DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU"

Transkript

1 mali ÇÖZÜM 253 DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU Av. Dr. Filiz KESK N I. Girifl darenin taraf oldu u sözleflmelerden do an alacaklar n AATUHK daki düzenlemeler çerçevesinde takip ve tahsil edilip edilemeyece inin belirlenmesi için sözleflmenin niteli inin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çal flmam zda idarenin ne tür sözleflmelere taraf olabilece i ve hangi sözleflmelerden do an alacaklar n n kamu alaca olarak nitelendirilece i hususu üzerinde durulacakt r. II. darenin Sözleflmeleri: dare taraf ndan yap lan sözleflmeler karfl m za her zaman idari (yönetsel) sözleflmeler olarak ç kmamaktad r. Zira, idarenin idari sözleflmeleri yan nda özel hukuk kiflileri gibi yapt özel hukuk sözleflmeleri de bulunmaktad r. Bu sebeple idarenin sözleflmeleri idari sözleflmeler ve idarenin özel hukuk sözleflmeleri olmak üzere ikiye ayr lmaktad r. Sözleflmeleri bu biçimde bir ayr ma tabi tutman n amac sözleflmelere uygulanacak hukuku ve do acak uyuflmazl klar n çözüm yerini belirlemeye yöneliktir. 1 fiöyle ki, idari sözleflmeler nedeniyle taraflar aras nda ç kacak ihtilaflar idari yarg, özel hukuk sözleflmelerinden do an ihtilaflar ise adli yarg organlar taraf ndan görülmektedir. 1 AKYILMAZ, Bahtiyar, dare Hukuku, Konya, 2004, sh.301

2 254 mali ÇÖZÜM Ancak bu noktada belirtilmesinde yarar görülen hususlardan birisi de idarenin yapt özel hukuk sözleflmelerine iliflkin bütün ihtilaflar n adli yarg - n n görev alan na girmedi idir. Zira idarenin özel hukuk sözleflmelerinin haz rlanmas aflamas nda da idare hukuku hükümlerinin uygulanmas söz konusu olmaktad r. Bu sebeple idarenin özel hukuk sözleflmesi imzalan p uygulamaya bafllan ncaya kadar do acak uyuflmazl klara iliflkin davalar n çözüm yeri idari yarg olacakt r. Dolay s yla idare hukuku kurallar sadece idari sözleflmeler de il, imzalan p uygulan ncaya kadar idarenin özel hukuk sözleflmeleri aç s ndan da geçerli olacakt r. Buna ba l olarak idari yarg yerleri de sadece idari sözleflmelerden do an uyuflmazl klar de il, idarenin özel hukuk sözleflmeleri imzalan p, uygulanmaya bafllan ncaya kadar ç kabilecek bütün uyuflmazl klara bakmaktad r. 2 Bu kapsamda afla da idari sözleflmeler ile özel hukuk sözleflmeleri üzerinde durulacakt r. A. dari (Yönetsel) Sözleflmeler 1.Tan m Kamu kurulufllar n n idare hukuku kurallar na dayanarak yapt klar sözleflmeler idari sözleflme olarak adland - r lmaktad r. dari sözleflmeler kamu kurulufllar ile idari kifliler aras nda yap labildi i gibi, tüzel kiflili i olan kamu kurulufllar aras nda da yap labilmektedir. Di er taraftan, idari sözleflmeler de özel hukuk sözleflmeleri gibi iki taraf n anlaflmas ile yap lmakta olup, taraflar kural olarak hem sözleflme yapmakta hem içeri ini saptamakta belli koflullar alt nda serbest bulunmaktad r. 3 Dan fltay kararlar nda idari sözleflmelerin unsurlar afla daki flekilde s ralanmaktad r 4 : - Sözleflmenin taraflardan birisinin idare olmas, - Sözleflmenin konusunun kamu hizmeti olmas ve söz konusu kamu hizmetinin yürütülmesi için yap lmas, - Sözleflmenin amac n n kamu yarar olarak saptanmas, 2 AKYILMAZ, age, sh GÖZÜBÜYÜK, fieref- TAN, Turgut, dare Hukuku, Cilt:I, Genel Esaslar, Turhan Kitapevi, Ankara, 1998,sh Dan fltay 1. Dairenin, tarih, E: 1992/232, K: 1992/294 say l karar, Dan fltay 8. Dairenin tarih, E: 1999/2852, K:1999/7533 say l karar, Dan fltay 5. Dairenin tarih, E:2000/476, K:2000/1516 say l karar.

3 mali ÇÖZÜM Sözleflmenin idareye üstünlük ve ayr cal k tan mas. Uyuflmazl k Mahkemesine göre, bir kamu hizmetini yürütmek ve kamu yarar n sa lamak konusu ve amac yla yap lan kimi sözleflmeleri idari biçimde ya da özel hukuk sözleflmesi biçiminde yapma konusunda idarenin bir seçimlik hakk bulunmaktad r. Bu nedenle, sözleflme metni incelenmeli ve idarenin bir özel hukuk sözleflmesi mi, yoksa idari sözleflme mi yapmak istedi i araflt r lmal d r. E er sözleflme ile idarenin üstünlü ü ve otoritesi kabul edilmifl ise yani idare sözleflmeye taraf olan kifliye karfl kamu gücünden do an üstün yetkilerle donat lm flsa idarenin idari sözleflme yapmak istedi i anlafl lmal d r. Di er bir anlat mla, idari sözleflme özel hukuku aflan koflullar içermelidir. 5 dari sözleflmenin unsurlar nda sözü edilen kamu hizmeti kavram, siyasal organlar taraf ndan kamuya yararl olarak kabul edilen ve toplumsal bir gereksinimi karfl lamak amac yla kamu kuruluflunun ya kendisi ya da yak n gözetim ve denetimi alt nda özel kesim taraf ndan yürütülen faaliyetler olarak tan mlanmaktad r Bafll ca idari sözleflme türleri a-kamu hizmeti imtiyaz sözleflmeleri: dare ile genel olarak sermaye flirketi olan bir tüzel bir kifli aras nda yap - lan, bir kamu hizmetinin belirli ve uzun bir süre içinde kurulmas n n ve iflletilmesinin karfl l nda hizmetten yararlananlardan ücret ya da bedel almak ve giderleriyle kar ve zarar (riski ) özel giriflimciye ait olmak üzere, idarenin kendi buyru u ve sorum- 5 Uyuflmazl k Mahkemesi nin E: 1953/2, K: 1953/6, tarihli karar (G R TL, smet-b LGEN,Pertev-AKGÜNER,Tayfun, dare Hukuku, Der yay nlar, stanbul 2001, sh. 834) 6 GÜNDAY, Metin, dare Hukuku, maj Yay nc l k, Ankara, 1999, sh.224. Kamu hizmeti kavram ile ilgili ayr nt l bilgi için ayr ca bkz. KARAHASANO LULLARI, Onur, Kamu Hizmeti, Turhan Kitapevi, Ankara, 2002,. Dan fltay 6. Dairenin tarih, E: 1999/3060, K: 2000/2707 say l karar nda kamu yarar kavram...liman n konteyner ve Ro-Ro tafl mac l na sa layaca önemli kapasite art fl ve kolayl klar ile ihracat ve ithalatlarla ilgili yük tafl mac l nda ekonomik bir tafl ma flekli olan kombine tafl mac l n geliflmesine önemli katk s olaca...bu durumda liman n ülkemize sa layaca ekonomik yarar ve yarataca istihdam ile liman n yap m nda kamu yarar bulundu u kuflkusuz oldu undan dava konusu uygulama imar plan nda kamu yarar na, flehircilik ilkelerine ve planlama esaslar na ayk r l k bulunmad... fleklinde ifade edilmifltir.

4 256 mali ÇÖZÜM lulu u alt nda sa lanan yönetim biçimini düzenleyen sözleflmedir. 7 b-müflterek emanet sözleflmesi: Müflterek emanet usulüne göre gördürülecek kamu hizmetlerinin yürütülmesi için özel kiflilerle idare aras nda yap lan sözleflmelerdir. Osmanl imparatorlu u zaman nda deniz fenerlerinin iflletilmesinde kullan lan bu usul günümüzde idarenin kültürel nitelikli kamu hizmetlerinin özel kifliler arac l ile yürütülmesinde kullan lmaktad r. 8 c-kamu istikraz sözleflmeleri: Devlet ve baz kamu tüzel kiflilikleri taraf ndan tahvil, bono v.s. gibi de iflik isimlerle ç kar lan senetler karfl l - nda halktan borç para al nmas n sa layan sözleflmelerdir. 9 d- ltizam sözleflmeleri: Bir özel kiflinin kamu idaresine ödeyece i belirli bir ücret karfl l nda bu kamu hizmetini kendi kar ve zarar na iflletmesi amac yla kamu idaresi ile yapt bir sözleflmedir. Günümüzde bu tür sözleflmelerin daha çok göl ve nehirlerde, deniz k y lar ndaki hazineye ait dalyanlardan yararlanmak için yap ld görülmektedir. 10 e- dari hizmet sözleflmeleri: darenin baz faaliyetleri kendileriyle hizmet sözleflmesi yapt kiflilere gördürmesi mümkündür. dare ile bu kifliler aras nda akdedilen hizmet sözleflmeleri nin bir k sm idare hukukuna, di er bir k sm ise özel hukuka tabidir. dare hukukuna tabi hizmet sözleflmelerine idari hizmet sözleflmesi ve bu tür sözleflmeyle çal flan kiflilere de sözleflmeli personel denilmektedir. 11 f-yer alt ve yer üstü servetlerinin iflletilmesine iliflkin sözleflmeler Anayasan n 168. maddesine göre, tabii servetler ve kaynaklar devletin 7 Dan fltay 1. Dairenin, tarih, E: 1992/232, K: 1992/294 say l karar. Anayasa Mahkemesi nin, tarih, E: 1994/71, K:1995/23 say l karar nda 3996 say l yasa ile düzenlenen yap-ifllet-devret yönteminin kamu hizmeti imtiyaz, 2. maddede öngörülen yat r m ve hizmetlerin yapt r lmas na, iflletilmesine ve devredilmesine iliflkin sözleflmelerin de kamu hizmeti imtiyaz sözleflmesi oldu u ifade edilmifltir. (AKYILMAZ, age,sh.313) 8 AKYILMAZ, age, sh GÖZÜBÜYÜK-TAN, age, sh GÖZLER, Kemal, dare Hukuku, Cilt:II, Ekin Kitapevi, Bursa, 2003, sh GÖZLER, age, sh.72.

5 mali ÇÖZÜM 257 hüküm ve tasarrufu alt ndad r. Bunlar n aranmas ve iflletilmesi hakk devlete aittir. Ancak devlet bu hakk n sözleflme ile belli bir süre için gerçek ve tüzel kiflilere devredebilmektedir. 12 g-di er idari sözleflmeler: darenin yukar da belirtilen tiplere girmeyen bir idari sözleflmeye taraf olmas da mümkündür. B. darenin özel hukuk sözleflmeleri 1. Tan m: Özel hukuk sözleflmeleri ile ilgili temel düzenlemeler Borçlar Kanununda yer almakta olup, an lan Kanun uyar nca sözleflme, hukuki bir sonuç do urmak üzere iki veya daha fazla kiflinin karfl l kl ve birbirine uygun irade beyanlar ile uyuflmas d r. Söz konusu irade beyanlar ndan zaman itibar ile önce olan icap, sonra geleni kabul olarak adland r lmaktad r darenin taraf olabilece i bafll ca özel hukuk sözleflme türleri a- Devlet hale Kanununa göre yap lan sözleflmeler: darenin bay nd rl k, malzeme sat n alma, tafl ma gibi iflleri konusunda yapt sözleflmeler kategorik olarak özel hukuk sözleflmesi say lmaktad r. Ancak bu tür sözleflmelerin yap lmas nda baflta Devlet hale Kanunu olmak üzere yasalar ile belirlenen idari usuller izlenmekte ve dolay s yla sözleflmenin yap lmas na kadar geçen aflamalardaki usulsüzlükler idare hukuku esaslar na göre idari yarg da karara ba lanmaktad r. 14 b-abonman Sözleflmesi: Endüstriyel ve ticari kamu hizmetlerinden (demiryollar,tramvay ve di er nakil vas talar, su, havagaz, telefon, radyo, televizyon gibi faaliyetler) yararlananlar n bu hizmetleri yürüten kamu kurumlar ile yapt klar sözleflmeler abonman sözleflmesi olarak özel hukuk sözleflmesi say lmaktad r GÖZÜBÜYÜK-TAN, age, sh KOCAYUSUFPAfiAO LU, Necip., Borçlar Hukuku Dersleri, 1.Fasikül, stanbul, 1985,sh GÖZÜBÜYÜK- TAN, age, sh Ancak, idarenin hizmetten yararlananlar n durumunu etkileyen tek yanl kararlar ndan kaynaklanan uyuflmazl klar n hangi yarg yerinde çözümlenece i hususunda farkl Uyuflmazl k Mahkemesi kararlar bulunmaktad r. (GÖZÜBÜYÜK- TAN, age, sh.380)

6 258 mali ÇÖZÜM c-kira sözleflmesi: Kira sözleflmesi Borçlar Kanununun 248. maddesinde tan mlanm fl olup, bu sözleflmenin taraflar n kiralayan ile kirac oluflturmaktad r. An lan sözleflme gere i, kiralayan kiralanan mal kirac n n kullanmas için b rakmakta, buna karfl l k kirac da kiralayana kira ödemeyi taahhüt etmektedir. 16 d-sat m sözleflmesi: Borçlar Kanunun 182. maddesinde düzenlenen sat m sözleflmesinde al - c n n ödeyece i bedele karfl l k sat c sat m konusu mal teslim etmek ve mülkiyetini al c ya geçirmek borcu alt na girmektedir. Sat m sözleflmesini oluflturan esasl unsurlar ise; sat m konusu, semen ve bunlar n birbiri ile de ifltirilmesi taahhüdüdür. 17 e-di er özel hukuk sözleflmeleri darenin yukar da say lanlar d fl nda da özel hukuk sözleflmesine taraf olmas mümkündür. Örne in, Bayilik sözleflmeleri, Burs ve kredi sözleflmeleri ve Hizmet akitleri gibi. III. Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun da (AATUHK) idarenin sözleflmeleri hakk nda yer alan düzenleme 6183 Say l AATUHK kamu alacaklar n n ne flekilde tahsil edilece ine iliflkin düzenlemeleri içeren bir Kanun olma özelli ini tafl maktad r. Kamu alacaklar esas itibar yla devletin yüküm ya da borç iliflkisi sonucu idari ifllemlerle sa lad kamu gelirleridir. 18 AATUHK nun 1. maddesinde kamu alaca say lan alacaklar belirlenmektedir. Söz konusu maddede; Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masraf vergi cezas, para cezas gibi asli, gecikme zamm, faiz gibi fer'i âmme alacaklar ve ayn idarelerin akitten, haks z fiil ve haks z iktisaptan do anlar d fl nda kalan ve amme hizmetleri tatbikat ndan mütevellit olan di er alacaklar ile; bunlar n takip masraflar hakk nda bu Kanun hükümlerinin tatbik olunaca düzenleme alt na al nmaktad r. 16 AK PEK, fiebnem, KÜÇÜKGÜNGÖR, Erkan, Sözleflmeler Rehberi, Yetkin, Ankara, 2000, sh AK PEK-KÜÇÜKGÜNGÖR, age, sh ÖNCEL-KUMRULU-ÇA AN- sh.159

7 mali ÇÖZÜM 259 AATUHK nun söz konusu hükmü ile kamu alaca kavram belirlenirken ayn zamanda vergi icra hukukunun kapsam da saptanm fl olmaktad r. 19 darenin hangi akitlerinden do an alacaklar n n kamu alaca niteli inde oldu unun belirlenmesi aç s ndan maddede yer alan akitten do anlar d fl nda kalan ifadesi ile neyin kastedildi i konusunun aç kl a kavuflturulmas gerekmektedir. Yukar da da belirtildi i üzere, idarenin sözleflmeleri (akitleri) idari ve özel hukuk (medeni ve ticari) sözleflmeleri olarak iki ayr bafll k alt nda ele al nmaktad r. AATUHK da sözü edilen akitler medeni ve ticari akitler olup, idari akitlerin bu istisnaya girmesi söz konusu olmamaktad r. 20 Zira idari akitlerde devletin kamu gücü a r bast ndan bunlardan do an gelirler kamu alaca say lmakt r. 21 Yani, maddedeki akitten do an alacaklar ifadesi ile devletin, il özel idarelerinin ve belediyelerin medeni hukuk ve ticaret hukuku alan na giren akitlerinden do an alacaklar n kastedildi i anlafl lmaktad r. Zira, bu tür akitlerde idare kamu gücünü kullanmaks z n fertler gibi hareket etti inden bunlardan do an alacaklar kamu alaca saymak imkans zd r. 22 Bu durumda idarenin taraf oldu u ticari ve medeni akitlerden kaynaklanan alacaklara AATUHK hükümlerinin uygulanmas söz konusu olmayacakt r. IV. Konu ile ilgili Dan fltay kararlar : hale Kanununun 45. maddesi gere- ince aç k art rma suretiyle Belediyesinden sat n alm fl olduklar gayrimenkulün sat fl bedelinin bir k sm - n n flartnamede belirtilen süreler içerisinde ödenmeyip gecikmeli olarak ödenmesi sebebiyle geç ödenen k - s m için 6183 say l Kanunun 51. maddesi gere ince tahakkuk ettirilen gecikme zamm n içeren ödeme emrinin iptali için aç lan davada iptali istenen ödeme emri konusunun 19 ÖNCEL-KUMRULU-ÇA AN- sh ÖZBALCI, Y lmaz, AATUHK, Olufl Yay nlar, 2005, sh.47, ÖNCEL, Mualla-KUMRULU, Ahmet- ÇA AN Nami Vergi Hukuku, Turhan Kitapevi, Ankara, 2003, sh.159, ÜNLÜ, Cengiz, AATUHK, Seçkin Yay nlar, 1995,sh. 43, fi MfiEK, Edip, AATUHK fierhi, kinci Bask, Alfa Bas m Yay m Da t m,1996, sh.8 21 ÖNCEL-KUMRULU-ÇA AN- sh ÇEL K, Binnur, Kamu Alacaklar n n Takip ve Tahsil Hukuku, sh. 8 v.d.

8 260 mali ÇÖZÜM akitten do an bir alacak oldu u genel hükümlere göre adliye mahkemelerince çözümlenmesi gerekti i 23 Ödeme emrinin dayana n teflkil eden alaca n özel hukuk iliflkisine dayal olarak Belediye Baflkanl ile..kurumu Bölge Müdürlü ü aras nda s cak su bedeline iliflkin olarak yap lan protokol ve ek protokolden yani özel hukuk iliflkisine dayal olarak akitten do du u. 24 darenin kira akdine dayanan alacaklar için 6183 say l Kanun uyar nca ödeme emri düzenlenemeyece i 25 Belediyeden kiralanan otobüsün kira bedeline iliflkin alaca n özel hukuk sözleflmesinden do mufl bulunmas nedeniyle 6183 say l Kanun hükümlerine göre geri istenemeyece i. 26..Çimento San.T.A.fi. ile Belediye Baflkanl aras nda yap lan sözleflme gere ince belediyece ödenmesi gereken sürestarya ücretinin..çimento T.A.fi. taraf ndan Belediye alaca ndan mahsup edilmifl olmas nedeniyle geri al nmas n sa lamak amac yla düzenlenen ödeme emrinin iptali için aç lan davada ödeme emrinin konusu sözleflmeden do- an bir alacak olmas nedeniyle genel hükümlere göre adliye mahkemelerinde çözümlenmesi gereken bir ihtilaf oldu u 27 Davac flirket ad na irtifak hakk tesis bedelini vadesinde ödememesi nedeniyle düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle aç lan dava konusu olayda daval idare alaca n n henüz sözleflme taraflar aras nda imzalanmam fl olmakla birlikte idarenin bir özel hukuk süjesi olarak yapt taahhüt senedi sözleflmesinden kaynakland, dolay s yla akitten do an alaca n 6183 say l Yasaya göre takip ve tahsiline olanak bulunmad 28 V. Sonuç 6183 Say l AATUHK nun 1. maddesinde Kanunun kapsam yani bu Kanuna tabi olacak kamu alacaklar belirlenirken idarenin akitten do an alacaklar n n kanun kapsam nda olmad - belirtilmektedir. 23 Dan fltay 4. Daire, tarih, E: 1990/692, K:1991/ Dan fltay 9. Daire tarih, E: 1991/2187, K: 1992/2109 say l karar 25 Dan fltay 9. Dairenin tarih, E: 1987/1904, K: 1988/2891 say l karar 26 Dan fltay 9. Dairenin tarih, E: 1993/3337, K: 1994/1181 say l karar (GÜLSEVEN, Mustafa, AATUHK, Seçkin Yay nlar, Ankara, 1999, sh. 29) 27 Dan fltay 9. Daire, tarih, E: 1983/5194, K:1984/665) (ÜNLÜ, age,sh. 48) 28 Dan fltay 10. Dairenin tarih, E: 1991/3917, K: 1993/2687 say l karar

9 mali ÇÖZÜM 261 Ancak AATUHK da yer alan düzenlemelerin özü dikkate al nd nda bu ifade ile idari akitlerin kastedilmedi i anlafl lmaktad r. Yani taraflardan birisi idare olan, konusu ise kamu hizmeti ve kamu yarar olan ve idareye bir tak m ayr cal klar ve üstünlükler tan yan idari sözleflmelerden do an alacaklar AATUHK kapsam nda kamu alaca olarak nitelendirilecek ve bu Kanundaki usullere göre takip ve tahsil edilebilecektir. Buna karfl n idarenin kira, sat fl gibi özel hukuk sözleflmeleri nedeniyle do acak alacaklar ise 6183 Say l Kanuna tabi olmayacak ve bu tür sözleflmelerden do an uyuflmazl klar adli yarg organlar nda karara ba lanacakt r. Dolay s yla bu sözleflmelerden do an alacaklar da di er özel hukuk sözleflmelerine uygulanan prensiplere göre takip ve tahsil edilebilecektir. KAYNAKLAR AKYILMAZ, Bahtiyar, dare Hukuku, Konya, 2004 AK PEK, fiebnem, KÜÇÜKGÜNGÖR, Erkan, Sözleflmeler Rehberi, Yetkin, Ankara, 2000, ÇEL K, Binnur, Kamu Alacaklar n n Takip ve Tahsil Hukuku, maj Yay nc l k, Ankara, 2000 G R TL, smet-b LGEN,Pertev-AKGÜNER, Tayfun, dare Hukuku, Der yay nlar, stanbul GÖZLER, Kemal, dare Hukuku, Cilt:II, Ekin Kitapevi, Bursa, 2003 GÖZÜBÜYÜK, fieref- TAN, Turgut, dare Hukuku, Cilt:I, Genel Esaslar, Turhan Kitapevi, Ankara, 1998 GÜLSEVEN, Mustafa, AATUHK, Seçkin Yay nlar, Ankara, 1999 GÜNDAY, Metin, dare Hukuku, maj Yay nc l k, Ankara, 1999 KARAHASANO LULLARI, Onur, Kamu Hizmeti, Turhan Kitapevi, Ankara, 2002, KOCAYUSUFPAfiAO LU, Necip., Borçlar Hukuku Dersleri, 1.Fasikül, stanbul, 1985 ÖNCEL,Mualla-KUMRULU,Ahmet-ÇA- AN,Nami Vergi Hukuku, Turhan Kitapevi, Ankara, 2003 ÖZBALCI, Y lmaz, AATUHK Yorum ve Aç klamalar, Olufl Yay nlar, 2005 fi MfiEK, Edip, AATUHK fierhi, kinci Bask, Alfa Bas m Yay m Da t m, 1996 ÜNLÜ, Cengiz, AATUHK, Seçkin Yay nlar, 1995

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi MEHMET UYSAL (*) Borçludan alaca n r zas yla tahsil edemeyen alacakl, devlet kurumlar n n da yard m yla, alaca n zorla tahsil

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI KONUT F NANSMAN KANUNU NUN LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI Av. Cengiz Topel ÇEL KO LU G R fi Hukukumuzda 10.06.1985 T. ve 3226 Say l Kanunla düzenlenen Leas ng Finansal Kiralama Sözleflmesinden,

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY ONUNCU DA RE E: 2005/6392 K: 2007/948 T: 13.03.2007 ADL VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMEL ARAMADA LG L N N RIZASI ÜST ARAMASINDA YÖNTEM (5271 S. CMK, 2559 SK) Özet:Adli

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI Cüneyd ALTIPARMAK Genel Olarak Kabahatleri suç olmaktan ve ceza kanunlar n n kapsam d fl na ç - karma e iliminin bir sonucu olarak; çeflitli hususlarda düzenleme

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0 SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Dr. Verda Ersoy Av. Mustafa Güler Dr. Hakan Giritlioğlu SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Birinci Baskı, Mayıs 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

B ilindi i üzere KDV Kanunu nun 9 uncu maddesi, yurt d fl ndan hizmet ithal

B ilindi i üzere KDV Kanunu nun 9 uncu maddesi, yurt d fl ndan hizmet ithal KDV SORUMLULU U YER NE GET R LMEZSE (2 No.lu KDV Beyannamesi verilmezse) NE OLUR? Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müflavir B ilindi i üzere KDV Kanunu nun 9 uncu maddesi, yurt d fl ndan hizmet ithal edildi inde

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

Ö rtülü sermaye müessesesi Kurumlar Vergisi Kanununun 16 nc maddesinde

Ö rtülü sermaye müessesesi Kurumlar Vergisi Kanununun 16 nc maddesinde KURUMLARIN OLA AN T CAR FAAL YETLER DOLAYISIYLA OLUfiAN BORÇLANMALARIN ÖRTÜLÜ SERMAYE MÜESSESES KARfiISINDAK DURUMU Mesut KOYUNCU Bafl Hesap Uzman 1. Örtülü Sermaye Müessesesi Hakk nda Genel Bilgi: Ö rtülü

Detaylı

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin KIDEM TAZM NATINA DAH L OLAN ÖDEMELER VE KIDEM TAZM NATI TAVAN TUTARI Resul KURT Sigorta Müfettifli I. GENEL B LG LER U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin bulunmas

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer TÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK TA YER ALAN fi RKETLER N DENET M VE MUHASEBE STANDARTLARINA L fik N HÜKÜMLER N DE ERLEND R LMES Fatih DURAL Yeminli Mali Müflavir T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

B u çal flmada, yabanc paral finansal tablolar n dönüfltürülmesi Uluslararas

B u çal flmada, yabanc paral finansal tablolar n dönüfltürülmesi Uluslararas mali ÇÖZÜM 33 F NANSAL TABLOLARIN FARKLI PARA B R ME DÖNÜfiTÜRÜLMES Yrd.Doç Dr. Metin SABAN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, flletme Bölümü Arfl. Gör. Murat GENÇ Zonguldak

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na m a l i Ç Ö Z Ü M 133! Ömer KÖSE* I- ÖZEL NfiAAT fi Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na bina infla etmelerini ifade etmektedir. Kendi nam ve hesab na inflaat

Detaylı