DUNYAYA TOHUM IHRAC EDIYORUZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DUNYAYA TOHUM IHRAC EDIYORUZ"

Transkript

1 AK Parti Çubuk Belediye Baflkan Aday Dr. Tuncay Acehan: Çubuk un yaflam kalitesini art raca z AK Parti Çubuk Belediye Baflkan Aday Dr. Tuncay Acehan, projeleri ve ilçeye kazand raca- de erler hakk nda bilgi verdi. ÇUBUK Yedi y ll k ilçe baflkanl tecrübesinin yan s ra bürokrasi ve sa l k sektöründeki baflar lar yla dikkat çeken AK Parti Çubuk Belediye Baflkan aday Dr. Tuncay Acehan belediye baflkan olmas halinde, AK Parti nin belediyecilik anlay fl n Çubuk ta daha da ileriye götüreceklerini ve Çubuk u Baflkentin markas bir flehir yapmaya çal flacaklar n söyledi. Dr. Acehan, yapt aç klamada, flehrin problemlerine de indi ve çözüm önerilerini sundu. Makama de il, çal flmaya talip oldu unu anlatan Dr. Acehan, belediye baflkan olmas durumunda ilçe halk n n rahat ve huzurlu bir kentte yaflamas için var güçleriyle çal flaca - n belirtti. HABER 16. SAYFADA 14 MART 2014 Cuma YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Bakan Mehdi Eker: 60'tan fazla ülkeye tohum ihraç ediyoruz PURSAKLAR Gökçek ve Çetin SKM aç l fl nda Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin ile Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek seçim koordinasyon merkezi aç l fl nda bulufltu. Aç l fla Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, ve çok say da Pursaklarl kat ld. HABER 2. SAYFADA KEÇ ÖREN DUNYAYA TOHUM IHRAC EDIYORUZ G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, Türkiye nin tohumculukta kendi ihtiyac n karfl layan ve 60 tan fazla ülkeye tohum ihraç eden bir ülke konumuna yükseldi ini belirtti. G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, Türkiye'nin tohum ihracat yla ilgili bilgi verdi. Bakan Eker, ''Sertifikal tohum üretimin h zla artmas yla birlikte Türkiye, 10 sene önce tohum ithal eden bir ülke konumundayken, bugün 60 civar nda ülkeye 127 milyon dolar n üzerinde tohum ihraç eden bir ülke durumuna geldi.'' dedi. Keçiören de kardefllik buluflmas düzenlendi Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Do u ve Güneydo ulu vatandafllar ile bulufltu. Neflet Ertafl Sanat ve Gösteri Merkezi ndeki genifl kat l ml toplant ya AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Salih Kapusuz ile AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Haluk pek de kat ld. HABER 2. SAYFADA Fethi Yaflar a aç kesimi yap lan alan inceledi 13 TE 16 DA Baflkan Tuna, hemfleri dernekleriyle bulufluyor Abdullah Cengiz Bugün 3 te GÜNCEL Karadenizliler kaynaflma yeme inde bir araya geldi Tüm Karadeniz lleri, Kültür, Turizm E itim Derne i 3. Geleneksel Kaynaflma ve Dayan flma Yeme i nde bir araya geldi. K sa ad TÜM-KARDER olan Tüm Karadeniz lleri, Kültür, Turizm E itim Derne i, Beflevler deki Uygulamal Otelcilik Okulu nda dayan flma ve kaynaflma yeme i düzenledi. Dernek Baflkan Osman Ifl k n ev sahipli inde gerçekleflen yeme e, Sinoplular Derne i Baflkan Arif Aslano lu, Bart nl lar Derne i Nejat Ertan, Yenimahalle Devlet Hastanesi Müdürü brahim Keskin, Mufl Derne i Baflkan Yurhan Güner, ile çok say da dernek üyesi kat ld.16 DA Süleyman Göksu 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: Bugün 4 te Yalç n çyer KENAN ERGEN GÜNCEL Bugün 13 te 2013 RAKAMLARI Sertifikal tohumculu un h zla yayg nlaflmas için çal flmalar n devam etti ini ifade eden Bakan Eker, 2013 y l sertifikal tohum üretim miktarlar n aç klad. Buna göre bu day 421 bin ton ile ilk s rada yer al yor. Üretim art fllar n n h zla yükseldi i baz ürün gruplar n n miktarlar ; patates 150 bin ton, arpa 80 bin ton, m s r 38 bin ton, ayçiçe i 19 bin ton, çeltikte ise 9 bin ton fleklinde gerçekleflti. Toplamda ise 2013 y l sertifikal tohum üretimi 742 bin ton olarak aç kland. 90 B N ÇEfi T TOHUM G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl yap lan çal flmalara ek olarak ise 2010 y l nda dünyan n 3. büyük tohum gen bankas n Ankara da hizmete açt. 250 bin çeflit örnek muhafaza kapasiteli Türkiye Tohum Gen Bankas 'nda flu anda 90 bine yak n çeflit tohum muhafaza ediliyor. (CHA) Çankaya Meclisi son kez topland Yerel seçimler öncesi son kez toplanan Çankaya Belediye Meclisi nin toplant - s nda duygusal anlar yafland. Meclis üyelerinin son kez meclis görüflmelerine kat ld toplant belediyenin Meclis Toplant Salonu nda gerçekleflti. 13 TE

2 ANKARA /2 Gökçek ve Çetin SKM aç l fl nda Büyükflehir den trafo aç klamas Y enimahalle de meydana gelen trafo patlamas yla ilgili aç klama yapan Büyükflehir Belediye yetkilileri, patlaman n teleferik sistemi ile hiçbir ilgisinin olmad n bildirdi. Yetkililer, halen deneme sürüflleri devam eden teleferik sisteminin jeneratörle çal flt n, enerji sistemine ve trafolara ba l olmad n belirterek, Baz internet sitelerinde yer ald gibi gibi patlaman n kesinlikle teleferikle ilgisi yoktur. Emniyet yetkililerinin yapt araflt rmada patlaman n Enerji SA n n kablolar n n kesilmesi sonucunda meydana gelen k sa devre sonucu meydana geldi i ö renilmifltir. Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin ile Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek seçim koordinasyon merkezi aç l fl nda bulufltu. BUGÜN P ursaklar fiehit Salim Akgül Caddesi üzerinde bulanan AK Parti Pursaklar Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl büyük bir coflkuyla gerçeklefltirildi. Aç l fla Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan ve AK Parti Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Melih Gökçek, Pursaklar Belediye Baflkan ve AK Parti Pursaklar Belediye Baflkan Aday Selçuk Çetin, meclis üye adaylar ve çok say da Pursaklarl kat ld. Aç l flta konuflan Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, sokak eylemlerine dikkat çekerek Televizyonlarda sokaklar kar flt racaklar n söylemifltim. fiimdi bafllad lar yak p y kmaya. 30 Mart seçimleri bir yerel seçim olmaktan ç km flt r. Yapt m z anketlerde hem Selçuk Baflkan hem de benim Pursaklar da oylar m z yüzde 70 in üzerinde. Sizlere teflekkür ediyoruz.dedi. Aç l flta konuflan Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, Pursaklar a en büyük mührü ilçe yaparak vurduklar n söyledi. 10 y ld r Pursaklar da hemflerilerinin deste iyle hizmet etti ini belirten Ankara S cakl k Baflkan Çetin, Tek hedefimiz gök kubbede hofl bir seda b rakmak oldu. Pursaklar tebessüm flehri haline geldi. Pursaklar ilçe yapaca z dedik ve yapt k. Merkezi yönetimin tüm hizmetlerini siz de erli hemflerilerimizin aya na getirdik. dedi. lçedeki tüm kurum ve kurulufllara destek verdiklerini kaydeden Çetin, konuflmas n n devam nda flunlar söyledi: Deste imizi ve gayretimizi sizler için harcad k. Yap lan hizmetler bofla gitmiyor. Sizler bizi hiçbir zaman yaln z b rakmad n z. LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR 13 Cemaziye l Evvel 1435 RUM 1 Mart 1429 YARIN Pursaklar n her yerinde belediyemizin hizmetleri ile karfl lafl yorsunuz. Sizin, bizim gibi düflünmeyenler için her fley mubaht r. Kendileri h rs z ise karfl lar ndakini de h rs z bilirler. Kendileri hizmet etmiyorsa karfl lar ndakileri de hizmet etmiyor biliyorlar. Ama sizler kimin hizmet etti ini en iyi bilen ve görenlersiniz. Destekleriniz ve dualar n z için teflekkür ediyorum. SKM nin aç l fl kurdelesini Büyükflehir Belediye Baflkan Mehil Gökçek ile Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin birlikte kesti. TANIK TEfiEKKÜR Z YARETLER ALMAYA DEVAM ED YOR AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN Ç ankaya Belediye Baflkan ve ç Anadolu Belediyeler Birli i Baflkan Bülent Tan k, Türkiye nin dört bir köflesinden konuklar n a rlamaya devam ediyor. Ni de nin Kitreli Belediye Baflkan fiefik Aydo an ve Azatl Belediye Baflkan Durmufl Songur Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k makam nda ziyaret ederek, katk lar ndan ötürü teflekkür ettiler. Bülent Tan k n ç Anadolu Belediyeler Birli i Baflkanl döneminde belediyelerine yönelik hizmetlerin ve desteklerin önemini dile getiren Kitreli Belediye Baflkan fiefik Aydo an, Bizim gibi küçük belediyelerin elinden tutan sizin gibi belediye baflkanlar m z halk m z asla unutmayacak dedi. Azatl Belediye Baflkan Durmufl Songur da Baflkan Tan k a teflekkür etti. ç Anadolu Belediyeler Birli i Baflkanl döneminde Birlik üye say s n 119 a yükselten Tan k, dayan flman n önemini vurgulayarak, Biz güzel fleyler yapt ysak bunu hep birlikte yapt k dedi. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :04 45 Günefl :06 10 Ö le :12 07 kindi :15 17 Akflam :17 53 Yats :19 10 KARDEfiL K BULUfiMASI K eçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Do u ve Güneydo ulu vatandafllar ile bulufltu. Neflet Ertafl Sanat ve Gösteri Merkezi ndeki genifl kat l ml toplant ya AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Salih Kapusuz ile AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Haluk pek de kat ld. 30 Mart yerel seçimlerinde Türkiye nin gelece inin oylanaca n söyleyen Salih Kapusuz, bu seçimlerin ayn zamanda halk n Baflbakan Recep Tayyip Erdo an a sahip ç kt n n da göstergesi olaca n ifade etti. Turgut Alt nok un Keçiören Belediye Baflkanl döneminde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek ile aras nda yaflanan uyumsuzlu u hat rlatan Kapusuz, Keçiören e yat r m yapacak olan Büyükflehir in taleplerine Turgut Bey karfl ç k yordu. Keçiören de huzursuzluk vard. Mustafa Ak n Belediye Baflkan olmas ile huzursuz günler geride kald. Melih Gökçek ile Mustafa Ak n s rt s rta vermesi ile Keçiören çok güzel hizmetler ald. Yeniden görevlerine devam etmeleri halinde Keçiören çok daha güzel hizmetler alacak dedi. Milletin sand a sahip ç karak CHP, MHP ve d fl uzant lar na en güzel cevab verece ini belirten Kapusuz, Milletimiz sand kta Menderes i yedirdik, Özal yedirdik, ama Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an sand kta yedirtmeyece iz diyecek mesaj n verdi. Haluk pek ise, sand ktan ç kacak sonuca herkesin raz olmas n istediklerini kaydederek, Sand ktan korkmaya bafllad lar. Gezi olaylar ve 17 Aral k ta devam eden olaylarla Türkiye yi dünyaya kar fl k ülke gibi göstermek istediler. AK Parti ye vermifl oldu unuz her oy Türkiye nin dünyada belirleyici bir güç olmas n sa layacak ve Baflbakan m za verdi iniz deste in bir göstergesi olacakt r diye konufltu. Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak da, Neflet Ertafl Sanat ve Gösteri Merkezi ndeki bu toplant n n kardeflli in ve birlikte yaflaman n çok güzel bir tezahürü oldu unu ifade ederek, 30 Mart 2014 te milletimizin önüne bir sand k gelecek ve milli irade tecelli edecek. Sizlere 5 y l hizmet edecek kadrolar ortaya ç kacak. Biz her zaman demokrasiyi benimsemifl bir partiyiz. Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an Türkiye de en uzun süreyle 11 y ld r Baflbakanl k yapan tek liderdir. Demokraside seçimler her zaman bayram havas nda geçer. Bu seçim sadece bir yerel seçim de il, genel seçim havas nda olacak dedi. KEÇ ÖREN DE DE AK PART KAZANACAK Terör belas ile birlik ve beraberli imizi bozmak isteyenlerin ülkenin aya na pranga takt klar n dile getiren Baflkan Mustafa Ak, Son y llarda bir bar fl havas, huzur var. Bundan korkan baz devletler bu bar fl havas n bozup Türkiye yi kar flt rmak istiyorlar. Sa duyulu milletimiz oynanan bu oyuna cevab n sand kta verecektir. Mesele sadece Keçiören, Ankara de il, Türkiye meselesidir. Türkiye nin gelece i için sand klar patlat rcas na AK Parti tekrar iktidar olacak ve Keçiören de de AK Parti kazanacakt r ifadelerini kulland. 5 y ll k hizmet döneminde bölgesel ve inanç ayr mc l yapmad n, 850 bin Keçiörenliye eflit hizmet götürdü ünü belirten Baflkan Ak, Halktan, sand ktan ümidi kestiler. AK Parti yi sand n d fl nda nas l deviririz in oyunlar n yap yorlar. Halk m za güveniyoruz, bunu baflaramayacaklar diye konufltu.

3 Çankaya dan Bekilli ye kamyon deste i Çankaya Belediye Baflkanl n n yan s ra ç Ç ankaya Belediyesi, Denizli Bekilli Belediyesi ne kamyon hibe etti. Çankaya Beni de sürdüren Bülent Tan k araç teslimi önce- Anadolu Belediyeler Birli i Baflkanl görevilediyesi Denizli nin Bekilli Belediyesi ne sinde, ç Anadolu Belediyeler Birli i nin bafllatm fl oldu u ve Çankaya Belediyesi nin de ilçe halk n n hizmetinde çal flt r lmak üzere kamyon hibe etti. aktif olarak yer ald dayan flma hareketinin Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k yeni bir etab nday z ifadelerini kulland. Tan k Kurdu umuz dayan flma zinciri ile ihtiya- makam nda ziyaret ederek hibe edilen kamyon ile ilgili protokol imzalayan Bekilli Belediye c olan belediyelere flartlar m z elverdi ince Baflkan Mustafa Baflkafa, Tan k a kendi yörelerinde tamamen el eme i ile üretilen bir de mutlulu unu yafl yoruz. Beldelerinize buradan destek oluyor ve imkanlar m z paylaflman n çanta hediye etti. sevgi ve selam tafl y n fleklinde konufltu. ANKARA /3 Alpaslan Ifl kl Park TÖRENLE AÇILDI P rof. Dr. Alpaslan Ifl kl ad verilen park Çankaya Öveçler de aç ld. Aç l fla, Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k n yan s ra Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan bifl, Alpaslan Ifl kl n n efli Zerrin Ifl kl, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara l ve Çankaya lçe Yöneticileri, akademisyenler, Ifl kl n n ö rencileri ve mahalle sakinleri kat ld. Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k aç l flta, parka Alpaslan Ifl kl n n ad n vermekten dolay onur ve gurur duyduklar n belirterek Alpaslan Ifl kl Türkiye emek mücadelesinde, sendikal mücadelede, insan haklar mücadelesinde, hukukun üstünlü ü ve demokratik bir toplum yap s n n kurulmas, Atatürk lkeleri ne ba l bir toplumsal yap n n savunusu konusunda çok mücadele etmifl ve hiçbir zaman e ilip bükülmemifl bir insand r. Sayg yla anmam z gereken toplumsal bir de erimizdir ifadelerinde bulundu. Tan k n ard ndan konuflan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan bifl, Bülent Tan k n önemli bir vefa örne i gösterdi ini belirterek Hem üniversitemize hem de ülkemize büyük katk lar sa lam fl hocam z n burada ölümsüzleflmesi bizleri gerçekten çok mutlu etti. Demokrat, ça dafl, güleryüzlü, pozitif ve hakkaniyetli bir insand. Bu park Alpaslan hocan n flahs d fl nda bu özelliklerinde simgesi olacakt r dedi. Hüseyin Uzun güven tazeledi SEL M YÜKSEL Alpaslan Ifl kl n n efli Zerrin Ifl kl ise Eflimin ad n n böyle güzel bir parka verilmesi beni çok duyguland rd. Onun ad n yaflatan Çankaya Belediye Baflkan m z Bülent Tan k Bey e ve eme i geçenlere çok teflekkür ediyorum fleklinde konufltu. Konuflmalar n ard ndan park n isminin yaz l A nkara Umum Ayakkab c lar ve Çantac lar Esnaf Odas 39. Ola an Genel Kurul Toplant s nda Hüseyin Uzun, 3. dönemi için yeniden seçilerek, güven tazeledi. TESKOMB Ankara Bölge Birli i Toplant Salonu nda yap lan genel kurulda, Divan Baflkanl n ANKESOB Genel Sekreteri Abdurrahman Varol un yapt genel kurulda üyelerin büyük ço- unlu unun kat l m yla 4 y ll na yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi yap ld. Sayg duruflu ve stiklal Marfl 'n n okunmas yla bafllayan genel kurulda, yönetim kurulu faaliyet raporlar ve denetim kurulu raporlar, bilanço ve gelir-gider hesaplar ayr ayr okunarak kabul edildi. Yeni dönem çal flma program ve tahmini bütçe de okunarak onayland. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan baflkan adaylar ; Hüseyin Uzun ve Durak Uygun s ras yla birer konuflma yaparak duygu ve düflüncelerini dile getirdiler. 2 baflkan aday ndan ilk olarak Durak Uygun konufltu. Uygun, baflkan seçilmesi halinde oda üyelerine en iyi flekilde hizmet edece ini söyledi. Uygun un konuflmas n n ard ndan kürsüye ç - Aç l fla, Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k n yan s ra Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan bifl, Alpaslan Ifl kl n n efli Zerrin Ifl kl, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara l ve Çankaya lçe Yöneticileri, akademisyenler, Ifl kl n n ö rencileri ve mahalle sakinleri kat ld. oldu u tabela aç ld ve birlikte park gezildi. 3 bin 500 mç alan üzerinde yap lan park, bin 320 mç lik yeflil alan, 176 m lik koflu yolu, fitness alanlar, futbol sahas ve çocuk oyun alan ile semt sakinlerinin u rak noktas olacak. Ayr ca parkta, engelli çocuklar ve yafll lar da düflünülerek engelsiz fitness ve oyun alanlar da tasarland. kan Hüseyin Uzun, üyelere kat l mlar ndan dolay teflekkür ederek, genel kurulun hay rl olmas n diledi. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek çal flmalar yapt klar n ifade eden Uzun, bundan sonra da üyelerin menfaatleri do rultusunda hareket edeceklerini söyledi. Uzun, seçilmesi durumunda gerçeklefltirecekleri projelerden örnekler verdi. Uzun un projelerinden baz lar aras nda flunlar yer ald : Sektörel araflt rmalar yapmak üzere yurtd fl seyahatlerimiz devam edecek. Sektörel nitelikteki yurtiçi ve yurtd fl ilgili fuarlar takip edilecek. 30 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk iflimiz kay td fl ve haks z rekabetin önlenmesiyle ilgili çal flmalar olacak. Bu sorunlar n önüne geçmek için mücadele edece iz. Avrupa Birli i projelerinden faydalanarak, kay t d fl n n kay t alt na al nmas ile ilgili MEB e ba l liselerle ortak projeler gerçeklefltirilecek. Konuflmalar n tamamlanmas ndan sonra oy kullanma süreci bafllad. 2 aday n yar flt seçimde 235 oy alan mevcut Baflkan Hüseyin Uzun güven tazeleyerek bir kez daha baflkan seçildi. Di er aday Durak Uygun ise 141 oy Ola an genel kurulda gerçeklefltirilen seçimlerin ard ndan Baflkan Hüseyin Uzun, yeniden seçilmekten dolay memnuniyetini dile getirerek, kendisine duyulan güven için üyelerine teflekkür etti. Hüseyin Uzun baflkanl ndaki Ankara Umum Ayakkab c lar ve Çantac lar Esnaf Odas n n yönetim kurulunun di er üyeleri flu isimlerden olufltu: Mustafa Karatafl, Temel Erdo an, Mustafa fiahin, Derya De erli, Murat Göksel ve Kamil Okburan. BU PROJE B Z M DE LSE E itimci /Yazar Abdullah CENG Z cengizicyer.com.tr Bir dönem yapt kanunsuzluklarla, faili meçhullerle, yasa d fl eylemlerle meflhur olan Egenekon san klar, hukuka yap lan müdahalelerden sonra pat r pat r sal verildiler. Aman Allah m! Dan fltay'a yap lan sald r bir ütopya m yd? Hayal miydi? Sanal alemde çekilmifl ya da kurgulanm fl sahte bir film miydi? Güneydo- u da faili meçhuller, tetikçiler, Yefliller yalan m yd? Kaç y l sonra karakollar n bahçelerinden ç - kan insan ceset ve kemikleri uydurma m yd? Ayhan çark n bizzat a z yla, Ben iki bin Kürt öldürdüm itiraf n bofluna m etti? Caddelere, meydanlara, sokaklara ç k p ba rmalar, bu hükümeti y kaca z ba r p ça rmalar n yanl fl m gördük? Silahlar masalara dizip onun üzerine ölümüne yemin edenlerin görüntülerini yoksa yanl fl m gördük? Bir parti liderinin -bana göre parti lideri de il ajan provokatör- meydanlara ç k p verip verifltirmesi hayal miydi? Zirve, Rahip Santora, Hrant Dink cinayetleri yoksa baflka bir ülkede mi ifllendi? Daha buraya alamayaca m z bir sürü provakatif eylemler ve teflebbüsler. Topra n alt ndan ve evlerin çat lar ndan ç kan silahlar, krokiler, eylem planlar, CD ler gerçek de- il(!), onlar polisler koydular suçlamas na girildi i için onlar saymad m. Bence onlar polisler koymad lar hepsi de gerçekti. Ancak yukar da sayd klar m, inkar mümkün olamayan ve toplumun tüm fertlerinin gözleri önünde cereyan eden hadiseler oldu u için öncelikle onlara dikkatinizi çektim. Bu olaylar ve yasa d fl l klar olurken flu cümleyi kullanm flt m: E er bu Egenekon, Balyoz ve aç l m süreci yerli üretimse inflallah ülkemiz için iyi sonuçlar verir. Yoksa baflka ellerin, özellikle APO yu kullananlar n ona iade-i itibar ise yand k kesin bit kaç y la kalmaz eski günlere döneriz. Ayr ca derin devletin henüz %75 canl ve dipdiri ayakta oldu unu söylemifltim. Bir dönem bunlar kullananlar bir süre sonra ortal k sükunete erdikten sonra baflka planlar n devreye sokacaklard r. Bu son tahliyeler bana -elhamdullah- hakl l m göstermifl oldu. Öyle ki o gün verip verifltiren köfle yazarlar n n bir ço u sükuneti tercih etmektedirler. Çünkü o zaman da iktidardan, güçten yanayd lar. Bu gün de ayn yöntemi ve yolu tercih etmektedirler. Dikkat ettiniz mi? Tahliye olanlar n bir k sm daha ayaklar n n tozu kurumam flken neler söylediler? Cumhuriyet için Ergenekon a hapsettiler. Cumhuriyet için savaflmaya geldik. Bütün cemaatlerin can na okumaya geldik; hepsinin kökünü kurutaca- z. Zaten baflbakan da onlar n söylediklerini söylemiyor mu? Gün do du f rsatç lara Daha bilmem neler Hele siz biraz sabredin de memleketin kaosa, kardefl kavgalar na, Müslüman n eliyle Müslüman hapishanelere t kmaya daha ne gibi seviyesizliklere flahit olaca z. Hep beraber görüp seyredece iz. Rabbim bu memleketin selametine, kardeflli ine, birlik ve beraberli ine sald r düzenleyecek hain ve gözü dönmüfllere f rsat vermesin. Her türlü kinden, düflmanl ktan, kan kusuculuktan, ç kar çat flmas ndan, parti devletinden, zulüm ve zorbal ktan bizleri de tüm inanlar da korusun. Hiç endifleniz olmas n balyozcular da ç kacaklar. E er baflar l olursalar memleket eski günleri de aratacak kaosa sürüklenecek. flte yan bafl m zda Suriye ile Irak ta olanlar Ayn zalimane senaryolar Afganistan'da, Pakistan da, Somali de, Cezayir de, Libya da uygulanmad m? Buralar kan gölüne çevirmeden çekinmeyen zalimler ve silah tüccarlar ayn oyunu bu memlekette de sergilemekten geri durmazlar. Bize düflen bu süreçte do rudan yana olmak. Sükunetten ve do rudan yana tav r tak nmakt r. Acaba bu iflin piri say lan ve y n y n kitaplar kaleme alan AKP li say n fiamil Tayyar oluflan sonuca ne diyecek? Yazd klar n inkar m edecek? Yoksa ben o günlerin ve o günlerdeki sürecin tamamlay c s m yd m? diyecek. Bakaca z görece- iz. Ayn zaman da say n Baflbakan ve hükumeti kendince cemaat Hakk nda sarf ettikleri, YANILMIfiIZ beyanlar n, Ergenekon ve Balyoz için de kullanacaklar m? fiayet kullansalar ç kanlar onlara hesap sormayacak m? Gerçi daha sonuç al nmadan en yak n KUMPAS deyip yolu açt. Her halde onlar da o yoldan gidecekler. Aman Allah' m! Bunca kültürlü, bilgili milletvekili nas l bu yalanlara ve planlara aldan rlar? Hey fleyi ile ortada olan suikast ve provokasyonlara ne diyecekler? Ta baflta dedim ya, yerli üretim de ilse tekrar bafla dönülecek Çünkü içeri girenler a am, paflam yaflad lar. Bir zorluk çekmediler ki Haydi hay rl s Biz yegane s na m z olan Rabbimize s n yor ve O dan yard m bekliyoruz. Son nefesimize kadar davas na ve dinine olan ba l - l ktan bizleri ay rmas n; yere artar bile

4 B aflkan Tiryaki, yapt konuflmada benimsedikleri siyaset anlay fl ndan bahsetti. Sokak siyaseti yapmad klar n dile getiren Tiryaki Kimsenin aleyhinde tel bir laf söylemedim söylememde... Hizmet siyasetinden yanay m. Koltuk kayg m z, rant kayg m z, oy kayg m z olmad. Tek düflüncemiz Alt nda nas l ileri tafl yabiliriz oldu. Alt nda a yap lan hizmetleri sizden iyi bilen yok. dedi. Baflkan Tiryaki, etik siyasetin düflüncelerde olgunlaflmas gerekti inin de alt n çizdi. Tiryaki, göreve geldi i günden itibaren Alt nda da 30 binden fazla gecekondu y kt klar n kaydederek, kaçak yap lar bir birortadan kald racaklar n belirtti. Alt nda l hemflehrilerinin daha rahat ve daha modern bir yaflam alan na kavuflmas için sorumluluk almaktan kaç nmayacaklar n söyleyen Baflkan Tiryaki, Alt nda da çarp k yap laflman n son buldu unu vurgulad. Tiryaki, park, okul, sosyal donat ve spor alanlar n n Alt nda da y ld z gibi parlayaca n söyleyerek y k mlar için vatandafltan gelen taleplere de dikkati çekti. Modern bir Alt nda için vatandaflla el ele mücadele ettiklerini sözlerine ekleyen Baflkan Tiryaki fieffaf, adil ve kararl mücadelemizle Alt nda l vatandafllar n güvenini kazand k. Yeni dönemde de emeklerimiz Alt nda için dedi. Toplant da Alt nda Belediyesi Halk Oyunlar Toplulu u da Baflkan Tiryaki ye bir sürpriz yapt. Ankara fiampiyonas nda halay kategorisinde ikinci olan, seymen, zeybek ve kafl k kategorisinde de üçüncülük elde eden Alt nda Belediyesi Halk Oyunlar Toplulu- u, baflar lar n Baflkan Veysel Tiryaki ile paylaflt. ANKARA E timesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, son meclis toplant s n n ard ndan MHP, AKP ve CHP meclis üyeleriyle yemekte bulufltu. Etimesgut Belediye Meclisi, 5 y ll k çal flma dönemini Mart ay toplant s yla tamamlad. 37 üyenin ço u partilerince yeniden aday gösterilmezken birçok üye de seçilemeyecek s ralarda kendilerine yer buldular. Ço u meclis üyesinin son meclis çal flmas olmas nedeniyle de ayr bir anlam kazanan Mart ay meclis toplant s, Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel baflkanl nda yap ld. Son meclis toplant s nda duygusal anlar yafland. Meclis üyeleri kürsüye gelerek duygu ve düflüncelerini paylaflt lar. Baflkan Enver Demirel, meclis üyelerine teflekkür ederek, 5 y lda önemli kararlar n alt na birlikte imza att klar n söyledi. 5 y lda 325 toplant da 3 binin üzerinde karar al nd n hat rlatan Demirel, tüm meclis üyelerine teflekkür etti. Meclis toplant s n n ard ndan MHP, AKP ve CHP meclis üyeleri akflam yeme inde bir araya geldiler. Yemekte koyu sohbetler yap l rken, yaflanan hat ralar bir kez daha dile getirildi. Demirel, tüm meclis üyelerine teflekkür plaketi takdim etti. 4 Sincan da yurt aç l fl S incan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Sincan Fatih Hüseyin Kabasakal Talebe Yurdu nun aç l fl törenine kat ld. Sincan Belediyesi vatandafllar na; konuttan sa l a, e itimden çevrenin korunmas na kadar pek çok alanda hizmet veriyor. lçede bulunan e itim kurumlar na; imkanlar ölçüsünde altyap, çevre ve kültürel anlamda destekleyen Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, bunun yan s ra yeni aç - lan e itim kurumlar n n da yan nda oluyor. Bu ba lamda Sincan Fatih Hüseyin Kabasakal Talebe Yurdu aç l fl na kat lan Baflkan Tuna, vatandafl n ve ö rencilerin büyük ilgisini toplad. Yurdun Sincan a hay rl olmas - n temenni eden Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; E itim her fleyin bafl Çocuklar m z n e itimlerine destek vermek bizim görevimiz, imkanlar m z çerçevesinde elimizden gelen yard m yapmaya devam edece iz. dedi. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Plevne ve Örnek Mahallesi sakinleriyle bulufltu. Alt nda l vatandafllar Veysel Tiryaki nin örnek al nmas gereken bir belediye baflkan oldu unu ifade etti.mahalle toplant lar na yaklafl k 300 kifli kat ld. Tiryaki, vatandafllarla buluflmay sürüyor Genifl Aç Süleyman GÖKSU ALLAH BU M LLETE B R DAHA ST KLAL MARfiI YAZDIRMASIN Merhaba. 12 Mart Tarihimizde çok önemli bir gün. Bugün, stiklal Marfl m z n kabulünün 93. Y ldönümü. Mehmet Akif milletini ve dinini seven, insanlara karfl merhametli bir mizaca sahip, flair tabiat n n heyecanlar yla dalgalanan, edebî bak mdan k ymetli fliirlerin yazar meflhur bir Türk flairidir. stiklâl Marfl flairi olmas bak m ndan da Millî fiair ismini alm flt r tarihinde Burdur Mebusu olarak Birinci Büyük Millet Meclisine seçildi. 17 fiubat 1921 günü stiklâl Marfl n yazd. Meclis,12 Martta bu marfl kabul etti. fianl Bayra - m zla birlikte ba ms zl m z n en önemli simgelerinden olan stiklal Marfl, özlü dizeleriyle yurttafllar m z ortak düflünce ve duygularda buluflturmakta, birlik ve dayan flmam z güçlendirmektedir. O fliir bir daha yaz lamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaflamak laz m. O fliir art k benim de ildir. O milletin mal d r. Allah, bir daha bu millete bir daha stiklal Marfl yazd rmas n. Böyle diyordu Mehmet Akif Ersoy, özenle ve dikkatle seçti i cümlelerinde. Tarih boyunca büyük mücadeleler veren Türk milleti, her zaman vatan n can ndan aziz bilmifltir. Türk milleti, Kurtulufl Savafl 'nda adeta küllerinden yeniden do mufl, ba ms zl k aflk n, tüm dünyaya en güçlü biçimde göstermifltir. Milli mücadele ruhu, milletimizin vatan sevgisi ve istiklal aflk, en güzel fleklini stiklal Marfl' m zda bulmufltur. stiklal Marfl, Kurtulufl Savafl 'n n en çetin döneminde milletimize moral ve cesaret kayna olmufl, milletimizin yeniden do uflunu tarif eden bir abide olmufltur. Türkiye'nin sahip oldu u eflsiz birikimle, tarihi, co rafi ve kültür de erleri ile güçlü medeniyetimizin yetifltirdi i büyük flahsiyetler ve onlar n bize b rakt eflsiz miras bizler için en önemli zenginliktir. Mehmet Akif Ersoy sadece büyük bir flair de il, ayn zamanda kendini, milletinin, vatan n n istiklal ve istikbal mücadelesine adam fl bir dava adam, önemli bir flahsiyettir. stiklal Marfl m z n Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 93. y l dönümünü kutluyor, Mehmet Akif Ersoy'u ve bütün stiklal Kahramanlar m z rahmet ve flükranla an yorum. Kal n sa l cakla Etimesgut Meclisi nde veda yeme i

5 Rum Merkez Bankas eski baflkan n n tazminat skandala yol açt LEFKOfiA (CHA) R um Merkez Bankas Baflkanl - ndan istifa eden Panikos Dimitriadis in yerine, Say fltay olarak görev yapan Hristalla Yorgacis atand. Rum Merkez Bankas Baflkan Dimitriadis'in istifa etmesinin ard ndan boflalan Türk-Arap ülkeleri fladamlar Derne i (TURAB) zmir fiubesi ve Müteahhitler Federasyonu nun organizasyonunda "Yap, nflaat Zirvesi" düzenlenecek. Rum Merkez Bankas Baflkanl k koltu una Hristalla Yorgacis oturacak. Yorgacis gerekli prosedürün tamamlanmas n n ard ndan 11 Nisan'da göreve bafllayacak. Bu arada; Dimitriadis'in tazminat n n istifa etmeden Londrada'ki banka hesab - na yatt iddia edildi. Söz konusu durum Güney K br s'ta skandala yol açarken Rum hukukçular böyle bir maddenin istifa sözleflmesinde yer almas n n mümkün olmad n belirtti. Hukukçular ortaya ç - kan bu geliflme nedeniyle yasad fl bir durumla karfl karfl ya kald klar n bildirdi. Dimitriadis'in banka hesab na devlet hazinesinden 265 bin Euro yat r ld n ileri sürülürken eski baflkan n ald tazminat n iki kat n talep etti i de iddia edildi. ZM R (CHA) zmir'e ekonomik ba lant lar ve tan t m anlam nda önemli katk lar sa lamas beklenen zirve, Nisan 2014 aras nda Çeflme ilçesindeki Sheraton Hotel de yap lacak. Türk ifladamlar ve TURAB üyesi 22 Arap ülkesi aras nda ikili görüflmeler ve yeni ifl ba lant lar kurulmas için zemin haz rlanacak. Zirve hakk ndaki bilgilendirme toplant s na zmir l Kültür ve Turizm Müdürü Abdülaziz Ediz, Müteahhitler Federasyonu Baflkan Necip Nas r, TURAB zmir fiube Baflkan Sabuhi Attar ve Baflkan Yard mc s Çetin Güvercin, KOS- GEB Güney Hizmet Müdürü Mustafa Çanakç ve Kuzey Hizmet Müdürü O uz K l nç ile ZKA Yat r m Destek Ofisi Koordinatörü Sedef Özer kat ld. Arap ülkeleriyle Türkiye'nin tarih ve kültür ba lar - n n, ikili iliflkileri her aç dan gelifltirecek önemli unsurlar oldu unu vurgulayan TURAB fiube Baflkan Attar, Derne imiz, var olan iliflkileri daha fazla güçlendirmek maksad yla sürekli projeler üretmekte ve Türk ile Arap ülkeleri ifladamlar aras ndaki ba güçlendirmek, ekonomik birliktelikler sa lamak için organizasyonlar gerçeklefltirmektedir. dedi. Zirveye Arap ülkelerinden 500 ifladam n n gelece ini belirten Attar, flunlar kaydetti: Bu amaçla Yap ve nflaat Zirvesi nde yap ve inflaat konular nda faaliyet gösteren, bu konuda yat r m ve iflbirliklerini hedefleyen firmalar n birarada olmas n temin edece iz. Kat - lacak yerli firmalar m z, stantlar açarak ürünlerini ve firmalar n sergileyecek. kili ifl görüflmelerinde, do rudan temas ve bilgilenme imkan elde edecekler. Arap ülkelerinden bakanlar, ticaret ve sanayi odalar yla mesleki kurulufllar n temsilcilerini, organizasyona katk vermek ve ekonomik fayda sa lamak üzere zmir'e davet etmifl bulunuyoruz. Arap ülkelerinden gelecek davetli say s 500 civar nda olup kat l m için gerekli temaslar ve onaylar al nm fl bulunmaktad r. Federasyon Baflkan Nas r ise k sa bir süre önce KOSGEB deste iyle Dubai'ye bir ifl ziyareti yapt klar n hat rlatarak, Ortado u ve Arap ülkelerinin zmir için önemli bir pazar oldu unu vurgulad. zmir ve Ege Bölgesi nin Arap co rafyas nda yeterince tan t lamad - n söyleyen Nas r, nflaat, 200 sektörü ve 5 bin kalem ürünü içeren lokomotif bir sektördür. Nisan ay nda gerçeklefltirilecek Yap ve nflaat Zirvesi nin önemi çok büyük. Sadece yap malzemeleri de il, yurtd fl nda inflaat projeleri yapmam z n da önünün aç laca n düflünüyorum. zmirli müteahhitler, gerek insan kayna gerekse teknik altyap anlam nda yurtd fl nda önemli ifller yapabilecek kapasitede fakat gerçeklefltirilen projeler, bireysel baflar lar olarak kal - yor. Müteahhitler Federasyonu olarak daha örgütlü bir flekilde hareket etmek için çal fl yoruz. fleklinde konufltu. TZOB: Yumurta üretimindeki art fl sürüyor ANKARA (CHA) T ürkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, kanatl sektörünün 2014 y l - na iyi bafllad n bildirerek, Ocak ay nda 1 milyar 461 milyon 279 bin adet tavuk yumurtas üretimine ulafl ld. Tavuk yumurtas üretimi Ocak ta, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 5,05 artt Aral k ay na göre de art fl yüzde 1,2 oldu. dedi. Bayraktar, yapt yaz l aç klamada 2010 y l n n Eylül ay nda, ayl k 1 milyar adet üretim s - n r n n geçildi i tavuk yumurtas nda 2011 y l Ocak ay nda 1,1 milyar, 2012 Mart ay nda 1,2 milyar, 2012 Ekim ay nda 1,3 milyar adedin afl ld n belirtti y l n n Ekim ay nda 1 milyar 450 milyon 697 bin adede ulaflan tavuk yumurtas üretimin, Kas m ay nda 1 milyar 418 milyon 61 bin, Aral k ay nda ise 1 milyar 444 milyon adet oldu una iflaret eden Bayraktar, 2014 Ocak ay nda 1 milyar 461 milyon 279 bin tavuk yumurtas üretildi ini duyurdu Ocak ay nda 147 bin 906 ton, 2013 Aral k ay nda 147 bin 201 ton olan tavuk eti üretiminin 2014 Ocak ay nda, 2013 Ocak ay na göre yüzde 0,7, 2013 Aral k ay na göre yüzde 1,2 art flla 148 bin 988 tona ç kt n aktaran fiemsi Bayraktar, Geçen sene ayl k tavuk eti üretimi, en az 127 bin 898 tonla fiubat ay nda, en çok 169 bin 158 tonla Temmuz ay nda oldu. dedi. Bayraktar, hindi eti üretiminin 2014 y l Ocak ay nda 2013 y l Ocak ay na göre yüzde 2,4 azalmayla 2 bin 976 tondan 2 bin 905 tona indi ine temas etti. TZOB Baflkan, 2013 y l nda 16 milyar 496 milyon 751 bin adet tavuk yumurtas, 1 milyon 758 bin 363 ton tavuk eti, 39 bin 627 bin ton hindi eti üretildi ini hat rlatt. Sanayiye akt r lan inek sütü miktar n n 2013 y l May s ay ndan beri ilk kez 700 bin tonu aflt n belirten Bayraktar, flunlar kaydetti: Ocak ay nda sanayiye aktar - lan inek sütü miktar da geçen y - l n ayn ay na göre, yüzde 11,3 art flla 637 bin 956 tondan 710 bin 22 tona yükseldi y l Ocak ay nda 637 bin 956 ton olan sanayiye aktar lan süt miktar, fiubat ay nda 622 bin 381 ton, Mart ay nda 710 bin 712 ton, Nisan ay nda 733 bin 380 ton, May s ay nda 772 bin 785 ton, Haziran ay nda 692 bin 84 ton, Temmuz ay nda 675 bin 158 ton, A ustos ay nda 628 bin 996 ton, Eylül ay nda 594 bin 456 ton, Ekim ay nda 605 bin 194 ton, Kas m ay nda 611 bin 918 ton, Aral k ay nda 653 bin 490 ton oldu Ocak ay nda sanayiye 710 bin 22 ton inek sütü aktar ld. Ocak ay nda sanayiye aktar - lan inek sütü, 2013 y l Aral k ay na göre yüzde 8,65 artt y l nda sanayiye 7 milyon 938 bin 510 ton inek sütü aktar lm flt. Bayraktar, kanatl sektörünün özellikle yumurta üretiminde ola- anüstü baflar gösterdi ini, 2009 y l nda 126,6 milyon dolar olan tavuk yumurtas ihracat n n, 2010 y l nda 156,2 milyon, 2011 y l nda 284,2 milyon, 2012 y l nda 350,6 milyon dolara, 2013 y - l nda yüzde 15,9 art flla 406 milyon 354 bin 62 dolara yükseldi- ini bildirdi. Kümes hayvanlar etleri, sakatatlar ve benzeri ürün ihracat - n n 2009 y l nda 150,8 milyon dolarken, 2010 y l nda 203,3 milyon dolara, 2011 y l nda 385,4 milyon dolara, 2012 y l nda 527,3 milyon dolara ç kt n belirten Bayraktar, ihracat n, 2013 y l nda, 2012 y l na göre yüzde 15,3 artarak 608 milyon 66 bin 271 dolar oldu unu hat rlatt. Bayraktar, tavuk yumurtas ve tavuk etinin hem üretimde hem ihracatta yüz ak durumunda oldu unu, 2012 y l nda 877 milyon 944 bin 741 dolar olan sektördeki toplam ihracat n, 2013 y l nda 1 milyar dolar aflarak 1 milyar 14 milyon 420 bin 333 dolara ç kt n vurgulad. /5 EKONOM Türk-Arap ifl adamlar 'Yap, nflaat Zirvesi'nde bir araya gelecek Cari aç k 932 milyon Dolar azald ANKARA (CHA) T ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) Ocak ay ödemeler dengesi verilerini yay mlad. Buna göre cari ifllemler aç, bir önceki y l n Ocak ay na göre 932 milyon dolar azalarak 4 milyar 877 milyon dolara geriledi. Ödemeler dengesi tablosundaki d fl ticaret aç 630 milyon dolar azal flla 5 milyar 239 milyon dolara gerilerken, net hizmet gelirleri 256 milyon dolar art flla 888 milyon dolara yükseldi. Turizm gelirleri bir önceki y l n ayn ay - na göre 85 milyon dolar tutar nda artarak bir milyar 300 milyon dolara, turizm giderleri de 15 milyon dolar tutar nda artarak 334 milyon dolara ulaflt. Yat r m geliri dengesinden kaynaklanan net ç k fllar, bir önceki y l n ayn dönemine göre 65 milyon dolar azalarak 515 milyon dolar seviyesinde gerçekleflti. Merkez Bankas yat r m geliri dengesinden kaynaklanan net ç k fllar için Bu azal flta, portföy yat r mlar ile faizlerden oluflan di er yat r mlar alt nda net giderlerde görülen gerileme etkili olmufltur. ifadesini kulland. TCMB nin ödemeler dengesi verilerine yurtd fl yerlefliklerin yurt içinde yapt net do rudan yat r mlar bir önceki y l n Ocak ay na göre 409 milyon dolar artarak bir milyar 211 milyon dolara yükseldi. Yurtiçinde yerlefliklerin yurtd fl nda yapt klar net yat r mlar ise 95 milyon dolar artarak 294 milyon dolara yükseldi. Yurtd fl yerleflikler, hisse senedi piyasas nda 319 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetleri piyasas nda da bir milyar 105 milyon dolar net sat m gerçeklefltirdi. Yurtd fl nda gerçeklefltirilen tahvil ihraçlar yoluyla Ocak ay nda bankalar 503 milyon dolar borçland. Hükümet 2 milyar 500 milyon dolar borçlan rken, bir milyar 750 milyon dolar tutar nda da tahvil geri ödemesi gerçekleflti. Bankalar n yurtd fl muhabirlerindeki yabanc para ve Türk liras cinsinden efektif ve mevduat varl klar bir milyar 870 milyon dolar art fl kaydetti. Hükümet, yurtd fl piyasalar ve di er uluslararas kurulufllardan sa lanan uzun vadeli kredilerle ilgili olarak 139 milyon dolar net geri ödemede bulundu. Bakan Taner Y ld z: ran'dan al nan do algaz n fiyat yüksek KÜTAHYA (CHA) E nerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, ran dan al - nan do algaz n fiyat n n yüksek oldu unu, Türkiye deki fiyatlarla uluslararas fiyatlarla ba daflmad n söyledi. Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kütahya ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Kütahya Valisi fierif Y lmaz makam nda ziyaret etti. Ziyarette gazetecilerin sorular n cevaplayan Bakan Y ld z, Türkiye nin ran dan petrol ve do algaz ald n, bu al mlarda fiyat konusunda vatandafllar n menfaatinin düflünülmesi gerekti ini vurgulayarak,"bütün ikili görüflmelerimizde her ülke ile yapt m z gibi ran la ald m z do algaz fiyat konusunda vatandafllar m z n, Türkiye nin ç karlar n menfaatini düflünmek zorunday z. ran la olan ticaretimizden çok memnunuz. Al nan miktarlar, do algaz ve petrolle alakal. Ancak fiyatlardan memnun oldu umuz anlam na gelmiyor bu. Biz uluslararas tahkime bu fiyatlar n yüksek oldu unu ve eksik miktarlar da dahil ederek iki tane ayr daha açm fl bulunuyoruz. fiu ana kadar ran dan bizi tatmin edecek ve olumlu bulabilece imiz bir fiyat gelmedi. O yüzden tahkim süreci devam ediyor. Temmuz ve nisan ay nda iki ayr duruflma olacak. Tan klar dinlenecek. Teknik analizler, tan klardan kast m o. Biz savunmam z burada yapaca z. Fiyatlar da, bunu gösteriyor. ran dan al nan do algaz fiyatlar yüksek, Türkiye deki fiyatlarla uluslararas fiyatlarla ba daflmamaktad r. Biz ülkemizin menfaatini düflünüp bunu kollamak zorunday z. Ben inan yorum ki, tahkim heyetinin objektif yaklafl m ile birlikte Türkiye yüksek buldu u miktar n fark n geri alacakt r. Bakan Y ld z, bor tesislerinin özellefltirilmesiyle ilgili bir soruya da flöyle cevaplad : "S kça tart fl l yor bor özellefltirilecek mi diye? Bir kez daha söylüyorum bor özellefltirilmeyecek. Hizmet al mlar n n, özellefltirme anlam na gelmedi ini, vatandafl m z n bilmesi laz m. Bu konuyla alakal ne ileriye dönük bir program m z bulunmamakta, ne de ileriye dönük faaliyetimiz var. Borun özellefltirilmeyece ini bir kez daha söylemem laz m.

6 /6 DIfi HABERLER FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA)- R usya Devlet Baflkan Vladimir Putin, ekonomi kurmaylar ile Soçi de yapt toplant da ekonominin istikrarl oldu unu, ancak büyüme rakamlar n n tatmin edici olmad n söyledi. Genelde ekonominin istikrarl oldu unu kaydeden Rus lider, Bugün hükümetimizin öngördü ü ekonomik büyüme rakamlar ndan memnun de iliz. elefltirisi getirdi. Makroekonomik istikrar n sa lanmas için uzun y llar harcand n, bunun korunmas için çal flmalar n sürdürülmesini talep eden Putin, Bu seviye korunmal ve öngörebilirlilik seviyesi art r lmal. çerde ve d flar da muhtemel tehditlere karfl önlemler al nmal. tavsiyesinde bulundu. Putin, enflasyon rakamlar n n da kabul edilebilir düflük seviyede kalmas n bekledi ini ifade etti. Rus lider ekonomi kurmaylar ndan reel sektör ve sanayinin desteklenmesi için finansal yap n n güçlendirilmesini talep etti de yüzde 1,3 büyüyen Rusya ekonomisinin 2014 de yüzde 1,5-2 aras nda büyümesini öngörülüyor. Enflasyon ise 2014 için yüzde 5-6 seviyesinde olmas bekleniyor. Yunanistan'da ö retmenler kendilerini zincire vurdu LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi Merkel'in Rusya politikas na ifl dünyas ndan destek Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, ekonomi kurmaylar ile Soçi de yapt toplant da ekonominin istikrarl oldu unu, ancak büyüme rakamlar n n tatmin edici olmad n söyledi. Putin ekonomiyi elefltirdi: Büyüme rakamlar tatmin edici de il Rusya ekonomik büyüme rakamlar n n geliflmifl Avrupa ve dünya ekonomileri ile karfl laflt r labilece ini kaydeden Putin, Bizim ekonomimiz aç s ndan memnun edici bir durum yok. Ancak, 2014 de sanayi, tar m, ulafl m ve iletiflim sektörlerinde pozitif bir geliflme var. Bizim daha dinamik bir büyüme baflar s na ihtiyac m z var. elefltirisi getirdi. Ekonomi zirvesine Baflbakan Dmitri Medvedev, Kremlin dan flmanlar Andrey Belousov, Sergey Glazyev, Maliye Bakan Anton Siluanov, Merkez Bankas Baflkan Elvira Nabiullina ve St. Peterburg Devlet Üniversitesi nden Maliye eski Bakan Aleksey Kudrin kat ld. SMA L ÇEV K BERL N (CHA)- A lmanya Baflbakan Angela Merkel in Ukrayna ile Rusya aras ndaki yaflanan krizin düzelmesi ad na bafllatt diplomasi ata na ekonomi dünyas ndan destek geldi. Alman D fl Ticaret ve Perakende Birli- i (BGA) Baflkan Anton F. Börner, Merkel in inisiyatif alarak krizin afl lmas için Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin e teklif etti i letiflim Grubu kurulmas fikrini desteklediklerini aç klad. Almanya n n Rusya ile ekonomik, kültürel ve diplomatik yak nl oldu unu söyleyen Börner, Almanya'n n çözüm için önemli bir arabuluculuk rolü var. Rusya n n yer ald uluslararas bir iletiflim grubu Rusya ile Ukrayna n n yeni hükümeti aras nda iletiflim kanal n açabilir. Rusya ile konuflulmas önemli. dedi. Rusya n n Bat ve Almanya dan vazgeçmesinin mümkün olmad n kaydeden BGA Baflkan Börner, Rusya n n bat ya ihraç etti i gazdan bir günde 100 milyon Euro kazand n ve ekonomisinin büyük k sm - n n gaz ihrac na ba l oldu unu söyledi. Almanya n n gelecek bir buçuk y lda gaz ihtiyac n stoklad n kaydeden BGA Baflkan, bur süre içinde Almanya n n alternatif çözümler üretece ini söyledi. Börner, gaz ihrac n n durmas halinde Rus ekonomisinin büyük yara alaca n ifade etti. Oscar Pistorius'un davas Dünya Kupas 'ndan popüler TÜRKMEN TERZ JOHANNESBURG (CHA)- G üney Afrika'da 2. haftas na giren Oscar Pistorius duruflmas na medyan n ilgisi, 2014 Dünya Kupas 'ndan daha fazla oldu. Medya zleme Grubu Data Driven nsight (DDI) sözcüsü Tonya Khoury, " nan lmaz, dünya medyas nda Oscar n cinayet davas FIFA Dünya Kupas 'ndan daha fazla yer al yor." dedi. DDI'dan yap lan aç klamada, yüzlerce gazetecinin takip etti i paralimpik atletin davas getirilen s n rlamalara ra men sosyal medyan n da etkisiyle milyonlara ulaflt belirtildi. dari baflkent Pretoria'n n Kuzey Gauteng Yüksek Mahkeme'sinde devam eden davada bugün adli t p dedektifi Johannes Vermeulen dinlendi. Vermeulen olay an n Oscar' n k z arkadafl n vurduktan sonra kriket sopas ile k rd kap n n mahkemede kurulan bir örne i üzerinde tarif etti. Albay Vermeulen, yapt incelemenin sonunda Oscar' n kap y k rarken protezlerinin olmad n n anlafl ld n söylerken, ampute atlet protezlerinin tak l oldu unu belirtmiflti. Ünlü davan n hâkimi Thokozile Masipa Pazartesi günü, patolog Gert Saayman' n görüntülü ifadesine sosyal medya yasa getirmifl, yasak Sal sabah kald r lm flt. DDI' n verilerine göre son 24 saatte Oscar duruflmas ile ilgili 106 bin yaz girildi. Cuma günü saat 14:00-15:00 aras nda dava ile ilgili 9 bin 200 haber servislendi. Davan n 9. gününde ise toplam 750 bin kez medyada Oscar'dan bahsedildi. Medya izleme grubu DDI nin bu verileri 6.2 milyon sosyal medya platformu, 60 bin online gazete, 2 bin 200 yaz l medya, 66 adet radyo ve televizyonu içeriyor. TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel: AT NA (CHA)- Y unanistan n baflkenti Atina da bugün kamu sektöründe ilan edilen 24 saatlik grev kapsam nda gösteri düzenleyen binlerce kifli, hükümeti protesto etti. Yunanistan Kamu Çal flanlar Federasyonu nun (ADEDY) ça r s ile gerçekleflen grev, Mart tarihinde bu defa 48 saat olarak tekrarlanacak. Yunanistan da kamu çal flanlar na yönelik 24 saatlik genel grev ilan edildi. Kamu sektörü sendikas n n ça r s üzerine gerçekleflen grev kapsam nda Atina da bir gösteri gerçekleflti. fiehir merkezine yak n bir meydanda toplanan çok say da kamu çal flan, daha sonra parlamentonun da bulundu u Sintagma Meydan na yürüdü. Eylemci grup, ellerinde hükümeti, Troyka y ve AB yi protesto eden afifl ve döviz tafl d. Uzun süre slogan at ld. ADEDY Sendikas, hükümetin bu akflam parlamentodan geçirmeyi hedefledi i yasal düzenleme ile kamu tüzel kiflili i kapsam ndaki kurulufllar kald raca n, bunu protesto ettiklerini belirtti. Bu karar n acilen çok say da memurun iflsiz kalmas na ya da aç a al nmas na sebebiyet verece ini aç klayan ADEDY, ayr ca memur performans n ölçmeyi amaçlayan yeni sistemin de asl nda daha çok kifliyi iflsiz b rakmaya yarayan bir ayg ta dönüfltürülece ini savundu. Bu arada iflsiz kalan e itimciler ise parlamento kap s önünde toplanarak protesto eylemlerinde bulundu. Baz ö retmenlerin parlamento önüne yerlefltirilen polis korkuluklar na kendilerini zincirledikleri görüldü. Ö retmenlerden önce ayn yerde toplanan temizlik sektörü çal flanlar ise yanlar nda getirdikleri süpürge, sünger, paspas ve kovalar havaya kald rarak, hükümet ile Troyka n n temizlenmesi gerekti i mesaj n verdi. Grev kapsam nda okul bekçileri de iflsiz kalmalar n protesto etti. Selanik te de irili ufakl çok say da grup, bir araya gelerek hükümetin ekonomi politikalar n protesto etti. Bu arada kamu sendikas ADEDY, Mart tarihlerinde bu defa 48 saatlik greve gidece ini duyurdu.

7 Satranç ve drama derslerini sertifika alan ö retmenler verecek YAS N KILIÇ ANKARA (CHA)- M illi E itim Bakanl, Ö retmenlik Alanlar, Atama ve Ders Okutma Esaslar n yeniden düzenledi. Düzenleme ile özel e itim alan nda ö retmen ihtiyac n n karfl lanamamas durumunda bu alana, ö retmenlik alanlar mezunu olup görme, iflitme, zihinsel engelliler alan nda tezli-tezsiz yüksek lisans veya doktora mezunlar n n atanmalar na imkân tan nd. 47 alan n alana kaynakl k eden yüksekö retim programlar güncellenirken, 58 alana ait okutaca dersler sütununda güncelleme yap ld. Satranç ve drama derslerini, içeri i ve süresi Bakanl kça belirlenen e itimleri tamamlayarak sertifika alan ö retmenler okutacak. Milli E itim Bakanl, Ö retmenlik Alanlar, Atama ve Ders Okutma Esaslar n yeniden düzenledi. Bakanl k taraf ndan yap lan yaz l aç klamaya göre, Talim ve Terbiye Kurulu nun 07 Temmuz 2009 tarihli ve 80 Say l Karar ile yürürlü e giren Milli E itim Bakanl na Ba l E itim Kurumlar na Ö retmen Olarak Atanacaklar n Atamalar na Esas Olan Alanlar le Mezun Olduklar Yüksekö retim Programlar ve Ayl k Karfl l Okutacaklar Derslere liflkin Esaslarda, e itim ö retimde de- iflme ve ihtiyaçlara ba l olarak zaman zaman k smî de ifliklikler yap ld belirtildi. Bakanl a ba l okul ve kurumlar n ö retim programlar nda meydana gelen de iflikliklerin yan s ra son y llarda ö retmenli e kaynakl k eden yüksekö retim programlar n n yap lanmas nda ve program adlar nda da çok say da de ifliklik oldu u kaydedildi. Balbay: Türkiye de Sülale Devri ni bafllatt lar KOÇ 21 Mart 20 Nisan Bugün sakin ve içine kapan k bir gününüzde olacaks n z. Kendinizi güçsüz ve moralsiz hissedebilirsiniz. Ancak hemen toparlanman z gerekiyor, çünkü önünüze kadar gelecek baz f rsatlar kaç rabilirsiniz. flinizde alaca n z ani bir kararla yararl ortakl klara girebilirsiniz. Ancak olumlu düflüncelerinizi kaybetmemekle birlikte afl r hayalperestlikten kaç nmal s n z. Bugün sevdi iniz kifliyle aran za kara kedi girebilir. K skançl k krizine giren sevgiliniz ya da efliniz, sizden kendisine daha fazla K ZLER zaman ay rman z isteyebilir. fl 21 Mayıs 21 Haziran yerinizdeki arkadafllar n zla uyumlu bir gün geçirecek ve çal flmalar n zda onlar n da deste ini sa layacaks n z. ASLAN 23 Temmuz 23 Ağustos TERAZ 24 Eylül 23 Ekim YAY 23 Kasım 21 Aralık KOVA 21 Ocak 18 Şubat GÜNLÜK BURÇLAR Hayat n za bir çok yenili in girmesine uygun bir dönemdesiniz. Fakat bu yenilikleri kabul etmenizi zorlaflt ran psikolojik nedenleriniz olabilir. Zihinsel olarak oldukça dalg n olabilirsiniz. Bu durumlarda büyük hatalar yapabilirsiniz. Bu dönem içinde size son derece uygun görünse bile, duygular n z bir insan hakk nda olumsuz fleyler söylüyorlarsa, o insandan uzak durmaya gayret edin. Sosyal iliflkileriniz için kar fl k ve huzursuz bir dönem yaflaman z olas d r. Baz dostlar n z n dar lmas na sebep olabilecek tutumlar n z olabilece i gibi, yanl fl anlafl lmalar yüzünden de dost kaybedebilirsiniz. Dikkat ve zekâ gerektiren ifllerde de aceleciliginiz yüzünden tamiri oldukça zor hatalar yapabilirsiniz. Özellikle maddi konularla ilgili fleylerde zay f yarg lar içindesiniz. Duygusal aç dan kar fl k durumdas n z. Gerek di er sebepler, gerekse yeni tan flaca n z kimseler nedeniyle süregelen duygusal iliflkilerinizi de ifltirmeyi ciddi olarak düflünebilirsiniz. fl hayat n zda oldu undan daha yo un olacaks n z. Bununla beraber, ifllere bofl vermek ya da baflkalar na devretmek gibi bir tav r içinde olursan z kazançlar n z azalabilir. Bugün üzerinizde bulunan baz olumsuzluklardan kurtulmakla beraber, baflka konularda flans n z kapanmaktad r. Her fleyden önce iflyeriniz ve ifl hayat n zdaki huzursuzluklardan tam olarak kurtulabilirsiniz. flinizde önemli bir konuma ulaflman z, terfi etmeniz ya da maddi gelirinizin artmas olas d r. BO A 21 Nisan 21 Mayıs Bugün önceli i sadece iflinize vereceksiniz. Amac n za ulaflmak için büyük gayret sarf edecek ve bunun da karfl l n alacaks n z. fl yerinizdeki arkadafllar n zla uyumlu bir gün geçirecek ve çal flmalar n zda onlar n da deste ini sa layacaks n z. Spekülatif konular n ilginizi çekebilece i bugün, riske girebilecek cesarete sahip olabilir ve flans n z denemek isteyebilirsiniz. Bugün duygusal hayat n zda f rt nal bir gün. E er birlikte oldu unuz birisi varsa büyük bir hayal k r kl yaflayabilirsiniz. fl hayat n zla ilgili YENGEÇ önemli kararlar alacaks n z, iyi 22 Haziran düflünmek için kendinize bir iki gün 22 Temmuz tan man z sizin yarar n za olacakt r. Maddi durumunuzu kendinize çok fazla sorun etmeyin. BAfiAK 24 Ağustos 23 Eylül AKREP 24 Ekim 22 Kasım O LAK 22 Aralık 20 Ocak BALIK 19 Şubat 20 Mart Bugün gerek arkadafll k iliflkilerinde ve gerekse sosyal etkinliklerde karfl cinsle olan kontaklar n z oldukça olumlu ve baflar l d r. Baz önemli kimselerle, faydal görüflmeler de yapabilirsiniz. Konuflma ve ikna etme yeteneginiz oldukça yüksektir. Fikirlerinizi çekinmeden ortaya koyabilirseniz, son derece baflar l olabilirsiniz. Bugün çevreden ya da en az ndan konuyla uzaktan yak ndan ilgili kimselerden gizlemeniz gereken baz kontaklar n z ve etkinlikleriniz olabilir. Planlar n z hangi konuda olursa olsun, gereksiz kimselerle konufltu unuz takdirde bir çok engelle karfl laflman za sebep olabilirsiniz. Sizi çekemeyen birisinin aleyhinizde önemli faaliyetlere giriflmesi olas d r. Bugün bilinçalt uyuflmazl klar n zdan kurtulup, sakin ve ilerletici bir döneme giriyorsunuz. Karfl cinsle olan her türlü iliflkinizde baflar l ve mutlusunuz. Yeni tan flaca n z kimselerle uyumlu iliflkiler içine girebilir ve uzun sürebilecek duygusal yak nl klar gelifltirebilirsiniz. flinizde son derece gurur duyaca n z ya da sizi onore edebilecek bir geliflme olabilir. Takdir edildi inizi ö renecek ve büyük bir motivasyon kazanacaks n z. Bu dönemde bütün ifl iliflkilerinizde politik davranmal ve kimseyi k rmamal s n z. Durup dururken asabi patlamalar yaflayabilirsiniz. MURAT fi fiman NEVfiEH R (CHA)- P artisinin seçim çal flmalar kapsam nda Nevflehir in Gülflehir ilçesine geliflinde, CHP l Baflkan Mehmet De irmenci, CHP Gülflehir Belediye baflkan aday Salih Erdo du ve kalabal k bir partili grubu taraf ndan karfl lanan Balbay, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandafllarla tek tek tokalaflt. Daha sonra partisinin Gülflehir ilçesinde bulunan seçim bürosunun balkonundan toplanan halka seslenen Balbay, Gezi Park gösterileri s ras nda bafl ndan biber gaz fifle iyle vurulan ve hastanede 269 gün kald ktan sonra hayat n kaybeden Berkin Elvan n ölümü ile ilgili hükümeti duyars z kalmakla elefltirdi. Balbay, Ekmek almak için evinden ç kt nda aln na ald bir gaz kapsülü darbesiyle 269 gündür yaflam mücadelesi veren 15 yafl ndaki Bekin Elvan kardeflimizin kaybedilmesi hepimizin içini burkmufltur. Bir ülkede, bir ülkenin yönetiminden sorumlu bir kifli böyle bir olay karfl s nda en az ndan bir baflsa l dilemez mi? Bir Allah n rahmetini dilemez mi? Ruhu flad olsun demez mi? Maalesef Ankara n n içinde bulundu u gergin durum bugünkü hükümetin, özellikle son bir y ld r ülkemizin ortak paydalar na duyars z oldu u bir süreci ortaya koymufltur. dedi. Balbay, 5 y l n demir parmakl klar aras nda geçirdi ini ancak arkas nda ne kin, ne nefret, en çok gelecek biriktirdi ini anlatt. Balbay, Türkiye, bereketli topraklara, dünyan n g pta etti i stratejik öneme sahip bir yerde bulunan bir ülkedir. Ancak memleketimiz iyi yönetilmemektedir. yi yönetim için sadece Ankara n n de il tüm Anadolu nun omuz vermesi gerekir. Ülkemiz topraklar 100 milyon insan doyuracak bir potansiyele sahiptir. Böyle bir memlekette saman dahil bütün g da maddeleri ithal edilir mi? "Baflbakan a 'bozkurt' selam verdim; korumalar omzumu ç kard " MEHMET KURU ESK fieh R (CHA)- CHP zmir Milletvekili Mustafa Balbay, Osmanl da Lale Devri vard, bunlarda ise Sülale Devri var. Nas l Lale Devri uzun sürmediyse Sülale Devri de uzun sürmeyecek. dedi. E skiflehir'de miting öncesinde otobüsten halk selamlayan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an'a 'bozkurt' selam ile karfl l k veren bir bayan n Baflbakanl k korumalar taraf ndan darp edildi i iddia edildi. Emekli hemflire Fatma P nar, "Benim 'bozkurt' iflareti yapmama Baflbakan tepki gösterdi. Bunun üzerine otobüsten korumalar indi, a z m kapatarak apar topar beni iflyerine soktular, darp ettiler. Sa elim fliddetli biçimde büküldü ü için kolum omzumdan ç km fl. Olay n s cakl ndan önce anlamad m. A r art nca hastanede sa kolumun omzumdan ç kt n ö rendim." dedi. Yeni ad Hasan Polatkan olan cadde üzerinde sa l k kabini iflleten emekli hemflire Fatma P nar, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n 7 Mart günü geldi i Eskiflehir de konvoyla caddeden geçerken, iflyerinin önünde Bozkurt iflareti yapt n söyledi. Sonra korumalar n gelerek kendisine fliddet uygulad n iddia eden P nar, bir anda neye u rad n flafl rd n anlatt. P nar, Korumalar kolumu fliddetli bir flekilde bükerek beni iflyerine soktular. Korumalar içeride bana bir süre fliddet uygulad. Baya bir darbe yedim yani. Bana yapt klar insanl k d fl bir olay. diye konufltu. /7 GÜNCEL YAfiAM ATO dan Sabah a yalanlama: Haber akla ziyan, iftira YAVUZ AKENG N ANKARA(CHA) - S abah gazetesinin Ankara ekinde bugün yay nlanan manflet habere yalanlama geldi. Haberde Ankara Ticaret Odas (ATO) seçimlerinde flaibe yap ld vurgulanarak ATO yönetimini Gülen örgütü belirlemifl, Paralel ATO bafll at ld. ATO Baflkan Salih Bezci taraf ndan yap lan aç klamada haberin akla ziyan, as ls z ve gerçe e ayk r oldu u vurguland. Aç klamada, Paralel ATO bafll yla gazetede yer alan haber hiçbir flekilde do ru olmad gibi, ATO seçim sonuçlar n içlerine sindiremeyenlerin ortaya att iftiralard r. denildi. ATO dan yap lan aç klama flöyle: Bugün bir gazetede yer alan ve Ankara Ticaret Odas n n 2013 y l May s ay nda yap lan seçimlerine iliflkin as ls z ve gerçe e ayk - r bir haber yay nlanm flt r. Kamuoyunun do ru bilgilendirmesini sa lamak amac yla, afla daki aç klaman n yap lmas na ihtiyaç duyulmufltur. Söz konusu haberde ATO seçimlerine dair yer alan bilgiler gerçe i yans tmamaktad r. 25 bine yak n flirketin oy kulland seçimlere flaibe kar flmas söz konusu olamayaca gibi bu iddia akla ziyan bir iddiad r. Ankara Ticaret Odas 5174 say l Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ile Odalar ve Borsalar Kanunu na tabi olarak görev yapan kamu kurumu niteli inde bir meslek örgütüdür. Seçimleri de ayn kanunun Oda, Borsa ve Birlik Organlar n n Seçim Usulü bafll kl Üçüncü Bölümünde yer alan esaslara uygun flekilde gerçeklefltirilmektedir. Ankara Ticaret Odas n n 4 May s 2013 tarihli seçimleri de kanuna ve bu kanuna dayal olarak ç kart lan TOBB Oda ve Borsa Organ Seçimleri Mevzuat na uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Kanunda öngördü ü flekilde, ATO seçimleri, elektronik ortamda Bakanl k ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri taban nda Birli e ba l oda ve borsa meslek gruplar na göre seçme ve seçilme niteliklerini haiz olan üyeleri gösteren oda, borsa ve birlik veri taban ndan al nan güncel üye listeleriyle yarg gözetiminde yap lm flt r. ATO SEÇ MLER N ÇLER NE S ND REMED LER 4 May s ta yap lan ilk seçimlerde Ankara Ticaret Odas üyeleri meslek gruplar nda kendilerini 4 y l için temsil edecek tüzel kiflilikleri belirlemek üzere sand k bafl na gitmifltir. 256 komite üyesi ve 188 meclis üyesi olmak üzere toplam 444 temsilcinin belirlenmesinin ard ndan 10 May s ta Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Baflkan ile Meclis Baflkan ve Meclis Baflkanl k divan seçimleri tamamlanm flt r. Ankara Ticaret Odas seçimleri kanuna uygun flekilde, hakim gözetiminde il ve ilçe seçim kurulu taraf ndan gerçekleflmifltir. Ankara Ticaret Odas seçimlerinin ard ndan sekiz komite taraf ndan kendi komite seçimleriyle ilgili olarak iptal baflvurusu yap lm fl, ancak Yüksek Seçim Kurulu yedi komitenin baflvurusu için ayr ayr red karar vermifl, bir komitenin seçimi de yenilenmifltir. Tamam yla demokratik ortamda, 25 bine yak n ATO üyesi flirket temsilcilerinin oylar yla belirlenen seçimleri içlerine sindiremeyenler bugün de 'iftira' ve 'yalan' ile amaçlar na ulaflmaya çal flmaktad rlar. Bas nda yer alan haber, hiçbir flekilde gerçe i yans tmad gibi kifli hak ve özgürlüklerine sald r niteli i de tafl maktad r. TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, Ankara Ticaret Odas n n 188 meclis üyesinden biridir. Ve 5 May s ta yap lan seçimlerde 15. S hhi Tesisat Malzemesi Sat c lar Komitesi nden meclis üyeli ine ve Genel Kurul delegeli- ine seçilmifltir. ATO Meclisi kendi hür iradesi ile kendi Yönetim Kurulunu seçmifltir. 'Paralel ATO' bafll yla gazetede yer alan haber hiçbir flekilde do ru olmad gibi, ATO seçim sonuçlar n içlerine sindiremeyenlerin ortaya att iftiralard r. ATO seçimlerinin ard ndan yap lan itirazlar yarg taraf ndan da reddedilmifltir. Korumalar n kendisini içeriye ald ktan sonra da itip kakmalar ve vurmalar n devam etti ini aktaran P nar, Bu flekilde fliddet gördüm. Çocu um yafl ndaki çocuktan, korumadan fliddet gördüm. Kolum ç kt. Zaten koruma kolumu büktü. S ca s ca na, anlamad m. Bir süre sonra, çok fliddetli a r lar art nca, acile gittim. Orada film çektirdik, kolumun ç kt anlafl ld. fleklinde konufltu. Bozkurt iflaretine Baflbakan' n çok sinirlendi ini ve bunun üzerine otobüsten bile indi ini ve iflaretin K r m Derne i nden yap ld n zannetti ini aktaran P nar, Kendileri afla ya inip K r m Derne i ne gitti. Burada da tepki gördü. Oradaki, dernekte bulunanlar flahittir. dedi.

8 SA LIK /8 Sa l k Bakanl : Yasal kürtaj ifllemlerinde herhangi bir k s tlama yok ANKARA (CHA) S a l k Bakanl, kamu hastanelerinde kürtaj n yasakland yönündeki haberlerle ilgili aç klamalarda bulundu. 10 haftadan önce yap - lan yasal kürtaj ifllemlerinin Sa l k Bakanl na ba l hastanelerde yap lmas nda herhangi bir k - s tlama bulunmad n belirten bakanl k, Ayr ca do um kontrol yöntemleri Bakanl m za ba l birinci basamak sa l k kurulufllar na baflvuran tüm hastalara ücretsiz olarak uygulanmaya devam etmektedir. aç klamas nda bulundu. Sa l k Bakanl, medyada kamu hastanelerinde kürtaj n yasakland yönünde haberlerle ilgili yaz l bir aç klama yapt. Bakanl a ba l hastanelerde 31 Mart 2003 tarihli genelge ile hekimin uygun gördü ü vakalar için, hastalar n ücretini kendilerinin karfl lamas kayd yla iste e ba l kürtaj ifllemi yap ld belirtilen aç klama da, 2007 y l nda yay mlanan Sa l k Uygulama Tebli i (SUT) ile gebeli i 10 haftan n alt nda olanlara yap labilen iste e ba l kürtaj ifllemleri ödeme kapsam ndan ç - kar lm fl ve SGK taraf ndan sadece tedavi amaçl yap lan rahim tahliyelerinin geri ödemesi karfl - lanmaya bafllanm flt r. denildi. Çocuk beslenmesinde oksidan tehlikesi Çocuk Sa l Hastal klar ve Alerji Uzman Prof. Dr. Yonca Tabak, modern yaflam n getirdi i hava kirlili i, çeflitli kimyasallar ve ozonun vücutta oksidasyon etkisini art rarak doku hasar na neden oldu unu, bunun da özellikle çocuk sa l nda alerjik hastal klarda art fl baflta olmak üzere diyabet, çölyak, haflimoto ve hatta kanser gibi pek çok kronik hastal a davetiye ç kard - n belirterek, Çocuklar bu hastal klardan korumak için ba fl kl k sistemini güçlendiren oksidan ve antioksidan dengesini yerine oturtan besinler tercih edilmelidir dedi. Yabanc hastalar n tercihi Türkiye STANBUL (CHA) T edavi için Türkiye ye gelen hasta say s senede 250 bini geçiyor. Bu hastalardan biri de Nijeryal Abbas Nuidda Tafida. Fatih Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi nden övgü ile söz eden Tafida, Türkiye yi tercih etti ine çok memnun oldu unu vurgulad. Nijerya da Nizamiye Türk Hastanesi ne kalp ve solunum yetmezli i flikâyeti ile baflvuran Tafida, 2 gün müflahede alt nda kal yor. Yap lan tetkiklerin ard ndan kalbe giden damarlar ndan birinde t kan kl k oldu unu ö reniyor. Ard ndan daha kapsaml bir tedavi olmak için Türkiye ye gelmeye karar veriyor. Tedavi için Fatih Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi ni tercih eden Abbas Tafida ya doktorlar by-pass ve stent olmak kayd ile iki öneri sunuyor. Ülkesi Nijerya da bulundu u eyalette Tar m ve Hayvanc l ktan Sorumlu Bakan olan Tafida, dünyan n muhtelif yerlerinde STANBUL (AA) T abak, yapt yaz l aç klamada, oksidasyonun dokularda bir elman n kararmas n and ran bir etki yaratt n aktararak, vücudun bu hasardan korunmak için kendi antioksidan savunma sistemlerini var etti ini ancak oksidasyon yükü çok fazla oldu unda da bu savunma mekanizmas n n etkisiz kald n ve bu nedenle antioksidan savunma sistemini güçlendiren besinlerin bolca tüketilmesi gerekti ini kaydetti. Bitkisel g dalar n antioksidan özelli inin hayvansal g dalara göre daha fazla oldu una iflaret eden Tabak, flu bilgileri verdi: Beslenme tercihleri bitkisel kaynaklardan yap l r, hayvansal g - dalar daha az tüketilirse ve hayvansal g dalar n içinde de en az at k üretenler seçilirse vücudun oksidan-antioksidan dengesi yerine oturur ve ba fl kl k sistemi güçlenir. Modern yaflam n getirdi i hava kirlili i, çeflitli kimyasallar ve ozon; vücutta oksidasyon etkisini art - rarak doku hasar na tan d pek çok kalp cerrah ve radyolog oldu unu aktararak, Fatih Üniversitesi Hastanesi doktorlar ve yurtd fl ndan birkaç cerrah n kat l m yla telekonferans bir toplant yapt k. Ve by-pass operasyonuna karar verildi. Ayr anlay fllar n ele al nmas ile bu operasyona karar verilmesi benim de kendimi daha güvende hissetmeme sebep oldu. dedi. Operasyon sonras kendisini tahmin etti inden çok daha iyi hissetti ini anlatan Nijeryal hasta, Buraya geldi im için çok memnunum cerrahlar ve medikal personel bize çok yard mc oldu ve güleryüzlü davrand lar. Doktorlar m beni konu hakk nda tüm detaylar yla bilgilendirdi. Burada bekledi imizin çok ötesinde bir ilgiyle karfl land k. Operasyon sonras bu kadar iyi hissedece imi burada bu kadar güzellikle karfl laflaca m ve böyle organize bir sistemle tedavi edilece imi düflünmemifltim. ifadelerini kulland. neden olmaktad r. Bu da özellikle çocuk sa l nda alerjik hastal klarda art fl baflta olmak üzere diyabet, çölyak, haflimoto ve hatta kanser gibi pek çok kronik hastal a davetiye ç karmaktad r. Çocuklar bu hastal klardan korumak için ba fl kl k sistemini güçlendiren oksidan ve antioksidan dengesini yerine oturtan besinler tercih edilmelidir. Çocuk beslenmesinde mevsiminde olan taze meyve ve sebzelere yer verilmeli. Bir çocuk, havuç, yeflil, sar, k rm - z dolmal k biber, yeflil spanak, semizotu, karalahana gibi sebzeleri, f nd k, ceviz, badem gibi kuruyemiflleri, nohut, mercimek, kuru fasulye gibi baklagilleri ve tam tah l gibi bitkisel g dalar her Sa l kl beslenmede sadece meyve ve sebze yeterli olmaz DÜZCE (AA) D üzce Üniversitesi (DÜ) Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. lknur Arslano lu, besin maddeleri sayesinde hastal klardan korunulabilece ine, sa l n düzeltilebilece ine ve yaflam süresinin uzat labilece ine inand n belirterek, Beslenmenin temel dayanaklar proteinler ve esansiyel ya lard r dedi. Arslano lu, AA muhabirine, mucize besinlerin güncel yaflamda ve medyada çok s k gündeme geldi ini, insanlar n buna dayanarak baz tutumlarla sa l klar n garanti alt na almay, gençleflmeyi, hastal klardan korunmay ve ayn zamanda zay flamay istediklerini söyledi. Beslenme, gerçekten çok önemli diyen Arslano lu, flöyle konufltu: Besin maddeleri sayesinde hastal klardan da korunulabilece ine, sa l n düzeltilebilece ine, yaflam gün süresinin uzat labilece ine inan yorum ancak tek besin maddesine a rl k vermek yanl fl bir tutum. Bol antioksidan içeren birtak m meyve ve sebzelerin gerçekten kanserden koruma potansiyeli yüksek. Belirli senelerde belli besin gruplar ön plana ç k yor. 3-4 sene önce nar vard. Bir sene bak - yorsunuz, bö ürtlen, baz dönemler çilek, kivi türleri ön plana ç k yor. Bunlar hemen çözüme ulaflmak isteyen kiflilerin baflvurdu u birtak m yöntemler. Dikkat etti imizde koyu ve de iflik renkli birçok meyve ve dengeli bir flekilde tüketilmeli. Tabak, çocuklara bol su içirmenin de önemli oldu unu vurgulayarak, flu tavsiyelerde bulundu: Süt ürünleri içerisinde keçi sütünden yap lm fl yo urt, ayran gibi mayal süt ürünlerini, peynir olarak eski ya l peynir yerine taze yumuflak peynirleri, k rm z et yerine bal k ve tavuk etinin tercih edilmesi vücutta oksidan doku hasar n azaltacakt r. Ya seçiminde kat margarin, ay çiçek ve m s r özü ya yerine zeytinya tercih edilmesi birçok kronik hastal ktan koruyacakt r. Doku hasar na neden olan oksidan n en yo un flekerde bulunuyor. Çocuk beslenmesinde tatl lar haftada en fazla 1 veya 2 kez yer almal. Vücutta yo un oksidan at k oluflturan kafein içeren kakaolu, çikolatal g da, kola ve boyal gazl içeceklerden uzak durmalar sa lanmal - d r. sebze antioksidan içeriyor. Bunlar bu kadar yararl ysa, özellikle bunlar n a rl kta oldu u bir beslenme tarz m seçmemiz laz m? Elbetteki hay r. Bunlar yard mc besinlerdir. Beslenmenin temel dayanaklar proteinler ve esansiyel ya lard r. Bireylerin meyve ve sebzelerle sa l kl beslendiklerini düflünerek kendilerini kand rmamas gerekti- ine dikkati çeken Arslano lu, besin çeflitlili ini art rmak gerekti ini kaydetti. Arslano lu, taze ve uygun koflullarda yetifltirilen sebze ve meyvelerin baflka yararlar da bulundu unu dile getirerek, Mesela insan organizmas n alkali yapmak. Bu da çok önemli çünkü asit, yaflam m z boyunca hem yapt m z hareketlerden hem tüketti imiz enerjiden hem de yedi imiz besinleri sindirirken yan ürün olarak muhakkak ortaya ç kar. Bu asidi dengelemek, vücudu alkali hale getirmek laz m. Bunu da meyveler, sebzeler yap yor ifadesini kulland. Hayat Y ld r m Mah. Cumhuriyet Mey. No:13 Akyurt Akyurt Murat Cem Ulucanlar Cad. No:86/B Cebeci Alt nda Çorum HÜKÜMET CAD. MAH- MUT ATALAY SOK. NO:5/1 Alt nda Atasoy Camiatik Mah. Banka Sok. No:7/B Ayafl Ayafl Merkez Milli Egemenlik Cad. No:39/29 Beypazar Beypazar Okur Dikmen Karap nar Mah Sok. No:11 Çankaya Çankaya Portakal Çiçe i Aziziye Mah. Hofldere Cad. No:189/A Çankaya Çankaya Kent Eczane-Optik Konya Yolu Üzeri No:95/C Balgat Çankaya Emek Bosna Hersek Cad. (90.Sok.) No:8/A Emek Çankaya Lünet Eczane Optik Tunal Hilmi Cad. No:56/B K.Dere Çankaya Maltepe Maltepe Mah. G.M.K. Bulvar No:77/A Çankaya Çankaya Çubuk Park Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:20 Çubuk Sönmez Kemal Pafla Mah. Cumhuriyet Cad. Hüner Sok. No:2/30-B Elmada Elmada Cengiz stasyon Mah. Sa l k Sok. No:1/E Hasano lan/elmada Elmada Özel lgi 30. A ustos Mah. fiehit Hasan Öztürk Cad. No:9/A Etimesgut Etimesgut Alper AYYILDIZ MAH.TREND L FE ÇARfiISI 1624.SOK.NO: 3-B/16 EL- VANKENT Etimesgut Göksupark Göksu Mah. Selçuklular Cad. Eryaman KC Göksu AVM No:57/45-46 Eryaman Etimesgut Didem SE MENLER MAH. 944.SOK.NO:8/A Gölbafl Mutlu Yeni Mah. Ordu Cad. Mutlu Sok. No:11/A Güdül Güdül Yenice Kayabafl Mah. Pazar Mah. Ça Termal Tesisleri Zemin Kat No:23 Haymana Haymana Vereseli Diren Atatürk Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:12/16 Kazan Kazan Yeni Özer Çiçekli Mah. Günsazak Cad. No:43/A ncirli Keçiören Yeni Gençlik Afla E lence Mah. Mimarlar Sok. No:9/B Etlik Keçiören Alt npark Kavac k Subayevleri Mah. rfan Bafltu Cad. No:109/A Subayevleri Keçiören Yeni Yeflim P narbafl Mah. Adal Sok. No:38/A Keçiören Keçiören Seher Naz Bademlik Mah. Bademlik Cad. Baruthane Sok. No:70/13 Keçiören Keçiören Ünsal Cengiz Topel Cad. No:6/B K - z lcahamam K z lcahamam Öz fl k Mamak Cad. No:37/C Demirlibahçe Mamak Ezgi Gülp nar Tuzluçay r Mah. Natoyolu Cad. No:27 Mamak Mamak Can 100. Y l Mah. Hoflebe Cad. No:24/A Nall han Nall han Duatepe fientepe Mah. Yalta Sok. No:13/1 Polatl Polatl TEBESSÜM FAT H MAH. BELED YE CAD. NO:21/I Pursaklar Ebru Ahi Evran Mah Cad. No:20/B Sincan Sincan Begüm P narbafl Mah. Yaflar Kemal Sok. No:90/13-A Sincan Sincan Temelli ST KLAL MAH. HÜRR - YET CAD.NO:30/B TEMEL- L Sincan Kay r Fatih Mah. dareci Sok. No:15/A Sincan Sincan

9 "Kimsesizlerin cenazesi kadavra olarak kullan lmal " TEKNOLOJ Avrupa'n n en büyük dinozor türüne ait fosiller bulundu /9 Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derne i Baflkan ERZURUM Prof. Dr. Muzaffer fieker, kadavra ithali yerine özellikle sahipsiz kimselerin cenazelerinin e itim ve araflt rma amaçl t p fakültelerine kazand r lmas gerekti ini belirterek, "Bu konuda çal flmalar devam ediyor" dedi TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI (AA) BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA K onya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü de olan fieker, AA muhabirine yapt aç klamada, t p fakültelerinde kadavran n önemli bir ihtiyaç oldu unu vurgulayarak, bu konuda ba fllar n artmas gerekti ini ifade etti. Kadavra ithali yerine içeride ba fl olmas gerekti ini anlatan fieker, "Özellikle sahipsiz kimselerin cenazelerinin, e itim ve araflt rma amaçl, t p fakültelerinde bekletildikten sonra de- erlendirilmelerini ve ondan sonra defnedilmelerini talep ettik. Bu konuda çal flmalar devam ediyor. Kimsesiz cenazelerin bu flekliyle t p fakültelerinde kalmas hem adli anlamda hem sahibinin bulunmas anlam nda önemli" diye konufltu. Fakültelerde kadavralar, koruma ortamlar nda bir süre beklettiklerini ifade eden fieker, "Biz belirgin bir süre, kendi koruma ortamlar m zda bekletiyoruz. 6 ay sonra kanunun bize vermifl oldu u s n rlar içerisinde ki bu bazen iki y l bulabiliyor. Herhangi bir ifllem yapmadan bekletiyoruz daha sonra e itim ve araflt rma amaçl olarak ö rencilerimizin istifadesine sunuyoruz" fleklinde konufltu. Ba flç say s n n artmas na yönelik çal flmalar yapt klar n n alt n çizen fieker, flunlar kaydetti: "Bu anlamda kimsesiz cenaze d fl nda ba flç say s n n artmas ö rencilere yönelik verdi imiz e itimi olumlu etkileyecek, parametre olarak sevindirecektir ama bu konuda yavafl gidiyoruz. Biz içeride ba fl oran n n artmas n daha sa l kl buluyoruz. Yurt d - fl na belli bir kaynak yani ekonomik kaynak aktarm fl oluyorsunuz ve bunlar n her y l artan düzeyde maliyet getirmesi ülkenin gereksiz yere d flar ya döviz aktarmas demek. Bu anlamda kadavra ithalinin çok az düzeyde olmas, hepimizi memnun edecektir. thalat kap s aç k kals n ama ba flç say s n n da artmas bizim için çok daha önemli." Avrupa'da özellikle ba flç lar n say s n n çok fazla oldu una dikkati çeken fieker, "Avrupa'da birçok fakülte ba fl kabul edemiyor, yerleri kalmad ndan dolay. Bizim de havuzlar - m z veya koruma salonlar m z maalesef bofl duruyor. Bu anlamda onlardan bize göndermelerini talep ediyoruz ama nakliye meselesi, korunmas sonuçta bir maliyet ve kendi içerisinde bir güvenlik zinciri gerekiyor" dedi. Anatominin latince olarak kesmek, parçalara ay rmak anlam na geldi ini an msatan fieker, "Biz demonstrasyon anlam nda insan vücudundaki organlar, doku düzeyine kadar ö rencilere göstermek, karfl l kl iliflkilerini ve özellikle bir muayene s ras nda neyin nerede olaca n göstermek zorunday z. Özellikle cerrahlar n ifllem s ras nda ne tür farkl l kla karfl laflabileceklerini ancak kadavra üzerinden gösterebiliyoruz" fleklinde konufltu. Baflar l bir cerrah, hekimin yetiflmesi için kadavra e itiminin önemli oldu unu vurgulayan fieker, hastalar n kendini emanet edece i hekimlerin iyi yetiflmesinin ancak baflar l anatomi e itimiyle mümkün olaca n belirtti. ANKARA (AA) P ortekiz'in baflkenti Lizbon'un kuzeyinde yak n bir zaman içinde bulunan fosillerin, Avrupa'daki en büyük dinozor türüne ait olabilece i bildirildi. Keflfi yapan bilim adamlar, "Torvosaurus gurneyi" ad verilen dinozor türünün, ustura fleklinde 10 santimetre uzunlu undaki diflleri, 10 metreye ulaflan boyu ve 4-5 ton gelen a rl yla Jura Devri'nin karada yaflayan en büyük dinozorlar ndan biri oldu una iflaret etti. Araflt rmac lara göre, fosile iliflkin bulgular berya yar madas nda 150 milyon y l önce yaflam fl bu türün vücudunda seyrek, dikensi tüyler bulundu unu gösteriyor. Yeni dinozor türü, Christophe Hendrickx ve Octavio Mateus adl araflt rmac lar taraf ndan PLOS ONE adl dergide bilim dünyas na tan t ld. Mezozoik dönemin sonunda ortaya ç kan Tyrannosaurus, Carcharodontosaurus ve Giganotosaurus gibi türlerin, yeni keflfedilen türden daha büyük dinozorlar oldu unu belirten araflt rmac lar, ancak 115 santimetrelik kafatas na sahip Torvosaurus gurneyi türünün bu devirde karada yaflayan en büyük dinozor türlerinden biri oldu una dikkati çekti. Yap lan keflfin ilk kez Torvosaurus familyas na mensup ikinci bir türün ortaya ç kar lmas aç s ndan önem tafl d - n kaydeden araflt rmac lar, T. gurneyi türünün difl say s, a z n n büyüklü ü ve flekliye ayn familyaya ait Kuzey Amerika'da yaflam fl T. tanneri türünden ayr ld na iflaret etti. Araflt rmac lara göre, T. gurneyinin ustura biçimindeki 10 santimetrelik diflleri, sürekli avlanan bir y rt c olan bu türün büyük dinozorlar avlayarak beslendi ini ve yaflad bölgedeki g da zincirinin en tepesinde yer ald n gösteriyor. Soldan sa a 1. B çak bilemeye yarayan çelikten, çubuk biçiminde araç... Presle s k flt rmak Ad yaman ilinden olan kimse... nsan vücudunda omuz bafl ndan parmak uçlar na kadar uzanan bölüm Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarl k sembolü olarak bafla giyilen, de erli tafllarla süslü bafll k... Elma, armut vb. meyvelerin kurutulmuflu (halk a z )... Er, onbafl ve çavufllara verilen genel ad... Bir fleyin eksi ini tamamlamak için ona kat lan parça Abart labilmek durumu Duyularda herhangi bir bozukluk olmamas na ra men sinir sisteminin belirli bir yerindeki doku bozuklu undan ileri gelen alg kayb veya yoklu u... Selenyum elementinin simgesi... Yi it, kahraman Alt n elementinin simgesi... Kanaatkâr (halk a z )... Ço u Türk soyundan olan ve genellikle Polonya ve Litvanya topraklar nda oturan bir Musevi toplulu u, Karay Rusya Federasyonu'nda yaflayan Do u Slav halk veya bu halk n soyundan olan kimse... Ana yola aç lan ikinci derecedeki yol Dingil... Üzerinde ç kar ld y l n tarihi bulunan, 7 gram a rl nda, cumhuriyet alt n na göre daha yayvan ve iri olan alt n sikke... Askl mantarlara özgü üreme organ Yurt... Kanada halk ndan olan kimse Uyku durumunda olmak... Gam dizisinde re ile fa aras ndaki ses ve bu sesi gösteren nota iflareti... skambil kâ tlar nda birli... Dubniyum elementinin simgesi Karalamak ifli... Kuflatma Atanma ifli... Ekime elveriflli olmayan, tafll, kumlu toprak (halk a z ) Tulyum elementinin simgesi... Güldürü niteli inde k sa oyun... Direnme, ayak direme, inat etme, direnim (eski) Geçmiflte yaflanm fl çeflitli olaylardan belle in saklad her türlü iz, hat ra... Ama... M zrap ile çal nan iki veya üç teli olan halk saz kizli olma durumu... Tam teçhizatl asker. Yukar dan afla ya 1. Bas mevi... Hak ve yasa ifllerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde baflkalar n n hakk n aramay, korumay meslek edinen ve bunun için yasan n gerektirdi i flartlar tafl yan kimse Deniz veya göl sular ile çevrilmifl küçük kara parças, cezire... Tavuk civciv ç karmak için yumurta üzerine oturmak Fareden iri, zararl birçok türü bulunan kemirgen, memeli hayvan... T rafl için kullan lan, aç l r kapan r, çok keskin b çak, bafl b ça, yülgü... Nikel elementinin simgesi Birdenbire duyulan ac, a r, flafl rma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz... Belirli kurallara uyularak yap - lan yumruk dövüflü, yumruk oyunu... Aman vermez, ac mas z, cana k y c Azarlama, bafla kakma (eski)... Anne olma durumu Av hayvanlar n n, bal n ve di er et türlerinin daha lezzetli olmas ve yumuflamas için baharatlardan haz rlanan bir sos türü... Kaflesi olan Antlaflma... Uzak... Denizli iline ba l ilçelerden biri Radon elementinin simgesi... Hedefe denk getirememek (argo)... Anlam bak m ndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine ba layan bir söz Birbirinin elini tutarak... Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, bak r veya pirinçten büyük tepsi... Çabuk davranan, çevik (eski) Yan yana, art arda olan fley veya kimselerin tümü, dizi... Bafll ca belirtisi k sa, çabuk, de iflken yap da irade d fl hareketler olan bir hastal k... Belli, aç k (eski) Eski ça larda baz hastal klara iyi geldi ine inan lan büyülü söz Her yiyece i can çeken (halk a z )... Radyum elementinin simgesi... Aslan gibi Molibden elementinin simgesi... En az ndan, hiç olmazsa (eski)... Hipostaz (eski) Üzüntülü, kederli... Do ruluk, gerçeklik (eski)... Azotlu besinlerin vücutta yanmas yla oluflan, erimifl bir durumda idrarla d flar at lan azotlu madde Çökmek, y k lmak (halk a z )... Veteriner hekim

10 YAfiAM SELÇUK KAPUC ANKARA (CHA)- B aflbakan Yard mc s Emrullah fller, Gezi olaylar nda yaralanan Berkin Elvan' n hayat n kaybetmesinin ard ndan yaflanan olaylara iliflkin, "Bu olaylar n benzerlerini de daha önce gördük, Gezi olaylar n and r yor. Gezi olaylar n n kopyas ve taklidi olarak görüyorum ve dolay s yla bu olaylara destek veren ve teflvik edenleri de k n yorum." dedi. /10 Emrullah fller, Ankara Yenimahalle'de partisinin seçim bürosunun aç l fl na kat ld. Aç l fl n ard ndan gazetecilerin sorular n cevaplayan fller, Gezi olaylar nda yaralanan Berkin Elvan n hayat n kaybetmesinin ard ndan tüm Türkiye de yaflanan olaylara iliflkin, "Berkin kardeflimizin ölümünden dolay büyük üzüntü duyduk. Önce kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine sab rlar ve baflsa l diliyorum. Gerçekten ac bir olay, Allah kimseye böyle ac bir olay göstermesin. Ancak, bu BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Ankara daki Berkin Elvan eylemlerinde 73 kifli gözalt na al nd AHMET fi NOFORO LU ANKARA - (CHA) olay bahane edilerek dün ve bugün olaylar n terörize edilmeye çal fl lmas kabul edilecek bir durum de ildir. Özellikle baflka flehirlerimizde birden bire dü meye bas lm fl gibi bütün flehirlerde protestolar n yap lmas, polisimize tafl ve sopa at lmas ve bu tür hareket ve sald r larla sokaklar n terörize edilmesi do rusu çok anlaml." ifadelerini kulland. "AK PART N N OYLARINI DÜfiÜREB L R M Y Z ÇABASI" 30 Mart'ta AK Parti olarak büyük bir baflar yakalayacaklar n savunan fller, flöyle devam etti: "Say n A nkara Valili i Gezi olaylar nda yaralanan ve 269 gün sonra hayat n kaybeden Berkin Elvan n vefat nedeniyle ö le saatlerinde yap lan gösterilerde 73 kiflinin gözalt na al nd n bildirdi. Valilikten yap lana aç klamada, " stanbul linde hayat n kaybeden Berkin Elvan n vefat nedeniyle Ankara li Güven Parkta bugün ö le saatlerine do ru toplanan Sendikalar, Sivil Toplum Kurulufllar ve Vatandafllar m z n eylemlerini sonland r p da lmalar na müteakip alandan ayr lmamakta srar eden baz marjinal gösterici gruplar k - z lay meydan ve ba l ana arterleri kapatarak geçifl yapan vas talar ile kamu araçlar - na cebir ve fliddet kullanarak zarar verdi inin tesbit edilmesi üzerine 73 kifli güvenlik güçleri taraf ndan gözalt na al nm fl olup ilgili Cumhuriyet Savc s taraf ndan adli ifllemlerine devam edilmektedir." denildi. Baflbakan Yard mc s Emrullah fller, Gezi olaylar nda yaralanan Berkin Elvan' n dün hayat n kaybetmesinin ard ndan yaflanan olaylara iliflkin, "Bu olaylar n benzerlerini de daha önce gördük, Gezi olaylar n and r yor. Emrullah fller: Olaylar, Gezi'nin taklidi ve kopyas Baflbakan m z zaten ben birinci ç kmazsam siyaseti b rak r m diyor. Ancak ana muhalefet partisinin Genel Baflkan Yard mc s kendi oy oranlar n n yüzde 40 oldu unu, bizim 10 puan önümüzde oldu unu söylemesine ra men genel baflkanlar bildi iniz gibi böyle bir söz veremiyor. Dolay s yla seçimin galibi flimdiden belli. CHP bu seçimde bir kez daha yenilecek ve 30 Mart'tan sonra da CHP'de elbette ki birtak m de iflikler olacak. Seçimi kaybedece ini anlayanlar flimdi, art k sokak hareketlerinde ve sokaklar terörize ederek acaba AK Parti'ye zarar verebilir miyiz, hükümeti zay flatabilir miyiz, AK Parti'nin oylar n düflürebilir miyiz' çabas ve gayreti içerisine girdiler." ÇANKAYA BELED YE BAfiKANLI INDAN lçemiz Çayyolu Mahallesi, ada 2 ve 3 nolu parsellerde plan notu de iflikli ine iliflkin uygulama imar plan de iflikli i, tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile ilan edilmektedir. lgilenenlere duyurulur. (Bas n -3364) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar HSAN DO RAMACI E T M VAKFI TAR HL B LANÇOSU CHP l Baflkan Kaytan: AK Parti li Yozgat Belediyesi seçim öncesi kadrolafl yor FERHAT ÖZER YOZGAT (CHA)- C HP Yozgat l Baflkan Onur Kaytan, AK Parti nin Yozgat Belediyesini kaybetme korkusu sard n belirterek seçim öncesi belediyede çal flan baz flirket personeli ile sözleflme imzalad n söyledi. CHP Yozgat l Baflkan Onur Kaytan, geçti imiz günlerde kamuoyunda ve sosyal medyada yer alan AK Partili l Genel Meclis Baflkan Ayhan Can a kadro verilmesinin gündeme gelmesinin ard ndan belediyede yine AK Partili iki kifliye daha kadro verildi ini iddia etti. Baflkan, Kaytan, AK Partili belediye baflkan gider ayak ahbap çavufl iliflkisiyle biri belediye baflkan Yard mc s Serdar Aç kgöz ün kardefli Serkan Aç kgöz ve yine bir belediye çal flan n o lunu sözleflmeli olarak kadro vermifltir. Bu da AK Parti'nin belediyede kadrolaflt n göstermektedir. Binlerce gariban vatandafl n çocu u iflsiz gezerken, belediye baflkan AK Partililere kadro da tmas ne kadar adaletlidir. Sadece kadrolaflma bununla s n rl de ildir. Araflt r ls n, son 10 y l içerisinde ifle al nanlar n tamam na yak n ya belediye baflkan ya il baflkan veya belediye meclis üyelerinin yak nlar d r. AK Partili d fl nda kimseye kadro verilmemifltir. AK Parti'nin adaleti sadece kendisinedir. Kendisinden olana ifl verilirken, kedisinden olmayan kap d flar edilmektedir. AK Parti Yozgat Belediyesini kaybedece ini anlay nca, seçime say l günler kala kendi yandafllar na ifl imkan sa layarak kadrolafl yor. Biz bu adaletsizli i halk m z n görmesini ve ona göre davranmas n istiyoruz." dedi. Yozgat Belediye Baflkan Yusuf Bafler de söz konusu kiflilerin zaten belediye çal flt n ve ihtiyaçtan dolay meclis karar yla sözleflmeli olarak al nd n söyledi. AKT F (VARLIKLAR) I- DÖNEN VARLIKLAR ,20 HAZIR DE ERLER Kasa 1,84 - Bankalar ,36 II- DURAN VARLIKLAR ,00 MAL DURAN VARLIKLAR ,00 - fltirakler AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI ,20 PAS F (KAYNAKLAR) IV - ÖZ KAYNAKLAR ,20 SERMAYE (Vakfiye) ,00 -Nakit Vakfiye ,00 - fltirak Hisseleri ,00 KAR YEDEKLER ,20 -Yasal Yedekler (ihtiyatlar) ,20 PAS F (KAYNAKLAR ) TOPLAMI ,20 Resmi lanlar (Bas n -3368) (www.bik.gov.tr) ET MESGUT BELED YE BAfiKANLI I'NDAN Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan afla da adresi ve kullan m amac belirtilen yerler; 2886 say l Devlet hale Kanunu kapsam nda kiraya verilecektir. Kiraya verilecek yerlerin y ll k muhammen kira bedeli, geçici teminat tutar, kira süresi, ihale tarihi ve saati afla da belirtilmifltir. K RALIK YERLER: KULLANIM AMACI YILLIK MUH. BEDEL GEÇ C TEM NAT K RA SÜRES HALE TAR H HALE SAAT 1-Eryaman Mah ada önü yeflil alan üzeri Çiçek Sat fl Büfe Yeri ,00 588,60 3 YIL :00 2- stasyon Mah.8657 ada 8 parsel Yar Olimpik Yüz. Hav. çi Vitamin Bar 9.420,00 282,60 3 YIL :10 3-fi.O.Avc Mah ada 2 parsel Yunus Emre K.M.içi Kafeterya ,00 300,60 3 YIL :20 4- stasyon Mah ada önü yeflil alan üzeri Oto. Vezne Mak. Yeri (ATM) ,00 461,25 3 YIL : A ustos Mah adalar aras yeflil alan üzeri Oto. Vezne Mak. Yeri (ATM) ,00 461,25 3 YIL :40 1- hale 2886 say l Devlet hale Kanununun 45. maddesine göre aç k teklif usulü ile tarihinde yap lacakt r. 2- hale 30 A ustos Mahallesi, fiehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Belediye Hizmet Binas -Encümen toplant Salonunda Encümen huzurunda yap lacakt r. 3- haleye ç kar lan yere ait flartname çal flma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve stimlak Müdürlü ü'nde bedelsiz olarak görülebilir. 4- haleye kat lacak istekliler; Geçici teminatlar n en geç ihale gününden 1 gün önce saat 12.00'ye kadar Belediyemiz veznesine nakit olarak ödeyebilece i gibi, Maliye Bakanl 'nca belirlenen bankalar n verecekleri limit içi süresiz teminat mektuplar ya da Devlet tahvilleri ve Hazine Kefaletine haiz Tahvillerden herhangi birini teminat olarak verilebilir. 5- haleye kat lacak Tüzel kiflilerin; noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, tebligat adres beyanlar ve oda sicil kay t belgesini ihaleden önce ihale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. 6- haleye kat lacak Gerçek kiflilerin ikametgâh ilmühaberi ile T.C. Kimlik numaras n gösterir belgelerini ihaleden önce ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. 7- Belediye Encümeni ihaleyi yap p yapmamakta serbesttir. LANEN DUYURULUR. (Bas n -3373) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

11 kizevler Etnografya Müzesi ziyaretçilerini bekliyor GÜMÜfiHANE (AA) - BRAH M ÖZDEM R - G ümüflhane de tarihi iki kona n restore edilmesiyle oluflturulan, arkeolojik ve etnografik eserlerin yan s ra yörenin gelenek-göreneklerini yans tan materyallerin sergilendi i kizevler Etnografya Müzesi, ziyaretçilerini bekliyor. Kültür ve Turizm l Müdürü Temel Yalç n, AA muhabirine yapt aç klamada, Özcan Mahallesi nde Erol Karabiber ve brahim Ömürda a ait yan yana iki kona n 1998 y l nda kamulaflt r ld n belirterek, Konaklar n müzeye dönüfltürülmesi çal flmalar na 2004 y l nda baflland. Restorasyon çal flmalar m z ise 2006 y l bafl nda tamamland dedi. Müzeye, Gümüflhane ye özgü iki kona n yan yana olmas dolay s yla kizevler Etnografya Müzesi ad n n verildi ini ifade eden Yalç n, müzenin pazartesi günleri hariç ziyarete aç k tutuldu unu söyledi. Yalç n, müzenin 3 katl oldu unu ve birinci kat n girifl olarak kullan ld n belirterek, kizevler Etnografya Müzesi nin ikinci kat nda, yöremizin tarihini, kültürünü, geleneklerini yans tan mankenler bulunmaktad r. Müzemize, kaynana ve gelinler, yöreye has kilim ve hal dokuyan genç k zlar, Kur an- Kerim okuyan kay npeder, büyük gelin, küçük gelin gibi mankenler konuldu diye konufltu. TUR ZM /11 Aziziye Cami ibadete aç l yor Son dönem Osmanl eserleri aras nda yer alan; kap s ndan büyük pencereleri, sütun süslemeleri, kabartma-mermer iflçili i ile dikkati çeken Konya daki Aziziye Cami, 8 ay süren restorasyon çal flmas n n ard ndan 7 Mart Cuma günü yeniden ibadete aç l yor. KONYA (AA) - oldu unu söyledi. Y llar içinde caminin iki kez restore edildi ini anlatan Burhanzade, yap lm fl. Bunlar soba boyas yla boyanm fl. Y llar içinde de bu süslemeler kararm fl. O Osmanl Padiflah 4. Mehmet in Allah nasip etti, biz de yeni bir restorasyon Yap lan çal flmayla süslemelerin içindeki muhasibi Damat Mustafa Pafla yapt k, camiyi tamamen orijinal haline alt n ortaya ç kar ld. Varaklar temizlendi, taraf ndan 1676 y l nda yapt r lan ve getirdik. Üniversiteden hocalar geldi. flinde ortaya ç kar ld. Tamam 24 ayar alt nla eski ad yla Yüksek Cami olarak bilinen Aziziye Cami, 1876 y l nda ç kan bir yang n sonucu tamamen yand. fieyh Ahmet Efendi Vakf taraf ndan ve Osmanl Padiflah Abdülaziz in himayesinde 1897 y l nda yeniden infla edilen cami, Osmanl ve Bat mimarisinin izlerini tafl yor. Mevlana Müzesi ne yaklafl k 300 metre mesafedeki caminin minare ve flerefeleri, Do u-hint mimarisinin en güzel örnekleri aras nda gösteriliyor. Tafl duvarlar üzerine infla edilmifl kubbesi ile son dönem Osmanl eserleri aras ndaki Aziziye, küçük bir cami olmas na ra men tafl ve mermer iflçili inin en güzel örne ini ortaya koyuyor. Mülkiyeti, fieyh Ahmet Efendi Vakf na ait olan Aziziye Camisi, kap s ndan büyük pencereleri ve alt n varak süslemeleri ile dikkati çekiyor. fieyh Ahmet Efendi Vakf Mütevellisi Seyit Naz m Burhanzade, AA muhabirine yapt aç klamada, caminin vak f eseri ehil olan teknik ekibin gayretiyle, uzun süren çal flman n ürünü olarak caminin restorasyonu tamamland dedi. Burhanzade, caminin minber ve mihrab baflta olmak üzere duvarlar ndaki süslemelerde alt n varak oldu unu belirterek, flunlar kaydetti: Zaman nda bu süslemeler alt n varak yeniden yap ld. Bu gördü ünüz sar ifllemelerin hepsi alt nd r. Hat yaz lar n n hepsi tek tek elden geçti. Boya canland rmalar yap ld. Mihrab n üzerindeki yaz için 4 kifli 15 gün çal flt. Restorasyon incecik f rçalarla yap ld. Camide s tmadan, ses sistemine, hal lardan süslemelere her fley elden geçti. Allah k smet ederse cuma namaz nda camimiz aç lacak. Cemaatimiz huflu içinde namaz n k lacak. Caminin yap ld y llarda girifl kap s nda ve minberin üzerinde Osmanl tu ras oldu unu hat rlatan Burhanzade, Bilinmez bir nedenle tu ra kaz nm fl. Baz tarihi kitaplarda bu tu ran n varl ndan bahsediliyor. Biz arflivlerden foto raflar n bulduk, birebir ayn s n alt n varakla yapt k. fiu anda caminin 3 kap s nda ve mihrab n üzerinde Osmanl tu ras bulunmaktad r diye konufltu. Seyit Naz m Burhanzade, caminin güvenli ini sa lamak için kamera ve alarm sistemi kuruldu unu da ifade etti. Narman peribacalar ziyaretçilerini bekliyor ERZURUM (AA) - ZEHRA MELEK ÇAT - U NESCO Türkiye Milli Komisyonu taraf ndan 2012 y l nda Dünya Miras Geçici Listesi ne al nan, k rm z rengiyle dikkati çeken ve Do u nun Kapadokyas olarak bilinen Narman peribacalar dört mevsim ayr güzelli e bürünüyor. Erzurum un Narman ilçesinde Türkiye nin peribacalar ile ünlü Kapadokya bölgesine benzerli iyle ad ndan söz ettiren Narman peribacalar ziyaretçilerini bekliyor. Rüzgar ve su erozyonunun etkisiyle oluflan Narman peribacalar, insan faktörü olmadan tamamen do a olaylar sonucu oluflarak flimdiki halini ald. Erzurum a 90 kilometre mesafede yer alan Narman n 7 kilometre güneydo usunda bulunan K rm z Perilerin jeopark olmas için çal flmalar devam ediyor. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu taraf ndan 2012 y l nda Dünya Miras Geçici Listesi ne al nan Narman peribacalar nda do al oluflum sürüyor. Narman Belediye Baflkan Ahmet Yücel flleyen, AA muhabirine yapt aç klamada, K rm z Periler olarak da bilinen Narman peribacalar n n tamamen do al bir oluflum oldu unu ifade etti. stanbul Teknik Üniversitesi ö retim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Y ld r m Güngör ün bölgede çal flmalar yapt n anlatan flleyen, Yap lan ölçümlere göre k rm z peribacalar 60 kilometrekareyi kaps yor. Do u-bat, kuzey-güney k sm nda yeni oluflumlar var. Yo unluk olarak 30 kilometrekarelik bir alanda var. Günefl, ya mur ve rüzgar n etkisiyle oluflumlar devam ediyor. Var olanlar bir müddet sonra kayboluyor, yerine yenileri ç k yor dedi. Bölgenin Do u nun Kapadokyas olarak da an ld n dile getiren flleyen, Kapadokya bölgesinde tarih ve co rafya iç içe. O dönem bölgede yaflayan insanlar peribacalar n oyarak içinde yaflam fllar. Buras tamamen do al bir oluflum. Narman peribacalar k z l. K fl n kar ya nca, k rm z ve beyaz n bütünlü ü, bahar aylar nda da yeflille birleflmesi görsel güzellik sunuyor. Buras turizm anlam nda Erzurum un misafir odas d r diye konufltu. Kuzeydo u Kalk nma Ajans n n Narman peribacalar n turizme kazand rma projesine finansal destek sa lad n belirten flleyen, ciddi bir ivme kazand klar n, Narman peribacalar n n UNESCO nun Dünya Miras Geçici Listesi ne girdi ini söyledi. Bölge için Milli Parklar Genel Müdürlü ü nün de çal flma yapt n anlatan flleyen, flunlar kaydetti: Biz de belediye olarak bölgeyi tan tmaya çal fl yoruz. Avrupa Birli i projeleri de haz rl yoruz. Jeopark olmas için de stanbul Teknik Üniversitesi çal fl yor. Buras sit alan gibi. Belediye olarak yap laflmaya da izin vermiyoruz. Avrupa Birli i projelerimiz desteklenirse bölgeye biraz mesafede günübirlik tesisler yapmay planl yoruz. Merkezi Erzurum olarak düflünüyoruz. Palandöken e gelen turistlerin günübirlik Narman a da gelmesini istiyoruz. Turistlere Osmanl sultanlar n n hay rlar anlat lacak ANKARA (AA) - R ehberler yerli ve yabanc turistlere, Hürrem Sultan, Nurbanu Sultan, Ayfle Hafsa Sultan, Hatice Sultan gibi hanedan n önemli kad nlar n n hay rsever yönlerini ve vak f medeniyetini anlatacak. Türkiye ye gelen turistlerin en çok ziyaret etti i tarihi mekanlar n bafl nda gelen Sultanahmet Camii, Ayasofya Külliyesi, Süleymaniye Camii, Nuruosmaniye Camii, Hürrem Sultan Hamam gibi hanedan yadigar yüzlerce tarihi yap n n, turistlere vak f yönüyle eksik anlat ld n saptayan Vak flar Genel Müdürlü ü, yeni bir çal flma bafllatt. Genel müdürlük, stanbul Rehberler Odas na davette bulunarak, odaya kay tl ve bakanl ktan belgeli turist rehberlerine vak f medeniyeti konusunda e itim semineri düzenledi. Seminere, 100 turist rehberi kat ld. Rehberlere Sultanahmet deki Ayasofya Hürrem Sultan Hamam n n 1556 da Hürrem Sultan n kendi malvarl ndan bizzat Mimar Sinan a yapt r ld ve bugün hala bu vak flardan elde edilen gelirle 100 bini aflk n kifliye günlük düzenli yemek da t ld, yoksullara maafl verildi i, ö rencilere burs yard m yap ld n n yan s ra di er inanç gruplar na ait hayratlar n da durumlar hakk nda bilgiler verildi. Kilise, sinagog gibi di er inanç gruplar na ait eski eserlerin kurucusu olan vak flar n, art k cemaati kalmad için Vak flar Genel Müdürlü ünce idare edildi i anlat l rken, bu vak flar yaflatmak için genel müdürlü ün onlar ad na da restorasyon çal flmalar yürütüldü üne iliflkin bilgi verildi. Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman gibi hükümdarlar ile Hürrem Sultan, Nurbanu Sultan, Ayfle Hafsa Sultan, Hatice Sultan gibi hanedan n önemli kad nlar n n hay rsever yönlerinin de anlat ld seminerde, Osmanl ve Selçuklu dönemlerinde kurulan vak flar sayesinde bugün hala Vak flar Genel Müdürlü ünün 28 bin aile ve 100 bini aflk n insana her gün ücretsiz yemek da tt ve 15 bin ö renciye e itim bursu verdi i de ifade edildi. - Yerli ya da yabanc turistimiz, külliye kavram n da ö renecek Vak flar Genel Müdür Yard mc s Burhan Ersoy, AA muhabirine yapt aç klamada, rehberlerle bir araya gelerek onlar n beklentilerini ö rendiklerini belirtti. Eserlerimizin sad k ziyaretçileri olarak nitelendirdikleri rehberlerle ortak çal flmalar sürdüreceklerini dile getiren Ersoy, Onlar sayesinde, bir camimizi gezen yerli ya da yabanc turistimiz, külliye kavram n da ö renecek, bugünün sosyal devlet anlay fl n n yüzy llar önce vak f eliyle yaflatan bir medeniyet oldu umuz anlafl lacak dedi. Türkiye nin eksiksiz tan t m için vak flar n da rehberlerce anlat lmas n n çok önemli oldu unu vurgulayan Ersoy, flunlar kaydetti: Tarihte birçok farkl flekilde anlat labilen Hürrem Sultan n asl nda birçok hay r iflleyen ve çok önemli vak flar kurmufl bir hanedan mensubu oldu unun da art k turistlere anlat lmas n istiyoruz. Kanuni Sultan Süleyman dünyaya 46 y l hüküm süren büyük bir sultan olmas n n yan s ra, mimari ve esteti e ne kadar önem verdi i, bir flair oldu u ve muhtaçlara duydu u flefkati ve bu flefkati göstermek amac yla oluflturdu u vak flar bilinmiyor. Art k, Bezmi Alem Valide Sultan n sadece bir camii yapt rd de il, bir vak f kurarak, hem camii yapt rd hem kurdu u hastanenin bugün Vak f Gureba T p Fakültesi Hastanesi olarak yaflat ld n, bu hastanenin gelirlerinin Ayval k ta vakfetti i zeytinliklerden elde edildi inin de hikayesinin anlat lmas n istiyoruz. Vak flar Genel Müdürlü ü Bas n ve Halkla liflkiler Müflaviri Asl Ceren Demircan ise Vak flar Genel Müdürü Adnan Ertem in talimat yla söz konusu çal flmay bafllatt klar n ve aral klarla rehberlerle buluflmay planlad klar n söyledi. Demircan, Ülkemizin vakfetme gibi çok önemli bir de erinin, yüzy llard r bu topraklarda hala sürdürüldü ünün daha önemlisi bu çok önemli gelene in nas l hala yaflat ld n turist rehberlerimizle paylaflman n; onlara kayna ndan bilgi aktarman n çok önemli oldu u kanaatindeyiz. Bu bilgilerin onlar kanal yla eserlerimizi ziyaret edenlere de do ru flekilde ulaflaca n ve vak f turizmi kavram n n do abilece ine inan yoruz de erlendirmesinde bulundu.

12 KÜLTÜR/SANAT /12 Uluslararas Manisa Mesir Macunu Festivali'ne do ru MAN SA (AA) 474. Uluslararas Manisa Mesir Macunu Festivali'nin mesir macunu karma töreni, 21 Mart Nevruz Bayram nda yap lacak, bu y l seçim yasaklar dolay s yla di er programlar Nisan'da düzenlenecek. Uluslararas Manisa Mesir Macunu Festivali Düzenleme Kurulu, festivalin taslak program n belirlemek üzere Vali Yard mc s Mehmet Yüce baflkanl nda topland. Toplant da konuflan Yüce, 2012 y l nda UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen festivalin 21 Mart Nevruz Bayram nda, mesir macunu karma töreni ile bafllayaca n, karma töreni öncesinde Nevruz fienli- i'nin yap laca n söyledi. l Kültür ve Turizm Müdürü Erdinç Karaköse de bu y l seçim yasaklar nedeniyle festivalin di er programlar n n Nisan'a ertelendi ini kaydetti. Haz rlanan taslak programa göre, 21 Mart'ta Cumhuriyet Meydan 'nda çelenk sunum töreninin ard ndan, Nevruz atefli yak lacak ve örste demir dövülerek, boyanm fl yumurta da - t lacak. Esenyurt'ta Roman Kültür Evi aç ld STANBUL (AA) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Esenyurt'ta, içinde dü ün salonu, derslikler, müzik akademisi, yönetim odas ve krefl bulunan toplam 1600 metrekare alan üzerine kurulu 3 katl Roman Kültür Evi hizmete sunuldu. sinem 300: Bir mparatorlu un Yükselifli Frank Miller in grafik roman Xerxes'ten uyarlanan ve nefes kesen bir görsellikle anlat lan "300 Spartal " filminin devam olan bu filmde mücadele deniz üzerine tafl n yor. 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, ilk filmden sonra Pers ordusunun güneye do ru ilerlemesini ve Artemisia n n Salamis Savafl n anlat yor. A V ZYONA YEN G REN F LMLER Yut Doi Jung Si Bruce Lee ve onun gibi birçok efsane dövüflçüyü yetifltirmifl olan Ip Man in gerçek hikayesinin anlat ld filmde, Ip Man Foshan da huzurlu bir hayat sürdürürken Gong Yutian ad nda bir genç k z n hayat - na girmesiyle herfley de iflir. Genç kad n, Güney Çin de babas n n ölümünden sonra onun yerini alacak birilerini aramktad r, Ip Man ile karfl lafl nca ailesinin onurunu tekrar haketti i noktaya getirmek için ona meydan okur. Japonlarla olan savafltan sonra Ip Man, ailesine daha iyi bakabilmek için Hong Kong a yerleflir, ancak çok zorluk çekmektedir. A ç l fl töreninde konuflan stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl, hizmet konusunda daha çok iflleri oldu unu söyledi. Roman vatandafllarla kucaklaflmaktan duydu u memnuniyeti dile getiren Topbafl, flöyle devam etti: "Y llarca baflta Romanlar olmak üzere halk adam yerine koymayanlar gördük iktidarlarda. Ama flimdi millet uyand. Benim de Roman arkadafllar m oldu. Ne güzel insanlard r, dostluklar farkl d r. Küçücük fleyden mutlu olurlar ama bugüne kadar kimse dikkate almad. Bize yetki verdiniz ve 'sorunlar çözün dediniz'. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Romanlara sahip ç kt." Topbafl, insanlar n yüzünü güldürmenin ve sorunlar n çözmenin iflleri oldu unu vurgulad. Romanlarla ilgili çal flmalara devam ettiklerini anlatan Topbafl, konuflmas n flöyle sürdürdü: "Romanlar bizi ziyarete geldi ve dertlefltik. Milletvekilimiz Tülay Kaynarca da bulunuyordu. Ziyaret s ras nda 'Ne istiyorsunuz?' dedik. Dediler ki, 'Romanlar için bir merkezimiz yok.' 'Tamam. Size mükemmel bir merkez yapaca z. Yap l ncaya kadar da Beylikdüzü'nde bir yer tespit edildi. Onu kiralay p size verece iz' dedik. Bu ifli tamaml - yoruz. Sizin varl n z, de erlerinizi, kültürünüzü ve yaflam n - z, sahiplenecek derneklerle beraber olaca z. Böyle bir merkez olacak. nflallah 15 Mart'ta Sinan Erdem'de Baflbakan m z n kat l - m yla bir flölen yapaca z. Bir araya gelip orada duygular m z paylaflaca z." Topbafl, Esenyurt'ta önemli de iflimlerin ve geliflmelerin yafland n kaydetti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl 'n n dün yürürlü e giren "Ücretsiz veya ndirimli Seyahat Kartlar Yönetmeli i"ne de inen Topbafl, " stanbul'da yaflayan 700 bin civar 65 yafl üstü insan, otobüs, metro gibi toplu tafl ma araçlar na binerken, kart ç kar ncaya kadar nüfus ka d n gösterecek ve bunlardan ücretsiz istifade edecek. flte hizmet bu. Derdi olanlar hizmet eder" diye konufltu. Topbafl, Esenyurt Belediye Baflkan Necmi Kad o lu'ndan gecekondular n iyilefltirilmesi ile Roman vatandafllar n istihdam edilmesi konusunda da söz ald. Kad o lu da "Her y l 200 Roman çocu unu biz okutaca z. Romanlara deste imiz devam edecek. E itim ile ilgili çal flmalar m z var" ifadelerini kulland. Konuflmalar n ard ndan Topbafl ve beraberindekiler, kurdele keserek Roman Kültür Evi'nin aç l fl n yapt. Daha sonra sahne alan Roman sanatç Kobra, oynamalar için Kadir Topbafl ve Necmi Kad o lu'nu sahneye davet etti. Topbafl, küçük Roman k zlar ile karfl l kl oynad. Aç l fl törenine, AK Parti milletvekilleri Feyzullah K y kl k, Ahmet Baha Ö ütken, Tülay Kaynarca ve Roman vatandafllar kat ld. Fatih Mahallesi'nde toplam 1600 metrekare alan üzerine infla edilen Roman Kültür Evi 3 kattan olufluyor. Kültür evinde dü- ün salonu, derslikler, müzik akademisi, yönetim odas ve krefl bulunuyor. nkara Mavi Dalga Yaz boyunca görüflemeyen Deniz ve arkadafllar n n birbirlerine anlatacaklar çok fley vard r. Son s n ftaki erkeklerin boyu ans z n uzam fl, yeni albümler piyasaya ç km fl, Bal kesir'e do algaz gelmifltir. Ama ayn zamanda hiçbir fley de iflmemifltir sanki. Anne babalar ifl güç derdindeyken, Deniz ve arkadafllar n n üniversite tercihi konusunda kafalar hâlâ kar fl kt r. Günlük hayat n rutin telafl içinde bir yandan gelecek planlar yapar bir yandan da ergenliklerinin en çetrefil dönemini yaflarlar. Kaya'yla yak nlafl yor olsa da Deniz'in akl hâlâ rehberlik hocas F rat'tad r. Büyüler Evi: Sihirbaz Kedi Genç bir kedi,ailesi taraf ndan terkedilir. Yaln z ve kaybolmufl bir flekilde Lorenz'e ait olan gizemli bir malikaneye s n r. Çok çabuk, bu büyülü evin içerisinde kedi kendini evinde gibi hissediyodur. Evin içerisinde garip ve e lenceli bir çok karakter vard r. Ama ev sahibi Lorenz hastaneye kald r l r ve ye eni malikaneyi satmak için elinden geleni yapar. Bu durumdan ç kmak için kedinin akl na süper bir fikir gelir, evi lanetli bir ev haline getirmek ve bunun içinde küçük arkadafllar ndan yard m alacakt r...

13 Baflkan Mustafa Ak, personeliyle kahvalt da bir araya geldi Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, yerel seçimleri öncesinde çal flma temposunu art ran belediye personeliyle kahvalt yapt. K eçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Bu baflar sadece benim de il, arkam zdaki hizmet ordusunun baflar s d r. Bunun için teflekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz mesaj n verdi. Mevlana Kültür ve Spor Merkezi ndeki kahvalt l programda personeline hitaben bir konuflma da yapan Belediye Baflkan Mustafa Ak, çal flma arkadafllar ile birlikte olmak amac yla bu program düzenlediklerini belirterek Birlikte 5 y l m z tamamlad k. Bu süre içerisinde ifl arkadafll anlay - fl çerçevesinde ayn dertlerle kayg lanan insanlar olduk. Hizmetimizi en iyi flekilde yapmak için mesai arkadafll ve dostluk çerçevesinde beraber olduk. 30 Mart 2014 te tekrar seçimlerimiz var ve bu seçimlerde Allah izin verirse önümüzdeki dönem tekrar beraber olaca z dedi. Hiçbir personelin düflüncesi ve ideolojisi ile derdi olmad - n ifade eden Baflkan Ak, Biz mesai arkadafl m z n mevcut görevini yap p yapmad na, çal fl p çal flmad na bakt k. Bu nedenle bir ayr mc l k içerisine girmedik. Ben göreve geldi im günden itibaren geçmifl dönemde ne olup ne bitti ine, kim olup olmad na hiç bakmadan, flini iyi yap yor mu, yapm yor mu? yu esas ald k. Yerel seçimler öncesi son kez toplanan Çankaya Belediye Meclisi nin toplant s nda duygusal anlar yafland. Çankaya Belediyesi nin 5. dönem 346. oturumu olan ve yeni dönem öncesi meclis üyelerinin son kez meclis görüflmelerine kat ld toplant belediyenin Meclis Toplant Salonu nda gerçekleflti. Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k n CEMR toplant lar nedeniyle kat lamad meclisin son oturumunu Çankaya Belediyesi Baflkanvekili Haydar Han yönetirken Han, uyumlu bir çal flma dönemi geçirilmifl olmaktan duydu u memnuniyeti aktard. Çankaya Belediyesi nin vatandafllar için yapm fl oldu u her hizmette meclisimizin çok önemli katk lar ve eme i bulundu unu ifade eden Han, Ufak tefek tart flmalar olsa da uygar ve karfl l kl sayg esaslar na uyularak meclis çal flmalar yap lm flt r.tüm partilerin meclis üyelerine bu nedenle teflekkür ediyorum. Bu flekilde uyumlu ve karfl l kl sayg ya dayal çal flmada muhalefet partisine mensup üyelerin katk s oldu u gibi CHP li üyeler ve belediye yönetiminin önceli inin Çankaya halk n n olmas n n da katk s bulunmaktad r. Eminim ki, bizden sonra görev alacak say n meclis üyeleri de bizden daha çok S ivil Toplum Kurulufllar ile yak n temasta bulunan Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; Gökler, Tokat Zile Y ld ztepeliler, Çank - r l lar, Kars-Sar kam fl-armutlu, Firuzlular, Bayatl lar, fiiran Duruçayl lar ve Haymanal lar Derneklerine bir dizi ziyarette bulundu. Dernek yöneticileri taraf ndan oldukça s cak karfl - lanan Baflkan Tuna, dernek temsilcilerine teflekkür etti. Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna da Sincan m za de er katan herkes bizim için son derece k ymetlidir. lçemiz onlarla bir bütündür. Sincan m z genelinde tüm vatandafllar m z n ne ihtiyac, s k nt s olursa imkanlar - m z dahilinde daima onlar n yan nday z. dedi. Genel anlamda sizlerden memnunum. Allah sizlerden, yapm fl oldu unuz çal flmalardan raz olsun diye konufltu. Belediyecilik hizmetlerinde önemsiz ifl olmad n, yap lan her iflin önem tafl d n vurgulayan Baflkan Ak sözlerini flöyle sürdürdü: Benim ifl anlay fl m n içerisinde önemli olan insan n kendisine verilen ifli hakk yla yerine getirmesi ve kul hakk na girmeden, harama girmeden dürüst bir flekilde çal flmas d r. Yapt n z her iflin olumluysa da olumsuzsa da mutlaka bize yans mas oluyor. O yüzden sizlerden iflinizi severek hakk - n vererek çal flman z istiyorum. Bunun d fl nda bir fley talep etmedim ben sizden, hep bunu istedim ve bu dönem içerisinde biz takdirler, teflekkürler, birincilikler ald k. Keçiören Belediyesi olarak tüm Türkiye genelinde örnek gösterilen Belediye olduk. Bu baflar sadece Mustafa Ak n baflar s de il, arkas ndaki hizmet ordusunun baflar s d r. Bunun için teflekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz. Keçiörenlilere hizmet ederken verdi i sözlerin arkas nda çal flma arkadafllar - na duydu u güvenin yatt n kaydeden Mustafa Ak, Biz birlikte ekip, aile olabilirsek baflar l y zd r. Ben mesai arkadafllar m ailemin bir ferdi olarak gördüm. Personelime hep flefkatle müflfik bir flekilde yaklaflt m. Bundan sonrada bu flekilde davranaca m, çünkü benim yap m bu flekildedir. Her birinizin kendi vicdan, sizi kontrol eden mekanizma olmal d r dedi. Baflkan Ak, personeli gibi Keçiörenlilerin de kendisini tan d klar n, art lar - n ve eksilerini iyi tahlil ettiklerini dile getirirken, nan yorum ki 31 Mart tan sonra yolumuza sizinle birlikte devam edece iz. Yeni dönemde de Keçiören i daha iyi bir noktaya tafl yaca z, daha estetik, daha yaflan labilir bir mekan haline getirece iz diyerek konuflmas n tamamlad. Çankaya Meclisi son kez topland Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz çal flarak Çankaya halk na hizmet edecektir. De erli arkadafllar bu süreç içerisinde meclis çal flmalar nda flahs ma göstermifl oldu unuz deste e de ayr ca teflekkür ediyorum. Befl y l boyunca göstermifl oldu unuz emekten dolay sizlere de ayr ayr teflekkür eder bundan sonraki hayat n zda sa l kl bir ömür dilerim diye konufltu. Muhalefet partisi ad na söz alan ve yeni dönemde de AKP den Çankaya Belediyesi meclis üyeli i için ilk s rada kendisine yer bulan Ali hsan Ölmez de Befl y ll k dönemde 260 gün boyunca ac s yla tatl s yla beraber çal flmalar yapt k. Bu çal flmalarda sehven de olsa sizlerin flahs na incitici söz etmifl isem sizden helallik isterim. Bir dost kap s arad n zda benim kap m hepinize aç kt r, sizlere tek tek teflekkür ediyorum dedi. Yerel seçimlerin ard ndan ilk meclis toplant s n n 7 Nisan günü yap laca n hat rlatan Çankaya Belediyesi Baflkanvekili Haydar Han, yeni dönemde görev alacak olan meclis üyelerine baflar lar diledi. Baflkan Tuna, hemfleri dernekleriyle bulufluyor ANKARA/13 PUSULAMIZ Yalç n ÇYER lahiyatç /E itimci/yazar N FAK HASTALI I VE B Z NERDEY Z? MÜSLÜMAN MÜNAFIK OLMAZ MÜNAFIKLIK VASIFLARINDAN KAÇINALIM Müslüman görünerek slâm a karfl gizli eylem planlar ve eylem yapan münâf klar sana geldiklerinde:senin, kesinlikle Allah n Rasulü oldu una flahitlik ederiz. dediler. Allah, Muhammed in Allah n Rasulü oldu unu biliyor. Allah, münâf klar n yalan söyledi ine de flâhitlik ediyor. Yeminlerini kalkan yapt lar da insanlar Allah yolundan çevirdiler. Gerçekten onlar n yapt klar fleyler ne kötüdür. Bu onlar n önce inan p sonra da inkar etmelerinin sebebiyledir. Kalplerine mühür vurulmas inkar etmelerindendir. Art k onlar anl - mazlar.(3/63) I-G R fi Bizim içimizi ve d fl m z bilen alemlerin Rabbine sonsuz hamd-u senalar olsun. Salat ve selam Allah' n yolunda, O'nun kullu- unu yerine getiren tüm Resuller'e ve dostlar - na olsun. Rabbim onlar n yolunda gidenlerden raz olsun. Bizleri de onlardan eylesin. Sevgili okurlar m, Sizleri ve tüm Müslümanlar Allah' n selam ile selaml yorum. Rabbim sizlerin ve mustazaaflar n yard mc s olsun. Rabbim zalimlerin ve müfsitlerin oyunlar n bozsun. Onlara f rsat vermesin. Kardefllerim, sizlerle bu yaz mda kitap ve tez konusu olacak bir kavram paylaflaca- m. Bu genifl kavram sadece bir yaz ya s d rmamam n sebebi, onun geniflli ine ve önemine dikkatinizi çekmek istiyorum. Yine günümüzün bir sorununa, tarihsel bir soruna farkl bak fl aç s vermektir. En önemlisi de bu bir hastal kt r. Bu hastal n üzerimizdeki etkilerini derin derin düflünmek ve sizleri bu vesile ile düflünmeye zorlamakt r. Birincisi bugün ortal kta bol bol münaf kl k ithamlar iflitiyoruz. Tarihte iflittik. Bunlar n hepsinin anlafl lmas bu kavram n anlafl lmas ile mümkündür. Dolaysyla yaz m n konusu, münaf kl k veya münaf k kavram ndan ziyade sizlere bu konuda vard m sonuçlar paylaflmakt r. Müslümanlar n her tarafta biri birlerini nifakla itham hastal na karfl bir bak fl kazand rmak ve bu tür hastal klardan varsa kurtulmaya davet etmek. II-N FAK KAVRAMININ SÖZLÜK AN- LAMI 'MUNAFIK' kavram n n kökü 'nefeke'; fani oldu, deli inden ç kt, hayvan yuvas ndan ç kt, yara kabuk ba lad, talep artt. Bizim güzel ' nfak' kelimesi bu fiilden türüyor. Bu fiilin köküdür. Bu kökten türeyen 'Nafeke' Fare yuvas na girdi inden farkl göründü. "Münafik" bu kelimenin özne isim formudur. Yani bu filleri yapan kifliyi anlat - yor. Sözlük anlam nda Kur an da geçmiyor. nfak kelimesinin d fl nda ki tüm kullan fllar kavram anlam ndad r. III- KUR'AN-I KER M DE KULLANILIfiI A) MÜNAFIKLAR KAF RD RLER, MÜSLÜMANLAR KAF R OLMAZ Kur'an' n Kerim'de 63. sure münaf kun suresidir. Bu sure ilk üç ayetini yaz m n bafl - na ald m. Buraya almam n sebebi ise yaz m n bafll n anlatmak içindir. Bu ayetler bize nifak n imanla beraber olmayaca n anlat yor. Bunu surenin indi i ortam ve nuzulü itibar ile de anl yoruz. O gün Resulullah ve ashab ile Medine ortam nda inmifl bir suredir. Medine'de Müslümanlara karfl iflbirli i yapm fl ve imanlar n gizlemifl münaf klar anlat l yor. Sure bafltan sona onlar n küfürlerini gizlemifl iki yüzlü kafirler oldu unu anlat yor. Beflinci ayette onlar n küfürlerinde ö le srarl d rlar ki isti far bile kabul etmiyorlar. 'O münaf klara, Gelin, Allah n Resûlü sizin için ba fllama dilesin denildi i zaman bafllar n çevirirler ve sen onlar n büyüklük taslayarak uzaklaflt klar - n görürsün. (63/5) Onlar küfürleri dolays ile kalplerinin üzerine damga vurulmufl. Onun için kendisine Müslüman diyenlere münaf k denmez. Müslümanlar bu konuda çok dikkatli olal m. Özellikle bu ortamlarda.

14 /14 Ö retmenlik alanlar yeniden düzenlendi E T M ANKARA (AA) M illi E itim Bakanl 'nca ö retmenlik alanlar, atama ve ders okutma esaslar yeniden düzenlendi. Bakanl ktan yap lan yaz l aç klamada, Talim ve Terbiye Kurulunun 07 Temmuz 2009 tarihli ve 80 Say l Karar ile yürürlü e giren ''Milli E itim Bakanl 'na Ba l E itim Kurumlar na Ö retmen Olarak Atanacaklar n Atamalar na Esas Olan Alanlar le Mezun Olduklar Yüksekö retim Programlar ve Ayl k Karfl l Okutacaklar Derslere liflkin Esaslarda'', e itim ö retimde de iflme ve ihtiyaçlara ba l olarak zaman zaman k smi de ifliklikler yap ld hat rlat ld. Bakanl a ba l okul ve kurumlar n ö retim programlar nda meydana gelen de iflikliklerin yan s ra son y llarda ö retmenli e kaynakl k eden yüksekö retim programlar n n yap lanmas nda ve Paras z yat l l k ve bursluluk s nav baflvurular 17 Mart'ta ANKARA (AA) Milli E itim Bakanl nca (MEB) 5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci s n flara yönelik 22 Haziran'da yap lacak 2014 y l paras z yat l l k ve bursluluk s nav (PYBS) baflvurular, Mart 2014 tarihleri aras nda al nacak. 8'inci s n f ö rencileri için ayr ca PYBS yap lmayacak; bu program adlar nda da çok say da de ifliklik oldu una iflaret edilen aç klamada, flunlar kaydedildi: ''Örne in, mesleki ve teknik e itim fakülteleri ile teknik e itim fakültelerinin teknoloji fakültelerine, mesleki e itim fakültelerinin sanat ve tasar m fakültelerine, ticaret ve turizm e itim fakültelerinin turizm fakültelerine dönüfltürülmeleri, baz branfllarda ö retmenli e kaynakl k eden yüksekö retim programlar n n yeniden belirlenmesini gerektirmifltir. Ö retmenlik Alanlar, Atama ve Ders Okutma Esaslar 'n n yeniden belirlenmesinde, 80 say l Karar n uygulanmas nda karfl lafl lan sorunlarla ilgili Bakanl m - za yaz l baflvurular, ö retmenli e kaynakl k edecek programlar konusunda üniversitelerle yaz flmalar ve programlar n taranmas sonucu elde edilen bilgiler de erlendirilmifltir. Bu bilgilerle birlikte mevcut durumun analizi yap lm fl ve konu Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl - n n koordinatörlü ünde, Bakanl m z n ilgili birimlerinden 18 temsilcinin kat l - m yla oluflturulan Çal flma Grubunda de- erlendirilerek esaslar ve çizelgeye bir taslak metin oluflturulmufltur. Bu çal flma sonucu ortaya ç kan taslak metin, Bakanl m z n ilgili birimlerinden görüfller al - narak Çal flma Grubunca revize edilmifltir.'' Çal flma Grubunca haz rlanan taslak metinin Milli E itim Bakan Nabi Avc 'n n baflkanl nda; müsteflar ve birim amirlerinin de kat l m ile YÖK, üniversite, sivil toplum kurulufllar, çeflitli tür ve düzeyde okul ve kurumlardan ö retmen ile yöneticilerden oluflan 101 temsilcinin yer ald çal fltayda tart flmaya aç ld ifade edilen aç klamada, 9-11 Eylül 2013 tarihleri aras nda gerçeklefltirilen çal fltayda, genifl bir kat l mla ilgili taraflar n görüflleri ve önerilerinin al nd - hat rlat ld. ö rencilerin ortak s navlardan ald puanlar kullan larak paras z yat l l a ve burslulu a yerlefltirme ifllemleri yap lacak MEB taraf ndan 2014 PYBS Baflvuru ve Uygulama e-k lavuzu yay mland. Klavuza göre, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci s n flara yönelik PYBS, 22 Haziran 2014 tarihinde saat 10.00'da, MEB taraf ndan yap lacak. PYBS, tüm il merkezleri ile baflvuru say s na göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt d fl nda ise s nava girecek en az 10 (on) ö renci olmak kayd yla; Lefkofla, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aflkabat, Taflkent, Bakü ve Biflkek'te yap lacak. BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 fianl urfaspor, "zorlu viraj"a giriyor fianliurfa (AA) PTT 1. Lig tak mlar ndan fianl urfaspor, flampiyonluk hesab yapan tak mlarla yapaca maçlar en az kay pla atlamak istiyor. Bu sezon kendi sahas nda istedi i sonuçlar alamayan sar -yeflilli ekip, 34 puanla 9. s rada bulunuyor. Önümüzdeki 5 hafta üst üste ligin iddial tak mlar ndan 1461 Trabzon, Bal kesirspor, Samsunspor, Bucaspor ve Ankaraspor ile karfl laflacak olan Güneydo u temsilcisi, bu maçlar kazanmay hedefliyor. Kulüp bas n sözcüsü Gökhan Gökmen, AA muhabirine yapt aç klamada, üst üste zorlu maçlara ç kacaklar n an msatt. Ligi üst s ralarda tamamlamay amaçlad klar n vurgulayan Gökmen, güçlü rakiplerine karfl ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerini dile getirdi. Üst küme hedeflerinden biraz uzaklaflt klar n aktaran Gökmen, "Bu maçlar sadece bizim için de il rakiplerimiz aç s ndan da kolay olmayacak. fianl urfaspor camias kenetlenerek ligi en üst seviyede bitirecektir. Futbolcular m z n bunu baflarabilecek güçte oldu una yürekten inan yoruz. Bu maçlarda da taraftarlar m zdan destek bekliyoruz" dedi. SPOR /15 Yi idolar'a F.Bahçe galibiyeti yaramad S VAS (AA) Spor Toto Süper Lig'de en son galibiyetini Fenerbahçe karfl s nda 2-0'l k skorla elde eden Sivasspor, bu maç n ard ndan düflüfle geçti. Son 4 maçta galibiyete hasret kalan k rm z - beyazl lar, bu periyotta üst üste 3 karfl laflmadan yenik ayr larak taraftar n üzdü. Ligin ilk yar s n 29 puanla 4. s rada tamamlayan Sivasspor, sezonun ikinci yar s nda geride kalan 7 haftada istedi i performans sergileyemedi. Brezilyal teknik direktör Roberto Carlos yönetimindeki k rm z -beyazl ekip, ligin 18. haftas nda sahas nda Kayserispor'u 3-0 yendikten sonra deplasmanda Torku Konyaspor'a 3-0 ma lup oldu. Ligin 20. haftas nda sahas nda Fenerbahçe'yi 2-0 yenmeyi baflaran Sivasspor, bu karfl laflman n ard ndan ç kt 4 maçta galibiyete hasret kald. 21. haftada Eskiflehirspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Yi idolar, ard ndan Kas mpafla'ya d fl sahada 6-2, Elaz spor'a evinde 3-1 ve Gençlerbirli i'ne deplasmanda 2-1 ma lup oldu. Bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kaybeden Sivasspor, bu sonuçlarla taraftar n üzdü. - Zirve yar fl nda yara ald Sezonun ikinci yar s ndaki 7 maçta 14 puan LAHEY (AA) H ollanda'da iki y l önce "Y l n Hakemi" seçilen Gözübüyük, AA muhabirine yapt aç klamada, befl y l önce kurduklar "Sport- Connecting-Us" adl bir flirket yoluyla özel flirketlere yöneticilik, bask alt nda çabuk karar verebilme ve psikolojinin kontrolü gibi konularda kurslar verdi ini belirtti. Aralar nda Rabobank, Hollanda Kraliyet Telekom flirketi KPN ve sigorta flirketi Achmea gibi kurulufllar n da oldu u üst düzey flirketlerin yöneticilerine verdi i kurslar n, Baflbakan Rutte ve Kral Willem Alexander'ca takdir gördü ünü anlatan Gözübüyük, ald olumlu tepkiler kaybeden Sivasspor, bu maçlarda rakip fileleri 11 kez havaland r p kalesinde 16 gol gördü. Son haftalardaki puan kay plar yla ligde zirve yar fl nda yara alan Sivas ekibi, hafta sonu sahas nda Trabzonspor'u konuk edecek. Ligde 36 puanla 4. s rada yer alan Sivasspor, Avrupa kupalar na kat lmay hedefliyor. Sivasspor Teknik Direktörü Roberto Carlos, AA muhabirine yapt aç klamada, ligde son haftalarda al nan ma lubiyetleri unutmak istediklerini ve bir an önce toparlanmaya çal flt klar n söyledi. Tak m n n son 3 maçtan yenik ayr ld n an msatan Carlos, "Son 3 maçta maalesef karfl s nda iflini daha da severek yapt n anlatt. Gözübüyük, "Baflbakan m z Mark Rutte bizzat kurs verdi im yeri ziyaret ederek beni tebrik etti. Hatta bana 'art k Türkiye'nin de ilgisini çekmiflsindir, umar m Hollanda'y b rak p gitmezsin' dedi. Bunlar beni motive ediyor" dedi. Kurs projesinin, 5 y l önce ilk kez birinci ligde maç yönetmeye bafllad nda kafas nda olufltu unu anlatan Gözübüyük, tek amac n n tecrübe ve bilgi birikimini, yeni nesillere aktarmak oldu unu dile getirdi. "Ben hayalimin peflinden gittim" diyen Gözübüyük, özellikle yabanc kökenli genç nesillerin hayallerini gerçeklefltirmelerine yard mc olmay istedi imiz fleyler olmad, onlar telafi etmeye çal flaca z. lerleyen haftalarda çok daha iyi olaca z, taraftar m z bize güvensin" dedi. Arzulamad bu tür yenilgilerin futbolda oldu unu vurgulayan Carlos, "Böyle kaybetmeye ve 6 gol yemeye al flk n de ilim. Bu da bizim için bir deneyimdir, bunlar da yaflayarak ö reniyoruz" ifadesini kulland. Son haftalarda hakem hatalar nedeniyle puan kay plar yaflad klar n savunan Carlos, flunlar kaydetti: "Bazen hakemler, maçta kendilerini ön plana ç kartmaya çal fl yor ama bu do ru de il. Bence, sahada oynayan 22 oyuncu as l ön planda olmal. Hakemler kendilerini ön plana ç karmaya çal flt klar zaman tak mlara, hocalara, futbola zarar verebiliyorlar. Sonuç olarak da ortaya kötü bir maç ç k yor, sadece hakem kendisini göstermifl oluyor. Sivasspor, bulundu u konumdan, ligde 4. s rada yer almas ndan dolay baz yerleri ve kiflileri rahats z ediyor. Belki ligde bizim üstümüzde bulunan tak mlar rahats z ediyor. Sivasspor, bu zorluklar n üstesinden gelmek zorunda. Bu zorluklar bazen kolaylaflt r yoruz. Bu rahats zl k hisseden insanlar n bazen bu rahats zl klar n gidermelerini kolaylaflt r yoruz." Türk hakemden Hollandal lara yöneticilik e itimi Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) görev yapan FIFA kokartl Türk hakem Serdar Gözübüyük, özel flirket çal flanlar na verdi i yöneticilik kurslar yla Hollanda Baflbakan Mark Rutte'nin övgüsünü ald. Aralar nda Rabobank, Hollanda Kraliyet Telekom flirketi KPN ve sigorta flirketi Achmea gibi kurulufllar n da oldu u üst düzey flirketlerin yöneticilerine verdi i kurslar n, Baflbakan Rutte ve Kral Willem Alexander'ca takdir gördü ünü anlatan Gözübüyük, ald olumlu tepkiler karfl s nda iflini daha da severek yapt n anlatt. arzulad n ifade etti. Talep olmas halinde tecrübelerini Türkiye'ye aktarmay da istedi ini dile getiren Serdar Gözübüyük, bu kapsamda baz teklifler ald n ve bunlara zamanla karar verece ini söyledi. Eredivisie'nin yan s ra uluslararas maçlarda da görev ald n anlatan Gözübüyük, daha da baflar l bir hakemli i hedefledi ini belirtti y l nda henüz 24 yafl ndayken ligdeki ilk maç na ç kan Gözübüyük, bir sezonda ortalama 25 maç yönetiyor. Hollanda'da profesyonel düzeyde hakemlik yapan ilk ve tek Türk olan Gözübüyük, bu ülkede yaflayan Türklerin büyük kesimi gibi iflçi bir aileden geliyor. Sercan Y ld r m art k geçmifliyle de il, gelece iyle an lmak istiyor BURSA - Bursaspor'un ara transfer döneminde sat fl opsiyonlu olarak Galatasaray'dan kiralad eski oyuncusu Sercan Y ld r m, art k geçmifliyle de il, gelece iyle an lmak istedi ini söyledi. Y ld r m, AA muhabirine yapt aç klamada, her insan n, her futbolcuda görülebildi i son dönemde iniflli ç k fll günler geçirdi ini ancak yeniden Bursaspor'a döndü ü için çok mutlu oldu unu anlatt. Futbola bafllad ve yetiflti i kulüp olan Bursaspor'a uzun y llar hizmet etmek istedi ini belirten Y ld r m, "Buraya kendime güvenerek, yeni bir sayfa açarak geldim. En büyük hedeflerimden biri de yeflil-beyazl forma alt nda yeniden büyük baflar lara imza atmak. nflallah bunu baflar r m" dedi. Belirledi i hedeflere giderken art k büyük bir hata yapmak istemedi ini vurgulayan Y ld r m, herkesin baz yanl fllara düflebilece ini dile getirdi. Bunlar aza indirmenin önemli oldu una de inen Y ld r m, "Ben de hatalar m en aza indirdi im an yeniden büyük baflar lar yakalayaca m düflünüyorum" ifadesini kulland. Y ld r m, çok küçük yaflta ad n n dünyaca ünlü kulüplerle an ld n ve bu nedenle futbol kamuoyunun kendisinden çok büyük beklentileri oldu unu hat rlatarak, flöyle devam etti: "Hala çok genç yafltay m. Daha yafl m 23 ve yapacak çok fleyim var. O yüzden geri döndüm ve yeniden bu yeteneklerimi Türkiye'ye izletmek, seyir zevki yaflatmak istiyorum. Hayata art k daha farkl bak yorum. Keflke bu zihniyetimle geçmiflteki Sercan' de iflsem. Belki o zamandan bu zamana daha farkl olurdu. Belki flu an Bursaspor'un ad n daha farkl yerlerde duyurup belki Avrupa'da temsil edecektim. Olmad ama geçmifl de il. nflallah art k gelece e bak p güzel bir yol haritas çizip düzgün, baflar l bir flekilde yoluma devam etmek istiyorum. Herkesin hayali Avrupa'da oynamak ama ben Bursaspor'a döndüm. Taraftar m z burada bir baflar ya hasret. fiu an ligde iniflli ç k fll dönemler geçiriyoruz ama eminim ki ligi iyi yerde bitirece iz ama kupay almak istiyoruz. Hem Bursaspor hanesine bir kupa yazd racak hem de kendim bir kupa alm fl olaca m. Kafamda sadece Bursaspor'un baflar l olmas var. Taraftar m z mutlu etmek istiyoruz." Golcü oyuncu, Bursaspor'dan Galatasaray'a gitti inde çok güçsüz oldu unu dile getirdi. Yeflil-beyazl kulüpte flampiyonluk sevinci yaflad ktan bir y l sonra Galatasaray'a transfer oldu unu an msatan Y ld r m, flu de erlendirmelerde bulundu: "Kendi ad ma güçsüz gitti imin kan t da antrenmans zd m. Gerçekten o konuda güçsüz gittim. Bir anda oynat ld m orada ve iyi performans sergileyemedim. Yeteneklerimi sergileyemedim. O yüzden flanss zl klar yaflad m. Ard ndan sakatl klar yaflad m. Toparlama süreci, uyum süreci, her türlü fleyler de yafland. Bir türlü olmad. Belki hocan n takti i uymad. Hata aramak gerekirse de ben iyi çal flmad m. Bunun için birçok neden arayabiliriz. Yaflad klar m n hepsini art k geride b rakt m. Art k tamamen gelece e odakland m. Yak n bir zamanda, Bursaspor A Tak m na ç kt m ilk günkü performans ma kavuflaca ma inan yorum. Bunun için çok çal fl yorum. Yuvam olan Bursaspor camias na da o mesaj daha gelirken verdim. Hatta imza atmadan önce yöneticilerimize, 'Kendime inan yorum. Gerekirse bofl mukaveleye imza atar m' dedim ve bunu da yapt m. 'Performans ma göre de erimi biçin' dedim. O yüzden onlar da mahcup etmeyece ime inan yorum.

16 14 MART 2014 Cuma YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) AK Parti Çubuk Belediye Baflkan Aday Dr. Tuncay Acehan: AK Parti Çubuk Belediye Baflkan Aday Dr. Tuncay Acehan, projeleri ve ilçeye kazand raca de erler hakk nda bilgi verdi. AK Parti Çubuk Belediye Baflkan Aday Dr. Tuncay Acehan, projeleri ve ilçeye kazand raca de- erler hakk nda bilgi verdi. Y enimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, G MAT ta bulunan rfan fiahinbafl Tiyatrosu ndaki yeni a açlar n kesilmemesi amac yla nöbet tutan gençleri ve tiyatrocular da yerinde ziyaret etti. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, G MAT ta bulunan rfan fiahinbafl Tiyatrosu ndaki a aç k y m ile ilgili aç klamada bulundu. nflaat çal flmalar na bafllayan kooperatifin inflaat ruhsat n n Yenimahalle Belediyesi taraf ndan verilmesi ile ilgili suçlamalar tarafl ve kas tl buldu unu belirten Yaflar, Bu kooperatife arsay Milli Emlak Dairesi satm fl. Devlet Tiyatrolar Naz m Plan De iflikli i ile ilgili olarak Büyükflehir Belediyesi ne dava açm fl ve o bölgedeki a açlar n Çubuk un yaflam kalitesini art raca z KENAN ERGEN Y edi y ll k ilçe baflkanl tecrübesinin yan s ra bürokrasi ve sa l k sektöründeki baflar lar yla dikkat çeken AK Parti Çubuk Belediye Baflkan aday Dr. Tuncay Acehan belediye baflkan olmas halinde, AK Parti nin belediyecilik anlay fl n Çubuk ta daha da ileriye götüreceklerini ve Çubuk u Baflkentin markas bir flehir yapmaya çal flacaklar n söyledi. Dr. Acehan, yapt aç klamada, flehrin problemlerine de indi ve çözüm önerilerini sundu. Makama de il, çal flmaya talip oldu unu anlatan Dr. Acehan, belediye baflkan olmas durumunda ilçe halk n n rahat ve huzurlu bir kentte yaflamas için var güçleriyle çal flaca n belirtti. kesilmemesi ile ilgili olarak geçici yürütmeyi durdurma karar al nm fl ancak söz konusu karar, Büyükflehir Belediyesi nce idaremize bildirilmemifl, prosedürü tamamlayan firmaya inflaat ruhsat verilmifltir. Kald ki süreç içinde Devlet Tiyatrolar Genel Müdürlü- ü nün bizi bilgilendirmesi nedeniyle ruhsatta a açl k s m d fl nda inflaat çal flmalar yap lmas konusunda firma uyar lm flt r. Firma mahkeme karar - n n gere ini yapmam flt r. Yenimahalle Belediyesi bu olay n bir taraf de- ildir dedi. Y edi y ll k ilçe baflkanl - tecrübesinin yan s - ra bürokrasi ve sa l k sektöründeki baflar lar yla dikkat çeken AK Parti Çubuk Belediye Baflkan aday Dr. Tuncay Acehan belediye baflkan olmas halinde, AK Parti nin belediyecilik anlay fl n Çubuk ta daha da ileriye götüreceklerini ve Çubuk u Baflkentin markas bir flehir yapmaya çal flacaklar - n söyledi. Dr. Acehan, yapt aç klamada, flehrin problemlerine de indi ve çözüm önerilerini sundu. Makama de il, çal flmaya talip oldu unu anlatan Dr. Acehan, belediye baflkan olmas durumunda ilçe halk n n rahat ve huzurlu bir kentte yaflamas için var güçleriyle çal flaca n belirtti. fieffaf yönetim ve kat l mc belediyecilik anlay fl n gelifltireceklerine de inen Dr. Acehan, Hükümetimizin ve Büyükflehir Belediyemizin her türlü yat r m ve desteklerini ilçemize getirebilmek için çabalayan bir belediye baflkan olmaya talibim. lçe halk m z n zihninde soru iflaretlerini gidermek için kimsenin akl nda en küçük bir flüphe b rakmayacak flekilde fleffaf bir çal flma ana prensibimiz olacakt r. Belediyecilik anlay - fl n, AK Parti ilkeleri do rultusunda halkla sonsuz bir kucaklaflma atmosferi içinde yaflatmak istiyoruz. Halk - m z n söz sahibi olaca, istek ve temennilerini belirtecekleri, flikayetlerini ulaflt - rabilecekleri birimleri harekete geçirece iz. Yaflam kalitesini artt raca m z Çubuk, her alanda geliflecek, büyüyecek ve de iflecektir. lçemizin sorunlar n bilen, çözüm yollar üretecek olan proje ve planlar m zla ben ve ekibim, cesur, kararl bir iradeyle hizmet yolundaki bu kutsal göreve haz r ve talibiz dedi. Üniversite, tar m ve turizm flehri Çubuk un gelece i için tüm imkanlar n giriflimcilerine ve üniversitelere, esnaflar na ve ilçe halk n n hizmetine sunmak için bu göreve talip olduklar n kaydeden Dr. Acehan, Her kesimin görüfl, öneri, fikir ve düflüncelerini alarak bir aile ortam nda herkesin mutlu olaca bir AK belediyecilik yönetimini oluflturmak için ç kt m z bu yolda, ilçemize birlikte hizmet edece iz diye konufltu. Belediye Baflkan seçilmesi halinde yapaca baz projeleri anlatan Dr. Acehan, flunlar söyledi: Çubuk Belediyesinde ilklere hizmet anlam nda imza atmak istiyoruz. Belediyede yap lamayanlar n yapmak istiyoruz. Biz makama de il, hizmete talibiz. Makama talip olmak ayr d r, hizmete talip olmak ayr d r. Art k Çubuk ta tüm imkanlar, güzellikler ve hizmetler katlanacak. Siyasi parti ayr m asla yapmayaca z. Allah nasip ederde, halk m z teveccühü ile fiehrül Emin mazbatas taraf ma verildikten sonra ilk bir ay içerisinde kurumsal gözden geçirme ve stratejik çevre analizi yapaca z. Bu kapsamda projelerimizi 90 günlük, 6 ayl k, 1 y ll k ve 5 y ll k eylem planlar fleklinde hayata geçirece iz. Böylece Allah n izniyle Çubuk u daha güzel ve daha insanca yaflanabilir flehir haline getirece iz. Yönetim çal flmas kapsam nda; denk bütçe uygulamas kapsam nda borçlar n yap land - r lmas ve tasarruf politikalar belirleyece iz. E belediyecilik uygulamalar n gelifltirilerek yayg nlaflt raca z. Kent bilgi sistemini hayata geçirece iz. flsizli in azalt lmas için turizm, sanayi, hayvanc l k ve tar m yat - r mlar n n teflvik edilmesi ve desteklenmesini sa layaca- z. Serac l k projelerini teflvik edece iz. Belediyecilik hizmetlerinin daha iyi yerine getirilmesi için fiziki ortam - n n uygun hale getirece iz. Baflta flehir merkezi olmak üzere yaflanan otopark sorunun büyükflehir belediyemiz ile birlikte çözmeye çal flaca z. lçemizde bisiklet kullan m n teflvik edecek çal flmalar yapaca z. Esenbo a metrosu ile Çubuk aras nda Büyükflehir Belediyemiz ile birlikte hafif rayl sistem tramvay yap lmas n sa layaca z. Geleneksel mimari anlay fl m z merkeze alan imar çal flmalar ve kentsel tasar m uygulamalar n hayata geçirece iz. Çubuk vadisi projesinin tamamlanarak Çubuk Çay çevresinin Ankara ya do ru rekreasyon alan olarak düzenleyece iz. Çubuk a ait simgesel projelerin oluflturaca z. Tarihi Çubuk Evlerinin restorasyon çal flmalar - na devam edece iz. Büyük flehirlerin streslerinden kurtulmak isteyenler için hobi bahçeleri oluflturaca z. Sanayi al n n rehabilitasyon ve gelifltirilmesi projesini hayata geçirece iz. Karadenizliler kaynaflma yeme inde bulufltu Fethi Yaflar, a aç kesimi yap lan alan inceledi Yaflar, inflaat çal flmalar s ras nda a açlara dokunmamas konusunda mahkeme karar bulunmas na ra men firman n hukuksuz flekilde a açlar kesti ine dikkat çekerek, Biz arsa sahibi vatandafl n gerekli yasal süreci tamamlamas n n ard ndan yasal süreç içinde inflaat ruhsat vermekle yükümlüyüz. Burada sorun inflaat yapanlar n hukuk dinlemez tavr d r. Devlet Tiyatrolar n temsil eden hukukçular ve tiyatrocular ile ilgili süreci konufltuk. Taraf olmam za ra men bu do a katliam n ve sanat düflmanl na seyirci kalmamak ad na elimizden geleni yapma konusunda kararl l m z konusunda hem fikiriz. Yenimahalle Belediyesi olarak biz hukuki süreç aç s ndan taraf olmad m z bir konuda yeflili koruma konusunda taraf z. flbirli i ve diyalog içinde ne yapabileceksek sonuna kadar yapaca z diye konufltu. Yaflar, yeni a açlar n kesilmemesi amac yla nöbet tutan gençleri ve tiyatrocular da yerinde ziyaret ederek geliflmeler hakk nda bilgi verdi. Yenimahalle Belediyesi olarak 5 y lda 1,5 milyon metrekare yeflil alan halka kazand rd klar n bu yeflil katliam na dur demek için ellerinden geleni yapacaklar n söyleyen Yaflar, Bu konunun biz de sizinle birlikte takipçisi olaca- z.her ne pahas na olursa olsun burada bir a ac n dahi kesilmesine müsaade etmeyece iz dedi. Behzat Ç karakteriyle ünlenen Erdal Beflikçio lu ile de bir süre görüfl al flveriflinde bulunan Yaflar, Yeflili yok ederek AVM yapma anlay fl na karfl y z. Buras sanayi içinde yeflil bir vaha olarak kalmal d r dedi. Beflikçio lu ise deste i nedeniyle Yaflar a teflekkür etti.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı