TARÝH: 7 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4730 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) 2 aðýr yaralý Yüzyüze çarpýþtýlar. Kumyalý'da feci kaza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARÝH: 7 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4730 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) 2 aðýr yaralý Yüzyüze çarpýþtýlar. Kumyalý'da feci kaza"

Transkript

1 DP'den istifa eden üç milletvekilinin dün UBP'ye girmesinden sonra UBP'de istifalar baþlamýþ... Ýlk istifa eden de Muhabbet Mevsimler olmuþ... Mevsimi geldi demek artýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4730 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BARIÞ YENÝDEN TANIMLANMALI l 2. sayfada Kýbrýs Türk Petrolleri'ndeki tekelci durumla ilgili olarak hükümete yönelttiðimiz sorular da havada kaldý... Þirketin toplam %90 hissesine sahip olan Hacý Ali Ltd. ile Levent Sanayi Þirketi'nin Malta'da kurduklarý bir þirketle adaya transferler yaptýklarý þeklindeki iddialar yanýt bekliyor... Kumyalý'da feci kaza 2 aðýr yaralý Yüzyüze çarpýþtýlar Maðusa'da soba faciasý n 2'si aðýr olmak üzere 3 yaralý n Isýnmak için odun yakmaya çalýþýrken soba patladý... n 3. sayfada n 3. sayfada Malta sýrrý Mali Polis'e bu konuda da þahsen ihbarda bulunulduðu, hatta Malta'dan KKTC'ye gelen paranýn hangi bankaya gittiði bildirildiði halde polis soruþturma yapmýyor ve olayýn üstüne gitmiyor... n Tatar: Yurtdýþýnda Malta gibi bir finans merkezinde kurulmuþ þirket üzerinden fatura edilmesi durumunda, Vergi Dairesi ile diðer ilgili daireler ürünün borsa fiyatýný göremez. Çünkü KKTC'deki þirketlerine fatura yine yurtdýþýnda kendi þirketlerinden fatura edilmiþ olur... n Bu durumda, dünyadaki petrol fiyatlarý ne kadar düþse de KKTC'deki tüketicinin bundan yararlanamayacaðýný belirten Tatar, buradaki þirketlere kendi þirketlerinden yüksek fatura kesildiði için Vergi Dairesi'nin de artan kârlýlýktan pay alamayacaðýný vurguladý... n 2. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Maraþ sancýsý Gazetemize bir demeç veren eski Maliye Bakaný Ersin Tatar, "Rekabet Kurulu'nun mutlaka devreye girmesi gerekir... Ýki þirket rekabet yasalarýna aykýrý olarak kendi aralarýnda monopolist bir yapý oluþturmuþlarsa, hemen müdahale edilmesi þart" dedi... UBP de oybirliði yok UBP'ye oyçokluðuyla katýldýlar n Ahmet Kaþif, Ergün Serdaroðlu ve Hamit Bakýrcý'nýn UBP'ye katýlýmý UBP Genel Yönetim Kurulu'nda oyçokluðuyla onaylandý... n 2. sayfada Bugün gazetemizle birlikte... REZÝL ORTAM!.. GANÝMET VE GANÝMETÇÝLER ÇALIÞAN KADINLARI FAHÝÞE GÖREN ZÝHNÝYET SENDROM DEYÝP GEÇME Erdoðan Baybars ASKERLÝK BÝLÝMDÝR ASKERLÝK SANATTIR Ali Osman Mehmet Levent Halil Sadrazam Elvan Levent Ýngiliz milletvekilleri Maraþ'ýn açýlmasý için imza topluyor... n 6. sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... MALTA'DAN YOL BAÐLADIYSAK BÝLELÝM Kýbrýs Türk Petrolleri'nde neler oluyor diye sorduk hükümete... Yanýt gelmedi... Hiçbir açýklama yok... Tabii muhterem milletvekillerimiz de konuyla azýcýk ilgilense ve konuyu meclise taþýsa, hatta bir soru önergesi verse böyle olmazdý. Bir araþtýrma zahmetine katlansalar aydýnlanmýþ olurduk biz de... * Hükümet gibi, soru yönelttiðimiz ilgili þirketlerden de açýklama yok... "Malta'dan yol mu baðladýk?" diye sorduk, týs çýkmadý... Ne Hacý Ali Ltd.'den... Ne Levent Sanayi Þirketi'nden... Petrollerde %45'lerden toplam %90 hisseye sahip olan iki þirket oluþturmuþlar... Bir usta, bir memleket yani... Tekelciliðin en basit izahý bu... Bir vergi cenneti olan Malta'da "Green Gas Oil Ltd." isimli bir þirket kurduklarýna dair iddialar var... Denizlerdeki kaçak gemilerde bulduklarý spot malý önce Malta'daki þirketlerine, daha sonra da KKTC'deki Petroller'e sattýklarý iddia ediliyor... Malta'daki þirketlerinden buradaki þirketlerine yüklü miktarlarda para transferi yaptýklarý ve bu paranýn hiçbir denetime tabi tutulmadýðý söyleniyor. Mali Polis'e de þahsen ihbarda bulunulmuþ bu konuda... Hatta Malta'dan gelen paranýn burada hangi bankaya yatýrýldýðý da bildirilmiþ... Ancak Mali Polis nedense hiçbir araþtýrma ve soruþturma yapmýyor. * Eski Maliye Bakaný Ersin Tatar'a sorduk meseleyi... Þöyle dedi: "Malta gibi yurtdýþýnda bir finans merkezinde kurulmuþ þirket üzerinden fartura edilmesi durumunda Vergi Dairesi ve diðer ilgili daireler ürünün borsa fiyatýný göremez. Çünkü KKTC'deki þirketlerine fatura yine yurtdýþýnda kendi þirketlerinden fatura edilmiþ olur... Bu durumda örtülü transfer yöntemiyle þirket kârý yurtdýþýndaki vergi cennetine aktarýlmýþ olur." Peki, petrol fiyatlarý dünyada düþüþte. Hem de nasýl... Son 5 ayda kademeli olarak 115 dolardan 70 dolarýn altýna düþmüþ... Yani %40 düþüþ... Tatar, eðer Malta'dan buradaki kendi þirketlerine fatura ediliyorsa, yani örtülü transfer varsa bizim tüketicimizin bu düþüþten yararlanmasýnýn mümkün olmadýðýný söylüyor. Vergi Dairesi de yararlanamaz bu kârlýlýktan... Bu sorunu aþmak için Ersin Tatar'ýn önerdiði þu: "Rekabet Kurulu'nun mutlaka devreye girmesi gerekir... Ýki þirket rekabet yasalarýna aykýrý olatak kendi aralarýnda mobopolist bir yapý oluþturmuþlarsa, mutlak surette müdahale edilmeli." * Ýki þirketin durumu ile ilgili olarak hükümetten açýklama bekliyoruz... Enerji bakanýmýzdan... Ahali petrolde yediði kazýðýn nereden geldiðini bilmeli hiç olmazsa... ÜÇÜ DE UBP'YE KATILDI DP-UG'DEN ÝSTÝFA EDEN 3 MÝLLETVEKÝLÝ AHMET KAÞÝF, ERGÜN SERDAROÐLU VE HAMÝT BAKIRCI UBP'YE KATILDI MÝLLETVEKÝLLERÝNÝN PARTÝYE KATILIMI UBP GENEL YÖNETÝM KURULU TOPLANTISINDA OY ÇOKLUÐUYLA KABUL EDÝLDÝ Demokrat Parti Ulusal Güçler'den (DP-UG) istifa eden 3 milletvekili, Ahmet Kaþif, Ergün Serdaroðlu ve Hamit Bakýrcý, Ulusal Birlik Partisi'ne (UBP) katýldý. DP-UG'li milletevkillerinin partiye katýlýmlarýný görüþmek için UBP Genel Baþkaný Hüseyin Özgürgün baþkanlýðýnda toplanan UBP Genel Yönetim Kurulu, milletvekillerinin partiye katýlýmlarýný oy çokluðu ile kabul etti.toplantýda zaman zaman tartýþmalar yaþandý. Katýlýmlar Meclis Genel Kurulu'nun bilgisine getirilecek. ÖZGÜRGÜN UBP Genel Baþkaný Özgürgün kararýn ardýndan basýna yaptýðý açýklamada, UBP Meclis Grubu'nun geçen Perþembe günü 3 milletvekilinin partiye katýlmak amacýyla yaptýklarý baþvuruyu görüþtüðünü ve partiye katýlýmlarý yönünde tavsiye kararý ürettiðini anýmsatarak, bu kararýn bugün Genel Yönetim Kurulu'na sunulduðunu belirtti. Toplantýda, Genel Yönetim Kurulu'nun oy çokluðu ile 3 baðýmsýz milletvekilinin UBP'ye katýlýmý yönünde karar ürettiðini ifade eden Özgürgün, genel baþkaný olarak görevinin tüzüðe uygun biçimde karar alma, birlik ve beraberlik yanýnda alýnan kararlara uyulmasýný saðlamak olduðunu kaydetti. Toplantý sýrasýnda çýkan tartýþmalarýn ve karar sonrasý karara karþý çýkanlarýn partiden istifa edecekleri yönünde yaptýklarý söylemlerin sorulmasý üzerine ise Özgürgün, her partide olduðu gibi UBP'de de birtakým tartýþmalarýn yaþandýðýný ve tüm kararlarýn yaþanan tartýþmalardan sonra alýndýðýný söyledi. Özgürgün "Parti olmak oy çokluðu ile alýnan bir karar olsa da bu kararý tüm partinin kararý olarak kabul etmektir" dedi. GÖNYELÝ ÇEMBERÝ'NDE ETKÝNLÝK- Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Eðitim Fakültesi Özel Eðitim Bölümleri; Zihinsel Engelliler, Üstün Zekalýlar ve Ýþitme Engelliler Öðretmenliði Programý öðrenci ve öðretim görevlileri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü kapsamýnda Gönyeli Çemberi'nde etkinlik gerçekleþtirdi. YDÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, etkinlik; toplumdaki farkýndalýk düzeyini artýrma yönünde "Bir Gün Deðil Hergün Far-kýn-da-yýz" sloganý adý altýnda sabah saatlerinde yapýldý Etkinliðe Gönyeli Fazýl Plümer Anaokulu öðrencileri izci grubu, müdür ve öðretmenleri de destek verdi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BARIÞ YENÝDEN TANIMLANMALI Macaristan'daki bir üniversitede doktorasýný Kýbrýs üstüne yapan Peter adamýza gelip yerinde görmüþ herþeyi... Benimle de konuþtu... Macaristan'da Kýbrýs'la ilgili meredeyse hiç kitap yazýlmýyormuþ... Kaynak çok kýt... Burada konuþtuðu bir akademisyenimiz çözüm ve barýþla ilgili fikirlerini ona açýklarken þöyle demiþ: -Kýbrýslýrumlarýn yüzde yetmiþi Kýbrýslýtürklerle hiç temas kurmuyor... Kýbrýslýtürklerin ise yüzde ellisinin hiçbir temasý yok karþý taraftakilerle... Bu durumda adada nasýl bir çözüm ve barýþ olacak... Aklýma Þener Elcil geldi... Ýngiliz Okulu'nun yönetim kurulunda ya, Kýbrýslý bir Rumla tanýþmýþ orda... Bir de ne görsün... Adam 1973'ten beri hiç Kýbrýslýtürk görmemiþ meðer... O zamandan bu yana Þener gördüðü ilk Türk olmuþ... Ýyi birer dost olmuþlar þimdi... Bu adada Kýbrýslýrumlarla Kýbrýslýtürkler çok benzerler birbirine, diyorum Peter'e... Sokakta kimin Türk, kimin Rum olduðunu ayýrdetmek bile zor... Herkes papaz, ya da hoca deðil çünkü... Ve herkesin kolunda, ya da göðsünde ay-yýldýz veya haç dövmesi yok... Bizi asýl birleþtiren ortak sahadýr... Ýçinde yaþadýðýmýz coðrafya... Coðrafya ulus, din ve dilden daha üstün... Kýbrýslýrumlar Yunanlýlara deðil, Kýbrýslýtürklere benzerler... Kýbrýslýtürkler de Türkiyelilere deðil, Kýbrýslýrumlara... Sorun sade insanlar arasýnda deðil... Tepedekilerle fanatik milliyetçiler arasýnda... Akademisyenimizin hangi istatistiðe dayanarak o yüzdelikleri verdiðini merak ettim... Ama Kýbrýslýtürklerin yüzde ellisinin Kýbrýslýrumlarla hiç temasý olmadýðý yönündeki iddia þaþýrtýcý geldi bana... Ýnandýrýcý bulmadým bunu... Kýbrýslýrumlarýn ise yüzde yetmiþinin Kýbrýslýtürklerle hiçbir temasý olmadýðý eðer doðruysa, buna pek þaþýrmam... Neden þaþmadýðýmý sordu Peter... Ýzah ettim... Kendisini Kýbrýslý bir Rumun yerine koymayý baþarabilen her Kýbrýslýtürk rahatça anlayabilir bunu... Türk toplumunda Rumlara ebedi kýrgýnlar olabilir, ancak Rum toplumundaki kýrgýnlýk bundan çok fazla... Koyun kendinizi Kýbrýslý bir Rumun yerine... Siz "ada iþgal altýnda" diyorsunuz... O ise "hayýr, kurtarýldýk, adada iþgalci deðil kurtarýcý var" diyor... Bu durumda nasýl bir muhabbet olur aranýzda, nasýl bir iliþki kurulur? Her 20 Temmuz'da ölülerinize ve kayýplarýnýza gözyaþý döküyorsunuz siz... O ise þenlik yapýyor... Silah zoruyla topraðýnýzdan kovmuþ sizi... Mallarýnýzý yaðmalamýþ... Yurtdýþýndan taþýdýðý nüfusa tapulamýþ sahte koçanlarla neyiniz varsa... Pencerenizi açtýðýnýzda her gün karþýnýzda göresiniz diye kocaman bir bayrak boyamýþ zaptettiði daðlarýnýza yýl adým attýrmamýþ size kovulduðunuz topraklara... Ve þimdi de lütfedip pasaportla geçiþ izni veriyor size... Ama Kýbrýslýtürk kardeþleriniz bunlarýn hiçbirine ses çýkarmýyor... Tüm bunlarý yapanlara "kurtarýcý" diyor... E, nasýl iliþki kuracaksýnýz bu insanlarla? Ben Kýbrýslý bir Türküm, ama Rumlarýn o yüzde yetmiþinin içinde sayarým kendimi... Ben buradaki iþgalciye kurtarýcý diyen fanatik soydaþlarýmla bile iliþki kuramam da, Kýbrýslý bir Rum nasýl kursun? Gücenirim, kýrýlýrým... Hele "Maraþ ancak bütünlüklü çözümden sonra" diyenlerle benim hiçbir iliþkim olamaz... Barýþ yeniden tanýmlanmaya muhtaç bu adada... Ki barýþçýyým diyen herkesin barýþçý olmadýðý anlaþýlsýn artýk...

