Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý"

Transkript

1 Kutlu Doðum Haftasý'na mehterli açýlýþ Çorum Ýl Müftülüðü, bu "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaþama Ahlaký" temasýyla kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerini düzenlenen programla baþlattý.kutlu Doðum Haftasý'nýn açýlýþ töreni Hürriyet Parký'nda yapýldý. Programa, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Memur Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi ve çok sayýda vatandaþ katýldý. SAYFA DA 13 NÝSAN 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ Halit Kýlýç, ebediyete dualar ile uðurlandý Bir süre önce rahatsýzlanarak Çorum Hitit üniversitesi eðitim ve araþtýrma hastanesinde tedavi gören daha sonra Ankara' Gata da tedavi gören Halit Kýlýç sabah saatlerinde hayatýný kaybetti. SAYFA 12 DE Hitit Üniversitesine destek vermeye hazýrýz Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Asým Balcý'yý ziyaret etti. Üniversitede yapýlan çalýþmalara iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulunan Rektör Prof. Dr. Alkan, görev yaptýðý tüm kurumlarda baþarýlý çalýþmalara imza atan ve sonrasýnda farklý kurumlarda da baþarýlý çalýþmalarýný sürdüren... SAYFA 3 TE Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkanlýðý'nýn yeni hizmet binasý düzenlenen törenle açýldý. Eski TEKEL binasý arkasýnda bulunan Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkanlýðý hizmet binasýnýn açýlýþýna Ülkü Ocaklarý Genel Baþkaný Olcay Kýlavuz, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan, milletvekili adaylarý, il genel meclisi üyeleri ile çok sayýda ülkücü katýldý. SAYFA DA Baþaranhýncal ve Þahin'den Ticaret Borsasý'na ziyaret Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ'ý makamýnda ziyaret etti. SAYFA 5 TE SP ve BBP ittifaký adaylarý açýkladý 7 Haziran'da yapýlacak milletvekili genel seçimlerinde ittifak yapacak olan Saadet Partisi ve BBP'nin Çorum milletvekili adaylarý belli oldu. SP binasýndan düzenlenen basýn toplantýsýnda milletvekili adaylarý tanýtýldý. Basýn toplantýsýna Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk ile BBP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Nihat Argut ile partililer katýldý. SAYFA 4 TE Sezona ilk ateþ Baðcý'dan Milletvekili Genel Seçimi adaylýklarýnýn belirlenmesinin ardýndan Çorum'a gelen AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý çalýþmalarýna devam ediyor. SAYFA 7 DE AK Parti Ýl Teþkilatý milletvekilliði seçimleri öncesinde deðerlendirme toplantýsý yaptý. AK Parti Ýl Baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýya AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Milletvekili Murat Çorum Belediyesi, Polis Teþkilatý'nýn kuruluþunun 170. yýlý nedeniyle halk konseri düzenledi. Ünlü Türk Halk Müziði sanatçýsý "Hedefimiz 400 milletvekili" Özkader'den teþekkür mesajý AK Parti Milletvekili aday adayý Faruk Özkader, adaylýk sürecinin tamamlanmasýnýn ardýndan yaptýðý yazýlý açýklamada kendisine destek veren herkese teþekkür etti. SAYFA 5 TE Orhan Ölmez, coþturdu Yýldýrým, milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, Ýlçe Baþkanlarý, Ýlçe Belediye Baþkanlarý, Ýl Genel Meclis Baþkanvekili ve Ýl Genel Meclisi Grup Baþkaný Nurettin Karaca katýldý. Faruk Özkader Orhan Ölmez'in konserine polislerin yaný sýra gençler yoðun ilgi gösterdi. SAYFA DA Köksal ailesinin acý günü Alaca eski Belediye Baþkaný Mahmut Kösal'ýn babasý, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Mücahit Ahmed Köksal'ýn dedesi Hacý Ahmet Köksal vefat etti. SAYFA 2 DE Fenni Duran'ýn ailesine taziye SAYFA 5 TE Sungurlu Belediyesi'nde çalýþan ve belediyede yaþanan elim olay sonucu kalp krizi geçirerek hayatýný kaybeden Fenni Duran'ýn ailesine AK Parti'den taziye ziyareti yapýldý. Gebelik döneminde beslenmeye dikkat! Çorum Özel Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmaný Merve Damar, gebelik döneminde yetersiz ve saðlýksýz beslenmenin... "O da Çanakkale'deydi" Çorum'da sahnelenecek Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi'nde, kadýnlar ahþap boyama etkinliðinde bir araya geldi. Geliri ihtiyaç sahibi ailelere verilecek olan ahþap eþyalar boyandýktan sonra satýþa sunulacak. SAYFA 2 DE SAYFA 5 TE Merve Damar SAYFA 3 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 04:27 05:59 12:48 16:27 19:25 20:49 Ortasýndayýz memleketin, Uzak deðiliz Ankara'dan Yakýnýz yakýn olmasýna; Gelen olmaz, Halimizi gören olmaz. Asfaltmýþ yollarý boydan boya, Lambalar yanarmýþ dizi dizi. Büyük laflar eden Büyük adamlarý varmýþ. Dayalý döþeli apartmanlarýnda Seçme insanlar yaþarmýþ, Yasarmýþ yaþamasýna. Ama sokaklarýnda bizim kasabanýn Ýdare lambasý yanmaz, Göz gözü görmez, tozdan dumandan Oysa ki belediyemiz vardýr Kavga dövüþ seçtiðimiz Belediyesinde meclisimiz vardýr, Vardýr var olmasýna. Kerpiçtir evlerimiz, Yatarýz ahir sekisinde Bir yanýmýzda karýmýz, çocuðumuz Bir yanýmýzda çiftimiz, çubuðumuz Tezek yakarýz odun yerine; Saç üstüne saman yakarýz, Gaz yerine. Düðün olur, dernek olur, Kazým'ýn gýrnatasýnda ayný hava: "Ankara'nýn taþýna bak"... Bir topraðýmýz vardýr bize dost Ýki aðýz buðday verir, Ama ne buðday Ambarlar almaz, gömeriz. Yýl olur tohumluk kalmaz elimizde, Tarla gider tapu gider. Uðraþ didin altýmýzda hasýr yok, Sen gel de iþin çýk içinden Rýfat ILGAZ Mýsýr Sultaný Tomanbay'ýn idamý (1517) - Saðlýk Haftasý 31 Mart Vak'asý (1909) Muallim Naci'nin vefâtý (1893) Saçýnýn aðarmasýndan ibret almayana, nasîhat kâr etmez. Abdülazîz bin Ebû Revvâd Rahmetullahi Aleyh Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6255 2,66 EUR 2,7842 2,7886 STERLiN 3,84 3,8516 2,1837 2, JPY YENi Günün Þiiri BÝZÝM KASABAMIZ HAVA DURUMU SAAT: 16. ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat...2 Polis Yangýn...0 Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Köksal ailesinin acý günü Alaca eski Belediye Baþkaný Mahmut Kösal'ýn babasý, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Mücahit Ahmed Köksal'ýn dedesi Hacý Ahmet Köksal vefat etti. Köksal'ýn cenazesi Alaca Merkez Camiinde ikindi namazýna müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan ilçe mezarlýðýnda topraða verildi. Cenaze törenine AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Milletvekilleri Salim Uslu Dr.Cahit Baðcý Murat Yýldýrým, milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Haber Servisi Fenni Duran'ýn ailesine taziye Ýsmet Çýtak Polis Haftasý'ný kutladý Sungurlu Belediyesi'nde çalýþan ve belediyede yaþanan elim olay sonucu kalp krizi geçirerek hayatýný kaybeden Fenni Duran'ýn ailesine AK Parti'den taziye ziyareti yapýldý.ak Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan Fenni Duran'ýn ailesini ziyaret ederek baþsaðlýðý dileklerini ilettiler. Sungurlu Belediyesi'nde Evlendirme Memuru olarak görev yapan Fenni Duran, belediyede çýkan kavganýn ardýndan kalp krizi geçirerek hayatýný kaybetmiþ ve daha sonra göz altýna alýnan 7 kiþiden belediye baþkan yardýmcýsý ve bir koruma tutuklanarak cezaevine gönderilmiþti. Haber Servisi Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak, Türk Polis Teþkilatý'nýn 170. Kuruluþ Yýldönümü ve Polis Haftasý dolayýsýyla Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'yý makamýnda ziyaret etti. Aþçý ve Lokantacýlar Odasý'ndan ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Emniyet Müdürü Tarancý ile görüþerek bir çiçek takdim eden Baþkan Ýsmet Çýtak, Türk Polisi'nin emniyet ve güven unsuru olarak milletin huzur ve güvenini tesis ettiðini söyledi. Tüm emniyet mensuplarýnýn Polis Haftasýný kutlayan Çýtak, "Baþta güzide kentimiz Çorum olmak üzere ülkemizin dört bir tarafýnda büyük bir özveri ile çalýþan; asayiþin, huzur ve güvenin tesis edilmesi noktasýnda görevlerini hassasiyetle yerine getiren tüm emniyet mensuplarýmýza minnettarýz. Bu duygu ve düþüncelerle, 170. kuruluþ yýldönümüne ulaþan Türk Polis Teþkilatý mensuplarýnýn bu anlamlý gününü kutluyor, görevleri sýrasýnda hayatlarýný kaybeden aziz þehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize, halen görevlerini sürdüren polis teþkilatý mensuplarýna ve emeklilere aileleriyle birlikte saðlýk, baþarý ve mutluluklar diliyorum" þeklinde kaydetti. YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle bazý bölgelerde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihlerinde saatleri arasýnda: Kargý Ýlçesine baðlý Orta Mahalle ve Mihrihatun Mahallesi tarihlerinde saatleri arasýnda: Kargý Ýlçesine baðlý Göletdere Köyü tarihlerinde saatleri arasýnda: Kargý Ýlçesine baðlý Yeþilköy Köyü TR 2, Abdullah Köyü ve Ýnçeçay Köyü tarihlerinde saatleri arasýnda: Bayat Ýlçesine baðlý Toyhane Kavakkýrý köyü tarihlerinde saatleri arasýnda: Bayat Ýlçesine baðlý Bayat Merkezine baðlý Yeni Mahalle ve Karaçalý Mahallesi tarihlerinde saatleri arasýnda: Merkez baðlý Karaaðaç Köyü, Palabýyýk Köyü, Atcalý Köyü Pancarlýk Köyü, Kavacýk Köyü ve Elmalý Köyü." Karakaþ Auto Mesai arkadaþlarý arýyor Bünyemizde istihdam edilmek üzere Aktif satýþ yapabilecek 35 Yaþýný aþmamýþ Üniversite mezunu Diyalog kabiliyeti güçlü Ýkna kabiliyeti yüksek Bay satýþ danýþmanlarý alýnacaktýr. Ve ayrýca; 4 Yýllýk Ýþletme mezunu Askerliðini yapmýþ ön muhasebe tecrübesi bulunan Bay Muhasebe elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen Oto galericiler sitesi No:15 ve 16 adresinde bulunan iþ yerimize veya mail ile ( adresimize baþvurabilirler. Telefon: Devren Satýlýk Spor Salonu Halen faal durumda olan Can Dostu Spor Merkezi iþ yoðunluðundan dolayý devren satýlýktýr AKARYA TEL ELEMANLAR ARIYOR Bünyemizde çalýþtýrýlmak üzere Traktör, Kamyon, Forklift ve mikser kullanabilen E sýnýfý ehliyetli elaman arýyoruz. Beton Direk dökümünde ve arazide çalýþabilecek vasýfsýz elemanlar arýyoruz. Kaynakcý elemanlar arýyoruz. Müracaatlar þahsen: Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No 77 Akarya Tel Örgü adresimize yapmalarý rica olunur. Tel Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 0 TL. Yurtiçi : 0 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Ýrtibat: Yýl: Sayý: NÝSAN PAZARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 0 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 Hitit Üniversitesine destek vermeye hazýrýz Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Asým Balcý'yý ziyaret etti. Üniversitede yapýlan çalýþmalara iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulunan Rektör Prof. Dr. Alkan, görev yaptýðý tüm kurumlarda baþarýlý çalýþmalara imza atan ve sonrasýnda farklý kurumlarda da baþarýlý çalýþmalarýný sürdüren Doç. Dr. Asým Balcý'nýn baþarýlarýnýn gurur verici olduðunu belirtti. Üniversiteden ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitenin kendisinin bilgi birikiminden yararlanmak istediðini, Ankara Büyükþehir Belediyesi ile üniversite arasýnda ortak iþ birliði projeleri yapmaktan büyük mutluluk duyacaðýný sözlerine ekledi. Hitit Üniversitesinin gözle görülür ve hýzlý geliþiminin fark edildiðini ifade eden Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Balcý, üniversitenin ilerlemesinde zaman mefhumu gözetmeksizin büyük bir gayretle çalýþan Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkür ederek her türlü iþbirliði ve desteðe hazýr olduklarýný, birlikte çalýþmalar yapmaktan da büyük bir mutluluk duyacaklarýný ifade etti. "Sadece dilimizle deðil, kalbimizle de inanarak bu yola çýktýk" Uðurludað Ýlçe Baþkaný Yakup Torun, Belediye Baþkaný Remzi Torun, Ýl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri ile Köy ve Mahalle Muhtarlarý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ile Milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'un da bulunduðu ziyarette Uslu, Uðurludað ilçesine yapýlan ve yapýlmasý planlanan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Ziyaret hakkýnda Salim Uslu'nun basýn bürosundan yapýlan açýklamaya göre siyasetin bir hizmet aracý olduðunu ifade eden Uslu, "Nasip ve kader çizgisi bizi Çorum'a bir dönem daha hizmet edebilmemiz için aday gösterilmemizi saðladý. Sadece dilimizle deðil, kalbimizle de inanarak bu yola çýktýk. Her ilçemize olduðu gibi Uðurludað'ýn büyümesi geliþmesi ve kalkýnmasý için çalýþmalarýmýza devam edeceðiz. Çeltik fabrikasýnýn için Pankobirlik çalýþmalarýný sürdürüyor. Fabrika; bölgede zengin ürün çeþitlemesi, istihdam ve fiyatlarýn regüle edilmesi de saðlayacaktýr. Sentetik çim yüzeyli futbol sahamýzýn 1. etabý 14 Nisan Salý günü ihale edilecek. 1. etapta sentetik çim yüzeyli futbol sahasý, tel örgü ve aydýnlatma iþleri yapýlacak. 2.etapta ise soyunma odasý binasý ve çelik kapalý tribün yapýlmasý planlanýyor. Sentetik sahanýn yaz dönemi tamamlamayý planlýyoruz. Uðurludað ilçemizde faydalanacaðý 77 bin 50 dekar araziyi sulayacak olan Týmarlý Sulamasý 2.Kýsým ihalesini gerçekleþtirdik. Uðurludað ilçemizi ve 54 köyümüzün su sorununu çözüme kavuþturacak olana Þendere Ýçme Suyu Projemizin ihalesi 2 Nisan Perþembe günü yapýldý. 5 milyon TL ödeneði Ýl Özel Ýdaremize gönderildi. Ýlçe Emniyet Amirliði ve Polis Lojmanlarý yatýrým programýna alýndý. Hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Uðurludað Heyeti ise "Ýlçemize yapmýþ olduðunuz hizmetlerden dolayý teþekkür ederiz. Her zaman yanýmýzda destekçimiz oldunuz Allah yolunuzu açýk etsin" dediler. "O da Çanakkale'deydi" Çorum'da sahnelenecek Gençler "Kutlu Doðum Haftasý"ný kutlayacak Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn, "Kutlu Doðum Haftasý" etkinlikleri çerçevesinde 22 ilde ortak düzenleyeceði programlar 13 Nisan'da baþlýyor. Çorum'da yapýlacak ilk açýlýþýn ardýndan ikinci program 14 Nisan'da Ankara'da gerçekleþtirilecek. Ankara Atatürk Spor Salonu'nda 19.'da Kur'an-ý Kerim Tilaveti ile baþlayacak program, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn hazýrladýðý sinevizyon gösterimiyle devam edecek. Salât-u Selamlarýn getirileceði gece Sami Yusuf konseriyle son bulacak. 'Kutlu Doðum Haftasý' etkinlikleri ile Peygamberimizi ve O'nun insanlýða takdim ettiði deðerleri, gençlere doðru ve sahih bilgiler ýþýðýnda aktarmak amaçlanýyor. Sýrasýyla Kayseri, Samsun, Konya, Trabzon, Mersin, Erzurum, Antalya, Van, Denizli, Siirt, Ýzmir, Batman, Kütahya, Elazýð, Bursa, K.Maraþ, Gaziantep, Kocaeli,Tekirdað'da gerçekleþtirilecek etkinlikler 27 Nisan'da Þanlýurfa'da düzenlenen geceyle sona erecek. Zeki Gül Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi'nde, kadýnlar ahþap boyama etkinliðinde bir araya geldi. Geliri ihtiyaç sahibi ailelere verilecek olan ahþap eþyalar boyandýktan sonra satýþa sunulacak. Belediyeden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Kadýn Meclisi Baþkaný Þahiste Uçar, Belediye Baþkan Yardýmcýlarýnýn eþleri, Belediye Meclisinin kadýn üyelerinin de katýldýðý etkinlikte konuþan Hatice Külcü, mahalle kültür merkezlerinde kadýnlara yönelik çok sayýda kurs düzenlendiðini söyledi. Ahþap Boyama kursunun da bunlardan birisi olduðunu belirten Hatice Külcü, "Bizler de bugün ahþap boyama etkinliðine katýlýyoruz. Bu ahþap ürünlerin satýþýndan elde edeceðimiz geliri ihtiyaç sahibi ailelere ulaþtýracaðýz. Etkinliðe katýlan, bizlere destek olan herkese teþekkür ediyoruz" dedi.

4 Pýnar Koleji'nde geçtiðimiz hafta sonu indirim sýnavý yapýldý. 4.,5.,6.,8.,9.,.,. sýnýflarýn katýldýðý sýnava ilgi yüksek oldu. Okuldan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre çocuklarýný sýnava getiren velilerde onlarý beklememe salonlarýnda bekleyerek onlara destek oldular. Sýnava gelen veli ve öðrenciler Pýnar Koleji'ni de gezerek okulu tanýma imkaný da buldular. Pýnar Koleji Genel Koordinatörü Kazým Alpoðlu, "Tüm öðrenci velilerimize yoðun ilgilerinden dolayý teþekkür ediyorum. Öðrencilerimize de baþarýlar diliyorum" dedi. TEK HABER 4 ÇORUM MEMURLAR DERNEÐÝ OLAÐANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU Çorum Memurlar Derneði Yönetim Kurulu Baþkanlýðýndan: Derneðimizin Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý Çarþamba günü saat:19:00'da Derneðimizde ve gündeme göre yapýlacaktýr. Toplantý Adresi : Gazi 1.Sokak Kule Ýþhaný No:1 Kat:4 ÇORUM SP ve BBP ittifaký adaylarý açýkladý GÜNDEM : 1- Açýlýþ ve Yoklama. 2- Divan Heyeti Seçimi. 3- Ýstiklal Marþý ve Saygý Duruþu. 4- Yönetim Kurulu Baþkanýnýn Konuþmasý. 5- Anadolu Kamu Çalýþanlarý Federasyonuna (ANKAFED) Üyeliðin Görüþülmesi. 6- Yönetim Kurulu ve Dernek Organlarýnýn Seçimi 7- Kapanýþ. 7 Haziran'da yapýlacak milletvekili genel seçimlerinde ittifak yapacak olan Saadet Partisi ve BBP'nin Çorum milletvekili adaylarý belli oldu. SP binasýndan düzenlenen basýn toplantýsýnda milletvekili adaylarý tanýtýldý. Basýn toplantýsýna Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk ile BBP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Nihat Argut ile partililer katýldý. Bu yapýlan birlikteliðin sadece iki partinin meclise taþýnmasý için yapýlmýþ bir ittifak olmadýðýný belirten Saadet Partisi Çorum Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, bu ittifakýn ülkenin içinde bulunduðu adaletsizlik, hukuksuzluk ve yolsuzluk bataðýndan çýkýþ kapýsý olmaya, iki kutuplu siyasete mahkum edilen, kerhen bir partiye oy atmaya zorlanan seçmene umut ýþýðý olan ve siyaseti heyecanlandýran, çözümsüzlüðe ve kýsýr döngüye ayarlý tüm dengeleri deðiþtiren bir Milli Ýttifak olduðunu kaydetti. Yapýlan ittifakýn hayýrlý olmasý dileðiyle konuþmasýna baþlayan Çorum Büyük Birlik Partisi Baþkan Yardýmcýsý Nihat Argut, Polis Teþkilatýnýn 170. kuruluþ yýldönümünü kutladý. AK Parti hükümetinin egolarýný tatmin etmek için Polis okullarýný kapatarak gençleri iþsizliðe yittiðini öne süren Nihat Argut, bu birlikteliðin dini istismar eden, adaletsiz davranan bu düzeni artýk Türk Milletinin kabul etmeyeceðini ve bu seçimlerde dur diyeceðini söyledi. Seçimde ittifak yapan Saadet Partisi ile BBP'nin oluþturduðu aday listesinde þu isimler yer alýyor: 1- Ahmet Bölükbaþ (SP), Yusuf Yýldýz (BBP), Mehmet Baloðlu (SP), 4- Osman Tavlý (BBP)" Yýlmaz MERT Ticaret Borsasý'ndan polise 170. yýl kutlamasý Çorum Ticaret Borsasý Yönetim kurulu üyeleri, Emniyet Müdürü Erkan Tarancý'yý ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, Meclis Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Seçgel ve Meclis Üyesi Ali Rýza Ünal'ýn hazýr bulunduðu ziyarette Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, "Çorum'un huzurlu bir þehir olmasýnda büyük pay sahibi olan Polis Teþkilatýnýn 170. kuruluþ yýl dönümünü kutluyorum ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum dedi" dedi. Emniyet Müdürü Erkan Tarancý da, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, borsa yöneticilerine teþekkür etti. Haber Servisi Milletvekili Köse'den teþekkür ziyaretleri Toprak sanayinde foto safari CHP Çorum Milletvekili ve milletvekili adayý Av. Tufan Köse, öne seçim sonrasýnda baþladýðý teþekkür ziyaretlerine devam ediyor. Ziyaretleri hakkýnda açýklaman yapan Köse Alaca, Sungurlu, Bayat, Ýskilip, Kargý, Osmancýk, Laçin, Mecitözü, Uðurludað, Bayat, Boðazkale, Ortaköy Ýlçe Teþkilatlarýný ziyaret ederek verdikleri destekten dolayý teþekkür ettiðini belirtti.ön seçimlerin demokrasi ve adalet açýsýndan CHP'ye bir ivme kazandýrdýðýný belirten Köse, kendisine destek veren vermeyen herkese çok teþekkür etti. Çorum Halk Eðitim Fotoðraf Topluluðu'nun yeni fotoðraf çekim yeri Çorum toprak sanayisi oldu. Çorum Halk Eðitim Merkezi fotoðraf kursu etkinliði çerçevesinde her hafta sonu yapýlan fotoðraf çekimi uygulama çalýþmasý kursiyerlerin büyük çoðunluðunun katýlýmýyla gerçekleþti. Sanat eðitimcisi Altan Özeskici önderliðinde gerçekleþen fotoðraf çekimlerinde, toprak sanayi'nde çalýþan insanlar ve toprak sanayinde gerçekleþen kiremit ve tuðla üretimleri fotoðraf karelerine aktarýldý. Toplam 3 saat süren fotoðraf çekimleri sonunda çekilen fotoðraflarýn görsel okumalarý ve deðerlendirmeleri yapýlýrken, photoshop ile fotoðraf iþleme bilgileri de verildi. Pýnar Koleji indirim sýnavýna ilgi yüksek oldu

5 HABER 5 Orhan Ölmez, coþturdu Çorum Belediyesi, Polis Teþkilatý'nýn kuruluþunun 170. yýlý nedeniyle halk konseri düzenledi. Ünlü Türk Halk Müziði sanatçýsý Orhan Ölmez'in konserine polislerin yaný sýra gençler yoðun ilgi gösterdi. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleþen konsere Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ile çok sayýda müziksever katýldý. Hayranlarýnýn Orhan Ölmez'i yalnýz býrakmadýðý gecede, dinleyenler Ölmez'in türkülerine eþlik etti. Konser sonunda Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Orhan Ölmez'e çiçek takdim ederken, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý da günün anýsýna plaket takdim etti. Haber Servisi Rektör Alkan'dan Kalkýnma Bakanlýðýna teþekkür ziyareti Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Yýlmaz Tuna'yý ziyaret etti. Üniversitede yapýmý hýzla devam eden Kuzey Kampüsü inþaatlarýyla ilgili yapýlan görüþmede Rektör Prof. Dr. Alkan, þuana kadar 3 bin dönüme yakýn arazinin üniversiteye kazandýrýlmasýnda artýk son aþamaya Özkader'den teþekkür mesajý AK Parti Milletvekili aday adayý Faruk Özkader, adaylýk sürecinin tamamlanmasýnýn ardýndan yaptýðý yazýlý açýklamada kendisine destek veren herkese teþekkür etti. "Çorum'a hizmet edebilmek amacýyla çýkmýþ olduðumuz milletvekilliði adaylýk süreci 7 Nisan Salý günü itibariyle neticelenmiþ oldu. Malumunuz olduðu üzere ilan edilen milletvekili aday listesinde þahsýma yer verilmemiþtir" diyerek açýklamasýna baþlayan Faruk Özkader, "AK Parti'nin Çorum'da kurucu il yönetiminde görev alan,6 yýlý Faruk Özkader aþkýn süreyle il baþkanlýðý ve 2 yýla yakýn Genel Merkez Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýlýðý görevlerini yapmýþ bir kardeþiniz olarak, aday adaylýðýmý açýklarken yapmýþ olduðum basýn toplantýsýnda da ifade ettiðim üzere ben bütün bu çalýþmalarým dolayýsýyla haklarýmý helal ediyor sizlerden de bana hakkýnýzý helal etmenizi istiyorum. Bu vesileyle adaylýk sürecinde destek ve dualarýný esirgemeyen tüm Çorumlu hemþehrilerime teþekkür ediyor, saygýlarýmý sunuyorum" dedi. Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ'ý makamýnda ziyaret etti.borsa merkezinde Ali Bektaþ ile bir süre görüþen Baþaranhýncal ve Þahin, 8. Türkiye Ticaret ve Sanayi Þurasý'na katýlarak Çorum'un sorunlarý hakkýnda Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nu bilgilendiren Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ'a teþekkür ettiler. ÞURADA ÇORUM'U ALÝ BEKTAÞ TEMSÝL ETTÝ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu'nun evsahipliðinde Baþbakan Ahmet Davutoðlu ve ilgili Bakanlarýn katýlýmýyla TOBB Ýkiz Kuleler'de gerçekleþtirilen þurada 81 ilin odaborsa baþkanlarý illerindeki en önemli 5 sorunu ve çözüm önerisini birinci aðýzdan hükümete geldiðini belirterek iþlemleri tamamlanan arazilerin üzerine inþaatlarýn büyük bir hýzla yapýmýnýn devam ettiðini ve inþaatlarýn bir kýsmýnýn da tamamlandýðýný ifade etti. Üniversiteden ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Bakanlýk tarafýndan saðlanan bütçe imkanlarýyla üniversitenin fiziki altyapý eksikliðini büyük bir hýzla giderdiðini ve üniversitenin hýzlý bir kampüsleþme süreci yaþadýðýný ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, eðitim öðretim yýlýnda Týp Fakültesi öðrencilerinin de Çorum'da eðitim alabilmeleri için gerekli olan fiziki altyapý ile ilgili destek talebinde bulundu. Rektör Prof. Dr. Alkan, göreve geldikleri günden bu güne üniversiteye saðlamýþ olduðu katkýlardan dolayý Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Yýlmaz Tuna'ya teþekkür etti. Üniversiteye saðlanan destekler sonucunda, ortada somut çýktýlarýn olmasýnýn sevindirici olduðunu belirten Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Yýlmaz Tuna, üniversitenin tüm ihtiyaçlarýnýn giderilmesi için çalýþmalarýn devam ettiðini açýkladý. Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn büyük bir heyecanla yapmýþ olduðu baþarýlý çalýþmalardan duyduðu memnuniyeti dile getiren Müsteþar Yardýmcýsý Tuna, yýllardýr kampüs sorunu yaþayan Hitit Üniversitesinin saðlanan iþbirliði ve oluþturulan sinerji sonucunda kampüs sorunun çözümlenmesinin mutluluk verici olduðunu ifade etti. Müsteþar Yardýmcýsý Tuna, bundan sonraki süreçte de üniversiteye destek vereceklerini sözlerine ekleyerek Rektör Prof. Dr. Alkan'a baþarýlar diledi. aktarma fýrsatý buldu. Þuraya Çorum'u temsilen Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ katýldý. ÇORUM'UN 5 SORUNU BAÞBAKANA ÝLETÝLDÝ Þurada Çorum adýna konuþma yapan Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, demiryolu, Amasya-Merzifon Havaalaný'na Çorum isminin eklenmesi, uçuþ saatleri, Kýzýlýrmak ve Yeþilýrmak arasýnda kalan arazilerin, bu ýrmaklardan sulanabilmesi için sulama kanallarýnýn açýlmasý gibi konularý Baþbakan Ahmet Davutoðlu'na iletti. Bektaþ, Gebelik döneminde beslenmeye dikkat! Çorum Özel Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmaný Merve Damar, gebelik döneminde yetersiz ve saðlýksýz beslenmenin, bebeðin organ iþlevlerinde deðiþikliðe neden olduðunu ve bebeðin yetiþkinlik döneminde hastalýklara yatkýnlýðýný arttýrabildiðini belirtti. Yaptýðý açýklamada gebelik öncesi aðýrlýk ve gebelikteki saðlýklý aðýrlýk kazanýmýnýn, doðacak bebeðin daha sonraki yaþamý için önemli olduðunu kaydeden Damar, "Bu dönemde annenin beslenmesi, iþtah kontrolü; yað doku geliþimi için belirleyici olabilmektedir. Ýnsülin duyarlýlýðýnda deðiþiklikler bu metabolik süreçleri etkileyen etmenlerden biridir. Obez gebelerden doðan bebeðin ileriki dönemlerde obez olma olasýlýðý yüksektir. Gebelik döneminde önerilenden düþük veya yüksek aðýrlýk kazanýmý çocukta obezite geliþimi için risk oluþturmaktadýr. Gebelikte görülen diyabet, anne karnýndaki bebek için bir stres etmeni olup bu gebelerde kontrolün saðlanmasý olasý risklerin önlenmesi açýsýndan gereklidir. Tüm bu bilgiler ýþýðýnda, planlý gebeliklerin teþvik edilmesi ve gebelikte saðlýklý beslenme konusunda bilgi düzeyinin artýrýlmalýdýr. Özellikle bu dönemde fazla ya da yetersiz vücut aðýrlýðý kazanýmý gelecekteki hastalýklar için risk etmeni olabileceðinden gebelerde uygun vücut aðýrlýðý artýþý saðlanmalýdýr. Saðlýklý gebelerde gebelik süresince önerilen vücut aðýrlýðý artýþý baþlangýçtaki vücut aðýrlýðýna göre deðiþmektedir" dedi. Okul öncesi 313 çocuk üzerinde yapýlan bir çalýþmada gebelikte obez olan annelerin çocuklarýnýn yað kütlesinin daha fazla olduðunun saptandýðýndan bahseden Damar, son olarak, Ýngiltere'de 2 bin 145 gebe üzerinde yapýlan bir deðerlendirmeye göre önerilenin üzerinde vücut aðýrlýk artýþý olan gebelerin çocuklarýnda 9 yaþýna geldiklerinde daha yüksek yað dokusu ve kardiyovasküler hastalýk riski bulunduðunu dile getirdi. Merve Damar Baþaranhýncal ve Þahin'den Ticaret Borsasý'na ziyaret TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'e Baþbakan Ahmet Davutoðlu ile aralarýnda geçen ilginç bir diyalogu da anlattý. AHMET DAVUTOÐLU'NU GÜLDÜREN SÖZLER Þurada konuþan Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, illerinin sorunlarýyla ilgilenilmediðinden yakýnýrken, "Çorumlu hiçbir bakan yok. Kimse bizimle ilgilenmiyor. Bir Ali Babacan ilgileniyor. Onun da ebesi (Anneannesi) Çorumlu olduðundan " demesi Baþbakan Davutoðlu ve Ali Babacan baþta olmak üzere toplantýya katýlan herkesi güldürmüþtü. Bektaþ, þurada yaþanan bu ilginç diyalogu TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'e anlatarak þuranýn Çorum açýsýndan oldukça verimli geçtiðini söyledi.

6 HABER 6 Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step 3.Kademe Kýdemli Antrenör Nermin Özkeskin eþliðinde sadece bayanlara özel günlerde hizmetinizdeyiz.. "Esnaf ve sanatkârýn sorunlarýný çözecek programlar bekliyoruz" Bendevi Palandöken Esnaf ve sanatkârlar olarak siyasi partilerin seçimlerde esnafa dair programlarýnda nelere yer verdiðini görmek istediklerini belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, " 2015 yýlýný sorunlarýmýzýn çözüme kavuþtuðu 'Esnaf Yýlý' kabul ettik. 7 Haziran genel seçimlerine az bir süre kala partilerin programlarýnda esnafa dair neler olduðunu bekliyoruz. Ülke nüfusunun 5'te 1'ini temsil eden esnaf camiasýnýn seçimlerden beklentisinin büyük olduðunu da vurgulamak isterim" dedi. "ESNAFIN OLMADIÐI EKO NOMÝK PROGRAM BAÞARIYA ULAÞMAZ" Yaptýðý yazýlý açýklamada Türkiye'nin orta ve uzun vadeli makro ekonomik hedeflerini tutturabilmesi için yýllýk en az yüzde 5 büyümesi gerektiðini dile getiren Bendevi Palandöken, "Ekonomik büyümenin ilacý esnaf ve sanatkârdýr. Özellikle küçük yerleþim yerlerinde ekonominin dinamiðini esnaf saðlar. Bu nedenle, esnafa verilecek teþvik ve desteklerin makroekonomik etkisi büyük olur" diye konuþtu. -"YENÝ NESÝL ESNAF BÜYÜK ROL ÜSTLENECEK" Ekonomik kalkýnmada da esnafýn büyük bir payý olduðunu ifade eden Palandöken, "Teknolojik geliþmeleri takip eden ve kullanabilen yeni nesil esnaf, ülkemizin kalkýnmasýnda önemli bir rol üstelenecektir. Bunun için esnaf ve sanatkârýmýza inovatif desteklerin saðlanmasý gerekir. Sektörlerin lokomotifi esnaftýr. Bu þekilde, biz esnafý büyütürsek, esnaf da devleti büyütür" þeklinde konuþtu. MHP Kadýn Kollarýndan ev ziyaretleri Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Kadýn Kollarý üyeleri seçim çalýþmalarýna devam ediyor. MHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Ülkü Kýr ve beraberindekiler mahallelerde ev toplantýlarý düzenleyerek parti politikalarýný anlatýyorlar. MHP Kadýn Kollarýnýn ev ziyaretlerine devam edeceði belirtildi. Haber Servisi "Herkes O'nu Okuyor"un ödülleri daðýtýldý ÇESDER Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen "Herkes O'nu Okuyor" yarýþmasýnýn ödül töreni cumartesi günü yapýldý. Anvatar Otel'de gerçekleþtirilen program Bosna Hersekli ve Türk Hafýzlarýn Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Daha sonra açýlýþ konuþmasýný yapan ÇESDER Baþkaný Erhan Þahin, "Peygamber Efendimiz(sallallâhu aleyhi ve sellem), insanlýk semasýna bir güneþ gibi doðarak bütün karanlýklarý aydýnlatmýþtýr. O'nun getirdiði mesaj bir huzur kaynaðýdýr. Ýnsanlýða yeniden bu huzuru götürmenin yegâne çaresi, insanýmýza O'nu ve O'nun getirdiði nûru tanýtabilmektir. Ýþte bu düþünce etrafýnda gerçekleþtirdiðimiz kaybedeni olmayan yarýþma Herkes O'nu Okuyor bu yýl da sizlerin destekleriyle gerçekleþmiþtir. Bu yýl düzenlediðimiz yarýþmamýza ilgi katlanarak devam etmektedir. Halkýmýz Erhan Þahin O'nun hayatýný okuyarak efendimize (SAV) daha yakýn olmaya çalýþtý. Ýnþallah bu gayretleriniz ve yapýlan bu çalýþmalar mahþerde O'nun sancaðý altýnda toplanmamýza vesile olur. Toplumumuzun her kesimine hitap edebilmek için bu yýl ilkokul, ortaokul, lise ve yetiþkin olmak üzere dört kategoride yarýþma gerçekleþtirildi. Her kategoride baþarýlý olan yarýþmacýlarýmýza çeþitli ödüllerimiz bugün sizlerin huzurunda takdim edilecektir. Bu vesileyle kaybedeni olmayan bu yarýþmada ödül kazanan katýlýmcýlarýmýzý ayrýca tebrik ediyorum. "Kaybedeni olmayan yarýþma Herkes O'nu Okuyor" sloganýyla düzenlediðimiz bu organizasyon vesilesiyle inþallah Efendimizi anlamanýn ve tanýmanýn bereketi ailelerimizden baþlayarak bütün toplumumuza yansýr. O'nu okumanýn ve anlamanýn gelecek bereketli günlere vesile olmasý dileðiyle hepinize teþekkürlerimi arz ediyorum" dedi. Konuþmalarýn ardýndan yarýþmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Ödül töreni Bosna Hersek Ýsa Beg Korosu'nun konseri ile sona erdi. Yýlmaz MERT Köse'nin Resim Sergisi bugün açýlýyor Ziraat Mühendisi Gülseven Köse'nin Suluboya Resim Sergisi, bugün saat 17.00'de Atatürk Anadolu Lisesi Sanat Galerisi'nde açýlacak. Kargý doðumlu olan Gülseven Köse, Ziraat Mühendisi olarak çeþitli illerde çalýþtýktan sonra Çorum Köy Hizmetleri Müdürlüðü'nden emekli oldu. Avukat Yýlmaz Köse ile evli ve üç çocuk annesi. Gülseven Köse, yýllarý arasýnda, merhum Dr.Turhan Kýlýçcýoðlu döneminde, Çorum'un ilk kadýn Belediye Meclisi Üyesi olarak görev yaptý. 1990'dan beri resim çalýþmalarýný sürdürüyor. Daha Gülseven Köse önce 7 karma sergiye katýldý, iki kiþisel sergi açtý. 2013'te, bir yerel gazetede çýkan köþe yazýlarýný "Aydýnlýða Özlem" isimli bir kitapta topladý. Bugün açacaðý kiþisel sergisi, suluboya resim çalýþmalarýný kapsýyor. Haber Servisi "Bizum Hoca"yý yorumlayacaklar Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi'nin geleneksel olarak düzenlediði "Film Okuma Programý" nýn bu haftaki bölümünde "Bizum Hoca" adlý filmin okumasý yapýlacak. Film Okumasýnýn yöneticiliðini ayný zamanda bu filmde de oynayan Gazeteci-Yazar Harun Çelik gerçekleþtirilecek. 15 Nisan Çarþamba akþamý saat 20.00' de Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi Çok Amaçlý Salonu'nda yapýlacak olan programa meraklýlarý davet edildi.

7 Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi'nde, kadýnlar ahþap boyama etkinliðinde bir araya geldi. Geliri ihtiyaç sahibi ailelere verilecek olan ahþap eþyalar boyandýktan sonra satýþa sunulacak. Belediyeden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Kadýn Meclisi Baþkaný Þahiste Uçar, Belediye Baþkan Yardýmcýlarýnýn eþleri, Belediye Meclisinin kadýn üyelerinin de katýldýðý etkinlikte konuþan Hatice Külcü, mahalle kültür merkezlerinde kadýnlara yönelik çok sayýda kurs düzenlendiðini söyledi. Ahþap Boyama kursunun da bunlardan birisi olduðunu belirten Hatice Külcü, "Bizler de bugün ahþap boyama etkinliðine katýlýyoruz. Bu ahþap ürünlerin satýþýndan elde edeceðimiz geliri ihtiyaç sahibi ailelere ulaþtýracaðýz. Etkinliðe katýlan, bizlere destek olan herkese teþekkür ediyoruz" dedi. TEK HABER 7 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. Sezona ilk ateþ Baðcý'dan "Yerel seçimlerin yol kazasýný genel seçimde telafi edeceðiz" Ýlyas Özkan AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, "Yerel seçimlerdeki sonucu yol kazasý olarak deðerlendiriyoruz. Bunu 7 Haziran seçimlerinde inþallah hep birlikte çalýþarak deðerli halkýmýzýn desteðini alarak bu durumu telafi edeceðiz" dedi. Özkan yaptýðý açýklamada, yaklaþan seçimler öncesi gündemi deðerlendirdi. "7 Haziran 2015 genel seçimlerinin arifesinde olduðumuz günleri yaþamaktayýz. Adalet ve Kalkýnma Partisi olarak bugünkü Cumhurbaþkanýmýz olan ve doðal liderimiz durumundaki Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn ve dava arkadaþlarýnýn öncülüðünde Ak kadrolarýyla birlikte yürümekte olan bu kutlu yürüyüþte daima aziz milletimizin gönlünde kalmayý, teveccühüne ve desteðine mazhar olmayý bildik" diyen Özkan açýklamasýna þöyle devam etti: "Ülkemiz, AK Parti iktidarý sayesinde 13 yýllýk dönemde, baþta ekonomi olmak üzere sanayiden tarýma, saðlýktan eðitime, savunmadan ulaþtýrmaya kadar ve daha pek çok alanda yapmýþ olduðu dev icraatlar sayesinde, bugün tüm dünyanýn gýpta ettiði ve örnek model aldýðý bir ülke konumdadýr. Ülkemiz, bugün dünyanýn en geliþmiþ ülkeleri sayýlmaktadýr ve hýzla üst basamaklarý týrmanmaktadýr. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediði 'Çaðdaþ Uygarlýk Seviyesi'ni yakalamak, vatansever olmak budur. 7 Haziran Genel seçimleri öncesinde parti genel merkezimiz milletvekili adayý olarak çok deðerli 4 isim belirlemiþtir. Vatanýmýza, milletimize, ilimize, ilçemize hayýrlý olsun. Partimizin ilçe teþkilatý olarak, sayýn milletvekili adaylarýmýzla uyum içerisinde çalýþacaðýz ve 7 Haziran genel seçimlerinde, milletimizin deðerli desteðiyle AK Parti olarak inþallah yine galip çýkacaðýz. Aziz milletimiz hiçbir zaman bizi yalnýz býrakmadý daima destek verdi. Biz de, milletimizin talep ve isteklerini her zaman emir telakki ettik, baþta sayýn milletvekillerimiz olmak üzere (Allah razý olsun) gece gündüz milletimizin hizmetinde çalýþtýk. AK Parti teþkilatlarý olarak, biz her zaman aziz milletimizin saðduyusuna ve desteðine güvenerek bugünlere geldik.aldýðýmýz oylarýn hakkýný vermek için gecemizi gündüzümüze katarak çalýþtýk. Yerel seçimlerdeki sonucu yol kazasý olarak deðerlendiriyoruz. Bunu 7 Haziran seçimlerinde inþallah hep birlikte çalýþarak deðerli halkýmýzýn desteðini alarak bu durumu telafi edeceðiz. Hizmetlere daha büyük bir aþk ve þevkle devam edeceðiz. Milletimiz asla kaos istememektedir. Milletimiz, tehdit ve þantajlarla, paralel mantýklarla bir yere varýlmayacaðýný, vurdulu-kýrdýlý zorba zihniyetlerle hiçbir þeyin halledilemeyeceðini, hiçbir yerin yönetilemeyeceðini çok iyi bilmektedir. Kadirþinas milletimizin; zaman tünelinde kalan bu anlayýþlara gereken cevabý her zaman olduðu gibi 7 Haziran seçimlerinde de sandýkta deðerli oylarýyla çok daha büyük bir destekle vereceðine inanýyoruz."sungurlugündem Milletvekili Genel Seçimi adaylýklarýnýn belirlenmesinin ardýndan Çorum'a gelen AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý çalýþmalarýna devam ediyor. Osmancýk Toprak Sanayicileri Kooperatifi Baþkaný Yakup Karaca ve eski siyasetçi ve iþadamý Mahmut Acar ile birlikte toprak sanayi sezon açýlýþýna katýlan Cahit Baðcý burada yaptýðý konuþmada, "Kazasýz ve bereketli bir sezon diliyoruz.osmancýk Türkiye'ye adýný tuðla ve kiremiti ile duyurmuþ pirinci ile marka bir þehir olmuþtur.ýnþallah yeni yatýrýmlarýmýz ve Organize Sanayi Bölgemizin faaliyete geçmesi ile bölgenin yýldýzý olacaktýr" dedi. Fabrika çalýþanlarý Baðcý'yý aralarýnda görmekten mutlu olduklarýný ifade ederek seçimlerde desteklerini sürdüreceklerini söyleyerek Baðcý'ya baþarý dilediler. Baðcý daha sonra Dodurga'ya geçerek, beraberinde Kaymakam Muhammet Emin Elmalý,Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, AK Parti Ýlçe Baþkaný Abdullah Uysal, Ýl Genel Meclis Üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleriyle Dodurga Ýmam Hatip Ortaokulu ile Þehit Murat Alýcý Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu. Okulda kurs gören öðrencilerle tanýþan ve sohbet eden Baðcý "Baþarýnýn þartý disiplinli çalýþmaktýr. Çalýþmalarýnýzý çok yönlü yapýnýz. Haftada mutlaka en az bir kitap okuyun. Bir spor dalý ile uðraþýn ve müzik enstrümaný çalmayý öðrenin" diyerek baðlama kursu gören çocuklarý tebrik etti. Baðcý okul idarecilerinden de eksikler hakkýnda bilgi alan ve eksiklere yardýmcý olacaðýný kaydeden Baðcý daha sonra ilçeden ayrýldý. Baðcý'nýn önümüzdeki hafta Ankara Arena Spor Salonunda Baþbakan Prof Dr.Ahmet Davutoðlu tarafýndan açýklanacak Seçim Beyannamesi ve Aday Tanýtým Toplantýsýndan sonra çalýþmalarýna Bayat, Ýskilip ve Uðurludað ilçeleri ile devam edeceði bildirildi. Haber Servisi Buhara Kültür Merkezi'nde ahþap boyama etkinliði

8 YAÞAM 8 Görün Bendeki Feryadý Nasreddin Hoca eþeðini yitirmiþ. Birkaç kiþiyle beraber eþeði aramaya çýkmýþlar. Bu adamlar Ýslâm dýþý yaþayýp, ihtiyarlayýnca ibadetlerimizi yaparýz, diyenlerdenmiþ. Hoca bir yandan eþeðini arar, bir yandan da neþeli neþeli türkü söylermiþ. Kelime Avý Alman Ýmparatorluðu'nun Ulm kentinde dünyaya gelen Einstein, yaþamýnýn ilk yýllarýný Münih'te geçirdi. Lise eðitimini ve yüksek eðitimini Ýsviçre'de tamamladý; fakat bir üniversitede iþ bulmada yaþadýðý zorluklar nedeniyle bir patent ofisinde müfettiþ olarak çalýþmaya baþladý yýlý Einstein için bir mucize yýl oldu ve o dönemde kuramlarý hemen benimsenmemiþ olsa da ileride fizikte devrim yaratacak olan dört makale yayýnladý yýlýnda Max Planck'ýn kiþisel ricasý ile Almanya'ya geri döndü yýlýnda fotoelektrik etki üzerine çalýþmalarý nedeniyle Nobel Fizik Ödülü'ne layýk görüldü. Nazi Partisi'nin iktidara yükseliþi nedeniyle 1933'te Almanya'yý terk etti ve Amerika Birleþik Devletleri'ne yerleþti. Ömrünün geri kalanýný geçirdiði Princeton'da hayatýný kaybetmiþtir. Albert Einstein, özel görelilik ve - "Bu ne iþ Hoca" demiþler, "eþeðini yitiren adam neþeli türküler söyle yerek mi arar?" - "Sizin ihtiyarlýktaki umudunuz gibi benim de son umudum þu daðýn ardýnda" demiþ Hoca, "Eðer orada da bulamazsam, siz görün bendeki feryadý!" Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Albert Einstein genel görelilik kuramlarý ile iki yüzyýldýr Newton mekaniðinin hakim olduðu uzay anlayýþýnda bir devrim yaratmýþtýr. Sadece matematik hesaplamalar ve denklemler ile oluþturduðu kuramlarý sonradan deneysel olarak defalarca doðrulanmýþtýr. E = mc2 denklemi ile formüle ettiði kütle-enerji eþdeðerliði yýldýzlarýn nasýl enerji oluþturduðuna açýklama getirmiþ ve nükleer teknolojinin önünü açmýþtýr. Fotoelektrik etki ve Brown hareketine getirdiði matematiksel açýklamalar, modern fiziðe diðer katkýlarý arasýndadýr. Ömrünün büyük bir kýsmýný bütün kuramlarý birleþtiren bir birleþik alan kuramý yaratmaya çalýþarak geçirmiþ ama bu çabalarý sonuçsuz kalmýþtýr. Einstein kuantum mekaniðinin bazý sonuçlarýna, özellikle belirsizlik ilkesine oldukça þüpheci yaklaþmýþ fakat bu yaklaþýmlar ileride geniþ kabul görmüþtür. Baharda alerjik deri hastalýklarý artar Kýþýn soðuk ve kasvetli günlerinin ardýndan heyecanla beklediðimiz baharýn ýlýk ve güneþli günleri geldi. Medicana Çamlýca Hastanesi Dermatoloji Uzmaný Dr. Pýnar Arat, baharda cildinizin yenilenmesine yardýmcý olacak bilgiler verdi... Cildimizin dönemsel olarak geçirdiði hava deðiþimi hastalýklarý var mý? Havalarýn ýsýnmasý ve güneþin kendini daha çok gösterir olmasý ile birlikte dermatolojik bazý hastalýklarýn görülme sýklýðý artar. Bu hastalýklarýn baþýnda alerjik deri hastalýklarý gelir. Özellikle atopik bünyeli dediðimiz saman nezlesi, alerjik egzema ve astým gibi alerjik hastalýklarýn daha sýk gözlendiði kiþilerde, bahar aylarýyla beraber alerjik deri hastalýlarýna da daha sýk rastlanýlýr. Bu hastalýklarýn baþýnda, halk arasýnda kurdeþen de denilen ürtiker gelmektedir. Baharla birlikte çiçeklerin açmasý, çimenlerin yeþermesi, polenlerin havaya daðýlmasý; kurdeþen riskini artýrmaktadýr. Bu nedenle alerji ve atopi öyküsü olan hastalarýn bahar aylarýndan itibaren daha dikkatli olmalarý gerekir. CÝLDÝNÝZÝ GÜNEÞTEN KORUYUN Alerjiyi tetikleyen faktörler nelerdir? Bunlar; gýdalar, ev tozu, stres ve daha pek çok faktör olabilir. Bu faktörler biliniyorsa, bu faktörlerle temasýn en aza indirgenmesi, hastalýðýn alevlenmesi olasýlýðýný azaltacaktýr. Alerjik eðilimi olan kiþiler mutlaka düzenli týbbi yardým almalý ve tedavilerini tam uygulamalýdýrlar. Baharla birlikte artan bir diðer grup dermatolojik hastalýk da, güneþ ýþýnlarýnýn zararlý etkileri sonucunda ortaya çýkan hastalýklardýr. Güneþin zararlý etkileri arasýnda güneþe maruz kalan bölgelerde deri döküntüleri oluþmasý, koyu lekelerin ortaya çýkmasý, güneþ yanýklarý ve uzun vadede derinin kötü huylu tümörlerinin oluþumu ve ciltte kýrýþýklýk oluþumu ile birlikte erken cilt yaþlanmasý sayýlabilir. Bu nedenle baharla birlikte daha yoðun ve güçlü olan güneþ ýþýnlarýna maruz kalmamak için korunma önlemlerine daha çok dikkat etmek gerekir. Bu amaçla öncelikle dýþarý çýkarken cilt tipine uygun bir güneþ koruyucu krem kullanýlmalý, güneþin dik geldiði saatlerde açýk havada dolaþmamalý, olabildiðince açýk renkli, ince, havadar, uzun kollu, pamuklu giysiler giyilmeli, gerekiyorsa þapka, güneþ gözlüðü ve þemsiye kullanýlmalýdýr. Bazý deri hastalýklarý güneþe maruz kalmakla daha da þiddetlenir mi? Sivilce, halk arasýnda gülleme dediðimiz akne rosase, lupus eritematozus, seboreik egzema, uçuk gibi hastalýðý olan kiþiler baharla birlikte daha dikkatli davranmalý ve güneþle temastan kaçýnmalýdýrlar. Baharla birlikte artýp azalan ýsý deðerleri ve nem oranlarý deride görülebilen bazý bulaþýcý hastalýklarýn sýklýðýný da artýrabilir. Bakteriyel, viral ve mantarlara baðlý deri hastalýklarý sýcak ve nemli ortamlarda daha fazla görülmektedir. Bu nedenle derinin temizliðine gerekli özen gösterilmeli, hastalýðý olduðu bilinen kiþilerle direkt deri temasýndan kaçýnýlmalý, özel eþyalarýn ortak kullanýlmasý engellenmeli, terlemeyi engelleyecek þekilde pamuklu giysiler ve sentetik olmayan ayakkabýlar kullanýlmalýdýr. YANINIZDA ALERJÝ ÝLACI BULUNDURUN ARPACIK SOÐANLI BAHÇIVAN KEBABI Malzemeler 1 kg. kuþbaþý kuzu eti adet arpacýk soðaný 3 çorba kaþýðý tereyaðý 2 adet orta boy domates 2 adet havuç 250 gr. sultani bezelye Tuz, karabiber Kýrmýzý pul biber 1/2 demet dereotu Yemeðin Tarifi Eti yýkayýp bir tencereye koyun. Tereyaðý ile birlikte hafifçe kavurun. Halka þeklinde doðranmýþ havucu ilave edin. Tencerenin kapaðýný kapatýp, hafif ateþte et yumuþayýp suyunu çekene kadar 1 saat piþirin. Et suyunu çekince, kabuklarý soyulup iri doðranmýþ domates, havuç, bezelye, arpacýk soðaný, tuz, karabiber ve pul biberi ilave edin. Et yumuþayýp, kendi yaðýna kalýncaya kadar hafif ateþte 1-1,5 saat piþirin. (Etin suyu azaldýkça en fazla 2 su bardaðý ýlýk su ekleyebilirsiniz.) Arpacýk soðanlý bahçývan kebabýný üzerine ince kýyýlmýþ dereotu serptikten sonra sýcak olarak sefis yapýn. Önyargýyý yýkmak, atomu parçalamaktan daha zor. - Albert Einstein Baharda havanýn ýsýnmasý ve doðanýn yeniden canlanmasý ile birlikte böcek ýsýrýklarýna karþý nasýl önlem alabiliriz? Baharda böcek ýsýrýðý olgularýnda artýþ gözlenir. Özellikle alerjik bünyeli kiþilerde bu durum ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle böceklerle temastan olabildiðince kaçýnýlmasý, böcek itici ürünlerin kullanýlmasý, pencere camlarýna tel takýlmasý, zorunlu durumlarda alerji ilaçlarýnýn bulundurulmasý ve gereðinde kullanýlmasý gereklidir. CÝLDÝNÝZÝ TEMÝZLEYÝN VE NEMLENDÝRÝN Bahar aylarýnda hava durumundaki dengesizlik ruhumuza ve bedenimize de yansýr. Tepkilerimiz çabuk deðiþir. Çabuk sinirleniriz, hemen arkasýndan duygulanýr, üzülürüz. Bu ani deðiþikliklere uymakta en zorlanan, baðýþýklýk sistemimizdir. Baðýþýklýk sisteminin, bu deðiþimlerle ve özellikle bu mevsimde havada bolca bulunan viral elemanlarla mücadelesi, bedenimize deðiþik biçimlerde yansýr. Pityriasis rosea denilen deri hastalýðý bahar aylarýnda bu saydýðýmýz nedenlerle sýkça görülmektedir. Halk arasýnda madalyon ya da gül hastalýðý olarak bilinen bu hastalýk, tam olarak bilinmese de viral enfeksiyonlarla iliþkilendirilmiþtir. Viral enfeksiyonlardan sonra deride halka tarzýnda döküntüler olabilir. Bu döküntüler enfeksiyondan bir hayli sonra çýkan geç bir tepki olduðundan, genellikle o rahatsýzlýk ya unutulmuþtur ya da ayakta geçirildiði için farkýna bile varýlmamýþtýr. Hastalýðýn bilinen özel bir tedavisi yoktur. Kendi kendine iyileþmektedir. Bahar aylarýnda daha sýk görülen bütün bu saydýðýmýz deri hastalýklarýnýn yanýnda, bir de geride býrakýlan soðuk havanýn cildimizde yarattýðý olumsuz etkiler vardýr. Kuruyan eller, nemsiz kalan ve matlaþan cilt, dökülen saçlar... Baharýn ýlýk ve aydýnlýk günlerinin ruhumuzda yaptýðý yenileme ve canlanma ile birlikte cildimizi de yenilemek gerekmektedir. Kýþýn kendini hissettiren soðuk hava, cildi nemsiz býrakarak kurumasýna yol açar, mat ve solgun görünmesine neden olur. Bu yüzden baharla birlikte önlem almak gerekir. Cildi nemlendirmek amacýyla cilt tipine uygun nemlendiriciler, yenilemek amacýyla da dermokozmetik ürünler kullanýlmalýdýr. Kýþla birlikte kabalaþan cildimizi yenilemek amacýyla da bazý dermatolojik iþlemler uygulanabilir. Bunlar arasýnda derin ve yüzeysel kimyasal peeling, cilt bakýmý, lazerle cilt yenileme iþlemleri sayýlabilir. 07:00 Gagguk 08:45 2. Sayfa :40 Dudaktan Kalbe 12: Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 19:00 Suç Krallarý 19: Spor Bülteni 19:00 Ben Robot 22: Þehit Azizler 2 08:00 Yasemince Yerli Dizi 09. Þehit in Annesi. Aliye Yerli Dizi Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 18:45 Elif 20:45 Geçmiþin Ýntikamý 23:00 Gülen Adam Dizi 22:45 Yýl Erdem bir zamanlar öðrencisi olduðu Kara Lise ye, yýllar sonra edebiyat öðretmeni olarak döner. Lise yýllarýnda sevdiði Zehra da ayný okulda coðrafya öðretmenidir. Erdem niþanlýdýr ve Zehra nýn bunu öðrenmesi uzun sürmez. Düðün hazýrlýklarýnýn baþladýðý Bayazýtlar konaðý, büyük bir telaþ içindedir. Konaðýn beslemesi Emine, çocukluðundan beri hayran olduðu Erdem in evlenecek olmasýný bir türlü kabullenemez. Konaða gelen çeyizleri gizlice parçalar, çeþitli planlar yapar. Naciye ve Erdem in arasý ise sürpriz bir þekilde, baþka bir konu yüzünden açýlýr; Naciye niþaný atar. Sinema 04: Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08: Pepee 09:00 Show Dünyasý :00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Patron Mutlu Son Ýstiyor 22:45 Güldür Güldür 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Yerli Dizi 08. Acemi Cadý.00 Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Ben Bilmem Eþim Bilir Ünlüler Yedi Güzel Adam 20:00 Patron Mutlu Son Ýstiyor Yapýmcý Ýsfendiyar, senaristlik yapan Sinan'ý romantik komedi filmi senaryosu yazmasý için Kapadokya'ya gönderir. Burada bir butik otele yerleþen Sinan zor durumdadýr. Çünkü ne yazacaðý konusunda hiçbir fikri yoktur. Üstelik düþünmek için yeterli zamana sahip deðildir. Patronu, iþini bir an önce bitirmesi için ona baský yapmaktadýr. Sinan, butik otelin sahibi olan Ýzzet Bey'in kýzý Eylül'le tanýþýr ve ondan çok etkilenir. Hatta ondan ilham alarak yazacaðý senaryoyu onun üzerine kurmaya karar verir. Ancak bir sorun vardýr: Eylül, ünlü bir oyuncu olan Faruk'la niþanlýdýr. Ben Robot 19:50 Sinema 2035 yýlýnda, robotlar insan hayatýnda sýradan bir hizmetkar konumundadýr. Tüm robotlar sadece insanlara yardým etmek üzere programlanmýþlardýr ve asla zarar vermeleri söz konusu deðildir. Ancak U.S. Robotics te çalýþan programcý Dr. Laning öldürülünce, cinayet masasýndan Del Spooner olayý araþtýrmaya baþlar. Ýddiaya göre doktor, bir robot tarafýndan öldürülmüþtür. Doktorun üzerinde çalýþtýðý Sonny adýndaki robotu araþtýrmaya baþladýðý zaman Spooner, hayal bile edemeyeceði bir kabusun baþlamak üzere olduðunun farkýnda deðildir. 08. Böyle Bitmesin.25 Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi 15. Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:45 Heredot Cevdet Saati 20:00 Yeþil Deniz 22:45 Yedi Güzel Adam 09: Maceracý :40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15: Beþinci Boyut Yerli Dizi 17:00 G.I. Joe Kobranýn Yükseliþi Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Ötesiz Ýnsanlar

9 Cuma Þimþek için can yemeði verildi Çorum Haber Gazetesi Muhabiri Taner Þimþek'in geçtiðimiz pazartesi günü vefat eden dedesi Cuma Þimþek için can yemeði düzenlendi. Hüsne Þimþek'in eþi, Arap, Erdal ve Saffet Þimþek'in babasý, Taner, Caner, Soner, Ezgi, Emre, Beren ve Özgür Þimþek'in dedeleri olan Çorum Belediyesi'nden emekli Cuma Þimþek, geçtiðimiz günlerde tedavi gördüðü Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde hayata gözlerini yummuþ, daha sonra ise merkeze baðlý Hacýbey 24 Nisan tatil mi? Köyü'nde düzenlenen törenle son yolculuðuna uðurlanmýþtý. Merhum Cuma Þimþek için önceki gün Hacý Bektaþ Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi'nde can yemeði düzenlendi. Ailesi, yakýnlarý ve sevenlerinin büyük ilgi gösterdiði yemekte Cuma Þimþek'in ruhuna dua de edildi. Haber Servisi Nabi Avcý Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, "Yönetmelik deðiþikliðinden sonra 23 Nisan tatil, 24 Nisan tatil deðil." dedi. AK Parti Eskiþehir milletvekili adaylarý tanýtým toplantýsýna katýlmak için kente giden Avcý, gazetecilerin sorularý yanýtladý. Avcý, bir gazetecinin " 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'nýn ertesi günütatil olacak mý?" sorusunu, "Yönetmelik deðiþikliðinden sonra 23 Nisan tatil, 24 Nisan tatil deðil. Öðrenciler, illa 'tatil' diyorsa Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ Sistemi (TEOG) sýnavlarý vesilesiyle arkasýndan cumartesi ve pazar geldiði için zaten 5 gün var. Pek çok ilimizde kar engeli ve hava muhalefeti yüzünden zaman zaman okullarýmýzý tatil etmek zorunda kaldýk. Onu da telafi etmemiz lazým" diye yanýtladý. Baþka bir soru üzerine Avcý, Eskiþehir'de yapýmýna devam edilen statla ilgili geliþmeler deðindi. Eskiþehirspor'un gelecek sezon maçlarýný 33 bin kiþilik, uluslararasý standarttaki yeni statta yapacaðýný anlatan Avcý, "Eski stadýmýzýn yerinde de daha önce açýkladýðýmýz gibi þehir parký yapýlacak. 'Park kelimesini neden kullanmýyorsunuz?' diyorlar. Literatürümüzde 'millet bahçesi' diye Cumhuriyet'in ilk yýllarýnda hatta Cumhuriyet'ten önce de kullanýlan çok güzel bir tabir var. Onun için 'millet bahçesi' tabirini kullandým. Orasý Eskiþehir halkýnýn istifade edeceði büyük, güzel bir park olacak" ifadesini kullandý. Haber7 Uslu ve Kurt seçim startýný Sungurlu'dan verdiler HABER ÇORUM ÖZEL ÝDARESÝ TARIMSAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ ÇORUM MERKEZ SARILIK KÖYÜ POMPAJLA SULAMA TESÝSÝ yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/462 1-Ýdarenin a) Adresi : MÝMAR SÝNAN MAHALLESÝ ÝNÖNÜ CADDESÝ ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýþin türü - niteliði - miktarý; Alt yapý - Havuzdan pompa ile basma hat tý-1 adet pompa ile havuza iletim-1 adet havuzdan cazibe ile damla sulama tesisi yapýmý ve 1 Adet Elektik Ýletim hattý (96 adet iþ kalemi) dýr. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Sarýlýk köyü / Çorum c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: /ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: /06/20 tarihli ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan "Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Tebliði" ne göre AIX grubu alt yapý iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Ziraat Mühendisliði 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirasý)karþýlýðý ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESi/Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ/ Evrak Servisi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini. Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kýrkbeþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1,20 Teklifi sýnýr deðerin altýnda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açýklama istenecektir. Basýn: Resmi ilanlar de 9 AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri ayný zamanda 1. sýra milletvekili adayý Salim Uslu ve 3. sýra milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, seçim çalýþmalarýnýn startýný Sungurlu'da verdiler.ocaklý Tesislerinde karþýlanan Uslu ve Kurt, parti binasýnýn önünde toplanan vatandaþlarý selamladýlar. Uslu, burada vatandaþlara seslenerek, AK Parti iktidarlarýnda Sungurlu'ya yapýlan ve planlanan yatýrýmlarý anlattý. Uslu, konuþmasýnda þunlarý kaydetti: "Ýlk Ýlçe Hastanemiz olan 150 Yatak Kapasiteli Modern Sungurlu Devlet Hastanesini hizmete açtýk. 38,6 milyon TL. Sungurlu ilçemize günümüz ihtiyaçlarýna göre dizayn edilmiþ Adalet Sarayýný hizmete sunduk. 4,7 milyon TL. Sungurlu ilçemiz Türkiye'de birçok Ýl Merkezinden önce Doðalgaz ile tanýþtý. 7 milyon TL. Çevre illere ve Sungurlu'ya hizmet veren Doðalgaz Genel Hat ve Kompresör Ýstasyonu da Ýlçemize kuruldu. 85,8 milyon TL. Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðýmýz (TOKÝ) Sungurlu'ya 432 Konut, Ticaret Merkezi ve Saðlýk Ocaðý hizmete sundu. 27,9 milyon TL. Sungurlu Ulu Camii Restorasyon çalýþmalarý baþladý, devam ediyor. Hayýrlý uðurlu olsun. Sungurlu Ceza Ýnfaz Kurumu yapýlmasý proje ve zemin iyileþtirme çalýþmalarý tamamlanýyor. Bu yaz ihale ediliyor. Ankara ve Karadeniz baðlantý yolumuz, 159 km'lik Delice - Sungurlu - Çorum - Merzifon Bölünmüþ Yolu tamamlandý. 958 milyon TL. Sungurlu'da1.680 Dekar araziyi sulayacak Aþaðýfýndýklý Göleti hýzla tamamlanýyor, Sulamasý tamamlandý. 5,5 milyon TL. Ýlçe Merkezimize Ýçmesuyu, Dekar araziyi de sulayacak Sungurlu Barajý Planlamasý tamamlandý. Proje ihalesi Mayýs Ayýnda Yapýlacak. Hayýrlý olsun. Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Kampüs alanýna 0 kiþilik Yüksek Öðrenim Öðrenci Yurdunu bu yaz ihale ediyoruz. Sungurlu Meslek Yüksek Okulu m2 kapalý alana sahip 1.Etap Kampüs inþaatý yükseliyor. Hayýrlý olsun. 19,3 milyon TL. Sungurlu'da 16 Derslikli Fen Lisesi, 140 Öðrencili Pansiyon ve Spor Salonu yapýmý hýzla devam ediyor. 7,7 Milyon TL." sungurlugündem

10 HABER Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkanlýðý'nýn yeni hizmet binasý düzenlenen törenle açýldý. Eski TEKEL binasý arkasýnda bulunan Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkanlýðý hizmet binasýnýn açýlýþýna Ülkü Ocaklarý Genel Baþkaný Olcay Kýlavuz, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan, milletvekili adaylarý, il genel meclisi üyeleri ile çok sayýda ülkücü katýldý. Kurban kesilmesinin ardýndan yapýlan dua ile açýlýþ kurdelesi kesildi. Katýlýmcýlar daha sonra binayý gezerek bölümler hakkýnda bilgi aldýlar. Türkiye genelindeki Ülkü Ocaklarý binalarý arasýnda örnek gösterilen hizmet binasý 2 bin metrekare kapalý alandan oluþuyor ve 35 öðrencinin yatýlý olarak kalabileceði Ülkü Evlerini de içinde barýndýrýyor. Binada kütüphane, satranç ve kültür aðýrlýklý oyun salonlarý, mescit, sýnýflar ve 0 kiþilik konferans salonu da bulunuyor. Bahadýr YÜCEL "Hedefimiz 400 milletvekili" Kutlu Doðum Haftasý'na mehterli açýlýþ "Allah Resulünün hayatýný model alalým" Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Peygamber efendimizin hayatýnýn örnek alýnmasý gerektiðini belirterek, "Dünyada huzuru, sevgiyi, merhameti ve þefkati arýyorsak Peygamber efendimizin yolundan gitmemiz gerekir" dedi.hürriyet Parký'nda düzenlenen Kutlu Doðum Haftasý açýlýþ programýnda konuþan Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, insanoðlunun bir ateþ çukuruna itildiðini ve tam o çukura düþecekken Peygamber efendimizin elinin uzandýðýný belirtti. Allah'ýn dünyadaki her yere insanlar serpiþtirdiðini ifade eden Aþýk, "Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimizin doðuþunun yýlýný kutluyoruz. Dünya bizlere, bizlerde birbirimize muhtacýz. Ýnsanoðlu, âdemoðlu bir ateþ çukurunun baþýna geldi ve tam çukura düþecekken bir yardým eli uzandý ve o el peygamber efendimizin eliydi. Allah resulünün hayatýnda kendinize model seçeceðiniz, örnek alacaðýnýz ne güzel örnekler vardýr. Biz dünyada huzuru arýyorsak, sevgiyi, merhameti, þefkati arýyorsak sadece Allahýn resulünü seçeceðiz. Bundan baþka kurtuluþumuz yoktur. Âdem ile havadan yaratan rabbimiz arzýn, topraðýn her bir tarafýna bizleri yaydý ve serpiþtirdi. Birbirimizi merak edelim, tanýyalým diye yapmýþtýr. Ýnsanlar zaman içersinde üstünlük savaþý vermeye baþlamýþtýr. Hiç kimsenin ayrýlmasýný Allah Kur'an-ý Kerim'de izin vermiyor" diye konuþtu. Bahadýr YÜCEL Çorum Ýl Müftülüðü, bu "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaþama Ahlaký" temasýyla kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerini düzenlenen programla baþlattý.kutlu Doðum Haftasý'nýn açýlýþ töreni Hürriyet Parký'nda yapýldý. Programa, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Memur Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Çorum Belediyesi Mehter Takýmý'nýn gösterisi ile baþlayan program, Akþemsettin Camii Ýmam Hatibi Hafýz Sefa Kýrcý'nýn Kur'an-ý Kerim tilavetini okumasýyla devam etti. Açýlýþ konuþmasýný Ýl Müftüsü Mehmet Âþýk'ýn yaptýðý programýnda, Bekir Aksoy Ýlkokulu 4-C sýnýfý öðrencisi Esmanur Yýldýz, '40 Yaþýndasýn' adlý þiiri seslendirdi. Yýldýz, seslendirdiði þiirle büyük beðeni toplarken, Ýl Müftülüðü Hac ve Umre Þube Müdürü Mustafa Vehbi Köklükaya dua okudu. Program sonunda katýlýmcýlara gül ve kitap daðýtýldý. Bahadýr YÜCEL AK Parti Ýl Teþkilatý milletvekilliði seçimleri öncesinde deðerlendirme toplantýsý yaptý. AK Parti Ýl Baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýya AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Milletvekili Murat Yýldýrým, milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, Ýlçe Baþkanlarý, Ýlçe Belediye Baþkanlarý, Ýl Genel Meclis Baþkanvekili ve Ýl Genel Meclisi Grup Baþkaný Nurettin Karaca katýldý. AK Parti'den konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre toplantý da konuþan Milletvekili Murat Yýldýrým, "Bir sürece baþladýk. Bu sürecin baþýnda, ortasýnda, kýyýsýnda olabiliriz. Bulunduðumuz yer, konum, mevkii bizim için önemli deðildir. Birlik beraberlik içinde bu süreci tamamlayacaðýz. Tüm kademelerimiz ile canla baþla bu süreç içinde üzerimize düþeni ifa edeceðiz. Bunu baltalamak, içimize fitne-fesat sokmak isteyenler olacaktýr. Lakin bundan önce olduðu gibi bu seçimden de zaferle çýkacaðýz. Biz yedi düvelle mücadele eden bir partiyiz Ýsrail, Amerika, Ýngiltere, Fransa gibi ülkelerin vatanýmýzda maþalarý olan paralel yapýyla mücadele etmekteyiz. Bunlarýn çalýþmalarýný gördük. Her zaman ülkemizin ileri gitmesini deðil muhtaç bir devlet ve millet olmamýz için çalýþtýlar. Ýlçe baþkanlarýmýz, belediye baþkanlarýmýz, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz ve teþkilatlarýmýzla seçimler için var gücümüzle çalýþacaðýz. Milletvekilliði görevinde 3. dönemi tamamlamam nedeniyle bu dönem aday gösterilmedim. Lakin önceki seçimlerde olduðu gibi bu seçimlerde de çalýþmaya, davama hizmet etmeye devam edeceðim" dedi. Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan ise konuþmasýnda, " yýldýr partinin çeþitli kademelerinde görev aldým. Adaylýðým sürecinde de partimizin bir neferi olarak 7 Haziran 2015'de yapýlacak seçimlerin sonuna kadar çalýþmalarýmýza durmaksýzýn devam edeceðiz. Her zaman birlik beraberlik içerisinde olduk. Birliðimizi beraberliðimizi bozmak isteyenlere müsamaha göstermeyeceðiz" ifadelerini kullandý. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ise "Toplantýmýza katýlým saðlayan Milletvekilimiz Murat Yýldýrým'a, milletvekili adayýmýz Ahmet Sami Ceylan'a, Ýlçe baþkanlarýma, belediye baþkanlarýma, il genel meclis üyelerime, belediye meclis üyelerime teþekkür ediyorum. Bu toplantýmýz 7 Haziran 2015 milletvekilleri seçimleri için yapacaðýmýz çalýþmalarýn istiþaresi için yapýlmakta olup burada verilecek kararlar seçim sürecimizin nasýl iþleyeceðini belirtecektir. Çalýþmalarýmýz ortak paydamýz olan milletimizin özgürlükler içerisinde daha müreffeh bir yaþam kalitesini artýrmak için içerideki ve dýþarýdaki yapýlara boyun eðmemek için var gücümüzle çalýþarak bu seçimlerden de alnýmýzýn akýyla çýkacaðýmýzdan hiçbir þüphem yoktur. Bizler hiçbir zaman ayrým yapmadýk. Tüm halkýmýzý kucakladýk, kucaklamaya da devam edeceðiz. Ayrým yapmadan her ilçeye, köye gideceðiz milletimize tekrar tekrar partimizin icraatlarýný, politikalarýný, davamýzýn amacýný, halka hizmetin Hak'ka hizmet olduðunu anlatacak onlara yapýlanlarý gösterecek ve bu hizmetlerin her zaman devam edeceðini söyleyeceðiz. AK Parti bu milletin vicdanýnýn partisidir. Bu millet kendisine yapýlan hizmeti asla unutmaz bu yüzden de biz bu hizmet davamýz için devamlý çalýþmalý milletimizden gereken teveccühü alýp 7 Haziran seçimlerinin sonucunda 400 milletvekili hizmetine ulaþacaðýz" ifadelerini kullandý.

11 2 AÐUS- 13 NÝSAN 2015 PAZARTESÝ HABER Spor Toto Teþkilatý'ndan Üniversiteye destek Çatalca'ya sponsor oldu Spor Toto 3. Lig 1. Grup takýmlarýndan Çatalcaspor'da yeni sezon öncesi güzel þeyler yapýlmaya baþlandý. Yönetim Kurulunda yer alan ve takýmýn her zaman yanýnda olan hatta Tesislerin yapýmýnda önemli rol oynayan Özbay Ata, yeni sezonda Çatalcaspor'un formasýnýn arkasýna iþ yeri unvaný olan "ÖZBAY YAPI" adýný yazdýracak ve bir anlamda Çatalcaspor'a desteklerini de sürdürmüþ olacak. Özbay Ata ile yapýlan antlaþma için Protokol imzalandý. Özbay Ata'yý ziyaret eden ve bu desteðinden dolayý Kulüp Baþkaný Hasan Gökçe, Baþkan Yardýmcýsý ve Basýn Sözcüsü Lokman Naroðlu, Ata'ya Plaket takdim ederek desteklerinden dolayý teþekkür ziyaretinde bulundular. Kulüp Baþkaný Hasan Gökçe, bu anlamlý plaket takdiminden sonra þu açýklamayý yaptý, "Sevgili yönetici kardeþlerimi bu tutumlarýndan ve desteklerinden dolayý kutluyorum. Özellikle Sponsorluk anlamýnda camiamýza destek olan Yönetici arkadaþým Özbay Ata kardeþimi ayrýca kutluyorum. Böyle duyarlý olduðu için bu anlaþma inþallah hem kendisine hem camiamýza hayýrlý olur. Ne zenginler görüyoruz. Ben bu kulübe çok emek verdim diyen zenginlerde var ama Çatalcaspor'a baktýðýmýzda hiçbir katkýsý yok. Bizden önce baþarýlarý da yok. Hamdolsun ki sizin gibi yönetici kardeþlerim gençliðe yatýrým yapýyor. Geleceðin temellerini biz büyük bir aile gibi saðlama atýyoruz. Çatalcaspor sevdasý büyüktür. Özbay Ata kar- Hitit Üniversitesi ile Spor Toto Teþkilatý Baþkanlýðý arasýnda protokol imzalandý. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet M. Kasapoðlu arasýnda imzalanan protokol kapsamýnda, yeni yapýlan binalarý ile her geçen gün daha da þekillenen Kuzey Kampüsüne spor tesisi yapýlacak. Üniversitenin yaptýðý gayretli çalýþmalar ve beraberinde paydaþlarýndan aldýðý güçle her geçen gün nitel ve nicel olarak daha da büyüdüðünü ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, tüm Türkiye'ye spor alanýnda destek veren Spor Toto Teþkilatý Baþkanlýðý'nýn Üniversiteye saðladýðý katkýlar nedeniyle Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Kasapoðlu'na teþekkür etti. Türkiye'de sporla bütünleþmiþ bir yaþam kültürünün yaygýnlaþmasýný amaçladýklarýný belirten Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet M. Kasapoðlu ise her zaman Hitit Üniversitesi'nin yanýnda olduklarýný ve imkanlarý dahilinde ellerinden gelen desteði yapacaklarýný dile getirerek Rektör Prof. Dr. Alkan'a çalýþmalarýnda baþarý dileklerini iletti. Spordan elde edilen kaynaðý yeniden Türk sporuna yönlendirilerek her seviyedeki sportif katýlýmý cesaretlendirmek ve artýrmak, uygun geliþim için kaynaklar oluþturmak, spor etkinliklerine ve hizmetlerine eriþimin artmasýna katkýda bulunmayý amaçlayan Spor Toto Teþkilatý Baþkanlýðý imzalanan protokol kapsamýnda; Kuzey Kampüsünde sentetik çim yüzeyli futbol sahasý, voleybol sahasý, basketbol sahasý ve tenis kordu yapacak. (Spor servisi) deþim de üzerine düþeni yaptý ve forma reklâmýný Çatalcaspor'a vererek üzerine düþeni fazlasýyla yaptý. Bu oluþumda yeni sezon öncesi rol oynayan Baþkan Yardýmcýmýz ve Basýn Sözcümüz Lokman Naroðlu'nu da kutluyor, camiamýza ve Özbay Ata kardeþime hayýrlý olsun temennisini iletiyorum" dedi. (Spor servisi) Ýncedal ve Iþýk rakipleri mercek altýna aldýlar Çorum Belediyespor teknik direktörü Yavuz Ýncedal ve Genel kaptan Hamit Iþýk, iki hafta üst üstte deplasmanda oynayacaklarý rakipleri Gazi Osmanpaþaspor ve Batman Petrolspor maçýný dün Ýstanbula giderek mercek altýna aldýlar. Bu hafta sonu deplasmanda Batman petrolspor ve gelecek hafta yine deplasmanda Gazi Osmanpaþaspor ile oynayacak olan Çorum belediyespor, teknik kurmaylarý dün Ýstanbulda oynan ve Belediyespor'u play oof yolunda yakýndan ilgilendiren ve her iki takýmlada deplasmanda karþýlaþacaðý Gaziosmanpaþaspor, Batman petrolspor maçýný dün Ýstanbulda izlediler. Teknik direktör Ýncedal maç boyunca her iki rakipleri hakkýnda bol bol not tuttu. Gazi Osmanpaþa- Batman petrolspor maçý Gazi Osmanpaþaspor'un Tuzlaspor ile oynadýðý maçta saha dýþý olaylarý sebebi ile maç seyircisiz oynandý. Bilindiði üzere Çorum Belediyespor, 2 hafta üst üstte deplasmana çýkacak. 19 Nisan da Batman Petrolspor ve 26 Nisan da Ýstanbulda Gazi Osmanpaþaspor'a konuk olacak. Belediyespor yardýmcý antrenörleride Dün 3. Lig 3. Grupda Anakara da oynan Anakara demirspor- Erzinspor, Etimesgut- Balçova maçlarýný izlediler. (Yasin Yücel) STM Þirketler Grubu, Sungurlulu þampiyon öðrencilere sponsor oldu ''Sungurlu Prestij Konutlarý'' projesini ilçede hayata geçiren STM Þirketler Grubu, Dr. Sedat Dr. Melahat Baran Ortaokulu futbol takýmýna sponsor oldu. Geçtiðimiz ay içerisinde Okul Sporlarý Federasyonu Ýl Temsilciliði faaliyet programýnda yer alan Okullu Yýldýzlar Erkekler Futbol Ýl Birinciliðinde þampiyon olan Dr. Sedat Dr. Melahat Baran Ortaokulu futbol takýmýnýn tüm ihtiyaçlarý STM Þirketler Grubu tarafýndan karþýlandý. ''Sungurlu Prestij Konutlarý'' projesinin satýþ ofisi açýlýþ töreninde Dr. Sedat Dr. Melahat Baran Ortaokulu Müdürü Metin Safer, STM Þirketler Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Tümay Uysal Pasinlioðlu'na futbol takýmýna sponsor olarak öðrencilere destek olduklarý için plaket vererek teþekkür etti. (Spor servisi) TOPLU SONUÇLAR Çorum Belediye-Bozüyükspor: 3-0 (Hük.) Kýrýkhanspor-Ýstanbulspor: 2-2 Gaziosmanpaþa-Batman Petrol: 0-0 Zonguldakspor-Niðde Belediye: 2-0 Manavgatspor-Darýca G.B.: 0-0 Bursa Nilüferspor-Þekerspor: 1-0 Tire 1922spor-Ankara Adliyespor: 2-1 Kýzýlcabölükspor-Tuzlaspor: 0-2 Akçaabatspor-Çatalcaspor: 0-3 (Hük.) PUAN DURUMU Tuzlaspor Darýca G.B. Zonguldakspor Ýstanbulspor Çorum Belediye Bursa Nilüfer Tire 1922 spor Kýzýlcabölükspor Ankara Adliye Manavgatspor Kýrýkhanspor Batman Petrol Niðde Bldspor Çatalcaspor Gaziosmanpaþa Tutap Þekespor O G B M A Y P Akçaabat Sebat Projespor ve Bozöyükspor ligden çekildi. HAFTANIN MAÇLARI Batman Petrol-Çorum Belediye Bozöyükspor-Bursa Nilüferspor Çatalcaspor-Zonguldakspor Darýca G.B.-Gaziosmanpaþa Ýstanbulspor-Manavgatspor Tuzlaspor-Akçaabatspor Adliyespor-Kýrýkhanspor Þekerspor-Kýzýlcabölükspor Niðde Bld.spor-Tire 1922spor Çorum þampiyonu Osmancýk kupasýný aldý 1.Amatör Küme Büyükler Ligi'nin þampiyonu Osmancýkspor, dün Ýskilip'te oynadýðý maçtan 2-0 galip ayrýldý. Ligin son maçýnda Ýskilip deplasmanýnda Ýskilipgücü ile karþý karþýya gelen Osmancýkspor, Erol ve Mahmut'un attýðý gollerle sahadan 2-0 galip ayrýldý. Geçtiðimiz hafta þampiyonluðunu ilan eden Osmancýkspor'a kupasý dün düzenlenen törenle verildi. Gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edebilmek adýna baraj maçý oynayacak olan sezonu þampiyonu Osmancýkspor'a kupasý Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan tarafýndan verildi. (Yasin Yücel) Ulukavakspor, Çarþamba da sele kapýldý Saha: Çarþamba Yeni þehir Hakemler: Dursun Can, Mehmet Sepetçi, Emre Zafer Çarþambaspor: Ýbrahim, Oðulcan, Onur, Burçin, Oðuz, sami, Orhan, Recep, Kahraman, Seyit, Ziya Ulukavakspor: Ömer, Arif (Enver), Recep, Kahraman,(Ümit) M.Ali, Emre, Yusuf demir, Oðuzhan, Yusuf Cihan, (Cengiz) Burak, Tuncay Goller: Dk 12, 48 Onur, Dk 20,66 Kahraman, Dk 58,60 Recep (çarþambaspor) Dk 45 M.Ali, Dk 85 Ümit (Ulukavakspor) Bölgesel amatör lig (BAL) da mücade eden Ulukavakspor dün samsun deplasmanýnda oynadýðý ligin son maçýnda Çarþambaspor'a 6-2 maðlup oldu. Ulukavakspor bu maðlubiyet ile sezonunu noktalarken, önümzdeki sezon BAL liginde mücadele etmek için Çorum amaöt küme þampiyonu olan osmancýkspor ile baraj maçý oynayacak.ulukavakspor, Çarþamba deplasmanýnda 6-2,lik farkl ýmaðlubiyet ile sezonunu tamamlarken, Uluakvakspor'un golleri Mehmet Ali ve Ümit'ten geldi. (Yasin Yücel) 6-2

12 13 NÝSAN 2015 PAZARTESÝ Dün istirahat, bugün çalýþma Çorum belediyespor dün haftayý dinlenerek geçirdi. Hafta sonu maç yapmadan geçiren ve 3 puan cebine koyan kýrmýzý siyahlýlar, batman spor hazýelýklarýna geçtiðimiz hafta 2 günlük iznin ardýndan Çarþamba günü baþlamýþtý. Cumartesi günü sabah tek çalýþma yapan kýrmýzý siyahlý oyuncular, geçtiðimiz gün hayata veda eden eski teknik direktörleri Halit Kýlýç'ýn cenazesine takým olarak katýldýlar. Dün dinlenen kýrmýzý siyahlýlar, bugün yapacaklarý tek çalýþma ile hafta sonu deplasmanda oynayacaklarý batman petrolspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürecekler. Bugün Ulukavak semt sahasýnda yapýlacak çalýþma ile Kýrmýzý siyahlýlar antrenmanlarýný sürdürecekler. (Yasin Yücel) Eþi ve kýzlarý babalarýna son görevlerini yerine getirdiler Halit Kýlýç, Ulu mezarda defnedildi Mekanýn Cennet Olsun Halit Kýlýç, ebediyete dualar ile uðurlandý Çorumspor da forma giyen eski takým arkadaþlarýn dan Elvan, Sinan, Salih ve Namýk Kýlýç'ýn cenazesine katýldýlar Bir süre önce rahatsýzlanarak Çorum Hitit üniversitesi eðitim ve araþtýrma hastenesinde tedavi gören daha sonra Ankara' Gata da tedavi gören Halit Kýlýç sabah saatlerinde hayatýný kaybetti. Geçirdiði beyin kanamasý nedeniyle Çorum'da bir süre tedavi altýna alýnan daha sonra ise Ankara'ya sevk edilen Halit Kýlýç' geçtiðimiz Cuma günü sabaha karþý geçirdiði kalp krizi sonunda hayata gözlerini yumdu. Ankara Gata'dan Çorum'a getirilen cenaze Cumartesi günü Ulu camiinde kýlýnan öðle namazýndan sonra Ulu mezarda topraða verildi. Halit Kýlýç, Çorumspor'un efsane futbolcularý arasýnda yer alarak, futbol oynadýðý dönemden bu yana Trabzon Sürmeneli olmasýna raðmen Çorum'a yerleþen, futbolu býraktýktan sonra da Çorumspor ve Belediyespor'da teknik direktörlük yapan Kýlýç'ýn son vasiyeti ise, Çorum da defnedilmek oldu Halit Kýlýç'ýn cenazesine Belediye baþkaný Muzaffer Külcü, belediye baþkan yardýmcýsý ve belediyespor kulüp baþkaný Zeki Gül, Eski Milletvekili Adnan Türkoðlu, gençlik spor il müdür Haþim Eðer, CHP Ýl baþkaný Gürsel Yýldýrým, AKP, eski il baþkaný A.Sami Ceylan, Hitit gazeteciler cemiyeti baþkaný Birkan Demirci, Çorumspor eski baþkanlarýndan Enver Þen, Rumi Ispanak, Futbol Ýl temsilcisi Engin Ayan belediyespor teknik heyeti ve futbolcular ile birlikte spor camiasýndan çok sayýda teknik adam, antrenör, sporcular sevenleri ve aile yakýnlarý katýldý. Halit Kýlýç'ýn eski takým arkadaþlarýndan Salih, Sinan, Namýk, Hakký, Rizespor'un eski oyuncularýndan Kürþat, kaleci Dursun, Osman, Ömer, Ýlyas da cenazeye katýlan isimler oldular. Kayhan ve Bir dönem Çorumspor da beraber çalýþtýðý teknik direktör Celal Kýbrýzlý'da cenazeye çiçek yollayan isimlerdi. Ayrýca Çorum spor camiasýndan da çok sayýdaki sevenleri de Kýlýç'ý son yolculuðunda yalnýz býrakmadýlar. Kýlýç 1964 doðumlu evli 2 kýz çocuk babasýydý. (Yasin Yücel) Hakký ve Kürþat TAZÝYE Spor camiasýnýn sevilen ismi eski Çorumspor takým kaptaný, Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç ý kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah (c.c) dan rahmet kederli ailesine, spor camiasýna ve sevenlerine sabýr dileriz. Tek Yýldýz Gazetesi TAZÝYE Sevgili öðrencim, yardýmcý hocam oðlum gibi sevdiðim iyi ve güzel bir insan Halit Kýlýç ý kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Merhuma Allah (c.c) dan rahmet kederli ailesine, spor camiasýna ve sevenlerine sabýr dilerim. Ýhsan Ýdikut

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MARS DA HAYAT VAR MI??????

MARS DA HAYAT VAR MI?????? Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi MARS DA HAYAT VAR MI?????? M A R S İçindekiler: 1-Mars da Hayat var mı?? 2-Mars da ilginç bilimler!! 3-Bulmacalar 4-Bilgiler 5-Ödülü Sorular 6-Bilim Adamları nın Gizemli Hayatı

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor'

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor' "HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak" Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Çorum Dubai'de tanýtýldý

Çorum Dubai'de tanýtýldý Borsa'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret Borsasý Yönetimi, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti.ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Takımımız Namağlup Şampiyon

Takımımız Namağlup Şampiyon Ortaokul Yıldız Erkek Takımımız Namağlup Şampiyon 2016-2017 Öğretim yılı okullar arası basketbol maçlarında mücadele eden ortaokul yıldız erkek takımımız oynadığı maçları namağlup kazanarak şampiyon oldu.

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir'

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir' AK Parti'den gövde gösterisi Hakan Körpýnar AK Parti Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. Atatürk Spor Salonunda gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

"Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý"

Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý CHP milletvekili adaylarýný tanýttý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. As Kültür Düðün Salonunda

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Aslan Payý Ýskilip ve Alaca'nýn

Aslan Payý Ýskilip ve Alaca'nýn Ak Partinin önceliði baþkanlýk sistemi k Parti Çorum Milletvekili Ahmet A Sami Ceylan, ülkenin kalkýnmasýnda zaman kaybýný önlemek için kararlarýn tek merciden çýkmasý ve daha pratik uygulanmasý gerektiðini

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ 3.Sınıflar olarak Kayseri Bilim Merkezi ne düzenlediğimiz gezide Dünyamız ve Uzay, Maddenin Halleri gibi konularla ilgili bilgiler edindik. Eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiğimiz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW Okul Öncesi öğrencilerimiz, velileriyle birlikte tasarladıkları birbirinden çılgın giysileri sergiledikleri defilede hem çok eğlendiler hem de öğrendikleri İngilizce yapıları

Detaylı

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor Yeni Terminal yazýhaneleri kiracýlarýný buldu Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Otobüs Terminali'nin iþyeri ihalesinin ikincisi dün yapýldý. Belediye Meclis salonunda saat 13.30'da baþlayan ihaleye

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret

2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret Çorum''a 8 yeni Ambulans Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun katýlýmýyla Tekirdað'da daðýtým töreni gerçekleþtirilen Ambulanslardan 8 tanesinin Çorum'a tahsis edildiðini Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Eðitim çalýþanlarý angarya görevlerle maðdur ediliyor"

Eðitim çalýþanlarý angarya görevlerle maðdur ediliyor Vali Baþköy'den veda mesajý Valiler kararnamesi ile merkeze atanan Vali Sabri Baþköy, veda mesajý yayýnladý.16 Aðustos 2012 tarihinde göreve baþladýðý güzel Çorum'dan 27 Eylül 2014 Cumartesi günü ayrýlacaðýný

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Vatandaþ þehir içi otobüslerinde kural ve nezaket bekliyor

Vatandaþ þehir içi otobüslerinde kural ve nezaket bekliyor STK'lar bayramlaþma geleneðini devam ettirdiler Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu, Çorum'da bayramlaþma geleneðini sürdürdü. Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu Kurban Bayramýnda da Ulu Cami'de bayramlaþma

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

"Önce kendi ilimizi tanýyacaðýz sonra Türkiye'ye ve dünyaya tanýtacaðýz"

Önce kendi ilimizi tanýyacaðýz sonra Türkiye'ye ve dünyaya tanýtacaðýz Uslu'dan tebrik mesajý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 30 Mart 2014 Mahalli Ýdareler seçimlerinde seçilen Belediye Baþkanlarýný, Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyelerini tebrik

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir,

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir, 09 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kent Konseyi güzel çalýþmalara imza atýyor Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Aþgýn, Kent Konseyi'nin son yýllarda güzel çalýþmalara imza attýðýný

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

döneminde imara açýldý!

döneminde imara açýldý! Hitit Gýda Fatih Þubesini açtý 5 yeni þubede yolda Hitit Gýda Fatih Caddesi Þubesi düzenlenen tören ile hizmete girdi. Hitit Gýda Fatih Caddesi Þubesi'nin açýlýþýna Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Ahmet Yabacýoðlu

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı