. Binde Anadolu Ege Göçleri ve M.Ö I. Binde Anadolu Engin EROĞLU * Özet Geç Tunç Çağı sonlarına denk gelen M. Ö. 1200 lerde, Deniz Kavimleri Göçü ve Ege Göçleri adıyla anılan bir göç dalgası yaşanmıştır. Bugün hala bu

Detaylı

MYSIA'DA EPIGRAFi ARA TIRMALARI II* (Lev. XI-XIII)

MYSIA'DA EPIGRAFi ARA TIRMALARI II* (Lev. XI-XIII) MYSIA'DA EPIGRAFi ARA TIRMALARI II* (Lev. XI-XIII) Son yillarda gerek Daskyleion (Ergili) ^evresinde yuriitliigiimuz yiizey taramalannda, gerekse Canakkale ve Bursa Miizelerindeki ara tirmalanmiz sirasinda

Detaylı

MYSIA'DAN IK! YENI STEL* (Lev. XIV-XVI)

MYSIA'DAN IK! YENI STEL* (Lev. XIV-XVI) MYSIA'DAN IK! YENI STEL* (Lev. XIV-XVI) Karacabey Ilgesi'nin kuzeybatisinda yer alan Karasu Koyii'nde kdyliiler tarafmdan bulunan, ve imdi Bursa Miizesi'nde sergilenen, iri grenli beyaz mermerden yapilmis.

Detaylı

İLK ÇAĞ ANADOLU DEVLETLERİNDE ORDU

İLK ÇAĞ ANADOLU DEVLETLERİNDE ORDU İLK ÇAĞ ANADOLU DEVLETLERİNDE ORDU Hazırlayan: Koray ŞERBETÇİ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Tilla Deniz BAYKUZU Lisansüstü, Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin Tarih Anabilim Dalı, Genel Türk Tarihi Bilim

Detaylı

(Kanuni Sultan Süleyman ın Mimar Sinan a atfen söylediği söz.)

(Kanuni Sultan Süleyman ın Mimar Sinan a atfen söylediği söz.) Aristular göreydi ol feridi, olurlardı O nun candan müridi. (Kanuni Sultan Süleyman ın Mimar Sinan a atfen söylediği söz.) If the people who are adherent of Aristotle saw that person, they would be the

Detaylı

TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yılda iki kez yayımlanan ulusal ve uluslararası hakemli dergidir. Editör: Prof. Dr. Mehmet AYDIN Editör Yardımcısı: Doç. Dr. Şahin FİLİZ Yayın Sekretaryası

Detaylı

EPIGRAFI ve YUNAN - LATIN EPIGRAFISi* (Lev. I -V)

EPIGRAFI ve YUNAN - LATIN EPIGRAFISi* (Lev. I -V) EPIGRAFI ve YUNAN - LATIN EPIGRAFISi* (Lev. I -V) Epigrafi her dildc ve her bolgcde olmasa da, bircok kiiltiirdc farkh goriiniislerde vardir. Tarihc katkida bulunabilccck, ozgiin bir epigrafi ve yontemi

Detaylı

Belleten, C. LVI, Ağustos 1992, Sayı: 216 dan Ayrı Basım. Ağustos 1992 Pamphylia Bölgesi ve Çevresi Eski Yol Sistemi GİRAY ERCENK

Belleten, C. LVI, Ağustos 1992, Sayı: 216 dan Ayrı Basım. Ağustos 1992 Pamphylia Bölgesi ve Çevresi Eski Yol Sistemi GİRAY ERCENK Belleten, C. LVI, Ağustos 1992, Sayı: 216 dan Ayrı Basım Ağustos 1992 Pamphylia Bölgesi ve Çevresi Eski Yol Sistemi GİRAY ERCENK Antik Çağda Pamphylia Bölgesi Ord. Prof. M. A. Mansel'in tanımlamasıyla

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI Serik - ANTALYA (A.İnce) SUNUŞ...5 A B ÖNSÖZ...3 GENEL ORMAN DURUMU... 7 İllere Göre Orman Yoğunluğu Haritası...8 Ormanlık Alanların

Detaylı

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Ankara'nın bilinen tarihi Paleolitik Çağa kadar uzanmaktadır. Bu döneme ait çeşitli eserlere Gâvurkale, Ergazi, Lodumlu ve Maltepe'de rastlanmıştır. Eti Yokuşu'nda 1937'de Türk Tarih Kurumu tarafından

Detaylı

Keltlerin Anadolu ya Göçü: Göç Nedenleri, Yolları ve İlk On Yıl

Keltlerin Anadolu ya Göçü: Göç Nedenleri, Yolları ve İlk On Yıl Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 10, Güz 2012, Sayı: 13, ss. 1-16 Keltlerin Anadolu ya Göçü: Göç Nedenleri, Yolları ve İlk On Yıl Mehmet Ali KAYA * Özet Türkiye nin eskiçağ tarihi ilki İ.Ö. 3.

Detaylı

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ. safranbolu da. zamanın renkleri. gülcan acar

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ. safranbolu da. zamanın renkleri. gülcan acar T.C. KARABÜK VALİLİĞİ safranbolu da zamanın renkleri gülcan acar T.C. KARABÜK VALİLİĞİ YAYINI Yayın no: 01 www.karabuk.gov.tr ISBN: 978-605-88309-4-3 PROJE BAŞKANI İzzettin KÜÇÜK Karabük Valisi YAYIN KURULU

Detaylı

1500 e kadar kullanılan mutfak gereçleri ve ürünleri

1500 e kadar kullanılan mutfak gereçleri ve ürünleri Bu proje AB komisyonu tarafından desteklenmektedir. İçeriği yazarlarının ve komisyonun izni olmadan hiç bir şekilde kullanılamaz. 1500 e kadar kullanılan mutfak gereçleri ve ürünleri KOLD COLLEGE 1500

Detaylı

DOĞU AKDENİZ DE DENİZ YETKİ ALANLARININ PAYLAŞILMASI SORUNU VE TÜRKİYE

DOĞU AKDENİZ DE DENİZ YETKİ ALANLARININ PAYLAŞILMASI SORUNU VE TÜRKİYE Doğu Akdeniz de Deniz Yetki Alanlarının Paylaşılması Sorunu ve Türkiye DOĞU AKDENİZ DE DENİZ YETKİ ALANLARININ PAYLAŞILMASI SORUNU VE TÜRKİYE The Problem of Delimitation of Maritime Areas in Eastern Mediterranean

Detaylı

BATI ANADOLU NUN YOL AĞI ARAŞTIRMALARI- III İZMİR İN ARDALANINDA KERVAN YOLLARI

BATI ANADOLU NUN YOL AĞI ARAŞTIRMALARI- III İZMİR İN ARDALANINDA KERVAN YOLLARI Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt/Volume XXVI, Sayı/Number 2 Aralık/December 2011, 527-549 BATI ANADOLU NUN YOL AĞI ARAŞTIRMALARI- III İZMİR İN ARDALANINDA KERVAN YOLLARI Olcay PULLUKÇUOĞLU YAPUCU Cihan

Detaylı

Türkiye de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri

Türkiye de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 10, Sayı:3, 2008 Türkiye de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri Şevket Işık Özet Türkiye de üniversitelerin, kentlerin nüfus, ekonomik

Detaylı

KAPADOKYA DA TURİZM YATIRIMI OLANAKLARI

KAPADOKYA DA TURİZM YATIRIMI OLANAKLARI KAPADOKYA DA TURİZM YATIRIMI OLANAKLARI İçindekiler Şekiller Listesi... 2 Tablolar Listesi... 3 Kısaltmalar... 4 1. DÜNYADA TURİZM... 5 2. TÜRKİYE DE TURİZM... 10 3. KAPADOKYA DA TURİZM... 17 3.1. Kapadokya

Detaylı

ANKARA DA ORAJ TÜRLERİ VE YIL İÇİNDEKİ DAĞILIŞLARI

ANKARA DA ORAJ TÜRLERİ VE YIL İÇİNDEKİ DAĞILIŞLARI ANKARA DA ORAJ TÜRLERİ VE YIL İÇİNDEKİ DAĞILIŞLARI ÖZET M. Ali ÖZDEMİR Okan BOZYURT Ankara, İç Anadolu bölgesinde orajların en sık görüldüğü yerlerdendir. Bu bölgede, ilkbahar sonu yaz başları olan mayıs-haziran

Detaylı

Kültürel Mirasa Sahip Çıkmak ve Tarih Bilinci

Kültürel Mirasa Sahip Çıkmak ve Tarih Bilinci Kültürel Mirasa Sahip Çıkmak ve Tarih Bilinci Celal Beşiktepe TMMOB YK Üyesi Antropologlara göre: 4.5 milyar yıllık bir geçmişi olan dünyamızda, canlı geçmişin tarihi 3.5 milyar yıldır. 180 milyon yıl

Detaylı

KONYA SAHİP ATA KÜLLİYESİ VE VAKIF MÜZESİ

KONYA SAHİP ATA KÜLLİYESİ VE VAKIF MÜZESİ KONYA SAHİP ATA KÜLLİYESİ VE VAKIF MÜZESİ Kenan DOĞAN* Özet Anadolu Selçuklu Devletine başkentlik yapan Konya nın, dört bir tarafı Anadolu Selçuklularının seçkin eserleri ile donatılmıştır. Bu eserlerden

Detaylı

TÜRKİYE NİN KIŞ TURİZMİ KORİDORUNDA YENİ BİR KIŞ TURİZM MERKEZİ: KONAKLI A New Winter Tourism Center in Turkey's Winter Tourism Corridor: Konaklı

TÜRKİYE NİN KIŞ TURİZMİ KORİDORUNDA YENİ BİR KIŞ TURİZM MERKEZİ: KONAKLI A New Winter Tourism Center in Turkey's Winter Tourism Corridor: Konaklı MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 31, OCAK - 2015, S.345-365 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2015 http://www.marmaracografya.com TÜRKİYE NİN KIŞ TURİZMİ KORİDORUNDA YENİ BİR KIŞ TURİZM

Detaylı

1. Eski Türklerde Mitoloji ve Totemizm

1. Eski Türklerde Mitoloji ve Totemizm Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK MİTOLOJİSİNDEN

Detaylı

AYDIN L NDE MARKALA MA POTANS YEL NE SAH P YEREL ÜRÜNLER NARA TIRILMASI PROJES ARA TIRMA RAPORU 28 / 06/ 2012

AYDIN L NDE MARKALA MA POTANS YEL NE SAH P YEREL ÜRÜNLER NARA TIRILMASI PROJES ARA TIRMA RAPORU 28 / 06/ 2012 AYDIN L NDE MARKALA MA POTANS YEL NE SAH P YEREL ÜRÜNLER NARA TIRILMASI PROJES ARA TIRMA RAPORU 28 / 06/ 2012 MARKAYDERMarkala mayenilikçilikvekalitegeli tirmederne i AtaMah.DenizliBulvar No:18Ayd nticaretborsas

Detaylı