DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU"

Transkript

1 mali ÇÖZÜM 253 DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU Av. Dr. Filiz KESK N I. Girifl darenin taraf oldu u sözleflmelerden do an alacaklar n AATUHK daki düzenlemeler çerçevesinde takip ve tahsil edilip edilemeyece inin belirlenmesi için sözleflmenin niteli inin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çal flmam zda idarenin ne tür sözleflmelere taraf olabilece i ve hangi sözleflmelerden do an alacaklar n n kamu alaca olarak nitelendirilece i hususu üzerinde durulacakt r. II. darenin Sözleflmeleri: dare taraf ndan yap lan sözleflmeler karfl m za her zaman idari (yönetsel) sözleflmeler olarak ç kmamaktad r. Zira, idarenin idari sözleflmeleri yan nda özel hukuk kiflileri gibi yapt özel hukuk sözleflmeleri de bulunmaktad r. Bu sebeple idarenin sözleflmeleri idari sözleflmeler ve idarenin özel hukuk sözleflmeleri olmak üzere ikiye ayr lmaktad r. Sözleflmeleri bu biçimde bir ayr ma tabi tutman n amac sözleflmelere uygulanacak hukuku ve do acak uyuflmazl klar n çözüm yerini belirlemeye yöneliktir. 1 fiöyle ki, idari sözleflmeler nedeniyle taraflar aras nda ç kacak ihtilaflar idari yarg, özel hukuk sözleflmelerinden do an ihtilaflar ise adli yarg organlar taraf ndan görülmektedir. 1 AKYILMAZ, Bahtiyar, dare Hukuku, Konya, 2004, sh.301

2 254 mali ÇÖZÜM Ancak bu noktada belirtilmesinde yarar görülen hususlardan birisi de idarenin yapt özel hukuk sözleflmelerine iliflkin bütün ihtilaflar n adli yarg - n n görev alan na girmedi idir. Zira idarenin özel hukuk sözleflmelerinin haz rlanmas aflamas nda da idare hukuku hükümlerinin uygulanmas söz konusu olmaktad r. Bu sebeple idarenin özel hukuk sözleflmesi imzalan p uygulamaya bafllan ncaya kadar do acak uyuflmazl klara iliflkin davalar n çözüm yeri idari yarg olacakt r. Dolay s yla idare hukuku kurallar sadece idari sözleflmeler de il, imzalan p uygulan ncaya kadar idarenin özel hukuk sözleflmeleri aç s ndan da geçerli olacakt r. Buna ba l olarak idari yarg yerleri de sadece idari sözleflmelerden do an uyuflmazl klar de il, idarenin özel hukuk sözleflmeleri imzalan p, uygulanmaya bafllan ncaya kadar ç kabilecek bütün uyuflmazl klara bakmaktad r. 2 Bu kapsamda afla da idari sözleflmeler ile özel hukuk sözleflmeleri üzerinde durulacakt r. A. dari (Yönetsel) Sözleflmeler 1.Tan m Kamu kurulufllar n n idare hukuku kurallar na dayanarak yapt klar sözleflmeler idari sözleflme olarak adland - r lmaktad r. dari sözleflmeler kamu kurulufllar ile idari kifliler aras nda yap labildi i gibi, tüzel kiflili i olan kamu kurulufllar aras nda da yap labilmektedir. Di er taraftan, idari sözleflmeler de özel hukuk sözleflmeleri gibi iki taraf n anlaflmas ile yap lmakta olup, taraflar kural olarak hem sözleflme yapmakta hem içeri ini saptamakta belli koflullar alt nda serbest bulunmaktad r. 3 Dan fltay kararlar nda idari sözleflmelerin unsurlar afla daki flekilde s ralanmaktad r 4 : - Sözleflmenin taraflardan birisinin idare olmas, - Sözleflmenin konusunun kamu hizmeti olmas ve söz konusu kamu hizmetinin yürütülmesi için yap lmas, - Sözleflmenin amac n n kamu yarar olarak saptanmas, 2 AKYILMAZ, age, sh GÖZÜBÜYÜK, fieref- TAN, Turgut, dare Hukuku, Cilt:I, Genel Esaslar, Turhan Kitapevi, Ankara, 1998,sh Dan fltay 1. Dairenin, tarih, E: 1992/232, K: 1992/294 say l karar, Dan fltay 8. Dairenin tarih, E: 1999/2852, K:1999/7533 say l karar, Dan fltay 5. Dairenin tarih, E:2000/476, K:2000/1516 say l karar.

3 mali ÇÖZÜM Sözleflmenin idareye üstünlük ve ayr cal k tan mas. Uyuflmazl k Mahkemesine göre, bir kamu hizmetini yürütmek ve kamu yarar n sa lamak konusu ve amac yla yap lan kimi sözleflmeleri idari biçimde ya da özel hukuk sözleflmesi biçiminde yapma konusunda idarenin bir seçimlik hakk bulunmaktad r. Bu nedenle, sözleflme metni incelenmeli ve idarenin bir özel hukuk sözleflmesi mi, yoksa idari sözleflme mi yapmak istedi i araflt r lmal d r. E er sözleflme ile idarenin üstünlü ü ve otoritesi kabul edilmifl ise yani idare sözleflmeye taraf olan kifliye karfl kamu gücünden do an üstün yetkilerle donat lm flsa idarenin idari sözleflme yapmak istedi i anlafl lmal d r. Di er bir anlat mla, idari sözleflme özel hukuku aflan koflullar içermelidir. 5 dari sözleflmenin unsurlar nda sözü edilen kamu hizmeti kavram, siyasal organlar taraf ndan kamuya yararl olarak kabul edilen ve toplumsal bir gereksinimi karfl lamak amac yla kamu kuruluflunun ya kendisi ya da yak n gözetim ve denetimi alt nda özel kesim taraf ndan yürütülen faaliyetler olarak tan mlanmaktad r Bafll ca idari sözleflme türleri a-kamu hizmeti imtiyaz sözleflmeleri: dare ile genel olarak sermaye flirketi olan bir tüzel bir kifli aras nda yap - lan, bir kamu hizmetinin belirli ve uzun bir süre içinde kurulmas n n ve iflletilmesinin karfl l nda hizmetten yararlananlardan ücret ya da bedel almak ve giderleriyle kar ve zarar (riski ) özel giriflimciye ait olmak üzere, idarenin kendi buyru u ve sorum- 5 Uyuflmazl k Mahkemesi nin E: 1953/2, K: 1953/6, tarihli karar (G R TL, smet-b LGEN,Pertev-AKGÜNER,Tayfun, dare Hukuku, Der yay nlar, stanbul 2001, sh. 834) 6 GÜNDAY, Metin, dare Hukuku, maj Yay nc l k, Ankara, 1999, sh.224. Kamu hizmeti kavram ile ilgili ayr nt l bilgi için ayr ca bkz. KARAHASANO LULLARI, Onur, Kamu Hizmeti, Turhan Kitapevi, Ankara, 2002,. Dan fltay 6. Dairenin tarih, E: 1999/3060, K: 2000/2707 say l karar nda kamu yarar kavram...liman n konteyner ve Ro-Ro tafl mac l na sa layaca önemli kapasite art fl ve kolayl klar ile ihracat ve ithalatlarla ilgili yük tafl mac l nda ekonomik bir tafl ma flekli olan kombine tafl mac l n geliflmesine önemli katk s olaca...bu durumda liman n ülkemize sa layaca ekonomik yarar ve yarataca istihdam ile liman n yap m nda kamu yarar bulundu u kuflkusuz oldu undan dava konusu uygulama imar plan nda kamu yarar na, flehircilik ilkelerine ve planlama esaslar na ayk r l k bulunmad... fleklinde ifade edilmifltir.

4 256 mali ÇÖZÜM lulu u alt nda sa lanan yönetim biçimini düzenleyen sözleflmedir. 7 b-müflterek emanet sözleflmesi: Müflterek emanet usulüne göre gördürülecek kamu hizmetlerinin yürütülmesi için özel kiflilerle idare aras nda yap lan sözleflmelerdir. Osmanl imparatorlu u zaman nda deniz fenerlerinin iflletilmesinde kullan lan bu usul günümüzde idarenin kültürel nitelikli kamu hizmetlerinin özel kifliler arac l ile yürütülmesinde kullan lmaktad r. 8 c-kamu istikraz sözleflmeleri: Devlet ve baz kamu tüzel kiflilikleri taraf ndan tahvil, bono v.s. gibi de iflik isimlerle ç kar lan senetler karfl l - nda halktan borç para al nmas n sa layan sözleflmelerdir. 9 d- ltizam sözleflmeleri: Bir özel kiflinin kamu idaresine ödeyece i belirli bir ücret karfl l nda bu kamu hizmetini kendi kar ve zarar na iflletmesi amac yla kamu idaresi ile yapt bir sözleflmedir. Günümüzde bu tür sözleflmelerin daha çok göl ve nehirlerde, deniz k y lar ndaki hazineye ait dalyanlardan yararlanmak için yap ld görülmektedir. 10 e- dari hizmet sözleflmeleri: darenin baz faaliyetleri kendileriyle hizmet sözleflmesi yapt kiflilere gördürmesi mümkündür. dare ile bu kifliler aras nda akdedilen hizmet sözleflmeleri nin bir k sm idare hukukuna, di er bir k sm ise özel hukuka tabidir. dare hukukuna tabi hizmet sözleflmelerine idari hizmet sözleflmesi ve bu tür sözleflmeyle çal flan kiflilere de sözleflmeli personel denilmektedir. 11 f-yer alt ve yer üstü servetlerinin iflletilmesine iliflkin sözleflmeler Anayasan n 168. maddesine göre, tabii servetler ve kaynaklar devletin 7 Dan fltay 1. Dairenin, tarih, E: 1992/232, K: 1992/294 say l karar. Anayasa Mahkemesi nin, tarih, E: 1994/71, K:1995/23 say l karar nda 3996 say l yasa ile düzenlenen yap-ifllet-devret yönteminin kamu hizmeti imtiyaz, 2. maddede öngörülen yat r m ve hizmetlerin yapt r lmas na, iflletilmesine ve devredilmesine iliflkin sözleflmelerin de kamu hizmeti imtiyaz sözleflmesi oldu u ifade edilmifltir. (AKYILMAZ, age,sh.313) 8 AKYILMAZ, age, sh GÖZÜBÜYÜK-TAN, age, sh GÖZLER, Kemal, dare Hukuku, Cilt:II, Ekin Kitapevi, Bursa, 2003, sh GÖZLER, age, sh.72.

5 mali ÇÖZÜM 257 hüküm ve tasarrufu alt ndad r. Bunlar n aranmas ve iflletilmesi hakk devlete aittir. Ancak devlet bu hakk n sözleflme ile belli bir süre için gerçek ve tüzel kiflilere devredebilmektedir. 12 g-di er idari sözleflmeler: darenin yukar da belirtilen tiplere girmeyen bir idari sözleflmeye taraf olmas da mümkündür. B. darenin özel hukuk sözleflmeleri 1. Tan m: Özel hukuk sözleflmeleri ile ilgili temel düzenlemeler Borçlar Kanununda yer almakta olup, an lan Kanun uyar nca sözleflme, hukuki bir sonuç do urmak üzere iki veya daha fazla kiflinin karfl l kl ve birbirine uygun irade beyanlar ile uyuflmas d r. Söz konusu irade beyanlar ndan zaman itibar ile önce olan icap, sonra geleni kabul olarak adland r lmaktad r darenin taraf olabilece i bafll ca özel hukuk sözleflme türleri a- Devlet hale Kanununa göre yap lan sözleflmeler: darenin bay nd rl k, malzeme sat n alma, tafl ma gibi iflleri konusunda yapt sözleflmeler kategorik olarak özel hukuk sözleflmesi say lmaktad r. Ancak bu tür sözleflmelerin yap lmas nda baflta Devlet hale Kanunu olmak üzere yasalar ile belirlenen idari usuller izlenmekte ve dolay s yla sözleflmenin yap lmas na kadar geçen aflamalardaki usulsüzlükler idare hukuku esaslar na göre idari yarg da karara ba lanmaktad r. 14 b-abonman Sözleflmesi: Endüstriyel ve ticari kamu hizmetlerinden (demiryollar,tramvay ve di er nakil vas talar, su, havagaz, telefon, radyo, televizyon gibi faaliyetler) yararlananlar n bu hizmetleri yürüten kamu kurumlar ile yapt klar sözleflmeler abonman sözleflmesi olarak özel hukuk sözleflmesi say lmaktad r GÖZÜBÜYÜK-TAN, age, sh KOCAYUSUFPAfiAO LU, Necip., Borçlar Hukuku Dersleri, 1.Fasikül, stanbul, 1985,sh GÖZÜBÜYÜK- TAN, age, sh Ancak, idarenin hizmetten yararlananlar n durumunu etkileyen tek yanl kararlar ndan kaynaklanan uyuflmazl klar n hangi yarg yerinde çözümlenece i hususunda farkl Uyuflmazl k Mahkemesi kararlar bulunmaktad r. (GÖZÜBÜYÜK- TAN, age, sh.380)

6 258 mali ÇÖZÜM c-kira sözleflmesi: Kira sözleflmesi Borçlar Kanununun 248. maddesinde tan mlanm fl olup, bu sözleflmenin taraflar n kiralayan ile kirac oluflturmaktad r. An lan sözleflme gere i, kiralayan kiralanan mal kirac n n kullanmas için b rakmakta, buna karfl l k kirac da kiralayana kira ödemeyi taahhüt etmektedir. 16 d-sat m sözleflmesi: Borçlar Kanunun 182. maddesinde düzenlenen sat m sözleflmesinde al - c n n ödeyece i bedele karfl l k sat c sat m konusu mal teslim etmek ve mülkiyetini al c ya geçirmek borcu alt na girmektedir. Sat m sözleflmesini oluflturan esasl unsurlar ise; sat m konusu, semen ve bunlar n birbiri ile de ifltirilmesi taahhüdüdür. 17 e-di er özel hukuk sözleflmeleri darenin yukar da say lanlar d fl nda da özel hukuk sözleflmesine taraf olmas mümkündür. Örne in, Bayilik sözleflmeleri, Burs ve kredi sözleflmeleri ve Hizmet akitleri gibi. III. Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun da (AATUHK) idarenin sözleflmeleri hakk nda yer alan düzenleme 6183 Say l AATUHK kamu alacaklar n n ne flekilde tahsil edilece ine iliflkin düzenlemeleri içeren bir Kanun olma özelli ini tafl maktad r. Kamu alacaklar esas itibar yla devletin yüküm ya da borç iliflkisi sonucu idari ifllemlerle sa lad kamu gelirleridir. 18 AATUHK nun 1. maddesinde kamu alaca say lan alacaklar belirlenmektedir. Söz konusu maddede; Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masraf vergi cezas, para cezas gibi asli, gecikme zamm, faiz gibi fer'i âmme alacaklar ve ayn idarelerin akitten, haks z fiil ve haks z iktisaptan do anlar d fl nda kalan ve amme hizmetleri tatbikat ndan mütevellit olan di er alacaklar ile; bunlar n takip masraflar hakk nda bu Kanun hükümlerinin tatbik olunaca düzenleme alt na al nmaktad r. 16 AK PEK, fiebnem, KÜÇÜKGÜNGÖR, Erkan, Sözleflmeler Rehberi, Yetkin, Ankara, 2000, sh AK PEK-KÜÇÜKGÜNGÖR, age, sh ÖNCEL-KUMRULU-ÇA AN- sh.159

7 mali ÇÖZÜM 259 AATUHK nun söz konusu hükmü ile kamu alaca kavram belirlenirken ayn zamanda vergi icra hukukunun kapsam da saptanm fl olmaktad r. 19 darenin hangi akitlerinden do an alacaklar n n kamu alaca niteli inde oldu unun belirlenmesi aç s ndan maddede yer alan akitten do anlar d fl nda kalan ifadesi ile neyin kastedildi i konusunun aç kl a kavuflturulmas gerekmektedir. Yukar da da belirtildi i üzere, idarenin sözleflmeleri (akitleri) idari ve özel hukuk (medeni ve ticari) sözleflmeleri olarak iki ayr bafll k alt nda ele al nmaktad r. AATUHK da sözü edilen akitler medeni ve ticari akitler olup, idari akitlerin bu istisnaya girmesi söz konusu olmamaktad r. 20 Zira idari akitlerde devletin kamu gücü a r bast ndan bunlardan do an gelirler kamu alaca say lmakt r. 21 Yani, maddedeki akitten do an alacaklar ifadesi ile devletin, il özel idarelerinin ve belediyelerin medeni hukuk ve ticaret hukuku alan na giren akitlerinden do an alacaklar n kastedildi i anlafl lmaktad r. Zira, bu tür akitlerde idare kamu gücünü kullanmaks z n fertler gibi hareket etti inden bunlardan do an alacaklar kamu alaca saymak imkans zd r. 22 Bu durumda idarenin taraf oldu u ticari ve medeni akitlerden kaynaklanan alacaklara AATUHK hükümlerinin uygulanmas söz konusu olmayacakt r. IV. Konu ile ilgili Dan fltay kararlar : hale Kanununun 45. maddesi gere- ince aç k art rma suretiyle Belediyesinden sat n alm fl olduklar gayrimenkulün sat fl bedelinin bir k sm - n n flartnamede belirtilen süreler içerisinde ödenmeyip gecikmeli olarak ödenmesi sebebiyle geç ödenen k - s m için 6183 say l Kanunun 51. maddesi gere ince tahakkuk ettirilen gecikme zamm n içeren ödeme emrinin iptali için aç lan davada iptali istenen ödeme emri konusunun 19 ÖNCEL-KUMRULU-ÇA AN- sh ÖZBALCI, Y lmaz, AATUHK, Olufl Yay nlar, 2005, sh.47, ÖNCEL, Mualla-KUMRULU, Ahmet- ÇA AN Nami Vergi Hukuku, Turhan Kitapevi, Ankara, 2003, sh.159, ÜNLÜ, Cengiz, AATUHK, Seçkin Yay nlar, 1995,sh. 43, fi MfiEK, Edip, AATUHK fierhi, kinci Bask, Alfa Bas m Yay m Da t m,1996, sh.8 21 ÖNCEL-KUMRULU-ÇA AN- sh ÇEL K, Binnur, Kamu Alacaklar n n Takip ve Tahsil Hukuku, sh. 8 v.d.

8 260 mali ÇÖZÜM akitten do an bir alacak oldu u genel hükümlere göre adliye mahkemelerince çözümlenmesi gerekti i 23 Ödeme emrinin dayana n teflkil eden alaca n özel hukuk iliflkisine dayal olarak Belediye Baflkanl ile..kurumu Bölge Müdürlü ü aras nda s cak su bedeline iliflkin olarak yap lan protokol ve ek protokolden yani özel hukuk iliflkisine dayal olarak akitten do du u. 24 darenin kira akdine dayanan alacaklar için 6183 say l Kanun uyar nca ödeme emri düzenlenemeyece i 25 Belediyeden kiralanan otobüsün kira bedeline iliflkin alaca n özel hukuk sözleflmesinden do mufl bulunmas nedeniyle 6183 say l Kanun hükümlerine göre geri istenemeyece i. 26..Çimento San.T.A.fi. ile Belediye Baflkanl aras nda yap lan sözleflme gere ince belediyece ödenmesi gereken sürestarya ücretinin..çimento T.A.fi. taraf ndan Belediye alaca ndan mahsup edilmifl olmas nedeniyle geri al nmas n sa lamak amac yla düzenlenen ödeme emrinin iptali için aç lan davada ödeme emrinin konusu sözleflmeden do- an bir alacak olmas nedeniyle genel hükümlere göre adliye mahkemelerinde çözümlenmesi gereken bir ihtilaf oldu u 27 Davac flirket ad na irtifak hakk tesis bedelini vadesinde ödememesi nedeniyle düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle aç lan dava konusu olayda daval idare alaca n n henüz sözleflme taraflar aras nda imzalanmam fl olmakla birlikte idarenin bir özel hukuk süjesi olarak yapt taahhüt senedi sözleflmesinden kaynakland, dolay s yla akitten do an alaca n 6183 say l Yasaya göre takip ve tahsiline olanak bulunmad 28 V. Sonuç 6183 Say l AATUHK nun 1. maddesinde Kanunun kapsam yani bu Kanuna tabi olacak kamu alacaklar belirlenirken idarenin akitten do an alacaklar n n kanun kapsam nda olmad - belirtilmektedir. 23 Dan fltay 4. Daire, tarih, E: 1990/692, K:1991/ Dan fltay 9. Daire tarih, E: 1991/2187, K: 1992/2109 say l karar 25 Dan fltay 9. Dairenin tarih, E: 1987/1904, K: 1988/2891 say l karar 26 Dan fltay 9. Dairenin tarih, E: 1993/3337, K: 1994/1181 say l karar (GÜLSEVEN, Mustafa, AATUHK, Seçkin Yay nlar, Ankara, 1999, sh. 29) 27 Dan fltay 9. Daire, tarih, E: 1983/5194, K:1984/665) (ÜNLÜ, age,sh. 48) 28 Dan fltay 10. Dairenin tarih, E: 1991/3917, K: 1993/2687 say l karar

9 mali ÇÖZÜM 261 Ancak AATUHK da yer alan düzenlemelerin özü dikkate al nd nda bu ifade ile idari akitlerin kastedilmedi i anlafl lmaktad r. Yani taraflardan birisi idare olan, konusu ise kamu hizmeti ve kamu yarar olan ve idareye bir tak m ayr cal klar ve üstünlükler tan yan idari sözleflmelerden do an alacaklar AATUHK kapsam nda kamu alaca olarak nitelendirilecek ve bu Kanundaki usullere göre takip ve tahsil edilebilecektir. Buna karfl n idarenin kira, sat fl gibi özel hukuk sözleflmeleri nedeniyle do acak alacaklar ise 6183 Say l Kanuna tabi olmayacak ve bu tür sözleflmelerden do an uyuflmazl klar adli yarg organlar nda karara ba lanacakt r. Dolay s yla bu sözleflmelerden do an alacaklar da di er özel hukuk sözleflmelerine uygulanan prensiplere göre takip ve tahsil edilebilecektir. KAYNAKLAR AKYILMAZ, Bahtiyar, dare Hukuku, Konya, 2004 AK PEK, fiebnem, KÜÇÜKGÜNGÖR, Erkan, Sözleflmeler Rehberi, Yetkin, Ankara, 2000, ÇEL K, Binnur, Kamu Alacaklar n n Takip ve Tahsil Hukuku, maj Yay nc l k, Ankara, 2000 G R TL, smet-b LGEN,Pertev-AKGÜNER, Tayfun, dare Hukuku, Der yay nlar, stanbul GÖZLER, Kemal, dare Hukuku, Cilt:II, Ekin Kitapevi, Bursa, 2003 GÖZÜBÜYÜK, fieref- TAN, Turgut, dare Hukuku, Cilt:I, Genel Esaslar, Turhan Kitapevi, Ankara, 1998 GÜLSEVEN, Mustafa, AATUHK, Seçkin Yay nlar, Ankara, 1999 GÜNDAY, Metin, dare Hukuku, maj Yay nc l k, Ankara, 1999 KARAHASANO LULLARI, Onur, Kamu Hizmeti, Turhan Kitapevi, Ankara, 2002, KOCAYUSUFPAfiAO LU, Necip., Borçlar Hukuku Dersleri, 1.Fasikül, stanbul, 1985 ÖNCEL,Mualla-KUMRULU,Ahmet-ÇA- AN,Nami Vergi Hukuku, Turhan Kitapevi, Ankara, 2003 ÖZBALCI, Y lmaz, AATUHK Yorum ve Aç klamalar, Olufl Yay nlar, 2005 fi MfiEK, Edip, AATUHK fierhi, kinci Bask, Alfa Bas m Yay m Da t m, 1996 ÜNLÜ, Cengiz, AATUHK, Seçkin Yay nlar, 1995

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 Av. Hüseyin KARAKOÇ ÖZET Vergi Davaları idare lehine sonuçlandığı zaman davacı aleyhine

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd mali ÇÖZÜM 227 B REYSEL EMEKL L K PLANLARI VE B R K ML S GORTA POL ÇELER NDE, S GORTALININ VEFATI ÜZER NE YAPILACAK ÖDEMELER N VERG KANUNLARIMIZ KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: 1 93 say l

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ 6802 GİDER VERGİLERİ 261 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 38 Özel iletiflim vergisi Madde 39 - (5035 Say l Kanun un 45 inci maddesiyle yeniden düzenlenen madde, Yürürlük: 2.1.2004, Geçerlilik:

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 UYGULAMADAN DOSYA 1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 B R MAHKEME KARARI STANBUL 4. TÜKET C MAHKEMES E: 2007/210 K: 2007/374 T: 28.06.2007 KRED KARTLARINDAN KART A DATI ALINAMAYACA I HAKSIZ

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 * KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞA AYLIK %10 GECİKME FAİZİ UYGULANABİLECEĞİ (3095 S.K.'nun Akdi Faiz Oranı Yönünden Bir

Detaylı

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine mali ÇÖZÜM 165 F NANSAL K RALAMA fi RKETLER NE YAPILAN MAK NE -TEÇH ZAT TESL MLER NDE KATMA DE ER VERG S ST SNASI Hakk YILDIRIM * I. G R fi B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

DANIŞTAY İDARİ ve VERGİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN TEMEL UYUŞMAZLIKLAR İLE UYUŞMAZLIKLARIN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELER ;

DANIŞTAY İDARİ ve VERGİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN TEMEL UYUŞMAZLIKLAR İLE UYUŞMAZLIKLARIN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELER ; DANIŞTAY İDARİ ve VERGİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN TEMEL UYUŞMAZLIKLAR İLE UYUŞMAZLIKLARIN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELER ; A- İDARİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR: İKİNCİ DAİRENİN GÖREV ALANINA GİREN UYUŞMAZLIKLAR;

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/1273 K: 2005/6735 T: 20.12.2004 TASARRUFUN PTAL BA IfiLAMA N TEL NDE filem ( K m. 278/2, 283/2) Özet: K nun 278/2. maddesi uyar nca, akdin yap ld s rada, kendi verdi i

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI 01.07.2008/105 TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : TMSF ye geçen bazı kıyı (offshore) bankalarında mevduat hesabı bulunan

Detaylı

Ö rtülü sermaye müessesesi Kurumlar Vergisi Kanununun 16 nc maddesinde

Ö rtülü sermaye müessesesi Kurumlar Vergisi Kanununun 16 nc maddesinde KURUMLARIN OLA AN T CAR FAAL YETLER DOLAYISIYLA OLUfiAN BORÇLANMALARIN ÖRTÜLÜ SERMAYE MÜESSESES KARfiISINDAK DURUMU Mesut KOYUNCU Bafl Hesap Uzman 1. Örtülü Sermaye Müessesesi Hakk nda Genel Bilgi: Ö rtülü

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin KIDEM TAZM NATINA DAH L OLAN ÖDEMELER VE KIDEM TAZM NATI TAVAN TUTARI Resul KURT Sigorta Müfettifli I. GENEL B LG LER U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin bulunmas

Detaylı

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu,

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu, 1007 KODLU TÜB TAK KAMU KURUMLARI ARAfiTIRMA GEL fit RME PROJELER DESTEKLEME PROGRAMI VE TÜB TAK B R MLER NCE YÜRÜTÜLEN PROJELERE L fik N KAMU AR-GE PROJELER F KR HAKLAR ESASLARI (*) 1. Amaç Madde 1. Bu

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 28 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28835 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

MAAfi ÖDEME PROTOKOLLER LE BANKA PROMOSYONLARININ HUKUK DE ERLEND R LMES

MAAfi ÖDEME PROTOKOLLER LE BANKA PROMOSYONLARININ HUKUK DE ERLEND R LMES MAAfi ÖDEME PROTOKOLLER LE BANKA PROMOSYONLARININ HUKUK DE ERLEND R LMES Av. Hamdi Ç Y LTEPE* I. Girifl Günümüzde kamu kurum ve kurulufllar nda çal flan personele yap - lacak olan maafl ve sair ödemelerin

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

D A N I fi T A Y ONÜÇÜNCÜ DA RE

D A N I fi T A Y ONÜÇÜNCÜ DA RE DANIfiTAY KARARLARI D A N I fi T A Y ONÜÇÜNCÜ DA RE E: 2005/1658 K: 2005/5950 T: 14.12.2005 KIYI BANKACILI I OFF SHORE H ZMET KUSURU MEVDUAT GÜVENCES (2003/6668 say l BKK m. 3, 5021 S. K m.1, 4969 S.

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI i Prof. Dr. Süheyl DONAY Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI Anayasa Mahkemesi, Yarg tay ve Dan fltay Kararlar le Karfl laflt rmal Olarak ii Yay n No : 1999 Hukuk Dizisi : 933 1. Bas Haziran 2008

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

5 174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ile Odalar ve Borsalar Kanunu

5 174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ile Odalar ve Borsalar Kanunu mali ÇÖZÜM 159 T CARET VE SANAY ODALARINA KAYITLI ÜYELERCE ÖDENEN YILLIK VE MUNZAM A DATLAR Bilal KOCABAfi Maliye Bakanlı ı Devlet Bütçe Uzmanı I. G R fi 5 174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda mali ÇÖZÜM 189 S GORTA ACENTELER VE KATMA DE ER VERG S KARfiISINDAK DURUMLARI Memifl KÜRK* I-G R fi: S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda Sigorta " Bir akittir

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

A mme idarelerinin alacaklar n n kanunlarda yer verilen sürelerde ödenmesi

A mme idarelerinin alacaklar n n kanunlarda yer verilen sürelerde ödenmesi A mme idarelerinin alacaklar n n kanunlarda yer verilen sürelerde ödenmesi (tahsili) esast r. Ancak ödeme zorlu una düflen mükellefleri bulunduklar zor durum hali de dikkate al narak ve mevcut durumlar

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme HURDAYA AYRILAN ARAÇLARDA MOTORLU TAfiITLAR VERG S fiaban KÜÇÜK Maliye Müfettifli G R fi E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri durumlar nedeniyle hurdaya ayr

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

5084 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR VERGİSİ STOPAJI VE SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ İLE ENERJİ DESTEĞİ -2-

5084 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR VERGİSİ STOPAJI VE SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ İLE ENERJİ DESTEĞİ -2- 5084 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR VERGİSİ STOPAJI VE SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ İLE ENERJİ DESTEĞİ -2- Hurşit AKIN Kastamonu Vergi Dairesi Müdür Yardımcıs Yazımızın birinci bölümünün sonunda, 5084 sayılı

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011. Arkan & Ergin

2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011. Arkan & Ergin 2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2010 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2012 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA EK-1 LEKÇE T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA Bakanl zca Tescilli Kültür Varl klar n Kulland lmas artnamesi TK-009 kapsam nda kamuya duyurulan 5225 Say

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

Bloomberg, Swift, Western Union, Google gibi Yurt D fl nda Bulunan Kurulufllara Yap lan Ödemelerdeki KDV ve Stopaj Yükümlülü ü Hakk nda

Bloomberg, Swift, Western Union, Google gibi Yurt D fl nda Bulunan Kurulufllara Yap lan Ödemelerdeki KDV ve Stopaj Yükümlülü ü Hakk nda Bloomberg, Swift, Western Union, Google gibi Yurt D fl nda Bulunan Kurulufllara Yap lan Ödemelerdeki KDV ve Stopaj Yükümlülü ü Hakk nda BFS - 2009/08 stanbul, 20.03.2009 Yurt d fl nda bulunan Bloomberg,

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi. 1 Makalede kısaca Kanun olarak ifade olunacaktır. 2 Kanunun 1. maddesine göre kanunun amacı, finansal kuruluş olarak faaliyet

Detaylı

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan

Detaylı

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER Altar Ömer ARPACI* I - G R fi 213 say l Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alaca n n do umunu vergiyi do uran olay n vukuu veya hukuki durumun tekemmülüne ba

Detaylı

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER Yrd. Doç. Dr. Hediye ERG N* I. GENEL OLARAK Türk vatandafllar yurtd fl nda geçen hizmet sürelerini 8.5.1985 tarihli 3201 say l Yurt D fl nda Bulunan Türk

Detaylı