Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1"

Transkript

1 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerini sondan sayalım. Örnek: Sondan birinci sûre Nâs sûresidir. Sûrenin sondan sıra numarası Sûrenin adı 1 Nâs 6 Sûrenin içerdiği âyet sayısı Aşağıdaki listede sûrelerin sondan sıra numaralarıyla âyet sayıları görülmektedir. Sûre Adı Âyet Sondan sayısı sıra no Sûre Adı 114 Fâtiha 7 57 Mücâdele Bakara Haşr Âl-i İmrân Mümtehine Nisâ Saff Mâide Cum'a En'âm Münâfikûn A'râf Teğâbün Enfâl Talâk Tevbe Tahrîm Yûnus Mülk Hûd Kalem Yûsuf Hâkka Ra'd Me'âric İbrâhîm Nûh 28 Sondan sıra no Âyet sayısı 1 Sûreleri sondan sayarak yaptığımız incelemelerde, düz sayımda ortaya konulan sonuçlarla aynı anlama gelecek hiçbir tekrara yer verilmeyecektir. 177

2 İkili Simetrik Kitap ❸ dr. müh. halis aydemir 100 Hicr Cin Nahl Müzzemmil İsrâ Müddessir Kehf Kıyâmet Meryem İnsân Tâhâ Mürselât Enbiyâ Nebe' Hac Nâzi'ât Mü'minûn Abese Nûr Tekvîr Furkân İnfitâr Şu'arâ Mutaffifîn Neml İnşikâk Kasas Bürûc Ankebût Târık Rûm A'lâ Lokmân Gâşiye Secde Fecr Ahzâb Beled Sebe' Şems Fâtır Leyl Yâsîn Duhâ Sâffât İnşirâh 8 77 Sâd Tîn 8 76 Zümer Alak Mü'min kadir 5 74 Fussilet Beyyine 8 73 Şûrâ Zilzâl 8 72 Zuhruf Âdiyât Duhân Kâri'a Câsiye Tekâsür 8 69 Ahkâf Asr 3 68 Muhammed Hümeze 9 67 Fetih Fil 5 66 Hucurât 18 9 Kureyş 4 65 Kâf 45 8 Mâûn 7 64 Zâriyât 60 7 Kevser 3 63 Tûr 49 6 Kâfirûn 6 178

3 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 62 Necm 62 5 Nasr 3 61 Kamer 55 4 Tebbet 5 60 Rahmân 78 3 İhlâs 4 59 Vâkı'a 96 2 Felak 5 58 Hâdîd 29 1 Nâs 6 Sondan sıra numarası ile âyet sayısı farkı pozitif olan sûreler 114 Fâtiha Enfâl Ra'd İbrâhîm Hicr Hac Nûr Furkân Ankebût Rûm Lokmân Secde Ahzâb Sebe' Fâtır Zümer Fussilet Şûrâ Duhân Câsiye Ahkâf Muhammed Fetih Hucurât

4 İkili Simetrik Kitap ❸ dr. müh. halis aydemir 65 Kâf Zâriyât Tûr Necm Kamer Hâdîd Mücâdele Haşr Mümtehine Saff Cum'a Münâfikûn Teğâbün Talâk Tahrîm Mülk Me'âric Nûh Cin Müzzemmil Kıyâmet İnsân Tekvîr İnfitâr İnşikâk Bürûc Târık A'lâ Gâşiye Beled Şems Leyl Duhâ İnşirâh Tîn Alak

5 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 18 kadir Beyyine Zilzâl Âdiyât Kâri'a Tekâsür Asr Hümeze Fil Kureyş Mâûn Kevser Kâfirûn Nasr 3 2 Liste-38 Bu tür sûrelerin adedi 74 tür. Şimdi bu sûrelerden kaç tanesinin farkının çift kaç tanesinin tek olduğuna bakalım. Sondan sıra numarası ile âyet sayısı farkı pozitif olan sûrelerden farkı tek olanlar 114 Fâtiha Ra'd İbrâhîm Hicr Hac Nûr Furkân Ankebût Rûm Secde Ahzâb

6 İkili Simetrik Kitap ❸ dr. müh. halis aydemir 81 Sebe' Fâtır Zümer Câsiye Hâdîd Mücâdele Münâfikûn Teğâbün Tahrîm Me'âric Cin Tekvîr A'lâ Gâşiye Beled Şems Duhâ İnşirâh kadir Beyyine Kâri'a Tekâsür Asr Fil Kureyş Mâûn 7 1 Liste-39 Bu tür sûrelerin adedi 37 dir. Sondan sıra numarası ile âyet sayısı farkı pozitif olan sûrelerden farkı çift olanlar 182

7 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 107 Enfâl Lokmân Fussilet Şûrâ Duhân Ahkâf Muhammed Fetih Hucurât Kâf Zâriyât Tûr Necm Kamer Haşr Mümtehine Saff Cum'a Talâk Mülk Nûh Müzzemmil Kıyâmet İnsân İnfitâr İnşikâk Bürûc Târık Leyl Tîn Alak Zilzâl Âdiyât Hümeze Kevser Kâfirûn

8 İkili Simetrik Kitap ❸ dr. müh. halis aydemir 5 Nasr 3 2 Liste-40 Bu tür sûrelerin adedi 37 dir. Değerlendirme Sondan sıra numarası ile âyet sayısı farkı pozitif olan 74 sûre, farkı tek ve çift olanlar olarak yarı yarıya ayrılmaktadır! < א א א א Doğrusu bu Kur'an, İsrailoğullarına, hakkında ihtilaf edegeldikleri șeylerin pek çoğunu kıssa etmektedir. (Neml/76) 184

9 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması Sondan Sûre adı Âyet sayısı sıra no 114 F â t i h a B a k a r a  l - i İ m r â n N i s â M â i d e E n ' â m A ' r â f E n f â l T e v b e Y û n u s H û d Y û s u f R a ' d İ b r â h î m H i c r N a h l İ s r â K e h f M e r y e m T â h â E n b i y â H a c M ü ' m i n û n N û r F u r k â n Ş u ' a r â N e m l K a s a s A n k e b û t R û m L o k m â n S e c d e A h z â b S e b e ' F â t ı r Y â s î n S â f f â t S â d Z ü m e r M ü ' m i n F u s s i l e t Ş û r â Z u h r u f D u h â n C â s i y e A h k â f M u h a m m e d F e t i h H u c u r â t K â f Z â r i y â t T û r N e c m K a m e r R a h m â n V â k ı ' a H â d î d M ü c â d e l e H a ş r M ü m t e h i n e S a f f C u m ' a M ü n â f i k û n T e ğ â b ü n T a l â k T a h r î m M ü l k K a l e m H â k k a M e ' â r i c N û h C i n M ü z z e m m i l M ü d d e s s i r K ı y â m e t İ n s â n M ü r s e l â t N e b e ' N â z i ' â t A b e s e T e k v î r İ n f i t â r M u t a f f i f î n İ n ş i k â k B ü r û c T â r ı k A ' l â G â ş i y e F e c r B e l e d Ş e m s L e y l D u h â İ n ş i r â h 8 20 T î n 8 19 A l a k K a d i r 5 17 B e y y i n e 8 16 Z i l z â l 8 15  d i y â t K â r i ' a T e k â s ü r 8 12 A s r 3 11 H ü m e z e 9 10 F i l 5 9 K u r e y ş 4 8 M â û n 7 7 K e v s e r 3 6 K â f i r û n 6 5 N a s r 3 4 T e b b e t 5 3 İ h l â s 4 2 F e l a k 5 1 N â s 6 SONDAN SIRA NOSU İLE ÂYET SAYISI FARKI HEM POZİTİF HEM TEK OLANLAR SONDAN SIRA NOSU İLE ÂYET SAYISI FARKI HEM POZİTİF HEM ÇİFT OLANLAR S i m e t r i e k s e n i Şekilde, sondan sıra numarası ile âyet sayısı farkı pozitif olan sûrelerin farkı tek ve çift olanlar olarak eşit dağılımı görülüyor. 185

10 İkili Simetrik Kitap ❸ dr. müh. halis aydemir Şimdi de aynı sûreleri, sondan sıra numarası tek ve çift olanlar diye iki gruba ayıralım. Sondan sıra numarası ile âyet sayısı farkı pozitif olan sûrelerden sondan sıra numarası tek olanlar 107 Enfâl İbrâhîm Hac Nûr Rûm Secde Sebe' Şûrâ Duhân Ahkâf Fetih Kâf Tûr Kamer Mücâdele Mümtehine Cum'a Teğâbün Tahrîm Me'âric Cin İnsân İnfitâr İnşikâk Târık

11 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 27 Gâşiye Beled Leyl İnşirâh Alak Beyyine Âdiyât Tekâsür Hümeze Kureyş Kevser Nasr 3 2 Liste-41 Bu tür sûrelerin adedi 37 dir. Sondan sıra numarası ile âyet sayısı farkı pozitif olan sûrelerden sondan sıra numarası çift olanlar 114 Fâtiha Ra'd Hicr Furkân Ankebût Lokmân Ahzâb Fâtır Zümer Fussilet Câsiye Muhammed Hucurât Zâriyât

12 İkili Simetrik Kitap ❸ dr. müh. halis aydemir 62 Necm Hâdîd Haşr Saff Münâfikûn Talâk Mülk Nûh Müzzemmil Kıyâmet Tekvîr Bürûc A'lâ Şems Duhâ Tîn kadir Zilzâl Kâri'a Asr Fil Mâûn Kâfirûn 6 0 Liste-42 Bu tür sûrelerin adedi 37 dir. Değerlendirme Sondan sıra numarası ile âyet sayısı farkı pozitif olan 74 sûre, sondan sıra numarası tek ve çift olanlar olarak yarı yarıya ayrılmaktadır! 188

13 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması Sondan Sûre adı Âyet sayısı sıra no 114 F â t i h a B a k a r a  l - i İ m r â n N i s â M â i d e E n ' â m A ' r â f E n f â l T e v b e Y û n u s H û d Y û s u f R a ' d İ b r â h î m H i c r N a h l İ s r â K e h f M e r y e m T â h â E n b i y â H a c M ü ' m i n û n N û r F u r k â n Ş u ' a r â N e m l K a s a s A n k e b û t R û m L o k m â n S e c d e A h z â b S e b e ' F â t ı r Y â s î n S â f f â t S â d Z ü m e r M ü ' m i n F u s s i l e t Ş û r â Z u h r u f D u h â n C â s i y e A h k â f M u h a m m e d F e t i h H u c u r â t K â f Z â r i y â t T û r N e c m K a m e r R a h m â n V â k ı ' a H â d î d M ü c â d e l e H a ş r M ü m t e h i n e S a f f C u m ' a M ü n â f i k û n T e ğ â b ü n T a l â k T a h r î m M ü l k K a l e m H â k k a M e ' â r i c N û h C i n M ü z z e m m i l M ü d d e s s i r K ı y â m e t İ n s â n M ü r s e l â t N e b e ' N â z i ' â t A b e s e T e k v î r İ n f i t â r M u t a f f i f î n İ n ş i k â k B ü r û c T â r ı k A ' l â G â ş i y e F e c r B e l e d Ş e m s L e y l D u h â İ n ş i r â h 8 20 T î n 8 19 A l a k K a d i r 5 17 B e y y i n e 8 16 Z i l z â l 8 15  d i y â t K â r i ' a T e k â s ü r 8 12 A s r 3 11 H ü m e z e 9 10 F i l 5 9 K u r e y ş 4 8 M â û n 7 7 K e v s e r 3 6 K â f i r û n 6 5 N a s r 3 4 T e b b e t 5 3 İ h l â s 4 2 F e l a k 5 1 N â s 6 SONDAN SIRA NOSU İLE ÂYET SAYISI FARKI POZİTİF OLAN SÛRELERDEN SONDAN SIRA NOSU TEK OLANLAR S i m e t r i e k s e n i SONDAN SIRA NOSU İLE ÂYET SAYISI FARKI POZİTİF OLAN SÛRELERDEN SONDAN SIRA NOSU ÇİFT OLANLAR Şekilde, sondan sıra numarası ile âyet sayısı farkı pozitif olan sûrelerin sıra numarası tek ve çift olanlar olarak eşit dağılımı görülüyor. 189

14 İkili Simetrik Kitap ❸ dr. müh. halis aydemir Sondan sıra numarası ile âyet sayısının farkı pozitif olan sûrelerden farkı tek olanların 37 adet olduğunu yukarıda tesbit ettik. 2 Bu 37 sûreyi ikiye ayırmak mümkündür: a) Sondan sıra numarası tek, âyet sayısı çift olan sûreler b) Sondan sıra numarası çift, âyet sayısı tek olan sûreler Şimdi bunları görelim: Sondan sıra numarası ile âyet sayısının farkı hem pozitif hem tek olan sûrelerden sondan sıra numarası tek, âyet sayısı çift olanlar 101 İbrâhîm Hac Nûr Rûm Secde Sebe' Mücâdele Teğâbün Tahrîm Me'âric Cin Gâşiye Beled İnşirâh Beyyine Tekâsür Kureyş Bakınız Liste-? 190

15 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması Liste-43 Bu tür sûrelerin adedi 17 dir. Sondan sıra numarası ile âyet sayısının farkı hem pozitif hem tek olan sûrelerden sondan sıra numarası çift, âyet sayısı tek olanlar 114 Fâtiha Ra'd Hicr Furkân Ankebût Ahzâb Fâtır Zümer Câsiye Hâdîd Münâfikûn Tekvîr A'lâ Şems Duhâ kadir Kâri'a Asr Fil Mâûn 7 1 Liste-44 Bu tür sûrelerin adedi 20 dir. 191

16 İkili Simetrik Kitap ❸ dr. müh. halis aydemir Sondan sıra numarası ile âyet sayısının farkı pozitif olan sûrelerden farkı çift olanların 37 adet olduğunu yukarıda tesbit ettik. 3 Bu 37 sûreyi ikiye ayırmak mümkündür: a) Sondan sıra numarası tek, âyet sayısı tek olan sûreler b) Sondan sıra numarası çift, âyet sayısı çift olan sûreler Şimdi bunları görelim: Sondan sıra numarası ile âyet sayısının farkı hem pozitif hem çift olan sûrelerden sondan sıra numarası tek, âyet sayısı tek olanlar 107 Enfâl Şûrâ Duhân Ahkâf Fetih Kâf Tûr Kamer Mümtehine Cum'a İnsân İnfitâr İnşikâk Târık Leyl Alak Âdiyât Hümeze Bakınız Liste-? 192

17 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 7 Kevser Nasr 3 2 Liste-45 Bu tür sûrelerin adedi 20 dir. Sondan sıra numarası ile âyet sayısının farkı hem pozitif hem çift olan sûrelerden sondan sıra numarası çift, âyet sayısı çift olanlar 84 Lokmân Fussilet Muhammed Hucurât Zâriyât Necm Haşr Saff Talâk Mülk Nûh Müzzemmil Kıyâmet Bürûc Tîn Zilzâl Kâfirûn 6 0 Liste-46 Bu tür sûrelerin adedi 17 dir. Değerlendirme Sondan sıra numarası ile âyet sayısının farkı hem pozitif hem tek olan sûrelerden sondan sıra numarası tek, âyet sayısı çift olanlarla sondan sıra numarası 193

18 İkili Simetrik Kitap ❸ dr. müh. halis aydemir çift âyet sayısı tek olanların dağılımı dir. Diğer taraftan sondan sıra numarası ile âyet sayısının farkı hem pozitif hem çift olan sûrelerden sondan sıra numarası tek, âyet sayısı tek olanlarla sondan sıra numarası çift, âyet sayısı çift olanların dağılımı da dir! Şekil-3 < א Sakınsınlar diye, pürüzsüz Arapça bir Kur'an (Zümer/28) 194

19 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması Sondan Sûre adı Âyet sayısı sıra no 114 F â t i h a B a k a r a  l - i İ m r â n N i s â M â i d e E n ' â m A ' r â f E n f â l T e v b e Y û n u s H û d Y û s u f R a ' d İ b r â h î m H i c r N a h l İ s r â K e h f M e r y e m T â h â E n b i y â H a c M ü ' m i n û n N û r F u r k â n Ş u ' a r â N e m l K a s a s A n k e b û t R û m L o k m â n S e c d e A h z â b S e b e ' F â t ı r Y â s î n S â f f â t S â d Z ü m e r M ü ' m i n F u s s i l e t Ş û r â Z u h r u f D u h â n C â s i y e A h k â f M u h a m m e d F e t i h H u c u r â t K â f Z â r i y â t T û r N e c m K a m e r R a h m â n V â k ı ' a H â d î d M ü c â d e l e H a ş r M ü m t e h i n e S a f f C u m ' a M ü n â f i k û n T e ğ â b ü n T a l â k T a h r î m M ü l k K a l e m H â k k a M e ' â r i c N û h C i n M ü z z e m m i l M ü d d e s s i r K ı y â m e t İ n s â n M ü r s e l â t N e b e ' N â z i ' â t A b e s e T e k v î r İ n f i t â r M u t a f f i f î n İ n ş i k â k B ü r û c T â r ı k A ' l â G â ş i y e F e c r B e l e d Ş e m s L e y l D u h â İ n ş i r â h 8 20 T î n 8 19 A l a k K a d i r 5 17 B e y y i n e 8 16 Z i l z â l 8 15  d i y â t K â r i ' a T e k â s ü r 8 12 A s r 3 11 H ü m e z e 9 10 F i l 5 9 K u r e y ş 4 8 M â û n 7 7 K e v s e r 3 6 K â f i r û n 6 5 N a s r 3 4 T e b b e t 5 3 İ h l â s 4 2 F e l a k 5 1 N â s 6 SONDAN SIRA NOSU İLE ÂYET SAYISI SONDAN SIRA NOSU İLE ÂYET SAYISI FARKI HEM POZİTİF HEM TEK OLANLAR FARKI HEM POZİTİF HEM ÇİFT OLANLAR sondan sıra nosu tek, sondan sıra nosu çift, sondan sıra nosu tek, sondan sıra nosu çift, âyet sayısı çift âyet sayısı tek âyet sayısı tek âyet sayısı çift S i m e t r i e k s e n i Şekilde, sondan sıra nosu ile âyet sayısı farkı pozitif olan sûrelerin simetrik dağılımı görülüyor. 195

20 İkili Simetrik Kitap ❸ dr. müh. halis aydemir Sondan sıra numarası ile âyet sayısı farkı pozitif olan sûrelerden sondan sıra numarası tek olanların 37 adet olduğunu yukarıda tesbit ettik. 4 Bu 37 sûreyi ikiye ayırmak mümkündür: a) Sondan sıra numarası tek, âyet sayısı tek olan sûreler b) Sondan sıra numarası tek, âyet sayısı çift olan sûreler Şimdi bunları görelim: Sondan sıra numarası ile âyet sayısının farkı pozitif ve sondan sıra numarası tek olan sûrelerden sondan sıra numarası tek, âyet sayısı tek olanlar 107 Enfâl Şûrâ Duhân Ahkâf Fetih Kâf Tûr Kamer Mümtehine Cum'a İnsân İnfitâr İnşikâk Târık Leyl Alak Bakınız Liste-? 196

21 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 15 Âdiyât Hümeze Kevser Nasr 3 2 Liste-47 Bu tür sûrelerin adedi 20 dir. Sondan sıra numarası ile âyet sayısının farkı pozitif ve sondan sıra numarası tek olan sûrelerden sondan sıra numarası tek, âyet sayısı çift olanlar 101 İbrâhîm Hac Nûr Rûm Secde Sebe' Mücâdele Teğâbün Tahrîm Me'âric Cin Gâşiye Beled İnşirâh Beyyine Tekâsür Kureyş 4 5 Liste-48 Bu tür sûrelerin adedi 17 dir. 197

22 İkili Simetrik Kitap ❸ dr. müh. halis aydemir Sondan sıra numarası ile âyet sayısı farkı pozitif olan sûrelerden sondan sıra numarası çift olanların 37 adet olduğunu yukarıda tesbit ettik. 5 Bu 37 sûreyi ikiye ayırmak mümkündür: a) Sondan sıra numarası çift, âyet sayısı çift olan sûreler b) Sondan sıra numarası çift, âyet sayısı tek olan sûreler Şimdi bunları görelim: Sondan sıra numarası ile âyet sayısının farkı pozitif ve sondan sıra numarası çift olan sûrelerden sondan sıra numarası çift, âyet sayısı çift olanlar 84 Lokmân Fussilet Muhammed Hucurât Zâriyât Necm Haşr Saff Talâk Mülk Nûh Müzzemmil Kıyâmet Bürûc Tîn Zilzâl Kâfirûn Bakınız Liste-? 198

23 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması Liste-49 Bu tür sûrelerin adedi 17 dir. Sondan sıra numarası ile âyet sayısının farkı pozitif ve sondan sıra numarası çift olan sûrelerden sondan sıra numarası çift, âyet sayısı tek olanlar 114 Fâtiha Ra'd Hicr Furkân Ankebût Ahzâb Fâtır Zümer Câsiye Hâdîd Münâfikûn Tekvîr A'lâ Şems Duhâ kadir Kâri'a Asr Fil Mâûn 7 1 Liste-50 Bu tür sûrelerin adedi 20 dir. Değerlendirme 199

24 İkili Simetrik Kitap ❸ dr. müh. halis aydemir Sondan sıra numarası ile âyet sayısının farkı pozitif ve sondan sıra numarası tek olan sûrelerden sondan sıra numarası tek, âyet sayısı tek olanlarla sondan sıra numarası tek, âyet sayısı çift olanların dağılımı dir. Diğer taraftan Sondan sıra numarası ile âyet sayısının farkı pozitif ve sondan sıra numarası çift olan sûrelerden sondan sıra numarası çift, âyet sayısı çift olanlarla sondan sıra numarası çift, âyet sayısı tek olanlar ın dağılımı da dir! Şekil-4 < א א (Bu,) bilen bir topluluk için, âyetleri Arapça okunarak bölümlenmiș bir kitaptır (Fussilet/3) 200

25 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması Sondan Sûre adı Âyet sayısı sıra no 114 F â t i h a B a k a r a  l - i İ m r â n N i s â M â i d e E n ' â m A ' r â f E n f â l T e v b e Y û n u s H û d Y û s u f R a ' d İ b r â h î m H i c r N a h l İ s r â K e h f M e r y e m T â h â E n b i y â H a c M ü ' m i n û n N û r F u r k â n Ş u ' a r â N e m l K a s a s A n k e b û t R û m L o k m â n S e c d e A h z â b S e b e ' F â t ı r Y â s î n S â f f â t S â d Z ü m e r M ü ' m i n F u s s i l e t Ş û r â Z u h r u f D u h â n C â s i y e A h k â f M u h a m m e d F e t i h H u c u r â t K â f Z â r i y â t T û r N e c m K a m e r R a h m â n V â k ı ' a H â d î d M ü c â d e l e H a ş r M ü m t e h i n e S a f f C u m ' a M ü n â f i k û n T e ğ â b ü n T a l â k T a h r î m M ü l k K a l e m H â k k a M e ' â r i c N û h C i n M ü z z e m m i l M ü d d e s s i r K ı y â m e t İ n s â n M ü r s e l â t N e b e ' N â z i ' â t A b e s e T e k v î r İ n f i t â r M u t a f f i f î n İ n ş i k â k B ü r û c T â r ı k A ' l â G â ş i y e F e c r B e l e d Ş e m s L e y l D u h â İ n ş i r â h 8 20 T î n 8 19 A l a k K a d i r 5 17 B e y y i n e 8 16 Z i l z â l 8 15  d i y â t K â r i ' a T e k â s ü r 8 12 A s r 3 11 H ü m e z e 9 10 F i l 5 9 K u r e y ş 4 8 M â û n 7 7 K e v s e r 3 6 K â f i r û n 6 5 N a s r 3 4 T e b b e t 5 3 İ h l â s 4 2 F e l a k 5 1 N â s 6 SONDAN SIRA NOSU İLE ÂYET SAYISI FARKI POZİTİF OLAN SÛRELERDEN SONDAN SIRA NOSU TEK OLANLAR sondan sıra nosu tek, sondan sıra nosu tek, âyet sayısı tek âyet sayısı çift S i m e t r i e k s e n i SONDAN SIRA NOSU İLE ÂYET SAYISI FARKI POZİTİF OLAN SÛRELERDEN SONDAN SIRA NOSU ÇİFT OLANLAR sondan sıra nosu çift, sondan sıra nosu çift, âyet sayısı çift âyet sayısı tek Şekilde, sondan sıra nosu ile âyet sayısı farkı pozitif olan sûrelerin simetrik dağılımı görülüyor. 201

26 İkili Simetrik Kitap ❸ dr. müh. halis aydemir Şimdi de sondan sıra numarası ile âyet sayısı farkı negatif olan sûreleri inceleyelim. Sondan sıra numarası ile âyet sayısı farkı negatif olan sûreler 113 Bakara Âl-i İmrân Nisâ Mâide En'âm A'râf Tevbe Yûnus Hûd Yûsuf Nahl İsrâ Kehf Meryem Tâhâ Enbiyâ Mü'minûn Şu'arâ Neml Kasas Yâsîn Sâffât Sâd Mü'min Zuhruf Rahmân

27 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 59 Vâkı'a Kalem Hâkka Müddessir Mürselât Nebe' Nâzi'ât Abese Mutaffifîn Fecr Tebbet İhlâs Felak Nâs 6-5 Liste-51 Bu tür sûrelerin adedi 40 tır. Şimdi bu sûrelerden kaç tanesinin farkının çift kaç tanesinin tek olduğuna bakalım. Sondan sıra numarası ile âyet sayısı farkı negatif olan sûrelerden farkı tek olanlar 113 Bakara Nisâ Tevbe Hûd Nahl İsrâ Kehf Neml Kasas Sâd

28 İkili Simetrik Kitap ❸ dr. müh. halis aydemir 72 Zuhruf Vâkı'a Kalem Müddessir Nebe' Abese Tebbet İhlâs Felak Nâs 6-5 Liste-52 Bu tür sûrelerin adedi 20 dir. Sondan sıra numarası ile âyet sayısı farkı negatif olan sûrelerden farkı çift olanlar 112 Âl-i İmrân Mâide En'âm A'râf Yûnus Yûsuf Meryem Tâhâ Enbiyâ Mü'minûn Şu'arâ Yâsîn Sâffât Mü'min Rahmân Hâkka

29 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 38 Mürselât Nâzi'ât Mutaffifîn Fecr 30-4 Liste-53 Bu tür sûrelerin adedi 20 dir. Değerlendirme Sondan sıra numarası ile âyet sayısı farkı negatif olan 40 sûre, farkı tek ve çift olanlar olarak yarı yarıya ayrılmaktadır! < א א א א א א א א İnkâr edenler: Bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü çıkarın. Umulur ki galip gelirsiniz, dediler. (Fussilet/26) 205

30 İkili Simetrik Kitap ❸ dr. müh. halis aydemir SONDAN SIRA NOSU İLE ÂYET SAYISI SONDAN SIRA NOSU İLE ÂYET SAYISI Sondan Sûre adı Âyet sayısı sıra no FARKI HEM NEGATİF HEM TEK OLANLAR FARKI HEM NEGATİF HEM ÇİFT OLANLAR 114 F â t i h a B a k a r a  l - i İ m r â n N i s â M â i d e E n ' â m A ' r â f E n f â l T e v b e Y û n u s H û d Y û s u f R a ' d İ b r â h î m H i c r N a h l İ s r â K e h f M e r y e m T â h â E n b i y â H a c M ü ' m i n û n N û r F u r k â n Ş u ' a r â N e m l K a s a s A n k e b û t R û m L o k m â n S e c d e A h z â b S e b e ' F â t ı r Y â s î n S â f f â t S â d Z ü m e r M ü ' m i n F u s s i l e t Ş û r â Z u h r u f D u h â n C â s i y e A h k â f M u h a m m e d F e t i h H u c u r â t K â f Z â r i y â t T û r N e c m K a m e r R a h m â n V â k ı ' a H â d î d M ü c â d e l e H a ş r M ü m t e h i n e S a f f C u m ' a M ü n â f i k û n T e ğ â b ü n T a l â k T a h r î m M ü l k K a l e m H â k k a M e ' â r i c N û h C i n M ü z z e m m i l M ü d d e s s i r K ı y â m e t İ n s â n M ü r s e l â t N e b e ' N â z i ' â t A b e s e T e k v î r İ n f i t â r M u t a f f i f î n İ n ş i k â k B ü r û c T â r ı k A ' l â G â ş i y e F e c r B e l e d Ş e m s L e y l D u h â İ n ş i r â h 8 20 T î n 8 19 A l a k K a d i r 5 17 B e y y i n e 8 16 Z i l z â l 8 15  d i y â t K â r i ' a T e k â s ü r 8 12 A s r 3 11 H ü m e z e 9 10 F i l 5 9 K u r e y ş 4 8 M â û n 7 7 K e v s e r 3 6 K â f i r û n 6 5 N a s r 3 4 T e b b e t 5 3 İ h l â s 4 2 F e l a k 5 1 N â s 6 S i m e t r i e k s e n i Şekilde, sondan sıra numarası ile âyet sayısı farkı negatif olan sûrelerin farkı tek ve çift olanlar olarak eşit dağılımı görülüyor. 206

31 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması Şimdi de aynı sûreleri, sondan sıra numarası tek ve çift olanlar diye iki gruba ayıralım. Sondan sıra numarası ile âyet sayısı farkı negatif olan sûrelerden sondan sıra numarası tek olanlar 113 Bakara Nisâ En'âm Yûnus Yûsuf Nahl Kehf Tâhâ Şu'arâ Kasas Yâsîn Sâd Mü'min Vâkı'a Kalem Müddessir Nebe' Abese İhlâs Nâs 6-5 Liste-54 Bu tür sûrelerin adedi 20 dir. 207

32 İkili Simetrik Kitap ❸ dr. müh. halis aydemir Sondan sıra numarası ile âyet sayısı farkı negatif olan sûrelerden sondan sıra numarası çift olanlar 112 Âl-i İmrân Mâide A'râf Tevbe Hûd İsrâ Meryem Enbiyâ Mü'minûn Neml Sâffât Zuhruf Rahmân Hâkka Mürselât Nâzi'ât Mutaffifîn Fecr Tebbet Felak 5-3 Liste-55 Bu tür sûrelerin adedi 20 dir. Değerlendirme Sondan sıra numarası ile âyet sayısı farkı negatif olan 40 sûre, sondan sıra numarası tek ve çift olanlar olarak yarı yarıya ayrılmaktadır! 208

33 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması SONDAN SIRA NOSU İLE ÂYET SAYISI SONDAN SIRA NOSU İLE ÂYET SAYISI Sondan FARKI NEGATİF OLAN SÛRELERDEN FARKI NEGATİF OLAN SÛRELERDEN Sûre adı Âyet sayısı sıra no SONDAN SIRA NOSU TEK OLANLAR SONDAN SIRA NOSU ÇİFT OLANLAR 114 F â t i h a B a k a r a  l - i İ m r â n N i s â M â i d e E n ' â m A ' r â f E n f â l T e v b e Y û n u s H û d Y û s u f R a ' d İ b r â h î m H i c r N a h l İ s r â K e h f M e r y e m T â h â E n b i y â H a c M ü ' m i n û n N û r F u r k â n Ş u ' a r â N e m l K a s a s A n k e b û t R û m L o k m â n S e c d e A h z â b S e b e ' F â t ı r Y â s î n S â f f â t S â d Z ü m e r M ü ' m i n F u s s i l e t Ş û r â Z u h r u f D u h â n C â s i y e A h k â f M u h a m m e d F e t i h H u c u r â t K â f Z â r i y â t T û r N e c m K a m e r R a h m â n V â k ı ' a H â d î d M ü c â d e l e H a ş r M ü m t e h i n e S a f f C u m ' a M ü n â f i k û n T e ğ â b ü n T a l â k T a h r î m M ü l k K a l e m H â k k a M e ' â r i c N û h C i n M ü z z e m m i l M ü d d e s s i r K ı y â m e t İ n s â n M ü r s e l â t N e b e ' N â z i ' â t A b e s e T e k v î r İ n f i t â r M u t a f f i f î n İ n ş i k â k B ü r û c T â r ı k A ' l â G â ş i y e F e c r B e l e d Ş e m s L e y l D u h â İ n ş i r â h 8 20 T î n 8 19 A l a k K a d i r 5 17 B e y y i n e 8 16 Z i l z â l 8 15  d i y â t K â r i ' a T e k â s ü r 8 12 A s r 3 11 H ü m e z e 9 10 F i l 5 9 K u r e y ş 4 8 M â û n 7 7 K e v s e r 3 6 K â f i r û n 6 5 N a s r 3 4 T e b b e t 5 3 İ h l â s 4 2 F e l a k 5 1 N â s 6 S i m e t r i e k s e n i Şekilde, sondan sıra numarası ile âyet sayısı farkı negatif olan sûrelerin sıra numarası tek ve çift olanlar olarak eşit dağılımı görülüyor. 209

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B Kimi sayılar aralarında asal dır. Hangi sayıların aralarında asal olduğunu belirlemek için ortak bölenlerin en büyüğünü (O.B.E.B.) bulmak gerekir. Örnek: O.B.E.B. kavramını açıklamak için 12 ve 18 sayılarını

Detaylı

4. DERS Siyer Kur an İlişkisi

4. DERS Siyer Kur an İlişkisi 4. DERS Siyer Kur an İlişkisi 1 إ ن الل ه و م ل ئ ك ت ه ي ص ل ون ع ل ى الن ب ي ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ص ل وا ع ل ي ه و س ل م وا ت س ل ي اما Allah ve melekleri, Peygamber e çok salât ederler. Ey müminler!

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi Dr. İsmail ÇALIŞKAN a a Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir AD, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas Ya zış ma

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Ey Müslüman!) Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar: Birincisi: İlim (Öğrenilmesi

Detaylı

A Semantic Analysis On Meaning Field Of Belâ Concept in The Qur an And Hadiths

A Semantic Analysis On Meaning Field Of Belâ Concept in The Qur an And Hadiths Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 27, Erzurum, 2007 KUR AN ve HADİSLERDE BELÂ KAVRAMININ ANLAM ALANI ÜZERİNE SEMANTİK BİR İNCELEME Yrd. Doç. Dr. Yusuf ÇELİK ÖZET Bu çalışmamızda dilimizde

Detaylı

Allâh Rahmetinden asla ümit kesilmemesi gereken. Gerekli arınmayı yaptırtarak Rahîmiyetin nimetlerine erdiren. Rahîm ismini tetikleyen!

Allâh Rahmetinden asla ümit kesilmemesi gereken. Gerekli arınmayı yaptırtarak Rahîmiyetin nimetlerine erdiren. Rahîm ismini tetikleyen! EL ĞAFÛR Allâh Rahmetinden asla ümit kesilmemesi gereken. Gerekli arınmayı yaptırtarak Rahîmiyetin nimetlerine erdiren. Rahîm ismini tetikleyen! 173-) Size yalnızca ölmüş hayvanı, kanı, domuz etini ve

Detaylı

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Kur ân-ı Kerîm deki Temel Emirler ve Yasaklar Yazar: Emre Dorman İletişim:

Detaylı

KUR ÂN DA EMÂNET KAVRAMI

KUR ÂN DA EMÂNET KAVRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI KUR ÂN DA EMÂNET KAVRAMI (Yüksek Lisans Tezi) Hazırlayan Ali BULUT Danışman Yrd.Doç.Dr. Ali Galip GEZGİN

Detaylı

İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR

İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR 436 İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأراكن اإلسالم باللغة الرتكية Yazan Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Çeviren Muhammed Şahin İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 2 AKİDE

Detaylı

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir (DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada Çeviren: Afşin Bilgili Redaktör: Mecid Demir 1 ÖNSÖZ Bu çalışmanın amacı, kendini Müslüman olarak tanımlayanlar arasında yaygın olan, Kuran ile ilgili

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

KUR'ÂN IŞIĞINDA ŞİDDET SORUNUNA BİR BAKIŞ Abdulbaki GÜNEŞ *

KUR'ÂN IŞIĞINDA ŞİDDET SORUNUNA BİR BAKIŞ Abdulbaki GÜNEŞ * KUR'ÂN IŞIĞINDA ŞİDDET SORUNUNA BİR BAKIŞ Abdulbaki GÜNEŞ * ÖZET Medeniyetler şiddet üzerine kurulamaz. Zorla, baskıyla bir medeniyetin yükselmesi insan doğasına aykırı bir olgudur. Bu gerçek peygamberlerin

Detaylı

Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla. Âlemlerin Rabbi Allah a Hamdolsun. Barış ve Selam Peygamberlerin ve Elçilerin Mührü Üzerine Olsun

Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla. Âlemlerin Rabbi Allah a Hamdolsun. Barış ve Selam Peygamberlerin ve Elçilerin Mührü Üzerine Olsun Özet 1- İslamiyet te tüm gerekli öğrenim ihtiyaçları olmadan fetvalar yayınlamak yasaktır. Öyle olsa bile fetvalar klasik metinlerde tanımlı olan İslami hukuk teorisini takip etmelidir. Konuyla ilgili

Detaylı

Kur'an ve Sünnetten Önemli Duâ ve Zikirler Halid el-cureysi

Kur'an ve Sünnetten Önemli Duâ ve Zikirler Halid el-cureysi Kur'an ve Sünnetten Önemli Duâ ve Zikirler خگ خگ جو مع جو مع [تريك- Türkçe-Turkish [ Halid el-cureysi Terceme eden : Muhammed Şahin 2009-1430 2 TAKDİM Rahmetini isteyen kimseye kapısını açan, apaçık kitabında

Detaylı

Doğru İnanç ve Bu İnanca Aykırı Olan Şeyler

Doğru İnanç ve Bu İnanca Aykırı Olan Şeyler Doğru İnanç ve Bu İnanca Aykırı Olan Şeyler [Türkçe] [ ] Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Terceme eden : Muhammed Şahin : Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu-Riyad 2009 1430 2 İ Ç İ N D E K İ L E R Söz ve fiiller,

Detaylı

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra DUANIN USUL VE ADABI Dua basit bir iş değil, yüce Allah a ibadet etme, O nu anma ve O na iman etmenin gereğidir. Bu sebeple duanın makbul olabilmesi için, bir kısım usul, âdâp ve kurallara riayet edilmesi

Detaylı

ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER باللغة الرتكية

ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER باللغة الرتكية ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER األحاكم امللمة ىلع ادلروس املهمة لعامة األمة باللغة الرتكية Yazan Abdulaziz b. Davud el-fayiz Takdim ve Dipnot: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Çeviren İlyas Bulut İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME (Dilimizde olmayan 275 kelime) (Kuran Kelimelerininin %80 i) Konularına Göre Kelimeler Temel Dilbilgisi Notları Örnek Ayet Çözümlemeleri www.ilimtalibi.com info@ilimtalibi.com

Detaylı

Kur an Anlaþýlsýn Diye

Kur an Anlaþýlsýn Diye Kur an Anlaþýlsýn Diye Yaygýn Eðitim ve Kültür Derneði Yayýnlarý: 1 Temel Ýslâm Kültürü: 1 Proje Hüseyin Akkuþ Editör Alpaslan Durmuþ Metin Ýlyas Aslan Soru Üretim Ahmet Kalkan Alpaslan Durmuþ Ayþe Uçkan

Detaylı

UYDURULAN DİN VE KURAN DAKİ DİN

UYDURULAN DİN VE KURAN DAKİ DİN İSTANBUL KURAN ARAŞTIRMALARI GRUBU (İKRA) UYDURULAN DİN VE KURAN DAKİ DİN GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ 20. BASKI İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Uydurulan Din ve Kuran

Detaylı

Tanrı nın Birliği ve Üçlü-Birlik; Kitâb-ı Mukaddes ve Kur ân-ı Kerîm deki Görüşlerin Analitik Bir Değerlendirmesi 1

Tanrı nın Birliği ve Üçlü-Birlik; Kitâb-ı Mukaddes ve Kur ân-ı Kerîm deki Görüşlerin Analitik Bir Değerlendirmesi 1 T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 12, Sayı:2, 2003 s. 473-485 Tanrı nın Birliği ve Üçlü-Birlik; Kitâb-ı Mukaddes ve Kur ân-ı Kerîm deki Görüşlerin Analitik Bir Değerlendirmesi 1 Dr. M.O.Opeloye

Detaylı

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun! Ondan başka yollara uymayın! Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (6 En'am/153) NEDÂ Yayın No:

Detaylı

İSLAM DA İNSAN HAKLARININ TEOLOJİK DEĞERİ *** Dr. Recep Ardoğan (Din Öğretimi Genel Müdürlüğü)

İSLAM DA İNSAN HAKLARININ TEOLOJİK DEĞERİ *** Dr. Recep Ardoğan (Din Öğretimi Genel Müdürlüğü) İSLAM DA İNSAN HAKLARININ TEOLOJİK DEĞERİ *** Dr. Recep Ardoğan (Din Öğretimi Genel Müdürlüğü) Özet Çağdaş kavram ve öğretiler arasında önemli bir yere sahip olan insan hakları konusunda değişik yaklaşımlar

Detaylı

ISLAMA GORE DIGER DINLER SERIAT'IN, ISLAM'DAN GAYRI DIN VE INANÇ'LARA BAKIS AÇISI

ISLAMA GORE DIGER DINLER SERIAT'IN, ISLAM'DAN GAYRI DIN VE INANÇ'LARA BAKIS AÇISI ISLAMA GORE DIGER DINLER ILHAN ARSEL SERIAT'IN, ISLAM'DAN GAYRI DIN VE INANÇ'LARA BAKIS AÇISI "Tanri katinda din, kuskusuz, yalnizca Islâm'dir. Kendilerine 'Kitab' verilmis olanlar (Yahudi'ler. Hiristiyan'lar,vs...),

Detaylı

EL VEKİYL. Âl-i İmran. Âl-i İmran. Âl-i İmran. Âl-i İmran. Nisa. Nisa. Nisa

EL VEKİYL. Âl-i İmran. Âl-i İmran. Âl-i İmran. Âl-i İmran. Nisa. Nisa. Nisa EL VEKİYL Açığa çıkan her birimin işlevinin gereğini yerine getirmek için gerekeni yapan. Bunun idrakıyla kendisine tevekkül edene sahip çıkarak, onun için en hayırlı sonucu oluşturan. Hakikatindeki el

Detaylı

Günümüzde Hz. Peygamber in (sav) Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler

Günümüzde Hz. Peygamber in (sav) Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 19, Sayı: 2, 2010 s. 59-72 Günümüzde Hz. Peygamber in (sav) Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler Adem APAK Doç. Dr., UÜ. İlahiyat Fakültesi ademapak@uludag.edu.tr

Detaylı

Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği

Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği كشف لشبها لشبها يف حكوحيد حكوحيد رش رش تريك- Türkçe-Turkish ] [تريك Muhammed b. Salih el-useymin Terceme eden : M.Beşir Eryarsoy 2009-1430 كشف لشبها لشبها يف حكوحيد حكوحيد

Detaylı

Kur an da Ba s Kavramı. Ba s Concept in The Quran. İskender ŞAHİN* Özet. Abstract

Kur an da Ba s Kavramı. Ba s Concept in The Quran. İskender ŞAHİN* Özet. Abstract İskender ŞAHİN* Özet Ba s, Kur an da yer alan önemli bir kavramdır. Semantik tahlili yapılmadığı için söz konusu kavramın içerisinde yer aldığı âyetlerin anlaşılması da güçleşmiştir. Bunun yanında ba s

Detaylı

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Cilt 12, Sayı 2, 2012 ss. 121-152 MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ali KARATAŞ * Özet Makale Mehmet Said Şimşek in yazdığı

Detaylı