- İnmeli Hastalarda Karotid Arter Stenozunun Renkli Doppler Ultrasonografi İle,ı Değerlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- İnmeli Hastalarda Karotid Arter Stenozunun Renkli Doppler Ultrasonografi İle,ı Değerlendirilmesi"

Transkript

1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi - İnmeli Hastalarda Karotid Arter Stenozunun Renkli Doppler Ultrasonografi İle,ı Değerlendirilmesi ı Evaluation of The Carotid Stenosis With Color Doppler Ultrasonography in Stroke Patients Selahattin ARSLAN *, Hulusi EĞİLMEZ***, Mübeccel ARSLAN**, Fikret TAŞ***, İbrahim ÖZTOPRAK***, A.Oktay IŞIK**** ÖZET Çalışmanın amacı, inmeli hastalarda, renkli Doppler ultrasonografi ile karotid arterlerdeki stenoz derecelerini tespit ederek, stenoz ile inme arasında bir ilişki bulunup bulunmadığını ortaya koymaktır. Serebral hemisferik inme tanısı olan 100 (51 erkek ve 49 kadın) hastanın kraniyal bilgisayarlı tomografi bulguları gözden geçirildi ve karotis arterleri renkli Doppler 'ultrasonografi ile incelendi. Bu hastalardan 6'sına karotislere yönelik anjiyografik incelemeler de yapıldı. Hemisferik semptomu olan 100 inmeli hastanın 54'ü hipertansif, 26'sı diyabetikti. Bu hastaların 19'unun karotis arterlerinde ileri derecede darlık veya tıkanıklık tespit edildi. Hemisferik infarktm bulunduğu taraf arterlerde ileri derecede stenoz olduğunu saptadık ve inme ile karotid arter stenozu arasında pozitif bir korelasyon olduğunu gözledik (c=0.25). İnme riski olan hastaların karotid arterlerinde görülebilecek stenozların tespitinde, non-invaziv, kolay uygulanabilen, komplikasyonu olmayan, ucuz bir yöntem olan renkli Doppler ultrasonografinin rutin olarak uygulanabilecek bir tarama testidir. Anahtar Kelimeler: İnme, renkli Doppler Ultrasonografi, karotid stenoz. SUMMARY Aim of this study is to investigate the stenosis and occlusion ratio of the carotid arteries by color doppler ultrasonography in patients with cerebral hemispheric ischemic stroke, and to determine the relationship between stenosis of the carotid arteries and stroke occurence. One hundred patients (51 male and 49 female) with cerebral ischemic stroke the age's ranged from 40 to 85 (mean 60) years were studied using color Doppler Ultrasonography and cerebral computerized tomography. Six patients were also evaluated by carotid angiography. Fifty four of the patients had hypertension and 26 patients had diabetes mellitus. There was a high grade stenosis in öne carotid artery of 19 patients. We observed high grade stenosis of the arteries on hemispheric infarct side, and concluded that there was a positive correlation betvveen carotid arterial stenosis and stroke (c=0.25). Color Doppler Ultrasonography is a noninvasive, easy to use, noncomplicated, and inexpensive method to evaluate the carotid artery stenosis of the patients who had risk for stroke, and it can be used rutinly. Key Words: Stroke, color Doppler Ultrasonography, carotid artery stenosis. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 22 (3): , 2000 GİRİŞ Ortalama yaşam süresinin uzamasıyla beraber, ateroskleroz ve buna bağlı komplikasyonlara sıklıkla rastlanmaktadır. Ekstrakraniyal serebral arterlerdeki aterosklerotik değişikliklere bağlı olarak serebral iskemi ve infarkt gelişebilmekte, ve buna bağlı olarak gelişen Uzman Dr. Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Sivas. ** Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Sivas. *** Yrd. Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Sivas. **** prof^ o rı Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp i-akültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Sivas. 137

2 İnmeli Hastalarda Karotid Arter Stenozunun Renkli Doppler Ultrasonografi İle Değerlendirilmesi inme, ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yeralmaktadır. (1,2). Başlıca inme nedenlerinden biri olan ekstrakraniyal vasküler hastalığın tanısında, dijital subtraksiyon anjiyografi (DSA) altın standart olarak kullanılmaktadır. Ancak bu yöntemin invaziv olması, renkli Doppler ultrasonografi (RDUS), manyetik rezonans anjiyografi, bilgisayarlı tomografik anjiyografi gibi daha non-invaziv tanı yöntemlerin de kullanılmasına yol açmıştır. Yakın zamana kadar mevcut görüntüleme sistemleri ile karotis arter duvarının morfolojik olarak değerlendirilmesi yapılamıyordu. Fakat son on yıldan beri RDUS, karotis arterindeki aterosklerotik plakların ve vasküler stenozların değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. RDUS incelemenin diğer görüntüleme yöntemlerine en önemli üstünlüğü, patolojiyi direkt olarak görüntülemenin yanısıra bu damardaki hemodinamik değişiklikler hakkında da bilgi veren non-invaziv, ucuz, X ışınından uzak, kolay uygulanabilen bir yöntem olmasıdır (2). Ana karotid arter (AKA) ve internal karotid arterlere (İKA) ait aterosklerotik plakların serebral iskemi patogenezindeki önemi bilinmektedir. Calışmaıar sonucunda elde edilen bulgular: serebral ıskemiye, karotislerde görülen oklüzyonun veya %70'den fazla stenozun eşlik ettiğini düşündürmektedir. İnmeli hastalarda karotis arter stenozunu tespit etmek, tedavide yol gösterici olmaktadır. Son zamanlarda inmeyi önlemek için, ileri karotid stenozlu olgularda endarterektominin, balon anjioplasti ve stent uygulamasının gerekliliği kabul edilmektedir (3-5). Bu çalışmada inmeli hastalarda RDUS ile karotis arterlerindeki stenoz oranlarını saptamayı amaçladık. Ayrıca, inme ile stenoz oranı arasında bir ilişki bulunup bulunmadığını araştırdık. GEREÇ VE YÖNTEM Serebral hemisferik inme tanısı ile hastanemize kabul edilen,bilinen kardiyolojik problemi olmayan ve kranial bilgisayarlı tomografi (BT) ile hemisferik infarkt saptanan 51'i erkek,49'u kadın 100 olgunun karotis arterleri RDUS ile incelendi. Olgularımız, yaşları 40 ile 85 arasında değişmekteydi. Olguların hipertansiyon, diyabet öyküleri ile BT bulguları gözden geçirildi. Olguların BT incelemesinde serebral alanlarda infarktların olduğu bölgeler belirlendi. İnfarktın olduğu taraf semptomatik taraf ve infarkt izlenmeyen taraf asemptomatik taraf olarak değerlendirildi. Boyla stenozlu taraf ve infarkt ilişkisi değerlendirildi. Olguların RDUS incelemelerinde, Hitachi Eli 515A RDUS cihazı ile, standart inceleme tekniği uygu ' landı ve 7.5 mhz'lik lineer prob kullanıldı. Olgulardı önce gri skala ultrasonografik (US) inceleme ile klaviky lalar düzeyinden başlayarak AKA, bifürkasyon, İKA» eksternal karotid arterler (EKA) değerlendirildi. Ateraı plağı ve stenoz varsa lokalizasyonu tespit edildi. Dalı sonra karotis arterleri renkli Doppler inceleme ile tekra değerlendirildi. RDUS ile akım hakkında kalitatif bilgile elde edildikten sonra dupleks Doppler US ile hemodi nami değerlendirildi. AKA'de bulbustan 2 cm proksi malde, IKA'de ise bifürkasyondan sonra normal kal brasyona ulaştığı seviyede hemodinamik olcumla yapıldı. Gri skala US'de darlık tespit edilen seviyelerdi alan ölçümleri yapıldı. Patolojik lümenin, normal lümenl oranı yüzde olarak hesaplandı. Aterosklerotik lezyonlar nedeniyle meydana ge len daralmanın oranı hem hemisferik enfarktın (semp tomatik) bulunduğu hem de hemisferik enfarktın bulunmadığı (asemptomatik) taraflarda değerlendirildi. US bulgularına göre hastalar Brovvn ve arkadaşlarının (6) çalışmalarında olduğu şekilde stenoz yok, %1-30, %31-50, %51-70, %71-99 stenoz ve oklüzyon (tam tıkanma) şeklinde kategorilere ayrıldı. Ayrıca İKA/AKA piksistoll hız oranları ölçüldü. Bulguların analizinde istatistiksel olarak Ki-kare testi, Cramer'in V katsayısı, Wilcoxon testi ve bağımlı gruplarda iki yüzde arasındaki farkın önemlilik testleri kullanıldı (7,8). BULGULAR Serebral hemisferik inme ön tanısı olan 100 hastanın 54'ünde hipertansiyon, 26'sında diabet, 19'unda da hipertansiyon ve diabet mevcuttu. Olguların BT incelemelerinde, infarktların tek taraflı olarak orta serebral arter ve anterior serebral arter alanlarında olduğu tespit edildi. İnfarktların %55'i sol hemisferde, %45'i sağ hemisferde idi. Karotis arter stenozlarının AKA distalinde ve İKA proksimalinde olduğu görüldü. Lümen çapında %70'den fazla daralma veya oklüzyon görülme oranı hemisferik enfarktın bulunduğu taraftaki arterlerde %19 iken, hemisferik enfarktın bulunmadığı taraftaki arterlerde %4'dü, 37 hastamızda, hem hemisferik enfarktın bulunduğu tarafta hem de bulunmadığı taraftaki damarlarda, stenoz görülmedi. Hemisferik enfarktın bulunduğu taraftaki damarların %38'inde, bulunmadığı 138

3 Arslan ve Ark. taraftaki damarların %46'sında stenoz izlenmedi. 10 olguda stenoz tek taraflı olup, bunların birinde hemisferik enfarktın bulunmadığı, diğerlerinde hemisferik enfarktın bulunduğu tarafta stenoz mevcuttu. Stenoz tespit edilen 63 hastamızdan 48'inde hemisferik enfarktın bulunduğu taraftaki stenoz oranı daha fazla. 15 hastamızda ise hemisferik enfarktın bulunmadığı taraftaki stenoz oranı daha fazla saptandı (Resim I), (Tablo I). İleri stenoz saptanan olgulardan 6'sına cerrahi tedavi planlandığı için DSA inceleme yapıldı. Bu olgularımızda RDUS ve anjiyografi sonuçlarına göre tespit edilen stenoz oranları Tablo H'de karşılaştırmalı olarak görülmektedir (Resim2). Normotansif olan 46 olgunun incelenen 92 karotis arterinden 41'inde (%44.6), hipertansif olan 54 olgunun incelenen^los karotis arterinin 75'inde (%69.4) stenoz saptandı (Tablo III). Resim 1: Sağ ICA'da oklüzyonu olan hastanın RDUS, BT ve anjiyografi görünümleri Tablo 1: Semptomatik ve asemptomatik karotid arterlerde stenoz oranlan. Stenoz Oran: (%) Semptomati k Tarafta Stenoze Damar Asemptomatik Tarafta Stenoze Damar Toplam 0 38 (45.2) 46 (38.8) (38.7) 30 (39.7) (51.6) 15 (50.6) (61.5) 5 (38.5) (82.6) 4 (17.4) 23 Toplam X 2 =13.73 p < 0.05 X 2 = 2.90 p >

4 İnmeli Hastalarda Karotid Arter Stenozunun Renkli Doppler Ultrasonografi İle Değerlendirilmesi Resim 2: Sağ ICA'da ileri stenozu olan hastanın RDUS, BT ve anjiyografi görünümleri Tablo II: Anjiyografi yapılan olgularımızda semptomatik ve asemptomatik arterlerdeki stenoz oranlarının RDUS ve DSA'ya görl dağılımı RDUS olgu STS (%) ASTS (%) STS (%) ASTS (%) EĞ 71Y K MÇ 44Y K HK 74Y E MG 62Y K AĞ 62Y K AÇ 60Y E DSA 87, ,5 ± ,83 ± ,33 ±25.81 p=0,1441 p >0.05 p=0,2945 p>0.05 STS : ASTS : Semptomatik taraf stenoz oranı Asemptomatik taraf stenoz oranı Tablo 3: Hipertansif ve normotansif olguların karotid arterlerindeki stenoz oranlan. Stenoz Oranı (%) Hipertansif Normotansif Toplam 0 33 (39.3) 51 (60.7) (61.2) 19 (38.8) (61.2) 12 (38.8) (79.6) 3 (23.1) (65.9) 7 (30.5) 23 Toplam X 2 =14.03 p< 0.05 X 2 = 1.50 p >

5 Arslan ve Ark. TARTIŞMA Karotis arterlerinde ileri derecede (%70-90) tıkayıcı lezyonu olan olguların karotis arter cerrahisinden belirgin fayda sağladığı son klinik çalışmalarla gösterilmiştir (9-10). Bu durum karotis arterlerine uygulanacak cerrahi tedaviden faydalanacak hastaların seçiminde kullanılacak görüntüleme yöntemlerinin önemini arttırmaktadır. Operasyon öncesinde invaziv bir yöntem olan DSA yerine kullanılabilecek, non-invaziv inceleme yöntemlerine gereksinim vardır (11-13). Anjiyografi damar duvarını göstermede yetersizken, RDUS ile inceleme yapıldığında, güvenilir bir şekilde damar duvarı görülerek stenoz ölçümü yapılabilmekte ve hemodinamik değişiklikler kolayca tespit edilebimektedir (14,15). RDUS ile ileri derecedeki stenozların %40'ın üzerinde ve aterom plaklarının değerlendirilmesinde oldukça yüksek doğruluk oranlarına ulaşmak mümkündür. RDUS, normal ve patolojik IKA'ları %99 duyarlılık ve %84 özgüllük ile ayırmakta, %50 ve üzerindeki stenozlarda ise %93 doğrulukta tanı koyabilmektedir (14). Polak ve arkadaşları (16), karotis arterlerinin aterosklerotik değişikliklerinin, RDUS ile değerlendirilmesinde, %50 ve üzerindeki stenoz derecelerinde %90, Clark ve arkadaşları (17) ise %92 doğruluk oranı bulmuşlar, diagnostik kullanımda verimliliğin yüksek olduğunu ifade etmişlerdir. Bu çalışmalar ekstrakraniyal karotid arterlerin değerlendirilmesinde RDUS'nin önemli bir yeri olduğunu doğrulamaktadır. Kovanlıkaya ve arkadaşları (18) 40 inmeli hastada yaptıkları çalışmada hastaların %17'sinde orta şiddette (%50-75) stenoz, %7 hastada belirgin (%75-90) stenoz ve %2 hastada ileri derecede (%90-99) stenoz tespit etmişlerdir. Robinson ve arkadaşları (19) 105 hastada 205 karotis arterini incelemişler, %15 arterde %70-90 oranında stenoz, %21 arterde %90-99 stenoz, %8 arterde de oklüzyon olduğunu gözlemişlerdir. Steinke ve arkadaşları (20) stenozlu 25 IKA'yı sürekli dalga Doppler ile değerlendirmişler, 7 hastada %60-80 arasında, 9 hastada %80-99 arasında stenoz tespit etmişlerdir. Brovvn ve arkadaşları (6) ipsilateral hemisferik inme olan 110 karotid arter ile asemptomatik 90 knrutöu arteri aynı hastalarda değerlendirmişler ve semptomatik arterlerden 49'unda (%45) %1-30 stenoz, 21'inde (%19), %31-50 stenoz, 10'unda (%9) %51-70 stenoz, ll'inde (%10) %71-99 stenoz ve 11 hastada (%10) oklüzyon tespit etmişlerdir. 90 asemptomatik damardan 17'sinde (%19) stenoz yok iken, 42'sinde (%47) %1-30 stenoz, 17'sinde (%19) %31-50 stenoz, 9'unda (%10) %51-70 stenoz, 4 asemptomatik damarda (%4) %71-99 stenoz ve l damarda da %1 oklüzyon tespit etmişlerdir. İnmeli hastaların %46'sında hipertansiyon, %21'inde diyabet öyküsü tespit etmişlerdir. Bizim çalışmamızdaki 100 hastadan 54'ünde hipertansiyon, 26'sında da diyabet öyküsü mevcuttu. Hastalarımızın semptomatik olan karotid arterlerinden 5'inde, asemptomatik arterlerden l'inde oklüzyon tespit ettik. Semptomatik damarların %38'inde, asemptomatik damarların %46'sında stenoz görülmemiştir. Semptomatik damarların 19'unda %1-30 stenoz, 16'sında %31-50 stenoz, 8'inde %51-70 stenoz, 14'ünde ise %71-99 stenoz mevcuttu. Asemptomatik damarların 30'unda %1-30 stenoz, 15'inde %31-50, 5'inde %51-70, 3'ünde de %71-99 stenoz tespit ettik. 37 hastamızda semptomatik ve asemptomatik damarda stenoz gözlenmedi. Stenoz tespit edilen 63 hastamızdan 48'inde semptomatik taraftaki stenoz oranı asemptomatik taraftan yüksekti. 15 hastamızda asemptomatik taraftaki stenoz oranı semptomatik taraftan daha yüksekti. İnmeli hastalarımızda tespit etmiş olduğumuz stenoz oranlarının literatürlerle uyumluluk içinde olduğu görüldü. Semptomatik ve asemptomatik taraf stenoz oranlarına ait değerler karşılaştırıldığında gruplar arası farklılık, anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Farklılık yapan ölçüm ileri derecede (%71-100) stenoz olan gruptan kaynaklanmaktadır. Bu gruptaki stenoz oranlan; semptomatik taraftaki stenoz oranı asemptomatik taraftan daha büyüktür. Diğer gruplardaki stenoz oranlarına bakıldığında semptomatik ve asemptomatik gruplar arasında farklılık saptanmamıştır. (p>0.05). Semptomatik ve asemptomatik taraftaki stenoz değerleri arasında pozitif bir ilişki vardır. Bu ilişki miktarı "c=0.25"dir. Semptomatik tarafta stenoz oranı, asemptomatik taraftaki stenoz oranından daha yüksektir (t=4.17; p<0.05). Stenoz oranı ve ileri stenozların hemisferik enfarktın bulunduğu taraftaki damarlarda fazla görülmesi inme ile karotid arter stenozu arasında pozitif bir ilişki olduğunu destekler bir bulgudur. Değişik çalışmalarda (11,18,21) karotis arter RDUS inceleme ile anjiografik inceleme arasında %82 ile %90 arasında uygunluk saptanmıştır. Çalışmamızın ana amacı dahilinde olmasada, ileri derecede stenozu olan ve cerrahi tedavi planlanan 6 hastamızın 12 karotis arteri RDUS'a ek olarak DSA ile de incelenmiştir. RDUS ile oklüzyon saptanan 3 arterin 2 tanesinde oklüzyon, l tanesinde de yaklaşık %95 stenoz 14 1

6 İnmeli Hastalarda Karotid Arter Stenozunun Renkli Doppler Ultrasonografi İle Değerlendirilmesi gözlenmiştir (Resim I). RDUS ile %75, %74 ve %88 stenoz tespit ettiğimiz 3 arterde ise, DSA ile %80, %95 ve %95 stenoz olduğu görülmüştür (Resim II). Diğer 6 damardaki düşük dereceli stenozlarda RDÜS ile elde edilen değerler, DSA ile önemli derecede uyumluluk göstermişlerdir.hemisferik enfarktın bulunduğu taraftaki stenoz değerleri, RDUS ve DSA sonuçlarına göre karşılaştırıldığında, gruplar arası fark istatistiksel olarak Wilcoxon testi ile incelendiğinde önemsiz bulunmuştur (p=0.1441; p>0.05). Hemisferik enfarktın bulunmadığı taraftaki stenoz değerleri karşılaştırıldığında da, gruplar arası fark, istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (p=0.2945; p>0.05). Tyrrell ve arkadaşları (23) yaptıkları çalışmada 60 yaş ve üzerindeki 187 hipertansif hasta ile 187 normotansif hastayı incelemişler ve karotislerdeki stenoz oranını değerlendirmişlerdir. Hipertansif hastaların %25'inde, normotansif hastaların ise %7'sinde karotis arter stenozu tespit etmişler, böylece hipertansiyon ile ateroskleroz ve karotis arter stenozu arasında ilişki olduğunu göstermişlerdir. Bizim çalışmamızda hipertansif olan hastalarımızın yaş ortalaması 61 idi. Hipertansiyonu olan 54 hastamızın 108 karotis sisteminin incelemesinde, 33 damarda stenoz gözlenmedi, 30 damarda %1-30 stenoz, 19 damarda %31-50 stenoz 10 damarda %51-70 stenoz, 13 damarda %71-99 stenoz ve 3 damarda oklüzyon tespit edildi. Normotansif 46 hastanın 92 karotis arterinin incelenmesinde, 51 (%55.4) arterde stenoz yok iken 19 (%20.6) damarda %1-30 stenoz, 12 (%13) damarda %31-50 stenoz, 3 (%3.3) damarda %51-70 stenoz, 4 (%4.4) damarda %71-99 stenoz ve 3 (%3.3) damarda oklüzyon tespit ettik. Buna göre 54 hipertansif hastanın 108 karotis arterinden 16'sında (%14.8) ileri derecede stenoz ve oklüzyon mevcuttu. Normotansif hastaların 92 karotid arterinden 7'sinde (%7.7) ileri derecede stenoz ve oklüzyon tespit edilmiştir (Tablo III). Stenoz oranları yönünden hipertansif ve normotansif olgular arasında önemli bir farklılık saptanmamıştır. (p>0,005) Normo tansif olgularda stenoz görülmemesi hipertansiflere göre daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Sonuç olarak; inmeli hastalarda bilateral olarak karotid arterlerinin RDUS ile incelenmesinde hemisferik enfarktın bulunduğu taraf arterlerde ileri derecede stenozun fazla görülmesi inme ile karotis arter stenozu arasında pozitif bir korelasyon olduğunu desteklemektedir (c=0.25). İnmeli hastalarda karotis arter stenozunun değerlendirilmesinde, non-invaziv ve ucuz bir yöntem olan RDUS'nin, tanısal değeri yüksek, olduğu sonuca varılmıştır. İnme riski olan hastalarda, karotis artı stenozunu göstermede, altın standart olan anjiyogr» öncesinde, daha non-invaziv ve ucuz bir yöntem ota RDUS tercih edilebilir. KAYNAKLAR 1. Hatsukami TS. Clinical assessment of extracranial arterii disease, in. Strandress DE, Van Breda A, ed. Vascylî Diseases: Surgical and interventional therapy. New YoıtB Churchill Livingstone , Ersavaştı G, Akman C, Eran G ve ark. Ekstrakraniy» vasküler hastalık tanısında renkli Doppler ultrasonograf ve anjiyografi bulgularının karşılaştırılması. Türk Radyoloji Dergisi 2: , Fisher M. Occlusion of the internal carotid artery. Ardı Neurol Psychiatry 65: , Harrison MJ, Marshall J. Prognostic significance of severit) of carotid atheroma in early manifestations ol cerebrovascular disease. Stroke 13: , O'leary DH, Clouse ME, Potter JE, et al. The influenceof noninvasive tests on the selection of patients for carotij angiography. Stroke 16: , Brovvn PB, Zvviebel WJ, Cali GK. Degree of cervical carı artery stenosis and hemispheric inmee: Duplex US findings. Radiology 170: , Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V. Biyoistatistik. 4. Baskı, Ankara: Özdemir Yayıncılık , Saraçbaşı T, Kutsal A. Betimsel İstatistik. 3. Baskı, Ankara Beytepe: H.Ü. Basımevi , North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial (NASCET) Steering Comittee. North American Symptomatic Carotid Endarterec-tomy Trial. Methods, patient characteristics and progress. Stroke 22:71 l -720, European Carotid Surgery Trialists, Collaborative Group. MRC European Carotid Surgery Trial: Interim results for Symptomatic patients with severe (70-99%) ör with mild (0-29%) carotid stenosis. Lancet 337: , Karataş Y, Karataş R, Ercan M, ve ark. Karotid arter stenozunun segmental dağılımının değerlendirilmesinde renkli Doppler US'nin tanı değeri. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 4:18-23, Erickson SJ, Mevvissen MW, Foley WD et al. Stenosis of the internal carotid artery: Assesment using color Doppler 142

7 Arslan ve Ark. imaging compared with angiography. AJR 152: , Hankey GJ, Warlow CP, Sellar RJ. Cerebral angiographic risk in mild cerebrovascular disease. Stroke 21: , Zierler RE. The role of the vascular laboratory in clinical dedsion making.semin Roentgenol 27:63-77, Middleton WD, Foley WD, Lavvson TL. Color-flow Doppler imaging of carotid artery abnormalities. AJR 150: , Polak JF, Dobkin GR, O'leary DH, et al. ICA stenosis accuracy and reproducibility of color Doppler assisted duplex imaging. Radiology 173: , Clark WM, Hatten HP Jr. Noninvasive screening of extracranial carotid disease: duplex sonography with angiographic correlation. AJNR 2: , Kovanlıkaya A, Dicle O, Özaksoy D ve ark. Karotid arter stenozunda renkli Doppler ultrasonografinin değeri. Rad yoloji ve Tıbbi Görüntüleme Dergisi 2;58-61, Robinson ML, Sacks D, Perlmutter GS, et al. Diagnostic criteria for carotid duplex sonography. AJR 151: , Steinke W, Meairs S, Ries S, et al. Sonographic Assesment of Carotid Artery Stenosis "Comparison of povver Doppler imaging and color Doppler flow imaging". Stroke 27:91-94, Görer I, Sarpay S. Ekstrakranial karotid sistem aterosklerotik patolojilerinin değerlendirilmesinde renkli Doppler US ile anjiyografinin yeri. SSK Tepecik Hastanesi Uzmanlık Tezi. İzmir, VVorthy SA, Henderson J, Griffiths PD, et al. The role of duplex sonography and angiography in the investigation of carotid artery disease. Neuroradiology 39: , Tyrrell KS, Alcorn HG, VVolfson SK, et al. Predictors of carotid stenosis in older adults with and vvithout isolated systolic hypertension. Stroke 24: , 1993.

8 Yazışma Adresi Doç. Dr. Mübeccel Arslan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı SİVAS

9

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Karotis Arter Hastalığı İskemik İnmelerin yaklaşık %20-25 inde karotis arter darlığı Populasyonda yaklaşık %2-8 oranında

Detaylı

Karotis Arter Stenoz ve Oklüzyonlarında İnvaziv Olmayan Radyolojik Modalitelerin Etkinliği

Karotis Arter Stenoz ve Oklüzyonlarında İnvaziv Olmayan Radyolojik Modalitelerin Etkinliği ARAŞTIRMA MAKALESİ / Research Article DOI: 10.5505/sakaryamedj.2016.46330 Karotis Arter Stenoz ve Oklüzyonlarında İnvaziv Olmayan Radyolojik Modalitelerin Etkinliği The Efficacy of Non-Invasive Radiological

Detaylı

Bat toplumlar nda yap lan araşt rmalar inmeye bağl ölümlerin,

Bat toplumlar nda yap lan araşt rmalar inmeye bağl ölümlerin, Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2004) 10:167-172 KARD YOVASKÜLER RADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Karotid arter stenozlar nda merkeze özgü dupleks Doppler eflik de erleri Mehmet Yurdakul, Muharrem Tola, Ensar

Detaylı

Renovasküler Hipertansiyonda Doppler US

Renovasküler Hipertansiyonda Doppler US Renovasküler Hipertansiyonda Doppler US Dr. Süha Süreyya Özbek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı İzmir Öğrenim Hedefleri Renovasküler Hastalık Doppler teknik, püf noktası ve tuzaklar

Detaylı

E(mbolic) S(troke) U(ndetermined) S(ource) Kaynağı Belirlenmemiş Embolik İnme PROF. DR. NEVZAT UZUNER ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

E(mbolic) S(troke) U(ndetermined) S(ource) Kaynağı Belirlenmemiş Embolik İnme PROF. DR. NEVZAT UZUNER ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ E(mbolic) S(troke) U(ndetermined) S(ource) Kaynağı Belirlenmemiş Embolik İnme PROF. DR. NEVZAT UZUNER ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Her 6 hastadan biri ilk inmeden sonraki 5 yıl içinde tekrar inme geçirir

Detaylı

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi Successful Hybrid Therapy In Iatrogenic Complication of Bilateral Iliac Artery Özcan Gür1, Havva Nur Alparslan Yümün2, Selami Gürkan1,

Detaylı

Dr. Erdem Birgi, Dr. Onur Ergun, Dr. Hasan Ali Durmaz, Dr. Evren Özçınar, # Dr. Işık Conkbayır

Dr. Erdem Birgi, Dr. Onur Ergun, Dr. Hasan Ali Durmaz, Dr. Evren Özçınar, # Dr. Işık Conkbayır 384 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2014;42(4):384-388 doi: 10.5543/tkda.2014.56168 İnnominat arter tıkanmasına bağlı subklavyen çalma-karotis geri kazanma fenomeni: Doppler ultrasonografi,

Detaylı

İskemik Serebrovasküler Olaylarda Karotis Arterinin Cerrahi Tedavisi Prof. Dr. Ayla Gürel Sayın

İskemik Serebrovasküler Olaylarda Karotis Arterinin Cerrahi Tedavisi Prof. Dr. Ayla Gürel Sayın İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Ateroskleroz; Koroner, Serebral, Periferik Arter Tutulumu Sempozyum Dizisi No: 52 Ekim 2006; s. 99-107 İskemik Serebrovasküler Olaylarda Karotis

Detaylı

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı Görüntüleme Birimi Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri 1. Fizik muayene 2. Serolojik Testler 3. Görüntüleme 4. Biyopsi Patolojik

Detaylı

KAROTİS ve VERTEBRAL DOPPLER US

KAROTİS ve VERTEBRAL DOPPLER US KAROTİS ve VERTEBRAL DOPPLER US Prof. Dr. Mustafa SEÇİL Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İZMİR GİRİŞ Serebrovasküler hastalık dünyada önde gelen ölüm ve kalıcı hasar nedenlerinden birisidir.

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20 24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen 45. Ulusal Diyabet Kongresinde

Detaylı

Karotis Arter Stenozlarında Endovasküler Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Karotis Arter Stenozlarında Endovasküler Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi Fırat Tıp Dergisi 2007;12(4): 273-278 Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Karotis Arter Stenozlarında Endovasküler Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi Mehmet Ruhi ONUR a1, Timur SĐNDEL 2, Saim YILMAZ

Detaylı

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PERKUTAN KORONER GİRİŞİMLER (KORONER BALON VE STENT TEDAVİSİ) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PERKUTAN KORONER GİRİŞİMLER (KORONER BALON VE STENT TEDAVİSİ) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PERKUTAN KORONER GİRİŞİMLER (KORONER BALON VE STENT TEDAVİSİ) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:.....

Detaylı

KORONER ARTER? NE ZAMAN? Hacettepe Üniversitesi Tıp T Fakültesi Radyoloji A.D.

KORONER ARTER? NE ZAMAN? Hacettepe Üniversitesi Tıp T Fakültesi Radyoloji A.D. KORONER ARTER GÖRÜNTÜLEMEDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN YERİ: : KİME K? NE ZAMAN? Doç.. Dr. Tuncay Hazırolan Hacettepe Üniversitesi Tıp T Fakültesi Radyoloji A.D. KORONER ANJİYOGRAF YOGRAFİ Normal ve patolojik

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi

Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Bülent Mutlu Marmara Üniversitesi, Kardiyoloji AbD İstanbul İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu, 2011 Koroner Değerlendirme Anatomik

Detaylı

Doppler Ultrasonografi: Karotis ve Vertebral Arterler. Dr.S.Süreyya Özbek EÜTF Radyoloji

Doppler Ultrasonografi: Karotis ve Vertebral Arterler. Dr.S.Süreyya Özbek EÜTF Radyoloji Doppler Ultrasonografi: Karotis ve Vertebral Arterler Dr.S.Süreyya Özbek EÜTF Radyoloji Öğrenim Hedefleri Serebrovasküler Hastalık Karotis ve Verteral Arter Doppler USG Teknik Patolojilerde tanı Stenoz

Detaylı

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Endotel zedelenmesi ATEROSKLEROZ Monositlerin intimaya göçü Lipid yüklü makrofajlar Sitokinler İntimaya kas h. göçü

Detaylı

Maligniteye baðli iliak arter stenozunda endovasküler stent tedavisi: olgu sunumu

Maligniteye baðli iliak arter stenozunda endovasküler stent tedavisi: olgu sunumu OLGU 67 Maligniteye baðli iliak arter stenozunda endovasküler stent tedavisi: olgu sunumu Mehmet Çallýoðlu, Mert Köroðlu, Naim Eriþ. Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi, Radyodiagnostik, Isparta.

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti Endemik bir bölgede tiroid nodüllerinin cerrah tarafından uygulanan ultrasonografi ile değerlendirilmesinin tanı ve cerrahi tedavi kararı üzerine etkisi Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Dr. Ali Uğur Emre,

Detaylı

Ebru Düșünceli Atman 1, Evren Üstüner 1, Çağlar Uzun 1, Hasan Özcan 2, İlhan Erden 1, Tanzer Sancak 3, Umman Sanlıdilek 1

Ebru Düșünceli Atman 1, Evren Üstüner 1, Çağlar Uzun 1, Hasan Özcan 2, İlhan Erden 1, Tanzer Sancak 3, Umman Sanlıdilek 1 DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/ MEDICAL SCIENCES Araștırma Makalesi/ Research Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2014, 67(1) DOI: 10.1501/Tıpfak_000000858 Klinik Olarak Anlamlı Karotis Arter Stenozlarının

Detaylı

Tıkayıcı Tip Serebrovaskuler Hastalıkların Karotis İntima-media Kalınlığı ile İlişkisi

Tıkayıcı Tip Serebrovaskuler Hastalıkların Karotis İntima-media Kalınlığı ile İlişkisi doi:10.5222/otd.2013.037 Araştırma Tıkayıcı Tip Serebrovaskuler Hastalıkların Karotis İntima-media Kalınlığı ile İlişkisi Deniz Alagöz*, Zafer Ünsal Coşkun*, Cengiz Yılmaz** *Okmeydanı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Işılay IŞIK, Abdullah Yüksel BARUT, Bülent ÇEKİÇ, Mehmet Ali NAZLI

Işılay IŞIK, Abdullah Yüksel BARUT, Bülent ÇEKİÇ, Mehmet Ali NAZLI İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2011;12(3):118-124 doi: 10.5505/1304.8503.2011.57070 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Renovasküler Hipertansiyon Klinik Ön Tanılı Olgularda Bilgisayarlı Tomografik Anjiyografi

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Renal arter stenozu Anatomik bir tanı Asemptomatik Renovasküler hipertansiyon

Detaylı

GİRİŞİMŞEL NÖROLOJİ KLİNİĞİNİN DSA DENEYİMİ: HASTALARIN ANALİZİ

GİRİŞİMŞEL NÖROLOJİ KLİNİĞİNİN DSA DENEYİMİ: HASTALARIN ANALİZİ Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases 2013; 19 (1): 11-17 doi: 10.5505/tbdhd.2013.30602 ARAŞTIRMA YAZISI ORIGINAL ARTICLE GİRİŞİMŞEL NÖROLOJİ KLİNİĞİNİN DSA DENEYİMİ: HASTALARIN ANALİZİ ÖZET Vedat

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında Salusin Alfa ve Beta Düzeylerinin Ateroskleroz ile İlişkisi

Hemodiyaliz Hastalarında Salusin Alfa ve Beta Düzeylerinin Ateroskleroz ile İlişkisi Hemodiyaliz Hastalarında Salusin Alfa ve Beta Düzeylerinin Ateroskleroz ile İlişkisi Savaş SİPAHİ 1, Ahmed Bilal GENÇ 2, Seyyid Bilal AÇIKGÖZ 3, Mehmet YILDIRIM 4, Selçuk YAYLACI 4, Yakup Ersel AKSOY 5,

Detaylı

Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu

Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu Diyb. Hemş. Dr. Selda ÇELİK İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim

Detaylı

SOL ANA KORONER HASTALIÐININ GENÇ VE YAÞLI HASTALAR- DA KLÝNÝK ÖZELLÝKLER VE RÝSK FAKTÖRLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

SOL ANA KORONER HASTALIÐININ GENÇ VE YAÞLI HASTALAR- DA KLÝNÝK ÖZELLÝKLER VE RÝSK FAKTÖRLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ TJIC Volume:11 Number:1 February 2007 TGKD Cilt:11 Sayý:1Þubat 2007 SOL ANA KORONER HASTALIÐININ GENÇ VE YAÞLI HASTALAR- DA KLÝNÝK ÖZELLÝKLER VE RÝSK FAKTÖRLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Dr. M. Timur

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Op. Dr. Sabri Özden, Op. Dr. Şiyar Ersöz, Dr. Bulut Özkan, Doç. Dr. Barış Saylam, Doç. Dr. Mesut Tez Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ. Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL

N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ. Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ Anestezi

Detaylı

TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI

TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Mahmut Şahin Düzenleme, Gözden

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY İbrahim Taha Dağlı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa

Detaylı

Periferik Arter Hastalıklarına Yaklaşım. Dr. Murat İKİZLER Eskişehir, 201 3

Periferik Arter Hastalıklarına Yaklaşım. Dr. Murat İKİZLER Eskişehir, 201 3 Periferik Arter Hastalıklarına Yaklaşım Dr. Murat İKİZLER Eskişehir, 201 3 Periferik arter hastalıkları uygarlık tarihinin ilk medeniyetlerinde bile dikkat çeken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Mehmet Mustafa TABAKCI1, Cüneyt Toprak1, Anıl Avcı1, Ramazan Kargın1 1

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

Vertebrobaziller Yetmezlik Semptomları Olan Hastalarda Vertebral Arterin Dupleks Doppler Us Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Vertebrobaziller Yetmezlik Semptomları Olan Hastalarda Vertebral Arterin Dupleks Doppler Us Yöntemiyle Değerlendirilmesi İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (3) 163-168 (2008) Vertebrobaziller Yetmezlik Semptomları Olan Hastalarda Vertebral Arterin Dupleks Doppler Us Yöntemiyle Değerlendirilmesi Safiye Kafadar*,

Detaylı

Dr. Gökhan AKSAN Şişli Hamidiye Etfal E.A.H Kardiyoloji Kliniği 22/04/16

Dr. Gökhan AKSAN Şişli Hamidiye Etfal E.A.H Kardiyoloji Kliniği 22/04/16 Dr. Gökhan AKSAN Şişli Hamidiye Etfal E.A.H Kardiyoloji Kliniği 22/04/16 AMAÇ Diabetes mellitus (DM) önemli bir kardiyovasküler risk faktörüdür. Tüm diyabetik hasta ölümlerinin %70-80 inden kardiyovasküler

Detaylı

Ekstrakraniyal Karotis ve Vertebral Arter Darlıklarında 64 Kesitli BT Anjiyografi ile DSA Bulgularının Karşılaştırılması

Ekstrakraniyal Karotis ve Vertebral Arter Darlıklarında 64 Kesitli BT Anjiyografi ile DSA Bulgularının Karşılaştırılması ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Radyoloji / Radiology Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 5 Sayı: 3 Temmuz 2014 Ekstrakraniyal Karotis ve Vertebral Arter Darlıklarında 64 Kesitli BT

Detaylı

Retroaortik ve sirkumaortik renal venin pelvik varisle ilişkisi

Retroaortik ve sirkumaortik renal venin pelvik varisle ilişkisi Retroaortik ve sirkumaortik renal venin pelvik varisle ilişkisi Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi GİRİŞ ve AMAÇ Pelvik konjesyon sendromunun (PKS) oluşumunda over ven

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, ANKARA, 2 Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi, Halk Saðlýðý AD, ANKARA

Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, ANKARA, 2 Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi, Halk Saðlýðý AD, ANKARA TJIC Volume:11 Number:2 May 2007 TGKD Cilt:11 Sayý:2 Mayýs 2007 KORONER ARTER BYPASS CERRAHÝSÝ PLANLANAN HASTALARDA SEMPTOMSUZ ATEROSKLEROTÝK KAROTÝD ARTER HASTALIÐININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ VE LÝTERATÜRÜN

Detaylı

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 121-125, 1986 AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hüsnü YAVUZYILMAZ* Celil DİNÇER** M. Emin TOPÇU*** Koruyucu

Detaylı

KAROTİS ENDARTEREKTOMİDE BÖLGESEL BLOK UYGULAMALARI

KAROTİS ENDARTEREKTOMİDE BÖLGESEL BLOK UYGULAMALARI KAROTİS ENDARTEREKTOMİDE BÖLGESEL BLOK UYGULAMALARI Uzm Dr. ZELİHA ALICIKUŞ TUNCEL Dr. Siyami Ersek GKDC Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği,2010 Karotis arter stenozu İNME

Detaylı

1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.

1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. RADYOLOJİ STAJINDA ANLATILAN DERS KONULARI 1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. -Hangi organ incelemesinde

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

Aort Koarktasyonunun Stent Implantasyonu ile Tedavisini Takiben Gelişen Alt Ekstremite Arteryel Trombotik Oklüzyonu Thrombotic Occlusion Of Lower

Aort Koarktasyonunun Stent Implantasyonu ile Tedavisini Takiben Gelişen Alt Ekstremite Arteryel Trombotik Oklüzyonu Thrombotic Occlusion Of Lower Aort Koarktasyonunun Stent Implantasyonu ile Tedavisini Takiben Gelişen Alt Ekstremite Arteryel Trombotik Oklüzyonu Thrombotic Occlusion Of Lower Extermity Following Transcatheter Aortic Stent Implantation

Detaylı

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ Hangi hastalara görüntüleme

Detaylı

Karotis Arter Stenozunun Derecesi ile Koroner Arter Hastalığının Yaygınlığı ve Ciddiyeti: SYNTAX ve SYNTAX-II Skoru Korelasyon Çalışması

Karotis Arter Stenozunun Derecesi ile Koroner Arter Hastalığının Yaygınlığı ve Ciddiyeti: SYNTAX ve SYNTAX-II Skoru Korelasyon Çalışması Klinik Araştırma MN Kardiyoloji 23/2016 Karotis Arter Stenozunun Derecesi ile Koroner Arter Hastalığının Yaygınlığı ve Ciddiyeti: SYNTAX ve SYNTAX-II Skoru Korelasyon Çalışması Uzm.Dr. Erhan SARAÇOĞLU*,

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

YAYINLAR KİTAPLARDA BÖLÜMLER

YAYINLAR KİTAPLARDA BÖLÜMLER YAYINLAR KİTAPLARDA BÖLÜMLER 1. Göksel Bakaç: İnmeye genel yaklaşım. Editör: Dursun Kırbaş, Kubilay Varlı. Birinci basamakta nörolojik hastalıklar. Tanı, tedavi, rehabilitasyon. 1997, p24-36 2. Dursun

Detaylı

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI Firuz Gachayev 1, İsmail Cem Sormaz 1, Yalın İşcan 1, Arzu Poyanlı 2, Fatih Tunca 1, Yasemin Giles

Detaylı

Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (4) 211-219, 2003

Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (4) 211-219, 2003 DERLEMELER (Review Articles) İSKEMİK SEREBROVASKÜLER OLAYLAR VE KAROTİS ARTER DARLIKLARINDA ENDARTEREKTOMİ UYGULAMALARI Ischemic cerebrovascular events and endarterectomy in carotid artery stenosis Ufuk

Detaylı

Karotis ve Serebrovasküler Girişimlerde Komplikasyonlar ve Önlenmesi. Doç Dr Mehmet Ergelen

Karotis ve Serebrovasküler Girişimlerde Komplikasyonlar ve Önlenmesi. Doç Dr Mehmet Ergelen Karotis ve Serebrovasküler Girişimlerde Komplikasyonlar ve Önlenmesi Doç Dr Mehmet Ergelen 1-Karotis Girişimleri 2-Akut İskemik İnme de MekanikTrombektomi Karotis Girişimleri Komplikasyonlar 1-Karotid

Detaylı

Doppler Ultrasonografi. Araş. Gör. E. Pınar TÖRE Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nureddin ÇELİMLİ

Doppler Ultrasonografi. Araş. Gör. E. Pınar TÖRE Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nureddin ÇELİMLİ Doppler Ultrasonografi Araş. Gör. E. Pınar TÖRE Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nureddin ÇELİMLİ İçerik Tanım Dopplerin Fiziksel Prensipleri Doppler etki Doppler frekansı Doppler denklemi Doppler açısı Doppler

Detaylı

Koroner Arter Hastalığı Yaygınlığı ile Karotis Arter İntima-Media Kalınlığı Arasındaki İlişki

Koroner Arter Hastalığı Yaygınlığı ile Karotis Arter İntima-Media Kalınlığı Arasındaki İlişki Original Article Koroner Arter Hastalığı Yaygınlığı ile Karotis Arter İntima-Media Kalınlığı Arasındaki İlişki The Relationship between the Extent of Coronary Artery Disease and the Carotid Artery Intima-Media

Detaylı

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR NÖRORADYOLOJİ NÖRORADYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ ve GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR Dr. Faysal EKİCİ İNCELEME YÖNTEMLERİ DİREKT GRAFİLER BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ MANYETİK

Detaylı

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 ( ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster 2 ( ID: 63)/lenfomalı iki olguda meme tutulumu Poster 4 ( ID: 87)/Olgu Sunumu: Meme Amfizemi Poster 6 ( ID:

Detaylı

Vasküler Patolojilerin Cerrahi Tedavisi

Vasküler Patolojilerin Cerrahi Tedavisi Vasküler Patolojilerin Cerrahi Tedavisi Dr.Özalp KARABAY DEÜTF Kalp Damar Cerrahisi A.B.D - Diyabetli olgular agresif bir ateroskleroz gösterirler. - Diyabetli olgularda kompensatuar arteryel genişleme

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

Superior Tiroidal Arterin Ana Karotis Arterden Köken Aldığı Hastada Başarılı Karotis Endarterektomi

Superior Tiroidal Arterin Ana Karotis Arterden Köken Aldığı Hastada Başarılı Karotis Endarterektomi Superior Tiroidal Arterin Ana Karotis Arterden Köken Aldığı Hastada Başarılı Karotis Endarterektomi Successful Carotid Endarterectomy In a Patient With Superior Thyroid Artery Originated from Common Carotid

Detaylı

Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu KAROTİS ARTER HASTALIĞI. Hasta Bilgilendirme Formu

Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu KAROTİS ARTER HASTALIĞI. Hasta Bilgilendirme Formu Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu KAROTİS ARTER HASTALIĞI Hasta Bilgilendirme Formu 2 Karotis Arter Hastalığı Nedir? Boynumuzun her iki yanında birer tane olarak yerleşmiş olan ana karotis arterlerimiz

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

Fibromuküler Displazi ve Renovasküler Hipertansiyon. Fibromuscular Dysplasia and renovascular Hypertension

Fibromuküler Displazi ve Renovasküler Hipertansiyon. Fibromuscular Dysplasia and renovascular Hypertension Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2014;6 (4):240-246 Derleme Fibromuküler Displazi ve Renovasküler Hipertansiyon Erken ve ark. Fibromuscular Dysplasia and renovascular Hypertension 1 Ertuğrul

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

Atrial Fibrilasyon dan Gerçek Kesitler: WATER (Warfarin in Therapeutic Range) Registry den İlk Sonuçlar

Atrial Fibrilasyon dan Gerçek Kesitler: WATER (Warfarin in Therapeutic Range) Registry den İlk Sonuçlar Atrial Fibrilasyon dan Gerçek Kesitler: WATER (Warfarin in Therapeutic Range) Registry den İlk Sonuçlar 1. Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme Ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi (ARGEFAR) 2. Central

Detaylı

İntrakraniyal aterosklerotik hastalık tanı ve tedavisi

İntrakraniyal aterosklerotik hastalık tanı ve tedavisi Serebral damarlardaki ateroskleroz inmenin en yaygın nedenlerinde biri. İntrakraniyal aterosklerotik hastalık tanı ve tedavisi Doç. Dr. İpek MİDİ Marmara Üniversitesi Pendik EAH Intrakranial aterosklerotik

Detaylı

Doç.Dr.Namık Özmen GATA H.Paşa Eğt.Hast. Kardiyoloji Servisi. İstanbul

Doç.Dr.Namık Özmen GATA H.Paşa Eğt.Hast. Kardiyoloji Servisi. İstanbul Doç.Dr.Namık Özmen GATA H.Paşa Eğt.Hast. Kardiyoloji Servisi. İstanbul FRAKSİYONEL FLOW REZERV(FFR) Koroner anjiografi anatomik bilgi veren bir lümenografidir Mevcut lezyonun ciddiyetini görsel olarak

Detaylı

GİRİŞ-AMAÇ YÖNTEM-GEREÇLER

GİRİŞ-AMAÇ YÖNTEM-GEREÇLER PS1018 Retinal Ven Tıkanıklığı Bulunan Hastalarda Tedavi Başarısını Etkileyen Özellikler Ufuk Adıgüzel, Nurgül Kuş Mersin Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin GİRİŞ-AMAÇ Retina ven tıkanıklıkları

Detaylı

Kapalı sistem beyin biyopsi yöntemleri; histopatolojik değerlendirmede algoritma

Kapalı sistem beyin biyopsi yöntemleri; histopatolojik değerlendirmede algoritma Kapalı sistem beyin biyopsi yöntemleri; histopatolojik değerlendirmede algoritma Dr Büge Öz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Konuşma akışı; Sterotaksik yöntem nedir?

Detaylı

İNMEDE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Cem CALLI. Chief of Neuroradiology Section Ege University Hospital Dept. Of Radiology Izmir, Turkey

İNMEDE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Cem CALLI. Chief of Neuroradiology Section Ege University Hospital Dept. Of Radiology Izmir, Turkey İNMEDE GÖRÜNTÜLEME Dr. Cem CALLI Chief of Neuroradiology Section Ege University Hospital Dept. Of Radiology Izmir, Turkey İNME nedir? Beyin kan akımının bozulması sonucu beyin fonksiyonlarının hızlı ilerleyici

Detaylı

Over Kanseri Taraması ve İngiliz Grubu Over Kanseri Tarama Çalışması

Over Kanseri Taraması ve İngiliz Grubu Over Kanseri Tarama Çalışması Over Kanseri Taraması ve İngiliz Grubu Over Kanseri Tarama Çalışması Ovarian cancer screening and mortality in the UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening (UKCTOCS): a randomised controlled

Detaylı

Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme

Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme A.Cem Dural 1, Cevher Akarsu 1, İlhan Gök 1, Aysel Koyuncu

Detaylı

BÖBREK BOYLARININ YAŞ BOY AĞIRLIK VE KEMİK MATÜRASYONU İLE İLİŞKİSİ

BÖBREK BOYLARININ YAŞ BOY AĞIRLIK VE KEMİK MATÜRASYONU İLE İLİŞKİSİ Türk Nefroloji Dializ ve Transplantasyon Dergisi 1992 (1), 22-27 BÖBREK BOYLARININ YAŞ BOY AĞIRLIK VE KEMİK MATÜRASYONU İLE İLİŞKİSİ H. Mocan*, A. Ökten**, H. Gümele***, M. Akyazıcı**** ÖZET Böbrek boyu,

Detaylı

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Tiroit nodülleri toplumda sık görülen patolojilerdir.

Detaylı

Oral Çinko Alımının Kan Basıncı ve Karbonhidrat Metabolizması Üzerindeki Etkisi

Oral Çinko Alımının Kan Basıncı ve Karbonhidrat Metabolizması Üzerindeki Etkisi .Makaleler Oral Çinko Alımının Kan Basıncı ve Karbonhidrat Metabolizması Üzerindeki Etkisi Uzm. Dr. Yusuf Aydın Dr. Yasemin Ateş Uzm. Dr. Funda Ceran Doç. Dr. Mehmet Yıldız Uzm. Dr. N. Ihman SSK Ankara

Detaylı

Yeni Tedaviler ve Devam. Core Penumbra

Yeni Tedaviler ve Devam. Core Penumbra Yeni Tedaviler ve Devam Etmekte Olan Çalışmaları Core Penumbra Nöroprotektif Tedavi 1955-2000 Nöroprotektif ajan: 49 Randomize çalışma: 114 Hasta Sayısı: 21445 Pozitif sonuç: 0 Başar arısız z IV rt-pa

Detaylı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı 64 yaşında erkek hasta 10 yıldır KOAH tanılı ve diyabet hastası 25 gün önce göğüs ve sırt ağrısı, nefes darlığı PaO2: 68.2; PaCO2:36 ; O2 satürasyonu: 94,4 FM;

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA

Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDİYOLOJİ Anabilim Dalı I. GENEL BĠLGĠLER Dersin Adı MED 402 KARDİYOLOJİ STAJI Yerel Kredi:2 Yıl ve Dönemi 4. sınıf & 7. ya da 8. sömestr AKTS Kredi:3 Öğretim Üyeleri

Detaylı

Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması. Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK

Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması. Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK Diferansiye tiroid kanserlerinde cerrahi, tedavinin en önemli basamağıdır, daha sonra adjuvan

Detaylı

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER***

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD*, Biyokimya AD**, Kalp Damar Cerrahi

Detaylı

KAROTÝS ARTER DARLIKLARINDA ENDOVASKÜLER TEDAVÝ: FÝLTRE TÝPÝ SEREBRAL KORUMA

KAROTÝS ARTER DARLIKLARINDA ENDOVASKÜLER TEDAVÝ: FÝLTRE TÝPÝ SEREBRAL KORUMA TGKD Cilt 12, Sayý 1 1 KAROTÝS ARTER DARLIKLARINDA ENDOVASKÜLER TEDAVÝ: FÝLTRE TÝPÝ SEREBRAL KORUMA *Dr. Önder Demirbaþ, **Dr. Talantbek Batyraliev, ***Dr. Bülent Kýsacýkoðlu *Özel Sani Konukoðlu Hastanesi

Detaylı

Karotis ve vertebrobaziler dolaş mlar aras nda fetal dönemde

Karotis ve vertebrobaziler dolaş mlar aras nda fetal dönemde Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:382-387 KARD YOVASKÜLER RADYOLOJ RES MLERLE B R KONU Persistan fetal karotid-vertebrobaziler anastomozlar Özgür Oktay, Ömer Kitifl, smail Oran, Ahmet Memifl Ö.

Detaylı

Malignant Arteria Serebri Media Enfarkt ında Klinik Gidi ş ve Prognoz* Handan MISIRLI, Aynur ÖZGE, Nuran AKDEM İR, Nuri Y. ERENOĞLU ÖZET.

Malignant Arteria Serebri Media Enfarkt ında Klinik Gidi ş ve Prognoz* Handan MISIRLI, Aynur ÖZGE, Nuran AKDEM İR, Nuri Y. ERENOĞLU ÖZET. Malignant Arteria Serebri Media Enfarkt ında Klinik Gidi ş ve * Handan MISIRLI, Aynur ÖZGE, Nuran AKDEM İR, Nuri Y. ERENOĞLU ÖZET Arteria serebri medianın (ASM) tam olarak t ıkanmas ı veya arteria serebri

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (Supar) Ve Neopterin Düzeylerinin Tanısal

Detaylı

Akut Skrotumun Ayırıcı Tanısında Radyolojik Görüntüleme

Akut Skrotumun Ayırıcı Tanısında Radyolojik Görüntüleme Akut Skrotumun Ayırıcı Tanısında Radyolojik Görüntüleme Dr. A. Süleyman Dikici İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Konuşma Akışı SKROTAL US-DOPPLER -Torsiyon Enfeksiyon

Detaylı

Kesik Topallaması Olan Hastaların Tedavi Prensipleri Prof. Dr. A. Kürşat Bozkurt, Dr. Elmas Kanbur

Kesik Topallaması Olan Hastaların Tedavi Prensipleri Prof. Dr. A. Kürşat Bozkurt, Dr. Elmas Kanbur İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Ateroskleroz; Koroner, Serebral, Periferik Arter Tutulumu Sempozyum Dizisi No: 52 Ekim 2006; s. 113-117 Kesik Topallaması Olan Hastaların

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

İskemik İnme ve Acil Yaklaşım(*)

İskemik İnme ve Acil Yaklaşım(*) İskemik İnme ve Acil Yaklaşım(*) Dr. Birsen İnce İnme, merkezi sinir sisteminde iskemi ya da kanamaya bağlı olarak aniden gelişen nörolojik defisit şeklinde tanımlanır. İskemik inme ise, inme olgularının

Detaylı

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER Varlık Erol, Cengiz Aydın, Levent Uğurlu, Emre Turgut, Hülya Yalçın*, Fatma Demet İnce* T.C.S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi. ROC Analizi. Prof.Dr. Rian DİŞÇİ

Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi. ROC Analizi. Prof.Dr. Rian DİŞÇİ Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi ROC Analizi Prof.Dr. Rian DİŞÇİ İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi Ve Biyoistatistik Bilim Dalı Tanı Testleri Klinik çalışmalarda, özellikle

Detaylı

Basın bülteni sanofi-aventis

Basın bülteni sanofi-aventis Basın bülteni sanofi-aventis 7 Kasım 2007 ULUSLARARASI DİYABET TEDAVİ PRATİKLERİ KAYIT ÇALIŞMASI NIN (IDMPS) TÜRKİYE SONUÇLARI HEDEF TEDAVİ KALİTESİNİ ARTIRMAK ÇALIŞMANIN AMACI ve YÖNTEMİ Uluslararası

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

Semptomatik iki taraflı ciddi karotis arter ve koroner arter hastalığının tedavisi

Semptomatik iki taraflı ciddi karotis arter ve koroner arter hastalığının tedavisi Turk Gogus Kalp Dama 2015;23(2):264-268 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10454 Özgün Makale / Original Article Semptomatik iki taraflı ciddi karotis arter ve koroner arter hastalığının tedavisi Management

Detaylı

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Koroner arter bypass cerrahisi uygulanan hastalarda karotis arter lezyonları ve vertebrobaziler yetmezlik

Detaylı

Subklavyen Arter Tıkanıklığında Cerrahi Revaskülarizasyon Uygulamalarımızın Erken-Orta Dönem Sonuçları

Subklavyen Arter Tıkanıklığında Cerrahi Revaskülarizasyon Uygulamalarımızın Erken-Orta Dönem Sonuçları ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATION l doi: 10.5578/kkd.4607 Subklavyen Arter Tıkanıklığında Cerrahi Revaskülarizasyon Uygulamalarımızın Erken-Orta Dönem Sonuçları Early-Midterm Results of Surgical

Detaylı

Karotis arter hastalıklarında karotis endarterektomi erken sonuçları

Karotis arter hastalıklarında karotis endarterektomi erken sonuçları Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Karotis arter hastalıklarında karotis endarterektomi erken sonuçları Early results of carotid endarterectomy

Detaylı

Karotis artere stent yerleştirme: Tek merkez deneyimi ve klinik sonuçları

Karotis artere stent yerleştirme: Tek merkez deneyimi ve klinik sonuçları Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 685-689 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0500 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Karotis artere stent yerleştirme: Tek merkez deneyimi ve klinik

Detaylı