MOVI-SWITCH. İşletme Kõlavuzu 08/ / TR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOVI-SWITCH. İşletme Kõlavuzu 08/2003 11211075 / TR"

Transkript

1 MOVI-SWITCH Baskõ 08/2003 İşletme Kõlavuzu / TR

2 SEW-EURODRIVE

3 İçindekiler 1 Önemli uyarõlar MOVI-SWITCH için Emniyet Uyarõlarõ Cihazõn Dizaynõ MOVI-SWITCH -1E MOVI-SWITCH -2S MOVI-SWITCH -1E Etiketi, Tip Tanõmõ (Örnek) MOVI-SWITCH -2S Etiketi, Tip Tanõmõ MOVI-SWITCH in Montajõ (Tüm MOVI-SWITCH Tipleri) Montaj Talimatlarõ Modüler bağlantõ kutusu MOVI-SWITCH Kontrol Ünitesinin P22A Opsiyonunun Motora Yakõn Montajõ Elektrik Bağlantõsõ Montaj Talimatlarõ MOVI-SWITCH -1E MOVI-SWITCH -2S/CB0 (dijital kontrol) MOVI-SWITCH -2S/CK0 (AS-i arabirimle kontrol) Devreye alma Devreye Alma Uyarõlarõ (Tüm MOVI-SWITCH Tipleri) MOVI-SWITCH -1E nin devreye alõnmasõ MOVI-SWITCH -2S/CB0 õn devreye alõnmasõ (dijital kontrol) MOVI-SWITCH -2S/CK0 õn devreye alõnmasõ (AS-i ile kontrol) Diyagnoz MOVI-SWITCH -1E MOVI-SWITCH -2S MOVI-SWITCH Kontrol ve Bakõm Kontrol ve Bakõm Periyotlarõ Motorda Kontrol ve Bakõm Çalõşmalarõ Frende Kontrol ve Bakõm Çalõşmalarõ İzin Verilen Bilyalõ Rulman Tipleri Yapõlan İş, Çalõşma Havasõ Aralõğõ, BMG05 4 Frenlerin Fren Momentleri Teknik Bilgiler MOVI-SWITCH -1E Teknik Bilgileri MOVI-SWITCH -2S/CB0 Teknik Bilgileri MOVI-SWITCH -2S/CK0 (entegre edilmiş AS-i li) Teknik Bilgileri Değişiklikler Alfabetik Endeks İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH 3

4 1 Önemli uyarõlar 1 Önemli uyarõlar Emniyet ve Uyarõlar Bu dokümanda belirtilen emniyet ve uyarõlar kesinlikle dikkate alõnmalõdõr! Elektrik tehlikesi. Muhtemel sonuçlar: Ölüm veya ağõr yaralanmalar. Tehlike. Muhtemel sonuçlar: Ölüm veya ağõr yaralanmalar. Tehlikeli Durum. Muhtemel sonuçlar: Hafif veya önemsiz yaralanmalar. Zararlõ Durum. Muhtemel sonuçlar: Cihazda ve ortamda hasar oluşur. Kullanõcõ için tavsiyeler ve faydalõ bilgiler. İşletme kõlavuzundaki talimatlara uyulmasõ, kusursuz bir işletme ve oluşabilecek hasarlarda garanti kapsamõndaki zararlarõn ödenebilmesi için şarttõr. Bu nedenle, tahrik üniteleri devreye alõnmadan önce bu işletme kõlavuzu dikkatlice okunmalõdõr. İşletme kõlavuzunda servis çalõşmalarõ ile ilgili önemli bilgiler bulunduğundan, sürücüye yakõn bir yerde muhafaza edilmelidir. Geçerli Olan Diğer Dokümanlar "DR/DT/DV Üç Fazlõ Motorlar, CT/CV Asenkron Motorlar Servo Motorlar" İşletme Kõlavuzu Geri Dönüşüm Bu üründe kullanõlan malzemeler: Demir Alüminyum Bakõr Plastik Elektronik modüller Bu parçalarõ geçerli atõk toplama yönetmeliklerine uygun olarak toplama yerlerine veriniz! 4 İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH

5 MOVI-SWITCH için Emniyet Uyarõlarõ 2 2 MOVI-SWITCH için Emniyet Uyarõlarõ Hasar görmüş ürünler kesinlikle monte edilmemeli ve devreye alõnmamalõdõr. Hasarlar derhal nakliye firmasõna haber verilmelidir. MOVI-SWITCH üzerinde montaj, işletmeye alma ve servis çalõşmalarõ sadece kaza önleme kurslarõna katõlmõş elektik teknisyenleri tarafõndan ve geçerli talimatlara (örn. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/ 0160) uygun olarak yapõlmalõdõr. Koruma önlemleri ve koruyucu donanõmlar geçerli talimatlara uygun olmalõdõr (örn. EN veya EN 50178). Gerekli koruma önlemi: MOVI-SWITCH in topraklanmasõ Bağlantõ kutusunun kapağõnõ/movi-switch kontrol ünitesini çõkartmadan önce MOVI-SWITCH elektrik şebekesinden ayrõlmalõdõr. Cihaz çalõşõrken bağlantõ kutusu kapalõ olmalõdõr, bunun için bağlantõ kutusunun kapağõnõn/movi-switch kontrol ünitesinin vidalarõ sõkõlmalõdõr. Cihazõn dahili güvenlik fonksiyonlarõ veya mekanik olarak bloke edilmesi motoru durdurabilir. Arõza nedeninin giderilmesi veya reset edilmesi ile motorun otomatik olarak tekrar çalõşmasõna neden olabilir. Tahrik edilen makine için bu duruma, bir emniyet gereği olarak, izin verilmiyorsa, arõza durumunda MOVI-SWITCH şebekeden ayrõlmalõdõr. Dikkat yanma tehlikesi: Cihaz çalõşõrken MOVI-SWITCH yüzeyinde 60 C üzerinde sõcaklõklar oluşabilir! Amacõna Uygun Kullanõm MOVI-SWITCH sürücüler ticari tesislerde kullanõlmak üzere tasarlanmõştõr. Geçerli standartlara ve yönetmeliklere uygundur ve Alçak Gerilim Yönetmeliği 73/23/EWG tarafõndan istenen şartlarõ yerine getirmektedir. Teknik veriler ve kullanõldõğõ yer için izin verilen kullanõm şartlarõ cihazõn güç etiketinde ve bu işletme kõlavuzunda belirtilmiştir. Bu verilere kesinlikle uyulmalõdõr! İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH 5

6 3 Cihazõn Dizaynõ MOVI-SWITCH -1E 3 Cihazõn Dizaynõ 3.1 MOVI-SWITCH -1E 1 2 ws rt R bl RUN AXX 1 2 x M25 x 1,5 kablo rakoru 2 M12-fiş AVS1, standart kodlama (kontrol sinyalleri bağlantõsõ) 3 Fren kontrolü BGW (sadece frenli motorlarda) 4 Şebeke bağlantõsõ (L1, L2, L3) 5 Şebeke bağlantõlarõ için koruyucu kapak 6 MOVI-SWITCH modülü 7 PE bağlantõsõ için vida 8 M16 x 1,5 kablo rakoru 9 2 x M25 x 1,5 kablo rakoru 6 İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH

7 Cihazõn Dizaynõ MOVI-SWITCH -2S MOVI-SWITCH -2S Kablo rakorlarõ 2 PE bağlantõsõ için vida 3 Hazõr sinyali için X6 klemensi (sadece CB0 tipi için) 4 Dahili kablolama için X4 klemensi 5 Dahili kablolama için X5 klemensi 6 X1 klemensi CB0 tipi: Besleme gerilimi ve dönüş sinyalleri yönü için CK0 tipi: AS arabirimi ve yardõmcõ gerilim için (AUX-PWR) 7 Fren bağlantõsõ için X1 klemensi 8 Şebeke bağlantõsõ (L1, L2, L3) için X1 klemensi 9 MOVI-SWITCH kontrol ünitesi bağlantõsõ 10 PE bağlantõsõ için vida 11 M12 fiş X M12 fiş X Durum LED i 14 MOVI-SWITCH kontrol ünitesi 51342AXX İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH 7

8 3 Cihazõn Dizaynõ MOVI-SWITCH -1E Etiketi, Tip Tanõmõ (Örnek) 3.3 MOVI-SWITCH -1E Etiketi, Tip Tanõmõ (Örnek) R27 DT71D4/BMG/TF/Z/MSW/AVS1/ASA / S1 400 Y 1.16 M F 230 AC 2.5 BGW1.5 MINER. OEL CLP220 / 2.3l 52161AXX R 27 DT 71D4 /BMG/TF/Z/MSW/AVS1/ASA3 Fiş konnektör opsiyonu Kontrol sinyalleri için M12 fiş MOVI-SWITCH Ağõr fan motor opsiyonu Termo duyar elemanõ (Standart) Fren motor opsiyonu Motor büyüklüğü ve kutup sayõsõ Motor serisi Redüktör boyutlarõ Redüktör serisi 8 İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH

9 Cihazõn Dizaynõ MOVI-SWITCH -2S Etiketi, Tip Tanõmõ MOVI-SWITCH -2S Etiketi, Tip Tanõmõ Motor tip etiketi (örnek) R27DT71D4/BMG/TF/Z/MSW/RE2A/ASA3/CB / S1 400 Y 1.16 M F 400 AC 2.5 MINER. OEL CLP220 / 2.3l 52162AXX R 27 DT 71D4/BMG/TF/Z/MSW/RE2A/ASA3/CB0 Tip: 0 = Standart Sinyal tipi: B = Dijital K = AS-i Kontrol Fiş konnektör opsiyonu Bağlantõ kutulu tip MOVI-SWITCH Ağõr fan motor opsiyonu Termo duyar elemanõ (Standart) Fren motor opsiyonu Motor büyüklüğü ve kutup sayõsõ Motor serisi Redüktör boyutlarõ Redüktör serisi İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH 9

10 3 Cihazõn Dizaynõ MOVI-SWITCH -2S Etiketi, Tip Tanõmõ Elektronik tip etiketi (örnek) 52279AXX MSW CK0 Tip: 0 = Standart Sinyal tipi: B = Dijital K = AS-i Kontrol MOVI-SWITCH P22A opsiyonlu "motora yakõn montaj" tipi Aşağõdaki resimde örnek bir MOVI-SWITCH kontrol ünitesinin motora yakõn montajõ ve ilgili etiketi ve tip tanõmõ gösterilmiştir AXX MSW-2S-07A/P22A/RI2A/ALA4/CB0 Tip: 0 = Standart Sinyal tipi: B = Dijital K = AS-i Kontrol Motor bağlantõsõ için soket fiş Bağlantõ kutulu tip MOVI-SWITCH kontrol ünitesinin motora yakõn montajõ için adaptör MOVI-SWITCH 10 İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH

11 MOVI-SWITCH in Montajõ (Tüm MOVI-SWITCH Tipleri) Montaj Talimatlarõ 4 4 MOVI-SWITCH in Montajõ (Tüm MOVI-SWITCH Tipleri) 4.1 Montaj Talimatlarõ Montaja Başlamadan Önce MOVI-SWITCH sadece şu koşullar mevcut ise monte edilmelidir: Redüktör/redüktörlü motor güç plakasõ üzerindeki bilgiler, mevcut şebeke gerilimine uygun olmalõdõr Tahrik ünitesinde hasar olmamalõdõr (taşõma veya depolama hasarlarõ) Aşağõdaki işletme şartlarõnõn yerine getirilmiş olduğundan emin olunmalõdõr: Sõcaklõk aralõğõ redüktör tarafõndan kõsõtlanmõş olabilir, redüktörün işletme kõlavuzuna bakõnõz Yağ, asitler, gazlar, buharlar, õşõnõm vb. olmamalõdõr. Montaj Çalõşmalarõndaki Toleranslar Mil ucu DIN 748 e göre çap toleranslarõ ISO k6, 50 mm de ISO m6, > 50 mm de (mil ucu çektirme deliği, DIN 332, DR şeklinde) Flanş DIN e göre merkezleme kenarõ toleransõ ISO j6, 230 mm de ISO h6, > 230 mm de MOVI-SWITCH montajõ MOVI-SWITCH yalnõzca düz, titreşim sönümleme özelliğine sahip ve burulmaya karşõ sağlam bir destek üzerine yerleştirilmeli ve belirtilen montaj konumunda monte edilmelidir. Mil uçlarõndaki korozyon önleyici maddeler temizlenmelidir (piyasada yaygõn olan bir solvent kullanõlmalõdõr). Yataklara ve sõzdõrmazlõk halkalarõna solvent temas etmemelidir Malzeme hasarlarõ! Motor millerine gereksiz yere yük binmemesi için, MOVI-SWITCH ve tahrik edilen makinenin itina ile doğrultulmasõ gerekmektedir (izin verilen eksenel ve radyal kuvvetler dikkate alõnmalõdõr!) Milin ucunda darbe oluşmamalõ ve çekiçle vurulmamalõdõr. Düşey şekilde monte edildiğinde, sõvõ veya yabancõ madde girmemesi için korunmalõdõr! Soğutma havasõnõn serbest olarak girebilmesi sağlanmalõ ve diğer makinelerin tahliye havalarõ yeniden emilmemelidir. Sonradan mile geçirilecek olan parçalarõ yarõm mil kamasõ ile balanslayõn (çõkõş millerinin balanslarõ yarõm mil kamalarõ ile yapõlmõştõr). Gerektiğinde, kondens suyu delikleri plastik tapalarla kapatõlmalõ ve sadece gerekli durumlarda açõlmalõdõr. Yüksek koruma sõnõfõ sertifikasõ geçersiz olacağõ için, kondens suyu delikleri açõk kalmamalõdõr. Nemli Mekanlara veya Dõşarõya Montaj Besleme kablosu için uygun rakorlar kullanõlmalõdõr (gerektiğinde redüksiyon parçalarõ kullanõnõz). Kablo rakorlarõnõn vidalarõna ve kör tapalara sõzdõrmazlõk mastiği sürülmeli ve iyice sõkõlmalõdõr daha sonra tekrar mastik sürülmelidir. Tekrar monte etmeden önce, bağlantõ kutusu kapağõnõn/movi-switch kontrol ünitesinin sõzdõrmazlõk yüzeyleri iyice temizlenmelidir Gerektiğinde yeniden korozyona karşõ koruyucu sürün. Etiketine bakarak geçerli korunma türünü kontrol edin. İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH 11

12 4 MOVI-SWITCH in Montajõ (Tüm MOVI-SWITCH Tipleri) Modüler bağlantõ kutusu 4.2 Modüler bağlantõ kutusu Genel olarak, MOVI-SWITCH -2S nin fabrika çõkõşõ, kablo geçişleri doğru konumda hazõrlanmõş olarak sipariş edilmesi önerilmektedir. İstisnai durumlarda kablo geçişlerinin konumlarõ karşõ tarafa döndürülebilir. Bağlantõ kutusunun döndürülmesi 1. Sürücünün elektrik bağlantõsõnõ kesin ve yanlõşlõkla tekrar devreye girmemesi için emniyete alõn! 2. Bağlantõlarõ ayõrmadan önce daha sonra tekrar doğru olarak takabilmek için işaretleyin. 3. Şebeke, kontrol ve sensör bağlantõlarõnõ ayõrõn. 4. Vidalarõ [A] sökün ve MOVI-SWITCH kontrol ünitesini [B] çõkartõn. 5. Vidalarõ [C] sökün ve bağlantõ kutusunu [D] çõkartõn. [A] [B] [C] [D] 51478AXX 12 İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH

13 MOVI-SWITCH in Montajõ (Tüm MOVI-SWITCH Tipleri) Modüler bağlantõ kutusu 4 6. Bağlantõ kutusunu [D] 180 döndürün. 180 [D] 7. Bağlantõ kutusunu [D] montaj plakasõna [E] yerleştirin ve vidalarõnõ [C] sõkõn. 8. Kablolarõ tekrar bağlayõn. 9. MOVI-SWITCH kontrol ünitesini [B] yerleştirin ve vidalarõnõ [A] sõkõn AXX [A] [B] [C] [D] [E] 51562AXX İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH 13

14 4 MOVI-SWITCH in Montajõ (Tüm MOVI-SWITCH Tipleri) MOVI-SWITCH Kontrol Ünitesinin P22A Opsiyonunun Motora Yakõn Montajõ 4.3 MOVI-SWITCH Kontrol Ünitesinin P22A Opsiyonunun Motora Yakõn Montajõ Aşağõdaki resimde MOVI-SWITCH kontrol ünitesinin P22A opsiyonunun motora yakõn olarak monte edilmesi için gerekli montaj ölçüleri verilmektedir. M6 170mm 65mm M AXX 14 İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH

15 Elektrik Bağlantõsõ Montaj Talimatlarõ 5 5 Elektrik Bağlantõsõ 5.1 Montaj Talimatlarõ Şebeke besleme kablolarõnõn bağlanmasõ MOVI-SWITCH in nominal gerilimi ve frekansõ şebeke verilerine uygun olmalõdõr. Kablo kesiti: Anma kapasitedeki I Şebeke giriş akõmõna göre (Teknik Bilgiler e bakõnõz). MOVI-SWITCH klemensleri için izin verilen kablo kesitleri: Güç klemensleri Kontrol klemensleri (dahili kablolama için) 1,0 mm 2 4,0 mm 2 (2 x 4,0 mm 2 ) 0,25 mm 2 1,0 mm 2 (2 x 0,75 mm 2 ) 1) AWG17 AWG10 (2 x AWG10) AWG22 AWG17 (2 x AWG18) 1) OK klemensi için istisna durum: 1 x 0,25 mm 2 0,75 mm 2 İzolesiz damar sonlandõrma kovanlarõ (DIN 46228, Bölüm 1, Malzeme E-CU) Kablo sigortalarõnõ şebeke beslemesinin başlangõcõna toplama çubuğu bağlantõ noktasõnõn arkasõna takõn. D, DO, NH veya bir güç kesici kullanõlmalõdõr. Sigortanõn değeri kablo kesitine bağlõdõr. Deniz seviyesinden 1000 m yükseklikte montaj Şebeke gerilimleri 380 ile 500 V arasõnda olan MOVI-SWITCH sürücüler, aşağõdaki koşullar yerine getirildiğinde, denizden 2000 m (maks m) yüksekliğe monte edilebilirler. 1) 1000 m üzerinde soğutma etkisi azaldõğõndan, daimi nominal güç de azalõr (bkz. "Teknik Bilgi ve Ölçüm Föyleri") m üzerindeki hava ve sürüngen mesafeleri sadece aşõrõ gerilim sõnõfõ 2 için yeterlidir. Montaj için aşõrõ gerilim sõnõfõ 3 gerektiğinde, ek bir harici gerilim korumasõ kullanõlmalõ ve 2,5 kv üzerindeki faz-faz ile faz-toprak pik akõmlarõ sõnõrlandõrõlmalõdõr. Emniyetli bir elektriksel ayõrma gerekiyorsa, bu ayõrma 2000 m üzerindeki yüksekliklerde, cihaz dõşõnda yapõlmalõdõr (EN e göre Emniyetli Elektriksel Ayõrma) 2000 m ye kadar izin verilen 3 x 500 V şebeke gerilimi, her 100 metre daha yükseğe çõktõkça 6 V düşer 4000 metrede maksimum 3 x 380 V olur. 24 V DC besleme kablosunun bağlanmasõ Normal kontrol (dijital komutlar üzerinden) MOVI-SWITCH harici 24 V DC ve/veya AS-I veri kablosu 2) ile beslenmelidir. Gerekli kumanda kablolarõnõ bağlayõn 3) (örn. sağa/dur, sola/dur) Kumanda kablolarõ şebeke kablolarõndan ayrõ olarak döşenmelidir. 1) Maksimum yükseklik kaçak mesafesi ve elektrolitik kondensatörler gibi aleve dayanõklõ yapõ parçalarõ tarafõndan sõnõrlandõrõlõr. 2) Sadece CK0 tipinde 3) Sadece CB0 tipinde İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH 15

16 5 Elektrik Bağlantõsõ Montaj Talimatlarõ Koruyucu donanõmlar MOVI-SWITCH sürücüler aşõrõ yüklenmeye karşõ dahili koruyucularla donatõlmõşlardõr, harici koruma tertibatlarõna gerek yoktur. MOVI-SWITCH kontrol ünitesi motora yakõn olarak monte edildiğinde, standart kablo koruma talimatlarõ dikkate alõnmalõdõr. MOVI-SWITCH kontrol ünitesi ile motor arasõndaki kablo korumasõ uygun bir boyut veya opsiyonel bir kablo koruma elemanõ ile sağlanmalõdõr! UL ye Uygun Montaj Bağlantõ kablosu olarak sadece 60 / 75 C sõcaklõk aralõğõna uygun bakõr kablolar kullanõlmalõdõr: MOVI-SWITCH güç klemenslerinde 1,5 Nm (13.3 lb.in) sõkma momentine izin verilmektedir. MOVI-SWITCH, maks A AC şebeke akõmõ verebilen ve maksimum gerilimleri 500 V AC olan yõldõz noktasõ topraklanmõş gerilim şebekelerinde (TN ve TT şebekeleri) kullanmaya uygundur. Sigortalarõn kapasite değerleri 25 A/600 V üzerinde olmamalõdõr. Harici 24 V DC gerilim kaynağõ olarak yalnõzca, çõkõş gerilimleri (U max = 30 V DC ) ve çõkõş akõmlarõ (I 8 A) sõnõrlandõrõlmõş olan kontrol edilmiş cihazlar kullanõlmalõdõr. UL sertifikasõ sadece toprağa olan gerilimleri maks. 300 V olan gerilim şebekelerinde kullanõldõğõnda geçerlidir.. 16 İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH

17 AS-i PWR AS-i FLT AS-i PWR SYS-F Elektrik Bağlantõsõ MOVI-SWITCH -1E MOVI-SWITCH -1E Kontrol sinyalleri için bağlantõ olanaklarõ Tip A B Kontrol sinyalleri Dijital sinyaller (örn. PLC) MF../MQ.. Fieldbus arabirimi Diğer bilgiler sayfa 18 sayfa 21, sayfa 22 A B 24 V, + 1 x I, 1 x O MFI AS-Interface 51549AXX Güç bağlantõ olanaklarõ Tip A B Tip tanõmõ MSW/AVS1 MSW/AVS1/ASA3 Şebeke bağlantõsõ Klemensler ASA3 fişli konnektör Diğer bilgiler sayfa 18 ve devamõ sayfa 23 ve devamõ A B ASA3 Netz Netz Netz 51550AXX İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH 17

18 BN 5 Elektrik Bağlantõsõ MOVI-SWITCH -1E Kontrol sinyallerinin tanõmlanmasõ (M12 bağlantõsõ) PIN Bağlantõsõ Fonksiyon 1 24 V 24 V DC besleme gerilimi 2 RUN 24 V DC kontrol sinyali, high = Start, low = Stop 3 0V24 referans potansiyel 4 OK Çalõşmaya hazõr geribildirim sinyali, 24 V DC, high = Çalõşmaya hazõr, low = Aşõrõ sõcaklõk veya 24 V beslemesi yok Fren kontrolsüz MOVI-SWITCH - 1E bağlantõsõ MSW 24V RUN OK TF TF WH BK BU TF BK 4 1 BN BU 3 [1] 2 WH W2 U2 V2 U1 V1 W1 OK [2] PE L1 L2 L3 (CW) (L2 L1 L3) (CCW) RUN 24 V DC 06141AXX [1] [2] CW CCW M12 fiş AVS1 (standart kodlama) M12 soket (standart kodlama) Saat yönünde Saatin aksi yönde fabrika tarafõndan kablolanmõştõr 18 İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH

19 Elektrik Bağlantõsõ MOVI-SWITCH -1E 5 Fren kontrol ünitesi BGW li MOVI-SWITCH -1E Fren gerilimi = Şebeke gerilimi (faz-yõldõz nokta) 1RUN2 24V RUN OK TF TF [3] WH BK BU WH RD BU ws rt bl BGW MSW BN WH BK BU TF BK BU W2 U2 V2 U1 V1 W [1] BN WH OK [2] PE L1 L2 L3 (CW) (L2 L1 L3) (CCW) RUN 24 V DC 06142AXX [1] [2] [3] CW CCW M12 fiş AVS1 (standart kodlama) M12 soket (standart kodlama) Fren bobini Saat yönünde Saatin aksi yönde fabrika tarafõndan kablolanmõştõr İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH 19

20 5 Elektrik Bağlantõsõ MOVI-SWITCH -1E Fren gerilimi = Şebeke gerilimi (faz-faz) [3] WH BK BU 1RUN2 WH RD BU ws rt bl BGW MSW 24V RUN OK TF TF BN WH BK BU TF BK BU W2 U2 V2 U1 V1 W [1] BN WH OK [2] PE L1 L2 L3 (CW) (L2 L1 L3) (CCW) RUN24 V DC 06143AXX [1] [2] [3] CW CCW M12 fiş AVS1 (standart kodlama) M12 soket (standart kodlama) Fren bobini Saat yönünde Saatin aksi yönde fabrika tarafõndan kablolanmõştõr 20 İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH

21 Elektrik Bağlantõsõ MOVI-SWITCH -1E 5 MF../MQ.. arabirimli 2 x MOVI-SWITCH -1E için bağlantõ örneği Klemens bağlantõsõ (MF/M.Q2. fieldbus arabirimi) MOVI-SWITCH -1E (1) MOVI-SWITCH -1E (0) DI 0 GND VO24 DI 1 GND VO24 DI 2 GND VO24 DI 3 GND VO24 DO 0 GND2 DO1 GND2 V2I24 GND [1] 24 V 24 V GND GND 24V RS+ RS- GND 06144AXX [1] Bağlantõ kullanõlan alan bus õna (fieldbus) bağlõdõr İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH 21

22 5 Elektrik Bağlantõsõ MOVI-SWITCH -1E M12 fişi üzerinden bağlantõ (MF/ MQ.22 fieldbus arabirimi) Gerekli bağlantõlar aşağõdaki şemaya göre, kullanõlan soketlere dahili olarak köprülenmelidir. X20 DI 0 GND VO24 DI 1 GND VO24 DI 2 GND VO DI 3 GND VO24 DO 0 GND2 DO1 GND2 [4] GND2 [1] [2] [3] 06145AXX [1] DO0 böylece DI0 soketindeki PIN2 ye bağlanõr [2] DO1 böylece DI2 soketindeki PIN2 ye bağlanõr (sadece 2 MOVI-SWITCH bir MF/MQ.22-bus modülüne bağlandõğõnda gereklidir) [3] Sadece "field bus nod"lar iki 24 V gerilim devresi ile monte edildiğinde gereklidir Çõkõşlarla giriş soketleri arasõna köprü bağlandõktan sonra, DI0 ve DI2 soketlerine iki MOVI-SWITCH -1E bağlanabilir. Bu durumda giriş soketi DI1 ve çõkõş soketi DO0 ile giriş soketi DI3 ve çõkõş soketi DO1 kullanõlamazlar artõk. MOVI-SWITCH -1E MOVI-SWITCH -1E 24 V (V024) DI1(DO0) 24 V (V024) DI3 (DO3) DO1 DI0 DI2 DO0 GND GND DIO DI2 DO0 GND2 DI1 DI3 [1] DO1 [1] 24 V (V024) 24 V (V024) DI1 GND DI3 GND DO1 GND AXX [1] 2 MOVI-SWITCH -1E bağlandõğõnda artõk kullanõlamaz 22 İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH

23 BN Elektrik Bağlantõsõ MOVI-SWITCH -1E 5 Opsiyonel fiş konnektör ASA3 lü MOVI-SWITCH (fren kontrolü yok) MSW 24V RUN OK TF TF WH BK BU TF W2 U2 V2 U1 V1 W1 BK BU [1] [3] BN WH OK [2] [4] RUN 24 V DC L3 L2 L1 (CW) (L3 L1 L2) (CCW) 06482AXX [1] [2] [3] [4] CW CCW M12 fiş AVS1 (standart kodlama) M12 soket (standart kodlama) Fiş konnektör ASA3 (fiş) Fiş konnektör (soket) Saat yönünde Saatin aksi yönde fabrika tarafõndan kablolanmõştõr İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH 23

24 5 Elektrik Bağlantõsõ MOVI-SWITCH -1E Opsiyonel fiş konnektör ASA3 lü MOVI-SWITCH (fren kontrolü BGW ile) Fren gerilimi = Şebeke gerilimi (faz-yõldõz nokta) 1RUN2 24V RUN OK TF TF [3] WH BK BU WH RD BU ws rt bl BGW MSW BN WH BK BU TF W2 U2 V2 U1 V1 W1 BK BU [1] [4] BN WH OK [2] [5] RUN 24 V DC L3 L2 L1 (CW) (L3 L1 L2) (CCW) 06483AXX [1] [2] [3] [4] [5] CW CCW M12 fiş AVS1 (standart kodlama) M12 soket (standart kodlama) Fren bobini Fiş konnektör ASA3 (fiş) Fiş konnektör (soket) Saat yönünde Saatin aksi yönde fabrika tarafõndan kablolanmõştõr 24 İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH

25 Elektrik Bağlantõsõ MOVI-SWITCH -1E 5 Fren gerilimi = şebeke gerilimi (faz-faz) [3] WH BK BU 1RUN2 WH RD BU ws rt bl BGW MSW 24V RUN OK TF TF BN WH BK BU TF W2 U2 V2 U1 V1 W1 BK BU [1] [4] BN WH OK [2] [5] RUN24 V DC L3 L2 L1 (CW) (L3 L1 L2) (CCW) 06484AXX [1] [2] [3] [4] [5] CW CCW M12 fiş AVS1 (standart kodlama) M12 soket (standart kodlama) Fren bobini Fiş konnektör ASA3 (fiş) Fiş konnektör (soket) Saat yönünde Saatin aksi yönde fabrika tarafõndan kablolanmõştõr İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH 25

26 AS-i PWR AS-i FLT AS-i PWR SYS-F 5 Elektrik Bağlantõsõ MOVI-SWITCH -2S/CB0 (dijital kontrol) 5.3 MOVI-SWITCH -2S/CB0 (dijital kontrol) Kontrol sinyalleri için bağlantõ olanaklarõ (alan ve motor montajõ için) Tip A B Tip Tanõmõ MSW/RA2A/CB0 MSW/RA2A/CB0 Kontrol sinyalleri Dijital sinyaller (örn. PLC) MF../MQ.. Fieldbus arabirimi Diğer bilgiler sayfa 27 sayfa 31, sayfa 32 A B 24 V + 1 x DO 2 x DI (+ 24 V) MFI AS-Interface 51359AXX Güç için bağlantõ olanaklarõ (alan ve motor montajõ için) Tip A B C Tip tanõmõ MSW/RA2A/CB0 MSW/RE2A/ASA3/CB0 MSW/RJ2A/AND3/CB0 Şebeke bağlantõsõ Klemensler ASA3 fişli konnektör Fişli konnektör AND3 Diğer bilgiler sayfa 28 sayfa 29 sayfa 30 A B [1] ASA3 C [1] AND3 [1] 51362AXX [1] Şebeke 26 İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH

27 Elektrik Bağlantõsõ MOVI-SWITCH -2S/CB0 (dijital kontrol) 5 MOVI-SWITCH kontrol ünitesinde pin bağlantõlarõ Aşağõdaki resimde X102 ve X101 fişlerinin bağlantõlarõ gösterilmektedir L 0V X102 R 24 V OK 0V X101 R 24 V X102 X101 PIN Bağlantõsõ Fonksiyon X V 24 V DC besleme gerilimi, X101/1 ile köprülenmiştir 2 R 24 V DC kontrol sinyali, saat yönünde dönüş, high = Start, low = Stop (X101/2 ile köprülenmiştir) 3 Referans potansiyeli 0V24 (X101/3 ile köprülenmiştir) 4 L 24 V DC kontrol sinyali, saatin aksi yönde dönüş, high = Start, low = Stop X101 1) 1 24 V 24 V DC besleme gerilimi (X102/1 ile köprülenmiştir) 2 R 24 V DC kontrol sinyali, saat yönünde dönüş, high = Start, low = Stop (X102/2 ile köprülenmiştir) 3 Referans potansiyeli 0V24 (X102/3 ile köprülenmiştir) 4 OK Çalõşmaya hazõr geribildirim sinyali, 24 V DC, high = Çalõşmaya hazõr 1) Bu fiş, M12 fişi MOVI-SWITCH -1E tipi ile uyumludur 51353AXX X102 ve X101 bağlantõlarõ için köşeli fişli konnektörler kullanõldõğõnda, bu konnektörler sadece aşağõdaki resimde gösterilen şekilde monte edilebilir! Bu nedenle sadece düz konnektörler kullanõlmasõnõ önermekteyiz! 51408AXX İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH 27

28 5 Elektrik Bağlantõsõ MOVI-SWITCH -2S/CB0 (dijital kontrol) Bağlantõ kutusundaki klemens bağlantõlarõ Aşağõdaki resimde MOVI-SWITCH -2S/CB0 klemenslerinin bağlantõlarõ görülmektedir OK 0V X8 X1 X4 X5 PE BR+ TF1 BR- TF L1 L2 L3 PE MSW-2S/CB AXX Klemens Fonksiyon X1 L1 Şebeke klemensi L2 Şebeke klemensi L3 Şebeke klemensi 13 Fren bağlantõsõ 14 Fren bağlantõsõ 15 Fren bağlantõsõ 1 24 V alternatif 24 V beslemesi (fişli konnektörlü tipler için ayrõlmõştõr) 2 L Sola/Dur (fişli konnektör tipleri için ayrõlmõştõr) 3 0V GND (fişli konnektör tipleri için ayrõlmõştõr) 4 R Sağa/Dur (fişli konnektör tipleri için ayrõlmõştõr) X4 BR+ dahili kablolama için TF1 dahili kablolama için BR- dahili kablolama için TF2 dahili kablolama için X5 1 dahili kablolama için 2 dahili kablolama için 3 dahili kablolama için 4 dahili kablolama için X8 OK dahili kablolama için 0V dahili kablolama için 28 İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH

29 Elektrik Bağlantõsõ MOVI-SWITCH -2S/CB0 (dijital kontrol) 5 Fişli konnektör ASA3 ün bağlantõlarõ Aşağõdaki resimde opsiyonel ASA3 fişli konnektör bağlantõlarõ gösterilmektedir. X8 X1 L3 L2 L1 X4 X5 PE MSW-2S/ASA3/CB ASA3 [1] [2] L3 L2 L AXX [1] Fişli konnektör ASA3 (fiş) [2] Fişli konnektör (soket) İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH 29

30 5 Elektrik Bağlantõsõ MOVI-SWITCH -2S/CB0 (dijital kontrol) Fişli konnektör AND3 ün bağlantõlarõ Aşağõdaki resimde opsiyonel AND3 fişli konnektör bağlantõlarõ gösterilmektedir. X8 X1 L3 L2 L1 X4 X5 PE MSW-2S/AND3/CB0 L PE AND3 [1] L [2] L AXX [1] Fişli konnektör AND3 (fiş) [2] Fişli konnektör (soket) 30 İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH

31 Elektrik Bağlantõsõ MOVI-SWITCH -2S/CB0 (dijital kontrol) 5 MF../MQ.. arabirimli MOVI-SWITCH -2S/CB0 için bağlantõ örneği Klemens bağlantõsõ (MF.2. fieldbus arabirimi) MSW-2S/CB X X101 DI 0 GND VO24 DI 1 GND VO24 DI 2 GND VO24 DI 3 GND VO24 DO 0 GND2 DO1 GND2 V2I24 GND [1] 24 V 24 V GND GND 24V RS+ RS- GND 06139AXX [1] Bağlantõ kullanõlan alan bus õna (fieldbus) bağlõdõr İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH 31

32 5 Elektrik Bağlantõsõ MOVI-SWITCH -2S/CB0 (dijital kontrol) M12 fişi üzerinden bağlantõ (MF.22 fieldbus arabirimi) Aşağõdaki resimde bir MOVI-SWITCH -2S/CB0 õn M12 fişi ile bir MF/MQ.22 fieldbus arabirimine bağlanmasõ gösterilmektedir. MF./MQ... [2] 4 24 V (V024) 24 V (V024) DI1 DI3 D01 MSW-2S/CB0 DI0 GND DI2 GND DO0 GND2 X102 DIO DI2 DO0 DI1 DI3 DO1 24 V (V024) 24 V (V024) X101 DI1 GND DI3 GND D01 GND2 3 MFZ.. [3] DI 0 GND VO24 DI 1 GND VO24 DI 2 GND VO24 DI 3 GND VO24 DO 0 GND2 DO1 GND2 V2I24 GND [1] 24 V 24 V GND GND 24V RS+ RS- GND 06140AXX [1] Bağlantõ kullanõlan alan bus õna (fieldbus) bağlõdõr [2] Fieldbus Arabirimi [3] Bağlantõ modülü 32 İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH

33 Elektrik Bağlantõsõ MOVI-SWITCH -2S/CB0 (dijital kontrol) 5 Motora yakõn montajda MOVI-SWITCH ile motor arasõndaki bağlantõ P22 opsiyonlu MOVI-SWITCH -2S kontrol ünitesi motora yakõn montajda motora hazõr bir kablo ile bağlanõr. MOVI-SWITCH tarafõnda aşağõdaki uygulamalar mümkündür: A: MSW-2S-07A/P22A/RI2A/APG4/C.0 MSW-2S-07A/CC15/P22A/RI2A/APG4/C.0 (kablo korumalõ) B: MSW-2S-07A/P22A/RI2A/ALA4/C.0 MSW-2S-07A/CC15/P22A/RI2A/ALA4/C.0 (kablo korumalõ) APG 4 uygulamasõnda kullanõlan hibrit kabloya bağlõ olarak motora aşağõdaki bağlantõ olanaklarõ vardõr: Tip A1 A2 A3 A4 MOVI-SWITCH APG4 APG4 APG4 APG4 Motor Kablo rakoru/ ASB4 APG4 IS klemens Hibrit kablo X m m W W ayrõca, bkz. sayfa 35 ve devamõ sayfa 35 ve devamõ sayfa 35 ve devamõ sayfa 35 ve devamõ A1 APG4 A2 APG4 [1] ASB4 A3 APG4 A4 APG4 APG4 IS 51458AXX [1] Kablo rakoru üzerinden bağlantõ İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH 33

34 5 Elektrik Bağlantõsõ MOVI-SWITCH -2S/CB0 (dijital kontrol) ALA 4 uygulamasõnda kullanõlan hibrit kabloya bağlõ olarak, bağlanmõş olan motora aşağõdaki bağlantõ olanaklarõ vardõr: Tip B1 B2 MOVI-SWITCH ALA4 ALA4 Motor Kablo rakoru/klemens ASB4 Hibrit kablo ek bilgiler sayfa 35 ve devamõ sayfa 35 ve devamõ B1 ALA4 B2 ALA4 [1] ASB AXX [1] Kablo rakoru üzerinden bağlantõ 34 İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH

35 Elektrik Bağlantõsõ MOVI-SWITCH -2S/CB0 (dijital kontrol) 5 A tipi hibrit kablo A1 Tipi Parça numarasõ (Motor kablo kesiti: 2,5 mm 2 ) 52152AXX Kablo bağlantõ yeri Motor klemensi Damar rengi / Tanõmõ U1 siyah / U1 V1 siyah / V1 W1 siyah / W1 13 kõrmõzõ / beyaz / mavi / 15 TH siyah / 1 TH siyah / 2 PE klemensi yeşil-sarõ + Ekran sonu (iç ekran) A2 Tipi Parça numarasõ (Motor kablo kesiti: 2,5 mm 2 ) 52153AXX İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH 35

36 5 Elektrik Bağlantõsõ MOVI-SWITCH -2S/CB0 (dijital kontrol) A3 Tipi Parça numarasõ (Motor kablo kesiti: 1,5 mm 2 ) 52154AXX A4 Tipi R 06/ XX XXXXXX Laenge (m): Auftragsnummer: IS alt parçalõ motor Büyüklüğü DT71 DT90 IS alt parçalõ motor Büyüklüğü DV100 MOVI-SWITCH yõldõz bağlantõ Hibrit kablo parça numarasõ (Motor kablo kesiti: 1,5 mm 2 ) Hibrit kablo parça numarasõ (Motor kablo kesiti: 1,5 mm 2 ) 52155AXX MOVI-SWITCH üçgen bağlantõ Hibrit kablo parça numarasõ (Motor kablo kesiti: 1,5 mm 2 ) Hibrit kablo parça numarasõ X (Motor kablo kesiti: 1,5 mm 2 ) 36 İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH

37 Elektrik Bağlantõsõ MOVI-SWITCH -2S/CB0 (dijital kontrol) 5 B tipi hibrit kablo B1 Tipi Parça numarasõ (Motor kablo kesiti: 2,5 mm 2 ) 52156AXX Kablo bağlantõ yeri Motor klemensi Damar rengi / Tanõmõ U1 siyah / U1 V1 siyah / V1 W1 siyah / W1 13 kõrmõzõ / beyaz / mavi / 15 TH siyah / 1 TH siyah / 2 PE klemensi yeşil-sarõ + Ekran sonu (iç ekran) B2 Tipi Parça numarasõ (Motor kablo kesiti: 2,5 mm 2 ) 52157AXX İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH 37

38 5 Elektrik Bağlantõsõ MOVI-SWITCH -2S/CK0 (AS-i arabirimle kontrol) 5.4 MOVI-SWITCH -2S/CK0 (AS-i arabirimle kontrol) Şebeke ve kontrol için bağlantõ olanaklarõ A tipi: MSW/RA2A/CK0 Tip A1 A2 Tip tanõmõ MSW/RA2A/CK0 MSW/RA2A/CK0 DIP anahtarõ S1 0 1 AS-i bağlantõsõ sarõ AS-i kablosu fiş X102 üzerinden sarõ AS-i kablosu fiş X102 üzerinden 24 V besleme sarõ AS-i kablosu fiş X102 üzerinden siyah AS-i kablosu fiş X102 üzerinden Şebeke bağlantõsõ Klemensler Klemensler ayrõca, bkz. sayfa 40, sayfa 41 sayfa 40, sayfa 41 A1 [1] A2 2 x DI 2 x DI [1] AS-i (YE) AS-i (YE) AUX-PWR (BK) 52158AXX [1] Şebeke Yukarõda açõklanan uygulamalar P22A opsiyonu MOVI-SWITCH kontrol ünitesinin motora yakõn montajõ için de geçerlidir. 38 İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH

39 Elektrik Bağlantõsõ MOVI-SWITCH -2S/CK0 (AS-i arabirimle kontrol) 5 B tipi: MSW/RJ2A/AND3/AVS0/CK0 Tip B1 B2 B3 Tip tanõmõ MSW/RJ2A/AND3/ AVS0/CK0 MSW/RJ2A/AND3/ AVS0/CK0 MSW/RJ2A/AND3/ AVS0/CK0 DIP anahtarõ S AS-i bağlantõsõ sarõ AS-i kablosu fiş X102 sarõ AS-i kablosu fiş X102 sarõ AS-i kablosu fiş X102 üzerinden üzerinden üzerinden 24 V besleme siyah AS-i kablosu fiş AVS0 üzerinden (bağlantõ kutusu) siyah AS-i kablosu fiş X102 üzerinden sarõ AS-i kablosu fiş X102 üzerinden Şebeke bağlantõsõ Fişli konnektör AND3 Fişli konnektör AND3 Fişli konnektör AND3 ayrõca, bkz. sayfa 40, sayfa 42 sayfa 40, sayfa 42 sayfa 40, sayfa 42 B1 B2 2 x DI 2 x DI AUX-PWR(BK) AS-i (YE) AS-i (YE) AUX-PWR (BK) [1] [1] B3 2 x DI AS-i (YE) [1] 52265AXX [1] Şebeke Yukarõda açõklanan uygulamalar P22A opsiyonu MOVI-SWITCH kontrol ünitesinin motora yakõn montajõ için de geçerlidir. İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH 39

40 5 Elektrik Bağlantõsõ MOVI-SWITCH -2S/CK0 (AS-i arabirimle kontrol) MOVI-SWITCH kontrol ünitesi fiş/soket bağlantõsõ Aşağõdaki resimde X102 ve X101 fişlerinin bağlantõlarõ gösterilmektedir V AS-i - X102 0V AS-i V DI2 X V DI3 X102 X AXX PIN Bağlantõsõ Fonksiyon X102 1 AS-i + As-i veri hattõ + MSW için besleme gerilimi, DIP anahtarõ AUX-PWR (S1) = 0 2 0V24 referans potansiyel 3 AS-i - As-i veri hattõ MSW için besleme gerilimi, DIP anahtarõ AUX-PWR (S1) = V 24 V DC besleme gerilimi, DIP anahtarõ AUX-PWR (S1) = 1 (AS-i veri hattõ üzerinden besleme gerilimine alternatif olarak) X V Sensörler için 24 V DC besleme gerilimi 2 DI3 Sensör 2 den anahtarlama sinyali 3 Sensörler için 0V24 referans potansiyeli 4 DI2 Sensör 1 den anahtarlama sinyali X102 ve X101 bağlantõlarõ için köşeli fişli konnektörler kullanõldõğõnda, bu konnektörler sadece aşağõdaki resimde gösterilen şekilde monte edilebilir! Bu nedenle sadece düz konnektörler kullanõlmasõnõ önermekteyiz! 51408AXX 40 İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH

41 Elektrik Bağlantõsõ MOVI-SWITCH -2S/CK0 (AS-i arabirimle kontrol) 5 Klemens bağlantõlarõ Aşağõdaki resimde MOVI-SWITCH -2S/CK0 klemenslerinin bağlantõlarõ görülmektedir. L1 L2 L X1 X4 X5 PE BR+ TF1 BR- TF PE MSW-2S/CK AXX Klemens Fonksiyon X1 L1 Şebeke klemensi L2 Şebeke klemensi L3 Şebeke klemensi 13 Fren bağlantõsõ 14 Fren bağlantõsõ 15 Fren bağlantõsõ 1 AS-i + AS-i veri hattõ + (fişli konnektör tipleri için ayrõlmõştõr) 2 24 V 24 V DC besleme gerilimi (fişli konnektör tipleri için ayrõlmõştõr) 3 AS-i - AS-i veri hattõ (fişli konnektör tipleri için ayrõlmõştõr) 4 0V24 0V24 referans potansiyeli (fişli konnektör tipleri için ayrõlmõştõr) X4 BR+ dahili kablolama için TF1 dahili kablolama için BR- dahili kablolama için TF2 dahili kablolama için X5 1 dahili kablolama için 2 dahili kablolama için 3 dahili kablolama için 4 dahili kablolama için İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH 41

42 5 Elektrik Bağlantõsõ MOVI-SWITCH -2S/CK0 (AS-i arabirimle kontrol) AND3 + AVS0 tipi MSW-2S/CK0/AND3/AVS0 X1 X4 X5 L3 L2 L1 PE L2 AVS0 [1] AVS0 [2] AS-i- 24 V L PE L3 AS-i+ 0 V AND3 [1] AND3 [2] 51372AXX [1] Fişli konnektör AVS0 (fiş, standart kodlama) [2] Fişli konnektör (soket, standart kodlama) [3] Fişli konnektör AND3 (fiş) [4] Fişli konnektör (soket) 42 İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH

43 Elektrik Bağlantõsõ MOVI-SWITCH -2S/CK0 (AS-i arabirimle kontrol) 5 Motora yakõn montajda MOVI- SWITCH ile motor arasõndaki bağlantõ P22 opsiyonlu MOVI-SWITCH -2S kontrol ünitesi motora yakõn montajda motora hazõr bir kablo ile bağlanõr. MOVI-SWITCH tarafõnda aşağõdaki uygulamalar mümkündür: A: MSW-2S-07A/P22A/RI2A/APG4/C.0 MSW-2S-07A/CC15/P22A/RI2A/APG4/C.0 (kablo korumalõ) B: MSW-2S-07A/P22A/RI2A/ALA4/C.0 MSW-2S-07A/CC15/P22A/RI2A/ALA4/C.0 (kablo korumalõ) APG 4 uygulamasõnda kullanõlan hibrit kabloya bağlõ olarak motora aşağõdaki bağlantõ olanaklarõ vardõr: Tip A1 A2 A3 A4 MOVI-SWITCH APG4 APG4 APG4 APG4 Motor Kablo rakoru/ ASB4 APG4 IS klemens Hibrit kablo X m m W W ayrõca, bkz. sayfa 45 ve devamõ sayfa 45 ve devamõ sayfa 45 ve devamõ sayfa 45 ve devamõ A1 APG4 A2 APG4 [1] ASB4 A3 APG4 A4 APG4 APG4 IS 51458AXX [1] Kablo rakoru üzerinden bağlantõ İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH 43

44 5 Elektrik Bağlantõsõ MOVI-SWITCH -2S/CK0 (AS-i arabirimle kontrol) ALA 4 uygulamasõnda kullanõlan hibrit kabloya bağlõ olarak, bağlanmõş olan motora aşağõdaki bağlantõ olanaklarõ vardõr: Tip B1 B2 MOVI-SWITCH ALA4 ALA4 Motor Kablo rakoru/klemens ASB4 Hibrit kablo ek bilgiler sayfa 47 ve devamõ sayfa 47 ve devamõ B1 ALA4 B2 ALA4 [1] ASB AXX [1] Kablo rakoru üzerinden bağlantõ 44 İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH

45 Elektrik Bağlantõsõ MOVI-SWITCH -2S/CK0 (AS-i arabirimle kontrol) 5 A tipi hibrit kablo A1 Tipi Parça numarasõ (Motor kablo kesiti: 2,5 mm 2 ) 52152AXX Kablo bağlantõ yeri Motor klemensi Damar rengi / Tanõmõ U1 siyah / U1 V1 siyah / V1 W1 siyah / W1 13 kõrmõzõ / beyaz / mavi / 15 TH siyah / 1 TH siyah / 2 PE klemensi yeşil-sarõ + Ekran sonu (iç ekran) A2 Tipi Parça numarasõ (Motor kablo kesiti: 2,5 mm 2 ) 52153AXX İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH 45

46 5 Elektrik Bağlantõsõ MOVI-SWITCH -2S/CK0 (AS-i arabirimle kontrol) A3 Tipi Parça numarasõ (Motor kablo kesiti: 1,5 mm 2 ) 52154AXX A4 Tipi R 06/ XX XXXXXX Laenge (m): Auftragsnummer: IS alt parçalõ motor Büyüklüğü DT71 DT90 IS alt parçalõ motor Büyüklüğü DV100 MOVI-SWITCH yõldõz bağlantõ Hibrit kablo parça numarasõ (Motor kablo kesiti: 1,5 mm 2 ) Hibrit kablo parça numarasõ (Motor kablo kesiti: 1,5 mm 2 ) 52155AXX MOVI-SWITCH üçgen bağlantõ Hibrit kablo parça numarasõ (Motor kablo kesiti: 1,5 mm 2 ) Hibrit kablo parça numarasõ X (Motor kablo kesiti: 1,5 mm 2 ) 46 İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH

47 Elektrik Bağlantõsõ MOVI-SWITCH -2S/CK0 (AS-i arabirimle kontrol) 5 B tipi hibrit kablo B1 Tipi Parça numarasõ (Motor kablo kesiti: 2,5 mm 2 ) 52156AXX Kablo bağlantõ yeri Motor klemensi Damar rengi / Tanõmõ U1 siyah / U1 V1 siyah / V1 W1 siyah / W1 13 kõrmõzõ / beyaz / mavi / 15 TH siyah / 1 TH siyah / 2 PE klemensi yeşil-sarõ + Ekran sonu (iç ekran) B2 Tipi Parça numarasõ (Motor kablo kesiti: 2,5 mm 2 ) 52157AXX İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH 47

48 6 I 0 Devreye alma Devreye Alma Uyarõlarõ (Tüm MOVI-SWITCH Tipleri) 6 Devreye alma 6.1 Devreye Alma Uyarõlarõ (Tüm MOVI-SWITCH Tipleri) Devreye alma uyarõlarõ Devreye almadan önce, şu noktalara dikkat ediniz Motorda/redüktörlü motorda hasar olmamasõ ve bloke edilmemiş olmasõ Bağlantõlarõn talimatlara uygun olarak yapõlmõş olmasõ Motorun/redüktörlü motorun dönme yönünün doğru olmasõ Tüm muhafaza kapaklarõnõn talimatlara uygun olarak monte edilmiş olmasõ Devreye alõrken şu noktalara dikkat ediniz Motor kusursuz olarak çalõşõyor (devir sayõsõnda sapma yok, yüksek sesler oluşmuyor vb.) Dikkat: Yayõ kendiliğinden baskõ yapan manuel ayõrmalõ frenli motorlarda, işletmeye alõndõktan sonra manuel fren açma kolu çõkartõlmalõdõr. Bu manuel fren açma kolu motorda bulunan bir brakette muhafaza edilebilir. 6.2 MOVI-SWITCH -1E nin devreye alõnmasõ Motorun çalõştõrõlmasõ Şebeke gerilimi verin. Dikkat! Bağlantõ kutusunda sürekli şebeke potansiyeli mevcuttur (motor durduğunda da). Şebeke gerilimi sürekli olarak varsa (U1, V1, W1 klemensleri) sürücü bir kontrol sinyali ile açõlõp kapatõlõr (RUN sinyali). Denetim Motor koruyucunun güç yarõ iletkeni ve motor sargõsõ termik olarak denetlenmektedir. Aşõrõ yüklenme durumunda MOVI-SWITCH sürücü kendiliğinden kapanõr. Denetim durumu bir 24 V çõkõşõ (OK sinyali) tarafõndan bildirilir. OK çõkõşõ bir kontrol ünitesi (örn. PLC) tarafõndan değerlendirilir. Çalõştõr komutu verildiğinde, motor bir soğuma süresi sonucu kendiliğinden çalõştõğõndan, otomatik çalõşma sonucu insanlar veya tesisat parçalarõ için tehlike oluşmasõ olanağõ varsa, harici bir yeniden çalõşmayõ önleme kilidi kullanõlmalõdõr. Geribildirim çõkõşõ (OK sinyali) şasi potansiyeline bağlandõğõnda, yeniden çalõşmasõ önlenir veya motor durdurulur. MOVI-SWITCH modülü şebeke gerilimine karşõ korumalõdõr. 48 İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH

49 Devreye alma MOVI-SWITCH -2S/CB0 õn devreye alõnmasõ (dijital kontrol) I MOVI-SWITCH -2S/CB0 õn devreye alõnmasõ (dijital kontrol) DIP anahtarõnõn açõklanmasõ MOVI-SWITCH -2S/CB0 da 2 DIP anahtarõ bulunur (S2 ve S3). Bu anahtarlarõn fonksiyonlarõ aşağõdaki tabloda gösterilmiştir. S2 S3 DIP anahtarõnõn açõklanmasõ 51410AXX Durum S3 S2/1 S2/2 1 Faz sõrasõ denetimi aktif Şebeke-faz kaybõ denetimi aktif 0 Faz sõrasõ denetimi aktif değil Şebeke-faz kaybõ denetimi aktif değil Özel uygulamalar için ayrõlmõştõr Faz sõrasõ denetimi (DIP anahtarõ S3) S3 = 1: Motorun dönme yönü kontrol klemensleri tarafõndan belirlenir, şebekenin faz sõrasõna bağlõ değildir. S3 = 0: Motorun dönme yönü şebekenin faz sõrasõ ve kontrol klemensleri tarafõndan belirlenir. Faz değiştiğinde dönme yönü de değişir. Şebeke-faz kaybõ denetimi (DIP anahtarõ S2/1) Entegre edilmiş şebeke kaybõ denetimi DIP anahtarõ S2/1 ile devre dõşõ bõrakõlabilir. Şebeke ve faz kaybõ arasõnda bir fark yoktur. DIP anahtarõ S2/1 = 1 de, OK çõkõşõ bir kontrol ünitesi ile (örn. PLC) değerlendirilmelidir! Sürücü şebeke veya faz kaybõ hatasõ giderildiğinde kendiliğinden çalõştõğõndan, otomatik çalõşma sonucu insanlar veya tesisat parçalarõ için tehlike oluşmasõ olanağõ varsa, harici bir yeniden çalõşmayõ önleme kilidi kullanõlmalõdõr. Motorun çalõştõrõlmasõ Şebeke gerilimi verin. Şebeke gerilimi sürekli olarak varsa (L1, L2, L3 klemensleri) sürücü bir kontrol sinyali ile açõlõp kapatõlõr (R veya L sinyali). Sõcaklõk denetimi Motor sargõsõ termik olarak denetilmektedir. Aşõrõ yüklenme durumunda MOVI-SWITCH sürücü kendiliğinden kapanõr. Denetim durumu bir 24 V çõkõşõ (OK sinyali) tarafõndan bildirilir. OK çõkõşõ bir kontrol ünitesi (örn. PLC) tarafõndan değerlendirilir. İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH 49

50 6 I 0 Devreye alma MOVI-SWITCH -2S/CB0 õn devreye alõnmasõ (dijital kontrol) LED Göstergesi [1] 51356AXX [1] Durum LED i Durum LED i Kapalõ Turuncu 1) Kõrmõzõ 2) Yeşil Durum 24 V beslemesi yok 24 V beslemesi var, şebeke veya faz kaybõ TF tetiklendi Çalõşmaya hazõr (24 V beslemesi mevcut, şebeke mevcut) 1) Bu durum şebeke/faz kaybõ sürdüğü müddetçe gösterilir. Şebeke veya faz kaybõ giderildiğinde, sürücü kendiliğinden çalõşõr. 2) Bu hata mesajõ yeniden bir enable sinyali verilene kadar devam eder. Enable sinyali hata giderildikten sonra verilebilir (OK çõkõşõ üzerinden verilir. 50 İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH

51 Devreye alma MOVI-SWITCH -2S/CB0 õn devreye alõnmasõ (dijital kontrol) I 0 6 Şebeke kaybõ denetimi etkinleştirildiğinde, LED in durumu sinyal seviyesine bağlõdõr. [1] Sağa veya sola enable [2] TF sinyali [3] Şebeke gerilimi [4] Hazõr mesajõ [5] Motor koruma [6] Kõrmõzõ LED [7] Yeşil LED [8] Turuncu LED 06149AXX İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH 51

52 6 I 0 Devreye alma MOVI-SWITCH -2S/CK0 õn devreye alõnmasõ (AS-i ile kontrol) 6.4 MOVI-SWITCH -2S/CK0 õn devreye alõnmasõ (AS-i ile kontrol) DIP anahtarõnõn açõklanmasõ MOVI-SWITCH -2S/CK0 da 3 DIP anahtarõ bulunur (S1, S2 ve S3). Bu anahtarlarõn fonksiyonlarõ aşağõdaki tabloda gösterilmiştir. S1 S2 S3 DIP anahtarõ AUX-PWR (S1): 51409AXX Durum AUX-PWR (S1) 0 24 V beslemesi AS-i veri kablosu ile 1 24 V beslemesi AUX-PWR ile (X102 Pin 4 + Pin 2) DIP anahtarlarõ S2 ve S3: Durum S3 S2/1 S2/2 1 Faz sõrasõ denetimi aktif Şebeke-faz kaybõ denetimi aktif 0 Faz sõrasõ denetimi aktif değil Şebeke-faz kaybõ denetimi aktif değil Özel uygulamalar için ayrõlmõştõr 52 İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH

53 Devreye alma MOVI-SWITCH -2S/CK0 õn devreye alõnmasõ (AS-i ile kontrol) I V gerilim beslemesi seçimi (DIP anahtarõ S1) "Şebeke ve Kontrol Ünitesi Bağlantõ Olanaklarõ" bölümündeki uyarõlarõ dikkate alõn sayfa 38. DIP anahtarõ AUX-PWR (S1) anahtarõ = 1 24 V beslemesi MOVI-SWITCH, AUX-PWR üzerinden beslenir (örn. siyah kablo) 0 AUX-PWR (S1) AXX X102 BK YE AUX-PWR (S1) anahtarõ = 0 MOVI-SWITCH AS-i veri hattõ üzerinden beslenir 06374AXX AUX-PWR (S1) 0 X AXX YE 06375AXX Faz sõrasõ denetimi (DIP anahtar S3) S3 = 1: Motorun dönme yönü kontrol klemensleri tarafõndan belirlenir, şebekenin faz sõrasõna bağlõ değildir. S3 = 0: Motorun dönme yönü şebekenin faz sõrasõ ve kontrol klemensleri tarafõndan belirlenir. Faz değiştiğinde dönme yönü de değişir. Şebeke-faz kaybõ denetimi (DIP anahtarõ S2/1) Entegre edilmiş şebeke kaybõ denetimi DIP anahtarõ S2/1 ile devre dõşõ bõrakõlabilir. Şebeke ve faz kaybõ arasõnda bir fark yoktur. DIP anahtarõ S2/1 = 1 de, OK çõkõşõ bir kontrol ünitesi ile (örn. PLC) değerlendirilmelidir! Sürücü şebeke veya faz kaybõ hatasõ giderildiğinde kendiliğinden çalõştõğõndan, otomatik çalõşma sonucu insanlar veya tesisat parçalarõ için tehlike oluşmasõ olanağõ varsa, harici bir yeniden çalõşmayõ önleme kilidi kullanõlmalõdõr. İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH 53

54 6 I 0 Devreye alma MOVI-SWITCH -2S/CK0 õn devreye alõnmasõ (AS-i ile kontrol) Veriler AS-i-Master MSW Aşağõdaki tabloda, AS arabirimi üzerinden AS-i-master dan MOVI-SWITCH e aktarõlan 4 veri biti gösterilmektedir: Bit Fonksiyon D0 Start/Stop (sağa) D1 Start/Stop (sola) D2 D3 Enable/Reset Veriler MSW AS-i-Master Aşağõdaki tabloda, AS arabirimi üzerinden MOVI-SWITCH ten AS-i-master a geri gönderilen 4 veri biti gösterilmektedir: Bit Fonksiyon D0 Hazõr mesajõ (OK) D1 D2 Sensör 1 (M12 soketi, Pin 4) D3 Sensör 2 (M12 soketi, Pin 2) LED Göstergesi [1] 51356AXX [1] Durum LED i Durum LED i Durum Kapalõ AS-i arabirimine bağlantõ yok Yeşil Normal işletme (24 V besleme mevcut, iletişim mevcut, hata mesajõ yok) Kõrmõzõ As-i iletişimi arõzalõ Slave adresi 0 olarak ayarlandõ As-i Master da slave adresi yok ve master korunmalõ çalõşmada Kõrmõzõ yanõp Motorda aşõrõ sõcaklõk sönüyor 1) 1) Hata mesajõ, enable sinyali açõlõp kapatõlarak bir reset gerçekleştirilene kadar gösterilir. Reset (bit D3) gerçekleşmesi için, motor sõcaklõğõ tekrar normal değerlere gelmelidir. 54 İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH

55 Devreye alma MOVI-SWITCH -2S/CK0 õn devreye alõnmasõ (AS-i ile kontrol) I 0 6 Şebeke kaybõ denetimi etkinleştirildiğinde, LED in durumu sinyal seviyesine bağlõdõr (S2/1 = 1) [1] Sağa veya sola enable [2] Enable/Reset [3] TF sinyali [4] Şebeke gerilimi [5] Hazõr mesajõ [6] Motor koruma [7] Kõrmõzõ LED (yanõp sönüyor) [8] Yeşil LED 06509AXX İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH 55

56 6 I 0 Devreye alma MOVI-SWITCH -2S/CK0 õn devreye alõnmasõ (AS-i ile kontrol) Slave adresinin atanmasõ Entegre edilmiş AS-i arabirimli MOVI-SWITCH sürücüler fabrika çõkõşõ Adres 0 ile teslim edilmektedir. Adres atanmasõ (Adres 1 ile 31 arasõ) aşağõdaki gibi yapõlabilir: Bir MOVI-SWITCH in değiştirilmesinde, projelendirilmiş bir AS-i tesisi içerisinde adres otomatik olarak atanõr. Aşağõdaki koşullarõn yerine getirilmesi gerekir: Yeni MOVI-SWITCH için adres olarak 0 verilmelidir. Birden fazla MOVI-SWITCH değiştirilecekse, cihazlar teker teker (arka arkaya) değiştirilmelidir. Adres tesis master õ üzerinden manuel olarak verilir (birden fazla MOVI-SWITCH için aynõ adresin atanmamasõ için, tahrik üniteleri AS-i kablosuna arka arkaya bağlanmalõdõr). Adres AS-i "handheld" programlama cihazõ üzerinden manuel olarak verilir (MOVI- SWITCH AS-i kablosuna bağlanmadan önce aşağõdaki bölüme bakõnõz). Bir "handheld" cihaz ile slave adresi programlama AS-i adresleme cihazlarõ aşağõdaki fonksiyonlara sahiptir: Bir As-i slave adresinin okunmasõ ve değiştirilmesi AS-i profilinin okunmasõ Veri bitlerinin okunmasõ ve değiştirilmesi Fonksiyon kontrolü ve deneme çalõştõrmasõ. "Handheld" cihazlar işletme için yeterli gerilime sahip olmadõklarõndan, fonksiyon kontrolü ve deneme çalõştõrmasõ için harici gerilim beslemesi (AUX-PWR) gereklidir. Bir "Handheld" programlama aygõtõ kullanõldõğõnda, MOVI-SWITCH -2S-CK0 üzerinde bulunan AS-i fişli konnektörüne uyan bir bağlantõ kablosu gerekir (aşağõdaki resme bakõnõz) : AS-i + 2: 0V [1] 3: AS-i - 4: 24V [1] 52267AXX [1] Adres atamak için Pin gerekli değildir. Programlama cihazõnõn pini potansiyelsiz değilse, pin bağlanmamalõdõr. Örnek: Her AS-i katõlõmcõsõna teker teker adres verilir (A) ve daha sonra tekrar AS-i arabirimine entegre edilirler (B). A B [1] 51348AXX [1] AS-i Adresleme aygõtõ 56 İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH

57 Diyagnoz MOVI-SWITCH -1E 7 7 Diyagnoz 7.1 MOVI-SWITCH -1E Problem Muhtemel nedeni Çözüm Sürücünün dönme yönü yanlõş Faz sõrasõ yanlõş Klemens bloğundaki iki fazõ değiştirin Motor çalõşmõyor, akõm girişi yok Motor võnlõyor ve yüksek akõm tüketiyor Şebeke gerilimi yok Besleme hattõnõ kontrol edin, düzeltin Kablo koruma sigortasõnõ kontrol edin, değiştirin Kontrol gerilimi yok 24 V DC sinyalini (24 V klemensi) kontrol edin, düzeltin Enable sinyali yok RUN sinyalini (RUN klemensi) kontrol edin, kontrol hatasõnõ giderin hazõr değil, OK sinyali LOW Mekanik düzen bloke olmuş Fren açmõyor Sargõda hata var Kontrol sinyali (24 V klemensi) yok, düzeltin OK çõkõşõ şasiye kõsa devre yapmõş, düzeltin Motor çok sõcak, soğumasõnõ bekleyin, yükü düşürün TF bağlõ değil, bağlantõlarõ kontrol edin, düzeltin Mekanik arõzayõ giderin Freni kontrol edin ("MOVI-SWITCH Kontrol ve Bakõm" bölümü) Sürücüyü değiştirin 7.2 MOVI-SWITCH -2S Problem Muhtemel nedeni Çözüm Sürücünün dönme yönü yanlõş Motor çalõşmõyor, akõm girişi yok Motor võnlõyor ve yüksek akõm tüketiyor Faz sõrasõ yanlõş ve DIP anahtarõ S3 devre dõşõ Dişli ünitesi kademesi tek sayõ Klemens bloğundaki iki fazõ değiştirin DIP anahtarõ S3 ü aktif konuma getirin (S3 = 1) Kontrol ünitesinde sağa/sola dönüşü ayarlayõn Şebeke gerilimi yok Besleme hattõnõ kontrol edin, düzeltin Kablo koruma sigortasõnõ kontrol edin, değiştirin Kontrol gerilimi yok 24 V DC sinyalini (24 V klemensi) kontrol edin, düzeltin Sağa veya sola enable sinyali yok Sağa veya sola enable sinyali aynõ anda verildi hazõr değil, OK sinyali LOW Mekanik düzen bloke olmuş Fren açmõyor Sargõda hata var Enable sinyalini (R/L klemensi) kontrol edin, kontrol hatasõnõ giderin Kontrol sinyali (24 V klemensi) yok, düzeltin OK çõkõşõ şasiye kõsa devre yapmõş, düzeltin Motor çok sõcak, soğumasõnõ bekleyin, yükü düşürün TF bağlõ değil, bağlantõlarõ kontrol edin, düzeltin Şebeke gerilimi/faz yok Mekanik arõzayõ giderin Freni kontrol edin ("MOVI-SWITCH Kontrol ve Bakõm" bölümü) Sürücüyü değiştirin Uyarõ: Yetkili servise aşağõdaki bilgileri veriniz Kapasite etiketindeki bilgiler Arõzanõn cinsi ve kapsamõ Arõzanõn ne zaman ve hangi şartlar altõnda oluştuğu Arõza nedeni için tahmininiz İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH 57

58 8 MOVI-SWITCH Kontrol ve Bakõm Kontrol ve Bakõm Periyotlarõ 8 MOVI-SWITCH Kontrol ve Bakõm Sadece geçerli yedek parça listelerinde belirtilen orijinal yedek parçalar kullanõlmalõdõr! Dikkat yanma tehlikesi: Motorlar çalõşõrken aşõrõ derecede õsõnabilirler! 8.1 Kontrol ve Bakõm Periyotlarõ Bakõm periyodu en az 3000 çalõşma saatinden sonra 1) her çalõşma saatinden sonra farklõ (dõş etkenlere bağlõ olarak) Cihaz/Cihaz parçasõ Ne yapmalõ? Fren Freni kontrol edin (çalõşma havasõ aralõğõ, fren diski, baskõ plakasõ, taşõyõcõ/dişli takõmõ, baskõ halkalarõ) Aşõnma artõklarõnõ temizleyin Motor Motoru kontrol edin (rulmanlarõ / mil keçelerini değiştirin) Soğutma havasõ kanallarõnõ temizleyin Motor Korozyon önleyici kaplamada rötuş yapõn veya yenileyin 1) Aşõnma süreleri farklõ faktörler tarafõndan etkilenmektedir ve oldukça kõsa olabilirler. Gerekli bakõm ve kontrol periyotlarõnõ projelendirme dokümanlarõna göre hesaplayõn İlerideki bölümlerde örnek olarak gösterilen tip: MOVI-SWITCH-1E. MOVI-SWITCH-2S için kontrol ve bakõm çalõşmalarõ MOVI-SWITCH-1E ile aynõdõr. 58 İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH

59 MOVI-SWITCH Kontrol ve Bakõm Motorda Kontrol ve Bakõm Çalõşmalarõ Motorda Kontrol ve Bakõm Çalõşmalarõ Örnek motor DFT...MSW..: AXX 1 Sekman 2 Yağ savurma halkasõ 3 Mil keçesi 4 Vidalõ kapak 5 A-(Flanş) muhafazasõ 6 Sekman 7 Rulman 8 Sekman 9 Rotor 10 Nilos halkasõ 11 Rulman 12 Dengeleme halkasõ 13 Stator 14 Arka yatak muhafazasõ 15 Altõ köşe başlõ vida 16 V-halka 17 Fan 18 Sekman 19 Fan muhafazasõ 20 Gövde vidasõ İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH 59

60 8 MOVI-SWITCH Kontrol ve Bakõm Motorda Kontrol ve Bakõm Çalõşmalarõ Motorun kontrolü 1. Dikkat: MOVI-SWITCH un elektrik bağlantõsõnõ kesin ve yanlõşlõkla tekrar devreye girmemesi için emniyete alõn 2. Fan kapağõnõ (19) ve fanõ (17) sökün 3. Frensiz motorlarda Altõ köşe başlõ cõvatayõ (15) sökün ve arka yatak muhafazasõnõ (14) çõkartõn Statoru (13) ön yatak muhafazasõndan (5) sökün ve çõkartõn 4. Frenli motorlarda Bağlantõ kutusu kapağõnõ/movi-switch kontrol parçasõnõ çõkartõn ve fren kablosunu klemensten sökün Fren kablosuna kõlavuz tel bağlayõn Altõ köşe başlõ cõvatayõ (15) sökün ve arka yatak muhafazasõnõ (14) bobin gövdesi ile birlikte çõkartõn (fren kablosunu kõlavuz tel ile birlikte takõn) Statoru (13) ön yatak muhafazasõndan (5) sökün ve çõkartõn 5. Gözle kontrol: Statorun iç kõsmõnda nem veya dişli yağõ var mõ? yoksa, 7. adõm ile devam edin nem varsa 6. adõm ile devam edin dişli yağõ varsa, motoru uzman bir atölyede tamir ettirin 6. Sargõyõ, izolasyon direncine ulaşõlana kadar kurutun. "Üç fazlõ motorlar DR/DT/DV, asenkron servo motorlar CT/CV" işletme kõlavuzunda verilen uyarõlar dikkate alõnmalõdõr! 7. Gerektiğinde rulmanõ (7, 11) mil keçesini (3) değiştirin, bunun için motoru sökün. Burada sadece izin verilen rulmanlar kullanõlmalõdõr (bkz. sayfa 65). 8. Statorun yerinin sõzdõrmazlõğõnõ sağlayõn, motoru, freni vb. monte edin 9. Daha sonra da redüktörü kontrol edin (bkz. Redüktörün işletme kõlavuzu) 60 İşletme Kõlavuzu MOVI-SWITCH

İşletme Kılavuzu MOVI-SWITCH -1E/-2S. Baskı 09/2005 GC120000 11358386 / TR

İşletme Kılavuzu MOVI-SWITCH -1E/-2S. Baskı 09/2005 GC120000 11358386 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000 Baskı 09/2005 11358386 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Önemli

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVI-SWITCH -1E/-2S. İşletme Kılavuzu. Baskı 05/2008 16650182 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVI-SWITCH -1E/-2S. İşletme Kılavuzu. Baskı 05/2008 16650182 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ ler MOVI-SWITCH -1E/-2S Baskı 05/2008 16650182 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar... 5 1.1 Emniyet

Detaylı

Patlama Korumalõ Üç Fazlõ Motorlar, Üç Fazlõ Frenli Motorlar

Patlama Korumalõ Üç Fazlõ Motorlar, Üç Fazlõ Frenli Motorlar Patlama Korumalõ Üç Fazlõ Motorlar, Üç Fazlõ Frenli Motorlar Baskõ 07/2003 İşletme Kõlavuzu 11216786 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 5 2 Emniyet Uyarõlarõ... 6 3 Motorun Yapõsõ... 7

Detaylı

Kompakt işletme kılavuzu MOVI-SWITCH -1E/2S

Kompakt işletme kılavuzu MOVI-SWITCH -1E/2S Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Kompakt işletme kılavuzu MOVI-SWITCH -1E/2S Baskı 03/2010 16722582 / TR SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. DR/DV/DT/DTE/DVE Üç Fazlõ Motorlar, CT/CV Asenkron Servo Motorlar. Baskõ 07/2004 A6.C01 11291788 / TR

İşletme Kõlavuzu. DR/DV/DT/DTE/DVE Üç Fazlõ Motorlar, CT/CV Asenkron Servo Motorlar. Baskõ 07/2004 A6.C01 11291788 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ DR/DV/DT/DTE/DVE Üç Fazlõ Motorlar, CT/CV Asenkron Servo Motorlar A6.C01 Baskõ 07/200 11291788 / TR İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE

Detaylı

El Kitabı. Dağıtık Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağıtıcıları. Baskı 07/2006 P R O F I B U S 11401575 / TR

El Kitabı. Dağıtık Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağıtıcıları. Baskı 07/2006 P R O F I B U S 11401575 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Dağıtık Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağıtıcıları Baskı

Detaylı

VARIBLOC ve Aksesuarlarõ. İşletme Kõlavuzu 05/2003 11214082 / TR

VARIBLOC ve Aksesuarlarõ. İşletme Kõlavuzu 05/2003 11214082 / TR Patlama Korumalõ Değişken Hõzlõ Redüktör VARIBLOC ve Aksesuarlarõ Baskõ 05/2003 İşletme Kõlavuzu 11214082 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 4 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 2.1 VARIBLOC Kullanõmõ

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

El Kitabı. Fieldbus Arabirimleri/Alan Dağıtıcıları MOVI-SWITCH Kumandası için. Baskı 12/2006 11543175 / TR

El Kitabı. Fieldbus Arabirimleri/Alan Dağıtıcıları MOVI-SWITCH Kumandası için. Baskı 12/2006 11543175 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Fieldbus Arabirimleri/Alan Dağıtıcıları MOVI-SWITCH Kumandası için Baskı 1/006 11543175 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

İşletme kılavuzuna ek. DRS/DRE/DRP AC motorlar için MOVIMOT MM..D ek donanım seti. Baskı 02/ / TR.

İşletme kılavuzuna ek. DRS/DRE/DRP AC motorlar için MOVIMOT MM..D ek donanım seti. Baskı 02/ / TR. Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970 sew@seweurodrive.com www.seweurodrive.com

Detaylı

İşletme Kılavuzu. Patlama Korumalı Kategori 3D MOVI-SWITCH Tahrik Üniteleri. Baskı 09/2005 GC320000 11212586 / TR

İşletme Kılavuzu. Patlama Korumalı Kategori 3D MOVI-SWITCH Tahrik Üniteleri. Baskı 09/2005 GC320000 11212586 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Patlama Korumalı Kategori 3D MOVI-SWITCH Tahrik Üniteleri GC320000 Baskı 09/2005 11212586 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE

Detaylı

El Kitabı. MOVITRAC B Emniyetli Ayırma Uygulamalar. Baskı 06/2007 11468785 / TR

El Kitabı. MOVITRAC B Emniyetli Ayırma Uygulamalar. Baskı 06/2007 11468785 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Emniyetli Ayırma Uygulamalar Baskı 06/007 68785 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Önemli uyarılar...

Detaylı

Düzeltme. MOVIDRIVE MDX61B Kontrol Kartı MOVI-PLC DHP11B. Baskı 09/2005 11456787 / TR

Düzeltme. MOVIDRIVE MDX61B Kontrol Kartı MOVI-PLC DHP11B. Baskı 09/2005 11456787 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX61B Kontrol Kartı MOVI-PLC DHP11B Baskı 09/2005 11456787 / TR Düzeltme SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX60B/61B Güvenli Ayırma Uygulamalar. Baskı 01/2005 FA363000 11322675 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX60B/61B Güvenli Ayırma Uygulamalar. Baskı 01/2005 FA363000 11322675 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B/6B Güvenli Ayırma Uygulamalar FA6000 Baskı 0/005 675 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIMOT MM..C. İşletme Kılavuzu. Baskı 11/2006 11441585 / TR

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIMOT MM..C. İşletme Kılavuzu. Baskı 11/2006 11441585 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIMOT MM..C Baskı 11/26 11441585 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...6

Detaylı

İşletme Kılavuzu. DRS/DRE/DRP AC motorlu MOVIMOT MM..D. Baskı 12/2007 11675187 / TR

İşletme Kılavuzu. DRS/DRE/DRP AC motorlu MOVIMOT MM..D. Baskı 12/2007 11675187 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler DRS/DRE/DRP AC motorlu MOVIMOT MM..D Baskı 12/27 11675187 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel

Detaylı

Kompakt El Kitabı. Dağıtık Montajlar İçin Tahrik Sistemi InterBus arabirimleri, alan dağıtıcıları

Kompakt El Kitabı. Dağıtık Montajlar İçin Tahrik Sistemi InterBus arabirimleri, alan dağıtıcıları Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Kompakt El Kitabı Dağıtık Montajlar İçin Tahrik Sistemi InterBus arabirimleri, alan dağıtıcıları Baskı 11/2009 1676671 / TR SEW-EURODRIVE

Detaylı

El kitabı. PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağıtıcıları P R O F I B U S. Çıkış 11/2008 16668987 / TR

El kitabı. PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağıtıcıları P R O F I B U S. Çıkış 11/2008 16668987 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağıtıcıları Çıkış 11/2008 16668987 / TR El kitabı SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Düzeltme. Baskı 01/2005 11448784 / TR

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Düzeltme. Baskı 01/2005 11448784 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B / 6B Baskı 0/2005 448784 / TR Düzeltme Kurulum Fren Dirençlerinin, Şok Bobinlerinin ve Filtrelerin Seçilmesi

Detaylı

El kitabı. open. Merkezi olmayan montaj için tahrik sistemi DeviceNet/CANopen arabirimleri alan dağıtıcıları. Baskı 11/2008 16738586 / TR

El kitabı. open. Merkezi olmayan montaj için tahrik sistemi DeviceNet/CANopen arabirimleri alan dağıtıcıları. Baskı 11/2008 16738586 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler open Merkezi olmayan montaj için tahrik sistemi DeviceNet/CANopen arabirimleri alan dağıtıcıları Baskı 11/2008 16738586 / TR El kitabı

Detaylı

El Kitabı için Düzeltme

El Kitabı için Düzeltme Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler El Kitabı için Düzeltme MOVIMOT MM..D İşlevsel Güvenlik İzin verilen cihazlar kombinasyonlarına ilaveler Baskı 11/2013 20258305 / TR

Detaylı

İçerik. Ürün no.: Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50133946 Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Set bundan oluşur Boyutlandırılmış çizimler Elektrik

Detaylı

Düzeltme. Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS *21330360_1014* www.sew-eurodrive.com

Düzeltme. Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS *21330360_1014* www.sew-eurodrive.com Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *21330360_1014* Düzeltme SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaylı

MOVITRAC 07. Katalog 02/2003 1056 4470 / TR

MOVITRAC 07. Katalog 02/2003 1056 4470 / TR MOVITRAC 07 Sürüm 02/2003 Katalog 1056 4470 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Sistem Açõklamasõ... 5 1.1 Sisteme Genel Bakõş... 5 1.2 Cihazlara Genel Bakõş... 8 1.3 Fonksiyonlar / Özellikler... 9 2 Teknik

Detaylı

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Düzeltme. Baskı 01/ / TR

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Düzeltme. Baskı 01/ / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B / 6B Baskı 0/2005 4354 / TR Düzeltme Kurulum Fren Dirençlerinin, Şok Bobinlerinin ve Filtrelerin Seçilmesi

Detaylı

Lumination LED Armatürler

Lumination LED Armatürler GE Lighting Solutions Montaj Kılavuzu Lumination LED Armatürler Askılı LED Bağlantı Elemanı (EP14 Serisi) Özellikler Uzun ömürlü (50.000 saat nominal ömür) 5 yıl garanti IP30 Kuru yere uygun BAŞLAMADAN

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132984 MSI 410-01 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel

Detaylı

El Kitabı. Dağıtık Montajlar İçin Tahrik Sistemi AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları. Baskı 07/ / TR

El Kitabı. Dağıtık Montajlar İçin Tahrik Sistemi AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları. Baskı 07/ / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Dağıtık Montajlar İçin Tahrik Sistemi AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları Baskı 07/2006 11400382 / TR El Kitabı

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119610 CML720i-R05-400.A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 080306 Kitap Baský Tarihi: 080306 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50123447 CML720i-R05-640.A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: LS5I/9D-P1 Tek yön çalışan sensör verici

İçerik. Ürün no.: LS5I/9D-P1 Tek yön çalışan sensör verici Ürün no.: 50130543 LS5I/9D-P1 Tek yön çalışan sensör verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İşletme Kılavuzu. Patlama Korumalı Kategori 3D MOVIMOT Tahrik Üniteleri. Baskı 12/2005 GC310000 11407182 / TR

İşletme Kılavuzu. Patlama Korumalı Kategori 3D MOVIMOT Tahrik Üniteleri. Baskı 12/2005 GC310000 11407182 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Patlama Korumalı Kategori 3D MOVIMOT Tahrik Üniteleri GC310000 Baskı 12/2005 11407182 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50126349 CML720i-R10-460.A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/PN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/PN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50131900 CML720i-R05-480.A/PN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: PRK25C.A/4P-200-M12 Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: PRK25C.A/4P-200-M12 Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50134274 PRK25C.A/4P-200-M12 Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Reflektörler ve yansıtıcı bantlar Boyutlandırılmış çizimler Elektrik

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132989 MSI 430-03 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 7 Teknik veriler Temel

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD510-XR1E/A Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: MLD510-XR1E/A Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 66533402 MLD510-XR1E/A Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

İçerik. Ürün no.: ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri

İçerik. Ürün no.: ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri Ürün no.: 50127902 ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Diyagramlar Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SET PRK5 + BT205M + TKS40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: SET PRK5 + BT205M + TKS40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50125993 SET PRK5 + BT205M + TKS40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Set bundan oluşur Elektrik bağlantısı Diyagramlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50128973 CSL710-R40-2210.A/L-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Eklentiler. Modülasyon (oransal) servomotorları. İklimlendirme sistemlerinde damperlerin açılıp kapatıl ması ve kademesiz olarak ayarlanması için

Eklentiler. Modülasyon (oransal) servomotorları. İklimlendirme sistemlerinde damperlerin açılıp kapatıl ması ve kademesiz olarak ayarlanması için ,3 X X testregistrierung Eklentiler Modülasyon (oransal) servomotorları Yay geri dönüşlü servomotor İklimlendirme sistemlerinde damperlerin açılıp kapatıl ması ve kademesiz olarak ayarlanması için JZ ve

Detaylı

İçerik. Ürün no.: LS5/9D Tek yön çalışan sensör verici

İçerik. Ürün no.: LS5/9D Tek yön çalışan sensör verici Ürün no.: 50117694 LS5/9D Tek yön çalışan sensör verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Diyagramlar Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü

İçerik. Ürün no.: MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü Ürün no.: 50134315 MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 7 Teknik veriler

Detaylı

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kazan Logano GE434 Logano plus GB434 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CSL710-T A-M12 Işık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: CSL710-T A-M12 Işık perdesi verici Ürün no.: 50129049 CSL710-T40-290.A-M12 Işık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119252 CML730i-R10-960.R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Düzeltme. Patlama Korumalı AC Motorlar DR/DV/DT, Asenkron Servo Motorlar CT/CV. Baskı 07/2004 11446382 / TR

Düzeltme. Patlama Korumalı AC Motorlar DR/DV/DT, Asenkron Servo Motorlar CT/CV. Baskı 07/2004 11446382 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Patlama Korumalı AC Motorlar DR/DV/DT, Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskı 07/2004 11446382 / TR Düzeltme 1 Motorlar ve

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-SM42OS-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-SM42OS-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133031 MSI-SR-SM42OS-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 5 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

İşletme kılavuzu. Senkron servo motorlar CMP40/50/63/71/80/100. Baskı 01/2009 11659572 / TR

İşletme kılavuzu. Senkron servo motorlar CMP40/50/63/71/80/100. Baskı 01/2009 11659572 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Senkron servo motorlar CMP40/50/63/71/80/100 Baskı 01/2009 11659572 / TR İşletme kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

El Kitabı. MOVIAXIS için güvenli kapatma. Koşullar. Baskı 08/2006 11523182 / TR

El Kitabı. MOVIAXIS için güvenli kapatma. Koşullar. Baskı 08/2006 11523182 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIAXIS için güvenli kapatma Koşullar Baskı 08/2006 11523182 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

İçerik. Ürün no.: DDLS L Optik veri aktarımı

İçerik. Ürün no.: DDLS L Optik veri aktarımı Ürün no.: 50132930 DDLS 508 200.4 L Optik veri aktarımı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI 410.F50-03 Güvenlik kontrolü

İçerik. Ürün no.: MSI 410.F50-03 Güvenlik kontrolü Ürün no.: 50134312 MSI 410.F50-03 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-T A-M12-EX Işık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: CML720i-T A-M12-EX Işık perdesi verici Ürün no.: 50126350 CML720i-T10-460.A-M12-EX Işık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE518I-K4/4-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE518I-K4/4-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50134013 SLE518I-K4/4-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve

Detaylı

Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu

Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantılı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu

Detaylı

El Kitabı. Merkezi Olmayan Montaj Için Tahrik Sistemi PROFIsafe Alan Dağıtıcıları. Baskı 05/2007 11381582 / TR

El Kitabı. Merkezi Olmayan Montaj Için Tahrik Sistemi PROFIsafe Alan Dağıtıcıları. Baskı 05/2007 11381582 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Merkezi Olmayan Montaj Için Tahrik Sistemi PROFIsafe Alan Dağıtıcıları Baskı 05/2007 11381582 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE

Detaylı

İçerik. Ürün no.: PRK5/4P Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: PRK5/4P Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50117705 PRK5/4P Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Reflektörler ve yansıtma folyosu Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 66536000 MLD510-R1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133022 MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T IP Set güvenlik sensörü verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T IP Set güvenlik sensörü verici Ürün no.: 544006 MLC500T14-1200-IP Set güvenlik sensörü verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T14-900H/A Güvenlik ışık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T14-900H/A Güvenlik ışık perdesi verici Ürün no.: 68016109 MLC500T14-900H/A Güvenlik ışık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Ek kılavuz. VEGADIS Adaptörü. Harici bir gösterge ve ayar biriminin veya bir arabirim sensörünün bağlantısı için. Document ID: 45250

Ek kılavuz. VEGADIS Adaptörü. Harici bir gösterge ve ayar biriminin veya bir arabirim sensörünün bağlantısı için. Document ID: 45250 Ek kılavuz VEGADIS Adaptörü Harici bir gösterge ve ayar biriminin veya bir arabirim sensörünün bağlantısı için Document ID: 4550 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım...

Detaylı

İçerik. Ürün no.: DDLS 508i Optik veri aktarımı

İçerik. Ürün no.: DDLS 508i Optik veri aktarımı Ürün no.: 50134394 DDLS 508i 120.4 Optik veri aktarımı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

CAD verilerini indirmek için www.festo.com Pnömatik bağlantı Gx G¼ G½

CAD verilerini indirmek için www.festo.com Pnömatik bağlantı Gx G¼ G½ Oransal basınçregülatörleri MPPE Teknik özellikler MPPE -M- Standart nominal debi miktarı 350 5,500 l/dk Malzemeler Gövde: Dövme alüminyum alașım Diyafram: Nitril kauçuk -P- Çalıșma gerilimi 24 V DC -L-

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLS518I-K48-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici

İçerik. Ürün no.: SLS518I-K48-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici Ürün no.: 50134012 SLS518I-K48-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-40.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-40.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50126327 SLE46C-40.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 Šekil 1 Tip 39-2 1. Yapïsï ve çalïšma prensibi Basïnç düšürücü tek oturtmalï bir vana gövdesi, klape mili ve klape, dengeleme körüÿü ve diyaframlï bir tahrik ünitesinden

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-70.K2/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-70.K2/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50121916 SLE46C-70.K2/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD500-T3 Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici

İçerik. Ürün no.: MLD500-T3 Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici Ürün no.: 66501200 MLD500-T3 Çok ışınlı güvenlik verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar 1 / 7 Teknik

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD300-T3L Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici

İçerik. Ürün no.: MLD300-T3L Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici Ürün no.: 66002200 MLD300-T3L Çok ışınlı güvenlik verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar 1 / 8 Ürün

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. devamlı ölçüm yapan sensörler için. Document ID: 30375

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. devamlı ölçüm yapan sensörler için. Document ID: 30375 Ek kılavuz Konnektör ISO 4400 devamlı ölçüm yapan sensörler için Document ID: 30375 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım... 3.2 Kullanımına izin verilmiyor... 3.3 Genel

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R3L Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R3L Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 66536200 MLD510-R3L Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T EX2 Güvenlik ışık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T EX2 Güvenlik ışık perdesi verici Ürün no.: 68040312 MLC500T30-1200-EX2 Güvenlik ışık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES20-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES20-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133025 MSI-SR-ES20-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 5 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC21DT30-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC21DT30-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133021 MSI-SR-LC21DT30-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 5 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 12 A PCB ye direkt soketli montaj

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 12 A PCB ye direkt soketli montaj 41 Serisi - Alçak Profil PCB Röleler 8-12 - 16 A Özellikler 1 ve 2 Kutup - Alçak profil (15.7 mm yükseklik) 41.31-1 Kutup 12 A (3.5 mm pin mesafesi) 41.52-2 Kutup 8 A (5 mm pin mesafesi) 41.61-1 Kutup

Detaylı

PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301

PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301 PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD310-RT2 Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici/alıcı

İçerik. Ürün no.: MLD310-RT2 Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici/alıcı Ürün no.: 66037100 MLD310-RT2 Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici/alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun yön değiştirici ayna Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX60B/61B Güvenli Ayırma Koşullar. Baskı 01/2005 FA363000 11320885 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX60B/61B Güvenli Ayırma Koşullar. Baskı 01/2005 FA363000 11320885 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B/61B Güvenli Ayırma Koşullar FA363000 Baskı 01/2005 11320885 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE46CI-40.K4/4P-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE46CI-40.K4/4P-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50126332 SLE46CI-40.K4/4P-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLS46CI-70.K28-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici

İçerik. Ürün no.: SLS46CI-70.K28-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici Ürün no.: 50121911 SLS46CI-70.K28-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T14-450/V Güvenlik ışık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T14-450/V Güvenlik ışık perdesi verici Ürün no.: 68000134 MLC500T14-450/V Güvenlik ışık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC520R Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC520R Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68002119 MLC520R14-1950 Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

İçerik. Ürün no.: RSL420-L/CU416-5 Güvenlik lazer alan tarayıcı

İçerik. Ürün no.: RSL420-L/CU416-5 Güvenlik lazer alan tarayıcı Ürün no.: 53800211 RSL420-L/CU416-5 Güvenlik lazer alan tarayıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R14-600/A Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R14-600/A Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68007106 MLC510R14-600/A Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC31AR-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC31AR-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133005 MSI-SR-LC31AR-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

* _1116* Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Düzeltme. Senkron servo motorlar CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100

* _1116* Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Düzeltme. Senkron servo motorlar CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *23069872_1116* Düzeltme Senkron servo motorlar CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Baskı 11/2016 23069872/TR SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T Güvenlik ışık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T Güvenlik ışık perdesi verici Ürün no.: 68000312 MLC500T30-1200 Güvenlik ışık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC21-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC21-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133009 MSI-SR-LC21-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 5 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı Ürün no.: 544007 MLC510R14-300-IP Set güvenlik sensörü alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R1 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R1 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 66533000 MLD510-R1 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC520R14-300H Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC520R14-300H Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68012103 MLC520R14-300H Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı