Printer/Scanner Unit Type 8000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Printer/Scanner Unit Type 8000"

Transkript

1 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Yazõcõ Referansõ Makineyi Hazõrlama Yazõcõ Sürücüsünü Ayarlama Diğer Yazdõrma İşlemleri Doküman Sunucusunu Kullanarak Kaydetme ve Yazdõrma Makinenin İşlevleri ve Ayarlarõ Ek Makinenizi kullanmadan önce bu el kitabõnõ dikkatle okuyun ve ileride referans olmasõ için el altõnda bulundurun. Güvenli ve doğru kullanõm için, makinenizi kullanmadan önce "About This Machine" bölümündeki Güvenlik Bilgileri kõsmõnõ mutlaka okuyun.

2 Giriş Bu el kitabõnda makinenin çalõştõrõlmasõ ve kullanõlmasõna ilişkin ayrõntõlõ talimatlar ve notlar yer almaktadõr. Güvenliğiniz ve size yararõ açõsõndan, makinenizi kullanmadan önce bu el kitabõnõ dikkatle okuyun. Gerektiğinde anõnda başvurabilmek için bu el kitabõnõ kolay erişilebilecek bir yerde saklayõn. Önemli Bu el kitabõnõn içeriği, önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Şirket hiçbir durumda, makinenin kullanõlmasõndan veya çalõştõrõlmasõndan doğacak doğrudan, dolaylõ, özel veya nihai zarardan sorumlu değildir. Çoğaltõlmasõ kanunlarca yasaklanmõş hiçbir öğeyi kopyalamayõn veya yazdõrmayõn. Aşağõdaki öğeleri kopyalamak veya yazdõrmak genellikle yerel kanunlarca yasaklanmõştõr: banknotlar, damga pullarõ, bonolar, hisse senetleri, banka poliçeleri, çekler, pasaportlar, sürücü belgeleri. Yukarõdaki liste yalnõzca örnek amaçlõdõr ve yasaklõ bütün belgeleri içermez. Listenin eksiksizliği veya doğruluğuyla ilgili sorumluluk bize ait değildir. Kimi belgelerin çoğaltõlmasõ veya yazdõrõlmasõyla ilgili sorularõnõz için, lütfen hukuk müşavirinizle görüşün. lar: Bu el kitabõndaki bazõ resimler, az da olsa makineden farklõlõk gösterebilir. Belirli işlevler bazõ ülkelerde mevcut olmayabilir. Ayrõntõlar için lütfen bölgenizdeki satõcõnõza danõşõn. Dikkat: Bu rehberde belirtilenlerin dõşõnda kontrollerin veya ayarlarõn kullanõmõ ve prosedürlerin yerine getirilmesi tehlikeli radyasyona maruz kalma durumlarõyla sonuçlanabilir. Bu el kitabõnda iki tür boyut ölçüsü kullanõlmõştõr. Bu makine için metrik ölçülere bakõn.

3 Makine Kõlavuzu Bu makine ile yapmak istediğiniz konuyla ilgili el kitaplarõna başvurun. Önemli El kitabõna bağlõ olarak medya değişir. El kitabõnõn basõlõ ve elektronik sürümleri aynõ içeriğe sahiptir. El kitaplarõnõ PDF dosyasõ olarak görebilmek için Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader kurulu olmalõdõr. Hangi ülkede olduğunuza bağlõ olarak html el kitaplarõ da mevcut olabilir. Bu el kitaplarõnõ izlemek için bir internet tarayõcõsõ kurulmuş olmalõdr. About This Machine Makineyi kullanmadan önce bu el kitabõndaki Güvenlik Bilgilerini okuyun. Bu el kitabõ makinenin işlevlerine bir giriş sunmaktadõr. Aynõ zamanda kontrol panelini, makineyi kullanmak için hazõrlõk prosedürlerini, nasõl metin girileceğini ve beraberinde verilen CD-ROM'un nasõl kurulacağõnõ da açõklamaktadõr. Troubleshooting Yaygõn sorunlarõ çözmek için bir rehber sunar ve kağõt, toner ve diğer sarf mazlemelerinin nasõl yenilendiğini açõklar. Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ Fotokopi makinesi ve Doküman Sunucusu işlevlerini ve kullanõmõnõ açõklar. Orijinallerin nasõl yerleştirileceği konusunda da bu el kitabõna başvurun. Faks Referansõ Faks işlevlerini ve kullanõmõnõ açõklar. Yazõcõ Referansõ Yazõcõ işlevlerini ve kullanõmõnõ açõklar. Tarayõcõ Referansõ Tarayõcõ işlevlerini ve kullanõmõnõ açõklar. Network Guide Makinenin bir ağ ortamõnda nasõl yapõlandõrõlacağõnõ ve çalõştõrõlacağõnõ ve beraberinde verilen yazõlõmõn nasõl kullanõlacağõnõ açõklar. Bu el kitabõ, tüm modelleri kapsar ve bu makinede bulunmayan işlev ve ayar açõklamalarõnõ içerebilir. İşletim sistemleriyle ilgili sunulan görüntüler, resimler ve bilgiler de bu makineninkilerden biraz farklõlõk gösterebilir. General Settings Guide Kullanõcõ Araçlarõ ayarlarõ ve faks numaralarõ, e-posta adresleri ve kulanõcõ kodlarõ gibi Adres Kitapçõğõ prosedürlerini açõklar. Makinenin nasõl bağlanacağõ konusunda da bu el kitabõna başvurun. i

4 Security Reference Bu el kitabõ, makine yöneticileri içindir. Makinenin yetkisiz kullanõmõ, verilerin değiştirilmesi, veya bilgi sõzõntõsõ gibi kullanabileceğiniz güvenlik işlevlerini açõklar. Yükseltilmiş güvenlik için önce aşağõdaki ayarlarõ yapmanõzõ öneririz: Aygõt Sertifikasõnõ Kurun. SSL (Güvenli Soket Katmanõ) Şifrelemeyi Etkinleştirin Yöneticinin kullanõcõ adõ ve şifresini Web Image Monitor kullanarak değiştirin. Ayrõntõlar için bkz., Security Reference. Yükseltilmiş güvenlik işlevlerini veya kullanõcõ ve yönetici doğrulamayõ ayarlarken bu el kitabõnõ okduğunuzdan emin olun. PostScript 3 Supplement PostScript 3 ün nasõl ayarlama ve kullanmayõ açõklar. Unix Supplement "Unix Supplement" için lütfen internet sitemizi ziyaret edin veya yetkili bir satõcõya danõşõn. Diğer el kitaplarõ DeskTopBinder Lite Kõlavuzlar DeskTopBinder Lite Setup Guide DeskTopBinder Lite Introduction Guide Auto Document Link Guide Verilen el kitaplarõ makine tiplerine özeldir. PostScript 3 Supplement ve Unix Supplement bu makinede mevcut olmayan işlevler ve ayarlar için tanõmlarõ içerir. Aşağõdaki yazõlõm ürünlerine genel adlarõ kullanõlarak atõfta bulunulmuştur: Ürün adõ: Genel adõ: DeskTopBinder Lite ve DeskTopBinder Professional *1 DeskTopBinder *1 İsteğe bağlõ ii

5 İÇİNDEKİLER Makine Kõlavuzu...i Bu El Kitabõ Hakkõnda Bilgi...1 Simgeler...1 Görüntü Paneli...2 İlk Görüntü...2 Basitleştirilmiş Görüntü...3 İş Listesi...4 İş Listesi Ekranõ...4 Yazdõrma Sõrasõnda İşleri Kontrol etme...5 İşlerin Sõrasõnõ Değiştirme...6 Yazdõrma İşlerini Bekletme...6 İşleri Silme...7 İş Geçmişini Kontrol Etme...7 Yazõcõ Özellikleri Menüsü...8 Bypass Tepsisine Kağõt Yerleştirme...12 Kontrol Panelini Kullanarak Kağõt Boyutunun Ayarlanmasõ...14 Kontrol Panelini Kullanarak Özel Boyutlu Kağõt Ayarlama...15 Kontrol Panelini Kullanarak Kalõn Kağõt veya OHP Asetatlarõnõ Ayarlama Makineyi Hazõrlama Bağlantõ Yöntemini Onaylama...19 Ağ Bağlantõsõ...19 Yerel Bağlantõ...22 Yazõcõ Sürücüsünü Kurma...23 Hõzlõ Kurulum...23 Seçili Bağlantõ Noktasõ için Yazõcõ Sürücüsünü Kurma...25 Windows Ağ Yazõcõsõ Olarak Kullanma...36 NetWare Yazdõrma Sunucusu / Uzak Yazõcõ Olarak Kullanma...38 Form Besle...40 Başlõk Sayfasõ...40 Yazõcõyõ Sõfõrladõktan Sonra Yazdõrma...40 USB Kullanarak Yazõcõ Sürücüsünü Kurma...41 Windows USB...41 Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - USB...43 Windows Vista - USB...44 Paralel Bağlantõ ile Yazdõrma...45 Bluetooth Bağlantõ ile Yazdõrma...47 Desteklenen Profiller...47 Bluetooth Bağlantõ ile Yazdõrma...48 Güvenlik Modu Ayarlarõnõ Yapõlandõrma...49 Güvenlik Modunda Yazdõrma...50 Yazõcõ için Seçenek Ayarlarõnõ Yapma...51 Çift Yönlü İletişim Şartlarõ...51 Çift Yönlü İletişim Devre Dõşõ Bõrakõldõğõnda...53 Font Manager'i kurma...54 Adobe PageMaker Version 6.0, 6.5 veya 7.0 Kullanma...55 iii

6 2. Yazõcõ Sürücüsünü Ayarlama PCL Yazõcõ Özelliklerine Erişme...57 Windows 2000 Yazõcõ Özelliklerine Erişme...57 Windows XP, Windows Server 2003 / 2003 R2 Yazõcõ Özelliklerine Erişim...59 Windows Vista Yazõcõ Özelliklerine Erişim...61 RPCS Yazõcõ Özelliklerine Erişme...63 Windows 2000 Yazõcõ Özelliklerine Erişme...63 Windows XP, Windows Server 2003 / 2003 R2 Yazõcõ Özelliklerine Erişim...65 Windows Vista Yazõcõ Özelliklerine Erişim Diğer Yazdõrma İşlemleri PDF Dosyasõnõ Doğrudan Yazdõrma...69 Yazdõrma Metodu...69 DeskTopBinder Lite Kullanarak...70 Komutlarõn kullanõlmasõ...74 Yetkisiz Kopyalama Kontrolü...75 [Data security for copying] Kullanarak...75 [Mask type:] Kullanarak...77 Önemli Uyarõ...78 Yazdõrma İşi İşlevinin Kullanõlmasõ...79 İlk Yazdõrma İşi Listesini Seçme...82 Yazdõrma İşi Ekranõndan Yazdõrma...83 Örnek Yazdõrma...83 Kilitli Yazdõrma...87 Bekletilen Yazdõrma...91 Saklanan Yazdõrma...94 Kullanõcõ Kimliğine Göre İşler Ekranõndan Yazdõrma...98 Seçilen Yazdõrma İşinin Yazdõrõlmasõ...98 Tüm Yazdõrma İşlerinin Yazdõrõlmasõ Form Besle Seçilen bir Kasetten Yazdõrma Bir Yazdõrma İşinin İptal Edilmesi Bir Yazdõrma İşinin İptal Edilmesi Kontrol Panelini Kullanarak Bir Yazdõrma İşinin İptal Edilmesi Windows - Bir Yazdõrma İşinin bilgisayardan iptal edilmesi Hata Günlüğünün Kontrol Edilmesi Kuyrukta Yazdõrma Kullanõcõ Tanõmlõ Sayfalar Sonlandõrõcõyla Yazdõrma Zõmba Delgi Harmanla Kapaklar Bölümlere Ayõrma Ara sayfa yok Bölüm ara sayfalarõ ekleme Ara Sayfa iv

7 Ayraçlõ Sayfa Z-katlama Katlama Konumlarõ Z-katlama İşleviyle İlgili lar Doküman Sunucusunu Kullanarak Kaydetme ve Yazdõrma Doküman Sunucusuna Erişme Makinenin İşlevleri ve Ayarlarõ Ana Çerçeve İşlevler Arayüz Ayar Öğeleri Listesi Web Image Monitor telnet PostScript 3 ile kullanõlabilen ayarlar Ek PostScript3 Sürücüsü Kullanõcõlarõ için Açõklamalar Teknik Özellikler Seçenekler İNDEKS v

8 vi

9 Bu El Kitabõ Hakkõnda Bilgi Simgeler Bu el kitabõnda aşağõdaki simgeler kullanõlmõştõr: Önemli güvenlik notlarõnõ gösterir. Bu notlarõn dikkate alõnmamasõ, ciddi yaralanmalar veya ölümle sonuçlanabilir. Bu notlarõ mutlaka okuyun. Bunlar About This Machine'in Güvenlik Bilgisi bölümünde bulunabilir. Önemli güvenlik notlarõnõ gösterir. larõn dikkate alõnmamasõ küçük ve hafif yaralanmalarla sonuçlanabilir ya da makine veya ürün hasar görebilir. Bu notlarõ mutlaka okuyun. Bunlar About This Machine'in Güvenlik Bilgisi bölümünde bulunabilir. Makine kullanõlõrken dikkat edilecek hususlarõ ve kağõdõn sõkõşmasõ, orijinallerin zarar görmesi ya da veri kaybõ için olasõ nedenlerin açõklamalarõnõ gösterir. Bu açõklamalarõ mutlaka okuyun. Makinenin işlevleri ve kullanõcõ hatalarõnõ çözme talimatlarõnõ ilave açõklamalarõ gösterir. Bu simge bölüm sonlarõnda yer alõr. İlgili daha fazla bilgiyi nerede bulabileceğinizi gösterir. [ ] Makinenin görüntü panelinde görüntülenen tuşlarõn isimlerini gösterir. { } Makinenin kontrol panelinde tuşlarõn isimlerini gösterir. 1

10 Görüntü Paneli Bu bölümde yazõcõ işlevi seçildiğinde görüntü panelini kullanarak yapõlandõrma işlevi anlatõlmaktadõr. İlk Görüntü Önemli Makine çevrimiçiyken ayarlarõ yaptõğõnõzda, çevrimdõşõna geçer. Ayarõ tamamladõktan sonra makine otomatik olarak çevrimiçi duruma geçer. Makine çevrimdõşõyken bir ayar yaparsanõz, ayarõn ardõndan çevrimdõşõ durumda kalõr. Görüntülenen işlev öğeleri, seçici tuş görevini yerine getirir. Bunlara yavaşça basarak bir öğeyi seçebilir veya belirleyebilirsiniz. Görüntü panelinde bir öğeyi seçtiğinizde veya belirlediğinizde öğe vurgulanõr. Soluk görünen tuşlar (örneğin, ) kullanõlamaz. 1. İşlem durumu veya mesajlar Geçerli makine durumunu görüntüler, örnegin Hazõr, Çevrimdõşõ ve Yazdõrõlõyor.... Yazdõrma işiyle ilgili bilgiler (kullanõcõ kimliği ve belge adõ) bu bölümde görünür. 2. [fçevrimiçi]/[ Çevrimdõşõ] Bu tuşlara bastõğõnõzda makine, çevrimiçi ve çevrimdõşõ arasõnda geçiş yapar. Makine çevrimiçiyken, bilgisayardan veri alabilir. Makine çevrimdõşõyken, bilgisayardan veri alamaz. 3. [Form Besleme] Makinenin giriş ara belleğinde bõrakõlan tüm verileri yazdõrmak için basõn. Makine çevrimiçiyken, durum soluk bir biçimde görüntülenir. Bu işlev, RPCS yazõcõ diliyle kullanõlamaz. 4. [İş Sõfõrlama] Mevcut yazdõrma işini iptal etmek için basõn. Makine çevrimdõşõyken ve Hex Dump seçiliyken basarsanõz Hex Dump iptal edilir. 2

11 5. [İşleri Yazdõr] Bir bilgisayardan gönderilen yazdõrma işlerini görüntülemek için basõn. 6. [Hata Günlüğü] Bir bilgisayardan gönderilen yazdõrma işlerinin hata günlüklerini görüntülemek için basõn. 7. [Kuyr.Bekletilen İş Listesi] Kuyruktaki işleri görüntülemek için basõn. 8. Kağõt Kasetinin Durumu göstergeleri Kağõt kaseti ayarlarõ görünür. Güç açõldõğõnda fotokopi makinesi ekranõ gösterilir. Bu bir fabrika ayarõdõr. Bu başlangõç ayarõ değiştirilebilir. Bkz. General Settings Guide. Basitleştirilmiş Görüntü Bu bölüm basitleştirilmiş görüntüye nasõl geçildiğini açõklar. {Basitleştirilmiş Görüntü} tuşuna bastõğõnõzda, ekran başlangõç görüntüsünden basitleşitirilmiş görüntüye değişir. Harfler ve tuşlar, işlemleri gerçekleştirmeyi kolaylaştõrarak, daha büyük boyutta görüntülenir. ANP042S Basitleştirilmiş görüntüye örnek Başlangõç görüntüsüne geri dönmek için {Basitleştirilmiş Görüntü} tuşuna tekrar basõn. Bazõ tuşlar basitleştirilmiş görüntüde görünmez. 3

12 İş Listesi Kopya, Doküman Sunucusu veya Yazõcõ modu kullanõlarak yazdõrõlan işler geçici olarak makinede saklandõktan sonra sõrasõyla uygulanõr. İş Listesi işlevi bu işleri yönetmenizi sağlar. Örneğin doğru olmayan iş ayarlarõnõ iptal edebilir veya acil bir belgeyi yazdõrabilirsiniz. Kesintili Kopyalama aktif durumdaysa İş Listesi işlevini kullanamazsõnõz. Faks işlevi ve tarayõcõ işlevi kullanõlarak yazdõrõlan belgeler iş listesinde görüntülenmez. İş Listesi Ekranõ Bu bölümde İş Listesi ekranõnda beliren görüntü ve simgeler anlatõlõr. İş Listesi ekranõ, Sistem Ayarlarõ için Yazdõrma Önceliği olarak [İş Sõrasõ] seçeneğinin seçili olup olmamasõna göre değişiklik gösterir. Ayarlama işlemi hakkõnda daha fazla bilgi için bkz. General Settings Guide. [İş Sõrasõ] seçili olmadõğõnda: İş listesi, işlevlerin her biri için görüntülenir TR BFE003S 4

13 [İş Sõrasõ] seçili olduğunda: İş listesi, yazdõrma işlerinin sõrasõna göre her işlev için görüntülenir TR BFE004S A Her işlev için iş listeleri arasõnda geçiş yapar. B [Geçerli / Bekleyen İş Listesi] ile [İş Geçmişi] arasõnda geçiş yapar. C Yedekteki iş numaralarõnõ görüntüler. D İşleri yazdõrmak için kullanõlan işlevi görüntüler. : Kopyalama işlevi kullanõlarak yazdõrõlan iş. : Yazõcõ işlevi kullanõlarak yazdõrõlan iş. : Doküman Sunucusu işlevi kullanõlarak yazdõrõlan iş. : DeskTopBinder kullanõlarak yazdõrõlan iş. : Web Image Monitor kullanõlarak yazdõrõlan iş. Yazdõrma Sõrasõnda İşleri Kontrol etme Yazdõrma sõrasõndaki işlerin içeriğini kontrol edebilirsiniz. A [İş Listesi]'ye basõn. B Kontrol etmek istediğiniz işi seçin. C [Ayrõntõlar] öğesine basõn ve ardõndan içeriği kontrol edin. D [Çõkõş]'a basõn. 5

14 İşlerin Sõrasõnõ Değiştirme İş listesindeki yazdõrma işlerinin sunulduğu sõrayõ değiştirebilirsiniz: A [İş Listesi]'ye basõn. B Sõrasõnõ değiştirmek istediğiniz işi seçin. C [Sõrayõ Değiştir]'ye basõn. D [Üst], [Önceki] veya [Sonraki] öğesini kullanarak sõrayõ değiştirin. E [OK]'ye basõn. Yazdõrma İşlerini Bekletme Makine, sõrada olan ve o anda yazdõrõlan işleri bekletir. A [İş Listesi]'ye basõn. B Bekletmek istediğiniz iş(ler)i seçin. C [Yazdõrmayõ Beklet]'ye basõn. 6

15 İşleri Silme Sõrada olan ya da o anda yazdõrõlmakta olan işi silebilirsiniz. A [İş Listesi]'ye basõn. B Silmek istediğiniz işi seçin. C [Rezervasyonu Sil]'ye basõn. D [Evet]'ye basõn. Birden fazla yazdõrma işini silmek için B. adõmõnda işleri seçin. İş Geçmişini Kontrol Etme Yazdõrõlmõş işlerin geçmiş içeriğini görüntüleyebilirsiniz. A [İş Listesi]'ye basõn. B [İş Geçmişi]'ye basõn. Tamamlanan yazdõrma işlerinin bir listesi görüntülenir. C Görüntülenen işlerin içeriğini kontrol etmek için [Ayrõntõlar] öğesine basõn. D [Çõkõş]'a basõn. 7

16 Yazõcõ Özellikleri Menüsü Aşağõda Yazõcõ Özellikleri'nin ayarlarõ ve işlevlerinin anlamlarõ açõklanmaktadõr. Yazõcõ Özellikleri ekranõ {Kullanõcõ Araçlarõ/Sayaç} tuşuna bastõğõnõzda görüntülenir. Ayrõntõlar için bkz. General Settings Guide. Yazdõrma Listele/Test et Menü Çoklu Listeler Konfigürasyon Sayfasõ Hata Günlüğü Menü Listesi PCL Konfigürasyon / Yazõ Tipi Sayfasõ PS Konfigürasyon / Yazõ Tipi Sayfasõ PDF Konfigürasyon / Yazõ Tipi Sayfasõ Hex Dump Açõklama Yapõlandõrma sayfasõnõ ve hata günlüğünü yazdõrabilirsiniz. Makinenin mevcut yapõlandõrma değerlerini yazdõrabilirsiniz. Yazdõrma sõrasõnda meydana gelen tüm hatalarõ listeleyen hata günlüklerini yazdõrabilirsiniz. Makinenin işlev menülerini gösteren bir Menü Listesi yazdõrabilirsiniz. Mevcut yapõlandõrma ve kurulu PLC yazõ tipi listesini yazdõrabilirsiniz. Mevcut yapõlandõrma ve kurulu PostScript yazõ tipi listesini yazdõrabilirsiniz. Bu menü ancak isteğe bağlõ PostScript 3 ünitesi kurulu olduğunda seçilebilir. Mevcut yapõlandõrma ve kurulu PDF yazõ tipi listesini yazdõrabilirsiniz. Bu menü ancak isteğe bağlõ PostScript 3 ünitesi kurulu olduğunda seçilebilir. Hex Dump modunda yazdõrabilirsiniz. Bakõm Menü Menü Koruma Yazdõrma Kilidini Listele/Test et Geçici Tüm Yazdõrma İşlerini Sil Kayõtlõ Tüm Yazdõrma İşlerini Sil Açõklama Bu işlev, menü ayarlarõnõn kazayla değiştirilmesini önler. Gerekli tuş işlemlerini yapmadõkça menü ayarlarõnõ normal prosedürlerle değiştirmenizi imkansõz hale getirir. Bir ağ ortamõnda yalnõzca yöneticiler menü ayarlarõnda değişiklik yapabilirler. [Yazdõrma Listele/Test et] menüsünü kilitleyebilirsiniz. Makinede geçici olarak saklanan tüm yazdõrma işlerini silebilirsiniz. Makinede saklanan bütün yazdõrma işlerini silebilirsiniz. 8

17 Sistem Menü Hata Raporu Yazdõr Otomatik Devam Hafõza Taşmasõ Açõklama Bir yazõcõ veya hafõza hatasõ oluştuğunda hata raporu yazdõrabilirsiniz. Otomatik Devam özelliğini etkinleştirmek için bunu seçebilirsiniz. Menü Açõk konumdaysa, yazdõrma bir sistem hatasõ oluştuktan sonra devam eder. Bir hafõza aşõmõ hata raporunun yazdõrõlmasõ için bu menüyü seçin. İş Ayrõmõ İş Ayrõmõ'nõ etkinleştirebilirsiniz. Bu menü, ancak (isteğe bağlõ) sonlandõrõcõ kurulu olduğunda seçilebilir. Geçici Yazdõrma İşlerini Otomatik Sil Makinede geçici olarak saklanan yazdõrma işlerini otomatik olarak silmek için seçebilirsiniz. Saklõ Yazdõrma İşlerini Otomatik Sil İlk Yazdõrma İşi Listesi Hafõza Kullanõmõ Dubleks Kopyalar Boş Sayfa Yazdõrma Toner Tasarrufu Kuyruk Görüntüsü Saklõ Tutulan İş Bekleme Süresi Yazõcõ Dili Alt Kağõt Boyutu Kağõt Boyutu Antet Ayarõ Makinede saklanan yazdõrma işlerini otomatik olarak silmek için seçebilirsiniz. [İşleri Yazdõr] öğesine bastõğõnõzda, varsayõlan Yazõcõ ekranõnõ ayarlayabilirsiniz. Yazõ Tipi Önceliği veya Çerçeve Önceliği işlevlerinde kullanõlan hafõza miktarõnõ kağõt boyutu ve çözünürlüğüne göre seçebilirsiniz. Kağõdõn her iki tarafõna yazdõrmak için seçebilirsiniz. Yazdõrma setlerinin sayõsõnõ belirleyebilirsiniz. Yazdõrõlacak sayfa sayõsõ yazõcõ sürücüsü veya başka bir komutla belirlenmişse bu ayar devre dõşõ kalõr. Boş sayfa yazdõrmayõ veya yazdõrmamayõ seçebilirsiniz. Toner Tasarrufu özelliğini uygulamayõ veya uygulamamayõ seçmek için gereken ayarõ yapõn. Kuyruktaki görüntüleri yazdõrmayõ seçebilirsiniz. Bilgisayardan iletilen yazdõrma işi, iletim tamamlandõğõnda yazdõrõlabilecek bit eşlem görüntüler olarak makinenin sabit diskinde geçici olarak saklanõr. Fotokopi veya tarayõcõ gibi diğer işlevlerin yazdõrma işini kesmeden önce makinenin yazdõrma işini almak için ne kadar süre bekleyeceğini seçebilirsiniz. Yazõcõ dilini belirleyebilirsiniz. Kağõtõ Boyutunu Otomatik Eşle (A4, LT) özellğini etkinleştirebilirsiniz. Varsayõlan kağõt boyutunu seçebilirsiniz. Yazdõrma sõrasõnda orijinal görüntüleri döndürebilirsiniz. Yazdõrma sõrasõnda orijinal görüntüler her zaman 180 derece döndürülür. Bu nedenle çõktõ, yönlendirme gerektiren antetli veya ön baskõlõ kağõt üzerine yazdõrõrken beklendiği gibi olmayabilir. Bu işlevi kullanarak görüntü döndürmeyi belirleyebilirsiniz. 9

18 Menü Bypass Tepsisi Ayar Önceliği Kenardan Kenara Yazdõrma Varsayõlan Yazõcõ Dili Kaset Değiştirme Açõklama Bypass tepsisi için kağõt boyutunu belirlemek üzere iki seçenekten, (Yazõcõ) Sürücü / Komut veya Makine Ayarlarõ, hangisinin öncelikli olacağõnõ belirleyebilirsiniz. Bütün sayfaya yazdõrmayõ veya yazdõrmamayõ seçebilirsiniz. Makine yazõcõ dilini otomatik olarak bulamõyorsa varsayõlan yazõcõ dilini ayarlayabilirsiniz. Kağõt kasetini değiştirmeyi ayarlayabilirsiniz. Ana Bilgisayar Arayüzü G/Ç Ara bellek G/Ç Zaman Aşõmõ Menü Açõklama G/Ç Ara bellek boyutunu ayarlayabilirsiniz. Normalde bu ayarõn değiştirilmesi gerekmez. Makinenin bir yazdõrma işini sona erdirmeden önce kaç saniye beklemesi gerektiğini ayarlayabilirsiniz. Genellikle bir yazdõrma işinin ortasõnda başka bir bağlantõ noktasõndan veri geliyorsa, bu zaman aşõmõ süresini artõrmalõsõnõz. PCL Menüsü Menü Yönlendirme Form Satõrlarõ Yazõ Tipi Kaynağõ Yazõ tipi Numarasõ Nokta Boyutu Yazõ tipi Sõklõğõ Sembol Seti Courier Yazõ Tipi A4 Genişliğini Uzat Ortayõ Sola Yasla Çözünürlük Açõklama Sayfa yönlendirmesini ayarlayabilirsiniz. Sayfa başõna satõr sayõsõnõ ayarlayabilirsiniz. Varsayõlan yazõ tipinin saklandõğõ konumu ayarlayabilirsiniz. Kullanmak istediğiniz varsayõlan yazõ tipinin kimliğini ayarlayabilirsiniz. Seçilen yazõ tipi için kullanmak istediğiniz nokta boyutunu ayarlayabilirsiniz. Seçilen yazõ tipi için inç başõna karakter sayõsõnõ ayarlayabilirsiniz. Seçilen yazõ tipi için baskõ karakteri setini belirleyebilirsiniz. Bir courier yazõ tipi seçebilirsiniz. PCL ile bir A4 sayfaya yazdõrõrken yazdõrma alanõ genişliğini artõrabilirsiniz. Ayar Açõk durumuna ayarlõysa, taşõyõcõ dönüşü her bir hat beslemesini takip edecektir: CR=CR, LF=CR-LF, FF=CR- FF. İnç başõna nokta olarak yazdõrma çözünürlüğünü ayarlayabilirsiniz. 10

19 PS Menüsü (isteğe bağlõ) Menü Açõklama Veri Biçimi Çözünürlük Bir veri biçimi seçebilirsiniz. İnç başõna nokta olarak yazdõrma çözünürlüğünü ayarlayabilirsiniz. PDF Menüsü (isteğe bağlõ) Menü PDF Şifresi Değiştir PDF Grup Şifresi Çözünürlük Açõklama PDF Doğrudan Yazdõrma işlevini yürüten PDF dosyasõ için şifre ayarlayabilirsiniz. DeskTopBinder Lite ile zaten belirlenmiş olan grup şifresini ayarlayabilirsiniz. İnç başõna nokta olarak yazdõrma çözünürlüğünü ayarlayabilirsiniz. Bazõ seçenekler, isteğe bağlõ üniteler veya seçili yazõcõ dillerine bağlõ olarak görüntülenmeyebilir. Güvenlik ayarlarõna bağlõ olarak bazõ seçenekler ayarlanmayabilir. Ayrõntõlar için bkz. General Settings Guide. Fotokopi özellikleri ve sistem ayarlarõ hakkõnda daha fazla bilgi için bkz. Kopyalama Referansõ ve General Settings Guide. 11

20 Bypass Tepsisine Kağõt Yerleştirme Bu bölümde bypass tepsisine kağõt yerleştirmek için talimatlar verilmektedir. Kağõt boyutu ve kağõt türü hakkõnda ayrõntõlar için, bkz. About This Machine. Önemli Aşağõdaki boyutlardaki kağõtlar bypass tepsisine yerleştirilemez: mm (3,9-12 inç) dikey ve 139,7-600 mm (5,5-23,7 inç) yatay Sayfa-100Sayfa Zõmba Sonlandõrõcõ takõlõysa, aşağõdaki boyutlardaki kağõtlar bypass tepsisine yerleştirilebilir: mm (3,9-12 inç) dikey ve 139,7-458 mm (5,5-18,1 inç) yatay. Bypass tepsisinden yazdõrõrken aşağõdaki işlevler devre dõşõ kalõr: Dubleks/Kitapçõk yazdõrma Otomatik Kaset Seçimi Otomatik Kaset Değiştirme Döndürerek Harmanla Zõmba (isteğe bağlõ ünite takõlõ olduğunda) Delgi (isteğe bağlõ ünite takõlõ olduğunda) Z-katlama (isteğe bağlõ ünite takõlõ olduğunda) A Bypass tepsisini açõn. 12

21 B Uyarõ sesi duyulana kadar kağõdõ, yüzü yukarõ bakacak biçimde bypass tepsisine yavaşça yerleştirin ve ardõndan kağõt kõlavuzlarõnõ kağõt boyutuna göre ayarlayõn. Kağõt kõlavuzunun kağõt boyutuyla kağõdõn boyutu eşleşmezse, eğrilmeler veya sõkõşmalar oluşabilir. Sõnõr işaretini geçecek kadar kağõt yerleştirmeyin, yoksa kaymõş görüntü veya sõkõşmalar oluşabilir. A4 L, 8 1 / 2 11 Lboyutlarõndan daha büyük kağõt boyutlarõnõ desteklemek için kağõt desteğini açõn. Çoklu sayfa beslemesini engellemek için kağõtlarõ havalandõrõn ve aralarõna hava girmesini sağlayõn. 2 ANV012S 1. Kağõt desteği 2. Kağõt Kõlavuzu C Yazõcõ sürücüsünü veya kontrol panelini kullanarak kağõt boyutunu ayarlayõn. [Yazõcõ Özellikleri] öğesinin [Sistem] menüsünde [Bypass Tepsisi Ayar Önceliği] seçeneğinden [Sürücü / Komut] öğesini seçerseniz aşağõdaki prosedürler gerekli olmaz. Bu durumda, yazõcõ sürücüsünü kullanarak kağõt boyutunu ayarlayõn. OHP asetatlarõ veya kalõn kağõtlar yüklerken, kağõt boyutu ve kağõt türünü ayarlayõn. Bypass tepsisine yüklenebilecek kağõt sayõsõ kağõt türüne bağlõdõr. Antetli kağõt yüklerken, yönüne dikkat edin. Ayrõntõlar için bkz. General Settings Guide. Yazõcõ sürücüsü ayarlarõ için, bkz. yazõcõ sürücüsü Yardõmõ. 13

22 Kontrol Panelini Kullanarak Kağõt Boyutunun Ayarlanmasõ Bypass tepsisine standart boyutta kağõt yüklerken kontrol panelini kullanarak makineyi ayarlamak için aşağõdaki prosedürü izleyin. Önemli [Yazõcõ Özellikleri] öğesinin [Sistem] menüsünde [Bypass Tepsisi Ayar Önceliği] seçeneğinden [Sürücü / Komut] öğesini seçerseniz aşağõdaki prosedürler gerekli olmaz. Bu durumda, yazõcõ sürücüsünü kullanarak kağõt boyutunu ayarlayõn. Ayrõntõlar için bkz. General Settings Guide. [Yazõcõ Özellikleri] menüsünde [Sistem] bölümündeki [Bypass Tepsisi Ayar Önceliği] seçeneğinden [Makine Ayarlarõ] öğesini seçerseniz (bkz. General Settings Guide), kontrol paneli kullanõlarak yapõlan ayarlar yazõcõ ayarlarõna göre öncelikli olur. Yazõcõ sürücüsü kullanõlmõyorsa, [Yazõcõ Özellikleri] menüsünde [Sistem] bölümündeki [Bypass Tepsisi Ayar Önceliği] seçeneğinden [Makine Ayarlarõ] öğesini seçin (bkz. General Settings Guide). Kontrol panelini kullanarak kağõt boyutunu ayarlayõn. A Kontrol panelinde {Kullanõcõ Araçlarõ/Sayacõ} tuşuna basõn. B [Sistem Ayarlarõ]'ye basõn. C [Kaset Kağõt Ayarlarõ] sekmesine basõn. D [Yazõcõ Bypass Kağõt Boyutu]'ye basõn. E Kağõt boyutunu seçin. F [OK]'ye basõn. G {Kullanõcõ Araçlarõ/Sayacõ} tuşuna basõn. İlk ekran görünür. OHP asetatlarõ veya kalõn kağõtlar yüklerken, kağõt boyutu ve kağõt türünü ayarlayõn. Yazõcõ sürücüsü ayarlarõ için, bkz. yazõcõ sürücüsü Yardõmõ. 14

23 Kontrol Panelini Kullanarak Özel Boyutlu Kağõt Ayarlama Bypass tepsisine özel boyutta kağõt yüklerken kontrol panelini kullanarak makineyi ayarlamak için aşağõdaki prosedürü izleyin. Önemli [Yazõcõ Özellikleri] menüsünde [Sistem] bölümündeki [Bypass Tepsisi Ayar Önceliği] seçeneğinden [Sürücü / Komut] öğesini seçerseniz, aşağõdaki prosedürler gerekli değildir (bkz. General Settings Guide). Bu durumda, yazõcõ sürücüsünü kullanarak kağõt boyutunu ayarlayõn. [Yazõcõ Özellikleri] menüsünde [Sistem] bölümündeki [Bypass Tepsisi Ayar Önceliği] seçeneğinden [Makine Ayarlarõ] öğesini seçerseniz (bkz. General Settings Guide), kontrol paneli kullanõlarak yapõlan ayarlar yazõcõ ayarlarõna göre öncelikli olur. Yazõcõ sürücüsü kullanõlmõyorsa, [Yazõcõ Özellikleri] menüsünde [Sistem] bölümündeki [Bypass Tepsisi Ayar Önceliği] seçeneğinden [Makine Ayarlarõ] öğesini seçin (bkz. Genel Ayarlar Rehberi). Kontrol panelini kullanarak kağõt boyutunu ayarlayõn. A Kontrol panelinde {Kullanõcõ Araçlarõ/Sayacõ} tuşuna basõn. B [Sistem Ayarlarõ]'ye basõn. C [Kaset Kağõt Ayarlarõ] sekmesine basõn. D [Yazõcõ Bypass Kağõt Boyutu]'ye basõn. E [Özel Boyut]'ye basõn. Özel bir boyut önceden ayarlanmõşsa, [Boyutu Değiştir] öğesine basõn. F [Dikey] öğesine basõn, sayõ tuşlarõnõ kullanarak kağõdõn dikey boyutunu girin ve ardõndan {q} tuşuna basõn. G [Yatay] öğesine basõn, sayõ tuşlarõnõ kullanarak kağõdõn yatay boyutunu girin ve ardõndan {q} tuşuna basõn. H [OK]'ye basõn. Girilen kağõt boyutlarõ görüntülenir. 15

24 I [OK]'ye basõn. J {Kullanõcõ Araçlarõ/Sayacõ} tuşuna basõn. İlk ekran görünür. OHP asetatlarõ veya kalõn kağõtlar yüklerken, kağõt boyutu ve kağõt türünü ayarlayõn. Yazõcõ sürücüsü ayarlarõ için, bkz. yazõcõ sürücüsü Yardõmõ. 16

25 Kontrol Panelini Kullanarak Kalõn Kağõt veya OHP Asetatlarõnõ Ayarlama Bypass tepsisine kalõn kağõt veya OHP asetatlar yüklerken kontrol panelini kullanarak makineyi ayarlamak için aşağõdaki prosedürü takip edin. Önemli [Yazõcõ Özellikleri] menüsünde [Sistem] bölümündeki [Bypass Tepsisi Ayar Önceliği] seçeneğinden [Sürücü / Komut] öğesini seçerseniz, aşağõdaki prosedürler gerekli değildir (bkz. General Settings Guide). Bu durumda, yazõcõ sürücüsünü kullanarak kağõt boyutunu ayarlayõn. [Yazõcõ Özellikleri] menüsünde [Sistem] bölümündeki [Bypass Tepsisi Ayar Önceliği] seçeneğinden [Makine Ayarlarõ] öğesini seçerseniz (bkz. General Settings Guide), kontrol paneli kullanõlarak yapõlan ayarlar yazõcõ ayarlarõna göre öncelikli olur. Yazõcõ sürücüsü kullanõlmõyorsa, [Yazõcõ Özellikleri] menüsünde [Sistem] bölümündeki [Bypass Tepsisi Ayar Önceliği] seçeneğinden [Makine Ayarlarõ] öğesini seçin (bkz. General Settings Guide). Kontrol panelini kullanarak kağõt boyutunu ayarlayõn. A Kontrol panelinde {Kullanõcõ Araçlarõ/Sayacõ} tuşuna basõn. B [Sistem Ayarlarõ]'ye basõn. C [Kaset Kağõt Ayarlarõ] sekmesine basõn. D Listeyi kaydõrarak ilerlemek için [TSonraki] öğesine basõn. E [Kağõt Tipi: Bypass Tepsisi]'ye basõn. F OHP asetatlarõna yazdõrmak için [Kağõt Türü] alanõnda [OHP (Şeffaf)] öğesine basõn. Kalõn kağõda yazdõrmak için [Kağõt Türü] alanõnda [Kalõn Kağõt] öğesine basõn. 17

26 G [OK]'ye basõn. Seçilen kağõt türü görüntülenir. H {Kullanõcõ Araçlarõ/Sayacõ} tuşuna basõn. İlk ekran görünür. Bu ayarlar, tekrar sõfõrlanõncaya kadar geçerli olacaktõr. OHP asetatlarõ veya kalõn kağõda yazdõrdõktan sonra, sonraki kullanõcõ için ayarlarõ sildiğinizden emin olun. Yazõcõ sürücüsü ayarlarõ için, bkz. yazõcõ sürücüsü Yardõmõ. 18

27 1. Makineyi Hazõrlama Bağlantõ Yöntemini Onaylama Bu makine ağ bağlantõlarõnõ ve yerel bağlantõlarõ destekler. Yazõcõ sürücüsünü kurmadan önce, makinenin nasõl bağlandõğõnõ kontrol edin. Bağlantõ yöntemine uygun olan sürücü kurulum prosedürünü izleyin. Ağ Bağlantõsõ Bu makine, Windows yazdõrma bağlantõ noktasõ veya ağ yazõcõsõ olarak kullanõlabilir. Bu makineyi Windows yazdõrma bağlantõ noktasõ olarak kullanõm Ağ bağlantõlarõ Ethernet ve IEEE b yoluyla gerçekleştirilebilir. Mevcut bağlantõ noktalarõ, kullanõlan Windows işletim sistemi sürümü ve bağlantõ yöntemine göre belirlenir. TR BFE001S 19

28 Makineyi Hazõrlama Windows Bağlantõ Yöntemi Ethernet / IEEE b Windows XP Bağlantõ Yöntemi Ethernet / IEEE b Windows Vista Bağlantõ Yöntemi Ethernet / IEEE b Windows Server 2003/2003 R2 Bağlantõ Yöntemi Ethernet / IEEE b Mevcut Bağlantõ Noktalarõ SmartDeviceMonitor for Client bağlantõ noktasõ Standart TCP/IP LPR bağlantõ noktasõ Mevcut Bağlantõ Noktalarõ SmartDeviceMonitor for Client bağlantõ noktasõ Standart TCP/IP LPR bağlantõ noktasõ Mevcut Bağlantõ Noktalarõ SmartDeviceMonitor for Client bağlantõ noktasõ Standart TCP/IP LPR bağlantõ noktasõ Mevcut Bağlantõ Noktalarõ SmartDeviceMonitor for Client bağlantõ noktasõ Standart TCP/IP LPR bağlantõ noktasõ Referans Her bağlantõ noktasõ türü için yazõcõ sürücüsünün nasõl kurulacağõ konusundaki açõklamaya bakõn. SmartDeviceMonitor for Client bağlantõ noktasõ için, bkz. p.25 SmartDeviceMonitor for Client Bağlantõ noktasõ kullanõmõ. Standart TCP/IP bağlantõ noktasõ için, bkz. p.32 Standart TCP/IP bağlantõ noktasõ kullanõmõ. LPR bağlantõ noktasõ için, bkz. p.34 LPR bağlantõ noktasõ kullanõmõ. 20

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

Önsöz1. Manuals for This Machine

Önsöz1. Manuals for This Machine Önsöz1. Manuals for This Machine Bu makine ile yapmak istediğiniz konuyla ilgili kılavuzlara başvurun. Bu Makine Hakkında Makineyi kullanmadan önce bu el kitabındaki Güvenlik Bilgilerini okuyun. Bu kılavuz

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Tarayõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 7 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme Tarama Dosyalarõnõ Klasörlere Gönderme Tarayõcõ İşlevini Kullanarak Dosyalarõ

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 430221-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ

Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ 1 3 4 5 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Bağlantõlõ Kopyalama Doküman Sunucusu Ek Makinenizi kullanmadan önce bu el kitabõnõ dikkatle okuyun

Detaylı

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Sürüm B TUR 1 Toplu bakış 1 Brother Universal

Detaylı

Başlarken Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama. Sorun Giderme Diğer İşlevler. Güvenlik Teknik Özellikler

Başlarken Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama. Sorun Giderme Diğer İşlevler. Güvenlik Teknik Özellikler Kullanõm Talimatlarõ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Başlarken Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Kullanõcõ Araçlarõ Sorun Giderme Diğer İşlevler Uyarõlar Güvenlik Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

HIZLI BAşVURU KILAVUZU

HIZLI BAşVURU KILAVUZU HIZLI BAşVURU KILAVUZU Windows Vista için İçindekiler Bölüm 1: Sistem Gereksinimleri...1 Bölüm 2:...2 Yerel Yazdırma Yazılımını Yükleme... 2 Ağdan Yazdırma Yazılımını Yükleme... 5 Bölüm 3: WIA Sürücüsünü

Detaylı

Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler

Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler DX 3243 / DX 3443 Kullanõm Talimatlarõ 1 2 3 4 5 6 7 Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ Açõklamalar Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama Referansõ 1 2 3 4 5 6 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Uyarõlar Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print hakkında bilgi Google Cloud Print ile yazdırma Appendix İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname...

Detaylı

Kullanþm Talimatlarþ. Uygulama Sitesi

Kullanþm Talimatlarþ. Uygulama Sitesi Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname...3 Notlar... 3 Uygulama Sitesinde Ne Yapabilirsiniz?... 4 Uygulama Sitesine

Detaylı

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN.

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. INSITE YÜKLEME BÜLTENİ Sayfa 2: INSITE yükleme Sayfa 8: INSITE kaldırma NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. HATALI YÜKLEME VEYA KULLANIM YANLIŞ VERİLERE VEYA EKİPMANIN ARIZALANMASINA

Detaylı

Kullanım Talimatları. Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler

Kullanım Talimatları. Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler Kullanım Talimatları 1 2 3 4 5 6 7 Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ Düşünceler Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu el kitabını dikkatle

Detaylı

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 16 Kasım 2015 İçindekiler 3 İçindekiler Fiery Driver Configurator...5

Detaylı

Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi

Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi Bu makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak amacıyla elinizin altında bulundurun. İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda

Detaylı

hp akıllı eklenti modülü gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr:

hp akıllı eklenti modülü gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr: hp akıllı eklenti modülü yayım notları Bu dosya Kullanõm Kõlavuzu'nun 3. baskõsõna ektir. Yerleşik yazõlõmõn 2.1 sürümüne karşõlõk gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr:

Detaylı

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 1 KURULUM VE SISTEM GEREKLILIKLERI...2 1.1 DONANIM VE YAZILIM GEREKLILIKLERI...2 1.2 KURULUM...3 1.3 LIFTDESIGNER 5 UYGULAMASINI İLK DEFA BAŞLATMA...6 1.4 DIGIPARA SUITE

Detaylı

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrol Paneli 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. ABC DEF Menüler GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO

Detaylı

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe SURT192XLBP Harici Akü Grubu Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1387A 09/2003 Giriş SURT192XLBP akü grubu, APC Smart-UPS

Detaylı

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli Kontrol Paneli Kullanabileceğiniz hizmetler yazıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın. 3 4 5 Dokunmatik ekran Menüler

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server

Detaylı

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com X73 Scan/Print/Copy Başlangõç Mart 2001 www.lexmark.com Basõm: Mart 2001 Aşağõdaki paragraf bu tür şartlarõn yasalara aykõrõ olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI TİCARİ

Detaylı

USB 2.0 DAN HDMI A VİDEO ADAPTÖRÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-70851

USB 2.0 DAN HDMI A VİDEO ADAPTÖRÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-70851 USB 2.0 DAN HDMI A VİDEO ADAPTÖRÜ Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-70851 1. Sürücüyü Yükleme İkaz: Verilen sürücüyü bağlamadan adaptörü bilgisayarınıza BAĞLAMAYIN. Verilen CD yi disk sürücünüze yerleştirin ve

Detaylı

Wi-Fi Direct Rehberi. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum. Sorun Giderme

Wi-Fi Direct Rehberi. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum. Sorun Giderme Wi-Fi Direct Rehberi Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum Sorun Giderme İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname... 2 1. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum SSID'yi

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mart 2006

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mart 2006 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 396847-141 Mart 2006 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrol Paneli

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrol Paneli Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. 3 5 Mürekkep Erişim Kapağı Düğmesi Menüler 7 İş kontrolleri Dokunmatik

Detaylı

Capture Pro Yazılımı. Başvuru Kılavuzu. A-61640_tr

Capture Pro Yazılımı. Başvuru Kılavuzu. A-61640_tr Capture Pro Yazılımı Başvuru Kılavuzu A-61640_tr Kodak Capture Pro Yazılımı'na Başlarken Bu kılavuz, kısa sürede başlamak için, Kodak Capture Pro Yazılımı'nın yüklenmesi ve başlatılmasına yönelik basit

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

ac sürücüleri hızlı kılavuz

ac sürücüleri hızlı kılavuz vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan

Detaylı

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Görsel Referans Kılavuzu

Görsel Referans Kılavuzu Görsel Referans Kılavuzu Xerox CX Yazıcı Sunucusu Xerox Color 550/560 Yazıcı Creo Color Server Technology hizmetidir 653-0177A-TR CX yazıcı sunucusu bilgisayarı için kablo bağlantıları 1 3 4 5 1VDC POWER

Detaylı

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp LaserJet 2200 serisi yazõcõlar Kullanõm Kõlavuzu Telif Hakkõ ve Lisans Telif Hakkõ Hewlett-Packard Company 2001 Tüm Haklarõ Saklõdõr. Telif

Detaylı

RICOH Smart Device Connector Kullanıcılarına: Makineyi Yapılandırma

RICOH Smart Device Connector Kullanıcılarına: Makineyi Yapılandırma RICOH Smart Device Connector Kullanıcılarına: Makineyi Yapılandırma İÇİNDEKİLER 1. Tüm Kullanıcılara Giriş...3 Kılavuz Hakkında Bilgi...3 Ticari Markalar...4 RICOH Smart Device Connector nedir?... 5 RICOH

Detaylı

CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI

CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI License manager ile lisanslamanın tamamlandığına emin olunduktan sonra son kullanıcıların makinalarına IBM SPSS Statistics 21 client kurulumu yapılabilir.

Detaylı

P-touch Transfer Manager Kullanmı

P-touch Transfer Manager Kullanmı P-touch Transfer Manager Kullanmı Sürüm 0 TUR Giriş Önemli Not Bu belgenin içindekiler ve bu ürünün özellikleri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir. Brother, burada bulunan teknik özellikler ve

Detaylı

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. AirPrint hakkında bilgiler. Ayar Prosedürü. Yazdırma. Appendix

AirPrint Kılavuzu. AirPrint hakkında bilgiler. Ayar Prosedürü. Yazdırma. Appendix AirPrint Kılavuzu AirPrint hakkında bilgiler Ayar Prosedürü Yazdırma Appendix İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname... 2 1. AirPrint hakkında bilgiler

Detaylı

Yazılım Kurulum Rehberi

Yazılım Kurulum Rehberi Yazılım Kurulum Rehberi Bu kılavuzda yazılımın USB ya da ağ bağlantısı üzerinden nasıl kurulacağı açıklanmaktadır. SP 200/200S/203S/203SF/204SF modelleri için ağ bağlantısı mevcut değildir. İş akış şeması

Detaylı

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI 1 Başlarken Satın almış olduğunuz TL-WPS510U nun kullanım diagramı aşağıdaki gibidir. Cihazınızı bir ağ yazıcısı değilse veya kablolu ağ yazıcınızı kablosuz olarak

Detaylı

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC SUM48RMXLBP2U Uzatõlmõş Ömür (XL) Akü Paketi APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1736 01/2004 Giriş SUM48RMXLBP2U, APC Smart-UPS Modeler Kesintisiz

Detaylı

Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari

Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari DVD-ROM u kullanma Touchstone Self Study DVD-ROM Kopyasını iki şekilde çalıştırabilirsiniz: 1. Programı

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1 Windows

Detaylı

Wi-Fi Direct Rehberi. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum. Sorun Giderme. Appendix

Wi-Fi Direct Rehberi. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum. Sorun Giderme. Appendix Wi-Fi Direct Rehberi Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum Sorun Giderme Appendix İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname... 2 1. Wi-Fi Direct ile Kolay

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2013 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2013 için DataPage+ 2013 için En Son Güncellenme Tarihi: 25 Temmuz 2013 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım

Detaylı

Wi-Fi Ayarlama Rehberi

Wi-Fi Ayarlama Rehberi Wi-Fi Ayarlama Rehberi Yazıcı ile Wi-F- Bağlantıları Wi-Fi Yönlendirici üzerinden Bilgisayarla Bağlama Bilgisayarla Doğrudan Bağlanma Wi-Fi Yönlendirici üzerinden Akıllı Cihazla Bağlama Akıllı Cihazla

Detaylı

Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu

Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu İÇİNDEKİLER BU KILAVUZ HAKKINDA............................................................................... 2 YAZDIRMA YAYINLAMA İŞLEVİ.........................................................................

Detaylı

Yazılım Kurulum Kılavuzu

Yazılım Kurulum Kılavuzu Yazılım Kurulum Kılavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINDA KURULUM İ ARIZA GİDERME Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuzda makinenin bir bilgisayar için bir yazıcı veya tarayıcı

Detaylı

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8)

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Web Hizmetleri protokolü, Windows Vista (SP2 veya üstü), Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarının,

Detaylı

Erişim Noktası Ayarları

Erişim Noktası Ayarları Erişim Noktası Ayarları Değerli Müşterimiz, Cihazınızı erişim noktası cihazı olarak kullanabilmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir. Statik IP Tanımlama AirTies Kablosuz Erişim Noktası

Detaylı

Genel Ayarlar Rehberi

Genel Ayarlar Rehberi Kullanõm Talimatlarõ Genel Ayarlar Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Başlarken Birleştirilmiş İşlev İşlemleri Kullanõcõ Araçlarõ ( Sistem Ayarlarõ ) Sorun Giderme Diğer İşlevler Güvenlik Özellikler Makinenizi kullanmadan

Detaylı

ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi...

ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi... ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi... 3 İndirme... 3 Sunucu yazılım kurulumu... 3 Kurulum sayfası çıkacaktır...

Detaylı

E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu

E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118i E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42712 Bu kılavuz, aygıtındaki E-postaya Tara özelliğini ayarlama hakkında hızlı başvuru sağlar. Aşağıdakiler için yordamlar içerir: E-postaya

Detaylı

Donanım ve Yazılım Kılavuzu

Donanım ve Yazılım Kılavuzu Donanım ve Yazılım Kılavuzu HP Compaq Tablet PC Serisi Belge Parça Numarası: 367426-141 Mart 2005 Bu kõlavuzda, harici aygõt konektörler de içinde olmak üzere, tablet PC donanõm özelliklerini kullanma

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Yerel yazdırma nedir? Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma

Bağlantı Kılavuzu. Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Yerel yazdırma nedir? Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Not: Yazılım ve Belgeler CD'si işletim sistemini desteklemiyorsa, Yazıcı Ekle Sihirbazı'nı kullanmanız gerekir. Yazıcı yazılımının

Detaylı

Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6

Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6 Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 Fiery Server ile ilişkili görevleri gerçekleştirmek için Fiery uygulamalarını

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006 Bellek Modülleri Belge Bölüm Numarası: 406852-141 Nisan 2006 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler 1 Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

TÜ RKÇ E. Macro Key Manager Kullanıcı Kılavuzu

TÜ RKÇ E. Macro Key Manager Kullanıcı Kılavuzu TÜ RKÇ E Macro Key Manager Kullanıcı Kılavuzu Giriş Macro Key Manager özel bir tablet uygulama yazılımıdır. Macro Key Manager'ı kullanarak, en fazla kullandığınız klavye işlevlerini (Copy= Ctrl+C ) veya

Detaylı

Yazılım Kurulum Kılavuzu

Yazılım Kurulum Kılavuzu DİJİTAL TAM RENKLİ ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM Yazılım Kurulum Kılavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINDA KURULUM İ ARIZA GİDERME Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuzda makinenin

Detaylı

Microsoft Office Kurulumu 2012-09-12 Sürüm 2.1

Microsoft Office Kurulumu 2012-09-12 Sürüm 2.1 Microsoft Office Kurulumu 2012-09-12 Sürüm 2.1 İÇİNDEKİLER Microsoft Office Kurulumu... 2 Kurulum Öncesİ Bİlgİsİ... 2 Microsoft Office Kurulumu... 3 Başlarken... 7 Daha Fazla Yardım mı Gerekiyor?... 7

Detaylı

HDD Password Tool. Kullanıcı Elkitabı. Türkçe

HDD Password Tool. Kullanıcı Elkitabı. Türkçe HDD Password Tool Kullanıcı Elkitabı Türkçe 1 İçindekiler Bölüm 1: Giriş... 3 Ticâri markalar... 4 Bölüm 2: Gereken İşletim Sistemi... 5 - HDD Password Tool for Windows... 5 - HDD Password Tool for Mac...

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. USB Disk Paylaşımı Değerli Müşterimiz, AirTies desteklediği USB Tak&Paylaş özelliği ile hiçbir ekstra donanıma ihtiyaç duymadan yaygın olarak kullanılan standart USB disk sürücülerinizi tüm ağınıza paylaştırmanıza

Detaylı

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi

Detaylı

* Basõlõ Başlangõç Kõlavuzu notebook bilgisayarõ tanõtõr ve temel işlevleri gösterir. Ayrõca, sorun giderme bilgilerini de içerir.

* Basõlõ Başlangõç Kõlavuzu notebook bilgisayarõ tanõtõr ve temel işlevleri gösterir. Ayrõca, sorun giderme bilgilerini de içerir. 11 Mart 2002 Bu dosyada aşağõdaki konulara ilişkin en güncel bilgiler yer almaktadõr: HP notebook bilgisayar ve Windows hakkõndaki Bilgi Kaynaklarõ Önlemler Kablosuz Yerel Ağõ Kullanma Grafik Yoğunluklu

Detaylı

Motorola D1110 serisi

Motorola D1110 serisi Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz

Detaylı

Yazıcı camından veya otomatik belge besleyicisinden (ADF) taramaları başlatabilirsiniz. Posta kutusunda saklanan tarama dosyalarına erişebilirsiniz.

Yazıcı camından veya otomatik belge besleyicisinden (ADF) taramaları başlatabilirsiniz. Posta kutusunda saklanan tarama dosyalarına erişebilirsiniz. Fiery Remote Scan Fiery Remote Scan, uzak bir bilgisayardan Fiery sunucusu üzerindeki taramayı ve yazıcıyı yönetmenizi sağlar. Fiery Remote Scan'i kullanarak şunları yapabilirsiniz: Yazıcı camından veya

Detaylı

YAZILIM KURULUM KILAVUZU

YAZILIM KURULUM KILAVUZU YAZILIM KURULUM KILAVUZU DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM İÇİNDEKİLER YAZILIM HAKKINDA YÜKLEMEDEN ÖNCE YAZILIMIN YÜKLENMESİ BİLGİSAYARA BAĞLAMA YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN YAPILANDIRILMASI SORUN GİDERME Sayfa 3 8

Detaylı

2000 de Programlarla Çalışmalar

2000 de Programlarla Çalışmalar Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar 24 3 Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar Programları Başlatmak Programları başlat menüsünü kullanarak, başlatmak istediğiniz programın simgesini çift tıklayarak

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. Manual MESH Ayarları Değerli Müşterimiz, Kapsama alanını arttırmak için cihazınız ile tekrarlayıcı modunda çalışan bir ya da daha fazla AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) cihazından oluşan

Detaylı

USB SERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu Windows 7 DA-70158

USB SERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu Windows 7 DA-70158 USB SERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ Hızlı Kurulum Kılavuzu Windows 7 DA-70158 Adım 1: Bu ürünün Sürücü CD sini CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Cihazı, bilgisayarınızın boş bir USB bağlantı noktasına takın. Adım 2: Mevcut

Detaylı

Kurulum (Windows)...3

Kurulum (Windows)...3 Kurulum (Windows)...3 1. StarBoard Software Kurulumu...4 1.1 Sistem Gereksinimleri...4 1.2 Kurulumu Başlatma...5 1.3 Windows Media Encoder Kurulumu (Yalnızca Windows XP/Vista)...6 1.4 Kurulumu Sonlandırma...6

Detaylı

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Yazılım Yükleme Kılavuzu HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Yazılım Yükleme Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaylı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı İçindekiler Bakanlık E-Posta Hizmetleri ve Sistem Ara yüzü E-posta Hizmetlerinin Outlook Programına Bağlanması Outlook 2010 Kullanımına ilişkin temel bilgiler

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not Bu

Detaylı

Genel Ayarlar Rehberi

Genel Ayarlar Rehberi Kullanım Talimatları Genel Ayarlar Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Makinenin Bağlanması Sistem Ayarları Kaset Kağıt Ayarları Fotokopi / Doküman Sunucusu Özellikleri Yazıcı Özellikleri Tarayıcı Özellikleri Tarayıcı

Detaylı

Verimli siyah-beyaz çok işlevli cihazlar

Verimli siyah-beyaz çok işlevli cihazlar Verimli siyah-beyaz çok işlevli cihazlar Aficio SP 3500SF/SP 3510SF Çok özellikli performans Aficio SP 3500SF/SP 3510SF siyah-beyaz A4 Çok İşlevli Yazıcılar (MFP'ler) size baskı, fotokopi, tarama ve faksta

Detaylı

Ağ Bağlantılarında Windows Kullanan Müşteriler için

Ağ Bağlantılarında Windows Kullanan Müşteriler için Ağ Bağlantılarında Windows Kullanan Müşteriler için Sunucu ve istemci için farklı işletim sistemi ve mimari kullanırken kullanım kılavuzunun Yazıcı Yazılımı kısmında anlatılan işlemler kullanılırsa bağlantı

Detaylı

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrol Paneli Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. ABC DEF Menüler GHI PQRS 7 JKL TUV 8

Detaylı

Ağ Rehberi. Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Kopyalama Referansı" içindeki Güvenlik Bilgisi kısmını okuduğunuzdan emin olun.

Ağ Rehberi. Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce Kopyalama Referansı içindeki Güvenlik Bilgisi kısmını okuduğunuzdan emin olun. Ağ Rehberi Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Kopyalama Referansı" içindeki Güvenlik Bilgisi kısmını okuduğunuzdan emin olun. Giriş Bu kılavuz, bu makinenin işletimi ve kullanımı

Detaylı

Quick Installation Guide. Central Management Software

Quick Installation Guide. Central Management Software Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Central Management Software Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin Yazılım CD

Detaylı

USB SERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu Windows 7/8/8.1 DA-70159

USB SERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu Windows 7/8/8.1 DA-70159 USB SERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ Hızlı Kurulum Kılavuzu Windows 7/8/8.1 DA-70159 Adım 1: Bu ürünün Sürücü CD sini CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Cihazı, bilgisayarınızın boş bir USB bağlantı noktasına takın. Adım

Detaylı

Yazılım Kurulum Rehberi

Yazılım Kurulum Rehberi Yazılım Kurulum Rehberi Bu kılavuzda yazılımın USB ya da ağ bağlantısı üzerinden nasıl kurulacağı açıklanmaktadır. SP 200/200S/203S/203SF/204SF modelleri için ağ bağlantısı mevcut değildir. Kablosuz LAN

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için DataPage+ 2012 için Son Güncelleme: 29 Ağustos 2012 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım 2: Lisans

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Belge Parça Numarası: 389194 142 Aralık 2005 İçindekiler 1 Setup Yardımcı Programı erişimi 2 Setup Yardımcı Programı nın dili 3 Setup Yardımcı Programı varsayılan değerleri 4Setup

Detaylı

Laboratuvar Çalışması 3.6.5 Kaynak Paylaşma

Laboratuvar Çalışması 3.6.5 Kaynak Paylaşma Laboratuvar Çalışması 3.6.5 Kaynak Paylaşma Hedefler Aşağıdaki görevleri tamamlamak için Windows XP kullanın: Dosyaları ve klasörleri paylaşma. Ağ sürücülerini eşleme. Arkaplan / Hazırlık PC leri bir ağ

Detaylı

2014 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır.

2014 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 2014 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 23 Haziran 2014 İçindekiler 3 İçindekiler...5 'e erişme...5 Posta kutuları...5

Detaylı

Yazılım Kurulum Kılavuzu

Yazılım Kurulum Kılavuzu Yazılım Kurulum Kılavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINDA KURULUM İ ARIZA GİDERME Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuzda makinenin bir bilgisayar için bir yazıcı veya tarayıcı

Detaylı

Scan Station Pro 550 Adminstration & Scan Station Service Araçları

Scan Station Pro 550 Adminstration & Scan Station Service Araçları Scan Station Pro 550 Adminstration & Scan Station Service Araçları Yapılandırma Kılavuzu A-61732_tr 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration İçindekiler Farklılıklar... 1 Yükleme... 2 İş ayarları

Detaylı

Yazılım Kurulum Kılavuzu

Yazılım Kurulum Kılavuzu Yazılım Kurulum Kılavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINDA KURULUM İ ARIZA GİDERME Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuzda makinenin bir bilgisayar için bir yazıcı veya tarayıcı

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr.

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 419585-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

NOT: BU BELGEYİ OKUMADAN LÜTFEN YAZILIMI YÜKLEMEYE ÇALIŞMAYIN.

NOT: BU BELGEYİ OKUMADAN LÜTFEN YAZILIMI YÜKLEMEYE ÇALIŞMAYIN. INSITE YÜKLEME BÜLTENİ Sayfa 2: INSITE programını yükleme Sayfa 8: INSITE programını kaldırma NOT: BU BELGEYİ OKUMADAN LÜTFEN YAZILIMI YÜKLEMEYE ÇALIŞMAYIN. AÇABİLİR. HATALI YÜKLEME VEYA KULLANIM HATALI

Detaylı

Connection Manager Kullanım Kılavuzu

Connection Manager Kullanım Kılavuzu Connection Manager Kullanım Kılavuzu Baskı 1.0 2 İçindekiler Bağlantı yöneticisi uygulaması hakkında 3 Başlarken 3 Bağlantı yöneticisi uygulamasını açma 3 Geçerli bağlantı durumunu görüntüleme 3 Uygulama

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. VLAN Yapılandırma Değerli Müşterimiz, VLAN özelliği ile yerel ağınızı segmentlere ayırarak bölebilir ve aynı ağ geçidini kullanarak internete çıkabilen bu segmentlerin birbirlerine erişimlerini engelleyebilirsiniz.

Detaylı

Menüler. Yazdırmaya Ara Ver

Menüler. Yazdırmaya Ara Ver Xerox ConnectKey.0 Teknolojisi Kontrol Paneli Kullanabileceğiniz hizmetler yazıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Belge Parça Numarası: 419463-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici ortam kartlarõnõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 Dijital Ortam Yuvası kartları Dijital ortam

Detaylı

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır.

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır. 78 Türkçe Hızlı Yükleme Kılavuzu Bu yükleme kılavuzu GW-7100U ve yazılımının yüklenmesinde size yol gösterecektir. Kablosuz ağ bağlantınızı kurmak için, aşağıdaki işlemleri sırayla uygulayın. 1. Yükleme

Detaylı

Kullanım Talimatları Yazıcı/Tarayıcı Referansı

Kullanım Talimatları Yazıcı/Tarayıcı Referansı Kullanım Talimatları Yazıcı/Tarayıcı Referansı Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Kopyalama Referansı" içindeki Güvenlik Bilgisi kısmını okuduğunuzdan emin olun. Giriş Bu kılavuz,

Detaylı

Hızlı Ağ Kurulum Kılavuzu

Hızlı Ağ Kurulum Kılavuzu Hızlı Ağ Kurulum Kılavuzu WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_TR 2004. Her hakkı saklıdır. Belirtilen telif hakkı koruması anayasa ve kanunlarla belirtilen ya da tanına her form ve şekildeki

Detaylı