YARGITAY 7. HUKUK DA RES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARGITAY 7. HUKUK DA RES"

Transkript

1 YARGITAY 7. HUKUK DA RES

2 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007

3 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA TARAFLARIN TAC R OLMASI* Özet: Haks z eylemden do an her davan n Asliye Hukuk Mahkemesi nde görülmesi gerekti ine iliflkin yasal bir zorunluluk bulunmamaktad r. Aç lan davan n yasan n belirledi i mutlak ticari dava olmas veya her iki taraf n tacir ve olay n taraflar n ticari iflletmeleriyle ilgili bulunmas halinde davaya Asliye Ticaret Mahkemesi nde bak lmal d r. Alaca- n haks z eylemden do mufl olmas bu uygulamay de ifltirmez. Taraflar aras nda görülen dava sonucunda verilen hükmün Yarg - tay'ca incelenmesi davac taraf ndan istenildi i, temyiz iste inin süresinde oldu u anlafl ld, dosya incelendi. Dosyadaki belgeler okundu. Tetkik Hakiminin aç klamalar dinlendi, gere i görüflüldü: Dava niteli i ve içeri i itibariyle tacir yada (tacir say lan) taraflar aras nda haks z fiilden kaynaklanan alaca n tahsili için bafllat lan icra takibine karfl öne sürülen itiraz n iptali istemine iliflkindir. Mahkemece dava konusu alaca n uygulamada haks z eylem olarak nitelendirilen kaçak elektrik kullan m ndan kaynakland gerekçe gösterilerek görevsizlik karar verilmifl ise de, yerel mahkemenin vard sonuç davan n saptanan niteli ine ve taraflar n davadaki s fat na uygun düflmemektedir. Yerel mahkeme hükmünün gerekçesinde aç kland gibi haks z eylemden kaynaklanan davalar n Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmesi gerekti ine iliflkin yasal bir zorunluluk bulunmamaktad r. Aksine aç lan davan n Türk Ticaret Kanunu nun 4. maddesi hükmünde aç klanan mutlak ticari davalardan olmas veya her iki taraf n tacir ve aç lan davan n taraflar n ticari iflletmeleriyle ilgili bulunmas ve davan n aç ld - yerde ayr ticaret mahkemesinin kurulmufl olmas halinde daval n n yasal cevap süresi içerisinde ifl bölümü itiraz nda bulunmas koflulu ile _ ( * ) Gönderen: Av. Hulki ÖZEL, Mersin Barosu Baflkan

4 2262 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 bu gibi davalar n Asliye Ticaret Mahkemeleri nde görülece i, ayn Kanunun 5. maddesi hükmünde duraksamas z aç klanm flt r. Taraflar tacirdir. Alacak haks z eylemden, kaynaklansa dahi her iki taraf n ticari iflletmeleriyle ilgilidir. Daval taraf süresinde ifl bölümü itiraz nda bulunmufl ise de itiraz yerinde olmay p davan n niteli i ve taraflar n davadaki s fat göz önüne al nd nda davaya bakmak Asliye Ticaret Mahkemeleri nin görevine girmektedir. Hal böyle olunca daval taraf n ifl bölümü itiraz n n reddi ile iflin esas n incelenmesi bundan sonra toplanan ve toplanacak deliller birlikte de erlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken bu olgular gözard edilerek yaz l flekilde hüküm kurulmas isabetsiz, davac taraf n temyiz itirazlar bu nedenlerle yerinde görüldü ünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peflin al nan harc n istek halinde ilgilisine iadesine, gününde oybirli i ile karar verildi.

5 Yarg tay Kararlar 2263 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/4215 K: 2006/4399 T: T CARET HUKUKU T CAR FA Z AVANS FA Z TAC R SIFATI BULUNMAYAN ALACAKLININ HAKLARI (3095 SK m. 2) Özet: Ticari faiz olan avans faizinin istenebilmesi için borçlunun tacir olmas borcun da ticari iflletmesiyle ilgili bulunmas yeterlidir. E er bu koflullar gerçekleflmifl ise tacir olmayan alacakl tacir olan borçludan avans faiz talep edebilir. Bu kural, haks z eylem de dahil olmak üzere her türlü nedenden do an alaca kapsar. Taraflar aras nda görülen dava sonucunda verilen hükmün Yarg - tay'ca incelenmesi davac tarafça istenilmifl olup, temyiz isteminin süresinde oldu u anlafl lmakla; dosya incelendi, dosyadaki belgeler okundu, raportör üyenin aç klamalar dinlendi. Gere i görüflüldü: 1- Dava, niteli i ve içeri i itibar yla tacir ya da tacir say lan taraflar aras nda haks z fiilden kaynaklanan ecrimisil tazminat alaca n n tahsili için bafllat lan icra takibine karfl öne sürülen itiraz n iptali istemine iliflkindir. Mahkemece davan n k smen kabulüne karar verilmifl ise de, var lan sonuç davan n niteli ine, taraflar n s fat na, dosya kapsam nda toplanan delillere uygun düflmemifltir. Toplanan ve de erlendirilen delillerden daval flirketin davac kurumun kirac s iken Ankara Onuncu Sulh Hukuk Mahkemesi nin 2002/ Esas ve Karar say l ilam ile kiralanandan tahliyesine karar verildi- i ve verilen karar n tarihinde kesinleflti i, daval flirketin bu tarihten itibaren tafl nmaz haks z olarak iflgal eden konumuna düfltü ü ve ecrimisil tazminat ödemeye bafllad, davac kurumun Ankara Onuncu cra Müdürlü ü nün 2003/13200 takip say l dosyas nda TL ecrimisil tazminat as l alacak ve TL ifllemifl faiz olmak üzere toplam TL alaca n as l alaca a uygulanacak % 64 oran ndaki temerrüt faizi ile birlikte tahsili için günü icra takibine bafllad, daval flirketin süresi içinde as l alaca n TL'si ile TL ifllemifl faize itiraz etti i ve itiraz edilen bu alacak yönünden takibin durduruldu u anlafl lmakta-

6 2264 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 d r. Davac kurum, itiraz edilen TL as l alacak ve TL ifllemifl faiz alaca na yönelik itiraz n iptali için görülen davay açm flt r Say l Kanun'un 2. maddesinin birinci f kras nda, bir miktar paran n ödenmesinde temerrüde düflen borçlunun, sözleflme ile aksi kararlaflt r l-mad kça, geçmifl günler için 1. maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecbur oldu u aç kland ktan sonra ayn maddenin ikinci f kras nda, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas n n önceki y - l n 31 Aral k günü k sa vadeli avanslar için uygulad faiz oran, yukar - da aç klanan miktardan fazla ise, arada sözleflme olmasa bile ticari ifllerde temerrüt faizinin bu oran üzerinden istenebilece i, söz konusu avans faiz oran, 30 Haziran günü önceki y l n 31 Aral k günü uygulanan avans faiz oran ndan befl puan veya daha çok farkl ise, y l n ikinci yar s nda bu oran n geçerli olaca belirtilmifltir. Türk Ticaret Kanunu'nun 21. maddesi hükmüne göre de, tacirin borçlar n n ticari olmas as ld r. An lan hükümler birlikte de erlendirildi inde, avans faizi istenebilmesi için borçlunun tacir olmas ve borcun da ticari iflletmesi ile ilgili bulunmas n n yeterli oldu u, alacakl n n da tacir olmas n n gerekmedi i, alacakl n n haks z eylem dahil her türlü nedenden kaynaklanan alacaklar için tacir olan borçludan avans faizi oran nda temerrüt faizi isteme hakk n n bulundu- u sonucuna var lmaktad r. Davaya konu olaya gelince; daval borçlu flirket tacirdir. Haks z iflgal edilen tafl nmaz n daval flirketin ticari iflletmesi ile ilgili olarak kullan ld tart flmas zd r. Bu olgu ve az yukar da aç klanan hukuki olgular dikkate al nd nda, davac kurumun alaca na 3095 Say l Kanun'un 2. maddesi hükmüne göre avans faizi oran nda temerrüt faizi uygulanmas - n isteme hakk bulunmaktad r. Ne var ki, davac kurum icra takibinde daha az n ve %64 oran ndaki reeskont faizi uygulanmas n istemifltir. Hal böyle olunca, mahkemece TL as l alacak ile birlikte, reeskont faiz oran na göre hesaplanan ifllemifl faiz alaca na yönelik daval itiraz n n iptaline karar verilmesi gerekirken yasal faize göre hesap yapan bilirkifli raporu esas al narak ve itiraz edilen TL as l alacak yönünden de dava aç ld gözard edilerek yaz l flekilde hüküm kurulmas isabetsiz, davac taraf n temyiz itirazlar bu nedenlerle yerinde görüldü ünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peflin al nan harc n istek halinde davac tarafa iadesine, gününde oybirli i ile karar verildi.

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi MEHMET UYSAL (*) Borçludan alaca n r zas yla tahsil edemeyen alacakl, devlet kurumlar n n da yard m yla, alaca n zorla tahsil

Detaylı

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY ONUNCU DA RE E: 2005/6392 K: 2007/948 T: 13.03.2007 ADL VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMEL ARAMADA LG L N N RIZASI ÜST ARAMASINDA YÖNTEM (5271 S. CMK, 2559 SK) Özet:Adli

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI Cüneyd ALTIPARMAK Genel Olarak Kabahatleri suç olmaktan ve ceza kanunlar n n kapsam d fl na ç - karma e iliminin bir sonucu olarak; çeflitli hususlarda düzenleme

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU

DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU mali ÇÖZÜM 253 DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU Av. Dr. Filiz KESK N I. Girifl darenin taraf oldu u sözleflmelerden do an alacaklar n AATUHK

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

Ö rtülü sermaye müessesesi Kurumlar Vergisi Kanununun 16 nc maddesinde

Ö rtülü sermaye müessesesi Kurumlar Vergisi Kanununun 16 nc maddesinde KURUMLARIN OLA AN T CAR FAAL YETLER DOLAYISIYLA OLUfiAN BORÇLANMALARIN ÖRTÜLÜ SERMAYE MÜESSESES KARfiISINDAK DURUMU Mesut KOYUNCU Bafl Hesap Uzman 1. Örtülü Sermaye Müessesesi Hakk nda Genel Bilgi: Ö rtülü

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin KIDEM TAZM NATINA DAH L OLAN ÖDEMELER VE KIDEM TAZM NATI TAVAN TUTARI Resul KURT Sigorta Müfettifli I. GENEL B LG LER U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin bulunmas

Detaylı

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0 SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Dr. Verda Ersoy Av. Mustafa Güler Dr. Hakan Giritlioğlu SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Birinci Baskı, Mayıs 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI KONUT F NANSMAN KANUNU NUN LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI Av. Cengiz Topel ÇEL KO LU G R fi Hukukumuzda 10.06.1985 T. ve 3226 Say l Kanunla düzenlenen Leas ng Finansal Kiralama Sözleflmesinden,

Detaylı

B ilindi i üzere KDV Kanunu nun 9 uncu maddesi, yurt d fl ndan hizmet ithal

B ilindi i üzere KDV Kanunu nun 9 uncu maddesi, yurt d fl ndan hizmet ithal KDV SORUMLULU U YER NE GET R LMEZSE (2 No.lu KDV Beyannamesi verilmezse) NE OLUR? Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müflavir B ilindi i üzere KDV Kanunu nun 9 uncu maddesi, yurt d fl ndan hizmet ithal edildi inde

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na m a l i Ç Ö Z Ü M 133! Ömer KÖSE* I- ÖZEL NfiAAT fi Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na bina infla etmelerini ifade etmektedir. Kendi nam ve hesab na inflaat

Detaylı

TÜRK MEDEN KANUNU NUN 691. MADDES NE L fik N DÜfiÜNCELER

TÜRK MEDEN KANUNU NUN 691. MADDES NE L fik N DÜfiÜNCELER TÜRK MEDEN KANUNU NUN 691. MADDES NE L fik N DÜfiÜNCELER Y ld r m KESER* Payl mülkiyet birli i, payl mülkiyete konu eflya üzerinde, payl maliklerce oluflturulan birliktir 1. Paydafllar aras nda bir yönetim

Detaylı

Yargıtay Kararları ÖZET

Yargıtay Kararları ÖZET 31 kasım 2012 Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No : 2011/9-589 Karar No : 2011/740 Karar Tarihi : 07.12.2011 İlgili Mevzuat : 4857 sayılı İş Kanunu m. 6, 120, 1475 sayılı İş Kanunu m.

Detaylı

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer TÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK TA YER ALAN fi RKETLER N DENET M VE MUHASEBE STANDARTLARINA L fik N HÜKÜMLER N DE ERLEND R LMES Fatih DURAL Yeminli Mali Müflavir T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI

Detaylı

M ükellefler bazen istemeseler de ticari faaliyetlerine iliflkin belgeler, ellerine

M ükellefler bazen istemeseler de ticari faaliyetlerine iliflkin belgeler, ellerine Dönemsellik kavram, iflletmelerin s n rs z say lan yaflam sürelerinin s n rl uzunlukta belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlar n n di- er dönemlerden ayr olarak saptanmas n ifade eder.

Detaylı

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigortan n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, likit petrol gaz (LPG) tüpleyen firmalar n, doldurduklar veya doldurttuklar ve yetkili bayileri vas tas yla veya

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ UYGULAMASI VE SÜREGELEN YANLI LIKLAR.

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ UYGULAMASI VE SÜREGELEN YANLI LIKLAR. YARGITAY KARARLARI I IĞINDA EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ UYGULAMASI VE SÜREGELEN YANLI LIKLAR. Av. Celal Ülgen GİRİ 1475 sayılı İş Yasasının 14. Maddesinin 11. bendi Kıdem Tazminatı Alacaklarına Bankaların

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı