Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12. Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12. Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z..."

Transkript

1 Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12 Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z...

2

3 Günefl ne zaman do acak? fiu an yaflanan; kimine göre daha kriz de il, kesin olan; piyasalar m zda kaos yafl yoruz Birçok esnaf m z karamsar, o batacak bu batacak dedikodular ile kesmekte bindi i dal. Herkes kabu una çekildikçe, piyasalardan para da çekiliyor, nakit ticaretin kani olmay nca hareket de, bereket de olmuyor fli gücü elektrik olan bir ustam z n dedi i gibi yine olan biz elektrikçi esnafa olmakta. Krizde bile, fl k yand kça, elektrik oldukça bizim sektörde hareket bitmez. Bu puslu günlerin içinde herkes bu ticaret oyununun hesab ni, kitab ni bilerek oynayacak. Risk de al nacak ama ak ll ca. Müflteri iliflkilerini en iyi flekilde tutmak, sa lam ile çürü ü ay rarak çok dikkatli risk yönetimi yapmak, finansal durumumuza ve pazar koflullar na göre stokumuzu ayarlamak, sa lam müflterimize en iyi servisi vermek ve her fleyden önemlisi mutlaka piyasan n içinde olmak gerekiyor. Puslu bugünlerde ve güneflli yar nlarda yol alabilmek için. Burada en önemli konulardan biri de. Art k piyasam zda vadeler k salmal d r. Üreticiden son tüketiciye kadar vadeler geri çekilmeli ve kimse kimseyi finanse etmemelidir. Vadeli sat fllar, piyasam z oldu undan daha fazla yapay olarak büyütüyor ondan sonra da böyle puslu, karanl k günlerde bedeli a r oluyor. Sat fl b rak p zaman nda ödenmeyen paralar, dönen çekler gibi ticarette olmamas gereken ifller ile bo ufluyoruz. Bugünler de geçecek elbet, daha evvelki krizlerde oldu u gibi. Yaflam n do al çevrimi içinde hiçbir durum kal c de ildir. Bafllang c olan her fleyin bir tepe noktas ve de bir sonu vard r. Bugünlerin bir de yar n var. Yeni bafllang çlar n olaca yar nlar... Günefl ne zaman m do acak? fiafak vakti En karanl k andan, hemen sonra Ve mutlaka do acak... Ayd nl k günler temennisiyle Sa l cakla kal n, Alper Tuncer

4 POZ T F ELEKTR K mtiyaz Sahibi Ç NDEK LER BPM Halkla liflkiler Tan t m Ltd. fiti. ad na M. Bülent Güven Sorumlu Yaz flleri Müdürü Fatma Necla Özden Editör Alper Tuncer Yay n Kurulu fierife Oktay U ur Oktar lker flgör Meltem Çak c Tasar m Dan flman Batur Can Yönetim yeri Çelik fl Merkezi A Blok No: 9 D: 5 Mecidiyeköy / stanbul Tel / Faks : Bask ESEN OFSET MATBAACILIK SAN. VE T C. A. fi. kitelli Organize San. Bölgesi Atatürk Bulvar No: kitelli/ stanbul Tel: Faks: Yay n türü Yerel, süreli, iki ayda bir yay nlan r Yay n Yeri ve Tarihi stanbul, Kas m-aral k 2008 Derginin içindeki ilanlar ücretsizdir ve ilan verenlerin sorumlulu undad r. Dergimizdeki makale ve röportajlarda geçen görüfl ve elefltiriler beyan veren kiflilere ve yazarlara aittir. ki ayda bir ücretsiz yay nlan r. 6 Küresel Mali Krize Karfl Önlemler Paketi Netlefliyor 8 Schneider Electric Pazarlama Direktörü U UR OKTAR "Ürün sat fl ndan servis ve çözüm sat fl na yöneliyoruz" 12 Bat san Elektrik Ayd nlatma Ltd. fiti. fierafett N TAfi Marka olmufl bir ürünün sat c s olmaktan gurur duyuyorum 16 Fernando Meira Yabanc n n s n r olmal Schneider Electric Ürün Müdürü PEK SARGUT E ri duvar yoktur, do ru anahtar-priz vard r 26 Reel Elektrik Ayd nlatma TOLGA ÖNDER Schneider Electric, sat fl sonras hizmeti ile tercih sebebimiz olmufltur 4

5 OKTAY KAYNARCA Adanal lar beni affetsinler elimden geldi ince sahici oynamaya çal fl yorum 34 Schneider Electric Bina Yönetim Sistemleri SAVAfi KORKMAZ Ak ll Binalar Terfi Etti Öznur Elektrik fiaban LAFÇI Uluslararas bir firma oldu u için Schneider Electric i tercih ettik 38 Paylafl lamayan fiehir: KUDÜS 44 Hiç Mo ol yeme i yediniz mi? 46 fien Elektrik SMA L TAfiKIN En iyiyi en güzel flekilde sunmak bizim iflimiz 50 E lence Yap Elektrik SAL M E LENCE Bu ifli gerçekten çok iyi bildi imize inan yoruz 52 BURCU KARA Cumhuriyetin ilan döneminde yaflamak isterdim 56 Kebap ve tarih flehri: ADANA 60 Do an n mucizesi: CEV Z 62 Vergide Piflmanl ktan Faydalanma Yollar 64 Kriz döneminde flirket i çi güven nas l sa lan r? 5

6 EKONOM Ekonomi yönetiminin üzerinde titizlikle çal flt ekonomik önlemler paketinde yer alan baz düzenlemeler yavafl yavafl netleflmeye bafllad. Bankac l k sistemini rahatlatmaya ve ihracatç lar ile küçük ve orta boy iflletmeleri (KOB ) desteklemeye yönelik çeflitli önlemlerin bulundu u paket piyasalara nefes ald racak. Ekonomi kurmaylar n n bir süredir üzerinde çal flt küresel mali krize karfl önlemler paketi belirlenmeye bafllad. Küçük ve orta boy iflletmeleri küresel mali krize karfl desteklemeyi hedefleyen önlemler paketinde, krizle birlikte Türkiye'de zor duruma düflen flirketlerin birleflmesini teflvike yönelik vergisel düzenlemelere de yer veriliyor. Hükümetin büyük bir titizlikle üzerinde durdu u paket de, istihdam n teflviki ve bu çerçevede iflten ç karmalar n önüne geçilmesini öngören konular da yer al yor. Ekonomik önlemler paketiyle getirilmesi düflünülen düzenlemeler aras nda, flirket birleflmelerine getirilecek vergi istisnas dikkat çekiyor. Paket kapsam nda, küresel krizle birlikte flirketlerin mali durumlar n n bozulmas ve flirket iflaslar na karfl, vergisel tedbirler de devreye girecek. Zor duruma düflen flirketlerin birleflmesini özendirmek amac yla, kurumlar vergisi istisnas getirilecek. Üzerinde çal fl lan düzenlemeye göre, flirket birleflmelerinde 1 ya da 2 y l süreyle kurumlar vergisi istisnas uygulanacak. Mevcut sistemde vergiyle ilgili geçifl ertelemesi KÜRESEL MAL KR ZE KARfiI ÖNLEMLER PAKET NETLEfi YOR oldu unu belirten yetkililer Kurumlar vergisi, kurumun tasfiyesine kadar ertelenebiliyor. Yeni düzenlemede, verginin tümüyle istisna edilmesi söz konusu olacak. Ancak flirket birleflmelerindeki bu istisna, 1 ya da 2 y l süreyle uygulanacak fleklinde aç klamalarda bulunuyor. Üzerinde çal fl lan düzenlemeye göre, flirketlerin aktiflerinde yer alan k ymetli varl klar n elden ç kar lmas halinde de vergi istisnas geçerli olacak. Bu düzenlemeyle mali krize giren flirketlerin rahatlat lmas amaçlan yor. Pakette firmalar n, yurt d fl ndan kulland kredi maliyetlerinin azalt lmas da hedefleniyor. Bu süreçte, bankalar d fl ndaki d fl kurulufllardan, özellikle de tedarikçilerden sa lanan borçlanmalardaki vergi yükü afla çekilecek. Bu tür kullan mlardaki kurumlar vergisi stopaj yüzde 10'dan s f ra indirilecek. Yetkililer, stopaj s f rlanmasa bile oran n en fazla yüzde 1-2 olabilece ini belirtiyor. flsizlik Fonu'nun bir k sm n n, istihdam n korunmas ve süreli olmas kofluluyla, iflletmelere kredi olarak kulland r lmas da pakette yer alan önlemler aras nda. Ancak Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, bunun ancak kendilerinin yan s ra iflçi ve iflverenlerin ortak karar yla uygulanabilece ine konusunda dikkat çekiyor. Yat r m ortakl klar ve fonlar n n ifllemlerde elde ettikleri kazançlar üzerinden ödedikleri yüzde 5 oran ndaki banka sigorta muameleleri vergisi de s f rlanacak. Bu konudaki düzenleme, bir tasar ya eklenerek, Meclis'ten geçirilecek. 6

7 EKONOM Eximbank ve Türkiye Kalk nma Bankas arac l yla ihracatç lara ve KOB 'lere ek destek sa lanacak. Bu çerçevede bu y l 2 milyar dolar olan, 2009 Bütçe Tasar s nda ise 3 milyar dolar olmas öngörülen Hazine garanti limiti, yeni y lda 4 milyar dolar olarak uygulanacak. Hazine yetkilileri, limit art fl n n, ihracatç ve KOB 'lerin desteklenmesi için Eximbank ve Kalk nma Bankas na kaynak sa lama amac yla yap ld n bildiriyor. Ekonomi kurmaylar n n kürsel mali krize karfl haz rlad klar önlemler paketinin yan s ra, özellikle orta ve küçük boy iflletmeleri rahatlatmak ad na, farkl uygulamalarda ard ard na devreye giriyor. Bunlardan biri de TOBB ve Halkbank taraf ndan verilecek Can Suyu Kredisi KOB 'LERE 1.5 M LYARLIK CAN SUYU KRED S TOBB ve Halkbank aras nda imzalanan protokole göre KOB 'lere toplam 1.5 milyon YTL can suyu kredi kulland r lacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ile Halk Bankas aras nda imzalanan protokol ile KOB 'lere, her iki kaynaktan toplam 1,5 milyon YTL'lik can suyu kredisi kulland r lacak. Bu kredinin 100 milyon YTL'lik bölümü TOBB kaynaklar ndan, 800 milyon YTL nakdi ve gayri nakdi, 400 milyon dolar da ihracat kredisi olmak üzere Halkbankas kaynaklar ndan verilecek. Söz konusu krediyi ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odalar, ticaret borsalar ve odalar birli i üyeleri kullanacak. TOBB'dan kulland r lacak 100 milyon YTL'lik kredinin vadesi 12 ay, ayl k faizi yüzde 1,2, kredi aral ise 20 ile 50 bin YTL olacak. Halk bankas kaynaklar ndan kulland r lacak kredi ise 500 bin YTL'ye kadar ulaflabilecek. Söz konusu kredi eflit taksitler halinde ödenmek üzere 36 ay vadeli, ayl k faizi yüzde 2,25 olacak. Bankan n ihracat kredisinin faizi ise normal uygulaman n bir puan alt nda olacak. Bankan n kulland raca krediden yararlanacak üretimi destekleyen firmalar ile sanayi ve tar msal sanayi firmalar ndan, banka, sigorta ve muamele vergisi al nmayacak. Ekonomi kurmaylar ve reel sektör temsilcileri krizden en az flekilde etkilenmek için el ele veriyor. Yaklafl k 1.5 milyon kifliye istihdam sa layan ve kendisine ba l 200 alt sektörü etkileyen inflaat sektörü, krizden ç k fl yolu ar yor nflaat sektörünün son bir y lda yüzde 15 daralmas yla sektör temsilcileri harekete geçti. Hükümete Krizin etkilerini hafifletmek için KDV alacaklar m z hemen ödensin" ça r s nda bulunan inflaatç lar, flimdi ekonomi yöneticilerinden yan t bekliyor. Yaklafl k 1.5 milyon kifliye istihdam sa layan ve kendisine ba l 200 alt sektörü etkileyen inflaat sektörü, krizden ç k fl yolu ar yor. Sektörün gerek yaflanan siyasi ve ekonomik olumsuzluklar ve ard ndan küresel kriz nedeniyle son 1 y lda yaklafl k yüzde 20 daralmas, inflaatç lar harekete geçirdi. Küresel krizin sektörde yaratt daralman n ekonominin her alan nda kendini hissettirece ini dile getiren inflaatç lar, hükümete "Krizi hafifletmek için KDV alacaklar m z hemen ödensin" ça r s nda bulundu. Bu krizden ele ele, birlikte ç kaca z Sektör temsilcileri ayr ca, konuta uygulanan yüzde 18 lik KDV nin de düflürülmesini talep ediyor. Türkiye de A ve B üst gelir grubunun konuta doydu unu dile getiren inflaatç lar, art k özel sektörün de alt gelir gruplar na konut yapmas na izin verilmesi gerekti ini vurguluyor. Kriz döneminde bankac l k sektörünün korunmas n isteyen inflaatç lar "Bankac l k ve gayrimenkul sektörleri etle t rnak gibidir. Bu krizden ele ele, birlikte ç kaca z" mesaj veriyorlar. 7

8 RÖPORTAJ Schneider Electric Pazarlama Direktörü U UR OKTAR Binalar ve konutlar için enerji çözümleri Schneider Electric, geleneksel ifl alanlar olan elektrik da t m ve endüstriyel otomasyon konular nda organik büyümeyle birlikte, bina ve ev otomasyonu, güvenlik, enerji izleme, elektrik tesisat, kesintisiz enerji, servisler gibi alanlarda da flirket sat n almalar ile çözüm sunma vizyonunda ilerliyor. Schneider Electric'in son yıllarda yapt flirket sat n al mlar hakk nda bilgi alabilir miyiz? Schneider özellikle son 5 yıl içinde konusunda uzman onlarca firmay bünyesine katt ve bu kapsamdaki ürün ve çözümleri elektrik enerjisini daha iyi yönetmek üzere entegre etti y l nda Amerika kökenli dev bir UPS firmas ve bu alanda dünyan n en büyü ü olan APC'yi sat n ald k. Bina otomasyonu ise, Türkiye'de 2006 y l nda girifl yapt m z yeni bir alan ve ürünler Schneider çat s alt nda TAC markas n taflıyor. Ev otomasyonu ve tesisat alan nda Almanya'dan

9 RÖPORTAJ Amac m z enerji verimlili i konusunda uzman ve komple çözümler sa layan bir firma olarak tasarruf, konfor, güvenlik gibi konularda bildiklerimizi paylaflmak Merten'i bünyemize katt k. Merten ev ve ayd nlatma otomasyonu alan nda son derece uzman bir firma y l nda Türkiye'de bununla ilgili ifl ortaklar m z seçtik ve ev otomasyonun da sunumunu yapt k. Böylelikle sadece elektrik da t m ve endüstriyel otomasyon konularında de il, ayn zamanda bina otomasyonu, elektrik tesisat, kritik enerji gibi alanlar üzerine de odaklanmaya bafllad k. Bu, Schneider Electric'in, elektrik enerjisinin yönetimi ile ilgili çözüm sa lay c bir firma olmas n n do al bir sonucu. Müflterilerinize art k ürün de il çözüm sundu unuzu görüyoruz? Bunun temel nedenleri nelerdir? Ürün sat fl yan nda servis ve çözüm sat fl na da yöneldik. Çünkü müflterilerimizin bir k sm için ürün tek bafl na fazla bir fley ifade etmemeye bafllad. Özellikle ürünlere bilgi ve teknoloji ekledi iniz zaman kullan c lar ürünün kendisiyle çok fazla ilgilenmiyorlar. Onlar için önemli olan sundu unuz fleyin kendisine sa lad fayda, konfor, güvenlik ya da tasarruf. Bunun yan s ra, art k binalar n altyap s nda bilgi teknolojilerinin, haberleflmenin, kontrol ihtiyac n n pay oldukça artt. Ak ll sistemler ön plana ç kmaya bafllad. Sistemler ak ll hale geldikçe, kullan c lar da ihtiyaçlar n n ak ll taraf n yöneten firmalarla çal flma e iliminde oluyorlar. Bu yüzden vizyonumuzu bu yönde çizdik. flin teknolojik altyap s na, entegrasyonuna biraz daha odaklanmaya bafllad k. Bunu her yerde vurgulamaya çal fl yoruz. Ayr ca flirket olarak yenilikçili e son derece önem veriyoruz. Müflterilerimize bütünleflik olarak enerji verimlili i anlam nda bir tak m çözümler sunan bir firma olmak istiyoruz. Pek çok ürünü ve çözümü bütünleflik olarak, tek elden müflterilerimize sunuyoruz. Bu bizi pek çok rakibimizden ay ran en önemli özellik. Bunlar n birlikte ve belli bir iflletme mant nda çal flabilmesi, müflterilerimize enerjiyi verimli kullanmalar n sa layan çözümler sunmam z sa l yor. Ayn zamanda flirketimizin tüm yap lanmas flu anda enerji verimlili i ekseninde oluflmakta ve sürekli bir geniflletme vizyonu ile yoluna devam etmekte. fiirketimizin tüm yap lanmas flu anda enerji verimlili i ekseninde oluflmakta ve sürekli bir geniflleme vizyonu ile yolumuza devam etmekteyiz. Amaç kullan c lar n tüm ihtiyaçlar için tek elden enerji sa lay c s olmak, tabii ki elektrik enerjisini daha iyi yönetebilmeleri için. Schneider Electric'in AR-GE faaliyetlerine son derece önem verdi ini biliyoruz. Bu konu hakk nda neler söyleyebilirsiniz? Tüm çözümlerimizi enerji verimlili i sa lamak üzere tasarl yoruz ve bu anlamda her y l toplam sat fl m z n yüzde 5'ini Ar-Ge'ye ay r yoruz. Yenilikçilik ve kalite, bizi rekabette ön plana ç kart yor, sa lad m z verimlilik çözümleri de kullan c lar n enerjiyi daha iyi yönetmelerine imkan veriyor. Farkl alanlarda uzmanl klara yap lan yat r mlar, çözüm bak fl aç s yla tek bir altyap üzerine oturuyor, Schneider Electric tek elden uzman ürün ve çözüm sa lay c olarak, daha az ile daha çok sonuç üretmeye imkan tan yor. Uzmanlar m z, iklimlendirme otomasyonu, ayd nlatma otomasyonu, ev otomasyonu, binalar ve konutlar için entegre güvenlik çözümleri, kamera sistemleri, kartl geçifl ve ak ll binalar gibi konularda yay nlar yap yorlar, e itim ve seminerler veriyorlar. Amac m z enerji verimlili i konusunda uzman ve komple çözümler sa layan bir firma olarak tasarruf, konfor, güvenlik gibi konularda bildiklerimizi paylaflmak. 9

10 HABERLER Schneider Electric 2008 Özel Fuar Tedafl Genel Müdürü Haflim Keklik de aram zdayd... Tedafl Genel Müdürü Say n Haflim Keklik in de bulundu u Tedafl Heyeti Schneider Electric 2008 Özel Fuar na kat ld. Sektöre yön veren fikir liderlerini buluflturan fuarda, Tedafl Heyetinden Tedafl Genel Müdürü Say n Haflim Keklik baflta olmak üzere, Genel Müdür Yard mc lar Say n Ömer Sami Yap c ve Yaflar Bostanc, Malzeme Yönetimi ve Sat nalma Dairesi Baflkan Say n Salim K lavuz da ziyaretçiler aras ndayd. Stand ziyaretleri s ras nda elektrik flebekelerinde otomasyon teknolojileri ve yeralt kablo ve havai hat da t m flebekelerinde ar za izleme,uzaktan kumanda ve scada çözümleri hakk nda bilgiler alan Tedafl Heyeti, Enerji tedarikleri için fider otomasyon çözümleri konferans na kat ld. Schneider Electric ten Yeni Mezunlara Kariyer F rsat Marco Polo Yetifltirmeye Devam Ediyoruz Global bir enerji uzman olan Schneider Electric, genç mezunlar dünyan n dört bir yan ndaki ülkelerde genç yönetici adaylar olarak yetifltirmeye devam ediyor. Management Trainee program yla örtüflen Marco Polo program kapsam nda yeni mezun olmufl veya yüksek potansiyel olarak de erlendirilen genç Schneider Electric çal flanlar 2 y l süreyle baflka bir ülkedeki Schneider Electric flirketinde görev yap yorlar. Marco Polo ile hedeflerinin genç neslin yurtd fl nda farkl bir vizyon fl nda Schneider Electric kültürünü kazanabilmeleri, kendilerini gelifltirebilmeleri ve ülkelerine geri döndüklerinde ise Schneider Electric in uluslararas kimli ine daha iyi adapte olabilmelerini sa lamak oldu unu belirten Schneider Electric K Direktörü Aylin Olsun, flu ana kadar tüm dünyada toplam olarak 670 Marco Polo nun bu sistemle ifle al nd n n alt n çizdi. Olsun, Schneider Electric Türkiye de ilk Marco Polo ifle al m 2003 y l nda gerçekleflti ve flu ana kadar Schneider Electric Türkiye olarak toplam 6 flirket personelimiz yurt d fl nda Çin, Danimarka, Rusya, spanya, Fransa, M s r gibi ülkelerde farkl pozisyonlarda görevlendirilerek bu program tamamlad lar. 3 flirket personelimiz ise ngiltere, Dubai ve Fransa da programa devam ediyorlar. Ayr ca Fransa, Dubai ve Güney Afrika'dan da Türkiye'de çal flmak üzere genç Marco Pololar ekibimize dahil ediyoruz dedi. Schneider Electric in endüstri ve üniversiteler aras ndaki iflbirli ini ve networkü gelifltirmeyi de amaçlad n belirten Aylin Olsun, geçti imiz ay yine Schneider Electric taraf ndan Antalya da düzenlenen 2008 özel Fuar nda birçok üniversiteden ö renciyi fuara davet ettiklerini ve ö rencilere Schneider de kariyer olanaklar ve Marco Polo program hakk nda bilgi verdiklerini belirtti. 10

11

12 RÖPORTAJ Bat san Elektrik Ayd nlatma Ltd. fiti. fierafett N TAfi Marka olmufl bir ürünün sat c s olmaktan gurur duyuyorum fiirket olarak amac m z müflterilerimize en kaliteli ürünlerle, nitelikli yaklafl m anlay fl içerisinde hizmet vermektir. Schneider Elektric'e, üretti i ürünler, bizim bu anlay fl m zla örtüflen prensiplerle de bu iflbirlikteli ine ve firmam za vermifl oldu u deste e birkez daha teflekkür etme f rsat verdi i için minnettar z. Firman z ve sizi tan yabilir miyiz? y l nda Erzincan 'da do muflum. Sert, disiplinli ve iyi bir tafl ustas olan baba Salih TAfi' n 4 erkek çocu undan üçüncüsüyüm y l nda rahmetli olan babam, mesle ini b rak p bakkaliye ve manav ticaretine bafllam fl, ancak 1958 y l nda geçirdi i felç nedeni ile zmir' de bulunan teyzem ve enifltemin srar üzerine 1961 y l nda zmir'e tafl nd k.1964 y l nda ilkokulu bitirdikten sonra bugünkü mesle im olan elektrikçili e çok de erli ustam Merhum Tevfik TAfiTABANO LU ve kalfam Önder SONO LU'nun da kat disiplini alt nda (disiplin diyorum çünkü bugünkü baflar m n alt nda birazda galiba o yat yor) ç rakl k diyebilece im k sm nda ifle bafllay p zaman içerisinde meslek lisesi ve 2 y ll k yüksek aç kö retim teknik fakülte ö renimi tamamlay p, askerlik dönüflü 1974 y l nda BATI T CARET olarak kurulan bugünkü flirketin bafllang c olan firmada çal flmaya bafllad m. Bir süre sonra ç rakl k ve okul tecrübemi de birlefltiriptolon Sanayi Çamafl r Makinalar n n otomatik kumanda panolar n yapmaya bafllad m y l nda evlendim 1978 y l nda bir k z çocu u ve 1981 y l nda da bir o lan çocu um oldu. Eflimin ve çocuklar m n sorumluluklar a r bas nca ikinci bir ifl olarak flirket içinde kumanda panolar, flirket d fl nda akflamlar ve hafta sonlar olmak üzere taahhüt, montaj, imalat ve ar za ifllerini yapmaya devam ettim.1983 y l nda ifllerimin yo unlu u dolay s ile ayr lmak istedi imi Merhum Atefl DÜLGER 'e söyledi imde ayr lmamam, beni ortak yapmak istedi ini söyledi. Ortakl k istemesi üzerine 1984 y l nda Abim Mehmet TAfi ' da aram za alarak 3 y ll k beraberlikten sonra 1987 y l nda Atefl Bey flirketin tamam n bize devretti y l na kadar devam eden ortakl m z ay r p Bat san Elektrik Ayd nlatma Ltd.fiti. ad alt nda faaliyetlerimi sürdürmeye devam ettim. Bu 12

13 RÖPORTAJ süre içinde çocuklar m Demet ve Levent iyi bir e itim ve yüksek ö renimlerini tamamlay p flirket içerisinde yerlerini alarak ilkeli, dürüst ve çok çal flma prensibiyle, elemanlar m zla da paylaflarak bugünkü hedeflerimize ulaflt k. Zaten hayat mda iki ifl yerinde çal flt m. Birincisi ç rakl k olan 8 y l süreli, ikincisi de son çal flt m ve bugün sahibi oldu um flirket. Schneider Electric ile iflbirli iniz konusunda neler söyleyebilirsiniz? Schneider Electric gibi kendi alan nda dünya çap nda bir ürüne sahip, marka olmufl bir ürünün sat c s olmaktan gurur duyuyorum. fiirket olarak amac m z müflterilerimize en kaliteli ürünlerle, nitelikli yaklafl m anlay fl içerisinde hizmet vermektir. Burada sektörün duayenlerinden Necdet Mete Bey den bahsetmeden geçemeyece im. Necdet Mete Bey ile zaman zaman imalat çeflidi ve ihtiyaçlarla ile ilgili görüflmeler ve bilgi Yeni showroom projemizde bugüne kadar edinmifl oldu umuz mesleki ve ticari faaliyetlerimizi birlefltirip bu deneyimlerimizi geliflen ürün teknolojilerine, çeflitlerini sergilemenin gereklili ini flirket yönetimindeki k z m ve o lum ile paylaflarak bu karar ald k. al flverifli yapard k. Necdet Mete Bey e o zaman ihtiyaç olan dekoratif anahtar priz serilerinin yap lmas için önceden Almanya, Fransa ve sviçre gezisindeyken alm fl oldu um katalog ve numunelerden verdim ve bunlar düflüncelerime önem vererek de erlendirdi. Kendisinin de ayn düflünceler içinde oldu unu söyledi ve bir veya iki y l gibi bir süre içerisinde kendisine verdi im numunelerden olan bugünkü köflk klasik seri ve bir müddet sonrada kuplu fifli üretti. Schneider Electric'e, üretti i ürünler, bizim bu anlay fl m zla örtüflen prensipleri ve firmam za vermifl oldu u destek için bir kez daha teflekkür ederiz. 13

14 RÖPORTAJ Müflterilerimizin ço unlu unu mimarlar, inflaat firmalar, taahhüt gruplar ve fabrikalar oluflturmaktad r. Müflterilerimizin dokunarak, görerek ihtiyaçlar n daha net alg lad ve seçimlerini profesyonelce bir kadro ile karfl lamak ad na böyle bir showroomu haz rlad k. zmir G da Çarfl s nda yap lan en son showroom size ait. Bu showroomu haz rlarken nelere önem verdiniz? Bu showroom ile ulaflmay hedefledi iniz müflteriler kimlerdir? Yeni showroom projemizde bugüne kadar edinmifl oldu umuz mesleki ve ticari faaliyetlerimizi birlefltirip bu deneyimlerimizi geliflen ürün teknolojilerine, çeflitlerini sergilemenin gereklili ini flirket yönetimindeki k z m ve o lum ile paylaflarak bu karar ald k. Müflterilerimizin ço unlu unu mimarlar, inflaat firmalar, taahhüt gruplar ve fabrikalar oluflturmaktad r. Müflterilerimizin dokunarak, görerek ihtiyaçlar n daha net alg lad ve seçimlerini profesyonelce bir kadro ile karfl lamak ad na böyle bir showroomu haz rlad k. Yukar da belirtti imiz müflteri portföyümüzü daha genifl bir zemine yay p, ihtiyaçlara ekonomik ve kal c çözümler gelifltirmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar bize ve firmam za inanarak destek veren tüm müflterilerimize ve dostlar m za teflekkür ederiz y l n n sektörünüz aç s ndan bir de erlendirmesini yapar m s n z? Sizce 2009'da sektörü neler bekliyor? 2008 y l sektörümüz aç s ndan y l n son çeyre inde çok s k nt l geçmeye bafllad, daralan piyasa koflullar içerisinde haks z rekabet koflullar n do urdu. Esnaf arkadafllar ellerindeki mallar çok düflük karlarla satarak, ald avanslar faizsiz kredi olarak görüp piyasalar n dengelerinin bozulmas na sebep olmaya bafllad lar. Dünyada geliflen ekonomik krizle birlikte bizim sektör de derinleflen kay plara do ru ilerlemeye bafllad y l n n ilk çeyre inde flirket bilançolar aç klanmaya bafllad nda mali krizin boyutlar net olarak gözükmeye bafllayacakt r. Geçmifl y llarda karfl laflt m z mali krizlere hiç benzemeyen bir tablo ile karfl karfl yay z. Ülkemiz ve dünya için zor y llar n olaca n düflünüyorum. 14

15

16 SPOR Galatasaray' n Portekizli y ld z, yerli genç y ld zlar n gelece i için uyard Yabanc n n s n r olmal Fernando Meira, "Türkiye'de yabanc konusunda s n rlama olmas bence çok iyi ve çok önemli. Portekiz de yabanc oyuncu s n rlamas olmad ndan d flar ndan özellikle de Arjantin, Brezilya gibi ülkelerden oyuncu al n yor ve bu gençlerin önü kapan yor. Yerli gençlerin harcanmas n n önüne geçilmeli" dedi. ADI Fernando Jose da Silva Freitas Meira ama herkes ona k saca Fernando Meira diyor. Galatasaray' n bu sezon Çek Milan Baros, Avustralyal Harry Kewell ile birlikte kadrosuna katt ön önemli 3 isimden biri Portekizli defans oyuncusu. 30 yafl ndaki libero için Galatasaray belki de son durak. Sar k rm z l lar n 4 y ll k sözleflme imzalad Meira, büyük olas l kla kariyerine noktay sar k rm z l forma alt nda koyacak. Küçük yafllarda bafllad futbol aile yap s olarak büyük s k nt lar çekti i dönemde Meira için ç k fl ve huzur buldu u fley olmufl. 7 yafl nda futbola bafllarken, 15 yafl nda milli tak ma ça r lman n onurunu yaflam fl. Futbol Meira için kurtulufl olmufl, çünkü tecrübeli savunma oyuncusu Çocuklu umda futbol benim 16

17 SPOR Ad Soyad : Fernando Jose ad Silva Freitas Meira Do um Tarihi: 5 Haz ran 1978 Do um Yeri: Guimaraes Boyu: 1.91 m Mevkii: Savunma Oynad Kulüpler: Vitoria Guimaraes (22 maç), Felgueiras (33 maç), Vitoria Guimaraes (30 maç), Benfica (46 maç, 2 gol), VFB Stuttgart (173 maç, 11 gol), Galatasaray. hayalimdi, ancak bu noktaya gelece imi hiç tahmin edemezdim. Hayat mda futbol olmasayd, belki de perifland m dedi ve bafllad anlatmaya... Kaç yafl nda futbola bafllad n? Annem ve babam bizden uzakt. Senede iki kere görüyordum. fiartlar öyleydi. Bu durumu anlay flla karfl lamam laz md. Futbol küçük yafllardan itibaren hep ilgimi çekti. Benim için güzel bir yoldu. Okulda ve mahallede futbol oynard k. Guimares te 7 yafl ndan itibaren futbol oynamaya bafllad m. Sa aç k oynuyordum. 15 yafl ma geldi imde milli tak ma ça r ld m. Orta sahada bana daha fazla flans tan d lar. Çocuklu umda futbol benim hayalimdi. Ancak bu noktaya gelece imi hiç tahmin etmiyordum. leri yafllarda fark ettim ki, benim hayat mda futbol olmasayd ben belki de periflan bir hayat sürerdim. Ama futbol oynamay seviyordum. Futboldan para kazanmam ve bunun önemini kavramam ise çok daha sonraki y llarda oldu. Kendine kimi örnek al yordun? Çocukluk y llar mda Arjantin li Fernando Renondo'yu. yi futbolcu olmak do ufltan gelen bir yetenek mi yoksa sonradan m kazan l yor? Tek bafl na yetene e ba l oldu unu düflünmüyorum. Yetenek tabii ki olmal ama çok çal flarak üzerine bir fleyler koyman z laz m. Ülkem Portekiz de futbol çok seviliyor ve altyap ya da büyük önem veriliyor. Her mahallede çocuklar n futbol oynamak için gitti i merkezler var. Milyonlarca çocuk oraya gidiyor. Ama her yetenekli çocuk y ld z olmuyor. Çok yetenekli oldu u halde aradan s yr lamayan çocuklar var. Biraz da flans gerekiyor. Almanya ve Türkiye senin futboluna neler katt? Portekiz'de 3 büyük kulüp vard r. Benfica, Sporting Lizbon ve Porto. Benfica en fazla flampiyonluk ve kupa kazanm fl tak md r. Ben de bu tak m n formas n giydim. 17

18 SPOR Galatasaray, Avrupa ve Türkiye'de flampiyonluk için oynayan bir tak m. Almanya dan ayr lmak istedi imde önce Galatasaray ile görüflmeyi tercih ettim. Benfica n n sorunu, her sene 9-10 oyuncu gider yerine yenileri gelir. Oyuncu sirkülasyonu fazlad r. Bu tak m kimli inin oluflmas na engel oluyor. Kaptan olmama ra men söz konusu kimlik sorunu nedeniyle yurt d fl ndan teklif al nca kabul ederek Almanya ya gittim. Bunda Portekiz kulüplerinde oynad mda ülkemde yapabileceklerimin s n r na gelmemde çok etkili oldu. Bu yüzden Almanya'da Stuttgart'a transfer oldum. Amac m kendimi yurt d fl nda da gelifltirmekti. Yeni bir heyecan yaflamak istiyordum. Bafllarda Almanya'da uyum sorunu yaflad m. klim, lisan farkl yd. Ailem s k nt çekti. Ancak daha sonra uyum sa lad m. fiimdi Türkiye'de farkl bir ortamda yine farkl fleyler yaflad m. Ancak buraya da al flt m. Almanya da oynamak bana çok fley ö retti. Mesela gerçek anlamda profesyonelli i. Portekizde futbol keyif, zevk içindir. Almanya'da do rudan skora yönelik oynan yor. Teknik direktör Felix Magath la flampiyonlu a nas l ulafl laca n ö rendim. Galatasaray' tercih etmenin en önemli nedeni nedir? Galatasaray, Avrupa ve Türkiye'de flampiyonluk için 18 oynayan bir tak m. Almanya dan ayr lmak istedi imde önce Galatasaray ile görüflmeyi tercih ettim. Ben teklif verenlerle ayn anda görüflüp onlar k z flt ran bir oyuncu de ilim. Galatasaray ilk görüfltü üm kulüptü ve görüfltü üm Adnan Sezgin, projeleri ile beni ikna etti. Galatasaray n bana ne teklif ile gelece i veya anlaflma flartlar dahi kesin de ildi. Ancak Adnan Sezgin in bana gösterdi i resmi be endim. Peki beklentilerine cevap veriyor mu? Büyük bir flehirin ve coflkulu bir taraftar grubunun beni bekledi ini bilyordum. Baz uyum sorunlar yaflad m gerçek ama bunlar atlatt k. Taraftar ve kulüpten beklentilerim anlam nda arad m buldum. Tak m içinde Avustralyal, Çek, Kongolu, talyan var. Nas l anlafl yorsunuz? Sabri ve Servet ile bildi im az Türkçe ile, Aykut, Hakan, Volkan, Lincoln ile Almanca anlafl yorum. Kewell ile ngilizce, Nonda ile çok az olan Frans zcam kullanarak iletiflim kuruyorum.

19 SPOR Galatasaray istikrarl bir çizgi yakalayamad ve zaman zaman taraftardan da tepki görüyor. Bu sizi etkiliyor mu? Baflar çizgisi ve beklentileri yüksek kulüplerin futbolcu üzerinde bir bask olmas çok do al. Galatasaray için ikinci olmak baflar s zl kt r. Baflar lar hazmedilmeli ve bir sonraki sezona yeni baflar lar hedef seçilerek ç k lmal. Avrupa da gidebildi imiz kadar gitmeliyiz. Türkiye de ise flampiyonluk tek hedefimiz. Türk ve Portekiz milli tak mlar n karfl laflt r r m s n? Fatih Terim Türkiye de, Luiz Felipe Scolari nin Portekiz'de yapt na benzer ifller yapt. yi bir tak m yaratt. Tüm Türkiye yi milli tak m n çevresinde duracak flekilde ikna etmeyi baflard ve tak m bu seviyeye tafl d. Türk milli tak m geldi i bu düzey itibar yla kendisini ispat etti. Türkiye de Portekiz gibi belirli niteliklere sahip kaliteli bir tak m. Ancak ayn Portekiz gibi belirli aflamalar geçmek için baz fleyleri hep eksik kal yor. Avrupa fiampiyonas 'nda Türkiye'nin oyuncular ile çok iyi yerlere gelebilir. Yabanc s n rlamas konusunda ne düflünüyorsun? Türkiye de yabanc oyuncu s n rlamas olmas bence bu anlamda çok önemli ve iyi. Yerli gençlerin harcanmas n n önüne geçilmeli. Portekiz de yabanc oyuncu s n rlamas olmad ndan d flar ndan özellikle de Arjantin, Brezilya gibi ülkelerden oyuncu al n yor ve bu gençlerin önü kapan yor. Portekiz milli tak m n n son y llarda geldi i seviyeye bakarsan z baz mevkilerde ola anüstü oyuncular var. Ama baz mevkiilerde mesela kaleci konusunda çok iyi oyuncular yok. Çünkü bu mevkilere kulüpler yabanc isimler al yor. Türkiye de Portekiz gibi belirli niteliklere sahip kaliteli bir tak m. Ancak ayn Portekiz gibi belirli aflamalar geçmek için baz fleyleri hep eksik kal yor. Türkiye Avrupa da çok daha iyi yerlere gelebilir. Futbol d fl nda stanbul'da zaman n nas l geçiriyorsun? Ben futbol ile ailem aras nda yafl yorum. Yeflil sahala veda edince ne yapmak istiyorsun? Bir futbol tak m n n bafl nda profesyonel yönetici olarak görev yapmak istiyorum. Hayat m boyunca disiplinli bir adam oldum. Kendimi bu kadar adad m futbol için ileriki tarihlerde bir tak m organize ediyor olabilmek isterim. Futbolcu transferinden günlük ifllere her fleyi yapabilece im bir iflle u raflmak istiyorum. 19

20 RÖPORTAJ Schneider Electric Ürün Müdürü PEK SARGUT E ri duvar yoktur, do ru anahtar-priz vard r Unica serisinde her y l bir çok yenilik sunulmakta. Yak n bir zamanda Unica RF kablosuz sistemini sunaca z. Bu yenilikçi teknoloji, duvarlar delmeden ve kablo döflemeden ayd nlatma ve panjur sistemlerini kontrol etmeyi sa layacak. Schneider Electric'teki kariyeriniz hakk nda bilgi alabilir miyiz? Dokuz Eylül Üniversitesi flletme bölümünden mezun olduktan sonra 1998 y l nda Schneider Electric Çi li fabrikas nda statistik sorumlusu olarak ifle bafllad m. Bir süre Pazarlama Uzman olarak çal flt m. Bu görevimde sat fl grubuna gerek istatistiksel raporlarla, gerekse iletiflim araçlar konusunda destek olmaya çal flt m. Daha sonra anahtar priz grubundan sorumlu Ürün Müdürü olarak görevimie devam ettim. Bu süre zarf nda, içinde Sedna serisinin de bulundu u çok baflar l projelerde bulundum. Ve son olarak Unica grubu ürünlerin Türkiye de bayi, sat fl noktas, mimar a n n oluflturulmas na destek veriyorum. Üst segment anahtar-prizler kimler taraf ndan tercih ediliyor? Unica serisi her mekan ve atmosfer için uygun seçenekler sa lamaktad r. Dolas yla herkes bu seriyi tercih edebilmektedir. Dizayn aç s ndan bakt n zda 20

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Bakım Ve Onarım Elektrikçisi Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları

Bakım Ve Onarım Elektrikçisi Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KIRIKKALE - MERKEZ - 17 Ağustos Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bakım Ve Onarım Elektrikçisi Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları Bakım ve Onarım Elektrikçisi Mesleği Nedir,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Bu küçük s payölçerin ard nda; 58 y ll k deneyim, 4.000 in üzerinde çal flan ve %100 müflteri memnuniyeti var! Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem Is Giderleri Paylafl m Hizmetleri

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı