Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Deðerlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Deðerlendirilmesi"

Transkript

1 Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Deðerlendirilmesi

2

3 4.KurumsalKabiliyetveKapasiteninDeerlendirilmesi YÖNETM Üstünlükler Zayflklar zmirulamanaplan,nazmmarplan,stratejikplan Ayn ii yapan farkl statüdeki personelin farkl ve Kamu ç Kontrol Standartlar Eylem Plan nn imkanlara sahip olmas ve bu personeller arasndaki hazrlanmolmas ücretdengesizlii Katlmc bir yönetim anlay ile paydalarla güçlü bir iletiimkurulmas Kurumumuzun uluslararas organizasyonlara önem vermesi Genç, dinamik ve mesleki anlamda nitelikli personele sahipolunmas Bütünleik Kalite Yönetim Sistemi çalmalarna balanmolmas Personelimizineitimdüzeyininyükseltilmesinedestek verilmesi Makine, teçhizat, donanm ve her türlü araç gereçte teknolojikgelimelerintakipedilmesi Hizmetiçieitimdepersonelindesteklenmesi Mevzuatdeiikliklerininanndaizlenebilmesineolanak salayanprogramlarnvarl Faaliyet alanlarna göre hizmetlerimizi destekleyici ve gelitiriciirketleresahipolunmas Belediyemizin yerel kalknmaya yönelik Bölgesel KalknmaAjanslarnamaddidestekvermesi lçebelediyelerleortakhizmetprojeleriyürütülmesive belediyeleremaliyardmyaplmas Kaynaklarn ve zamann etkin, aklc ve verimli kullanlmas Gerek duyan tüm birimlerde araç filolarnn yenilenmesi Genç, dinamik ve eitimli personelle zabta hizmetlerinin gelitirilmesine yönelik çalmalarn yaplmas Belediyehizmetbinasnn,çalmakoullarbakmndan personelinveriminiolumsuzetkilemesi Birimler arasnda yeterli koordinasyonun olmamas ve çalmalarnbireyselyürütülmesi Performansa dayal deerlendirme sisteminin etkili ilememesi Yurtdndakigelimeleriyerindeincelemeveörenme imkannnyeterliolmamas Personele salanan özlük ve sosyal haklarn yeterli olmamas ve buna bal olarak oluan motivasyon düüklüü Belediye hizmet ve etkinliklerine yönelik tantm ve kamuoyubilgilendirmeçalmalarnnyetersizlii Oryantasyonprogramnneksiklii nsan kaynaklar kariyer yönetimi uygulamalarnda eksiklik Görev tanmlarnn personele açk olarak belirtilecei yönergelerinhazrlanmamas Hizmet içi eitimlerin tüm kuruma yaylamamas ve sürekliliininsalanamamas Baz müdürlüklerin, belediyenin ana hizmet binasnn dndahizmetvermesi Yabancdilbilenpersonelsaysnnyeterliolmamas Arivimizin teknik donanmnn ve depolama alannn yetersizolmas Zabta tekilatnn yeterli tesis ve teçhizata sahip olmamas,personelmotivasyonununyüksekolmamas Deerlendirme: zmirbüyükehirbelediyesibilimselyönetimteknikvemetotlarnuygulayanyönetimanlayylaetkin,verimli, çkt odakl, katlmc, hesap verebilir ve kaliteli hizmet sunmaya devam etmektedir. Bu çerçevede stratejik yönetimilkeleriuygulanmakta,planprogramçerçevesindefaaliyetleryürütülmekte,katlmcyönetimingerekleri yerinegetirilmektedir.genç,dinamikveniteliklipersonelileçadayönetimanlaynauyumhzlandrlmaktadr. Kaliteliveverimlibiryönetimiçinteknolojikolanaklaryeterliseviyelerdedirveçadateknolojikgelimelertakip edilmektedir.nsankaynaklaryönetimiteknikvemetotlargelitirilerekdevametmektevepersonelverimlilii artrlmaktadr. Hizmet binas ve çalma ortamndaki eksiklikler mevcut mekanlarn iyi kullanm ve yeni mekanlarnaratrlmasylagiderilmeyeçallmaktadr.

4 Üstünlükler Türkiye'nin kapasitesi en büyük ileri biyolojik atk su artmatesisinesahipolunmas Arsenik artmnda baarl artma tesislerine sahip olunmas Yenitransferistasyonlarkurularakdüzensizdepolama alanlarnnatkdökümünekapatlmas Geri kazanmgeri dönüüm gibi atk deerlendirme projelerininuygulanyorolmas Yeni kat atk bertaraf tesisinin kurulmasna yönelik çalmalarnbalamas Çevre ve Orman Bakanl tarafndan onaylanm AmbalajAtklarYönetimPlan'nasahipolunmas Hava kirlilii ölçüm alannn geniletilmesine yönelik çalmalaryaplmas ÇEVREKORUMAveÇEVRESALII Zayflklar Tek düzenli depolama alan olan Harmandal Düzenli DepolamaAlan'nnyerleimalaniçerisindekalmasve kullanmömrününazalmas Düzensiz depolama alanlarnn çevreye olumsuz etkisininolmas Geri kazanlabilir atklarn dier atklardan ayr olarak kaynandaayrtrlmasnnyetersizlii Atk yönetimi konusunda kurumlar aras ibirliinin eksikolmas Hafriyatvemolozatklarnntoplanmasvebertarafile ilgiliyetersizliklerinyaanmas Tbbiatkyönetimplannnhazrlanmayabalanmas Su kaynaklarnn kullanmna yönelik çalmalarn baarlolarakyürütülmesi zinlihafriyattopraveinaatykntatklardepolama alanlarnasahipolunmas Yüzençöplerintoplanmasiçinçöpgemisininolmas Deerlendirme: Yüksek kapasiteli artma tesisleriyle, atk transfer istasyonlaryla, çevre salna tehdit olan unsurlara yönelik denetimlerle, temiz bir zmir yaratlmaktadr. Mevcut kapasite ve imkanlar kent geliimine ve nüfus artna paralel olarak gelitirilmektedir. Atklarn türlerine göre kaynanda ayrtrlarak toplanmas çalmalar gelitirilerekdevametmektedir.böylecehemekonomihemdoakazanmaktadr.atkyönetimindeilgilikurumlar aras koordinasyon ve kirlilie sebep olan unsurlara kar denetimler artrlarak çevre sal hizmetleri sürdürülecektir.

5 Üstünlükler Kentsel Dönüüm projelerinin yaplyor olmas, pilot bölge uygulamalarnda yerinde çözüm ilkesinin uygulanyorolmas Gerekli kamulatrma çalmalarnn zamannda yaplmas Kentimizdebulunantümtarihiyaplarnkorunmasiçin restorasyon, restitüsyon ve rölöve çalmalarnn yaplmas 1/25000 ölçekli zmir Kentsel Bölge Nazm mar Plannnyaplmolmas Belediyemizin gayrimenkul portföyünün çeitli ve deerliolmas BüyükehirBelediyesisnrlariçerisinde1/5000ölçekli halihazrharitalarntekseferdedengelenerekyaplyor olmas mar uygulamalarnn ilçe belediyeler ile koordineli olarakyürütülmesi MAR,KENTSELKORUMAveTASARIM Zayflklar Kaçakyaplamaylasonuçlanandenetimyetersizlii Kentsel Dönüüm Projeleri hazrlama ve uygulama süreçlerininuzamas Verilerin ayn veri tabanna girilmemesinden ötürü birimlerarasuyumsuzlukvekoordinasyoneksikliinin olmas Deerlendirme: mar Planlar çerçevesinde kent mimarisi gelitirilmektedir. Bunun için gerekli haritalar ve jeolojik etüdler yaplabilmektedir. mar uygulamalarnda ilçe belediyeleri ile iyi bir koordinasyon salanmaktadr. Kaçak yaplamayadönükdenetimlerartrlarak,kentseldönüümprojelerihzlandrlarakdevamettirilecektir. Üstünlükler Kesintisiz ulam ve trafik güvenliini salamak amacylayaplanaltveüstgeçitçalmalar KENTSELALTYAPI Zayflklar Asfaltlama çalmalar srasnda ilgili kurumlarla yaanankoordinasyoneksiklii BüyükKanalProjesi nintamamlanmolmas Kentteki eitim kurumlarnn talepleri dorultusunda çevre düzenlemelerinin ve bakmonarmlarnn yaplmas Belediye snrlar içerisine dahil edilen beldelerdeki asfaltlamaçalmalarnntamamlanmolmas Kent içinde ana arterlerin çevre düzenlemelerinin sürekliolarakyaplmas Alternatifyolveulamimkânlarnngelitirilmesi Altyap bilgilerinin bulunduu haritalarn tamamnn dijitalortamaaktarlmamolmas Navigasyonsistemininyeterliolmamas Kentgenelindeotoparksaysnnyeterliolmamas Altyap Koordinasyon Merkezi nin düzenli olarak ilemesi Kurumun, altyap çalmalarna yönelik orta olduu irketininolmas Mevcut otoparklarn kentimizin merkezi yerlerinde kurulmuolmas Deerlendirme: AYKOME koordinatörlüünde yürütülen kentsel altyap hizmetleri ilgili kurumlarla koordinasyon artrlmaya çallaraksürdürülmektedir.ulamvetrafikgüvenliiiçingereklibakmonarmdüzenlemeçalmalarhzlbir ekilde gerçekletirilebilmektedir. Beldelerde asfaltlama çalmalar tamamlanmtr. Mevcut otoparklarmzn kentmerkezindeolmasmerkeztrafiindeciddibirdüzenleyiciroloynamasnaramenkentgenelindeotoparklar yetersizkalmaktadr.otoparkyapmnayönelikgiriimlersürdürülecektir.

6 Üstünlükler Alternatif ulam türlerinin entegrasyonunun var olmas ULAIM Zayflklar Ulamdametroanngeniolmamas zmirulamanaplan'nasahipolunmas Ulamda90dakikauygulamas Toplu tama filomuzun sayca güçlü olmas ve günün koullarna uygun, modern teknik altyapya sahip olmas Toplutamaclktadenizulamnnkullanlmas Semtlerin yol yaplarna uygun araçlarla, toplu tama hizmetininkentinhernoktasnaulamas Trafik Yönetim Sistemi'nin teknolojik olarak gelimi olmas Kstlkentselarazilerinrasyonelkullanlmas Denizulamiçinkullanlanaraçlarnyalolmas Rayl Sistemin Kamu hale Kanunu ndan kaynaklanan itiraz süreçleri sebebiyle planlanan sürede tamamlanamamas Deniz ulamn özendirecek ve yaygnlatracak projelerinyetersizlii Kent genelinde bisiklet kullanmna ayrlan yollarn yeterliolmamas Trafik güvenlii için gerekli uygulamalarn emniyetle ibirliihalindeyerinegetirilmesi Deerlendirme: zmir Ulam Ana Plan çerçevesinde sürdürülebilir çözümlerle ve büyük yatrmlarla ulam hizmetlerini sunan belediyemiz mevcut metro hattn genileterek ve 80 km lik banliyö hattn metro standartlarna yükselterek geleceinseyahatkonforvegüvenliiniimdidengarantiyealmaktadr.kentinalternatifulamtürlerineimkan salayan yaps ve mevcut ulam entegrasyonu gelecein daha hzl ulamna ve entegrasyonuna imkan salamaktaveyatrmlarbudorultudasürdürülmektedir. 90dakika uygulamasiletoplutamadahaucuz, dahahzlhalegelmivetoplutamaclközendirilmitir.karayoluulamyükünüazaltmayadönükraylsistem yatrmlarn yan sra deniz ulam hizmeti de daha aktif hale getirilerek sürdürülecektir. Trafik güvenliini salamayadönükçalmalardagününteknolojikimkanlartakipedilerekdevamettirilmektedir. Üstünlükler Kurumaaithastaneninolmas Sosyal güvencesi olmayan hastalarn ücretsiz tedavi edilmesi SALIK Zayflklar Hastaneninacilservisinintamteekküllüolmamas Hastanedeyounbakmünitesininolmamas Okullardasalktaramalarnnyaplmas Hastanehizmetindeotomasyonageçilmiolmas Teknolojiktbbicihazlarnvarolmas Tahlilvetetkiksonuçlarnnayngüniçerisindealnmas Gecenöbetlerindebrandoktorlarnnbulunmamas Özeldalpolikliniklerieksikliisebebiylehastanehizmet çeitliliininbulunmamas Bellibranlardakihekimsaysnnyetersizlii htiyaç duyulduunda salk hizmetlerinin evlere tanmas Deerlendirme: Kurumumuza ait Erefpaa Hastanesi günün tbbi teknolojik imkanlarna sahip olup, sosyal belediyecilik anlayylahizmetkalitesinihergeçengünartraraksürdürmektedir.koruyucusalkhizmetleriveeitimlerifark yaratmaktadr. Acil servis eksikliklerinin giderilmesine dönük çalmalar ve youn bakm ünitesi için çalmalar sürdürülecektir.

7 KÜLTÜR,ETM,SPOR,SOSYALHZMETLERveHALKLALKLER Üstünlükler htiyaç sahiplerine sürekli ve düzenli olarak maddi manevidesteinsalanmas htiyaçduyanbölgelereylnhergünüaevihizmetinin sunulmas Engellilerinsosyalhayatakatlmnnkolaylatrlmas Eitiminveeitimkurumlarnndesteklenmesi Kentte farkl kültür ve sanat etkinliklerinin sürekli düzenlenmesi Kültür Sanat etkinliklerinin yapld açk ve kapal alanlarnyeterlisaydaolmas Kentin tarihini ve kültürünü yanstan kent müzesi ve arivinesahipolunmas Zayflklar Sanatsalvekültüreletkinliktantmnnyetersizolmas Sanatvekültürmerkezlerininetkinkullanlmamas Kent müzesi ve arivine yönelik yeterli ilgi yaratlamamas Kültürel hizmetlere yönelik dier kurumlarla koordinasyonunyeterincesalanamamas Meslek edindirme kurslarn bitirenlere i imkan salanmas konusunda ilgili meslek odalaryla yeterli koordinasyonunsalanamamas Huzurevi kapasitemizin talebe cevap verecek yeterlilikteolmamas Spororganizasyonlartantmnnyetersizolmas Meslekedindirmekurslarnnaktifolarakçalmas Huzurevi binasnn geni bir alana kurulmu olmasyla huzurevi sakinlerine daha rahat ve kaliteli yaam imkansalanmas Mezarlkbilgisisteminesahipolunmas Taziyevedefinhizmetlerisunarakkentliyeacgününde destekolunmas Çokamaçlsportesislerininsaycafazlaolmas Amatörsporkulüplerinedestekverilmesi Yeilalanlardakondisyonaletlerininbulunmas Spor yapmaya eriimi kstl çocuklara ve gençlere imkanlarsunulmas Kurumun uluslararas spor organizasyonlar düzenleyecekpotansiyelesahipolmas Mevcutgömüalanlarnnyetersizlii Deerlendirme: Hayatnherannahitapedenveherkesineriebildiikültürelvesanatsaletkinliklerdüzenlenmektedirancakdaha etkilitantmyöntemleriyaplmaldr.sosyalbelediyeciliinbütüngerekleriyerinegetirilmektevekentgenelinde geniyelpazedesosyalyardmlardevametmektedir.sporyapmaybirkültürhalinegetirebilmekiçinçalmalar artrlarak sürdürülmektedir. Sanat ve kültür mekanlar daha etkili kullanlmaldr ve yeni imkanlar yaratlma yolunda çalmalar devam etmektedir. Meslek edindirme kurslar ile meslek odalarnn koordinasyonu artrlmaldr.

8 TURZM,FUARCILIKveDILKLER Üstünlükler Kentin tarihini ortaya çkaran Agora ve dier tarihi mekanlarla ilgili projelerin kurumumuzca gerçekletirilmesi Kentsel turizme katk salayan fuar ve organizasyonlarndüzenlenmesi Uluslararas organizasyonlar düzenlemede yeterli tecrübevebirikimesahipolunmas Tarihi binalarn ve mekanlarn, restorasyon ilemlerindensonraturizmeaçlmas Kentsel dönüüm projeleriyle kent turizmine katk salanmas Alternatif turizm alanlar oluturulmas ile ilgili çalmalaradestekverilmesi Kurulan karde kent ilikileri ile turizme katk salanmas Zayflklar zmir'in turizm potansiyelinin dünyaya tantlmasnda yetersizkalnmas Fuarlarn ve organizasyonlarn tantmnn yetersiz olmas Liman kenti olmann getirdii avantajlardan yararlanacakgiriimlerin,projelerineksiklii Fuar alanlarnn fiziksel koullarnn baz organizasyonlarvefuarlariçinyetersizkalmas Deerlendirme: Agorabataolmaküzeretarihimekanlarkentyaamnaveturizmekazandrlmaktadrancakzmir inturizm potansiyelidünyayadahaiyitantlmaldr.fuarorganizasyonlarveuluslararasorganizasyonlardatecrübeve birikimesahipolankurumumuzdahaetkilitantmfaaliyetleriileverimliliiveetkililiiartracaktr.kykenti olmannavantajlarndandahafazlayararlanabilecekprojelergelitirilmelidir.

9 Üstünlükler tfaiyeekiplerimizinihbardansonraolayyerine3ile5 dakikaarasndaulaabiliyorolmas Teorik ve uygulamal hizmet içi eitimlerin verildii uluslararas standartlara uygun Toros Yangn ve Doal AfetEitimMerkezi ninbulunmas Metropol alan dahilinde 32 ayr noktada yangn istasyonlarnnkonulandrlmolmas Eitim Amirliimizdeki eitmenlerimiz tarafndan okullara, Kamu Kurulularna, Özel sektöre, askeri birliklerebilgilendirmeamaçleitimlerinverilmesi Olaylara müdahale edecek araç gereç ve teknik teçhizatn gelien teknolojiye uygun ve modernize edilmiolmas Kentin dar sokaklarna dahi en ksa zamannda müdahale edebilen küçük tonajl su tankerleriyle, faal expersmotorizearaçlarmznbulunmas AKSistasyonlarndamodernekipmanlarnvekurtarma kombiambulanslarnbulunmas Eitimliaramakurtarmapersonelininbulunmas tfaiye personelinin kulland kiisel koruyucu malzemelerintamteekküllüolmas TFAYEveAFETYÖNETM Zayflklar Belediyehizmetbinamzdagüvenlikkamerasisteminin bulunmamas Yangnlarn önlenmesinde, halk eitiminin istenilen düzeydeyaygnlatrlamamas AcilDurumlarda,görevdeolmayanitfaiyepersonelinin toplanabilmesiiçingereklitopluhaberlemesisteminin bulunmamas Eitilmigönüllüitfaiyecileresahipolunmas Dijitalharitasisteminesahipolunmas tfaiye tekilatmzn eitimli paramedik personele sahipolmas tfaiye tekilatmzn arama kurtarma ve keif köpeklerinesahipolmas Su alt kurtarmalarda deniz botlarmzn ve eitimli dalgçpersonelimizinbulunmas Deerlendirme: Modernteknolojivebilgibirikimiyledonanmlolanbirimlerimizkentgüvenliiveesenliiiçin24saatteyakkuz halinde, teknolojik donanm yüksek itfaiye ekiplerimizin eitime yönelik imkanlaryla hizmet kalitesini artrmaktadr.halkayönelikeitimlerdahacaziphalegetirilerekkatlmartrlmaldr.

10 Üstünlükler zmir Belediyeler Otomasyonu, zmir Kurumlar Entegrasyonu, AKS Görüntüleme Sistemi, Corafi Bilgi Sistemi,KentBilgiSistemi,KrizYönetimSistemi,zmir KentAriviveMüzesiSistemi,zfaTeknofuarProjesi, BBTrafikKontrolveSinyalizasyonSistemi,Kioks(Kent Terminalleri) Projesi için gerekli altyapnn zmirnet omurgas(fiberoptikkablo)üzerindensalanmas BLGveLETMTEKNOLOJLER Zayflklar Güvenilir saysal veri yetersizlii yaanan durumlarn varolmas Yazlmlarmznkurumbünyemizdegelitirilmesi Corafibilgisistemlerininkullanm zmir Büyükehir Belediyesi ile d birimler arasnda bilgi alveriinin IP tabanl iletiim sistemiyle salanmas Bilgisayaryazlmlarnntamamnnlisanslvedonanm yapsnngüçlüvekaliteliolmas zmir inüçboyutlukentrehberinesahipolmas Eservislervehizmetleriçingereklialtyapnnzmirnet omurgas(fiberoptikkablo)üzerindensalanmas Web kameralar sayesinde internet üzerinden ehrimizintantmnnyaplmas Mobese güvenlik kamera sisteminin devreye alnmasnn zmirnet omurgas (fiber optik kablo) üzerindensalanmas KentBilgiSistemleribirliiProtokolü nünvarl Donanmstounayönelikdepolamaalanyetersizlii Bilgi ilem ve bilgisayar ann etkin olarak kullanlmamas Fiber optik kablo çekmek isteyen firmalara altyap hizmetisalanmas Deerlendirme: Kurumsal hizmet kalitesini artracak ve kurumlar aras iletiim ve koordinasyonu artracak biliim alt yaps oluturulmaya devam edilmektedir. Günün bilgi ve iletiim teknolojileri takip edilip kurumsal ileyie entegre edilmektedir.ebelediyecilikhizmetleriilekentlininbelediyemizeeriimikolaylatrlmtr.yönetimbilgisistemi kapsamndaveristoklamaveveriyönetimigelitirilmektedir.

11 Üstünlükler Türkiye'nin en büyük doal yaam park olan zmir DoalYaamPark'nasahipolunmas Talep eden kamu kurumlar ve STK'lara ücretsiz fidan verilmesi Eitim ve projeler yoluyla organik tarmn tevik edilmesi Fidan almlarnn kooperatiflerden temin edilmesiyle üreticilerindesteklenmesi Tarmsal hizmet üretimine yönelik özel alanlar için oluturulaniletiimveçözümekiplerinesahipolunmas YELALANLAR,REKREASYONALANLARI,PARKLAR Zayflklar Kii bana düen yeil alan miktarnn dünya ortalamasnnaltndaolmas Yeil alanlarn sulanmasnda artezyen suyundan yeterincefaydalanlmamas Zoonozlarla mücadelede ilgili kamu kurum ve kurulularilekoordinasyoneksiklii Deerlendirme: zmir Doal Yaam Park ile hem yeil alan imkan sunulmakta hem de hayvan ve doa sevgisi bata çocuklar olmaküzerehalkaalanmaktadr.mevcutyeilalanlarbakmdüzenlibirekildeyaplarakkorunmaktaveyeni yeil alanlar için giriimler sürdürülmektedir. Tarma ve özellikle organik tarma yönelik hizmetler artrlarak devamedecektir. ENERJ Üstünlükler Zayflklar 1/ ölçekli zmir Kentsel Bölge Nazm mar Yenilenebilir enerji kaynaklarndan sanayide ve Plan ndabarajlarnverüzgarenerjisiüretimalanlarnn konutlarda gereken boyutlarda yararlanmay belirlenmiolmas salayacakprojelerinyetersizlii Jeotermalenerjininkentselkullanmasunulmas Yenilenebilir enerji kullanmna yönelik iletim ve datmaltyapsnnyetersizolmas Yenilenebilir enerji kaynaklarna yönelik projelere destekverilmesi BelediyeirketlerindenzenerjiA..'ninJeotermalA.. deortaklkpaynnbulunmas Yaltm sistemlerinin gelitirilmesine yönelik projelere destekverilerekenerjitasarrufununözendirilmesi Kentte,doalgazkullanmnntevikedilmesi Deerlendirme: Balçova Narldere bölgesinde jeotermal enerji sunumu daha fazla konut ve kullancya eriilerek devam etmektedir.seferihisar ayatrmlarsürdürülmektedir.jeotermalenerjidenelektriküretimiiçinçalmalardevam etmektedir.yenilenebilirenerjikullanmnayönelikiletimvedatmaltyapsgelitirilmelidir.

12 Üstünlükler BÜTÇEveSATINALMA Zayflklar Kurumumuzun güçlü ve effaf bir mali yapya sahip olmas Fitch Ratings'den olumlu kredi derecelendirme notu alnarak yeni finansman imkânlarnn yaratlmasnda kolaylksalanmas Kamu ç Kontrol Standartlar Eylem Plan nn hazrlanmolmas Önmalikontrolüntamolarakuygulanyorolmas Borçlarmzn vadelerinde düzenli olarak ödenebiliyor olmas Avrupa Birlii, Kalknma Ajans fonlar ve dier fonlardanyeterinceyararlanlamamas haletoplantlarnnyaplabileceisalonlarnazolmas Borçstokununazalmolmas Borç yönetiminde oluabilecek likidite riskinin azaltlmas amacyla devaml olarak güçlü rezerv tutulmas Teknik donanm yüksek eitimli personele sahip olunmas Kamu hale Kanununa ve ihale süreçlerine hakim olunmas Deerlendirme: Belediyemizingüçlüveeffafmaliyapsyatrmlarnönünüaçmaktadr.yibirborçyönetimipolitikasileborç stoku azalm ve mali piyasada kuruma olan güven artmtr. Avrupa Birlii, Kalknma Ajans fonlar ve dier fonlardandahafazlayararlanlabilmesiiçingerekliçalmalaryaplmaldr.

13

14

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar GENEL AÇIKLAMALAR Belediyeler, Kanunlarn kendisine verdii yetki ve görevleri yerine getirmek için yapt faaliyetler sonucunda belge üretmektedir. Bu belgeler, Belediyelerin varlk sebebini ortaya koyan temel

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR 1. Giriş... 2 2. Plan Öncesi Dönemde Türkiye de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler... 2 3. Planın Temel Amaçları ve İlkeleri... 3 4. Küresel Enerji Sisteminde

Detaylı

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org STRATEJİK PLANLAMA SUNUMUN İÇERİĞİ STRATEJİK PLANLAMA NEDİR? Stratejik planlama; Bir işletmenin amaç ve misyonuna uygun yönetimsel kararlarını uygulamak için gerekli faaliyetlerin bütünüdür (Steiner, 1979)

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association 2023 Hedefleri Uluslararası yolunda Yatırımcılar Derneği International

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE

PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE Ör.Gör.Kemal KARAYORMUK * Mehmet Ali KÖSEOLU ** ÖZET Bu çalmada, pazarlama yöneticilerinin kararlarna yön veren pazarlama bilgi sistemi ele alnmtr. Bilgi, iletmeler

Detaylı

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ:

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 19 NİSAN 2011 (Son Güncelleme: Ağustos 2012) 1 SUNUŞ Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve yerel aktörlerin

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında!

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! yapıkredi.com.tr 444 0 448 Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! İçindekiler Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı 1 KOBİ lere hibe ve destek programları Destek programlarından hangi konularda

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI 11 MAYIS 2009 1 Sayın Başkan, Cumhuriyet Meclisimiz in değerli milletvekilleri, Öncelikle şahsım ve Bakanlar Kurulu üyelerimiz adına sizleri saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ 2014-2016 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5.000 ölçekli Cendere Vadisi Nazım İmar Planı

Detaylı

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi l At klar ndan Maden ve Maden Kaynakl Kazalar Standartlar n Radyasyondan Korunma Geli tirilmesi ve Güçlendirilmesi Kritik Altyap Korunmas lar n Tehlikeli Madde Ta mac l Kazalar Deniz Kirlili Neden Olan

Detaylı

YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI

YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI A NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM YOLARI VE YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI İçerik 03 BÖLÜM 01 KENTSEL YAKLAŞIMLAR Dayanıklı Kentler, Dayanıklı Bölgeler,

Detaylı