BOYACI. TB Kad nlar Kolu ndan iki etkinlik. SELAM fiehr N. Athens Airways uçufllara bafllad. Kavala Ticaret Odas Türkçe ö retecek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOYACI. TB Kad nlar Kolu ndan iki etkinlik. SELAM fiehr N. Athens Airways uçufllara bafllad. Kavala Ticaret Odas Türkçe ö retecek"

Transkript

1 Gündem oku, gündemi yakala... 6 fiubat 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 620 Fiyatı: 0.80 Euro Büyük Ayr l k Bat Trakya da tan t lacak CHP milletvekili Kemal Anadol un kaleme ald Büyük Ayr l k kitab Gümülcine de tan t lacak. Papasotiriu kitabevi ile Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i nin ortaklafla organize edece i tan t m etkinli i, 9 fiubat Pazartesi günü yap lacak. 5 te ABTTF den AKMP ata AVRUPA Bat Trakya Türk Federasyonu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi nezdinde temaslarda bulundu. ABTTF yetkilileri, ziyaret s ras nda yapt klar görüflmelerde, az nl k sorunlar n dile getirdiler ve Bat Trakya daki son geliflmeler hakk nda AKPM üyelerine bilgi verdiler. 13 te Yerel Toplumda Cinsiyet Eflitli i kongresi YUNAN STAN Valilikler Birli i taraf ndan düzenlenen Yerel Toplumlarda Cinsiyet Eflitli i konulu kongre Gümülcine de yap ld. 8 de 10,11 Türk az nl k dedi sorun oldu 29 OCAK yeniden hat rlad k! Ocak için Gümülcine ve stanbul da tören düzenlendi DÜNYA B L M EKONOM K rg zistan daki ABD üssü kapat l yor 14 te Kablosuz a h rs z na boya 9 da 29 OCAK olaylar her y l oldu u gibi bu y l da Gümülcine Türk Gençler Birli- i nde yap lan etkinlikle an ld. Bat Trakya Türk Az nl Dan flma Kurulu karar yla Gümülcine Türk Gençler Birli i, skeçe Türk Birli i, Bat Trakya Türk Ö retmenler Birli i ve Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i taraf ndan organize edilen anma etkinli ine kat lanlar, 29 Ocak 1988 ve 1990 olaylar n bir kez dah an msad lar. 29 Ocak olyalar Türkiye de de an ld. 6 ve 7 de IMF nin de paraya ihtiyac var Bat Trakya daki az nl Türk olarak tan mlamak yine krize neden oldu. Az nl k insan n n Türklük Yürüyüflü olarak hat rlad 29 Ocak 1988 eyleminin üzerinden 21 y l geçmesine ra men az nl n Türklü ü hala f rt nalar kopart yor. Dan flma Kurulu Baflkan Çetin Mandac n n yay nlad taziye mesaj nda, Bat Trakya Türk Az nl - ndan bahsetmesi ve Bat Trakya Türk Az nl n büyük Türk ulusunun bölünmez bir parças olarak tan mlamas Yunan kamuoyunda tepkilere neden oldu. 7 de Gazze flehitleri için cenaze namaz SRA L in Gazze flehrine düzenledi i sald r larda hayat n kaybeden Filistinli Müslümanlar için skeçe de g yabi cenaze namaz k l nd. skeçe Müftülü ü nün ald karar do rultusunda, 30 Ocak Cuma günü skeçe ilinin bütün camilerinde, Cuma namaz n n ard ndan g yabi cenaze namazlar k l nd, flehitler dualarla yad edildi. skeçe Müftüsü Ahmet Mete, Filistin ma durlar için bafllat lan yard m kampayas çerçevesinde 80 bin euro nun topland n ve kampanyan n devam etti ini söyledi. 16 da SPOR 15te Devre aras n n en pahal transferleri 19 da

2 HABER 2 TB Kad nlar Kolu ndan iki etkinlik skeçe Türk Birli i Kad nlar Kolu iki güzel etkinli e daha imza att. Athens Airways uçufllara bafllad TB Kad nlar Kolu 28 Ocak Çarflamba günü Çay Günü düzenledi. skeçe Türk Birli i lokalinde düzenlenen etkinlikte Türkiyeli psikolog Belk z Günefl bir konuflma yapt ve kad nlar n çeflitli konularda sorular n yan tlad. TB ndeki Çay Günü ne Türkiye nin Gümülcine Baflkonsolosu Mustafa Sarn ç n efli Esin Sarn ç ve baflkonsolosluk çal flanlar n n eflleri, milletvekili Çetin Mandac n n efli Gülsüm Mandac da kat ld. TB Kad nlar Kolu, geleneksel hale gelen aflure günü etkinli ini bu y l ova bölgesinin en büyük köyü K rköy de yapt. Etkinlik 1 fiubat Pazar günü gerçeklefltirildi. Köye gelen konuklara aflure ikram edildi. BOYACI SELAM fiehr N Rengarenk, güzel mekanlar için... Her çeflit plastik ve ya l boya iflleri yap l r. TEL: DEVLET hava yolu flirketi Olimpic Airways in özellefltirilmesi kapsam ndan do an Athen Airways hava yolu flirketi ilk uçuflunu 30 Ocak ta Dedea aç a gerçeklefltirdi. Atina dan Dedea aç a günde karfl l kl olarak iki sefer gerçeklefltirecek olan yeni hava yolu flirketinin, fiubat ay sonuna kadar Kavala, Selanik, Midilli ve Rodos seferlerine de bafllayaca belirtildi. Rodop sanayi bölgesinde yat r mlar bulunan Sakis Andrianopulos un yönetim kurulu baflkanl n yürüttü- ü Athens Airways in önümüzdeki aylarda ilk etapta komflu ülkelere yönelik yurtd fl uçufllar na da bafllamas için gerekli çal flmalar n yap ld kaydedildi. Athens Airways flirket yönetim kurulu baflkan Andrianopulos Dedea aç Havaliman ndaki aç l fl töreninde yapt konuflmada, yeni flirketin ilk uçuflunun ikinci evi olarak de erlendirdi- i Dedea aç a yap lmas n n kendisini duyguland rd n ifade etti. Andrianopulos yeni hava yolu flirketi ile Trakya n n Atina ya bir ad m daha yak nlaflt n kaydederek, Amac m z ucuz, h zl, güvenli ve kaliteli bir hizmet sunmakt r. lk uçufllar m z ikinci evim olan Dedea aç tan bafllat yoruz. Yaza kadar ülke genelinde 14 yere daha uçaca z. Ard ndan yurtd fl uçufllar - m z bafllayacak. fiirketimiz baflkent Atina y ve büyük flehirleri uzak noktalarla ve özellikle de adalarla yak nlaflt rmay hedeflemektedir. dedi. KAVALA UÇUfiLARI 12 fiubat TA Athens Airways in Kavala uçufllar 12 fiubat ta, Midilli ve Rodos uçufllar 27 fiubat ta bafllayacak. Selanik uçufllar n n ise 12 Mart ta bafllayaca belirtildi. fiirket daha sonra Mikonos, Santorini, Hania, raklio, Zakinthos ve Kefalonia adalar na uçufllar bafllatacak. Yurtiçi uçufllar n n belli bir flekil almas ndan sonra ise yurtd fl uçufllar bafllayacak. Athens Airways, devlet hava yolu flirketi Olimpic Airways ve Aegean Airlines dan sonra, Dedea aç tan Atina ya uçan üçüncü flirket oldu. UÇUfi SAATLER Dedea aç tan Atina ya her gün sabah 08:30 da, akflam 19:50. Atina dan Dedea aç a sabah 07:10 da akflam 18:30. Kavala dan Atina ya 17:10 da, Atina dan Kavala ya 15:50. Kavala uçufllar 12 fiubat ta bafllayacak. K rköy Kültür Merkezi ndeki aflure etkinli inde Tülin Hac halil ve Hüseyin Ahmeto lu nun çal flt rd TB halk oyunlar ekibi de bir gösteri sundu. TB Kad nlar Kolu Baflkan Nevriye Delihüseyin, kad nlara yönelik çal flmalara devam edeceklerini ve bu etkinliklere tüm kad nlar beklediklerini söyledi. Kavala Ticaret Odas Türkçe ö retecek KAVALA Ticaret ve Sanayi Odas, Türkçe ö renme seminerleri bafllat - yor. Ticaret Odas taraf ndan verilecek seminerlere, 25 kifliye kadar personel çal flt ran iflletmelerin kat - labilece i bildirildi. Programa ilgi duyan iflletmelerin Kavala Ticaret ve Sanayi Odas na baflvurmalar gerekiyor. Seminerlerin personele yönelik olaca, Türkçe, Bulgarca ve Rusça dil ö reniminin yan s ra marketing ve sat fl teknikleri konular nda e itimin verilece i belirtildi.. Seminerler 50 saatlik olacak ve seminere kat lanlar saat bafl 5 euro ücret alacak. ADED Rodop fiubesi nde seçimler yap ld YUNAN STAN Kamu Çal flanlar Federasyonu (ADED ) Rodop fiubesi nin yeni baflkan belli oldu. Federasyonun Rodop flubesinde yap lan seçimlerde PASOK a yak nl yla bilinen PASK listesi yüzde 58 oy al rken, DAKE listesi yüzde 42 de kald. Yorgos oannidis Rodop flubesinin baflkanl na yeniden seçildi. Yönetim kuruluna seçilen di er isimler ise flöyle oldu: PASK kanad ndan Panayotis Çukalas, Yorgos Triandafilopulos, Haris Amaksopulos ve lias Gecelis. DAKE kanad ndan ise Meri Kosmidu, Piereta Boruci, Yannis Puhos ve Pashalis Damvris.

3 HABER 3 HABER 3 Milletvekili Hac osman altyap sorunlar na çözüm istedi RODOP PASOK Milletvekili Ahmet Hac osman Rodop ilindeki altyap sorunlar n Bölge Genel Sekreterlikleri Özel Komisyonu nun toplant s nda dile getirdi. 3. Destek Paketi ve 4. Destek Paketi nin Programlanmas Do u Makedonya ve Trakya Bölgesi nde 4. Destek Paketi konulu oturumda söz alan Hac osman, Rodop ili ekonomisinin tar ma dayal oldu unu hat rlatarak, pamuk ve tütün üreticilerinin son derece zor günler geçirdi ini söyledi. HALA ASFALTLANMAMIfi YOLLAR VAR Hac osman hala asfaltlanmam fl köy yollar - n n oldu una dikkat çekti. Örnek olarak; Kezviran - Dundarl, Kuzuören Kovanl k, Mehrikoz Hebilköy, Musac k Hac ören, De irmender K z la aç, K z la aç Üflekdere, Yabac kl Payamdere yollar n gösteren Hac osman konuflmas na flöyle devam etti: 2008 de Avrupa Birli i Komisyonu tütün primlerinin %50 oran nda kesilmesi yönünde karar ald. Bu insanlar art k ne kahvehanelere, ne de çarfl ya ç kamaz oldular. Rodop ilinde hayat durdu. Acaba sizin bu insanlar için getirebilece iniz bir öneriniz var m? Benim bölgemde iflsizlik oran %27 lere ulaflt. çme suyu konusuna da de inmek istiyorum. Geçen hafta Rodop Valili i Sa l k Dairesi yetkilileri K z la- aç ve Üflekdere yi ziyaret ederek su örne i ald lar. Sonuçlar n negatif olaca n tahmin ediyorum. Son aylarda ad geçen köylerden befl kifli kanserden öldü. Mehrikoz sakinlerinin içme sular n nereden tedarik ettiklerini görseniz, o suyu hayvanlar dahi içmez dersiniz. MASTANLI OKULU Gümülcine deki Mastanl ilkokuluna da konuflmas nda de inen milletvekili, sözkonusu okulun Gümülcine nin içinde bulunmas na ra men büyük sorunlar yaflad na dikkat çekti. Sorunu Bölge Genel Sekreteri ne anlatt n, sözkonusu okulda ders yapman n mümkün olmad n ve acilen çözüm bulunmas gerekti ini söyledi. TÜTÜNCÜLER N SORUNLARI Rodop Milletvekili, çiftçi eylemlerinin bugün Sahibi: Hülya Emin Genel Müdür ve Yay n Yönetmeni: Hülya Emin Yaz flleri: Cemil Kabza, Ozan Ahmeto lu Adres: H. Trikupi 85 Komotini Tel-Fax: web sitesi: hala devam etmesinden hükümetin sorumlu oldu unu savundu. Hac osman, bakan n tütünle ilgili hiç bir aç klama yapmamas n n, Rodop ilindeki tütün üreticileri aras nda endifle yaratt n belirtti ve Rodop ilindeki üreticilere 2008 y l nda u rad klar zarar için ne zaman tazminat ödenece ini sordu. Hac osman, Tar m Bakan Hacigakis e hitaben sundu u soru önergesinde Sirkeli Belediyesi ne ba l Domruköy, Yeniköy ve Basr - köy de 68 tütün üreticisinin, 2005 y l nda satt klar tütünlerin paras n üç y ldan beri alamad klar n belirterek, bakandan sözkonusu tütün üreticilerine en k sa sürede ödeme yap lmas için giriflimde bulunmas n talep etti. Bu arada, Milletvekili Hac osman, Kalk nma Bakan Kostis Hacidakis e yönelik sundu u soru önergesinde Devlet Elekrik daresi nin (DE ) il genelinde dikti i elektrik direkleri için arazi ve tarlalar ndan yer tahsis edilen vatandafllara henüz tazminat ödenmedi ine dikkat çekerek, gerekli tazminatlar n ödenmesini istedi. Son olarak Sa l k Bakan Dimitris Avramopulos a sundu u soru önergesinde, Sa l k Bakanl n n finansmanda k s tlamaya gitmesi sonucunda, Trakya Ruh Sa l Merkezi nin iflleyiflinde yaflanan aksakl klara dikkat çekti ve bakandan sorunun çözümü için giriflimde bulunmas n talep etti. Bölge Genel Sekreterleri skeçe de 25 inci bölge genel sekreterleri kongresi skeçe de gerçeklefliyor. Do u Makedonya ve Trakya Bölge Genel Sekreterli i taraf ndan organize edilen kongreye çiflleri Bakan Prokopis Pavlopulos un yan s ra, çiflleri Bakan vekili Hristos Makroyannakis, Bakan yard mc s Athanasios Nakkos, bakanl k bürokratlar ve ülke genelindeki 13 genel sekreter ile bölge yerel yöneticileri kat lacak. çiflleri Bakan Prokopis Pavlopulos un bugün skeçe deki Elisso otelinde halka aç k bir toplant da yerel yönetimler konusunda konuflaca belirtildi. 5-8 fiubat tarihleri aras nda skeçe de gerçekeleflecek kongre s ras nda bakan Pavlopulos ve bakan yard mc lar n n bölge valileri ve belediye baflkanlar yla da bir araya gelece i ifade edildi. Hülya EM N HAFTANIN YORUMU Erken seçim senaryolar... Yeni Demokrasi hükümetinin ifli son dönemde oldukça zor görünüyor. Ülke s n rlar n aflarak, Yunanistan tüm dünyan n ilgi oda haline getiren ve özellikle baflkent Atina n n talan edildi i fliddet olaylar, çiftçilerin ülke çap ndaki eylemleri, YDP hükümetini sarsan skandallar, parti içerisindeki çat flmalar hükümeti y pranma aflamas na getiren olaylardan bir kaç. Do ruyu söylemek gerekirse, hükümetin bafl n n a r mad bir alan yok gibi. Ülkede genelde bir hoflnutsuzluk hakim. Anket sonuçlar nda PASOK un YDP nin önüne geçmesinde ise, PA- SOK un muhalefet olarak yapt çal flmalar n baflar s ndan çok, her cephede hakim olan hoflnutsuzluk yat yor bence. Ülke genelindeki geliflmeler do al olarak iktidar partisini düflündürüyor. Ancak Karamanlis in parti içerisinde de huzurlu bir an yok. 151 milletvekiliyle, k l pay bir ço unluk sa layan hükümette, dinmek bilmeyen çalkant lar Karamanlis in uykusunu kaç rmas n da ne yaps n? Baflbakan n kabinede yapt son de iflikli in de, sular durultmaya yetmedi i gözleniyor. flte böyle bir ortamda, baz gazetelerde erken seçim senaryolar gündeme gelmeye bafllad. Hatta bu konuda tarih bile ortaya at l yor. Daha birkaç gün önce göz att m bir Atina gazetesinde, 22 Mart olas erken seçim tarihi olarak geçiyordu. Son dönemlerde genel seçim tarihlerinin aç klan fl flekli ve süresi dikkate al nacak olursa, Mart ay nda sand k bafl na gidilmeye ça r l rsak, hiç de flafl rmamak laz m. Atina da gerek hükümet, gerekse muhalefet kanatlar n n haz rl k içerisinde oldu u kesin. Herkes kendine göre hesab n kitab n yap yor. Ya biz? Biz toplum olarak, özellikle bu gibi konularda reaksiyon vermede biraz yavafl kal yoruz düflüncesindeyim. Ne demek mi istiyorum? Demek istedi im flu: Baz durumlara önceden haz rl k yapmak yerine, oldu bittilerle karfl karfl ya gelince ne yapaca m z, nas l yapaca m z düflünmeye bafll yoruz. Oysa ki, az nl n bu ve buna benzer durumlarda ne gibi stratejiler izleyece i, neler yapaca konusunda çal flmalar üretebilecek, haz rl klar yapabilecek örgütlenmesi mevcut. Erken seçim söylentileri vars n do ru ç kmas n... Ama biz yine de flimdiden siyasi gelece imiz konusunda çal flmalar yapal m, fikir üretelim, siyasi manevralara haz r olal m. Bat Trakya Türk az nl n n siyasi arenada temsil edilmesi gerekti i inanc ndaysak, ki öyleyiz buna kimsenin itiraz olaca n sanm yorum iflte o zaman bu iflin peflini hiç b rakmamal y z. Siyaset takip ister, süreklilik ister. Ülke siyasetinde aktif bir yer ve rol üstlenebilmek için, her zaman haz rl kl olmay yaflam biçimimiz haline getirmeliyiz. Bu sadece seçimler dönemi için geçerli olmas gereken bir fley de de il. Az nl, az nl n gelece ini ilgilendiren her konuda izlenmesi gereken tek yol bu olmal bence. Yani oldu bittiler karfl s nda harekete geçmek yerine, oldu bittilere karfl her zaman haz rl kl olmak en güzeli.

4 HABER 4 Cemil KABZA TERS AÇI 29 Ocak ve Atina da cami 29 Ocak milli direnifl günü, olaylar n yafland Gümülcine de, Avrupa da ve Türkiye de düzenlenen etkinliklerle kutland. 29 Ocak lar bu y l ilk defa skeçe de de kutland. Bu da bir yenilikti. Bir çok kifli taraf ndan 1955 te stanbul da meydana gelen 6-7 Eylül olaylar n n rövanfl olarak de erlendirilen 29 Ocak olaylar, t pk 55 olaylar gibi tarihte kald. Bir tarih profesörünün Gerçek tarihin yazd klar n mutlaka bilin, ö renin ve yeni nesle aktar n, ama tarihe göre kesinlikle hareket etmeyin, günümüzün flartlar na göre hareket edin. sözünü hiç akl mdan ç karm yorum! Onun için gerek Bat Trakya da, gerekse Türkiye ve Avrupa da düzenlenen anma törenlerinden kimsenin huylanmamas gerekiyor. Yunan bas n etkinlikler öncesi oldu u gibi etkinlikler sonras nda da hakaret, tehdit ve alay içerikli yay nlar ndan bu y l da vazgeçmedi. Yaz k! Yaz k çok yaz k! 29 Ocak olaylar n hangi Yunanl ile konufltuysam, muhabbetten kaçarcas - na hep konuyu 55 olaylar na çekmifltir. 55 olaylar n irdeleyecek durumda de- ilim. Onlar yaflayanlar ve gerçek tarihçiler daha iyi biliyor. Kald ki Türkiye de bilim, siyaset ve sanat camias ndan bir çok ayd n 55 olaylar n ayd nlatan nice kitap, makale yazm flt r. Hatta sinema filmlerine bile bir çok defa konu olmufltur. Peki flimdi soruyorum! 29 Ocak olaylar için kaç Yunanl yazar objektif makaleye imzas n atabildi? Kaç Yunanl siyasetçi bunun bir hata oldu unu kabul edebildi? Ben duymad m, görmedim! Duyan gören varsa lütfen benimle de paylafls n. 29 Ocak olaylar Bat Trakya Türkleri için kuflkusuz bir dönüm noktas d r. Bu dönüm noktas n n az nl a kazand rd klar n anlamak, gün geçtikçe zorlafl yor. Bugünkü gençleri bir kenara b rakal m, 29 Ocak olaylar n bifiil yaflayanlar n ço u bile fark nda de il. Kolay de il! Aradan tam 21 y l geçmifl. Nice insan ebedi hayata göçtü. Kalanlar n büyük bir k sm ise yaflad klar n hayal meyal hat rl yor. Hat rlayanlar n ço u da eksik hat rl yor. Düzenlenen etkinliklerde baz an lar anlat l yor ve etkinlikler bu katta kal yor. O döneme ait yaz l ve görsel malzemenin azl bilinen, ama bir türlü anlafl lmayan baflka bir gerçek. Yunanl ayd nlar n 29 Ocak olaylar için kitap yazmas konusundaki ümitlerimiz tükendi! Peki ya bizimkilerden? 29 Ocak olaylar n anman n ötesinde anlamak ve genç nesillere aktarman n çok daha önemli oldu una inan yorum. Y llar geçtikçe, olaylar bizzat yaflayanlar n, o dönemde az nl n bafl nda olan liderlerin say s gün geçtikçe azal yor. Az da olsa biriktirilen yaz l ve görsel malzeme kenar köflelerde kayboluyor. Daha fazla geç kalmadan 29 Ocaklar n bafl nda bulunan liderlerimizden kitap bekliyorum, kitap! Aradan 21 y l geçti. 21 y lda 21 kitab unuttuk, bir kitap dahi yay nlanamad! ( brahim Baltal n n 29 notlar hariç) Yaz k de il mi? Az nl k için dönüm noktas n oluflturan olaylar n genç nesillere nas l aktar laca- n bundan sonra siz düflünün! Atina da cami meselesi y lan hikayesine dönüfltü. Son 5 y ld r sürekli gündemde olan cami ve Müslüman mezarl sorunu bir türlü çözülemedi. Baflta havaliman Elefterios Venizelos yak nlar nda inflaa edilmesi düflünülen cami için, ölen baflpiskopos Hristodulos karfl ç km flt. Onun da gönlünü okflamak için dönemin E itim Bakan Marietta Yanakku, Atina n n Shisto bölgesine cami için bir arsa ayarlam flt. Gel zaman git zaman, aradan 5 y l geçti ama cami inflaat bir türlü bafllayamad. Atina daki Müslümanlar, cami için yapt klar baflvuru evraklar n n iki defa bakanl klarda kaybolduklar ndan bahsediyor. Kilise inflaat olsayd, acaba kaybolur muydu? Atina, sanki AB ülkelerinde camisi olmayan tek baflkent olma özelli ini kaybetmek istemiyor! Yunanistan Kilisesi Atina da Müslüman mezarl için 30 dönüm arazi tahsis etti. Etmesine etti ama Atina da vefat eden Müslümanlar hala ya Bat Trakya da gömülüyor, ya da memleketleri yak n ise oraya gönderiliyor. K sacas Atina da cami ve Müslüman mezarl sorunu bugün de devam ediyor! Bu sorun Atina n n ülkenin büyük bir ay b olarak daha ne kadar var olmaya devam edecek? Milletvekili Çetin Mandac : Hükümet inflaat iflçilerine karfl duyars z SKEÇE PASOK Milletvekili Çetin Mandac n n inflaat iflçilerine sunulan sa l k hizmetleri ve bu hizmetler için gerekli gündeliklerin artt r lmamas amac yla meclise sundu u soru önergesine Çal flma Bakanl - ndan olumsuz yan t geldi. Mandac, Çal flma Bakan n n inflaat iflçileriyle ilgili sorusuna verdi i yan t elefltirdi ve hükümeti inflaat iflçilerine karfl duyars zl kla suçlad. Mandac, Çal flma Bakan ve hükümetin toplumsal politikas ile ilgili yeni inanc n n ne ödersen onu al rs n deyimi ile özetlenebildi ini aç klad. Mandac, Bakanl k bu sektördeki iflçilerin, karfl karfl ya kald klar iflsizli in yan s ra, kendilerinin ve ailelerinin sigortas z kalma tehlikesini ve bu durumun do urdu u güvencesizli i de görmezlikten geliyor. ifadesini kulland. Mandac hükümeti ac mas z bir sosyal politika uygulamakla suçlad. Milletvekili Mandac flunlar kaydetti: Büyük kar amac güdenlere milyonlar da tan hükümet, sigorta K U L S.. sektöründeki aç klar kapatmak için inflaat iflçilerini seçmifl gibi görünüyor.toplumsal tutarl l k ve toplumsal hakl l k, Yeni Demokrasi nin siyasi sözlü üne yabanc terimlermifl gibi görünüyor. Hükümetin toplumsal politikas bofl vaatler ve karfl l olmayan aç klamalarla, yok olmaya mahkum görünüyor. Baflbakan n ayn yolda devam ediyoruz ve bu yoldan flaflmay z nakarat, iflçilerin sigorta ve çal flma haklar yoluna may n döflemekten baflka bir flekilde alg lanamaz. Sirkeli de tart flmal meclis toplant s S RKEL Belediyesi nde y l n bafl ndan beri yaflanan kargafla geçen hafta doru a ulaflt. Y l n ilk meclis toplant s nda iktidarla muhalefet aras nda sert tart flmalar yafland. Hatta meclis toplant s s ras nda gerilen havan n yat flmas için topant ya ara verildi. Sirkeli deki sorun devam edece e benziyor; zira Belediye Baflkan Hasan Kaflif yönetimindeki belediye yönetimi meclisteki ço unlu unu kaybetmifl durumda. ktidar n elindeki 9 belediye meclis üyesinden 3 ü muhalefet listesiyle birleflince ço unlu u kaybetmiflti in son günlerinde patlak veren kriz son günlerde daha da büyüdü ilk belediye meclis toplant s ise ancak 30 Ocak Cuma günü yap labildi. Ço unlu u elde eden muhalefet, belediye meclisinin kanunsuz bir flekilde topland n iddia etti. Nedeni ise iki toplant dan sonra salt ço unluk olmadan meclis yönetiminin oluflturulmas. Muhalefet, yasa uyar nca üst üste üç toplant yap ld ktan sonra meclis yönetiminin oluflturulabilece ini belirterek, Bölge Genel Sekreterli i ne baflvuruda bulundu unu ve meclis toplant s n n iptal edilmesini istedi ini dile getirdi. flte 30 Ocak Cuma günü yap lan toplant böyle gergin bir ortamda bafllad ve daha da gergin bir ortamda devam etti. Meclis toplant s nda gündeme gelen birçok madde belediye yönetiminin 8 oyuna karfl, muhalefetin 9 oyuyla reddedildi. Sirkeli Belediyesi Kalk nma fiirketi nin yönetim kurulunun belirlenmesinde de ilginç bir sonuç elde edildi. fiirketin baflkanl na Hasan Kaflif in listesinden seçilen fakat flimdi muhalefete geçen Mehmet Mustafa baflkan seçilirken, yine muhalefet listesinden Muammer Hüseyin baflkan yard mc s seçildi. Sirkeli deki belediye meclis toplant s nda zaman zaman tansiyon yükseldi. Muhalefet listesi üyeleriyle belediye yönetimi ve özellikle Belediye Baflkan Hasan Kaflif ve belediye katibi aras nda sert tart flmalar yafland. Sonuçta Sirkeli Belediyesi daha önce flahit olmad tart flmal bir meclis toplant s yla 2009 y l na merhaba dedi. Bölgede ne tür geliflmelerin yaflanaca n önümüzdeki günlerde hep birlikte görece iz.

5 HABER 5 Büyük Ayr l k Bat Trakya da tan t lacak CHP milletvekili Kemal Anadol un kaleme ald Büyük Ayr l k kitab Gümülcine de tan t - lacak. Papasotiriu kitapevi ile Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i nin (BTAYTD) ortaklafla organize edece i tan t m etkinli i, 9 fiubat Pazartesi günü yap lacak. Gümülcinedeki Anatolia Oteli nin karfl s ndaki Belediye Kültür Merkezi nde gerçekleflecek tan - t m saat 19:00 da bafllayacak. Kitab, zmir in Foça Belediye Baflkan Gökhan Demira ve edebiyatç Thanasis Kungulos tan tacak. Etkinli e, Büyük Ayr - l k kitab n n yazar Kemal Anadol da kat lacak. BTAYTD nden konuyla ilgili yap lan aç klamada, kitap tan t m - na tüm Bat Trakya halk n n davetli oldu u belirtildi. KIVILCIM KEMAL ANADOL K MD R? CHP milletvekili K v lc m Kemal Anadol, 25 Kas m 1941 de Karabük Safranbolu da do du. Hukukçu, yazar; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni bitirdi. Serbest avukatl k yapt. Ere li Memleket gazetesini ç - kararak, gazetenin Yaz flleri Müdürlü ü nü üstlendi ve köfle yazarl - n yapt. Emek Dergisi nin sürekli B Z BURADAYIZ ''Biz Buraday z'' program n n Yunanistan ve Bulgaristan'daki yolculu u sürüyor... yazar oldu. Türkiye Bar fl Derne- i nin Genel Baflkan Vekilli i görevini yürüttü. Yeni Yüzy l gazetesinde hukuk, demokrasi ve çevre konulu sürekli yaz lar yazd. Yay nlanm fl 6 kitab bulunmaktad r. Türkiye Yazarlar Sendikas ile Bilim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birli i Üyesi oldu. Cumhuriyet Gazetesi Yunus Nadi Arma an ile Abdi pekçi Bar fl-dostluk Ödülü nü ald. 15(IV), 16(V) Dönem Zonguldak, 18. ve 22. Dönem zmir Milletvekili. Anadol, evli ve 2 çocuk babas d r. K rcaali'nin flirin ilçesi Kirkova Henüz aç lamayan Yunanistan-Bulgaristan Makas s n r kap s nda s f r noktas ndan görüntüler Gümülcineli gravür sanatç s Takis Garifalos'un eserleri Savafltan dönmeyen sevgilileri an s na 7 k z n yapt rd 600 y ll k Yedi K zlar cami restore çal flmalar Hülya Emin'in haz rlay p sundu u Biz Buraday z Cumartesi 19:45'de TRTINT'te Biz Buraday z, Cumartesi 19:45 te TRT int ekranlar nda. Tekrar TRT-INT Sal günü saat: 05:30 ve 13:30 TRT-TÜRK Cuma günü saat:12:30 Ozan AHMETO LU HAYATIN Ç NDEN MANGALLI EYLEM VE DEMOKRAS Bir çiftçi eylemi daha son buldu. Son haftalarda ülke gündemi çiftçilerin eylemleriyle flekillendi. Kabine de iflikli inden hemen sonra yollara ç kan çiftçi kesimi dikkatleri bu yöne çekmeye baflard. Yunanistan daki çiftçilerin benimsedi i eylem flekli Avrupa n n di er ülkelerinde pek de al fl lagelmifl bir eylem biçimi de ildir. Tar m sektörü eylemde denince bir fley akla gelir: Yollar n trafi e kapat lmas... Bu mücadele flekli y llard r böyle geldi, böyle devam ediyor. Asl nda birçok toplum kesimini çileden ç karsa da sesin ve dolay s yla da isteklerin duyurulmas için son derece sonuç getiren bir yöntem. Son eylemde Yunanistan n birçok noktas nda yollar kapatan çiftçiler bir ad m ileri giderek s n r kap lar n da kapad lar. Hatta bu yüzden mal tafl yan t r floförleriyle eylem yapanlar aras nda kavgalar da yafland. Serres de t rc lara k zan çiftçiler h zlar n alamay p traktörlerle Bulgaristan a girmeye bile teflebbüs ettiler. Geride kalan bu eylem döneminin en hararetli sahneleri ise Giritli çiftçilerin gösterilerinde yafland. Girit teki yollar n kapat lmas yla ve tar m bakan n n aç klamalar yla yetinmeyen heyecanl Giritliler, Biz traktörlerimizle Atina ya gideriz, bakanla da görüflürüz dediler ve Girit ten yola ç kt lar. Polis engelini aflabilenler Pire liman na geldikten sonra bakanl a traktörlerle gitmek isteyince olaylar ç kt. Polis olaylar yat flt rmak için göz yaflart c madde kulland. Polis çiftçi çat flmas - n n yafland saatlerde anamuhalefet partisi PASOK un baflkan Yorgo Papandreu nun da çiftçilerle görüflmek için limana gelmesi tarihe geçecek bir tesadüf oldu. Polisin göz yaflart c bombalar ndan anamuhalefet lideri de nasibini ald. Dünyada olmuflmudur bilmiyorum ama Yunanistan da herhalde ilk kez anamuhalefet partisi baflkan polisin göz yaflart c maddelerine maruz kalm fl oldu. Günümüz medyas n n aray p da bulamad bir olay olarak tarihe geçmifl oldu sözkonusu vaka. Televizyon stüdyosunda bakan veya hükümet yetkilisi, haber muhabirinin yan nda yollar kapatan, eylem yapan çiftçi temsilcisi. Çiftçi temsilcisinin elinde mikrofon, arkas nda meslektafllar, stüdyodaki yetkiliyle tart flt, hatta kavga yapt son derece medyatik bir eylem dönemini daha geride b rakt k. Sonuçta hükümetin 500 milyon euronun üzerinde bir miktar n çiftçilere ödenece ini aç klamas yla sona eren gösteriler. Asl nda son bulan eylemler ne kadar do ru olur bilemem zira Promahonas gümrük kap s ndaki çiftçiler eylemlerini bu sat rlar n yaz ld ana kadar devam ettiriyorlard. Medyatik olmas n n yan s ra bu eylemlerin bir de kendi içinde belki önemsiz ama ilginç bir ayr nt s vard : Yollar trafi e kapatan traktörlerin aras ndaki mangallar. Taleplerini, flikayetlerini duyurmak, anlatmak isteyenler yanlar na mangallar n da alm flt. Çeliflki mi, al flkanl k m kestirmek zor ama ilginç bir ayr nt, ilginç bir foto raf oldu u kesin. Birilerinin akl nda mangall eylem olarak kalsa da, birilerinin yaflam n zorlaflt rsa da demokrasinin nimetlerinden faydalanman n bir örne ine flahit olduk. Çiftçilerin hakl talepleri ne derece tatmin edilecek bunu da yak n gelecekte anlayaca z. Hükümet verdi i sözleri ne ölçüde yerine getirebilecek çok yak nda görece iz. Yunanistan da tar m sektörünün Avrupa Birli i nden sa lanan desteklerle ayakta durdu unu bilmeyen yok. 25 y ldan beri AB deste ini cömertçe tüketen, oy u runa kesenin a z n sorumsuzca açan iktidarlar n sorumlulu u gerçekten büyük. Tar m sektöründe y llar önce yap lmas gereken yap sal de iflikliklerin gerçekleflmemesinin bedeli ne olacak hep birlikte görece iz. Bölgemiz aç s ndan düflünecek olursak buna verilecek en güzel örnek tütün olsa gerek. Ne olacak bu tütünün gelece i? sorusuna nas l bir yan t verilebilir? Peki ya pamuk, ya hayvanc l k? Çiftçi kesimini parlak bir gelece in bekledi ini söylemek gerçekten de kolay de il. Bat Trakya Türklerinin büyük ço unlu unun tar ma dayal bir toplum oldu u gerçe ini gözönünde bulundurunca eylemlerde de az nl k insan n görmemiz gerekir diye düflünüyor insan. Fakat ne yaz k ki az nl k insan az nl k haklar için de, vatandafll k haklar için de eylem yapmak, sesini duyurmak, taleplerini dile getirmek gibi olgulara uzak. Aznl k haklar demiflken, tayinli din adam yasas n n, az nl a ra men empoze edilmeye çal fl ld n söylemek isteriz. Öte yandan az nl k e itimiyle ilgili en güncel iki mesele; anaokullar ve SÖPA konular bile durdu u yerde duruyor. Önümüzdeki dönemde günlük sorun haline gelecek bu s k nt lar n (en az ndan bunlar n) acilen çözüme kavuflmas laz m. Az nl n bu güncel sorunlar n duyurmas, taleplerini dile getirmesi kadar do al ne olabilir? Bunun için gerekli olan eylemse, yürüyüflse, onu yapmak gerekir. Hem de zaman kaybetmeden. Hak talebi ve hakl talepler sözkonusu oldu unda, demokrasinin nimetlerinden faydalanmaktan çekinmemek gerekir...

6 HABER 6 29 Ocak yeniden hat rlad k 29 Ocak olaylar her y l oldu u gibi bu y l da Gümülcine Türk Gençler Birli- i nde yap lan etkinlikle an ld. Bat Trakya Türk Az nl Dan flma Kurulu karar yla Gümülcine Türk Gençler Birli i, skeçe Türk Birli i, Bat Trakya Türk Ö retmenler Birli i ve Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i taraf ndan organize edilen anma etkinli ine kat lanlar, 29 Ocak 1988 ve 29 Ocak 1990 olaylar n bir kez daha yaflad lar. GTGB Baflkan Adnan Selim in yönetti i toplant sayg durufluyla bafllad. Etkinlikte 29 Ocak 1988 Yürüyüflü Organizasyon Komitesi Baflkan eski ba ms z milletvekili smail Rodoplu, skeçe eski ba ms z milletvekili Ahmet Faiko lu, BTTÖB Baflkan Sami Toraman, TB Baflkan Ozan Ahmeto lu ve BTAYTD Baflkan Ahmet Kara birer konuflma yapt. Adnan Selim, 1990 da az nl k aleyhine yap lan sald r lar n bugüne kadar Yunanistan da ciddi bir flekilde masaya yat r lmad na dikkat çekti. SAM TORAMAN lk konuflmac Sami Toraman 29 Ocak Az nl n Türk kimli inin inkar na verdi i yan t olarak nitelendirdi. 29 Ocak bir macera olsun diye yap lmad diyen Toraman, 29 Ocak n Bat Trakya Türk e itimine sa lad avantaj ve dezavantajlardan bahsetti. Bat Trakya Türk az nl n n anlaflmalarla tan nan resmi bir az nl k oldu una dikkat çeken Toraman az nl k e itimine devlet taraf ndan yap lan müdahalelere de indi. BTTÖB Baflkan sözlerini flöyle devam etti: Kimli imize ilk müdahaleler e itimle bafllad. lk önce okullardaki tabelalar - m z indirdiler. Türk okulu tabelalar teker teker indirildi. Bugüne kadar az nl k e itimi kan kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor. OZAN AHMETO LU skeçe Türk Baflkan Ozan Ahmeto lu, 29 Ocak n Bat Trakya Türkleri için adeta dönüm noktas oldu unu söyledi. Ahmeto lu özetle flöyle dedi: 29 Ocaklarla beraber Bat Trakya Türkleri yo un bir hak arama mücadelesi bafllatt. Bu dönemde az nl k liderleri yarg land, hapse mahkum edildi. Üç kez üstüste yap lan seçimlerde Rodop ve skeçe de ba- ms z listeler kuruldu. Sorunlar uluslararas platforma tafl nmaya baflland. Milli kimli in inkar ve derneklerimizin kapat lmas barda tafl ran son damla oldu. Geliyoruz 1990 a. 29 Ocak 1990 da az nl k aleyhine tam anlam yla fliddet kullan lm flt r. Hem de sorumlular cezaland r lmadan. Bu dönemerden sonra aç klanan yasalar önünde eflitlik uygulamas ndan sonra vatandafll k haklar nda önemli ilerlemeler olmas na ra men, az nl k haklar nda herhangi bir geliflme yok. Tersine gerileme var. AHMET KARA BTAYTD Baflkan Ahmet Kara o dönemde yaflanan bask lar anlatt. simlerinde Türk kelimesi geçen üç derne in kapat lmas n t rman fl sebebi olarak nitelendiren Kara, 1990 da ise önceden örgütlenen gruplar taraf ndan sald r lar n yap ld - n ifade etti. Sald r lar n sonucunda yüzlerce Türk dükkan n n tahrip edildi ini, yüzlerce kiflinin dövüldü ünü belirten Kara, Dönemin T.C. Baflkonsolosu sald r ya u rayan soydafllar n ziyaret etmek istedi i için ve insan - m za soydafl dedi i için Yunanistan taraf ndan istenmeyen kifli ilan edilir. Bu dönemde sald r ya u rayan soydafllar m z n hiçbiri tazminat almad. Ayr ca burada dile getirmek isterim. Yunanistan vatandafll k yasas - n n meflhur 19. maddesi uyar nca binlerce insan m z vatandafll ktan at ld. Öte yandan Türklere ait binlerce dönüm arazi amac na uygun olmayan sebeplerle kamulaflt r lm flt r. dedi. AHMET FA KO LU skeçe eski ba ms z milletvekili Ahmet Faiko lu ki 29 Ocak yaflamay Allah bana nasip etti diyerek söze bafllad. O günün üzerinden 21 y l geçmesine ra men bugün hala ciddi baz sorunlar n afl lamad n görmenin üzücü oldu unu kaydeden Faiko lu, Bugün Ayfle Galip in iflyeri olan o balkondan Az nl n Türklü- ü pazarl k konusu olamaz diye hayk rd k. Hat rlayacaks n z bunlar mecliste de dile getirdim. fiimdi art k 29 Ocak n ne oldu unu, niçin yap ld n özellikle gençlere anlatmam z laz m. 29 Ocak lar n ilk provalar istimlak edilen Karacao lan tarlalar nda yap ld. dedi. 29 Ocak 1988 ve 29 Ocak 1990 da az nl a karfl devlet terörü uyguland - n savunan Faiko lu, o dönemde az nl yerel yöneticilerin de il, siyasi büronun yönetti ini söyledi. Önemli olan Bat Trakya davas n dünyaya duyurmakt r diye konuflan Faiko lu, Ben bunu yapabildi imize inan yorum dedi. Faiko lu sözlerine flöyle devam etti: fiimdilerde 240 imam yasas ç - kard lar. Biz seçilmifl müftülerimizi makam nda görmek isterken, onlar imamlar bile tayinle getirmek istiyorlar. Bu bir Bizans oyunudur. Sütü bozuk herhangi bir imam tayin isterse gelin arkadafllar ona selam sabah keselim. Biz fiiniko lu na karfl verdi- imiz mücadelede baflar l olduk. Faiko lu, Belki bundan sonra da birçok 29 Ocak lar do acak. Çünkü sorunlar var ve büyüyor. dedi. SMA L RODOPLU 29 Ocak 1988 eyleminde organizasyon komitesi baflkan olan ve daha sonra Rodop ba ms z milletvekili seçilen smail Rodoplu konuflmas nda Yunan halk ndan de il, devletten flikayetleri oldu unu vurgulad. Lozan Antlaflmas nda Türkiye de gayri Müslim az nl klardan, Yunanistan da da Müslüman az nl ktan bahsedildi ini belirten Rodoplu, Antlaflma imzaland ktan sonra Yunanistan bunu de ifltirmifl ve az nl k de il, az nl klardan bahsetmeye bafllam flt r. dedi. Önümüzdeki dönemde yeni 29 Ocak lar n yaflanaca na inand n kaydeden Rodoplu, Bak n traktörler yollarda. Ekonomik sorunlar n az nl n üzerinde çok daha a r olaca n hepimiz biliyoruz. Çok kötü günler geçirdik. Atatürk ve Venizelos savafl yapt. Kan dönüldü. Fakat oturdular ve bar fl yapt lar. fiimdi neden olmuyor bar fl? Çünkü samimiyet yok, o yüzden olmuyor. Bak n Türkiyeli Türkler 55 olaylar için onlarca kitap yazd. Yunanistan da Yunanl lar n 29 Ocak la ilgili yazd bir fley var m? Gösterin de çerçeveleteyim. diye konufltu. Rodoplu, Bat Trakya Türkleri olarak halkla de il, devletle mücadele ettiklerini belirterek, bu yüzden her zaman birlik ve beraberli e ihtiyaç oldu unu anlatt. Panelistlerin konuflmalar ndan sonra söz almak isteyenler kürsüye gelerek görüfllerini bildirdi. skeçe Müftüsü Ahmet Mete k sa konuflmas nda 240 imam yasas -

7 HABER 7 na de indi ve Bu yasaya evet diyerek tayin edilecek imamlar n alaca para benim anlay fl ma göre haramd r. dedi. Dan flma Kurulu Asbaflkan ve Rodop eski milletvekili lhan Ahmet ise hükümetler de iflse de az nl a karfl bak fl aç s n n de iflmedi ini söyledi. lhan Ahmet, Say n müftü ve say n Faiko lu imam yasas ndan bahsetti. Yunan devleti bir idari yasa ç kard. Mücadele etti imiz makam devlettir, insanlar m z de il. Kendi aram zda ayr l - a gidersek baz lar amaçlar na ulafl r. Baz fleyleri talep etmek her zaman olumlu sonuç vermemifltir. Az nl k mücadelesi kimsenin tekelinde de ildir. Mücadeleler halkla verilir. Gazeteci lhan Tahsin, akademisyen Sebahattin Abdurrahman ve Dostluk Eflitlik Bar fl Partisi Baflkan Mustafa Boflnak da söz alarak görüfl belirttiler. Son olarak ise Tu rul Çavufl Mestan adl genç Gençlik Geliyor adl fliirini okudu. Türk az nl k dedi sorun oldu Bat Trakya daki az nl Türk olarak tan mlamak yine krize neden oldu. AZINLI A Türk demek hala tabu olmaya devam ediyor. Az nl k insan - n n Türklük Yürüyüflü olarak hat rlad 29 Ocak 1988 eyleminin üzerinden 21 y l geçmesine ra men az nl n Türklü ü hala f rt nalar kopart yor. Bat Trakya Türk Az nl Dan flma Kurulu Baflkan ve skeçe Milletvekili Çetin Mandac n n Türkiye nin eski Atina Büyükelçilerinden Gündüz Aktan n vefat üzerine yay nlad taziye mesaj nda, Bat Trakya Türk Az nl ndan bahsetmesi ve Bat Trakya Türk Az nl - n büyük Türk ulusunun bölünmez bir parças olarak tan mlamas kamuoyunda tepkilere neden oldu. Ulusal ve yerel gazetelerde ç kan haber ve yorumlarda Mandac, az nl a Türk dedi i için suçland. Dan flma Kurulu Baflkan ve skeçe Milletvekili Mandac n n üyesi oldu u PASOK partisinin de sözkonusu taziye mektubundan rahats z oldu u ve Mandac ya aç klamas n düzeltmesi veya Dan flma Kurulu baflkanl ndan ayr lmas için bask yapt yönünde bas n yay n organlar nda haber ve yorumlar yay nland. Bat Trakya Türk Az nl Dan flma Kurulu nun 30 Ocak Cuma ve 2 fiubat Pazartesi günleri ola anüstü toplanmas da Çetin Mandac n n Dan flma Kurulu baflkanl ndan ayr laca yorumlar na neden oldu. Özellikle baz yerel gazete ve radyolar n, Dan flma Kurulu toplant s ndan önce Mandac n n baflkanl ktan istifa edece i haberlerini yaymas dikkat çekti. Sözkonusu çevrelerin yayd haberlerin aksine Bat Trakya Türk Az nl Dan flma Kurulu ndan herhangi bir istifa olmad ve skeçe milletvekili Çetin Mandac n n fiubat ay sonuna kadar baflkanl k görevini sürdürece i ve Dan flma Kurulu seçimlerinin zaman nda yap laca ö renildi. Bu arada, baz çevreler, PASOK partisinin az nl n tepkisini çekmek istemedi ini ve bu nedenle Dan flma Kurulu baflkan da olan skeçe milletvekili Çetin Mandac y ihraç etmeyece ini belirtiyor. Milli Direnifl Günü stanbul da da an ld 29 OCAK 1988 Milli Direnifl Günü, 21. y ldönümünde merkezi stanbul da bulunan Bat Trakya Türkleri Dayan flma Derne i taraf ndan da an ld. Milli Direnifl Günü etkinlikleri, 29 Ocak Perflembe günü Taksim deki Atatürk an t na konan çelenk ve sayg durufluyla bafllad. Ayn günün akflam nda ise Gazi Üniversitesi ö retim üyesi Prof. Dr. Yusuf Halaço lu nun konuflmac olarak kat ld bir konferans düzenlendi. Zeytinburnu nda Novotel otelinde akflam saatlerinde gerçekleflen konferans n aç - l fl konuflmas n yapan Genel Baflkan Op. Dr. Erol Kaflifo lu, Bat Trakya Türklerinin 1923 y l ndan bu yana bask politikalar ile karfl karfl - ya kald na dikkat çekti. Bu bask lar sonucunda binlerce kiflinin göç etmek zorunda kald n söyleyen Kaflifo lu, Bat Trakyal birçok genç k - z n da bask lardan kurtulmak için çeyizleriyle Türkiye ye gittikleri ve tan mad klar erkeklerle evlendikleri bir dönem yafland n belirtti. Ayr ca, Yunan Vatandafll k Yasas n n 19. maddesi nedeniyle 60 bin Bat Trakyal Türkün vatandafll ktan ç kar ld n hat rlatt. Kaflifo lu, gündemde olan tayinli imamlar yasas n da elefltirdi. Genel Baflkan, Bat Trakya Türklerinin etnik kimliklerine yönelik sald r - dan sonra, flimdi de inançlar na yönelik bir sald r yla karfl karfl ya olduklar n kaydetti. Kaflifo lu nun konuflmas - n, 29 Ocak 1988 ve 1990 da yaflananlar n anlat ld barkovizyon gösterisi izledi. Milli Direnifl in 21. Y l nda AB Üyesi Yunanistan da Bat Trakya Türkleri konulu konferans n konuflmac s ise Türk Tarih Kurumu nun eski baflkan, Gazi Üniversitesi ö retim üyesi Prof. Dr. Yusuf Halaço lu oldu. Osmanl n n Balkanlar daki mevcudiyeti ve buralardan çekilmesiyle ilgili bilgi veren Halaço lu, 1923 öncesi ve sonras Bat Trakya daki nüfus da l m hakk nda da bilgi verdi. Osmanl imparatorlu unun gerek kültür, gerekse ekonomik alanda emperyalist bir tutum içerisinde olmad n n alt n çizen Halaço lu, aksi durumda Avrupa da birçok ulusun bugün mevcut olmamas gerekti ini söyledi. Halaço lu, Gazze de 330 çocu un ölümü karfl s nda sessiz kalan Bat dünyas n da insan haklar konusunda elefltirdi. AB üyesi Yunanistan da Türk az nl a yönelik uygulamalar nedeniyle elefltiren Prof. Dr. Halaço lu, Türkiye ye birçok taleplerde bulunan AB nin, Bat Trakya daki durum hakk nda da Yunanistan a hesap sormas gerekti ini belirtti. Halaço lu, Bat Trakya Türklerinin bölgede söz sahibi olabilmeleri için ekonomik ba ms zl klar n elde etmelerinin önemine de de indi. Büyük be eni toplayan konuflman n ard ndan, Bat KINAMA Trakya Türkleri Dayan flma Derne i Genel Baflkan Erol Kaflifo lu, Halaço lu na bir teflekkür plaketi sundu. SKEÇE Az nl k Milletvekilimize (milletvekilinin ad ve partisi önemli de il) dil uzatanlar, hele hele azarlamaya kalk flanlar esefle k n yorum. Onlara demokrasi befli ini inflaa edenlerden biri olan Sokratis in sözünü hat rlatmak isterim. Söylediklerinin hiçbirine inanm yorum, ancak bunlar söyleyebilmen için ömür boyu mücadele edece im. skeçe Belediyesi nde Eflitlik Listesi Baflkan Hasan Malkoç

8 HABER 8 Yerel toplumda cinsiyet eflitli i kongresi Yunanistan Valilikler Birli i taraf - nan düzenlenen Yerel Toplumlarda Cinsiyet Eflitli i Avrupa Eflitlik Haritas konulu kongre Gümülcine de gerçeklefltirildi. 30 Ocak Cuma günü Rodop Valili i nde yap lan kongrede yerel yönetimlerde kad n erkek eflitli i ve çokkültürlülük ele al nd. Konuflmac - lar aras nda Rodop Vali Yard mc s Sibel Mustafao lu ve psikolog fierike fierif de yer ald. Rodop Valisi Aris Yannakidis, Rodop Evros Süper Valisi Yorgos Minopulos ve Gümülcine Belediye Baflkan Dimitris Koçakis kongrede birer selamlama konuflmas yapt lar. VAL YARDIMCISI S BEL MUSTAFAO LU Konuflmac lar aras nda yer alan Vali Yard mc s Sibel Mustafao lu, kad n ve erkeklerin siyasi, ekonomik ve toplumsal yaflama kat lmalar n n demokrasinin bir gere i oldu unu söyledi. lk önce insan z ve ondan sonra kad n veya erke iz diyen Mustafao lu, toplumdaki kültürel geliflmiflli in kad nlar n ifl hayat ndaki pay na bak larak anlafl labilece ine dikkat çekti. Son y llarda kaydedilen önemli geliflmelere ra men kad nlar n toplumda hala birçok sorunla karfl karfl ya oldu unu anlatan Mustafao lu, kad nlar n yerel yönetimde de yeterince temsil edilmedi ini belirtti. Mustafao lu, Daha yap lacak çok fley var. Toplumumuzda kad n n siyasi, ekonomik rolüyle annelik ve aile içindeki rolünün uyum içinde olabilmesi kolay de il. Yerel yönetim olarak kad nlar n siyasi yaflama ve ifl hayat na kat l mlar n artt racak programlar ve çal flmalara a rl k vermeliyiz. Bunun için yerel yönetim birimlerinin kad nlar n toplumsal yaflama kat l mlar n artt rmas amac yla çocuk yuvalar n n ve krefllerin say s n n artmas na önem vermeleri gerekir. diye konufltu. fier KE fier F Uyuflturucu Kullan m na Karfl Önlem Alma Merkezi nde psikolog olarak çal flan fierike fierif, konuflmas nda az nl k ve az nl k içindeki kad n konusunu ele ald. Az nl ktan bahsedilirken her zaman az nl k üyelerinin erkeklerden meydana geldi inin varsay ld n ifade eden fierif, az nl n kad nlar ndan ender bir flekilde bahsediliyor. dedi. Avrupa Kad n Erkek Eflitli i Haritas nda da son y llarda yaflanan geliflmelere ra men, henüz tam anlam yla pratikte eflitli in sa lanamad n anlatan fierif, Az nl k kad n hem kad n oldu u için, hem de az nl k üyesi oldu u için sorunlarla karfl karfl ya kal yor. Dedi. Az nl k halk n n önemli ölçüde geleneksel aile yap s - na sahip oldu una iflaret eden fierif, bu yap içinde kad nlar n ikincil bir role sahip olduklar n kaydetti. Psikolog fierif sözlerini flöyle sürdürdü: Kad nlar n sosyal konumu, kendilerinin ve ailelerinin e itim durumlar yla do rudan iliflkili. Bat Trakya bölgesi ülkemizin di er bölgelerine göre üniversite mezunu oran n n en düflük oldu u bölge. Çok önemli ölçüde okulu terk etme olay n n yafland bir bölge. Özellikle de k zlar da. fierike fierif konuflmas nda, az nl k e itim sisteminin az nl n da görüflü al narak mutlaka iyilefltirilmesi gerekti ini de sözlerine ekledi.

9 B L M-TEKN K 9 Kablosuz a h rs z na boya Japon bilim adamlar, kablosuz internet ba lant s sinyallerini engelleyen duvar boyas icat etti. KABLO karmaflas n yok etti i ve maliyetleri düflürdü ü için gittikçe yayg nlaflan kablosuz internet ba lant lar, yetkisiz eriflim sorununu da beraberinde getiriyor. fiifrelense bile "k r labilen" ve bir anda tüm bir a a yabanc lar n dolmas na neden olan kablosuz internet a lar art k daha güvenli bir hale gelecek. Bir süredir kullan lan demir oksit alafl ml ve ancak 48 Ghz'e kadar olan düflük frekansl radyo dalgalar n kesebilen boya teknolojisini daha da gelifltiren Japon bilim adamlar, kablosuz internet gibi yüksek frekansl çal flan ve mevcut boyalarla kesilemeyen radyo dalgalar - n engellemek için emme gücü 182 Ghz'e kadar olan yeni bir boya icat etti. Alüminyum-demir oksit kar fl m yeni boyan n kilogram 14 dolardan sat - fla sunulacak. Kabaca bir hesapla, camlar n da filtreli oldu u varsay lan bir oda yaklafl k 50 dolara boyanacak ve kablosuz internet a na d flar dan yap lacak olas müdahaleler engellenebilecek. Ayakla birlikte büyüyen ayakkab Alman bilim adamlar bir ayakkab firmas yla yürüttükleri ortak çal flmayla, büyüme ça ndaki çocuklar n aya yla beraber büyüyen ayakkab gelifltirdiler. BÜYÜME ça ndaki çocuklar n ayakkab masraflar her aile için gündeme gelen bir sorun kayna olmay sürdürürken Alman bilim adamlar sonu gelmeyen bu problemi kökünden çözdüler. Araflt rmac lar, çocuklar n ayaklar büyüdükçe, gelifltirilen yeni ayakkab lar n da büyüyece ini ifade ediyorlar. Bilim adamlar bu mucizeyi sa layan özellikleri ise flimdilik gizli tutuyor. Ancak 10 bin çocuk üzerinde 2 y l süren testler baflar yla sonuçland. Postdam Üniversitesi'nde gelifltirilen ayakkab lar n, patent sorunu çözüldükten sonra, Düsseldorf'ta Mart ay nda düzenlenecek fuarda tan t lmas planlan yor. Bilim adamlar çocuklar n yüzde yetmiflinin, ailelerin masraftan kaç nmak için ald klar büyük ayakkab lar giymek zorunda kald klar na dikkat çekiyor. Çocuklar bu nedenle ilerleyen y llarda ciddi ortopedik sorunlarla karfl karfl ya kal yor. Ekibin bafl ndaki Prof. Steffen Müller, ayakkab lar n fiyat konusunda tüketicilerin hayal k r kl na u ramayaca n da flimdiden müjdeledi. BUNLARI B L YOR MUYDUNUZ? Kangurular geri geri yürüyemezler. Kelebekler ayaklar yla tat al rlar. Kad nlar erkeklere oranla 2 kat fazla göz k rpar. nsan vücudundaki en güçlü kas dildir. Gözleri aç k tutarak hapfl rmak imkans zd r. Hapflururken burnu ya da a z kapamak, felçe neden olabilir. Ay inlerinin giriflleri her zaman kuzeye bakar. De erli tafllar n ço- u birkaç elementten oluflur; sadece p rlanta tamamen karbondan oluflur. Kedilerin beyninde 32 adet kas vard r. Bukalemunlar n dilleri, vücutlar ndan iki kat daha uzundur. B U L M A C A SOLDAN SA A Bir fleye biçim vermeye yarayan araç Kal n biçilmifl, uzun tahta 2) Kar fl k renkli Halk n afla tabakas Bir nota 3) K rm z renkli bir bal k Gelecek, ilerideki zaman 4) Namus, haya Baryum un simgesi Dolayl olarak anlatma 5) Çin devlet memuru 6) Üstün, yüksek Elma, armut kurusu 7) (argo) Gösterifl, çal m, caka skambil destesinin en alt ndaki ka t Notada duraklama iflareti Kirpik boyas, rimel Kal n, kaba baston 9) Hane, konut iki yüzey aras ndaki uzakl k Yeterince ayd nl k olmayan, yar karanl k 10) Nakil Tantal n simgesi 11) Bir nota Basamak, merhale 12) Telefonda hitap sözü Böbre in üretti i tanecikler O yer 13) Ham ipek Bezekçi 14) Sa l k, esenlik Alkollü bir içecek. YUKARIDAN AfiA IYA ki yan keskin b çak Parlak kumafl (halk dili) Yavru, çocuk 2) Tehlike iflareti Zeytinya l bir yemek (biyoloji) Tel 3) Güney Kafkasyal bir halk Gümül ba l n n küçü ü Taslak 4) Arkas s rl cam (halk dili) Bir tür çörek Dünyan n uydusu 5) (farsça) Temiz Üç katl bir bal k a 6) (halk dili) Öküz, s r Boksta dövüflme süreleri 7) Nal çivisi de ifltirme ifllemi fl üzerinde bulunma 8) Lakin, fakat Yapma, etme (halk dili) Bel kemi i Kripton un simgesi 9) (zooloji) T rpana Piflmifl s cak yemek Çok kokulu bir tür kahve 10) Cazibe (halk dili) ri saman nsanda aya n yüksek olan üst bölümü 11) Farazi, tahmini Ölümü haber veren dua Hastal n mikrobuyla haz rlanm fl eriyik. GEÇEN HAFTAK BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Soldan Sa a: 1) Obruk, Akrep 2) Rab, Laza, Su 3) Al, Katarakt 4) Kadana, Adi 5) Kur, Kuka 6) Boa, Cayma 7) Aka, Slav, m 8) Parola, Zir 9) An, Mafsal 10) Ama, AA, ka 11) Ati, Azimkar 12) Makara, Lr 13) Araban, Sefa 14) Peruk, Sahaf. Yukar dan Afla ya: 1) Orak, Lapa, Adap 2) Balak, Kanat, Re 3) Rb, Dubar, Mimar 4) Karo, Oma, Abu 5) Klan, Asla, Akak 6) Atak, Lafazan 7) Aza, Uca, Sair 8) Karakavza, Masa 9) Aday, lik, Eh 10) Eski, Mir, Kalfa 11) Put, Zam, Sarraf.

10 BUKET 10 Sevgili dostlar m, 21. yüzy l n çocuklar, duygusal anlamda dünyan n kendi etraflar nda döndü ünü düflünen ve bunu yaflayan çocuklar. Çocuklar bu flekilde hissetmeye ve davranmaya iten en önemli etken ise anne ve baba davran fl. Modern dünyan n modern anne ve babas, çocuklar n n her istedi ini yapan, ben yaflamad m, yapamad m, bari çocu um yaflas n diyen ebeveyn zihniyeti tafl yarak yetifltiriyor çocuklar n. Böyle olunca da sosyal yaflamlar nda problem yaflayan çocuklar olan ebeveynler olup, uzmanlar n kap s n çal yorlar. Çocuk yetifltirirken unutulmamas gereken en önemli nokta, topluma birey yetifltirildi i ve bu bireyin sa lam bir modelleme ile kendi kiflili ini oluflturma sürecini tamamlamas gerekti inin bilincine var lmas d r. Anne ve baba, rollerini iyi benimsemeli, gerekti inde hay r diyebilen bir anne- baba olabilmelidir. Uygun davran fl modelini uygulamak için anne baba ne yapmal d r? Öncelikle belirtmeliyim ki; aile bir bütündür, birlikte hareket eden zincirleme bir yap s vard r. Bu yap n n herhangi bir yerinde meydana gelecek aksakl k bütünü etkilemektedir. E er çocu unuzun yuvada, oyun park nda, okulda arkadafllar ile problemleri oldu unu düflünüyor, gözlemliyorsan z, lütfen önce kendinize bir öz elefltiri yap n. Sorunun cevab oldukça basit asl nda; S n rs z özgürlük. S n rs z özgürlük verilen çocuklar dünyay kendi eksenlerinde alg l yorlar. Çocu un çok fazla üstüne titremenin, fl martman n çocuklar megalomanlaflt raca n üstüne basa basa ifade etmek gerekir. Çocuklara küçük ve basit cezalar vermek gerekir. Çocu unuzun yapt yanl fl davran fl yafl ne olursa olsun asla görmezden gelmeyin, an nda tepkinizi do ru biçimde koyun. Ceza gerektiriyorsa, gereken ve uygun cezay verin. Tehdit etmeyin. Bu davran fl yaparsan seni sevmem gibi tehdit cümleleri çocu unuzu size karfl daha da k flk rtmaktan öte bir ifle yaramaz. Çünkü çocu unuzu sevmeme gibi bir flans n z yok! Unutmay n siz anne ve babalar çocu unuzun arkadafl de il öncelikle ebeveynisiniz. Feride... Memleketimden Manzaralar... NOHUTLU BULGUR P LAVI Foto: Hasan Hasan Malzemeler : * 2 su b.bulgur * 1 so an * 1 çorba k.salça * 1 su barda hafllanm fl nohut * s v ya * tuz * su Haz rlan fl : Tencereye s v ya al n r. Üzerine ince do ranm fl so an al narak kavrulur. Daha sonra üzerine bulgur al narak bir süre kavrulur. Arzu edilirse içerisine biraz kavurma akt l r. Daha sonra üzerine salça eklenir. yice kavrulduktan sonra nohut da eklendikten sonra suyu verilir. Tuzu ve baharat eklendikten sonra piflmeye b rak l r.

11 BUKET OSMANLI SANDI I 11 BUKET in sevgili okurlar, Eminim bir ço umuz stanbul da Topkap ve Beylerbeyi saraylar n ziyaret etmiflsinizdir. Orada insan n gözüne çarpan ilk fley o güzelim rengarenk çinilerin yan s ra, Osmanl hanedan kad nlar n n vazgeçilmezi olan bindall (Trakya tabiriyle HARBALLI) giysileridir. Her çeflit renk kadife, saten, atlas, ipek kumafl üzerine (Marafl ifli i ne tekni i ile) ifllenmifl bu desenler, kad n elbiselerinin yan s ra, sehpa ve masa örtülerini, hatta kad nlar n çeyiz sand klar n n d fl yüzeylerini süslemifltir. Sizlere foto rata da gördü ünüz gibi Osmanl Saray Sand n n çal flma aflamalar n ve kulland m z malzemeleri anlatmak istiyorum. lk önce arzu etti iniz büyüklükte ahflap bir sand k (ninelerinizden kalma eski çeyiz sand klar da olabilir) seçiniz. Kullanaca n z kumafl k rm z renkte pamuklu kadife, Ancor marka alt n sim makina nak fl veya el makaras, orta boy bir kasnak, kumafl sand n yüzeylerine germek için dekoratif raptiyeler veya yap flt rmak için silikon tabancas. Bunlar n yan s ra, nak fl n boyutlu görünmesi için desenin alt na girecek olan karton veya plastikten parçalar... Desenimizi kumafl m z n tersine çizip teyel veya makina dikifli ile yüzüne geçmesini sa layal m. Daha sonra da arzuya göre, makina veya elde, kasnak ile çal flal m. Çal flma flekli, desene göre LM KL SARMA TEKN. NOT: Bu sanat dal, Osmanl da bu iflten gelir sa layan kifliler (ustalar) taraf ndan gergef ve klabadan ipi ile çal fl l yordu. Lütfiye Nihato lu Dikifl-Nak fl-el Sanatlar Ö retmeni. fiiflmanl n 8 gizli nedeni! Dünyada genel olarak bakt m zda obezite azalm yor tersine art yor. Ancak endokrinoloji uzmanlar fliflmanl - a sebep olan yeni faktörler de keflfettiler. flte fliflmanl a sebep olan gizli düflmanlar:. UYKU PROBLEMLER Yap lan araflt rmalar, günde 12 saatten az uyuyan okul ça çocuklar n n, 12 saat ve daha çok uyuyanlara göre 3.5 kat daha fazla obezite riskine sahip olduklar n ortaya koyuyor. flin en ilginci anne-baban n obez olmas, hareketsizlik, uzun saatler TV seyretmek gibi faktörlerin hiçbiri bu çocuklarda uyku kadar etkili olmuyor! Bilimadamlar bunu uyku s ras nda leptin hormonunun seviyesinin düflmesine ba l yor. Çünkü leptin vücutta metabolizman n h zlanmas na yard mc oluyor ve açl k hissini önlüyor. Bu süreç yetiflkinlerde de ayn flekilde iflledi i için gece uykusuna özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Uyku öncesinde yapaca n z l k bir dufl ve içece iniz bir bardak s cak süt sizi daha da rahatlatacak. GENET K M RAS Gen araflt rmalar flimdilerde fliflmanl kla ilgili araflt rmalar n en önemli aya n oluflturuyor. Çünkü açl n sorumlusunun baz genler oldu u düflünülüyor. Tek yumurta ikizleriyle yap lan araflt rmalar gösteriyor ki vücut a rl n n yüzde 70 ine kadar olan k sm n genlerimize, sadece yüzde 30 luk bir bölümünü ise çevre faktörlerine borçluyuz. LAÇLARIN ETK S Pek çok kad n baz do um kontrol ilaçlar n n yaratt kilo problemlerinden haberdar. Asl nda sadece do um kontrol ilaçlar de il, genel olarak pek çok ilaç fazla kiloya sebep olabiliyor. O yüzden hastas na ilaç yazan bir doktorun bu konuda hassas davranmas gerekiyor. KL MALAR Üflüdü ümüzde veya terledi imizde vücudumuz s y ayarlamak zorunda kal r ve bunun içinde enerjiye ihtiyac olur. Klimalar ise iflte bu görevi üstlenirler. Hayvanlar üzerinde yap lan bir deneyde s cakta veya so ukta kilo verdikleri gözlemlenmifl. Bu yüzden vücudunuza rahat vermeyin ve onu zaman zaman s de iflimlerine maruz b rak n. EVLENMEK Sadece kiflisel tecrübeler de il bilimsel araflt rmalar da evlili in yemek al flkanl klar n hem kad n hem de erkek aç s ndan bilinçsizce de ifltirdi ini ortaya koyuyor. N KOT N Sigaray b rakt ktan sonra san ld ndan da çok kilo al n yor. Çünkü nikotin ifltah kesiyor ve metabolizma çal flmas n h zland r yor. Ancak kilo bile alsan z yine de de er çünkü sa l a nikotinden daha fazla zarar veren bir fley yok. YAfi Araflt rmalar, insano lunun 20 yafl n n ortas na kadar her ay 300 gram ald - n gösteriyor. Yaflland kça da kas grubundan kaybediyoruz. Ancak bu kas grubu önemli çünkü tek bafllar na bile kalori yakmak için onlara ihtiyac m z var. Menopoz döneminde östrojen azald için ekstra kilolar al n yor. Bu yüzden yaflland kça kas egzersizlerine önem vermelisiniz. Ayr ca protein tüketimini de art rmal s n z. Çünkü kas gücünü art rmak için proteine ihtiyac n z var. STRES Özellikle kad nlar stres zamanlar nda lüzumsuz bir flekilde kilo al yorlar. Üstelik stres faktörleri ne kadar artarsa o kadar çok kilo al yorlar. Çünkü stres s - ras nda kortizol denilen bir madde salg l yoruz. Bu da ya hücrelerini harekete geçiriyor ve enerjinin görevini yapmas n engelliyor. Bu stres yükü haftalar boyu sürerse o zaman vücut, ya deposu rezervini artt r yor.

12 KADIN -SA LIK 12 K fl sofras nda mutlaka olmal! Kimi A, C, B vitamini deposu, kimi kansere karfl koruyucu etkili... K fl mevsiminde kolayca bulabilece iniz meyve ve sebzeler, size sa l k vaat ediyor. GÜMÜLC NE 6 fiubat Cuma Zisimopulu V.Pavlu 2 Tel: fiubat Cumartesi Mavridis Sint. Kriton 19 Tel: fiubat Pazar Fahrettin Haflim H.Trikupi Tel: fiubat Pazartesi Haliyannis Platia rinis 12 K V So uk alg nl gibi hastal klardan korunmam z için bize yard mc olacak çok iyi bir vitamin deposudur. Bileflimindeki vitaminlerden en önemlileri A ve C vitaminleridir. Ayr - ca kansere karfl koruyuculuk gösteren luteini de bol miktarda içerir. NAR Antioksidan kapasitesi oldukça zengin olan nar önemli miktarda da potasyum, lif, C ve A vitamini ve niasin içerir. Zengin vitamin, mineral içeri i ile de k fl mevsiminin vazgeçilmezleri aras ndan yer almaktad r. Ayr ca nar, k fl aylar nda ba fl kl k sistemini de güçlendirdi i için gribe karfl koruyucu olarak tüketilmesi gerekli olan bir meyvedir. çeri inde bulunan besin ö eleri ile kolesterolü düflürür, kalp sa l n korur ve antioksidan içeri- inin gücü ile de kansere karfl koruyucu etki yarat r. Kan yap - c, idrar söktürücü, enerji verici ve tansiyon düflürücü etkisi bulunmaktad r. 1 porsiyon meyve karfl l olarak; yar m küçük boy tüketebilirsiniz. PORTAKAL çerdi i zengin C vitamini ile hastal klara karfl vücudun savunma mekanizmas n kuvvetlendirir. Portakal, C vitamininin yan s ra B vitamini, potasyum, kalsiyum, magnezyum da içermektedir. çerdi i yüksek potasyum tansiyonun dengelenmesine yard mc olur. Damarlar ve k lcal damarlar güçlendirerek kalbin zarar görmesini engeller. Kan n p ht laflmas n engeller, mide ve pankreas kanserine karfl koruyucudur ve yaralar n daha çabuk iyileflmesini sa lar. Kandaki kolesterol seviyesini azaltmaktad r. 1 porsiyon meyve karfl l olarak; 1 orta boy tüketebilirsiniz. MANDAL NA çerdi i C vitaminiyle, bedenimizin hastal klara karfl direnme gücünü art r r. Yüksek orandaki potasyum içeri iyle yüksek tansiyonu düflürmeye yard mc olur. Kalp hastal klar na karfl iyi bir NÖBETÇ ECZANELER Tel: fiubat Sal Panayotidis Orfeos 30 Tel: fiubat Çarflamba Stambulidu Kilkis 17 Tel: fiubat Perflembe Mavridu Maria Sint. Kriton 19 Tel: fiubat Cuma Kaludi Orfeos 28 Tel: SKEÇE 6 fiubat Cuma Adamidu Zaharula koniu 2 Tel: fiubat Cumartesi Cahit Çingur P.Tsaldari 60 Tel: fiubat Pazar Nikos Lenontis 40 Eklision 3 Tel: fiubat Pazartesi Zaharula Adamidu koniu 2 Tel: ilaç olma özelli i tafl r, çünkü kötü kolesterol düzeyini düflürür. K lcal damarlardaki kan dolafl m n h zland r r. Damar hastal klar na karfl bedeni korur. 1 porsiyon meyve karfl l olarak; 2 küçük boy mandaline tüketebilirsiniz. BROKOL Kansere karfl koruyucu bir etkisi vard r. A vitamini ve birçok antioksidan için zengin bir kaynakt r. Brokoli ayr ca mide sa l n da destekliyor. Sulforapan aç s ndan zengin olan brokoli güneflten zarar görmüfl cildin onar lmas nda da yard mc olur. Bu da brokoli tüketiminin cilt kanseri riskini azaltabilece i anlam na geliyor. KARNABAHAR Kansere karfl koruyucu bir etkisi vard r. A vitamini ve birçok antioksidan için zengin bir kaynakt r. Brokoli ayr ca mide sa l n da destekliyor. Yap lan bir çal flman n sonucunda araflt rmac lar sulforapan aç s ndan zengin brokoli tüketiminin ülserin birincil nedeni olan H. Pilori enfeksiyonunu önleyebilece i sonucuna vard lar. Sulforapan ayr ca güneflten zarar görmüfl cildin onar lmas nda da yard mc oluyor. Bu da brokoli tüketiminin cilt kanseri riskini azaltabilece i anlam na geliyor. Piflmifl 250 gram brokoli, içerdi i 74 mg kalsiyum ve 123 miligram C vitamini nedeniyle kemikleri güçlendirmek aç s ndan da faydal. LAHANA Diyet lifinin, manganez, folat, B6 vitamini, potasyum ve omega-3 ya asitlerinin çok iyi bir kayna olan lahana ayn zamanda B1 (tiamin), B2 (riboflavin), kalsiyum, A vitamini ve proteinin de iyi bir kayna d r. Tümörlerin büyümesini engeller ve hücreleri serbest radikallere karfl korur. Özellikle akci er, mide ve kolon kanserine karfl koruyucu etki gösterir. 10 fiubat Sal Olga Aslanidu Mesologgiu 39A Tel: fiubat Çarflamba Aris Ranos 28. Oktomvriu 51 Tel: fiubat Perflembe Vagia Volovotsi Andreu Dimitriu 39 Tel: fiubat Cuma Makrina saakidu Brokumi 1 Tel: BURÇLAR KOÇ (21 Mart-20 Nisan) Hareketlili iniz oldukça düflecek. Ald n z baz baflar lar n keyfine vermek isteyeceksiniz. Bu da sizi biraz tembellefltirebilir. Hatta kaprisli isteklerde bulunman z dostlar n z gücendirebilir. BOĞA (21 Nisan-21 Mayıs) Bu günler size flanss z oldu unuzu düflündürebilir. Ama bu geliflmelerden oldukça fazla tecrübe edinece inizi ve umdu unuzun alt nda bir zararla kurtulaca n z söylemeliyim. İKİZLER (22 Mayıs-21 Haziran) Aflk ve sevgi konular nda bu dönem oldukça verimli geçecektir. Bunlar n yan nda özellikle de aile fertlerine karfl düflüncesiz ve k zg n davran fllarda bulunabilirsiniz. YENGEÇ (22 Haziran-22 Temmuz) Evliyseniz eflinizle olan iliflkileriniz bugünlerde o kadar sa l kl de il. E er bekarsan z bir süre aflk konusunda hiçbir yenilik yapmaman z iyi olur. Giriflimlerinizi sonraya b rakmak daha iyi olacakt r. ASLAN (23 Temmuz-23 Ağustos Konuflmalar n zda daha sakin ve sab rl olman z tavsiye ederim. hmalkar davran fllardan da kaç nmal s n z. Beklemedi iniz kimseler size kal c misafir olarak gelebilirler. BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül) Arzular n za kavuflabilmeniz için bir süre daha beklemeli ve çabalar n z yo unlaflt rmal s n z. Uzun süredir görmedi iniz birisinden haber alabilirsiniz. TERAZİ (23Eylül-23Ekim) D fl uyar lara aç ks n z. Bu yüzden de gelen tesirlere karfl al c rolü üstlenmiflsiniz. Her olay ve konuflma sizi oldukça etkileyecektir. Bu sebeple daha duyars z olmaya çal fl yor olabilirsiniz. AKREP (24 Ekim-22 Kasım) Özel bir macera yaflamak istiyorsan z harekete geçmeniz yeterli olacak. Fazla giriflken olmamakla birlikte gizemli ve mistik bir havaya bürünebilirsiniz. Böylelikle daha etkileyici olaca n z söylemeliyiz. YAY (23 Kasım-21 Aralık) Kendi fikirlerinizi baflkalar na aktarmak isteyebilirsiniz yanl z dikkatli olman z tavsiye ederiz. Etraf n zdaki insanlar n sabr n z zorlayacak dereceye gelmesi sizi s k yor, bask alt nda gibisiniz. OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak) Bir çok f rsat kaç rabilirsiniz. Ama sonuçta oldukça iyi baflar lar elde edeceksiniz. Gergin ortamlar n yarataca stres yüzünden ruhsal hayat n z oldukça dalgalanacak. KOVA (21 Ocak-18 Şubat) Genelde bekledi inizin d fl nda hareketli bir dönem olacakt r. Hareketleriniz ve davran fllar - n zdaki acelecilik sizi bir yere götürmeyecektir. Daha sakin ve a rbafll olun. BALIK (19 Şubat-20 Mart) Sevdi iniz kimsenin yapaca hofl sürpriz iliflkiniz aç s ndan oldukça verimli olacakt r. Bir birinizi daha çok düflünecek ve yak nlaflacaks n z. Hatta çevrenizdeki kimseler bu iliflkinizi k skanabilirler.

13 HABER 13 ABTTF den AKPM ata Necmi Hasano lu Halit Habipo lu Boris Cilevics AVRUPA Bat Trakya Türk Federasyonu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi nezdinde temaslarda bulundu. ABTTF yetkilileri, AKPM Ola an Genel Oturumu s ras nda gerçeklefltirdikleri ziyaret s ras nda yapt klar görüflmelerde, az nl k sorunlar n dile getirdiler ve Bat Trakya daki son geliflmeler hakk nda AKPM üyelerine bilgi verdiler. ABTTF baflkan Halit Habipo lu ve Uluslararas liflkiler Sorumlusu Engin Soyy lmaz, Avrupa Konseyi nsan Haklar Komiseri Dan flman Dr. Silvia Grundmann, Irkç l k ve Hoflgörüsüzlü e Karfl Avrupa Komisyonu(ECRI) üyesi Avukat Claudia Lam, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Delegasyonu Baflkan Milletvekili Mevlüt Çavuflo lu, AKPM Hukuk flleri ve nsan Haklar Komitesi Yard mc Sekreteri Isild Heurtin, AKPM üyesi Letonyal Parlamenter ve Az nl k Haklar Alt Komitesi Baflkan Boriss Cilevics ile görüfltü. Görüflmelerde söz konusu kiflilere, Tayinli imamlar yasas ile ilgili haz rlanan befl sayfal k rapor ve az nl do rudan ilgilendiren konular, güncel geliflmeler hakk nda bilgi verildi i ifade edildi. Federasyon yetkilileri temaslar s ras nda, ana dilde e itim konusunda gerçeklefltirdikleri çal flmalar ve genel az nl k sorunlar hakk nda haz rlad klar tan t m kitapç klar, Türkçe ve ngilizce olarak haz rlanan Dünden Bugüne Bat Trakya Türk Az nl bafll kl belgesel film cd leri de verdiler. MÜFTÜLER VE TAY NL MAM YASASI ABTTF yetkilileri, Avrupa Konseyi nsan Haklar Komiseri Thomas Hammarberg in dan flman Dr. Silvia Grundmann ile yapt klar görüflmede, müftüler ve Tayinli mam Yasas n n Bat Trakya Türk az nl na do urdu u s k nt lar dile getirdiler. ABTTF Baflkan Habipo lu, az nl k ile diyalo a girilmeden ve az nl a dan fl lmadan Yunan Parlamentosu nca onaylanan imam yasas n n öngördü ü devlet memuru olacak olan imamlar n tamam n n Ortodoks H ristiyanlardan oluflan befl kiflilik bir heyet taraf ndan belirlenecek olmas n n kabul edilemez oldu unu ifade etti. Görüflmede Hammarberg in az nl klar ve mülteciler dan flman Nikos Sitaropulos un da haz r bulundu u belirtildi. ECR YETK L LER LE GÖRÜfiME ABTTF temsilcileri, Irkç l k ve Hoflgörüsüzlü e Karfl Avrupa Komisyonu (ECRI) Sekretaryas nda görevli avukatlardan Claudia Lam ile gerçeklefltirdikleri görüflmede, Bat Trakya Türk az nl n n karfl - laflt sorunlar dile getirdi ve tayinli imam yasas hakk nda genifl bilgi verdi. Claudia Lam n ise ECRI nin Atina da düzenledi i yuvarlak masa toplant s nda dile getirilen sorunlar n oldukça önemli oldu unu, Eylül 2009 da yay nlanacak olan ECRI 4 üncü Yunanistan raporunda yap lan durum tespitinin ve Yunanistan a tavsiyelerin yer alaca n söyledi. Habipo lu ve Soyy lmaz, AKPM Hukuk flleri ve nsan Haklar Komitesi Yard mc Sekreteri Isild Huertin ile gerçeklefltirdi i görüflmede müftülük sorunu hakk nda genifl bilgi vererek, devlet taraf ndan tayin edilmifl müftülerin yine devlet taraf ndan müftülük makam ndan uzaklaflt r lmas ve yerlerini Müslüman Türk cemaati taraf ndan seçilen müftülerin almas gerekti ini belirtti. C LEV CS YUNAN STAN A GEL YOR! Federasyon yetkilileri, Avrupa az nl klar ile ilgili bir rapor haz rlayan Letonyal parlamenter Boris Cilevics ile de görüfltü. Cilevics, AKPM nsan Haklar Komisyonu üyesi Michael Hunault un haz rlayaca rapor ile kendi raporunun birbirini destekler ve tamamlay c nitelikte olaca n söyledi. Cilevics ayr ca AKPM Yunan Delegasyonu Baflkan Pavlidis ve di er delegasyon üyeleri ile görüfltü ünü söyledi. fiubat 2009 un sonunda Yunanistan a bir araflt rma ve tespit ziyaretinde bulunaca n ifade eden Cilevics, Bat Trakya n n çal flma ziyareti kapsam nda olmad n ifade etti. OKU-YORUM DARE Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i Genel Kurulunda verilen ve oybirli i ile kabul edilen önergenin geç bile kal nan bir önerge oldu u ortada. Önerge ana hatlar yla en büyük sorun haline gelen az nl k e itiminin tart fl lmas n, taleplerin belirlenmesini ve bu konuda bir siyasi iradenin oluflturulmas n istemektedir. Bunun da Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i Genel Kurulunda oy birli i ile al nan karar çerçevesinde yap lacak müracaatla Bat Trakya Türk Az nl Dan flma Kurulu nun ça r yaparak Yüksek Kurul toplant - s nda gerçeklefltirilmesi talep edilmektedir. Bu talep; toplumsal iradenin hem bütünlük hem de etkinlik noktas ndan acilen gösterilmesi gereken bir ihtiyac dile getirmektedir. Bugüne kadar ilgili kifli ve kurulufllar m zca yap lan çal flmalar ve giriflimler Bat Trakya Türklerinin en temel konular ndan biri olan e itimde istenilen veya beklenilen sonuçlar vermemifltir. Bunun bizce en temel nedeni muhataplar n karfl lar nda bir irade olmad fleklindeki bir alg yan lg s içerisinde olmas d r. Bu alg yan lg s n n ortaya ç kmas nda da maalesef bizlerin olay anlat rken gösterdi imiz geleneksel tevazumuz ve iyi niyetimiz yatmaktad r. Neden mi? O kadar mütevaz y z ki temel meselerimizde bile bu konular bizler ad na de iflik platformlarda dile getiren dostlar m za bize hacet yok onlar nas l olsa yap yorlar de erlendirmesiyle yaklafl - yoruz. Bizim ispat- vücut ederek ortaya koyaca m z görüntünün bile sa l kl bir irade alg lamas na katk sa layaca n umursam - yoruz. O kadar da iyi niyetliyiz ki gene ayn temel hususlarda art k ciddi ac lar vermeye bafllam fl sorunlar bile bir iki defa dile getirmekle muhataplar m z n ifltiyak duyaca n ve bu sorunlar n, ortadan kald r lmas için hemen harekete geçece ini var say yoruz. Hani kendimizden pay biçercesine... Peki bu alg yan lmas n n ortadan kalkmas mümkün mü? Elbette mümkün. Bunu yaparken sadece tevazuun da iyi niyetin de aptall k raddesinde anlafl lmamas na azami dikkat etmek yeterli olur. Gerçekçi olmak gerekli yani. Yüksek Kurul; sadece ad itibar yla de il, temsil kabiliyeti itibar yla da topland nda b ça n kemi e dayand n n ifadesini en yüksek perdeden beyan edece i için var olan yanl fl alg lar da ortadan kald racakt r. Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i Genel Kurulunda kabul edilen önergenin takvimi kabuluyle iflmeleye bafllam flt r. Demirin tav nda dövülmesi esast r. Toplum olarak e itim alan nda düflürüldü ümüz durum gelece imiz hakk nda karar verip verememek derekesindedir. E itimde ça dafll somut ve hakk oldu u flekilde almak ve uygulamak yerine yald zl s fatlar arkas nda bofl ifadelerle geçifltirilen Bat Trakya Türklerinin baflta Lozan olmak üzere ilgili ikili ve çoktarafl hukuk metinlerinden do an haklar vard r. Bu metinlerin anayasa ile iliflkisi malumken parlak ve ça dafl bir asimilasyonla karfl karfl ya oldu umuzun dillendirilmesi toplumsal bir sorumluluktur. Vücudu omurga ayakta tutar.. Sürüngenler omurgas zd r. Bat Trakya Müslüman Türk toplumu, gelece inin e itimden geçti ini; mutlu ve müreffeh bir hayat n ancak hakka dayanan ça dafl bir e itim oldu unun bilincinde olarak takvimi dikkatle izleyecektir.

14 DÜNYA 14 K rg zistan daki ABD üssü kapat l yor K rg zistan' n Cumhurbaflkan Kurmanbek Bakiyev, ülkedeki Amerikan Üssü'nün kapat laca n aç klad. MANAS'taki üs, Amerika Birleflik Devletleri'nin Orta Asya'daki tek üssü ve Afganistan'daki ABD ve NATO askerleri için kilit önemde bir tedarik noktas. Bakiyev konu hakk ndaki aç klamay Moskova'da, Rusya'n n ülkeye iki milyar dolar aflk n bir mali destek paketi sunaca n duyurmas sonras nda yapt. Bu karar, Afganistan'daki Amerikan operasyonlar aç s ndan ciddi bir darbe, Rusya için ise kaydade er bir diplomatik zafer olarak de erlendiriliyor. Manas Üssü, sekiz y l önce, ABD'nin bölgede El Kaide ve Taliban' hedef alan operasyonlar na lojistik destek sa lamak amac yla kurulmufltu. Bakiyev, Rusya Federasyonu Baflkan Dimitri Medvedev ile yapt görüflmeyi takip eden bas n toplant s nda, bu üssün baflta zaten en fazla iki y l faaliyet göstermesinin düflünüldü ünü söyledi. K rg z lider, Amerikal lar n üssün aç k kalmas için 'do ru bedel' olarak ifade etti i tutardaki ücreti ödemeye yanaflmad n n da alt n çizdi. K rgizistan bütçesini güçlendirmek için peflinde oldu u mali kayna ise Rusya'da bulmufl görünüyor. Kremlin yönetimi, iki milyar dolar kredinin yan s ra, ülkeye 150 milyon dolar da mali yard m sa layacak. ki ülke iliflkilerinin bu flekilde yak nlaflt r lmas, Moskova için eski Sovyet cumhuriyetleri üzerindeki nüfuzunu yeniden tesis etmesi aç s ndan kaydade- er bir kazan m. TAKV YE Ç N ÖNEML BULUNUYOR ABD için ise bu stratejik üssün kaybedilmesi, özellikle Afganistan'daki asker say s n n art r lmas n n ve operasyonlar n yo unlaflmas n n düflünüldü ü bir dönemde, daha da büyük önem kazan yor. ABD, 2005'te de bölgede kulland bir di er ikmal noktas olan Özbekistan'daki Hanabad Üssü'nden, Özbek yönetimi ile insan haklar ihlalleri konusunda yaflanan gerginli i takiben çekilmek durumunda kalm flt. Geçen ay bölgeyi ziyaret eden ABD'nin Irak ve Afganistan'daki operasyonlar ndan sorumlu Merkez Komutan David Petraeus, Manas' n asker takviyesi planlar nda kilit rol oynayaca ndan söz etmiflti. Petraeus, ayr ca ABD'nin 63 milyon dolar üs kiras olmak üzere her y l K rg z ekonomisine 150 milyon dolar kaynak sa lad n belirtmiflti. ABD yetkilileri, üssün kapat lmas konusunda henüz resmi bir bilgi almad klar n belirtirken, Pentagon sözcüsü konu hakk ndaki görüflmelerin sürmesini umduklar n kaydetti. D fliflleri sözcüsü Gordon Duguid ise, üssün önemli olmas na ra men, bölgedeki operasyonlar n Manas olmasa da sürece ini kaydetti. Manas Üssü'nde bini aflk n askeri personel bulundu u tahmin ediliyor. Arjantin de bozuk para krizi Baflkent Buenos Aires te piyasada bulunamayan madeni paralar, kara borsaya düfltü ve ancak üstüne komisyon ödenerek temin edilebiliyor. Arjantin Cumhurbaflkan Cristina Fernandez, Buenos Aires ulafl m nda kullan lmak üzere elektronik bilet sistemine geçilece ini duyurdu. Asl nda normalde belediye baflkan taraf ndan aç klanmas gereken böylesine s radan bir olay önemli k lan ise, kentin karfl karfl ya kald bozuk para sorunu. Zira, Buenos Aires te bozuk para, kara borsaya düflmüfl, üstüne komisyon ödeyerek edinilebilir bir hale gelmifl durumda. Herhangi bir ifl gününde baflkent Burenos Aires te herhangi bir tren istasyonu ya da bankan n önünde onlarca metre uzunlu unda kuyruklar görebilirsiniz. Bekleyenler ise, befl ya da 10 peso banknotlar n bozdurmak isteyen insanlar. Geçen y l Ekim ay nda hükümet piyasaya onmilyonlarca dolar de erinde bozuk para sürdü. Ancak bu ad m bozuk para k tl n gidermedi. Bu kadar bozuk paran n nerede oldu u konusunda komplo teorilerinden geçilmiyor. Ancak bilinen karaborsac lar n sokaklar arfl nlay p yüzde 3 ila 10 aras nda de iflen kar marjlar yla bozuk para satt -. Bilinen tek fley, bu makinelerin gelmesinden sonra kara borsa bozuk para piyasas n n çökmesi, bunun do al sonucu olarak da bozuk paralar n bu kez fazlas yla ortaya ç kmas. Netenyahu: Bafla gelirsem Hamas bitirece im SRA L de 10 fiubat ta yap lacak seçimler öncesinde anketlerde önde görünen Likud lideri Benyamin Netanyahu, Baflbakan olursa Hamas yok etme sözü verdi. Netanyahu, siyasi rakiplerinin savafl stratejisini elefltirdi ve Gazze sald r lar n n erken bitirildi ini savundu. srail in Hamas yok etme f rsat n kaç rd n iddia eden Netanyahu, seçimi kazan p baflbakan olmas durumunda Hamas ezece ini söyledi. Kamuoyu yoklamalar nda ikinci s rada giden Kadima Partisi nin lideri D fliflleri Bakan Livni de, gerekti inde Hamas a yeniden sald rabileceklerini belirtiyor. srail in 22 gün süren Gazze sald r lar nda, 1300 den fazla Filistinli ölmüfltü. Petrol s z nt s faciaya yol açt : 113 ölü AFR KA ülkelerinden Kenya da, bir petrol tankerinin devrilmesi sonucu yola dökülen petrolün atefl almas, faciaya neden oldu. Dökülen petrolü almak için toplanan kalabal k, bir anda alevlerin aras nda kald. Tam 113 kifli yanarak öldü. Kenya n n Molo kasabas nda, petrol tankerinin devrildi ini duyan kalabal k kaza yerine ak n etti. Yoksul halk, tankerden dökülen petrolü bidonlara doldurmaya çal fl rken bir anda yang n ç kt. Kalabal k, alevler içinde kald. Aralar nda kad nlarla çocuklar n da bulundu u yüzden fazla kifli yanarak öldü. En az 200 kifli de yaraland. Yang n n nas l ç kt ise hala belirsiz. Görgü tan klar n n bir bölümü yang n n kasten ç kar ld n, baz lar ise kazayla at lan bir sigara izmariti nedeniyle bafllad n söylüyor. Kenya n n baflkenti Nairobi deki bir süper markette cuma günü ç kan yang nda da 25 kifli yaflam n yitirmiflti.

15 HABER 15 Gazze flehitleri için cenaze namaz Ahmet Hralo lu skeçe Müftü Yard mc s D N ve TOPLUM SRA L in Gazze flehrine düzenledi- i sald r larda hayat n kaybeden Filistinli Müslümanlar için skeçe de g - yabi cenaze k l nd. skeçe Müftülü ü nün ald karar do rultusunda, 30 Ocak Cuma günü skeçe ilinin bütün camilerinde, Cuma namaz n n ard ndan g yabi cenaze namazlar k l nd, flehitler dualarla yad edildi. skeçe Müftüsü Ahmet Mete g yabi cenaze namaz n, Balkan kolu köylerinden fiahin de k ld rd. Müftü Mete namazdan sonra yapt - k sa konuflmada, srail in Gazze flehrine yapt sald r lar k nad ve Filistinli Müslümanlar için bafllat lan yard m kampanyas hakk nda bilgi verdi. Ahmet Mete, Gazze de meydana gelen insanl k dram na bir nebze katk m z olmas noktas nda müftülü ümüz taraf ndan bir yard m kampanyas bafllat lm flt r. fiu ana kadar toplanan yaklafl k euro Filistinli kardefllerimize ulaflt r lmak üzere, Gümülcine deki Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas a yat r ld. Kampanyam za destek veren bütün soydafllar - m zdan Allah raz olsun. Kampanyam z devam ediyor. dedi. Anadilini de ö renen ö renciler daha baflar l SVEÇL bir bilim adam n n yapt araflt rmada, anadilinde e itim alan ö rencilerin hem normal sveçli ö rencilerden, hem de anadilinde e itim almayan göçmen ö rencilerden daha baflar l olduklar saptand. MetroXpres gazetesinde yay nlanan habere göre anadilde e itim gören yabanc ö rencilerin, okul bitirme s - navlar nda ortalama 220 puan, sveçli ö rencilerin 208 puan, anadilinde e itim görmeyen yabanc ö rencilerin de sadece 180 puan ald klar belirlendi. DAHA ÇOK GÜDÜLENM fi Konuyla ilgili raporu haz rlayan ancak ismi aç klanmayan kifliye göre, anadilinde e itim gören ö renciler di- erlerine göre ö renme konusunda daha çok güdülenmifl oluyorlar. Yani ö renme istekleri kuvvetlendirilmifl, çabalar desteklenmifl oluyor. Bu da ö rencileri di er derslerde katk da bulunmaya teflvik ediyor. K RALIK fiyer skeçe de kuaför olarak kullan lan 25 metrekarelik iflyeri içindeki mobilya ve kuaför malzemeleriyle birlikte sahibinden devren kiral kt r. Adres: Klemanso Çimiski 25 - zemin kat. Bilgi için tel: AH RET YOLUNA HAZIRLANMAK Bu dünya hayat bir misafirhanedir. Kiflinin as l yurdu, âhirettir. Bu nedenle insan bu dünyada misafirli ini bitirince as l yurduna gider. Peygamberimiz (s.a.s.) flöyle buyuruyor: Mü min bu dünyada kendisini garip bir yolcu gibi hisseder. Üzerinde misafir olarak yaflad m z bu dünyan n sahibinin Allah u Teâlâ oldu unu unutmamam z bizim için en baflta gelen görevimizdir. Bu da bizim için saymakla bitiremeyece imiz nimetleri bahfleden Allah a flükür etmekle mümkündür. Peki Allah a nas l flükrederiz? Hamd olsun, flükürler olsun demek yeterli midir? Tabi ki yeterli de ildir. Allah a flükretmenin en iyi yolu, bize bahfleyledi i azalar m z maksad na uygun bir tarzda kullanmakt r. Bu da gözümüzü haramdan korumakla, göz flükrürnü, kula m zla haram dinlememekle kulak flükrünü, ellerimizle harama uzatmamakla el flükrünü, ayaklar m zla harama gitmemekle ayak flükrünü gerçeklefltirmifl oluruz. Kalbimizin flükrü de Allah sevmekle, dilimizin flükrü Allah zikretmekle, akl m z n flükrü de yarat lan herfleyin sahibinin Allah n oldu unu düflünmekle olur. Ancak o zaman misafir olarak bulundu umuz bu dünyadaki ev sahipli ini yapan Yüce Rabbimizin de hoflnutlu unu kazanm fl oluruz. Unutmayal m ki böyle bir hoflnutluk kazanmak, gidece imiz as l yurdumuzda ebedî bir mutlulu a kavuflmak demektir. Zaten biz bu dünyaya bir gün göç edece imiz âhiretteki ebedî mutlulu u kazanmak için gelmemifl miyiz? Bir kimsenin, hiç de mecbûr olmad halde, karfl s ndakine bir bardak su ikrâm etmesi, bir teflekkür borcu do urur ki, bu da insânî ve vicdânî bir mesele kabûl edilir. Asl nda bu ölçü, bize Cenâb- Hakk n say s z nîmetleri karfl s nda nas l bir minnettarl k ve flükür hissi içinde yaflamam z gerekti ini hat rlat r. Hâl böyleyken, bir insan n, f trat nda bulunan cehâlet, flehvet, kibir, gurûr, h rs, cimrilik, hased, isrâf ve öfke gibi temâyüllere, k saca nefse tâbî olarak ilâhî nîmetler karfl s nda nankörlük etmesi, onun sâhib oldu u f trî flerefe gölge düflüren büyük bir aldan flt r. Bu aldan fl sebebiyledir ki, içlerdeki nefs denilen dünyâya gâfilâne temâyül arzular n n neticesindeki günahlar, kullar n, zaman zaman insanl k fleref ve haysiyetini küçültür. Rûhlar n günâh karanl ile kirletilmesine sebeb olur. Günümüzde dünyan n birçok yerinde vahflet yaflan yorsa, özellikle Gazze de çocuklar ve savunmas z insanlar öldürülüyorsa, zulüm iflleniyorsa canavarlaflm fl olan zalimlerin Allah a karfl nankörlüklerinden dolay d r ki insanl ktan ç km fl olan bunlar n f tratlar bozulmufl, ruhlar kirlenmifltir. Oysa ki Allah a inanan vicdanl kifliler için Kur an da flu ölçüler konulmufltur: Allah n sana vardi inden âhiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan da nasibini unutma. Nas l ki Allah sana ihsanda bulunduysa sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk ç karmaya çal flma. fiüphesiz Allah bozguncular sevmez. Kasas, 77 Bu âyet-i Kerime hepimiz için bir ölçü olmal d r. Âhiretimizi kazanmaya çal flaca z ama dünyadan da nasibimizi unutmayaca z. yilik yolunu seçece iz, asla bozgunculu a meyletmeyece iz. Kasas süresinin 77 nci âyetinde ve devam ndaki âyetlerden ç kan mana ile Cenâb- Hak adeta biz insanlara flöyle sesleniyor: Ey insan, ben sana bu kadar nimet verdim, s n rs z iyiliklerde bulundum, o halde sen de iyilik yap. Sak n bozgunculuk yapma. Çünkü ben bozguncular sevmem. Kendisine büyük servet verdi im Karun gibi olma. Ona verdi im zenginli e karfl o nankörlük etti, büyüklük taslad ama sonunda onu servetiyle beraber yerin dibine geçirdim. Unutma ki Bana inan p iyi ifller yaparsan sana âhiret yurdunda verece im mükâfat dünyadaki mal-mülk ve servetten daha hay rl olacakt r.

16 EKONOM 16 IMF nin de paraya ihtiyac var Kriz nedeniyle birçok ülkeye yard m eden IMF de kaynak sorunu yafl yor. IMF nin kaynaklar n n 8 ay içinde tükenebilece i belirtiliyor. Bono satmay düflünen IMF ye, Japonya 100 milyar dolarl k deste- e haz r. B RÇOK ülke kriz nedeniyle IMF nin kap s n çalarken, IMF de kaynak sorunu yafl yor. IMF kriz sonras nda ülkelerle 45 milyar dolar büyüklü e ulaflan kredi anlaflmalar yapt. Ancak IMF nin paras n n yeterli olup olmad tart fl l yor. IMF Baflkan Dominique Strauss-Kahn geçen hafta yapt aç klamada, IMF nin devletlere yard m için yeterli paras oldu unu ancak yard m isteyen bütün devletlerin taleplerini yerine getirmeleri halinde IMF fonlar n ço unun alt ile sekiz ay içinde tükenece ini belirtti. Kahn, kriz nedeniyle zor durumdaki geliflen ve fakir ülkelere destek için 150 milyar dolara daha ihtiyaç duyabileceklerini kaydetmiflti. BONO HRACI FORMÜLÜ 200 milyar dolarl k rezerve sahip olan IMF nin kaynak aray fl da sürüyor. IMF Baflkan Yard mc s John Lipsky, bu kapsamda Fon un tarihinde ilk kez kaynak sorununu çözmek üzere bono satma formülünü gündemine ald n aç klad. IMF nin ç karaca bonoyu devletlere ve merkez bankalar na satabilece i belirtildi. IMF böyle bir yola baflvurursa, daha fazla ülkeye yard m etme imkan na kavuflacak. Panasonic'te 15 bin iflsiz Japon elektronik devi Panasonic, 15 bin kiflinin ifline son verece ini ve dünya çap nda 27 fabrikas n kapataca n aç klad. DÜNYANIN en büyük plazma televizyonu üreticisi, Mart ay nda sona eren mali y lda 4,2 milyar dolar net zarar edece ini söylüyor. fiirket, yenin de erlenmesi ve ekonomik kriz sonucu sat fllar n düflmesi yüzünden zor durumda. Önümüzdeki 14 ay içinde iflten ç kar laca aç klanan 15 bin kifli, flirketin toplam ifl gücünün %5'ine denk geliyor. Bunlardan yar s n n Japonya'daki, yar s n n da di er ülkelerdeki Panasonic çal flanlar olaca bildiriliyor. ALTI YILDIR LK KEZ ZARAR ED YOR fiirketin Genel Müdürü Makoto Uenoyama, y l n üçüncü çeyre inde sat fllar n ciddi oranda düfltü ünü belirterek, "Son çeyrekte sat fllar n daha da düflmesini bekliyoruz" diye konufltu. Ancak kendi zarar na ve dünya ekonomisindeki çalkant ya ra men Panasonic, zor durumdaki rakibi Sony Electric'i 9 milyar dolara alma sürecinde. JAPON fi RKETLER ZORDA Bu arada, bir di er Japon flirketi, otomobil üreticisi Mitsubishi de üç y ld r ilk kez bu y l zarar edece ini söylüyor. Mitsubishi bu mali y lda 670 milyon dolar zarar edece ini duyurdu. Bir di er otomotiv flirketi, Mazda da Japonya'da 500 kifliyi daha iflten ç karaca n aç klad. Böylece flirket toplam 2 bin geçici çal flan n ifline son vermifl oluyor. Foto raf makinesi, dijital saat ve cep telefonu üreten Casio Computer flirketi ise Nisan-Aral k döneminde gelirinin %87 düfltü ünü bildirdi. IMF Baflkan Dominique Strauss-Kahn JAPONYA YARDIMA HAZIR 980 milyar dolarl k döviz rezervine sahip olan Japonya, geliflen ülkelere yard m yapmas için IMF ye 100 milyar dolar vermeye haz r oldu unu duyurmufltu. Deutsche Bank tan 4 milyar euro zarar ALMANYA n n en büyük bankas olan Deutsche Bank, 2008 y l ndaki net zarar n n 3.9 milyar euro oldu unu aç klad. Deutsche Bank, en karl iflalanlar ndan tahvil ifllemlerinde kar n n büyük oranda geriledi ini duyurdu ve 2008 için zarar aç klad. Banka, 2009 un global ekonomi ve finans endüstrisi için belirsizliklerle dolu bir y l olaca n vurgulad. Almanya n n en büyük finans kurulufllar ndan olan Deutsche Bank, yap lan aktif silme ifllemleri nedeniyle ve tahvil ve di er ürün ifllemlerinde kar - n n 8.4 milyar eurodan 124 milyon euroya gerilemesiyle 2008 de 5.7 milyar euro brüt zarar aç klad. Bankan n dördüncü çeyrekte net zarar ise 4.8 milyar euro oldu. Deutsche Bank 2007 de 8.75 milyar euro vergi öncesi kar aç klam flt. KOfiULLAR ÇOK ZOR OLACAK Bankan n CEO su Josef Ackermann yapt yaz l aç klamada, leriye bakt m zda global ekonomide koflullar n çok zor olaca n görüyoruz. Bu zorluk müflterilerimiz ve sektörümüz için büyük mücadele gerektiriyor dedi. Ackermann, Deutsche Bank n f rt nay atlatmak için devlet yard m istemedi ini srarla ifade etmiflti. LÜZUMLU TELEFONLAR Do u Makedonya ve Trakya Bölge Genel Sekreterli i: T.C Gümülcine Baflkonsoloslu u: HASTANELER Dedea aç Hastanesi: Gümülcine Hastanesi: skeçe Hastanesi: Polis imdat: 100 tfaiye: 199 Elektrik Kurumu (DE ): 125 OTE: 122 OTOBÜS TERM NALLER Dedea aç: Gümülcine: skeçe: TREN STASYONLARI Dedea aç: Gümülcine: skeçe: HAVAYOLU fi RKETLER OLYMPIC Havayollar : AEGEAN Havayollar : VAL L KLER Dedea aç: Gümülcine: skeçe: Dedea aç Belediyesi: BELED YELER - RODOP L Gümülcine Belediyesi: fiapç Belediyesi: Yass köy Belediyesi: Susurköy Belediyesi: Sirkeli Belediyesi: Kozlukebir Belediyesi: Maronya Belediyesi: Cambaz Belediyesi: Kavakl Belediyesi: NAH YELER Arabac köy Nahiyesi: Hemetli Nahiyesi: Mehrikoz Nahiyesi: SA LIK OCAKLARI Yass köy: fiapc : Hemetli: Mehrikos: BELED YELER - SKEÇE L skeçe Belediyesi: Bulustra Belediyesi: Vistonida Belediyesi: Mustafçova Belediyesi: Topiros Belediyesi: Gökçeler Belediyesi: NAH YELER Il ca Nahiyesi: Sinikova Nahiyesi: Kozluca Nahiyesi:

17 ARAfiTIRMA - YORUM 17 HAFTANIN SOHBET ANDIK R za KIRLIDÖKME Muhterem hemflerilerim; Geçen hafta az nl k yaflam sürecimizin en önemli uyan fl günümüzün y ldönümü olmas na ra men sizlerle sohbet edemedik. Sohbetimiz haz rd. Ancak, gazeteden genç arkadafllar yaz çoklu undan dolay acaba bu hafta dinlenirmisiniz dediler. Biz de bu teklifi kabul ettik. Geçen haftaki sohbetimizin bafll ANALIM idi. Peki neyi anacakt k? ki haftad r Bat Trakya daki TÜRKÇE bas nda yorum ve bol haberlerde de okudu unuz gibi: 29 OCAK LAR idi. Gerçi bu bafll k ile bir iki yorumun daha neflredildi ini gördük. Öyle zannediyoruz ayn bafll kla da olsa bizimle sohbetimiz neflredilse idi çok iyi olurdu kans nday z flimdi. Çünkü, bizim sohbetimiz hakikaten 29 OCAK LARI tam özü ile ve daha doyurucu oldu unu düflünüyoruz. Ne yapal m k smet de ilmifl. Zaman geçti i için flimdi bizim yapaca m z fley bu sohbetimizi dosyam zda muhafaza ederek ileride belki sizlerle paylafl r z. Tabii geçen haftaki GÜN- DEM gazetesini ben de sizin gibi A dan Z ye kadar okudum. Ve bakt m ki, di er kalemler oldu u gibi fikirlerini köflelerinde beyan etmifller. Gazetede tek eksik flimdiye kadar fikrini kendi düflünce tarz na ve üslubuna göre en çok beyan eden bizlerin sohbeti mevcut de il. Muhterem hemflerilerim; gazetesinin yay n hayat ndaki sohbetlerimizin say s n ç kard k. Tabii, sahibi ve genel yönetmeni say n Hülya EM N inkilerini de sayd k. Bakt k ki, birkaç sohbet ilerideyiz. Buna göre en önde olan bizim sohbetimiz biraz daha itinaya tabi tutulmamal m? Ama, dördü ünüz gibi B Z az nl k ailesinin az nl k süreci hayat nda en önemli tarihi flahlan fl nda F KR - M zi beyan edemedik. Gerçi, genç arkadafllar n Biraz da dinlenirsiniz cümlesine biz kendimiz r za gösterdik. Ancak, 29 OCAKLAR için söylenen ve yaz lanlar okuyup dinledikten sonra keflke evet demeseydik diyoruz flimdi. N Ç N M? Muhterem hemflerilerim; 29 OCAKLAR Bat Trakya Türkleri, vatandafl oldu- u Yunanistan da ve yüzde yüz yasalar çerçevesinde, kökenine, benli ine ve ecdad ndan ald ahlaki yap s ile düflüncesine az nl k ço- unluk toplumunun gençlerine ve ailelerine hizmet etmek üzere kurdu u derneklerini vatandafl oldu u sosyalist hükümetin karar ile kapat lmas na: DEVLET M, HÜKÜMET M bunu yapmay n z, bu az nl k ailesini gücendiriyorsunuz. dedi. Böylece az nl k tarihinde ilk defa az nl k ailesi biraraya gelerek tamam yla yasalara uygun bir flekilde hareket ederek YEK VÜCUT hakk n 29 OCAKLAR da arad için bu günü kutsal kabul ediyoruz ve an yoruz. B Z BATI TRAKYA TÜRK- LER VATANIMIZA, DEVLET - M ZE VE HÜKÜMET M ZE Yunanistan a antlaflmalarla kald m z tarihten bugüne kadar, bu deve boynuna benzeyen BATI TRAKYA denilen bu toprak parças nda futbol topu gibi son as r içinde 16 defa bayrak de- ifltirerek h rpalana, h rpalana, can m za, mal m za, rz m za, dilimize, dinimize tecavüz edildi i halde hiç sesimizi ç karmam fl bir az nl k ailesi oldu umuzu hiç kimsenin unutmamas laz md r. Ama flunu da hat rdan ç - karmamak icap eder. nsano lu ne kadar muti olursa olsun b çak kemi e dayand zaman yine insano lu akl n kullanarak u rad insanl k d fl muameleye, tekrar edelim ak lc, kimseyi incitmeden ve daima yasalar n müsaade etti i s - n rlar dahilinde hakk n, hukukunu arayacakt r ve aramal d r. 29 Ocak Mehmet Hatipo lu nun arflivinden. Bat Trakya Türkleri yukar da çok aç k olarak beyan etti imiz duygu ve düflüncelerle DEVLET M Z N, HÜKÜ- MET M Z N izni ile yasalar ile kurulmufl olan: SKEÇE TÜRK GENÇLER YURDU, 14 Nisan 1927 de, bu derne imiz 22 Aral k 1936 da skeçe Bidayet Mahkemesi nin 122 no lu karar ile SKEÇE TÜRK B RL ad n alm flt r. Ayn dernek ikinci dünya savafl ndan sonra yani DEVLET M Z YUNAN S- TAN yabanc lar n istilas ndan kurtulduktan sonra: skeçe az nl k ailesine o zaman yeni yeni flekillenmeye bafllayan DEVLET M Z ve HÜKÜMET M Z derne inizi faaliyet geçirmek için usule uygun bir kurucu isimler listesi veriniz diyerek SKE- ÇE TÜRK B RL hadi Rumcas n da yazal m TURK K ENOS S KSANTH S ad ile onaylanmad m? GÜMÜLC NE ÜM T TÜRK GENÇLER, 28 Haziran 1928 de, daha sonra baz de ifliklikler yap larak 1938 de GÜMÜLC NE TÜRK GENÇLER B RL yani ENOS TURK K S NEOLEAS KOMOT N S ad n mahkeme onaylamad m? 1932 de skeçe de SKEÇE TÜRK MUALL MLER B RL ad ile kurulduktan sonra bu derne in Gümülcine de flubesi aç lmad m? Ayn muallimler camias Gümülcine skeçe ailesi biraraya gelerek 1936 da TÜRK Ö RETMENLER B RL - ni yasalar çerçevesinde kurarak dernek 1983 e kadar faaliyet göstermedi mi? Bu üç güzide derne imiz hiç kimseye zarar vermeden çal fl rken anlafl lmas ve anlat lmas çok zor bir dar görüfl ve düflünce ile B Z ifade eden bu kurumlar m z n kapat lmas olay na BATI TRAKYA TÜRKLER olamaz böyle fley diyerek az nl k tarihi süreci içinde ilk defa DEVLET NDEN ve HÜKÜ- MET NDEN hakk n ve hukukunu arad tarihe 29 OCAKLAR diyoruz. Onun içinde az nl k ailesi bu hak arama günü büyük bir onurla her y l anmaktad r. Bu hak arama günü iki bölümden oluflmaktad r. Birincisi: 29 Ocak 1988 dir. Bu birinci bölümde DEVLET M ZE ve HÜKÜ- MET M ZE; Bunu yapmay - n z, biz derneklerimizin kapanmamas hakk n korumaya kararl y z hat rlatmas ile Bat Trakya Türkleri biraraya gelmifltir. kincisi: Yine 29 Ocak 1990 da cereyan etmifltir. Az nl k ailesinin bu çok hakl hak arama ve anma gününe hem de hükümet güçleri kesinlikle ay p bir davran flla mücadele etmifl, bu yetmiyormufl gibi, Gümülcine de baz dar kafal ço unluk gruplar hükümet güçlerinin gözü önünde Türklerin dükkanlar n k r p dökerek vandalizm uygulam fllard r. flte yukar da k sa k sa zikretti imiz olaylar az nl k belle inde iz b rakt için biz her y l an yoruz. Bu y l, Almanya, Türkiye ve Bat Trakya da evvelki y llardan daha geniflçe ve bir parça derli toplu an msanm flt r 29 Ocak lar. Bu y l ilk defa skeçe de yap lan anma daha düzenli oldu u göze çarpt diyoruz. Çünkü Gümülcine de bu kutsal hak arama gününe gereken itinan n gösterilmedi i göze çarpm flt r. Organizatörler bu kutsal güne bundan sonra çok ama çok dikkat etmelidir düflüncesindeyiz. Ayr ca 29 Ocak lar için düzenlenen etkinlik hak arama günü çerçevesinde kalmal d r. Aksine bu kutsal hak arama günü ölçüsüz geniflletilirse esas manas n ve özünü zay flatacakt r düflüncesindeyiz. 29 OCAKLAR B R NSANLIK AYIBIDIR. O tarihte DEVLET M Z ve HÜKÜMET M Z yönetenler BATI TRAKYA TÜRKLER N bu olayla GÜCEND RM fi- LERD R. Bat Trakya TÜRKLER hem bu büyük haks zl n telafi edilmesini diliyor, hem de DEVLET N den Avrupa normlar na yarafl r bir ÖZÜR beklemektedir. Bu düflüncemizi bu ülkede bütün akl selim insanlara arzediyoruz efendim.

18 HABER 18 Veria da Türk film festivali GÜMÜLC NE de gerçekleflen Türk Film Festivali kapsam nda gösterilen filmler, Veria da da sinemaseverlerle bulufltu. Veria daki Türk Film Festivali ni Türkiye nin Selanik Baflkonsoloslu u ile Veria Belediyesi ortaklafla düzenledi. Veria Belediyesi Kamu Yarar na Çal flan Kalk nma fiirketi nin organize etti i Türk Film Festivali, Ocak tarihleri aras nda Veria da gerçekleflti. Bölge halk n n ve Yunan üniversitelerinde okuyan Bat Trakyal Türk ö rencilerin ak n etti- i festivalde dört Türk filmi gösterildi. Festivalde gösterime giren filmleri Türkiye nin Selanik Baflkonsolosu Hakan Abac ve Veria Belediye Baflkan Harula Ursutsoglu ile di er yerel yöneticiler birlikte izledi. Geçmiflte Türkiye den bölgeye göç eden yafll kad nlar n büyük ilgi gösterdi i festivale, Larisa, Veria ve Selanik te ö renim gören ö renciler GAT Selanik Teflkilat n n organize etti i bir geziyle kat ld. 2 GÜNDE 4 F LM Türk Film Festivalinin aç l fl, bir Ça an Irmak filmi olan, baflrollerini Hümeyra Akbay, Çetin Tekindor ve Fikret Kuflkan n paylaflt Babam ve O lum filmiyle yap ld. Ayn gün Yavuz Tu rul un yönetti i, fiener fien, Meltem Cumbul ve Devin Özgün Ç nar n baflrollerini paylaflt Gönül Yaras gösterildi. Festivalin ikinci gününü ise 1998 yap m SATILIK DA RE Gümülcine de Georgiu Kondili soka 63 numarada ( KA arkas ) 86 metrekare daire sahibinden sat l kt r. Bilgi için tel: Herfley çok güzel olacak filmi ile devam edildi. Filmin yönetmenli ini Ömer Varg yaparken, Cem Y lmaz ve Mazhar Alanson baflrolleri paylaflt. Veria da ilk defa düzenlenen Türk Film Festivali Bar fl Pirhasan n yönetti i, Lale Mansur, Ece Ekfli, Hale Ak nl, Ayla Algan, fierif Sezer ve Cezmi Bask n n baflrol oyuncusu olarak yer ald O da beni seviyor adl filmle sona erdi. Ayn filmler, Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i, Türkiye nin Gümülcine Baflkonsoloslu u ve Rodop Valili inin ortaklafla etkinli iyle Ocak tarihlerinde Gümülcine de gösterilmiflti. fiapç kültür derne inde yeni yönetim GEÇEN Kas m ay nda kurulan fiapç Az nl k Kültür Derne i nde seçimler yap ld. 18 Ocak Pazar günü yap lan genel kurul toplant s nda, derne in baflkanl na fiapç da eczac l k yapan Ercan Haf z Ali seçilirken, Rodop il meclis üyesi Necla Çavufl da asbaflkan oldu. Yap lan seçimler sonucunda dernekte yönetim ve denetim kurullar flu flekilde olufltu: YÖNET M KURULU Baflkan: Ercan Haf z Ali Asbaflkan: Necla Çavufl G. Sekreter: Tuncay Balta Kasadar: Ahmet Garip Hasan Üye: Mustafa Kaflif Üye: lker Mehmet Üye: Ahmet Müezzinhoca DENET M KURULU Baflkan: Mehmet Ömer Üye: Bülent Berber Üye: smail Bayraktar ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ στην οδο ΡΩΣΣΙΔΗ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ και στην οδο ΜΑΚΡΑ ΓΕΦΥΡΑ SATILIK DÜKKAN VE DA RELER KAT KARfiILI I ARSALAR ARSALAR SATIN ALINIR Emine TABAK AHMET E T MC GÖZÜYLE ÇOCU UMZLA NASIL LET fi M KURMALIYIZ? nsan iliflkilerinde iletiflim çok önemlidir. letiflim problemleri, insanlar ç kmaza sokarak, bir tak m psikolojik problemlerin oluflmas na neden olmaktad r. Bunun için de hamilelikten itibaren, çocu umuzla iyi bir iletiflim kurmaya çal flmal y z. Hamile bir anne aday, karn ndaki bebekle konuflmal, ona güzel sözler, flark lar söylemelidir. Bebek bunlar hisseder. Bebek do duktan sonra da, yine anne baban n ona sevecan, ilgili bir flekilde yaklaflmas çok önemlidir. Çocu umza her zaman olumlu yaklaflmal y z. Biz olumsuz oldu umuz sürece, o da bize öyle davranacakt r. Ona, bunu yapamazs n demek yerine, bak bunu yapmazsan daha iyi olur, çünkü bu sana flöyle zarar verebilir gibi izahlarda bulunmak, onun daha l ml ve olumlu olmas na yard mc olacakt r. Hiçbir zaman çocu umuza nedenini onlayamaca HAYIRlar, yasaklar koymamal y z. Onun, hay r sözünün nedenini bilmesini sa lamay l z. Evimizdeki, sevdi imiz bir eflyaya çocu un zarar vermemesi için, önce onun bizim için ne kadar de erli oldu unu ona anlatmay l z, ondan sonra da ondan davran fllar n kontrol etmesini beklemeliyiz. Çocuk, neyin zararl oldu unu bilmedi i zaman, onu önemsemeyecektir. Ö rendi i zaman da, en az ndan dikkat etmeye özen gösterecektir. Çocu umuzu dinlemeyi bilmeliyiz. Gereksiz yere onu suçlamamal y z. Onu cezaland rmadan önce, kendisini dinleyip sonra yarg lamal y z. Çok sinirlendi imiz durumlarda bile, onu odas na gönderip, sinirimiz geçtikten sonra ça r p konuflarak, sorunu halletmeye çal flmal y z. Çocu umuzla konuflurken, onunla kuraca m z göz temas çok önemlidir. Çocu umuz bizimle konuflurken, gözlerine bakarak, onu çok iyi dinledi imizi, kendisine göstermeliyiz. Bu, ona güven verecektir. Çünkü çocuk bize sorunlar n ya da yaflad klar n anlat rken, bizim baflka ifllerle ilgilenmemiz, onun bize olan güveninin sars lmas na neden olabilir. Yapt hatalar direkt yüzüne vurmadan, uygun bir flekilde yanl fllar n düzelterek ona yaklaflmal y z. Sürekli çocu a ba r p ça rmak, onu afla lamak, emirler vermek, her hareketini elefltirmek, onu p s r k, kendine güveni olmayan bir birey haline getirebilir. Ona küçük bir çocuk gibi de il de her fleyi anlayabilen bir büyük insan gibi yaklaflmal y z. Her fleyden önce çocu umuzla arkadafl, dost olabilmemiz çok önemlidir. Bu da çok küçük yafllardan itibaren kazan lacakt r. Onunla küçükken iletiflim kuramazsak, büyüdü ü zaman bunun gerçekleflmesi çok zor olacakt r. Bunun sonuçlar n da, çocu umzu problemli bir genç olup karfl m za ç k nca görece imiz için, ifl iflten geçmifl olacakt r. Anne-baba olarak, çocuklar m zla önce arkadafl olmam z en büyük görevimizdir. ABONELER M Z N D KKAT NE Y ll k abone ücretlerini ödemeyen abonelerimizin Harilau Trikupi 85, Gümülcine, adresindeki büromuzdan geçip abone ücretlerini ödelemeleri önemle rica olunur.

19 Metin Tümer Larissa ya döndü B R dönem Larissa n n formas n giyen Fenerbahçe nin tecrübeli futbolcusu Tümer Metin, yeniden Larissa ile anlaflt. Tümer?in menajeri Tar k Üstün, sar lacivertli tak mda kadroya giremeyen tecrübeli oyuncunun geçen sezon da formas n giydi i Larissa ile sezon sonuna kadar anlaflt n söyledi. Menajeriyle birlikte Yunanistan?da olan Tümer, 4 fiubat Çarflamba günü resmi sözleflmeyi imzalad. Tecrübeli oyuncu, yeni tak m yla antrenmanlara bafllad. ARTIK TÜRK YE YE DÖNMEM Fenerbahçe den ayr larak Larissa ya transfer olan Tümer Metin art k Türkiye ye dönmeyi düflünmedi ini söyledi. Tümer, Geçen 6 ayl k süreçte flans bulamamam, oynayamam, yaflanan sakatl klar derken bugün böyle bir karar almam za sebep oldu. Fenerbahçe ile mukaveleyi karfl l kl olarak feshedip Yunanistan n yolunu tekrar tuttuk. Bu saatten sonra art k Türkiye ye geri dönmeyi düflünmüyorum, çok üst düzey futbol oynad m Türkiye de. 2,5 y l Fenerbahçe, 5 y l Befliktafl, 4 sene de Samsunspor da forma giydim. Yafl m 35 oldu kendimi iyi hissediyorum ve 2,5 sene daha futbol oynamak istiyorum dedi. Türkiye deki bask ve stresin kendisini çok y pratt n iddia eden Tümer Metin, Larissa tak m nda geçen sene geçirdi im 4 ay çok güzel geçmiflti. Türkiye deki bask ve stres y pratt beni. Üstüne üstlük bir de camia de ifltirdim. Onun getirdi i sosyal hayattaki etkileri ya da Türkiye de yaflanan etkileri daha farkl geliflti benim hayat mda. fiimdi art k Larissa için mücadele edece im. diye konufltu. Larissa, ara transferde tecrübeli oyuncu Stelios Yannakopulos u da renklerine ba lam flt. SPOR 19 Devre aras n n en pahal transferleri Diarra DÜNYA genelinde olumsuz etkileri devam eden küresel ekonomik kriz, futbolu da vurdu. Almanya da sezonunda ara transferde milyon euroluk harcama yap l rken, bu sezon sadece 21.1 milyon euro harcand. Fransa da geçen sezon k fl sezonunda transferlere milyon euro harcan rken, bu sezon bu rakam 17.7 ye kadar düfltü. Belçika n n uluslararas futbol pazar nda sporcu transferi yapan Paul Jourant, ekonomik krizin her yerde kendini gösterdi ini belirterek, K sa süre öncesine kadar Rusya ile s k s k ifl yap yordum. Geçen sezon Portekiz as ll Danni, 30 milyon euroya Moskova dan Zenit Saint Petersburg a transfer olmufltu. fiimdi bu tür bir transfer mümkün de il dedi. Rusya da bir çok kulübün Roman Abramovich gibi milyarderler taraf ndan finanse edildi ini ifade eden Jourant, kulüplerin art k futbolcular sat n almak yerine kiralamay tercih ettiklerini söyledi. Öte yandan, Avrupa n n büyük kulüplerinden Real Madrid de, bu durumun aksine geçen sezonki 24 milyon euroluk k fl transfer harcamas bu sezon milyon euroya yükseldi. Bu sezon ara transferde gerçekleflen en pahal 10 transfer ise flöyle: 1- Lassara Diarra, Portsmouth tan Real Madrid e 22.4 milyon euro ya transfer oldu. 2- Klaas Jan Huntelaar 19 milyon euro ya Ajax tan Real Madrid e gitti. 3- Jermaine Defoe, Portsmouth tan Tottenham Hotspur a 16.8 milyon euro ya transfer oldu. 4- Andrei Arshavin Zenit St.Petersburg ten Arsenal e 16.5 milyon euro ya transfer oldu. 5- Nigel de Jong, 15.7 milyon euro ya Hamburg tan Manchester City e gitti. 6- Craig Bellamy, Westham United tan Manchester City e 15.7 milyon euro ya transfer oldu. 7- Robbie Keane, Liverpool dan Tottenham a 13.4 milyon euro ya transfer oldu. 8- Wilson Palacios, Wigan Athletic ten Tottenham a 13.4 milyon euro ya transfer oldu. 9- Wayne Bridge, Chelsea den Manchester City e 13.4 milyon euro ya transfer oldu. 10- Savio Nsereko, Brescia dan Westham United a 10 milyon euro ya transfer oldu. Formula 1 de tarihi de iflim PUANLAMA sisteminin kald r l p, madalya sistemine geçilecek Formula 1 Dünya fiampiyonas nda, en fazla alt n madalyay alan pilot, sezon flampiyonu olacak. Formula 1 Baflkan Bernie Ecclestone, yapt aç klamada, 18 grand prix den oluflan yar fl n puanlama sisteminin de- iflmesi için Uluslararas Otomobil Sporlar Federasyonu na (FIA) teklif götürdü ünü belirterek, bu teklifin, FIA n n gelecek ayki toplant s nda kabul edilece ini iddia etti. Ecclestone, yar fl birincisinin 10, ikincisinin 8, üçüncüsünün de 6 puan ald - mevcut sistemin kald r l p, yerine, dereceye giren ilk 3 pilota alt n, gümüfl ve bronz madalya verilmesini öngören bir teklif haz rlad n ifade etti. Bu sisteme göre, en fazla alt n madalya alan pilotun, o sezonun flampiyonu olaca n kaydeden Formula 1 Baflkan, Bu sistem bu y l uygulanm fl olsayd, 5 yar fl kazanan Lewis Hamilton de il, 6 yar fl birinci bitiren Felipe Massa flampiyon olurdu dedi. Teklifim kabul görecek. Tüm tak mlar memnun. nsanlar n bana bu duruma bir çare bul demesinden b km flt m diyen Ecclestone, yeni sistem ile toplad puanlarla flampiyonlu u garantileyen pilotlar n, yar fl kazanmak için çaba sarf etmemesinin önüne geçilece ini savundu. Ecclestone un teklifi kabul edilirse, yeni sistem 2009 sezonunda uygulanacak.

20 Μ ίεέφ g P:: ϋ ϊ ς :LJJS::::::::::::::::::::::::::::::: œφί Φ :: ό Φ ::::::::::: ύ ζ T:PLJ:::::::ύ ωt:jhrj χ

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi 3 Bas n, milletin müflterek sesidir. Bir milleti ayd nlatma ve irflatta, bir millete muhtaç oldu u fikrî g day vermekte, hulâsa bir milletin

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

難 民 認 定 申 請 書 Mültecilik Kabulü Başvuru formu

難 民 認 定 申 請 書 Mültecilik Kabulü Başvuru formu 別 記 第 七 十 四 号 様 式 ( 第 五 十 五 条 関 係 ) Ek Form 74 (Madde 55 ile ilgili) 日 本 国 政 府 法 務 省 Adalet Bakanlığı, 法 務 大 臣 殿 Kime: Adalet Bakanı 氏 名 Adı soyadı 生 年 月 日 Doğum Tarihi 国 籍 地 域 ( 又 は 常 居 所 を 有 していた 国 名

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı