Yeni açýlýmlar yeni baþarýlar getirecek!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni açýlýmlar yeni baþarýlar getirecek!"

Transkript

1 BANK ASYA Yeni açýlýmlar yeni baþarýlar getirecek! AYHAN KESER EDÝTÖR Ekim ayýnýn gündemi IMF ve Dünya Bankasý Ýstanbul Zirvesiydi. Zirvede alýnan kararlar, küresel ekonomi ile finansal mimariyi yeniden yapýlandýrma çalýþmalarýnda önemli rol oynayacak. Zirve haftasý, Bank Asya açýsýndan da önemli bir iþbirliðinin temelleri atýldý; Ýslam Kalkýnma Bankasý'nýn yan kuruluþu olan Ýslam Ülkeleri Özel Sektörü Geliþtirme Kurumu (ICD) ile stratejik iþbirliði anlaþmasý imzalandý. Batý Afrika ülkelerinden baþlamak üzere, kýta genelinde faizsiz bankacýlýk konusunda iþbirliði yapýlmasýný öngören anlaþma Bank Asya'nýn yurt dýþý faaliyetlerine yönelik ilk adým niteliðini taþýmasý itibariyle bankamýz açýsýndan son derece önemli. Taþýdýðý potansiyel ile Dünya ekonomisinin gelecekteki büyüme ve istikrarý için kritik bir role sahip olacak Afrika, þimdiden Türkiye'nin ticaret ve yatýrýmlarýný artýrmak için hedef seçtiði bir bölge. Adým attýðýmýz bu stratejik iþbirliði, kýtadaki bu potansiyelin harekete geçirilmesinde önemli rol oynayacaðý gibi benzer giriþimlerimiz için de referans oluþturacak. Öte yandan ürün hizmet tarafýnda da yeni projelere imza attýk. Hem görsel hem de içerik anlamýnda zenginleþtirdiðimiz kullanýcý dostu yeni Ýnternet Þubemiz Eylül ayý baþýnda hizmete girdi. Temassýz kredi kartýmýz AsyaCard DIT, Karabük'te Belediye halk otobüslerinde ve deniz ulaþýmýnda Turyol motor iskelelerinde bilet yerine kullanýlmaya baþlandý. Ayrýca kredi kartýyla ödeme imkaný sunan Ýstanbul genelindeki DIT taksilerin sayýsý da gün geçtikçe artýyor. Özetle Bank Asya, kuruluþunun 13. yýlýnda yeni açýlýmlarla yepyeni baþarýlara doðru yol almaya devam ediyor. Dergimizin bu sayýsýndaki konulara gelince; Ýhracat sektörüne kaynak saðlayan Türk Eximbank'ýn genel müdürü Ahmet Kýlýçoðlu ile ihracattaki son durumu konuþtuk. IMF Ýstanbul Zirvesi ile ilgili haberimizin ardýndan deðerli ilahiyat profesörlerimizden Prof. Dr. Hayrettin Karaman'ýn küresel krizi ve ekonomik geliþmeleri islami açýdan deðerlendirdiði röportajýmýzýn ilginizi çekeceðini düþünüyoruz. Ayrýca Adapazarý, Mecidiyeköy Þubelerimiz ve Güney Anadolu Bölge Müdürlüðü ile ilgili haberlerimiz de ilerleyen sayfalarda sizi bekliyor. Yeni Biz Asya'larda buluþmak dileðiyle Saðlýcakla kalýn.

2 SAYI: 32 BANK ASYA Asya Katýlým Bankasý A.Þ. adýna Sahibi ALÝ AKBULUT Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü ve Genel Yayýn Yönetmeni AYHAN KESER Editörler NALAN ÇÝÐDEM BELGUTAY DÝLEK DEMÝRER ÖZÇELÝK Yayýn Danýþma Kurulu TAHSÝN TEKOÐLU CEMÝL ÖZDEMÝR ÜNAL KABACA ÜNSAL SÖZBÝR YUSUF ÝZZETTÝN ÝMRE MUSTAFA BÜYÜKATEÞ Dr. MAHMUT DEMÝRKAN BUKET GEREÇCÝ ALÝ TUÐLU Yayýn Türü YEREL SÜRELÝ Adres Küçüksu Cad. Akçakoca Sk. No: 6 Ümraniye Ýstanbul Tel: (0216) Fax: (0216) Web: E-posta: Üç ayda bir yayýnlanýr. Bank Asya nýn müþterilerine armaðanýdýr. Dergimizde yayýmlanan yazý ve fotoðraflardan yayýncýnýn izni alýnmadan, kaynak belirtilmeden tam veya özet alýntý yapýlamaz. Yayýn Editörü HARUN ODABAÞI Görsel Yönetmen FEVZÝ YAZICI Sayfa Tasarým BABÜR BOYSAL ISSN: PROJE TASARIM Editör ÝLHAN BASMACI Redaktör RÜSTEM AYDIN Kapak Tasarým SALÝH TEKÝN FEZA GAZETECÝLÝK A.Þ. Tel: Teknik Hazýrlýk ve Baský FEZA GAZETECÝLÝK A.Þ. Tel: CENNETTEN BÝR KÖÞE: SAKARYA 14 Ýlk görenlerin aðzýndan "Sanki cennet" sözü çýkýveriyor. Sakarya bu sözü fazlasýyla hak ediyor. Öyle bir yer düþünün ki hem orman, hem göl, hem yayla, hem deniz ve hem de kaplýca gibi bütün ekosistemleri içerisinde barýndýrsýn. Evet, böyle bir yer Sakarya. Zengin doða çeþitliliði yanýnda Türk, Kürt, Laz, Abaza, Çerkez, Boþnak, Roman ve birçok etnik grubun huzur içerisinde bir arada yaþadýðý adeta son Osmanlý þehri. Eximbank ihracatçýyý yalnýz býrakmayacak yýlýndan itibaren ihracat sektörüne 60 milyar dolar nakdi kredi, 55 milyar dolarlýk sigorta olmak üzere toplam 115 milyar dolarlýk destek saðlandýðýný belirten Eximbank Genel Müdürü Ahmet Kýlýçoðlu, firmalarýn yanýnda yer almaya devam edecekleri mesajýný verdi.

3 5 ÝSLAM GLOBAL KRÝZE ÇARE OLUR AMA... Türkiye ekonomisi son bir yýlý global kriz ile mücadele ile geçirdi. Ekonomik verilerde toparlanma emareleri 26 gözüksede kapitalizmin sorununun derinlerde olduðu ve yeni yeni krizlere gebe bulunduðu yönünde görüþler var. Ýþte tam bu süreçte önemli Ýslam mütefekkirlerinden Prof.Dr. Hayrettin Karaman ile global krizi ve faizsiz bankacýlýk sisteminin krizin çözümüne ne derece katký saðlayabileceðini konuþtuk. BANK ASYA NIN AFRÝKA AÇILIMI 24 Bank Asya, Ýslam Kalkýnma Bankasý(IDB) kuruluþlarýndan ICD ile yaptýðý stratejik iþbirliði anlaþmasý kapsamýnda Senegal merkezli Tamweel Africa Holding SA'ya ortak oluyor. Bank Asya ile Ýslam Kalkýnma Bankasý kuruluþlarýndan ICD arasýnda yapýlan stratejik iþbirliði anlaþmasý, 5 Ekim 2009 da Ýstanbul Hilton Convention Center'da gerçekleþtirilen törenle imzalandý. 6 Global kriz 1 yaþýnda Global krizin üzerinden bir yýl geçti. Ekonomik verilerde toparlanma var ama kimse bittiðinden emin deðil. 8 Taksiler de DIT dedi Bank Asya nýn marifetli dýt kartý Sabiha Gökçen Havaalaný ndaki 80 takside hizmete sunuldu. 9 Kârlýlýðýmýz arttý Bank Asya'nýn ilk altý ayýndaki konsolide net kârý, önceki yýla göre %46 artýþla 145 milyon TL oldu. 21 Asyafin GYO oldu Asyafin SPK nýn da izni ile gayrimenkul yatýrým ortaklýðýna dönüþtü: Yeni Adý Tuna GYO oldu. 22 Ýstanbul da IMF rüzgarý Ýstanbul da global krizden sonra en geniþ katýlýmlý ekonomi zirvesi yapýldý. Önemli kararlar alýndý. 32 Bank Asya 1. Lig Bank Asya 1. Lig'in sezon açýlýþ lansmaný 19 Aðustos 2009 da Esma Sultan Yalýsý'nda yapýldý. 34 Ýnternet Þubesi yenilendi Bank Asya yenilenmiþ internet þubesi le artýk müþterilerine daha kolay ve çeþitli ürünlerle hizmet veriyor. 42 Devrek bastonu Bastonu ile ünlü Devrek tanýnmýþlýðýný uluslararasý boyuta taþýdý. Dev - rekliler de bu zanaate sahip çýkýyor. 46 Gripten korunmak þart Bildiðimiz grip hastalýðý artýk bildiðimiz gibi deðil. Yeni virüslerle öldürücü bir hastalýða dönüþtü.

4 SAYI: 32 BANK ASYA Küresel krizin yaralarý hala sarýlamadý ütün dünyayý sarsan global krizin B üzerinden bir yýl geçti. En geliþmiþ ülkeleri bile derinden etkileyen ve kuvveti azalsada tesiri devam eden krizin neresinde olduðumuz konusunda da fütüristler arasýnda ortak bir kanaat yok. Bazýlarý krizin bittiðini ve toparlanma sürecinin baþladýðýný savunurken önemli ekonomistler krizin ikinci dalgasýnýn olacaðýný iddia ediyor. Buna göre kriz ancak iki dip yaptýktan sonra düzelme sürecine girecek. Belirtileri ilk kez 2007'de Amerika'nýn konut piyasalarýnda görülmeye baþlayan ardýndan dünyayý tarihin en büyük ekonomik bunalýmýna sürükleyen küresel krizin miladý Lehman Brothers'ýn iflasý oldu. 15 Eylül 2008'de sýradan bir sonbahar günü ekonomi uzmanlarý için kýþa dönüþtü. ABD Hazinesi satýn almalara yardýmcý olmayacaðýný açýklayýnca zor durumda olduðu aþikâr olan Lehman, alýcýlarýn çekilmesiyle iflasýný açýkladý. Dünya, 2008'in ilk 6 ayýnda 639 milyar dolar varlýk açýklayan bir devin bu kadar süratli batmasýyla þok yaþarken ayný gün Bank of America, dünyanýn en büyük aracý kurumu Merill Lynch'i 50 milyar dolara satýn aldý. Bir dönem 60 milyar dolar piyasa deðerine sahip 26 bin çalýþaný olan dünyanýn en büyük dördüncü yatýrým bankasýnýn iflasý bütün dünya piyasalarýnda te-

5 7 dirginliðe sebep oldu. Kriz kahini olarak ünlenen Nouriel Roubini, Mart 2008'de Amerika'nýn 2008'in ilk çeyreðinde durgunluða girdiðini söylemiþti. Faturayý 1 trilyon dolar kayýp ve 15 milyon evin kaybedilmesi olarak ilan eden Roubini durgunluðun 4 ila 6 çeyrek arasý süreceðini ileri sürdü. Roubini, 2001'de Türkiye'nin bankacýlýk sisteminde yapýsal deðiþiklikler yapýldýðýný, bununda finansal ve politik anlamda Türkiye'yi güçlü hale getirdiðini savunarak "Bu þartlarda Türkiye'de çok büyük bir durgunluk, kriz görmüyoruz."dedi. Ünlü ekonomist Lehman Brothers iflas ederek krizin resmen dünyaya yayýlmasýndan 1 ay sonra bir dizi önlem paketi sýraladý: Tüm mevduatlara garanti getirilsin. Tüm haciz kararlarý kaldýrýlsýn. Ayakta kalan bankalara büyük miktarda likidite saðlansýn. Büyük þirketlere kredi saðlansýn. Hükümetler harcamalarýný artýrarak finansal canlandýrma paketleri uygulasýn arasýnda Beyaz Saray da Ekonomistlik yapan Ýstanbul doðumlu akademisyen Roubuni yýlýn ilk çeyreði tamamlandýktan sonra küresel daralmanýn yavaþladýðýna dikkat çekerek IMF'nin yüzde 1,3'lük daralma öngörüsünün yerine yüzde 1,9'luk daralma olacaðýný kaydetti. En keskin düþüþün Japonya ve Euro Bölgesi'nde gerçekleþeceðini de ekledi.türk ekonomisinin 2001'de yaþadýðý krizin ardýndan bankacýlýk sektöründe radikal önlemler alýndý. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalarýn sermaye yeterlilik rasyolarýnýn takip edilmesinden kredi kartý borçlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasýna kadar bir dizi önlem aldý. Geliþmiþ ülkelerin dev finans kurumlarý bir bir devrilirken Türk Bankacýlýðý birçok ülke tarafýndan örnek alýnýr oldu. Hatta Prof. Kerem Alkin'in verdiði bilgiye göre Amerika'nýn TMSF'si olan FDIC uzmanlarý Ekim 2008 sonra Türkiye'de BDDK'da ABD kaynaklý global krizde toparlanma emareleri gözleniyor. Ancak ekonomistler arasýnda artçýl krizlerin muhtemel olduðu yönünde ciddi bir kanaat var. eðitim aldýlar. Geliþmiþ ülkelerde benzer bir kurum olmamasýna raðmen yüzyýlýn krizi BDDK'nýn ne denli iþe yarar olduðunu gösterdi. BDDK, sermaye yeterlilik rasyosu sýnýrýný geniþleterek bankalarýn sermaye yapýlarýný güçlendirdi. Bu sayede krize cýlýz yakalanan Amerika ve Avrupa bankalarýnýn piyasaya pompaladýðý güvensizliðin aksine piyasalardaki güvenin en az zaafa uðradýðý ülke Türkiye oldu. BDDK Baþkaný Tevfik Bilgin, bankalarý açýk pozisyon ve sermaye yeterlilik rasyosu açýsýndan sýký takip ettiklerini, herhangi bir kazaya uðramamalarý için de fren mesafesini koruduklarýný dile getirmiþti. BDDK, Karþýlýklar yönetmeliði'nin çerçevesini de geniþletti. Bankalar, kullandýrdýðý kredilerin riski yükseldikçe o kredi için daha fazla kaynak karþýlýk olarak ayýracak. Ayrýca kredinin ödenmesinde sorunlar yaþanýrsa zarara karþýlýk ayrýlacak kaynakta yükseltiliyor. Ayrýca kriz tedbiri olarak bankacýlýk sektörünün özkaynak yapýsýný güçlendirmek için mevduat bankalarýnýn kar daðýtýmýna sýnýrlama getirilmiþti. Bankalarýn kâr daðýtabilmesinin onayý BDDK'ya baðlandý. BDDK Baþkaný da bankalara 2008 kârlarýný temettü olarak daðýtmayýn, kasada tutun çaðrýsýnda bulunmuþtu. Kredi kartý borçlularý için yeniden yapýlandýrma yasasý da 31 Mayýs 2009 yürürlüðe girdi. Reel Sektörde ise yüzde 13'lere varan iþsizlik oraný ve rekor küçülme 2009'un ikinci çeyreðinde hýzýný kesti. Hükümet, 2009'un son çeyreðinden itibaren büyümede ve iþsizlik oranýnda pozitif geliþmelerin yaþanacaðýný ve 2010'da yüzde 3'lük büyüme beklediklerini kaydediyor. Ancak ekonomistlerin bir kýsmý global krizin alfa etkisinin geçtiðini buna raðmen beta ve gama etkilerini de beklemek gerektiðini öne sürüyor. Bekleyip göreceðiz.

6 SAYI: 32 BANK ASYA Taksi'de marifetli DIT dönemi Bank Asya ve Sabiha Gökçen Havaalaný Taksi Kooperatifi ortaklýðýnda gerçekleþtirilen dünyanýn en kapsamlý taksi yönetim projesi çerçevesinde 80 adet "marifetli DIT-Taksi" hizmete girdi. ank Asya ve Sabiha Gökçen B Havaalaný Taksi Kooperatifi iþbirliði ile geliþtirilen Marifetli DIT-Taksi ve Güvenli Ulaþým Projesi, 5 Aðustos Çarþamba günü Sabiha Gökçen Havaalanýnda yapýlan basýn toplantýsýyla basýna ve davetlilere tanýtýldý. Dünyanýn en kapsamlý taksi yönetim sistemi özelliðine sahip proje dahilinde Bank Asya'nýn temassýz ödeme sistemi DIT teknolojisiyle donatýlan marifetli DIT-Taksi'ler, müþterilere kredi kartý ve temassýz kartlarla ödeme yapma imkaný sunacak. Ýlk etapta Sabiha Gökçen Havaalanýna baðlý 80 takside devreye girecek sisteme kayýtlý taksiler tek bir merkezden izlenebilecek. Müþteriler ek bir ücret ödemeden araç içinden tek bir düðmeyle 7/24 online tercüme ve yol yardým hizmeti alabilecek. Kural ihlallerini ve sürücü hatalarýný anýnda merkeze bildiren araç takip cihazý, navigasyon sistemi ve acil çaðrý butonu gibi daha birçok özelliði de kapsayan sistem, gerek müþteri gerekse taksi sürücülerinin memnuniyetini saðlayarak taksilerde hizmet kalitesini artýrmayý amaçlýyor. Hem yolculara hem de taksi sürücülerine pek çok kolaylýðý bir arada sunan bir projenin hayata geçirilmesine katkýda bulunmaktan mutluluk duyduklarýný ifade eden Bank Asya Genel Müdür Yardýmcýsý Mustafa Büyükateþ daha iyi hizmet vermek adýna yakýn gelecekte rakiplerinden farklýlaþan yenilikçi ürünleriyle çeþitli ulaþým projelerinde yer almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Projenin müþterilere temassýz ödeme kolaylýðý saðlamasýnýn yaný sýra sunduðu güvenlik, yönlendirme, araç izleme ve online tercüme hizmetleri ile de, sektörün hizmet kalitesini yukarýlara taþýdýðýný vurgulayan Mustafa Büyükateþ: "Artýk herkes 'güvenli ve marifetli DIT-Taksi'lere binmek isteyecek. Bu durumun, diðer taksi kooperatiflerini de benzer projelere imza atma yönünde özendireceðini düþünüyoruz. Amacýmýz çýtayý bir basamak yükselterek ulaþýmda hizmet kalitesini artýrmak." þeklinde konuþtu.

7 9 Bank Asya dan ÝZTO üyelerine cazip koþullarla 3 günde kredi! ZTO üyelerine Bank Asya dan cazip İ koþullarda 3 günde kredi imkaný saðlayan protokol, 18 Aðustos Salý günü saat 11:00 de ÝZTO Yöne t i m Kurulu Baþkaný Ekrem Demirtaþ ile Bank Asya Genel Müdürü Ünal Kabaca arasýnda imzalandý. Ýmzalanan protokol çerçevesinde Ýzmir Ticaret Odasý (ÝZTO) üyeleri, Bank Asya dan uygun kâr oran ve geri ödeme koþullarýyla azami TL tutarýnda, ihtiyaç duyduklarý ticari iþyeri/dükkan, ticari araç, hammadde, ticari mal, makine/teçhizat, bilgi sistemleri, donaným ve benzeri ticari mallar için Üretim Desteði Kredisi ile mal alým ve bayilik, taahhüt iþleri, akreditif ve kabul aval kredili teminat mektubu ihtiyaçlarýna yönelik Gayrinakdi Kredi kullanabilecekler. Bank Asya'nýn altý aylýk konsolide net dönem kârý 145 milyon TL sya Katýlým Bankasý A A.Þ.'nin 30 Haziran 2009 tarihli Konsolide Mali Tablolarý 27 Aðustos 2009 tarihinde Kamuyu Aydýnlatma Platformu (KAP) ve Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý'nda (ÝMKB) yayýnlandý. Bank Asya Genel Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, Bank Asya'nýn 2009 yýlý ilk altý ayýna ait büyüklük rakamlarýna yer verildi: Bank Asya'nýn 2008 yýlý ilk altý ayýnda 99 milyon TL olan konsolide net kârý, 2009 yýlý ayný döneminde %46 artýþla 145 milyon TL'ye yükseldi. Yýl sonuna göre Bank Asya'nýn konsolide özkaynaklarý %11 artýþla milyon TL'ye, konsolide aktif toplamý %21 artýþla milyon TL'ye, konsolide cari ve katýlma hesaplarý yoluyla topladýðý fonlar da %27 artýþla milyon TL'ye yükseldi. Öte yandan konsolide nakdi krediler toplamý milyon TL'ye, gayrinakdi krediler toplamý milyon TL'ye ulaþtý. Bank Asya dan yapýlan yazýlý açýklamanýn devamýnda, Türkiye'nin en genç Katýlým Bankasý olmasýna raðmen bir çok baþarýlarýn altýna imza atan Bank Asya'nýn önümüzdeki dönemlerde de bu baþarýlarýný artýrarak devam ettireceði ve kriz koþullarýnýn gerektirdiði ihtiyatlýlýðý bir tarafa býrakmaksýzýn faaliyetlerini kârlý ve saðlýklý olarak büyüterek sürdürme gayreti içinde olacaðý ifade edildi. Bu büyümenin her zamanki gibi Bank Asya müþterilerinin ilgisi, güveni ve desteði ile saðlanacaðýnýn altýnýn çizildiði açýklamada þube aðýný arttýrmayý hedefleyen Bank Asya'nýn BDDK'dan 6 þube açmak için izin aldýðý da belirtilerek, sözkonusu þubelerin en kýsa zamanda hizmete girmesinin planlandýðý da duyuruldu.

8 SAYI: 32 BANK ASYA 2000'li yýllarýn baþýndan itibaren ihracat rekor üstüne rekor kýrdý diyen Eximbank Genel Müdürü Kýlýçoðlu, 132 milyar dolara ulaþan ihracatýn bu yýl krizin etkisiyle yüzde 12,2 daralacaðýný kaydetti. Eximbank krizde ihracatçýyý yalnýz býrakmayacak K üresel krizin etkisiyle Türkiye ekonomisinde yaþanan daralma ihracatý vurdu. Geçen yýl 132 milyar dolarý bulan ihracat bu yýl sonu için 98,5 milyar dolara revize edildi. Ancak hükümetin açýkladýðý Orta Vadeli Program'da (OVP) KOBÝ'ler baþta olmak üzere reel sektörü umutlandýracak ihracat hedefi ortaya konuldu yýlý için iþletmeler 107,5 milyar dolarlýk hedefi tutturmanýn hesabýný yaparken, gözler finansman sorununa çevrildi. Ýhracatýn geliþtirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeþitlendirilmesi ve yeni pazarlar kazandýrýlmasý için finansman temin eden Türk Eximbank'ta ise hareketli saatler yaþanmaya baþladý yýlýndan itibaren ihracat sektörüne 60 milyar dolar nakdi kredi, 55 milyar dolarlýk sigorta olmak üzere toplam 115 milyar dolarlýk destek saðlandýðýný belirten Eximbank Genel Müdürü Ahmet Kýlýçoðlu, firmalarýn yanýnda yer almaya devam edecekleri mesajýný verdi. Kýlýçoðlu,

9 11 "Banka olarak, yurt içi ve yurt dýþý tüm kaynak imkanlarýný seferber ederek, ihracat ve diðer döviz kazandýrýcý faaliyetlere çeþitli kredi ve sigorta programlarýyla finansal destek saðlamak amacýyla çalýþmalarýmýz sürüyor yýlý sonu itibarýyla, baþta ihracatçýlar olmak üzere, yurt dýþýnda iþ yapan müteahhitler ve ihracata yönelik yurt içinde yatýrým yapan sanayicilere saðlanacak finansal desteðin 10 milyar dolara ulaþmasý beklenmekte. Bu rakam, bu yýl toplam 100 milyar dolar civarýnda gerçekleþmesi beklenen ülke ihracatýnýn yüzde 10'una tekabül etmektedir." dedi yýlý faaliyetlerine iliþkin rakamsal veriler oluþturulmadýðýna dikkat çeken Kýlýçoðlu, buna raðmen ülke ihracatýna saðlanacak finansal destek seviyesinin 2010 yýlýnda da korunacaðýný açýkladý. Ekonomideki geliþmenin etkisiyle 2000'li yýllarýn baþýndan itibaren ihracatýn rekor üstüne rekor kýrdýðýný hatýrlatan Eximbank Genel Müdürü Kýlýçoðlu, geçen yýl 132 milyar dolara ulaþan ihracatýn bu yýl küresel krizin etkisiyle yüzde 12,2 oranýnda daralacaðýnýn öngörüldüðünü kaydetti. Kýlýçoðlu'na göre özellikle ihracatýn yüzde 50'sinin gerçekleþtirildiði Avrupa Birliði (AB) pazarýndaki daralma sektörün zor günler yaþamasýna neden oldu. Son açýklanan verilerin dünya ekonomisinde nispi bir toparlanmanýn baþladýðýný gösterdiðine dikkat çeken Kýlýçoðlu, "Veriler mali piyasalardaki istikrarsýzlýðýn azaldýðýný, üretici ve tüketici güveninde göreli bir iyileþme kaydedildiðini ortaya koymakta. Ancak böyle ciddi bir krizden çýkmanýn maalesef çok hýzlý gerçekleþmeyeceðini hepimiz biliyoruz. Ancak bardaðýn dolu tarafýndan bakarsak, dünya ekonomisinde baþlayan toparlanma sürecinde, ihracatýmýzýn çok daha hýzlý bir çýkýþ yapacaðýna inanýyorum. Dolayýsýyla 2010 yýlý için belirlenen 107 milyar dolarlýk ihracat hedefine rahatlýkla ulaþacaðýmýzý düþünüyorum." Diye konuþtu. İhracatta yeni rota Kuzey Afrika ve Asya-Pasifik Dünya ekonomilerinde yaþanan daralmanýn etkisiyle ihracatta yaþanan daralma iþletmeleri yeni pazar arayýþýna itti. Avrupa'da talebin azalmasý sebebiyle sektörün bu pazara mal satmakta zorlandýðýna dikkat çeken Kýlýçoðlu'na göre ihracatçýnýn mücadele ruhu yeni pazarlarýn kapýsýný açtý. Yýlýn ilk sekiz ayýnda Kuzey Afrika ülkelerine yapýlan ihracatýn yüzde 34 oranýnda artýþ gösterdiðini dile getiren Kýlýçoðlu, ayný dönemde AB ülkelerine yönelik ihracatýn ise yüzde 38 oranýnda daraldýðý bilgisini verdi. Hükümet tarafýndan açýklanan OVP ile ihracatta pazar çeþitliði stratejisine gidildiðini açýklayan Kýlýçoðlu, Orta Asya Cumhuriyetleri, Afrika ülkeleri ve komþu ülkelerle iliþkilere önem verildiðini kaydetti. Kýlýçoðlu konuya iliþkin þu deðerlendirmede bulundu: "Bu kapsamda küresel krizden nispeten daha az etkilenmesi beklenen komþu ve çevre ülkeler, Afrika ülkeleri ve Asya- Pasifik ülkelerine yönelik ihracatýn artýrýlmasý Avrupa Birliði pazarýnda yaþanan daralmanýn etkilerinden korunmada önem arz ediyor. Açýklanan 2009 yýlý ikinci çeyrek verilerine baktýðýmýzda, Çin, Güney Kore ve Singapur'un yüzde 10'un üzerinde bir büyüme kaydettiði görülüyor. Bu da bize global ekonomideki toparlanmanýn Asya ülkeleri öncülüðünde gerçekleþeceðini göstermekte." Sekiz aylık destek 6,2 milyar dolar Türk Eximbank'a kriz dönemlerinde daha fazla görev düþtüðünü aktaran Genel Müdür Kýlýçoðlu, 2008 yýlýnda kredileri hýzlandýrarak ve reel sektöre likidite saðlayarak ihracatçýlara 9,4 milyar dolarlýk destek saðlandýðýný bildirdi yýlýnda da tüm imkanlarýn seferber edildiðini belirten Kýlýçoðlu'nun verdiði bilgilere göre yýlýn ilk sekiz aylýk döneminde 5,3 milyar TL (3,4 milyar dolar) tutarýnda kýsa vadeli ihracat kredisi kullandýrýldý. Bu rakam lira bazýnda yüzde 48, dolar bazýnda ise yüzde 14'lük artýþý ifade ediyor. Orta-uzun vadeli krediler ile birlikte toplam nakdi kredi kullandýrýmý ise 3,5 milyar dolara ulaþtý. Ýhracat Kredi Sigortasý kapsamýnda ise 2,7 milyar dolarýn üzerinde sevkiyat sigortalandý. Buna göre toplamda Eximbank Ocak-Aðustos 2009 döneminde ihracat sektörüne toplam 6,2 milyar dolarýn üzerinde destek saðlanmýþ oldu. Ayrýca KOBÝ'lere verilen özel önemle sürecinde 1,1 milyar dolarlýk kredi kullandýrýldý. Ýhracat sektörüne daha fazla kaynak aktarýlmasý amacýyla, Merkez Bankasý nezninde giriþimde bulunulduðunu aktaran Genel Müdür Kýlýçoðlu, bankaya tanýnan Ýhracat Reeskont Kredisi limitinin 900 milyon dolardan 2 milyar dolara yükseltildiðini aktardý. Program kapsamýnda yýlýn ilk 8 aylýk döneminde yaklaþýk 1,1 milyar dolar kredi kullandýrýldý. Yoðun talep

10 SAYI: 32 BANK ASYA Ýhracatçýyý finansman açýsýndan rahatlatan Türk Eximbank ayný zamanda büyümek isteyen firmalarýn tanýtým ve pazarlama faaliyetlerine de destek veriyor. nedeniyle yine program kapsamýnda firma limiti 40 milyon dolara çýkarýldý. Ýhracat sektörüne daha uzun vadeli kaynak saðlanmasý amacýyla Sevk Öncesi Reeskont Kredisi ve Kýsa Vadeli Ýhracat Alacaklarý Ýskonto Programlarýnda mevcut 120 gün vadeli kullandýrým imkanýnýn yaný sýra, 2 ayý banka kaynaklarýndan 4 ayý ise Merkez Bankasý kaynaklarýndan karþýlanmak üzere 6 ay (180 gün) vadeli yeni bir kullandýrým seçeneði getirildi. Yurtdışı fuara katılım desteği Ýhracatçýyý finansman açýsýndan rahatlatan Türk Eximbank ayný zamanda firmalarýn tanýtým ve pazarlama faaliyetlerine de destek veriyor. Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý'nýn (DTM) programa aldýðý yurtdýþý fuar katýlýmlarýna finansman saðlamak için bir yýl vadeli yeni bir kredi programý uygulanmaya baþladýðýný anlatan Genel Müdür Kýlýçoðlu, yurt dýþý fuarlara katýlarak pazarlama ve tanýtým faaliyetlerinde bulunan firmalar ile bunlara aracýlýk eden organizatörlere doðrudan banka desteði saðlandýðýný bildirdi. Kýlýçoðlu, "Söz konusu programýn, yaþanan global mali kriz ortamýnda, ihracatçý firmalarýn yurt dýþý fuarlara katýlýmýný saðlayarak pazarlama ve tanýtým faaliyetlerinde bulunmalarýný ve bu çerçevede sürdürülebilir ihracat artýþýnýn saðlanmasýna ve ihracatçýlarýmýzýn mevcut yurt dýþý pazar paylarýnýn artýrýlmasýna katký saðlayacaðý düþünülmektedir. Program kapsamýnda 2009 yýlýnýn ilk 8 aylýk döneminde bir milyon dolarýn üzerinde kullandýrým gerçekleþtirilmiþtir." þeklinde konuþtu. Sigorta programları yaygınlaşıyor Dünyada yaþanan talep daralmasý ve ekonomik büyümedeki yavaþlama neticesinde tahsilatlarda yaþanabilecek sýkýntýlara karþý etkin bir koruma aracý olan Ýhracat Kredi Sigortasý'nýn yaygýnlaþtýrýlmasý üzerinde durduklarýný belirten Kýlýçoðlu "yüksek riskli" kabul edilen pek çok ülkenin Türk Eximbank sigorta programlarý kapsamýna alýndýðýný söyledi. Ticari bankacýlýk sistemindeki fonlarýn Türk Eximbank garantisi altýnda ihracatýn finansmanýna kanalize edilmesi amacýyla iki ticari banka ile "sigortalý ihracatýn finansmaný" konusunda iþbirliði anlaþmalarý imzalandýðýný kaydetti. Kýlýçoðlu, "Bankamýz daha önceki tüm kriz ortamlarýnda olduðu gibi, ihracatçýlarýmýza ve uluslararasý giriþimcilerimize kesintisiz olarak finansman ve sigorta desteði saðlamaya devam edecektir. Gerek mevcut kredi, sigorta ve garanti programlarýmýz ile, gerekse bu sýkýntýlý dönemde ihracatçýlarýmýzýn ve uluslararasý müteahhitlerimizin ihtiyaç duyduðu yeni programlarý uygulamaya geçirerek sektörümüzün yanýnda olmayý sürdüreceðiz." diye konuþtu. Eximbank kredisi almak için izlenecek yol haritası Türk Eximbank tarafýndan kullandýrýlan kredilerden ihracat ve döviz kazandýrýcý hizmetler sektörlerinde faaliyet gösteren tüm firmalar yararlanabiliyor. Banka kredilerinin yaklaþýk yüzde 95'ini ihracata hazýrlýk dönemi finansmaný için kullandýrýlan kýsa vadeli ihracat kredilerinden oluþuyor. Kýsa Vadeli Ýhracat Kredileri, ihracatçýlar ve ihracata yönelik üretim yapan imalatçýlara, ihracata hazýrlýk döneminde ihtiyaç duyulan finansmaný saðlamak amacýyla, kredi tutarý kadar ihracat gerçekleþtirme taahhüdü karþýlýðýnda ve Türk menþeili mallarýn serbest dövizle ihraç edilmesi koþulu ile, TL ve döviz cinsinden, ticari bankalar aracýlýðýyla veya doðrudan Türk Eximbank tarafýndan firmalara kullandýrýlýyor. Kýsa Vadeli Ýhracat Kredileri kapsamýnda, "Sevk Öncesi Ýhracat Kredi Programlarý" aracý bankalar vasýtasýyla, "Dýþ Ticaret Þirketleri Kýsa Vadeli Ýhracat Kredisi Programlarý", "Ýhracata Hazýrlýk Kredileri" ve "KOBÝ Ýhracata Hazýrlýk Kredileri" ise doðrudan Türk Eximbank tarafýndan firmalara veriliyor. Kredi kullandýrýmlarýnda firmalardan 5411 sayýlý Bankacýlýk Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli olan belgeler istenirken, ihracatçý beyanlarý da dikkate alýnýyor. Kredi baþvurularýnda risk yönetim prensipleri gözetilerek deðerlendirme yapýlýyor. Bankanýn internet sitesinde Kýsa Vadeli Ýhracat Kredilerinin yaný sýra Türk Eximbank'ýn uyguladýðý tüm kredi, sigorta ve garanti programlarý tanýtýlmakta, baþvuru koþullarý ve gerekli belgeler anlatýlýyor.

11

12 SAYI: 32 BANK ASYA Þehre içme suyu ile hayat veren Sapanca Gölü ve muhteþem güzellikteki çevresi de adeta insaný büyülüyor. Sakarya Adeta cennetten bir köþe İ DURAN SAVAS lk görenlerin aðzýndan "Sanki cennet" sözü çýkýveriyor. Sakarya bu sözü fazlasýyla hak ediyor. Öyle bir yer düþünün ki hem orman, hem göl, hem yayla, hem deniz ve hem de kaplýca gibi bütün ekosistemleri içerisinde barýndýrsýn. Evet, böyle bir yer Sakarya. Zengin doða çeþitliliði yanýnda Türk, Kürt, Laz, Abaza, Çerkez, Boþnak, Roman ve birçok etnik gurubun huzur ve barýþ içerisinde bir arada yaþadýðý adeta son Osmanlý þehri. Sanki bunun ödülü olarak muhteþem güzellikte bir doða bahþedilmiþ buraya. Marmara Bölgesi'nin incisi olan Sakarya, depremle anýlsa bile gelenlerin hayran kaldýðý, tekrar gelmek için can attýðý bir yer. Þehre içme suyu ile hayat veren Sapanca Gölü ve muhteþem güzellikteki çevresi de adeta insaný büyülüyor. Nefes almak isteyen, huzur arayanlarýn güvenli bir limaný Sapanca Özellikle hafta sonlarý baþta Ýstanbul olmak üzere çevre illerden nefes almak için gelenleri kucaklayan iyi bir dost. Tertemiz berrak suyu bakanýn içini rahatlatýyor, insanýn ruhunu dinlendiriyor. Ayrýca taze balýk ve yöresel ürünlerde mideye bayram ettiriyor. Sakarya en az Sapanca kadar güzel baþka bir doða harikasýný da tüm cömertliðiyle sunuyor. Tür-

13 15 Öyle bir yer düþünün ki hem orman, hem göl, hem yayla, hem deniz ve hem de kaplýca gibi bütün ekosistemleri içerisinde barýndýrsýn. Evet, böyle bir yer Sakarya. Zengin doða çeþitliliði yanýnda Türk, Kürt, Laz, Abaza, Çerkez, Boþnak, Roman ve birçok etnik gurubun huzur ve barýþ içerisinde bir arada yaþadýðý adeta son Osmanlý þehri. kiye'nin en büyük ikinci longozu da Sakarya'da bulunuyor. "Yeryüzünde cennet burasý olsa gerek" dedirtecek kadar güzel olan Karasu sýnýrlarý içerisinde yer alan Acarlar Longozu (subasar ormaný) insana seyri doyumsuz bir manzara sunuyor. Deniz, göl, kum ve orman ekosistemlerini bir arada barýndýran longoz, dünyanýn nadir tabiat köþelerinden birini keþfetme hazzý veriyor. Türkiye'de sadece Acarlar longozunda yetiþen su menekþesini görme ayrýcalýðý da iþin cabasý. Üstüne üstlük longoz da, 243 farklý kuþ türünü de gözetlemeniz mümkün. Longozdan çok uzakta deðil, hemen yanýndaki Karasu sahilinde dünyanýn en uzun kesintisiz doðal plajý bulunuyor. Uzunluðu 60 kilometreyi bulan plaj bu yönüyle yine Sakarya'yý özel kýlýyor. Sakarya ayný zamanda bir yayla cenneti. 22 yaylasý ile isteyenlere alternatif dinlenme imkaný saðlýyor. Ulaþýmýn kolay olmasý sebebiyle de günlük turlar da düzenlenebiliyor. Öyle ki muhteþem bir güzellikte olan Soðucak yaylasý Sapanca Ýlçesi'ne sadece 17 kilometre uzaklýkta bulunuyor metre yükseklikte ve 900 dönüm alana sahip olan yayla, en bunaltýcý havalarda bile serinletiyor. Kýþýn kar yaðýþý ile birlikte eþsiz bir manzaraya bürünen yayla görenleri büyülüyor. Pamukova'da Kýrca, Katýrözü, Geyve'de Kriptiyan, Akyazý'da Keremali, Sultanpýnar, Acella, Yanýk, Solucanova, Yörükyeri, Çilekli, Davlumbaz, Hendek'de Çiðdem, Dikmen, Karagöl, Taraklý'da Hamzapýnar, Belengerme yaylalarý da görülmeye deðer yerler arasýnda bulunuyor. Sakarya coðrafi güzelliklerinin yanýnda zengin tarihiyle geçmiþe de sýký sýký baðlý. Tarih denice akla 100'e yakýn tescilli yapýsýyla Taraklý Ýlçesi geliyor. Taraklý, Osmanlý topraklarýna ilk katýlan yerlerden biri. Halen, bir Osmanlý kenti. Bu ilçede hýrsýzlýk ve cinayet nedir bilinmiyor. Tarihi Osmanlý evleriyle ünlü Taraklý'da sanki zaman durmuþ gibi. Nereye baksanýz bir tarihi yapý size 21. yüzyýlda olduðunuzu unutturuyor. Taraklý, artýk Sakarya'ya gelip de, görmeden gidilmeyecek yerler arasýnda bulunuyor. Her yeri buram buram tarih Sakarya tarihi ve coðrafi deðerlerini modern þehircilik anlayýþý ile birleþtirerek eskiyi koruyup yeni ile bütünleþmenin yollarýný arýyor. Þehir bu açýdan da önemli mesafe aldý.

14 SAYI: 32 BANK ASYA Türkiye'nin en büyük ikinci longozu da Sakarya'da bulunuyor. "Yeryüzünde cennet burasý olsa gerek" dedirtecek kadar güzel olan Karasu sýnýrlarý içerisinde yer alan Acarlar Longozu (subasar ormaný) insana seyri doyumsuz bir manzara sunuyor. kokan Taraklý'yý gezenler tarihi yeniden keþfediyor. Ahþap mimarisinin eþsiz eserleri bulunan Taraklý'ya girer girmez, ziyaretçileri, muhteþem evler ile sýcak, misafirperver ve güler yüzlü insanlar karþýlýyor. Her sokaðý tablo güzelliðindeki tarihî evlerle dolu olan ilçe, denizden 800 metre yüksekte bulunuyor. Rutubetsiz ve temiz havasýnda, betona yenik düþmemiþ, odun kokulu daracýk sokaklarýnda yapýlan gezi, ziyaretçileri zaman makinesiyle tarihî yolculuða çýkmýþ gibi hissettiriyor. Ýlçeye ismini veren þimþir veya manda boynuzundan yapýlan tarak yapýmýna çoktan son verilmiþ olsa bile hediyelik aðaç oyma el sanatý halen canlýlýðýný koruyor. Bunlarýn arasýnda da tahta kaþýkçýlýk baþý çekiyor. 1900'lü yýllarda Taraklý kaþýklarýnýn Paris'te sergilendiði kayýtlarda yer alýyor. Küçük bir ilçe olmasýna raðmen çok fazla dokümana sahip olan Taraklý, Evliya Çelebi ve Cumhuriyet tarihi dönemi yayýnlarýna kadar pek çok yazýlý kaynakta bahis konusu edilmiþ. Hititler, Frigler, Bitinyalýlar ve Bi-

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ EDİTÖR 2008 yýlýnýn ilk çeyreði ve devam eden aylar, Bank Asya için yine son derece önemli adýmlarýn atýldýðý baþarýlarla dolu bir dönem

Detaylı

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr TEMMUZ 2010 SAYI 7 e-dergi Dr.NEBÝL ÝLSEVEN EKONOMÝK BÜYÜME VE EKONOMÝK ÝSTÝKRAR AÇISINDAN BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖZEL BÖLÜM YATIRIM - MENKUL DEÐERLER ÞÝRKETLERÝ EÐÝTÝM AYNAYA BAKMAK www.finanskulup.org.tr

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

YAPI KREDÝ KORAY GAYRÝMENKUL YATIRIM ORTAKLIÐI 2008 FAALÝYET RAPORU Faaliyet Raporu 08 Büyükdere Cad. Yapý Kredi Plaza C Blok Kat:2 Levent 34330 ÝSTANBUL Tel: +90 212 284 13 56 Faks: +90 212 284 13 58

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý12 Temmuz 2009 VOB DA PÝYASA YAPICILIÐI DÖVÝZDE FÝZÝKÝ TESLÝMAT DURMUÞ YILMAZ ÝLE RÖPORTAJ GARANTÝ FONU DÜNYA BORSALARINDA POZÝSYON LÝMÝTÝ UYGULAMALARI

Detaylı

Memleket REEL SEKTÖRÜN KOBÝ REHBERÝ ÇÝN VURUYOR OKURLARIMIZA SERÝ ÝLANLARINIZ TÝCARETÝN LOKL OMOTÝFLERÝ: OKOMOTÝFLERÝ:

Memleket REEL SEKTÖRÜN KOBÝ REHBERÝ ÇÝN VURUYOR OKURLARIMIZA SERÝ ÝLANLARINIZ TÝCARETÝN LOKL OMOTÝFLERÝ: OKOMOTÝFLERÝ: OKURLARIMIZA SÜPER FIRSAT SERÝ ÝLANLARINIZ ÜCRETSÝZ Gazetemizden 1 adet alan Tüm Okurlarýmýzýn 10 KELÝME Seri Ýlanýný ÜCRETSÝZ Yayýnlýyoruz YAYINLARIMIZ, TÜRKÝYE GENELÝNDE TÜM ÝLLERDE, ÝLÇELERDE VE BELDELERDE

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

BÝLÝMSEL YAYIN ORGANI TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TMSF yýl:4 sayý:22 Temmuz-Aðustos-Eylül 2009 RÝSK KAVRAMI VE BANKACILIKTA RÝSK Ferhat SAYIM - Dr. Selami ER, Sayfa 7 de GLOBAL KRÝZ ve ÜLKEMÝZE YANSIMALARI

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Nereden nereye PROJE TASARIM

Nereden nereye PROJE TASARIM 2EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ içindekiler 3 Nereden nereye Eylül-Ekim 2007 Sayý: 9 Genel Yayýn Koordinatörü ÖMER POLAT Basýn Yayýn Daire Baþkaný YUSUF GENÇ Sorumlu Müdür MEHMET KESEN Arþiv Fotoðraflarý NURDOÐAN

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2004

Türkiye Ekonomisi 2004 MAYIS 2004 Türkiye Ekonomisi 2004 2003 Yýlý Deðerlendirmesi 2004 Yýlý Beklentileri MÜSÝAD ýn Ekonomide Yeniden Yapýlanma Önerileri Bu rapor, MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu yönetiminde MÜSÝAD Ekonomik

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

1 Ýçindekiler 71 10 35 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Nisan - Mayýs 2012 Yýl :13 Sayý : 177 26 64 6 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Güncel Nafi GÜRAL Kütahya ve Yatýrýmlar Kütahya Valisi

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak 2009 Bir markanýn öyküsü: Vaniköy Kalpten kalbe! ÖSGD Dr. Sait Koca: Sektörün umudu ihracat! Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi Cargill - Türkiye

Detaylı

Üç Oda ortak binada hizmet verecek

Üç Oda ortak binada hizmet verecek Hisarcýklýoðlu Türkiye nin yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný RifatHisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve

Detaylı