Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12. Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12. Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z..."

Transkript

1 Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12 Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z...

2

3 Günefl ne zaman do acak? fiu an yaflanan; kimine göre daha kriz de il, kesin olan; piyasalar m zda kaos yafl yoruz Birçok esnaf m z karamsar, o batacak bu batacak dedikodular ile kesmekte bindi i dal. Herkes kabu una çekildikçe, piyasalardan para da çekiliyor, nakit ticaretin kani olmay nca hareket de, bereket de olmuyor fli gücü elektrik olan bir ustam z n dedi i gibi yine olan biz elektrikçi esnafa olmakta. Krizde bile, fl k yand kça, elektrik oldukça bizim sektörde hareket bitmez. Bu puslu günlerin içinde herkes bu ticaret oyununun hesab ni, kitab ni bilerek oynayacak. Risk de al nacak ama ak ll ca. Müflteri iliflkilerini en iyi flekilde tutmak, sa lam ile çürü ü ay rarak çok dikkatli risk yönetimi yapmak, finansal durumumuza ve pazar koflullar na göre stokumuzu ayarlamak, sa lam müflterimize en iyi servisi vermek ve her fleyden önemlisi mutlaka piyasan n içinde olmak gerekiyor. Puslu bugünlerde ve güneflli yar nlarda yol alabilmek için. Burada en önemli konulardan biri de. Art k piyasam zda vadeler k salmal d r. Üreticiden son tüketiciye kadar vadeler geri çekilmeli ve kimse kimseyi finanse etmemelidir. Vadeli sat fllar, piyasam z oldu undan daha fazla yapay olarak büyütüyor ondan sonra da böyle puslu, karanl k günlerde bedeli a r oluyor. Sat fl b rak p zaman nda ödenmeyen paralar, dönen çekler gibi ticarette olmamas gereken ifller ile bo ufluyoruz. Bugünler de geçecek elbet, daha evvelki krizlerde oldu u gibi. Yaflam n do al çevrimi içinde hiçbir durum kal c de ildir. Bafllang c olan her fleyin bir tepe noktas ve de bir sonu vard r. Bugünlerin bir de yar n var. Yeni bafllang çlar n olaca yar nlar... Günefl ne zaman m do acak? fiafak vakti En karanl k andan, hemen sonra Ve mutlaka do acak... Ayd nl k günler temennisiyle Sa l cakla kal n, Alper Tuncer

4 POZ T F ELEKTR K mtiyaz Sahibi Ç NDEK LER BPM Halkla liflkiler Tan t m Ltd. fiti. ad na M. Bülent Güven Sorumlu Yaz flleri Müdürü Fatma Necla Özden Editör Alper Tuncer Yay n Kurulu fierife Oktay U ur Oktar lker flgör Meltem Çak c Tasar m Dan flman Batur Can Yönetim yeri Çelik fl Merkezi A Blok No: 9 D: 5 Mecidiyeköy / stanbul Tel / Faks : Bask ESEN OFSET MATBAACILIK SAN. VE T C. A. fi. kitelli Organize San. Bölgesi Atatürk Bulvar No: kitelli/ stanbul Tel: Faks: Yay n türü Yerel, süreli, iki ayda bir yay nlan r Yay n Yeri ve Tarihi stanbul, Kas m-aral k 2008 Derginin içindeki ilanlar ücretsizdir ve ilan verenlerin sorumlulu undad r. Dergimizdeki makale ve röportajlarda geçen görüfl ve elefltiriler beyan veren kiflilere ve yazarlara aittir. ki ayda bir ücretsiz yay nlan r. 6 Küresel Mali Krize Karfl Önlemler Paketi Netlefliyor 8 Schneider Electric Pazarlama Direktörü U UR OKTAR "Ürün sat fl ndan servis ve çözüm sat fl na yöneliyoruz" 12 Bat san Elektrik Ayd nlatma Ltd. fiti. fierafett N TAfi Marka olmufl bir ürünün sat c s olmaktan gurur duyuyorum 16 Fernando Meira Yabanc n n s n r olmal Schneider Electric Ürün Müdürü PEK SARGUT E ri duvar yoktur, do ru anahtar-priz vard r 26 Reel Elektrik Ayd nlatma TOLGA ÖNDER Schneider Electric, sat fl sonras hizmeti ile tercih sebebimiz olmufltur 4

5 OKTAY KAYNARCA Adanal lar beni affetsinler elimden geldi ince sahici oynamaya çal fl yorum 34 Schneider Electric Bina Yönetim Sistemleri SAVAfi KORKMAZ Ak ll Binalar Terfi Etti Öznur Elektrik fiaban LAFÇI Uluslararas bir firma oldu u için Schneider Electric i tercih ettik 38 Paylafl lamayan fiehir: KUDÜS 44 Hiç Mo ol yeme i yediniz mi? 46 fien Elektrik SMA L TAfiKIN En iyiyi en güzel flekilde sunmak bizim iflimiz 50 E lence Yap Elektrik SAL M E LENCE Bu ifli gerçekten çok iyi bildi imize inan yoruz 52 BURCU KARA Cumhuriyetin ilan döneminde yaflamak isterdim 56 Kebap ve tarih flehri: ADANA 60 Do an n mucizesi: CEV Z 62 Vergide Piflmanl ktan Faydalanma Yollar 64 Kriz döneminde flirket i çi güven nas l sa lan r? 5

6 EKONOM Ekonomi yönetiminin üzerinde titizlikle çal flt ekonomik önlemler paketinde yer alan baz düzenlemeler yavafl yavafl netleflmeye bafllad. Bankac l k sistemini rahatlatmaya ve ihracatç lar ile küçük ve orta boy iflletmeleri (KOB ) desteklemeye yönelik çeflitli önlemlerin bulundu u paket piyasalara nefes ald racak. Ekonomi kurmaylar n n bir süredir üzerinde çal flt küresel mali krize karfl önlemler paketi belirlenmeye bafllad. Küçük ve orta boy iflletmeleri küresel mali krize karfl desteklemeyi hedefleyen önlemler paketinde, krizle birlikte Türkiye'de zor duruma düflen flirketlerin birleflmesini teflvike yönelik vergisel düzenlemelere de yer veriliyor. Hükümetin büyük bir titizlikle üzerinde durdu u paket de, istihdam n teflviki ve bu çerçevede iflten ç karmalar n önüne geçilmesini öngören konular da yer al yor. Ekonomik önlemler paketiyle getirilmesi düflünülen düzenlemeler aras nda, flirket birleflmelerine getirilecek vergi istisnas dikkat çekiyor. Paket kapsam nda, küresel krizle birlikte flirketlerin mali durumlar n n bozulmas ve flirket iflaslar na karfl, vergisel tedbirler de devreye girecek. Zor duruma düflen flirketlerin birleflmesini özendirmek amac yla, kurumlar vergisi istisnas getirilecek. Üzerinde çal fl lan düzenlemeye göre, flirket birleflmelerinde 1 ya da 2 y l süreyle kurumlar vergisi istisnas uygulanacak. Mevcut sistemde vergiyle ilgili geçifl ertelemesi KÜRESEL MAL KR ZE KARfiI ÖNLEMLER PAKET NETLEfi YOR oldu unu belirten yetkililer Kurumlar vergisi, kurumun tasfiyesine kadar ertelenebiliyor. Yeni düzenlemede, verginin tümüyle istisna edilmesi söz konusu olacak. Ancak flirket birleflmelerindeki bu istisna, 1 ya da 2 y l süreyle uygulanacak fleklinde aç klamalarda bulunuyor. Üzerinde çal fl lan düzenlemeye göre, flirketlerin aktiflerinde yer alan k ymetli varl klar n elden ç kar lmas halinde de vergi istisnas geçerli olacak. Bu düzenlemeyle mali krize giren flirketlerin rahatlat lmas amaçlan yor. Pakette firmalar n, yurt d fl ndan kulland kredi maliyetlerinin azalt lmas da hedefleniyor. Bu süreçte, bankalar d fl ndaki d fl kurulufllardan, özellikle de tedarikçilerden sa lanan borçlanmalardaki vergi yükü afla çekilecek. Bu tür kullan mlardaki kurumlar vergisi stopaj yüzde 10'dan s f ra indirilecek. Yetkililer, stopaj s f rlanmasa bile oran n en fazla yüzde 1-2 olabilece ini belirtiyor. flsizlik Fonu'nun bir k sm n n, istihdam n korunmas ve süreli olmas kofluluyla, iflletmelere kredi olarak kulland r lmas da pakette yer alan önlemler aras nda. Ancak Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, bunun ancak kendilerinin yan s ra iflçi ve iflverenlerin ortak karar yla uygulanabilece ine konusunda dikkat çekiyor. Yat r m ortakl klar ve fonlar n n ifllemlerde elde ettikleri kazançlar üzerinden ödedikleri yüzde 5 oran ndaki banka sigorta muameleleri vergisi de s f rlanacak. Bu konudaki düzenleme, bir tasar ya eklenerek, Meclis'ten geçirilecek. 6

7 EKONOM Eximbank ve Türkiye Kalk nma Bankas arac l yla ihracatç lara ve KOB 'lere ek destek sa lanacak. Bu çerçevede bu y l 2 milyar dolar olan, 2009 Bütçe Tasar s nda ise 3 milyar dolar olmas öngörülen Hazine garanti limiti, yeni y lda 4 milyar dolar olarak uygulanacak. Hazine yetkilileri, limit art fl n n, ihracatç ve KOB 'lerin desteklenmesi için Eximbank ve Kalk nma Bankas na kaynak sa lama amac yla yap ld n bildiriyor. Ekonomi kurmaylar n n kürsel mali krize karfl haz rlad klar önlemler paketinin yan s ra, özellikle orta ve küçük boy iflletmeleri rahatlatmak ad na, farkl uygulamalarda ard ard na devreye giriyor. Bunlardan biri de TOBB ve Halkbank taraf ndan verilecek Can Suyu Kredisi KOB 'LERE 1.5 M LYARLIK CAN SUYU KRED S TOBB ve Halkbank aras nda imzalanan protokole göre KOB 'lere toplam 1.5 milyon YTL can suyu kredi kulland r lacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ile Halk Bankas aras nda imzalanan protokol ile KOB 'lere, her iki kaynaktan toplam 1,5 milyon YTL'lik can suyu kredisi kulland r lacak. Bu kredinin 100 milyon YTL'lik bölümü TOBB kaynaklar ndan, 800 milyon YTL nakdi ve gayri nakdi, 400 milyon dolar da ihracat kredisi olmak üzere Halkbankas kaynaklar ndan verilecek. Söz konusu krediyi ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odalar, ticaret borsalar ve odalar birli i üyeleri kullanacak. TOBB'dan kulland r lacak 100 milyon YTL'lik kredinin vadesi 12 ay, ayl k faizi yüzde 1,2, kredi aral ise 20 ile 50 bin YTL olacak. Halk bankas kaynaklar ndan kulland r lacak kredi ise 500 bin YTL'ye kadar ulaflabilecek. Söz konusu kredi eflit taksitler halinde ödenmek üzere 36 ay vadeli, ayl k faizi yüzde 2,25 olacak. Bankan n ihracat kredisinin faizi ise normal uygulaman n bir puan alt nda olacak. Bankan n kulland raca krediden yararlanacak üretimi destekleyen firmalar ile sanayi ve tar msal sanayi firmalar ndan, banka, sigorta ve muamele vergisi al nmayacak. Ekonomi kurmaylar ve reel sektör temsilcileri krizden en az flekilde etkilenmek için el ele veriyor. Yaklafl k 1.5 milyon kifliye istihdam sa layan ve kendisine ba l 200 alt sektörü etkileyen inflaat sektörü, krizden ç k fl yolu ar yor nflaat sektörünün son bir y lda yüzde 15 daralmas yla sektör temsilcileri harekete geçti. Hükümete Krizin etkilerini hafifletmek için KDV alacaklar m z hemen ödensin" ça r s nda bulunan inflaatç lar, flimdi ekonomi yöneticilerinden yan t bekliyor. Yaklafl k 1.5 milyon kifliye istihdam sa layan ve kendisine ba l 200 alt sektörü etkileyen inflaat sektörü, krizden ç k fl yolu ar yor. Sektörün gerek yaflanan siyasi ve ekonomik olumsuzluklar ve ard ndan küresel kriz nedeniyle son 1 y lda yaklafl k yüzde 20 daralmas, inflaatç lar harekete geçirdi. Küresel krizin sektörde yaratt daralman n ekonominin her alan nda kendini hissettirece ini dile getiren inflaatç lar, hükümete "Krizi hafifletmek için KDV alacaklar m z hemen ödensin" ça r s nda bulundu. Bu krizden ele ele, birlikte ç kaca z Sektör temsilcileri ayr ca, konuta uygulanan yüzde 18 lik KDV nin de düflürülmesini talep ediyor. Türkiye de A ve B üst gelir grubunun konuta doydu unu dile getiren inflaatç lar, art k özel sektörün de alt gelir gruplar na konut yapmas na izin verilmesi gerekti ini vurguluyor. Kriz döneminde bankac l k sektörünün korunmas n isteyen inflaatç lar "Bankac l k ve gayrimenkul sektörleri etle t rnak gibidir. Bu krizden ele ele, birlikte ç kaca z" mesaj veriyorlar. 7

8 RÖPORTAJ Schneider Electric Pazarlama Direktörü U UR OKTAR Binalar ve konutlar için enerji çözümleri Schneider Electric, geleneksel ifl alanlar olan elektrik da t m ve endüstriyel otomasyon konular nda organik büyümeyle birlikte, bina ve ev otomasyonu, güvenlik, enerji izleme, elektrik tesisat, kesintisiz enerji, servisler gibi alanlarda da flirket sat n almalar ile çözüm sunma vizyonunda ilerliyor. Schneider Electric'in son yıllarda yapt flirket sat n al mlar hakk nda bilgi alabilir miyiz? Schneider özellikle son 5 yıl içinde konusunda uzman onlarca firmay bünyesine katt ve bu kapsamdaki ürün ve çözümleri elektrik enerjisini daha iyi yönetmek üzere entegre etti y l nda Amerika kökenli dev bir UPS firmas ve bu alanda dünyan n en büyü ü olan APC'yi sat n ald k. Bina otomasyonu ise, Türkiye'de 2006 y l nda girifl yapt m z yeni bir alan ve ürünler Schneider çat s alt nda TAC markas n taflıyor. Ev otomasyonu ve tesisat alan nda Almanya'dan

9 RÖPORTAJ Amac m z enerji verimlili i konusunda uzman ve komple çözümler sa layan bir firma olarak tasarruf, konfor, güvenlik gibi konularda bildiklerimizi paylaflmak Merten'i bünyemize katt k. Merten ev ve ayd nlatma otomasyonu alan nda son derece uzman bir firma y l nda Türkiye'de bununla ilgili ifl ortaklar m z seçtik ve ev otomasyonun da sunumunu yapt k. Böylelikle sadece elektrik da t m ve endüstriyel otomasyon konularında de il, ayn zamanda bina otomasyonu, elektrik tesisat, kritik enerji gibi alanlar üzerine de odaklanmaya bafllad k. Bu, Schneider Electric'in, elektrik enerjisinin yönetimi ile ilgili çözüm sa lay c bir firma olmas n n do al bir sonucu. Müflterilerinize art k ürün de il çözüm sundu unuzu görüyoruz? Bunun temel nedenleri nelerdir? Ürün sat fl yan nda servis ve çözüm sat fl na da yöneldik. Çünkü müflterilerimizin bir k sm için ürün tek bafl na fazla bir fley ifade etmemeye bafllad. Özellikle ürünlere bilgi ve teknoloji ekledi iniz zaman kullan c lar ürünün kendisiyle çok fazla ilgilenmiyorlar. Onlar için önemli olan sundu unuz fleyin kendisine sa lad fayda, konfor, güvenlik ya da tasarruf. Bunun yan s ra, art k binalar n altyap s nda bilgi teknolojilerinin, haberleflmenin, kontrol ihtiyac n n pay oldukça artt. Ak ll sistemler ön plana ç kmaya bafllad. Sistemler ak ll hale geldikçe, kullan c lar da ihtiyaçlar n n ak ll taraf n yöneten firmalarla çal flma e iliminde oluyorlar. Bu yüzden vizyonumuzu bu yönde çizdik. flin teknolojik altyap s na, entegrasyonuna biraz daha odaklanmaya bafllad k. Bunu her yerde vurgulamaya çal fl yoruz. Ayr ca flirket olarak yenilikçili e son derece önem veriyoruz. Müflterilerimize bütünleflik olarak enerji verimlili i anlam nda bir tak m çözümler sunan bir firma olmak istiyoruz. Pek çok ürünü ve çözümü bütünleflik olarak, tek elden müflterilerimize sunuyoruz. Bu bizi pek çok rakibimizden ay ran en önemli özellik. Bunlar n birlikte ve belli bir iflletme mant nda çal flabilmesi, müflterilerimize enerjiyi verimli kullanmalar n sa layan çözümler sunmam z sa l yor. Ayn zamanda flirketimizin tüm yap lanmas flu anda enerji verimlili i ekseninde oluflmakta ve sürekli bir geniflletme vizyonu ile yoluna devam etmekte. fiirketimizin tüm yap lanmas flu anda enerji verimlili i ekseninde oluflmakta ve sürekli bir geniflleme vizyonu ile yolumuza devam etmekteyiz. Amaç kullan c lar n tüm ihtiyaçlar için tek elden enerji sa lay c s olmak, tabii ki elektrik enerjisini daha iyi yönetebilmeleri için. Schneider Electric'in AR-GE faaliyetlerine son derece önem verdi ini biliyoruz. Bu konu hakk nda neler söyleyebilirsiniz? Tüm çözümlerimizi enerji verimlili i sa lamak üzere tasarl yoruz ve bu anlamda her y l toplam sat fl m z n yüzde 5'ini Ar-Ge'ye ay r yoruz. Yenilikçilik ve kalite, bizi rekabette ön plana ç kart yor, sa lad m z verimlilik çözümleri de kullan c lar n enerjiyi daha iyi yönetmelerine imkan veriyor. Farkl alanlarda uzmanl klara yap lan yat r mlar, çözüm bak fl aç s yla tek bir altyap üzerine oturuyor, Schneider Electric tek elden uzman ürün ve çözüm sa lay c olarak, daha az ile daha çok sonuç üretmeye imkan tan yor. Uzmanlar m z, iklimlendirme otomasyonu, ayd nlatma otomasyonu, ev otomasyonu, binalar ve konutlar için entegre güvenlik çözümleri, kamera sistemleri, kartl geçifl ve ak ll binalar gibi konularda yay nlar yap yorlar, e itim ve seminerler veriyorlar. Amac m z enerji verimlili i konusunda uzman ve komple çözümler sa layan bir firma olarak tasarruf, konfor, güvenlik gibi konularda bildiklerimizi paylaflmak. 9

10 HABERLER Schneider Electric 2008 Özel Fuar Tedafl Genel Müdürü Haflim Keklik de aram zdayd... Tedafl Genel Müdürü Say n Haflim Keklik in de bulundu u Tedafl Heyeti Schneider Electric 2008 Özel Fuar na kat ld. Sektöre yön veren fikir liderlerini buluflturan fuarda, Tedafl Heyetinden Tedafl Genel Müdürü Say n Haflim Keklik baflta olmak üzere, Genel Müdür Yard mc lar Say n Ömer Sami Yap c ve Yaflar Bostanc, Malzeme Yönetimi ve Sat nalma Dairesi Baflkan Say n Salim K lavuz da ziyaretçiler aras ndayd. Stand ziyaretleri s ras nda elektrik flebekelerinde otomasyon teknolojileri ve yeralt kablo ve havai hat da t m flebekelerinde ar za izleme,uzaktan kumanda ve scada çözümleri hakk nda bilgiler alan Tedafl Heyeti, Enerji tedarikleri için fider otomasyon çözümleri konferans na kat ld. Schneider Electric ten Yeni Mezunlara Kariyer F rsat Marco Polo Yetifltirmeye Devam Ediyoruz Global bir enerji uzman olan Schneider Electric, genç mezunlar dünyan n dört bir yan ndaki ülkelerde genç yönetici adaylar olarak yetifltirmeye devam ediyor. Management Trainee program yla örtüflen Marco Polo program kapsam nda yeni mezun olmufl veya yüksek potansiyel olarak de erlendirilen genç Schneider Electric çal flanlar 2 y l süreyle baflka bir ülkedeki Schneider Electric flirketinde görev yap yorlar. Marco Polo ile hedeflerinin genç neslin yurtd fl nda farkl bir vizyon fl nda Schneider Electric kültürünü kazanabilmeleri, kendilerini gelifltirebilmeleri ve ülkelerine geri döndüklerinde ise Schneider Electric in uluslararas kimli ine daha iyi adapte olabilmelerini sa lamak oldu unu belirten Schneider Electric K Direktörü Aylin Olsun, flu ana kadar tüm dünyada toplam olarak 670 Marco Polo nun bu sistemle ifle al nd n n alt n çizdi. Olsun, Schneider Electric Türkiye de ilk Marco Polo ifle al m 2003 y l nda gerçekleflti ve flu ana kadar Schneider Electric Türkiye olarak toplam 6 flirket personelimiz yurt d fl nda Çin, Danimarka, Rusya, spanya, Fransa, M s r gibi ülkelerde farkl pozisyonlarda görevlendirilerek bu program tamamlad lar. 3 flirket personelimiz ise ngiltere, Dubai ve Fransa da programa devam ediyorlar. Ayr ca Fransa, Dubai ve Güney Afrika'dan da Türkiye'de çal flmak üzere genç Marco Pololar ekibimize dahil ediyoruz dedi. Schneider Electric in endüstri ve üniversiteler aras ndaki iflbirli ini ve networkü gelifltirmeyi de amaçlad n belirten Aylin Olsun, geçti imiz ay yine Schneider Electric taraf ndan Antalya da düzenlenen 2008 özel Fuar nda birçok üniversiteden ö renciyi fuara davet ettiklerini ve ö rencilere Schneider de kariyer olanaklar ve Marco Polo program hakk nda bilgi verdiklerini belirtti. 10

11

12 RÖPORTAJ Bat san Elektrik Ayd nlatma Ltd. fiti. fierafett N TAfi Marka olmufl bir ürünün sat c s olmaktan gurur duyuyorum fiirket olarak amac m z müflterilerimize en kaliteli ürünlerle, nitelikli yaklafl m anlay fl içerisinde hizmet vermektir. Schneider Elektric'e, üretti i ürünler, bizim bu anlay fl m zla örtüflen prensiplerle de bu iflbirlikteli ine ve firmam za vermifl oldu u deste e birkez daha teflekkür etme f rsat verdi i için minnettar z. Firman z ve sizi tan yabilir miyiz? y l nda Erzincan 'da do muflum. Sert, disiplinli ve iyi bir tafl ustas olan baba Salih TAfi' n 4 erkek çocu undan üçüncüsüyüm y l nda rahmetli olan babam, mesle ini b rak p bakkaliye ve manav ticaretine bafllam fl, ancak 1958 y l nda geçirdi i felç nedeni ile zmir' de bulunan teyzem ve enifltemin srar üzerine 1961 y l nda zmir'e tafl nd k.1964 y l nda ilkokulu bitirdikten sonra bugünkü mesle im olan elektrikçili e çok de erli ustam Merhum Tevfik TAfiTABANO LU ve kalfam Önder SONO LU'nun da kat disiplini alt nda (disiplin diyorum çünkü bugünkü baflar m n alt nda birazda galiba o yat yor) ç rakl k diyebilece im k sm nda ifle bafllay p zaman içerisinde meslek lisesi ve 2 y ll k yüksek aç kö retim teknik fakülte ö renimi tamamlay p, askerlik dönüflü 1974 y l nda BATI T CARET olarak kurulan bugünkü flirketin bafllang c olan firmada çal flmaya bafllad m. Bir süre sonra ç rakl k ve okul tecrübemi de birlefltiriptolon Sanayi Çamafl r Makinalar n n otomatik kumanda panolar n yapmaya bafllad m y l nda evlendim 1978 y l nda bir k z çocu u ve 1981 y l nda da bir o lan çocu um oldu. Eflimin ve çocuklar m n sorumluluklar a r bas nca ikinci bir ifl olarak flirket içinde kumanda panolar, flirket d fl nda akflamlar ve hafta sonlar olmak üzere taahhüt, montaj, imalat ve ar za ifllerini yapmaya devam ettim.1983 y l nda ifllerimin yo unlu u dolay s ile ayr lmak istedi imi Merhum Atefl DÜLGER 'e söyledi imde ayr lmamam, beni ortak yapmak istedi ini söyledi. Ortakl k istemesi üzerine 1984 y l nda Abim Mehmet TAfi ' da aram za alarak 3 y ll k beraberlikten sonra 1987 y l nda Atefl Bey flirketin tamam n bize devretti y l na kadar devam eden ortakl m z ay r p Bat san Elektrik Ayd nlatma Ltd.fiti. ad alt nda faaliyetlerimi sürdürmeye devam ettim. Bu 12

13 RÖPORTAJ süre içinde çocuklar m Demet ve Levent iyi bir e itim ve yüksek ö renimlerini tamamlay p flirket içerisinde yerlerini alarak ilkeli, dürüst ve çok çal flma prensibiyle, elemanlar m zla da paylaflarak bugünkü hedeflerimize ulaflt k. Zaten hayat mda iki ifl yerinde çal flt m. Birincisi ç rakl k olan 8 y l süreli, ikincisi de son çal flt m ve bugün sahibi oldu um flirket. Schneider Electric ile iflbirli iniz konusunda neler söyleyebilirsiniz? Schneider Electric gibi kendi alan nda dünya çap nda bir ürüne sahip, marka olmufl bir ürünün sat c s olmaktan gurur duyuyorum. fiirket olarak amac m z müflterilerimize en kaliteli ürünlerle, nitelikli yaklafl m anlay fl içerisinde hizmet vermektir. Burada sektörün duayenlerinden Necdet Mete Bey den bahsetmeden geçemeyece im. Necdet Mete Bey ile zaman zaman imalat çeflidi ve ihtiyaçlarla ile ilgili görüflmeler ve bilgi Yeni showroom projemizde bugüne kadar edinmifl oldu umuz mesleki ve ticari faaliyetlerimizi birlefltirip bu deneyimlerimizi geliflen ürün teknolojilerine, çeflitlerini sergilemenin gereklili ini flirket yönetimindeki k z m ve o lum ile paylaflarak bu karar ald k. al flverifli yapard k. Necdet Mete Bey e o zaman ihtiyaç olan dekoratif anahtar priz serilerinin yap lmas için önceden Almanya, Fransa ve sviçre gezisindeyken alm fl oldu um katalog ve numunelerden verdim ve bunlar düflüncelerime önem vererek de erlendirdi. Kendisinin de ayn düflünceler içinde oldu unu söyledi ve bir veya iki y l gibi bir süre içerisinde kendisine verdi im numunelerden olan bugünkü köflk klasik seri ve bir müddet sonrada kuplu fifli üretti. Schneider Electric'e, üretti i ürünler, bizim bu anlay fl m zla örtüflen prensipleri ve firmam za vermifl oldu u destek için bir kez daha teflekkür ederiz. 13

14 RÖPORTAJ Müflterilerimizin ço unlu unu mimarlar, inflaat firmalar, taahhüt gruplar ve fabrikalar oluflturmaktad r. Müflterilerimizin dokunarak, görerek ihtiyaçlar n daha net alg lad ve seçimlerini profesyonelce bir kadro ile karfl lamak ad na böyle bir showroomu haz rlad k. zmir G da Çarfl s nda yap lan en son showroom size ait. Bu showroomu haz rlarken nelere önem verdiniz? Bu showroom ile ulaflmay hedefledi iniz müflteriler kimlerdir? Yeni showroom projemizde bugüne kadar edinmifl oldu umuz mesleki ve ticari faaliyetlerimizi birlefltirip bu deneyimlerimizi geliflen ürün teknolojilerine, çeflitlerini sergilemenin gereklili ini flirket yönetimindeki k z m ve o lum ile paylaflarak bu karar ald k. Müflterilerimizin ço unlu unu mimarlar, inflaat firmalar, taahhüt gruplar ve fabrikalar oluflturmaktad r. Müflterilerimizin dokunarak, görerek ihtiyaçlar n daha net alg lad ve seçimlerini profesyonelce bir kadro ile karfl lamak ad na böyle bir showroomu haz rlad k. Yukar da belirtti imiz müflteri portföyümüzü daha genifl bir zemine yay p, ihtiyaçlara ekonomik ve kal c çözümler gelifltirmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar bize ve firmam za inanarak destek veren tüm müflterilerimize ve dostlar m za teflekkür ederiz y l n n sektörünüz aç s ndan bir de erlendirmesini yapar m s n z? Sizce 2009'da sektörü neler bekliyor? 2008 y l sektörümüz aç s ndan y l n son çeyre inde çok s k nt l geçmeye bafllad, daralan piyasa koflullar içerisinde haks z rekabet koflullar n do urdu. Esnaf arkadafllar ellerindeki mallar çok düflük karlarla satarak, ald avanslar faizsiz kredi olarak görüp piyasalar n dengelerinin bozulmas na sebep olmaya bafllad lar. Dünyada geliflen ekonomik krizle birlikte bizim sektör de derinleflen kay plara do ru ilerlemeye bafllad y l n n ilk çeyre inde flirket bilançolar aç klanmaya bafllad nda mali krizin boyutlar net olarak gözükmeye bafllayacakt r. Geçmifl y llarda karfl laflt m z mali krizlere hiç benzemeyen bir tablo ile karfl karfl yay z. Ülkemiz ve dünya için zor y llar n olaca n düflünüyorum. 14

15

16 SPOR Galatasaray' n Portekizli y ld z, yerli genç y ld zlar n gelece i için uyard Yabanc n n s n r olmal Fernando Meira, "Türkiye'de yabanc konusunda s n rlama olmas bence çok iyi ve çok önemli. Portekiz de yabanc oyuncu s n rlamas olmad ndan d flar ndan özellikle de Arjantin, Brezilya gibi ülkelerden oyuncu al n yor ve bu gençlerin önü kapan yor. Yerli gençlerin harcanmas n n önüne geçilmeli" dedi. ADI Fernando Jose da Silva Freitas Meira ama herkes ona k saca Fernando Meira diyor. Galatasaray' n bu sezon Çek Milan Baros, Avustralyal Harry Kewell ile birlikte kadrosuna katt ön önemli 3 isimden biri Portekizli defans oyuncusu. 30 yafl ndaki libero için Galatasaray belki de son durak. Sar k rm z l lar n 4 y ll k sözleflme imzalad Meira, büyük olas l kla kariyerine noktay sar k rm z l forma alt nda koyacak. Küçük yafllarda bafllad futbol aile yap s olarak büyük s k nt lar çekti i dönemde Meira için ç k fl ve huzur buldu u fley olmufl. 7 yafl nda futbola bafllarken, 15 yafl nda milli tak ma ça r lman n onurunu yaflam fl. Futbol Meira için kurtulufl olmufl, çünkü tecrübeli savunma oyuncusu Çocuklu umda futbol benim 16

17 SPOR Ad Soyad : Fernando Jose ad Silva Freitas Meira Do um Tarihi: 5 Haz ran 1978 Do um Yeri: Guimaraes Boyu: 1.91 m Mevkii: Savunma Oynad Kulüpler: Vitoria Guimaraes (22 maç), Felgueiras (33 maç), Vitoria Guimaraes (30 maç), Benfica (46 maç, 2 gol), VFB Stuttgart (173 maç, 11 gol), Galatasaray. hayalimdi, ancak bu noktaya gelece imi hiç tahmin edemezdim. Hayat mda futbol olmasayd, belki de perifland m dedi ve bafllad anlatmaya... Kaç yafl nda futbola bafllad n? Annem ve babam bizden uzakt. Senede iki kere görüyordum. fiartlar öyleydi. Bu durumu anlay flla karfl lamam laz md. Futbol küçük yafllardan itibaren hep ilgimi çekti. Benim için güzel bir yoldu. Okulda ve mahallede futbol oynard k. Guimares te 7 yafl ndan itibaren futbol oynamaya bafllad m. Sa aç k oynuyordum. 15 yafl ma geldi imde milli tak ma ça r ld m. Orta sahada bana daha fazla flans tan d lar. Çocuklu umda futbol benim hayalimdi. Ancak bu noktaya gelece imi hiç tahmin etmiyordum. leri yafllarda fark ettim ki, benim hayat mda futbol olmasayd ben belki de periflan bir hayat sürerdim. Ama futbol oynamay seviyordum. Futboldan para kazanmam ve bunun önemini kavramam ise çok daha sonraki y llarda oldu. Kendine kimi örnek al yordun? Çocukluk y llar mda Arjantin li Fernando Renondo'yu. yi futbolcu olmak do ufltan gelen bir yetenek mi yoksa sonradan m kazan l yor? Tek bafl na yetene e ba l oldu unu düflünmüyorum. Yetenek tabii ki olmal ama çok çal flarak üzerine bir fleyler koyman z laz m. Ülkem Portekiz de futbol çok seviliyor ve altyap ya da büyük önem veriliyor. Her mahallede çocuklar n futbol oynamak için gitti i merkezler var. Milyonlarca çocuk oraya gidiyor. Ama her yetenekli çocuk y ld z olmuyor. Çok yetenekli oldu u halde aradan s yr lamayan çocuklar var. Biraz da flans gerekiyor. Almanya ve Türkiye senin futboluna neler katt? Portekiz'de 3 büyük kulüp vard r. Benfica, Sporting Lizbon ve Porto. Benfica en fazla flampiyonluk ve kupa kazanm fl tak md r. Ben de bu tak m n formas n giydim. 17

18 SPOR Galatasaray, Avrupa ve Türkiye'de flampiyonluk için oynayan bir tak m. Almanya dan ayr lmak istedi imde önce Galatasaray ile görüflmeyi tercih ettim. Benfica n n sorunu, her sene 9-10 oyuncu gider yerine yenileri gelir. Oyuncu sirkülasyonu fazlad r. Bu tak m kimli inin oluflmas na engel oluyor. Kaptan olmama ra men söz konusu kimlik sorunu nedeniyle yurt d fl ndan teklif al nca kabul ederek Almanya ya gittim. Bunda Portekiz kulüplerinde oynad mda ülkemde yapabileceklerimin s n r na gelmemde çok etkili oldu. Bu yüzden Almanya'da Stuttgart'a transfer oldum. Amac m kendimi yurt d fl nda da gelifltirmekti. Yeni bir heyecan yaflamak istiyordum. Bafllarda Almanya'da uyum sorunu yaflad m. klim, lisan farkl yd. Ailem s k nt çekti. Ancak daha sonra uyum sa lad m. fiimdi Türkiye'de farkl bir ortamda yine farkl fleyler yaflad m. Ancak buraya da al flt m. Almanya da oynamak bana çok fley ö retti. Mesela gerçek anlamda profesyonelli i. Portekizde futbol keyif, zevk içindir. Almanya'da do rudan skora yönelik oynan yor. Teknik direktör Felix Magath la flampiyonlu a nas l ulafl laca n ö rendim. Galatasaray' tercih etmenin en önemli nedeni nedir? Galatasaray, Avrupa ve Türkiye'de flampiyonluk için 18 oynayan bir tak m. Almanya dan ayr lmak istedi imde önce Galatasaray ile görüflmeyi tercih ettim. Ben teklif verenlerle ayn anda görüflüp onlar k z flt ran bir oyuncu de ilim. Galatasaray ilk görüfltü üm kulüptü ve görüfltü üm Adnan Sezgin, projeleri ile beni ikna etti. Galatasaray n bana ne teklif ile gelece i veya anlaflma flartlar dahi kesin de ildi. Ancak Adnan Sezgin in bana gösterdi i resmi be endim. Peki beklentilerine cevap veriyor mu? Büyük bir flehirin ve coflkulu bir taraftar grubunun beni bekledi ini bilyordum. Baz uyum sorunlar yaflad m gerçek ama bunlar atlatt k. Taraftar ve kulüpten beklentilerim anlam nda arad m buldum. Tak m içinde Avustralyal, Çek, Kongolu, talyan var. Nas l anlafl yorsunuz? Sabri ve Servet ile bildi im az Türkçe ile, Aykut, Hakan, Volkan, Lincoln ile Almanca anlafl yorum. Kewell ile ngilizce, Nonda ile çok az olan Frans zcam kullanarak iletiflim kuruyorum.

19 SPOR Galatasaray istikrarl bir çizgi yakalayamad ve zaman zaman taraftardan da tepki görüyor. Bu sizi etkiliyor mu? Baflar çizgisi ve beklentileri yüksek kulüplerin futbolcu üzerinde bir bask olmas çok do al. Galatasaray için ikinci olmak baflar s zl kt r. Baflar lar hazmedilmeli ve bir sonraki sezona yeni baflar lar hedef seçilerek ç k lmal. Avrupa da gidebildi imiz kadar gitmeliyiz. Türkiye de ise flampiyonluk tek hedefimiz. Türk ve Portekiz milli tak mlar n karfl laflt r r m s n? Fatih Terim Türkiye de, Luiz Felipe Scolari nin Portekiz'de yapt na benzer ifller yapt. yi bir tak m yaratt. Tüm Türkiye yi milli tak m n çevresinde duracak flekilde ikna etmeyi baflard ve tak m bu seviyeye tafl d. Türk milli tak m geldi i bu düzey itibar yla kendisini ispat etti. Türkiye de Portekiz gibi belirli niteliklere sahip kaliteli bir tak m. Ancak ayn Portekiz gibi belirli aflamalar geçmek için baz fleyleri hep eksik kal yor. Avrupa fiampiyonas 'nda Türkiye'nin oyuncular ile çok iyi yerlere gelebilir. Yabanc s n rlamas konusunda ne düflünüyorsun? Türkiye de yabanc oyuncu s n rlamas olmas bence bu anlamda çok önemli ve iyi. Yerli gençlerin harcanmas n n önüne geçilmeli. Portekiz de yabanc oyuncu s n rlamas olmad ndan d flar ndan özellikle de Arjantin, Brezilya gibi ülkelerden oyuncu al n yor ve bu gençlerin önü kapan yor. Portekiz milli tak m n n son y llarda geldi i seviyeye bakarsan z baz mevkilerde ola anüstü oyuncular var. Ama baz mevkiilerde mesela kaleci konusunda çok iyi oyuncular yok. Çünkü bu mevkilere kulüpler yabanc isimler al yor. Türkiye de Portekiz gibi belirli niteliklere sahip kaliteli bir tak m. Ancak ayn Portekiz gibi belirli aflamalar geçmek için baz fleyleri hep eksik kal yor. Türkiye Avrupa da çok daha iyi yerlere gelebilir. Futbol d fl nda stanbul'da zaman n nas l geçiriyorsun? Ben futbol ile ailem aras nda yafl yorum. Yeflil sahala veda edince ne yapmak istiyorsun? Bir futbol tak m n n bafl nda profesyonel yönetici olarak görev yapmak istiyorum. Hayat m boyunca disiplinli bir adam oldum. Kendimi bu kadar adad m futbol için ileriki tarihlerde bir tak m organize ediyor olabilmek isterim. Futbolcu transferinden günlük ifllere her fleyi yapabilece im bir iflle u raflmak istiyorum. 19

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

Summary. Küresel Trendler ve Beklentiler 4-15 MERHABA. V ZYON Sa l k sektöründe yal t m. GRUPTAN HABERLER ODE Bayileri ST. Petersburg da bulufltu

Summary. Küresel Trendler ve Beklentiler 4-15 MERHABA. V ZYON Sa l k sektöründe yal t m. GRUPTAN HABERLER ODE Bayileri ST. Petersburg da bulufltu SAYI: 31 HAZ RAN 06 20 y ll k deneyim 5 modern üretim tesisi 30 bin m2 kapal, 120 bin m2 aç k alan 200 bin m3 stok kapasitesine sahip lojistik merkezi 25 ülkeye ihracat 140 bayi ve uzman personelimizle

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Bir HMF Makina dergisidir. > Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Ç NDEK LER BAfiYAZI HABERLER Yeni servislerimizle

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Des gn. Schneider. Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11

Des gn. Schneider. Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11 Des gn Schneider Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11 KAOSTAN LHAM ALAN M MAR: REM KOOLHAAS / PORSELEN BARDAKLARIN ÖDÜLLÜ TASARIMCISI:OYA AKMAN / SIRADIfiI B R M MAR: OSCAR NIEMEYER / SADE, BEYAZ VE MODERN ST: RICHARD

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say : 55 Mart 2011 Renault LATITUDE Renault Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Guillaume Sicard: Öncelikli Hedefimiz Ticari Performans ve Sat fllar Art rmak

Detaylı

KR Z YÖNET M NDE ALTIN ADIMLAR ALTIN ADIMLAR

KR Z YÖNET M NDE ALTIN ADIMLAR ALTIN ADIMLAR BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Kas m-aral k 2009 Say 06 Prof. Dr. Erol Kat rc o lu: Krizde Ortado u ya yat r m yap n Sektör mensuplar Gold stanbul Fuar n de erlendirdi Devlet Bakan

Detaylı

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Her kurumun krizden ç k fla iliflkin farkl stratejileri olabilir. Bizimkisi, krize teslim olmadan büyümeye devam etmek fleklinde biçimlendi. ODE olarak

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı