NO: 2012/09 TAR H:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012"

Transkript

1 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r tarih ve say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i nde; türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi ile 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli inde de iklikler yap lmas na ili kin aç klamalara yer verilmi tir. Bu do rultuda; 1-1 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i nin 6. Safi Kurum Kazanc ba kl bölümün sonuna eklenen alt bölüm ile Türev ürünlerden elde edilen kurum kazançlar n tespitine yönelik olarak; - Forward lemleri, - Swap lemleri (Para Swap, Faiz Swap ) - Opsiyon Sözle meleri (Opsiyon Primi, Opsiyon Sözle mesi) - Vadeli lem ve Opsiyon Borsas lemleri, - Arac Kurulu Varantlar ndan elde edilen kazançlar n kurum kazanc na dahil edilip edilmemesi ve hangi dönemde kurum kazanc na dahil edilece ine ili kin aç klamalara yer verilmi tir. 2-1 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i nin Vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlar ba kl bölüme Y ll k veya özel beyanname veren dar mükellef kurumlar n menkul sermaye irad say lan kazançlar ndan ana merkeze aktar lan tutarlar bölümünden sonra gelmek üzere eklenen alt bölüm ile dar mükellef kurumlarca yap lan türev i lemlerde vergi kesintisine yönelik olarak; a) Forward lemleri kapsam nda, Türkiye de bir i yeri ve daimi temsilcisi olmayan dar mükellef kurumlar taraf ndan elde edilen kazanc n ticari kazanç niteli inde olmas nedeni ile bu kazançlar üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyar nca vergi kesintisi yap lmayaca, b) Swap lemleri kapsam nda, Türkiye de bir i yeri ve daimi temsilcisi olmayan dar mükellef kurumlar taraf ndan para swap i lemlerinden elde edilen kazanc n ticari kazanç niteli inde olmas nedeni ile bu kazançlar üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyar nca vergi kesintisi yap lmayaca,

2 Türkiye de bir i yeri veya daimi temsilcisi olmayan dar mükellef kurumlar aç ndan faiz swap i lemlerinden elde edilen kazançlar n alacak faizi olarak de erlendirilece i ve 5520 say Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin birinci f kras n (ç) bendi gere ince vergi kesintisi yoluyla Türkiye de vergilendirilece i, 2009/14593 say Bakanlar Kurulu Karar uyar nca bu kapsamda, yabanc devletler, uluslararas kurumlar veya yabanc bankalardan ya da bulundu u ülkede mutad olarak kredi vermeye yetkilendirilmi olup sadece ili kili bulundu u kurumlara de il tüm gerçek ve tüzel ki ilere kredi veren kurumlara yap lacak faiz ödemeleri üzerinden %0, di er kurumlara yap lacak faiz ödemeleri üzerinden %10 oran nda vergi kesintisi yap laca, Türkiye de bir i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunmayan dar mükellefiyete tabi banka ve finans kurumlar n bu i lemlerden do an kazançlar üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin birinci f kras n (ç) bendi ve an lan Bakanlar Kurulu Karar uyar nca vergi kesintisi yap laca, Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin (14) numaral f kras uyar nca, yabanc banka ve finans kurumlar d nda kalan ve Türkiye de i yeri veya daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef kurumlar taraf ndan faiz swap lemlerinden elde edilen kazançlar n an lan madde uyar nca vergi kesintisine tabi olmas durumunda, bu i lemlere yönelik olarak ayr ca Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyar nca vergi kesintisi yap lmayaca, c) Opsiyon Sözle meleri kapsam nda, tezgah üstü piyasalarda gerçekle tirilen opsiyon sözle melerinde, dar mükellef bir kurum taraf ndan, gerek opsiyon sözle mesinden gerekse opsiyon priminden elde edilen kazançlar n ticari kazanç olarak de erlendirilerek ve bu kazançlar üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyar nca vergi kesintisi yap lmayaca, d) Vadeli lem ve Opsiyon Borsas lemleri kapsam nda, Vadeli lem ve Opsiyon Borsas nda gerçekle tirilen vadeli i lem ve opsiyon sözle melerinden elde edilen gelirlerin Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin (1) numaral f kras kapsam nda vergi kesintisine tabi olup bu gelirler üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyar nca ayr ca vergi kesintisi yap lmayaca ve dar mükellef kurumlar taraf ndan bu i lemler nedeniyle elde edilen gelirlerin özel beyanname ile beyan edilmesinin söz konusu olmayaca, e) Arac Kurulu Varantlar kapsam nda, Türkiye de bir i yeri ve daimi temsilcisi olmayan dar mükellef kurumlar taraf ndan, arac kurulu varantlar ndan elde edilen kazançlar n ticari kazanç olarak de erlendirilece i ve bu kazançlar üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyar nca vergi kesintisi yap lmayaca belirtilmi tir. Yukar daki konulara ili kin aç klamalar n yer ald 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i yaz z ekinde sunulmu tur. Sayg lar zla.

3 19 Ocak 2012 PER EMBE Resmî Gazete Say : Maliye Bakanl ndan: KURUMLAR VERG GENEL TEBL (SER NO: 5) Bu Tebli de, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ili kin aç klamalar yap lm olup, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli inde 1 ilgili bölümler itibar yla daki de iklikler yap lm r Safi Kurum Kazanc ba kl bölümün sonuna a daki alt bölüm eklenmi tir Türev ürünlerden elde edilen kurum kazançlar n tespiti Forward i lemleri Forward sözle mesi, taraflardan birinin sözle meye konu olan finansal varl sözle mede belirlenen fiyat üzerinden gelecekteki belirli bir tarihte sat n almas, kar taraf n da sözle meye konu finansal varl satmas art ko an bir sözle me türüdür. Forward i lemi esas itibar yla, bir taahhüt niteli inde oldu undan ve gelirin elde edilmesi sözle menin sonuçland lmas ile gerçekle ti inden, vadeye kadar dönem içinde yap lan de erlemelerin (reeskont i lemlerinin) kurum kazanc ile ili kilendirilmemesi gerekir. Kurum kazanc na dahil edilecek kâr veya zarar n vade sonunda tespit edilmesi gerekmektedir. Örnek: (A) Kurumunun 4/1/2011 tarihinde (F) Bankas ile yapm oldu u 3 ay vadeli forward USD al m sözle mesine ili kin veriler a daki gibidir: lem Tarihi : 4/1/2011 Vade Tarihi : 4/4/2011 Sözle me Tutar : USD Sözle me Kuru : 1,4890 Vadede Spot Kur : 1,5268 Kazanç Sözle meye baz al nan Sözle meye baz al nan = k ymetin piyasa fiyat na - k ymetin i lem(kullan m) fiyat na göre olu an de eri göre olu an de eri Kazanç = USD x (1,5268-1,4890) = TL Bu forward i leminden (A) Kurumu lehine do an TL kazanç tutar sözle menin vade tarihinde (F) Bankas taraf ndan (A) Kurumuna ödenmi olup bu tutar an lan tarih itibar yla (A) Kurumunun kurum kazanc na dahil edilecektir. Sözle menin vadeden önce bozulmas halinde ise forward i leminden do an kâr veya zarar n sözle menin bozulma tarihinde kurum kazanc na dahil edilmesi gerekecektir. Öte yandan, forward sözle mesinin teslimat ile sonuçlanmas halinde, yap lan i lem esas itibar yla bir varl n al m-sat m i leminden farkl olmayaca ndan, sözle menin vade tarihi

4 itibar yla al nan veya sat lan varl klar n de erinin, sözle mede belirtilen birim de er üzerinden kay tlara intikal ettirilmesi gerekmektedir Swap i lemleri Swap, iki taraf n belirli bir zaman dilimi içinde farkl faiz ödemelerini ve/veya farkl para birimlerini kar kl olarak de tirdikleri bir takas sözle mesidir Para swap Para swap i lemi, taraflar n önceden anla klar oran ve ko ullarda belirli miktardaki para birimlerini de tirmek suretiyle gerçekle tirdikleri bir i lemdir. Para swap i leminde elde etme, sözle menin vadesinde gerçekle ti inden, vadeye kadar dönem içinde yap lan de erlemelerin (reeskont i lemlerinin) kurum kazanc ile ili kilendirilmemesi ve kurum kazanc na dahil edilecek kâr veya zarar n vade sonunda tespit edilmesi gerekmektedir. Örnek 1: (A) Kurumunun (F) Bankas ile yapm oldu u USD/TL para swap sözle mesine ili kin veriler a daki gibidir: lem Tarihi : 25/4/2011 Vade Tarihi : 24/5/2011 lem Tarihindeki Kur : 1,5112 Sözle me Kuru : 1,5220 Bu swap i leminde, (A) Kurumu sözle me tarihinde (sözle menin spot baca ) USD kar olarak TL verecek, vadede ise (sözle menin forward baca ) USD verip TL alacakt r. Buna göre, i lem tarihinde (A) Kurumu taraf ndan (F) Bankas ndan al nan USD için i lem tarihindeki kur üzerinden (1,5112 döviz kuru kar olarak) TL ödenerek döviz al yap lmas nedeniyle, bu döviz sat m i lemine ili kin olarak (F) Bankas nda olu an kâr veya zarar n kurum kazanc na dahil edilmesi gerekmektedir. Swap i lemi nedeniyle, (A) Kurumu taraf ndan sözle me kuru üzerinden (1,5220 döviz kuru) vade tarihinde (F) Bankas na yap lacak USD tutar ndaki döviz teslim i lemi ise esas itibar yla bir taahhüt i lemi niteli inde oldu undan ve gelirin elde edilmesi sözle menin vade tarihinde gerçekle ti inden, bu taahhüt i lemi nedeniyle vadeye kadar olan dönem içinde (F) Bankas taraf ndan yap lan de erlemelerin (reeskont i lemlerinin) kurum kazanc ile ili kilendirilmemesi gerekecektir. Sözle menin vadesinde (A) Kurumu lehine do an ( ) TL kazanç tutar an lan tarih itibar yla (A) Kurumunun kurum kazanc na dahil edilecektir. Bu i lem sonucunda (F) Bankas n TL zarar n da ayn tarih itibar yla kurum kazanc n tespitinde dikkate al nmas gerekecektir. Öte yandan, swap sözle mesine konu döviz de imi nedeniyle bilançonun aktifine kaydedilen dövizlerin genel hükümler çerçevesinde de erlemeye tabi tutulmas gerekece i tabiidir. Örnek 2: (B) Kurumunun (Y) Bankas ile yapm oldu u EURO/USD para swap sözle mesine ili kin veriler a daki gibidir:

5 lem Tarihi : 27/5/2011 Vade Tarihi : 26/6/2011 lem Tarihindeki Kur : 1,4239 Sözle me Kuru : 1,4230 Bu swap i leminde, (B) Kurumu sözle me tarihinde (sözle menin spot baca ), EURO kar olarak USD verecek, vadede ise (sözle menin forward baca ) EURO verip USD alacakt r. Buna göre, i lem tarihinde (Y) Bankas taraf ndan (B) Kurumuna teslim edilen EURO ile bunun kar nda an lan Kurum taraf ndan bankaya teslim edilen USD nedeniyle esas itibar yla bir döviz sat i lemi gerçekle ti inden, söz konusu döviz sat m i lemleri sonucunda (B) Kurumunda ve (Y) Bankas nda olu an kâr veya zarar n kurum kazanc na dahil edilmesi gerekmektedir. Swap i lemi nedeniyle, (B) Kurumu taraf ndan sözle me kuru üzerinden (1,4230 kur kar ) (Y) Bankas na vade tarihinde yap lacak EURO tutar ndaki döviz teslimi lemi ile (Y) Bankas taraf ndan an lan Kuruma ayn tarihte yap lacak USD döviz teslim lemi esas itibar yla taahhüt niteli inde oldu undan, vadeye kadar dönem içinde bu taahhüt lemlerinden kaynaklanan (Y) Bankas ve (B) Kurumu taraf ndan yap lan de erlemelerin (reeskont i lemlerinin) kurum kazanc ile ili kilendirilmemesi gerekecektir. Sözle menin vadesinde (Y) Bankas lehine do an ( ) USD kar kazanç tutar an lan tarih itibar yla (Y) Bankas n kurum kazanc na dahil edilecektir. Bu i lem sonucunda (B) Kurumunun zarar n da ayn tarih itibar yla kurum kazanc n tespitinde dikkate al nmas gerekecektir. Öte yandan, swap sözle mesine konu döviz de imi nedeniyle bilançonun aktife kaydedilen dövizlerin genel hükümler çerçevesinde de erlemeye tabi tutulmas gerekece i tabiidir. Ayr ca, swap sözle mesi çerçevesinde de ime konu para birimlerinin sözle me tarihi itibar yla tesliminde i lem tarihindeki birim de er üzerinden, sözle menin vade tarihi itibar yla tesliminde sözle mede belirtilen birim de er üzerinden kay tlara intikal ettirilmesi gerekmektedir. Sözle menin vadeden önce bozulmas halinde ise para swap i leminden do an kâr veya zarar n sözle menin bozulma tarihinde kurum kazanc na dahil edilmesi gerekecektir Faiz swap Faiz swap, gösterge bir anapara üzerinden farkl faiz oran esaslar na göre hesaplanacak faizlerin iki taraf aras nda anla lan vadelerde de imini öngören bir sözle me çe idi olup, ayn para biriminden olan borçlar n sadece faiz ödemelerinin yap de mekte, anapara tutar de imi gerçekle memektedir. Faiz swap i leminde elde etme, sözle mede yer alan faiz oranlar dikkate al narak hesaplanan faiz de imlerinin yap ld dönemler itibar yla gerçekle ti inden, bu dönemlerin sonuna kadar ilgili dönem içinde yap lan de erlemelerin (reeskont i lemlerinin) kurumlar vergisi matrah n tespitinde indirim veya ilave kalem olarak düzeltilmesi gerekecektir. Dolay yla, faiz swap sözle mesine istinaden sözle menin taraflar nca ödenen veya tahsil edilen faizler, sözle menin vadesi beklenmeksizin faiz tahakkukunun yap ld dönemler itibar yla taraflarca kurum kazançlar n tespitinde gelir veya gider olarak dikkate al nacakt r.

6 Faiz swap nda faiz de imlerinin çak mas durumunda, söz konusu faiz de im tarihlerinde elde edilen faiz geliri ile ödenen faiz giderlerinin kar la lmas sonucunda olu acak net kâr veya zarar n bu tarihler itibar yla kurum kazanc n tespitinde dikkate al nmas gerekecektir. Örnek 1: (A) Kurumu 30/7/2010 tarihinde, USD tutar ndaki 2 y l vadeli 6 ayda bir LIBOR faiz ödemeli borcundan do an yükümlülü ünü yerine getirebilmek üzere, (Z) Bankas ile %4 faiz oran ile yapt 2 y l vadeli 6 ayda bir faiz ödemeli swap sözle mesine ili kin veriler a daki gibidir: Sözle me Tutar : USD Sözle me Tarihi : 30/7/2010 Sabit Faiz : % 4 De ken faiz : USD L BOR Faiz De im Tarihleri: LIBOR Döviz Kuru 31/1/2011 %4,5 1,60 29/7/2011 %3,8 1,67 31/1/2012 %4,1 1,61 31/7/2012 %3,7 1,71 FA Z DE M LIBOR TAR HLER 31/1/2011 %4,5 (Z) BANKASI TARAFINDAN (A) KURUMUNA ÖDENEN FA Z USD ( x1,60= ) (A) KURUMUNUN (Z) BANKASINA ÖDED FA Z ( x1,60= ) KURUM KAZANCININ TESP NDE D KKATE ALINACAK TUTAR TL 29/7/2011 %3, USD ( x1,67= ) ( x1,67= ) (16.700).- TL 31/1/2012 %4, USD ( x1,61= ) ( x1,61= ) TL 31/7/2012 %3, USD ( x1,71)= ) ( x1,71= ) (25.650).- TL Bu durumda, (A) Kurumu 31/1/2011 tarihinde de ken faizden sabit faize geçmi olmas nedeniyle avantajl durumda olup söz konusu swap i lemi sonucu (Z) Bankas ndan elde etti i faiz geliri tutar ile (Z) Bankas na ödedi i faiz giderinin kar la lmas sonucunda olu an TL lik tutar 31/1/2011 tarihi itibar yla kurum kazanc na dahil etmesi gerekmektedir. 29/7/2011 tarihi itibar yla (A) Kurumunun swap i lemi dolay yla (Z) Bankas na ödedi i faiz gideri ile (Z) Bankas ndan elde etti i faiz gelirlerinin kar la lmas sonucunda

7 USD zarar olu tu undan, (A) Kurumu bu tutar n TL kar olan TL zarar kurum kazanc n tespitinde dikkate alabilecektir. 31/1/2012 tarihinde ise (A) Kurumu faiz swap i leminden dolay ödedi i faiz gideri ile elde etti i faiz gelirinin kar la lmas sonucunda (5.000 USD) TL kârl durumda olup, bu kâr n kurum kazanc na dahil edilmesi gerekecektir. 31/7/2012 tarihinde (A) Kurumu yine yap lan swap i lemi dolay yla ödedi i faiz gideri ile elde etti i faiz gelirinin kar la lmas sonucunda olu an TL zarar kurum kazanc n tespitinde dikkate alabilecektir. lem tarihindeki kur, i leme taraf olan banka taraf ndan kullan lan i lem an ndaki kuru, böyle bir kurun bulunmamas halinde ise Merkez Bankas döviz al kurunu ifade etmektedir. Faiz swap nda faiz de imlerinin bir k sm n çak mamas halinde ise çak mayan faiz de im tarihlerinde elde edilen faiz geliri veya ödenen faiz giderlerinin, de im tarihi itibar yla yap lacak faiz gideri reeskontu veya faiz geliri reeskontu ile kar la lmas sonucunda olu acak net kâr veya zarar n bu tarihler itibar yla kurum kazanc n tespitinde dikkate al nmas gerekecektir. Çak mayan faiz de im tarihlerinde yap lan faiz gideri reeskontu veya faiz geliri reeskontunun da izleyen dönem ba ndan itibaren ters kay tla kapat lmas gerekecektir. Örnek 2: Tam mükellef (G) Bankas USD tutar ndaki 2 y l vadeli 3 ayda bir LIBOR faiz ödemeli borcundan do an yükümlülü ünü yerine getirebilmek için, 30/7/2010 tarihinde yurt d nda mukim (D) Bankas ile % 4 faiz oran ile yapt 2 y l vadeli 6 ayda bir faiz ödemeli swap sözle mesine ili kin veriler a daki gibidir: Sözle me Tutar : USD Sözle me Tarihi : 30/7/2010 Sabit Faiz : % 4 De ken faiz : USD LIBOR Faiz De im Tarihleri: LIBOR Döviz Kuru (G) Bankas (D) Bankas 28/10/2010 %5,1 1,60 31/1/ /1/2011 %4,5 1,62 29/4/2011 %2,6 1,64 29/7/ /7/2011 %3,8 1,67 28/10/2011 %4,0 1,66 31/1/ /1/2012 %4,1 1,61 30/4/2012 %3,9 1,67 31/7/ /7/2012 %4,0 1,71

8 ÖDEME TAR HLER LIBOR (G) BANKASI (D) BANKASI (D) BANKASI (G) BANKASI TARAFINDAN TARAFINDAN (G) BANKASINA (D) ÖDENEN FA Z BANKASINA ÖDENEN FA Z 28/10/2010 %5, USD ( x1,60= ) 31/1/ /1/2011 %4, USD ( x1,62= ) 29/4/2011 %2, USD (65.000x1,64= ) 29/7/ /7/2011 %3, USD (95.000x1,67= ) 28/10/2011 %4, USD ( x1,66= ) 31/1/ /1/2012 %4, USD ( x1,61= ) 30/4/2012 %3, USD (97.500x 1,67= ) 31/7/ /7/2012 %4, USD ( x1,71= ) ( /2 x 1,62= ) ( /2 x 1,67= ) ( /2 x 1,61= ) ( /2 x 1,71= ) (G) BANKASI TARAFINDAN KKATE ALINACAK REESKONT TUTARI USD ( x1,60= ) USD ( x1,64= ) USD ( x1,66= ) USD ( x1,67 = ) (G) BANKASININ KURUM KAZANCININ TESP NDE KKATE ALINACAK TUTAR TL TL (57.400).- TL (8.350).-TL TL (4.175).- TL 0 Örne imize göre, 28/10/2010 tarihi itibar yla (D) Bankas taraf ndan (G) Bankas na TL faiz ödemesi yap lmakta olup (G) Bankas taraf ndan yap lan herhangi bir faiz ödemesi bulunmad ndan, bu tarihte (G) Bankas taraf ndan yap lacak TL tutar ndaki faiz gideri reeskontu ile (D) Bankas taraf ndan ödenen faiz geliri aras ndaki net fark (G) Bankas n kurum kazanc n tespitinde dikkate al nacakt r. (G) Bankas taraf ndan yap lan bu reeskont i lemi izleyen dönem ba ndan (1/1/2011) itibaren ters kay tla kapat lmak suretiyle gelir hesaplar ile ili kilendirilecektir. 29/4/2011, 28/10/2011 ve 30/4/2012 tarihlerinde de yukar da yap lan aç klama çerçevesinde, (G) Bankas taraf ndan yap lan herhangi bir faiz ödemesi bulunmasa dahi faiz gideri reeskontu yap lacak ve bu reeskont i lemi izleyen dönem ba nda yap lan ters kay tla kapat lmak suretiyle gelir hesaplar ile ili kilendirilecektir. 31/1/2011, 29/7/2011, 31/1/2012 ve 31/7/2012 tarihlerinde ise bankalar n kar kl yükümlülüklerinin çak mas nedeniyle herhangi bir reeskont hesaplamas söz konusu olmay p, faiz gelir ve gideri aras ndaki net fark kurum kazanc na dahil edilecektir.

9 Bu ekilde, faiz swap i leminden (G) Bankas taraf ndan elde edilen kâr veya zararlar ilgili olduklar hesap dönemi itibar yla kurum kazanc n tespitinde dikkate al nacakt r Opsiyon sözle meleri Opsiyon sözle meleri, belirli bir miktardaki varl (fiziksel emtia veya finansal varl k) belirli bir fiyattan gelecekte belirli bir tarihte sat n alma veya satma hakk sa layan sözle melerdir Opsiyon primi Opsiyon sözle melerinde, sat n alma veya satma hakk alan taraf n bu hakk satan tarafa yapt ödeme opsiyon primidir. Opsiyon primi, kurumlar vergisi mükellefleri aç ndan tahakkuk esas gere i, opsiyon sözle mesinde belirtilen hakk satan tarafça opsiyon hakk n sat kar nda al nan bir bedel olarak sözle menin düzenlendi i tarihte kesinle ti inden, bu tarih itibar yla gelir olarak dikkate al nacakt r. Di er taraftan, bu hakk sat n alan tarafça söz konusu opsiyon primi sözle meden do an kazanc n hesab nda gider olarak dikkate al naca ndan, sözle meden elde edilen kazanc n kesinle ti i tarih olan opsiyon hakk n kullan ld veya sözle menin sona erdi i tarih itibar yla gider olarak dikkate al nacakt r Opsiyon sözle mesi Tezgah üstü piyasalarda gerçekle tirilen opsiyon sözle melerinden do an i lemlerde elde etme, opsiyon sözle mesinde belirtilen hakk n kullan lmas ile birlikte gerçekle ti inden opsiyonun kullan ld tarihe kadar olan dönem içinde yap lan de erlemelerin (reeskont lemlerinin) kurum kazanc ile ili kilendirilmemesi gerekmektedir. Opsiyon sözle mesinin teslimat olmaks n nakdi uzla ma ile sonland lmas durumunda, nakdi uzla ma sonucunda elde edilen kâr veya zarar n kurum kazanc na dahil edilmesi gerekecektir. Örnek 1: (B) Kurumu 14/1/2011 tarihinde (F) Bankas ile yapm oldu u 6 ay vadeli EURO al m opsiyon sözle mesinde al m hakk alan taraf olup bu sözle meye ili kin veriler daki gibidir: Sözle me Tutar Vade Tarihi : 14/7/2011 Sözle me Tarihindeki Kur : 2,0630 Opsiyon Kuru : 2,1200 Vadede Spot Kur : 2,3250 Opsiyon Primi : EURO : EURO ( x%1) Sözle meden Do an Kâr/Zarar = EURO x (2,3250 2,1200) = TL Bu durumda, (B) Kurumunca ödenen opsiyon primi ( x 2,0630=) TL opsiyon primi sözle menin vade tarihi itibar yla gider olarak dikkate al nacakt r. (B) Kurumu lehine opsiyon sözle mesinden do an TL kâr tutar ise (F) Bankas taraf ndan nakit olarak ödendi inden, bu tutar sözle menin vade tarihi itibar yla (B) Kurumunun kazanc na dahil edilecektir.

10 Ayn ekilde, (F) Bankas nca tahsil edilen opsiyon primi ( TL) sözle me tarihi itibar yla gelir olarak dikkate al nacakt r. Ayr ca, opsiyon sözle mesine ba olarak do an TL lik zarar tutar sözle menin vade tarihi itibar yla kurum kazanc n tespitinde dikkate al nacakt r. Örnek 2: Dar mükellef (N) Kurumu 15/8/2011 tarihinde tam mükellef (Y) A.. ile yapm oldu u 4 ay vadeli USD al m opsiyon sözle mesinde al m hakk satan taraf olup bu sözle meye ili kin veriler a daki gibidir: Sözle me Tutar : USD Vade Tarihi : 15/11/2011 Sözle me Tarihindeki Kur: 1,7600 Opsiyon Kuru : 1,8400 Vadede Spot Kur : 1,8100 Opsiyon Primi : USD ( x%1) Sözle meden Do an Kâr/Zarar = USD x (1,8400-1,8100) = TL Bu durumda, dar mükellef (N) Kurumuna (Y) A.. taraf ndan ödenen ( x 1,7600=) TL opsiyon primi sözle menin vade tarihi itibar yla gider olarak dikkate al nacakt r. (Y) A.. nin sözle me vadesinde olu an spot kurun sözle me kurundan dü ük olmas nedeniyle bu al m opsiyonu hakk kullanmas durumunda TL zarar ortaya kaca ndan opsiyon hakk kullan lmayacak olup, zarar tutar ödedi i opsiyon primi ile s rl kalacakt r. Öte yandan, opsiyon sözle mesinin teslimat ile sonuçlanmas halinde, yap lan i lem esas itibar yla bir varl n sat i leminden farkl olmayaca ndan, sözle menin vade tarihi itibar yla al nan veya sat lan varl klar n sözle mede ki opsiyon kuru ile kay tlara intikal ettirilmesi gerekmektedir. Opsiyon sözle mesi ile elde edilen sözle meye konu varl n al m veya sat m hakk n kullan lmas durumunda; - Al m opsiyonunda, sözle me uyar nca al m hakk alan tarafça sözle meye konu varl k için ödenen tutar sözle meye konu varl n maliyet bedelini; al m hakk satan tarafça sözle meye konu varl k için tahsil edilen tutar ise sözle meye konu varl n sat bedelini olu turacakt r. - Sat m opsiyonunda, sözle me uyar nca sat m hakk alan tarafça sözle meye konu varl k için tahsil edilen tutar sözle meye konu varl n sat bedelini; sat m hakk satan tarafça sözle meye konu varl k için ödenen tutar ise sözle meye konu varl n maliyet bedelini olu turacakt r. Opsiyon sözle mesinin verdi i hakk n kullan lmamas durumunda ise sözle meye istinaden herhangi bir kâr veya zarar n do mas söz konusu olmayacakt r. Türkiye de kurulu organize borsalarda (VOB v.b.) gerçekle tirilen opsiyon sözle melerine ili kin olarak izleyen bölümde yer alan aç klamalar n dikkate al nmas gerekecektir.

11 Vadeli lem ve Opsiyon Borsas i lemleri Vergi Usul Kanununun 289 uncu maddesinde, Bu bölümde yaz olmayan veyahut yaz olup da kendi ölçüleriyle de erlenmesine imkan bulunmayan iktisadi k ymetlerden bina ve arazi vergi de erleriyle, di erleri, varsa borsa rayici, yoksa mukayyet de erleri, o da yoksa emsal bedeliyle de erlenir. hükmü yer almaktad r. Buna göre; - Vadeli lem ve Opsiyon Borsas nda gerçekle tirilen vadeli i lem ve opsiyon sözle meleri, Vergi Usul Kanununun 289 uncu maddesi uyar nca borsa rayici ile de erlenece inden, an lan sözle melerin de erleme günü itibar yla borsada olu an uzla ma fiyat na (borsa rayici) göre olu an fark n, kurum kazanc ile ili kilendirilmesi gerekecektir. - Sözle menin ters pozisyonla kapat lmas halinde, gerçekle en kâr veya zarar kurum kazanc na dahil edilecektir. - Sözle menin vadesinde nakit uzla ma sonucu elde edilen kâr veya zarar, kurum kazanc na dahil edilecektir. - Sözle menin teslimat ile sonuçlanmas halinde, yap lan i lem esas itibar yla bir varl n al m-sat m i leminden farkl olmayaca ndan, sözle menin vade tarihi itibar yla al nan veya sat lan varl klar n de erinin, sözle mede belirtilen birim de er üzerinden kay tlara intikal ettirilmesi gerekmektedir. - Vadeli lemler ve Opsiyon Borsas nda i lem yapan mü terilerin teminat hesaplar nda bulunan nakdi teminatlar n TAKASBANK taraf ndan nemaland lmas sonucu elde edilen gelirler de genel hükümler çerçevesinde kurum kazanc na dahil edilecektir Arac kurulu varantlar Arac kurulu varant, elinde bulunduran ki iye, dayanak varl ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakk veren ve bu hakk n kaydi teslimat ya da nakit uzla ile kullan ld, arac kurulu larca ihraç edilen menkul k ymet niteli indeki bir sermaye piyasas arac r. Arac kurulu varantlar opsiyon sözle melerine gösterdi i benzerlik nedeniyle opsiyon sözle melerinin menkul ymetle tirilmi bir çe idi olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda, arac kurulu varantlar ndan elde edilen gelirin kurum kazanc na dahil edilmesi gerekmektedir Vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlar ba kl bölüme Y ll k veya özel beyanname veren dar mükellef kurumlar n menkul sermaye irad say lan kazançlar ndan ana merkeze aktar lan tutarlar bölümünden sonra gelmek üzere a daki alt bölüm eklenmi tir Dar mükellef kurumlarca yap lan türev i lemlerde vergi kesintisi Forward i lemleri Türkiye de bir i yeri ve daimi temsilcisi olmayan dar mükellef kurumlar taraf ndan forward lemlerinden elde edilen kazanc n niteli i ticari kazanç olup bu kazançlar üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyar nca vergi kesintisi yap lmayacakt r.

12 Swap i lemleri Para swap Türkiye de bir i yeri ve daimi temsilcisi olmayan dar mükellef kurumlar taraf ndan para swap i lemlerinden elde edilen kazanc n niteli i ticari kazanç olup bu kazançlar üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyar nca vergi kesintisi yap lmayacakt r Faiz swap Türkiye de bir i yeri veya daimi temsilcisi olmayan dar mükellef kurumlar aç ndan faiz swap i lemlerinden elde edilen kazanç alacak faizi olarak de erlendirilecek, 5520 say Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin birinci f kras n (ç) bendi gere ince vergi kesintisi yoluyla Türkiye de vergilendirilecektir. An lan maddenin Bakanlar Kuruluna verdi i yetkiye istinaden yay mlanan 2009/14593 say Bakanlar Kurulu Karar 2 uyar nca bu kapsamda, yabanc devletler, uluslararas kurumlar veya yabanc bankalardan ya da bulundu u ülkede mutad olarak kredi vermeye yetkilendirilmi olup sadece ili kili bulundu u kurumlara de il tüm gerçek ve tüzel ki ilere kredi veren kurumlara yap lacak faiz ödemeleri üzerinden %0, di er kurumlara yap lacak faiz ödemeleri üzerinden %10 oran nda vergi kesintisi yap lmas gerekecektir. Buna göre, Türkiye de bir i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunmayan dar mükellefiyete tabi banka ve finans kurumlar n bu i lemlerden do an kazançlar üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin birinci f kras n (ç) bendi ve an lan Bakanlar Kurulu Karar uyar nca vergi kesintisi yap lmas gerekmektedir. Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin (14) numaral f kras uyar nca, yabanc banka ve finans kurumlar d nda kalan ve Türkiye de i yeri veya daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef kurumlar taraf ndan faiz swap i lemlerinden elde edilen kazançlar n an lan madde uyar nca vergi kesintisine tabi olmas durumunda, bu i lemlere yönelik olarak ayr ca Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyar nca vergi kesintisi yap lmayacakt r Opsiyon sözle meleri ve opsiyon primi Tezgah üstü piyasalarda gerçekle tirilen opsiyon sözle melerinde, dar mükellef bir kurum taraf ndan, gerek opsiyon sözle mesinden gerekse opsiyon priminden elde edilen kazançlar ticari kazanç olarak de erlendirilecek ve bu kazançlar üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyar nca vergi kesintisi yap lmayacakt r. Türkiye de kurulu organize borsalarda gerçekle tirilen opsiyon sözle melerine ili kin olarak izleyen bölümde yer alan aç klamalar n dikkate al nmas gerekecektir Vadeli i lem ve opsiyon borsas i lemleri Vadeli lem ve Opsiyon Borsas nda gerçekle tirilen vadeli i lem ve opsiyon sözle melerinden elde edilen gelirler Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin (1) numaral f kras kapsam nda vergi kesintisine tabi olup bu gelirler üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyar nca ayr ca vergi kesintisi yap lmayaca gibi dar mükellef kurumlar taraf ndan bu i lemler nedeniyle elde edilen gelirlerin özel beyanname ile beyan edilmesi söz konusu olmayacakt r.

13 Arac kurulu varantlar Türkiye de bir i yeri ve daimi temsilcisi olmayan dar mükellef kurumlar taraf ndan, arac kurulu varantlar ndan elde edilen kazançlar ticari kazanç olarak de erlendirilecek ve bu kazançlar üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyar nca vergi kesintisi yap lmayacakt r. Tebli olunur /4/2007 tarihli ve say Resmî Gazete de yay mlanm r. 2 3/2/2009 tarihli ve say Resmî Gazete de yay mlanm r.

5 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

5 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.01.2012/ 38-1 5 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde forward (vadeli teslim sözleşmesi), swap (değişim sözleşmesi)

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25 SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25 Konu: GELĐR VERGĐSĐ KANUNU NUN GEÇĐCĐ 67. MADDESĐ KAPSAMINDA TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLERĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALARIN YER

Detaylı

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz.

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz. VERG S RKÜLER NO: 2012/07 TAR H: 19.01.2012 KONU Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 67 nci Maddesi Kapsam nda Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine Yönelik Aç klamalar n Yer Ald Gelir

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 9 Maliye Bakanlığından : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirler ile diğer bazı sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

20.01.2012 Sirküler, 2012/03

20.01.2012 Sirküler, 2012/03 Sayın Meslektaşımız; 20.01.2012 Sirküler, 2012/03 Konu: 5 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ inde; Kurumların türev ürünlerden elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar

Detaylı

No: 2012/21 Tarih: 21.01.2012. Konu: 5 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

No: 2012/21 Tarih: 21.01.2012. Konu: 5 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. No: 2012/21 Tarih: 21.01.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: Türev ürünlerin muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. A- Yasal Mevzuat

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/23 Ref: 4/23

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/23 Ref: 4/23 SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/23 Ref: 4/23 Konu: TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLERĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI (5) SERĐ NUMARALI KURUMLAR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek SİRKÜLER 2013/23 SİRKÜLERİN Tarihi : 02.05.2013 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu : 30.04.2013 Tarih

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 44 İST, 01.04.2009

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 44 İST, 01.04.2009 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 44 İST, 01.04.2009 ÖZET: Kurumlar Vergisi beyannamesi ekinde Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form un verilmesi gerekiyor. Yıllık

Detaylı

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan

Detaylı

: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) yayımlandı.

: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-5 KONU ÖZETİ : Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) yayımlandı. : Tebliğde enflasyondaki değişmelerden etkilenmeyen öngörülebilir net getiri garantisi sağlayan

Detaylı

282 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

282 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 282 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 28178 Resmi Gazete Tarihi: 19/01/2012 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 Konu: GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI HAD VE TUTARLARIN 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK YENİ MİKTARLARI AÇIKLANMIŞTIR 30.12.2013 tarih ve Mükerrer

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

No: 2012/19 Tarih: 20.01.2012

No: 2012/19 Tarih: 20.01.2012 No: 2012/19 Tarih: 20.01.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

NO: 2012/10 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/10 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/10 TAR H: 19.01.2012 KONU 89 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. Maliye Bakanl taraf ndan 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011 VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011 KONU Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan tevkifat oranları ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 KONU 5838 Sayılı Kanunun 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yaptığı Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 59 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

Uçak ve helikopterler (Türkku u, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) a daki (IV)

Uçak ve helikopterler (Türkku u, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) a daki (IV) VERG S RKÜLER NO: 2013/16 TAR H: 18.01.2013 KONU 2013 Y nda Uygulanacak Motorlu Ta tlar Vergisi Tarifelerine li kin Tebli Yay nlanm r. Maliye Bakanl taraf ndan 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) say

Detaylı

Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009

Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009 Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009 Konu: Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form un doldurulmasına ilişkin açıklamalar. Özet: Kurumlar Vergisi mükelleflerinin,

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

02.01.2013 SİRKÜLER (2013 04)

02.01.2013 SİRKÜLER (2013 04) 02.01.2013 SİRKÜLER (2013 04) Konu: 2013 Yılında Uygulanacak; Maktu Damga Vergisi ve Harç Oranlarının %15 Oranında Artırılmasına, Kaynak Kullanım Destekleme Fonundaki Oran Değişikliği, Mevduat ile Ödenen

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI 29.05.2008/88 TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : Kıymetli maden ve depo hesaplarına ilişkin olaral Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/8 İstanbul, 02 Ocak 2008 KONU : 2008 Yılında Uygulanacak

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.07.2010 / 87-1 2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 5810 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değiştirilen geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı.

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-6 KONU ÖZETİ : 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. : Tebliğde serbest

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA Tebliğ Taslağı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen

Detaylı

NO: 2013/41 TAR H:

NO: 2013/41 TAR H: VERG S RKÜLER NO: 2013/41 TAR H: 10.05.2013 KONU Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulamas na Dair 64 nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yay nlanm r. Gelir daresi Ba kanl taraf ndan yay nlanan 30.04.2013 tarih

Detaylı

1. Yasal Düzenlemeler

1. Yasal Düzenlemeler 1. Yasal Düzenlemeler Gelirin toplanması ve beyanı ile toplama yapılmayan haller Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesi ile 4842 ve 4962 sayılı Kanunlarla değişik 86 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Söz

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan:

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:VII, NO:10) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VII, NO:44)

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde 1 Borsa da işlem gören

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa R.G : 49 12 Mayıs, 1992 BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI 21/1992 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi (BSİV)Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Verginin

Detaylı

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.05.2011/ 70-1 6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2011/1713 sayılı BKK ile 6111 sayılı Yasada yer alan bazı sürelerin uzatılması dolayısıyla yayımlanan 2

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 24.03.2015 Sayı: 2015/065 Ref: 4/065

SİRKÜLER İstanbul, 24.03.2015 Sayı: 2015/065 Ref: 4/065 SİRKÜLER İstanbul, 24.03.2015 Sayı: 2015/065 Ref: 4/065 Konu: BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ TBMM BAŞKANLIĞI NA SUNULMUŞTUR Bazı vergi kanunlarında

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2014 Sayı: 2014/113 Ref:4/ 113

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2014 Sayı: 2014/113 Ref:4/ 113 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2014 Sayı: 2014/113 Ref:4/ 113 Konu: YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE TÜM MÜKELLEFLERİN İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASINDAN YARARLANABİLMESİ YÖNÜNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR Bilindiği

Detaylı

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI 01.07.2008/105 TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : TMSF ye geçen bazı kıyı (offshore) bankalarında mevduat hesabı bulunan

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009. Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009. Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009 KONU Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik Maliye Bakanlığı 24.03.2009 tarih 27179 Sayılı resmi

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak RESMÎ GAZETE 5 Nisan 2016 Sayı : 29675 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider

Detaylı

KURUMLARIN OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE ETTİĞİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

KURUMLARIN OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE ETTİĞİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ KURUMLARIN OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE ETTİĞİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Ertunç AKSÜMER 32 1.GİRİŞ 1970 li yılların başında Bretton Woods Uluslararası Ödemeler ve Kur Sisteminin sona ermesi ve aynı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN BAŞAK ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN BAŞAK ALT FONU (2. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ÖZET: Elektronik defter hakkında açıklamalar yapıldı. ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında

Detaylı

Resmi Gazete No : 28264 Resmi Gazete Tarihi : 14/04/2012 Yürürlük Tarihi : 01/05/2012

Resmi Gazete No : 28264 Resmi Gazete Tarihi : 14/04/2012 Yürürlük Tarihi : 01/05/2012 Resmi Gazete No : 28264 Resmi Gazete Tarihi : 14/04/2012 Yürürlük Tarihi : 01/05/2012 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 9 Vergi Sorumlusu Gerekli görülen hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 19 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28178 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 282) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde, menkul kıymetler ve

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

9 Kasım 2012-31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar

9 Kasım 2012-31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan B Tipi %100 Anapara Garantili 9 Kasım 2012- hesap dönemine ait finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/10/2014 Sayı: 2014/70 Ref : 6/70. Konu: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/10/2014 Sayı: 2014/70 Ref : 6/70. Konu: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/10/2014 Sayı: 2014/70 Ref : 6/70 Konu: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 01/10/2014 tarihli ve 29136 sayılı Resmi Gazete de (İhracat: 2006/12) Sayılı Dahilde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE DENGELİ FON) TANITIM FORMU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE DENGELİ FON) TANITIM FORMU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE DENGELİ FON) TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 30/09/2003 TARİH VE EYF.7-1/1122

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne SİRKÜ : 2003/10 KAYSERİ Konu : 1- Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 04.08.2003 2- Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değ. İşl. İlişkin Esaslar

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 05.01.2016 ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 KONU: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER HK. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012

Detaylı

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No: 0-6010-2772-0400010

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No: 0-6010-2772-0400010 Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler VERG S RKÜLER KONU NO: 2012/69 TAR H: 28.12.2012 Baz Mükellef Gruplar çin Elektronik Fatura Kullanma Ve Elektronik Defter Tutma Zorunlulu u Getirilmesine li kin 421 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli

Detaylı

SAYI : 2014 / 35 İstanbul,11.06.2014

SAYI : 2014 / 35 İstanbul,11.06.2014 SĠRKÜLER SAYI : 2014 / 35 İstanbul,11.06.2014 KONU : 1- İade Hakkını İndirim Yoluyla Kullanan Mükellefler ile Ödenecek KDV Pozisyonundaki Mükelleflerin Tevsik, Beyan veya Bildirim Yükümlülükleri 2- KDV

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/ 7 İstanbul, 10 Ocak 2007 KONU :2007 Yılında Uygulanacak

Detaylı

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular 23/11/2008 Aylık prim ve hizmet belgesi 23 Kasım 2008 tarihli ve 27063 sayılı resmi gazete tebliğinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin güncel formatı yayınlanmıştır. Bu yönde personel paketinde de 4.0.13

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM HİZMETLERİ VERGİSİ YASASI

ÖZEL İLETİŞİM HİZMETLERİ VERGİSİ YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 25 Haziran 2007 tarihli Yetmişdördüncü Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan, Özel İletişim Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU) TANITIM FORMU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU) TANITIM FORMU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU) TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI

Detaylı