Afl r Gerilim Koruma Sistemleri Telekomünikasyon Tekni i, Veri Tekni i, Ölçüm, Kontrol ve Ayar Sistemleri Tekni i, TV, Video, Uydu ve Radyo

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Afl r Gerilim Koruma Sistemleri Telekomünikasyon Tekni i, Veri Tekni i, Ölçüm, Kontrol ve Ayar Sistemleri Tekni i, TV, Video, Uydu ve Radyo"

Transkript

1 Günümüzde veri ve biliflim tekni i, oldukça genifl bir uygulama yelpazesini kapsamaktadır. Bilgileri ifllemeye yarayan hemen hemen her türlü elektronik sistemin sahip oldu u önem, tartıflılmaz boyutlardadır. Bilgiler, gittikçe artan miktarlarda elektronik ortamlarda kaydedilmekte ve bu bilgilere en kısa sürede ulaflılabilmesi gerekmektedir. Bu tür sistemleri tehlikeli düzeydeki aflırı gerilimlere karflı korumakta da o denli önemli hale gelmektedir. Bilgi ifllem cihazlarının devre dıflı kalmasını veya bunların tamamen tahrip olmasını önlemek için, tüm bu ekipmanların aflırı gerilimden korunma konseptine dahil edilmesi gereklidir. OBO, bu alana yönelik olarak da oldukça genifl bir ürün yelpazesine sahip, yüksek performanslı koruma cihazları sunmaktadır. 98 TBS

2 Afl r Gerilim Koruma Sistemleri Telekomünikasyon Tekni i, Veri Tekni i, Ölçüm, Kontrol ve Ayar Sistemleri Tekni i, TV, Video, Uydu ve Radyo Sistemlere Genel Bak fl Sayfa 00 Temel Bilgiler Sayfa 02 Telekomünikasyon Seçme K lavuzu Sayfa 08 Telekomünikasyon Arabirimleri Sayfa 09 Ölçüm, Kontrol ve Ayar Sistemleri için Seçme K lavuzu Sayfa 0 Ölçüm, Kontrol ve Ayar Sistemleri Arabirimleri Sayfa Veri Teknolojisi Seçme K lavuzu Sayfa 2 Veri Teknolojisi Arabirimleri Sayfa 3 TV, Video, Uydu ve Radyo çin Seçme K lavuzu Sayfa 4 TV, Video, Uydu ve Radyo Arabirimleri Sayfa 5 Ürünler Sayfa TBS 99

3 Afl r Gerilim Koruma Sistemleri Veri ve Otomasyon Teknolojileri Sistemlerine Genel Bak fl Veri ve otomasyon teknolojileri için koruma cihazlar TV/uydu sistemi için koruma Sayfa 24 Koaksiyel uygulama için koruma Uç cihaz korumas 3 Sayfa 80 Veri a lar na yönelik koruma Sayfa 9 Telekomünikasyon sistemlerine yönelik koruma Sayfa 00 TBS

4 Sayfa 25 Yük. ger. deflarj düzene i 2+3 Sayfa 79 Sayfa 22 Uç cihaz korumas 3 Sayfa 88 TBS 0

5 Önemli Temel Kavramlar ve Bilgiler A lar Hassas elektronik ekipmanlar ve de erli veriler için optimum düzeyde bir güvenli in sa lanmas, ancak binan n afl r gerilime karfl çok kapsaml flekilde korunmas halinde mümkündür. OBO, denenmifl, sorunsuz çal flan ve güvenilir sistemlerden, cihazlardan, y ld r mdan ve afl r gerilimden korunma alan na yönelik bileflenlerden oluflan eksiksiz bir ürün program sunmaktad r. Veri hatt koruma cihazlar n ilgili kullan m yerlerine göre düzenleyebilmek için, bu cihazlar üç s n fa ayr lm flt r. Renkler ve be lirgin tan m lamalar arac l yla, temel koruma (k rm z ), kombine koruma (mavi) ve hassas koruma (yeflil) için olan cihazlar birbirlerinden aç k bir flekilde ay rt edilebilmektedir. Koruma prensibi Bir cihaz n darbe gerilimlerine karfl korunmas, ancak y ld r mdan korunma zonlar aras ndaki cihazla ilintili enerji ve veri hatlar n n potansiyel dengelemesine dahil edilmesiyle mümkündür. Uygun deflarj düzenekleri, veri sinyaline ve beklenen parazit seviyesine göre seçilmelidir. 0 A 0 B 2 3 Enerji hatları Veri hatları * korunacak olan obje Koruma cihazlar n n aç klamalar Temel koruma cihaz 0 > 2 Tan m kodu: B Renk: K rm z OBO temel koruma cihazlar, yüksek performansl gazl deflarj düzene ine sahip tek kademeli bir koruma devresi içeren, DIN EN - standard uyar nca D2 ve D43 kategorisinde yer alan 2. S n f y ld r m ak m de flarj düzenekleridir. Bu cihazlar, kablo hatlar n n binaya girdi i yerlere monte edilmektedir. Kombine koruma cihaz 0 > 3 Tan m kodu: C Renk: Mavi OBO kombine koruma cihazlar nda, dirençler nedeniyle dekuple olmufl darbe ak mlar, gazl deflarj düzenekleri ve transzorb diyotlar arac l yla s n rland r lmaktad r. Cihazlar,., 2., ve 3. s n flara, DIN EN 43-2 standard D ve C2 kategorilerine uygundur. Kombine koruma cihazlar nda, hat yoluna ilave bir sönümleme eleman eklenmesi gereklidir. Bu cihazlar, kablo hatlar n n binaya girdikleri yere monte edilmektedir. Koruma cihaz ile korunacak cihaz aras ndaki mesafe on metreden fazla olmamal d r. Hassas koruma cihaz > 3 Tan m kodu: F Renk: Yeflil OBO hassas koruma cihazlar nda, afl r gerilim impulslar, transzorb diyotlar arac l yla s n rland r lmaktad r. Cihazlar n topraklamas, yüksek performansl gazl deflarj düzenekleri sayesinde gerçekleflmektedir. Tem el ve hassas koruma için olan dekuplaj, ancak temel ve hassas koru ma cihaz aras ndaki kablo hatt yolunun en az befl metre olmas halinde sa lanabilmektedir. Hassas koruma cihazlar n n her zaman için do rudan korunacak cihaza monte edilmesi gereklidir. 02 TBS

6 A Topolojileri Bus a lar Bus a nda, tüm Bus üyeleri birbirine paralel olarak ba lanmaktad r. Bus n bitim yerinin, refleksiyons uz olarak kapat lmas gereklidir. Buna örnek tipik uygulamalar olarak 0Base2, 0Base5 veya örn. PROFIBUS gibi makine kontrol sistemleri ve ISDN gibi telekomün - ikasyon sistemleri gösterilebilir. Telekominikasyon Server 230 V SS Damar sayısı flebeke türüne göre de iflkenlik gösterir 230 V 230 V 230 V SS < 5m SS Y ld z a lar Y ld z a nda, her bir ifl istasyonu, merkezi bir y ld z noktas ndan (HUB veya Switch) ayr bir kablo ile beslenmektedir. Bu flekil deki en tipik uygu lamalar 0BaseT ve 00BaseT dir. Damar sayısı flebeke türüne göre de iflkenlik gösterir 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V Yıldız ba lafltırıcı (köprü) 230 V Server Ring a lar Ring a nda her bir ifl istasyonu, her birinin bir taki pçisi ve öncüsü olmak üzere halka fleklindeki bir a a ba l d r. stasyonlardan biri devre d fl kald nda, tüm a devre d fl kalmaktad r. Ring a lar genelde WLAN ve Token- Ring uygulamalar nda kullan lmaktad r. < 5m < 5m 230 V 230 V 230 V 230 V Server. Kat Bodrum katı Damar sayısı flebeke türüne göre de iflkenlik gösterir Telefon sistemleri Günümüzdeki telefon sistemleri, ço u zaman, ör n. internet gibi, bir - çok farkl veri hizmeti için arabirim olma özelli i tafl maktad r. Bu tür ba lant lar n yap lmas na olanak tan yan birçok teknik uç cihaz, do rudan bu hatlara ba l d r ve buna uygun olarak afl r gerilimden korunma konseptine dahil edilmeleri ge - rek lidir. Birçok farkl sistem söz konusu oldu u için bu cihazlar n korunmas na yönelik tertibatlar özel olarak seçilmelidir. Üç farkl sistem söz konusudur: Standart analog ba lant Standart analog ba lant, di er sistemler gibi ek hizmetler sunmamaktad r. Bir veya daha fazla telefon, y ld z fleklinde kablolanmakta ve gelen bir aramada hepsi birlikte çalmaktad r. nternet üzerinden yap lan girifl, ayr bir modem arac l yla gerçekleflmektedir. Teknik aksesuar - lara sahip olmayan bir analog ba - lant da sadece tek bir kanal bulundu u ndan, telefon edildi i s rada internet eriflimi söz konusu olmad gibi, internette gezinirken de tele fon görüflmesi yap mak mümkün de ildir. ISDN (Integrated Services Digital Network System) Analog ba la nt n n tersine, ISDN, özel bir Bus sistemi (S 0 -Bus) sayesinde, iki görüflmenin ayn anda yap lmas na olanak tan yan iki kanal sunmaktad r. Bu flekilde kullan c n n bir yandan telefon görüflmesi yaparken, di er taraftan internette gezinmesi de mümkündür. Üstelik ba lant h z, analog ba lant ya oranla daha yüksektir (tek bir kanalda 4kBit/s). Di er taraftan ISDN, ça r bekletme, geri arama vs. gibi farkl hizmetler de sunmaktad r. DSL sistemi (Digital Subscriber Line): DSL sistemi, günümüzde en yayg n olarak kullan lan bir sistem haline gelmifltir. Bir spitter arac l yla konuflma ve veri kanal birbirinden ayr lmakta ve veri kanal, bir a kart ile bilgisayara ba l olan özel bir modeme (NTBBA) yönlendirilmektedir. DSL sisteminin sundu u ba lant h z, analog ve ISDN ba lant lar n çok üzerindedir ve böylelikle internet üzerinden h zl bir flekilde müzik ve film indirilmesine olanak tan maktad r. DSL sisteminin A-DSL, S-DSL gibi versiyonlar bulundu undan, genel olarak X-DSL olarak adland r lmaktad r. X-DSL sistemi, herhangi ek bir donan ma gerek olmadan analog telefonlar n kullan lmas na ve ISDN ile kombinasyonlara izin vermektedir. TBS 03

7 Montaj Bilgileri FRD/FLD TKS-B, FRD, FLD, FRD 2 ve FLD 2 y ld r m bariyerleri, elektronik ölçüm, kontrol ve ayar sistemlerini afl r gerilimlere karfl korumaktad r. TKS-B cihaz, maksimum frekans n 50 MHz i aflmamas halinde her tür veri hatt nda y ld r m ak m deflarj düzene i ( 0 > 2) olarak kullan lmaktad r. 3 R/L V V D F PE PE V R/L 2 4 FRD / FLD Resim: Yıldırım bariyeri için devre resmi 3 R/L V D F PE PE V R/L D 2 4 FRD 2 / FLD 2 FRD ve FLD tipi y ld r m bariyerleri, flasesiz (asimetrik, po tansi yelsiz) bükümlü çift kablo sistemlerine yönelik olarak tasarlanm flt r. Bu siste mler, kendiler ine ait sinyal devrelerinin di er sinyal devreleri ile ortak potansiyel ba lant s bulunmayan sistemlerdir; örn. 20 ma ak m çevrimi. Bu cihazlar, genel amaçl kullan ma uygundur. R/L 3 Toprak 2 R/L 4 Resim: Ölçüm devresindeki yıldırım bariyerleri FRD 2 ve FLD 2 tipi y ld r m bariyerleri, flaseye ba l (simetrik, potansiyele ba l ) tek damarl sistemlerde kullan m için öngörülmüfl koruma cihazlar d r. fiaseye ba l sistemler, kendilerine ait sinyal devrelerinin di er sinyal devreleri ile ortak bir potan siyel ba - l ant s bulunan sistemlerdir. Bu sis - temlerde, flasesnin yan s ra iki veri hatt n n da korunmas mümkündür. FRD (ohmik dekuplajl ) veya FLD (indüktif dekuplajl ) aras nda verilecek olan karar, tamamen korunacak olan sisteme ba l d r. Ölçüm devrelerinde y ld r m bariyerlerinin kullan m Y ld r m bariye rleri ölçüm devrele - rinde kullan laca zaman, bir direnç art fl na izin veril ip verilmey ece i kon trol edilmelidir. Dekuplaj nedeniyle FRD ve FRD 2 tiplerinde, ölçüm devrel erinde direnç art fl oluflabilir. Bu durum ise ak m çevrimlerindeki ölçümlerde ölçüm hatalar na neden olabilir. Bu nedenle b urada FLD veya FLD2 tipi cihazlar n kul - lan lmas gereklidir. Dekuplaj ele ma n - lar n n kay p güçler nedeniyle termik olarak tahrip olmamas için maksimum iflletim ak m n n da kont rol edilmesi gereklidir. Dekup laj için entegre endüks tanlara sahip deflarj düzeneklerinde, yüksek aktar m frekanslar nda sinyal kay p - lar yaflanabilmektedir. Bu nedenle yüksek aktar m frekanslar na sahip ölçüm devr elerinde, ohmik deku plaj elem anlar na sahip y ld r m bariyerlerine öncelik verilmelidir. Ekleme kayb (insertion loss) Ekleme kayb, sistemin girifli nden ç k fl na kadar olan kayb tan mlamaktad r. Sistemin aktar m fonk siyon unu göstermekte ve kendi içinde 3 db noktas tekrar bulunabilmektedir. (bkz. Resim: S n r fre - kanslar ) Yans yan güç (return loss) Bu paramtre, db olarak ne miktarda girifl gücünün geri yans t ld n belirtmektedir. Uyarla mas iyi yap lm fl olan sistemlerde bu de er -20 db seviyesindedir. Bu de er, özellikle anten tertibatlar için önemlidir. 04 TBS

8 S n r frekans fg S n r frekans fg, deflarj düzene inin frekansa ba l tepkisini tan mlamaktad r. Parçalar n kapasitif veya indüktif özellikleri, yüksek frekanslar için sinyalin sönümlenmesini sa la maktad r. Buradaki kritik nokta, s n r frekans fg olarak tan mlanmaktad r. Bu noktadan itibaren % 50 lik (3 db) sinyal, girifl gücünü kaybetmifltir. S n r frekans, belli ölçüm kriterlerine göre belirlenm ektedir. Bu konuda herhangi bir bilgi bulunmad nda, genelde 50 Ω sistemleri baz al nmaktad r. lal 0,5 0 Resim: Sınır frekansı Do ru! RJ45 S-ATM/8-F fg 3dB Yanlıfl! f RJ45 S-ATM/8-F Montaj Bilgileri Afl r gerilimden korunma cihaz n n ba lant s, mümkün oldu unca korunacak cihaza yak n olacak flekilde yap lmal d r. Koruncak cihaz n gövdesi, yerel topraklama noktas olarak tan mlanmal d r. Afl r geri - limden korunma cihaz ile topraklama nokt as (Gö vde) aras ndaki topraklama hatt (PE) yolunun maks. 0,5 m olmas na dikkat edilmelidir. Veri hatlar n n potansiyel dengelemesi Tüm metalik iletken parçalar n n, y ld r mdan korunma zonlar n n geçifl yerlerinde alçak empedansl olarak potansiyel dengelemesine dahil edilmelidir. Enerji tekni i hatlar n n yan s ra veri ve biliflim tekni ine ait hatl - ar n ve bun lara ait ekranlama tertibatlar n n da uygun deflarj düzenek - leri arac l yla toprakl anmas gerek - lidir. Ekranlamal hatlarda, ekranla - ma düzene i, her iki ucundan y l - d r m ak m n tafl yabilecek flekilde pot ansiyel dengelemesine ba lanmal d r. 50 Hz dengeleme ak m la r na sahip sistemlerde direkt bir toprak lama yap lmas mümkün olma d n da, ekranlama düzene i - nin bir taraf n n dolayl olarak bir k v lc m aral (örn. TKS-B) üzerinden top rak lanmas mümkündür. ISDN L N PE Resim: Montaj bilgileri Resim: Veri kabloları için potansiyel dengelemesi 5 L PEN 0 Korunacak olan cihaz 2 Direkt ba lantı (tercihen) 3 Gazlı deflarj düzene i (2 ye alternatif olarak - telekomünikasyon hattı için direkt bir ba lantıya izin verilmedi inde) 4 Gazlı deflarj düzene i 5 Topraklama tesisatına ba lantı Potansiyel dengeleme barası L N PE 7 Telekomünikasyon hattı 8 Elektriksel enerji iletimi (DIN V VDE V e uygun koruma devresi) 9 Aflırı gerilimden korunma cihazı 0 Telekomünikasyon hattının iletici ekranlaması, uygulanabilir oldu u sürece TBS 05

9 PC Arabirimleri le lgili Kavramlar ve Aç klamalar Arabirimler Seri veya paralel arabirimler arac l yla kumanda edilen yaz c, taray c veya kontrol sistemleri gibi harici cihazlar, ilave olarak afl r gerilimden korunma konseptine dahil edilmelidir. Çeflitli uygula malara yönelik olarak çok say da ara birimler bu lunma ktad r: Bus hatlar, telekom - ünikasyon ve veri al flverifli sistemleri için olan arabirimlerden, yaz c veya taray c gibi basit terminal cihazlar için olan arabirimlere var ncaya kadar. OBO, bu alana yönelik olarak da uygulaman n türüne ba l olarak oldukça basit bir flekilde monte edilebilen çok say da koruma cihaz sunmaktad r. RS-232 RS-232, oldukça s k kullan lan bir arabirimdir. Günümüzde hala s kl kla modemlerde ve di er çe vre biriml - erinde kullan lmaktad r. A ncak gittikçe yerini USB arabirimine b rakmaktad r. Ancak kuman da hatlar için önceden oldu u gibi, günümüzde de RS-232 standard kullan l maya devam edilmektedir. RS-422 RS-422, mak simum on a üyesi aras n daki iletiflimi sa lamaya uygun ve Bus biçiminde düzenlenmesi mümkün olan seri bir yüksek h z standard d r. Bu sistem, her zaman için ikisi al c ve verici hatt olmak üzere maksimum sekiz veri hatt olacak flekilde yap land r labilmektedir. RS-485 Endüstriyel Bus arabirimi RS-485, RS-422 standard ile büyük benzerlik göstermektedir. En büyük fark l l k, RS-485 in bir protokolün yard m ile daha fazla sa y da al c ve verici (maks. 32 a üyesi) ba lanmas na izin vermesidir. Bu Bus sisteminin maks. uzunlu u, Twisted-Pair kablo kullan l d n da,2 km ve ba lant h z da MBit/s d r (seri kontrolörlere ba l olarak). TTY Sistemi RS-232 veya di er seri arabirimlerden farkl olarak TTY sistemi, gerilim kontrollü de ildir ve ba ms z bir ak m iletmektedir (0/4-20 ma). Bu sayede, yüzlerce metre uzun - lu undaki hatlar n hayata geçirilmesi mümkün olmaktad r. V Arabirimi V, RS-422 nin Alma n karfl l d r. Ancak Amerikanca karfl l daha yayg n bir flekilde kullan lmaktad r. V24 Arabirimi V24, RS-232 nin Alman karfl l d r. Ancak Amerikanca karfl l daha yayg n bir flekilde kullan l maktad r. Veri hattı 230 V Unutmay n! Afl r gerilimden korunmak, ancak veri ve enerji hatlar n n korunmas halinde mümkündür! Montajla ilgili bilgiler SD adaptör cihazlar, veri hatt ile korunacak olan cihaz n aras na basit bir flekilde tak larak kurulmaktad r. ASP adaptör cihazlar n n sahip olduklar vidas z klemens ba lant lar, montaj n sorunsuz ve h zl bir flekilde do rudan korunacak cihaz n önünde, hat yolunun üzerine yap lmas na imkan vermektedir. Tespitle me için her ASP koruma bileflenine, yap fl - t r labilir bir c rt bant eklenmifltir. En yüksek seviyede bir afl r geri lim korumas elde edebilmek için, ASP koruma cihaz n n flase kablosu, en dolays z bir flekilde, koruna cak cihaz n topraklam fl olan metal flasisine ba lanmal d r. 0 TBS

10 Montaj Örnekleri Resim: Veri kablosu koruması Resim: Bir ISDN-NTBA nın korunması Resim: Otomasyon sistemine ait kabloların korunması Resim: Bir 0Base2 a ının korunması TBS 07

11 Seçme K lavuzu Telekomünikasyon Sistemleri için Afl r Gerilim Korumas Durum Lütfen uygun ba lant türünü seçiniz Montaj yeri Montaj yeri 2 Telekomünikasyon devretme noktas na/bina girifline Temel koruma cihaz veya kombine koruma cihaz Telekomünikasyon terminal cihaz na/modeme/pc ye Hasssas korumal cihaz Analog ba lant 2 bükümlü çift kabloya kadar, örn. özel ba lant da Alternatif RJ-Tele/4-F Analog uç cihazlar ndan önce Ürün No , Sayfa 7 TAE TK 2 SC-Tele/4-C-G Telekomünikasyon sisteminden önce montaj Ürün No Sayfa TKS-B Telekomünikasyon sisteminden önce Ürün No Sayfa 27 RJ-Tele/4-C Analog telefondan önce Ürün No Sayfa 7 veya ISDN S0-NTBA, DSL sp litter vey a di er analog termi nal cihazlar n korumak için telekom (TAE fifli) girifline yerlefl - tirilen, afl r gerilim koruma cihaz entegre edilmifl FineController FC- TAE-D, ada ptör kablosu dahildir. Ürün No Sayfa 8 ISDN ba lant s TAE NTBA ISDN-Multiplex TAE M SC-Tele/4-C-G NTBA dan önce montaj Ürün No Sayfa veya Ürün No Sayfa 8 LSA-B-MAG 0 adet iki damarl kablo için temel koruma Ürün No , Sayfa 34 LSA-T-LEI 0 adet iki damarl kablo için ay rma çubu u Ürün No , Sayfa 33 adet ay rma çubu u için LSA-G kasas Ürün No , Sayfa 35 Alternatif TKS-B ISDN-NTBA dan önce Ürün No Sayfa 27 RJ45-ISDN/4-C-G NTBA n n arkas na montaj Ürün No Sayfa 7 RJ45S-ISDN/4-C ISDN telefonundan önce Ürün No Sayfa 8 Kombine koruma olarak alternatif çözüm Temel koruma cihaz na göre daha düflük koruma seviyesi ile LSA-BF V için Ürün No Sayfa 34 LSA-E (Topraklama baras ) Ürün No Sayfa 34 RJ45S-ISDN/4-F ISDN/Telekomünikasyon uç cihaz na Ürün No Sayfa 8 RJ45S-ATM/8-F PC kart na Ürün No Sayfa 8 Alternatif FineController FC-ISDN-D ISDN i, uç cihazlar korumak için afl r gerilim koruma modülü entegre edilmifl hassas koruma cihaz, adaptör kablosu dahildir, A* Ürün No Sayfa 8 DSL ba lant s + analog telefon Modem M 2 TAE SP PC Splitter 2 Analog SC-Tele/4-C-G DSL-Splitter inden önce montaj Ürün No Sayfa Alternatif TKS-B DSL-Splitter inden önce Ürün No Sayfa 27 RJ-Tele/4-F Analog uç cihazlar ndan önce Ürün No Sayfa 7 RJ45 S-ATM/8-F PC kart na Ürün No Sayfa 8 DSL ba lant s + ISDN TAE Splitter SP 08 TBS 2 NTBA PC 2 2 M 2 Modem SC-Tele/4-C-G DSL-Splitter inden önce montaj Ürün No Sayfa Alternatif TKS-B DSL-Splitter inden önce Ürün No Sayfa 27 RJ45-ISDN/4-C-G NTBA arkas na Ürün No Sayfa 7 RJ45S-ISDN/4-F ISDN/Telekomünikasyon uç cihaz na Ütün No Sayfa 8 RJ45 S-ATM/8-F PC kart na Ürün No Sayfa 8

12 Ölçüm, Kontrol ve Ayar Sistemleri Telekomünikasyon Sistemleri Temel koruma cihazlar 0 2 Kombine koruma cihazlar 0 3 Hassas koruma cihaz 3. Ad m: lgili arabirimi seçiniz 2. Ad m: htiyaç duyulan koruma bölgesini belirleyip, ilgili OBO koruma cihaz n n tip koduna kadar tablo sat rlar n takip ediniz Arabirim Kodu ik veri h z Sinyal seviyesi Koruma cihaz Ba lant tekni i Korunan damarlar Montaj / Not Ürün No. Sayfa Analog (Faks, modem) < 5 kbit/s 70 V SC-Tele/4-C-G Vidas z klemens 4 zole kutu, IP RJ-Tele/4-F RJ / RJ45 4 Adaptör cihaz FC-TAE-D TAE V ve TAE korumas TKS-B Vidas z klemens 2 35 mm lik U profil ray üzerine montaj > 2 DA LSA-B-Mag LSA-Plus 20 LSA-A baras ile ba lant l olarak LSA-BF-80 LSA-Plus 2 LSA-A baras ile LSA topraklama baras ile ba lant l olarak ISDN U K0 (NTBA dan önce) 2 MBit/s 70 V SC-Tele/4-C-G Vidas z klemens 4 zole kutu, IP FC-TAE-D TAE V ve TAE korumas TKS-B Vidas z klemens 2 35 mm lik U profil ray üzerine montaj > 2DA LSA-B-Mag LSA-Plus 20 LSA-A baras ile ba lant l olarak LSA-BF-80 LSA-Plus 2 LSA-A baras ile LSA topraklama baras ile ba lant l olarak ISDN So/S2M 2 MBit/s RJ45S-ISDN/4-C RJ/ RJ45 4 Adaptör cihaz (NTBA arkas na) RJ45-ISDN/4-C-G RJ/ RJ45 4 izole kutu içinde; IP RJ45S-ISDN/4-F RJ/ RJ45 4 Adaptör cihaz DSL, T-DSL, ADSL, HDSL 0 MBit/s 70 V SC-Tele/4-C-G Vidas z klemens 4 Splitter öncesi için koruma FC-ISDN-D RJ / RJ45 2 Splitter öncesi için koruma (230 V + U S0 ) RJ45S-ATM/8-F RJ / RJ45 8 Modem/A kart korumas TKS-B Vidas z klemens 2 35 mm lik U profil ray üzerine montaj > 2DA LSA-B-Mag LSA-Plus 20 LSA-A baras ile ba lant l olarak LSA-BF-80 LSA-Plus 2 LSA-T baras ve LSA topraklama baras ile ba lant l olarak DATEX-P 4 KBit/s 24 V TKS-B Vidas z klemens 2 35 mm lik U profil ray üzerine montaj FRD 24HF Vidas z klemens 2 35 mm lik U profil ray üzerine montaj > 2DA LSA-B-Mag LSA-Plus 20 LSA-A baras ile ba lant l olarak LSA-BF-24 LSA-Plus 2 LSA-A baras ile LSA topraklama baras ile ba lant l olarak fiebeke geçifl noktası öncesine yapılacak olan montajlar için Telekom ile görüflülmelidir! TBS 09

13 Seçme K lavuzu Ölçüm, Kumanda ve Ayar Sistemleri için Afl r Gerilim Korumas Durum Montaj yeri A Montaj yeri B Lütfen uygun uygulamay seçiniz kumanda ünitesinden önce Ak m beslemesi kumanda ünitesinin arkas na ve al c /vericiden önce Veri kablosu/ölçüm sensörü kablosu Kalorifer kumandas VF 230-AC/DC Alternatif ak m sistemleri (AC) ve do rusal ak m sistemleri (DC) için, 230 V versiyonu Ürün No Sayfa 25 FLD 24 Yaln zca kumanda ünitesinden önce montaj; ö r n. ölçüm sensörü 24 V versiyonu Ürün No Sayfa 27 PLC kumandas VF 24-AC/DC Alternatif ak m sistemleri (AC) ve do rusal ak m sistemleri (DC) için, 24 V versiyonu Ürün No Sayfa 25 MDP 24/2 24 V versiyonu Ürün No Sayfa ma ak m çevrimi, PT 00 (Ölçüm sensörü), PT 000 (Ölçüm sensörü) VF 230-AC/DC Alternatif ak m sistemleri (AC) ve do rusal ak m sistemleri (DC) için, 230 V versiyonu Ürün No Sayfa 25 MDP 24/4 24 V versiyonu Ürün No Sayfa 32 EIB (European Installation Bus) VF 230-AC/DC Alternatif ak m sistemleri (AC) ve do rusal ak m sistemleri (DC) için, 230 V versiyonu Ürün No Sayfa 25 TKS-B 24 V versiyonu, 00 MHz Ürün No Sayfa 27 Bus sistemleri OBO BUS, Interbus ve Profibus VF 230-AC/DC Alternatif ak m sistemleri (AC) ve do rusal ak m sistemleri (DC) için, 230 V versiyonu Ürün No Sayfa 25 TKS-B 24 V versiyonu, 00 MHz Ürün No Sayfa 27 Afl r gerilimden korunmak, ancak veri ve enerji hatlar n n korunmas halinde mümkündür! Uygulama örne i: Endüstri binası Veri hattı 230 V A B A B B Ölçüm sensörü B A 0 TBS Kalorifer

14 Ölçüm, Kontrol ve Ayar Sistemleri Arabirimleri Temel koruma cihazlar 0 2 Kombine koruma cihazlar 0 3 Hassas koruma cihaz 3. Ad m: lgili arabirimi seçiniz 2. Ad m: htiyaç duyulan koruma bölgesini belirleyip, ilgili OBO koruma cihaz n n tip koduna kadar tablo sat rlar n takip ediniz Arabirim Kodu TTY, 0(4)-20mA ak m çevrimi/ SPS(24V) ik veri h z Sinyal seviyesi Koruma cihaz Ba lant tekni i Korunan damarlar Montaj / Not Ürün No. Sayfa 24 V TKS-B Vidas z klemens 2 fl35 mm lik U profil ray MDP 24 Vidas z klemens 2 fl35 mm lik U profil ray PT 00, PT 000 Ölçüm sensörü LSA-B-Mag LSA-Plus 20 LSA-A baras ile ba lant l olarak LSA-BF-24 LSA-Plus 2 LSA-A baras ile LSA topraklama baras ile ba lant l olarak V MDP 24 Vidas z klemens 2 fl35 mm lik U profil ray TTL / SPS (2V) 2 V TKS-B Vidas z klemens 2 fl35 mm lik U profil ray FRD 2 Vidas z klemens 2 fl35 mm lik U profil ray LSA-B-Mag LSA-Plus 20 LSA-A baras ile ba lant l olarak LSA-BF-24 LSA-Plus 2 LSA-A baras ile LSA topraklama baras ile ba lant l olarak SD25-V24/25 Sub-D, 25 kutuplu 25 Adaptör cihaz RS 422 (V. ) RS 485 < 20 Mbit/s 5 V TKS-B Vidas z klemens 2 fl35 mm lik U profil ray LSA-B-Mag LSA-Plus 20 LSA-A baras ile ba lant l olarak LSA-BF-24 LSA-Plus 2 LSA-A baras ile LSA topraklama baras ile ba lant l olarak ASP-VEI/4 Vidas z klemens 4 Adaptör cihaz SD09-V/9 Sub-D 9 Adaptör cihaz SD25-V/25 Sub-D 25 Adaptör cihaz RJ45S-ATM/8-F RJ45 8 Adaptör cihaz BUS sistemleri: EIB, OBO-BUS 24 V TKS-B Vidas z klemens 2 fl35 mm lik U profil ray Profibus, Interbus, CAN-BUS, Feldbus, IEC-BUS (RS485) FRD 24 HF Vidas z klemens 2 fl35 mm lik U profil ray LSA-B-Mag LSA-Plus 20 LSA-A baras ile ba lant l olarak LSA-BF-24 LSA-Plus 2 LSA-A baras ile LSA topraklama baras ile ba lant l olarak TBS

15 Seçme K lavuzu Veri Tekni i için Afl r Gerilimden Korunma Temel koruma cihazlar Kombine koruma cihazlar Hassas koruma cihazlar Durum Lütfen uygun a sistemini seçiniz Montaj yeri A harici iletiflim kablosu ile sunucuya Montaj yeri B Hub a veya Switch e Montaj yeri C Uç cihazdan önce montaj (Terminal/PC) Y ld z Topolojisi örn. 0BaseT, 00BaseT RJ45S-E00/4-B Ürün No Sayfa 20 RJ45 S-ATM/8-F Ürün No Sayfa 20 RJ45 S-ATM/8-F Ürün No Sayfa 20 PC C B C B Hub B B C Kombine koruma olarak alternatif çözüm Temel koruma cihaz na göre daha düflük koruma seviyesi ile RJ45S-E00/4-C Ürün No Sayfa 20 Externe Kommunikationsleitung B A Server SC-TELE/4-C-G Ürün No Sayfa Bus Topolojisi örn. 0Base2, 0Base5 C A C C C Server Externe Kommunikationsleitung C Kombine koruma olarak alternatif çözüm Temel koruma cihaz na göre daha düflük koruma seviyesi ile KoaxB-E2/MF-C 0Base2 için Ürün No Sayfa 9 KoaxN-E5/MF-C 0Base5 için Ürün No Sayfa 9 SC-Tele/4-C-G Ürün No Sayfa gerek yoktur KoaxB-E2/MF-F 0Base2 için Ürün No Sayfa 9 Ring Topolojisi örn. Token-Ring RJ45S-E00/4-B Ürün No Sayfa 20 RJ45 S-ATM/8-F Ürün No Sayfa 20 C C C C C C C C Kombine koruma olarak alternatif çözüm Temel koruma cihaz na göre daha düflük koruma seviyesi ile RJ45S-E00/4-C Ürün No Sayfa 20 KoaxB-E2/MF-C Ürün No Sayfa 9 gerek yoktur KoaxB-E2/MF-F 0Base2 için Ürün No Sayfa 9 C Externe Kommunikationsleitung C A Server KoaxN-E5/MF-C 0Base5 için Ürün No Sayfa 9 2 TBS SC-Tele/4-C-G Ürün No Sayfa

16 Ölçüm, Kontrol ve Ayar Sistemleri Veri tekni i Temel koruma cihazlar 0 2 Kombine koruma cihazlar 0 3 Hassas koruma cihaz 3. Ad m: lgili arabirimi seçiniz 2. Ad m: htiyaç duyulan koruma bölgesini belirleyip, ilgili OBO koruma cihaz n n tip koduna kadar tablo sat rlar n takip ediniz Arabirim Kodu Ethernet 0/00 BaseT Cat5 ik veri h z Sinyal seviyesi Koruma cihaz Ba lant tekni i Korunan damarlar Montaj / Not Ürün No. Sayfa < 00 Mbit/s < V RJ45S-E00/4-B RJ45 4 Adaptör cihaz RJ45S-E00/4-C RJ45 4 Adaptör cihaz RJ45S-E00/4-F RJ45 4 Adaptör cihaz Ethernet Giganet/ATM VG-AnyLAN Cat. 5 Ethernet 0Base2 Cheapernet < 55 Mbit/s < V RJ45S-ATM/8-F RJ45 8 Adaptör cihaz Mbit/s 5V KoaxB-E2/MF-C BNC Adaptör cihaz KoaxB-E2/MF-F BNC Adaptör cihaz KoaxN-E5/MF-C N Adaptör cihaz Token Ring 4//00 00 Mbit/s 5 V TKS-B Vidas z klemens 2 fl35 mm lik U profil ray RJ45S-ATM/8-F RJ45 8 Adaptör cihaz SD09-T 9 kutuplu Sub-D 9 Adaptör cihaz ASP-VEI/4 Sub-D 4 Adaptör cihaz RS 232 (V. 24) 2 V TKS-B Vidas z klemens 2 fl35 mm lik U profil ray FRD 24 HF Vidas z klemens 2 fl35 mm lik U profil ray LSA-B-Mag LSA-Plus 20 LSA-A baras ile ba lant l olarak LSA-BF-24 LSA-Plus 2 LSA-A baras ile LSA topraklama baras ile ba lant l olarak SD09-V24/9 9 kutuplu Sub-D 9 Adaptör cihaz SD5-V24/5 5 kutuplu Sub-D 5 Adaptör cihaz SD25-V24/25 Sub-D, 25 kutuplu 25 Adaptör cihaz ASP-V24T/4 Vidas z klemens 4 fl35 mm lik U profil ray TBS 3

17 Seçme K lavuzu TV, Video, Uydu ve Radyo için Afl r Gerilim Korumas Durum Montaj yeri A Montaj yeri B Lütfen uygun uygulamay seçiniz Kablo TV ile güçlendirici aras na montaj Her uç cihazdan önce montaj (TV/Video/HiFi) Genifl bant (Kablo TV) DS-F m/w Ürün No Sayfa 24 DS-F w/w Ürün No Sayfa 24 FineController FC-TV-D Televizyon veya video cihazlar n korumak için TV girifl hatt nda kullan lan, afl r gerilim koruma modülü entegre edilmifl hassas koruma cihazlar ; adaptör kablosu dahildir. Ürün No , Sayfa 80 LNB ile al c /Multiswitch aras na, do rudan korunacak olan cihaza montaj Her uç cihazdan önce montaj (Uydu al c s veya TV/Video/HiFi) Uydu anteni sistemi uydu al c s ile (örn. bir müstakil evde) DS-F m/w Ürün No , Sayfa 24 DS-F w/w Ürün No , Sayfa 24 TV 4+ Kompakt koruma cihaz (4 adet uydu, adet karasal) Ürün No , Sayfa 24 FineController FC-SAT-D TV cihazlar n veya video kaydedicileri korumak için TV girifl kablosuna yönelik, afl r gerilim koruma modülü entegre edilmifl hassas koruma cihaz, adaptör kablosu dahildir. Ürün No Sayfa 8 Uydu anteni sistemi Multiswitch ile çoklu LNB ile (örn. bir apartmanda) DS-F m/w Ürün No , Sayfa 24 DS-F w/w Ürün No , Sayfa 24 TV 4+ Kompakt koruma cihaz (4 adet uydu, adet karasal) Ürün No , Sayfa 24 FineController FC-SAT-D TV cihazlar n veya video kaydedicileri korumak için TV girifl kablosuna yönelik, afl r gerilim koruma modülü entegre edilmifl hassas koruma cihaz, adaptör kablosu dahildir. Ürün No Sayfa 8 Anten ile güçlendirici aras na montaj Her uç cihazdan önce montaj (TV/Video/HiFi) Karasal anten sistemi analog TV DVB-T DS-F m/w Ürün No , Sayfa 24 DS-F w/w Ürün No , Sayfa 24 TV 4+ Kompakt koruma cihaz Ürün No , Sayfa 24 FineController FC-TV-D Televizyon veya video cihazlar n korumak için TV girifl hatt nda kullan lan, afl r gerilim koruma modülü entegre edilmifl hassas koruma cihaz ; adaptör kablosu dahildir. Ürün No Sayfa 80 Bir kablo TV sisteminin flematik gösterimi A Çoklu Anahtarlama B TV B TV B TV B TV B TV B TV 4 TBS A Güçlendirici

18 Ölçüm, Kontrol ve Ayar Sistemleri TV, Video, Uydu ve Radyo Temel koruma cihazlar 0 2 Kombine koruma cihazlar 0 3 Hassas koruma cihaz 3. Ad m: lgili arabirimi seçiniz 2. Ad m: htiyaç duyulan koruma bölgesini belirleyip, ilgili OBO koruma cihaz n n tip koduna kadar tablo sat rlar n takip ediniz Arabirim Kodu ik Frekans Aral / Bant geniflli i Sinyal seviyesi Koruma cihaz Ba lant tekni i Korunan damarlar Sat-Anlagen < GHz < 30 V DS-F F m/w w/w Montaj / Not Ürün No. Sayfa FC-SAT-D 230 V + Uydu 230 V ve TV korumas TV ve kablo TV sistemleri UKW iflletim radyo dalgas < GHz < 30 V FC-TV-D 230 V + TV 230 V ve TV korumas < GHz < 30 V S-UHF UHF Adaptör cihaz < GHz < 30 V DS-N N Adaptör cihaz Radyo/Radyo röle sis tem - leri/mobil telefon/umts Mobil telefon/umts 7/ < GHz < 30 V DS-N N Adaptör cihaz MHz DS-7/ 7/ Adaptör cihaz ,8 GHz DS-7/ 7/ Adaptör cihaz WLAN < 30 V DS-N N Adaptör cihaz Video 300 MHz < 5 V KoaxB-E2/MF-C BNC Adaptör cihaz KoaxB-E2/MF-F BNC Adaptör cihaz Uydu sistemi, bina dıflı yıldırımdan korunma tesisatının koruma alanı içinde yer almaktadır. A B B TBS 5

19 Telekomünikasyon tertibatları için veri hattı koruma cihazı Telekomünikasyon tertibatlarına yönelik OBO Veri Hattı Koruma Cihazları, modele bağlı olarak temel koruma, kombine koruma veya hassas koruma cihazı olarak temin edilebilir. Temel koruma cihazları, IEC 43-2'e uygun olarak D + C2 + C3 kategorilerinde yer alan yıldırım akım durdurucularıdır. Bu cihazlar, bina girişinde PE/ekranlama ve veri hatları arasındaki yıldırım koruma potansiyel dengelemesini sağlamaktadırlar. Kombine koruma cihazları, IEC 343-2'e uygun olarak D + C2 + C3 kategorisinde yer alan yıldırım ve aşırı gerilim akım durdurucularıdır. PE/ekranlama ve veri hatları arasındaki yıldırım koruma potansiyel dengelemesini sağlamaktadırlar. Diğer taraftan, aşırı gerilimleri tehlike oluşturmayacak bir koruma seviyesine düşürmektedirler. Hassas koruma cihazları, C2 + C3 kategorisinde yer alan aşırı gerilim akım durdurucularıdır. Telekomünikasyon sistemleri için aşırı gerilimden koruma sistemi Telekominikasyon Geçmeli sistem 9.3 YEARS SC-Tele/4-C-G Kombine koruma Adet kg/00 Adt. Klemens 30, İzole kutu içindeki telekomünikasyon sistemleri için veri hattı koruma cihazı Analog, ISDN ve DSL sistemlerinde genel amaçlı kullanıma uygun ADSL 2 desteği İki kademeli koruma devresi İzole kutu IP 54 Hızlı montaj için vidasız klemensler 2 adet çift damarlı sistem için (4 damar korunur) Uygulama: Doğrudan giriş hattındaki besleme yerinde kullanım, NT-S0 veya Splitter arabiriminden önce U max AC Uc AC V 22 U max DC Uc DC V 70 İmpuls akımı (0/350) Iimp ka 5 Anma deşarj akımı (8/20) In ka 5 f 00 MHz Ekleme kaybı a/db db 44 khz'de 0, Seri direnç R Ohm 3,3 In C2'de koruma seviyesi (simetrik) 300 V In C2'de koruma seviyesi (asimetrik) 500 V kv/µs C3'te koruma seviyesi (asimetrik) 245 V Koruma sınıfı IP 54 Geçmeli sistem Klemens 02 TBS-Katalog 2008 / tr / 07/08/2008 (LLExport_000) TBS

20 Telekominikasyon Telekomünikasyon sistemleri için aşırı gerilimden koruma sistemi Geçmeli sistem Adet kg/00 Adt. RJ -Tele/4-C Kombine koruma, 4 damar RJ45 20, RJ -Tele/4-F Hassas koruma, 4 damar RJ45 20, RJ 45-Tele/4-C Kombine koruma, 4 damar RJ45 20, RJ 45-Tele/4-F Hassas koruma, 4 damar RJ45 20, Analog telekomünikasyon sistemleri için veri hattı koruma cihazı YEARS Alüminyum kasa içinde İki kademeli koruma devresi Kolay montaj RJ veya RJ 45 konnektörlü 50 mm bağlantı kablosu dahildir Uygulama: Analog telekomünikasyon sistemleri için U max AC Uc AC V 22 U max DC Uc DC V 70 İmpuls akımı (0/350) Iimp ka,5 Anma deşarj akımı (8/20) In ka 7,5 f < 00 khz Ekleme kaybı a/db db 3 khz'de 0,5 Seri direnç R Ohm 8,2 In C2'de koruma seviyesi (simetrik) 300 V In C2'de koruma seviyesi (asimetrik) 500 V kv/µs C3'te koruma seviyesi (asimetrik) 245 V Koruma sınıfı IP40 Geçmeli sistem RJ ,5 / 0,5 < 00 khz 3 khz'de 0,5 2,2 300 V 500 V 245 V IP40 RJ ,5 7,5 < 00 khz 3 khz'de 0,5 8,2 300 V 500 V 245 V IP40 RJ ,5 / 0,5 < 00 khz 3 khz'de 0,5 2,2 300 V 500 V 245 V IP40 RJ45 02 TBS-Katalog 2008 / tr / 07/08/2008 (LLExport_000) Geçmeli sistem YEARS 94 Adet kg/00 Adt. RJ 45-ISDN/4-C-G Kombine koruma, 4 damar RJ45 30, İzole kutu içindeki telekomünikasyon sistemleri için veri hattı koruma cihazı 94 ISDN sistemleri için uygun İki kademeli koruma devresi İzole kutu IP 54 RJ 75 konnektörlü bağlantı kablosu dahil BAPT (Alman Federal Posta ve Telekomünikasyon Dairesi) onaylı Uygulama: Doğrudan giriş hattındaki besleme yerinde, ( 0 -> 3), NT-SO arabirimden önce veya uç cihazda kullanım için U max AC Uc AC V 4,2 U max DC Uc DC V,2 İmpuls akımı (0/350) Iimp ka 2 Anma deşarj akımı (8/20) In ka 0 f < MHz Ekleme kaybı a/db db 44 khz'de 0, Seri direnç R Ohm 4,7 In C2'de koruma seviyesi (simetrik) 500 V In C2'de koruma seviyesi (asimetrik) 2 V kv/µs C3'te koruma seviyesi (asimetrik) 8 V Koruma sınıfı IP 54 Geçmeli sistem RJ45 TBS 7

TBS Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemleri. Güvenli tesisatlar için kapsaml planlama destek hizmetleri ile

TBS Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemleri. Güvenli tesisatlar için kapsaml planlama destek hizmetleri ile TBS Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemleri Güvenli tesisatlar için kapsaml planlama destek hizmetleri ile TBS Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemleri 2008 OBO. Profesyonellerin

Detaylı

Afl r Gerilim Koruma Sistemleri Koruma ve K v lc m Aral klar

Afl r Gerilim Koruma Sistemleri Koruma ve K v lc m Aral klar OBO koruma ve kıvılcım aralıkları, iflletim uyarınca birbirine ba lı bulunmaması gereken sistem parçalarını birbirinden galvanik olarak ayırmaya ve köprülemeye yaramaktadır. Galvanik ayırma, ör n. korozyon

Detaylı

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri Sanayi Ürünleri Kataloğu Endüstri ve bina pazarında Schneider Electric Yeni bir Elektrik Dünyasının inşaası... Elektrik, bugün hiç olmadığı kadar geleceğin enerjisi

Detaylı

Aşırı Gerilim Koruma ve Güç Kaynakları 2014

Aşırı Gerilim Koruma ve Güç Kaynakları 2014 Aşırı Gerilim Koruma ve Güç Kaynakları 2014 6 PCB bağlantı teknolojisi ve elektronik boş kutular PCB klemens ve konnektörleri Elektronik boş kutular Saha cihazları için bağlantı teknolojisi Geçmeli konnektörler

Detaylı

TRABTECH Aşırı gerilim koruması

TRABTECH Aşırı gerilim koruması TRABTECH Aşırı gerilim koruması TRABTECH TRABTECH Phoenix Contact'ın TRABTECH ürün grubu aşırı gerilimlere karşı kapsamlı bir koruma konsepti sağlar. Enerji beslemesi, MCR teknolojisi, bilgi teknolojisi

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

PDF versiyonu, Şubat 2012

PDF versiyonu, Şubat 2012 PDF versiyonu, Şubat 2012 İçindekiler Ürünlere genel bakış TRABTECH İçindekiler bölümü doğru ürüne hızlı şekilde ulaşmanızda size yardımcı olur 2 Enerji ve sinyal kalitesi Daha yüksek süreklilik 4 Etkin

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi

Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi FİAT LİSTESİ ELÜL 20 Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi Uygulamaya özel ürün gam m z IP20 ve IP67 koruma s n f nda yenilikçi çözümler sunar: Sinyal Ölçü ve kontrol teknolojisi Veri Tüm yayg

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU ALTERNAT F M ER TEKNOLOJ LER Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1- G 3 2- INTERNETE ERI EBILMENIN ALTERNATIF YOLLARI 4

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

Dünyan n en h zl I/O sistemi. Axioline - Realtime I/O

Dünyan n en h zl I/O sistemi. Axioline - Realtime I/O F AT L STES OCAK 200 Phoeni Contact'ın yeni Aioline I/O sistemi kısa çevrim süresi ve verimli üretim alanındaki tüm gereksinimleri karflılar. Mükemmel performansı ve CLIPLINE ürün grubuyla olan yapısal

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

Electrifying Innovations

Electrifying Innovations Electrifying Innovations Türkçe Baskısı 2013 Fotovoltaik Evirici Ürün Grubu 3 İçindekiler Fotovoltaik Evirici Ürün Grubu 2013 04 Şirket Seri eviriciler 10 Seri eviriciler tek fazlı REFUsol 003K 004K 005K

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

FİYAT LİSTESİ OCAK 2014

FİYAT LİSTESİ OCAK 2014 FİYAT LİSTESİ 63 Yıldır Yenilik Peşindeyiz... Değerli Müşterilerimiz, WAGO, 1951 deki kuruluşundan beri, elektrik mühendisliği ve elektronik endüstrisinde yenilikçi bağlantı sistemlerine öncülük etmektedir.

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

editör Turan Türkmen ENDÜSTRİ OTOMASYON DERGİSİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

editör Turan Türkmen ENDÜSTRİ OTOMASYON DERGİSİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SANAYİCİLERİ DERNEĞİ editör Fıkra bu ya; bir gün Pamuk Prenses, Süpermen ve Pinokyo, birlikte bir yolculuğa çıkmışlar. Yollarının üzerindeki bir ülkede güzellik kraliçesi seçimi varmış. Pamuk Prenses Ben bu seçime katılacağım,

Detaylı

S.T. Otomasyon fiubat 2009

S.T. Otomasyon fiubat 2009 2 3 çindekiler 12 Kapak Makina Otomasyonu: Mekanikten mekatroni e 56 Pazarlama Güçlü bir iliflki a için önce insanlar n güvenini kazan n! 6 Halefflan Sümen Otomasyonun yeni tan m 8 Endüstride letiflim

Detaylı