GUNEYBATI ANADOLU SAHILLERINDE PREHiSTORIK BIR YERLESJM: TAV AN ADASI (Lev. I)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GUNEYBATI ANADOLU SAHILLERINDE PREHiSTORIK BIR YERLESJM: TAV AN ADASI (Lev. I)"

Transkript

1 GUNEYBATI ANADOLU SAHILLERINDE PREHiSTORIK BIR YERLESJM: TAV AN ADASI (Lev. I) Eski adi Yes.il Ada olan Tav an Adasi, Didim'in 10 km. kuzeybatismda, Mersinli Dere'nin denizle birle tigi alanin kuzeyinde, Orman Genel Miidurliigu'ne ait Jcampm kar isinda yer almaktadir (bk. Harita ve Res. 1). Kiyidan 80 m. acikta olan ada, kuzeybati-giineydogu yoniinde uzanmakta olup yakla ik olarak kuzeybati-giineydogu dogrultusunda 100 m., kuzeydogu-giineybati dogrultusunda 50 m. boyutlannda ve denizden 8 m. yiiksekliktedir. Yakm zamanlara kadar bir yanmada oldugu, denizin i inden kiyiya kadar uzanan kayalardan anla ilmakta olan Tav an Adasi, Ge9 Neolitik Cag'dan itibaren yerle ime sahne olmu ve sonunda adanin iizerinde bir hoyiikle me meydana gelmi tir. Ancak bu hoyiik dalgalar nedeniyle tahrip olmu ve bunun sonucunda profiller aciga fikmigtir. Bu profillerde duvar kahntilanna da rastlanmaktadir (Res. 2). Aynca, zirve kisminda antik donemden kalma mimari elemanlar goze 5arpmaktadir.

2 E. Akdeniz Ilk kez 1980 yihnda ukrii Tiil tarafindan aragtinlan 1 Tav an Adasi'mn yakin <jevresindeki Miletos 2, Killiktepe 3, Derinkuyu 4, Mengeref mevkii 5, Sapliada 6, Komiir Adasi 7, Altinkum Plaji I ve Mersin Dere III 8 gibi merkezlerde de prehistorik buluntulara rastlanmi tir. Tav an Adasi'nda 1995 yilinda yaptigimiz yiizey ara tirmalan 9 sirasinda '. Tiil, Biiyiik Menderes Ovasi'nda Prehistorik Yerlesimler, (A.U. Basilmami Lisans Tezi), Ankara, 1981, 29 vd. ve M. S. Joukowsky, Prehistoric Aphrodisias, An Account of the Excavations and Artifact Studies, 1986, 722 vd. 2 Miletos'da, ozellikle Gee Myken donemine ait kuvvetli bir yerle im vardir. Bu dfinemde yerle imin bulundugu yanmada bir sur duvanyla cevriliydi. Miletos'da daha erkene ait Minos dftnemi tabakalan da ortaya cikanlmi tir. Miletos'da Minos donemine ait duvarlar ince, Myken duvarlan daha kahndir. Bu duvarlar Strabon'da (XIV. I. 6) anlatilmakta ve duvarlann Giritliler tarafindan yapildigi bildirilmektedir. Son yillarda yapilan kazilarda Miletos'da Erken Tunc Cagi'na ait keramik parcalarma ve e itli kiigiik buluntulara da rastlanmis.tir. Bu konuda bilgi igin bk. E. M. Melas, "The Dodecanese and West Anatolia in Prehistory: Interrelationships, Ethnicity and Political Geography", AS 38, (1988), 109 vd.; R. T. Marchese, History of Urbanization in the Lower Maeander River Valley: Regional Settlement Patterns to the Second Century A.D., 1976, 164 vd.; T. Wiegand, Sechster vorlaufiger Bericht iiber die von den Koniglichen Museen in Milet und Didyma Unternommen Ausgrabungen, 1908; A. von Gerkan, Milet I. 8, Kalabaktepe, Athenatempel und Umgebung, 1925; Milet II. 3, Die Stadtmauern, Berlin, 1935; G. Kleiner, "Stand der Erforschung von Alt-Myken", 1st Mitt, 19/20 (1969/1970), 55 vd.; C. Weicken "Die Ausgrabung beim Athena-Temple in Milet, 1955", 1st Mitt 7 (1957), 103 vd.; W. Voigtlander, "Funde aus der Insula westlich des Buleuterion in Milet", 1st Mitt, 32 (1982), 30 vd. 3 W. Voigtlander, "Fruhe Funde vom Killiktepe bei Milet", 1st Mitt 35 (1985), 5 vd. 4 V. von Graeve, "1993 Yih Milet Cali malan", XVI. KST I (1995), 405 vd. ve H. Lohman, "Survey in der Chora von Milet. Vorbericht iiber die Kampagnen der Jahre 1990, 1992 und 1993", AA 1995, 306. Derinkuyu mevkiinde H. Lohmann'in yaptigi ara tirmalarda Erken Tunc Cagi'na ait pithos mezarlar iceren bir mezarhk bulunmu tur. 5 Mengeref mevkii Miletos'un giineydogusunda bulunmakta olup, H. Lohmann'm yaptigi yiizey ara tirmalannda Neolitik bulgulara rastlanmi tir: V. von Graeve, "1993 Yih Milet Calis,malan", XVI. KST I (1995), 405 vd. H. Lohmann, a.g.e., W. Voigtlander, "Survey bei Akbuk", III AST (1986), 251 vd. Sapliada "ada" olarak belirtilmesine kar m kara ile baglantisi gorulebilen bir yanmadadir. Adada ara tirma yapan Voigtlander buradaki yerle imin Neolitik Cag'a kadar indigini belirtmektedir. Voigtlander adada ta ve obsidyen aletlere de rastlami tir. Ancak, 1995 yihnda Sapliada'da yaptigimiz yiizey ara tirmasinda, Erken Tung Cagi oncesine tarihlenebilecek hie, bir buluntuya rastlanmami tir. 7 Voigtlander'in arastirma yaptigi Komuradasi da, tipki Sapliada gibi, kiyi ile baglantisi gorulebilen bir yanmadadir yihnda yaptigimiz ara tirmada, bu yerle imde, Voigtlander'in belirttigi gibi, Erken Tun? Cagi ve II. binyil?anak (jomlek partjalan ele ge^mistir. 8 H. G. Gebel, "Notiz zur Obsidianindustrie von Altinkum Plaji bei Didyma", 1st Mitt 34 (1984), 5 vd. Gebel, Altinkum Plaji I'de bulunan obsidyen orneklerin Hacilar IX-VI'ya (M.O. 6. binin ikinci yansi) tarihlendirildigini belirtmektedir. 9 Tav an Adasi'nda yaptigimiz bu ara tirma, Sayin Prof. Dr. A. Cili n g' r g iu>nun 2 dani manhginda siirdtiriilen "Biiyiik Menderes Havzasi'nin Demir Cag Oncesi Kulturleri" ba likh doktora tezinin bir pargasini olu turmaktadir. Doktora cahjmamiz, Tiirkiye Bilimler Akademisi'nin (TUBA) Doktora Burs programi gergevesinde desteklenmektedir. Bu 9ah manin yapilabilmesi igin gereken yardimlan saglayan hocam Sayin Prof. Dr. A. Cilingiroglu'na, Anitlar ve Mtizeler Genel Mlidurlugti'ne, Bakanlik Temsilcisi Sayin

3 Giineybati Anadolu Sahillerinde Prehistorik Bir Yerle im: Tav an Adasi rastlanan en erken malzeme grubunu Ge9 Neolitik-Erken Kalkolitik Cag'a tarihlendirilebilen buluntular' olu turmaktadir. Bunlar arasinda sari astar iizerine kirmizi boyali 28 No.'lu gdvde parcasi Gee Neolitik-Erken Kalkolitik Cag Bati ve Ic Bati Anadolu icin tipik olup "red on cream painted" olarak adlandinlan buluntu grubuna giren bir ornektir 10. Bu, ba ta Hacilar IX-II olmak iizere, Burdur yoresinin en kaliteli keramigidir; iyi aritilmis, bir hamura sahip olup mineral katki di inda katki maddesi kullanilmamigtir 1 ]. Eserler cok yiiksek lsida finnlanmi lardir. Aynca form bakimmdan da 9e itlilik gostermektedirler. Hacilar di inda, Kurucay'daki Gee Neolitik-Erken Kalkolitik Cag'a tarihlenen tabakalarda da bu keramik turiine rastlanmigtir 12. Kurucay'da bulunanlarda da hamur ozii siyah ya da gri renkte olup, tipki Hacilar ornekleri gibi, mineral katkihdir. Aynca bu tiir orneklere Antalya- Burdur ve Isparta yoresi 13, U ak yoresi 14, Eski ehir-orman Fidanhgi 15, Derekoy 16, Dinar-Bozoyiik 17, Hasan Pa a Hoyiik 18, Siirmeli Hoyiik 19, M. Kenan Ozkan'a, Aydin II Kultiir Miidiirii Sayin Ozgen Karaca'ya ve buluntulann cizimlerini yapan Ara. Gor. Aynur Civelek'e te ekkur ederim. 10 Tav an Adasi'nda ele gecen erken donem buluntulannin yakin benzerleri, metinde de belirttigimiz gibi, Goller Yoresi'nde bol miktarda bulunmaktadir. Goller yoresi Gef Neolitik ile Erken Kalkolitik donem ornekleri arasinda 50k biiyuk farkhliklar yoktur. Bu nedenle burada sinirli bir tarihleme yapmaktansa, Tav an Adasi'nin en erken buluntusunu Ge? Neolitik- Erken Kalkolitik olarak verdik. "J. Mellaart, "Anatolia Before c B.C.", Cambridge Ancient History, Vol. I, part 1, 304 vd. Krem zemin iizerine kirmizi boyama yalnizca fanak comlek ile sinirli degildir. Belki de bu gelenegin ilk ornegine, Hacilar'in onceleri Akeramik Neolitik olarak adlandinlan fakat R. Duru'nun ara tirmalanyla Erken Neolitik oldugu anla ilan tabakalannda da rastlanmi tir: Bk. R. Duru, "Kurucay Hoyugli Kazilan, 1985 Cali ma Raporu", Hoyiik I (1988), 1 vd. ve "Were the Earliest Cultures at Hacilar Really Aceramic?", Anatolia and the Anciint Near East (Studies in honor of Tahsin Ozgiif-Tahsin Ozguc'e Armagan), Ankara, 1989, 99 vd. Erken Kalkolitik Cag'in gee evrelerine dogru Hacilar'da, sari iizerine kirmizi boyali bezeme iyice geli erek geometrik ve fantastik motiflerle bezenmeye ba lar. Kunifay'da da rastlanan bu iiriin grubunda geyik, boga, ku ve ordek ba lan figiirleri, meander motifi ve cizi bezeme ortaya 9ikar. Mellaart'a gore bu, Catal Hbyuk'de bulunan muhiirlerdeki meander benzeri bezemelerden kaynaklanmaktadir (bk. R. Duru, "Kurujay Hoyiigii Kazilan Cah ma Raporu", Belleten LII, 1988, 653 vd.). 12 J. Yakar, Prehistoric Anatolia, The Neolithic and Early Chalcolithic Period, 1991, 168, Fig M. Ozsait, "1984 Y1I1 Burdur-Isparta Ara tirmalan", ///. AST {199,5), 389 vd. 14 M. Ozdogan, "Neolithic of Southeastern Europe and Its Near Eastern Connections", Varia Archaeologica Hungarica II (1989), T. Efe, "Orman Fidanhgi'nda Yillan Arasinda Yapilan Kurtarma Kazilan", XVII. ATSr 1,(1996), 78 vd. 16 J. Mellaart, "Preliminary Report on a Survey of Pre-Classical Remains in Southern Turkey", AS 4 (1954), 181-2: 43-44, 184, Fig A.g.e., 184: A.g.e., 184: A.g.e 184: 60. 3

4 E. Akdeniz Silifke Kale 20, Sincirli Hoyiik 21, Karain Magarasi 22, Akcay I Hoyiik 23, Tekke Hoyiik (Koca Hoyiik) 24, A agi Bagba i 25, Cerkeztevfikiye 26, Kayi lar 27, iznik 28, Aphrodisias 29, Ilgin yoresi 30, Can Hasan 3 ve 2B 31, Haymana-Totak 32, Mersin Yiimiiktepe (tabaka XXIV) 33, Tarsus- Gozliikule 34, Khios-Agio Gala 35, Agios Petros 36, Kita Yunanistan'daki Xynias Ombriaki 37 ve Nea Nikomedia'da 38 da rastlanmi tir. Ote yandan, Erken Kalkolitik Cag'a tarihlenebilecek 1 No.'lu di a doniik agiz kenarli canak parcasinin benzerleri Killiktepe 39, Agio Gala A agi Magara 40 ve 20 A.g.e., 184: A.g.e., 184: J. Seeher, "Antalya Yakinlannda Karain Magarasindaki Kalkolitik Cag Buluntulan", V. AST (1988), 222-3, Res J. Mellaart, a.g.e., 181, 184, Fig , A.g.e., 181, 184, Fig Yukan Bagbasi'nda bulunan parcalarda kirmizi boya, comleklerde degil, derin kaselerde uygulanmi tir. Bunlann ithal olduklan da du uniilmektedir (bk. C. Eslick, Elmah-Karata I, The Neolithic Periods: Bagbasi and Other Sites, 1992, 70-1). 26 D. H. French, "Prehistoric Sites in Northwest Anatolia II, The Balikesir-Akhisar-Manisa Areas", AS 29 (1969), 58, Fig. 8: A.g.e., 58, Fig. 8: D. C. Biernoff, " Material from the Iznik Lake Region in Turkey", AS XVII (1967), J. Yakar, Prehistoric Anatolia., H. Bahar, "Ilgin Cevresi Hoyukleri 1994", XIII. AST I (1996), D. H. French, "Excavations at Can Hasan Seventh Preliminary Report", AS 28 (1967), Fig D. H. French, "Recent Archaeological Research in Turkey", AS 14 (1964), 37, Fig. 1: J. Garstang, Prehistoric Mersin: Ytimiik Tepe in Southern Turkey, Oxford, 1953, Fig. 36/32; V. Sevin-I. Caneva, "1994 Yih Mersin/Yumuktepe Kazilan", XVII. KSTl, (Ankara, 1996), Tarsus-Gozlukule'de ele gecen ornekler olasilikla Kalkolitik Cagin son evrelerine aittir (H. Goldman, Excavations at Gozlii Kule, Tarsus II: From the Neolithic through the Bronze Age, Princeton, 1956, Lev. 230a). 35 A. Furness, "Some Early Pottery of Samos, Kalimnos and Chios", PPS XXII (1956), 197 ve Fig. 13: 3 ve Mellaart, a.g.e., M. Ozdogan, Varia Archaeologica Hungarica II (1989), Xynias Ombriaki buluntulannda "red on white painted pottery" olarak adlandinlan Iiriin grubu, teknik olarak Hacilar orneklerine benzemesine kar in motiflerde farlikhklar gostermektedir (A. Sampson, AAA XIV/1, 1984, 134, Fig. 9-10). 38 R. L. Robert, "Excavations at the Early Site at Nea Nikomedia, Greek Macedonia (1961 season)", PPS XXVIII (1962), 284, Fig. 10: 19, 20, 22-4, 28, 30. Nea Nikomedia'daki bu buluntular Thessalia boyahlan olarak adlandinlmaktadirlar ve proto Sesklo evresine aittirler. M. Ozdogan, Hacilar ve Sesklo-Starcevo Neolitik boyah keramikleri arasinda benzerlik bulundugunu bildirmektedir. Ozdogan'a gore, Dogu Trakya'da bulunan boyah keramiklerden yola fikilarak Ege Adalan ya da Bati Anadolu araciligiyla Balkanlar ve Anadolu arasinda boyah keramik acisindan bir ili ki kurulabilir (M. Ozdogan, "Neolithic of Southeastern Europe and Its Near Eastern Connections", Varia Archaeologica Hungarica II, 1989, 204). 39 W. Voigtlander, "Friihe Funde vom Killiktepe bei Milet", 1st Mitt 35 (1985), Abb. 4/7. 40 S. Hood, Prehistoric Emporio and Agio Gala I-II, (BSA Supplement 15), 1981/82, 17, Fig. 6, PI. 5, Nr. 17; A. Furness, "Some Early Pottery of Samos, Kalimnos and Chios", 4

5 Giineybati Anadolu Sahillerinde Prehistorik Bir Yerle im: Tav an Adasi Kaynarca'da 41 bulunmu tur. 2 No.'lu di a doniik agiz kenarh, diiz dudakh canak parcasi ise, Kumtepe IB2 42, ^lingantepe 43, Kilisetepe 44, Tigani 45, Agio Gala A agi Magara 46 ve Yukari Magara 47 profillerini hatirlatmakta olup Gee Kalkolitik Cag'a ait olmahdir. Yine ayni doneme ait 3 No.'lu hafif di a d6nduriilmu agiz kenarh 9anak par9asi, Kumtepe IA1 48, Kumtepe IA2 49, Karain I. Evre 50, Killiktepe 51, Beycesultan (Tabaka XXXIX 52 ve XXXVI 53 ), Kizlar Hoyiik 54, Yahk 55, Kanal Hoyiik 56, Yilan Hoyiik 57, Rhodos-Kalythines 58, Kalymnos 59 ve Khios-Agio Gala A agi Magara'da 60 ele ge?en orneklerle benzerdir. 21 No.'lu diiz dip de ayni doneme ait olmahdir. Yiizeyde toplanan Erken Tunc Cagi ornekleri arasmda, 4 No.'lu parca, di a cekilmi agiz kenarh anak pargasi olup benzeri Yeni ehir-iznik Cakirca'da 61 bulunmu tur ve E.T.C.'nin ba lanna aittir. 5 No.'lu ornek, di a doniik agiz kenarh, geni govdeli bir comlek parcasina aittir. Bu gruba giren kaplann omuzlan ile govdeleri arasinda ve omuzlann hemen altinda dikey kulplar yer ahr. ilk olarak E.T.C. I'de ortaya 9ikan bu canak tiirii E.T.C. IFde de devam eder. E.T.C. IH'e gelindiginde belirgin bir degi iklik meydana gelir ve canaklann boylan uzayip tabanlan tamamen dilzle ir. Bu tiir kaplara Troia If 62, Troia Ilg 63, Troia lid 64, Troia III 65, Troia IV'de 66, PPS XXII (1956), Fig. 12/10, M. Ozdogan, "Prehistoric Sites in the Gelibolu Peninsula", Anadolu Ara$tirmalari 10 (1986), 51 vd. PI. II/2. 42 J. W. Sperling, "Kum Tepe in the Troad", Hesperia 45/4 (1976), Fig. 13/ D. H. French, "Prehistoric Sites in the Goksu Valley", AS 15 (1965), Fig. 3: M. Ozdogan, Anadolu Ara$tirmalan 10 (1986), pi. 111/34 45 A. Furness, a.g.e., Fig. 8/16 46 A.g.e., Fig. 12/10 47 A.g.e., Fig. 14/1, Fig. 14/3. 48 J. W. Sperling, Hesperia 45/4 (1976), Fig. 8/ A.g.e., Fig. 11/ A.g.e., Res. 1/3 ve 1/27. 5I W. Voigtlander, "Fruhe Funde vom Killiktepe bei Milet", 1st Mitt 35 (1985), Abb. 4/5. 52 S. Lloyd- J. Mellaart, Beycesultan I, Londra, 1962, Fig. P. I: 40. "A.g.e., Fig. P. 3: J. Mellaart, AS A (1954), 182: J. Mellaart, "Some Prehistoric Sites in North-Western Anatolia", 1st Mitt 6 (1955), Fig J. Mellaart, AS 4 (1954), 182: "A.g.e., 182: E. M. Melas, "The Dodecanese and West Anatolia in Prehistory: Interrelationships, Ethnicity and Political Geography", AS 38, (1988), 109 vd. 59 A. Furness, "Some Early Pottery of Samos, Kalimnos and Chios", PPS XXII (1956), Fig. 10/1. 60 A.g.e., Fig. 12/5, 14/1. 6, J. Mellaart, 1st Mitt 6 (1955), 70, Fig C. Podzuweit, Trojanische Gefassformen der Fruhbronzezeit in Anatolien, der Agais und 5

6 E. Akdeniz rastlanmi tir. 26 ve 27 No.'lu ayaklar, turn Bati Anadolu ve Ege'nin III. binyil boyunca kullandigi 115 ayakh kaplara ait olmahdir. Tav an Adasi belki de en yogun yerle ime II. binyilda sahne olmu tur. Nitekim yiizey buluntulan arasinda II. binyila ait olanlar buyiik yer tutmaktadir. Bunlardan 6 No.'lu profil, disa cekik agiz kenarh ve genis. govdeli bir comlege ait olup, benzerleri Akirbey iftlik 67 ve Karaagactepe'de 68 de bulunmu tur. Di a doniik agiz kenarh bir kiipe ait 7 No.'lu parca Troia V orneklerini andirmaktadir 69. Troia'nin di inda, Egrikoy 70 ve Orentepe'de 71 de ayni tiir kap orneklerine rastlanmi tir. 8 No.'lu, di a katlanmis. agiz kenarh canak parcasimn benzeri Kennes I hoyukte, 9 No.'lu di a kivnk S profilli agiz kenan-sepet kulp parcasimn benzerleri ise Troia V 72, ve Troia Vl'da 73 ele gecmistir No.'lu di a dondiiriilmus. agiz kenarh canak parcasi Beycesultan V 75 ; 11 No.'lu di a cekik agiz kenarh kavanoz parcasi da Beycesultan V 76 buluntulanna benzemektedir. 12 No.'lu di a doniik agiz kenarh ganak pargasinin benzerleri Beycesultan V 77 ve Orentepe'de 78 bulunmu tur. 13 No.'lu di a doniik agiz kenarh S profilli canak parcasi Beycesultan IVb 79, Troia VI 80 've Maltepe'de 81 ; 14 No.'lu diiz agiz kenarh ve a agi dogru daralan profilli minyatur 96mlek par9asi Beycesultan V'de 82 ; 15 No.'lu di a cekik agiz kenarh, sarkitilmis. dudakh canak parcasi Orentepe'de 83 ; 16 No.'lu S profilli di a doniik agiz kenarh angrenzenden Gebieten, 1979, Lev C. Blegen-M. J. L. Rawson-J. W. Sperling, Troy I: General Introduction, The First and Second Settlements, Vol. I, Parts 1 and 2, 1950, Lev. 398/ , , , A.g.e., Lev. 398/ , A.g.e., Lev. 74/ A.g.e., Lev. 165/ , , 165/ 'AS 29 (1969), Fig. 19: M. Ozdogan, Anadolu Arastirmalan 10 (1986), PI. 11/8. 69 C. Blegen-M. J. L. Rawson-J. W. Sperling, Troy II. The Third, Fourth and Fifth Settlements, Lev. 258/ D. M. French, AS 29 (1969), Fig. 14: J. Mellaart, 1st Mitt 6 (1955), Fig. 9: C. Blegen, Troy II, Lev. 257/17, 18. "A.g.e., Lev. 254/ A.g.e., Fig. 17:1 75 S. Lloyd- J. Mellaart, Beycesultan II, 1965, Fig. p. 10: A.g.e., Fig. p. 9: 4, 7. "A.g.e., Fig. p. 10: J. Mellaart, 1st Mitt 6 (1955), Fig. 9: S. Lloyd- J. Mellaart, Beycesultan II, Fig. p. 24: C. Blegen, Troy II, Lev I M. Ozdogan, Anadolu Arastirmalan 10 (1986), PI. 11/ S. Lloyd- J. Mellaart, Beycesultan II, Fig. p J. Mellaart, 1st Mitt 6 (1955), 9: 12. 6

7 Giineybati Anadolu Sahillerinde Prehistorik Bir Yerle im: Tav an Adasi kase parcasi Beycesultan IVb 84 ve Tomukkale'de 85 ; 17 No.'lu di a doniik agiz kenarh?anak parcasi Erdelli Hoyiik'de 86 ; 18 No.'lu di a kath agiz kenarli canak pargasi Beycesultan'da (Tabaka V) 87 ; 19 No.'lu S profilli 9ark yapimi kiictik cbmlek Beycesultan V 88, Cingantepe 89 ve Uyiicek'de 90 ; 20 No.'lu diiz agiz kenarh, yuvarlatilmis, omuzlu kase parcasi Limantepe'de 91 ele ge en seramik parcalari ile ayni profili vermektedir. Ote yandan, 23, 24 ve 25 No.'lu yatay/sepet kulp ornekleri II. binyil icin tipik buluntulardir. SONUC Tav an Adasi yiizey ara tirmalanndajoplanan keramik, hemen tiim donemlerde kum, mika ve kuars katki eklenerek yapilmi tir. Bunlarda tascik katkisi enderdir. Hamur rengi Gee Neolitik Cag'da gri, Erken Kalkolitik Cag'da kiremit, Gee Kalkolitik Cag'da siyah, Erken Tunc Cagi'nda kiremit, kirmizi, kirmizi kahverengi, gri-siyah ya da koyu kahverengi, II. binyil orneklerinde ise kiremit, kirmizi, gri ya da san-kahverengidir. Profiller Ege Adalan'ndan 90k Bati Anadolu merkezleriyle benzerlik gostermektedir. Tav an Adasi buluntulan arasindaki en erken ornek, Ge9 Neolitik- Erken Kalkolitik Cag'a tarihlehen, a9ik renk astar iizerine kirmizi boyali keramiktir. I9 Bati Anadolu ve Goller yoresinde 90k sik rastlanan bu keramik tiirii guneydogu Ege Adalan'nda da ele ge9mi tir. Bu keramige giineybati Anadolu sahilinde daha once rastlanmami tir. Boylece Tav an Adasi bu mal grubu i9in I9 Bati Anadolu ile Guneydogu Ege Adalan arasindaki bo lugu doldurmaktadir. Adada Erken Kalkolitik ve Ge9 Kalkolitik Cag'a ait 9anak 96mlek par9alan da bulunmu tur. Bunlar Bati Anadolu buluntulariyla benze mektedir. Adadaki E.T.C. yerle imi i9 merkezlerdeki kadar kuvvetli degildir. II. binyila gelindiginde, tiim Bati Anadolu ve Ege Adalan'nda oldugu gibi, Tav an Adasi'nda da yerle im kuvvetlenmis. ve niifus artmi tir. Yiizeyde ele ge9en keramik buluntulan arasindaki en kalabalik grubu II. binyil ornekleri olu turmaktadir. Bu donemde Ege Adalan ile Anadolu arasindaki 84 S. Lloyd- J. Mellaart, Beycesultan II, Fig. p. 24: D. H. French, AS 15 (1965), Fig. 12: 7. French, gri hamurlu ve iyi pi mi bu parcayi Hitit iiretimi olarak nitelemektedir. 86 R. Din?, "Erdelli Hoytik und die Bedeutung seiner Funde fiir die bronzezeitliche Geschichte des Manisa-Akhisar-Gebietes", 1st Mitt 41 (1991), 25-38, Abb. 4: S. Lloyd- J. Mellaart, Beycesultan II, Fig. p. 1:6. 88 A.g.e., Fig. p. 2: D. H. French, AS 15 (1965), Fig. 3: J. Mellaart, Beycesultan I, 70, Fig I H. Erkanal, "Vorbericht Uber die Grabungen' 1979 im prahistorischen Klazomenai- Limantepe", Hacettepe Vniv. Edeb. Fak. Der. 1 (1983), Taf. VI/

8 E. Akdeniz ticaret olduk a geli mi tir. Buna kar in yaptigtmiz yuzey ara tirmalannda II. binyila ait ithal malzemeye rastlanmami tir. KATALOG 1- Di a doniik agiz kenarli canak parcasi. El yapimi. Kum, mika ve kuars katkili gri hamurlu, gri yiizeyli. Orta pismis. 2- Disa doniik agiz kenarh-diiz dudakh canak parcasi. El yapimi. Kum katkili kiremit hamurlu, ic yuzeyi krem san, di yiizeyi sari renkte. Orta pismis. 3- Hafif di a donduriilmiis. agiz kenarli canak parcasi. El yapimi. Kum, mika, kuars ve ta cik katkili siyah hamurlu, ic yuzeyi kirmizi-siyah, dis yuzeyi acik kiremit astar ve perdahh. Orta pismi. 4- Di a cekilmi agiz kenarli canak parcasi. El yapimi. Kum, mika, kuars ve tascik katkili acik kiremit hamurlu ve kiremit yiizeyli. Orta pi mi. 5- Di a cekik agiz kenarli genis. govdeli comlek parcasi. El yapimi. Kum, mika, kuars ve ta cik katkili kirmizi-kahverengi hamurlu. Sari kahverengi yiizeyli. Orta pismi. 6- Di a cekik agiz kenarli canak parcasi. El yapimi. Kum katkili san hamurlu, ic yuzeyi ve dudak kismi kirmizi astarh. Iyi pi mi. 7- Di a doniik agiz kenarli kiip boyun par asi. El yapimi. Kum, mika ve kuars katkili kiremit hamurlu ve kiremit-san yiizeyli. Orta pismis. 8- Disa katlanmis agiz kenarli canak parfasi. Kum, mika ve kuars katkili kiremit hamurlu, kirmizi astarli. Orta pi mi. 9- Di a kivnk S profilli agiz kenan - sepet kulp parcasi. El yapimi. Kum, mika ve kuars katkili san hamurlu, kirmizi astarli. 10- Disa dondiinilmus, agiz kenarli canak parcasi. ark yapimi. Kum, mika, kuars ve tascik katkili kirmizi hamurlu, kirmizi yiizeyli. Orta pi mi. 11- Di a cekik agiz kenarli kavanoz par asi. ark yapimi. Kum, mika, kuars ve ta cik katkili kiremit hamurlu ve yiizeyli. Orta pi mi. 12- Di a doniik agiz kenarli canak pargasi. ^ark yapimi. Kum, mika, kuars ve ta cik katkili a ik san hamurlu ve astarli. Orta pi mi. 13- Disa doniik agiz kenarh S profilli canak parcasi. El yapimi. Kum, mika ve kuars katkili san hamurlu ve astarli. Orta pi mi. 14- Diiz agiz kenanh, dibe dogru daralan profilli minyatiir gomlek parcasi. El yapimi. Kum, mika, kuars ve ta cik katkili kirmizi hamurlu ve kirmizi yiizeyli. Orta pi mis. 15- Di a ^ekik agiz kenarli, sarkitilmi dudakh ganak parcasi. El yapimi. Kum,. mika, kuars ve ta cik katkili gri hamurlu, san astarli. 16- S profilli, di a doniik agiz kenarli kase parcasi. ark yapimi. Kum katkili kirmizi hamurlu. Di yiizeyi kirmizi, di yuzeyi ise kirmizi-kahverengi astarli. Orta pismis. 17- Di a doniik agiz kenarli canak par$asi. Kum, mika, kuars ve tas,cik kahverengi hamurlu ve sanmsi kahverengi yiizeyli. Orta pi mi. 8

9 Giineybati Anadolu Sahillerinde Prehistorik Bir Yerle im: Tav an Adasi 18- Di a kath agiz kenarli canak parcasi. Cark yapimi. Kum, mika ve kuars katkili kiremit hamurlu ve yuzeyli. Orta pi mi. 19- S profilli kiiciik comlek. Cark yapimi. Kum, mika ve kuars katkili gri hamurlu, di yiizeyi kirmizi astarh, ic yiizeyi kiremit renkte. iyi pi mi. 20- Diiz agiz kenarli, yuvarlatilmis, omuzlu kase parcasi. Cark yapimi. Kum katkili sari hamurlu, kiremit sari yuzeyli. Orta pi mi. 21- Diiz dip. El yapimi. Kum, mika, kuars ve tascik katkili gri hamurlu, siyah ic, sari di yuzeyli. Orta pi mi. 22- Di a yuvarlatilmis. agiz kenarli, dudaktan tutamakli kase parcasi. Kum, mika, kuars ve ta cik katkili san hamurlu, kahverengi-san yuzeyli. Orta pi mi. 23- Yatay/sepet kulp. Kum katkili san hamurlu ve ayni renk astarh. iyi pi mi. 24- Yatay/sepet kulp. El yapimi. Kum, mika ve kuars katkili sanmsi kahverengi hamurlu ve san yuzeyli. Orta pi mi. 25- Yatay/sepet kulp. El yapimi. Kum, mika, kuars ve ta cik katkili kiremit hamurlu ve koyu kahverengi-kirmizi yuzeyli. Orta pi mi. 26- Ayak. Kum, mika, kuars ve ta ik katkili gri-siyah hamurlu, kirmizi astarh. Kotii pi mi. 27- Ayak. Kum, mika, kuars ve ta cik katkili koyu kahverengi hamurlu, sanmsi kahverengi yuzeyli. Orta pi mi. 28- Govde parcasi. Kum, mika, kuars, ta cik katkili, san hamurlu, san iizeri kirmizi boyah yuzeyli. Iyi pi mi. CIZIMLER \ I \ 5 cm

10 E. Akdeniz T j \ 7 i P 10 T

11 Guneybati Anadolu Sahillerinde Prehistorik Bir Yerlesjm: Tav an Adasi 13 7 u. I I 15 T '

12 E. Akdeniz '

13 Giineybati Anadolu Sahillerinde Prehistorik Bir Yerlegim: Tav an Adasi E. Akdeniz Aydin

14

UŞAK İLİ NDE BULUNAN NEOLİTİK VE KALKOLİTİK BİR YERLEŞİM: ALTINTAŞ HÖYÜK

UŞAK İLİ NDE BULUNAN NEOLİTİK VE KALKOLİTİK BİR YERLEŞİM: ALTINTAŞ HÖYÜK Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2017/3, Sayı:28, s. 337-358 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Year: 2017/3, Number:28, p.337-358 UŞAK

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 50, Temmuz 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 50, Temmuz 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 50, Temmuz 2017, s. 74-93 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 08.05.2017 30.07.2017 Yrd. Doç. Dr. Harun

Detaylı

ERKEN TUNÇ ÇA I NDA BATI VE ORTA ANADOLU KÜLTREL L K LER I I INDA DEPAS VE TANKARD TÜRÜ KAPLAR

ERKEN TUNÇ ÇA I NDA BATI VE ORTA ANADOLU KÜLTREL L K LER I I INDA DEPAS VE TANKARD TÜRÜ KAPLAR Anadolu / Anatolia 36, 2010 D. Yılmaz ERKEN TUNÇ ÇA I NDA BATI VE ORTA ANADOLU KÜLTREL L K LER I I INDA DEPAS VE TANKARD TÜRÜ KAPLAR Derya YILMAZ * Anahtar Kelimeler: Erken Tunç Ça ı Depas Tankard Batı

Detaylı

Gediz Nehri Kıyısında Önemli Bir İlk Tunç Çağ Yerleşimi: Gerdekkayası. A Significant Settlement in the Side of Gediz River: Gerdekkayası.

Gediz Nehri Kıyısında Önemli Bir İlk Tunç Çağ Yerleşimi: Gerdekkayası. A Significant Settlement in the Side of Gediz River: Gerdekkayası. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(1), 36-44, Mart 2017 Ordu University Journal of Social Science Research, 7(1), 36-44, March 2017 ISSN: 1309-9302 http://dergipark.gov.tr/odusobiad

Detaylı

YUKARI MENDERES HAVZASI NEOLİTİK ve ERKEN KALKOLİTİK ÇAĞ YERLEŞİMLERİNİN MATERYAL KÜLTÜR VE İSKÂN DÜZENİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

YUKARI MENDERES HAVZASI NEOLİTİK ve ERKEN KALKOLİTİK ÇAĞ YERLEŞİMLERİNİN MATERYAL KÜLTÜR VE İSKÂN DÜZENİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ YUKARI MENDERES HAVZASI NEOLİTİK ve ERKEN KALKOLİTİK ÇAĞ YERLEŞİMLERİNİN MATERYAL KÜLTÜR VE İSKÂN DÜZENİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 18, 2014,

Detaylı

Ayd n Bölgesi Yüzey Araşt rmalar Iş ğ nda Çatalkaya, Dedekuyusu ve Bahçetepe Yerleşimleri

Ayd n Bölgesi Yüzey Araşt rmalar Iş ğ nda Çatalkaya, Dedekuyusu ve Bahçetepe Yerleşimleri Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 2003 / Cilt: 20 / Say : 1 / ss. 53-70 Ayd n Bölgesi Yüzey Araşt rmalar Iş ğ nda Çatalkaya, Dedekuyusu ve Bahçetepe Yerleşimleri Sevinç GÜNEL* Özet Ayd

Detaylı

KONYA-KARAMAN BÖLGESİ KALKOLİTİK VE ERKEN TUNÇ ÇAĞ ÇANAK-ÇÖMLEK KÜLTÜRÜ. Arş. Gör. Dr. Hatice Gül KÜÇÜKBEZCİ

KONYA-KARAMAN BÖLGESİ KALKOLİTİK VE ERKEN TUNÇ ÇAĞ ÇANAK-ÇÖMLEK KÜLTÜRÜ. Arş. Gör. Dr. Hatice Gül KÜÇÜKBEZCİ KONYA-KARAMAN BÖLGESİ KALKOLİTİK VE ERKEN TUNÇ ÇAĞ ÇANAK-ÇÖMLEK KÜLTÜRÜ KONYA-KARAMAN REGION S CHALCOLITHIC AND EARLY BRONZE AGE POTTERY CULTURE КАТОЛИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ГЛИНЯНАЯ ЧАША - ГЛИНЯНЫЙ ГОРШОК

Detaylı

Prof.Dr. ENGİN AKDENİZ

Prof.Dr. ENGİN AKDENİZ Prof.Dr. ENGİN AKDENİZ Fen-edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya Ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1987-1991 Lisans Ege Üniversitesi 1991-1993 Yüksek Lisans Ege Üniversitesi

Detaylı

yeşilova höyüğü Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin

yeşilova höyüğü Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin yeşilova höyüğü Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin Yeşilova Höyüğü; İzmir ili merkezinde, Bornova ilçesi sınırları içindeki Karacaoğlan mahallesinde, Manda çayı ile Gökdere arasında yer almaktadır. Yerleşim alanı

Detaylı

The Byzantine-Era Daily Use Pottery Found in the Thermal Spring in Allianoi

The Byzantine-Era Daily Use Pottery Found in the Thermal Spring in Allianoi ALLIANOI ANTİK ILICASI NDA ÜRETİLEN ERKEN BİZANS DÖNEMİ GÜNLÜK KULLANIM KAPLARI* **Hande YEŞİLOVA Öz Allianoi antik ılıcası içersinde, Geç Roma Erken Bizans Dönemi yerleşiminde bulunan, seramik fırınlarında

Detaylı

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Menderes İlçesi: Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Köyü ne yakın, köyün 3-4 km kuzeydoğusunda, Kısık mobilyacılar sitesinin arkasında yer alan büyük

Detaylı

CEDRUS The Journal of MCRI

CEDRUS The Journal of MCRI CEDRUS The Journal of MCRI cedrus.akdeniz.edu.tr Cedrus I (2013) 1-19 DOI: 10.13113/CEDRUS/20131669 KIYI EGE NEOLİTİK ÇAĞ ÇÖMLEKÇİLİĞİ NDE HALKA DİP GELENEĞİ THE RING BASE TRADITION OF NEOLITHIC POTTERY

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

URLA SÖĞÜT KUTSAL ALANI SERAMİK BULUNTULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Aygün Ekin MERİÇ, Ali Kazım ÖZ ve Ahmet UHRİ

URLA SÖĞÜT KUTSAL ALANI SERAMİK BULUNTULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Aygün Ekin MERİÇ, Ali Kazım ÖZ ve Ahmet UHRİ Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1 2012 URLA SÖĞÜT KUTSAL ALANI SERAMİK BULUNTULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Aygün Ekin MERİÇ, Ali Kazım ÖZ ve Ahmet UHRİ İzmir, Urla nın

Detaylı

A AGI FIRAT HAVZASINDAKI (ELAZIG - MALATYA BOLGESI) YERLE im MERKEZLERINDE ELE GE EN "DOGU SIGILLATASI A TURU KERAMIKLER"

A AGI FIRAT HAVZASINDAKI (ELAZIG - MALATYA BOLGESI) YERLE im MERKEZLERINDE ELE GE EN DOGU SIGILLATASI A TURU KERAMIKLER A AGI FIRAT HAVZASINDAKI (ELAZIG - MALATYA BOLGESI) YERLE im MERKEZLERINDE ELE GE EN "DOGU SIGILLATASI A TURU KERAMIKLER" A agi Firat Havzasi; Elazig, Malatya, Diyarbakir ve Urfa illeri sinirlanna giren,

Detaylı

GİRMELER MAĞARASI LYKİA DA BİR KALKOLİTİK DÖNEM YERLEŞİMİ GİRMELER CAVE A CHALCOLITHIC SETTLEMENT IN LYCIA

GİRMELER MAĞARASI LYKİA DA BİR KALKOLİTİK DÖNEM YERLEŞİMİ GİRMELER CAVE A CHALCOLITHIC SETTLEMENT IN LYCIA GİRMELER MAĞARASI LYKİA DA BİR KALKOLİTİK DÖNEM YERLEŞİMİ GİRMELER CAVE A CHALCOLITHIC SETTLEMENT IN LYCIA Ralf BECKS 1, B. Ayça POLAT BECKS 2 Öz Adını hemen yanı başındaki ılıcadan alan Girmeler Mağarası,

Detaylı

ANADOLU / ANATOLIA 36, 2010

ANADOLU / ANATOLIA 36, 2010 ISSN: 0570 0116 ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ DĠL VE TARĠH-COĞRAFYA FAKÜLTESĠ ARKEOLOJĠ BÖLÜMÜ DERGĠSĠ ANADOLU / ANATOLIA 36, 2010 ANKARA UNIVERSITY JOURNAL OF THE ARCHAEOLOGY DEPARTMENT FACULTY OF LETTERS ANKARA

Detaylı

Yeni Buluntuların Işığında Çukurkent Neolitik Yerleşimi

Yeni Buluntuların Işığında Çukurkent Neolitik Yerleşimi ADALYA XVII, 2014 Yeni Buluntuların Işığında Çukurkent Neolitik Yerleşimi Süleyman ÖZKAN - Mücella ERDALKIRAN* Giriş Çukurkent Köyü, Konya nın batısında kalan Hüyük İlçesi ne bağlı bir yerleşim olup Beyşehir-

Detaylı

ERZURUM OVASI NDA ÖNEMLİ BİR MERKEZ: CİNİS HÖYÜK

ERZURUM OVASI NDA ÖNEMLİ BİR MERKEZ: CİNİS HÖYÜK ERZURUM OVASI NDA ÖNEMLİ BİR MERKEZ: CİNİS HÖYÜK Dr. Alpaslan CEYLAN * (Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi-26, Erzurum, 2001, s.29-41) Cinis Höyük Erzurum

Detaylı

ALTAN çilingïboglu. 1 Kisa boyunlu kap ( ek. 1) : Adana Bôlge Mûzesi, yùkseklik: 16 cm., çap: 12 cm. gek. 1.

ALTAN çilingïboglu. 1 Kisa boyunlu kap ( ek. 1) : Adana Bôlge Mûzesi, yùkseklik: 16 cm., çap: 12 cm. gek. 1. VAN GÔLU HAVZASINDA M.Ô. 2. BÏNYILA AIT BOY ALI ÇANAK-ÇÔMLEK GELENEGÎ Altan ÇiLiNGiROGLUC*) Van Gôlù Havzasi'nm kom u bôlgelerden soyutlanmiç bir yôre oldugu ve ôzellikle ikinci binyilda bu havzada ûçùncû

Detaylı

YENİ ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR IŞIĞINDA İSTANBUL UN (TARİHİ YARIMADA) NEOLİTİK, KALKOLİTİK VE DEMİR ÇAĞI KÜLTÜRLERİ ÜZERİNE GENEL DEĞERLENDİRMELER

YENİ ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR IŞIĞINDA İSTANBUL UN (TARİHİ YARIMADA) NEOLİTİK, KALKOLİTİK VE DEMİR ÇAĞI KÜLTÜRLERİ ÜZERİNE GENEL DEĞERLENDİRMELER YENİ ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR IŞIĞINDA İSTANBUL UN (TARİHİ YARIMADA) NEOLİTİK, KALKOLİTİK VE DEMİR ÇAĞI KÜLTÜRLERİ ÜZERİNE GENEL DEĞERLENDİRMELER GENERAL EVALUATIONS ON NEOLITHIC, CHALCOLITHIC AND IRON

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 42, Mart 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 42, Mart 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 42, Mart 2017, s. 488-508 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 09.02.2017 20.03.2017 Yrd. Doç. Dr. Deniz

Detaylı

-Anadolu nun Tarihi Coğrafyası, W.M. Ramsay, MEB, İstanbul, 1960. -Tarihöncesi İnsan, R.J.Braidwood, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul,1990.

-Anadolu nun Tarihi Coğrafyası, W.M. Ramsay, MEB, İstanbul, 1960. -Tarihöncesi İnsan, R.J.Braidwood, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul,1990. Ders İçerikleri 1. SINIF DERSLERİ Arkeoloji ye Giriş Arkeoloji Programının zamansal ve coğrafi sınırlarının belli bir perspektif içerisinde incelenmesi; Protohistorik Çağ da (MÖ 7000-500) Anadolu ve Irak

Detaylı

Simetrik biçimde, merkezi kompozisyon düzeninde,

Simetrik biçimde, merkezi kompozisyon düzeninde, Deniz AYDA i»lijli ngiliz Sanat Tarihçisi, Eleştirmen ve Şair 5 jiliii olan Herber READ "Bir milletin sanatılljijijj nı ve du\;arlık derecesirii seramiği ile liül ölçün" demektedir. Çünkü seramiği yaratan

Detaylı

I. KÜLTEPE'DE BULUNAN HAYVAN FİGÜRLERİ

I. KÜLTEPE'DE BULUNAN HAYVAN FİGÜRLERİ Tebliğler. X. I. KÜLTEPE'DE BULUNAN HAYVAN FİGÜRLERİ Dr. NİMET ÖZGÜÇ Arkeoloji Asistanı 1946 yılı 28 Mayısında Fakültemizin Eski Zamanlar Tarihi Enstitüsü ile Kültepe'ye yaptığımız tetkik gezisinde, köyün

Detaylı

ÇANKIRI SALUR: ORTA ANADOLU NUN KUZEY NDE B R ESK TUNÇ ÇA I MEZARLI I

ÇANKIRI SALUR: ORTA ANADOLU NUN KUZEY NDE B R ESK TUNÇ ÇA I MEZARLI I ÇANKIRI SALUR: ORTA ANADOLU NUN KUZEY NDE B R ESK TUNÇ ÇA I MEZARLI I Resul B, Sinan DURMU * Anahtar Kelimeler: Orta Anadolu Eski Tunç Ça ı Salur Mezarlı ı Küp Mezar Seramik Özet: Salur Mezarlı ı, Orta

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ Malzeme Çalışması : Çanak Çömlek Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Murat Türkteki Ders Planı ve Okuma Listesi I.Ders Bu dersin amacı arkeolojide prehistorik dönemler süresince karşılaştırmalı tarihlemenin oluşturulmasında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR Gizem KARTAL ARKEOLOJİ TARİH ÖNCESİ ARKEOLOJİSİ.

ÖZGEÇMİŞ. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR Gizem KARTAL ARKEOLOJİ TARİH ÖNCESİ ARKEOLOJİSİ. ÖZGEÇMİŞ AKADEMİK UNVAN AD/SOYAD BÖLÜM ANABİLİM DALI İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR Gizem KARTAL ARKEOLOJİ TARİH ÖNCESİ ARKEOLOJİSİ Cep Tel. 0 535 818 47 08 İş Tel. 0312 310 32 80/1700 Fax

Detaylı

AIZANOI KAZISI 2013 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU - AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

AIZANOI KAZISI 2013 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU - AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ AIZANOI KAZISI 2013 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU - AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ [Tarihi seçin]2013 AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN

Detaylı

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU 24-26 NİSAN 2006 ALANYA T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No : 3082

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT CUMA PERŞEMBE ÇARŞAMBA SALI PAZARTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 08.00-09.00 ARK437 Arkeoloji Uygulamaları

Detaylı

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI Yeşilova Höyüğü İzmir in Prehistorik Yerleşim Alanı içinde 2005 yılından beri kazısı süren bir yerleşim merkezidir. Kazı çalışmaları, Ege Üniversitesi,

Detaylı

Dönemi Bademağacı Kazılarında Bulunmuş Olan İlk Tunç Çağı II Kırmızı Astarlı Malları

Dönemi Bademağacı Kazılarında Bulunmuş Olan İlk Tunç Çağı II Kırmızı Astarlı Malları T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi 1993 2004 Dönemi Bademağacı Kazılarında Bulunmuş Olan İlk

Detaylı

YUKARI DICLE ARKEOLOJIK ARA TIRMA PROJESI (UTARP): KENAN TEPE'NIN KULTUREL TARiffl'NIN ON SENTEZI 1

YUKARI DICLE ARKEOLOJIK ARA TIRMA PROJESI (UTARP): KENAN TEPE'NIN KULTUREL TARiffl'NIN ON SENTEZI 1 YUKARI DICLE ARKEOLOJIK ARA TIRMA PROJESI (UTARP): KENAN TEPE'NIN KULTUREL TARiffl'NIN ON SENTEZI 1 Bradley J. Parker, Andrew Creekmore ve Lynn Swartz Dodd aynca Cathryn Meegen ve Meg Abraham'in katkilanyla

Detaylı

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ II. TASLAK HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ II. TASLAK HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT CUMA PERŞEMBE ÇARŞAMBA SALI PAZARTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ II. TASLAK HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF -ABCDEFGHIJK 10.00-11.00 MÜZ151 Müziğin

Detaylı

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU Resuloğlu yerleşimi ve mezarlık alanı Çorum / Uğurludağ sınırları içinde, Resuloğlu (Kaleboynu) Köyü nün kuş uçumu 900 m kuzeybatısındadır. Yerleşim

Detaylı

Urla / Klazomenai Kazıları

Urla / Klazomenai Kazıları Urla / Klazomenai Kazıları Oniki İon kenti arasında anılan Klazomenai, Urla-Çeşme yarımadasının kuzey kıyısında, İzmir Körfezi'nin ortalarında yer almaktadır. Klazomenai arazisinin (khora) doğuda Smyrna

Detaylı

YUKARI MENDERES VADİSİNDE ERKEN DÖNEM YERLEŞMELERİ

YUKARI MENDERES VADİSİNDE ERKEN DÖNEM YERLEŞMELERİ e-issn: 2458-908X DOI Number: http://dx.doi.org/10.21497/sefad.328646 YUKARI MENDERES VADİSİNDE ERKEN DÖNEM YERLEŞMELERİ Prof. Dr. Özdemir KOÇAK Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ozdekocak@hotmail.com

Detaylı

HADRIANOUPOLIS SURLARI KURTARMA KAZISINDA BULUNAN ROMA VE BİZANS DÖNEMİ KANDİLLERİ

HADRIANOUPOLIS SURLARI KURTARMA KAZISINDA BULUNAN ROMA VE BİZANS DÖNEMİ KANDİLLERİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KLASİK ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI ARKEOLOJİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ HADRIANOUPOLIS SURLARI KURTARMA KAZISINDA BULUNAN ROMA VE BİZANS DÖNEMİ KANDİLLERİ

Detaylı

BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI

BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI Numan Tuna, Nadire Atıcı, İlham Sakarya Burgaz örenyerindeki 2008 yılı kazı, belgeleme ve restorasyon-konservasyon çalışmaları Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığındaki

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. ZARA ŞEHİTLİĞİ İL SİVAS İLÇE ZARA MAH.-KÖY VE MEVKİİ GENEL TANIM: Sivas ili, Zara ilçe merkezinde bulunan ve Milli Savunma Bakanlığı, Zara Askerlik

Detaylı

CEDRUS FASILLAR YÜZEY ARAŞTIRMASI ERKEN TUNÇ ÇAĞI SERAMİK ÖRNEKLERİ FASILLAR SURVEY EARLY BRONZE AGE POTTERY EXAMPLES YİĞİT ERBİL ELİF ÜNLÜ

CEDRUS FASILLAR YÜZEY ARAŞTIRMASI ERKEN TUNÇ ÇAĞI SERAMİK ÖRNEKLERİ FASILLAR SURVEY EARLY BRONZE AGE POTTERY EXAMPLES YİĞİT ERBİL ELİF ÜNLÜ CEDRUS The Journal of MCRI cedrus.akdeniz.edu.tr Cedrus V (2017) 1-9 DOI: 10.13113/CEDRUS/201701 FASILLAR YÜZEY ARAŞTIRMASI ERKEN TUNÇ ÇAĞI SERAMİK ÖRNEKLERİ FASILLAR SURVEY EARLY BRONZE AGE POTTERY EXAMPLES

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAYINLARI ARKEOLOJİ DERGİSİ XVII (2012) ISSN

EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAYINLARI ARKEOLOJİ DERGİSİ XVII (2012) ISSN EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAYINLARI ARKEOLOJİ DERGİSİ XVII (2012) ISSN 1300 5685 EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAYINLARI ARKEOLOJİ DERGİSİ XVII (2012) 2012 İzmir/Türkiye ISSN 1300 5685

Detaylı

YÜZEY ARAŞTIRMALARI IŞIĞINDA ISAURA (ZENGİBAR KALESİ/BOZKIR) SERAMİKLERİ

YÜZEY ARAŞTIRMALARI IŞIĞINDA ISAURA (ZENGİBAR KALESİ/BOZKIR) SERAMİKLERİ YÜZEY ARAŞTIRMALARI IŞIĞINDA ISAURA (ZENGİBAR KALESİ/BOZKIR) SERAMİKLERİ Emine KÖKER * Öz Çalışmanın konusu 2010-2015 yılları arasında Isaura antik kenti yüzey araştırmaları sırasında tespit edilen seramik

Detaylı

ÇAVLUM ORTA TUNÇ ÇAĞI NEKROPOLÜ NDE ELE GEÇEN LÜLETAŞI MÜHÜR

ÇAVLUM ORTA TUNÇ ÇAĞI NEKROPOLÜ NDE ELE GEÇEN LÜLETAŞI MÜHÜR ÇAVLUM ORTA TUNÇ ÇAĞI NEKROPOLÜ NDE ELE GEÇEN LÜLETAŞI MÜHÜR ÖZET Doç. Dr. A. Nejat BİLGEN Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Kütahya/Türkiye anbilgen@dumlupinar.edu.tr Eskişehir

Detaylı

A. I. Bilgin - R. Ding - M. Onder. :.".: i :... Fig. 1: 1 No.'lu Mezann Taban Plani

A. I. Bilgin - R. Ding - M. Onder. :..: i :... Fig. 1: 1 No.'lu Mezann Taban Plani LYDIADAKi IKI TUMULUS'DE TEMiZLIK KAZISI CALI MALARI (Lev. XLVI-XLVII) Manisa'nin Salihli ilcesi, Kendirlik koyii yakinlannda, Lydia tiimuluslerinin merkezindeki Bintepeler'de, Manisa DSI 22. Bolge efligi

Detaylı

BATI VE ORTA ANADOLU DA ÇARK YAPIMI ÇANAK ÇÖMLEĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE YAYILIMI 1

BATI VE ORTA ANADOLU DA ÇARK YAPIMI ÇANAK ÇÖMLEĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE YAYILIMI 1 BATI VE ORTA ANADOLU DA ÇARK YAPIMI ÇANAK ÇÖMLEĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE YAYILIMI 1 Murat Türkteki Anahtar Kelimeler: Çömlekçi çarkı, Batı Anadolu, İTÇ III, Küllüoba, Yalın Mal. Key Words: Potter s Wheel, Western

Detaylı

Gökçeada Uğurlu Zeytinlik

Gökçeada Uğurlu Zeytinlik T.C. Ç AN AKKALE VALİLİĞİ ÇANAKKALE VALİLİĞİ Guide To Excavations in ÇANAKKALE Kazı Rehberi Gökçeada Uğurlu Zeytinlik 1 Gökçeada Uğurlu Zeytinlik Kazı Broşürü ing-trk..indd 1 GÖKÇEADA UĞURLU-ZEYTİNLİK

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 6 Sayı: 25 Volume: 6 Issue: 25

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 6 Sayı: 25 Volume: 6 Issue: 25 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 25 Volume: 6 Issue: 25 -Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU Özel Sayısıwww.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

Detaylı

ŞANLIURFA İLİ MERKEZ İLÇESİ NEOLİTİK ÇAĞ VE ÖNCESİ 2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI RAPORU

ŞANLIURFA İLİ MERKEZ İLÇESİ NEOLİTİK ÇAĞ VE ÖNCESİ 2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI RAPORU ŞANLIURFA İLİ MERKEZ İLÇESİ NEOLİTİK ÇAĞ VE ÖNCESİ 2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI RAPORU Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Neolitik Çağ ve Öncesi adlı yüzey araştırması projesi, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ve

Detaylı

ALİŞAR IN YOZGAT ARKEOLOJİSİ VE ESKİÇAĞ TARİHİNE KATKISI

ALİŞAR IN YOZGAT ARKEOLOJİSİ VE ESKİÇAĞ TARİHİNE KATKISI ALİŞAR IN YOZGAT ARKEOLOJİSİ VE ESKİÇAĞ TARİHİNE KATKISI Özet Veli ÜNSAL 1 Yozgat ın güneydoğusunda, Alişar Köyü nün 2,5 km. kadar kuzeyindedir. Geniş bir ovanın ortasında bulunan Alişar, Anadolu nun büyük

Detaylı

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları Video Flash Anlatımı 2.ÜNİTE: UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLI

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları Video Flash Anlatımı 2.ÜNİTE: UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLI Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları Video Flash Anlatımı 2.ÜNİTE: UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLI 1.KONU: TARİHÎ ÇAĞLARA GİRİŞ 2.KONU: İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI 1.K0NU TARİHİ ÇAĞLARA GİRİŞ İnsan, düşünebilme

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAYINLARI ARKEOLOJİ DERGİSİ XIII (2009/1) ISSN

EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAYINLARI ARKEOLOJİ DERGİSİ XIII (2009/1) ISSN EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAYINLARI ARKEOLOJİ DERGİSİ XIII (2009/1) ISSN 1300 5685 EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAYINLARI ARKEOLOJİ DERGİSİ XIII (2009/1) 2008 İzmir/Türkiye ISSN 1300 5685

Detaylı

PANAZTEPE KAZISI. Armağan ERKANAL-ÖKTÜ

PANAZTEPE KAZISI. Armağan ERKANAL-ÖKTÜ PANAZTEPE KAZISI Armağan ERKANAL-ÖKTÜ 1985 yılından itibaren yürütülmekte olan Panaztepe Kazıları, Erken Tunç Çağı ndan Osmanlı Dönemine kadar uzanan süreç boyunca kronolojik bir gelişimin varlığını ortaya

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. Mellaart, M.Ö. 7000 e uzanan Çatalhöyük ü 1958 de keşfetti. Çatalhöyük, tarım yapılan ilk köylerden biri olduğu için dünya tarihi yeniden yazıldı. James

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU. KĠġĠSEL BĠLGĠLER

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU. KĠġĠSEL BĠLGĠLER BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı Ünvanı Alanı Doğum Yeri Doğum Tarihi E-Posta KĠġĠSEL BĠLGĠLER Turan EFE Prof. Dr. Arkeoloji Kdz Ereğli-Zonguldak 8.1.1950 turan_efe EĞĠTĠM DURUMU

Detaylı

HiSARONU-QUBUCAK SONDAJ KAZILARI (ONRAPOR) (Levha/Pl.XLIX-LI)

HiSARONU-QUBUCAK SONDAJ KAZILARI (ONRAPOR) (Levha/Pl.XLIX-LI) HiSARONU-QUBUCAK SONDAJ KAZILARI (ONRAPOR) (Levha/Pl.XLIX-LI) Kiiltiir Bakanhgi, Izmir II numarah Kiiltiir ve Tabiat Varhklarini Koruma Kurulu'nun bir karan ile, Mugla ili, Marmaris ilcesi, HisarOnii koyii,

Detaylı

2006 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI

2006 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI 2006 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI Aykut ÇINAROĞLU 1 Duygu ÇELİK Alaca Höyük te 2006 yılı kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nün olurları ile 26 Haziran

Detaylı

ERZURUM İLİNDE YAPILAN KAZILAR HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME An Evaluation on the Excavations on the Erzurum Province

ERZURUM İLİNDE YAPILAN KAZILAR HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME An Evaluation on the Excavations on the Erzurum Province Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kafkas University Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 17, Bahar Spring 2016, 241-265 DOI:10.9775/kausbed.2016.013 Gönderim Tarihi:

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU 27.2.2017 Arkeoloji Bölümü Düzey Teori Uyg. Lab. AKTS ARK101 - Arkeolojiye Giriş I L 2 0 0 4 Arkeoloji bilimine alt yapı

Detaylı

Makale Bilgisi / Article Info Geliş/Received: Kabul/Accepted:

Makale Bilgisi / Article Info Geliş/Received: Kabul/Accepted: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, The Journal of Social Sciences Institute Sayı/Issue:35 Sayfa / Page: ISSN: 1302-6879 VAN/TURKEY Makale Bilgisi / Article Info Geliş/Received: 1.05.2017 Kabul/Accepted:18.05.2017

Detaylı

ARKEOMETRi SONU<;LARI TOPLANTISI

ARKEOMETRi SONU<;LARI TOPLANTISI TC KUnUR VE ltrizm BAKA1\'LlGI Kiill\ir vurhklan re MHle!cr Gene! MtidilrHigU 29. ARKEOMETRi SONU

Detaylı

MENDERES MAGNESİASI THEATRON KAZISI SERAMİK BULUNTULARI

MENDERES MAGNESİASI THEATRON KAZISI SERAMİK BULUNTULARI MENDERES MAGNESİASI THEATRON KAZISI SERAMİK BULUNTULARI Özlem VAPUR * Anahtar Kelimeler: Menderes Magnesiası Theatron Hellenistik ve Roma Dönemi Seramiği Yerel Üretim Seramik Özet: Menderes Magnesiası

Detaylı

1978-79 ve 1981 YILI SAMSAT KAZILARINDA BULUNAN ISLAM DEVRÏ BULUNTULARIYLA ILGiLI ÎLK HABER

1978-79 ve 1981 YILI SAMSAT KAZILARINDA BULUNAN ISLAM DEVRÏ BULUNTULARIYLA ILGiLI ÎLK HABER 1978-79 ve 1981 YILI SAMSAT KAZILARINDA BULUNAN ISLAM DEVRÏ BULUNTULARIYLA ILGiLI ÎLK HABER Goniil Ôney * Samsat, asagi Firat bolgesinde Orta Dogu Teknik Ùniversitesinin yonettigi Ataturk Baraji kurtarma

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU 23.9.2017 Arkeoloji Bölümü Düzey Teori Uyg. Lab. AKTS ARK101 - Arkeolojiye Giriş I L 2 0 0 4 Arkeoloji bilimine alt yapı

Detaylı

28. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT

28. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 28. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT 29 MAYIS - 2 HAZİRAN 2006 ÇANAKKALE T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No : 3079-2

Detaylı

2015-2016 GÜZ YARIYILI ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ 1. ÖĞRETİM HAFTALIK DERS PROGRAMI PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 08-30 09-00 ARK131

2015-2016 GÜZ YARIYILI ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ 1. ÖĞRETİM HAFTALIK DERS PROGRAMI PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 08-30 09-00 ARK131 I.SINIF 2015-2016 GÜZ YARIYILI ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ 1. ÖĞRETİM HAFTALIK DERS PROGRAMI 08-30 09-00 ARK131 Minos ve Myken Çağı Mimarlığı 09 15 ARK131 10 15 Minos ve Myken Çağı Mimarlığı 10 30 11 00 ARK101 Arkeolojiye

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SABİRE YAZICI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS KATALOĞU I.SINIF 1.YARIYIL ZORUNLU DERSLER (1.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SABİRE YAZICI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS KATALOĞU I.SINIF 1.YARIYIL ZORUNLU DERSLER (1. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SABİRE YAZICI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS KATALOĞU I.SINIF 1.YARIYIL ZORUNLU DERSLER (1.DÖNEM) ARK 101 Prehistorik Arkeoloji Terminolojisi I 2 0 2 3 ARK 103

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : 03862804582 : kmatsumura@ahievran.edu.tr. 2. Doğum Tarihi : 16.02.1959. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : 03862804582 : kmatsumura@ahievran.edu.tr. 2. Doğum Tarihi : 16.02.1959. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kimiyoshi Matsumura İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Bağbaşı Kampüsü, FenEdebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, N. Adres 174, Bağbaşı Mah. Kırşehir 40100. Telefon :

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora/S.Yeterlik/ Sosyal Bilimler Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2010 School of Histories,

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora/S.Yeterlik/ Sosyal Bilimler Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2010 School of Histories, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Davut YİĞİTPAŞA Doğum Tarihi : 15.05.1972 Yabancı Dili : İngilizce Bölümü : Arkeoloji Anabilim Dalı : Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Çalışma Alanları:

Detaylı

olasi bazi parcalan bulabilmek amaciyla, Anitlar ve Miizeler Genel Miidiirliigu'nun

olasi bazi parcalan bulabilmek amaciyla, Anitlar ve Miizeler Genel Miidiirliigu'nun HARTA ABiDINTEPE TUMULUSU KAZI CALI MALARI (Lev. XLII-XLV)) Manisa Ili, Kirkaga9 ilcesi, Bakir kasabasi hudutlan icinde kalan Harta Abidintepe Tumiiliisii, Akhisar Ilcesinin 17 km. batisinda, Bakir kasabasinin

Detaylı

KALKOL T K SMINTHEION (GÜLPINAR) DA DOKUMACILIK VE HASIRCILIK

KALKOL T K SMINTHEION (GÜLPINAR) DA DOKUMACILIK VE HASIRCILIK Anadolu / Anatolia 38, 2012 KALKOL T K SMINTHEION (GÜLPINAR) DA DOKUMACILIK VE HASIRCILIK Abdulkadir Özdemir * Anahtar Kelimeler: Batı Anadolu Kalkolitik Dönem Smintheion Kazıları Çanak-Çömlek Dokumacılık

Detaylı

UYGARLIKLAR TARİHİ-I AYDAN DEMİRKUŞ. 1. Tüm öğrencilere Çalışma Kâğıdı dağıtılır.

UYGARLIKLAR TARİHİ-I AYDAN DEMİRKUŞ. 1. Tüm öğrencilere Çalışma Kâğıdı dağıtılır. ETKİNLİK 1 SESSİZ SİNEMAYLA TARİHÖNCESİ ANADOLU ETKİNLİK ADIMLARI 1. Tüm öğrencilere Çalışma Kâğıdı dağıtılır. 2. Etkinliğe başlamadan önce hazırlık olarak Çalışma Kâğıdı nın birinci maddesinde yer alan

Detaylı

Dr. Eren Akçiçek e Armağan

Dr. Eren Akçiçek e Armağan Dr. Eren Akçiçek e Armağan Hazırlayan: Gökser Gökçay Mart 2010, İzmir Sunuş Fehmi Akçiçek Önsöz Engin Berber İçindekiler Dr. Eren Akçiçek in Hayatı 1 Dr. Eren Akçiçek in Eserleri 2 Mübadelede Son Perde:

Detaylı

KIRŞEHİR VE ÇEVRESİ DEMİR ÇAĞ YERLEŞMELERİ * THE IRON AGE SETTLEMENTS IN KIRŞEHİR AND SURROUNDING AREAS Veli ÜNSAL ** Murat POYRAZ ***

KIRŞEHİR VE ÇEVRESİ DEMİR ÇAĞ YERLEŞMELERİ * THE IRON AGE SETTLEMENTS IN KIRŞEHİR AND SURROUNDING AREAS Veli ÜNSAL ** Murat POYRAZ *** The Journal of İnternational Social Research Cilt: 10 Sayı: 52 Volume: 10 İssue: 52 Ekim 2017 October 2017 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1919

Detaylı

TÜRKÜYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ (PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ) ANABİLİM DALI

TÜRKÜYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ (PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ) ANABİLİM DALI TÜRKÜYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ (PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ) ANABİLİM DALI BAKLA TEPE GEÇ KALKOLİTİK ÇAĞ KONUT MİMARİSİ REKONSTRÜKSİYONU Yüksek Lisans

Detaylı

Figür 1. Ny Carlsberg Glyptotek Müzesi ndeki XIII numaralı plaka Katalog 23

Figür 1. Ny Carlsberg Glyptotek Müzesi ndeki XIII numaralı plaka Katalog 23 732 LEVHA 60 Figür 1. Ny Carlsberg Glyptotek Müzesi ndeki 3368. XIII numaralı plaka Katalog 23 Figür 2. Los Angeles, Malibu Paul Getty Müzesi ndeki envanter numarası bilinmeyen plaka Katalog 24 Figür 3-4.

Detaylı

ALTINTEPE KALESİNDEN GÜNÜMÜZE YANSIMALAR THE REFLECTIONS FROM ALTINTEPE FORTRESSTO PRESENT DAY

ALTINTEPE KALESİNDEN GÜNÜMÜZE YANSIMALAR THE REFLECTIONS FROM ALTINTEPE FORTRESSTO PRESENT DAY Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 25 Volume: 6 Issue: 25 -Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU Armağanıwww.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALTINTEPE

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU Kutsal alanlardaki Onur Anıtları, kente ya da kentin kutsal alanlarına maddi ve

Detaylı

Türkiye Neolitik Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye Neolitik Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme Türkiye Neolitik Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme Dr. Savaş Harmankaya Sevgili Müjgan a Giriş Tarihöncesi uygarlığında, Epipaleolitik/Mezolitik Çağ dan sonra gelen, Pleistosen den Holosen Dönemi

Detaylı

MASROP E-DERGİ ISSN Sayı: 7 / Mayıs Sayı Hakemi: Prof. Dr. Turan EFE. Yazılar kaynak gösterilmek şartıyla kullanılabilir.

MASROP E-DERGİ ISSN Sayı: 7 / Mayıs Sayı Hakemi: Prof. Dr. Turan EFE. Yazılar kaynak gösterilmek şartıyla kullanılabilir. MASROP Mimarlar, Arkeologlar, Sanat Tarihçileri, Restoratörler Ortak Platformu Common Platform of Architects, Archaeologists, Historians of Art, Restorateurs MASROP E-DERGİ ISSN 1307-4008 Sayı: 7 / Mayıs

Detaylı

Figür 1. Euromos Ion Kymationu. Figür 6-7. Klazomenai lahitlerinde Ion kymationu. Figür 8. Klazomenai lahtinde Ion kymationu

Figür 1. Euromos Ion Kymationu. Figür 6-7. Klazomenai lahitlerinde Ion kymationu. Figür 8. Klazomenai lahtinde Ion kymationu 762 LEVHA 90 Figür 1. Euromos Ion Kymationu Figür 2. Koranza çift çerçeveli Ion kymationu Figür 4. Kebren Ion kymationu Figür 3. Koranza Ion kymationu Figür 5. Klazomenai lahtinde Ion kymationu Figür 6-7.

Detaylı

Latmos Dağları / Beşparmak Dağları Benzersiz bir doğal/kültür alanı kaybolmanın eşiğinde

Latmos Dağları / Beşparmak Dağları Benzersiz bir doğal/kültür alanı kaybolmanın eşiğinde Latmos Dağları / Beşparmak Dağları Benzersiz bir doğal/kültür alanı kaybolmanın eşiğinde 1. Ege kıyılarından bir görünüş. 2. Bafa Gölü nün güneyinden göle bakış. Önde MS 13. yy Bizans Dönemi ne ait bir

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler Teslim Edilen: Hazırlayan: IC-Astaldi JV AECOM Ankara, Türkiye Turkey AECOM-TR-R599-01-00 2 Ağustos 2013 Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANADOLU DA NEOLİTİK ÇAĞ DAN DEMİR ÇAĞI SONUNA KADAR AYAKKABI BİÇİMLİ RİTONLAR

YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANADOLU DA NEOLİTİK ÇAĞ DAN DEMİR ÇAĞI SONUNA KADAR AYAKKABI BİÇİMLİ RİTONLAR ZAINAB ALASSAD ARKEOLOJİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANADOLU DA NEOLİTİK ÇAĞ DAN DEMİR ÇAĞI SONUNA KADAR AYAKKABI BİÇİMLİ RİTONLAR ZAINAB ALASSAD EYLÜL

Detaylı

TLOS ANTİK KENTİ YAKINLARINDAKİ TAVABAŞI MAĞARASI KAYA RESİMLERİ

TLOS ANTİK KENTİ YAKINLARINDAKİ TAVABAŞI MAĞARASI KAYA RESİMLERİ TÜBA-AR 18/2015 TLOS ANTİK KENTİ YAKINLARINDAKİ TAVABAŞI MAĞARASI KAYA RESİMLERİ ROCK PAINTINGS FROM TAVABAŞI CAVE NEAR THE ANCIENT CITY OF TLOS Taner KORKUT *, 1 Gül IŞIN **, 2 Turan TAKAOĞLU ***, 3 Bilsen

Detaylı

AR-GE LABORATUARLARI FAALİYET FORMU. Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Laboratuarı

AR-GE LABORATUARLARI FAALİYET FORMU. Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Laboratuarı LABORATUARIN ADI: AR-GE LABORATUARLARI FAALİYET FORMU Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Laboratuarı LABORATUARIN KOORDİNATÖRÜ: Prof. Dr. A. Tuba ÖKSE YÜRÜTÜLEN PROJELER:

Detaylı

BOGAZiCi UNiVERSiTESi DERGISi

BOGAZiCi UNiVERSiTESi DERGISi 1048 35 BOGAZiCi UNiVERSiTESi DERGISi Begeri Bilimler Humanities Vol. 7 1979 KENTLEÇME SURECI BAÇLANGICINDA ANADOLU UYGARLIKLARININ YERÎ (II. KISIM) H. H. Giinhan Daniçman* OZET Birinci makalede ' kentlesme

Detaylı

PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI 2015-2016 LİSANS EĞİTİM PROGRAMI

PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI 2015-2016 LİSANS EĞİTİM PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL 1 2 YDİ 101 YDA 101 YDF 101 GUS 101 GUS 103 HYK 101 BED 101 3 ATA 101 Temel Yabancı Dil İngilizce/ Basic English Temel Yabancı Dil Almanca/ Basic

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Prehistorik Dönem Yapı Kültürü

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Prehistorik Dönem Yapı Kültürü ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Prehistorik Dönem Yapı Kültürü PREHİSTORİK DÖNEM NEDİR? Yazının bulunmasından önceki çağlara prehistorik (tarih öncesi çağlar) dönem denir.

Detaylı

İLK TUNÇ ÇAĞ DA BATI ANADOLU NUN SOSYO EKONOMİK YAPISI

İLK TUNÇ ÇAĞ DA BATI ANADOLU NUN SOSYO EKONOMİK YAPISI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI ESKİÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI İLK TUNÇ ÇAĞ DA BATI ANADOLU NUN SOSYO EKONOMİK YAPISI Harun OY DOKTORA TEZİ Danışman Prof. Dr. Hasan BAHAR

Detaylı

VAN GOLU HAVZASI'NDA URETILEN M.O. IKiNCi BINYIL BOYALI ganak gomlegi 1

VAN GOLU HAVZASI'NDA URETILEN M.O. IKiNCi BINYIL BOYALI ganak gomlegi 1 VAN GOLU HAVZASI'NDA URETILEN M.O. IKiNCi BINYIL BOYALI ganak gomlegi 1 Some painted pots in the Van Museum are of interest from the point of their decorations. Similar painted pots were widely manufactured

Detaylı

Afyonkarahisar İli ve İlçelerinde ve Uşak İli Sivaslı İlçesinde Yüzey Araştırması

Afyonkarahisar İli ve İlçelerinde ve Uşak İli Sivaslı İlçesinde Yüzey Araştırması Afyonkarahisar İli ve İlçelerinde ve Uşak İli Sivaslı İlçesinde Yüzey Araştırması Afyonkarahisar ili ve ilçelerinde 2002 yılından bu yana toplam 11 sezon arkeolojik yüzey araştırmaları yürüttük. Bu araştırmalar

Detaylı

CEDRUS The Journal of MCRI

CEDRUS The Journal of MCRI CEDRUS The Journal of MCRI cedrus.akdeniz.edu.tr Cedrus II (2014) 89-133 DOI: 10.13113/CEDRUS.201406456 KAPPADOKIA KOMANA'SI HELLENİSTİK DÖNEM SERAMİKLERİ HELLENISTIC PERIOD POTTERY FROM COMANA IN CAPPADOCIA

Detaylı

PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI

PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI 1982 yılında Manisa Müzesine satılan bir grup eser bilim dünyasının dikkatini çekti. Bu eserler bir mezarlık soygununa işaret ediyordu. Soyulan mezarlar açıkça M.Ö. 2. binyılın

Detaylı

22. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT

22. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT T. C. K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 22. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT 24-28 MAYIS 2004 KONYA T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI

Detaylı

II. ULUSLARARASI IONIA KONFERANSI 30 MAYIS-1 HAZIRAN 2011, İZMİR

II. ULUSLARARASI IONIA KONFERANSI 30 MAYIS-1 HAZIRAN 2011, İZMİR Tarih Okulu The History School Mayıs - Ağustos 2011 May-August 2011 Sayı X, 245-250. Number X, 245-250. II. ULUSLARARASI IONIA KONFERANSI 30 MAYIS-1 HAZIRAN 2011, İZMİR Ergün LAFLI Özet Bu kısa haber niteliğindeki

Detaylı

ERZURUM MÜZESİ NDEN BİR GRUP BOYA BEZEMELİ GEÇ DEMİR ÇAĞ SERAMİĞİ * Arş. Gör. (M.A.) Davut YİĞİTPAŞA **

ERZURUM MÜZESİ NDEN BİR GRUP BOYA BEZEMELİ GEÇ DEMİR ÇAĞ SERAMİĞİ * Arş. Gör. (M.A.) Davut YİĞİTPAŞA ** ERZURUM MÜZESİ NDEN BİR GRUP BOYA BEZEMELİ GEÇ DEMİR ÇAĞ SERAMİĞİ * Öz Arş. Gör. (M.A.) Davut YİĞİTPAŞA ** Pembe-devetüyü ya da kırmızı hamurlu malların üzerine sürülmüş olan krem renkte kalın bir astar,

Detaylı