ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)"

Transkript

1 ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CARL DURUMUNU TAM VE DOORU OLARAK YANSITTIdiINI TASDIK EDER VE YATIRIMCILARIN ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.S. 'NIN FAALIYETLERI ILE MALI VE HUKUKI DURUMU HAKKINDA BILGILENMESINI TEMIN EDECEOINI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHH OT EDER. KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOGRULUdUNDAN ARACI KURUM YONETIM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AcIKLANMASI, FORMDAKI BILGILERIN SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFF OLO GELMEZ. ANLAMINA (') 30/06/ 2015 tarihli Kamuyu Aydinlatma Formu, X nolu tablosu haris olmak iizere Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tarih ve saydi Resmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 saylli Araci Kuruluglarln Kamuyu Aydinlatma Esaslarma Ilifkin Tebli inin 5 inci maddesinin ikinci fikrasinin (a) bendi uyannca 07/07/2015 tarihinde Ata Online Menkul Kiymetler AS. tarafindan duzenlenmi^tir. ATA\NLINE MENKUL KIYy1ETLER IS NO: MAYJSI: MAN 07/07/2015 / Sh.1 V Taahhut

2 ICINDEKILER TAAHHOTNAME A. TANITICI BILGILER Tablo I Merkez Disc OrcUtlere ( Sube Irtibat BOrosu Acente ) Iliskin Biloiler Tablo Hfa Tablo 11/b Tablo III Yetki Beloelerine Iliskin Biloiler Borsa Uvelik Tarihi ve IMKB 'de Faaliyet Gosterilen Pazar/Pivasalara Iliskin Biloiler Ortaklik YaDisi Tablo IV/a. YOnetim Kurulu Uveleri ve Genel MOdUr Tablo NLb. Serm a Pi asasi Faali etleri lie II ili Imza Yetkisine Sahi ahislar Tablo V Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/ Fonlari B. HUKUKI DURUMA ILI KIN BILGILER Tablo VI/a. ATA ONL NE MENKUL KIYMETLER A.S. A.S. ve ATA ONL NE MENKUL KIYMETLER A.S.'nin Ortaklari. Yoneticileri ve Calisanlari Hakkinda SPK IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yil Zarfinda U ulanan Idari Para Cezalari Tabi VI/b. ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A S'ne IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda Uvoulanan Dicier Disiolin Cezalan Tablo VII Can Ozsermavenin %5'ini Asan Davalara Iliskin Bilciler Sermave Pivasasi Kurulu Tarafindan ATAONLINE MENKUL KIYMETLER AS. Ve ATA Tablo VIII ONLINE MENKUL KIYMETLER A..'nin Ortaklari YOneticileri ve ali anlan Aleyhine Son Iki Yd Zarfinda A ilan Ceza Davalan C. MALI DURUMA ILI KIN BILGILER Tablo IX 30/06/2015 Tarihli Mali Tablolara Iliskin Badimsiz Denetci GOrUsU Tablo X Tablo XI 30/06/2015 Tarihli Bilanco ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap GruDlan 30/06/2015 Tarihli Sermave Yeterlili0i Tablolarina Iliskin BaMmsiz Denetci Gorusu Tablo XII Tablo XIII D. ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A. 'nin 30/ 06/2015 Tarihli Serma a Yeterlili i Tablolari Temel YUkOmIUiUkleri Karsisindaki Durumu ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A S 'nin Temei Sermave Yeterlilidi Verilerinin Teblid ile Onadrulen YOkUmlUlokler Karsisindaki Durumunun Deiierlendirilmesi ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A S'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ILISKIN OLARAK ACIKLANMASINI ISTEDIOI DIOER HUSUSLAR BEYAN VE IMZA ATA ONLINE MENKUL41Y MER 07/07/2015 / Sh.2 Icindekiler

3 A. TANITICI BILGILER 1. Araci Kurumun Ticaret Unvani +AITAONLiNE MENKUL KIYMETLER A.$. 2. Kurulu; Tarihi /08/1990 Ticaret Siciline Tescil Edildi i Yer 'Istanbul Ticaret Sicil Memurlu2*u Ticaret Sicil No Merkez Adresi Emirhan Cad.No.109 A Blok Atakule Balmumcu/ISTANBUL 4. Ileti;im Bilgileri Telefon No Faks No ca4r, Merkezl InternetAdresi. 6. E-posta Adresi elestiri Rataonline.com tr 7. Kayith Olunan Vergi Dairesi. Bo*azici Kurumlar pta ONLINE MENKUL KWMETLER MERSIS NO: ERMAYESI : MIR N C E - BAL 07/07/2015 / Sh.3 Tanitici Bilgiler

4 S. Merkez Dip Orgiitlere ($ube, Irtibat Burosu, Acente) Iliskin Bilgiler: Tablo I - Merkez Di i OrgUtlere Ili kin Bilgiler Merkez Diii Orgut Adi Faaliyete Ba$lamasma! Ili;kin izin Tarihi Adres I Miiddr/Sorumlunun Adi ve Soyadi Yoktur. Telefon Numarasi ' Faks Numarasi --- Tabloya Ili;kin ^: E MENKUL KIYMETLER A.$. 0: , 07/07/2015 / Sh.4 Merkez Disi Orgutler

5 .9. Sahip Olunan Yetki Belgesi/Belgeleri ve Borsa Istanbul 'da Faaliyet Gosterilen Pazar/ Piyasalar : TABLO II/a - Yetki Bel elerine Ili kin Bil iier Sahip Olunan Yetki Belgeleri Verili Tarihi Say^si Alim Satima Aracilik Yetki Belgesi 21/10/1992 ARKIASA-124 Halka Arza Araalik Yetki Belgesi 13/04/2001 ARK/HAA-236 Yatirim Dam manh*i Yetki Belgesi 13/04/2001 ARK/YD-178 Sermaye Piyasasi Araslarimn Kredili Alim, Asi6a Satig ve Od0ns Alma.ve Verme I;lemleri Belgesi 13/04/2001 ARK/KRD-198 TUrev Araslarin Alim Satimina Araalik Yetki Beiges! - Borsa Istanbul A.5. Vadeli i;lem ve Opsiyon Piyasasinda - Yurtdi; i Piyasalarda I lem Goren TUrev Araslarin Alim Satimina Aracilik (Dayandi6i Varlik veya Gosterge Dikkate Alindi6inda B1ST Endekslerine veya Borsa Istanbul'da I lem Goren Menkul Kiymetlere Dayali TUrev Araslar Hang) 01/09/2009 ARK/TAASA-160 Kaldirasli Alim Satim iglemleri Yetki Belgesi (I^lem Aracisi) 01/11/2012 ARK/KAS-IA-3 Tablo H/b Borsa U elik Tarihi ve Borsa Istanbui 'da Faali et Gosterilen Pazar PI asalara Ii kin Bilgiler Borsa Uyesi Olunmasina tli;kin Borsa Istanbul Yonetim Kurulu'nun Karar Tarihi 24/01/1991 Fillen Faaliyet Gosterilen Pazar ve Piyasalar Pay Piyasasi Borslanma Araglari Piyasasi Kesin Alim Satim Pazari Borslanma Araslari Piyasasi Repo - Ters Repo Pazari Vadeli Iglem ve Opsiyon Piyasasi Yurt Di;i Sermaye Piyasasi Araslari Piyasasi Uluslararasi Tahvil Pazan Gelisen Isletmeler Piyasasi Si NO: ;, NAY A AT BALM.at wunv ataonlin om.tr 07/07/2015 / Sh.5 Yetki Belgeleri ve Pazar-Piyasa

6 10. Ortakli k, Ydnetlm Yapisi ve Araci Kurumda Sermaye Piyasasi Faallyetleri he Ilgili Olarak Imza Yetkisine Sahip $ahislara Ili;kin Bllgiler:.o.a Orta m Ticaret Unvani Adi Soyadi PayTutan^TL A ta Yatirim Menkul Ki metler A. Oran % Ata Holding A % Korhan KUR LU % _ Erhan 4000 KU LU % Tuna KUR LU % To lam % % Tabloya III kin A iklama: GOncel duruma 98re yazdmi;tir Tablo III/a - Araci Kurum Sermayesinin Doorudan veya Dolayli Olarak % 10'undan Fazlasina Sahip Olan TOzel Ki;i Ortaklarin Ortaklik Yapisi 1. TOzel Ki i Orta in Tlcaret nvani : ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A Oita m.. Tlcaret nvani/adi Soyadi Pay Tutan L Oran (%) Ata Holdin A...._..^ --- Korhan KUR _ LU % 2, 685 ErhanKURDOGLU, MO i % Ece KUR LU % To lam ' % _ % ----^ 2. TOzel Ki l Orta in Ticaret Unvani : Oita in Ticaret nvani/adi So Si ELB R LE MA KLER ERHAN-KORHAN -YURDANUR-TUNA KUR ERHAN KUKURD W ERHAN w -"---. TUNA KU w ECE KUR w _---" - -- FARM I IK To lam ATA HOLD NG A.. _ Pa Tutari L Oran % LU ' % 5950m) % 1, h 1, ' /o-- 34, _ % h % Aâ4 ONLINE ME NKUL KIYMETL MERStNO: 0.6I ,7 IKILI A$ MA IRN 07/07/2015 / Sh.6 Ortaklik Yapisi

7 Tablo IV a - Yonetim Kurulu U III eleri ve Genel MMiidiir Adi ve Soyadi Gorevi Korhan KURDO LU Yonetim Kurulu Ba kani Erhan KURDOGLU Yonetim Z.Murat DEMIREL Kurulu Ba kan Vekili Yo Sarp DEMIRAY netim Kurulu Uyesi (zenel MUdOr Tablo a Ili;kin Aciklama Yonetim Kurulu Uyelerinin Atanmasina Ili;kin Genet Kurul Karan Tescil Tahil n TTSG (*) Ilan Tarihi 12/06/ /06/2014 TTSG Sayisi 8593 Tablo IV/ b - Sermaye Piyasasi Faaliyetleri he Ilgili Imza Yetkisine Sahi ahislar Adi ve So adi Korhan KURD O.' Gorevi LU Yonetim Erhan KURDO Kurulu Ba kam LU Yonetim Zia Murat DEMIREL Kurulu B k.vk. Yonetim Kurulu U esi Ful Sar a GWEL DEM --. ^_--_ RAY Genet Mudur - -. Mudur _ MO dat EDE ULLARI MMOdUr Yrd. Tolga KISAO udur Yrd. Tablo a III kin A iklama : Imza Sirkulerlnin Tescil ve Ilam Imza Sirkulerinin Tescil Tarihi TTSG (*) Ilan Tarihi USG Sayisi 12/06/ /06/ (*) USG: Turkiye Ticaret Sicill Gazetesi 07/07/2015 / Sh.7 Yonetim Yapisi - Imza Yetkisi

8 11. Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatinm Fonu/Fonlarma Ilifkin Bilgiler: Tablo V - Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatinm Fonu/ Fonlan Yatinm Fonunun Unvani Fon Kurucusunun Unvam Yoktur. Fon YSnetidsin n Unvam NLINE MENKUL KIYMETLER A.$. RSIS NO: MSERMAYESI: / MAN. EMIR AKUL2+- SAL 07/07/2015 / Sh. 8 Yatirim Fonlari

9 B. HUKUKI DURUMA ILI$KIN BILGILER 1. Son Iki Vii Zarfinda SPK, IMKB ve Tiirkiye Sermaye Piyasasl Aracl Kurulu ;Iarl Birligi (TSPAKB) Tarafindan Ata Online Menkul Klymetler A.$.'ne ve Ata Online Menkul Klymetier A.$.'nin Ortaklarl, Yoneticileri ve Calqanlanna Uygulanan Idari Para Cezalan He IMKB ve TSPAKB Tarafindan Ata Online Menkul Kiymetler A.$.'ne Uygulanan Di*er Disiplin Cezalan Tablo VI/ a -Ata Online Menkul Ktymetler A $, ve Ata Online Menkul Ktymetler A.$.'nin Ortaklan, Yoneticilen ve Calt;anlan Haklanda SPK, IMKB ve TSPAKB Tarafindan son lid Yd Zarfinda Uygulanan Idari Para Cezalan Uygulayan Kurum YOKTUR Uygulanan Geryek/Tiizel IG;i e Se ve n Para st Uygulanmastna Ili;kin Karar Tarihi Idari Para Cezasi Tutan (TL) Son Duruma iii;kin - Actklama tb I - Ata Online Menkul Ktymetler A.$.'ne IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda Uygulanan Di9er Disiplin Cezalan Dtsip to Cezast U ulayan Kurum Konusu Ygu anmastna SPK N in a Ititaz Iligldn KararTarihi I Edilip Edllmedigi Nihai Karar TA ONLINE MENKUL KIYMETLER O: ULE - BAL wwarata 07/07/2015 / Sh.9 fh lmm 111

10 2. Ata Online Menkul Klymetler A.$.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara Ili;kin Bilgiler Tablo VII - Cad Ozsermayenin %S'ini A'an Davalara Ili;kin Bilgiler Dava Konusu (Degeri lie birlikte) Ata Online Menkul Klymetler A.$.'nin Davadaki Durumu (Davali/ Davaa) Dava Anima Tarihi Davada Gelinen Son A^manm Ozetlenmesi Tabloya Ili;kin Anklama 3. Son iki YII Zarfinda Sermaye Piyasasi Kurulu Tarafindan Ata Online Menkul Kiymetler A.$. ve Ata Online Menkul Klymetler A.$.'nin Ortaklarl, Yoneticileri ve call anlarl Aleyhine ASdan Ceza Davalarl Tablo VIII - Sermaye Piyasasi Kurulu Tarafindan Ata Online Menkul Klymetler A.$. ve Ata Online Menkul Klymetler A.$.'nin Ortaklan, YSneticileri ve C,ahqanlan Aleyhine Son iki Yd Zarfinda Anlan Ceza Davalan Hakkinda Sus Duyurusunda Bulunulan Gersek/TUzel Ki;i Hakkmda Sus Duyurusunda Bulunulan GerSek/T(izel Ki;inin Araci Kurumla Olan ili;kisi f Sus Duyurusuna Konu Fill Kurul Karar Tarihi Davada Gelinen Son A;amanrn Ozetlenmesi A ONL E ENKUL KIYMFTLER A 44R DIKILITA$ MAN. EMIT ATAKULE - BA www, 07/07/2015 / Sh.10 Hukuki Durum (2)

11 C. MALI DURUMA ILISKIN BILGILER 1. Ba imslz Denetyi Goril;leri ve Bilango ve Gelir Tablosuna Ili;kin Ana Hesap Gruplan / 12/ 2014 Tarihli Mall Tablolara tligkin Ba*Imslz Denetsi GorB U Tablo IX - 31/12/2014 Tarihli Mall Tablolara tiigkin Ba9imslz Denetgi GorUgu a Imsiz n me onu en a a o arrn ang Tebli a/tebli lere Gore Hazlrlandl^I: Seri II No: 14,1 B8 Imslz Denetimi Ya an KuruluJun Ticaret Unvan i:, GI NEY BA61MSE DENETIM VE SERBEST mums BEct VE MALI MU$AVIRLIK A.$. Ba Imslz Denet I GorO 0 _,._---_. -- olumiu cek - 31 A21ik 2014 hesap donemine alt Nnansal tablolar hakkinda baolmsiz denetim raporu Ata Online Menkul Kiyrneder Anonim $irketi YOneUm Kurulu'na Finansal Tablolara III;kin Rapor Ate Online Menkul Kiymetler Anonim $irketi'nin (5irket) 31 Arahk 2014 tarihll Bnansal durum tablosu Ile ayni tarihte sons eren hesap donemine alt; ksr veya zarar ve di*er kapsamh gelir tablosu, Ozkaynak defol$im tablosu ve naklt aki; tablosu lie onemli muhasebe politikalanm Ozeteyen dipnotlar ve dl er agkiayici notlardan oiu$an ill$iktekl fnansal tablolanni denetlemi; bulunuyoruz. Ybnetimin Finansal Tablolara tllkin Sorumluiudu $Irket yonetimi; Nnansal tabloiann Turkiye Muhasebe Standartlanna uygun olarak hazidanmasindan, gergele uygun bir bigimde sunumundan ve hate veya hiie kaynakh Onemll yank;ilk igermeyen finansal tablolann hazidanmasim sa}lamak igin gerekli gordu u ig kontrolden sorumludur. Ba*imsz Denetglnln Sorumlulu*u Sorumlulu umuz, yapbdimrz ba*imsiz denetime dayanarak, bu Nnansal tablolar hakkinda gorus vermektir. YaptiOimiz ba4imsa denetim, Sermaye Plyasasi Kumlu'nca yayimlanan ba4imsiz denetim standartianna ve Kamu GOzetiml, Muhasebe ve Denetlm Standartlari Kurumu tarafindan yayimianan TOrklye Denetim Standartlannin bir pargas olan Ba(iimsiz Denetim Standartlanna uygun olarak yur0tulm0$t0r. By standartar, etlk hukumlere uyguniuk sa lanmasni ve ba*imsiz denetimin, finansal tablolann Onemll yanh$hk Igerip igennedioine dair makul guvence elde etmek Ozere planlanarak yorutulmeslni gerektirmektedir. Ba imsz denetim, Nnansal tablolardaki toter ve agklamalar hakkinda denetim kaniti elde etmek amaayla denetim prosedurlerlnin uyguianmasini Igerir. Bu prosedurlerin segml, finansal tablolardaki ham veya hiie kaynakh "Onemll yanh$lik" risklerinln dederiendlrilmesl de dshll, bajimsz denetgnin mesiekl muhakemesine dayanir Baoimsrz denetmi risk de(fedendlrmeierini yaparken, sartlara uygun denetim prosedurierini tasarlamak amaayia, I;letmenin finansal tablolaonm hazrlanmasl ve gerge*e uygun sunumuyla ilgill Ic kontrol(i de*erlendlrir, ancak bu desierlendinne, i;letmenin ig kontrol(inon etkinli7lne III;kin bir goru$ verme amaa m;imaz. Ba*imsiz denetim, bir buwn olarak finansal tablolann sunumunun dejeriendirilmeslnin yani sira, I;letme ybnetiml tarafindan kullanilan muhasebe politikalarinin uygunluounun ve yapdan muhasebe tahminlednln makul olup olmadi;jimn deyedendirilmesini de igerir. Baounsu : denetim sirasmda elde etti*imiz ba imsiz denetim kamtlannin, goru;umuzun olu;turulmas iglu yeterli ve uygun bir dayanak olu$turdu una Inaniyoruz. Goru; GOro Umuze gore finansal tablolar, Am Online Menkul Kiymetler A.$'nin 31 Aralik 2014 tarlhi itibarlyle Nnansal durumunu ve ayni tarihte one eren hesap donemine alt Nnansal performansini ve nakit akiianni, TOrklye Muhasebe Standartlarina uygun oiarak turn Onemli yonieriyle gerget}e uygun bir bigimde sunmaktadir. Meyzuattan Kaynaklanan Dyer YOkOmIUiUklere tli;kin Rapor 1) TFK'nin 402'nd maddesinin dorduncu fikras uyannca $irketin 1 Ocak - 31 Arahk 2014 hesap doneminde defter tutma duzeninin, finansal tablolann, kanun Ile $Irket eras sozie;mesinin finansal rapodamaya ill$lon hukumierine uygun olmadi Jma dair Onemli bir hususa rastlanmami$t,r. 2) T K'mn 402nci maddeslnin dord0nou fikrasi uyannca YOnetim Kurulu tarahmiza denetim kapsammda istenen agklamaian yapmi$ ve talep edilen beigeleri vermlytlr. GUney Ba}ims Denetm ve Serbest Muhasebeci Mali MU avirlik Anonim $irketl A member firm of Ernst & Young Global Limited Ya ar Divas, SMMM Sorumlu Denetgl 27 Mart 2015 Istanbul, TUrk'iye Tabloya tllgkin ASlklama: Sermaye Plyasasi mevzuatl uyarinca carl Form donemi olan tarihl itibarl He duzenlenen mail tablolara ill;kin ba imsiz denetim yokumluiu}u bulunmaktadir. Denetim ddnemi sonunda gonderilecektir /03/2015 Tarihli Bilanso ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplan Tablo X'da yer clan bilanso ve gelir tablosu verileri Seri :1I, No:14,1 hukumlerine gore duzenlenen mall tablolar esas alinmak suretiyle hazirlanmi$br. Tablo X -31/03/ 2015 Tarihli Bilanso ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hall Gruplan 31/03 / /12/2014 Ana Hesap Grubu Adi Ba9Imsa Denetlmden Gegmemig Ba9Imsiz Denetimden Gegmig Tutan L Tutan L I. DONEN VARUKLAR H. DURAN VARLIKLAR III. AKTIF TOPLAMI V. UZUN VADELI BOR LAR Vi. Z SERMAYE 7, _ VII. PAS F TOPLAMI VIII. DONEM KAKI ZARARI 432, IX. NET DbNEM -KAKI( ZARARI _.._.._..._- -.., ) , ,874 Tabloya tligkln Asiklama: Tablo X'un ikinci sotunundaki verilere esas ve tarihli Mango ve gelir to adresinden ula;ilmasl momkundur. IRMAM 6A K E-BA ar '

12 2. Temel YUkumlUlUkler Itibarl lie 31 / 12/ 2014 Tarihli Sermaye Yeterlilidi Tablolarl /12/2014 Tarihli Sermaye Yeterlili9i Tablolanna Eli;kin Ba*imsiz Denetgi GSrU;U Tablo XI - 31/12/ 2014 Tarihli Sermaye Yeterllli9i Tablolanna li;kin Ba9imsiz Denetgi GbrU;U Ba tmsiz Denetlmi Ya pan KurulU un Ticaret Unvani : Gl)NEY BA&MSII DENETIM VE SERBESI MUHASEBEct VE MAU MO$AVIRLIK A.$. Ba imsiz Den i G6rU U : Olumlu "Ate Online Menkul loymeder Anonlm $Irketl YOnetlm Kurulu'na; Ata Online Menkul Kiymetler Anonlm $Irketl'nin C $Irket")31 Arahk 2014 tarlhli finansal durum tablosu lie ayni tarlhte some eren hesap d6nemine alt ;kar veya zarar ve di}er kapsamli gelir tablosu Ozkaynak de*lslm tablosu ve naklt aki $ tablosu lie Onemll muhasebe polltikalanni Ozetleyen dlpnotlar ve dl}er agikiayia nodardan olu;an Ill;lktekl Onansal tablolanni denedeml $ ve bu mail tablolar Uzerlnde 27 Mart 2015 tarlhll ba*imsiz denetim raporumuzu sunmu$ bulunmaktayiz.soz konusu mall tablolar Ozerinde yapb mnz ba*imsz denetlm gah malanna ek olarak 5lrketln 31 Aralik 2014 tarlhl itlbarlyle Sermaye Plyasas Kurulunun Serl:V,No :34 sayth "Araa Kurumlann Sermayelerine ve Sermaye Yeterlill lne Illkdn Esaslar Tebll*l"uyannca hazulanan tablolanni denetleml$ bulunuyoruz.soz konusu tablolardan 5irket yonetlm sorumlu olup,bizim sorumluiu umuz,yaph6imiz ba*imsiz denetlme dayanarak bu tbaiolar hakkinda goru$ blldlrmektlr. Ba*imsz denetlmlmlz,sennaye Plyasasi Kurulunua yayimlanan ba(fimsiz denetim standartlanna ve Kamu GOzetlml,Muhasebe ve Denetlm Standartlan Kurumu tarafindan yayimianan TUrkye Denetlm Standartlammn bir pargasi olan Bal imsa Denetlm Standartlanna uygun gergekle 5Urilml3tir.Bu standartlar,etk Ilkelere uyuimasini ve ba*imsz denetlmin,soz konusu tablolann Onemll bir yanhlik Igermedl*i konusunda makul bir govenceyl sa jlamak Ozere pianlanarak yurutillmesinl gerektlrmektedir.ba*imsz denetlmlmiz,soz konusu tablolardaki tutar ve agiklamalar hakkinda yetedl ve uygun ba*imsiz denetlm teknikierlnln uyguianmasni,aynca I1etme yonetlml tarafindan benimsenen muhasebe politlkalan lie yapilan Onemll muhasebe tahminlerinin ve bu tabiolann sunumunun uygunluounun de*erlendirilmesinl Igermektedlr.Bu kapsamda,ba imsiz denetlmlmizin g6ro$omoze yeterll ve uygun bir dayanak oluflurdus ;una Inaniyoruz. GSr05 GOr0$Omuze gore Ata Online Menkul Kiymetler Anonlm 5irketl 'nln 31 Arahk 2014 tadhi Itibarlyle Sermaye Plyasasi Kurulunun Sen: V,No: 34 saydi "Aran Kummlann Sermayelerine ve Sermaye Yeterlill*lne ill kin Esaslar Tebll*l" uyannca hazirlanan tabloian,s6z konusu duzenleme gergeveslnde gerge}l dollru ve derost bir blslmde yansitmaktadir. Bu yanm $Irket yonetlminin ve Sermaye Plyasasi Kurulu 'nun bllglsl ve kullammi Ion duzenlenmlstlr ve ba;ka blr amag in kullanilmasi uygun detildir. GOney Batjimsiz Denedm ve Serbest Muhasebed Mall MU$avlrlik Anonlm $Irketl 27 Mart 2015 tstanbul,torklye Tabloya Iii;kin Agiklama: Sermaye piyasasi mevzuati uyarinca cari Form donemi olan tarihi itibari He dozenlenen sermaye yeterlilioi tablolarina ill;kin ba0imsiz denetim y0kumi01060 bulunmaktadir. Denetim donemi sonunda gbnderilecektir Ate Online Menkul Kiymetler A.$.'nin 30 / 06/2015 Tarihli Sennaye Yeterllli9i Tablolarl Temel YUkumlUlUkleri Kar;ismdaki Durumu SERMAYE YETERLILIda! TA13LOLARI ARACI KURUMUN MARUZ KALABILECEaf 4;E$1TLI RISKLERf SERI :V, NO:34 SAYILI "ARACI KURUMLARIN SERMAYELERINE VE SERMAYE YETERLILfaiNE fli$k!n ESASLAR TEBLIUaU" OLcUTLER! cercevesinde VE BELL! VARSAYIMLAR ALTINDA TANIMLAMAKTADIR. SERMAYE YETERLILIh`I UYGULAMASI SERMAYE PIYASASI KURULUNUN ARACI KURUMLARIN RISKINI TESPtT VE TAKIP ETMEKTE KULLANDIUI ARA4;LARDAN SADECE BIRISINI TE$KIL ETMEKTEDIR. TABLODAKI VERILERIN BELL! BIR TARIHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMESI ARACI KURUM FAALIYETLER!N!N RfSK Il;ERMEDfdf ANLAMINA GELMEMEKTEDIR. SdZ KONUSU VERILERIN BELLE OR TARIHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMEMESi ISE ARACI KURUMUN MALE DURUMUNDA SADECE TEBLfd, OLc,UTLERI SERC,EVESINDE OR SIHHATSIZLIK OLDUdaU ANLAMINA GELMEKTEDIR. Tablo XII - Ate Online Menkul Kiymetler A.$.'nin 30 / 06/2015 Tarihli Sermaye Yeterlill 1 Tablolarl Temel YUkOm101Ukleri Kar;isindaki Durumu (2) Tutari TL a da Orani (%) I Mevzuata Uyg unluk A. Sermaye Yeteriili i Tabani Fazlasi A 1 1 Fazla TL Uygundur B. Asgarl Ozserma e (3) Fazlasi A i Fazla TL U undur C. Genel Bor lanma Siniri (%) 1.31% Uygundur D. Likidite YOkumIulu 0 Orani (%) 1.82% U undur E. Odenmi Sermaye Fazlasi A I i Fazla TL Tabloya Eli;kin Asiklama: (2) Sennaye yeterlili9i tablolan temel y0kumluluklerine iii;kin detayli agiklamalar "Aract Kurunttlr Ta findan DUzenlenecek Kamuyu Aydinlatma Formu" nun "Sermaye Yeterlili l Tablolarl Temel YukiimlUlUklerine III;kin Agiklamalar" btilumunde yer almaktadir. ATh QNLINJE M5NKILL KIY (3) 30/06/2015 tarlhi Itiban lie $irketimizin whip oldu9u yetki beigelerine ka tutari TL'dir. e E :0.6 0 &S yt TLER ITA$ MAH. EMIRHAN CAD A=L IA

13 Tablo XIII - Ata Online Menkul Kiymetler A.$.'nin Temel Sermaye YeteriiliUi Verilerinin Tebli7 lie Ongorulen YtikumiUlukler Karpsmdaki Durumunun De*erlendirilmesi A. Araa Kurumun Temel Sermaye Yeterlili^i Verilerinin Tamamen/Kismen Tebli6 Ile Ongbrolen Yukumluluklere Tamamen Kismen U un Olu Olmadi is _ B. Tebli He On brulen Yukumluluklere A kink A kmvk lar Olu mu sa _ Bi Hangi Yukumlulu e A kink in Orta a ikti e kinl n Tut a r (TL) ya da Orani (% : I Hangi Yukumlulu e A kink in Ortaya ikti i Tutan (TL) ya da Orani % Tamamen Uygundur B2 A kink A klrlliklann Orta a ikmasmdaki NedenNedenler: C. A kink A kinliklarin Giderilmesi j gin Aknan Tedbirler: Tabloya fli;kin Agtklama: SERMAYE YETERLILI I TABLOLARI TEMEL YUKUMLULUKLERINE ILI$KIN AC, IKLAMALAR A.5aoida yer alan aciklamalar Araci Kurumlar Tarafindan Di zenlenecek Kamuyu Aydinlatma Formunun C 2.2. Bolumunde yer alan Tablo XII'deki sermaye yeterliliai sonu slannin daha iyi anlaplabilmesini emnen vermeteir. tiilkd 1) Sermaye Yeterlili*l Tabam : Seri:V, No:34 sayik Araci Kurumlann Sermayelerine ve Sermaye Yeterlili*ine Ili;kin Esaslar uyannca sermaye yeterlilioi tabarn, ozsermayeden duran varlikiar ve ili;kill ki;i ve kurumlardan olan alacaklann indirilmesi suretiyle bulunan tutari Wade eder. Ayni TebliO'in 8 inci maddest uyarinca araci kurumlann sermaye yeterlili i tabanlarl; sahip oldukiari yetki belgelerine tekabui eden asgari ozsermayeleri, risk kar;ik6i toplami ve de*erleme gununden onceki son us ayda olu an faaliyet giderieri kalemlerinin herhangi birinden az olamaz. 2) Asgarl Ozsermaye : Ozsermaye, Seri:V, No:34 sayik Teblig uyarinca, odenmig sermaye, emisyon primi, yeniden de*erleme defier arts; fonu, yasal yedekier, statu yedekieri, bzel yedekler, oiaaanu donem stu yedekler, differ yedeklet kan/zarari kalemleri topiamindan r ve ne gesmi; ydlar zararinin du ulmesi suretiyle hesaplanan tutari ifade eder. Asgari bzsermaye yuk(jmlulu u, araci kurumlann sahip olduklan yetki asgari tutanni ifade eder belgelerine gore sahip olmak zorunda oldukian bzsermayenin. Anllan tuta r Ser i : V,nc 140:34 maes sayik Tebli* uyanncaer ' in 7 iiddi yil Kurul htarafindan belirlenir. Asgari bzsermaye fazlasi ise, araa kurumun ozsermayesinin asgari bzsermaye tutarim apn kismw ifade eder. 3) Genel Bor(;lanma S1nirl : Seri:V, No:34 saydi Tebli 'in 9 uncu maddest uyarinca, araci kurumlann bilangoda yer alan turn kisa ve uzun vadeli borslan toplami, sermaye tabaniannin 15 katim a;amaz. 4) Likidite YukumlUlU*U: Seri:V, No:34 sayik Teblig'in 10 uncu maddesi uyannca, araa kurumlar en az kisa vadeli borslan kadar donen varlik bulundurmak zorunda olup, likidite oram dbnen varliklarin kisa vadeli borslara bolunmesi suretiyle elde edilir. Andan oran 1'den kucuk olamaz. 5) Asgarl Odenmi; Sermaye : Seri:V, No:34 sayik Teblig'in 7 nci maddesi uyannca araci kurumlann asgari bzsermaye tutammn en az %25'i kadar odenmi; veya Sikardmi sermayeye sahip olmalan zorunlulu unu ifade eder. 07/07/2015 / Sh.13 ATA ONLINE MEt4KUL KI){'I fltler Q.$. Is NO: 0-617A Zg: 4.ooo.oOo DIKILITA MIRHAN CAI. SI Rn&C-a aye Yete 9 ablosu (2)

14 D. Ata Online Menkul Kiymetler A.$.'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ILI$KIN OLARAK AcIKLANMASINI ISTEDI^ìI DICER HUSUSLAR,A.$.,TA ONLINE MENKUL KIY4ETLER MERSIS NO: o.e RMAYESI'N aalmu onli 07/07/2015 / Sh. 14 Ek Aciklamalar

15 MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARIMIZ DAHILINDE BU FORMDA YER ALAN BILGILERIN GERC,EOE UYGUN OLDUdUNU VE FORMUN $IRKETIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CARL DURUMUNU TAM VE DOdRU OLARAK YANSITTIt`INI BEYAN EDERIZ. Yetkill Imzalar Ata Online Menkul Kiymetler A.5. Ybnetim Kurulu Uyesl Ata Online Menkul Kiymetler A.!. Genel MUdUrU Adi Soyadh Murat DEMIREL Adi Soyadi Sarp DEMIRAY GSrevi Ybn.Kur.Uyesi Gorevi Genel MOdUr Imza ATA 0 NKUL IYM TLER SIS NO ERM DIM ITAA$ RNAN CA TAKU Unvan Yon.Kur.Uyesi Unvan Genel MiidUr Adres Emirhan Cad.No.109 A Blok Atakule Balmumcu/ISTANBUL Adres Emirhan Cad.No.109 A Blok Atakule Balmumcu/ISTANBUL 07/07/2015 / Sh.15 Beyan ve Imza

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ALKHAIR CAPITAL MENKUL DE(ERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) YbN ETiM KURULU BU AYDINLATMA U F ORMUNUN LAN TARIHIITIBARI E LEDU YAMENKULDSER ERA.$.'NINFORM

Detaylı

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$.'NIN 25/06/2015 TARIHLII ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. 'YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.*. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL MENKUL DEOERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAYILGAN MENKUL DEaERLER TICARETI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$. YdNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI TTIBARI ILE

Detaylı

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 06/07/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH

Detaylı

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

IORKIYE IS BANKASI A.$.

IORKIYE IS BANKASI A.$. TURKIYE I$ BANKASI A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE is BANKASI FORMUNUN A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA ILAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON ANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN ARIH! ITIBARI ile

Detaylı

DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) DEUTSCHE BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ALE DEUTSCHE BANK

Detaylı

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) (*) NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BU NUN İLAN TARİHİ İTİBARİ İLE NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ

Detaylı

Akbank T.A.$. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~ikinci Alt Fonu 19 Kasim 2014 hesap dönemine ait finansal

Akbank T.A.$. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~ikinci Alt Fonu 19 Kasim 2014 hesap dönemine ait finansal Akbank T.A.$. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli 19 Kasim 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ye baüimsiz clenetim raporu SMMM AS Fax: +902122308291 E ~yir Guney

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor 30 Eylül 2011 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor - 30 Eylül 2011 İçindekiler Kısım Bölüm Sayfa I 30 Eylül 2011

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TANITICI BİLGİLER Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye

Detaylı

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş.

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. Şirketimizin 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin olarak hazırlanan ve T.T. Sicili Gazetesi nin 20 Nisan 2012 tarih, 8053 sayılı nüshasında yayınlanmış olan Konsolide ve Konsolide

Detaylı

YAPI KRED FAKTORNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR

YAPI KRED FAKTORNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR 1 OCAK- 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Bizim Menkul Değerler A.Ş. Katılım Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu Fon Kurulu na 1. Bizim Menkul Değerler A.Ş. Katılım Endeksi A Tipi Borsa Yatırım

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE

Detaylı

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU 2010 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2010 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU İstanbul, Mart 2015 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU TANITICI BİLGİLER OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak

Detaylı