Türkan Saylan n an s na...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkan Saylan n an s na..."
  • Esin Oz
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden ba- ms z olarak içerisinde yaflanan olaylar tarafs zca sorgulay p, çözümler önermekten ve üretmekten geçer. Ayd nlar, tarafs z ve ba ms z düflünmeleriyle toplum içerisinde sayg n ve sevgi duyulan bir yere oturtulurlar. Düflünceleriyle, önerileriyle, topluma yol gösterirler, önderlik ederler. Ama bu özellikleriyle sadece dost de il, düflman da edinirler. Gericiler, faflistler, sömürü düzeninin devam etmesinden ç kar olanlar ayd nlara sayg duymazlar ve sevmezler. Tarihimiz ve insanl k tarihi, onlar n say - s z ayd n katletti i karanl k sayfalarla doludur. Ayd nlar yok ederek, hapsederek, y ld rarak ba ms z düflüncenin, bilimin ve akl n yolunun kesilebilece ini san rlar. Oysa ayn deneyi ayn flartlarda tekrarlayarak farkl sonuçlar beklemek aptall kt r. Tarih boyunca görülmüfltür ki, ayd nlar hayatlar pahas na do ru bildiklerini savunmufllard r. 2.Sayfada sürüyor...

2 Devam 2.Sayfada... GÜNDEM Gerçek ayd nlar do rudan siyasetin içerisinde olmasalar bile, içinde yaflad klar toplumun bask c yönetimlerine ve onlar n anti-demokratik uygulamalar na, yaflad m z dünyan n ve çevrenin tahrip edilmesine, kirletilmesine, insan hakk ihlallerine, ülke kaynaklar n n ya malanmas na, gericili e, faflizme, emperyalist iflgallere karfl bulunduklar her noktada eme in ve halklar n n yan nda olurlar. Yetileri ölçüsünde türküleriyle, yontular yla, resimleriyle, bilimsel, düflünsel katk lar yla hayata anlam katmaya ve güzellefltirmeye çal fl rlar. T pk tüm gücüyle ölene kadar ayd nl k yar nlar için savaflan 18 May s 2009 da yitirdi imiz Türkan Saylan gibi. Düflünceleri yüzünden ömür boyu hapse mahkûm edilen Modern fizi in ve teleskobik astronominin kurucular ndan olan Galileo Galilei, korkusuzca savundu u düflünceleri yüzünden derisi yüzülerek öldürülen Nesimi, Giyotinle boynu uçurulan Antoine-Laurent de Lavoisier, yak n tarihimizde düflünceleri yüzünden katledilen, hapsedilen Ahmet Taner K fllal, Bahriye Üçok, Cavit Orhan Tütengil, Onat Kutlar, U ur Mumcu, Muammer Aksoy, Abdi pekçi, Çetin Emeç, Bedri Karafakio lu ve daha onlarca ayd n m z, yaflamlar n n bahar nda sadece düflüncelerinden dolay katledilen gençlerimiz hep ezilenden yana, bilimden ve ak ldan yana, kiflisel hiçbir ç kar gözetmeden yaflam fllar, unutulmam fllar ve insanl k durdu u sürece de unutulmayacaklard r. Yaflayan, yaflamayan tüm ayd nlar m z sayg yla selaml yoruz. Gelece imizi karartmamak için... Merhaba sevgili meslektafllar m z. Yine yo un ve gelece- imizi derinden etkileyecek gündemlerin oldu u bir süreç yaflad k. Günlük hayat m zda art k s kl kla karfl laflt m z, ve özünde birbirine benzeyen olay-olgu-düflünceler üzerine derinlemesine izlemek ve sorgulamak gerekti ine inan yoruz. Çünkü bildi imizi sand m z ve yüzeysel izledi imiz her fley, asl nda bizlere s radan-önemsiz olarak al flt r lmaya ve normallefltirilmeye çal fl l yor. Unutmamam z gerekir ki nsanlar n varl n belirleyen fley bilinçleri de ildir; tam tersine bilincini belirleyen toplumsal varl klar d r. lginç bir seçim süreci yaflad k. Evlerimizde film izler gibi çaylar m z demledik. Sanki bizim d fl m zdaki bir olaym fl gibi izledik. Elektrikler kesildi, bilgisayarlar bozuldu, ekranda sunucular ayn görüntülere saatlerce yorum yapt, merak ettik. Herkes birbirini suçlad, herkes zafer ilan etti. Ama siyasetçilerin mutlu oldu u bir ülkede neden halk n yüzünün gülmedi ini bir türlü sorgulamad k. TMMOB taraf ndan haz rlanan Nas l bir yerel yönetim raporunu hiçbir belediye baflkan aday n n çal flmalar n n merkezine koydu unu göremedik. Seçim sonras harita ise flafl rt c yd. Türbanl görmekten rahats z olunmayaca, Kürtçe konuflanlardan flüphelenilmedi i, ramazanda oruç tutmayan dövmek zorunda kal nmayaca ; aç ve iflsiz ama gururlu, trafik bir bölünmeyi haritada görebiliyorduk. Önemli olan aç-iflsiz bir kenti ve çarp k-rant dolu bir kenti de ifltirmek de ilmifl demek ki. Hayat tarzlar m z ve al flkanl klar m z a r bast. Sonra dünya için yeni bir umut oldu u söylenen Obama gündeme oturdu. Yedi i içti i her fleyi ö rendik. Hatta akrabam z ç kabilirdi, çünkü ad yeri geldi inde Hüseyin di. Ülkemize geldi. Mecliste vekillerimiz elleri patlarcas na alk fllad lar. Her fley güzel görünüyordu. Ama kapal kap lar arkas nda neler oldu, yak nda görece iz. Bizim tahminimiz, orta do uda yaflanan savafllarda ülkemizi köprü gibi kullanmak ve askerimizden faydalanmak. Ekonomik olarak s k nt da ve borç bata ndaki, küreselleflme karfl s nda kendini teslim eden, kredi ve kredi kartlar yla vatandafllar n n gelece i ipotek alt na al nm fl ve isyan etmeyen, sessiz kalan bir ülkeyi kullanmak kolay olacakt r. Obama ziyaretinde An tkabir de laiklik vurgusu, slam aleminin gönlünü alacak konuflmalar, dost müttefik mesaj vard. Liberaller memnun, din motifli hükümet mutlu, sözde laiklerin içi rahatt. Ülkemizde ve dünyada her fleyin güzel olaca tavr ile bu süreç devam ediyor. Ama kriz ise her geçen gün büyüyor. Herkesin görmesi gereken fludur. Vahfli bir flekilde geliflen bu neo-liberal dalga, yaratt bu krizden kendisine ç - k fl yaratmak için, tarihte de sonucunda dünya savafllar ile biten ve milyonlarca insan n ölümüne neden olan rkç ve faflist ak mlar güçlendirirse korkunç bir yeni dünya savafl kaç n lmazd r. Sonuçta Obama; küresel dünyada paran n sadece ABD dolar olmayaca n, Bush gibi ülkeleri hizaya sokmak için sadece fliddetin sonuç vermeyece ini görerek, sempatik görünmeye çal flan dost ülke tavr ile yeni bir yönetim yarataca kesin gözüküyor. Ama bu yeni yönetim tarz n n yoksul ve emekçi kesimlerin yarar na olmayaca bilinmelidir. Bütün bu süreçleri yaflarken topra talan etmeye, suyu satmaya, kentleri ya malamaya, insanlar n eme ini sömürmeye devam ediyorlar. Bu sorunlar hepimizin sorunu. Ve bizler her fleyden önce insan olarak tüm kalbimizle, bilincimizle ve iyi niyetimizle sorunlar sahiplenmeliyiz. As l olan dünyay yorumlamak de il, de ifltirmektir. sözünü içimize sindirerek hayat n koflullar n de ifltirmek için de kendimizi e itmeliyiz. Bizler mühendis ve insan olarak bilgiye ve yenili e aç bireyler olmal y z; çevremizi ve toplumu da bilgiye ve yenili e aç olma kayg s duymas için çal flmal y z. flte bu yüzden; bu topraklar, bu ülke ve bu dünya ayd nl k mühendislere ve insanlara muhtaçt r. Yoksa gelece imizin tamamen kararmas kaç n lmazd r. 2 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran 2009

3 Geleneksel Bahar Yeme i nde Bodrum da bulufltuk Meslekte 30.y l plaketi alan oda üyelerimiz, Mu la Milletvekili Fevzi Topuz ve HKMO Baflkan Ali Fahri Özten ile tbirlikte görülüyor Her y l geleneksel olarak düzenlenen bahar yeme i 30 May s Cumartesi akflam görkemli bir flekilde Bodrum da Yasmin Bodrum Resort otelde gerçeklefltirildi. Meslekte otuzuncu y llar n dolduran meslektafllar m za plaketlerinin sunumuyla daha da anlam kazanan gece, bu y l di erlerinden farkl olarak tango gösterisiyle bafllad.30.y l an - s na özel olarak odam z taraf ndan haz rlanan filmi izleyerek, meslektafllar m z n foto raflar ve dönemin görüntüleri ile zamanda yolculuk yapt klar gece havuz bafl nda müzik eflli indeki hofl sohbetle son buldu. Yemek öncesinde teknik sunumun yer ald program dahilin de NETCAD firmas ndan Erhan KÜ- ÇÜK üyelerimize son geliflmeler hakk nda bilgi verdi. Bahar yeme ine Milas milletvekili Fevzi TOPUZ, Konac k belediye baflkan Mehmet TOSUN, Turgutreis belediye baflkan Mehmet D NÇ- BERK, HKMO baflkan Ali Fahri ÖZTEN, HKMO eski baflkan Hüseyin ÜLKÜ, zmir flube yönetim kurulu üyeleri, meslekte 30.y l n tamamlam fl meslektafllar m z ve üyelerimiz kat ld lar. Ertesi gün dönüfl yolu üzerinde Beçin Kalesi ören yeri gezisiyle renklenen geleneksel bahar yeme i buluflmas güz yeme i için sözleflilerek son buldu. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran

4 Bu dünyay siz çizdiniz Geleneksel olarak düzenlenen bahar yeme inde meslekte 30.y llar n dolduran meslektafllar m za plaketleri sunuldu. Meslekte bir ömür geçirmifl üyelerimize hofl bir sürpriz ile geçen bu zaman anlatt k. Ö rencilik y llar na ve meslekteki ilk dönemlerine ait siyah-beyaz foto raflarla birlikte, zaman n tozlu raflar ndaki an lar n dillendirip,o dönemin siyasi-sosyal-kültürel ve magazinel yaflanm fll klar yla bütünlefltirerek haz rlad m z film ile geçmifle bir yolculuk yapt k o akflam. Ve, yolculu un sonunda dedik ki; BU DÜNYAYI S Z Ç ZD N Z 4 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran 2009

5 KK Kad n Çal flma Grubu Tan t m Toplant s TMMOB zmir KK Kad n çal flma grubunun bir y ll k faaliyetleri 14/01/2009 da Tepekule Kongre ve Sergi merkezinde TMMOB üyelerine sunulmufltur. TMMOB üyelerinden oluflan müzik ekibi ve solistinin dinletisi ile aç lan sunum daha sonra zmir KK Sekreteri Ferdan Ç FTÇ nin konuflmas ve TMMOB zmir KK Kad n Çal flma Grubu taraf ndan sunulan çal flmalarla devam etmifltir. Toplant ya flubemiz ad na Arzu Tanr seven kat lm flt r. 8 Mart Dünya Emekçi Kad nlar Günü nde TMMOB zmir KK Kad n Üyeler Çal flma Grubu Anadoluda Kad n etkinli i TMMOB zmir KK Kad n Üyeler Çal flma Grubu 8 Mart Dünya Emekçi Kad nlar Günü için Anadoluda Kad n bafll alt nda bir dizi etkinlik düzenledi. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Salonunda gerçekleflen etkinlik de kad n efelerin halk danslar, yönetmen Emel Çelebi nin geçen y l gösterime giren ilk filmi Lilit in K zkardeflleri belgesel sunumu ve halk müzi inden çeflitlemelerle Emekçi Kad nlar Günü sinema,söylefli ve türkülerle kutland. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran

6 HKMO 41. Dönem II.Dan flma Kurulu topland HKMO 41.Dönem II. Dan flma Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu, fiube Baflkan, Yazman, Sayman, HKMO Denetleme Kurulu, HKMO Onur Kurulu, Merkeze ba l Temsilciliklerin kat l m ile 30 Ocak - 1 fiubat 2009 tarihinde Ayd n n Kufladas ilçesinde yap ld. Toplant da, Oda baflkan Ali Fahri ÖZTEN in aç l fl konuflmas - n n ard ndan, Dan flma Kurulu na kat lanlar kendilerini k saca tan tt - lar. Genel Merkez Yönetim Kurulu çal flmalar na iliflkin bilgilendirmeyi Genel Sekreter Ertu rul CAN- DAfi, Mali fllere iliflkin bilgilendirmeyi Genel Sayman Asiye Ülkü KUTLU, Onur kurulu ad na Fikret NERG Z, Denetleme Kurulu ad na Gürkan ÖZ çal flmalar hakk nda bilgilendirme yapt lar. fiube ve Temsilcilikler yeni dönemde yapt klar çal flmalar hakk nda sözlü ve görsel sunumlar gerçeklefltirdiler ve 2009 y l na iliflkin yapacaklar et- kinlikleri belirttiler. Bu bölümde yap lan görüflmelerde fiube ve Temsilciliklerde gündeme gelen sorun ve s k nt lar ele al nd. De erlendirmelerde bulunuldu ve çözüme yönelik öneriler dile getirildi. Toplant n n ikinci bölümünde meslek alan m za yönelik gündem maddeleri üzerinde Oda bünyesinde sürdürülen çal flmalar hakk nda bilgilendirme yap ld. Yasa ve Yönetmelik düzeyindeki mevzuat de- ifliklikleri ve giriflimleri üzerine geliflmeler de erlendirildi. Yap lmas planlanan çal flmalar hakk nda görüfller dile getirildi. Bir sonraki bölümde Odan n, 2009 y l na iliflkin sempozyum, kurultay vb. etkinlikleri de erlendirildi. Dan flma kurulunun son bölümünde ise ülke gündeminin h zl de iflimi ve yap sal de iflikliklerin her alanda h z kesmeden devam etmesi üzerinde durularak; meslek alanlar m zdan hareketle TMMOB ve bilefleni Odalar - m z n oluflturduklar politikalar n hayata geçirilmesinin önemine vurgu yap land. Topcon Gezici Servis ve Semineri Yap ld Topcon gezici servis ve semineri 6 fiubat da Ege Sa l k Otelde gerçeklefltirildi. Cors-TR (TUSAGA-AKT F) konusunun detayl olarak ifllendi i seminer program yo un ilgiyle karfl land ve sistemlerin çal flmas ile ilgili tüm bilgiler paylafl ld. 6 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran 2009

7 fiubemizde temsilcilik toplant s gerçeklefltirildi Kat l mc örgüt, verimli çal flma... zmir fiubemize ba l il ve ilçe temsilcileriyle 14 Mart 2009 cumartesi günü saat de zmir fiubemizde bir toplant gerçeklefltirildi. Bilgilendirme, mali konular, görüfl ve öneriler gündemi ile yap lan toplant ya HKMO Genel Baflkan Ali Fahri ÖZTEN, Genel Sayman Asiye Ülkü KUTLU, zmir fiube Baflkan Muhittin SELV TO- PU, zmir fiube II. Baflkan Servet ALABALIK, zmir fiube Sayman brahim AYKOL, Yazman Lütfi ÜNAL, Üye S. Selçuk SAVCI, Yedek üye Mahmut KIZILTAfi, Didim Temsilcisi Murat ALAGÖ- ZO LU, Bodrum Temsilcisi Recayi ÖZCAN, Milas Temsilcisi Enver TUNA, Kemalpafla Temsilcisi Ali TUNALI, Uflak Temsilcisi Günhan DA LI, Uflak Temsilci Yard mc s Hüseyin AKÇAPINAR, Dalaman Temsilcisi Mehmet ON- TAfi, Mu la Temsilcisi fiükrü TELL, Ayd n Temsilcisi Ahmet Mahir CAN, Denizli Temsilcisi Osman KEYSAN, Denizli Temsilci Yard mc s Gökhan DO RU, Salihli Temsilcisi Ziya KOCABI- YIK, Akhisar Temsilcisi Mehmet ZEYBEL, Manisa Temsilcisi Mehmet Sefa ÖNATLI ve Hayati HE- zmir fiube Yazman Lütfi ÜNAL, zmir fiube Baflkan Muhittin SELV TOPU, HKMO Genel Baflkan Ali Fahri ÖZTEN PO LU kat ld lar. fiube Baflkan m z Muhittin SELV TOPU nun yürüttü ü toplant da, Oda Baflkan m z Ali Fahri ÖZTEN Oda çal flmalar n anlatan konuflmas n n ard ndan Temsilcilerin sorular n cevaplad. fiube Sayman brahim AYKOL da fiube ve ba l Temsilciliklere iliflkin mali konularda bilgilendirme yapt. Oda çal flmalar, Oda-fiube- Temsilcilik-Üye iliflkileri, meslek alan m za yönelik son dönemdeki geliflmeler ile ülke gündemine iliflkin birçok konuda de erlendirme, tahlil ve tespitler yap ld. Katk ve öneriler gündeme getirildi. Verimli geçen toplant da uygulamaya yönelik temsilcilik çal flmalar hakk nda bilgilendirme ve de erlendirmelerde bulunularak bilgi paylafl m yap ld. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran

8 HKMO zmir fiubesi Dan flma Kurulu toplant s nda; CBS Kongresi ve Yaz E itim Kamp haz rl klar gözden geçirildi... HKMO zmir fiubemizce 14 Mart 2009 Cumartesi günü saat 15:00 de fiube Dan flma Kurulu toplant s gerçeklefltirildi. Toplant ya, HKMO Genel Baflkan Ali Fahri ÖZTEN, Genel Sayman Asiye Ülkü KUTLU, zmir fiube Yönetim Kurulu ve fiube Dan flma Kurulu üyeleri kat ld lar. Dan flma Kurulu toplant s n n aç l fl n fiube baflkan Muhittin SELV TOPU yapt. Daha sonra fiube Sekreteri Lütfi ÜNAL taraf ndan fiubemizin bir y ll k çal flmalar hakk nda sunum yap ld. fiubemizi 2009 y l içerisindeki çal flmalar ndan bilgi veren Say n ÜNAL özellikle; TMMOB CBS Kongresi 2009 un zmir de gerçeklefltirilmesi ve çal flmalar n fiubemiz üzerinden yürütülmesi, Yaz E itim Kamp n n haz rl k çal flmalar ile l düzeyinde üye-temsilcilik toplant lar na yönelik etkinliklerin devam etmekte oldu unu vurguland. Oda Baflkan m z Ali Fahri ÖZ- TEN, yasa ve yönetmelik düzeyindeki mevzuat de ifliklikleri ve Odan n giriflimleri üzerine geliflmelerden ve yap lmas planlanan çal flmalardan söz etti i konuflmas nda, ülke gündeminin h zl de- iflti ini ve yap sal de iflikliklerin her alanda h z kesmeden devam etti ini belirterek; meslek alanlar m zdan hareketle TMMOB ve bilefleni Odalar m z n oluflturduklar politikalar n hayata geçirilmesinin önemini vurgulad. Dan flma Kurulunda; Oda ve fiube çal flmalar, meslek alan m za yönelik son dönemdeki geliflmeler ile ülke gündemine iliflkin birçok konuda de erlendirme yap ld. 8 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran 2009

9 GENÇ HAR TACILAR GÜNLER 2009 KONYA DA YAPILDI Genç Haritac lar Günlerinin 2009 y l etkinli i, 2-6 May s tarihleri aras nda Konya da, Selçuk Üniversitesinde yap ld. Genç Haritac lar Günleri 2009 etkinli ine; Y ld z Teknik Üniversitesinden 7, Aksaray Üniversitesinden 15, Afyon Kocatepe Üniversitesinden 27, stanbul Teknik Üniversitesinden 3, Gümüflhane Üniversitesinden 41, Karadeniz Teknik Üniversitesinden 34, Kocaeli Üniversitesinden 31, Ondokuz May s Üniversitesinden 32, Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden 32, Erciyes Üniversitesinden 34 ve Selçuk Üniversitesinden 190 olmak üzere toplam 446 ö renci kat ld. Etkinli e Oda Yönetim Kurulu ile fiube Yönetim Kurullar m zdan Yöneticiler ile üniversitelerimizden ö retim üyeleri kat ld lar. Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde aç l fl konuflmalar ile "Genç Haritac lar Günleri" etkinli i bafllad. lk dersin ard ndan "Geçmiflten Günümüze HKMO Ö renci Etkinlikleri Tan t mlar " yap ld. HKMO Tan t m Filmi izlendikten sonra fiubemiz Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Asl TOPAL, "HKMO Yaz E itim Kamplar " bafll alt nda geçmifl yaz e itim kamplar n anlatan film gösteriminin ard ndan 8. Yaz E itim Kamp hakk nda bilgilendirme yapt. Yaz E itim Kamp ile aç lan standda kampla ilgili ö rencilerle iletiflim kurularak detayl bilgilendirme Yönetim Kurulu Üyemiz Ömer GÜNGÖRMÜfi ve Asl TOPAL taraf ndan yap ld. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran

10 11 May s 2009 de Ankara ODTÜ yap lan; 12. Harita Teknik Kurultay nda yaflanan kriz konufluldu... zmir fiube olarak kat l m sa lad m z 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultay ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde 11 May s 2009 tarihinde gerçeklefltirildi. 12. THBTK Yürütme kurulu Baflkan Doç. Dr. Haluk ÖZENER aç l fl konuflmas nda, geçmiflten günümüze Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultaylar n de- erlendirip, 12. THBTK n n süreci ve içeri i hakk nda genel bir bilgi verdi. Kurultay Baflkan Prof. Dr. Dursun Zafer fieker, 1987 y l ndan beri iki y lda bir düzenlenen bu kurultaylar n mesle imiz ve odam z çal flmalar aç s ndan büyük önem tafl d n ifade etti. Say n fieker; Bilimsel Kurultaylar n paylafl m mekanlar oldu unu, bu kurultaylarda uluslar aras düzeyde bilgilerin paylafl ld n belirtti. Kurultay n ana temas olan "yaflanabilir bir gelecek elimizdedir"i ve biz mühendislerin bu süreçte etkin bireyler olarak yer ald m - z vurgulad. Oda Baflkan m z Ali Fahri ÖZ- TEN konuflmas nda: "Ekonomik krizin Türkiye ye etkisinden", "özellefltirme politikalar ndan", "yaflan lan bu de iflikliklerin meslek grubumuza olan olumsuz etkilerinden", "Tapu ve Köy kanunu, Mera Kanunu, Orman ve Kadastro Kanunu, Toprak Koruma ve Arazi Kullan m Kanunu, Turizmi teflvik Kanunu, Özellefltirme Kanunu, Kamu hale Kanunu, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu, Do rudan Yabanc Yat r mlar Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel sa l k Sigortas Kanunu gibi kanun ve ikincil mevzuat de iflikliklerinden", "üniversitelerin ve e itimin iyilefltirilmesinden", "anayasa de iflikliklerinden", "hukukun ba ms zl ndan bahsetmifltir. TMMOB Baflkan Mehmet SO- ANCI, mesle imizin di er meslek disiplinleri ile iç içe oldu unu ve birçok alanda faaliyetlerini etkin bir flekilde yürüttü ünü, bir çok projeye temel oluflturan verileri üreten meslek disiplini oldu- unu belirtti. Krizin faturas n n halka yüklenmeye çal fl ld n, bu nedenle emekçi halk n daha da fakirleflmekte oldu unu, buna karfl n zenginlerin daha da zenginleflti ini vurgulad. Ayd nlanman n Gülen Yüzü 2002 y l nda aram zdan ayr lan Haldun ÖZEN an s na düzenlenen Kapitalizmin Küresel Krizi ve Türkiye ye yans malar konulu panel öncesi Haldun ÖZEN an s na haz rlanan belgesel gösterimi yap ld. Yürütücülü ünü TMMOB Baflkan Mehmet SO ANCI n n yapt - panele kat lan Prof. Dr. Hayri KOZANO LU, Prof. Dr. Korkut BORATAV ve Prof. Dr. flaya ÜfiÜR konuflmalar nda, krizin halka ve iflçiye büyük yük bindirdi ini, iflsizli in artt n ve artmaya devam edece ini, emekçi s n f n al m gücünün bu krizle giderek azald n, ekonominin toplumsal 10 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran 2009

11 ihtiyaçlara göre yeniden planlanmas gerekti inden bahsettiler. Bu konuflmalarda bireylerin sistemin difllisi olmaktan ç k p sistemin parças haline geldi i, kapitalizm sürecinde kontrolsüz kazanç h rs n n artarak devam etti i, finans sektöründe insani de erlerin göz ard edildi i vurgulanm flt r. Panelin ard ndan, Metin YE- N taraf ndan haz rlanan, kapitalizm ve yaflanan krizin bir do a belgeseli ile anlat m izlendi. Panelin ard ndan; ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde kokteyl düzenlenmifltir. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde gerçeklefltirilen kokteyle, meslektafl milletvekilleri, kurum temsilcileri, Çankaya Belediye Baflkan, kurultay delegeleri, akademisyenler, kurum temsilcileri ve ö renciler kat lm flt r. Kurultayda ayr ca zmir fiube olarak açt m z stant da Yaflanabilir Gelecek temal 8.Yaz E itim Kamp hakk nda bilgi verildi. Broflürlerin da t ld stand m zda kat l m koflullar ve bu y l ilk kez düzenledi imiz ayn temal 1.K - sa Film Yar flmas ve gerçeklefltirilecek olan Foto raf Sergisi anlat ld. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran

12 HKMO zmir, TMMOB Co rafi Bilgi Sistemleri Kongresi ne haz rlan yor Yaflanabilir gelecek için... slogan yla, Kas m 2009 tarihlerinde zmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi nde düzenlenecek olan TMMOB Co rafi Bilgi Sistemleri Kongresi ne yönelik haz rl k çal flmalar sürüyor. TMMOB ad na sekretaryas Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas nca yürütülen Kongre ile ülke genelinde farkl disiplinler taraf ndan farkl amaçlar için kullan lan ve ülkemiz aç s ndan büyük önem tafl yan Co rafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamalar n n, CBS altyap s ve kurumsallaflma çabalar n n bilimsel ortamlarda tart fl larak biçimlendirilmesine, deneyimlerin ve karfl lafl lan sorunlar n paylafl lmas na, çözüm önerilerinin tart fl larak gelifltirilmesine katk sa lanmas hedefleniyor. Kongreye yönelik haz rl k çal flmalar kapsam nda bu güne kadar 2 Düzenleme Kurulu ve 5 Yürütme Kurulu toplant s gerçeklefltirildi. Kongre ana temas n n TUCSB ve Birlikte Çal flabilirlik olarak belirlenen Kongrenin konular flöyle belirlendi: Co rafi Veri Altyap s / Standartlar Çevre / Do al Kaynak Yönetimi Tafl nmaz Yönetimi Tapu ve Kadastro Afet Yönetimi CBS Bilinci CBS Uygulamalar Merkezi ve Yerel Yönetimlerde CBS Web CBS TUCBS ve Birlikte Çal flabilirlik (Panel) TUCBS, e-dönüflüm ve Biliflim Politikalar Bilgi ve letiflim Teknolojileri CBS E itimi Konum Bazl Hizmetler 12 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran 2009

13 CBS Kongresi bildirim ziyaretleri sürüyor 2-6 Kas m 2009 tarihlerinde HKMO taraf ndan yap lan zmir fiube yürütücülü ünde gerçeklefltirilecek olan CBS Kongresi hakk nda bilgi vermek ad na kurum ziyaretleri devam etmektedir. CBS Kongresi yürütme kurulu üyeleri ve zmir fiube yönetim kurulu üyelerinden oluflan bir heyetle Devlet Su flleri Bölge Müdürlü ü, Karayollar Bölge Müdürlü ü, Tapu Kadastro Bölge Müdürlü- ü, Devlet Demir Yollar Bölge Müdürlü ü, Defterdarl k, ller Bankas, Ege Üniversitesi Rektörlü ü, l Milli E itim Müdürlü ü, l Özel daresi Genel Sekreterli i, TEDAfi, Bornova Belediye Baflkanl, Seferihisar Belediye Baflkanl, Güzelbahçe Belediye Baflkanl ile kongreye kat l m, konaklama ve ulafl m konusunda görüflmeler gerçeklefltirilmifltir. Ayr ca CBS Kongresi Düzenleme Baflkan Hüseyin ÜLKÜ, Mu la KK Sekreteri Vecdet SEZER, Mu la Temsilcimiz fiükrü TELL ve yard mc s Bahattin GÜMÜfi ile birlikte l Genel Meclisi, l, lçe ve belde belediye baflkanl klar ziyaretleri gerçeklefltirilecektir. Ege Üniversitesi Rektörlü ü ziyareti Karayollar Bölge Müdürlü ü ziyareti ller Bankas Bölge Müdürlü ü ziyareti Tapu Kadastro Bölge Müdürlü ü ziyareti DS Bölge Müdürlü ünü ziyarette.. Ege Üniversitesi Rektör Yard mc s n ziyaret Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran

14 Defterdarl k ziyareti Devlet Demiryollar Bölge Müdürlü ü ziyareti CBS Kongresi Yürütme Kurulu üyeleri son haz rl klar için zmir de bulufltu 2-6 Kas m tarihlerinde zmir Tepekule Kongre Merkezinde gerçekleflecek olan CBS Kongresi çal flmalar n de erlendirmek ad na Yürütme Kurulu üyeleri biraraya geldi. Kongrenin ana hatlar n n de erlendirildi i toplant kongre program, forum&paneller, duyuru ve ziyaretler, kongre interaktif sayfas ve yaz l m, e itim, sponsorluk, sosyal etkinlikler ve konaklama üzerine görüfl ve önerilerin temellendirilmesiyle son buldu. 14 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran 2009

15 Önceki dönem zmir fiube Baflkanlar için genel bilgilendirme toplant s yap ld. 27 Haziran 2009 Cumartesi günü HKMO zmir fiubenin kuruluflundan bugüne kadar baflkanl k yapm fl isimlerin bir araya geldi i toplant da CBS Kongresi Düzenleme Kurulu baflkan Hüseyin ÜL- KÜ, yürütme kurulu sekreteri Lütfi ÜNAL taraf ndan 2-6 Kas m tarihlerinde düzenlenecek olan CBS Kongresi hakk nda genel bilgilendirme yap ld. Önceki dönem fiube Baflkanlar yla CBS Kongresi hakk nda zmir üzerinde yap lacak çal flmalarla ilgili karfl l kl görüfl al flveriflinde bulunuldu. Toplant ya önceki dönem zmir fiube baflkanlar n n yan s ra HKMO genel sekreteri Ertu rul CANDAfi, HKMO genel sayman A. Ülkü KUTLU, CBS Yürütme kurulu üyeleri kat ld lar. Toplant n n ard ndan Dario MARENO soka ndaki tarihi asansör restaurant n da hep birlikte yemek yenildi. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran

16 Yap -Yol Sen 2.Ola anüstü genel kurulundan birli ini güçlendirerek ç kt Yap Yol-Sen zmir fiube 2.Ola- anüstü Genel Kurulu 9 May s 2009 tarihinde flubemiz toplant salonunda yap lm flt r. çerisinde üyelerimizin de bulundu u sendika Genel kuruluna; Yap Yol-Sen genel baflkan Haydar ARSLAN ve di er flubelerden yönetim kurulu üyeleri de kat lm flt r. Kamu emekçilerinin sorunlar - n n görüflülüp tart fl ld genel kurul,mevcut yönetimin güven tazelemesiyle sonuçlanm flt r. Adayl k konusunda ayr liste halinde yar - flan gruplar, seçim sonras mücadeleye birlikte devam edeceklerini belirtmifllerdir. Kat l m n yo un olarak yafland genel kurul de- mokratik ve özgür söylemlerle tamamlanm flt r.önümüzdeki süreçte ülke ve dünyada yaflanan ekonomik krizin faturas n n sadece emekçilere kesilmesinin kabul edilir olmad ve adil, hakça paylafl m ve yaflanabilir bir dünya için mücadelenin daha da yo unlaflarak devam edece i vurgusu ön plana ç km flt r. 16 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran 2009

17 KESK'ten bask ve tutuklamalara karfl yürüyüfl ve miting KESK üyeleri Konfederasyonlar na ve E itim-sen'e yap lan bask ve gözalt lar protesto için tarihinde yürüdü. TMMOB zmir KK n n destek verdi i miting ve yürüyüfle fiubemiz yönetim kurulu üyeleri de kat ld. Binlerce kiflinin kat ld mitingde KESK genel baflkan Sami EVREN de bir konuflma yapt. Basmane Meydan 'ndan kalabal k bir kat l mc ile bafllayan yürüyüfl, Konak meydan na kadar sürdü. Yürüyüfl boyunca flte Sendika flte KESK", "KESK'e Uzanan Eller K r l r", "Kurtulufl Yok Tek Bafl na Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz", "Tutuklu Arkadafllar - m z Hemen Serbest B rak ls n" sloganlar at ld. Miting Konak meydan nda eski Sümerbank önünde yap lan bas n aç klamas ard ndan sona erdi. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran

18 TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi taraf ndan bu y l 8.si düzenlenen Yaz E itim Kamp, A ustos 2009 tarihleri aras nda zmir in Foça ilçesinde gerçekleflecektir. Kamp m za Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i e itimi veren tüm üniversitelerimizden ve TMMOB baflkanl baflta olmak üzere ayn meslek alanlar n paylaflt m z farkl meslek disiplinlerinden ö renci ve oda temsilcileri düzeyinde kat l m sa lanmaktad r. Mesleki ve teknik e itimlerin yan s ra sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda; akademisyenlerin, yazar, flair ve sanatç lar n, bürokrat ve belediye baflkanlar n n ve siyaset adamlar n n da kat l m yla güncel ve toplumsal geliflmeler, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlar nda ele al nd seminerler, konferanslar paneller ve forumlar, spor müsabakalar, teknik ve kültürel geziler ile kat lan ö renci arkadafllar n atölye çal flmalar n da içeren etkinliklerle ö rencilerin tan flmalar, birlikte üretip birlikte paylaflmalar hedeflenmektedir. Vee K sa Film Bafll yor HKMO zmir fiubesi bu y l A ustos 2009 tarihlerinde 8.sini düzenleyece i YAZ E T M KAMPI atölye çal flmalar nda sinemaya da yer veriyor. Kamp boyunca sürecek YAfiANAB L R GELECEK temal 1. KISA F LM FEST VAL NE sende kat l, hem akademik çal flmalarda bulun hem filmleri izle, e len ve ödül kazan!! Kurmaca (anlat ), canland rma (animasyon) türünde haz rlad n k sa filmlerle Yaflanabilir Gelecekte sende söz sahibi ol!!! Kat l m flartlar ve baflvuru formuna adresinden ulaflabilirsin. Son Kat l m: 31 Temmuz 2009 ACELE ET.. KISA F LM BAfiLIYOR!! Bu y l Yaz E itim Kamp n n ana konusu Yaflanabilir Gelecek olarak belirlenmifltir. Dün çoktan geride kald. Bugün ise devam ediyor. Peki ya Gelecek? Ne olaca n merak ederek tüketti imiz her an, her gün gelecekten çald m z zamanlard r ve biz bu karars zl kla örülü endifleli merak serüvenini yaflarken birileri bizim ad m za kararlar sessiz sedas z vermeye bafllam flt r bile Okuyaca m z okuldan yapaca m z ifle, tuttu umuz tak mdan yaflayaca m z yere kadar baflkalar bizim gelece imizi flekillendirir. flte bu nedenledir ki nas l olaca n düfllemek yerine, düflledi imiz gelece i yaflamak için bugün Ne Yapal m deme vaktidir. Fark ndal klar m z kullanmak flimdi daha da önem kazanmakta. Bu anlamda, mühendislik e itiminde yaflanabilir gelecekten sosyal ve toplumsal alanda yaflanabilir gelece e, ekonomik ve siyasal krizler alt ndaki yaflanabilir gelecekten küresel s nma tehdidi ile daha da önem arz eden do a ve enerji kaynaklar yla yaflanabilir gelece e, sanat n ayd nlatmas ile oluflacak yaflanabilir gelecekten hayat n her alan na ve tüm zaman na uzanan yaflanabilir gelece e birçok konuda seminer, konferans, panel, forum ve atölye çal flmalar gerçekleflecektir. TMMOB düzeyinde böyle bir etkinli i yürüten tek oda olan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi ülkemizin içinde bulundu u bu süreçte, mesleki örgütlenme kadar toplumsal ve sosyal konularda da örgütlenmenin öneminin fark ndal - ile tüm di er meslek ve sivil toplum örgütlerini bu tür etkinlikler düzenlemeye davet etmektedir. Çünkü her meslek odas var olmas na yol açan üyelerine oldu- u kadar, hizmet verdi i topluma, toplumsal bilincin en önemli gücü olan gençlere ve içinde yaflad, kaynaklar n kulland do a ve kültüre de yararl olmak zorundad r. 9. Yaz E itim Kamp nda buluflmak üzere 18 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran 2009

19 A T Ö L Y E L E R Atölye çal flmalar n n kurgusu kamp n ana konusu olan Yaflanabilir Gelecek çin... çerçevesinde belirlenecektir. Sinema Atölyesi: Kamp temas - na uygun olarak kampa gelmeden önce ö renci kat l mc lar n çekece i k sa filmler, bir yar flma içerisinde de erlendirilecektir. Kamp temas n n daha iyi anlafl - l p, görsel olanaklar n çeflitlili i kullan larak rahat anlat labilmesi için, filmlerin ö renciler taraf ndan haz rlan p kampa getirilmesi sa l kl sonuçlar do uracakt r. Jüriyi oluflturacak yönetmen, görüntü yönetmeni (senarist, sanat yönetmeni) gibi kat l mc lar hem k sa filmleri de erlendirip, hem de film çekim teknikleri hakk nda atölye çal flmas nda bulunacaklard r. Tiyatro Atölyesi: E itim alm fl ve tiyatro çal flmas yapan kat l mc - lar m z ile haz rlanan bir oyun, sokak tiyatrosu olarak sergilenecektir. Drama Atölyesi: Yaparak-yaflayarak ö renme bak m ndan en etkili yöntemlerden biri olan drama atölyesinde, kat l mc lar duygular - GELECEK Ç N BAK! HKMO zmir fiubesinin bu y l A ustos 2009 tarihinde 8.sini düzenleyece i YAZ E T M KAMPI Foto raf Atölyesi Yaflanabilir Gelece i foto raflarla anlat yor.. SENDE FOTO RAF MAK NANI AL VE GELECEK Ç N BAK!! Foto raflar n gönder, gelecekte seninde sözün olsun. Kat l m flartlar ve baflvuru formuna adresinden ulaflabilirsin. Son Kat l m: 31 Temmuz 2009 ACELE ET.. GELECEK Ç N BAK!! n kontrol edebilme, de ifltirebilme, düflüncelerini ifade edebilme gibi yeteneklerini gelifltirecektir. fiiir Atölyesi: Tüm kat l mc lar n flair olaca, mizansenlerle desteklenecek bir fliir dinletisi gerçeklefltirilecektir. Foto raf Atölyesi: Kamp temas na uygun olarak kampa gelmeden önce foto rafç l kla ilgilenen kat - l mc lar n çal flmalar ndan oluflan bir Foto raf Sergisi gerçeklefltirilecektir. Bu do rultuda Foto raf Sergisi baflvuru formunu doldurarak kat - l m sa lanabilir. Resim ve Karikatür Atölyesi: Resim ve Karikatür ile ilgilenen kat l mc lar çal flma ve bilgilerini paylaflacak ve atölye sonunda çal flmalar sergilenecektir. Heykel ve Seramik Atölyesi: Heykel ve Seramik sanatç lar n n verece i e itimle çal flmalar yap lacakt r. Gizli kalm fl yetenekleri keflfe ç k yoruz... Müzik Atölyesi: Müzikle u raflan kat l mc lar m z n kuraca bir grupla birlikte Kamp ateflinin bafl nda flark lar söylenecektir.kamp müzik grubu olarak di er etkinliklere destek verebilecektir. Cinfikirler Atölyesi : Yaz E itim Kamp na yönelik olarak kamp konusu ve afifli üzerinde çal flacak, kamp program n gelifltirmeye yönelik cin fikirler oluflturucak atölye çal flmas d r. Halkoyunlar ve Dans Atölyesi: Halkoyunlar ve Dans ile ilgilenen kat l mc lar n verece i e itimler sonucunda çal flmalar sergilenecektir. Forum Atölyesi: Kamp n 8.günü olan 29 A ustos Cumartesi günü Yaflanabilir Gelecek çin.. bafll alt nda forum düzenlenecektir. Yaz n Atölyesi : Kendini yazarak ifade edebilen kat l mc lardan olusturulacak atölye, internet ortam nda da devaml l sa lanarak haz rlad m z bültenlere kaynak olabilecektir.(roman,öykü,deneme,makale,fliir,senaryo..) Yaz n alan nda önemli bir isimle de atölye çal flmas güçlendirilecektir. Kamp Gazetesi: Bu çal flma için ayr lm fl panoya hergün kat l mc lar taraf ndan o günün olaylar haberlefltirilerek, köfle yaz lar yla fikir beyan ederek, foto raflarla beslenerek günlük gazete formunda mizanpaj n kendileri yapacak- bir çal flma gerçeklefltirilecektir. Daha sonra haz rlanan kamp kitab,bülten içinde materyal haz rlam s olacakt r. TURNUVALAR Kamp n ilk günü oluflturulan tak mlarla kamp süresince masa tenisi ve voleybol turnuvalar düzenlenmektedir. Turnuva birincilerine veda yeme inde ödülleri verilecektir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran

20 zmir Üç Boyutlu Kent Rehberi üzerine ncz uzant l dosya eklemek Arzu TANRISEVEN Harita ve Kadastro Mühendisi zmir Büyükflehir Belediyesi Co rafi Bilgi Sistemleri fiube Müdürlü ü personeli olarak haz rlad - m z zmir Üç Boyutlu Kent Rehberi, yüksek çözünürlükteki uydu görüntülerinin arazi modeli ve zmir Büyükflehir Belediyesi s n rlar içindeki 21 ilçeden toplanan co rafi verilerin birleflmesinden oluflur. Bu sistem sürekli olarak güncellenmektedir. Rehberimiz içinde s n rlar, yollar, binalar, kap numaralar, eczaneler ve nöbetçi eczaneler, önemli yerler (e itim, konaklama, ulafl m, vs.), bilgi servisleri (hava durumu, RSS bilgi ak fl servisleri, vs), 1996 y l na ait ortofoto haritalar (siyah beyaz), Kas m 2008 tarihine ait körfez kirlilik haritas, bulutluluk durumu gibi katmanlar bulunur. Ayr - ca kendi katmanlar n z oluflturabilir, arazi profili al p görüfl analizleri yapabilir, yap lar n ve yollar n foto raflar n sadece bir t kla görebilirsiniz. NetCad kullan c lar olarak ncz uzant l dosyalar, CitySurf üzerine ekledi inizde ortaya ç kacak sonucu görünce çok be enece inize inan yorum. Öncelikle Sunucu Katmanlar ndaki Katmanlar kapat l r. Böylece daha sade bir görüntü ile eklenen dosya net olarak proje üstüne yerlefltirilmifl olur. Ekran n üst taraf nda bulunan Yeni Geometri Tablosu Ekle seçilir. Aç lan pencerede Tablo Seç butonu t klan r ve gelen listeden eklenecek dosyan n format seçilir. *.ncz, *.shp, *.tab, *.mif dosyalar eklenebilir. Ya da eklenecek dosya sürükleyerek de CitySurf üzerine at labilir. Hem CitySurf un hem de ncz uzant l dosyan n projeksiyonlar n n ayn olmas gerekir. Ekran n sol taraf nda bulunan Benim Katmanlar m daki eklenen dosya üzerinde sa t kla aç lan pencereden Özellikler seçilir. Buradaki Projeksiyon butonu ile eklenen dosyan n projeksiyon bilgisi seçilmelidir. CitySurf un projeksiyon bilgisi de Araçlar menüsündeki Se- Benim Katmanlar m Özellikler Projeksiyon - ncz Uzant l Dosyan n Projeksiyon Bilgisini De ifltirmek Araçlar Seçenekler Koordinatlar (Projeksiyon) Sonuç Projeksiyon - CitySurf un Projeksiyon Bilgisini De ifltirmek - Projeksiyon Bilgisi zmir Üç Boyutlu Kent Rehberi üzerinde mause u gezdirdikçe at lan noktalar n bilgileri görünmektedir. Noktalar n, çizgilerin, kapal alanlar n üstlerine t klad n zda ise daha ayr nt l olarak Obje Özellikleri gelmektedir. - Yeni Geometri Tablosu Ekle çenekler t klan r. Aç lan pencereden Koordinatlar seçene inden Projeksiyon iflaretlenir, Sonuç Projeksiyon butonu t klan r ve uygun olan seçilir. 20 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran 2009

21 CitySurf üzerine at lan ncz uzant l dosyada katmanlar n üzerlerine x gelmektedir. Bu x ler kapal alanlara isim girilmedi i için gelmektedir. Bunlar kald rmak için, proje üstündeki objelerin üstüne gelip bir t kla obje özellikleri tablosu aç l r ve buradan objenin hangi katmana (layer) ait oldu- u ö renilir. Örne imizdeki binalar üstündeki x leri kald rmak için, bina kenar çizgisi üzerine t klanarak obje özellikleri tablosundan LAYER=BINA katman nda oldu u görülür (Tabii bu durum de iflik ncz uzant l dosyalarda farkl isimlere sahip olabilir). Ekran n sol taraf nda bulunan Benim Katmanlar m butonundaki ncz uzant l dosya üzerine sa t kla aç lan Tablo Özellikler indeki Özellikler butonu t klan r, Katmanlar seçilir. Name sütunundaki tabakalardan BINA adl katman bulunur. Theme sütunundaki Edit üzerine t klan r, aç lan tablodan Tüm Objeler üzerine çift t klan r. Temel Obje Gösterim deki kutucuk içinde yaz l olan [For All Languages], sa- ndaki Sil komutu kullan larak silinir. Bu uygulama ile proje üzerindeki istenmeyen tüm x ler silinir. Benim Katmanlar m Özellikler Katmanlar Name (BINA, PARSEL, 11, 30 vs.) = Type (Kapal Alanlar) = Theme (Edit) Seçenekler Slot Düzenle Temel Obje Gösterim zmir Üç Boyutlu Kent Rehberi üzerinde ncz uzant l dosyadaki yap lar üç boyutlu hale getirebiliriz. E er yap kat say lar önceden ifllenmifl ise, otomatik olarak yap lar yükselir. Yap lar üç boyutlu hale getirmek için, Katmanlar tablosundaki Özellikler den Name sütunundaki BINA katman bulunur. Type sütunundaki Kapal Alanlar t klan r, buradan Binalar seçilir. Theme sütunundaki Edit t klat l r, aç lan tabloda Tüm Objeler in üstüne çift t klanarak, Bina Obje Özellikleri seçilir. Buradaki Yükseklik kutucu una metre biriminde uygun görülen yükseklik yaz l r. Böylece yap lar üç boyutlu halde üretmifl oluruz. Benim Katmanlar m Özellikler Katmanlar Name (BINA) Type (Kapal Alanlar) Binalar Theme (Edit)?Seçenekler Slot Düzenle Bina Obje Özellikleri Yükseklik (m) - ncz Uzant l Dosyan n CitySurf Üzerine At lm fl Hali Tablo Özellikleri indeki Katmanlar tablosundan istenilen katmanlar aç l p kapat labilir, dosyas n CitySurf Katmanlar [*.csl] olarak da saklayabiliriz. zmir Üç Boyutlu Kent Rehberi üzerine at lan ncz uzant l dosyadan gelen ada, parsel, poligon, sokak, numarataj vs. bilgilerinin gösterim flekillerini de ifltirebiliriz. Örne imizdeki kap numaralar n n gösterim flekillerini flu flekilde de ifltirelim; Katmanlar tablosundaki Name sütunundaki KAPI- NO katman bulunur. Nokta gösterimlerini de ifltirmek için Theme sütunundaki Edit üzerine t klan r, aç lan tabloda Tüm Objeler üzerine çift t klan r ve Sembol Seç butonundan sembollerin bulundu u tablo aç l r. Bu tablodan uygun görülen bir sembol seçilebilir. Benim Katmanlar m Özellikler Katmanlar Name (KAPINO) = Type (Nokta) = Theme (Edit) Seçenekler Slot Düzenle Sembol Seç Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran

22 - Yap lar n Üç Boyutlu Hali Ayr ca üretilen üç boyutlu yap lar istedi imiz renkte görebiliriz. Temel Obje Gösretim deki Obje Rengi butonundan yan duvar doku rengini ve Bina Obje Özellikleri nden Roof Color butonundan çat doku rengini de ifltirebiliriz. CAD ortam nda üretilen dosyalar, CitySurf üzerine eklemek sizin için yeni bir kullan m alan oluflturur, de iflik keflifler yapars n z, sürekli olarak güncel olmas nedeniyle daha güvenilir verilere ulafl rs n z. zmir Üç Boyutlu Kent Rehberi nin hayat n z kolaylaflt rmas dile iyle 22 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran 2009

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

HALKEVLER 21. OLA AN GENEL KURULU 20. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 2008-2010

HALKEVLER 21. OLA AN GENEL KURULU 20. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 2008-2010 HALKEVLER 21. OLA AN GENEL KURULU 20. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 2008-2010 HALKEVLER GENEL MERKEZ Konur Sk. No: 8/9 K z lay - Ankara Tel: 0 312 419 27 17 Faks: 0 312 419 32 02 Web: www.halkevleri.org.tr E-Posta:

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

EMO 41. Ola an Genel Kurulu Gerçeklefltirildi

EMO 41. Ola an Genel Kurulu Gerçeklefltirildi Emo Genel Kurulu EMO 41. Ola an Genel Kurulu Gerçeklefltirildi Elektrik Mühendisleri Odas 'n n 41. Ola an Genel Kurulu 19-20 Nisan 2008 tarihlerinde Ankara'da gerçeklefltirildi. fiubemiz ad na 11 delege

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı