SLI için : adresinde giriniz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz."

Transkript

1

2 adresinde giriniz.

3 Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say s nda birçok farkl sektörden yeni ürün ve teknoloji haberlerini sizlere düzenli olarak ulaflt ran Endüstri Dünyas dergisinin Kas m say s ile sizlerle yeniden buluflman n mutlulu unu yaflamaktay z. Her zamanki gibi, genifl bir içerik ile sizlere ulaflt rd m z Endüstri Dünyas dergisinin bu say s nda tam 95 yeni ürün haberi ve birçok ilan yer almakta. Kas m say s nda özel yer ay rd m z konu ise Ölçüm ve Sensörler. Yeniliklerin h z kesmedi i ve hem fabrika hem de proses otomasyonunun en önemli unsurlar ndan olan sensörler ve ölçüm enstrümanlar na yönelik birçok yeni ürün haberi ve ilana dergimizin 20 ve 37'nci sayfalar aras nda yer alan özel bölümden eriflebilirsiniz. Bu haberleri ve ilanlar ilgiyle inceleyece inizi düflünmekteyiz. Zaman n çok önemli bir de er oldu u günümüz ifl dünyas nda, kolay okunan ve güncel olan ürün haberlerine ulaflabiliyor olmak dergimizin okurlar m z taraf ndan en be enilen yönü. Yüzlerce sayfa aras nda bo ulmadan ve ilgiyi kaybetmeden okunan dergimizde yer alan firmalar da bu ilgiden dolay memnunlar. Thomas Medya çal flanlar olarak Türkiye'de hem okurlar m zdan hem de birlikte çal flt m z firmalardan son derece olumlu geri dönüfller alabilmenin hakl gururunu yaflamaktay z. Bu nedenle, sizlere dergimize gösterdi iniz ilgiden dolay teflekkürlerimizi sunar z. Daha önceki say lar m zda da duyurdu umuz gibi, dergimizde yer verdi imiz tüm ürünler hakk nda daha detayl bilgi edinmek için 'H zl Abone Servisi' ni adresini ziyaret ederek kullanabilirsiniz. Bu servis sayesinde, seçti iniz ürünler hakk ndaki detayl bilgiye k sa sürede ulaflabilirsiniz. Her geçen gün daha genifl bir kitle taraf ndan kullan lan bu servisten faydalanabilmek için abonelerimize verilen 'özel abone koduna' sahip olmak yeterli. Dergimize henüz abone de ilseniz, tek yapman z gereken adresindeki formu doldurmak. Siz de erli okurlar m za Kas m 2008 say m z n sayfalar nda faydal bir gezinti diler, bu say m z n haz rlanma aflamas nda bizler ile iflbirli i kuran firmalara ve yetkililere teflekkürlerimizi sunar z. Genel Yay n Yönetmeni A. Serkan Çiftçi Reklam - Pazarlama Gülhan Akbulut Pazarlama Müdürü Philip Pera Da t m Müdürü Marcel Santy Editör Ekibi A. Serkan Çiftçi Piotr Gaber Jurgen Wirtz Alessandra Basile Avrupa Merkez Yay n Yönetmeni Marketta Lähde Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Erenberk Ücretsiz abonelik için : H zl Abone Servisi (SLI) için : A. Serkan Çiftçi Genel Yay n Yönetmeni YURTDIfiI SATIfi OF SLER ALMANYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : Fax : Hagen Internationale Industriemedien Düsseldorf Werner Hagen Tel : Fax : Kay Petermann Tel : Fax : AVUSTURYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : +49-(0) Fax : +49-(0) ABD, KANADA, Ç N, TAYVAN, G.AMER KA Herbert Weikes Tel : Fax : BELÇ KA, HOLLANDA VE LÜKSEMBURG William de Jager Tel : Fax : FRANSA Sylvie Seurin Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) Jean-Claude Berthonnet Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) A2 Developpement Lyon Georges Arbant & Celine Garcia Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) F NLAND YA, SKAND NAVYA David Lansdowne Lansdowne Media Services Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) NG LTERE David Harvett Lansdowne Media Servides Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) SRA L Heddy Eldar Tel : +972-(0) Fax : +972-(0) SV ÇRE Bruno Fisch IFF media ag Tel : +41-(0) Fax : +41-(0) TALYA, SLOVENYA Andrea Rancati Rancati Advertising Tel : Fax : JAPONYA Ichiro Suzuki Incom Co. Ltd. Tel : +81-(0) Fax : +81-(0) POLONYA Media 4M Tel : Fax : D ER ÜLKELER A. Serkan Çiftçi Tel : Fax : Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. Sad ko lu Plaza 5, No Kad köy - stanbul Tel : Fax : Genel Merkez Thomas Industrial Media bvba Hendrik Consciencestraat 1b 2800 Mechelen, Belgium Tel : +32 (0) 15/ Fax : +32 (0) 15/ Tüm yay n haklar Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. ne ait olup yaz lar iktibas edilemez. ISSN : TASARIM VE OFSET HAZIRLIK : Elman Bas m ve Tan t m Hizm. Ltd. fiti. Kad köy / stanbul BASKI : Dünya Yay nc l k A.fi. Ba c lar / stanbul Kapaktaki ana resim için Dräger Safety e teflekkürler

4 4 KASIM 2008 Reer Spa. firmas üretimi olan METRON Serisi fl k bariyerleri, farkl nesnelerin tespiti, ölçümü ve tan nmas n n gerekti i endüstriyel ve otomasyon uygulamalar için tasarlanm flt r. Kesilen fl nlar n say s ve pozisyonuna ba l olarak, METRON ilgili bilgiyi gerçek zamanl olarak bir PC veya PLC'ye iletebilir. METRON afla daki bilgileri sa layabilir; - Nesnelerin varl n n ve yoklu unun ay rt edilmesi, - Adet say m, - Pozisyon tespiti, - Profil veya flekil tespiti, - Boyutsal ölçüm METRON, ilgili bilginin PC/PLC'ye aktar labilmesini sa layacak flekilde 0/24V solid state ç k fll ve/veya bir RS-485 seri ç k fll olarak üretilebilir. METRON ç k fl operasyonu ve çal flma modlar özel Metronconf yaz l m ile programlanabilir. Bu yaz l m, bir CD- Rom ile her METRON fl k bariyeri ile birlikte verilmektedir. Her tür PC'ye Vakumlu ortam içerisinde elektronik olarak kontrol edilen vakum anahtarlamas. Rüzgar türbini jeneratörlerinin ç k fl güçleri gün geçtikçe artmaktad r ve yeni teknolojilerin kullan lmas gerekmektedir. Bu nedenle, rüzgar türbini jeneratörlerinin kendilerinin ve bileflenlerinin daha büyük ç k fl güçlerine uygun flekilde tasarlanmas gerekmektedir. Moeller, kontaktörlerinde vakum teknolojisi kullanarak bu güç art fl na katk da bulunmaktad r. Anahtarlama s ras nda herhangi bir ark oluflmu gerçekleflmedi i ve gaz ç k fl olmad için vakum tüpler 1000 volta kadar olan voltajlarda anahtarlama ifllemi için idealdir. Bu da, flalt panosundaki bileflenler aras nda daha az mesafe b rak labilece i anlam na gelmektedir. Kontaklar daha yüksek ak m de erlerinde kapatmak için daha fazla mekanik güç gerektiren klasik haval kontaktörlerin aksine, vakum tüplerde anahtarlaman n y prat c etkisini azaltmak amac ile ak ll elektronik kontrol üniteleri kullan lmaktad r. Bu, kontaktörlerin ömrünü uzatarak on y llarca kullan lmas n sa laman n yan s ra, mekanik kuvvetleri yüklenebilecek olan bu yaz l m, kullan c dostu bir grafik ara yüzüne sahiptir. Her türlü uygulama gereksinimini karfl layabilmek için METRON farkl modellerde, farkl fl n say lar nda (5, 10, 25, 30, 50 ve 75mm çözünürlüklerde) ve 140 mm'den 2525 mm'ye kadar farkl kontrol yükseklikleriyle sa lanabilmektedir. Maksimum mevcut çal flma menzili ise 16m'dir (sadece 10mm ve 30mm çözünürlüklü modellerde) Bütün METRON elektriksel ba lant lar, d fl parazitlere karfl yüksek ba fl kl k sa layan ve olas ba lant hatalar na karfl etkili bir koruma sa layan koruma devreleriyle donat lm flt r. ve gereken bobin çekme güç ihtiyac miktar n da azaltmaktad r. Böylece, kontaktörlerin anahtarlamas için kullan lan kontrol devreleri, çok daha küçük kontrol trafolar veya güç kaynaklar ile donat labilir A nominal ak mdan itibaren ak m, kutup bafl na iki vakum tüpe da t l r. Bobin devresine entegre edilmifl olan elektronik kart sayesinde tüm kontaktörler kesinlikle senkronize bir flekilde anahtarlanabilir. Bu sayede, kullan c n n aksi takdirde kaç n lmaz olan PLC program kontrol rutinleri yazmas na gerek kalmaz. Ölçüm, Otomasyon ve Kontrol çin Ifl k Bariyerleri Bir gösterge ve ledlere dayanan kullan c dostu tan sistemi, kullan c ya cihaz n do ru çal flmas konusunda gerekli her türlü bilgiyi sa layabilir, ayr ca olas hata veya yanl fl ba lant nedenlerini h zl ca teflhis edebilmek için de gerekli bilgileri sa layabilmektedir. M12 ve M16 konnektörler yoluyla sa lanan ba lant da, ekrans z kablolarla 50m'ye kadar elektriksel ba lant yap labilir. METRON'la farkl boylarda ve hassasl klarda olsalar bile 8 fl k bariyerini birbirine seri olarak ba lamak mümkündür. Bu özellik, efl zamanl çokboyutlu ölçüm kabiliyetine sahip karmafl k sistemlerin montaj na olanak sa lar. DÖNÜfiÜM ENDÜSTR Tel : Fax : adresinde giriniz. Rüzgar Türbini Jeneratörleri çin DILH Kontaktörler Üretilen gücü güvenli bir flekilde kontrol edebilmek için, iki megawatt' n üzerindeki rüzgar türbini jeneratörleri genelde alçak gerilim sistemleri yerine orta gerilim flalt sistemleri kullan m n gerektirir. Bu ise daha yüksek maliyetlere yol açar. Kompakt tasar ml Moeller kontaktörleri 2200 A'e kadar anma iflletme ak mlar nda sunulmaktad r. Gelecekte 2500 A s n f da bu seriye eklenecektir, böylece daha güçlü rüzgar türbinlerinde daha ucuz olan alçak gerilim güç da t m sistemleri daha fazla kullan labilecektir. MOELLER ELEKTR K Tel : Fax : adresinde giriniz.

5 adresinde giriniz.

6 Partiküllerden Ar nm fl Is tma Suyu, Honeywell HF49 Tortu ve Hava Ay rma cihaz ile mümkün Honeywell HF49 Tortu ve Hava Ay rma Cihaz Is tma suyu içerisinde bulunan toz ve pas gibi kirletici parçac klar s tma sistemleri için ciddi bir problem oluflturur. Bu parçac klar sadece radyatörlere, vanalara, pompalara ve kazanlara zarar vermekle kalmaz, boiler ve borular n içerisinde tortu katmanlar n n birikmesine de neden olurlar. Bu durum zaman içerisinde s tma sisteminin performans n n azalmas na, hatta ar zalanmas na neden olur. Bu tehlikeyi kolayl kla önlemek ise art k Honeywell taraf ndan sunulan yeni HF49 Tortu ve Hava Ay rma Cihaz ile mümkün oluyor. Bu cihaz hem tortu oluflturan kirletici parçac klar hem de havay güvenilir bir flekilde s tma sisteminden uzaklaflt rarak sistemin problemsiz çal flmas n ve daha uzun ömürlü olmas n sa l yor. HF49 siklon prensibi ile çal flarak her türlü istenmeyen tortu ve kirletici partiküllerin sistemden çok etkin bir flekilde temizlenmesini garanti ediyor. Ama bununla da s n rl kalm yor; entegre m knat s sayesinde frromanyetik özellikte metalleri de s tma suyundan ay r yor. Tortu oluflturan parçac klar n temizlenmesi ile s tma sisteminin s k flan kar flt rma vanalar veya azalan s tma gücü gibi ciddi problemler ortaya ç kartmas da engellenmifl oluyor. HF49 üzerinde bulunan entegre hava boflaltma vanas ile sistem içerisinde bulunan havan n h zl ve kolay bir flekilde boflalt lmas n mümkün k l yor. Bu flekilde s tma suyu içerisinde bulunan ve istenmeyen hava etkin bir flekilde al narak, doldurma s ras nda sisteme girmesi ve paslanmaya yol açmas engellenmifl oluyor. Havan n içerisinde bulunan oksijen pas tortular na ve yosunlaflmaya yol aç yor. E er kapal bir s tma sistemi içerisinde oksijen bulunmazsa, bu problemlerin oluflumu da engellenmifl oluyor. HF49 Tortu ve Hava Ay rma Cihaz n n de iflik montaj flekilleri cihaz n tesisata kolayca eklenmesini mümkün k l yor. Dönebilen ba lant parças sayesinde tesisatç lar cihaz gidifl veya dönüfl hatt na yatay olarak da monte edebiliyorlar. Dönüfl hatt na montaj ile HF49, tesisattan gelen suyun içerisindeki kirleticilerin boilere girmesini engelliyor.gidifl hatt na montajla ise HF49 vanalar ve radyatörleri boilerden gelebilecek parçac klara karfl koruyor. Sonuç olarak Honeywell'in bu yeni cihaz sayesinde irili ufakl tüm s tma sistemlerinin bafll ca problemlerinden birisi olan s tma suyu içerisinde bulunan kirleticiler ve pas problemi etkin ve kolay bir flekilde ortadan kald r larak, sistemlerin daha uzun ömürlü ve daha verimli olmas sa lan yor. HONEYWELL Tel : Fax : adresinde giriniz. TwinCAT Scope, ölçme ve görsellefltirme ihtiyaçlar için kolay yap land rma, geliflmifl grafikler ve fonksiyonel geniflletme özellikleri sunar. Yeni Twincat Scope le Bilimsel Otomasyon 6 KASIM 2008 Denetleyicilerin optimizasyonu ve sürücü eksenlerinin ayarlanmas için e rilerin grafiksel olarak izlenebilmesi benzersiz, bir özelliktir. Güncel çoklu ortam programlama arayüzü DirectX kullan larak yeni nesil PC'lerin geliflmifl grafik özelliklerinden yararlanmak amac yla Beckhoff, TwinCAT otomasyon paketinin y llardan beri kullan lan modülü, Scope yaz l m n yeniledi. Kolay yap land rma, geliflmifl grafikler ve ifllevsel ilaveler, ölçme ve görsellefltirme ihtiyaçlar için güçlü bir altyap sunar. Beckhoff'un bilimsel otomasyona yönelik yeni TwinCAT Scope yaz l m en son yaz l m teknolojilerine sahiptir. Yeni TwinCAT Scope'da Logger ve Viewer özellikleri birbirinden ayr lm flt r: Windows CE iflletim sistemi üzerinde çal flan bir denetleyiciye de kurulabilen Logger, de iflik kanallardan gelen verileri zaman damgalar yla birlikte kaydeder. Veriler farkl PC'lerden ve hatta di er PLC ve hareket kontrol cihazlar ndan gelebilir. Viewer bu bilgileri ADS arac l yla Logger'dan al r ve ekranda görüntüler. Scope'un yap land rma ifllemleri Viewer'da yap l r. Asistan kullan m yla, kaydedilecek de iflkenlerin aranmas kolaylaflt r lm flt r. Denetleyicinin seçilmesiyle ilgili PLC'de tarama bafllat l r. Böylelikle istenen her de iflken kolayl kla seçilebilir. Yeni TwinCAT Scope'un modüler yaklafl m sayesinde yeni özellikler kolayl kla eklenebilir. Halihaz rda, alternatif eksenler (logaritmik) veya özel ç kt format üreticisi (Microsoft Excel) gibi arabirimler zaten mevcuttur. De iflkenler grafik olarak görüntülenmeden önce ifllemden geçirilebilir. Örne in, Fast- Fourier-Transformation gibi algoritmalar gerçeklefltirilebilir. Beckhoff'un bilimsel otomasyonu, ilave fonksiyonlar n yaz l m PLC'ye entegrasyonunu da kapsamaktad r. Ard fl l kontrol, hareket kontrolü ve di er kontrol teknolojilerinin yan s ra, ölçme tekni i ve kullan fll yard mc lar, yaz l m- PLC bünyesindedir. PC kontrol teknolojisi güçlü CPU'lar ile bu aç dan ideal bir platform sunmaktad r. Yeni TwinCAT Scope, Beckhoff bilimsel otomasyon oluflumunun önemli bir parças d r. BECKHOFF Tel : Fax : adresinde giriniz.

7 Moeller Elektrik Ticaret Ltd. fiti. Nida Kule fl Merkezi De irmen Sk. No: 12 Kat: 17 Kozyata - stanbul Tel: pbx Fax: adresinde giriniz.

8 Stäubli h zl ve hassas robot kolu RX170 robotunun bile ini modifiye ederek, spindle' içine entegre etti. Parça flleyen Robot Kolu RX 170HSM 8 KASIM 2008 Parça flleyen Robot Kolu- RX 170HSM Parça ifllemeye uygun bir spindle' bir robot kolunun üzerine monte etmek yerine, Stäubli h zl ve hassas robot kolu RX170 robotunun bile ini modifiye ederek, spindle' içine entegre etti. CETIM (Frans z Teknik Makine Mühendisli i Merkezi)'e göre makine endüstrisi, parça iflleme operasyonlar nda robot kullan m na ilgi duymaya bafllam fl. Bunu gören Stäubli uzmanlar, bu operasyonlarda robot kullanmak yerine niçin robotun kendisi bu operasyonlar yapm yor? sorusuna RX170HSM ile yan t veriyor. 2 senelik bir Araflt rman n Ürünü CETIM ile ortak gelifltirilen bu projede robot kolunun yan s ra birçok farkl partnerler ile iflbirli i yap ld. Spindle, hücre ve arayüz program için 2 sene boyunca h z, dayan kl l k, uyum gibi birçok test yap ld. Robot kolu için Stäubli'nin 60 kg kald rma kapasiteli, 1835mm uzanma mesafeli ve +/-0.04mm tekrarlanabilirlik hassasiyetine sahip RX170 HP robotu seçildi. Bütün Dozajlama prosedürünün otomasyonunda kullan lan, dahili reçete program içeren tart m kontrolörü. BATCH-X5, dozajlama prosedürünün otomasyonunda, manuel girdilerin ve otomatik üretim ad mlar n n belirlenmesi için kullan lan dahili reçete program içeren bir tart m kontrolörüdür. Malzeme ve reçetelerin yer ald veritaban sayesinde 100 farkl komponent ile 100 farkl reçete oluflturulabilir. Birçok dozajlama prosesinde, ham maddeler, bu avantajlar n n yan s ra, Stäubli CETIM taraf ndan seçilen di er elemanlar entegre ederek kullan c lar n isteklerine maksimum seviyede cevap verebilmek için RX170 robotunun HSM (High Speed Manufacturing) yani h zl parça iflleme versiyonunu yaratt. RX170HSM versiyonu için en önemli aflama, uygun bir spindle' n - Precise marka, 17kW ile 42000rpm- robotun bilek seviyesine entegre etmek oldu. 6 eksenli robot, 5 eksenli olarak yeniden tasarland. Bütün aç lara rahatl kla eriflip gerekli ifllemleri yapabilmesi için 5. ek sen +130º/-110º dönebilecek flekilde üretildi. Stäubli, kapal kol tasar m alan ndaki ustal n kullanarak spindle ve ya lama ya da su ile so utma dahil tüm kablo ve borular robot kolunun içinden geçebilecek flekilde tasarland. Böylece etrafta kablo kalabal olmadan rahatl kla parça ifllenmekte ve kablo kopmalar gibi tehlikelere maruz kalmadan kol rahatl kla hareket ettirilebilmektedir. Orjinal versiyondan günümüze Orjinal versiyonun baflar l olmas ndan sonra Stäubli, endüstrinin ço u istek ve arzular na cevap verebilecek flekilde ikinci bir spindle daha entegre etti rpm h zla dönebilen ve sadece 8 kw enerji harcayan spindle' de ifltirmek için operatörün programlamada tek yapmas gereken spindle tipini seçmek. Geri kalan herfleyi Stäubli robotu arayüzler ile depolama alanlar ndan piflirme, so utma, kar flt rma gibi üretim noktalar na aktar l r ve burada ara ürün ve son ürün olarak ifllenir. Prosesteki üretim ad mlar ve hammadde giriflleri reçetelerle tan mlan r. Tek bafl na bir sistem özelli i tafl yan BATCH-X5 g da, kimya ya da yap (çimento) gibi sektörlerdeki dozajlama uygulamalar için gerekli prosedürün ifllemesini sa lar. Dayan kl paslanmaz çelik gövdesi ile çok kötü ortam koflullar alt nda bile güvenle kullan labilir. Sistem, üzerindeki tufllar arac l ile ya da harici bir tufl tak m ve PC ba lant s ile uzaktan kumanda edilebilir. Reçeteler hammadde parametreleri ve do rudan cihaz n proses ad mlar ile tan mlan r. En iyi üretim kalitesine ulaflmak için bileflenlerin ve proses ad mlar n n kontrol ve denetlenmesi dijital I/Ointerface ya da fieldbus arac l yla yap l r. Kontrolörde standart olarak bulunan 12 otomatik olarak yap yor. Bu programda kullan c ya 2 seçenek sunuluyor. lki klasik robot programlamas. VAL3 programa dilinde kolayca programlayabilir ve klasik robot hareketleri yap labilir. kincisi ise DELCAM taraf ndan gelifltirilen ve CAD datalar n robotun anlayabilece i flekilde çeviren bir arayüz. Böylece hem entegratörler kendilerinin programlayaca uygulamalar yaratabilir, hem de son kullan c lar kendi parça iflleme uygulamalar n rahatl kla programlayabilir. Aliminyum, paslanmaz çelik, kompozit, cam da dahil olmak üzere her türlü parçay hassas ve h zl bir flekilde iflleyebilen Stäubli RX170 HSM robotu, yüzey iflleme, kal p düzeltme, modelleme, delme, klavuz çekme, çapak alma, d fl yüzey flekillendirme, kordon kayna iflleme gibi ifllemler için kullan labilir. Genifl sat fl, servis ve uygulama destek a ile hizmet veren Stäubli h zl hareket teknolojileri üretmeye devam ediyor. STAUBLI Tel: Fax: adresinde giriniz. Sartorius BATCH-X5 Sistem Kontrolörü input ve 16 output ara yüzü konfigürasyon tablosu yard m yla tan mlanabilir. Dahili PLC ile BATCH-X5 ilgili prosesleri de ba ms z olarak denetler. Böylece dozajlama ifllemi kontrolörden do rudan bafllat labilir. Üretim boyunca, aktif olan reçeteler s ras yla ifllenir. Reçeteler ve malzemeler veritaban nda saklan r ve istenildi inde buradan de ifltirilebilir ya da ekleme yap labilir. Kullan lan ham maddeler ve son ürün miktarlar tüketim ve üretim raporlar halinde dokümante edilir. SARTORIUS TÜRK YE Tel : Fax : adresinde giriniz.

9 adresinde giriniz.

10 ÜRÜN HABERLER INDRADRIVE SERVO SÜRÜCÜLER Modüler Tip ve Kompakt Tip Bosch Rexroth'un yeni jenerasyon dijital servo sürücü ailesi IndraDrive, teknolojinin emrine iki ayr tipte sunulmufltur; modüler sistem - IndraDrive M ve kompakt sistem - IndraDrive C. Sürücülerin kontrol bölümü bir çok yenili i bünyesinde bar nd r rken, güvenlik konusunda da dünyada öncü olmufl, güvenlik fonksiyonlar n sürücülere entegre etmifltir. IndraDrive sürücülerinde kw güç aral halen mevcut olup, ürün program 1 MW'a kadar geniflletilecektir. Sürücüler seçilebilen çeflitli kontrol opsiyonlar ve firmware opsiyonlar sayesinde servo sürücü ve frekans dönüfltürücüler için ortak bir platform oluflturmaktad r. Serbestçe seçilebilen kontrol opsiyonlar aras nda sürücüye entegre IndraLogic PLC sayesinde bir veya birden fazla eksen için PLC ve hareket kontrol fonksiyonlar gerçeklenebilmektedir. Analog, Paralel, SERCOS ve Profibus-DP haberleflme arabirimleri halen mevcut olup, yak n gelecekte CANopen, DeviceNet, PROFInet ve Ethernet/IP haberleflme arabirimleri de kullan ma haz r olacakt r. BOSCH REXROTH Tel : Fax : adresinde giriniz. G R fi SEV YEL HUB VE SW TCHLER Kurulumu Kolay, Ekonomik Hirschmann'dan Endüstriyel Ethernet, Fast Ethernet Network için Yeni Seri olan SPIDER II, flirket genelinde Ethernet Çözümü için ekonomik bir alternatiftir. Yönetimsel fonksiyonlar olmaks z n komponentleri veya seri terminal ekipmanlar n z her tarafa da tabilmenizi sa layan, kurulumu kolay, ekonomik Ethernet Network switch'dir. Fast- ETHERNET switch, Tak ve Çal flt r 10/100/1000 Mbps switch'ler, 2 port Fiber Optik çevirici switch'ler, Y ld z ve do rusal topolojiler için 3 port'tan 8 port'a kadar switch seçenekleri sunar. Auto-sensing, autocrossing, auto-negotiation sayesinde uygulama kolayl sa lar. Çal flma s cakl - 40 C +70 C aras ndad r. Araç içi uygulamalarda kullan labilirlik için E1 sertifikasyonuna haizdir. Uygulama sahas olarak Endüstriyel network gerektiren her yer hatta rafineri, boru hatlar ve rüzgar parklar gibi afl r iklimsel koflullar bile s ralanabilir. DACEL MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. M CROLOG X1400 M N PLC Micrologix Mini PLC Ailesine Yeni Kat l m Allen-Bradley Micrologix mini Plc Ailesine Yeni Kat lan Micrologix1400, Micrologix1100 gibi, haz r Ethernet/IP portuna, online programlama imkan na ve standart LCD göstergeye sahiptir. Micrologix1100 de bulunmay p 1400 modeli ile sunulan di er özelliklerden baz lar flunlard r; Yüksek I/O h z, h zl say c giriflleri, geliflmifl haberleflme imkanlar. PLC Üzerindeki LCD gösterge ile, haberleflme ayarlar ve kurulumlar, PLC data de erlerinin izlenmesi, logo veya imaj gösterimi ve adres de iflikli i yap labiliyor. Micrologix1400 ana yap üzerinde 32 dijital I/O veya 32 Dijital ve 6 Analog I/O haz r seçenekler sunarken, yedi ilave I/O modülü eklenmesiyle 144 I/O kapasitesine eriflebilmekte. Standart 6 Adet h zl say c girifli ile 100kHz say ma müsade eden Micrologix1400 üzerinde 2 Adet seri haberleflme portu bulunuyor. Data Logger olarak 128K haf zaya sahip PLC, Webserver ve gönderebilme özelliklerine de sahip. PACPRO OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. M12 KONNEKTÖR Gigabit Ethernet için ENKODERLER Art msal Tip, Kompakt, Milli DOP ETHERNET MODÜLÜ PLC'ler ile Operatör Panelleri letiflimi 10 KASIM 2008 Endüstriyel Ethernet ve Profinet için dört pinli M12 konnektörlere ilave olarak Phoenix Contact Gigabit Ethernet için izolasyon kayd rmal konta a sahip sekiz pinli versiyonu da sunmaktad r. Dört pinli ve sekiz pinli konnektörler özel bir alet kullanmadan monte edilebilir. Kablolar kapakla birlikte terminallere do ru ittirilerek yerine kilitlenir. Ba lant blo una tek damarl ve çok damarl AWG kablolar tak labilir. Böylece Ethernet ve Profinet için endüstriyel ortamda h zl ve esnek kablolama sa lanm fl olur. Ekranl konnektörler IEC 11801:2002'ye gore CAT5 uyumludur ve tak l yken IP67 koruma kategorisini sa larlar. PHOENIX CONTACT ELEKTRONIK Tel : Fax : adresinde giriniz. Hohner Automazione Srl. Firmas n n ürünü olan minyatür tip, art msal (incremental), milli, 28 serisi sinyal üreticiler (encoder), çok çeflitli uygulama alanlar nda çözümler sunmaktad r. Gövde çap 40mm olan bu enkoderler, 6mm mil çap yla üretilmektedir pulsa kadar üretilebilen 28 serisi enkoderler, son kullan c n n ihtiyaçlar do rultusunda her türlü enkoder uygulamas nda güvenle kullan lmaktad r. Bunlar n yan nda 28 Serisi enkoderler afla daki teknik özelliklere sahiptir; Gövde ve Kaplama: ABS Nikel Kaplanm fl, Mil: Paslanmaz Çelik, A rl k: Yaklafl k 130gr, Koruma S n f : IP65, Devir Say s : Maks devir/dk, Besleme Gerilimi: 5/24V (Elektronik Devreye Ba l ), Ak m Tüketimi: 40/80mA (Elektronik Devreye Ba l ), Frekans: 160kHz'e kadar (Elektronik Devreye Ba l ), Çal flma S cakl : -20/+60 C. DÖNÜfiÜM ENDÜSTR Tel : Fax : adresinde giriniz. DOP (Delta Operatör Panel) ethernet modülü sayesinde PLC'lerle operatör paneller aras iletiflim ethernet üzerine tafl nm fl olur. Bu flekilde onlarca cihaza ethernet a üzerinden ulaflabilirsiniz.bu sayede yüzlerce operatör panel, ayn PLC'ye ba lan p,komut verebilir.dop(delta Operatör Panel) PC ve scada sistemlerine bu modül ile slave olarak ba lanabilir. DOP ethernet modülünün teknik özellikleri flunlard r; TCP/IP Ethernet a lar na ba lant sa lar, Auto 10/100 Mbps haberleflme h z, Ethernet Protokolü ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, Modbus TCP, Standartlar: IEC , IEC / IEC & IEC , Auto MDI/MDI- X ile birebir ba lant, letiflim Kablosu: Category 5e (TIA/EIA-568-A, TIA/EIA-568- B), letiflim Metodu : IEEE 802.3, IEEE 802.3u F.A.S.T. FABR KA AYGITLARI Tel : Fax : adresinde giriniz.

11 adresinde giriniz.

12 ÜRÜN HABERLER 16 KANAL ALARM C HAZI Tamamen Programlanabilir ENDÜSTR YEL GSM/GPRS/EDGE - IP MODEM 4-Bant 900/1800, 850/1900 Mhz ELEKTRONIK ELEKTRIK SAYAÇLARI Monofaze ve Trifaze A16B, DIN19235 standard na uygun farkl sinyalizasyon seçenekleri sunan, tamamen programlanabilir, 16 kanall endüstriyel bir alarm cihaz d r. A16B alarm giriflleri 24 ile 110 volt aras AC ya da DC gerilime göre ayarlanabilir. Girifl, ç k fl ve güç devreleri birbirinden izole edilerek endüstriyel ortamlarda sorunsuz ve güvenilir çal flma sa lanm flt r. A16B arka panelde bulunan bir DIP switch'in yan s ra, alarm sinyal karakteristi inin esnek konfigüre edilebilmesini sa layan Windows tabanl bir yaz l m ile de programlanabilmektedir. 144 x 144 mm standart endüstriyel boyutlarda olan cihaz, 16 adet alarm LED'i ve 2 adet durum LED'ine sahiptir. Emsallerine göre çok düflük güç tüketimine sahip olan A16B'nin çal flma s cakl k aral : -20 C..+65 C dir. KLEMSAN Tel : Fax : adresinde giriniz. Herhangi bir seri cihaz GPRS kablosuz a a ba lamak için kullan lan OnCell G3100 farkl iflletim modlar n destekler. Real COM sürücüsü OnCell G3100'ün seri portlar n gerçek COM portlar na dönüfltürerek, seri cihazlar n zla kablosuz a üzerinden uzaktan iletiflim kurabilmenize imkan tan r. OnCell G3100, TCP/IP protokolü ile de seri cihaz ve GPRS/EDGE TCP/IP a aras nda iki yönlü veri ak fl n sa layabilir. OnCell G3100 ayn zamanda üzerindeki iki dijital girifl ve bir röle ç k fl özelli i ile temel I/O cihazlar ile ba lant kurman za imkan tan r. letiflim ar zas olufltu u zaman veri OnCell G3100'de ba lant tekrar bafllat lana kadar saklan r ve ba lant olufltuktan sonra veri hedefine gönderilir. GSL Tel : Fax : adresinde giriniz. Tüm yaz l m ve donan m VIKO'nun kendi bünyesinde bulunan Araflt rma ve Gelifltirme bölümlerinde tasarlanan, Monofaze VEES- 10BD model bir faz iki telli, trifaze VEES- 30BD model üç faz dört telli elektronik elektrik sayaçlar, çok tarifeli, aktif, bina d fl (IP54) elektronik elektrik sayaçlar d r. Tüm tip ve modellerdeki sayaçlar, dört tarifeli, bir günü dakika hassasiyetinde 8 ayr dilime bölebilme ve cumartesi Pazar için ayr tarife yap s oluflturma özelli ini sa larken, flu anda elektrik da t m flirketinin flartnamesi gere i sadece 3 tarifesi aktif halde kullan lmaktad r. Istenirse di er tarifeler optik port kanal ile aktif hale getirilebilir. Üretimimizdeki amaç V KO kalite ve güvencesinde elektrik enerjisini uzun y llar hassas olarak ölçüp, elektrik enerjisinin daha faydal biçimde kullan lmas n sa lamakt r. VIKOTECH Tel : Fax : adresinde giriniz. 12 KASIM 2008 PIM T P YÜK HÜCRES IP 68 Endüstriyel Koruma Model PLC yük hücreleri, vinç sistemleri için gelifltirilmifl pim tipi yük hücresidir ton maximum kapasiteye sahip modelleri mevcuttur. Vinçlerin kald rma mekanizmas nda bulunan denge makaras na pim olarak tak l r ve makaraya gelen yükü alg lar. Alafl m çeli inden gövdesi korozyona uzun süreler dayanabilen özel boya ile kaplanm fl, ölçüm bölgesi ise paslanmaz çelik kapakla kaynakl olarak kapat lm fl olan PLC yük hücreleri IP68 s n f nda suya karfl tam korumal d r. Vinç ve kald rma makinelerinde afl r yük kontrolü veya kald r lan yükün a rl n ölçme amac ile kullan l r. ES T ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. D RENÇ SÜRÜCÜLER Tam Dalga Tristörlü Tam Dalga Tristörlü, gerilim/güç ayarlay c olan direnç sürücüler, flebeke sinüs dalgalar n tam dalgalar halinde dirence aktararak flebeke üzerinde harmonik yaratmadan dirençleri sürmekte ve dirençlerin ömrünü önemli ölçüde artt rmaktad r. Cam F r nlar ve Fiber Kablo sanayi ana kullan m alanlar d r. Temel özellikleri: Tam dalga özelli i ile harmoniksiz çal flma özelli i, lk çal flma an nda k y c modunda çal flarak ak m tepe de erini s n rlama, akabinde tam dalga moduna otomatik geçifl, Geliflmifl operatör ekran, Tüm cihazlar n kendi aralar nda CANBUS (1Mb/s) üzerinden ba lanarak, güç optimizasyonu özelli inin sa lanmas, Haberleflme opsiyonlar : ProfiBus, Modbus, DeviceNet, TCP/IP, Trafolu çal flmaya yönelik özel algoritmalar, Modele ba l olarak 2 ya da 3 faz üzerinden çal flabilen cihazlar, Arzu edilirse, tek cihaz ile bir birinden ba ms z iki adet monofaze direnci ayn anda sürebilme özelli i. V B OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. NCE ZAMAN RÖLES Düflük gerilimli montajlar için PIR6WT-1Z rölesi flunlarla ba lant l olarak kullan l r: Uygun bir flekilde seçilmifl bir röle ile birlikte genel amaçl adaptasyon soketi; 6A / 250 V (AC1) kontak kay tl yükü olan elektromanyetik röle, Kat hal röleler kataloguna uygun, kay tl ç k fl yükü ile kat hal rölesi RSR30 (triyak veya transistor). RM699V ve RSR30 röleleri, iflletim rölelerinde önemli rol oynarlar. Bu model, sokete tak l iflletim rölesini koruyan fleffaf bir ejektör (ç kart c aparat) ile teçhiz edilmifltir. Çal flt r ld nda, RM699V (RSR30) rölesini soketinden d flar ya ç kart r. Çal flma durumunu gösterir yeflil bir LED ile donat lm flt r. fieffaf ç kart c, LED'in optik dalga k lavuzudur. lave özellikler aras nda: Tan mlama plakas PI6W , röle beraberinde verilir ancak monte edilmemifltir, ZG20 ba lant kay fl mevcuttur. Rölenin kendisi, 35mm DIN ray montaj için EN 50022'ye uygun do rudan monte edilebilecek flekilde tasarlanm flt r. RELPOL S.A., POLONYA Tel : Fax : adresinde giriniz.

13 Staubli Sanayi Makine ve Aksesuarlar Ticaret Ltd. fiti., Tel: , Staubli, Stäubli International AG nin sviçre ve di er ülkelerdeki tescilli ticari markas d r. Stäubli, 2008 adresinde giriniz.

14 ÜRÜN HABERLER SINYAL DÖNÜfiTÜRÜCÜLERI Proses ve Fabrika Otomasyonu Için TERM NAL KAFALARI nfilak Tehlikesi Olan Ortamlar çin D J TAL GÖSTERGELER Programlanabilir, Kontakl Japon M-System'in proses ve fabrika otomasyonu için üretti i dizayn ödüllü sinyal dönüfltürücüleri Türkiye'de 3D Mühendislik taraf ndan kullan c lar n hizmetine sunulmaktad r. M3 serisi genel özellikleri flunlard r: Dip Switch + PC Programlama bir arada, Seçilebilir girifller ve ç k fllar, 1500 Vac izolasyon, 18mm genifllik, DIN Raya montaj. Ürün iki farkl metod ile tek ad mda kalibrasyon imkan sunar: Dip Switchler, kontrol butonlar ve renkli ledler ile herhangi bir PC'ye ihtiyaç duyulmadan sahada h zl kolay ve güvenilir ayar imkan sa lan r. Geliflmifl konfigürasyon yaz l m ile parametrelerin PC üzerinden grafiksel olarak izlenebilmesi ve cihaza birden fazla ayar n daha h zl ve daha kolay yüklenebilmesi sa lan r. 3D MÜHENDISLIK Tel : Fax : adresinde giriniz. Temperature Technology, alev geçirmez, Ex d onayl muhafazalar na sahip 2 modelinin tan t m ile terminal kafalar çeflitlili ini geniflletmekten memnundur. XDA, epoksi kaplamal alüminyumdan, XDS ile 216 paslanmaz çelikten mamuldür. Bu terminal kafalar, mühendislik çal flmalar sonucu gelifltirilmifl ve olas infilak tehlikesi olan atmosferlerde (ortamlarda) kullan lmak üzere ATEX 94/9/IEC direktifi ile uyumlu olarak oluflturulmufltur. Bir terminal blo u ya da vericisini bar nd rmak üzere tasarlanm fl olan bu terminal blo u kafas n n kullan lmas, hem FM-C US ve hem de ATEX Ex d II C T6 türü tümüyle sertifikal s cakl k sensörlerinin üretilmesinde imalatç lara imkân sa lar. Kutular, çok çeflitli uygulamalara uyacak biçimde, paralel veya keskinleflen ba lant lar n çok genifl bir çeflitlili i ile temin edilebilir. Keza bunlar istendi inde bir rondela ve alev yolu yakalar ile de mevcuttur. Sertifikasyon BSI taraf ndan en yeni EN standard na göre verilmifl olup, gövde muhafazas, IP68'e uygun tasarlanm fl ve test edilmifltir. TEMPERATURE TECHNOLOGY, NG LTERE Tel : +44(0) Fax : +44(0) adresinde giriniz. ENDA EI 7412, 4 haneli, elektriksel girifl iflaretlerini istenilen skalada gösterebilen kontakl dijital göstergedir. 4 farkl standart girifl tipine göre kalibre edilebilir. Maksimum ve minimum ölçme de erlerini saklayabilen cihaz n dijital göstergesinden iste e göre ölçüm de eri ve birimi periyodik aral klarla görülebilir. Sahip oldu u çift kontak sayesinde istenilen de erlerde On-Off sinyal ç k fl al nabilir. 8V DC, 12V DC sensör besleme ç k fllar verebilen cihaz ile rutubet, s cakl k, bas nç, debi vb. transmitterleri harici güç kayna na ihtiyaç duyulmaks z n yap labilir. ENDA marka Dijital Göstergeler, tüm ENDA ürünlerinde oldu u gibi RoHS standartlar na uygun olup, CE iflareti ile üretilmektedir. S SEL MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. UNIVERSAL DATA LOGGER Ücretsiz DaLi 08 Programl MEMORY HICORDER Avuç-içi Büyüklükte TR STÖR KONTROLLÜ KAYNAK REDRESÖR Karbon Elektrodu Kullan m na Uygun 14 KASIM 2008 UDL100 Model cihazlar endüstriyel ortamlarda kullan lan çeflitli analog sinyallerin say sal de erlere dönüfltürülerek bilgisayar ortam na tafl nmas n sa layan cihazlard r. Bu cihazlar bilgisayar üzerinden konfigüre edilerek kullan l r. Bilgisayar üzerinden konfigürasyonu ve cihazdan al nan de erlerin bilgisayar üzerinde kaydedilmesini sa layan DaLi 08 yaz l m cihaz ile birlikte ücretsiz olarak verilmektedir. Tüm girifller USB hatt ndan ve birbirinden izoledir. Ücretsiz DaLi 08 izleme ve kay t program ile 255 adete kadar cihaz deste i, s n rs z kay t kapasitesi, ayr nt l grafik ve raporlama, kolay kurulum ve kullan m cihaz n öne ç kan özellikleridir. ORDEL Tel : Fax : adresinde giriniz. HIOKI, avuç-içi büyüklükte MEMORY HICORDER (Haf zal Kaydedici) Model 'yi gelifltirmifltir. Sadece 600 gram a rl nda, kompakt fakat güçlü olan bu kaydedici, her zaman, her yerde, on-board Kurulum Sihirbaz kullan lmak suretiyle, eksiksiz ve kolayl kla çal flt r l r. Anormal dalga biçimleri için modeli ile, güçlü analiz yetenekleri sunulmaktad r. Ölçüm girifli, iki adet yal t lm fl analog kanal ve 400 V DC yaz l de erinde dört adet mant ksal kanallardan ve 1 MS/sn yüksek-h zda örnekleme olana ndan meydana gelmektedir. Kendinden dahili bir belle e sahip olup, veriler, iste e ba l ve çok kullan fll kompakt flafl kart üzerine kaydedilebilir veya daha sonraki görüntüleme ve veri yönetimi için bir kiflisel bilgisayara bir USB kablosu vas tas yla yüklenebilir. HIOKI E.E.CORPORATION, JAPONYA Tel : Fax : adresinde giriniz. BU RA RED 1000/T-C, % 35'de 1000 amper verebilen, yüksek performansl, Türkiye a r sanayi koflullar na göre tasarlanm fl, yüksek performans ve kullan m kolayl ile ön plana ç kan tristör kontrollü kaynak redresörüdür. Ø2 mm'den, Ø8 mm'e kadar her karakterde elektrod ile birlikte, Ø6 mm'den Ø12 mm'e kadar karbon elektrodunu da rahatl kla yakabilen RED 1000/T-C, DC ç k fll oldu undan TIG kayna nda da kullan labilme özelli ine sahiptir. Kullan m alanlar petrol boru hatlar, kazan imalatç lar, tersaneler, çimento ve tu la fabrikalar, demir çelik fabrikalar, tamir bak m ve onar m iflleri, çelik konstrüksiyon fabrikalar vb. yerlerdir. RED 1000/T-C, 2 y l parça ve iflçilik garantisine sahiptir. KORAY SANAY ÜRÜNLER Tel : Fax : adresinde giriniz.

15 adresinde giriniz.

16 ÜRÜN HABERLER UZAKTAN KUMANDA Radyo Frekansl AKIM ZOLATÖRÜ Ve Sinyal Çoklay c s HIZ KONTROL C HAZI 5 adet Entegre Fonksiyon Genio P modeli radyo frekansl uzaktan kumanda, köprü ve portal vinçler, konveyör sistemleri, endüstriyel kap lar, platformlar, yük asansörleri, hidrolik üniteler, ayd nlatma ve havaland rma sistemleri ve çeflitli otomasyon uygulamalar ndaki ihtiyaçlar için gelifltirilmifltir. Klasik kumanda sistemlerinin sabit bir noktadan kumanda etme zorunlulu unu ortadan kald rarak ifl esnas nda 150 metreye dek hareket serbestli i ve güvenlik sa lamakta, ayn flekilde kumanda noktas na eriflime ba l kay plar önlemektedir. Tek ele tam oturan ergonomik yap s yla Genio P 433 ya da 869 Mhz frekans nda 20'ye dek on/off konumu, tek/çift h z seçene i ve operatör yetkilendirmesiyle kullan labilir. TREVOLUTION Tel : Fax : adresinde giriniz. PC77IXX Ak m zolatörü, 3 yollu izolasyon özelli i ile endüstriyel tesislerde kullan lan her türlü ölçü ve kontrol sistemlerin güvenli ini en üst düzeyde sa larken, 4 yollu izoleli Ak m Çoklay c lar; farkl proseslerde sensörlerden veya transmitter'lerden gelen 0/4-20mA sinyallerin birden fazla noktada kullan lmas için ideal çözümdür. Uygulama Alanlar, proses indikatörleri ve PID gibi kontrol cihazlar ile PLC veya DCS Sistemlerinin bulundu u tesislerdir. Di er Faydalar : Ba l bulunduklar PLC, DCS veya kontrolörleri saha enstrumanlar ndan gelebilecek yüksek gerilim ve ak mlara karfl tam koruma sa lar. Üzerindeki led göstergesi cihaz n enerjili ve güç ünitesinin çal flt n gösterir. Her iki ç k fl kanal ndan ak m ve gerilim ayn anda sa lanabilir. Zero ve Span ayarlar cihaz üzerindeki trimpotlar sayesinde her iki kanal için ba ms z olarak yap labilir. PCS Tel : Fax : adresinde giriniz. Elettronica Santerno, Sinus Penta serisi ile kullan c lar na 5 adet entegre edilmifl fonksiyon özelli i (IFD, VTC, FOC, SYN, RGN) sunmaktad r. Sinus Penta'da bulunan uygulamaya yönelik haz r parametreler; vinç uygulamalar, asansör uygulamalar, çoklu pompa sistemlerinin basit, ekonomik ve güvenilir bir flekilde kontrolünü sa lar. En önemli özelliklerinden baz lar ; nternet/ ntranet üzerinden uzaktan kontrole haz r olmas, enkoder kart ile kapal çevrim uygulamalar ve analog giriflleri vas tas yla PID kontrolünü gerçeklefltirebilmesidir. Sinus Penta serisi; Profibus, DeviceNet, nterbus, CANOpen, ControlNet, Enhernet/IP/Modbus TCP kartlar ile haberleflme imkan sunar. Kontrol panelinde 12 adet tufl ve ayd nlatmal büyük ekrana sahip olan Sinus Penta, 20 ve daha fazla uygulaman n programlanabilmesi için PC yaz l m sunar. TESAN ELEKTR K OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. 16 KASIM 2008 GT-LIFT GAZLI AMORT SÖR Kapatmaya Yönelik Çal flma Gazl amortisörler azot ile doldurulmufl enerji/kuvvet d e p o l a m a ürünleridir. Lift tipi amortisörler yük ve a rl klar (kapak, v.b. gibi) efl kuvvet ile dengeler ve kullan m alan nda h z kontrolü sa lar. Lift tipi gazl amortisörlerimiz yüklerin kald rma, dengeleme, yana yat rma ve damperlemesi ile ilgili dünyan n en yüksek standartlar n karfl lamaktad r. Lift tipi gazl amortisörlerin kullan labilece i binlerce kullan m alan vard r. En bilinenleri; otomotiv bagaj ve motor kapaklar, mobilya kapaklar, makina kapaklar, v.b. GT-Lift'in çal flma prensibi Lift tipinin tersidir. Lift tipi gazl amortisörler sürekli olarak aç lmaya yönelik (yani kapaklar, v.b. itmeye/açmaya) dizayn edilmiflken GT-Lift'in temel fonksiyonu kendini sürekli kapatmaya (yani kapaklar, v.b. çekmeye/kapatmaya) çal flmas d r. GT-Lift için yayg n kullan m alanlar aras nda garaj kap lar, makina kapaklar yer almaktad r. DESTEK AMORT SÖR Tel : Fax : adresinde giriniz. GÖRÜNTÜ fileme S STEM 3+1 fllemcili Görüntü ifllemede, s n f nda, di er modellere k yasla en h zl cevap verebilme yetene ine sahip KEYENCE CV serisi kamera sistemleri endüstride karfl lafl lan en güncel uygulamalara cevap verecek flekilde gelifltirildi. 3+1 parelel ifllem yapabilen ifllemcilerle desteklenen yeni CV-5000 serisi, ultra yüksek h zl renkli görüntü iflleme sistemine (Colour Image Proccesing Engine) ek olarak iki adet Dijital flaret flleyicisi (DSP, Digital Signal Processors) ve yüksek h zl bir RISC (Reduced Instruction Set Computer) CPU içerir. CV-5000'in programlama dili bilmenizi gerektirmeyen kullan c dostu arayüzü, kullan c ya, sisteme h zl ve rahat müdahale imkân sundu u gibi bir yaz l m uzman deste ine ihtiyaç duymadan kolayl kla kendi programlar n yaratabilmesini mümkün k l yor. 12 farkl kamera tipi sayesinde h z, çözünürlük ya da renk parametreleri aras ndaki seçimi, kullan c, uygulamas na göre en efektif ve esnek flekilde yapabilmekte. ENTEK OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. KOMPLE KORUYUCU MUHAFAZALAR Zorlu Koflullar çin Hollanda'daki DP Systems flirketi, GRP (Camla Güçlendirilmifl Polyester)'den yap lm fl koruyucu muhafazalar n imalatç s d r. Bu muhafazalar, cihazlar n, gün fl, deniz havas, kum, don, pasland r c etkenler gibi zorlu ortamlardan ve olas mekanik hasarlardan korunmas ni sa lar. Muhafazalar ayn zamanda so uk ortamlarda da kullan labilir. Teçhizat muhafazalar na afla daki özellikleri standart olarak dâhil edilmifltir: I.P.66 'ya göre aç k hava korumas, Hidrokarbonlar n Absorbe edilmemesi, BS 5501'e göre Darbelere direnç, BS 476 K s m 7'ye göre yang n geciktirici, S cakl k aral -50 C ila +140 C, Paslanmaz çelikten mentefleler, kelepçeler, vs., BS 5501 'e göre Anti-Statik özellik, Uygulamaya ve cihaz n konfigürasyonuna ba l olarak, muhtelif modeller mevcuttur. DP SYSTEMS, HOLLANDA Tel : +31-(0) Fax : +31-(0) adresinde giriniz.

17 adresinde giriniz.

18 adresinde giriniz.

19 adresinde giriniz.

20 KIZIL ÖTES TERMOMETRELER Güvenli, Temassiz Sicakl k Ölçümü Greenlee k z l ötesi termometreleri yüzey s cakl n alg layan cihazlard r. Termometrelerin tahribats z ölçme özelli i sayesinde, devre kesicilerin, motorlar n, HVAC/R donan m n n vb. yüzey s cakl n kontrol etmek mümkündür. Tüm Greenlee elektrikli test cihazlar nda oldu u gibi, k z l ötesi termometreler de ömür boyu k s tl garanti kapsam ndad r. TG-600 Modelinin özellikleri flunlard r: Güvenli, temass z s cakl k ölçümü, Hedef bölgenin yaklafl k merkezini gösteren laser sistemi, Arkadan ayd nlatma, Pil ömrünü uzatmak için otomatik kapanma ifllevi, Ömür boyu s n rl garanti (Düflme v.b. durumlardan kaynaklanan k r lmalar hariç), -20 C'den 500 C'ye kadar hedef s cakl k aral, Odak noktas nda 12:1 optik çözünürlük, okunan de erin ± %2'si veya ± 2 C hassasiyet, Okunan de erin ± %1'i veya ± 1 C tekrarlanabilirlik, 500 ms sonra %95 alg lama süresi. ÜNAL KARDEfi ELEKTR K GEREÇLER Tel : Fax : adresinde giriniz. ULTRASON K SENSÖRLER 200mm-8 metre Alg lama Aral Yüksek alg lama mesafesi gerektiren uygulamalar n zda Banner QT50U serisi ile güvenilir çözümler sunuyoruz. TEACH- Mod programlama özelli i sayesinde kullan m oldukça kolayd r. 200mm ila 8 metre alg lama aral na sahiptir. Programlad n z alg lama penceresi üzerinden ç k fl sinyali ölçeklenir ve otomatik olarak da l r. Minimum ve Maksimum pencere limitleri ayr ayr ayarlanabilir. DIP Switchler arac l yla 0-10V veya 4-20mA kullan m seçebilirsiniz. Arka kapa ndaki 8 ayr DIP Switch arac l yla kalibrasyon performans n art rabilirsiniz. De iflik tiplerde montaja olanak sa layan benzersiz tasar ma sahip, a r çevresel koflullar için kapsüllenmifl sa lam bir gövdesi vard r. S cakl k Kompanzasyonunu kendisi yapabilen elektronik bir devre içerir. Analog ç k flta pozitif (0-10V, 4-20mA) veya negatif kayma (10-0V, 20-4mA) seçilebilir. DACEL MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. HAVA HIZI VE SICAKLIK ÖLÇER Nem ölçümü özellikli Testo hava h z ve s cakl k ölçer, 40 mm pervanesi sayesinde hava ç k fllar ndaki noktasal ölçümler için idealdir. Ayr ca zamana ba l ortalama debi hesab mümkündür. Hava h z ve s cakl a ek olarak testo 410-2, hava nemi de ölçer. Testo patentli nem sensörü hassas ölçümü garanti eder. Bu yolla, hava koflullar güvenli bir flekilde kontrol edilir. Testo ve testo 410-2'nün di er ortak özellikleri flunlard r: Hold fonksiyonu ve min/maks. de erleri görünütleme, Aç k hava için rüzgar so u u hesab, Ekran ayd nlatmas. testo 410-2'nin bunlara ilavaten ek özellikleri flunlard r: Uzun süreli kararl Testo nem sensörü ile hava nemi ölçümü, Yafl termometre ve çi leflme s cakl ölçümü. TESTO Tel : Fax : adresinde giriniz. 20 KASIM 2008 NEM / DEW POINT ÖLÇER Portatif Higrometre GESensing PM880 nem analizörü endüstriyel gazlar ve s v lar içindeki nem ve dew point analizi için kullan lan portatif higrometre, Panametrics ve General Eastern tecrübesiyle sektör ihtiyaçlar n karfl layan yegane cihazd r. Alüminyum oksit sensörü ile PM880 gaz ve s v lardaki mutlak nem ve dew point (çi leflme noktas ), (PPMv), (PPMw), do al gazda pounds per million standard kübik feet, relatif nem, ve bir çok parametreyi ekrandan izleme ve kay t imkan sa lamaktad r. Ayr nt l analiz ve raporlama için verinin PC'ye aktar lmas n sa layan infrared port donan m n n yan s ra batarya veya direk güç ba lant s ile çal flan modelleri mevcuttur. Cenelec Eex ia IIC T3 sertifikal cihaz, çoklu ölçüm sahalar n kay tl tutabilen tek kanala ve ayd nlatmal 240x200 piksel LCD grafiksel ekrana sahiptir. PM880 ve aksesuarlar na göre tasarlanm fl esnek gövdeli tafl ma çantas tehlikeli alanlara karfl güvenli i sa lar. ENOTEK Tel : Fax : adresinde giriniz. V BRASYON ANAL Z C HAZI Kestirimci Bak m n Sa Kolu Vibxpert, 2 kanall el tipi bir vibrasyon ölçüm ve analiz cihaz d r. Kestirimci bak m felsefesine tam destek verir. Vibxpert sayesinde ölçüm yap lacak makineler bir rotaya oturtulur ve her noktada yap lacak analizler cihaz içerisine kaydedilir. Bu aflamada operatörün tek yapmas gereken makine ad n girip testi bafllatmak olacakt r. Yap lan ölçümler ve toplanan veriler OMNITREND bak m ve vibrasyon analiz yaz l m nda analiz edilebilece i gibi Vibxpert üzerinde de incelemeye al nabilir. Vibxpert line FFT kapasitesi, Rulman veritaban, diflli kutusu ar za teflhisi, 2 düzlemde balans alma gibi özelliklerin tümünü kapsamaktad r. ISO standartlar na uygun alarm ledleri sayesinde makine durumunu ölçüm an nda görmenizi sa lar. Vibxpert endüstriyel bak m uygulamalar, kalabal k makine gruplar nda verimli flekilde ar za teflhisi için özellikle uygundur. Yaz l m deste i sayesinde bak m çal flmalar n z organize etmenizde büyük kolayl klar sa lar. MARMATEK MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. YEN GAZ AKIfi ÖLÇER KROHNE Optisonic V6 KROHNE, al m sat m gayeli olmayan yeni nesil ultrasonik gaz ak fl ölçerlerini tan tt. Yeni OPTISONIC V6, do ruluk ve maliyet performans aç s ndan standartlar yeniledi. Ak fl ölçer alt huzmeye sahiptir. Bunlardan ikisi özel olarak teflhis fonksiyonlar nda kullan lmaktad r. flletimdeyken Optisonic V6 sürekli olarak kendi çal flma durumunu izler. Paralel seviyelerdeki di er iki çift huzme ak fltaki türbülanslar dengeler ve güvenilir bir ölçüm al nmas n garanti eder. Teflhis özellikleri sayesinde ise cihaz içerisinde birkme, pislik, yüzeyde afl nma gibi birçok problem oluflmaya bafllad nda belirlenerek bak m maliyetlerinin minimuma düflürülmesi ve cihaz n ömrünün uzmas sa lan r. Ayn zamanda tüm bu teflhis bilgileri internet üzerinden KROHNE Care web server na aktar l r ve cihaz n kimlik bilgileri alt nda tüm ömrü boyunca saklanarak kullan c lar n kullan m ve analizlerine aç l r. KROHNE-ENELSAN Tel : Fax : adresinde giriniz.

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1

13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 N Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve endüstri alanlar nda, alev alabilen malzemeler

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR C HAZIN TANIMI E-PLC-100 Serisi cihazlar standart 19 lik enstruman flasesine monte edilebilecek yap da programlanabilir, mant k ifllemci cihazlard r. Cihazda kullan

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR Invertör Invertör teknolojisi sayesinde, E.sybox su ihtiyac na göre devreye girerek minimum maliyet sa lar. Motor Yeni su so utmal motorun sesi, so utucu fan olmad

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı

MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı Yüksek performanslı, güvenilir, 0.5 μm hassasiyetli, uzaktan kumandalı. MET ONE 6000P 0.5 μm sensörlü uzaktan kumanda hava kaynaklı

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50128973 CSL710-R40-2210.A/L-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../cecx

Ek bilgi Internet:.../cecx Modüler PLC ler CECX İki ürün versiyonu: CoDeSys tabanlı modüler PLC CoDeSys ve SofMotion tabanlı motion PLC Kolay konfigürasyon Otomatik modül algılaması Network de PLC yi bulmak için arama fonksiyonu

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz TM 39 - SET ph Metre TM 39 modeli laboratuvar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. ph metrenin dikkat çeken unsurlar ; yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, ph

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Operatör panelleri FED

Operatör panelleri FED Operatör panelleri FED 120x32 to 1024x768 piksel çözünürlük Text bazlı monokrom ve renkli dokunmatik ekranlı tipler Entegre web tarayıcılı tipler Kullanıșlı WYSIWYG editörleriyle kolay tasarım Sistemden

Detaylı

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans.

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans. EKSTRUDER TÜRKÇE NT grubu Plastik Ekstruderler proses uygulamalarına bağlı olarak 3 farklı seride dizayn edilmiştir. NTB Basic, NTE Extra ve NTV Degazaj serisi ekstruderler, yüksek kalite ve optimum verimlilikte

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ IPACK ENDÜSTRİYEL GAZ ÖLÇÜMLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ Endüstriyel işletmelerde kullanılan yanıcı parlayıcı patlayıcı ve/veya toksik gazların anlık veya sürekli olarak tespiti

Detaylı

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2 Analysis & Reports Coldstore east 17.02.2015 to 19.02.2015 Graphical presentation 17/02/2015 18/09/2014 19/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabular presentation Alarms Özel

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3 Sayfa -2 GENİŞLETME MODÜLLERİ EXP SERİSİ Dijital giriş ve çıkış Analog giriş ve çıkış PT100 sensörler için giriş İletişim modülleri (RS232, RS485, Ethernet, vs.) GSM/GPRS modem Saat takvimli veri depolama

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Yeni, Üst S n f Kontrol Performans

Yeni, Üst S n f Kontrol Performans 162 Otomatik Kontrol Yeni, Üst S n f Kontrol Performans Beckhoff Beckhoff, XFC teknolojisi ile (extreme Fast Control Technology) yeni ve çok h zl bir kontrol sistemi çözümü sunuyor: XFC, modern bir endüstriyel

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

Hareket Kontrol Sistemlerinde Gelinen Son Nokta:

Hareket Kontrol Sistemlerinde Gelinen Son Nokta: 112 Dosya/Motor ve Sürücüler Hareket Kontrol Sistemlerinde Gelinen Son Nokta: EtherCAT Sürücüler Beckhoff Beckhoff sürücü ailesi, AX5000 servo sürücü serisi ile yüksek dinamik konumland rma görevleri için

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119610 CML720i-R05-400.A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50123447 CML720i-R05-640.A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM 10.1. AYDINLATMA YÖNET M Yap lan araflt rmalar, bir otomasyon sisteminin tam anlam ile uygulanmas ve teknik elemanlar n programl bak mlarda ald önlemler sonucunda y

Detaylı

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N G da için dizayn edilen bu termometre; genellikle ev mutfaklar nda, pikniklerde ve g da sanayinde g da s cakl k ölçümünde kullan l r. Ölçüm Hassasiyeti: ± 1 C, Prob uzunlu u:

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119252 CML730i-R10-960.R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

AS-Interface. Ağ Geçitleri. PC Kartlar/PCB Kart Modüller. G/Ç Modülleri

AS-Interface. Ağ Geçitleri. PC Kartlar/PCB Kart Modüller. G/Ç Modülleri www.spd.com.tr AS-Interface AS-Interface (Aktüatör Sensör Arayüzü) fieldbus iletişimi için uluslararası kabul görmüş bir standarttır. Dünya çapında kurulu 32 milyonun üzerinde düğümleri ile ağır otomasyon

Detaylı

HAVAYOLU TEDAV S. Eriflkinler için Ventilatör Devreleri. Ventilatör Devre Seti. Ventilatör Devre Seti

HAVAYOLU TEDAV S. Eriflkinler için Ventilatör Devreleri. Ventilatör Devre Seti. Ventilatör Devre Seti Eriflkinler için Ventilatör Devreleri Eriflkinler için ventilatör devreleri Hudson RCI eriflkin ventilatör devreleri çeflitli konfigürasyonlarda, materyallerde ve stillerde mevcuttur. Müflteri konvansiyonel

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Endüstriyel Güvenlik Sistemleri

Endüstriyel Güvenlik Sistemleri Endüstriyel Güvenlik Sistemleri Opto Elektronik Güvenlik Cihazlar Seçim Tablosu F o n k. Ç ö z ü n ü r l ü k Güvenlik S n f Mesafe (mm) 5 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 ( m ) C 4000 Standart/ Advanced (Çok

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Rüzgar Çiftlikleri için Çözümler Enerji endüstrisinde değişim rüzgarları esiyor. Bugün ve gelecekteki başarı için yüksek kullanılabilirlik yönetilebilen

Detaylı

Sıcaklık/nem ölçüm. We measure it. testo 635 nem ölçüm teknolojisi. www.testo.com.tr. 2 adet plug-in prob ve 3 adet kablosuz prob bağlantı imkanı

Sıcaklık/nem ölçüm. We measure it. testo 635 nem ölçüm teknolojisi. www.testo.com.tr. 2 adet plug-in prob ve 3 adet kablosuz prob bağlantı imkanı Sıcaklık/nem ölçüm cihazı testo 635 nem ölçüm teknolojisi 2 adet plug-in prob ve 3 adet kablosuz prob bağlantı imkanı Sıcaklık, hava nemi, malzeme nemi ölçümü, basınç altında çiğleşme noktası sıcaklığı,

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

Ç NDEK LER. - Di er Cihazlar E-17000 Serisi Aritmetik fllem Birimleri E-17800 Serisi Aktif / Reaktif Güç Dönüfltürücü

Ç NDEK LER. - Di er Cihazlar E-17000 Serisi Aritmetik fllem Birimleri E-17800 Serisi Aktif / Reaktif Güç Dönüfltürücü Ç NDEK LER A) Elektronik Konvansiyonel ve Mikroifllemci Donan ml Cihazlar - Mikrokontrolörlü Cihazlar (Üniversal) E-48 Serisi Say sal Kontrol Cihaz E-72 Serisi Say sal Göstergeli Kontrol Cihaz E-74 Serisi

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011 Radyatör Katalo u TERMO TEKN K T ARET VE SANAY A.fi. Enco Plaza, emal Ulusoy addesi No: 57 34 Yenibosna - stanbul Tel: 01 697 84 84 (pbx) Faks: 01 77 43 45 www.termoteknik.com Rev. / fiubat 011 Termo Teknik,

Detaylı

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr Ürün Hattı Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi www.tsmglobal.com.tr 2 Ammann yeni nesil ARX 90 ve ARX 110 belden kırmalı tandem silindirleri asfalt sıkıştırma teknolojisine farklı bir tasarım

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

NE1A/DST1. DeviceNet Emniyet Sistemi

NE1A/DST1. DeviceNet Emniyet Sistemi DeviceNet Emniyet Sistemi Omron, 3 şekilde kullanılabilen DeviceNet uyumlu Emniyet Sistemi sunmaktadır: Tek başına kontrol cihazı, uzak I/O blokları ile genişletilebilir emniyet ağı veya DeviceNet ile

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC450 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Güvenilir kapama! Yenilikler Modüler, çok yönlü seri. Son derece işlevsel, sağlam, aşınmaya dayanıklı, güvenilir, paslanmaz. Optimize edilmiş sistem çözümleri Herşey

Detaylı

JUMO dtrans p20. Proses basıncı transmitteri. Kısa açıklama. Ana özellikler. Blok diyagramı. Onaylar/uyumluluk işaretleri (Bakınız, Teknik Bilgi)

JUMO dtrans p20. Proses basıncı transmitteri. Kısa açıklama. Ana özellikler. Blok diyagramı. Onaylar/uyumluluk işaretleri (Bakınız, Teknik Bilgi) Veri Sayfası 403025 Sayfa 1/10 JUMO dtrans p20 Proses basıncı transmitteri Kısa açıklama HART arayüzü ile JUMO dtrans p20 basınç transmitteri maksimum doğruluk ile basit çalışma şeklini birleştirir. Gaz,

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman F İ R M a Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman EHRT ürün yelpazesi, busbarların komple işlemlerini (kesme, zımbalama ve büküm) içerir. Çalıştığımız firmalar genellikle elektrik endüstrisine

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı