Kuruluş terihi : 7 Ekim NİSAN 1971 C U M A. Dışişleri Bakanı V. H. DİNÇER. Ticanet Balkanı G- TİTREK. Ulaştırma Bakanı O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuruluş terihi : 7 Ekim 1336-1920 2 NİSAN 1971 C U M A. Dışişleri Bakanı V. H. DİNÇER. Ticanet Balkanı G- TİTREK. Ulaştırma Bakanı O."

Transkript

1 Re T.C smi Gazete Kuruluş terihi : 7 Ekim r Yönetim ve yatı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 2 NİSAN 1971 C U M A Sayı : J Karar Sayısı : 7/2059 K A R A R N A M E L E R 6/4/1967 tarihinde Cezayir'de imzalanıp, 7/1/1970 tarih ve 1208 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik «Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti arasındaki Kültürel İşbirliği Anlaşması» nın, onay belgelerinin teati edildiği tarihte yürürlüğe.girmek üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 18/2/1871 tarih ve KÜLT/ / sayılı yazısı üzerine, 3-1/5/1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun üçüncü maddesine -göre, Bakanlar Kurulunca 8/3/1971 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI C. SUNAY Adalet Bakanı Y. Z. ÖNDER Dışişleri Bakanı V. H. DİNÇER Ticanet Balkanı G- TİTREK Ulaştırma Bakanı O. TUĞRUL Turizm ve Tanıtıma Batanı N. CEVHERI R Millî Savunma Bakanı A. TOPALOĞLU Maliye Bakanı M. EREZ Sağ. ve Sos- Y- Bakanı V. A. ÖZKAN Çalışına Bakanı Sanayi Bakanı S. ÖZTÜRK S. KILIÇ İçişleri Bakanı //. MENTEŞEOĞLU MillîEğit- Bakanı Bayındırlık Bakanı O. OĞUZ T. GÜLEZ Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı A.İ.BİRİNCİOĞLU /. ERTEM İmar ve İskân Bakanı II. NAKİBOĞLU Enerji ve Tabiî Kav. Bakanı N. MENTEŞE Köyİsteri Bakanı T. KAPANLI Başbakan S- DEMİREL Devlet Bakanı //. DlNÇER Devlet Bakanı H. ATABEYLİ Devlet Bakanı T. BİLGİN Orman Bakanı H. ÖZALP Gençlik ve SPOT Bakanı İ. SEZGİN Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik ve Halk Cumhuriyeti arasındaki Kültürel İşbirliği Anlaşması Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Diğer taraftan Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Türk ve Cezayir halklarını birbirine bağlıyan dostluk bağlarını artırmak ve kuvvetlendirmek amacı ve iki memleket arasındaki kültürel münasebetlerin tümünü geliştirme arzusu ile bu Anlaşmayı imzalamaya karar vermişler ve bu maksatla tam yetkili temsilcilerim tayin etmişlerdir. Bu temsilciler aşağıdaki hususlarla mutabık kalmışlardır. MADDE 1 Âkit Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinin kültürlerini ve üniversite, öğretim, bilim, teknik, sanat ve spor alanlarındaki faaliyetlerini daha iyi tanımak amacı ile bu sahalardaki işbirliğini imkânlar nisbetinde kuvvetlendirmeyi ve geliştirmeyi taahhüt ederler. Bu işbirliği, her iki ülkenin egemenliği, halk eşitliği ve diğer tarafın iç işlerine karışmama esaslarına göre uygulanacaktır. MADDE 2 Âkit Taraflar, ülkeleri arasında çeşitli kademelerdeki eğitimci, araştırmacı, teknisyen ve uzman mübadelesini kolaylaştırmaya gayret edeceklerdir. MADDE 3 Âkit Taraflardan her biri, burslar vermek, inceleme için tahsisat ayırmak veya malî yardımda bulunmak suretiyle diğer Âkit Tarafın vatandaşlarını, kendi ülkesinde, taraflar arasında müştereken tespit edilecek konularda etüt veya stajlara başlamak veya devam etmek hususunda teşvik etmeyi taahhüt eyler. Accord de Coopération Culturelle entre la République de Turquie et la République Algérienne Démocratique et Populaire Le Gouvernement de la République de Turquie d'une part, le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire d'autre part, Désireux de développer l'ensemble des relations culturelles entre les deux pays, afin de multiplier et de renforcer les liens d'amitié qui unissent les peuples Turc et Algérien, ont décidé de conclure le présent Accord et, à cette fin, ont nommé leurs Plénipotentiaires, lesquels sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 1 er Les Parties contractantes s'engagent à renforcer et à développer, dans la mesure du possible, la coopération dans les domaines universitaire, scolaire, scientifique, technique, artistique et sportif, afin de promouvoir une meilleure connaissance de leurs cultures respectives et de leurs activités dans ces domaines. Cette coopération s'effectuera sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l'égalité des droits et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre Partie. ARTICLE 2 Les Parties contractantes s'efforceront de faciliter l'échange d'enseignants de divers ordres, de chercheurs, de techniciens et de spécialistes, entre leurs deux Pays. ARTICLE 3 Chaque Partie contractante s'engage à encourager, par l'octroi de bourses, d'allocations d'études ou de subventions, les nationaux de l'autre Partie, à entreprendre ou à poursuivre des études ou des stages, dans son propre Pays, pour l'étude des matières qui seront déterminées d'un commun accord, entre les deux Parties.

2 2 MADDE 4 Üçüncü maddede öngörülen burslardan ve inceleme tahsisatından yararlanacak olanlar her iki hükümetin yetkili makamları tarafından tespit edilecektir. Bu kimseler kabul eden memleketin yürürlükte bulunan kanunlarına uymakla mükelleftirler. MADDE 5 Her Âkit Taraf, diğer Tarafın vatandaşlarına ve teknisyenlerine Devlet kontrolü altındaki anıtlara, bilim kurumlarına, araştırma merkezlerine ve umumî kütüphanelerine en uygun şartlarla girebilme'eri hususunda kolaylık göstermeyi taahhüt eder. MADDE 6 Âkit Taraflar kültürel ve sportif grupları ile pedagojik faaliye'- lerde bulunan millî teşekküller arasında sıkı bir işbirliğini teşvik etmeyi taahhüt eylerler. MADDE 7 Âkit Taraflar, diğer Âkit Tarafın bilim kurumları tarafından verilmiş olan diploma ve sertifikaların muadeleti konusunda özel bir anlaşmaya varmak amacıyla bütün imkânları inceleyeceklerdir. MADDE 8 Âkit Taraflar kültürel ve eğitici mahiyetteki millî filmlerin mübadelesini teşvik edeceklerdir. (Uzun metraj, ilmî ve dokümanter filmler ve aktüalite filmleri). MADDE 9 Âkit Taraflar diğer Âkit Tarafın mevzuatı hudutları içinde, bitapların, edebî artislik, fennî veya teknik mahiyetteki periyodik neşriyatın ve müzik bantlarının mübadelesini ve yayınlanmasını teşvik. merceklerdir. MADDE 10 Âkit taraflardan her biri diğer Âkit Tarafça kendi ülkesinde düzenlenecek olan ilmî veya sanat sergileri, konferanslar, konserler, tiyatro ve folklor gösterileri, öğretici nitelikteki filim projeksiyonları ve spor karşılaşmaları için kolaylık göstermeyi taahhüt eder. MADDE 11 Âkit Taraflar aralarında sportif grupların mübadelesini teşvik edecekler ve bu grupların ülkeleri içindeki ikamet ve seyahatlerini imkânları ölçüsünde kolaylaştıracaklardır. MADDE 12 Âkit Taraflardan her biri ülkesindeki üniversite ve öğretim kurumlarında uygulanmakta olan tarih ve coğrafya programlarında diğer Âkit Tarafın uygarlığı hakkında, mümkün olduğu nispette tam ve açık bilgi ve kavramların yer almasını sağlamağa çalışacaktır. MADDE 13 Âkit Taraflardan her biri, diğer Âkit Taraf vatandaşlarının telif haklarını koruma ve muhafazası hususunda mukayyet bulunacaklardır. MADDE 14 Yukarıdaki maddelerde öngörülen faaliyetler iki ülke hükümetinin yetkili idareleri arasında varılacak mutabakata göre gerçekleştirilecektir. Bu kültürel mübadelelerin tam başarıya ulaşmasını sağlamak için, Âkit Taraflardan her biri, kendi imkânları ölçüsünde ve yürürlükte olan kanunları çerçevesinde diğer Âkit Tarafa lüzumlu imkânları temin edecektir. MADDE 15 İşbu Anlaşmanın tatbiki için Âkit Taraflar periyodik olarak ve müştereken bir mübadele programı düzenleyeceklerdir. Bu programın yürütülmesi işi Âkit Taraflardan her birinin yetkili makamlarına tevdi olunacaktır. MADDE 16 İşbu Anlaşma 3 yıllık bir süre için yapılmış olup Âkit Taraflardan biri bunu feshetme veya gözden geçirme niyetini üç ay önceden, yazılı olarak, diğer Âkit Tarafa bildirmediği takdirde zımnî uzaltılması yolu ile kendiliğinden yenilenmiş addedilir. Anlaşmanın feshi halinde, bunun hükümlerinden istifade edenlerin durumu, içinde bulunulan yılın sonuna kadar devam edecek ve bursiyerlerin vaziyeti ise fesih tarihine tekabül eden akademik yılın sonuna kadar sürecektir. MADDE 17 İşbu Anlaşmanın yorumu üzerindeki bütün anlaşmazlıklar diplomatik yoldan halledilecektir. ARTICLE 4 Les beneficiarles des bourses et allocations d'études prévues ii l'article 3 seront désignés par les services compétents des Gouvernements des deux Pays. Ils devront se conformer aux lois en vigueur dans le Pays d'accueil. ARTICLE 5 Chaque Partie contractante s'engage à faciliter aux nationaux et aux techniciens de l'autre Partie, dans les conditions les plus favorables, l'accès des monuments, des institutions scientifiques, des centres de recherches, et des bibliothèques publiques, contrôlés par l'etat. ARTICLE 6 Chaque Partie contractante s'engage à favoriser une coopération étroite entre les groupements culturels et sportifs, ainsi qu'entre les organisations nationales, s'occupant d'activités pédagogiques. ARTICLE 7 Les Parties contractantes étudieront toutes les possibilités d'équivalences des diplômes et certificats d'études délivrés par les établissements d'enseignements des deux Parties, en vue d'un accord spécial sur ce sujet. ARTICLE 8 Les Parties contractantes encourageront l'échange de films nationaux d'intérêt culturel et éducatif (longs métrages, films scientifiques et documentaires ainsi que des bandes d'actualité). ARTICLE 9 Les Parties contractantes favoriseront dans la limite de leurs législations respectives, l'échange et la diffusion des livres, des brochures périodiques à caractèrelittéraire, artistique, scientifique ou technique et de la musique enregistrée. ARTICLE 10 Chaque Partie contractante s'engage à faciliter, sur son propre territoire, l'organisation par l'autre Partie, d'expositions artistiques ou scientifiques de conférences, de concerts, de représentations théâtrales et folkloriques, de projections cinématographiques à caractère éducatif, ainsi que des compétitions sportives. ARTICLE 11 Les Parties contractantes encourageront les échanges de groupements sportifs entre les deux Pays et faciliteront, dans la limite de leurs moyens, leurs séjours et leurs déplacements dans leurs territoires respectifs. ARTICLE 12 Chaque Partie contractante s'assurera que les programmes d'histoire et de Géographie en vigueur dans ses établissements scolaiies et universitaires comportent, autant que possible, des enseignements et des notions qui donneront une connaissance exacte et précise de la civilisation du Pays de l'autre Partie. ARTICLE 13 Chacune des Parties contractantes veillera à la sauvegarde et à la protection des droits d'auteurs des citoyens de l'autre Partie. ARTICLE 14 La réalisation des activités prévues aux articles précédents se fera après accord entre les services compétents des Gouvernements des deux Pays. Chacune des Parties contractantes mettra à la disposition de l'autre, dans la mesure de ses possibilités et compte tenu des lois en vigueur dans son pays, les moyens appropriés en vue d'assurer le plein succès de ces échanges culturels. ARTICLE 15 En vue de l'application du présent Accord, les deux Parties établiront périodiquement et d'un commun accord un programme d'échanges dont l'exécution sera confiée aux services compétents de chacune des Parties contractantes. ARTICLE 16 Le présent Accord est conclu pour une durée de trois'ans, renouvelable par tacite reconduction, à moins que l'une des Parties contractantes n'ait, trois mois au préalable, signifié par écrit à l'autre Partie, son intention de dénoncer ou réviser. En cas de dénonciation, la situation dont jouissent les divers bénéficiaires continuera jusqu'à la fin de l'année en cours, et, pour ce qui concerne les boursiers, jusqu'à celle de Tannée académique correspondante à la date de la dénonciation. ARTICLE 17 Toute divergence concernant l'interprétation de cet accord sera réglée par voie diplomatique.

3 3 MADDE 18 işbu Anlaşma tasdik belgelerinin Ankara'da teatisi tarihinde yürürlüğe girecektir. Yukarıdaki hususları onaylamak için iki tarafın tam yetkili temsilcileri doğru ve usulüne uygun olduğu tespit edilen yetki mektupla rını teati ettikten sonra işbu Anlaşmayı imzalamış ve mühürlerini koymuşlardır Nisan ayının altıncı günü Cezayir'de her üç metin aynı şekilde muteber olmak üzere Türkçe, Arapça ve Fransızca dillerinden ikişer nüsha tanzim edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına (İsmail Soysal) Cezayir Büyük Elçisi Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti adına (Layachi Yaker) İktisadî Kültürel ve Sosyal İşler Direktörü ARTICLE 18 Le pèsent Accord entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification, qui aura lieu à Ankara. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ayant échangé leurs pleins- pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont signé Je présent Accord et y ont apposé leur sceau. Fait à Alger, le 6 avril 1967 en double exemplaire en chacune des langues, Turque, Arabe et Française, les trois textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République de Turquie (signature) İsmail Soysal Ambassadeur de Turquie à Alger Pour le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire (signature) Layachi Yaker Ministre Plénipotentiaire Directeur des Affaires Economiques Culturelles et Sociales du Ministère des Affaires Etrangères Karar Sayısı: 7/2060 Doğu Anadolu'da hayvancılığın geliştirilmesine dair 333 sayılı Dünya Gıda Programı projesine müteallik Uygulama Planında 16 Ocak 1971 tarih ve 7/1816 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak mektup teatisi suretiyle yapılan ilişik düzenlemenin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 19/2/1971 tarih ve TJEK : /71/2,-173 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı 'Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 8/3/1971 tarihinde kararlaştırılmıştır. - - Adalet Bakanı Y. 1. ÖNDER Dışîşleri Bakanı İ. S- ÇAĞLAYANGİL Ticaret Balkanı G. TİTREK Ulaştırma Bakanı 0. TUĞRUL Mâlî Savunma Bakanı A. TOPALOĞLU Maliye Bekanı Af. EREZ Sağ. ve Sos- Y. Bakanı V. Â. ÖZKAN Çalış"ma Bakanı Sanayi Bakanı S. ÖZTÜRK S- KİLİÇ İçişleni Bakanı H. MENTEŞEOĞLU Millî Eğit- Bakanı Bayındırlık Bakanı O. OĞUZ T. GÜLEZ Güm. ve Tek. Bakanı A. İ. BİRİNCİOĞLU Tarım Bakanı İ. ERTEM Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı N. MENTEŞE CUMHURBAŞKANI C. SUNÂY Turizm ve Tanıtma Bakanı N. CEVHERİ İmar ve iskân Bakanı H. NAKİBOĞLU Koy işleri Bakanı T. KAPANLİ Başbakan S- DEMİREL Devlet Bakanı H. DİNÇER Devlet Bakanı H. ATABEYLİ Devlet Bakanı T. BİLGİN Orman Bakanı H. ÖZALP Gençlik TC Spor Babanı /. SEZGİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI UEK: /71/2-33 Sayın Bay Heppling, 28 Ocak 1971 Bay Hamdy'nin 23 Aralık 1970 tarihli, /A sayılı, metni aşağıda kayıtlı mektubunu almış bulnduğumu bildirmekle şeref duyarım. «Doğu Anadolu'da Hayvancılığın Geliştirilmesine dair 333 sayılı Dünya Gıda Programı Projesi ile ilgili 18 Aralık 1970 tarihli ve UEK: /70/2/531 sayılı mektubunuza atıfta bulunmak isterim. Dünya Gıda Programı bu projenin uygulanmasında yapılmak istenen değişiklikler ile mutabıktır. Binaenaleyh 14 Ağustos 1968 tarihli 333 sayılı projeye ait Uygulama Planında aşağıdaki değişikliklerin yapılmasını teklif etmek isterim: TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI UEK: /71/ January 1971 Dear Mr. Heppling, I have the honour to acknowledge receipt of Mr. Hamdy's letter dated 23 December 1970, Ref /A, which reads as follows : «I wish to refer to your letter of 18 December 1970, Ref. UEK : /70/2/531, regarding WFP Project No Development of Animal Husbandry in Eastern Turkey. WFP is in agreement with the requested changes in the operation of this project. Accordingly, I should like to propose that the following amendments be made to the Plan of Operation for Project No. 333, dated 14 August 1968 : MADDE I Beşinci paragrafın ilk cümlesinden sonra..aşağıdaki cümleler ilâve olunacaktır: «15 Ocak 1970 tarihinden itibaren Bingöl İli dahil edilecektir. 1 Kasım 1970 den itibaren gösteri Erzurum ve Kars İllerine hasredilecektir.» Maddenin son paragrafı silinecek yerine aşağıdaki metin konulacaktır : «DGP üç yıl süre ile yem temin edecek ve bu yem Madde III 2 (â) da belirtilen şartlara uygun olarak aşağıdaki şekilde tevzi edilecektir : (i) 1 Ocak 1969 dan 15 Ocak 1970 e kadar Kars ilinde 90 köyün her birinde 5 çiftçi olmak üzere 450 çiftçiye, Erzurum İlinde 70 köyün her birinde 5 çiftçi olmak üzere 350 çiftçiye, Ağrı İlinde 54 köyün her birinde 5 çiftçi olmak üzere 270 çiftçiye, Muş İlinde 40 köyün her birinde 5 çiftçi olmak üzere 200 çiftçiye. ARTICLE I After the first sentence in the fifth paragraph, the following sentences will be added: «As from 15 January 1970 the provice of Bingöl will be included. As from 1 November 1970, demonstration will be limited to the provinces of Erzurum and Kars». The last paragraph of the Article will be delated and replaced by the following : «WFP will provide feed supplies for thres years which will be distributed in accordance with the conditions indicated in Article III 2 (a) as follows : (i) From 1 January 1969 to 15 January 1970, to 450 selected farmers in Kars Province (five in each of 90 villages), 350 farmers in Erzurum Province (five in each of 70 villages), 270 farmers in Ağrı Province (five in each of 54 villages) and 200 farmers in Muş Province (five in each of 40 villages).

4 4 (ii) 15 Ocak 1970 den 31 Ekim 1970 e kadar Kars İlinde 450 çiftçiye, Erzurum ilinde 350 çiftçiye, Ağrı ilinde 250 çiftçiye, Muş İlinde 100 çiftçiye, Bingöl ilinde 100 çiftçiye. (iii) 1 Kasım 1970 den 31 Aralık 1973 e kadar yalnız Erzurum ve Kars illerinde Madde III 2 (a) da tasrih edildiği şekilde sürülerin büyüklüğüne göre tespit edilecek şekilde sürülerin büyüklüğüne göre tespit edilecek sayıda çiftçiye. Bu çiftçiler sağlam ve verimli bir hayvancılık. sistemi takip edecekler ve Veteriner işleri Genel Müdürlüğünün mahallî memurlarının kılavuzluğu altında besleme ve üretim kayıtları tutacaklar ve böylece bu bölgedeki ve diğer bölgelerdeki bütün çiftçilere değerli bilgi ve gösteriler sağlayacaklardır.» MADDE III 1 (c) 1 (b) fıkrası silinecek ve yerine aşağıdaki metin konacaktır: «Projenin uygulandığı illerin ilçelerindeki muvazzaf veterinerlik ve teknik hizmetler personeli ile her ilde bir veterinerden meydana gelen proje uygulama personeli. Erzurum ve Kars İllerinin her birine bir proje müdür muavini tayin edilecektir. Onların görevleri projenin nezareti içinde proje müdürüne yardım etmek olacak ve kendi illerini ilgilendiren meselelerde ona karşı sorumlu olacaklardır.» Aşağıdaki yeni fıkra ilâve edilecektir: «(xi) Hayvan üretimi, yem üretimi ve beslenme konularında müşavir olarak Proje'ye bağlanmış olan FAO Ortak Uzmanı için Erzurum'da çalışma odası ve gereçleri, bir tercüman ve proje müdür muavinleri ile birlikte yapacağı köy ziyaretleri için nakil vasıtası. MADDE III 2 (a) fıkrasının son cümlesi silinecek ve yerine aşağıdaki metin konacaktır : «Projenin 31 Ekim 1970 tarihine kadar uygulanacağı illerde inek, dana ve koyun için yem verilecektir. 1 Kasım 1970 den itibaren cem'an inek ve dana için yem verilecektir. Bunlardan inek ile dana Erzurum İlinde, inek dana Kars ilinde olacaktır.» (a) fıkrasına aşağıdaki metin ilâve olunacaktır: «15 Ocak 1970 den itibaren her iştirakçi çiftçiye azamî 10 inek ve 10 dana esası üzerinden yem verilecektir. Koyun gösterisine katılan çiftçilerin her birine 50 baş koyuna kadar müsaade olunacaktır. 1 Kasım 1970 den itibaren koyun için artık yem verilmeyecek ve projeye yeni katılan çiftçilere 1971, 1972 ve 1973 yıllarında her çiftçi için azamî 20 inek ve 20 dana esası üzerinden yem verilecektir. Her hayvan için senelik yem istihkakı yukarıdaki gibi kalacaktır. 1 Kasım 1970 tarihinde projeye iştirak etmiş bulunan eski iştirakçi çiftçilerin her biri azamî 10 inek ve 10 dana için yem almağa devam edecektir.» EK I A (c) (iv) Aşağıdaki metin ilâve edilecektir : «1 Kasım 1970 tarihinden itibaren yukarıda anılan üretim kayıtlarının tutulması, Erzurum ilinde seçilecek 15 çiftçi ile Kars İlinde seçilecek 20 çiftçiye ait inekler ve danalara hasredilecektir.» Göreceğiniz gibi yukarıdaki tadiller, 15 Temmuz 1970 tarihli ve UEK: /70/2/291 sayılı mektubunuzda talep edilen ve gerçekte proje makamları tarafından 15 Ocak 1970 tarihinden beri uygulanmakta olan değişiklikleri ihtiva etmektedir. Teklif edilen bu tadilleri kabul ettiğinizin bildirilmesi üzerine, bu mektup ve ona cevabınız, 333 sayılı DGP Projesi Uygulama Planının hükümleri dahilinde resmî bir tadil teşkil eder mahiyette telâkki olunacaktır. Teklif edilen bu tadillerin Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince kabule şayan bulunduğunu ve mektubunuzla işbu cevabımızın 333 sayılı DGP Projesi Uygulama Planı'nın hükümleri dahilinde resmî bir tadil teşkil edeceğini teyit etmekle şeref duyarım. Bay Sixten Heppling Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Daimî Temsilcisi Atatürk Bulvarı, 231 Ankara Saygılarımla, Rahmi Gümrükçüoğlu Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Dairesi Reisi (ii) From 15 January 1970 to 31 October 1970 to 450 selected farmers in Kars Province, 350 farmers in Erzurum Province, 270 farmers in Ağrı Province, 100 farmers in Muş Province, 100 farmers in Bingöl Province. (iii) From 1 November 1970 to 31 December 1973 to an unspecified number of farmers in the Provinces of Erzurum and Kars only the numbers to he determined by the size of the herd as sipecified in Article III 2 (a). These farmers will adopt a sound and productive system of livestock husbandry and they will keep feeding and production record under the guidance of local officers of the Department of Veterinary Services, and thus provide valuable information and a demonstration to all farmers of the region and to those in other areas». ARTICLE III 1 (c) The wording of Section (1) (b) will be deleted, and will be leplaced by the following : «Staff for project operations consisting of one veterinarian for each province and the regular veterinarian and technical staffs of the countries of the provinces in which the project is operating. An assistant project manager will be appointed for each of the Provinces of Erzurum and Kars; their functions will be to assist the project manager in the supervision of the project and to be responsible to Aim in matters relating to their provinces». The following new section will be added : «(xi) Office facilities in Erzurum, the services of an interpreter, and transportation for field visits in the compan yof the assistant project managers, for the FAO Associate Expert attached to the Project as an adviser in animal production, feed production and nutrition». ARTICLE III 2 The last sentence in section (a) will be deleted and replaced by the following «In the provinces in which the project will operate upto 31 October 1970, rations will be available for 7,620 cows, 7,620 calves and 10,050 sheep. As from 1 November 1970 rations will be available for a total of 8,000 cows and 8,000 calves, of which 3,400 cows and 3,400 calves will be in the Province of Erzurum and 4,600 cows and 4,600 calves in the Province of Kars». The following will be added to section (a) : «As from 15 January 1970 rations for each participating farmer will be made available on the basis of a maximum 10 cows and 10 calves. Sheep demonstration participants will be allowed up to 50 head for each participant. As from 1 November 1970 feed will no longer be made available to sheep, and new participants in the project will receive feed for the years 1971, 1972 and 1973 on the basis of a maximum of 20 cows and 20 calves for each participant. The rations per year for each animal will remain as above. Participants already in the project as at 1 November 1970 will continue to receive feed for a maximum of 10 cows and 10 calves for each participant.» ANNEX I A (c) (iv) The following will be added : «As from 1 November 1970 the above - mentioned record of production will be limited to cows and calves owned by 15 selected farmers in the Province of Erzurum and 20 selected farmers in the Province of Kars». You will notice that the above amendments include the changes requested in your letter of 15 July 1970, Ref. UEK : /70/2/ 291, as those changes were in fact implemented by the project authorities as from 15 January On receipt of your approval of these proposed amendmenets this letter and your reply thereto shall be regarded as constituting an official amendment within the terms of the plan of Operations for WFP Project No. 333.» I have the hoonur to confirm that these proposed amendments are acceptable to the Gouvernment of the Republic of Turkey and that your letter and our present reply will constitute an official amendment within the terms of the Plan of Operations for WFP Project No : 333. Yours sincerely, Mr. S. Heppling Rahmi Gümrükçüoğlu Resident Hepresentative of Minister UNDF Director General Atatürk Bulvarı, 231 Department of International Ankara Economic Organizations

5 5 No: Türkiye'de Birleşmiş Miletler Kalkınma Programı Dünya Gıda Programı /A Sayın Bay Gümrükçüoğlu, 23 Aralık 1970 Doğu Anadolu'da Hayvancılığın Geliştirilmesine dair 333 sayılı Dünya Gıda Programı Projesi ile ilgili 18 Aralık 1970 tarihli ve UEK : /70/2/531 sayılı mektubunuza atıfta bulunmak isterim. Dünya Gıda Programı bu projenin uygulanmasında yapılmak istenen değişiklikler ile mutabıktır. Binaenaleyh 14 Ağustos 1968 tarihli 333 sayılı projeye ait Uygulama Planında aşağıdaki değişikliklerin yapılmasını teklif etmek isterim: MADDE I Beşinci paragrafın ilk cümlesinden sonra aşağıdaki cümleler ilâve olunacaktır: «15 Ocak 1970 tarihinden itibaren Bingöl İli dahil edilecektir. 1 Kasım 1970 den itibaren gösteri Erzurum ve Kars İllerine hasredilecektir.» Maddenin son paragrafı silinecek yerine aşağıdaki metin konulacaktır : «DGP üç yıl süre ile yem temin edecek ve bu yem madde III 2 (a) da belirtilen şartlara uygun olarak aşağıdaki şekilde tevzi edilecektir : (i) 1 Ocak 1969 dan 15 Ocak 1970 e kadar Kars İlinde 90 köyün her birinde 5 çiftçi olmak üzere 450 çiftçiye, Erzurum İlinde 70 köyün her birinde 5 çiftçi olmak üzere 350 çiftçiye, Ağrı İlinde 54 köyün her birinde 5 çiftçi olmak üzere 270 çiftçiye, Muş İlinde 40 köyün her birinde 5 çiftçi olmak üzere 200 çiftçiye. (ii) 15 Ocak 1970 den 31 Ekim 1970 e kadar Kars İlinde 450 çiftçiye, Erzurum İlinde 350 çiftçiye, Ağrı İlinde 250 çiftçiye, Muş İlinde 100 çiftçiye, Bingöl İlinde 100 çiftçiye. (iii) 1 Kasım 1970 den 31 Aralık 1973 e kadar yalnız Erzurum ve Kars İllerinde Madde III 2 (a) da tasrih edildiği şekilde sürülerin büyüklüğüne göre tespit edilecek sayıda çiftçiye. Bu çiftçiler sağlam ve verimli bir hayvancılık sistemi takip edecekler ve Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünün mahallî memurlarının kılavuzluğu altında besleme ve üretim kayıtları tutacaklar ve böylece bu bölgedeki ve diğer bölgelerdeki bütün çiftçilere değerli bilgi ve gösteriler sağlayacaklardır.» MADDE III 1 (c) 1 (b) fıkrası silinecek ve yerine aşağıdaki metin konacaktır: «Projenin uygulandığı illerin ilçelerindeki muvazzaf veterinerlik ve teknik hizmetler personeli ile her ilde bir veterinerden meydana gelen proje uygulama personeli. Erzurum ve Kars İllerinin her birine bir proje müdür muavini tayin edilecektir. Onların görevleri projenin nezareti içinde proje müdürüne yardım etmek olacak ve kendi illerini ilgilendiren meselelerde ona karşı sorumlu olacaklardır.» Aşağıdaki yeni fıkra ilâve edilecektir: «(xi) Hayvan üretimi, yem üretimi ve beslenme konularında müşavir olarak proje'ye bağlanmış olan FAO Ortak Uzmanı için Erzurum'da çalışma odası ve gereçleri, bir tercüman ve proje müdür muavinleri ile birlikte yapacağı köy ziyaretleri için nakil vasıtası.» MADDE III 2 (a) fıkrasının son cümlesi silinecek ve yerine aşağıdaki metin konacaktır : «Projenin 31 Ekim 1970 tarihine kadar uygulanacağı iller de inek, dana ve koyun için yem verilecektir. 1 Kasım 1970 den itibaren cem'an inek ve dana için yem verilecektir. Bunlardan inek ile dana Erzurum İlinde, inek ile dana Kars İlinde olacaktır.» (a) fıkrasına aşağıdaki metin ilâve olunacaktır: «15 Ocak 1970 den itibaren her iştirakçi çiftçiye azamî 10 inek ve 10 dana esası üzerinden yem verilecektir. Koyun gösterisine katılan çiftçilerin her birine 50 baş koyuna kadar müsaade olunacaktır. 1 Kasım 1970 den itibaren koyun için artık yem verilmeyecek ve projeye yeni katılan çiftçilere 1971, 1972 ve 1973 yıllarında her çiftçi için azamî 20 inek ve 20 dana esası üzerinden yem verilecektir. Her hayvan United Nations Development Programme in Turkey World Food Programme Reference : /A. 23 December 1970 Dear Dr. Gümrükçüoğlu, I wish to refer to your letter of 18 December 1970, Ref. UEK: /70/2/531, regarding WFP Project No. 333 Development of Animal Husbandry in Eastern Turkey. WFP is in agreement with the requested changes in the operalion of this project. Accordingly, I should like to propose that the following amendments be made to the Plan of Operations for Project No. 333, dated 14 August 1968 : ARTICLE I After the first sentence in the fifth paragraph, the following sentences will be added: «As from 15 January 1970 the province of Bingöl will be included. As from 1 November 1970, demonstration will be limited to the provinces of Erzurum and Kars». The last paragraph of the Article will be deleted and replaced by the following : «WFP will provide feed supplies for three years which will be distributed in accordance with the conditions indicated in Article III 2 (a) as follows : (i) From 1 January 1969 to 15 January 1970, to 450 selected farmers in Kars Province (five in each of 90 villages), 350 farmers in Erzurum Province (five in each of 70 villages), 270 farmers in Ağrı Province (five in each of 54 villages) and 200 farmers in Muş Province (five in each of 40 villages). (ii) From 15 January 1970 to 31 October 1970 to 450 selected farmers in Kars Province, 350 farmers in Erzurum Province, 270 farmers in Ağrı Province, 100 farmers in Muş Province. 100 farmers in Bingöl Province. (iii) From 1 November 1970 to 31 December 1973 to an unspecified number of farmers in the Provinces of Erzurum and Kars only the numbers to be determined by the size of the herds as specified in Article III 2 (a). These farmers will adopt a sound and productive system of livestock husbandry and they will keep feeding and production records under the guidance of local officers of the Department of Veterinary Services, and thus provide valuable information and a demonstration to all farmers of the region and to those in other areas*. ARTICLE III 1 (c) The wording of Section (1) (b) will be deleted, and will be replaced by the following : «Staff for project operations consisting of the veterinarian for each province and the regular veterinarian and technical staffs of the countries of the provinces in which the project is operating. An asistant project manager will be appointed for each of the Provinces of Erzurum and Kars; their functions will be to assist the project manager in the supervision of the project and to be responsible to him in matters relating to their provinces*. The following new section will be added : «(xi) Office facilities in Erzurum, the services of an interpreter, and transportation for field visits in the company of the assistant project managers, for the FAO Associate Expert attached to the Project as an adviser in animal production, feed production and nutrition». ARTICLE III 2 The last sentence in section (a) will be del ted and replaced by the following» In the provinces in which the project will operate upto 31 October 1970, rations will be available for 7,620 cows, 7,620 calves and 19,050 sheep. As from 1 November 1970 rations will be available for a total of 8,000 cows and 8,000 calves, of which 3,400 cows and 3,400 calves will be in the province of Erzurum and 4,600 cows and 4,600 calves in the Province of Kars». The following will be added to section (a) : «As from 15 January 1970 rations for each participating farmer will be made available on the basis of a maximum 10 cows and 10 calves. Sheep demonstration participants will be allowed up to 50 head for each participant. As from 1 November 1970 feed will no longer be made available to sheep, and new participants in the project will receive feed for the years 1971, 1972 and 1973 o the basis of a maximum of 20 cows

6 6 için senelik yem istihkakı yukarıdaki gibi kalacaktır. 1 Kasım 1970 tarihinde projeye iştirak etmiş bulunan ^ski iştirakçi çiftçilerin her biri azamî 10 inek ve 10 dana için yem almağa devam edecektir.» EK I A (c) (iv) Aşağıdaki metin ilâve edilecektir. «1 Kasım 1970 tarihinden itibaren yukarda anılan üretim kayıtlarının tutulması, Erzurum İlinde seçilecek 15 çiftçi ile Kars İlinde seçilecek 20 çiftçiye ait inekler ve danalara hasredilecektir.» Göreceğiniz gibi yukarıdaki tadiller, 15 Temmuz 1970 tarihli ve UEK: /70/2/291 sayılı mektubunuzda talep edilen ve gerçektt proje makamları tarafından 15 Ocak 1970 tarihinden beri uygulan makta olan değişiklikleri ihtiva etmektedir. Teklif edilen bu tadilleri kabul ettiğinizin bildirilmesi üzerine, bt mektup ve ona cevabınız, 333 sayılı DGP Projesi Uygulama Planı'nın hükümleri dahilinde resmî bir tadil teşkil eder mahiyette telâkki olunacaktır. Bay Rahmi Gümrükçüoğlu Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Dairesi Reisi Ankara Saygılarımla, Gamil M. Hamdy Daimî Temsilci Vekili and 20 calves for each participant. The rations per year for each animal will remain as above. Participants already in the project as at 1 November 1970 will continue to receive feed for a maximum of 10 cows and 10 calves for each participant.* ANNEX I A (c) (iv) The following will be added : «As from 1 November 1970 the above-mentioned record of pro duction will be limited to cows and calves owned by 15 selected far mers in the Province of Erzurum and 20 selected farmers in the Province of Kars». You will notice that the above amendments include the changes requested in your letter of 15 July 1970, Ref. UEK /70/2/291, as those changes were in fact implemented by the project authorities as from 15 January On receipt of your approval of these proposed amendments this letter and your reply thereto shall be regarded as constituting an official amendment within the terms of the Plan of Operations for WFP Project No Mr. Rahmi Gümrükçüoğlu Minister Director - General Department of International Economic Organizations Ministry of Foreign Affairs Ankara Yours sincerely, Gamil M. Hamdy Resident Representative a. i. Karar Sayısı: 7/2138 Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Türkiye Daimî Temsilciliğinde Daimî Temsilci Yardımcılığı görevini yapan Sermet Refik Pasin'e İkinci Sınıf Ortaelçi unvanının verilmesi; Dışişleri Bakanlığının 9/3/1971 tarih ve / sayılı yazısı üzerine, 5/5/1969 tarih ve 1173 sayılı Kanunun birinci maddesinin 4 üncü bendinin ikinci fıkrasına göre. Bakanlar Kurulunca 20/3/1971 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI C. SUNAY Başbakan Devlöt Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 5. DEMİREL H. DİNCER H. ATABEYLİ T. BİLGİN Adalet Bakanı Miıllî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Y. Z. ÖNDER A. TOPALOĞLU H. MENTEŞEOĞLU Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğit Bakanı Bayındırlık Bakanı H. DİNCER M. EREZ O. OĞUZ T. GÜLEZ Ticaret Bakanı Sağ. ve SOK- Y Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı G. TİTREK V. A. ÖZKAN A. İ. BİRİNCİOGLU İ. ERTEM Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı Enerji ve Tabiî Kay Bakanı O. TUĞRUL S. ÖZTÜRK S. KILIÇ N. MENTEŞE Turizm ve Tanıtma Balkanı İmar ve İskân Bakanı Köyİsleri Bakanı N. CEVHERİ H. NAKİBOĞLU T.KAPANLI Orman Rakam Gençlik ve Spor Bakanı H. ÖZALP İ. SEZGİN Karar Sayısı: 7/ /7/1970 tarih ve 7/967 sayılı Kararname ile Türk vatandaşlığı kaybettirilen (Yusuf oğlu Hanım'dan doğma) 10/9/1947 Balıkesir, İvrindi İlçesi, Akçalören Köyü doğumlu Mustafa Kaya hakkında sözü geçen kararnamenin uygulanmaması; Millî Savunma Bakanlığının isteğine dayanan İçişleri Bakanlığının 17/2/1971 tarih ve /1054 sayılı yazısı üzerine, 403 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 20/3/1971 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakan S. DEMİREL Adalet Bakanı Y. Z ÖNDER Devlet Bakanı H- DİNÇER DışişleriBakanıV. Maliye Bakamı H- DİNCER M. EREZ Ticaret Bakanı G. TİTREK Millî Savunma Bakanı A- TOPALOĞLU Sağ- ve Sos- Y. Bakanı V. A. ÖZKAN Devlet Bakanı H. ATABEYLİ CUMHURBAŞKANI C. SUNAY Devlet Bakanı T- BİLĞİN İçişten Bakanı H. MENTEŞEOĞLU Millî Eğit Bakamı Bayındırlık Bakanı O. OĞUZ T- GÜLEZ Güm- ve Tek. Bakanı Tanın Bakanı A. I. BİRİNCİOĞLU /. ERTEM Ulaştırma Bakanı O. TUĞRUL Turizm ve Tanıtma Bakanı N. CEVHERİ Onman Bakanı H. ÖZALP Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı S. ÖZTÜRK S. KILIÇ N. MENTEŞE Karar Sayısı: 7/2140 İmar ve İskân Bakanı H. NAKİBOĞLU Köyİsteri Bakanı T. KAPANLI Gençlik ve Spor Bakanı İ. SEZGİN İlişik listede kimlikleri yazılı 26 (Yirmi altı) kişinin Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilmesi;içişleri Bakanlığının 17/2/1971 tarih ve 3/1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1064, 1066, 1067, 1068, sayılı yazıları üzerine, 11/2/1964 tarih ve 403 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre Bakanlar Kurulunca 20/3/1971 tarihinde kararlaştırılmıştır. Barbakan S. DEMİREL Adalet Balkanı Y- Z- ÖNDER Dışişleri Bakanı V- H. DİNÇER Ticaret Bakanı G. TİTREK Ulaştırma Bakanı O. TUĞRUL Turizm ve Taratma Balkanı IV. CEVHERİ CUMHURBAŞKANI C. SUNAY Devlet Bakanı Devlet Balkanı Devlet Bakana ü. DİNÇER H. ATABEYLİ T. BİLGİN Milli Savunma Bakanı İçİşleri Bakanı A. TOPALOĞLU H. MENTEŞEOĞLU Maliye Bakanı Milli Eğit- Bakanı Bayındırlık Bakanı M- EREZ O. OĞUZ T. GÜLEZ Sağ- ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek- Bakanı Tanın Bakanı V. A- ÖZKAN A.İ-BİRİNCİOĞLU İ. ERTEM Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakana S. ÖZTÜRK S. KILIÇ N. MENTEŞE Orman Bakanı H. ÖZALP İmar ve İskân Bakanı H. NAKİBOĞLU Köyİşleri Bakanı T. KAPANLİ Gençlik ve Spor Bakanı İ. SEZGİN 20/3/1911 tarih ve 7/2140 sayılı Kararnamenin eki l Adı ve soyadı Anna Maria Gökaltay islam Dinçer Mehmet Arık Mahmut Demirkapılar Sebile Demirkapılar Gülten Demirkapılar Haluk Ege Doğum Babasının adı Doğum yeri tarihi Emile Mehmet Hüseyin Süleyman Halil Mahmut Demirkapılan Hüseyin Hüsnü Lilies Baku Bulgaristan Adakaie * Bursa »

7 1 Soyadı ve adı Babasmm adı Doğum yeri Doğum tarihi Mehmet Ekinci Ali Tefenni 1340 fsmail Şengül Hüseyin Silivri 1341 Ali Nazmi Güner Mehmet Nuri Çatalca 1334 Hristo Çavis Haralambo istanbul 1929 Antuvan Perpmyani Isdefano» 1333 Gulam HüseymAtlas Behlül Baku (Tas.) 1923 Sabahat Atlas Mehmet Adapazarı 1939 Aspasia îsteryo Kimon istanbul Evangelos Aleksandridis Niko f 1932 Agnes Günay Raul Ernst Bern 1936 Kâmil Ergin Mehmet Hilmi Soma (A.) 1330 (T.) 1332 Şevki Senli Yaşar Köprülü 1930 Sultan Erşenses Hasan Değırmendere 15/4/1948 Ergül Kıroğlu Şevket Silivri 1932 Aleksandra Mauvrandi Anastas istanbul 1933 Salih Dündar Tüzün Osman Nuri Giresun (A.) 1927 (T.) 23/9/1926 Yılmaz Özbilgiç Mehmet Kırkağaç 1941 ihsan Ateş Ölmez Nusret istanbul (A.) 7/7/1931 (T.) 4/7/1930 İbrahim Hilmi Koda- Fazıl Ulukışla 1/9/1941/ manoğlu 1925 Karar Sayısı: 7/2141 Türkiye Cumhuriyeti Devlet DemirYollarıGenel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Maliye Bakanlığı Üyeliğinde üç yıllık süresini 27/1/1971 tarihinde doldurmuş bulunan Muzaffer Emre'nin aynı göreve yeniden atanması, Maliye Bakanlığının 2/3/1971 tarih ve /10779 sayılı yazısı üzerine, 6186 sayılı Kanunun 6 ncı ve 12/3/1964 tarih ve 440 sayılı Kanunun 8 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 20/3/1971 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakan S- DEMİREL Adalet Balkanı Y- Z. ÖNDER Dikişlere Bakanı V. II. DİNCER Ticaret Bakanı G.TİTREK Devlet Bakanı H. DİNÇER Devlet Balkana R. ATABEYLİ Millî Savunma Bakanı A. TOPALOĞLU Maliye Bakanı M.EREZ Sağ. ve Sos. Y. Bakanı V. A. ÖZKAN CUMHURBAŞKANI C. SUNAY DevletBakanı T. BİLGİN İçişleri Bakanı H- MENTESEOĞLU Millî Eğt Bakanı Bayındırlık Bakanı O. OĞUZ T. GÜLEZ Güm ve Tek Bakanı Tarım Bakanı A. I. BİRİNCİOĞLU İ. ERTEM Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakamı O. TUĞRUL S. ÖZTÜRK S.KILIÇ N. MENTEŞE Turizm ve Tanıtma Bakanı N. CEVHERİ Orman Bakanı H. ÖZALP Karar Sayısı : 7/2157 imar ve İskân Bakamı II. NAKİBOĞLU Köyİşleri Bakanı T. KAPANLİ Gençlik ve Spor Bakamı İ.SEZGİN 5/5/1970 tarih ve 7/573 sayılı Kararname ile 7/3/1971 tarihinde yürürlüğe giren TS/661 «örme İç Çamaşırları Standardı» mecburî yürürlük süresinin, üç ay süre ile ertelenmesi; Sanayi Bakanlığının 4/3/1971 tarih ve 3922 sayılı yazısı üzerine, 1705 sayılı Kanunun birinci ve ikinci, 18/11/1960 tarih ve 132 sayılı Kanunun ikinci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 20/3/1971 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakan S.DEMİREL Adalet Bakanı Y Z ÖNDER DıŞIŞLERI Bakanı V H.DİNÇER Ticaret Rakanı G.TİTREK Devlet Bakanı II.DİNÇER Millî Savunma Bakan A. TOPALOĞLU Maliye Bakan M. EREZ Sağ. ve Sos. Y Bakanı V. A. ÖZKAN CUMHURBAŞKANI C. SUNAY DevletBakanı Devlet Bakanı H. ATABEYLİ T.BİLGİN İçişleri Bakanı H.MENTEŞEOĞLU Millî Eğit Bakan. Bayındırlık Bakan O. OĞUZ T GÜLEZ Güm ve Tek Bakanı A. i. BİRİNCİOĞLU Tanım Bakanı I.ERTkM Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı O. TUĞRUL S. ÖZTÜRK S. KILIÇ Turizm ve Tanıtma Bakamı N. CEVHERİ Orman Bakan H ÖZALP Karar Sayısı : 7/2180 İmar veiskânbakanı H.NAKİBOĞLU Enerji ve Tabiî Kay Bakanı N. MENTEŞE KöyİşleriBakanı T.KAPAhLl Gençlik ve Spor Bakamı İ.SEZGİN Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca hazırlanmış ve Danıştay'ca incelenmiş bulunan ilişik «Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Tüzük» ün yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulunca 22/3/1971 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakan S.DEMİREL Adalet Bakanı Y.Z. ÖNDER Dışişleri Bakanı V. H. DİNÇER Ticaret Bakanı G. TİTREK Devlet Bakana H. DİNÇER Devlet Balkanı H. ATABEYLİ Millî Savunma Bakanı A.TOPALOĞLU CUMHURBAŞKANI C. SUNAY Devlet Balkanı T. BİLGİN içişleri Bakanı H. MENTESEOĞLU Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı M.EREZ O.OĞUZ T.GÜLEZ Sağ. ve Sos Y. Bakanı Güm ve Tek- Bakanı Tarım Bakanı V. Â.ÖZKAN A.İ.BİRINCİOĞLU t. ERTEM Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı Enerji ve Tabiî Kav. Bakanı O.TUĞRUL S. ÖZTÜRK S. KILIÇ N. MENTEŞE Turizm ve Tanıtma Bakanı N.CEVHERİ Orman Bakanı H.ÖZALP İmar ve iskân Bakanı H.NAKİBOĞLU Köyİşleri Bakanı T.KAPANLİ Gençlik ve Spor Bakanı İ.SEZGİN Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Tüzük Madde 1 24/8/1964 tarihli ve 6/3522 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle yürürlüğe konulan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 6/8/1969 tarihli ve 6/12274 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle değiştirilen 3 üncü maddesi ile 6 ncı, 7 nci ve 16 ncı maddeleri, 32 ncı maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : Madde 3 A) Teftiş Kurulu Başkanlığına ve müfettişliğe atanabilmek için : 1 Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak; 2 Hukuk. Siyasal Bilgiler, iktisat Fakülteleri ile iktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerinden veya Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdarî İlimler Fakültesinden veya bunlara muadil yerli ve yabancı fakülte veya okullarından mezun olmak; 3 Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her türlü yolculuk zahmetlerine dayanmaya elverişli bulunmak; 4 Kasta makrun olmayan suçlar dışında hürriyeti kısıtlayıcı bir ceza ile hükümlü olmamak; 5 Yapılacak inceleme sonucunda, sicil ve karakteri bakımından müfettişliğe alınmasına engel bir hali bulunmamak; 6 Müfettiş nitelik ve unvanını iktisap etmiş olmak; şarttır. B) Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için : 1 A fıkrasının 1-5 inci bentlerinde yazılı şartları haiz olmak; 2 Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte tespit edilecek esaslara göre yapılacak (Müfettiş yardımcılığı sınavı) m başarı ile vermiş bulunmak; şarttır; C) Müfettiş yardımcılığından müfettişliğe atanabilmek için : 1 Müfettiş yardımcılığında en az bir terfi süresi çalışmış olmak; 2 Refakatinde bulunduğu müfettişlerin ve Teftiş Kurulu Başkanının tezkiyeleri ile yeterli olduğu tespit edilmiş bulunmak; 3 B fıkrasının 2 nci bendinde sözü edilen yönetmelikte belli edilecek esaslara göre yapılacak (Müfettişlik ehliyet sınavı) nı başarı ile vermiş olmak: şarttır. Müfettişliğe atandıktan aonra müfettişlik yapamayacakları sicilleriyle anlaşılanlar. Bakanlıkça başka görevlere nakil ve atanabilirler.

8 8 Madde 6 Teftiş Kurulu Başkanının görev ve yetkileri şunlardır : 1 Teftiş Kurulunu yönetmek, çalışmasını düzenlemek, kontrol etmek ve teftiş çalışmalarından elde edilen sonuçların üzerinde gereken işlemleri yapmak; 2 Kanun hükümlerine göre Teftiş Kurulu mensupları ile Teftiş Kurulu bürosu personelinin tezkiyelerini yapmak, atanma ve yükselmelerini Bakanlık makamına inha etmek; 3 Bakanın lüzum göstereceği işler üzerinde bizzat inceleme, teftiş, murakabe ve soruşturma yapmak; 4 Yıllık çalışma programlarının hazırlanması işlerini yürütmek ve Bakanın onayına sunmak; 5 Teftiş Kurulu bürosunun işlerini düzenli bir şekilde yürütmek; 6 Müfettişlerin çalışmalarını düzenli bir şekilde yürütmek; 7 Bakandan alacağı emirleri, müfettişlere bildirip uygulanmasını denetlemek; 8 Müfettişlerden gelecek raporlarla fezlekeleri inceleyip, esas ve usul bakımından eksiklikleri varsa tamamlatmak ve ait olduğu makam ve mercilere Bakanlık yolu ile gönderip bunlar üzerine idarece alınacak karar ve işlemleri kovuşturup sonucunu almak, soruşturma işlemleri ile önemli gördüğü inceleme ve teftiş raporları hakkında derhal Bakana rapor ve bilgi vermek; 9 Müfettişlerin resmî yazışmalarını, çalışma, hak etme ve yönetim işlerini yürütmek; 10 Yıl sonunda müfettişlerin çalışma sonuçları ve Teftiş Kurulunun genel durumu hakkında Bakana rapor vermek; 11 Teftiş Kurulunun ve müfettişlerin giderlerini incelemek ve düzen altında tutmak ve gelecek yıla ait giderlerin tahmini tutarlarını Bakanlığa bildirmek; 12 Turistik tesisler uzman denetçilerinin Başkanlığa verecekleri yıllık çalışma raporlarını incelemek, tesisler hakkında muhtelif denetçiler tarafından verilmiş raporların değerlendirilmelerinde veya şikâyet üzerine yapılan yeni denetlemede ortaya çıkacak çelişkilerin giderilmesi için gerekirse incelemelerde bulunmak; 13 Gerektiğinde müfettişlerin bölge merkezlerinin değiştirilmesini, Bakana teklif etmek. Yukarda yazılı görevlerin yapılabilmesi için, Başkan, gerektiğinde bir veya birkaç müfettişi Bakanın izni ile merkezde yardımcı olarak çalıştırabilir. Başkanın görevinde bulunmadığı hallerde, Ankara'da bulunan en kıdemli müfettiş Başkanlık işlerini yürütür. Ankara'da hiç bir müfettişin bulunmaması halinde hangi müfettişin Başkanlık işlerini yürüteceğini Bakan belirtir. Madde 7 Müfettişlerin görev ve yetkileri şunlardır : 1 Bakanlığın merkez, yurt içi ve yurt dışı teşkilâtı ile Bakanlığa bağlı veya Bakanlığın denetimine tabi olan bütün kuruluş ve kurumların her türlü işlerini, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, karar ve emirlerin uygulanış tarzlarını, yıllık çalışma programları çerçevesi içinde teftiş ve murakabe ile adı geçen yerlerdeki amir ve memurların görevle ilgili hal ve hareketlerini kontrol etmek ve gerekirse haklarında soruşturma yapmak; 2 Teftiş ettikleri işlerde gördükleri yanlışlık, eksiklik ve yolsuzlukları tespit ederek Bakanlığa bildirmek; 3 Görevlerini yaparken öğrendikleri yolsuzlukları derhal Bakanlığa bildirmek ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde gerekiyorsa ilgililer hakkında soruşturma yapmak. Madde 16 Müfettişler, teftiş ve tetkikleri sırasında her ne suretle olursa olsun muttali oldukları, Memurin Muhakematı hakkındaki Kanunun kapsamı dışında kalan ve suç konusu olan yolsuzluklar hakkında, Bakanlığa haber vererek derhal incelemeye başlamak ve bitirmekle ve Memurin Muhakematı hakkındaki Kanunun kapsamına giren hususları da Bakanlığa haber verip oradan gelecek tahkik emrini beklemekle beraber, gecikmesinde zarar umulan hallerde gereken usul işlemlerini yapmak ve tahkik emri geldiğinde soruşturmayı bitirip hazırlanacak dosyayı Bakanlığa göndermekle görevlidirler. Madde 32 B) Soruşturma raporları da fezlekenin düzenlenmesinde gözönünde tutulan esaslar dairesinde hazırlanır. Ayrı ayrı konulan kapsayan soruşturmalarda kanunî kovuşturmayı gerektirenlerle İdarî kararlar alınmasını gerektirenler için ayrı raporlar düzenlenebilir sayılı Kanunun 1 inci maddesinde tespit edilen suçlardan ve bu»uçlara iştirakten sanık olanlar hakkında soruşturma yapan müfettişler, yeterli delil elde ettikleri 'takdirde İşi yetkili Cumhuriyet Savcılığına haber verip evrakı tevdi ederek soruşturma raporunun bir örneğini önemli evrakın suretleri ile birlikte Bakanlığa gönderirler. 2 Müfettişler, yaptıkları her türlü soruşturma sonunda, disiplin cezasını gerektiren eylem ve işlemlerin vukuunu tespit ettikleri takdirde, bu soruşturmalardan dolayı gerekli fezleke veya soruşturma raporunu düzenlemekle beraber disiplin cezasını gerektiren eylem ve işleme ilişkin ayrı bir rapor da düzenleyerek Bakanlığa gönderirler. Madde 2 Danışıtayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmî Gazete ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu Tüzük hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür. Karar Sayısı: 7/2189 Belçika'da bulunan Arthur M. Seyneeve et Fils, Wittock Van Landegham ve VVittock'ten kurulu yaibancı grubun, Câbir Selek, Afif ektaş, Tevfik Taşçı, Tahir Kefkep, Ferzan Aras ve Birtaş Anonim Şirketinden kurulu Türk grubu ile birlikte vagon ve anbar örtüleri, deniz vesaitinde kullanılan branda ve yelken bezleri, çadır bezleri, suya rutubete ve ateşe mukavim her nevi örtüler, makina kolonları ve yüksek tazyike mukavim hortumlar, imal etmek üzere kurdukları Türebol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 11/3/1964 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere fesih ve tasfiyesine karar verilmiş ve yürütülmüş olmakla, firma yabancı ortağının 6224 sayılı Kanun hükümlerinden istifadesini sağlıyan 19/10/1957 tarih ve 4/9569 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılması; Devlet Planlama eşkilâtı Müsteşarlığının olumlu görüşüne dayanan, Ticaret Bakanlığının 6/3/1971 tarih ve 502-2/III -195/4105 sayılı yazısı üzerine, 6224 sayılı Kanunun birinci ve 933 sayılı Kanunun altıncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 22/3/1971 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI C. SUNAY Başbakan S.DEMİREL Adalet Bakanı Y.Z. ÖNDER Dışişleri Bakanı V. H.DİNÇER Devlet Bakana H.DİNÇER MillîSavunma Bakanı A.TOPALOĞLU Devlet Bakanı H. ATABEYLİ Devlet Bakanı T. BİLGİN içişleri Bakanı E.MENTEŞEOĞLU Maliye Bakanı Milli Eğit.Bakanı Bayındırlık Bakanı MEREZ O.OĞUZ T.GÜLEZ Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tak- Bakanı Tarım Bakanı G. TİTREK V. Â- ÖZKAN A. 1. BİRİNCİOGLU Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı O.TUĞRUL S.ÖZTÜRK S. KILIÇ Turizm ve Tanıtma Bakanı N.CEVHERİ Onman Bakanı H. ÖZALP Adalet Bakanlığından: İmar ve İskân Bakanı H.NAKİBOĞLU Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı N.MENTEŞE Köyİşleri Bakanı T. KAPANLİ Gençlik ve Spor Bakanı İ.SEZGİN Karar sayısı: Kocaeli Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına Sivas Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Kenan Kantek'in almakta olduğu maaşla atanması uygungörülmüştür. 2 Bu kararı Adalet Bakanı yürütür. 31/3/1971 O. SUNAY CUMHURBAŞKANI Başbakan Adalet Bakam S. DEMİREL Y. Z. ÖNDER Millî Savunma Bakanlığından: Karar Sayısı: M.,S. B. Teftiş D. Bşk. lığı emrinde (ANKARA) Hv. As. Hâkim Ütğm. Sertaç Tutkun (W6-l)'un Askerî Adalet Teftiş Kurulu Hukuk Müşavir Yardımcılığına (ANKARA) atanması uygun bulunmuştur. 2. Bu kararı Millî Savunma Bakanı yürütür. 24/3/1971 C. SUNAY CUMHURBAŞKANI Başbakan (Millî Savunma Bakanı 8. DEMİREL A- TOPALOĞLU

9 9 Millî Savunma Bakanlığından : Karar Sayısı: Bu kararda ismi yazılı bir Askeri Hâkimin karşısında gösterilen göreve atanması uygun görülmüştür. 2. Bu kararı Millî Savunma Bakanı yürütür. 23/3/19171 CUMHURBAŞKANI C. SUNAY Başbakan Millî Savunma Bakanı S. DEMİREL A. TOPALOĞLU M. S. B.lığı Hukuk Müşaviri V. liginden, Hâk. Yb., Mehmet Emin. Değer, , 2 nci Kor. K. As. Hah. As. Hâkimliğine. İçişleri Bakanlığından : Karar Sayısı: ı Ğülnar eski Kaymakamı Yaşar Erdal Nal'ın 7. dereceden kadro tahsisi ile 7 nci derecenin 2 nci kademesine intibak ettirilerek Çiçekdağı Kaymakamlığına, Ulubey - Uşak eski Kaymakamı A. Feridun Gültekin'e 7 nci dereceden kadro tahsisi ile 7 nci derecenin 1 inci kademesine initibak ettirilerek Lice Kaymakamlığına, Hamak eski Kaymakamı Şerif Aşkar'a 7 nci dereceden (kadro tahsisi ile 7 nci derecenin 1 inci kademesine intibak ettirilerek Tekman Kaymakamlığına, Şiran eski Kaymakamı N. Kemal Zeybek'e 8 inci dereceden kadro tahsisi ile 8 inci derecenin 3 üncü kademesine intibak ettirilerek Ilgaz Kaymakamlığına, Korgan eski Kaymakamı Mustafa Sönmez Özyürek'e 8 inci dereceden kadro tahsisi ile 8 inci derecenin 3 üncü kademesine intibak ettirilerek Akçadağ Kaymakamlığına, Yeniden tayinleri, 2 Kiğı Kaymakamı Feyiz Kaşıkçıoğlu'nun Solhan Kaymakamlığına, Solhan Kaymakamı İsmet Metin'in Kiğı Kaymakamlığına, Afşin eski Kaymakamı Afşin Noyan Türkmen'in Seyitgazi Kaymakamlığına, Midyat Kaymakamı A. Turan Sarıca'nın Bulanık Kaymakamlığına, Bulanık Kaymakamı Yavuz (Mete'nin Midyat Kaymakamlığına, İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Mazhar Müfit Gündüç'ün Karasu Kaymakamlığına, Eskipazar Kaymakamı Namık Şeheri'nıin İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne, hakkı müktesebi olan kadro, derece ve kademeleri ile naklen tayinleri, Uygun görülmüştür. 3 Bu kararı İçişleri Bakamı yürütür. Başbakan 23/3/1971 İçişleri Bakanı S. DEMİREL H.MENTESEOĞLU CUMHURBAŞKANI C.SUNAY Ege Üniversitesi Rektörlüğünden: YÖNETMELIK Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurullarının Görüşme ve Çalışmalarını Düzenleyen İç Yönetmelik Amaç : Madde 1 Üniversitelerle ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler uyarınca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin görevini en iyi şekilde yapabilmesiiçin fakülte kurullarında yapılacak görüşme ve çalışmaları düzenli ve verimli olarak yürütmektir. Fakülte kurullarının çalışması: Madde 2 Fakülte kurullarının görüşme ve çalışmaları Dekan ve Dekan Vekilinin başkanlığındayapılır. Başkanlık divanı, başkan ve iki raportörden kurulur. Raportörler ilgili kurul üyeleri arasından değiştirilmek sureti ile 6 ay süreiçinseçilirler. Fakülte kurullarının toplanması: Madde 3 Fakülte kurulları başkanın daveti üzerine toplanır. Gerekli hallerde fakülte kurulları üyelerinin üçte birininyazılı teklifi ile başkan ilgili kurulu toplanmaya davet eder. Toplanma davetiyesi olağanüstü haller dışında toplantıdan en az 2 gün evvel gündem ile birlikteyazılı olarak üyelere gönderilir. Toplantılara ait belirli gün, yer ve saat ilgili fakülte kurullarında kararlaştırılır. Başkan, olağanüstü günlüişleri ivedilik gösteren durumlarda belirli günler dışında yalnız bu maddeleri görüşmek üzere fazladan toplantılar düzenler ve üyeleri davet eder. Gündem : Madde 4 Gündem kurul başkanı tarafından aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre hazırlanır : 1. özlükişleri, 2.İvedilik gösteren günlükişler. (Bir sonraki kurul toplantısına kadar karara bağlanması gerekliişler.) 3. Bir önceki kurul toplantısında bitirilemeyenişler. (Aynı sıraya uyularak.) 4. Bir önceki oturumdan sonra gündem düzenleninceye kadar gelen diğerişler. (Geliş tarihi sırasına uyularak.), Kurullarda oturumun açılması : Madde 5 Yeterli çoğunluk olunca başkan oturumuaçtığını bildirir. Toplantılariçin yeterli çoğunluk tam üye sayısının yarısından bir fazladır. Gündemde belirtilen toplantı saatinden 15 dakika geçtiği halde yeterli çoğunluk sağlanmazsa başkan toplantıyı erteler. Başkanlık tarafından her oturumiçin bir yoklama cetveli düzenlenir. Bu cetvel toplantı sırasında üyelere imza ettirilir. Kurullarda gizlilik kararı alınacak haller dışında oturumlar dinleyici olarak, öğretim üyelerine, öğretim üye yardımcısı ve öğrenci temsilcilerineaçıktır. Bunlar kendilerine ayrılmış yerde oturumu izleyebilirler. Dinleyiciler, kendileriyle ilgili konuların görüşülmesi sırasında kurul toplantılarına katılamazlar. Başkan bilgisine başvurulmak amacıyla kurul kararı alarak bir kimseyi kurul toplantısına davet edebilir. Kurul görüşmelerinin yönetimi: Madde 6 Kurul görüşmeleri ve çalışmaları bu Yönetmelik esasları uyarınca Başkan tarafındanyönetilir. Oturum açıldıktan sonra Başkan, bir evvelki toplantı tarihinden itibaren geçen süre içinde Üniversiteyi, Fakülteyi ve kurul üyelerini ilgilendiren olaylarla ilgili bilgiler verir. Başkan bir evvelki oturumda alman kararların okunup imza edilmesi hususunu üyelere duyurur. Kararlar üzerinde yanlışlar veya eksikler bulunduğu ileri sürülürse Başkan görüşme tutanaklarını incelettirerek kurul üyelerinin kararı ile gerekli düzeltmeleri yaptırır. Bir önceki oturuma ait kurul kararlarını kurul üyelerine imza ettirir. O günkü oturuma ait gündemi kurul üyelerinin onayına sunar. Gündemin düzenlenmesinden sonra gelenişler arasında özlükişleri ileivediliği kabul edilenişler kurulda alınacak kararla gündemealınır. Başkan kurulda kararlaştırılan gündem sırasına göreişleri, karara bağlamak üzere madde madde görüşmeye sunar. Gündem maddelerinin görüşülme düşeni: Madde 7 - Başkan, gündem maddesindeki konu ile ilgili yazıyı kurulda okutur. Konu ile ilgili gerekli açıklamaları yapar.ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik maddelerini veya komisyon raporlarını varsa eski kurul kararlarını okutarak üyelere duyurur.

10 1 0 Kurul üyelerinin konu üzerinde aydınlığa kavuşmasından sonra başkan maddenin tüm veya bölüm bölüm incelenmesi hususunda kurulun kararını alır. Buna göre başkan görüşmeler için söz isteyen üyelerin isim. lerini kaydeder ve sıra ile üyelere söz verir. Söz almak için başkan da kendini sıraya kaydeder. Her üyenin aynı konuda en çok iki defa söz almasına müsaade edilir. Her bir konuşma süresi üç dakikayı aşamaz. Tekliflerle ilgili görüşmelerde teklif sahibi ve komisyon raporlarının görüşülmesinde komisyon sözcüsü ve muhalefet şerhi veren üyeler sıra ile görüşmelerin bitiminde üçüncü defa söz alabilirler ve 5 dakikayı geçmemek üzere konuşabilirler. özel hallerde konuşma süresi ve sayısı kurul kararı ile değiştirilebilir. Usul görüşmeleri için söz isteyenlere öncelik tanınır. Bu hususta söz istiyenlere de sıra ile söz verilir. Başkan da sıra ile söz alabilir. Görüşmelerin yeterliliği : Madde 8 Bir konu ile ilgili görüşmelere son verilmesi için Başkan veya üyeler tarafından yeterlik teklif edilmesi ve bu tekliflerin oyçokluğu ile kabul edilmesi gerekir. Yeterlik kabul edilinceye kadar söz alan üyelerin söz hakları saklıdır. Tekliflerin toplanması : Madde 9 Başkan, bütün görüşmeler boyunca üyeler tarafından yapılan yazılı teklifleri tespit eder. Görüşmelerin bitiminde tespit ettiği teklifleri kurul üyelerine duyurur. Bu teklifler dışında yeni teklifler olup olmadığını sorar. Yeni teklifleri de topladıktan sonra bütün teklifleri 10 uncu maddede belirtilen öncelik sırasına göre oylamaya sunar. Tekliflerin oylamaya sunuş önceliği : Madde 10 Başkan, tespit ettiği bütün teklifleri en aykırı olandan başlamak suretiyle sıra ile aşağıda belirtilen durumlara göre oylamaya sunar. Öncelik sırasında : a) Maddenin gündemden çıkarılma teklifi, b) Başka bir toplantıya ertelenmesi teklifi, c) Komisyona havale teklifi, d) Tadil teklifi, e) İlâve teklifi, f) Esas teklif, sıra ile yer alır. Bu durumlar dışında kalan ve öncelik sırası bakımından tereddüde düşülen hallerde bütün teklifler teker teker oylamaya sunulur. Öncelik sırası en çok oy alandan başlamak üzere tespit edilir. Oylama : Madde 11 Gündem maddesi ile ilgili teklifler öncelik sırasına göre başkan tarafından oylamaya sunulur. Oylamalar gerekli hallerde, kanun ve yönetmeliklerde belirtildiği şekilde oy çoğunluğuna göre yapılır. Bunun dışındaki oylamalarda genel olarak kararlar iştirak eden kurul üyesi sayısının yarısının bir fazlası ile alınır. Komisyon üyelerinin, herhangi bir temsilcinin seçilmesinde izafî çoğunlukla karar alınabilir. Bu hallerde en fazla oy alandan başlamak üzere değişik oy alanlar komisyon üyeliğine veya herhangi bir temsilciliğe seçilebilirler. Senato ve Yönetim Kurulu üyesi seçimi için yapılan oylamalarda kararlar mevcudun salt çokluğuna göre alınır. Gündem maddeleri ile ilgili teklifler gizlilik kararı alınmadığı hallerde açık oylamaya sunulur. Açık oylama sonucunda red oyu kullananların isimleri kendi istekleri halinde tutanağa geçirilir. Bir gündem maddesine ait çok sayıdaki tekliflerin karara bağlanması için bütün teklifler 10 uncu maddeye uyularak oylamaya sunulur. Oylar, açık oylamada parmak kaldırmak sureti ile müspet, kaldırmamak sureti ile menfi, şekilde belirtilir. Gizli oylamada ise yazılı olarak evet veya hayır, şeklinde belirtilir. Açık oylama sırasında müspet veya menfi oy sayısı birbirine eşit ise bu gibi hallerde başkanın katıldığı tarafa ait teklif kabul edilir. Gizli oylama sonuçları elde edilen müspet veya menfi oy sayısı birbirine eşitse bu gibi hallerde oylamaya, sonuç alınıncaya kadar devam edilir. Yeniden görüşme (Tekrir-i müzakere) Madde 12 Bir evvelki toplantılarda karar verilmiş gündem maddelerinin yeniden görüşülmesi, gerek üyeler ve gerekse başkan tarafından istenebilir. Bu gibi hallerde görüşülmesi istenilen gündem maddesi gerekçesi ile birlikte yazılı olarak başkanlığa bildirilir. Başkan bir evvelki toplantıya ait yeniden görüşülmesi istenen kararı oy'a sunar. Yeniden görüşme, teklifi kabul edildiği takdirde ilgili karar tekrar görüşülür, gerekli düzeltmeler ve tamamlamalar yapılır. Görüşme tutanakları: Madde 13 Kurul görüşmeleri sesli ve yazılı olarak tutanak halinde kaydedilir. Dekanlık, bu görüşme tutanaklarını 6 ay süre ile saklamak ve icabında öğretim üyelerinin bu tutanakları görmelerini sağlamakla görevlidir. Kurul adına yazışma : Madde 14 Kurulun herhangi bir konuda bilgi edinmek üzere yazışma hususunda karar aldığı hallerde başkan, kurul adına yazılacak yazıyı kurulda okutup kurulun onayını aldıktan sonra ilgili merciye gönderir. Disiplin : Madde 15 Kurul görüşmelerinin düzeninin bozulmaması için görüşmeler sırasında söz kesme, konu dışına çıkma, sıra dışı konuşma hallerinde başkan, kurulun kararı ile üyelere ihtar veya o oturum için söz vermeme cezası uygulayabilir. Kurula davet edilen öğretim üyesi gelemiyeceği hallerde mazeretini toplantıdan önce Dekanlığa bildirmek zorundadır. Madde 16 Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 17 Bu Yönetmelik hükümlerini Tıp Fakültesi Dekanı yürütür. Askerî Yargıtay îçtihadları Birleştirme Kurulu Kararı E. No : 1971/2 ÖZETİ : Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka- K. No : 1971/1 nununun 92/a maddesi gereğince inzibat erbaş ve erlerinin vazife esnasında diğer erbaş ve erlere karşı karakol sıfat, salâhiyet ve mesuliyetlerini haiz olabilmesi ve Askerî Ceza Kanununun 106 ncı maddesine göre amir sayılabilmeleri için görevde olduklarını açıkça belli eden sembollerden en az birisini taşımaları ve As. C. K. nun 15 inci maddesinde tanımlanan karakolda olduğu gibi silâhlı bulunmaları icap edeceğine dair İçtihadı Birleştirme Karan. KONU : Askerî Yargıtay 1 inci Dairesinin 1 29/4/1968 gün ve 1968/294 Esas, 1968/291 karar sayılı ve Askerî Yargıtay Daireler Kurulunun 1/11/1,968 gün ve 1968/9'3 Esas, 1968/92 karar sayılı ilâmlannda Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 92/a maddesi gereğince As. inzibat erbaş ve erlerinin diğer erbaş ve erlere karşı karakol sıfatını ve karakolların salahiyet ve sorumluluklarını haiz olabilmeleri için vazifeli olmaları yeterli olmayıp bu vazifenin icabatı olan ve kıyafet kararnamesinde gösterilen silâhı da hamil olması lâzım geleceği içtihad edilmesine rağmen As. Yargıtay 2. Dairesinin 12 Aralık gün ve 1968/8C8 Esas, 1868/804 karar sayılı ve 16 Ocak gün ve 19S9/40 Esas 1969/38 karar sayılı ilâmlarında As. inzibat erbaş ve erlerinin görevli bulundukları sırada diğer erbaş ve erlere karşı karakol sıfatım haiz olabilmeleri için kıyafet kararnamesinde öngörülen ve inzibat görevlisi olduğunu belli eden kolbağı, fiber başlık, beyaz kordon beyaz askılı kemer, cop, beyaz getr gibi işaretler kâfi görülüp, karakol, nöbetçi ve devriyenin tarifinde esaslı bir unsur teşkil eden silâhın inzibat erinde bulunmasının şart olmadığına karar verildiği ve dolayısiyle sözü edilen ilâmlar arasında içtihad aykırılığı bulunduğu ileri sürülerek, bu aykılılığ:n İçtihadları Birleştirme Yolu ile giderilmesi istenmiştir. İNCELEME : Bu istem üzerine 24 Şubat 1971 tarihinde toplanan As. Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulunda Askerî Yargıtay Daireler Kurulu karan İle As. Yargıtay 1 inci ve 2 nci Daire kararları oku-

11 1 1 nup, benzer olaylarda içtihat aykırılığı bulunduğuna ve 127 sayılı As. Yargıtay'ın Kuruluşu hakkındaki Kanununun 13 üncü maddesinin (a) bendi muvacehesinde bu aykırılığın İçtihatları Birleştirme Kurulunda incelenip karara bağlanması icap edeceğine oy birliği ile karar verildikten sonra Raportör üyenin açıklamaları dinlenip ilgili kanun hükümleri okunarak işin esası görüşüldü. Yapılan inceleme ve müzakere sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Hizmeti koruma amacını güden kanun koyucu tarafından, onu ifa edenleri de koruma sorunluğu duyulmuş, bu sebeple Türk Ceza Kanununda, vazifeli memurlara karşı işlenen suçların cezalan benzeri adi suçlara nazaran daha ağır şekilde tespit edilmiştir. Buna mütenazır olarak Askerî Ceza Kanununda gerek askerliğin temelini teşkil eden disiplini ve otoriteyi ve gerek hizmeti korumak maksadiyle amir ve üstlerin hukukî durumları astlarınkinden ayırt edilmiş ve bunlara karşı işlenen suçların cezalarının da daha ağır olarak tespiti yoluna gidilmiştir. Aynı düşünceden hareketle, fevkalâde önemi haiz olan nöbetçi, karakol ve devriye hizmetlerinin de bu önemleri nazarı itibare alınarak daha hassasiyetle himayeleri zaruri görülmüş ve As. C. K. nun 106 ncı maddesine (Askerî karakola, nöbetçiye ve devriyeye hakaret eden ve bunları dinlemeyen veya bunlara mukavemette bulunan yahut fiilen taarruz eden bu suçları amire karşı yapmış sayılır ve öylece cezalandırılır.) diye hüküm konulmak suretiyle, bahis konusu görevleri ifa edenlere, rütbe sahibi olmamalarına rağmen hizmet süresince, aynı hizmetteki amirleri dışında kalan bütün rütbe sahiplerine teşmilen, amirlik sıfatı ve bundan mütevellit hak ve yetkiler tanınmıştır. Diğer taraftan askerî inzibat erbaş ve erlerinin gerek Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda ve gerek Yönetmeliğinde yazılı görevlerinin de önemi itibariyle nöbetçi, karakol ve devriyeden farklı olmadığı göz önünde tutularak bu hizmetin ve görevlilerinin de aynı şekilde himayesi yoluna gidilmiş ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 92 nci maddesinin (a) bendinde (Askerî inzibat erbaş ve erleri vazife esnasında diğer erbaş ve erlere karşı karakol sıfatını ve karakolların kanunî selâhiyet ve mesuliyetlerini haizdirler.) Denilmek suretiyle inzibat erbaş ve erlerinin de sadece vazifeli bulundukları zamana hasren ve yalnız erbaş ve erlere şâmil olmak kaydiyle karakol sıfatı, hak, yetki ve sorumluluğu kabul edilmiştir. Karakol ise; As. C. K. nun 15, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 78 inci maddelerinde (Karakol : Hazarda ve seferde emniyet, muhafaza, disiplin ve gözetleme maksatları ile konulan ve bir amir emrinde bulunan silâhlı bir kısım askerdir.) diye tarif edilmiştir Bu tarife göre karakol sıfatının iktisabı için görevlilerin silâhlı olmaları meşruttur. Silâh bu hizmetin bir unsuru sayılmıştır. Binaenaleyh karakol hizmeti ile görevlendirilen ve fakat silâhlı bulunmayan bir kısım askerin karakol olarak kabulüne ve onlara karakol sıfatının izafesine, hak ve yetkilerinin tanınmasına imkân yoktur. Silahlı terimi; As. C. K. nun 11 inci maddesinde (Bu kanunun tatbikatında silâhlı tabirinden maksat hizmetin icabı olan silâhı hâmil bulunmak, veya silâhının başında olarak bir amirin kumandası ve nezareti ile hizmete başlanılmış olmak halidir.) diye tanımlanmıştır. Bu tarif karşısında hizmetin icabı olan silâhın nev'ini takdir ve tespit yetkisinin görevlileri hizmete sevk eden amire aidiyeti aşikar olmakla beraber, karakol hizmeti ile ilgili görevlerin mahiyeti, önemi, ademî ifasından veya zamanında ifa edilememesinden doğabilecek tehlike ve zararların azameti, karakola silâh kullanma yetkisi tanınması sebebi nazarı itibara alındığı takdirde bu hizmetin emniyetle ifası için silâhın mutlaka uzaktan ve yakından taarruza ve savunmaya elverişli ateşli silâhlardan olması gerekeceği bedihidir. Nitekim cari tatbikat da bu yoldadır. Askerî inzibatlara gelince : Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 92 nci maddesinde askerî inzibat erbaş ve erlerinin vazife esnasında diğer erbaş ve erlere karşı karakol sıfatını ve karakolların kanunî selâhiyet ve mesuliyetlerini haiz olduğu kabul edildiğine ve aynı kanunun 96 ncı maddesinde de karakol gibi silâh kullanma yetkisi tanındığına göre; aynı sıfatı, selâhiyeti ve sorumluluğu taşıyan bu iki ünite arasında her yöniyle bir ben. zerlik bulunması gerekmektedir. Görevlerinin önemli olması, (Birden ziyade askerî bir vazife ile görevlendirilmeleri halinde içlerinden birisinin komuta mevkiine geçirilmesi mecburiyeti dolayısiyle) bir amir emrinde bulunmaları bakımından mevcut benzerliğin hizmetin ifasına, yetkilerin kullanılmasına, kanunun kendilerine yüklediği sorumluluğun karşılanmasına, ve amiriyet sıfatlarının tanınmasına elverişli araç ve güç yönünden de mevcudiyeti, zaruriyeti derkârdır. Bu araç ise karakolda olduğu gibi silâhtan ibarettir. İnzibatlar kuruluşundan beri silâhla teçhiz edilmiş ve kendilerine silâh taşıma yetkisi tanınmış bulunmaktadır. Ezcümle; ilk defa 1910 yılında Mahmut Şevket Para tarafından kanun memuru adı altında teşkil edilen askerî inzibatların kıyafet ve teçhizatı arasında ferayi ve kasatura ile birlikte tabanca mevcut olduğu gibi, Türk Silâhlı Kuvvetleri Kıyafet Kararnamesinde de askerî inzibat erbaş ve erlerinin günlük hizmet kıyafetlerinde çelik başlık, kordon, cop ve saire gibi teçhizat meyanında askerî inzibat kol bağı ve tabanca mevcut bulunmaktadır. Esasen kanun koyucu tarafından inzibat erbaş ve erlerine vazifeleri esnasında silâh kullanma yetkisi tanındığına göre, vazifelerinin devamı süresince silâhlı olmaları lüzumu ve şartı kendiliğinden belirmektedir. Silâh, bir taraftan inzibatlara tahmil edilen önemli hizmetlerin emniyetle yapılabilmesini ve muhatabı üzerinde otorite tesisini ve itaati sağlamaya yaradığı, diğer taraftan vazife halinde bulunduklarının, amirlik sıfatlarının ve hakimiyetin bir alâmetini teşkil eylediği cihetle silâhsız inzibatların yukarıda karakol hizmeti halinde bulunduklarını, bundan mütevellit hak ve yetkilerle mücehhez olduklarını, bu durumlarını bilemeyen erbaş ve erlere karşı amirlik sıfatını taşıdıklarını kabule imkân görülmediği gibi karakol hizmetini ifaya, yetkilerini kullanmaya, hatta nefsini dahi müdafaaya elverişli aletten mahrumiyeti sebebiyle karakollara mahsus sorumluluklarını da tecvize hukuken imkân görülemeyeceği bedihidir. SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle askerî inzibat erbaş ve erlerinin vazife esnasında diğer erbaş ve erlere karşı karakol sıfatını iktisap edebilmeleri ve As. C. K. nun 106 ncı maddesine göre amir sayılabilmeleri için görevlerinin devamı süresince bu görevde olduklarmı açıkça belirten sembollerden en az birini taşımaları (Bu gün için bu sembol kırmızı zeminin üzerine beyaz AS. İZ. yazılı kol bağıdır.) ve As C. K. nun 15 inci maddesinde tanımlanan karakolda olduğu gibi silâhlı bulunmaları gerektiğine ve içtihatların bu şekilde birleştirilmesine, Rafet Tüzün, Edip Arkun, Kemal Kırgız, Adil Tüzemen, Süleyman Taşar, Asım Ülgener, Yaraş Saraç, Necdet Darıcıoğlu, Ali Cemal Akgün, Hüsamettin Yavuzel ve Servet Tüzün'ün karşı oyları ile ve oy çokluğu ile 24/2/1971 tarihinde karar verildi. TEBLIĞLER Maliye Bakanlığından : Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin Tebliğ Seri : VH No. 9S Madde 1 Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin Seri TV No. 3 Görünmeyen Muameleler Tebliğinin 9 uncu maddesinin (c) fıkrasındaki «akaryakıt ikmali ibaresi (akaryakıt ikmali hizmetleri» olarak değiştirilmiştir. Madde 2 İşbu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Tarım Bakanlığından : 12,6/11/11957 tarih ve 9766 sayılı Resmî Gazete'de ziraî ürün ithal kapısı olarak tayin edilen Adana, 6968 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince ziraî ürün ihraç kapısı olarak da kabul edilmiştir.

12 12 ILÂN L A R Yumurtalık Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No: 1966/28 K. No : 1969/3 Karar tarihi: 4/2/1969 Sanık: Yumurtalık İlçesinin Kesmeburun Köyünde kayıtlı Ahmet oğlu 1936 doğumlu, Mustafa Yalvi, Suç: Zina, Hüküm: T. C. K. nun 441 inci maddesi delaletiyle T. C. K. nun 442 nci maddesi uyarınca üç ay müddetle hapis, Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabi hükmün sanığın aranmasına rağmen bulunamadığı ve tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : E. No: 1969/145 K. No: 1970/206 Adam öldürmek ve 6136 sayılı Kanuna muhalefetten sanık Ortaköy Kazasının Devedamı Köyünden Bayram oğlu 1942 doğumlu Süleyman Alıcı 15/12/1970 tarihli ilâm gereğince 6136 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereğince Altı ay hapis ikiyüz lira ağır para cezası ile tecziyesine ve hükmün 647 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince teciline dair verilen karar sureti dava maznunun Süleyman Alıcı bütün aramalara rağmen gıyabî ilâm kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen maznuna hükmün ilânen tebliğine ve hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra maznuna tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur Çatalzeytin Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1969/8 K. No : 1969/29 Umuma mahsus mahalde rezalet çıkaracak derecede sarhoşluk suçundan hükümlü Mahkememizin 1/11/1969 tarihli ilâmı ile T. C. K. nun 571 inci maddesine göre elli lira hafif para cezasiyle hükümlü Çatalzeytin İlçesinin Kaşlıca Köyünden Kâmil ve Cemile oğlu, 1940 doğumlu, Osman Erarslan hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince sanığa gıyabî hükmün ilânen tebliğine, neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur Yumurtalık Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No: 1967/41 K. No: 1969/13 Karar tarihi: 22/4/1969 Sanık: Kadirli İlçesinin Kesikkeli Köyünden hane 34/26 da nüfusa kayıtlı 1340 doğumlu Halil Avşar, Suç : 6136 sayılı Kanuna muhalefet, T. C. K. nun 456/4, 62, 457/1, 572, 71, 74, 36 suçlarından sanık, Hüküm: T. C. K. nun 572/ilk maddesi gereğince iki ay müddetle hapis ve T. C. K. nun 89 ve 647 sayılı K. nun 6 ncı maddesi gereğince teciline. Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabî hükmün maznunun aranmasına rağmen bulunmadığı ve tebliğ edilmediği cihetle 7201 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur Çukurca Sulh Ceza Hâkimliğinden: E. No: 1970/10 K. No: 1970/34 K. tarihi: 9/9/1970 Hâkim: Turan Akduran Başkâtip: Ahmet Mühürdaroğlu Hükümlü: Ali, Süleyman oğlu, Leylâ'dan olma 36 yaşında, aslen Irak'ın Musul Vilâyeti Duhuk Kazası Hıdına Köyü Şehan Mahallesinde. Suç : Pasaport Kanununa muhalefet, Hüküm : 5682 sayılı Kanunun 34/1 inci maddesi gereğince bir ay hapis cezasiyle tecziyesine mevkufen geçen günlerin mahkûmiyetinden mahsubuna 15 lira yargılama giderinin sanıktan alınmasına. Yukarıdaki gıyabî hükmün sanığın aranmasına rağmen bulunup tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince ilânen tebliğine karar verildiğinden ilân tarihinden 15 gün sonra hükümlüye tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur Ankara Asliye Onuncu Hukuk Hâkimliğinden : 1970/394 Ankara, Akdere Kırmızıtepe No. 375 de mukum iken halen adresi meçhul bulunan, davalı Cemile Erden'e (Alikocaoğlu), Davacı, eşiniz Mustafa Erden (Alikocaoğlu) tarafından aleyhinize açılan şiddetli geçimsizlik sebeplerine müsteniden açılan boşanma davasının yapılan duruşması sonunda: 1 Ankara, Kızılcahamam Güven Bucağı Yukarıkise Sipahiler Köyü 20 hanede kayıtlı tarafların boşanmalarına, 2 15 lira harç ile 220 lira yargılama giderinin ve davacı vekili için takdir edilen 650 liralık avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kabili temyiz olmak üzere 18/3/1971 tarihinde karar verilmiştir. Adresinizin meçhul bulunması sebebiyle evvelce davetiye ve gıyap kararı ilânen tebliğ edilmiş olduğundan yukarıda hülâsası yazılı kararında ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur Simav Sulh Ceza Hâkimliğinden: E. No: 1968/541 K. No: 1969/540 Hâkim : Ceza Hâkimi İrfan Cahit özden Kâtip: Mehmet Emin Kısbet Mahkememizden verilen 18/8/1969 tarih ve 1968/541 esas, 1969/540 karar sayılı ve 18/7/1968 tarihinde işlediği 6831 sayılı Orman Kanununa muhalefet suçundan dolayı aynı Kanunun 19/3 üncü maddesi delaletiyle, 95/1 inci maddesi mucibince bir gün hafif hapis ve 47 lira hafif para cezası ile tecziyesine ve masarifi muhakemenin sanıktan tahsiline dair gıyabında hüküm verilen Kula Şeremet Köyü 27 hane No. sunda nüfusa kayıtlı Ömer oğlu Ayşe'den olma 1339 yılında doğmuş Mehmet Gülmez'in adresine çıkarılan davetiyenin bulunamadığından iade edildiği, zabıtaca yaptırılan tahkikattan'da bulunamadığı bildirilmiş olmakla, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 31 inci maddeleri gereğince hüküm özetinin Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verildiğinden ilân tarihinden 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı ilân olunur Kayseri Birinci İcra Memurluğundan : İcra İflâs Kanununun 103 üncü maddesine göre yapılan hacze itiraz olup olmadığına dair davet varakasının ilânen tebliği. Alacaklı: T. C. Ziraat Bankası Kayseri Şubesi, Borçlu: Kayseri'nin Endürlük Köyünden olup Ankara'da olduğu bildirilen Duran oğlu Fehmi Öztürk, Borç miktarı: 1961/1513, 1963/372, 1963/380, 1970/1014, 1020, 1021 sayılı dosyalara kısmen asaleten ve kısmen müteselsil kefaleten cem'an lira 10 kuruş ve 10 senelik % 9 hesabiyle faiz ve masrafları ihtiva eder. Yukarıda yazılı borçtan dolayı Fehmi Öztürk'e ait Endürlük Köyünde kâin Ocak 1960 tarih 30, 31, 32, 14 numarada kayıtlı bir kıt'a (Birleştirilmiş) evli bahçesine 30/4/1968 tarihinde vaziyet ve takdiri kıymet yapılmış tamamına lira kıymet takdir edilmiş olduğundan İ. İ. K. nun 103 üncü maddesi gereğince bu kıymete bir itirazınız varsa ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında icra dairesine müracaat ederek itirazının bildirilmesi aksi halde itiraz etmemiş sayılarak gay rimenkulünüzün satılacağı ilânen tebliğ olunur. 3224

13 Istanbul Beşinci Sulh Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1967/1184 K. No : 1969/521 Davacı: H. A. Maznun : Orhan Kuzgun, Kaya oğlu 1948 doğumlu. Suç : Hırsızlık, Suç tarihi: 24/2/1967 Maznun Orhan Kuzgun'un sabit olan fiil ve hareketinden dolayı T. C. K. nun 491/4, 522, 59, 525 inci maddeleri uyarınca 5 ay hapis 5 ay emniyeti umumiye nezaretinde bulundurulmasına 29/5/1969 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapılmaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 3172/13 E. No : 1968/253 K. No: 1969/713 Davacı: H. A. Maznun: Remzi Kösem, Suç: Kumar oynatmak, Suç tarihi: 6/2/1968 Maznun : Remzi Kösem'in sabit olan fiil ve hareketinden dolayı T. C. K. nun 567/1 inci maddesi uyarınca 1 ay hafif hapis, 250 lira hafif para cezasına 14/7/1969 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapılmaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 3172/14 E. No": 1968/882 K. No : 1969/214 Davacı: H. A. Maznun : Orhan Akyürek, Ahmet oğlu 1952 doğumlu, Suç : Hırsızlığa teşebbüs, Suç tarihi: 15/8/1968 Maznun Orhan Akyürek'in sabit olan fiil ve hareketinden dolayı T. C. K. nun 491/îlk, 522, 55/3 üncü maddeleri uyarınca bir ay üç gün müddetle hapsine 13/3/1969 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapılmaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 3172/16 E. No: 1968/836 K. No: 1969/512 Davacı: H. A. Maznun : Halil Kıraçkelek, Nuh Mehmet oğlu 1945 doğumlu, Suç: Hırsızlığa teşebbüs, Maznun Halil Kıraçkelek'in sabit olan fiil ve hareketinden doîayı T. C. K. nun 491/ilk, 61, 522, 525 inci maddeleri uyarınca 2 ay hapis, 2 ay emniyeti umumiye nezaretinde bulundurulmasına 26/5/1969 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapılmaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 3172/15 Istanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1970/472 K. No : 1970/458 Davacı: K. H. Sanık : Salih Gölbaşı Mehmet oğlu Adviye'den doğma 1947 İstanbul doğumlu, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi nüfusunda kayıtlı 4. Levent Görmen Seramik Fabrikasında işçi, bekâr, okur yazar, sabıkasız, işçi, T. C. İslâm. Suç : Karaborsa bilet satmak, Suç tarihi : 1/2/1970 Karar tarihi: 15/4/1970 Yukarıda ad ve adresi yazılı sabık hakkında İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesinde C. M. U. K. nun uncu maddeleri gereğince evrak üzerinde T. C. K. nun 526 ncı maddesi gereğince yüz elli lira 13 hafif para cezasiyle mahkûmiyetine dair verilen gıyabî karar bunca aramalara rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun uncu maddeleri gereğince Resmî Gazele ile ilânen teb ligine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar verilmiştir. İlânen tebliğ olunur. 3173/1 E. No : 1970/1273 Karar No : 1970/1208 Davacı: K. H. Sanık : Niyazi Akpmar, Zeynel oğlu Ayşe'den doğma 1937 Grün doğumlu, Gürün Karadoruk Köyü hane 3 de kayıtlı ve halen Şişli Bütan Sokak No. 2 de oturur, T. C. İslâm, şoför, Suç : Ölçüler Kanununa muhalefet, Suç tarihi: 4/11/1970 Yukarıda ad ve adresi yazılı sanık hakkında C. M. U. K. nun uncu maddeleri gereğince evvrak üzerinde 6621 sayılı Ölçüler Kanunun 24/B madedsi gereğince yüz lira halif para cezasiyle mahkûmiyetine karar verilmiş ve bu gıyabî karar aramalara rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun uncu maddeleri gereğince ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar verilmiştir. İlânen tebliğ olunur. 3173/2 istanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1969/1334 K. No : 1970/858 Hâkim : S. Süheyl Deliorman Başkâtip : Mustafa Arıcı 2568 Davacı: K. H. Mağdur ve müdahil: Mehmet Yurdacan, Sanık : Muammer Koyun (Koyunoğlu) Hakkı ile Asiye'den olma Ardeşen 1945 doğumlu, Rize Tunca Köyü nüfusuna kayıtlı olup, istanbul'da Beyoğlu Karakurum Sokak 27/2 numarada mukim, Suç : Adiyen darp, mütecaviz sarhoşluk, Suç tarihi: 2/12/1969 Yukarıda açık hüviyeti yazılı sanık Muammer Koyun (Koyunoğlu) hakkında istanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesinin 11/7/1970 tarih ve İ970/858 sayılı gıyabî kararı ile suçu sübuta ulaşan sanığın eylemine uyan T. C. K. nun 272 nci maddesi gereğince iki ay süre ile hafif hapsine dair gıyabî karar bunca aramalara rağmen bulunamadığı gibi tebliği de mümkün olmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun uncu madeleri gereğince hüküm hulâsasının Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince tebliğ tarihinden onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 20/3/1971 tarihinde karar verilmişi ir. Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 3175/1 E. No : 1967/505 K. No : 1967/692 Hâkim: S. Süheyl Deliorman Başkâtip : Mustafa Arıcı 2568 Davacı: K. H. Ahmet Bayhan, Sanık : Sultan Bayhan, Mehmet Niyazi ile Hatice'den olma Rize 5/5/1937 doğumlu Rize Çayeli Kazası Kaptanpaşa Bucağı, Çataldere Köyü hanede nüfusa kayıtlı olup halen istanbul'da belirli ikametgâhı yok, Suç : Bıçakla yaralamak, Suç tarihi: 28/5/1967 Yukarıda açık hüviyeti yazılı sanık Sultan Bayhan hakkında istanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesinin 17/7/1967 tarihli gıyabî kararı ile suçu sabit görülen sanığın hareketine uyan T. C. K. nun 456/4, 457/1, ve 89 uncu maddesi gereğince 450 lira ağır para cezasına hükümlü ve teciline dair işbu gıyabî karar bunca aramalara rağmen bulunamadığı gibi tebliği de mümkün olmadığından 7201 sayılı Kanunun uncu madedleri gereğince hüküm hulâsasının Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, ilânın yapıldığı tarihten aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 20/3/1971 tarihinde karar verilmiştir. Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 3175/2

14 14 Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: KARABÜK 3 ADET ELEKTROPOMP İTHAL EDİLECEKTİR 1 İşletmelerimiz tarafından 3 adet Elektropomp ithal edilecektir. 2 Bu işle ilgili şartnameler; a) Karabük'te Genel Müdürlük Malzeme İkmal Müdürlüğünden, b) istanbul'da Karaköy Okçumusa Caddesi Şair Eşref Sokak No. 7 Beyaz Han'da istanbul Mümessilliğimizden, c) Ankara'da Karanfil Sokak No. 30/7 de Ankara İrtibat Bürosu Şefliğimizden, bedelsiz olarak temin edilebilir. 3 Teklifler en geç 30 Nisan 1971 Cuma günü saat a kadar Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Muhaberat ve Arşiv Müdürlüğüne tevdi edilmiş veya vürud etmiş olacaktır Nisan 1971 günü saat dan sonra vürud eden veya tevdi edilen teklifler ile mezkûr gün ve saatten sonra yapılacak tenzilâtlar kabul edilmeyecektir. 3162/2-2 7 KALEMDE 280 ADET GRAFlT POTA İTHAL EDİLECEKTİR 1 İşletmelerimiz tarafından 7 kalemde 280 adet grafit pota ithal edilecektir. 2 Bu işle ilgili şartnameler: a) Karabük'te, Genel Müdürlük Malzeme İkmal Müdürlüğünden, b) istanbul'da, Karaköy Okçu Musa Cad. Şair Eşref Sokak No 7 Beyaz Han'da istanbul Mümessilliğimizden. c) Ankara'da, Karanfil Sokak 30/7 de Ankara İrtibat Büromuzdan, bedelsiz olarak temin edilebilir. 3 Teklifler en geç 27 Nisan 1971 günü saat e kadar Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Muhaberat ve Arşiv Müdürlüğüne tevd; edilmiş veya vürud etmiş olacaktır Nisan 1971 günü saat den sonra vürud eden veya tevdi edilen teklifler ile mezkûr gün ve saatten sonra yapılacak tenzilâtlar kabul edilmeyecektir. 3163/2-2 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından: Sivas İli dahilinde ve tasfiye halindeki Nuri Demirağ Madencilik Limited Şirketi uhdesinde bulunan 21/11/1942 gün ve 2/18928 Kararname sayılı krom madeni işletme imtiyazı sahasında, verilen süt eler zarfında normal işletme faaliyetine geçilmediği anlaşıldığından, sö?" geçen imtiyaz, Maden Kannuunun 75 inci maddesi delaletiyle aynı K nunun 99 uncu maddesine göre Bakanlar Kurulunca 22/2/1971 gün * 7/2008 sayılı Kararname ile feshedilmiştir. Keyfiyet aynı Kanunun 101 inci maddesi uyarınca ilân olunur 3263 Muğla İli hudutları dahilinde olup 60 yıl süre ile Stanley Pater son'a ihale kılınan ve bilahare Türk Maadin Anonim Ortaklığı uhd<" sine devredilen 16/8/1928 gün ve 7060 Kararname numaralı krom madeni işletme imtiyazı, Maden Kanununun 75 inci maddesine görr 18/3/1969 tarihinden itibaren tanınan 6 aylık süre içerisinde sahada normal işletme faaliyetine geçilmediği anlaşıldığından, aynı Kanunun 75 inci maddesi delâleti ile 99 uncu maddesine istinaden Bakanlar Kurulunun 22/2/1971 gün ve 7/2009 sayılı kararı ile feshedilmiştir Keyfiyet mezkûr Kanunun 101 inci maddesi uyarınca ilân olunu Kayseri Asliye 3 üncü Hukuk Hâkimliğinden: 1970/19 Davacı Millî Savunma Bakanlığı tarafından, davalı Tahir Dayıoğlu aleyhine açılan lira alacak davasının mahkemesinde : Kayseri'nin Bozatlıpaşa Mahallesi Işıklı Sokak No : 46 da mukim Tahir Dayıoğlu'nun adresi tespit edilemediğinden 1/3/1971 tarih ve sayılı Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapıldığı halde yine duruşmaya gelmediğinden bu kerre duruşmanın bırakıldığı 13/5/1971 Perşembe günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulunması veya kendisini temsilen bir vekil göndermesi aksi halde duruşmanın gıyabında devamına karar verileceği gıyap yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur /217 Davacı Mlî Savunma Bakanlığı tarafından, davalı Kayserinin Aydınlar Köyü Yukarı Mahallesinde mukim Nizamettin Kuruçay aleyhine ikame olunan lira tazminat davasının mahkemesinde: Davalının gösterilen adresine çıkarılan davetiye bila tebliğ iade edildiği ve Emniyet tahkikatiyle de tebliğine karar verildiğinden davalı Nizamettin Kuruçay'm duruşmanın bırakıldığı 14/5/1971 Cuma günü saat 9.00 da mahkemede bizzat hazır bulunması veya kendisini tayin edeceği bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde hakkında gıyap kararı çıkarılacağından, dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Ardahan Sulh Hukuk Hâkimliğinden : Davacı Hazineye izafeten Ardahan Malmüdürlüğü tarafından davalı aslen Manisa İli Tepecik Köyünden olup Ardahan 25. Piyade Alayı 5. Bl. er iken terhis edilen ve adresi meçhul olan Hüseyin oğlu ibrahim Ürekü aleyhine açmış olduğu tazminat davasının yapılan açık yargılaması sonunda: Davalının açık adresi bilinemediğinden daha evvelce davetiye yerine kaim olmak üzere Resmî Gazete'de ilânen davetiye tebliğ edilmiş olup bu defa da duruşmaya gelmediğinden gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Davalı İbrahim Ürekü 3/5/1971 tarihinde yapılacak duruşmaya gelmediğiniz veya kendinizi temsil edecek bir vekil de göndermediğiniz, bir mazerette bildirmediğiniz takdirde davanın gıyabınızda yürütüleceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Fındıklı Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 1000 lira alacağın mahkeme masrafiyle birlikte Recep Ali Sofuoğlun'dan tahsiliyle İsmet Yılmaz'a verilmesi hakkında verilen 5/3/1971 tarihli hüküm ilândan 8 gün sonra kesinleşeceği tebliğ olunur. Afyon Sulh Hukuk Hâkimliğinden: /1020 Davacı Sadullah Çınar ve arkadaşları vekili Avukat İhsan Taklan tarafından davalılar Afyon Akhisar Köyünden Ali Bektaş ve arkadaşları aleyhine açılan izaleyi şüyu davasında: Davalılardan Ali Bektaş'm adresi yapılan araştırmalara rağmen temin edilemediğinden ve ilânın yapılan tebligata rağmen de duruşmaya gelmevip kendisini bir vekille de temsil eylemediğinden hakkında gıyap tebliğine karar verilmiş olduğundan bu defa duruşmanın atılı bulunduğu 22/4/1971 Perşembe günü saat 9.00 da duruşmada hazır bulunması veya ken dişini bir vekille temsil ettirmesi gıyap kararı tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Ankara Asliye Dokuzuncu Hukuk Hâkimliğinden : 1970/884 Davacı Millî Sat'unma Bakanlığı vekili Avukat Ayhan Ören tarafından Ankara Dikmen Yukarı Öveç 9 uncu Durak bilâ numarada oturan Halil Bal aleyhine ikame olunan 1200 liralık alacak davasının yapılan açık duruşması sırasında: Davalı Halil Bal'ın yukarıdaki adresine gönderilen davetiyenin bilâ tebliğ iade edildiği, savcılık araştırmasına rağmen de adresi bulunamadığından işbu dilekçeli davetiyenin Resmî Gazete ile ilânen yapılmasına karar verilmiştir. Karar gereğince duruşmanın bırakıldığı 29/4/1971 Perşembe saat 9.45 de bizzat hazır bulunmanız veyahut kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde hakkınızda gıyap hükümlerinin tatbiki icap edeceğinden işbu dilekçeli davetiye ilânen tebliğ olunur. 3262

15 15 Kayseri Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden: 1970/666 Davacı H. Emin özdemir tarafından davalı Afet Yörükoğlu aleyhine açılan velayetin nezi davasının yapılan duruşmasında: Davalı Afet Yörükoğlu gösterilen adreste bulunmadığı, yapılan tahkikatla da adresi tespit edilemediğinden kendisine ilânen dava dilekçesi tebliğ edilmiş olup bu defada gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. Davalı Afet Yörükoğlu duruşmanın bırakıldığı 3/5/1971 Cuma günü saat 9.00 da Mahkememizde bulunmadığı takdirde bir daha duruşmaya alınmayarak gıyabında duruşmaya devam olunacağı gıyap yerine kaim olmak üzere ilân olunur YAPI ve KREDİ BANKASI A. Ş. AKTİF SI ARALIK 1970 BİLANÇOSU PASİF Türk Lirası Türk Lirası KASA SERMAYE Serbest T. C. MERKEZ BANKASI ,67 KANUNİ KARŞILIKLAR KASASI Bloke , İHTİYAT AKÇELERİ Kanuni İhtiyatlar Fevkalâde ihtiyatlar , , Munzam karşılıklar mukabili kıymetler, Diğer kanuni karşılıklar kasası , ,61 KARŞILIKLAR TAAHHÜTLERİMİZ BANKALAR Vadesiz Vadeli Yekûn TAHVİLLER VE HİSSE SENETLERİ CÜZDANI T. C. Merkez Bankasına: Avanslar ve reeskont Bonolar Tahviller , ,74 ettirilen senetler Transfer emirleri , , , , ,36 Hisse senetleri SENETLER CÜZDANI MEVDUAT Vadesiz Vadeli Yekûn iştiraklerimiz Sair müşteriler ,37 Resmi mevduat , , ,07 Ticarî mevduat , , ,87 BORÇLU CÂRİ HESAPLAR Bankalar mevduatı , , ,26 Tasarruf mevduatı , , ,56 iştiraklerimiz Sair müşteriler ,33 TEDİYE EMİRLERİ İŞTİRAKLERİMİZ Bankalar Ka. m. 48, f. 1 Bankalar Ka. m. 48, f , , MUHTELİF ALACAKLILAR TALEP OLUNMAMIŞ KIYMETLER DİĞER PASİFLER SABİT KIYMETLER KÂR (Menkuller , TL. na sigortalıdır.) (Gayrimenkuller , TL. na sigortalıdır.) NÂZIM HESAPLAR Y#k6n MUHTELİF BORÇLULAR Cirolarımız (Merkez Bankasına) ,26 DİĞER AKTİFLER Kefaletlerimiz ,42 İLK TESİS MASRAFLARI İştiraklerimiz Yekûn Sair müşteriler ,42 NÂZIM HESAPLAR Diğer nâzım hesaplar ,09 Umumi yekûn Umumî yekûn ARALIK 1970 KÂR ve ZARAR HESABİ BORÇLU HESAPLAR Türk Lirası ALACAKLI HESAPLAR Türk Lirası PERSONEL MASRAFLARI VERGİ VE HARÇLAR ALINAN FAİZ VE KOMİSYONLAR TAHVİLLER VE HİSSE SENETLERİ GELİRLERİ VERİLEN FAİZ VE KOMİSYONLAR BANKA HİZMETLERİ KARŞILIĞINDA ALİNAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR TASARRUFU TEŞVİK İKRAMİYELERİ AMORTİSMAN VE KARŞILIKLAR DİĞER MASRAF VE ZARARLAR KÂR Yekûn KAMBİYO KÂRLARI İŞTİRAKLERİMİZ KÂRLARI MUHTELİF KÂRLAR 2, Yekûn /14

16 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Maden Dairesi Başkanhğmdan: Vilâyeti: Kütahya, Kazası: Gediz, Köyü veya mevkii: Şaphane, Madenin cinsi: Şap, Numarası: GMD HUDUTLARI: Kuzeyi: 1209 rakımlı tepe nirengi noktasından 1501 rakımlı Dallı Burun Tepesi nirengi noktasına doğru hat. Doğusu: 1501 rakımlı Daıh Burun Tepesi nirengisinden Kasap Çeşmesine doğru hat. Güneyi: Kasap çeşmesinden 1097 rakımlı tepe nirengisine doğru hat. Batısı: 1097 rakımlı tepe nirengisinden hudut başlangıca olan 1209 rakımlı tepe nirengisine doğru hat. Sahanın genişliği 1568, Yukarıda mevkii ile birlikte ruhsatname numarası ve hudutları yazılı sahadaki bulunmuş şap madeninin işletilmesi için 6309 sayılı Maden Kanununun 64 üncü maddesinde gösterilen hükmî şahıslara aynı Kanunun 54 üncü ve değişik 67 nci maddeleri ile mahsus talimatnamesi hükümleri uyarınca çıkacak talibine 40 yıl müddetle işletme imtiyazı verilecektir. işletme şartları: 1 Bu sahadaki şap madeninin işletilmesi için asgarî (Beş milyon) Türk Lirası sermaye tahsis edilecektir. 2 Mezkûr sahadan yılda asgarî (15.000) ton şap madeni istihsal ve imrar edilecektir. İşletme hakkını iktisap edecek olan, işletme hakkının tescili tarihinden itibaren bir yıl zarfında yukarıda miktarı belirtilen (15.000) ton şap madeninin istihsali için lüzumlu bulunan dahilî ve haricî tesisleri kuracak ve gerekli teçhizatı temin edecoktir. Aynı müddet zarfında işçilerin sağlığını, emniyetini ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak tesisleri kuracaktır. 3 Şartname hükümlerinin yerine getirilmesinin temini maksadıyla (3.000) lira nakdî teminat verilecektir. 4 Bahse konu sahadaki şap madeninin ihaleye çıkarılması için Maden Kanununun 54 üncü maddesi gereğince yapılan bu ilânlara ait tahakkuk edecek, ilân ücretlerini, bu sahanın işletme hakkını iktisap edecek olan ödeyecektir. Bu husustaki ilân ücretinin tutarı olacak meblâğ, verilecek iki aylık mehil içinde ödenmediği takdirde alman teminat irat kaydedilecek ve ihalenin feshi cihetine gidilecektir. Bu madenin «Bulunmuş maden» haline getirilmesi için sarfedilen ,30 (Sekizyüzkırkbin yüzbir lira otuz kuruş) Türk Lirası arama masrafları işletme hakkını iktisap eden tarafından imrar a t sırasında (Alınacak Devlet hakkı ve Devlet hissesi hariç) ton başına ikiyüzelli kuruş olmak üzere Hazineye ödenecektir. Bu tediye mezkûr miktara baliğ oluncaya kadar devam edecektir. 5 Bu hususta daha geniş bilgi havi mukavelename ve şartname, Ankara'da Maden Dairesi Başkanlığında, istanbul'da, Bölge Sanayi Müdürlüğünde ve Ankara ile Kütahya İrtibat Memurluklarında çalışma saatleri içerisinde görülebilir. 6 Bu ilândaki ve şartnamesindeki şartları kabul etmek suretiyle mezkûr madeni işletmeye talip olanların en geç 27 Nisan 1971 tarihine rastlayan Salı günü çalışma saati hitamına kadar doğrudan doğruya Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Maden Dairesi Başkanlığına bir dilekçe ile müracaat etmeleri lâzımdır. Mezkûr tarih ve saate kadar Bakanlık Umumî Evrak Bürosuna intikal etmemiş olan (Yani tespit edilen tarihten sonra tevdi edilen) dilekçeler kabul edilmeyecektir. Bu hususta postada gecikme ve kayıplar nazarı itibare alınmayacaktır. 7 Müddetinde dilekçe ile müracaat eden taliplerin Maden Kanununun 54 üncü maddesi ve mahsus talimatnamesi hükümleri gereğince teklifte bulnmak ve icabında çekilecek kuraya iştirak etmek üzere 21 Mayıs 1971 tarihine rastlayan Cuma günü saat da tam selâhiyeti haiz mümessillerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Dairesi Başkanlığında hazır bulunmaları şarttır. Yukarıda belirtilen gün ve saatte tam selâhiyeti haiz temsilcileri tarafından temsil edilmeyen talip, talebinden vazgeçmiş sayılır. 8 Bu madeni işletmek üzere müracaatta bulunacak şirketlerin statüsünde madencilikle iştigal edeceği hükmü bulunması şarttır. 9 Bu madenin işletmesine talip olanların vaki olacak müracaatları ile birlikte (3.000) üçbin lira nakdî teminatın Bakanlığımız namına Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına yatırıldığına daır makbuzu Bakanlığımıza tevdi etmeleri şarttır. Müracaat dilekçesine eklenecek vesikalar: 16 1 Şirket statüsü veya şirketin tescil ve ilânını havi sicilli ticaret gazetesi, 2 İmza sirküleri, 3 Şirketi temsil belgesi, 4 _ (3.000) liralık teminat makbuzu, 3389 / 1-1 Kırıkkale Belediye Reisliğinden: sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince aşağıda yazılı işler kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 İhale 15 Nisan 1971 Perşembe günü saat de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 3 İstekliler her işe ayrı ayrı teklif vereceklerdir. 4 Soğuk hava tesisi ihalesine girmek isteyenler keşif bedeli kadar benzeri işi yaptıklarına dair İller Bankası, Bayındırlık Bakanlığı veya Et ve Balık Kurumu gibi müesseselere iş yaptıklarına dair belge ile (B) grubundan müteahhitlik karnesi, teknik personel, makina, teçhizat, şartnamede yazılı malî yeterlik belgesini, ticaret odası vesikasını dilekçelerine ekleyerek 12 Nisan 1971 Pazartesi saat ye kadar Belediye Reisliğine müracaatla ihaleye girme belgesi almaları. 5 Mezbaha ikmal inşaatı için (C) grubundan müteahhitlik karnesi, su deposu için (C) grubundan müteahhitlik karnesi, ticaret odası vesikası, teknik personel, makina, teçhizat, keşif bedelinin /o 15 i kadar banka referans mektuplarını dilekçelerine ekleyerek 12/4/1971 Pazartsi günü saat ye kadar Belediye Reisliğine müracaatla ihaleye giriş belgesi almaları sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre hazırlanacak teklif mektupları ihale günü saat e kadar Belediye Başkâtipliğine vermeleri. 7 Teminatını nakit olarak yatırmak isteyenler ihale günü saat ye kadar Belediye Muhasebesine yatırmaları. 8 İhaleye ait dosyalar her gün mesai saatleri dahilinde Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 9 Postada gecikmeler nazarı itibara alınmaz. Telgrafla müracaat kabul edilmez. Keyfiyet ilgililere ilân olunur. K. bedeli G. teminatı Sıra No. İşin nev'i TL. TL. Soğuk hava tesisi Mezbaha ikmal inşaatı Su deposu inşaatı Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden : , , , , , , / 4-1 İmar 2745 ada 1 sayılı parsel trafo yeri olarak ayrılmıştır İlgililere ilânen duyurulur / 1-1 Ankara İflâs Memurluğundan: 1971/4 Ankara 2 nci Ticaret Mahkemesinin 26/3/1971 tarih ve 1966/64 esas sayılı karar yazısı ile Ankara Bahçelievler 35. Sokak No. 94 de oturan Mehmet Hanoğlu'nun iflâsına ve iflâsın 26/3/1971 tarihinde saat da açılmasına karar verilmiştir. Müflisde alacaklı olanlar alacaklarını iflâs masasına kayıt ettirmeleri için iflâs memurluğuna müracaat etmelerini ve yine müflise ait menkul ve gayrimenkul mallarının bulunduğu takdirde üzerine iflâs şerhinin konarak iflâs memurluğuna bildirilmesi İcra İflâs Kanununun 166 ncı maddesi gereğince tebliğ ve ilân olunur Elazığ İkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1966/276 Elazığ Keşirik Mahallesinden ibrahim Hakkı Taneri ile karısı Güler Taneri'nin sulblerinden olmuşçasına nüfusa tescil edilen Gönül Taneri'ye ait kaydın iptaline 2/11/1970 tarihinde karar verilmiştir. Davalı Gönül Taneri tarafından temyiz yoluna baş vurulmadığı takdirde ve gıyabında olmasından işbu hüküm ilânen tebliğ olunur. 3233

17 17 Millî Savunma Bakanlığından: Millî Savunma Bakanlığı Eskişehir ili ve Merzifon İlçesi hudutları dahilinde iki ayrı yerde yaptıracağı telörgü inşaatı işi için teklif kabul edecektir. Her iki işin toplam keşif bedeli (58.758, ) TL. ellisekizbin yediyüzellisekiz liradır. İsteklilerin NATO ihalelerine iştirak etme belgelerine haiz olmaları şarttır. Taliplerin aşağıdaki adrese müracaatla gerekli formları almaları ve 12 Nisan 1971 tarihine kadar doldurup iade etmeleri gereklidir. Postada vuku bulacak gecikmeler nazarı itibara alınmaz. İlân olunur. Adres : M. S. B. Nato Enfrastrüktür Daire Başkanlığı, Paris Caddesi No. 52 Kavaklıdere - Ankara 3103 /S-3 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden Tahminî bedeli TL., geçici teminatı 6.250, TL. olan dosya numaralı, 20 ton baklavalı sacın imal ettirilerek batın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 12 Nisan 1971 Pazartesi günü saat da Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartnamesi aynı yerden dilekçe ile bedelsiz verilir. İstekliler 1971 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf belgesini ve alınan şartnamenin her sahifesini imzalayarak dış zarf içine koymak şartiyle hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltmeyi açma saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez, duyurulur / 4-4 Tahminî bedeli , TL. geçici teminatı 1.200, TL. olan dosya numaralı 1250 adet broşürün (Her türlü malzemesi işi alana ait olmak üzere) bastırılarak satın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 16/4/1971 Cuma günü saat da Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi aynı yerden dilekçeyle bedelsiz verilir. İstekliler 1971 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf belgesini ve alınan şartnamenin her sahifesini imzalayarak dış zarf içine koymak şartı ile hazırlayacakları teklif mektuplarını, eksiltmeyi açma saatından bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur /4-3 Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Yapı işleri Beşinci Bölge Müdürlüğündan: 1 Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Kültür Dinlenme Merkezi ikmal inşaatı işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli ( ,23) liradır. 3 Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri Beşinci Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda 19/4/1971 Pazartesi günü saat de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı İşleri Beşinci Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: A) , liralık geçici teminatını, B) 1971 yılma ait ticaret odası belgesini, C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) a - Plan ve teçhizat beyannamesini, b - Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum 'bildirisi ve bunu belirten banka referansını, c - Teknik personel beyannamesini, d - Taahhüt beyannamesini, e - Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini, ibraz suretiyle Yapı İşleri 5 inci Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgelerini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 6 İstekliler teklif mektuplarını 19/4/1971 Pazartesi günü saat e kadar makbuz mukabliinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 15/4/1971 Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 8 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur /4-2 Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğünden : A Aşağıda yazılı malzemelerin her biri ayrı ayrı ihale mevzuu olmak üzere 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. T. bedeli G. teminatı İhalenin Cinsi Miktarı TL. TL. Tarihi Saati 1 Kaya Delme Taban. 65 Adet 2 Kaya Delme Taban. 25 Adet 3 Tozaltı Kay. Tozu 8000 Kg /4/ /4/ /4/ B Eksiltme ve ihaleleri karşılarında gösterilen tarih ve saatlerde Ankara'da Köy İşleri Bakanlığı binasının 10 uncu katında YSE Genel Müdürlüğü İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. C Şartnameler bedelsiz olarak aynı yerden yazılı istek üzerine verilir. D İstekliler, şartnamelerde istenilen vesaik ile geçici teminat mektup veya makbuzlarını koymak suretiyle hazırlayacakları teklif mektuplarını ihaleden birer saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. E Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmeyeceği ilân olunur / 4-3 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesine göre satın alınacaktır. 1 İstekliler bu alıma ait teknik ve ticarî şartname ile sözleşme tasarısını Ankara'da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Şubesinden veya istanbul ve İzmir Bölge Müdürlüklerinden temin edebilirler Teklifler en geç 14/4/1971 günü saat ye kadar Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 1 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığında bulundurulacaktır. 3 Ofis satın alma mevzuunu teşkil eden malzemeyi ihale edip etmemekte veya kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte serbesttir. Malzemenin cinsi Muhtelif plan kopya kâğıdı : Sınıf: 2 Tip (Mavi) Hız: Sınıf: 2 Tip (Mavi) Hız: Sınıf: 2 Tip (Mavi) Hız: Sınıf: 2 Tip (Siyah) Hız : B orta C seri A standart A standart Ankara Asliye Dokuzuncu Hukuk Hâkimliğinden : Miktarı rulo »> 1.500» >» 3098/ /461 Davacılar Osman Yalınkılıç ve arkadaşları vekili Avukat Orhan Kadıgil tarafından davalı Alaaddin Mah. Mektep Çıkmazı No. 12 de oturan Hüseyin Köseseferoğlu aleyhine ikame olunan tapu iptali davasının açık duruşması sırasında, davalının yukarıdaki adresine Vatan Gazetesi ile ilânen davetiye tebliğ edilmiş olup 15 günün geçmesine rağmen duruşmaya gelmediği gibi kendisini de bir vekille temsil ettirmediğinden hakkında gıyap kararı çıkarılmasına karar verilmiştir. Karar gereğince duruşmanın bırakıldığı 3/5/1971 günü saat 9.30 da bizzat gelmeniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde duruşmanın gıyabınızda devam edeceği ilân olunur. 3215

18 18 Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Malzeme Müdürlüfiii 2 Numaralı Satm Alma Komisyonu Başkanlığından : Genel Müdürlüğümüz tabldotunun senelik ihtiyacı olan 136.ÜUU, lira muhammen bedelli ekmek idarî ve evsaf şartnameleri esasları dahilinde Alım Satım Talimatnamemizin 24 üncü madde (b) fıkrasına göre (Kapalı zarf usulü ile) ihalesi yapılacaktır. 1 tşin geçici teminat miktarı 8050, liradır yılına ait ticaret odası belgesi ve teminat mektubu veya teminatın Kurum veznesine yatırıldığına dair makbuz dış zarf içine konulacaktır. 3 Teklif zarfları 12/4/1971 günü saat a kadar makbuz mukabili Komisyonumuz Başkanlığına verilmiş olacaktır. 4 Postada vaki gecikmeler mazeret teşkil etmez. 5 îdarî ve evsaf şartnameleri her gün mesai saati içinde Komisyonumuzda görülebilir. 6 Kurumumuz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 7 Teklifler 12/4/1971 tarihinde saat da Sıhhiye Ambarlar Yolu No. 8 adresindeki Komisyonumuz Başkanlığında açılacaktır / 1-1 Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden : Kurumumuz için yurt içinden veya dış ülkelerden 1 adet 265 HP ve 1 adet 180 HP takarında buldozer, 2 adet 2,5 c. Yd. takarında paletli yükleyici ile 1 adet 15 ton ve 1 adet 30 ton takatmda Mobil vinç satın alınacaktır. Bu işlere ait şartnameler Ticaret Dairesinden (Necatibey Caddesi No. 18 Ankara) temin edilir. Kapalı zarf içindeki teklifler en geç 14/5/1971 gün ve saat a kadar Ticaret Dairesi Başkanlığına tevdi edilmiş olacaktır. Bu zamandan sonra gelen teklifler nazarı itibare alınmayacaktır. Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir / 2-1 İNŞAAT İLÂNI Kurumumuz Silâhtarağa Santralı Ofis ve Sosyal binalarında yapılacak tamir ve tadil işleri, sabit birim fiyat esası üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 1 Tamir ve tadil işinin keşif bedeli , TL. olup ilk teminatı , TL. dir. 2 İhale, 14/4/1971 Çarşamba günü saat de Ankara'da Necatibey Caddesi No. 11 deki İşletmeler İnşaat Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. 3 İhale dosyası istanbul Silâhtarağa Santralı Müdürlüğünde, Ankara'da İşletmeler İnşaat Şubesi Müdürlüğünde görülebilir. 4 İhaleye girmek için taliplerin, ihale gününden üç gün evveline kadar İşletmeler İnşaat Şubesi Müdürlüğüne müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 5 Teklif mektupları eksiltme günü saat e kadar Necatibey Caddesi No. 11 deki İşletmeler Muhaberat Servisine verilecek veya aynı tarihte ele geçecek şekilde postalanacaktır. 6 Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir / 3-1 Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: BAND MAKARA LASTİKLERİ SATIN ALINACAKTIR Müessesemiz bölgesi tesislerinde kullanılacak band makara lastiklerine olan ihtiyaç dolayısıyla, kapatılmış zarflar içinde serbest teklif alınmak suretiye ve şartnamesi hükümleri dahilinde : Numune No. Adet Cinsi L Band makarası orta lastiği L Band makarası uç lastiği satın alınacaktır. Teklif mektuplarının 28/4/1971 Çarşamba günü saat e kadar imzalı şartname ve geçici teminatlarıyla birlikte Tavşanlı'daki Müessesemiz Merkezi Muhaberat Servisinde bulundurulması gerekir. Postada veya herhangi bir sebeple meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz. Bu işle ilgili şartnameler : Ankara'da: T. K. İ. Genel Müdürlüğü, Satın Alma Dairesi Başkanlığında, istanbul'da : T. K. İ. Satın Alma Müdürlüğü, İstiklâl Caddesi Deva Çıkmazı Sümerhan Kat 4, 5 de, İzmir'de: G. L. İ. İrtibat Bürosu Şefliği, Gazi Kadınlar Sokak No B/4 de, Tavşanlı'da : G. L. İ. Müessesesi Ticaret Müdürlüğünde, görülebilir. Müessesemiz Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa tabi değildir / 1-1 Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden : İnşaat Dairemizin senelik ozalit kopya ihtiyacı 2490 sayılı Kanun uyarınca kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 1 Bu işe ait keşif bedeli (93.960, ) TL. olup geçici teminatı (5.948, ) TL. dır. 2 Bu işe ait ihale dosyası Tandoğan Meydanı Fen Fakültesi Durağmdaki Üniversitemiz İnşaat Dairesinde görülebilir. 3 Eksiltme 20/4/1971 günü saat de Rektörlük binasındaki Komisyon tarafından yapılacaktır. 4 Eksiltmeye iştirak edeceklerin en geç 17/4/1971 Cumartesi günü saat e kadar şartnamede istenilen evrakları ekledikleri bir dilekçe ile inşaat Dairemize müracaat etmeleri şarttır. 5 Eksiltme şartnamesinde istenilen evrakı tam olarak eklemeyerek müracat edenlere iştirak belgesi verilmez. 6 Teklif zarfları en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar eksiltme Komisyonu Başkanlığına verilmelidir. Bu saatten sonra verilen zarflar ve postada olan gecikmeler kabul edilmez / 4-1 Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden: 1 Ofisimiz ihtiyacı olan 35 varil Santolen, şartnamesi esasları dahilinde kapalı zarf usuliyle APA döviz sahası ve anlaşmalı memleketlerden satm alınacaktır. 2 Şartname, Genel Müdürlük Satın Alma Komisyonu Başkanlığından temin edilebilir. 3 İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarının dış zarfının üzerine yalnız (35 Varil Santolen teklifidir) ibaresi yazarak en geç 24/5/1971 günü saat ye kadar Genel Müdürlük Muhaberat ve Arşiv Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. 4 Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir / 2-1 Karaman Asliye Hukuk 1970/117 Hâkimliğinden: Davacı PTT Genel Müdürlüğü adına vekili Avukat Mehmet Büyükyılmaz taarfmdan, davalı Karaman'm Hisar Mahallesinden Musa Say aleyhine açılan alacak davasında: Davalının adres bırakmadan gittiğinden davetiyenin Resmî Gazete'de duruşmanın bırakıldığı 29/1/1971 Cuma günü mahkemede hazır bulunması ilân edildiği halde, davalının duruşmaya gelmediği gibi vekil de göndermediğinden, bu kere mahkemece ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olmakla davalı Musa Sayın duruşmanın bırakıldığı 30/4/1971 Cuma günü saat 9.00 da Mahkememizde hazır bulunması, aksi halde ve gelmediği takdirde gıyabında duruşmaya devam olunacağı lüzumu gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur /746 Davacı Karaman'ın Kızılkaya Nahiyesinden Gülten Özküçük tarafından davalı aynı yerden Mustafa Özküçük aleyhine açılan boşanma davasında: Davalıya çıkarılan davetiyenin tebliğ edilemediğinden bilâ tebliğ iade edildiği ve yaptırılan tahkikatta da adresi bulunamamış davalı adres bırakmadan adresini terketmiş ve yeni adresini de bildirmemiş olduğundan mahkemece davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla davalı Mustafa Özküçük'ün duruşma günü olan 21/5/1971 Cuma günü saat 9.00 da mahkemeye gelmesi ve kendisini bir vekille temsil ettirmesi davetiye yerine kaim ol.mak üzere, aksi halde ilânen gıyap karan çıkarılacağı ilân olunur. 3249

19 İstanbul Ticaret Borsası Başkanlığından : istanbul Ticaret Borsası Personel Yönetmeliği BÖLÜM: I Genel Hükümler Yönetmeliğin tatbik sahası ve maksadı: Madde 1 Bu Yönetmelik, istanbul Ticaret Borsası personeline uygulanır. Personel ile ilgili tayin, terfi, tecziye, görev ve yetkiler ile sair hususatı tanzim eder. Borsa personelinin sınıflandırılması ve tarifi: Madde 2 Borsa personeli aşağıdaki 4 sınıfa ayrılır. a) Daimî memurlar; 5590 sayılı Kanunun tatbikine ait 3/13070 sayılı Tüzük hükümlerinin tümü ile bu Yönetmelik hükümlerine tabi olan Borsa personelidir. b) Daimî hizmetliler; 3/13070 sayılı Tüzüğün 103 ve 104 üncü maddeleri hükümleri ile bu Yönetmelik hükümlerine tabi olan Borsa personelidir. c) Muvakkat memurlar; Bu Yönetmelik hükümlerine veya varsa sözleşme şartlarına tabi olan Borsa personelidir. d) Yevmiyeli hizmetliler; Hizmetin niteliğine göre Yönetim Kurulunca belirtilecek şartlara tabi olan ve geçici himetlerde kullanılan Borsa personelidir. BÖLÜM: Borsa Personelinde Aranan Genel ve Özel Daimî memurlarda aranan genel II vasıflar: Vasıflar Madde 3 Borsada daimî memur olabilmek için aşağıda yazılı genel vasıfları haiz olmak şarttır: a) Türk olmak, b) Amme haklarından mahrum bulunmamak, c) iyi ahlâk sahibi olmak, haysiyet ve namusu muhil bir suçla ve alel 'ıtlak ağır hapis veya bir sene hapsi müstelzim kasdî bir fiille mahkûm bulunmamak, d) Sâri hastalıklara müptelâ olmamak veya vazifesini muntazam ifaya mani olabilecek bedenî ve aklî arıza ve hastalıklarla malul bulunmadığını, tam teşekküllü bir hastanenin sıhhî heyet raporu ile tevsik etmek, e) Fiilî askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlikle ilgili bulunmamak, f) En az ortaokul tahsilini bitirmiş bulunmak, g) 35 yaşını geçmemiş olmak, (Genel Kâtip ve Şube Müdürleri ile Devlet daireleri, İktisadî Devlet Teşekkülleri, bankalar ve sigorta şirketleri, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve bunların birliğinden gelenler bu kayda tabi değildir.) Daimî memurlarda aranan özel vasıflar: Madde 4 Borsa daimî memurlarının aşağıda yazılı özel vasıfları haiz olması şarttır. a) Genel Kâtibin; İktisat Fakültesi, İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi veya bunlara denk iktisat ve hukuk kültürü veren ve denkliği Millî Eğitim Bakan lığınca tasdik edilmiş olan yerli veya yabancı fakültelerin veya yük sek okulların birinden mezun olması ve Fransızca, İngilizce veya Almanca dillerinden birini iyi bilmesi ve ticarî işlerde bilgi sahibi olması, (İkinci yabancı dil bilenler tercih olunur.) b) Muamelât, Tescil ve Kontrol, Canlı Hayvan ve Et Şubesi Müdürlerinin; İktisat Fakültesi, İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi veya bunlara denk iktisat ve hukuk kültürü veren ve denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik edilmiş olan yerli veya yabancı fakültelerin veya yüksek okulların birinden mezun olmaları, Canlı Hayvan ve Et Şubesi Müdür ve Müdür muavini, Veteriner Fakültesi meznu olabilir. (Fransızca, ingilizce veya Almanca dillerinden birini iyi bilenler tercih olunur.) 19 e) Muhasebe Şubesi Müdürünün; İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisi veya İktisat Fakültesi veya denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik edilmiş olan yerli ve yabancı akademi veya fakültelerin veya yüksek okulların birinden mezun olması, (Fransızca, İngilizce veya Almanca dillerinden birini bilenler tercih olunur.) d) Laboratuvar Şubesi Müdürünün; Kimya Fakültesi veya denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik edilmiş olan yerli ve yabancı kimya fakültelerinden birinden veya yüksek okullarından mezun olması, (Fransızca, İngilizce veya Almanca dillerinden birini bilenler tercih olunur.) c) Muamelât, Tescil ve Kontrol, Canlı Hayvan ve Et Şubeleri Müdür Muavinlerinin, en az lise mezunu, Muhasebe Şubesi Müdür Muavinin en az Ticaret lisesi, Laboratuvar Şubesi Müdür Muavininin Kimya Fakültesi veya bunların denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik edilmiş olanların birinden mezun olmaları, (Yukarıda yazılı üç lisandan birini bilenler tercih olunur.) f) Hukuk ve İcra Servisi Şefinin; Hukuk Fakültesi mezunu olması, (Yukarıda yazılı üç yabancı dilden birini bilenler tercih olunur.) (*) g) Dış Münasebetler ve Etüt Müdürünün; iktisat Fakültesi, İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi veya bunlara denk iktisat ve hukuk kültürü veren ve denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik edilmiş olan yerli veya yabancı fakültelerin ve5 f a yüksek okulların birinden mezun olması ve yukarıda yazılı üç yabancı dilden birini iyi bilmesi, h) Diğer servis şeflerinin, raportörlerin, veznedar ve muavinlerinin; en az lise mezunu olmaları, i) Dış Münasebetler ve Etüt Servisi memurlarının; en az lise mezunu olmaları ve Fransızca, İngilizce veya Almanca dillerinden birini iyi bilmeleri, j) Sekreterlerin; en az lise mezunu olmaları, daktilo, steno ve İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birini iyi bilmeleri, k) Diğer memurlar ile tahsildar, daktilo, laborant ve benzerlerinin; en az ortaokul mezunu olmaları, 1) Laboratuvar Şefinin; Kimya Fakültesi mezunu olması, m) Analiz Şefinin; en az lise veya denk ziraat okullarının birinden mezun olması, a, b, c, d fıkralarındaki vazifelere hariçten tayin edileceklerin, resmî dairelerde, İktisadî Devlet Teşekküllerinde, bankalarda, sigorta şirketlerinde, Ticaret Odalarında, Sanayi Odalarında, Ticaret Borsalarında veya bunların Birliğinde en az 10 sene hizmet etmiş bulunması şarttır. Bu madde hükümleri müktesep hakları ihlâl etmez. Daimî hizmetlilerde aranacak genel vasıflar: Madde 5 Borsada daimî hizmetli olabilmek için aşağıda yazılı genel vasıflan haiz olmak şarttır. a) 3 üncü maddenin 3,a, b, c, d, e fıkralarında yazılı vasıfları haiz olmak, b) 35 yaşını geçmemiş olmak. Daimî hizmetlilerde aranacak özel vasıflar: Madde 6 Borsa daimî hizmetlilerinin aşağıda yazılı özel vasıfları haiz olması şarttır. (**) a) Telefoncu, elektrikçi, kaynakçı, kaloriferci, marangoz ve benzerlerinin; okur yazar olmaları ve bu işleri bildiklerini tevsik eden belgelerinin bulunması, (İlkokul mezunları tercih olunur.) b) Başhademe, başgardiyan, tahmil ve tahliye ekipbaşı, odacı, hademe, kapıcı, bekçi gibi hizmetlerde kullanılanların; en az ilkokul mezunu olmaları, c) Temizleyici, tahmil tahliyeci, gardiyan ve ahırcıların; okur yazar olmaları, Şarttır. Gerekli yeni hizmetler, yukarıki sınıflardan en uygun olanı içinde mütalaa edilir. Bu madde hükümleri mütesep hakları ihlâl etmez. C*) 27/12/1969 da tadil edilen metin. (**) 30/12/1969 da tadil edilen metin.

20 20 Muvakkat memurlarda aranacak genel vasıflar: Madde 8 Borsada muvakkat memur olabilmek için, 3 üncü maddenin a, b, c, d ve e fıkralarında yazılı şartları haiz olmak gerektir. Muvakkat memurlarda aranacak özel vasıflar: Madde 8 Borsa muvakkat memurlarının; vazifenin icabına göre Yönetim Kurulunca tespit edilecek vasıfları haiz olmak şarttır. (Bu madde hükmü müktesep haklan ihlâl etmez.) Yevmiyeli hizmetlilerde aranacak genel vasıflar: Madde 9 Borsada yevmiyeli hizmetli olabilmek için 3 üncü maddenin a, b, c, d ve e fıkralarında yazılı vasıfları haiz olmak şarttır. Yevmiyeli hizmetlilerde aranacak özel vasıflar: Madde 10 Borsa yevmiyeli hizmetlilerinin, hizmetin icabına göre Yönetim Kurulunca tespit edilecek vasıfları haiz olması şarttır. (Bu madde hükümleri müktesep hakları ihlâl etmez.) Müracaat: BÖLÜM: Borsada Görev İsteme III Kurulları Madde 11 Borsada vazife almak isteyenler, bir dilekçe ile Yönetim Kurulu Başkanlığına veya Genel Kâtipliğe müracaat ederler. Hal tercümesi: Madde 12 Borsada vazife almak için müracaat edenler, kendilerine Borsaca verilecek hal tercümesi beyannamesini eksiksiz ve doğru olarak kendi el yazısiyle doldururlar. Gerekli diğer belgeler: Madde 13 Borsaca herhangi bir vazifeye tayin edilenler, I. Bölümdeki sınıflardan hangisine ilişkin ise bu sınıfın II. Bölümde yazılı vasıflarını ispat edici belgeleri veya tasdikli suretlerini ve malbeyannamesini, vazifeye başlamadan önce, Borsaya vermek mecburiyetindedirler. Ancak zorlayıcı hallerde bu belgelerden bir kısmını en çok üç ay içinde tamamlamak ve Borsaya vermek şartiyle vazifeye başlattırmağa Yönetim Kurulu salahiyetlidir. Şu kadar ki üç ay içinde bu belgeleri Borsaya vermeyen veya veremiyenlerin vazifesine son verilir. Bu gibiler Borsadan herhangi bir hak talep edemezler. Açıklama belgelerini (Hal tercümesi, maibeyannamesi vesair gibi) gerçeğe aykırı ve noksan olarak doldurduğu tespit edilen personelin tayini iptal edilir. İşe başlananların vazifesine son verilir. Eu gibiler Borsadan herhangi bir hak talep edemezler. İmtihan: Madde 14 Daimî memurlır kadrosuna alınacak memurlar, ehliyet imtihanına tabi tutulurlar. İktisadî ve Ticaıî İlimler Akademisi, İktisat, Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri ile Ticaret liseleri mezunları ehliyet imtihanına tabi tutulmazlar. Ancak, ihtiyaçtan fazla müracaat halinde, bunlar arasında müsabaka imtihanı yapılır. İlân: Madde 15 Mü aha İlere memur tayini için, en az iki gazete ile birer defa ilân edilir. İmtihan Heyeti: memur alınacağı Madde 16 İmtihan Heyeti, Yönetim Kurulu Başkan veya Başkanvekili Başkanlığında, Yönetim Kurulunca tespit edilecek kimselerle Genel Kâtipten teşekkül eder. İmtihan şekli ve sorutan : Madde 17 İmtihan, sözlü ve yazılı olarak yapılır. İmtihan şekil ve soruları, İmtihan Heyetince hazırlanır. İmtihan neticesi bir tutanakla Yönetim Kuruluna bildirilir. Daimî hizmetliler ile muvakkat memur ve yevmiyeli hizmetlilerin Borsaya ne suretle alınacakları: Madde 18 Daimî hizmetliler ile muvakkat memur \2 yevmiyeli hizmetlilerin, Borsaya ne suretle alınacak, Yönetim Kurulunca tespit olunur. Tayin usulü: BÖLÜM: IV Personelin Tayini Madde 19 Genel Kâtipliğin boşalmasında; durum Yönetim Kurulu tarafından Meclise bildirilir. Yönetim Kurulunca bu Yönetmelikteki vasıfları taşıyan istekli aranır. Yönetim Kurulu, istekliler hakkında gerekli incelemeleri yaptıktan sonra neticesini teklifi ile birlikte Borsa Meclisine arzeder. Genel kâtibin tayini: Madde 20 Borsa Genel Kâtibi, Yönetim Kurulunun teklifi ile Borsa Meclisi tarafından tayin edilir. Meclis üyeleri bu hususta Yönetim Kuruluna namzet teklif edebilirler. Madde 21 Borsa teşhilâtındaki münhaller, alâkalı şube müdürleri veya müstakil servis şefleri tarafından Genel Kâtibe bildirilir. Genel Kâtip, tayinine lüzum gördüğü münhalleri, Başkanın muvafakatini alarak, Yönetim Kuruluna intikal ettirir. Verilecek karara ve III. Bölümdeki esaslara göre gerekli muameleyi yürüterek neticesini Y'öntemi Kuruluna arzeder. Personelin tayini: Madde 22 Borsa personeli, Genel Kâtibin teklifi ile, Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir. Ancak; İmtihan açılmak suretiyle yapılacak yeni tayinlerde, İmtihan Heyetinin tespiti ve Genel Kâtibin teklifi ile Yönetim Kurulunca yapılır. Tayinin tebliği ve vazifeye başlamak : Madde 23 Borsada herhangi bir vazifeye tayin edilen memur ve hizmetlilere, durum yazılı olarak bildirilir. Tayinlerinin tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde vazifeye başlamayan veya bu müddet zarfında meşru mazeretlerini bildirmeyenlerin tayinleri iptal olunur. Tayini yapılan personelden, işe başlamadan evvel Personel Yönetmeliğini okuyarak bilgi aldığı ve bu Yönetmelik esaslarını kabul ettiğine dair bir taahhütname alınır. Namzetlik devresi: Madde 24 Borsaya ilk defa alınan daimî memurlar, 6 aylık bir namzetlik devri geçirirler. Bu müddetin bitiminde, ehliyetleri tahakkuk edenlerin, asaletleri tasdik olunur. Aksi takdirde işlerine son verilir. 6 ay sonunda ehliyetlerinin takdirinde mutlak bir kanaat hâsıl edilemeyeceklerin, namzetlik devresi, Yönetim Kurulu kararı ile 6 ayı geçmemek üzere uzatılabilir. Sıhriyet: Madde 25 Birinci derecede akraba olanlara, aynı şube veya müstakil serviste vazife verilemez. Bu gibilerin değişik şube veya müstakil servislerde vazife görmeleri caizdir. BÖLÜM: V Ücretler, Tazminatlar, Fazla Mesai Ücretleri İkramiye ve Ödenekler Ücretin tarifi: Madde 26 Ücret, personele bir aylık meblağdır. mesai karşılığı ödenen Ücrete istihkak kasbedilmesi: Madde 27 Vazifeye başlanılan günde ücrete istihkak kesbedilir. Her ne sebeple olursa olsun, vazifenin son bulduğu gün, ücret hakkı kaybolur. (65-67 nci maddeler mahfuzdur. Daimî memurların derece ve aylık ücretleri: Madde 28 Genel Kâtibin aylık ücreti; Yönetim Kurulunun teklifi ile Borsa Meclisine tespit olunur. (*) Madde 29 Daimî memurların dereceleri, tahsil durumlarına ve hizmet sürelerine göre Yönetim Kurulunca tespit olunur. 12 dereceye ait ücretler ile zamlar ve aylıklar aşağıda gösterilmiştir. (*) 29/12/1970 de tadil edilen metin.

Dönem : 2 Toplantı 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı :

Dönem : 2 Toplantı 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : Dönem : 2 Toplantı 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 868 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 6 Nisan 1967 tarihinde imzalanmış bulunan «Kültürel İşbirliği

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 230 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı KHK/237

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802 Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı : 2005/9802 30 Haziran 2005 tarihinde Bakü de imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliğine

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

a) "Bakanlık" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) "Bakan" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

a) Bakanlık deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) Bakan deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görev yapan memurların

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete:4.4.2007-26483 Kanun No. 5614 MADDE 1-7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 5 inci

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519)

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519) Dönem : Q0 / Toplantı 4 MlLLET MECLİSİ S. Sayısı : Oû4 Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (/59) T. C. Başbakanlık 9. 4. 968 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4748 Ekli Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

-BKK CUMARTESİ

-BKK CUMARTESİ Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA Sağlık Bakanlığından: YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL ARINDA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Dönem : 22 T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Yasama Yılı: 3 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında işbirliği Mutabakat

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü görev ve sorumluluğu altında bulunan hizmetlerde,

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 24.09.2001 Pazartesi Sayı: 24533 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokolun

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK Resmi Gazete: 28 Nisan 2006 - Sayı : 26152 MADDE 1 31/1/1973 tarihli ve 7/5734 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-010.03-0124-2014 30/04/2014 Konu : En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri GENELGE No: 3 Bilindiği

Detaylı

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir.

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir. Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 459) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi 13 Ekim 1962 Karar Sayısı: 6/1011 Strazburg da 14/9/1962 tarihinde imzalanan ilişik Avrupa

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro lüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Sayı : 26608920-010.06/ 263 09/01/2014 Konu: 2011/4 Sayılı Genelgedeki Revizyon. GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA Tapu

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112 Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 11.06.2015 tarih ve 29383 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949 698, ^ New - York'ta Lake Success'te imzalanan (Kadın ve Çocuk Ticaretinin kaldırılması) ve (Müstehcen neşriyatın tedavül ve ticaretinin kaldırılması) hakkındaki Protokollerin onanmasına dair Kanun (Resmî

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

TURİZM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI. 1. Turizm Gen.Md. 2. Tanıtma ve Pazarlama. 3. Turizm Planlama ve Yatırımlar Dai.Bşk. 4. Dış İlişkiler Dai.Bşk.

TURİZM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI. 1. Turizm Gen.Md. 2. Tanıtma ve Pazarlama. 3. Turizm Planlama ve Yatırımlar Dai.Bşk. 4. Dış İlişkiler Dai.Bşk. Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 2 Mart 1989 Sayı : 20096 Madde 38 Bu Kanun Hükmünde Kararname 18/3/1989 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. Madde 39 Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Ekim 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29152 Mükerrer BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 17 Ekim

Detaylı

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592)

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 345'e 1 inci Ek Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) Malî tşler Komisyonu Raporu TC. Danışına Meclisi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Y&netlm m Ta» iil+ri itin Baıbakmnhk Nmşriymt ve MÜHtmvmnat Ctnmi Müdürlüğün* bmvurnlmr* 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE Sayı : 16003 MÜKERRER

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme lığı Sayı : 40562096-010.04/345 Konu: İmza ve Yetki Devri Yönergesi BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında

Detaylı

VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KİMSELERE SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT MUAMELE YAPILMASI HAKKINDA118 SAYILI SÖZLEŞME

VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KİMSELERE SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT MUAMELE YAPILMASI HAKKINDA118 SAYILI SÖZLEŞME VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KİMSELERE SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT MUAMELE YAPILMASI HAKKINDA118 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi : 28 Haziran 1962 Kanun Tarih ve Sayısı : 19.07.1971 / 1453 Resmi

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı 6 B32B2K13 532 5 B32B2K13 513 5-1 4 511 2 gün 5-1 3 B32B2K13 5 2 4 1 B32B2K13 1 Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı :B.02.1.GÜM /24 ANKARA Konu :.../.../2000 GENELGE 2000/21

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı :B.02.1.GÜM /24 ANKARA Konu :.../.../2000 GENELGE 2000/21 T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.33.961/24 ANKARA Konu :.../.../2000 GENELGE 2000/21 04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4458

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 Sayılı Kanun; Çiftçi mallarının korunması esaslarını düzenlemek üzere 10.07.1941 tarihinde yayımlanmıştır. Kanun Hükümleri; -Köy sınırları

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

EKONOMİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE 17 Eylül 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28057 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME EKONOMİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi,

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi, TÜKETĐCĐ KONSEYĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca oluşturulan Tüketici Konseyi'nin kuruluş, toplantı

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 587 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının

Detaylı

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 417 668 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 1. Amaç Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 20 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29392 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7726 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 20.3.2007 Sayı: 26468)

(Resmi Gazete ile yayımı: 20.3.2007 Sayı: 26468) 474 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜRCİSTAN HÜ KÜMETİ ARASINDA BATUM ULUSLARARASI HAVALİMA NININ ORTAK KULLANILMASINA DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (Resmi Gazete ile

Detaylı

VERGİ İNCELEME VE DENETİM KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ İNCELEME VE DENETİM KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 2-1 VERGİ İNCELEME VE DENETİM KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 31/ 12/ 2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmi Gazetede, vergi

Detaylı

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 2 SIRA SAYISI: 425 674 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/760) ve İçtüzük ün 128

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/023 Ref: 4/023. Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR

SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/023 Ref: 4/023. Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/023 Ref: 4/023 Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR 01.02.2015 tarih ve 29254 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/7149 sayılı

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.328 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

Detaylı

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı