Türkan Saylan n an s na...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkan Saylan n an s na..."
  • Esin Oz
  • 3 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden ba- ms z olarak içerisinde yaflanan olaylar tarafs zca sorgulay p, çözümler önermekten ve üretmekten geçer. Ayd nlar, tarafs z ve ba ms z düflünmeleriyle toplum içerisinde sayg n ve sevgi duyulan bir yere oturtulurlar. Düflünceleriyle, önerileriyle, topluma yol gösterirler, önderlik ederler. Ama bu özellikleriyle sadece dost de il, düflman da edinirler. Gericiler, faflistler, sömürü düzeninin devam etmesinden ç kar olanlar ayd nlara sayg duymazlar ve sevmezler. Tarihimiz ve insanl k tarihi, onlar n say - s z ayd n katletti i karanl k sayfalarla doludur. Ayd nlar yok ederek, hapsederek, y ld rarak ba ms z düflüncenin, bilimin ve akl n yolunun kesilebilece ini san rlar. Oysa ayn deneyi ayn flartlarda tekrarlayarak farkl sonuçlar beklemek aptall kt r. Tarih boyunca görülmüfltür ki, ayd nlar hayatlar pahas na do ru bildiklerini savunmufllard r. 2.Sayfada sürüyor...

2 Devam 2.Sayfada... GÜNDEM Gerçek ayd nlar do rudan siyasetin içerisinde olmasalar bile, içinde yaflad klar toplumun bask c yönetimlerine ve onlar n anti-demokratik uygulamalar na, yaflad m z dünyan n ve çevrenin tahrip edilmesine, kirletilmesine, insan hakk ihlallerine, ülke kaynaklar n n ya malanmas na, gericili e, faflizme, emperyalist iflgallere karfl bulunduklar her noktada eme in ve halklar n n yan nda olurlar. Yetileri ölçüsünde türküleriyle, yontular yla, resimleriyle, bilimsel, düflünsel katk lar yla hayata anlam katmaya ve güzellefltirmeye çal fl rlar. T pk tüm gücüyle ölene kadar ayd nl k yar nlar için savaflan 18 May s 2009 da yitirdi imiz Türkan Saylan gibi. Düflünceleri yüzünden ömür boyu hapse mahkûm edilen Modern fizi in ve teleskobik astronominin kurucular ndan olan Galileo Galilei, korkusuzca savundu u düflünceleri yüzünden derisi yüzülerek öldürülen Nesimi, Giyotinle boynu uçurulan Antoine-Laurent de Lavoisier, yak n tarihimizde düflünceleri yüzünden katledilen, hapsedilen Ahmet Taner K fllal, Bahriye Üçok, Cavit Orhan Tütengil, Onat Kutlar, U ur Mumcu, Muammer Aksoy, Abdi pekçi, Çetin Emeç, Bedri Karafakio lu ve daha onlarca ayd n m z, yaflamlar n n bahar nda sadece düflüncelerinden dolay katledilen gençlerimiz hep ezilenden yana, bilimden ve ak ldan yana, kiflisel hiçbir ç kar gözetmeden yaflam fllar, unutulmam fllar ve insanl k durdu u sürece de unutulmayacaklard r. Yaflayan, yaflamayan tüm ayd nlar m z sayg yla selaml yoruz. Gelece imizi karartmamak için... Merhaba sevgili meslektafllar m z. Yine yo un ve gelece- imizi derinden etkileyecek gündemlerin oldu u bir süreç yaflad k. Günlük hayat m zda art k s kl kla karfl laflt m z, ve özünde birbirine benzeyen olay-olgu-düflünceler üzerine derinlemesine izlemek ve sorgulamak gerekti ine inan yoruz. Çünkü bildi imizi sand m z ve yüzeysel izledi imiz her fley, asl nda bizlere s radan-önemsiz olarak al flt r lmaya ve normallefltirilmeye çal fl l yor. Unutmamam z gerekir ki nsanlar n varl n belirleyen fley bilinçleri de ildir; tam tersine bilincini belirleyen toplumsal varl klar d r. lginç bir seçim süreci yaflad k. Evlerimizde film izler gibi çaylar m z demledik. Sanki bizim d fl m zdaki bir olaym fl gibi izledik. Elektrikler kesildi, bilgisayarlar bozuldu, ekranda sunucular ayn görüntülere saatlerce yorum yapt, merak ettik. Herkes birbirini suçlad, herkes zafer ilan etti. Ama siyasetçilerin mutlu oldu u bir ülkede neden halk n yüzünün gülmedi ini bir türlü sorgulamad k. TMMOB taraf ndan haz rlanan Nas l bir yerel yönetim raporunu hiçbir belediye baflkan aday n n çal flmalar n n merkezine koydu unu göremedik. Seçim sonras harita ise flafl rt c yd. Türbanl görmekten rahats z olunmayaca, Kürtçe konuflanlardan flüphelenilmedi i, ramazanda oruç tutmayan dövmek zorunda kal nmayaca ; aç ve iflsiz ama gururlu, trafik bir bölünmeyi haritada görebiliyorduk. Önemli olan aç-iflsiz bir kenti ve çarp k-rant dolu bir kenti de ifltirmek de ilmifl demek ki. Hayat tarzlar m z ve al flkanl klar m z a r bast. Sonra dünya için yeni bir umut oldu u söylenen Obama gündeme oturdu. Yedi i içti i her fleyi ö rendik. Hatta akrabam z ç kabilirdi, çünkü ad yeri geldi inde Hüseyin di. Ülkemize geldi. Mecliste vekillerimiz elleri patlarcas na alk fllad lar. Her fley güzel görünüyordu. Ama kapal kap lar arkas nda neler oldu, yak nda görece iz. Bizim tahminimiz, orta do uda yaflanan savafllarda ülkemizi köprü gibi kullanmak ve askerimizden faydalanmak. Ekonomik olarak s k nt da ve borç bata ndaki, küreselleflme karfl s nda kendini teslim eden, kredi ve kredi kartlar yla vatandafllar n n gelece i ipotek alt na al nm fl ve isyan etmeyen, sessiz kalan bir ülkeyi kullanmak kolay olacakt r. Obama ziyaretinde An tkabir de laiklik vurgusu, slam aleminin gönlünü alacak konuflmalar, dost müttefik mesaj vard. Liberaller memnun, din motifli hükümet mutlu, sözde laiklerin içi rahatt. Ülkemizde ve dünyada her fleyin güzel olaca tavr ile bu süreç devam ediyor. Ama kriz ise her geçen gün büyüyor. Herkesin görmesi gereken fludur. Vahfli bir flekilde geliflen bu neo-liberal dalga, yaratt bu krizden kendisine ç - k fl yaratmak için, tarihte de sonucunda dünya savafllar ile biten ve milyonlarca insan n ölümüne neden olan rkç ve faflist ak mlar güçlendirirse korkunç bir yeni dünya savafl kaç n lmazd r. Sonuçta Obama; küresel dünyada paran n sadece ABD dolar olmayaca n, Bush gibi ülkeleri hizaya sokmak için sadece fliddetin sonuç vermeyece ini görerek, sempatik görünmeye çal flan dost ülke tavr ile yeni bir yönetim yarataca kesin gözüküyor. Ama bu yeni yönetim tarz n n yoksul ve emekçi kesimlerin yarar na olmayaca bilinmelidir. Bütün bu süreçleri yaflarken topra talan etmeye, suyu satmaya, kentleri ya malamaya, insanlar n eme ini sömürmeye devam ediyorlar. Bu sorunlar hepimizin sorunu. Ve bizler her fleyden önce insan olarak tüm kalbimizle, bilincimizle ve iyi niyetimizle sorunlar sahiplenmeliyiz. As l olan dünyay yorumlamak de il, de ifltirmektir. sözünü içimize sindirerek hayat n koflullar n de ifltirmek için de kendimizi e itmeliyiz. Bizler mühendis ve insan olarak bilgiye ve yenili e aç bireyler olmal y z; çevremizi ve toplumu da bilgiye ve yenili e aç olma kayg s duymas için çal flmal y z. flte bu yüzden; bu topraklar, bu ülke ve bu dünya ayd nl k mühendislere ve insanlara muhtaçt r. Yoksa gelece imizin tamamen kararmas kaç n lmazd r. 2 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran 2009

3 Geleneksel Bahar Yeme i nde Bodrum da bulufltuk Meslekte 30.y l plaketi alan oda üyelerimiz, Mu la Milletvekili Fevzi Topuz ve HKMO Baflkan Ali Fahri Özten ile tbirlikte görülüyor Her y l geleneksel olarak düzenlenen bahar yeme i 30 May s Cumartesi akflam görkemli bir flekilde Bodrum da Yasmin Bodrum Resort otelde gerçeklefltirildi. Meslekte otuzuncu y llar n dolduran meslektafllar m za plaketlerinin sunumuyla daha da anlam kazanan gece, bu y l di erlerinden farkl olarak tango gösterisiyle bafllad.30.y l an - s na özel olarak odam z taraf ndan haz rlanan filmi izleyerek, meslektafllar m z n foto raflar ve dönemin görüntüleri ile zamanda yolculuk yapt klar gece havuz bafl nda müzik eflli indeki hofl sohbetle son buldu. Yemek öncesinde teknik sunumun yer ald program dahilin de NETCAD firmas ndan Erhan KÜ- ÇÜK üyelerimize son geliflmeler hakk nda bilgi verdi. Bahar yeme ine Milas milletvekili Fevzi TOPUZ, Konac k belediye baflkan Mehmet TOSUN, Turgutreis belediye baflkan Mehmet D NÇ- BERK, HKMO baflkan Ali Fahri ÖZTEN, HKMO eski baflkan Hüseyin ÜLKÜ, zmir flube yönetim kurulu üyeleri, meslekte 30.y l n tamamlam fl meslektafllar m z ve üyelerimiz kat ld lar. Ertesi gün dönüfl yolu üzerinde Beçin Kalesi ören yeri gezisiyle renklenen geleneksel bahar yeme i buluflmas güz yeme i için sözleflilerek son buldu. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran

4 Bu dünyay siz çizdiniz Geleneksel olarak düzenlenen bahar yeme inde meslekte 30.y llar n dolduran meslektafllar m za plaketleri sunuldu. Meslekte bir ömür geçirmifl üyelerimize hofl bir sürpriz ile geçen bu zaman anlatt k. Ö rencilik y llar na ve meslekteki ilk dönemlerine ait siyah-beyaz foto raflarla birlikte, zaman n tozlu raflar ndaki an lar n dillendirip,o dönemin siyasi-sosyal-kültürel ve magazinel yaflanm fll klar yla bütünlefltirerek haz rlad m z film ile geçmifle bir yolculuk yapt k o akflam. Ve, yolculu un sonunda dedik ki; BU DÜNYAYI S Z Ç ZD N Z 4 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran 2009

5 KK Kad n Çal flma Grubu Tan t m Toplant s TMMOB zmir KK Kad n çal flma grubunun bir y ll k faaliyetleri 14/01/2009 da Tepekule Kongre ve Sergi merkezinde TMMOB üyelerine sunulmufltur. TMMOB üyelerinden oluflan müzik ekibi ve solistinin dinletisi ile aç lan sunum daha sonra zmir KK Sekreteri Ferdan Ç FTÇ nin konuflmas ve TMMOB zmir KK Kad n Çal flma Grubu taraf ndan sunulan çal flmalarla devam etmifltir. Toplant ya flubemiz ad na Arzu Tanr seven kat lm flt r. 8 Mart Dünya Emekçi Kad nlar Günü nde TMMOB zmir KK Kad n Üyeler Çal flma Grubu Anadoluda Kad n etkinli i TMMOB zmir KK Kad n Üyeler Çal flma Grubu 8 Mart Dünya Emekçi Kad nlar Günü için Anadoluda Kad n bafll alt nda bir dizi etkinlik düzenledi. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Salonunda gerçekleflen etkinlik de kad n efelerin halk danslar, yönetmen Emel Çelebi nin geçen y l gösterime giren ilk filmi Lilit in K zkardeflleri belgesel sunumu ve halk müzi inden çeflitlemelerle Emekçi Kad nlar Günü sinema,söylefli ve türkülerle kutland. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran

6 HKMO 41. Dönem II.Dan flma Kurulu topland HKMO 41.Dönem II. Dan flma Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu, fiube Baflkan, Yazman, Sayman, HKMO Denetleme Kurulu, HKMO Onur Kurulu, Merkeze ba l Temsilciliklerin kat l m ile 30 Ocak - 1 fiubat 2009 tarihinde Ayd n n Kufladas ilçesinde yap ld. Toplant da, Oda baflkan Ali Fahri ÖZTEN in aç l fl konuflmas - n n ard ndan, Dan flma Kurulu na kat lanlar kendilerini k saca tan tt - lar. Genel Merkez Yönetim Kurulu çal flmalar na iliflkin bilgilendirmeyi Genel Sekreter Ertu rul CAN- DAfi, Mali fllere iliflkin bilgilendirmeyi Genel Sayman Asiye Ülkü KUTLU, Onur kurulu ad na Fikret NERG Z, Denetleme Kurulu ad na Gürkan ÖZ çal flmalar hakk nda bilgilendirme yapt lar. fiube ve Temsilcilikler yeni dönemde yapt klar çal flmalar hakk nda sözlü ve görsel sunumlar gerçeklefltirdiler ve 2009 y l na iliflkin yapacaklar et- kinlikleri belirttiler. Bu bölümde yap lan görüflmelerde fiube ve Temsilciliklerde gündeme gelen sorun ve s k nt lar ele al nd. De erlendirmelerde bulunuldu ve çözüme yönelik öneriler dile getirildi. Toplant n n ikinci bölümünde meslek alan m za yönelik gündem maddeleri üzerinde Oda bünyesinde sürdürülen çal flmalar hakk nda bilgilendirme yap ld. Yasa ve Yönetmelik düzeyindeki mevzuat de- ifliklikleri ve giriflimleri üzerine geliflmeler de erlendirildi. Yap lmas planlanan çal flmalar hakk nda görüfller dile getirildi. Bir sonraki bölümde Odan n, 2009 y l na iliflkin sempozyum, kurultay vb. etkinlikleri de erlendirildi. Dan flma kurulunun son bölümünde ise ülke gündeminin h zl de iflimi ve yap sal de iflikliklerin her alanda h z kesmeden devam etmesi üzerinde durularak; meslek alanlar m zdan hareketle TMMOB ve bilefleni Odalar - m z n oluflturduklar politikalar n hayata geçirilmesinin önemine vurgu yap land. Topcon Gezici Servis ve Semineri Yap ld Topcon gezici servis ve semineri 6 fiubat da Ege Sa l k Otelde gerçeklefltirildi. Cors-TR (TUSAGA-AKT F) konusunun detayl olarak ifllendi i seminer program yo un ilgiyle karfl land ve sistemlerin çal flmas ile ilgili tüm bilgiler paylafl ld. 6 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran 2009

7 fiubemizde temsilcilik toplant s gerçeklefltirildi Kat l mc örgüt, verimli çal flma... zmir fiubemize ba l il ve ilçe temsilcileriyle 14 Mart 2009 cumartesi günü saat de zmir fiubemizde bir toplant gerçeklefltirildi. Bilgilendirme, mali konular, görüfl ve öneriler gündemi ile yap lan toplant ya HKMO Genel Baflkan Ali Fahri ÖZTEN, Genel Sayman Asiye Ülkü KUTLU, zmir fiube Baflkan Muhittin SELV TO- PU, zmir fiube II. Baflkan Servet ALABALIK, zmir fiube Sayman brahim AYKOL, Yazman Lütfi ÜNAL, Üye S. Selçuk SAVCI, Yedek üye Mahmut KIZILTAfi, Didim Temsilcisi Murat ALAGÖ- ZO LU, Bodrum Temsilcisi Recayi ÖZCAN, Milas Temsilcisi Enver TUNA, Kemalpafla Temsilcisi Ali TUNALI, Uflak Temsilcisi Günhan DA LI, Uflak Temsilci Yard mc s Hüseyin AKÇAPINAR, Dalaman Temsilcisi Mehmet ON- TAfi, Mu la Temsilcisi fiükrü TELL, Ayd n Temsilcisi Ahmet Mahir CAN, Denizli Temsilcisi Osman KEYSAN, Denizli Temsilci Yard mc s Gökhan DO RU, Salihli Temsilcisi Ziya KOCABI- YIK, Akhisar Temsilcisi Mehmet ZEYBEL, Manisa Temsilcisi Mehmet Sefa ÖNATLI ve Hayati HE- zmir fiube Yazman Lütfi ÜNAL, zmir fiube Baflkan Muhittin SELV TOPU, HKMO Genel Baflkan Ali Fahri ÖZTEN PO LU kat ld lar. fiube Baflkan m z Muhittin SELV TOPU nun yürüttü ü toplant da, Oda Baflkan m z Ali Fahri ÖZTEN Oda çal flmalar n anlatan konuflmas n n ard ndan Temsilcilerin sorular n cevaplad. fiube Sayman brahim AYKOL da fiube ve ba l Temsilciliklere iliflkin mali konularda bilgilendirme yapt. Oda çal flmalar, Oda-fiube- Temsilcilik-Üye iliflkileri, meslek alan m za yönelik son dönemdeki geliflmeler ile ülke gündemine iliflkin birçok konuda de erlendirme, tahlil ve tespitler yap ld. Katk ve öneriler gündeme getirildi. Verimli geçen toplant da uygulamaya yönelik temsilcilik çal flmalar hakk nda bilgilendirme ve de erlendirmelerde bulunularak bilgi paylafl m yap ld. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran

8 HKMO zmir fiubesi Dan flma Kurulu toplant s nda; CBS Kongresi ve Yaz E itim Kamp haz rl klar gözden geçirildi... HKMO zmir fiubemizce 14 Mart 2009 Cumartesi günü saat 15:00 de fiube Dan flma Kurulu toplant s gerçeklefltirildi. Toplant ya, HKMO Genel Baflkan Ali Fahri ÖZTEN, Genel Sayman Asiye Ülkü KUTLU, zmir fiube Yönetim Kurulu ve fiube Dan flma Kurulu üyeleri kat ld lar. Dan flma Kurulu toplant s n n aç l fl n fiube baflkan Muhittin SELV TOPU yapt. Daha sonra fiube Sekreteri Lütfi ÜNAL taraf ndan fiubemizin bir y ll k çal flmalar hakk nda sunum yap ld. fiubemizi 2009 y l içerisindeki çal flmalar ndan bilgi veren Say n ÜNAL özellikle; TMMOB CBS Kongresi 2009 un zmir de gerçeklefltirilmesi ve çal flmalar n fiubemiz üzerinden yürütülmesi, Yaz E itim Kamp n n haz rl k çal flmalar ile l düzeyinde üye-temsilcilik toplant lar na yönelik etkinliklerin devam etmekte oldu unu vurguland. Oda Baflkan m z Ali Fahri ÖZ- TEN, yasa ve yönetmelik düzeyindeki mevzuat de ifliklikleri ve Odan n giriflimleri üzerine geliflmelerden ve yap lmas planlanan çal flmalardan söz etti i konuflmas nda, ülke gündeminin h zl de- iflti ini ve yap sal de iflikliklerin her alanda h z kesmeden devam etti ini belirterek; meslek alanlar m zdan hareketle TMMOB ve bilefleni Odalar m z n oluflturduklar politikalar n hayata geçirilmesinin önemini vurgulad. Dan flma Kurulunda; Oda ve fiube çal flmalar, meslek alan m za yönelik son dönemdeki geliflmeler ile ülke gündemine iliflkin birçok konuda de erlendirme yap ld. 8 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran 2009

9 GENÇ HAR TACILAR GÜNLER 2009 KONYA DA YAPILDI Genç Haritac lar Günlerinin 2009 y l etkinli i, 2-6 May s tarihleri aras nda Konya da, Selçuk Üniversitesinde yap ld. Genç Haritac lar Günleri 2009 etkinli ine; Y ld z Teknik Üniversitesinden 7, Aksaray Üniversitesinden 15, Afyon Kocatepe Üniversitesinden 27, stanbul Teknik Üniversitesinden 3, Gümüflhane Üniversitesinden 41, Karadeniz Teknik Üniversitesinden 34, Kocaeli Üniversitesinden 31, Ondokuz May s Üniversitesinden 32, Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden 32, Erciyes Üniversitesinden 34 ve Selçuk Üniversitesinden 190 olmak üzere toplam 446 ö renci kat ld. Etkinli e Oda Yönetim Kurulu ile fiube Yönetim Kurullar m zdan Yöneticiler ile üniversitelerimizden ö retim üyeleri kat ld lar. Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde aç l fl konuflmalar ile "Genç Haritac lar Günleri" etkinli i bafllad. lk dersin ard ndan "Geçmiflten Günümüze HKMO Ö renci Etkinlikleri Tan t mlar " yap ld. HKMO Tan t m Filmi izlendikten sonra fiubemiz Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Asl TOPAL, "HKMO Yaz E itim Kamplar " bafll alt nda geçmifl yaz e itim kamplar n anlatan film gösteriminin ard ndan 8. Yaz E itim Kamp hakk nda bilgilendirme yapt. Yaz E itim Kamp ile aç lan standda kampla ilgili ö rencilerle iletiflim kurularak detayl bilgilendirme Yönetim Kurulu Üyemiz Ömer GÜNGÖRMÜfi ve Asl TOPAL taraf ndan yap ld. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran

10 11 May s 2009 de Ankara ODTÜ yap lan; 12. Harita Teknik Kurultay nda yaflanan kriz konufluldu... zmir fiube olarak kat l m sa lad m z 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultay ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde 11 May s 2009 tarihinde gerçeklefltirildi. 12. THBTK Yürütme kurulu Baflkan Doç. Dr. Haluk ÖZENER aç l fl konuflmas nda, geçmiflten günümüze Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultaylar n de- erlendirip, 12. THBTK n n süreci ve içeri i hakk nda genel bir bilgi verdi. Kurultay Baflkan Prof. Dr. Dursun Zafer fieker, 1987 y l ndan beri iki y lda bir düzenlenen bu kurultaylar n mesle imiz ve odam z çal flmalar aç s ndan büyük önem tafl d n ifade etti. Say n fieker; Bilimsel Kurultaylar n paylafl m mekanlar oldu unu, bu kurultaylarda uluslar aras düzeyde bilgilerin paylafl ld n belirtti. Kurultay n ana temas olan "yaflanabilir bir gelecek elimizdedir"i ve biz mühendislerin bu süreçte etkin bireyler olarak yer ald m - z vurgulad. Oda Baflkan m z Ali Fahri ÖZ- TEN konuflmas nda: "Ekonomik krizin Türkiye ye etkisinden", "özellefltirme politikalar ndan", "yaflan lan bu de iflikliklerin meslek grubumuza olan olumsuz etkilerinden", "Tapu ve Köy kanunu, Mera Kanunu, Orman ve Kadastro Kanunu, Toprak Koruma ve Arazi Kullan m Kanunu, Turizmi teflvik Kanunu, Özellefltirme Kanunu, Kamu hale Kanunu, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu, Do rudan Yabanc Yat r mlar Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel sa l k Sigortas Kanunu gibi kanun ve ikincil mevzuat de iflikliklerinden", "üniversitelerin ve e itimin iyilefltirilmesinden", "anayasa de iflikliklerinden", "hukukun ba ms zl ndan bahsetmifltir. TMMOB Baflkan Mehmet SO- ANCI, mesle imizin di er meslek disiplinleri ile iç içe oldu unu ve birçok alanda faaliyetlerini etkin bir flekilde yürüttü ünü, bir çok projeye temel oluflturan verileri üreten meslek disiplini oldu- unu belirtti. Krizin faturas n n halka yüklenmeye çal fl ld n, bu nedenle emekçi halk n daha da fakirleflmekte oldu unu, buna karfl n zenginlerin daha da zenginleflti ini vurgulad. Ayd nlanman n Gülen Yüzü 2002 y l nda aram zdan ayr lan Haldun ÖZEN an s na düzenlenen Kapitalizmin Küresel Krizi ve Türkiye ye yans malar konulu panel öncesi Haldun ÖZEN an s na haz rlanan belgesel gösterimi yap ld. Yürütücülü ünü TMMOB Baflkan Mehmet SO ANCI n n yapt - panele kat lan Prof. Dr. Hayri KOZANO LU, Prof. Dr. Korkut BORATAV ve Prof. Dr. flaya ÜfiÜR konuflmalar nda, krizin halka ve iflçiye büyük yük bindirdi ini, iflsizli in artt n ve artmaya devam edece ini, emekçi s n f n al m gücünün bu krizle giderek azald n, ekonominin toplumsal 10 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran 2009

11 ihtiyaçlara göre yeniden planlanmas gerekti inden bahsettiler. Bu konuflmalarda bireylerin sistemin difllisi olmaktan ç k p sistemin parças haline geldi i, kapitalizm sürecinde kontrolsüz kazanç h rs n n artarak devam etti i, finans sektöründe insani de erlerin göz ard edildi i vurgulanm flt r. Panelin ard ndan, Metin YE- N taraf ndan haz rlanan, kapitalizm ve yaflanan krizin bir do a belgeseli ile anlat m izlendi. Panelin ard ndan; ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde kokteyl düzenlenmifltir. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde gerçeklefltirilen kokteyle, meslektafl milletvekilleri, kurum temsilcileri, Çankaya Belediye Baflkan, kurultay delegeleri, akademisyenler, kurum temsilcileri ve ö renciler kat lm flt r. Kurultayda ayr ca zmir fiube olarak açt m z stant da Yaflanabilir Gelecek temal 8.Yaz E itim Kamp hakk nda bilgi verildi. Broflürlerin da t ld stand m zda kat l m koflullar ve bu y l ilk kez düzenledi imiz ayn temal 1.K - sa Film Yar flmas ve gerçeklefltirilecek olan Foto raf Sergisi anlat ld. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran

12 HKMO zmir, TMMOB Co rafi Bilgi Sistemleri Kongresi ne haz rlan yor Yaflanabilir gelecek için... slogan yla, Kas m 2009 tarihlerinde zmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi nde düzenlenecek olan TMMOB Co rafi Bilgi Sistemleri Kongresi ne yönelik haz rl k çal flmalar sürüyor. TMMOB ad na sekretaryas Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas nca yürütülen Kongre ile ülke genelinde farkl disiplinler taraf ndan farkl amaçlar için kullan lan ve ülkemiz aç s ndan büyük önem tafl yan Co rafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamalar n n, CBS altyap s ve kurumsallaflma çabalar n n bilimsel ortamlarda tart fl larak biçimlendirilmesine, deneyimlerin ve karfl lafl lan sorunlar n paylafl lmas na, çözüm önerilerinin tart fl larak gelifltirilmesine katk sa lanmas hedefleniyor. Kongreye yönelik haz rl k çal flmalar kapsam nda bu güne kadar 2 Düzenleme Kurulu ve 5 Yürütme Kurulu toplant s gerçeklefltirildi. Kongre ana temas n n TUCSB ve Birlikte Çal flabilirlik olarak belirlenen Kongrenin konular flöyle belirlendi: Co rafi Veri Altyap s / Standartlar Çevre / Do al Kaynak Yönetimi Tafl nmaz Yönetimi Tapu ve Kadastro Afet Yönetimi CBS Bilinci CBS Uygulamalar Merkezi ve Yerel Yönetimlerde CBS Web CBS TUCBS ve Birlikte Çal flabilirlik (Panel) TUCBS, e-dönüflüm ve Biliflim Politikalar Bilgi ve letiflim Teknolojileri CBS E itimi Konum Bazl Hizmetler 12 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran 2009

13 CBS Kongresi bildirim ziyaretleri sürüyor 2-6 Kas m 2009 tarihlerinde HKMO taraf ndan yap lan zmir fiube yürütücülü ünde gerçeklefltirilecek olan CBS Kongresi hakk nda bilgi vermek ad na kurum ziyaretleri devam etmektedir. CBS Kongresi yürütme kurulu üyeleri ve zmir fiube yönetim kurulu üyelerinden oluflan bir heyetle Devlet Su flleri Bölge Müdürlü ü, Karayollar Bölge Müdürlü ü, Tapu Kadastro Bölge Müdürlü- ü, Devlet Demir Yollar Bölge Müdürlü ü, Defterdarl k, ller Bankas, Ege Üniversitesi Rektörlü ü, l Milli E itim Müdürlü ü, l Özel daresi Genel Sekreterli i, TEDAfi, Bornova Belediye Baflkanl, Seferihisar Belediye Baflkanl, Güzelbahçe Belediye Baflkanl ile kongreye kat l m, konaklama ve ulafl m konusunda görüflmeler gerçeklefltirilmifltir. Ayr ca CBS Kongresi Düzenleme Baflkan Hüseyin ÜLKÜ, Mu la KK Sekreteri Vecdet SEZER, Mu la Temsilcimiz fiükrü TELL ve yard mc s Bahattin GÜMÜfi ile birlikte l Genel Meclisi, l, lçe ve belde belediye baflkanl klar ziyaretleri gerçeklefltirilecektir. Ege Üniversitesi Rektörlü ü ziyareti Karayollar Bölge Müdürlü ü ziyareti ller Bankas Bölge Müdürlü ü ziyareti Tapu Kadastro Bölge Müdürlü ü ziyareti DS Bölge Müdürlü ünü ziyarette.. Ege Üniversitesi Rektör Yard mc s n ziyaret Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran

14 Defterdarl k ziyareti Devlet Demiryollar Bölge Müdürlü ü ziyareti CBS Kongresi Yürütme Kurulu üyeleri son haz rl klar için zmir de bulufltu 2-6 Kas m tarihlerinde zmir Tepekule Kongre Merkezinde gerçekleflecek olan CBS Kongresi çal flmalar n de erlendirmek ad na Yürütme Kurulu üyeleri biraraya geldi. Kongrenin ana hatlar n n de erlendirildi i toplant kongre program, forum&paneller, duyuru ve ziyaretler, kongre interaktif sayfas ve yaz l m, e itim, sponsorluk, sosyal etkinlikler ve konaklama üzerine görüfl ve önerilerin temellendirilmesiyle son buldu. 14 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran 2009

15 Önceki dönem zmir fiube Baflkanlar için genel bilgilendirme toplant s yap ld. 27 Haziran 2009 Cumartesi günü HKMO zmir fiubenin kuruluflundan bugüne kadar baflkanl k yapm fl isimlerin bir araya geldi i toplant da CBS Kongresi Düzenleme Kurulu baflkan Hüseyin ÜL- KÜ, yürütme kurulu sekreteri Lütfi ÜNAL taraf ndan 2-6 Kas m tarihlerinde düzenlenecek olan CBS Kongresi hakk nda genel bilgilendirme yap ld. Önceki dönem fiube Baflkanlar yla CBS Kongresi hakk nda zmir üzerinde yap lacak çal flmalarla ilgili karfl l kl görüfl al flveriflinde bulunuldu. Toplant ya önceki dönem zmir fiube baflkanlar n n yan s ra HKMO genel sekreteri Ertu rul CANDAfi, HKMO genel sayman A. Ülkü KUTLU, CBS Yürütme kurulu üyeleri kat ld lar. Toplant n n ard ndan Dario MARENO soka ndaki tarihi asansör restaurant n da hep birlikte yemek yenildi. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran

16 Yap -Yol Sen 2.Ola anüstü genel kurulundan birli ini güçlendirerek ç kt Yap Yol-Sen zmir fiube 2.Ola- anüstü Genel Kurulu 9 May s 2009 tarihinde flubemiz toplant salonunda yap lm flt r. çerisinde üyelerimizin de bulundu u sendika Genel kuruluna; Yap Yol-Sen genel baflkan Haydar ARSLAN ve di er flubelerden yönetim kurulu üyeleri de kat lm flt r. Kamu emekçilerinin sorunlar - n n görüflülüp tart fl ld genel kurul,mevcut yönetimin güven tazelemesiyle sonuçlanm flt r. Adayl k konusunda ayr liste halinde yar - flan gruplar, seçim sonras mücadeleye birlikte devam edeceklerini belirtmifllerdir. Kat l m n yo un olarak yafland genel kurul de- mokratik ve özgür söylemlerle tamamlanm flt r.önümüzdeki süreçte ülke ve dünyada yaflanan ekonomik krizin faturas n n sadece emekçilere kesilmesinin kabul edilir olmad ve adil, hakça paylafl m ve yaflanabilir bir dünya için mücadelenin daha da yo unlaflarak devam edece i vurgusu ön plana ç km flt r. 16 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran 2009

17 KESK'ten bask ve tutuklamalara karfl yürüyüfl ve miting KESK üyeleri Konfederasyonlar na ve E itim-sen'e yap lan bask ve gözalt lar protesto için tarihinde yürüdü. TMMOB zmir KK n n destek verdi i miting ve yürüyüfle fiubemiz yönetim kurulu üyeleri de kat ld. Binlerce kiflinin kat ld mitingde KESK genel baflkan Sami EVREN de bir konuflma yapt. Basmane Meydan 'ndan kalabal k bir kat l mc ile bafllayan yürüyüfl, Konak meydan na kadar sürdü. Yürüyüfl boyunca flte Sendika flte KESK", "KESK'e Uzanan Eller K r l r", "Kurtulufl Yok Tek Bafl na Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz", "Tutuklu Arkadafllar - m z Hemen Serbest B rak ls n" sloganlar at ld. Miting Konak meydan nda eski Sümerbank önünde yap lan bas n aç klamas ard ndan sona erdi. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran

18 TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi taraf ndan bu y l 8.si düzenlenen Yaz E itim Kamp, A ustos 2009 tarihleri aras nda zmir in Foça ilçesinde gerçekleflecektir. Kamp m za Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i e itimi veren tüm üniversitelerimizden ve TMMOB baflkanl baflta olmak üzere ayn meslek alanlar n paylaflt m z farkl meslek disiplinlerinden ö renci ve oda temsilcileri düzeyinde kat l m sa lanmaktad r. Mesleki ve teknik e itimlerin yan s ra sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda; akademisyenlerin, yazar, flair ve sanatç lar n, bürokrat ve belediye baflkanlar n n ve siyaset adamlar n n da kat l m yla güncel ve toplumsal geliflmeler, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlar nda ele al nd seminerler, konferanslar paneller ve forumlar, spor müsabakalar, teknik ve kültürel geziler ile kat lan ö renci arkadafllar n atölye çal flmalar n da içeren etkinliklerle ö rencilerin tan flmalar, birlikte üretip birlikte paylaflmalar hedeflenmektedir. Vee K sa Film Bafll yor HKMO zmir fiubesi bu y l A ustos 2009 tarihlerinde 8.sini düzenleyece i YAZ E T M KAMPI atölye çal flmalar nda sinemaya da yer veriyor. Kamp boyunca sürecek YAfiANAB L R GELECEK temal 1. KISA F LM FEST VAL NE sende kat l, hem akademik çal flmalarda bulun hem filmleri izle, e len ve ödül kazan!! Kurmaca (anlat ), canland rma (animasyon) türünde haz rlad n k sa filmlerle Yaflanabilir Gelecekte sende söz sahibi ol!!! Kat l m flartlar ve baflvuru formuna adresinden ulaflabilirsin. Son Kat l m: 31 Temmuz 2009 ACELE ET.. KISA F LM BAfiLIYOR!! Bu y l Yaz E itim Kamp n n ana konusu Yaflanabilir Gelecek olarak belirlenmifltir. Dün çoktan geride kald. Bugün ise devam ediyor. Peki ya Gelecek? Ne olaca n merak ederek tüketti imiz her an, her gün gelecekten çald m z zamanlard r ve biz bu karars zl kla örülü endifleli merak serüvenini yaflarken birileri bizim ad m za kararlar sessiz sedas z vermeye bafllam flt r bile Okuyaca m z okuldan yapaca m z ifle, tuttu umuz tak mdan yaflayaca m z yere kadar baflkalar bizim gelece imizi flekillendirir. flte bu nedenledir ki nas l olaca n düfllemek yerine, düflledi imiz gelece i yaflamak için bugün Ne Yapal m deme vaktidir. Fark ndal klar m z kullanmak flimdi daha da önem kazanmakta. Bu anlamda, mühendislik e itiminde yaflanabilir gelecekten sosyal ve toplumsal alanda yaflanabilir gelece e, ekonomik ve siyasal krizler alt ndaki yaflanabilir gelecekten küresel s nma tehdidi ile daha da önem arz eden do a ve enerji kaynaklar yla yaflanabilir gelece e, sanat n ayd nlatmas ile oluflacak yaflanabilir gelecekten hayat n her alan na ve tüm zaman na uzanan yaflanabilir gelece e birçok konuda seminer, konferans, panel, forum ve atölye çal flmalar gerçekleflecektir. TMMOB düzeyinde böyle bir etkinli i yürüten tek oda olan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi ülkemizin içinde bulundu u bu süreçte, mesleki örgütlenme kadar toplumsal ve sosyal konularda da örgütlenmenin öneminin fark ndal - ile tüm di er meslek ve sivil toplum örgütlerini bu tür etkinlikler düzenlemeye davet etmektedir. Çünkü her meslek odas var olmas na yol açan üyelerine oldu- u kadar, hizmet verdi i topluma, toplumsal bilincin en önemli gücü olan gençlere ve içinde yaflad, kaynaklar n kulland do a ve kültüre de yararl olmak zorundad r. 9. Yaz E itim Kamp nda buluflmak üzere 18 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran 2009

19 A T Ö L Y E L E R Atölye çal flmalar n n kurgusu kamp n ana konusu olan Yaflanabilir Gelecek çin... çerçevesinde belirlenecektir. Sinema Atölyesi: Kamp temas - na uygun olarak kampa gelmeden önce ö renci kat l mc lar n çekece i k sa filmler, bir yar flma içerisinde de erlendirilecektir. Kamp temas n n daha iyi anlafl - l p, görsel olanaklar n çeflitlili i kullan larak rahat anlat labilmesi için, filmlerin ö renciler taraf ndan haz rlan p kampa getirilmesi sa l kl sonuçlar do uracakt r. Jüriyi oluflturacak yönetmen, görüntü yönetmeni (senarist, sanat yönetmeni) gibi kat l mc lar hem k sa filmleri de erlendirip, hem de film çekim teknikleri hakk nda atölye çal flmas nda bulunacaklard r. Tiyatro Atölyesi: E itim alm fl ve tiyatro çal flmas yapan kat l mc - lar m z ile haz rlanan bir oyun, sokak tiyatrosu olarak sergilenecektir. Drama Atölyesi: Yaparak-yaflayarak ö renme bak m ndan en etkili yöntemlerden biri olan drama atölyesinde, kat l mc lar duygular - GELECEK Ç N BAK! HKMO zmir fiubesinin bu y l A ustos 2009 tarihinde 8.sini düzenleyece i YAZ E T M KAMPI Foto raf Atölyesi Yaflanabilir Gelece i foto raflarla anlat yor.. SENDE FOTO RAF MAK NANI AL VE GELECEK Ç N BAK!! Foto raflar n gönder, gelecekte seninde sözün olsun. Kat l m flartlar ve baflvuru formuna adresinden ulaflabilirsin. Son Kat l m: 31 Temmuz 2009 ACELE ET.. GELECEK Ç N BAK!! n kontrol edebilme, de ifltirebilme, düflüncelerini ifade edebilme gibi yeteneklerini gelifltirecektir. fiiir Atölyesi: Tüm kat l mc lar n flair olaca, mizansenlerle desteklenecek bir fliir dinletisi gerçeklefltirilecektir. Foto raf Atölyesi: Kamp temas na uygun olarak kampa gelmeden önce foto rafç l kla ilgilenen kat - l mc lar n çal flmalar ndan oluflan bir Foto raf Sergisi gerçeklefltirilecektir. Bu do rultuda Foto raf Sergisi baflvuru formunu doldurarak kat - l m sa lanabilir. Resim ve Karikatür Atölyesi: Resim ve Karikatür ile ilgilenen kat l mc lar çal flma ve bilgilerini paylaflacak ve atölye sonunda çal flmalar sergilenecektir. Heykel ve Seramik Atölyesi: Heykel ve Seramik sanatç lar n n verece i e itimle çal flmalar yap lacakt r. Gizli kalm fl yetenekleri keflfe ç k yoruz... Müzik Atölyesi: Müzikle u raflan kat l mc lar m z n kuraca bir grupla birlikte Kamp ateflinin bafl nda flark lar söylenecektir.kamp müzik grubu olarak di er etkinliklere destek verebilecektir. Cinfikirler Atölyesi : Yaz E itim Kamp na yönelik olarak kamp konusu ve afifli üzerinde çal flacak, kamp program n gelifltirmeye yönelik cin fikirler oluflturucak atölye çal flmas d r. Halkoyunlar ve Dans Atölyesi: Halkoyunlar ve Dans ile ilgilenen kat l mc lar n verece i e itimler sonucunda çal flmalar sergilenecektir. Forum Atölyesi: Kamp n 8.günü olan 29 A ustos Cumartesi günü Yaflanabilir Gelecek çin.. bafll alt nda forum düzenlenecektir. Yaz n Atölyesi : Kendini yazarak ifade edebilen kat l mc lardan olusturulacak atölye, internet ortam nda da devaml l sa lanarak haz rlad m z bültenlere kaynak olabilecektir.(roman,öykü,deneme,makale,fliir,senaryo..) Yaz n alan nda önemli bir isimle de atölye çal flmas güçlendirilecektir. Kamp Gazetesi: Bu çal flma için ayr lm fl panoya hergün kat l mc lar taraf ndan o günün olaylar haberlefltirilerek, köfle yaz lar yla fikir beyan ederek, foto raflarla beslenerek günlük gazete formunda mizanpaj n kendileri yapacak- bir çal flma gerçeklefltirilecektir. Daha sonra haz rlanan kamp kitab,bülten içinde materyal haz rlam s olacakt r. TURNUVALAR Kamp n ilk günü oluflturulan tak mlarla kamp süresince masa tenisi ve voleybol turnuvalar düzenlenmektedir. Turnuva birincilerine veda yeme inde ödülleri verilecektir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran

20 zmir Üç Boyutlu Kent Rehberi üzerine ncz uzant l dosya eklemek Arzu TANRISEVEN Harita ve Kadastro Mühendisi zmir Büyükflehir Belediyesi Co rafi Bilgi Sistemleri fiube Müdürlü ü personeli olarak haz rlad - m z zmir Üç Boyutlu Kent Rehberi, yüksek çözünürlükteki uydu görüntülerinin arazi modeli ve zmir Büyükflehir Belediyesi s n rlar içindeki 21 ilçeden toplanan co rafi verilerin birleflmesinden oluflur. Bu sistem sürekli olarak güncellenmektedir. Rehberimiz içinde s n rlar, yollar, binalar, kap numaralar, eczaneler ve nöbetçi eczaneler, önemli yerler (e itim, konaklama, ulafl m, vs.), bilgi servisleri (hava durumu, RSS bilgi ak fl servisleri, vs), 1996 y l na ait ortofoto haritalar (siyah beyaz), Kas m 2008 tarihine ait körfez kirlilik haritas, bulutluluk durumu gibi katmanlar bulunur. Ayr - ca kendi katmanlar n z oluflturabilir, arazi profili al p görüfl analizleri yapabilir, yap lar n ve yollar n foto raflar n sadece bir t kla görebilirsiniz. NetCad kullan c lar olarak ncz uzant l dosyalar, CitySurf üzerine ekledi inizde ortaya ç kacak sonucu görünce çok be enece inize inan yorum. Öncelikle Sunucu Katmanlar ndaki Katmanlar kapat l r. Böylece daha sade bir görüntü ile eklenen dosya net olarak proje üstüne yerlefltirilmifl olur. Ekran n üst taraf nda bulunan Yeni Geometri Tablosu Ekle seçilir. Aç lan pencerede Tablo Seç butonu t klan r ve gelen listeden eklenecek dosyan n format seçilir. *.ncz, *.shp, *.tab, *.mif dosyalar eklenebilir. Ya da eklenecek dosya sürükleyerek de CitySurf üzerine at labilir. Hem CitySurf un hem de ncz uzant l dosyan n projeksiyonlar n n ayn olmas gerekir. Ekran n sol taraf nda bulunan Benim Katmanlar m daki eklenen dosya üzerinde sa t kla aç lan pencereden Özellikler seçilir. Buradaki Projeksiyon butonu ile eklenen dosyan n projeksiyon bilgisi seçilmelidir. CitySurf un projeksiyon bilgisi de Araçlar menüsündeki Se- Benim Katmanlar m Özellikler Projeksiyon - ncz Uzant l Dosyan n Projeksiyon Bilgisini De ifltirmek Araçlar Seçenekler Koordinatlar (Projeksiyon) Sonuç Projeksiyon - CitySurf un Projeksiyon Bilgisini De ifltirmek - Projeksiyon Bilgisi zmir Üç Boyutlu Kent Rehberi üzerinde mause u gezdirdikçe at lan noktalar n bilgileri görünmektedir. Noktalar n, çizgilerin, kapal alanlar n üstlerine t klad n zda ise daha ayr nt l olarak Obje Özellikleri gelmektedir. - Yeni Geometri Tablosu Ekle çenekler t klan r. Aç lan pencereden Koordinatlar seçene inden Projeksiyon iflaretlenir, Sonuç Projeksiyon butonu t klan r ve uygun olan seçilir. 20 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran 2009

21 CitySurf üzerine at lan ncz uzant l dosyada katmanlar n üzerlerine x gelmektedir. Bu x ler kapal alanlara isim girilmedi i için gelmektedir. Bunlar kald rmak için, proje üstündeki objelerin üstüne gelip bir t kla obje özellikleri tablosu aç l r ve buradan objenin hangi katmana (layer) ait oldu- u ö renilir. Örne imizdeki binalar üstündeki x leri kald rmak için, bina kenar çizgisi üzerine t klanarak obje özellikleri tablosundan LAYER=BINA katman nda oldu u görülür (Tabii bu durum de iflik ncz uzant l dosyalarda farkl isimlere sahip olabilir). Ekran n sol taraf nda bulunan Benim Katmanlar m butonundaki ncz uzant l dosya üzerine sa t kla aç lan Tablo Özellikler indeki Özellikler butonu t klan r, Katmanlar seçilir. Name sütunundaki tabakalardan BINA adl katman bulunur. Theme sütunundaki Edit üzerine t klan r, aç lan tablodan Tüm Objeler üzerine çift t klan r. Temel Obje Gösterim deki kutucuk içinde yaz l olan [For All Languages], sa- ndaki Sil komutu kullan larak silinir. Bu uygulama ile proje üzerindeki istenmeyen tüm x ler silinir. Benim Katmanlar m Özellikler Katmanlar Name (BINA, PARSEL, 11, 30 vs.) = Type (Kapal Alanlar) = Theme (Edit) Seçenekler Slot Düzenle Temel Obje Gösterim zmir Üç Boyutlu Kent Rehberi üzerinde ncz uzant l dosyadaki yap lar üç boyutlu hale getirebiliriz. E er yap kat say lar önceden ifllenmifl ise, otomatik olarak yap lar yükselir. Yap lar üç boyutlu hale getirmek için, Katmanlar tablosundaki Özellikler den Name sütunundaki BINA katman bulunur. Type sütunundaki Kapal Alanlar t klan r, buradan Binalar seçilir. Theme sütunundaki Edit t klat l r, aç lan tabloda Tüm Objeler in üstüne çift t klanarak, Bina Obje Özellikleri seçilir. Buradaki Yükseklik kutucu una metre biriminde uygun görülen yükseklik yaz l r. Böylece yap lar üç boyutlu halde üretmifl oluruz. Benim Katmanlar m Özellikler Katmanlar Name (BINA) Type (Kapal Alanlar) Binalar Theme (Edit)?Seçenekler Slot Düzenle Bina Obje Özellikleri Yükseklik (m) - ncz Uzant l Dosyan n CitySurf Üzerine At lm fl Hali Tablo Özellikleri indeki Katmanlar tablosundan istenilen katmanlar aç l p kapat labilir, dosyas n CitySurf Katmanlar [*.csl] olarak da saklayabiliriz. zmir Üç Boyutlu Kent Rehberi üzerine at lan ncz uzant l dosyadan gelen ada, parsel, poligon, sokak, numarataj vs. bilgilerinin gösterim flekillerini de ifltirebiliriz. Örne imizdeki kap numaralar n n gösterim flekillerini flu flekilde de ifltirelim; Katmanlar tablosundaki Name sütunundaki KAPI- NO katman bulunur. Nokta gösterimlerini de ifltirmek için Theme sütunundaki Edit üzerine t klan r, aç lan tabloda Tüm Objeler üzerine çift t klan r ve Sembol Seç butonundan sembollerin bulundu u tablo aç l r. Bu tablodan uygun görülen bir sembol seçilebilir. Benim Katmanlar m Özellikler Katmanlar Name (KAPINO) = Type (Nokta) = Theme (Edit) Seçenekler Slot Düzenle Sembol Seç Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran

22 - Yap lar n Üç Boyutlu Hali Ayr ca üretilen üç boyutlu yap lar istedi imiz renkte görebiliriz. Temel Obje Gösretim deki Obje Rengi butonundan yan duvar doku rengini ve Bina Obje Özellikleri nden Roof Color butonundan çat doku rengini de ifltirebiliriz. CAD ortam nda üretilen dosyalar, CitySurf üzerine eklemek sizin için yeni bir kullan m alan oluflturur, de iflik keflifler yapars n z, sürekli olarak güncel olmas nedeniyle daha güvenilir verilere ulafl rs n z. zmir Üç Boyutlu Kent Rehberi nin hayat n z kolaylaflt rmas dile iyle 22 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak/Haziran 2009

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas stanbul fiubesi

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas stanbul fiubesi Proje direniflle engellenebilir Panelde son olarak söz alan Dr. fiükrü Aslan gecekondular n birer suç merkezi gibi gösterilerek, kentsel dönüflüme meflru zemin yarat lmak istendi ini belirtti. Gecekondular

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 105 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 105 106 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 6. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 12 Mart 2007 tarihinde, Elazığ İMO İl Temsilciliği

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN 2007 SÜREKL MESLEK GEL fi M E T MLER VE KRED LEND RME ESASLARINA L fik N B LG LEND RME Sürekli Mesleki Geliflim çerçevesinde Odam z bünyesinde

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi 1 İçindekiler KolayOfis e Hoş Geldiniz Sözleşme İmza İşleminin Tamamlanması Kullanıcı Bilgilerinin Hazırlanması Destek Hizmeti Kısa Mesaj Yönetimi Duruşma, Ara Karar ve İş Planı Bilgilendirmesi Duruşma,

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı