SLI için : adresinde giriniz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz."

Transkript

1

2 adresinde giriniz.

3 Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say s nda birçok farkl sektörden yeni ürün ve teknoloji haberlerini sizlere düzenli olarak ulaflt ran Endüstri Dünyas dergisinin Kas m say s ile sizlerle yeniden buluflman n mutlulu unu yaflamaktay z. Her zamanki gibi, genifl bir içerik ile sizlere ulaflt rd m z Endüstri Dünyas dergisinin bu say s nda tam 95 yeni ürün haberi ve birçok ilan yer almakta. Kas m say s nda özel yer ay rd m z konu ise Ölçüm ve Sensörler. Yeniliklerin h z kesmedi i ve hem fabrika hem de proses otomasyonunun en önemli unsurlar ndan olan sensörler ve ölçüm enstrümanlar na yönelik birçok yeni ürün haberi ve ilana dergimizin 20 ve 37'nci sayfalar aras nda yer alan özel bölümden eriflebilirsiniz. Bu haberleri ve ilanlar ilgiyle inceleyece inizi düflünmekteyiz. Zaman n çok önemli bir de er oldu u günümüz ifl dünyas nda, kolay okunan ve güncel olan ürün haberlerine ulaflabiliyor olmak dergimizin okurlar m z taraf ndan en be enilen yönü. Yüzlerce sayfa aras nda bo ulmadan ve ilgiyi kaybetmeden okunan dergimizde yer alan firmalar da bu ilgiden dolay memnunlar. Thomas Medya çal flanlar olarak Türkiye'de hem okurlar m zdan hem de birlikte çal flt m z firmalardan son derece olumlu geri dönüfller alabilmenin hakl gururunu yaflamaktay z. Bu nedenle, sizlere dergimize gösterdi iniz ilgiden dolay teflekkürlerimizi sunar z. Daha önceki say lar m zda da duyurdu umuz gibi, dergimizde yer verdi imiz tüm ürünler hakk nda daha detayl bilgi edinmek için 'H zl Abone Servisi' ni adresini ziyaret ederek kullanabilirsiniz. Bu servis sayesinde, seçti iniz ürünler hakk ndaki detayl bilgiye k sa sürede ulaflabilirsiniz. Her geçen gün daha genifl bir kitle taraf ndan kullan lan bu servisten faydalanabilmek için abonelerimize verilen 'özel abone koduna' sahip olmak yeterli. Dergimize henüz abone de ilseniz, tek yapman z gereken adresindeki formu doldurmak. Siz de erli okurlar m za Kas m 2008 say m z n sayfalar nda faydal bir gezinti diler, bu say m z n haz rlanma aflamas nda bizler ile iflbirli i kuran firmalara ve yetkililere teflekkürlerimizi sunar z. Genel Yay n Yönetmeni A. Serkan Çiftçi Reklam - Pazarlama Gülhan Akbulut Pazarlama Müdürü Philip Pera Da t m Müdürü Marcel Santy Editör Ekibi A. Serkan Çiftçi Piotr Gaber Jurgen Wirtz Alessandra Basile Avrupa Merkez Yay n Yönetmeni Marketta Lähde Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Erenberk Ücretsiz abonelik için : H zl Abone Servisi (SLI) için : A. Serkan Çiftçi Genel Yay n Yönetmeni YURTDIfiI SATIfi OF SLER ALMANYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : Fax : Hagen Internationale Industriemedien Düsseldorf Werner Hagen Tel : Fax : Kay Petermann Tel : Fax : AVUSTURYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : +49-(0) Fax : +49-(0) ABD, KANADA, Ç N, TAYVAN, G.AMER KA Herbert Weikes Tel : Fax : BELÇ KA, HOLLANDA VE LÜKSEMBURG William de Jager Tel : Fax : FRANSA Sylvie Seurin Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) Jean-Claude Berthonnet Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) A2 Developpement Lyon Georges Arbant & Celine Garcia Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) F NLAND YA, SKAND NAVYA David Lansdowne Lansdowne Media Services Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) NG LTERE David Harvett Lansdowne Media Servides Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) SRA L Heddy Eldar Tel : +972-(0) Fax : +972-(0) SV ÇRE Bruno Fisch IFF media ag Tel : +41-(0) Fax : +41-(0) TALYA, SLOVENYA Andrea Rancati Rancati Advertising Tel : Fax : JAPONYA Ichiro Suzuki Incom Co. Ltd. Tel : +81-(0) Fax : +81-(0) POLONYA Media 4M Tel : Fax : D ER ÜLKELER A. Serkan Çiftçi Tel : Fax : Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. Sad ko lu Plaza 5, No Kad köy - stanbul Tel : Fax : Genel Merkez Thomas Industrial Media bvba Hendrik Consciencestraat 1b 2800 Mechelen, Belgium Tel : +32 (0) 15/ Fax : +32 (0) 15/ Tüm yay n haklar Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. ne ait olup yaz lar iktibas edilemez. ISSN : TASARIM VE OFSET HAZIRLIK : Elman Bas m ve Tan t m Hizm. Ltd. fiti. Kad köy / stanbul BASKI : Dünya Yay nc l k A.fi. Ba c lar / stanbul Kapaktaki ana resim için Dräger Safety e teflekkürler

4 4 KASIM 2008 Reer Spa. firmas üretimi olan METRON Serisi fl k bariyerleri, farkl nesnelerin tespiti, ölçümü ve tan nmas n n gerekti i endüstriyel ve otomasyon uygulamalar için tasarlanm flt r. Kesilen fl nlar n say s ve pozisyonuna ba l olarak, METRON ilgili bilgiyi gerçek zamanl olarak bir PC veya PLC'ye iletebilir. METRON afla daki bilgileri sa layabilir; - Nesnelerin varl n n ve yoklu unun ay rt edilmesi, - Adet say m, - Pozisyon tespiti, - Profil veya flekil tespiti, - Boyutsal ölçüm METRON, ilgili bilginin PC/PLC'ye aktar labilmesini sa layacak flekilde 0/24V solid state ç k fll ve/veya bir RS-485 seri ç k fll olarak üretilebilir. METRON ç k fl operasyonu ve çal flma modlar özel Metronconf yaz l m ile programlanabilir. Bu yaz l m, bir CD- Rom ile her METRON fl k bariyeri ile birlikte verilmektedir. Her tür PC'ye Vakumlu ortam içerisinde elektronik olarak kontrol edilen vakum anahtarlamas. Rüzgar türbini jeneratörlerinin ç k fl güçleri gün geçtikçe artmaktad r ve yeni teknolojilerin kullan lmas gerekmektedir. Bu nedenle, rüzgar türbini jeneratörlerinin kendilerinin ve bileflenlerinin daha büyük ç k fl güçlerine uygun flekilde tasarlanmas gerekmektedir. Moeller, kontaktörlerinde vakum teknolojisi kullanarak bu güç art fl na katk da bulunmaktad r. Anahtarlama s ras nda herhangi bir ark oluflmu gerçekleflmedi i ve gaz ç k fl olmad için vakum tüpler 1000 volta kadar olan voltajlarda anahtarlama ifllemi için idealdir. Bu da, flalt panosundaki bileflenler aras nda daha az mesafe b rak labilece i anlam na gelmektedir. Kontaklar daha yüksek ak m de erlerinde kapatmak için daha fazla mekanik güç gerektiren klasik haval kontaktörlerin aksine, vakum tüplerde anahtarlaman n y prat c etkisini azaltmak amac ile ak ll elektronik kontrol üniteleri kullan lmaktad r. Bu, kontaktörlerin ömrünü uzatarak on y llarca kullan lmas n sa laman n yan s ra, mekanik kuvvetleri yüklenebilecek olan bu yaz l m, kullan c dostu bir grafik ara yüzüne sahiptir. Her türlü uygulama gereksinimini karfl layabilmek için METRON farkl modellerde, farkl fl n say lar nda (5, 10, 25, 30, 50 ve 75mm çözünürlüklerde) ve 140 mm'den 2525 mm'ye kadar farkl kontrol yükseklikleriyle sa lanabilmektedir. Maksimum mevcut çal flma menzili ise 16m'dir (sadece 10mm ve 30mm çözünürlüklü modellerde) Bütün METRON elektriksel ba lant lar, d fl parazitlere karfl yüksek ba fl kl k sa layan ve olas ba lant hatalar na karfl etkili bir koruma sa layan koruma devreleriyle donat lm flt r. ve gereken bobin çekme güç ihtiyac miktar n da azaltmaktad r. Böylece, kontaktörlerin anahtarlamas için kullan lan kontrol devreleri, çok daha küçük kontrol trafolar veya güç kaynaklar ile donat labilir A nominal ak mdan itibaren ak m, kutup bafl na iki vakum tüpe da t l r. Bobin devresine entegre edilmifl olan elektronik kart sayesinde tüm kontaktörler kesinlikle senkronize bir flekilde anahtarlanabilir. Bu sayede, kullan c n n aksi takdirde kaç n lmaz olan PLC program kontrol rutinleri yazmas na gerek kalmaz. Ölçüm, Otomasyon ve Kontrol çin Ifl k Bariyerleri Bir gösterge ve ledlere dayanan kullan c dostu tan sistemi, kullan c ya cihaz n do ru çal flmas konusunda gerekli her türlü bilgiyi sa layabilir, ayr ca olas hata veya yanl fl ba lant nedenlerini h zl ca teflhis edebilmek için de gerekli bilgileri sa layabilmektedir. M12 ve M16 konnektörler yoluyla sa lanan ba lant da, ekrans z kablolarla 50m'ye kadar elektriksel ba lant yap labilir. METRON'la farkl boylarda ve hassasl klarda olsalar bile 8 fl k bariyerini birbirine seri olarak ba lamak mümkündür. Bu özellik, efl zamanl çokboyutlu ölçüm kabiliyetine sahip karmafl k sistemlerin montaj na olanak sa lar. DÖNÜfiÜM ENDÜSTR Tel : Fax : adresinde giriniz. Rüzgar Türbini Jeneratörleri çin DILH Kontaktörler Üretilen gücü güvenli bir flekilde kontrol edebilmek için, iki megawatt' n üzerindeki rüzgar türbini jeneratörleri genelde alçak gerilim sistemleri yerine orta gerilim flalt sistemleri kullan m n gerektirir. Bu ise daha yüksek maliyetlere yol açar. Kompakt tasar ml Moeller kontaktörleri 2200 A'e kadar anma iflletme ak mlar nda sunulmaktad r. Gelecekte 2500 A s n f da bu seriye eklenecektir, böylece daha güçlü rüzgar türbinlerinde daha ucuz olan alçak gerilim güç da t m sistemleri daha fazla kullan labilecektir. MOELLER ELEKTR K Tel : Fax : adresinde giriniz.

5 adresinde giriniz.

6 Partiküllerden Ar nm fl Is tma Suyu, Honeywell HF49 Tortu ve Hava Ay rma cihaz ile mümkün Honeywell HF49 Tortu ve Hava Ay rma Cihaz Is tma suyu içerisinde bulunan toz ve pas gibi kirletici parçac klar s tma sistemleri için ciddi bir problem oluflturur. Bu parçac klar sadece radyatörlere, vanalara, pompalara ve kazanlara zarar vermekle kalmaz, boiler ve borular n içerisinde tortu katmanlar n n birikmesine de neden olurlar. Bu durum zaman içerisinde s tma sisteminin performans n n azalmas na, hatta ar zalanmas na neden olur. Bu tehlikeyi kolayl kla önlemek ise art k Honeywell taraf ndan sunulan yeni HF49 Tortu ve Hava Ay rma Cihaz ile mümkün oluyor. Bu cihaz hem tortu oluflturan kirletici parçac klar hem de havay güvenilir bir flekilde s tma sisteminden uzaklaflt rarak sistemin problemsiz çal flmas n ve daha uzun ömürlü olmas n sa l yor. HF49 siklon prensibi ile çal flarak her türlü istenmeyen tortu ve kirletici partiküllerin sistemden çok etkin bir flekilde temizlenmesini garanti ediyor. Ama bununla da s n rl kalm yor; entegre m knat s sayesinde frromanyetik özellikte metalleri de s tma suyundan ay r yor. Tortu oluflturan parçac klar n temizlenmesi ile s tma sisteminin s k flan kar flt rma vanalar veya azalan s tma gücü gibi ciddi problemler ortaya ç kartmas da engellenmifl oluyor. HF49 üzerinde bulunan entegre hava boflaltma vanas ile sistem içerisinde bulunan havan n h zl ve kolay bir flekilde boflalt lmas n mümkün k l yor. Bu flekilde s tma suyu içerisinde bulunan ve istenmeyen hava etkin bir flekilde al narak, doldurma s ras nda sisteme girmesi ve paslanmaya yol açmas engellenmifl oluyor. Havan n içerisinde bulunan oksijen pas tortular na ve yosunlaflmaya yol aç yor. E er kapal bir s tma sistemi içerisinde oksijen bulunmazsa, bu problemlerin oluflumu da engellenmifl oluyor. HF49 Tortu ve Hava Ay rma Cihaz n n de iflik montaj flekilleri cihaz n tesisata kolayca eklenmesini mümkün k l yor. Dönebilen ba lant parças sayesinde tesisatç lar cihaz gidifl veya dönüfl hatt na yatay olarak da monte edebiliyorlar. Dönüfl hatt na montaj ile HF49, tesisattan gelen suyun içerisindeki kirleticilerin boilere girmesini engelliyor.gidifl hatt na montajla ise HF49 vanalar ve radyatörleri boilerden gelebilecek parçac klara karfl koruyor. Sonuç olarak Honeywell'in bu yeni cihaz sayesinde irili ufakl tüm s tma sistemlerinin bafll ca problemlerinden birisi olan s tma suyu içerisinde bulunan kirleticiler ve pas problemi etkin ve kolay bir flekilde ortadan kald r larak, sistemlerin daha uzun ömürlü ve daha verimli olmas sa lan yor. HONEYWELL Tel : Fax : adresinde giriniz. TwinCAT Scope, ölçme ve görsellefltirme ihtiyaçlar için kolay yap land rma, geliflmifl grafikler ve fonksiyonel geniflletme özellikleri sunar. Yeni Twincat Scope le Bilimsel Otomasyon 6 KASIM 2008 Denetleyicilerin optimizasyonu ve sürücü eksenlerinin ayarlanmas için e rilerin grafiksel olarak izlenebilmesi benzersiz, bir özelliktir. Güncel çoklu ortam programlama arayüzü DirectX kullan larak yeni nesil PC'lerin geliflmifl grafik özelliklerinden yararlanmak amac yla Beckhoff, TwinCAT otomasyon paketinin y llardan beri kullan lan modülü, Scope yaz l m n yeniledi. Kolay yap land rma, geliflmifl grafikler ve ifllevsel ilaveler, ölçme ve görsellefltirme ihtiyaçlar için güçlü bir altyap sunar. Beckhoff'un bilimsel otomasyona yönelik yeni TwinCAT Scope yaz l m en son yaz l m teknolojilerine sahiptir. Yeni TwinCAT Scope'da Logger ve Viewer özellikleri birbirinden ayr lm flt r: Windows CE iflletim sistemi üzerinde çal flan bir denetleyiciye de kurulabilen Logger, de iflik kanallardan gelen verileri zaman damgalar yla birlikte kaydeder. Veriler farkl PC'lerden ve hatta di er PLC ve hareket kontrol cihazlar ndan gelebilir. Viewer bu bilgileri ADS arac l yla Logger'dan al r ve ekranda görüntüler. Scope'un yap land rma ifllemleri Viewer'da yap l r. Asistan kullan m yla, kaydedilecek de iflkenlerin aranmas kolaylaflt r lm flt r. Denetleyicinin seçilmesiyle ilgili PLC'de tarama bafllat l r. Böylelikle istenen her de iflken kolayl kla seçilebilir. Yeni TwinCAT Scope'un modüler yaklafl m sayesinde yeni özellikler kolayl kla eklenebilir. Halihaz rda, alternatif eksenler (logaritmik) veya özel ç kt format üreticisi (Microsoft Excel) gibi arabirimler zaten mevcuttur. De iflkenler grafik olarak görüntülenmeden önce ifllemden geçirilebilir. Örne in, Fast- Fourier-Transformation gibi algoritmalar gerçeklefltirilebilir. Beckhoff'un bilimsel otomasyonu, ilave fonksiyonlar n yaz l m PLC'ye entegrasyonunu da kapsamaktad r. Ard fl l kontrol, hareket kontrolü ve di er kontrol teknolojilerinin yan s ra, ölçme tekni i ve kullan fll yard mc lar, yaz l m- PLC bünyesindedir. PC kontrol teknolojisi güçlü CPU'lar ile bu aç dan ideal bir platform sunmaktad r. Yeni TwinCAT Scope, Beckhoff bilimsel otomasyon oluflumunun önemli bir parças d r. BECKHOFF Tel : Fax : adresinde giriniz.

7 Moeller Elektrik Ticaret Ltd. fiti. Nida Kule fl Merkezi De irmen Sk. No: 12 Kat: 17 Kozyata - stanbul Tel: pbx Fax: adresinde giriniz.

8 Stäubli h zl ve hassas robot kolu RX170 robotunun bile ini modifiye ederek, spindle' içine entegre etti. Parça flleyen Robot Kolu RX 170HSM 8 KASIM 2008 Parça flleyen Robot Kolu- RX 170HSM Parça ifllemeye uygun bir spindle' bir robot kolunun üzerine monte etmek yerine, Stäubli h zl ve hassas robot kolu RX170 robotunun bile ini modifiye ederek, spindle' içine entegre etti. CETIM (Frans z Teknik Makine Mühendisli i Merkezi)'e göre makine endüstrisi, parça iflleme operasyonlar nda robot kullan m na ilgi duymaya bafllam fl. Bunu gören Stäubli uzmanlar, bu operasyonlarda robot kullanmak yerine niçin robotun kendisi bu operasyonlar yapm yor? sorusuna RX170HSM ile yan t veriyor. 2 senelik bir Araflt rman n Ürünü CETIM ile ortak gelifltirilen bu projede robot kolunun yan s ra birçok farkl partnerler ile iflbirli i yap ld. Spindle, hücre ve arayüz program için 2 sene boyunca h z, dayan kl l k, uyum gibi birçok test yap ld. Robot kolu için Stäubli'nin 60 kg kald rma kapasiteli, 1835mm uzanma mesafeli ve +/-0.04mm tekrarlanabilirlik hassasiyetine sahip RX170 HP robotu seçildi. Bütün Dozajlama prosedürünün otomasyonunda kullan lan, dahili reçete program içeren tart m kontrolörü. BATCH-X5, dozajlama prosedürünün otomasyonunda, manuel girdilerin ve otomatik üretim ad mlar n n belirlenmesi için kullan lan dahili reçete program içeren bir tart m kontrolörüdür. Malzeme ve reçetelerin yer ald veritaban sayesinde 100 farkl komponent ile 100 farkl reçete oluflturulabilir. Birçok dozajlama prosesinde, ham maddeler, bu avantajlar n n yan s ra, Stäubli CETIM taraf ndan seçilen di er elemanlar entegre ederek kullan c lar n isteklerine maksimum seviyede cevap verebilmek için RX170 robotunun HSM (High Speed Manufacturing) yani h zl parça iflleme versiyonunu yaratt. RX170HSM versiyonu için en önemli aflama, uygun bir spindle' n - Precise marka, 17kW ile 42000rpm- robotun bilek seviyesine entegre etmek oldu. 6 eksenli robot, 5 eksenli olarak yeniden tasarland. Bütün aç lara rahatl kla eriflip gerekli ifllemleri yapabilmesi için 5. ek sen +130º/-110º dönebilecek flekilde üretildi. Stäubli, kapal kol tasar m alan ndaki ustal n kullanarak spindle ve ya lama ya da su ile so utma dahil tüm kablo ve borular robot kolunun içinden geçebilecek flekilde tasarland. Böylece etrafta kablo kalabal olmadan rahatl kla parça ifllenmekte ve kablo kopmalar gibi tehlikelere maruz kalmadan kol rahatl kla hareket ettirilebilmektedir. Orjinal versiyondan günümüze Orjinal versiyonun baflar l olmas ndan sonra Stäubli, endüstrinin ço u istek ve arzular na cevap verebilecek flekilde ikinci bir spindle daha entegre etti rpm h zla dönebilen ve sadece 8 kw enerji harcayan spindle' de ifltirmek için operatörün programlamada tek yapmas gereken spindle tipini seçmek. Geri kalan herfleyi Stäubli robotu arayüzler ile depolama alanlar ndan piflirme, so utma, kar flt rma gibi üretim noktalar na aktar l r ve burada ara ürün ve son ürün olarak ifllenir. Prosesteki üretim ad mlar ve hammadde giriflleri reçetelerle tan mlan r. Tek bafl na bir sistem özelli i tafl yan BATCH-X5 g da, kimya ya da yap (çimento) gibi sektörlerdeki dozajlama uygulamalar için gerekli prosedürün ifllemesini sa lar. Dayan kl paslanmaz çelik gövdesi ile çok kötü ortam koflullar alt nda bile güvenle kullan labilir. Sistem, üzerindeki tufllar arac l ile ya da harici bir tufl tak m ve PC ba lant s ile uzaktan kumanda edilebilir. Reçeteler hammadde parametreleri ve do rudan cihaz n proses ad mlar ile tan mlan r. En iyi üretim kalitesine ulaflmak için bileflenlerin ve proses ad mlar n n kontrol ve denetlenmesi dijital I/Ointerface ya da fieldbus arac l yla yap l r. Kontrolörde standart olarak bulunan 12 otomatik olarak yap yor. Bu programda kullan c ya 2 seçenek sunuluyor. lki klasik robot programlamas. VAL3 programa dilinde kolayca programlayabilir ve klasik robot hareketleri yap labilir. kincisi ise DELCAM taraf ndan gelifltirilen ve CAD datalar n robotun anlayabilece i flekilde çeviren bir arayüz. Böylece hem entegratörler kendilerinin programlayaca uygulamalar yaratabilir, hem de son kullan c lar kendi parça iflleme uygulamalar n rahatl kla programlayabilir. Aliminyum, paslanmaz çelik, kompozit, cam da dahil olmak üzere her türlü parçay hassas ve h zl bir flekilde iflleyebilen Stäubli RX170 HSM robotu, yüzey iflleme, kal p düzeltme, modelleme, delme, klavuz çekme, çapak alma, d fl yüzey flekillendirme, kordon kayna iflleme gibi ifllemler için kullan labilir. Genifl sat fl, servis ve uygulama destek a ile hizmet veren Stäubli h zl hareket teknolojileri üretmeye devam ediyor. STAUBLI Tel: Fax: adresinde giriniz. Sartorius BATCH-X5 Sistem Kontrolörü input ve 16 output ara yüzü konfigürasyon tablosu yard m yla tan mlanabilir. Dahili PLC ile BATCH-X5 ilgili prosesleri de ba ms z olarak denetler. Böylece dozajlama ifllemi kontrolörden do rudan bafllat labilir. Üretim boyunca, aktif olan reçeteler s ras yla ifllenir. Reçeteler ve malzemeler veritaban nda saklan r ve istenildi inde buradan de ifltirilebilir ya da ekleme yap labilir. Kullan lan ham maddeler ve son ürün miktarlar tüketim ve üretim raporlar halinde dokümante edilir. SARTORIUS TÜRK YE Tel : Fax : adresinde giriniz.

9 adresinde giriniz.

10 ÜRÜN HABERLER INDRADRIVE SERVO SÜRÜCÜLER Modüler Tip ve Kompakt Tip Bosch Rexroth'un yeni jenerasyon dijital servo sürücü ailesi IndraDrive, teknolojinin emrine iki ayr tipte sunulmufltur; modüler sistem - IndraDrive M ve kompakt sistem - IndraDrive C. Sürücülerin kontrol bölümü bir çok yenili i bünyesinde bar nd r rken, güvenlik konusunda da dünyada öncü olmufl, güvenlik fonksiyonlar n sürücülere entegre etmifltir. IndraDrive sürücülerinde kw güç aral halen mevcut olup, ürün program 1 MW'a kadar geniflletilecektir. Sürücüler seçilebilen çeflitli kontrol opsiyonlar ve firmware opsiyonlar sayesinde servo sürücü ve frekans dönüfltürücüler için ortak bir platform oluflturmaktad r. Serbestçe seçilebilen kontrol opsiyonlar aras nda sürücüye entegre IndraLogic PLC sayesinde bir veya birden fazla eksen için PLC ve hareket kontrol fonksiyonlar gerçeklenebilmektedir. Analog, Paralel, SERCOS ve Profibus-DP haberleflme arabirimleri halen mevcut olup, yak n gelecekte CANopen, DeviceNet, PROFInet ve Ethernet/IP haberleflme arabirimleri de kullan ma haz r olacakt r. BOSCH REXROTH Tel : Fax : adresinde giriniz. G R fi SEV YEL HUB VE SW TCHLER Kurulumu Kolay, Ekonomik Hirschmann'dan Endüstriyel Ethernet, Fast Ethernet Network için Yeni Seri olan SPIDER II, flirket genelinde Ethernet Çözümü için ekonomik bir alternatiftir. Yönetimsel fonksiyonlar olmaks z n komponentleri veya seri terminal ekipmanlar n z her tarafa da tabilmenizi sa layan, kurulumu kolay, ekonomik Ethernet Network switch'dir. Fast- ETHERNET switch, Tak ve Çal flt r 10/100/1000 Mbps switch'ler, 2 port Fiber Optik çevirici switch'ler, Y ld z ve do rusal topolojiler için 3 port'tan 8 port'a kadar switch seçenekleri sunar. Auto-sensing, autocrossing, auto-negotiation sayesinde uygulama kolayl sa lar. Çal flma s cakl - 40 C +70 C aras ndad r. Araç içi uygulamalarda kullan labilirlik için E1 sertifikasyonuna haizdir. Uygulama sahas olarak Endüstriyel network gerektiren her yer hatta rafineri, boru hatlar ve rüzgar parklar gibi afl r iklimsel koflullar bile s ralanabilir. DACEL MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. M CROLOG X1400 M N PLC Micrologix Mini PLC Ailesine Yeni Kat l m Allen-Bradley Micrologix mini Plc Ailesine Yeni Kat lan Micrologix1400, Micrologix1100 gibi, haz r Ethernet/IP portuna, online programlama imkan na ve standart LCD göstergeye sahiptir. Micrologix1100 de bulunmay p 1400 modeli ile sunulan di er özelliklerden baz lar flunlard r; Yüksek I/O h z, h zl say c giriflleri, geliflmifl haberleflme imkanlar. PLC Üzerindeki LCD gösterge ile, haberleflme ayarlar ve kurulumlar, PLC data de erlerinin izlenmesi, logo veya imaj gösterimi ve adres de iflikli i yap labiliyor. Micrologix1400 ana yap üzerinde 32 dijital I/O veya 32 Dijital ve 6 Analog I/O haz r seçenekler sunarken, yedi ilave I/O modülü eklenmesiyle 144 I/O kapasitesine eriflebilmekte. Standart 6 Adet h zl say c girifli ile 100kHz say ma müsade eden Micrologix1400 üzerinde 2 Adet seri haberleflme portu bulunuyor. Data Logger olarak 128K haf zaya sahip PLC, Webserver ve gönderebilme özelliklerine de sahip. PACPRO OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. M12 KONNEKTÖR Gigabit Ethernet için ENKODERLER Art msal Tip, Kompakt, Milli DOP ETHERNET MODÜLÜ PLC'ler ile Operatör Panelleri letiflimi 10 KASIM 2008 Endüstriyel Ethernet ve Profinet için dört pinli M12 konnektörlere ilave olarak Phoenix Contact Gigabit Ethernet için izolasyon kayd rmal konta a sahip sekiz pinli versiyonu da sunmaktad r. Dört pinli ve sekiz pinli konnektörler özel bir alet kullanmadan monte edilebilir. Kablolar kapakla birlikte terminallere do ru ittirilerek yerine kilitlenir. Ba lant blo una tek damarl ve çok damarl AWG kablolar tak labilir. Böylece Ethernet ve Profinet için endüstriyel ortamda h zl ve esnek kablolama sa lanm fl olur. Ekranl konnektörler IEC 11801:2002'ye gore CAT5 uyumludur ve tak l yken IP67 koruma kategorisini sa larlar. PHOENIX CONTACT ELEKTRONIK Tel : Fax : adresinde giriniz. Hohner Automazione Srl. Firmas n n ürünü olan minyatür tip, art msal (incremental), milli, 28 serisi sinyal üreticiler (encoder), çok çeflitli uygulama alanlar nda çözümler sunmaktad r. Gövde çap 40mm olan bu enkoderler, 6mm mil çap yla üretilmektedir pulsa kadar üretilebilen 28 serisi enkoderler, son kullan c n n ihtiyaçlar do rultusunda her türlü enkoder uygulamas nda güvenle kullan lmaktad r. Bunlar n yan nda 28 Serisi enkoderler afla daki teknik özelliklere sahiptir; Gövde ve Kaplama: ABS Nikel Kaplanm fl, Mil: Paslanmaz Çelik, A rl k: Yaklafl k 130gr, Koruma S n f : IP65, Devir Say s : Maks devir/dk, Besleme Gerilimi: 5/24V (Elektronik Devreye Ba l ), Ak m Tüketimi: 40/80mA (Elektronik Devreye Ba l ), Frekans: 160kHz'e kadar (Elektronik Devreye Ba l ), Çal flma S cakl : -20/+60 C. DÖNÜfiÜM ENDÜSTR Tel : Fax : adresinde giriniz. DOP (Delta Operatör Panel) ethernet modülü sayesinde PLC'lerle operatör paneller aras iletiflim ethernet üzerine tafl nm fl olur. Bu flekilde onlarca cihaza ethernet a üzerinden ulaflabilirsiniz.bu sayede yüzlerce operatör panel, ayn PLC'ye ba lan p,komut verebilir.dop(delta Operatör Panel) PC ve scada sistemlerine bu modül ile slave olarak ba lanabilir. DOP ethernet modülünün teknik özellikleri flunlard r; TCP/IP Ethernet a lar na ba lant sa lar, Auto 10/100 Mbps haberleflme h z, Ethernet Protokolü ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, Modbus TCP, Standartlar: IEC , IEC / IEC & IEC , Auto MDI/MDI- X ile birebir ba lant, letiflim Kablosu: Category 5e (TIA/EIA-568-A, TIA/EIA-568- B), letiflim Metodu : IEEE 802.3, IEEE 802.3u F.A.S.T. FABR KA AYGITLARI Tel : Fax : adresinde giriniz.

11 adresinde giriniz.

12 ÜRÜN HABERLER 16 KANAL ALARM C HAZI Tamamen Programlanabilir ENDÜSTR YEL GSM/GPRS/EDGE - IP MODEM 4-Bant 900/1800, 850/1900 Mhz ELEKTRONIK ELEKTRIK SAYAÇLARI Monofaze ve Trifaze A16B, DIN19235 standard na uygun farkl sinyalizasyon seçenekleri sunan, tamamen programlanabilir, 16 kanall endüstriyel bir alarm cihaz d r. A16B alarm giriflleri 24 ile 110 volt aras AC ya da DC gerilime göre ayarlanabilir. Girifl, ç k fl ve güç devreleri birbirinden izole edilerek endüstriyel ortamlarda sorunsuz ve güvenilir çal flma sa lanm flt r. A16B arka panelde bulunan bir DIP switch'in yan s ra, alarm sinyal karakteristi inin esnek konfigüre edilebilmesini sa layan Windows tabanl bir yaz l m ile de programlanabilmektedir. 144 x 144 mm standart endüstriyel boyutlarda olan cihaz, 16 adet alarm LED'i ve 2 adet durum LED'ine sahiptir. Emsallerine göre çok düflük güç tüketimine sahip olan A16B'nin çal flma s cakl k aral : -20 C..+65 C dir. KLEMSAN Tel : Fax : adresinde giriniz. Herhangi bir seri cihaz GPRS kablosuz a a ba lamak için kullan lan OnCell G3100 farkl iflletim modlar n destekler. Real COM sürücüsü OnCell G3100'ün seri portlar n gerçek COM portlar na dönüfltürerek, seri cihazlar n zla kablosuz a üzerinden uzaktan iletiflim kurabilmenize imkan tan r. OnCell G3100, TCP/IP protokolü ile de seri cihaz ve GPRS/EDGE TCP/IP a aras nda iki yönlü veri ak fl n sa layabilir. OnCell G3100 ayn zamanda üzerindeki iki dijital girifl ve bir röle ç k fl özelli i ile temel I/O cihazlar ile ba lant kurman za imkan tan r. letiflim ar zas olufltu u zaman veri OnCell G3100'de ba lant tekrar bafllat lana kadar saklan r ve ba lant olufltuktan sonra veri hedefine gönderilir. GSL Tel : Fax : adresinde giriniz. Tüm yaz l m ve donan m VIKO'nun kendi bünyesinde bulunan Araflt rma ve Gelifltirme bölümlerinde tasarlanan, Monofaze VEES- 10BD model bir faz iki telli, trifaze VEES- 30BD model üç faz dört telli elektronik elektrik sayaçlar, çok tarifeli, aktif, bina d fl (IP54) elektronik elektrik sayaçlar d r. Tüm tip ve modellerdeki sayaçlar, dört tarifeli, bir günü dakika hassasiyetinde 8 ayr dilime bölebilme ve cumartesi Pazar için ayr tarife yap s oluflturma özelli ini sa larken, flu anda elektrik da t m flirketinin flartnamesi gere i sadece 3 tarifesi aktif halde kullan lmaktad r. Istenirse di er tarifeler optik port kanal ile aktif hale getirilebilir. Üretimimizdeki amaç V KO kalite ve güvencesinde elektrik enerjisini uzun y llar hassas olarak ölçüp, elektrik enerjisinin daha faydal biçimde kullan lmas n sa lamakt r. VIKOTECH Tel : Fax : adresinde giriniz. 12 KASIM 2008 PIM T P YÜK HÜCRES IP 68 Endüstriyel Koruma Model PLC yük hücreleri, vinç sistemleri için gelifltirilmifl pim tipi yük hücresidir ton maximum kapasiteye sahip modelleri mevcuttur. Vinçlerin kald rma mekanizmas nda bulunan denge makaras na pim olarak tak l r ve makaraya gelen yükü alg lar. Alafl m çeli inden gövdesi korozyona uzun süreler dayanabilen özel boya ile kaplanm fl, ölçüm bölgesi ise paslanmaz çelik kapakla kaynakl olarak kapat lm fl olan PLC yük hücreleri IP68 s n f nda suya karfl tam korumal d r. Vinç ve kald rma makinelerinde afl r yük kontrolü veya kald r lan yükün a rl n ölçme amac ile kullan l r. ES T ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. D RENÇ SÜRÜCÜLER Tam Dalga Tristörlü Tam Dalga Tristörlü, gerilim/güç ayarlay c olan direnç sürücüler, flebeke sinüs dalgalar n tam dalgalar halinde dirence aktararak flebeke üzerinde harmonik yaratmadan dirençleri sürmekte ve dirençlerin ömrünü önemli ölçüde artt rmaktad r. Cam F r nlar ve Fiber Kablo sanayi ana kullan m alanlar d r. Temel özellikleri: Tam dalga özelli i ile harmoniksiz çal flma özelli i, lk çal flma an nda k y c modunda çal flarak ak m tepe de erini s n rlama, akabinde tam dalga moduna otomatik geçifl, Geliflmifl operatör ekran, Tüm cihazlar n kendi aralar nda CANBUS (1Mb/s) üzerinden ba lanarak, güç optimizasyonu özelli inin sa lanmas, Haberleflme opsiyonlar : ProfiBus, Modbus, DeviceNet, TCP/IP, Trafolu çal flmaya yönelik özel algoritmalar, Modele ba l olarak 2 ya da 3 faz üzerinden çal flabilen cihazlar, Arzu edilirse, tek cihaz ile bir birinden ba ms z iki adet monofaze direnci ayn anda sürebilme özelli i. V B OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. NCE ZAMAN RÖLES Düflük gerilimli montajlar için PIR6WT-1Z rölesi flunlarla ba lant l olarak kullan l r: Uygun bir flekilde seçilmifl bir röle ile birlikte genel amaçl adaptasyon soketi; 6A / 250 V (AC1) kontak kay tl yükü olan elektromanyetik röle, Kat hal röleler kataloguna uygun, kay tl ç k fl yükü ile kat hal rölesi RSR30 (triyak veya transistor). RM699V ve RSR30 röleleri, iflletim rölelerinde önemli rol oynarlar. Bu model, sokete tak l iflletim rölesini koruyan fleffaf bir ejektör (ç kart c aparat) ile teçhiz edilmifltir. Çal flt r ld nda, RM699V (RSR30) rölesini soketinden d flar ya ç kart r. Çal flma durumunu gösterir yeflil bir LED ile donat lm flt r. fieffaf ç kart c, LED'in optik dalga k lavuzudur. lave özellikler aras nda: Tan mlama plakas PI6W , röle beraberinde verilir ancak monte edilmemifltir, ZG20 ba lant kay fl mevcuttur. Rölenin kendisi, 35mm DIN ray montaj için EN 50022'ye uygun do rudan monte edilebilecek flekilde tasarlanm flt r. RELPOL S.A., POLONYA Tel : Fax : adresinde giriniz.

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

S.T. Otomasyon fiubat 2009

S.T. Otomasyon fiubat 2009 2 3 çindekiler 12 Kapak Makina Otomasyonu: Mekanikten mekatroni e 56 Pazarlama Güçlü bir iliflki a için önce insanlar n güvenini kazan n! 6 Halefflan Sümen Otomasyonun yeni tan m 8 Endüstride letiflim

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

Bina Otomasyon Sistemleri

Bina Otomasyon Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Levent Çimen; Mak. Müh. ÖZET Günümüz Bina Otomasyon Sistemleri mevcut iklimlendirme ekipmanlar n kullanarak konfor düzeyini art rman n yan s ra enerji giderlerlerini de azalt

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U syf: 3 ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor LÜTFEN KAYIT OLUN B LG S STEMLER VE R SK YÖNET M MICROSOFT GÜVENL K STRATEJ S MCAFEE S STEM GÜVEN K YÖNET M DATA LOSS PREVENTION

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2987 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1940 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II Yazarlar Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 1, 7) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Ç NDEK LER. Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü. Geliflmifl özellikler. Geliflmifl motor kontrolü. Yüksek performans. Modüler tasar m.

Ç NDEK LER. Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü. Geliflmifl özellikler. Geliflmifl motor kontrolü. Yüksek performans. Modüler tasar m. Ü R Ü N K A T A L O U V A C O N N X F R E K A N S K O N V E R T E R L E R D Ü Z G Ü N K O N T R O L Ç N 2 Ç NDEK LER VACON FREKANS KONVERTERLER Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü VACON NX SERILERI Geliflmifl

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı