Printer/Scanner Unit Type 8000

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Printer/Scanner Unit Type 8000"

Transkript

1 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Yazõcõ Referansõ Makineyi Hazõrlama Yazõcõ Sürücüsünü Ayarlama Diğer Yazdõrma İşlemleri Doküman Sunucusunu Kullanarak Kaydetme ve Yazdõrma Makinenin İşlevleri ve Ayarlarõ Ek Makinenizi kullanmadan önce bu el kitabõnõ dikkatle okuyun ve ileride referans olmasõ için el altõnda bulundurun. Güvenli ve doğru kullanõm için, makinenizi kullanmadan önce "About This Machine" bölümündeki Güvenlik Bilgileri kõsmõnõ mutlaka okuyun.

2 Giriş Bu el kitabõnda makinenin çalõştõrõlmasõ ve kullanõlmasõna ilişkin ayrõntõlõ talimatlar ve notlar yer almaktadõr. Güvenliğiniz ve size yararõ açõsõndan, makinenizi kullanmadan önce bu el kitabõnõ dikkatle okuyun. Gerektiğinde anõnda başvurabilmek için bu el kitabõnõ kolay erişilebilecek bir yerde saklayõn. Önemli Bu el kitabõnõn içeriği, önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Şirket hiçbir durumda, makinenin kullanõlmasõndan veya çalõştõrõlmasõndan doğacak doğrudan, dolaylõ, özel veya nihai zarardan sorumlu değildir. Çoğaltõlmasõ kanunlarca yasaklanmõş hiçbir öğeyi kopyalamayõn veya yazdõrmayõn. Aşağõdaki öğeleri kopyalamak veya yazdõrmak genellikle yerel kanunlarca yasaklanmõştõr: banknotlar, damga pullarõ, bonolar, hisse senetleri, banka poliçeleri, çekler, pasaportlar, sürücü belgeleri. Yukarõdaki liste yalnõzca örnek amaçlõdõr ve yasaklõ bütün belgeleri içermez. Listenin eksiksizliği veya doğruluğuyla ilgili sorumluluk bize ait değildir. Kimi belgelerin çoğaltõlmasõ veya yazdõrõlmasõyla ilgili sorularõnõz için, lütfen hukuk müşavirinizle görüşün. lar: Bu el kitabõndaki bazõ resimler, az da olsa makineden farklõlõk gösterebilir. Belirli işlevler bazõ ülkelerde mevcut olmayabilir. Ayrõntõlar için lütfen bölgenizdeki satõcõnõza danõşõn. Dikkat: Bu rehberde belirtilenlerin dõşõnda kontrollerin veya ayarlarõn kullanõmõ ve prosedürlerin yerine getirilmesi tehlikeli radyasyona maruz kalma durumlarõyla sonuçlanabilir. Bu el kitabõnda iki tür boyut ölçüsü kullanõlmõştõr. Bu makine için metrik ölçülere bakõn.

3 Makine Kõlavuzu Bu makine ile yapmak istediğiniz konuyla ilgili el kitaplarõna başvurun. Önemli El kitabõna bağlõ olarak medya değişir. El kitabõnõn basõlõ ve elektronik sürümleri aynõ içeriğe sahiptir. El kitaplarõnõ PDF dosyasõ olarak görebilmek için Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader kurulu olmalõdõr. Hangi ülkede olduğunuza bağlõ olarak html el kitaplarõ da mevcut olabilir. Bu el kitaplarõnõ izlemek için bir internet tarayõcõsõ kurulmuş olmalõdr. About This Machine Makineyi kullanmadan önce bu el kitabõndaki Güvenlik Bilgilerini okuyun. Bu el kitabõ makinenin işlevlerine bir giriş sunmaktadõr. Aynõ zamanda kontrol panelini, makineyi kullanmak için hazõrlõk prosedürlerini, nasõl metin girileceğini ve beraberinde verilen CD-ROM'un nasõl kurulacağõnõ da açõklamaktadõr. Troubleshooting Yaygõn sorunlarõ çözmek için bir rehber sunar ve kağõt, toner ve diğer sarf mazlemelerinin nasõl yenilendiğini açõklar. Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ Fotokopi makinesi ve Doküman Sunucusu işlevlerini ve kullanõmõnõ açõklar. Orijinallerin nasõl yerleştirileceği konusunda da bu el kitabõna başvurun. Faks Referansõ Faks işlevlerini ve kullanõmõnõ açõklar. Yazõcõ Referansõ Yazõcõ işlevlerini ve kullanõmõnõ açõklar. Tarayõcõ Referansõ Tarayõcõ işlevlerini ve kullanõmõnõ açõklar. Network Guide Makinenin bir ağ ortamõnda nasõl yapõlandõrõlacağõnõ ve çalõştõrõlacağõnõ ve beraberinde verilen yazõlõmõn nasõl kullanõlacağõnõ açõklar. Bu el kitabõ, tüm modelleri kapsar ve bu makinede bulunmayan işlev ve ayar açõklamalarõnõ içerebilir. İşletim sistemleriyle ilgili sunulan görüntüler, resimler ve bilgiler de bu makineninkilerden biraz farklõlõk gösterebilir. General Settings Guide Kullanõcõ Araçlarõ ayarlarõ ve faks numaralarõ, e-posta adresleri ve kulanõcõ kodlarõ gibi Adres Kitapçõğõ prosedürlerini açõklar. Makinenin nasõl bağlanacağõ konusunda da bu el kitabõna başvurun. i

4 Security Reference Bu el kitabõ, makine yöneticileri içindir. Makinenin yetkisiz kullanõmõ, verilerin değiştirilmesi, veya bilgi sõzõntõsõ gibi kullanabileceğiniz güvenlik işlevlerini açõklar. Yükseltilmiş güvenlik için önce aşağõdaki ayarlarõ yapmanõzõ öneririz: Aygõt Sertifikasõnõ Kurun. SSL (Güvenli Soket Katmanõ) Şifrelemeyi Etkinleştirin Yöneticinin kullanõcõ adõ ve şifresini Web Image Monitor kullanarak değiştirin. Ayrõntõlar için bkz., Security Reference. Yükseltilmiş güvenlik işlevlerini veya kullanõcõ ve yönetici doğrulamayõ ayarlarken bu el kitabõnõ okduğunuzdan emin olun. PostScript 3 Supplement PostScript 3 ün nasõl ayarlama ve kullanmayõ açõklar. Unix Supplement "Unix Supplement" için lütfen internet sitemizi ziyaret edin veya yetkili bir satõcõya danõşõn. Diğer el kitaplarõ DeskTopBinder Lite Kõlavuzlar DeskTopBinder Lite Setup Guide DeskTopBinder Lite Introduction Guide Auto Document Link Guide Verilen el kitaplarõ makine tiplerine özeldir. PostScript 3 Supplement ve Unix Supplement bu makinede mevcut olmayan işlevler ve ayarlar için tanõmlarõ içerir. Aşağõdaki yazõlõm ürünlerine genel adlarõ kullanõlarak atõfta bulunulmuştur: Ürün adõ: Genel adõ: DeskTopBinder Lite ve DeskTopBinder Professional *1 DeskTopBinder *1 İsteğe bağlõ ii

5 İÇİNDEKİLER Makine Kõlavuzu...i Bu El Kitabõ Hakkõnda Bilgi...1 Simgeler...1 Görüntü Paneli...2 İlk Görüntü...2 Basitleştirilmiş Görüntü...3 İş Listesi...4 İş Listesi Ekranõ...4 Yazdõrma Sõrasõnda İşleri Kontrol etme...5 İşlerin Sõrasõnõ Değiştirme...6 Yazdõrma İşlerini Bekletme...6 İşleri Silme...7 İş Geçmişini Kontrol Etme...7 Yazõcõ Özellikleri Menüsü...8 Bypass Tepsisine Kağõt Yerleştirme...12 Kontrol Panelini Kullanarak Kağõt Boyutunun Ayarlanmasõ...14 Kontrol Panelini Kullanarak Özel Boyutlu Kağõt Ayarlama...15 Kontrol Panelini Kullanarak Kalõn Kağõt veya OHP Asetatlarõnõ Ayarlama Makineyi Hazõrlama Bağlantõ Yöntemini Onaylama...19 Ağ Bağlantõsõ...19 Yerel Bağlantõ...22 Yazõcõ Sürücüsünü Kurma...23 Hõzlõ Kurulum...23 Seçili Bağlantõ Noktasõ için Yazõcõ Sürücüsünü Kurma...25 Windows Ağ Yazõcõsõ Olarak Kullanma...36 NetWare Yazdõrma Sunucusu / Uzak Yazõcõ Olarak Kullanma...38 Form Besle...40 Başlõk Sayfasõ...40 Yazõcõyõ Sõfõrladõktan Sonra Yazdõrma...40 USB Kullanarak Yazõcõ Sürücüsünü Kurma...41 Windows USB...41 Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - USB...43 Windows Vista - USB...44 Paralel Bağlantõ ile Yazdõrma...45 Bluetooth Bağlantõ ile Yazdõrma...47 Desteklenen Profiller...47 Bluetooth Bağlantõ ile Yazdõrma...48 Güvenlik Modu Ayarlarõnõ Yapõlandõrma...49 Güvenlik Modunda Yazdõrma...50 Yazõcõ için Seçenek Ayarlarõnõ Yapma...51 Çift Yönlü İletişim Şartlarõ...51 Çift Yönlü İletişim Devre Dõşõ Bõrakõldõğõnda...53 Font Manager'i kurma...54 Adobe PageMaker Version 6.0, 6.5 veya 7.0 Kullanma...55 iii

6 2. Yazõcõ Sürücüsünü Ayarlama PCL Yazõcõ Özelliklerine Erişme...57 Windows 2000 Yazõcõ Özelliklerine Erişme...57 Windows XP, Windows Server 2003 / 2003 R2 Yazõcõ Özelliklerine Erişim...59 Windows Vista Yazõcõ Özelliklerine Erişim...61 RPCS Yazõcõ Özelliklerine Erişme...63 Windows 2000 Yazõcõ Özelliklerine Erişme...63 Windows XP, Windows Server 2003 / 2003 R2 Yazõcõ Özelliklerine Erişim...65 Windows Vista Yazõcõ Özelliklerine Erişim Diğer Yazdõrma İşlemleri PDF Dosyasõnõ Doğrudan Yazdõrma...69 Yazdõrma Metodu...69 DeskTopBinder Lite Kullanarak...70 Komutlarõn kullanõlmasõ...74 Yetkisiz Kopyalama Kontrolü...75 [Data security for copying] Kullanarak...75 [Mask type:] Kullanarak...77 Önemli Uyarõ...78 Yazdõrma İşi İşlevinin Kullanõlmasõ...79 İlk Yazdõrma İşi Listesini Seçme...82 Yazdõrma İşi Ekranõndan Yazdõrma...83 Örnek Yazdõrma...83 Kilitli Yazdõrma...87 Bekletilen Yazdõrma...91 Saklanan Yazdõrma...94 Kullanõcõ Kimliğine Göre İşler Ekranõndan Yazdõrma...98 Seçilen Yazdõrma İşinin Yazdõrõlmasõ...98 Tüm Yazdõrma İşlerinin Yazdõrõlmasõ Form Besle Seçilen bir Kasetten Yazdõrma Bir Yazdõrma İşinin İptal Edilmesi Bir Yazdõrma İşinin İptal Edilmesi Kontrol Panelini Kullanarak Bir Yazdõrma İşinin İptal Edilmesi Windows - Bir Yazdõrma İşinin bilgisayardan iptal edilmesi Hata Günlüğünün Kontrol Edilmesi Kuyrukta Yazdõrma Kullanõcõ Tanõmlõ Sayfalar Sonlandõrõcõyla Yazdõrma Zõmba Delgi Harmanla Kapaklar Bölümlere Ayõrma Ara sayfa yok Bölüm ara sayfalarõ ekleme Ara Sayfa iv

7 Ayraçlõ Sayfa Z-katlama Katlama Konumlarõ Z-katlama İşleviyle İlgili lar Doküman Sunucusunu Kullanarak Kaydetme ve Yazdõrma Doküman Sunucusuna Erişme Makinenin İşlevleri ve Ayarlarõ Ana Çerçeve İşlevler Arayüz Ayar Öğeleri Listesi Web Image Monitor telnet PostScript 3 ile kullanõlabilen ayarlar Ek PostScript3 Sürücüsü Kullanõcõlarõ için Açõklamalar Teknik Özellikler Seçenekler İNDEKS v

8 vi

9 Bu El Kitabõ Hakkõnda Bilgi Simgeler Bu el kitabõnda aşağõdaki simgeler kullanõlmõştõr: Önemli güvenlik notlarõnõ gösterir. Bu notlarõn dikkate alõnmamasõ, ciddi yaralanmalar veya ölümle sonuçlanabilir. Bu notlarõ mutlaka okuyun. Bunlar About This Machine'in Güvenlik Bilgisi bölümünde bulunabilir. Önemli güvenlik notlarõnõ gösterir. larõn dikkate alõnmamasõ küçük ve hafif yaralanmalarla sonuçlanabilir ya da makine veya ürün hasar görebilir. Bu notlarõ mutlaka okuyun. Bunlar About This Machine'in Güvenlik Bilgisi bölümünde bulunabilir. Makine kullanõlõrken dikkat edilecek hususlarõ ve kağõdõn sõkõşmasõ, orijinallerin zarar görmesi ya da veri kaybõ için olasõ nedenlerin açõklamalarõnõ gösterir. Bu açõklamalarõ mutlaka okuyun. Makinenin işlevleri ve kullanõcõ hatalarõnõ çözme talimatlarõnõ ilave açõklamalarõ gösterir. Bu simge bölüm sonlarõnda yer alõr. İlgili daha fazla bilgiyi nerede bulabileceğinizi gösterir. [ ] Makinenin görüntü panelinde görüntülenen tuşlarõn isimlerini gösterir. { } Makinenin kontrol panelinde tuşlarõn isimlerini gösterir. 1

10 Görüntü Paneli Bu bölümde yazõcõ işlevi seçildiğinde görüntü panelini kullanarak yapõlandõrma işlevi anlatõlmaktadõr. İlk Görüntü Önemli Makine çevrimiçiyken ayarlarõ yaptõğõnõzda, çevrimdõşõna geçer. Ayarõ tamamladõktan sonra makine otomatik olarak çevrimiçi duruma geçer. Makine çevrimdõşõyken bir ayar yaparsanõz, ayarõn ardõndan çevrimdõşõ durumda kalõr. Görüntülenen işlev öğeleri, seçici tuş görevini yerine getirir. Bunlara yavaşça basarak bir öğeyi seçebilir veya belirleyebilirsiniz. Görüntü panelinde bir öğeyi seçtiğinizde veya belirlediğinizde öğe vurgulanõr. Soluk görünen tuşlar (örneğin, ) kullanõlamaz. 1. İşlem durumu veya mesajlar Geçerli makine durumunu görüntüler, örnegin Hazõr, Çevrimdõşõ ve Yazdõrõlõyor.... Yazdõrma işiyle ilgili bilgiler (kullanõcõ kimliği ve belge adõ) bu bölümde görünür. 2. [fçevrimiçi]/[ Çevrimdõşõ] Bu tuşlara bastõğõnõzda makine, çevrimiçi ve çevrimdõşõ arasõnda geçiş yapar. Makine çevrimiçiyken, bilgisayardan veri alabilir. Makine çevrimdõşõyken, bilgisayardan veri alamaz. 3. [Form Besleme] Makinenin giriş ara belleğinde bõrakõlan tüm verileri yazdõrmak için basõn. Makine çevrimiçiyken, durum soluk bir biçimde görüntülenir. Bu işlev, RPCS yazõcõ diliyle kullanõlamaz. 4. [İş Sõfõrlama] Mevcut yazdõrma işini iptal etmek için basõn. Makine çevrimdõşõyken ve Hex Dump seçiliyken basarsanõz Hex Dump iptal edilir. 2

11 5. [İşleri Yazdõr] Bir bilgisayardan gönderilen yazdõrma işlerini görüntülemek için basõn. 6. [Hata Günlüğü] Bir bilgisayardan gönderilen yazdõrma işlerinin hata günlüklerini görüntülemek için basõn. 7. [Kuyr.Bekletilen İş Listesi] Kuyruktaki işleri görüntülemek için basõn. 8. Kağõt Kasetinin Durumu göstergeleri Kağõt kaseti ayarlarõ görünür. Güç açõldõğõnda fotokopi makinesi ekranõ gösterilir. Bu bir fabrika ayarõdõr. Bu başlangõç ayarõ değiştirilebilir. Bkz. General Settings Guide. Basitleştirilmiş Görüntü Bu bölüm basitleştirilmiş görüntüye nasõl geçildiğini açõklar. {Basitleştirilmiş Görüntü} tuşuna bastõğõnõzda, ekran başlangõç görüntüsünden basitleşitirilmiş görüntüye değişir. Harfler ve tuşlar, işlemleri gerçekleştirmeyi kolaylaştõrarak, daha büyük boyutta görüntülenir. ANP042S Basitleştirilmiş görüntüye örnek Başlangõç görüntüsüne geri dönmek için {Basitleştirilmiş Görüntü} tuşuna tekrar basõn. Bazõ tuşlar basitleştirilmiş görüntüde görünmez. 3

12 İş Listesi Kopya, Doküman Sunucusu veya Yazõcõ modu kullanõlarak yazdõrõlan işler geçici olarak makinede saklandõktan sonra sõrasõyla uygulanõr. İş Listesi işlevi bu işleri yönetmenizi sağlar. Örneğin doğru olmayan iş ayarlarõnõ iptal edebilir veya acil bir belgeyi yazdõrabilirsiniz. Kesintili Kopyalama aktif durumdaysa İş Listesi işlevini kullanamazsõnõz. Faks işlevi ve tarayõcõ işlevi kullanõlarak yazdõrõlan belgeler iş listesinde görüntülenmez. İş Listesi Ekranõ Bu bölümde İş Listesi ekranõnda beliren görüntü ve simgeler anlatõlõr. İş Listesi ekranõ, Sistem Ayarlarõ için Yazdõrma Önceliği olarak [İş Sõrasõ] seçeneğinin seçili olup olmamasõna göre değişiklik gösterir. Ayarlama işlemi hakkõnda daha fazla bilgi için bkz. General Settings Guide. [İş Sõrasõ] seçili olmadõğõnda: İş listesi, işlevlerin her biri için görüntülenir TR BFE003S 4

13 [İş Sõrasõ] seçili olduğunda: İş listesi, yazdõrma işlerinin sõrasõna göre her işlev için görüntülenir TR BFE004S A Her işlev için iş listeleri arasõnda geçiş yapar. B [Geçerli / Bekleyen İş Listesi] ile [İş Geçmişi] arasõnda geçiş yapar. C Yedekteki iş numaralarõnõ görüntüler. D İşleri yazdõrmak için kullanõlan işlevi görüntüler. : Kopyalama işlevi kullanõlarak yazdõrõlan iş. : Yazõcõ işlevi kullanõlarak yazdõrõlan iş. : Doküman Sunucusu işlevi kullanõlarak yazdõrõlan iş. : DeskTopBinder kullanõlarak yazdõrõlan iş. : Web Image Monitor kullanõlarak yazdõrõlan iş. Yazdõrma Sõrasõnda İşleri Kontrol etme Yazdõrma sõrasõndaki işlerin içeriğini kontrol edebilirsiniz. A [İş Listesi]'ye basõn. B Kontrol etmek istediğiniz işi seçin. C [Ayrõntõlar] öğesine basõn ve ardõndan içeriği kontrol edin. D [Çõkõş]'a basõn. 5

14 İşlerin Sõrasõnõ Değiştirme İş listesindeki yazdõrma işlerinin sunulduğu sõrayõ değiştirebilirsiniz: A [İş Listesi]'ye basõn. B Sõrasõnõ değiştirmek istediğiniz işi seçin. C [Sõrayõ Değiştir]'ye basõn. D [Üst], [Önceki] veya [Sonraki] öğesini kullanarak sõrayõ değiştirin. E [OK]'ye basõn. Yazdõrma İşlerini Bekletme Makine, sõrada olan ve o anda yazdõrõlan işleri bekletir. A [İş Listesi]'ye basõn. B Bekletmek istediğiniz iş(ler)i seçin. C [Yazdõrmayõ Beklet]'ye basõn. 6

15 İşleri Silme Sõrada olan ya da o anda yazdõrõlmakta olan işi silebilirsiniz. A [İş Listesi]'ye basõn. B Silmek istediğiniz işi seçin. C [Rezervasyonu Sil]'ye basõn. D [Evet]'ye basõn. Birden fazla yazdõrma işini silmek için B. adõmõnda işleri seçin. İş Geçmişini Kontrol Etme Yazdõrõlmõş işlerin geçmiş içeriğini görüntüleyebilirsiniz. A [İş Listesi]'ye basõn. B [İş Geçmişi]'ye basõn. Tamamlanan yazdõrma işlerinin bir listesi görüntülenir. C Görüntülenen işlerin içeriğini kontrol etmek için [Ayrõntõlar] öğesine basõn. D [Çõkõş]'a basõn. 7

16 Yazõcõ Özellikleri Menüsü Aşağõda Yazõcõ Özellikleri'nin ayarlarõ ve işlevlerinin anlamlarõ açõklanmaktadõr. Yazõcõ Özellikleri ekranõ {Kullanõcõ Araçlarõ/Sayaç} tuşuna bastõğõnõzda görüntülenir. Ayrõntõlar için bkz. General Settings Guide. Yazdõrma Listele/Test et Menü Çoklu Listeler Konfigürasyon Sayfasõ Hata Günlüğü Menü Listesi PCL Konfigürasyon / Yazõ Tipi Sayfasõ PS Konfigürasyon / Yazõ Tipi Sayfasõ PDF Konfigürasyon / Yazõ Tipi Sayfasõ Hex Dump Açõklama Yapõlandõrma sayfasõnõ ve hata günlüğünü yazdõrabilirsiniz. Makinenin mevcut yapõlandõrma değerlerini yazdõrabilirsiniz. Yazdõrma sõrasõnda meydana gelen tüm hatalarõ listeleyen hata günlüklerini yazdõrabilirsiniz. Makinenin işlev menülerini gösteren bir Menü Listesi yazdõrabilirsiniz. Mevcut yapõlandõrma ve kurulu PLC yazõ tipi listesini yazdõrabilirsiniz. Mevcut yapõlandõrma ve kurulu PostScript yazõ tipi listesini yazdõrabilirsiniz. Bu menü ancak isteğe bağlõ PostScript 3 ünitesi kurulu olduğunda seçilebilir. Mevcut yapõlandõrma ve kurulu PDF yazõ tipi listesini yazdõrabilirsiniz. Bu menü ancak isteğe bağlõ PostScript 3 ünitesi kurulu olduğunda seçilebilir. Hex Dump modunda yazdõrabilirsiniz. Bakõm Menü Menü Koruma Yazdõrma Kilidini Listele/Test et Geçici Tüm Yazdõrma İşlerini Sil Kayõtlõ Tüm Yazdõrma İşlerini Sil Açõklama Bu işlev, menü ayarlarõnõn kazayla değiştirilmesini önler. Gerekli tuş işlemlerini yapmadõkça menü ayarlarõnõ normal prosedürlerle değiştirmenizi imkansõz hale getirir. Bir ağ ortamõnda yalnõzca yöneticiler menü ayarlarõnda değişiklik yapabilirler. [Yazdõrma Listele/Test et] menüsünü kilitleyebilirsiniz. Makinede geçici olarak saklanan tüm yazdõrma işlerini silebilirsiniz. Makinede saklanan bütün yazdõrma işlerini silebilirsiniz. 8

17 Sistem Menü Hata Raporu Yazdõr Otomatik Devam Hafõza Taşmasõ Açõklama Bir yazõcõ veya hafõza hatasõ oluştuğunda hata raporu yazdõrabilirsiniz. Otomatik Devam özelliğini etkinleştirmek için bunu seçebilirsiniz. Menü Açõk konumdaysa, yazdõrma bir sistem hatasõ oluştuktan sonra devam eder. Bir hafõza aşõmõ hata raporunun yazdõrõlmasõ için bu menüyü seçin. İş Ayrõmõ İş Ayrõmõ'nõ etkinleştirebilirsiniz. Bu menü, ancak (isteğe bağlõ) sonlandõrõcõ kurulu olduğunda seçilebilir. Geçici Yazdõrma İşlerini Otomatik Sil Makinede geçici olarak saklanan yazdõrma işlerini otomatik olarak silmek için seçebilirsiniz. Saklõ Yazdõrma İşlerini Otomatik Sil İlk Yazdõrma İşi Listesi Hafõza Kullanõmõ Dubleks Kopyalar Boş Sayfa Yazdõrma Toner Tasarrufu Kuyruk Görüntüsü Saklõ Tutulan İş Bekleme Süresi Yazõcõ Dili Alt Kağõt Boyutu Kağõt Boyutu Antet Ayarõ Makinede saklanan yazdõrma işlerini otomatik olarak silmek için seçebilirsiniz. [İşleri Yazdõr] öğesine bastõğõnõzda, varsayõlan Yazõcõ ekranõnõ ayarlayabilirsiniz. Yazõ Tipi Önceliği veya Çerçeve Önceliği işlevlerinde kullanõlan hafõza miktarõnõ kağõt boyutu ve çözünürlüğüne göre seçebilirsiniz. Kağõdõn her iki tarafõna yazdõrmak için seçebilirsiniz. Yazdõrma setlerinin sayõsõnõ belirleyebilirsiniz. Yazdõrõlacak sayfa sayõsõ yazõcõ sürücüsü veya başka bir komutla belirlenmişse bu ayar devre dõşõ kalõr. Boş sayfa yazdõrmayõ veya yazdõrmamayõ seçebilirsiniz. Toner Tasarrufu özelliğini uygulamayõ veya uygulamamayõ seçmek için gereken ayarõ yapõn. Kuyruktaki görüntüleri yazdõrmayõ seçebilirsiniz. Bilgisayardan iletilen yazdõrma işi, iletim tamamlandõğõnda yazdõrõlabilecek bit eşlem görüntüler olarak makinenin sabit diskinde geçici olarak saklanõr. Fotokopi veya tarayõcõ gibi diğer işlevlerin yazdõrma işini kesmeden önce makinenin yazdõrma işini almak için ne kadar süre bekleyeceğini seçebilirsiniz. Yazõcõ dilini belirleyebilirsiniz. Kağõtõ Boyutunu Otomatik Eşle (A4, LT) özellğini etkinleştirebilirsiniz. Varsayõlan kağõt boyutunu seçebilirsiniz. Yazdõrma sõrasõnda orijinal görüntüleri döndürebilirsiniz. Yazdõrma sõrasõnda orijinal görüntüler her zaman 180 derece döndürülür. Bu nedenle çõktõ, yönlendirme gerektiren antetli veya ön baskõlõ kağõt üzerine yazdõrõrken beklendiği gibi olmayabilir. Bu işlevi kullanarak görüntü döndürmeyi belirleyebilirsiniz. 9

18 Menü Bypass Tepsisi Ayar Önceliği Kenardan Kenara Yazdõrma Varsayõlan Yazõcõ Dili Kaset Değiştirme Açõklama Bypass tepsisi için kağõt boyutunu belirlemek üzere iki seçenekten, (Yazõcõ) Sürücü / Komut veya Makine Ayarlarõ, hangisinin öncelikli olacağõnõ belirleyebilirsiniz. Bütün sayfaya yazdõrmayõ veya yazdõrmamayõ seçebilirsiniz. Makine yazõcõ dilini otomatik olarak bulamõyorsa varsayõlan yazõcõ dilini ayarlayabilirsiniz. Kağõt kasetini değiştirmeyi ayarlayabilirsiniz. Ana Bilgisayar Arayüzü G/Ç Ara bellek G/Ç Zaman Aşõmõ Menü Açõklama G/Ç Ara bellek boyutunu ayarlayabilirsiniz. Normalde bu ayarõn değiştirilmesi gerekmez. Makinenin bir yazdõrma işini sona erdirmeden önce kaç saniye beklemesi gerektiğini ayarlayabilirsiniz. Genellikle bir yazdõrma işinin ortasõnda başka bir bağlantõ noktasõndan veri geliyorsa, bu zaman aşõmõ süresini artõrmalõsõnõz. PCL Menüsü Menü Yönlendirme Form Satõrlarõ Yazõ Tipi Kaynağõ Yazõ tipi Numarasõ Nokta Boyutu Yazõ tipi Sõklõğõ Sembol Seti Courier Yazõ Tipi A4 Genişliğini Uzat Ortayõ Sola Yasla Çözünürlük Açõklama Sayfa yönlendirmesini ayarlayabilirsiniz. Sayfa başõna satõr sayõsõnõ ayarlayabilirsiniz. Varsayõlan yazõ tipinin saklandõğõ konumu ayarlayabilirsiniz. Kullanmak istediğiniz varsayõlan yazõ tipinin kimliğini ayarlayabilirsiniz. Seçilen yazõ tipi için kullanmak istediğiniz nokta boyutunu ayarlayabilirsiniz. Seçilen yazõ tipi için inç başõna karakter sayõsõnõ ayarlayabilirsiniz. Seçilen yazõ tipi için baskõ karakteri setini belirleyebilirsiniz. Bir courier yazõ tipi seçebilirsiniz. PCL ile bir A4 sayfaya yazdõrõrken yazdõrma alanõ genişliğini artõrabilirsiniz. Ayar Açõk durumuna ayarlõysa, taşõyõcõ dönüşü her bir hat beslemesini takip edecektir: CR=CR, LF=CR-LF, FF=CR- FF. İnç başõna nokta olarak yazdõrma çözünürlüğünü ayarlayabilirsiniz. 10

19 PS Menüsü (isteğe bağlõ) Menü Açõklama Veri Biçimi Çözünürlük Bir veri biçimi seçebilirsiniz. İnç başõna nokta olarak yazdõrma çözünürlüğünü ayarlayabilirsiniz. PDF Menüsü (isteğe bağlõ) Menü PDF Şifresi Değiştir PDF Grup Şifresi Çözünürlük Açõklama PDF Doğrudan Yazdõrma işlevini yürüten PDF dosyasõ için şifre ayarlayabilirsiniz. DeskTopBinder Lite ile zaten belirlenmiş olan grup şifresini ayarlayabilirsiniz. İnç başõna nokta olarak yazdõrma çözünürlüğünü ayarlayabilirsiniz. Bazõ seçenekler, isteğe bağlõ üniteler veya seçili yazõcõ dillerine bağlõ olarak görüntülenmeyebilir. Güvenlik ayarlarõna bağlõ olarak bazõ seçenekler ayarlanmayabilir. Ayrõntõlar için bkz. General Settings Guide. Fotokopi özellikleri ve sistem ayarlarõ hakkõnda daha fazla bilgi için bkz. Kopyalama Referansõ ve General Settings Guide. 11

20 Bypass Tepsisine Kağõt Yerleştirme Bu bölümde bypass tepsisine kağõt yerleştirmek için talimatlar verilmektedir. Kağõt boyutu ve kağõt türü hakkõnda ayrõntõlar için, bkz. About This Machine. Önemli Aşağõdaki boyutlardaki kağõtlar bypass tepsisine yerleştirilemez: mm (3,9-12 inç) dikey ve 139,7-600 mm (5,5-23,7 inç) yatay Sayfa-100Sayfa Zõmba Sonlandõrõcõ takõlõysa, aşağõdaki boyutlardaki kağõtlar bypass tepsisine yerleştirilebilir: mm (3,9-12 inç) dikey ve 139,7-458 mm (5,5-18,1 inç) yatay. Bypass tepsisinden yazdõrõrken aşağõdaki işlevler devre dõşõ kalõr: Dubleks/Kitapçõk yazdõrma Otomatik Kaset Seçimi Otomatik Kaset Değiştirme Döndürerek Harmanla Zõmba (isteğe bağlõ ünite takõlõ olduğunda) Delgi (isteğe bağlõ ünite takõlõ olduğunda) Z-katlama (isteğe bağlõ ünite takõlõ olduğunda) A Bypass tepsisini açõn. 12

21 B Uyarõ sesi duyulana kadar kağõdõ, yüzü yukarõ bakacak biçimde bypass tepsisine yavaşça yerleştirin ve ardõndan kağõt kõlavuzlarõnõ kağõt boyutuna göre ayarlayõn. Kağõt kõlavuzunun kağõt boyutuyla kağõdõn boyutu eşleşmezse, eğrilmeler veya sõkõşmalar oluşabilir. Sõnõr işaretini geçecek kadar kağõt yerleştirmeyin, yoksa kaymõş görüntü veya sõkõşmalar oluşabilir. A4 L, 8 1 / 2 11 Lboyutlarõndan daha büyük kağõt boyutlarõnõ desteklemek için kağõt desteğini açõn. Çoklu sayfa beslemesini engellemek için kağõtlarõ havalandõrõn ve aralarõna hava girmesini sağlayõn. 2 ANV012S 1. Kağõt desteği 2. Kağõt Kõlavuzu C Yazõcõ sürücüsünü veya kontrol panelini kullanarak kağõt boyutunu ayarlayõn. [Yazõcõ Özellikleri] öğesinin [Sistem] menüsünde [Bypass Tepsisi Ayar Önceliği] seçeneğinden [Sürücü / Komut] öğesini seçerseniz aşağõdaki prosedürler gerekli olmaz. Bu durumda, yazõcõ sürücüsünü kullanarak kağõt boyutunu ayarlayõn. OHP asetatlarõ veya kalõn kağõtlar yüklerken, kağõt boyutu ve kağõt türünü ayarlayõn. Bypass tepsisine yüklenebilecek kağõt sayõsõ kağõt türüne bağlõdõr. Antetli kağõt yüklerken, yönüne dikkat edin. Ayrõntõlar için bkz. General Settings Guide. Yazõcõ sürücüsü ayarlarõ için, bkz. yazõcõ sürücüsü Yardõmõ. 13

22 Kontrol Panelini Kullanarak Kağõt Boyutunun Ayarlanmasõ Bypass tepsisine standart boyutta kağõt yüklerken kontrol panelini kullanarak makineyi ayarlamak için aşağõdaki prosedürü izleyin. Önemli [Yazõcõ Özellikleri] öğesinin [Sistem] menüsünde [Bypass Tepsisi Ayar Önceliği] seçeneğinden [Sürücü / Komut] öğesini seçerseniz aşağõdaki prosedürler gerekli olmaz. Bu durumda, yazõcõ sürücüsünü kullanarak kağõt boyutunu ayarlayõn. Ayrõntõlar için bkz. General Settings Guide. [Yazõcõ Özellikleri] menüsünde [Sistem] bölümündeki [Bypass Tepsisi Ayar Önceliği] seçeneğinden [Makine Ayarlarõ] öğesini seçerseniz (bkz. General Settings Guide), kontrol paneli kullanõlarak yapõlan ayarlar yazõcõ ayarlarõna göre öncelikli olur. Yazõcõ sürücüsü kullanõlmõyorsa, [Yazõcõ Özellikleri] menüsünde [Sistem] bölümündeki [Bypass Tepsisi Ayar Önceliği] seçeneğinden [Makine Ayarlarõ] öğesini seçin (bkz. General Settings Guide). Kontrol panelini kullanarak kağõt boyutunu ayarlayõn. A Kontrol panelinde {Kullanõcõ Araçlarõ/Sayacõ} tuşuna basõn. B [Sistem Ayarlarõ]'ye basõn. C [Kaset Kağõt Ayarlarõ] sekmesine basõn. D [Yazõcõ Bypass Kağõt Boyutu]'ye basõn. E Kağõt boyutunu seçin. F [OK]'ye basõn. G {Kullanõcõ Araçlarõ/Sayacõ} tuşuna basõn. İlk ekran görünür. OHP asetatlarõ veya kalõn kağõtlar yüklerken, kağõt boyutu ve kağõt türünü ayarlayõn. Yazõcõ sürücüsü ayarlarõ için, bkz. yazõcõ sürücüsü Yardõmõ. 14

23 Kontrol Panelini Kullanarak Özel Boyutlu Kağõt Ayarlama Bypass tepsisine özel boyutta kağõt yüklerken kontrol panelini kullanarak makineyi ayarlamak için aşağõdaki prosedürü izleyin. Önemli [Yazõcõ Özellikleri] menüsünde [Sistem] bölümündeki [Bypass Tepsisi Ayar Önceliği] seçeneğinden [Sürücü / Komut] öğesini seçerseniz, aşağõdaki prosedürler gerekli değildir (bkz. General Settings Guide). Bu durumda, yazõcõ sürücüsünü kullanarak kağõt boyutunu ayarlayõn. [Yazõcõ Özellikleri] menüsünde [Sistem] bölümündeki [Bypass Tepsisi Ayar Önceliği] seçeneğinden [Makine Ayarlarõ] öğesini seçerseniz (bkz. General Settings Guide), kontrol paneli kullanõlarak yapõlan ayarlar yazõcõ ayarlarõna göre öncelikli olur. Yazõcõ sürücüsü kullanõlmõyorsa, [Yazõcõ Özellikleri] menüsünde [Sistem] bölümündeki [Bypass Tepsisi Ayar Önceliği] seçeneğinden [Makine Ayarlarõ] öğesini seçin (bkz. Genel Ayarlar Rehberi). Kontrol panelini kullanarak kağõt boyutunu ayarlayõn. A Kontrol panelinde {Kullanõcõ Araçlarõ/Sayacõ} tuşuna basõn. B [Sistem Ayarlarõ]'ye basõn. C [Kaset Kağõt Ayarlarõ] sekmesine basõn. D [Yazõcõ Bypass Kağõt Boyutu]'ye basõn. E [Özel Boyut]'ye basõn. Özel bir boyut önceden ayarlanmõşsa, [Boyutu Değiştir] öğesine basõn. F [Dikey] öğesine basõn, sayõ tuşlarõnõ kullanarak kağõdõn dikey boyutunu girin ve ardõndan {q} tuşuna basõn. G [Yatay] öğesine basõn, sayõ tuşlarõnõ kullanarak kağõdõn yatay boyutunu girin ve ardõndan {q} tuşuna basõn. H [OK]'ye basõn. Girilen kağõt boyutlarõ görüntülenir. 15

24 I [OK]'ye basõn. J {Kullanõcõ Araçlarõ/Sayacõ} tuşuna basõn. İlk ekran görünür. OHP asetatlarõ veya kalõn kağõtlar yüklerken, kağõt boyutu ve kağõt türünü ayarlayõn. Yazõcõ sürücüsü ayarlarõ için, bkz. yazõcõ sürücüsü Yardõmõ. 16

25 Kontrol Panelini Kullanarak Kalõn Kağõt veya OHP Asetatlarõnõ Ayarlama Bypass tepsisine kalõn kağõt veya OHP asetatlar yüklerken kontrol panelini kullanarak makineyi ayarlamak için aşağõdaki prosedürü takip edin. Önemli [Yazõcõ Özellikleri] menüsünde [Sistem] bölümündeki [Bypass Tepsisi Ayar Önceliği] seçeneğinden [Sürücü / Komut] öğesini seçerseniz, aşağõdaki prosedürler gerekli değildir (bkz. General Settings Guide). Bu durumda, yazõcõ sürücüsünü kullanarak kağõt boyutunu ayarlayõn. [Yazõcõ Özellikleri] menüsünde [Sistem] bölümündeki [Bypass Tepsisi Ayar Önceliği] seçeneğinden [Makine Ayarlarõ] öğesini seçerseniz (bkz. General Settings Guide), kontrol paneli kullanõlarak yapõlan ayarlar yazõcõ ayarlarõna göre öncelikli olur. Yazõcõ sürücüsü kullanõlmõyorsa, [Yazõcõ Özellikleri] menüsünde [Sistem] bölümündeki [Bypass Tepsisi Ayar Önceliği] seçeneğinden [Makine Ayarlarõ] öğesini seçin (bkz. General Settings Guide). Kontrol panelini kullanarak kağõt boyutunu ayarlayõn. A Kontrol panelinde {Kullanõcõ Araçlarõ/Sayacõ} tuşuna basõn. B [Sistem Ayarlarõ]'ye basõn. C [Kaset Kağõt Ayarlarõ] sekmesine basõn. D Listeyi kaydõrarak ilerlemek için [TSonraki] öğesine basõn. E [Kağõt Tipi: Bypass Tepsisi]'ye basõn. F OHP asetatlarõna yazdõrmak için [Kağõt Türü] alanõnda [OHP (Şeffaf)] öğesine basõn. Kalõn kağõda yazdõrmak için [Kağõt Türü] alanõnda [Kalõn Kağõt] öğesine basõn. 17

26 G [OK]'ye basõn. Seçilen kağõt türü görüntülenir. H {Kullanõcõ Araçlarõ/Sayacõ} tuşuna basõn. İlk ekran görünür. Bu ayarlar, tekrar sõfõrlanõncaya kadar geçerli olacaktõr. OHP asetatlarõ veya kalõn kağõda yazdõrdõktan sonra, sonraki kullanõcõ için ayarlarõ sildiğinizden emin olun. Yazõcõ sürücüsü ayarlarõ için, bkz. yazõcõ sürücüsü Yardõmõ. 18

27 1. Makineyi Hazõrlama Bağlantõ Yöntemini Onaylama Bu makine ağ bağlantõlarõnõ ve yerel bağlantõlarõ destekler. Yazõcõ sürücüsünü kurmadan önce, makinenin nasõl bağlandõğõnõ kontrol edin. Bağlantõ yöntemine uygun olan sürücü kurulum prosedürünü izleyin. Ağ Bağlantõsõ Bu makine, Windows yazdõrma bağlantõ noktasõ veya ağ yazõcõsõ olarak kullanõlabilir. Bu makineyi Windows yazdõrma bağlantõ noktasõ olarak kullanõm Ağ bağlantõlarõ Ethernet ve IEEE b yoluyla gerçekleştirilebilir. Mevcut bağlantõ noktalarõ, kullanõlan Windows işletim sistemi sürümü ve bağlantõ yöntemine göre belirlenir. TR BFE001S 19

28 Makineyi Hazõrlama Windows Bağlantõ Yöntemi Ethernet / IEEE b Windows XP Bağlantõ Yöntemi Ethernet / IEEE b Windows Vista Bağlantõ Yöntemi Ethernet / IEEE b Windows Server 2003/2003 R2 Bağlantõ Yöntemi Ethernet / IEEE b Mevcut Bağlantõ Noktalarõ SmartDeviceMonitor for Client bağlantõ noktasõ Standart TCP/IP LPR bağlantõ noktasõ Mevcut Bağlantõ Noktalarõ SmartDeviceMonitor for Client bağlantõ noktasõ Standart TCP/IP LPR bağlantõ noktasõ Mevcut Bağlantõ Noktalarõ SmartDeviceMonitor for Client bağlantõ noktasõ Standart TCP/IP LPR bağlantõ noktasõ Mevcut Bağlantõ Noktalarõ SmartDeviceMonitor for Client bağlantõ noktasõ Standart TCP/IP LPR bağlantõ noktasõ Referans Her bağlantõ noktasõ türü için yazõcõ sürücüsünün nasõl kurulacağõ konusundaki açõklamaya bakõn. SmartDeviceMonitor for Client bağlantõ noktasõ için, bkz. p.25 SmartDeviceMonitor for Client Bağlantõ noktasõ kullanõmõ. Standart TCP/IP bağlantõ noktasõ için, bkz. p.32 Standart TCP/IP bağlantõ noktasõ kullanõmõ. LPR bağlantõ noktasõ için, bkz. p.34 LPR bağlantõ noktasõ kullanõmõ. 20

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama Referansõ 1 2 3 4 5 6 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Uyarõlar Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp LaserJet 2200 serisi yazõcõlar Kullanõm Kõlavuzu Telif Hakkõ ve Lisans Telif Hakkõ Hewlett-Packard Company 2001 Tüm Haklarõ Saklõdõr. Telif

Detaylı

Genel Ayarlar Rehberi

Genel Ayarlar Rehberi Kullanõm Talimatlarõ Genel Ayarlar Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Başlarken Birleştirilmiş İşlev İşlemleri Kullanõcõ Araçlarõ ( Sistem Ayarlarõ ) Sorun Giderme Diğer İşlevler Güvenlik Özellikler Makinenizi kullanmadan

Detaylı

Kullanım Talimatları Yazıcı/Tarayıcı Referansı

Kullanım Talimatları Yazıcı/Tarayıcı Referansı Kullanım Talimatları Yazıcı/Tarayıcı Referansı Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Kopyalama Referansı" içindeki Güvenlik Bilgisi kısmını okuduğunuzdan emin olun. Giriş Bu kılavuz,

Detaylı

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc Kullanõcõ Kõlavuzu w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte verilen açõk garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki

Detaylı

Genel Ayarlar Rehberi

Genel Ayarlar Rehberi Kullanım Talimatları Genel Ayarlar Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Makinenin Bağlanması Sistem Ayarları Kaset Kağıt Ayarları Fotokopi / Doküman Sunucusu Özellikleri Yazıcı Özellikleri Tarayıcı Özellikleri Tarayıcı

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory

Detaylı

Sorun Giderme. Kullanım Talimatları

Sorun Giderme. Kullanım Talimatları Kullanım Talimatları Sorun Giderme 1 2 3 4 5 6 7 Makine istenilen Şekilde Çalışmadığında Fotokopi İşlevini Kullanırken Yaşanan Sorunları Giderme Yazıcı İşlevini Kullanırken Yaşanan Sorunları Giderme Tarayıcı

Detaylı

Motorola D1110 serisi

Motorola D1110 serisi Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz

Detaylı

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Kopyalama. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Web Image Monitor

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Kopyalama. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Web Image Monitor Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Başlarken Kopyalama Yazdırma Tarama Doküman Sunucusu Web Image Monitor Kağıt ve Mürekkep Ekleme Sorun Giderme Ek Bu kılavuzda yer almayan bilgiler için,

Detaylı

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Güvenlik Bilgisi"ni okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 4 Giriş... 4 Kanuni

Detaylı

Yazılım Kurulum Kılavuzu

Yazılım Kurulum Kılavuzu DİJİTAL TAM RENKLİ ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM Yazılım Kurulum Kılavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINDA KURULUM İ ARIZA GİDERME Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuzda makinenin

Detaylı

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Fotokopi. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu.

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Fotokopi. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Başlarken Fotokopi Faks Yazdırma Tarama Doküman Sunucusu Web Image Monitor Kağıt ve Toner Ekleme Sorun Giderme Makine Bilgileri Kağıt kılavuzlarda bulunmayan

Detaylı

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Fotokopi. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu.

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Fotokopi. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Başlarken Fotokopi Faks Yazdırma Tarama Doküman Sunucusu Web Image Monitor Kağıt ve Toner Ekleme Sorun Giderme Bu kılavuzda yer almayan bilgiler için,

Detaylı

Kullanıcının Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Fotokopi. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu.

Kullanıcının Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Fotokopi. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Kullanıcının Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Başlarken Fotokopi Faks Yazdırma Tarama Doküman Sunucusu Web Image Monitor Kağıt ve Toner Ekleme Sorun Giderme Makine Bilgileri Güvenli ve doğru kullanım

Detaylı

Optical Time Domain Reflectometers

Optical Time Domain Reflectometers Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Cep Kõlavuzu Agilent Technologies Bildirimler Bu belge telif haklarõ yasalarõ ile korunmuş ve yasal sahipleri bulunan bilgiler içermektedir. Tüm

Detaylı

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Güvenlik Bilgisi"ni okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 6 Giriş... 6 Kanuni

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. 2. Getting Started

İÇİNDEKİLER. 1. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. 2. Getting Started Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Adding Paper and Toner Troubleshooting Ek Bu kılavuzda yer almayan bilgiler için,

Detaylı

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Güvenlik Bilgisi"ni okuduğunuzdan emin olun. İÇİNDEKİLER 1. Makine Rehberi Kılavuz Hakkında Bilgi...5

Detaylı

Görme engelli kullanıcılar için. Bu kılavuzu Screen Reader "metinden konuşmaya" yazılımıyla okuyabilirsiniz.

Görme engelli kullanıcılar için. Bu kılavuzu Screen Reader metinden konuşmaya yazılımıyla okuyabilirsiniz. Kullanım Kılavuzu Brother Lazer Yazıcı HL-100 HL-101 HL-110W HL-111W Görme engelli kullanıcılar için Bu kılavuzu Screen Reader "metinden konuşmaya" yazılımıyla okuyabilirsiniz. Makinenizi kullanabilmeniz

Detaylı

Görme engelli kullanıcılar için. Bu kılavuzu Screen Reader "metinden konuşmaya" yazılımıyla okuyabilirsiniz.

Görme engelli kullanıcılar için. Bu kılavuzu Screen Reader metinden konuşmaya yazılımıyla okuyabilirsiniz. Kullanım Kılavuzu Brother Lazer Yazıcı HL-1110 HL-1111 Görme engelli kullanıcılar için Bu kılavuzu Screen Reader "metinden konuşmaya" yazılımıyla okuyabilirsiniz. Makinenizi kullanabilmeniz için önce donanımı

Detaylı

Yapılandırma ve Kurulum

Yapılandırma ve Kurulum Fiery Yazılımını İçerir Bu ürünü çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun. Bu kılavuzu okuduktan sonra, gelecekte başvuruda bulunmak üzere güvenli bir yerde saklayın. TUR 2014 Electronics For Imaging.

Detaylı

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri Baskõ 7 İçerik Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu İçerik 1. Sisteme Genel Bakõş... 4 Sistemin

Detaylı

HP LaserJet 9040/9050. Kullanım Kılavuzu

HP LaserJet 9040/9050. Kullanım Kılavuzu HP LaserJet 9040/9050 Kullanım Kılavuzu hp LaserJet 9040/9050 series yazıcılar Kullanım Kılavuzu Telif ve Lisans 2005 Telif Hakkı Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin

Detaylı

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla ALIŞTIRMA KILAVUZU

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla ALIŞTIRMA KILAVUZU SAP2000 Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlama için Yazõlõmlar Serisi ALIŞTIRMA KILAVUZU COMPUTERS & ENGINEERING Sürüm 7.0 Baskõ 1.1.2001 TELİF HAKKI Copyright Computer & Structures, Computers

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. 2. Getting Started

İÇİNDEKİLER. 1. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. 2. Getting Started Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Adding Paper and Toner Troubleshooting Ek Bu kılavuzda yer almayan bilgiler için,

Detaylı

Profesyoneli 2. Software Professional 2

Profesyoneli 2. Software Professional 2 Yazõlõm Profesyoneli 2 Software Professional 2 Yazan: Fulya SATAR Engin ÖREN Editörler: Tamer ŞAHİNER Tuncer KARAARSLAN Yayõna Hazõrlayan: Selçuk TÜZEL Grafik Uygulama: Zeynep ÇÖMLEKÇİ Kapak Tasarõmõ:

Detaylı

2008 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır.

2008 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Bu kullanım kılavuzu yalnızca bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu kılavuzun kullanımı sonucunda ortaya

Detaylı

Müşteri sürüm notları Color Controller E-83A/E-43A, versiyon 1.0

Müşteri sürüm notları Color Controller E-83A/E-43A, versiyon 1.0 Müşteri sürüm notları Color Controller E-83A/E-43A, versiyon 1.0 Bu belge, bu sürüm hakkında önemli bilgiler içermektedir. Yüklemeye devam etmeden önce tüm kullanıcılara bu bilgileri sağladığınızdan emin

Detaylı