Yeni açýlýmlar yeni baþarýlar getirecek!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni açýlýmlar yeni baþarýlar getirecek!"

Transkript

1 BANK ASYA Yeni açýlýmlar yeni baþarýlar getirecek! AYHAN KESER EDÝTÖR Ekim ayýnýn gündemi IMF ve Dünya Bankasý Ýstanbul Zirvesiydi. Zirvede alýnan kararlar, küresel ekonomi ile finansal mimariyi yeniden yapýlandýrma çalýþmalarýnda önemli rol oynayacak. Zirve haftasý, Bank Asya açýsýndan da önemli bir iþbirliðinin temelleri atýldý; Ýslam Kalkýnma Bankasý'nýn yan kuruluþu olan Ýslam Ülkeleri Özel Sektörü Geliþtirme Kurumu (ICD) ile stratejik iþbirliði anlaþmasý imzalandý. Batý Afrika ülkelerinden baþlamak üzere, kýta genelinde faizsiz bankacýlýk konusunda iþbirliði yapýlmasýný öngören anlaþma Bank Asya'nýn yurt dýþý faaliyetlerine yönelik ilk adým niteliðini taþýmasý itibariyle bankamýz açýsýndan son derece önemli. Taþýdýðý potansiyel ile Dünya ekonomisinin gelecekteki büyüme ve istikrarý için kritik bir role sahip olacak Afrika, þimdiden Türkiye'nin ticaret ve yatýrýmlarýný artýrmak için hedef seçtiði bir bölge. Adým attýðýmýz bu stratejik iþbirliði, kýtadaki bu potansiyelin harekete geçirilmesinde önemli rol oynayacaðý gibi benzer giriþimlerimiz için de referans oluþturacak. Öte yandan ürün hizmet tarafýnda da yeni projelere imza attýk. Hem görsel hem de içerik anlamýnda zenginleþtirdiðimiz kullanýcý dostu yeni Ýnternet Þubemiz Eylül ayý baþýnda hizmete girdi. Temassýz kredi kartýmýz AsyaCard DIT, Karabük'te Belediye halk otobüslerinde ve deniz ulaþýmýnda Turyol motor iskelelerinde bilet yerine kullanýlmaya baþlandý. Ayrýca kredi kartýyla ödeme imkaný sunan Ýstanbul genelindeki DIT taksilerin sayýsý da gün geçtikçe artýyor. Özetle Bank Asya, kuruluþunun 13. yýlýnda yeni açýlýmlarla yepyeni baþarýlara doðru yol almaya devam ediyor. Dergimizin bu sayýsýndaki konulara gelince; Ýhracat sektörüne kaynak saðlayan Türk Eximbank'ýn genel müdürü Ahmet Kýlýçoðlu ile ihracattaki son durumu konuþtuk. IMF Ýstanbul Zirvesi ile ilgili haberimizin ardýndan deðerli ilahiyat profesörlerimizden Prof. Dr. Hayrettin Karaman'ýn küresel krizi ve ekonomik geliþmeleri islami açýdan deðerlendirdiði röportajýmýzýn ilginizi çekeceðini düþünüyoruz. Ayrýca Adapazarý, Mecidiyeköy Þubelerimiz ve Güney Anadolu Bölge Müdürlüðü ile ilgili haberlerimiz de ilerleyen sayfalarda sizi bekliyor. Yeni Biz Asya'larda buluþmak dileðiyle Saðlýcakla kalýn.

2 SAYI: 32 BANK ASYA Asya Katýlým Bankasý A.Þ. adýna Sahibi ALÝ AKBULUT Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü ve Genel Yayýn Yönetmeni AYHAN KESER Editörler NALAN ÇÝÐDEM BELGUTAY DÝLEK DEMÝRER ÖZÇELÝK Yayýn Danýþma Kurulu TAHSÝN TEKOÐLU CEMÝL ÖZDEMÝR ÜNAL KABACA ÜNSAL SÖZBÝR YUSUF ÝZZETTÝN ÝMRE MUSTAFA BÜYÜKATEÞ Dr. MAHMUT DEMÝRKAN BUKET GEREÇCÝ ALÝ TUÐLU Yayýn Türü YEREL SÜRELÝ Adres Küçüksu Cad. Akçakoca Sk. No: 6 Ümraniye Ýstanbul Tel: (0216) Fax: (0216) Web: E-posta: Üç ayda bir yayýnlanýr. Bank Asya nýn müþterilerine armaðanýdýr. Dergimizde yayýmlanan yazý ve fotoðraflardan yayýncýnýn izni alýnmadan, kaynak belirtilmeden tam veya özet alýntý yapýlamaz. Yayýn Editörü HARUN ODABAÞI Görsel Yönetmen FEVZÝ YAZICI Sayfa Tasarým BABÜR BOYSAL ISSN: PROJE TASARIM Editör ÝLHAN BASMACI Redaktör RÜSTEM AYDIN Kapak Tasarým SALÝH TEKÝN FEZA GAZETECÝLÝK A.Þ. Tel: Teknik Hazýrlýk ve Baský FEZA GAZETECÝLÝK A.Þ. Tel: CENNETTEN BÝR KÖÞE: SAKARYA 14 Ýlk görenlerin aðzýndan "Sanki cennet" sözü çýkýveriyor. Sakarya bu sözü fazlasýyla hak ediyor. Öyle bir yer düþünün ki hem orman, hem göl, hem yayla, hem deniz ve hem de kaplýca gibi bütün ekosistemleri içerisinde barýndýrsýn. Evet, böyle bir yer Sakarya. Zengin doða çeþitliliði yanýnda Türk, Kürt, Laz, Abaza, Çerkez, Boþnak, Roman ve birçok etnik grubun huzur içerisinde bir arada yaþadýðý adeta son Osmanlý þehri. Eximbank ihracatçýyý yalnýz býrakmayacak yýlýndan itibaren ihracat sektörüne 60 milyar dolar nakdi kredi, 55 milyar dolarlýk sigorta olmak üzere toplam 115 milyar dolarlýk destek saðlandýðýný belirten Eximbank Genel Müdürü Ahmet Kýlýçoðlu, firmalarýn yanýnda yer almaya devam edecekleri mesajýný verdi.

3 5 ÝSLAM GLOBAL KRÝZE ÇARE OLUR AMA... Türkiye ekonomisi son bir yýlý global kriz ile mücadele ile geçirdi. Ekonomik verilerde toparlanma emareleri 26 gözüksede kapitalizmin sorununun derinlerde olduðu ve yeni yeni krizlere gebe bulunduðu yönünde görüþler var. Ýþte tam bu süreçte önemli Ýslam mütefekkirlerinden Prof.Dr. Hayrettin Karaman ile global krizi ve faizsiz bankacýlýk sisteminin krizin çözümüne ne derece katký saðlayabileceðini konuþtuk. BANK ASYA NIN AFRÝKA AÇILIMI 24 Bank Asya, Ýslam Kalkýnma Bankasý(IDB) kuruluþlarýndan ICD ile yaptýðý stratejik iþbirliði anlaþmasý kapsamýnda Senegal merkezli Tamweel Africa Holding SA'ya ortak oluyor. Bank Asya ile Ýslam Kalkýnma Bankasý kuruluþlarýndan ICD arasýnda yapýlan stratejik iþbirliði anlaþmasý, 5 Ekim 2009 da Ýstanbul Hilton Convention Center'da gerçekleþtirilen törenle imzalandý. 6 Global kriz 1 yaþýnda Global krizin üzerinden bir yýl geçti. Ekonomik verilerde toparlanma var ama kimse bittiðinden emin deðil. 8 Taksiler de DIT dedi Bank Asya nýn marifetli dýt kartý Sabiha Gökçen Havaalaný ndaki 80 takside hizmete sunuldu. 9 Kârlýlýðýmýz arttý Bank Asya'nýn ilk altý ayýndaki konsolide net kârý, önceki yýla göre %46 artýþla 145 milyon TL oldu. 21 Asyafin GYO oldu Asyafin SPK nýn da izni ile gayrimenkul yatýrým ortaklýðýna dönüþtü: Yeni Adý Tuna GYO oldu. 22 Ýstanbul da IMF rüzgarý Ýstanbul da global krizden sonra en geniþ katýlýmlý ekonomi zirvesi yapýldý. Önemli kararlar alýndý. 32 Bank Asya 1. Lig Bank Asya 1. Lig'in sezon açýlýþ lansmaný 19 Aðustos 2009 da Esma Sultan Yalýsý'nda yapýldý. 34 Ýnternet Þubesi yenilendi Bank Asya yenilenmiþ internet þubesi le artýk müþterilerine daha kolay ve çeþitli ürünlerle hizmet veriyor. 42 Devrek bastonu Bastonu ile ünlü Devrek tanýnmýþlýðýný uluslararasý boyuta taþýdý. Dev - rekliler de bu zanaate sahip çýkýyor. 46 Gripten korunmak þart Bildiðimiz grip hastalýðý artýk bildiðimiz gibi deðil. Yeni virüslerle öldürücü bir hastalýða dönüþtü.

4 SAYI: 32 BANK ASYA Küresel krizin yaralarý hala sarýlamadý ütün dünyayý sarsan global krizin B üzerinden bir yýl geçti. En geliþmiþ ülkeleri bile derinden etkileyen ve kuvveti azalsada tesiri devam eden krizin neresinde olduðumuz konusunda da fütüristler arasýnda ortak bir kanaat yok. Bazýlarý krizin bittiðini ve toparlanma sürecinin baþladýðýný savunurken önemli ekonomistler krizin ikinci dalgasýnýn olacaðýný iddia ediyor. Buna göre kriz ancak iki dip yaptýktan sonra düzelme sürecine girecek. Belirtileri ilk kez 2007'de Amerika'nýn konut piyasalarýnda görülmeye baþlayan ardýndan dünyayý tarihin en büyük ekonomik bunalýmýna sürükleyen küresel krizin miladý Lehman Brothers'ýn iflasý oldu. 15 Eylül 2008'de sýradan bir sonbahar günü ekonomi uzmanlarý için kýþa dönüþtü. ABD Hazinesi satýn almalara yardýmcý olmayacaðýný açýklayýnca zor durumda olduðu aþikâr olan Lehman, alýcýlarýn çekilmesiyle iflasýný açýkladý. Dünya, 2008'in ilk 6 ayýnda 639 milyar dolar varlýk açýklayan bir devin bu kadar süratli batmasýyla þok yaþarken ayný gün Bank of America, dünyanýn en büyük aracý kurumu Merill Lynch'i 50 milyar dolara satýn aldý. Bir dönem 60 milyar dolar piyasa deðerine sahip 26 bin çalýþaný olan dünyanýn en büyük dördüncü yatýrým bankasýnýn iflasý bütün dünya piyasalarýnda te-

5 7 dirginliðe sebep oldu. Kriz kahini olarak ünlenen Nouriel Roubini, Mart 2008'de Amerika'nýn 2008'in ilk çeyreðinde durgunluða girdiðini söylemiþti. Faturayý 1 trilyon dolar kayýp ve 15 milyon evin kaybedilmesi olarak ilan eden Roubini durgunluðun 4 ila 6 çeyrek arasý süreceðini ileri sürdü. Roubini, 2001'de Türkiye'nin bankacýlýk sisteminde yapýsal deðiþiklikler yapýldýðýný, bununda finansal ve politik anlamda Türkiye'yi güçlü hale getirdiðini savunarak "Bu þartlarda Türkiye'de çok büyük bir durgunluk, kriz görmüyoruz."dedi. Ünlü ekonomist Lehman Brothers iflas ederek krizin resmen dünyaya yayýlmasýndan 1 ay sonra bir dizi önlem paketi sýraladý: Tüm mevduatlara garanti getirilsin. Tüm haciz kararlarý kaldýrýlsýn. Ayakta kalan bankalara büyük miktarda likidite saðlansýn. Büyük þirketlere kredi saðlansýn. Hükümetler harcamalarýný artýrarak finansal canlandýrma paketleri uygulasýn arasýnda Beyaz Saray da Ekonomistlik yapan Ýstanbul doðumlu akademisyen Roubuni yýlýn ilk çeyreði tamamlandýktan sonra küresel daralmanýn yavaþladýðýna dikkat çekerek IMF'nin yüzde 1,3'lük daralma öngörüsünün yerine yüzde 1,9'luk daralma olacaðýný kaydetti. En keskin düþüþün Japonya ve Euro Bölgesi'nde gerçekleþeceðini de ekledi.türk ekonomisinin 2001'de yaþadýðý krizin ardýndan bankacýlýk sektöründe radikal önlemler alýndý. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalarýn sermaye yeterlilik rasyolarýnýn takip edilmesinden kredi kartý borçlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasýna kadar bir dizi önlem aldý. Geliþmiþ ülkelerin dev finans kurumlarý bir bir devrilirken Türk Bankacýlýðý birçok ülke tarafýndan örnek alýnýr oldu. Hatta Prof. Kerem Alkin'in verdiði bilgiye göre Amerika'nýn TMSF'si olan FDIC uzmanlarý Ekim 2008 sonra Türkiye'de BDDK'da ABD kaynaklý global krizde toparlanma emareleri gözleniyor. Ancak ekonomistler arasýnda artçýl krizlerin muhtemel olduðu yönünde ciddi bir kanaat var. eðitim aldýlar. Geliþmiþ ülkelerde benzer bir kurum olmamasýna raðmen yüzyýlýn krizi BDDK'nýn ne denli iþe yarar olduðunu gösterdi. BDDK, sermaye yeterlilik rasyosu sýnýrýný geniþleterek bankalarýn sermaye yapýlarýný güçlendirdi. Bu sayede krize cýlýz yakalanan Amerika ve Avrupa bankalarýnýn piyasaya pompaladýðý güvensizliðin aksine piyasalardaki güvenin en az zaafa uðradýðý ülke Türkiye oldu. BDDK Baþkaný Tevfik Bilgin, bankalarý açýk pozisyon ve sermaye yeterlilik rasyosu açýsýndan sýký takip ettiklerini, herhangi bir kazaya uðramamalarý için de fren mesafesini koruduklarýný dile getirmiþti. BDDK, Karþýlýklar yönetmeliði'nin çerçevesini de geniþletti. Bankalar, kullandýrdýðý kredilerin riski yükseldikçe o kredi için daha fazla kaynak karþýlýk olarak ayýracak. Ayrýca kredinin ödenmesinde sorunlar yaþanýrsa zarara karþýlýk ayrýlacak kaynakta yükseltiliyor. Ayrýca kriz tedbiri olarak bankacýlýk sektörünün özkaynak yapýsýný güçlendirmek için mevduat bankalarýnýn kar daðýtýmýna sýnýrlama getirilmiþti. Bankalarýn kâr daðýtabilmesinin onayý BDDK'ya baðlandý. BDDK Baþkaný da bankalara 2008 kârlarýný temettü olarak daðýtmayýn, kasada tutun çaðrýsýnda bulunmuþtu. Kredi kartý borçlularý için yeniden yapýlandýrma yasasý da 31 Mayýs 2009 yürürlüðe girdi. Reel Sektörde ise yüzde 13'lere varan iþsizlik oraný ve rekor küçülme 2009'un ikinci çeyreðinde hýzýný kesti. Hükümet, 2009'un son çeyreðinden itibaren büyümede ve iþsizlik oranýnda pozitif geliþmelerin yaþanacaðýný ve 2010'da yüzde 3'lük büyüme beklediklerini kaydediyor. Ancak ekonomistlerin bir kýsmý global krizin alfa etkisinin geçtiðini buna raðmen beta ve gama etkilerini de beklemek gerektiðini öne sürüyor. Bekleyip göreceðiz.

6 SAYI: 32 BANK ASYA Taksi'de marifetli DIT dönemi Bank Asya ve Sabiha Gökçen Havaalaný Taksi Kooperatifi ortaklýðýnda gerçekleþtirilen dünyanýn en kapsamlý taksi yönetim projesi çerçevesinde 80 adet "marifetli DIT-Taksi" hizmete girdi. ank Asya ve Sabiha Gökçen B Havaalaný Taksi Kooperatifi iþbirliði ile geliþtirilen Marifetli DIT-Taksi ve Güvenli Ulaþým Projesi, 5 Aðustos Çarþamba günü Sabiha Gökçen Havaalanýnda yapýlan basýn toplantýsýyla basýna ve davetlilere tanýtýldý. Dünyanýn en kapsamlý taksi yönetim sistemi özelliðine sahip proje dahilinde Bank Asya'nýn temassýz ödeme sistemi DIT teknolojisiyle donatýlan marifetli DIT-Taksi'ler, müþterilere kredi kartý ve temassýz kartlarla ödeme yapma imkaný sunacak. Ýlk etapta Sabiha Gökçen Havaalanýna baðlý 80 takside devreye girecek sisteme kayýtlý taksiler tek bir merkezden izlenebilecek. Müþteriler ek bir ücret ödemeden araç içinden tek bir düðmeyle 7/24 online tercüme ve yol yardým hizmeti alabilecek. Kural ihlallerini ve sürücü hatalarýný anýnda merkeze bildiren araç takip cihazý, navigasyon sistemi ve acil çaðrý butonu gibi daha birçok özelliði de kapsayan sistem, gerek müþteri gerekse taksi sürücülerinin memnuniyetini saðlayarak taksilerde hizmet kalitesini artýrmayý amaçlýyor. Hem yolculara hem de taksi sürücülerine pek çok kolaylýðý bir arada sunan bir projenin hayata geçirilmesine katkýda bulunmaktan mutluluk duyduklarýný ifade eden Bank Asya Genel Müdür Yardýmcýsý Mustafa Büyükateþ daha iyi hizmet vermek adýna yakýn gelecekte rakiplerinden farklýlaþan yenilikçi ürünleriyle çeþitli ulaþým projelerinde yer almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Projenin müþterilere temassýz ödeme kolaylýðý saðlamasýnýn yaný sýra sunduðu güvenlik, yönlendirme, araç izleme ve online tercüme hizmetleri ile de, sektörün hizmet kalitesini yukarýlara taþýdýðýný vurgulayan Mustafa Büyükateþ: "Artýk herkes 'güvenli ve marifetli DIT-Taksi'lere binmek isteyecek. Bu durumun, diðer taksi kooperatiflerini de benzer projelere imza atma yönünde özendireceðini düþünüyoruz. Amacýmýz çýtayý bir basamak yükselterek ulaþýmda hizmet kalitesini artýrmak." þeklinde konuþtu.

7 9 Bank Asya dan ÝZTO üyelerine cazip koþullarla 3 günde kredi! ZTO üyelerine Bank Asya dan cazip İ koþullarda 3 günde kredi imkaný saðlayan protokol, 18 Aðustos Salý günü saat 11:00 de ÝZTO Yöne t i m Kurulu Baþkaný Ekrem Demirtaþ ile Bank Asya Genel Müdürü Ünal Kabaca arasýnda imzalandý. Ýmzalanan protokol çerçevesinde Ýzmir Ticaret Odasý (ÝZTO) üyeleri, Bank Asya dan uygun kâr oran ve geri ödeme koþullarýyla azami TL tutarýnda, ihtiyaç duyduklarý ticari iþyeri/dükkan, ticari araç, hammadde, ticari mal, makine/teçhizat, bilgi sistemleri, donaným ve benzeri ticari mallar için Üretim Desteði Kredisi ile mal alým ve bayilik, taahhüt iþleri, akreditif ve kabul aval kredili teminat mektubu ihtiyaçlarýna yönelik Gayrinakdi Kredi kullanabilecekler. Bank Asya'nýn altý aylýk konsolide net dönem kârý 145 milyon TL sya Katýlým Bankasý A A.Þ.'nin 30 Haziran 2009 tarihli Konsolide Mali Tablolarý 27 Aðustos 2009 tarihinde Kamuyu Aydýnlatma Platformu (KAP) ve Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý'nda (ÝMKB) yayýnlandý. Bank Asya Genel Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, Bank Asya'nýn 2009 yýlý ilk altý ayýna ait büyüklük rakamlarýna yer verildi: Bank Asya'nýn 2008 yýlý ilk altý ayýnda 99 milyon TL olan konsolide net kârý, 2009 yýlý ayný döneminde %46 artýþla 145 milyon TL'ye yükseldi. Yýl sonuna göre Bank Asya'nýn konsolide özkaynaklarý %11 artýþla milyon TL'ye, konsolide aktif toplamý %21 artýþla milyon TL'ye, konsolide cari ve katýlma hesaplarý yoluyla topladýðý fonlar da %27 artýþla milyon TL'ye yükseldi. Öte yandan konsolide nakdi krediler toplamý milyon TL'ye, gayrinakdi krediler toplamý milyon TL'ye ulaþtý. Bank Asya dan yapýlan yazýlý açýklamanýn devamýnda, Türkiye'nin en genç Katýlým Bankasý olmasýna raðmen bir çok baþarýlarýn altýna imza atan Bank Asya'nýn önümüzdeki dönemlerde de bu baþarýlarýný artýrarak devam ettireceði ve kriz koþullarýnýn gerektirdiði ihtiyatlýlýðý bir tarafa býrakmaksýzýn faaliyetlerini kârlý ve saðlýklý olarak büyüterek sürdürme gayreti içinde olacaðý ifade edildi. Bu büyümenin her zamanki gibi Bank Asya müþterilerinin ilgisi, güveni ve desteði ile saðlanacaðýnýn altýnýn çizildiði açýklamada þube aðýný arttýrmayý hedefleyen Bank Asya'nýn BDDK'dan 6 þube açmak için izin aldýðý da belirtilerek, sözkonusu þubelerin en kýsa zamanda hizmete girmesinin planlandýðý da duyuruldu.

8 SAYI: 32 BANK ASYA 2000'li yýllarýn baþýndan itibaren ihracat rekor üstüne rekor kýrdý diyen Eximbank Genel Müdürü Kýlýçoðlu, 132 milyar dolara ulaþan ihracatýn bu yýl krizin etkisiyle yüzde 12,2 daralacaðýný kaydetti. Eximbank krizde ihracatçýyý yalnýz býrakmayacak K üresel krizin etkisiyle Türkiye ekonomisinde yaþanan daralma ihracatý vurdu. Geçen yýl 132 milyar dolarý bulan ihracat bu yýl sonu için 98,5 milyar dolara revize edildi. Ancak hükümetin açýkladýðý Orta Vadeli Program'da (OVP) KOBÝ'ler baþta olmak üzere reel sektörü umutlandýracak ihracat hedefi ortaya konuldu yýlý için iþletmeler 107,5 milyar dolarlýk hedefi tutturmanýn hesabýný yaparken, gözler finansman sorununa çevrildi. Ýhracatýn geliþtirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeþitlendirilmesi ve yeni pazarlar kazandýrýlmasý için finansman temin eden Türk Eximbank'ta ise hareketli saatler yaþanmaya baþladý yýlýndan itibaren ihracat sektörüne 60 milyar dolar nakdi kredi, 55 milyar dolarlýk sigorta olmak üzere toplam 115 milyar dolarlýk destek saðlandýðýný belirten Eximbank Genel Müdürü Ahmet Kýlýçoðlu, firmalarýn yanýnda yer almaya devam edecekleri mesajýný verdi. Kýlýçoðlu,

9 11 "Banka olarak, yurt içi ve yurt dýþý tüm kaynak imkanlarýný seferber ederek, ihracat ve diðer döviz kazandýrýcý faaliyetlere çeþitli kredi ve sigorta programlarýyla finansal destek saðlamak amacýyla çalýþmalarýmýz sürüyor yýlý sonu itibarýyla, baþta ihracatçýlar olmak üzere, yurt dýþýnda iþ yapan müteahhitler ve ihracata yönelik yurt içinde yatýrým yapan sanayicilere saðlanacak finansal desteðin 10 milyar dolara ulaþmasý beklenmekte. Bu rakam, bu yýl toplam 100 milyar dolar civarýnda gerçekleþmesi beklenen ülke ihracatýnýn yüzde 10'una tekabül etmektedir." dedi yýlý faaliyetlerine iliþkin rakamsal veriler oluþturulmadýðýna dikkat çeken Kýlýçoðlu, buna raðmen ülke ihracatýna saðlanacak finansal destek seviyesinin 2010 yýlýnda da korunacaðýný açýkladý. Ekonomideki geliþmenin etkisiyle 2000'li yýllarýn baþýndan itibaren ihracatýn rekor üstüne rekor kýrdýðýný hatýrlatan Eximbank Genel Müdürü Kýlýçoðlu, geçen yýl 132 milyar dolara ulaþan ihracatýn bu yýl küresel krizin etkisiyle yüzde 12,2 oranýnda daralacaðýnýn öngörüldüðünü kaydetti. Kýlýçoðlu'na göre özellikle ihracatýn yüzde 50'sinin gerçekleþtirildiði Avrupa Birliði (AB) pazarýndaki daralma sektörün zor günler yaþamasýna neden oldu. Son açýklanan verilerin dünya ekonomisinde nispi bir toparlanmanýn baþladýðýný gösterdiðine dikkat çeken Kýlýçoðlu, "Veriler mali piyasalardaki istikrarsýzlýðýn azaldýðýný, üretici ve tüketici güveninde göreli bir iyileþme kaydedildiðini ortaya koymakta. Ancak böyle ciddi bir krizden çýkmanýn maalesef çok hýzlý gerçekleþmeyeceðini hepimiz biliyoruz. Ancak bardaðýn dolu tarafýndan bakarsak, dünya ekonomisinde baþlayan toparlanma sürecinde, ihracatýmýzýn çok daha hýzlý bir çýkýþ yapacaðýna inanýyorum. Dolayýsýyla 2010 yýlý için belirlenen 107 milyar dolarlýk ihracat hedefine rahatlýkla ulaþacaðýmýzý düþünüyorum." Diye konuþtu. İhracatta yeni rota Kuzey Afrika ve Asya-Pasifik Dünya ekonomilerinde yaþanan daralmanýn etkisiyle ihracatta yaþanan daralma iþletmeleri yeni pazar arayýþýna itti. Avrupa'da talebin azalmasý sebebiyle sektörün bu pazara mal satmakta zorlandýðýna dikkat çeken Kýlýçoðlu'na göre ihracatçýnýn mücadele ruhu yeni pazarlarýn kapýsýný açtý. Yýlýn ilk sekiz ayýnda Kuzey Afrika ülkelerine yapýlan ihracatýn yüzde 34 oranýnda artýþ gösterdiðini dile getiren Kýlýçoðlu, ayný dönemde AB ülkelerine yönelik ihracatýn ise yüzde 38 oranýnda daraldýðý bilgisini verdi. Hükümet tarafýndan açýklanan OVP ile ihracatta pazar çeþitliði stratejisine gidildiðini açýklayan Kýlýçoðlu, Orta Asya Cumhuriyetleri, Afrika ülkeleri ve komþu ülkelerle iliþkilere önem verildiðini kaydetti. Kýlýçoðlu konuya iliþkin þu deðerlendirmede bulundu: "Bu kapsamda küresel krizden nispeten daha az etkilenmesi beklenen komþu ve çevre ülkeler, Afrika ülkeleri ve Asya- Pasifik ülkelerine yönelik ihracatýn artýrýlmasý Avrupa Birliði pazarýnda yaþanan daralmanýn etkilerinden korunmada önem arz ediyor. Açýklanan 2009 yýlý ikinci çeyrek verilerine baktýðýmýzda, Çin, Güney Kore ve Singapur'un yüzde 10'un üzerinde bir büyüme kaydettiði görülüyor. Bu da bize global ekonomideki toparlanmanýn Asya ülkeleri öncülüðünde gerçekleþeceðini göstermekte." Sekiz aylık destek 6,2 milyar dolar Türk Eximbank'a kriz dönemlerinde daha fazla görev düþtüðünü aktaran Genel Müdür Kýlýçoðlu, 2008 yýlýnda kredileri hýzlandýrarak ve reel sektöre likidite saðlayarak ihracatçýlara 9,4 milyar dolarlýk destek saðlandýðýný bildirdi yýlýnda da tüm imkanlarýn seferber edildiðini belirten Kýlýçoðlu'nun verdiði bilgilere göre yýlýn ilk sekiz aylýk döneminde 5,3 milyar TL (3,4 milyar dolar) tutarýnda kýsa vadeli ihracat kredisi kullandýrýldý. Bu rakam lira bazýnda yüzde 48, dolar bazýnda ise yüzde 14'lük artýþý ifade ediyor. Orta-uzun vadeli krediler ile birlikte toplam nakdi kredi kullandýrýmý ise 3,5 milyar dolara ulaþtý. Ýhracat Kredi Sigortasý kapsamýnda ise 2,7 milyar dolarýn üzerinde sevkiyat sigortalandý. Buna göre toplamda Eximbank Ocak-Aðustos 2009 döneminde ihracat sektörüne toplam 6,2 milyar dolarýn üzerinde destek saðlanmýþ oldu. Ayrýca KOBÝ'lere verilen özel önemle sürecinde 1,1 milyar dolarlýk kredi kullandýrýldý. Ýhracat sektörüne daha fazla kaynak aktarýlmasý amacýyla, Merkez Bankasý nezninde giriþimde bulunulduðunu aktaran Genel Müdür Kýlýçoðlu, bankaya tanýnan Ýhracat Reeskont Kredisi limitinin 900 milyon dolardan 2 milyar dolara yükseltildiðini aktardý. Program kapsamýnda yýlýn ilk 8 aylýk döneminde yaklaþýk 1,1 milyar dolar kredi kullandýrýldý. Yoðun talep

10 SAYI: 32 BANK ASYA Ýhracatçýyý finansman açýsýndan rahatlatan Türk Eximbank ayný zamanda büyümek isteyen firmalarýn tanýtým ve pazarlama faaliyetlerine de destek veriyor. nedeniyle yine program kapsamýnda firma limiti 40 milyon dolara çýkarýldý. Ýhracat sektörüne daha uzun vadeli kaynak saðlanmasý amacýyla Sevk Öncesi Reeskont Kredisi ve Kýsa Vadeli Ýhracat Alacaklarý Ýskonto Programlarýnda mevcut 120 gün vadeli kullandýrým imkanýnýn yaný sýra, 2 ayý banka kaynaklarýndan 4 ayý ise Merkez Bankasý kaynaklarýndan karþýlanmak üzere 6 ay (180 gün) vadeli yeni bir kullandýrým seçeneði getirildi. Yurtdışı fuara katılım desteği Ýhracatçýyý finansman açýsýndan rahatlatan Türk Eximbank ayný zamanda firmalarýn tanýtým ve pazarlama faaliyetlerine de destek veriyor. Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý'nýn (DTM) programa aldýðý yurtdýþý fuar katýlýmlarýna finansman saðlamak için bir yýl vadeli yeni bir kredi programý uygulanmaya baþladýðýný anlatan Genel Müdür Kýlýçoðlu, yurt dýþý fuarlara katýlarak pazarlama ve tanýtým faaliyetlerinde bulunan firmalar ile bunlara aracýlýk eden organizatörlere doðrudan banka desteði saðlandýðýný bildirdi. Kýlýçoðlu, "Söz konusu programýn, yaþanan global mali kriz ortamýnda, ihracatçý firmalarýn yurt dýþý fuarlara katýlýmýný saðlayarak pazarlama ve tanýtým faaliyetlerinde bulunmalarýný ve bu çerçevede sürdürülebilir ihracat artýþýnýn saðlanmasýna ve ihracatçýlarýmýzýn mevcut yurt dýþý pazar paylarýnýn artýrýlmasýna katký saðlayacaðý düþünülmektedir. Program kapsamýnda 2009 yýlýnýn ilk 8 aylýk döneminde bir milyon dolarýn üzerinde kullandýrým gerçekleþtirilmiþtir." þeklinde konuþtu. Sigorta programları yaygınlaşıyor Dünyada yaþanan talep daralmasý ve ekonomik büyümedeki yavaþlama neticesinde tahsilatlarda yaþanabilecek sýkýntýlara karþý etkin bir koruma aracý olan Ýhracat Kredi Sigortasý'nýn yaygýnlaþtýrýlmasý üzerinde durduklarýný belirten Kýlýçoðlu "yüksek riskli" kabul edilen pek çok ülkenin Türk Eximbank sigorta programlarý kapsamýna alýndýðýný söyledi. Ticari bankacýlýk sistemindeki fonlarýn Türk Eximbank garantisi altýnda ihracatýn finansmanýna kanalize edilmesi amacýyla iki ticari banka ile "sigortalý ihracatýn finansmaný" konusunda iþbirliði anlaþmalarý imzalandýðýný kaydetti. Kýlýçoðlu, "Bankamýz daha önceki tüm kriz ortamlarýnda olduðu gibi, ihracatçýlarýmýza ve uluslararasý giriþimcilerimize kesintisiz olarak finansman ve sigorta desteði saðlamaya devam edecektir. Gerek mevcut kredi, sigorta ve garanti programlarýmýz ile, gerekse bu sýkýntýlý dönemde ihracatçýlarýmýzýn ve uluslararasý müteahhitlerimizin ihtiyaç duyduðu yeni programlarý uygulamaya geçirerek sektörümüzün yanýnda olmayý sürdüreceðiz." diye konuþtu. Eximbank kredisi almak için izlenecek yol haritası Türk Eximbank tarafýndan kullandýrýlan kredilerden ihracat ve döviz kazandýrýcý hizmetler sektörlerinde faaliyet gösteren tüm firmalar yararlanabiliyor. Banka kredilerinin yaklaþýk yüzde 95'ini ihracata hazýrlýk dönemi finansmaný için kullandýrýlan kýsa vadeli ihracat kredilerinden oluþuyor. Kýsa Vadeli Ýhracat Kredileri, ihracatçýlar ve ihracata yönelik üretim yapan imalatçýlara, ihracata hazýrlýk döneminde ihtiyaç duyulan finansmaný saðlamak amacýyla, kredi tutarý kadar ihracat gerçekleþtirme taahhüdü karþýlýðýnda ve Türk menþeili mallarýn serbest dövizle ihraç edilmesi koþulu ile, TL ve döviz cinsinden, ticari bankalar aracýlýðýyla veya doðrudan Türk Eximbank tarafýndan firmalara kullandýrýlýyor. Kýsa Vadeli Ýhracat Kredileri kapsamýnda, "Sevk Öncesi Ýhracat Kredi Programlarý" aracý bankalar vasýtasýyla, "Dýþ Ticaret Þirketleri Kýsa Vadeli Ýhracat Kredisi Programlarý", "Ýhracata Hazýrlýk Kredileri" ve "KOBÝ Ýhracata Hazýrlýk Kredileri" ise doðrudan Türk Eximbank tarafýndan firmalara veriliyor. Kredi kullandýrýmlarýnda firmalardan 5411 sayýlý Bankacýlýk Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli olan belgeler istenirken, ihracatçý beyanlarý da dikkate alýnýyor. Kredi baþvurularýnda risk yönetim prensipleri gözetilerek deðerlendirme yapýlýyor. Bankanýn internet sitesinde Kýsa Vadeli Ýhracat Kredilerinin yaný sýra Türk Eximbank'ýn uyguladýðý tüm kredi, sigorta ve garanti programlarý tanýtýlmakta, baþvuru koþullarý ve gerekli belgeler anlatýlýyor.

11

12 SAYI: 32 BANK ASYA Þehre içme suyu ile hayat veren Sapanca Gölü ve muhteþem güzellikteki çevresi de adeta insaný büyülüyor. Sakarya Adeta cennetten bir köþe İ DURAN SAVAS lk görenlerin aðzýndan "Sanki cennet" sözü çýkýveriyor. Sakarya bu sözü fazlasýyla hak ediyor. Öyle bir yer düþünün ki hem orman, hem göl, hem yayla, hem deniz ve hem de kaplýca gibi bütün ekosistemleri içerisinde barýndýrsýn. Evet, böyle bir yer Sakarya. Zengin doða çeþitliliði yanýnda Türk, Kürt, Laz, Abaza, Çerkez, Boþnak, Roman ve birçok etnik gurubun huzur ve barýþ içerisinde bir arada yaþadýðý adeta son Osmanlý þehri. Sanki bunun ödülü olarak muhteþem güzellikte bir doða bahþedilmiþ buraya. Marmara Bölgesi'nin incisi olan Sakarya, depremle anýlsa bile gelenlerin hayran kaldýðý, tekrar gelmek için can attýðý bir yer. Þehre içme suyu ile hayat veren Sapanca Gölü ve muhteþem güzellikteki çevresi de adeta insaný büyülüyor. Nefes almak isteyen, huzur arayanlarýn güvenli bir limaný Sapanca Özellikle hafta sonlarý baþta Ýstanbul olmak üzere çevre illerden nefes almak için gelenleri kucaklayan iyi bir dost. Tertemiz berrak suyu bakanýn içini rahatlatýyor, insanýn ruhunu dinlendiriyor. Ayrýca taze balýk ve yöresel ürünlerde mideye bayram ettiriyor. Sakarya en az Sapanca kadar güzel baþka bir doða harikasýný da tüm cömertliðiyle sunuyor. Tür-

13 15 Öyle bir yer düþünün ki hem orman, hem göl, hem yayla, hem deniz ve hem de kaplýca gibi bütün ekosistemleri içerisinde barýndýrsýn. Evet, böyle bir yer Sakarya. Zengin doða çeþitliliði yanýnda Türk, Kürt, Laz, Abaza, Çerkez, Boþnak, Roman ve birçok etnik gurubun huzur ve barýþ içerisinde bir arada yaþadýðý adeta son Osmanlý þehri. kiye'nin en büyük ikinci longozu da Sakarya'da bulunuyor. "Yeryüzünde cennet burasý olsa gerek" dedirtecek kadar güzel olan Karasu sýnýrlarý içerisinde yer alan Acarlar Longozu (subasar ormaný) insana seyri doyumsuz bir manzara sunuyor. Deniz, göl, kum ve orman ekosistemlerini bir arada barýndýran longoz, dünyanýn nadir tabiat köþelerinden birini keþfetme hazzý veriyor. Türkiye'de sadece Acarlar longozunda yetiþen su menekþesini görme ayrýcalýðý da iþin cabasý. Üstüne üstlük longoz da, 243 farklý kuþ türünü de gözetlemeniz mümkün. Longozdan çok uzakta deðil, hemen yanýndaki Karasu sahilinde dünyanýn en uzun kesintisiz doðal plajý bulunuyor. Uzunluðu 60 kilometreyi bulan plaj bu yönüyle yine Sakarya'yý özel kýlýyor. Sakarya ayný zamanda bir yayla cenneti. 22 yaylasý ile isteyenlere alternatif dinlenme imkaný saðlýyor. Ulaþýmýn kolay olmasý sebebiyle de günlük turlar da düzenlenebiliyor. Öyle ki muhteþem bir güzellikte olan Soðucak yaylasý Sapanca Ýlçesi'ne sadece 17 kilometre uzaklýkta bulunuyor metre yükseklikte ve 900 dönüm alana sahip olan yayla, en bunaltýcý havalarda bile serinletiyor. Kýþýn kar yaðýþý ile birlikte eþsiz bir manzaraya bürünen yayla görenleri büyülüyor. Pamukova'da Kýrca, Katýrözü, Geyve'de Kriptiyan, Akyazý'da Keremali, Sultanpýnar, Acella, Yanýk, Solucanova, Yörükyeri, Çilekli, Davlumbaz, Hendek'de Çiðdem, Dikmen, Karagöl, Taraklý'da Hamzapýnar, Belengerme yaylalarý da görülmeye deðer yerler arasýnda bulunuyor. Sakarya coðrafi güzelliklerinin yanýnda zengin tarihiyle geçmiþe de sýký sýký baðlý. Tarih denice akla 100'e yakýn tescilli yapýsýyla Taraklý Ýlçesi geliyor. Taraklý, Osmanlý topraklarýna ilk katýlan yerlerden biri. Halen, bir Osmanlý kenti. Bu ilçede hýrsýzlýk ve cinayet nedir bilinmiyor. Tarihi Osmanlý evleriyle ünlü Taraklý'da sanki zaman durmuþ gibi. Nereye baksanýz bir tarihi yapý size 21. yüzyýlda olduðunuzu unutturuyor. Taraklý, artýk Sakarya'ya gelip de, görmeden gidilmeyecek yerler arasýnda bulunuyor. Her yeri buram buram tarih Sakarya tarihi ve coðrafi deðerlerini modern þehircilik anlayýþý ile birleþtirerek eskiyi koruyup yeni ile bütünleþmenin yollarýný arýyor. Þehir bu açýdan da önemli mesafe aldý.

14 SAYI: 32 BANK ASYA Türkiye'nin en büyük ikinci longozu da Sakarya'da bulunuyor. "Yeryüzünde cennet burasý olsa gerek" dedirtecek kadar güzel olan Karasu sýnýrlarý içerisinde yer alan Acarlar Longozu (subasar ormaný) insana seyri doyumsuz bir manzara sunuyor. kokan Taraklý'yý gezenler tarihi yeniden keþfediyor. Ahþap mimarisinin eþsiz eserleri bulunan Taraklý'ya girer girmez, ziyaretçileri, muhteþem evler ile sýcak, misafirperver ve güler yüzlü insanlar karþýlýyor. Her sokaðý tablo güzelliðindeki tarihî evlerle dolu olan ilçe, denizden 800 metre yüksekte bulunuyor. Rutubetsiz ve temiz havasýnda, betona yenik düþmemiþ, odun kokulu daracýk sokaklarýnda yapýlan gezi, ziyaretçileri zaman makinesiyle tarihî yolculuða çýkmýþ gibi hissettiriyor. Ýlçeye ismini veren þimþir veya manda boynuzundan yapýlan tarak yapýmýna çoktan son verilmiþ olsa bile hediyelik aðaç oyma el sanatý halen canlýlýðýný koruyor. Bunlarýn arasýnda da tahta kaþýkçýlýk baþý çekiyor. 1900'lü yýllarda Taraklý kaþýklarýnýn Paris'te sergilendiði kayýtlarda yer alýyor. Küçük bir ilçe olmasýna raðmen çok fazla dokümana sahip olan Taraklý, Evliya Çelebi ve Cumhuriyet tarihi dönemi yayýnlarýna kadar pek çok yazýlý kaynakta bahis konusu edilmiþ. Hititler, Frigler, Bitinyalýlar ve Bi-

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Çýkýþ ne zaman baþlar? AYHAN KESER

Çýkýþ ne zaman baþlar? AYHAN KESER BANK ASYA Çýkýþ ne zaman baþlar? AYHAN KESER EDÝTÖR Dünya ekonomisine damgasýný vuran küresel krizin olumsuz etkileri, geçtiðimiz Ekim ayýndan itibaren ülkemizde de hissedilmeye baþlanmýþ ve özellikle

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL Telefon: +90 (216) 666 55 00 Faks: +90 (216) 666

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

ALBARAKA TÜRK ALBARAKA TÜRK FAALÝYET RAPORU 2001 2001 BAÞKAN IN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 2001 DE TÜRK EKONOMÝSÝ Dileðimiz, herkesin 2001 yýlýnda yaþananlardan gerekli sonuçlarý çýkararak üzerine düþeni

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank İhracatın Finansmanında Türk Eximbank Adnan YILDIRIM Genel Müdür 26 Ocak 2017 Ege Bölgesi Sanayi Odası nda Sunulmak Üzere Hazırlanmıştır 1 Genel Olarak Türk Eximbank 2 Teşkilat Yapısı Avrupa Yakası İrtibat

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda BANK ASYA Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda AYHAN KESER EDÝTÖR 2009 yýlýnda süregelen küresel kriz, Türkiye ekonomisinde bir miktar küçülmeye sebep olsa da Türk bankalarý bu süreci çok rahat bir

Detaylı

Genel Olarak Türk Eximbank

Genel Olarak Türk Eximbank 1 Genel Olarak Türk Eximbank Türkiye nin tek resmi ihracat destek kuruluşu 2023 yılı 500 milyar dolarlık ihracat hedefi Genel Müdürlüğün İstanbul a taşınması Müşteri odaklı proaktif strateji Yeni kredi

Detaylı

2015 Yılı Mali Sonuçlarının Değerlendirilmesi -Olağan Genel Kurul Toplantısı-

2015 Yılı Mali Sonuçlarının Değerlendirilmesi -Olağan Genel Kurul Toplantısı- Yılı Mali Sonuçlarının Değerlendirilmesi -Olağan Genel Kurul Toplantısı- 31 Mart 2016 Yılı Değerlendirmesi Aktiflerin dağılımı müşteri kaynaklı olmaya devam ediyor Aktiflerin Dağılımı (%, Milyar TL) %16

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı