Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Deðerlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Deðerlendirilmesi"

Transkript

1 Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Deðerlendirilmesi

2

3 4.KurumsalKabiliyetveKapasiteninDeerlendirilmesi YÖNETM Üstünlükler Zayflklar zmirulamanaplan,nazmmarplan,stratejikplan Ayn ii yapan farkl statüdeki personelin farkl ve Kamu ç Kontrol Standartlar Eylem Plan nn imkanlara sahip olmas ve bu personeller arasndaki hazrlanmolmas ücretdengesizlii Katlmc bir yönetim anlay ile paydalarla güçlü bir iletiimkurulmas Kurumumuzun uluslararas organizasyonlara önem vermesi Genç, dinamik ve mesleki anlamda nitelikli personele sahipolunmas Bütünleik Kalite Yönetim Sistemi çalmalarna balanmolmas Personelimizineitimdüzeyininyükseltilmesinedestek verilmesi Makine, teçhizat, donanm ve her türlü araç gereçte teknolojikgelimelerintakipedilmesi Hizmetiçieitimdepersonelindesteklenmesi Mevzuatdeiikliklerininanndaizlenebilmesineolanak salayanprogramlarnvarl Faaliyet alanlarna göre hizmetlerimizi destekleyici ve gelitiriciirketleresahipolunmas Belediyemizin yerel kalknmaya yönelik Bölgesel KalknmaAjanslarnamaddidestekvermesi lçebelediyelerleortakhizmetprojeleriyürütülmesive belediyeleremaliyardmyaplmas Kaynaklarn ve zamann etkin, aklc ve verimli kullanlmas Gerek duyan tüm birimlerde araç filolarnn yenilenmesi Genç, dinamik ve eitimli personelle zabta hizmetlerinin gelitirilmesine yönelik çalmalarn yaplmas Belediyehizmetbinasnn,çalmakoullarbakmndan personelinveriminiolumsuzetkilemesi Birimler arasnda yeterli koordinasyonun olmamas ve çalmalarnbireyselyürütülmesi Performansa dayal deerlendirme sisteminin etkili ilememesi Yurtdndakigelimeleriyerindeincelemeveörenme imkannnyeterliolmamas Personele salanan özlük ve sosyal haklarn yeterli olmamas ve buna bal olarak oluan motivasyon düüklüü Belediye hizmet ve etkinliklerine yönelik tantm ve kamuoyubilgilendirmeçalmalarnnyetersizlii Oryantasyonprogramnneksiklii nsan kaynaklar kariyer yönetimi uygulamalarnda eksiklik Görev tanmlarnn personele açk olarak belirtilecei yönergelerinhazrlanmamas Hizmet içi eitimlerin tüm kuruma yaylamamas ve sürekliliininsalanamamas Baz müdürlüklerin, belediyenin ana hizmet binasnn dndahizmetvermesi Yabancdilbilenpersonelsaysnnyeterliolmamas Arivimizin teknik donanmnn ve depolama alannn yetersizolmas Zabta tekilatnn yeterli tesis ve teçhizata sahip olmamas,personelmotivasyonununyüksekolmamas Deerlendirme: zmirbüyükehirbelediyesibilimselyönetimteknikvemetotlarnuygulayanyönetimanlayylaetkin,verimli, çkt odakl, katlmc, hesap verebilir ve kaliteli hizmet sunmaya devam etmektedir. Bu çerçevede stratejik yönetimilkeleriuygulanmakta,planprogramçerçevesindefaaliyetleryürütülmekte,katlmcyönetimingerekleri yerinegetirilmektedir.genç,dinamikveniteliklipersonelileçadayönetimanlaynauyumhzlandrlmaktadr. Kaliteliveverimlibiryönetimiçinteknolojikolanaklaryeterliseviyelerdedirveçadateknolojikgelimelertakip edilmektedir.nsankaynaklaryönetimiteknikvemetotlargelitirilerekdevametmektevepersonelverimlilii artrlmaktadr. Hizmet binas ve çalma ortamndaki eksiklikler mevcut mekanlarn iyi kullanm ve yeni mekanlarnaratrlmasylagiderilmeyeçallmaktadr.

4 Üstünlükler Türkiye'nin kapasitesi en büyük ileri biyolojik atk su artmatesisinesahipolunmas Arsenik artmnda baarl artma tesislerine sahip olunmas Yenitransferistasyonlarkurularakdüzensizdepolama alanlarnnatkdökümünekapatlmas Geri kazanmgeri dönüüm gibi atk deerlendirme projelerininuygulanyorolmas Yeni kat atk bertaraf tesisinin kurulmasna yönelik çalmalarnbalamas Çevre ve Orman Bakanl tarafndan onaylanm AmbalajAtklarYönetimPlan'nasahipolunmas Hava kirlilii ölçüm alannn geniletilmesine yönelik çalmalaryaplmas ÇEVREKORUMAveÇEVRESALII Zayflklar Tek düzenli depolama alan olan Harmandal Düzenli DepolamaAlan'nnyerleimalaniçerisindekalmasve kullanmömrününazalmas Düzensiz depolama alanlarnn çevreye olumsuz etkisininolmas Geri kazanlabilir atklarn dier atklardan ayr olarak kaynandaayrtrlmasnnyetersizlii Atk yönetimi konusunda kurumlar aras ibirliinin eksikolmas Hafriyatvemolozatklarnntoplanmasvebertarafile ilgiliyetersizliklerinyaanmas Tbbiatkyönetimplannnhazrlanmayabalanmas Su kaynaklarnn kullanmna yönelik çalmalarn baarlolarakyürütülmesi zinlihafriyattopraveinaatykntatklardepolama alanlarnasahipolunmas Yüzençöplerintoplanmasiçinçöpgemisininolmas Deerlendirme: Yüksek kapasiteli artma tesisleriyle, atk transfer istasyonlaryla, çevre salna tehdit olan unsurlara yönelik denetimlerle, temiz bir zmir yaratlmaktadr. Mevcut kapasite ve imkanlar kent geliimine ve nüfus artna paralel olarak gelitirilmektedir. Atklarn türlerine göre kaynanda ayrtrlarak toplanmas çalmalar gelitirilerekdevametmektedir.böylecehemekonomihemdoakazanmaktadr.atkyönetimindeilgilikurumlar aras koordinasyon ve kirlilie sebep olan unsurlara kar denetimler artrlarak çevre sal hizmetleri sürdürülecektir.

5 Üstünlükler Kentsel Dönüüm projelerinin yaplyor olmas, pilot bölge uygulamalarnda yerinde çözüm ilkesinin uygulanyorolmas Gerekli kamulatrma çalmalarnn zamannda yaplmas Kentimizdebulunantümtarihiyaplarnkorunmasiçin restorasyon, restitüsyon ve rölöve çalmalarnn yaplmas 1/25000 ölçekli zmir Kentsel Bölge Nazm mar Plannnyaplmolmas Belediyemizin gayrimenkul portföyünün çeitli ve deerliolmas BüyükehirBelediyesisnrlariçerisinde1/5000ölçekli halihazrharitalarntekseferdedengelenerekyaplyor olmas mar uygulamalarnn ilçe belediyeler ile koordineli olarakyürütülmesi MAR,KENTSELKORUMAveTASARIM Zayflklar Kaçakyaplamaylasonuçlanandenetimyetersizlii Kentsel Dönüüm Projeleri hazrlama ve uygulama süreçlerininuzamas Verilerin ayn veri tabanna girilmemesinden ötürü birimlerarasuyumsuzlukvekoordinasyoneksikliinin olmas Deerlendirme: mar Planlar çerçevesinde kent mimarisi gelitirilmektedir. Bunun için gerekli haritalar ve jeolojik etüdler yaplabilmektedir. mar uygulamalarnda ilçe belediyeleri ile iyi bir koordinasyon salanmaktadr. Kaçak yaplamayadönükdenetimlerartrlarak,kentseldönüümprojelerihzlandrlarakdevamettirilecektir. Üstünlükler Kesintisiz ulam ve trafik güvenliini salamak amacylayaplanaltveüstgeçitçalmalar KENTSELALTYAPI Zayflklar Asfaltlama çalmalar srasnda ilgili kurumlarla yaanankoordinasyoneksiklii BüyükKanalProjesi nintamamlanmolmas Kentteki eitim kurumlarnn talepleri dorultusunda çevre düzenlemelerinin ve bakmonarmlarnn yaplmas Belediye snrlar içerisine dahil edilen beldelerdeki asfaltlamaçalmalarnntamamlanmolmas Kent içinde ana arterlerin çevre düzenlemelerinin sürekliolarakyaplmas Alternatifyolveulamimkânlarnngelitirilmesi Altyap bilgilerinin bulunduu haritalarn tamamnn dijitalortamaaktarlmamolmas Navigasyonsistemininyeterliolmamas Kentgenelindeotoparksaysnnyeterliolmamas Altyap Koordinasyon Merkezi nin düzenli olarak ilemesi Kurumun, altyap çalmalarna yönelik orta olduu irketininolmas Mevcut otoparklarn kentimizin merkezi yerlerinde kurulmuolmas Deerlendirme: AYKOME koordinatörlüünde yürütülen kentsel altyap hizmetleri ilgili kurumlarla koordinasyon artrlmaya çallaraksürdürülmektedir.ulamvetrafikgüvenliiiçingereklibakmonarmdüzenlemeçalmalarhzlbir ekilde gerçekletirilebilmektedir. Beldelerde asfaltlama çalmalar tamamlanmtr. Mevcut otoparklarmzn kentmerkezindeolmasmerkeztrafiindeciddibirdüzenleyiciroloynamasnaramenkentgenelindeotoparklar yetersizkalmaktadr.otoparkyapmnayönelikgiriimlersürdürülecektir.

6 Üstünlükler Alternatif ulam türlerinin entegrasyonunun var olmas ULAIM Zayflklar Ulamdametroanngeniolmamas zmirulamanaplan'nasahipolunmas Ulamda90dakikauygulamas Toplu tama filomuzun sayca güçlü olmas ve günün koullarna uygun, modern teknik altyapya sahip olmas Toplutamaclktadenizulamnnkullanlmas Semtlerin yol yaplarna uygun araçlarla, toplu tama hizmetininkentinhernoktasnaulamas Trafik Yönetim Sistemi'nin teknolojik olarak gelimi olmas Kstlkentselarazilerinrasyonelkullanlmas Denizulamiçinkullanlanaraçlarnyalolmas Rayl Sistemin Kamu hale Kanunu ndan kaynaklanan itiraz süreçleri sebebiyle planlanan sürede tamamlanamamas Deniz ulamn özendirecek ve yaygnlatracak projelerinyetersizlii Kent genelinde bisiklet kullanmna ayrlan yollarn yeterliolmamas Trafik güvenlii için gerekli uygulamalarn emniyetle ibirliihalindeyerinegetirilmesi Deerlendirme: zmir Ulam Ana Plan çerçevesinde sürdürülebilir çözümlerle ve büyük yatrmlarla ulam hizmetlerini sunan belediyemiz mevcut metro hattn genileterek ve 80 km lik banliyö hattn metro standartlarna yükselterek geleceinseyahatkonforvegüvenliiniimdidengarantiyealmaktadr.kentinalternatifulamtürlerineimkan salayan yaps ve mevcut ulam entegrasyonu gelecein daha hzl ulamna ve entegrasyonuna imkan salamaktaveyatrmlarbudorultudasürdürülmektedir. 90dakika uygulamasiletoplutamadahaucuz, dahahzlhalegelmivetoplutamaclközendirilmitir.karayoluulamyükünüazaltmayadönükraylsistem yatrmlarn yan sra deniz ulam hizmeti de daha aktif hale getirilerek sürdürülecektir. Trafik güvenliini salamayadönükçalmalardagününteknolojikimkanlartakipedilerekdevamettirilmektedir. Üstünlükler Kurumaaithastaneninolmas Sosyal güvencesi olmayan hastalarn ücretsiz tedavi edilmesi SALIK Zayflklar Hastaneninacilservisinintamteekküllüolmamas Hastanedeyounbakmünitesininolmamas Okullardasalktaramalarnnyaplmas Hastanehizmetindeotomasyonageçilmiolmas Teknolojiktbbicihazlarnvarolmas Tahlilvetetkiksonuçlarnnayngüniçerisindealnmas Gecenöbetlerindebrandoktorlarnnbulunmamas Özeldalpolikliniklerieksikliisebebiylehastanehizmet çeitliliininbulunmamas Bellibranlardakihekimsaysnnyetersizlii htiyaç duyulduunda salk hizmetlerinin evlere tanmas Deerlendirme: Kurumumuza ait Erefpaa Hastanesi günün tbbi teknolojik imkanlarna sahip olup, sosyal belediyecilik anlayylahizmetkalitesinihergeçengünartraraksürdürmektedir.koruyucusalkhizmetleriveeitimlerifark yaratmaktadr. Acil servis eksikliklerinin giderilmesine dönük çalmalar ve youn bakm ünitesi için çalmalar sürdürülecektir.

7 KÜLTÜR,ETM,SPOR,SOSYALHZMETLERveHALKLALKLER Üstünlükler htiyaç sahiplerine sürekli ve düzenli olarak maddi manevidesteinsalanmas htiyaçduyanbölgelereylnhergünüaevihizmetinin sunulmas Engellilerinsosyalhayatakatlmnnkolaylatrlmas Eitiminveeitimkurumlarnndesteklenmesi Kentte farkl kültür ve sanat etkinliklerinin sürekli düzenlenmesi Kültür Sanat etkinliklerinin yapld açk ve kapal alanlarnyeterlisaydaolmas Kentin tarihini ve kültürünü yanstan kent müzesi ve arivinesahipolunmas Zayflklar Sanatsalvekültüreletkinliktantmnnyetersizolmas Sanatvekültürmerkezlerininetkinkullanlmamas Kent müzesi ve arivine yönelik yeterli ilgi yaratlamamas Kültürel hizmetlere yönelik dier kurumlarla koordinasyonunyeterincesalanamamas Meslek edindirme kurslarn bitirenlere i imkan salanmas konusunda ilgili meslek odalaryla yeterli koordinasyonunsalanamamas Huzurevi kapasitemizin talebe cevap verecek yeterlilikteolmamas Spororganizasyonlartantmnnyetersizolmas Meslekedindirmekurslarnnaktifolarakçalmas Huzurevi binasnn geni bir alana kurulmu olmasyla huzurevi sakinlerine daha rahat ve kaliteli yaam imkansalanmas Mezarlkbilgisisteminesahipolunmas Taziyevedefinhizmetlerisunarakkentliyeacgününde destekolunmas Çokamaçlsportesislerininsaycafazlaolmas Amatörsporkulüplerinedestekverilmesi Yeilalanlardakondisyonaletlerininbulunmas Spor yapmaya eriimi kstl çocuklara ve gençlere imkanlarsunulmas Kurumun uluslararas spor organizasyonlar düzenleyecekpotansiyelesahipolmas Mevcutgömüalanlarnnyetersizlii Deerlendirme: Hayatnherannahitapedenveherkesineriebildiikültürelvesanatsaletkinliklerdüzenlenmektedirancakdaha etkilitantmyöntemleriyaplmaldr.sosyalbelediyeciliinbütüngerekleriyerinegetirilmektevekentgenelinde geniyelpazedesosyalyardmlardevametmektedir.sporyapmaybirkültürhalinegetirebilmekiçinçalmalar artrlarak sürdürülmektedir. Sanat ve kültür mekanlar daha etkili kullanlmaldr ve yeni imkanlar yaratlma yolunda çalmalar devam etmektedir. Meslek edindirme kurslar ile meslek odalarnn koordinasyonu artrlmaldr.

8 TURZM,FUARCILIKveDILKLER Üstünlükler Kentin tarihini ortaya çkaran Agora ve dier tarihi mekanlarla ilgili projelerin kurumumuzca gerçekletirilmesi Kentsel turizme katk salayan fuar ve organizasyonlarndüzenlenmesi Uluslararas organizasyonlar düzenlemede yeterli tecrübevebirikimesahipolunmas Tarihi binalarn ve mekanlarn, restorasyon ilemlerindensonraturizmeaçlmas Kentsel dönüüm projeleriyle kent turizmine katk salanmas Alternatif turizm alanlar oluturulmas ile ilgili çalmalaradestekverilmesi Kurulan karde kent ilikileri ile turizme katk salanmas Zayflklar zmir'in turizm potansiyelinin dünyaya tantlmasnda yetersizkalnmas Fuarlarn ve organizasyonlarn tantmnn yetersiz olmas Liman kenti olmann getirdii avantajlardan yararlanacakgiriimlerin,projelerineksiklii Fuar alanlarnn fiziksel koullarnn baz organizasyonlarvefuarlariçinyetersizkalmas Deerlendirme: Agorabataolmaküzeretarihimekanlarkentyaamnaveturizmekazandrlmaktadrancakzmir inturizm potansiyelidünyayadahaiyitantlmaldr.fuarorganizasyonlarveuluslararasorganizasyonlardatecrübeve birikimesahipolankurumumuzdahaetkilitantmfaaliyetleriileverimliliiveetkililiiartracaktr.kykenti olmannavantajlarndandahafazlayararlanabilecekprojelergelitirilmelidir.

9 Üstünlükler tfaiyeekiplerimizinihbardansonraolayyerine3ile5 dakikaarasndaulaabiliyorolmas Teorik ve uygulamal hizmet içi eitimlerin verildii uluslararas standartlara uygun Toros Yangn ve Doal AfetEitimMerkezi ninbulunmas Metropol alan dahilinde 32 ayr noktada yangn istasyonlarnnkonulandrlmolmas Eitim Amirliimizdeki eitmenlerimiz tarafndan okullara, Kamu Kurulularna, Özel sektöre, askeri birliklerebilgilendirmeamaçleitimlerinverilmesi Olaylara müdahale edecek araç gereç ve teknik teçhizatn gelien teknolojiye uygun ve modernize edilmiolmas Kentin dar sokaklarna dahi en ksa zamannda müdahale edebilen küçük tonajl su tankerleriyle, faal expersmotorizearaçlarmznbulunmas AKSistasyonlarndamodernekipmanlarnvekurtarma kombiambulanslarnbulunmas Eitimliaramakurtarmapersonelininbulunmas tfaiye personelinin kulland kiisel koruyucu malzemelerintamteekküllüolmas TFAYEveAFETYÖNETM Zayflklar Belediyehizmetbinamzdagüvenlikkamerasisteminin bulunmamas Yangnlarn önlenmesinde, halk eitiminin istenilen düzeydeyaygnlatrlamamas AcilDurumlarda,görevdeolmayanitfaiyepersonelinin toplanabilmesiiçingereklitopluhaberlemesisteminin bulunmamas Eitilmigönüllüitfaiyecileresahipolunmas Dijitalharitasisteminesahipolunmas tfaiye tekilatmzn eitimli paramedik personele sahipolmas tfaiye tekilatmzn arama kurtarma ve keif köpeklerinesahipolmas Su alt kurtarmalarda deniz botlarmzn ve eitimli dalgçpersonelimizinbulunmas Deerlendirme: Modernteknolojivebilgibirikimiyledonanmlolanbirimlerimizkentgüvenliiveesenliiiçin24saatteyakkuz halinde, teknolojik donanm yüksek itfaiye ekiplerimizin eitime yönelik imkanlaryla hizmet kalitesini artrmaktadr.halkayönelikeitimlerdahacaziphalegetirilerekkatlmartrlmaldr.

10 Üstünlükler zmir Belediyeler Otomasyonu, zmir Kurumlar Entegrasyonu, AKS Görüntüleme Sistemi, Corafi Bilgi Sistemi,KentBilgiSistemi,KrizYönetimSistemi,zmir KentAriviveMüzesiSistemi,zfaTeknofuarProjesi, BBTrafikKontrolveSinyalizasyonSistemi,Kioks(Kent Terminalleri) Projesi için gerekli altyapnn zmirnet omurgas(fiberoptikkablo)üzerindensalanmas BLGveLETMTEKNOLOJLER Zayflklar Güvenilir saysal veri yetersizlii yaanan durumlarn varolmas Yazlmlarmznkurumbünyemizdegelitirilmesi Corafibilgisistemlerininkullanm zmir Büyükehir Belediyesi ile d birimler arasnda bilgi alveriinin IP tabanl iletiim sistemiyle salanmas Bilgisayaryazlmlarnntamamnnlisanslvedonanm yapsnngüçlüvekaliteliolmas zmir inüçboyutlukentrehberinesahipolmas Eservislervehizmetleriçingereklialtyapnnzmirnet omurgas(fiberoptikkablo)üzerindensalanmas Web kameralar sayesinde internet üzerinden ehrimizintantmnnyaplmas Mobese güvenlik kamera sisteminin devreye alnmasnn zmirnet omurgas (fiber optik kablo) üzerindensalanmas KentBilgiSistemleribirliiProtokolü nünvarl Donanmstounayönelikdepolamaalanyetersizlii Bilgi ilem ve bilgisayar ann etkin olarak kullanlmamas Fiber optik kablo çekmek isteyen firmalara altyap hizmetisalanmas Deerlendirme: Kurumsal hizmet kalitesini artracak ve kurumlar aras iletiim ve koordinasyonu artracak biliim alt yaps oluturulmaya devam edilmektedir. Günün bilgi ve iletiim teknolojileri takip edilip kurumsal ileyie entegre edilmektedir.ebelediyecilikhizmetleriilekentlininbelediyemizeeriimikolaylatrlmtr.yönetimbilgisistemi kapsamndaveristoklamaveveriyönetimigelitirilmektedir.

11 Üstünlükler Türkiye'nin en büyük doal yaam park olan zmir DoalYaamPark'nasahipolunmas Talep eden kamu kurumlar ve STK'lara ücretsiz fidan verilmesi Eitim ve projeler yoluyla organik tarmn tevik edilmesi Fidan almlarnn kooperatiflerden temin edilmesiyle üreticilerindesteklenmesi Tarmsal hizmet üretimine yönelik özel alanlar için oluturulaniletiimveçözümekiplerinesahipolunmas YELALANLAR,REKREASYONALANLARI,PARKLAR Zayflklar Kii bana düen yeil alan miktarnn dünya ortalamasnnaltndaolmas Yeil alanlarn sulanmasnda artezyen suyundan yeterincefaydalanlmamas Zoonozlarla mücadelede ilgili kamu kurum ve kurulularilekoordinasyoneksiklii Deerlendirme: zmir Doal Yaam Park ile hem yeil alan imkan sunulmakta hem de hayvan ve doa sevgisi bata çocuklar olmaküzerehalkaalanmaktadr.mevcutyeilalanlarbakmdüzenlibirekildeyaplarakkorunmaktaveyeni yeil alanlar için giriimler sürdürülmektedir. Tarma ve özellikle organik tarma yönelik hizmetler artrlarak devamedecektir. ENERJ Üstünlükler Zayflklar 1/ ölçekli zmir Kentsel Bölge Nazm mar Yenilenebilir enerji kaynaklarndan sanayide ve Plan ndabarajlarnverüzgarenerjisiüretimalanlarnn konutlarda gereken boyutlarda yararlanmay belirlenmiolmas salayacakprojelerinyetersizlii Jeotermalenerjininkentselkullanmasunulmas Yenilenebilir enerji kullanmna yönelik iletim ve datmaltyapsnnyetersizolmas Yenilenebilir enerji kaynaklarna yönelik projelere destekverilmesi BelediyeirketlerindenzenerjiA..'ninJeotermalA.. deortaklkpaynnbulunmas Yaltm sistemlerinin gelitirilmesine yönelik projelere destekverilerekenerjitasarrufununözendirilmesi Kentte,doalgazkullanmnntevikedilmesi Deerlendirme: Balçova Narldere bölgesinde jeotermal enerji sunumu daha fazla konut ve kullancya eriilerek devam etmektedir.seferihisar ayatrmlarsürdürülmektedir.jeotermalenerjidenelektriküretimiiçinçalmalardevam etmektedir.yenilenebilirenerjikullanmnayönelikiletimvedatmaltyapsgelitirilmelidir.

12 Üstünlükler BÜTÇEveSATINALMA Zayflklar Kurumumuzun güçlü ve effaf bir mali yapya sahip olmas Fitch Ratings'den olumlu kredi derecelendirme notu alnarak yeni finansman imkânlarnn yaratlmasnda kolaylksalanmas Kamu ç Kontrol Standartlar Eylem Plan nn hazrlanmolmas Önmalikontrolüntamolarakuygulanyorolmas Borçlarmzn vadelerinde düzenli olarak ödenebiliyor olmas Avrupa Birlii, Kalknma Ajans fonlar ve dier fonlardanyeterinceyararlanlamamas haletoplantlarnnyaplabileceisalonlarnazolmas Borçstokununazalmolmas Borç yönetiminde oluabilecek likidite riskinin azaltlmas amacyla devaml olarak güçlü rezerv tutulmas Teknik donanm yüksek eitimli personele sahip olunmas Kamu hale Kanununa ve ihale süreçlerine hakim olunmas Deerlendirme: Belediyemizingüçlüveeffafmaliyapsyatrmlarnönünüaçmaktadr.yibirborçyönetimipolitikasileborç stoku azalm ve mali piyasada kuruma olan güven artmtr. Avrupa Birlii, Kalknma Ajans fonlar ve dier fonlardandahafazlayararlanlabilmesiiçingerekliçalmalaryaplmaldr.

13

14

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl EtütveProjelerDairesiBakanl ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIMHALELERUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluk Bakanlk Makam nn onaylar dorultusunda müdürlüümüz tarafndan ihale edilmesi istenilen projeli

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

TARIM PARK VE BAHÇELERDEN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI

TARIM PARK VE BAHÇELERDEN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI Tarm,ParkveBahçelerdenSorumluDaireBakanl TARIM PARK VE BAHÇELERDEN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI YELALANBAKIMUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Yeilalanlarnbakmveonarmnnyaplmasnsalamak,bakmalanlarylailgili

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI B LG LEM VE VER YÖNET M UBE MÜDÜRLÜ Ü

BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI B LG LEM VE VER YÖNET M UBE MÜDÜRLÜ Ü BilgiTeknolojileriDairesiBakanl BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI BLGLEMVEVERYÖNETMUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmir Büyükehir Belediyesi merkez ve d müdürlükleri ile bal kurulularnilgilibirimleriyleibirliiyaparakbilgiilemsisteminikurmak,

Detaylı

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI MDR? Agrievolution (Global Alliance for Agriculture Equipment Manufacturing Associations Tarm Makineleri malatç Birlikleri Küresel ttifak); ABD, Hindistan, Brezilya, Türkiye,

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

FEN ÝÞLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YOL YAPIM UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Fen leri Dairesi Ba kanl

FEN ÝÞLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YOL YAPIM UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Fen leri Dairesi Ba kanl FenleriDairesiBakanl FEN ÝÞLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YOLYAPIMUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluklar Fen leri Dairesi Bakanl tarafndan yürütülecek yol çalmalarna ait yllkprogramlarnbelirlenmesivestratejikplançalmalarnaesasolacak

Detaylı

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden Çalma, Türkiye de 2003 ylnda Salkta Dönüüm Program ile balatlan salk sektöründeki dönüümü, Salk Bakanl nn tara örgütlenmesi üzerinden inceleme ve analiz etme amacna yöneliktir. Çalmada, Salkta Dönüüm Program

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N AMELYATHANEDE KULLANILAN HASSAS CHAZ VE CERRAH ALETLERN YENDEN KULLANIMA HAZIRLANMASINDA MERKEZ STERZASYON ÜNTES ÇALIANLARININ SORUMLULUKLARI Firdevs TABAK*, lknur NANIR** *Acbadem Kozyata Hastanesi, Merkezi

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Belediye meclisinin 13.07.2004 tarihli kararı ile kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğünün görevi 5216 sayılı yasanın

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

FORUMU 10.03.2007. A. hsan KARAMANLI. Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü

FORUMU 10.03.2007. A. hsan KARAMANLI. Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü ESKEHR ENERJ FORUMU 10.03.2007 A. hsan KARAMANLI Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Elektrik Enerjisi Sektöründe Durum *TEK *EÜA *TEA *TETA *TEDA Özel Üretim irketleri ve Otop. Grupları *Enerji Bakanlıı

Detaylı

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık.

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık. 135 BİN TON ATIK ASFALTI GERİ KAZANDIK!ilçelerimize HEDEF YILDA 550 BİN TON! Şeker Otobüs ile kültür-sanat etkinliklerimizi taşıdık. İstanbul un ana arterleri yollarına 14 milyon 611 bin 317 ton asfalt

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

70'LERIN SAVASI. Adres. : 1/3

70'LERIN SAVASI. Adres. :  1/3 Portal Adres 70'LERIN SAVASI : www.habercorlu.com İçeriği : Kent/Yaşam Tarih : 03.10.2014 : http://www.habercorlu.com/spor/70lerin-savasi-h217623.html 1/3 70'LERIN SAVASI 2/3 70'LERIN SAVASI 3/3 Portal

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

http://www.suzuki-toshie.net

http://www.suzuki-toshie.net B Uygulama 03.03.2011 Bilinçli Örenim Yoluyla Yaama Gücüne Doru Yeni Afet Önleme Eitimi --- Proje Örenimi, Portfolyo Deerlendirme, Koçluk Yöntemi --- Afet Önleme ve Yeni Örenme Becerileri Proje Örenimi

Detaylı

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HAR TA UBE MÜDÜRLÜ Ü. Emlak Yönetimi Dairesi Ba kanl. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HAR TA UBE MÜDÜRLÜ Ü. Emlak Yönetimi Dairesi Ba kanl. Yetki, Görev ve Sorumluluklar EmlakYönetimiDairesiBakanl EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HARTAUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar 1/1000ve1/5000ölçeklihalihazrharitayapmak. 1/1000ve1/5000ölçeklihalihazrharitaihaleyoluile yaptrmak.

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) ORDU DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) Eylem TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM TÇS 1.6 Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır. Artvin,

Detaylı

Belediye Belediye Şirketleri Danışmanlığı

Belediye Belediye Şirketleri Danışmanlığı BASLICA HİZMET ALANLARIMIZ A AB Projeleri ve Fonları A İnsan Kaynakları A Muhasebe ve Finansman A Satın Alma A İş Sağlığı ve Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemleri A Yönetmelikler A Destek Hizmetleri İşlemleri

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

İZMİR KENT SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE YAYGIN VE KURUMSAL EĞİTİMLERİN ÖNEMİ. Ali ÖZDERE Makina Mühendisi ali@safranfide.com

İZMİR KENT SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE YAYGIN VE KURUMSAL EĞİTİMLERİN ÖNEMİ. Ali ÖZDERE Makina Mühendisi ali@safranfide.com 225 İZMİR KENT SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE YAYGIN VE KURUMSAL EĞİTİMLERİN ÖNEMİ Ali ÖZDERE Makina Mühendisi ali@safranfide.com ÖZET Kentler sürekli toplumsal gelişme içersinde bulunan ve toplumun yerleşme,

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü 28 ubat 2007 TS/BAS-BÜL/07-20 Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulatırma Sektörü Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Dernei (TÜSAD), ulatırma yöntemlerinin sürdürülebilir büyümeye

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) SAMSUN DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) Eylem TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM TÇS 1.6 Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır. Artvin,

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI BanliyöveRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI zmirulam AnaPlançerçevesinde,alternatifulamtürleriarasndaentegrasyonusalayanrayltoplutama

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI T.C. MLLÎETMBAKANLII TalimveTerbiyeKuruluBakanl SGORTACILIK ETM KURS PROGRAMI ANKARA 2009 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRES : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAI PROGRAMIN SEVYES PROGRAMIN AMAÇLARI

Detaylı

Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 1. Giri

Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 1. Giri Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ 1. Giri 2006 LKÖRETM MÜZK DERS ÖRETM PROGRAMI VE YEN YAKLAIMLAR Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 21. yüzyla

Detaylı

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN HİZMET SEKTÖRÜ

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN HİZMET SEKTÖRÜ KONYA İLİ HİZMET SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA ANADOLU NUN ORTASINDA BİR YILDIZ OLARAK PARLAYACAK KONYA İLİ HİZMET SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

KIRSAL KALKINMA NEDR?

KIRSAL KALKINMA NEDR? KIRSAL KALKINMA NEDR? Krsal kalknma ; "krsal alanda yaayan ve geçimini tarm sektöründen veya benzer krsal mesleklerden salayan birey ve topluluklarn, insanca yaam koullarna kavuturulmas için onlarda önce

Detaylı

SÜREÇLERNDE RFID UYGULAMALARI. RFIDTURKEY - Türkiye'nin RFID Merkezi

SÜREÇLERNDE RFID UYGULAMALARI. RFIDTURKEY - Türkiye'nin RFID Merkezi SÜREÇLERNDE RFID UYGULAMALARI RFID nedir? RFID (Radio Frequency Identification): Radyo-frekans dalgalar$ üzerinden veri ta&$mas$ yaparak kontrollü bir ortamda hareket eden veya sabit duran cisimleri otomatik

Detaylı

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLII STRATEJK PLANI (Taslak) (2010-2014) OCAK 2009 1 TARHÇE Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl (ETKB), 4951 say Kanunun verdii yetkiye dayanlarak 25.12.1963 tarih ve 4-400

Detaylı

YÖNETİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ PEYZAJ HİZMETLERİ GÜVENLİK HİZMETLERİ TEKNOLOJİK HİZMETLER BAŞKANIN MESAJI Uzun yılların vermiş olduğu deneyimimizi insanı merkeze alan, sürdürülebilir

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde.

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde. KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU BRM : PERSONEL DARE BAKANLII S$ra No 1 Malzemenin Ad$ ve Konusu Bakanlklardan veya dier kurumlardan gelen genelge,

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

TÜRK YE KÖMÜR LETMELER GENEL MÜDÜRLÜ Ü PODROM CAD. NO: 12 YEN MAHALLE / ANKARA. Ankara, Say : 119

TÜRK YE KÖMÜR LETMELER GENEL MÜDÜRLÜ Ü PODROM CAD. NO: 12 YEN MAHALLE / ANKARA. Ankara, Say : 119 TÜRKYE KÖMÜR LETMELER GENEL MÜDÜRLÜÜ PODROM CAD. NO: 12 YENMAHALLE / ANKARA Ankara, 27.01.2009 Say: 119 lgi: 15 Ocak 2009 tarih ve B.15.2.TK.0.19.03-00-250 0888 say yazz. lgi yazzla Kurumunuzun stratejik

Detaylı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı Dr. Şafak HENGİRMEN TERCAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı safakhengirmen@hotmail.com Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Finansman

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, 13438 ADA 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22 PARSELLERDE YAPILAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ KONUMU Antalya

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52)

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) K I R S A L K A L K I N M A D A K A D I N L A R Sibel DEMR Birle(mi(

Detaylı

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Elektronik Pazarlama İnternet E-Pazarlama İnternet Nedir? İnternet, dünya üzerinde milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan

Detaylı

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 28.981.800 24.336.000 27.040.000 29.744.000 32.718.400 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 6.394.310 23.450.800 26.068.000 16.100.000 5.750.000 TOPLAM DİĞER MALİ

Detaylı

Ortak Ýsmi Hisse Tutarý Ortaklýk Payý (%) Ýzulaþ A.Þ. 33.170.075 YTL 18,13. Ýzbeton A.Þ. 27.494.525 YTL 15,03. Ýzenerji A.Þ. 4.773.

Ortak Ýsmi Hisse Tutarý Ortaklýk Payý (%) Ýzulaþ A.Þ. 33.170.075 YTL 18,13. Ýzbeton A.Þ. 27.494.525 YTL 15,03. Ýzenerji A.Þ. 4.773. ÝZELMAN A.Þ. GÖREV TANIMI Ýzelman Genel Hizmet Temizlik Ýþleri Özel Eðitim Reklam ve Taþýmacýlýk Tic.Ltd.Þti,1992 yýlýnda Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Yayýncýlýk ve Tanýtým Hizmetleri Tic.ve San.A.Þ. ve

Detaylı

Emisyon Gazlarndan Karbon dioksitin Tutulmas ve Yeraltnda Depolanmas

Emisyon Gazlarndan Karbon dioksitin Tutulmas ve Yeraltnda Depolanmas Emisyon Gazlarndan Karbon dioksitin Tutulmas ve Yeraltnda Depolanmas Prof. Dr. Ender Okandan ODTÜ Petrol Aratrma Merkezi ve Petrol ve Doal Gaz Mühendislii Bölümü 6 Nisan 2007 Enerji Güvenlii, Enerji Tarm,

Detaylı

DOKAP Eylem Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz

DOKAP Eylem Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz DOĞU KARADENİZ PROJESİ (DOKAP) EYLEM PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN DOKAP Eylem Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik Ekonomik Kalkınma Altyapı

Detaylı

TÜRKYE NN ATIL ENERJ KAYNAI: RÜZGÂR ENERJS

TÜRKYE NN ATIL ENERJ KAYNAI: RÜZGÂR ENERJS 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20 22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye ÖZET TÜRKYE NN ATIL ENERJ KAYNAI: RÜZGÂR ENERJS Ümit Çalar 1 Cansel Cengiz 2 Esra Çakan 3 Mehmet Turan Onan 4,eyma Kocaolu

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

ÜRETM VE TÜKETM SEKTÖRLERNDEK DEMN ULATIRMA SEKTÖRÜNE ETKLER

ÜRETM VE TÜKETM SEKTÖRLERNDEK DEMN ULATIRMA SEKTÖRÜNE ETKLER 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir-türkiye ÜRETM VE TÜKETM SEKTÖRLERNDEK DEMN ULATIRMA SEKTÖRÜNE ETKLER ÖZET Yrd. Doç. Dr. Meserret Nalçakan 1 leti#im teknolojisi

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı Eczac?lar ve Eczaneler Hakk?nda Yönetmelikte De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Yönetmelik bugün 29667 say?l? Resmi Gazete'de yay?mland? Say? : 29667 28 Mart 2016 PAZARTES? Resmî Gazete YÖNETMEL?K Türkiye?laç

Detaylı

1 2 1GENELBLGLER AMSYONVZYONVEDEERLER BYETKGÖREVVESORUMLULUKLAR Ülkemizde Belediyelerin görev ve fonksiyonlar 5393 Sayl Belediye Kanunu nda belirlenmitir. Söz konusu kanuna göre; Belediyelerin balca görev

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ İçindekiler SİSTEM DİNAMİKLERİ ALTERNATİF DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ... 2 Aile Yapısı... 2 Çocuk ve Gençlerle ilgili Faaliyetler... 2 Eğitim Kültür...

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

Uzaktan heberle#meyle pompa kontrolü çözümü

Uzaktan heberle#meyle pompa kontrolü çözümü Uzaktan heberle#meyle pompa kontrolü çözümü Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. #ti. K#s#kl# Mah. Han#m Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çaml#ca - Üsküdar #stanbul/türkiye Mersis:0729002180800018 +90 216 481

Detaylı