Minareli ÇavuĢ Mahallesi Mete Sokak No:21/ Nilüfer/BURSA. Web

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Minareli ÇavuĢ Mahallesi Mete Sokak No:21/1 16140 Nilüfer/BURSA. E-mail nakcakoca@riskmed.com.tr Web www.riskmed.com.tr"

Transkript

1 KiĢisel Bilgiler : Adı Soyadı Mesleği NĠLÜFER AKÇAKOCA ÇEVRE MÜHENDĠSĠ-KALĠTE UZMANI VE EĞĠTMENĠ Doğum Tarihi Doğum Yeri BURSA YazıĢma Adresi Minareli ÇavuĢ Mahallesi Mete Sokak No:21/ Nilüfer/BURSA Telefon , Faks Web Medeni Hali Bekar Evli BoĢanmıĢ Ehliyeti Var Yok Eğitim Bilgileri : Tarih Okul Adı Bölüm / Konu Meslek Okulu / Lise BURSA ÖZEL TUNÇSĠPER LĠSESĠ MATEMATĠK-FEN Lisans ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ Yüksek Lisans ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠġLETME ĠKTĠSADĠ ENSTĠTÜSÜ ĠġLETMECĠLĠK ĠHTĠSAS PROGRAMI Lisan Okuma* Yazma* KonuĢma* Anlama* Ġngilizce Çok Ġyi Çok Ġyi Çok Ġyi Çok Ġyi Diğer (.ALMANCA...) Orta Az Az Az ĠĢ Deneyimleri : ĠĢveren Adı* BaĢlangıç BitiĢ Unvan ĠĢin Tanımı Akçakoca Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti (Yeminli Mali Müşavirlik) Denetçi Çevre konusundaki maliye uygulamaları, yatırım ve arıtma tesisi fizibilitelerinin incelenmesi, çevre maliyetleri ve desteklerinin muhasebeleģtirilmesi ve denetlenmesi, Yeminli Mali MüĢavirlik konularında bilanço tahlilleri ve uygulamaları. Gesu Arıtma Sistemleri Ltd. ġti Çevre Mühendisi Projenin hazırlama, teklif hazırlama ve satın alma iģlemleri. (Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtma sistemleri ve Dezenfeksiyon sistemleri ağırlıklı çalıģılmıģtır.) BUSKĠ Çevre Mühendisi Yağmur suyu ve kanalizasyon alt yapı projelendirmesi ve inģa halindeki projelerin kontrolü YeĢim Tekstil Çevre Mühendisi, Sosyal Uygunluk Uzmanı SA 8000 Belgelendirilmesi, ISO 9000 KYS, ISO ÇYS ve OHSAS ĠSG Yönetim Sistemlerinin Kurulumu ve Sürekliliğinin Sağlanması

2 Kal-Met Kalibrasyon Ltd. ġti DanıĢman, Denetçi, Eğitimci ISO 9001, ISO VE OHSAS DanıĢmanlığı, denetçilik, standartların ve mevzuatların eğitimciliği RĠSK Mühendislik Eğitim DanıĢmanlık Sağlık Hiz.San.Tic.A.ġ DanıĢman, Denetçi, Eğitimci ISO 9001, ISO VE OHSAS DanıĢmanlığı, denetçilik, standartların ve mevzuatların eğitimciliği DanıĢmanlık Deneyimleri : MüĢteri Adı* Güney Antalya Turizmi GeliĢtirme ve Altyapı ĠĢletme Birliği (GATAB) ÇalıĢma BaĢlangıcı ÇalıĢma BitiĢi TEKĠROVA BELEDĠYESĠ REVAR OTO YAN SAN. Ve TĠC. LTD. ġtġ. KALESERAMĠK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMĠK SAN. A.ġ ÖZTUĞ OTOMOTĠV A.ġ DanıĢmanlık Konusu SĠSTEMLERĠ SĠSTEMLERĠ DOĞU PRES OTOMOTĠV VE TEKNĠK SAN. VE TĠC. A.ġ SOYLU KALIP ASĠYA TEMĠZLĠK A.ġ SĠSTEMLERĠ ġahġnler FERFORJE HAZĠRAN 2008 Ġġ SAĞLIĞI GÜVENLĠĞĠ RĠSKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ VE MEVZUAT BĠLGĠLENDĠRME GÜNGÖRENKAZ ĠNġAAT- HIRDAVAT SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ. TEKĠROVA BELEDĠYESĠ HAZĠRAN VE MEVZUAT SĠSTEMLERĠ DEVAM ETTĠRĠLMEYE BAġLANMIġTIR. DEMSAR OTOMOTĠV MART ISO ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ SIRENA MARĠNE ġubat 2009 OCAK 2010 Ġġ SAĞLIĞI GÜVENLĠĞĠ RĠSKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ VE MEVZUAT BĠLGĠLENDĠRME R.B.S. YEDEK PARÇA LTD. ġtġ. MAYIS ISO ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ S.C.M. SĠSTEMĠ COMMANDĠ MECHANĠCĠ A.ġ OHSAS ĠSG YÖNETĠM SĠSTEMĠ

3 CAT TÜRKĠYE TEMMUZ 09 OCAK 10 ĠSG BÜROART MART 10 EKĠM 10 KALĠTE VE ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Alınan Eğitimler / Seminerler : Eğitim Veren / Verilen Kurum / KuruluĢ* Süre Eğitim Adı GeliĢim 21 Eğitim ve DanıĢmanlık 27 saat ISO 9001 Bilgilendirme GeliĢim 21 Eğitim ve DanıĢmanlık 2 gün ISO KuruluĢ Ġçi Kalite Denetimi Türk Standartları Enstitüsü Türk Standartları Enstitüsü Ġdeal ĠĢ Sağlığı DanıĢmanlık, Eğitim AraĢtırma, Laboratuvar IQ Global Training & Consultancy DAS Turkey Business Edge NMT DanıĢmanlık ve Eğitim Merkezi Tic. Ltd. ġti. EKOÇED Çevre DanıĢmanlık ve Mühendislik Hizmetleri 2 gün 1 gün ISO Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ISO Çevre Yönetim Sistemi Ġç Tetkikçi Eğitimi 1 gün ĠĢ Sağlığı Güvenliği Eğitimi 1 gün ĠĢ Sağlığı Güvenliği Mevzuatı Eğitimi 2 gün SPC Ġstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi 5 gün QMS 2000 Auditor/Lead Auditor Training Course 2 gün ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS) Eğitimi 1 gün Eğiticinin Eğitimi 5 gün 1 gün ISO 14001:2004 Environmental Auditor/Lead Auditor Course Proses Yönetimi, EtkileĢimi ve ĠyileĢtirme Teknikleri 1 gün Çevre Mevzuatı ve Atık Yönetimi Eğitimi 1 gün Atık Yönetimi Eğitimi Moody International 3 gün OHSAS Auditor/Lead Auditor Trainin Course ORSEZ Yangın Güvenlik Sistemleri DönüĢen Adam 0,5 gün Endüstride Yangın Güvenliği (Teorik ve Uygulamalı) Eğitimi 1 gün APQP-PPQP Eğitimi 10 gün NEBOSH Uluslar arası ĠĢ Sağlığı Güvenliği Mühendisliği Eğitimi BOSGÜB 30 gün C Sınıfı ĠĢ Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Verilen Eğitimler / Seminerler *** Adına Eğitim Verilen Kurum / KuruluĢ Süre Eğitim Adı TEKİROVA BELEDİYESİ ISO TEMEL TEKİROVA BELEDİYESİ OHSAS TEMEL TEKİROVA BELEDİYESİ 2 GÜN ÇEVRE VE ĠSG MEVZUATI GATAB ÇEVRE VE ĠSG MEVZUATI REVAR OTO 3 GÜN ISO VE OHSAS TEMEL

4 REVAR OTO 3 GÜN ÇEVRE ĠSG MEVZUATI KALESERAMİK ÇEVRE VE ĠSG GENEL BĠLG. KALESERAMİK 2 GÜN ÇEVRE VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRME KALESERAMİK ĠSG MEVZUATI KALESERAMİK ÇEVRE VE ĠSG MEVZUATI A-PLAS 2 GÜN EN ISO 14001:2004 ÇYS TEMEL TQS 2 GÜN EN ISO 14001:2004 ÇYS TEMEL ÖZTUĞ ĠSG RĠSK DEĞ.VE ÇEVRE BOYUTLARINI BELĠRLEME FİCOSA Ġġ SAĞLIĞI GÜVENLĠĞĠ FİCOSA Ġġ SAĞLIĞI GÜVENLĠĞĠ AKA OTOMOTĠV 2 GÜN OHSAS 18001:2007 TEMEL DOĞU PRES 3 GÜN A-PLAS 2 GÜN EN ISO 14001:2004 ÇYS TEMEL ÖZTUĞ OTOMOTĠV ÖZTUĞ OTOMOTĠV ACĠL DURUM EKĠBĠ SOYLU KALIP 4 GÜN ISO VE OHSAS EĞĠTĠMLERĠ SOYLU KALIP 2 GÜN ÇEVRE VE ĠSG MEVZUAT EĞĠTĠMLERĠ OMPAġ OTOMOTĠV 2 GÜN ISO ÇEVRE ĠÇ TETKĠKÇĠ SOYLU KALIP MARMARA BĠRLĠK ISO ÇYS TEMEL GÜNGÖRENKAZ 0,5 GÜN GÜNGÖRENKAZ 0,5 GÜN ACĠL DURUM EKĠBĠ SOYLU KALIP ROBERT BOSCH ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE GRUBU ÖĞRENCĠLERĠ 0,5 GÜN 5 GÜN ÇEVRE VE SG YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ ÇALIġANLARI YÖNETĠCĠLER ĠÇĠN ISO VE OHSAS ISO ÇYS TEMEL R.B.S. LTD. ġtġ. 0,5 GÜN ISO ÇYS VE ĠSG TEMEL ET-BA 0,5 GÜN TEMEL ĠSG CAT GROUPE 0, 5 GÜN TEMEL ĠSG GATE ĠNġAAT - KAZAKĠSTAN GATE ĠNġAAT - KAZAKĠSTAN 4 GÜN ISO VE OHSAS ENTEGRE TEMEL VE ĠÇ DENETÇĠ UYGULAMALI ÇEVRE BOYUTLARI VE RĠSK DEĞERLENDĠRME GATE ĠNġAAT - KAZAKĠSTAN ACĠL EYLEM PLANI HAZIRLAMA ATAġ TERMĠNALĠ 2 GÜN ISO TEMEL STANDART (2 GURUBA AYRI AYRI VERĠLMĠġTĠR) ATAġ TERMĠNALĠ ISO ĠÇ DENETÇĠ

5 ATAġ TERMĠNALĠ ÇYS DOKÜMANTASYON ATAġ TERMĠNALĠ MERT YAZILIM 2 GÜN EĞĠTĠCĠNĠN UYGULAMALI ÇEVRE BOYUTLARI VE RĠSK DEĞERLENDĠRME BÜROART 6 GÜN KALĠTE VE ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ BÜROART 2 GÜN KALĠTE VE ÇEVRE ĠÇ DENETÇĠ

AB Teşvikleri, Destekler ve İzinler

AB Teşvikleri, Destekler ve İzinler Danışmanlık Eğitim Tedarikçi Denetimleri AB Teşvikleri, Destekler ve İzinler Kalimera Kalite Merkezi AraĢtırma, DanıĢmanlık ve Mühendislik Hizmetleri Tic. Ltd. ġti Ġzmir Yolu Cad. BarıĢ Mahallesi Neray

Detaylı

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU DESTEK BİRİMİ 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU Diyarbakır Temmuz, 2014 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler... 4 2. Basın ve Halkla ĠliĢkiler... 4 3. Ġnsan Kaynakları... 8 3.1 Mevcut Personel... 8 3.2 2014 Yılı

Detaylı

TS EN ISO 9001 : 2000 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR

TS EN ISO 9001 : 2000 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR Toplantı Tarihi: 27/01/2010 TS EN ISO 9001 : 2000 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTI TUTANAĞI 1/16 TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR 1. Önceki Yönetimin Gözden Geçirmesinden

Detaylı

GENEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU

GENEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU HATĠCE AYDIN ÖZGEÇMĠġ GENEL BĠLGĠLER 1974 Mersin doğumluyum. Evli iki çocuk annesiyim. EĞĠTĠM DURUMU Dokuz Eylül Üniversitesi - İZMİR 1995 yılı Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunuyum. İyi derece sayılabilecek

Detaylı

YARIġ YENĠDEN BAġLADI! BiliĢim Yıldızları 2010 da da yarıģıyor!

YARIġ YENĠDEN BAġLADI! BiliĢim Yıldızları 2010 da da yarıģıyor! Önsöz Bu ayki bültenimize BiliĢim Yıldızları e-dönüģüm yarıģması ile ilgili geliģmelerle baģlıyoruz. Bültenimizin ilerleyen sayfalarında gerçekleģecek olan eğitimlerimiz ile ilgili bilgilere ulaģabilirsiniz.

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI BACACI SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0006-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI BACACI SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0006-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI BACACI SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0006-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: BACACI Seviye : 4 I Referans Kodu:

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke bazında yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak dünyada örnek ve önder bir kuruluģ olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke bazında yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak dünyada örnek ve önder bir kuruluģ olmak ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 MĠSYON-VĠZYON... 2 2006 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ... 3 KalDer YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ... 6 KalDer MERKEZ ÇALIġANLARI... 8 ÜYELĠK... 9 MÜKEMMELLĠK AġAMALARI... 16 YEREL KALĠTE ÖDÜLLERĠ...

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL KESĠMCĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL KESĠMCĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL KESĠMCĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: METAL KESĠMCĠ Seviye: 4 I Referans Kodu:. Standardı Hazırlayan KuruluĢ(lar):

Detaylı

Hüseyin YILMAZER Tel: +90 (505) 722 09 71 Adres: Topselvi Mah. Toto Sokak No:14 K:2 D:3. Kartal/İSTANBUL

Hüseyin YILMAZER Tel: +90 (505) 722 09 71 Adres: Topselvi Mah. Toto Sokak No:14 K:2 D:3. Kartal/İSTANBUL Doğum Tarihi : 05.11.1978 Doğum Yeri : Antakya/HATAY Uyruğu : T.C. Medeni Hali : Bekar Eğitim Durumu : Hüseyin YILMAZER Tel: +90 (505) 722 09 71 Adres: Topselvi Mah. Toto Sokak No:14 K:2 D:3 Kartal/İSTANBUL

Detaylı

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Bir kuruluģu kalite bakımından idare

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

Creative Solution. GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI. YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ GĠRĠġĠMCĠ Ġġ PLANI. GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV

Creative Solution. GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI. YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ GĠRĠġĠMCĠ Ġġ PLANI. GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV Ġġ FĠKRĠ OFĠSĠ : YAPI DEKORASYON TASARIMI & UYGULAMA ĠġLETMENĠN ADI : LAVA GRUBU PLANLAMA GAYREMENKUL YAPI DEKORASYON TĠC. LTD. ġtġ. Creative Solution 1 BÖLÜM 1: GENEL

Detaylı

Eren Yüce Makina Mühendisi

Eren Yüce Makina Mühendisi Eren Yüce Makina Mühendisi Adres Bilgileri : Türkiye - Adana - Çukurova - Toros mahallesi Ev Telefonu : 90 (322) 228 00 49 Cep Telefonu : 90 (507) 330 80 32 90 (535) 861 32 85 E-Posta : yuceeren@hotmail.com

Detaylı

ġubat 2012 FAALĠYET RAPORU

ġubat 2012 FAALĠYET RAPORU ġubat 2012 FAALĠYET RAPORU Ulusal Kalite Hareketi; EYS Yönetim Temsilciliği ĠZAYDAġ, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından ulusal kalite bilincinin geliģtirilmesi, toplam kalite yönetimi ile mükemmellik

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu 1

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 MĠSYON / VĠZYON... 2 KalDer MERKEZ YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ... 5 KalDer MERKEZ DENETLEME KURULU VE YÜRÜTME KURULU ÜYELERĠ... 6 KalDer ANKARA ġubesġ YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2015 PERFORMANS RAPORU

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2015 PERFORMANS RAPORU TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2015 PERFORMANS RAPORU T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2015 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM SAYFA

Detaylı

KOSGEB SAMSUN HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 İKİNCİ YARI EĞİTİM PROGRAMI

KOSGEB SAMSUN HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 İKİNCİ YARI EĞİTİM PROGRAMI KOSGEB SAMSUN HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 İKİNCİ YARI EĞİTİM PROGRAMI GENEL HÜKÜMLER 1. Bu dokümanda yer alan tüm eğitimler, Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (CIP) bileşeni

Detaylı

TS EN ISO 9001: 2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR

TS EN ISO 9001: 2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR Toplantı Tarihi: 26/01/2011 TS EN ISO 9001: 2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR 1. Önceki Yönetimin Gözden Geçirmesi

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ELEMANI (ĠNġAAT) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12.

ULUSAL MESLEK STANDARDI. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ELEMANI (ĠNġAAT) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12. ULUSAL MESLEK STANDARDI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ELEMANI (ĠNġAAT) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12.2009-27429 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: Ġġ SAĞLIĞI

Detaylı

1. Risk Değerlendirme

1. Risk Değerlendirme İş Sağlığı ve Güvenliği 1. Risk Değerlendirme Eğitimi 02 Mayıs 2015 Cumartesi Bilimsel Danışma Kurulu : Prof. Dr. Harun MUTLUAY - Yrd. Doç. Dr. Fuat KAR Yrd. Doç. Dr. Mustafa YALÇIN - Öğr. Gör. H. Engin

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Faaliyet Raporu Ġçindekiler Hastane Müdürlüğü Organizasyon ġeması Ġdare Amirliği/Nöbetçi Ġdare Amirliği Büro Hizmet Araçları

Detaylı

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU ANKARA ĠLĠ SĠNCAN ĠLÇESĠ ÜCRET KÖYÜ 3229 PARSELDE YER ALAN PARSELĠN DEĞERLEMESĠ MÜLK KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A. ġ. Rapor Tarihi : 31.12.2012 Rapor No:

Detaylı

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 1 ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 2014 2 SUNUġ Devlet Konservatuvarı 3 Bölüm (Temel Bilimler, Ses Eğitimi ve Türk Halk Oyunları) ve 225 öğrencisi ile örgün öğretim programında

Detaylı

1. TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYESĠ DESTEĞĠ BAġVURU DĠLEKÇE ÖRNEĞĠ. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü)

1. TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYESĠ DESTEĞĠ BAġVURU DĠLEKÇE ÖRNEĞĠ. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) 1. TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYESĠ DESTEĞĠ BAġVURU DĠLEKÇE ÖRNEĞĠ NA () 5746 Sayılı AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında sağlanan Teknogirişim Sermayesi Desteğinden yararlanmak

Detaylı

TÜRK LOYDU 1962 YILINDA KURULDU

TÜRK LOYDU 1962 YILINDA KURULDU TÜRK LOYDU 1962 YILINDA KURULDU TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından; - Türkiye Sigorta ve Reasürans ġirketleri Birliği - Deniz Ticaret Odası - Ġstanbul Sanayi Odası - TOBB - TMMOB - Armatörler Birliği

Detaylı

FİKRET OKANT EĞİTİM BİLGİLERİ UZMANLIK ALANI GİRİŞİMCİLİK, İŞ KURMA VE İŞLETME GELİŞTİRME DANIŞMANI PROJE KOORDİNATÖRÜ

FİKRET OKANT EĞİTİM BİLGİLERİ UZMANLIK ALANI GİRİŞİMCİLİK, İŞ KURMA VE İŞLETME GELİŞTİRME DANIŞMANI PROJE KOORDİNATÖRÜ FİKRET OKANT GİRİŞİMCİLİK, İŞ KURMA VE İŞLETME GELİŞTİRME DANIŞMANI PROJE KOORDİNATÖRÜ E-mail: f.okant@girisimmerkezi.com EĞİTİM BİLGİLERİ Hacettepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği (ANKARA) UZMANLIK ALANI

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. A.GENEL BĠLGĠLER: Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.03.2013 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat 10 34330 Leven, BeĢiktaĢ/ ĠSTANBUL

Detaylı