Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek"

Transkript

1 adir Keskin, 1944 Afyon-Dazkýrý-Çiftlik doðumlu. Ýlkokulu kendi köyünde, ortaokulu dýþarýdan bitirdi. Ýzmir Ýmam-Hatip Lisesi ni 1965'te, ayný yýlýn eylül Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek Ýslam Enstitüsü nü 1969 yýlýnda bitirerek Çanakkale / Biga'da öðretmenlik hayatýna baþladý. Yedek subay olarak askerlik yaptýktan sonra Manisa / Salihli Lisesi nde öðretmenliðe devam etti. Salihli Ellinci Yýl Ortaokulu Müdür Baþyardýmcýlýðý yaptý. Daha sonra Manisa / Kýrkaðaç Lisesi Müdürü olarak atandý. Oradan zamanýn þartlarý nedeniyle Manisa'nýn Osmancalý köyüne öðretmen olarak gönderildi. Bir müddet burada çalýþtýktan sonra 1980 yýlýnda Manisa Lisesi Müdür Baþyardýmcýlýðýna getirildi. Manisa Lisesi nin müdürü emekli olunca bu okula müdür oldu. Meslek hayatýnýn ve idarecilik hayatýnýn büyük bir bölümünü Manisa Lisesinde geçirdi yýlýnda siyasi iktidar deðiþikliði sebebiyle zorunlu olarak emekli edildi. Yazarýmýz eðitimcilik hayatý boyunca eðitim alanýnda önemli çalýþmalar yaptý. Özellikle Almanya'nýn Ingolstadt þehrindeki Apian Lisesi ile Manisa Lisesi ni kardeþ okul yaptý. Bu kardeþlik iliþkisi þehirlere de yansýdý ve Ingolstadt ile Manisa'nýn kardeþ þehir olmasýný saðladý. Avrupa'ya açýlan bu kapý sayesinde Manisa'da birçok okul bu imkânlardan yararlandý. Yazarýmýzýn müdürlüðü sýrasýnda Almanya'dan kendi okuluna hibe yoluyla komple fizik-kimya laboratuvarý, Çýraklýk Eðitim Merkezi ne de eðitim amaçlý dört adet çýplak motor ve Manisa Belediyesi ne de makam aracý kazandýrdý. Emekli olduktan sonra yine Almanya'da Türk çocuklarýnýn din eðitimi çalýþmalarýnda bulundu. Almanya'dan döndükten sonra yoksul aile çocuklarý için Manisa Belediyesi Eðitim Merkezi (MABEM) Dershanesi ni kurarak bu dershanenin iki yýl kurucu müdürlüðünü yaptý yýlýnda buradan ayrýlarak yine yoksul ve dar gelirli aile çocuklarý için Soma Belediye Baþkaný Sayýn Hasan ERGENE'nin daveti üzerine, Soma Belediyesi Eðitim Merkezi (SOBEM) Dershanesi ni kurdu. Evli ve iki çocuk, iki torun sahibi olan KESKÝN, hâlen Manisa Hedef Koleji'nde fahri olarak Avrupa Kardeþ Okul Projesi ni yürütmektedir. Okullarda Öðrencilere ve Velilere Yönelik *Baþarýlý ve Baþarýsýz Öðrencilerin Ýtiraflarý *Öðrenci Öðretmen, Öðretmen ve Veli Ýliþkileri *Öðretmen Ýdare ve Veli Münasebetleri *Ergenlik Çaðýndaki Çocuklarýmýzla Doðru Ýletiþimin Yararlarý gibi baþlýklar altýnda çok sayýda lise ve ilköðretim okullarýnda seminer ve konferanslar vermiþ olup halen bu tür seri seminer ve konferanslarýna devam etmektedir. Yayýmlanmýþ Eserleri: 1- Manisa'da Vakýf Ýzleri ve Ýz Býrakanlar (1. baskýsý bitti) 2- Kýrk Gün Kýrk Programla Yaz Tatili Dinî Bilgiler Kitabý,(23. baský) 3-Eðitim Öðretim Dedikleri (9. baský) 4- MABEM li Öðrencilerin Ýçinden Gelenler 5- Eðitimde Fýrsat Eþitliði (proje çalýþmasý) 6- Laleler Solmasýn (Mustafa Pala ve Dr. Fahrettin Er ile birlikte geliþtirdiði proje) Yayýna Hazýrlanan Eserleri: 1- Ýki Kardeþ Þehir ile Ýki Kardeþ Okulun Hikâyesi (Almanya Ingolstadt ile Manisa Lisesi- Apian Gymnasium (lisesi) iliþkilerinin hikâyesi)

2 Editörün Notu Ýnsanoðlu, doðduðu günden ölünceye kadar sürekli olarak eðitimle iç içedir. Duyduðumuz bir söz, yaþadýðýmýz bir olay, kavradýðýmýz veya anladýðýmýz bir konu, edindiðimiz tecrübeler, yaþananlardan çýkardýðýmýz dersler, bizim hayatýmýza mutlaka bir katký saðlar. Bunlarýn bizdeki etkisi eðitimdir. Eðitimde önemli olan ise güzeli, iyiyi, doðruyu, mükemmeli benimsemek, yaþamak, yaþatmak ve yaygýnlaþtýrmaktýr. Bu kitapta kendinizden, hayatýnýzýn çeþitli anlarýndan kesitler bulacaksýnýz. Eðitimle ilgisi olan olmayan herkesin okumasý, ibret almasý ve düþünmesi gereken, birbirinden farklý ve ilginç olaylara þahit olacaksýnýz. Bütün eðitimcilerin, idarecilerin, anne-babalarýn, öðrencilerin, gençlerin, yetiþkinlerin, yaþlýlarýn, kýsacasý herkesin ibretle okuyacaðý gerçek hayat hikâyeleri, hayatýmýza yön verecek güzellikte Çocuklarýmýzýn iyi yetiþtirilmesi için, geleceðimizin teminatý gençlerimizin hayatýný hem kolaylaþtýrmak hem de gerçek anlamda hayata hazýrlamak için, kitaptaki gerçek hayat hikâyelerini iyi okuyup anlamak gerekiyor. Bu kitabý, eðitim ve öðretimle ilgilenen herkese tavsiye ediyorum. Mustafa ATALAY

3 [ [ EÐÝTÝM ÖÐRETÝM DEDÝKLERÝ Bir Okul Müdürünün Günlüðünden Kadir KESKÝN MABEM ve SOBEM Dershaneleri Kurucu Müdürü Özel Hedef Koleji Avrupa Kardeþ Okul Proje Sorumlusu 9.Baský Manisa

4 Editör Mustafa ATALAY Yazar Kadir KESKÝN Redakte / Tashih Mustafa ATALAY Dizgi - Kapak Tasarým - Baský ajansrenk Ýsteme Adresi: Kadir KESKÝN Web: 1. Baský: Mart Baský: Mayýs Baský: Kasým Baský: Þubat Baský: Mart Baský: Eylül Baský: Þubat Baský: Haziran Baský: Kasým 2013 Bu kitabýn bütün yayýn haklarý Kadir Keskin'e aittir. Her hakký saklýdýr. Eserin adý ve yazarý belirtilerek alýntý yapýlabilir.

5 ÝÇÝNDEKÝLER Sunum 1... Sunum 2... Önsöz... Giriþ... Ýlk Dersim... Zor Þartlarda Öðrencilik... Stajyer Öðretmen... Ýnsan Nefsi Azmaya Görmesin... Mesleðin Yüz Aký Öðretmenler... Þafaðýn Sessizliðini Bozan Telefon... Aþkýn Arkadaþý Kim ve Gözünü Kim Kör Etti?... Bir Gençlik Hatasý... Gençler Balýk Avýnda... Öðretmenimin Hayat Dersi... Mesleði Evliliðini Yýktý... Dilek ve Þikâyet Kutusunun Kurtardýðý Hayat... H.Þ.'nin Üniversite Ýken Yazdýðý Mektup... Gece Sokaða Atýlan Kýz Öðrencimin Mektubu... Üç Küçük Öðrencimin Ýçki Macerasý... Çocuk Safiyeti... Baba Böyle Yapar mý?... Merhaba Saygýdeðer Hocam... Mehmet'in Kalbini Göremedim... Ürkek Bakýþlar... Sýnýftan Atýlan Öðrenci... Ameliyat Dört Ay Sonraya... Müdürüm Kadir Keskin... Sahur Ziyafeti... Güzel Gözlü Kýz... Sobem'de Oyuncak Araba... Sobem'in Güzel ve Þirin Kýzý S... Acý Biberin Tatlý Hikayesi

6 Lütfen Bu Masalý Okuyun... Kopya Çeken Ýki Öðrenci... Ayrýmcýlýk... Ýki Öðrencinin Erik Kavgasý... Japonya da Genetik Okuyacaðým... Ben Sana Bunu Hatýrlatýrým... Kalem ve Gözyaþý... Öðretmene Benziyordu... Ýddiayý Kaybettim... Ergenlik Çaðýndaki Çocuklarýmýzla Doðru Ýletiþimin Yararlarý... Özenip Taklit Edenin Ulaþtýðý Gerçek... Tuba Konuþmuyor... Arkadaþ Sen Bu eve Ne Yüzle Geldin?... Öðrenci Kalbinin Anahtarý... Okul Mührünü Çaldýlar... Piþmiþ Aþa Soðuk Su Katan Müdür Yardýmcýsý... Bayrak Merasimine Gelmeyen Öðrenci... Okul Tuvaletinde Ders Çalýþmak... Ökçeleri Basýk Ayakkabýlý Öðretmen... Oðlumdan Öðrendiklerim... Genç Müdür Yardýmcýmýn Öðrettikleri... Kýz Öðrencim Bira Ýçiyordu... Akla Bilgi Ekersen Düþünce Büyütür Baþarý Biçersin... Bil, Uygula, Piþman Olma... Kýzý Doðum Günü Kutladý Babasý Ýntihar Etti Yýldýr Uðraþý Alaným... Lise Çaðýnda Kýzlarýn Yaþadýðý Gizli Gerçekler... Zaman Zaman Notlarýma Düþenler... Ýyi Örnekler de Var... Bu Da Basýndan... Müdür Bey Arkadaþlarýmýn Saçýný Kesme... Ev Resmi Çizerken Yakalandý Mimar Oldu... Yere Atýlan Çöp... Sýrayý Öpen Öðrenciler... Yüzme Bilmeyen Giremez

7 Asalet... Ýki Öðretmenin Kavgasý... Orak Çekiçli Duvar Gazetesi... Ýstifaya Davet Edildim... Peygamberlerin ve Manevi Rehberlerin Baðýþlamasý ve Hoþgörüsü Keþke Benim Babam da Sizin Gibi Öðretmen Olsaydý... Evlatlarýmýz Adýna Karar Vermenin Zorluðu... Hayat Duyduðum En Büyük Haz... Çocuðun Aynasýnda Anne- Baba ve Öðretmenler Görünür... Emekli Öðretmen Arkadaþýmýn Arzusu... Ana Babalara Tavsiyeler... Öðretmenim Sevgi ve Ýlgi Ýstiyorum... Sevginin Büyük Sihri... Eðitimde Ailenin Payý... Eðitimde Atýlacak Yanlýþ Adým... Çocuklar Ailenin Kopyasýdýr... Çocuðun Geleceðine Ailenin Etkisi... Velilerimizin Ýtiraflarý... Bilgisayara Baðýmlý Çocuklar... Alman Emniyet Müdürlüðü nün Raporunu Hep Beraber Okuyalým Huzurumun Resmi... Bir Liselinin Ürperten Ýtiraflarý... Nefis ve Necis Kokular... Alman Lise Müdürü nün Mektubu... Cesaret Gösterisi Yaparken Boðuluyordu... Yaramazlýkta Sýnýr Tanýmayan Öðrenci... Mevlana Diyor Ki... Kýzýlderili Çocuk... Ortopedik Ayakkabý... Açým Açým Açým!... Arkamýzda Ýyi Bir Fabrika mý Ýyi bir Evlat mý?... Manisa da Cami Hocasý Arkadaþýmdan Dinlediðim Bir Hatýra... Yaþadýðým Olaylar... Öðretmenim Ýntihar Edecek... Körün Rüyasý

8 Fatma Teyze nin Ýrfaný... Üçüncü Dünya Harbi... Boþanmak Kötülüðe Hizmettir... Boþanan Anne-Babalarýn Çocuklarýnýn Uðradýðý Psikolojik Travmalar... Boþanmýþ Aile Çocuklarýnýn, Anne-Balalarýndan Ýstekleri... Kýssadan Hisse... Kýrkaðaç Lisesi nin En Güzel Öðretmeni... Fýrsatlarý Deðerlendirmek... Benim kýzým Aç Kalýr... Kader Buluþturunca... Ýdeoloji Gözleri Kör Edince... Müdür Törpülemek Ýsterse... Buket... Boya Sandýðýndan Makam Masasýna... Maldanlý Fatih... Bilge Ýnsan Arkadaþým Rahmetli Ýsmet Bey... Sertlik Savaþçýya, Tebessüm Öðretmene... Hür Kürsü... Çaðdaþ(!) Bir Velim... Ýyi Ýle Kötünün Resmi... Ýyi Ýle Kötünün Mücadelesi... Öðrencinin Hayalindeki Müdür... Her Ýyilik Karþýlýk Bulmaz... Dost Dediðin... Bürokrasinin Kötü Alýþkanlýðý... Gençlik Komisyonu nda Yaptýðým Konuþma... Barometre... Müdür Bey Oðlumu Dövüver... Ah Þu Bürokrasi... Yönetici Nelere Dikkat Etmeli... Beraber Ýnceleyelim... Yöneticiye Uymayan Özellikler... Öðretmenden Beklenen Davranýþlar... Birazda Kendimizi Deðerlendirelim

9 Öðrencilerin Öðretmenlerinden En Çok Þikayet Ettiði Konular... Öðretmenin Sýnýftaki Temel Görevleri... Gönüllerde Taht Kuran Öðretmenler... Ýdeal Öðretmen... Ýmam-ý Gazali ye Göre Muallim... Eðitimde Ýnanmanýn Önemi... Tembel Öðretmenlerin Kulaklarý Çýnlasýn... Ýhtiyarlýðýn Üç Alameti... Öðretmenin Altý Hatasý... Kusur Kabul Etmeyen Meslekler... Öðrencilere Göre Üç Öðretmen Tipi... Öðrencilerimizin Ýtiraflarý... Ben Dosdoðru Arkadaþ Ýsterim... Baþarýsýz Öðrencilerimden Dinlediðim Piþmanlýklar... Baþarýsýz Öðrencilerin Baþarýsýzlýklarýnýn Sebepleri... Baþarýsýz Öðrencinin C.K.nin Ýtirafý... Okulumuzdan ÖSS de Tirkiye Dereceli Baþarýlý Öðrencilerimizin Beyanlarý... Nasýl ÖSS Ýkincisi Oldum?... Baþarýlý Öðrencilerin Takip Ettiði Yol... Baþarýlý Öðrencilerin Ortak Özelliði... Mezun Öðrencimin Ýsteði... Gençlerin Büyük Hatalarý... Elli Yýllýk Meslek Hayatýmýn Tespitlerine Gelince... Azmini Yitirmeyen Baþarýr... Aðaca Çýkmasý Gereken Kaplumbaða... Kayýkçýnýn Küreði... Elyafýn Hikayesi... Kýr Tavuðu Gibi Yaþamak ve Bir Kýr Tavuðu Gibi Ölmek... Meslek Hayatýmýn Üçüncü Baharýný Yaþarken... Bitti Bitiyor Derken... Aðlayan Kadýn... Böyle Okul Müdürü Olur mu?... Müdüre Bak Müdüre

10 Müdürün Böylesi De Vardý... Okullarda Þiddet... Yüzde Elibeþ Virgül Altýlýk Oran ile Manevi Yozlaþmanýn Getirdikleri ve Gençleri Bekleyen Tuzaklar... Satanizm... Okullarda Þiddet ve Vicdan Eðitimi Ýliþkisi... Alman Eðitim Sistemi... A. Almanya'da Meslekî Eðitim... Almanya'da Ortaöðretim... Avrupa daki Din Eðitimleri... Meslekler ve Meslek Sahibi Olmanýn Önemi... Mesleði Hayatýný Kurtardý... Öðretmenlik Mesleði ve Türk Eðitim Sistemi... Öðrenci Anketleri... Dilek ve Þikâyet Kutularý... Eðitimde Neden Baþarýlý Deðiliz?... Kitabýmý Bitirirken... Eðitim Semineri Verdiðim Okullar... Kaynakça Bu kitabý çok sevdiðim torunlarým Serra Nur ve M.Furkan ile vefakâr öðrencilerime ithaf ediyorum.

11 Sunum 1 Güzel yapamýyorsan güzel yapanlarý örnek al! diye bir söz vardýr. Ýþte meslektaþým Kadir KESKÝN de böylesine güzel iþleri baþaran birisi. Herkesin bir iþi zor yaptýðý ülkemizde o, birden fazla iþi yapýyor. Bir yandan sivil toplum çalýþmalarýný yürütüyor, bir yandan maddî imkânlarý sýnýrlý üniversite adayý öðrencileri Manisa Belediyesi nin örnek bir uygulama olarak baþlattýðý MABEM projesiyle bir üst öðrenime hazýrlýyor, diðer yandan da yazýyor. Hem de bu iþleri yorgunluk ve bezginlik hissetmeden yapýyor. Tahsillilerin okumadýðýndan, yazmadýðýndan þikâyet ettiðimiz bir Türkiye'de Kadir Keskin, hem okuyor hem araþtýrýyor, hem de yazýyor. Öðretmenlik ve yöneticilik yýllarýnda sadece yaþamamýþ, hayatý boyunca deðerli bulduklarýný kayýt altýna almýþ, emekliliðinde de kitaplaþtýrmýþ. Bu yönüyle okuyup da yazma cesareti gösteremeyenler için güzel bir örnek o. Tarihi, coðrafyasý, kültür ve medeniyet deðerleri zengin, ancak yazýlý kayýt konusunda fakirliðimiz malum. Bilgi eskimesinin sonucu toplumumuzda oluþan fikrî durgunluk ile kalkýnma ve ahlakî dinamizmde baþ gösteren uyuþukluðu bireysel çalýþmalarýyla aþmaya çabalayan bir enerji küpü Kadir Keskin. Lafýn çok, icraatýn az olduðu ülkemizde o, bir cesaret timsalidir Manisa'da. Yenilgi psikolojisi ile hareket eden ülke aydýnlarýnda sýk rastlanan, galibin ve güçlünün yanlýþýnda bile hikmet arama, kendi doðrusundan kuþku duyma kompleksinden, öncelikle eðitimcilerin kendilerini kurtarmalarý gerektiðine inanan Kadir Keskin; muhafazakâr, karþý görüþçü, savunmacý anlayýþýn yerine toplumumuzun doðrularý ve kültür deðerleriyle meselelerimize bakmaya ve çözüm üretmeye çabalayan bir eðitimci. O, ilmi çalýþmalarýn, deðiþen doðrularýn alaný olduðu bilinci ile araþtýran, farklý kabullerden hareketle farklý bilgi disiplinlerinin oluþabileceðini gören medeni cesaret sahibi bir kiþilik. Dünyada önemli, fakat etkisiz bir ülke durumunda olan Türkiye'mizi, etkili bir ülke hâline getirmek için aydýnlarýmýzýn sadece eleþtirilere cevap veren ve savunmaktan baþka bir þey yapmayan insan konumundan bir üst seviyeye yükselip iddialý ve kendine güvenen insanlar > 1 1 <

12 olmasý gereðine inanan Kadir Keskin, Manisa'da Vakýf Ýzleri ve Ýz Býrakanlar, 40 Gün 40 Programlý Yaz Tatili Dinî Bilgiler Kitabý adlý kitaplarýndan sonra, eðitim camiasýnýn üçayaðýný oluþturan öðretmenlerevelilere-öðrencilere, hatta okul idarecilerine hitap eden bu yeni kitabýyla görevini fazlasýyla yerine getirmiþtir. Bu çalýþmasýnda öðrenci, öðretmen, idareci, veli herkesin kendisini içinde bulabileceði bir kitap olmuþtur. Kadir Keskin'in, Türkiye standartlarýnda büyük potansiyele sahip; fakat olmasý gereken yerde olmayan Manisa ilimizde, yürüttüðü bu çalýþmalarýn eðitimciler arasýnda kýskanýlmak yerine örnek alýnmasýný diliyor, yeni çalýþmalarýný bekliyoruz. Mustafa YILDIZ MEB Baþmüfettiþi 31 Mart 2008 > 1 2 <

13 Sunum 2 Günümüz dünyasýnda bilgi, en belirleyici unsur hâline geldi. Bilgideki bu geliþmeye paralel olarak teknoloji deðiþti, endüstrileþmenin yönü ve þekliyle beraber ticari yapý ve sektörler deðiþti. Alýnýp satýlan, paketlenip sevk edilen bilgi, tarlada ve fabrikada üretilen zenginliðin yerini alýnca bilginin üretildiði insan beyni ve insan, ayrý bir deðere kavuþtu. Sayý olmaktan çýktý, zenginlik kaynaklarý arasýnda sayýlmaya baþlandý ve insan kaynaklarý tanýmý zenginlik ifade eden tanýmlar arasýnda sayýlýr oldu. Bu yüzden eðitim, ülkeler için millî güvenliðe eþdeðer bir boyut kazandý. Her þeyi deðiþtirip dönüþtüren bilgi patlamasý, eðitim sistemini de deðiþtirdi. Tarým çaðýnda öðretmen, sanayi çaðýnda müfredat merkezli olan eðitimin yerini, öðrenci merkezli eðitim aldý. Eðitimdeki bu deðiþim, eðitimin taraflarýnýn rollerini deðiþtirdi. Bilgi aktaran öðretmenlik, herkesin vasfý haline geldi. Öðretmen, yardýmcý olup yol gösteren, öðrencinin iyi yapmakta olduklarýný bulup ortaya çýkaran, rehberlik eden daha saygýn bir konuma yükseldi. Öðretme merkezli eðitimden öðrenme merkezli eðitime geçildi. Okuldan ve öðretmenden öðretme sorumluluðunu aldý. Öðrenciye öðrenme sorumluluðunu verdi. Eðitimi bir dönemle sýnýrlý olmaktan çýkarýp herkesi, mezuniyeti olmayan bir ömürlük öðrenciye dönüþtürdü ve yeryüzünü açýk bir okul yaptý. Bu sebeple okullarý, öðrenmeyi öðrenme ve düþünme becerisi kazandýrma programlarýnýn önemli bir parçasý hâline getirdi. Eðitimde öðretmen ve okulun sorumluluklarýnýn yanýnda aileye, eðitim politikacýlarýna, eðitim planlayýcýlarýna, eðitim yöneticilerine, eðitim denetçilerine ve iþverenlere sorumluluklar getirdi. E ð i t i m, ö ð r e t m e n l e r i n v e o k u l u n i þ i d i r, d e y i p geçiþtiremeyeceðimiz bu zaman diliminde, Sayýn Kadir Keskin'in, eðitimin tüm taraflarýna yani öðrencilere, anne-babalara, öðretmenlere, eðitim yöneticilerine ýþýk tutacak nitelikteki tecrübelerinden seçip getirdiði örnekleri ibretle okudum. Derin manalar taþýyan bu anlamlý örneklerin bireysel, toplumsal ve pedagojik manadaki etkili sonuçlarý karþýsýnda > 1 3 <

14 gururlandým ve hayýflandým. Bir eðitimcinin yaptýðý doðru hizmetlerin olumlu neticesinden gurur duydum. Ýyi insan olmanýn erdemini bir kere daha anladým. Öðretmen okulunda verilen formasyon eðitiminin bu gerçek örneklerden arýndýrýlarak verilmesinin, iþin özünü iskelete dönüþtürdüðünü, mesleðe yeni baþlayan eðitimcilerin tüm meslek hayatlarýný bu iskeleti giydirmeye harcadýklarýný düþününce ister istemez etkisiz hizmetlerimize ve geçip giden ömrümüze, yitirdiðimiz deðerlere ve insan yetiþtirme sanatýmýzdaki kayýplarýmýza üzüldüm. Mesleðime baþlarken yaþanmýþ böyle gerçek ve somutlaþmýþ örneklerden yararlanabilseydim, toplumsal yararým çok daha fazla olabilirdi, diye düþünüyorum. Vaktinde ve yerinde söylenen küçük bir sözün, yapýlan küçük bir yardýmýn kurtardýðý hayatlarý, kurduðu mutluklularý ve hayatýn rengini nasýl deðiþtirdiðini, millet bahçesinde gül isteyenlerin, millete bahçývanlýk etmesinin nice güllerin yetiþmesini saðladýðýný öðrendim. Abartmadan söyleyeyim, kitabý, çeþitli sebeplerle birkaç kez okudum. Gördüm ki bu hayat tecrübesinden öðrenci, veli, öðretmen, yönetici ve bütün bir toplumun çýkaracaðý müthiþ dersler var. Hayat doðrular üzerine kuruludur ve hayat bize, daima kendi doðrularýný öðretir. Bu doðrularý ya eðitim yoluyla benimsersiniz ya da acý tecrübelerle pahalý bir þekilde öðrenirsiniz. Bu öðrenmenin sýnýrsýz olaný baþkalarýnýn tecrübeleridir. Tecrübelerini en veciz ifadelerle bizimle paylaþan Sayýn Kadir Keskin Hoca ma teþekkür ederim. Yine örnek bir hizmette bulundu. Bu gerçekçi tecrübeleri okuyacak ve içselleþtirip hayatýna katacak olan öðrencileri, anne-babalarý, öðretmen arkadaþlarý ve eðitim yöneticilerini, eðitim politikacýlarýný, eðitim planlayýcýlarýný, eðitim denetçilerini kutlarým. Bu hayýrlý çalýþmanýn diðer eðitimcilerimizin anýlarýyla zenginleþerek eðitimimizi bir meþale gibi aydýnlatmasýný can-ý gönülden dilerim. Mustafa PALA MESOB Genel Koordinatörü (Emekli Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý ve Halk Eðitimi Baþkaný) > 1 4 <

15 Önsöz Altmýþ dokuz yýlý geride kalan ömrümün, elli senesi kamuda, özel sektörde ve yurtdýþýndaki eðitim hizmetlerinde geçti. Emekli bir eðitimciyim; ama emekliliðin nasýl bir þey olduðunu henüz anlayamadým. Günlerimi, öðrenci cývýltýsý ve zil sesleri içinde tamamlýyorum. Gündüzün bitmeye yüz tuttuðu erguvan rengi akþamýn baþladýðý saatte, son bir çiçek daha diyen arý misali acele ediyorum. Nice kýr çiçekleri var kenarda, köþede kadife bir dokunuþ bekleyen... Ulaþmalýyým onlara henüz gün kararmadan Þimdi hizmetin son duraklarýndan birindeyim. Manisa Belediyesi Eðitim Merkezi (MABEM) ni kurup iki yýl kurucu müdürlüðünü yaptýktan sonra, þimdi de çok deðerli Belediye Baþkaný Sayýn Hasan ERGENE nin daveti üzerine yine dar gelirli aile çocuklarýný sýnavlara hazýrlamak üzere Soma da Soma Belediyesi Eðitim Merkezi (SOBEM) Dershanesi ni kurdum. Soma da yaþayan, dar gelirli ailelerin zeki çocuklarýný üst okullara hazýrlamak ve insan kaynaklarýmýzýn güçlenmesine katkýda bulunmak amacýyla açýlan, Soma Belediyesi Eðitim Merkezin de (SOBEM) hizmetlerimi sürdürüyorum. Her þeyi ile yeni oluþturulan bu hizmet yuvasýnýn kuruluþ safhasýnýn her adýmýnda görev aldýðým için tarifsiz mutluluklar yaþýyorum. Bana güvenip bu hizmetlerime kapý aralayan çok deðerli Belediye baþkanlarý Sayýn Bülent KAR ile eðitime düþkün Sayýn Hasan ERGENE ye müteþekkirim ve Allah a hamd ediyorum. Elli yýl eðitime emek vermenin getirdiði sosyal bir birikim olmalýydý ve bunlar baþkalarýyla paylaþýldýkça deðer bulacaktý. Öyle ise, elli yýlýn tecrübesini paylaþmaya açmalýydým. Gelecek kuþaklar için oluþturulacak toplumsal hafýzaya katký saðlamalýydým. Yeni neslin daha akýllý olduðu söylenir. Bu doðrudur. Þimdi onlar, bilgiye daha çabuk ulaþabiliyor; ama hayatýn farklý bir gerçeði daha var ve denir ki Aklýn bütün fonksiyonlarýný icra etmesi için hafýzaya ihtiyaç var. Bu hakikatten hareketle, elli yýllýk hizmetim süresinde kendi doðrularýmýn ve yanlýþlarýmýn yanýna, hayatýn bana kattýklarýyla birlikte eðitim hizmetinde görev alacak genç kuþaklara bu mirasý býrakmayý > 1 5 <

16 düþündüm. Biliyoruz ki Akýllý insan kendi deneyiminden ve daha akýllý insan da baþkalarýnýn deneyiminden faydalanan insanmýþ. Ýþte bu akýllý nesle sunulabilecek en iyi hizmetlerden birinin tecrübelerimi onlarýn istifadesine sunmak olduðunu düþünerek kendi açýmdan Yöneticinin Günlüðü isimli kitabýmý yazma ve yayýnlama zorunluluðunu hissettim. Oku! diye emrolunan bir dinin mensuplarý olan milletimizin, en okumayan toplumlarýndan biri hâline geldiðini biliyoruz. Bir baþka gerçek daha var. Yazarýmýz da pek az. Okuma konusunda olduðu gibi bu alanda da medeni dünyanýn çok gerisindeyiz. Oysa Sevgili Peygamber imiz (S.A.V) : Kýyamet koparken bile elinizdeki fidaný dikin. ve bir baþka öðüdünde ise, Dünya ahiretin tarlasýdýr. diye buyuruyor. Bir faninin ilk kýyameti ömrün sonudur. Altmýþ dokuz yaþý aþmýþ birisi olarak güneþi batýdan aldýðýmý, gölgemin uzayýp ömrümün kýsaldýðýný biliyorum ve bildiklerim de benim fidanýmdýr, düþüncesindeyim. Bu bilgiler ki dünyanýn imarýna yarar. Öyle ise, bunlarý eðitimle ilgilenen meslektaþlarýma býrakmalýydým ve onlarda gelecek kuþaklarýn hakký vardý. Bu düþüncelerle yazmayý denedim, bu denemelerden elinizdeki kitapla birlikte, Manisa da Vakýf Ýzleri ve Ýz Býrakanlar, 40 Gün 40 Programlý Yaz Tatili Yöneticinin Günlüðünden sonra MABEM li Öðrencilerin Ýçinden Gelenler ile Asýrlýk Eðitim Çýnarý Manisa Lisesi isimli kitaplarým da basýma hazýrlýk aþamasýndadýr. Aslýnda ben bir yazar deðilim. Kendimi yazarlýk disiplini ve deðerleri konusunda çok hazýrlýklý ve donanýmlý görmem; ama Manisa eðitimcisi yoðun olan bir ilimiz olmasýna raðmen 1930 larýn eðitimcisi Çaðatay Uluçay ve Ýbrahim Gökçen den günümüze dek Manisa da bizim nesilden eli kalem tutup arkasýnda eser býrakan üç eðitimci arkadaþýmýz çýktý. Bunlardan biri, fikir ve görüþlerinden her zaman yararlandýðým Manisa için bir deðer olan proje adamý, deðerli kardeþim eðitimci Mustafa Pala, emekli öðretmen Bedriye Aksakal ve þahsým. Mektup yazmanýn bile tarih olduðu günümüzde kitap yazmanýn ne kadar zor olduðunu bizzat bilenlerdenim; ama kitap > 1 6 <

17 yazmaktan daha zor olaný ise yazýlan kitaplarýn geri döþümüdür. Emekli maaþýndan baþka hiçbir geliri olmayan þahsýmýn bile bile bu maddi külfetin altýna girmemin sebebi nedir? Bunun sebebi, bu kitabýn içinde okuyacaðýnýz Bingül'ün arkadaþý L.K. ler için. Her geçen gün bataklýða düþen L.K. ler her eðitimci gibi beni de yürekten yaralamaktadýr. Sevgili gençler, biz büyükleriniz hatta dünyanýn en en zengin adamý Bill GATES bütün varlýðýmýzý ve servetimizi þu anda ilköðretim sýralarý ile lise sýralarýný dolduran siz çocuklara ve gençlere versek sizin çocukluðunuzu ve gençliðinizi satýn almamýz mümkün deðildir; ama sizlerin bizim gördüklerimizi, yaþadýðýmýz ve yaþanýlan yanlýþlarý yaþamadan bedava veya bir kitap bedeli ile öðrenmeniz mümkün. Ülkemizin deðerli fikir adamý Rahmetli Cemil Meriç Gazete günlüktür. Okuyunca biter. Kitap ise istikbale yollanan bir mektuptur. diyor. Ýstedim ki bizim gördüklerimiz, yaþadýðýmýz ve yaþanýlan yanlýþlar bizimle beraber mezara gitmesin. Bizden sonraki gelecek ve halen týklým týklým sýnýflarý dolduran öðrenciler, stajyer öðretmenler, genç müdürler, evlat sahibi olan anne-babalar, bizim gördüðümüz, yaþadýðýmýz ve yaþanýlan yanlýþlara düþmesin. Hatýrladýðýmda hâlâ büyük üzüntü duyduðum öðrencim L.K. ler çýkmasýn.(bu kitabýn okunmasýna, Bira Ýçen Kýz Öðrencim isimli yazýmla baþlanmasýný tavsiye ediyorum.) Evet, Manisa da Vakýf Ýzleri ve Ýz Býrakanlar 40 Gün 40 Programlý Yaz Tatili Kitabý Eðitim Öðretim Dedikleri- Yöneticinin Günlüðünden sonra MABEM li Öðrencilerimizin Ýçinden Gelenler ile Asýrlýk Eðitim Çýnarý Manisa Lisesi adlý kitaplarým da yukarýda ifade ettiðim gibi basýma hazýr beklemektedir. Gayret bizden, baþarý Allah tandýr. Umudum ve inancýmla bu eserimi istikbale, sizlere bir mektup olarak gönderiyorum. Her mektup selam ve kelamla bittiðine göre bundan sonra bu kitabý eline alan ve satýrlarý okuyan her okuyucum bana göre genç olacaktýr. Sizlere selam olsun diyorum. Mutlu, > 1 7 <

18 huzurlu, sýmsýcak güzelliklerle dolu bir hayat sizi sarýp sarmalamasý dileðiyle gözlerinizden öpüyorum. Umarým bu mektubumla umduðum mesajlar yerine ulaþýr ve yeni L.K. ler yaþanmaz. Selam ve dualarýmla Kasým 2013 Kadir KESKÝN Manisa Lisesi Emekli Müdürü > 1 8 <

19 Giriþ Her zaman olduðu gibi bugün de insanlarýn fedakârlýklarýný sonuna kadar zorladýklarý ve bu konuda hiçbir fedakârlýktan çekinmedikleri iki konu vardýr. Bunlardan birincisi saðlýk, ikincisi de eðitimdir. Saðlýk konusunda bilgim, herhangi bir sade vatandaþýmýzýn bilgisinden ibarettir; ancak kendime kadardýr. Saðlýk konusunda baþkasýna aktaracak bir bilgi birikimim yoktur. Dolayýsýyla bu konuyu hemen kapatarak sadece bizim ülkemizde deðil, bütün ülkelerde anne-babalarýn, öðretmenlerin eðitimle ilgili olsun veya olmasýn herkesin, her meslekten insanýn, her ortamda ve her kademede çokça konuþtuðu, gazetelerde çokça yazýlan, televizyon ekranlarýnda açýk oturumlar yapýlýp sýkça konuþulan ve bu alanda olabildiðince kitap yazýlan bir konu var. Bu, hepimizi çok yakýndan ilgilendiren; ama çok iyi bildiðimizi zannettiðimiz, ancak yeteri kadar bilgi ve birikim sahibi olmadýðýmýz çocuklarýmýzýn eðitimi ve öðretimi konusudur. Kýrk bir yýllýk meslek hayatýnýn yirmi beþ yýlýný okul idareciliðinde geçirmiþ bir eðitimci olarak bu konuda ben de biraz söz sahibi olduðumu düþündüm ve bu eseri kaleme aldým. Bu kitap, kendi gözlemlerimin ve birikimimin yanýnda sene sonlarýnda yaptýðým anketlerle kýsmen öðrencilerin de görüþlerini ifade edecektir. Büyük laf etmekten korkarým. Burada da böyle bir duruma düþmek istemiyorum; ama þurasý da bir gerçek. Eðitim konusunda sürekli olarak belli bir kesim konuþuyor, veliler konuþuyor, öðretmenler, bakanlýk yetkilileri, pedagoglar; herkes ama herkes konuþuyor. Üniversite gençliði dýþýnda ortaöðretim öðrencilerinin konuþmasýna pek fýrsat verilmiyor; verilse de onlara çocuk gözüyle bakýlýp görüþleri dikkate alýnmýyor. Böylece bir kargaþadýr, devam edip gidiyor. Ben bu kitabýmda, eðitimdeki sorunlarýn odak noktasýnda görülen öðrencilerin olumsuz davranýþlarý ile kusuru onlarda görme anlayýþýndan ziyade esas sorumluluðun ve kusurun veliler ve öðretmenler olarak kendimizde aramamýzýn daha doðru olacaðý anlayýþýný iþlemeye çalýþýyorum. > 1 9 <

20 Zira çocuklarýmýz evde anne-babalarýn, sýnýflarda da öðretmenlerin birer aynasý olduðunu düþünüyorum. Çocuklarýmýzda ve öðrencilerimizde gördüklerimiz bizim verdiklerimizin karþýlýðýdýr. Bunu bir hikâye ile de daha iyi anlatacaðýmý sanýyorum. Bir adam ile oðlu ormanda yürürlerken oðlunun ayaðý takýlýp yere düþer. Caný acýyan çocuk, Ahhhh! diye baðýrýr. Ýlerideki daðdan, Ahhhh! diye bir ses duyulur ve çocuk bu sese þaþýrýr. Çocuk merak ederek Sen kimsin? diye baðýrýr. Aldýðý cevap ayný ses tonu ile Sen kimsin? olur. Çocuk, aldýðý bu cevaba kýzar ve Sen bir korkaksýn! diye tekrar baðýrýr. Daðdan gelen ses yine aynýdýr: Sen bir korkaksýn! Bu durum karþýsýnda þaþkýnlaþan çocuk, babasýna dönüp Baba ne oluyor, kim bu? diye sorar. Babasý oðluna, Oðlum, þimdi beni iyi dinle ve öðren! der. Sonra da daða doðru dönüp Sana hayraným! diye baðýrýr. Gelen cevap, Sana hayraným! olur. Baba, tekrar baðýrýr: Sen muhteþemsin! Karþýdan duyulan ses: Sen muhteþemsin! Oðlan, olan bitene çok þaþýrýr; ama hâlen ne olduðunu anlayamamýþtýr. Babasý açýklamasýný yapar: Ýnsanlar buna, 'yanký' derler, ama aslýnda bu hayatýn ta kendisidir. Hayat, daima sana, senin verdiklerini geri verir. Hayat, yaptýðýmýz davranýþlarýn aynasýdýr. Daha fazla sevgi istediðin zaman daha fazla sev; daha fazla þefkat istediðinde ise daha fazla þefkatli ol; saygý istiyorsan daha fazla saygýlý ol. Þayet kötülük yaparsan da daha fazlasýný görürsün, bunu iyi öðren. Bunlar hayatýn bir parçasýdýr, herkes için geçerlidir. Hayat bir tesadüf deðildir, yaptýklarýmýzýn aynasýdýr. der. Bizim de çocuklarýmýz ve öðrencilerimiz üzerinde gördüðümüz olumlu ve olumsuz davranýþlar, bizim onlara verdiklerimizin birer yansýmasýdýr. Gençlerin bu olumsuz davranýþlarý karþýsýnda ne veliler ne de öðretmenler, mazereti birbiri üzerine atarak sorumluluktan kurtulamazlar. Bu konuda mazeret üretmekten ziyade hep beraber, Nerede hata yapýyoruz? > 2 0 <

21 diyerek herkes, kendi payýna düþeni almalý ve gereðini yerine getirmelidir. Sorumluluktan kaçmakla hiçbir sorun çözülemez Bir defa þunu iyi bilelim. Çocuk, anasýndan doðduðu günden itibaren iyi bir gözlemcidir. Çevresinde gördüðü her þeyi adeta bir fotoðraf makinesi gibi hafýzasýna almaya çalýþýr. Hatta fotoðraf makinesinden de öte bir kamera gibi hiçbir þeyi de ihmal etmeden kaydeder, hatta en ufak ayrýntýyý bile kaçýrmaz; çünkü o çocuðun beyni boþtur, beynine doldurduðu bilgilerle hayata tutunabilecektir. Beynine doldurup yüklediði örneklemeler ve bilgi yükü, onun hayatýnda yönlendirici olacaktýr. Üç aylýk çocuðu olan bir anne, psikiyatri profesörü olan doktora giderek: -Doktor Bey, çok erken geldiðimin farkýndayým; ama çocuðumu çok güzel eðitmek istiyorum. Bu yüzden sizin önerilerinizi almaya geldim, der. Doktorun cevabý ilginçtir: -Hanýmefendi, çocuðunuzun eðitimi için çok geç kalmýþsýnýz. En geç üç aylýk hamileyken gelecektiniz. Bundan da anlaþýlýyor ki eðitim, anne karnýnda baþlayýp ölünceye kadar devam eden bir süreçtir. Eðitimde, öðretmenin payý ve sorumluluðu olduðu kadar anne-babalarýn da payý ve sorumluluðu büyüktür. Anneler, sürekli olarak çocuklarýnýn eðitimi ile ilgilenirler. Sonra onlarý öðretmenlere teslim ederler. Peki, bir öðretmen, öðrencisinin eðitim sürecinde hangi konumdadýr? Nerede bulunmalýdýr? Öðretmen olmayý düþünen her insan bu sorularý kendine sormalýdýr. Bir öðretmen, öðrencinin anne-babasý gibi her þeyi deðildir; ama bunun yanýnda çok þeyidir. Meselâ onun öðreteni, eðiteni, rehberi, yol göstereni, öðrencilerin örnek aldýðý bir idolü müdür; yoksa öðrencinin ufkunu aydýnlatan, bilgi veren ve bakýþ açýsýný geniþleten biri midir? Tabii ki hayýr! Dünyanýn büyük bir köye dönüþtüðü hayatýmýzda öðretmenin görevi, öðrencinin bilgiye nasýl ulaþacaðýnýn yollarýný göstermektir. Ýyi bir öðretmen olmak için öncelikle araþtýrýp sorgulayan ve iyi bir insan kimliðine sahip olmakla baþlar. Onun için biz çocuklarýmýzýn nasýl olmasýný istiyorsak öncelikle kendimiz de çocuklarýmýzýn olmasýný istediðimiz gibi olmak zorundayýz; ancak bu durumda öðretmenden bir þeyler > 2 1 <

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

Nisan 2004 112944 Fiyatý 3.000.000 TL Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 36 Nisan 2004 Sayý: 424 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000 Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 35 Aralýk 2003 Sayý: 420 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD.

Detaylı

Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni: Hasan AKAR Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: M.

Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni: Hasan AKAR Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: M. Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Eðitim, Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi ISSN: 1307-3966 Yýl: 3 Sayý: 12 Nisan-Eylül 2008-3 Aylýk Dergi Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel

Detaylı

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Uluslar arasý platformda; Istanbul University Pharmaceutical Students Association (IUPSA) olarak bilinmektedir.

Detaylı

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi.

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi. Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Adana Þubeler Platformu üyeleri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Ýnönü Parkýnda basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya, engelli yurttaþlar, HDK, TÜRK-ÝÞ,

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

Bir Girişim Hikayesi,

Bir Girişim Hikayesi, Bir Girişim Hikayesi, E-ticaret, Girişimcilik ve Dijital e dair Heyecanlar, kazanışlar, kaybedişler, hatalar, tecrübeler; birçok keyifli macera kitapta sizleri bekliyor. Hakan Yalçın "Bir giriþimcinin

Detaylı

Cazname I. Tunçel Gülsoy

Cazname I. Tunçel Gülsoy Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy www.altkitap.com Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy altkitap - deneme 3 Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy Þubat 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti:

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 40 Sayý:472 Nisan 2008 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu Sevgi Yayýnlarý Tic.Ltd.Þti. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü: Ayþegül Kayserilioðlu Yazý

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

PERFORMANS TOPLANTILARI-2

PERFORMANS TOPLANTILARI-2 PERFORMANS TOPLANTILARI-2 Kalite ve Hasta Güvenliði Ýl Performans ve Kalite Koordinatörleri Bilgilendirme ve Deðerlendirme Toplantýsý 28-29 Aðustos 2008-Ankara EDÝTÖRLER Prof. Dr. Sabahattin AYDIN Dr.

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Yetimin Baþý Dost Eli Ýster Pakistan a Dost Eli Köyü 50 Okula 100 Temel Eser D E R N E Ð Ý DOST ELÝ DERNEÐÝ ÝLETÝÞÝM DERGÝSÝDÝR SAYI 3 MART 2011 Bu derginin tüm maliyet masraflarý reklam veren firmalarca

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji Sunuþ Deðerli meslektaþlarýmýz, Hep beraber yeni bir yüzyýla girdik. Yeni yüzyýlýn tüm meslektaþlarýmýza ve mesleðimize yeni kazanýmlar getirmesini dileriz. Arkeoloji ve Arkeologlar Derneði olarak 2000

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ.

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Fikri Türkel Fikri Türkel Deðer katanlar Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Yayýn haklarý 2011 TÜGÝS e aittir. ISBN: Tanýtým nüshasýdýr,

Detaylı

Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar

Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar AKÝS KÝTAP AKÝS KÝTAP Tüm yayýn haklarý yayýnevine aittir. Kaynak gösterilerek tanýtým ve iktibas yapýlabilir. Çoðaltýlamaz, basýlmaz, senaryolaþtýrýlamaz ve faklý biçimlerde

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48 indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Saynur Defne Sarýsoy 86 Tezel 85 23-25 Duyurularýmýz 36 Saðlýk Dr. Aydýn Aksoy 75 42 Gurme Coconot 26-33 Bizim Dünyamýz 38 Saðlýk HLC Hairline Clinic 40 Kiþisel

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı