2008 YILI GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR GENELGESİ EKİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2008 YILI GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR GENELGESİ EKİ"

Transkript

1

2 2008 YILI GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR GENELGESİ EKİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Genelgenin amacı; 15/10/2007 tarihli ve 2007/12702 sayılı 2008 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesinde belirtilen hükümlerin uygulanması amacıyla izlenecek usul ve esaslar ile istenecek bilgi ve belgelerin mahiyetini belirlemektir. (2) Bu Genelge, 08/06/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi i ile bağlı ortaklıkları, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi olup sermayesinin yüzde 50 sinden fazlası kamuya ait olan kuruluşları kapsar. (3) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu bu Genelgenin sadece 2. ve 5. Bölümü ile 18. maddesine tabidir. Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Genelge 2007/12702 sayılı Kararname eki Karar ın 29. maddesi uyarınca istihsal edilmiştir. Tanımlar MADDE 3 - (1) Bu Genelgenin uygulanmasında; a) Kamu iktisadi teşebbüsü: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi i ve bağlı ortaklıkları, b) Kuruluş: 4046 sayılı Kanuna tabi olup sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait olan i, c) Kamu teşebbüsü veya teşebbüs: (a) ve (b) bentlerinde sayılan i, d) Program: 2007/12702 sayılı BKK ekinde yer alan tablodaki malî büyüklükler ile Müsteşarlık tarafından bu büyüklükler dikkate alınarak e gönderilecek olan 2008 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programını, e) Kararname: 15/10/2007 tarihli ve 2007/12702 sayılı 2008 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesini f) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını g) DPT : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını h) ÖİB: Özelleştirme İdaresi Başkanlığını i) DPB: Devlet Personel Başkanlığını j) YDK: Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığını ifade eder. İlkeler MADDE 4 - (1) Teşebbüsler 2008 yılı faaliyetlerini 2007/12701 sayılı 2008 yılı Program Kararnamesi ile 2007/12702 sayılı 2008 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesi ( doğrultusunda yürüteceklerdir. 1

3 İKİNCİ BÖLÜM İstihdam Yetki devri MADDE 5 - (1) Teşebbüs dışı geçici görevlendirmeler dahil istihdama ilişkin tüm konularda, teşebbüs yönetim kuruluna gerekli atamaların yapılmaması nedeniyle toplantı yeter sayısı bulunmayan hariç olmak üzere, Kararnamede belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak, karar almaya yalnızca teşebbüs yönetim kurulları yetkili olacak ve bu konuda yetki devri yapılmayacaktır. Teşebbüs yönetim kurulları, daha önce devredilen yetkilerin iptali de dahil olmak üzere, bu konu ile ilgili gereken tedbirleri almakla yükümlüdürler. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname de belirtilen yetki dışında, ilgili Bakanlıklar bu konuda Kararnameyi kısıtlayıcı hiçbir işlem tesis edemeyecektir. Açıktan ve naklen atama MADDE 6 - (1) Maaş ve ücret ödemelerinin karşılanması amacıyla ÖİB tarafından sermaye transferi yapılan veya kredi verilen veya özelleştirme sürecinde son aşamalara gelinmiş veya tasfiye sürecinde olan veya mal ve hizmet üretim faaliyeti olmayan kuruluşlarda 2008 yılında yeni personel istihdamı yapılmayacaktır. Bu Kuruluşları belirlemeye ÖİB yetkilidir. (2) Teşebbüs içi eleman nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı zorunlu hallerde, 2007 yılında ayrılan eleman sayısının (askerlik hariç) en fazla yüzde 10 u kadar nitelikli personelin açıktan ve naklen atanması konusunda teşebbüs yönetim kurulu yetkilidir. Ayrılan eleman sayısı belirlenirken, emekli, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanlar dikkate alınacaktır. Askerlik, kurum içi nakil, statü değişikliği, kadroya alınan geçici işçiler, iş akdi askıya alınan geçici işçiler ve profesyonel sendikacı olarak teşebbüsten ayrılan personel hesaplamada dikkate alınmaz. (3) 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanun uyarınca geçici işçi pozisyonundan daimi işçi pozisyonuna geçen personel sayısı 2006 yılı sonu itibarıyla teşebbüs toplam daimi personel sayısının yüzde 30 unu aşan (TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ, ÇAYKUR ve TŞFAŞ) 2008 yılında ikinci fıkra kapsamında yeni işçi istihdamı yapmayacaklardır. (4) Özelleştirme uygulamaları nedeniyle DPB ye bildirilen nakle tabi personelden istihdam edileceklerin teşebbüsün mevcut personel sayısının yüzde 2 sini geçmemesi ve teşebbüs faaliyet alanı ile ilgili nitelikli personel olması esastır. Teşebbüsler bu fıkra uyarınca yapılacak açıktan atamalar hakkında Müsteşarlığa ve ilgisine göre ÖİB ye bilgi vereceklerdir. (5) 2007 yılı ve öncesinde Genel Yatırım ve Finansman Kararnameleri kapsamında gerekli yasal işlemleri başlatıldığı halde sonuçlandırılamayan personel atama izinleri 2008 yılında kullanılabilecektir. (6) Kararname ile atananlar, bu görevlere eş düzeyde pozisyonlara atananlar, özel kanunlarla belirtilenler ve 2007 yılı ve öncesinde işe alınanlar hariç, 2008 yılında emekli personel istihdamı yapılmayacaktır. Emekli personel istihdam edilmesi durumunda ise tarih ve 5335 Kanun un 30. maddesi çerçevesinde hareket edilecektir. (7) Benzer faaliyet alanlarına sahip olmaları koşuluyla ana teşebbüs ile bağlı ortaklıkları arasındaki personel nakilleri, yukarıda belirtilen sınırlamalar dışındadır. Bu kapsamdaki personel nakilleri yüzde 10 sınırlaması dışında tutulacak ve bu tür personel hareketlerini ilgili tablolarda kurum içi nakil olarak göstereceklerdir. Bu tür personel geçişlerinde Müsteşarlıktan izin alınmaksızın teşebbüs yönetim kurulları yetkili olacaktır. İlave atamalar MADDE 7 - (1) Müsteşarlık ilave atamalarda aşağıdaki hususları ayrıca değerlendirir: a) Uluslararası standartlar çerçevesinde istihdamına gerek görülen özel niteliklere 2

4 sahip personel, b) Yeni üretim tesisi veya hizmet birimleri için gerekli personel, c) Faaliyet alanının genişlemesi halinde gerekli personel, d) Ar-Ge faaliyetleri için istihdamı gerekli personel, (2) Bu tür ilave personel taleplerinde ayrıntılı ilave atama gerekçesi hazırlayacaktır. Bu gerekçelerde, kaç kişinin istihdam edileceği, ilave personelin teşebbüse maliyetinin ve marjinal getirilerinin ne olacağına dair ayrıntılı bilgi bulunacaktır. Aksi takdirde başvurular dikkate alınmayacaktır. (3) 2007 veya 2008 yılında açıktan işe ilk defa alınan personelin ölüm veya istifa sebebiyle işe başladığı tarihten itibaren bir yıl içinde teşebbüsten ayrılması halinde teşebbüsün 2008 yılında bu personel yerine yeni bir personel alma hakkı saklıdır. Zorunlu istihdam MADDE 8 - (1) Özürlü, şehit ailesi, eski hükümlüler, Elektrik Üretim Anonim Şirketinden devralınan şalt sahalarında görevli personel ve ana faaliyet konusu elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı olmayan kuruluşlardaki elektrik santrallerinde daimi istihdamı gereken sorumlu mühendisler gibi özel kanunlar gereği çalıştırılması zorunlu olan personel ile Kararname ile atananlar ve bu görevlere eş düzeyde pozisyonlara atananlar Kararnamenin 4. maddesinde belirtilen sınırlamaların dışındadır. (2) Teşebbüslerde zorunlu asgari sınırın üzerinde, yasal nedenlerden dolayı istihdam edilen personel bulunması halinde, ilave zorunlu istihdam yapılamaz. (3) Özürlü personel çalıştırılmasında, teşebbüsün işçisi iken sakatlanmış olanlara öncelik tanınır. (4) Özel kanunlar gereği çalıştırılması zorunlu olan personel ile ilgili olarak yıl içinde kontenjan açığı doğması durumunda, ilave bir izne gerek duymaksızın gerekli atamaları yapabilir. (5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri gereğince, e karşı mecburi hizmet ile yükümlü bulunanlar, askerden dönen personel, mahkeme kararları nedeniyle göreve başlatılması gereken personel, profesyonel sendikacı olarak görev yapan ancak teşebbüse geri dönen personel ile teşebbüs tarafından yurt dışına eğitime gönderilen ve geri dönen personel herhangi bir izne tâbi olmaksızın, boş kadro/pozisyon dahilinde göreve başlatılabilecek olup, bu kapsamda yapılan işlemlerle ilgili olarak Müsteşarlığa ve ilgisine göre ÖİB ye bilgi verilecektir. Sınavlar MADDE 9 - (1) Açıktan atama yoluyla personel alımları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve/veya Türkiye İş Kurumu ile DPB nin yürürlükteki mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılacak sınavlarda başarılı olanlar arasından, ilgili yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. (2) Teşebbüsler gerekli sınav mevzuatını takip etmek ve uygulamakla mükelleftir. Geçici işçiler MADDE 10 - (1) Teşebbüslerde sadece mevsimlik ve/veya kampanya işlerinde geçici işçi çalıştırılabilir. Söz konusu geçici işçilerle yapılacak sözleşmelerde mevsimlik ve/veya kampanya işçisi olduğu belirtilecektir. Yapılmış olan sözleşmeler de bu çerçevede yenilenecektir. (2) 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren 2008 yılında geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları ve çalıştırılacakları süre, yıl içinde askerden dönecekler de dikkate alınarak, ilgisine göre Müsteşarlığa veya ÖİB ye 30 Kasım 2007 tarihine kadar gönderilir. Geçici iş pozisyonları ve çalıştırılacakları süre Müsteşarlık ve ÖİB tarafından 10 iş günü içinde görüş 3

5 yazısı ile birlikte DPB ye gönderilir. (3) Teşebbüslerin geçici işçi başvuru yazılarında; a) 2007 yılı için alınan toplam adam ay vizesi, b) a bendi kapsamında bulunan toplam işçi sayısı, c) 5620 sayılı Kanun kapsamında daimi işçi pozisyonuna atanan adam ay sayısı ç) 5620 sayılı Kanun kapsamında daimi işçi pozisyonuna atanan işçi sayısı d) 2008 yılı için talep edilen toplam adam ay süresi yer alacaktır. (4) 2008 yılı talepleri, 2007 yılı için alınan adam/ay sayısından 04/04/2007 tarih ve 5620 sayılı Kanun kapsamında daimi işçi statüsüne geçirilen adam/ay sayısının çıkartılması suretiyle bulunan adam/ay sayısını aşamaz. (5) Teşebbüsler geçici iş pozisyonları ve çalıştıracakları süreyi talep ederken 04/04/2007 tarih ve 5620 sayılı Kanunu dikkate alacaklardır. Geçici işçiler, işin gereklerine bağlı olarak, yıl içerisinde en fazla 179 prim gün çalıştırılabilecektir. (6) Usulüne uygun vize edilen cetvellerin bir örneği, DPB ce YDK ya, Müsteşarlığa ve ilgisine göre ÖİB ye gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın ödeme yapılamaz. (7) Teşebbüsler, verilen izinleri, yıl içerisinde rasyonel bir şekilde ve toplu iş sözleşmesini ve ilgili mevzuatı dikkate alarak kullanacaklardır. Toplu iş sözleşmesi veya ilgili düzenlemeleri gerekçe göstererek dahi olsa ilave talepte bulunmayacaklardır. Fazla mesai veya çalışma MADDE 11 - (1) Teşebbüsler, hangi statüde olursa olsun personeline fazla mesai veya çalışma yaptırabilmeleri için yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği işlemleri yaparlar. (2) Teşebbüsler, 2007 yılı için kendilerine verilen izinler toplamını (saat/yıl) aşmayacak şekilde fazla mesai veya çalışma yaptırabilirler. Toplam fazla mesai veya çalışma süresini statüler arasında dağıtma yetkisi yönetim kuruluna aittir. (3) İlave fazla mesai veya çalışma süresi gerekli görüldüğü takdirde teşebbüs yönetim kurulları, 2007 yılı iznini saat/yıl olarak yüzde 10 kadar artırmaya yetkilidir. Bu kapsamda yapılan artırımlar 10 iş günü içinde gerekçeleri ile birlikte Müsteşarlığa ve ilgisine göre ÖİB ye bildirilir. Teşebbüsler yüzde 10 un üzerinde ilave fazla mesai izni talebinde bulunamazlar. (4) 2007 yılında fiilen kullanılan fazla mesai saati ile birlikte ulusal bayram ve genel tatil günlerinde uygulanan fazla çalışma süreleri 2008 yılı Şubat ayı sonuna kadar Müsteşarlığa ve ilgisine göre ÖİB ye bildirilecektir. Pozisyon iptali MADDE 12 - (1) Maaş ve ücret ödemeleri ÖİB tarafından karşılanan kuruluşlarda, 2007 yılı içinde emeklilik veya iş akdi feshi nedeniyle ayrılan işçilerin pozisyonlarının tamamı 30/06/2008 tarihine kadar yönetim kurulu kararı ile iptal edilecek, kuruluşlar iptal ettikleri pozisyon sayısını 2008 yılı Ağustos ayı sonuna kadar Müsteşarlığa ve ÖİB ye bildireceklerdir. Diğer istihdam şekilleri MADDE 13 - (1) Teşebbüsler, Kararnamede ve bu Genelgede bahsi geçmeyen her türlü personel alımından önce, gerekçeleri ile birlikte Müsteşarlığa başvuracak ve izin alacaktır. 4

6 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Hizmet Alımları Genel hükümler MADDE 14 - (1) İhale yoluyla hizmet alımları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat dikkate alınarak gerçekleştirilir ve ihale mevzuatıyla ilgili tüm soru ve sorunlar Kamu İhale Kurumuna iletilir. Bunun dışındaki hususlarda oluşabilecek tereddütleri gidermeye Müsteşarlık yetkilidir. (2) 2008 yılında, kamu ihale mevzuatında tanımı yapılan hizmetler, 04/01/2002 tarih ve 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla temin edilebilir. (3) Teşebbüsler, herhangi bir izin yazısına ihtiyaç duymaksızın Kararnamede belirlenen sınırlamaları dikkate alarak dönemi için hizmet alım ihalesine çıkabilirler döneminde yapılması planlanan ihale yoluyla hizmet alımlarının toplam tutarı en fazla bir önceki yıl için Müsteşarlıkça veya ÖİB tarafından uygun görüş bildirilen toplam tutarın hedeflenen ortalama ÜFE (2008 için % 5,44; 2009 için %4,39 ve 2010 için %3,82) ile artırılması suretiyle bulunan tutar kadar olabilecektir. (4) Teşebbüsler, döneminde yapacakları hizmet alım toplam tutarını aşmayacak şekilde ihtiyaçları doğrultusunda dönemi için belirlenen azami toplam tutarın hizmet alımı kategorileri arasındaki dağılımını belirleyebilirler veya toplam tutarı aşmayacak şekilde hizmet kategorilerini değiştirebilir veya hizmet kategorilerine yenilerini ekleyebilirler. Maliyet unsurlarındaki (asgari ücret, SSK primi ve akaryakıt fiyatları) artış oranının yıllık ortalama ÜFE değişim oranının üzerinde olması nedeniyle hizmet alımı maliyetlerinde artış olması halinde aşan kısım toplam tutara eklenebilecektir. Bu çerçevede, hesaplamalar şu şekilde yapılacaktır: a) 2008 yılı toplam hizmet alım tavanı = 2007 yılı için uygun görülen izin tutarı x (1,0544) b) 2009 yılı toplam hizmet alım tavanı = 2008 yılı toplam hizmet alım tavanı x (1,0439) c) 2010 yılı toplam hizmet alım tavanı = 2009 yılı toplam hizmet alım tavanı x (1,0382) (5) 2007 yılında taşeron yoluyla sağlanan hizmetlerin 2008 yılında asli personelle yapılması durumunda anılan hizmet alımları için ayrılan hizmet alımı tutarı 2008 yılı izninden düşürülecektir. (6) Üç yılın üzerinde ihaleye çıkılmasının planlanması halinde, bu tür hizmet alımlarına ilişkin talepler, DPT nin görüşü çerçevesinde Müsteşarlıkça ayrıca değerlendirilir. (7) Teşebbüsler ihale yoluyla yaptırdıkları tüm hizmet alımlarının listesini, 2007 yılı toplam maliyet gerçekleşmeleri, yasal nedenlerle oluşan maliyet artışlarını ve 2008 yılı tahmini yıllık maliyetlerini, işlemlerin tamamlanmasının ardından 2008 yılı Ocak ayı sonuna kadar ilgisine göre Müsteşarlığa ve ÖİB ye bildirmek zorundadırlar. İlave hizmet alımları MADDE 15 - (1) 14. madde kapsamında hesaplanan tutarların aşılması durumunda ilave veya ilk defa yapılacak hizmet alımları için teşebbüs, ayrıntılı ve gerekçeli bir raporla başvuracak, ihaleler; teşebbüsün diğer birimlerinde veya diğer de yapılmakta olan benzer ihalelere ilişkin bedeller emsal alınarak değerlendirildikten sonra, ilgisine göre Müsteşarlık veya ÖİB tarafından uygun görüldüğü takdirde yapılabilecektir yılı içinde kullanılmak üzere bir kereye mahsus verilen ilave hizmet alımı izinleri, aynı teşebbüsün 2008 yılı için hizmet alım izni limitleri belirlenirken dikkate alınmaz. (2) Olağanüstü koşullardan (yangın, deprem, sel, heyelan gibi) kaynaklanan hizmet alımlarında izin alınması gerekmeyip, Müsteşarlığa veya ÖİB ye bilgi verilmesi yeterlidir. (3) Teşebbüsler, taşıt ve/veya şoför kiralaması ile bu işleri kendileri yapmaları halinde 5

7 oluşacak maliyetleri kıyaslayacak bir analiz yapacak ve maliyetinin daha az olduğu durumlarda taşıt ve/veya şoför kiralaması yoluna gideceklerdir. Bu talepler birinci fıkra kapsamında değerlendirilecektir. Hizmet alımı yapılamayacak durumlar MADDE 16 - (1) Temizlik, güvenlik ve benzeri hizmetler için yeterli sayıda personeli bulunan bu tür hizmetleri ayrıca ihale yolu ile dışarıdan satın alamazlar. (2) Teşebbüs ve çalışanlarının kurmuş olduğu vakıf, sandık ve diğer sivil toplum örgütleri ile bunların kurmuş olduğu veya iştirak ettiği şirketler, doğrudan veya dolaylı olarak hizmet alımı ihalelerine iştirak edemezler ve bunlardan herhangi bir şekilde hizmet alımı yapılamaz. Teşebbüs ile yüklenici firma ilişkisi MADDE 17 - (1) İhale yoluyla yapılacak hizmet alımlarında; yüklenici firmanın istihdam ettiği işçinin muhatabı teşebbüs olmayacaktır. Mevcut sözleşmeler bu çerçevede yenilenecektir. Yüklenici firma tarafından istihdam edilen işçilerin teşebbüsle olan ilişkilerinde, iş hukukuna göre devamlılık arz edebilecek her türlü sözleşme hükümleri bu yenilemeler kapsamında iptal edilecektir yılında yüklenici firma ile mevcut sözleşme yenilenmediği takdirde, yeni firmayla yapılacak sözleşmelerde yüklenici firmanın istihdam ettiği işçilerin teşebbüsle olan ilişkilerinde iş hukukuna göre devamlılık arz eden hüküm ve uygulamalara yer verilmeyecektir. (2) Teşebbüsler, hizmet alımı yaptıkları yüklenici firmalarda çalışan personelin SSK ve işsizlik sigortası primlerinin düzenli yatırılıp yatırılmadığını takip etmekle yükümlüdürler. Söz konusu prim ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen yüklenici firmaların sözleşmeleri uzatılmayacaktır. (3) Ana faaliyet konusu ham petrol tedariki, petrol ürünlerinin ihraç ve ithal edilmesi olan veya petrokimya sektöründe faaliyet gösteren de, 09/10/2002 tarihinden önce müteahhit eliyle sağlanan ve aynı şekilde halen çalışmaya devam eden, emekliliğe hak kazanmamış işçilerden personel yetersizliği nedeniyle asli işlerde sürekli çalıştırıldığı için mahkeme kararıyla toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanma hakkı elde eden ve iş için gerekli tecrübeye sahip olan, müteahhitlerle süresi uzatılacak veya yenilenecek sözleşmeler kapsamındaki işçileri, yeni bir mahkeme kararına ihtiyaç olmaksızın, işçilerin aynı koşullarda çalıştırıldığı diğer dönemlerde de toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlandırmaya ilgili teşebbüs yönetim kurulları yetkilidir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Finansman İşletme bütçesi MADDE 18 - (1) Müsteşarlık 30/11/2007 tarihine kadar e 2008 yılı Programını gönderecektir. Kamu i, 2008 yılı işletme bütçelerini bu Program çerçevesinde yaparak 31/01/2008 tarihine kadar Müsteşarlığa ve DPT ye gönderecektir. (2) TRT, 2008 yılı program çalışmalarını en geç 14 Aralık 2007 tarihine kadar tamamlayarak, teklifini Müsteşarlığa iletir. Müsteşarlık 2008 yılı programını 2007 yılı sonuna kadar tamamlayarak TRT ye bildirir. (3) İşletme bütçelerinde yıl içinde değişiklik gerektiğinde, bu taleplerini gerekçeleriyle birlikte Müsteşarlığa, DPT ye ve ilgisine göre ÖİB ye bildirecekler ve Müsteşarlıktan uygun görüş alacaklardır. Bütçe revize talebi anılan Müsteşarlıkça kabul edilmediği takdirde işleme konulamaz. (4) Yıl içindeki gelişmeler doğrultusunda, DPT nin olumlu görüşü ile ilgili kurumların görüşünü alarak Programda ve performans hedeflerinde değişiklik yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Müsteşarlık yetkilidir. 6

8 (5) Yıl içinde yatırım ödeneklerinin her ne surette olursa olsun değişmesi halinde Müsteşarlığa bilgi verilecektir. Satış fiyatlarının ve tarifelerinin belirlenmesi MADDE 19 - (1) Kamu i, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini saptamakta serbesttirler. (2) Satış fiyatları belirlenirken, uygulanan ekonomik programda yer alan ilke ve politikalar ve teşebbüsün finansman ihtiyacı dikkate alınacak ve teşebbüsü zarara uğratacak veya üretim maliyetlerinin altında kalacak bir satış fiyatı belirlenmeyecektir. Görev zararı uygulaması nedeniyle belirlenen fiyatlar bu kapsamda değerlendirilmez. (3) Fiyat ve tarifeler saptanırken, Programdaki kâr-zarar, yatırım ve diğer malî hedefler dikkate alınacaktır. (4) Fiyat ve tarife düzenlemelerinde ilgili düzenleyici ve denetleyici üst kurulun uygulamaları ile gerekli koordinasyon sağlanacaktır. (5) Teşebbüsler düzenleyici ve denetleyici üst kurullara yapılacak tarife ayarlama başvurularının bir örneğini bilgi için Müsteşarlığa, DPT ye ve ilgisine göre ÖİB ye eş zamanlı olarak gönderecektir. (6) Teşebbüsler, ürettikleri mal ve hizmet fiyatlarında yapılan değişiklikleri ve bu değişiklikler sonucu hasılatlarındaki oluşacak değişimi, değişikliğin yapıldığı günü izleyen yedi gün içinde Müsteşarlığa ve DPT ye bildireceklerdir. Borç ve alacaklar MADDE 20 - (1) Kamu i; a) Kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın, tüm borçlarını zamanında ödemek, b) Alacaklarının tahsilatında gerekli işlemleri zamanında tesis ettirmek zorundadır. Teşebbüsler arası faiz uygulaması MADDE 21- (1) Teşebbüsler, kendi aralarındaki ticari ilişkiler dolayısıyla oluşacak borç ve alacaklara uygulayacakları faizi, söz konusu ticari ilişki öncesinde yapılacak bir protokol ile belirler ve hesaplarını uzlaşılan faiz oranları üzerinden tutarlar. Yapılan protokolün bir örneği, en geç protokol tarihini takip eden 15 gün içerisinde Müsteşarlığa gönderilir. (2) Taraflar arasında uygulanacak faiz konusunda uzlaşmaya varılamadığı takdirde, Müsteşarlık genel faiz oranlarını dikkate alarak, uygulanacak faiz oranını belirlemeye yetkilidir. Ticari banka kredileri MADDE 22 (1) Teşebbüsler, finansman ihtiyacının doğması durumunda öncelikle hasılat artırıcı ve maliyet azaltıcı tedbirlere başvuracaklardır. Bu tedbirlerin yeterli olmaması durumunda ve zorunlu hallerde, yatırım ve finansman programı çerçevesinde tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak şekilde bankalardan ticari kredi kullanılabilecektir veya diğer finansman yöntemlerine başvurulabilecektir. (2) Ticari banka kredisi kullanımına yönelik işlemlerin tüm sorumluluğu teşebbüs yönetim kurullarına aittir. (3) Bir seferde 30 Milyon YTL ve üzerindeki tutarlarda YTL veya döviz kredisi temini için bankalara başvurmadan 15 gün önce kullanılacak kredinin gerekliliği ve şartları ile birlikte aşağıdaki bilgi ve belgelerle Müsteşarlığa başvuracaklardır: a) Alacakların tahsili hususunda gerekli çalışmaların yapıldığına dair bilgi ve belgeler (başta haciz uygulaması olmak üzere vadesi geçmiş alacaklarına ilişkin başlattığı ve/veya yürüttüğü yasal işlemleri gösteren bilgi ve belgeler ile alacaklı olduğu in 7

9 borçlarını ödeyemeyeceklerini gösterir bilgi ve belgeler) b) Finansman darboğazının çözülmesini teminen fiyat ayarlamasının yapılamama nedenleri c) Kredi kullanımından önceki altı ayda ve kredi kullanımından itibaren altı aylık nakit hareketleri tablosu d) Kullanılması planlanan kredi tutarı, geri ödeme planı, başvurulması düşünülen bankalar ve söz konusu bankaların cari ticari kredi faiz oranları, (4) 3. fıkrada belirtilen koşulların yerine getirilmesini müteakiben kredi temin edebileceklerdir. Krediye ilişkin bilgiler (banka adı, kredinin vadesi, faiz oranı, geri ödeme şartları, varsa cezai hükümleri, başvuru tarihi itibariyle kullanmakta olduğu toplam ticari kredi tutarı gibi) kullanım tarihini takip eden bir hafta içerisinde Müsteşarlığa yazılı olarak bildirilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin, yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde Müsteşarlığa iletilmemesi durumunda, talep yazısı iade edilecektir. (5) Teşebbüsler, bir seferde 30 Milyon YTL nin altında tutarlarda yurtiçi ticari bankalardan YTL veya döviz kredisi kullanırken, söz konusu kredinin kendilerine bildirilen yatırım ve finansman programı ile uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir. Bu tür kredi kullanımından itibaren bir hafta içinde, söz konusu kredi hakkında Müsteşarlığa bilgi verilecektir. (6) Teşebbüsler, yurtiçi ticari bankalardan döviz kredisi kullanırken Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile diğer mevzuat çerçevesinde işlem yapacaklardır. (7) Teşebbüsler, yurtdışı ticari bankalardan kredi kullanırken 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapacaklardır. Diğer finansman yöntemleri MADDE 22 (1) Teşebbüslerin ticari banka kredisi dışındaki finansman yöntemlerini (yap-işlet, yap-işlet-devret, leasing gibi) hayata geçirmeleri Müsteşarlığın uygun görüşüne bağlıdır. Bu tür finansman yöntemlerinin yatırım ve finansman programında öngörülmüş olması gerekmektedir. (2) Kredi temini veya diğer finansman yöntemleri ile ilgili olarak tereddüt hasıl olduğu durumlarda, Müsteşarlık Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğüne başvuracaklardır. Ticari banka kredilerinin takibi MADDE 23 (1) Teşebbüsler adresinde yer alan T102-Ticari Banka Kredisi tablosunu her ayın sonunda doldurarak internet üzerinden Müsteşarlığa göndereceklerdir. Basel II MADDE 24 (1) Basel-II kuralları gereği bankalar veya derecelendirme kuruluşları tarafından belirlenecek derecelendirme notunun tespiti çalışmalarında; kredi, piyasa ve operasyonel risk ağırlıkları ve kurumsal yönetim ilkeleri uygulamaları değerlendirmelerde esas alınacak göstergeler olacaktır. Teşebbüsler, BASEL-II kapsamında yapılan çalışmaları izlemek ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Gerekli görüldüğü takdirde, bu kapsamda yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemler Müsteşarlıkça e bildirilecektir. 8

10 Temettü ödemesi ve tahsilatı MADDE 25 - (1) Teşebbüsler 2007 yılı bilançosunun kesinleşmesinden sonra 2 hafta içerisinde tahakkuk eden temettülerinin 2008 yılı içerisinde ödenmesine ilişkin planı ilgisine göre Müsteşarlığa veya ÖİB ye bildirecek, ilgili kurumca bütçe hedefleri dikkate alınarak tespit edilen ödeme planı doğrultusunda ödemelerini yapacaklardır. Teşebbüsler, 2004 yılı kârından temettü tahakkuku yapılmasını belirleyen 14/03/2005 tarih ve sayılı Genelgedeki hususlara 2007 yılı kârından temettü dağıtımı yaparken de uyacaklardır. (2) Teşebbüsler, yurt dışı bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinden olan temettü alacaklarının tamamını 2008 yılı içinde tahsil edeceklerdir. BEŞİNCİ BÖLÜM Malî İzleme ve Şeffaflık Kapasite geliştirme MADDE 26 - (1) Özellikle TEDAŞ, PTT, TCDD ve TRT gibi taşra teşkilatları yurt geneline yaygın başta olmak üzere, tüm aylık bazda sağlıklı ve düzenli mizan üretebilmelerini sağlayacak hazırlıkları tamamlayacaktır. Bu hazırlıklar bilgisayar ve program alımını da kapsar. Ayrıca malî ve malî olmayan diğer konsolide verilerini sağlıklı ve aylık bazda üretecek bir bilgi işlem altyapısı kurmak zorundadırlar. (2) Bu kapsamda yapılacak harcamalar tasarruf tedbirleri dışındadır. Hedef tespiti ve takibi MADDE 27 (1) Teşebbüsler 18. madde kapsamında kendilerine gönderilen 2008 yılı Program büyüklüklerini üçer aylık dönemler itibarıyla dağıtarak Müsteşarlığa 23 Kasım 2007 tarihine kadar geri gönderir. (2) Müsteşarlık ve DPT, in gönderdiği dağılımı da dikkate alarak teşebbüs bazında üçer aylık malî veya malî olmayan hedefler belirler ve Müsteşarlık hedefleri ilgili teşebbüse 28 Aralık 2007 tarihine kadar gönderir. (3) Hedefler üçer aylık dönemler itibarıyla izlenecek olup, anılan dönemler sonunda hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını, gerekçelerini ve alınacak tedbirleri bir sonraki ay sonuna kadar Müsteşarlığa ve DPT ye bildireceklerdir. Performans denetimi MADDE 28 - (1) Müsteşarlık Ek 3 te yer alan de dönemler itibarıyla performans denetimi yapacak ve performans raporları hazırlayacaktır. Söz konusu Raporlar ilgili e, Bakanlıklara, YDK ya ve ilgili diğer kurumlara gönderilecektir. ALTINCI BÖLÜM Çeşitli Hükümler Stratejik planlar MADDE 29 - (1) Teşebbüsler yılları arasını kapsayan 5 yıllık stratejik planlarını DPT tarafından hazırlanan Kılavuza ( Kilavuz2.pdf) uygun şekilde 15/07/2008 tarihine kadar hazırlayarak Müsteşarlık, DPT ve ilgisine göre ÖİB ye göndereceklerdir. Söz konusu stratejik planlar hazırlanırken, Avrupa Birliğine üyelik kapsamında yapılan çalışmalar, Dokuzuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Hükümet Programı göz önünde bulundurulacaktır. (2) DPT stratejik planları gözden geçirecek ve Müsteşarlığın olumlu görüşü üzerine e geri bildirimde bulunacaktır. Teşebbüsler stratejik planlarını DPT nin görüşleri doğrultusunda yenileyerek nihai hale getireceklerdir. Gayrimenkul değerlendirme 9

11 MADDE 30 - (1) Teşebbüsler doğrudan mal ve hizmet üretimleri ile ilgili olmayan veya ilgili olsa bile atıl durumda bulunan gayrimenkullerini tespit ederek tasfiye, devir, satış veya işletme hakkının verilmesi gibi yöntemlerle değerlendirecektir. (2) 28/10/2007 tarihli ve 2007/12701 sayılı 2008 yılı Programında kamu iktisadi i için belirlenen ilkeler esas olacaktır. Bu çerçevede; a) Atıl durumda bulunan gayrimenkullerin değerlendirilmesinde rayiç bedel esas alınacak, b) Zarar eden işletme birimleri, fonksiyonları da dikkate alınarak tasfiye edilecektir. Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı MADDE 31 - (1) Teşebbüsler, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapılarının tamamlanması, internet bağlantısının sağlanması ve internet sitesinin oluşturulması yönünde her türlü önlemi alırlar. (2) Hazırlanacak internet sayfaları, ticari sır kapsamına girmeyecek şekilde, asgari içeriği 27/01/2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu ile ilgili 2007/4 sayılı Başbakanlık ne ve 27/11/2006 tarih ve sayılı 2007 Yılı Yatırım ve Finansman Programı eki olarak yayımlanan asgari site içeriğine uyumlu olacak biçimde ve en güncel haliyle yer alacaktır. Yıllık faaliyet raporları MADDE 32 - (1) Şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen, 2007 yılı Faaliyet Raporlarını 30/05/2008 tarihine kadar kendi internet sitelerinde yayımlayacak (eğer bu tarihe kadar YDK denetimi tamamlanmamışsa yayımlanan Raporun YDK denetiminden geçmediği belirtilecektir.) ve basılı bir örneğini TBMM KİT Komisyonu, ilgili Bakanlık, Müsteşarlık, DPT ve YDK başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlara gönderecektir.. (2) Söz konusu Faaliyet Raporları azami aşağıdaki konuları içermek zorundadır. Teşebbüsler kendi faaliyet alanları ve isteklerine göre bu konuları artırabilirler. a) Misyon ve Vizyon b) Hukuki Statü c) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Özgeçmişleri d) Sermaye Yapısı e) 2007 Yılı Önemli Gelişmeler (teşebbüs ve sektör açısından) f) Üretim ve Satış Bilgileri g) Maliyet Bilgileri h) Yatırım Harcamaları ve Projeleri i) Merkezi Yönetim Bütçesi ile İlişkiler (Vergi ve diğer yasal yükümlülükler, temettü ödemeleri, sermaye ve görev zararı tahsilatları gibi) j) Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış Tablosu k) Finansal Rasyolar l) Organizasyon Yapısı m) İstihdam Bilgileri (sayı ve maliyet) ile Personel Profili n) Diğer Bilgiler AR-GE ve inovasyon faaliyetleri MADDE 33 - (1) Teşebbüsler, AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik gerekli her tür işlemi yapmakla yükümlüdür. Bu çerçevede, üniversitelerle veya diğer ilgili sivil veya kamu kurum veya kuruluşları ile işbirliği yapabilirler. (2) Geliştirilmiş veya geliştirilecek projelere ilişkin bilgiler bir rapor halinde 10

12 31/07/2008 tarihine kadar Müsteşarlığa ve DPT ye sunulacaktır. (3) AR-GE çalışmaları kapsamında yapılacak harcamalar tasarruf tedbirleri dışındadır. (TKİ ve TPAO gibi Ar-Ge harcamaları yatırım harcamaları içinde gösterilen hariç) KİT bilgi izleme projesi MADDE 33 - (1) Teşebbüsler Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen kullanıcı adlarını ve şifrelerini kullanarak adresinden giriş yaparak, istenilen tabloları dolduracak ve söz konusu internet sayfasını her sabah en geç saat itibarıyla ziyaret ederek son gelişmeler, haberler ve duyurulardan haberdar olacaklardır. (2) Gönderilen tablolarda yüksek meblağ tutan diğer başlıkları veya önceki dönem verilerine oranla büyük ölçekli değişimler olduğu takdirde söz konusu tutarları oluşturan kalemlerin veya değişimlerin detaylı bir biçimde açıklanması gerekmektedir. Böyle bir açıklamayı içermeyen tablolar eksik ve yetersiz olarak kabul edilecek ve teşebbüs tarafından tablo veya bilgi Müsteşarlığa iletilmemiş sayılacaktır. (3) 2008 yılında T050 Performans Kriterleri Tablosunda yer alan Borç Alacak ve Finansman bölümlerinde 50 Milyon YTL ve üzeri aylık değişimler ve anılan değişimlerin sebepleri tablonun ilgili kısmında detaylı olarak açıklanacaktır. T050 Performans Kriterleri Tablosu ile T101 Stok Borç Alacak Tablosunun uyumlu olmasına dikkat edilecektir. (4) Kırtasiye ve zaman tasarrufu sağlamak için,, aksi bildirilmediği takdirde, söz konusu internet adresi üzerinden doldurdukları tablolar için ilave bir resmi yazı göndermeyecektir. (5) Teşebbüslerin internet üzerinden gönderdikleri tabloların en az Daire Başkanı seviyesinde uygun görülmesi gerektiğinden ve kullanıcı adı ve şifrelerinin e bildirilmesinden dolayı, internet üzerinden gönderilen tablolar resmi evrak muamelesi görecek ve dönemsel olarak Hazine Kontrolörlerince teşebbüsün kayıtları ile tutarlı olup olmadığı denetlenecektir. Yanıtlama süresi MADDE 34 (1) Teşebbüsler, Kararname kapsamında kendilerinden istenilen bilgi ve belgeleri en geç 15 işgünü içinde göndermekle yükümlüdür. (2) Tam ve eksiksiz bilgilerin Müsteşarlığa iletilmesini takip eden 10 gün içinde Müsteşarlıkça yanıt verilir. Kararnamede ve bu Genelgede belirtilen şartların yerine getirilmediği yazılar Müsteşarlıkça değerlendirmeye alınmaz. Genel tasarruf tedbirleri MADDE 35 (1) Teşebbüsler, 20/03/1971 tarih ve 7/2156 sayılı BKK hükümleri çerçevesinde Makine Kimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü Hurda İşletmesi Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde sahip olduğu hurdaları elden çıkaracaktır. (2) 4736 sayılı Kanunun 1. maddesinin 1. fıkrasında, kamu kurum ve kuruluşları ile KİT ler tarafından üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmayacağı belirtilerek, bu mal ve hizmetlerden indirimli veya ücretsiz yararlanacak kişi veya kurumları tespit etmeye aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Teşebbüsler, söz konusu Kanun hükümlerini uygulama hususunda gerekli özeni göstereceklerdir. (3) Hizmet sektöründe faaliyet gösteren de (TCDD gibi) bilet satış ve rezervasyonlarında işletmecilik gereği yapılması gerekenler hariç ticarî amaçlı olmayan kontenjan uygulamasına gidilmeyecektir. (4) Teşebbüslerin kamu tüzel kişiliğini haiz olmayan müşterilerinden vadesi geçmiş alacakları hiçbir suretle faizsiz olarak taksitlendirilmeyecektir. Aksi yönde bir uygulama 11

13 08/01/2002 tarih ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesine aykırılık teşkil edecektir. Kuruluşlara özel hükümler ve varsayımlar MADDE 36 (1) 2007/12701 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2008 Yılı Programı uyarınca; a) DHMİ Genel Müdürlüğü idari yapısının reorganizasyonu için eylem planı hazırlayarak, Müsteşarlık, DPT, Ulaştırma Bakanlığı ve DPB ye iletecektir. b) TDİ ve KIYEM Genel Müdürlükleri tek çatı altında birleştirilmeleri yönünde gerekli hazırlıkları yapacaklardır. c) PTT Genel Müdürlüğü, sektörde oluşacak rekabet ortamına hazır hale gelmeye yönelik çalışmalarına devam edecektir. d) PTT Genel Müdürlüğü, posta sektöründe politika belirleme, düzenleme ve işletme faaliyetleri ayrıştırılması çalışmalarına katılım sağlayacaktır. e) PTT Genel Müdürlüğü, posta hizmetleri piyasasının, AB düzenlemeleri de dikkate alınarak, kademeli olarak serbestleştirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasına yönelik çalışmalara katılım sağlayacaktır. f) TCDD Genel Müdürlüğü, Demiryolu Kanunu ve TCDD Kanunu taslaklarına gerekli katkıyı sağlayacaktır. g) TCDD Genel Müdürlüğü, bağlı ortaklıkları ve fabrikalarının özel sektöre açılmasına yönelik çalışmalar yapacaktır. h) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü stoklarında biriken fındıkların satılması için gerekli tedbirleri alacaktır. i) TEKEL Genel Müdürlüğü stoklarında bekleyen destekleme stoklarının eritilmesi için ihracat dahil tüm yolları değerlendirecektir. j) TİGEM yeniden yapılandırma ve faaliyet programlamasına yönelik çalışmalar yapacaktır. k) TEDAŞ Genel Müdürlüğü, genel aydınlatma yerlerinde kullanılan elektrik enerjisi tahakkuklarını eksiksiz bir şekilde yaparak bu alacaklarının tamamını tahsil etmek için her tür tedbiri alacaktır. l) TEDAŞ Genel Müdürlüğü, kayıp kaçak oranının düşürülmesi yönünde yapmış olduğu çalışmalara devam edecek, kaçak elektrik kullanımının engellenmesi amacıyla izleme kontrol amaçlı yatırımlara öncelik verecektir. m) EÜAŞ, TKİ ve TTK Genel Müdürlükleri uhdelerinde bulunan linyit ve taşkömürü sahalarının elektrik üretimi amacıyla özel sektöre açılması sürecine ilişkin işlemleri hızlandıracaktır. (2) TEDAŞ, TETAŞ, TKİ, TTK, BOTAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ Genel Müdürlükleri ve bağlı ortaklıkları, sattıkları mal veya hizmetin fiyatını veya tarifesini gerçek maliyetler üzerinden belirleyecektir. Satış fiyatları ortalama maliyetin altında tutulmayacaktır. Bu çerçevede, ithalat yoluyla mal alan kuruluşlar, satış yaptıkları müşteri gruplarından hiçbirine ortalama alım maliyetinin altında fiyat uygulamayacak ve satış fiyatlarını alım maliyetini eş anlı yansıtacak şekilde belirleyeceklerdir. (3) DHMİ Genel Müdürlüğü Antalya ve Esenboğa havalimanları için kamulaştırma işlemlerini 2008 yılında gerçekleştirmeyecektir. 12

14 EK - 1 KİT'LERİN VE ÖZELLEŞTİRME PROGRAMINDAKİ KURULUŞLARIN 2008 YILI KARARNAMESİ UYARINCA TAKVİME BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLERİ Konu Kapsam İstihdam Gönderilecek Kurum İstenilen Hususlar Son Teslim Tarihi Mevzuat 1 Geçici işçi istihdamı YDK, Hazine Müsteşarlığı ve ilgisine göre ÖİB Vize edilen cetvellerin bir örneği Geçici iş pozisyonları, ilgisine göre Hazine Müsteşarlının veya ÖİB'nin uygun görüşü ile DPB'ye vize etttirildikten sonra BKK Kararı; 2 Fazla mesai veya çalışma Hazine Müsteşarlığı ve ilgisine göre ÖİB Yönetim kurulu kararı ile yapılan ilave fazla mesai ve çalışma sürelerindeki artırımlar ve bu artırımların gerekçeleri İznin artırılmasını takip eden 10 iş günü içinde BKK Kararı; 3 Pozisyonların iptali Maaş ve ücret ödemeleri ÖİB tarafından karşılanan kuruluşlar Hazine Müsteşarlığı ve ÖİB 2007 yılı içinde emeklilik veya iş akdi feshi nedeniyle ayrılan işçilerin iptal edilen pozisyonlarının sayısı 2008 Haziran ayı sonuna kadar BKK Kararı; 4 Diğer İstihdam şekilleri Hazine Müsteşarlığı Kararnamede bahsi geçmeyen her türlü personel alımı hakkında bilgi Personel alımından önce BKK Kararı; 5 Açıktan ve naklen atama Hazine Müsteşarlığı ve ilgisine göre ÖİB Özelleştirme uygulamaları nedeniyle DPB'ye bildirilen nakle tabi personelden istihdam edilecekler uyarınca yapılacak açıktan atamalar hakkında her türlü bilgi İşlem tesis edildikten sonra 13

15 EK - 1 KİT'LERİN VE ÖZELLEŞTİRME PROGRAMINDAKİ KURULUŞLARIN 2008 YILI KARARNAMESİ UYARINCA TAKVİME BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLERİ Konu Kapsam 6 İlave atamalar 7 Zorunlu istihdam Gönderilecek Kurum Hazine Müsteşarlığı Hazine Müsteşarlığı ve ilgisine göre ÖİB İstenilen Hususlar Son Teslim Tarihi Mevzuat Uluslararası standartlar çerçevesinde istihdamına gerek görülen özel niteliklere sahip personel, yeni üretim tesisi veya hizmet birimleri için gerekli personel ve Ar-Ge faaliyetleri için istihdamı gerekli personele yönelik yapılan ilave personel talepleri için kaç kişinin istihdam edileceği, ilave personelin teşebbüse maliyetinin ve marjinal getirilerinin ne olacağına dair ayrıntılı bilgileri içeren ayrıntılı ilave atama gerekçesi Teşebbüslere karşı mecburi hizmet ile yükümlü bulunanların, askerden dönen personelin, mahkeme kararları nedeniyle göreve başlatılması gereken personelin, profesyonel sendikacı olarak görev yapan ancak teşebbüsüne geri dönen personelin ve teşebbüsü tarafından yurtdışına eğitime gönderilen ve geri dönen personelin boş kadro/pozisyon dahilinde göreve başlatılabilmesi için yapılan işlemlerle ilgili her türlü bilgi İlave personel talebinden önce İşlem tesis edildikten sonra 14

16 EK - 1 KİT'LERİN VE ÖZELLEŞTİRME PROGRAMINDAKİ KURULUŞLARIN 2008 YILI KARARNAMESİ UYARINCA TAKVİME BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLERİ Konu Kapsam 8 Geçici işçi istihdamı Gönderilecek Kurum İlgisine göre Hazine Müsteşarlığı veya ÖİB İstenilen Hususlar Son Teslim Tarihi Mevzuat Yıl içinde askerden dönecekler de dikkate alınarak, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren 2008 yılında geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları ve çalıştırılacakları süre 30 Kasım Fazla mesai veya çalışma Hazine Müsteşarlığı ve ilgisine göre ÖİB 2007 yılında fiilen kullanılan fazla mesai saati ile birlikte ulusal bayram ve genel tatil günlerinde uygulanan fazla çalışma süreleri 2008 Şubat ayı sonuna kadar Hizmet Alımları 10 İhale yolu ile hizmet alımı İlgisine göre Hazine Müsteşarlığı veya ÖİB İhale yoluyla yapılan tüm hizmet alımlarının listesi, 2007 yılı toplam maliyet gerçekleşmeleri, yasal nedenlerle oluşan maliyet artışları, 2008 yılı tahmini yıllık maliyetleri İşlemlerin tamamlanmasının ardından 2008 Ocak ayı sonuna kadar BKK Kararı 11 İlave hizmet alımı Hazine Müsteşarlığı ve ÖİB Olağanüstü koşullardan (yangın, deprem, sel, heyelan gibi) kaynaklanan hizmet alımları hakkında her türlü bilgi İşlem tesis edildikten sonra BKK Kararı; 15

17 EK - 1 KİT'LERİN VE ÖZELLEŞTİRME PROGRAMINDAKİ KURULUŞLARIN 2008 YILI KARARNAMESİ UYARINCA TAKVİME BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLERİ Konu Kapsam Finansman Gönderilecek Kurum İstenilen Hususlar Son Teslim Tarihi Mevzuat 12 İşletme bütçesi ve TRT Hazine Müsteşarlığı ve DPT Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan 2008 yılı Programı çerçevesinde ce yapılan 2008 yılı işletme bütçeleri 2008 Ocak ayı sonuna kadar BKK Kararı ve 13 İşletme bütçesi TRT Hazine Müsteşarlığı ve DPT 2008 yılı program çalışmaları teklifi 14 Aralık İşletme bütçesi ve TRT Hazine Müsteşarlığı, DPT ve ilgisine göre ÖİB İşletme bütçelerinde yapılması talep edilen değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri Değişiklik yapılmadan önce BKK Kararı; 15 İşletme bütçesi ve TRT Hazine Müsteşarlığı Yatırım ödeneklerinde yapılan değişiklikler Ödenekte değişiklik yapılmasının ardından BKK Kararı; 16 Satış fiyatlarının ve tarifelerinin belirlenmesi Hazine Müsteşarlığı, DPT ve ilgisine göre ÖİB Düzenleyici ve denetleyici üst kurullara yapılacak tarife ayarlama başvurularının bir örneği Bu konudaki işlemler tamamlandıktan sonra; Hazine'ye, DPT'ye ve ilgisine göre ÖİB'ye eş zamanlı olarak BKK Kararı; 17 Satış fiyatlarının ve tarifelerinin belirlenmesi Hazine Müsteşarlığı ve DPT Üretilen mal ve hizmet fiyatlarında yapılan değişiklikler ve değişiklikler sonucu oluşacak hasılat değişiklikleri Değişikliğin yapıldığı günü izleyen 7 gün içinde BKK Kararı; 16

18 EK - 1 KİT'LERİN VE ÖZELLEŞTİRME PROGRAMINDAKİ KURULUŞLARIN 2008 YILI KARARNAMESİ UYARINCA TAKVİME BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLERİ Konu Kapsam 18 Teşebbüsler arası faiz uygulaması Gönderilecek Kurum İstenilen Hususlar Son Teslim Tarihi Mevzuat Hazine Müsteşarlığı Kendi aralarındaki ticari ilişkiler En geç protokol tarihini BKK Kararı; dolayısıyla oluşacak borç ve takip eden 15 gün alacaklara uygulayacakları faizi içerisinde belirledikleri protokolün bir örneği 19 Ticari banka kredileri Hazine Müsteşarlığı Yurt içi ve yurt dışı bankalardan kullanılan kredinin gerekliliği ve şartları hakkında her türlü bilgi Kredi kullanımından 15 gün önce ve kullanımdan itibaren bir hafta içinde BKK Kararı 20 Bankalardan ticari kredi kullanımı Hazine Müsteşarlığı Kredinin gerekliliği ve şartları ile birlikte alacakların tahsili hususunda gerekli çalışmaların yapıldığına dair bilgi ve belgeler, finansman darboğazının çözülmesini teminen fiyat ayarlamasının yapılamama nedenleri, kredi kullanımından önceki altı ayda ve kredi kullanımından itibaren altı aylık nakit hareketleri tablosu, kullanılması planlanan kredi tutarı, geri ödeme planı, başvurulması düşünülen bankalar ve söz konusu bankaların cari ticari kredi faiz oranları Bir seferde 30 milyon YTL ve üzerindeki tutarda ticari kredi temini için bankalara başvurmadan 15 gün önce 17

19 EK - 1 KİT'LERİN VE ÖZELLEŞTİRME PROGRAMINDAKİ KURULUŞLARIN 2008 YILI KARARNAMESİ UYARINCA TAKVİME BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLERİ Konu Kapsam 21 Bankalardan ticari kredi kullanımı Gönderilecek Kurum İstenilen Hususlar Son Teslim Tarihi Mevzuat Hazine Müsteşarlığı Krediye ilişkin bilgiler (banka Kullanım tarihini takip adı, kredinin vadesi, faiz oranı, eden bir hafta geri ödeme şartları, varsa içerisinde cezai hükümleri, başvuru tarihi itibariyle kullanmakta olduğu toplam ticari kredi tutarı gibi) 22 Yurtiçi bankalardan YTL veya döviz kredisi Hazine Müsteşarlığı Bir seferde 30 milyon YTL'nin altındaki tutarlarda kullanılacak YTL veya döviz kredisine ilişkin bilgiler Kredi kullanımından itibaren bir hafta içinde 23 Ticari banka kredilerinin takibi Hazine Müsteşarlığı adresinde yer alan ve her ayın sonunda doldurulması gereken T102-Ticari Banka Kredisi tablosu İnternet üzerinden her ayın sonunda 24 Temettü ödemesi ve tahsilatı İlgisine göre Hazine Müsteşarlığı veya ÖİB Tahakkuk eden temettülerin 2008 yılı içerisinde ödenmesine ilişkin plan 2007 yılı bilançosunun kesinlesmesinden sonra 2 hafta içerisinde Mali İzleme ve Şeffaflık 25 İzleme Kamu işletmeleri Hazine Müsteşarlığı Ticari sır kapsamında olmayan ve içeriği Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek standart mali ve mali olmayan tablolar Talep edilen süre içinde BKK Kararı 18

20 EK - 1 KİT'LERİN VE ÖZELLEŞTİRME PROGRAMINDAKİ KURULUŞLARIN 2008 YILI KARARNAMESİ UYARINCA TAKVİME BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLERİ Konu Kapsam 26 Hedef tespiti ve takibi ve TRT Gönderilecek Kurum Hazine Müsteşarlığı ve DPT İstenilen Hususlar Son Teslim Tarihi Mevzuat Üçer aylık dönemler sonunda in hedeflere ulaşıp ulaşmadığı, ulaşmadıysa gerekçeleri ve alınacak tedbirleri Bir sonraki ay sonuna kadar BKK Kararı; 27 Hedef tespiti ve takibi ve TRT Hazine Müsteşarlığı Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan performans denetimleri esnasında istenilen her türlü bilgi ve belgeler Talep edilen süre içinde BKK Kararı 28 Hedef tespiti ve takibi ve TRT Hazine Müsteşarlığı Hazine Müsteşarlığı tarafından e gönderilen 2008 yılı Program büyüklüklerinin üçer aylık dönemler itibarıyla dağıtılmış hali 23 Kasım 2007 Çeşitli Hükümler 29 Stratejik planlar Hazine Müsteşarlığı, DPT ve ilgisine göre ÖİB yılları arasını kapsayacak şekilde hazırlanan 5 yıllık stratejik planlar 15 Temmuz 2008 BKK Kararı; 30 Kurumsal yönetim Kamu işletmeleri İlgili kurum ve kuruluşlar 2007 yılı Faaliyet Raporlarının basılı örneği 2008 Mayıs ayı sonuna kadar BKK Kararı 31 AR-GE ve inovasyon faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı ve DPT AR-GE ve inovasyon hususunda geliştirilmiş veya geliştirilecek projelere ilişkin bilgiler dahilinde hazırlanan rapor 28 Temmuz 2008 BKK Kararı; 19

21 EK - 1 KİT'LERİN VE ÖZELLEŞTİRME PROGRAMINDAKİ KURULUŞLARIN 2008 YILI KARARNAMESİ UYARINCA TAKVİME BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLERİ Konu Kapsam 32 Yanıtlama süresi Gönderilecek Kurum İstenilen Hususlar Son Teslim Tarihi Mevzuat Kararname kapsamında den istenilen her türlü bilgi ve belgeler 15 iş günü içinde BKK Kararı; 33 KİT İzleme Projesi Hazine Müsteşarlığı adresine giriş yapılması Her gün saat 10:00'da 34 Yurtdışı bağlı ortaklıklar, iştirakler ve yatırımlar Hazine Müsteşarlığı Yurt dışında kurulmuş ve yerleşik olduğu ülkenin mevzuatına tabi faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları ile iştiraklerine ve yurt dışında yapmış oldukları yatırımlara ilişkin talep edilen her türlü bilgi ve belge Talep edilen süre içinde BKK Kararı 35 Yıllık faaliyet raporları TBMM KİT Komisyonu, ilgili Bakanlık, Hazine Müsteşarlığı, DPT ve YDK 2007 yılı faaliyet raporları 30 Mayıs

22 EK 2 GENELGEYE İLİŞKİN SORULAR İÇİN BAŞVURULACAK KİŞİLER E-POSTA ADRESLERİ ve TELEFON NUMARALARI Başvurulacak Kişi Unvan E-posta Adresi Telefon Numarası TARIM DAİRESİ A.Haydar COŞKUN Şube Müdürü Özgür OLGUN Uzman Ender TANRIVERDİ Uzman Yardımcısı ULAŞTIRMA, HABERLEŞME ve SANAYİ SEKTÖRLERİ DAİRESİ Ayten AKYÜZ Şube Müdürü S.Özlem ÇABUK Şube Müdürü Birsen ZÜMREOĞLU Uzman Korhan ERDOĞAN Uzman Erkan TEK Uzman Yardımcısı Ayla EROL Uzman Yardımcısı MADEN ve ENERJİ SEKTÖRÜ DAİRESİ Ömer Faruk CENK Şube Müdürü r Pervin TANIR Uzman M.Sertaç KELEŞ Uzman Mutlu KOÇ Uzman Yardımcısı Feyza İLERİ Uzman Yardımcısı Ayça AKÜZÜM Uzman Yardımcısı

23 EK YILI PERFORMANS DENETİMİ KAPSAMINDAKİ TEŞEBBÜSLER I. ÇEYREK II. ÇEYREK III. ÇEYREK IV. ÇEYREK EÜAŞ TETAŞ EÜAŞ TETAŞ TTK TEİAŞ TTK TEİAŞ BOTAŞ TKİ BOTAŞ TKİ TEDAŞ TPAO TEDAŞ TPAO MKEK TŞFAŞ MKEK TŞFAŞ ETİ HOLDİNG TEKEL ETİ HOLDİNG TEKEL TMO PTT TMO PTT ÇAYKUR DHMİ ÇAYKUR DHMİ TCDD TİGEM TCDD TİGEM PETKİM DMO PETKİM DMO EBK TRT EBK TRT KIYEM SÜMER HOLDİNG TDİ TEMSAN SÜMER HALI 22

C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı 19 Ekim 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26675 Karar Sayısı : 2007/12702 Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının, 2008 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının, ekli Kararda belirtildiği

Detaylı

2013 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

2013 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28495 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 2013 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE

Detaylı

TEBLİĞ 2016 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ 2016 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ 5 Aralık 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29573 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: TEBLİĞ 2016 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI KİT VE ÖZELLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI KİT VE ÖZELLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI KİT VE ÖZELLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU & DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI SÜRECİ Atamalar Kanun un yürürlük öncesi başvurular ve atamalar

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE AMAÇ MADDE 1- Bu esaslar, Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU Şube Adı: Uygulama ve Koordinasyon (I) Şubesi Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU A ve B Grubu Kadroların birimler ve unvanlara göre dağıtımının yapılması Yıl içerisinde

Detaylı

6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI 27.01.2016/4-1 6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 27/01/2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6661 sayılı Kanun ile 2016

Detaylı

NORM KADRO NEDİR? VE BELEDİYELER AÇISINDAN NORM KADRO KİMLERİ KAPSAR?

NORM KADRO NEDİR? VE BELEDİYELER AÇISINDAN NORM KADRO KİMLERİ KAPSAR? NORM KADRO NEDİR? VE BELEDİYELER AÇISINDAN NORM KADRO KİMLERİ KAPSAR? İsmet Kayahan KAZANCIOĞLU Serbest Muhaseci Mali Müşavir Giriş Son dönemde mizden Norm Kadro konusuyla ilgili bir hayli soru gelmiştir.

Detaylı

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012)

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012) 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/9/2009 Karar No : 2009/29 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye Bakanlığının 14/9/2009

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı,

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNU 2014 YILI İÇİNDE SEÇEBİLMELERİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNU 2014 YILI İÇİNDE SEÇEBİLMELERİ Sirküler Rapor 08.11.2013/192-1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNU 2014 YILI İÇİNDE SEÇEBİLMELERİ ÖZET : 30.09.2013 tarihli ve 2013/ 5503 sayılı Bakanlar

Detaylı

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ R.G 196 05.12.2013 ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 41/2008 sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN GERİ ALIMINA İLİŞKİN USÜL VE ESASLAR

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN GERİ ALIMINA İLİŞKİN USÜL VE ESASLAR T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN GERİ ALIMINA İLİŞKİN USÜL VE ESASLAR 11 Mart 2016 Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Geri Alımına İlişkin Usül ve Esaslar Birinci Bölüm

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

DEVLET MALZEME OFĠSĠ TEK DÜZEN MUHASEBE SĠSTEMĠ TEġEKKÜL BÜTÇESI HAZIRLAMA VE UYGULAMA YÖNERGESĠ

DEVLET MALZEME OFĠSĠ TEK DÜZEN MUHASEBE SĠSTEMĠ TEġEKKÜL BÜTÇESI HAZIRLAMA VE UYGULAMA YÖNERGESĠ 1 DEVLET MALZEME OFĠSĠ TEK DÜZEN MUHASEBE SĠSTEMĠ TEġEKKÜL BÜTÇESI HAZIRLAMA VE UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yıllık genel yatırım

Detaylı

TEBLİĞ 2015 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ 2015 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ 15 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29237 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: TEBLİĞ 2015 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE

Detaylı

2007 YILI GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR GENELGESİ. 1) Açıktan atamalarda izlenecek yöntem

2007 YILI GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR GENELGESİ. 1) Açıktan atamalarda izlenecek yöntem 2007 YILI GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR GENELGESİ 2007 yılı Yatırım ve Finansman Kararnamesinin uygulanması ve takibi performansa dayalı olarak yürütülecektir.

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ 27/11/2006 tarihli ve 52300/60370 sayılı yazısı ekinde yer alan 2007 yılı Yatırım ve Finansman Programı Usul ve Esasları

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ 27/11/2006 tarihli ve 52300/60370 sayılı yazısı ekinde yer alan 2007 yılı Yatırım ve Finansman Programı Usul ve Esasları HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ 27/11/2006 tarihli ve 52300/60370 sayılı yazısı ekinde yer alan 2007 yılı Yatırım ve Finansman Programı Usul ve Esasları 2007 YILI GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITIMINDA UYGULANACAK USUL

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITIMINDA UYGULANACAK USUL T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITIMINDA UYGULANACAK USUL ve ESASLARI İLE DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK 8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK Savunma Sanayii Müsteşarlığından: SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KARARDA DEĞĐŞĐKLĐKLER YAPILDI

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KARARDA DEĞĐŞĐKLĐKLER YAPILDI 11.02.2008/41 TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KARARDA DEĞĐŞĐKLĐKLER YAPILDI ÖZET : 1567 sayılı Yasaya Đstinaden Çıkarılan Türk Parası Kıymetini Koruma

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU

ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU 26.05.2008 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN İŞ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 5763 SAYILI KANUN

Detaylı

T.C TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

T.C TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı T.C TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sayı : 60913391-811.01/297-2457 02.04.2015 Konu : Telefon Tahsisi GENELGE (2015/1599) İlgi :a) Yönetim Kurulu

Detaylı

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

Detaylı

MERSİN MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI

MERSİN MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI TORBA KANUN KAPSAMINDAKİ ALACAKLAR -213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki alacaklar 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Takip Edilen

Detaylı

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. SİRKÜLER 2016/13 04.03.2016 KONU : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete de Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Detaylı

İstanbul, 23 Şubat 2010 2010/202. Konu: Aracı Kurumların Ücretlendirme Esaslarına İlişkin Tebliğ Taslağı hk.

İstanbul, 23 Şubat 2010 2010/202. Konu: Aracı Kurumların Ücretlendirme Esaslarına İlişkin Tebliğ Taslağı hk. TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad. No:173 1. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr İstanbul,

Detaylı

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması. S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması. S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi 6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi Kanun Kapsamındaki Alacaklar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun Adı : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Malmüdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Özel İdare

Detaylı

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2014 1 KURUMSAL

Detaylı

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 04/10/2013 tarih ve

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 12 İST. 16.02.2016 ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI Asgari ücrete; işveren desteğine ilişkin 6661 sayılı kanun 27.01.2016 tarih ve 29606

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR. 5763 sayılı Kanunla yapılan yeniden yapılandırma (taksitlendirme) olanağından,

SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR. 5763 sayılı Kanunla yapılan yeniden yapılandırma (taksitlendirme) olanağından, SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR 1. Yeniden yapılandırma kapsamında bulunan borçlar hangileridir? 5763 sayılı Kanunla yapılan yeniden yapılandırma (taksitlendirme) olanağından, a)

Detaylı

DOLDURULACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

DOLDURULACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER DOLDURULACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar Bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda dolduracaklardır. 1. Formlar

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun No: 4691 Kabul Tarihi : 26/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 06/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24454 AMAÇ Madde 1 - Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2011 2011 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Volkan YÜKSEL * Öz Vergi uygulamasında, bir kazancın elde edilmesi sırasında yapılan giderler vergilendirilecek kazancın tespitinde gider olarak

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 12/05/2014 Toplantı Sayısı : 388 Karar Sayısı : 3280 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3280- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon,

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

3713 SAYıLı TERÖRLE MÜCADELE KANUNU & DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI SÜRECİ FATMA YİĞİTER KARA DAİRE BAŞKANI ARALIK 2013

3713 SAYıLı TERÖRLE MÜCADELE KANUNU & DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI SÜRECİ FATMA YİĞİTER KARA DAİRE BAŞKANI ARALIK 2013 3713 SAYıLı TERÖRLE MÜCADELE KANUNU & DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI SÜRECİ FATMA YİĞİTER KARA DAİRE BAŞKANI ARALIK 2013 Atamalar Kanun un yürürlük öncesi başvurular ve atamalar (Eski Usul) Yönetmeliğin yürürlüğe

Detaylı

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kurumumuz harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26442

Resmi Gazete Tarihi: 22.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26442 Resmi Gazete Tarihi: 22.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26442 BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/011 Ref: 4/011

SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/011 Ref: 4/011 SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/011 Ref: 4/011 Konu: YURT DIŞINA YOLCU BERABERİNDE ÇIKARILACAK TÜRK LİRASI VE DÖVİZLERİN BEYANI İLE YURT DIŞINA SERMAYE İHRACINDA YAPILACAK BİLDİRİMLERE DAİR TEBLİĞ

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26582 İKİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 26582 İKİNCİ BÖLÜM 14 Temmuz 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26582 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL RAPORLAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2015 YILI TAŞRA PERFORMANS HEDEFLERİ ÖLÇME KILAVUZU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2015 YILI TAŞRA PERFORMANS HEDEFLERİ ÖLÇME KILAVUZU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2015 YILI TAŞRA PERFORMANS HEDEFLERİ ÖLÇME KILAVUZU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Stratejik Yönetim ve Proje Daire Başkanlığı Ocak/2015 1 EYLEMLER Eylem No Eylem göstergesi Hedefi

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN 7387 BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3996 Kabul Tarihi : 8/6/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1994 Sayı: 21959 Yayımlandığı

Detaylı

2007 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR

2007 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR 2007 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR BANKACILIK VE FİNANS SEKTÖRÜ 1. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 2. ZİRAAT MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

www.kanunum.com Zorunlu Karşılık Tebliğ Karşılaştırmalı Değişiklik Tablosu

www.kanunum.com Zorunlu Karşılık Tebliğ Karşılaştırmalı Değişiklik Tablosu ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2005/1) ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) KANUNUM BİLGİ NOTU ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2005/1) Amaç Madde 1 - Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun;

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun; Resmi Gazete Tarih: 26 Temmuz 2008 Sayı: 26948 Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 86 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

1000 ÜNİVERSİTELERİN ARAŞTIRMA PROJE POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEK PROGRAMI USUL ve ESASLARI

1000 ÜNİVERSİTELERİN ARAŞTIRMA PROJE POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEK PROGRAMI USUL ve ESASLARI 1000 ÜNİVERSİTELERİN ARAŞTIRMA PROJE POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEK PROGRAMI USUL ve ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU GENEL AÇIKLAMALAR: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca, 657 sayılı

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ülke menfaati açısından gerekli olan hallerde,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI ŞEF KADROLARI İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU DİKKAT: Bu kılavuzu dikkatlice okuduktan sonra Elektronik Başvuru Formunu doldurunuz.

Detaylı

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI 30.07.2008/120 SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 86 seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde, 5766 sayılı Yasa ile 6802 sayılı Gider Vergileri

Detaylı

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç EPİAŞ Esas sözleşmesi ve EPİAŞ ın teşkilat yapısı ile çalışma esaslarını içeren Yönetmeliğin son hali 07/05/2014

Detaylı

TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE

TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE 12 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26582

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26582 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26582 SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL RAPORLAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ORGANİZASYON VE SÜREÇ PERFORMANS YÖNETİMİ 4. HAFTA GRUP ÇALIŞMASI

ORGANİZASYON VE SÜREÇ PERFORMANS YÖNETİMİ 4. HAFTA GRUP ÇALIŞMASI 1 KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ ORGANİZASYON VE SÜREÇ PERFORMANS YÖNETİMİ 4. HAFTA GRUP ÇALIŞMASI 03 ŞUBAT 2011 2 SUNUM İÇERİĞİ 1 2 3 TÜRKİYE DE MEVCUT ÇOK YILLI BÜTÇELEME

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

2009 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR

2009 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR 2009 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR BANKACILIK VE FİNANS SEKTÖRÜ 1. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 2. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

(8) Dolayısıyla, iç denetçi atamaları yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler (mahalli idareler hariç) tamamlanmıştır.

(8) Dolayısıyla, iç denetçi atamaları yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler (mahalli idareler hariç) tamamlanmıştır. İÇ DENETÇİ ATAMALARINDA UYULACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TEBLİĞ 1. Giriş (1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği olarak kamu idareleri bünyesinde

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 SİRKÜLER İstanbul, 25.11.2016 Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 Konu: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI 22.11.2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/24

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/24 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 10.05.2017 Sayı : 2017/24 Değerli Müşterimiz, Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1. Beyaz Eşya ve Mobilyada Vergi İndirim Süreleri

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarına Öğretim Üyesi

Detaylı

3. Yıllık Faaliyet Raporunun Kimler Tarafından Düzenleneceği ve Düzenleme Zamanı:

3. Yıllık Faaliyet Raporunun Kimler Tarafından Düzenleneceği ve Düzenleme Zamanı: İHSAN AKAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M A.Ş 23 Nisan Mh. 242 Sk. Rızvanoğlu-Paçacı Sit. No:12/A Blok Kat: 2 D: 3 Nilüfer/Bursa Tel: 0 541 3966882-0 224 2401329(pbx.) 0224 2401329

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9)

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) Resmi Gazete No: 29643 Resmi Gazete Tarihi: 04/03/2016 MADDE 1 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 ARALIK 2012 TARİHLİ (2. MÜKERRER), 28513 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı idari teşkilatında bulunan Akademik Personel Şube Müdürlüğü'nün başlıca

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ KURUM ADI TANIMI DAYANAĞI SUNUM SÜRECİNDE BELİRTİLEN ORTALAMA 1 302-929 Yazı İşleri Resmi Yazışma Kuralları ve Gelen-Giden Evrak Kayıt

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; üniversite mensupları, emeklileri, öğrencileri ve bunların

Detaylı

6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.maddesi aşağıda yer almaktadır.

6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.maddesi aşağıda yer almaktadır. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel : 0.216.340 00 86 Fax : 0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com www.erkymm.com

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı