GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr"

Transkript

1 Töre cinayetleri ve aðalýk nasýl biter? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Konseyde Mursi þoku MI SIR CUM HUR BAÞ KA NI MUR SÝ NÝN, A YM KA RA RIY LA FES HE DÝ LEN MEC LÝ SÝ TOP LA MA KA RA RI, AS KE RÎ KON SEYDE DE ÞOK TESÝRÝ MEYDANA GETÝRDÝ. KARAR, ASKERÎ KONSEYÝ ÝKÝYE BÖLDÜ u Mý sýr'da Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur si'nin, Mec li sin AYM ta ra fýn dan fes hi ni ge ri a lan ka ra rý ö zel lik le Yük sek As ke rî Kon - seyde þok te si ri mey da na ge tir di. Ku lis bil gi le ri ne gö re, ba zý Kon sey ü ye le ri ka rar kar þý sýn da ses siz kal ma nýn, Si lâh lý Kuv vet le rin pres ti - ji ni sar sa ca ðý ný savunurken, bazý üyeler Mursi'yle yargýyý baþ baþa býrakmaktan yana görüþ bildirdi ve Konsey karar alamadý. KONSEY DE, AYM DE MECLÝSÝ FESHEDEMEZ umur sî'nin ka ra rý si ya set çi ler ve hu kuk çu lar a ra sýn da da tar tý - þý lýr ken, ba zý hu kuk çu lar ka ra rýn ka nun la çe liþ me di ði ni, ba zý la - rý hu kuk dev le ti ne dar be ol du ðu nu sa vu nu yor. A na ya sa Hu - ku ku Pro fe sö rü Ser vet Be de vi i se As ke rî Kon seyin de, A na ya sa Mah ke me si nin de Mec li si fe sih yet ki si ol ma dý ðý ný be lir te rek, Mur sî yüz de yüz doð ru bir ka rar al dý de di. nha be ri say fa 7 de 937 BÝN 676 YA YÜKSELDÝ Üniversite kontenjanlarý yüzde 20 arttý uösym den a lý nan bil gi ye gö re, e ði tim yý lý i çin ü ni ver si te kon ten jan la rý ge çen yý la gö re yüz de 20, ya ni 160 bin 962 ki þi ar ta rak 937 bin 676 ya yük sel di.öte yandan 2012-ÖSYS Yük se köð re tim Prog - ram la rý ve Kon ten jan la rý Ký la vu zu bu gün den i ti ba ren ÖSYM nin in ter - net si te sin de ya yým la na cak. n3 te KRÝZ KÂHÝNÝ ROUBÝNÝ: Bankacýlar bin yýldýr hile yapýyor ukriz kâ hi ni No u ri el Ro u bi ni, 2013 te ya þa na cak mü kem mel fýr tý na nýn 2008 kri zin den çok da ha kö tü o la ca ðý - ný i le ri sür dü. Ban ka cý lýk skan dal la rý ný da de ðer len di ren Ro u bi ni Ban ka cý lar bin yýl dýr hi le ya pý yor, bi ri le ri so kak lar - da a sýl ma lý di ye rek Barc lays Es ki CE - O su Bob Di a mond ýn hap se a týl ma sý ge rek ti ði ni söyledi.nha be ri say fa 10 da 9 MÝLYON 234 BÝN 334 KÝÞÝ Vergi mükellefi sayýsýnda artýþ utür ki ye de fa al ver gi mü kel le fi sa yý sý Ha zi ran 2012 i ti ba riy le 9 mil yon 234 bin 334 o la rak be lir le - nir ken, ver gi mü kel le fi sa yý sý ge - çen yý lýn Ha zi ran a yý na gö re yüz de 5,17 art tý. nha be ri say fa 10 da Köp rü ve o to yol lar dan 409 mil yon li ra gel di n10 da 12 ÝLDE EÞZAMANLI DÜZENLENEN OPERASYONLA GÖZALTINA ALINMIÞLARDI Askerî casuslukta tutuklananlar 85 e çýktý ÞENER ERUYGUR ADLÎ TIP TA uýzmir Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn, eskort kýzlarý kullanarak gizlice görüntülerini çektikleri kiþilerden askerî belgeleri ele geçirmekle suçlanan casusluk þebekesine yönelik yürüttüðü soruþturma kapsamýnda tutuklanan muvazzaf asker sayýsý 51 e çýkarken toplam tutuklu sayýsý 85 oldu. nha be ri say fa 8 de Selzedeler TOKÝ konutlarýna taþýnacak u Er ge ne kon dâ vâ sýn da tu tuk suz o la rak yar gý la nan e - mek li Or ge ne ral Þe ner E ruy gur, mev cut ra hat sýz lý ðý nýn ce - zaî eh li ye ti ni et ki le yip et ki le me di ði nin tes bi ti i çin Ad lî Týp Ku ru munda göz lem al tý na a lýn dý. nha be ri say fa 8 de Samsun Büyükþehir Belediye Baþkaný Yusuf Ziya Yýlmaz, Elimizde daha önce TOKÝ kentsel dönüþümleri kapsamýnda yapýlmýþ, Büyükþehir Belediyesinde mülkiyeti olan 150 ye yakýn daire var. Hiçbir kira almadan 6-7 ay, belki de 8 aylýk bir sürede evleri oturulamayacak durumda olan vatandaþlarýmýzý bu evlere taþýyabileceðiz dedi. nha be ri say fa 9 da BDP ye miting izni yok udiyarbakýr Valiliði, BDP nin 14 Temmuz da dü zen len mek is te - di ði mi tin ge, Sil van da 13 as ke - rin þe hit e di li þi ve ay ný gün BDP nin de mok ra tik ö zerk lik i - lan e di þi nin yýldö nü mü ol du ðu i - çin i zin ver me di. nha be ri say fa 9 da 213 Suriyeli daha geldi uül ke le rin de ki o lay lar dan ka - çan, 1 ge ne ral, 2 al bay, 1 yar - bay, 4 bin ba þý, 4 yüz ba þý, 8 teð men ve 3 baþ ça vuþun da a - ra la rýn da bu lun du ðu 216 Su ri - ye li, Tür ki ye ye gi riþ yap tý. 9 ya ra lý has ta ne ye kal dý rýl dý. FO TOÐ RAF: A A ABD Dý þiþ le ri Ba kan Yar dým cý sý Wil li am Burns ABD: Mýsýr halký bize güvenebilir MISIR IN baþ ken ti Ka hi re de bu lu nan ABD Dý þiþ le ri Ba kan Yar dým cý sý Wil li - am Burns, Mý sýr hal ký nýn öz lem le ri ni ger çek leþ ti rir ken ABD nin des te ði ne gü ve ne bi le ce ði ni söy le di. Burns, O ba - ma nýn, Mur si ye, ABD yö ne ti mi nin, Mý sýr i le ABD a ra sýn da ki ye ni or tak lý - ða bað lý ka la ca ðý yö nün de te mi nat ver di ði ni be lirt ti. nha be ri say fa 7 de Ýsrail uçaklarý Kýbrýs semalarýnda ÝSRAÝL Ha va Kuv - vet le rine bað lý sa - vaþ u çak la rý nýn, Gü ney Kýb rýs Lef - ko þa FIR hat týn - da tat bi kat yap tý ðý i le ri sü rü lür ken, Rum Sa vun ma Ba ka ný Di mit ris Ý li a - dis in, E ðer tat bi kat lar ya pý lý yor sa, bu Ýs ra il e i zin ve ril di ði an la mý na ge lir i fa - desi ni kul lan dý ðý ak ta rýl dý. n9 da YÖK ten Gazze ye eðitim desteði YER YÜ ZÜ Dok tor la rý, Fi lis tin Be yaz El ler Der ne ði ve TÝ KA nýn da ve tiy le Gaz ze ye gi den YÖK ü ye le ri, am bar - go al týn da ki Gaz ze de yük sek öð re - ti min ge liþ ti ril me si, Tür ki ye de ki ü - ni ver si te ler le öð ren ci de ði þi miy le il - gi li fi kir a lýþ ve ri þin de bu lu na rak, e ði - tim a la nýn da ki ek sik lik le ri ye rin de tesbit et ti. nha be ri say fa 3 te BABANI DA AL, CAMÝYE GEL u03 ISSN MÜHÝMMAT DEPOSUNDA PATLAMA u09

2 Birisi yanýnda bulunmayan kardeþine duâ ederse bu iþe görevli melek Sana da bir misli verilsin der. Â Y E T Câ mi ü s-sa ðîr, No: 343 / Ha di s-i Þe rif Me â li H AD Ý S Ýçinizde Allah'ýn ortaklarý sandýðýnýz þefaatçilerinizi ise, o gün (Kýyamet Günü) yanýnýzda görmeyiz. Onlarla aranýzdaki bütün baðlar kopmuþ ve kuruntularýnýz sizi terk edip gitmiþtir. En'âm Sû re si: 94 / Â ye t-i Ke ri me Me â li 2 LÂ HÝ KA 10 TEM MUZ 2012 SALI Y fâ il: Bir i þi ya pan. te veh hüm: Zan net - me, ol ma yan bir þe yi var ka bul et me. mi dâd-ý ki ta bet: ya zý mü rek ke bi. hul le-i î câ dât: Î cad e dil - miþ, ya ra týl mýþ la rýn fýt rî el bi se si. mâ ye-i mas nu at: Mas nu â - týn (mev cu da týn) e sa sý, ma ya sý. he yu lâ: Zi hin de ta sar la - nan kor kunç ha yal. * Es ki fel se fe de: Eþ ya nýn as lý ve ger çek o lan kýs mý. in fi âl: Ü ze rin de iþ ya pý - lan, ha ri cî bir te sir ve se - bep le hâ sýl o lan. LÛ GAT ÇE: Mad de nin zer re den çok de re ce da ha kü çük o lan zer re le ri ne, her þey de her þe yi gö re cek, bi le cek, i da re e de cek bir ih ti yar ve bir ik ti dar i le vü cut bu lan fi il le ri, e ser le ri is nad et mek, e si rin zer re le ri a de din ce yan lýþ týr. Mad de nin zer re le ri ni fâ il te veh hüm et mek! (Sa kar ya Ý kin ci Se ma) â i nat te bed dü lât i çin de an be an li bas de ðiþ tir mek te, her bir an - da Sâ ni-i Zül ce lâl in ye ni ye ni sa na tý ný ser gi le mek te dir. Biz de bu sa ray da ha ya týn ge tir di ði dal ga lan ma lar hen gâ mýn da, bil - has sa bir se ne lik e ði tim ve öð re - ti min so nun da Teb dil-i me - kân da fe rah lýk var dýr ha ki ka ti mu ci bin ce, yo rul muþ, mü þev veþ leþ miþ, dün ya ca zi be - sin den ke sif leþ miþ ruh la rý mý zýn da bir teb - di le, ya ni te ced dü de, ye ni len me ye ih ti ya cý var dýr di ye rek yo la ko yul duk. Sa kar ya Ü ni ver si te si nin öð re ti mi bit me siy - le Sa kar ya Ye ni As ya tem sil ci li ði o la rak ön ce Ri sa le-i Nur un te lif e dil di ði yer le ri, Be di üz - za man Sa id Nur sî Haz ret le ri nin men zil le ri ni zi ya ret le baþ la dýk. Üs ta dýn Bur dur da kal dý ðý Ha cý Ab dul lah Ca mi i, da ha son ra Is par ta da kal dý ðý e vi, Üs ta dýn bin ka lem le Nur la ra ça lý - þý yor lar de di ði Sav kö yü ve o ra da ki ö nün de du â et ti ði ca mi, ar dýn dan Bar la da kal dý ðý ev ve Ma ran goz Mus ta fa Ça vuþ a mi sa fir kal dý ðý e vi, Üs ta dýn i mam lýk et ti ði Mus Mes ci di der - ken Çam da ðý, kat ran a ða cý nýn ol du ðu ye ri zi - ya ret le de vam et tik. Ve ni ha yet pa zar te si Sa - kar ya nýn Gey ve il çe si ne bað lý, Gey ve nin 600 met re yük sek lik te Fýn dýk su yu kö yü ci va rýn - da, kâ i nat say fa la rý nýn la tîf rüz gâr lar la çev ril - di ði, bin bir es ma-i Ý lâ hi ye nin te cel li gâ hý nýn o kun du ðu Ý kin ci Se ma ya git tik. O ku ma prog ra mý na ilk de fa ka tý lan kar deþ le rin or - man da þý rýl þý rýl þa kýr da yan þe lâ le nin, ö ten kuþ la rýn, bül bül le rin hâ let-i ru hi ye le ri ne et ki si yüz le rin den o ku nu yor du Üs tad haz ret le ri bi ze Rab bi mi zi ta ný tan üç bü yük kül lî mu ar rif ol du ðu nu söy ler. Bi ri si þu ki tab-ý kâ i nat týr. Bi ri si Hâ te mü l-en bi yâ o lan Hz. Mu ham med A ley his sa lâ tü Ves se lâm dýr. Bi ri si de Kur ân-ý A zî müþ þan dýr. (Bkz: Söz ler, On Do ku zun cu Söz). Bu reh ber ler ý þý ðýn da baþ la dýk o ku ma ya. Ön ce ilk sa a ti miz Kur ân-ý A zî müþ þan ý o ku mak. Kýy met li vak fý mýz Ýb ra - him Tuç a ða bey her ke se cüz le ri ni da ðýt tý. Re - ga ip Ge ce si ne ka dar bir ha tim ve prog ram so nu na ka dar bir ha tim da ha in di re rek top - lam i ki ha tim ve 41 Ya sin-i Þe rif le Rab bi mi zi ta ný ma ya ça lýþ týk. Kur ân ýn i câz-ý ma ne vî si o lan Ri sa le-i Nur la ge rek þah sî o ku ma, ge rek mü za ke re li ders tar zýn da iþ ti gal e de rek i man ha ki kat le ri - ne vâ kýf ol ma ya ça lýþ týk. Bu ma ne vî at mos fe re da hil o lan de ðer li a ða bey le ri miz de uf ku mu zu a çýp ha ki kat a ða cý nýn en yük sek mey ve le ri ni ko par ma da yar dým cý ol du lar. Prof. Dr. Hü se - yin U zun a ða bey, On Dör tün cü Söz den yap - tý ðý ders le Al tý gün de gök le ri ve ye ri ya rat - týk (A râf Sû re si: 54) gi bi u zun za man dýr â - lim le rin, ehl-i tah ki kin il gi si ni çe ken ve ma na - la rý nýn ne gi bi ha ki kat ler i çer di ði me rak e di - len â yet le ri, Kur ân ýn dür bü nüy le ba kan Ri sa - le-i Nur la bi zim fe him le ri mi ze mu ta býk bir tarz da sun du. Ö te yan dan hiz met çý ra sýy la ru hu genç ka lan ve Ý kin ci Se ma nýn e mek - tar la rýn dan, prog ra mýn ba þýn dan so nu na ka - dar bi zim le o ul vî duy gu la rý ya þa yan ve ya þa - tan, Üs ta dýn Ben bu men zil le ri, Yýl dýz Sa ra - yý na de ðiþ mem! de di ði gi bi Ý kin ci Se ma yý hiç bir men zi le de ðiþ tir me yen Sa det tin Çe lik a ða bey, bü tün ça ba sý ný biz ler i çin bu prog ra - ma sarf et ti. Sa det tin A ða bey bir ta raf tan da - vet et ti ði mi sa fir le ri kar þý la ma ve u ður la mak - la, di ðer ta raf tan mü za ke re li ders le ri ko or di ne et mek le meþ gul ken, ay rý ca ya pý lan man gal da i ki Ýb ra him kar de þi mi ze (Din le mez-tuç) yar - dým dan ge ri kal mý yor du. O, Ri sâ le o ku nur - ken ge len re ha ve ti, ma yý þýk lý ðý gi der mek i çin mis gi bi de di ði ça yý he men dev re ye so ka rak, Ri sa le o ku ma la rýn da ve ri mi ar týr ma ya ça lý þý - yor du CEVV-Ý SE MA Â YE TÜ L-KÜB RÂ YLA DÝ LE GEL DÝ Â rif in san lar Bir sa at te fek kür, bir se ne na - fi le i bâ det ten ha yýr lý dýr ha dis-i þe ri fi nin sýr rý - ný an la mýþ ol ma lý lar ki, bak tý ðý mýz da, kâ i nat ser gi si ni i yi mü þa he de e de bil mek i çin ço ðun - luk la yük sek yer le ri ter cih et miþ ler dir. Bu as - rýn en bü yük mü te fek ki ri ve müç te di hi Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî haz ret le ri de E rek Da ðý, Yu þa Te pe si, Çam Da ðý gi bi, a de ta mülk ve me le kut â lem le ri nin a yý rým çiz gi le ri - nin en i yi gö rün dü ðü yük sek yer ler de te fek - kür â le mi ne gir miþ tir. Biz de bir neb ze bu yo - lu ta kip et tik de sek ye ri dir. Ön ce prog ra mýn ilk gü nü gün lük gü neþ - lik geç ti. Hat ta o gün spor sa ha mý za vo ley bol di rek le ri ni kur duk, fi le yi tak týk. O yu nu - mu zu oy na dýk. Ar týk ak þam ve i þa vak ti gel miþ, ge ce ka ra ör tü sü nü çek me ye baþ la mýþ tý. Ar dýn dan hiç ne re den gel di ði ni bil me di ði miz bel li ki bir Ku - man dan-ý Â zam ta ra fýn dan ta - li mât ve ril miþ bu lut lar, Ý kin ci Se ma nýn se ma la rýn da be lir me - ye baþ lý yor du. Ge ce nin i ler ler - yen sa at le rin de, hiç dur mak bil - me yen su yun þý rýl tý lý zik ri or ma na hâ kim ol - ma ça ba sýn day ken, ken di ni bay kuþ hu guk hu guk zik ri nin a ra sýn dan eþ ref-i mah lû kat o - lan in sa na din let tir me te lâ þýn day dý. Ve ar týk Re ga ib Ge ce si gel miþ ti. Biz ha zýr - dýk. Ha tim in di ril miþ ti. Ö te yan dan ga ze te - miz yö ne tim ku ru lu ü ye si Ham za Ka ra a ða - bey de böy le nur lu bir gün de bi zim ley di. O da bu nu ra iþ ti ra ken Kur ân ne dir? Na sýl bir ki - tap týr? so ru la rýy la Ri sa le-i Nur dan mü him bir ders o ku du biz le re. Kur ân ýn be lâ ða ti, üs - lu bu gi bi ö nem li nok ta la ra de ðin di. Da ha son ra ki ders te i ba de tin fay da la rý, bil has sa dün ye vî fay da la rý (hik met le ri) ü ze rin de du ra - rak çok el zem bil gi ler sun du. Ma lû mu nuz dur ki Fahr-i Kâ i nat (asm), â lem le re rah met o la - rak gön de ril miþ tir. Ve o nun ka dar rah met ve þef kat sa hi bi pey gam ber de yok tur. He men he men her Re ga ib Ge ce sin de sa ða nak yað dý - rý lan rah met yað mur la rý, yi ne bu mü ba rek ge ce de ve ay ný za man da A ye tü l-küb ra Ri sa - le si o ku nur ken â de ta a þi kâ ra ne rah me ti al kýþ - la yan bir sa ða nak, þim þek ve gök gü rül tü sü va - zi ye tiy le gö rün dü. Bu gün â lem le re rah met Pey gam ber E fen di mi zin (asm) an ne rah mi ne düþ tü ðü gün dü. Ve yað mur tam bir haf ta muh taç o lan zî ha yat la ra gön de ril di. Bil has sa i kin di vak tin de he men he men her gün gök gür le me si müj de siy le baþ la dý. E vet te va fuk tur ki A ye tü l-küb ra yý o kur ken a de ta yað mur ken di li san-ý mah su suy la di le gel di ði gi bi A ye - tü l-küb ra di liy le de di le gel di. Hâ lýk ý ný a ra yan sey yah(lar) i kin ci se ma day - dý lar. Kâ i nat ki ta bý ný o ku ma ya de vam e di yor - lar dý ve Kur ân ýn ha ki ki bir tef si ri o lan Ri sa lei Nur dan ders a lý yor lar dý E vet, bu dün ya mem le ke ti ne ve mi sa fir ha ne si ne ge len her bir mi sa fir, gö zü nü a çýp bak týk ça gö rür ki: Ga yet ke rem kâ râ ne bir zi ya fet gâh ve ga yet san at kâ - ra ne bir teþ hir gâh ve ga yet haþ met kâ râ ne bir or du gâh Son ra, dün ya ya ge len o yol cu a da - ma ve mi sa fi re, cevv-i se ma de ni len ve mah - þer-i a câ ip o lan fe za, gü rül tüy le ko nu þa rak ba ðý rý yor: Ba na bak, me rak la a ra dý ðý ný ve se ni bu ra ya gön de ri ni be nim le bi le bi lir ve bu la bi - lir sin der. O mi sa fir, o nun ek þi, fa kat mer ha - met li yü zü ne ba kar; müt hiþ, fa kat müj de li gü - rül tü sü nü din ler, gö rür ki: Ze min i le â su mân or ta sýn da mu al lâk ta dur du ru lan bu lut, ga yet ha kî mâ ne ve ra hî mâ ne bir tarz da ze min bah - çe si ni su lar ve ze min a ha li si ne âb-ý ha yat ge ti - rir ve ha ra re ti, ya ni ya þa mak a te þi nin þid de ti - ni tâ dil e der ve ih ti ya ca gö re her ye rin im da - dý na ye ti þir. Son ra yað mu ra ba ký yor, gö rür ki: O lâ tif ve ber rak ve tat lý ve hiç ten ve gay bî bir ha zi ne-i rah met ten gön de ri len kat re ler de o ka dar Rah mâ nî he di ye ler ve va zi fe ler var ki, gü ya rah met te ces süm e de rek kat re ler sû re - tin de ha zi ne-i Rab bâ ni ye den a ký yor mâ nâ sýn - da ol du ðun dan, yað mu ra rah met na mý ve ril - miþ tir. Son ra þim þe ðe ba kar ve ra dý (gök gü - rül tü sü nü) din ler, gö rür ki, pek a cip ve ga rip hiz met ler de ça lýþ tý rý lý yor lar. (A ye tü l-küb - ra dan) di ye Ý kin ci Se ma da kâ i nat ki ta bý ný hem il men ya kin, hem ay nel ya kin, hem de hak kal ya kin mü þa he de et ti ler. Re ga ip Ge ce si ne e ki biy le ha zýr la nan Nu rul - lah Çe tin ho ca mýz da, o la hu tî ve Da vu dî se - siy le ve i la hi ko ro suy la ma ne vî bir at mos fer ya þat tý lar. Re ga ib prog ra mý na Ya sin-i Þe rif le baþ lan dý. Re sul kar de þi mi zin Ri sa le-i Nur dan Re ga ip Ge ce si yle i le il gi li ders o ku ma sýy la prog ram de vam et ti. Son lar da da Ham za Ka - ra a ða be yin Üs ta dýn çok yap tý ðý du a yý o ku - ma sý ve Sa det tin Çe lik a ða be yin ha tim du a sý yap ma sýy la Re ga ib prog ra mý mýz son bul du. A ma o ku ma prog ra mý mýz bü yük aþk ve þevk i le de vam e di yor du. Ay rý ye ten me zun o lan A li, Ah met, Ýb ra him, Ser hat ve Re sul a ða bey - le ri miz, ik ram et tik le ri tat lý la rý ye dik ten son ra on lar i çin du a et tik ve bun dan son ra ki ha yat - la rýn da da ba þa rý te men ni sin de bu lun duk. BA ZEN HÝZ MET TE ÞEV KÝ NÝZ KI RI LIR SA, ON SE KÝ ZÝN CÝ LEM A YI O KU YUN O ku ma prog ra mý de vam e di yor, ay ný za - man da bi ze te fek kür ka pý la rý ný a ra la yan a ða - bey ler ge lip bi zi bu ka pý dan i çe ri so ku yor du. Bu kez bu va zi fe yi, ga ze te miz ya zar la rýn dan La tif Sa li hoð lu a ða be yi miz al mýþ tý. La tif a ða - bey bü tün soh bet le rin de, ders le rin de, bi ze Ri - sa le-i Nur ve mü el li fi Be di üz za man Sa id Nur - sî ve o nun baþ lat mýþ ol du ðu i ma ný kur tar - ma dâ vâ sýn dan bah se de rek, bu dâvâ nýn ma - ne vi tah þi dat çý sý Hz. A li (ra) ve Hz. Ab dul ka - dir-i Gey lâ nî (ra) ke ra met-i gay bi ye si ni dik - kat le ri mi ze sun du. Ö zel lik le bi ze bir tav si ye si de þu ol du: Ba - zen hiz met te þev ki niz ký rý lýr sa On Se ki zin ci Lem a yý o ku yun. Bu ri sa le, Ri sa le-i Nur þa - kirt le ri ne i þa ret e den Haz ret-i A li nin (ra) bir i þa ret-i gay bi ye si dir. La tif a ða bey bu nun la bir - lik te bi ze ha tý ra lar dan ve ta nýk lar dan Üs tad Be di üz za man ve ta le be le ri nin ya þa dýk la rý ný an lat tý. La tif a ða be yin an lat týk la rý ger çek ten bi zi çok et ki le miþ ti. Bu es na da Bur sa dan ge - len mi sa fir le ri miz de o ra da bu lun mak tay dý - lar. On lar da pür dik kat ke sil miþ ti ler La tif a - ða be ye. Çün kü Üs ta dýn kaç ke re ze hir len di ði - ni ve bir ze hir le me de de ar týk bir da ha a ya ða kal ka ma ya cak ka dar a ðýr has ta lan dý ðý ný an la - tý yor du. Ar týk bu du ru mu gö ren fe da kâr nur kah ra ma ný Ha fýz A li a ða bey bü tün a ða bey le ri top la mýþ tý: Ben þim di i çim den du a e de ce - ðim, siz de bü yük bir ih lâs la a min di ye cek si - niz de miþ ve ar dýn dan Ha fýz A li a ða bey has - ta lan ma ya baþ la mýþ ve ve fat et miþ ti. Çün kü o Rab bin den Üs ta dý nýn ye ri ne ken di si nin öl - me si ni is te miþ ti. La tif a ða bey ko nuþ ma ya de - vam e di yor du: Ha fýz A li a ða bey has ta lan dýk ça Üs tad i yi le þi yor du. Ha fýz A li a ða bey ve fat e din ce, Üs - tad gö zü nü a çar aç maz Ha fýz A li a ða be yi so rar. Ve fat et ti ði ni söy - le dik le rin de, o nun þe hid ol du ðu - nu söy le ye rek, sa hip ol du ðu ma - ne vî mer te be ye i þa ret e di yor du. Prog ram bü tün ul vi mânâ la - rýn ve duy gu la rýn dal ga lan dý ðý bir ha let-i ru hi ye kesb et miþ ti. Bu ruh ha lin de, Ý kin ci Se ma da or ma nýn i çin de ah þap ev de te fek kür fýr tý na sý de vam e di yor du. Ül fet i pin den do kun muþ gaf let per de si so nu - na ka dar yýr týl mýþ tý. Kuþ lar, bül bül ler, ke le - bek ler, si nek ler san ki bu te fek kür de bi ze ar - ka daþ lýk e di yor du. Yal nýz si nek le rin þý rýn ga sý - ný vü cu du mu za so ka rak ka þýn tý ya se bep ver - me si, bi zim le te fek kür de bi raz da ha iþ ti gal ol - duk la rý ný gös te ri yor du. Bu du ru mu fýr sat bi - len La tif a ða bey, Yir mi Se ki zin ci Lem a da si - nek, ka rýn ca gi bi ha þe re le rin ö ne miy le il gi li der si yap tý. Ha þe re le rin çok lu ðu, on la rýn ö ne - mi ne i þa ret tir. Bir ço ðu Al lah ýn te miz lik me - mur la rý dýr ve fýt rî ha ca mat çý lar dýr. La tif a ða - bey ö nem li bir bil gi da ha sun du. Bir kýs mý Üs tad, di ðer bir kýs mý ta le be le ri ta ra fýn dan tan zim e di len Fih rist Ri sa le si nden ye þil baþ lý si ne ðin hi kâ ye si ni o ku du ve Fih rist in bu na ben zer ö nem li bil gi le ri i çer di ði ni söy le di. AS RI MI ZIN KU MAN DAN-I MA NE VÝ SÝ Her yüz se ne de bir, Ce nab-ý Hak bir mü - ced did-i din gön de ri yor bu yu ran Pey gam - ber E fen di miz (asm), bi ze her bir a sýr da ge le - cek as rýn i ma mýn dan, as rýn ku man dan-ý ma - ne vi sin den söz e di yor. Da ve ti mi ze i ca bet e - den çok muh te rem A li Va pur lu a ða bey, bi ze bu mev zu yu a çýk la ya rak, son a sýr da ge le cek bü yük mü ced di din hu su si yet le ri ni i zah et ti. Son a sýr da ge len mü ce di din di ðer mü ced did - ler i le or tak yan la rý ol du ðu ka dar, fark lý yan la - rý nýn ol du ðu nu da be lirt ti. Ve son as rýn mü - ced di di o lan Be di üz za man Sa id Nur sî haz ret - le ri nin te lif et ti ði Ri sa le-i Nur la rýn ni çin ve na sýl o kun ma sý ge rek ti ði ni ve na sýl ken di ne has bir tar za sa hip ol du ðu gi bi so ru la ra ce vap ver mek le mü him bir ders yap tý. Ar týk o ku ma prog ra mý nýn son gü nü ne var - mýþ týk. A ma son gün de me dik, hâ lâ is ti fa de e - de bi le ce ði miz ka dar is ti fa de et me ye ça lýþ týk. Bu kez çok de ðer li ho ca mýz Prof. Dr. Nu ret - tin A but, Ýsm-i Kay yum un cil ve siy le bi zi a de - ta zer re den kü re ye, kü re den kâ i na ta, mülk â - le min den, me le kut â le mi ne ka dar ha yal kuv - ve siy le ha ki kat â le mi ne bir yol cu mi sâ li gez - dir di. Â lem i çin de da i ma bin ler ce mah lûk de - ði þik hal le re gi rip, gayb â le min den þu hûd â le - mi ne o ra dan tek rar gayb â le mi ne gi den mu - az zam bir fa a li ye tin ol du ðu nu göz ler ö nü ne ser di. Üs ta dýn kâ i na tý, kâ i na týn her mer ha le si - ni, a hi ret te gös te ri le cek bü yük bir fo toð raf ma ki na sý gi bi gör dü ðü nü, o ra da gös te ril mek i çin ka yýt e dil di ði ni mü þa he de et ti ði ni söy le di. Biz de bu fe yiz do lu mâ nâ i le o ku ma prog - ra mýn da ge çir miþ ol du ðu muz gü zel, tat lý an - la rý ve baþ tan so na ka dar e me ði o lan baþ ta Sa - kar ya Ye ni As ya ca mi a sýn dan mad dî ve ma - ne vi des te ði ni e sir ge me yen a ða bey le ri, ö te ki â lem de bu man za ra la rý tek rar sey ret me ni ya - zýy la, Ce nâb-ý Zat-ý Kay yum, Er ha mu r-ra hi - min e bü yük bir þü kür ve du a i le yâd et tik. K ABDÜLAZÝZ BÝLGE Ý kin ci Se ma, kâ i nat ki ta bý ný o ku du em, mad diy yun de ni len bir ký sým ehl-i da lâ let, zer rat ta ki ta hav vü lâtý mun ta za ma i çin de hal lâ ký yet-i Ý - lâ hi ye nin ve kud ret-i Rab bâ ni ye - nin bir cil ve-i â za mý ný his set tik le - rin den ve o cil ve nin ne re den gel - di ði ni bi le me dik le rin den ve o kud ret-i Sa me dâ - ni ye nin cil ve sin den ge len u mu mî kuv ve tin ne - re den i da re e dil di ði ni an la ya ma dýk la rýn dan, mad de ve kuv ve ti e ze lî te veh hüm e de rek, zer re - le re ve ha re ket le ri ne â sâr-ý Ý lâ hi ye yi is nad et me - ye baþ la mýþ lar. Fe süb hâ nal lah! Ýn san lar da bu de re ce had siz ce ha let o la bi lir mi ki, me kân dan mü nez zeh ol mak la be ra ber, her bir yer de, her bir þe yin i ca dýn da her þe yi gö re cek, bi le cek, i da re e - de cek bir tarz da bu lu nur bir va zi yet le yap tý ðý fi - il le ri ve e ser le ri câ mid, kör, þu ur suz, i ra de siz, mi zan sýz ve te sa düf fýr tý na la rý i çin de çal ka la nan zer râ ta ve ha re kâ tý na ver mek, ne ka dar ca hi lâ ne ve hu ra fe kâ râ ne bir fi kir ol du ðu nu, zer re ka dar ak lý bu lu nan la rýn bil me si ge rek tir. E vet, bu he rif ler vah det-i mut la ka dan vaz geç - tik le ri i çin, had siz ve ni ha yet siz bir kes ret-i mut la ka ya düþ müþ ler. Ya ni, bir tek i lâ hý ka bul et me dik le ri i çin, ni ha yet siz i lâh la rý ka bul et me - ye mec bur o lu yor lar. Ya ni, bir tek Zât-ý Ak de sin has sa sý ve lâ zým-ý zâ tî si o lan e ze li ye ti ve hâ lý ký - ye ti, bo zul muþ a kýl la rý na sý ðýþ tý ra ma dýk la rýn dan, o had siz, ni ha yet siz, câ mid zer re le rin e ze li yet le - ri ni, bel ki u lû hi yet le ri ni ka bul et me ye, mes lek - le rin ce mec bur o lu yor lar. Ýþ te sen gel, ec he li ye - tin ni ha yet siz de re ce si ne bak! E vet, zer re ler de ki cil ve i se, zer re ler ta i fe si ni Vâ ci bü l-vü cu dun hav liy le, kud re tiy le, em riy le, mun ta zam ve muh te þem bir or du hük mü ne ge - tir miþ tir. E ðer bir sa ni ye o Ku man dan-ý Â za mýn em ri ve kuv ve ti ge ri a lýn sa, o çok kes ret li, câ - mid, þu ur suz ta i fe, ba þý bo zuk lar hük mü ne ge le - cek ler, bel ki bü tün bü tün mah vo la cak lar. Hem in san la rýn bir kýs mý, gü ya da ha i le ri gö rü - yor gi bi, da ha zi ya de ca hi lâ ne bir da lâ let le, Sâ ni-i Zül ce lâl in ga yet lâ tif, nâ ze nin, mu tî, mu sah har bir sa hi fe-i ic ra a tý ve e mir le ri nin bir va sý ta-i nak li - yâ tý ve za yýf bir per de-i ta sar ru fâ tý ve lâ tif bir mi - dâd-ý (mü rek kep) ki ta be ti ve en nâ ze nin bir hul - le-i î câ dâ tý ve bir mâ ye-i mas nu a tý ve bir mez ra a-i hu bu ba tý o lan e sir mad de si ni, cil ve-i ru bu bi ye ti ne ay na dar lýk et ti ði i çin, mas dar ve fâ il te veh hüm et - miþ ler. Bu a cip ce ha let, had siz mu hal le ri is til zam e di yor. Çün kü e sir mad de si, mad diy yun la rý boð - du ran zer rat mad de sin den da ha lâ tif ve es ki hü - ke ma nýn sap lan dý ðý he yu lâ fih ris te sin den da ha ke sif, ih ti yar sýz, þu ur suz, câ mid bir mad de dir. Bu had siz bir su ret te te cez zî ve in ký sam e den ve nâ - kil lik ve in fi al has sa sýy la ve va zi fe siy le teç hiz e di - len bu mad de ye, bel ki o mad de nin zer re den çok de re ce da ha kü çük o lan zer re le ri ne, her þey de her þe yi gö re cek, bi le cek, i da re e de cek bir ih ti yar ve bir ik ti dar i le vü cut bu lan fi il le ri, e ser le ri is nad et - mek, e si rin zer re le ri a de din ce yan lýþ týr. E vet, mev cu dat ta gö rü nen fi il-i i cad öy le bir key fi yet te dir ki, her þey de, hu su san zî ha yat ol sa, ek ser eþ ya yý ve bel ki u mum kâ i na tý gö re cek, bi - le cek ve kâ i na ta kar þý o zî ha ya týn mü na se be ti ni ta ný ya cak, te min e de cek bir ik ti dar ve ih ti yar - dan gel di ði ni gös te ri yor ki, mad dî ve i ha ta sýz o - lan es ba býn hiç bir ci het le fi i li ol maz. E vet, sýrr-ý kay yû mi yet le, en cüz î bir fi il-i i ca - dî, doð ru dan doð ru ya bü tün kâ i nat Hâ lý ký nýn fi - i li ol du ðu na de lâ let e den bir sýrr-ý â za mý ta þý yor. Lem a lar, 30. Lem a, 6. Nük te, 1. Þu â, s. 936 H

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 20 Þaban 1433 Ru mî: 27 Haziran 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ü ni ver si te kon ten jan la rý 161 bin ki þi art tý ÜNÝVERSÝTE KONTENJANLARI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 20, YANÝ 160 BÝN 962 KÝÞÝ ARTARAK 937 BÝN 676 YA YÜKSELDÝ. EN FAZLA ARTIÞ, LÝSANS PROGRAMLARINDA YAÞANDI. ÖLÇME, Seç me ve Yer leþ tir me Mer ke - zi nden (ÖSYM) a lý nan bil gi ye gö re, e ði tim yý lý i çin ü ni ver si te kon ten jan la rý be lir len di. Bu na gö re, ü ni ver si te ler de 2011 yý lýn da 776 bin 714 o lan top lam kon ten jan, bu yýl yak la þýk yüz de 20 ar týþ la 937 bin 676 ol du. Ge çen yýl 671 bin 64 o lan dev let ü ni - ver si te le ri nin kon ten jan la rýn da yüz de 22 ar - tý o lur ken, kon ten ja ný 84 bin 49 o lan va kýf ü ni ver si te le rin de ki ar týþ o ra ný i se yüz de 13 ol du. 19 bin 252 kon ten ja ný o lan KKTC de - ki ü ni ver si te ler de yüz de 3,2 ve 2 bin 349 o - lan yurt dý þýn da ki di ðer ü ni ver si te ler de i se yüz de 18,3 a za lýþ mey da na gel di. Prog ram - la ra gö re i se ön li sans prog ram la rýn da yüz - de 17, li sans prog ram la rýn da yüz de 24 ve ö - zel ye te nek le öð ren ci a lan prog ram lar da i se yüz de 1,5 ar týþ ol du. A day la rýn ya yým lan - ma sý i çin yo ðun ta lep te bu lun duk la rý ÖSYS Yük se köð re tim Prog ram la rý ve Kon - ten jan la rý Ký la vu zu i se kon ten jan tab lo la rý, prog ram ko þul la rý ve di ðer tab lo la rý a day la - ra ön bil gi ver mek a ma cýy la bu gün den i ti - ba ren 12 Tem muz a ka dar ÖSYM nin in - ter net si te sin de ya yým la na cak. A day la rýn ter cih le ri ni yap ma dan ön ce ter cih sü re sin - de ÖSYM nin in ter net ad re sin den ta ma mý ye ni den ya yým la na cak ký la vu zu dik kat le in - ce le me le ri ve ÖSYM den ya pý lan du yu ru la - rý ta kip et me le ri ge re ki yor. ÖTE YANDAN 6287 sa yý lý Ýl köð re tim ve E ði tim Ka nu nu i le Ba zý Ka nun lar da De ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Ka nun la, 2547 sa yý lý Yük se köð re tim Ka nu nu nun yük se köð re ti me gi riþ ve yer leþ tir me ye yö ne lik il gi li mad de le ri ye ni den dü zen len miþ, bu ka nun u ya rýn ca 2012-Öð ren ci Seç me ve Yer leþ tir me Sis te mi (ÖSYS) Ký la vu zu re vi ze e dil miþ ti sa yý lý Ka nun la de ðiþ ti ri len yük se köð re ti me gi riþ ve yer leþ tir me ye yö ne lik hü küm, 4 Tem muz 2012 ta ri hin de TBMM Ge nel Ku ru lu nda gö rü þü lüp ka bul e di len ka nun i le ye ni den dü zen len miþ, 2012 yý lýn da yük se köð re ti me gi riþ ve yer leþ tir me de a day la rýn mer ke zi sý nav lar dan al mýþ ol du ðu pu an la ra i la ve e di le cek or ta öð re tim ba þa rý pu an la rý nýn, YÖK Ge nel Ku ru lu nun al dý ðý ka rar u ya rýn ca be lir le nen u sul ve e sas la ra gö re he sap la na ca ðý hük mü ne yer ve ril miþ ti. A lý nan bil gi ye gö re, YÖK ün yer leþ tir me pu an la rý - nýn na sýl he sap la na ca ðý na i liþ kin yön te mi be lir le ye rek ÖSYM ye i let me siy le, sý nav so nuç la rý ve 2012-ÖSYS Yük se köð re tim Prog ram la rý ve Kon ten jan la rý Ký la vu zu nun ta ma mý bu na gö re dü zen le ne rek en ký sa sü re de a day la rýn ve ka mu o yu nun bil gi si ne su nu la cak. An ka ra/a a Çor lu Müf tü sü Naz mi Sö ðüt baþlattýklarý kampanya hakkýnda bilgi verdi. FO TOÐ RAF: CÝHAN "Babaný da al, camiye gel" MÜF TÜ LÜK LE RÝN, ço cuk la ra na maz kýl ma yý sev - dir mek a ma cýy la dü zen le nen Hay di Ço cuk lar Ca - mi ye kam pan ya sý, Te kir dað ýn Çor lu il çe sin de de baþ la týl dý. He def, ço cuk lar i le bir lik te ba ba la rýn da ca mi ye gel me le ri ni sað la mak. Kam pan ya i le il gi li bil gi ve ren Çor lu Müf tü sü Naz mi Sö ðüt, yaz Kur ân kurs la rý nýn da baþ la ma sý i le kam pan ya yý da ha ya ta ge çir dik le ri ni be lirt ti. Sö ðüt, Kam pan ya da - ki a ma cý mýz, ço cuk la rý mý zý da ha kü çük yaþ lar da ca mi ve na maz i le ta nýþ týr mak, ço cuk la rý mý zýn na - maz i çin ca mi ye gel me le ri ni sað la mak. Na ma za ge - len le ri ö dül len dir mek i çin de bir ta kip çi zel ge si ha - zýr la dýk. Ço cuk lar yaz kurs la rý na gel me se bi le ta kip çi zel ge si i le na ma za ge liyor, na maz çý ký þýn da i se gel di ði va kit na - ma zý nýn kar þý sý na ca mi i ma mý ta ra - fýn dan bir mü hür ba sý lý yor. Va kit na maz la rý ný pu - an la dýk. Sa bah 40, öð le 10, i - kin di 10, ak þam 15, yat sý 25 pu - an. 100 ü ze rin - den yap tý ðý mýz pu an la ma sis - te min de ca - mi ye gel me nin zor ol du ðu sa bah ve yat sý na maz la rý na yük sek pu an ver dik. Bu nun se be bi de ço cu ðun, bu va kit ler de ba - ba sý ný ba ba be ni ca mi ye gö tür di ye rek sý kýþ týr ma - sý ve ba ba sý nýn da ca mi ye ge le rek na maz kýl ma sý - ný sað la mak is te dik. de di. 1 Tem muz da baþ la - yan kam pan ya 10 A ðus tos ta so na e re cek. Kam pan ya so nun da ca mi ye ge le rek ta kip çi zel - ge sin de en faz la pu a ný a lan öð ren ci le re di züs tü bil gi sa yar, bi sik let, di ji tal fo toð raf ma ki ne si, MP4 ça lar, mi ni bo ok, MP3 ça lar ve a ra ba lý ya tak he di - ye e di le cek. Te kir dað/ci han YÖK ÜN KA RA RI BEK LE NÝ YOR YÖK ten Gazze ye eðitim desteði YERYÜZÜ Doktorlarý, Filistin Beyaz Eller Derneði ve TÝKA nýn davetiyle Gazze ye giden Yükseköðretim Kurulu (YÖK) üyeleri, Gazze deki yüksek öðretimin durumunu yerinde inceledi. YÖK üyeleri, ambargo altýndaki Gazze de yüksek öðretimin geliþtirilmesi, Türkiye deki üniversitelerle öðrenci deðiþimiyle ilgili fikir alýþveriþinde bulunarak, eðitim alanýndaki eksiklikleri yerinde tespit etti. YÖK Baþkan Vekili Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK üyeleri Prof. Dr. Mehmet Þiþman, Prof. Dr. Harun Cansýz ile Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý M. Emin Zararsýz ve Maliye Bakanlýðý Müsteþarý Naci Aðbal dan oluþan heyet, Gazze deki Filistin hükümeti Baþbakaný Ýsmail Haniye yi ve Gazze Ýslam Üniversitesi ni ziyaret etti. Ýslam Üniversitesi Rektörü Dr. Kemalin Þaat ve Filistin Milletvekili Dr. Cemal Hudari ile görüþen heyet, üniversite binalarýný gezdi. YÖK üyeleri, 2008 Ýsrail- Gazze savaþýnda, Ýsrail tarafýndan bombalanan laboratuvar binasýný ve Ýslam Üniversitesi kurulduðunda eðitim için kullanýlan çadýrlarý gördü. Gazze Ýslam Üniversitesi nin mezuniyet törenine de katýlan YÖK üyeleri, yüzlerce öðrencinin mezuniyetini birlikte kutladý. YÖK Baþkan Vekili Prof. Dr. Yekta Saraç, burada yaptýðý konuþmada, Türk halkýnýn her zaman Gazze nin yanýnda olduðunu vurguladý. Gazze/aa Ýçme suyu istiyorlar MUÞ UN Bulanýk ilçesine baðlý beþ köy yýllardýr su sýkýntýsý yaþýyor. Köyün kadýnlarý, çamaþýr makinesi için deðil, içme ihtiyaçlarý için su istediklerini belirtti. Bulanýk ilçesine baðlý Çobandere köyü ve çevresinde bulunan Yazbaþý, Samanyolu, Þatýrlar ve Adývar köyleri, yýllardýr su sýkýntýsý çekiyor. Kadýnlar, yaþadýklarý bu sýkýntýlar karþýsýnda çaresizlik içerisinde, þunlarý ifade ettiler: Bizler sadece köy ortasýnda bir çeþme istiyoruz. Evlerimize ayrý ayrý çeþme istemiyoruz. Günlük ihtiyaçlarýmýzý karþýlayacak su istiyoruz. Çamaþýr-bulaþýk makinesi için su istemiyoruz. Köyün ortasýnda bir çeþme kurulup köyümüze su getirilirse bize yeter. Türkiye nin her yerinde artýk su var. Su sorunumuz artýk çözülsün. Köyün ortasýnda çok az akan bir çeþmemiz var ve biz günlerce bu çeþmede sýra bekliyoruz. Yetkililerin bizim bu sorunumuza biran önce çözüm bulmasýný bekliyoruz. Muþ/cihan FO TOÐ RAF: CÝHAN Tah li ye ir ti ni as ya.com.tr Mec li sin ilk ça lýþ ma yý lý nýn son gü nün de a par to par çý ka rý lan ka nun lar dan ÖYM ler le il gi li o la ný nýn pra tik te ne gi bi so nuç lar ge ti re ce ði hâ lâ tam o la rak bel li de ðil. Ger çi de ne tim li ser best lik ve ya adlî kontrol kap sa mýn da baþ la yan tah li ye ler sü rü yor ve böy le - ce ce za ev le rin de ki iz di ham nis be ten a za lý yor. A ma Er ge ne kon, Bal yoz, KCK gi bi ö zel dâ vâ - lar da tu tuk lu yar gý la nan la rýn tah li ye si, mâ lûm se - bep ler le ay rý bir ö nem ve has sa si yet ta þý yor. Ke za tu tuk lu mil let ve kil le ri nin du ru mu da. Ö zel lik le bu ko nu da Mec lis Baþ ka nýn dan ve hü kü met ten yar gý ya ga yet net me saj lar ve ril di. Çi çek, Tu tuk la ma bir ted bir dir, mah kû mi ye - te dö nüþ me me li di ye rek, Mec lis ten çý kan ya sa - nýn ru hu nu yar gý nýn i yi o ku ma sý ve ka rar la rý ný o na uy gun þe kil de ver me si ge re ði ni vur gu la dý. Baþ ba kan Yar dým cý sý Be kir Boz dað da, Tak - dir yi ne mah ke me le re a it kay dý ný ko ya rak da ol sa, tah li ye bek len ti si i çe ren a çýk la ma lar yap tý. Ya ni, a çýk ça Ar týk ser best bý ra kýn þu tu tuk - lu la rý de me di ler, an cak o nu de me ye ge tir di ler. Tu tuk lu lar da tah li ye ta lep le ri ni tek rar la dý lar. Sü re cin ilk a þa ma sýn da or ta ya çý kan i þa ret ler, ö zel lik le KCK dâ vâ la rýn da de ði þen bir þey ol ma - ya ca ðý ný ve tu tuk lu BDP mil let ve kil le ri nin i çe ri - de tu tul ma ya de vam e de ce ði ni gös te ri yor gi bi. Mec lis Baþ ka ný i le hü kü met çev re le ri nin i ma lý tah li ye ta lep ve bek len ti le ri on la rý da kap sý yor mu, bil mi yo ruz. Kap sý yor sa, gö rü nen o ki, ya pý - lan dü zen le me o nok ta da pek i þe ya ra ma ya cak. Kap sa mý yor sa, bu du rum, çif te stan dart baþ ta ol mak ü ze re bir di zi ye ni e leþ ti ri yi te tik le ye cek Bu na kar þý lýk, ÖYM ler kalk tý, TMM ler gel di sö zün de i fa de si ni bu lan yo ru mu te yid e de cek. Çün kü ya pý lan dü zen le me de te rör dâ vâ la rý na sýrf bu mak sat la ih das e di le cek böl ge ih ti sas mah ke me le ri ta ra fýn dan ba kýl ma sý ön gö rü lü yor. Ve Ce za Mu ha ke me le ri Ka nu nun dan (CMK) kal dý rýl dý ðý söy le nen hü küm ler, Te rör le Mü ca - de le Ka nu nu nun (TMK) il gi li mad de le ri ne ak - ta rý la rak o ra ya ha va le e di li yor. O TMK ki, gad - ri ne uð ra yan lar ker va ný na Ýl ker Baþ buð da da hil ol du ve te rör ör gü tü ku rup yö net mek le suç la - nan Ge nel kur may es ki Baþ ka ný, is ya ný ný, Bu ya sa her ke si te rö rist ya par di ye rek di le ge tir di. Da ha ev vel de yaz dý ðý mýz gi bi, te rör le mü ca - de le ge rek çe siy le bu ya sa yý çý kart tý ran ve sü reç i çin de hem da ha da sert leþ tir mek, hem de kap - sa ma a la ný ný a la bil di ði ne ge niþ let tir mek i çin ýs - rar la ta lep te bu lu nan i ra de nin kay na ðý as ker di. A ma ka de rin ga rip ve ib ret li bir cil ve si o la rak, Baþ buð un þah sýn da as ker de bu ka nu nun mað - du ru ol du ve böy le ce Hu kuk bir gün her ke se lâ zým o lur ha ki ka ti bir de fa da ha te cel lî et ti. (Bkz ta rih li ya zý mýz.) Gö rü nen o ki, TMK yü rür lük te ka la cak. Bu - na bað lý o la rak blhas sa te rör ta ri fi ni a la bil di ði ne ge niþ tut tu ðu i çin yol aç tý ðý mað du ri yet ler sü re - cek. Bu du rum da de mok ra tik leþ me sü re ci a çý - sýn dan cid dî han di kap ol ma ya de vam e de cek. Er ge ne kon ve Bal yoz tu tuk lu la rý na ge lin ce: Ö zel lik le Er ge ne kon da te rör ör gü tü o la rak ni te len di ril di ði, id di a ve suç la ma lar bu na da yan - dý rýl dý ðý i çin, tah li ye ta lep le riy le il gi li ka rar lar bu bað lam da çok da ha has sas bir ni te lik arz e di yor. CHP den i ki, MHP den bir ve ki lin de da hil ol du ðu Er ge ne kon ve Bal yoz tu tuk lu la rý nýn tah - li ye si du ru mun da gün de me ge le cek ö nem li hu - sus lar dan bi ri, ba zý sa nýk la rýn a çýk tan mah ke me he ye ti nin yü zü ne söy le dik le ri, ba zý la rý nýn da ses ka yýt la rýy la ka mu o yu na yan sý yan rö vanþ ve in ti - kam teh dit le ri nin ne gi bi so nuç lar ge ti re ce ði. Te men nî e de lim ki, bu nun i çin ya nýp tu tu þan - la ra ak lý se lim ga le be et sin ve fýr sat da ve ril me sin. Bu nok ta da, tu tuk lu ve kil ler den Mus ta fa Bal - bay ýn Rö vanþ is te mi yo rum. Öc, in ti kam al - mak is te di ðim tek þey rö vanþ duy gu su (Ra di - kal, ) söz le ri ço k ö nem li. Sa id Nur sî nin Hu su me te en lâ yýk þey, kalp te ki hu su met duy - gu su sö zün de ki man týk la ör tü þen bu yak la þým her ke se mal ol ma lý ki, ye ni ge ri lim le r ol ma sýn. Ýn ti kam la ne ba rýþ o lur, ne de a da let...

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KUR ÂN MEDENÝYETÝ MUCÝZEDÝR u16 ÖMSS de 60 bin 375 aday ter döktü u3 TE LYS baþvurularý için son gün u3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Militarist müfredat ÝSTEMÝYORUZ MÝLLÎ GÜVENLÝK DERSLERÝNÝN ARDINDAN TÜM MÜFREDAT SORGULANIYOR. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Militarist müfredat ÝSTEMÝYORUZ MÝLLÎ GÜVENLÝK DERSLERÝNÝN ARDINDAN TÜM MÜFREDAT SORGULANIYOR. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Militarist müfredat ÝSTEMÝYORUZ MÝLLÎ GÜVENLÝK DERSLERÝNÝN ARDINDAN TÜM MÜFREDAT SORGULANIYOR. BÜTÜN DERSLERDE MÝLÝTARÝZMÝN AYAK ÝZLERÝ VAR u Sa ban cý Ü ni ver si te si Sa nat ve Sos yal Bi lim ler Fa

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı