ÖZGÜN MATBAACILIK SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGÜN MATBAACILIK SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"

Transkript

1 İLKÖĞRETİM TÜRKÇE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI Müzeyyen ÖZKARA Ahmet AKTAŞ Ercüment DEMİ R Sebahat BOZBEY Münevver OĞ AN Yrd.Doç.Dr. Kemal KÖKSAL 1 Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 60 sa yı lı ku rul ka ra rı ile öğ re tim yı lın dan iti ba ren 5 (Beş) yıl sü re ile Ders Ki tabı olarak kabul edil miş tir. ÖZGÜN MATBAACILIK SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ankara-Polatlı Kara Yolu 52. km Özgün Grup Sitesi Temelli Beldesi / Polatlı - ANKARA tel. : (312) (Pbx) belgeç : (312)

2 Her hak kı sak lı dır ve Öz gün Mat ba acı lık Sa na yii ve Ti ca ret Anonim Şirketine ait tir. İçin de ki şe kil, ya zı, re sim ve gra fik ler, ya yınevi nin iz ni ol ma dan alı na maz; fo to ko pi, tek sir, film şek lin de ve baş ka hiç bir şe kil de ço ğal tı la maz, ba sı la maz ve ya yım la na maz. Editör Cemil GEÇMEN Dil Uzmanı Atila ARSLAN Görsel Tasarımcı Yeşim GAZİOĞLU ASRAR Program Geliştirme Uzmanı Göksan BAYİS Ölçme ve Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Zekeriya NARTGÜN Rehberlik ve Gelişim Uzmanı Hüseyin TOPUKÇU Dizgi, Grafik ve Sayfa Düzeni Özgün Matbaacılık Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ISBN Ankara, 2012 Baskı, Cilt Özgün Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş. Ankara - Polatlı Devlet Karayolu 52. km. Özgün Grup Sitesi, Temelli Beldesi / Polatlı ANKARA tel.: 0 (312) (Pbx) belgeç: 0 (312)

3 Ö N S Ö Z De ğerli Öğretmenim, Elinizdeki İlköğretim Türkçe 1 seti; genel anlamda Millî Eğitimin temel amaçları nı gerçekleştirmek, özel anlamda da Türkçe Öğretim Programı ndaki kazanımların öğrenciler tarafından edinilmesini sağlamak için hazırlanmış tır. Bu setin öncelikli hedefi; Türkçemizi doğru, etkili ve güzel kullanan, etkili iletişim ku ran, iş birliği ya pan, gi ri şimci ve sorun çözen, bilimsel düşünen, anlayan, araş tıran, inceleyen, eleştiren, sorgulayan, yorumlayan, hakları nı ve sorumlulukları n ı bilen, çevresiyle uyumlu, okumaktan ve öğrenmekten zevk alan, bilgi teknolojilerini kullanan, üreten ve geleceğine yön veren bireyler yetiştirmektir. Türk çe 1 se ti, oku ma yaz ma öğreniyorum ders kitabı, ders ki ta bı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabı ndan oluşmaktadır. İlköğretim birinci sı n ıf ta ilk aşama, okuma yazma öğretimidir. Okuma yazma öğreniyorum ders kitabı, bitişik eğik ya zıyla okuma yazma öğretim sürecini daha planlı ve verimli sürdürebilmeniz amacıyla hazırlanmış tır. Aşa ğıda, bu sürece katkı sağlayacağı dü şüncesiyle bazı açıklamalar verilmiş tir. Bu açıklamaları bulunduğunuz çevre koşulları nı, öğrencilerin hazırbulunuşluk durumları n ı ve di ğer faktörleri göz önüne alarak de ğerlendirmeniz doğru olacaktır. Öğrencilerin okula ve öğretmene uyum süreci tamamlandıktan sonra serbest çizgi çalışmalarına başlayı nız. Serbest çizgi çalışmaları süreci, öğrencilerinizin çevrelerini ve arkadaşları nı ta nıma çabasında olacakları bir dö nem dir. Bu dö nem de sı nıf içi oyun la ra, şarkılara yer vererek bir yandan öğrencilerinizin sosyalleşmelerine katkıda bulunurken büyük boy karalama çalışmalarıy la da bi ti şik eğik ya zıyla ilgili küçük kas gelişimlerine katkıda bulunacaksı nız. Öğretilmesi planlanan sesi duyma alış tırmasında; öğrencinin öğretilen sesi bildiği, ta nı dı ğı nesnelerle öz deşleştirmesine dikkat ediniz. Ses ve işaretinin bellekte kalı cı olması için bir ob jey le bağlantı kurunuz. Örneğin; sss yı lan, zzz vız vız arı gi bi. Yazma ile seslendirmeyi paralel yürütürken her sesi olabildiğince anlamlı sözcük veya cümleye dönüştürünüz. Yazdı ğı nız her söz cü ğü eylemle bütünleştiriniz. Öğrencilerinize dramatize ettiriniz. Planlandı ğı gi bi her haf ta iki ye ni se si ta nı tıp oku ma yaz ma ve di ğer seslerle bağlayarak kelime veya cümle oluşturma çalışması nı yürütünüz. Öğrencilerinizin çabaları nı övü nüz ve on la rı yüreklendiriniz. Türk çe 1 ders ki ta bı, öğrencilerinizin hem bireysel hem de sı nıf ortamında çalışma yapabilecekleri şekilde tasarlanmış tır. Kitap içerisindeki metinler özenle seçilmiş tir. Bu se çim sırasında öğretmenlerin görüşlerine başvurulmuş; öğrencilerin gelişim düzeyleri, ilgi, tutum ve gereksinimleri dikkate alınmış tır. Kitap, metinlerin içeriğine uygun olarak görselleştirilmiştir. Türk çe 1 ders ki ta bı, fark lı temalar içermektedir. Her tema; konu bakı mından birbiriyle ilişkili üç inceleme, iki serbest okuma metninden, ay rıca bunlara ek olarak öğretmen kılavuz kitabına konulan dinleme metinlerinden oluşmaktadır. Öğrenci çalışma kitabı, temaya hazırlık çalışmalarını, Türkçe 1 ders ki ta bın da yer alan me tin ve il gi li kazanımlara dönük etkinlikleri ve tema sonu değerlendirmelerini içermektedir. Etkinlikler, bireysel farklı lıklar dikkate alınarak ve her metinde çeşitlendirilerek verilmeye çalı şılmış tır. Bu ya pıyla da çoklu zekâ uygulamaları nın işe ko şulması amaçlanmış tır. 3

4 Öğretmen kılavuz kitabı, iki bö lüm den oluşmaktadır. Birinci bölümde, ilk okuma yazma öğrenme ve öğretme süreciyle ilgili açıklamalar bulunmaktadır. İkin ci bö lüm de ise Türk çe 1 ders ki ta bındaki metinlerin işlenişiyle ilgili açıklamalar yer almaktadır. Bu bölümden etkili ve verimli biçimde yararlanabilmeniz için temaların ba şın da, bir te ma pla nı oluşturulmuştur. Bu plan, sizlerin bir tema süresince hangi kazanımları, han gi metinde ele alacağı n ı zı, ders süresince hangi yöntem ve teknikleri kullanabileceğinizi, nasıl bir zamanlama yapabileceğinizi gös te ren bir üni te pla nı niteliğindedir. Kılavuz kitabın si ze sağlayacağı kolaylık, ders ki tabın da yer alan her me tin le il gi li bir işleyiş sürecini tasarlamış olması dır. Bu süreci dilerseniz daha da zenginleştirebilirsiniz. Ayrıca sizin tasarlayabileceğiniz öğrenme-öğretme sürecini kolaylaş tıran açıklamalar bölümü oluşturulmuş tur. Ölç me ve de ğerlendirme bölümünde ise sonuç ve süreç değerlendirmeye dönük ölçeklerle, bu ölçeklerin değerlendirme amacıyla kullanılma biçimini içeren ölçütler yer almaktadır. İlköğretim Türkçe Programı, Na sıl Bir Öğrenme ve Öğretme Süreci Benimsemektedir? Türkçe Dersi Öğretim Programı nın hazırlanmasında; yapılandırıcı yaklaşım, çoklu zekâ kuramı, öğrenci merkezli eğitim, bireysel farklılıklara duyarlı eğitim, tematik, sarmal ve beceri yaklaşımı gibi günümüz eğitim yaklaşım ve modelleri göz önünde bulundurulmuştur. İlköğretim Türkçe programına göre öğrenme-öğretme süreci beş ana başlıkta ele alınmıştır. Bunlar: hazırlık, anlama, zihinde yapılandırma, kendini ifade etme, ölçme ve değerlendirmedir. I. HAZIRLIK Hazırlık aşamasında ön hazırlık, zihinsel hazırlık, ön bilgileri harekete geçirme, anahtar kelimelerle çalışma, metni tanıma ve tahmin etme çalışmaları yapılmaktadır. Ön hazırlık, bölümü dinleme, okuma ve görsel okuma ile ilgili etkinliklere başlamadan önce yaptığı genel hazırlıkları içermektedir. Bunlar; öğrencinin ve öğretmenin araç gerecini hazırlaması, materyal seçmesi, gerekli nesne ve modelleri getirmesi, oturacağı yeri belirlemesi vb. hazırlıkları kapsamaktadır. Zihinsel hazırlık, bölümü Türkçe öğretim programında çok önem verilen bir bölümdür. Burada öğrencilerin işleyecekleri metne ilişkin ön bilgilerini öğrenme ortamına getirmeleri beklenmektedir. Bu amaçla ön bilgileri harekete geçirme, anahtar kelimelerle çalışma, metni tanıma ve tahmin etme, amaç belirleme çalışmaları yapılmakta, öğrencinin konuya hazırlanması sağlanmaktadır. Ön bilgileri harekete geçirme, öğrencilerin dinleme, okuma ve görsel okuma ile ilgili yapılan çalışmalarda öğrencilerin önceden öğrendikleri bilgileri harekete geçirme çalışmalarıdır. Anahtar kelimelerle çalışma, yeni bilgilere ilişkin kavram ve kelimeler hakkında öğrencilerin bilgi, deneyim düşünce ve duygularının saptandığı bölümdür. Bu çalışmanın amacı öğrencilerin kavram gelişimini sağlamak, yeni bilgi ve kavramlara dikkatini çekmektir. Bu çalışma temada bulunan ilk iki metinde amacına uygun olarak işlenmiş ise üçüncü metinde bu aşamalara yer verilmeyebilir. Metni tanıma ve tahmin etme, sadece öyküleyici metinlerde ele alınan bir bölümdür. Metnin ilk cümlesini, anahtar kelimeleri, kısa konuşmaları, ilk ve son cümleleri inceleterek öğrencilerin metni tanımaları, metnin konusu ve içeriği hakkında tahminler yapmaları sağlanacaktır. Bu çalışmalarla öğrencilerin konuya ilgisini ve merakını çekmek, anlama ve sezme becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır. II. ANLAMA Bu bölüm görsel okuma, dinleme, okuma, anlamı bilinmeyen kelimelerle çalışma, metni inceleme ve söz varlığını geliştirme aşamalarından oluşmaktadır. Görsel okuma, dinleme ve okuma sırasında metindeki veya metin için seçilen görsellerle metin arasında ilişkilendirme yapma çalışmalarını içermektedir. Bu çalışmalar hazırlık, metin aracılığıyla öğrenme, ölçme ve değerlendirme gibi diğer aşamalarda da kullanılabilir. Dinleme, aşamasında belirlenen amaca göre öğretmenin metni okuması ve öğrencilerin de dinlemesi sağlanmaktadır. Dinleme sırasında belirlenen amaca göre katılımlı dinleme, grup tartışmalarını dinleme gibi çalışmalara yer verilecektir. Okuma, bölümünde belirlenen amaca göre öğretmen ya da iyi okuyan bir öğrenci tarafından örnek okuma yapılacak, ardından diğer öğrencilerin metni okuması sağlanacaktır. Anlamı bilinmeyen kelimelerle çalışma, dinleme ve okuma sırasında öğrencilerden, anlamını bilmedikleri kelimeleri belirlemeleri istenecektir. Kelimelerin anlamlarını kendinden önce veya sonra gelen kelimeye, kelimenin içinde geçtiği cümleye, metne ve görsellere bakarak tahmin etmeleri, daha sonra da resimli sözlük kullandırılarak öğrenilmeye çalışılacaktır. Bu kelimelerin farklı cümle veya paragraflarda kullanılması istenerek kalıcı bir öğrenme gerçekleştirilecektir. Metni inceleme süreci programın önemle üzerinde durduğu bir bölümdür. Öğrenci bir metnin anlamını bulma, üzerinde düşünme, çıkarımlar yapma ve değerlendirme çalışmalarını bu bölümde yapacaktır. Metnin türüne göre hikâye haritası, duygusal, abartılı sözler, gerçek ve hayal ürünü olanları belirleme, karşılaştırmalar yapma, varlıkları, olayları sınıflama, metne uygun başlıklar buldurma gibi çalışmalar metni inceleme sürecinde yapacağınız başlıca etkinliklerdir. 4

5 Söz varlığını geliştirme, aşamasında kelimelerin anlam özellikleri üzerinde durulacaktır. Metnin türüne göre zıt anlamlı, eş anlamlı, eş sesli kelimelerle çalışılacak, ekler kullanılarak yeni ke li me ler türetilecek ve öğrencilerin söz varlığını geliştirebilecek farklı etkinliklere yer verilecektir. III. ZİHİNDE YAPILANDIRMA Bu aşamada bilgileri zihinde yapılandırma amacıyla öğrenilenlerin günlük hayatla, diğer derslerle ve ara disiplinlerle ilişkilendirilmesi ve metinden hareketle bir konuyu araştırma çalışmaları yapılmaktadır. Günlük hayatla ilişkilendirme, bölümünde bilginin aktarılması ve kalıcılığının sağlanması için öğrencinin öğrendiklerine ilişkin kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler vermesi, ortaya konulan sorunları belirlemesi ve onlara farklı çözümler bulması, metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirlemesi, verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgulaması, öğrendikleriyle ilgili çıkarımlar yapması, eksik bırakılan metni tamamlaması, kitle iletişim araçlarıyla verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri, reklâmları vb. sorgulaması, çevresindeki sosyal olayları anlamlandırması ve yorumlaması, doğayı izleme, doğadaki değişimleri fark etme ve yorumlaması gibi çalışmalar yapılacaktır. Atatürkçülük, diğer ders ve ara di sip lin ler le ilişkilendirme, bölümüyle kazanımlarla Atatürkçülük, diğer ders ve ara di sip lin ka za nımları ilişkilendirilecek, öğrencinin öğrendiklerini diğer derslere transfer etmeleri sağlanacaktır. Araştırma, çalışmaları her temada bir defa gerçekleştirilecektir. Her temada size dört araştırma konusu önerilmiştir. Bunlardan biri ya da belirleyeceğiniz başka bir konu hakkında öğrencileriniz araştırma yapmalarını, araştırma sonucunda edindikleri bilgileri arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlayınız. IV. KENDİNİ İFADE ETME Bu aşamada ön hazırlık, zihinsel hazırlık, ön bilgileri harekete geçirme-konu belirleme, tür ve sunu şeklini belirleme, kuralları gözden geçirme, konuşma, yazma, görsel sunu ve söz varlığını kullanma çalışmaları yaptırılacaktır. Kendini ifade etme sürecinde bulunan konu, tür ve sunu şekli belirleme aşamalarına ait kazanımlar iki okuma metninin işlenişinde gerçekleştirilmiş ise diğer okuma metninde bu aşamalar işlenmeyebilir. Zihinsel hazırlık, bölümünde ön bilgileri harekete geçirme - konu belirleme, tür ve sunu şeklini belirleme çalışmaları yaptırılacaktır. Ön bilgileri harekete geçirme - konu belirleme, konuşma, yazma ve görsel sunu öncesinde öğrencilerin daha önceden bildiklerini öğrenme ortamına getirmeleri için hazırlanmış bir bölümdür. Burada öğrencilerin hangi konuda konuşma, yazma ve görsel sunu yapacağının alt yapısı oluşturulacak, konu belirlemesine yardımcı olunacaktır. Tür ve sunu şeklini belirleme aşamasıyla öğrencilerden seçtikleri konuyu hangi türde hazırlayacaklarını ve nasıl sunacaklarını belirlemeleri istenecektir. Kuralları gözden geçirme, öğrencilerin kendini ifade etme çalışmaları sırasında uyacakları kuralları gözden geçirme çalışmalarını içermektedir. Bu amaçla konuşma ve yazma öncesi dikkat edilecek kurallar öğrencilere açıklanacak veya hatırlatılacaktır. Konuşma, yazma ve görsel sunu belirlenen amaç, yöntem ve tekniklere göre konuşma, yazma ve görsel sunu çalışmalarının yapılacağı bölümdür. Bu aşamada programda yer alan konuşma, yazma ve görsel sunu kazanımları gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Söz varlığını kullanma, öğrencilerin öğrendikleri kelimeleri yerinde ve anlamına uygun olarak kullanmaları, yazılarında farklı cümle yapılarına yer vermeleri gibi çalışmaları kapsamaktadır. V. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Öğrencinin eksik yönlerini tamamlamak ve becerilerini geliştirmelerine yardım etmek amacıyla hazırlanan bu aşama; onların düşünme, anlama, sorgulama, ilişki kurma, analiz-sentez yapma becerilerini geliştirme düzeyini ölçmek için yapılmaktadır. Değerli öğretmenler, Bu kitapta kazanımları gerçekleştirmeniz için okuma ve dinleme metinlerinde yaptığınız çalışmalara ek olarak farklı zekâ alanlarına sahip öğrencilerinizi bu alanlarda geliştirmek için tema projelerine veya alternatif etkinliklere yer verilmiştir. Bu etkinlik her tema sonunda Tema ile İlgili Farklı Etkinlikler başlığı altında yer almaktadır. Bu etkinliklerden uygun bulduklarınızı öğrenci sayınızca fotokopi çekerek çoğaltabilir ve uygun bulduğunuz zamanlarda uygulayabilirsiniz. Başarılı ve mutlu bir öğretim yılı geçirmeniz dileğiyle Yayın Grubu 5

6 İ Ç İ N D E Kİ L E R Ön Söz... 3 Okuma Yazma Öğreniyorum Öğretmen Kılavuz Kitabını Tanıyalım (Organizasyon Şeması)...8 Türkçe 1 Öğretmen Kılavuz Kitabını Tanıyalım (Organizasyon Şeması)...10 İlk Okuma Yazma Öğretimiyle İlgili Türkçe (1-5. Sınıflar) Öğretim Programı nda Yer Alan Kazanımlar...12 OKUMA YAZMA ÖĞ RENİ YORUM 1. Tema: ÜRETİM, TÜKETİM VE VERİMLİLİK İlk Okuma Yazmaya Hazırlık...15 E sesi...19 L sesi...20 Dinleme Metni - Sınıftan Gelen Sesler...23 A sesi...25 T sesi...28 Dinleme Metni - Televizyondaki Reklamcı Amca...33 İ sesi...35 N sesi O sesi...42 Dinleme Metni - Buğdayın Macerası R sesi...48 M sesi...52 Dinleme Metni - Ninem Örgü Örüyor Tema: ATATÜRK...58 Proje Çalışması...59 U sesi...60 K sesi Dinleme Metni - Atatürk ün Hayatı...66 I sesi...68 Dinleme Metni - Çocuk Sevgisi Y sesi...73 S sesi...76 Dinleme Metni - Atatürk e...79 D sesi Dinleme Metni - Atatürk ün Sanatseverliği Tema: HAYAL GÜCÜ...87 Ö sesi Dinleme Metni - Oyuncu Bulut...91 B sesi...93 Ü sesi Dinleme Metni - Gökkuşağı Ş sesi Z sesi Dinleme Metni - İlk Resim Ç sesi Dinleme Metni - Düş Martısı Tema: DEĞERLERİMİZ G sesi C sesi Dinleme Metni - Türkiye miz P sesi H sesi Dinleme Metni - Bayrak Ğ sesi Dinleme Metni - Bayramlarımız V sesi F sesi Dinleme Metni - Keloğlan Oh Oh Dev J sesi

7 HAYVANLAR A 5. TEMA Tema Planı Cingöz Vasfi Bingöl Kargalar Walt Disney Kimler, Neleri Sevmezler? Yalvaç Ural Minik Yeşil Kurbağa (Dinleme Metni) Ayla Çınaroğlu Çalışma Kitabı Tema Sonu Cevap Anahtarı Kedicik (Serbest Okuma Metni) Memduh Şevket Esendal Hayvanlar Nasıl Uyur? (Serbest Okuma Metni) Tarık Uslu SAĞ Ğ LIK VE ÇEVRE E 6. TEMA Tema Planı Proje Çalışması Kardeşimin Canı Yanmasın Didem Sanyel Tan Dişçide Ruhsar Barım Belen Çevre ve Çocuk Çetin Öner Kalp (Dinleme Metni) Bedriye Erdal Çalışma Kitabı Tema Sonu.194 Cevap Anahtarı Kar Helvası (Serbest Okuma Metni) Fatih Erdoğan Ağaçlar ve Yapraklar (Serbest Okuma Metni) Melisa Gürpınar B İ REY VE TOPLUM 7. TEMA OYUN VE OYUNCAKLAR A 8. TEMA Tema Planı Arkadaş Aytül Akal Atatürk ve Çocuk Ekrem Bayındır Trafikte Ailemiz (Dinleme Metni) Şükran Oğuzkan Çalışma Kitabı Tema Sonu Cevap Anahtarı Alican (Serbest Okuma Metni) Seza Aksoy Okul Türküsü (Serbest Okuma Metni)..220 Hasan Âli Yücel Tema Planı Berk ve Kırmızı Kamyon Müjgan Şeyhi Oyun Oyuncaklarım Gülçin Devrim Çocuk Parkı (Dinleme Metni) Melisa Gürpınar Çalışma Kitabı Tema Sonu..240 Cevap Anahtarı Uçurtmam Bulut Şimdi (Serbest Okuma Metni) Sevim Ak Bisikletin Öyküsü (Serbest Okuma Metni) Burhan Eren Öğrenme ve Öğretme Süreciyle İlgili Açıklamalar Türkçe Öğretim Programı nın Temel Yaklaşımı Metin İşleme Sürecinde Gönderme Yapılan Açıklamalar Genel Açıklamalar Ölçme ve yle İlgili Açıklamalar Ölçme ve Araçlarının Kullanımı Performans Ölçekleri Kazanım Dağılım Tablosu Tema Esasına Dayalı Ünitelendirilmiş Yıllık Plan Taslağı Kavramlar Sözlüğü Dizin Kaynakça

8 10 9 Kı la vu z ki tap ta, Oku ma Yaz ma Öğ re ni yo rum Ders Ki ta bı nın say fa la rı ve bu say fa lar da ya pı la cak ça lışma lar için ge rek li açık la ma lar yer almaktadır. O K U M A Y A Z M A Ö Ğ R E T M E N K I L A V U Z (Organizasyon OKUMA YAZMA ÖĞRENİYORUM İlk Oku ma Yaz ma ya Ha zır lık 1 İlk oku ma yaz ma ya ha zır lık bö lü mün de, öğ ren ci le rin gör sel le ri ta nı ma, an la ma ve an lat ma be ce rile ri ni pe kiş ti ri ci et kin lik le re yer ve rilmiş tir. 2 Bu bö lüm, öğ re til me si plan lanan ses le il gi li ola rak öğ ren ci le rin ko nuş tu ru la ca ğı ça lış ma lar dan oluşmuş tur. Okuma Yazma Hazırlık Çalışmaları I. Ge nel Ha zır lık İlk oku ma yaz ma, ha zır lık ça lış ma la rın dan okuma yaz ma ya ula şı lın ca ya ka dar de vam eden bir süreçtir. Bu sü reç te öğ ren ci ler, fi zik sel ve psi ko sos yal açı dan ta nın ma lı dır. Ay rı ca öğ ren ci le rin için de bu lunduk la rı sos yo eko no mik çev re dü ze yi de göz ar dı edilme me li dir. Öğ ren ci le rin oku la, ar ka daş la rı na ve ye ni çev rele ri ne alı şa bil me le ri için ra hat ile ti şim ku ra bi le cek le ri bir or tam ha zır lan ma lı dır. Bu alış ma ve uyum sü re cinde çe şit li oyun lar, te ker le me ler, şar kı lar, bil me ce ler araç ola rak kul la nı la bi lir. Bu yol la on la rın oku lu sev mele ri, olum lu tu tum ge liş tir me le ri sağ lan ma lı dır. Ay rı ca okul ile ai le le rin iş bir li ği için de ha re ket et me si önem sen me li, bu amaç la ai le ler ya pı la cak ça lış ma la ra iliş kin bil gi len di ril me li dir. Ai le le re, pe ri yodik ola rak öğ ren ci le rin ge li şim dü zey le ri hak kın da bil gi ve ril me li dir. II. Oku ma Yaz ma ya Ha zır lık İlk oku ma yaz ma ça lış ma la rın da, öğ ren ci le rin ko lay ça lış ma la rı nı sağ la ya cak doğ ru otur ma alış kan lığı edin me le ri önem li dir. Bu ne den le öğ ren ci le rin sı ra da düz gün otur mala rı na dik kat edil me li ve eği le rek ça lış ma la rı na izin ve ril me me li dir. Bu amaç la sı ra da otur ma ku ral la rı öğ ren ci le re açık lan ma lı dır. * Ya zar ken ışı ğın sol dan gel me si, * Ya zar ken göğ sün sı ra ya da yan ma ma sı, * Dik ve düz gün otur ma alış kan lı ğı edi nil me si, * Göz ile def ter ara sın da ki uzak lı ğın iyi ayar lan ması vb. ko nu lar da öğ ren ci ler eği til me li dir. Öğ ren ci le re ki ta bın ve def te rin sol el le tu tu la cağı, sağ el le say fa la rı nın na sıl açıl ma sı ge rek ti ği uy gu lama lı ola rak açık lan ma lı dır. Öğ ren ci le re, oku ma ça lış ma la rın dan ön ce görsel le ri ta nı ma, an la ma ve an lat ma be ce ri le ri ni pe kiş tiri ci alış tır ma lar yap tı rıl ma lı dır. Bu amaç la ya pı la cak ça lış ma la ra ait ör nek ler, okuma yazma öğreniyorum kitabının 9, 10 ve 11. sayfa la rın da yer al ma kta dır. Aşa ğı da bu say fa la ra iliş kin açık la ma lar ve ril miş tir: Say fa 9 1 ve 2. sı ra da ki et kin lik ler de öğ ren ci le ri niz den, baş ta ve ri len var lı ğın ay nı sı nı işa ret le me le ri ni is te yi niz Bu bö lüm de, öğ re ti le n se sin, ve ri len gör sel le rin adı nın için de ge çip geç me di ği nin öğ ren ci ler ta ra fın dan ayırt edil me si ne yö ne lik ça lış ma la ra yer ve ril miş tir. 4 Öğ re til en harfin bi ti şik eğik ya zıy la ya zıl dı ğı ve bir nes ney le bü tün leş ti ril di ği bölüm dür. 5 Öğ re til en harfin bi ti şik eğik ya zıy la yazılacağı bö lüm dür. 6 Bu bö lüm de ki ça lış ma lar, değer len dir me ni te li ğin de dir. Öğ re nilen harfin, di ğer harflerden ayırt edil me si ni ya da öğ re ni len di ğer işa ret ler le iliş ki len di ri le rek de ğerlen di ril me si ni kap sa mak ta dır. a 1 cccccc aaaaaaaaaaaaa aaa a l a l e A SESİ Kullanılacak araç gereçler: Gazete, dergi, kitap vb. kaynaklardan alınmış metin örnekleri, gazete kupürleri, okuma yazma öğreniyorum kitabı, kum havuzu. a. Sesi Hissetme ve Tanıma Öğrencilerinizin a sesini hissetmelerini ve tanımalarını sağlamak amacıyla aşağıdaki çalışmaları yapınız: Aşağıdaki tekerlemeyi öğrencilerinize söyletiniz. Tekerlemede geçen a seslerini vurgulayınız. Aaa asma, Ayağıma basma, Abbas, Abbas, Tahtaya bas. Okuma yazma öğreniyorum kitabındaki muayene olan çocuk görselinin incelenmesini sağlayınız. Görselle ilgili aşağıdaki soruları sorunuz: - Doktor, çocuğun neresini muayene ediyor? - Çocuk muayene olurken nasıl bir ses çıkarıyor olabilir? Öğrencilerinizden çocuğun çıkardığı aaa sesini taklit etmelerini isteyiniz. OKUMA YAZMA ÖĞRENİYORUM 21 Öğrencilerinize ayı, Ali, atkı, bardak, balon, sarı, araba, tahta, toka kelimelerini söyleyiniz. a sesinin bu kelimelerin başında mı, ortasında mı, sonunda mı geçtiğini sorgulatınız. Onlardan da benzer örnekler vermelerini isteyiniz. Öğrencilerinize abajur, kabak, kalem, çanta, kolonya kelimelerini söyleyiniz. Onlardan a sesinin başta, ortada ve sonda geçtiği kelimelere örnekler vermelerini isteyiniz. Okuma yazma öğreniyorum kitabındaki at görselini inceletiniz. a sesinin bu görselle ilişkilendirilerek pekiştirilmesini sağlayınız. Öğrencilerinize okuma yazma öğreniyorum kitabındaki armut, tavşan, ekmek ve elma görsellerini inceletiniz. Adında a sesi bulunmayan görseli belirlemelerini ve boyamalarını isteyiniz. b. Sesi/Harfi Okuma ve Yazma a sesinin sembolünün okunup yazılmasını sağlamak için aşağıdaki çalışmaları yapınız: a yazılması zor bir harf olduğundan yazma çalışmalarına geçmeden önce hazırlayıcı bazı etkinlikler planlayınız. Bunun için okuma yazma öğreniyorum kitabının ilk satırında yer alan çizgi çalışmasını yaptırınız. Benzer çizgilerin yer aldığı bir çalışma kâğıdı düzenleyerek öğrencilerinize dağıtınız ve onların a harfinin yazımına hazırlanmalarını sağlayınız. a harfini yazılış yönüne dikkat ederek tahtaya büyükçe yazınız. Öğrencilerinize el hareketlerinizi izlemelerini, harfin yazılış yönüne dikkat etmelerini söyleyiniz. Okuma yazma öğreniyorum kitabında büyükçe yazılan a harfine dikkat etmelerini, okların nasıl ilerlediğini incelemelerini isteyiniz. Sayfadaki büyükçe yazılan a harfinin üzerinden önce parmaklarıyla, daha sonra kalemleriyle birkaç kez gitmelerini, ardından ok yönüne dikkat ederek harfin içini boyamalarını söyleyiniz. Havada, sıranın üzerinde ve kum havuzunda a harfini yazma çalışmaları yaptırınız. Okuma yazma öğreniyorum kitabındaki soluk yazılmış a harflerinin üzerinden kalemle gitmelerini, boş satıra a harfini yazmalarını sağlayınız. Öğrencilerinizden defterlerine a harfini yazmalarını isteyiniz. Okuma yazma öğreniyorum kitabındaki tırtılda yer alan semboller arasından a harflerini bulmalarını ve işaretlemelerini sağlayınız. Öğrencilerinize getirdikleri metinlerde a harfinin dik temel şeklini bularak yuvarlak içine almalarını söyleyiniz. 25 8

9 20 Ö Ğ R E Nİ Y O R U M K İ T A B I N I T A N I Y A L I M Şeması) c. Sesten/Harften Hece ve Kelime Oluşturma Öğrencilerinizin al kapalı hecesine ulaşmalarını sağlamak için aşağıdaki çalışmaları yapınız: a harfini tahtaya yazınız. Öğrencilerinize harfin nasıl okunduğunu sorunuz. l harfini tahtaya yazınız. Harfin nasıl okunduğunu sorunuz. a harfiyle l harfini tahtaya aralarında boşluk bırakmadan yazınız. İki harfin yan yana geldiğinde nasıl okunacağını sorunuz. al kelimesini örnek olarak okuyunuz. Ardından öğrencilerinize okutunuz. Okumaların doğruluğunu kontrol ediniz. Okuma yazma öğreniyorum kitabındaki al kelimesinin oluşumunu öğrencilerinize inceletiniz. Kelimenin birkaç kez okunmasını sağlayınız. Sayfada yer alan ilk görseli inceletiniz. Görselle ilgili Topu uzatan çocuk, alması için arkadaşına ne söylemiş olabilir? sorusunu sorarak al kelimesinin anlamının kavranmasını sağlayınız. al kelimesini okuma yazma öğreniyorum kitabındaki satıra yazdırınız. Yazdıklarını okutunuz. Öğrencilerinizden defterlerine al kelimesini yazmalarını isteyiniz. Farklı metinler arasından al kelimesinin dik temel şeklini bularak işaretlemelerini söyleyiniz. ç. Kelime Üretme Öğrencilerinizin ala kelimesine ulaşmalarını sağlamak için aşağıdaki çalışmaları yapınız: al kelimesini tahtaya yazınız. Öğrencilerinize nasıl okunduğunu sorunuz. a harfini tahtaya yazınız. Harfin nasıl okunduğunu sorunuz. al kelimesiyle a harfini tahtaya aralarında boşluk bırakmadan yazınız. Oluşan kelimenin nasıl okunacağını sorunuz. ala kelimesini örnek olarak okuyunuz. Ardından öğrencilerinize okutunuz. Okumaların doğruluğunu kontrol ediniz. Okuma yazma öğreniyorum kitabındaki ala kelimesinin oluşumunu öğrencilerinize inceletiniz. Oluşan kelimenin birkaç kez okunmasını sağlayınız. Ala inek görselini inceletiniz. Görselle ilgili Görseldeki inek üzerinde hangi renkler var? Karışık renkli varlıkları hangi kelimeyle anlatırız? sorularını sorarak ala kelimesinin anlamının kavranmasını sağlayınız. OKUMA YAZMA ÖĞRENİYORUM 22 al al ala ala ala el a a la ela a l al a Ela al ala E ela ela ela ela ela ela ela E E E E Ela Ela la ala kelimesini okuma yazma öğreniyorum kitabındaki satıra yazdırınız. Yazdıklarını okutunuz. Öğrencilerinizden defterlerine ala kelimesini yazmalarını isteyiniz. Resim defterlerine ala kelimesinin çağrıştırdıklarıyla ilgili bir resim yapmalarını söyleyiniz. d. Açık Heceye Ulaşma Öğrencilerinizin ala kelimesinden la açık hecesine ulaşmalarını sağlamak için aşağıdaki çalışmaları yapınız: ala kelimesini tahtaya yazınız. Öğrencilerinizden de defterlerine yazmalarını ve yazdıklarını okumalarını isteyiniz. ala kelimesindeki heceleri vurgulu bir şekilde okuyunuz. Öğrencilerinizden de yankılayıcı okuma yöntemiyle sizi tekrar etmelerini isteyiniz. la hecesinin üzerini elinizle kapatınız. Açıkta kalan hecenin nasıl okunacağını sorunuz. Okumaları kontrol ederek yapılan hataları düzeltiniz, örnek okuma yapınız. a hecesinin üzerini elinizle kapatınız. Açıkta kalan hecenin nasıl okunacağını sorunuz. Okumaları kontrol ederek yapılan hataları düzeltiniz, örnek okuma yapınız. Okuma yazma öğreniyorum kitabındaki la açık hecesini yazdırınız. 7 Ses ler den he ce, he ce ler den de kelime ya pı la rak öğ re ni len se sin pe kiş ti ril di ği ve ya cümle için de ana liz edil di ği bö lümdür. 8 Bu bö lüm, öğ re ti le n ses ler den oluş turu lan kelime ya da cüm le nin gör sel ve ya zı lı öge ler le an la tıl dı ğı ça lış ma la rı kapsa mak ta dır. Bu tür ça lış ma lar da ön ce öğ ren ci le rin re sim le ifa de edi len cüm le yi oku ma la rı, son ra ey lem le bü tün leş tir mele ri sağ lan ma lı; da ha son ra da ya zma ça lış ma la rı ya pıl ma lı dır. 9 Öğ re ni len ses, he ce ve kelimelerin gör sel ler le bü tün leş ti ri le rek tek rar edil di ği ça lış ma la rı içe ren bö lüm dür. 26 OKUMA YAZMA ÖĞRENİYORUM DİNLEME METNİ : SINIFTAN GELEN SESLER DİN LE ME MET Nİ Met nin Adı : Sı nıf tan Ge len Ses ler Met nin Tü rü : Öy kü le yi ci Me tin Süre : 2 ders saati Met nin Ka za nım la rı 1. Din le me Ku ral la rı nı Uy gu la ma 1. Din le mek için ha zır lık ya par. 2. Dik ka ti ni din le di ği ne yo ğun laş tı rır. 3. Gör gü ku ral la rı na uy gun din ler. 2. Din le di ği ni An la ma 1. Din le dik le ri ni an lam lan dır ma da su nu lan görsel ler den ya rar la nır. 3. Din ler ken vur gu, ton la ma ve telaffuza dik kat eder. 10. Din le dik le riy le il gi li, ken di ya şan tı sın dan ve gün lük ha yat tan ör nek ler ve rir. 15. Din le di ği ni an lam lan dır ma da ön bil gi le ri ni kul la nır. 16. Baş lık tan ha re ket le din le ye ce ği ko nu nun içe ri ği ni tah min eder. 3. Tür, Yön tem ve Tek nik le re Uy gun Din le me 3. Eğ len mek için ma sal, hi kâ ye, şar kı, te ker leme, ti yat ro vb. din ler ve iz ler. SINIFTAN GELEN SESLER Öğrenciler evlerine gitmiş, okulun temizliği de ya pılmış tı. Sın ıfın birinden gelen sesler, okul binasındaki sessizliği bozuyordu (1). Kapı, öfkeyle bağırıyordu: Gün bo yu, ge len çar pıyor, giden çarpıyor. Yavaş kapatsalar ne olur sanki? Kolum, kilidim bozuldu. Her yanım sızlı yor. Bu öğrencilerin hiç acıması yok mu? Bu gidişle ben yakında ölürüm. Sıra, söze karıştı: Çok hak lısın ka pı kar deş. Ben de ay nı durumdayım. Buraya geldiğimde yepyeni ve pırıl pırıldım. Her ta rafı mı kırdılar. Üzerime yazılar yazdılar, çizgiler çizdiler. Bu gidişle ben de burada fazla kalamam. Bir inil ti ile du var ko nuşmaya başladı: (2) Ben hep has ta yım. Ya pıldı ğım gün den be ri be ni sürekli kirletiyorlar. Kimisi ayağıyla vuruyor. Kimisi de küçük çocuklar gibi kalemle beni çiziyor. Kenardaki silgi, kürsüye fırladı: Be ni hep ye re atıyorlar. Futbol topu görmemiş mi bu ço cuk lar? Bu gün şiddetli bir tekme yedim yine. Ba şım çok kö tü ağrıyor. Sı nıftaki diğer araçların sızlanmaları sürüp gitti. Burhan GÜMÜŞ (Kısaltılarak düzenlenmiştir.) A. HA ZIR LIK 1. Ön Ha zır lık a. Öğ ret men Ha zır lı ğı Sı nıf or tam la rı na ait de ği şik fo toğ raf lar, ga ze te ku pür le ri ha zır la yı nız. b. Öğ ren ci Ha zır lı ğı Öğ ren ci le ri niz den bi ri ye ni, di ğe ri kı rıl mış iki oyuncak ge tir me le ri ni is te yi niz. 2. Zi hin sel Ha zır lık a. Ön Bil gi le ri Ha re ke te Ge çir me Öğ ren ci le rin ön bil gi le ri ni ha re ke te ge çir mek için on la ra aşa ğı da ki so ru la rı so ru nuz: Ab la ve ya ağa be yi ni zin oku lu na git ti niz mi? Gittiy se niz okul da ne ler gör dü nüz? Siz ler den ön ce bu okul da (sı nıf ta) oku muş olan ab la ve ya ağa bey le ri niz var mı? Sınıfımızdaki sı ra, do lap, tah ta vb. ki me ait tir? Ge tir di ği niz oyun cak lar dan han gi siy le oy na mak is ter si niz? Ni çin? b. Tah min Et me Öğ ren ci le re, met nin adı nı söy le yi niz, ders ki ta bında ki gör se li in ce le ti niz. 10 Kı la vuz ki tap ta bel li ara lık lar la öğ ren ci le ri ni ze oku ya ca ğı nız din le me me tin le ri bu lun mak ta dır. Te ma lar kap sa mın da ele alı nan din le me me tin le riy le il gi li ola rak ay rı ca, oku ma yaz ma öğ re ni yo rum ders ki ta bı n da da ça lış ma say fa la rı yer al mak ta dır. 23 9

10 T Ü R K Ç E Ö Ğ R E T M E N K I L A V U Z (Organizasyon Şeması) Sevgili Öğretmenim, Söz uçar, ya zı ka lır. sö zü sık sık ak lı n ıza gelir değil mi? Türkçe setinin Öğretmen kılavuz kitabı, ya zı nın ka lı c ı lı ğından gücünü alıyor. Öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak öğrenmesi; dilimizi doğru, etkili ve güzel kullanması; eleştirel ve yaratı cı dü şünme alışkanlı ğı edinmesi kuş ku suz he pi miz için çok önem li dir. Bu ki tap, ça lışmaları n ızda size yol göstermek amacıyla hazırlanmış t ır. Sizlerin, buradaki ders işleme sürecini daha da zenginleştireceğinize inanıyoruz. Kitabı m ızdan gerektiği biçimde yarar sağlamak için aşa ğıdaki şemayı inceleyerek açıklamaları oku yu nuz. Si ze ve öğrencilerinize başarılar dileriz... 1 Te ma ya Ha zır la na lım bö lümü, bu te ma da ki me tin le rle, te ma da ele alı nan ka za nım la rı ve ba zı genel açık la ma la rı içer mek te dir. Bir üni te pla nı ni te li ğin de dir. 2 Kaçın cı te mada ol duğu nuzu ve te ma nın adını gös te rir. Hayvanlar temasına başlamadan önce, temada ele alınacak metinlere ait resimleri incelemelerini sağlayınız. Okuma-yazma becerilerini geliştirmeyi amaçladığım ız bu metinlerle, öğrencilerinizin hayvanlara ilişkin olumlu tutum ve davranışlar edinerek dünyaları nı renklendireceklerine inanıyoruz. 152 T E M A Metin Süre, araç-gereç, Dinleme Okuma adı-türü yöntem ve teknikler Süre : ders sa ati Kaza nım lar : Dinleme Kurallarını Uygulama Kaza nım lar : Okuma Kurallarını Uygulama başlığı altındaki Araç-ge reç : En gel li ler le il gi li başlığı altındaki tüm kazanımlara yer tüm kazanımlara yer verilmiştir (bk. 3. Açıklama) Okuma ön ce si, oku ma sı ra sı ve son ra sın da me tin le il gi li so ru la rı görseller, mendil ve kâğıt, ders verilmiştir (bk. 1. Açıklama) Din le dik le rini zih nin de can lan dı rır Din le dik le rin de ce vap lan dı rır Oku duk la rın da se bep-so nuç iliş ki le ri ki ta bı, ça lış ma ki ta bı, resimli sözlük, yazım kılavuzu ne, ne re de, ne za man, na sıl, ni çin, ve kim ku rar Oku duk la rı nın ko nu su nu be lir ler Oku duk larıy la il gi li ken di ya şan tı sın dan ve gün lük ha yat tan ör nek ler so ru la rı na (5N 1K) ce vap arar Din le dikle ri nin ko nu su nu be lir ler Dinledikleri ve rir Oku duk la rın da hi kâ ye un sur la rı nı be lir ler Yön tem ve tek nik ler : Rol oy na ma, an la tım, so ru-ce vap, ko nu la ra iliş kin so ru lar so rar ve so ru lara Gör sel ler den ya rar la na rak met nin içe ri ği ni tah min eder. göz lem ce vap ve rir Dinlediklerinde hikâye Me tin içe ri sin de renk li, al tı çi zi li, ko yu vb. ifa de le rin unsurları nı belirler Dinlediğini önem li nok ta la rı vur gu la dı ğı nı bi le rek okur Ses ler den anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır he ce ler, he ce ler den ke li me ler, ke li me ler den cüm le ler oluş tura rak okur Paylaşarak okumaktan zevk alır Metin- Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder Duyduğu seslerle deki anahtarkelimelerle çalışma yapar. harfleri eşleştirir. 1. Cingöz hzl.: Vasfi BİNGÖL (Öyküleyici) 2. Kargalar (Bilgilendirici) 3. Kimler, Neleri Sevmezler? Yalvaç URAL (Şiir) Süre : ders sa ati Kaza nım lar : Dinleme Kurallarını Uygulama Kaza nım lar : Okuma Kurallarını Uygulama başlığı altındaki Araç-ge reç : Bir Gün Bir Hırsız Kar ga şar kı sı nın yer aldığı verilmiştir (bk. 1. Açıklama) Din le dik lema ön ce si, oku ma sı ra sı ve son ra sın da me tin le il gi li so ru la rı başlığı altındaki tüm kazanımlara yer tüm kazanımlara yer verilmiştir (bk. 3. Açıklama) Oku- CD, ders ki ta bı, ça lış ma ki ta bı, ri ni an lam lan dır ma da su nu lan gör sel ler den ce vap lan dı rır Oku du ğu met nin içe ri ği hak kın da ki resimli sözlük, yazım kılavuzu ya rar la nır Duy du ğu ses le ri ayırt eder. dü şün ce le ri ni be lir tir Gör sel ler den ya rar la na rak metnin içe ri ği ni tah min eder Okuduklarını başkalarıyla 2.3. Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza Yön tem ve tek nik ler : Göz lem, dikkat eder Dinlediklerini zihninde paylaşır Gör sel ler den ya rar la na rak söz var lı ğı nı ge liş ti rir. so ru-ce vap, anlatım canlandırır Din le dik le rin de ge çen varlık la rı ve olay la rı sı nıf lan dı rır Din le di ke ri he ce ler, he ce ler den ke li me ler, ke li me ler den cüm le ler oluş tu Bil me di ği ke li me le rin an lam la rı nı araş tı rır Ses ler den ko nu la ra iliş kin so ru lar so rar ve so ru la ra ra rak okur Eğ len mek için fık ra, bil me ce, te ker le me, ce vap ve rir Dinlediğini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. mek için okur Metindeki anahtar kelimelerle çalışma ma sal vb. okur Rehber yardımıyla okur Bilgi edin- yapar. Süre : ders sa ati Kaza nım lar : Dinleme Kurallarını Uygulama Kaza nım lar : Okuma Kurallarını Uygulama başlığı altındaki Araç-ge reç : Çe şit li hay van başlığı altındaki tüm kazanımlara yer tüm kazanımlara yer verilmiştir (bk. 3. Açıklama) Ön re sim le ri, hayvanlarla ilgili verilmiştir (bk. 1. Açıklama) Din ler ken bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır Oku dukla rı nı zih nin de can lan dı rır Oku duk la rın da se bep-so nuç bilmece ve masallar, ders ki tabı, ça lış ma ki ta bı, resimli sözlük, Din le dik le ri ni zih nin de can lan dı rır Din le- iliş ki le ri ku rar Oku du ğu met nin içe ri ği hak kın da ki vur gu, ton la ma ve telaffuza dik kat eder yazım kılavuzu dik le ri nin ko nu su nu be lir ler Din le dik leriy le il gi li, ken di ya şan tı sın dan ve gün lük met nin içe ri ği ni tah min eder Oku duk la rıy la il gi li ken di dü şün ce le ri ni be lir tir Baş lık tan ha re ket le oku ya ca ğı Yön tem ve tek nik ler : An la tım, ha yat tan ör nek ler ve rir Din le dik le ri ya şan tı sın dan ve gün lük ha yat tan ör nek ler ve rir Gör seller den ya rar la na rak söz var lı ğı nı ge liş ti rir Ses ler den so ru-ce vap, gös te ri, rol oy nama ko nu la ra iliş kin so ru lar so rar ve so ru la ra ce vap ve rir Din le dik le ri ni baş ka la rıy la he ce ler, he ce ler den kelimeler, ke li me ler den cüm le ler oluş tura rak okur Met nin tü rü nü dik ka te ala rak okur pay la şır Dinlediğini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. Eğ len mek için fık ra, bil me ce, te ker le me, ma sal vb. okur Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar. 3 Ha zır lık ça lış ma la rı, öğ ren cile rin ko nuy la il gi li ön bil gi le ri ni harekete geçirme ama cıy la ha zırlan mış tır. Bu bö lüm de ya pı la cak ça lış ma lar da, öğ ren cilerin ders ki tap ları nın ka pa lı ol ma sı ya rar lı ola cak tır. Ön Ha zır lık alt baş lı ğı; öğ ret me nin, ço ğun luk la da öğ renci le rin ders sü re ci baş la ma dan ya pa cak la rı ha zır lık la rı kap sa makta dır. Ama cı na uy gun bir ders sü re ci için bu bö lü mün bir kaç gün ön ce den okun ma sı ve öğ ren ci lerin ya pa cak la rı ha zır lık tan ha berdar edil me si ge re kir. 5. TEMA KİMLER, NELERİ SEVMEZLER? I. HA ZIR LIK 1. Ön Ha zır lık Öğ ret men Ha zır lı ğı Hay van lar la il gi li bil me ce ve ma sal kitapları getiriniz. Öğ ren ci Ha zır lı ğı Öğ ren ci le ri ni ze, sı nı fa hay van re sim le ri ge tir me le ri ni söy le yi niz. 2. Zi hin sel Ha zır lık a. Ön Bil gi le ri Ha re ke te Ge çir me Öğ ren ci le ri niz den hay van lar la il gi li anı ları nı, göz lem le ri ni sı nıf ta pay laş ma la rı nı is teyi niz. Getirdiğiniz kitaplardan öğrencilerinize bilmeceler sorunuz, bir masal okuyunuz. Onlardan hayvanlarla ilgili arkadaşlarına bilmeceler sormalarını isteyiniz. b. Anah tar Ke li me ler le Ça lış ma kuş lar ço cuk lar Öğ ren ci le ri niz den anah tar kelimelerin kendilerine çağrıştırdığı kavramları yazmalarını is te yi niz (1. Et kin lik). 164 HAYVANLAR II. AN LA MA A. Gör sel Oku ma, Din le me ve Oku ma 1. Gör sel Oku ma Öğ ren ci le ri niz den şi ire ait re sim le ri in cele me le ri ni is te yi niz. Onlara Kö pe ğin yüz ifa de si na sıl?, Kuş lar yağ mur da uç mak tan do la yı mut lu mu?, Sudaki ke di ne ler hisse di yor ola bi lir?, Resimli ki ta ba ba kan ço cuk ne ler dü şü nü yor ola bi lir? sorularını sorunuz. Öğrencilerinize getirdikleri hayvan resimlerini inceletiniz. Hayvanları özelliklerine göre gruplatınız. 2. Din le me Öğrencilerinize dinleme kurallarını hatırlatınız (bk. 1. Açıklama). On lar dan vur gu, ton la ma ve te laf fu za dik kat et mele ri ni, din le dik le ri ni zi hin le rin de can lan dır ma la rı nı is te yi niz. Ardından metni sesli olarak okuyunuz. Öğ ren ci le ri niz den din le me son ra sın da, verilen kelimeleri sıralayarak anlamlı ve kurallı cümleler kurmalarını, kurdukları cümleleri yazmalarını isteyiniz (2. Et kin lik). Öğ ren ci le ri ni ze me tin hak kın da ki dü şün ce le ri ni so ra rak din le dik le ri ni ar ka daş la rıy la pay laş ma la rı nı sağ la yı nız. 3. Oku ma Öğrencilerinize okuma kurallarını hatırlatınız (bk. 3. Açıklama). Metni önce örnek olarak okuyunuz. Ardından öğ ren ci le re ses li oku tu nuz. Metni bir kez de sessiz okutarak anlamını bilmedikleri kelimeleri belirlemelerini söyleyiniz. Oku ma son ra sın da on lar dan verilen cümleleri tamamlamalarını is te yi niz (3. Et kin lik). 4. An la mı Bi lin me yen Ke li me ler le Ça lış ma Öğrencilerinizden metinde geçen anlamını bilmedikleri kelimeleri söylemelerini isteyiniz. Söylenen kelimeleri ve bunların çağrıştırdıklarını tahtaya yazınız. Öğrencilerinizin önce çağrıştırdıklarından yararlanarak kelimelerin anlamlarını tahmin etmelerini, ardından Resimli Sözlük ten bakarak öğrenmelerini sağlayınız. 126 Küçük kuşlar Yağmurda Uçmayı, Suya atılan Kediler Yüzmeyi, KİMLER, NELERİ SEVMEZLER? KİMLER, NELERİ SEVMEZLER? 1. Etkinlik Aşağıdaki kelimelerin sizin için çağrıştırdığı kavramları yazınız kuşlar 2. Etkinlik Aşağıdaki kelimeleri sıralayarak anlamlı ve kurallı cümleler yazınız. kuşlar... dostudur... korumalıyız Kuyruklarına Teneke bağlanan Köpekler Koşmayı, sever... köpekler... hepimiz çocuklar uçmayı... insanların... hayvanları An la ma bö lü mü, met ni an la maya yönelik öğ ren me-öğret 5 sem bo lü, bir et kin lik sü re ci nin baş la dı ğı nı me sü re ci ni kap sa mak ta dır. Bu bö lüm de prog ram da yer alan din le me, oku ma, gör sel oku ma öğ ren me alan la rı na ait ka za nım lar ele alı na cak tır. Me tni in ce le me aşa ma sında, okudu ğu nu an la ma ya yönelik ça lış ma larla söz varlığını zen ginleş ti rmeye yönelik et kin lik ler ya pı la cak tır. bil di rir. Cüm le so nun da ki 1. Et kin lik ifa de si, öğ ren ci ça lış ma ki ta bın da ki et kin lik nu ma ra sı nı gös ter mek te dir. Ders sü re sin ce pek çok et kin lik ta sar lan mış an cak yal nız ca ça lış ma ki ta bı na yönlen di ri len et kin lik ler nu ma ra lan dı rıl mış tır. 10

11 1 K İ T A B I N I T A N I Y A L I M 6 Tema da ele alı nan met nin başlığını gösterir. Şiir seven çocuklar Resimsiz Şiir kitaplarını Okumayı Sev-mez-ler. Yalvaç URAL Yüz Paralık Bulut 16 KİMLER, NELERİ SEVMEZLER? 3. Etkinlik Aşa ğı da ki cüm le le ri ta mam la yı nız. Su ya atı lan ke di ler yüz me yi sev mez ler. Çün kü... fii ir se ven ço cuk lar re sim siz fli ir ki tapları nı oku ma yı sev mez ler. Çün kü Etkinlik Şiirle ilgili zihninizde canlandırdıklarınızın resmini çiziniz. 126 HAYVANLAR 5. TEMA KİMLER, NELERİ SEVMEZLER? B. Met ni İn ce le me Öğ ren ci le ri ni ze şi irin adı nı, şa irin adını ve şi irin ko nu su nu yaz dı rı nız. Şiirle ilgili zihinlerinde canlandırdıklarının resmini çizdiriniz (4. Et kin lik). C. Söz Var lı ğı nı Ge liş tir me Öğ ren ci le rin hay van lar la il gi li bil mece le ri ce vap lan dır ma la rı nı, re sim ler le eş leştir me le ri ni sağ la yı nız (6. Et kin lik). Öğ ren ci le ri ni ze harfleri karışık olarak verilen hayvan adlarını bul du rup he ce le ri ne ayı ra rak yaz dı rı nız (7. Et kin lik). III. ZİHİNDE YAPILANDIRMA A. Gün lük Ha yat la İliş ki len dir me Öğ ren ci le ri ni zin, Gün lük ha yat ta han gi hay van la rın, han gi ürün le rin den ya rarla nı yo ruz? so ru suy la il gi li eş leş tir me et kinli ği ni yap ma la rı nı sağ la yı nız (8. Et kin lik). B. Di ğer Ders ler le İliş ki len dir me Ha yat Bil gi si dersi, Benim Eşsiz Yuvam teması: B.1.1. Her can lı nın bir yu vaya ih ti ya cı ol du ğu nu fark eder. kazanımını öğ ren ci le ri ni ze, Biz ler evi miz de ya şa rız. Pe ki ya hay van lar ne re ler de ya şar lar? so rusu nu yö nel te rek dersle ilişkilendiriniz. Ha yat Bil gi si dersi, Dün, Bugün, Yarın teması: C.1.9. Can lı la rın ha re ket le ri ni ve ses le ri ni bir bi rin den ayırt eder. C. Araş tır ma Öğ ren ci le ri niz den şair hak kın da bil gi edin me le ri ni, şairin beğendikleri bir şiirini öğrenmelerini is te yi niz. IV. KEN Dİ Nİ İFA DE ET ME 1. Zi hin sel Ha zır lık a. Ön Bil gi le ri Ha re ke te Ge çir me - Ko nu Be lir le me Öğ ren ci le ri ni ze Ken di si ne kö tü dav ra nı lan bir hay van, ne ler his se der? Kötü davranan kişiye na sıl tep ki ve rir? so rula rı nı so ra rak ön bil gi le ri ni ha re ke te ge çi ri niz. b. Tür ve Su nu Şek li ni Be lir le me Öğ ren ci le ri niz den, seçtikleri konuları ha zır lar ken han gi tür le ri kul la na cak la rını ve su num la rı nı na sıl ger çek leş ti re cek leri ni be lir le me le ri ni is te yi niz. Öne ri len ko nu lar üze rin de ça lış ma ya pı yor sa nız top lu luk önün de ko nuş ma, hi kâ ye yaz ma gi bi tür ve su nu şe kil le ri nin kullanılabileceğini belirtiniz. 7 Zihinde Yapılandırma bölümü; metin den ha re ket le öğ ren ci nin günlük yaşamla, diğer derslerle ve ara disiplinlerle ilişkiler kurabileceği, araştırma yapabileceği bir bö lümdür. 8 Ken di ni İfa de Et me bö lü mü; ko nuş ma, yaz ma ve gör sel su nu öğ ren me alan la rı na ait ka za nım la rın ele alın dı ğı bö lüm dür. 9 Ölçme ve De ğer len dir me bö lümün de, öğ ren ci le ri ni zin na sıl de ğerlen di ri le ce ğiy le il gi li açık la ma lar bu lun mak ta dır. Da ha ay rın tı lı bil gi için kı la vuz ki ta bın ar ka sın da yer alan Ölç me ve De ğer len dir mey le İl gi li Açık la ma lar bö lü mü nü in ce le yiniz. 20 V. ÖLÇ ME VE DE ĞER LEN DİR ME Öğ ren ci le ri ni ze aşa ğı da ki so ru la rı so ru nuz: Siz ce gör me özür lü bir in sa na han gi hay van lar yar dım cı ola bi lir? Tra fik ku ral la rı nı bil mek ne den önem li dir? 10 Genel Açık la ma Kı la vuz ki tap ta bel li ara lıklar la uy gu la ya ca ğı nız din le me me tin le ri bu lun mak ta dır. Bu me tinler le il gi li et kin lik ler, öğ ren ci ça lışma ki ta bın da dır. Her met nin so nun da et kinlik ce vap la rı nı, te ma so nun da da öğrenci ça lış ma ki ta bı te ma de ğer len dir mesi nin ce vap la rı nı bu la cak sı nız. 11

12 İ LK OKU MA YAZ MA ÖĞ RE TİM İ YLE İ LGİL İ TÜRK ÇE (1-5. SI NIF LAR) ÖĞ RE Tİ M PROG RA MI NDA YER ALAN KA ZA NIM LAR Hazırlık Dinlemek için hazırlık yapar. Yazmak için hazırlık yapar. Okumak için hazırlık yapar. Sesi Hissetme ve Tanıma Duy du ğu sesleri ayırt eder. Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. Resim ve fotoğrafları yorumlar. Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar. Se si / Harfi Oku ma ve Yaz ma Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandı rır. Oku du ğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. İşitilebilir bir ses tonuyla okur. Yan kılayı c ı okur. Rehber yardı mıyla okur. Bi ti şik eğik ya zı harflerini kurallarına uygun yazar. Sesten / Harften Hece ve Kelime Oluşturma Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak okur. Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak yazar. Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirir. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. Matematiksel ifadeleri doğru yazar. Metin Oluşturma Kelimeleri doğru telaffuz eder. Metni takip ederek dinler. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. Cümleleri görsellerle ifade eder. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. Dikte etme çalışmalarına katılır. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. Metin ve görsel ilişkisini sorgular. 12

13 OKUMA YAZMA Ö Ğ RENİ YORUM 13

14 OKUMA YAZMA ÖĞRENİYORUM 1. TEMA : ÜRETİM, TÜKETİM VE VERİMLİLİK Süre: 44 ders saati (36 ders saati sesler ve dinleme metinleri + 8 ders saati serbest okuma) 1 2 Sınıftan Gelen Sesler Burhan GÜMÜŞ (Dinleme Metni) e r a Televizyondaki Reklamcı Amca Yalvaç URAL (Dinleme Metni) i l m n o t 3 4 Buğdayın Macerası Koray Avcı ÇAKMAN (Dinleme Metni) Ninem Örgü Örüyor Aysel GÜRMEN (Dinleme Metni) TEMAYA HAZIRLANALIM Öğrencilerinizin aşa ğıdaki soruları ya nıtlayarak temaya hazırlanmaları nı sağlayı nız: Sınıf eşyalarını nasıl kullanmalıyız? Hangi ürünlerin reklamını izliyorsunuz? Neden? Undan yapılan hangi yiyeceklerin adını biliyorsunuz? Kış için hangi hazırlıkları yapıyorsunuz? 14

15 OKUMA YAZMA ÖĞRENİYORUM İlk Oku ma Yaz ma ya Ha zır lık Okuma Yazma Hazırlık Çalışmaları I. Ge nel Ha zır lık İlk oku ma yaz ma, ha zır lık ça lış ma la rın dan okuma yaz ma ya ula şı lın ca ya ka dar de vam eden bir süreçtir. Bu sü reç te öğ ren ci ler, fi zik sel ve psi ko sos yal açı dan ta nın ma lı dır. Ay rı ca öğ ren ci le rin için de bu lunduk la rı sos yo eko no mik çev re dü ze yi de göz ar dı edilme me li dir. Öğ ren ci le rin oku la, ar ka daş la rı na ve ye ni çev rele ri ne alı şa bil me le ri için ra hat ile ti şim ku ra bi le cek le ri bir or tam ha zır lan ma lı dır. Bu alış ma ve uyum sü re cinde çe şit li oyun lar, te ker le me ler, şar kı lar, bil me ce ler araç ola rak kul la nı la bi lir. Bu yol la on la rın oku lu sev mele ri, olum lu tu tum ge liş tir me le ri sağ lan ma lı dır. Ay rı ca okul ile ai le le rin iş bir li ği için de ha re ket et me si önem sen me li, bu amaç la ai le ler ya pı la cak ça lış ma la ra iliş kin bil gi len di ril me li dir. Ai le le re, pe ri yodik ola rak öğ ren ci le rin ge li şim dü zey le ri hak kın da bil gi ve ril me li dir II. Oku ma Yaz ma ya Ha zır lık İlk oku ma yaz ma ça lış ma la rın da, öğ ren ci le rin ko lay ça lış ma la rı nı sağ la ya cak doğ ru otur ma alış kan lığı edin me le ri önem li dir. Bu ne den le öğ ren ci le rin sı ra da düz gün otur mala rı na dik kat edil me li ve eği le rek ça lış ma la rı na izin ve ril me me li dir. Bu amaç la sı ra da otur ma ku ral la rı öğ ren ci le re açık lan ma lı dır. * Ya zar ken ışı ğın sol dan gel me si, * Ya zar ken göğ sün sı ra ya da yan ma ma sı, * Dik ve düz gün otur ma alış kan lı ğı edi nil me si, * Göz ile def ter ara sın da ki uzak lı ğın iyi ayar lan ması vb. ko nu lar da öğ ren ci ler eği til me li dir. Öğ ren ci le re ki ta bın ve def te rin sol el le tu tu la cağı, sağ el le say fa la rı nın na sıl açıl ma sı ge rek ti ği uy gu lama lı ola rak açık lan ma lı dır. Öğ ren ci le re, oku ma ça lış ma la rın dan ön ce görsel le ri ta nı ma, an la ma ve an lat ma be ce ri le ri ni pe kiş tiri ci alış tır ma lar yap tı rıl ma lı dır. Bu amaç la ya pı la cak ça lış ma la ra ait ör nek ler, okuma yazma öğreniyorum kitabının 9, 10 ve 11. sayfa la rın da yer al ma kta dır. Aşa ğı da bu say fa la ra iliş kin açık la ma lar ve ril miş tir: Say fa 9 1 ve 2. sı ra da ki et kin lik ler de öğ ren ci le ri niz den, baş ta ve ri len var lı ğın ay nı sı nı işa ret le me le ri ni is te yi niz. 15

16 OKUMA YAZMA ÖĞRENİYORUM 3. sı ra da ki et kin lik te öğ ren ci le re, resimlerdeki varlıklardan bir yönüyle farklı olanı bul du ru nuz ve işaretletiniz. 4. sı ra da ki et kin lik te gör sel le rin ad la rı nı söy le tiniz. Mey ve gru bu na ait ol ma yan gör se lin işa retlenmesini sağlayınız. 5. sı ra da ki et kin lik te öğ ren ci le ri ni ze gör sel le rin ad la rı nı söy le ti niz. Bu gru ba ait ol ma yan gör se lin işaret len me si ni sağ la yı nız. Say fa 10 Öğ ren ci le ri niz den, iki-üç dakika re smi in ce le me le rini is te yi niz. Onlara, re sim le il gi li aşa ğı da ki so ru la rı sorunuz: * Siz ce re sim de han gi mev sim ya şa nı yor? * Ço cu ğa ya kın hay van, ke di mi yok sa kö pek mi? * Sa lın cak do lu mu yok sa boş mu? * Dağ lar uzak mı yok sa ya kın mı? * Dağ la rın te pe sin de ne var? De ğer len dir me Öğ ren ci le ri ni zin an la tım la rın da ba zı te mel kav ramla rı kul la nıp kul lan ma dık la rı nı de ğer len di ri niz (alt, üst, ön, ar ka, ya kın, uzak vb.). Say fa 11 Öğ ren ci le ri niz den, gör sel le ri in ce le me le ri ni is te yiniz. On la ra gör sel ler le il gi li aşa ğı da ki so ru la rı so runuz: * Re sim de ki öğ ren ci ne re ye git mek üze re ha zır lanı yor? * Öğrenci okula gitmek için hangi hazırlıkları yapıyor? * Siz oku la ha zır la nır ken ne ler ya par sı nız? * Öğ ren ci yo lun ke na rın da ne den bek li yor? 11 De ğer len dir me Sı nıf or ta mın da ki ço cuk ni çin par mak kal dı rı yor? so ru suy la öğ ren ci le ri ni zin ko nuş ma la rı nı sağ la yı nız. Yaz ma ya Ha zır lık Öğ ren ci le ri ni ze, yaz ma ön ce si çe şit li el ha reket le ri yap tı ra rak kü çük kas la rı n yaz ma ya ha zır la masına yar dım cı olu nuz. Bunun için onlara aşağıdaki çalışmaları yaptırınız: * Oyun hamuru ile oynatınız. Hamur yoğurma hareketleri yaptırınız. * İplere boncuk dizdiriniz. * Ağaçtan elma toplama taklidi yaptırınız

17 OKUMA YAZMA ÖĞRENİYORUM 13 * Parmaklarını açıp kapatmalarını, sıraya vurarak yağmur sesi çıkarmalarını sağlayınız. Öğ ren ci le ri ni ze bo ya ma et kin lik le ri yap tı rınız. (Öğ ren ci le ri ni zin ka lem tut ma sı nı göz lem le ye rek doğ ru ka lem tut ma alış kan lı ğı edin me le ri ne yar dım cı olunuz.). Okuma yazma öğreniyorum kitabının 12, 13 ve 14. sayfalarında yer alan aşağıdaki etkinlikleri yaptırınız: * Arabanın egzozundan çıkan dumanı çizdiriniz. * Evin bacasından çıkan dumanı çizdiriniz. * Evin çatısındaki kiremitleri çizdiriniz. * Çam ağacının süslerini çizdiriniz. * Denizin dalgalarını çizdiriniz. * Ba lon la rın yu var lak lıklarını çizdiriniz. Bir A4 kâ ğı dı nı 4 eşit ara lı ğa bö le rek öğ ren ci lerin, ser best ve düzenli çiz gi ça lış ma la rı yapmalarını sağ la yı nız. Okuma yazma öğreniyorum ki ta bı nın 15 ve 16. say fa la rın da yer alan düzenli çiz gi alış tır ma la rı nı yap tı rınız. Notlar : 14 17

18 OKUMA YAZMA ÖĞRENİYORUM Notlar :

19 OKUMA YAZMA ÖĞRENİYORUM e eeeeeeeeeeeeeeeeeeee eee 1 e e E SESİ Kullanılacak araç gereçler: Gazete, dergi, kitap vb. kaynaklardan alınmış metin örnekleri, gazete kupürleri, okuma yazma öğreniyorum kitabı, kum havuzu. a. Sesi Hissetme ve Tanıma Öğrencilerinizin e sesini hissetmelerini ve tanımalarını sağlamak amacıyla aşağıdaki çalışmaları yapınız: Aşağıdaki tekerlemeyi öğrencilerinize söyletiniz. Tekerlemede geçen e seslerini vurgulayınız. Ebe ebe, gel bize, Uzaktan vur elimize, Eğer vuramazsan Ebesin ebe. Okuma yazma öğreniyorum kitabındaki bebeğini uyutan çocuk görselinin incelenmesini sağlayınız. Görselle ilgili aşağıdaki soruları sorunuz: - Resimde gördüğünüz çocuk ne yapıyor? - Çocuk, bebeğini uyuturken ne söylüyor olabilir? 17 Öğrencilerinize görseldeki çocuğun bebeğini uyuturken çıkardığı sesi taklit ettiriniz. eee, eee, eee sesinin tüm öğrenciler tarafından çıkarılmasını sağlayınız. Öğrencilerinize el, kanat, elma, erik, saksı, keman, kemer, oyun, bilmece, Ece, oyuncak, tekerleme kelimelerini söyleyiniz. Bu kelimelerden hangilerinin içinde e sesinin geçtiğini sorunuz. Onlardan da içinde e sesi geçen kelimeler söylemelerini isteyiniz. Öğrencilerinize entari, elbise, terazi, kefe, konserve kelimelerini söyleyiniz. Onlardan e sesinin başta, ortada ve sonda geçtiği kelimelere örnekler vermelerini isteyiniz. Okuma yazma öğreniyorum kitabındaki ekmek görselini inceletiniz. e sesinin bu görselle ilişkilendirilerek pekiştirilmesini sağlayınız. Öğrencilerinize okuma yazma öğreniyorum kitabındaki eşek, vazo, güneş ve fare görsellerini inceletiniz. Adında e sesi bulunan görselleri belirlemelerini ve boyamalarını söyleyiniz. b. Sesi/Harfi Okuma ve Yazma e sesinin sembolünün okunup yazılmasını sağlamak için aşağıdaki çalışmaları yapınız: e harfini yazılış yönüne dikkat ederek tahtaya büyükçe yazınız. Öğrencilerinize el hareketlerinizi izlemelerini, harfin yazılış yönüne dikkat etmelerini söyleyiniz. Okuma yazma öğreniyorum kitabında büyükçe yazılan e harfine dikkat etmelerini, okların nasıl ilerlediğini incelemelerini isteyiniz. Sayfadaki büyükçe yazılan e harfinin üzerinden önce parmaklarıyla, daha sonra kalemleriyle birkaç kez gitmelerini, ardından ok yönüne dikkat ederek harfin içini boyamalarını söyleyiniz. Havada, sıranın üzerinde ve kum havuzunda e harfini yazma çalışmaları yaptırınız. Okuma yazma öğreniyorum kitabındaki soluk yazılmış e harflerinin üzerinden kalemle gitmelerini, boş satıra e harfini yazmalarını sağlayınız. Öğrencilerinizden defterlerine e harfini yazmalarını isteyiniz. Okuma yazma öğreniyorum kitabındaki tırtılda yer alan semboller arasından e harflerini bulmalarını ve işaretlemelerini sağlayınız. Öğrencilerinize getirdikleri metinlerde e harfinin dik temel şeklini bularak yuvarlak içine almalarını söyleyiniz. 19

20 OKUMA YAZMA ÖĞRENİYORUM L SESİ Kullanılacak araç gereçler: Gazete, dergi, kitap vb. kaynaklardan alınmış metin örnekleri, gazete kupürleri, okuma yazma öğreniyorum kitabı, kum havuzu. l a. Sesi Hissetme ve Tanıma Öğrencilerinizin l sesini hissetmelerini ve tanımalarını sağlamak amacıyla aşağıdaki çalışmaları yapınız: Aşağıdaki tekerlemeyi öğrencilerinize söyletiniz. Tekerlemede geçen l seslerini vurgulayınız. Leylek leylek lekirdek, Hani bana çekirdek, Çekirdeğin içi yok, Keloğlan ın saçı yok, Leylek, leylek, leylek. Okuma yazma öğreniyorum kitabındaki şarkı söyleyen çocuk görselinin incelenmesini sağlayınız. Görselle ilgili aşağıdaki soruları sorunuz. - Çocuk hangi şarkıyı söylüyor olabilir? - Çocuk şarkı söylerken neler hissediyor olabilir? 18 1 llllllllllllllllllllllll lll l l l e Öğrencilerinize Çocuğun söylediği şarkıya biz de eşlik edelim. diyerek ortak belirleyeceğiniz bir melodiye göre lal, lal, lal, la seslerini söyleyiniz. Öğrencilerinize Erdal, pil, portakal, kalem, Elif, koltuk, lale, lamba, lokum kelimelerini söyleyiniz. l sesinin bu kelimelerin sonunda mı, ortasında mı, başında mı geçtiğini sorgulatınız. Onlardan da benzer örnekler vermelerini isteyiniz. Okuma yazma öğreniyorum kitabındaki leylek görselini inceletiniz. l sesinin bu görselle ilişkilendirilerek pekiştirilmesini sağlayınız. Öğrencilerinize okuma yazma öğreniyorum kitabındaki fil, aslan, tavuk ve limon görsellerini inceletiniz. Adında l sesi bulunan görselleri belirlemelerini ve işaretlemelerini söyleyiniz. b. Sesi/Harfi Okuma ve Yazma l sesinin sembolünün okunup yazılmasını sağlamak için aşağıdaki çalışmaları yapınız: l harfini yazılış yönüne dikkat ederek tahtaya büyükçe yazınız. Öğrencilerinize el hareketlerinizi izlemelerini, harfin yazılış yönüne dikkat etmelerini söyleyiniz. Okuma yazma öğreniyorum kitabında büyükçe yazılan l harfine dikkat etmelerini, okların nasıl ilerlediğini incelemelerini isteyiniz. Sayfadaki büyükçe yazılan l harfinin üzerinden önce parmaklarıyla, daha sonra kalemleriyle birkaç kez gitmelerini, ardından ok yönüne dikkat ederek harfin içini boyamalarını söyleyiniz. Havada, sıranın üzerinde ve kum havuzunda l harfini yazma çalışmaları yaptırınız. Okuma yazma öğreniyorum kitabındaki soluk yazılmış l harflerinin üzerinden kalemle gitmelerini, boş satıra l harfini yazmalarını sağlayınız. Öğrencilerinizden defterlerine l harfini yazmalarını isteyiniz. Okuma yazma öğreniyorum kitabındaki tırtılda yer alan semboller arasından l harflerini bulmalarını ve işaretlemelerini sağlayınız. Öğrencilerinize getirdikleri metinlerde l harfinin dik temel şeklini bularak yuvarlak içine almalarını söyleyiniz. 20

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Ortaöğretim TARİH. Ders Kitabı. Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı

Ortaöğretim TARİH. Ders Kitabı. Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı Ortaöğretim TARİH Ders Kitabı 9 Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı ORTAÖĞRETİM TARİH 9 DERS KİTABI Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 228 sayılı kurul kararı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5. SINIFLAR) Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi ANKARA - 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Celal ARSLAN Dr. Erol ERDOĞAN

Celal ARSLAN Dr. Erol ERDOĞAN Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 29 Kasım 2013 ta rih ve 150 sa yı lı ka ra rıy la 2014-2015 öğ re tim yı lın dan iti ba ren, beş yıl sü rey le ders

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Metin TOMSUK Raşit Gökay GÜLAY

ORTAÖĞRETİM. Metin TOMSUK Raşit Gökay GÜLAY ORTAÖĞRETİM Metin TOMSUK Raşit Gökay GÜLAY Bu kitap, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 29.11.2013 tarih ve 176 sayılı kurul kararı ile 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 5 (beş)

Detaylı

Nadir görülen kardiyak kitleye cerrahi yaklaşım

Nadir görülen kardiyak kitleye cerrahi yaklaşım www.me di cal-tri bu ne.com.tr Sağlık mensuplarına özel gazetedir. TÜRKİYE İlk multidisipliner sanal hastane İstanbul Sağlık Müdürü, Türkiye nin ilk ve tek multidisipliner sanal hastanesini Medical Tribune

Detaylı

Ocak - Şubat 2015 ISSN 1307-3591 Say :11

Ocak - Şubat 2015 ISSN 1307-3591 Say :11 Ocak - Şubat 2015 ISSN 1307-3591 Say :11 Kablosuz uzaktan control cihazı Harmony exlhoist Gu venliğinizin gu vencesi LVP5000 32 Yeni NA makine arabirimi teknolojiyi hayata geçiriyor IndraDrive Mi: En esnek

Detaylı

Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği

Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği Doç.Dr. Kadir ALBAYRAK a a Dinler Tarihi ABD, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, ADANA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Kadir ALBAYRAK Çukurova

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

En Yakın Arkadaşım Diyabettir Benim. Düzce de 14 Kasım ve Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği nin Kuruluş Toplantısı

En Yakın Arkadaşım Diyabettir Benim. Düzce de 14 Kasım ve Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği nin Kuruluş Toplantısı En Yakın Arkadaşım Diyabettir Benim Düzce de 14 Kasım ve Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği nin Kuruluş Toplantısı 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Beypazarı Gezisi Tip 1 Diyabet 14 Kas m Dünya Diyabetliler

Detaylı

Füruzan kadının aynası

Füruzan kadının aynası YIL: 2 SAYI: 1 ŞUBAT 2015 (15 günde bir yayınlanır. ÜCRETSİZDİR) BASKI: 30.000 ADET Yazar FARAS Müstakbel adlı eseriyle evliliğin eşiğinden dönmüş kadınların hikayelerini sizin için gazeteniz SONPOSTA

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı