ALT SOLUNUM YOLLARI ENFEKS YONLARINDA TANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALT SOLUNUM YOLLARI ENFEKS YONLARINDA TANI"

Transkript

1 Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Solunum Yolu Enfeksiyonlar Sempozyumu 21 Ocak 2000, stanbul, s Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu ALT SOLUNUM YOLLARI ENFEKS YONLARINDA TANI Uzm. Dr. Serdar Erturan AKUT BRONfi T TE TANI Akut bronflit, bronfllar n enflamasyonuyla karakterizedir, klinikte ise genellikle öksürük ve balgam ile ortaya ç kmaktad r. Atefl ve konstitüsyonel semptomlar efllik edebilir. Enfeksiyöz nedenler baflta influenza A ve B, parainfluenza, rinovirüs, koronavirüs ve respiratuvar sinsisyal virüs (RSV) olmak üzere virüslerdir. En s k saptanan bakteriyel etkenler ise Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae ve Bordatella pertussis'dir. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus ve Moraxella catarrhalis ise nadir olan etkenlerdir. Burun ak nt s, bo az a r s, ses k s kl gibi yak nmalar n olmas viral etyolojiyi düflündürür. Tan genellikle semptomlara ve klinik bulgulara dayan r. S kl kla solunum sistemi muayenesi normaldir. Ancak ral, wheezing ya da ekspiryumda uzama saptanabilir. Bu bulgular n varl nda akci er grafisi de erlendirilmelidir. Akci er grafisinin normal olmas pnömoniyi ekarte ettirir. Yüksek atefl veya öksürü ün iki haftadan uzun sürmesi radyolojik incelemeyi gerektiren di er durumlard r. Sinüzit de ay r c tan da yer almaktad r. Hastan n postnazal ak nt tarif etmesi, bafla r s, pürülan burun ak nt s n n olmas bu tan y akla getirmelidir. Farenksde püruülan ak nt n n görülmesi, maksiller ve frontal sinüslerin palpasyonla a r l olmas tan y destekleyen muayene bulgular d r. KOAH'DA AKUT ALEVLENME Kronik obstrüktif akci er hastal (KOAH), kronik havayolu obstrüksiyonu ile karakterize ve s kl kla kronik bronflit ve amfizemin birlikte bulundu- u bir antitedir. Kronik bronflit en az üç ay ve en az iki y l üst üste prodüktif öksürük ile seyreden ve baflka bir pulmoner veya kardiyak nedene ba l olma- 141

2 ERTURAN, S yan klinik tablodur. Amfizem ise alveol duvarlar n n hasar sonucu distal akci er ünitelerinde anormal genifllemeler ve akci er elastisitesinin kayb ve sonuçta periferik havayollar n n obstrüksiyonu ile karakterize patolojik tablodur. Öksürük ve soluk darl nda artma, Balgamda renk, miktar ve vizkozite de ifliklikleri, H r lt l solunum, Gö üste s k flma, Yorgunluk, Atefl bafll ca akut atak semptomlar d r. Akut atak denilebilmesi için bu semptomlardan bir veya birkaç n n en az 24 saattir mevcut bulunmas gereklidir. Solunum yolu infeksiyonlar d fl nda hava kirlili i, ilaçlar (örne in sedatifler), pulmoner emboli, spontan pnömotoraks ve metabolik bozukluklar da akut ata a neden olabilirler. Enfeksiyöz akut ataktan s kl kla virüsler, S. pneumoniae, H. influenzae ve M. catarrhalis sorumludur. Stabil dönemdeki KOAH'l hastalarda trakeobronflial sistem s kl kla bakterilerle kolonize oldu undan, akut atak döneminde balgam n mikrobiyolojik incelemesinin de eri tart flmal d r. Bununla birlikte balgam n Gram boyamas olas etken hakk nda bilgi verebilir. Sistemik muayene ile akut ata n fliddeti de erlendirilir. Lökositoz ve sedimentasyon yüksekli i ço u kez yoktur. Radyoloji inceleme kalp yetmezli- i, pnömoni, pnömotoraks gibi patolojilerin saptanmas n sa lar. TOPLUM KÖKENLI PNÖMON 'DE TANI Toplum kökenli pnömoni, k saca kiflide günlük yaflam s ras nda ortaya ç - kan pnömoni olarak tan mlanabilir. nfeksiyon hastal klar ndan ölüm nedenlerinin bafl nda gelmektedir. Hastaneye yat r lan olgularda mortalite oran, hastal n fliddetine ve altta yatan baflka hastal klar n varl na ba l olarak % 2 ile % 30 aras nda de iflmektedir. Klinik bulgular Hastalar semptomlar na göre genel olarak ikiye ayr l rlar: 1. Tipik pnömoni: Hastal k akut olarak bafllar ve 142

3 ALT SOLUNUM YOLU ENFEKS YONLARINDA TANI Atefl, Üflüme, titreme, Öksürük, Balgam, Yan a r s, Soluk darl bafll ca yak nmalar oluflturur. Bu tipteki pnömonilerin en klasik örne ini pnömokoksik pnömoni oluflturur. 2. Atipik pnömoni: Hastal k daha sessiz bafllar. Atefl, Terleme, Halsizlik, Bafla r s, Bo az a r s, Kas ve eklem a r lar, fltahs zl k, shal, Bulant, kusma gibi akci er d fl yak nmalar ön plandad r. Bu hastalarda muayene bulgular siliktir. Bafll ca atipik pnömoni etkenleri Mycoplasma pneumoniae, Legionella türleri, Chlamydia pneumoniae ve virüslerdir. Solunum sistemi muayenesinde inspiratuar rallerin duyulmas pnömoni tan s n destekler. Tuber sufl duyulabilir. Kostofrenik sinüs kapal l, frotman duyulmas plevral tutulumu düflündürür. Solunum say s n n 30'dan fazla olmas, sistolik kan bas nc n n 90 mmhg ya da diastolik kan bas nc n n 60 mmhg'dan düflük olmas kötü prognozu iflaret eder. Sepsisi olan hastada hipotermi ve bradikardi görülebilir. Hastan n solu unun kötü kokmas anaerob etkenleri akla getirmelidir. Orolabial Herpes simplex infeksiyonu pnömokoksik pnömoni için tipiktir. Toplum kökenli pnömoni, klinik bulgular na göre tipik ve atipik olarak s - n fland r lmas na karfl n, klinikte s n rlar bu kadar kesin de ildir. Özellikle yafll hastalarda atefl, öksürük gibi semptomlar olmadan sadece mental durum bozuklu u, ifltah kayb gibi nonspesifik semptomlar olabilir. 143

4 ERTURAN, S S kl kla klinik bulgulardan etyolojik ajan saptamak mümkün olmamakla beraber, baz ip uçlar etyolojik tan y destekler. Akut bafllang ç, tek bir üflüme, titreme ata ve yan a r s olmas pnömokoksik pnömonide s kt r. Bo az a r s, ses k s kl ve bafla r s gibi semptomlar n olmas C. pneumoniae'yi akla getirir. Aile içinde yak n zamanlarda solunum yolu enfeksiyonu geçiren bir kifli varsa olas etken M. pneumoniae'dir. Hastaya ait baz bilgiler bize olas etyolojik ajanlar hakk nda yol gösterici olabilir (Tablo 1). Tablo 1 Hastan n durumuyla iliflkili olarak s k görülen patojenler Hastaya ait bilgiler Alkolizm KOAH/Sigara içen Olas patojen Pnömokok, anaeroblar, Gram-negatif basiller Pnömokok, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Legionella türleri Kötü a z içi hijyen Evde kufl besleme Influenza salg n dönemi Anaeroblar Chlamydia pneumoniae Influenza, pnömokok, S. aureus, Streptococcus pyogenes, H. influenzae Aspirasyon Çiftlik hayvanlar yla temas Bronflektazi, kistik fibroz Anaeroblar Coxiella burnetii Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia, S. aureus IV. ilaç kullan m HIV infeksiyonu (erken dönem) S. aureus, anaeroblar, M. tuberculosis Pnömokok, H. influenzae, M. tuberculosis Hastalarda ek bir hastal k (neoplastik hastal klar, konjestif kalp yetmezli- i, karaci er ve böbrek yetmezli i, serebrovasküler hastal k, ba fl kl bask lay c ilaç kullan m ) olup olmad soruflturulmal d r. Bunlardan herhangi birinin varl kötü prognozu düflündürür. Klinik bulgularla pnömoni düflünülen hastada flu sorulara yan t verilmeye çal fl lmal d r: 1. Hastada pnömoni var m, yoksa benzer bulgulara neden olan baflka bir hastal k m var? 2. Pnömoninin etyolojisinden hangi etken ya da etkenler sorumlu? 3. Hasta nerede tedavi edilecek? Hastanede mi, evde mi? 4. Hasta hangi ilaçlarla tedavi edilecek? 144

5 ALT SOLUNUM YOLU ENFEKS YONLARINDA TANI Tan yöntemleri Akci er grafisi: Pnömoni tan s n n konulabilmesi için PA akci er grafisinin çekilmesi gereklidir. Postnazal ak nt ile birlikte sinüzit ya da akut bronflit semptomlar pnömoni ile ayn olabilir, birbirinden ay rman n tek yolu akci er grafisi çekmektir. Tüberküloz, akci er kanseri, tromboembolik akci er hastal, atelektazi, akci er ödemi ve vaskülitler (örne in Wegener granülomatozisi) pnömoniyi taklit edebilir. Radyolojik bulgular ile etyolojik tan konulamaz. Ancak lober pnömoni pnömokoklar, kavite tüberkülozu, hava-s v seviyeli kavitasyonlar Gram-negatif çomaklar, anaerob bakterileri ve stafilokoklar akla getirmelidir. Atipik pnömonilerde radyolojik bulgular beklenenden daha fazlad r. Akci er grafisi hastal n fliddeti hakk nda da ayd nlat c d r. Multilober tutulum olmas, h zl progresyon ve plevra s v s n n efllik etmesi a r hastal - gösterir. Balgam n mikrobiyolojik incelemesi: Etyolojik ajan saptamaya yönelik olan bu incelemeler, poliklinik koflullar nda ço u zaman yap lmamakta ya da yap lamamaktad r. Pnömoni tan s konan her hastada balgam n Gram boyamas, de eri tart flmal olmakla birlikte mutlaka yap lmaya çal fl lmal d r. Çünkü ucuz ve basit bir yöntemdir. Balgam n mikrobiyolojik incelemesinden beklenen sonucun elde edilememesinin en önemli nedenleri üst solunum yollar ndan kontamine olmas, hastan n balgam ç karamamas ve hastan n önceden antibiyotik kullanm fl olmas d r. Bu nedenle çok dikkatli ve ayr nt l incelemelerle dahi hastalar n ancak % 30-40' nda etken do ru olarak saptanabilmektedir. Balgam n Gram boyamas yan nda aside dirençli boyama (EZN) da mutlaka yap lmal d r. Hastadan iyi de erlendirilebilecek balgam alabilmek için hasta balgam ç - karmadan önce a z n çalkalamal d r. Balgam derin öksürükle ç kart lmal, pürülan olmal, olabildi ince az miktarda tükürük içermelidir. Balgam al nd ktan sonra en geç 2-5 saat içinde laboratuvara ulaflt r lmal d r. nceleme için balgam n pürülan bölümü seçilir. Gram boyamada önce örne in uygunlu u incelenir. Bunun için seçilen kriter genel olarak her bir küçük büyütme alan nda 10'dan az skuamöz epitel hücresi ve 25'den fazla polimorf nüveli lökosit görülmesidir. Boyama preparat daha sonra immersiyon objektifi ile incelenir. Preparat n incelemesinde yayg n olarak mum alevi fleklinde Gram-pozitif kapsüllü diplokoklar n görülmesi etkenin pnömokok oldu unu gösterir. Çok 145

6 ERTURAN, S say da polimorf nüveli lökosit olmas na karfl n mikroorganizma görülememesi akla atipik pnömonileri getirmelidir. Ayaktan tedavi edilebilecek hastalarda balgam kültürünün yap lmas flart de ildir. Serolojik testlerin rutin olarak yap lmas önerilmemektedir. Rutin laboratuvar incelemeleri: Hastalara tam kan say m mutlaka yap lmal d r. Afl r yüksek lökositoz (30.000/mm 3 ) ya da lökopeni (4.000/mm 3 ) kötü prognozu düflündürür. Serum elektrolitleri, SGOT, SGPT, BUN, kreatinin gibi testler hastal n prognozunu de erlendirmede, hastaneye sevk ve yat rma karar vermede, antibiyotik seçimi ve dozunu belirlemede yararl d r. Dispnesi olan hastada, kronik obstrüktif akci er hastal olan hastada mutlaka arter kan gazlar na bak lmal d r. KAYNAKLAR 1. Akal n H E. Atipik Pnömoniler; Tan ve Tedavi. Antibiyotik Bülteni 1993; 3: Akova M. Hastane D fl nda Geliflen Bakteriyel Pnömoniler. Antibiyotik Bülteni 1993; 3: American Thoracic Society. Guidelines for the Initial Management of Adults with Community-Acquired Pneumonia: Diagnosis, Assessment of Severity, and Initial Antimicrobial Therapy. Am Rev Respir Dis 1993; 148: Bartlett J G. Pnömoni. (tercüme). Solunum Yolu Infeksiyonlar n n Tedavisi. Turgut Yay nc l k ve Ticaret A.fi., Istanbul, 1998, Bartlett J G, Breiman R F, Mandell L A, File T M. Guidelines from The Infectious Diseases Society of America: Community-Acquired Pneumonia in Adults: Guidelines for Management. Clin Infect Dis 1998; 26: Ekim N. Toplum Kökenli Pnömonilere Klinik ve Tan sal Yaklafl m. Uçan E S (Ed). Pnömoniler: Bir Devin Uyan fl. Saray T p Kitapevi, zmir, 1996, Fein A, Grossman R, Ost D, Farber B, Cassiere H. Diagnosis of Pneumonia. In: Fein A, et al, eds. Diagnosis and Management of Pneumonia and Other Respiratory Infections. USA: Professional Communication, Inc; 1999: Fein A, Grossman R, Ost D, Farber B, Cassiere H. Community-Acquired Pneumonia. In: Fein A, et al, eds. Diagnosis and Management of Pneumonia and Other Respiratory Infections. USA: Professional Communication, Inc; 1999: Holmberg H. Community-Acquired Pneumonia in Adults. Curr Opin Infect Dis 1998; 11: Toraks Derne i. Pnömoniler. Tan ve Tedavi Rehberi. Toraks Bülteni 1998; 3 (Ek 1). 146

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

DIfi KULAK YOLU VE ORTA KULAK LT HAPLARI

DIfi KULAK YOLU VE ORTA KULAK LT HAPLARI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Solunum Yolu Enfeksiyonlar Sempozyumu 21 Ocak 2000, stanbul, s. 19-35 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

GÜVERC N TEMAS ÖYKÜSÜ OLAN B R BRONfi OL T S OBL TERANS ORGAN ZE PNÖMON (BOOP) OLGUSU

GÜVERC N TEMAS ÖYKÜSÜ OLAN B R BRONfi OL T S OBL TERANS ORGAN ZE PNÖMON (BOOP) OLGUSU Solunum 2002 Cilt: 4 Say : 4 Sayfa: 479-483 GÜVERC N TEMAS ÖYKÜSÜ OLAN B R BRONfi OL T S OBL TERANS ORGAN ZE PNÖMON (BOOP) OLGUSU Zeynep TOPU*, Ayd n Ç LEDA *, Özlem URAL GÜRKAN*, Gökhan ÇEL K*, Serpil

Detaylı

ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA NE ZAMAN ANTİBİYOTİK VERELİM?

ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA NE ZAMAN ANTİBİYOTİK VERELİM? İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 43 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.43-47 ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA

Detaylı

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2008) 29, 2276-2315 doi:10.1093/eurheartj/ehn310 ESC KLVUZLR kut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu vrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) kut Pulmoner Emboli Tan ve Tedavisi Görev

Detaylı

Kronik Hepatit B ve Delta

Kronik Hepatit B ve Delta Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 67-78 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. TÜBERKÜLOZ TANI ve TEDAVİ REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. TÜBERKÜLOZ TANI ve TEDAVİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜBERKÜLOZ TANI ve TEDAVİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜBERKÜLOZ TANI ve TEDAVİ REHBERİ ANKARA, 2011 Sağl k Bakanl ğ Yay n No: 862 ISBN: 978-975-590-411-5 Bask : Başak Matbaac

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2008 Cilt : 12 Ek : 1 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı

Küme Bafl A r s CLUSTER HEADACHE. Key words: Cluster headache, diagnosis, treatment.

Küme Bafl A r s CLUSTER HEADACHE. Key words: Cluster headache, diagnosis, treatment. Türk Aile Hek Derg 2006; 10(3): 117-122 Derleme Review Küme Bafl A r s CLUSTER HEADACHE smet M. Melek 1, Esra Okuyucu 1, Taflk n Duman 2 Özet Küme bafl a r s birkaç hafta boyunca; her gün ya da günde birkaç

Detaylı

Yenido an Resüsitasyonu

Yenido an Resüsitasyonu Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Pediatrik Aciller Sempozyumu 14-15 Haziran 2001, stanbul, s. 43-47 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp

Detaylı

NON-MOLEKÜLER TEKN KLER N TANI AMAÇLI KULLANIMLARI

NON-MOLEKÜLER TEKN KLER N TANI AMAÇLI KULLANIMLARI NON-MOLEKÜLER TEKN KLER N TANI AMAÇLI KULLANIMLARI Yrd.Doç.Dr.Alpaslan ALP Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AB Dal, ANKARA Tüberküloz kontrolünde anahtar faktörler

Detaylı

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ SA T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ NEGAT F YON VE OZON UYGULAMASININ ÇE TL BAKTER LER ÜZER NE ETK LER N N NCELENMES, SO UTMA KULES VE HASTANE ATIK SULARININ DEZENFEKS YONUNDA KULLANIMININ

Detaylı

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Emin KANSU Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Hematopoietik Stem Hücre Transplantasyonu Ünitesi I. G R fi VE TANIMLAR

Detaylı

Dermatolojik Belirtilerden Sistemik Hastal klara Var fl

Dermatolojik Belirtilerden Sistemik Hastal klara Var fl Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Cilt Hastal klar ve Yara Bak m Sempozyumu 18-19 Ekim 2001, stanbul, s. 9-18 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Hastane At klar, Ne Yapal m?

Hastane At klar, Ne Yapal m? 019 Ozerol 25/12/01 10:17 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastane At klar, Ne Yapal m? Doç. Dr. brahim Halil Özerol nönü Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA)

ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA) ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA) Ayfle BATIREL 1, Serap GENÇER 1, Serdar ÖZER 1 AKUT FAZ YANITI Akut faz yan t (AFY) doku hasar, enfeksiyon

Detaylı

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Pulmonary

Detaylı

DO UMSAL METABOL ZMA HASTALIKLARININ TANISINDA LABORATUVAR TESTLER N N ROLÜ

DO UMSAL METABOL ZMA HASTALIKLARININ TANISINDA LABORATUVAR TESTLER N N ROLÜ T Ü KAL TE S STEM BELGEL K - Q TSE-ISO-EN 9000 R R K YE DE LK LABORATU V A DO UMSAL METABOL ZMA HASTALIKLARININ TANISINDA LABORATUVAR TESTLER N N ROLÜ Do umsal metabolizma hastal klar vücudun biyokimyasal

Detaylı

KOAH DA KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI

KOAH DA KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI KOAH DA KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI Prof. Dr. A. Füsun Topçu Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Diyarbakır KLİNİK ÖZELLİKLER KOAH ın tipik semptomları; 1-Öksürük 2-Balgam 3-Nefes darlığı

Detaylı

Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar

Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar 66 Derleme / Review Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar Relationship Between Dizziness and Anxiety: New Clinical Syndromes Elif ONUR, Tunç ALKIN Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi

Detaylı

Hastane infeksiyonlar (sa l k hizmetine ba l. Kalite Göstergesi Olarak Hastane nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 169-171

Hastane infeksiyonlar (sa l k hizmetine ba l. Kalite Göstergesi Olarak Hastane nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 169-171 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 169-171 Hastane İnfeksiyonları Kalite Göstergesi Olarak Hastane nfeksiyonlar Dr. H. Erdal AKALIN* * Pfizer laçlar Afi, stanbul. Hastane infeksiyonlar (sa l k hizmetine

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Dr. Sezgin Sarban*, Yavuz Kocabey*, Hasan Tabur**, Sinan Zehir**,

Detaylı

OLA ANÜSTÜ DURUMLARDA SA LIK H ZMET VE YÖNET M

OLA ANÜSTÜ DURUMLARDA SA LIK H ZMET VE YÖNET M Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kitle Yaralanmalar ve Afet Hekimli i Sempozyumu 9-10 Mart 2000, stanbul, s. 9-21 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Atipik Antipsikotik Kullanan Hastalarda Ailede Diyabet Öyküsü Olmas n n Glikoz Metabolizmas Üzerine Olan Etkisi

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN 314 Akut Romatizmal Ateş Nurşen DÜZGÜN Akut Romatizmal Ateş (ARA), A grubu beta hemolitik streptokokların neden olduğu akut faringeal infeksiyona gecikmiş bir tepki sonucu gelişen; kalp, eklemler,santral

Detaylı