3 x istence e Elvan Levent SENDROM DEYÝP GEÇME Yüzyüze çarpýþtýlar Kumyalý'da korkutan kaza 2 aðýr yaralý Gamze BAYKUR- Kumyalý'da dün akþam saatlerinde meydana gelen korkunç kazada 2'si aðýr olmak üzere 3 kiþi yaralandý. Kaza, dün saat 17:30 raddelerinde Elmaziye Gündeþ yönetimindeki KD 796 plakalý aracýn Ýskele istikametinden Karpaz istikametine doðru seyrederken Kumyalý'ya geldiði esnada Ahmet Aras yönetimindeki HS 127 plakalý van aracýn yolun solunda bulunan kavþaktan çýktýðý sýrada yüz yüze çarpýþmasý sonucu meydana geldi. Kaza sonucu KD 796 plakalý aracýn sürücüsü 20 yaþýndaki Elmaziye Gündeþ ile araçta yolcu olarak bulunan 23 yaþýndaki Ömer Yýldýz aðýr yaralanýrken, yine ayni araçta yolcu olarak bulunan Pakistan uyruklu 16 yaþýndaki Yýlmaz Amin hafif þekilde yaralandý. Elmaziye Gündeþ kaldýrýldýðý Maðusa Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlýrken, Ömer Yýldýz Maðusa devlet Hastanesi Cerrahi Servisinde müþahede altýna alýndý. HS 127 plakalý aracýn sürücüsü Ahmet Aras ise dikkatsizliði ve ihmalkarlýðý sonucu polis tarafýndan gözaltýna alýndý. Maðusa da soba faciasý 4 yaralý! Gamze BAYKUR- Maðusa'da dün akþam saatlerinde soba faciasý yaþandý. Isýnmak için odun sobasýný yakmaya çalýþan evin babasý Mehmet Tarihsever benzini fazla dökmesinden dolayý soba patladý ve bir anda evi alevler sardý. Dün saat 17:00 raddelerinde 2,5 mil bölgesi 5 evler mahallesinde gurbetlerin yaþadýðý barakalar bölgesinde meydana gelen soba faciasýnda Hüseyin Tarihsever (E-12), Ali Tarihsever (E-10), Mehmet Tarihsever (E-14) ve Bedia Kardeþoðlu (K-17) yanarak hastanelik oldu. Sobanýn patlamasýndan dolayý yanan Hüseyin Tarihsever ve Mehmet Tarihsever Maðusa Devlet Hastanesi'nde müþahede altýna alýnýrken, vücudunda aðýr yanýklar oluþan ve durumlarý ciddi olan Ali Tarihsever ile Bedia Kardeþoðlu Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Polis olayla ilgili soruþturma baþlattý. RUMLAR KUZEYDEKÝ OTELLERÝ TERCÝH ETTÝ Rumlarýn, Kasým ayýnda daha çok kumar oynama amacýyla KKTC'deki otellerde kalmak için 328 bin 12 Euro'luk kredi kartý harcamasý yaptýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi "Kýbrýslý Rumlarýn Kasým Ayýnda Ýþgal Bölgelerindeki Tatilleri Oteller Ýçin 328 Euro, Türkiye'ye bilet için 77 Bin Euro Ödediler" baþlýk ve spotlarýyla verdiði haberinde, Kasým ayýnda KKTC'deki oteller için yapýlan harcamalar "alevlenirken" tüm 2014 yýlý için otellerde kredi kartlarýyla yapýlan harcamalarýn 2 milyon 372 bin 516 Euro'ya ulaþtýðýný belirtti. Gazete KKTC'deki otelleri tercih edenlerin çoðunluðunun kumarhaneyi kullanmak için buralarda kaldýðý yönünde deðerlendirmelerin olduðunu da aktardý. JCC þirketinin verilerine göre Rumlarýn geçen Kasým ayýnda KKTC'deki otellerde kalmak için kredi kartlarýyla 328 bin 12 Euro'luk harcama yaptýðýný ve bu miktarýn yaz aylarýndan bile yüksek olduðunu belirten gazete, bu durumun, Rum polisinin Rum tarafýnda yasaklanan "online casino" baskýnlarý yapmasý ve KKTC'de rahatça kumar oynanabilmesine baðlý olabileceðinden söz etti. Kasým ayýnda kredi kartlarýyla (KKTC'de) kumar için yapýlan harcamalarýn önceki aylara benzer bir miktarlarda seyrettiðini ve 105 bin 850 Euro olduðunu aktaran gazete, 19 bin Euro kadarýnýn da "Türkiye kumarhanesinde" oynandýðýný savundu. Yýlýn baþýndan bugüne kadar (KKTC'deki) kumarhanelerde kredi kartlarýyla 1 milyon 105 bin 71 Euro harcama yapýldýðýný kaydeden gazete, buna "Türkiye'dekiler" de eklendiðinde miktarýn 1 milyon 303 bin Euro'ya çýktýðýný öne sürdü. Gazete otellere bakýlacak olursa 2014 yýlý boyunca (11 ay) kredi kartlarýyla KKTC'de 2 milyon 372 bin 516 Euro, Türkiye'de de 1 milyon 13 bin 456 Euro'luk harcama yapýldýðýný aktararak toplam miktarýn 3 milyon 385 bin 972 olduðuna iþaret etti. Kasým ayýnda kredi kartlarýyla KKTC'de Türkiye için 76 bin 911 Euro'luk uçak bileti harcamasý yapýldýðýný kaydeden gazete, Türkiye'de ise bilet almak için 161 bin 183 Euro harcama yapýldýðýný belirtti. Gazete, 2014 yýlýnýn 11 ayýnda KKTC'de uçak bileti için 2,7 milyon Euro harcandýðýný da kaydederek, seyahatlerin "yasadýþý" olduðunu iddia ettiði bir havaalanýndan yapýldýðý göz önüne alýndýðýnda yapýlan harcamanýn önemli olduðuna dikkat çekti. Geçenlerde 'Paris Sendromu' ile ilgili oldukça ilginç bir makaleye denk geldim. Paris'e giden Japon turistlerde sýklýkla görülen bir sendrommuþ meðer Yoðun bir baþ aðrýsý, kalp çarpýntýsý, halüsinasyon ve derin bir depresyon haliyle tanýmlanýyordu. Þöyle yazýyordu: "Sýradan bir Japon için Paris, lüks, romantizm ve alýþveriþ demektir. Fransýzlarýn her sabah kahvaltýda þampanya içtiklerine, akþam yemeðinde ise 'foie gras' yediklerine inanýr." Ama bu sendroma en çok yakalanma riski taþýyanlar, Fransýz erkeklerin dünyadaki en harika erkekler olduklarýna inanan Japon kadýnlarýymýþ. Hatta her yýl binlerce Japon kadýn salt bu yüzden hayatlarýnýn aþkýný bulma ümidiyle Paris'e gidiyorlarmýþ Ve iþte, bütün bu harikalýklar yerine, pis sokaklar, kaba garsonlar, yollarý kapatan eylemciler ve sýkýþýk Paris metrosuyla karþýlaþýnca öylesine derin bir hayal kýrýklýðýna düþüyorlardý ki, bir psikologun yardýmý olmadan kendilerine gelemiyorlardý Yýllardýr Fransa'da yaþayan Japon psikolog Hiroaki Ota, en radikal çözüm olarak, kendisinde bu sendromun belirtilerini gören kiþilere, ilk uçaða atlayýp Paris'i hemen terk etmelerini öneriyordu. Ve bütün bunlarýn aslýnda kültür farkýndan kaynaklandýðýný iddia ediyordu. Çalýnan bir cüzdan, sokakta verilmiþ kaba bir yanýt veya geç gelen taksi, diðer ülkelerden gelen turistlerde geçici bir öfkeye yol açarken, bir Japon'un derin ve uzun süreli depresyona girmesine yol açýyordu. Japonlarýn kültürü ve yaþam tarzlarýyla ilgili birçok farklý þey okumuþ olmama raðmen, açýkçasý 'Paris Sendromu'ndan haberim yoktu. Yýllarca 'Stockholm Sendromu' üzerine kafa patlattýktan ve 'kötü'nün insanlara ne derece çekici ve cazip geldiði üzerine bir düzine parlak örnek keþfedip, bir düzine fikir ürettikten sonra, þimdi 'Paris Sendromu'nu da tepe tepe kullanmak gerekirdi kaçýnýlmaz olarak. Bundan sonra umduðunu bulamamanýn yol açtýðý hayal kýrgýnlýklarý, aklýma 'Paris Sendromu'nu getirecekti mesela. Sandýktaki hesap þehre uymadý mý? Kitlesel bir sessizlik mi baþ gösterdi derin bir depresyon þeklinde? Hemen açýk ve net bir tablo belirecekti gözlerimin önünde: Paris Sendromu Bir de Stendhal Sendromu vardý mesela. Genellikle müzede bir sanat eserinin büyüleyiciliði karþýsýnda insanýn içine düþtüðü psikolojik durum olarak tanýmlýyorlardý Ama bunun bir sanat eseri olmasý gerekmezdi, bir kadýnýn veya bir erkeðin güzelliði karþýsýnda da insanlarýn ayný sendroma yakalandýklarý gözlemlenmiþ Stendhal'in bir kitabýnda, Floransa'ya yaptýðý seyahat sýrasýnda gördüðü sanat eserleri karþýsýnda içine düþtüðü psikolojik durumun tasvirinden yola çýkarak, bu sendroma 'Stendhal Sendromu' demiþler. Bir de Kudüs'ü ziyaret eden turistlerde görülen 'Kudüs Sendromu' vardý. Kendini bir tür tanrý veya kutsal bir varlýk sanma durumu Kudüs'e hiç gitmemiþ olanlarda da sýklýkla rastlamýþsýnýzdýr kuþkusuz.

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Çirkef tarlasýnda açan gülistan gibidir Mahkemenin aldýðý Akfinans Bank kararý Unudun ve inancýn yeni filizleridir Dilerim bozulmaz artýk adaletin ayarý Kalay KEÞKE KKTC'NÝN BAÞBAKANI DA POLÝS OLSA Danimarka'ya baðlý Grönland özerk yönetiminde yolsuzluk iddialarý nedeniyle istifa eden eski Baþbakan Aleqa Hammond'un yerine eski bir polis olan Kim Kielsen seçilmiþ. Keþke KKTC'nin Baþbakaný da eski polis olsaydý. Polis olsaydý belki de daha sivil olacaktý. Eski polisten baþbakan olmaz demeyin, KKTC Meclisi'ne en çok polis milletvekilleri yakýþýr. Hazýr Pervin haným mecliste "törenlerde günün anlam ve önemine uygun olmayan pankartlar bundan sonra açýlamayacak" diye Gürlemiþken, vesile olur belki. Doktor milletvekili olur da, polis olmaz mý? Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent ÇALIÞAN KADINLARI FAHÝÞE GÖREN ZÝHNÝYET GANÝMET VE GANÝMETÇÝLER Ganimet sözcüðünün sözlükteki anlamlarý yaklaþýk olarak birbirlerine yakýndýr. "Savaþta düþmandan zorla ele geçirilen mal"dýr... Zamanýmýza göre deðerlendirirsek bunu hýrsýzlýk olarak söyleyebiliriz. 1963'te toplumlar arasý çatýþmalar baþladýðýnda "böl ve yönet" projesi gereði Kýbrýslý Türklerin Rumlardan daha azýnlýkta olduklarý köylerden, bölgelerden göç ederek Türk nüfusun kalabalýk olduðu yerleþim yerlerine yerleþmelerini emreden TMT oldu. Kalanlar hain ilan edildi... O kadarla da kalýnmadý bazý yerlerde eski Rum komþular tarafýndan katledilenler de oldu. Talimat tek taraflý deðildi... Plan bozulamazdý. Ve o yerleþim yerleri "ganimet" olarak Rumlara kaldý yýlýnda yaþanan savaþ sonrasý bu kez Rum mallarý mülkleri Türklerin kotrolüne geçti. Ganimetin helal olduðunu camilerden yapýlan anonslarla öðrendik yýlýnda bizi onlara dövdürdüler 'te de onlarý bize... Birbirimizi öldürdük ve soyduk uzun sözün kýsasý... Ganimetin helal olduðunu cami minarelerinden ilk duyduðumdan bu yana pek üstünde durmamýþtým. Sonradan jetonum düþtü... Hacý Ahmet ganimette yakalandý diye milletvekilliði yaptýktan bir dönem sonra aday olmasý mahkeme tarafýndan þikayet üzerine düþürülmüþtü... Ona da takmýþtým ya... Nedir bu ganimet diye merak ettim... Müslümanlar Mekke'den göç ettiklerinde mallarý orada kalanlar tarafýndan yaðmalanmýþ... Müslümanlar da bölgedeki kervanlara saldýrýp onun intikamýný almaya çabalýyorlarmýþ. Peygamber yönetiminde 350 kiþilik müslüman, Ebu Süfyan yönetimindeki büyük bir kervaný soymaya karar vermiþ ancak kervan yolunu deðiþtirerek kurtulmuþ. Olayý haber alan Mekkeliler 950 kiþilik bir güçle peygamberin ordusuyla Bedir yakýnlarýnda karþýlaþmýþ ve bu savaþta gayrý müslimler yenilmiþler... Ve iþte o zaman gökten bir ayet indirilmiþ Muhammed'e... Enfal Suresi 41. Ayet... Konu ganimetle ilgili... "Ganimet olarak ele geçirilen þeylerin beþte biri Allah'ýn ve peygamberin, yakýnlarýn, yetimlerin, yoksullarýn ve yolcularýndýr. Bedir'de peygambere bu ayeti indirdiðimize iman ediyorsanýz ganimeti böyle bölüþün..." Enfal Suresi az buçuk böyle. Ancak eleþtirler de yok deðil... Bu surenin ilkinde ganimetin Allah'ýn ve peygamberin olduðu yazýlýymýþ ancak bedeviler savaþmaktan vazgeçince ayet deðiþtirilmiþ. Bizim yaþamýmýzý etkileyen ganimet meselesine gelelim. O günlerden bugünlere geldiðimizde hepimizin birer hýrsýz olduðu ortaya çýkmaz mý? Mesela ben Petre'den iki futbol topu almýþtým o günlerde... Türk ordusunun kovduðu Rum çocuklarýnýn futbol toplarýydý bunlar. Eþdeðer, bilmem ne... Adý ne olursa olsun hýrsýzlýk hýrsýzlýktýr. Ganimet hýrsýzlýk mal ise ganimetçiler de hýrsýz demek deðil mi? DEFNE HELVA FABRÝKASI AÇILDI Gazimaðusa'da inþa edilen Defne Helva Fabrikasý törenle Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu tarafýndan açýldý. Açýlýþta konuþan Defne Helva Fabrikasý ortaklarýndan Erhan Altýndemir, yatýrým imkanlarýnýn kýsýtlý olduðu ve ambargolar altýnda ezilen ülkede böylesi bir yatýrým yapmanýn önemine vurgu yaptý. Derviþ Eroðlu da konuþmasýnda, yatýrýmdan ötürü fabrika ortaklarýný kutlarken, ülkeye yapýlan her yatýrýmýn büyük önem taþýdýðýný söyledi. Yatýrýmýn istihdam da saðladýðýna iþaret eden Eroðlu, konuþmasýnda müzakerelere de deðindi. Müzakerelerin þu sýralar durduðunu hatýrlatan Eroðlu, güçlü bir ekonomik yapýnýn masada olan kiþinin elini güçlendirdiðine vurgu yaptý. Rum tarafýnýn masayý terk ettiðine iþaret eden Eroðlu, "Bu defada masada çýkacak doðal gazý bahane edip, zorluk yaratýyorlar" dedi. Eroðlu, "Kendi insanýmýzý topraðýndan edecek bir anlaþmaya evet dememiz mümkün deðil" ifadesini kullandý. Abuzer Taþcý ve Erhan Altýndemir ortaklýðýnda kurulan Defne Helva Fabrikasý, helva, tahin, pekmez ve susam üretimi yapýyor. LTB'de Toplu Ýþ Sözleþmesi Komisyonu toplandý Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Toplu Ýþ Sözleþmesi Komisyonu, LTB Baþkaný Mehmet Harmancý ve Belediye Emekçileri Sendikasý'nýn (BES) da katýlýmýyla ilk toplantýsýný gerçekleþtirdi. LTB Basýn Birimi'nin açýklamasýna göre, Özmen Birinci'nin koordinatörlüðünde gerçekleþtirilen toplantýda konuþan LTB Baþkaný Mehmet Harmancý farklý görüþ ve düþünceler varsa bunlarýn ilerleyen günlerde gerçekleþtirilecek toplantýlarda masaya yatýrýlacaðýný belirtti. Harmancý, günün sonunda uzlaþýya varýldýðýnda toplu iþ sözleþmesinin nihai karar alma organý olan Belediye Meclisi'ne götürüleceðini kaydetti. Hem sendika, hem de iþveren olarak LTB'nin iyiliðini istediklerini söyleyen Harmancý, bu doðrultuda mutlaka uzlaþýya varýlacaðýný ve Lefkoþalýlara daha iyi daha çaðdaþ bir hizmet sunma yolunda ilerleyeceklerini vurguladý. Türkiye'yi yöneten karanlýk ve yobaz zihniyet, her geçen gün çok daha küstahça kendini sergilemeye devam ediyor. Ülkenin üzerine örtülen kara çarþaf açýldýkça, karanlýklar aydýnlýða deðil, aydýnlýklar biraz daha karanlýða gömülüyor! Bu zihniyete göre... Kahkaha atan kadýnlar iffetsizdir! Bu zihniyete göre... Hamile kadýnlarýn sokaða çýkmasý, kocalarýyla yatakta yaptýklarýný ilân ettiði için ahlâksýzlýktýr! Hamile kadýnlar ancak eþleriyle araba içinde çýkabilirler! Bu zihniyete göre, "iffetsiz" kadýnla evlenen veya yaþayanlar, ordudan atýlýr! Kýz öðrenciler okulda erkeklerle birlikte merdiven çýkamaz, etek giyemez, kantinlere giremez, erkek öðrencilerle ayný evde kalamazlar! Kýzlarla erkeklerin birlikte eðitim görmelerine de son verilmelidir! Bu zihniyete göre... Lades oynamak, dövme yaptýrmak ve diþleri incelterek seyrekleþtirmek haramdýr! Erkekler saç uzatabilirler ama küpe takmalarý Ýslâm'a göre mekruh, yani iðrençtir! Bu zihniyete göre Erdoðan iç çamaþýrý satan bir maðazanýn önünden geçerken, kadýn iç çamaþýrlarýnýn sergilendiði mankenli vitrinler kapatýlýr... Bu zihniyete göre... Tango yapmak, ayakta zina yapmaktýr! AKP zihniyetiyle ilgili yukarýdaki bilgileri yakýn geçmiþte Türkiye basýnýndan derledim. Elbette unuttuðum ve gözden kaçýrdýklarým da vardýr. AKP'nin "yeni" Türkiye'si iþte bu karanlýk ve kokuþmuþ zihniyete göre þekillenmektedir. Ve son olarak, kadýnlarýn son derece iðrenç ifadelerle aþaðýlandýðý bir haber çýktý TC basýnýnda. Erdoðan'ýn kafadarý ve müritlerinden biri olan "Sosyal Doku Vakfý" kurucusu ve baþkaný Nurettin Yýldýz, çalýþan kadýnlarýn fuhuþa hazýrlýk yaptýklarýný, dolayýsýyla çalýþan her kadýnýn bir fahiþe olduðunu iddia etti! Bundan önce de "Duyarlý Müslüman bir haným internet gibi insandan cine kadar herkese açýk ve bir daha kapatýlamayan bir ortama fotoðraflarýný nasýl koyabilir?" açýklamasý ile tartýþmalar yaratan Yýldýz, çalýþan kadýnlarý fahiþe ilân ettiði açýklamasýnda bakýn neler saçmalýyor, ne iðrenç ve aþaðýlýk ifadeler kullanýyor... "Her çalýþan kadýn, gözü doymamýþ erkek demektir. Çalýþan kadýn ya evlenmeyi erteleyerek erkeklerin evlilik sürecini baltalýyor, ya da evli olduðu halde çalýþtýðý için yorgunluðu ve vakit darlýðý nedeniyle erkeði ile iliþkisinde kadýnlýðý arýzalýdýr. Kadýnlýðý arýzalý olduðu için erkeðin gözü açtýr. O evinde erkeðini eksik býrakýyor, erkeði de iþyerinde baþka kadýna tasallut oluyor. Böylece fuhuþ deðil ama fuhuþa hazýrlýk yapan sürece destek oluyor. Ayrýca çalýþan kadýn doðurmayan ya da az doðuran kadýn demektir. Yani benim ümmetim zarar gördü." Bu iðrenç zihniyet KKTC denilen bu hilkat garibesini de yönetmiyor olsa haspasý çýksýn diyeceðim ama... Ne yazýk, bütün kokuþmuþluðuyla bize de uzanýyor!

5 5 7 Aralýk 2014 Pazar Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Av köpeði denizde ahtapot görse ferma durur mu? MÝÞ-MIÞLAR * 3 milletvekili UBP'ye geçmiþ. - Evi buldular köpeksiz, girip çýkýyorlar deðneksiz...yatsýnlar kalksýnlar da bu hoþgörülü, tepkisiz ve tembel halka dua etsinler.. * Çevre Bakaný Dinçyürek, AKSA filtre sisteminin 15 Aralýk'ta çalýþmaya baþlayacaðýný açýklamýþ. - Bakýrcý'dan önce de Üstel'den duymuþtum bu yalaný Ýnþallah bu defa doðru çýkar da çiçeði burnunda bakan karizmayý çizdirmez! * Ýngiliz milletvekilleri, Maraþ'ýn açýlmasý için imza topluyormuþ. - Aaaa Niye kendileri zahmet ediyor ki. Sponsor olsunlar biz toplayalým Hatta gerekirse dernek, birlik, örgüt, hatta platform bile kurar yardýmcý olabiliriz icabýnda... Fiyatlarýmýz makuldür Maksat barýþýklýk olsun. * Baþbakan Yorgancýoðlu televizyonda "Ýcraatýn Ýçinden" programý yapmýþ. - Yazýk Ýzleyemedim, kaçýrdým... Tuvaletten çýkýp ellerimi yýkayana kadar program bitti. Niye bu kadar sürdü anlayamadým! * Denktaþ ölümle tehdit edildiðini açýklamýþ. - Hiç korkmasýn, arkasýndayýz, destekliyoruz Bu yüce devlet, 2-35 çapulcuya asla teslim olmaz. * Tarihi eserlere karþý duyarsýzlýk varmýþ. - Hiç sanmýyorum Siz de öyle boþ boþ konuþup insanlarýn günahýna girmeyin. Duyarsýzlýk deðil, parasýzlýk vardýr ve tek neden de budur. * "Nasýl bir Girne?" sorusuna yanýt aranacakmýþ. - Böyle saçma araþtýrma olmaz %99 alýnacak yanýt belli. "Nasýl olursa olsun ama böyle kalmasýn" diyecek aklý baþýnda her insan. (Pardon, ben %99 dedim ama bu kadar aklý baþýnda adamýmýz var mý ki!.. "Oraya tuvalet olmaz" tartýþmasýnda bile, adýný saklayarak düþüncesini açýklayan olursa, ben öylesine asla kulak vermem REZÝL ORTAM!.. BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Sadece siyasetçiler mi kavgalý Sadece onlar mý diþe diþ Bir onlar mý birbirine verip veriþtiriyor amansýzca Veya Sadece siyasiler mi akýl almaz iliþkilere giriyor?.. Yoooo. Toplum içindeki her kesim öyle. Ama Siyasetçilere en yakýn rakip gazetecilerdir. Gerçekten! Hatta diyebilirim ki, gazeteciler bir adým öndedir! Bir deðerlendirme okudum bir gazetecimizden. "Rezil bir medya ortamýmýz var" diyor. Allah Allah! Þaþtým Þaþýrdým Ýnanamadým En çok da kendi salaklýðýma yandým. Nasýl olur da ben bunca zaman bunu fark etmedim! Yiyip bitiriyorum kendimi þimdi. Baþýmý duvarlara vuruyorum. Ne iþim var benim bu "rezil ortamda"? Deðil ama! Arkadaþým, kardeþim, madem ortam rezil, ne dolanýp duruyorsun daha buralarda?.. Kaçýp kendini kurtarsana!.. Yooo Kaçmazlar... Çanak pis dereler Deðneðin ucu kakalý derler Ama yine de ellerinden brakmazlar. Çünkü akýllarýnca kendi elleri eldivenli... Ve ayaklarýnda da "galoþ" var! Üstelik elbiseleri de leke tutmaz kumaþtan.

6 ZEYTÝN DALI Halil SADRAZAM ASKERLÝK BÝLÝMDÝR ASKERLÝK SANATTIR Askerliðe, 1970 yýlýnda mücahit eri olarak baþladým ve 2000 yýlýnda albay rütbesinde emekliye ayrýldým. Görevde bulunduðum sürede, mevcut yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak amirlerimin verdiði görevleri, askeri disiplini koruyarak yerine getirmeye çalýþtým. Askeri yaþantým boyunca askerliði hep bir bilim ve sanat olarak algýladým. Bana ve komuta ettiðim unsurlara verilen görevleri aksatmadan ve yapabileceðimin en iyisini ortaya koyarak gerçekleþtirdim. Ben þunu çok iyi yaptým, þu konuda baþarýlý oldum diye övünmüyorum. Yaptýklarýmýn doðruluðunu veya yanlýþlýðýný emir komuta silsilesi içinde sýralý komutanlarým, emrimdeki askerler ve yapýlanlara þahit olanlar deðerlendirmiþtir. Beni baþarýlý bulanlar olduðu gibi baþarýsýz bulanlarýn da olmasý gayet doðaldýr. Ayrýca þimdi emekli olduktan sonra bunlarý tartýþmanýn hiçbir anlamý yoktur. Fakat þunu vurgulamak isterim ki 30 yýl boyunca askerlik görevimi severek yaptým. Halen de askerliði bir bilim ve bir sanat olarak seviyorum. Özellikle muvazzaf askerlerin iyi yetiþmiþ, bilgili, yasal kurallar çerçevesinde hareket eden ve güvenilir kiþiler olmasýný arzu ediyorum. Görev yaptýðým dönemde olduðu gibi þimdi de bizim askerlerimize emir komuta edecek olanlarýn bizim insanýmýz olmasýný ýsrarla talep ediyorum. Ýþte bu düþüncelerle internet ortamýnda, sosyal medyada paylaþtýðým düþüncelerimi tartýþmak yerine yalan yanlýþ iddialarla þahsýmý eleþtirmek durumunda olanlara bazý þeyleri tekrar hatýrlatmak istiyorum. Ülkemizdeki zorunlu askerlik uygulamasý, insanlarýmýzý askerlikten soðutmaktadýr. Mevcut yasalara göre zorunlu askerlik þartý varsa ve bu sürdürülecekse vicdani ret konusunun da yasada uygun þekilde yer almasý gerekmektedir. Vicdani ret, birçok devlet ve uluslararasý hukuk tarafýndan korunmaktadýr. Ülkemizde vicdani retçi olduðunu iddia edenlerin cezalandýrýlmasý ve kötü muameleye maruz kalmasý endiþe verici, ilkel bir davranýþtýr. Ülkemizde uygulanan bedelli askerlik konusu ise askerlik çaðýndaki kiþiler arasýnda ayýrýmcýlýk yaratmakta ve askeri disiplini bozmaktadýr. Bedelli askerlik, parasý olan askerlik yapmasýn, parasý olmayan da gitsin asker olsun anlamýna gelmektedir. Halkýn RET oylarýyla vekillik vasfýný kaybetmiþ kiþilerin doldurduðu mecliste kabul edilen askerlik deðiþiklik yasasýyla, askerlik çaðýndaki insanlarýmýz arasýnda yeni bir ayýrým yapýlmaktadýr. Hiçbir bilimsel açýklama olmadan askerlikteki görev sorumluluk sürelerinin farklýlaþtýrýlmasý adil bir davranýþ deðildir ve yanlýþtýr. Profesyonel askerlik daha az personelle daha çok iþ yapýlmasýna imkân verebilir. Büyük paralar harcayarak alýnan askeri silah ve teçhizat profesyonel askerler tarafýndan daha uygun kullanýlarak daha uzun süre ve daha iyi korunabilir. Daha az personelle, daha geliþmiþ silahlar ve çeþitli elektronik teçhizat kullanýlarak güvenlik daha mükemmel bir þekilde saðlanabilir. Mevcut yasalara göre ülkemizde zaten mukaveleli ve uzman personel alýmý yapýlmaktadýr. Bu personel profesyonel asker olarak deðerlendirilirse bunun yaygýnlaþtýrýlmasý mümkündür. Halktan alýnan yasal vergilerle her gün biraz daha fazla geliþen Güvenlik Kuvvetleri Güçlendirme Kurumu nun maddi imkânlarý da profesyonel askerlik hizmetinin uygulanmasý maksadýyla kullanýlarak devletin yükü azaltýlabilir. Mevcut askerlik yasasýnýn düzeltilerek zorunlu askerliðin kaldýrýlmasý ve profesyonel askerliðe geçilmesi için öncelikle kafalardaki düþüncenin deðiþmesi gerekir. Uygun karar verildikten sonra belirlenecek kýsa bir sürede belirli adýmlarla uygulamaya baþlanabilir. Öncelikle yapýlmasý gereken, askerlikle ilgili muhtelif yasalarda yapýlacak deðiþikliklerle, mevcut askeri teþkilatýn yönetiminin KIBRISLI personele devredilmesidir. Böylece birkaç yýllýðýna ülkemize gelerek astýðý astýk kestiði kestik hareket eden ve devletin hiçbir makamýna hesap vermeden çekip gidenler yerine gerektiðinde hesap sorulabilecek KIBRISLI kiþiler emir komuta makamýnda bulunacaktýr. Bu uygulamayla Sayýn Erdal Süreç in yazdýðý Bitmeyen BEY Dönemi de sona erebilecektir. Ülkemizde güvenlikten esas sorumlu bu ülkede yaþayanlar olacak, üzerinde yaþadýðý vatan topraklarýný ve vatandaþlarýný koruma sorumluluðuyla daha çok sevecektir. Hayvan Hastanesi'ni ziyaret ettiler Kýbrýs Türk Diþ Tabipleri Odasý Baþkaný Dr. Hüseyin Býçaklý ve yönetim kurulu üyeleri YDÜ Hayvan Hastanesi'ni ziyaret etti. Yakýn Doðu Üniversitesi, Basýn ve Halkla Ýliþkiler Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, YDÜ Hayvan Hastanesi'ni ziyaret eden Kýbrýs Türk Diþ Tabipleri Odasý yetkilileri YDÜ Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Savaþan ve Hayvan Hastanesi Baþhekimi Yrd. Doç. Dr. Osman Ergene ile veteriner hekimlerden hayvan hastanesinin teknik ve fiziki alt yapýsý, kabiliyetleri hakkýnda detaylý bilgi aldýlar. Ýngiliz milletvekilleri Maraþ'ýn açýlmasý için imza topluyor Ýngiliz milletvekillerinin, Maraþ'ýn açýlmasý konusunun Avam Kamarasý'nda görüþülmesine yönelik imza kampanyasý düzenlediði bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Ýþçi Partisi Milletvekili Sir Alan Meale'in, Eylül ayýnda Maraþ konusunun tartýþmaya açýlmasý için karar metni sunduðunu ve þu ana kadar, 19 milletvekilinin desteðini aldýðýný yazdý. Gazete, söz konusu karar metniyle, Avam Kamarasý'na, 150 müþavire 18 milyon TL BKP, HÜKÜMETÝN 2015 YILI BÜTÇESÝNÝ ELEÞTÝRDÝ Birleþik Kýbrýs Partsi (BKP), Hükümetin 2015 yýlý bütçesini eleþtirdi. BKP Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan yaptýðý açýklamada, 2015 yýlý bütçesinin; 'örtülü ödenek, denetimsiz kaynak ve tasarruf adý altýnda yapýlan sosyal kesintileri' içerdiðini iddia etti. Halký daha da fakirleþmeyi öngördüðünü öne sürdüðü bütçede 150 civarýndaki müþavir maaþý için 18 milyon TL ayýrýldýðýný ileri süren Korkmazhan, üretici, hayvancý, öðrenci bursu, çalýþan maaþý, eðitim ve saðlýk gibi halkýn en temel ihtiyaçlarý için ise 'kaynak yok' bahanesiyle yeterli bütçe ayrýlmadýðýný savundu. Bütçenin, bakan, milletvekili, müdür, müþavir ve kamuda oluþan bir takým ayrýcalýklý sýnýfa 'astronomik rakamlarda' maaþ Maraþ'ýn "yasal sakinlerine" iade edilmesini desteklemesi çaðrýsý yapýldýðýný kaydetti. Haberde, karar metninin, Avam Kamarasý'nýn, Güven Yaratýcý Önlem olan Maraþ'ýn açýlmasýna göstereceði inancýn, birleþik bir Kýbrýs'ýn garanti altýna alýnabilmesi için köprü oluþturacaðýný vurguladýðý belirtildi. Gazete, bu geliþmenin, sýrasýyla ülkenin ve halkýnýn siyasi, mali ve toplumsal birliðine katkýda bulunacaðýný yazdý. öngörürken, halk ve emekçi kesimlerini ise 'sefalete mahkum edeceðini' ileri süren Korkmazhan, sivil savunma, sivil iþler gibi militer yapýlanmalara 'denetimsiz' ekonomik kaynaklar ayrýldýðýný iddia etti. "Bakýmsýzlýktan dökülen okullarýmýz ve öðretmen eksikliklerimiz için kaynak olmadýðýný söyeleyen hükümet, Hala Sultan Ýlahiyat Koleji ve buna benzer gereksiz kurumlar için sýnýrsýz harcamalar yapmaktadýr. 11 milyon TL ile tam teþekküllü bir onkoloji hastanesi yapmak yerine, 150 civarý müþavir için bütçede 18 milyon TL ayrýlmakdatýr" diyen Korkmazhan, fakirleþme, sosyal kesinti ve sýnýrsýz sömürüyü öngördüðünü savunduðu bütçeyi reddettiklerini kaydetti. GÝRNE BELEDÝYESÝ KENT KURULTAYI ARALIK'TA Girne Belediyesi Kent Kurultayý, Aralýk'ta Merit Park Otel'de gerçekleþecek. Girne Belediyesi basýn ve halkla iliþkiler biriminden yapýlan açýklamaya göre, belediye, Kooperatif Bankasý ile Merit Park Hotel'in sponsorluðunda gerçekleþecek kent kurultayý öncesinde 9 Aralýk Salý günü saat 10:00'da Merit Park Otel'de basýn toplantýsý düzenlenecek. Belediye, düzenlenecek kent kurultayýna sponsor olacak Limasol Türk Kooperatif Bankasý ile protokol imzaladýðýný bildirdi. KAMU-ÝÞ 26 YAÞINDA- Kamu Ýþçileri Sendikasý (Kamu- Ýþ) dün 26'ncý kuruluþ yýldönümünü kutluyor. Sendika yöneticileri Atatürk Anýtý'na ve Kurucu Cumhurbaþkaný Denktaþ'ýn anýt mezarýna çelenk koydu. Kamu-Ýþ Baþkaný Sami Dilek, Atatürk Anýtý'na çelen koymadan önce basýna yaptýðý açýklamada, sendikanýn ihtiyaçtan dolayý 6 Aralýk 1988 yýlýnda kurulduðunu ve ülkenin en büyük sendikasý haline geldiðini söyledi. Bu arada, Kamu-Ýþ yetkilileri çelenk koymak için gittikleri Anýttepe'deki Dr. Fazýl Küçük'ün anýt mezarýna, kapýnýn kilitli olmasýndan dolayý çelenk koyamadý. GÜNLÜK "ERDOÐAN BAÞLIBAÞINA BÝR KARÝKATÜR, ÞAHSÝ ÝLHAM PERÝM" Dünyaca ünlü Brezilyalý karikatürist Carlos Latuff, Türk Hava Yollarý Paris-Ýstanbul seferinde çöp poþeti üzerine Erdoðan karikatürü çizip Twitter'dan "Paris'ten Ýstanbul'a Türk Hava Yollarý'yla gelirken istifra poþetinin üzerine Erdoðan karikatürü çizdim" diyerek paylaþtý.latuff, sýk sýk Türkiye hakkýnda çizim yapmasýný Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan'ýn 'baþlýbaþýna bir karikatür' olmasýna baðlýyor ve þöyle diyor: "Ortadoðu benim özel ilgi alaným. Ancak bu böyle olmasaydý bile yine de Türkiye ile ilgilenirdim. Çünkü lideriniz baþlýbaþýna bir karikatür.bazý insanlarý karikatürize etmek zordur. Tayyip Erdoðan onlardan biri deðil. Onu çizmek çok kolay. Bolca da malzeme veriyor. Uçakta bile verdikleri torbanýn arkasýna onu çizdim. Aslýnda bir gün onunla tanýþýp kendisine þahsi ilham perim olduðunu söylemek istiyorum." MEVSÝMÝ GELDÝ DP'den istifa eden üç milletvekilinin dün UBP'ye girmesinden sonra UBP'de istifalar baþlamýþ... Ýlk istifa eden de Muhabbet Mevsimler olmuþ... Mevsimi geldi demek artýk! HAYLAZ ÇOCUKLAR ABD Baþkan Yardýmcýsý Biden'in ziyaretinden sonra, TC Baþbakaný Ahmet Davutoðlu Atina'ya gitti... Amerika haylaz çocuklarýný barýþtýrmaya çalýþýyor! MARAÞ ÝÇÝN ÝMZA Ýngiliz milletvekilleri ataða kalktý. Maraþ'ýn açýlmasý için imza topluyorlarmýþ... O kadar zahmete ne gerek var... Obama'ya bir telefon açsalar olmaz mýydý? OYBÝRLÝÐÝ YOK Kaþif, Serdaroðlu ve Bakýrcý'nýn katýlýmý UBP Genel Yönetim Kurulu toplantýsýnda oybirliðiyle deðil, oyçokluðuyla onaylanmýþ. Karþý çýkanlarýn bir bildiði var demek! GÜZEL SÖZLER Ahmet Davutoðlu, "Barýþtan hiç kimse zarar görmedi" diyor... Zarar gördü diyen mi oldu Ahmet Bey? Yoksa güzel sözlerle barýþ mý olur sanýyorsunuz? Týrnak... "Her alanda, en ciddi önlemleri almakla ünlü Japonlarýn geçtiðimiz yýllarda yaþadýðý nükleer santral kazasý kimseye ders olmamýþ anlaþýlan. Bu santralin burnumuzun dibine yapýlacak olmasý bir yana, tüm Akdeniz'i ve çevre ülkeleri de tehdit edecek bir risk taþýmasýna karþýn; neden bu kadar rahat bir biçimde yürürlüðe konduðunu anlamak gerçekten çok zor..." Tamer ÖNCÜL (Yenidüzen) "Yandý gülüm keten helva! Þimdi; nükleer enerji veya çekirdek güç dediðimiz 'ölüm meleði' yanýbaþýmýza, Mersin'in Akkuyu bölgesine konuþlanýyor. Ukrayna'da Çernobil patladýðý zaman, Karadeniz bölgesinde, çayý bile içilmez hale getiren nükleer ölüm... Mersin'e yerleþirse; ünlü Ýngiliz astrofizikçi Stephen Hawking'in öngördüðü yapay zekadan önce, Kýbrýs ve çevresindeki ülkelerin sonunu getirecek!" Kývanç BUHARA (Detay) "Yavuz Bingöl ekranlara zamanýnda 'savaþa hayýr' ile çýkan bir önemli sanatsal protesto simgelerdendi! Þimdi ise katledilen çocuðun anasýnýn yuhlanmasýna normal diyecek boyuta geldi. Hani kardeþinin dediði gibi; 'Ýyi ki anamýz farkýnda deðil de bu acýyý anlayamýyor' demesi çok çarpýcýdýr. Demek ki deðiþim deðil de homolyolaþýnca iþler böyle gerçekleþir." Özkan YIKICI (Ortam) Günün Kahramaný HASAN ALKAN Deneyimli ve baþarýlý avukatlarýmýzdan Boysan Boyra'nýn hukuk bürosunda stajýný yapmýþ olan genç avukatlarýmýzdan Hasan Alkan'ý Akfinans Bank davasýnda gösterdiði baþarýdan dolayý kutlamak gerek... Mahkemelerimizde yeni mezun olmuþ pek çok avukat gencimiz var... Ve gelecek için büyük umut vadedenler aðýrlýkta... Deneyimli avukatlarýmýzdan onlarýn da öðrenecekleri çok þeyler var... Hasan Alkan, Boysan Boyra ile yürüttüðü bu davada ilk büyük baþarýya imzasýný attý... Kendisine gelecekte daha büyük baþarýlar dileriz...

7 7 7 Aralýk 2014 Pazar GÜZELYURT'TA HUZUR OPERASYONU KONUÞ GÖR DUY KONUÞ Güzelyurt Polis Müdürlüðü önceki gece Güzelyurt bölgesinde trafik ve huzur operasyonu düzenleyerek bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleriyle alkollü içki satýþý yapýlan yerleri denetledi 'de baþlayan ve gece yarýsý tamamlanan denetlemelerde, gece kulüpleriyle alkollü içki satýlan iþyerlerinde olumsuzluk tespit edilmezken, kontrol edilen toplam 312 araçtan 65'inin sürücüsü rapor edildi. ALO AFRÝKA HATTI APTALIZ AMA YOK DA TEKMÝLDEN... KAYMAKAMLIK PERSONELÝNE TEHDÝT Haspolat'ta A.S. adlý kiþi hakkýnda, Lefkoþa Kaymakamlýðý'nda görevli iki kiþiye küfredip öldürmekle tehdit ettiði gerekçesiyle yasal iþlem baþlatýldý. Polis basýn bültenine göre, önceki gün öðleden sonra, Haspolat Ýkinci Aðýllar Bölgesi, Kardelen Sokak'ta önceki gün A.S (E-20) adlý bir kiþi, Lefkoþa Kaymakamlýðý'nda görevli memur Mustafa Bayur ve Hüseyin Kalkan'a, aðýl yolunun kamulaþtýrýldýðý ve herkesin bu yolu kullanacaðýný söyledikleri gerekçesiyle küfür edip Bayur ve Kalkan'ý öldürmekle tehdit etti. 7 ÇEYREK ALTIN, 8 MAÞALLAHLI ALTIN ÇALINDI Ýskele'de Long Beach bölgesinde önceki gün Ali Tosunoðlu'na ait evin mutfak kapýsýndan girilerek 7 tane çeyrek altýn ile 8 tane maþallah yazýlý altýn çalýndý. 4 BÝN 560 TL ÇALAN DAÐLI TRADING'ÝN PAZARLAMACISI ARANIYOR Gazimaðusa'da faaliyet gösteren Daðlý Trading Ltd.'de pazarlamacý olarak çalýþan M.T. (E-27), sattýðý mallara karþýlýk müþterilerden tahsil ettiði 4 bin 560 TL'yi þirket muhasebesine teslim etmeyerek çaldýðý gerekçesiyle aranýyor. Polis bültenine göre zanlý 19 Eylül ile 28 Kasým tarihleri arasýndaki tahsilatý teslim etmeyerek çaldý. Uyuþturucuyla mücadele sürüyor Baþbakanlýk Uyuþturucuyla Mücadele Komisyonu, eðitim ve bilinçlendirme çalýþmalarý çerçevesinde Güzelyurt Kurtuluþ Lisesi'nde konferans verdi. Güzelyurt Kurtuluþ Lisesi Aile Birliði'nin talebi üzerine gerçekleþtirilen etkinlikte Baþbakanlýk Uyuþturucuyla Mücadele Komisyonu Baþkaný Hasan Karaokçu ile Komisyon Baþkan Yardýmcýsý Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'na baðlý Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoþa Þube Amiri Yeþim Gürçýnar sunum gerçekleþtirerek ailelerden gelen sorularý yanýtladýlar. Komisyondan yapýlan açýklamaya göre, Hasan Karaokçu, sunumunda artýk dünyada madde baðýmlýlýðý ile mücadelenin içerisine sigara ve alkolün de katýldýðýný belirtti. KKTC'de yapýlan araþtýrmalarda sigara ve alkol deneme oranýnýn Avrupa'nýn en yüksek seviyelerinde olduðunu anlatan Karaokçu, "Sigara ve alkol kullanýmýnýn yüksek olduðu yerlerde gayrý yasal madde kullanýmýna geçiþ riski daha yüksektir. Bu nedenle ailelerimizi ve çocuklarýmýzý sigara ve alkol konusunda bilinçlendirmeliyiz" dedi. Bali ve son dönemlerde gündemden düþmeyen Maraþ otu konusunda da uyarýlarda bulunan Karaokçu, bu maddelerin de çocuklarýn yakýnlarýndaki tehlikeler olduðuna iþaret etti. Gayrý yasal uyuþturucularýn yaygýnlýðý, bu konuda gençlerin çevresindeki riskler ve yaratýlmaya çalýþýlan sahte algýlar konusunda da örnekler veren Karaokçu, bu konuda ailelerin dikkat etmesi gereken konularla ilgili olarak bilinçlendirdi. Yorgancýoðlu'nun önerisi ile kurulan Baþbakanlýk Uyuþturucuyla Mücadele Komisyonu'nun çalýþmalarýna baþladýðýna iþaret eden Karaokçu, "Baþbakan Sayýn Özkan Yorgancýoðlu Komisyona tam destek vermektedir. Bizim de görevimiz bir strateji çerçevesinde önceliklerimizi belirleyerek çalýþmalarýmýzý yürütmektir" dedi. Karaokçu, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Danýþmanlýk Merkezi ve yasal altyapýnýn güçlendirilmesinin Komisyonun öncelikleri arasýnda olduðunu da vurguladý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'na baðlý Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoþa Þube Amiri Yeþim Gürçýnar, daire olarak vatandaþlara yönelik olarak verdikleri hizmetler hakkýnda vatandaþlarý bilinçlendirdi. Bu konuda "Alo 183 Acil Sosyal Hizmet Ýhbar Hattý"nýn devrede olduðunu kaydeden Gürçýnar, uyuþturucuyla mücadelede eðitimin çok önemli olduðunu vurguladý. ÇAPA ÇALDILAR TUTUKLANDILAR Kalecik'te kasým ayýnda Siret Aylanç'a ait bahçedeki çapa makinesini çalan iki kiþi tutuklandý. Polis bültenine göre Y.Ö. (E29) ile M.Ö (E-39)adlý þahýslar geçtiðimiz Kasým ayýnda Kalecik'in Ýpsaro mevkiinde, Siret Aylanç'a ait bahçeden çapa makinesi çaldý. 3 MÝLYON EURO'DAN FAZLA KARÞILIKSIZ ÇEK DÜNYA ENGELLÝLER GÜNÜ LAÜ'DE ETKÝNLÝK Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Saðlýk Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ve Dr. Fazýl Küçük Eðitim Fakültesi Özel Eðitim Öðretmenliði Bölümü tarafýndan "3 Aralýk Dünya Engelliler Günü" nedeniyle etkinlikler düzenledi. LAÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, LAÜ Rauf Raif Denktaþ Eðitim Kompleksi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yardým amaçlý çiçek ve kitap satýþýnýn yaný sýra müzikal oyunlar da sunuldu. Güney Kýbrýs'ta 2014 yýlýnýn baþýndan, Kasým ayýna kadarki dönemde karþýlýksýz çeklerin toplam deðerinin 3 milyon Euro'yu aþtýðý haber verildi. Alithia gazetesi Rum Merkez Bankasý'ndan yapýlan açýklamaya göre, 2004 OcakKasým aylarýnda 2 bin 77 adet karþýlýksýz çekin toplam deðerinin 3 milyon 106 bin 319 Euro olduðunu kaydetti. "AYÞE" DEÐÝL, VÝCDAN Bizim Mandra UYUÞTURUCUDAN ÖLÜM "Maðusa bölgesine" baðlý Sotira'da ikamet eden 37 yaþýndaki iki çocuk babasý bir kiþinin, dün sabaha yakýn evinde ölü bulunduðu belirtildi. Fileleftheros gazetesi Rum polisinin, 37 yaþýndaki adamýn evinde uyuþturucu kullandýðýna dair eþyalar tespit ettiðini yazdý. Gazetemize þikayette bulunan, düþüncelerini aktaran ve eleþtirilerde bulunan bir vatandaþýmýz da icraatýn içinden programýný izlediðini ve Baþbakan Yorgancýoðlu'nun söyledikleriyle içinde yaþadýðýmýz durumun tamamen çeliþtiðini belirtti. "Seyredenler var mý bilmem. Televizyon kanalýnda 'icraatýn içinden' isimli programda Yorgancýoðlu açtý aðzýný yumdu gözünü. Bir ara ben baþka bir yerde mi yaþýyorum da kendimi KKTC'de yaþarmýþ zannediyorum diye þaþýrdým. Bir müddet önce ekonomiden bahseden Yorgancýoðlu ekonomiyi düze çýkarmayý baþardýklarýndan söz etmiþti. Her taraf çöktü. Ekonomistlerin söyledikleri ile hükümetin söyledikleri arasýnda büyük bir uçurum var. Devlet kurumlarý peþkeþ çekiliyor. Ýyi bir ekonomi, düzelen bir ekonomide devletin daha doðrusu halkýn kurumlarý satýlýr mý? Yorgancýoðlu akaryakýtta litre baþýna 3 kuruþ indirim yaptý diye ekonomi düzeldi zannedeceðimizi sanýyorsa yanýlýyor. Kendilerini seçim sandýðýndan çýkarmakla aptal olduðumuz gerçek de onun sandýðý kadar da deðil... Yorgancýoðlu'nun bizi aptal enayý ve ahmak yerine koyan bir baþka sözü de polisle ilgili söyledikleri oldu. Polisi sivile baðlama çalýþmalarý baþlatmýþlar. Bu taslaðý hazýrlayýp siyasi partilere sunmuþlar. Allah aþkýna polis kþme baðlýdýr? GKK'ya... GKK kime baðlýdýr Baþbakanlýða... Kaðýt üzerinde durum böyle. Ancak GKK'nýn baþýndaki general TSK'nýn generali olduðu için sevk ve idare TSK'dadýr. Bunu nasýl sivilleþtirebilir? Polis baþbakanlýða baðlý... Polisi TSK emrine veren yasa maddesi geçici 10. madde. Bu maddeyi kaldýracaklarýnýu söyleyen ama gelkdiklerinde kaldýrmaktan vazgeçen ve hatta bizimle alay üstüne alay eden CTP politbürosu þimdi ayný yalanlarýna devam edip duruyor. Bir de þu vardýr... Kýbrýs'ta çözüm isterlerse, masadan Anastasiadis'in neden kaçtýðýný sorgulamalýdýrlar. Neden kaçtý? Türkiye'nin sismik araþtýrma ve savaþ gemileriyle Doðu Akldeniz'e inerek Afrodit doðalgaz bölgesinde tehdit ve taciz çalýþmalarý yapmaya baþladýðý için kaçtý. Masaya dönmewsini ve bir çözüm bulunmasýný cidden ister misiniz? Bu sizden geçmez ama diyelim ki siz otoritesiniz, Türkiye'ye izin verdiðiniz söyleniyor ya, hemen bu izni iptal edin... Türkiye'ye Yorgancýoðlu'nun veya Derviþ Eroðlu'nun araþtýrma yapma iþzni verdiðini her duydukça okudukça BÝZÝM DUVAR gülüyorum ve inanan var mý buna diyerek kafa da yoruyorum. Ýcraatýn içinden derler de aslýnda iþkembe-i kübradan atmaktýr yapýlanlar." KADINLARLA BULUÞTU- Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu önceki gün Ýskele'de bölge kadýnlarýyla bir araya gelerek, sohbet toplantýsý yaptý. Ýskele Belediyesi Düðün salonunda yer alan sohbet toplantýsýna Cumhurbaþkaný'nýn eþi Meral Eroðlu'nun yaný sýra Ulusal Birlik partisi Ýskele Milletvekili Nazým Çavuþoðlu ile bölge kadýnlarý katýldý. KKTC'nin yargý mekanizmasý, ender görülen çok önemli ve örnek karara imza atarak, çok can yakýcý bir adaletsizliði ortadan kaldýrýr. Ýngiliz ailelerin parasýný ödedikleri evlerinin, ipotekli olduðu iddiasýyla zorla ellerinden alýnýp satýlmasýna karþý Akfinans Bank aleyhinde açtýklarý dava sonuçlanýr ve mahkeme tarafýndan haksýz bulunan Akfinans Bank davayý kaybeder. Karar toplumda çok büyük bir destek ve yanký bulurken, sokaktaki adam "Ýþte KKTC yargýsýnýn yüz aký" diye imalý imalý söylenir.

8 8 7 Aralýk 2014 Pazar Ülker Fahri Hayatta hiç geriye bakarak "keþke" diyerek piþmanlýk duyup üzülmedim. Hatalarým ve yanlýþlarým olmamýþ mý, her insan gibi elbette olmuþtur. Ama hep ileriye baktým, hatalarýmý ve yanlýþlarýmý telafi etme yolunu seçtim. Ama hayatýmda, benim iradem dýþýmda bir kesit var ki; "Keþke" diyorum... "Keþke evim, Amerikan Elçiliði karþýsýnda olmasaydý ve bu elçiliðe kimlerin gelip Elçi ile görüþtüðüne tanýklýk etmeseydim" Solcusu saðcýsý, kimler girer, kimler çýkar, inanamazsýnýz. Yeþim Beyaz Ýlkan NEDEN OLMASIN... Dünyamýzda ve ülkemizde, cinsiyet ve özellikle kadýn kotalarýna gerek duyulmayan, hayatýn her alanýnda ; yaratýcýlýk ve siyasi karar noktalarýnda her iki cinsin de, yaratan güç tarafýndan " her anlamda" eþit yaratýldýðýnýn bilincinde olan bireyler yetiþtiren eðitim sistemlerinin biran önce hayata geçmesini umut ediyorum. Bu hayal ettiðim eðitim sistemi, özellikle kadýnlarýmýzýn toplum içindeki davranýþ biçimlerini sýnýrlayan kültürel kotlamalardan arýnmýþ ve toplumsal özgüveni daha yüksek, kararlý ve giriþimci ruha sahip bir anlayýþla yetiþmelerini ve buna baðlý olarak da karþýlaþtýklarý her haksýzlýk karþýsýnda hesap sorabilen irade ve güce sahip kadýnlarý hazýrlayan bir sistem olmalýdýr. Hamza Irkad VE SÝZ KADINLAR! Eðer kocanýz çok zayýfsa, o zaman bu iþi siz yapýn!! Kocanýzla olan aþk baðýnýzýn askeri emirlerden daha güçlü olduðunu ispat edin! Erkeðinizin cepheye gitmesine müsade etmeyin! Tüfeklerini çiçeklerle süslemeyin! Kocalarýnýzýn boðazýna sýkýca sarýlýn. Ayrýlma çaðrýsý emri geldiðinde bile onlarýn gitmesine müsade etmeyin! Demiryolu hatlarýný parçalayýn, kendinizi lokomotiflerin önüne atýn! KADINLAR! EÐER KOCANIZ ÇOK ZAYIFSA BUNUN FARKINA VARIN! Dünyanýn tüm anneleri birleþin! ( "SAVAÞA KARÞI SAVAÞ"DAN SEÇMELER Ernst Friedrich 1924 ) Kadriye Bayraktar ey ruhum nereye kayboldun sonsuz bir boþluðun gecesine girerken söyle nereye kayboldun semaya uzan el topraða basan ayak zamanda duran ve dönen insan ey ruhum söyle bunca kabus bunaca kaos içinde kaç bedel öder ruhuyla bütünleþen. Sema Hüsseyin Ne garip kendimi kuþatma altýndaki bir ordunun komutaný gibi görüyorum. Ne çok askerim var bana ihanet eden... Ben düþmanla baþ edemediðimden degil, bu arkadan vuruþlar yüzünden yeniliyorum.ama bir yolunu bulup kavuþurum özgürlüðüme. Tuncer Huseyin Baðýþkan / Sarayönü meydanýnýn yýllarý arasýndaki görünümü... Armaðan Karal Desem Ve yýllardan 2014.Kýbrýs ta iþgal 40 yaþýna bastýysa ben de 60 yaþýma bastým bugün. Ama hala, Demokratik Seçim yapýlýr bu ülkede, hala bu Kýbrýslý halk, aptal sanýlýr. Ve hala bu halk, aptallýða yatmaktadýr, hala taþlarý alýp sokaða çýkarak üzerine saldýran köpekleri kovalayamaz haldedir.sokaklarý köpeklere býraktýðýmýz yetmezmiþ gibi, Rum-Türk, sað-sol-sosyalist demeden el birliðiyle ve konuþa-yazýþa, bizim olmayan bir toprakta, bizim olmayan statükoyla uyuþup hala oy kullanarak, taþlarý da biz baðladýk yerlerine, sapasaðlam buralarda. Mahmut Anayasa "Seni yakýndan tanýmak istiyorum, niyetim ciddi", bir erkeðin, bir kadýna söyleyebileceði en gerzek laftýr... Güven vermek, amacýnýn gönül eðlendirmek olmadýðýný belirtmeye çalýþýyor güya... Siz hangi ara Türk filmine daldýnýz be yeðen...??? Yoksa onlarý ille de "Evinin kadýný", "Çocuklarýnýn anasý" yapmaya çok mu meraklýsýnýz...??? O zaman "Senin annen bir melekti yavrum"... Unutmayýn ki mahkeme koridorlarý "niyeti ciddi" olanlarla doludur ve avukatlar sizi muhtemelen "daha yakýndan tanýmak" istiyordur... - Mahmut Anayasa Mehmet Onur Dünyada gazeteler kapanýrken ve yayýnlar internet üzerinden devam edilirken, bugün bizdeki gazete sayýsýna bakýnýz, tam onbeþ tane... Bu nüfusa göre büyük bir sayýdýr. Güneyde bile beþ gazete vardýr. Ha unutmadan bir de yolda geliyor iki gazete daha! Bu millet çok okudugundan mý bu kadar gazete yer alýyor bu memlekette? Kesinlikle hayýr! Evet... Afrika, Ortam, Yeniçað hariç diðer gazeteleri patronlar yani para babalarý çýkarýyor. Neden? Kurduklarý bu rezil yapýnýn devam etmesi için! Yaptýklarý yayýnlara bakýnýz... Kime ve neye dokunuyorlar... Düzenin içinde düzenle birlikte ve esas suçluya ses çýkarmýyorlar. Türkiye'nin burada iþgalci olduðunu hiç yazdýlar mý? Esas suçlu Türkiye'dir hiç dediler mi? Hayýr! Evet, neden desinler ki burada böylece iþgal devam etsin ve tüm yasadýþý iþlerle para babalarý da babablýklarýna böylece devam etsinler. Tek amaç, tek gaye bu! Lütfi Özter Hüseyin Hallaçoðlu Yüzsüz deseler o da deðil. Bizi uruma satacak deseler 50 senelik bayat bir yemek.kimse yutmaz. Türkiye kýzacak bize parayý kesecek deseler bu daha komik, hatta komik ötesi. Dersini eyi bilmez deseler hepsini cebinden çýkarýr o da olmaz. Eyi adam hoþ adam amma biçarenin kadrosu yok deseler "Bre goncolozlar sizin varýdý da ne halt eddiniz" diye cevap hazýr. Kýsaca arkadaþlar Þevki Kýralp Bu akþam öðrencilik yýllarýmýn son döneminde birlikte çalýþtýðým bir hocam ve akademisyenlik yýllarýmýn ilk döneminde öðrencim olan arkadaþlar ile bir kitap tanýtým etkinliðine katýldým. Kitabý yazan bir iþ arkadaþým ve meslektaþýmdý. Kitabýn konusu "ötekileþtirmek". Yani bir insaný ulus, din, dil, etnik kimlik ve cinsel yönelim gibi özelliklerinden dolayý dýþlamaya ve aþaðýlamaya kalkmak. Bence insanlýðýn almasý gereken en temel derslerden biri bu: "Ötekileþtiren" "ötekileþtirdiði" tarafýndan "ötekileþtirilmeye" mahkumdur... Cenk Diler AFRÝKA Gazetesi günlerdir bir olayý gündeme getiriyor. 3+3 milyon Dolarlýk RÜÞVET olayý... 2 firma BAKANLIKLARA rüþvet daðýtmýþ. Mali Polis'e de ÝMZALI bir suç duyurusunda bulunulmuþ. Bunun da mý üzerine yatacaksýnýz. Rüþvet aldýðý ÝDDÝA edenlerin hesaplarýna ve mal varlýklarýna bakacak mýsýnýz? Bunlarý halka da açýklayacak mýsýnýz? Soruþturma baþlatýldý mý? Savcýlýk olaya el attý mý? Anýl Kaya Dün Lefkoþa Devlet Hastanesinde son derece baþarýlý bir Anjiyo operasyonu geçirdim. Baþta Dr.Gülgün Vaiz ve tüm ekibine, yakýn ilgi gösteren hemþire ve personele.. Beni Anjiyo için ikna eden Dr. Bülent Dizdarlýya arayan, ziyarete gelen, ilgilenen herkese sonsuz teþekkürlerimi sunarým. Allahýma Þükürler olsun her þey yolunda

9 7 Aralýk 2014 Pazar 9 Tünel ALINTI ARÞÝV Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar YA HAPÝSTEKÝ YANLIÞ YERDE, YA SARAY'DAKÝ Hürriyet'te "dinlenenler" listesinde adýmý görünce, dinlemeyi yapanlara sormaya karar verdim. Ne de olsa þimdi zamanýnda dinlettikleriyle ayný kaderi paylaþýyorlardý. Dün dinleyenlerin bugün dinlenmeye alýndýðýbu despotik çark, demokratik bir devlete evrilmezse hepimizin esir düþeceðini artýk onlar da görüyorlar.neden bu listeler, þimdi ortaya çýkýyor? Öküz öldü, ortaklýk bozuldu da ondan. 17 Aralýk gibi, bu devasa dinleme þebekesini de hükümetle cemaat arasýndaki savaþa borçluyuz. Dönemin Ýstanbul Ýstihbarat Müdürü Ali F. Yýlmazerhalen içerde. Ama içeri girmeden Ergenekon sürecindeelde ettikleri istihbaratý, Erdoðan'la paylaþtýðýný, ondan destek aldýðýný açýklamýþtý. Yani bugün yandaþ medyanýn ortaya attýðý suçlamalarýn ardýnda Erdoðan'ýn iradesi, izni, teþviki var.bunu göz ardý eden her yaklaþým, hükümetin suç ortaklýðýnýn gizlenmesine yarar. Ortada suç varsa -ki var-, iki ortaðý da baðlar. Ya hapisteki yanlýþ yerde, ya Saray'daki Can DÜNDAR (Cumhuriyet) DÝPNOT Almanya'da ilk IÞÝD davasý sonuçlandý. Suriye'de IÞÝD saflarýnda çatýþtýðý iddiasýyla yargýlanan Kosovalý bir genç 3 yýl 9 ay hapis cezasýna çarptýrýldý. GAYLEYE BAK GAYLEYE: ÇÝÇEK VALLAHÝ! TARÝH 11 KASIM 2013 Karakolda iþkenceden geçirildiði ve makatýna cop sokularak baðýrsaklarýnýn da parçalandýðý meclis raporu ile sabit olan Fatih Demirel'in hangi çýkar karþýlýðýnda ve kimlerle pazarlýk yaparak ifadesini geri çektiði merak ediliyor... Gözden kaçmayanlar... BÝR CÜMLE VE ÞEYTANLAR "Kýbrýs etrafýndaki doðal gaz kaynaklarý Kýbrýslýlarýn bütününe aittir ve bu kapsamlý çözüm sürecine katký saðlayacak bir imkandýr." Bilin bakalým bu cümle kime ait? Bunu kim söylemiþ olabilir? Eroðlu? Olabilir. Sibel Siber? Olabilir. Özersay da olabilir. Talat da. Anastasiadis ve Hristofyas da olabilir. Akýncý da pekala söylemiþ olabilir. Bunlarýn hiçbirine ait deðil oysa. Kime ait? TC Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu'na Bir bit yeniði yok mu bu iþte? Madem herkes hemfikir þeytanlar mýdýr Kýbrýs'ta barýþý ve çözümü engelleyen? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Kendi insanýmýzý topraðýndan edecek bir anlaþmaya evet dememiz mümkün deðil." Derviþ EROÐLU (Cumhurbaþkaný) VÝRGÜL... TEHLÝKENÝN FARKINDA OLMAK Bugün saðcýsýndan solcusuna, bütün siyasilerin "örnek alalým" dediði AKP hükümeti Türkiye'de eðitimi iyice dinselleþtiriyor. Erdoðan ve AKP'si mümkün olsa çocuklara anne karnýnda din dersi zorunluluðu getirecek. Ýlkokul çaðýndaki çocuklarýn zihnini, din ve tanrý gibi kavramlarla doldurmaya çalýþmalarý karanlýk görünmüyor mu size? KKTC'nin payýna ne düþeceðini hiç mi merak etmiyorsunuz? Erdoðan'ýn en sýký yandaþlarý bile artýk "Tehlikenin farkýnda mýsýnýz?" diye sorarken, siz tehlikenin farkýnda olmadýðýnýzýn bile farkýnda deðilsiniz "Atatürk Anýtý'na ve Denktaþ'ýn anýt mezarýna çelenk koyduk ama Dr. Fazýl Küçük'ün anýt mezarýna, kapýkilitli olduðundan çelenk koyamadýk." Sami DÝLEK (Kamu Ýþ Baþkaný) "Yeni" bir dünya kuruluyor, Kürt aydýný Yavuz Bingölleþerek bu "yeni" dünyada yerini alýyor. Yavuz Bingöl ve Alev Alatlý'nýniyicene görünür hale gelen performanslarý liberal aydýnlanmanýn niteliksel bir sýçrama içinde olduðunu ve bu pisliðin önümüzdeki dönemlerde sýkça üzerimize sýçrayacaðýný da göstermiþ oldu. Artýk Nihat Doðan ile alay edip geçemeyeceðimiz; dumurdan dumura koþup, bulantýdan kusmaya salýnacaðýmýz yeni bir dönem açýlýyor. Sadece fikirlerinin deðil kendilerinin de tahtýn saðýnda solunda, kaçaksarayýn içinde yer aldýklarý yeni bir dönem bu. Fikirler ile bedenlerin buluþmasýndan bahsediyorum, bir bütünleþme ve vecd hali içerisindeler. Uygun bir beden buldular sonunda, KARÝKATÜR / Eðitimin engelleri aþtýðýnýn farkýnda mýsýnýz? diktatörün ölü bedeni.bunun Kürt aydýnlanmasý ile iliþkisi çok önemli. Çünkü bu iklim, Kürt meselesinden yola çýkýp ülke ve dünyayý tartýþýrken endazenin þaþmasýný kolaylaþtýrýyor. Öyle 70'lerden miras ülke ve dünya analizlerindeki orortak ideolojik yönelimlerle tartýþamýyoruz artýk. Kürt aydýný bugünü anlarken, geleceðe bakarken geçmiþin ortak ideolojik sorumluluðundan azade biçimde takýlýyor. "Yeni" bir düþün dünyasý kuruluyor, Kürt aydýný da bu yeni dünyada yerini alýyor.kobane' deki direniþin Stalingrad ile benzeþtirilmesinden duyulan rahatsýzlýktan bahsediyorum örneðin. Bu sýkça dillendirildi. Bu benzetme Serhan Gazioðlu sonrasýnda bir tartýþmada "Nasýl olur da bir Kürt düþmaný olarak Stalin'in adý bir Kürt direniþi ile anýlýr" diye baþlayan tirad Sovyetler'de Kürdün baþýna gelenlere ve oradan da "zaten sosyalizm " ile baþlayan küfürlere kadar gidebildi. "Türk" solu tartýþmalarýna geçildiðinde Kemalizm bulaþýklýðý ve ezilen ulus düþmanlýðý suçlamalarý havalarda uçuþurken, sýnýflarýn varlýðý bile tartýþma konusu idi. Zaten bir Türk devleti kurulmuþtu, amaç Kürtleri kandýrmaktý, hiç olmasa daha iyiydi filan. Oradan mesele ilericilik meselesine ulaþtýðýnda ulus devleti aþma iddiasýnda olan Kürt aydýný için tarihin tekerleðini ileri götürme iddiasý da çaðdýþý idi; mücadele ulus devlet ötesi olduðu gibi, sýnýflar mücadelesini ve ilericilik gericilik ikilemini de çoktan aþmýþtý. Tartýþmanýn doruðu ise Marks'ýn ekolojiden hiç anlamadýðý, bu konuda tek satýr yazmadýðý, kapitalist düþünürler gibi sanayileþmeden bahsettiðinden hareketle çöpe atýlmasý gerekliliði idi. Bu hayali bir tartýþma deðil gerçektir ve konunun muhataplarý ile farklý zaman ve mekanlarda yürütüldüðünde ufak tefek rötuþlarla tekrarlanabilme özelliðine sahiptir.bize göre bu durum Kürt aydýnlanmasýnýn Yavuz Bingölleþmesidir. Siz bütün bir tarihi böylesine parçalayýp un ufak ederken, dökülen parçalardan oluþturduðunuz kolajý kendi milli demokratik devriminize kýlýf olarak dikerseniz, özgün bir model yaratmýþ olmazsýnýz. Ortaya çýkan þey, ittifaklar projenizde ve aldýðýnýz pozisyonlarda ayaðýnýza dolanacak ideolojik zorunluluklardan sizi kurtarabilir belki ama zihinlerde yarattýðý deformasyon ile yeni bir dünyanýn hayalini kurmak ve onun için savaþmak gittikçe güçleþecektir. (Bu yazý Müjde Tozbey ERDEN'in "sol"da yayýmlanan "Kürt aydýnlanmasý ve Yavuz Bingöl" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 7 Aralýk 2014 Pazar KAYIP KÖPEK Soldaki köpek (erkek) krem rengi 1 aydýr Karaoðlanoðlunda kaybolmuþtur. Görenlerin numaralý telefona bildirmesini rica ederiz. KLEOPATRA AKTAR Kýnanýzda, niþanýnýzda veya düðününüzde konuklarnýza rahatlatýcý ve huzur verici kokusuyla bilinen lavanta dolu keseler armaðan edin. Siz yeter ki isteyin, biz hemen hazýrlayalým. Ýrtibat tel: ve KAYNAKÇI USTASI ARANIYOR Alayköy sanayisinde çalýþabilecek kaynak iþlerinden anlayan demirci ustasý aranýyor. maaþ dolgundur. Tel: MELÝ EMLAK Satýlýk yýllarý arasýnda üretim yapan fabrikanýn makine ve techizatý satýlýktýr. Üretim alaný: Tabii kauçuk- Latex ürünleri 1.Kauçuk mutfak eldiveni 2.Kauçuk iþçi eldiveni 3.Ameliyat ve muayene eldiveni 4. Balon 5. Kauçuk emzik (Biberon emziði) 6. Tabii kauçuk (Naturel Rubber) ve sentetik kauçuktan imal edilen yapýþtýrýcýlar (ayakkabý yapýþtýrýcýsý vs.) Not: Üretim için teknik bilgiye ihtiyaç duyulursa verilecektir. Tel: Satýlýk Arazi Çatalköy þehit arsalarý yaný 22 dönüm arazi. Tel: SATILIK Bir taþla iki kuþ vurmak isteyenler için, hem mükemmel iþ aracý hem mükemmel aile arabasý 2006 model Honda Air Waive. Fiyat en iyi teklif. Tel: SATILIK K. Kaymaklý'da müstakil villa Stg. Tel: Lefkoþa'da 3+1apartman dairesi Stg. Tel: Kiralýklar... Lefkoþa'da 2+1, 3+1 full eþyalý apartman dairesi. Tel: Köþklüçiftlik'te 2+1 full eþyalý daire. Tel: Küçük Kaymaklý'da 1+1, 2+1 full eþyalý daire. Tel: Eleman aranýyor 1-Kültürel faaliyetlerde aktif rol alabilecek yönetici kabiliyetine sahip olan, bilgisayar kullanabilen yaþlarýnda part-time eleman 2-Kýbrýs mutfaðýnda tecrübe sahibi þefyönetici ve iþletme tecrübesi olan eleman 3-Düz iþçi Müracaat: arasý Kýbrýs Özel Etnografya Müzesi Tel: SATILIK Satýlýk þöminelik odun. 1 van 370 TL. Tel: / SATILIK ARAZÝ Elye'de 2 evlek 3300 ayakkare anayol üzeri, yol, su, elektriði olan süpermarket veya benzin istasyonu olabilecek arazi satýlýktýr Stg Tel: EL SATILIK ÇOCUK YATAÐI 3 yaþýndan 8 yaþýna kadar kullanýlabilen IKEA marka ahþap çocuk yataðý, þiltesi ve 2 sandalyeli çocuk masasý ile birlikte satýlýktýr Ýlanlarýnýz için i arayýnýz.

11 7 Aralýk 2014 Pazar 11 Öldürmeyi Reddeden Vicdani Ret Formu ndan eylem Mustafa Erkan - Zorunlu askerliði süresince yaþadýklarý ve gözlemledikleri sonucunda her yýl gerçekleþtirilen seferberliðe katýlmayý ve askerlik kurumuyla arasýnda herhangi zorunlu bir baðý reddederek hapse gönderilen Haluk Selam Tufanlý ile dayanýþma için dün saat 11.00'de Lefkoþa'daki Lefke Haný diye bilinen yerde toplanan Vicdani Ret Ýnisiyatifi Arasta bölgesinde "Ordulara ne bir saniye ne bir kuruþ", "öldürünmeyin öldürmeyceyik", yazýlý pankartlarla yürüyüþ gerçekleþtirerek halka broþür daðýttý. Daðýtýlan broþürde, Haluk'un 2011 yýlýnda vicdani reddini açýkladýðý sözler þöyle yer aldý: "Savaþ oyunlarýna, birilerinin ceplerini doldurmaya alet olmayacaðýmý, elime silah alýp bana düþman olduðu söylenen insanlarý öldürme hazýrlýklarý yapmayacaðýmý, ne ordularýnýn, ne savaþ hazýrlýklarýnýn parçasý ne de emir kullarý olmayacaðýmý beyan ederim. Buna ek olarak, militarizmin öðretilerini uygulamayý, þiddeti normalmiþ gibi günlük hayatýmda kullanmayý ve dayattýðý adamlýk tanýmlarýna uymayý da reddederim. Vicdanýmý dinliyorum ve reddediyorum!"

12 KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Emine Hür Yýlbaþý özel ama Çok içip sarhoþ olma Eþinin gözü yanlýþ Yeni yýlda dul kalma Kökler, Yollar ve Yitik Benler Susanna Tamaro CAN YAYINLARI "Yalanýn dostu, gerçeðin düþmaný çoktur." O. Gardin o eski topraktý. 4 zeytinle 2 kavrulmuþ yumurtayý deðiþmezdi saute'de boeuf a la bourguignonne'a Aydýn Adamoðlu "Yurttaþým gardaþimu" adlý þiirinden Kod Adý Venüs Ýngiltere de prömiyer yaptý Yakýn Doðu Üniversitesi'nin "Director's Cut Venus" filmi Londra'nýn merkezinde Ýngiltere prömiyerini yaptý. Yönetmen Tamer Garip'in, filmin baþrol oyuncusu Jolie Myatt ile birlikte Curzon Victoria sinemasýndaki gösterime katýldýðý, izleyiciler arasýnda Ýngiltere sinema sektöründen ünlü isimlerin bulunduðu, prömiyere Ýngiliz ve Türk iþadamlarýnýn da katýldýðý bildirildi. Yakýn Doðu Üniversitesi'nden yapýlan açýklamaya göre, gösterimin ardýndan Yönetmen Tamer Garip ve Baþrol oyuncusu Jolie Myatt, Independent Film Trust ve Raindance Festival yöneticilerinden Neil McCartney'nin yönettiði soru-cevap etkinliðine katýldý. Ýzleyicilerin birçoðunun yönetmeni "Kýbrýs sorunuyla ilgili bu kadar güçlü bir tarihi film" yaptýðý için överken, birçok izleyicinin de bu filmin devamý niteliðinde olacak ve 19 Temmuz 1974 tarihiyle son bulacak bir filminin yolda olup olmadýðýný öðrenmek istediði kaydedilen açýklamada, Garip'in, ilk filmi tamamlamanýn 10 yýl sürdüðünü ancak gerekli bütçeyi bulur bulmaz yeni filme baþlamak istediðini belirttiði ifade edildi. Açýklamada þöyle denildi: "Londra'nýn en yeni sinemalarýndan biri olan Curzon Victoria'da bulunan kalabalýk, filmin yönetmen tarafýndan montajý yenilenerek Venüs ismi verilen yeni versiyonunu izledi. 90 dakikalýk film, genç bir kýzken Kýbrýs'ta kaybolan ailesinin baþýna gelenleri araþtýrmak için yola çýkan bir Ýngiliz kadýnýn, Yasemin'in (Jolie Myatt) hikayesini anlatýyor ve 1960'larda geçen filmde, Yasemin'in hikayesi bu küçük Akdeniz adasýnda meydana gelen trajik olaylara ayna tutarak, Kýbrýslý Rumlar ve Türkler arasýndaki korkunç çatýþmaya dair birçok ayrýntýyý ortaya koyuyor. Filmde ayrýca Cengiz Bozkurt ve Jonny Lee Kemp de rol alýyor. Filmdeki rolü ve rolüyle ilgili en çok sevdiði þeyin ne olduðu sorulduðunda Myatt, þöyle yanýt verdi: 'Kýbrýs tarihiyle ilgili ne kadar az bilgim olduðunu fark ettiðimde gerçekten utandým. Birçok kiþi gibi ben de Kýbrýs'ý bir turizm destinasyonu olarak görüyorum. Ýþte bu yüzden bu film çok önemli.'. Jolie Myatt sözlerine þunlarý da ekledi: 'Ýnsanlarýnýzýn sýcak ve samimi konukseverliðini çok seviyorum. Lapta'da yaþadýðýmda kendimi evimde gibi hissettim ve geri dönmeyi hiç istemedim." "TÜRKÜLERLE DAÜ" ETKÝNLÝÐÝNDE EDÝP AKBAYRAM DA YER ALACAK Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüðü ile DAÜ Öðrenci Konseyi'nin her yýl geleneksel olarak düzenledikleri "Türkülerle DAÜ" etkinliðinin altýncýsý bu yýl 12 Aralýk Cuma akþamý gerçekleþtirilecek. Giriþin halka açýk ve ücretsiz olacaðý gecenin sonunda, sanatçý Edip Akbayram konser verecek. DAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, DAÜ Lala Mustafa Paþa Spor Sarayý'nda, saat 19.00'da baþlayacak olan etkinlikte, KKTC Üniversitelerinin Türk Halk Müziði gruplarý, DAÜ Türk Halk Müziði Topluluðu ile DAÜ Müzik Kulübü yer alacak.

13

14 14 7 Aralýk 2014 Pazar DÜN Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Yonca Hatipoðlu Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. Bereket Fýrýný ve Devpa Süpermarket Yolu Üzeri Kýzýlbaþ Kilisesi Yaný Tel: Necatibey Eczanesi: Osman Paþa Cad. No:9/ 7 Halk Bankasý Karþýsý K. Çiftlik Tel: Maðusa Sümer Eczanesi: Salamis Yolu 182/A Ýsmet Ýnönü Cad. (DAÜ Karþýsý) Tel: Petek Eczanesi: Zafer Anýtý Ticaret Merkezi No:3/4 Tel: DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... BULMACA Soldan Saða: 1-Öfke, kýzgýnlýk, can sýkýntýsýyla anlaþýlmaz sesler çýkarmak. 2-Bir hastalýðý iyi etmek veya önlemek için, türlü yollardan kullanýlan madde, deva. Eskiden ihtiyarlarýn baston yerine kullandýklarý uzun sopa. Molibden'in kýsaltmasý. 3-Türk müziðinde bir makam. Alýþýlan zamandan önce. 4-Bir ülkede büyük kentlerden herhangi biri, metropol. Ýyi, pek iyi. 5-Köpek ve ineklere yedirmek için un ve kepekle hazýrlanan yiyecek. Hafif bir düðüm yaparak baðlamak. 6-Ulamak, ilave etmek. Kýrmýzý. 7-Ters okunuþu "Eski çaðlardan kalmýþ þehir veya yapý, kalýntý". Bir gýda maddesi. 8-Terbiyum'un kýsaltmasý. Çeþitli renklerde kareli olan kumaþ. Radyum'un kýsaltmasý. 9-Yýlýn üçüncü ayý. Yüz, çehre. 10-Naz, iþve. Bir malýn yapýmýnýn tek bir kuruluþun elinde bulunduðu durum, monopol. 11-Keman ve kemençe yayý. Sarhoþ veya külhanbeyi baðýrmasý. Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Girne Tören II Eczanesi: Vakýflar Çarþýsý A Blok No:1 Tel: Barýþ Eczanesi: Ýbrahim Nidai Cad. No:55 Lapta Tel: Güzelyurt Ýncirli Eczanesi: Büyük Ada Sok. No:22 A/B (Ýncirli Çocuk Kliniði Önü) Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Korumak, kayýrmak, gözetmek (iki kelime). 2-Yararlanýlan uygun þart, imkân. Eski dilde "Þarap, içki". 3-Bir þehrin, bir kasabanýn, büyükçe bir köyün bölündüðü parçalardan her biri, semt. Boyun eðen, kendini baþkasýnýn buyruðuna býrakan. 4-Genellikle ateþli hastalýklar, ruhsal bunalýmlar sonucu deride fiskeler durumunda beliren kabarcýk. Sonu olmayan gelecek zaman, sonsuzluk. 5-Ters okunuþu "Halife Ali'nin yanýndan hiç ayrýlmayan sadýk kölesi". Geniþlik. 6-Bulunma hali eki. Yunan mitolojisinde aþk tanrýsýnýn adý. 7-Sirkeye tadýný ve özelliklerinden birçoðunu veren asit (iki kelime). 8-Çok taneli bir sonbahar meyvesi. Þimdi, þu anda. 9-Silah olarak kullanýlan, ucu sivri, iki aðzý da keskin uzun býçak. Büyük kardeþ, aðabey. 10-Herhangi bir üretim aracýna sahip olmayan, geçimini emeði karþýlýðýnda saðlayan iþçi, emekçi (çoðul). Rütbesiz asker. 11-Büyük ve gösteriþli ev. Tarýma elveriþli olan toprak parçasý. Zorunlu din dersinin yaþý küçülüyor, Osmanlýca zorunlu Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan'ýn 'yeni nesil dizayný' mesajýyla baþlayan Milli Eðitim Þurasý'nda, bakanlýða tavsiye olararak sunulacak kararlar belirlendi. Osmanlýca'nýn, Ýmam Hatip Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri'nde zorunlu olmasý tavsiye edildi.türkiye'nin zorunlu din dersinin kaldýrýlmasýný tartýþtýðý bir dönemde, bu dersin ilkokul 1'inci sýnýf kadar erken bir yaþta baþlatýlmasý da tavsiye edildi. Genel Kurul'da kabul edilen kararlar þöyle: * Eðitim Sen'in AÝHM kararýna uyularak zorunlu din dersinin kaldýrýlmasý önerisi kabul edilmedi; bunun yerine AKP'ye yakýn Eðitim Bir Sen'in ilkokul 1, 2 ve 3'üncü sýnýflara zorunlu Din Kültürü dersinin konulmasý önerisi kabul edildi. * Osmanlýca dersi Ýmam Hatip Liseleri ve Sosyal Bilimler Lisesi'nde zorunlu diðerlerinde seçmeli ders olarak kabul edildi. * Turizm ve otelcilik öðrencilerine 'Alkollü "Harf devrimi köpekleþtirme demektir" TRT 1'de yayýnlanan "Ramazan Sevinci" programýnda, "hamileler sokaða çýkmasýn" sözüyle kamuoyunun tepkisini çeken Ömer Tuðrul Ýnançer, bu kez 'Harf Devrimi' hakkýnda "Ýnkilap ne demektir biliyor musunuz 'Köpekleþtirme' demektir" dedi. TBMM davetiyle meclis personeline "Hazreti Mevlana'yý Anlamak" konulu konferans veren Ömer Tuðrul Ýnançer, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1 Kasým 1928'de yaptýðý 'Harf Devrimi' hakkýnda hakaret niteliðinde bir açýklamada bulunarak "Ýnkilap ne demektir biliyor musunuz? 'Köpekleþtirme' demektir. Bu memlekette inkilap yapýlmýþtýr" dedi. Mevlevihanelerin patrikhane kadar haklarýnýn korunmadýðýnýn söylenmesi üzerine Ýnançer, þu yorumlarý yaptý: "Çünkü Anayasa'ya aykýrý tarihli kanun deðiþtirilmesi teklif edilmesi dahi anayasaya aykýrý. Böyle vatandaþa böyle kanun. Anayasadan kaldýr o maddeyi devirdiðimiz þeyleri dikelim. Ýnkilap mý? Ýnkilap ne demektir biliyor musunuz 'Köpekleþtirme' demektir. Bu memlekette inkilap yapýlmýþtýr. Ýskenderiye Kütüphanesi ve Baðdat Kütüphanesi dünyanýn en büyük kütüphane cinayeti diye tarihe geçmiþtir. Yalan. Dünyanýn en büyük kütüphane cinayeti 1928'de Türkiye'de iþlenmiþtir. Bu mübarek Meclis'in çatýsý altýnda söylüyorum. Ne dediðimi de biliyorum ben hukukçuyum. Bir gecede bütün Türkiye'nin kitaplarý okunmaz hale gelmiþtir. Kütüphaneler kapatýlmýþtýr. Eðer yazý Latinize edilmekle adam olunaydý Japonlar o kargacýk DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Ýçki ve Kokteyl Hazýrlama' dersinin kaldýrýlmasýna yönelik komisyonda Eðitim Bir Sen'in teklifi kabul edildi. * Anadolu Turizm ve Otelcilik Meslek Liselerinde 10'uncu sýnýftan itibaren staj amacýyla tesis ve kurumlara gönderilen öðrencilerin alkollü içki servisi yapýlan ya da alkollü içecek hazýrlanan bölümlerde staj faaliyeti yapmalarý kaldýrýldý. * Görsel Sanatlar ve Müzik derslerinin haftada en az 2'þer ders saati olmasý, * Trafik Güvenliði ve Ýnsan Haklarý, Yurttaþlýk ve Demokrasi derslerinin kaldýrýlmasý, * Fen Bilimleri dersinin adýnýn Fen Bilgisi olarak deðiþtirilmesi, * Ortaokullarda okutulan T.C. Ýnkilap Tarihi Atatürkçülük dersi programýnýn gözden geçirilerek güncel anlayýþlar doðrultusunda yeniden yazýlmasý. (diken.com.tr) burgacýk yazýlarýyla bugüne gelemezdi." HAMÝLELER SOKAÐA ÇIKMASIN! Ýnançer daha önce de TRT'de canlý yayýnlanan iftar saati programýnda "Hamilelerin sokaða çýkmasý terbiyesizliktir" dediði için büyük tepki toplamýþtý. (ilerihaber) Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 7 Aralýk 2014 Pazar Doðan Türk Birliði, 10 kiþi kaldýðý karþýlaþmayý kazanmayý baþardý Kenan maça damgasýný vurdu (4-2) Doðan Türk Birliði'nin güçlü rakibi Mormenekþe'yi 4-2 maðlup ettiði karþýlaþmada, karþýlaþmanýn baþarýlý ismi Kenan Oshan, atýlan dört golün ikisinin pasýný verdi, iki golü de kendisi kaydetti STAT: 20 Temmuz. HAKEMLER: Mehmet Sezener, Cemal Sakallý, Hakan Gök. DOÐAN TÜRK BÝRLÝÐÝ: Ozan Mercan, Ahmet Sönmez, Koral Saymaz, Münür Aydýntaþ (Selim Saygý), Ýyoyi Believe Atiemwen, Salih Güvensoy, Emin Atabek, Mehmet Yýldýz, Kenan Oshan (Ahmet Çaðer), Mi-Jose Nzembele Makusa, Aydýn Aygýn (Onurcan Kanburlar). (Teknik Direktör: Caner Oshan). MORMENEKÞE: Doðukan Ergazi, Hüseyin Özbaysal (Serhan Aktaþ), Hasan Mani, Eren Karaer (Hasan Aksoy), Mehmet Fuat, Cemil Awwad, Richard Ocran, Kaan Güder, Can Özsoy, Yusuf Beyazi, David Anomel Anna. (Teknik Direktör: Eralp Þerifoðlu). GOLLER: Dk:1 ve dk:65 Mi-Jose Nzembele Makusa, dk:79 ve dk:84 Kenan Oshan (DTB); Dk:53 David Anomel Anna ve dk:90+2 Can Özsoy (Mormenekþe). KIRMIZI KART: Dk:43 Ýyoyi Believe Atiemwen (DTB). K-Pet Süper Ligi'nin iki güçlü takýmý Doðan Türk Birliði ile Mormenekþe, dün oynanan 11'inci hafta karþýlaþmasýnda karþý karþýya geldiler. Karþýlamayý ev sahibi DTB 4-2 kazandý. Karþýlaþmaya hýzlý baþlayan taraf ev sahibi DTB oldu. 1'inci dakikada, soldan geliþen DTB ataðýnda topla ceza sahasýna giren Kenan Oshan topu boþ pozisyondaki arkadaþý Mi- Jose Nzembele Makusa'ya verdi. Bu futbolcu da düzgün bir vuruþla topu aðlara gönderdi, DTB:1 - Mormenekþe:0. 13'üncü dakikada, DTB'nin kazandýðý köþe atýþýný Kenan Oshan kullandý. Ön kale direðine gönderilen topla buluþan Mi-Jose Nzembele Makusa'nýn kafa þutunda top az farkla oyun alanýnýn dýþýna gitti. 20'inci dakikada, Mormenekþe'nin kazandýðý serbest atýþý Cemil Awwad direkt kaleye kullandý, kaleci Ozan Mercan son anda topu kornere çeldi. Korner atýþýný yine Esin hatayý affetmedi (1-0) Süper Lig'de sezonun en önemli mücadelesinde Atatürk Stadý'nda karþý karþýya gelen Yenicami ve Kaymaklý'nýn maçýný yüzlerce taraftar izledi. Mücadeleyi kazanan ev sahibi, lider Yenicami oldu. 8.dakikada Halil Turan çaprazda kaleci ile karþý karþýya kaldý, topu boþtaki Kenneth'e verme yerin kaleye vurdu ancak topu auta attý. 15.dakikada Kenneth'in ceza yayýndaki þutunda kaleci Hasan topu kontrol etmek isterken bacak arasýndan kaçýrdýðý ve ikinci hamlede topa sahip olabildi. 22.dakikada Zokou'nun pasýnda Tansel kaleci Yusuf'u geçerek topu filelere gönderdi ancak pozisyon ofsayt gerekçesi ile gol deðeri kazanmadý. 25.dakikada soldan Neval'ýn ortasýna Hasan Piro iyi yükseldi ve topu tutmaya çalýþtý ancak elinden kaçýrdý. Ýyi takip eden Esin boþ kaleye topu gönderdi:1-0 Ýlk devre 1-0 Yenicami üstünlüðünde sona erdi. Kaymaklý ikinci devreye daha istekli ve baskýlý baþladý. 49.dakikada Tansel sað çaprazdan ceza sahasýna girdi vuruþunda top yan filelerde kaldý. 53.dakikada Esin sað kanattan son çizgiye kadar indi. Kale sahasýna çýkardýðý topa Ünal sert vurdu ancak altý pasýn köþesinde topu üstten dýþarý attý. 65.dakikada Kingsley ceza yayý üzerinden çok sert vurdu. Kaleci Yusuf'tan seken topu savunma uzaklaþtýrdý. 68.dakikada Kenneth ceza yayý dýþýnda plase vurdu. Köþeye giden topu kaleci Hasan Piro çok iyi uçarak köþeden çýkardý. Cemil Awwad kullandý, kale önünde oluþan karambolde, DTB savunmasý topu çizgi üzerinden çýkarttý. Bu pozisyonda Mormenekþe futbolcularýnýn topun çizgiyi geçtiði yönündeki itirazlarý sonuçsuz kaldý. 43'üncü dakikada, Can Özsoy'a yaptýðý hareket nedeniyle DTB oyuncusu Ýyoyi Believe Atiemwen orta hakem Mehmet Sezener tarafýndan direkt kýrmýzý kartla oyun dýþýna gönderildi. Karþýlaþmanýn ilk devresi ev sahibi DTB'nin 1-0'lýk galibiyetinde kapandý. Ýkinci yarýya hýzlý baþlayan konuk ekip Mormenekþe oldu. 53'üncü dakikada, Hüseyin Özbaysal'ýn ortasýnda topu iyi takip eden David Anomel Anna topu kafa vuruþuyla aðlara gönderdi ve skora denge geldi, DTB:1 - Mormenekþe:1. 65'inci dakikada, Ahmet Sönmez'in baþlattýðý DTB ataðýnda Kenan Oshan'ýn 81.dakikada geliþen Kaymaklý ataðýnda, ara pasta Hamis ceza sahasýnda kaleci Yusuf ile karþý karþýya kaldý. Çok net pozisyonda topu dýþarý attý. 90.dakikada savunma arkasýna sarkan Halil Turan Kaymaklý ceza sahasýna girdi. Kaleci Hasan'ý da geçen Halil'in ayaðýndan açýlan pasýnda topla buluþan Mi-Jose Nzembele Makusa takýmýný bir kez daha galibiyete yükselten golü kaydetti, DTB:2 - Mormenekþe:1. 79'uncu dakikada, Aydýn Angýn'ýn uzun süre sürerek taþýdýðý topla baþlayan DTB ataðýnda yapýlan ortayý önce kontrol eden Kenan Oshan, ardýndan güzel bir vuruþla topu aðlara gönderdi, DTB:3 - Mormenekþe:1. 84'üncü dakikada, sahnede yine Kenan Oshan vardý. Ýki gol pasý veren Kenan Oshan kendisinin de ikinci golünü kaydetti ve takýmýný rahatlattý, DTB:4 - Mormenekþe: 'nci dakikada, geliþen Mormenekþe ataðýnda Can Özsoy uzaktan attýðý þutla topu aðlarla buluþturdu ve karþýlaþmanýn skorunu DTB:4 - Mormenekþe:2 olarak ilan etti. Bu skorla ev sahibi DTB puanlarýný 19'a yükseltirken; konuk ekip Mormenekþe 18 puanda kaldý. topa Hüseyin Adal müdahale etmek isterken hakem Fehim Dayý pozisyonda penaltý kararý verdi ve Hüseyin Adal'ý direk kýrmýzý kartla oyun dýþýna gönderdi. Penaltý atýþýný Halil Turan kullandý ancak kaleci Hasan Piro penaltýyý kurtardý. Karþýlaþma 1-0 sona erdi. 15 DÜNKÜ SONUÇLAR K-Pet Süper Lig de B.Baðcýl - Lapta: Doðan T.B. - Mormenekþe: Yenicami - K.Kaymaklý: Cihangir - Yeniboðaziçi: K-Pet 1'inci Lig'de Dumlupýnar - Görneç: Denizli - Düzkaya: Akýncýlar - Geçitkale: Esentepe - Hamitköy: K-Pet 2'nci Lig'de Çanakkale - Baf Ü.Y.: Ozanköy - Girne H.E.: Gaziköy - Doðancý: Tatlýsu - Dipkarpaz: GÜNÜN PROGRAMI: K-Pet Süper Lig'de Lefke - Gönyeli (Irmak Emin) Gençlerbirliði - M. T.G. (S. Bilgimer) Çetinkaya - Serdarlý (S. Durmaz) K-Pet 1'inci Lig'de Göçmenköy - Deðirmenlik (T. E. Bodi) Yalova - G. Gücü (Tufan Çerçioðlu) Türk Ocaðý - Binatlý (Savaþ Tilki) K-Pet 2'nci Lig'de Vadili - Karþýyaka (Emre öztaþlý) Ortaköy - Türkmenköy (O. Küçük) Maraþ - Akova (Mustafa Öztugay) Not: A takým karþýlaþmalarý saat 14:00'da, A2 takým karþýlaþmalarý 11:30'da baþlayacaktýr. Cihangir kazandý, Yeniboðaziçi kaybetti: 4-0 Süper Ligde Cihangir Stadý'ndaki 11. hafta mücadelesinde Cihangir, Y.Boðaziçi'ni 4-0 maðlup etti. 16. dakikada Cihangir ataðýnda Mete ceza alaný dýþýndan vurdu, top Chibuzor'a pas oldu. Bu futbolcu da takýmýný 1-0 öne geçirdi. 34.dakikada Y.Boðaziçi serbest vuruþunda M.Diallo'nun þutunda kaleci Raif topu direkt dibinde 2 hamlede güçlükle önledi. Ýlk yarý 1-0 tamamlandý. 48.dakikada saðdan Cihangir serbest vuruþunda Fýrat ortaladý ve top doðrudan filelere gitti: dakikada Chibuzor'un saðdan ortasýnda Osman kafa vuruþu ile skoru 3-0 yaptý. 86.dakikada Yannick'in saðdan orta þut karýþýmý vuruþunda top, Mustafa Tekpýnar'ýn da kafasýna çarparak kaleci Ersoy'un üzerinden filelere gitti: 4-0. Karþýlaþmada baþka gol olmayýnca Cihangir sahadan 4-0'lýk galibiyetle ayrýldý. Bu sezon Yeniboðaziçi ilk maðlubiyetini alýrken, Cihangir ise ilk galibiyetini elde etti. 10 hafta boyunca kalesinde sadece 3 gol gören Y.Boðaziçi, bu karþýlaþmada Cihangir karþýsýnda kalesinde tam 4 gol gördü. Baðcýl, Lapta'yý gole boðdu 6-0 K-Pet Süper Lig'in 11. haftasýnda Bostancý Yakup Özorun Stadý'ndaki mücadelede ev sahibi Bostancý Baðcýl, Lapta'yý 6-0 maðlup etti. 8. dakikada Ý.Çýdamlý'nýn kornerinde Amani kafa vuruþu ile Baðcýl'ý 1-0 öne geçirdi. 12. dakikada ceza alaný önündeki serbest vuruþta Raif skoru 2-0 yapan golü kaydetti. 27. dakikada Sabri'nin pasýnda Ý.Çýdamlý kalecinin üzerinden topu aþýrtarak fileleri havalandýrdý: 3-0. Ýlk yarý 3-0 Baðcýl üstünlüðünde sona erdi. 60. dakikada saðdan ceza alanýna giren Sabri'nin pasýnda Petrov yerden bir vuruþla skoru 4-0 yaptý. 76. dakikada geliþen Baðcýl ataðýnda müsait durumdaki Zekai skoru 5-0 yapan golü kaydetti. 82. dakikada Kaan'ýn pasýnda Zekai rakiplerinden sýyrýlarak yerden bir vuruþla skoru 6-0'a getirdi. Karþýlaþmada baþka gol olmayýnca Bostancý Baðcýl sahadan 6-0'lýk galibiyetle ayrýldý.

16 Kenan maça damgasýný vurdu (4-2) Doðan Türk Birliði, 10 kiþi kaldýðý karþýlaþmayý kazanmayý baþardý. Doðan güçlü rakibi Mormenekþe'yi 4-2 maðlup ettiði karþýlaþmada, karþýlaþmanýn baþarýlý ismi Kenan Oshan, atýlan dört golün ikisinin pasýný verdi, iki golü de kendisi kaydetti. n (Haberi sayfa 15'te) Lider Yenicami zirvede Kaymaklý'ya yer vermedi Esin, hatayý affetmedi n K-Pet Süper Lig'de lider Yenicami yakýn takipçisi Küçük Kaymaklý'yý Esin Sonay'ýn kaydettiði tek golle 1-0 maðlup etti ve aradaki puan farkýný 6'ya yükseltti. Maçýn tek golünde kaleci Hasan Piro'nun topu elinden kaçýrmasýyla Esin'in golü atmasý yeþil-siyahlýlarý oyundan düþürdü 1-0 Necati ÖZSOY Bir hata bir gol Maçýn tek golü, geçen yýl Küçük Kaymaklý'da forma giyen Esin'den geldi. Yenicami Esin'in golü ile 3 puanýn sahibi oldu.. n Çok sayýda futbolseverin izlediði karþýlaþmada 2. devrede büyük gerginlikler yaþandý. Ýlk devrede vasat bir futbol oynayan Kaymaklý'nýn 2. devrede kurduðu baský sonucu deðiþtirmedi. Oyuna sonradan giren Hamis Çakýr'ýn kaleci ile karþý karþýya kaldýðý pozisyonda topu dýþarý atmasý maçýn kader anýydý n Son dakikada Yenicami'nin kazandýðý penaltý pozisyonunda Hüseyin Adal'ýn kýrýmýzý kart görmesi ile saha karýþtý. Kaymaklý cephesinden Fehim Dayý'ya büyük tepkiler oldu. Bu pozisyonda Halil Turan penaltýyý gole çeviremedi Gün Iþýðýnda Yer: Lefkoþa Atatürk Stadý Hakemler: Fehim Dayý, Evren Karademir, Hüseyin Eyyüpler Yenicami: Yusuf, Adil, Serhan, Erbay, Neval, Halil Turan, Ünal, Esin (Dk. 81 Mehmet Altýn), Batshi (Dk. 71 Behiç), Kenneth, Hüseyin Sadýklar(Dk. 85 Erdoð). K. Kaymaklý: Hasan, Çaðrý, Mehmet, Bahadýr, Hüseyin, Taner (Dk. 78 Hamis), Yasin Kurt (Dk. 46 Bayram), Ahmet, Zokou, Musa, Tansel (Dk. 57 Kingsley ) Gol: Dk. 25 Esin (Yenicami) n (Haberi sayfa 15'te) Derbi maçýný 1-0 kazanan Yenicami futbolcularý ve taraftarlarý maç sonrasý büyük sevinç yaþadýlar. (FOTOÐRAFLAR: NECATÝ ÖZSOY) ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Sezonun en önemli karþýlaþmalarýndan biri dün Atatürk Stadý'nda oynandý. Lider Yenicami ve Kaymaklý arasýndaki derbi karþýlaþmasýný izlemeye gelen çok sayýda futbolsever heyecanlý bir karþýlaþma izlediler. Ýlk devrede Yenicami'nin ikinci devrede Küçük Kaymaklý'nýn baskýlý futbolunu izledik. Zirve yarýþýnda Yenicami'den mutlak puan almasý gereken Küçük Kaymaklý'nýn ilk devrede sergilediði futbol hayal kýrýklýðý yarattý. Rakibin büyüklüðünü kabullenerek sahada mücadele eden yeþil-siyahlýlarda geliþi güzel topa vuruþlar, orta sahada top kayýpklarý ve savunmadaki hatalar Yenicami'yi sýk sýk pozisyona soktu. Zaten kadro olarak çok etkili hücum adamlarýna sahip Yenicami karþýsýnda böyle hatalar yaparsanýz iþiniz zor olur. Yenicami'de Batshi, Kenneth, Esin, Halil Turan gibi dörtlü vurucu tim sürekli baskýlý oynayýp pozisyon ürettiler. Esin, Halil Turan ve Kenneth birer net pozisyonu deðerlendiremedi. Tecrübeli kaleci Hasan Piro'nun inanýlmaz bir hatasýndan dolayý topu elinden kaçýrmasýný fýrsat deðerlendiren Esin'in golü Kaymaklý'da daha da gerginlik ve panik yaþattý. Ýlk 45 dakikada Tansel ileride tek baþýna hiç bir varlýk gösteremezken ne ortadan ne de kanatlardan etkili ataklar gelmedi. Ýkinci devrede Kaymaklý YasinBayram deðiþikliði ile baþladý. Ahmet Coþkun, Musa, Samuel ve Çaðrý ile ileride daha çok pas yapýp pozisyon üreten Kaymaklý'da önce Kingsley sonra Hamis Çakýr'ýn oyua girmesi Yenicami savunmasýný daha da bunalttý. Kingsley Tansel'den daha aðýr olmasýna raðmen fizik gücünü iyi kullanýp Yenicami savunmasýna zor anlar yaþattý. Hamis tecrübesi ile katký saðlarken maçýn en net pozisyonunu kazandý. Kaleci ile karþý karþýya kalan Hamis dýþarý vurarak takýmý adýna büyük bir þanssýzlýk yaþadý. Kaleci Piro'nun hatasýndan gelen gol, Hamis'in kaçýrdýðý bu pozisyon Kaymaklý'nýn kaderini belirledi. Maçýn hakemi Fehim Dayý kendinden emin bir yönetim gösterdi. Kaymaklý cephesinden büyük tepki gören Fehim Dayý'nýn son dakikada verdiði penaltý kararý ve Hüseyin Adal'a kýrmýzý kart göstermesi çok tartýþýlacak. Yine 2. devrede Ahmet Coþkun'a Serhan tarafýndan yapýlan müdahale bana göre net bir penaltýydý. Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı