ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler"

Transkript

1 ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

2 MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir fonksiyonun itinin ne oldu unu ö renip kavrayacaks n z. * Fonksiyonun iti varsa sa dan ve soldan itlerinin eflit oldu unu ö renecek ve kavrayacaks n z. *Özel fonksiyonlar gerçek fonksiyon olarak yaz p, itlerine bakmay ö reneceksiniz. * Limit teoremlerini kavray p, üzerinde ifllem yapmay ö reneceksiniz. *Trigonometrik fonksiyonlar n itini kavray p, problem çözme yetene inizi gelifltireceksiniz. * Limit hesaplar ndaki belirsizlik durumlar n inceleyerek, her belirsizlik durumu için ayr bir yoldan it hesab n yapmay ö reneceksiniz. BU BÖLÜMÜ NASIL ÇALIfiMALIYIZ? * Ön bilgi olarak lise II s n f Matematik konusundaki trigonometri bilgisine ihtiyac n z olacak. * Birinci bölümü çok iyi kavray p bu bölüme geçiniz. * Tan mlar çok dikkatli okuyun. * Örnek ve çözümlerini çok iyi inceleyin yazarak çal fl n. * Bölüm sonundaki de erlendirme sorular n çözmeniz yarar n za olacakt r. 56

3 ÜN TE II L M T Limit kavram ve tan m, kavram olarak eski olmas na karfl n, tan mlanmas ve kullan lmas çok eski de ildir. Örne in it ünlü ε δ tekni i ile tan mlanmas ve kullan lmas ülü Alman Matematikçisi Eduard Heine ( ) taraf ndan olmufltur. Limit fizik ve mühendislikte yayg n olarak kullan l l r. Limit kavram n n ö rencilere verilmesi, tan t lmas, ö retilmesi ve ö renilmesi öyle o kadar da kolay de ildir. Bunun için, itin tan t lmas na önce sezgisel olarak yaklaflal m. Daha sonra tam tan m n vere. f() fonksiyonu verilsin. noktas bir a noktas na yeteri kadar yaklafls n. noktas n n a noktas na reel eksen üzerinde sa dan ve soldan olmak üzere, iki yönlü yaklafl m vard r.. a - 1 n + 1 n Burada, de erinin a de erine eflit olmas gerekmez. Bir çok durumda, a noktas, f() fonksiyonunun tan m bölgesinde olmayabilir. Yani, noktas a noktas na ( a) sa dan ve soldan yaklafl rken f() fonksiyonu bir L say s na yaklafl yorsa f() fonksiyonunun bu a noktas nda iti vard r denir ve k saca it; f() = L ile gösterilir. a ( noktas a ya giderken f() fonksiyonunun iti L dir, diye okunur.) E er noktas, a ya yaklafl rken f() fonksiyonu bir L say s na yaklaflm yorsa, f() fonksiyonunun iti yoktur, diyece iz. Yukardaki aç klamalar gösteriyor ki, f() fonksiyonunun =a noktas na sa dan ve soldan yaklafl mlar için, f() fonksiyonunun de erine eflit olmas gerekir. Yani; a - f() = L 1 ve a + f() = L 2 L 1 =L 2 = L ise a f() = L dir. Aksi takdirde bu noktada it yoktur diyece iz. 57

4 y = 2 fonksiyonu için, noktas 2 de erine yaklafl rken, y de eri hangi de ere yaklafl r? Bu durumda Reel eksen üzerindeki bu 2 say s na sa dan ve soldan de erler vererek yaklaflal m. y = 2 y = 2 1,5 2,25 2,9 8,41 1, ,5 6,25 1,9 3,61 2,1 4,41 1,99 3,9601 2, Soldan yaklaflma Sa dan yaklaflma Soldan yaklaflma. 2 Sa dan yaklaflma Yukarda görüldü ü gibi say s, reel eksen üzerinde gerek sa dan ve gerekse soldan 2 say s na yaklafl rken y de eri de her iki hâlde de 4 say s na yaklaflmaktad r. Öyleyse Benzer olarak Lim 2 = 4 2 Lim [ ] oldu u kolayca yaz l r. de eri var m d r? f() = [ ] f() = [ ] 1,9 1 0,5 0 1,5 1 0,6 0 1,4 1 0,8 0 1,1 1 0,9 0 1, ,001 1 Soldan yaklaflma Sa dan yaklaflma Görüldü ü gibi, soldan yaklafl l rsa it de eri 0, sa dan yaklafl l rsa it de eri 1 olmaktad r. O hâlde, Lim [ ] de eri yoktur denir. 58

5 MATEMAT K 5 A R, f : A R bir fonksiyon olsun. a R sabit bir say olmak üzere, terimleri A-{a} kümesinde olan ve a ya yak nsayan her ( n ) dizisi için (f( n )) görüntü dizileri bir L R say s na yaklafl yorsa., a ya yaklafl rken ( a için) f fonksiyonunun iti L dir denir ve it; Lim f() = L biçiminde gösterilir. a f = R R, f()= 2-1 fonksiyonu veriliyor., 1 e giderken fonksiyonun itini bulunuz. Yani, 2-1 nedir? Lim Çözüm: 1 e soldan yak nsayan 1-1 n dizisi için, f ( n ) = (1-1 n )2-1 = 1-2 n + 1 n 2-1 = 1 n 2-2 n = 1 n n 0 Ayr ca 1 e sa dan yak nsayan n dizisi için, f n = (1+ 1 n )2-1 = 1+ 2 n + 1 n 2-1 = 1 n n = 1 n n 0 O halde ; olarak yaz l r. f() = f() = 0 oldu undan - + f() = 0 Pratik yöntem ile, itin var oldu u kesin olarak biliniyorsa f() = 2-1 = = 0 59

6 f: R R, f() = 2-2, < 0 ise 3, 0 ise fonksiyonu veriliyor. f () 0 de erini bulunuz. Çözüm: 0 noktas na soldan yaklafl rsak, f() = 2-2 O hâlde; 0 noktas na sa dan yaklafl rsak f() = 3 al r z. 2 f() 0 2 = = - 0 (2 - ) = 2- f() = 3 = oldu undan it yoktur. A R, f = A R bir fonksiyon olsun vea IR olsun. ε R + için -a < δ (delta) oldu unda f()- L < ε olacak biçimde bir δ(ε) R + say s varsa, a için f nin iti L dir, denir ve f() = L fleklinde gösterilir. ε R + için δ(ε) R + öyleki -a <ε f()- L < ε f() = L a a Bu tan m önceki it tan m na denktir. Çünkü -a < δ olmas demek, n -a < δ yani n a olmas demektir. Bu durumda f() - L <ε olmas demek f( n ) -L <ε olmas yani f n L olmas demektir. Di er bir deyiflle - a < δ olmas, δ istenildi i kadar küçük seçildi inde ile a aras ndaki uzakl n δ dan küçük kalmas ve s f ra yaklaflmas, dolay s yla a 60

7 Bu durumda f () -L <ε olmas ise, çok küçük ε lar için f() ile L aras ndaki uzakl n 0 a yaklaflmas f() Lolmas anlam na gelir. Bu yönteme δ ε tekni i ad verilir. f : R R, f() = 2 +1 ise Lim = 5 oldu unu ispatlay n z. MATEMAT K 5 ε R + in f R 2 öyleki, -a < δ iken f -L < ε olmal d r. - 2 < δ 2-2 < 2δ 2-4 < 2 δ < 2 δ O hâlde 2 δ < ε dersek. δ < ε 2 bulunur. Yani ε R + verildi inde δ(ε) = ε 2 veya δ = ε 2 den küçük pozitif bir say olarak al nabilir. ε R + en az bir δ bulundu unda tan ma göre Lim = 5 olur. 2 SA DAN VE SOLDAN L M T Abir aç k aral k, a A ve f, A da ya da A-{a} da tan ml bir fonksiyon olsun. 1. de iflkeni a ya sa dan yaklaflt rd m zda f() bir L 1 say s na yaklafl yorsa, f nin = a da sa dan iti L 1 dir, denir ve bu durum ; a + 2. de iflkeni a ya soldan yaklaflt nda f() bir L 2 say s na yaklafl yorsa, f nin = a da soldan iti L 2 denir ve bu durum ; a - f() = L 1 ile gösterilir. f() = L 2 ile gösterilir. 3. de iflkeni soldan ve sa dan a ya yaklaflt nda f() bir L say s na yaklafl yorsa, f nin = a da iti L dir denir ve bu durum a f() = L ile gösterilir. 61

8 MATEMAT K 5 1. f () = f () = L ise f () = L d r. a - a + a 2. f () f () ise f () yoktur. a + a - a 3. h > 0 olmak üzere, f () = f (a-h) ve f () = f (a+h) dir. a - h 0 a + 4. a f () varsa bu it tekdir. h 0 Parçal fonksiyonlarda, parçalanma noktalar nda (kritik noktalarda) sa dan ve soldan ite mutlaka bak lmal d r. f: R R f() = 2-1, < 0 ise 2+1, 0 ise f() nedir? 0 Çözüm: f () = ( 2-1) =0 2-1 = f() = (2+1) =2.0+1 = O hâlde 0 + f () yoktur. 0 Örnek fiekildeki f () fonksiyonun = 1 noktas nda iti var m d r? Varsa nedir? 62

9 Çözüm f() =3 + f() =2-3 2 oldu undan f() yoktur. Örnek fiekildeki f() fonksiyonunun = 1 noktas nda iti var m d r? Varsa nedir? Çözüm f() =1 + f() =1 - f (1) = Tan ms z f() =1 fonksiyonun iti vard r. Limit de eri 1 dir. Bir fonksiyonun = 0 noktas nda itinin olmas için = 0 noktas nda tan ml olmas gerekmez. ÖZEL FONKS YONLARDA L M T Bütün özel tan ml fonksiyonlar n iti araflt r l rken, verilen özel tan ml fonksiyon parçal fonksiyon olarak yaz lmal, sonra sa dan ve soldan it de erlerine bak lmal. E er verilen noktada sa dan it de eri soldan it de erine eflit ise 0 noktada iti vard r denir. Aksi hâlde verilen noktada iti yoktur deriz. 63

10 Sgn(-2) =? 2 Çözüm: f() = Sgn( -2) fonksiyonunu parçal fonksiyon olarak yazarsak. - 2 = 0 = 2-1, < 2 ise f() = 0, = 2 ise 1, > 2 ise f() = f() = oldu undan = 2 noktas nda it de eri yoktur denir ve sgn ( -2) yoktur diye ifade edilir =? Çözüm: f () = +2 = = = 1 oldu unu düflünürsek f() = f() = olur. 4 3 oldu undan it yok. Örnek - 4 =? 4 64

11 Çözüm: f () = - 4 fonksiyonunu parçal fonksiyon olarak yazal m , < 4 ise -4 = 0, = 4 ise - 4, > 4 ise f() = = = f() = 4 f() = ( - 4) = 4-4 = MATEMAT K 5 =? 0 Çözüm: = 0-1, < 0 Tan ms z, = 0 1 > f() = 1 = f() = ( -1) = oldu undan 0 yoktur. cos π 2 =? Çözüm: cos = cos, 0 < π 2 -cos, π 2 < π ( π 2 )+ ( π 2 )- cos = (- cos ) = -cos π 2 = 0 ( π 2 )+ cos = (cos ) = cos π 2 = 0 ( π 2 )- O hâlde (cos ) = 0 ( π 2 ) 65

12 f() = - Sgn 2-1 ise f () nedir? 0 - Çözüm : f () = Sgn [ ] = -1 - Sgn ( -0,002-1) = -1+1 = f () = 1 - Sgn [ ] =1-1 = oldu undan 0 f () = Sgn =? Çözüm : 2 + iken 2- = -2+ Sgn (3+4) = 1 +2 = 4 dür (-2) (+2) + Sgn = = = 1 2 L M T TEOREMLER a f() = L 1, a g() = L 2 ve λ IR ise A R, f: A R ve g : A R iki fonksiyon olsun. 1) f±g () = f() ± g() = L 1 ±L 2 a a a 2) λ f () =λ f() = λ.l 1 a a 3. f.g () = f(). g() = L 1.L 2 a a a 4) A için g() 0 ve L 2 0 ise a f a f() g() g () = = L 1 a L 2 66

13 Örnekler a) (2 +3) = 2+ 3 = = 5 b) = TEOREM = = 3 (1) 2-2. (1) + 2 = = 3 c) = 2 +4 = = 5-1 = - 5 d) 3 + sgn [ ] 2 = (3) + sgn ( 2-1) + [ ] 2 = = f() = f() dir. a a 2. c f() =c a f () a 3. a) n bir çift do al say ve f() 0 ise n n a f() = a f() b) n bir tek do al say ise n n a f() = a f() dir. 4. log b f() a =log b f() a dir = 2-2 = = =3 4 = 81 4 = 4 = = = 3 67

14 68 MATEMAT K 5 e (ln) = ln = lne = 1 e A R ve f : A R bir fonksiyon olsun. 1. ( n ), ( n ) için (f( n )) L 1 ise için f fonksiyonunun iti L 1 denir ve (f () = L 1 biçiminde gösterilir. 2. ( n ), ( n ) için (f( n )) L 2 ise için f fonksiyonunun iti L 2 denir ve f () = L 2 fleklinde gösterilir. - Geniflletilmifl reel say larda ifllem ve özellikleri: a olsun 1) a. = 2) + = 3) = belirsiz 4) - = belirsiz 5) - a = 6) 0 = belirsiz 7) 0 0 = belirsiz Polinom fleklindeki ifadelerde ± için it hesab k R, n N + f() = a n + b n-1 +c n k n ± f () = a + b + c k 2 = ± n n. a ± Pratik kural p() Q(), Q () 0 E er, der p() > der Q() ise itin de eri veya - dur. E er, der p() = der Q () ise en büyük dereceli terimlerin katsay - lar n n bölümü E er der p () < der Q() ise itin de eri 0 d r. 1 = = = (- 1) = = -1 Teorem: a < 1 ise a = 0 d r. 1 3 = 1 3 = =

15 TR GONOMETR K FONKS YONLARIN L M T Teorem: a,b,c R olmak üzere, 1. a sin = sin a 2. a cos = cos a 3. sin = sin = tan = tan b sin c = b 0 c 7. sin b sin c = b 0 c 8. tan b tan c = b 0 c 9. sin b tan c = b 0 c 3-9 aras ifadelerin anlamlar türev konusunda l Hospital kural ile daha iyi anlafl lacakt r. BEL RS ZL K DURUMLARI Limit hesaplamalar nda, 0 0,, 0., -, belirsizlik durumlar n göre A) 0 0 biçimindeki belirsizlikler. a f() g() için f() a g () a = 0 0 olmas durumunda pay ve payda da (-a) çarpan var demektir. Pay - a). f 1 () payda da ( -a). g 1 ( ) fleklinde çarpanlar na ayr l rsa 69

16 a f () = a g () hâline gelir. E er yine a ( -a) f 1 () (- a) g 1 () a = 0 0 a f 1 () g 1 () a hâlinde ise ayn yol ile pay ve payda çarpanlar na ayr l r = = 0 0 belirsiz. ( -2) ( + 2) = + 2 = ( +1) ( - 2) + 1 = = = - 2 = -1-2 = = 0 0 belirsiz. y 3-3 y 2-2 = y3 -y 3 y 2 -y 2 y (y -) y 2 + y + 2 y = 3y2 2y = 3 2 y (y- ) (y + ) = 0 0 = y y 2 + y + 2 y + = y2 +y 2 +y 2 2y B) biçimindeki belirsizlikler. f () g () için f () g () = durumunda pay ve payda en yüksek dereceli parantezine al n p k saltmalar yap l r ve it hesab na geçilir. 1 = = = o hâlde, = = = = = 1 70

17 = o hâlde, MATEMAT K = = = = 3 = = = 1-0 = - C) - B Ç M NDEK BEL RS ZL K f () - g () için f() - g () = - durumunda f () ifadesi, eflleni i olan f () + g () ifadesi ile çarp l p bölünürse 0 0 veya belirsizli i ile karfl lafl l r. Bundan sonra, önceki yöntemlerle it bulunmaya çal fl l r. Çözüm - ifadesini bulunuz. - = - o hâlde, ( - ) ( + ) ( + ) yöntemlerle = = bu durumdan sonra önceki 2 ( 1-1 ) ( ) = = 71

18 ifadesini bulunuz. Çözüm: = - O hâlde, = ( +1) - ( - 1) ( - 1) ( + 1) = = = de erini bulunuz. Çözüm: = - o hâlde eflleni i ile çarp p böle = = = bulunur = = 2 D) 0. B Ç M NDEK BEL RS ZL KLER a f (). g() için a f (). a g () = 0. olmas durumunda bu belirsizlik g () f (). g () = ya da f () hâlinde yaz l rsa 1 1 ya da 0 a a a 0 f () g () belirsizlikleri hâline dönüfltürürüz itini bulunuz. Çözüm: = 0. o hâlde, = = 1-1 = 72

19 L M TE A T ÖRNEKLER 1) 1 de eri var m d r? 0 Çözüm: 1 = +, 1 = = 1 1 yok ) =? 0 + Çözüm: > 0 2 = 2; 1+ 2 = = ) 1+ 2 =? 0 - Çözüm: < 0 ise 2 = = = = 1 2 4) de eri var m d r? Çözüm: = (-1) + = = (-1) + (-1) + (-1) = (-1) - = -2 - = + it yok. (-1) - 0 5) 2 0 Çözüm: 2 = 0 de eri var m d r? 0 > 0 ise = < 0 ise = - d r. o hâlde, = = -1 = oldu undan it yok. oldu undan 73

20 6) 0 Sgn + (2-1) de eri var m d r? Çözüm: Sgn = Sgn [ 0 + ] =0-1 = -1 Sgn = Sgn [ 0 - ] = Sgn (-1) + (-1) 7) 2 + = = o hâlde it yok Sgn ifadesini hesaplay n z. Çözüm: 2 + ( - 2) Sgn = (1 + Sgn ) 2 + = 1 + Sgn (2 + ) = 1+ 1 = 2 8) de eri var m d r? Çözüm: = = = 1+ = = = = 1 it yoktur. 2 9) ifadesini hesaplay n z. Çözüm: = 0 0 belirsiz. ( - 3) ( - 3) ( - 3) ( +1) = = 0 4 = ) ifadesini hesaplay n z Çözüm: = 0 0 = belirsiz ( - 1) = 1 2 = 1 2 =

21 11) ifadesini hesaplay n z. Çözüm: = 0 0 belirsiz. 1 = ( ) ( ) = ( 2 1-1) ( 3+ +2) ( 2-1) ( ( -1) ( - 1) ( + 1) ( 3+ +2) = 1 1 ( + 1) ( ) 1 = 1 2 (2+2) = ) ± ifadesini hesaplay n z Çözüm: = belirsiz ± ± = = 2 = 0 13) cos π 2 de eri var m d r? Çözüm: ( π 2 )+ ( π 2 )- cos = cos = π 2 cos ( π 2 )+ = π 2 cos ( π 2 )- = cos yoktur. ( π 2 ) π = + π = - 15) cos 0 de eri var m d r? Çözüm: cos cos = = cos (0+ ) 0 + = = cos = = - 0 cos yoktur. 75

22 ÖZET Bu bölümde, afla daki durumlar ö rencilere verilmeye çal fl lm flt r: 1. Limitin tarihçesi, ite sezgisel yaklafl m ve itin tan m verilmifltir. 2. Limitde sa dan ve soldan yaklaflman n ne oldu u anlat larak örneklerle pekifltirilmifltir. 3. Limitin var olup olmad n anlamak için ε-δ (Epsilon- Delta) tekni i ö rencilere tan t lm flt r. 4. Sa dan ve soldan itin tan m verilerek ve gerekli uyar larda bulunduktan sonra örneklere geçilmifltir. 5. Özel fonksiyonlar n itinin nas l al naca ö rencilere anlat lm fl, ilgili örneklerle it konusu aç kl k kazanm flt r. 6. Limit teoremleri verilip, pekifltirmek için örneklere baflvurulmufltur. 7. Limitte belirsizlik durumlar verilip, ilgili örneklerle baz belirsizlik durumlar için it al nm flt r. 76

23 DE ERLEND RME TEST 2 1) de eri afla dakilerden hangisidir? A) 4 B) -3 C) -2 D) 1 2) f () = sgn ( ) + 1 ise f () de eri afla dakilerden hangisidir? 4 - A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 3) f : R R f () = 2 + 1, < 0 ise 2 + 1, 0 ise 0 f () de eri afla dakilerden hangisidir? A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 4) y flekildeki f () fonksiyonun grafi i verilmifltir. Buna göre = 1 noktas için ne söylenir? a) = 1 noktas nda it yoktur. b) = 1 noktas nda it vard r. c) = 1 noktas nda it vard r ve 2 dir. d) f() = 3-5) sin de eri afla dakilerden hangisidir? π 2 A) 0 B) 1 C) 2 D) iti yoktur. 6) A) e B) 1 2 de eri afla dakilerden hangisidir? C) 0 D) 7) ( -) de eri afla dakilerden hangisidir? A) 0 B) - 1 C) 1 D) - 77

24 DE ERLEND RME TEST N N ÇÖZÜMLER 1) [ ] = Do ru cevap B 2) < 0 d r. Sgn = - 1 f () = = Do ru cevap C 3) = = Do ru cevap C 4) f () = it yok. f () = 3 + Do ru cevap A sin 0 < < π 2 5) sin = -sin π 2 < < π = sin = sin = sin π π 2 2 = 1 π 2 Do ru cevap B 78

25 6) I. Yol der > der (-3) oldu undan = II. Yol = = Do ru cevap D 7) - biçiminde, ( - ). ( +) = = - Do ru cevap D = = biçiminde belirsiz. 79

26 80 MATEMAT K 5

Hemen Hemen Her Sonlu Çizge Asimetriktir

Hemen Hemen Her Sonlu Çizge Asimetriktir Çizgeler Kuram Hemen Hemen Her Sonlu Çizge Asimetriktir Kayhan Zemin E er bir çizgenin özdefllik, yani Id fonksiyonundan baflka otomorfizmas yoksa, bu çizgeye denir. flte en küçük asimetrik çizge: Asimetrik

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Bu yaz da, r yar çapl bir çemberin çevresinin neden 2 r, alan n n

Bu yaz da, r yar çapl bir çemberin çevresinin neden 2 r, alan n n Çemberin Çevresi, Dairenin Alan, nin De eri Bu yaz da, r yar çapl bir çemberin çevresinin neden 2 r, alan n n neden r 2 oldu unu görece iz. lkokuldan beri ezberletilen bu formüllerin kan tlar n merak etmemifl

Detaylı

lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi

lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi - - lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi Sami ÖZGÜR*, Fatma ÇILDIR PEL TO LU** Özet Bu çal flmada Transpozisyon Didaktik Teorisinden

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Yasemin Ç MEN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Deniz HÜR (Ünite ) Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BERBER (Ünite 3)

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

İSTATİSTİK İSTATİSTİK. Şimdi de aynı verileri sütun grafiği ile gösterelim. TANIM

İSTATİSTİK İSTATİSTİK. Şimdi de aynı verileri sütun grafiği ile gösterelim. TANIM İSTATİSTİK Şimdi de aynı verileri sütun grafiği ile gösterelim. TANIM Araştırma yapılarak verilerin toplanması, toplanan verilerin analiz edilmesi ile ilgili yöntem ve teknikleri inceleyen bilim dalına

Detaylı

Prof. d-r Slobotka Aleksovska. Sekiz y ll k ilkö retimde VIII ci s n ar için

Prof. d-r Slobotka Aleksovska. Sekiz y ll k ilkö retimde VIII ci s n ar için Prof. d-r Slobotka Aleksovska K MYA Sekiz y ll k ilkö retimde VIII ci s n ar için Düzenleyen: Prof. D-r Blagoya Yordanoski Aya Kiril ve Metodiy Üniversitesi Matematik Fakültesi, Kimya Enstütüsünde profösör

Detaylı

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme -

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ERG RAPORLARI ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ilkö retim 1. kademe hayat bilgisi (1-3. s n flar) türkçe (1-5. s n flar) matematik (1-5. s

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

T bbi Yay n: Kavramsal Yaklafl m

T bbi Yay n: Kavramsal Yaklafl m .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 13-18 T bbi Yay n: Kavramsal Yaklafl m Prof. Dr. Mustafa fienocak G R fi Bilimsel

Detaylı

4.3. Türev ile İlgili Teoremler

4.3. Türev ile İlgili Teoremler 4.. Türev ile İlgili Teoremler Bu kesimde ortalama değer teoremini vereceğiz. Ortalama değer teoremini ispatlarken kullanılacak olan Fermat teoremini ve diğer bazı teoremleri ispat edeceğiz. 4...Teorem

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Portföy Optimizasyonunda Alt K smi Moment ve Yar -Varyans Ölçütlerinin Kullan lmas

Portföy Optimizasyonunda Alt K smi Moment ve Yar -Varyans Ölçütlerinin Kullan lmas Özet Portföy Optimizasyonunda Alt K smi Moment ve Yar -Varyans Ölçütlerinin Kullan lmas Güven SAYILGAN* Arma De er MUT** Portföy optimizasyonu, esas olarak getirinin maksimize edilmesi ve riskin minimize

Detaylı

www.mehmetsahinkitaplari.org

www.mehmetsahinkitaplari.org MATEMA www.mehmetsahinkitaplari.org T T r. P ALME YA YINCILIK Ankara I PALME YAYINLARI: 76 Sinif Matematik Konu Anlatım / Mehmet Şahin Yaına Hazırlama : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi Yaın Editörü :

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI YAZARLAR M. Sadık ARSLAN Emine GENÇ Niyazi KAYA Hikmet AZER DEVLET K TAPLARI B R NC BASKI Devlet Kitaplar Müdürlü ü - Ankara, 2008 M LLÎ E T M BAKANLI I

Detaylı

DEVR-i DA M MAK NeLeRi

DEVR-i DA M MAK NeLeRi Nas l Çal flmaz? DEVR-i DA M MAK NeLeRi Newton yasalar bir cismin, relativistik olmayan h zlardaki davran fl n betimler. Birinci yasa; üzerindeki net kuvvet s f r olan bir cismin sabit h zla hareket etti

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Dr. Atilla YARDIMCI Ankara, 2008 Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nin önceden yazılı

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C Önsöz Bu ders notlar, 1995 ten beri stanbul Bilgi Üniversitesi nde birinci s n f matematik ö rencilerine verdi im derslerden ortaya ç kt ve matemati i derinli i ve felsefesiyle ö renmek isteyen, çal flmaktan

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Dr. Yeflim Toduk Akifl De iflimin li i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Örgütsel de iflim için olmazsa olmaz, liderdir. ise ekibi ile var olur. Vizyonunu, ekibi ile bütünlefltirerek, onlarla ortak

Detaylı

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA Kas m BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü

Detaylı

Son Teorem Teorem Oldu En Sonunda

Son Teorem Teorem Oldu En Sonunda Son Teorem Teorem Oldu En Sonunda Y l 1637 san l yor. Veban n ve savafl n Avrupa y kas p kavurdu u y llar. Yer Toulouse, Fransa n n güneyinde, spanya s - n r na yak n bir kent. Frans z hukuk adam, ayn

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Haz rlayan: Ufuk M. Duygun Kay n a k l a r P rof. Sabit Ka l fa g i l zzet Ke r i ba r M. S.Ü. Foto raf Bölümü, Prof. Sabit Ka l fa g i l ve Ö retim Görevlisi Kamil

Detaylı