KUR AN KURSUNA GİTME DURUMLARINA GÖRE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUR AN KURSUNA GİTME DURUMLARINA GÖRE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI"

Transkript

1 KUR AN KURSUNA GİTME DURUMLARINA GÖRE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI Ezgi AKINCI Büşra KOÇ Sevilay UĞUR Kübra ŞEN ÖZET Bu araştırmanın amacı, öğrenim görmekte olan 6.sınıf öğrencilerinin Kur an Kursuna gitme durumuna göre akademik başarılarını karşılaştırmaktadır.araştırma nedensel-karşılaştırma modelinde gerçekleştirilmiştir.verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan anket kullanılmıştır.araştırmanın çalışma evren ve örneklemini : öğretim yılı İzmir ilinde iki okul ve Manisa ilinde bir okulda okumakta olan 6.sınıf öğrencilerinden 107 öğrenci oluşturmaktadır. Anahtar kelimeler : Başarı düzeyi,kur an Kursu GİRİŞ Kur an Kursları, Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde Kur an ve temel dini bilgilerin öğretimi amacıyla açılan kurslardır(akyürek,2005).yaz Kur an Kursları yaz tatilinde iki aylık bir dönemde, isteyenlere camilerde ve Kur an Kurslarında yapılan kur an öğretimi ve din eğitimini içermektedir (Ünsal, 2009). Yaz Kur an Kursları toplumumuzun her kesimine din eğitimini ve öğretimini götürebileceğimiz en yaygın yapılanmadır.temel din eğitiminin verilebileceği,insanların Kur an-ı Kerimi ellerine ilk aldıkları yerdir. Milyonlarca öğrencinin sadece dini öğrenmek amacıyla aynı anda bir araya geldiği bir eğitim kurumudur.bu kurslarda eğitim ve öğretim saatleri dışında öğreticinin rehberliğinde sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenebilir (Koç, 2005). Din eğitimi ve öğretimi yaz Kur an Kurslarından bağımsız düşünülemez.ülkemizde 0-15 yaş arası çocuklarımıza din eğitimi veren bir örgün eğitim kurumu bulunmamaktadır.sadece bu açıdan baktığımızda bile yaz Kur an Kurslarına nedenli ihtiyacımız olduğu ortadadır. Yaz tatilleri çocuklar için bir fırsattır. Çocuklar Kur an Kurslarında sadece Kur an eğitimi değil bunun yanında temel İslami bilgileri,islam tarihi,ahlak,siyer,tefsir ve benzeri konularda da pek çok bilgiyi kazanma fırsatı bulurlar. Bu çalışmayı yapmamızın amacı öğrencilerin akademik başarıları arasında anlamlı fark olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Yaptığımız araştırmalarda seçtiğimiz örnekleme göre Kur an Kursuna giden öğrencilerin gitmeyenlerden fazla olduğu görünmektedir. Ayrıca yaz Kur an Kursuna aktif katılan öğrencilerin yukarıda sayılan fonksiyonları düşünüldüğünde zamanını boş geçirmeme,çocuğun ufkunu açması,çocuğun sosyalleşmesi gibi sağladığı faydalar göz önünde bulundurulduğunda çocuğun okuldaki diğer derslerdeki başarılarının arttıracağı tahmin edilmiştir.örneğin

2 çocuğun sure ezberi yapmasının hafızasını güçlendireceği düşünülerek diğer derslerdeki başarılarının artacağı tahmin edilmiştir. PROBLEM CÜMLESİ Kuran kursuna gitme durumuna göre öğrencilerin akademik başarıları arasında anlamlı fark var mıdır? ARAŞTIRMANIN ALT PROBLEMLERİ Yukarıda ifade edilen araştırmanın problem cümlesine dayalı olarak aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: Kur an Kursuna giden öğrencilerin gitmeyenlere göre; Din Kültürü dersi başarısı arasında anlamlı fark var mıdır? Matematik dersi başarısı arasında anlamlı fark var mıdır? Fen Bilimleri dersi başarısı arasında anlamlı fark var mıdır? Türkçe dersi başarısı arasında anlamlı fark var mıdır? Sosyal Bilgiler dersi başarısı arasında anlamlı fark var mıdır? YÖNTEM Araştırma Modeli Bu araştırma nicel nedensel araştırma modeline göre yürütülmüştür.bilindiği gibi nedensel araştırma,ortaya çıkmış var olan bir durumun ya da olayın nedenlerini etkileyen değişkenleri ya da bir etkinin sonuçlarını belirlemeye yönelik bir araştırma türüdür.olaydan sonra araştırma, araştırma deseninde birbiriyle karşılartırılabilecek en az iki grup varsa nedensel karşılaştırma araştırmaları, sadece tek grup varsa nedensel araştırma olarak adlandırılır (Cohen ve Manion, 1997). Evren ve Örneklem Bu araştırmada çalışma evreni kullanılmıştır. Çalışma evreni ulaşılabilen evrendir.araştırmanın çalışma evren ve örneklemi; öğretim yılı İzmir ilinde iki okulda ve Manisa ilinde bir okulda okumakta olan sınıf öğrencisi oluşturmaktadır.araştırmada seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme kullanılarak 6.sınıftan 107 öğrenciye ulaşılmıştır. Bu öğrencilerden u Kur an Kursuna gitmemiş, öğrenci gitmiştir.uygun örnekleme yöntemi araştırmacının kolayca ulaşabileceği bir örneklemden verilerin toplanması olarak ifade edilmektedir. Veri Toplama Araçları Araştırmada öğrencilerin Kur an Kursuna gitme durumuna göre akademik başarıları arasındaki farkı belirlemeye yönelik Anket Formu araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir.bu formu öğrencilerin Kur an Kursuna gitme durumuna göre akademik başarılarını belirlemek için kullanılmıştır. Thomas (1998) anketi (questiannaire) insanların yaşam koşullarını, davranışlarını,inançlarını veya tutumlarını belirlemeye yönelik bir dizi sorudan oluşan araştırma materyali olarak tanımlamaktadır. Diğer veri toplama tekniklerine(görüşme,gözlem)göre farklı bölgelerden çok daha büyük gruplara hızlı olanağının olması ve maliyetinin daha düşük olması gibi avantajları vardır.sosyal bilim araştırmalarında kullanılan tüm ölçme araçlarında olduğu gibi, anket sonuçlarının da geçerli ve güvenilir olması beklenir.anketlerde

3 geçerlik, araştırılan konuya ve soruya uygun cevaplar alabilme gücünü; güvenirlik ise, uygulama aynı yollarla tekrarlandığında benzer sonuçlar verme gücünü gösterir (Aiken, 1997; Özoğlu, 1992). Bulgular ve Tartışma 6.sınıf öğrencilerinin Kur an Kursuna gitme durumuna göre akademik başarıları arasındaki farkı araştıran bu çalışmanın bulgularına aşağıda yer verilmektedir. Öğrencilerin Kur an kursuna gitme durumuna göre akademik başarıları arasındaki farka ilişkin bulgular Öğrencilerin Kur an Kursuna gitme durumuna göre akademik başarıları arasındaki farka ilişkin bulgular tablo 1 de verilmektedir. Tablo 1 Öğrencilerin Kur an Kursuna gitme durumuna göre akademik başarıları arasındaki farka ilişkin t/f testi sonuçları Dersler Kursa Gitme Durumu N Ort. SS sd p Din ,22 Mat ,36 Fen ,04 Sosyal ,03 Türkçe ,03 Tablo 1 deki veriler incelendiğinde, akademik başarının kur an kursuna gitme durumundaki ilişkisine bakıldığında öğrencilerin kur an kursuna gitme durumuna göre Din Kültürü ve Matematik derslerindeki akademik başarıları arasında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur.(din 78,81 p=0,22) (Mat 72,75 p=0,36) Sosyal, Fen ve Türkçe derslerinde kursa gitmeyen öğrencilerin lehine anlamlı bir fark oluşmuştur.(sosyal 76,82 p=0,03) (Fen 74,80 p=0,04) (Türkçe 75,81 p=0,03) Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin Din kültürü ve ahlak bilgisi ve matematik dersi ortalama puanları arasında kursa gitme durumuna göre anlamlı fark oluşmamıştır. Sosyal, Fen ve Türkçe dersinde ise kursa gitmeyen öğrencilerin lehine anlamlı bir fark oluşmuştur. Yani kursa gitmeyen öğrenciler bu derslerde daha başarılı olmuşlardır.

4 Sonuç Bir grup öğrencinin Kur an kursuna gitme durumuna göre başarı düzeylerinin incelendiği bu araştırmada başlıca şu sonuçlara ulaşılmıştır. Öğrencilerin Kur an kursuna gitme durumuna göre Din kültürü ve Matematik dersi başarıları arasındaki farkın anlamlı olmadığı bulunmuştur. Fakat Türkçe,Sosyal,Fen dersleri arasındaki farkın anlamlı olduğu bulunmuştur.kur an kursuna gitmeyen öğrencilerin Türkçe,Sosyal,Fen dersleri derslerindeki akademik başarılarının diğerlerine göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçların öğrencilerin Kur an kursuna gitme durumuna göre başarılarının değerlendirilmesini sağlayarak; öğrencilerin akademik başarıları konusunu güncelleştirip üzerinde düşünme ve tartışma yaratacağı, Kur an kurslarında öğrenci geliştirme programlarının hazırlanmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Öneriler Kur an kurslarının derslere, özellikle Din Kültürü dersine faydasının olmaması Kur an kurslarının yapılandırılmasını da zorunlu kılmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde kurs görevlileri karşılaştıkları yoğun ilgiye cevap verememekte,kursa gelen talebelerin yarısı ilk hafta sonu kursu bırakmaktadır.çok sayıda öğrencinin başvuru yapması ve bir öğreticinin başına öğrencinin toplanması hocayı olumsuz davranışlara yönlendirmektedir.bu durumda öğrenciler de kurstan soğumakta ve kursa devam etmemektedir.bunun yanında kurs öğreticisi her yaş gurubunda öğrenciyle aynı anda muhatap olmakta,çocuğun gelişim özellikleri göz önünde bulundurulmamaktadır.kur an Kurslarındaki öğrencilerin pedagojik formasyon bilgisizliği olduğu ortadadır. Öğrencilerin bireysel farkları da göz önünde bulundurulmalıdır.bu sebeple Kur an Kursu öğreticiliğini İHL meslek dersleri öğretmenlerinin yada din öğretmenlerinin vermesi öğrencinin psiko-sosyal gelişimi açısından daha uygun olabilir. Öğreticilerin akademik seviyesinin daha yüksek olması gerekir. Ortamının eski medrese tarzından çıkarılıp öğretim ortamına dönüştürülmesi gerekir.yeterli teknolojik imkânlar sağlanmalıdır.

5 KAYNAKÇA Aiken, L. R. (1997). Questionaries and inventories: Surveying opinions and assesing personality. Newyork: John Wiley & Sons, Inc. Akyürek,S.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı : 18 Yıl : 2005/1 ( s.) Koç, A.(2005).Kur an Kurslarında Eğitim ve Verimlilik. Ankara:İlahiyat Yayınları. Özoğlu, S. Ç. (1992).Davranış bilimlerinde anket: Bilgi toplama aracının geliştirilmesi.ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 25(2), Thomas,R.M.(1998).Conducting educational research:a comparative view.west Port,Conn:Bergin & Garvey. Ünsal, A. (2009).Yaz Kur an Kurslarında Din Eğitim ve Öğretimi(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi).sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı Çerçevesinde İhtiyaç Duyulan Materyaller 1.3. Öğretim Materyali

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠNE ĠLĠġKĠN ÖZYETERLĠK ALGILARI

SINIF ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠNE ĠLĠġKĠN ÖZYETERLĠK ALGILARI Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 10, Sayı 2, Ağustos 2009 Sayfa 67-84 SINIF ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠNE ĠLĠġKĠN ÖZYETERLĠK ALGILARI Cemalettin ĠPEK 1 Cengiz BAYRAKTAR

Detaylı

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420 Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Gelişimlerinin

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 499-522 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

YATILI ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK İLE İLGİLİ TUTUMLARI VE MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

YATILI ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK İLE İLGİLİ TUTUMLARI VE MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 132 YATILI ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK İLE İLGİLİ TUTUMLARI VE MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 17, s. 439-468 ERGENLERDE BENLİK SAYGISI

Detaylı

ERG RAPORLARI. temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi

ERG RAPORLARI. temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi ERG RAPORLARI temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi 23 Ocak 1995 tarihinde kurulan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), aradan

Detaylı

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR, Arş. Gör. Seçil ÇELİK, Arş. Gör. Gülden BOZKUŞ GENÇ, Arş. Gör. Sunagül

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e İlişkin Görüşleri

Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e İlişkin Görüşleri Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e İlişkin Görüşleri Öğr.Gör.Berrin ARSLAN GİRİŞ Yirminci yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ Özet Bu çalışmanın amacı, dil bilgisi öğretiminde farklı aşamalarda öğretim yazılımı kullanımının başarıya

Detaylı

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 211-232 Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ebru DEMİRCİOĞLU Murat ÖZDEMİR Öz Bu araştırmada

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) Yayın No: 26 TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI rb

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Alipaşa AYAS, Bayram COŞTU KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi.

Detaylı

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Filiz METE Özet Araştırmanın amacı, yabancı

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 13/11/2010 tarih ve 27758 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1053 Sayılı

Detaylı

EĞİTİMDE HAZIR BULUNUŞLUĞUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI A REVIEW STUDY ABOUT IMPORTANT OF READINESS IN EDUCATION

EĞİTİMDE HAZIR BULUNUŞLUĞUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI A REVIEW STUDY ABOUT IMPORTANT OF READINESS IN EDUCATION EĞİTİMDE HAZIR BULUNUŞLUĞUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI Gonca Harman Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı gonca.harman@omu.edu.tr Dilek Çelikler Ondokuz

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE DİĞER DERSLERE YÖNELİK TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE DİĞER DERSLERE YÖNELİK TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI ÖZET 1 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE DİĞER DERSLERE YÖNELİK TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI Neslihan PEÇEN Gülşen KAVAK Güler DURMUŞ Melek YILDIRIM ÖZET Bu araştırmada

Detaylı

Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Doç. Dr. Yusuf TEPELİ Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 3 Article Number: C0011 SOCIAL SCIENCES EDUCATION SCIENCES Received: February 2007 Accepted: July 2007 2007 0Hwww.newwsa.com

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (Motor Yenileştirmeci Meslek Alanı Örneği)

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (Motor Yenileştirmeci Meslek Alanı Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 1 Sayfa: 181-206, ELAZIĞ-2006 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMA ALIŞKANLIKLARI VE OYUN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Araş. Gör. Yavuz İNAL* yinal@metu.edu.

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMA ALIŞKANLIKLARI VE OYUN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Araş. Gör. Yavuz İNAL* yinal@metu.edu. İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMA ALIŞKANLIKLARI VE OYUN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Araş. Gör. Yavuz İNAL* yinal@metu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY* kursat@metu.edu.tr Özet

Detaylı

BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Ahmet Bolat Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ahmbolat@yahoo.com Doç.Dr. Ahmet Bacanak,Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

OKUMA BECERİSİ İLE İLGİLİ MAKALELERDE CİNSİYET DEĞİŞKENİ

OKUMA BECERİSİ İLE İLGİLİ MAKALELERDE CİNSİYET DEĞİŞKENİ OKUMA BECERİSİ İLE İLGİLİ MAKALELERDE CİNSİYET DEĞİŞKENİ Özet Bu çalışmanın amacı okuma becerisinde cinsiyetler arasında çeşitli farklılıkların olup olmadığını, sebepleriyle birlikte, Türkiye de yayınlanan

Detaylı

Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması

Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008 () 23. Sayı 85 Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması

Detaylı