PERFORMANS PROGRAMI 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERFORMANS PROGRAMI 2012"

Transkript

1

2 TAKDİM Ülkemizdeki kamu yönetiminin etkinliği ve verimliliği açısından önemli bir dönüşüm sağlayan stratejik yönetim anlayışı ve bu anlayışla birlikte hayata geçirilen plan ve programlar, belediyemiz tarafından şu ana kadar başarı ile uygulanmıştır yılında yapılan çalışmalarla dönemini kapsayan Stratejik Planın hazırlığı ile başlayan bu süreç, her yıl düzenli olarak yıllık Performans Programlarının hazırlanması ile devam etmiştir. Bu yıl, bir önceki planın uygulama dönemi sona erdiği için yeni planımıza yönelik kapsamlı çalışmalar tamamlanmış ve Stratejik Planımız hazırlanmıştır. Yine bu planın uygulama dilimlerinden ilki niteliğinde olan Performans Programına yönelik çalışmalar da tamamlanmış, ilçemizin ve kurumumuzun gelişimi adına somut hedefler belirlenmiştir. Bilindiği gibi Performans Programları kamu idarelerinin stratejik planları doğrultusunda hayata geçirecekleri faaliyet ve projeleri, bu faaliyet ve projeler için gerekli olan kaynak ihtiyacını, performans/başarı hedef ve ölçütlerini içeren, kurum bütçesi ile entegre şekilde hazırlanan ve faaliyet raporunun hazırlanmasına altlık teşkil eden program olarak tanımlanmaktadır. Hazırlamış olduğumuz bu program tanımda da belirtildiği üzere tamamen stratejik planla ilişkisi kurulmuş, her bir faaliyet ve proje düzeyinde başarı ölçütü belirlenmiş ve kurumumuzun bütçesi ile tam olarak entegre edilmiş bir şekilde hazırlanmıştır. Bu programda, özellikle bu dönemde yeşil alanların artırılması, alt-üst yapı çalışmaları, kültürel ve sosyal yaşam, sosyal dayanışma, geri dönüşüm, kent estetiği ve kentsel standartların oluşturulması noktasında vizyonumuza ulaşmak adına somut hedefler belirledik. Tüm bu hedefleri misyonumuzda da belirttiğimiz gibi insan ve hizmet odaklı bir yaklaşımla ele alıyor ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırma yönünde gayret sarf ediyoruz. Geçtiğimiz 5 yıllık plan döneminde olduğu gibi bu plan döneminde de amacımız Güngören i her yönü ile sürekli gelişen ve yaşam kalitesi standartları ile tercih edilen bir kent haline getirmektir. Bu amaçla elimizdeki kaynakları en etkin bir şekilde değerlendirip sizlere hizmet etmek adına bu Performans Programını hazırladık. Hazırlamış olduğumuz bu programın gerçekleşme durumunu ortaya koymak için 2007 yılından bu güne kadar yürüttüğümüz izleme ve değerlendirme çalışmalarını aynı titizlikle sürdürecek ve elde edilen sonuçları aynı şekilde kamuoyu ile paylaşacağız. Güngören Belediyesi Performans Programı nın hazırlanmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür eder, hazırladığımız ve hazırlayacağımız plan ve programlar vasıtası ile yeni plan döneminde arzu ettiğimiz vizyona hep birlikte erişebilmeyi temenni ederim. Şakir Yücel KARAMAN Güngören Belediye Başkanı 2

3 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER...5 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 B- TEŞKİLAT YAPISI C- FİZİKSEL KAYNAKLAR D- İnsan Kaynakları II- BİLGİLERİ A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER B- AMAÇ VE HEDEFLER C- HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Emlak İstimlâk Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

4 9. Mali Hizmetler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI E- İZLEME VE DEĞERLENDİRME

5 I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Güngören Belediye Başkanlığı tarih ve 3806 Sayılı Kanunun, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanması ile ilçe belediyesi olmuş ve tarihinde seçimler yapılarak fiilen hizmete başlamıştır. Başta İstanbul olmak üzere Büyükşehirler açısından yeni bir örgütlenme konsepti getirilerek, özel düzenlemeler çerçevesinde 1992 yılında kurulan Güngören Belediyesi, Büyükşehir ilçe belediyelerinden biri olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Belediyelerin görev ve sorumlulukları temel olarak iki belediye yasası ile düzenlenmiştir. Bu yasalar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu dur. İlçe Belediyeleri öncelikle 5216 sayılı yasadaki düzenlemelere tabidir. Bu yasada Büyükşehir sınırları içerisindeki Büyükşehir Belediyesi ile diğer ilçe ve alt kademe belediyeleri arasında görev ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun bulunmaktadır Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5216 sayılı Kanunun Büyükşehir, ilçe ve alt kademe belediyelerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin 7.maddesi Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları (a-z) bentlerinde sayılmaktadır. Söz konusu görevler bentler halinde sayıldıktan sonra maddenin ikinci fıkrasında; Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler denilmektedir. Dolayısıyla maddenin (a-z) bendindeki Büyükşehir Belediyesince devredilecek hizmetler ancak, devredildiklerinde Büyükşehir İlçe Belediyelerinin görev ve sorumlulukları dahiline girmektedir. Bu hususu böylece açıkladıktan sonra anılan maddede devamla esasen ilçe belediyelerinin yetkilerinin sayıldığı görülmektedir. Bu görevler esas ve öncelikli görevlerdir. Bahse konu madde de aynen İlçe ve İlk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: a. Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesi ne verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b. Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak. c. Sıhhi işyerlerini 2, 3 sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. d. Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak, yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak. 5

6 e. Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. Hükümleri ile bu görevler sayılmıştır. Bu şekilde Büyükşehir ve ilçe Belediyeleri arasında görev ve sorumlulukların dağıtımı ve paylaşımı yapıldıktan sonra, bu dağıtımda yer alan ve münhasıran Büyükşehir Belediyesine görev olarak verilmemiş olan diğer hususlar 5393 sayılı Belediye Kanunun hükümlerinden çıkarsama yapılarak ilçe belediyelerinin diğer görev ve sorumlulukları belirlenmektedir Sayılı Belediye Kanunu 5393 sayılı kanunun 4. maddesine göre Nüfusu ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. Aynı kanunun 14. maddesinde belediyenin, 38. maddesinde belediye başkanının, 17. maddesinde belediye meclisinin 34. maddesinde ise encümenin görev ve yetkileri yer almaktadır. Belediyenin Görevleri Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu ' i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. 6

7 Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Borçlanmaya karar vermek. Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. Şartlı bağışları kabul etmek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyardan yirmi beş bin Türk Lirasına kadar, dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. Bütçe içi işletme ile Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. 7

8 Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. Meclise ve encümene başkanlık etmek. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 8

9 Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. Belediye personelini atamak. Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. Şartsız bağışları kabul etmek. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri Belediyenin günlük işlerini ve meclisçe alınan kararları yürütmekle görevli organı encümendir. Encümenin başkanı belediye başkanıdır. Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar, dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. 9

10 Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. 10

11 B- TEŞKİLAT YAPISI Güngören Belediyesi organizasyon şeması aşağıda verilmiştir. Şakir Yücel KARAMAN (Belediye Başkanı) Özel Kalem Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü İç Denetçiler Murat KAVAK (Başkan Yardımcısı) Fatih ÖZÇİÇEK (Başkan Yardımcısı) Av.Derviş KAHRAMAN (Başkan Yardımcısı) Mehmet YAZICI (Başkan Yardımcısı) Ensar ÖZCAN (Başkan Yardımcısı) Mustafa SULA (Başkan Yardımcısı) Fen İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Bas. Yayın ve Halkla İliş. Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Emlak İstimlâk Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü 11

12 C- FİZİKSEL KAYNAKLAR Hizmet Binaları Güngören Belediyesi nin ana hizmet binası Güven Mahallesi nde bulunmaktadır. Bu binada 19 müdürlükten Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Destek Hizmetleri, Emlak İstimlâk, Hukuk İşleri, İmar ve Şehircilik, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Mali Hizmetler, Özel Kalem, Ruhsat ve Denetim, Sağlık İşleri, Strateji Geliştirme, Teftiş Kurulu, Yazı İşleri ve Zabıta Müdürlükleri olmak üzere toplam 14 ü yer almaktadır. Belediyenin ana hizmet binası dışında bulunan birimlerin bulundukları bölge ve diğer hizmet amaçlı kullanılan diğer taşınmazlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. No Hizmet Mahalle Yüzölçümü Kat Sayısı 1 Başkanlık Merkez Binası Güven m² 15 2 Fen İşleri Müdürlüğü Gençosman 350 m² 2 3 Temizlik, Park Bahçeler ve Veteriner İşleri Md. Gençosman 900 m² 1 4 Güngören Kültür Merkezi Merkez m² 5 5 Erdem Beyazıt Kültür Merkezi Gençosman m² 3 6 Belediye Aşevi Merkez 900 m² 3 7 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Güneştepe 1000 m² 5 8 Aksemşettin Bilgi Evi Güneştepe m² 3 9 Yunus Emre Bilgi Evi A.N. Gürman 200 m² 2 10 Mevlana Bilgi Evi Akıncılar m² 4 11 İbni-Sina Bilgi Evi Haznedar 350 m² 1 12 Mimar Sinan Bilgi Evi M.N.Özmen 300 m² 2 13 Ahmet Yesevi Bilgi Evi Sanayi 316 m² 3 14 İsmek Merter M.N.Özmen m² 3 15 İsmek Merkez Merkez 400 m² 8 12

13 Araç Parkı Kurumda var olan ve kullanılan resmi araçlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. S. No Araç Türü Adet 1 Binek Oto 29 2 Kombivan 10 3 Minibüs 4 4 Midibüs 2 5 Otobüs (27+1) 10 6 Çift Kabin Pikap 3 7 Çift Kabin Kamyonet 3 8 Damperli Kamyon 2 9 Hasta Nakil Aracı 1 10 Hidrolik Sepetli Araç 1 11 Oto Çekicisi 1 12 Panelvan 2 13 Tıbbi Atık Toplama Aracı 1 14 Su Tankeri 1 TOPLAM 70 13

14 Bilişim Sistemi ve Teknolojik Altyapı Teknoloji Altyapı Belediye sistem yapısı içerisinde Active Directory Server, File Server, Exchange Server, Yönetim Bilişim Sistemi-Otomasyon ve GIS olmak üzere toplam 5 server bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak Firewall Güvenlik Duvarı da teknolojik altyapıyı oluşturan öğeler arasında yer almaktadır. Mevcut durumda kullanılan VDSL hattının yanına Telekom ile yapılan anlaşma neticesinde 10 Mbit lik yüksek hızlı fiber optik hat çektirilmiştir. Bu sayede internet çıkışı hızlanmış ve vatandaşların web üzerinden yaptığı işlemler daha hızlı yapılabilir hale gelmiştir. Ayrıca Belediye Merkez Binası ile Park Bahçeler, Veteriner ve Temizlik İşleri Müdürlüğü nün bulunduğu bölge arasında 5Mbit lik fiber bağlantı yapılmıştır. Ana hizmet binasında kullanılan ağ omurgasındaki 10/100 Mbit hızında çalışan switchler 1000 Mbit hızındaki switchler ile değiştirilerek ağ altyapısında iyileştirmeler sağlanmıştır. Kurumda serverların bulunduğu ortamın şartları yetersiz düzeyde olup, bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç vardır. Kullanıcıların yazılım ve donanım ile ilgili istek, şikâyet ve talepleri en kısa sürede teknik destek ve ilgili eğitimlerle verilmeye çalışılmaktadır. Günlük olarak düzenli ve otomatik yedekleme yapılmakta, ikinci bir makineye de yükleme yapılarak aynı bilgiler ayrıca yedeklenmektedir. Yedekleme kapsamında Yönetim Bilişim Sistemi-Otomasyon Yedeği, File Server Yedeği (Başkan Yardımcıları ve Müdürlüklerin Klasörleri-TAKAS), Active Directory (Kullanıcı mailleri, izinler, yetkiler vb.) alınmaktadır. 14

15 Donanım ve Yazılım Kurumda 229 adet bilgisayar ve 51 yazıcı bulunmaktadır. Belediye bünyesinde kullanılan yazılımlar şunlardır; NetCAD AutoCAD ArchiCAD Revit Architecture 2010 Photoshop MS Office 2003 & 2007 Araç Takip Programı (Arvento) Performans Takip Programı Kent Bilgi Sistemi (Parametre) Yönetim Bilişim Sistemi (Saysis) UAVT Adres Kayıt Sistemi Hukuk Programı (Kazancı) Hukuk Programı (Palmiye) AMP Hakediş Programı OSKA Programı Cloudmark Anti Spam Programı Kaspersky Anti Virüs Programı 15

16 D- İnsan Kaynakları Güngören Belediyesi nde tarihi itibari ile 358 personel görev yapmaktadır. Bu personelin %52,51 i memur, %39,11 i işçi ve %8,38 i ise sözleşmeli personelden oluşmaktadır. Kadro durumuna göre personel sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kadro Sayı Oran Memur 188 %52,51 İşçi 140 %39,11 Sözleşmeli Personel 30 %8,38 TOPLAM 358 %100,00 Güngören Belediyesi personeli arasında en çok lise mezunu bulunmaktadır (%28,49). Lise mezunlarını %25,42 ile lisans mezunları izlemektedir. İlkokul mezunlarının oranı tüm personel içerisinde %20,95 tir. Bu personelin %93,33 ü ise işçi personelden oluşmaktadır. Kurum genelinde ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde görevli personel oranı %39,66 dır. Bu oran nitelikli personel istihdamı açısından oldukça iyi bir sonuç olarak değerlendirilmektedir. Memur İşçi Sözleşmeli Per. Toplam Eğitim Düzeyi Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran İlkokul 5 %2,66 70 %50, %20,95 Ortaokul 11 %5,85 28 %20, %10,89 Lise 66 %35,11 35 %25,00 1 %3, %28,49 Önlisans 32 %17,02 1 %0,71 6 %20,00 39 %10,89 Lisans 66 %35,11 6 %4,29 19 %63,33 91 %25,42 Yüksek Lisans 8 %4, %13,33 12 %3,35 TOPLAM 188 %100, %100,00 30 %100, %100,00 16

17 II- BİLGİLERİ A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Temel Politikalar İnsan ve hizmet odaklı katılımcı yönetimi gerçekleştirmek İnsan odaklı yönetim ile vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst düzeyde tutmak Sürekli gelişen ve kendini geliştiren insan kaynakları sistemini oluşturmak Gelişen teknolojilerden hizmet üretiminde en etkin şekilde faydalanmak Hizmette mükemmelliği yakalamak Belediye kaynaklarını ilçemizin öncelikleri doğrultusunda etkin kullanmak Kentlilik bilincini ilçemizde hâkim kılacak her türlü aktiviteyi desteklemek Vatandaşların hizmetlerden en etkin şekilde faydalanmasını sağlamak Öncelikler Bu performans programında Stratejik Planda belirtilen 4 ana amaç ile ilgili hedefler konulmuştur. Özellikle yenileme ve gelişim odaklı sürdürülebilir kent yönetimi stratejisine bağlı olarak alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi, yeşil alanların artırılması, mevcut yeşil alanların korunması, kentsel estetik ve kentsel dönüşüm ile sosyal, kültürel ve ekonomik gelişim amacına bağlı olarak sosyal dayanışma ve sosyal yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyet ve performans göstergeleri yoğunluktadır. Bununla birlikte diğer hedeflere ilişkin faaliyetler ve performans göstergeleri de belirlenmiştir. 17

18 Temel Değerlerimiz Temel değerler, bir kurumun vizyonuna ulaşmak için ilerlediği yolda uygulayacağı davranış kurallarını, benimseyeceği kurumsal ilkeleri, yönetim tarzını ve yaklaşımını ifade etmektedir. Kurum kimliği ve kültürünün de bir yansıması olan temel değerler, karar süreçlerinde, stratejilerin belirlenmesinde ve farklı konularda alternatiflerin seçilmesinde rehberlik eder. Güngören Belediyesi nin temel değerleri şunlardır: ÇALIŞANLAR Adalet ve dürüstlük Samimiyet ve güvenilirlik Topluma ve çevreye duyarlılık Yenilikçi ve değişime ayak uyduran Proaktif SÜREÇLER Verimli ve etkin Katılımcılık esaslı Şeffaf ÇIKTILAR Bilimsel temelli Çözüm odaklılık Sürdürülebilirlik Hesap verebilirlik Güncellik Ulaşılabilirlik 18

19 B- AMAÇ VE HEDEFLER Misyon Misyon, bir kurumun temel varoluş nedenidir. Diğer bir ifadeyle kurumun neden var olduğunun ifadesidir. Kurumun iç sistematiği ve geçmişi ile ilgilidir. Bir misyon ifadesinde, kuruluşun ne yaptığı, nasıl yaptığı ve kimin için yaptığı açıkça ifade edilir. Zira misyon stratejik plan sürecinin sonraki adımlarına önemli girdiler sağlar. İyi tanımlanmış bir misyon ifadesi, kurumun stratejik olarak hangi amaçları ve hedefleri belirlemesi gerektiği noktasında sınırların çizilmesine olanak sağlar. Güngören Belediyesi nin misyonu, ilgili tarafların görüşleri alınarak Belediye Üst Yönetimi ve Stratejik Plan Ekibi tarafından ortak akıl yoluyla belirlenmiştir. Belirlenmiş olan misyon şu şekildedir; Hizmet ve insan odaklı bir yaklaşımla vatandaşların yaşam kalitesini ve kentlilik bilincini artıran sürdürülebilir hizmetler sunmak. Vizyon Vizyon, geleceğin resmidir. Vizyon ifadesi, kurumun gelecekte olmak istediği konumu, gelecek idealini, ulaşılabilir iddiasını ve ufkunu içinde barındırır. Bu yönüyle vizyon, kurum ve kurum çalışanları için Nereye gidiyoruz?, Ne olmak istiyoruz? sorularının da cevabını verir. Vizyon, kurumun stratejik olarak ana yönünü belirler. Bu aşamadan sonra belirlenecek olan amaç ve hedefler bu ana yöne hizmet edecek nitelikte belirlenmelidir. Güngören Belediyesi nin vizyonu, ilgili tarafların görüşleri alınarak Belediye Üst Yönetimi ve Stratejik Plan Ekibi tarafından ortak akıl yoluyla belirlenmiştir. Belirlenmiş olan vizyon şu şekildedir; Her alanda dönüşümü tamamlamış, yaşam standartları ve sürekli gelişen yönüyle tercih edilen bir kent olmak. 19

20 Amaç ve ler Güngören Belediyesi nin amaçları misyonu doğrultusunda, belirlemiş olduğu vizyona ulaşmayı sağlayacak şekilde belirlenmiştir. Amaçlar belirlenirken kurumsal ve kentsel ihtiyaçlar, öncelikler ve paydaşların beklentileri dikkate alınmış ve tüm bunlar belirlenirken kurumun sahip olduğu kaynaklar da dikkate alınmıştır. Belirlenen amaçlar şu şekildedir. 1. Kurumsal Sürekli Gelişim 2. Yenileme ve Gelişim Odaklı Sürdürülebilir Kent Yönetimi 3. Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Gelişim 4. Katılımcılık / Paydaşlarla Etkin İletişim Belirlenen amaçların ilişkisi aşağıdaki şekilde verilmiştir. Belirlenen vizyona ulaşma noktasında en temelde kurumsal sürekli gelişim bulunmaktadır. Kurumsal alanda sürekli gelişerek, bu gelişimi belediyenin ürettiği hizmetlere yansıtmak önemli bir başarı unsuru olarak görülmektedir. Vizyon ifadesinde yer alan dönüşümün tamamlanması noktasında kentsel, sosyal, kültürel ve ekonomik yöndeki gelişim önemli bir yer tutmaktadır. Tüm bu amaçları gerçekleştirirken ilgili taraflarla sürekli ve etkin bir iletişim içinde olmak, onları süreçlere dahil ederek hep birlikte yönetim sergilemek diğer amaçların gerçekleştirilmesi noktasında ana bileşen olarak görülmektedir. Amaçların birbiri ile olan ilişkisi ve etkileşimi Şekil 8 de gösterilmiştir. 20

21 TEMEL DEĞERLER Katılımcılık / Paydaşlarla Etkin İletişim TEMEL DEĞERLER Katılımcılık / Paydaşlarla Etkin İletişim GÜNGÖREN VİZYON Yenileme ve Gelişim Odaklı Sürdürülebilir Kent Yönetimi Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Gelişim Kurumsal Sürekli Gelişim MİSYON Güngören Belediyesi nin yıllarına yönelik amaçlarına bağlı olarak toplam 38 hedef belirlenmiştir. Bu hedefler aşağıda verilmiştir. 21

22 AMAÇ 1. KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM 1.1.Stratejik Yönetim Stratejik Plan ve Stratejik Plana bağlı olarak hazırlanan yıllık Performans Programları etkin bir şekilde uygulanacak, kurum içi yayılımı sağlanacak ve her yıl düzenli olarak izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılacaktır İnsan Kaynakları Yönetimi Mevcut İnsan Kaynakları Uygulamaları etkin ve düzenli bir şekilde sürdürülecek, personelin iş verimliliği ve motivasyonunu artırıcı yöndeki sosyal ihtiyaçları karşılanacak ve 2016 sonuna kadar kişi başı eğitim süresi 9 saate çıkarılacaktır Finans Yönetimi Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılacak ve bütçe gerçekleşmeleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır Kurum İçi Destek Hizmetleri ve Birimler Arası Memnuniyet Kurum içinde yürütülen tüm destek hizmetleri eksiksiz bir şekilde sürdürülerek, 2016 yılı sonuna kadar birimler arası iç müşteri memnuniyeti %80 e çıkarılacaktır Süreç Yönetimi Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek, vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler yılı sonuna kadar Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında işletilmeye başlanacak ve 2013 yılı sonuna kadar ISO Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır Kurumsal Kimlik ve Tanıtım yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimliğe uygun 10 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır Bilgi ve Evrak Yönetimi Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için 2014 yılı sonuna kadar arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir. 22

23 1.8. Bilişim Uygulamaları ve Teknoloji Belediyecilik ile ilgili teknolojik gelişmeler sürekli takip edilecek, teknolojik gelişmeler doğrultusunda her yıl teknolojik altyapı, donanım ve yazılım ihtiyaçları %100 oranında karşılanacaktır Proje Üretimi ve Yönetimi yılı Mart ayı sonuna kadar Proje Üretim Süreci tasarlanacak, başta yatırım projeleri olmak üzere proje niteliğindeki tüm işlerde Proje Yönetimi Yaklaşımı uygulanacak ve her yıl ilgili kurumlara (AB, Kalkınma Ajansı vb.) en az 2 proje başvurusunda bulunulacaktır Kurumsal Hizmet Binası 2014 yılı sonuna kadar kurumsal hizmet binası tamamlanacaktır. AMAÇ 2. SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİM 2.1. Merter Moda ve Ticaret Merkezi Merter in moda ve ticaret vasıflarına uygun olarak dönüşümü sağlanacaktır Sosyal Sorumluluk Her yıl en az 1 adet Sosyal Sorumluluk Projesi uygulamaya alınacak ve yürürlükte olan projelerin etkinliği artırılacaktır Sosyal Dayanışma Belediyeye yardım başvurusunda bulunan ihtiyaç sahibi grupların (Asker ailesi, özürlü, öğrenci vb.) tümüne ihtiyaç türüne göre yardımda (Gıda, giyim, kırtasiye vb.) bulunulacaktır Sosyal Yaşam Sosyal yaşam kalitesini artıran etkinlikler/faaliyetler/organizasyonlar düzenli olarak gerçekleştirilecek ve bu etkinliklere/faaliyetlere/organizasyonlara dahil olan kişi sayısı 2016 yılı sonuna kadar %50 oranında artırılacaktır Eğitim ve Eğitimi Desteğe Yönelik Çalışmalar İlçedeki resmi eğitim kurumlarının tamamı (%100) ile her yıl Eğitim Platformu Toplantıları düzenlenecek, eğitim kurumlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda planlama ve uygulama yapılacaktır. 23

24 2.6. Özürlülere Yönelik Çalışmalar yılı sonuna kadar ilçedeki tüm özürlüleri kapsayan detaylı bir veritabanı oluşturulacak, belediye içerisinde özürlülere hizmet verecek bir organizasyonel yapı kurulacak ve Özürlüler Sosyal Tesisi tamamlanarak hizmete açılacaktır Sosyal Doku Analizi yılı sonuna kadar Sosyal Doku Analizi Çalışması tamamlanacaktır İstihdam Desteği İş başvurusunda bulunan kişileri yönlendirebilmek amacıyla işgücü arayışında olan işverenlerle sürekli olarak irtibata geçilecek ve her yıl en az kişinin iş bulmasına yönelik yönlendirme desteği verilecektir Kentlilik Bilinci Kentlilik (Güngörenlilik) bilincinin oluşturulmasına yönelik olarak somut kriterler belirlenecek ve bu kriterlerin vatandaşlara duyurulması ve uygulanmasının sağlanmasına yönelik olarak her yıl en az 3 etkinlik düzenlenecektir. AMAÇ 3. YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ 3.1.Altyapı Hizmetleri 2016 yılı sonuna kadar ilçede bulunan altyapı ihtiyaçları/sorunları giderilecek, altyapının %35 i yenilenecek ve lokal altyapı ihtiyaçlarının/sorunlarının %100 ü giderilecektir Üstyapı ve Modern Tesisler 2016 yılı sonuna kadar ilçe genelinde 16 adet modern hizmet tesisi, sosyal tesis, yaşam alanı, toplantı alanı vb. (Nikâh salonu, bilgi evi, semt konağı, spor tesisi, kent meydanı) yapılacak ve mevcut / yapılacak tesislerin bakım ve onarım gereksinimleri karşılanacaktır Toplu Taşıma, Kent İçi Trafik ve Otopark İlçenin gelişim ve ihtiyaçlarına göre toplu taşıma olanakları artırılacak, ilgili kurumlarla işbirliği halinde trafik düzenini sağlayacak ve sıkıntı yaşanan bölgelerdeki trafik sıkışıklığını ortadan kaldırılacak düzenlemeler hayata geçirilecek ve 2016 yılı sonuna kadar 2 adet otopark yapılacaktır. 24

25 3.4. Yeşil Alanların Artırılması 2016 yılı sonuna kadar kişi başına düşen yeşil alan miktarı %30 artırılacak ve tüm yeşil alanlarla ilgili bakım, onarım ve temizlik çalışmaları düzenli olarak sürdürülecektir Alternatif Sosyal Mekânlar Başta bayanlar ve gençler olmak üzere, tüm vatandaşların yararlanabileceği 5 adet çok amaçlı sosyal mekân 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır Çevre ve Halk Sağlığı Çevre ve Halk Sağlığı ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı olarak her yıl en az 40 adet seminer çalışması düzenlenecek, ilçede bulunan gıda işletmeleri/işyerleri her yıl denetlenecek ve çevre halk sağlığı alanında yürütülen tüm projeler/çalışmalar (Beyaz Gül, Portör Muayenesi vb.) her yıl kesintisiz olarak sürdürülecektir Temizlik ve Geri Dönüşüm Kentsel temizlik hizmetleri kesintisiz sürdürülerek tüm atıklar düzenli olarak toplanacak, bu alanda alternatif yöntemler geliştirilecek, şikâyetler her yıl bir önceki yıla göre %5 oranında azaltılacak ve yılı sonuna kadar ambalaj atıklarının toplanması ve geri dönüşümü ile ilgili olarak tüm ilçe genelinde bilinçlendirme ve uygulama çalışmaları tamamlanarak yaygınlaştırılacaktır Kentsel Estetik Cephe Yenileme Projesi kapsamında her yıl en az 2 caddenin projesi hazırlanacak ve en az 1 caddede hazırlanan projelerin uygulanması sağlanacaktır Sürekli Denetim İlçede huzur ve güvenin sağlanması ve yaşam kalitesinin sağlanmasına yönelik denetimler sürekli hale getirilecek, denetimlerle birlikte standartlar oluşturulacak ve ilçede bulunan ruhsatsız işyeri oranı her yıl bir önceki yıla göre en az %10 oranında azaltılacaktır Risk ve Acil Durum Yönetimi yılı sonuna kadar Risk ve Acil Durum Yönetim Planı hazırlanacak, plan her yıl gözden geçirilerek güncellenecek ve acil durumlarla ilgili olarak her yıl en az 3 adet bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı etkinlik yapılacaktır Kent Bilgi Sistemi Kent Bilgi Sistemi tüm bileşenleri ile birlikte yılı sonuna kadar tamamlanacak ve sistemin sürekli güncelliği sağlanacaktır. 25

26 3.12. Varlıkların Yönetimi ve Kamulaştırma Belediye taşınmazlarına ilişkin tüm işlemler azami faydayı sağlayacak şekilde sürdürülecek ve hizmetler için gerekli olan kamulaştırma çalışmaları etkin bir şekilde (uzlaşmayla, maliyet ve zaman etkin) yürütülerek, uygun alanlar oluşturulacaktır Planlama ve İmar İmar planı üzerinde yapılan tadilatlar ve revizyonlar dönüşüme ve kentsel dokuya uygun olarak yapılacak ve ilçedeki yapıların plan ve yönetmeliklere uygunluğu sürekli olarak denetlenecektir Kentsel Dönüşüm Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi uygulamasına yılında başlanacaktır. AMAÇ 4. KATILIMCILIK / PAYDAŞLARLA ETKİN İLETİŞİM 4.1. Halkla İlişkiler ve İletişim Her yıl tüm mahalleri (11 mahalle) kapsayacak şekilde Halk Meclisleri düzenlenecek ve haftalık Halk Günü Toplantıları sürdürülerek vatandaşlarla iletişimin sürekliliği sağlanacaktır Vatandaş Katılımı Farklı yöntemler kullanılarak her yıl en az 2 adet Vatandaş Memnuniyeti Anketi gerçekleştirilecek ve vatandaşların 7/24 şikâyet ve önerilerini iletebilecekleri Beyaz Masa Sistemi sürekli geliştirilecektir STK ve Diğer Paydaşlarla İlişkiler STK lar, esnaf grupları, muhtarlar ve diğer paydaşlara yönelik olarak her yıl en az 10 adet etkinlik düzenlenecek, ilişkiler sürekli olarak güncel tutulacak ve paydaşlarla işbirliği yapılarak ortak çalışmalar yürütülecektir Çalışan Katılımı Her yıl en az bir kez Çalışan Memnuniyeti Anketi uygulanacak ve belediye üst yönetimi tarafından 2 adet Çalışan Toplantısı gerçekleştirilecektir Kent Konseyi ve Bağlı Meclisler Her yıl Kent Konseyi kapsamında en az 3 adet, Kent Konseyi ne bağlı Meclisler kapsamında ise en az 25 adet etkinlik gerçekleştirilecek ve yönetmelikte belirtilen konularla ilgili en az 2 adet analiz/araştırma vb. çalışma yapılacaktır. 26

27 C- HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER Güngören Belediyesi stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek amacı ile yılı performans hedeflerini belirlemiştir. Belirlenen performans hedeflerinden bir kısmı ölçülebilir nitelikte olmakla birlikte, bir kısmı birden fazla farklı ölçüm türündeki faaliyeti içerdiğinden dolayı kavramsal ifadelerden oluşturulmuştur. Stratejik planda yer alan amaç ve hedefler beş yıllık olduğu ve bazı hedefler ileriki yılları da kapsadığı için, yılında sadece bu yılı ilgilendiren hedeflere yönelik performans hedefleri oluşturulmuştur. Güngören Belediyesi nin yılı performans hedefleri amaç ve hedef kodları ile birlikte aşağıda verilmiştir. Yılı Performans leri A1 H1 PH.1 A1 H2 PH.1 A1 H3 PH.1 A1 H4 PH.1 A1 H4 PH.2 A1 H5 PH.1 A1 H6 PH.1 Stratejik Plan ve Performans Programı düzenli olarak izlenecek ve aylık, 3 aylık ve yıllık performans raporları oluşturulacaktır. Personelin motivasyonunu artırıcı sosyal ihtiyaçları karşılanacak ve İK uygulamaları etkinleştirilerek kişi başı eğitim süresi 5 saate çıkarılacaktır. Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %80 ün üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır. Birimlere yönelik destek hizmetleri etkin bir şekilde yürütülerek, iç müşteri memnuniyeti en az %60 oranında sağlanacaktır. Hukuk alanındaki gelişmeler ve belediyenin devam eden davaları sürekli takip edilecek ve birimlerin iştigal sahaları ile ilgili olarak yıl içerisinde en az 6 adet eğitim düzenlenecektir. Halkla İlişkiler Yapılanması tamamlanacak, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır. En az 6 farklı tanıtım aracı kullanılarak tanım faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir. A1 H7 PH.1 Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır. 27

28 A1 H8 PH.1 A1 H9 PH.1 Kurumun bilişim ihtiyaçları etkin bir şekilde karşılanacak ve mevcut sistemlerin/araçların sürekli çalışır olması sağlanacaktır. Proje Üretim Süreci tasarlanacak ve ilçe, kurum ve birimlere yönelik toplam 12 fizibilite - iş/proje geliştirme çalışması yapılacaktır. A2 H2 PH.1 Sosyal Sorumluluk Projeleri hayata geçirilecek ve mevcut projeler etkin bir şekilde sürdürülecektir. A2 H3 PH.1 Başvuruda bulunan tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara ihtiyaç türlerine göre sosyal yardımlar yapılacaktır. A2 H4 PH.1 Yıl içerisinde en az 500 adet etkinlik gerçekleştirilecek ve bu etkinliklere toplamda en az kişinin katılımı sağlanacaktır. A2 H5 PH.1 İlçe genelindeki 35 okulda Eğitim Platformu Toplantıları gerçekleştirilecektir. A2 H6 PH.1 Özürlüler veritabanı oluşturulacak, Özürlüler Sosyal Tesisi hizmete açılacak, bu tesis etkin bir şekilde işletilecek ve bu tesis kapsamında en az 2 etkinlik gerçekleştirilecektir. A2 H7 PH.1 Sosyal Doku Analizi Çalışması tamamlanacaktır. A2 H8 PH.1 İstihdama yönelik olarak çalışmalar gerçekleştirilerek, yıl içerisinde en az kişinin işe yönlendirmesi yapılacaktır. A2 H9 PH.1 Kentlilik bilincinin oluşturulmasına yönelik kriterlerin oluşturulması çalışması tamamlanacaktır. A3 H1 PH.1 Yıl içerisinde altyapının en az %7 si yenilenecek ve lokal altyapı ihtiyaçlarının/sorunlarının %100 ü giderilecektir. A3 H2 PH.1 A3 H3 PH.1 A3 H4 PH.1 Yıl içerisinde en az 3 adet tesis (kent meydanı, nikâh salonu, semt konağı vb.) yapılacak ve mevcut tesislerin bakımonarımları yapılacaktır. İlçe genelindeki trafik akışını rahatlatmaya ve sıkışıklık yaşanan bölgelerdeki sıkıntıları ortadan kaldırmaya yönelik olarak en az 3 adet çalışma yapılacaktır. Mevcut park ve yeşil alanların bakımı etkin bir şekilde yapılacak ve yıl içerisinde en az 13 park/yeşil alan düzenlemesi/yapımı gerçekleştirilecektir. 28

29 A3 H5 PH.1 Yıl içerisinde 1 adet çok amaçlı sosyal mekân yapılacaktır. A3 H6 PH.1 A3 H7 PH.1 Çevre ve Halk Sağlığı konusunda 5 farklı gruba eğitim verilecek, gıda işletmelerine yönelik olarak adet denetim yapılacak, halk ve çevre sağlığı alanındaki diğer tüm çalışmalar titizlikle sürdürülecektir. Temizlik çalışmaları kesintisiz olarak sürdürülecek ve bu alanda gelen şikâyetler bir önceki yıla göre %5 oranında azaltılacaktır. A3 H8 PH.1 Yıl içerisinde 2 adet Cephe Yenileme Projesi hazırlanacak ve 1 adet projenin uygulanması sağlanacaktır. A3 H9 PH.1 İlçede huzur ve güvenin sağlanması ve yaşam standartlarının oluşmasına yönelik denetimler sürekli olarak gerçekleştirilecek ve ruhsatsız işyeri oranı bir önceki yıla göre %10 oranında azaltılacaktır. A3 H10 PH.1 Risk ve Acil Durum Yönetim Planı hazırlanacak ve bu plan dahilinde oluşturulacak olan eylemler gerçekleştirilecektir. A3 H11 PH.1 Kent Bilgi Sistemi tamamlanacaktır. A3 H11 PH.2 Cadde ve Sokakların numarataj çalışması tamamlanacaktır. A3 H12 PH.1 Belediye varlıklarına yönelik işlemler etkin bir şekilde sürdürülecek ve kamulaştırmalar en az %80 oranında uzlaşma sağlanarak ihtiyaç duyulan uygun alanlar oluşturulacaktır. A3 H13 PH.1 Kaçak yapılaşmayı önlemek amacıyla yıkım ihalesi yapılacaktır. A3 H14 PH.1 Kentsel Dönüşüm Projesi uygulamasına başlanacaktır. A4 H1 PH.1 Yıl içerisinde 11 Halk Meclisi düzenlenecek ve diğer tüm etkinliklerle birlikte halkla iletişimin sürekliliği sağlanacaktır. A4 H2 PH.1 Yıl içerisinde 2 adet vatandaş saha anketi ve 22 adet telefonla hizmet anketi yapılacak ve vatandaşların her türlü şikâyet, görüş ve önerisi alınarak geri bildirimde bulunulacaktır. A4 H3 PH.1 STK lar ve diğer paydaşlara yönelik en az 20 etkinlik gerçekleştirilecek ve ilişkiler güncel tutulacaktır. 29

30 A4 H4 PH.1 Çalışanların en az %85 katılımının sağlandığı Çalışan Memnuniyeti ve Kurum Bağlılığı Anketi yapılacak ve anket sonuçlarına göre gerekli iyileştirmeler yapılacaktır. A4 H5 PH.1 Yıl içerisinde 3 adet Kent Konseyi ve konseye bağlı Halk Meclislerinde 25 adet etkinlik gerçekleştirilecektir. yılı için belirlenen bu performans hedefine ulaşmak için yapılması gereken faaliyet ve projeler birimler bazında ortaya konulmuştur. Ortaya konulan bu faaliyet ve projelerin sonuçlarından beklenen ve istenen faydanın elde edilip edilmediğini ölçmek ve hedeflere ulaşma düzeyini tespit etmek amacı ile performans göstergeleri belirlenmiştir. Belirlenen faaliyet ve projeler ile performans göstergeleri her bir birim bazında ilişkili olduğu amaç ve hedefe göre ayrı ayrı tablolarda verilmiştir. Performans tabloları birimler düzeyinde ayrı ayrı hazırlandığı için, Performans Programı Hazırlama Rehberi nde yer alan den Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo ayrıca doldurulmamıştır. Birim performans ve faaliyet tablolarında kaynak ihtiyacı bölümünde yer alan maliyetler, 01 kodlu Personel Giderleri, 02 kodlu Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile 03 kodlu Mal ve Hizmet Alım Giderleri bünyesinde yer alan büro malzemeleri, ilan giderleri, görev yollukları vb. gibi genel gider kalemlerine ilişkin maliyetleri içermemektedir. Personel giderleri, SGK devlet primi giderleri ve genel malzemelerin maliyetlerine, faaliyet ve projelerin maliyeti ile birlikte toplam olarak birim kaynak ihtiyacı tablosunda yer verilmiştir. Birimler bazında hazırlanan tablolarda yer alan performans göstergelerine ilişkin olarak 2010 yılı ile 2011 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme değerleri ve yılı hedef değerleri verilmiştir. Bazı göstergelerin ölçüm zamanı gelmediği için ölçüm zamanı gelmedi anlamına gelen ÖZG kısaltması kullanılmıştır. Bazı göstergeler 2011 yılında, bazıları ise yılında ilk defa konulduğu için bunlara ait gerçekleşme değerleri verilmemiş ve Yeni Gösterge ifadesi kullanılmıştır. 30

31 lama Sistemi Birim performans ve faaliyet tablolarında yer alan performans göstergeleri ve faaliyetlerin hangi birime ait olduğunu kolay biçimde tespit etmek ve olası bir karışıklığı önlemek amacı ile kodlama sistemi geliştirilmiştir. lama sistemine ilişkin açıklamalar ve örnekler aşağıda verilmiştir. Performans Göstergelerine İlişkin lama X. PG. X X X. X Birim Kısaltması Performans Göstergesi (PG) Amaç No No Performans i No Sıra No SG. PG Strateji Geliştirme Müdürlüğü Performans Göstergesi (PG) Amaç No: 1 No: 5 Performans i No: 1 Sıra No: 2 e İlişkin lama X. F. X X X. X Birim Kısaltması Faaliyet (F) Amaç No No Performans i No Sıra No R. F Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Faaliyet (F) Amaç No: 3 No: 9 Performans i No: 1 Sıra No:3 31

32 1. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 3 Performans i 1 Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılacak ve bütçe gerçekleşmeleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır. Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %80 ün üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır B.PG Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı Yüzde 44,74 ÖZG 90 B.F Birim Bütçesinin Tüm de Planlandığı de ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması Kaynak İhtiyacı () GENEL TOPLAM AMAÇ 1 HEDEF 2 Performans i 1 B.PG KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Mevcut İnsan Kaynakları Uygulamaları etkin ve düzenli bir şekilde sürdürülecek, personelin iş verimliliği ve motivasyonunu artırıcı yöndeki sosyal ihtiyaçları karşılanacak ve 2016 sonuna kadar kişi başı eğitim süresi 9 saate çıkarılacaktır. Personelin motivasyonunu artırıcı sosyal ihtiyaçları karşılanacak ve İK uygulamaları etkinleştirilerek kişi başı eğitim süresi 5 saate çıkarılacaktır. Birim Çalışanlarının Moral ve Motivasyonun Artırmaya Yönelik Olarak Düzenlenen Etkinlik Sayısı Adet Yeni Gösterge 2

33 B.F Birim Çalışanlarının Moral ve Motivasyonunu Artırıcı Etkinlikler Düzenlenmesi Kaynak İhtiyacı () GENEL TOPLAM AMAÇ 1 HEDEF 5 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek, vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler yılı sonuna kadar Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında işletilmeye başlanacak ve 2013 yılı sonuna kadar ISO Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır. Halkla İlişkiler Yapılanması tamamlanacak, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır B.PG İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı Adet B.PG Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı Adet B.PG Mobil Beyaz Masa Kapsamında Tespit Edilen Eksiklik Sayısı Adet ÖZG B.PG Hizmet Masası Yapılanması Oranı Yüzde Yeni Gösterge 100 B.PG ISO Belgesinin Alınması Çalışmaları - Oranı Yüzde Yeni Gösterge 30 Kaynak İhtiyacı () B.F İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması 6 Ay

34 B.F B.F B.F B.F Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması Mobil Beyaz Masa Kapsamında İlçe Sınırları Dahilindeki Eksikliklerin Tespit Edilmesi Hizmet Masası ve Basın Bürosu Hizmetlerinin Karşılanması İçin Personel Alımı Yapılması ISO Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi Almaya Yönelik Çalışmaların Yürütülmesi Her Ay GENEL TOPLAM AMAÇ 1 HEDEF 6 Performans i 1 B.PG B.PG KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimliğe uygun 10 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır. En az 6 farklı tanıtım aracı kullanılarak tanım faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir. Mahalle Bazında Yapılan Telefonla Hizmet Tanıtım Sayısı (Farklı) Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı Amacı İle Yapılan Aktivite Sayısı (Yazılı Ve Görsel Materyaller Kullanılarak) Adet Yeni Gösterge 10 Adet 8 ÖZG 6 B.PG Belediyenin Tanıtımı Amacı İle İştirak Edilen Fuar Sayısı Adet 6 ÖZG 6 B.PG Tanıtım ve Duyuru Amaçlı Yapılan Afiş Sayısı Adet ÖZG B.PG Billboard ve Raketler İçin Yapılan Tanıtım Afişi Sayısı Adet 100 ÖZG 80 B.PG Duyuru ve Tebrik Amaçlı Paydaşlara Gönderilen Mesaj Sayısı Adet ÖZG

35 B.PG Belediye ve İhtiyaç Sahibi Kurumların Anonslarının Yapılmasına İlişkin Gerçekleştirilen Çalışma Sayısı Adet - ÖZG 50 B.PG Basın-Yayın ne Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı Adet B.PG Düzenlenen Açılış Programı Sayısı Adet Yeni Gösterge 5 B.PG B.PG B.PG Ulusal Yazılı Basında Belediyeyle İlgili Çıkan Olumlu Haber Sayısı TV lerde Belediyeyle İlgili Yayınlanan Olumlu Haber ve Program Sayısı Fotoğraf Çekim Çalışması Yapılan Program Sayısı (Belediye Başkanı ve Belediye Programları) Adet Yeni Gösterge 150 Adet Yeni Gösterge 100 Adet Yeni Gösterge 600 B.PG Arşivlenen Fotoğraf ve Video Sayısı Adet Yeni Gösterge B.PG Hazırlanan Basın Daveti ve Basın Bülteni Sayısı Adet Yeni Gösterge 180 B.PG Belediye Web Sitesine Girişi Yapılan Haber Sayısı Adet Yeni Gösterge 240 B.PG Çıkarılan Bülten, Dergi, Gazete vb. Sayısı Adet Yeni Gösterge 12 B.PG Yapılan Basın Toplantısı Sayısı Adet Yeni Gösterge 12 B.PG Etkinliklerde Vatandaşlara Verilen Fotoğraf Sayısı (Tabedilen Fotoğraf) Adet Yeni Gösterge B.PG Web Sitesi Güncelleme ve Yönetimi Oranı Yüzde Yeni Gösterge 100 B.PG Medya Takibi Yapılması Oranı Yüzde Yeni Gösterge 100 Kaynak İhtiyacı () B.F Mahalle Bazında Telefonla Hizmet Tanıtımı Yapılması B.F Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı İçin Yazılı ve Görsel Materyaller Hazırlanması

36 B.F Belediyeyi ve ini Tanıtmak Amacıyla Fuarlara İştirak Edilmesi B.F Belediye Duyuruları İçin Afiş Yapılması B.F Billboard ve Raketlere Tanıtım Afişlerinin Yapılması Ay B.F B.F B.F Önemli Günlerde, Dini ve Milli Bayramlarda ve Belediye Etkinliklerinin Duyurulması İçin Mesaj Çekilmesi Anons Aracıyla Belediye ve İhtiyaç Sahibi Kurumların Anonslarının Yapılması ve Anons CD lerinin Hazırlanması Müdürlüğün Önemli inin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması Her Ay B.F Yıl İçerisinde 5 Açılış Programının Düzenlenmesi B.F B.F B.F Ulusal Yazılı Basında Belediyeyle İlgili Olumlu Haber Yayınlanması TV lerde Belediyeyle İlgili Olumlu Haber ve Program Yayınlanması Belediye Başkanı nın ve Belediyenin Programlarına Katılarak Fotoğraf Çekimlerinin Yapılması Her Ay B.F Fotoğraf ve Videoların Arşivlenmesi Her Ay B.F Basın Daveti ve Bülteni Hazırlanması Her Ay B.F Belediye Web Sitesine Haber Girişlerinin Yapılması Her Ay B.F Bülten, Dergi, Gazete vb. Yayın Çıkarılması B.F Basın Toplantısı Yapılması B.F Etkinliklerde Vatandaşlara Fotoğraf Verilmesi B.F Web Sitesinin Güncellenmesi ve Yönetimi

37 B.F Medya Takibinin Yapılması GENEL TOPLAM AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 7 Performans i 1 Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için 2014 yılı sonuna kadar arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir. Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır B.PG Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi Gün Kaynak İhtiyacı () B.F Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi Her Ay GENEL TOPLAM AMAÇ 2 SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİM HEDEF 2 Performans i 1 Her yıl en az 1 adet Sosyal Sorumluluk Projesi uygulamaya alınacak ve yürürlükte olan projelerin etkinliği artırılacaktır. Sosyal Sorumluluk Projeleri hayata geçirilecek ve mevcut projeler etkin bir şekilde sürdürülecektir

38 B.PG Özbakımı Yapılan Özürlü, Yaşlı ve Bakıma Muhtaç Kişi Sayısı Kişi Yeni Gösterge 200 B.PG Temizliği Yapılan Ev Sayısı (Özürlü, Yaşlı ve Bakıma Muhtaç Kişiler) Adet Yeni Gösterge B.PG STK larla Hazırlanan Sosyal Sorumluluk Projesi Sayısı Adet Yeni Gösterge 2 B.PG KANKA ya Yapılan Yeni Üye Sayısı Kişi B.PG B.PG B.PG B.F B.F Kan Bağışı Kampanyası Kapsamında Bağışı Sağlanan Kan Ünitesi Sayısı KANKA Aracılığı İle Üyelerin Karşılan Kan Ünitesi İhtiyacı Sayısı KANKA nın Teknik Altyapısının İyileştirilmesi Oranı Özürlü, Yaşlı ve Bakıma Muhtaçların Özbakımlarının Yapılması Özürlü, Yaşlı ve Bakıma Muhtaçların Ev Temizliklerinin Yapılması Adet 136 ÖZG 400 Adet 936 ÖZG 700 Yüzde Yeni Gösterge Kaynak İhtiyacı () B.F STK larla Ortak Sosyal Sorumluluk Projeleri Hazırlanması B.F KANKA Üye Sayısının Artırılmasına Yönelik Çalışmalarda Bulunulması Her Ay Her Ay B.F KANKA Kapsamında Kan Bağışı Kampanyası Düzenlenmesi B.F Kan İhtiyacı Olan KANKA Üyelerinin Kan İhtiyaçlarının Karşılanması B.F KANKA nın Teknik Altyapısının İyileştirilmesi GENEL TOPLAM

39 AMAÇ 2 HEDEF 3 Performans i 1 SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİM Belediyeye yardım başvurusunda bulunan ihtiyaç sahibi grupların (Asker ailesi, özürlü, öğrenci vb.) tümüne ihtiyaç türüne göre yardımda (Gıda, giyim, kırtasiye vb.) bulunulacaktır. Başvuruda bulunan tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara ihtiyaç türlerine göre sosyal yardımlar yapılacaktır B.PG Aşevinde Günlük Yemek Verilen Kişi Sayısı Kişi B.PG Yemek Servisi Yapılan Cenaze Evi Sayısı Adet 69 (Ev) (Kişi) 300 B.PG Dağıtımı Yapılan Adak Kurban Miktarı Kg ÖZG B.PG Sosyal Dayanışma Merkezi nde Yardım Yapılan Aile Sayısı Kişi ÖZG B.PG Sosyal Yardım Sandığı Kapsamında Yardım Yapılan Aile Sayısı Kişi 194 ÖZG 400 B.PG Sosyal Yardım Sandığı Kapsamında Sosyal İncelemesi Yapılan Aile Sayısı Kişi ÖZG B.PG Yardımda Bulunulan Asker Ailesi Sayısı Kişi 229 ÖZG 250 B.PG Ramazan Kumanyası Yardımı Yapılan Aile Sayısı Kişi ÖZG B.PG B.PG B.PG Medikal Malzeme Yardımında Bulunulan Hasta ve Özürlü Kişi Sayısı Ders Araç, Gereç ve Kırtasiye İhtiyacı Karşılanan Öğrenci Sayısı Hasta ve Özürlülerin Sağlık Kuruluşlarına Taşınmasına Yönelik Yapılan Servis Sayısı Kişi 228 ÖZG 200 Kişi ÖZG Adet - ÖZG 600 B.PG Sünnet Şöleni Kapsamında Sünnet Ettirilen Çocuk Sayısı Kişi - ÖZG 500 B.PG İhtiyaç Sahibi Öksüz ve Yetim Çocuklara Yönelik Olarak Düzenlenen Bayram Şenliği Sayısı Adet 2 ÖZG 2 39

40 B.F Aşevinde İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Her Gün Yemek Verilmesi Kaynak İhtiyacı () Her Ay B.F Cenaze Evlerine Yemek Hizmeti Verilmesi Her Ay B.F Adak Kurban Dağıtımının Yapılması B.F B.F B.F Sosyal Dayanışma Merkezi nden İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Yapılması Sosyal Yardım Sandığı Kapsamında İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Yapılması Sosyal Yardım Sandığı Kapsamında Ailelere Yönelik Sosyal İnceleme Yapılması Her Ay B.F Asker Ailelerine Yardımda Bulunulması B.F B.F B.F B.F B.F B.F Ramazan Kumanyası Kapsamında İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardımda Bulunulması Hasta ve Özürlülere Medikal Malzeme Yardımında Bulunulması İhtiyaç Sahibi Öğrencilerin Ders Araç Gereç ve Kırtasiye İhtiyaçlarının Karşılanması Hasta Nakil ve Engelli Nakil Aracı İle Hasta ve Özürlülerin Sağlık Kuruluşlarına Taşınması Sünnet Şöleni Kapsamında İhtiyaç Sahibi Ailelerin Çocuklarının Sünnet Ettirilmesi İhtiyaç Sahibi Öksüz ve Yetim Çocuklara Bayram Şenliği Düzenlenmesi B.F bütçesi içerisindedir GENEL TOPLAM

41 AMAÇ 2 SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİM HEDEF 4 Performans i 1 Sosyal yaşam kalitesini artıran etkinlikler/faaliyetler/organizasyonlar düzenli olarak gerçekleştirilecek ve bu etkinliklere/faaliyetlere/organizasyonlara dahil olan kişi sayısı 2016 yılı sonuna kadar %50 oranında artırılacaktır. Sosyal yaşamı destekleyici ve kolaylaştırıcı çalışmalar yapılacak, sosyal yaşam kalitesine yönelik olarak yıl içerisinde en az 500 adet etkinlik gerçekleştirilecek ve bu etkinliklere toplamda en az kişinin katılımı sağlanacaktır B.PG Düzenlenen Halk Gezisi Sayısı Adet 100 ÖZG 100 B.PG Halk Gezilerine Katılımı Sağlanan Kişi Sayısı Kişi ÖZG B.PG Önemli Gün ve Haftalarda Düzenlenen Etkinlik, Anma/Kutlama Programı vb. Sayısı Adet 10 ÖZG 5 B.PG Bayramlarda Düzenlenen Kahvaltı Programı Sayısı Adet - ÖZG 100 B.PG Aşure Günü Kapsamında Dağıtılan Aşure Sayısı Adet ÖZG B.PG Kandillerde Kandil Simidi Dağıtılan Kişi Sayısı Adet Yeni Gösterge B.PG Taziye Mektubu Gönderilen Cenaze Evi Sayısı Adet Yeni Gösterge 360 Kaynak İhtiyacı () B.F İstanbul İçinde Halk Gezileri Düzenlenmesi B.F B.F Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlik, Anma/Kutlama Programı vb. Düzenlenmesi Bayramda Vatandaşlara Yönelik Kahvaltı Programı Düzenlenmesi B.F Aşure Gününde Vatandaşlara Aşure Dağıtımının Yapılması

42 B.F Kandillerde Kandil Simidi Dağıtılması B.F Cenaze Evlerine Taziye Mektubu Gönderilmesi Her Ay GENEL TOPLAM AMAÇ 2 HEDEF 6 Performans i 1 SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİM yılı sonuna kadar ilçedeki tüm özürlüleri kapsayan detaylı bir veritabanı oluşturulacak, belediye içerisinde özürlülere hizmet verecek bir organizasyonel yapı kurulacak ve Özürlüler Sosyal Tesisi tamamlanarak hizmete açılacaktır. Özürlüler veritabanı oluşturulacak, Özürlüler Sosyal Tesisi hizmete açılacak, bu tesis etkin bir şekilde işletilecek ve bu tesis kapsamında en az 2 etkinlik gerçekleştirilecektir B.PG Özürlüler Kurulması Oranı Yüzde Yeni Gösterge 100 B.F Özürlülere Yönelik Organizasyonel Yapılanmanın sı Özürlüler nin Kurulması Kaynak İhtiyacı () GENEL TOPLAM

43 AMAÇ 2 SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİM HEDEF 8 İş başvurusunda bulunan kişileri yönlendirebilmek amacıyla işgücü arayışında olan işverenlerle sürekli olarak irtibata geçilecek ve her yıl en az kişinin iş bulmasına yönelik yönlendirme desteği verilecektir. Performans i 1 İstihdama yönelik olarak çalışmalar gerçekleştirilerek, yıl içerisinde en az kişinin işe yönlendirmesi yapılacaktır B.PG İŞKUR Kaydı Yapılan İşsiz Sayısı Kişi Yeni Gösterge 100 B.PG İşe Yönlendirmesi Yapılan İşsiz Vatandaş Sayısı Yüzde Yeni Gösterge B.PG İşsiz Vatandaşlara İş Bulma Amacı İle Görüşülen İşyeri Sayısı Adet Yeni Gösterge 180 B.PG İŞKUR Kurslarına Yönlendirilen İşsiz Sayısı Kişi Yeni Gösterge 120 Kaynak İhtiyacı () B.F Kaydı Olmayan İşsiz Vatandaşların İŞKUR Kaydının Yapılması B.F İşsiz Vatandaşların İşe Yönlendirmelerinin Yapılması B.F İşyerleri İle Eleman Yerleştirme Görüşmelerinin Yapılması Her Ay B.F İşsiz Vatandaşların İŞKUR Kurs Yönlendirmesinin Yapılması GENEL TOPLAM

44 AMAÇ 4 KATILIMCILIK / PAYDAŞLARLA ETKİN İLETİŞİM HEDEF 1 Her yıl tüm mahalleri (11 mahalle) kapsayacak şekilde Halk Meclisleri düzenlenecek ve haftalık Halk Günü Toplantıları sürdürülerek vatandaşlarla iletişimin sürekliliği sağlanacaktır. Performans i 1 Yıl içerisinde 11 Halk Meclisi düzenlenecek ve diğer tüm etkinliklerle birlikte halkla iletişimin sürekliliği sağlanacaktır B.PG Düzenlenen Halk Meclisi Toplantısı Sayısı Adet 11 ÖZG 11 B.PG Ramazan Ayında Düzenlenen Mahalle iftarı ve Halk Meclisi Sayısı Adet 15 ÖZG 11 B.PG Düzenlenen Halk Günü Toplantısı Sayısı Adet B.PG B.F B.F Belediye Başkanına Mail Yoluyla Gelen İstek ve Taleplerin Değerlendirme ve Cevaplandırma Süresi Mahallelerde Vatandaş Şikâyet ve Taleplerinin Yerinde Dinlemesine Yönelik Programlar (Halk Meclisi) Düzenlenmesi Ramazan Ayında Mahalle İftarları ve Halk Meclisi Toplantıları Düzenlenmesi Gün Kaynak İhtiyacı () B.F Halk Günü Toplantıları Düzenlenmesi Her Ay B.F Vatandaşlar Tarafından Belediye Başkanı na Gelen Şikâyet, İstek ve Taleplere En Kısa Sürede Cevap Verilmesi Her Ay GENEL TOPLAM

45 AMAÇ 4 KATILIMCILIK / PAYDAŞLARLA ETKİN İLETİŞİM HEDEF 2 Performans i 1 Farklı yöntemler kullanılarak her yıl en az 2 adet Vatandaş Memnuniyeti Anketi gerçekleştirilecek ve vatandaşların 7/24 şikâyet ve önerilerini iletebilecekleri Beyaz Masa Sistemi sürekli geliştirilecektir. Yıl içerisinde 2 adet vatandaş saha anketi ve 22 adet telefonla hizmet anketi yapılacak ve vatandaşların her türlü şikayet, görüş ve önerisi alınarak geri bildirimde bulunulacaktır B.PG Beyaz Masaya Gelen Şikâyetlere Geri Dönüş Süresi Gün 2 1,76 2 B.PG Yapılan Vatandaş Memnuniyeti Anketi Sayısı Adet Kaynak İhtiyacı () B.F B.F Vatandaşlar Tarafından Gelen Şikâyet, İstek ve Taleplere En Kısa Sürede Cevap Verilmesi Vatandaşların Belediye Hizmetlerinden Duydukları Memnuniyeti Ölçmek Amacıyla Anket Yapılması Her Ay Ay GENEL TOPLAM AMAÇ 4 KATILIMCILIK / PAYDAŞLARLA ETKİN İLETİŞİM HEDEF 3 Performans i 1 STK lar, esnaf grupları, muhtarlar ve diğer paydaşlara yönelik olarak her yıl en az 10 adet etkinlik düzenlenecek, ilişkiler sürekli olarak güncel tutulacak ve paydaşlarla işbirliği yapılarak ortak çalışmalar yürütülecektir. STK lar ve diğer paydaşlara yönelik en az 20 etkinlik gerçekleştirilecek ve ilişkiler güncel tutulacaktır B.PG STK Temsilcilerine Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı Adet - ÖZG 3 45

46 B.PG Yapılan STK Ziyareti Sayısı Adet 50 ÖZG 50 B.PG Mahalle Muhtarları İle Yapılan Toplantı Sayısı Adet B.PG Düzenlenen Esnaf Toplantısı Sayısı Adet 10 ÖZG 5 B.PG Düzenlenen Esnaf Ziyareti Sayısı Adet ÖZG Kaynak İhtiyacı () B.F STK Temsilcilerine Yönelik Etkinlikler Düzenlemesi B.F STK Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi B.F Mahalle Muhtarlarıyla Toplantı Yapılması 6 Ay B.F Esnaf Toplantıları Düzenlenmesi B.F Esnafın Ziyaretlerinde Bulunulması GENEL TOPLAM AMAÇ 4 HEDEF 5 Performans i 1 KATILIMCILIK / PAYDAŞLARLA ETKİN İLETİŞİM Her yıl Kent Konseyi kapsamında en az 3 adet, Kent Konseyi ne bağlı Meclisler kapsamında ise en az 25 adet etkinlik gerçekleştirilecek ve yönetmelikte belirtilen konularla ilgili en az 2 adet analiz/araştırma vb. çalışma yapılacaktır. Yıl içerisinde 3 adet Kent Konseyi ve konseye bağlı Halk Meclislerinde 25 adet etkinlik gerçekleştirilecektir B.PG Kent Konseyi Kapsamında Yapılan Toplantı Sayısı Adet 4 ÖZG 3 B.PG Kent Konseyi ve Bağlı Meclisler Kapsamında Yapılan Etkinlik Sayısı Adet 35 ÖZG 25 46

47 B.PG Kent Konseyi ve Bağlı Meclisler Kapsamında Yapılan Araştırma/Analiz Çalışması Sayısı Adet Yeni Gösterge 2 Kaynak İhtiyacı () B.F Kent Konseyi Toplantıları Yapılması B.F B.F Kent Konseyi ve Bu Konseye Bağlı Meclisler Kapsamında Etkinlikler Düzenlenmesi Kent Konseyi ve Bağlı Meclisler Kapsamında İlçenin Sorunları, Öncelikleri, Sürdürülebilir Yönetimi vb. Alanlarda Araştırma ve Analiz Çalışmaları Yapılması GENEL TOPLAM

48 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu Ekonomik (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenek - Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

49 2. Destek Hizmetleri Müdürlüğü AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 3 Performans i 1 Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılacak ve bütçe gerçekleşmeleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır. Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %80 ün üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır D.PG Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı Yüzde 70 ÖZG 90 D.F Birim Bütçesinin Tüm de Planlandığı de ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması Kaynak İhtiyacı () GENEL TOPLAM AMAÇ 1 HEDEF 4 Performans i 1 D.PG KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurum içinde yürütülen tüm destek hizmetleri eksiksiz bir şekilde sürdürülerek, 2016 yılı sonuna kadar birimler arası iç müşteri memnuniyeti %80 e çıkarılacaktır. Birimlere yönelik destek hizmetleri etkin bir şekilde yürütülerek, iç müşteri memnuniyeti en az %60 oranında sağlanacaktır. İç Müşteri Memnuniyet Oranı (Güvenlik Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet) Yüzde

50 D.PG D.PG D.PG D.PG İç müşteri Memnuniyet Oranı (Kurum İçi (Büro, Kat vb.) Temizlik Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet) İç Müşteri Memnuniyet Oranı (Yemek ve Çay Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet) İç Müşteri Memnuniyet Oranı (Araç ve Sürücü Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet) İç Müşteri Memnuniyet Oranı (Personel Servis Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet) Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde D.PG Araç Sirkülâsyonuna Yönelik Olarak Hazırlanan Rapor Sayısı Adet - ÖZG 12 D.PG Araç Başına Ortalama Kapasite Kullanım Oranı Yüzde Yeni Gösterge 80 D.PG Birimlerin Araç Taleplerinin Karşılanma Oranı Yüzde 100 ÖZG 80 D.PG D.PG Cenazeler, Sportif ve Kültürel vb. Yönelik Araç Taleplerinin Karşılanma Oranı Akaryakıt Tüketimiyle İlgili Olarak Yönetime Sunulan Rapor Sayısı Yüzde 100 ÖZG 100 Adet D.PG Araç Başına Yakıt Tüketiminin Bir Önceki Yıla Azalma Oranı Yüzde 0 ÖZG 5 D.PG D.PG İç Müşteri Memnuniyet Oranı (Kurum İçi Bakım, Onarım vb. Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet) İç Müşteri Memnuniyet Oranı (Isınma (Kalorifer ve Soğutma) Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet) Yüzde Yüzde D.PG Araç Takip Sistemi İle İlgili Olarak Hazırlanan Rapor Sayısı Adet 7 ÖZG 4 D.PG İç Müşteri Memnuniyet Oranı (Kurum İçi İletişim (Telefon, Telsiz, Santral vb.) Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet) Yüzde D.PG Asansörlere Yönelik Olarak Yapılan Bakım Sayısı Adet Yeni Gösterge 24 D.PG Klimalara Yönelik Olarak Yapılan Bakım Sayısı Adet Yeni Gösterge 12 D.PG Bakımı ve Tamir İşleri Yapılan Havuz Sayısı Adet Yeni Gösterge 7 50

51 Kaynak İhtiyacı () D.F Güvenlik ve Koruma Hizmetinin Verilmesi D.F Başkanlık ve Birimlerin İç ve Dış Temizliğinin Yapılması D.F Personel Öğle Yemeği Hizmetinin Verilmesi D.F Araç ve Sürücü Hizmetinin Verilmesi Her Ay D.F Akaryakıt Alımının Yapılması Her Ay D.F Belediyenin ve Birimlerin Genel İhtiyaçlarının Karşılanması Her Ay D.F D.F D.F Birimlerin Tamir- Bakım İşlemlerinin Yapılması, Bu İşler İçin Malzeme Temininde Bulunulması ve Diğer Sürekli İşlerin Takip Edilmesi Belediye Hizmet Binaları ve Araçları İle İlgili Olarak Abonelik ve Periydik Diğer İşlemlerin Yapılması (OGS Kullanım Bedelleri, Zorunlu Trafik Sigortası, Su Elektrik Doğalgaz Haberleşme vb. Abonelik Giderleri) Belediye Hizmet Binalarına Ait Su, Elektrik, Doğalgaz, Haberleşme vb. Fatura Bedellerinin Ödenmesi Her Ay Her Ay GENEL TOPLAM

52 AMAÇ 1 HEDEF 5 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek, vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler yılı sonuna kadar Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında işletilmeye başlanacak ve 2013 yılı sonuna kadar ISO Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır. Halkla İlişkiler Yapılanması tamamlanacak, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır D.PG İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı Adet D.PG Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı Adet D.PG Birimlerden Gelen Arıza, Bakım, Tamir vb. Taleplerin Çözümlenme Süresi Gün 1,67-2 Kaynak İhtiyacı () D.F İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması 6 Ay D.F Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması Her Ay D.F Birimlerin Arıza, Bakım ve Tamir Taleplerinin Karşılanması Her Ay GENEL TOPLAM

53 AMAÇ 1 HEDEF 6 Performans i 1 D.PG KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimliğe uygun 10 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır. En az 6 farklı tanıtım aracı kullanılarak tanım faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir. Kurumsal Kimlikle İlgili Eksikliklerin sı Çalışması Oranı Yüzde Yeni Gösterge 100 D.PG Basın-Yayın ne Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı Adet Kaynak İhtiyacı () D.F D.F Kurumsal Kimlik İle İlgili Eksikliklerin sı (Strateji Geliştirme Müdürlüğü nden Gelen Tespitler Doğrultusunda) Müdürlüğün Önemli inin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması Her Ay GENEL TOPLAM

54 AMAÇ 1 HEDEF 7 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için 2014 yılı sonuna kadar arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir. Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır D.PG Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi Gün 7-7 Kaynak İhtiyacı () D.F Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi Her Ay GENEL TOPLAM AMAÇ 2 HEDEF 3 Performans i 1 SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİM Belediyeye yardım başvurusunda bulunan ihtiyaç sahibi grupların (Asker ailesi, özürlü, öğrenci vb.) tümüne ihtiyaç türüne göre yardımda (Gıda, giyim, kırtasiye vb.) bulunulacaktır. Başvuruda bulunan tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara ihtiyaç türlerine göre sosyal yardımlar yapılacaktır D.PG Özürlü Öğrencilere Yönelik Olarak Yapılan Servis Sefer Sayısı Adet D.PG Böbrek Hastalarına Yönelik Olarak Yapılan Servis Sefer Sayısı Adet

55 Kaynak İhtiyacı () D.F Özürlü Öğrencilere Yönelik Servis Hizmeti Sunulması Her Ay D.F Böbrek Hastalarına Yönelik Servis Hizmeti Sunulması Her Ay GENEL TOPLAM

56 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu Ekonomik (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenek - Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

57 3. Emlak İstimlâk Müdürlüğü AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 3 Performans i 1 Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılacak ve bütçe gerçekleşmeleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır. Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %80 ün üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır E.PG Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı Yüzde 77,50 ÖZG 90 E.F Birim Bütçesinin Tüm de Planlandığı de ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması Kaynak İhtiyacı () GENEL TOPLAM AMAÇ 1 HEDEF 5 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek, vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler yılı sonuna kadar Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında işletilmeye başlanacak ve 2013 yılı sonuna kadar ISO Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır. Halkla İlişkiler Yapılanması tamamlanacak, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır E.PG İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı Adet 3 1 2

58 E.PG Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı Adet E.PG İnşaat İstikamet Rölevesi Taleplerinin Karşılanma Süresi Gün Yeni Gösterge 2 E.PG Kesit Rölevesi Taleplerinin Karşılanma Süresi Gün Yeni Gösterge 1 E.PG Plankote Taleplerinin Karşılanma Süresi Gün Yeni Gösterge 7 Kaynak İhtiyacı () E.F İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması 6 Ay E.F E.F Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması Vatandaşların İnşaat İstikamet Rölevesi, Kesit Rölevesi, Yer Tespiti, Plankote vb. Taleplerinin Karşılanması Her Ay Her Ay GENEL TOPLAM AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 6 Performans i 1 yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimliğe uygun 10 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır. En az 6 farklı tanıtım aracı kullanılarak tanım faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir E.PG Basın-Yayın ne Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı Adet

59 E.F Müdürlüğün Önemli inin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması Kaynak İhtiyacı () Her Ay GENEL TOPLAM AMAÇ 1 HEDEF 7 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için 2014 yılı sonuna kadar arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir. Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır E.PG Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi Gün 6,6-7 Kaynak İhtiyacı () E.F Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi Her Ay GENEL TOPLAM - 59

60 AMAÇ 3 YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ HEDEF 11 Performans i 2 Kent Bilgi Sistemi tüm bileşenleri ile birlikte yılı sonuna kadar tamamlanacak ve sistemin sürekli güncelliği sağlanacaktır. Cadde ve Sokakların numarataj çalışması tamamlanacaktır E.PG Numarataj Çalışması (Tabela) Yapılan Cadde-Sokak Sayısı Adet Yeni Gösterge 420 E.PG Cadde ve Sokaklarda Yapılan Tabela Sayısı Adet Yeni Gösterge 660 Kaynak İhtiyacı () E.F Numarataj Çalışmalarının sı GENEL TOPLAM AMAÇ 3 HEDEF 12 Performans i 1 YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ Belediye taşınmazlarına ilişkin tüm işlemler azami faydayı sağlayacak şekilde sürdürülecek ve hizmetler için gerekli olan kamulaştırma çalışmaları etkin bir şekilde (uzlaşmayla, maliyet ve zaman etkin) yürütülerek, uygun alanlar oluşturulacaktır. Belediye varlıklarına yönelik işlemler etkin bir şekilde sürdürülecek ve kamulaştırmalar en az %80 oranında uzlaşma sağlanarak ihtiyaç duyulan uygun alanlar oluşturulacaktır E.PG Gelire Dönük Gayrimenkul Satış Sayısı Adet Yeni Gösterge 2 E.PG Yapılan Farklı Kamulaştırma, Devir vb. Sayısı Adet Yeni Gösterge 4 E.PG Uzlaşma Yoluyla Yapılan Kamulaştırma Oranı Yüzde Yeni Gösterge 80

61 E.PG Kira Alacaklarının Tahsilât Oranı Yüzde 97,33 ÖZG 100 E.PG Ecr-i Misil Alacakların Tahsilât Oranı (Tahakkuk/Tahsilât Oranı) Yüzde 86,65 ÖZG 70 E.PG Basımı Yapılan Rehber Harita Sayısı Adet - ÖZG M. Çakmak Mahallesi Soğanlı Caddesi Okul Alanlarının (Kömürcünün) 7751,7752, Parsellerin Kamulaştırılması Kuyulu Camii Yanındaki 2 Parselin Kamulaştırılması (209 Ada 14 ve 15 Parseller) Kaynak İhtiyacı () E.F Merkez Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi nde İstimlâk Yapılması M.N. Özmen Mahallesi nde Bulunan Belediyeye Ait Terkinli Alanların Parsel İhdası Sonucu Tevhiden Satış İşlerinin Yapılması (Gelire Dönük) E.F Ada 2 Parselin Satışı (Gelire Dönük) Merkez Mahallesi 7810 Parselin (Cevher Dudayev Parkı nın) Maliye Hazinesinden Devralınması İlçenin Muhtelif Yerlerinde İhtiyaç Doğrultusunda Hizmet Binası Bilgi Evi Kiralanması E.F Rehber Harita Basımının Yapılması GENEL TOPLAM

62 AMAÇ 3 YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ HEDEF 14 Performans i 1 E.PG Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi uygulamasına yılında başlanacaktır. Kentsel Dönüşüm Projesi uygulamasına başlanacaktır. Kentsel Dönüşüm Çalışmalarına Başlanması Oranı Yüzde Yeni Gösterge 100 Kaynak İhtiyacı () E.F Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Çalışmasına Başlanılması GENEL TOPLAM

63 Emlak İstimlâk Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu Ekonomik (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenek - Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Emlak İstimlâk Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

64 4. Fen İşleri Müdürlüğü AMAÇ 1 HEDEF 3 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılacak ve bütçe gerçekleşmeleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır. Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %80 ün üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır F.PG Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı Yüzde 76,49 ÖZG 90 Kaynak İhtiyacı () F.F Birim Bütçesinin Tüm de Planlandığı de ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması GENEL TOPLAM AMAÇ 1 HEDEF 4 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurum içinde yürütülen tüm destek hizmetleri eksiksiz bir şekilde sürdürülerek, 2016 yılı sonuna kadar birimler arası iç müşteri memnuniyeti %80 e çıkarılacaktır. Birimlere yönelik destek hizmetleri etkin bir şekilde yürütülerek, iç müşteri memnuniyeti en az %60 oranında sağlanacaktır F.PG Bakım ve Tamiri Yapılan Araç Sayısı Adet 36 ÖZG 25 64

65 F.F Belediye Hizmet Araçlarının (İş Makinesi, Kamyon vb.) Bakım ve Onarımlarının Yapılması Kaynak İhtiyacı () GENEL TOPLAM AMAÇ 1 HEDEF 5 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek, vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler yılı sonuna kadar Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında işletilmeye başlanacak ve 2013 yılı sonuna kadar ISO Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır. Halkla İlişkiler Yapılanması tamamlanacak, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır F.PG İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı Adet F.PG F.PG Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı Vatandaşlar Tarafından Yapılan Şikâyetlerin Tetkiki ve Çözüm Süresi Adet Adet 3,52 1,01 3 Kaynak İhtiyacı () F.F İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması 6 Ay F.F F.F Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması Vatandaşlar Tarafından Gelen Şikâyet ve Taleplerin Tetkik Edilmesi ve Çözülmesi Her Ay Her Ay GENEL TOPLAM - - -

66 AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 6 Performans i 1 yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimliğe uygun 10 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır. En az 6 farklı tanıtım aracı kullanılarak tanım faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir F.PG Basın-Yayın ne Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı Adet F.F Müdürlüğün Önemli inin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması Kaynak İhtiyacı () Her Ay GENEL TOPLAM AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 7 Performans i 1 Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için 2014 yılı sonuna kadar arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir. Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır F.PG Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi Gün 5,5-7 66

67 Kaynak İhtiyacı () F.F Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi Her Ay GENEL TOPLAM - AMAÇ 3 HEDEF 1 Performans i 1 YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ 2016 yılı sonuna kadar ilçede bulunan altyapı ihtiyaçları/sorunları giderilecek, altyapının %35 i yenilenecek ve lokal altyapı ihtiyaçlarının/sorunlarının %100 ü giderilecektir. Yıl içerisinde altyapının en az %7 si yenilenecek ve lokal altyapı ihtiyaçlarının/sorunlarının %100 ü giderilecektir F.PG Onarım Çalışması (Parke taş vb.) Yapılan Yol Miktarı m ÖZG F.PG F.PG F.PG Prestij Cadde-Sokak Çalışması (Parke Taş vb.) Yapılan Alan Miktarı Cadde ve Sokaklara Konulan Dekoratif Aydınlatma Direği Sayısı Cadde ve Sokaklarda Aydınlatma Amaçlı Kullanılan Armatür Sayısı m 2 - ÖZG Adet 26 ÖZG 300 Adet - ÖZG F.PG Serimi Yapılan Asfalt Miktarı Ton ÖZG F.PG Yama ve Onarım Amacıyla Kullanılan Asfalt Miktarı Ton 235 ÖZG F.PG F.PG F.PG Birim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılan kum Miktarı Birim inin Gerçekleştirilmesi İçin Temin Edilen Stabilize Miktarı Birim inin Gerçekleştirilmesi İçin Temin Edilen Parke Taş Miktarı m ÖZG 200 m ÖZG 200 m ÖZG

68 F.PG F.F F.F F.F Birim inin Gerçekleştirilmesi İçin Temin Edilen Asfalt Miktarı Belediye Hudutları Dahilinde; Mahalle Bazında Yol Çalışmaları, Prestij Cadde ve Sokak Düzenlemeleri, Cadde ve Sokaklardaki Bozulan ve Çöken Parke Taşlarının Onarımı, Duvar Yapımı ve Müteferrik İşlerin Yapılması Asfalt Temini Serimi ve Onarımının Yapılması Ton ÖZG Yol Onarımı Prestij Yol Yapımı Aydınlatma Kanalı, Kablo, Aydınlatma Direği ve Armatür İşlerinin Yapılması Birim inin si İçin Gerekli Olan Malzemelerin Temin Edilmesi Asfalt Serimi Yapılması Asfalt Onarımı Yapılması Kaynak İhtiyacı () GENEL TOPLAM AMAÇ 3 YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ HEDEF 2 Performans i yılı sonuna kadar ilçe genelinde 16 adet modern hizmet tesisi, sosyal tesis, yaşam alanı, toplantı alanı vb. (Nikâh salonu, bilgi evi, semt konağı, spor tesisi, kent meydanı) yapılacak ve mevcut / yapılacak tesislerin bakım ve onarım gereksinimleri karşılanacaktır. Yıl içerisinde en az 3 adet tesis (Kent meydanı, nikâh salonu, semt konağı vb.) yapılacak ve mevcut tesislerin bakım-onarımları yapılacaktır F.PG Yapılan Konferans Salonu Sayısı (Okullarda) Adet 1 ÖZG 1 F.PG Yapılan Laboratuar Sayısı (Okullarda) Adet 1 ÖZG 1 68

69 F.PG Tadilat ve Onarımı Yapılan Okul Sayısı Adet 8 ÖZG 5 F.PG Bakım-Onarımı Yapılan Bilgi Evi Sayısı Adet 1 ÖZG 1 F.PG Yapılan Muhtarlık Binası Sayısı Adet - ÖZG 2 F.PG Bakım-Onarımı Yapılan Hizmet Binası Sayısı Adet 2 (Yapılan) ÖZG 10 F.PG Bakım ve Onarımı Yapılan Sosyal Tesis Sayısı Adet - ÖZG 4 F.PG Yapılan ve Bakım-Onarımı Gerçekleştirilen Spor Tesisi Sayısı Adet - ÖZG 1 F.PG Bakım, Onarım ve Tadilat İşlemi Yapılan Sağlık Binası Sayısı Adet 12 ÖZG 4 F.PG Nikâh Salonu Oranı Yüzde Yeni Gösterge 100 F.PG Yüzme Havuzu ve Çevre Düzenleme İşi Oranı Yüzde Yeni Gösterge 100 F.PG Takibi Yapılan Büyükşehir Belediyesi Projesi Sayısı Adet - ÖZG 2 F.PG Yapılan Projelendirme Sayısı Adet 1 ÖZG 2 Kaynak İhtiyacı () Konferans Salonu F.F Güngören Genelinde Bina (Belediye Hizmet Binaları, Okul Binaları, Sosyal Tesisler, Spor Tesisler, Sağlık Binaları vb.) Tadilat, Onarım ve İnşaat İşlerinin Yapılması Laboratuar Okul Tadilatı Bilgi Evi Bakım-Onarımı Muhtarlık Binası Hizmet Binalarının Bakım-Onarımı Sosyal Tesislerin Bakım-Onarımı Spor Tesislerinin Bakım-Onarımı Sağlık Tesislerinin Bakım-Onarımı

70 İçin Gerekli Boya Temini F.F Nikâh Salonu Yapılması F.F Yüzme Havuzu ve Çevre Düzenlemesi İşi (Cep Havuzu) F.F Projelendirme Çalışması Yapılması F.F Büyükşehir Belediyesince Yürütülen Projelerin Takip Edilmesi GENEL TOPLAM AMAÇ 3 YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ HEDEF 3 Performans i 1 İlçenin gelişim ve ihtiyaçlarına göre toplu taşıma olanakları artırılacak, ilgili kurumlarla işbirliği halinde trafik düzenini sağlayacak ve sıkıntı yaşanan bölgelerdeki trafik sıkışıklığını ortadan kaldırılacak düzenlemeler hayata geçirilecek ve 2016 yılı sonuna kadar 2 adet otopark yapılacaktır. İlçe genelindeki trafik akışını rahatlatmaya ve sıkışıklık yaşanan bölgelerdeki sıkıntıları ortadan kaldırmaya yönelik olarak en az 3 adet çalışma yapılacaktır F.PG Trafik Düzenlemeye Yönelik Olarak Yapılan Çalışma sayısı Adet 5 ÖZG 3 F.F Trafik Akışını Rahatlatmak ve Trafik Sıkışıklığını Azaltma Yönünde Çalışmalar (Yön uygulaması, Yayalaştırma, Sinyalizasyon vb.) Yapılması Kaynak İhtiyacı () GENEL TOPLAM

71 AMAÇ 3 HEDEF 5 Performans i 1 YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ Başta bayanlar ve gençler olmak üzere, tüm vatandaşların yararlanabileceği 5 adet çok amaçlı sosyal mekân 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Yıl içerisinde 1 adet çok amaçlı sosyal mekân yapılacaktır F.PG Yapılan Çok Amaçlı Sosyal Mekân Sayısı Adet Yeni Gösterge 1 Kaynak İhtiyacı () F.F Vatandaşların Yararlanabileceği Çok Amaçlı Sosyal Mekân Yapılması Bütçesi F.F Kapsamındadır. - - GENEL TOPLAM AMAÇ 3 HEDEF 10 Performans i 1 F.PG YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ yılı sonuna kadar Risk ve Acil Durum Yönetim Planı hazırlanacak, plan her yıl gözden geçirilerek güncellenecek ve acil durumlarla ilgili olarak her yıl en az 3 adet bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı etkinlik yapılacaktır. Risk ve Acil Durum Yönetim Planı hazırlanacak ve bu plan dahilinde oluşturulacak olan eylemler gerçekleştirilecektir. Karla ve Buzla Mücadele Kapsamında Kullanılan Solüsyon Miktarı Ton - ÖZG 150 F.PG Karla ve Buzla Mücadele Kapsamında Kullanılan Tuz Miktarı Ton - ÖZG

72 F.PG F.F F.F Risk ve Acil Durum Yönetimi Planının Hazırlanması Oranı İlçe Genelinde Kar ve Buzla Mücadele Çalışmalarının Yürütülmesi Risk ve Acil Durum Yönetim Planı nın Hazırlanması (Strateji Geliştirme Müdürlüğü İle Birlikte) Yüzde Yeni Gösterge 100 Kaynak İhtiyacı () GENEL TOPLAM

73 Ekonomik Fen İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenek - Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Fen İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

74 5. Hukuk İşleri Müdürlüğü AMAÇ 1 HEDEF 2 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Mevcut İnsan Kaynakları Uygulamaları etkin ve düzenli bir şekilde sürdürülecek, personelin iş verimliliği ve motivasyonunu artırıcı yöndeki sosyal ihtiyaçları karşılanacak ve 2016 sonuna kadar kişi başı eğitim süresi 9 saate çıkarılacaktır. Personelin motivasyonunu artırıcı sosyal ihtiyaçları karşılanacak ve İK uygulamaları etkinleştirilerek kişi başı eğitim süresi 5 saate çıkarılacaktır H.PG Belediye Mevzuatıyla İlgili iştirak Edilen Seminer Sayısı Adet 1 ÖZG 1 Kaynak İhtiyacı () H.F Belediye Mevzuatıyla İlgili Seminerlere İştirak Edilmesi GENEL TOPLAM AMAÇ 1 HEDEF 3 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılacak ve bütçe gerçekleşmeleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır. Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %80 ün üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır H.PG Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı Yüzde 72,79 ÖZG 90 74

75 H.F Birim Bütçesinin Tüm de Planlandığı de ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması Kaynak İhtiyacı () GENEL TOPLAM AMAÇ 1 HEDEF 4 Performans i 2 H.PG H.PG KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurum içinde yürütülen tüm destek hizmetleri eksiksiz bir şekilde sürdürülerek, 2016 yılı sonuna kadar birimler arası iç müşteri memnuniyeti %80 e çıkarılacaktır. Hukuk alanındaki gelişmeler ve belediyenin devam eden davaları sürekli takip edilecek ve birimlerin iştigal sahaları ile ilgili olarak yıl içerisinde en az 6 adet eğitim düzenlenecektir. Bilgisayar Ortamına Aktarılan Dosya (Dava Dilekçeleri ve Mahkeme Kararları) Oranı Birimlere İştigal Sahalarına Yönelik Olarak Verilen Hukuki Eğitim Sayısı Yüzde Adet H.PG H.F H.F Hukuki Gelişmelerin Takibi Amacıyla Program Üzerinde Yapılan Güncelleme Sayısı Aylık Gelen Dava Dilekçeleri ve Mahkeme Kararlarının Bilgisayar Ortamına Aktarılması Birimlere İştigal Sahalarına Yönelik Olarak Verilen Hukuki Eğitim Sayısı Adet Kaynak İhtiyacı () Her Ay

76 H.F Kanun, Yönetmelik, Mevzuat vb. Hukuki Konuların Takibi İçin Mevzuat ve İçtihat Bilgi Programının Aylık Olarak Güncellenmesi Her Ay GENEL TOPLAM AMAÇ 1 HEDEF 5 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek, vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler yılı sonuna kadar Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında işletilmeye başlanacak ve 2013 yılı sonuna kadar ISO Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır. Halkla İlişkiler Yapılanması tamamlanacak, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır H.PG İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı Adet H.PG Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı Adet H.PG Birimlerin Hukuki Görüş Taleplerini Cevaplandırma Süresi Gün 3,34 3,25 4 H.PG Mahkeme Kararlarının İlgili Müdürlüklere Gönderilme Süresi Gün 1,05 1,07 2 H.PG Davaların Hukuki Süreci İle İlgili Olarak Yönetime Sunulan Rapor Sayısı Adet Kaynak İhtiyacı () H.F İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması 6 Ay H.F Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması Her Ay

77 H.F H.F H.F Birimlerden Tarafından İstenen Hukuki Görüş Taleplerinin Cevaplandırılması Mahkemelerce Verilen Kararların İlgili Müdürlüklere Gönderilmesi Her Ay Başkanlığa Hukuki Davaların Süreci İle İlgili Bir Rapor Sunulması Her Ay Her Ay Her Ay GENEL TOPLAM AMAÇ 1 HEDEF 6 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimliğe uygun 10 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır. En az 6 farklı tanıtım aracı kullanılarak tanım faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir H.PG Basın-Yayın ne Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı Adet H.F Müdürlüğün Önemli inin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması Kaynak İhtiyacı () Her Ay GENEL TOPLAM

78 AMAÇ 1 HEDEF 7 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için 2014 yılı sonuna kadar arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir. Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır H.PG Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi Gün Kaynak İhtiyacı () H.F Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi Her Ay GENEL TOPLAM - 78

79 Ekonomik Hukuk İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri - 07 Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenek - Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Hukuk İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

80 6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 3 Performans i 1 Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılacak ve bütçe gerçekleşmeleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır. Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %80 ün üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır İŞ.PG Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı Yüzde 81,00 ÖZG 90 İŞ.F Birim Bütçesinin Tüm de Planlandığı de ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması Kaynak İhtiyacı () GENEL TOPLAM AMAÇ 1 HEDEF 5 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek, vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler yılı sonuna kadar Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında işletilmeye başlanacak ve 2013 yılı sonuna kadar ISO Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır. Halkla İlişkiler Yapılanması tamamlanacak, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır İŞ.PG İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı Adet 1 1 2

81 İŞ.PG Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı Adet İŞ.PG İmar Durumu Verme Süresi Gün 1,48 1,79 2 İŞ.PG Proje Onay Süresi Gün Yeni Gösterge 15 Kaynak İhtiyacı () İŞ.F İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması 6 Ay İŞ.F Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması Her Ay İŞ.F Vatandaşların İmar Durumu Taleplerinin Karşılanması Her Ay İŞ.F Vatandaşların Proje Onay Taleplerinin Karşılanması Her AY GENEL TOPLAM AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 6 yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimliğe uygun 10 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır. Performans i 1 En az 6 farklı tanıtım aracı kullanılarak tanım faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir İŞ.PG Basın-Yayın ne Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı Adet

82 İŞ.F Müdürlüğün Önemli inin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması Kaynak İhtiyacı () Her Ay GENEL TOPLAM AMAÇ 1 HEDEF 7 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için 2014 yılı sonuna kadar arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir. Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır İŞ.PG Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi Gün 3,18 1,67 7 Kaynak İhtiyacı () İŞ.F Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi Her Ay GENEL TOPLAM - 82

83 AMAÇ 3 HEDEF 8 Performans i 1 YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ Cephe Yenileme Projesi kapsamında her yıl en az 2 caddenin projesi hazırlanacak ve en az 1 caddede hazırlanan projelerin uygulanması sağlanacaktır. Yıl içerisinde 2 adet Cephe Yenileme Projesi hazırlanacak ve 1 adet projenin uygulanması sağlanacaktır İŞ.PG Cephe Yenileme Projesi Hazırlanan Cadde Sayısı Adet Yeni Gösterge 2 İŞ.PG Cephe Yenileme Uygulaması Gerçekleştirilen Cadde Sayısı Adet Yeni Gösterge 1 İŞ.F Şehircilik ve Estetik Açıdan Uygun Bina Cephelerinin Sağlanması Adına Yapılan Mantolama, Bakım ve Onarım Çalışmaları İle İlgili Olarak Yeni Caddelerin Proje Dahiline Alınması (İmar Kanunun 21. Maddesi, İmar Yönetmeliğinin 1.19 Maddesine Göre) Kaynak İhtiyacı () GENEL TOPLAM AMAÇ 3 YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ HEDEF 13 Performans i 1 İmar planı üzerinde yapılan tadilatlar ve revizyonlar dönüşüme ve kentsel dokuya uygun olarak yapılacak ve ilçedeki yapıların plan ve yönetmeliklere uygunluğu sürekli olarak denetlenecektir. Kaçak yapılaşmayı önlemek amacıyla yıkım ihalesi yapılacaktır İŞ.PG Kaçak Yapılaşmaya Yönelik Yıkım İhalesi Yüzde

84 İŞ.F Kaçak Yapılaşmayı Önlemek Amacıyla Yıkım İhalesi Yapılması (Belediye İmkânları İle Yıkılamayacak Yerlerle İlgili) Kaynak İhtiyacı () GENEL TOPLAM AMAÇ 3 YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ HEDEF 14 Performans i 1 İŞ.PG Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi uygulamasına yılında başlanacaktır. Kentsel Dönüşüm Projesi uygulamasına başlanacaktır. Dönüşüme Yönelik Plan Tadilatı Çalışması Oranı Yüzde Yeni Gösterge 100 Kaynak İhtiyacı () İŞ.F Dönüşüme Yönelik Plan Tadilatı Çalışmalarının Yapılması GENEL TOPLAM

85 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu Ekonomik (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri - 07 Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenek - Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

86 7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 2 Performans i 1 İK.PG Mevcut İnsan Kaynakları Uygulamaları etkin ve düzenli bir şekilde sürdürülecek, personelin iş verimliliği ve motivasyonunu artırıcı yöndeki sosyal ihtiyaçları karşılanacak ve 2016 sonuna kadar kişi başı eğitim süresi 9 saate çıkarılacaktır. Personelin motivasyonunu artırıcı sosyal ihtiyaçları karşılanacak ve İK uygulamaları etkinleştirilerek kişi başı eğitim süresi 5 saate çıkarılacaktır. Belediye Personeline ve Meclis Üyelerine Verilen Kişi Başı Ortalama Eğitim Süresi Saat 4,10 ÖZG 5 İK.PG Eğitim Verilen Farklı Personel Oranı Yüzde İK.PG Verilen Eğitimlerden Duyulan Memnuniyet Oranı Yüzde 86 ÖZG 70 İK.PG Personel Giriş-Çıkışlarına Yönelik Hazırlanan Rapor Sayısı Adet İK.PG Bireysel Performans Değerlendirme Çalışması Sayısı Adet İK.PG Personele Yönelik Olarak Yapılan Sosyal Etkinlik Sayısı Adet - ÖZG 2 İK.PG İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı Sayısı Adet İK.PG Kurumda Meydana Gelen İş Kazası Sayısı Adet İK.PG İK.F İK.F Birimler Arası İç Müşteri Memnuniyetini Ölçmeye Yönelik Olarak Yapılan Anket Sayısı Birimlerin/Personelin Eğitim İhtiyaçlarını Belirlemek (Vatandaş Beklentileri ve İhtiyaçları da Dikkate Alınarak) Belediye Personeline ve Meclis Üyelerine Yurt İçi ve Yurtdışı Eğitimlerin Verilmesi Adet Kaynak İhtiyacı ()

87 İK.F Yıl içerisinde Yapılan Eğitimlerin Etkinliğinin lmesi İK.F İK.F İK.F İK.F Personelin Mesaiye Giriş ve Çıkışının Bar-Kot Sistemi İle Takibin Yapılması ve Başkanlık Makamına Haftalık Rapor Sunulması Her 6 Ayda Bir Bireysel Değerlendirme Komisyon Kurulunun Başarılı Memur Personeli Tespit Ederek Ödüllendirilmesi Belediye Personeline Moral ve Motivasyonunu Arttırmaya Yönelik Programların Yapılması İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantılarının Yapılması ve Bu Konuda Gerekli Tedbirlerin Alınması Her Ay Ay Her AY İK.F Birimler Arası İç Müşteri Memnuniyet Anketinin Yapılması GENEL TOPLAM AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 3 Performans i 1 Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılacak ve bütçe gerçekleşmeleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır. Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %80 ün üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır İK.PG Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı Yüzde 83,99 ÖZG 90 87

88 İK.F Birim Bütçesinin Tüm de Planlandığı de ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması Kaynak İhtiyacı () GENEL TOPLAM AMAÇ 1 HEDEF 5 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek, vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler yılı sonuna kadar Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında işletilmeye başlanacak ve 2013 yılı sonuna kadar ISO Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır. Halkla İlişkiler Yapılanması tamamlanacak, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır İK.PG İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı Adet İK.PG İK.PG İK.PG Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı Personel İşlemlerinin (Emeklilik, İşten Ayrılma vb.) Gerçekleştirilme Süresi Vatandaşlar Tarafından Verilen Dilekçelerin Cevaplandırılma Süresi Adet Gün Gün Kaynak İhtiyacı () İK.F İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması 6 Ay İK.F Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması Her Ay - - -

89 İK.F İK.F Personelin Emeklilik, İşten Ayrılma, İstifa ve İşe Giriş Durumlarında Özlük İşlemlerin sı Vatandaş Tarafından Verilen Dilekçelerin En Kısa Süre İçerisinde Araştırılarak Cevaplandırması Her Ay Her Ay GENEL TOPLAM AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 6 Performans i 1 yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimliğe uygun 10 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır. En az 6 farklı tanıtım aracı kullanılarak tanım faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir İK.PG Basın-Yayın ne Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı Adet İK.F Müdürlüğün Önemli inin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması Kaynak İhtiyacı () Her Ay GENEL TOPLAM

90 AMAÇ 1 HEDEF 7 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için 2014 yılı sonuna kadar arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir. Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır İK.PG Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi Gün 3-7 Kaynak İhtiyacı () İK.F Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi Her Ay GENEL TOPLAM - AMAÇ 4 KATILIMCILIK / PAYDAŞLARLA ETKİN İLETİŞİM HEDEF 4 Performans i 1 İK.PG Her yıl en az bir kez Çalışan Memnuniyeti Anketi uygulanacak ve belediye üst yönetimi tarafından 2 adet Çalışan Toplantısı gerçekleştirilecektir. Çalışanların en az %85 katılımının sağlandığı Çalışan Memnuniyeti ve Kurum Bağlılığı Anketi yapılacak ve anket sonuçlarına göre gerekli iyileştirmeler yapılacaktır. Çalışan Memnuniyetini Ölçmeye Yönelik Olarak Yapılan Anket Sayısı Adet İK.PG Çalışan Memnuniyeti Anketine Dahil Edilen Personel Oranı Yüzde - 91,93 85 İK.PG Çalışanlara Yönelik Olarak Düzenlenen Toplantı/Ziyaret Sayısı (Belediye Yönetiminin Katılımıyla) Adet Yeni Gösterge 2 90

91 İK.F İK.F Çalışan Memnuniyetinin lmesi ve İyileştirmeye Açık Alanların Raporlanması Çalışanlara Yönelik Toplantı/Ziyaret Düzenlenmesi (Belediye Yönetiminin Katılımı Sağlanarak) Kaynak İhtiyacı () GENEL TOPLAM

92 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu Ekonomik (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri - 07 Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenek - Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

93 8. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 3 Performans i 1 Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılacak ve bütçe gerçekleşmeleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır. Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %80 ün üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır K.PG Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı Yüzde 83,08 ÖZG 90 K.F Birim Bütçesinin Tüm de Planlandığı de ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması Kaynak İhtiyacı () GENEL TOPLAM AMAÇ 1 HEDEF 5 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek, vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler yılı sonuna kadar Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında işletilmeye başlanacak ve 2013 yılı sonuna kadar ISO Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır. Halkla İlişkiler Yapılanması tamamlanacak, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır K.PG İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı Adet 2 1 2

94 K.PG Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı Adet Kaynak İhtiyacı () K.F İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması 6 Ay K.F Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması Her Ay GENEL TOPLAM AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 6 Performans i 1 yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimliğe uygun 10 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır. En az 6 farklı tanıtım aracı kullanılarak tanım faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir K.PG Basın-Yayın ne Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı Adet K.F Müdürlüğün Önemli inin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması Kaynak İhtiyacı () Her Ay GENEL TOPLAM

95 AMAÇ 1 HEDEF 7 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için 2014 yılı sonuna kadar arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir. Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır K.PG Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi Gün 5 3,77 7 Kaynak İhtiyacı () K.F Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi Her Ay GENEL TOPLAM - AMAÇ 2 SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİM HEDEF 4 Sosyal yaşam kalitesini artıran etkinlikler/faaliyetler/organizasyonlar düzenli olarak gerçekleştirilecek ve bu etkinliklere/faaliyetlere/organizasyonlara dahil olan kişi sayısı 2016 yılı sonuna kadar %50 oranında artırılacaktır. Performans i 1 K.PG Sosyal yaşamı destekleyici ve kolaylaştırıcı çalışmalar yapılacak, sosyal yaşam kalitesine yönelik olarak yıl içerisinde en az 500 adet etkinlik gerçekleştirilecek ve bu etkinliklere toplamda en az kişinin katılımı sağlanacaktır. Kültürel ve Mekânlara Yönelik Şehir İçi ve Şehir Dışı Tanıtım Programlarına Götürülen Kişi Sayısı Kişi

96 K.PG K.PG K.PG Kurumlar Arası Futbol ve Voleybol Turnuvasına Katılımı Sağlanan Kurum Sayısı Güngören Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ligi Kapsamında Yarışmalara Katılımı Sağlanan Okul Sayısı Güngören Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ligi Kapsamında Yarışmalara Katılımı Sağlanan Öğrenci Sayısı Adet Adet Kişi K.PG Müzeler Haftası Kapsamında Gezdirilen Çocuk Sayısı Kişi K.PG Spor Malzemesi Yardımı Yapılan Amatör ve Okul Spor Kulübü Sayısı Adet 40 ÖZG 40 K.PG İzcilik Kampında Katılımı Sağlanan Öğrenci Sayısı Kişi 270 ÖZG 250 K.PG K.PG Yaz, Yaz Spor ve Kış (Gelişim) Okullarında Eğitim Gören Öğrenci Sayısı Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ve Kardeş Belediye Öğrenci Değişimi Programı Kapsamında Katılımı Sağlanan Öğrenci Sayısı Kişi ÖZG Kişi 1 (Belediye) ÖZG 30 K.PG Kültür Merkezinde Düzenlenen Etkinlik Sayısı Adet 385 ÖZG 500 K.PG Kültür Merkezinde Düzenlenen Etkinliklere Katılımı Sağlanan Kişi Sayısı Kişi ÖZG K.PG Aile Okulu Kapsamında Verilen Seminer Sayısı Adet K.PG Basımı Yapılan Kitap Sayısı Adet 4 ÖZG 2 K.PG Düzenlenen Kültür-Sanat Kursu Sayısı Adet 12 ÖZG 5 K.PG Açılışı Yapılan Bilgi Evi Sayısı Adet - ÖZG 1 K.PG Tefrişatı Yapılan Bilgi Evi Sayısı Adet - ÖZG 1 96

97 K.PG İşletimi Yapılan Bilgi Evi Sayısı Adet 6 ÖZG 7 K.PG Liselerde Uyuşturucu İle Mücadele Kapsamında Bilgilendirme Yapılan Öğrenci Sayısı Kişi - ÖZG K.PG Düzenlenen Beceri Kursu Sayısı Adet 4 ÖZG 15 K.PG Düzenlenen Yurtdışı Kursu Sayısı Adet - ÖZG 3 K.PG Katılımda Bulunulan Yurtdışı Festival Sayısı Adet Yeni Gösterge 1 K.PG Kiralanan Buz Pisti Sayısı Adet Yeni Gösterge 1 K.PG K.F Önemli Gün, Hafta ve Ayları Kutlamak Amacıyla Düzenlenen Program Sayısı Kültürel ve Mekânlara Yönelik Şehir İçi ve Şehir Dışı Tanıtım Programları Düzenlenmesi Adet Kaynak İhtiyacı () K.F Kurumlar Arası Futbol ve Voleybol Turnuvası Düzenlenmesi K.F Güngören Bilim Kültür, Sanat ve Spor Ligi'nin Düzenlenmesi K.F Müzeler Haftası Etkinliklerinin Düzenlenmesi K.F Amatör Spor ve Okul Spor Kulüplerine Spor Malzemesi Yardımı Yapılması K.F İzcilik Kampının Düzenlenmesi K.F K.F Yaz Okulu, Yaz Spor Okulu ve Kış Okulu inin Yürütülmesi Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ve Kardeş Belediye Öğrenci Değişimi Programının Yapılması (28 İlköğretim ve Misafir Ülkeden)

98 K.F Kültür Merkezinde Etkinlikler Düzenlenmesi K.F Aile Okulu Kapsamında Seminerler Düzenlenmesi K.F Kitap Basımı Yapılması K.F Kültür Sanat Kursları Düzenlenmesi K.F Bilgi Evi Açılması K.F Bilgi Evi Tefrişatı Yapılması K.F Bilgi Evlerinin İşletiminin Yapılması K.F Liselerde Uyuşturucu ile Mücadele Kapsamında Öğrencilere Yönelik Bilgilendirmeler Yapılması K.F Beceri Kursları Düzenlenmesi K.F Yurtdışı Kursları Düzenlenmesi K.F Yurtdışı Festival Katılımında Bulunulması Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Etkinliklerinin Düzenlenmesi (2 Etkinlik/Program) 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinliklerinin Düzenlenmesi (1 Etkinlik/Program) K.F Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinliklerinin Yapılması (2 Etkinlik/Program) 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Kutlama Etkinliklerinin Düzenlenmesi (3 Etkinlik/Program) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinliklerinin Düzenlenmesi (1 Etkinlik/Program)

99 K.F Kültür Merkezi, Özürlüler Merkezi, Spor Tesisleri vb. İşletiminin Yapılması GENEL TOPLAM AMAÇ 2 HEDEF 5 Performans i 1 SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİM İlçedeki resmi eğitim kurumlarının tamamı (%100) ile her yıl Eğitim Platformu Toplantıları düzenlenecek, eğitim kurumlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda planlama ve uygulama yapılacaktır. İlçe genelindeki 35 okulda Eğitim Platformu Toplantıları gerçekleştirilecektir K.PG Eğitim Platformu Toplantısı Yapılan Okul Sayısı Kişi 31 ÖZG 35 Kaynak İhtiyacı () K.F Eğitim Platformu Toplantıları Düzenlenmesi GENEL TOPLAM AMAÇ 2 HEDEF 6 Performans i 1 SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİM yılı sonuna kadar ilçedeki tüm özürlüleri kapsayan detaylı bir veritabanı oluşturulacak, belediye içerisinde özürlülere hizmet verecek bir organizasyonel yapı kurulacak ve Özürlüler Sosyal Tesisi tamamlanarak hizmete açılacaktır. Özürlüler veritabanı oluşturulacak, Özürlüler Sosyal Tesisi hizmete açılacak, bu tesis etkin bir şekilde 99

100 K.PG işletilecek ve bu tesis kapsamında en az 2 etkinlik gerçekleştirilecektir. Özürlüler Sosyal Tesisinde Kapsamında Özürlülere Yönelik Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı Adet Yeni Gösterge 2 Kaynak İhtiyacı () K.F Özürlüler Sosyal Tesisi Kapsamında Etkinlikler Düzenlenmesi GENEL TOPLAM AMAÇ 2 SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİM HEDEF 9 Kentlilik (Güngörenlilik) bilincinin oluşturulmasına yönelik olarak somut kriterler belirlenecek ve bu kriterlerin vatandaşlara duyurulması ve uygulanmasının sağlanmasına yönelik olarak her yıl en az 3 etkinlik düzenlenecektir. Performans i 1 K.PG K.PG K.F Kentlilik bilincinin oluşturulmasına yönelik kriterlerin oluşturulması çalışması tamamlanacaktır. Kentlilik Bilinci Kriterlerinin Oluşturulması Çalışması - Oranı Kentlilik Bilincin Oluşturulmasına Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı Kentlilik Bilincinin Oluşturulmasına Yönelik Kriterlerin Oluşturulması ve Bu Yönde Etkinlikler Düzenlenmesi Yüzde Yeni Gösterge 100 Adet Yeni Gösterge 3 Kaynak İhtiyacı () GENEL TOPLAM

101 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu Ekonomik (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenek - Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

102 9. Mali Hizmetler Müdürlüğü AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 3 Performans i 1 M.PG Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılacak ve bütçe gerçekleşmeleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır. Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %80 ün üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır. Alacakların Tahsili Amacıyla Tebligat Gönderilen Borçlu Mükellef Sayısı Kişi ÖZG M.PG Tespit Edilen ve Yoklama Fişi Tanzim Edilen Kayıt Dışı Mükellef Sayısı Kişi ÖZG M.PG Vergiyi Teşvik Amacı İle Dağıtılan Tanıtıcı El Broşürü Sayısı Adet M.PG Belediye Gelirleri Tahsilât/Tahakkuk Oranı Yüzde 92,34 ÖZG 80 M.PG Vatandaşlara Verilmesi Sağlanan Günkart Sayısı Adet Yeni Gösterge M.PG Belediye Gelir Bütçesi Oranı Yüzde 92,36 ÖZG 80 M.PG Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı Yüzde 92,54 ÖZG 90 M.F M.F Alacakların Tahsil Amacıyla Borçlu Mükelleflere Tebligatta Bulunulması Kayıt Dışı Mükelleflerin Tespit Edilmesi ve Yoklama Fişi Tanzim Edilmesi Kaynak İhtiyacı () M.F Vergi Teşvik Amaçlı Tanıtıcı El Broşürleri Yaptırılması

103 M.F M.F M.F M.F Belediye Gelirlerinin Tahsil İşlemlerinin Etkin Biçimde Gerçekleştirilmesi Belediye ile Halkbank İşbirliğiyle Günkart'ın Hazırlanması ve Tahsilât Oranının Yükseltilmesi Belediye Bütçesinin (Gelir ve Gider) Planlandığı Şekilde Harcanması İçin Gerekli Destek ve Yönlendirme Çalışmalarının Yapılması Birim Bütçesinin Tüm de Planlandığı de ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması GENEL TOPLAM AMAÇ 1 HEDEF 5 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek, vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler yılı sonuna kadar Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında işletilmeye başlanacak ve 2013 yılı sonuna kadar ISO Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır. Halkla İlişkiler Yapılanması tamamlanacak, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır M.PG İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı Adet M.PG Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı Adet M.PG Yardım sandığı ödemelerinin yapılma süresi Gün M.PG Vatandaşlardan Gelen Şikâyetlerin İşleme Konma ve Geri Dönüş Süresi Gün

104 Kaynak İhtiyacı () M.F İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması 6 Ay M.F Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması Her Ay M.F Yardım Sandığı Ödemelerinin Yapılması Her Ay M.F Vatandaşların Şikâyetlere En Kısa Sürede Cevap Verilmesi Her Ay GENEL TOPLAM AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 6 Performans i 1 yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimliğe uygun 10 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır. En az 6 farklı tanıtım aracı kullanılarak tanım faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir M.PG Basın-Yayın ne Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı Adet M.F Müdürlüğün Önemli inin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması Kaynak İhtiyacı () Her Ay GENEL TOPLAM

105 AMAÇ 1 HEDEF 7 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için 2014 yılı sonuna kadar arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir. Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır M.PG Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi Gün 3 1,68 7 Kaynak İhtiyacı () M.F Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi Her Ay GENEL TOPLAM - 105

106 Mali Hizmetler Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu Ekonomik (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 2 07 Sermaye Transferi 1 08 Borç Verme 1 09 Yedek Ödenek Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Mali Hizmetler Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

107 10. Özel Kalem Müdürlüğü AMAÇ 4 KATILIMCILIK / PAYDAŞLARLA ETKİN İLETİŞİM HEDEF 1 / 3 Performans i 1 Ö.PG Ö.PG Her yıl tüm mahalleri (11 mahalle) kapsayacak şekilde Halk Meclisleri düzenlenecek ve haftalık Halk Günü Toplantıları sürdürülerek vatandaşlarla iletişimin sürekliliği sağlanacaktır. STK lar, esnaf grupları, muhtarlar ve diğer paydaşlara yönelik olarak her yıl en az 10 adet etkinlik düzenlenecek, ilişkiler sürekli olarak güncel tutulacak ve paydaşlarla işbirliği yapılarak ortak çalışmalar yürütülecektir. Yıl içerisinde 11 Halk Meclisi düzenlenecek ve diğer tüm etkinliklerle birlikte halkla iletişimin sürekliliği sağlanacaktır. STK lar ve diğer paydaşlara yönelik en az 20 etkinlik gerçekleştirilecek ve ilişkiler güncel tutulacaktır. Başkanlığa Gelen Randevu Taleplerine Yönelik Geri Bildirim (Olumlu veya Olumsuz) Süresi Gün 2 ÖZG 2 Kaynak İhtiyacı () Ö.F Ö.F Ö.F Ö.F Başkanlık Etkinlik ve Toplantılarının Programlanması, Bunlara Katılımın Sağlanması ve Bu Etkinliklerde Belediye Hizmetlerinin Duyuru ve Tanıtımının Yapılması Belediyeye Gelen Misafirlerin Ağırlanması ve İlgili Etkinliklerde Belediyenin Temsil Edilmesi Belediye Hizmetlerine Yönelik Araştırma ve Anket Çalışması Yapılması GENEL TOPLAM

108 Ekonomik Özel Kalem Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri - 07 Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenek - Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Özel Kalem Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

109 11. Park ve Bahçeler Müdürlüğü AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 3 Performans i 1 Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılacak ve bütçe gerçekleşmeleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır. Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %80 ün üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır P.PG Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı Yüzde 88,54 ÖZG 90 P.F Birim Bütçesinin Tüm de Planlandığı de ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması Kaynak İhtiyacı () GENEL TOPLAM AMAÇ 1 HEDEF 5 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek, vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler yılı sonuna kadar Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında işletilmeye başlanacak ve 2013 yılı sonuna kadar ISO Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır. Halkla İlişkiler Yapılanması tamamlanacak, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır P.PG İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı Adet 2 1 2

110 P.PG Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı Adet Kaynak İhtiyacı () P.F İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması 6 Ay P.F Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması Her Ay GENEL TOPLAM AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 6 Performans i 1 yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimliğe uygun 10 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır. En az 6 farklı tanıtım aracı kullanılarak tanım faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir P.PG Basın-Yayın ne Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı Adet P.F Müdürlüğün Önemli inin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması Kaynak İhtiyacı () Her Ay GENEL TOPLAM

111 AMAÇ 1 HEDEF 7 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için 2014 yılı sonuna kadar arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir. Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır P.PG Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi Gün Kaynak İhtiyacı () P.F Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi Her Ay GENEL TOPLAM - AMAÇ 3 YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ HEDEF 4 Performans i yılı sonuna kadar kişi başına düşen yeşil alan miktarı %30 artırılacak ve tüm yeşil alanlarla ilgili bakım, onarım ve temizlik çalışmaları düzenli olarak sürdürülecektir. Mevcut park ve yeşil alanların bakımı etkin bir şekilde yapılacak ve yıl içerisinde en az 13 park/yeşil alan düzenlemesi/yapımı gerçekleştirilecektir P.PG Budanan Ağaç Sayısı Adet P.PG Kesilen Ağaç Sayısı Adet 485 ÖZG 120 P.PG Sökülen Çalı Sayısı Adet - ÖZG 250 P.PG Dikilen Ağaç Sayısı Adet 739 ÖZG

112 P.PG Dikilen Çalı Sayısı Adet - ÖZG P.PG Çapa Yapılan Ağaç Sayısı Adet P.PG Çapa Yapılan Çiçek Alan Miktarı m 2 * P.PG Çim Ekimi ve Hazır Çim Serimi Yapılan Alan Miktarı m ÖZG P.PG Biçilen Yeşil Alan Miktarı m P.PG Tırpanla Biçilen Çayır Miktarı m P.PG Elle Yabani Ot Temizliği Yapılan Yeşil Alan Miktarı m P.PG Sert Zemin Yabani Ot Temizliği Yapılan Alan Miktarı m P.PG Temizliği ve Yıkaması Yapılan Park Sayısı Adet P.PG Yeşil Alanlarda Yapılan Sulama Miktarı Ton P.PG Dikilen Çiçek Sayısı (Yazlık-Kışlık) Adet P.PG Dikilen Soğanlı Çiçek Sayısı Adet - ÖZG P.PG Malzemelerin (Kamyonla) Taşınma/Nakil Sayısı Adet - ÖZG 120 P.PG Serilen Kompost Miktarı m 3 - ÖZG 200 P.PG Temin Edilen Toprak Miktarı m 3 - ÖZG 300 P.PG Temin Edilen Kompost Miktarı m 3 - ÖZG 200 P.PG Temin Edilen Izgara Sayısı Adet 800 ÖZG P.PG Temin Edilen Tohum Miktarı Kg - ÖZG P.PG Temin Edilen Gübre Miktarı Kg - ÖZG P.PG Temin Edilen İlaç Miktarı Litre - ÖZG 50 P.PG Temin Edilen Alet-Edevat Sayısı Adet - ÖZG 150 P.PG Temin Edilen Makine Sayısı Adet - ÖZG 4 P.PG Temin Edilen Kışlık Çiçek Miktarı Adet - ÖZG

113 P.PG Temin Edilen Yazlık Çiçek Miktarı Adet P.PG Temin Edilen Soğanlı Çiçek Miktarı Adet - ÖZG P.PG Temin Edilen Ağaç miktarı Adet - ÖZG P.PG Temin Edilen Çalı Miktarı Adet - ÖZG P.PG Temin Edilen Oyun Grup Sayısı Adet 11 ÖZG 10 P.PG Temin Edilen Spor Aletleri Takım Sayısı Adet 14 ÖZG 10 P.PG Temin Edilen Oturma Elemanı Sayısı Adet 905 ÖZG 500 P.PG Temin Edilen Piknik Masa Sayısı Adet 69 ÖZG 50 P.PG Temin Edilen Aydınlatma Direk Sayısı Adet - ÖZG 20 P.PG Temin Edilen Dış Mekân Bahçe Saksısı Sayısı Adet - ÖZG 50 P.PG Temin Edilen Sınır Elemanı Sayısı Adet ÖZG 100 P.PG Temin Edilen Park Tabelası Sayısı Adet - ÖZG 30 P.PG Temin Edilen Yeşil Alan Tabelası Sayısı Adet - ÖZG 100 P.PG Temin Edilen Çöp Kutusu Sayısı Adet - ÖZG 200 P.PG P.PG Düzenlenecek Park Sayısı (Piknik Alan Üstü Spor Kompleksi Yapımı) Düzenlenecek Park Sayısı (Mareşal Çakmak Kömürcü Yanına Park Yapımı) P.PG Düzenlenecek Alan Sayısı (Kaymakamlık Çevresi) Adet 1 24 Düzenlenecek Park Sayısı (Mevcut 3 Parkın Temalı P.PG Adet ÖZG 3 Düzenlenmesi) Adet ÖZG 1 Adet ÖZG 1 P.PG Düzenlenecek Park Sayısı (Ş. Özcan Canik Parkı Yenileme) Adet ÖZG 1 P.PG Düzenlenecek Alan Sayısı (Dikey Bahçe Yapımı) Adet ÖZG 1 P.PG Sulama Tesisi Yapılacak Park Sayısı Adet 17 ÖZG 7 113

114 P.PG Projelendirilen Park ve Yeşil Alan Sayısı Adet 9 ÖZG 4 Ağaç Budama Ağaç Kesimi Çalı Sökümü Ağaç Dikimi Kaynak İhtiyacı () Çalı Dikimi Ağaç Çapalama Çiçek Alanı Çapalama P.F Park ve Yeşil Alanlarda Bakım, Onarım ve Yenileme İşlerinin Yapılması Çim Ekimi ve Hazır Çim Serimi Yeşil Alan Çim Biçimi Tırpanla Çayır Biçimi Elle Yabani Ot Temizliği Sert Zemin Yabani Ot Temizliği Park Temizliği ve Yıkama Yeşil Alan Sulama Yazlık-Kışlık Çiçek Dikimi /

115 Soğanlı Çiçek Dikimi Kamyonla Taşıma/Nakil Kompost Serimi Toprak Temini Kompost Temini Izgara Temini Tohum Temini Gübre Temini P.F Park ve Yeşil Alanlarda Kullanılacak Malzemelerin Temin Edilmesi İlaç Temini Alet-Edevat Temini Makine Temini Kışlık Çiçek Temini Yazlık Çiçek Temini Soğanlı Çiçek Temini Ağaç Temini P.F P.F Çalı Temini Park Ekipmanları ve Kentsel Donatı Elemanlarının / Araçlarının Temin Edilmesi Park, Kentsel Tasarım, Sulama Sistemi vb. Yapılması / Düzenlenmesi P.F Yeşil Alan ve Parklara Yönelik Projelendirme Yapılması GENEL TOPLAM

116 Park ve Bahçeler Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu Ekonomik (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenek - Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Park ve Bahçeler Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

117 12. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 3 Performans i 1 Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılacak ve bütçe gerçekleşmeleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır. Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %80 ün üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır R.PG Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı Yüzde 90,00 ÖZG 90 R.F Birim Bütçesinin Tüm de Planlandığı de ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması Kaynak İhtiyacı () GENEL TOPLAM AMAÇ 1 HEDEF 5 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek, vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler yılı sonuna kadar Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında işletilmeye başlanacak ve 2013 yılı sonuna kadar ISO Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır. Halkla İlişkiler Yapılanması tamamlanacak, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır R.PG İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı Adet 3 1 2

118 İK.PG Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı Adet R.PG Ruhsat İşlemlerini Sonuçlandırma Süresi Gün 8 8,34 10 R.PG Ruhsat İlgili Gelen Şikâyetleri İnceleme Süresi Gün 2 1,92 2 R.PG Etüt Proje Onay Süresi Gün Yeni Gösterge 5 R.PG Isı Yalıtım Kontrol ve Rapor Verme Süresi Gün Yeni Gösterge 5 R.PG Asansör Ruhsatı Verilme Süresi Gün Yeni Gösterge 5 R.PG İskân Raporu Verilme Süresi Gün Yeni Gösterge 5 Kaynak İhtiyacı () R.F İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması 6 Ay R.F R.F R.F Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması Vatandaşların Ruhsat Başvuruları ve Şikâyetlerinin En Kısa Süre İçerisinde Sonuçlandırılması Vatandaşların Etüt Proje Onayı, Isı Yalıtım Kontrolü, Asansör Ruhsatı ve İskân İşlemlerinin En Kısa Sürede Gerçekleştirilmesi Her Ay Her Ay Her Ay GENEL TOPLAM

119 AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 6 Performans i 1 yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimliğe uygun 10 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır. En az 6 farklı tanıtım aracı kullanılarak tanım faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir R.PG Basın-Yayın ne Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı Adet R.F Müdürlüğün Önemli inin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması Kaynak İhtiyacı () Her Ay GENEL TOPLAM AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 7 Performans i 1 Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için 2014 yılı sonuna kadar arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir. Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır R.PG Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi Gün

120 Kaynak İhtiyacı () R.F Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi Her Ay GENEL TOPLAM AMAÇ 3 HEDEF 9 Performans i 1 YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ İlçede huzur ve güvenin sağlanması ve yaşam kalitesinin sağlanmasına yönelik denetimler sürekli hale getirilecek, denetimlerle birlikte standartlar oluşturulacak ve ilçede bulunan ruhsatsız işyeri oranı her yıl bir önceki yıla göre en az %10 oranında azaltılacaktır. İlçede huzur ve güvenin sağlanması ve yaşam standartlarının oluşmasına yönelik denetimler sürekli olarak gerçekleştirilecek ve ruhsatsız işyeri oranı bir önceki yıla göre %10 oranında azaltılacaktır R.PG Denetimi Yapılan Gayri Sıhhi İşyeri Sayısı Adet ÖZG R.PG Denetimi Yapılan Sıhhi İşyeri Sayısı Adet ÖZG R.PG Denetimi Yapılan İnternet Kafe ve Umuma Açık Eğlence Yeri Sayısı Adet 350 ÖZG 350 R.PG Ruhsatsız İşyeri Oranının Azaltılması Yüzde 20 ÖZG 10 R.PG İlçe Genelindeki İşyeri Veritabanının Oluşturulması Çalışması- Oranı Yüzde Yeni Gösterge 100 Kaynak İhtiyacı () R.F Hizmet Sınırları İçerisindeki Sıhhi, Gayri Sıhhi ve Umuma Açık Eğlence Yerlerine Yönelik Denetimlerin Gerçekleştirilmesi ve Ruhsatsız İşyeri Sayısının Azaltılması

121 R.F İlçe Genelindeki İşyeri Veritabanının Oluşturulması Çalışmasının sı GENEL TOPLAM Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu Ekonomik (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri - 07 Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenek - Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

122 13. Sağlık İşleri Müdürlüğü AMAÇ 1 HEDEF 2 Performans i 1 Sİ.PG Sİ.PG KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Mevcut İnsan Kaynakları Uygulamaları etkin ve düzenli bir şekilde sürdürülecek, personelin iş verimliliği ve motivasyonunu artırıcı yöndeki sosyal ihtiyaçları karşılanacak ve 2016 sonuna kadar kişi başı eğitim süresi 9 saate çıkarılacaktır. Personelin motivasyonunu artırıcı sosyal ihtiyaçları karşılanacak ve İK uygulamaları etkinleştirilerek kişi başı eğitim süresi 5 saate çıkarılacaktır. Personele Yönelik Olarak Yapılan Muayene ve Sevk İşlemi Sayısı Muayene ve Periyodik Sağlık Kontrolü Yapılan İşçi Personel Sayısı Adet ÖZG Kişi 400 ÖZG 500 Sİ.PG Sağlık Sorgulamasından Geçirilen Personel Oranı Yüzde 100 ÖZG 100 Kaynak İhtiyacı () Sİ.F Personelin Muayene ve Sevk İşlemlerinin Yapılması Sİ.F Sİ.F İşçi Personelin Muayene ve Periyodik Sağlık Kontrollerinin Yapılması Tüm personelin Senede Bir Kere Sağlık Sorgulamasından Geçirilmesi GENEL TOPLAM

123 AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 3 Performans i 1 Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılacak ve bütçe gerçekleşmeleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır. Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %80 ün üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır Sİ.PG Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı Yüzde 14,70 ÖZG 90 Sİ.F Birim Bütçesinin Tüm de Planlandığı de ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması Kaynak İhtiyacı () GENEL TOPLAM AMAÇ 1 HEDEF 5 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek, vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler yılı sonuna kadar Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında işletilmeye başlanacak ve 2013 yılı sonuna kadar ISO Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır. Halkla İlişkiler Yapılanması tamamlanacak, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır Sİ.PG İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı Adet Sİ.PG Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı Adet

124 Sİ.PG Sıhhi Şikâyetleri Değerlendirme Süresi Gün 3,5-4 Kaynak İhtiyacı () Sİ.F İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması 6 Ay Sİ.F Sİ.F Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması Vatandaşlardan Gelen Sıhhi Şikâyetlerin En Kısa Süre İçerisinde Değerlendirilmesi Her Ay Her Ay GENEL TOPLAM AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 6 Performans i 1 yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimliğe uygun 10 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır. En az 6 farklı tanıtım aracı kullanılarak tanım faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir İK.PG Basın-Yayın ne Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı Adet Kaynak İhtiyacı () İK.F Müdürlüğün Önemli inin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması Her Ay GENEL TOPLAM

125 AMAÇ 1 HEDEF 7 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için 2014 yılı sonuna kadar arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir. Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır İK.PG Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi Gün 2-7 Kaynak İhtiyacı () İK.F Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi Her Ay GENEL TOPLAM - AMAÇ 2 SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİM HEDEF 4 Performans i 1 Sosyal yaşam kalitesini artıran etkinlikler/faaliyetler/organizasyonlar düzenli olarak gerçekleştirilecek ve bu etkinliklere/faaliyetlere/organizasyonlara dahil olan kişi sayısı 2016 yılı sonuna kadar %50 oranında artırılacaktır. Sosyal yaşamı destekleyici ve kolaylaştırıcı çalışmalar yapılacak, sosyal yaşam kalitesine yönelik olarak yıl içerisinde en az 500 adet etkinlik gerçekleştirilecek ve bu etkinliklere toplamda en az kişinin katılımı sağlanacaktır Sİ.PG Muayenesi Yapılan Amatör Sporcu Sayısı Kişi 200 ÖZG 200 Sİ.PG Yapılan Sağlık Taraması Organizasyonu Sayısı Adet - ÖZG 3 Sİ.PG Muayene Hizmeti Verilen Vatandaş Sayısı Kişi ÖZG

126 Kaynak İhtiyacı () Sİ.F Amatör Sporcuların Sezon Öncesi Muayenelerinin Yapılması Sİ.F Vatandaşlara Yönelik Ücretsiz Sağlık Taraması ve Muayene Hizmeti Sunulması GENEL TOPLAM AMAÇ 3 HEDEF 9 Performans i 1 YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ İlçede huzur ve güvenin sağlanması ve yaşam kalitesinin sağlanmasına yönelik denetimler sürekli hale getirilecek, denetimlerle birlikte standartlar oluşturulacak ve ilçede bulunan ruhsatsız işyeri oranı her yıl bir önceki yıla göre en az %10 oranında azaltılacaktır. İlçede huzur ve güvenin sağlanması ve yaşam standartlarının oluşmasına yönelik denetimler sürekli olarak gerçekleştirilecek ve ruhsatsız işyeri oranı bir önceki yıla göre %10 oranında azaltılacaktır Sİ.PG Denetimi Yapılan İşyeri Sayısı Adet ÖZG Sİ.F Halk ve Çevre Sağlığını Korumaya Yönelik Olarak İşyeri Denetimlerinin Yapılması Kaynak İhtiyacı () GENEL TOPLAM

127 Ekonomik Sağlık İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler Sermaye Giderleri - 07 Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenek - Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Sağlık İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

128 14. Strateji Geliştirme Müdürlüğü AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 1 Performans i 1 SG.PG Stratejik Plan ve Stratejik Plana bağlı olarak hazırlanan yıllık Performans Programları etkin bir şekilde uygulanacak, kurum içi yayılımı sağlanacak ve her yıl düzenli olarak izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. Stratejik Plan ve Performans Programı düzenli olarak izlenecek ve aylık, 3 aylık ve yıllık performans raporları oluşturulacaktır. Performans Programının Uygulanmasına Yönelik İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayısı Adet SG.PG Performans Programı Uygulama Sonuçlarına Yönelik 3 Aylık Gelişim Raporu Sayısı Adet SG.PG Birim Temsilcileri İle Yapılan Toplantı Sayısı Adet SG.PG Faaliyet Raporunun Hazırlanması Oranı Yüzde SG.PG SG.PG SG.F SG.F Stratejik Planın Gözden Geçirilmesi Yönelik Olarak Hazırlanan Rapor Sayısı 2013 Yılı Performans Programının Hazırlanması Oranı Yılı Performans Programı Aylık Performans Analizlerinin Yapılması (İzleme ve Değerlendirme) Yılı Performans Programı 3 Aylık Gelişim Durumunun Takip Edilmesi (İzleme ve Değerlendirme) Adet Yüzde Kaynak İhtiyacı () Her Ay Ay

129 SG.F Performans Programının Yayılımı, Uygulama Etkinliği, İzleme ve Değerlendirmeye Yönelik Olarak Birim Temsilcileri İle Toplantı Yapılması 6 Ay SG.F Yılı Faaliyet Raporunun Hazırlanması SG.F Stratejik Planın Gözden Geçirilmesi SG.F Yılı Performans Programının Hazırlanması GENEL TOPLAM AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 2 Performans i 1 Mevcut İnsan Kaynakları Uygulamaları etkin ve düzenli bir şekilde sürdürülecek, personelin iş verimliliği ve motivasyonunu artırıcı yöndeki sosyal ihtiyaçları karşılanacak ve 2016 sonuna kadar kişi başı eğitim süresi 9 saate çıkarılacaktır. Personelin motivasyonunu artırıcı sosyal ihtiyaçları karşılanacak ve İK uygulamaları etkinleştirilerek kişi başı eğitim süresi 5 saate çıkarılacaktır SG.PG Bilgi İşlem Personeline Verilen Kişi Başı Mesleki Eğitim Süresi Saat - ÖZG 25 Kaynak İhtiyacı () SG.F Bilgi İşlem Personeline Mesleki Eğitimler Verilmesi GENEL TOPLAM

130 AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 3 Performans i 1 Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılacak ve bütçe gerçekleşmeleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır. Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %80 ün üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır SG.PG Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı Yüzde 84,75 ÖZG 90 SG.F Birim Bütçesinin Tüm de Planlandığı de ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması Kaynak İhtiyacı () GENEL TOPLAM AMAÇ 1 HEDEF 5 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek, vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler yılı sonuna kadar Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında işletilmeye başlanacak ve 2013 yılı sonuna kadar ISO Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır. Halkla İlişkiler Yapılanması tamamlanacak, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır SG.PG İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı Adet SG.PG Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı Adet

131 Kaynak İhtiyacı () SG.F İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması 6 Ay SG.F Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması Her Ay GENEL TOPLAM AMAÇ 1 HEDEF 6 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimliğe uygun 10 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır. En az 6 farklı tanıtım aracı kullanılarak tanım faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir SG.PG Kurumsal Kimlikle İlgili Eksikliklerin Tespiti Çalışması Yüzde Yeni Gösterge 100 Oranı SG.PG Basın-Yayın ne Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı Adet SG.F SG.F Kurumsal Kimlik İle İlgili Eksikliklerin Tespit Edilmesi ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ne Bildirilmesi Müdürlüğün Önemli inin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması Kaynak İhtiyacı () Her Ay GENEL TOPLAM

132 AMAÇ 1 HEDEF 7 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için 2014 yılı sonuna kadar arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir. Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır SG.PG Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi Gün Kaynak İhtiyacı () SG.F Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi Her Ay GENEL TOPLAM - AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 8 Performans i 1 SG.PG Belediyecilik ile ilgili teknolojik gelişmeler sürekli takip edilecek, teknolojik gelişmeler doğrultusunda her yıl teknolojik altyapı, donanım ve yazılım ihtiyaçları %100 oranında karşılanacaktır. Kurumun bilişim ihtiyaçları etkin bir şekilde karşılanacak ve mevcut sistemlerin/araçların sürekli çalışır olması sağlanacaktır. Belediye Otomasyon Sisteminde Meydana Gelen Maksimum Kesinti Süresi (Plansız) Saat 5 ÖZG 10 SG.PG Birimlerin Donanım Taleplerinin Karşılanma Oranı Yüzde 96,67 ÖZG 100 SG.PG Birimlerin Yazılım Taleplerini Karşılama Oranı Yüzde 100 ÖZG

133 SG.PG Birimlerin Donanım İle İlgili Şikâyetlerini Çözüm Süresi Gün 1,35 ÖZG 2 SG.PG SG.PG SG.F SG.F SG.F SG.F SG.F Sunucu Yenilemesi ve Yedekleme Ünitesinin Temini Oranı Birimlere Yönelik Yapılan Bilgi İşlem Değerlendirme Çalışması Sayısı Belediyenin Bilişim Teknolojileri İhtiyacının Tespit Edilmesi, Gerekli Bilgisayar Ağının Oluşturulması, İhtiyaç Duyulan Teknik Malzemelerin Temin Edilmesi ve Bilişim Sisteminin Etkin, Verimli ve Güvenli Bir Şekilde Kullanılmasının Sağlanması Sunucuların Yenilenmesi ve Sunuculara Yedekleme Ünitesi Temini Birimlere Yönelik Bilgi-İşlem Değerlendirme Çalışmasının Yapılması Müdürlüklerde Kullanılan Ortak Yazıcıların Toner Dolumlarının Yapılması ve Yazıcıların Onarılması Belediye Web Sitesinin Domain ve Host Alanı İle Yıllık Abonelik Anlaşmalarının Yapılması Yüzde Yeni Gösterge 100 Adet Kaynak İhtiyacı () SG.F Otomasyon Yazılımı Yıllık Bakımının Yapılması SG.F Bilgisayarlar İçin Kullanılacak Hazır Programların Temin Edilmesi SG.F İhtiyaç Duyulan Lisans ve Yazılım Alımlarının Yapılması SG.F Belediye Web Sitesinin Yıllık Bakımının Tapılması GENEL TOPLAM

134 AMAÇ 1 HEDEF 9 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM yılı Mart ayı sonuna kadar Proje Üretim Süreci tasarlanacak, başta yatırım projeleri olmak üzere proje niteliğindeki tüm işlerde Proje Yönetimi Yaklaşımı uygulanacak ve her yıl ilgili kurumlara (AB, Kalkınma Ajansı vb.) en az 2 proje başvurusunda bulunulacaktır. Proje Üretim Süreci tasarlanacak ve ilçe, kurum ve birimlere yönelik toplam 12 fizibilite - iş/proje geliştirme çalışması yapılacaktır SG.PG Ar-Ge Amaçlı Olarak Yapılan Fizibilite Çalışması Sayısı Adet 5 ÖZG 6 SG.PG Birimlere Yönelik Olarak Yapılan İş/Proje Geliştirme Çalışması Sayısı Adet Yeni Gösterge 6 SG.PG Proje Üretim Sürecinin Tasalanması Oranı Yüzde Yeni Gösterge 100 SG.PG SG.F SG.F İlgili Kurumlara (AB, Kalkınma Ajansı vb.) Yapılan Proje Başvurusu Sayısı İlçe ve Kurum Genelinde Tespit Edilen İhtiyaçlara Yönelik Ar-Ge Çalışmalarının Yapılması Birimlere Yönelik İş/Proje Geliştirme Çalışmalarının Yapılması Adet Yeni Gösterge 2 Kaynak İhtiyacı () SG.F Proje Üretim Sürecinin Tasarlanması SG.F İlgili Kurumlara (AB, Kalkınma Ajansı vb.) Proje Başvurusunda Bulunulması GENEL TOPLAM

135 AMAÇ 2 HEDEF 6 Performans i 1 SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİM yılı sonuna kadar ilçedeki tüm özürlüleri kapsayan detaylı bir veritabanı oluşturulacak, belediye içerisinde özürlülere hizmet verecek bir organizasyonel yapı kurulacak ve Özürlüler Sosyal Tesisi tamamlanarak hizmete açılacaktır. Özürlüler veritabanı oluşturulacak, Özürlüler Sosyal Tesisi hizmete açılacak, bu tesis etkin bir şekilde işletilecek ve bu tesis kapsamında en az 2 etkinlik gerçekleştirilecektir SG.PG Özürlüler Veritabanının Oluşturulması Oranı Yüzde Yeni Gösterge 100 Kaynak İhtiyacı () SG.F Özürlüler Veritabanının Oluşturulması GENEL TOPLAM AMAÇ 2 SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİM HEDEF 7 Performans i 1 yılı sonuna kadar Sosyal Doku Analizi Çalışması tamamlanacaktır. Sosyal Doku Analizi Çalışması tamamlanacaktır SG.PG Sosyal Doku Analizi Çalışması Oranı Yüzde Yeni Gösterge 100 Kaynak İhtiyacı () SG.F Sosyal Doku Analizi Çalışmasının sı GENEL TOPLAM

136 AMAÇ 3 HEDEF 10 Performans i 1 SG.PG SG.PG SG.F SG.F YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ yılı sonuna kadar Risk ve Acil Durum Yönetim Planı hazırlanacak, plan her yıl gözden geçirilerek güncellenecek ve acil durumlarla ilgili olarak her yıl en az 3 adet bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı etkinlik yapılacaktır. Risk ve Acil Durum Yönetim Planı hazırlanacak ve bu plan dahilinde oluşturulacak olan eylemler gerçekleştirilecektir. Risk ve Acil Durum Yönetim Planının Hazırlanması Oranı Acil Durumlarla İlgili Olarak Belediye Personeli ve Halka Yönelik Düzenlenen Eğitim Sayısı Risk ve Acil Durum Yönetim Planı nın Hazırlanması (Fen İşleri Müdürlüğü İle Birlikte) Acil Durumlarla İlgili Olarak Belediye Personeli ve Halka Yönelik Eğitim Çalışmalarının Yürütülmesi Yüzde Yeni Gösterge 100 Adet Yeni Gösterge 3 Kaynak İhtiyacı () GENEL TOPLAM

137 AMAÇ 3 HEDEF 11 YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ Kent Bilgi Sistemi tüm bileşenleri ile birlikte yılı sonuna kadar tamamlanacak ve sistemin sürekli güncelliği sağlanacaktır. Performans i 1 Kent Bilgi Sistemi tamamlanacaktır SG.PG Kent Bilgi Sistemi Çalışmaları Oranı Yüzde Yeni Gösterge 100 Kaynak İhtiyacı () SG.F Kent Bilgi Sistemi ve GIS Çalışmalarının sı GENEL TOPLAM

138 Strateji Geliştirme Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu Ekonomik (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenek - Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Strateji Geliştirme Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

139 15. Teftiş Kurulu Müdürlüğü AMAÇ 1 HEDEF 2 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Mevcut İnsan Kaynakları Uygulamaları etkin ve düzenli bir şekilde sürdürülecek, personelin iş verimliliği ve motivasyonunu artırıcı yöndeki sosyal ihtiyaçları karşılanacak ve 2016 sonuna kadar kişi başı eğitim süresi 9 saate çıkarılacaktır. Personelin motivasyonunu artırıcı sosyal ihtiyaçları karşılanacak ve İK uygulamaları etkinleştirilerek kişi başı eğitim süresi 5 saate çıkarılacaktır TK.PG Belediye Mevzuatıyla İlgili iştirak Edilen Seminer Sayısı Adet - ÖZG 2 Kaynak İhtiyacı () TK.F Belediye Mevzuatıyla İlgili Seminerlere İştirak Edilmesi GENEL TOPLAM AMAÇ 1 HEDEF 3 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılacak ve bütçe gerçekleşmeleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır. Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %80 ün üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır H.PG Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı Yüzde 90,00 ÖZG

140 H.F Birim Bütçesinin Tüm de Planlandığı de ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması Kaynak İhtiyacı () GENEL TOPLAM AMAÇ 1 HEDEF 5 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek, vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler yılı sonuna kadar Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında işletilmeye başlanacak ve 2013 yılı sonuna kadar ISO Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır. Halkla İlişkiler Yapılanması tamamlanacak, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır TK.PG Kurum İçi Soruşturmaları Sonuçlandırma Süresi Gün TK.F Kurum İçinde Olabilecek Vukuatlara Yönelik Soruşturma inin Yürütülmesi Kaynak İhtiyacı () Her Ay GENEL TOPLAM

141 AMAÇ 1 HEDEF 7 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için 2014 yılı sonuna kadar arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir. Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır TK.PG Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi Gün Kaynak İhtiyacı () TK.F Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi Her Ay GENEL TOPLAM - 141

142 Teftiş Kurulu Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu Ekonomik (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri - 07 Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenek - Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Teftiş Kurulu Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

143 16. Temizlik İşleri Müdürlüğü AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 3 Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılacak ve bütçe gerçekleşmeleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır. Performans i 1 Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %80 ün üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır Tİ.PG Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı Yüzde 91,46 ÖZG 90 Tİ.F Birim Bütçesinin Tüm de Planlandığı de ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması Kaynak İhtiyacı () GENEL TOPLAM AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 5 Performans i 1 Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek, vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler yılı sonuna kadar Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında işletilmeye başlanacak ve 2013 yılı sonuna kadar ISO Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır. Halkla İlişkiler Yapılanması tamamlanacak, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır Tİ.PG İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı Adet

144 Tİ.PG Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı Adet Tİ.PG Temizlikle İlgili Şikâyetlerin Çözüm Süresi Gün 1,05-2 Kaynak İhtiyacı () V.F İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması 6 Ay Tİ.F Tİ.F Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması Temizlikle İlgili Şikâyetlerin En Kısa Süre İçerisinde Çözülmesi Her Ay Her Ay GENEL TOPLAM AMAÇ 1 HEDEF 6 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimliğe uygun 10 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır. En az 6 farklı tanıtım aracı kullanılarak tanım faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir Tİ.PG Basın-Yayın ne Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı Adet Tİ.F Müdürlüğün Önemli inin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması Kaynak İhtiyacı () Her Ay GENEL TOPLAM

145 AMAÇ 1 HEDEF 7 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için 2014 yılı sonuna kadar arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir. Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır Tİ.PG Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi Gün 5-7 Kaynak İhtiyacı () Tİ.F Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi Her Ay GENEL TOPLAM - AMAÇ 3 YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ HEDEF 7 Performans i 1 Tİ.PG Kentsel temizlik hizmetleri kesintisiz sürdürülerek tüm atıklar düzenli olarak toplanacak, bu alanda alternatif yöntemler geliştirilecek, şikâyetler her yıl bir önceki yıla göre %5 oranında azaltılacak ve yılı sonuna kadar ambalaj atıklarının toplanması ve geri dönüşümü ile ilgili olarak tüm ilçe genelinde bilinçlendirme ve uygulama çalışmaları tamamlanarak yaygınlaştırılacaktır. Temizlik çalışmaları kesintisiz olarak sürdürülecek ve bu alanda gelen şikâyetler bir önceki yıla göre %5 oranında azaltılacaktır. Temizlik İle İlgili Şikâyetlerde Meydana Gelen Azalma Oranı Yüzde 17,75 ÖZG 5 Tİ.PG Toplanan Katı Atık Miktarı Ton ,27 ÖZG

146 Tİ.PG Toplanan Tadilat Atığı Miktarı Ton ,70 ÖZG Tİ.PG Süpürülen Alan Miktarı (Cadde ve Sokaklarda) m ÖZG Tİ.PG Toplanan Tıbbi Atık ve Priton Diyaliz Hasta Atık Miktarı Ton ÖZG Tİ.PG Alımı Yapılan Konteynır Sayısı Adet 330 ÖZG 500 Tİ.PG Tİ.PG Tİ.PG Cadde, Sokak ve Pazaryerleri Yıkamasında Kullanılan Su Miktarı Toplanan Ambalaj Atığı (Kâğıt, Plastik, Cam, Metal) Miktarı Tüm Cadde ve Sokakların Tamamının Yıkanmasına Yönelik Olarak Yapılan Çalışma Sayısı Ton ,50 ÖZG Ton 1.725,96 ÖZG Adet 3 ÖZG 3 Kaynak İhtiyacı () Tİ.F Temizlik Müdürlüğü ne Gelen Şikâyet Sayısının Azaltılması Tİ.F Tİ.F Yılı İçerisinde Güngören Belediyesi Sınırlarında Süpürme Çalışması Sonucu Çıkan Evsel ve İşyeri Atıkları, Sokak ve Pazar Çöpleri İle Katı Atıkların Toplanması Güngören Sınırları İçerisinde Ortaya Çıkan Tadilat Atıklarının Toplanması Tİ.F Tİ.F Güngören Belediyesi Sınırlarındaki Cadde ve Sokakların Program Dahilinde Süpürülmesi Tıbbi Atık ve Priton Diyaliz Hastaların Atıklarının Toplanması Tİ.F Konteynır Alınması Tİ.F Cadde, Sokak ve Pazar Yerlerinin Yıkanması

147 Tİ.F Tİ.F Tİ.F Ambalaj Atıklarının (Kâğıt, Plastik, Cam, Metal) Toplanması Tüm Cadde ve Sokakların Yıkanmasına Yönelik Çalışma Yapılması Katı Atıkların Toplanması ve Nakliyesi, Pazaryerleri, Cadde ve Sokakların Süpürülmesi, Yıkanması, Tadilat Kırıntı Atıklarının Toplanması ve Nakledilmesi İhalesi ve Uygulamasının Yapılması GENEL TOPLAM

148 Temizlik İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu Ekonomik (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenek - Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Temizlik İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

149 17. Veteriner İşleri Müdürlüğü AMAÇ 1 HEDEF 3 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılacak ve bütçe gerçekleşmeleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır. Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %80 ün üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır V.PG Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı Yüzde 93,26 ÖZG 90 V.F Birim Bütçesinin Tüm de Planlandığı de ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması Kaynak İhtiyacı () GENEL TOPLAM AMAÇ 1 HEDEF 5 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek, vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler yılı sonuna kadar Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında işletilmeye başlanacak ve 2013 yılı sonuna kadar ISO Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır. Halkla İlişkiler Yapılanması tamamlanacak, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır V.PG İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı Adet 3-2 V.PG Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı Adet

150 V.PG Başıboş Hayvanlarla İlgili Şikâyetlere Geri Dönüş Süresi Gün 1 ÖZG 2 Kaynak İhtiyacı () V.F İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması 6 Ay V.F V.F Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne Yapılan Şikâyetlerle İlgili Olarak (Başıboş Hayvanlarla İlgili) Geri Bildirimde Bulunulması Her Ay Her Ay GENEL TOPLAM AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 6 Performans i 1 yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimliğe uygun 10 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır. En az 6 farklı tanıtım aracı kullanılarak tanım faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir V.PG Basın-Yayın ne Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı Adet V.F Müdürlüğün Önemli inin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması Kaynak İhtiyacı () Her Ay GENEL TOPLAM

151 AMAÇ 1 HEDEF 7 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için 2014 yılı sonuna kadar arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir. Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır V.PG Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi Gün 3,6 3 4 Kaynak İhtiyacı () V.F Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi Her Ay GENEL TOPLAM - AMAÇ 3 YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ HEDEF 6 Performans i 1 V.PG Çevre ve Halk Sağlığı ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı olarak her yıl en az 40 adet seminer çalışması düzenlenecek, ilçede bulunan gıda işletmeleri/işyerleri her yıl denetlenecek ve çevre halk sağlığı alanında yürütülen tüm projeler/çalışmalar (Beyaz Gül, Portör Muayenesi vb.) her yıl kesintisiz olarak sürdürülecektir. Çevre ve Halk Sağlığı konusunda 5 farklı gruba eğitim verilecek, gıda işletmelerine yönelik olarak adet denetim yapılacak, halk ve çevre sağlığı alanındaki diğer tüm çalışmalar titizlikle sürdürülecektir. Hayvan Toplama ve Rehabilitasyonu, Açık ve Kapalı Alan İlaçlama İhalesi ve Uygulaması- Oranı Yüzde V.PG Okullarda Düzenlenen Gıda Hijyeni Semineri Sayısı Adet - ÖZG

152 V.PG V.PG V.PG Hanımlara Yönelik Olarak Düzenlenen Mutfak Hijyeni Semineri Sayısı Market Çalışanlarına Yönelik Olarak Düzenlenen Gıda Hijyeni Semineri Sayısı Fırın, Pastane vb. Yerlerde Çalışanlara Yönelik Olarak Düzenlenen Gıda Hijyeni Semineri Sayısı Adet - ÖZG 1 Adet - ÖZG 1 Adet - ÖZG 1 V.PG Kasaplara Yönelik Olarak Düzenlenen Gıda Hijyeni Semineri Sayısı 152 Adet - ÖZG 1 V.PG Gezici Portör İhalesi ve Uygulaması Oranı Yüzde V.PG Dezenfekte Edilen Su Deposu Sayısı Adet - ÖZG 67 V.PG V.PG V.PG V.PG Başıboş Hayvanlarla İlgili Şikâyetlerin Maksimum Sayısı (Aylık) Hijyen ve Halk Sağlığı vb. Konularda Hazırlanan Bilgilendirici ve Bilinçlendirici Broşür Sayısı Gıda İşletmelerinde Çalışan Personele Yönelik Olarak Yapılan Portör Muayenesi Sayısı Belediye Gıda Hijyen Ekibi Tarafından Yapılan İşyeri Denetimi Sayısı Adet 38 ÖZG 45 Adet Adet ÖZG Adet V.PG Kapalı Alan Böcek İlaçlaması Yapılan Alan Miktarı m ÖZG V.PG Kapalı Alan Fare İlaçlaması Yapılan Alan Miktarı m ÖZG V.PG İlaçlama Yapılan Açık Alan Miktarı Hektar ÖZG V.PG Kene Mücadelesi Yapılan Park Sayısı Adet V.PG Kene Mücadelesi Yapılan Alan Miktarı m V.PG Aylık Olarak İlaçlanan Pazar Sayısı Adet V.PG Çöp Araçlarının Aylık İlaçlanma Sayısı Adet V.PG İlaçlama Çalışması Yapılan Resmi Kurum Sayısı Adet 100 (Talep Karşılama) ÖZG 60

153 V.F Hayvan Toplama ve Rehabilitasyonu, Açık ve Kapalı Alan İlaçlama İhalesi ve Uygulamasının Yapılması Kaynak İhtiyacı () V.F Beyaz Bayrak Projesi ve Gıda Seminerleri Düzenlenmesi V.F Gezici Portör İhalesi ve Uygulamasının Yapılması V.F Su Depolarının Dezenfeksiyonunun Yapılması V.F V.F V.F V.F Vatandaşların Başıboş Hayvanlarla İlgili Şikâyetlerinin Azaltılması Hijyen, Halk Sağlığı vb. Konularda Bilgilendirici ve Bilinçlendirici Broşür, El İlanı ve Kitapçık Dağıtımı Gıda işletmelerinde Çalışan Personelin Portör Muayenelerinin Yapılması Belediye Gıda Hijyen Ekibinin İşyeri Denetimlerinde Bulunması Her Ay Her Ay V.F Kapalı Alan Böcek İlaçlaması Yapılması V.F Kapalı Alan Fare İlaçlaması Yapılması V.F Açık Alan İlaçlama Yapılması (Uçkun İlaçlaması (Gece Açık Alan İlaçlaması)) (Mayıs-Ekim Arası) V.F Parklarda Kene Mücadelesi İle İlgili Çalışma Yapılması V.F Tüm Pazar Yerlerinin İlaçlanması V.F V.F Çöp Araçlarının Mayıs ve Ekim Ayları Arasında İlaçlanması Resmi Daire İlaçlaması (Okul, Cami, Sağlık Ocağı, Resmi Kurum vb.) GENEL TOPLAM

154 Veteriner İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu Ekonomik (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri 1 07 Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenek - Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Veteriner İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

155 18. Yazı İşleri Müdürlüğü AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 3 Performans i 1 Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılacak ve bütçe gerçekleşmeleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır. Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %80 ün üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır Y.PG Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı Yüzde 90,00 ÖZG 90 Y.F Birim Bütçesinin Tüm de Planlandığı de ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması Kaynak İhtiyacı () GENEL TOPLAM AMAÇ 1 HEDEF 5 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek, vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler yılı sonuna kadar Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında işletilmeye başlanacak ve 2013 yılı sonuna kadar ISO Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır. Halkla İlişkiler Yapılanması tamamlanacak, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır Y.PG İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı Adet 3 1 2

156 Y.PG Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı Adet Kaynak İhtiyacı () Y.F İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması 6 Ay Y.F Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması Her Ay GENEL TOPLAM AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 6 Performans i 1 yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimliğe uygun 10 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır. En az 6 farklı tanıtım aracı kullanılarak tanım faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir Y.PG Basın-Yayın ne Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı Adet Y.F Müdürlüğün Önemli inin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması Kaynak İhtiyacı () Her Ay GENEL TOPLAM

157 AMAÇ 1 HEDEF 7 Performans i 1 Y.PG KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için 2014 yılı sonuna kadar arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir. Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır. Meclis toplantılarının ve Gündeminin Kamu Kurum, Kuruluş ve Meclis Üyelerine Duyurulma Süresi (Başkanlık Onayı İle Dağıtım Süresi Arasında Geçen Süre) Gün - ÖZG 2 Y.PG Meclis Kararlarını Yazım Süresi Gün 1, Y.PG Komisyon Toplantı Çağrıları ve Raporlarının Yazım Süresi Gün Y.PG Encümen Gündeminin Hazırlanma Süresi Gün Y.PG Encümen Kararlarının Yazılma Süresi Gün Y.PG Meclis Oturumlarına İlişkin Puantajların Hazırlanma Süresi Gün Y.PG Y.PG Meclis Toplantısına Ait Tutanakların Kontrolünün Yapılma Süresi Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında Gelen Taleplerin İşleme Konularak İlgili Birime Sevk Süresi Gün 1, Gün Y.PG Y.PG Y.PG İldeki Kurum ve Kuruluşlara Kurye İle Giden Evrakların Kayıt ve İletim Süresi Postaya Gidecek Olan Posta Evraklarının Kayıt ve İletim Süresi Komisyon Toplantılarının Kamu Kurum, Kuruluşları ve Halka Duyurulma Süresi Gün Gün Gün Y.PG Birime Gelen Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi Gün

158 Kaynak İhtiyacı () Y.F Meclis ve Encümen Toplantılarının Sağlıklı Bir Şekilde sinin Sağlanması ve Toplantı Öncesi ve Sonrası Çalışmaların Yürütülmesi Her Ay Y.F Kurum İçi ve Kurum Dışı Evrak Akışının Sağlanması Her Ay Y.F Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi Her Ay Y.F Vatandaşların Nikâh İşlemlerinin Yapılması Her Ay GENEL TOPLAM

159 Ekonomik Yazı İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri - 07 Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenek - Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Yazı İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

160 19. Zabıta Müdürlüğü AMAÇ 1 HEDEF 2 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Mevcut İnsan Kaynakları Uygulamaları etkin ve düzenli bir şekilde sürdürülecek, personelin iş verimliliği ve motivasyonunu artırıcı yöndeki sosyal ihtiyaçları karşılanacak ve 2016 sonuna kadar kişi başı eğitim süresi 9 saate çıkarılacaktır. Personelin motivasyonunu artırıcı sosyal ihtiyaçları karşılanacak ve İK uygulamaları etkinleştirilerek kişi başı eğitim süresi 5 saate çıkarılacaktır Z.PG Zabıta Personeli Başına Verilen Melbusat Sayısı Adet 2 ÖZG 2 Z.PG Z.F Z.F Zabıta Personelinin Moral ve Motivasyonunu Artırmaya Yönelik Olarak Düzenlenen Aktivite Sayısı Zabıta Personelinin Yazlık-Kışlık Melbusatının Temin Edilmesi Zabıta Personelinin Moral ve Motivasyonunu Artırıcı Aktiviteler Yapılması Adet - ÖZG 2 Kaynak İhtiyacı () GENEL TOPLAM

161 AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 3 Performans i 1 Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılacak ve bütçe gerçekleşmeleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır. Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %80 ün üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır Z.PG Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı Yüzde 85,97 ÖZG 90 Z.F Birim Bütçesinin Tüm de Planlandığı de ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması Kaynak İhtiyacı () GENEL TOPLAM AMAÇ 1 HEDEF 5 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek, vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler yılı sonuna kadar Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında işletilmeye başlanacak ve 2013 yılı sonuna kadar ISO Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır. Halkla İlişkiler Yapılanması tamamlanacak, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır Z.PG İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı Adet

162 Z.PG Z.PG Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı Vatandaşlardan Gelen Şikâyetleri İşleme Koyma ve Geri Dönüş Süresi Adet Gün 2,19 1,52 5 Z.PG Birimlerden Gelen Taleplerin Karşılanma Oranı Yüzde Kaynak İhtiyacı () Z.F İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması 6 Ay Z.F Z.F Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması Vatandaşlardan Gelen Şikâyetlerin En Kısa Süre İçerisinde İşleme Konulması ve Geri Dönüşünün Yapılması Her Ay Her Ay Z.F Birimlerden Gelen Taleplerin Karşılanması Her Ay GENEL TOPLAM AMAÇ 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM HEDEF 6 Performans i 1 yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimliğe uygun 10 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır. En az 6 farklı tanıtım aracı kullanılarak tanım faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir Z.PG Basın-Yayın ne Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı Adet

163 Z.F Müdürlüğün Önemli inin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması Kaynak İhtiyacı () Her Ay GENEL TOPLAM AMAÇ 1 HEDEF 7 Performans i 1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için 2014 yılı sonuna kadar arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir. Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır Z.PG Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi Gün 4,44 3,7 7 Kaynak İhtiyacı () Z.F Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi Her Ay GENEL TOPLAM - 163

164 AMAÇ 3 HEDEF 9 Performans i 1 Z.PG YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ İlçede huzur ve güvenin sağlanması ve yaşam kalitesinin sağlanmasına yönelik denetimler sürekli hale getirilecek, denetimlerle birlikte standartlar oluşturulacak ve ilçede bulunan ruhsatsız işyeri oranı her yıl bir önceki yıla göre en az %10 oranında azaltılacaktır. İlçede huzur ve güvenin sağlanması ve yaşam standartlarının oluşmasına yönelik denetimler sürekli olarak gerçekleştirilecek ve ruhsatsız işyeri oranı bir önceki yıla göre %10 oranında azaltılacaktır. Seyyar ve Dilencilere Yönelik Olarak Yapılan Günlük Denetim Çalışması Sayısı (Ses Yükseltici Cihazlarla Gürültü Kirliliği Yapan Seyyar Satıcılar Dahil) Adet Z.PG Z.PG Z.PG Z.F Z.F Kış ve Yaz Saatlerine Uygun Olarak Kapanması Sağlanan Pazar Oranı Kaldırım, Cadde ve Sokak İşgallerin Kaldırılmasına Yönelik Olarak Yapılan Günlük Denetim Çalışması Sayısı Gece Geç Saatlere Kadar Çalışan İşyerlerinin Çalışma Saatlerine Yönelik Olarak Yapılan Denetim Çalışması Sayısı Seyyar (Ses Yükseltici Cihazlarla Gürültü Kirliliği Yapan Seyyar Satıcılarla) ve Dilencilerle İlgili Sokak, Cami ve Okul Önlerinde Her Gün Denetlemeler Yapılarak Sayılarının Sıfırlanması Pazarların Kışın 19:30, Yazın 20:30 İtibariyle Tamamen Kapatılmasının Sağlanması Yüzde Adet Adet Kaynak İhtiyacı () Her Ay Her Ay

165 Z.F Z.F Kaldırımları, Cadde ve Sokakları İşgal Edenlerin Engellenmesi ve Takibinin Yapılması Amacıyla Denetleme Yapılması Gece Geç Saatlere Kadar Çalışan İşyerlerinin Açma ve Kapama Saatlerine Uyulmasının Sağlanması Her Ay Her Ay GENEL TOPLAM

166 Ekonomik Zabıta Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri - 07 Sermaye Transferi - 08 Borç Verme - 09 Yedek Ödenek - Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Zabıta Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

167 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Kaynak İhtiyacı GÜNGÖREN D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu* Ekonomik (I.Düzey) Faaliyet Toplamı (TL) Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL) Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL) Genel Toplam (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferi Borç Verme Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı *Genel yönetim giderleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yer aldığı için, bunlara ilişkin maliyetler, faaliyetler toplamı sütununda gösterilmiştir. 167

168 Ekonomik (I. Düzey) (02) (03) Harcama (01) SGK (04) (05) (06) (07) (08) (09) Mal ve TOPLAM Personel Devlet Faiz Cari Sermaye Sermaye Borç Yedek Hizmet Alım (TL) Giderleri Primi Giderleri Transferler Giderleri Transferleri Verme Ödenekler Giderleri Gider. Basın Yayın ve H.İ. Md Destek Hizmetleri Md Emlak İstimlâk Md Fen İşleri Md Hukuk İşleri Md İmar ve Şehircilik Md İnsan Kay. ve E.Md Kültür ve S.İşler Md Mali Hizmetler Md Özel Kalem Md Park Bahçeler Md Ruhsat ve Denetim Md Sağlık İşleri Md Strateji Geliştirme Md Teftiş Kurulu Md Temizlik İşleri Md Veteriner İşleri Md Yazı İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Toplam (TL) Genel Toplam (TL)

169 Ekonomik (I.Düzey) Kaynak İhtiyacı (TL) Yüzde 01 Personel Giderleri %13,03 02 SGK Devlet Primi Giderleri %2,45 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri %42,28 04 Faiz Giderleri %0,45 05 Cari Transferler %8,56 06 Sermaye Giderleri %30,92 07 Sermaye Transferi 1 %0,00 08 Borç Verme 1 %0,00 09 Yedek Ödenek %2,32 TOPLAM Toplam Kaynak İhtiyacı - Ekonomik Düzey - I'e Göre Dağılımı Cari Transferler 8.56% Faiz Giderleri 0.45% Sermaye Giderleri 30.92% Sermaye Transferi 0.00% Borç Verme 0.00% Yedek Ödenek 2.32% Mal ve Hizmet Alım Giderleri 42.28% Personel Giderleri 13.03% SGK Devlet Primi Giderleri 2.45% 169

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 02.10.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : Bosna Hersek Federasyonu Jajce Belediyesi Ziyareti.

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Konak Belediyesi,

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.08.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İBB Şartlı Hibe Yardımı. komisyonumuza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü nün 26/05/2012

Detaylı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı 1 Kendiniz İçin değil,bağlı bulunduğunuz Ulus için,el birliği ile çalışınız.çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 2 Hizmet ve planlamalarımızı bireysel taleplere göre değil toplumsal taleplere

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 02.09.2016 Sayısı 51 Özü İlçemiz Merkez mahallelerini kapsayan toplamda 103 adet sokak ve mevcutta bulunan caddelerin isimlerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, Gündemin 3. Maddesi; Gündemimizin

Detaylı

Belediyenin Organları

Belediyenin Organları Belediyenin Organları Belediye meclisi MADDE 17.- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI I TARİHİ 02.10.2014 NO 29 KONUSU BELEDİYEMİZE AİT TABANCANIN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE HİBE EDİLMESİ Belediye Başkanının sözlü teklifi ile Belediyemize ait olan Kırıkkale marka 74126631 seri numaralı 7/65

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

YENi YAYIN. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği (KONT-DER)

YENi YAYIN. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği (KONT-DER) 1995 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği (KONT-DER) YENi YAYIN Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin GÜNGÖR tarafından yazılan Belediyenin Organları Meclis, Encümen

Detaylı

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Uzun yıllardır kritik konularda kamu yönetimini uyaran, bilgilendiren ve geliştiren çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Bu tür

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / İSTANBUL İÇİNDEKİLER 1 SUNUŞ 2 I-OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 5 02.

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerin Engelliler Hakkındaki Yükümlülükleri Tarih : 07.09.2011 Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Sözleşme nin 1 inci maddesinde amaç özürlülerin

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.11 Stratejik Alan 11 : Kültür ve Sosyal İşler 70 A1 Katılımcılığı Esas Alarak Balıkesir'i Kültürel Ve Sportif

Detaylı

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi T.C. BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ KARAMAN [Metni yazın] Sayfa 0 1. PROJENİN TANIMI 1.1. PROJENİN İSMİ: ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ 1.2. PROJE ALANI: KARAMAN KENTSEL

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS PROGRAMI 2012 -FİZİKİ BELEDİYECİLİK -SOSYAL BELEDİYECİLİK -KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 BAŞKANIN SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 6 7 I-A- MİSYON ve VİZYON

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİS KARARI. Karar No : 2013/11-1 (243) Karar Tarihi : 05/11/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİS KARARI. Karar No : 2013/11-1 (243) Karar Tarihi : 05/11/2013 Karar No : 2013/11-1 (243) T.C. Gündem maddesi gereğince; Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Yöneticiliği nin 01/11/2013 tarih ve 35541 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 28.981.800 24.336.000 27.040.000 29.744.000 32.718.400 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 6.394.310 23.450.800 26.068.000 16.100.000 5.750.000 TOPLAM DİĞER MALİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı