DUNYAYA TOHUM IHRAC EDIYORUZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DUNYAYA TOHUM IHRAC EDIYORUZ"

Transkript

1 AK Parti Çubuk Belediye Baflkan Aday Dr. Tuncay Acehan: Çubuk un yaflam kalitesini art raca z AK Parti Çubuk Belediye Baflkan Aday Dr. Tuncay Acehan, projeleri ve ilçeye kazand raca- de erler hakk nda bilgi verdi. ÇUBUK Yedi y ll k ilçe baflkanl tecrübesinin yan s ra bürokrasi ve sa l k sektöründeki baflar lar yla dikkat çeken AK Parti Çubuk Belediye Baflkan aday Dr. Tuncay Acehan belediye baflkan olmas halinde, AK Parti nin belediyecilik anlay fl n Çubuk ta daha da ileriye götüreceklerini ve Çubuk u Baflkentin markas bir flehir yapmaya çal flacaklar n söyledi. Dr. Acehan, yapt aç klamada, flehrin problemlerine de indi ve çözüm önerilerini sundu. Makama de il, çal flmaya talip oldu unu anlatan Dr. Acehan, belediye baflkan olmas durumunda ilçe halk n n rahat ve huzurlu bir kentte yaflamas için var güçleriyle çal flaca - n belirtti. HABER 16. SAYFADA 14 MART 2014 Cuma YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Bakan Mehdi Eker: 60'tan fazla ülkeye tohum ihraç ediyoruz PURSAKLAR Gökçek ve Çetin SKM aç l fl nda Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin ile Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek seçim koordinasyon merkezi aç l fl nda bulufltu. Aç l fla Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, ve çok say da Pursaklarl kat ld. HABER 2. SAYFADA KEÇ ÖREN DUNYAYA TOHUM IHRAC EDIYORUZ G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, Türkiye nin tohumculukta kendi ihtiyac n karfl layan ve 60 tan fazla ülkeye tohum ihraç eden bir ülke konumuna yükseldi ini belirtti. G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, Türkiye'nin tohum ihracat yla ilgili bilgi verdi. Bakan Eker, ''Sertifikal tohum üretimin h zla artmas yla birlikte Türkiye, 10 sene önce tohum ithal eden bir ülke konumundayken, bugün 60 civar nda ülkeye 127 milyon dolar n üzerinde tohum ihraç eden bir ülke durumuna geldi.'' dedi. Keçiören de kardefllik buluflmas düzenlendi Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Do u ve Güneydo ulu vatandafllar ile bulufltu. Neflet Ertafl Sanat ve Gösteri Merkezi ndeki genifl kat l ml toplant ya AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Salih Kapusuz ile AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Haluk pek de kat ld. HABER 2. SAYFADA Fethi Yaflar a aç kesimi yap lan alan inceledi 13 TE 16 DA Baflkan Tuna, hemfleri dernekleriyle bulufluyor Abdullah Cengiz Bugün 3 te GÜNCEL Karadenizliler kaynaflma yeme inde bir araya geldi Tüm Karadeniz lleri, Kültür, Turizm E itim Derne i 3. Geleneksel Kaynaflma ve Dayan flma Yeme i nde bir araya geldi. K sa ad TÜM-KARDER olan Tüm Karadeniz lleri, Kültür, Turizm E itim Derne i, Beflevler deki Uygulamal Otelcilik Okulu nda dayan flma ve kaynaflma yeme i düzenledi. Dernek Baflkan Osman Ifl k n ev sahipli inde gerçekleflen yeme e, Sinoplular Derne i Baflkan Arif Aslano lu, Bart nl lar Derne i Nejat Ertan, Yenimahalle Devlet Hastanesi Müdürü brahim Keskin, Mufl Derne i Baflkan Yurhan Güner, ile çok say da dernek üyesi kat ld.16 DA Süleyman Göksu 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: Bugün 4 te Yalç n çyer KENAN ERGEN GÜNCEL Bugün 13 te 2013 RAKAMLARI Sertifikal tohumculu un h zla yayg nlaflmas için çal flmalar n devam etti ini ifade eden Bakan Eker, 2013 y l sertifikal tohum üretim miktarlar n aç klad. Buna göre bu day 421 bin ton ile ilk s rada yer al yor. Üretim art fllar n n h zla yükseldi i baz ürün gruplar n n miktarlar ; patates 150 bin ton, arpa 80 bin ton, m s r 38 bin ton, ayçiçe i 19 bin ton, çeltikte ise 9 bin ton fleklinde gerçekleflti. Toplamda ise 2013 y l sertifikal tohum üretimi 742 bin ton olarak aç kland. 90 B N ÇEfi T TOHUM G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl yap lan çal flmalara ek olarak ise 2010 y l nda dünyan n 3. büyük tohum gen bankas n Ankara da hizmete açt. 250 bin çeflit örnek muhafaza kapasiteli Türkiye Tohum Gen Bankas 'nda flu anda 90 bine yak n çeflit tohum muhafaza ediliyor. (CHA) Çankaya Meclisi son kez topland Yerel seçimler öncesi son kez toplanan Çankaya Belediye Meclisi nin toplant - s nda duygusal anlar yafland. Meclis üyelerinin son kez meclis görüflmelerine kat ld toplant belediyenin Meclis Toplant Salonu nda gerçekleflti. 13 TE

2 ANKARA /2 Gökçek ve Çetin SKM aç l fl nda Büyükflehir den trafo aç klamas Y enimahalle de meydana gelen trafo patlamas yla ilgili aç klama yapan Büyükflehir Belediye yetkilileri, patlaman n teleferik sistemi ile hiçbir ilgisinin olmad n bildirdi. Yetkililer, halen deneme sürüflleri devam eden teleferik sisteminin jeneratörle çal flt n, enerji sistemine ve trafolara ba l olmad n belirterek, Baz internet sitelerinde yer ald gibi gibi patlaman n kesinlikle teleferikle ilgisi yoktur. Emniyet yetkililerinin yapt araflt rmada patlaman n Enerji SA n n kablolar n n kesilmesi sonucunda meydana gelen k sa devre sonucu meydana geldi i ö renilmifltir. Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin ile Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek seçim koordinasyon merkezi aç l fl nda bulufltu. BUGÜN P ursaklar fiehit Salim Akgül Caddesi üzerinde bulanan AK Parti Pursaklar Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl büyük bir coflkuyla gerçeklefltirildi. Aç l fla Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan ve AK Parti Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Melih Gökçek, Pursaklar Belediye Baflkan ve AK Parti Pursaklar Belediye Baflkan Aday Selçuk Çetin, meclis üye adaylar ve çok say da Pursaklarl kat ld. Aç l flta konuflan Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, sokak eylemlerine dikkat çekerek Televizyonlarda sokaklar kar flt racaklar n söylemifltim. fiimdi bafllad lar yak p y kmaya. 30 Mart seçimleri bir yerel seçim olmaktan ç km flt r. Yapt m z anketlerde hem Selçuk Baflkan hem de benim Pursaklar da oylar m z yüzde 70 in üzerinde. Sizlere teflekkür ediyoruz.dedi. Aç l flta konuflan Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, Pursaklar a en büyük mührü ilçe yaparak vurduklar n söyledi. 10 y ld r Pursaklar da hemflerilerinin deste iyle hizmet etti ini belirten Ankara S cakl k Baflkan Çetin, Tek hedefimiz gök kubbede hofl bir seda b rakmak oldu. Pursaklar tebessüm flehri haline geldi. Pursaklar ilçe yapaca z dedik ve yapt k. Merkezi yönetimin tüm hizmetlerini siz de erli hemflerilerimizin aya na getirdik. dedi. lçedeki tüm kurum ve kurulufllara destek verdiklerini kaydeden Çetin, konuflmas n n devam nda flunlar söyledi: Deste imizi ve gayretimizi sizler için harcad k. Yap lan hizmetler bofla gitmiyor. Sizler bizi hiçbir zaman yaln z b rakmad n z. LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR 13 Cemaziye l Evvel 1435 RUM 1 Mart 1429 YARIN Pursaklar n her yerinde belediyemizin hizmetleri ile karfl lafl yorsunuz. Sizin, bizim gibi düflünmeyenler için her fley mubaht r. Kendileri h rs z ise karfl lar ndakini de h rs z bilirler. Kendileri hizmet etmiyorsa karfl lar ndakileri de hizmet etmiyor biliyorlar. Ama sizler kimin hizmet etti ini en iyi bilen ve görenlersiniz. Destekleriniz ve dualar n z için teflekkür ediyorum. SKM nin aç l fl kurdelesini Büyükflehir Belediye Baflkan Mehil Gökçek ile Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin birlikte kesti. TANIK TEfiEKKÜR Z YARETLER ALMAYA DEVAM ED YOR AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN Ç ankaya Belediye Baflkan ve ç Anadolu Belediyeler Birli i Baflkan Bülent Tan k, Türkiye nin dört bir köflesinden konuklar n a rlamaya devam ediyor. Ni de nin Kitreli Belediye Baflkan fiefik Aydo an ve Azatl Belediye Baflkan Durmufl Songur Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k makam nda ziyaret ederek, katk lar ndan ötürü teflekkür ettiler. Bülent Tan k n ç Anadolu Belediyeler Birli i Baflkanl döneminde belediyelerine yönelik hizmetlerin ve desteklerin önemini dile getiren Kitreli Belediye Baflkan fiefik Aydo an, Bizim gibi küçük belediyelerin elinden tutan sizin gibi belediye baflkanlar m z halk m z asla unutmayacak dedi. Azatl Belediye Baflkan Durmufl Songur da Baflkan Tan k a teflekkür etti. ç Anadolu Belediyeler Birli i Baflkanl döneminde Birlik üye say s n 119 a yükselten Tan k, dayan flman n önemini vurgulayarak, Biz güzel fleyler yapt ysak bunu hep birlikte yapt k dedi. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :04 45 Günefl :06 10 Ö le :12 07 kindi :15 17 Akflam :17 53 Yats :19 10 KARDEfiL K BULUfiMASI K eçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Do u ve Güneydo ulu vatandafllar ile bulufltu. Neflet Ertafl Sanat ve Gösteri Merkezi ndeki genifl kat l ml toplant ya AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Salih Kapusuz ile AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Haluk pek de kat ld. 30 Mart yerel seçimlerinde Türkiye nin gelece inin oylanaca n söyleyen Salih Kapusuz, bu seçimlerin ayn zamanda halk n Baflbakan Recep Tayyip Erdo an a sahip ç kt n n da göstergesi olaca n ifade etti. Turgut Alt nok un Keçiören Belediye Baflkanl döneminde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek ile aras nda yaflanan uyumsuzlu u hat rlatan Kapusuz, Keçiören e yat r m yapacak olan Büyükflehir in taleplerine Turgut Bey karfl ç k yordu. Keçiören de huzursuzluk vard. Mustafa Ak n Belediye Baflkan olmas ile huzursuz günler geride kald. Melih Gökçek ile Mustafa Ak n s rt s rta vermesi ile Keçiören çok güzel hizmetler ald. Yeniden görevlerine devam etmeleri halinde Keçiören çok daha güzel hizmetler alacak dedi. Milletin sand a sahip ç karak CHP, MHP ve d fl uzant lar na en güzel cevab verece ini belirten Kapusuz, Milletimiz sand kta Menderes i yedirdik, Özal yedirdik, ama Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an sand kta yedirtmeyece iz diyecek mesaj n verdi. Haluk pek ise, sand ktan ç kacak sonuca herkesin raz olmas n istediklerini kaydederek, Sand ktan korkmaya bafllad lar. Gezi olaylar ve 17 Aral k ta devam eden olaylarla Türkiye yi dünyaya kar fl k ülke gibi göstermek istediler. AK Parti ye vermifl oldu unuz her oy Türkiye nin dünyada belirleyici bir güç olmas n sa layacak ve Baflbakan m za verdi iniz deste in bir göstergesi olacakt r diye konufltu. Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak da, Neflet Ertafl Sanat ve Gösteri Merkezi ndeki bu toplant n n kardeflli in ve birlikte yaflaman n çok güzel bir tezahürü oldu unu ifade ederek, 30 Mart 2014 te milletimizin önüne bir sand k gelecek ve milli irade tecelli edecek. Sizlere 5 y l hizmet edecek kadrolar ortaya ç kacak. Biz her zaman demokrasiyi benimsemifl bir partiyiz. Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an Türkiye de en uzun süreyle 11 y ld r Baflbakanl k yapan tek liderdir. Demokraside seçimler her zaman bayram havas nda geçer. Bu seçim sadece bir yerel seçim de il, genel seçim havas nda olacak dedi. KEÇ ÖREN DE DE AK PART KAZANACAK Terör belas ile birlik ve beraberli imizi bozmak isteyenlerin ülkenin aya na pranga takt klar n dile getiren Baflkan Mustafa Ak, Son y llarda bir bar fl havas, huzur var. Bundan korkan baz devletler bu bar fl havas n bozup Türkiye yi kar flt rmak istiyorlar. Sa duyulu milletimiz oynanan bu oyuna cevab n sand kta verecektir. Mesele sadece Keçiören, Ankara de il, Türkiye meselesidir. Türkiye nin gelece i için sand klar patlat rcas na AK Parti tekrar iktidar olacak ve Keçiören de de AK Parti kazanacakt r ifadelerini kulland. 5 y ll k hizmet döneminde bölgesel ve inanç ayr mc l yapmad n, 850 bin Keçiörenliye eflit hizmet götürdü ünü belirten Baflkan Ak, Halktan, sand ktan ümidi kestiler. AK Parti yi sand n d fl nda nas l deviririz in oyunlar n yap yorlar. Halk m za güveniyoruz, bunu baflaramayacaklar diye konufltu.

3 Çankaya dan Bekilli ye kamyon deste i Çankaya Belediye Baflkanl n n yan s ra ç Ç ankaya Belediyesi, Denizli Bekilli Belediyesi ne kamyon hibe etti. Çankaya Beni de sürdüren Bülent Tan k araç teslimi önce- Anadolu Belediyeler Birli i Baflkanl görevilediyesi Denizli nin Bekilli Belediyesi ne sinde, ç Anadolu Belediyeler Birli i nin bafllatm fl oldu u ve Çankaya Belediyesi nin de ilçe halk n n hizmetinde çal flt r lmak üzere kamyon hibe etti. aktif olarak yer ald dayan flma hareketinin Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k yeni bir etab nday z ifadelerini kulland. Tan k Kurdu umuz dayan flma zinciri ile ihtiya- makam nda ziyaret ederek hibe edilen kamyon ile ilgili protokol imzalayan Bekilli Belediye c olan belediyelere flartlar m z elverdi ince Baflkan Mustafa Baflkafa, Tan k a kendi yörelerinde tamamen el eme i ile üretilen bir de mutlulu unu yafl yoruz. Beldelerinize buradan destek oluyor ve imkanlar m z paylaflman n çanta hediye etti. sevgi ve selam tafl y n fleklinde konufltu. ANKARA /3 Alpaslan Ifl kl Park TÖRENLE AÇILDI P rof. Dr. Alpaslan Ifl kl ad verilen park Çankaya Öveçler de aç ld. Aç l fla, Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k n yan s ra Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan bifl, Alpaslan Ifl kl n n efli Zerrin Ifl kl, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara l ve Çankaya lçe Yöneticileri, akademisyenler, Ifl kl n n ö rencileri ve mahalle sakinleri kat ld. Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k aç l flta, parka Alpaslan Ifl kl n n ad n vermekten dolay onur ve gurur duyduklar n belirterek Alpaslan Ifl kl Türkiye emek mücadelesinde, sendikal mücadelede, insan haklar mücadelesinde, hukukun üstünlü ü ve demokratik bir toplum yap s n n kurulmas, Atatürk lkeleri ne ba l bir toplumsal yap n n savunusu konusunda çok mücadele etmifl ve hiçbir zaman e ilip bükülmemifl bir insand r. Sayg yla anmam z gereken toplumsal bir de erimizdir ifadelerinde bulundu. Tan k n ard ndan konuflan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan bifl, Bülent Tan k n önemli bir vefa örne i gösterdi ini belirterek Hem üniversitemize hem de ülkemize büyük katk lar sa lam fl hocam z n burada ölümsüzleflmesi bizleri gerçekten çok mutlu etti. Demokrat, ça dafl, güleryüzlü, pozitif ve hakkaniyetli bir insand. Bu park Alpaslan hocan n flahs d fl nda bu özelliklerinde simgesi olacakt r dedi. Hüseyin Uzun güven tazeledi SEL M YÜKSEL Alpaslan Ifl kl n n efli Zerrin Ifl kl ise Eflimin ad n n böyle güzel bir parka verilmesi beni çok duyguland rd. Onun ad n yaflatan Çankaya Belediye Baflkan m z Bülent Tan k Bey e ve eme i geçenlere çok teflekkür ediyorum fleklinde konufltu. Konuflmalar n ard ndan park n isminin yaz l A nkara Umum Ayakkab c lar ve Çantac lar Esnaf Odas 39. Ola an Genel Kurul Toplant s nda Hüseyin Uzun, 3. dönemi için yeniden seçilerek, güven tazeledi. TESKOMB Ankara Bölge Birli i Toplant Salonu nda yap lan genel kurulda, Divan Baflkanl n ANKESOB Genel Sekreteri Abdurrahman Varol un yapt genel kurulda üyelerin büyük ço- unlu unun kat l m yla 4 y ll na yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi yap ld. Sayg duruflu ve stiklal Marfl 'n n okunmas yla bafllayan genel kurulda, yönetim kurulu faaliyet raporlar ve denetim kurulu raporlar, bilanço ve gelir-gider hesaplar ayr ayr okunarak kabul edildi. Yeni dönem çal flma program ve tahmini bütçe de okunarak onayland. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan baflkan adaylar ; Hüseyin Uzun ve Durak Uygun s ras yla birer konuflma yaparak duygu ve düflüncelerini dile getirdiler. 2 baflkan aday ndan ilk olarak Durak Uygun konufltu. Uygun, baflkan seçilmesi halinde oda üyelerine en iyi flekilde hizmet edece ini söyledi. Uygun un konuflmas n n ard ndan kürsüye ç - Aç l fla, Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k n yan s ra Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan bifl, Alpaslan Ifl kl n n efli Zerrin Ifl kl, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara l ve Çankaya lçe Yöneticileri, akademisyenler, Ifl kl n n ö rencileri ve mahalle sakinleri kat ld. oldu u tabela aç ld ve birlikte park gezildi. 3 bin 500 mç alan üzerinde yap lan park, bin 320 mç lik yeflil alan, 176 m lik koflu yolu, fitness alanlar, futbol sahas ve çocuk oyun alan ile semt sakinlerinin u rak noktas olacak. Ayr ca parkta, engelli çocuklar ve yafll lar da düflünülerek engelsiz fitness ve oyun alanlar da tasarland. kan Hüseyin Uzun, üyelere kat l mlar ndan dolay teflekkür ederek, genel kurulun hay rl olmas n diledi. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek çal flmalar yapt klar n ifade eden Uzun, bundan sonra da üyelerin menfaatleri do rultusunda hareket edeceklerini söyledi. Uzun, seçilmesi durumunda gerçeklefltirecekleri projelerden örnekler verdi. Uzun un projelerinden baz lar aras nda flunlar yer ald : Sektörel araflt rmalar yapmak üzere yurtd fl seyahatlerimiz devam edecek. Sektörel nitelikteki yurtiçi ve yurtd fl ilgili fuarlar takip edilecek. 30 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk iflimiz kay td fl ve haks z rekabetin önlenmesiyle ilgili çal flmalar olacak. Bu sorunlar n önüne geçmek için mücadele edece iz. Avrupa Birli i projelerinden faydalanarak, kay t d fl n n kay t alt na al nmas ile ilgili MEB e ba l liselerle ortak projeler gerçeklefltirilecek. Konuflmalar n tamamlanmas ndan sonra oy kullanma süreci bafllad. 2 aday n yar flt seçimde 235 oy alan mevcut Baflkan Hüseyin Uzun güven tazeleyerek bir kez daha baflkan seçildi. Di er aday Durak Uygun ise 141 oy Ola an genel kurulda gerçeklefltirilen seçimlerin ard ndan Baflkan Hüseyin Uzun, yeniden seçilmekten dolay memnuniyetini dile getirerek, kendisine duyulan güven için üyelerine teflekkür etti. Hüseyin Uzun baflkanl ndaki Ankara Umum Ayakkab c lar ve Çantac lar Esnaf Odas n n yönetim kurulunun di er üyeleri flu isimlerden olufltu: Mustafa Karatafl, Temel Erdo an, Mustafa fiahin, Derya De erli, Murat Göksel ve Kamil Okburan. BU PROJE B Z M DE LSE E itimci /Yazar Abdullah CENG Z cengizicyer.com.tr Bir dönem yapt kanunsuzluklarla, faili meçhullerle, yasa d fl eylemlerle meflhur olan Egenekon san klar, hukuka yap lan müdahalelerden sonra pat r pat r sal verildiler. Aman Allah m! Dan fltay'a yap lan sald r bir ütopya m yd? Hayal miydi? Sanal alemde çekilmifl ya da kurgulanm fl sahte bir film miydi? Güneydo- u da faili meçhuller, tetikçiler, Yefliller yalan m yd? Kaç y l sonra karakollar n bahçelerinden ç - kan insan ceset ve kemikleri uydurma m yd? Ayhan çark n bizzat a z yla, Ben iki bin Kürt öldürdüm itiraf n bofluna m etti? Caddelere, meydanlara, sokaklara ç k p ba rmalar, bu hükümeti y kaca z ba r p ça rmalar n yanl fl m gördük? Silahlar masalara dizip onun üzerine ölümüne yemin edenlerin görüntülerini yoksa yanl fl m gördük? Bir parti liderinin -bana göre parti lideri de il ajan provokatör- meydanlara ç k p verip verifltirmesi hayal miydi? Zirve, Rahip Santora, Hrant Dink cinayetleri yoksa baflka bir ülkede mi ifllendi? Daha buraya alamayaca m z bir sürü provakatif eylemler ve teflebbüsler. Topra n alt ndan ve evlerin çat lar ndan ç kan silahlar, krokiler, eylem planlar, CD ler gerçek de- il(!), onlar polisler koydular suçlamas na girildi i için onlar saymad m. Bence onlar polisler koymad lar hepsi de gerçekti. Ancak yukar da sayd klar m, inkar mümkün olamayan ve toplumun tüm fertlerinin gözleri önünde cereyan eden hadiseler oldu u için öncelikle onlara dikkatinizi çektim. Bu olaylar ve yasa d fl l klar olurken flu cümleyi kullanm flt m: E er bu Egenekon, Balyoz ve aç l m süreci yerli üretimse inflallah ülkemiz için iyi sonuçlar verir. Yoksa baflka ellerin, özellikle APO yu kullananlar n ona iade-i itibar ise yand k kesin bit kaç y la kalmaz eski günlere döneriz. Ayr ca derin devletin henüz %75 canl ve dipdiri ayakta oldu unu söylemifltim. Bir dönem bunlar kullananlar bir süre sonra ortal k sükunete erdikten sonra baflka planlar n devreye sokacaklard r. Bu son tahliyeler bana -elhamdullah- hakl l m göstermifl oldu. Öyle ki o gün verip verifltiren köfle yazarlar n n bir ço u sükuneti tercih etmektedirler. Çünkü o zaman da iktidardan, güçten yanayd lar. Bu gün de ayn yöntemi ve yolu tercih etmektedirler. Dikkat ettiniz mi? Tahliye olanlar n bir k sm daha ayaklar n n tozu kurumam flken neler söylediler? Cumhuriyet için Ergenekon a hapsettiler. Cumhuriyet için savaflmaya geldik. Bütün cemaatlerin can na okumaya geldik; hepsinin kökünü kurutaca- z. Zaten baflbakan da onlar n söylediklerini söylemiyor mu? Gün do du f rsatç lara Daha bilmem neler Hele siz biraz sabredin de memleketin kaosa, kardefl kavgalar na, Müslüman n eliyle Müslüman hapishanelere t kmaya daha ne gibi seviyesizliklere flahit olaca z. Hep beraber görüp seyredece iz. Rabbim bu memleketin selametine, kardeflli ine, birlik ve beraberli ine sald r düzenleyecek hain ve gözü dönmüfllere f rsat vermesin. Her türlü kinden, düflmanl ktan, kan kusuculuktan, ç kar çat flmas ndan, parti devletinden, zulüm ve zorbal ktan bizleri de tüm inanlar da korusun. Hiç endifleniz olmas n balyozcular da ç kacaklar. E er baflar l olursalar memleket eski günleri de aratacak kaosa sürüklenecek. flte yan bafl m zda Suriye ile Irak ta olanlar Ayn zalimane senaryolar Afganistan'da, Pakistan da, Somali de, Cezayir de, Libya da uygulanmad m? Buralar kan gölüne çevirmeden çekinmeyen zalimler ve silah tüccarlar ayn oyunu bu memlekette de sergilemekten geri durmazlar. Bize düflen bu süreçte do rudan yana olmak. Sükunetten ve do rudan yana tav r tak nmakt r. Acaba bu iflin piri say lan ve y n y n kitaplar kaleme alan AKP li say n fiamil Tayyar oluflan sonuca ne diyecek? Yazd klar n inkar m edecek? Yoksa ben o günlerin ve o günlerdeki sürecin tamamlay c s m yd m? diyecek. Bakaca z görece- iz. Ayn zaman da say n Baflbakan ve hükumeti kendince cemaat Hakk nda sarf ettikleri, YANILMIfiIZ beyanlar n, Ergenekon ve Balyoz için de kullanacaklar m? fiayet kullansalar ç kanlar onlara hesap sormayacak m? Gerçi daha sonuç al nmadan en yak n KUMPAS deyip yolu açt. Her halde onlar da o yoldan gidecekler. Aman Allah' m! Bunca kültürlü, bilgili milletvekili nas l bu yalanlara ve planlara aldan rlar? Hey fleyi ile ortada olan suikast ve provokasyonlara ne diyecekler? Ta baflta dedim ya, yerli üretim de ilse tekrar bafla dönülecek Çünkü içeri girenler a am, paflam yaflad lar. Bir zorluk çekmediler ki Haydi hay rl s Biz yegane s na m z olan Rabbimize s n yor ve O dan yard m bekliyoruz. Son nefesimize kadar davas na ve dinine olan ba l - l ktan bizleri ay rmas n; yere artar bile

4 B aflkan Tiryaki, yapt konuflmada benimsedikleri siyaset anlay fl ndan bahsetti. Sokak siyaseti yapmad klar n dile getiren Tiryaki Kimsenin aleyhinde tel bir laf söylemedim söylememde... Hizmet siyasetinden yanay m. Koltuk kayg m z, rant kayg m z, oy kayg m z olmad. Tek düflüncemiz Alt nda nas l ileri tafl yabiliriz oldu. Alt nda a yap lan hizmetleri sizden iyi bilen yok. dedi. Baflkan Tiryaki, etik siyasetin düflüncelerde olgunlaflmas gerekti inin de alt n çizdi. Tiryaki, göreve geldi i günden itibaren Alt nda da 30 binden fazla gecekondu y kt klar n kaydederek, kaçak yap lar bir birortadan kald racaklar n belirtti. Alt nda l hemflehrilerinin daha rahat ve daha modern bir yaflam alan na kavuflmas için sorumluluk almaktan kaç nmayacaklar n söyleyen Baflkan Tiryaki, Alt nda da çarp k yap laflman n son buldu unu vurgulad. Tiryaki, park, okul, sosyal donat ve spor alanlar n n Alt nda da y ld z gibi parlayaca n söyleyerek y k mlar için vatandafltan gelen taleplere de dikkati çekti. Modern bir Alt nda için vatandaflla el ele mücadele ettiklerini sözlerine ekleyen Baflkan Tiryaki fieffaf, adil ve kararl mücadelemizle Alt nda l vatandafllar n güvenini kazand k. Yeni dönemde de emeklerimiz Alt nda için dedi. Toplant da Alt nda Belediyesi Halk Oyunlar Toplulu u da Baflkan Tiryaki ye bir sürpriz yapt. Ankara fiampiyonas nda halay kategorisinde ikinci olan, seymen, zeybek ve kafl k kategorisinde de üçüncülük elde eden Alt nda Belediyesi Halk Oyunlar Toplulu- u, baflar lar n Baflkan Veysel Tiryaki ile paylaflt. ANKARA E timesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, son meclis toplant s n n ard ndan MHP, AKP ve CHP meclis üyeleriyle yemekte bulufltu. Etimesgut Belediye Meclisi, 5 y ll k çal flma dönemini Mart ay toplant s yla tamamlad. 37 üyenin ço u partilerince yeniden aday gösterilmezken birçok üye de seçilemeyecek s ralarda kendilerine yer buldular. Ço u meclis üyesinin son meclis çal flmas olmas nedeniyle de ayr bir anlam kazanan Mart ay meclis toplant s, Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel baflkanl nda yap ld. Son meclis toplant s nda duygusal anlar yafland. Meclis üyeleri kürsüye gelerek duygu ve düflüncelerini paylaflt lar. Baflkan Enver Demirel, meclis üyelerine teflekkür ederek, 5 y lda önemli kararlar n alt na birlikte imza att klar n söyledi. 5 y lda 325 toplant da 3 binin üzerinde karar al nd n hat rlatan Demirel, tüm meclis üyelerine teflekkür etti. Meclis toplant s n n ard ndan MHP, AKP ve CHP meclis üyeleri akflam yeme inde bir araya geldiler. Yemekte koyu sohbetler yap l rken, yaflanan hat ralar bir kez daha dile getirildi. Demirel, tüm meclis üyelerine teflekkür plaketi takdim etti. 4 Sincan da yurt aç l fl S incan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Sincan Fatih Hüseyin Kabasakal Talebe Yurdu nun aç l fl törenine kat ld. Sincan Belediyesi vatandafllar na; konuttan sa l a, e itimden çevrenin korunmas na kadar pek çok alanda hizmet veriyor. lçede bulunan e itim kurumlar na; imkanlar ölçüsünde altyap, çevre ve kültürel anlamda destekleyen Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, bunun yan s ra yeni aç - lan e itim kurumlar n n da yan nda oluyor. Bu ba lamda Sincan Fatih Hüseyin Kabasakal Talebe Yurdu aç l fl na kat lan Baflkan Tuna, vatandafl n ve ö rencilerin büyük ilgisini toplad. Yurdun Sincan a hay rl olmas - n temenni eden Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; E itim her fleyin bafl Çocuklar m z n e itimlerine destek vermek bizim görevimiz, imkanlar m z çerçevesinde elimizden gelen yard m yapmaya devam edece iz. dedi. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Plevne ve Örnek Mahallesi sakinleriyle bulufltu. Alt nda l vatandafllar Veysel Tiryaki nin örnek al nmas gereken bir belediye baflkan oldu unu ifade etti.mahalle toplant lar na yaklafl k 300 kifli kat ld. Tiryaki, vatandafllarla buluflmay sürüyor Genifl Aç Süleyman GÖKSU ALLAH BU M LLETE B R DAHA ST KLAL MARfiI YAZDIRMASIN Merhaba. 12 Mart Tarihimizde çok önemli bir gün. Bugün, stiklal Marfl m z n kabulünün 93. Y ldönümü. Mehmet Akif milletini ve dinini seven, insanlara karfl merhametli bir mizaca sahip, flair tabiat n n heyecanlar yla dalgalanan, edebî bak mdan k ymetli fliirlerin yazar meflhur bir Türk flairidir. stiklâl Marfl flairi olmas bak m ndan da Millî fiair ismini alm flt r tarihinde Burdur Mebusu olarak Birinci Büyük Millet Meclisine seçildi. 17 fiubat 1921 günü stiklâl Marfl n yazd. Meclis,12 Martta bu marfl kabul etti. fianl Bayra - m zla birlikte ba ms zl m z n en önemli simgelerinden olan stiklal Marfl, özlü dizeleriyle yurttafllar m z ortak düflünce ve duygularda buluflturmakta, birlik ve dayan flmam z güçlendirmektedir. O fliir bir daha yaz lamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaflamak laz m. O fliir art k benim de ildir. O milletin mal d r. Allah, bir daha bu millete bir daha stiklal Marfl yazd rmas n. Böyle diyordu Mehmet Akif Ersoy, özenle ve dikkatle seçti i cümlelerinde. Tarih boyunca büyük mücadeleler veren Türk milleti, her zaman vatan n can ndan aziz bilmifltir. Türk milleti, Kurtulufl Savafl 'nda adeta küllerinden yeniden do mufl, ba ms zl k aflk n, tüm dünyaya en güçlü biçimde göstermifltir. Milli mücadele ruhu, milletimizin vatan sevgisi ve istiklal aflk, en güzel fleklini stiklal Marfl' m zda bulmufltur. stiklal Marfl, Kurtulufl Savafl 'n n en çetin döneminde milletimize moral ve cesaret kayna olmufl, milletimizin yeniden do uflunu tarif eden bir abide olmufltur. Türkiye'nin sahip oldu u eflsiz birikimle, tarihi, co rafi ve kültür de erleri ile güçlü medeniyetimizin yetifltirdi i büyük flahsiyetler ve onlar n bize b rakt eflsiz miras bizler için en önemli zenginliktir. Mehmet Akif Ersoy sadece büyük bir flair de il, ayn zamanda kendini, milletinin, vatan n n istiklal ve istikbal mücadelesine adam fl bir dava adam, önemli bir flahsiyettir. stiklal Marfl m z n Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 93. y l dönümünü kutluyor, Mehmet Akif Ersoy'u ve bütün stiklal Kahramanlar m z rahmet ve flükranla an yorum. Kal n sa l cakla Etimesgut Meclisi nde veda yeme i

5 Rum Merkez Bankas eski baflkan n n tazminat skandala yol açt LEFKOfiA (CHA) R um Merkez Bankas Baflkanl - ndan istifa eden Panikos Dimitriadis in yerine, Say fltay olarak görev yapan Hristalla Yorgacis atand. Rum Merkez Bankas Baflkan Dimitriadis'in istifa etmesinin ard ndan boflalan Türk-Arap ülkeleri fladamlar Derne i (TURAB) zmir fiubesi ve Müteahhitler Federasyonu nun organizasyonunda "Yap, nflaat Zirvesi" düzenlenecek. Rum Merkez Bankas Baflkanl k koltu una Hristalla Yorgacis oturacak. Yorgacis gerekli prosedürün tamamlanmas n n ard ndan 11 Nisan'da göreve bafllayacak. Bu arada; Dimitriadis'in tazminat n n istifa etmeden Londrada'ki banka hesab - na yatt iddia edildi. Söz konusu durum Güney K br s'ta skandala yol açarken Rum hukukçular böyle bir maddenin istifa sözleflmesinde yer almas n n mümkün olmad n belirtti. Hukukçular ortaya ç - kan bu geliflme nedeniyle yasad fl bir durumla karfl karfl ya kald klar n bildirdi. Dimitriadis'in banka hesab na devlet hazinesinden 265 bin Euro yat r ld n ileri sürülürken eski baflkan n ald tazminat n iki kat n talep etti i de iddia edildi. ZM R (CHA) zmir'e ekonomik ba lant lar ve tan t m anlam nda önemli katk lar sa lamas beklenen zirve, Nisan 2014 aras nda Çeflme ilçesindeki Sheraton Hotel de yap lacak. Türk ifladamlar ve TURAB üyesi 22 Arap ülkesi aras nda ikili görüflmeler ve yeni ifl ba lant lar kurulmas için zemin haz rlanacak. Zirve hakk ndaki bilgilendirme toplant s na zmir l Kültür ve Turizm Müdürü Abdülaziz Ediz, Müteahhitler Federasyonu Baflkan Necip Nas r, TURAB zmir fiube Baflkan Sabuhi Attar ve Baflkan Yard mc s Çetin Güvercin, KOS- GEB Güney Hizmet Müdürü Mustafa Çanakç ve Kuzey Hizmet Müdürü O uz K l nç ile ZKA Yat r m Destek Ofisi Koordinatörü Sedef Özer kat ld. Arap ülkeleriyle Türkiye'nin tarih ve kültür ba lar - n n, ikili iliflkileri her aç dan gelifltirecek önemli unsurlar oldu unu vurgulayan TURAB fiube Baflkan Attar, Derne imiz, var olan iliflkileri daha fazla güçlendirmek maksad yla sürekli projeler üretmekte ve Türk ile Arap ülkeleri ifladamlar aras ndaki ba güçlendirmek, ekonomik birliktelikler sa lamak için organizasyonlar gerçeklefltirmektedir. dedi. Zirveye Arap ülkelerinden 500 ifladam n n gelece ini belirten Attar, flunlar kaydetti: Bu amaçla Yap ve nflaat Zirvesi nde yap ve inflaat konular nda faaliyet gösteren, bu konuda yat r m ve iflbirliklerini hedefleyen firmalar n birarada olmas n temin edece iz. Kat - lacak yerli firmalar m z, stantlar açarak ürünlerini ve firmalar n sergileyecek. kili ifl görüflmelerinde, do rudan temas ve bilgilenme imkan elde edecekler. Arap ülkelerinden bakanlar, ticaret ve sanayi odalar yla mesleki kurulufllar n temsilcilerini, organizasyona katk vermek ve ekonomik fayda sa lamak üzere zmir'e davet etmifl bulunuyoruz. Arap ülkelerinden gelecek davetli say s 500 civar nda olup kat l m için gerekli temaslar ve onaylar al nm fl bulunmaktad r. Federasyon Baflkan Nas r ise k sa bir süre önce KOSGEB deste iyle Dubai'ye bir ifl ziyareti yapt klar n hat rlatarak, Ortado u ve Arap ülkelerinin zmir için önemli bir pazar oldu unu vurgulad. zmir ve Ege Bölgesi nin Arap co rafyas nda yeterince tan t lamad - n söyleyen Nas r, nflaat, 200 sektörü ve 5 bin kalem ürünü içeren lokomotif bir sektördür. Nisan ay nda gerçeklefltirilecek Yap ve nflaat Zirvesi nin önemi çok büyük. Sadece yap malzemeleri de il, yurtd fl nda inflaat projeleri yapmam z n da önünün aç laca n düflünüyorum. zmirli müteahhitler, gerek insan kayna gerekse teknik altyap anlam nda yurtd fl nda önemli ifller yapabilecek kapasitede fakat gerçeklefltirilen projeler, bireysel baflar lar olarak kal - yor. Müteahhitler Federasyonu olarak daha örgütlü bir flekilde hareket etmek için çal fl yoruz. fleklinde konufltu. TZOB: Yumurta üretimindeki art fl sürüyor ANKARA (CHA) T ürkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, kanatl sektörünün 2014 y l - na iyi bafllad n bildirerek, Ocak ay nda 1 milyar 461 milyon 279 bin adet tavuk yumurtas üretimine ulafl ld. Tavuk yumurtas üretimi Ocak ta, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 5,05 artt Aral k ay na göre de art fl yüzde 1,2 oldu. dedi. Bayraktar, yapt yaz l aç klamada 2010 y l n n Eylül ay nda, ayl k 1 milyar adet üretim s - n r n n geçildi i tavuk yumurtas nda 2011 y l Ocak ay nda 1,1 milyar, 2012 Mart ay nda 1,2 milyar, 2012 Ekim ay nda 1,3 milyar adedin afl ld n belirtti y l n n Ekim ay nda 1 milyar 450 milyon 697 bin adede ulaflan tavuk yumurtas üretimin, Kas m ay nda 1 milyar 418 milyon 61 bin, Aral k ay nda ise 1 milyar 444 milyon adet oldu una iflaret eden Bayraktar, 2014 Ocak ay nda 1 milyar 461 milyon 279 bin tavuk yumurtas üretildi ini duyurdu Ocak ay nda 147 bin 906 ton, 2013 Aral k ay nda 147 bin 201 ton olan tavuk eti üretiminin 2014 Ocak ay nda, 2013 Ocak ay na göre yüzde 0,7, 2013 Aral k ay na göre yüzde 1,2 art flla 148 bin 988 tona ç kt n aktaran fiemsi Bayraktar, Geçen sene ayl k tavuk eti üretimi, en az 127 bin 898 tonla fiubat ay nda, en çok 169 bin 158 tonla Temmuz ay nda oldu. dedi. Bayraktar, hindi eti üretiminin 2014 y l Ocak ay nda 2013 y l Ocak ay na göre yüzde 2,4 azalmayla 2 bin 976 tondan 2 bin 905 tona indi ine temas etti. TZOB Baflkan, 2013 y l nda 16 milyar 496 milyon 751 bin adet tavuk yumurtas, 1 milyon 758 bin 363 ton tavuk eti, 39 bin 627 bin ton hindi eti üretildi ini hat rlatt. Sanayiye akt r lan inek sütü miktar n n 2013 y l May s ay ndan beri ilk kez 700 bin tonu aflt n belirten Bayraktar, flunlar kaydetti: Ocak ay nda sanayiye aktar - lan inek sütü miktar da geçen y - l n ayn ay na göre, yüzde 11,3 art flla 637 bin 956 tondan 710 bin 22 tona yükseldi y l Ocak ay nda 637 bin 956 ton olan sanayiye aktar lan süt miktar, fiubat ay nda 622 bin 381 ton, Mart ay nda 710 bin 712 ton, Nisan ay nda 733 bin 380 ton, May s ay nda 772 bin 785 ton, Haziran ay nda 692 bin 84 ton, Temmuz ay nda 675 bin 158 ton, A ustos ay nda 628 bin 996 ton, Eylül ay nda 594 bin 456 ton, Ekim ay nda 605 bin 194 ton, Kas m ay nda 611 bin 918 ton, Aral k ay nda 653 bin 490 ton oldu Ocak ay nda sanayiye 710 bin 22 ton inek sütü aktar ld. Ocak ay nda sanayiye aktar - lan inek sütü, 2013 y l Aral k ay na göre yüzde 8,65 artt y l nda sanayiye 7 milyon 938 bin 510 ton inek sütü aktar lm flt. Bayraktar, kanatl sektörünün özellikle yumurta üretiminde ola- anüstü baflar gösterdi ini, 2009 y l nda 126,6 milyon dolar olan tavuk yumurtas ihracat n n, 2010 y l nda 156,2 milyon, 2011 y l nda 284,2 milyon, 2012 y l nda 350,6 milyon dolara, 2013 y - l nda yüzde 15,9 art flla 406 milyon 354 bin 62 dolara yükseldi- ini bildirdi. Kümes hayvanlar etleri, sakatatlar ve benzeri ürün ihracat - n n 2009 y l nda 150,8 milyon dolarken, 2010 y l nda 203,3 milyon dolara, 2011 y l nda 385,4 milyon dolara, 2012 y l nda 527,3 milyon dolara ç kt n belirten Bayraktar, ihracat n, 2013 y l nda, 2012 y l na göre yüzde 15,3 artarak 608 milyon 66 bin 271 dolar oldu unu hat rlatt. Bayraktar, tavuk yumurtas ve tavuk etinin hem üretimde hem ihracatta yüz ak durumunda oldu unu, 2012 y l nda 877 milyon 944 bin 741 dolar olan sektördeki toplam ihracat n, 2013 y l nda 1 milyar dolar aflarak 1 milyar 14 milyon 420 bin 333 dolara ç kt n vurgulad. /5 EKONOM Türk-Arap ifl adamlar 'Yap, nflaat Zirvesi'nde bir araya gelecek Cari aç k 932 milyon Dolar azald ANKARA (CHA) T ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) Ocak ay ödemeler dengesi verilerini yay mlad. Buna göre cari ifllemler aç, bir önceki y l n Ocak ay na göre 932 milyon dolar azalarak 4 milyar 877 milyon dolara geriledi. Ödemeler dengesi tablosundaki d fl ticaret aç 630 milyon dolar azal flla 5 milyar 239 milyon dolara gerilerken, net hizmet gelirleri 256 milyon dolar art flla 888 milyon dolara yükseldi. Turizm gelirleri bir önceki y l n ayn ay - na göre 85 milyon dolar tutar nda artarak bir milyar 300 milyon dolara, turizm giderleri de 15 milyon dolar tutar nda artarak 334 milyon dolara ulaflt. Yat r m geliri dengesinden kaynaklanan net ç k fllar, bir önceki y l n ayn dönemine göre 65 milyon dolar azalarak 515 milyon dolar seviyesinde gerçekleflti. Merkez Bankas yat r m geliri dengesinden kaynaklanan net ç k fllar için Bu azal flta, portföy yat r mlar ile faizlerden oluflan di er yat r mlar alt nda net giderlerde görülen gerileme etkili olmufltur. ifadesini kulland. TCMB nin ödemeler dengesi verilerine yurtd fl yerlefliklerin yurt içinde yapt net do rudan yat r mlar bir önceki y l n Ocak ay na göre 409 milyon dolar artarak bir milyar 211 milyon dolara yükseldi. Yurtiçinde yerlefliklerin yurtd fl nda yapt klar net yat r mlar ise 95 milyon dolar artarak 294 milyon dolara yükseldi. Yurtd fl yerleflikler, hisse senedi piyasas nda 319 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetleri piyasas nda da bir milyar 105 milyon dolar net sat m gerçeklefltirdi. Yurtd fl nda gerçeklefltirilen tahvil ihraçlar yoluyla Ocak ay nda bankalar 503 milyon dolar borçland. Hükümet 2 milyar 500 milyon dolar borçlan rken, bir milyar 750 milyon dolar tutar nda da tahvil geri ödemesi gerçekleflti. Bankalar n yurtd fl muhabirlerindeki yabanc para ve Türk liras cinsinden efektif ve mevduat varl klar bir milyar 870 milyon dolar art fl kaydetti. Hükümet, yurtd fl piyasalar ve di er uluslararas kurulufllardan sa lanan uzun vadeli kredilerle ilgili olarak 139 milyon dolar net geri ödemede bulundu. Bakan Taner Y ld z: ran'dan al nan do algaz n fiyat yüksek KÜTAHYA (CHA) E nerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, ran dan al - nan do algaz n fiyat n n yüksek oldu unu, Türkiye deki fiyatlarla uluslararas fiyatlarla ba daflmad n söyledi. Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kütahya ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Kütahya Valisi fierif Y lmaz makam nda ziyaret etti. Ziyarette gazetecilerin sorular n cevaplayan Bakan Y ld z, Türkiye nin ran dan petrol ve do algaz ald n, bu al mlarda fiyat konusunda vatandafllar n menfaatinin düflünülmesi gerekti ini vurgulayarak,"bütün ikili görüflmelerimizde her ülke ile yapt m z gibi ran la ald m z do algaz fiyat konusunda vatandafllar m z n, Türkiye nin ç karlar n menfaatini düflünmek zorunday z. ran la olan ticaretimizden çok memnunuz. Al nan miktarlar, do algaz ve petrolle alakal. Ancak fiyatlardan memnun oldu umuz anlam na gelmiyor bu. Biz uluslararas tahkime bu fiyatlar n yüksek oldu unu ve eksik miktarlar da dahil ederek iki tane ayr daha açm fl bulunuyoruz. fiu ana kadar ran dan bizi tatmin edecek ve olumlu bulabilece imiz bir fiyat gelmedi. O yüzden tahkim süreci devam ediyor. Temmuz ve nisan ay nda iki ayr duruflma olacak. Tan klar dinlenecek. Teknik analizler, tan klardan kast m o. Biz savunmam z burada yapaca z. Fiyatlar da, bunu gösteriyor. ran dan al nan do algaz fiyatlar yüksek, Türkiye deki fiyatlarla uluslararas fiyatlarla ba daflmamaktad r. Biz ülkemizin menfaatini düflünüp bunu kollamak zorunday z. Ben inan yorum ki, tahkim heyetinin objektif yaklafl m ile birlikte Türkiye yüksek buldu u miktar n fark n geri alacakt r. Bakan Y ld z, bor tesislerinin özellefltirilmesiyle ilgili bir soruya da flöyle cevaplad : "S kça tart fl l yor bor özellefltirilecek mi diye? Bir kez daha söylüyorum bor özellefltirilmeyecek. Hizmet al mlar n n, özellefltirme anlam na gelmedi ini, vatandafl m z n bilmesi laz m. Bu konuyla alakal ne ileriye dönük bir program m z bulunmamakta, ne de ileriye dönük faaliyetimiz var. Borun özellefltirilmeyece ini bir kez daha söylemem laz m.

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt 2014 Yerel Seçimleri nde Büyük Birlik Partisi (BBP) den Keçiören Belediye Baflkan Aday olan Turgut Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz ATO dan kentsel dönüflüm önerisi Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci, 300 metrekarelik imalathane ile mobilyac l k sektörünün geliflemeyece ini belirterek, Sitelerde acilen imalathanelerin üretim tesislerine

Detaylı

Yoksullarla dayan flma sofras kuruldu. Keçiören Halli brahim Sofras nda düzenlenen. Hizmet elçileri kap lar çal yor

Yoksullarla dayan flma sofras kuruldu. Keçiören Halli brahim Sofras nda düzenlenen. Hizmet elçileri kap lar çal yor Yoksullarla dayan flma sofras kuruldu Keçiören de Yoksullarla Dayan flma Haftas münasebetiyle Dayan flmada Gönül ve Güçbirli i program düzenlenerek, yoksul aileler ayn sofra etraf nda buluflturuldu. KEÇ

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı

Türk K z lay na genç müdür

Türk K z lay na genç müdür Türk K z lay n n Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüo lu oldu. Bir süredir Teftifl Kurulu Baflkan Özkan Kalemci taraf ndan vekâlet edilen Genel Müdürlük için, Türk K z lay Yönetim Kurulu karar ile asaleten atanan

Detaylı

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Yenimahalle Belediye Baflkanl görevine yeniden seçilen Fethi Yaflar, düzenlenen bir törenle mazbatas n ald. KENAN ERGEN Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar ve

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi 19 ARALIK 2013 Perflembe YIL:39 SAYI: 13835 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi GÜNCEL FILIPINLER E Samanyolu nda Demircan

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker: Kurakl k için tedbirler ald k

G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker: Kurakl k için tedbirler ald k 21 fiubat 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13890 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bakan Güllüce: Geri dönüflümün ekonomiye katk s 1,3 milyar TL GÜNCEL ALTINDA Tiryaki, Alt nda l çocuklarla

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam Belediye Baflkan Aday Coflkun Ünal, ekibiyle bir araya gelerek seçim start n verdi. KIZILCAHAMAM Aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu na teslim

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı