GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr"

Transkript

1 Töre cinayetleri ve aðalýk nasýl biter? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Konseyde Mursi þoku MI SIR CUM HUR BAÞ KA NI MUR SÝ NÝN, A YM KA RA RIY LA FES HE DÝ LEN MEC LÝ SÝ TOP LA MA KA RA RI, AS KE RÎ KON SEYDE DE ÞOK TESÝRÝ MEYDANA GETÝRDÝ. KARAR, ASKERÎ KONSEYÝ ÝKÝYE BÖLDÜ u Mý sýr'da Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur si'nin, Mec li sin AYM ta ra fýn dan fes hi ni ge ri a lan ka ra rý ö zel lik le Yük sek As ke rî Kon - seyde þok te si ri mey da na ge tir di. Ku lis bil gi le ri ne gö re, ba zý Kon sey ü ye le ri ka rar kar þý sýn da ses siz kal ma nýn, Si lâh lý Kuv vet le rin pres ti - ji ni sar sa ca ðý ný savunurken, bazý üyeler Mursi'yle yargýyý baþ baþa býrakmaktan yana görüþ bildirdi ve Konsey karar alamadý. KONSEY DE, AYM DE MECLÝSÝ FESHEDEMEZ umur sî'nin ka ra rý si ya set çi ler ve hu kuk çu lar a ra sýn da da tar tý - þý lýr ken, ba zý hu kuk çu lar ka ra rýn ka nun la çe liþ me di ði ni, ba zý la - rý hu kuk dev le ti ne dar be ol du ðu nu sa vu nu yor. A na ya sa Hu - ku ku Pro fe sö rü Ser vet Be de vi i se As ke rî Kon seyin de, A na ya sa Mah ke me si nin de Mec li si fe sih yet ki si ol ma dý ðý ný be lir te rek, Mur sî yüz de yüz doð ru bir ka rar al dý de di. nha be ri say fa 7 de 937 BÝN 676 YA YÜKSELDÝ Üniversite kontenjanlarý yüzde 20 arttý uösym den a lý nan bil gi ye gö re, e ði tim yý lý i çin ü ni ver si te kon ten jan la rý ge çen yý la gö re yüz de 20, ya ni 160 bin 962 ki þi ar ta rak 937 bin 676 ya yük sel di.öte yandan 2012-ÖSYS Yük se köð re tim Prog - ram la rý ve Kon ten jan la rý Ký la vu zu bu gün den i ti ba ren ÖSYM nin in ter - net si te sin de ya yým la na cak. n3 te KRÝZ KÂHÝNÝ ROUBÝNÝ: Bankacýlar bin yýldýr hile yapýyor ukriz kâ hi ni No u ri el Ro u bi ni, 2013 te ya þa na cak mü kem mel fýr tý na nýn 2008 kri zin den çok da ha kö tü o la ca ðý - ný i le ri sür dü. Ban ka cý lýk skan dal la rý ný da de ðer len di ren Ro u bi ni Ban ka cý lar bin yýl dýr hi le ya pý yor, bi ri le ri so kak lar - da a sýl ma lý di ye rek Barc lays Es ki CE - O su Bob Di a mond ýn hap se a týl ma sý ge rek ti ði ni söyledi.nha be ri say fa 10 da 9 MÝLYON 234 BÝN 334 KÝÞÝ Vergi mükellefi sayýsýnda artýþ utür ki ye de fa al ver gi mü kel le fi sa yý sý Ha zi ran 2012 i ti ba riy le 9 mil yon 234 bin 334 o la rak be lir le - nir ken, ver gi mü kel le fi sa yý sý ge - çen yý lýn Ha zi ran a yý na gö re yüz de 5,17 art tý. nha be ri say fa 10 da Köp rü ve o to yol lar dan 409 mil yon li ra gel di n10 da 12 ÝLDE EÞZAMANLI DÜZENLENEN OPERASYONLA GÖZALTINA ALINMIÞLARDI Askerî casuslukta tutuklananlar 85 e çýktý ÞENER ERUYGUR ADLÎ TIP TA uýzmir Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn, eskort kýzlarý kullanarak gizlice görüntülerini çektikleri kiþilerden askerî belgeleri ele geçirmekle suçlanan casusluk þebekesine yönelik yürüttüðü soruþturma kapsamýnda tutuklanan muvazzaf asker sayýsý 51 e çýkarken toplam tutuklu sayýsý 85 oldu. nha be ri say fa 8 de Selzedeler TOKÝ konutlarýna taþýnacak u Er ge ne kon dâ vâ sýn da tu tuk suz o la rak yar gý la nan e - mek li Or ge ne ral Þe ner E ruy gur, mev cut ra hat sýz lý ðý nýn ce - zaî eh li ye ti ni et ki le yip et ki le me di ði nin tes bi ti i çin Ad lî Týp Ku ru munda göz lem al tý na a lýn dý. nha be ri say fa 8 de Samsun Büyükþehir Belediye Baþkaný Yusuf Ziya Yýlmaz, Elimizde daha önce TOKÝ kentsel dönüþümleri kapsamýnda yapýlmýþ, Büyükþehir Belediyesinde mülkiyeti olan 150 ye yakýn daire var. Hiçbir kira almadan 6-7 ay, belki de 8 aylýk bir sürede evleri oturulamayacak durumda olan vatandaþlarýmýzý bu evlere taþýyabileceðiz dedi. nha be ri say fa 9 da BDP ye miting izni yok udiyarbakýr Valiliði, BDP nin 14 Temmuz da dü zen len mek is te - di ði mi tin ge, Sil van da 13 as ke - rin þe hit e di li þi ve ay ný gün BDP nin de mok ra tik ö zerk lik i - lan e di þi nin yýldö nü mü ol du ðu i - çin i zin ver me di. nha be ri say fa 9 da 213 Suriyeli daha geldi uül ke le rin de ki o lay lar dan ka - çan, 1 ge ne ral, 2 al bay, 1 yar - bay, 4 bin ba þý, 4 yüz ba þý, 8 teð men ve 3 baþ ça vuþun da a - ra la rýn da bu lun du ðu 216 Su ri - ye li, Tür ki ye ye gi riþ yap tý. 9 ya ra lý has ta ne ye kal dý rýl dý. FO TOÐ RAF: A A ABD Dý þiþ le ri Ba kan Yar dým cý sý Wil li am Burns ABD: Mýsýr halký bize güvenebilir MISIR IN baþ ken ti Ka hi re de bu lu nan ABD Dý þiþ le ri Ba kan Yar dým cý sý Wil li - am Burns, Mý sýr hal ký nýn öz lem le ri ni ger çek leþ ti rir ken ABD nin des te ði ne gü ve ne bi le ce ði ni söy le di. Burns, O ba - ma nýn, Mur si ye, ABD yö ne ti mi nin, Mý sýr i le ABD a ra sýn da ki ye ni or tak lý - ða bað lý ka la ca ðý yö nün de te mi nat ver di ði ni be lirt ti. nha be ri say fa 7 de Ýsrail uçaklarý Kýbrýs semalarýnda ÝSRAÝL Ha va Kuv - vet le rine bað lý sa - vaþ u çak la rý nýn, Gü ney Kýb rýs Lef - ko þa FIR hat týn - da tat bi kat yap tý ðý i le ri sü rü lür ken, Rum Sa vun ma Ba ka ný Di mit ris Ý li a - dis in, E ðer tat bi kat lar ya pý lý yor sa, bu Ýs ra il e i zin ve ril di ði an la mý na ge lir i fa - desi ni kul lan dý ðý ak ta rýl dý. n9 da YÖK ten Gazze ye eðitim desteði YER YÜ ZÜ Dok tor la rý, Fi lis tin Be yaz El ler Der ne ði ve TÝ KA nýn da ve tiy le Gaz ze ye gi den YÖK ü ye le ri, am bar - go al týn da ki Gaz ze de yük sek öð re - ti min ge liþ ti ril me si, Tür ki ye de ki ü - ni ver si te ler le öð ren ci de ði þi miy le il - gi li fi kir a lýþ ve ri þin de bu lu na rak, e ði - tim a la nýn da ki ek sik lik le ri ye rin de tesbit et ti. nha be ri say fa 3 te BABANI DA AL, CAMÝYE GEL u03 ISSN MÜHÝMMAT DEPOSUNDA PATLAMA u09

2 Birisi yanýnda bulunmayan kardeþine duâ ederse bu iþe görevli melek Sana da bir misli verilsin der. Â Y E T Câ mi ü s-sa ðîr, No: 343 / Ha di s-i Þe rif Me â li H AD Ý S Ýçinizde Allah'ýn ortaklarý sandýðýnýz þefaatçilerinizi ise, o gün (Kýyamet Günü) yanýnýzda görmeyiz. Onlarla aranýzdaki bütün baðlar kopmuþ ve kuruntularýnýz sizi terk edip gitmiþtir. En'âm Sû re si: 94 / Â ye t-i Ke ri me Me â li 2 LÂ HÝ KA 10 TEM MUZ 2012 SALI Y fâ il: Bir i þi ya pan. te veh hüm: Zan net - me, ol ma yan bir þe yi var ka bul et me. mi dâd-ý ki ta bet: ya zý mü rek ke bi. hul le-i î câ dât: Î cad e dil - miþ, ya ra týl mýþ la rýn fýt rî el bi se si. mâ ye-i mas nu at: Mas nu â - týn (mev cu da týn) e sa sý, ma ya sý. he yu lâ: Zi hin de ta sar la - nan kor kunç ha yal. * Es ki fel se fe de: Eþ ya nýn as lý ve ger çek o lan kýs mý. in fi âl: Ü ze rin de iþ ya pý - lan, ha ri cî bir te sir ve se - bep le hâ sýl o lan. LÛ GAT ÇE: Mad de nin zer re den çok de re ce da ha kü çük o lan zer re le ri ne, her þey de her þe yi gö re cek, bi le cek, i da re e de cek bir ih ti yar ve bir ik ti dar i le vü cut bu lan fi il le ri, e ser le ri is nad et mek, e si rin zer re le ri a de din ce yan lýþ týr. Mad de nin zer re le ri ni fâ il te veh hüm et mek! (Sa kar ya Ý kin ci Se ma) â i nat te bed dü lât i çin de an be an li bas de ðiþ tir mek te, her bir an - da Sâ ni-i Zül ce lâl in ye ni ye ni sa na tý ný ser gi le mek te dir. Biz de bu sa ray da ha ya týn ge tir di ði dal ga lan ma lar hen gâ mýn da, bil - has sa bir se ne lik e ði tim ve öð re - ti min so nun da Teb dil-i me - kân da fe rah lýk var dýr ha ki ka ti mu ci bin ce, yo rul muþ, mü þev veþ leþ miþ, dün ya ca zi be - sin den ke sif leþ miþ ruh la rý mý zýn da bir teb - di le, ya ni te ced dü de, ye ni len me ye ih ti ya cý var dýr di ye rek yo la ko yul duk. Sa kar ya Ü ni ver si te si nin öð re ti mi bit me siy - le Sa kar ya Ye ni As ya tem sil ci li ði o la rak ön ce Ri sa le-i Nur un te lif e dil di ði yer le ri, Be di üz - za man Sa id Nur sî Haz ret le ri nin men zil le ri ni zi ya ret le baþ la dýk. Üs ta dýn Bur dur da kal dý ðý Ha cý Ab dul lah Ca mi i, da ha son ra Is par ta da kal dý ðý e vi, Üs ta dýn bin ka lem le Nur la ra ça lý - þý yor lar de di ði Sav kö yü ve o ra da ki ö nün de du â et ti ði ca mi, ar dýn dan Bar la da kal dý ðý ev ve Ma ran goz Mus ta fa Ça vuþ a mi sa fir kal dý ðý e vi, Üs ta dýn i mam lýk et ti ði Mus Mes ci di der - ken Çam da ðý, kat ran a ða cý nýn ol du ðu ye ri zi - ya ret le de vam et tik. Ve ni ha yet pa zar te si Sa - kar ya nýn Gey ve il çe si ne bað lý, Gey ve nin 600 met re yük sek lik te Fýn dýk su yu kö yü ci va rýn - da, kâ i nat say fa la rý nýn la tîf rüz gâr lar la çev ril - di ði, bin bir es ma-i Ý lâ hi ye nin te cel li gâ hý nýn o kun du ðu Ý kin ci Se ma ya git tik. O ku ma prog ra mý na ilk de fa ka tý lan kar deþ le rin or - man da þý rýl þý rýl þa kýr da yan þe lâ le nin, ö ten kuþ la rýn, bül bül le rin hâ let-i ru hi ye le ri ne et ki si yüz le rin den o ku nu yor du Üs tad haz ret le ri bi ze Rab bi mi zi ta ný tan üç bü yük kül lî mu ar rif ol du ðu nu söy ler. Bi ri si þu ki tab-ý kâ i nat týr. Bi ri si Hâ te mü l-en bi yâ o lan Hz. Mu ham med A ley his sa lâ tü Ves se lâm dýr. Bi ri si de Kur ân-ý A zî müþ þan dýr. (Bkz: Söz ler, On Do ku zun cu Söz). Bu reh ber ler ý þý ðýn da baþ la dýk o ku ma ya. Ön ce ilk sa a ti miz Kur ân-ý A zî müþ þan ý o ku mak. Kýy met li vak fý mýz Ýb ra - him Tuç a ða bey her ke se cüz le ri ni da ðýt tý. Re - ga ip Ge ce si ne ka dar bir ha tim ve prog ram so nu na ka dar bir ha tim da ha in di re rek top - lam i ki ha tim ve 41 Ya sin-i Þe rif le Rab bi mi zi ta ný ma ya ça lýþ týk. Kur ân ýn i câz-ý ma ne vî si o lan Ri sa le-i Nur la ge rek þah sî o ku ma, ge rek mü za ke re li ders tar zýn da iþ ti gal e de rek i man ha ki kat le ri - ne vâ kýf ol ma ya ça lýþ týk. Bu ma ne vî at mos fe re da hil o lan de ðer li a ða bey le ri miz de uf ku mu zu a çýp ha ki kat a ða cý nýn en yük sek mey ve le ri ni ko par ma da yar dým cý ol du lar. Prof. Dr. Hü se - yin U zun a ða bey, On Dör tün cü Söz den yap - tý ðý ders le Al tý gün de gök le ri ve ye ri ya rat - týk (A râf Sû re si: 54) gi bi u zun za man dýr â - lim le rin, ehl-i tah ki kin il gi si ni çe ken ve ma na - la rý nýn ne gi bi ha ki kat ler i çer di ði me rak e di - len â yet le ri, Kur ân ýn dür bü nüy le ba kan Ri sa - le-i Nur la bi zim fe him le ri mi ze mu ta býk bir tarz da sun du. Ö te yan dan hiz met çý ra sýy la ru hu genç ka lan ve Ý kin ci Se ma nýn e mek - tar la rýn dan, prog ra mýn ba þýn dan so nu na ka - dar bi zim le o ul vî duy gu la rý ya þa yan ve ya þa - tan, Üs ta dýn Ben bu men zil le ri, Yýl dýz Sa ra - yý na de ðiþ mem! de di ði gi bi Ý kin ci Se ma yý hiç bir men zi le de ðiþ tir me yen Sa det tin Çe lik a ða bey, bü tün ça ba sý ný biz ler i çin bu prog ra - ma sarf et ti. Sa det tin A ða bey bir ta raf tan da - vet et ti ði mi sa fir le ri kar þý la ma ve u ður la mak - la, di ðer ta raf tan mü za ke re li ders le ri ko or di ne et mek le meþ gul ken, ay rý ca ya pý lan man gal da i ki Ýb ra him kar de þi mi ze (Din le mez-tuç) yar - dým dan ge ri kal mý yor du. O, Ri sâ le o ku nur - ken ge len re ha ve ti, ma yý þýk lý ðý gi der mek i çin mis gi bi de di ði ça yý he men dev re ye so ka rak, Ri sa le o ku ma la rýn da ve ri mi ar týr ma ya ça lý þý - yor du CEVV-Ý SE MA Â YE TÜ L-KÜB RÂ YLA DÝ LE GEL DÝ Â rif in san lar Bir sa at te fek kür, bir se ne na - fi le i bâ det ten ha yýr lý dýr ha dis-i þe ri fi nin sýr rý - ný an la mýþ ol ma lý lar ki, bak tý ðý mýz da, kâ i nat ser gi si ni i yi mü þa he de e de bil mek i çin ço ðun - luk la yük sek yer le ri ter cih et miþ ler dir. Bu as - rýn en bü yük mü te fek ki ri ve müç te di hi Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî haz ret le ri de E rek Da ðý, Yu þa Te pe si, Çam Da ðý gi bi, a de ta mülk ve me le kut â lem le ri nin a yý rým çiz gi le ri - nin en i yi gö rün dü ðü yük sek yer ler de te fek - kür â le mi ne gir miþ tir. Biz de bir neb ze bu yo - lu ta kip et tik de sek ye ri dir. Ön ce prog ra mýn ilk gü nü gün lük gü neþ - lik geç ti. Hat ta o gün spor sa ha mý za vo ley bol di rek le ri ni kur duk, fi le yi tak týk. O yu nu - mu zu oy na dýk. Ar týk ak þam ve i þa vak ti gel miþ, ge ce ka ra ör tü sü nü çek me ye baþ la mýþ tý. Ar dýn dan hiç ne re den gel di ði ni bil me di ði miz bel li ki bir Ku - man dan-ý Â zam ta ra fýn dan ta - li mât ve ril miþ bu lut lar, Ý kin ci Se ma nýn se ma la rýn da be lir me - ye baþ lý yor du. Ge ce nin i ler ler - yen sa at le rin de, hiç dur mak bil - me yen su yun þý rýl tý lý zik ri or ma na hâ kim ol - ma ça ba sýn day ken, ken di ni bay kuþ hu guk hu guk zik ri nin a ra sýn dan eþ ref-i mah lû kat o - lan in sa na din let tir me te lâ þýn day dý. Ve ar týk Re ga ib Ge ce si gel miþ ti. Biz ha zýr - dýk. Ha tim in di ril miþ ti. Ö te yan dan ga ze te - miz yö ne tim ku ru lu ü ye si Ham za Ka ra a ða - bey de böy le nur lu bir gün de bi zim ley di. O da bu nu ra iþ ti ra ken Kur ân ne dir? Na sýl bir ki - tap týr? so ru la rýy la Ri sa le-i Nur dan mü him bir ders o ku du biz le re. Kur ân ýn be lâ ða ti, üs - lu bu gi bi ö nem li nok ta la ra de ðin di. Da ha son ra ki ders te i ba de tin fay da la rý, bil has sa dün ye vî fay da la rý (hik met le ri) ü ze rin de du ra - rak çok el zem bil gi ler sun du. Ma lû mu nuz dur ki Fahr-i Kâ i nat (asm), â lem le re rah met o la - rak gön de ril miþ tir. Ve o nun ka dar rah met ve þef kat sa hi bi pey gam ber de yok tur. He men he men her Re ga ib Ge ce sin de sa ða nak yað dý - rý lan rah met yað mur la rý, yi ne bu mü ba rek ge ce de ve ay ný za man da A ye tü l-küb ra Ri sa - le si o ku nur ken â de ta a þi kâ ra ne rah me ti al kýþ - la yan bir sa ða nak, þim þek ve gök gü rül tü sü va - zi ye tiy le gö rün dü. Bu gün â lem le re rah met Pey gam ber E fen di mi zin (asm) an ne rah mi ne düþ tü ðü gün dü. Ve yað mur tam bir haf ta muh taç o lan zî ha yat la ra gön de ril di. Bil has sa i kin di vak tin de he men he men her gün gök gür le me si müj de siy le baþ la dý. E vet te va fuk tur ki A ye tü l-küb ra yý o kur ken a de ta yað mur ken di li san-ý mah su suy la di le gel di ði gi bi A ye - tü l-küb ra di liy le de di le gel di. Hâ lýk ý ný a ra yan sey yah(lar) i kin ci se ma day - dý lar. Kâ i nat ki ta bý ný o ku ma ya de vam e di yor - lar dý ve Kur ân ýn ha ki ki bir tef si ri o lan Ri sa lei Nur dan ders a lý yor lar dý E vet, bu dün ya mem le ke ti ne ve mi sa fir ha ne si ne ge len her bir mi sa fir, gö zü nü a çýp bak týk ça gö rür ki: Ga yet ke rem kâ râ ne bir zi ya fet gâh ve ga yet san at kâ - ra ne bir teþ hir gâh ve ga yet haþ met kâ râ ne bir or du gâh Son ra, dün ya ya ge len o yol cu a da - ma ve mi sa fi re, cevv-i se ma de ni len ve mah - þer-i a câ ip o lan fe za, gü rül tüy le ko nu þa rak ba ðý rý yor: Ba na bak, me rak la a ra dý ðý ný ve se ni bu ra ya gön de ri ni be nim le bi le bi lir ve bu la bi - lir sin der. O mi sa fir, o nun ek þi, fa kat mer ha - met li yü zü ne ba kar; müt hiþ, fa kat müj de li gü - rül tü sü nü din ler, gö rür ki: Ze min i le â su mân or ta sýn da mu al lâk ta dur du ru lan bu lut, ga yet ha kî mâ ne ve ra hî mâ ne bir tarz da ze min bah - çe si ni su lar ve ze min a ha li si ne âb-ý ha yat ge ti - rir ve ha ra re ti, ya ni ya þa mak a te þi nin þid de ti - ni tâ dil e der ve ih ti ya ca gö re her ye rin im da - dý na ye ti þir. Son ra yað mu ra ba ký yor, gö rür ki: O lâ tif ve ber rak ve tat lý ve hiç ten ve gay bî bir ha zi ne-i rah met ten gön de ri len kat re ler de o ka dar Rah mâ nî he di ye ler ve va zi fe ler var ki, gü ya rah met te ces süm e de rek kat re ler sû re - tin de ha zi ne-i Rab bâ ni ye den a ký yor mâ nâ sýn - da ol du ðun dan, yað mu ra rah met na mý ve ril - miþ tir. Son ra þim þe ðe ba kar ve ra dý (gök gü - rül tü sü nü) din ler, gö rür ki, pek a cip ve ga rip hiz met ler de ça lýþ tý rý lý yor lar. (A ye tü l-küb - ra dan) di ye Ý kin ci Se ma da kâ i nat ki ta bý ný hem il men ya kin, hem ay nel ya kin, hem de hak kal ya kin mü þa he de et ti ler. Re ga ip Ge ce si ne e ki biy le ha zýr la nan Nu rul - lah Çe tin ho ca mýz da, o la hu tî ve Da vu dî se - siy le ve i la hi ko ro suy la ma ne vî bir at mos fer ya þat tý lar. Re ga ib prog ra mý na Ya sin-i Þe rif le baþ lan dý. Re sul kar de þi mi zin Ri sa le-i Nur dan Re ga ip Ge ce si yle i le il gi li ders o ku ma sýy la prog ram de vam et ti. Son lar da da Ham za Ka - ra a ða be yin Üs ta dýn çok yap tý ðý du a yý o ku - ma sý ve Sa det tin Çe lik a ða be yin ha tim du a sý yap ma sýy la Re ga ib prog ra mý mýz son bul du. A ma o ku ma prog ra mý mýz bü yük aþk ve þevk i le de vam e di yor du. Ay rý ye ten me zun o lan A li, Ah met, Ýb ra him, Ser hat ve Re sul a ða bey - le ri miz, ik ram et tik le ri tat lý la rý ye dik ten son ra on lar i çin du a et tik ve bun dan son ra ki ha yat - la rýn da da ba þa rý te men ni sin de bu lun duk. BA ZEN HÝZ MET TE ÞEV KÝ NÝZ KI RI LIR SA, ON SE KÝ ZÝN CÝ LEM A YI O KU YUN O ku ma prog ra mý de vam e di yor, ay ný za - man da bi ze te fek kür ka pý la rý ný a ra la yan a ða - bey ler ge lip bi zi bu ka pý dan i çe ri so ku yor du. Bu kez bu va zi fe yi, ga ze te miz ya zar la rýn dan La tif Sa li hoð lu a ða be yi miz al mýþ tý. La tif a ða - bey bü tün soh bet le rin de, ders le rin de, bi ze Ri - sa le-i Nur ve mü el li fi Be di üz za man Sa id Nur - sî ve o nun baþ lat mýþ ol du ðu i ma ný kur tar - ma dâ vâ sýn dan bah se de rek, bu dâvâ nýn ma - ne vi tah þi dat çý sý Hz. A li (ra) ve Hz. Ab dul ka - dir-i Gey lâ nî (ra) ke ra met-i gay bi ye si ni dik - kat le ri mi ze sun du. Ö zel lik le bi ze bir tav si ye si de þu ol du: Ba - zen hiz met te þev ki niz ký rý lýr sa On Se ki zin ci Lem a yý o ku yun. Bu ri sa le, Ri sa le-i Nur þa - kirt le ri ne i þa ret e den Haz ret-i A li nin (ra) bir i þa ret-i gay bi ye si dir. La tif a ða bey bu nun la bir - lik te bi ze ha tý ra lar dan ve ta nýk lar dan Üs tad Be di üz za man ve ta le be le ri nin ya þa dýk la rý ný an lat tý. La tif a ða be yin an lat týk la rý ger çek ten bi zi çok et ki le miþ ti. Bu es na da Bur sa dan ge - len mi sa fir le ri miz de o ra da bu lun mak tay dý - lar. On lar da pür dik kat ke sil miþ ti ler La tif a - ða be ye. Çün kü Üs ta dýn kaç ke re ze hir len di ði - ni ve bir ze hir le me de de ar týk bir da ha a ya ða kal ka ma ya cak ka dar a ðýr has ta lan dý ðý ný an la - tý yor du. Ar týk bu du ru mu gö ren fe da kâr nur kah ra ma ný Ha fýz A li a ða bey bü tün a ða bey le ri top la mýþ tý: Ben þim di i çim den du a e de ce - ðim, siz de bü yük bir ih lâs la a min di ye cek si - niz de miþ ve ar dýn dan Ha fýz A li a ða bey has - ta lan ma ya baþ la mýþ ve ve fat et miþ ti. Çün kü o Rab bin den Üs ta dý nýn ye ri ne ken di si nin öl - me si ni is te miþ ti. La tif a ða bey ko nuþ ma ya de - vam e di yor du: Ha fýz A li a ða bey has ta lan dýk ça Üs tad i yi le þi yor du. Ha fýz A li a ða bey ve fat e din ce, Üs - tad gö zü nü a çar aç maz Ha fýz A li a ða be yi so rar. Ve fat et ti ði ni söy - le dik le rin de, o nun þe hid ol du ðu - nu söy le ye rek, sa hip ol du ðu ma - ne vî mer te be ye i þa ret e di yor du. Prog ram bü tün ul vi mânâ la - rýn ve duy gu la rýn dal ga lan dý ðý bir ha let-i ru hi ye kesb et miþ ti. Bu ruh ha lin de, Ý kin ci Se ma da or ma nýn i çin de ah þap ev de te fek kür fýr tý na sý de vam e di yor du. Ül fet i pin den do kun muþ gaf let per de si so nu - na ka dar yýr týl mýþ tý. Kuþ lar, bül bül ler, ke le - bek ler, si nek ler san ki bu te fek kür de bi ze ar - ka daþ lýk e di yor du. Yal nýz si nek le rin þý rýn ga sý - ný vü cu du mu za so ka rak ka þýn tý ya se bep ver - me si, bi zim le te fek kür de bi raz da ha iþ ti gal ol - duk la rý ný gös te ri yor du. Bu du ru mu fýr sat bi - len La tif a ða bey, Yir mi Se ki zin ci Lem a da si - nek, ka rýn ca gi bi ha þe re le rin ö ne miy le il gi li der si yap tý. Ha þe re le rin çok lu ðu, on la rýn ö ne - mi ne i þa ret tir. Bir ço ðu Al lah ýn te miz lik me - mur la rý dýr ve fýt rî ha ca mat çý lar dýr. La tif a ða - bey ö nem li bir bil gi da ha sun du. Bir kýs mý Üs tad, di ðer bir kýs mý ta le be le ri ta ra fýn dan tan zim e di len Fih rist Ri sa le si nden ye þil baþ lý si ne ðin hi kâ ye si ni o ku du ve Fih rist in bu na ben zer ö nem li bil gi le ri i çer di ði ni söy le di. AS RI MI ZIN KU MAN DAN-I MA NE VÝ SÝ Her yüz se ne de bir, Ce nab-ý Hak bir mü - ced did-i din gön de ri yor bu yu ran Pey gam - ber E fen di miz (asm), bi ze her bir a sýr da ge le - cek as rýn i ma mýn dan, as rýn ku man dan-ý ma - ne vi sin den söz e di yor. Da ve ti mi ze i ca bet e - den çok muh te rem A li Va pur lu a ða bey, bi ze bu mev zu yu a çýk la ya rak, son a sýr da ge le cek bü yük mü ced di din hu su si yet le ri ni i zah et ti. Son a sýr da ge len mü ce di din di ðer mü ced did - ler i le or tak yan la rý ol du ðu ka dar, fark lý yan la - rý nýn ol du ðu nu da be lirt ti. Ve son as rýn mü - ced di di o lan Be di üz za man Sa id Nur sî haz ret - le ri nin te lif et ti ði Ri sa le-i Nur la rýn ni çin ve na sýl o kun ma sý ge rek ti ði ni ve na sýl ken di ne has bir tar za sa hip ol du ðu gi bi so ru la ra ce vap ver mek le mü him bir ders yap tý. Ar týk o ku ma prog ra mý nýn son gü nü ne var - mýþ týk. A ma son gün de me dik, hâ lâ is ti fa de e - de bi le ce ði miz ka dar is ti fa de et me ye ça lýþ týk. Bu kez çok de ðer li ho ca mýz Prof. Dr. Nu ret - tin A but, Ýsm-i Kay yum un cil ve siy le bi zi a de - ta zer re den kü re ye, kü re den kâ i na ta, mülk â - le min den, me le kut â le mi ne ka dar ha yal kuv - ve siy le ha ki kat â le mi ne bir yol cu mi sâ li gez - dir di. Â lem i çin de da i ma bin ler ce mah lûk de - ði þik hal le re gi rip, gayb â le min den þu hûd â le - mi ne o ra dan tek rar gayb â le mi ne gi den mu - az zam bir fa a li ye tin ol du ðu nu göz ler ö nü ne ser di. Üs ta dýn kâ i na tý, kâ i na týn her mer ha le si - ni, a hi ret te gös te ri le cek bü yük bir fo toð raf ma ki na sý gi bi gör dü ðü nü, o ra da gös te ril mek i çin ka yýt e dil di ði ni mü þa he de et ti ði ni söy le di. Biz de bu fe yiz do lu mâ nâ i le o ku ma prog - ra mýn da ge çir miþ ol du ðu muz gü zel, tat lý an - la rý ve baþ tan so na ka dar e me ði o lan baþ ta Sa - kar ya Ye ni As ya ca mi a sýn dan mad dî ve ma - ne vi des te ði ni e sir ge me yen a ða bey le ri, ö te ki â lem de bu man za ra la rý tek rar sey ret me ni ya - zýy la, Ce nâb-ý Zat-ý Kay yum, Er ha mu r-ra hi - min e bü yük bir þü kür ve du a i le yâd et tik. K ABDÜLAZÝZ BÝLGE Ý kin ci Se ma, kâ i nat ki ta bý ný o ku du em, mad diy yun de ni len bir ký sým ehl-i da lâ let, zer rat ta ki ta hav vü lâtý mun ta za ma i çin de hal lâ ký yet-i Ý - lâ hi ye nin ve kud ret-i Rab bâ ni ye - nin bir cil ve-i â za mý ný his set tik le - rin den ve o cil ve nin ne re den gel - di ði ni bi le me dik le rin den ve o kud ret-i Sa me dâ - ni ye nin cil ve sin den ge len u mu mî kuv ve tin ne - re den i da re e dil di ði ni an la ya ma dýk la rýn dan, mad de ve kuv ve ti e ze lî te veh hüm e de rek, zer re - le re ve ha re ket le ri ne â sâr-ý Ý lâ hi ye yi is nad et me - ye baþ la mýþ lar. Fe süb hâ nal lah! Ýn san lar da bu de re ce had siz ce ha let o la bi lir mi ki, me kân dan mü nez zeh ol mak la be ra ber, her bir yer de, her bir þe yin i ca dýn da her þe yi gö re cek, bi le cek, i da re e - de cek bir tarz da bu lu nur bir va zi yet le yap tý ðý fi - il le ri ve e ser le ri câ mid, kör, þu ur suz, i ra de siz, mi zan sýz ve te sa düf fýr tý na la rý i çin de çal ka la nan zer râ ta ve ha re kâ tý na ver mek, ne ka dar ca hi lâ ne ve hu ra fe kâ râ ne bir fi kir ol du ðu nu, zer re ka dar ak lý bu lu nan la rýn bil me si ge rek tir. E vet, bu he rif ler vah det-i mut la ka dan vaz geç - tik le ri i çin, had siz ve ni ha yet siz bir kes ret-i mut la ka ya düþ müþ ler. Ya ni, bir tek i lâ hý ka bul et me dik le ri i çin, ni ha yet siz i lâh la rý ka bul et me - ye mec bur o lu yor lar. Ya ni, bir tek Zât-ý Ak de sin has sa sý ve lâ zým-ý zâ tî si o lan e ze li ye ti ve hâ lý ký - ye ti, bo zul muþ a kýl la rý na sý ðýþ tý ra ma dýk la rýn dan, o had siz, ni ha yet siz, câ mid zer re le rin e ze li yet le - ri ni, bel ki u lû hi yet le ri ni ka bul et me ye, mes lek - le rin ce mec bur o lu yor lar. Ýþ te sen gel, ec he li ye - tin ni ha yet siz de re ce si ne bak! E vet, zer re ler de ki cil ve i se, zer re ler ta i fe si ni Vâ ci bü l-vü cu dun hav liy le, kud re tiy le, em riy le, mun ta zam ve muh te þem bir or du hük mü ne ge - tir miþ tir. E ðer bir sa ni ye o Ku man dan-ý Â za mýn em ri ve kuv ve ti ge ri a lýn sa, o çok kes ret li, câ - mid, þu ur suz ta i fe, ba þý bo zuk lar hük mü ne ge le - cek ler, bel ki bü tün bü tün mah vo la cak lar. Hem in san la rýn bir kýs mý, gü ya da ha i le ri gö rü - yor gi bi, da ha zi ya de ca hi lâ ne bir da lâ let le, Sâ ni-i Zül ce lâl in ga yet lâ tif, nâ ze nin, mu tî, mu sah har bir sa hi fe-i ic ra a tý ve e mir le ri nin bir va sý ta-i nak li - yâ tý ve za yýf bir per de-i ta sar ru fâ tý ve lâ tif bir mi - dâd-ý (mü rek kep) ki ta be ti ve en nâ ze nin bir hul - le-i î câ dâ tý ve bir mâ ye-i mas nu a tý ve bir mez ra a-i hu bu ba tý o lan e sir mad de si ni, cil ve-i ru bu bi ye ti ne ay na dar lýk et ti ði i çin, mas dar ve fâ il te veh hüm et - miþ ler. Bu a cip ce ha let, had siz mu hal le ri is til zam e di yor. Çün kü e sir mad de si, mad diy yun la rý boð - du ran zer rat mad de sin den da ha lâ tif ve es ki hü - ke ma nýn sap lan dý ðý he yu lâ fih ris te sin den da ha ke sif, ih ti yar sýz, þu ur suz, câ mid bir mad de dir. Bu had siz bir su ret te te cez zî ve in ký sam e den ve nâ - kil lik ve in fi al has sa sýy la ve va zi fe siy le teç hiz e di - len bu mad de ye, bel ki o mad de nin zer re den çok de re ce da ha kü çük o lan zer re le ri ne, her þey de her þe yi gö re cek, bi le cek, i da re e de cek bir ih ti yar ve bir ik ti dar i le vü cut bu lan fi il le ri, e ser le ri is nad et - mek, e si rin zer re le ri a de din ce yan lýþ týr. E vet, mev cu dat ta gö rü nen fi il-i i cad öy le bir key fi yet te dir ki, her þey de, hu su san zî ha yat ol sa, ek ser eþ ya yý ve bel ki u mum kâ i na tý gö re cek, bi - le cek ve kâ i na ta kar þý o zî ha ya týn mü na se be ti ni ta ný ya cak, te min e de cek bir ik ti dar ve ih ti yar - dan gel di ði ni gös te ri yor ki, mad dî ve i ha ta sýz o - lan es ba býn hiç bir ci het le fi i li ol maz. E vet, sýrr-ý kay yû mi yet le, en cüz î bir fi il-i i ca - dî, doð ru dan doð ru ya bü tün kâ i nat Hâ lý ký nýn fi - i li ol du ðu na de lâ let e den bir sýrr-ý â za mý ta þý yor. Lem a lar, 30. Lem a, 6. Nük te, 1. Þu â, s. 936 H

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 20 Þaban 1433 Ru mî: 27 Haziran 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ü ni ver si te kon ten jan la rý 161 bin ki þi art tý ÜNÝVERSÝTE KONTENJANLARI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 20, YANÝ 160 BÝN 962 KÝÞÝ ARTARAK 937 BÝN 676 YA YÜKSELDÝ. EN FAZLA ARTIÞ, LÝSANS PROGRAMLARINDA YAÞANDI. ÖLÇME, Seç me ve Yer leþ tir me Mer ke - zi nden (ÖSYM) a lý nan bil gi ye gö re, e ði tim yý lý i çin ü ni ver si te kon ten jan la rý be lir len di. Bu na gö re, ü ni ver si te ler de 2011 yý lýn da 776 bin 714 o lan top lam kon ten jan, bu yýl yak la þýk yüz de 20 ar týþ la 937 bin 676 ol du. Ge çen yýl 671 bin 64 o lan dev let ü ni - ver si te le ri nin kon ten jan la rýn da yüz de 22 ar - tý o lur ken, kon ten ja ný 84 bin 49 o lan va kýf ü ni ver si te le rin de ki ar týþ o ra ný i se yüz de 13 ol du. 19 bin 252 kon ten ja ný o lan KKTC de - ki ü ni ver si te ler de yüz de 3,2 ve 2 bin 349 o - lan yurt dý þýn da ki di ðer ü ni ver si te ler de i se yüz de 18,3 a za lýþ mey da na gel di. Prog ram - la ra gö re i se ön li sans prog ram la rýn da yüz - de 17, li sans prog ram la rýn da yüz de 24 ve ö - zel ye te nek le öð ren ci a lan prog ram lar da i se yüz de 1,5 ar týþ ol du. A day la rýn ya yým lan - ma sý i çin yo ðun ta lep te bu lun duk la rý ÖSYS Yük se köð re tim Prog ram la rý ve Kon - ten jan la rý Ký la vu zu i se kon ten jan tab lo la rý, prog ram ko þul la rý ve di ðer tab lo la rý a day la - ra ön bil gi ver mek a ma cýy la bu gün den i ti - ba ren 12 Tem muz a ka dar ÖSYM nin in - ter net si te sin de ya yým la na cak. A day la rýn ter cih le ri ni yap ma dan ön ce ter cih sü re sin - de ÖSYM nin in ter net ad re sin den ta ma mý ye ni den ya yým la na cak ký la vu zu dik kat le in - ce le me le ri ve ÖSYM den ya pý lan du yu ru la - rý ta kip et me le ri ge re ki yor. ÖTE YANDAN 6287 sa yý lý Ýl köð re tim ve E ði tim Ka nu nu i le Ba zý Ka nun lar da De ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Ka nun la, 2547 sa yý lý Yük se köð re tim Ka nu nu nun yük se köð re ti me gi riþ ve yer leþ tir me ye yö ne lik il gi li mad de le ri ye ni den dü zen len miþ, bu ka nun u ya rýn ca 2012-Öð ren ci Seç me ve Yer leþ tir me Sis te mi (ÖSYS) Ký la vu zu re vi ze e dil miþ ti sa yý lý Ka nun la de ðiþ ti ri len yük se köð re ti me gi riþ ve yer leþ tir me ye yö ne lik hü küm, 4 Tem muz 2012 ta ri hin de TBMM Ge nel Ku ru lu nda gö rü þü lüp ka bul e di len ka nun i le ye ni den dü zen len miþ, 2012 yý lýn da yük se köð re ti me gi riþ ve yer leþ tir me de a day la rýn mer ke zi sý nav lar dan al mýþ ol du ðu pu an la ra i la ve e di le cek or ta öð re tim ba þa rý pu an la rý nýn, YÖK Ge nel Ku ru lu nun al dý ðý ka rar u ya rýn ca be lir le nen u sul ve e sas la ra gö re he sap la na ca ðý hük mü ne yer ve ril miþ ti. A lý nan bil gi ye gö re, YÖK ün yer leþ tir me pu an la rý - nýn na sýl he sap la na ca ðý na i liþ kin yön te mi be lir le ye rek ÖSYM ye i let me siy le, sý nav so nuç la rý ve 2012-ÖSYS Yük se köð re tim Prog ram la rý ve Kon ten jan la rý Ký la vu zu nun ta ma mý bu na gö re dü zen le ne rek en ký sa sü re de a day la rýn ve ka mu o yu nun bil gi si ne su nu la cak. An ka ra/a a Çor lu Müf tü sü Naz mi Sö ðüt baþlattýklarý kampanya hakkýnda bilgi verdi. FO TOÐ RAF: CÝHAN "Babaný da al, camiye gel" MÜF TÜ LÜK LE RÝN, ço cuk la ra na maz kýl ma yý sev - dir mek a ma cýy la dü zen le nen Hay di Ço cuk lar Ca - mi ye kam pan ya sý, Te kir dað ýn Çor lu il çe sin de de baþ la týl dý. He def, ço cuk lar i le bir lik te ba ba la rýn da ca mi ye gel me le ri ni sað la mak. Kam pan ya i le il gi li bil gi ve ren Çor lu Müf tü sü Naz mi Sö ðüt, yaz Kur ân kurs la rý nýn da baþ la ma sý i le kam pan ya yý da ha ya ta ge çir dik le ri ni be lirt ti. Sö ðüt, Kam pan ya da - ki a ma cý mýz, ço cuk la rý mý zý da ha kü çük yaþ lar da ca mi ve na maz i le ta nýþ týr mak, ço cuk la rý mý zýn na - maz i çin ca mi ye gel me le ri ni sað la mak. Na ma za ge - len le ri ö dül len dir mek i çin de bir ta kip çi zel ge si ha - zýr la dýk. Ço cuk lar yaz kurs la rý na gel me se bi le ta kip çi zel ge si i le na ma za ge liyor, na maz çý ký þýn da i se gel di ði va kit na - ma zý nýn kar þý sý na ca mi i ma mý ta ra - fýn dan bir mü hür ba sý lý yor. Va kit na maz la rý ný pu - an la dýk. Sa bah 40, öð le 10, i - kin di 10, ak þam 15, yat sý 25 pu - an. 100 ü ze rin - den yap tý ðý mýz pu an la ma sis - te min de ca - mi ye gel me nin zor ol du ðu sa bah ve yat sý na maz la rý na yük sek pu an ver dik. Bu nun se be bi de ço cu ðun, bu va kit ler de ba - ba sý ný ba ba be ni ca mi ye gö tür di ye rek sý kýþ týr ma - sý ve ba ba sý nýn da ca mi ye ge le rek na maz kýl ma sý - ný sað la mak is te dik. de di. 1 Tem muz da baþ la - yan kam pan ya 10 A ðus tos ta so na e re cek. Kam pan ya so nun da ca mi ye ge le rek ta kip çi zel - ge sin de en faz la pu a ný a lan öð ren ci le re di züs tü bil gi sa yar, bi sik let, di ji tal fo toð raf ma ki ne si, MP4 ça lar, mi ni bo ok, MP3 ça lar ve a ra ba lý ya tak he di - ye e di le cek. Te kir dað/ci han YÖK ÜN KA RA RI BEK LE NÝ YOR YÖK ten Gazze ye eðitim desteði YERYÜZÜ Doktorlarý, Filistin Beyaz Eller Derneði ve TÝKA nýn davetiyle Gazze ye giden Yükseköðretim Kurulu (YÖK) üyeleri, Gazze deki yüksek öðretimin durumunu yerinde inceledi. YÖK üyeleri, ambargo altýndaki Gazze de yüksek öðretimin geliþtirilmesi, Türkiye deki üniversitelerle öðrenci deðiþimiyle ilgili fikir alýþveriþinde bulunarak, eðitim alanýndaki eksiklikleri yerinde tespit etti. YÖK Baþkan Vekili Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK üyeleri Prof. Dr. Mehmet Þiþman, Prof. Dr. Harun Cansýz ile Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý M. Emin Zararsýz ve Maliye Bakanlýðý Müsteþarý Naci Aðbal dan oluþan heyet, Gazze deki Filistin hükümeti Baþbakaný Ýsmail Haniye yi ve Gazze Ýslam Üniversitesi ni ziyaret etti. Ýslam Üniversitesi Rektörü Dr. Kemalin Þaat ve Filistin Milletvekili Dr. Cemal Hudari ile görüþen heyet, üniversite binalarýný gezdi. YÖK üyeleri, 2008 Ýsrail- Gazze savaþýnda, Ýsrail tarafýndan bombalanan laboratuvar binasýný ve Ýslam Üniversitesi kurulduðunda eðitim için kullanýlan çadýrlarý gördü. Gazze Ýslam Üniversitesi nin mezuniyet törenine de katýlan YÖK üyeleri, yüzlerce öðrencinin mezuniyetini birlikte kutladý. YÖK Baþkan Vekili Prof. Dr. Yekta Saraç, burada yaptýðý konuþmada, Türk halkýnýn her zaman Gazze nin yanýnda olduðunu vurguladý. Gazze/aa Ýçme suyu istiyorlar MUÞ UN Bulanýk ilçesine baðlý beþ köy yýllardýr su sýkýntýsý yaþýyor. Köyün kadýnlarý, çamaþýr makinesi için deðil, içme ihtiyaçlarý için su istediklerini belirtti. Bulanýk ilçesine baðlý Çobandere köyü ve çevresinde bulunan Yazbaþý, Samanyolu, Þatýrlar ve Adývar köyleri, yýllardýr su sýkýntýsý çekiyor. Kadýnlar, yaþadýklarý bu sýkýntýlar karþýsýnda çaresizlik içerisinde, þunlarý ifade ettiler: Bizler sadece köy ortasýnda bir çeþme istiyoruz. Evlerimize ayrý ayrý çeþme istemiyoruz. Günlük ihtiyaçlarýmýzý karþýlayacak su istiyoruz. Çamaþýr-bulaþýk makinesi için su istemiyoruz. Köyün ortasýnda bir çeþme kurulup köyümüze su getirilirse bize yeter. Türkiye nin her yerinde artýk su var. Su sorunumuz artýk çözülsün. Köyün ortasýnda çok az akan bir çeþmemiz var ve biz günlerce bu çeþmede sýra bekliyoruz. Yetkililerin bizim bu sorunumuza biran önce çözüm bulmasýný bekliyoruz. Muþ/cihan FO TOÐ RAF: CÝHAN Tah li ye ir ti ni as ya.com.tr Mec li sin ilk ça lýþ ma yý lý nýn son gü nün de a par to par çý ka rý lan ka nun lar dan ÖYM ler le il gi li o la ný nýn pra tik te ne gi bi so nuç lar ge ti re ce ði hâ lâ tam o la rak bel li de ðil. Ger çi de ne tim li ser best lik ve ya adlî kontrol kap sa mýn da baþ la yan tah li ye ler sü rü yor ve böy le - ce ce za ev le rin de ki iz di ham nis be ten a za lý yor. A ma Er ge ne kon, Bal yoz, KCK gi bi ö zel dâ vâ - lar da tu tuk lu yar gý la nan la rýn tah li ye si, mâ lûm se - bep ler le ay rý bir ö nem ve has sa si yet ta þý yor. Ke za tu tuk lu mil let ve kil le ri nin du ru mu da. Ö zel lik le bu ko nu da Mec lis Baþ ka nýn dan ve hü kü met ten yar gý ya ga yet net me saj lar ve ril di. Çi çek, Tu tuk la ma bir ted bir dir, mah kû mi ye - te dö nüþ me me li di ye rek, Mec lis ten çý kan ya sa - nýn ru hu nu yar gý nýn i yi o ku ma sý ve ka rar la rý ný o na uy gun þe kil de ver me si ge re ði ni vur gu la dý. Baþ ba kan Yar dým cý sý Be kir Boz dað da, Tak - dir yi ne mah ke me le re a it kay dý ný ko ya rak da ol sa, tah li ye bek len ti si i çe ren a çýk la ma lar yap tý. Ya ni, a çýk ça Ar týk ser best bý ra kýn þu tu tuk - lu la rý de me di ler, an cak o nu de me ye ge tir di ler. Tu tuk lu lar da tah li ye ta lep le ri ni tek rar la dý lar. Sü re cin ilk a þa ma sýn da or ta ya çý kan i þa ret ler, ö zel lik le KCK dâ vâ la rýn da de ði þen bir þey ol ma - ya ca ðý ný ve tu tuk lu BDP mil let ve kil le ri nin i çe ri - de tu tul ma ya de vam e de ce ði ni gös te ri yor gi bi. Mec lis Baþ ka ný i le hü kü met çev re le ri nin i ma lý tah li ye ta lep ve bek len ti le ri on la rý da kap sý yor mu, bil mi yo ruz. Kap sý yor sa, gö rü nen o ki, ya pý - lan dü zen le me o nok ta da pek i þe ya ra ma ya cak. Kap sa mý yor sa, bu du rum, çif te stan dart baþ ta ol mak ü ze re bir di zi ye ni e leþ ti ri yi te tik le ye cek Bu na kar þý lýk, ÖYM ler kalk tý, TMM ler gel di sö zün de i fa de si ni bu lan yo ru mu te yid e de cek. Çün kü ya pý lan dü zen le me de te rör dâ vâ la rý na sýrf bu mak sat la ih das e di le cek böl ge ih ti sas mah ke me le ri ta ra fýn dan ba kýl ma sý ön gö rü lü yor. Ve Ce za Mu ha ke me le ri Ka nu nun dan (CMK) kal dý rýl dý ðý söy le nen hü küm ler, Te rör le Mü ca - de le Ka nu nu nun (TMK) il gi li mad de le ri ne ak - ta rý la rak o ra ya ha va le e di li yor. O TMK ki, gad - ri ne uð ra yan lar ker va ný na Ýl ker Baþ buð da da hil ol du ve te rör ör gü tü ku rup yö net mek le suç la - nan Ge nel kur may es ki Baþ ka ný, is ya ný ný, Bu ya sa her ke si te rö rist ya par di ye rek di le ge tir di. Da ha ev vel de yaz dý ðý mýz gi bi, te rör le mü ca - de le ge rek çe siy le bu ya sa yý çý kart tý ran ve sü reç i çin de hem da ha da sert leþ tir mek, hem de kap - sa ma a la ný ný a la bil di ði ne ge niþ let tir mek i çin ýs - rar la ta lep te bu lu nan i ra de nin kay na ðý as ker di. A ma ka de rin ga rip ve ib ret li bir cil ve si o la rak, Baþ buð un þah sýn da as ker de bu ka nu nun mað - du ru ol du ve böy le ce Hu kuk bir gün her ke se lâ zým o lur ha ki ka ti bir de fa da ha te cel lî et ti. (Bkz ta rih li ya zý mýz.) Gö rü nen o ki, TMK yü rür lük te ka la cak. Bu - na bað lý o la rak blhas sa te rör ta ri fi ni a la bil di ði ne ge niþ tut tu ðu i çin yol aç tý ðý mað du ri yet ler sü re - cek. Bu du rum da de mok ra tik leþ me sü re ci a çý - sýn dan cid dî han di kap ol ma ya de vam e de cek. Er ge ne kon ve Bal yoz tu tuk lu la rý na ge lin ce: Ö zel lik le Er ge ne kon da te rör ör gü tü o la rak ni te len di ril di ði, id di a ve suç la ma lar bu na da yan - dý rýl dý ðý i çin, tah li ye ta lep le riy le il gi li ka rar lar bu bað lam da çok da ha has sas bir ni te lik arz e di yor. CHP den i ki, MHP den bir ve ki lin de da hil ol du ðu Er ge ne kon ve Bal yoz tu tuk lu la rý nýn tah - li ye si du ru mun da gün de me ge le cek ö nem li hu - sus lar dan bi ri, ba zý sa nýk la rýn a çýk tan mah ke me he ye ti nin yü zü ne söy le dik le ri, ba zý la rý nýn da ses ka yýt la rýy la ka mu o yu na yan sý yan rö vanþ ve in ti - kam teh dit le ri nin ne gi bi so nuç lar ge ti re ce ði. Te men nî e de lim ki, bu nun i çin ya nýp tu tu þan - la ra ak lý se lim ga le be et sin ve fýr sat da ve ril me sin. Bu nok ta da, tu tuk lu ve kil ler den Mus ta fa Bal - bay ýn Rö vanþ is te mi yo rum. Öc, in ti kam al - mak is te di ðim tek þey rö vanþ duy gu su (Ra di - kal, ) söz le ri ço k ö nem li. Sa id Nur sî nin Hu su me te en lâ yýk þey, kalp te ki hu su met duy - gu su sö zün de ki man týk la ör tü þen bu yak la þým her ke se mal ol ma lý ki, ye ni ge ri lim le r ol ma sýn. Ýn ti kam la ne ba rýþ o lur, ne de a da let...

4 4 10 KÜLTÜR SANAT TEMMUZ 2012 SALI Y HABERLER Bar la da gör dük le rim Ýs lâm düþ man la rý, dec ce lâ ne ve ib li sâ ne fi kir le ri, ic ra at la rý ve zu lüm le ri i le mem le ke ti mi zin ü ze - ri ne kâ bus gi bi çö küp Ýs lâm ve Kur ân a dý na ne var sa tah rip e dip yok et me ye ça lýþ týk la rý ce ber rut dev rin de, Be di üz za man göz den gö nül den u zak, yok luk lar ve mah ru mi yet ler i çin de dün ya dan tec - rit et mek mak sa dýy la Bar la ya tek ba þý na sür gü ne gön de ril miþ ti. O za man lar Bar la, E ðir dir den ka yýk la git me nin dý - þýn da, ka ra yo lu bu lun ma yan, kuþ uç maz ker van geç - mez, dað lýk, kü çük bir yer le þim mer ke ziy di. Be di üz za - man ýn, baþ ka la rýy la ko nuþ ma sý, gö rüþ me si, yaz ma sý, fi kir le ri ni baþ ka la rý na ak tar ma sý ya sak lan mýþ tý. U nu - tu lup, tek ba þý na ö lüp yok ol ma sý a ma cýy la en üc ra bir ye re terk e dil miþ ti. Böy le bir de vir de, bu ka dar zor þart lar al týn da Al - lah ýn i na ye tiy le Bar la da Üs tad ta ra fýn dan Ri sa le-i Nur lar te lif e dil me ye baþ lan dý. Kur ân ýn nu ru na, sü - ru ru na su sa mýþ saf gö nül ler Be di üz za man ýn et ra fýn da hal ka ol muþ, rah le-i ted ri sin de hu zur ve hu þu bu la rak, ha le len miþ, çe kir dek mi sa li fi liz le nip dal, bu dak sa rýp ço ðal ma ya baþ la mýþ lar dý. O in ki þaf, coþ ku ve he ye can ar ta rak ye ni ül ke le re, ye ni in san la ra u la þa rak gü nü - mü ze ka dar de vam e dip gel miþ tir. 20 Ma yýs 2012 ta ri hin de yap tý ðý mýz Bar la zi ya re ti - miz de o to büs ler le her il den grup lar ha lin de zi ya re te ge len ka la ba lýk in san la rý ve on la rýn yü zün de ki hu zur do lu te bes süm le ri gö rü lü yor. Ýn san, is ter is te mez geç - miþ yýl la ra, mah ru mi yet le re ba ka rak; Kur ân hiz met - le ri nin bir ký výl cým dan baþ la yýp dün ya ça pýn da gü neþ gi bi nur la rý nýn, ý þýk la rý nýn in ti þa rý ný; gö nül le re, a kýl la ra ve vic dan la ra yer leþ ti ði ni, ruh lar da ki in ki þa fý ný a pa çýk gö rü yor. Rab bi mi ze se vinç i çer sin de bin ler ce þü kür ler et me mi ze ve si le o lu yor. Bar la i man-kü für mü ca de le si nin ma ne vî harp mey da ný ný ha týr la tý yor. Bü yük bir za fer ka zan mýþ muh te þem nur or du su nun sa vaþ es na sýn da ki o ta - ðý gi bi gö rü le bi lir, Bar la. O muh te þem Kur ân or - du su nun fe da kâr mü ca hit le ri nin, Is par ta Kah ra - man la rý nýn, mu hab bet fe da i le ri nin ha tý ra la rý, in - si ca mý yan sý mýþ Bar la nýn da ðý na, ba ðý na, bah çe - le ri ne, so kak la rý na Be di üz za man is mi ni du yun ca Bar la in sa nýn yü zün - de say gý ve sev gi i fa de le ri he men be li ri yor. Bu te bes - süm den, hür met ve mu hab bet le ri ra hat ça an la þý lý yor. Her kes o na o lan men su bi ye ti ni, bü yük le rin den ka lan ha tý ra la rýy la pe kiþ tir me ye ça lý þý yor. O nun bü yük lü ðü - nü, þef kat ve mer ha me ti ni, ken di ya kýn la rý na yap tý ðý il ti fa tý, ver di ði se la mý, gös ter di ði a la ka yý, et ti ði du a yý if - ti har ve si le si o la rak an la tý yor lar. Bar la dan Mus ta fa Ka ra tuð an la tý yor: Ba bam Sü ley man Ka ra tuð, dok san bir ya þýn da. Es ki den ço - ban lýk ya par dý. Bar la nýn üst ta ra fýn da ki þu (E liy le gös te re rek) pa ti ka yol dan Be di üz za man Çam da - ðý na gi der ken ba ba ma se lâm ve rip tav si ye ler de bu - lu nur muþ. Doð ru ol, ha ra ma te ves sül et me, hay - van la rý ke sin lik le su suz bý rak ma, na ma zý ný ka çýr - ma der miþ. Ba bam yaþ lý ol ma sý na rað men hiç na - ma zý ný ak sat maz. Ba ba ma ken di e liy le yap tý ðý kah - ve yi ik ram et ti ði de ol muþ. Ba na du a et miþ ol ma lý ki kü çük lü ðüm de ha fýz lý ðý mý bi tir dim. Ba bam ke çi - ler den süt gö tü re ce ði za man oð la ðý o lan ke çi den de ðil de, yav ru su öl müþ o lan ke çi nin sü tün den is - ter miþ, kar þý lý ðý ný da ve rir miþ. Bar la e min bir bel de. Me zar lýk ta Kur ân o kur ken üs tüm de ki ar dýç a ða cýn da ýs rar la ö ten se si ve ken di si gü zel kuþ ta kor ku dan e ser gö rül mü yor. Me zar lýk tan a þa ðý ya doð ru i ner ken sü kû ne ti ve em ni ye ti mü þa he - de e di yo rum. En dar so kak lar dan tek ba þý ma ge ze rek ge çi yo rum. Ka pý lar a çýk, hiç kö pek hav la ma sý yok. Rast la dý ðým ka dýn, er kek se la mý mý gü ler yüz le, ih ti - ram la a lý yor lar. Üs ta dýn e vi ne in san lar do lup, ta þý yor. Zi ya ret çi - le rin en çok i nip çýk tý ðý çeþ me nin sol ta ra fýn da ki mer di ve ne ya kýn bir yer de kýr lan gýç yu va sý ný ve yav ru la rý ný gö rü yo rum. En hýz lý u çan, en vah þi, en kor kak kýr lan gýç ku þu o ka la ba lýk la rýn a ra sýn da ge li - yor, yav ru la rý ný bes li yor. Kaç ma dan, kork ma dan yu va ya ya kýn yer ler de du ru yor. Kü çük yav ru lar, yu - va la rýn da bal kon dan ba kan ço cuk lar gi bi zi ya ret çi - le ri sey re di yor lar. Ha ya tý bo yun ca pek çok sý kýn tý la ra gö ðüs ger miþ, çi le çek miþ, mil yon lar ca in sa nýn i ma ný nýn kur tul ma sý - na ve si le ol muþ Be di üz za man, ken di si ne bü yük zu - lüm ler ya pan la ra bi le mer ha me ti ni e sir ge me miþ, bed - du a et me miþ tir. O nun þef ka ti, mer ha me ti, il mi, ir fa ný ve sev gi si her ye ri dal ga dal ga kap la mýþ týr. Yan sý ma la - rý ný nu run ilk çýk tý ðý mer kez o lan Bar la nýn ya maç la - rýn da, so kak la rýn da ve çý na rýn al týn da he di ye lik ler sa - tan köy lü le rin si ma la rýn da gö re bi lir si niz. Fark lý kül tür den öð ren ci ler ta ri hî yer le ri gez di YUNUS Em re Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 2012 Türk çe Yaz O ku lu Prog ra mý kap sa mýn da 13 fark lý ül ke - den Ga zi an tep e ge len öð ren ci ler, Þa hin bey Be le di ye si spon sor lu ðun da þeh rin ta ri hî ve tu ris tik yer le ri ni gez di.ta - ri hi Güm rük Ha ný nda baþ la yan ge zi tu ru, Ga zi an tep Ka - le si, Zin cir li Be des ten, Ba kýr cý lar Çar þý sý, El ma cý Pa za rý, Ga zi an tep Sa vaþ Mü ze si ve Ya þar To run Genç lik Mer ke zi son ra sýn da böl ge de ilk le ri i çin de ba rýn dý ran Þa hin bey Par - ký nda son bul du. Üç gün bo yun ca Ga zi an tep in ta ri hî ve tu ris tik yer le ri ni ge zen 19 öð ren ci son o la rak gel dik le ri Þa - hin bey Par ký nda Mi ni a türk ge zi si son ra sýn da te le fe rik tu - ru ve dað ký za ðý i le eð len di. Ga zi an tep / ci han Kuþ kö yü nde 15. Kuþ di li, Kül tür ve Sa nat Fes ti va li ke men çe eþ li ðin de o yun lar la baþ la dý. 500 met re lik me sa fe a ra sýn da kuþ di li ya rýþ ma sý ger çek leþ ti ril di. Ý ki grup a ra - sýn da ya pý lan ya rýþ ma da, ta raf lar ýs lýk la ko nuþ ma yön te miy le cüm le le ri bir bir le ri ne ak tar dý. FOTOÐRAFLAR: AA U NES CO nun ta ný dý ðý kuþ di li i le ya rýþ tý lar 15. KUÞ DÝ LÝ, KÜL TÜR VE SA NAT FES TÝ VA LÝ NDE U NES - CO NUN TA NI DI ÐI KUÞ DÝ LÝ YA RIÞ MA SI GER ÇEK LEÞ TÝ RÝL DÝ GÝRESUN Ça nak çý Ýl çe si Ka ra börk bel de si ne bað lý Kuþ kö yü nde 15. Kuþ di li, Kül tür ve Sa nat Fes ti va li dü zen len di. Kuþ di li Kül tür ve Tu rizm Der ne ði nce or ga ni ze e di len fes ti val, ke men çe eþ li ðin de o yun - lar la baþ la dý. Ça nak çý Kay ma ka mý Meh met Fa tih Ka ra, fes ti va lin a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, fes - ti val sa ye sin de kuþ di li nin ge le cek ne sil le re ak ta rý - la rak ko ru na ca ðý ný söy le di. Fes ti val le rin in san la - rýn bir a ra ya gel di ði, has ret le rin gi de ril di ði, in sa nýn do ðup bü yü dü ðü top rak la ra kar þý ve fa bor cu nu ö de me im kâný sað la yan çok ö nem li kül tü rel fa a li - yet ler ol du ðu nu be lir ten Ka ra, El bet te ki kuþ di li fes ti va li gi bi kül tü rel de ðe ri o lan bu or ga ni zas yo nun an lam ve de ðe ri da ha bü yük - tür. Bu fes ti val sa ye - sin de kuþ di li, ge le cek ne sil le re ak ta rý la rak bu de ðe rin ko runma sý sað lan mak ta - dýr de di B U L M A C A DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI K E L AM I K Ý B A R A N A T O M Ý A T A K N A K A R A T L A M A E N A N A P A R A T V Ý P D P Ý M Y A Ý Y M E K Þ Ý M A L Ç E L E N K E R N Ý E T Ý E K Y A T S E M A R A T Ý E Þ E L E R R E F Ý K MÝL LE TÝN YA PI TA ÞI DÝ LÝ DÝR Di lin, bir mil le tin kül tü rel de ðer le ri nin ya pý ta þý ko nu - mun da o lan eþ siz bir ha zi ne ol du ðu nu i fa de e den Ka ra, þun la rý kay det ti: Di li ne sa hip çýk ma yan hiç bir mil let mev cu di ye ti ni de vam et ti re mez. Ge le ce ði mi zin ne ol - du ðu nu gör mek is ti yor sak, bu gün i ti ba rýy la di li mi ze yap tý ðý mýz ya tý rým la ra ba ka bi li riz. Bu se bep le i le ti - þi min en saf ve ya lýn ha li o lan kuþ di li ne bu gün - den i ti ba ren ka lý cý, mo dern, ça ða uy gun ve u zun va de li plan lar ve pro je ler yap mak zo run da yýz. Ka ra, kuþ di li nin, U NES - CO Ýn san lý ðýn So mut Ol ma yan Kül tü - rel Mi ra sý a day lis te si ne gi re rek ö - nem li bir ba þa rý sað la dý ðý ný vur gu - la dý. Ko nuþ ma nýn ar dýn dan 500 met re lik me sa fe a ra sýn da kuþ di li ya rýþ ma sý ger çek leþ - ti ril di. Ý ki grup a ra sýn da ya - pý lan ya rýþ ma da, ta raf lar ýs lýk la ko nuþ ma yön te miy - le cüm le le ri bir bir le ri ne ak - tar dý. Gi re sun / a a Tarihî Aðcabey Camii restore edildi RES TO RAS YO NU ta mam la nan ta ri hî Að ca bey Ca mii i ba de te a çýl dý. Ca mi ha - kýn da de ðer len dir me ler de bu lu nan Bah çe Kay ma ka mý Ok tay Ça ða tay ýn ver di ði bil gi le re gö re, 1809 yý lýn da Að - ca bey ta ra fýn dan yap tý rý lan ca mi, Va kýf - lar Ge nel Mü dür lü ðünün ta ri hi me - kân lar ye ni den ha yat bu lu yor pro je si kap sa mýn da ye ni den res to re e dil di. Ya rý ah þap o lan ca mi nin kar gir ký sým la rý nýn Dul ka di roð lu la rýn dan A la ü d Dev le za - ma nýn da ( ) ya pýl mýþ ol du ðu - nun tah min e dil di ði ni de be lir ten Kay - ma kam Ok tay Ça ða tay, ca mi nin ha lý la - rý nýn ve kli ma la rý nýn da ha yýr se ver ler ta ra fýn dan sað lan dý ðý ný be lir te rek, ca - mi nin ye ni den i ba de te a çýl dý ðý ný söy le - di. Os ma ni ye / ci han SOL DAN SA ÐA 1. Bir kim se nin ö lü mün den son ra ya pýl ma sý ný is - te di ði þey. - Hac da say ya pý lan bir a lan. 2. Bü yük lük, u lu luk. - Hay van lar i çin a ra lýk lý tel, me tal ve ya a ðaç çu buk lar dan ya pýl mýþ ta þý na bi lir böl me. 3. Herhan gi bir sebep le o lu þan za rar. - Ýs lâm hu ku ku na uy gun bir bi çim de mi ras çý la ra dü þen pay. 4. Ý þa ret, a - lâ met. - Es ki den kul la ný lan bir ha cim öl çü sü. - Aþ mak tan di lek. 5. Ka bi li yet, is ti dat. 6. Bir be sin mad de si. - Ge nel lik le yol cu luk ta i çi ne ça ma þýr vb. eþ ya ko nu lan kü çük el ba vu lu. - Kon ya'da bir ba ra jý mýz. 7. Os man lý lar da tý mar sa hi bi bir sý nýf at lý as ker. - Kalp ka tý lý ðý. 8. Bir il gi e ki. - Ke mik le rin yu var lak u cu. - Bez par ça la - rýn dan do ku nan ba sit ki lim, yay gý. 9. Er zin can i li ne bað lý il çe ler - den bi ri. - Bir þe yin fi ya tý ný art týr ma, bin di rim. 10. Si nir li bir bi - çim de. - Dün ya mý zýn uy du su. - U lu lazm bir pey gam ber. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Du rum, ta výr, hâl. - Makara'nýn ortasý. 2. Os man lý Türk çe sin de gi diþ. - Jim nas tik a yak ka bý sý. 3. Ça lýþ ma, gay ret. - Yüz, çeh re. 4. Ba yan lar ha pis ha ne si. - Fars ça da su. 5. Ja pon ya pa ra bi ri mi. - Ý tal ya'da bir þehir. 6. Ýn san lar da, hay van lar da de ri i le ke mik a ra sýn da ki kas ve yað dan o lu þan ta ba ka- Bir er kek a dý. 7. Fý kýh il miy le iþ ti gal e - den kim se. - Bir ses len me ni da sý. 8. Ki lo am pe rin ký sa sý. - Ba þý na gel di ði ke li me ye sa hip ma na sý ka tan ek. - Bir ses len me ni da sý. 9. Hü küm dar la rýn ve ya dev let baþ kan la rý nýn o tur du ðu bü yük ya pý. 10. Bir þe yi du yur mak ve ya ta nýt mak i çin ha - zýr la nan, ka la ba lý ðýn gö re bi le ce ði ye re a sýl mýþ, ge nel lik le re sim li du var i lâ ný. - Yer yü zü par ça sý, ye rey, top rak. 11. Gökyü zü, u zay. - Lüks o tel. 12. Der viþ so pa sý. - La tin A me ri ka'da bir dev let FOTOÐRAFLAR: CÝHAN 92 yýl lýk ta rih di ji tal or ta ma ta þýn dý nanadolu A jan sý, 92 yýl lýk ha ber bül ten le ri ni e lek - tro nik or ta ma ta þý dý. Tek no lo ji yi ta kip e de rek her dö - nem ha be rin ön cü sü o lan A A, yak la þýk 2,5 mil yon say fa bül te ni di ji tal or ta ma ak ta rýr ken, kul la ným öm - rü nü ta mam la yan bül ten ka ðýt la rý ný da ge ri dö nü þü - me gön de re rek e ko no mi ye ka zan dýr dý. Bül ten le rin sa yý sal laþ týr ma iþ le mi ni ö zel fir ma ya yap tý ran A A nýn bün ye sin de ki 7 ki þi lik e kip ta ra fýn dan, e lek tro nik or - ta ma ak ta rý lan her gö rün tü o ri ji na liy le kar þý laþ tý rý la rak kon trol e dil di. Ay rý ca ek sik say fa lar ta ra na rak, ha ta lar dü zel til di. Ar þi vi ni tek no lo ji ye uy gun ha le ge ti ren A na - do lu A jan sý, re sim for ma týn da e lek tro nik or ta ma ak ta - rý lan bül ten le rin, tam me tin a ra ma ya o la nak sað la ya cak þe kil de dü zen len me si i çin de ça lýþ ma la rý ný sür dü rü yor. Bu kap sam da bü tün gö rün tü ler op tik ka rak ter ta ným - la ma iþ le min den ge çi ri le rek, a ra na bi lir PDF for ma tý - na dö nüþ tü rü lü yor. An ka ra / a a Kad raj da, ta rým ve in san o la cak ngida Ta rým ve Hay - van cý lýk Ba kan lý ðý nýn bu yýl dör dün cü sü nü dü zen - le di ði ve her yaþ gru bun - dan in sa nýn ka tý la bil di ði U lu sal Fo toð raf Ya rýþ ma - sý i çin son haf ta ya gi ril di. Ya rýþ ma baþ vu ru la rý 13 Tem muz da so na e ri yor. Fo toð raf çek me yi se ven ve bu ko nu da ken di ne gü ve - nen le ri bek le yen 4. U lu sal Fo toð raf Ya rýþ ma sý nda fo toð raf lar, beþ ay rý ka te go ri de gö rü cü ye çý ka - cak. Te ma sý ta- rým ve in san o - lan ya rýþ ma ya ka týl mak is te - yen ler en az 1, en faz la 5 fo toð raf la baþ vu ru da bu lu na bi le cek. Her tür - lü ta rým sal fa a li yet, hay van cý lýk, top rak, su ü rün le ri, gý - da ve mu ha fa za sý, ta rým ü rün le ri nin iþ len me si, çift çi, köy ve köy lüy le il gi li gör sel le ri i çe ren fo toð raf lar, jü ri ü - ye le ri ta ra fýn dan de ðer len di ri le rek bi rin ci fo toð raf se çi - le cek. An ka ra / ci han 7. Göl fes ti va li ne Tak sim den start ve ril di nküçükçekmece Be le di ye si ta ra fýn dan dü zen le nen ve bir ge le nek ha li ne ge len U lus la ra ra sý Göl Fes ti va - li nin 7. si Tak sim Mey da ný nda dü zen le nen kor tej yü rü yü þüy le start al dý. Kor tej yü rü yü þü ön ce si Kü - çük çek me ce Ni kâh Sa ra yý nda ba sýn top lan tý sý dü zen - len di. Top lan tý da ko nu þan Kü çük çek me ce Be le di ye Baþ ka ný A ziz Ye ni ay, Göl Fes ti va li nin 7. si ni dü zen - le me nin mut lu lu ðu ve he ye ca ný i çe ri sin de ol duk la rý - nýn al tý ný çi ze rek dost luk ve ba rý þa vur gu yap tý. Ye ni - ay, Bu gü ne ka dar yap tý ðý mýz fes ti val ler de Kü çük çek - me ce de dün ya nýn çe þit li yer le rin den ko nuk la rý bir a - ra ya ge tir dik ve ba rýþ or ta mý i çe ri sin de bu luþ tur duk. Fes ti va li miz bu yýl da ül ke miz de ki u lus la ra ra sý fes ti - val ler den bi ri ha li ne gel di. Bu da ký sa za man da fes ti - va li mi zin el de et ti ði ba þa rý yý gös te ri yor. CI OFF tem - sil ci le ri ne fes ti va li mi ze ver miþ ol duk la rý des tek ten do la yý te þek kür e de rim de di. Kül tür Sa nat Ser vi si A ya sof ya'nýn çev resi dü zen le ne cek na ya sof ya'nýn çev re dü zen le me sinin pro je si nin A - nýt lar Ku ru lun ca o nay lan dý ðý bil di ril di. Trab zon Be - le di ye sin den ya pý lan a çýk la ma da, Trab zon Be le di - ye si i le TO KÝ nin or tak la þa yap týk la rý A ya sof ya Kent sel Dö nü þüm Pro je si kap sa mýn da ha zýr la nan A ya sof ya Mü ze si nin Et ra fý nýn Çev re Dü zen le me si Pro je si nin A nýt lar Ku ru lu nun o na yýn dan geç ti ði be lir til di. Mü ze çev re sin de ki rek re as yon dü zen le - me si nin ya pým i ha le si ha zýr lýk la rý nýn de vam et ti ði an la tý lan a çýk la ma da, mü ze çev re sin de ki 44 bi na - dan 35 i nin yý ký lýp hak sa hip le ri ne 35 mil yon li ra ö - den di ði kay de dil di. Trab zon / a a Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da

5 Y MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr ta rih li Gul hü yü bil me yen Çam lý ca ya ca mi is ter se! baþ lýk lý ya zý mýz ü ze ri ne An ka ra dan muh te rem Nu red din Tok de mir, Zon gul dak tan Ham za Ka ra da hil ba zý o ku yu cu la rý mýz teb rik ve du â i çin a ra dý... Ý ki si nin is mi ni zik ret me min se be bi, ay rý ca ö nem li bir kaç nok ta ya dik kat çek me le ri dir. Ham za Ka ra a ða be yi miz þu a nek do tu ak tar dý: Ça ta lað zý bel de sin den ders ten dö nü yor duk. Si te ca mi in de na maz kýl dýk. Ca mi nin ha fýz, il mi de rin, se nin de hem þeh rin muh te rem i mam-ha - Hiz met mer kez le ri miz ve ga ye-i ha yal TALÝP ÇÝÇEK Ri sa le-i Nur hiz met mer kez le ri, Müs ta kil bir bi na da bir den faz la da i re nin ol du ðu top lu mer kez ler dir. Bu ra lar da hiz me ti mi zin ö zü nü teþ kil e den Ders ha ne Hiz met le ri Ýþ le yiþ ve E sas la rý na uy gun ay ný za man da kar deþ le ri mi zin ra hat ve tek nik do na ným lý or tam lar da ye tiþ ti ril me si ga ye e di nil mek te dir. Da i re ti pi ev le re na za ran ye mek, te miz lik ve sos yal im kân lar su nu lur þek lin de ta ným la mýþ týr. Bu ma na da A na do lu nun muh te lif þe hir le rin de hiz met ve ren yer le ri miz bu lun mak ta dýr. Bir ký sým yer le ri mi zin al týn da Ye ni As ya Tem sil ci lik le ri fa a li yet gös ter mek te dir. Bu ve si le i le hiz met le ri miz neþ ri ya tý mýz la bir bü tün o la rak de vam e der ken, ye ni çý kan neþ ri ya tý mý zý da ya kýn dan ta kip et me im kâ ný sað lan mak ta dýr. Bu tür yer le re, hiz me ti mi zin in si ca mý ný boz ma ya cak þe kil de se mi ner ve dü ðün sa lon la rý da ek len mek te dir. Geç ti ði miz gün ler de böy le bir hiz met mer ke zi nin te mel a tý lý þý na ka týl ma fýr sa tý mýz ol du. Ka ra mür sel li kar deþ le ri mi zin bir kaç yýl dýr dü þün dük le ri böy le bir kül li ye i çin ön ce lik le uy gun bir yer de ar sa te mi ni ö nem liy di. U zun yýl la rýn e mek tar Nur hiz met kâ rý A li Er söz a ða be yi miz, ba ba sýn dan mi ras ka lan þeh rin mer ke zî ye rin de ki ar sa yý kar deþ le ri nin de rý za sý ný a la rak ken di le ri i çin sa da ka-i ca ri ye o la rak hiz me te ka zan dýr dý. He men i mar pla ný ve ruh sat ça lýþ ma la rý na baþ lan dý. Ký sa sü re de ha zýr lýk lar ta mam lan dý. Ve haf ri yat ça lýþ ma la rý na ge çil di. Bu sü reç te u mul ma dýk ko lay lýk lar la kar þý la þýl dý. Ka ra mür sel li kar deþ le ri miz te mel at ma du â ve me ra si mi ne ge len mi sa fir le ri gü neþ al týn da bý rak ma mak i çin ze min ka tý be to nu nu dök tük ten son ra bu dâ ve ti plan la mýþ lar. Ve ri len bil gi ler den bi na nýn 1 ve 2. ka tý nýn ay rý mer di ven den gi ril mek sû re tiy le ba yan la ra tah sis e di le ce ði; 3 ve 4. kat la rýn er kek le rin hiz met le ri i çin tah sis e di le ce ði ni; alt ta ki 140 m² dük kâ nýn da ki ra ya ve ri lip hiz met mer ke zi nin gi der le ri i çin ge lir ge ti ren bir a kar o la rak kul la ný la bi le ce ði ni i fa de et ti ler. Prog ra ma Ya lo va, Göl cük, Ba þis ke le, Ýz mit, Kör fez, De rin ce ve Ýs tan bul dan coþ ku lu bir ka tý lým ol du. Bu za ma na ka dar hiz met a ma cýy la ya pý lan yer le ri mi zin hiç bi ri si ya rým o la rak kal ma mýþ týr. Bu ye ri mi zin de en ký sa za man da hiz me te a çý la ca ðý ný ü mit e di yo ruz. Ga ye-i ha yal le ri miz ne ka dar bü yük o lur sa du â ve him met le ri miz de o nis pet te yük se le cek tir yý lýn dan son ra san ki hiz met le ri mi zin ö nün de ki en gel le rin kal kýp bü yük bir fü tu hat za ma ný nýn gel di ði his se dil di, Ýs tan bul da bu ta rih ten baþ la ya rak pek çok hiz met mer ke zi a çýl dý. Bu na A na do lu dan ye ni le ri ek len di. Son bir kaç yýl i çin de A na do lu nun çe þit li il le rin de de hiz met mer kez le ri miz a çýl dý. Ka ra mür sel de te me li a tý lan ye ri mi zin de 2013 yý lý i çin de a çý lý þý nýn ya pý la ca ðý ný ü mit e di yo ruz. Bu a ra da ge çen ler de Bo lu Ye ni As ya bü ro sun da Ýb ra him Gü neþ a ða be yi miz den ge niþ sa lo nu o lan ye ni bir ye rin a lýn dý ðý ný ve ya kýn za man da hiz me te gi re ce ði nin müj de si ni al dýk. Yak la þýk on beþ se ne dir hiz met ve ren Te kir dað Yýl dýz Spor Sos yal Te sis le ri nin de 3 kat i mar a lýn ma sýy la pre fab rik yer le ri mi zin ye ri ne su it o da la rý o lan mes cid, top lan tý, se mi ner sa lon la rý ve ye ni len miþ sa ha la rýy la ye ni den hiz me te ha zýr lan ma sý nýn pro je ça lýþ ma la rý nýn baþ la dý ðý ný ve yý lýn 12 a yýn da kul la ný la bil me nin a maç lan dý ðý ha be ri ni de bir müj de o la rak pay la þa bi li riz. Bar la Sos yal Te sis le ri mi zin ek bi na in þa a tý nýn bir a ða be yi mi zin him met ve gay re tiy le ka ba in þa a tý nýn bit ti ði ve yýl i çin de a çý lý þý nýn plan lan dý ðý ný duy mak Bar la prog ram la rý i çin ay rý bir müj de. An ka ra Sin can da a lý nan ye ni ar sa ü ze rin de de, çok ya kýn bir za man da, i çin de genç le ri mi zin i man ha ki kat le ri ni ta lim et ti ði hiz met mer ke zi mi zin a çý lý þý ný gör mek ve Ri sa le-i Nur un A na do lu da kök leþ ti ði ni ve hiç bir kuv ve tin o nu bu ra dan a ta ma ya ca ðý ný söy le yen Üs ta dý mý zýn müj de si nin ta hak ku ku gös te ren ye ni hiz met mer kez le ri ve ders ha ne-i Nu ri ye le rin a çýl ma sý di lek ve du â sý i le... Camiden ziyade cemaat yapmak lâzým! ti bi ne, Ne ya pý yor su nuz ho cam? di ye sor duk. Ca mi nin çi ni le ri, süs le me le ri i le meþ gu lüz; ca mi ya pý yo ruz Al lah a þü kür de di ve bi ze sor du: Siz ne ya pý yor su nuz? Biz ce ma at ya pý yo ruz ho cam! de dik. Son ra þöy le bir dü þün dü ve Al lah ra zý ol sun, ger çek ten ce ma at yap mak lâ zým, ce ma at! E vet, ce ma at yap ma lý, Müs lü man la rýn dün ye vî hu zu ru ve e be dî sa a det le ri i çin ça lýþ ma lý. Be di üz za man, bü tün Nur ta le be le ri ne þu mek tu bu gön der di; o ku du nuz mu: A ziz kar deþ le rim, siz kat î bi li niz ki, Ri sâ le-i Nur ve þâ kirt le ri nin meþ gul ol duk la rý va zi fe, rû-yi ze min de ki bü tün mu az zam me sâ il den da ha bü yük tür. O nun i çin, dün ye vî me ra kâ ver me se le le re ba kýp, va zi fe-i bâ ki ye niz de fü tur ge tir me yi niz. Mey ve nin Dör dün cü Me se le si ni çok de fa o ku yu nuz; kuv ve-i mâ ne vi ye niz ký rýl ma sýn Ehl-i da lâ let, mu vak kat ha ya ta kar þý mü câ de le e di yor lar. Biz ler, ö lü me kar þý nûr-u Kur ân i le ci dal de yiz. On la rýn en bü yük me se le si mu vak kat ol du ðu i çin bi zim me se le mi zin en kü çü ðü ne be ka ya bak tý ðý i çin mu ka bil gel mi yor. Ma dem on lar di vâ ne lik le riy le bi zim mu az zam me se le le ri mi ze te nez zül e dip ka rýþ mý yor lar; biz, ne den kud sî va zi fe mi zin za ra rý na on la rýn kü çük me se le le ri ni me rak la ta kip e di yo ruz? Bu â yet Siz doð ru yol da ol duk ça, sa pýt mýþ o lan lar si ze za rar ve re mez. (Mâ i de Sû re si: 105.) ve u sûl-ü Ýs lâ mi ye tin e hem mi yet li bir düs tu ru o lan: Er-râ zî bi z-za ra ri lâ yun ze ru le hû. Ya ni, Baþ ka sý nýn da lâ le ti si zin hi dâ ye ti ni ze za rar et mez; siz ler, lü zum suz on la rýn da lâ let le riy le meþ gul ol ma ya sý nýz ; düs tû run ma na sý: Za ra ra ken di râ zý o la nýn le hin de ba kýl maz, o na þef kat e dip a cýn maz. Ma dem bu â yet ve bu düs tur, bi zi, za ra ra bi le - E l v e d â O s m a n l ý (7) Ye ni Tür ki ye'nin ye ni Mec li si Fi i lî iþ gal se be biy le Ýs tan bul'u terk e dip A na do lu'ya ge çen ve pey der pey An ka ra'da top la nan mil let ve kil le ri nin ar dýn dan, Mil lî Mü ca de le saf la rý na ka týl mak is te yen Os man lý su bay la rý da Ni san a yý (1920) baþ la rýn dan i ti ba ren Ýs tan bul'dan ay rý la rak A na do lu'ya geç me ye ve An ka ra'da top lan ma ya baþ la dý lar. Ge rek li ha zýr lýk ça lýþ ma la rý nýn ar dýn dan, An ka ra mer kez li o la rak ye ni bir "Mec lis i Mil lî"nin teþ kil e dil me si ne ka rar ve ril di. Ye ni Mec lis'in res mî a çý lý þý (kü þâ dý) i çin, ön ce 21 Ni san gü nü dü þü nül dü. Ar dýn dan, i ki gün lük te hir i le 23 Ni san Cu ma gü nü nde ka rar ký lýn dý. Ha cý Bay ram Ca mi in de ký lý nan na maz dan, o ku nan Hatm i Þe rif ve Bu ha ri i Þe rif le rin ar dýn dan, top lu du â lar ve ke si len kur ban lar eþ li ðin de Mil let Mec li si nin a çý lý þý ya pýl dý. Ye ni Mec lis'te, sa rýk lý, fes li, kal pak lý o la rak i ki yü zün ü ze rin de ü ye/â zâ var dý. Ýs tan bul'da ki Mec lis i Me bu sa nýn bü tün ü ye le ri, ay ný za man da Mil let Mec lis'i nin ta biî ü ye siy di. Bun la ra i lâ ve ten yüz den faz la dev let me mu ru (bü rok rat), el li den faz la as ker ve yi ne el li den faz la din a da mý (i mam) Mil let Mec lisi nin ü ye si o la rak ka bul e dil di. (Ye kûn sa yý, za man i çin de üç yü zü geç ti.) Mil let Mec li si, Cu ma gü nü öð le den son ra top lan dý ve ilk o tu ru ma geç ti. Pren sip ge re ði, ye ni ku ru lan Mec li sin ilk o tu ru mu na en yaþ lý ü ye sý fa týy la Si nop me bu su Þe rif Bey baþ kan lýk yap tý. (M. Ke mal, 24 Ni san gü nü Mec lis Baþ kan lý ðý na se çil di.) 75 ya þýn da ki Þe rif Bey, ilk gü ne a it Za být Ce ri de sin de ki ka yýt la ra gö re o tu rum da yap mýþ ol du ðu ko nuþ ma sýn da 1- So ðan ve sa rým sak Al lah ýn yer yü zün de bi tir di ði ni met ler den dir. Þi fa lý dýr lar. Ken di le ri ne mah sus tat la rýy la, þi fa ve ri ci ö zel lik le riy le, Al lah ýn bi rer ik ra mý ve he di ye si dir ler; el bet te þük rü ge rek ti rir ler. 2- Bu de mek de ðil dir ki, so ðan ve sa rým sak ye me nin bir â dâb-ý er kâ ný yok tur. A dap sýz er kân sýz ne var ki, so ðan ve sa rým sak ye mek a dap sýz ol sun? Bu a da ba ri â yet et tik ten son ra, me lek ler gel mez mi di ye ken di mi zi he lâk et me mi ze ge rek kal maz. Çün kü me lek ler â dâb ve er kâ na ri a ye ti se ver ler. So ðan ve sa rým sak ye me nin a da bý na ge lin ce: * Haz ret-i Ö mer (ra) bir Cu ma hut be sin de Al lah a hamd et tik ten son ra þun la rý söy le di: Ey Ýn san lar! Siz, be nim ko ku su nun çir kin ol du ðu nu gör dü ðüm so ðan ve sa rým sak de ni len þu i ki ye þil li ði yi yor su nuz. Hal bû ki Re sû lul lah E fen di miz (asm) ha yat tay ken; mes cit te ken di sin den so ðan ve sa rým sak ko ku su ge len a dam gö rür düm. Böy le le ri Ba ki ta ra fý na çý ka rý lýn ca ya ka dar e lin den tu tu lu yor, gö tü rü lü yor du. Þu hal de kim so ðan ve sa rým sak yi ye cek o lur sa, pi þir mek sû re tiy le ko ku su nu gi der sin! 1 * E bû Ey yûb el-en sâ rî nin muh te re me zev ce si Üm mü Ey yûb (ra) an la tý yor: Ben Pey gam ber E fen di mi ze (asm) i çin de so ðan, sa rým sak ve pý ra sa gi bi çir kin ko ku lu ye þil lik ler bu lu nan bir yi ye cek ha zýr la dým. Fa kat o (asm) bun dan ye me di ve þöy le bu yur du: Ben ar ka da þým Ceb râ il e (as) e zi yet et mek is te mem! 2 Ma lum; me lek ler ra yi ha-yý ta yi be yi, ya ni i yi ve hoþ ko ku la rý se ver ler, kö tü ko ku lar dan i se hoþ lan maz lar. Bu du rum da: 1- So ðan, sa rým sak ve pý ra sa gi bi a ðýz da ko ku ya pan ye þil lik ler yen di ðin de a ðýz ko ku su gi de ril me li dir. 2- Bu nun i çin diþ le rin fýr ça lan ma sý, a ðýz da ka ran fil.. vs. gi bi ko ku gi de ri ci ba ha rat çið nen me si tav si ye e dil mek te dir. 3- Ak si tak dir de top lum i çi ne, ca mi e ve i ba det ya pý lan mes cid ve ya mes cid hük mün de ki yer le re çý kýl ma ma lý dýr. þun la rý söy le di: Huz zâr i Ki ram! Ýs tan bul'un mu vak kat kay dýy la ku va yý ec ne bi ye ta ra fýn dan iþ gal o lun du ðu ve bü tün e sa sa týy la (mü es se se le riy le) ma kam ý Hi lâ fet ve mer kez i hü kü me tin is tik lâ li ib tal e dil di ði mâ lu mu nuz dur. Bu va zi ye te ser fü rû et mek, mil le ti mi zin tek lif o lu nan ec ne bi e sa re ti ni ka bul et me si de mek ti. An cak is tik lâl i tam i le ya þa mak azm i kat'i sin de o lan, mi ne'l e zel hür ve ser â zad mil le ti miz, e sa ret va zi ye ti ni ke mal i þid det ve kat'i yet le red det miþ ve der hal ve kil le ri ni top la ma ya baþ la ya rak Mec lis i  li ni zi vü cu da ge tir miþ tir. Bu Mec lis i  li nin re is i sin ni (en yaþ lý sý) sý fa týy la ve tev kif i Ý la hî i le mil le ti mi zin da hi lî ve ha ri cî is tik lâl i tam da hi lin de mu kad de ra tý ný biz zat de ruh te ve i da re et me ye baþ la dý ðý ný bü tün ci ha na i lân e de - rek, Bü yük Mil let Mec li si'ni kü þad ey li yo rum (a çý yo rum.) Met bu i ak de si miz o lan bü tün Müs lü man la rýn Ha li fe si ve Os man lý la rýn Pa di þa hý Sul tan Me hem med Han ý Sâ dis Haz ret le ri nin ku yud i ec ne bi ye den tah si li ne (Sul tan Vah ded din'in ec ne bi bas ký sýn dan kur ta rýl ma sý na) ve e be dî pâ yi taht ý sal ta nat ý se niy ye o lan Ýs tan bu lu muz i le, iþ gal al týn da ve en vâ i me zâ lim ve fe câ yi' i çin de mad de ten ve mâ nen bi lâ in saf im ha e dil mek te bu lu nan bil cüm le vi lâ yat ý maz lu me mi zin is tih lâ sý na (va ta ný mý zýn kur tul ma sý na) mu vaf fa ký yet ih san bu yur ma sý ný Ce nâb ý Al lah'tan ni yaz ey le rim. (Al kýþ lar) Bi rin ci Mec lis'te di nî at mos fer yýl la rý a ra sýn da Ýs tan bul ve An ka ra'da gö rev ya pan mil let ve kil le ri, ek se ri yet le din dar o lup va tan per ver kim se ler di. Ya ni, din, va tan ve mil let yo lun da ki hiz met ler de cid dî bir gay ret le ça lý þý yor lar dý. Di nî has sa si yet i se, had saf ha day dý. Öy le ki, ye ni Mec lis'in ilk gün dem mad de ler inden bi ri "Men i Müs ki rat Kà nu nu" tek li i di. Da ha be þin ci gün o lan 28 Ni san'da tas lak ha lin de Mec lis gün de mi ne ge len söz ko nu su kà nu nun 14 Ey lül 1920'de ka bul e dil me siy le, sar hoþ luk ve ren mad de - le rin kul la nýl ma sý yurt ge ne lin de ya sak lan mýþ ol du. Ne var ki, Mec lis'te ki ilk ve en bü yük ih ti lâf da, iþ te tam bu es na da ve bu se bep le or ta ya çýk tý. Mec lis, ne re dey se or ta dan i ki ye bö lün dü. Bi rin ci gru bun ba þý ný M. Ke mal, i kin ci gru bun ba þý ný i se Trab zon me bu su A li Þük rü Bey çe ki yor du. Þim di, bu mü him me se le nin ar ka plâ ný na ve ge liþ me sey ri ne bi raz da ha ya kýn dan bak ma ya ça lý þa lým. Din dar bir þah si yet o lan A li Þük rü Bey, sar hoþ luk ve ren mad de le rin ya sak lan ma sý i çin Mec lis'ten kà - nun çý kart týk tan son ra, þid det li hü cum la ra mâ ruz kal mýþ tý. Bi lâ - ha re, ha i na ne bir ter tip le kat le dil - di ve he men ar dýn dan iç ki tü ke ti - mi ye ni den ser best bý ra kýl dý. Ye þi lay cý A na do lu Hü kû me ti Mil lî Mü ca de le nin mer ke zi o la rak An ka ra'da teþ kil o lu nan Mil let Mec li si nin ilk gün dem mad de le rin den bi ri nin "men i müs ki rat" me se le si ol du ðu nu Z.C., Dev re I, Cilt I, s. 114'te ki bil gi ler den öð re ni yo ruz. rek râ zý o lan la ra a cý mak tan men e di yor; biz de bü tün kuv ve ti miz ve me ra ký mýz la, vak ti mi zi kud sî va zi fe ye has ret me li yiz. O nun hâ ri cin de ki le ri mâ lâ yâ nî bi lip, vak ti mi zi zâ yi et me me li yiz. (E mir dað Lâ hi ka sý, s. 89.) Du â ve teb rik e den ler ve si le siy le, þi fa hî söy le di ði mi zi ya zý lý o la rak da i fa de e de lim: Ce ma a ti mi zin teb rik ve du â la rý sa ye sin de ya zý yo ruz! Biz bir ce ma a tiz. Ce ma at mey ve dar bir a ðaç týr. Ri sa le-i Nur göv de dir. Ta le be ler, er kân lar, has lar, bu nun dal la rý dýr. Bi zim gi bi kar deþ ler bu nun yap rak la rý dýr. Her bi ri miz göv de ve kök ten bes le ni riz. Ce ma at bi ze du â et tik çe, o nun fey zi ve be re ke ti i le bir þey ler ya zý yo ruz iþ te Bir yap rak a ða ca ta ký lý ol du ðu müd det çe kök ten bes le nir; ye þil, can lý ka lýr. Ko par sa ön ce so lar, son ra ku rur ve çü rür gi der Al lah me ta net, se bat ve sa da kat la hiz met et me yi na sip et sin. Bu ra da yer a lan bil gi le re gö re, 28 Ni san (1920) gü nü Mec lis'e su nu lan kà nun tek li fi i le Mî sak ý Mil lî sý nýr la rý i çin de al kol ve sa ir sar hoþ luk ve ren mad de le rin ü re til me si, sa týl ma sý ve a le nen kul la nýl ma sý nýn kà nu nen ya sak lan ma sý is te ni yor. Bu me se le yi da ha ilk ku ru luþ gün le rin de Mec lis'in gün de mi ne ge ti ren ki þi, Trab zon me bu su A li Þük rü Bey dir. Al kol ya sa ðý tek li fi ne kar þý çý kan ve bu se bep le A li Þük rü Bey le cid di tar týþ ma lar i çi ne gi ren ki þi i se, M. Ke mal ol du. Böy le lik le, Mec lis ken di i çin de i ki ye bö lün me san cý la rý ya þa ma ya baþ la dý. An cak, bu bö lün me ha li, sa va þýn bi ti mi ne ka dar giz li ve per de al týn da kal dý. Ýs tik lâl Har bi bi ter bit mez, bö lün me san cý sý ye ni den þid det len di ve pat la ma nok ta sý na gel di. Mil lî i ra de nin kal bi han çer len di Ye þi lay'ýn ku rul du ðu ta rih te (5 Mart 1920) Ýs tan bul'da bu lu nan Trab zon me bu su A li Þük rü Bey, bu ha yýr lý ku ru lu þa bü yük des tek ve rir. A li Þük rü Bey, 16 Mart'ta ki kan lý iþ ga lin ar dýn dan An ka ra'ya gi der ve bu ra da ye ni teþ kil o lu nan Mec lis te de bu des te ði ni ay nen sür dü rür. Ni te kim, gi der git mez iç ki ve iþ ret gi bi ha ram la rýn ül ke ge ne lin de ya sak lan ma sý yö nün de bir kà nun tek li fi ha zýr lar ve bu tek li fi ni Mec lis'in mü za ke re si ne su nar. Ýþ te bu kà nun tek li fi (Men i Müs ki rat Kà nu nu), ya pý lan u zun gö rüþ me le rin, tar týþ ma la rýn ar dýn dan, ni ha yet 14 Ey lül 1920 ta ri hin de ka bul e di lir. Bi lâ ha re 22 no'lu kà nun mad de si o la rak uy gu la ma ya so ku lur. Ýs tan bul hü kü me ti nin et ki siz kal dý ðý böy le si ne mü him bir ko nu da, An ka ra'da he nüz teþ kil o lu nan A na do lu hü kû me ti nin (I. Mec lis) müs bet te si ri pek bü yük o lur. Bu da gös te riy or ki, mil lî i ra de nin tem sil ye ri ar týk Ýs tan bul de ðil, A na do lu'dur. * * * Ay ný ta rih ler de te lif e di len Tu lû ât i sim li e se rin de, Be di üz za man Sa id Nur sî, bu kà nun çer çe ve sin de ge li þen ha di se ler den þöy le bah se der: "Câ yý dik kat tir ki: Mer kez i Hi lâ fet u le mâ sý ve Dâ rül Hik me ti ve Za bý ta i Ah lâ ký ye i le, fuhþ, iþ ret, ku mar gi bi ke bâ i ri i zâ le de ðil, tev kif e de me di ler. A na do lu Hü kü me ti nin bir em ri i le, bü tün iþ ret, ku mar gi bi ke bâ ir ler men' e dil di." (Ýç ti maî Re çe te ler, s. 193.) * * * Din dar ve de mok rat bir þah si yet o lan A li Þük rü Bey, 27 Mart 1923'e bir sû i kast ne ti ce si Çan ka ya mu ha fýz ko mu ta ný To pal Os man'a öl dür tül dü. A de ta, on dan iç ki yi ya sak lat ma sý nýn in ti ka mý a lýn dý. Ni te kim bir se ne son ra, ya ni 9 Ni san 1924 ta ri hin de iç ki ya sa ðý yü rür lük ten kal dý rýl mýþ ol du. Ýç ki tü ke ti mi, o ta rih ten i ti ba ren ser best bý ra kýl ma nýn da ö te sin de, ü re til me si, pa zar lan ma sý ve i çil me si a de ta hep teþ vik e di le gel di. O gün den bu gü ne ha sýl o lan mad dî ve mâ ne vî za ra rýn he sa bý ný ya pa bil mek da hi kà bil gö rün mü yor. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Evlerimizin zekâtý yoktur Ka mil E ren: So ru mu ör nek len di re rek so ra ca ðým: 1-Di ye lim ki, bir a da mýn 3 e vi var. O ev ler den bi ri ni ki ra ya ver di, bi rin de o tur du, ü çün cü e vi i se pa ra sý ný gay ri men kul de de ðer len dir mek ve beþ on se ne son ra ev çok es ki yip de ðe ri ni kay bet me den ya da pa ra ya ih ti yaç duy du ðun da ya da da ha i yi bir fi yat tek lif e dil di ðin de ya da i yi bir ye ri al mak i çin sat mak a ma cýy la al dý. Bu du rum da bu ev le rin ze kâ tý ný na sýl he sap lar? Me se lâ beþ on se ne son ra sat mak a ma cýy la al dý ðý e vin be de li nin kýrk ta bi ri ni mi ver mek zo run da dýr yok sa o e vin ze kâ tý yok mu dur? 2-Bir di ðer so rum da þu: Me se la do kuz on or tak lý bir yer var. Or tak lar dan bir i ki ta ne si sat mak i çin gi ri þim de bu lu nu yor. Bu du rum da o ki ra lýk ev/ya da dük kân i çin de ðe ri nin kýrk ta bi ri ka da rý o lan ze kâ tý ne za man ve kim ler ze kât ö de mek du rum da dýr? Me se la sa týl ma sý i çin ça lý þan o bir i ki ki þi mi yok sa bü tün or tak lar mý? 3-Ben i ki e vim den bi rin de o tu ru yo rum, e vim de ki ra cý var dý. A ma bir a ra ki ra cým çýk tý. O a ra lar ya ni ki ra cým çýk týk tan son ra i kin ci e vi mi ki ra lýk ol ma sý ya da sa týl ma sý a ma cýy la em lak çi ye bil dir dim ve ev ye ni den baþ ka la rý ta ra fýn dan ki ra lan dý. Bir kaç se ne da ha ev ki ra lýk o la rak ka la cak. En a zýn dan ben bir kaç se ne son ra sat ma yý plan lý yo rum. E vi min sa tý þa ye ni den çýk ma dan ön ce ze kâ tý, de ðe ri nin kýrk ta bi ri o la rak mý he sap la na cak? Yok sa ki ra ge li ri ü ze rin den mi he sap la na cak? Bu du rum da ne yap ma lý yým? Ev em lak çi dey ken e vi min ze kâ tý ney di? Sa býr la yaz dý ðý nýz u zun ca so ru nu zu bir kaç mad de de ce vap la ya lým: 1- Ev le ri mi zin mül ki yet ba zýn da ze kâ tý yok tur. Kaç a det o lur sa ol sun! A ma biz e ðer ev ti ca re ti ya pan bir mes lek a da mý i sek, me se lâ bir em lak çi i sek an cak bu du rum da e li miz de bu lu nan ti ca ret ma lý hü vi ye tin de ki ev le re mül ki yet o la rak ze kât dü þer. Çün kü ar týk bu ev ler bi rer ti ca ret ma lý dýr lar. Bu a çý dan, em lâk çý la rýn e lin de bu lu nan ti ca ret ma lý hü vi ye tin de ki ev le re ve gayr-i men kul le re ze kât dü þer. Bu du rum da em lâk çi ler, is ter ko mis yon al sýn lar, is ter fi i len gayr-i men kul a lýp sat sýn lar; bir yýl lýk ti ca ret ma lý/ge lir top la mý ü ze rin den ze kât ö de ye cek ler dir. Fa kat ev ti ca re ti yap ma yan bi ri si nin, ih ti yaç faz la sý e vi ne ze kât düþ mez. Bu ih ti yaç faz la sý e vi beþ on se ne son ra sat mak ni ye tiy le al mýþ ol sa bi le bu e ve yi ne ze kât düþ mez. E vi mi zi ki ra ya ver di ði miz de i se, ki ra sý na ze kât dü þer. Ge lir le rin ze kâ tý þöy le he sap la nýr: Ki ra, ko mis yon, ma aþ vs. bir yýl lýk tüm ge lir le ri mi zi top la rýz. Bu top lam mik tar dan, as li ih ti yaç la rý mý zý ve borç la rý mý zý dü þe riz. E li miz de ka lan mik tar, ni sap mik ta rý ný geç miþ se, yýl so nu gel di ðin de bu mik ta rýn kýrk ta bi ri ni ze kât o la rak he sap la yýp ve ri riz. 2- Do kuz on or tak lý da ol sa, me kâ na ze kât düþ mez. An cak bu me kân da ya pý lan iþ ten el de e di len ge li re ni sap mik ta rý ný geç miþ se ze kât dü þer. Bu ze kât yu ka rý da ki gi bi he sap la nýr. Bu ze kât or tak ka sa dan ö de nir. Böy le ce or tak la rýn hep si ka zanç la rý nýn ze kâ tý ný ö de miþ o lur lar. Soðan sarýmsak yemenin adabý Ýz mir den o ku yu cu muz: So ðan ve sa rým sak ye ni len ye re me lek ler gel mez mi? Dip not lar: 1- Ýbn-i Mâ ce, Et i me, 59/3363; 2- Ýbn-i Mâ ce, Et i me, 59/3364

6 6 YURT HABER Y HABERLER Pendik TOKÝ Konutlarý sakinleri sandýða gitti. Pen dik te va tan daþ lar o kul ve park is te di n ÇO CUK LA RIN e ði tim gör dü ðü Þeyh li Ýl köð re tim O ku lu nun, ya ya u la þý mý nýn gü ven lik a çý sýn dan risk ta þý ma sý ve o ku lun ar tan ta le be kar þý lýk ve re me me sin den ö tü rü, TO KÝ Ko nut la rý nda bu lu nan 11 bin met re ka re lik park a la ný nýn 4 bin met re ka re lik kýs mýn da o kul ya pýl ma sý ný plan la yan Pen dik Be le di ye si, TO KÝ Ko nut la rý nda ya pý lan oy la ma i le Park mý?, O kul ve Park mý? is ti yor su nuz di ye o ra da ya þa yan va tan daþ la ra sor du. Ya pý lan oy la ma da va tan daþ lar yüz de 55.8 i le O kul ve Park ya pýl ma sý ný is te di. Böy le ce Tür ki ye de ilk kez plan se çi mi va tan da þa bý ra kýl mýþ ol du. Pen dik Be le di ye si, ilk kez bir plan se çi mi ni va tan da þa bý rak tý. Þeyh li TO KÝ Ko nut la rý nda ya pýl ma sý plan la nan o kul ve park i çin se çi me gi den Be le di ye, ka ra rý o ra da ya þa yan va tan daþ la rýn ver me si ni is te di. TO KÝ Ko nut la rý nda bu lu nan a la na ku ru lan ça dýr da ki san dýk ta oy kul la nan va tan daþ lar, ü zer le rin de Sa de ce Park Ýs ti yo rum, O kul ve Park Ýs ti yo rum ya zý lý bro þür le re mü hür ba sa rak se çim le ri ni yap tý lar. Bü yük bir ka tý lý mýn ol du ðu se çim de va tan daþ lar yüz de 55.8 i le boþ a la na O kul ve Park ya pýl ma sý ný is te di ler. Bu so nuç la, 4 bin met re ka re lik a la na O kul ya pýl ma sý plan la nýr ken, ka lan yak la þýk 7 bin met re ka re lik a la na da park ya pý la cak. Ýs tan bul/ye ni As ya Kon ya da þa fak vak ti u yuþ tu ru cu o pe ras yo nu n KON YA'DA u yuþ tu ru cu sa tý cý la rý na yö ne lik dü zen le nen o pe ras yon da a ra la rýn da ka dýn la rýn da bu lun du ðu 20 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Kon ya Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü Nar ko tik Bü ro A mir li ði e kip le ri, mer kez Ka ra tay il çe si Ye ni Ma hal le de ki u yuþ tu ru cu sa tý cý la rý na yö ne lik dü zen le di ði o pe ras yon la ra de vam e di yor. Ay ný ma hal le ye 7 ay i çin de dü zen le di ði 3 ay rý o pe ras yon da 126 ki þi nin tu tuk lan ma sý nýn ar dýn dan e kip ler, bu sa bah yi ne u yuþ tu ru cu ti ca re ti yap tý ðý ö ne sü rü len bir baþ ka gru ba yö ne lik o pe ras yon dü zen le di. Ya pý lan tek nik ve fi zi ki ta ki bin ar dýn dan ö zel ha re kat e kip le ri nin de ka týl dý ðý ge niþ çap lý u yuþ tu ru cu o pe ras yo nun da çok sa yý da po lis ay ný an da ha re ke te geç ti. Ye ni Ma hal le de ki çok sa yý da ad re se dü zen le nen eþ za man lý o pe ras yon da, da ha ön ce den be lir le nen ad res ler de nar ko tik kö pe ðiy le a ra ma ya pýl dý. Ev le rin i çin de, ça tý lar da ve bah çe ler de u yuþ tu ru cu a ran dý. O pe ras yon da, a ra la rýn da ka dýn la rýn da bu lun du ðu 20 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Kon ya/a a 4 hek tar lýk zey tin lik yan gýn da za rar gör dü n BOD RUM'DA çý kan yan gýn da yak la þýk 4 hek tar lýk zey tin lik a lan za rar gör dü. A lý nan bil gi ye gö re, Tur gut re is bel de si Ýs lam ha ne le ri kö yün de, yer le þim a lan la rý na yak la þýk 20 met re me sa fe de ki zey tin lik a lan da he nüz be lir le ne me yen bir ne den le yan gýn çýk tý. Mi las Or man Ýþ let me Mü dür lü ðü ne bað lý 2 yan gýn sön dür me u ça ðý, it fa i ye e kip le ri ve 2 a ra zö zün mü da ha le et ti ði yan gýn güç lük le sön dü rül dü. Va tan daþ lar da ev le ri ne yak la þan a lev le ri ko va ve hor tum la su dö ke rek sön dür me ye ça lýþ tý. Bu a ra da jan dar ma e kip le ri de yan gý nýn çýk tý ðý a la nýn ya nýn da ki yol da gü ven lik ted bi ri al dý. Yan gýn da yak la þýk 4 hek tar lýk zey tin lik a lan za rar gör dü. Ö te yan dan Tur gut re is bel de si Ak yar lar mev ki sin de çý kan yan gýn da da yak la þýk 4 dö nüm ot luk a lan za rar gör dü. Bod rum/a a Hir fan lý Ba ra jý nda De niz ci lik Bay ra mý n HÝR FAN LI Ba raj Gö lü De niz ci lik Bay ra mý ve Su Spor la rý Fes ti va li kap sa mýn da dü zen le nen yel ken ya rýþ la rýn da de re ce ye gi ren spor cu la ra ö dül le ri ve ril di. Kýr þe hir in Ka man il çe si ne bað lý Sav cý lý Bü yo ko ba bel de si sa hi lin de bay ram ve fes ti val do la yýy la tö ren dü zen len di. Va li Meh met U fuk Er den, tö ren de, bu yýl be þin ci si ger çek leþ ti ri len Hir fan lý Ba raj Gö lü De niz ci lik Bay ra mý ve Su Spor la rý Fes ti va li nin, Sav cý lý Bü yü ko ba bel de sin de ilk de fa ya pýl dý ðý ný ve hal kýn bü yük il gi gös ter me sin den do la yý mut lu ol du ðu nu söy le di. Er den, De niz ci bir mil le tin to run la rý yýz. A ta la rý mýz Ak de niz i bir za man lar göl ha li ne ge tir miþ. U laþ týr ma, De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba kan lý ðý mýz, iç su lar da ki tu riz min ge liþ me si ne bü yük ö nem ve ri yor. Bu fes ti va lin dü zen len me sin de e me ði ge çen her ke se te þek kür e di yo rum de di. De niz ve Ýç Su lar Dü zen le me Ge nel Mü dü rü Ce ma let tin Þev li de Tür ki ye nin bir çok ye rin de ki iç su lar da bu tür fes ti val ler dü zen len di ði ni di le ge ti re rek, Kýr þe hir de ki fes ti va le hal kýn bü yük il gi gös ter me si nin dik ka ti çe ki ci ol du ðu nu vur gu la dý. Kýr þe hir/a a Ege Bölgesi Yeni Asya okuyucularýnýn iþtirak ettiði geleneksel Gölcük pikniðine katýlan gazetemiz imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular ve Yönetim Kurulu üyesi Ali Vapurlu, Risale-i Nur'dan birer ders yaptý. E ge li o ku yu cu la rý mýz Göl cük pik ni ðin de bu luþ tu 1984 YILINDAN BU YANA HER YIL DÜZENLENEN GELENEKSEL GÖLCÜK PÝKNÝÐÝ EGE BÖLGESÝ'NDEKÝ YENÝ ASYA OKUYUCULARINI BÝR ARAYA GETÝRDÝ. ÝZMÝR, AYDIN, MANÝSA, BALIKESÝR, KÜTAHYA ÝLLERÝNDEN OKUYUCULARIMIZ PÝKNÝKTE HASRET GÝDERDÝ. SALÝH SÜTÇÜOÐLU / HÜSEYÝN CAN ÝZMÝR YENÝ As ya O ku yu cu la rý nýn1984 yý lýn dan bu ya na her yýl dü zen le di ði ge le nek sel Ýz mir in Ö de miþ il çe si Boz dað la rýn Göl cük Yay la sý nda ki pik ni ðe yo ðun il gi var dý. Ö zel o to mo bil ve o to büs ler le Ýz mir, Ay dýn, Ma ni sa, Ba lý ke sir, Kü tah ya il le ri i le Me ne men, Ak hi sar, Tur gut lu, Sa lih li, Tor ba lý, Ti re, Ö de miþ, Ba yýn dýr, Gü mül dür, Bor no va, Kar þý ya ka il çe le rin den ka tý lým ol du. Ce viz a ðaç la rý nýn göl ge sin de ve Boz da ðýn kra ter gö lü ke na rýn da ya pý lan pik nik prog ra mý An ka ra dan da vet e di len A li Va pur lu A ða bey in Ri sa le-i Nur dan yap tý ðý tev hid der siy le baþ la dý. A li Va pur lu Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri nden bir ha tý ra nak le de rek; es ki Sa id in ön ce ki a sýr lar da gö rev yap mýþ Gavs-ý A zam Ab dul ka dir Gey la ni gi bi, Mev lânâ Haz ret le ri gi bi ma ne vi yat bü yük le rin den ders ler al dý ðý ný, an cak ye ni Sa id in Üs ta dý nýn Kur ân-ý Ke rim ol du ðu nu ve ya nýn da sa de ce Kur ân bu lun dur du ðu nu i fa de et ti. A ye tü l-küb ra Ri sa le sin de ki; Ka i nat tan bir sey ya hýn mü þa he da tý dýr di ye baþ la yan ký sým da ki sey yah da Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri nin biz zat ken di si dir de di. Ýn sa nýn bu dün ya ya gön de ril me si nin hik me ti ve ga ye si, Ha lýk-ý Ka i nat ý ta ný mak ve O na Ý man e dip i ba det et mek tir. Ve o in sa nýn va zi fe-i fýt ra tý ve fa ri za-i zim me ti, ma ri fe tul lah ve i man-ý bil lah týr. Ve iz an ve ya kin i le vü cu du nu ve vah de ti ni tas dik et mek tir. E vet, fý t ra ten da i mi bir ha yat ve e be di ya þa mak is te yen ve had siz e mel le ri ve ni ha yet siz e lem le ri bu lu nan bi ça re in sa na, el bet te o ha yat-ý e be di ye nin üs sü le sa sý ve a nah ta rý o lan i man-ý bil lah ve ma ri fe tul lah ve ve si le le rin den baþ ka o lan þey ler ve ke ma lat lar, o in sa na nis pe ten a þa ðý dýr; bel ki ço ðu nun kýy met le ri yok tur. A li Va pur lu; Rab bi miz i bi ze ta rif e den üç bü yük kül li mu ar rif var. Bi ri si þu ki tab-ý kâi nat týr, bi ri si þu ki tab-ý ke bi rin a yet-i küb - KO ZAN il çe sin de tek ço cuk la rý i le o to gar da ka lan çif te, be le di ye ve kay ma kam lýk sa hip çýk tý. Ah met (53) ve Fat ma (43) Sa vu ran çif ti nin 11 ya þýn da ki ço cuk la rý i le o to gar da kal dý ðý ný gö ren va tan daþ lar, du ru mu po li se bil dir di. Ýl çe Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le ri yap týk la rý a raþ týr ma da a i le nin e ko no mik so run lar ne de niy le Ýs tan bul dan mem le ket le ri Ko zan a dön dü ðü nü, an cak ya kýn la rý sa hip çýk ma dý ðý i çin o to gar da kal dý ðý ný be lir le di. Ah met Sa vu ran, yap tý ðý a çýk la ma da, u zun yýl lar Ýs tan bul da ö zel bir ban ka da gü ven lik gö rev li si o la rak ça lýþ tý ðý ný, an cak ban ka nýn 2001 yý lýn da sa týl ma sý ü ze ri ne taz mi na tý nýn ö de ne rek iþ ten çý ka rýl dý ðý ný i fa de e dil di. Al dý ðý taz mi na tý i se ba ðýr sak la rýn da ki ra hat sýz lýk ne de niy le ge çir di ði a me li yat la ra har ca dý ðý ný an la tan Sa vu ran, 11 yýl dýr ça lý þa ma dý ðý i çin e þi Fat ma nýn bu la þýk çý lýk ya pa rak ka zan dý ðý pa ra i le ge çin me ye ça lýþ týk la rý ný Pikniðe iþtirak eden Egeli okuyucularýmýz, yapýlan dersleri huþû içinde, dikkatle dinledi. ra sý o lan Ha te mü len bi ya A ley his sa la tü Ves se lam dýr, bi ri si de Kur ân-ý A zi müþ þan dýr. Üs tad haz ret le ri Mes nevî-i Nu ri ye i sim li e se rin de dör dün cü o la rak da Vic dan ý i la ve et miþ tir de di. Rab bi mi zi hak kýy la ta ný dýk tan son ra o nun e mir le ri ni ye ri ne ge ti re rek kul lu ðu mu zu yap tý ðý mýz gi bi Neh yi i la hî o lan ya sak la rýn dan da ka çý na rak tak va mer te be si ne u la þý rýz dý ye rek, Mu hab be tul lah (Al lah ý sev mek) i le kul luk, Hav fe tul lah ( Al lah tan kork mak) i le de tak va mer te be si ne e ri þe bi li riz di ye i la ve et ti. Çay mo la sýn dan son ra Ye ni As ya Ga ze te si Ým ti yaz sa hi bi Meh met Kut lu lar mik ro fo na gel di. A li Va pur lu kar de þi mi zin yap tý ðý Tev hid (Al lah ýn var lý ðý ve bir li ði) der si ne þu i - Adana'nýn Kozan ilçesinde otogarda kalan aileye Kozan Kaymakamlýðý ve Belediyesi sahip çýktý. FOTOÐRAF: AA O to gar da ka lan a i le ye þef kat e li söy le di. E mek li li ði ne 2 yýl kal dý ðý ný an la tan Sa vu ran, þöy le de vam et ti: E mek li li ði me 2 yýl kal dý ðý i çin bir a i le dos tu muz be ni i þe so ka ca ðý ný, e mek li li ði me yar dým cý o la ca ðý sö zü nü ver di. Bu sý ra da e þim de i þin den ay rýl dý. Be nim i þe gi ri þim ger çek leþ me yin ce, ka rým ay rýl dý ðý i þi ne dön mek is te di, an cak ge ri al ma dý lar. 11 ya þýn da ki ço cu ðu muz la or ta da kal dýk. E ko no mik a çý dan da ya na maz du ru ma ge lin ce mem le ke ti miz Ko zan a gi de lim, ak ra ba la rý mýz sa hip çý kar di ye dü þün dük. Ko zan a gel di ði miz de a ra yýp yar dým is te di ði miz ak ra ba la rý mýz da bi ze sa hip çýk ma dý. Bu nun ü ze ri ne o to ga rýn kal dý rý mýn da yat týk. Fat ma Sa vu ran i se e þi ça lý þa ma dý ðý i çin a i le nin ge çi mi ni ken di si nin sað la mak zo run da ol du ðu nu be lir te rek, Yet ki li ler den bi ze ka la cak bir yer ver me le ri ni ve ba na da bir iþ bul ma la rý ný is ti yo rum. Ben ça lý þýr ko ca ma ve oð lu ma ba ka rým de di. A da na/a a la ve yi yap mak is ti yo rum. Ri sa le-i Nur lar dan bu der si a lan lar o ku duk la rý ný ve ya din le dik le ri ni ha yat la rý na yan sýt ma lý ve ya þa ma lý dýr, ay rý ca Al lah rý za sý i çin de bu ha ki kat le ri baþ ka la rý na du yur ma lý dýr de di. Fen ler Al lah ýn koy du ðu ka nun lar dýr. Ýn san lar a raþ tý ra rak bun la rý bul muþ ha ya ta ge çir miþ tir. Din il me ve i ler le me ye ma ni de ðil dir. Tev hid ve i man der si ni din le yin ce ta bii ki in san Cen ne ti ar zu e di yor, an cak ha ya tý mý za tam ge çi re me yin ce o ra ya u laþ mak zor o la bi lir. Ri sa le-i Nur lar son as rýn Meh di si ve Mü ced di di dir. Es ki den Os man lý da dev let Müs lü man mil let Müs lü man dý. An cak Cum hu ri yet ten son ra Ýs la mi yet ge ri ci lik o la rak gö rül müþ. Harf in ký la býy la bü tün e ser ler o - ku na maz ha le gel miþ tir. Be di üz za man Haz ret le ri o dö nem de Ri sa le-i Nur la rý yaz mýþ, in san la rýn i ma ný nýn kur tul ma sý i çin ça lýþ mýþ týr. Ri sa le-i Nur lar sü nü hat-ý kal bi ye ve il ham tar zýn da te lif e dil miþ tir. Kur ân ýn mü cev he rat dük kâ nýn dan a lýn mýþ el mas lar hük mün de dir. Kut lu lar; Ri sa le-i Nur ha re ke ti nin ta ri kat le re ben ze me di ði ni i fa de e de rek; ta ri kat ler de þeyh e fen di ne der se o dur. Zi kir le gi der ler. Fa kat Ri sa le-i Nur da fi kir e sas týr. Meþ ve ret le ka rar ve ri lir. Ma hal ler den baþ la yan ve U mu mi Meþ ve re te ka dar ge len çiz gi de her me se le ko nu þu la rak ka rar laþ tý rý lýr, U mu mi Meþ ve ret te de ki þi ko nu la rý tar tý þýr ve ka ra ra bað lar lar di ye i zah et tik ten son ra þun la rý i la ve et ti: Din bü yük bir dar be ye miþ, her kes tam si per ol muþ bir va zi yet tey ken zor þart lar da te lif e di len Ri sa le-i Nur la rý biz ler in san la ra u laþ týr mak mec bu ri ye tin de yiz. Biz üm met-i Mu ham med-i sa hil-i se la me te çý ka ran se fi ne-i Rab ba ni ye nin (Al lah ýn ge mi si) ha de me le ri yiz. Ya ni in san la ra is la mi ye tin gü zel lik le ri ni ve i man ha ki kat le ri ni u laþ týr ma gö re vi miz var di ye rek söz le ri ni ta mam la dý. Öð le na ma zý ký lý nýp ve ye mek ye nil dik ten son ra Ýz mir Ye ni As ya Pa zar la ma dan Mu har rem O kur Ye ni As ya da çý kan Meh met Kut lu lar ve A li Va pur lu ya a it ki tap la rýn ta ný tý mý ný yap tý. Meh met Kut lu lar ve A li Va pur lu ki tap la rý ný im za la dý lar. Ýz mir Ye ni As ya Tem sil ci si ve Yö ne tim Ku ru lu ü ye si Ha san Þen Mik ro fo na ge le rek; Biz ler bu lun du ðu muz ma hal ler de Ri sa le-i Nur la rý o ku yo ruz. Ý ma nî ba his ler le bil gi le ni yo ruz. An cak iç ti mai ve gün cel me se le ler hak kýn da i se Kut lu lar a ða be yin bu ra ya mi sa fir o la rak ge lip bi ze Tür ki ye de ki A lem-i Ýs lâm ve Dün ya da ki ge liþ me ler hak kýn da a çýk la ma lar yap ma sý çok fay da lý ol mak ta dýr. Bu ge le nek se top lan tý mýz ay ný þe kil de de vam et me li dir de di. Da ha son ra A li Va pur lu a ða be yin ký sa bir der si ve Kut lu lar a ða be ye yö nel ti len so ru lar la prog ram ta mam lan dý. Pik nik ma hal lin de ha ným lar ve ço cuk lar i çin de yer ay rýl dý. Ge len mi sa fir le re ki tap sa tý þý ya pýl dý. Bur sa, sað lýk ta ö nem li bir mer kez ha li ne ge li yor BURSA Va li si Þa ha bet tin Har put, Bur sa nýn ye ni has ta ne ya tý rým la rý i le sað lýk ta ö nem li bir mer kez ha li ne ge le ce ði ni söy le di. Bur sa da ki sað lýk ya tý rým la rý hak kýn da bil gi ve ren Va li Þa ha bet tin Har put, bu yýl i çe ri sin de sý ra sýy la te mel le ri a tý lan 40 ü nit lik Ý ne göl A ðýz Diþ Sað lý ðý Mer ke zi, 300 ya tak lý Ý ne göl Dev let Has ta ne si i le 100 ya tak lý Mu dan ya Dev let Has ta ne si in þa a tý nýn hýz la yük sel di ði ni be lir te rek, Ö nü müz de ki gün ler de Mus ta fa ke mal pa þa Dev let Has ta ne si nin te me li ni a ta ca ðýz. Tat ka vak lý Bel de si nde ki 100 bin met re ka re lik a ra zi de in þa e de ce ði miz 200 ya tak lý has ta ne mi zin yer tes li mi yük le ni ci fir ma ya ya pýl dý. Yi ne 25 ya tak lý Ke les Dev let Has ta ne si nin i ha le si TO KÝ ta ra fýn dan ya pýl dý ve yük le ni ci fir may la ge rek li söz leþ me ler im za e dil di. Ö nü müz de ki gün ler de Ke les te de has ta ne te me li a ta ca ðýz. Bun lar la bir lik te 50 ya tak lý Or ha ne li Dev let Has ta ne mi zin in þa a tý ta mam - Bursa Va li si Þa ha bet tin Har put lan dý. Ya kýn za man da hep bir lik te bu has ta ne mi zin a çý lý þý ný ya pa ca ðýz de di. Ya pý mý sü ren sað lýk ya tý rým la rý nýn ya ný sý ra prog ram da o lan ve ö nü müz de ki sü reç te TO - KÝ ta ra fýn dan i ha le ye çý kar tý la cak has ta ne ler hak kýn da da bil gi ve ren Va li Har put, Bur sa nýn mer kez ve di ðer il çe le ri nin ta ma mý mo dern has ta ne le re ka vu þa cak. Bun lar dan bir kýs mýn da i ha le sü re ci de vam e di yor de di. Bur sa/hü se yin Hiç dur maz

7 Y DÜNYA 7 BEDEVÝ: MURSÝ, DOÐRU KARAR ALDI A NA YA SA Hu ku ku Pro fe sö rü Ser vet Be de vi, ne Yük sek As ke ri Kon sey ne de A nay sa Mah ke me si nin mec li sin fes hi ne yet ki si ol du ðu nu di le ge ti re rek, Mur si yüz de yüz doð ru bir ka rar al dý. Ka ra rýn a na ya sa ya da hu kuk la ça týþ ma sý söz ko nu su de ðil de di. Mur si ye des tek ve ren par la men to ko mis yo nu ve ki li Mu ham med el-um de de Dev rim le ge len bir li de re sa hi biz. Mur si yi se çen ler, dev rim le ri ni ta mam la mak is ti yor i fa de si ni kul lan dý. Si ya si ak ti vist A la el Es va ni de Mur si ye des tek ve re rek, ka ra rýn Doð ru yol da a týl mýþ ilk a dým ol du ðu nu söy le di. Ö te yan dan A na ya sa Hu ku ku Pro fe sö rü Mah mud Ke biþ, A A mu ha bi ri ne yap tý ðý a çýk la ma da, Cum hur baþ ka ný nýn böy le bir ka rar al ma yet ki si yok. Bu ka rar tam an la mýy la hu kuk dev le tin den çýk mak de - mek. Ta rih te e þi ne rast lan ma yan bir o lay ya þý yo ruz de di. A na ya sa Hu ku ku Pro fe sö rü Mu ham med el-ze he bi de Mur si, dev rim ci le ri mem nun et mek i - çin böy le bir gi ri þim de bu lun du. An cak bu, dev le ti cid di sý kýn tý la ra so ka bi le cek bir ka rar yo ru mu nu yap tý. Kahire / a a Mýsýr Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi'nin feshedilen Halk Meclisi'nin geri çaðýrýlmasýna karar vermesi Askeri Konsey ve Anayasa Mahkemesi'nde tartýþýldý. FO TOÐ RAF: A A Konsey de Mursi þoku MI SIR CUM HUR BAÞ KA NI MU HAM MED MUR SÝ, FES HE DÝ LEN HALK MEC LÝ SÝNÝ GE RÝ ÇA - ÐIR MA KA KA RI AL DI. KA RAR Ü ZE RÝ NE YÜK SEK AS KE RÝ KON SEY A CÝL TOP LAN DI. MI SIR A NA YA SA MAH KE ME SÝ DE, MUR SÝ'NÝN AL DI ÐI KA RA RI TAR TIÞ MAK Ü ZE RE TOP LAN DI. MI SIR Cum hur baþ ka ný Mu ham - med Mur si, fes he di len halk mec - li si nin ge ri çað rýl ma sý ve ye ni a - na ya sa nýn o luþ tu rul ma sý nýn he - men ar dýn dan 60 gün i çin de par - la men to se çim le ri ne gi dil me si yö nün de ka rar çý kar dý. Cum hur - baþ kan lý ðý ta ra fýn dan bu gün çý - ka rý lan 2012 ka rar na me nin 11. mad de si i le a na ya sa nýn 37. mad - de si ne gö re halk mec li si nin fes - hi nin ge ri çe kil me si ve ye ni a na - ya sa nýn o luþ tu rul ma sý nýn he men ar dýn dan 60 gün i çin de par la - men to se çim le ri ne gi dil me si yö - nün de ka rar a lýn dý. Yük sek As - ke ri Kon sey, Cum hur baþ ka ný Mur si nin Halk Mec li si nin fes hi - nin ge ri a lýn ma sý na i liþ kin ka ra rý ü ze ri ne a cil top lan dý. A na ya sa Mah ke me si nin ka ra rýy la Halk Mec li si ni ge çen ay fes he den As - ke ri Kon sey, Mur si nin fes hin ge - ri a lýn ma sý na yö ne lik çý kar dý ðý ka ra rý tar týþ mak ü ze re a cil top - lan tý ger çek leþ tir di. Yük sek As ke - ri Kon se yi, o la ða nüs tü top lan tý da a lý nan ka rar la rý a çýk la ma dý. Bu a ra da Mý sýr A na ya sa Mah - ke me si, Cum hur baþ ka ný Mu - ham med Mur si nin fes he di len halk mec li siy le il gi li al dý ðý ka ra rý tar týþ mak ü ze re top lan dý. Par la men to kay nak la rý na gö re, halk mec li si ilk o tu ru mu nu ge le - cek i ki gün i çin de ya pa cak. Ö te yan dan Ka hi re de ki mec lis bi na sý TAZÝYE Kýymetli kardeþim Müslüm Yýlmaz'ýn Amcaoðlu Kenan Yýlmaz'ýn ö nün de top la nan Mur si ta raf tar - la rý, Cum hur baþ ka ný na des tek gös te ri si dü zen le di. Par la men to ya ya kýn gü ve ni lir kay nak lar, Yük sek As ke ri Kon - sey in tem kin li dav ra na rak, Cum hur baþ ka ný ol ma sý ne de niy - le Mur si nin ka rar la rý na say gýy la yak laþ tý ðý ný be lirt ti. Kay nak lar, ka ra rýn tüm ka mu o yu nu, ö zel lik - le de Yük sek As ke ri Kon sey ü ye - le ri ni þa þýrt tý ðý ný kay det ti. As ke ri Kon sey ü ye le ri a ra sýn da ha ra ret li tar týþ ma la rýn ya þan dý ðý ný ak ta ran kay nak la ra gö re ba zý ü ye ler, A - na ya sa Mah ke me si nin ka ra rý ný bek le me sü re cin de As ke ri Kon - sey in Mur si yle yar gý yý baþ ba þa bý rak ma sý ge rek ti ði ni sa vun du. As ke ri Kon sey in ba zý ü ye le ri nin i se ka rar kar þý sýn da ses siz kal ma - nýn, Mý sýr Si lah lý Kuv vet le ri nin pres ti ji ni sar sa ca ðý ný, Mur si nin par la men to yu top la ma yet ki si ni e lin den a lan ye ni a na ya sa nýn meþ ru i ye ti ni ih lal e de ce ði ni söy - le di ði ö ne sü rül dü. Cum hur baþ ka ný Mur si, ön - ce ki gün a na ya sa ya ay ký rý ol du - ðu ge rek çe siy le Mý sýr A na ya sa Mah ke me si nin fes het ti ði par - la men to yu ye ni den top la ma ka ra rý al mýþ tý. Ö te yan dan, A - na ya sa Mah ke me si nin par la - men to yu fes het me ka ra rý ný ip - tal et mek i çin a çý lan 10 dan faz la dâ vâ a çýl mýþ tý. Kahire / a a T. C. MANÝSA 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sayý: 2012/293 Esas. Davacýlar Emriye Türk men, Ya sin Türk men ve Hü se yin Türk men ve ki li ta ra fýn dan a - çý lan ve mah ke me miz de gö rül mek te o lan Ga ip li ðe Ka rar Ve ril me si da va sý ne de niy le; Ma ni sa i li, Sa ru han lý Ýl çe si, Kur tu luþ/ Ha cý rah man lý Kas. Kö yü 23 cilt 88 ha ne de nü fu sa ka yýt lý, TC: kim lik nu ma ra lý, Hü se yin ve Sa bi re oð lu, 29/09/1953 do ðum lu Meh met A li Türk men'in 1997 yý lýn dan be ri ka yýp ol du ðu, ya pý lan tüm a raþ týr ma la ra rað - men bu lu na ma dý ðýn dan ba his le GA ÝP LÝ ÐÝ NE ka rar ve ril me si ta lep ve da va e dil miþ tir. Meh met A li Türk men i le il gi li bil gi ve gör gü sa hi bi o lan þa hýs la rýn i lan ta ri hin den i ti - ba ren 6 ay i çin de mah ke me mi ze mü ra ca at et me le ri, e dil me di ði tak tir de bu þah sýn GA - ÝP LÝ ÐÝ NE ka rar ve ri le ce ði i lan o lu nur. 30/04/2012 B: Resmi Ýlanlar vefat ettiðini öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet diler, yakýnlarýna Sabr-ý Cemil niyaz ederiz. Birecik Yeni Asya Okuyucularý ACÝL SATILIK Asya Termal Kýzýlcahamam Tatil Köyü, Seyran Konaklarý B2 Blok 15.Dönem (Yaz) 22 Temmuz -05 Aðustos Tel: (0532) MISIRLILAR MURSÝ NÝN KARARINI TARTIÞIYOR MISIR Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur si nin, fes he di len Halk Mec li si yle il gi li ka ra rý Mý sýr da fark lý yo rum la ra ne den ol du. U lus la ra ra sý A tom E ner ji si Ku ru mu nun es ki baþ ka ný Mu ham med el-ba ra dey, ka ra rý, Mur si, yar gý yet ki si ni he der et ti di ye rek e leþ tir di. Ka ra rý bir Yý kým o la rak de ðer len di - ren Ya rýn Par ti si li de ri Ey men Nur da Mur si yi, al dý ðý ka ra rýn da ya nak la rý ný a çýk la ma ya da vet et ti. Hür ri yet ve A da let Par ti si i se mec li sin tek rar gö re ve gel me si ni Yük sek As ke ri Kon sey in a na ya sa yý ta mam la yý cý ka ra rý nýn ip ta li yö nün de ki ilk a dým o la rak ka bul et tik le ri ni a çýk la dý. Bu a ra da, hu kuk çu lar da Mur si nin ka ra rý ko nu sun da gö rüþ ay rý lý ðý na düþ tü. Ba zý hu kuk çu lar, ka - ra rýn ka nun la çe liþ me di ði yö nün de gö rüþ bil di rir ken, ba zý la rý i se Hu kuk dev le ti ne kar þý ya pýl mýþ bir dev rim ol du ðu nu i le ri sür dü. Kahire / a a OBAMA DAN MURSÝ YE AMERÝKA DAVETÝ ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, Dý þiþ le ri Ba ka ný Yar dým cý sý Wil li am Burns i le Mý sýr Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur si ye gön der di ði mek tup ta, Mur si yi Ey lül a - yýn da Was hing ton a da vet et ti. Mur si i le dün Ka hi re de gö rü þen ABD Dý þiþ le ri Ba - ka ný Yar dým cý sý Burns, O ba ma nýn mek - tu bu nu Mur si ye i let ti. Mek tup la il gi li a - çýk la ma da bu lu nan Cum hur baþ kan lý ðý ge çi ci söz cü sü Ya sir A li, ABD Baþ ka - ný O ba ma, mek tu bun da Cum hur baþ ka ný Mur si yi Ey lül a yýn da ABD ye da - vet e di yor de di. Dý þiþ le ri Ba kan Yar dým cý sý Wil li am Burns, Mý sýr hal ký nýn öz - lem le ri ni ger çek leþ ti rir ken ABD nin des te ði ne gü ve ne bi le ce ði ni söy le di. Ka - hi re de, Mý sýr Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur si i le yap tý ðý gö rüþ me nin ar - dýn dan ba sý na a çýk la ma da bu lu nan Burns, ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn, Mur si ye, ABD yö ne ti mi nin, Mý sýr i le ABD a ra sýn da ki ye ni or tak lý ða bað lý ka la ca ðý yö nün de te mi nat ver di ði ni be lirt ti. ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin - ton ýn da bu ay Mý sýr ý zi ya ret et me si bek le ni yor. Kahire / a a TAZÝYE Muhterem aðabeylerimiz Durmuþ Irkýlata'nýn yeðeni ve Þeref Irkýlata'nýn kýzý Nimet Haner'in Elim bir trafik kazasý neticesinde vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ankara Yeni Asya Okuyucularý Lib ya da ki se çim ler bek le nen den i yi geç ti n U LUS LA RA RA SI göz lem ci ler, Lib ya da 42 yýl lýk Mu mam mer Kad da fi re ji mi nin ar dýn dan ya pý lan ilk çok par ti li ve a day lý se çim le rin ga yet di sip lin li ve bek le nen den da - ha i yi geç ti ði ni söy le di. BM Lib ya Se çim le ri ni Des tek le me Mis yo nu Baþ ka ný I an Mar tin, Lib ya da ki se - çim le rin ça týþ ma son ra sý ül ke i çin o la ða nüs tü bir ba þa rý ol du ðu nu söy le di. Bi da ye Ha re ke ti Se çim Göz lem Ko mis yo nu Baþ ka ný Ah - med Gay dan, Lib ya da ki se çim le rin bir bay ram ve dü ðün ha va sýn da ger çek leþ ti ði ni be lir te rek, u fak ba zý taþ kýn lýk la rýn se çi min ge nel hu zu - ru nu ka çý ra ma dý ðý ný söy le di. Lib - ya da dü zen le nen se çim ler de son ve ri le re gö re oy kul la nan la rýn sa yý - sý nýn 1 mil yon 700 bin ol du ðu bil di - ril di. Yük sek Se çim Ku ru lu Baþ ka ný Nu ri el-ab bar, Trab lus dý þýn da ki so - nuç la rýn as ke ri u çak lar la Trab lus ta - ki Ma i ti ka Ha va li ma ný na i le til me ye baþ la dý ðý ný kay det ti. Lib ya U lu sal Güç ler Bir li ði Par ti si Baþ ka ný Mah - mud Cib ril, Par ti miz li be ral, sol ya da baþ ka i de o lo ji le ri de ðil, Lib ya nýn bir li ði ni e sas a lý yor. Ýs la mi hü küm - le re uy mak par ti mi zin te mel pren - sip le rin den dir de di. Trablus / a a Ab bas, Bað lan tý sýz lar Kon fe ran sý na ka tý la cak n Ý RAN DAN ge len da ve ti ka bul e den Fi lis tin Dev let Baþ ka ný Mah - mud Ab bas, bu ül ke de a ðus tos a - yýn da dü zen le nen u lus la ra ra sý kon fe ran sa ka tý la cak. Ür dün de Ý - ran Dý þiþ le ri Ba kan Yar dým cý sý Hü - se yin E mir Ab dul lah yan i le bir a ra - ya ge len Ab bas, Ý ran dan bu yön de ken di si ne ge len da ve ti ka bul et ti - ði ni bil dir di. Fi lis tin Dý þiþ le ri Ba ka ný Ri ad Mal ki de Ab bas ýn, Bað lan tý - sýz lar Ha re ke ti ta ra fýn dan a ðus tos a yý nýn so nun da Ý ran ýn baþ ken ti Tah ran da dü zen le nen u lus la ra ra sý kon fe ran sa ka tý la ca ðý ný söy le di. Bu a ra da, Bað lan tý sýz lar Ha re ke ti nin, Fi lis tin in, Ba tý Þe ri a, Gaz ze ve do - ðu Ku düs ü i çi ne a lan bir dev let o - la rak ta nýn ma sý da da hil ol mak ü - ze re Fi lis tin in si ya si ta lep le ri ne ver di ði des te ði or ta ya ko ya cak yýlýnda kurulan Bað lan tý sýz lar Ha re ke ti, ken di le ri ni res mi o la rak dün ya da ki hiç bir ö nem li güç blo - ðu nun ya nýn da ve ya kar þý sýn da gör me dik le ri ni i lan e den 120 dev - let ten o lu þu yor. Amman / a a A ra fat ýn me za rý nýn a çýl ma sý na i zin çýk tý n FÝ LÝS TÝN Dev let Baþ ka ný Mah - mud Ab bas, se le fi Ya ser A ra fat ýn me za rý nýn a çýl ma sý na i zin ver di. Ýs - viç re li bir a raþ týr ma ku ru mu A ra - fat ýn ke mik le ri ü ze rin de in ce le me yap mak ü ze re Fi lis tin e da vet e dil - di yý lýn da ha ya tý ný kay be den Ya ser A ra fat ýn rad yo ak tif mad de i le ze hir le ne rek öl dü rül dü ðü ö ne sü rü lü yor. Ramallah / cihan Fi lis tin li me mu ra Ra ma zan da ma aþ yok n FÝ LÝS TÝN Yö ne ti mi, e ko no mik sý - kýn tý lar ne de niy le Ba tý Þe ri a da bu - lu nan me mur la rýn ma aþ la rý ný i ki haf ta er te le mek zo run da kal dýk la rý - ný a çýk la dý. Fi lis tin Yö ne ti mi Ma li ye Ba ka ný Ne bil Ga sis yap tý ðý a çýk la - ma da, ma li kriz ne de niy le me mur - la rýn ma aþ la rý ný i ki haf ta er te le mek zo run da kal dýk la rý ný be lirt ti. Fi lis tin Yö ne ti mi, bün ye sin de ça lý þan 280 bin me mu ra ay lýk yak la þýk 60 mil - yon do lar ö dü yor. Ramallah / aa Su u di Prens ve fat et ti n SU U DÝ A ra bis tan Kra li yet Sa ra - yý, u zun sü re dir has ta lýk la mü ca - de le e den Su u di Prens Mu ham - med bin Su ud bin Ab du la ziz in (93) ve fat et ti ði ni du yur du. Kral Su ud bin Ab dü la ziz in ü çün cü oð lu Ab dü la ziz, 1919 yý lýn da dün ya ya gel di. Ab dü la ziz, 1941 yý lýn da sa - vun ma ba ka ný o la rak a ta na rak, kar de þi Fahd bin Su ud un ye ri ne geç ti. Mu ham med bin Su ud bin Ab - dü la ziz, ay ný yýl ba ba sý ta ra fýn dan Kra li yet Mu ha fýz la rý nýn ba þý na ge ti - ril di de ma li ye ba ka ný o lan an - cak bu gö re vi 6 gün sü ren bin Ab - dü la ziz, 1986 da i se Su u di A ra bis - tan ýn gü ney ba tý sýn da ki el-ba ha böl ge si nin e mi ri ol du da sað - lýk so run la rý ne de niy le E mir li kten ay rý lan bin Ab dü la ziz in ye ri ne kar - de þi Prens Me þa ri bin Su ud bin Ab - dü la ziz ge ti ril di. Cidde / aa Þam'da Esed ile görüþen Annan, krize Ýran'dan destek isteyecek. Ko fi An nan Þam da E sad i le gö rüþ tü SU RÝYE YE ge len BM ve A rap Bir li ði nin Su ri ye ö - zel tem sil ci si Ko fi An nan, dün Su ri ye Dev let Baþ - ka ný Beþ þar E sad i le gö rüþ tü. E sad i le An nan a ra - sýn da ki gö rüþ me ye, Su ri ye Dý þiþ le ri Ba ka ný Ve lid Mu al lim, Dý þiþ le ri Ba ka ný Yar dým cý sý Fay sal Mik - dat i le An nan ýn söz cü sü Ah med Fev zi ve Su ri - ye de ki BM göz lem ci he ye ti nin baþ ka ný Nor veç li Tüm ge ne ral Ro bert Mo od da ka týl dý. Gö rüþ me de ül ke nin i çin de bu lun du ðu kri zin a þýl ma sý i çin ya - pýl ma sý ge re ken le rin e le a lýn dý. Ö zel Tem sil ci si An nan ýn Þam da ki te mas la rý nýn ar dýn dan Ý ran a ge çe ce ði bil di ril di. Ko fi An nan, Su ri ye de ki kri zin çö züm sü re ci ne Ý ran ýn da da hil e dil me si ge rek ti ði - ni sa vu nu yor. Ko fi An nan ýn 6 mad de den o lu þan pla ný ön ce lik le Ni san a yý nýn or ta sýn dan i ti ba ren hü kü met güç le riy le E sad re ji mi ni de vir mek is te yen Su ri ye li mu ha lif ler a ra sýn da a teþ kes i lan e dil me si ni ön gö rü yor du. An cak ta raf lar a ra sýn da a teþ kes sað - la na ma ma sý ne de niy le plan ha ya ta ge çi ri le me miþ ti. Su ri ye Ýn san Hak la rý Ýz le me Ör gü tü, or du nun dün çe þit li kent ler de yö ne tim kar þýt la rý na yö ne lik ha va des tek li a ðýr si lâh lar la dü zen le di ði o pe ras yon lar da ö lü sa yý sý nýn 58 e yük sel di ði ni du yur du. Þam / a a Rus ya dan si ya sî di ya log çað rý sý RUS YA, Su ri ye de ki þid de tin bi ran ön ce son bul ma sý ve si ya si di ya lo gun baþ la týl ma sý çað rý sýn da bu lun du. Mos ko va da Su ri ye mu ha le fe ti nin ö nem li i sim le rin - den Mic hel Ki lo i le bi ra ra ya ge len Rus ya Dý þiþ le ri Ba - ka ný Ser gey Lav rov, Su ri ye de ki þid de tin bi ran ön ce son bul ma sý ve ta raf lar a ra sýn da si ya si di ya lo gun baþ - la týl ma sý çað rý sýn da bu lun du. Rus ya nýn An nan Pla - ný nýn uy gu lan ma sý i çin hem Su ri ye hü kü me ti hem de fark lý mu ha lif grup lar la gö rü þen ül ke ler den bi ri ol - du ðu nu vur gu la yan Lav rov, Ce nev re de ki an laþ ma nýn ö nem li bir dö nüm nok ta sý ol du ðu nu söy le di. Su ri ye mu ha le fe ti nin ö nem li i sim le rin den Mic hel Ki lo i se Lav rov i le yap tý ðý gö rüþ me son ra sýn da, Su ri ye nin u - lus la ra ra sý ça týþ ma lar i çin bir a re na ya dö nüþ tü ðü nü be lirt ti. Rus ya i le ül ke de ki du ru mu nor ma le dön dür - me nin yol la rý ný a ra dýk la rý ný i fa de e den Ki lo, U lu sal di ya log ku rul ma sýn dan ya na yýz. An cak Su ri ye re ji mi, is tek le ri mi zi dik ka te al mý yor. Bi zim Su ri ye hal ký ný tem sil et me di ði mi zi söy lü yor de di. Moskova / a a TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Hüseyin Tuna'nýn annesi Güldane Hacer Tuna ile muhterem kardeþimiz Mehmet Þahin'in kýz kardeþi Emine Þahin'in vefaatlarýný teessürle öðrendik. Merhumelere Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Buca-Þirinyer-Üçyol Merkez Yeni Asya Okuyucularý / ÝZMÝR PÝKNÝÐE DÂVET Geleneksel Batý Karadeniz illeri Bölge Pikniðine ve Bolu Mezunlar gününe dâvet Tarih : 15 Temmuz 2012 Pazar Saat : 10:00 Yer : Esentepe Mesireliði / GEREDE Ýrtibat: Ýsmail Cevahirli (0536) Feyzullah Güneþ (0532) Not: Pikniðimize Yeni Asya yazarý Sami Cebeci'de katýlacaktýr.

8 Y 8 HA BER TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Ýsmet Sözder'in oðlu Ýhsan Sözder ile Betül Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, genç çifte iki cihan saadeti dileriz. Y TEBRÝK Muhterem kardeþimiz, yönetim kurulu eski üyemiz Dr. Ruhi Yavuz'un oðlu Fatih Emre ile Gülþennur Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, genç çifte iki cihan saadeti dileriz. Y TEBRÝK Muhterem aðabeyimiz Dr. Ruhi Yavuz'un oðlu Fatih Emre ile Gülþennur Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, genç çifte iki cihan saadeti dileriz. Üsküdar Yeni Asya Okuyucularý Nurs tan son ra sý ra, di ðer le ri ne de ge le cek mi? Mý sýr da bu lun du ðu muz za man Mý sýr lý genç ler bi ze, i da re ci le rin den þi kâ yet te bu lu nu yor lar dý. De mok rat ol ma yan i da re nin son hal ka sý o lan Hüs nü Mü ba rek in za ma nýn day dý bu þi kâ yet len me ler. Biz o za man on la ra þu nu söy lü yor duk: E vet hak lý sý nýz. Böy le bir i da re þek li de mok ra tik ol ma dý ðý gi bi, Ýs lâ mî de de ðil dir. A ma yi ne de bu mev zu u da siz biz den þans - lý sý nýz. Ta bii mu ha tap lar þu an da ki Tür ki ye nin dý þa rý - dan gö rü nen ci lâ lý yü zü ne bak týk la rýn dan, an la mak ta zor luk çe ki yor lar dý. Na sýl ya ni? de dik le rin de de biz on la ra þun la rý söy lü yor duk: Kar de þim, e ðer bir mem - le ke ti ya ban cý bi ri le ri iþ gal e der de, o ra nýn mil le ti ne ba - zý da yat ma lar da bu lu nur lar sa, örf-â det, an a ne le ri ni, din le ri ni ya þa mak gi bi þey ler de zor luk çý ka rýr, bas ký ya - par lar sa bu bi raz an la þý lýr. A ma i da re e den ler, ken di mil le ti niz den gö rü nür de, si ze böy le bir bas ký ya par sa, iþ te bu çok zor bir þey dir. Ba kýn si zin ki ler ta mam i yi de - ðil ler a ma hiç de ðil se bu mev zu u lar da si ze bas ký ve zu - lüm ya pýp, di nî ha ya tý ný za vs ka rýþ mý yor lar, de ðil mi? de di ði miz de E vet ce va bý ný a lýn ca, Ýþ te biz bu ba kým - dan si zin ka dar þans lý de ðil dik. Da ha doð ru su, ta rih te hiç bir mil le tin ba þý na gel me yen ha di se ler biz de mey da - na gel di. Biz den gö zü ken ler, ken di mil le ti ne bu hu sus - lar da çok bas ký ve zu lüm yap tý lar. Di ni ne, ta ri hi ne, örf ve â det le ri ne, gi yi mi ne-ku þa mý na, ya zý sý na, ca mi i ne, med re se si ne, hat ta in san ve yer i sim le ri ne da hi mü da - ha le et miþ ler di ye an lat tý ðý mýz da çok þa þýr mýþ lar dý. Ýþ te o þaþ kýn lýk la rýn dan, in san ve yer i sim le ri ne mü - da ha le yi de bi raz an lat mýþ týk. Ger çek ten de, ta rih te bel ki baþ ka hiç bir mil le tin ba þý na gel me yen ha di se ler bi zim a ziz mil le ti mi zin ba þý na gel miþ tir. Bun lar dan i - sim de ðiþ tir me ha di se le ri de baþ lý ba þý na bir va ha met - tir. Sa na ne ya hu, mil le tin is min den, kö yü nün, bel de si - nin is min den? Ni ye de ðiþ ti rir sin ki? Ta bii bu a ca ib i þi in ký lâp çý lar yap tý ðý gi bi, on la rýn de va mý o lan ih ti lâl ci ler de, fýr sat bul duk ça de vam et tir miþ ler dir. Ýn ký lâp çý la rýn ba þý nýn yap tý ðý i se, as - lýn da ye ni lir yu tu lur cins ten de ðil a ma za val lý mil le - tin pe ri þan ha lin den is ti fa dey le her þe yi yap mýþ lar iþ - te. Va tan da þýn vi lâ ye ti nin a dý o lan El-A ziz ve ya Ma mu ra tü l-a ziz i, Di yar-ý Be kir i de ðiþ ti rip de an la þýl maz bir ma nâ ya ni ye ge ti rir sin ki? Da ha ön ce ki ya zý la rý mýz da te mas et miþ tik. Bu i sim de ðiþ tir me le rin en a ca i bi de An ka ra da ya pýl mýþ týr. Pa - þa, An ka ra nýn et ra fý ný ge zer ken, bir gün Ha cý Bay ramý Ve li nin kö yü o lan ve o na i za fe ten de Zü l-fazl (fa zi let sa hi bi ve ya fa zi let sa hi bi nin kö yü) de ni len kö ye gel di - ðin de, Bu ra nýn is mi ne? di ye sor muþ. Ta bi i An ka - ra nýn saf köy lü sü de, Pa þa nýn bil me di ði ni ve Ha cý Bay - ram dan do la yý da se vi ne ce ði ni zan ne de rek Pa þam, bu ra sý Ha cý Bay ram-ý ve li Haz ret le ri nin kö yü dür, is mi de Zü l-fazl dýr de yin ce, Pa þa is tih zâ vâ rî bir e day la Öy le mi? der ve i la ve e der: Bu ra nýn a dý bun dan son ra Sol fa sol ol sun der. Ha ni Bak pos ta cý ge li yor un no ta sýn da ki sol fa sol; la sol fa mi gi bi! Ta bi i, i þin u cun da din ve Os man lý mu â rýz lý ðý var ya, iþ te bü tün i sim ler on dan do la yý de ðiþ ti ril miþ. Sul tan A - ziz in ma mur hâ le ge tir di ði þeh rin a dý nýn ne ma nâ ya gel di ði bel li ol ma yan E lâ zýð ya pýl ma sý gi bi. Ha cý Bay - ram-ý Ve li haz ret le ri nin kö yü de o þe kil de de ðiþ ti ril miþ. Da ha çok var dýr böy le de, bi zim ak lý mý za ge len ler bun - lar. An ka ra Ha va a la ný nýn is mi ni ye E sen bo ða? Ke za bir as ke rî ha va a la ný da o lan Mür ted in is mi ne re den ge li - yor der si niz? Ýþ te bu i ki ha va a la ný nýn is mi nin ne re den gel di ði ni yaþ lý bir An ka ra lý am ca dan din le miþ tim. E - sen bo ða, Ti mur un ku man dan la rýn dan bi ri nin a dýy - mýþ. Mür ted de, ir ti dad tan ge li yor ki, din den çý kan mâ nâ sý na gel di ði gi bi, bu ra da dön mek, dö nen ma nâ - sý na gel mek te dir. Yýl dý rým ve Ti mur a ra sýn da ya pý lan An ka ra Sa va þý es na sýn da, Yýl dý rým ýn as ker le ri i çe ri sin - de bu lu nan ka ra ta tar la rýn, Ti mur sa fý na bu ra da geç - me si ve do la yý sýy la, Os man lý or du su za yýf la yýn ca da mað lu bi yet ol du ðun dan, bu na i za fe ten Pa þa ta ra fýn dan o i sim le rin ve ril di ði ni söy le miþ ti am ca. Ýþ te böy le kim bi lir kaç ta ne i sim de ði þik li ði var. Ýh ti - lâl ler den son ra da yi ne bu min vâl ü ze re de vam e dil miþ. 60 Ýh ti lâ li son ra sýn da, rah met li Men de res in i da mýn - dan al tý ay ka dar son ra do ðan en kü çük kar de þi me ba - bam, rah met li Men de res sev gi sin den do la yý ve o nun her Ýs tan bul zi ya re tin de ilk uð rak ye ri o lan Ey yüb-el En sâ ri haz ret le ri nin is mi ni de i lâ ve e de rek, E yüb Ad - nan koy muþ tu. Fa kat ha in ve dü zen baz ih ti lâl ci le rin Men de res düþ ma ný, iþ gü zar nü fus me mu ru, E yüb At - lan o la rak yaz mýþ. Kah ra man de mok rat ba bam, mah - ke me ka na lýy la uð ra þa rak is mi yi ne dü zelt tir miþ ti. Ýþ te bu 60 Ýh ti lâ li son ra sý ya pý lan en bü yük gad dar lýk da, as rý mý zýn en bü yük Ýs lâm â li mi Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri nin, so ya dý ný da al dý ðý kö yü o lan Nurs un a dý nýn de ðiþ ti ril me si ha di se siy di. Ö mür bo - yu ken di si ne hiç bir þe kil de ra hat yü zü gös ter me dik le ri ko ca Üs ta dýn, kö yü nün bi le a dý ný de ðiþ tir miþ ler di. Þim di i se, Üs ta dýn ak ra ba la rýn dan Hik met O kur ol mak ü ze re, u zun mü ca de le ler ne ti ce si köy tek rar es ki, a sýl ve a sil a dý na ka vuþ muþ ol du. Ta bii bü tün bu an lat týk la rý mýz dan son ra þu nu so ru yo - ruz: Nurs tan son ra sý ra, di ðer le ri ne de ge le cek mi? Ba - ka lým o yer ler, bel de ler a sýl is mi ne ne za man ka vu þa cak? CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, 3. Yar gý Pa ke ti nin yü rür lü ðe gir me si nin ar dýn dan tu tuk lu mil let ve kil le ri nin du ru - muy la il gi li, Þim di ar týk mah ke me ler çý - kan ya sa la rý yo rum la ya cak týr, ge rek çe le - ri ne ba ka cak lar. El le rin de ki bil gi ler ve ka nun lar çer çe ve si i çe ri sin de ken di le ri ka rar la rý ný ve re cek ler de di. Cum hur baþ ka ný Gül, Be nin Cum hur - baþ ka ný Tho mas Bo ni Ya yi i le dü zen le di ði or tak ba sýn top lan tý sýn da ga ze te ci le rin so - ru la rý ný ce vap la dý. Gül, Su ri ye ta ra fýn dan fü ze a te þiy le dü þü rül dü ðü a çýk la nan u ça ðý - mý zýn en ka zý na u la þýl dý. Ba zý so mut bul gu - lar ol du ðu i fa de e di li yor. Fü ze a te þiy le düþ - tü ðü nok ta sýn da ki so ru i þa ret le ri nin art tý ðý i fa de e di li yor. Ýlk bul gu la ra da ya na rak u ça - ðýn dü þüþ ne de niy le il gi li si zin e li niz de ki son bil gi ler ne ler dir so ru su na þu ce va bý ver di: U ça ðýn dü þü þün den son ra ku rum - la rý mý zýn yap tý ðý a çýk la ma la rý bir dü þü nün, o ku yun tek rar ve bir de u ça ðýn en ka zý nýn bu lun du ðu ve çý kar týl dý ðý ye ri bir kez da ha gö zü nü zün ö nü ne ge ti rin. A çýk la ma la rý - mýz da hep bir tu tar lý lýk var dýr. Þim di bü - tün en kaz çý kar týl dý. On lar ga yet dik kat li bir þe kil de tek nik test ler den ge çi yor. On lar ta mam lan dýk tan son ra ni hai a çýk la ma ya - pý la cak týr, na sýl düþ tü ðüy le il gi li a çýk la ma ya pý la cak týr. Bu nun dý þýn da e lin de her - han gi bir þe kil de bel ge si o lan var sa on lar da a çýk la sýn lar doð ru su. Gül, Tür ki ye i le Su ri ye a ra sýn da her - han gi bir i ki li me se le, hu su met ve çý kar ça týþ ma sý bu lun ma dý ðý ný da be lir te rek, E ðer bir ül ke ken di hal ký nýn meþ ru ta - lep le ri ne kar þý dü zen li or du su nu, si lâh lý kuv vet le ri ni kul la nýr ve meþ ru ta lep le ri bas týr mak i çin ka ra dan ve ha va dan hal ký - ný ve þe hir le ri ni bom ba lar sa o re ji min meþ ru i ye ti kal maz. Do la yý sýy la biz böy le bir du yar lý lýk la Su ri ye ye kar þý ye ni po li ti - ka mý zý yü rü tü yo ruz de di. Gül, 3. yar gý pa ke ti nin yü rür lü ðe gir me - si nin ar dýn dan tu tuk lu mil let ve kil le ri nin du ru muy la il gi li gö rüþ le ri nin so rul ma sý ü - ze ri ne de bu ko nu lar la il gi li gö rüþ le ri nin her kes ta ra fýn dan bi lin di ði ni söy le di. Gül, Þim di ar týk mah ke me ler çý kan ya sa la rý yo rum la ya cak týr, ge rek çe le ri ne ba ka cak - lar. El le rin de ki bil gi ler ve ka nun lar çer çe - ve si i çe ri sin de ken di le ri ka rar la rý ný ve re - cek ler. Þu an da söy le ye ce ðim þey sa de ce bu dur de di. An ka ra/ a a ER GE NE KON dâ vâ sýn da tu tuk suz o la rak yar gý la nan e mek li Or ge ne ral Þe ner E ruy gur, mev cut ra hat sýz lý - ðý nýn ce za eh li ye ti ni et ki le yip et ki - le me di ði nin tes pi ti i çin Ad li Týp Ku ru mu nda göz lem al tý na a lýn dý. Bah çe li ev ler Ye ni bos na da ki Ad li Týp Ku ru mu Baþ kan lý ðý na si vil bir a raç la, am bu - lans eþ li ðin de ge ti ri - len E ruy gur un, ya tý þý ya pýl dý. E ruy gur, Er - ge ne kon da va sý na ba kan Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke - me si nin al dý ðý mev - cut ra hat sýz lý ðý nýn ce za eh li ye ti ni et ki le yip et ki - le me di ði nin tes pi ti ne i liþ kin ka rar ü ze ri ne, en faz la 3 haf ta göz lem al týn da tu tu la cak. Da ha ön ce ki o - tu rum lar da Ad li Týp Ku ru mu ta ra fýn dan ha zýr la nan 2 Ni san 2012 ta rih li, E ruy gur un du ruþ - ma la ra ka týl ma sýn da sa - kýn ca ol ma dý ðý na da - ir bir ra por mah ke - me ye u laþ mýþ tý. Bu ra por ü ze ri ne de meh ke me he ye - ti, E ruy gur u i - fa de ver me si i - çin du ruþ ma - ya ça ðýr mýþ tý. Yar gý lan dý ðý sü re bo yun ca ilk kez 25 Ha zi ran 2012 ta ri hin de du ruþ ma - ya ka tý lan Er guy gur, de vam e den gün ler - de du ruþ ma la ra ka týl ma yýn ca hak kýn da ya ka la ma ka ra rý çý ka rýl ma sý gün de me gel - miþ ti. Bu nun ü ze ri ne E ruy gur 28 Ha zi - ran 2012 ta ri hin de du ruþ ma ya i kin ci kez gel miþ ti. E ruy gur sa vun ma sý i çin söz ve - ril di ðin de hiç bir þey ha týr la ma dý ðý ný söy - le ye rek sa vun ma yap ma mýþ tý. A vu ka tý Fi liz E sen i se E ruy gur un ce zai eh li ye ti - nin ol ma dý ðý ný id di a et miþ ti. Bu nun ü ze - ri ne Mah ke me, E ruy gur un ra hat sýz lý ðý - nýn ce za eh li ye ti ni et ki le yip et ki le me di ði - nin tes pit e dil me si i çin Ad li Týp Ýh ti sas Ku ru lu na sevk e dil me si ne hük met miþ ti. Mah ke me, E ruy gur un 3 haf ta sü rey le gö ze tim al týn da tu tul ma sý na da ka rar ver miþ ti. Ýs tan bul / a a-ci han TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, CHP Tun - ce li Mil let ve ki li Hü se yin Ay gün ün, Mec lis te ce me vi a çýl ma sý na i liþ kin ta le - bi ne o lum suz ce vap ver di. Çi çek, Ay - gün e gön der di ði ya zý da, Ay gün ün, A le - vi i nan cý na sa hip ki þi le rin i ba det le ri ni ya pa bil me si a ma cýy la TBMM bün ye sin - de yer tah sis e dil me si ve bir ce me vi nin hiz me te a çýl ma sý i çin ge rek li iþ lem le rin baþ la týl ma sý ný ta lep et ti ði ni ha týr lat tý. Ko nu nun, da ha ön ce de gün de me gel di - ði ne i þa ret e den Çi çek, þun la rý kay det ti: A na ya sa nýn 136. mad de si ne gö re Di ya - net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, la ik lik il ke si doð - rul tu sun da, bü tün si ya si gö rüþ ve dü þü - nüþ le rin dý þýn da ka la rak ve mil let çe da - ya nýþ ma ve bü tün leþ me yi a maç e di ne - rek, ö zel ka nu nun da gös te ri len gö rev le ri ye ri ne ge ti rir. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý Ku ru luþ ve Gö rev le ri Hak kýn da Ka - nun un 1. mad de sin de i se Baþ kan lýk; Ýs - lam di ni nin i nanç la rý, i ba det ve ah lâk e - sas la rý i le il gi li iþ le ri yü rüt mek, din ko - nu sun da top lu mu ay dýn lat mak ve i ba det yer le ri ni yö net mek le gö rev li ký lýn mak ta - dýr. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý na gö re, A - le vi lik ay rý bir din ol ma yýp Ýs lam i çi bir o lu þum, Ýs lam ýn ta ri hi sü reç te or ta ya çýk mýþ bir zen gin li ði dir ve Ýs lam di ni nin i ba det yer le ri ca mi ler dir. An ka ra / a a CUMHURBAÞKANI GÜL, TUTUKLU MÝLLETVEKÝLLERÝNÝN DURUMUYLA ÝLGÝLÝ MAHKEMELERÝN ÇIKAN YASALARI YORUMLAYACAÐINI BELÝRTTÝ. Gül: Mah ke me ler, ya sa la rý yo rum la ya cak Kü çük En ver e to ru nun dan tep ki nen VER Pa þa nýn to ru nu Os man Ma ya te pek, CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu na a çýk mek tup gön de re rek, ta ri hi þah si yet le ri gün lük po li ti ka çe kiþ me le ri ne a let et me nin hoþ ol ma dý - ðý ný be lirt ti. Ma ya te pek, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, CHP Baþ ka ný Ký lýç da roð lu nun bir ko nuþ ma sýn - da, En ver Pa þa i le Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu - toð lu a ra sýn da ben zet me ya pa rak, Kü çük En ver þek lin de i fa de kul lan dý ðý ný ha týr lat tý. Ma ya te pek, bu ü zü cü i fa de ler kar þý sýn da En ver Pa þa nýn to ru - nu o la rak his si ya tý ný be lirt mek i çin Ký lýç da roð - lu na a çýk bir mek tup gön der di ði ni bil dir di. A çýk - la ma ya gö re, Ma ya te pek, Ký lýç da roð lu na gön - der di ði mek tup ta, þun la rý kay det ti: Si zin, hü kü - me ti mi zin ta sar ruf la rý ve ka rar la rý hak kýn da ki gö rüþ le ri ni ze el bet te say gý lý yým. Be nim þah si ka - na a tim Su ri ye ko nu sun da Sa yýn Baþ ba kan ol sun ve ya Sa yýn Dý þiþ le ri Ba ka ný tem kin li ve cid di bir po li ti ka sür dür mek te dir. A ma be nim ko num hü kü me ti mi zi e leþ tir mek ve ya des tek le mek de - ðil, si zin Kü çük En ver ben zet me ni ze a çýk lýk ge - tir mek tir. En ver Pa þa, mec bur kal dý ðý i çin Os - man lý yý har be sok muþ tur. Ö zet o la rak baþ ka bir se çe nek yok tu. Ma ya te pek in mek tu bun da ta ri - hi þah si yet le ri gün lük po li ti ka çe kiþ me le ri ne a let et mek hiç de hoþ kaç mý yor. bü yük bir par ti nin Ge nel Baþ ka ný o la rak mu ka ye se ler yap ma ih ti ya - cý du yu yor sa nýz, þe hit le ri mi zin ha tý ra sý na say gý duy mak tan im ti na et me ye ce ði ni zi ü mit e de rim i fa de si kul lan dý. An ka ra/ a a As ke rî ca sus luk ta tu tuk lu sa yý sý 85 e çýk tý nýz MÝR Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nca as ke ri ca - sus luk id di a la rý na yö ne lik baþ la tý lan so ruþ tur - ma kap sa mýn da gö zal tý na a lý nan 18 mu vaz zaf as ker den 3 ü, tu tuk lan dý. So ruþ tur ma kap sa - mýn da tu tuk la nan la rýn sa yý sý 85 e çýk tý. So ruþ - tur ma çer çe ve sin de 50 mu vaz zaf as ker hak kýn - da çý ka rý lan ya ka la ma ka ra rý ü ze ri ne 12 il de dü - zen le nen eþ za man lý o pe ras yon da gö zal tý na a lý - nan 40 mu vaz zaf as ker den 15 i i le so ruþ tur ma - da da ha ön ce gö zal tý na a lý nan an cak ser best bý - ra kýl ma la rý nýn ar dýn dan, sav cý lý ðýn i ti ra zý ü ze ri - ne ye ni den gö zal tý na a lý nan 3 mu vaz zaf as ker, ad li ye ye sevk e dil di. Ad li ye ye sevk e di len ilk grup 15 mu vaz zaf as ker, sav cý lýk ta i fa de le ri nin a lýn ma sý nýn ar dýn dan ser best bý ra kýl dý. Ý kin ci kez gö zal tý na a lý na rak mah ke me ye çý kar tý lan 3 as ker i se tu tuk lan dý. Ýz mir Cum hu ri yet Baþ sav - cý lý ðý nca fu huþ yap tý rý lan ka dýn lar a ra cý lý ðýy la yük sek rüt be li as ke ri per so ne lin uy gun suz gö - rün tü le ri ni çek tik le ri ve bun lar la þan taj ya pa rak ba zý as ke ri bil gi le ri el de et tik le ri id di a e di len suç ör gü tü ne yö ne lik baþ la tý lan so ruþ tur ma kap sa mýn da dü zen le nen o pe ras yon lar da, top - lam 82 ki þi tu tuk lan mýþ tý. Böy le ce so ruþ tur ma kap sa mýn da tu tuk la nan la rýn sa yý sý, 53 ü e mek li ve mu vaz zaf as ker ol mak ü ze re top lam 85 e çýk - tý. Tu tuk lu lar a ra sýn da, suç ör gü tün de es kort o la rak gö rev al dý ðý id di a e di len 1 tra ves ti ve 19 ka dýn i le Mar ma ris te ma ri na iþ let me ci li ði ya - pan bir i þa da mý da bu lu nu yor. Ýz mir/ a a Zir ve de i ki dos ya bir leþ ti ril di nma LAT YA'DA KÝ Zir ve Ya yý ne vi nde, 1 i Al man uy ruk lu 3 ki þi nin öl dü rül me siy le il gi li mev cut da - va i le Ýs tan bul Ö zel Yet ki li Cum hu ri yet Sav cý lý ðý ta ra fýn dan a çý lan ve yet ki siz lik ka ra rýy la Ma lat - ya ya gön de ri len dos ya sý nýn bir leþ ti ril me si ka rar - laþ tý rýl dý. Ma lat ya 3. A ðýr Ce za Mah ke me si, i kin - ci id di a na me nin ka bul e dil me si nin ar dýn dan, hun har ca iþ le nen ci na yet le re i liþ kin ha zýr la dý ðý i - kin ci id di a na me yi ha zýr la yan sav cý nýn ta lep le ri ni gö rüþ tü. Sav cý lýk, mev cut da va i le Ýs tan bul da a çý - lan ve yet ki siz lik ka ra rýy la gön de ri len dos ya nýn bir leþ ti ril me si ni ve id di a na me de ör güt yö ne ti ci si o la rak i ki kez a ðýr laþ tý rýl mýþ mü eb bet ha pis ta le - bin de bu lu nu lan e mek li Or ge ne ral Hur þit To lon i le Zir ve Ya yý ne vi ça lý þa ný Hü se yin Yel ki nin tu - tuk lan ma sý ný is te miþ ti. Mah ke me, sav cý lý ðýn ilk ta le bi ni ye rin de bu la rak i ki dos ya yý bir leþ ti rir - ken, Hur þit To lon ve Hü se yin Yel ki nin tu tuk - lan ma sý na i liþ kin ta le bi de ilk du ruþ ma da de ðer - len dir me yi ka rar laþ týr dý. Bir leþ tir me ka ra rý nýn ar dýn dan, 3 Ey lül de gö rü le cek ilk du ruþ ma da Hur þit To lon, Ma lat ya Jan dar ma es ki A lay Ko - mu ta ný e mek li Al bay Meh met Ül ger ve Bin ba þý Hay dar Ye þil in de a ra la rýn da bu lun du ðu 19 sa - nýk, ör güt yö ne ti ci si ol duk la rý id di a sýy la ha kim kar þý sý na çý ka cak. To lon, Ül ger ve Ye þil i le bir - lik te 16 sa nýk da yar gý la na cak. Ma lat ya/ ci han Þe ner E ruy gur Ad lî Týp ta Mec lis te ce me vi ta le bi ne ret Cumhurbaþkaný Gül, Benin Cumhurbaþkaný Thomas Boni Yayi ile düzenlediði ortak basýn toplantýsýnda gazetecilerin sorularýný cevapladý. FO TOÐ RAF: AA Or ge ne ral Þe ner E ruy gur

9 Y HA BER 9 Di nin si ya set te ki so nu cu drbat ho o.com Ge çen ya zý da di nin si ya si tar týþ ma lar da mer kez kav ram ol ma sý, di nin si ya se te a let e dil me ve ku tup laþ tý rý cý a raç ol ma ris ki ni de ar tý rýr de miþ tik. Be di üz za man ýn Sü nu hat ta ki þu cüm le si i le bi tir miþ tik: E vet, di ne i ma le et mek (yö nelt mek) ve il ti za ma (uy ma ya) teþ vik et mek ve va zi fe-i di ni ye le ri ni ih tar et mek le di ne hiz met o lur. Yok sa din siz si niz de se, on la rý te ca vü ze sevk et mek tir. Din da hil de men fi tarz da is ti mal e dil mez. Di nin iç si ya set te men fi tarz da kul la nýl ma sý nýn bir ör ne ði bu ra dan an la þý lý yor: Mu ha ta ba din siz sin de mek men fi dir, mu ha ta ba ma dem öy le yim, de dir tir, di ni de di nî he def le ri de tah rip e der. Pe ki bir si ya sî e kip bi ri le ri ne na sýl ve ne - BDP ye mi tin g için i zin yok ndýyar BA KIR Va li li ði, Ba rýþ ve De mok ra si Par ti si nin 14 Tem muz 2012 Cu mar te si gü nü dü zen len mek is te di ði mi tin ge so run la rýn çö zü mü i çin o lu þan or ta mýn pro vo ke e di le ce ði ni be lir te rek i zin ver me di. Di yar ba kýr Va li li ðin den ya pý lan a çýk la ma da, va li li ðe 7 ki þi lik dü zen le me ku ru lu nun ya zý lý mü ra ca at ta bu lu na rak 14 Tem muz 2012 Cu mar te si gü nü, Ýs tas yon Mey da ný nda a çýk ha va top lan tý sý yap mak is te dik le ri ni bil di ril di ði be lir til di. Baþ vu ru ü ze ri ne ge rek li in ce le me ve ça lýþ ma la rýn ya pýl dý ðý be lir ti len a çýk la ma da, Mi ting dü zen len mek is te nen ta ri hin 14 Tem muz 2011 gü nü, Ý li miz Sil van Ýl çe si, Do lap de re Kö yü nde 13 as ke ri mi zin bö lü cü te rör ör gü tü PKK-KCK lý te rö rist ler ce þe hit e dil me si, 7 as ke ri mi zin de ya ra lan ma sý i le so nuç la nan ha in sal dý rý nýn yýl dö nü mü ol du ðu; ay rý ca ay ný ta ri hin, tek ta raf lý söz de de mok ra tik ö zerk lik i lan e dil di ði gün ol du ðu a çýk ça gö rül mek te dir de nil di. Va li li ðin a çýk la ma sýn da, ya pý lan is tih ba ri ça lýþ ma lar da, va tan daþ la rýn yan lýþ bil gi len di ril me si su re tiy le so ka ða çek me ye, gü ven lik gö rev li le riy le kar þý kar þý ya ge tir me ye ça lý þýl dý ðý be lir ti le rek þöy le de nil di: Ka nun suz et kin lik ve ey lem le re ka tý lým sað la ma ya te þeb büs e den il le gal grup lar i le mü za hir o lu þum la rýn bu lun du ðu na i liþ kin bil gi ler de bu lun mak ta dýr. Ay rý ca söz ko nu su mi ting i le il gi li o la rak ba zý çev re ler ce ya pý lan a çýk la ma lar ve çe þit li ba sýn-ya yýn or gan la rýn da yer a lan ha ber ler de, di re niþ, sa vaþ gi bi tel kin ler de bu lu nu la rak, va tan daþ la rý mýz a ra sýn da kin, nef ret ve düþ man lýk duy gu la rý o luþ tu ra bi le cek çað rý la ra yer ve ril mek te dir. Di yar ba kýr / ci han Þe hit uz man ça vuþ u ður lan dý ntun CE LÝ DE dün gü ven lik güç le ri ta ra fýn dan yü rü tü len o pe ras yon sý ra sýn da pat la yý cý nýn in fi lak et me si so nu cu þe hit o lan Pi ya de Uz man Ça vuþ Ah met Dað lý nýn (25) ce na ze si, mem le ke ti Os ma ni ye de top ra ða ve ril di. Dað lý nýn ce na ze si Cev de ti ye Bel de si Me zar lý ðý mor gun dan a lý na rak Ka ra taþ Ma hal le si nde ki ba ba e vi ne gö tü rül dü. Bu ra da ya kýn la rýn dan he lal lik a lýn ma sý nýn ar dýn dan ce na ze Cev de ti ye Mer kez Ca mi si ne ge ti ril di. Ce na ze nin ca mi av lu su na ge ti ri li þi sý ra sýn da þe hi din ba zý ya kýn la rý nýn ta bu ta sa rý la rak, göz ya þý dök tü ðü gö rül dü. Öð le na ma zý nýn ar dýn dan dü zen le nen ce na ze tö re nin de þe hi din ba ba sý Mus ta fa Dað lý ve ya kýn la rý ta zi ye le ri ka bul et ti. Þe hi din an ne si E mi ne Dað lý, 3 ta ne da ha oð lum var. Va tan sa ðol sun. Be nim oð lum öl me di, ya þý yor de di. Þe hi din öz geç mi þi nin o kun ma sý nýn ar dýn dan Os ma ni ye Müf tü Yar dým cý sý Beh çet Bil gin, ce na ze na ma zý ný kýl dýr dý. Na ma zýn ar dýn dan þe hi din na a þý as ke ri tö ren le gö tü rül dü ðü Cev de ti ye Bel de si Me zar lý ðý nda def ne dil di. Os ma ni ye / a a Mü him mat de po sun da pat la ma nko CA E LÝ NÝN Ba þis ke le il çe sin de ki as ke ri mü him mat de po sun da mey da na ge len pat la ma da 1 iþ çi ya ra lan dý, 3 iþ çi yo ðun du man dan et ki len di. Göl cük Ter sa ne si Cep ha ne Bö lük Ko mu tan lý ðý na bað lý mü him mat ba kým o na rým de po sun da he nüz be lir le ne me yen bir ne den le pat la ma mey da na gel di. Pat la ma da Fu at Me miþ (40) ba ca ðýn dan ya ra lan dý, Kad ri Gür (44), Gü ven Vic dan (43) ve Ay te kin Sa rý (49) yo ðun du man dan et ki len di. Ko ca e li Dev let Has ta ne si ne kal dý rý lan iþ çi le rin sað lýk du ru mu nun i yi ol du ðu öð re nil di. Ko ca e li Va li si Er can To pa ca, yap tý ðý a çýk la ma da, sa bah sa at le rin de De niz A na Üs Ko mu tan lý ðý nda bir ka za ya þan dý ðý ný be lir te rek, bu ra da ki ba zý mü him mat lar da kü çük çap lý bir pat la ma nýn mey da na gel di ði ni di le ge tir di. To pa ca, Ru tin ça lýþ ma lar sý ra sýn da mü him mat par ça la rýn da, kü çük mü him mat de di ði miz mü him mat lar da o lu þan bir pat la ma. Pat la ma, ge ne li kap sa ya cak bir þey de ðil, u fak çap lý bir pat la ma, as ke ri ka za di ye bi li riz. Bi ze in ti kal et miþ bir yan gýn yok, sa de ce pat la ma di ye ko nuþ tu. Ko ca e li / a a den din siz si niz der ve ya de miþ gi bi o lur? Me se lâ; -Bi zim a ta dý ðý mýz cum hur baþ ka ný nýn ta yin et ti ði din dar rek tö rü red de di yor su nuz, de mek ki... -Bi zim ca mi yap ma is te ði mi ze kar þý çý ký yor su nuz, de mek ki... -Bi ze, din dar ol du ðu mu zu bil di ði niz hal de mu ha lif si niz, de mek ki... Bil has sa sý ký din dar lar, ik ti dar mer kez li ya þa yýp ik ti dar çev re sin de kü me len di ðin de böy le an la þýl ma ris ki yük sek tir. Din dar la rýn ik ti da rýn da, din dar lar, Bi ze vu ran di ni mi ze vur muþ o lur, zi ra biz ik ti dar da di ni tem sil e di yo ruz de miþ o lu yor lar sa bu risk ger çek le þi yor de mek tir. Din dar yö ne ti ci le ri e leþ ti ren ler me se lâ Müs lü man cum hur baþ ka ný ya da Müs lü man baþ ba kan di ye baþ la ya rak e leþ ti ri yor sa bu risk baþ la mýþ de mek tir. Bir de þu var: Be di üz za man di nî ta raf gir li ði U mu mun mâl-ý mu kad de si (or tak kut sal de ðer) o lan di ni, in hi sar zih ni ye tiy le ken di mes lek taþ la rý na da ha zi ya de has gös ter mek le, ka vî bir ek se ri yet te di ne a leyh tar lýk mey li u yan dýr mak la na zar dan dü þür mek i se, mu har ri ki (et ke ni) ta raf gir lik tir di ye rek an la tý yor. Bir din dar yö ne ti ci, sa mi mi din dar sa, bý ra kýn bü yük ço ðun lu ðu, bir ki þi nin bi le din a leyh ta rý ol ma sý na se bep ol mak is te mez. A ma din dar yö ne ti ci bu ya zý lar da ak tar dý ðý mýz te mel pren sip le ri bil mi yor sa ya da bun la ra has sa si yet gös ter mi yor sa yi ne din dar dýr, a ma bu o lum suz so nuç la rý ön gör mez, ön gö re mez. Ya ni din dar yö ne ti ci e ðer ta raf gir o lur sa din a leyh tar lý ðý nýn art ma sý na se bep o lur, is te me se de! Ay nen, di ni si ya se te â let et me ye is te me se de mec bur ol mak gi bi. O hal de bak mak lâ zým: Ýk ti dar da ki din dar par ti ye oy ver me miþ o lan lar, din dar la rýn ik ti da rý dö ne min de, di nî ko nu lar da ne gi bi bir de ði þim ge çi ri yor lar? Ýk ti da ra mu ha lif o lan la rýn di ne ta raf tar lýk la rý ve di nî pra tik le ri bu dö nem de ar tý yor mu, a za lý yor mu? A za lý yor sa se be bi ne dir? Gü na ha gir me yi art tý ra rak sür dü ren ler bu nef sa nî ta výr la rý na ik ti dar da ki le rin din dar lý ðý ný da ba ha ne tu tu yor lar mý? Bir de þu na bak mak lâ zým: Ýk ti dar da ki din dar par ti ye fi kir, des tek ve oy ve ren le rin sa mi mi din dar lý ðý ar tý yor mu, yok sa ik ti dar ni met le ri nin de et ki siy le bu din dar lýk ta a þýn ma lar mý o lu yor? Ya ni din dar lý ðýn ge nel o la rak ar týp art ma ma sý baþ ka þey, bu ko nu da ki gi di þâ ta din dar ik ti dar ýn o lum lu ya da o lum suz kat ký sý baþ ka þey. Gö rev sos yo log la rýn dýr. Biz sa de ce sor duk. (De mok ra si yi çok da ö nem se me yen ba zý la ik le rin din dar la rýn ik ti da rý ný des tek le me se bep le ri de bu nun la il gi li). Ö zet le; sa mi mi din dar lýk ar tý yor sa ve din dar la rýn ik ti da rý bu na kat ký ya pý yor sa her ke se ne mut lu. A za lý yor sa bil has sa ik ti dar da ki le rin vay hal le ri ne. Rumlardan takasa onay KIBRIS RUM KESÝMÝ BAKANLAR KURULU, RUM VATANDAÞIN KKTC'DEKÝ TMK ÝLE YAPTIÐI VE AÝHM TARAFINDAN DA ONAYLANAN DOSTANE ANLAÞMAYI KABUL ETTÝ. KARARIN, RUMLARI TAKAS SEÇENEÐÝNE TEÞVÝK EDECEÐÝ ÞEKLÝNDE DEÐERLENDÝRÝLDÝ. RUM Ba kan lar Ku ru lu, Mi ke Tim vi os i sim li Ru mun, KKTC de ki Ta þýn maz Mal Ko mis yo nu (TMK) i le yap tý ðý ve Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si (A - ÝHM) ta ra fýn dan da o nay la nan dos ta ne an laþ ma yý ka bul et ti. Bu ka ra rýn TMK ya baþ vu ran di ðer Rum la rý da ta kas se çe ne ði ne teþ vik e de bi le ce ði be lir ti li yor. Po li tis ga ze te si nin ha be ri ne gö re Rum Yö ne ti mi, Rum la rýn KKTC de ki ve Kýb rýs lý Türk le rin Gü ney de ki mal la rý a ra sýn da ki ilk ta ka sý o nay la dý. Ga ze te, Mi ke Tim vi os i le TMK a ra sýn da 2007 de ya pý lan, A ÝHM ta ra fýn dan da o nay la nan dos ta ne an laþ ma nýn, Rum Yö ne ti mi ta ra fýn dan 5 yýl son ra; Gü ney de yar gý sü re ci baþ la týl ma sý ve Rum Yö ne ti mi a ley hi ne Stras bo urg a baþ vu ru ya pýl ma sý nýn ar dýn dan ka bul e dil di ði ni be lirt ti. Rum Yö ne ti mi bu kap sam da Tim vi os un KKTC de ki ma lý na kar þý lýk, Lar na ka da bu lu nan ve ü ze rin de Ku zey Kýb rýs tan ge len Rum lar la i ki de il ko kul bi na sý bu lu nan 27 dö nüm lük Kýb rýs Türk gay ri men ku lü nün ta ka sý ný ta ný dý. Rum Ba kan lar Ku ru lu, Lar na ka da ki ta þýn ma zýn 13 mil yon e u ro kar þý lý ðýn da sa týn a lýn ma sý na ve il gi li ver gi le ri de kar þý la ma yý ta ah hü de ka rar ver di ði be lir til di. Ha ber de, Rum Ba kan lar Ku ru lu ta ra fýn dan a lý nan bu ka ra rýn, di ðer Rum la rý da TMKya baþ vu ru la rý çer çe ve sin de ta kas se çe ne ði ne teþ vik e de bi le ce ði ne dik kat çe kil di. Ga ze te, Kýb rýs Türk ta ra fý nýn da za ten mül ki ye tin hal li ko nu sun da ta kas se çe ne ði ni a nah tar ka bul et ti ði ni ha týr lat tý. Ga ze te, Þu nu vur gu la mak ta fay da var ki Ba kan lar Ku ru lu ka ra rý Baþ sav cý lý ðýn; ta þýn maz ta ka sý nýn o nay lan ma sý ve sa týn a lý mý nýn Kýb rýs Cum hu ri ye ti nin çý ka rý na ol du ðu yö nün de gö rüþ be lirt me si nin ar dýn dan a lýn dý i fa de si ne de yer ver di. Lef ko þa / ci han Ýs ra il sa vaþ u çak la rý, Kýb rýs'ta tat bi kat yap tý Ýs ra il Ha va Kuv vet le ri ne bað lý sa vaþ u çak la rý nýn, Gü ney Kýb rýs Lef ko þa FIR hat týn da tat bi kat yap tý ðý i le ri sü rül dü. Ha be ri ve ren Rum rad yo su RÝK, Ýs ra il in sa vaþ u çak la rý nýn tat bi ka tý a ma cýy la Lef ko þa FIR hat tý nýn bir kýs mý ný ön ce ki gün sa at sa at - le ri a ra sýn da bað la dý ðý ný du yur du. Rum Sa vun ma Ba ka ný Di mit ris Ý li a dis in tat bi kat ha be ri ni doð ru la - mak tan ka çýn dý ðý be lir ti lir ken, Ý li a dis in e ðer tat bi kat - lar ya pý lý yor sa, bu Ýs ra il e i zin ve ril di ði an la mý na ge lir i fa de le ri ni kul lan dý ðý ak ta rýl dý. Ha be re gö re Ý li a dis, bu - nun u lus la ra ra sý hu kuk te me lin de ve Rum Yö ne ti mi - nin il ke le ri ne say gý du yul ma sýy la, çe þit li ül ke ler le ger - çek leþ ti ri len iþ bir li ði çer çe ve si ne dâ hil e di le bi le ce ði ni id di a et ti. Bu a ra da, Ýs ra il, Gü ney Kýb rýs ve Yu na nis tan a ra sýn da E u ro A si a In ter con nec tor ad lý de ni zal tý e - lek trik kab lo hat tý ku rul ma sý na i liþ kin pro je nin hýz lý bir þe kil de i ler le di ði ve bu yön de ki a raþ týr ma la rýn bek le - nen den er ken ta mam la na ca ðý be lir til di. Sel de ö len ler le i lgi li so ruþ tur ma baþ la týl dý -Sam sun Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, þehirde ya þa nan sel de TO KÝ ko nut la rýn da 5 ki þi nin ha ya tý ný kay bet me siy le il gi li so ruþ tur ma baþ lat tý. Sam sun Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý ndan a lý nan bil gi ye gö re, 4 Tem muz da ya þa nan sel de TO KÝ Ku zey Yýl dý zý ko nut la rýn da 5 ki þi nin öl me siy le il gi li baþ sav cý lýk ça so ruþ tur ma baþ la týl - dý ðý bil di ril di. Gö rev li sav cý lar i le bi lir ki þi le rin o la yýn ar dýn dan TO KÝ Ku zey Yýl dý zý ko nut la rýn da in ce le me yap týk la rý, bu in ce le me de ö lüm ler le il gi li bir ku su run o lup ol ma dý ðý nýn a raþ tý rýl dý ðý öð re nil di. So ruþ tur ma nýn, bi lir ki þi le rin ra por la rý nýn ha zýr lan ma sý saf ha sýn da ol du ðu, bu ra - por la rýn so nuç la rý na gö re so rum lu lar hak kýn da da va a çý la bi le ce ði bil di ril di. Sel de TO KÝ ko nut la rýn da Ke nan Ya zý cý, Mü ca hit Ya zý cý, Be dir han Ya zý cý, Hü se yin Yýl maz ve Ab dur rah man Yýl maz öl müþ tü. Sam sun /a a Sel ze de ler TO KÝ ko nut la rý na ta þý na cak SAM SUN Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Yu suf Zi ya Yýl maz, E li miz de da ha ön ce TO KÝ kent sel dö nü þüm le ri kap sa mýn da ya pýl mýþ, Bü yük þe hir Be le di ye si nde mül ki ye ti o lan 150 ye ya kýn da i re var. Hiç bir ki ra al ma dan 6-7 ay, bel ki de 8 ay lýk bir sü re de ev le ri o tu ru la ma ya cak du rum da o lan va tan daþ la rý mý zý bu ev le re ta þý ya bi le ce ðiz de di. Yýl maz, yap tý ðý a çýk la ma da, Sam sun da mey da na ge len sel fe la ke tin den Ca nik il çe si nin Ga zi os man pa þa Ma hal le si, Ku zey Yýl dý zý TO KÝ ko nut la rý ve Yý lan lý de re mev ki si nin et ki len di ði ni ha týr lat tý. Se lin et ki le ri ni son 4 gün dür or ta dan kal dýr dýk la rý ný a çýk la yan Yýl maz, haf ta so nu da da hil ya pý - lan ça lýþ ma lar la, Bü yük þe hir Be le di ye si ne a it 200 e ya kýn ma ki ne nin tüm ça mu ru çek ti ði ni i fa de et ti. Ev le ri za rar gö ren 100 ci va rýn da va tan da þý bir ye re ta þý ma la rý ge rek ti ði ni di le ge ti ren Yýl maz, þöy le de vam et ti: E li miz de da ha ön ce TO KÝ kent sel dö nü þüm le ri kap sa mýn da ya pýl mýþ, Bü yük þe hir Be le di ye si nde mül ki ye ti o lan 150 ye ya kýn da i re var. Hiç bir ki ra al ma dan 6-7 ay, bel ki de 8 ay lýk bir sü re de ev le ri o tu ru la ma ya cak du rum da o lan va tan daþ la rý mý zý bu ev le re ta þý ya bi le ce ðiz. Eþ ya la rý ha yýr se ver ler ve be le di ye le ri mi zin e lin de ki im kân lar la te min e de ce ðiz. Buz do la býn dan ya ta ðý na, ça ma þýr ma ki ne si ne ka dar te min e de ce ðiz. Bu in san la rý mý zý ye ni ev le re ta þý ya ca ðýz. Bu nun i çin hiç bek le me ye ce ðiz, ya ni bu haf ta i çin de bi le bel li bir o ran da in sa ný bu ra ya ta þý ya ca ðýz. Za ten a i le yi ta þý dýk. Bu nu hýz la de vam et ti re ce ðiz. Te red düt e di yor lar, A ca ba o ra la ra gi der sek, bu ra da gör dü ðü müz za ra rý dev let bi ze ö de mez mi gi bi en di þe e di yor lar. A ðýr ha sar lý o lan la rý tes pit e dip on la ra, Ha yýr, hiç en di þe et me yin, bir an ön ce o ra ya ta þý nýn, ko nut ya pý mý ný da baþ la ta ca ðýz. Si zin eþ ya ih ti yaç la rý ný zý da kar þý la ya ca ðýz di ye gü ven ce ve re rek on la rý ta þý ya ca ðýz. Yýl maz, mað dur va tan daþ lar dan do ðal gaz ve e lek trik pa ra sý a lýn ma ya cak ðý ný da söy le di. Sam sun /a a cev ni as ya.com.tr Stra te ji nin bir par ça sý 8 as ke rin þe hit e di lip 19 u nun ya ra lan dý ðý Dað lý ca-ye þil - 19Ha zi ran dataþ sý nýr ka ra ko lu na ya pý lan sal dý rý nýn ar dýn dan týr ma nan te rör le ar dý ar dý na þe hit le rin gel me si, te rör le mü ca de le de ki va ha me tin ve ba þa rý sýz lý ðýn gös ter ge si. Ve â kil a dam lar ý ih ti va e den yol ha ri ta sý ný ö ne ren CHP Ge nel Baþ ka ný nýn ve Bu i þi ( Kürt so ru nu nu) an cak Er do ðan çö zer di yen Za na nýn Baþ ba kan la gö rüþ me siy le a bar tý lan sü reç te de te rö rün de vam et me si, bir çok iç ve dýþ tah rik çi ak tör le ri ve bað lan tý la rý bu lu nan te rö rün tas fi ye siy le ba rýþ ve çö zü mün gel me si ne da ir is tif ham la rý de rin leþ ti ri yor. Ý þin da ha baþ tan çýk ma za gir me si nin te mel ne de ni, da ha or ta da hiç bir fi i lî du rum ve va ad yok ken ve hat ta te rör ey lem le ri sü rer ken, ka mu o yu na PKK nýn si lâh bý ra ka ca ðý ve ma sa ya o tur ma ya mec bur o la ca ðý ha va sý nýn ve ril me sin de ki yan lýþ lýk. Bir yan dan te rör de vam e der ken, ba zý mih rak la rýn ve med ya nýn da pom pa la ma sýy la An ka ra da mü zâ ke re ma sa sý na o tur mak tan söz e dil me si pe þi nen i ni si ya ti fin kay be dil me si ne yol aç tý. Oy sa gün geç mi yor ki te rö rist sal dý rý la rýy la, ça týþ ma lar la, ma yýn pat la ma la rýy la il gi li ye ni ha ber ler gel me sin. TAK TÝK VE O YUN Mâ lûm dur ki te rör ör gü tü, en ev vel Ým ra lý dan sâ dýr o lan ve Kan dil den Av ru pa ya bü tün te rö rist mah fil ler ce tek rar la nan, yö ne tim de, e ði tim de, sað lýk ta, mâ li ye de, spor da, di nî hiz met ler de, hat ta öz sa vun ma gü cü yle gü ven lik te ay rý lý ðý e sas a lan ö zerk lik þar tý nýn ka bu lün de ýs rar lý. Ö ca lan dan Ka ra yý lan a, za man za man or ta öl çek te is ya nýn tah rik e di lip yay gýn laþ tý rý la ca ðý ve bü yük þe hir le rin te rör ey lem le riy le, bom ba la ma lar la yan gýn ye ri ne çev ri le ce ði teh dit le riy le bir lik te. Bun dan dýr ki Tür ki ye de ki Kürt le rin ka hir ek se ri ye ti ne, böl ge hal ký nýn bü yük ço ðun lu ðu na rað men, Kürt le rin ko pa rýl ma sý ný he def le yen bö lü nüp par ça lan ma ya ka pý a ça cak tef ri ka fit ne si a te þi ne o dun a tý lý yor. PKK nýn bir yan dan te rö rü de vam et tir di ði sü reç te ey lem le ri teh dit un su ru o la rak kul la nýp, Ta lep le ri mi zi ye ri ne ge tir mez se niz da ha çok kan a ka cak! þan ta jýn da bu lun ma sý, bu nun i fâ de si. En son Dað lý ca Ka ra ko lu bas ký ný na sa hip çý kan PKK nýn si vil ya pý lan ma sý KCK Yü rüt me Ku ru lu Baþ ka ný Ka ra yý lan ýn, Fý rat Ha ber Bu gün Kür dis tan da sa vaþ var de yip, geç ti ði miz gün ler de ken di siy le gö rü þen ga ze te ci Av ni Öz gü rel i de ya lan la ya rak Ben o rö por taj da kim se ye ba rýþ u mu du ver me dim. Ter si ne du ru mun cid di ye ti ni ve ge li þen yo ðun o pe ras yon lar te me lin de sa va þýn da ha da ge li þe bi le ce ði ni yan sýt ma ya ça lýþ tým þek lin de ko nuþ ma sý nýn a çýk me sa jý bu. (Ta raf, ) Doð ru su, son dö nem de PKK i çin de ki mi un sur la rýn ba rý þý pro vo ke et ti ði yö nün de ki de ðer len dir me le rin tü müy le ger çek dý þý ol du ðu nu an la tan ve PKK di sip lin li ve kon trol al týn da o lan bir ha re ket tir di yen Ka ra yý lan ýn, bir yan dan Za na nýn a çýk la ma la rý na des tek ve rir ken, di ðer yan dan ör gü tün yap tý ðý te rör ey lem le ri ne sa hip çýk ma sý te nâ ku zu, so ru i þâ ret le riy le do lu bir tak tik ve o yu nu söz ko nu su e di yor. ÇE LÝÞ KÝ LÝ VA ZÝ YET Ka ra yý lan ýn son Dað lý ca bas ký ný gi bi Sil van o la yý nýn da te rör ör gü tü nün ye rel bi rim le ri nin i ni si ya ti fi i le ol du ðu nu ve bir pro vo kas yon ol ma dý ðý ný a çýk ça di le ge ti rip sa hip çýk ma sý, te rör ör gü tü ne at fe di len te rö rün so na er di ril me si ne da ir son söy len ti ler in bir tak tik ten i bâ ret ol du ðu nu or ta ya ko yu yor. Ve da ha ön ce Si lâh Kürt le rin si gor ta sý dýr di yen, ö zerk li ði da hi ye ter li gör me yip ba ðým sýz bir dev le ti is te yen þa hin Za na nýn Baþ ba kan la gö rüþ me si ön ce si ve son ra sýn da Kan dil i ve hat ta BDP yi kar þý sý na a la rak, ka mu o yun da te rö rün so na e re ce ði ne ve çö zü me ka pý a ra la na ca ðý na da ir u mut la rý art tý ran ba rýþ ve çö züm me saj la rý nýn Ö ca lan ýn em ri i le o lan tak tik sel ha re ket in ve bü yük stra te ji nin bir par ça sý ol du ðu yo rum la rý ný hak lý ký lý yor. Ký sa ca sý si lâh lý te rör ey lem le ri ni yap tý ðý sü reç te te rör ör gü tü a dý na çe þit li mah fil ler den ge len çe liþ ki li i þa ret ler, te rör ör gü tü nün böy le bir stra te ji nin pe þin de ol du ðu nu e le ve ri yor.

10 EKONOMÝ 10 Y Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 7 TEMMUZ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 93,00 ÖN CE KÝ GÜN 92,80 DÜN 626 ÖN CE KÝ GÜN 625 DO LAR DÜN 1,8220 ÖN CE KÝ GÜN 1,8170 DÜN 2,2430 ÖN CE KÝ GÜN 2,2330 u u u u HABERLER Hyundai i30 Wagon Çek Cumhuriyeti'nde üretilmeye baþlandý. A na Sa na yi Grup la rý Sý nýf la ma sý na gö re, Ma yýs a yýn da ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re en yük sek ar týþ yüz de 9,6 i le ser ma ye ma lý i ma la týn da gö rül dü. Nouriel Ro u bi ni den kor ku tan se nar yo n KRÝZ ka hi ni No u ri el Ro u bi ni, kü re sel e ko no mi ye yö - ne lik ka ram sar tah min ler de bu lun du. Ro u bi ni, 2013 te ya þa na cak mü kem mel fýr tý na nýn 2008 kri zin den çok da ha kö tü o la ca ðý ný i le ri sür dü. Ntvmsnbc.com da ki ha - be re gö re, ün lü e ko no mist, Av ru pa Mer kez Ban ka sý nýn fa iz in di ri mi ve AB zir ve si nin pi ya sa la rý ha yal ký rýk lý ðý na uð rat tý ðý ný ve ge le cek i ki haf ta da kri zin be lir gin bi çim de kö tü le þe ce ði ni söy le di. Ge le cek 3 i la 5 yýl da E u ro Böl ge - si nin da ðýl ma ih ti ma li ni en az yüz de 50 o la rak he sap la - yan Ro u bi ni, Bu yýl so nu na kal ma dan Yu na nis tan, ön - ce sin de Fin lan di ya ve ya Ý tal ya E u ro yu bý ra ka bi lir de di. Ro u bi ni, ABD de 2013 te i kin ci dip, Tür ki ye nin de a ra - la rýn da bu lun du ðu ge li þen ül ke ler de i se sert i niþ ya þa na - ca ðý ný be lirt ti. Ban ka cý lýk skan dal la rý ný da de ðer len di ren Ro u bi ni Ban ka cý lar bin yýl dýr hi le ya pý yor, bi ri le ri so - kak lar da a sýl ma lý di ye rek Barc lays Es ki CE O su Bob Di - a mond ýn hap se a týl ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Köp rü ve o to yol lar dan 409 mil yon li ra gel di n KA RA YOL LA RI Ge nel Mü dür lü ðü O to yol Ma li Ge - lir le ri ve ri le rin den der le nen bil gi le re gö re, köp rü ve o to - yol lar dan Ha zi ran a yýn da el de e di len ge lir 78.9 mil yon li ra ol du yý lý nýn ilk al tý a yýn da köp rü ve o to yol lar - dan el de e di len ge lir i se 409 mil yon 113 bin TL yi aþ tý. O cak, Þu bat Mart, Ni san, Ma yýs ve Ha zi ran ay la rýn da köp rü ve o to yol lar dan 177 mil yon 111 bin 167 a raç ge - çiþ yap tý. Bu a raç la rýn ge çiþ le rin den el de e di len 6 ay lýk ge lir 409 mil yon TL ol du. Ha zi ran a yýn da köp rü ler den 12 mil yon 960 bin 4 a raç ge çiþ yap tý ve 21 mil yon TL ge lir el de e dil di. O to yol lar dan i se 20 mil yon 127 bin 838 a raç ge çiþ ya par ken el de e di len ge lir 57 mil yon 904 bin TL ol du. Ha zi ran a yýn da el de e di len top lam ge lir i se 78 mil yon 957 bin 999 TL ol du. Ku veyt Türk, Di na mik KO BÝ por ta lý ný ha ya ta ge çir di n NE XUM, KO BÝ ler a ra sýn da i le ti þim ve bil gi a lýþ ve ri þi ni sað la mak a ma cýy la Ku veyt Türk Ban ka sý i çin Di na mik KO BÝ web por tal uy gu la ma sý na mik ko - bi.com.tr yi ha ya ta ge çir di. Ko nu ya i liþ kin ya pý lan a çýk la - ma ya gö re, ta sa rým, a ra yüz ve alt ya pý sý Ne xum ta ra fýn - dan ger çek leþ ti ri len Ku veyt Türk Di na mik KO BÝ por ta - lýn da kul la ný cý lar, KO BÝ le rin il gi si ni çe ke bi le cek en son ha ber, vi de o, et kin lik ve ma ka le ler den ha ber dar o la bi le - cek. Di na mik Ko bi Fo rum uy gu la ma sý sa ye sin de öz gür ce fi kir le ri ni be yan e dip a ra dýk la rý bil gi le re e ri þe bi le cek. KO - BÝ a ra ma say fa sý a ra cý lý ðýy la da KO BÝ le re a it ad res, te le - fon, i le ti þim gi bi bil gi le re ko lay lýk la u la þa bi le cek. Di na mik KO BÝ web por ta lý na, kul la ný cý lar is ter ler i se ü ye lik ta le bin - de bu lu na rak, KO BÝ le ri ne a it sek tör, i le ti þim ve de tay bil - gi le ri nin na mik ko bi.com.tr in ter net ad re sin de ya yým lan ma sý ný sað la ya bi le cek. Ýs tan bul / Ye ni As ya Hyun dai i30 Wa gon un ü re ti mi baþ la dý n HYUN DAÝ NÝN ö dül ler ka za nan i30 mo de li nin sta ti on wa gon göv de ti pi de Çek Cum hu ri ye ti Fab ri ka sý nda ü - re til me ye baþ la dý. Beþ ka pý lý hatc hback mo de li ö zel lik le ge niþ ba gaj bö lü müy le Av ru pa lý tü ke ti ci le rin ih ti ya cý ný kar þý la ya cak. Ye ni i30, he nüz bir kaç ay ol ma sý na rað men sa tý þa su nul du ðu gün den i ti ba ren hatc hback ka ro se riy le 60 bin a det ten faz la sa týþ ra ka mý na u laþ tý ve bu yýl i çin de Av ru pa da en çok ter cih e di len Hyun dai mo de li ol du. Hyun da i, i30 un top lam sa týþ la rý ný Wa gon ver si yo nu i le bir lik te yüz de 30 o ra nýn da ar týr ma yý he def li yor. Re na ult da Þim di Al 2013 de Ö de kam pan ya sý n RE NA ULT, Tem muz a yýn da müþ te ri le ri ne Þim di Al 2013 te Ö de kam pan ya sý i le ca zip bir tek lif su nu - yor. Re na ult sa hi bi ol mak is te yen ler o to mo bil le ri ni þim di a lýp ö de me le ri ne 2013 yý lýn da baþ la ya bi li yor. Kam pan ya kap sa mýn da Symbol TL, Cli o HB TL, Me ga ne HB TL, Flu en ce TL ve Ye ni Sce nic i se TL den baþ la yan fi yat lar la sa tý þa su nu lu yor. Di ðer ta raf tan Mas ter ve Tra fic mo del le ri i çin ö zel o la rak TL, 24 Ay %0 fa iz kam pan ya sý Tem muz a yýn da da de vam e di yor. Ak ku yu nun ma li ye ti 25 mil yar do la ra çý ka bi lir n TÜR KÝ YE ta ra fýn dan ya pý mý Rus ya ya ve ri len Ak ku yu nük le er san tra li nin da ha ön ce 20 mil yar do lar o la rak ön gö rü len ma li ye ti nin 25 mil yar do la ra çý ka bi le ce ði be - lir til di. Rus In ter fax a jan sýn da yer a lan ha be re gö re Rus - ya nýn Tür ki ye Bü yü kel çi si Vla di mir I va novsky, Mos ko - va da ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Ön ce lik li he def nük le er san tra lý in þa et mek. Baþ lan gýç ma li ye ti 20 mil yar do lar. An cak bu ra kam dan da ha yük sek o la cak. Sa ný yo - rum 25 mil yar do la ra ka dar çý ka bi lir de di. Mükellef sayýsý artýyor FAAL VERGÝ MÜKELLEFÝ SAYISI HAZÝRAN 2012 ÝTÝBARÝYLE 9 MÝLYON 234 BÝN 334 OLARAK BELÝRLENÝRKEN, VERGÝ MÜKELLEFÝ SAYISI GEÇEN YILIN HAZÝRAN AYINA GÖRE YÜZDE 5,17 ARTTI. 2012/74 TLMT. Örnek No: 64 SATILMASINA KARAR VERÝLEN GAYRÝMENKULLERÝN CÝNSÝ, KIYMETÝ, EVSAFI : a) Tapu Kaydý : Bilecik/Merkez/Cumhuriyet Mah. Cilt 9, Sayfa 882, Ada 468, Parsel 260' da kayýtlý 4.104,13 m 2 yüzölçüme sahip 3 Blok 6 Katlý 1 Blok 7 Katlý Betonarme Bina ve Arsasý niteliðinde ana taþýnmazý olan, A Blok 1. Normal Kat 1/48 Arsa Paylý Mesken Niteliðindeki 6 Nolu Baðýmsýz Bölüm. b) Ýmar Durumu : Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünün 18/01/2012 tarihli yazýsýna göre, taþýnmaz Þehir Ýmar Planýnda Emsal 1.10, konut alanýnda kalmaktadýr ve imar parseli durumundadýr. c) Önemli Özellikleri : Ta þýn ma zýn bu lun du ðu par se lin do ðu su kýs men þa hýs ta þýn ma zý ve i mar yo lu, ku ze yi ve ba tý sý i mar yo lu, gü ney hu du du nun i se þa hýs ta þýn maz la rý i le çev ri li ol du ðu, ta þýn ma zýn Hür ri yet Mah. Atýlgan Sk. No: 4/A- Merkez/Bi le cik ad re sin de ol du ðu, 2 o da, 1 sa lon, ban yo, wc, mut fak ve bal kon dan o luþ - tu ðu, sý ðý nak ve mer di ven or tak kul la ným a lan la rý mev cut, ta þý yý cý sis te mi be to nar me, du var la rý tuð la, ça tý sý ve dýþ i ma lat la rý ya pýl mýþ, ý sýt ma sis te mi do ðal gaz ya kýt lý kom bi li ve gü neþ e ner ji si, mes ken a la ný 110 m 2, ma li yet sý ný fý 3B, kul la ný la bi lir du rum da mes ken. d) Muhammen Bedeli :70.000,00 TL e) Satýþ Saati : 15:00-15:10 Arasý f) Satýþ Þartlarý : 1- Birinci açýk artýrma gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Bi le cik De ne tim li Ser best - lik ve Yar dým Mer ke zi Þu be Mü dür lü ðü Top lan tý Sa lo nu Ga zi pa þa Mah. Plev ne Sk. Arz bir lik Ýþ mer ke zi BÝ LE CÝK ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin %60'ý ný, sa - týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lar var sa a la cak la rýn top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der - le ri ni geç me si þar tý i le en pok ar tý ra na i ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta - ah hü dü sak lý kal mak kay dýy la gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak - týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki ar týr - ma be de li sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý, sa týþ ve pay laþ - týr ma gi der le ri ni gep me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin %40'ý ný bul ma sý la zým - dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin %20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di - ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le % 1 K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi alacak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 (on beþ) gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ bede li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge - re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve de ði þen o ran lar da ki te mer rüt fa i zin den a lý cý ve ke fil le - ri me sul tu tu la cak ve hip bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re, ta pu da ad re si bu lun ma yan ve/ve ya ta pu da ka yý týl ad re sin de bu - lun ma yan ve a dl i teb li ga tý i a de e den il gi l i le re de teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i i an o lu nur. 03/07/2012 (Ýc.Ýf.K.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No : 27 B: T. C. MERKEZ / BÝLECÝK ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar 2012/356 ESAS. Örnek No: 64 Ýpotekli Olup Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi Evsafý: Taþýnmazýn Bilgileri : Te kir dað Ý li, Hay ra bo lu Ýl çe si,cam BAZ DE RE Kö yü Ye ni - yer ler mev ki in de ka in 548 par sel sa yý lý TAR LA cin sin de ki ta þýn maz. Taþýnmazýn Adresi : Cambazdere Köyü-Hayrabolu / TEKÝRDAÐ Taþýnmazýn Yüzölçümü : ,00 m 2. miktarlý tam hisseli. Taþýnmazýn Özellikleri : 548 Parsel Nolu TARLA cinsindeki taþýnmaz. Mal Takdir Olunan Kýymeti : ,00TL. KDV Oraný : % Satýþ Günü : 27/08/2012 Pazartesi 15:50-16:00 saatleri arasýnda 2. Satýþ Günü : 06/09/2012 Perþembe 15:50-16:00 saatleri arasýnda Yukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ yukarý da be lir ti len gün ve sa at te HAY RA BO LU ÝC RA MÜ DÜR LÜÐ LÜ'nde a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç - han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka - dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is - te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Arttýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak - çe si ve ya bu mik ta ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel - la li ye res mi i le ½ ta pu sa tým har cý ve bi rik miþ ay nýn dan do ðan ver gi borç la rý i ha le be - de lin den ö de nir. Ý ha le dam ga pu lu, ½ ta pu a lým har cý ve tes lim mas raf la rý i le KDV a lý cý - ya a it tir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i pin de da - i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartna me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le ri þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2012/356 sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc.Ýf.K.126) 02/07/2012 (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No :27 B: T. C. HAYRABOLU /TEKÝRDAÐ ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar TÜR KÝYE DE fa al ver gi mü kel le fi sa yý sý Ha zi ran 2012 i ti ba riy le 9 mil yon 234 bin 334 o la rak be - lir le nir ken, ver gi mü kel le fi sa yý sý ge çen yý lýn Ha - zi ran a yý na gö re yüz de 5,17 art tý. Ge lir Ý da re si Baþ kan lý ðý Ha zi ran 2012 i ti ba riy le ver gi mü kel - lef is ta tis tik le ri ni ya yým la dý. Söz ko nu su ve ri ler - den ya pý lan der le me ye gö re, ge lir, ge lir sto paj, Gay ri Men kul Ser ma ye Ý ra dý (G.M.S.Ý.), ba sit u - sul, ku rum lar ve kat ma de ðer ver gi si fa al mü - kel lef sa yý sý Ha zi ran 2012 de 9 mil yon 234 bin 334 o la rak be lir len di. Ge çen yýl ay ný dö ne min de fa al mü kel lef sa yý sý 8 mil yon 780 bin 272 dü ze - yin de bu lu nu yor du. Ge çen yýl Ha zi ran a yýn da 1 mil yon 697 bin 998 o lan ge lir ver gi si mü kel lef - le ri nin sa yý sý 1 mil yon 748 bin 29 a, ge lir sto pa jý mü kel lef sa yý sý i se 2 mil yon 371 bin 301 den 2 mil yon 423 bin 370 e yük sel di. Ku rum lar ver gi si mü kel lef sa yý sý 659 bin 923 den 665 bin 81 e, kat ma de ðer ver gi si fa al mü kel lef sa yý sý da 2 mil yon 280 bin 721 den 2 mil yon 332 bin 687 ye yük sel di. G.M.S.Ý fa al mü kel lef sa yý sýn da son bir yýl lýk dö nem de 303 bin 489 ar týþ kay de - dil di. Bu na gö re ge çen yý lýn Ha zi ran a yýn da 1 mil yon 51 bin 115 o lan G.M.S.Ý fa al mü kel lef sa yý bu yý lýn Ha zi ran a yýn da 1 mil yon 354 bin 604 o la rak be lir len di. Ba sit u sul de ver gi len di ri - len fa al mü kel lef sa yý sý i se son bir yýl da 8 bin 651 a za la rak 710 bin 563 bin ol du. An ka ra / a a SA NA YÝ ü re ti mi Ma yýs a yýn da ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 5,9, bir ön - ce ki a ya gö re i se yüz de 7,5 o ra nýn da art tý. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ - ÝK), 2012 yý lý Ma yýs a yý sa na yi ü re tim en dek si so nuç la rý ný a çýk la dý. Bu na gö re, Ma yýs ta, 2011 yý lý nýn Ma - yýs a yý na gö re, sa na yi nin alt sek tör le rin - den ma den ci lik ve taþ o cak çý lý ðý sek tö - rün de yüz de 4,2, i ma lat sa na yin de yüz - de 5,8, e lek trik, gaz, bu har ve ik lim len - dir me ü re ti mi ve da ðý tý mý sek tö rün de de yüz de 7,3 ar týþ gö rül dü. Tak vim et ki - sin den a rýn dý rýl mýþ en deks, Ma yýs a yýn - da ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 5,9, mev sim ve tak vim et ki le rin den a rýn dý - rýl mýþ sa na yi ü re tim en dek si de bir ön - ce ki a ya gö re yüz de 1,1 ar týþ kay det ti. A - na Sa na yi Grup la rý Sý nýf la ma sý na gö re, Ma yýs a yýn da ge çen yý lýn ay ný a yý na gö - re en yük sek ar týþ yüz de 9,6 i le ser ma ye ma lý i ma la týn da gö rül dü. Bu nu, yüz de 7,8 i le da ya nýk sýz tü ke tim ma lý i ma la tý, yüz de 5,0 i le a ra ma lý i ma la tý, yüz de 2,5 i le e ner ji, yüz de 2 ar týþ i le de da ya nýk lý tü ke tim ma lý i ma la tý iz le di. Uz man lar, bü yü me ye yö ne lik ve ri le rin ön cü gös - ter ge le rin den bi ri o la rak ka bul e di len sa - na yi ü re tim ve ri le ri ne ba kýl dý ðýn da, Tür - ki ye nin yýl so nu bü yü me he def le ri ko - nu sun da kö tüm ser o lan la rýn he def le ri ko nu sun da de ði þik li ðe gi de bi le ce ði ni be - lir ti yor lar. Tür ki ye Cum hu ri yet Mer kez Ban ka sý Baþ ka ný Er dem Baþ çý nýn cu ma gü nü yap tý ðý ko nuþ ma da da bek len ti an - ket le ri ne ö nem ver dik le ri ni ve pi ya sa bek len ti le ri nin ken di he def le ri pa ra le lin - de ol ma sý nýn iþ le ri ni da ha da ko lay laþ tý - ra ca ðý yö nün de ki a çýk la ma la rý bu lun du - ðu nun al tý ný çi zen uz man lar, o lum lu a - çýk la nan her ve ri nin Tür ki ye ye pa ra gi - ri þi ni de ar tý ra ca ðý ný kay de di yor lar. Fýn dýk ta teh li ke çan la rý ça lý yor TÜR KÝYE Zi ra at O da la rý Bir li ði (TZOB) Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak tar, fýn dýk ta fi ya týn düþ tü ðü - nü, teh li ke çan la rý nýn çal dý ðý ný, ü re ti ci nin des te ðe ih ti ya cý ol du ðu nu be lirt ti. Bay rak tar, yap tý ðý a çýk - la ma da, dün ya fýn dýk ü re ti mi nin yüz de 75 i ni kar - þý la yan Tür ki ye nin, se zo nun da yak la - þýk 197 bin ton iç fýn dýk ih raç et ti ði ni ve 1,6 mil - yar do lar ge lir sað la dý ðý ný bil dir di. Fýn dý ðýn, Tür - ki ye nin en ö nem li ih ra cat ka - lem le rin den bi ri ol du ðu nu, bu ih ra ca týn de va mý a çý - sýn dan ü re ti ci nin ge lir is - tik ra rý nýn sað lan ma sý ge - rek ti ði ni i fa de e den Bay - rak tar, fýn dý ðýn, Ka ra de niz Böl ge si nde yak la þýk 2 mil - yon ü re ti ci nü fu su nun ge - çim kay na ðý ve böl ge nin sos - yo-e ko no mik ya pý sý nýn te mel ta - þý ol du ðu nu be lirt ti. A lan baz lý des te ðin de vam et me si nin bü yük ö nem arz et ti ði ne dik ka ti çe ken Bay rak tar, þun la rý be lirt ti: Fýn dýk ta fi yat düþ tü. Teh li ke çan la rý ça lý yor. Ü re ti ci nin des te ðe ih ti ya cý var. TMO dev re ye gir me ye cek se fýn dýk ta a lan baz lý des te ðin de vam et me si ge re kir. 150 li ra o lan a lan baz lý des tek dü þü rül me den de vam et - me li. Çün kü ü re ti ci ör gü tü o lan FÝS KO BÝR LÝK in, ma li ya pý sý ne de niy le pi ya sa da yer al ma sý müm - kün gö rül mü yor. Di ðer ta raf tan ü re ti ci nin ma lý ný sak la ya bi le ce ði li sans lý de po la rýn ye ter li ve yay gýn ol ma ma sý, fýn dýk ü re ti ci si ni az sa yý da ki tüc ca rýn in sa fý na bý ra ka cak týr. Ýs tan bul / Ye ni As ya Sa na yi ü re ti mi yüz de 5,9 art tý

11 Y MEDYA POLÝTÝK de ki Türk ba ha rý ný dar be ler ve Ke ma list ler ký þa çe vir di KEMALÝSTLER A ta türk i da re si nin üs tün lü ðü nü ka nýt la mak i çin Ýt ti hat çý la rýn ma ce ra cý ol duk la rý ný, dik ta re ji mi ne yö nel dik le ri ni vs. vs. sa vu nu yor lar. Ýs lam cý lýk cum hu ri yet dö ne min de ne den se Ab dül ha mit çi li ðe ev ril di ði i çin Ýs lam cý la rý mýz ve bi lu mum sað cý la rý mýz Os ma noð lu ha ne da ný a dý na 1908 dev ri mi ne buðz e di yor lar. Li be ral ta výr i se bu top ra ðýn de ðer le ri ne düþ man lý ða dö nüþ tü ðü i çin ar týk Ýt ti hat çý düþ ma ný. A ma öz gür lük di yen, de mok ra si di yen, ön ce in san di yen, vic dan di yen ay dýn la rý mý zýn ken di ta rih le ri ne ba kýþ la rýn da dev bir çe liþ ki var. Bu gün A rap ül ke le rin de ki halk ha re ket le ri ni des tek le yen, A rap Ba ha rý na gö nül ve ren ay dýn la rý mý zýn 1908 de ya þa nan Türk ba ha rý ný gör mez den gel me le ri, hat ta bu nu ba har de ðil ka ra kýþ gi bi gör me le ri bü yük bir çe liþ ki. Na sýl bu gün me se la Mý sýr da is tib da da, yol suz luk la ra, la ik zor ba lý ða ve o nur suz dýþ po li ti ka ya is yan e den BEN o nu bu nu bil mem. Bü tün bu o lup bi ten le rin tek bir mâ nâ sý var dýr, ba na gö re. Bu ül ke nin seç kin le ri ni ce za lan dýr ma ya kalk mak, öy le ca ný ný zýn çek ti ðin de ya pa bi le ce ði niz iþ ler den ol ma dý ðý gi bi, ka ra ka la ba lýk la rýn tem sil ci le ri o la rak seç tik le ri ni zin de har cý de ðil dir. Ý yi ce so kun ka fa ný za bu nu. E ðer þim di an la ya maz sa nýz, kor ka rým bir da ha hiç an la ya maz sý nýz. Ba ba ný zýn çift li ði mi san dý nýz bu ra sý ný? A sa rýz, ke se riz, þöy le ya pa rýz, böy le ya pa rýz!.. Se çim mey dan la rýn da, þu ra da bu ra da he ye can la sar fe dil miþ, hep ya pý la ge len an cak kýy me ti har bi ye si de ol ma yan, ge çer siz söy lem ler dir bun lar. Ne siz, ne si ze ben ze yen baþ ka la rý, on la ra has ted bir le ri on la ra kar þý si lah gi bi kul la na rak; Tür ki ye nin kre ma sýn da ki le ri öy le ak lý nýz sý ra ku lak la rýn dan tu ta rak a ta bi le ce ði ni zi mi um du nuz ko des le re, ha a? He sap sor mak mýþ, e þit lik miþ, a da let miþ fe riþ ta hý nýz gel se, lâf bun lar lâf; Tür ki ye bu ra sý! Hât tâ e li niz den ka yýp, ka çý nýl maz o la rak hap se düþ se ler da hi, so nun da tý rým tý rým vil la gi bi ce za e vi a ra mak zo run da ka lýr sý nýz, böy le le ri ne. Tür ki ye de si ya sal bir ak tör o la rak or du ve bir yö ne tim tek ni ði o la rak mi li ta rizm, bir bi ri ni iz le yen dar be le ri mü te a kip in þa et ti ði Mil li Gü ven lik Dev le ti for mu nu ya pý sal laþ týr ma yý, kit le le ri zap tu rap ta al mak i çin As ke ri Yö ne tim Bi çi mi ni o la ðan laþ týr ma yý, Ý de o lo jik ve Kül tü rel Mi li ta riz mi gün de lik ha ya týn bir par ça sý o la rak yay gýn laþ týr ma yý bü tü nüy le be cer miþ ve ruh la rý mý za sin dirt miþ bu lun ma sý na kar þýn, ya pa bi le ce ði mi zi san dý ðý mýz bir an da, biz de o nu tas fi ye yi be ce re - mil yon lar Tah rir mey da ný ný dol du rup re ji mi de ðiþ tir miþ se 1908 de o lan þey de bu nun tý pa týp ay ný sý dýr. Be di üz za man Sa id Nur sî nin Ýs tan - Irkçýlýk, istibdat, laik zorbalýk, kendi milletini ezmek için yabancý güçlere dayanma siyaseti Kemalizm in vasýflarýdýr. Baas a örnek olan da Kemalist tecrübedir. bul un ve Se la nik in Tah rir mey dan la rýn da top la nan on bin ler ce ki þi ye yap tý ðý hür ri yet ko nuþ ma la rý bu nun is pa tý dýr. Ay ný þe kil de Meh med A kif in o gün ler de yap tý ðý ya - Es ki ye ni yi yen di me dik, gör dü ðü nüz gi bi. Gün gel di dün ya nýn her ye rin de, Al man ya da, Ý tal ya da, Ýs pan ya da, Yu na nis tan da, Ar jan tin de; da ha son ra Bul ga ris tan, Ro man ya ve ço ðu sos ya list ül ke de; þim di ler de kaþ-göz ya ra rak da ol sa A rap dün ya sýn da, Mý sýr da, Ce za yir ve Lib ya da, I rak ta, Su ri ye de bir þek liy le he sap la þýl dý da, bu ra da ol ma dý ve o la ma ya ca ðý or ta ya çýk tý, ya zýk ki. Oy sa bu saf ha lar dan ge çil me den, he sap laþ ma lar ya pýl ma dan de mok ra tik de o lu na ma ya ca ðý kav ra na ma dý git ti, bir tür lü. Yet miþ beþ mil yon, dar be da va la rýy la yat týk, þi ke da va la rýy la kalk týk; ge ne biz, ge ne biz kay bet tik, on lar ka zan dý, her se fe rin de ol du ðu gi bi. Ya sa lar da ol sun, yar gý yer le rin de ol sun, me ðer so run lar var mýþ. Ya a, öy le mi? Vah vah! Gü nay dýn, o za man si ze. Ka ra ka la ba lýk lar ö mür bil lâh ya þý yor lar dý bu nu, hâl bu ki. Bu ra lar ba þýn dan be ri de mok ra tik de ðil di ki za ten. Ne ki ken di le ri ne kar þý, de mok ra si i çin de i mi þiz gi bi nis pe ten çe ki ne çe ki ne ha re ket e di len ve þöy le ya da böy le ti tiz mu a me le ye ça lý þý lan, a ma si zin maz lum gi bi gös ter me ye kalk tý ðý nýz o dar be ci ler, kýrk yýl lýk fa þist lik le ri ni yý ðýn la ra uy gu lar lar ken, ne re dey di ak lý nýz? Yar gý la nan de ðil de, yar gý la yan i ra de güç lü ol say dý, böy le mi o lur du so nu cu? Ba þa rý lý de zen for mas yon lar la öy le bir tak tik uy gu la dý lar, hal ka kar þý iþ len miþ dün ya nýn en a ðýr suç la rý ný öy le si ne ört tü ler ve yar gý a la nýn da ol dum o la sý va ro lan ku sur la rý ö ne çý kar ma yý öy le si ne be cer di ler ki; sa nýr sýn bir sü rü ma sum ve say gý de ðer a da mý â de tâ iþ ken ce e de rek mah pus - yýn lar ve yaz dý ðý þi ir ler ö zel lik le Ýs lam cý ay dýn la rýn tav rý ný i fa de e der. O nun i çin Ýt ti hat çý la rý Su ri ye nin ve I rak ýn ya kýn ta ri hi ni ka ran lý ða bo ðan za lim Ba as re ji mi ne ben zet mek hak sýz lýk. Ba as çiz gi si, ben ze til me si la zým sa, Ke ma list çiz gi ye ben zer. Irk çý lýk, is tib dat, la ik zor ba lýk, ken di mil le ti ni ez mek i çin ya ban cý güç le re da yan ma si ya se ti Ýt ti hat çý lý ðýn de ðil Ke ma lizm in va sýf la rý dýr. Ba as a ör nek o lan da Ke ma list tec rü be dir. Ýt ti hat çý lar is tib dat ge tir di ler de mek i çin 1908 ön ce sin de ve 1924 son ra sýn da de mok ra tik yö ne tim ler a ra yýp bul mak la zým. Ý þin ger çe ði þu ki 1908 den ön ce ne se çim var dý ne Mec lis. O dö nem de sa vaþ sý ra sýn da bi le se çim ya pýl dý. Cum hu ri yet ten son ra i se Mec lis var dý a ma 1950 ye ka dar ser best se çim ya pýl ma dý dev ri mi ne ön cü lük e den it ti hat çý lar ser best se çim ler le Me bu san Mec li si nin teþ ki li nin ar dýn dan hü kü met kur ma ya yö nel me di ler. Meþ ru ti ye ti or ta dan kal dýr ma ya yö ne len -Ýn - lar da çü rüt me yi ka fa ya koy muþ ce be rut bir hü kü met le, o nun þak þak çý la rý gi bi du ran bir ta kým in ti kam cý ge ri ci ler den, çok bil miþ ak lý ev vel li be ral ler den ve geç mi þin du ra ðan sol cu luk la rý ný aþ týk la rý gö rül me yip AB nin an lam sýz ye re hay ra ný sa ný lan bir kaç zi bi di den o lu - Buranýn, darbe yapanlarý yargýlayýp cezalandýrabilecek bir ülke olmadýðý bütün açýklýðýyla görülmüþtür. þan bir ko a lis yon man za ra sý kon du, so nun da ka mu o yu nun ö nü ne. Son el li yýl da dün ya nýn en sýk dar be ya pan or du su na, ba ri a zý cýk ol sun ih ti yat la yak la þa bil mek i çin bir par ça cýk te red dü de bi le yer ver me ye rek, o pe ras yo nun bu tarz da ger çek leþ me si ne can hý raþ ça lýþ mýþ o lan po li ti ka cý, hu kuk çu, ga ze te ci ve ü ni ver si te ho ca sý gi bi ki mi si vil ler, so nu cun el de e dil me sin de baþ rol oy na mýþ lar, ör ne ðin çýk týk la rý Tv ler de dar be ol du da biz mi gör me dik di ye a lay e der ler ken, fa þizm den ya na bay rak sal la mýþ lar dýr. Bu a dam la rýn yar gý lan ma ma la rý, ne ti ce sin de de ce za al ma ma la rý i çin bin de re den su ge tir miþ ler, ol dum bit tim va ro lan hu ku ki so run la rý ba ha ne e de rek ve ö ne çý ka ra rak, ilk kez kö þe ye kýs tý rýl mýþ o lu nan as ke rî ve sa yet ve dar be gi liz des tek li- 31 Mart dar be gi ri þi mi bas tý rýl dýk tan son ra bi le Ýt ti hat çý ol ma yan ka bi ne ler yö ne tim de kal dý. Geç miþ dö ne min say gýn ve tec rü be li i sim le ri nin o luþ tur du ðu ve Ýt ti hat çý la rýn dý þa rý dan des tek le di ði ka bi ne ye kar þý ger çek leþ ti ri len as ke ri dar be de az bi li nen ha ki kat ler den dir. Ken di le ri ne Ha las kâr Za bi tan (Kur ta rý cý Su bay lar) a dý ný ve ren bir cun ta nýn ger çek leþ tir di ði as ke rî dar be yle hü kü met yý kýl dý, hal kýn seç ti ði Mec lis da ðý týl dý. Hür ri yet ve Ý ti laf çý la rýn yö ne ti min de Bal kan Sa va þý nda a ðýr bir ye nil gi a lýn ma sýy la o lu þan top lum sal in fi al ü ze ri ne Ýt ti hat çý lar Ba bý a li Bas ký ný yla dar be yö ne ti mi ni de vir di ler. An cak yö ne ti mi tam o la rak tek rar e le al ma la rý Sad ra zam Mah mut Þev ket Pa þa nýn dar be ci ler ta ra fýn dan su i kast la öl dü rül me si son ra sýn da ger çek leþ ti Dev ri mi nden beþ se ne son ra! Ýt ti hat çý la rýn dar be yo luy la ik ti da ra gel di ði ni söy le yen le rin kas tet ti ði bu de ðil, a ma doð ru. Ýb ra him Ki ras / Star, er ba bý ný, gar ga ra ya ge ti rip kur tar ma ya baþ la mýþ lar, ya vuz hýr sýz ke si lip ev sa hi bi ni bas týr mýþ lar dýr. Bu ra nýn, dar be ya pan la rý yar gý la yýp ce za lan dý ra bi le cek bir ül ke ol ma dý ðý bü tün a çýk lý ðýy la gö rül müþ tür. Üs te lik bu nu, söz de en güç lü ve en ka rar lý gö rü nen AKP ü ze rin den re a li ze e de rek, o na tü kür dü ðü nü bir gü zel ya lat mýþ lar dýr ki; ku lak la ra kü pe ol sun ve bir da ha hiç kim se yel te nip de bo yun dan bü yük böy le si iþ le re kal kýþ ma sýn. Mec lis Baþ ka ný Ce mil Çi çek, ka ram bol de çý ka rý lan o ka rar lar i çin hü kü me te des tek o la cak þe kil de, u ma rým ye ni dü zen le me le rin me sa jý a lýn mýþ týr di ye rek, mah ke me le re da va la rýn pe þi ni bý rak ma la rý sin ya li ni ver me yi de ih mâl et me miþ tir. Çün kü ik lim de dik le ri þey baþ ka o lup, o ya sa lar da yaz maz. A ma hiç kuþ ku nuz ol ma sýn, mec lis a çý la na ka dar üç-beþ a ya kal maz her kes ta ra fýn dan öð re ni lir. Bu, hep bir lik te yü rü tü len bir o pe ras yon o lup, sa de ce Kürt prob lem le ri ne öz gü o lan lar es ki de bý ra kýl mýþ, o na el sü rül me miþ tir. Ge çen ler de bir Tv de, ar týk on ba þý la rýn bi le da ha sað lýk lý bak tý ðý me se le le ri, ba na bu laþ ma sý na fýr sat ver me den tar týþ ma ya ça lýþ tý ðým e mek li bir ge ne ral den din le dik çe, ne den be nim gi bi su bay la rý at mýþ, o nun gi bi o lan la rý da ge ne ral yap mýþ ol duk la rý ný ye ni den ha týr la ya rak, i çim den a cý a cý gül düm ve bu ül ke nin de ðiþ me me si ne yol a çan di ren cin, de ðiþ me si ni is te yen di na mik ten hâ lâ da ha güç lü ol du ðu na ü zü le rek ka rar ver dim. Na mýk Çý nar / Ta raf, Fe na hal de ya ný lý yo ruz DÜNE ka dar Er ge ne kon a fa sa fi so, bom ba la ra may tap, hü kü me ti de vir me ye yö ne lik ey lem plan la rý na da kâ ðýt par ça sý di yen ler þim di ler de ye ni bir kam pan ya aç tý lar. Ye ni söy le min ö ne çý kan i ki bo yu tu var. Bi rin ci si ve göz ya þar tý cý þe kil de dra ma ti ze e di le rek ve ri len kýs mý na gö re ce za ev le rin de ki Bal yoz, Er ge ne kon ve 28 Þu bat sa nýk la rý süt ten çýk mýþ ak ka þýk. Yan lýþ lýk la ce za e vi ne a týl dý lar ve bü yük zu lüm gö rü yor lar. Do la yý sýy la bir an ön ce tah li ye e dil me li ve on la rý o ra ya ko yan lar yar gý lan ma lý. Kam pan ya nýn i kin ci bo yu tu da a ba al týn - Eðer Bu saatten sonra cuntacýlar, darbeciler birþey yapamaz korosuna dahilseniz tek soru sorayým: Ýrtica ile Mücadele Eylem Planý nýn tarihi neydi? 2009 Nisan. dan so pa gös ter mek þek lin de. Hü kü me ti ve bü rok rat la rý ba kýn ya rýn bir gün dev ran dö ner, bu kez siz he sap ve rir si niz di ye kor kut ma ya yö ne lik ya zý lar ka le me a lý ný yor. Bir de Yüz de 50 oy al mýþ, çok güç lü bir ik ti dar var. Ar týk top lum bi linç li. Bu sa at ten son ra dar be ci, cun ta cý ve çe te ci le re ha yat hak ký yok. U sul u sul tah li ye ler ya pa lým ve top lum sal ba rý þý te sis e de lim ci ler var ki kim ler ol du ðu nu duy sa nýz vü cut kim ya nýz bo zu lur. Þu ra sý ke sin, Er ge ne kon, Bal yoz ve KCK gi bi da va lar zor yar gý la ma lar. Sa nýk sa yý sý faz la. Ör güt ler giz li lik e sa sý na da ya lý ve çok güç lü. Böy le bir da va nýn u zun sür me si, yar gý la ma nýn tar týþ ma lý ol ma sý ön gö rü le bil me li. Kal dý ki, in san do ða sý u nut ma ya me yil li. Za man geç tik çe ya þa dý ðý nýz en kö tü o lay la rý bi le ha týr la ma ya bi lir si niz. Dö nüp za ten o ku ma dý ðý nýz id di a na me le - 27 O CAK... Mil li Gü ven lik Ku ru lu nun o cak a yý top lan tý sý so na er miþ... Cum hur baþ ka ný De mi rel o da sýn da. Baþ da nýþ ma ný Ve fa Ta nýr la baþ ba þa: Ve fa Bey... Bun lar (as ker ler) yi ne bir þe yin pe þin de ler. Bu gün ba þý ma ne ler gel di, bi li yor mu sun?.. Be nim Cum hur baþ ka ný ol du ðu mu as ker ler u nut tu. Bi ri sus tu bi ri ko nuþ tu... Bi ri sus tu bi ri ko nuþ tu. Tan su yla Ho ca ya yap ma dýk la rý kal ma dý. Ya ni... Ha ni... Cum hur baþ ka ný o la rak ben den söz a lan, ben de ko nu þa yým mý di yen fa lan ol ma dý. *** Ve fa Ta nýr: - On lar (Er ba kan i le Çil ler) ne yap tý lar Sa yýn Cum hur baþ ka ným? - Su dan çýk mýþ ba lýk gi bi ön le ri ne bak tý lar... Ya ni bu ka dar la fý yut tu lar... Top lan tý bit ti. Bu ra da, Su dan çýk mýþ ba lýk gi bi sö zü yan lýþ... De yi min doð ru su: Süt dök müþ ke di gi bi... YD) re de bak ma ya ca ðý nýz i çin Da nýþ tay sal dý rý sý ný, bom ba la rý, su i kast plan la rý ný, Dink ve - Ma lat ya Zir ve ci na yet le ri ni, Er zin can da ki hu kuk suz luk la rý u nu tur su nuz. Eh ha va lar da sý cak, or tam da sa kin se sað dan sol dan ge len tel kin le re de a çýk o lur su nuz. Böy le bir or tam da si ze diþ bi le yen le ri te bes süm e di yor sa nýr sý nýz. E ðer Bu sa at ten son ra cun ta cý lar, dar be ci ler bir þey ya pa maz ko ro su na da hil se niz tek so ru so ra yým: 2007 Ha zi ran ýn da baþ la yan Er ge ne kon so ruþ tur ma sý son ra sý her kes ay ný his se ka pýl mýþ tý. Pe ki Ýr ti ca i le Mü ca de le Ey lem Pla ný nýn ta ri hi ney di? 2009 Ni san. Pe ki Düz ce de or ta ya çý kan jan dar ma fiþ le me le ri ne za man ya pýl mýþ tý? Da ha ve re cek çok ör nek var. He le he le bu gün ler de sü ren bir so ruþ tur ma var ki, bun ca da va ya rað men ba zý la rý nýn cun ta he ves le rin den vaz geç me di ði nin de li li sa yý la bi lir. Þu ka da rý ný söy le ye yim: Fe na hal de ya ný lý yor su nuz/ ya ný lý yo ruz. CMK 188 de ði þik li ði ni kim ip tal et ti? Ö nü müz de YAÞ var. Nor mal de tüm YAÞ top lan tý la rý ha ra ret li o lur. Bu yýl eks tra so run lu bir top lan tý bi zi bek li yor. Bal yoz, Er ge ne kon ve 28 Þu bat so ruþ tur ma la rýn da tu tuk lu 68 ge ne ral/a mi ral den 39 u nun dos ya sý bu yýl ki top lan tý la rýn gün de mi ne ge le cek. Ni te kim bu ko nu da per de ar ka sý tra fik ler hay li yo ðun. Her kes 3. yar gý pa ke tin de ki ÖYM le re o dak lan dý ðý i çin çok ö nem li bir ko nu göz den kaç tý. Ýs tan bul Ba ro su nun a vu kat gön der me ye rek Bal yoz yar gý la ma la rý ný tý ka ma sýn dan son ra hü kü met bir ma nev ra ya pýp CMK 188 de de ði þik lik plan la mýþ tý. Böy le ce yar gý la ma nýn ö nü nü aç ma yý plan lý yor du. Hat ta de ði þik lik ö ne ri si tas lak ta yer al dý. A ma na sýl ol duy sa TBMM Ge nel Ku ru lu ön ce si pa ket ten çýk tý. Mec lis te de u nu tul du. Bu kü çük ay rýn tý Bal yoz yar gý la ma sý ný ve YAÞ top lan tý la rý ný na sýl et ki le ye cek ö nü müz de ki gün ler de da ha net gö re ce ðiz. A dem Ya vuz Ars lan Bu gün, Þu bat ta as ker ler ve De mi rel *** Ve Þu bat A dý na is ter post mo dern dar be de nil sin, is ter baþ ka þey... Or ta da o la ðan dý þý bir þey var. Dr. Ve fa Ta nýr, Köþk te, Cum hur baþ ka ný De mi rel e so rar: - Ya ni Þu bat, bir ih ti la lin ka ðý da dö kül müþ se bep le ri mi? De mi rel in ya ný tý: - Dok tor, çok i yi teþ hi sin var. *** Ve fa Ta nýr ki ta bý 192 say fa. Ki tap ta 12 Mart 1971 muh tý ra sý i le il gi li bö lüm de mev cut. Ha týr la ta lým: Ve fa A bi o dö nem de mil let ve ki li... Ay rý ca a ra re jim hü kü me tin de (Na im Ta lu hü kü me ti-1973) ba kan lýk yap tý. A ma bu gün ko nu muz 28 Þu bat sü re ci. Ki tap ta sü re ce da ir ay rýn tý çok... Say fa Ve fa Ta nýr þöy le di yor: De mi rel, 28 Þu bat sü re cin de ih ti la li ön le di. Ya vuz Do nat / Sa bah, T. C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝ SATIÞ MEMURLUÐUNDAN (TAÞINMAZ MALIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2010/22 SATIÞ. SATIÞI ÝSTENEN TAÞINMAZ MALIN EVSAFI : Ýstan bul Ý li, Bah çe li ev ler Ýl çe si, Ko ca si - nan Kö yü Cilt : 456 Say fa : Par sel : 7212 Yü zöl çü mü: 288,32 m 2, 60/780 ar sa pay lý 3'üncü kat 9 no lu mes ke nin ta ma mý Ba kýr köy 5. Ýc ra Mü dür lü ðün de sa tý þa çý kar týl mýþ týr. ÝMAR DURUMU : Bahçelievler Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü durum bürosunca tanzim ve tasdik edilmiþ olan tarih ve 2012/3754 sayýlý imar durum belgesine göre Bahçelievler Ýlçesi kocasinan 29 pafta, 7212 parsel sayýlý yer; 1/1000 ölçekli tasdik tarihli, Bahçelievler Revizyon uygulama imar planýnda ikiz nizam, 6 kat yapýlanma konut alanýnda kalmaktadýr denilmiþtir. TAÞINMAZIN HALÝHAZIR DURUMU VE EVSAFI : Söz ko nu su ta þýn maz Ýs tan bul, Bah - çe li ev ler Ýl çe si, Þi ri nev ler Ma hal le si, Fa tih cad de si 3. so kak de va mýn da yer a lan Yü ce So - kak ta ta pu nun 29 paf ta,7212 par sel nu ma ra sýn da ka yýt lý ve Yü ce So kak tan 8 dýþ ka pý nu ma ra sý a lan (Es ki:26 ka pý no lu ) 288,32 m 2 mik tar lý ar sa da hi lin de ki kat ir ti fa ký te sis li Der ya A part ma nýn da 60/780 ar sa pay lý 3. kat (9) B. Bö lüm, 7 ka pý nu ma ra lý mes ke nin ta ma mý ni te li ðin de dir. Fatih Caddesi 3. Sokak devamýnda yer a lan Yü ce so kak ü ze rin de bu lu nan, Bod rum kat+ze min kat+5 nor mal kat lý, B.A.K. Tarz da, i kiz ni zam da, 2. sý nýf mal ze me ve iþ çi lik ka li te si i le in þa e dil miþ o lan, kat la rýn da i ki þer da i re li e lek ti rik, sýh hi te si sat, do ðal gaz te - si sat la rý ik mal e dil miþ o lan a na bi na nýn 3. Nor mal ka týn da yer a lan da i re gi riþ te an trehol, sa lon, mut fak, ho lün de va mýn da i ki ya tak o da sý, ban yo, wc ve bal kon ma hal le rin den mü te þek kil, dýþ öl çü le ri i ti ba riy le 95 m 2 a la na sa hip, ýs lak ha cim ze min le ri se ra mik,di ðer ký sým lar da par ke dö þe me li, du var la rý sý va lý ve bo ya lý, ban yo-wc du var la rý fa yans kap lý, doð ra ma ak sa mý ka pý ve pen ce re ler de ah þap ve yað lý bo ya mut fak ta sa bit tez gâh ü ze - rin de ah þap mut fak do lap la rý, ban yo sun da sýh hi te si sat ar ma tür le ri bu lun mak ta dýr. Ta - þýn ma za TL kýy met tak tir e dil miþ tir. SATIÞ ÞARTLARI : 1- Satýþ Gü nü 14.20'den14.30'a ka dar Ba kýr köy 5. Ýc ra Mü dür lü ðün de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rü çan lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal - mak þar týy la Gü nü ay ný sa at ve yer de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr - ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se ta þýn maz mal en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le - cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun - dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be - del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþtirak e de cek le rin tah min e di len kýy me ti nin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ( TL Li ra sý ve ya dev let tah vi li dý þýn da ki dö viz ka bul e dil me ya cek tir.) Ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Dam ga Ver gi si, KDV, Ta pu Harç ve Mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ Ver gi ler, Tel la li ye ve Ta pu Sa tým Har cý sa týþ be - de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (x) bu ta þýn maz mal ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ýhaleye Ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark - tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den müt sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý - ha le Far ký ve Te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas - ra fý ve ril di ði tak tir de, is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le mü dür lü ðü mü - ze baþ vur ma la rý i le sa týþ i la ný nýn teb lið e di le me yen a la ka dar la ra Ý.Ý.K.nun 127. Mad de si - ne gö re teb lið ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur. (Ý.Ý.K. 126) (x) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir Yö net me lik Ör nek No : 27 B: Resmi Ýlanlar SATILIK ARSA Ankara Ayaþ Oltanlý Beldesinde müstakil tapulu 814 m 2 Sosyal Tesislere bitiþik arsa satýlýktýr. Not: içerisinde 30 adet meyve aðacý mevcuttur. Ýrtibat Tel: T. C. DÝVRÝÐÝ KADASTRO MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2008/155 Esas. DAVALILAR : YUSUF TAMER - Denizköþkler Mah. Güzel Sok. No: 3/9 Avcýlar/ÝSTANBUL Davacý ALÝ FU AT A KIN CI ve di ðer le ri ta ra fýn dan a ley hi ni ze a çý lan Ka das tro (Tes pi te i ti ra za Ý liþ kin) da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Mah ke me miz ce da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ni ze du ruþ ma gü nü nü bil di rir da - ve ti ye çý ka rýl mýþ o lup, ad re si niz den ay rýl dý ðý nýz ge rek çe siy le teb li gat ya pý la ma mýþ týr. Ad res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü - nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü gü nü sa at: 09.40'da du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken di - ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K.'nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de - si u ya ran ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: Resmi Ýlanlar ZAYÝ nnüfus cuzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa Öz nmarmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden aldýðým Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliði Bölümü yüksek lisans diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Harun Altay

12 BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ 12 Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu Y TATÝLDE BÝLGÝSAYAR NASIL KULLANILMALI? TA TÝLE çý ký yor ve bil gi sa ya rý ný zý ya ný ný za a lý yor sa nýz, ko run ma ya ih ti ya cý nýz var de mek tir. Ön le mi ni zi a lýn, öy le yo la çý - kýn di yen E SET Tür ki ye Ge nel Mü dür Yar dým cý sý A lev Ak ko yun lu, si ber dün ya - da gü ven li ka la bil mek i çin ta ti le çýk ma - dan ön ce, ta til sý ra sýn da ve ta til den dön - dük ten son ra dik kat e dil me si ge re ken le ri sý ra la dý. TA TÝ LE ÇIK MA DAN ÖN CE Ko run mak vi rü sü te miz le mek ten da ha i yi dir. Ve ri le ri ni zi mut la ka ye dek le yin ve gü ven li bir or tam da sak la yýn. Böy le ce bil - gi sa ya rý nýz ya da tab le ti niz ça lýn dý ðý ve ya kay bol du ðu za man ve ri le ri ni zi de kay bet - me miþ o lur su nuz. Kar ma þýk þif re ler kul la nýn: Ve ri ler ve ve ri de po la ma ci haz la rý her za man þif re ko ru ma lý ol sun. Þif re ler gi bi ba - sit de ðil, harf li-ra kam lý kar ma þýk þe kil de o luþ tu rul sun. Hat ta en i yi si ö zel bir þe kil - de þif re len miþ (encrypt) o lur sa yan lýþ el le - re geç ti ðin de i þe ya ra maz ha le gel sin. Ta þý na bi lir disk le ri ve USB ay gýt la rý vi - rü se kar þý kon trol e din: Ta þý na bi lir ay gýt - lar þu an da vi rüs le rin ya yýl ma sý ný sað la - yan en yay gýn ta þý yý cý du ru mun da lar. Tat i le çýk ma dan ön ce ya da iþ ten çýk ma - dan ön ce ta þý na bi lir dis ki ni zi gün cel bir vi rüs ta ra yý cý i le ta ra yýn. Bu nu yap ma dan ön ce, vi rüs le rin sa de ce ta þý na bi lir med ya - yý (USB bel lek) ta kýn ca bu la þa bil me si ne se bep o lan A u to Run (o to ma tik ça lýþ týr) ö zel li ði ni dev re dý þý bý ra kýn. Bir i pu cu da - ha: di ji tal fo toð raf ma ki ne si bel le ði ni ilk kul la ným dan ön ce ka me ra i çin de for mat - la yýn. Ye ni bel lek ler de vi rüs ol ma o la sý lý ðý dü þük de ol sa bu iþ lem le bu ris ki ta ma - men or ta dan kal dý ra bi lir si niz. An ti vi rüs ya zý lý mý yük le yin ve gün cel le - yin: Her za man an ti vi rüs prog ra mý kul la - nýn ve sü rek li son sü rüm kul la nýl dý ðýn dan e min o lun. TA TÝL SI RA SIN DA Toz dan ve kum dan u zak tu tun: Ta þý na bi lir bil gi sa yar la rý so ðut mak i çin kul la ný lan ak tif fan lar toz ve kum gi bi ci - sim le re kar þý ol duk ça has sas dýr lar. Ta þý - na bi lir bil gi sa yar la rýn sa hil gi bi or tam lar - da kul la nýl ma sý du ru mun da, bil gi sa ya rýn i çi ne ka ça bi le cek toz ve kum par ça cýk la rý fa ný ký sa sü re de kul la nýl maz ha le ge ti re - rek bil gi sa ya rýn a þý rý ý sýn ma sý na ve sý cak - tan za rar gör me si ne se bep o la bi lir. Bil gi sa ya rý ný zý se rin tu tun: Yük sek sý cak lýk lar her za man e lek tro - nik ci haz la rýn düþ ma ný dýr. Ma sa üs tü bil - gi sa yar la ra gö re da ha ça buk ý sý nan bir ya - pý ya sa hip o lan nor mal bir di züs tü bil gi - sa ya rýn ça lýþ ma or ta mý sý cak lý ðý de re ce a ra sýn da ol ma lý. Bu ne den le doð - ru dan gü ne þin sý cak lýk et ki si ne ma ruz ka - lan bir ci ha zýn, ça lýþ ma or tam sý cak lý ðý pek çok ta til yö re sin de dý þa rý da 50 de re - ce yi bu la bi li yor. Bu sý cak lýk lar da ö zel lik le iþ lem ci nin çok faz la ý sýn ma sý na, pi lin öm rü nün a zal ma sý na ve bil gi sa ya rýn düz gün ça lýþ - ma sý ný en gel le ye bi li yor. U - zun þe kil de bu or tam da kul la ným ka lý cý ha sar la ra da se bep o la bi lir. Suy la te mas tan ka çý nýn: Ta þý na bi lir bil gi sa yar lar, tüm e lek tro nik ci haz lar gi bi hat ta da ha faz la sý vý te ma sý - na kar þý has sas týr lar. Ö zel lik le bil gi sa yar ça lý þýr ken mey da na ge len sý vý te mas la rý bil gi sa ya ra ka lý cý ha sar lar ve re bi lir. Ö ze - lik le tuz lu te ma sý, e lek tro nik ci ha zýn ge ri dö nü le me ye cek þe kil de ha sar gör me si ne se bep o la bi lir. Sý vý te mas la rýn da ya pý la cak en i yi þey, he men bil gi sa ya rýn gü cü nü ke - sip, pi li ni çý kar mak ve o la bil di ðin ce ya kýn bir za man da yet ki li bir ser vi se u laþ týr - mak týr. Ka li te li bir ta þý ma çan ta sý kul la nýn: Ta þý na bi lir bil gi sa yar lar hem sa týn al ma de ðe ri o la rak, hem de i çe ri sin de ta þý dý ðý ve ri ler o la rak ol duk ça de ðer li ci haz lar dýr. Bu ne den le se ya hat e der ken, ta þý - na bi lir bil gis yar lar i çin ö zel ta - sar lan mýþ, to za, sý ca ða, dar be le re da ya - nýk lý bir ta þý ma ký lý fý ve çan ta sý kul la nýl - ma lý. Bu çan ta lar yol cu luk sý ra sýn da ay rý ba ga ja ve ril me me li, el ba ga jý o la rak ka - bin de ta þýn ma lý. Hýr sýz la ra kar þý dik kat li o lun: Ta - þý na bi lir bil gi sa ya rýn, tab le tin ve ya cep te - le fo nu nun ça lýn ma sý gü nü zü ber bat e de - bi lir. Ris ki mi ni mi ze et mek i çin bil gi sa yar gü ven li yer de tu tul ma lý ve müm kün se gü ven lik ki li di kul la nýl ma lý. Kab lo suz að lar: Her ke se a çýk kab lo - suz að la rý kul la nýr ken, tem kin li o lun. Ban ka cý lýk iþ lem le ri ya da on li ne a lýþ ve riþ gi bi iþ lem ler den müm kün se u zak du run. Ýn ter ne te e riþ mek i çin ken di ta þý na bi lir mo de mi ni zi ya da te le fo nu nu zu kul lan - mak, a çýk ve gü ven siz kab lo suz bað lan tý - la rý kul lan mak tan da ha gü ven li dir. Ve ri hýr sýz la rý na kar þý dik kat li o lun: Ýn ter net ka fe ler de bil gi sa yar kul la nýr - ken in ter net ban ka cý lý ðý, e-pos ta þif re le ri - niz, sos yal med ya si te le ri gi riþ bil gi le ri niz gi bi ö nem li bil gi le ri gir mek ten ka çýn ma ya dik kat e din. Bu ma ki ne ler de key log ger (klav ye den ba sý lan tuþ la rý kay de den ve þif re le ri ni zi ça la bi len kö tü ni yet li bir ya zý - lým tü rü) o la bi lir. Ay rý ca USB bel lek le ri - ni zi kul la nýr ken de za rar lý ya zý lým bu laþ tý - ra bil me ih ti ma li bu lun du ðu nu da u nut - ma yýn. Ye ni bir e-pos ta he sa bý a çýn: Nor mal ma i li ni ze ge len me saj la rýn yön len di ril mek ü ze re a yar lan dý ðý bir ta til he sa bý a ça rak, ta til de bu e-pos ta he sa bý - nýz e le ge çi ril se bi le uð ra ya ca ðý nýz za ra rýn sa de ce ta til sü re si i çin de kal ma sý ný sað la - ya bi lir si niz. Ta til son ra sý yön len dir me yi kal dý ra rak nor mal he sa bý ný za dö ne rek mi ni mum za rar la at la ta bi lir si niz. Bil gi sa ya rý ný zý ta ra týn (en a zýn dan on li ne ta ra yý cý i le): Müm kün o lan yer de ta þý na bi lir bil gi sa - ya rý ný zý gü ven di ði niz bir on li ne ta ra yý cý i - le vi rüs le re kar þý ta ra yýn. Bu tür bir on li ne ta ra yý cý E SET web si te sin de mev cut. set.com/tr/ho me/pro - ducts/on li ne-scan ner/ ad re sin den bu ta - ra yý cý ya u la þý la bi lir. E VE DÖN DÜ ÐÜ NÜZ DE Bil gi sa ya rý nýz ve te le fo nu nu zu vi rüs le re kar þý tek rar ta ra yýn: Dön dü ðü nüz de bil gi sa ya rý ný zý, te le fo - nu nu zu, ha fý za kart la rý nýz, USB bel le ði ni - zi o la sý vi rüs bu laþ ma la rý na kar þý ta ra yýn. Nor mal e-pos ta ad re si ni ze ge çiþ ya pýn: E-pos ta me saj la rý ný zý, ta til i çin aç tý ðý nýz e-pos ta he sa bý na yön len dir me yi ip tal e - din ve nor mal ma i li ni ze ge ri dö nün. ÝN SAN LA RIN Go og le de en faz la a ra dý ðý i fa de ler baz a lý na rak, bir grup genç ta ra fýn dan ih ti yaç la ra ce vap ve ren si te ler a çýl dý. Yo rum la rý nýz la, si te le rin ge liþ me si ne ve ye ni si te fi kir le ri ne kat ký sað la ya bi lir si niz. Ýþ te Ad res ler: Gu sül Ab des ti / su lab des ti.com Ku nut Du a la rý / nut du a la ri.com An ka ra Na maz Va kit le ri / ka ra na - maz va kit le ri.com Cu ma Na ma zý Na sýl Ký lý nýr? / - ma na ma zi na sil ki li nir.com Na sýl Ký lý nýr? / sil ki li nir.com Na maz Re kat la rý / maz re kat la ri.com Sa bah Na ma zý / bah na - ma zi.com Öð le Na ma zý / le na ma zi.com Ý kin di Na ma zý / kin di na ma zi.com Ak þam Na ma zý / sam na ma zi.com Yat sý Na ma zý / si na ma zi.com Dell XPS 13 Ul tra bo ok u bi li yor muy du nuz? HA FÝF LÝ ÐÝ, üs tün per for man sý ve 9 sa a te va ran pil öm rü i le Dell XPS 13 Ul tra bo ok yol cu luk lar da da vaz ge çil me zi niz o la bi lir. Dell in geç ti ði - miz ay lar da pi ya sa ya sun du ðu ke nar dan ke na ra çer çe ve siz ek ra ný, gün bo yu sü ren pil öm rü ve o la ða nüs tü bir kul la ný cý de ne yi mi sað la - yan ye ni lik çi tek no lo ji siy le dün ya nýn en kom pakt 13,3 inç lik Ul tra bo - ok u o lan XPS 13 yaz ay la rýn da da en bü yük yar dým cý nýz. 1,356 kg dan baþ la yan a ðýr lý ðý ve 0,63 cm o lan in ce li ði, Ra pid Start ve Smart Con nect gi bi en ye ni In tel tek no lo ji le ri ni üs tün per for mans ve þýk ta sa rým i le ku sur suz ca bir leþ ti ren Dell XPS 13 Ul tra bo ok is ter tek ne de is ter se kum sal da o lun her yer de zah met siz ce ya ný nýz da..çift par mak des tek li ge niþ bir do kun ma pa ne li ne sa hip tam bo yut lu ve ar - ka dan ay dýn lat ma lý klav ye, 9 sa a te va ran pil öm rü sa ye sin de tüm gü nü e lek trik fi þi ne ih ti yaç duy ma dan ge çi re bi lir si niz Ul tra bo ok kul la nýr ken bað lan tý yý ko ru mak ve hýz lý ca bað lan tý kur mak ar týk Dell XPS 13 i le çok ko lay la þý yor. XPS 13, pe ri yo dik a ra lýk lar la bi li nen að la rý ta ra ya rak tak vim ve e-pos ta yý gün cel leþ - ti ren In tel Smart Con nect tek no lo ji si ne sa hip ilk di züs tü bil gi sa - yar lar dan bi ri dir. XPS 13 In tel Ra pid Start tek no lo ji si sa ye sin de müþ te ri le re a kýl lý te le fon la rýn sað la dý ðý hýz de ne yi mi ni ve di züs tü bil gi sa ya rýn per for man sý ný sun mak ta Gü ven li Þif re i çin ne ya pý la bi lir? HA ZÝ RAN a yýn da glo bal öl çek te ki sos yal að ve plat - form lar da ya þa nan þif re hýr sýz lý ðý o lay la rý kul la ný cý - la rýn in ter net plat form la rý i çin þif re be lir ler ken yap týk la rý ha ta la rý ye ni den gün de me ge tir di. Trend Mic ro, gü ven li, o to ma tik ya - zý lým lar ta ra fýn dan de ne me ya nýl ma yön te mi i le tah min e di le me ye cek þif re ler be lir le - mek i çin 4 ba sit yön tem ö ne - ri yor. Ha zi ran a yýn da þif re gü ven - li ði ko nu sun da çok kö tü bir sý nav ve ril di. Üç ö nem li web si te si Lin ke din, e Har mony ve last.fm, mil yon lar ca kul la ný cý þif re si nin sýz ma sý na en gel o la - ma dý. Da ha son ra da Le a gu e of Le gends i sim li o yu na ü ye o lan kul la ný cý la rýn ki þi sel bil gi le ri sal - dýr gan la rýn e li ne geç ti. As lýn da bu þif re sý zýn tý la rý kul - la ný cý la rýn ne den li yan lýþ þif re ter ci hi yap tý ðý ný göz ler ö nü ne ser di. Bir çok kul la ný cý nýn gü ven li ol ma yan þif re kul lan dý ðý gö rül dü gi bi ký sa ve ru tin þif re le rin çok lu ðu gö ze çar par ken, ba zý kul - la ný cý la rýn her yer de fark lý þif re yi ha týr la mak tan en di þe e der ce si ne gi riþ yap tý ðý plat for mun a dý ný kul - lan dý ðý or ta ya çýk tý. Ör ne ðin Ah - met i sim li bir kul la ný cý nýn Lin ke - BUNLARI BÝLÝYOR MUSUNUZ? din e gi riþ ya par ken þif re o la rak lin ke din ya da ah - met lin ke din yaz dý ðý be - lir len di. Sal dýr gan lar i se ma li ye ti dü þer ken iþ lem ci gü cü ar tan do na ným tek no lo ji si sa ye sin de o to ma - tik de ne me ya pan uy gu la ma lar i le bir - çok þif re yi e le ge çir me ye baþ la dý. Bu ne den le þif re si ni çal dýr mak is te me yen kul la ný cý la rýn ar týk da ha güç lü þif re ler o luþ tur ma sý ge re ki yor. Ýþ te ya pýl ma sý ge re ken ler: - 1. U zun bir þif re, güç lü bir þif re nin baþ - lan gý cý dýr. 10 i la 12 ka rak ter li bir þif re i - yi bir baþ lan gýç o la bi lir ken, ban ka gi bi kri tik si te ler de ki þif re le rin da ha da u - zun ol ma sýn da fay da var. -2. An lam lý bir kaç ke li me ye ri ne da ðý - nýk ke li me ler kul la nýn. Zi ra þif re i yi gün - ler ol du ðun da yi ne sal dýr gan la - rýn i þi ol duk ça ko lay laþ mýþ o - lu yor. Ki þi sel ve el bet te ha týr - la na bi le cek bir kaç ke li me i þi - ni ze ya ra ya cak týr. Ör ne ðin, De niz Dal ga lý þek lin de a lý nan þif re ye ri ne Ma sa Top Ka vun - Ku zu gi bi bir þif re kul lan mak da ha et ki li o la cak týr. -3. Ge ri dö nü þüm i yi dir a ma þif re ler i çin pek de i yi sa yýl maz. Zi ra e nin de so nun da da ha ön ce sýz mýþ bir þif re sal dýr gan lar ta ra - fýn dan kul la ný la cak týr. -4. Her si te de ay ný þif re yi kul - lan ma ma lý sý nýz. E ðer bir si te de þif - re sal dýr gan la rýn e li ne ge çer se, di - ðer le rin de de geç me me si i çin hiç bir se bep yok. El bet te þif re ler i çin ve ri le bi le cek tav si ye ler ki þi le rin ha týr la ya bi le cek le - ri þif re ler le sý nýr lý. Bu du rum da Trend Mic ro Di rect Pass gi bi þif re yö ne ti mi i - çin kul la ný la bi le cek ya zý lým lar ter cih e - di le bi lir. Böy le ce sa de ce bir þif re ha týr - la ya rak is te nen her ci haz dan tüm þif - re ler yö ne ti le bi lir ve o he sap la ra e ri þi - le bi lir. NA SA dan, in san mü da ha le siz ro bot lar i çin 1,5 mil yon do lar lýk ya rýþ ma BU GÜN Mars ta ki ro bot lar dün ya dan mil yon lar ca ki lo met re u zak tan yö ne ti li yor du, fa kat NA SA ye ni ne sil ro bot la rýn da, ken di ken di le ri ne Mars tan nu mu ne top la ma sý ný u mu yor. Dü zen le nen ya rýþ ma i le 1.5 mil yon do lar lýk ö dül, ya ban cý ge ze gen ler de do la þýp ken di ken di ne nu mu ne top la ya bi le cek ka þif u zay ro bot la rý na ve ri le cek. Ya rý þan ro bot la rýn te nis to pu, taþ ve ya de mir tuð la gi bi nu mu ne le ri top la ya rak, ga yet do ðal bir a ra zi de hiç bir mü da ha le ol ma dan (na vi - gas yon da hil) ge ri ge tir me si ge re ki yor. Bu gün ro bot lar bel ki Mars gi - bi bir ge ze gen de kon trol e di le bi li yor fa kat, bel ki ge le cek te baþ ka ge ze - gen ler de bu kon tro lün sað lan ma sý ol duk ça lüks o la bi lir di yor NA SA baþ tek no lo ji uz ma ný Ma son Peck. O to ma tik ro bot lar ge le ce ðin NA - SA ro bot la rý i çin ger çek ten bü yük bir a dým. Es ki ne sil ro bot lar sa de ce sa nal yön len dir me nok ta la rý i le ký sa me sa fe ler i çin yön len di ri le bi li - yor du. Bu ö zel lik ay rý ca NA SA nýn ye ni a ra cý Cu ri o sity de de kul la ný - lý yor. Ger çek ten þim di ye ka dar hiç bir o to ma tik nu mu ne top la yan ro - bot, ak tif gö rev de kul la nýl ma dý. Bu ne den le bu ya rýþ ma çok bü yük ö - nem ta þý yor. Fi na le ka lan 11 ta kým dan da ha son ra 6 ta kým ka la cak. Sak lan mýþ nu mu ne yi 15 da ki ka da bu la rak 1. se vi ye ö dü lü o lan ta kým ba þý na 5000 do la rý pay la þa cak ( do lar top lam ö dül). 2. se vi ye ö dül i se 1,5 mil yon do lar ve ka za nan ta kým lar a ra sýn da a lý nan pu an la - ra gö re bö lüþ tü rü le cek. 2. se vi ye de, 2 sa at i çin de ro bot la rýn pek çok nu mu ne top la ma sý ge re ki yor. Ay rý ca baþ ka ro bot ya rýþ ma la rý da var. Ay da 2 bu çuk haf ta gü neþ e ner ji siz da ya nýk lý pil ler le ça lý þa bi le cek ro - bot lar dan bi rin ci ye 1,5 mil yon do lar ö dül ve ri le cek. Di ðer bir ya rýþ ma da na no uy du lar yar dý mýy la u zay da da ha faz la e ri þim sað la ma yý he - def li yor. Bu ya rýþ ma da 2 mil yon do lar ö dü le sa hip ve ya rýþ ma cý la ra yö rün ge ye haf ta da en az 2 u fak uy du gö rün tü le me yi a maç lý yor. Bu ya rýþ ma lar la NA SA ge le nek sel ba kýþ a çý sýn dan kur tu lup, bu luþ - çu la rý, öð ren ci le ri ve fark lý ye te nek le ri et ki le me yi dü þü nü yor. NA - SA nýn baþ lý ca he de fi i se as te ro it ler ve Mars ý keþ fet mek. (bi lim.org)

13 DÝZÝ 13 Töre cinayetleri ve aðalýk nasýl biter? BU KONULARDA DA SAÐLIKLI VE KALICI ÇÖZÜMLER ÝHTÝVA EDEN ÝSABETLÝ YAKLAÞIMLARI YÝNE SAÝD NURSÎ DE GÖRÜYORUZ. ÇÜNKÜ O BU MESELELERÝ DE ÝÞÝN ÖZÜNÜ YAKALAYAN BÝR PERSPEKTÝFLE, KAVRAM DÜZEYÝNDE ÇOK ÝYÝ TAHLÝL EDEREK ÇÖZÜMÜ ORTAYA KOYUYOR. CEHALET AÐASININ ANCAK AKIL, ÝLÝM VE HÝKMETLE MAÐLÛP EDÝLEBÝLECEÐÝNÝ SÖYLÜYOR. KÂZIM GÜLEÇYÜZ 9 ir ti ni as ya.com.tr E ÐER A ÐA LIK SÝS TE MÝN DEN ÞÝKÂ YET E DÝ LÝYOR VE BU YA PI NIN AR TIK TA RÝ HE KA RIÞ MA SI ÝS TE NÝ YOR SA, YA PI LA CAK ÞEY, KÝÞÝ LE RÝ HE DEF A LIP GE REK SÝZ SÜR TÜÞ ME VE PO LE MÝK LE RE MEY DAN VE RE REK BU SÝS TE MIN ÖM RÜ NÜ DA HA DA U ZAT MAK TAN BAÞ KA BÝR SO NUÇ VER ME YEN SUÇ LA MA LAR DA BU LUN MAK YE RÝNE, BEDÝÜZZAMAN IN YAKLAÞIMI ÇER ÇE VE SÝN DE A KIL, BÝ LÝM VE VÝC DAN E SAS LI E ÐÝTÝM PROG RAM LA RIY LA, A KIL LA RA VE KALP LE RE HÝTAP E DE REK, PO ZÝ TÝF BÝR SOS YAL DE ÐÝÞÝM SÜ RE CÝNÝ BAÞ LA TIP ÝS TÝK RAR LI BÝR ÞE KÝL DE SÜR DÜR MEK OL MA LI. KAN DÂVÂSI, TÖRE CÝNAYETÝ GÝBÝ TOPLUMSAL HASTALIKLARIN AZALTILMASI VE ÝZALESÝ NOKTASINDA DA EN ÇOK MANEVÎ DÝNAMÝKLER ETKÝLÝ OLUYOR. AÐALIK NASIL AÞILIR? Ge nel kur may es ki Baþ kan la rýn dan bi ri geç ti ði miz yýl lar da Gü ney do ðu da çýk tý ðý bir bay ram ge zi sin de, Halk te rör ve si ya set a ða la rýn dan muz ta rip; on lar dan kur tul mak ge re ki yor de miþ ti. Bu me sa jý ken di ü zer le ri ne a lan si ya set ve a þi ret ke sim le ri tep ki gös ter di ler. Dev le tin te rö re kar þý se ne ler dir des tek le yip iþ bir li ði yap tý ðý a þi ret ve a ða lar ha týr la týl dý. Ü ni for ma lý a ða lar a dik kat çe ken ler ol du. An cak bu tep ki ve e leþ ti ri ler de, me se le nin e sa sý na gi ren pek ol ma dý. Bi lin di ði gi bi, böl ge nin sos yal, kül tü rel ve e ko no mik ge ri kal mýþ lý ðýn da, fe o dal dü zen o la rak da i fa de e di len a þi ret ve a ða lýk sis te mi nin ro lü ne ö te den be ri dik kat çe ki lir; a ma bu ya pý nýn, sos yal do ku da ye ni sý kýn tý la ra mey dan ver me den ne þe kil de a þý la bi le ce ði ko nu su mu al lâk ta bý ra ký lýr. Böl ge in sa ný nýn, ya ra tý lýþ tan ge lip ta ri hin a ký þý i çin de þe kil le nen ö zel lik le ri ni dik ka te al ma dan ö ne ri len dev rim ci re çe te ler hem so nuç ge tir mez, hem de ye ni prob lem le re se be bi yet ve rir. Ni te kim ya bas ký ve da yat ma ve ya çý kar o dak lý gay ri sa mi mî pa zar lýk yön tem le riy le uy gu la ma ya ko nu lan for mül ler, a ða lýk sis te mi nin ol sa ol sa fark lý ak tör ler le, a ma da ha da kro nik hal de de rin le þe rek de va mýn dan baþ ka bir ne ti ce ver me di. Hak de ðil, kuv vet e sa sý na da ya nan ve gü cü e lin de bu lun du ra nýn hük mü nün geç ti ði bir ya pý lan ma da baþ ka tür lü bir so nuç da bek le ne mez di. Bu ko nu da sað lýk lý ve ka lý cý çö züm ih ti va e den i sa bet li yak la þý mý yi ne Sa id Nur sî de gö rü yo ruz. Çün kü Be di üz za man bu me se le yi de i þin ö zü nü ya ka la yan bir pers pek tif le, kav ram dü ze yin de çok i yi tah lil e de rek çö zü mü or ta ya ko yu yor. Ki þi le ri he def al mý yor, pren sip le ri vaz e di yor. Mü na za rat ta bu bah si iþ le di ði i za hýn da, mu ha tap la rý na Ma nen her bir za ma nýn bir hük mü ve hü küm ra ný var dýr. Si zin ýs tý la hý nýz ca, o za ma nýn ma ki ne si ni çe vi ren bir a ða lâ zým dýr de dik ten son ra, bu kav ra mýn i çe ri ði nin de mok ra tik sü - reç le bir lik te uð ra dý ðý de ði þi mi þöy le a çýk lý yor: Za man-ý is tib da dýn ha kim-i ma ne vî si kuv vet i di; ki min ký lý cý kes kin, kal bi ka sý (ka tý) ol sa i di, yük se lir di. Fa kat za man-ý meþ ru ti ye tin zem be re ði, ru hu, kuv ve ti, ha ki mi, a ða sý hak týr, ma ri fet tir, ka nun dur, ef kâr-ý âm me dir (ka mu o yu dur); ki min ak lý kes kin, kal bi par lak o lur sa, yal nýz o yük se le cek tir. De va mýn da, il min ya þý ný al dýk ça ar ta ca ðý ný, a ma kuv ve tin ih ti yar la dýk ça ek si le ce ði ni ha týr la tan Sa id Nur sî, kuv ve te da ya nan or ta çað hü kü met le ri çök me ye mah kûm i ken, asr-ý hâ zýr hü kü met le ri nin i se il me is ti nad et tik le ri i çin Hý zýr va ri bir öm re maz har o la cak la rý ný vur gu lu yor. Ve Kürt le re ses le ne rek, Si zin bey ve a ða, hat tâ þeyh le ri niz da hi, e ðer kuv ve te is ti nad i le ký lýç la rý kes kin i se, biz za ru re dü þe cek ler dir; hem de müs te hak týr lar di yor ve ak la da ya nýp, bas ký ve taz yik ye ri ne sev gi yi e sas a la rak, duy gu la rý ný fi kir le ri ne tâ bi kýl ma la rý ha lin de düþ me yip yük se le cek le ri ni söy lü yor (A ge, s. 217). Fi kir le ri ka rýþ tý rýp hür ri yet ve meþ ru ti ye tin, ya ni de mok ra si nin kýy me ti ni tak dir et me yen le rin kim ler ol du ðu su a li ne ce vap ve rir ken de, en baþ sý ra ya ce ha let a ða yý ko yu yor (A ge., s. 229). Böy le ce, ka ba kuv ve te da ya nan a ða lýk sis te mi ne vü cut ve ren ve de va mý ný sað la yan en ö nem li se be bin ce ha let ol du ðu ger çe ði ne vur gu ya pý yor. E ðer a ða lýk sis te min den þi kâ yet e di li yor ve bu ya pý nýn ar týk ta ri he ka rýþ ma sý is te ni yor sa, ya pý la cak þey, ki þi le ri he def a lýp ge rek siz sür tüþ me ve po le mik le re mey dan ve re rek bu sis te min öm rü nü da ha da u zat mak tan baþ ka bir so nuç ver me yen suç la ma lar da bu lun mak ye ri ne, bu çok il ginç ve o ri ji nal i zah lar çer çe ve sin de a kýl, bi lim ve vic dan e sas lý e ði tim prog ram la rýy la, a kýl la ra ve kalp le re hi tap e de rek, po zi tif bir sos yal de ði þim sü re ci ni baþ la týp is tik rar lý bir þe kil de sür dür mek ol ma lý. Hil mi Öz kök ün Ar týk iþ ler kuv vet le de ðil, a kýl ve bi lim le çö zü lü yor me a lin de ki i fa de le ri de bu mâ nâ yý di le ge ti ri yor. Ce ha let a ða sý an cak a kýl, i lim ve hik met le ye ni lir. TÖRE VE TERÖR Tö re ve na mus ci na yet le ri, kan dâ vâ la rý, a ra zi ve ta pu kav ga la rý, ö zel lik le Do ðu ve Gü ney do ðu ek sen li o la rak, a ma baþ ka böl ge ler de de ek sik ol ma yan cid dî so run la rý mýz. Ce ha let, ge ri kal mýþ lýk, a da let siz lik, e zil miþ lik, kin, ha set, in ti kam gi bi se bep ler, za man za man bu so run la rýn yol aç tý ðý, ba zý la rý kat li am bo yu tu na u la þan ci na yet le ri i zah i çin ye ter siz ka lý yor. A ma ki þi in san lýk tan çý kýn ca her þe yi ya pa bi li yor. Kur ân da a lâ-yý il liy yîn e çýk ma is ti da dý na sa hip o lan in sa nýn es fel-i sâ fi lîn e yu var lan ma teh li ke si ne de dik kat çe kil me si bo þu na ol ma dý ðý gi bi, Sa id Nur sî nin bu ger çek ten ha re ket le söy le di ði ve ciz sö zün ne ka dar i sa bet li ol du ðu gö rü lü yor: Ce hen nem lü zum suz de ðil... Ki þi yi bu hal le re dü þü re bi len bir çok se bep var. Bun la rýn en ba þýn da ce ha let ge li yor. Fa kir lik, ge ri kal mýþ lýk, hu su met ve ih ti lâf lar gi bi se bep ler de o nun tü rev le ri o la rak or ta ya çý ký yor. Çün kü iþ dö nüp do la þý yor; Sa id Nur sî nin yüz se ne ön ce ce ha let a ða, oð lu za ru ret e fen di ve to ru nu hu su met bey o la rak sý ra la dý ðý, bi zi mah ve den üç düþ ma na ge lip da ya ný yor. Mer ke zin de a ða lý ðýn yer al dý ðý fe o dal dü ze nin de, fa kir li ðin de, ge lir u çu ru mu ve a da let siz li ði nin de, ba sit ve sý ra dan se bep ler le ka pýþ ma ve kav ga yý ne ti ce ve ren ih ti lâf ve an laþ maz lýk la rýn da ar dýn da bun lar var. Ýs tib dat zih ni ye ti ne da ya lý mer ke zî dev let uy gu la ma la rý da, ma a le sef bu has ta lýk la rý az dýr mýþ. Kuv ve ti hak ta de ðil, hak ký kuv vet te gö ren bir an la yýþ, ye rel i liþ ki le rin de de kuv ve ti e lin de bu lun du ran un sur lar la iþ gör me yi â det e di nip, za yýf la rý on la rýn ol ma yan in sa fý na terk et miþ. Bir lik te ça lýþ ma yý ter cih et tik le ri ni her tür lü im kân la des tek le yip do na týr ken, di ðer le ri ni mah ru mi yet ve se fa let le riy le yüz üs tü bý rak mýþ. Yar gý me ka niz ma sý ný da bu men ta li te ü ze ri ne bi na e dip öy le iþ le tin ce, in san la rýn sa rý la ca ðý bir dal kal ma mýþ. Ce ha le ti i za le e de cek i lim ve e ði tim se fer ber lik le ri ye ri ne, tek yan lý pro pa gan da lar da ya týl mýþ. Ay ný þe kil de, or tak bir leþ me nok ta la rý na vur gu ya pý la rak kar deþ li ðin ve kay naþ ma nýn te si si ge re kir ken, tam ter si ne, var o lan ih ti lâf la ra ye ni le ri ni i lâ ve e de cek fit ne ler tez gâh la nýp sah ne ye ko nul muþ. Kar deþ lik i çin ça lý þan la rýn da ö nü ke sil miþ. Ma a le sef böy le bir ar ka plan dan ge li yo ruz. Du rum bu o lun ca, o ra da her tür lü vah - þet ve deh þe tin boy gös ter me si ne mü sa it bir ze min, bi le bi le ve kas ten ha zýr lan mýþ de mek tir. Do la yý sýy la, za man za man or ta ya çý kan vah þet te za hür le ri ne þa þýr ma mak ge re kir. E ki len, bi çi li yor. Çe kir de ði ni a i le nin o luþ tur du ðu top lum da, ür kü tü cü ve dü þün dü rü cü bir çö zül me ya þa nýr ve bu çö zül me, kan lý ci na yet ler le so nuç la nan öf ke pat la ma la rý ve cin net hal le riy le ken di si ni gös te rir ken, ce va bý ný bul ma mýz ge re ken so ru lar bi ri ki yor: Bi ze ne ler o lu yor? Ne den bu ha le gel dik? Bu va him gi di þa týn so nu ne re le re va rýr? Ýn san la rý mý zý bu hal den kur tar mak i çin ne ler yap ma mýz lâ zým? As lýn da Be di üz za man bu nun i þa re ti ni alt mýþ yýl ka dar ön ce ver miþ; din ter bi ye si ve ah lâk nok ta sýn da ki lâ ü ba li lik le rin, el li se ne son ra ki ne sil ler de çok va him so nuç lar do ðu ra ca ðý u ya rý sýn da bu lun muþ (E mir dað Lâ hi ka sý, s. 55); Þim di ki to hum la rýn mah su lü ýs lah ol maz sa, el bet te to kat la rý deh þet li o la cak (Þu â lar, s. 422) di ye i kaz et miþ ti. Bu i kaz la ra ku lak ve ril me me si nin ne ti ce le ri ni, a nar þi ve te rör o lay la rýn dan ah lâ kî çö kün tü ye, a i le fa ci a la rý na, tö re ci na yet le ri ne, kan dâ vâ la rý na, çe te le re... ka dar u za nan a la bil di ði ne ge niþ bir ska la da, top lu mun hu zu ru nu bo zan bi lu mum sý kýn tý la rý ya þa ya rak gö rü yo ruz. Ý nanç ve ah lâk do ku mu zu pe kiþ ti rip tah kim et me yi a maç la yan ma ne vî hiz met ler sek te ye uð ra tý lýp sa bo te e di lir ken, ak si yön de ki ça ba la rýn ö nü nün a çýl ma sý i se, çok de rin bir tah ri bat tab lo su nu kar þý mý za çý ka rý yor. Bu tab lo dan çý kýþ i çin, sar sý lan ma ne vî te mel le ri ye ni den in þa ve tah kim et mek ten baþ ka yol yok. Ni te kim ma dal yo nun di ðer yü zün de, if sad i çin bu ka dar uð ra þýl ma sý na, ar dý ar ka sý gel me yen i na nýl maz ter tip ve tah rik le re rað men, bu tür o lay la rýn mün fe rit dü zey de ka lýp ge nel leþ me me si i se, ol sa ol sa top lu mun ma ya sý nýn sað lam lý ðý ve bu na kat ký sað la yan ma ne vî hiz met ler le a çýk la na bi lir. Ki, kan dâ vâ sý, tö re ci na ye ti gi bi top lum sal has ta lýk la rýn a zal týl ma sý ve i za le si nok ta sýn da da en çok söz ko nu su ma ne vî di na mik ler et ki li o lu yor. Ke za, top lum sal do ku da nü fuz ve is tis mar e de bi le cek le ri boþ luk lar a ra yýp fýr sat kol la yan, me se lâ tö re ci na yet le ri ni ba ha ne e de rek top lum da ki if fet has sa si ye ti ni a þýn dýr ma ya ça lý þan bir ta kým mih rak la rýn he sap la rý ný da yi ne on lar bo zu yor... YARIN: ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ

14 14 SPOR Y DÝA KATAR YOLCUSU F.BAH ÇE KU LÜ BÜ SE NE GAL LÝ FUT BOL CU ÝS SÝ AR DÝ A'NIN TRANS FE RÝ Ý ÇÝN KA TAR'IN LAKH WÝ - YA SPORT CLUB COM PANY KU LÜ BÜ Ý LE GÖ RÜÞ ME LE RE BAÞ LAN DI ÐI NI BOR SA YA BÝL DÝR DÝ. Yedek kulübesinden kurtulamadý 2010 yý lýn da Fran sa'nýn Nancy ta ký mýn dan büyük umutlarla Fe ner bah çe'ye trans fer olan 25 yaþýndaki Senegalli oyuncu Ýssiar Dia, istikrarsýz futbolu ve sürekli sakatlýðý yüzünden bir türlü Aykut Kocaman'ýn gözüne giremedi. Fotoðraf: A.A FENERBAHÇE, Se ne gal li fut bol cu su Is si ar Di a'nýn, Ka tar'ýn Lakh wi ya Sport Club Com pany ta ký mý na trans - fe ri i çin gö rüþ me le re baþ lan dý ðý ný du - yur du. Fe ner bah çe Fut bol A.Þ.'den, Ka mu yu Ay dýn lat ma Plat for mu'na (KAP) gön de ri len ve ku lü bün in ter - net si te sin de de ya yým la nan a çýk la - ma da, ''Pro fes yo nel fut bol cu muz Is si - ar Di a'nýn u lus la ra ra sý trans fe ri i çin Ka tar'ýn Lakh wi ya Sport Club Com - pany ku lü bü i le gö rüþ me le re baþ lan - mýþ týr'' i fa de le ri ne yer ve ril di. 25 ya - þýn da ki Se ne gal li mil li o yun cu, 2010 yý lýn da Fran sa'nýn Nancy ta ký mýn dan Fe ner bah çe'ye trans fer ol muþ tu. VOL KAN'A SAÐ LIK KON TRO LÜ Ye ni se zon ha zýr lýk la rý ný To puk Yay la sý'nda sür dü ren Fe ner bah çe'de i zin li ol ma sý ne de niy le he nüz ta ký ma ka týl ma yan ka le ci Vol kan De mi rel, sað lýk kon tro lün den geç ti. Vol kan De mi rel'in, Göz te pe Me di cal Park Has ta ne si'nde ye ni se zon ön ce si sað - lýk kon trol le ri ya pý lýr ken, mil li fi le bek çi si nin rad yo lo ji (ak ci ðer fil mi), so lu num fonk si yon tes ti, kar di yo lo ji, göz, iç has ta lýk la rý, ge nel cer ra hi, or - to pe di ve ku lak bu run bo ðaz mu a ye - ne le rin den ge çi ril di ði be lir til di. GÜN DE ÇÝFT AN TREN MAN Ye ni se zon ha zýr lýk la rý ný Düz - ce nin Kay naþ lý Ýl çe si To puk Yay la sý mev ki sin de ki Fe ner bah çe Kamp ve Din len me Te sis le ri nde yap tý ðý ça - lýþ ma lar la sür dü ren Fe ner bah çe gü - nü çift an tren man la ta mam la dý. Tek nik So rum lu Ay kut Ko ca man yö ne ti min de sa at da baþ la yan ve yak la þýk bir sa at sü ren ça lýþ ma lar ba sý na a çýk ger çek leþ ti ril di. I sýn ma ha re ket le riy le baþ la yan an tren man ko or di nas yon ça lýþ ma sý i le de vam et ti. Da ha son ra 4 gru ba ay rý lan o - yun cu lar 5 e 2 top kap ma ve pas ça - lýþ ma sý nýn ar dýn dan yo ðun sis ne de - niy le te sis le re geç ti.an tren ma na i - zin li o lan Vol kan De mi rel, Dirk Kuyt ve so ðuk al gýn lý ðý ra hat sýz lý ðý bu lu nan Sa lih U çan ka týl ma dý. A li Gür büz, ken di si gi bi baþ peh li van o lan ba ba sý nýn ya rým bý rak tý ðý i þi ta mam la mak is te di ði ni söy le di. Ali Gürbüz'ün gözü ALTIN KEMER'DE 12 DEV ADAM ÝTALYA'YA GÝTTÝ A Millî Basketbol Takýmý, 14 günlük Avrupa Þampiyonasý elemeleri hazýrlýklarýný Bormio'da sürdürecek. A MÝL LÝ Bas ket bol Ta ký mý, 2013 Av - ru pa Þam pi yo na sý E le me le ri ha zýr lýk - la rý na baþ la mak i çin Ý tal ya'nýn Bor - mi o þeh ri ne git ti. Türk Ha va Yol la - rý'na (THY) a it ta ri fe li bir u çak la sa - bah sa at le rin de Ý tal ya'ya ha re ket e - den A Mil li Ta kým'da me na jer Ha - run Er de nay, ha va li ma nýn da ba sýn men sup la rý nýn so ru la rý ný ce vap la dý. Ý tal ya'da kon dis yon a ðýr lýk lý bir kamp Arda ve Emre idmanda BÝRLÝKTE ÇALIÞIYOR ÝSPANYA'NIN At le ti co Mad rid ta ký mýn da oy na yan Ar - da Tu ran ve Em re Be lö zoð lu, se zon ön ce si ha zýr lýk kam pýn da ilk an tre man la rý na çýk tý. At le ti co Mad rid, kamp ça lýþ ma la rý ný Se go vi a ken ti nin Los An ge les de San Ra fa el il çe sin de sür dü rü yor. At le ti co Mad rid, her gün çift an tren man la ha zýr lýk la rý na de vam e di yor.ta ti lin ar - dýn dan Ar da Tu ran da kam pa ka týl dý. An tren man lar sý - ra sýn da fut bol cu la rýn i ki li ça lýþ ma lar da Ar da ve Em re'nin bir lik te ça lýþ tý ðý göz le ni yor. Ya rýþ þek lin de ya pý lan ký sa ko þu lar sý ra sýn da Tek nik Dir ke tör Di e go Si me o ne, Ar da ve Em re'nin ko þu sun da ''Em re ka za nýr'' þek lin de ses len - di. Ý ki li mü ca de le yi ka za nan Ar da ol du.21 Tem muz'a ka dar Se go vi a'da kamp ta o la cak At le ti co Mad rid, kon - dis yon ve top la tak tik ça lýþ ma la rý ya pa cak. dö ne mi ge çi re cek le ri ni be lir ten Er - de nay, ''2013 Av ru pa Þam pi yo na sý E - le me le ri ha zýr lýk dö ne mi baþ lý yor. Ýlk dö nem ha zýr lýk la rý Ý tal ya'nýn Bor mi o ken tin de o la cak. Bu ra da gün ka dar ka la ca ðýz. Da ha çok kon dis yon a ðýr lýk lý bir kamp o la cak'' di ye ko - nuþ tu. Bor mi o kam pý dö nü þün de ba - zý tur nu va la ra ka tý la cak la rý ný ha týr la - tan Ha run Er de nay, ''Bu se ne 3-4 ta - ne tur nu va oy na ya ca ðýz. Bi ri Sof - ya'da, bi ri Bel grad'da, bir ta ne si Al - man ya'da ve bir ta ne si de Tür ki ye'de o la cak. Da ha ön ce ta kým da ol ma yan 6-7 ta ne ye ni ar ka da þý mýz var a ra mý - za ka tý lan. Genç bir ta kým la gi di yo - ruz. Tec rü be li o yun cu la rý mýz da var. Fa kat 6-7 ta ne o yun cu muz i zin is te - di ler. Biz de on la ra i zin ver dik. Bi raz genç bir ta kým kur du ðu muz i çin ben ce da ha he ye can lý o la cak. On la - rýn da hep si ka li te li o yun cu lar'' þek - lin de ko nuþ tu. Ha run Er de nay, e le - me gru bun da Ý tal ya i le çe ki þe cek le ri - ne i nan dý ðý ný da söz le ri ne ek le ye rek, ''Gru bu muz da sa ný rým Ý tal yan lar la çe ki þi ce ðiz. Çek ler de, Por te kiz de fe na ta kým de ðil a ma grup tan i ki ta - kým çý ka cak ve bu i ki ta kým a ra sýn da o la ca ðý mý zý dü þü nü yo rum'' de di. Burak Yýlmaz'ýn Moskova'ya transferi borsaya bildirildi TRABZONSPOR gol kra lý fut - bol cu su Bu rak Yýl maz'ýn Lo - ko mo tiv Mos ko va ta ký mý na trans fe ri i çin gö rüþ me le re baþ - lan dý ðý ný du yur du. Trab zons - por Spor tif Ya tý rým ve Fut bol Ýþ let me ci li ði Ti ca ret A.Þ'den Ka mu yu Ay dýn lat ma Plat for - mu'na (KAP) gön de ri len ve ku lü bün in ter net si te sin de de ya yým la nan a çýk la ma da, ''Pro - fes yo nel fut bol cu muz Bu rak Yýl maz'ýn F.C Lo ko mo tiv Mos ko va ku lü bü ne trans fe ri ko nu sun da gö rüþ me le re baþ - lan mýþ týr'' de nil di. A Mil li Ta - kým'da da for ma gi yen yýl dýz o - yun cu, geç ti ði miz se zon Trab - zons por for ma sýy la çýk tý ðý 43 res mi maç ta 35 kez að la rý ha - va lan dý ra rak ba þa rý lý bir per - for man sa im za at mýþ tý. LOKOMOTÝV AÇIKLAMADI Trab zons por lu Bu rak Yýl - maz ýn Lo ko mo tiv Mos ko va ta ký mý i le an laþ tý ðý ha be ri Rus ba sý nýn da ge niþ yan ký bul du. Lazio'ya transferi gerçekleþmeyen Bu rak Yýl maz'ýn Lo ko mo tiv Mos ko va'dan yýl da 3,5 mil yon e u ro a la ca ðý i le ri sü rül dü. An cak, Rus ta ký mýn dan he - nüz bir a çýk la ma gel miþ de ðil. U zun sü re den be ri Bu rak Yýl - maz ýn Trab zons por ta ký mýn - dan ay rý la ca ðý ve Ý tal yan La zi - o ta ký mý i le an laþ mak ü ze re ol du ðu na da ir ha ber gün dem - de yer al dý. An cak, gol cü o - yun cu nun Rus ya'ya trans fer o la ca ðý na da ir çý kan ha ber ler Rus ba sý ný ný ha re ke te ge çir di. Mos ko va e ki bin den he nüz a - çýk la ma ya pýl ma mýþ ken Rus ba sý ný, Türk ba sý ný na a týf ta bu lu na rak yýl dýz o yun cun trans fe ri ni gün de me ge tir di. Lo ko mo tiv Mos ko va ku lü bü - nün ba sýn söz cü sü An drey Lya lin, Ci han Ha ber A jan - sý na he nüz bir de ðer len dir me yap ma nýn er ken ol du ðu nu be lir te rek, a çýk la ma yap mak - tan ka çýn dý. Lya nin, i ler le yen sa at ler de a çýk la ma ya pa bi le - ce ði ni söy le di. Rus ya Pre mi er Li gi ni 7. sý ra da ta mam la yan Lo ko mo tiv, bu se zon Av ru - pa ya gi de mi yor. Ge le cek se - zon i çin ça lýþ ma lar ya pan Mos ko va e ki bi, Hýr va tis tan Mil li Fut bol Ta ký mý nýn es ki ho ca sý Sla ven Bi liç i ta ký mýn ba þý na ge tir di. Ay rý ca Hýr vat o yun cu Ver dan Corluka yý kadrosuna dahil etti Kýrkpýnar Güreþleri finalinde Recep Kara'yý yenerek 2. kez baþpehlivan olan Ali Gürbüz, "Gelecek yýl da baþpehlivan olup, Altýn Kemer'in ebedi sahibi olmak istiyorum" dedi. TARÝHÝ Kýrk pý nar Yað lý Gü reþ le ri nde son i ki yý lýn baþ peh li va ný o lan A li Gür büz, ken di si gi bi baþ peh li van o lan ba ba sý nýn ya rým bý rak tý ðý i þi ta mam la - mak is te di ði ni söy le di. Gür büz, "Al lah na sip et ti. Ta bii ki, çok mut lu yum. He de fim ge le cek yýl da baþ peh li van o - lup al týn ke me ri An tal ya ya e be di o la - rak gö tür mek." de di.ba ba sý Re cep Gür büz ün 1988 yý lýn da Kýrk pý nar er mey da nýn da baþ peh li van ol du ðu nu, an cak bir yýl son ra ha ya tý ný kay bet ti - ði ni be lir ten Gür büz, ge çen yýl ol du ðu gi bi bu yýl da Kýrk pý nar da baþ peh li - van ol ma yý ba þar dý ðý ný an lat tý. RECEP KARA ÝYÝ PEHLÝVAN Baþ peh li van lar dan Re cep Ka ra i le ge çen yýl yi ne fi nal de kar þý laþ týk la rý ný i fa de e den A li Gür büz, "Re cep Ka ra da güç lü ve i yi bir baþ peh li van. Bu sa - ha da üç kez baþ peh li van lýk ka zan mýþ bi ri. Zor lu bir mü ca de le ol du. A ma bi rin ci o lup ke me ri An tal ya ya gö tür - dü ðüm i çin mut lu yum." di ye ko nuþ - tu Ta ri hi Kýrk pý nar Yað lý Gü - reþ le ri nde yap tý ðý mü sa ba ka la rý de - ðer len di ren Baþ peh li van, ku ra lar da zor ra kip le re denk gel di ði ni i fa de et ti. Beþ ke re pu an la ma yap tý ðý ak ta ran Gür büz, "Hep zor lu ra kip le re düþ - tüm. Ge çen yýl dan bi raz da ha zor ol - du. Bu ra dan An tal ya ya o ra dan Be - lek e ge çe ðiz. Bil di ði niz gi bi Be lek Be - le di ye Spor Ku lü bü nde gü re þi yo rum. Baþ ka ný mýz da bi ze des tek le ri ni e sir - ge mi yor. Her za man ya ný mýz da o lu - yor. Bu ke mer de bi zim ka dar o nun da bü yük pa yý var. Ta bii ku lüp o la rak bun la rý ba þar dýk." a çýk la ma sý ný yap tý. A li Gür büz, gü reþ mü sa ba ka la rý ný iz - le me ye ge len gü reþ se ver ler den gü zel tep ki ler al dý ðý ný söz le ri ne ek le di. ANNESÝ DE ÇOK MUTLU A li Gür büz'ün an ne si Ha ti ce Gür - büz de e þi Re cep Gür büz'ün, 1988 yý - lýn da Kýrk pý nar'da baþ peh li van ol du - ðu nu a ným sa ta rak, ''Ba ba sý nýn e ma - ne ti ni al mak i çin yo la çýk mýþ týk. Ýn - þal lah al týn ke me ri a la ca ðýz'' i fa de si ni kul lan dý. A li Gür büz'ün an tre nö rü Dur muþ Dur muþ da A li Gür büz'ün, 8 ya þýn dan be ri gel di ði Kýrk pý nar'da hep kür sü ye çý ka rak ken di le ri ni gu - rur lan dýr dý ðý ný kay det ti. Federer yeniden 1 numara WIMLEDON Tenis Turnuvasý Tek Erkekler Finali'nde Britanyalý Andy Murray'yi 3-1 yenen Roger Federer, bu önemli organizasyonda 7. þampiyonluðunu kazandý. Merkez Kort'ta oynanan ve toplam 3 saat 24 dakika süren maçta, 4 numaralý seribaþý Murray'yi 4-6, 7-5, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 maðlup eden Federer, Wimbledon'ý 7 kezle en çok kazanan Pete Sampras ile þampiyonluk sayýsýný eþitlerken, yeniden dünya klasmanýnda ilk sýraya yükseldi. Dünya klasmanýnda 2 yýl aradan sonra yeniden zirveye yerleþen Ýsviçreli tenisçi, 1 milyon 150 bin sterlinlik para ödülünün de sahibi oldu. 30 yaþýndaki Federer, Andre Agassi'den sonra dünyanýn 1 numarasý olan en yaþlý ikinci raket unvanýný kazandý Federer: Efsane geri döndü. Voleybolda Olimpiyat kadrosu açýklandý 2012 Londra Olimpiyat Oyunlarý'na katýlma hakkýný elde eden (A) Milli Bayan Voleybol Takýmý kadrosu açýklandý. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan (TVF) yapýlan yazýlý açýklamada, olimpiyatlarda mücadele edecek milli takým kadrosunun belirlendiði bildirildi. (A) Milli Takým kadrosunda, menajer Selcan Çaðlar, antrenör Marco Motta, yardýmcý antrenör Alper Erdoðuþ, yardýmcý antrenör ve kondüsyoner Bülent Güneþ'in yaný sýra þu sporcular yer alacak: ''Esra Gümüþ (Takým kaptaný), Gülden Kayalar Kuzubaþýoðlu (Libero), Gizem Güresen (Libero), Ergül Avcý, Polen Uslupehlivan, Bahar Toksoy, Özge Kýrdar Çemberci, Gözde Sonsýrma, Naz Aydemir, Neriman Özsoy, Eda Erdem Dündar ve Neslihan Darnel.''

15 Y AÝLE - SAÐLIK 15 Týrnak yeme alýþkanlýðý güvensizlik belirtisi UZMAN DR. YASEMÝN AKARLAR, ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN TIRNAK YEME ALIÞKANLIÐININ GÜVENSÝZLÝK BELÝRTÝSÝ OLDUÐUNU ÝFADE ETTÝ. ME DÝ CAL PARK Bur sa Has ta ne si Ço cuk Sað lý ðý ve Has ta lýk la rý Uz man Dok to ru Ya se min A kar lar, ço cuk lar da sýk ça gö rü len týr nak ve du dak ye me a lýþ kan lýk la rý nýn ruh sal du rum la il gi li ol du ðu nu be lirt ti. A kar lar, ö zel lik le bas ký gö ren mi nik ler de bu a lýþ kan lý ðýn da ha faz la iz len di ði ni söy le di. Ço cuk lar da týr nak ve du dak ye me a lýþ kan lý ðý nýn er gen lik dö ne mi ne ka dar de vam e de bi le ce ði ni be lir ten Dok tor A kar lar, bu ko nu da a i le le rin du yar lý o lup mut la ka uz man dok to ra baþ vur ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. Bu ha lin ço cuk lar da ge nel de, uy ku bo zuk luk la rý ve ha re ket hu zur suz lu ðu i le be ra ber bu lun du ðu nu i fa de e den Uz man Dr. Ya se min A kar lar, Ço cuk, bu yol dan iç hu zur suz lu ðu nu baþ lat ma ya ça lý þýr. A þý rý bas ký cý bir an neba ba ve ya sert bir öð ret me nin et ki sin de ka lan ço cuk lar da bu du rum da ha sýk rast la nýr. 7-8 ve da ha i le ri yaþ lar da da gö rü le bi len týr nak ye me, ö zel lik le ço cuk la rýn el le rin de her han gi bir iþ ya da o yun la uð raþ ma dý ðý za man lar da gö rül mek te dir. Sak lý kal mýþ bir sal dýr gan lý ðý yan sýt tý ðý ka bul e di lir. Er gen lik ça ðý na doð ru ço cuk la rýn he men he men ya rý sý týr nak ye me dav ra ný þý gös te rir. Bu nun ne de ni o la rak genç le rin çev re den o nay gör me me le ri o la rak de ðer len di ri lir de di. TEN KÝT E DÝL MEK DE TIR NAK YE ME SE BE BÝ Týr nak ye me a lýþ kan lý ðýn dan çok bu dav ra ný þa ne den o lan o lay la rý sap ta mak ge rek ti ði ni an la tan Uz man Dr. A kar lar, a i le kav ga la rý gi bi o lay la rýn da ço cuk la rý bu dav ra ný þa i te bi le ce ði ni söy le di. Ger gin ve ko lay he ye can la nan ki þi ler de de týr nak ye me a lýþ kan lý ðý nýn sýk ça gö rül dü ðü nü i fa de e den A kar lar, Bu dav ra ný þýn al týn da ya tan se bep ler, par mak em me de ol du ðu gi bi ço ðun luk la psi ko lo jik ra hat sýz lýk lar dýr. A i le de ki bü yük ler de týr nak yi yen var sa ço cuk on la rý tak lit e der. Ger gin ve ko lay ca he ye can la nan ço cuk lar da sýk gö rü lür. A i le ge çim siz lik le ri, ço cuk lar ya nýn da a na-ba ba kav ga la rý, ço cu ðun a zar lan ma sý, dö vül me si, baþ ka la rý na ör nek gös te ril me si, kö tü len me si, hor lan ma sý gi bi o lay lar da týr nak ve du dak ye me yi te tik ler þek lin de an lat tý. Bun la rýn dý þýn da baþ ka et men le rin de bu lun du ðu nu i fa de e den Dr. Ya se min A kar lar, þöy le de vam et ti: Ço cu ðun bas ký al týn da ye tiþ ti ril me si, týr nak ye me hu yun dan vaz ge çir mek i çin uy gu la nan sert ted bir ler, ço cu ðun ka pa si te sin den faz la ders, iþ ve gö rev i le yü küm lü ve so rum lu tu tul ma sý da bun da et ki li dir. Ýl köð re tim o - kul la rý nýn bi rin ci sý nýf la rýn da ve ri len a þý rý ev ö dev le ri nin de ço cuk lar da bu du ru mu te tik le di ði ör ne ði ni ve ren Uz man Dr. Ya se min A kar lar, þöy le de vam et ti: Er gen lik ça ðýn da ki genç le rin ar ka daþ la rý ve baþ ka la rý ya nýn da dav ra nýþ la rý ba ký mýn dan ten kit e dil me si, baþ ka la rý na ör nek gös te ril me si ve sýk sýk e leþ ti ril me si de bu du ru mun se be bi o la bi lir. Mi de ve ba ðýr sak bo zuk luk la rýn dan do ðan sý kýn tý lar da týr nak ve du dak ye me nin ne den ler a ra sýn da sa yý la bi lir. An cak ne o lur sa ol sun bu du rum kar þý sýn da mut lak su ret le bir dok to ra baþ vur mak ge re ki yor. Bursa / ci han Aþýrý terleme hastalýk iþareti olabilir DE NÝZ LÝ Dev let Has ta ne si Cilt Has ta lýk la rý Uz ma ný Dr. Ve hip Er tuð rul, yaz ay la rýy la bir lik te o lu þan a þý rý ter le me nin has ta lýk i þa re ti ol du ðu nu söy le di. Cid di bir ra hat sýz lýk ol du ðu nu an cak ha ya tý teh dit e di ci bir du ru mun bu lun ma dý ðý ný be lir ten Er tuð rul, Ter le me, ha va nýn sý cak lý ðý na ve eg zer siz du ru mu na gö re vü cut sý cak lý ðý ný dü zen le yen fiz yo lo jik bir me ka niz ma dýr. Kol tu kal tý, yüz, el ler ve a yak lar da da ha çok gö rü lür. Vü cu dun her böl ge sin de o la bi len ter le me, si nir sis te mi ta ra fýn dan kon trol e di le rek den ge le nir. De ði þik se bep ler den do la yý ter le me nin art ma sý na. a þý rý ter le me (hi per hid roz) de nir þek lin de ko nuþ tu. Vü cu dun gün de dört beþ de fa ter le me si nin nor mal ol du ðu nu vur gu la yan Uzm. Dr. Er tuð rul, Ter le me eg zer siz es na sýn da, sý cak ve ya so ðuk ha va lar da vü cut sý cak lý ðý ný a yar la mak i çin ge rek li fiz yo lo jik bir o lay dýr. Nor mal den faz la ol ma sý, ki þi yi ra hat sýz e di ci bir du ru ma dö nü þür. Ter le me za man za man or ta ya çýk tý ðý gi bi sü rek li de o la bi lir. A þý rý ter le me fi zik sel, psi ko lo jik ve es te tik prob lem le re ne den o lur. Ki þi nin sos yal ha ya tý ný o lum suz et ki ler. Top lum da ki þi ye en di þe ve rir, stre se yol a çar, u tan dý rýr ve cil di tah riþ e der de di. Vü cut ta a þý rý ter le me nin el, a yak, kol tu kal tý, yüz gi bi böl ge sel ve ya yay gýn o la rak gö rü le bil di ði ni an la tan Ve hip Er tuð rul, þun la rý kay det ti: Yay gýn ter le me le rin al týn da ya tan ne den ler o la bi le ce ði i çin a raþ tý rýl ma lý dýr. Di ya bet, hi per ti ro id, me no poz, þiþ man lýk, böb rek üs tü be zi has ta lýk la rý, en fek si yon lar, psi ki yat rik bo zuk luk lar a þý rý ter le me ye se bep o la bi le ce ði gi bi ne de ni bel li de ol ma ya bi lir. Bu yüz den a þý rý ter le yen ki þi le rin, ön ce lik le bir der ma to lo ji uz ma ný na baþ vur ma sý ge re kir. De niz li / ci han Er ken er gen lik psko lo jik sý kýn tý la ra se bep ACIBADEM Ka dý köy Has ta ne si ço cuk ve er gen en dok ri no lo ji si uz ma ný Prof. Dr. Se rap Se miz, er ken er gen li ðin ço cu ðun psi ko lo jik so run lar ya þa ma sý nýn ya ný sý ra i le ri de ký sa boy lu kal ma sý na da ne den o la bil di ði ni bil dir di. Prof. Dr. Se miz, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, ço cuk la rýn er gen lik baþ la ma ya þý nýn ge nel lik le an ne-ba ba nýn er gen lik yaþ la rý na pa ra lel lik gös ter di ði ni be lir te rek, an cak ba zen ço cuk la rýn er ken dö nem de er gen li ðe gi re bil dik le ri ni ve bu du ru mun hem ruh sal hem fi zik sel sað lýk la rý ný o lum - suz yön de et ki le di ði ni kay det ti. Er ken er gen li ðin tek bir ne de ni ol ma dý ðý i çin ta ma men ön len me si nin müm kün ol ma dý ðý ný ak ta ran Se miz, an cak ço cuk la rýn kat ký lý gý da lar dan u zak tu tul ma sý, sað lýk lý ve den ge li bes len me le ri nin sað lan ma sý, ak ti vi te le ri nin ar tý rýl ma sý, spo ra yön len di ril me si ve cin sel u ya rý lar dan ko run ma sý nýn ö nem ta þý dý ðý ný kay det ti. Se miz, A i le ler, ço cuk la rýn da er ken er gen lik be lir ti le ri fark et tik le rin de za man kay bet me den uz man bir he ki me baþ vur ma lý dýr. Çün kü er ken er gen - lik, ço cu ðun psi ko lo jik so run lar ya þa ma sý nýn ya ný sý ra i le ri de ký sa boy lu kal ma sý na da ne den o la bi li yor u ya rý sýn da bu lun du. Er ken er gen li ðin, hor mon lu yi ye cek ler i le plas tik, de ter jan, bö cek i lâç la rý ve en düs tri yel kim ya sal lar gi bi dý þa rý dan a lý nan mad de ler le i liþ ki li o la bil di ði ni kay de den Se miz, hýz lý boy ve ki lo ar tý þý i le cin si yet ö zel lik le ri nin be lir gin leþ me siy le er ken er gen o lan ço cuk la rýn ak ran la rýn dan fark lý laþ ma sý nýn çe þit li so run la ra yol aç tý ðý ný vur gu la dý. Ýstanbul / a a Si ga ra, be be ðin DNA sý na za rar ve re bi lir SÝGARA i çen ba ba a da yý nýn, be be ði nin DNA sý na za rar ver me ris ki nin bu lun du ðu be lir len di. Ýn gil te re nin Brad ford Ü ni ver si te si nden Dr. Ju li an La u bent hal ve e ki bi nin yap tý ðý a raþ týr ma, si ga ra i çen er ke ðin, be be ðin DNA sý na za rar ve re bi le ce ði ni ve an ne ge be kal ma dan ay lar ön ce si ga ra yý bý rak ma sý ge rek ti ði ni gös ter di. Yu nan ve Ýn gi liz 39 a i le nin ka týl dý ðý a raþ týr ma da, eþ le ri ge bey ken ba ba la rýn kan ve sperm ör nek le ri a lýn dý. Do ðum dan son ra an ne ve be be ðin de kan ör nek le ri a lý na rak, ba zý gen ler de de ði þik lik o lup ol ma dý ðý in ce len di. A raþ týr ma nýn so nun da, si ga ra i çen ba ba la rýn be bek le ri nin DNA sýn da de ði þik ler göz len di. A raþ týr ma cý lar, si ga ra du ma ný nýn sperm hüc re le rin de ki DNA yý boz ma sý nýn ya ný sý ra si ga ra nýn yol aç tý ðý za rar la rýn sperm yo luy la be be ðe ge çe bil di ði so nu cu na var dý. Bi lim a dam la rý ay rý ca, si ga ra i çen an ne nin be be ðin de DNA de ði þik lik le ri ol du ðu nu da doð ru la dý. La u bent hal ve e ki bi, an ne le rin ya ný sý ra ba ba la rýn da si ga ra iç me me ko nu sun da u ya rýl ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, ba ba la rýn an ne ge be kal ma dan en az 3 ay ön ce si ga ra yý bý rak ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. An ka ra / a a Ço cuk lar bi lim kam pýn da pro je ü re ti yor BUR SA DA yaz ta ti li ni bi lim kam pý na ka tý la rak ge çi ren ço cuk lar çe þit li pro je ler ü re ti yor. Bur sa Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Re cep Al te pe, Bi lim ve Tek no lo ji Mer ke zi (BTM) nin ev sa hip li ðin de, TÜ BÝ - TAK des te ði ve U lu dað Ü ni ver si te si nin kat ký la rýy la 7. sý nýf öð ren ci le ri ne yö ne lik dü zen le nen uy gu la ma lý fi zik yaz kam pý ný zi ya ret et ti. Bur sa Bi lim ve Tek no lo ji Mer ke zi ça tý sý al týn da dü zen le nen bi lim yaz kamp la rý ný sýk sýk zi ya ret e den Baþ kan Al te pe, Bur sa Kül tür A.Þ. nin bu a lan da ki ça lýþ ma la rý na tam des tek ver me ye de vam e di yor. 50 öð ren ci den o lu þan ve Kül tür A.Þ. nin Me ri nos ta ki yer leþ ke sin de or ga ni ze e di len Uy gu la ma lý Fi zik Yaz Kam pý nda Ber no ul li de ney stan dý i le Ya pý ve Ro bo tik a töl ye le rin de ya pý lan ça lýþ ma la rý in ce le yen Baþ kan Al te pe, ço cuk lar la soh bet et ti. Bi lim ve tek no lo ji ça lýþ ma la rýn da ka mu o yu far kýn da lý ðý o luþ tur du ðu ve bi lim sel pro je le re a ra lýk sýz de vam et ti ði i çin Bur sa Bi lim ve Tek no lo ji Mer ke zi ni kut la yan Baþ kan Al te pe, AR-GE man tý ðý na sa hip, ta sa rým cý ve ka bi li ye ti o lan genç ler ye tiþ tir mek is te dik le ri ni söy le di. Bur sa / ci han

16 Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y ABD de par füm ya sa ðý ABD NÝN ba zý e ya let le rin de ki bir çok ka mu bi na sýn da par füm ya sa ðý uy gu la ma sý baþ la dý.yak la þýk 50 mil yon ki þi nin a ler jik ra hat sýz lýk la ra sa hip ol du ðu ABD de, ko ku ne de niy le a çý lan taz mi nat da va la rý nýn gi de rek art ma sýy la bir çok iþ ye ri par füm ko nu sun da dü zen le me ye git ti. ABD Nü fus Ý da re si, ABD Sað lýk ve Ýn san Hak la rý Ba kan lý ðý, Port land þeh rin de ki be le di ye ça lý þan la rý iþ le ri ne gi der ken par füm kul la na mý yor lar. Port land te miz lik fir ma la rý na da bi na lar da ko ku suz te miz lik ü rün le ri kul lan ma la rý ö ne ril di. Ya pý lan a raþ týr ma lar, ABD de her 10 ki þi den bi ri nin kim ya sal la ra du yar lý lý ðý ol du ðu nu or ta ya ko yu yor. (ntvmsnbc) Yýl lar dýr Mart a yý nýn so nu na doð ru Va kýf lar Kö yü ne ge len ley lek çif ti, yu va sý ný, 2004 yý lýn dan bu ya na köy ca mii i mam ha ti bi Mus ta fa Ye þil in ba ca sý na ya pý yor. FOTOÐRAFLAR: CÝHAN Hoca nýn leylekleri gündem belirliyor! TEKÝRDAÐ'IN ÇORLU ÝLÇESÝNÝN VAKIFLAR KÖYÜ'NDE, HER SENE MART AYININ SONUNA DOÐRU GELEN BÝR ÇÝFT LEYLEK, GÖÇ EDENE KADAR KÖYÜN GÜNDEMÝNÝ BELÝRLÝYOR. TE KÝR DAÐ IN Çor lu il çe si ne bað lý Va kýf lar Kö yü ne her göç mev si min de ge len bir çift ley lek a i le si kö yün gün de mi ni be lir li yor. Köy kah ve ha ne sin de o tu ran köy lü ler, ley lek le rin ge li þi ni, yu va yý ya pý þý ný, yav ru la yý þý ný, yav ru la rýn bü yü me si ni dil den di le ak ta ra rak, mev sim lik mi sa fir le ri ni dil ler den dü þür mü yor. Yýl lar dýr Mart a yý nýn so nu na doð ru Va kýf lar Kö yü ne ge len ley lek çif ti, yu va sý ný, 2004 yý lýn dan bu ya na köy ca mii i mam ha ti bi Mus ta fa Ye þil in ba ca sý na ya pý yor. Ley lek le rin kö ye ge li þi hak kýn da bil gi ve ren Ye þil, Köy de ki yaþ lý bü yük le ri mi zin an lat tý ðý na gö re bir çift ley lek yüz yýl lar dýr kö yü mü ze mi sa fir o lu yor muþ. Fark lý dö nem ler de fark lý yer le re yu va la rý ný kur muþ lar. Ben bu köy de 1997 yý lýn dan bu ya na i mam lýk ya pý yo rum yý lýn dan ön ce be nim e vi min ya ký nýn da bu lu nan e lek trik di re ði nin ü ze ri ne yu va la rý ný ya pý yor lar dý yý lýn da e lek trik di rek le ri ye ni le nin ce be nim e vin ba ca sý na yu va kur ma ya baþ la dý lar. 9 yýl dýr ay ný ye re yu va ya pý yor lar de di. Tekirdað / cihan A raþ týr ma lar, NA SA yý ya lan la dý YA PILAN i ki ye ni a raþ týr ma, 2010 da keþ fe di len, sa de ce ar se nik le bes len di ði i çin ye ni ya þam for mu o la rak yo rum la nan bak te riy le il gi li ve ri le ri ya lan la dý. So nuç la rý Sci en ce der gi sin de ya yým la nan a raþ týr ma ya gö re, GFAJ-1 bak te ri si, ha yat ta kal mak i çin, id di a e di le nin ak si ne, ar se ni ði fos fo ra çe vi re mi yor. Ý ki grup bi lim a da mý ta ra fýn dan yü rü tü len ye ni a raþ týr ma lar, GFAJ-1 bak te ri si nin ha yat ta ka la bil mek i çin az mik tar da da ol sa fos fo ra ih ti ya cý ol du ðu nu gös ter di. Bi lim a dam la rý, A ra lýk 2010 da, A me ri kan Ha va cý lýk ve U zay A jan sý (NA - SA) i çin yap týk la rý bir a raþ týr ma da, Ka li for ni ya da tuz lu bir göl de keþ fet tik le ri öl dü rü cü ar se nik ze hi riy le ya þa yan bir bak te ri tü rü nün, bi li nen ya þa mý tek rar ta ným la mak zo run da bý rak tý ðý ný a çýk la mýþ tý. Bak te ri nin ar se ni ði sa de ce ye mek le kal ma dý ðý ný, bu ze hir li e le men ti doð ru dan DNA sý na kat tý ðý ný i fa de e den bi lim a dam la rý, bu keþ fin di ðer ge ze gen ler ve uy du la rýn da ya þam i çin ne re le re ba kýl ma sý ge rek ti ði ni de a çýk ça or ta ya koy du ðu nu söy le miþ ti. A raþ týr ma ya baþ kan lýk e den A me ri kan Je o lo jik A raþ týr ma ve As tro bi yo lo ji Ens ti tü sü Pro fe sö rü Fe li sa Wol fe-si mon, Ev re nin baþ ka bir ye rin de ya þa mý ne le rin müm kün ký la bi le ce ði nin an la þýl ma sý na yö ne lik ka pý yý aç týk di ye ko nuþ muþ tu. Ankara / aa Köy ca mii i mam ha ti bi Mus ta fa Ye þil Dondurma ustasý Meh met Ye ni gün, Maraþ dondurmasý þakasýna Türk ler ge lip tep ki ve re bi li yor, a ma ya ban cý müþ te ri ler kýz mý yor di yor. Tu ris te Ma raþ þa ka sý olur mu? ELÝF NUR KURTOÐLU DUMAN BURSA HE PÝMÝZÝN ço cuk lu ðu nun kâ bu su dur Ma raþ don dur ma cý sý. O kü la hý ye mek i çin can a tar ken bir tür lü ka vu þa ma mak çi le den çý ka rýr in sa ný Bü yü yün ce de o lay de ðiþ mi yor, tam sý cak tan bu nal mýþ sý nýz se rin le me ih ti ya cýy la don dur ma cý ya ya na þý yor su nuz, si pa ri þi ni zi ve ri yor su nuz, iþ ta hý nýz a çýl mýþ kü la hýn dol ma sý bek ler ken; bir bak mýþ sý nýz don dur ma e li ni zin al týn dan ka yý ver miþ Ey vah dü þür düm di ye ka ra ka ra dü þü nür ken don dur ma cý nýn o yu nu na gel di ði ni zi fark e di yor su nuz Ý yi bir sa býr im ti ha nýn dan son ra don dur ma ný za ni ha yet ka vu þu yor su nuz Sul ta nah met ca mi i nin bah çe sin de din le nir ken bir Ma raþ don dur ma cý sý na ta ký lý yor gö zü müz Ka vu ran sý - HO CA NIN LEY LEK LE RÝ! LEY LEK LE RÝN, kö ye gel me si i le kö yün gün de mi ne o tur du ðu nu söy le yen i mam Mus - ta fa Ye þil, Köy hal ký ley lek le ri be nim o la rak gö rü yor. Ho ca nýn ley lek le ri gel di, ho ca nýn ley lek le ri yav ru la dý, ho ca nýn ley lek le ri nin yav ru la rý uç ma ya baþ la dý di ye rek köy de bir bir - le ri ne an la tý yor lar. Köy kah ve sin de ki mu hab bet le ri ve kö yün gün de mi ni a ðýr lýk lý o la rak, ley lek le re bu ra da ol duk la rý sü re ce ley lek ler o luþ tu ru yor di ye ko nuþ tu. YU VA NIN YA PI LIÞ DE TAY LA RI VA KIF LAR Kö yü Ý ma mý Ye þil, kö ye her yýl ay ný ley lek le rin gel di ði ni be lir te rek, Yu - va ya ön ce er kek ley lek ge li yor. Ha va nýn du ru mu na gö re 2-3 gün bek li yor. Bu a ra da er kek ley lek yu va nýn ba zý o na rým la rý ný ya pý yor. Son ra sýn da i se di þi ley lek ge li yor. Bir lik te yu va yý ta mir e de rek yu murt la ma dö ne mi ne ge çi yor lar. Her yýl ay ný ley lek a i le si bu ra ya ge lip mi sa fi ri miz o lu yor. Da ha ön ce ley lek le ri miz 2-3 yav ru ya par ken, bu se ne bu sa yý 5 ol du. Þu an an ne ba ba la rý i le bir lik te 7 ki þi lik ley lek a i le si mi sa fi - ri miz o la rak ha yat la rý ný sür dü rü yor. Kö yün i le ri ge len le rin den rah met li Ha san Baþ am ca mýz var dý. O, ley lek ler bir ba týn da 2 yav ru ya par, ü çün cü sü o lur sa o nu a tar der di. A ma bu Ley lek çif ti nin 5 yav ru su var ve hep si ne çok gü zel ba ký yor lar de di. Her yýl Mart a yý nýn so nu na doð ru kö ye ge len ley lek a i le si, bu ra da 5 ay kal dýk tan son ra, A ðus tos a yý nýn so nu na doð ru sý cak ül ke ler de ki yu va la rý na dö nü yor. cak lar da müþ te ri si çok O da gö rev daþ la rý gi bi çe þit li el þa ka la rýy la sa tý yor don dur ma sý ný. Fa kat o nun he def kit le si da ha fark lý. He men he men bü tün müþ te ri le ri tu rist ler den o lu þu yor. Dik ka ti mi zi çe ki yor Ýn gi liz, A rap, Al man, A me ri ka lý, Çin li de me den kü lah þa ka la rý ný bü tün ya ban cý müþ te ri le ri ne is tis na sýz uy gu lu yor. Me rak e dip so ru yo ruz ha di Türk ler bu þi rin (!) þa ka la ra a lýþ kýn da tu ris ler hiç tep ki ver mi yor mu? Ya ban cý müþ te ri le rin Türk ler den da ha az kýz dýk la rý ný be lir ti yor Meh met Ye ni gün. Türk ler ge lip tep ki ve re bi li yor a ma ya ban cý müþ te ri ler kýz mý yor di yen don dur ma cý Meh met ta bi si nir len dik le ri ni an la dý ðým an þa ka yý ke si yo rum de me yi de ih mal et mi yor gü le rek Sul ta nah met te 2 yýl dýr ça lý þan 26 ya þýn da ki Meh met, 13 ya þýn dan be ri don dur ma sat tý ðý ný söy ler ken don dur ma yý a þa ðý yu ka rý ha va lan dý ra rak þov ya pý yor. Hiç dü þü rüp ka za yap týn mý? di ye so ru yo ruz Þim di ye ka dar ol ma dý, hiç dü þür me dim di ye rek ar týk bu i þe va kýf ol du ðu nu da be lir ti yor Kah ra man ma raþ lý o lan Meh met Ye ni gün, Ýs tan bul da yak la þýk 5000 bin ki þi nin Ma raþ don dur ma sý yap tý ðý ný bü yük ço ðun lu ðu nun da ak ra ba sý ol du ðu nu vur gu lu yor. Ma raþ don dur ma sý nýn di ðer don dur ma lar dan en bü yük far ký ne? di yo ruz, na sýr lý el le ri ni gös te re rek iþ te bu di yor Çün kü don dur ma nýn lez ze ti ni ko ru ma sý ve sert kal ma sý i çin her an ka rýþ tý rýl ma sý ge rek ti ði ni söy lü yor don dur ma us ta sý. Ý þin den mem nun ol du ðu nu be lir ten Ye ni gün Ma raþ don dur ma sý nýn sað lýk lý ol du ðu nu, ay ný za man da gý da bo ya sý i çe ren mey ve li don dur ma lar dan çok da ha lez zet li ol du ðu nu da söz le ri ne ek li yor Ya rýþ ma nýn dördüncüsünün Tür ki ye fi na li Kas ta mo nu da ya pýl dý. Ka dýn gö rev li ler Kur ân ý en gü zel o ku mak i çin ya rýþ tý DÝ YA NET iþ le ri Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan Ca mi ler ve Din Gö rev li le ri Haf ta sý kut la ma la rý kap sa mýn da dü zen le nen 4. Tür ki ye Kur ân-ý Ke rim i Gü zel O ku ma Ya rýþ ma sý nýn Tür ki ye fi na li Kas ta mo nu da ya pýl dý. Ya rýþ ma da bi rin ci li ði Kars böl ge sin den Ley la A bay ka zan dý. Kas ta mo nu Halk E ði tim Mer ke zi Mü dür lü ðü sa lo nun da ya pý lan ya rýþ ma ya, Di yar ba kýr, Si nop, Ki lis, Kars, Ak sa ray, Ça nak ka le, Af yon ka ra hi sar, Bar týn, Muþ ve Ýs tan bul böl ge bi rin ci le ri ka týl dý. Ya rýþ ma cý la rýn o ku ya cak la rý say fa ve sý ra la rýn ku ra i le be lir len me si nin ar dýn dan, Yük sek Se çi ci Ku rul Baþ ka ný Dr. Hü se yin Ka ya pý nar ýn ku ral la rý ha týr lat ma sýy la ya rýþ ma baþ la dý. Kur ân-ý Ke rim i en gü zel þe kil de o ku mak i çin 10 ya rýþ ma cý ça ba sarf et ti. Ya pý lan de ðer len dir me so nun da, ya rýþ ma ya Kars böl ge sin den ka tý lan Ley la A bay bi rin ci, Ýs tan bul böl ge sin den Sa ki ne Par ta naz i kin ci, Af yon ka ra hi sar böl ge sin den Ne bi ye Ku sur suz ü çün cü ol du. Ya rýþ ma da de re ce ye gi ren le re ö dül le ri nin 1 E kim de dü zen le nen tö ren de ve ri le ce ði bil di ril di. Ya rýþ ma yý Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez in e þi Ha ti ce Gör mez de iz le di. Kastamonu / aa Li se 11 in ci ve 12 in ci sý nýf öð ren ci le ri iz le yi ci le re tam bir ro bot þo vu ser gi le di. Türk i þi ro bot lar hem ya rýþ tý, hem þov yap tý ÖZ YE ÐÝN Ü ni ver si te si nin Ro bo Kamp 2012 ro bot ya pý mý kam pýn dan ge le ce ðin mü hen dis lik de ha la rý or ta ya çýk tý. Ý ki haf ta da ro bot yap ma yý öð re nen li se 11 in ci ve 12 in ci sý nýf öð ren ci le ri, bu nun la da kal ma dý ve dü zen le nen fi nal ya rý þýn da iz le yi ci le re tam bir ro bot þo vu ser gi le di. To kat Mil li Pi yan go Ýh ya Ba lak Fen Li se si i le A ta türk A na do lu Li se si öð ren ci le rin den o lu þan Ö züd ro id Gru bu, Li nec ha ser i sim li ro bot la bi rin ci gel di. Türk Te le kom A na do lu Tek nik Li se si ve Bor no va A na do lu Li se si öð ren ci le rin den o lu þan Grup Na zar Na zar Bon cu ðu i sim li ro bot la rýy la i kin ci, Ka ra bük Meh met Ver gi li Fen Li se si i le Çý nar lý Tek nik Li se si öð ren ci le ri nin kur du ðu Mas ter Of Li ne Gru bu Fýr la ma i sim li ro bot la rýy la ü çün cü ol du. Ro bo Kamp 2012 sü re ci ve fi nal ya rý þýn da ba þa rý lý bu lu nan 9 öð ren ci, Öz ye ðin Ü ni ver si te si Mü hen dis lik Fa kül te si nde % 100 burs lu o ku ma fýr sa tý ya ka la dý lar. Ýstanbul / Yeni Asya 15 ya þýn da ki Fi lis tin li kýz, be le di ye baþ ka ný ol du FÝ LÝS TÝN LÝ 15 ya þýn da ki kýz, dün ya nýn en genç be le di ye baþ ka ný ol du. El A ra bi ya nýn ha be ri ne gö re Be þer Os man, genç le re yet ki ve re rek on la rý ka rar sü re ci ne da hil et me gi ri þi mi çer çe ve sin de 2 ay lý ðý na Ba tý Þe ri a nýn Al lar ka sa ba sý nýn be le di ye baþ kan lý ðý na gel di. Os man, ma li bel ge ler dý þýn da ki tüm bel ge le rin im za lan ma sý ve ça lý þan la rýn i da re si de da hil Al lar be le di ye siy le il gi li tüm ko nu lar dan so rum lu o la cak. Genç be le di ye baþ ka ný ný gö ze te cek se çil miþ baþ kan Süf yan Þa hid, Os man ýn bu gö re ve ge ti ril me si nin genç le rin des tek len me si yö nün de ö nem li bir a dým ol du ðu nu söy le di. Þa hid, geç le ri des tek le mek i çin mad dî yol lar dan çok da ha fark lý yön tem ler bu lun du ðu nu, ön ce lik le on la rýn ö nü ne çý ka bi le cek en gel le ri kal dýr mak ge rek ti ði ni be lirt ti. Os man da bu tec rü be yi, ge le cek te dev let ku rum la rýn da gö rev al ma ya ha zýr lýk lý ol ma la rý i çin di ðer genç ler le pay laþ mak is te di ði ni kay det ti. Ankara / aa

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı