E-PR-100 Kaðýtsýz Kayýt Cihazý Kullaným Kýlavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-PR-100 Kaðýtsýz Kayýt Cihazý Kullaným Kýlavuzu"

Transkript

1 ÝÇÝNDEKÝER Kaðýtsýz Kayýt Cihazý Kullaným Kýlavuzu Üretici Firma / Yetkili Servis Elektronik Ýmalat ve Kontrol td. Þti.. Cadde. Sokak No: Emek- Ankara / TÜRKÝYE Telefon: + Fax: + elimko.com.tr. TANIM... TÝPE GÖRE KODAMA.... TEKNÝK ÖZEÝKER... BOYUTAR.... PANO MTAJI... BAÐANTI ÞEMAARI -. SAYFA AKIÞ ÞEMASI... KUANIM... ÖN PANE... TREND SAYFASI BAR GRAFÝK SAYFASI.. SAYISA GÖRÜNÜM SAYFASI.. TOPU GÖRÜNÜM SAYFASI.. AARM SAYFASI... TOPAYICI SAYFASI... CÝAZ OG SAYFASI. MENÜ SAYFAARI... PARAMETREERÝN AYARANMASI.. ANA MENÜ.... CÝAZ SAYFASI.. GÜVENÝK SAYFASI... DANIM SAYFASI... Slot Ayarlarý Ethernet Ayarlarý.... Seri Port Ayarlarý... Ekran Ayarlarý... SOT KANAARI SAYFASI KUANICI TANIMI TABOAR.... MAT KANAARI SAYFASI.. MODBUS KANAARI SAYFASI.. GERÇEK ZAMAN KANAARI SAYFASI... GRUPAR SAYFASI.. ARÞÝV SAYFASI. Ek ETERNET BAÐANTISI. Ek MAT EDITOR ÝE EÞÝTÝK GÝRÝMESÝ. -

2 . TANIM UYARIAR serisi kayýt cihazlarý, IEC normlarýna uygun, x mm boyutlarýnda, x piksel çözünürlükte, TFT CD dokunmatik ekrana sahip endüstriyel kayýt ve kontrol cihazlarýdýr. Kaydedilen veriler cihazda bulunan Ethernet ve USB portlarýyla kolayca baþka bir bilgisayara taþýnarak izlenebilir. Cihaza ait donaným özellikleri aþaðýda listelenmiþtir.. '', x, dokunmatik TFT CD ekran kanala kadar üniversal analog giriþ olanaðý kanala kadar sayýsal giriþ olanaðý adet röle çýkýþý olanaðý Standart RS- iletiþim portu adet USB ost Port / Mbit Ethernet Port.. TÝPE GÖRE KODAMA E PR WW XX YY Z Çalýþma Gerilimi : - VAC, - z / - V DC Röle Çýkýþý : Yok : Çýkýþ (Analog Giriþ en fazla seçilebilir.) : Çýkýþ (Analog Giriþ en fazla seçilebilir.) Sayýsal Giriþ : Yok : Giriþ (Analog Giriþ en fazla seçilebilir.) Analog Giriþ : Analog Giriþ : Analog Giriþ : Analog Giriþ (Röle Çýkýþý en fazla seçilebilir.) : Analog Giriþ (Röle Çýkýþý ve Sayýsal Giriþ seçilmek zorundadýr.) cihazý endüstriyel ortamda panoya takýlarak kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. cihazýnýn paketinde; Cihaz adet kelepçe Kullaným kýlavuzu Garanti belgesi Data Explorer. Cd si bulunmaktadýr. Paketi açtýðýnýzda cihazýn tipinin sipariþe uygunluðunu, yukarýda sayýlan parçalarýn eksik olup olmadýðýný ve sevkiyat sýrasýnda cihazýn hasar görüp görmediðini gözle kontrol ediniz. Cihazýn kurulumunu yapmadan önce kullaným kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz. Cihazýn pano montajý, elektriksel baðlantýlarý ve parametre ayarlarý vasýflý teknisyenler tarafýndan yapýlmalýdýr. Cihazý kolay tutuþan ve patlayýcý gazlarýn olduðu ortamlarda kullanmayýnýz. Bu þekilde kullaným patlamalara sebebiyet verebilir. Cihazýn temizlenmesinde alkol, tiner vb. içeren temizleyiciler kullanmayýnýz. Cihazý nemli bir bezle silerek temizleyiniz. Ekrana zarar vermemek için, ekraný çizebilecek veya delebilecek sivri uçlu ve sert cisimlerle dokunmayýnýz. Cihazýn kullaným ömrü yýldýr. //EEC Alçak Gerilim Direktifinin þartlarý, TS EN -standardýna uygunluk ile saðlanmýþtýr. (Kirlenme derecesi ) //EEC Elektromanyetik Uyumluluk Direktifinin þartlarý, TS EN standardýna uygunluk ile saðlanmýþtýr. KY-PR--

3 .. TEKNÝK ÖZEÝKER.BAÐANTI ÞEMAARI Giriþ Tipleri Röle Çýkýþlarý Doðruluk Analog Sayýsal Çevirici Çalýþma Gerilimi Güç Tüketimi Veri Depolama afýzasý Ýletiþim Örnekleme Süresi Konfigurasyon Portlarý Ekran Tipi (Çözünürlük vb. özellikler) Çalýþma Ortam Sýcaklýðý Depolama Sýcaklýðý Rölelerin Mekanik Ömrü Rölelerin Elektriksel Ömrü Analog Giriþ Sayýsý Sayýsal Giriþ Sayýsý Röle Çýkýþ Sayýsý Dil Þifre Korumasý Koruma Sýnýfý Aðýrlýk TC (B, E, J, K,, N, R, S, T, U), RT (Pt-, Pt-, Pt-, Pt-, Ni-, Ni-, Ni-, Ni-), - ma, - mv- mv, - V SPST-NO ; V AC, A TC: Okunan deðerin ±%.' i yada ± C RT: Okunan deðerin ±%.' i yada ± C Gerilim/ Akým: ±%. FS bit ( er kanal için izole ) - V AC; - z / - V DC W maks. GB Compact Flash Internal - Mbit Ethernet, RS-, USB ost ms (Tüm kanallar için) Dokunmatik, Ön Panel Tuþlarý, USB Mouse ve Klavye baðlantýlarý." TFT CD, çözünürlük, bit renk, Dokunmatik C - C C - C.. açma-kapama (Rölelerin çalýþma ömrü kullaným konfigürasyonuna göre deðiþir. Ömrünü tamamlamýþ rölelerin kontaklarý eriyebilir veya yanabilir.) >.. açma-kapama (/ yükte) Maks. Analog Giriþ (Sayýsal Giriþ ve Röle Çýkýþý sayýlarýna baðlýdýr.) Maks. Sayýsal Giriþ (Analog Giriþ ve Röle Çýkýþý sayýlarýna baðlýdýr.) Maks. Röle Çýkýþ (Analog ve Sayýsal Giriþ sayýlarýna baðlýdýr.) Türkçe, Ýngilizce Ayarlanabilir farklý yetkiler (En fazla kullanýcý için) Ön Panel :IP Arka Panel :IP, kg Güç ve Slot Slot Slot Slot Ýletiþim Slotu Analog Giriþ, Sayýsal Giriþ veya Röle Çýkýþý Slotlarý cihazýnýn arka panel görünümü üstteki þekilde verilmiþtir. Arka panelde beþ adet slot bulunur. Güç ve Ýletiþim Slotu tüm cihazlarda sabittir ve bu sloto güç kaynaðý, transmitter besleme, RS- ve Ethernet baðlantýlarý yapýlýr (bkz. Þekil.., Ek-). - arasý numaralandýrýlmýþ slotlar ise cihaz konfigürasyonuna göre Boþ, Analog Giriþ Kartý, Sayýsal Giriþ Kartý veya Röle Çýkýþ kartý olabilir. Cihaza en fazla adet Röle çýkýþ kartý takýlabilir. Analog Giriþ, Sayýsal Giriþ veya Röle Çýkýþ kartlarýnýn baðlantýlarý sýrasýyla Þekil.., Þekil. ve Þekil.. de verilmiþtir. er Analog Giriþ kartýna giriþ, her Sayýsal Giriþ kartýna giriþ ve her Röle Çýkýþ kartýna çýkýþ baðlanabilir. - arasý slotlardaki kartlarý deðiþtirmek için ilgili slotun alt ve üst köþelerindeki adet vida sökülür ve kart çekilerek çýkarýlýr. Yerine istenilen kart yerleþtirildikten sonra tekrar vidalanýr. Cihazýn tüm baðlantýlarýný yapmadan önce mutlaka toprak baðlantýsý yapýnýz. Cihazýn terminallerinde tehlikeli gerilim olduðu için cihaz enerjili iken terminallere dokunmayýnýz. Cihazý devreye almadan önce parametrelerin istenen kullanýma uygun olarak ayarlandýðýndan emin olunuz. atalý konfigürasyon hasara neden olabilir.

4 BAÐANTI ÞEMAARI.. BOYUTAR B A GND ETERNET RS- TS ve TS transmitter besleme dönüþ uçlarýna adede kadar transmitter þekilde gösterildiði gibi baðlanabilir. Þekilde yük olarak gösterilen bloklar cihazdaki Analog Giriþ kartlarýndaki kanallarýn ma giriþleri olabilir. mm mm mm mm mm mm - Tx Yük - Tx Yük + TS TS Transmitter Besleme mm mm N Þekil.. Güç, Transmitter Besleme, RS- ve Ethernet Baðlantýlarý.. PANO MTAJI Kesit ölçüleri aþaðýda verilen yuvayý açýnýz. Cihazý panonun önünden yuvaya dikkatlice yerleþtiriniz. Cihazýn altýnda ve üstünde birer adet kelepçe yuvasý vardýr. Cihaz ile birlikte verilen kelepçeleri kelepçe yuvalarýna yerleþtirerek cihazý panoya sabitleyecek þekilde kelepçe vidalarýný sýkýnýz.. Kanal. Kanal. Kanal Üst TC mv RT Solda dizilimi verilen kanallara üste baðlantý þemasý verilen sensör ve kaynaklardan istenilen bir tanesi baðlanabilir. Tüm kanallar elektriksel olarak birbirinden izoledir. Alt Þekil. Analog Giriþ Kartý Baðlantý Þemalarý V + - ma +. xmm -. min. mm min. mm cihazý topraklanmýþ metal bir panele monte edilerek kullanýlmalýdýr. Bu kullaným cihazýn terminallerindeki yüksek gerilime insan elinin ve metal aletlerin ulaþmasýný önleyecektir. Cihazýn besleme hattý ve güç çýkýþlarýnda uygun sigorta veya anahtar kullanýlmalýdýr. Elektriksel gürültünün etkilerini azaltmak için düþük gerilimli hatlarý (özellikle sensör giriþ kablolarýný) yüksek akýmlý ve gerilimli hatlardan ayrý kablolamaya dikkat edin. Bu mümkün deðilse ekranlý kablo kullanýn ve ekranlý kabloyu her iki uçtan topraklayýn. Cihazýn beslemesi için kullanýlacak kablolar IEC veya IEC standartlarýnýn koþullarýný saðlamalýdýr.

5 +.BAÐANTI ÞEMAARI. KUANIM Üst Alt + - I. Sayýsal Giriþ I. Sayýsal Giriþ I. Sayýsal Giriþ I. Sayýsal Giriþ I. Sayýsal Giriþ I. Sayýsal Giriþ I. Sayýsal Giriþ I. Sayýsal Giriþ I. Sayýsal Giriþ I. Sayýsal Giriþ I. Sayýsal Giriþ I. Sayýsal Giriþ I. Sayýsal Giriþ I. Sayýsal Giriþ I. Sayýsal Giriþ I. Sayýsal Giriþ V - IO Þekil.. Sayýsal Giriþ Kartý Baðlantý Þemasý.. ÖN PANE PR- GRUP dakika.%.% // :: AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC // // // // :: :: :: :: Röle Röle Röle Röle Röle Röle Üst Söndürücü (snubber) Röle çýkýþlarý söndürücülü veya söndürücüsüz olarak kullanýlabilir. Söndürücülü olarak kullanýlmak istenirse ve numaralý klemensler uygun bir kabloyla kýsa devre edilmelidir. Söndürücü, röle çýkýþýndaki kontak gürültüsünü bastýrmak için kullanýlabilir. Söndürücü seri olarak baðlanmýþ bir kondansatör (nf, V) ve dirençten (, / W) oluþur. Kontak AC sinyallerin anahtarlanmasýnda kullanýlýrken ve söndürücü varken söndürücünün geçirgenliði hesaba katýlmalýdýr. Alt Þekil.. Röle Çýkýþý Kartý Baðlantý Þemasý Grup Tuþu Görünüm Tuþu Grup ve Sol Ok Tuþu Menü Tuþu : Normal çalýþma durumunda iken sýradaki gruba geçiþi, Menülerde sola geçiþi, Trend Görünümde Geçmiþ seçili iken bir trend sayfasý ileri gitmeyi saðlar. Görünüm ve Sað Ok Tuþu : Normal çalýþma durumunda iken operatör sayfalarý arasý geçiþi, Menülerde saða geçiþi Trend Görünümde Geçmiþ seçili iken bir trend sayfasý geri gitmeyi saðlar. Yukarý / Aþaðý Tuþu Seçim Tuþu Menü Tuþu Yukarý/ Aþaðý Tuþlarý : Menü ulaþým tuþu USB Giriþleri Seçim Tuþu : Menü sayfalarýnda yukarý yada aþaðý geçmek için, Tablo gösterimlerde tabloyu aþaðý yukarý kaydýrmak için, Trend görünümünde Geçmiþ seçili iken ekran geniþliðini arttýrmak ve azaltmak için kullanýlýr. : Operatör sayfalarýnda operatör menülerini açmak için ve menülerde seçim için kullanýlýr.

6 TOPU GÖRÜNÜM dakika.% REAY_SC REAY_SC REAY_SC REAY_SC REAY_SC REAY_SC MATA_C MODBUS_C AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC // :: AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC MATA_C MODBUS_C // :: MATA_C MODBUS_C dakika dakika AIN_SC MATA_C MODBUS_C.% AIN_SC.% AIN_SC AIN_SC // ::.% MATA_C // :: MODBUS_C NO KAYNAK TARÝ AÇIKAMA AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :. AINAR_SC // :. AINAR_SC // :. AINAR_SC // :. AINAR_SC // :: AINAR_SC AINAR_SC MATAR_C // :: // :: // :: dakika AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: MATAR_C // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: dakika.%.% AIN_SC MATA_C MODBUS_C NO KAYNAK TARÝ DEÐER BÝRÝM AINTOT_C // :: /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // :: /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // :: /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // :: /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // :: /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // :: /s dakika.% NO TARÝ AÇIKAMA // :: açýldý // :: açýldý // :: açýldý REAY_SC REAY_SC REAY_SC REAY_SC REAY_SC REAY_SC MATA_C MODBUS_C AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC // :: MATA_C MODBUS_C // :: MATA_C MODBUS_C dakika AIN_SC // :: MATA_C MODBUS_C.% MATA_C // :: dakika.% AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC.% AIN_SC AIN_SC AIN_SC MODBUS_C NO KAYNAK TARÝ AÇIKAMA AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :. AINAR_SC // :. AINAR_SC // :. AINAR_SC // :. AINAR_SC // :: AINAR_SC AINAR_SC MATAR_C // :: // :: // :: dakika AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: MATAR_C // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // ::.% AIN_SC MATA_C MODBUS_C dakika.% NO KAYNAK TARÝ DEÐER BÝRÝM AINTOT_C // :: /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // :: /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // :: /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // :: /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // :: /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // :: /s dakika.% NO TARÝ AÇIKAMA // :: açýldý // :: açýldý // :: açýldý dakika.% REAY_SC REAY_SC REAY_SC REAY_SC REAY_SC REAY_SC MATA_C MODBUS_C AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC // :: MATA_C MODBUS_C // :: MATA_C MODBUS_C AIN_SC // :: MATA_C MODBUS_C.% MATA_C // :: dakika.% AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC dakika.% AIN_SC AIN_SC AIN_SC MODBUS_C NO KAYNAK TARÝ AÇIKAMA AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :. AINAR_SC // :. AINAR_SC // :. AINAR_SC // :. AINAR_SC // :: AINAR_SC AINAR_SC MATAR_C // :: // :: // :: dakika AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: MATAR_C // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // ::.% AIN_SC MATA_C MODBUS_C dakika.% NO KAYNAK TARÝ DEÐER BÝRÝM AINTOT_C // :: /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // :: /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // :: /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // :: /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // :: /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // :: /s dakika.%.% NO TARÝ AÇIKAMA // :: açýldý // :: açýldý // :: açýldý.. TREND SAYFASI.SAYFA AKIÞ ÞEMASI Grup Ýsmi Ýþlem Sayfa Geniþliði Disk Doluluk Oraný Tarih ve Saat Grup Trend GRUP dakika.% // :: Grup Trend GRUP dakika.% // :: Grup Trend GRUP dakika.% // :: Kanal Ýsmi Proses Deðeri GRUP dakika.% // :: AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC Proses Birimi Grup Bar Grafik Grup Bar Grafik Grup Bar Grafik GRUP // :: GRUP // :: GRUP // :: Grafik Skalasý Grafik Kalemi Trend nda seçili gruba ait kanallarýn eðrileri, eðrilerin üstünde grubun kanallarýnýn proses deðerleri ve alarm durumlarý izlenir. tuþu ile aþaðýda gösterilen menü açýlýr. Trend görünümünde geçmiþ modu seçili deðilken ekranda seçili ekran geniþliði kadar sürekli olarak alýnan en son veri izlenir. Geçmiþteki verileri izlemek için operatör menüsü açýlarak Geçmiþ seçilerek geçmiþ moduna geçilir. Bu modda iken ekranda gözlenen proses deðerleri,tarih ve saat geçmiþ modu imlecinin olduðu konumdaki deðerlerdir. Ýmlecin yeri ekrana dokunarak deðiþtirilebilir. Geçmiþ modunda ekrandaki tarih ve saat kýrmýzý renkte yazýlýdýr. Bu modda iken Tarihe Git menüsü, Bir Grid Ýleri, Bir Grid Geri, ve tuþlarý ile istenilen zamana gidilebilir. Bir Grid Ýleri Bir Grid Geri Ýþlem Baþlat Ýþlem Aç Geçmiþ Tarihe Git Sayfa Geniþliði Eðriler Eksen Çýkýþ En Yeni Veri // :: Ýþlem Baþlat : Yeni iþlem baþlatmayý saðlar.baþlatýlmýþ iþlem varsa bu parametre menüde Ýþlem Durdur olarak izlenir. Ýþlem Aç Geçmiþ Tarihe Git // :: : Eskiden yapýlmýþ iþlemleri açar. Açýlan ekranda eski iþlemler listelenir. Bu iþlemler arasýndan izlenmek istenen seçilir. : Geçmiþte kaydedilen verileri izlemeyi saðlar. : Geçmiþ seçili iken belirli bir zamanda kaydedilen verilerin izlenilmesini saðlar. Bu parametre seçildiðinde açýlan klavyeyle istenilen zaman seçilir. Sayfa Geniþliði : Ekranda izlenmek istenen süreyi belirler. Seçilen örnekleme süresine baðlý olarak sürelerden bazýlarý aktif durumda olmayabilir. Eðriler : Bu parametre ile izlenmek istenen eðriler seçilir.ýstendiði taktirde tüm eðriler seçilebilir. Eðriler menüsünden istenilen kanallarýn eðrileri kapatýp açýlabilir. Eksen : Ekranda hangi kanala ait eksen izlenmek isteniliyorsa bu parametre ile seçilir. // :: // :: Grup Say. Görünüm GRUP - - AARM SAYFASI TOPAYICI SAYFASI /h /h /h /h /h /h Toplu Görünüm Alarm Toplayýcý Cihaz og CÝAZ OG.% // :: // :: // :: // :: // :: Grup Say. Görünüm GRUP TOPU GÖRÜNÜM.% - - AARM SAYFASI TOPAYICI SAYFASI /h /h /h /h /h /h Toplu Görünüm Alarm Toplayýcý Cihaz og dakika // :: GRUP CÝAZ OG.% // :: // :: // :: // :: Grup Say. Görünüm Toplu Görünüm TOPU GÖRÜNÜM.% - - AARM SAYFASI TOPAYICI SAYFASI /h /h /h /h /h /h Alarm Toplayýcý Cihaz og CÝAZ OG.% // :: // :: // :: // :: // ::

7 .. TREND SAYFASI.. SAYISA GÖRÜNÜM SAYFASI Sayfa Geniþliði - dakika - dakika - dakika - saat - saat - saat - saat - saat - gün - gün - gün - gün - gün - gün - hafta - hafta - hafta -ay Eðriler Eksen - - AIN_SC - AIN_SC - AIN_SC - AIN_SC - AIN_SC - - AIN_SC - AIN_SC - AIN_SC - AIN_SC - AIN_SC Kanal Ýsmi Proses Deðeri Alarm Durumlarý GRUP AIN_SC /h /h AIN_SC AIN_SC /h /h AIN_SC AIN_SC /h dakika.% // :: /h Proses Birimi Toplayýcý ve Birimi Kayýtlar sürekli olarak yapýlabildiði gibi iþlem bazlý da yapýlabilir. erhangi bir anda iþlem baþlatmak için Operatör Menüsünden Ýþlem Baþlat seçilir. Aþaðýda da gösterilen Ýþlem Baþlat ekraný açýlýr. Bu ekranda Ýþlem, Operatör, Parti No ve Seri No isteðe baðlý olarak doldurulur ve Baþlat seçilir. Ýþlem baþlatýldýðýnda Trend nda Ýþlem yazýlýdýr. Ýþlem durdurmak için Operatör Menüsünden Ýþlem Durdur seçilir. ÝÞEM BAÞAT Ýþlem ÝÞEM- Operatör Parti No Seri No Sayýsal Gösterim nda seçili gruba ait adet kanalýn proses deðerleri toplayýcý deðerleri ve alarm durumlarý izlenebilir. tuþuna basýldýðýnda Toplu Görünüm na, tuþuna basýldýðýnda ise tanýmlanmýþ bir sonraki grubun Sayýsal Gösterim na geçilir. Toplayýcý Resetle Çýkýþ - epsi - - AIN_SC - AIN_SC - AIN_SC - AIN_SC - AIN_SC. tuþu Sayýsal Gösterim Operatör Menüsünü açar. Yandaki þekilde gösterilen menüde resetlenmek istenen kaynak seçilerek seçilen kaynaðýn toplayýcý deðeri resetlenir. Grupta tanýmlý tüm kaynaklarýn toplayýcý deðerlerini ayný anda resetlemek için epsi seçilerek tüm kaynaklar resetlenebilir. BAÞAT

8 .. TOPU GÖRÜNÜM SAYFASI.. BAR GRAFÝK SAYFASI. Slot. Slot. Slot. Slot Math Kanallarý Modbus Kanallarý TOPU GÖRÜNÜM dakika.%.% REAY_SC REAY_SC REAY_SC REAY_SC REAY_SC REAY_SC MATA_C - - MODBUS_C AIN_SC MATA_C MODBUS_C MATA_C MODBUS_C AIN_SC MATA_C MODBUS_C MATA_C MODBUS_C // :: AIN_SC MATA_C MODBUS_C Kanal Ýsmi Proses Deðeri Alarm Alarm Alarmlar tanýmlý ise Alarm tipine göre veya yazýlýdýr. Aktif olan alarm kýrmýzý renkte gösterilir. Ölçüm Skalasý GRUP dakika.% // :: AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC Proses Birimi Proses Deðeri Alarm Set Noktalarý Alarm ve Alarm nin set noktalarýdýr. Alarm in set noktasý mor ile Alarm nin set noktasý bordo ile gösterilir. Tüm kaynaklara ait bilgiler bu sayfada toplu olarak izlenir. Bu sayfada ilk dört satýrda slotlara ait kanallar izlenir. tuþuna basýldýðýnda Alarm na geçilir. Bar Grafik nda seçili gruba ait adet kanalýn bar grafikleri, proses deðerleri ve alarm durumlarý izlenebilir. tuþuna basýldýðýnda ayný gruba ait Sayýsal Gösterim sayfasýna, tuþuna basýldýðýnda tanýmlanmýþ bir sonraki grubun Bar Grafik na geçilir.

9 .. AARM SAYFASI.. CÝAZ OG SAYFASI AARM SAYFASI NO KAYNAK TARÝ AÇIKAMA dakika AINAR_SC AINAR_SC AINAR_SC // :: // :: // :: AINAR_SC AINAR_SC // :. // :. AINAR_SC // :. AINAR_SC AINAR_SC // :. // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: MATAR_C // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC AINAR_SC MATAR_C // :: // :: // ::.% // :: CÝAZ OG dakika.%.% NO TARÝ AÇIKAMA // :: // :: // :: açýldý açýldý açýldý // :: Alarm nda, oluþan ve kalkan son alarm tarih ve açýklamalarýyla listelenir. istenin en üst sýrasýnda bulunan alarm en son alýnan alarmdýr. ve tuþlarý kullanýlarak kaydedilmiþ son alarm izlenebilir. Oluþan alarmlar listeye kýrmýzý olarak, kalkan alarmlar yeþil olarak eklenir. isteye kýrmýzý olarak eklenen alarmlar Alarmlarý Kabul Et seçeneði kullanýlarak onaylanýr ve yeþil renkli hale getirilir. Cihaz og nda kaydedilen son olaya ait oluþma tarihi ve açýklama gösterilir. istenin en üst sýrasýnda bulunan olay en son kaydedilen olaydýr. ve tuþlarý listeyi kaydýrmak için kullanýlýr. Alarmlarý Kabul Et Çýkýþ. tuþu Alarm Operatör Menüsünü açar. Alarmlarý Kabul Et seçilerek alarmlar kabul edilebilir.

10 . MENÜ SAYFAARI.. TOPAYICI SAYFASI Menülere tuþuna basýlarak ulaþýlýr. Menü tuþuna basýldýðýnda öncelikle þifre penceresi açýlýr. Bu pencereden kullanýcý ve bu kullanýcýya ait þifre girilerek ana menüye ulaþýlýr. Ana menüde kullanýcý yetkilerine göre bazý alt menüler aktif olamayabilir.(bkz. Güvenlik). Þifrelerin fabrika deðerleri dur. Menülerdeki tüm iþlemler dokunmatik ekran veya,,, ve tuþlarý kullanýlarak yapýlabilir. Tuþlarýn kullanýlmasý durumunda,, ve tuþlarýyla menülerde gezilerek tuþuyla istenilen menü penceresi seçilebilir. ÞÝFRE Kullanýcý Þifre ADMIN ********.. PARAMETREERÝN AYARANMASI Cihazdaki tüm parametreler ön panel tuþlarýyla yada dokunmatik ekranla kolaylýkla ayarlanabilir. Örnek bir parametre ayarlama penceresi aþaðýda verilmiþtir. Giriþ Termokupl Parametre Deðeri Parametre Ayarlanmak istenen parametrenin Ayarlama tuþu ön panel tuþlarýyla yada dokunmatik ekran aracýlýðýyla seçilerek parametre deðiþtirme pencerelerine ulaþýlýr. Bu pencerelerden istenilen deðer parametre tipine baðlý olarak deðiþtirilebilir. OK Ayarlama Tuþu ÝPTA TOPAYICI SAYFASI NO KAYNAK TARÝ DEÐER BÝRÝM AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C dakika // :: // :: // :: // :: // :: // :: // :: // :: // :: // :: // :: // :: // :: // :: // :: // :: // :: // :: // :: // :: // :: /s, /s, /s, /s /s, /s, /s, /s /s, /s, /s, /s /s, /s, /s, /s /s, /s, /s, /s /s Toplayýcý nda kaydedilen son toplayýcýya ait kaynak ismi, kayýt tarihi, toplayýcý deðeri ve toplayýcý birimi listelenir. istenin en üst sýrasýnda bulunan toplayýcý en son kaydedilen toplayýcý deðeridir. ve tuþlarý kullanýlarak kaydedilmiþ son toplayýcý deðeri izlenebilir. Toplayýcýlarýn kayýt anlarý, ilgili toplayýcýnýn konfigürasyonundaki Kayýt Kaynaðý parametresi ile belirlenir..% // ::.. ANA MENÜ ANA MENU ÝÞETÝM SÝSTEMÝ CÝAZ GÜVENÝK DANIM SOT KANAARI KUANICI TANIMI TABOAR MAT KANAARI MODBUS KANAARI GERÇEK ZAMAN KANAARI GRUPAR ARÞÝV ÇIKIÞ

11 .. CÝAZ SAYFASI.. DANIM SAYFASI Cihazýn tip ve versiyonunun belirtildiði ve tarih - saat ayarlarýnýn yapýldýðý sayfadýr. CÝAZ BÝGÝERÝ Bilgi Cihazýn donanmým ayarlarýnýn yapýldýðý menüdür. Slot, Ethernet, Seri Port, Ekran olmak üzere adet baþlýktan oluþur.... Slot Ayarlarý Cihaz Tipi Versiyon. Tarih ve Saat // :: AYARA Bu sayfada cihazýn kalibrasyon parametreleri bulunur. Yapýlacak hatalý bir iþlem cihazýn ölçüm deðerlerini bozar. Bu sayfadaki parametreler ölçüm ve kaynak cihazlarý kullanýlarak ayarlanýr. Doðruluðu uygun kalibratörler mevcut deðilse bu sayfaya girilmesi önerilmez. FABRÝKA AYARARI AY Fabrika ayarlarýna dönmek istediðinize emin misiniz? EVET AYIR Slotlardaki kartlarda deðiþiklik yapýldýðýnda Slot baþlýðýnda bulunan Bul tuþu seçilerek deðiþiklikler cihaza tanýtýlmalýdýr. Tanýtma iþleminin ardýndan SOT, SOT, SOT ve SOT parametrelerinde ilgili slota takýlý kartlarýn tipleri izlenir. Kalibre veya edilmek istenen kartýn yanýndaki Test ve Kalibrasyon tuþu seçilir. Tüm kartlar fabrika çýkýþý ve kalibre edilmiþtir. Kullanýcýnýn ve kalibrasyon yapmasýna gerek yoktur.röle kartý inde açýlan ekranda adet rölenin durumu veya olarak deðiþtirilebilir. Kalibre edilecek kart Analog Giriþ kartý ise açýlan ekranda önce kalibre edilecek kanal seçilir sonra yapýlmak istenen kalibrasyona uygun olarak ilgili kanala aþaðýda açýklanan sinyaller uygulanarak kalibrasyonu yapýlan parametrenin Kalibrayon tuþu seçilir ve kararlý deðer görüldükten sonra ayný tuþ tekrar seçilerek deðer kaydedilir. Ýptal tuþu seçili kalibrasyonu iptal eder. mv :Kalibratör milivolt kaynaðý konumuna getirilir ve çýkýþý. mv olarak ayarlanýr. Kalibratör çýkýþý ilgili kanalýn (-) ve (+) numaralý klemenslere baðlanýr. ºC :Kalibratör K tipi termokupl kaynaðý konumuna getirilir ve çýkýþý. C olarak ayarlanýr. Kalibratör çýkýþý ilgili kanalýn (-) ve (+) numaralý klemenslere baðlanýr. Ambiant :Kalibratör K tipi termokupl kaynaðý konumuna getirilir ve çýkýþý. C olarak ayarlanýr. Kalibratör çýkýþý ilgili kanalýn (-) ve (+) numaralý klemenslere baðlanýr. ma :Kalibratör miliamper kaynaðý konumuna getirilir ve çýkýþý. ma olarak ayarlanýr. Kalibratör çýkýþý ilgili kanalýn (+) ve(-)numaralý klemenslere baðlanýr. V :Kalibratör gerilim kaynaðý konumuna getirilir ve çýkýþý. V olarak ayarlanýr. Kalibratör çýkýþý ilgili kanalýn (+) ve (-) numaralý klemenslere baðlanýr. Ohm :Kalibratör direnç kaynaðý konumuna getirilir ve çýkýþý. olarak ayarlanýr. Cihazýn ilgili kanalýna ait ve numaralý klemensleri kýsa devre edilir ve kalibratör çýkýþý ve numaralý klemenslere baðlanýr. Ohm at :Kalibratör direnç kaynaðý konumuna getirilir ve çýkýþý. olarak ayarlanýr. Cihazýn ilgili kanalýna ait ve numaralý klemensleri kýsa devre edilir ve kalibratör çýkýþý ve numaralý klemenslere baðlanýr.

12 .. DANIM SAYFASI.. GÜVENÝK SAYFASI... Slot Ayarlarý DANIM Slot Ethernet Seri Port Ekran SOT Röle Çýkýþ Kartý SOT Analog Giriþ Kartý SOT Analog Giriþ Kartý SOT Sayýsal Giriþ Kartý Tarama Ýþlemi Test ve Kalibrasyon Test ve Kalibrasyon Test ve Kalibrasyon Test ve Kalibrasyon Güvenlik nda kullanýcý isimleri, þifreleri ve onlara verilecek yetkiler tanýmlanýr. ADMIN olan kullanýcýnýn yetkilerinde kýsýtlama yoktur.diðer kullanýcýlarýn yetkileri ADMIN tarafýndan belirlenir. Kullanýcý : Ayarý yapýlacak kullanýcýnýn belirlendiði parametredir. : Kullanýcý isminin belirleneceði parametredir. Ýsim en fazla karakterden oluþabilir. Þifre : Kullanýcý þifresinin belirleneceði parametredir. Þifre en fazla karakterden oluþabilir. Eriþim aklarý : Eriþim aklarý baþlýðýnýn altýnda verilen sayfalarýn hangilerinde kullanýcýlarýn yetkileri olduðu her sayfanýn için veya olarak seçilebilir er kullanýcý için güvenlik ayarlarý yapýldýktan sonra tuþuna basýlarak ayarlarýn kaydedilmesi saðlanýr. BU GÜVENÝK AYARARI Kullanýcý Admin ADMIN RÖE KARTI TESTÝ Röle Röle Þifre Þifre Eriþim aklarý Cihaz Bilgileri **** **** Röle Röle Röle Röle Donaným Kanal Ayarlarý Grup Ayarlarý Arþiv

13 .. DANIM SAYFASI.. SOT KANAARI SAYFASI... Slot Ayarlarý ANAOG GÝRÝÞ KARTI KAÝBRASYU Kanal Kanal mv C Ambiant ma V Ohm Ohm at - - Kalibrasyon Kalibrasyon Kalibrasyon Kalibrasyon Kalibrasyon Kalibrasyon Kalibrasyon Slotlardaki kartlarýn kanallarý bu sayfada ayarlanýr. Ekranýn üstünde soldan saða sýrasýyla - arasý slotlarda hangi kartlarýn takýlý olduðu gözlenir. Bu kartlardan ayarlanmak istenen kart seçilir. Röle kartlarýnýn, Analog Giriþ kartlarýnýn ve Sayýsal Giriþ kartlarýnýn kanalý vardýr. Ayarlanmak istenen karta ait kanallar pencerenin sol tarafýndan seçilerek istenilen ayarlar yapýlýr. Röle Çýkýþ Kartýnýn ayarlarýnda; : Bu parametre ile en fazla karakter kullanýlarak ilgili röle çýkýþýna isim verilebilir. : En fazla karakter kullanýlarak röle çýkýþý için taným yazýlabilir. Kaynak - : Kanal - için cihazda tanýmlý bulunan sayýsal kaynaklardan istenilenleri seçilebilir. Seçilen bu kaynaktan herhangi biri aktif olduðu zaman röle aktif olur. Slotlardaki Kartlar SOT KANAARI Röle Çýkýþ Kartý Analog Giriþ Kartý Analog Giriþ Kartý Sayýsal Giriþ Kartý... Ethernet Ayarlarý Ethernet ayarlarýnýn yapýldýðý sayfadýr. IP türü, IP Adresi, Alt Að Maskesi ve Varsayýlan Að Geçidi seçilerek Ethernet baðlantýsý için TCP/IP ayarlarý yapýlýr. IP türü DCP ile otomatik al veya Manuel Ayarla olarak seçilebilir. Eðer IP türü DCP ile otomatik al olarak ayarlanýrsa ve cihazýn baðlý olduðu aðda bir DCP sunucusu var ise cihaz açýlýþta bu sunucudan otomatik olarak IP ayarlarýný alabilir. IP adresinin sabit olmasý isteniyorsa IP türü Manuel Ayarla olarak seçilmelidir. Bu sekmede Kaydet tuþu deðerleri kaydederek cihazý yeniden baþlatýr. Ýlgili Karta Ait Kanallar Çýkýþ Kaynak Kaynak Kaynak Kaynak Kaynak Kaynak KAYNAK YOK KAYNAK YOK KAYNAK YOK KAYNAK YOK KAYNAK YOK KAYNAK YOK DANIM Slot Ethernet Seri Port Ekran IP Türü Manuel Ayarla IP Adres... Alt Að Maskesi... Varsayýlan Að Geçidi...

14 .. SOT KANAARI SAYFASI.. DANIM SAYFASI Analog Giriþ Kartýnýn ayarlarýnda; : Bu parametre ile Ýlgili Kanal Giriþine isim verilebilir. En fazla karakter kullanýlabilir. : Bu parametre ile en fazla karakter kullanýlarak giriþ için taným yazýlabilir. Giriþ Tipi : Açýlan pencereden Termokupl, Rezistans Termometre, Ohm, Milivolt, Miliamper veya Volt olarak seçilebilir. Min. Giriþ : Uygulanacak minimum deðer seçilir. ineer giriþler için aktiftir. Maks. Giriþ : Uygulanacak maksimum deðeri seçilir. ineer giriþler için aktiftir. ineer giriþ tipleri için Min. Giriþ - Maks. Giriþ deðerleri; SOT KANAARI Röle Çýkýþ Kartý Giriþ Min. Giriþ Maks. Giriþ Miliamper - Milivolt - Ohm Volt - ineerleyici : Termokupl ve Rezistans Termometre için sensör tipi, lineer giriþler için proses deðeri hesaplanýrken nasýl lineerize edileceði belirlenir. Açýlan Seçenekler penceresinden ineer, Karekök ya da Kullanýcý lý Tablolar nda belirlenmiþ olan tablolardan biri seçilebilir. Noktanýn Yeri : Noktadan sonra kaç hane olacaðý bu parametre ile belirlenir. Zero - Span : Sensörlerde sensör kopma durumunda giriþin hangi deðere eþitleneceðini belirler. ineer giriþlerde ise skalayý belirler. Sensör Kopuk: Sensor kopma durumunda giriþin hangi deðere eþitleneceðini belirler. SET OW seçilmesi durumunda giriþ Zero deðerine, SET IG seçilmesi durumunda giriþ Span deðerine eþitlenir. Shift Deðeri : Proses deðerinin kaydýrma miktarýný belirler. Birim : Giriþin birimini belirler. Giriþ Alarm Alarm Toplayýcý Kayýt Giriþ Tipi Min. Giriþ ineerleyici Noktanýn Yeri Zero Sensör Kopuk Birim Analog Giriþ Kartý Analog Giriþ Kartý Termokupl Maks. Giriþ Type K Span SET IG Shift Deðeri Sayýsal Giriþ Kartý... Seri Port Ayarlarý RS- portunun iletiþim parametrelerin( Ýletiþim ýzý, Parite Tipi ve Stop Bit) ayarlandýðý kesmedir. DANIM Slot Parite Tipi Stop Bit... Ekran Ayarlarý Ethernet Seri Port Ekran Ýletiþim ýzý DANIM Slot Dil Parlaklýk Çift Bir Ethernet Seri Port Ekran TÜRKÇE % Dil : Cihazýn dili "Ayarlama Tuþu" kullanýlarak Türkçe veya Ýngilizce olarak ayarlanabilir. Parlaklýk : Bu parametre ekran parlaklýðýný ayarlamak için kullanýlýr. "Ayarlama Tuþu" kullanýlarak % ile % aralýðýnda ayarlanabilir.

15 .. SOT KANAARI SAYFASI.. SOT KANAARI SAYFASI Alarm ayarlarýnda; Tip Set isterezis : Bu parametre ile en fazla karakter kullanýlarak ilgili kanal alarmý isimlendirilebilir. : Alarm tipini belirler. : Ýlgili alarmýn set edileceði deðeri belirler. : Ýlgili alarmýn histerezis aralýðýný belirler. SOT KANAARI Röle Çýkýþ Kartý Giriþ Alarm Alarm Toplayýcý Kayýt Tip Set isterezis Off Mesajý On Mesajý Analog Giriþ Kartý Analog Giriþ Kartý AINAR_SC OW Sayýsal Giriþ Kartý Kayýt ayarlarýnda; Aktif : Kayýtýn aktif olup olmadýðýný belirler. veya olarak seçilebilir. Örnekleme : Cihazýn ne kadar zamanda bir kayýt alacaðýný belirler Filtre : Seçilen kayýt aralýðýnda alýnan örneklerin ne þekilde kayýt edileceðini belirler. Anlýk olarak seçildiðinde örnekleme zamanýna denk gelen kayýt alýnýr, ortalama seçildiðinde örnekleme zamanýna kadar olan verilerin ortalamasý alýnýr. Maksimum seçildiðinde örnekleme zamanýna kadar olan verilerin en büyüðü, minimum seçildiðinde verilerin en küçüðü kayýt edilir. Tüm kanallarýn örneklenme sýklýðý ms'dir. SOT KANAARI Röle Çýkýþ Kartý Giriþ Alarm Alarm Toplayýcý Kayýt Aktif Örnekleme Filtre Sayýsal Giriþ Kartý Analog Giriþ Kartý Analog Giriþ Kartý saniye Anlýk Örnekleme sýklýðýnýn deðiþtirilmesi ilgili kanalýn deðiþtirilme anýndaki güne ait kayýtlarýný resetler. er bir kanal için günlük tutulacak kayýt miktarý byte cinsinden aþaðýdaki formülle bulunur. Kayýt Miktarý= (/Örnekleme Süresi)* Eþitlikteki örnekleme süresi saniye cinsindedir. Örnek olarak cihazdaki tüm slotlarda Analog Giriþ kartý takýlý olduðunu ve bu kartlar ait tüm kanallarýn saniye örnekleme aralýðýyla kaydedileceðini varsayalým. Bu durumda kanal baþýna günlük kbyte yer harcanaktýr. kanal ise. MByte yer tutacaktýr. Cihazýn depolama hafýzasýnýn MByte olduðu düþünülürse son güne ait veriler depolanabilir. afýza dolduðu zaman eski kayýtlar yedekleme tipine göre silinir veya yedeði alýnýr. Yedekleme ayarlarý için ARÞÝV ayarlarýna bakýnýz.

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5015 / Rev.1 www.entes.com.tr DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye

Detaylı

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID PID Sýcaklýk Kontrol Cihazý Ekonomik Seri PID 500 / 110 / 330 PID Sýcaklýk Kontrölörü PID 500 / 110 / 330 KULLANMA TALÝMATI Döküman Ýsmi : Operating / 0510 / PID500/110/330 / Ver1, OP159-V01. SN: 7053.

Detaylı

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C.

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C. EF www.controltechniques.com Kullaným Kýlavuzu Commander SK 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü Model boyutlarý A, B ve C Yayýn No: 1 Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12 DÝKKAT Aþaðýdaki talimatlara uyulmamasý halinde ölüm ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumlar ortaya çýkabilir. Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. Cihaz þebekeye baðlý iken ön paneli çýkartmayýnýz.

Detaylı

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri BÖLÜM 1: BÝLGÝSAYARIN TANIMI A. BÝLGÝSAYARIN TANITIMI Bilgi ve komut kabul edebilen, bu komutlar doðrultusunda iþlemler yapabilen aygýta bilgisayar denir. Ýnsan yaþamýnýn her alanýna giren bilgisayar (computer)

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu D-6030 USB 2 DIN 6.2 Touch Panel TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp Kullanma Kýlavuzu OK OK MUTE MUTE OK OK OK MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý 1 Güvenlik Uyarýlarý Ýçindekiler Güvenlik

Detaylı

Baský devre ve þema çizim yazýlýmý (Boardmaker 1.5-2.42)

Baský devre ve þema çizim yazýlýmý (Boardmaker 1.5-2.42) BÖLÜM 3 Baský devre ve þema çizim yazýlýmý (Boardmaker 1.5-2.42) A. Giriþ Boardmaker (BM), baský devre çizimi, elektrik ve elektronik devre þemasý hazýrlamada kullanýlan bir yazýlýmdýr. Elektronik devreler

Detaylı

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu 9247961 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-178 ürününün ilgili yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

CARAT II. Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Yazýlým versiyonu 2.104. Quality makes the Difference

CARAT II. Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Yazýlým versiyonu 2.104. Quality makes the Difference Quality makes the Difference CARAT II Kullanma Kılavuzu Ventilatör Yazýlým versiyonu 2.104 SERİ NUMARASI Her HOFFRICHTER cihazý, cihazýn daha sonradan takibini saðlamak amacýyla bir seri numarasýna sahiptir.

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki Nisan 2013 702P01439 2013 Xerox Corporation. Tüm haklarý saklýdýr. XEROX ve XEROX and Design Xerox Corporation'ýn Amerika Birleþik Devletleri ve/veya diðer ülkelerde ticari markalarýdýr. Microsoft, Windows,

Detaylı

DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5298 / Rev.2 www.entes.com.tr DTR-10 güneþin doðma ve batma zamanlarýný otomatik olarak gerçek zaman saatine sahip dijital zaman rölesidir. Kullanýcý tarafýndan

Detaylı

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu 9206144 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Kullanýcý Kýlavuzu 9357273 Issue 1 TR Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Tüm

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu 9254020 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-216 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

54Mbps Kablosuz Eriþim Noktasý Tekrarlayýcý Köprü AP-302 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz

Detaylı

STAR1. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR1. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 1 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR1 santrallarýnýn

Detaylı

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve bakým...

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı