EN ISO 9000:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE UYGULANIŞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EN ISO 9000:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE UYGULANIŞI"

Transkript

1 EN ISO 9000:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE UYGULANIŞI Tuba KARCI TMMOB - İnşaat Mühendisleri Odası, Antalya Şubesi ÖZET Teknoloji ve iletişim alanlarındaki büyük gelişmelerle bugünün rekabet koşularında ayakta kalabilmek, günümüz ekonomik şartlarına uyum sağlayabilmek, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Buda ancak kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar üretim ve hizmetin tüm aşamalarını kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sistemi nin uygulanması ile olacaktır. EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi standartları serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürülebileceğini göz önüne sermektedir. Bu araştırmada, bir yönetim mekanizması olan kalite yönetiminin inşaat sektöründeki acil sorunların çözümüne nasıl bir katkıda bulunduğundan bahsedilecektir. Kalite yönetimi bir işletmeye, mesleki bilgisini ve gerektiğinde özel önerilerini nerede devreye sokabileceği, projelerin nasıl zamanında, eksiksiz ve hatasız kendisine verilebileceği ve işin kendisi ile ilgili aşamalarının tasarım ve kontrolünü fen işleri ile ikilemler oluşmaksızın nasıl oluşturabileceği konularında doğru yolu göstermekle görevlidir. Standartlar serisi EN ISO 9000 i baz alan Kalite Sistemleri, küçük ve orta boyutlu planlama ve inşaat şirketleri için önemli bir organizasyon enstrümanıdır. Görevlerine ve projeye optimal düzeyde hakim olmalarını ve böylece rekabette güçlü olmalarını sağlarlar. Anahtar Kelimeler: Kalite Yönetimi, İnşaat firmaları, ISO 9000

2 APPLICATION OF EN ISO 9000:2000 QUALITY MANAGMENT SYSTEM AT BUILDING SECTOR ABSTRACT To stand at todays competition conditions and accommadate contemporary economic conditions with great devolopments in technology and communication areas that become true with provide the catthel and service production which are aproppriate for the customs expectations. This would be only application of Quality Managment System which is aim at contiunous development begin from designing stage after to marketting and sales services contain all stages of production and servicing. The serias of EN ISO 9000 Quality Managment System display how to install an effective managment system. In this research, we mentioned how to contribute the quailty managment which is a managment mechanism at urgent problems in building sector. Quality managment gives the association how to use their proffesional information, use special suggestions when requires, provide a bridge between city enginerring department with association. Quality systems which based standarts serias EN ISO 9000 are very important organizating instrument for small and middle sized planning and building firms. Thus provides to dominate optimal level at project and powerful in competitation. Keywords: Quality management, building firms, ISO GİRİŞ Kalite, bir ürünün veya hizmetin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan, özelliklerin toplamıdır.[1,2] Kalite fikri son yıllarda sıkça dile getirilmesine rağmen ticaret kadar eski olup, insanların artı ürün yaratmaya başlamaları ve bunları arzu ettikleri başka ürünlerle değiştirmeyi teklif ettikleri zamana kadar gitmektedir. Kaliteye yönelik çabalar, ustalık, kalite kontrol, toplam kalite kontrol gibi aşamalardan geçerek, proses ve ürün tasarımlarına kadar ulaşmıştır. Günümüzde ISO 9000 ve Toplam Kalite Yönetimi gibi uygulamalarla devam etmektedir. [3] Yönetim Sistemleri (Kalite, Çevre, HACCP, OHSAS) bir şirket yada kuruluşun geleceğini planlamada ideal bir taban olarak düşünülebilir. Yönetim Sistemleri kavranarak uygun esneklik ve sağduyu ile uygulandığı takdirde, işgücü, para, hammadde, enerji, zaman vb. mevcut kaynakların daha iyi yönetimiyle girişimciliği ve yaratıcığı destekleyecektir. Bu şekilde, risk sahiplerinin tamamen memnun olmasına ve sürekli iyileşmeye imkan tanıyacak ve her alanda yerleşmiş bir kalite anlayışı, büyüme ve gelişmeye daha da ivme kazandıracaktır.

3 Günümüzde insanların kaliteye yönelik beklentileri, çeşitlilik ve yoğunluk açısından canlı ve hareketli özellikler içermektedir. Bu beklentileri karşılamayı amaçlayan kuruluşların, yüksek ekonomik performansa ulaşabilmesi ve bunu arttırarak sürdürmesi gerekir. Bunu başarmanın yolu da, ürünlerin ve hizmetlerin kalitesinde sürekli yenilenmeyi, gelişmeyi gerçekleştirmekten geçecektir. Kalite, ürünlerin ve hizmetlerin niceliğinde ve niteliğinde çeşitliliği, farklılığı, yeniliği içeren sürekli bir arayış olduğundan, ürünlere ve hizmetlere ilişkin şartnameler ve standartlar tek başına yeterli olmamaktadır. Bu nedenle, ürün ve hizmetlerin kalitesine ilişkin eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak, Kalite Yönetim Sistemi nin Standartları ve kuralları geliştirilip devreye sokulmuştur. Planla, uygula, kontrol et, önlem al çevrimi kaliteyi iyileştirmek, memnuniyeti sürekli kılmak ve rekabette öncü olmanın kilit yöntemleridir. Tüm bu yapılan tanımları ve açıklamaları kısaca özetlemek gerekirse: Kalite, bir ürün ya da hizmet hakkında müşteri ya da kullanıcıların yargısı olup, beklentiler ve gereksinimlerin karşılanmasına olan inançların ölçüsüdür.[3] 2. KALİTE YÖNETİMİ Kalite yönetimi, hedeflenen kalitenin gerçekleştirilmesi için kuruluşun bütün üyelerinin katılımını sağlayan ve genel yönetim fonksiyonunun kalite ile ilgili politikasını tespit edip uygulayan bölümdür. Kalite Yönetimi, genel yönetimin bir parçası olup gerek kalite ile ilgili politikanın tespiti ve gerekse uygulamasında aşağıdaki temel stratejiyi ilke olarak kabul etmek zorundadır. [4] Kalite yönetim stratejisi adı verilen bu strateji üç ana gruba ayrılabilir. Bunlar ; 1. Yönetim : Kalite politikasını saptar, uygulama için doğru ortamı oluşturur. 2. Çalışanlar : Kalitenin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için uğraşırlar. 3. Organizasyon : Kalitenin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için alt yapı oluştururlar. Firmanın üst düzey yönetim kadrosunda bulunanlar ile çalışanlarının ortak bir kalite bilincine sahip olmaları ve kalitenin planlanması - yönetilmesi için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmaları gerekmektedir. Kurulan sistemin etkin olarak kullanılabilmesi için öncelikle firmanın iyi bir organizasyon yapısına ihtiyacı vardır. Organizasyon yapısında firmada kalite yönetim işlevini yerine getirecek, üretilen mal veya hizmetin kontrolünü yapacak olan kişilerin, üretimden bağımsız olmaları ve çalışmalarında üst yönetimin desteğini almaları esastır. Kalite Yönetimi, bizzat üst düzey yöneticisinin işidir. En önemli desteğin üst düzey yönetimden gelmesi gerekmektedir. Bir üst düzey yöneticisi, belki kalite planlanmasını yürüten planlamacı yada kalite geliştirme ile görevli uzman düzeyinde olmasa da bu faaliyetlerin içeriğini, gerekli kıldığı koşulları, alt yapıyı, organizasyonu oluşturabilecek, bilgi ve eğitim düzeyine sahip olmak durumundadır. [5,6] 3. ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 1987 yılında yayınlanmış olan ISO 9000 standartları bünyesinde olan kalite güvence modelleri ( ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, ISO 9004 ) uyarınca kalite sistem belgelendirme çalışmaları ülkemizde ilk kez 1990 yılında başlamıştır.

4 Önceleri endüstriyel sektörde baş gösteren kalite sistem belgelendirme çalışmaları son yıllarda hizmet sektörüne de kaymış ve hızla yaygınlaşmaktadır. Ülkemizde erişilen ISO 9000 belgeli kuruluş sayısı, istihdam düzeyi, üretim miktarı, ihracat potansiyeli ve yaratılan katma değerler itibariyle önemli bir düzeye ulaşmıştır.. [7, 8] ISO 9000 gerek bir kalite sistemi oluşturmak gerekse mevcut bir kalite sistemini değerlendirmek amacıyla kullanılabilen bir kalite yönetim sistemi modelidir. Bu ise birçok endüstrileşmiş batılı ülkede kabul gören bir standarda uygunluk demektir. Söz konusu model sağduyuya dayalı temel bir yönetim sistemi için bir dizi şart sıralamada ve uygulama için gerekli araçları vermektedir. Aynı zamanda maliyetlerde düşüş, yönetimin sistemi kontrolünde gelişme ve organizasyonun tümünde bir verim artışı görülmektedir. [7] ISO 9000:2000 standardları sekiz temel kalite yönetim prensibine dayanmaktadır. ISO bu prensipleri organizasyonel performansı geliştirmek ve başarılı olmak da kullanabilecekleri için seçmiştir. [9,10] 1. Müşteri odaklılık 2. Liderlik 3. Herkesin katılımı 4. Proses yaklaşımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme 7. Gerçeklere dayanan karar mekanizması 8. Tedarikçilerle karşılıklı faydalı ilişkiler Kalite yönetim prensibi, bir kuruluşu yönetmek ve işletmek için bir yandan müşterilere odaklanırken diğer yandan tüm diğer paydaşların ihtiyaçlarını göz önüne alarak performansı uzun vadede sürekli geliştirmeyi amaçlayan, kapsamlı ve temel bir kural ya da inançtır. 4. ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE UYGULANIŞI Standartlar dizisi ISO 9000, esasta makine sanayinin deneyim ve birikimlerini esas almıştır. Ancak ekonomi ve yönetimin her aşamasında uygulanması mümkündür. Doğal olarak metal sanayinden esinlenilen bir sistemin, yapıların planlanma ve uygulama aşamalarına adapte edilmesinde ve uygulanmasında bazı sorunların yaşanması çok doğaldır. [11] Her inşaat sahibinin, kendi inşaat projesi ile ilgili kişisel bir takım talepleri vardır. Bunun içinde, her kendine özgü ortamı göz önüne alarak uzman planlamacıları, inşaat şirketlerini, diğer taşeronları ve sanatkarları, yapının tasarımı, planlanması ve inşaatın yapılması için görevlendirir. İnşaat süreci, tek başına ne planlama, ne de uygulama sürecidir. İnşaatta problem daha çok, hem kullanıcının, hem de kamunun talep ve beklentilerine cevap vermek, yapı ile ilgili çok sayıdaki kısmi performanslar arasında koordinasyonun ve işbirliğinin sağlanmasıdır. İnşaat sahibi, projeyi eksik yada geç verse, sürekli değişiklikler talebinde bulunsa dahi, inşaatın yine de süresinde bitirilmesini ister. Bunun gerçekleştirilebilmesi için üstün bir doğaçlama yeteneğine ihtiyaç olduğu şüphe götürmez

5 bir gerçektir. Üstelik inşaat şirketinden/yükleniciden, sanki çok doğalmış gibi tüm hataları, arıza ve hasarları gidermesi istenir. Kalite yönetimi işte burada işletmeye, mesleki bilgisini ve gerektiğinde özel önerilerini nerede devreye sokabileceği, projelerin nasıl zamanında, eksiksiz ve hatasız kendisine verilebileceği ve işin kendisi ile ilgili aşamalarının tasarım ve kontrolünü fen işleri ile ikilemler oluşmaksızın nasıl oluşturabileceği konularında doğru yolu göstermekle görevlidir. Kısacası, inşaat projesine katkıda bulunan her kuruluşun kendi iş süreçlerine hakim olur ve bunları optimalize ederek, müşterek esere karşı sorumluluğunu bilinçli bir şekilde yerine getirmiş olur. Kalite sistemleri bir taraftan da işletmede, sözleşme ve menfaat ilişkilerinin kesişme noktalarındaki hata kaynaklarının sürekli olarak tespit edilmesi ve hemen ortadan kaldırılmalarına da yardımcı olacaktır. Burada odak noktası dışardan kontrol değil, personelin işletme içi sorumluluğudur. İşletme içi sorumluluklar, kalite sisteminin yardımıyla açık ve anlaşılır bir biçimde düzenlenir. Böylece organizasyon akışları şeffaflaşır ve yürümekte olan uyumlama ve iyileştirme çalışmaları için yararlı hale gelir. Kişilik, bireylik ve sorumluluk bilinci, işletmenin taşıyıcı kolonlarını oluşturur. Çağdaş ve yaşanan bir kalite sistemi, personelin motive edilmesinde önemli katkılarda bulunur. [11] Aşağıda verilen çizelgede bir inşaat firmasına ait kalite yönetiminin sağlanmasında kullanılan organizasyon şeması yer almaktadır. Genel Müdür Yönetim Temsilcisi Muhasebe Teknik Müdür İnsan Kaynakları Satınalma Pazarlama Proje Şefi Depo Şefi Şantiye Şefi Mimar Mühendis Saha Mühendisi Formen Şekil 1. Bir şirkete ait organizasyon şeması

6 Çizelgeden de görüleceği gibi inşaat işi, konusunda uzman, sorumluluk bilinciyle düşünen ve çalışan personele bağımlıdır. Kaliteli ve zamanında üretim ise, iyi koordinasyon, kaliteli çalışma ve nitelikli personelle sağlanacaktır. Kalite Yönetimi, personelin motivasyonunu zedeleyen, bunaltan ve asıl işinden alıkoyan, bürokratik yönetmeliklerden oluşan bir korseye dönüşmeden yapıldığında kaliteli üretim sağlanacaktır. Çoğu yönetmelik, asıl işle olan ilişkinin koparak, işi daha iyiye götürmek için düşünmeye zaman bırakmamak gibi bir tehlikeyi beraberinde taşır. Ancak kalite yönetimini gerçek anlamıyla uygulayan şirket, böylece açık ve anlaşılır bir biçimde sınıflandırılmış ve kademelendirilmiş, herkesin içinde yerini kolayca bularak, görevinin ne olduğunu anlayabileceği bir organizasyona kavuşmuş olur. Yetkiler ve süreçler, iş akışını daha rasyonel hale getirmek ve sürekli bir optimizasyonu kolaylaştırmak üzere gözden geçirilir. Hatalar personelin eksi puanları olarak değil, daha iyiye varabilmek için yararlı bir şans olarak kabul edilir. İnşaat sürecinin önemli özelliklerine uyarlanmış kalite yönetimi, bağımsız planlamacı ve inşat sektörü şirketlerinin pazardaki yerlerini sağlamlaştırır. Bunlar inşaat için gerekli performansın büyük bir bölümünü karşılamaya gelecekte de devam edecekler ve tüm menfaat ortaklarına inşaat sahibi, personel, firma sahipleri, taşeron firmalar ve sevk firmaları yarar sağlayacaktır. [11] ISO 9000 in beklentileri olan etkinlik ve verimliliği temin edebilmek için doğru şeylerin, olanaklar el verdiğince iyi yapılması sağlanmalıdır. Ayrıca yöneticilerin zeka, deneyim ve güçlerine de gereksinim vardır. Her çalışan gözleri (otokontrol), aklı (katılım) ve yüreği (özdeşleşme) ile işle bütünleştirilmelidir. İşte yönetim için yeni olan görev budur. Planlama büroları ve inşaat şirketleri kendilerini bu yeni felsefeye, tam organize sanayi kuruluşlarından daha yakın hissetmekteler ve bu felsefe gelenekten bağımsız, birlikte düşünen ve sorumluluk bilinciyle davranan inşaat personeli tarafından daha kolay kabul edilecektir. Başarılı kalite sisteminin anahtarı artık her şeyi kapsayan ve dikte eden bilgi işlem programları tarzında kontrol listeleri değil, işinin ehli personeldir. Çağdaş kalite yönetimi ile her çalışanın çalışma alanına uygun olarak eğitilmiş veya deneyimli olduğunu güvence altına almak ve bunu kanıtlamak metodun temel görevidir. Amaca uygun kontrol listeleri ve diğer yöntem talimatları personeli uğraş alanında destekleyecektir. Yöneticinin hedef ve niyetlerini tanıyan veya hatta bunları onunla birlikte oluşturmuş olan, bilgilendirilmiş ve motive edilmiş personel, değişen koşullar altında bile şaşmaz bir inatla bu hedeflere doğru çalışmaya devam edecektir. Personelde saklı olan potansiyel uyandırılmalıdır. İnisiyatif, sorumluluk bilinci, göreve hazır olma gibi unsurlar yöneticinin yükünün hafiflemesine de yardımcı olacaktır. Ayrıca her işletme kendi kalite sistemini, müşterisinin beklentisini karşılayabilecek ve işletmeye uygun bir kazanç sağlayacak şekilde oluşturmalıdır. İnşaat projesi kapsamında doğru kullanılan kalite yönetimi, gerek şirket içinde, gerekse sözleşme ortakları ile ortak kesişme noktalarında, süreç ve akışlara hakimiyeti arttırır ve kaldırılması mümkün olmayan formaliteleri dahi minimalize eder. Kalite sistemlerini bu temel ilkeye uygun olarak tasarlayan ve uygulayan firmalar başarıya ulaşabilecektir Kalite Yönetiminin İnşaat Firmalarında Uygulama Sorunları Kalite yönetimini kuruluşlarda sağlayabilmek için bir kalite sisteminin kurulması ve uygulanması şarttır. Bu da ilk olarak kalite sisteminin üst düzey yöneticiler tarafından benimsenip kabul edilmesiyle gerçekleşebilecektir. Sistemin yürürlüğe girmesinde eğitimlerin alınması ve tüm çalışanların bu eğitimlerde aktif rol alması gerekmektedir.

7 İnşaat firmalarında kalite sisteminin tam anlamıyla uygulanamamasının sebeplerinden biri sistemin amacının çalışanlarca kavranamamasından kaynaklanmaktadır. Kalite sisteminin prensiplerinden biri olan tam katılım maalesef bugün inşaat firmalarımızda sağlanamamaktadır. Sistem sadece kontrol işlemini üstlenen kişilerce değil mimar, mühendis, tekniker, kontrollük, usta, kalfa hatta işçilerin katılımının da sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Başka bir deyişle kalitede sorumluluk bütün çalışanlarca paylaşılmalıdır. İnşaatlarda kontrollerin sadece denetci firmalara bırakılmasıyla ve usta başının alışılagelmiş şekilde işini yapmaya devam etmesiyle bu sistem uygulanamamaktadır. Şantiyede kaliteli ve projesine uygun iş yaptırmak gittikçe zorlaşmaktadır. ben yıllardır böyle yapıyorum, hiçbir şey olmaz düşüncesi bugün inşaatlarda yaşanan bir çok tehlikenin çıkış kaynağıdır. Kalite sistemiyle, beton dökümünden, demir bağlamaya kadar kimin ne zaman nasıl ve ne şekilde bu işi yaptığının kayıt altına alınması bu gibi olumsuzlukları ortadan kaldıracaktır. İşte inşaat firmalarında kalitenin uygulanamayışının sebeplerinden biride, bu kayıt işleminin personel ve diğer çalışanlarca fazladan bir iş olarak görülmesi, kalite sisteminin zaman kaybı, kağıt israfı, iş gücü kaybı olarak düşünülmesidir. Bunun yanında firma yönetiminden kaynaklanan aksaklıklarda bulunmaktadır. Kalite sistemini sadece bir belge olarak gören firma yöneticileri de kaliteyi aslında bertaraf etmektedir. Kaliteyi kalite standartlarını yerine getiriyormuş gibi kağıt üzerinde göstermeye çalışan firma yöneticilerinin bu zihniyetten vazgeçmediği sürece inşaatlarımızda kaliteyi yakalamamız güçleşecektir. Kalite, ürün / hizmet ve imalatın her aşamasında uygulanacak otokontroller ile sürekliliği sağlanacak bir kavramdır. Sadece inşaat firmalarının kendisi ile değil, ilişkili olduğu taşeron, tedarikçi gibi diğer firmalarca da bu sistemin kavranmış olması önemlidir. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde taşeron ve/veya tedarikçilerden kaynaklanan gecikmeler, ürün ve hizmetlerinde ki kalitesizlik ve düzensizlik inşaatların kalitesini de doğrudan etkilemektedir. Kalite sistemi, taşeron ve tadarikçilerimizi değerlendirerek ve çalışma koşullarımızı gözden geçirerek, yapılan hatalardan ders almamızı sağlayacaktır. Kalite kavramı inşaat firmalarında tüm çalışanlarca uygulanmalıdır. Depocunun stoklarını düzgün takip etmemesi malzeme eksikliğinden dolayı gecikmelere, satınalma sorumlusun siparişlerini kayıt altına almayıp sözle vermesi, yanlış anlaşılmalara ve siparişte gecikmelere, projelerin zamanında yapılmaması, iş programlarının aksamasına sebep olmaktadır. Tüm bu gecikme ve olumsuzlukların uygulama esnasında gelişigüzel yapımlarla giderilmeye çalışılması kaliteyi düşürmektedir. Günümüzde kalite sisteminin gittikçe sivrilmesiyle bir çok kalite danışman firmaları açılmıştır. Bu firmalara ihaleye gireceğim kalite belgesi almam gerekiyor gerekçesi ile başvuran yöneticilerimizin yol açtığı sebeplerle birkaç hafta içinde kalite standardının gereklerinin yerine getirildiği dokümanlar yazılmaktadır. İnşaat firmalarının yönetim ve işleyiş durumundan habersiz olan bu danışman firmalar da kalite üzerinden geçim sağlamak yolundadırlar. Bunun yanı sıra kalite belgesinin alınması firmanın iyi çalıştığı ve/veya çalışacağı anlamına gelmeyecektir. Esas olan ürün kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır.

8 Bugün kalite sistemi dosyalama ve evrak takibi açısından çok sağlıklı olmamasına rağmen kamu kuruluşlarında uygulanmaktadır. Ancak bu uygulama bilinçli kalite yönetimi ve müşteri memnuniyeti olarak değil de yalnızca kayıtların tutulmasına ve saklanmasına yöneliktir. Kalite kağıt üzerinde kalan, bürokrasinin ve kalın prosedürlerin uygulanmaya çalışılmasını gerektiren bir sitem değildir. Kalite, üretim ve imalatın her aşamasında kontrollerin yapıldığı, plan ve programların önceden yapıldığı, hangi işi kimin-ne zaman nasıl yapılacağının tanımlandığı işlerin sistematik olarak yürütülmeye çalışıldığı bir sistemdir. Sistemin firmalarımızda uygulama zorluklarını göz önüne aldığımızda kalite denetimi belki de kamu kuruluşlarına vermelidir. Bir ihaleyi kazanan inşaat firmasının o işi tamamlama sürecine kadar kamu kuruluşu tarafından imalatın her aşamasında denetlenmesi ve puan sisteminin getirilmesi kalite yönetimini sağlayabilir. İhaleye katılan firmalara, kalite belgesine sahip olmasının yanında kalite standartlarına uygun işi yapıyor mu, işi zamanında bitirmiş mi gibi kriterlerle puanlama sistemi getirilebilir ve bu puanına göre başka ihalelere katılma hakkı kendisine verilebilir. Böylece kalite sisteminin hakkıyla uygulanması müşteri memnuniyeti ve inşaatlarımızda kalite sağlanabilir. 5. SONUÇ Kalite yönetimi, düşüne taşına hazırlandığı ve çalışmanın her aşamasında otokontrol uygulandığı için, hata maliyetlerinin azalmasına neden olur. Amirler, fen işleri ve diğerleri tarafından yapılacak kontrollerin maliyetleri de daha iyi eğitim ve motivasyon ile, kararlı bir biçimde yürütülen otokontrollerden dolayı güvenilirlik ve güvenin artması nedeniyle azalmaktadır. Bu etkilere ulaşabilmek için, organizasyon, eğitim ve sürekli olarak iyinin peşinde koşma konularına, kalite yönetimine yatırım yapılır. Bugün ülkemizde karşılaşılan en önemli örgüt ve yönetim sorunları, kuruluşlarımızda insana gereken önemin verilmemesinden kaynaklanmaktadır. İnsanın önemi bilindikçe hiçbir yönetim tarzının uygulanması zor değildir. Merkezde insanın olmadığı yönetim tarzının uygulanması da geride kalacaktır. Toplam Kalite Yönetimi ne önem verilmesinin ve sonuçta kazanılmasının sebebi de özünde insan faktörünün yatmasıdır. [3,12] Yöneticilerimiz artık yöneticiliğin tek başına karar vermek ve bu kararları tepeden inme emirler ve otoriter yöntemlerle uygulamak olmadığını kabul etmek zorundadırlar. Örgüt içinde görev ve sorumluluklarla birlikte yetkilerinde olabildiğince dağıtılması, iş görenlerin kararlara ve sorun çözümleme sürecine katılmaları ve yöneticiler ile astları arasında yakın, yüz-yüze ilişkilerin geliştirilmesi sağlanabilir. İş görenin makinenin bir yedek parçası olarak değil, bütün yön ve sorunlarıyla bir bütün olarak örgüt ailesine alınması ve sürekli hizmet içi eğitimle geliştirilmesi, yönlendirilmesi ve kuruluşla bütünleştirilmesi, insanın işe ve örgüte bağlılığını sağlamak bakımından gerekli görülmektedir. Başarı değerlendirme ve denetimin cezalandırmaya değil, iş gören ve örgütü geliştirmeye yönelik olması yararlı olacaktır. Önemli olan, kalite yönetim sistemi mekanizmalarına tüm süreçlerinde işlerlik kazandırarak kuruluşun bütününde kalitenin geliştirilmesi, korunması, iyileştirilmesi ve

9 müşteri hoşnutluğunun sağlanması amaçlarına en ekonomik düzeyde ulaşmayı güvence altına almaktır. KAYNAKÇA [1] Kaya, N., Kasım 1996, Kalite Kavramı ve Gelişimi, Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, Yıl 35, Sayı 419, s [2] Bozkurt, R., Odaman, A., 1995, ISO 9000 Kalite Güvence Sistemleri, MPM Yayınları, Yayın No 549, s. 1., Ankara. [3] Karcı, T., 2005, Kalite Standardlarından Kalite Sistem Standardlarına Geçiş İçin Bir Değerlendirme, Akdeniz Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Tezi, Antalya [4] Yenersoy, G., 1997, Toplam Kalite Yönetimi1, Rota Yayınları. [5] Efil, İ., 1996, Toplam Kalite Yönetimi ve Toplam Kaliteye Ulaşmada Önemli Bir Araç ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi,Uludağ Üniversitesi Yayınları,Yayın No 110, Bursa. [6] Şimşek, M., 1998, Kalite Yönetimi, Marmara Üniversitesi Yayınları, 2. Baskı, Yayın No 584, İstanbul. [7] Türk Standardları Enstitüsü, 2000, ISO 9001:2000 KYS Eğitim Notları, Ankara. [8] TSE, 2004, Yönetim Sistemleri, TSE Bülten, Ankara. [9] TSE, ISO 9001:2000 KYS - Şartlar,ICS [10] Gelişim Yönetim Sistemleri, ISO 9001:2000 KYS Temel Eğitim Dokümanları [11] Dellen, R., Uhlmann, E., 1998, Kalite Yönetimi, Çeviri: Talay, B., Cemre Basımevi,İstanbul.. [12] Karcı, T., Eylül 2004, Kalite Yönetim Sistemleri, İMO Antalya Bülten, Kalite Özel Sayısı, Sayı 44, Antalya

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Yrd.Doç.Dr. Kasım BAYNAL Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Detaylı

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞI VE KARAMAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ PAKİZE PAŞAOĞLU 0930229249 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Tez Danışmanı:

Detaylı

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Zekeriya SÖNMEZ Anabilim Dalı: İşletme Programı:

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 06.07.2011

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 06.07.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 06.07.2011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 13.06.2012 Cilt: 14, Sayı: 2, Yıl: 2012, Sayfa: 105-125 Online Yayın Tarihi: 05.12.2012 ISSN:

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE TSE:EN:ISO 9001:2000

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır.

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır. 1. GİRİŞ İşletmeler uluslar arası ticaretin yoğunlaştığı bir ortamda varlığını sürdürebilmek için mamul maliyetlemesi, başarı ölçümü ve müşteri tatmini konularına önem vermek durumundadırlar. Pazar payı

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

YÜKSEK ÖĞRETİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2009, Cilt: 11, Sayı: 15, 83-93 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 YÜKSEK ÖĞRETİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hasan SERİN 1, Alper AYTEKİN* 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü.

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü. - 583 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KURUMSALLAŞMA KÜÇÜK İŞLETMELER

Detaylı

EFFECTS OF ERP USAGE ON QUALITY OF WORK LIFE: A QUALITATIVE STUDY

EFFECTS OF ERP USAGE ON QUALITY OF WORK LIFE: A QUALITATIVE STUDY ERP UYGULAMALARININ ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNE ETKİSİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA Uğur TÜRK Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, ugurturk@sakarya.edu.tr Gültekin YILDIZ Prof.Dr.,Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE. Tuncer Asunakutlu

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE. Tuncer Asunakutlu SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE Tuncer Asunakutlu I. GİRİŞ Bir Japon kız çocuğu doğduğunda 85 yaşına kadar yaşama beklentisine sahipken, Sierra Leone de doğan diğer kız çocuğunu 36 yaşına kadar sürebilecek

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı 2501050596 Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS YÜKSEK LİSANS TEZİ İşletme Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Sedat

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER eoner@marmara.edu.tr http://mimoza.marmara.edu.tr/~eoner İstanbul- Mart 2007 İçindekiler

Detaylı

linkedin.com/in/faveo instagram.com/faveodanismanlik

linkedin.com/in/faveo instagram.com/faveodanismanlik Kurucu Genel Müdür Ön Yazı Gümrük ve Dış Ticaret Eğitim ve Danışmanlık Tedarik Zincirleri Eğitim ve Danışmanlık Satınalma Eğitim ve Danışmanlık Pazarlama ve Satış Eğitim ve Danışmanlık Bireysel Gelişim

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

Kamu Mali Yönetiminin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine Entegrasyonu

Kamu Mali Yönetiminin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine Entegrasyonu H. Kitapçı ve Ö. Erdoğan, Cilt: 2, Sayı: 1, ss. 39-61, Bahar 2012 Kamu Mali Yönetiminin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine Entegrasyonu Hakan KİTAPÇI Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi kitapci@gyte.edu.tr

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE MODEL ÖNERİSİ. Melek TUFAN * (Selçuk Üniversitesi, Türkiye) Şerife MIZRAK * (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)

MESLEKİ EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE MODEL ÖNERİSİ. Melek TUFAN * (Selçuk Üniversitesi, Türkiye) Şerife MIZRAK * (Selçuk Üniversitesi, Türkiye) Journal of Azerbaijani Studies 27 MESLEKİ EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE MODEL ÖNERİSİ Melek TUFAN * (Selçuk Üniversitesi, Türkiye) Şerife MIZRAK * (Selçuk Üniversitesi, Türkiye) Derya ÇELİK * (Selçuk

Detaylı

GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI

GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 217 270. GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI Dr. Levent ŞAHİN Fırat Coşkun GÜÇLÜ ÖZET Nasıl

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA

Detaylı