Afl r Gerilim Koruma Sistemleri Telekomünikasyon Tekni i, Veri Tekni i, Ölçüm, Kontrol ve Ayar Sistemleri Tekni i, TV, Video, Uydu ve Radyo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Afl r Gerilim Koruma Sistemleri Telekomünikasyon Tekni i, Veri Tekni i, Ölçüm, Kontrol ve Ayar Sistemleri Tekni i, TV, Video, Uydu ve Radyo"

Transkript

1 Günümüzde veri ve biliflim tekni i, oldukça genifl bir uygulama yelpazesini kapsamaktadır. Bilgileri ifllemeye yarayan hemen hemen her türlü elektronik sistemin sahip oldu u önem, tartıflılmaz boyutlardadır. Bilgiler, gittikçe artan miktarlarda elektronik ortamlarda kaydedilmekte ve bu bilgilere en kısa sürede ulaflılabilmesi gerekmektedir. Bu tür sistemleri tehlikeli düzeydeki aflırı gerilimlere karflı korumakta da o denli önemli hale gelmektedir. Bilgi ifllem cihazlarının devre dıflı kalmasını veya bunların tamamen tahrip olmasını önlemek için, tüm bu ekipmanların aflırı gerilimden korunma konseptine dahil edilmesi gereklidir. OBO, bu alana yönelik olarak da oldukça genifl bir ürün yelpazesine sahip, yüksek performanslı koruma cihazları sunmaktadır. 98 TBS

2 Afl r Gerilim Koruma Sistemleri Telekomünikasyon Tekni i, Veri Tekni i, Ölçüm, Kontrol ve Ayar Sistemleri Tekni i, TV, Video, Uydu ve Radyo Sistemlere Genel Bak fl Sayfa 00 Temel Bilgiler Sayfa 02 Telekomünikasyon Seçme K lavuzu Sayfa 08 Telekomünikasyon Arabirimleri Sayfa 09 Ölçüm, Kontrol ve Ayar Sistemleri için Seçme K lavuzu Sayfa 0 Ölçüm, Kontrol ve Ayar Sistemleri Arabirimleri Sayfa Veri Teknolojisi Seçme K lavuzu Sayfa 2 Veri Teknolojisi Arabirimleri Sayfa 3 TV, Video, Uydu ve Radyo çin Seçme K lavuzu Sayfa 4 TV, Video, Uydu ve Radyo Arabirimleri Sayfa 5 Ürünler Sayfa TBS 99

3 Afl r Gerilim Koruma Sistemleri Veri ve Otomasyon Teknolojileri Sistemlerine Genel Bak fl Veri ve otomasyon teknolojileri için koruma cihazlar TV/uydu sistemi için koruma Sayfa 24 Koaksiyel uygulama için koruma Uç cihaz korumas 3 Sayfa 80 Veri a lar na yönelik koruma Sayfa 9 Telekomünikasyon sistemlerine yönelik koruma Sayfa 00 TBS

4 Sayfa 25 Yük. ger. deflarj düzene i 2+3 Sayfa 79 Sayfa 22 Uç cihaz korumas 3 Sayfa 88 TBS 0

5 Önemli Temel Kavramlar ve Bilgiler A lar Hassas elektronik ekipmanlar ve de erli veriler için optimum düzeyde bir güvenli in sa lanmas, ancak binan n afl r gerilime karfl çok kapsaml flekilde korunmas halinde mümkündür. OBO, denenmifl, sorunsuz çal flan ve güvenilir sistemlerden, cihazlardan, y ld r mdan ve afl r gerilimden korunma alan na yönelik bileflenlerden oluflan eksiksiz bir ürün program sunmaktad r. Veri hatt koruma cihazlar n ilgili kullan m yerlerine göre düzenleyebilmek için, bu cihazlar üç s n fa ayr lm flt r. Renkler ve be lirgin tan m lamalar arac l yla, temel koruma (k rm z ), kombine koruma (mavi) ve hassas koruma (yeflil) için olan cihazlar birbirlerinden aç k bir flekilde ay rt edilebilmektedir. Koruma prensibi Bir cihaz n darbe gerilimlerine karfl korunmas, ancak y ld r mdan korunma zonlar aras ndaki cihazla ilintili enerji ve veri hatlar n n potansiyel dengelemesine dahil edilmesiyle mümkündür. Uygun deflarj düzenekleri, veri sinyaline ve beklenen parazit seviyesine göre seçilmelidir. 0 A 0 B 2 3 Enerji hatları Veri hatları * korunacak olan obje Koruma cihazlar n n aç klamalar Temel koruma cihaz 0 > 2 Tan m kodu: B Renk: K rm z OBO temel koruma cihazlar, yüksek performansl gazl deflarj düzene ine sahip tek kademeli bir koruma devresi içeren, DIN EN - standard uyar nca D2 ve D43 kategorisinde yer alan 2. S n f y ld r m ak m de flarj düzenekleridir. Bu cihazlar, kablo hatlar n n binaya girdi i yerlere monte edilmektedir. Kombine koruma cihaz 0 > 3 Tan m kodu: C Renk: Mavi OBO kombine koruma cihazlar nda, dirençler nedeniyle dekuple olmufl darbe ak mlar, gazl deflarj düzenekleri ve transzorb diyotlar arac l yla s n rland r lmaktad r. Cihazlar,., 2., ve 3. s n flara, DIN EN 43-2 standard D ve C2 kategorilerine uygundur. Kombine koruma cihazlar nda, hat yoluna ilave bir sönümleme eleman eklenmesi gereklidir. Bu cihazlar, kablo hatlar n n binaya girdikleri yere monte edilmektedir. Koruma cihaz ile korunacak cihaz aras ndaki mesafe on metreden fazla olmamal d r. Hassas koruma cihaz > 3 Tan m kodu: F Renk: Yeflil OBO hassas koruma cihazlar nda, afl r gerilim impulslar, transzorb diyotlar arac l yla s n rland r lmaktad r. Cihazlar n topraklamas, yüksek performansl gazl deflarj düzenekleri sayesinde gerçekleflmektedir. Tem el ve hassas koruma için olan dekuplaj, ancak temel ve hassas koru ma cihaz aras ndaki kablo hatt yolunun en az befl metre olmas halinde sa lanabilmektedir. Hassas koruma cihazlar n n her zaman için do rudan korunacak cihaza monte edilmesi gereklidir. 02 TBS

6 A Topolojileri Bus a lar Bus a nda, tüm Bus üyeleri birbirine paralel olarak ba lanmaktad r. Bus n bitim yerinin, refleksiyons uz olarak kapat lmas gereklidir. Buna örnek tipik uygulamalar olarak 0Base2, 0Base5 veya örn. PROFIBUS gibi makine kontrol sistemleri ve ISDN gibi telekomün - ikasyon sistemleri gösterilebilir. Telekominikasyon Server 230 V SS Damar sayısı flebeke türüne göre de iflkenlik gösterir 230 V 230 V 230 V SS < 5m SS Y ld z a lar Y ld z a nda, her bir ifl istasyonu, merkezi bir y ld z noktas ndan (HUB veya Switch) ayr bir kablo ile beslenmektedir. Bu flekil deki en tipik uygu lamalar 0BaseT ve 00BaseT dir. Damar sayısı flebeke türüne göre de iflkenlik gösterir 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V Yıldız ba lafltırıcı (köprü) 230 V Server Ring a lar Ring a nda her bir ifl istasyonu, her birinin bir taki pçisi ve öncüsü olmak üzere halka fleklindeki bir a a ba l d r. stasyonlardan biri devre d fl kald nda, tüm a devre d fl kalmaktad r. Ring a lar genelde WLAN ve Token- Ring uygulamalar nda kullan lmaktad r. < 5m < 5m 230 V 230 V 230 V 230 V Server. Kat Bodrum katı Damar sayısı flebeke türüne göre de iflkenlik gösterir Telefon sistemleri Günümüzdeki telefon sistemleri, ço u zaman, ör n. internet gibi, bir - çok farkl veri hizmeti için arabirim olma özelli i tafl maktad r. Bu tür ba lant lar n yap lmas na olanak tan yan birçok teknik uç cihaz, do rudan bu hatlara ba l d r ve buna uygun olarak afl r gerilimden korunma konseptine dahil edilmeleri ge - rek lidir. Birçok farkl sistem söz konusu oldu u için bu cihazlar n korunmas na yönelik tertibatlar özel olarak seçilmelidir. Üç farkl sistem söz konusudur: Standart analog ba lant Standart analog ba lant, di er sistemler gibi ek hizmetler sunmamaktad r. Bir veya daha fazla telefon, y ld z fleklinde kablolanmakta ve gelen bir aramada hepsi birlikte çalmaktad r. nternet üzerinden yap lan girifl, ayr bir modem arac l yla gerçekleflmektedir. Teknik aksesuar - lara sahip olmayan bir analog ba - lant da sadece tek bir kanal bulundu u ndan, telefon edildi i s rada internet eriflimi söz konusu olmad gibi, internette gezinirken de tele fon görüflmesi yap mak mümkün de ildir. ISDN (Integrated Services Digital Network System) Analog ba la nt n n tersine, ISDN, özel bir Bus sistemi (S 0 -Bus) sayesinde, iki görüflmenin ayn anda yap lmas na olanak tan yan iki kanal sunmaktad r. Bu flekilde kullan c n n bir yandan telefon görüflmesi yaparken, di er taraftan internette gezinmesi de mümkündür. Üstelik ba lant h z, analog ba lant ya oranla daha yüksektir (tek bir kanalda 4kBit/s). Di er taraftan ISDN, ça r bekletme, geri arama vs. gibi farkl hizmetler de sunmaktad r. DSL sistemi (Digital Subscriber Line): DSL sistemi, günümüzde en yayg n olarak kullan lan bir sistem haline gelmifltir. Bir spitter arac l yla konuflma ve veri kanal birbirinden ayr lmakta ve veri kanal, bir a kart ile bilgisayara ba l olan özel bir modeme (NTBBA) yönlendirilmektedir. DSL sisteminin sundu u ba lant h z, analog ve ISDN ba lant lar n çok üzerindedir ve böylelikle internet üzerinden h zl bir flekilde müzik ve film indirilmesine olanak tan maktad r. DSL sisteminin A-DSL, S-DSL gibi versiyonlar bulundu undan, genel olarak X-DSL olarak adland r lmaktad r. X-DSL sistemi, herhangi ek bir donan ma gerek olmadan analog telefonlar n kullan lmas na ve ISDN ile kombinasyonlara izin vermektedir. TBS 03

7 Montaj Bilgileri FRD/FLD TKS-B, FRD, FLD, FRD 2 ve FLD 2 y ld r m bariyerleri, elektronik ölçüm, kontrol ve ayar sistemlerini afl r gerilimlere karfl korumaktad r. TKS-B cihaz, maksimum frekans n 50 MHz i aflmamas halinde her tür veri hatt nda y ld r m ak m deflarj düzene i ( 0 > 2) olarak kullan lmaktad r. 3 R/L V V D F PE PE V R/L 2 4 FRD / FLD Resim: Yıldırım bariyeri için devre resmi 3 R/L V D F PE PE V R/L D 2 4 FRD 2 / FLD 2 FRD ve FLD tipi y ld r m bariyerleri, flasesiz (asimetrik, po tansi yelsiz) bükümlü çift kablo sistemlerine yönelik olarak tasarlanm flt r. Bu siste mler, kendiler ine ait sinyal devrelerinin di er sinyal devreleri ile ortak potansiyel ba lant s bulunmayan sistemlerdir; örn. 20 ma ak m çevrimi. Bu cihazlar, genel amaçl kullan ma uygundur. R/L 3 Toprak 2 R/L 4 Resim: Ölçüm devresindeki yıldırım bariyerleri FRD 2 ve FLD 2 tipi y ld r m bariyerleri, flaseye ba l (simetrik, potansiyele ba l ) tek damarl sistemlerde kullan m için öngörülmüfl koruma cihazlar d r. fiaseye ba l sistemler, kendilerine ait sinyal devrelerinin di er sinyal devreleri ile ortak bir potan siyel ba - l ant s bulunan sistemlerdir. Bu sis - temlerde, flasesnin yan s ra iki veri hatt n n da korunmas mümkündür. FRD (ohmik dekuplajl ) veya FLD (indüktif dekuplajl ) aras nda verilecek olan karar, tamamen korunacak olan sisteme ba l d r. Ölçüm devrelerinde y ld r m bariyerlerinin kullan m Y ld r m bariye rleri ölçüm devrele - rinde kullan laca zaman, bir direnç art fl na izin veril ip verilmey ece i kon trol edilmelidir. Dekuplaj nedeniyle FRD ve FRD 2 tiplerinde, ölçüm devrel erinde direnç art fl oluflabilir. Bu durum ise ak m çevrimlerindeki ölçümlerde ölçüm hatalar na neden olabilir. Bu nedenle b urada FLD veya FLD2 tipi cihazlar n kul - lan lmas gereklidir. Dekuplaj ele ma n - lar n n kay p güçler nedeniyle termik olarak tahrip olmamas için maksimum iflletim ak m n n da kont rol edilmesi gereklidir. Dekup laj için entegre endüks tanlara sahip deflarj düzeneklerinde, yüksek aktar m frekanslar nda sinyal kay p - lar yaflanabilmektedir. Bu nedenle yüksek aktar m frekanslar na sahip ölçüm devr elerinde, ohmik deku plaj elem anlar na sahip y ld r m bariyerlerine öncelik verilmelidir. Ekleme kayb (insertion loss) Ekleme kayb, sistemin girifli nden ç k fl na kadar olan kayb tan mlamaktad r. Sistemin aktar m fonk siyon unu göstermekte ve kendi içinde 3 db noktas tekrar bulunabilmektedir. (bkz. Resim: S n r fre - kanslar ) Yans yan güç (return loss) Bu paramtre, db olarak ne miktarda girifl gücünün geri yans t ld n belirtmektedir. Uyarla mas iyi yap lm fl olan sistemlerde bu de er -20 db seviyesindedir. Bu de er, özellikle anten tertibatlar için önemlidir. 04 TBS

8 S n r frekans fg S n r frekans fg, deflarj düzene inin frekansa ba l tepkisini tan mlamaktad r. Parçalar n kapasitif veya indüktif özellikleri, yüksek frekanslar için sinyalin sönümlenmesini sa la maktad r. Buradaki kritik nokta, s n r frekans fg olarak tan mlanmaktad r. Bu noktadan itibaren % 50 lik (3 db) sinyal, girifl gücünü kaybetmifltir. S n r frekans, belli ölçüm kriterlerine göre belirlenm ektedir. Bu konuda herhangi bir bilgi bulunmad nda, genelde 50 Ω sistemleri baz al nmaktad r. lal 0,5 0 Resim: Sınır frekansı Do ru! RJ45 S-ATM/8-F fg 3dB Yanlıfl! f RJ45 S-ATM/8-F Montaj Bilgileri Afl r gerilimden korunma cihaz n n ba lant s, mümkün oldu unca korunacak cihaza yak n olacak flekilde yap lmal d r. Koruncak cihaz n gövdesi, yerel topraklama noktas olarak tan mlanmal d r. Afl r geri - limden korunma cihaz ile topraklama nokt as (Gö vde) aras ndaki topraklama hatt (PE) yolunun maks. 0,5 m olmas na dikkat edilmelidir. Veri hatlar n n potansiyel dengelemesi Tüm metalik iletken parçalar n n, y ld r mdan korunma zonlar n n geçifl yerlerinde alçak empedansl olarak potansiyel dengelemesine dahil edilmelidir. Enerji tekni i hatlar n n yan s ra veri ve biliflim tekni ine ait hatl - ar n ve bun lara ait ekranlama tertibatlar n n da uygun deflarj düzenek - leri arac l yla toprakl anmas gerek - lidir. Ekranlamal hatlarda, ekranla - ma düzene i, her iki ucundan y l - d r m ak m n tafl yabilecek flekilde pot ansiyel dengelemesine ba lanmal d r. 50 Hz dengeleme ak m la r na sahip sistemlerde direkt bir toprak lama yap lmas mümkün olma d n da, ekranlama düzene i - nin bir taraf n n dolayl olarak bir k v lc m aral (örn. TKS-B) üzerinden top rak lanmas mümkündür. ISDN L N PE Resim: Montaj bilgileri Resim: Veri kabloları için potansiyel dengelemesi 5 L PEN 0 Korunacak olan cihaz 2 Direkt ba lantı (tercihen) 3 Gazlı deflarj düzene i (2 ye alternatif olarak - telekomünikasyon hattı için direkt bir ba lantıya izin verilmedi inde) 4 Gazlı deflarj düzene i 5 Topraklama tesisatına ba lantı Potansiyel dengeleme barası L N PE 7 Telekomünikasyon hattı 8 Elektriksel enerji iletimi (DIN V VDE V e uygun koruma devresi) 9 Aflırı gerilimden korunma cihazı 0 Telekomünikasyon hattının iletici ekranlaması, uygulanabilir oldu u sürece TBS 05

9 PC Arabirimleri le lgili Kavramlar ve Aç klamalar Arabirimler Seri veya paralel arabirimler arac l yla kumanda edilen yaz c, taray c veya kontrol sistemleri gibi harici cihazlar, ilave olarak afl r gerilimden korunma konseptine dahil edilmelidir. Çeflitli uygula malara yönelik olarak çok say da ara birimler bu lunma ktad r: Bus hatlar, telekom - ünikasyon ve veri al flverifli sistemleri için olan arabirimlerden, yaz c veya taray c gibi basit terminal cihazlar için olan arabirimlere var ncaya kadar. OBO, bu alana yönelik olarak da uygulaman n türüne ba l olarak oldukça basit bir flekilde monte edilebilen çok say da koruma cihaz sunmaktad r. RS-232 RS-232, oldukça s k kullan lan bir arabirimdir. Günümüzde hala s kl kla modemlerde ve di er çe vre biriml - erinde kullan lmaktad r. A ncak gittikçe yerini USB arabirimine b rakmaktad r. Ancak kuman da hatlar için önceden oldu u gibi, günümüzde de RS-232 standard kullan l maya devam edilmektedir. RS-422 RS-422, mak simum on a üyesi aras n daki iletiflimi sa lamaya uygun ve Bus biçiminde düzenlenmesi mümkün olan seri bir yüksek h z standard d r. Bu sistem, her zaman için ikisi al c ve verici hatt olmak üzere maksimum sekiz veri hatt olacak flekilde yap land r labilmektedir. RS-485 Endüstriyel Bus arabirimi RS-485, RS-422 standard ile büyük benzerlik göstermektedir. En büyük fark l l k, RS-485 in bir protokolün yard m ile daha fazla sa y da al c ve verici (maks. 32 a üyesi) ba lanmas na izin vermesidir. Bu Bus sisteminin maks. uzunlu u, Twisted-Pair kablo kullan l d n da,2 km ve ba lant h z da MBit/s d r (seri kontrolörlere ba l olarak). TTY Sistemi RS-232 veya di er seri arabirimlerden farkl olarak TTY sistemi, gerilim kontrollü de ildir ve ba ms z bir ak m iletmektedir (0/4-20 ma). Bu sayede, yüzlerce metre uzun - lu undaki hatlar n hayata geçirilmesi mümkün olmaktad r. V Arabirimi V, RS-422 nin Alma n karfl l d r. Ancak Amerikanca karfl l daha yayg n bir flekilde kullan lmaktad r. V24 Arabirimi V24, RS-232 nin Alman karfl l d r. Ancak Amerikanca karfl l daha yayg n bir flekilde kullan l maktad r. Veri hattı 230 V Unutmay n! Afl r gerilimden korunmak, ancak veri ve enerji hatlar n n korunmas halinde mümkündür! Montajla ilgili bilgiler SD adaptör cihazlar, veri hatt ile korunacak olan cihaz n aras na basit bir flekilde tak larak kurulmaktad r. ASP adaptör cihazlar n n sahip olduklar vidas z klemens ba lant lar, montaj n sorunsuz ve h zl bir flekilde do rudan korunacak cihaz n önünde, hat yolunun üzerine yap lmas na imkan vermektedir. Tespitle me için her ASP koruma bileflenine, yap fl - t r labilir bir c rt bant eklenmifltir. En yüksek seviyede bir afl r geri lim korumas elde edebilmek için, ASP koruma cihaz n n flase kablosu, en dolays z bir flekilde, koruna cak cihaz n topraklam fl olan metal flasisine ba lanmal d r. 0 TBS

10 Montaj Örnekleri Resim: Veri kablosu koruması Resim: Bir ISDN-NTBA nın korunması Resim: Otomasyon sistemine ait kabloların korunması Resim: Bir 0Base2 a ının korunması TBS 07

11 Seçme K lavuzu Telekomünikasyon Sistemleri için Afl r Gerilim Korumas Durum Lütfen uygun ba lant türünü seçiniz Montaj yeri Montaj yeri 2 Telekomünikasyon devretme noktas na/bina girifline Temel koruma cihaz veya kombine koruma cihaz Telekomünikasyon terminal cihaz na/modeme/pc ye Hasssas korumal cihaz Analog ba lant 2 bükümlü çift kabloya kadar, örn. özel ba lant da Alternatif RJ-Tele/4-F Analog uç cihazlar ndan önce Ürün No , Sayfa 7 TAE TK 2 SC-Tele/4-C-G Telekomünikasyon sisteminden önce montaj Ürün No Sayfa TKS-B Telekomünikasyon sisteminden önce Ürün No Sayfa 27 RJ-Tele/4-C Analog telefondan önce Ürün No Sayfa 7 veya ISDN S0-NTBA, DSL sp litter vey a di er analog termi nal cihazlar n korumak için telekom (TAE fifli) girifline yerlefl - tirilen, afl r gerilim koruma cihaz entegre edilmifl FineController FC- TAE-D, ada ptör kablosu dahildir. Ürün No Sayfa 8 ISDN ba lant s TAE NTBA ISDN-Multiplex TAE M SC-Tele/4-C-G NTBA dan önce montaj Ürün No Sayfa veya Ürün No Sayfa 8 LSA-B-MAG 0 adet iki damarl kablo için temel koruma Ürün No , Sayfa 34 LSA-T-LEI 0 adet iki damarl kablo için ay rma çubu u Ürün No , Sayfa 33 adet ay rma çubu u için LSA-G kasas Ürün No , Sayfa 35 Alternatif TKS-B ISDN-NTBA dan önce Ürün No Sayfa 27 RJ45-ISDN/4-C-G NTBA n n arkas na montaj Ürün No Sayfa 7 RJ45S-ISDN/4-C ISDN telefonundan önce Ürün No Sayfa 8 Kombine koruma olarak alternatif çözüm Temel koruma cihaz na göre daha düflük koruma seviyesi ile LSA-BF V için Ürün No Sayfa 34 LSA-E (Topraklama baras ) Ürün No Sayfa 34 RJ45S-ISDN/4-F ISDN/Telekomünikasyon uç cihaz na Ürün No Sayfa 8 RJ45S-ATM/8-F PC kart na Ürün No Sayfa 8 Alternatif FineController FC-ISDN-D ISDN i, uç cihazlar korumak için afl r gerilim koruma modülü entegre edilmifl hassas koruma cihaz, adaptör kablosu dahildir, A* Ürün No Sayfa 8 DSL ba lant s + analog telefon Modem M 2 TAE SP PC Splitter 2 Analog SC-Tele/4-C-G DSL-Splitter inden önce montaj Ürün No Sayfa Alternatif TKS-B DSL-Splitter inden önce Ürün No Sayfa 27 RJ-Tele/4-F Analog uç cihazlar ndan önce Ürün No Sayfa 7 RJ45 S-ATM/8-F PC kart na Ürün No Sayfa 8 DSL ba lant s + ISDN TAE Splitter SP 08 TBS 2 NTBA PC 2 2 M 2 Modem SC-Tele/4-C-G DSL-Splitter inden önce montaj Ürün No Sayfa Alternatif TKS-B DSL-Splitter inden önce Ürün No Sayfa 27 RJ45-ISDN/4-C-G NTBA arkas na Ürün No Sayfa 7 RJ45S-ISDN/4-F ISDN/Telekomünikasyon uç cihaz na Ütün No Sayfa 8 RJ45 S-ATM/8-F PC kart na Ürün No Sayfa 8

12 Ölçüm, Kontrol ve Ayar Sistemleri Telekomünikasyon Sistemleri Temel koruma cihazlar 0 2 Kombine koruma cihazlar 0 3 Hassas koruma cihaz 3. Ad m: lgili arabirimi seçiniz 2. Ad m: htiyaç duyulan koruma bölgesini belirleyip, ilgili OBO koruma cihaz n n tip koduna kadar tablo sat rlar n takip ediniz Arabirim Kodu ik veri h z Sinyal seviyesi Koruma cihaz Ba lant tekni i Korunan damarlar Montaj / Not Ürün No. Sayfa Analog (Faks, modem) < 5 kbit/s 70 V SC-Tele/4-C-G Vidas z klemens 4 zole kutu, IP RJ-Tele/4-F RJ / RJ45 4 Adaptör cihaz FC-TAE-D TAE V ve TAE korumas TKS-B Vidas z klemens 2 35 mm lik U profil ray üzerine montaj > 2 DA LSA-B-Mag LSA-Plus 20 LSA-A baras ile ba lant l olarak LSA-BF-80 LSA-Plus 2 LSA-A baras ile LSA topraklama baras ile ba lant l olarak ISDN U K0 (NTBA dan önce) 2 MBit/s 70 V SC-Tele/4-C-G Vidas z klemens 4 zole kutu, IP FC-TAE-D TAE V ve TAE korumas TKS-B Vidas z klemens 2 35 mm lik U profil ray üzerine montaj > 2DA LSA-B-Mag LSA-Plus 20 LSA-A baras ile ba lant l olarak LSA-BF-80 LSA-Plus 2 LSA-A baras ile LSA topraklama baras ile ba lant l olarak ISDN So/S2M 2 MBit/s RJ45S-ISDN/4-C RJ/ RJ45 4 Adaptör cihaz (NTBA arkas na) RJ45-ISDN/4-C-G RJ/ RJ45 4 izole kutu içinde; IP RJ45S-ISDN/4-F RJ/ RJ45 4 Adaptör cihaz DSL, T-DSL, ADSL, HDSL 0 MBit/s 70 V SC-Tele/4-C-G Vidas z klemens 4 Splitter öncesi için koruma FC-ISDN-D RJ / RJ45 2 Splitter öncesi için koruma (230 V + U S0 ) RJ45S-ATM/8-F RJ / RJ45 8 Modem/A kart korumas TKS-B Vidas z klemens 2 35 mm lik U profil ray üzerine montaj > 2DA LSA-B-Mag LSA-Plus 20 LSA-A baras ile ba lant l olarak LSA-BF-80 LSA-Plus 2 LSA-T baras ve LSA topraklama baras ile ba lant l olarak DATEX-P 4 KBit/s 24 V TKS-B Vidas z klemens 2 35 mm lik U profil ray üzerine montaj FRD 24HF Vidas z klemens 2 35 mm lik U profil ray üzerine montaj > 2DA LSA-B-Mag LSA-Plus 20 LSA-A baras ile ba lant l olarak LSA-BF-24 LSA-Plus 2 LSA-A baras ile LSA topraklama baras ile ba lant l olarak fiebeke geçifl noktası öncesine yapılacak olan montajlar için Telekom ile görüflülmelidir! TBS 09

13 Seçme K lavuzu Ölçüm, Kumanda ve Ayar Sistemleri için Afl r Gerilim Korumas Durum Montaj yeri A Montaj yeri B Lütfen uygun uygulamay seçiniz kumanda ünitesinden önce Ak m beslemesi kumanda ünitesinin arkas na ve al c /vericiden önce Veri kablosu/ölçüm sensörü kablosu Kalorifer kumandas VF 230-AC/DC Alternatif ak m sistemleri (AC) ve do rusal ak m sistemleri (DC) için, 230 V versiyonu Ürün No Sayfa 25 FLD 24 Yaln zca kumanda ünitesinden önce montaj; ö r n. ölçüm sensörü 24 V versiyonu Ürün No Sayfa 27 PLC kumandas VF 24-AC/DC Alternatif ak m sistemleri (AC) ve do rusal ak m sistemleri (DC) için, 24 V versiyonu Ürün No Sayfa 25 MDP 24/2 24 V versiyonu Ürün No Sayfa ma ak m çevrimi, PT 00 (Ölçüm sensörü), PT 000 (Ölçüm sensörü) VF 230-AC/DC Alternatif ak m sistemleri (AC) ve do rusal ak m sistemleri (DC) için, 230 V versiyonu Ürün No Sayfa 25 MDP 24/4 24 V versiyonu Ürün No Sayfa 32 EIB (European Installation Bus) VF 230-AC/DC Alternatif ak m sistemleri (AC) ve do rusal ak m sistemleri (DC) için, 230 V versiyonu Ürün No Sayfa 25 TKS-B 24 V versiyonu, 00 MHz Ürün No Sayfa 27 Bus sistemleri OBO BUS, Interbus ve Profibus VF 230-AC/DC Alternatif ak m sistemleri (AC) ve do rusal ak m sistemleri (DC) için, 230 V versiyonu Ürün No Sayfa 25 TKS-B 24 V versiyonu, 00 MHz Ürün No Sayfa 27 Afl r gerilimden korunmak, ancak veri ve enerji hatlar n n korunmas halinde mümkündür! Uygulama örne i: Endüstri binası Veri hattı 230 V A B A B B Ölçüm sensörü B A 0 TBS Kalorifer

14 Ölçüm, Kontrol ve Ayar Sistemleri Arabirimleri Temel koruma cihazlar 0 2 Kombine koruma cihazlar 0 3 Hassas koruma cihaz 3. Ad m: lgili arabirimi seçiniz 2. Ad m: htiyaç duyulan koruma bölgesini belirleyip, ilgili OBO koruma cihaz n n tip koduna kadar tablo sat rlar n takip ediniz Arabirim Kodu TTY, 0(4)-20mA ak m çevrimi/ SPS(24V) ik veri h z Sinyal seviyesi Koruma cihaz Ba lant tekni i Korunan damarlar Montaj / Not Ürün No. Sayfa 24 V TKS-B Vidas z klemens 2 fl35 mm lik U profil ray MDP 24 Vidas z klemens 2 fl35 mm lik U profil ray PT 00, PT 000 Ölçüm sensörü LSA-B-Mag LSA-Plus 20 LSA-A baras ile ba lant l olarak LSA-BF-24 LSA-Plus 2 LSA-A baras ile LSA topraklama baras ile ba lant l olarak V MDP 24 Vidas z klemens 2 fl35 mm lik U profil ray TTL / SPS (2V) 2 V TKS-B Vidas z klemens 2 fl35 mm lik U profil ray FRD 2 Vidas z klemens 2 fl35 mm lik U profil ray LSA-B-Mag LSA-Plus 20 LSA-A baras ile ba lant l olarak LSA-BF-24 LSA-Plus 2 LSA-A baras ile LSA topraklama baras ile ba lant l olarak SD25-V24/25 Sub-D, 25 kutuplu 25 Adaptör cihaz RS 422 (V. ) RS 485 < 20 Mbit/s 5 V TKS-B Vidas z klemens 2 fl35 mm lik U profil ray LSA-B-Mag LSA-Plus 20 LSA-A baras ile ba lant l olarak LSA-BF-24 LSA-Plus 2 LSA-A baras ile LSA topraklama baras ile ba lant l olarak ASP-VEI/4 Vidas z klemens 4 Adaptör cihaz SD09-V/9 Sub-D 9 Adaptör cihaz SD25-V/25 Sub-D 25 Adaptör cihaz RJ45S-ATM/8-F RJ45 8 Adaptör cihaz BUS sistemleri: EIB, OBO-BUS 24 V TKS-B Vidas z klemens 2 fl35 mm lik U profil ray Profibus, Interbus, CAN-BUS, Feldbus, IEC-BUS (RS485) FRD 24 HF Vidas z klemens 2 fl35 mm lik U profil ray LSA-B-Mag LSA-Plus 20 LSA-A baras ile ba lant l olarak LSA-BF-24 LSA-Plus 2 LSA-A baras ile LSA topraklama baras ile ba lant l olarak TBS

15 Seçme K lavuzu Veri Tekni i için Afl r Gerilimden Korunma Temel koruma cihazlar Kombine koruma cihazlar Hassas koruma cihazlar Durum Lütfen uygun a sistemini seçiniz Montaj yeri A harici iletiflim kablosu ile sunucuya Montaj yeri B Hub a veya Switch e Montaj yeri C Uç cihazdan önce montaj (Terminal/PC) Y ld z Topolojisi örn. 0BaseT, 00BaseT RJ45S-E00/4-B Ürün No Sayfa 20 RJ45 S-ATM/8-F Ürün No Sayfa 20 RJ45 S-ATM/8-F Ürün No Sayfa 20 PC C B C B Hub B B C Kombine koruma olarak alternatif çözüm Temel koruma cihaz na göre daha düflük koruma seviyesi ile RJ45S-E00/4-C Ürün No Sayfa 20 Externe Kommunikationsleitung B A Server SC-TELE/4-C-G Ürün No Sayfa Bus Topolojisi örn. 0Base2, 0Base5 C A C C C Server Externe Kommunikationsleitung C Kombine koruma olarak alternatif çözüm Temel koruma cihaz na göre daha düflük koruma seviyesi ile KoaxB-E2/MF-C 0Base2 için Ürün No Sayfa 9 KoaxN-E5/MF-C 0Base5 için Ürün No Sayfa 9 SC-Tele/4-C-G Ürün No Sayfa gerek yoktur KoaxB-E2/MF-F 0Base2 için Ürün No Sayfa 9 Ring Topolojisi örn. Token-Ring RJ45S-E00/4-B Ürün No Sayfa 20 RJ45 S-ATM/8-F Ürün No Sayfa 20 C C C C C C C C Kombine koruma olarak alternatif çözüm Temel koruma cihaz na göre daha düflük koruma seviyesi ile RJ45S-E00/4-C Ürün No Sayfa 20 KoaxB-E2/MF-C Ürün No Sayfa 9 gerek yoktur KoaxB-E2/MF-F 0Base2 için Ürün No Sayfa 9 C Externe Kommunikationsleitung C A Server KoaxN-E5/MF-C 0Base5 için Ürün No Sayfa 9 2 TBS SC-Tele/4-C-G Ürün No Sayfa

16 Ölçüm, Kontrol ve Ayar Sistemleri Veri tekni i Temel koruma cihazlar 0 2 Kombine koruma cihazlar 0 3 Hassas koruma cihaz 3. Ad m: lgili arabirimi seçiniz 2. Ad m: htiyaç duyulan koruma bölgesini belirleyip, ilgili OBO koruma cihaz n n tip koduna kadar tablo sat rlar n takip ediniz Arabirim Kodu Ethernet 0/00 BaseT Cat5 ik veri h z Sinyal seviyesi Koruma cihaz Ba lant tekni i Korunan damarlar Montaj / Not Ürün No. Sayfa < 00 Mbit/s < V RJ45S-E00/4-B RJ45 4 Adaptör cihaz RJ45S-E00/4-C RJ45 4 Adaptör cihaz RJ45S-E00/4-F RJ45 4 Adaptör cihaz Ethernet Giganet/ATM VG-AnyLAN Cat. 5 Ethernet 0Base2 Cheapernet < 55 Mbit/s < V RJ45S-ATM/8-F RJ45 8 Adaptör cihaz Mbit/s 5V KoaxB-E2/MF-C BNC Adaptör cihaz KoaxB-E2/MF-F BNC Adaptör cihaz KoaxN-E5/MF-C N Adaptör cihaz Token Ring 4//00 00 Mbit/s 5 V TKS-B Vidas z klemens 2 fl35 mm lik U profil ray RJ45S-ATM/8-F RJ45 8 Adaptör cihaz SD09-T 9 kutuplu Sub-D 9 Adaptör cihaz ASP-VEI/4 Sub-D 4 Adaptör cihaz RS 232 (V. 24) 2 V TKS-B Vidas z klemens 2 fl35 mm lik U profil ray FRD 24 HF Vidas z klemens 2 fl35 mm lik U profil ray LSA-B-Mag LSA-Plus 20 LSA-A baras ile ba lant l olarak LSA-BF-24 LSA-Plus 2 LSA-A baras ile LSA topraklama baras ile ba lant l olarak SD09-V24/9 9 kutuplu Sub-D 9 Adaptör cihaz SD5-V24/5 5 kutuplu Sub-D 5 Adaptör cihaz SD25-V24/25 Sub-D, 25 kutuplu 25 Adaptör cihaz ASP-V24T/4 Vidas z klemens 4 fl35 mm lik U profil ray TBS 3

17 Seçme K lavuzu TV, Video, Uydu ve Radyo için Afl r Gerilim Korumas Durum Montaj yeri A Montaj yeri B Lütfen uygun uygulamay seçiniz Kablo TV ile güçlendirici aras na montaj Her uç cihazdan önce montaj (TV/Video/HiFi) Genifl bant (Kablo TV) DS-F m/w Ürün No Sayfa 24 DS-F w/w Ürün No Sayfa 24 FineController FC-TV-D Televizyon veya video cihazlar n korumak için TV girifl hatt nda kullan lan, afl r gerilim koruma modülü entegre edilmifl hassas koruma cihazlar ; adaptör kablosu dahildir. Ürün No , Sayfa 80 LNB ile al c /Multiswitch aras na, do rudan korunacak olan cihaza montaj Her uç cihazdan önce montaj (Uydu al c s veya TV/Video/HiFi) Uydu anteni sistemi uydu al c s ile (örn. bir müstakil evde) DS-F m/w Ürün No , Sayfa 24 DS-F w/w Ürün No , Sayfa 24 TV 4+ Kompakt koruma cihaz (4 adet uydu, adet karasal) Ürün No , Sayfa 24 FineController FC-SAT-D TV cihazlar n veya video kaydedicileri korumak için TV girifl kablosuna yönelik, afl r gerilim koruma modülü entegre edilmifl hassas koruma cihaz, adaptör kablosu dahildir. Ürün No Sayfa 8 Uydu anteni sistemi Multiswitch ile çoklu LNB ile (örn. bir apartmanda) DS-F m/w Ürün No , Sayfa 24 DS-F w/w Ürün No , Sayfa 24 TV 4+ Kompakt koruma cihaz (4 adet uydu, adet karasal) Ürün No , Sayfa 24 FineController FC-SAT-D TV cihazlar n veya video kaydedicileri korumak için TV girifl kablosuna yönelik, afl r gerilim koruma modülü entegre edilmifl hassas koruma cihaz, adaptör kablosu dahildir. Ürün No Sayfa 8 Anten ile güçlendirici aras na montaj Her uç cihazdan önce montaj (TV/Video/HiFi) Karasal anten sistemi analog TV DVB-T DS-F m/w Ürün No , Sayfa 24 DS-F w/w Ürün No , Sayfa 24 TV 4+ Kompakt koruma cihaz Ürün No , Sayfa 24 FineController FC-TV-D Televizyon veya video cihazlar n korumak için TV girifl hatt nda kullan lan, afl r gerilim koruma modülü entegre edilmifl hassas koruma cihaz ; adaptör kablosu dahildir. Ürün No Sayfa 80 Bir kablo TV sisteminin flematik gösterimi A Çoklu Anahtarlama B TV B TV B TV B TV B TV B TV 4 TBS A Güçlendirici

18 Ölçüm, Kontrol ve Ayar Sistemleri TV, Video, Uydu ve Radyo Temel koruma cihazlar 0 2 Kombine koruma cihazlar 0 3 Hassas koruma cihaz 3. Ad m: lgili arabirimi seçiniz 2. Ad m: htiyaç duyulan koruma bölgesini belirleyip, ilgili OBO koruma cihaz n n tip koduna kadar tablo sat rlar n takip ediniz Arabirim Kodu ik Frekans Aral / Bant geniflli i Sinyal seviyesi Koruma cihaz Ba lant tekni i Korunan damarlar Sat-Anlagen < GHz < 30 V DS-F F m/w w/w Montaj / Not Ürün No. Sayfa FC-SAT-D 230 V + Uydu 230 V ve TV korumas TV ve kablo TV sistemleri UKW iflletim radyo dalgas < GHz < 30 V FC-TV-D 230 V + TV 230 V ve TV korumas < GHz < 30 V S-UHF UHF Adaptör cihaz < GHz < 30 V DS-N N Adaptör cihaz Radyo/Radyo röle sis tem - leri/mobil telefon/umts Mobil telefon/umts 7/ < GHz < 30 V DS-N N Adaptör cihaz MHz DS-7/ 7/ Adaptör cihaz ,8 GHz DS-7/ 7/ Adaptör cihaz WLAN < 30 V DS-N N Adaptör cihaz Video 300 MHz < 5 V KoaxB-E2/MF-C BNC Adaptör cihaz KoaxB-E2/MF-F BNC Adaptör cihaz Uydu sistemi, bina dıflı yıldırımdan korunma tesisatının koruma alanı içinde yer almaktadır. A B B TBS 5

19 Telekomünikasyon tertibatları için veri hattı koruma cihazı Telekomünikasyon tertibatlarına yönelik OBO Veri Hattı Koruma Cihazları, modele bağlı olarak temel koruma, kombine koruma veya hassas koruma cihazı olarak temin edilebilir. Temel koruma cihazları, IEC 43-2'e uygun olarak D + C2 + C3 kategorilerinde yer alan yıldırım akım durdurucularıdır. Bu cihazlar, bina girişinde PE/ekranlama ve veri hatları arasındaki yıldırım koruma potansiyel dengelemesini sağlamaktadırlar. Kombine koruma cihazları, IEC 343-2'e uygun olarak D + C2 + C3 kategorisinde yer alan yıldırım ve aşırı gerilim akım durdurucularıdır. PE/ekranlama ve veri hatları arasındaki yıldırım koruma potansiyel dengelemesini sağlamaktadırlar. Diğer taraftan, aşırı gerilimleri tehlike oluşturmayacak bir koruma seviyesine düşürmektedirler. Hassas koruma cihazları, C2 + C3 kategorisinde yer alan aşırı gerilim akım durdurucularıdır. Telekomünikasyon sistemleri için aşırı gerilimden koruma sistemi Telekominikasyon Geçmeli sistem 9.3 YEARS SC-Tele/4-C-G Kombine koruma Adet kg/00 Adt. Klemens 30, İzole kutu içindeki telekomünikasyon sistemleri için veri hattı koruma cihazı Analog, ISDN ve DSL sistemlerinde genel amaçlı kullanıma uygun ADSL 2 desteği İki kademeli koruma devresi İzole kutu IP 54 Hızlı montaj için vidasız klemensler 2 adet çift damarlı sistem için (4 damar korunur) Uygulama: Doğrudan giriş hattındaki besleme yerinde kullanım, NT-S0 veya Splitter arabiriminden önce U max AC Uc AC V 22 U max DC Uc DC V 70 İmpuls akımı (0/350) Iimp ka 5 Anma deşarj akımı (8/20) In ka 5 f 00 MHz Ekleme kaybı a/db db 44 khz'de 0, Seri direnç R Ohm 3,3 In C2'de koruma seviyesi (simetrik) 300 V In C2'de koruma seviyesi (asimetrik) 500 V kv/µs C3'te koruma seviyesi (asimetrik) 245 V Koruma sınıfı IP 54 Geçmeli sistem Klemens 02 TBS-Katalog 2008 / tr / 07/08/2008 (LLExport_000) TBS

20 Telekominikasyon Telekomünikasyon sistemleri için aşırı gerilimden koruma sistemi Geçmeli sistem Adet kg/00 Adt. RJ -Tele/4-C Kombine koruma, 4 damar RJ45 20, RJ -Tele/4-F Hassas koruma, 4 damar RJ45 20, RJ 45-Tele/4-C Kombine koruma, 4 damar RJ45 20, RJ 45-Tele/4-F Hassas koruma, 4 damar RJ45 20, Analog telekomünikasyon sistemleri için veri hattı koruma cihazı YEARS Alüminyum kasa içinde İki kademeli koruma devresi Kolay montaj RJ veya RJ 45 konnektörlü 50 mm bağlantı kablosu dahildir Uygulama: Analog telekomünikasyon sistemleri için U max AC Uc AC V 22 U max DC Uc DC V 70 İmpuls akımı (0/350) Iimp ka,5 Anma deşarj akımı (8/20) In ka 7,5 f < 00 khz Ekleme kaybı a/db db 3 khz'de 0,5 Seri direnç R Ohm 8,2 In C2'de koruma seviyesi (simetrik) 300 V In C2'de koruma seviyesi (asimetrik) 500 V kv/µs C3'te koruma seviyesi (asimetrik) 245 V Koruma sınıfı IP40 Geçmeli sistem RJ ,5 / 0,5 < 00 khz 3 khz'de 0,5 2,2 300 V 500 V 245 V IP40 RJ ,5 7,5 < 00 khz 3 khz'de 0,5 8,2 300 V 500 V 245 V IP40 RJ ,5 / 0,5 < 00 khz 3 khz'de 0,5 2,2 300 V 500 V 245 V IP40 RJ45 02 TBS-Katalog 2008 / tr / 07/08/2008 (LLExport_000) Geçmeli sistem YEARS 94 Adet kg/00 Adt. RJ 45-ISDN/4-C-G Kombine koruma, 4 damar RJ45 30, İzole kutu içindeki telekomünikasyon sistemleri için veri hattı koruma cihazı 94 ISDN sistemleri için uygun İki kademeli koruma devresi İzole kutu IP 54 RJ 75 konnektörlü bağlantı kablosu dahil BAPT (Alman Federal Posta ve Telekomünikasyon Dairesi) onaylı Uygulama: Doğrudan giriş hattındaki besleme yerinde, ( 0 -> 3), NT-SO arabirimden önce veya uç cihazda kullanım için U max AC Uc AC V 4,2 U max DC Uc DC V,2 İmpuls akımı (0/350) Iimp ka 2 Anma deşarj akımı (8/20) In ka 0 f < MHz Ekleme kaybı a/db db 44 khz'de 0, Seri direnç R Ohm 4,7 In C2'de koruma seviyesi (simetrik) 500 V In C2'de koruma seviyesi (asimetrik) 2 V kv/µs C3'te koruma seviyesi (asimetrik) 8 V Koruma sınıfı IP 54 Geçmeli sistem RJ45 TBS 7

Aşırı Gerilimden Korunma Sistemleri Sistem Seçimi

Aşırı Gerilimden Korunma Sistemleri Sistem Seçimi Aşırı Gerilimden Korunma Sistemleri Sistem Seçimi Aflırı Gerilimden Korunma çin Basit Ama Güvenilir Bir Yol... TBS Yıldırımdan ve Darbe Gerilimlerinden Korunma Sistemleri Etkili Bir Aşırı Gerilimden Korunma

Detaylı

Ölçüm ve Kontrol Sistemleri

Ölçüm ve Kontrol Sistemleri OBO ölçüm ve test sistemleri ile varistör deflarj düzeneklerinin devreye girme gerilimleri ve yıldırım akımı kıvılcım aralı ının izolasyonu kolayca ölçülebilmektedir. Pille çalıflan ISOLAB sayesinde bir

Detaylı

Afl r Gerilim Koruma Sistemleri Koruma ve K v lc m Aral klar

Afl r Gerilim Koruma Sistemleri Koruma ve K v lc m Aral klar OBO koruma ve kıvılcım aralıkları, iflletim uyarınca birbirine ba lı bulunmaması gereken sistem parçalarını birbirinden galvanik olarak ayırmaya ve köprülemeye yaramaktadır. Galvanik ayırma, ör n. korozyon

Detaylı

Y ld r mdan ve Afl r Gerilimden Korunma Sistemleri Enerji Tekni i

Y ld r mdan ve Afl r Gerilimden Korunma Sistemleri Enerji Tekni i OBO y ld r mdan ve afl r den korunma cihazlar, kullan m yeri, koruma seviyesi ve y ld r m ak m deflarj kabiliyeti gibi unsurlara göre farkl taleplere karfl l k gelen 1, 2 ve 3 (önceden B, C ve D) olmak

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Product information. Ayırma ve koruma cihazları

Product information. Ayırma ve koruma cihazları Product information Aşırı gerilime karşı koruyucu cihazlar B-9 B6-00, B6-00 FI B6-6G, B6-0W B6-, B6-8 B8- Document ID: 0707 İçindekiler İçindekiler Ürün tanımı... Modele genel bakış... Elektrik bağlantısı...

Detaylı

Parafudrları. Alçak Gerilim

Parafudrları. Alçak Gerilim Alçak Gerilim Parafudrları Alçak Gerilim Parafudrları İçindekiler Genel Bilgiler...149 Parafudrların Seçimi...149 Up Koruma Seviyesi... 149 Imax, Maksimum Akım Değeri... 149 In, Nominal Akım Değeri...

Detaylı

ZORUNLU KULLANIM Obix koruma sisteminin dış yıldırımlık sistemlerinin bulunduğu tesislerde kullanılması zorunludur.

ZORUNLU KULLANIM Obix koruma sisteminin dış yıldırımlık sistemlerinin bulunduğu tesislerde kullanılması zorunludur. ELEKTRİK KAYNAKLI TÜM DARBE VE GERİLİME KARŞI TAM KORUMA Ana enerji panosunda kullanılacak olan Obix sistemi tesisi Yıldırım Darbeleri, Şebeke Harmonikleri, Anahtarlama Elemanları, Gerilim Düşümü ve Yükselimi,

Detaylı

kutup, 6 A 5 mm kontak pin mesafesi PCB ya da 95 serisi soketler

kutup, 6 A 5 mm kontak pin mesafesi PCB ya da 95 serisi soketler 44 Serisi - Minyatür PCB Röleler 6-10 A Özellikler 44.52 44.62 2 kutuplu röle değerleri 44.52-2 kutup 6 A (5 mm pin mesafesi) 44.62-2 kutup 10 A (5 mm pin mesafesi) PCB montaj - direkt ya da PCB soketli

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/PN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/PN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50131900 CML720i-R05-480.A/PN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 12 A PCB ye direkt soketli montaj

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 12 A PCB ye direkt soketli montaj 41 Serisi - Alçak Profil PCB Röleler 8-12 - 16 A Özellikler 1 ve 2 Kutup - Alçak profil (15.7 mm yükseklik) 41.31-1 Kutup 12 A (3.5 mm pin mesafesi) 41.52-2 Kutup 8 A (5 mm pin mesafesi) 41.61-1 Kutup

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132989 MSI 430-03 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 7 Teknik veriler Temel

Detaylı

kutuplu, 8 A Emniyet rölesi. Vidalı terminal. 2 CO (DPDT) 8/15 250/400 2, /0.65/ (5/5) AgNi /0.

kutuplu, 8 A Emniyet rölesi. Vidalı terminal. 2 CO (DPDT) 8/15 250/400 2, /0.65/ (5/5) AgNi /0. 48 Serisi - Röle Arayüz Modülleri 8 A Özellikler 48.12 2 kutuplu emniyet rölesi arayüz modülleri, 15.8 mm genişlik 48.12-2 kutuplu 8 A (vidalı terminal) DC hassas bobinler EN 50205 Type B ye göre güç bindirilerek

Detaylı

Potansiyel Dengeleme Sistemleri

Potansiyel Dengeleme Sistemleri Bir bina tesisatındaki kontrol dıflı aflırı darbeleri önleyebilmek için, tüm metalik bileflenlerin, tüm elektrikli sistemlerin ve yıldırımdan korunma sisteminin birbirine ba lanması gereklidir. DIN VDE

Detaylı

AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜNLERİ (SPD) PARAFUDR

AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜNLERİ (SPD) PARAFUDR AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜLERİ (SPD) PARAFUDR Aşırı Gerilim Koruma Ürünleri Tip 1+2 (Sınıf I+II, T1+T2, B+C) Tip 2 (Sınıf II, T2, C) E 61643-11 ye göre test edilmiştir Maksimum sürekli çalışma gerilimi U

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü

İçerik. Ürün no.: MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü Ürün no.: 50134315 MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 7 Teknik veriler

Detaylı

Çevreye duyarlı - geri dönüşümlü karton - çerçeve standartlara uygun mürekkep. 1 030 00 Tek kutuplu 2

Çevreye duyarlı - geri dönüşümlü karton - çerçeve standartlara uygun mürekkep. 1 030 00 Tek kutuplu 2 Legrand ambalajlar parafudrlar 230-400 V tip 1 Pratik ve ekolojik Legrand, ambalajları üretim garantisi altında fabrika kontrollü ve ürünlerin orjinalliğini belirtecek şekilde tasarlanmıştır 030 23 030

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119610 CML720i-R05-400.A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: LS5I/9D-P1 Tek yön çalışan sensör verici

İçerik. Ürün no.: LS5I/9D-P1 Tek yön çalışan sensör verici Ürün no.: 50130543 LS5I/9D-P1 Tek yön çalışan sensör verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

İçerik. Ürün no.: PRK5/4P Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: PRK5/4P Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50117705 PRK5/4P Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Reflektörler ve yansıtma folyosu Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50126349 CML720i-R10-460.A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50123447 CML720i-R05-640.A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri

İçerik. Ürün no.: ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri Ürün no.: 50127902 ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Diyagramlar Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119252 CML730i-R10-960.R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Düzeltme. Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS *21330360_1014* www.sew-eurodrive.com

Düzeltme. Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS *21330360_1014* www.sew-eurodrive.com Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *21330360_1014* Düzeltme SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SET PRK5 + BT205M + TKS40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: SET PRK5 + BT205M + TKS40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50125993 SET PRK5 + BT205M + TKS40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Set bundan oluşur Elektrik bağlantısı Diyagramlar

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

NÖTR-TOPRAK GERİLİMİ NEDİR?

NÖTR-TOPRAK GERİLİMİ NEDİR? GNDSeries Nedir? Banka ATM lerinin nötr-toprak arasındaki gerilim farklarının artmasının, elektronik kartlarını yoğun yakmasından yola çıkılarak tasarlanmış bir üründür. GNDSeries, tüm Dünya da nötr-toprak

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50128973 CSL710-R40-2210.A/L-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: PRK25C.A/4P-200-M12 Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: PRK25C.A/4P-200-M12 Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50134274 PRK25C.A/4P-200-M12 Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Reflektörler ve yansıtıcı bantlar Boyutlandırılmış çizimler Elektrik

Detaylı

Operatör panelleri FED

Operatör panelleri FED Operatör panelleri FED 120x32 to 1024x768 piksel çözünürlük Text bazlı monokrom ve renkli dokunmatik ekranlı tipler Entegre web tarayıcılı tipler Kullanıșlı WYSIWYG editörleriyle kolay tasarım Sistemden

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../cecx

Ek bilgi Internet:.../cecx Modüler PLC ler CECX İki ürün versiyonu: CoDeSys tabanlı modüler PLC CoDeSys ve SofMotion tabanlı motion PLC Kolay konfigürasyon Otomatik modül algılaması Network de PLC yi bulmak için arama fonksiyonu

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA II Bir Ağ Üzerinde Bilgisayar Bir ağ üzerinde veri iletişimde bulunan bilgisayar, içerisinde bulunan Ağ arabirim kartı ile iletişim sağlar. 1. Personal Computer (Kişisel Bilgisayar) 2. Apple Computer

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

RÖLELER VE OPTOKUPLÖRLER Röleler ve Optokuplörler

RÖLELER VE OPTOKUPLÖRLER Röleler ve Optokuplörler Micro Serisi Bu seride röle ve optokuplörler ray klemensleri tasarımlarına entegre edilmiştir. Bu röle ve optokuplör çeşitleri endüstri otomasyonunda izolasyon gerektiren sinyallerde kullanılır. Çok ince

Detaylı

İçerik. Ürün no.: Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50133946 Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Set bundan oluşur Boyutlandırılmış çizimler Elektrik

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132984 MSI 410-01 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel

Detaylı

İçerik. Ürün no.: LS5/9D Tek yön çalışan sensör verici

İçerik. Ürün no.: LS5/9D Tek yön çalışan sensör verici Ürün no.: 50117694 LS5/9D Tek yön çalışan sensör verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Diyagramlar Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

Öğr. Resul TUNA. Ağ Donanımları. Kablo ve Konnektörler

Öğr. Resul TUNA. Ağ Donanımları. Kablo ve Konnektörler Öğr. Resul TUNA Ağ Donanımları Kablo ve Konnektörler Örnek bir ağ; Doğrusal Topoloji Koaksiyel kablo, BNC konnektör, BNC T konnektör Eş eksenli (Koaksiyel) Kablo Televizyon kablosunun daha esnek ve ince

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Sensör kutular SRAP, analog

Sensör kutular SRAP, analog Sensör kutular SRAP, analog NIL Değișikliğe tabidir Internet: www.festo.com/catalogue/... Önemli özellikler Genel bilgiler Daha iyi fonksiyonellik için analog sensör kutusu. Analog sensör kutusuaç saldöneraktüatörün

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

46.52 46.61. 2 kutup CO, 8 A Soket/Lehim bağlantılı terminaler 1 CO (SPDT) 8/15 2 CO (DPDT) 16/25 250/440 2,000 4,000 350 750 0.37 0.55 6/0.5/0.

46.52 46.61. 2 kutup CO, 8 A Soket/Lehim bağlantılı terminaler 1 CO (SPDT) 8/15 2 CO (DPDT) 16/25 250/440 2,000 4,000 350 750 0.37 0.55 6/0.5/0. Özellikler 1 ve 2 kutuplu röleler 46.52-2 kutuplu 8 A 46.61-1 kutuplu 16 A Soket montaj yada Faston bağlantı ile direkt montaj AC ve DC bobinler Kilitlenebilir test butonu, mekanik indikatör & LED indikatör

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC450 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R A/PN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R A/PN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50131746 CML730i-R05-800.A/PN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R A/PB-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R A/PB-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50123082 CML730i-R05-160.A/PB-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

4C.01 4C kutup, 16 A Vidalı terminal bağlantısı 35 mm raya (EN 60715) montaj

4C.01 4C kutup, 16 A Vidalı terminal bağlantısı 35 mm raya (EN 60715) montaj Serisi - Röle Arayüz Modülleri 8-10 - 16 A Özellikler.01.02 1 ve 2 kutup röle arayüz modülleri, vidalı terminal soket, mm genişliğinde. PL ve elektronik sistemler için ideal arayüz.01-1 kutup 16 A.02-2

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Alçak Gerilim Darbe Koruyucu www.trimbox.com.tr TÜRKÇE TANITIM,MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. Modeller: , YM-380SX

Alçak Gerilim Darbe Koruyucu www.trimbox.com.tr TÜRKÇE TANITIM,MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. Modeller: , YM-380SX Alçak Gerilim Darbe Koruyucu www.trimbox.com.tr TÜRKÇE TANITIM,MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU Modeller: YM-220SX, YM-380SX UYARI! Montaj işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu

Detaylı

Koaksiyel Kablo Koruyucuları Coaxiel Cable Protectors

Koaksiyel Kablo Koruyucuları Coaxiel Cable Protectors RPD L4JY N LPZ O A -1 bölgesinde, 50Ω anten vb koaksiyel kablo sisitemleri için, GB 18802.21 / IEC 61643-2 standardı ile tasarlanmıştır. For protecting 50Ω coaxial system, appied in coaxial systems, cell

Detaylı

Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLANMA KILAVUZU

Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLANMA KILAVUZU Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLAMA KILAVUZU Yıl içerisinde yıldırım düşme olasılığı sıklığına, yıldırımın nasıl meydana geldiğine, binanızın bulunduğu yere ve korunmasını istediğiniz teçhizatınızın

Detaylı

Online teknik sayfa TBS-1DSGT2506NE TBS SICAKLIK SENSÖRLERI

Online teknik sayfa TBS-1DSGT2506NE TBS SICAKLIK SENSÖRLERI Online teknik sayfa TBS-1DSGT2506NE TBS A B C D E F Resimler farklı olabilir Ayrıntılı teknik bilgiler Özellikler Sipariş bilgileri Tip Stok no. TBS-1DSGT2506NE 6048684 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-40.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-40.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50126327 SLE46C-40.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

* _0916* Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Düzeltme. SL2 Senkron Doğrusal Motorlar

* _0916* Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Düzeltme. SL2 Senkron Doğrusal Motorlar Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *23059486_0916* Düzeltme SL2 Senkron Doğrusal Motorlar Baskı 09/2016 23059486/TR SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler İçindekiler

Detaylı

08225 AĞ TEMELLERĠ. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı. 01 EKi. 2012 Salı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

08225 AĞ TEMELLERĠ. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı. 01 EKi. 2012 Salı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 08225 AĞ TEMELLERĠ Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı 01 EKi. 2012 Salı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Bir Ağ Üzerinde Bilgisayar Bir ağ üzerinde veri iletişimde bulunan bilgisayar, içerisinde

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC520R14-300H Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC520R14-300H Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68012103 MLC520R14-300H Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CSL710-T A-M12 Işık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: CSL710-T A-M12 Işık perdesi verici Ürün no.: 50129049 CSL710-T40-290.A-M12 Işık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar EasyPan Da t m Panolar Ç NDEK LER yollu yollu 24 yollu 30 yollu yollu yollu 24 yollu 30 yollu Özellikler Kullanılan Ürünler ipariş Kodları ksesuarlar ve ipariş Kodları Hazır ara istemleri Özellikler ipariş

Detaylı

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 10 A PCB ya da 95 serisi sokete montaj

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 10 A PCB ya da 95 serisi sokete montaj 40 Serisi - Minyatür PCB/Sokete Montaj Röleler 8-10 - 16 A Özellikler 40.31 40.51 40.52 1 ve 2 Kutup Röleler 40.31-1 Kutup 10 A (3.5 mm pin mesafesi) 40.51-1 Kutup 10 A (5 mm pin mesafesi) 40.52-2 Kutup

Detaylı

EC Vent. Montaj talimatı -TR 2013-06-25 A003. İngilizceden çevrilmiş belge

EC Vent. Montaj talimatı -TR 2013-06-25 A003. İngilizceden çevrilmiş belge İngilizceden çevrilmiş belge -TR 2013-06-25 A003 İçindekiler 1 Uygunluk Bildirgesi... 1 2 Uyarılar... 2 3 Ürün Tanıtımı... 3 3.1 Genel hususlar... 3 3.1.1 Duvar kontrolü hakkında bilgi... 3 3.1.2 Kumanda

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

İçerik. Ürün no.: DDLS L Optik veri aktarımı

İçerik. Ürün no.: DDLS L Optik veri aktarımı Ürün no.: 50132930 DDLS 508 200.4 L Optik veri aktarımı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI 410.F50-03 Güvenlik kontrolü

İçerik. Ürün no.: MSI 410.F50-03 Güvenlik kontrolü Ürün no.: 50134312 MSI 410.F50-03 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler

Detaylı

Online teknik sayfa TBS-1ASGT1506NM TBS SICAKLIK SENSÖRLERI

Online teknik sayfa TBS-1ASGT1506NM TBS SICAKLIK SENSÖRLERI Online teknik sayfa TBS-1ASGT1506NM TBS A B C D E F Resimler farklı olabilir Ayrıntılı teknik bilgiler Özellikler Sipariş bilgileri Tip Stok no. TBS-1ASGT1506NM 6048667 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar

Detaylı

Düzeltme. MOVIDRIVE MDX61B Kontrol Kartı MOVI-PLC DHP11B. Baskı 09/2005 11456787 / TR

Düzeltme. MOVIDRIVE MDX61B Kontrol Kartı MOVI-PLC DHP11B. Baskı 09/2005 11456787 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX61B Kontrol Kartı MOVI-PLC DHP11B Baskı 09/2005 11456787 / TR Düzeltme SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

49 Serisi - Röle Arayüz Modelleri 8-10 - 16 A. Özellikler

49 Serisi - Röle Arayüz Modelleri 8-10 - 16 A. Özellikler Özellikler 1 & 2 kutuplu arayüz modelleri Düşük seviyeli anahtarlama kapasitesi için 5 μm altın kontaklar 49.31-50x0-1 kutup 10 (vidalı uç) 49.52-50x0-2 kutup 8 (vidalı uç) 49.72-50x0-2 kutup 8 (vidasız

Detaylı

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6 Sayfa -2 Sayfa -6 63A KADAR OTOMATİK SİGORTALAR 11P, 1P+N, 2P, 3P ve 4P modeller IEC anma akımı In: 1-63A IEC kısa-devre kapasitesi Icn: 10kA (1P+N için 6kA) Trip özellikli eğri: B, C, D modeller. 80-125A

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-70.K2/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-70.K2/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50121916 SLE46C-70.K2/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

BİLEŞENLER. Güç kontaktörü Tip BMS09.08 / 18.08

BİLEŞENLER. Güç kontaktörü Tip BMS09.08 / 18.08 BİLEŞENLER Güç kontaktörü Tip 09.08 / 18.08 Genel bilgi Dünyanın dört bir yanında yüz binleri aşan sayıda kullanılan kontaktör, güçlü performansı ve son derece yüksek güvenilirlik seviyesi ile otomobil

Detaylı

KISA MESAFE RADYO TELEMETRİ CİHAZLARI

KISA MESAFE RADYO TELEMETRİ CİHAZLARI TÜM SEBINETECH RADYO MODEMLERDE AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLER ORTAKTIR; KASA ÇALIŞMA SICAKLIĞI RF ÖZELLİKLERİ PERFORMANS ANTEN ARAYÜZÜ ÜRÜN SEÇİMİ Alüminyum kasa -10 C ~ +60 C Frekans: 433MHz, 25KHz kanal aralığı

Detaylı

Ortak Anten Dağıtım Yükselticileri (MA-Serisi) TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller MA404 MA303 MA302 MA465. Versiyon : KK_MA_V2.

Ortak Anten Dağıtım Yükselticileri (MA-Serisi) TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller MA404 MA303 MA302 MA465. Versiyon : KK_MA_V2. Ortak Anten Dağıtım Yükselticileri (MA-Serisi) TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Modeller MA404 MA303 MA302 MA465 Versiyon : KK_MA_V2.0507 TSE Belge No : 34/14.01.8563 1 1.Genel Tanıtım Toplu yerleşim birimlerinde,

Detaylı

TBS Aşırı Gerilim ve Yıldırımdan Korunma Sistemleri

TBS Aşırı Gerilim ve Yıldırımdan Korunma Sistemleri TBS Aşırı Gerilim ve Yıldırımdan Korunma Sistemleri TBS 4 ALT ÜRÜN GRUBUNA AYRILMAKTADIR 1 TBS 2 Alçak Gerilim Parafudr Sistemleri(Surge Arrester Systems) Paralel Pazar Stratejisi Eşpotansiyel Sistem Ürünleri

Detaylı

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR C HAZIN TANIMI E-PLC-100 Serisi cihazlar standart 19 lik enstruman flasesine monte edilebilecek yap da programlanabilir, mant k ifllemci cihazlard r. Cihazda kullan

Detaylı

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3 Sayfa -2 GENİŞLETME MODÜLLERİ EXP SERİSİ Dijital giriş ve çıkış Analog giriş ve çıkış PT100 sensörler için giriş İletişim modülleri (RS232, RS485, Ethernet, vs.) GSM/GPRS modem Saat takvimli veri depolama

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Boy Anma. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER YEN 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı Ürün no.: 544027 MLC510R30-1200-IP Set güvenlik sensörü alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380 Ek kılavuz Konnektör ISO 4400 Sınır seviyesi sensörleri için Document ID: 30380 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım... 3.2 Genel güvenlik uyarıları... 3.3 Ex alanlar için

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com Ethernet Mesafe Uzatıcılar & IP Kamera Çözümleri CLR-SA-BNC Analog Video Hattı Yüksek Gerilim Koruyucu ( Surge Arrester) CLR Networks

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı Ürün no.: 544007 MLC510R14-300-IP Set güvenlik sensörü alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505 Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Modem Yazýcý LON Mobus PC I/O Kullanýmý LON Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki

Detaylı

QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40

QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 QUINTDIODE/1224DC/2X20/1X40 Yedekleme modülü INTERFACE Data sheet 104690_tr_00 PHOENIX CONTACT 20110628 1 Tanım Yedekleme modülü yardımıyla aynı tip iki güç kaynağı çıkış tarafında paralel bağlanarak kapasite

Detaylı

E35C E350 Sayaçlar için PLC Modül

E35C E350 Sayaçlar için PLC Modül Haberleşme Modülü Konut Tipi AD-FP/CP/GP Versiyon 3.2 E35C E350 Sayaçlar için PLC Modül E35C AD-FP/CP/GP Versiyon 3.2 Teknik Özellikler PLC Modül Fonksiyonlar Genişletilmiş Ölçüm Fonksiyonları: - Çoklu

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML730i-T R-M12 Işık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: CML730i-T R-M12 Işık perdesi verici Ürün no.: 50118914 CML730i-T05-240.R- Işık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı