Kuruluş terihi : 7 Ekim NİSAN 1971 C U M A. Dışişleri Bakanı V. H. DİNÇER. Ticanet Balkanı G- TİTREK. Ulaştırma Bakanı O.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuruluş terihi : 7 Ekim 1336-1920 2 NİSAN 1971 C U M A. Dışişleri Bakanı V. H. DİNÇER. Ticanet Balkanı G- TİTREK. Ulaştırma Bakanı O."

Transkript

1 Re T.C smi Gazete Kuruluş terihi : 7 Ekim r Yönetim ve yatı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 2 NİSAN 1971 C U M A Sayı : J Karar Sayısı : 7/2059 K A R A R N A M E L E R 6/4/1967 tarihinde Cezayir'de imzalanıp, 7/1/1970 tarih ve 1208 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik «Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti arasındaki Kültürel İşbirliği Anlaşması» nın, onay belgelerinin teati edildiği tarihte yürürlüğe.girmek üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 18/2/1871 tarih ve KÜLT/ / sayılı yazısı üzerine, 3-1/5/1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun üçüncü maddesine -göre, Bakanlar Kurulunca 8/3/1971 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI C. SUNAY Adalet Bakanı Y. Z. ÖNDER Dışişleri Bakanı V. H. DİNÇER Ticanet Balkanı G- TİTREK Ulaştırma Bakanı O. TUĞRUL Turizm ve Tanıtıma Batanı N. CEVHERI R Millî Savunma Bakanı A. TOPALOĞLU Maliye Bakanı M. EREZ Sağ. ve Sos- Y- Bakanı V. A. ÖZKAN Çalışına Bakanı Sanayi Bakanı S. ÖZTÜRK S. KILIÇ İçişleri Bakanı //. MENTEŞEOĞLU MillîEğit- Bakanı Bayındırlık Bakanı O. OĞUZ T. GÜLEZ Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı A.İ.BİRİNCİOĞLU /. ERTEM İmar ve İskân Bakanı II. NAKİBOĞLU Enerji ve Tabiî Kav. Bakanı N. MENTEŞE Köyİsteri Bakanı T. KAPANLI Başbakan S- DEMİREL Devlet Bakanı //. DlNÇER Devlet Bakanı H. ATABEYLİ Devlet Bakanı T. BİLGİN Orman Bakanı H. ÖZALP Gençlik ve SPOT Bakanı İ. SEZGİN Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik ve Halk Cumhuriyeti arasındaki Kültürel İşbirliği Anlaşması Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Diğer taraftan Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Türk ve Cezayir halklarını birbirine bağlıyan dostluk bağlarını artırmak ve kuvvetlendirmek amacı ve iki memleket arasındaki kültürel münasebetlerin tümünü geliştirme arzusu ile bu Anlaşmayı imzalamaya karar vermişler ve bu maksatla tam yetkili temsilcilerim tayin etmişlerdir. Bu temsilciler aşağıdaki hususlarla mutabık kalmışlardır. MADDE 1 Âkit Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinin kültürlerini ve üniversite, öğretim, bilim, teknik, sanat ve spor alanlarındaki faaliyetlerini daha iyi tanımak amacı ile bu sahalardaki işbirliğini imkânlar nisbetinde kuvvetlendirmeyi ve geliştirmeyi taahhüt ederler. Bu işbirliği, her iki ülkenin egemenliği, halk eşitliği ve diğer tarafın iç işlerine karışmama esaslarına göre uygulanacaktır. MADDE 2 Âkit Taraflar, ülkeleri arasında çeşitli kademelerdeki eğitimci, araştırmacı, teknisyen ve uzman mübadelesini kolaylaştırmaya gayret edeceklerdir. MADDE 3 Âkit Taraflardan her biri, burslar vermek, inceleme için tahsisat ayırmak veya malî yardımda bulunmak suretiyle diğer Âkit Tarafın vatandaşlarını, kendi ülkesinde, taraflar arasında müştereken tespit edilecek konularda etüt veya stajlara başlamak veya devam etmek hususunda teşvik etmeyi taahhüt eyler. Accord de Coopération Culturelle entre la République de Turquie et la République Algérienne Démocratique et Populaire Le Gouvernement de la République de Turquie d'une part, le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire d'autre part, Désireux de développer l'ensemble des relations culturelles entre les deux pays, afin de multiplier et de renforcer les liens d'amitié qui unissent les peuples Turc et Algérien, ont décidé de conclure le présent Accord et, à cette fin, ont nommé leurs Plénipotentiaires, lesquels sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 1 er Les Parties contractantes s'engagent à renforcer et à développer, dans la mesure du possible, la coopération dans les domaines universitaire, scolaire, scientifique, technique, artistique et sportif, afin de promouvoir une meilleure connaissance de leurs cultures respectives et de leurs activités dans ces domaines. Cette coopération s'effectuera sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l'égalité des droits et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre Partie. ARTICLE 2 Les Parties contractantes s'efforceront de faciliter l'échange d'enseignants de divers ordres, de chercheurs, de techniciens et de spécialistes, entre leurs deux Pays. ARTICLE 3 Chaque Partie contractante s'engage à encourager, par l'octroi de bourses, d'allocations d'études ou de subventions, les nationaux de l'autre Partie, à entreprendre ou à poursuivre des études ou des stages, dans son propre Pays, pour l'étude des matières qui seront déterminées d'un commun accord, entre les deux Parties.

2 2 MADDE 4 Üçüncü maddede öngörülen burslardan ve inceleme tahsisatından yararlanacak olanlar her iki hükümetin yetkili makamları tarafından tespit edilecektir. Bu kimseler kabul eden memleketin yürürlükte bulunan kanunlarına uymakla mükelleftirler. MADDE 5 Her Âkit Taraf, diğer Tarafın vatandaşlarına ve teknisyenlerine Devlet kontrolü altındaki anıtlara, bilim kurumlarına, araştırma merkezlerine ve umumî kütüphanelerine en uygun şartlarla girebilme'eri hususunda kolaylık göstermeyi taahhüt eder. MADDE 6 Âkit Taraflar kültürel ve sportif grupları ile pedagojik faaliye'- lerde bulunan millî teşekküller arasında sıkı bir işbirliğini teşvik etmeyi taahhüt eylerler. MADDE 7 Âkit Taraflar, diğer Âkit Tarafın bilim kurumları tarafından verilmiş olan diploma ve sertifikaların muadeleti konusunda özel bir anlaşmaya varmak amacıyla bütün imkânları inceleyeceklerdir. MADDE 8 Âkit Taraflar kültürel ve eğitici mahiyetteki millî filmlerin mübadelesini teşvik edeceklerdir. (Uzun metraj, ilmî ve dokümanter filmler ve aktüalite filmleri). MADDE 9 Âkit Taraflar diğer Âkit Tarafın mevzuatı hudutları içinde, bitapların, edebî artislik, fennî veya teknik mahiyetteki periyodik neşriyatın ve müzik bantlarının mübadelesini ve yayınlanmasını teşvik. merceklerdir. MADDE 10 Âkit taraflardan her biri diğer Âkit Tarafça kendi ülkesinde düzenlenecek olan ilmî veya sanat sergileri, konferanslar, konserler, tiyatro ve folklor gösterileri, öğretici nitelikteki filim projeksiyonları ve spor karşılaşmaları için kolaylık göstermeyi taahhüt eder. MADDE 11 Âkit Taraflar aralarında sportif grupların mübadelesini teşvik edecekler ve bu grupların ülkeleri içindeki ikamet ve seyahatlerini imkânları ölçüsünde kolaylaştıracaklardır. MADDE 12 Âkit Taraflardan her biri ülkesindeki üniversite ve öğretim kurumlarında uygulanmakta olan tarih ve coğrafya programlarında diğer Âkit Tarafın uygarlığı hakkında, mümkün olduğu nispette tam ve açık bilgi ve kavramların yer almasını sağlamağa çalışacaktır. MADDE 13 Âkit Taraflardan her biri, diğer Âkit Taraf vatandaşlarının telif haklarını koruma ve muhafazası hususunda mukayyet bulunacaklardır. MADDE 14 Yukarıdaki maddelerde öngörülen faaliyetler iki ülke hükümetinin yetkili idareleri arasında varılacak mutabakata göre gerçekleştirilecektir. Bu kültürel mübadelelerin tam başarıya ulaşmasını sağlamak için, Âkit Taraflardan her biri, kendi imkânları ölçüsünde ve yürürlükte olan kanunları çerçevesinde diğer Âkit Tarafa lüzumlu imkânları temin edecektir. MADDE 15 İşbu Anlaşmanın tatbiki için Âkit Taraflar periyodik olarak ve müştereken bir mübadele programı düzenleyeceklerdir. Bu programın yürütülmesi işi Âkit Taraflardan her birinin yetkili makamlarına tevdi olunacaktır. MADDE 16 İşbu Anlaşma 3 yıllık bir süre için yapılmış olup Âkit Taraflardan biri bunu feshetme veya gözden geçirme niyetini üç ay önceden, yazılı olarak, diğer Âkit Tarafa bildirmediği takdirde zımnî uzaltılması yolu ile kendiliğinden yenilenmiş addedilir. Anlaşmanın feshi halinde, bunun hükümlerinden istifade edenlerin durumu, içinde bulunulan yılın sonuna kadar devam edecek ve bursiyerlerin vaziyeti ise fesih tarihine tekabül eden akademik yılın sonuna kadar sürecektir. MADDE 17 İşbu Anlaşmanın yorumu üzerindeki bütün anlaşmazlıklar diplomatik yoldan halledilecektir. ARTICLE 4 Les beneficiarles des bourses et allocations d'études prévues ii l'article 3 seront désignés par les services compétents des Gouvernements des deux Pays. Ils devront se conformer aux lois en vigueur dans le Pays d'accueil. ARTICLE 5 Chaque Partie contractante s'engage à faciliter aux nationaux et aux techniciens de l'autre Partie, dans les conditions les plus favorables, l'accès des monuments, des institutions scientifiques, des centres de recherches, et des bibliothèques publiques, contrôlés par l'etat. ARTICLE 6 Chaque Partie contractante s'engage à favoriser une coopération étroite entre les groupements culturels et sportifs, ainsi qu'entre les organisations nationales, s'occupant d'activités pédagogiques. ARTICLE 7 Les Parties contractantes étudieront toutes les possibilités d'équivalences des diplômes et certificats d'études délivrés par les établissements d'enseignements des deux Parties, en vue d'un accord spécial sur ce sujet. ARTICLE 8 Les Parties contractantes encourageront l'échange de films nationaux d'intérêt culturel et éducatif (longs métrages, films scientifiques et documentaires ainsi que des bandes d'actualité). ARTICLE 9 Les Parties contractantes favoriseront dans la limite de leurs législations respectives, l'échange et la diffusion des livres, des brochures périodiques à caractèrelittéraire, artistique, scientifique ou technique et de la musique enregistrée. ARTICLE 10 Chaque Partie contractante s'engage à faciliter, sur son propre territoire, l'organisation par l'autre Partie, d'expositions artistiques ou scientifiques de conférences, de concerts, de représentations théâtrales et folkloriques, de projections cinématographiques à caractère éducatif, ainsi que des compétitions sportives. ARTICLE 11 Les Parties contractantes encourageront les échanges de groupements sportifs entre les deux Pays et faciliteront, dans la limite de leurs moyens, leurs séjours et leurs déplacements dans leurs territoires respectifs. ARTICLE 12 Chaque Partie contractante s'assurera que les programmes d'histoire et de Géographie en vigueur dans ses établissements scolaiies et universitaires comportent, autant que possible, des enseignements et des notions qui donneront une connaissance exacte et précise de la civilisation du Pays de l'autre Partie. ARTICLE 13 Chacune des Parties contractantes veillera à la sauvegarde et à la protection des droits d'auteurs des citoyens de l'autre Partie. ARTICLE 14 La réalisation des activités prévues aux articles précédents se fera après accord entre les services compétents des Gouvernements des deux Pays. Chacune des Parties contractantes mettra à la disposition de l'autre, dans la mesure de ses possibilités et compte tenu des lois en vigueur dans son pays, les moyens appropriés en vue d'assurer le plein succès de ces échanges culturels. ARTICLE 15 En vue de l'application du présent Accord, les deux Parties établiront périodiquement et d'un commun accord un programme d'échanges dont l'exécution sera confiée aux services compétents de chacune des Parties contractantes. ARTICLE 16 Le présent Accord est conclu pour une durée de trois'ans, renouvelable par tacite reconduction, à moins que l'une des Parties contractantes n'ait, trois mois au préalable, signifié par écrit à l'autre Partie, son intention de dénoncer ou réviser. En cas de dénonciation, la situation dont jouissent les divers bénéficiaires continuera jusqu'à la fin de l'année en cours, et, pour ce qui concerne les boursiers, jusqu'à celle de Tannée académique correspondante à la date de la dénonciation. ARTICLE 17 Toute divergence concernant l'interprétation de cet accord sera réglée par voie diplomatique.

3 3 MADDE 18 işbu Anlaşma tasdik belgelerinin Ankara'da teatisi tarihinde yürürlüğe girecektir. Yukarıdaki hususları onaylamak için iki tarafın tam yetkili temsilcileri doğru ve usulüne uygun olduğu tespit edilen yetki mektupla rını teati ettikten sonra işbu Anlaşmayı imzalamış ve mühürlerini koymuşlardır Nisan ayının altıncı günü Cezayir'de her üç metin aynı şekilde muteber olmak üzere Türkçe, Arapça ve Fransızca dillerinden ikişer nüsha tanzim edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına (İsmail Soysal) Cezayir Büyük Elçisi Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti adına (Layachi Yaker) İktisadî Kültürel ve Sosyal İşler Direktörü ARTICLE 18 Le pèsent Accord entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification, qui aura lieu à Ankara. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ayant échangé leurs pleins- pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont signé Je présent Accord et y ont apposé leur sceau. Fait à Alger, le 6 avril 1967 en double exemplaire en chacune des langues, Turque, Arabe et Française, les trois textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République de Turquie (signature) İsmail Soysal Ambassadeur de Turquie à Alger Pour le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire (signature) Layachi Yaker Ministre Plénipotentiaire Directeur des Affaires Economiques Culturelles et Sociales du Ministère des Affaires Etrangères Karar Sayısı: 7/2060 Doğu Anadolu'da hayvancılığın geliştirilmesine dair 333 sayılı Dünya Gıda Programı projesine müteallik Uygulama Planında 16 Ocak 1971 tarih ve 7/1816 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak mektup teatisi suretiyle yapılan ilişik düzenlemenin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 19/2/1971 tarih ve TJEK : /71/2,-173 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı 'Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 8/3/1971 tarihinde kararlaştırılmıştır. - - Adalet Bakanı Y. 1. ÖNDER Dışîşleri Bakanı İ. S- ÇAĞLAYANGİL Ticaret Balkanı G. TİTREK Ulaştırma Bakanı 0. TUĞRUL Mâlî Savunma Bakanı A. TOPALOĞLU Maliye Bekanı Af. EREZ Sağ. ve Sos- Y. Bakanı V. Â. ÖZKAN Çalış"ma Bakanı Sanayi Bakanı S. ÖZTÜRK S- KİLİÇ İçişleni Bakanı H. MENTEŞEOĞLU Millî Eğit- Bakanı Bayındırlık Bakanı O. OĞUZ T. GÜLEZ Güm. ve Tek. Bakanı A. İ. BİRİNCİOĞLU Tarım Bakanı İ. ERTEM Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı N. MENTEŞE CUMHURBAŞKANI C. SUNÂY Turizm ve Tanıtma Bakanı N. CEVHERİ İmar ve iskân Bakanı H. NAKİBOĞLU Koy işleri Bakanı T. KAPANLİ Başbakan S- DEMİREL Devlet Bakanı H. DİNÇER Devlet Bakanı H. ATABEYLİ Devlet Bakanı T. BİLGİN Orman Bakanı H. ÖZALP Gençlik TC Spor Babanı /. SEZGİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI UEK: /71/2-33 Sayın Bay Heppling, 28 Ocak 1971 Bay Hamdy'nin 23 Aralık 1970 tarihli, /A sayılı, metni aşağıda kayıtlı mektubunu almış bulnduğumu bildirmekle şeref duyarım. «Doğu Anadolu'da Hayvancılığın Geliştirilmesine dair 333 sayılı Dünya Gıda Programı Projesi ile ilgili 18 Aralık 1970 tarihli ve UEK: /70/2/531 sayılı mektubunuza atıfta bulunmak isterim. Dünya Gıda Programı bu projenin uygulanmasında yapılmak istenen değişiklikler ile mutabıktır. Binaenaleyh 14 Ağustos 1968 tarihli 333 sayılı projeye ait Uygulama Planında aşağıdaki değişikliklerin yapılmasını teklif etmek isterim: TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI UEK: /71/ January 1971 Dear Mr. Heppling, I have the honour to acknowledge receipt of Mr. Hamdy's letter dated 23 December 1970, Ref /A, which reads as follows : «I wish to refer to your letter of 18 December 1970, Ref. UEK : /70/2/531, regarding WFP Project No Development of Animal Husbandry in Eastern Turkey. WFP is in agreement with the requested changes in the operation of this project. Accordingly, I should like to propose that the following amendments be made to the Plan of Operation for Project No. 333, dated 14 August 1968 : MADDE I Beşinci paragrafın ilk cümlesinden sonra..aşağıdaki cümleler ilâve olunacaktır: «15 Ocak 1970 tarihinden itibaren Bingöl İli dahil edilecektir. 1 Kasım 1970 den itibaren gösteri Erzurum ve Kars İllerine hasredilecektir.» Maddenin son paragrafı silinecek yerine aşağıdaki metin konulacaktır : «DGP üç yıl süre ile yem temin edecek ve bu yem Madde III 2 (â) da belirtilen şartlara uygun olarak aşağıdaki şekilde tevzi edilecektir : (i) 1 Ocak 1969 dan 15 Ocak 1970 e kadar Kars ilinde 90 köyün her birinde 5 çiftçi olmak üzere 450 çiftçiye, Erzurum İlinde 70 köyün her birinde 5 çiftçi olmak üzere 350 çiftçiye, Ağrı İlinde 54 köyün her birinde 5 çiftçi olmak üzere 270 çiftçiye, Muş İlinde 40 köyün her birinde 5 çiftçi olmak üzere 200 çiftçiye. ARTICLE I After the first sentence in the fifth paragraph, the following sentences will be added: «As from 15 January 1970 the provice of Bingöl will be included. As from 1 November 1970, demonstration will be limited to the provinces of Erzurum and Kars». The last paragraph of the Article will be delated and replaced by the following : «WFP will provide feed supplies for thres years which will be distributed in accordance with the conditions indicated in Article III 2 (a) as follows : (i) From 1 January 1969 to 15 January 1970, to 450 selected farmers in Kars Province (five in each of 90 villages), 350 farmers in Erzurum Province (five in each of 70 villages), 270 farmers in Ağrı Province (five in each of 54 villages) and 200 farmers in Muş Province (five in each of 40 villages).

4 4 (ii) 15 Ocak 1970 den 31 Ekim 1970 e kadar Kars İlinde 450 çiftçiye, Erzurum ilinde 350 çiftçiye, Ağrı ilinde 250 çiftçiye, Muş İlinde 100 çiftçiye, Bingöl ilinde 100 çiftçiye. (iii) 1 Kasım 1970 den 31 Aralık 1973 e kadar yalnız Erzurum ve Kars illerinde Madde III 2 (a) da tasrih edildiği şekilde sürülerin büyüklüğüne göre tespit edilecek şekilde sürülerin büyüklüğüne göre tespit edilecek sayıda çiftçiye. Bu çiftçiler sağlam ve verimli bir hayvancılık. sistemi takip edecekler ve Veteriner işleri Genel Müdürlüğünün mahallî memurlarının kılavuzluğu altında besleme ve üretim kayıtları tutacaklar ve böylece bu bölgedeki ve diğer bölgelerdeki bütün çiftçilere değerli bilgi ve gösteriler sağlayacaklardır.» MADDE III 1 (c) 1 (b) fıkrası silinecek ve yerine aşağıdaki metin konacaktır: «Projenin uygulandığı illerin ilçelerindeki muvazzaf veterinerlik ve teknik hizmetler personeli ile her ilde bir veterinerden meydana gelen proje uygulama personeli. Erzurum ve Kars İllerinin her birine bir proje müdür muavini tayin edilecektir. Onların görevleri projenin nezareti içinde proje müdürüne yardım etmek olacak ve kendi illerini ilgilendiren meselelerde ona karşı sorumlu olacaklardır.» Aşağıdaki yeni fıkra ilâve edilecektir: «(xi) Hayvan üretimi, yem üretimi ve beslenme konularında müşavir olarak Proje'ye bağlanmış olan FAO Ortak Uzmanı için Erzurum'da çalışma odası ve gereçleri, bir tercüman ve proje müdür muavinleri ile birlikte yapacağı köy ziyaretleri için nakil vasıtası. MADDE III 2 (a) fıkrasının son cümlesi silinecek ve yerine aşağıdaki metin konacaktır : «Projenin 31 Ekim 1970 tarihine kadar uygulanacağı illerde inek, dana ve koyun için yem verilecektir. 1 Kasım 1970 den itibaren cem'an inek ve dana için yem verilecektir. Bunlardan inek ile dana Erzurum İlinde, inek dana Kars ilinde olacaktır.» (a) fıkrasına aşağıdaki metin ilâve olunacaktır: «15 Ocak 1970 den itibaren her iştirakçi çiftçiye azamî 10 inek ve 10 dana esası üzerinden yem verilecektir. Koyun gösterisine katılan çiftçilerin her birine 50 baş koyuna kadar müsaade olunacaktır. 1 Kasım 1970 den itibaren koyun için artık yem verilmeyecek ve projeye yeni katılan çiftçilere 1971, 1972 ve 1973 yıllarında her çiftçi için azamî 20 inek ve 20 dana esası üzerinden yem verilecektir. Her hayvan için senelik yem istihkakı yukarıdaki gibi kalacaktır. 1 Kasım 1970 tarihinde projeye iştirak etmiş bulunan eski iştirakçi çiftçilerin her biri azamî 10 inek ve 10 dana için yem almağa devam edecektir.» EK I A (c) (iv) Aşağıdaki metin ilâve edilecektir : «1 Kasım 1970 tarihinden itibaren yukarıda anılan üretim kayıtlarının tutulması, Erzurum ilinde seçilecek 15 çiftçi ile Kars İlinde seçilecek 20 çiftçiye ait inekler ve danalara hasredilecektir.» Göreceğiniz gibi yukarıdaki tadiller, 15 Temmuz 1970 tarihli ve UEK: /70/2/291 sayılı mektubunuzda talep edilen ve gerçekte proje makamları tarafından 15 Ocak 1970 tarihinden beri uygulanmakta olan değişiklikleri ihtiva etmektedir. Teklif edilen bu tadilleri kabul ettiğinizin bildirilmesi üzerine, bu mektup ve ona cevabınız, 333 sayılı DGP Projesi Uygulama Planının hükümleri dahilinde resmî bir tadil teşkil eder mahiyette telâkki olunacaktır. Teklif edilen bu tadillerin Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince kabule şayan bulunduğunu ve mektubunuzla işbu cevabımızın 333 sayılı DGP Projesi Uygulama Planı'nın hükümleri dahilinde resmî bir tadil teşkil edeceğini teyit etmekle şeref duyarım. Bay Sixten Heppling Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Daimî Temsilcisi Atatürk Bulvarı, 231 Ankara Saygılarımla, Rahmi Gümrükçüoğlu Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Dairesi Reisi (ii) From 15 January 1970 to 31 October 1970 to 450 selected farmers in Kars Province, 350 farmers in Erzurum Province, 270 farmers in Ağrı Province, 100 farmers in Muş Province, 100 farmers in Bingöl Province. (iii) From 1 November 1970 to 31 December 1973 to an unspecified number of farmers in the Provinces of Erzurum and Kars only the numbers to he determined by the size of the herd as sipecified in Article III 2 (a). These farmers will adopt a sound and productive system of livestock husbandry and they will keep feeding and production record under the guidance of local officers of the Department of Veterinary Services, and thus provide valuable information and a demonstration to all farmers of the region and to those in other areas». ARTICLE III 1 (c) The wording of Section (1) (b) will be deleted, and will be leplaced by the following : «Staff for project operations consisting of one veterinarian for each province and the regular veterinarian and technical staffs of the countries of the provinces in which the project is operating. An assistant project manager will be appointed for each of the Provinces of Erzurum and Kars; their functions will be to assist the project manager in the supervision of the project and to be responsible to Aim in matters relating to their provinces». The following new section will be added : «(xi) Office facilities in Erzurum, the services of an interpreter, and transportation for field visits in the compan yof the assistant project managers, for the FAO Associate Expert attached to the Project as an adviser in animal production, feed production and nutrition». ARTICLE III 2 The last sentence in section (a) will be deleted and replaced by the following «In the provinces in which the project will operate upto 31 October 1970, rations will be available for 7,620 cows, 7,620 calves and 10,050 sheep. As from 1 November 1970 rations will be available for a total of 8,000 cows and 8,000 calves, of which 3,400 cows and 3,400 calves will be in the Province of Erzurum and 4,600 cows and 4,600 calves in the Province of Kars». The following will be added to section (a) : «As from 15 January 1970 rations for each participating farmer will be made available on the basis of a maximum 10 cows and 10 calves. Sheep demonstration participants will be allowed up to 50 head for each participant. As from 1 November 1970 feed will no longer be made available to sheep, and new participants in the project will receive feed for the years 1971, 1972 and 1973 on the basis of a maximum of 20 cows and 20 calves for each participant. The rations per year for each animal will remain as above. Participants already in the project as at 1 November 1970 will continue to receive feed for a maximum of 10 cows and 10 calves for each participant.» ANNEX I A (c) (iv) The following will be added : «As from 1 November 1970 the above - mentioned record of production will be limited to cows and calves owned by 15 selected farmers in the Province of Erzurum and 20 selected farmers in the Province of Kars». You will notice that the above amendments include the changes requested in your letter of 15 July 1970, Ref. UEK : /70/2/ 291, as those changes were in fact implemented by the project authorities as from 15 January On receipt of your approval of these proposed amendmenets this letter and your reply thereto shall be regarded as constituting an official amendment within the terms of the plan of Operations for WFP Project No. 333.» I have the hoonur to confirm that these proposed amendments are acceptable to the Gouvernment of the Republic of Turkey and that your letter and our present reply will constitute an official amendment within the terms of the Plan of Operations for WFP Project No : 333. Yours sincerely, Mr. S. Heppling Rahmi Gümrükçüoğlu Resident Hepresentative of Minister UNDF Director General Atatürk Bulvarı, 231 Department of International Ankara Economic Organizations

5 5 No: Türkiye'de Birleşmiş Miletler Kalkınma Programı Dünya Gıda Programı /A Sayın Bay Gümrükçüoğlu, 23 Aralık 1970 Doğu Anadolu'da Hayvancılığın Geliştirilmesine dair 333 sayılı Dünya Gıda Programı Projesi ile ilgili 18 Aralık 1970 tarihli ve UEK : /70/2/531 sayılı mektubunuza atıfta bulunmak isterim. Dünya Gıda Programı bu projenin uygulanmasında yapılmak istenen değişiklikler ile mutabıktır. Binaenaleyh 14 Ağustos 1968 tarihli 333 sayılı projeye ait Uygulama Planında aşağıdaki değişikliklerin yapılmasını teklif etmek isterim: MADDE I Beşinci paragrafın ilk cümlesinden sonra aşağıdaki cümleler ilâve olunacaktır: «15 Ocak 1970 tarihinden itibaren Bingöl İli dahil edilecektir. 1 Kasım 1970 den itibaren gösteri Erzurum ve Kars İllerine hasredilecektir.» Maddenin son paragrafı silinecek yerine aşağıdaki metin konulacaktır : «DGP üç yıl süre ile yem temin edecek ve bu yem madde III 2 (a) da belirtilen şartlara uygun olarak aşağıdaki şekilde tevzi edilecektir : (i) 1 Ocak 1969 dan 15 Ocak 1970 e kadar Kars İlinde 90 köyün her birinde 5 çiftçi olmak üzere 450 çiftçiye, Erzurum İlinde 70 köyün her birinde 5 çiftçi olmak üzere 350 çiftçiye, Ağrı İlinde 54 köyün her birinde 5 çiftçi olmak üzere 270 çiftçiye, Muş İlinde 40 köyün her birinde 5 çiftçi olmak üzere 200 çiftçiye. (ii) 15 Ocak 1970 den 31 Ekim 1970 e kadar Kars İlinde 450 çiftçiye, Erzurum İlinde 350 çiftçiye, Ağrı İlinde 250 çiftçiye, Muş İlinde 100 çiftçiye, Bingöl İlinde 100 çiftçiye. (iii) 1 Kasım 1970 den 31 Aralık 1973 e kadar yalnız Erzurum ve Kars İllerinde Madde III 2 (a) da tasrih edildiği şekilde sürülerin büyüklüğüne göre tespit edilecek sayıda çiftçiye. Bu çiftçiler sağlam ve verimli bir hayvancılık sistemi takip edecekler ve Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünün mahallî memurlarının kılavuzluğu altında besleme ve üretim kayıtları tutacaklar ve böylece bu bölgedeki ve diğer bölgelerdeki bütün çiftçilere değerli bilgi ve gösteriler sağlayacaklardır.» MADDE III 1 (c) 1 (b) fıkrası silinecek ve yerine aşağıdaki metin konacaktır: «Projenin uygulandığı illerin ilçelerindeki muvazzaf veterinerlik ve teknik hizmetler personeli ile her ilde bir veterinerden meydana gelen proje uygulama personeli. Erzurum ve Kars İllerinin her birine bir proje müdür muavini tayin edilecektir. Onların görevleri projenin nezareti içinde proje müdürüne yardım etmek olacak ve kendi illerini ilgilendiren meselelerde ona karşı sorumlu olacaklardır.» Aşağıdaki yeni fıkra ilâve edilecektir: «(xi) Hayvan üretimi, yem üretimi ve beslenme konularında müşavir olarak proje'ye bağlanmış olan FAO Ortak Uzmanı için Erzurum'da çalışma odası ve gereçleri, bir tercüman ve proje müdür muavinleri ile birlikte yapacağı köy ziyaretleri için nakil vasıtası.» MADDE III 2 (a) fıkrasının son cümlesi silinecek ve yerine aşağıdaki metin konacaktır : «Projenin 31 Ekim 1970 tarihine kadar uygulanacağı iller de inek, dana ve koyun için yem verilecektir. 1 Kasım 1970 den itibaren cem'an inek ve dana için yem verilecektir. Bunlardan inek ile dana Erzurum İlinde, inek ile dana Kars İlinde olacaktır.» (a) fıkrasına aşağıdaki metin ilâve olunacaktır: «15 Ocak 1970 den itibaren her iştirakçi çiftçiye azamî 10 inek ve 10 dana esası üzerinden yem verilecektir. Koyun gösterisine katılan çiftçilerin her birine 50 baş koyuna kadar müsaade olunacaktır. 1 Kasım 1970 den itibaren koyun için artık yem verilmeyecek ve projeye yeni katılan çiftçilere 1971, 1972 ve 1973 yıllarında her çiftçi için azamî 20 inek ve 20 dana esası üzerinden yem verilecektir. Her hayvan United Nations Development Programme in Turkey World Food Programme Reference : /A. 23 December 1970 Dear Dr. Gümrükçüoğlu, I wish to refer to your letter of 18 December 1970, Ref. UEK: /70/2/531, regarding WFP Project No. 333 Development of Animal Husbandry in Eastern Turkey. WFP is in agreement with the requested changes in the operalion of this project. Accordingly, I should like to propose that the following amendments be made to the Plan of Operations for Project No. 333, dated 14 August 1968 : ARTICLE I After the first sentence in the fifth paragraph, the following sentences will be added: «As from 15 January 1970 the province of Bingöl will be included. As from 1 November 1970, demonstration will be limited to the provinces of Erzurum and Kars». The last paragraph of the Article will be deleted and replaced by the following : «WFP will provide feed supplies for three years which will be distributed in accordance with the conditions indicated in Article III 2 (a) as follows : (i) From 1 January 1969 to 15 January 1970, to 450 selected farmers in Kars Province (five in each of 90 villages), 350 farmers in Erzurum Province (five in each of 70 villages), 270 farmers in Ağrı Province (five in each of 54 villages) and 200 farmers in Muş Province (five in each of 40 villages). (ii) From 15 January 1970 to 31 October 1970 to 450 selected farmers in Kars Province, 350 farmers in Erzurum Province, 270 farmers in Ağrı Province, 100 farmers in Muş Province. 100 farmers in Bingöl Province. (iii) From 1 November 1970 to 31 December 1973 to an unspecified number of farmers in the Provinces of Erzurum and Kars only the numbers to be determined by the size of the herds as specified in Article III 2 (a). These farmers will adopt a sound and productive system of livestock husbandry and they will keep feeding and production records under the guidance of local officers of the Department of Veterinary Services, and thus provide valuable information and a demonstration to all farmers of the region and to those in other areas*. ARTICLE III 1 (c) The wording of Section (1) (b) will be deleted, and will be replaced by the following : «Staff for project operations consisting of the veterinarian for each province and the regular veterinarian and technical staffs of the countries of the provinces in which the project is operating. An asistant project manager will be appointed for each of the Provinces of Erzurum and Kars; their functions will be to assist the project manager in the supervision of the project and to be responsible to him in matters relating to their provinces*. The following new section will be added : «(xi) Office facilities in Erzurum, the services of an interpreter, and transportation for field visits in the company of the assistant project managers, for the FAO Associate Expert attached to the Project as an adviser in animal production, feed production and nutrition». ARTICLE III 2 The last sentence in section (a) will be del ted and replaced by the following» In the provinces in which the project will operate upto 31 October 1970, rations will be available for 7,620 cows, 7,620 calves and 19,050 sheep. As from 1 November 1970 rations will be available for a total of 8,000 cows and 8,000 calves, of which 3,400 cows and 3,400 calves will be in the province of Erzurum and 4,600 cows and 4,600 calves in the Province of Kars». The following will be added to section (a) : «As from 15 January 1970 rations for each participating farmer will be made available on the basis of a maximum 10 cows and 10 calves. Sheep demonstration participants will be allowed up to 50 head for each participant. As from 1 November 1970 feed will no longer be made available to sheep, and new participants in the project will receive feed for the years 1971, 1972 and 1973 o the basis of a maximum of 20 cows

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU T.C. Re smi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdemenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 11 ŞUBAT 1977 CUMA Sayı: 15847 J K A R

Detaylı

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Kasım 1977 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Kasım 1977 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma T.C.. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yası tileri için Yönetim v«yası itleri için Botbakanhk Neşriyat ve Müdevvenai Boibakanhk N09 riya» vs Müd*vv*nat Genel Müdürlüiüne

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Mayıs 2000 PERŞEMBE

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Mayıs 2000 PERŞEMBE T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 11 Mayıs 2000 PERŞEMBE Sayı: 24046 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 10 KASIM 1976 ÇARŞAMBA KARARNAMELER

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 10 KASIM 1976 ÇARŞAMBA KARARNAMELER T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve,yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 10 KASIM 1976 ÇARŞAMBA Sayı: 15759 KARARNAMELER

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları (1) (2) (3) İL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/6/1949 Sayı: 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1477 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 09/05/2005 Karar No. : 5 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

TC. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 14 Şubat 2000 PAZARTESİ

TC. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 14 Şubat 2000 PAZARTESİ TC. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 14 Şubat 2000 PAZARTESİ Sayı: 23964 YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Milletlerarası Andlaşma Karar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Sayı : 28477 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 8 Mayıs 1988 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 8 Mayıs 1988 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Mayıs 1988 PAZAR Sayı : 19808

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Eylül 2013 CUMA Sayı : 28771 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4)

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) 2221 İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/6/1949 Sayı : 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip : 3 Cilt : 30 Sayfa : 1477 Bu Kanun

Detaylı

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Not: Kitabımız basıldıktan sonra bu Kanun da değişiklik yapılmıştır. 306 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Kapsam: Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkların

Detaylı

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Mayıs 1993 SALI Sayı: 21571 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev ve Teşkilat Amaç Madde 1 (Değişik : 24/1/1989 KHK

Detaylı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10627 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6004 Kabul Tarihi : 7/7/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2010 Sayı : 27640 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt

Detaylı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 6004 Kabul Tarihi: 7/7/2010

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 6004 Kabul Tarihi: 7/7/2010 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 6004 Kabul Tarihi: 7/7/2010 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, İlkeler, Görev ve Yetkiler Amaç ve tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ADAY MEMURLAR HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI

ADAY MEMURLAR HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI 2015 ADAY MEMURLAR HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayfa-1 Hazırlayıcı Eğitim Ders Notları Sayfa-2 İçindekiler 1. BAKANLIĞIN TANITIMI... 7 1.1 BAKANLIĞIN KISA TARİHÇESİ... 7

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA Sayı : 22127 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar 3941 sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU 8567 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU Kanun Numarası : 4954 Kabul Tarihi : 23/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :31/7/2003 Sayı : 25185 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2013 SALI Sayı : 28768 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Eylül

Detaylı

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

3504 30. 11. 1988. "Madde 1

3504 30. 11. 1988. Madde 1 320 Hava Seyrüseferinin Emniyeti İçin İşbirliğine Dair 13 Aralık 1960 Tarihli Uluslararası Hava Seyrüseferinin Emniyeti İçin Avrupa Teşkilatı (Eurocontrol) Sözleşmesini Değiştiren Protokole İlişkin Diplomatik

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI

YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; a) Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı