E-PR-100 Kaðýtsýz Kayýt Cihazý Kullaným Kýlavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-PR-100 Kaðýtsýz Kayýt Cihazý Kullaným Kýlavuzu"

Transkript

1 ÝÇÝNDEKÝER Kaðýtsýz Kayýt Cihazý Kullaným Kýlavuzu Üretici Firma / Yetkili Servis Elektronik Ýmalat ve Kontrol td. Þti.. Cadde. Sokak No: Emek- Ankara / TÜRKÝYE Telefon: + Fax: + elimko.com.tr. TANIM... TÝPE GÖRE KODAMA.... TEKNÝK ÖZEÝKER... BOYUTAR.... PANO MTAJI... BAÐANTI ÞEMAARI -. SAYFA AKIÞ ÞEMASI... KUANIM... ÖN PANE... TREND SAYFASI BAR GRAFÝK SAYFASI.. SAYISA GÖRÜNÜM SAYFASI.. TOPU GÖRÜNÜM SAYFASI.. AARM SAYFASI... TOPAYICI SAYFASI... CÝAZ OG SAYFASI. MENÜ SAYFAARI... PARAMETREERÝN AYARANMASI.. ANA MENÜ.... CÝAZ SAYFASI.. GÜVENÝK SAYFASI... DANIM SAYFASI... Slot Ayarlarý Ethernet Ayarlarý.... Seri Port Ayarlarý... Ekran Ayarlarý... SOT KANAARI SAYFASI KUANICI TANIMI TABOAR.... MAT KANAARI SAYFASI.. MODBUS KANAARI SAYFASI.. GERÇEK ZAMAN KANAARI SAYFASI... GRUPAR SAYFASI.. ARÞÝV SAYFASI. Ek ETERNET BAÐANTISI. Ek MAT EDITOR ÝE EÞÝTÝK GÝRÝMESÝ. -

2 . TANIM UYARIAR serisi kayýt cihazlarý, IEC normlarýna uygun, x mm boyutlarýnda, x piksel çözünürlükte, TFT CD dokunmatik ekrana sahip endüstriyel kayýt ve kontrol cihazlarýdýr. Kaydedilen veriler cihazda bulunan Ethernet ve USB portlarýyla kolayca baþka bir bilgisayara taþýnarak izlenebilir. Cihaza ait donaným özellikleri aþaðýda listelenmiþtir.. '', x, dokunmatik TFT CD ekran kanala kadar üniversal analog giriþ olanaðý kanala kadar sayýsal giriþ olanaðý adet röle çýkýþý olanaðý Standart RS- iletiþim portu adet USB ost Port / Mbit Ethernet Port.. TÝPE GÖRE KODAMA E PR WW XX YY Z Çalýþma Gerilimi : - VAC, - z / - V DC Röle Çýkýþý : Yok : Çýkýþ (Analog Giriþ en fazla seçilebilir.) : Çýkýþ (Analog Giriþ en fazla seçilebilir.) Sayýsal Giriþ : Yok : Giriþ (Analog Giriþ en fazla seçilebilir.) Analog Giriþ : Analog Giriþ : Analog Giriþ : Analog Giriþ (Röle Çýkýþý en fazla seçilebilir.) : Analog Giriþ (Röle Çýkýþý ve Sayýsal Giriþ seçilmek zorundadýr.) cihazý endüstriyel ortamda panoya takýlarak kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. cihazýnýn paketinde; Cihaz adet kelepçe Kullaným kýlavuzu Garanti belgesi Data Explorer. Cd si bulunmaktadýr. Paketi açtýðýnýzda cihazýn tipinin sipariþe uygunluðunu, yukarýda sayýlan parçalarýn eksik olup olmadýðýný ve sevkiyat sýrasýnda cihazýn hasar görüp görmediðini gözle kontrol ediniz. Cihazýn kurulumunu yapmadan önce kullaným kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz. Cihazýn pano montajý, elektriksel baðlantýlarý ve parametre ayarlarý vasýflý teknisyenler tarafýndan yapýlmalýdýr. Cihazý kolay tutuþan ve patlayýcý gazlarýn olduðu ortamlarda kullanmayýnýz. Bu þekilde kullaným patlamalara sebebiyet verebilir. Cihazýn temizlenmesinde alkol, tiner vb. içeren temizleyiciler kullanmayýnýz. Cihazý nemli bir bezle silerek temizleyiniz. Ekrana zarar vermemek için, ekraný çizebilecek veya delebilecek sivri uçlu ve sert cisimlerle dokunmayýnýz. Cihazýn kullaným ömrü yýldýr. //EEC Alçak Gerilim Direktifinin þartlarý, TS EN -standardýna uygunluk ile saðlanmýþtýr. (Kirlenme derecesi ) //EEC Elektromanyetik Uyumluluk Direktifinin þartlarý, TS EN standardýna uygunluk ile saðlanmýþtýr. KY-PR--

3 .. TEKNÝK ÖZEÝKER.BAÐANTI ÞEMAARI Giriþ Tipleri Röle Çýkýþlarý Doðruluk Analog Sayýsal Çevirici Çalýþma Gerilimi Güç Tüketimi Veri Depolama afýzasý Ýletiþim Örnekleme Süresi Konfigurasyon Portlarý Ekran Tipi (Çözünürlük vb. özellikler) Çalýþma Ortam Sýcaklýðý Depolama Sýcaklýðý Rölelerin Mekanik Ömrü Rölelerin Elektriksel Ömrü Analog Giriþ Sayýsý Sayýsal Giriþ Sayýsý Röle Çýkýþ Sayýsý Dil Þifre Korumasý Koruma Sýnýfý Aðýrlýk TC (B, E, J, K,, N, R, S, T, U), RT (Pt-, Pt-, Pt-, Pt-, Ni-, Ni-, Ni-, Ni-), - ma, - mv- mv, - V SPST-NO ; V AC, A TC: Okunan deðerin ±%.' i yada ± C RT: Okunan deðerin ±%.' i yada ± C Gerilim/ Akým: ±%. FS bit ( er kanal için izole ) - V AC; - z / - V DC W maks. GB Compact Flash Internal - Mbit Ethernet, RS-, USB ost ms (Tüm kanallar için) Dokunmatik, Ön Panel Tuþlarý, USB Mouse ve Klavye baðlantýlarý." TFT CD, çözünürlük, bit renk, Dokunmatik C - C C - C.. açma-kapama (Rölelerin çalýþma ömrü kullaným konfigürasyonuna göre deðiþir. Ömrünü tamamlamýþ rölelerin kontaklarý eriyebilir veya yanabilir.) >.. açma-kapama (/ yükte) Maks. Analog Giriþ (Sayýsal Giriþ ve Röle Çýkýþý sayýlarýna baðlýdýr.) Maks. Sayýsal Giriþ (Analog Giriþ ve Röle Çýkýþý sayýlarýna baðlýdýr.) Maks. Röle Çýkýþ (Analog ve Sayýsal Giriþ sayýlarýna baðlýdýr.) Türkçe, Ýngilizce Ayarlanabilir farklý yetkiler (En fazla kullanýcý için) Ön Panel :IP Arka Panel :IP, kg Güç ve Slot Slot Slot Slot Ýletiþim Slotu Analog Giriþ, Sayýsal Giriþ veya Röle Çýkýþý Slotlarý cihazýnýn arka panel görünümü üstteki þekilde verilmiþtir. Arka panelde beþ adet slot bulunur. Güç ve Ýletiþim Slotu tüm cihazlarda sabittir ve bu sloto güç kaynaðý, transmitter besleme, RS- ve Ethernet baðlantýlarý yapýlýr (bkz. Þekil.., Ek-). - arasý numaralandýrýlmýþ slotlar ise cihaz konfigürasyonuna göre Boþ, Analog Giriþ Kartý, Sayýsal Giriþ Kartý veya Röle Çýkýþ kartý olabilir. Cihaza en fazla adet Röle çýkýþ kartý takýlabilir. Analog Giriþ, Sayýsal Giriþ veya Röle Çýkýþ kartlarýnýn baðlantýlarý sýrasýyla Þekil.., Þekil. ve Þekil.. de verilmiþtir. er Analog Giriþ kartýna giriþ, her Sayýsal Giriþ kartýna giriþ ve her Röle Çýkýþ kartýna çýkýþ baðlanabilir. - arasý slotlardaki kartlarý deðiþtirmek için ilgili slotun alt ve üst köþelerindeki adet vida sökülür ve kart çekilerek çýkarýlýr. Yerine istenilen kart yerleþtirildikten sonra tekrar vidalanýr. Cihazýn tüm baðlantýlarýný yapmadan önce mutlaka toprak baðlantýsý yapýnýz. Cihazýn terminallerinde tehlikeli gerilim olduðu için cihaz enerjili iken terminallere dokunmayýnýz. Cihazý devreye almadan önce parametrelerin istenen kullanýma uygun olarak ayarlandýðýndan emin olunuz. atalý konfigürasyon hasara neden olabilir.

4 BAÐANTI ÞEMAARI.. BOYUTAR B A GND ETERNET RS- TS ve TS transmitter besleme dönüþ uçlarýna adede kadar transmitter þekilde gösterildiði gibi baðlanabilir. Þekilde yük olarak gösterilen bloklar cihazdaki Analog Giriþ kartlarýndaki kanallarýn ma giriþleri olabilir. mm mm mm mm mm mm - Tx Yük - Tx Yük + TS TS Transmitter Besleme mm mm N Þekil.. Güç, Transmitter Besleme, RS- ve Ethernet Baðlantýlarý.. PANO MTAJI Kesit ölçüleri aþaðýda verilen yuvayý açýnýz. Cihazý panonun önünden yuvaya dikkatlice yerleþtiriniz. Cihazýn altýnda ve üstünde birer adet kelepçe yuvasý vardýr. Cihaz ile birlikte verilen kelepçeleri kelepçe yuvalarýna yerleþtirerek cihazý panoya sabitleyecek þekilde kelepçe vidalarýný sýkýnýz.. Kanal. Kanal. Kanal Üst TC mv RT Solda dizilimi verilen kanallara üste baðlantý þemasý verilen sensör ve kaynaklardan istenilen bir tanesi baðlanabilir. Tüm kanallar elektriksel olarak birbirinden izoledir. Alt Þekil. Analog Giriþ Kartý Baðlantý Þemalarý V + - ma +. xmm -. min. mm min. mm cihazý topraklanmýþ metal bir panele monte edilerek kullanýlmalýdýr. Bu kullaným cihazýn terminallerindeki yüksek gerilime insan elinin ve metal aletlerin ulaþmasýný önleyecektir. Cihazýn besleme hattý ve güç çýkýþlarýnda uygun sigorta veya anahtar kullanýlmalýdýr. Elektriksel gürültünün etkilerini azaltmak için düþük gerilimli hatlarý (özellikle sensör giriþ kablolarýný) yüksek akýmlý ve gerilimli hatlardan ayrý kablolamaya dikkat edin. Bu mümkün deðilse ekranlý kablo kullanýn ve ekranlý kabloyu her iki uçtan topraklayýn. Cihazýn beslemesi için kullanýlacak kablolar IEC veya IEC standartlarýnýn koþullarýný saðlamalýdýr.

5 +.BAÐANTI ÞEMAARI. KUANIM Üst Alt + - I. Sayýsal Giriþ I. Sayýsal Giriþ I. Sayýsal Giriþ I. Sayýsal Giriþ I. Sayýsal Giriþ I. Sayýsal Giriþ I. Sayýsal Giriþ I. Sayýsal Giriþ I. Sayýsal Giriþ I. Sayýsal Giriþ I. Sayýsal Giriþ I. Sayýsal Giriþ I. Sayýsal Giriþ I. Sayýsal Giriþ I. Sayýsal Giriþ I. Sayýsal Giriþ V - IO Þekil.. Sayýsal Giriþ Kartý Baðlantý Þemasý.. ÖN PANE PR- GRUP dakika.%.% // :: AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC // // // // :: :: :: :: Röle Röle Röle Röle Röle Röle Üst Söndürücü (snubber) Röle çýkýþlarý söndürücülü veya söndürücüsüz olarak kullanýlabilir. Söndürücülü olarak kullanýlmak istenirse ve numaralý klemensler uygun bir kabloyla kýsa devre edilmelidir. Söndürücü, röle çýkýþýndaki kontak gürültüsünü bastýrmak için kullanýlabilir. Söndürücü seri olarak baðlanmýþ bir kondansatör (nf, V) ve dirençten (, / W) oluþur. Kontak AC sinyallerin anahtarlanmasýnda kullanýlýrken ve söndürücü varken söndürücünün geçirgenliði hesaba katýlmalýdýr. Alt Þekil.. Röle Çýkýþý Kartý Baðlantý Þemasý Grup Tuþu Görünüm Tuþu Grup ve Sol Ok Tuþu Menü Tuþu : Normal çalýþma durumunda iken sýradaki gruba geçiþi, Menülerde sola geçiþi, Trend Görünümde Geçmiþ seçili iken bir trend sayfasý ileri gitmeyi saðlar. Görünüm ve Sað Ok Tuþu : Normal çalýþma durumunda iken operatör sayfalarý arasý geçiþi, Menülerde saða geçiþi Trend Görünümde Geçmiþ seçili iken bir trend sayfasý geri gitmeyi saðlar. Yukarý / Aþaðý Tuþu Seçim Tuþu Menü Tuþu Yukarý/ Aþaðý Tuþlarý : Menü ulaþým tuþu USB Giriþleri Seçim Tuþu : Menü sayfalarýnda yukarý yada aþaðý geçmek için, Tablo gösterimlerde tabloyu aþaðý yukarý kaydýrmak için, Trend görünümünde Geçmiþ seçili iken ekran geniþliðini arttýrmak ve azaltmak için kullanýlýr. : Operatör sayfalarýnda operatör menülerini açmak için ve menülerde seçim için kullanýlýr.

6 TOPU GÖRÜNÜM dakika.% REAY_SC REAY_SC REAY_SC REAY_SC REAY_SC REAY_SC MATA_C MODBUS_C AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC // :: AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC MATA_C MODBUS_C // :: MATA_C MODBUS_C dakika dakika AIN_SC MATA_C MODBUS_C.% AIN_SC.% AIN_SC AIN_SC // ::.% MATA_C // :: MODBUS_C NO KAYNAK TARÝ AÇIKAMA AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :. AINAR_SC // :. AINAR_SC // :. AINAR_SC // :. AINAR_SC // :: AINAR_SC AINAR_SC MATAR_C // :: // :: // :: dakika AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: MATAR_C // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: dakika.%.% AIN_SC MATA_C MODBUS_C NO KAYNAK TARÝ DEÐER BÝRÝM AINTOT_C // :: /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // :: /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // :: /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // :: /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // :: /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // :: /s dakika.% NO TARÝ AÇIKAMA // :: açýldý // :: açýldý // :: açýldý REAY_SC REAY_SC REAY_SC REAY_SC REAY_SC REAY_SC MATA_C MODBUS_C AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC // :: MATA_C MODBUS_C // :: MATA_C MODBUS_C dakika AIN_SC // :: MATA_C MODBUS_C.% MATA_C // :: dakika.% AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC.% AIN_SC AIN_SC AIN_SC MODBUS_C NO KAYNAK TARÝ AÇIKAMA AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :. AINAR_SC // :. AINAR_SC // :. AINAR_SC // :. AINAR_SC // :: AINAR_SC AINAR_SC MATAR_C // :: // :: // :: dakika AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: MATAR_C // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // ::.% AIN_SC MATA_C MODBUS_C dakika.% NO KAYNAK TARÝ DEÐER BÝRÝM AINTOT_C // :: /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // :: /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // :: /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // :: /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // :: /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // :: /s dakika.% NO TARÝ AÇIKAMA // :: açýldý // :: açýldý // :: açýldý dakika.% REAY_SC REAY_SC REAY_SC REAY_SC REAY_SC REAY_SC MATA_C MODBUS_C AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC // :: MATA_C MODBUS_C // :: MATA_C MODBUS_C AIN_SC // :: MATA_C MODBUS_C.% MATA_C // :: dakika.% AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC dakika.% AIN_SC AIN_SC AIN_SC MODBUS_C NO KAYNAK TARÝ AÇIKAMA AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :. AINAR_SC // :. AINAR_SC // :. AINAR_SC // :. AINAR_SC // :: AINAR_SC AINAR_SC MATAR_C // :: // :: // :: dakika AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: MATAR_C // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // ::.% AIN_SC MATA_C MODBUS_C dakika.% NO KAYNAK TARÝ DEÐER BÝRÝM AINTOT_C // :: /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // :: /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // :: /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // :: /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // :: /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // ::, /s AINTOT_C // :: /s dakika.%.% NO TARÝ AÇIKAMA // :: açýldý // :: açýldý // :: açýldý.. TREND SAYFASI.SAYFA AKIÞ ÞEMASI Grup Ýsmi Ýþlem Sayfa Geniþliði Disk Doluluk Oraný Tarih ve Saat Grup Trend GRUP dakika.% // :: Grup Trend GRUP dakika.% // :: Grup Trend GRUP dakika.% // :: Kanal Ýsmi Proses Deðeri GRUP dakika.% // :: AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC Proses Birimi Grup Bar Grafik Grup Bar Grafik Grup Bar Grafik GRUP // :: GRUP // :: GRUP // :: Grafik Skalasý Grafik Kalemi Trend nda seçili gruba ait kanallarýn eðrileri, eðrilerin üstünde grubun kanallarýnýn proses deðerleri ve alarm durumlarý izlenir. tuþu ile aþaðýda gösterilen menü açýlýr. Trend görünümünde geçmiþ modu seçili deðilken ekranda seçili ekran geniþliði kadar sürekli olarak alýnan en son veri izlenir. Geçmiþteki verileri izlemek için operatör menüsü açýlarak Geçmiþ seçilerek geçmiþ moduna geçilir. Bu modda iken ekranda gözlenen proses deðerleri,tarih ve saat geçmiþ modu imlecinin olduðu konumdaki deðerlerdir. Ýmlecin yeri ekrana dokunarak deðiþtirilebilir. Geçmiþ modunda ekrandaki tarih ve saat kýrmýzý renkte yazýlýdýr. Bu modda iken Tarihe Git menüsü, Bir Grid Ýleri, Bir Grid Geri, ve tuþlarý ile istenilen zamana gidilebilir. Bir Grid Ýleri Bir Grid Geri Ýþlem Baþlat Ýþlem Aç Geçmiþ Tarihe Git Sayfa Geniþliði Eðriler Eksen Çýkýþ En Yeni Veri // :: Ýþlem Baþlat : Yeni iþlem baþlatmayý saðlar.baþlatýlmýþ iþlem varsa bu parametre menüde Ýþlem Durdur olarak izlenir. Ýþlem Aç Geçmiþ Tarihe Git // :: : Eskiden yapýlmýþ iþlemleri açar. Açýlan ekranda eski iþlemler listelenir. Bu iþlemler arasýndan izlenmek istenen seçilir. : Geçmiþte kaydedilen verileri izlemeyi saðlar. : Geçmiþ seçili iken belirli bir zamanda kaydedilen verilerin izlenilmesini saðlar. Bu parametre seçildiðinde açýlan klavyeyle istenilen zaman seçilir. Sayfa Geniþliði : Ekranda izlenmek istenen süreyi belirler. Seçilen örnekleme süresine baðlý olarak sürelerden bazýlarý aktif durumda olmayabilir. Eðriler : Bu parametre ile izlenmek istenen eðriler seçilir.ýstendiði taktirde tüm eðriler seçilebilir. Eðriler menüsünden istenilen kanallarýn eðrileri kapatýp açýlabilir. Eksen : Ekranda hangi kanala ait eksen izlenmek isteniliyorsa bu parametre ile seçilir. // :: // :: Grup Say. Görünüm GRUP - - AARM SAYFASI TOPAYICI SAYFASI /h /h /h /h /h /h Toplu Görünüm Alarm Toplayýcý Cihaz og CÝAZ OG.% // :: // :: // :: // :: // :: Grup Say. Görünüm GRUP TOPU GÖRÜNÜM.% - - AARM SAYFASI TOPAYICI SAYFASI /h /h /h /h /h /h Toplu Görünüm Alarm Toplayýcý Cihaz og dakika // :: GRUP CÝAZ OG.% // :: // :: // :: // :: Grup Say. Görünüm Toplu Görünüm TOPU GÖRÜNÜM.% - - AARM SAYFASI TOPAYICI SAYFASI /h /h /h /h /h /h Alarm Toplayýcý Cihaz og CÝAZ OG.% // :: // :: // :: // :: // ::

7 .. TREND SAYFASI.. SAYISA GÖRÜNÜM SAYFASI Sayfa Geniþliði - dakika - dakika - dakika - saat - saat - saat - saat - saat - gün - gün - gün - gün - gün - gün - hafta - hafta - hafta -ay Eðriler Eksen - - AIN_SC - AIN_SC - AIN_SC - AIN_SC - AIN_SC - - AIN_SC - AIN_SC - AIN_SC - AIN_SC - AIN_SC Kanal Ýsmi Proses Deðeri Alarm Durumlarý GRUP AIN_SC /h /h AIN_SC AIN_SC /h /h AIN_SC AIN_SC /h dakika.% // :: /h Proses Birimi Toplayýcý ve Birimi Kayýtlar sürekli olarak yapýlabildiði gibi iþlem bazlý da yapýlabilir. erhangi bir anda iþlem baþlatmak için Operatör Menüsünden Ýþlem Baþlat seçilir. Aþaðýda da gösterilen Ýþlem Baþlat ekraný açýlýr. Bu ekranda Ýþlem, Operatör, Parti No ve Seri No isteðe baðlý olarak doldurulur ve Baþlat seçilir. Ýþlem baþlatýldýðýnda Trend nda Ýþlem yazýlýdýr. Ýþlem durdurmak için Operatör Menüsünden Ýþlem Durdur seçilir. ÝÞEM BAÞAT Ýþlem ÝÞEM- Operatör Parti No Seri No Sayýsal Gösterim nda seçili gruba ait adet kanalýn proses deðerleri toplayýcý deðerleri ve alarm durumlarý izlenebilir. tuþuna basýldýðýnda Toplu Görünüm na, tuþuna basýldýðýnda ise tanýmlanmýþ bir sonraki grubun Sayýsal Gösterim na geçilir. Toplayýcý Resetle Çýkýþ - epsi - - AIN_SC - AIN_SC - AIN_SC - AIN_SC - AIN_SC. tuþu Sayýsal Gösterim Operatör Menüsünü açar. Yandaki þekilde gösterilen menüde resetlenmek istenen kaynak seçilerek seçilen kaynaðýn toplayýcý deðeri resetlenir. Grupta tanýmlý tüm kaynaklarýn toplayýcý deðerlerini ayný anda resetlemek için epsi seçilerek tüm kaynaklar resetlenebilir. BAÞAT

8 .. TOPU GÖRÜNÜM SAYFASI.. BAR GRAFÝK SAYFASI. Slot. Slot. Slot. Slot Math Kanallarý Modbus Kanallarý TOPU GÖRÜNÜM dakika.%.% REAY_SC REAY_SC REAY_SC REAY_SC REAY_SC REAY_SC MATA_C - - MODBUS_C AIN_SC MATA_C MODBUS_C MATA_C MODBUS_C AIN_SC MATA_C MODBUS_C MATA_C MODBUS_C // :: AIN_SC MATA_C MODBUS_C Kanal Ýsmi Proses Deðeri Alarm Alarm Alarmlar tanýmlý ise Alarm tipine göre veya yazýlýdýr. Aktif olan alarm kýrmýzý renkte gösterilir. Ölçüm Skalasý GRUP dakika.% // :: AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC Proses Birimi Proses Deðeri Alarm Set Noktalarý Alarm ve Alarm nin set noktalarýdýr. Alarm in set noktasý mor ile Alarm nin set noktasý bordo ile gösterilir. Tüm kaynaklara ait bilgiler bu sayfada toplu olarak izlenir. Bu sayfada ilk dört satýrda slotlara ait kanallar izlenir. tuþuna basýldýðýnda Alarm na geçilir. Bar Grafik nda seçili gruba ait adet kanalýn bar grafikleri, proses deðerleri ve alarm durumlarý izlenebilir. tuþuna basýldýðýnda ayný gruba ait Sayýsal Gösterim sayfasýna, tuþuna basýldýðýnda tanýmlanmýþ bir sonraki grubun Bar Grafik na geçilir.

9 .. AARM SAYFASI.. CÝAZ OG SAYFASI AARM SAYFASI NO KAYNAK TARÝ AÇIKAMA dakika AINAR_SC AINAR_SC AINAR_SC // :: // :: // :: AINAR_SC AINAR_SC // :. // :. AINAR_SC // :. AINAR_SC AINAR_SC // :. // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: MATAR_C // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC // :: AINAR_SC AINAR_SC MATAR_C // :: // :: // ::.% // :: CÝAZ OG dakika.%.% NO TARÝ AÇIKAMA // :: // :: // :: açýldý açýldý açýldý // :: Alarm nda, oluþan ve kalkan son alarm tarih ve açýklamalarýyla listelenir. istenin en üst sýrasýnda bulunan alarm en son alýnan alarmdýr. ve tuþlarý kullanýlarak kaydedilmiþ son alarm izlenebilir. Oluþan alarmlar listeye kýrmýzý olarak, kalkan alarmlar yeþil olarak eklenir. isteye kýrmýzý olarak eklenen alarmlar Alarmlarý Kabul Et seçeneði kullanýlarak onaylanýr ve yeþil renkli hale getirilir. Cihaz og nda kaydedilen son olaya ait oluþma tarihi ve açýklama gösterilir. istenin en üst sýrasýnda bulunan olay en son kaydedilen olaydýr. ve tuþlarý listeyi kaydýrmak için kullanýlýr. Alarmlarý Kabul Et Çýkýþ. tuþu Alarm Operatör Menüsünü açar. Alarmlarý Kabul Et seçilerek alarmlar kabul edilebilir.

10 . MENÜ SAYFAARI.. TOPAYICI SAYFASI Menülere tuþuna basýlarak ulaþýlýr. Menü tuþuna basýldýðýnda öncelikle þifre penceresi açýlýr. Bu pencereden kullanýcý ve bu kullanýcýya ait þifre girilerek ana menüye ulaþýlýr. Ana menüde kullanýcý yetkilerine göre bazý alt menüler aktif olamayabilir.(bkz. Güvenlik). Þifrelerin fabrika deðerleri dur. Menülerdeki tüm iþlemler dokunmatik ekran veya,,, ve tuþlarý kullanýlarak yapýlabilir. Tuþlarýn kullanýlmasý durumunda,, ve tuþlarýyla menülerde gezilerek tuþuyla istenilen menü penceresi seçilebilir. ÞÝFRE Kullanýcý Þifre ADMIN ********.. PARAMETREERÝN AYARANMASI Cihazdaki tüm parametreler ön panel tuþlarýyla yada dokunmatik ekranla kolaylýkla ayarlanabilir. Örnek bir parametre ayarlama penceresi aþaðýda verilmiþtir. Giriþ Termokupl Parametre Deðeri Parametre Ayarlanmak istenen parametrenin Ayarlama tuþu ön panel tuþlarýyla yada dokunmatik ekran aracýlýðýyla seçilerek parametre deðiþtirme pencerelerine ulaþýlýr. Bu pencerelerden istenilen deðer parametre tipine baðlý olarak deðiþtirilebilir. OK Ayarlama Tuþu ÝPTA TOPAYICI SAYFASI NO KAYNAK TARÝ DEÐER BÝRÝM AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C AINTOT_C dakika // :: // :: // :: // :: // :: // :: // :: // :: // :: // :: // :: // :: // :: // :: // :: // :: // :: // :: // :: // :: // :: /s, /s, /s, /s /s, /s, /s, /s /s, /s, /s, /s /s, /s, /s, /s /s, /s, /s, /s /s Toplayýcý nda kaydedilen son toplayýcýya ait kaynak ismi, kayýt tarihi, toplayýcý deðeri ve toplayýcý birimi listelenir. istenin en üst sýrasýnda bulunan toplayýcý en son kaydedilen toplayýcý deðeridir. ve tuþlarý kullanýlarak kaydedilmiþ son toplayýcý deðeri izlenebilir. Toplayýcýlarýn kayýt anlarý, ilgili toplayýcýnýn konfigürasyonundaki Kayýt Kaynaðý parametresi ile belirlenir..% // ::.. ANA MENÜ ANA MENU ÝÞETÝM SÝSTEMÝ CÝAZ GÜVENÝK DANIM SOT KANAARI KUANICI TANIMI TABOAR MAT KANAARI MODBUS KANAARI GERÇEK ZAMAN KANAARI GRUPAR ARÞÝV ÇIKIÞ

11 .. CÝAZ SAYFASI.. DANIM SAYFASI Cihazýn tip ve versiyonunun belirtildiði ve tarih - saat ayarlarýnýn yapýldýðý sayfadýr. CÝAZ BÝGÝERÝ Bilgi Cihazýn donanmým ayarlarýnýn yapýldýðý menüdür. Slot, Ethernet, Seri Port, Ekran olmak üzere adet baþlýktan oluþur.... Slot Ayarlarý Cihaz Tipi Versiyon. Tarih ve Saat // :: AYARA Bu sayfada cihazýn kalibrasyon parametreleri bulunur. Yapýlacak hatalý bir iþlem cihazýn ölçüm deðerlerini bozar. Bu sayfadaki parametreler ölçüm ve kaynak cihazlarý kullanýlarak ayarlanýr. Doðruluðu uygun kalibratörler mevcut deðilse bu sayfaya girilmesi önerilmez. FABRÝKA AYARARI AY Fabrika ayarlarýna dönmek istediðinize emin misiniz? EVET AYIR Slotlardaki kartlarda deðiþiklik yapýldýðýnda Slot baþlýðýnda bulunan Bul tuþu seçilerek deðiþiklikler cihaza tanýtýlmalýdýr. Tanýtma iþleminin ardýndan SOT, SOT, SOT ve SOT parametrelerinde ilgili slota takýlý kartlarýn tipleri izlenir. Kalibre veya edilmek istenen kartýn yanýndaki Test ve Kalibrasyon tuþu seçilir. Tüm kartlar fabrika çýkýþý ve kalibre edilmiþtir. Kullanýcýnýn ve kalibrasyon yapmasýna gerek yoktur.röle kartý inde açýlan ekranda adet rölenin durumu veya olarak deðiþtirilebilir. Kalibre edilecek kart Analog Giriþ kartý ise açýlan ekranda önce kalibre edilecek kanal seçilir sonra yapýlmak istenen kalibrasyona uygun olarak ilgili kanala aþaðýda açýklanan sinyaller uygulanarak kalibrasyonu yapýlan parametrenin Kalibrayon tuþu seçilir ve kararlý deðer görüldükten sonra ayný tuþ tekrar seçilerek deðer kaydedilir. Ýptal tuþu seçili kalibrasyonu iptal eder. mv :Kalibratör milivolt kaynaðý konumuna getirilir ve çýkýþý. mv olarak ayarlanýr. Kalibratör çýkýþý ilgili kanalýn (-) ve (+) numaralý klemenslere baðlanýr. ºC :Kalibratör K tipi termokupl kaynaðý konumuna getirilir ve çýkýþý. C olarak ayarlanýr. Kalibratör çýkýþý ilgili kanalýn (-) ve (+) numaralý klemenslere baðlanýr. Ambiant :Kalibratör K tipi termokupl kaynaðý konumuna getirilir ve çýkýþý. C olarak ayarlanýr. Kalibratör çýkýþý ilgili kanalýn (-) ve (+) numaralý klemenslere baðlanýr. ma :Kalibratör miliamper kaynaðý konumuna getirilir ve çýkýþý. ma olarak ayarlanýr. Kalibratör çýkýþý ilgili kanalýn (+) ve(-)numaralý klemenslere baðlanýr. V :Kalibratör gerilim kaynaðý konumuna getirilir ve çýkýþý. V olarak ayarlanýr. Kalibratör çýkýþý ilgili kanalýn (+) ve (-) numaralý klemenslere baðlanýr. Ohm :Kalibratör direnç kaynaðý konumuna getirilir ve çýkýþý. olarak ayarlanýr. Cihazýn ilgili kanalýna ait ve numaralý klemensleri kýsa devre edilir ve kalibratör çýkýþý ve numaralý klemenslere baðlanýr. Ohm at :Kalibratör direnç kaynaðý konumuna getirilir ve çýkýþý. olarak ayarlanýr. Cihazýn ilgili kanalýna ait ve numaralý klemensleri kýsa devre edilir ve kalibratör çýkýþý ve numaralý klemenslere baðlanýr.

12 .. DANIM SAYFASI.. GÜVENÝK SAYFASI... Slot Ayarlarý DANIM Slot Ethernet Seri Port Ekran SOT Röle Çýkýþ Kartý SOT Analog Giriþ Kartý SOT Analog Giriþ Kartý SOT Sayýsal Giriþ Kartý Tarama Ýþlemi Test ve Kalibrasyon Test ve Kalibrasyon Test ve Kalibrasyon Test ve Kalibrasyon Güvenlik nda kullanýcý isimleri, þifreleri ve onlara verilecek yetkiler tanýmlanýr. ADMIN olan kullanýcýnýn yetkilerinde kýsýtlama yoktur.diðer kullanýcýlarýn yetkileri ADMIN tarafýndan belirlenir. Kullanýcý : Ayarý yapýlacak kullanýcýnýn belirlendiði parametredir. : Kullanýcý isminin belirleneceði parametredir. Ýsim en fazla karakterden oluþabilir. Þifre : Kullanýcý þifresinin belirleneceði parametredir. Þifre en fazla karakterden oluþabilir. Eriþim aklarý : Eriþim aklarý baþlýðýnýn altýnda verilen sayfalarýn hangilerinde kullanýcýlarýn yetkileri olduðu her sayfanýn için veya olarak seçilebilir er kullanýcý için güvenlik ayarlarý yapýldýktan sonra tuþuna basýlarak ayarlarýn kaydedilmesi saðlanýr. BU GÜVENÝK AYARARI Kullanýcý Admin ADMIN RÖE KARTI TESTÝ Röle Röle Þifre Þifre Eriþim aklarý Cihaz Bilgileri **** **** Röle Röle Röle Röle Donaným Kanal Ayarlarý Grup Ayarlarý Arþiv

13 .. DANIM SAYFASI.. SOT KANAARI SAYFASI... Slot Ayarlarý ANAOG GÝRÝÞ KARTI KAÝBRASYU Kanal Kanal mv C Ambiant ma V Ohm Ohm at - - Kalibrasyon Kalibrasyon Kalibrasyon Kalibrasyon Kalibrasyon Kalibrasyon Kalibrasyon Slotlardaki kartlarýn kanallarý bu sayfada ayarlanýr. Ekranýn üstünde soldan saða sýrasýyla - arasý slotlarda hangi kartlarýn takýlý olduðu gözlenir. Bu kartlardan ayarlanmak istenen kart seçilir. Röle kartlarýnýn, Analog Giriþ kartlarýnýn ve Sayýsal Giriþ kartlarýnýn kanalý vardýr. Ayarlanmak istenen karta ait kanallar pencerenin sol tarafýndan seçilerek istenilen ayarlar yapýlýr. Röle Çýkýþ Kartýnýn ayarlarýnda; : Bu parametre ile en fazla karakter kullanýlarak ilgili röle çýkýþýna isim verilebilir. : En fazla karakter kullanýlarak röle çýkýþý için taným yazýlabilir. Kaynak - : Kanal - için cihazda tanýmlý bulunan sayýsal kaynaklardan istenilenleri seçilebilir. Seçilen bu kaynaktan herhangi biri aktif olduðu zaman röle aktif olur. Slotlardaki Kartlar SOT KANAARI Röle Çýkýþ Kartý Analog Giriþ Kartý Analog Giriþ Kartý Sayýsal Giriþ Kartý... Ethernet Ayarlarý Ethernet ayarlarýnýn yapýldýðý sayfadýr. IP türü, IP Adresi, Alt Að Maskesi ve Varsayýlan Að Geçidi seçilerek Ethernet baðlantýsý için TCP/IP ayarlarý yapýlýr. IP türü DCP ile otomatik al veya Manuel Ayarla olarak seçilebilir. Eðer IP türü DCP ile otomatik al olarak ayarlanýrsa ve cihazýn baðlý olduðu aðda bir DCP sunucusu var ise cihaz açýlýþta bu sunucudan otomatik olarak IP ayarlarýný alabilir. IP adresinin sabit olmasý isteniyorsa IP türü Manuel Ayarla olarak seçilmelidir. Bu sekmede Kaydet tuþu deðerleri kaydederek cihazý yeniden baþlatýr. Ýlgili Karta Ait Kanallar Çýkýþ Kaynak Kaynak Kaynak Kaynak Kaynak Kaynak KAYNAK YOK KAYNAK YOK KAYNAK YOK KAYNAK YOK KAYNAK YOK KAYNAK YOK DANIM Slot Ethernet Seri Port Ekran IP Türü Manuel Ayarla IP Adres... Alt Að Maskesi... Varsayýlan Að Geçidi...

14 .. SOT KANAARI SAYFASI.. DANIM SAYFASI Analog Giriþ Kartýnýn ayarlarýnda; : Bu parametre ile Ýlgili Kanal Giriþine isim verilebilir. En fazla karakter kullanýlabilir. : Bu parametre ile en fazla karakter kullanýlarak giriþ için taným yazýlabilir. Giriþ Tipi : Açýlan pencereden Termokupl, Rezistans Termometre, Ohm, Milivolt, Miliamper veya Volt olarak seçilebilir. Min. Giriþ : Uygulanacak minimum deðer seçilir. ineer giriþler için aktiftir. Maks. Giriþ : Uygulanacak maksimum deðeri seçilir. ineer giriþler için aktiftir. ineer giriþ tipleri için Min. Giriþ - Maks. Giriþ deðerleri; SOT KANAARI Röle Çýkýþ Kartý Giriþ Min. Giriþ Maks. Giriþ Miliamper - Milivolt - Ohm Volt - ineerleyici : Termokupl ve Rezistans Termometre için sensör tipi, lineer giriþler için proses deðeri hesaplanýrken nasýl lineerize edileceði belirlenir. Açýlan Seçenekler penceresinden ineer, Karekök ya da Kullanýcý lý Tablolar nda belirlenmiþ olan tablolardan biri seçilebilir. Noktanýn Yeri : Noktadan sonra kaç hane olacaðý bu parametre ile belirlenir. Zero - Span : Sensörlerde sensör kopma durumunda giriþin hangi deðere eþitleneceðini belirler. ineer giriþlerde ise skalayý belirler. Sensör Kopuk: Sensor kopma durumunda giriþin hangi deðere eþitleneceðini belirler. SET OW seçilmesi durumunda giriþ Zero deðerine, SET IG seçilmesi durumunda giriþ Span deðerine eþitlenir. Shift Deðeri : Proses deðerinin kaydýrma miktarýný belirler. Birim : Giriþin birimini belirler. Giriþ Alarm Alarm Toplayýcý Kayýt Giriþ Tipi Min. Giriþ ineerleyici Noktanýn Yeri Zero Sensör Kopuk Birim Analog Giriþ Kartý Analog Giriþ Kartý Termokupl Maks. Giriþ Type K Span SET IG Shift Deðeri Sayýsal Giriþ Kartý... Seri Port Ayarlarý RS- portunun iletiþim parametrelerin( Ýletiþim ýzý, Parite Tipi ve Stop Bit) ayarlandýðý kesmedir. DANIM Slot Parite Tipi Stop Bit... Ekran Ayarlarý Ethernet Seri Port Ekran Ýletiþim ýzý DANIM Slot Dil Parlaklýk Çift Bir Ethernet Seri Port Ekran TÜRKÇE % Dil : Cihazýn dili "Ayarlama Tuþu" kullanýlarak Türkçe veya Ýngilizce olarak ayarlanabilir. Parlaklýk : Bu parametre ekran parlaklýðýný ayarlamak için kullanýlýr. "Ayarlama Tuþu" kullanýlarak % ile % aralýðýnda ayarlanabilir.

15 .. SOT KANAARI SAYFASI.. SOT KANAARI SAYFASI Alarm ayarlarýnda; Tip Set isterezis : Bu parametre ile en fazla karakter kullanýlarak ilgili kanal alarmý isimlendirilebilir. : Alarm tipini belirler. : Ýlgili alarmýn set edileceði deðeri belirler. : Ýlgili alarmýn histerezis aralýðýný belirler. SOT KANAARI Röle Çýkýþ Kartý Giriþ Alarm Alarm Toplayýcý Kayýt Tip Set isterezis Off Mesajý On Mesajý Analog Giriþ Kartý Analog Giriþ Kartý AINAR_SC OW Sayýsal Giriþ Kartý Kayýt ayarlarýnda; Aktif : Kayýtýn aktif olup olmadýðýný belirler. veya olarak seçilebilir. Örnekleme : Cihazýn ne kadar zamanda bir kayýt alacaðýný belirler Filtre : Seçilen kayýt aralýðýnda alýnan örneklerin ne þekilde kayýt edileceðini belirler. Anlýk olarak seçildiðinde örnekleme zamanýna denk gelen kayýt alýnýr, ortalama seçildiðinde örnekleme zamanýna kadar olan verilerin ortalamasý alýnýr. Maksimum seçildiðinde örnekleme zamanýna kadar olan verilerin en büyüðü, minimum seçildiðinde verilerin en küçüðü kayýt edilir. Tüm kanallarýn örneklenme sýklýðý ms'dir. SOT KANAARI Röle Çýkýþ Kartý Giriþ Alarm Alarm Toplayýcý Kayýt Aktif Örnekleme Filtre Sayýsal Giriþ Kartý Analog Giriþ Kartý Analog Giriþ Kartý saniye Anlýk Örnekleme sýklýðýnýn deðiþtirilmesi ilgili kanalýn deðiþtirilme anýndaki güne ait kayýtlarýný resetler. er bir kanal için günlük tutulacak kayýt miktarý byte cinsinden aþaðýdaki formülle bulunur. Kayýt Miktarý= (/Örnekleme Süresi)* Eþitlikteki örnekleme süresi saniye cinsindedir. Örnek olarak cihazdaki tüm slotlarda Analog Giriþ kartý takýlý olduðunu ve bu kartlar ait tüm kanallarýn saniye örnekleme aralýðýyla kaydedileceðini varsayalým. Bu durumda kanal baþýna günlük kbyte yer harcanaktýr. kanal ise. MByte yer tutacaktýr. Cihazýn depolama hafýzasýnýn MByte olduðu düþünülürse son güne ait veriler depolanabilir. afýza dolduðu zaman eski kayýtlar yedekleme tipine göre silinir veya yedeði alýnýr. Yedekleme ayarlarý için ARÞÝV ayarlarýna bakýnýz.

16 .. SOT KANAARI SAYFASI.. SOT KANAARI SAYFASI Sayýsal giriþ ayarlarýnda; Toplayýcý ayarlarýnda; Aktif Örnekleme : Bu parametre ile Ýlgili Sayýsal Kanal Giriþi en fazla karakter kullanýlarak isimlendirilebilir. : Bu parametre ile en fazla karakter kullanýlarak giriþ için taným yazýlabilir. SOT KANAARI Röle Çýkýþ Kartý Giriþ Kayýt Analog Giriþ Kartý Analog Giriþ Kartý AIN_SC Sayýsal Giriþ Kartý : Bu parametre ile kayýtýn aktif olup olmadýðý veya seçenekleri ile belirlenir. : Bu parametre ile cihazýn ne kadar zamanda bir kayýt alacaðýný belirlenir. : Bu parametre ile en fazla karakter kullanýlarak ilgili kanalýn toplayýcý adý belirlenir. Aktif : Toplayýcýnýn aktif olup olmadýðý yada seçilerek belirlenebilir. Örnekleme : Toplayýcýnýn ne kadar zamanda bir toplayacaðýný belirler. Kesim : angi deðerin altýndaki deðerlerin toplanmayacaðýný belirler. Birim : Toplayýcýnýn birimini belirler. Reset Kaynaðý : Reset için sayýsal kaynak belirlenir. Kayýt Kaynaðý : Kayýt için sayýsal kaynak belirlenir. SOT KANAARI Röle Çýkýþ Kartý Analog Giriþ Kartý Analog Giriþ Kartý Sayýsal Giriþ Kartý Giriþ Alarm Alarm Toplayýcý Kayýt AINTOT_C Aktif Örnekleme Second Kesim Birim Reset Kaynaðý /s KAYNAK YOK Kayýt Kaynaðý KAYNAK YOK SOT KANAARI Röle Çýkýþ Kartý Analog Giriþ Kartý Analog Giriþ Kartý Sayýsal Giriþ Kartý Giriþ Kayýt Aktif Örnekleme saniye

17 .. KUANICI TANIMI TABOAR.. MODBUS KANAARI SAYFASI Kullanýcý lý Tablolar sayfasýnda kullanýcý lineer giriþ tiplerinde ( Ohm, Milivolt, Miliamper ve Volt) proses deðeri hesaplanýrken nasýl lineerize edileceðini belirlemek için lineerleyici seçeneklerinde kullanmak üzere farklý lineerizasyon tablolarý oluþturabilirler. Tablo : Bu parametre ile en fazla karakter kullanýlarak ilgili tablonun adý belirlenir. m Sayýsý : ineerizasyonun kaç adýmda yapýlacaðýný tanýmlar. En fazla adým belirlenebilir. X (%) : Ýlgili lineerizasyon adýmýnda giriþ deðerinin yüzdesi belirlenir. Y : X(%)' e karþýlýk olarak ekranda gösterilecek deðer belirlenir. Aþaðý-Yukarý : Bu iki tuþ taneden fazla adým belirlendiðinde ekranda adýmlarý görmek için kullanýlýr. KUANICI TANIMI TABOAR TABO- TABO- TABO- TABO- TABO- TABO- TABO- TABO- TABO- TABO- Yukarý Tablo Table- m Sayýsý X(%) Y Aþaðý Modbus Kanallarýnýn ayarlandýðý bu sayfada adet modbus kanalý vardýr ve her kanal önce sað taraftan seçilerek istenen ayarlar yapýlabilir. Modbus kanallarýna ait veriler cihazda bulunan RS- portundan MODBUS RTU iletiþim protokolu kullanýlarak toplanýr. Tarama hýzý aktif her bir kanal için ms dir. Ýletiþim portunun iletiþim parametreleri DANIM sayfasýndaki Seri Port kesmesinden yapýlýr. MODBUS kanallarý slotlardaki analog giriþ kanallarýyla benzer ayarlarý içeririler. Analog giriþlerden farklý olarak giriþ MODBUS hattýna baðlý, Cihaz Adresi ile belirlenen adresdeki cihazýn Reg Adresi ile belirlenen register deðeri okunarak elde edilir. Aktif olan kanallarýn Ýletiþimi sýrasýnda problem oluþmasý durumunda ilgili kanalýn deðeri Arýza Deðeri parametresine eþitlenir. Modbus Kanallarý MODBUS KANAARI Giriþ Alarm Alarm Toplayýcý Kayýt Aktif MATA_C Cihaz Adresi Reg. Adresi Noktanýn Yeri Arýza Deðeri Birim SOT KANAARI Röle Çýkýþ Kartý Analog Giriþ Kartý Analog Giriþ Kartý Sayýsal Giriþ Kartý Giriþ Alarm Alarm Toplayýcý Kayýt Giriþ Tipi Min. Giriþ ineerleyici Noktanýn Yeri Zero Sensör Kopuk Birim Miliamper Maks. Giriþ Table-. Span SET IG Shift Deðeri. Seçenekler ineer Karekök Table- Table- Table- Table- Table- Table- Table- Table- Table- Table- : Seçili modbus kanalýna en fazla karakter kullanarak isim verilebilir. : Seçili modbus kanalýna en fazla karakter kullanaraktanýmlama yapýlabilir.. Aktif : Kanalýn aktif olup olmamasý veya olarak seçilebilir. Cihaz Adresi : Cihaz adresi en fazla olarak ayarlanabilir. Reg. Adresi : Register adresi en fazla olarak ayarlanabilir. Noktanýn Yeri : Noktadan sonra kaç hane olacaðýný belirler.,.,., veya. olarak seçilebilir Arýza Deðeri : Arýza durumunda kanal deðerini belirler. Birim : Birimi belirler.

18 .. GERÇEK ZAMAN KANAARI SAYFASI.. MAT KANAARI SAYFASI Kaynak Bitiþ : Gerçek Zaman Kanallarý için kanaldan biri seçilebilir. : Seçili kanala en fazla karakter kullanarak isim verilebilir. : Seçili kanala en fazla karakter kullanarak tanýmlama yapýlabilir.. Periyod, Baþlangýç ve Bitiþ parametreleri aþaðýda gösterildiði gibi ilgili gerçek zaman kaynaðýnýn gerçek zamanýn hangi anlarýnda aktif olacaðýný belirler. Örnek olarak Periyod er Dakika, Baþlangýç ve Bitiþ olarak ayarlandýðýnda ilgili kanal her dakikanýn ilk saniyesinde aktif olur. Baþlangýç ve Bitiþ parametreleri saniye cinsindedir. Gerçek zaman kanallarý Toplayýcý Kayýt ve Reset kaynaðý, periyodik alarm vb. amaçlarla kullanýlabilir. Cihazda istenilen matematiksel eþitliklerin tanýmlanabildiði adet analog ve adet sayýsal kanal tanýmlanabilir. Math Analog kanallarýnýn Alarm, Toplayýcý ve Kayýt ayarlarý.. SOT KANAARI SAYFASI bölümünde anlatýlan Slot Kanallarý Ayarlarý ile aynýdýr : Seçili kanalýn ismi belirlenir. En fazla karakter kullanýlabilir. : Bu parametre ile en fazla karakter kullanýlarak seçili kanala tanýmlama yapýlabilir. Eþitlik : lanacak eþitlik açýlan MAT EDITOR ekraný ile belirlenir (bkz. EK). Arýza Deðeri : Eþitlikte bir problem olmasý durumunda math kanalýnýn deðerini belirler. MAT KANAARI Baþlangýç Periyod Periyod Gerçek Zaman(sn) Math Kanallarý MAT ANAOG Giriþ Alarm Alarm Toplayýcý Kayýt MATA_C Eþitlik Noktanýn Yeri Arýza Deðeri Birim MAT SAYISA GERÇEK ZAMAN KANAARI Kaynak KAYNAK- RTC_C Periyod er Gün Baþlangýç Bitiþ MAT KANAARI MAT ANAOG MAT SAYISA Giriþ Eþitlik MATD_C

19 .. GRUPAR SAYFASI EK: ETERNET BAÐANTISI Cihazda adet kanallý proses grubu tanýmlanabilir. Proses gruplarýndaki kanallar cihazýn slotlarýndaki analog kanallardan modbus kanallarýndan veya math analog kanallarýndan herhangibirinden seçilebilir. Seçilip skalasý belirlenen bu kanallar operatör sayfalarýnda Bar, Sayýsal ve Trend Sayfalarýnda toplu olarak izlenebilir. Grup Minimum Maksimum GRUP AYARARI Grup Kaynak GRUP- GRUP- AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC AIN_SC Minimum Maksimum :Konfigürasyonu yapýlacak olan Grup seçilir. :Açýlan klavye ile en fazla karakterli grup adý belirlenebilir. :Açýlan klavye yardýmý ile seçilen gruba en fazla karakter kullanarak tanýmlama yazýlabilir. :Skalanýn minimum deðeridir. En az - olarak seçilebilir. :Skalanýn maksimum deðeridir. En fazla olarak seçilebilir. kayýt cihazý standart / MBit ethernet portuyla ethernet aðlarýna baðlanabilir ( bkz. Baðlantý Þemasý). Ýletiþim protokolu olarak standart TCP/IP kullanýlýr. Bu iletiþim protokülü ile ilgili ayarlar için kullaným kýlavuzunun DANIM SAYFASI bölümünü inceleyiniz. Cihaz standart olarak sadece FTP uygulamasýna imkan vermektedir. FTP adresi standart olarak ftp://ipaddress formundadýr ve her hangi bir þifre korumasý yoktur. FTP uygulamasýyla kaydedilen verilere ve konfigürasyona ulaþýlabilir. Data Explorer yazýlýmý ile veriler FTP üzerinden eþitlenerek analiz edilebilir..ethernet ile Að Baðlantýsý Ethernet baðlantýsý cihazýn arka panelinde bulunan RJ soket ile yapýlýr ( bkz. Kullaným Klavuzu Baðlantý Þemasý). Cihaz direkt olarak bir bilgisayara ( Þekil ) veya bir network hub'a baðlanabilir. Cihaz direkt olarak bir bilgisayara baðlanýrken kablo cross kullanýlmalýdýr. ub'a baðlantý yapýlýrken ise kablonun düz olmasý tavsiye edilir. RJ sokete ait pin numaralarý ve isimleri aþaðýdaki tabloda verilmiþtir. Not: Maksimum kablo uzunluðu m'dir. Cihazlar arasýnda daha uzun kablo kullanýlmasý gerekli ise tekrarlayýcýlar (repeaters) ve gateway'ler ile sinyal gücü desteklenmelidir. Pin Numarasý Sinyal TD + (Transmit +) TD - (Transmit -) RD + (Recieve +) Kullanýlmýyor Kullanýlmýyor RD + (Recieve +) Kullanýlmýyor Kullanýlmýyor Crossover Kablo Þekil. Bilgisayar baðlantýsý TD+ RD+ TD+ TD- RD+ RD- Þekil. Crossover kablo baðlantýsý TD- RD-

20 EK: MAT EDITOR ÝE EÞÝTÝK GÝRÝMESÝ Math Editör ile Math Analog ve Math Sayýsal kanallarý için eþitlik üretilir. Eþitliklerde aritmetik iþlemler (+,-,*,/), karþýlaþtýrma operatörleri (>,<,>=,<=,==), sabitler, kanal deðerleri ve çeþitli matematiksel fonksiyonlar kullanýlabilir. Eþitlik oluþturulurken yapýlan operasyonlar gerekli olduðu durumlarda parentezlerle gruplandýrýlmalýdýr. Ayný parantez içerisinde en soldaki operatör en önceliklidir. Operatör öncelikleri parentezlerle deðiþtirilebilir. ome tuþu eþitlik giriþ noktasýný en baþa, End tuþu en sona, <--- tuþu bir sola ve ---> tuþu bir saða alýr. Delete ve Back Space giriþ noktasýndan sýrasýyla sola ve saða bir karekter, Clear ise tüm karekterleri siler. SOURCE tuþu seçilerek eþitliklere kanal deðerleri eklenebilir. RUN mevcut girilen eþitliðin o andaki deðerini hesaplayarak eþitliðin edilmesini saðlar. OK tuþu eþitliði kaydeder. CANCE seçilerek iþlem iptal edilebilir.. Operatör ve Fonksiyon Açýklamalarý.. ARÞÝV SAYFASI. ARÞÝV Senkronizasyon Yedek Klasör SENKRÝZE ET Senkronizasyon: Cihaza USB port aracýlýðýyla bir depolama aygýt takýlý ise bu sayfa yardýmý ile cihaz ve aygýt senkronize edilir. Senkronize edilecek olan aygýt Klasör parametresinden seçilir ve Senkronize Et tuþuna basýlýr. Bu tuþa bastýktan sonra "Senkronizasyon baþarýyla tamamlandý" mesajý görülene kadar cihaza müdahele edilmemelidir. Senkronize iþlemi sonunda USB portundan takýlan depolama aygýtýna olmayan tüm verilerin kopyasý alýnarak depolama birimiyle cihazýn verileri eþitlenir. Bu veriler Data Explorer yazýlýmý ile izlenip analiz edilebilir. Fonksiyon Kullaným Açýklama < Op < Op Op Op den küçükse, diðer durumlarda > Op > Op Op Op den büyükse, diðer durumlarda <= Op <= Op Op Op den küçük eþitse, diðer durumlarda >= Op >= Op Op Op den büyük eþitse, diðer durumlarda == Op == Op Op Op ye eþitse, diðer durumlarda sin() sin(op) Op radian cinsindendir. cos() cos(op) Op radian cinsindendir. tan() abs() tan(op) abs(op) Op radian cinsindendir. Op mutlak deðeri sroot() sroot(op) Karekök log() log(op) tabanýnda logaritma ln() ln(op) Doðal logaritma pow() Pow(Op,Op) sqr() sqr(op) pow() pow(op) exp() exp(op) Op Op Op Op e Op and() and(op,op,,opn) Sayýsal AND operatörü or() not() xor() hs() or(op,op,,opn) not(op,op,,opn) xor(op,op,,opn) hs(op,op,,opn) Sayýsal OR operatörü Sayýsal NOT operatörü Sayýsal XOR operatörü En büyüðü seç ls() ls(op,op,,opn) En küçüðü seç mux() mux(i,op,op,,opn) Op sýfýrýncý olmak üzere, i. operandý seç. Yedek : Yedek alýnacak olan aygýt Klasör parametresinden seçilir. Yedek Tipi : BÜTÜNSE YEDEKEME veya TAÞAN DOSYA olarak seçilebilir. Bütünsel yedekleme seçildiðinde takýlý aygýta tüm dosyalardaki deðiþimler Yedekelme Periyodu ile belirlenen periyodlarda otomatik yedeklenir. Taþan dosya seçildiðinde sadece kapasiteyi aþan dosyalar yedeklenir. er iki yedekleme türündede yedekleme aygýtý sürekli olarak takýlý tutulmalýdýr. Yedekleme Periodu : Bu parametre ile ne kadar zamanda bir yedek alýnacaðý belirlenir. er Gün, er afta veya er Ay olarak seçilebilir. ARÞÝV Senkronizasyon Yedek Klasör Yedek Tipi BÜTÜNSE YEDEKEME Yedekleme Periyodu ER AY

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

32 680.0. Kullaným Kýlavuzu. E-680 Serisi Üniversal Üniversal Giriþli Geliþmiþ Tarayýcý / Alarm Cihazý. Elimko

32 680.0. Kullaným Kýlavuzu. E-680 Serisi Üniversal Üniversal Giriþli Geliþmiþ Tarayýcý / Alarm Cihazý. Elimko Serisi Üniversal Üniversal Giriþli Geliþmiþ Tarayýcý / Alarm Cihazý CHANNEL MEASUREMENT ALARM 32 680.0 Program SET2 SET1 Manuel Set1 Set2 Elimko A/M 680 Elimko Elektronik Ýmalat ve Kontrol Ltd. Þti. 8.

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

Elimko E-PR-200 KAĞITSIZ KAYIT CİHAZI KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK KONTROLDE GÜVENİLİR İSİM

Elimko E-PR-200 KAĞITSIZ KAYIT CİHAZI KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK KONTROLDE GÜVENİLİR İSİM KAĞITSIZ KAYIT CİHAZI KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK KONTROLDE GÜVENİLİR İSİM 8.Cadde 21. Sokak (Eski 68. Sokak) No:16 06510 Emek / ANKARA - TURKEY Tel: +90 312 212 64 50 (Pbx) Fax: +90 312) 212 41 43 E-Mail:

Detaylı

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU GNT604 R1 R2 COM F1 F2 F3 Exit Flowmeter&Controller GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU Ýçindekiler Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu mutlaka okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

AKIÞ ÖLÇER FLC-80 KULLANMA KILAVUZU ( V 5.4 )

AKIÞ ÖLÇER FLC-80 KULLANMA KILAVUZU ( V 5.4 ) FLC-80 AKIÞ ÖLÇER Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi Ývedik Organize San. 21. Cad. No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel : (312)394 59 83-394 59 84 Fax: 394 59 87 www.sistekelektronik.com e-posta:sistek@sistekelektronik.com

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5015 / Rev.1 www.entes.com.tr DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

E-PR-100 Kağıtsız Kayıt Cihazı. Kullanım Kılavuzu

E-PR-100 Kağıtsız Kayıt Cihazı. Kullanım Kılavuzu Kağıtsız Kayıt Cihazı Kullanım Kılavuzu Elektronik İmalat ve Kontrol Ltd. Şti. 8. Cadde.Sokak (Eski 68. Sokak) No:6 Emek 65 ANKARA /TÜRKİYE Tel:+ 9 64 5 Faks:+ 9 4 4 www.elimko.com.tr e-posta:elimko@elimko.com.tr

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Modem Yazýcý Profibus PC Desentral I/O Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý Kullanýmý UMG 503 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki elektriksel

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý Kümes Kontrol Cihazý BPC-1000-BASIC Kümes Kontrol Cihazý Kümes içi sýcaklýk ölçümü için 4 sensör giriþi Dýþ ortam sýcaklýðý için 1 sensör giriþi Rutubet, iç basýnç, silodaki yem aðýrlýk ölçümü 7 adet fan

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

E-PR-150 KULLANIM YÖNERGESİ

E-PR-150 KULLANIM YÖNERGESİ 1. TANIM KULLANIM YÖNERGESİ serisi, 15 renkli, dokunmatik ekranlı kayıt cihazlarıdır. Cihaza ait önpanel görünümü Şekil 1.1. de verilmiştir. Cihaza 32 ye kadar analog giriş ve 48 e kadar sayısal giriş

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ

Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ x16 LCD ekran faz gerilim ve faz ak m trafolu. Kullan m kolay Türkçe menü. Her faza ait ve toplam aktif(p, P) güçleri gösterir. Her faza ait ve toplam

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye baðlandýðýnda ön paneli çýkartmayýnýz. -Cihazý solvent yada benzeri

Detaylı

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MESAFE / POZİSYON ÖLÇME VE KONTROL CİHAZI Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ 1. Cihazın elektriksel bağlantılarını son sayfada belirtilen

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi

Detaylı

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422 KLEMENS BAÐLANTILARI YAZILIM OTOMASYON ELEKTRONIK SAN.TIC.LTD.STI. 2 0 2.88 ARMAN TEKSTÝL TOP NO Kumaþ Cinsi Hata Sayýsý 00278 32 03 RS-232/422 Normalde kapalý Ortak (Faz) Normalde açýk PEYKAN YAZILIM

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI S32 2 EKSEN POZÝSON KONTROL CÝHAZI KARAÇÝM ELEKTRONÝK BEÞEVLER KÜÇÜK SANAÝ SÝTESÝ ERTUÐRUL CAD. SATIÞ BLOKLARI NO:18/3 - BURSA TEL : +90 (224) 441 12 97 FA : +90 (224) 441 98 05 e-mail : info@karacimelektronik.com

Detaylı

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ EStx Seviye sensörleri tank seviye ve kontrolü için kullanýlmaktadýr. Sývý seviyesine göre tüp boyunca hareket eden þamandýra içindeki mýknatýsýn manyetik alaný, reed sensörün hizasýna çeldiðinde elektrik

Detaylı

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ Ortamdaki ýsý deðiþimini algýlamamýza yarayan cihazlara ýsý veya sýcaklýk sensörleri diyoruz.emko ELEKTRONÝK tarafýndan üretilen ýsý sensörleri, kullanýlan alan

Detaylı

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM:

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: SET SICAKLIK 235 Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

20 Adým Profil Kontrol Cihazý

20 Adým Profil Kontrol Cihazý Profil Kontrol Cihazý PRFC7-2100 PRFC 7-2100 Out3 Start/Pause Profile Controller 20 Adým Profil Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma 20 adýma kadar program

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

ESM-4450 48x48 DIN 1/16 Proses Kontrol Cihazý. ESM-4450 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý

ESM-4450 48x48 DIN 1/16 Proses Kontrol Cihazý. ESM-4450 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý ESM-4450 48x48 DIN 1/16 Proses Kontrol Cihazý ESM-4450 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(p) ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi

Detaylı

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual)

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) 1.Ýçindekiler Ýçindekiler 1- Ýçindekiler 2- Diagram 3a- Aksesuarlar 3b- Parça ve Aksesuarlarýn Yer ve Fonksiyonlarý 4a- Dünyakutu Kurulum 4b- Dünyakutu TV Baðlantýsý

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

BUSINESS SOURCE PREMIER

BUSINESS SOURCE PREMIER BUSINESS SOURCE PREMIER ELEKTRONÝK TELÝF HAKLARI http://bll.epnet.com/html/terms.html KAPSAM Business Source Premier veritabaný iþletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararasý iliþkiler ve ilgili

Detaylı

Özellikleri : MODE ES B0 Tx ES B03 Tx ES-P02 Tx Þamanýra Malzemesi Islak Kýsým Malzemesi Boru Malzemesi Þamanýra Tipi Çalýþma Sýcaklýðý Maks. C Maks.

Özellikleri : MODE ES B0 Tx ES B03 Tx ES-P02 Tx Þamanýra Malzemesi Islak Kýsým Malzemesi Boru Malzemesi Þamanýra Tipi Çalýþma Sýcaklýðý Maks. C Maks. ES Seviye sensörleri tank seviye ve kontrolü için kullanýlmaktaýr. Sývý seviyesine göre tüp oyunca hareket een þamanýra içineki mýknatýsýn manyetik alaný, ree sensörün hizasýna çeliðine elektrik evresini

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Algılayıcılar / Transmitter

Algılayıcılar / Transmitter 1 Algılayıcı / Transmitter ATH100L Algılayıcılar / Transmitter ATH100L Kullanım Kılavuzu [Rev_1.0_ATH100L] 2 Algılayıcı / Transmitter ATH100L İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 3 1.1. ATH100L... 3 1.2.

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

E-200 Serisi Üniversal Geliþmiþ Sayýsal Kontrol Cihazý. Kullaným Kýlavuzu 8.8.8.8. 122.2

E-200 Serisi Üniversal Geliþmiþ Sayýsal Kontrol Cihazý. Kullaným Kýlavuzu 8.8.8.8. 122.2 E-2 Serisi Üniversal Geliþmiþ Sayýsal Kontrol Cihazý Kullaným Kýlavuzu 8.8.8.8. 129.2 8.8.8.8. 122.2 2 Elimko Elektronik Ýmalat ve Kontrol Ltd. Þti. 8. Cadde 68. Sokak No:16 651 Emek- Ankara / TÜRKÝYE

Detaylı

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS DSS 10-00 20-00 07/2004 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız. Cihazınızın

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96x96 DIN 1/4 rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve giriþleri

Detaylı

Teknik Katalog [Osiloskop]

Teknik Katalog [Osiloskop] Teknik Katalog [Osiloskop] [OX 7204] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90 (0)

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

KK-SCN100R-02 SCN100 A11 A12 A19 A17 A20 A18 A13 A15 A16 A14 MN PV SCN100 KULLANIM KILAVUZU. Channel. Channel A10

KK-SCN100R-02 SCN100 A11 A12 A19 A17 A20 A18 A13 A15 A16 A14 MN PV SCN100 KULLANIM KILAVUZU. Channel. Channel A10 MN PV 5 A9 A2 A SCN A8 A9 A6 A5 A4 A8 5. 2 8 5.2 A7 24 Channel A7 A6 A5 A4 A3 A2 Channel A2 A3 A R2 A R KULLANIM KILAVUZU SCN KK-SCNR-2 UYARILAR 2 AÇIKLAMA Uyarılar İçindekiler Cihazın Tanımı Kullanıma

Detaylı

EZM-4935 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM-4935 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý EZM-4935 96x48 DIN 1/8 rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve giriþleri

Detaylı

Dijital Ýndikatör DI 7-2120. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü

Dijital Ýndikatör DI 7-2120. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü Dijital Ýndikatör DI 7-2120 Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Tepe deðer ölçüm fonksiyonu

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

EL300 ÇOK KANALLI SU KONTROL ÜNİTESİ TETHYS INSTRUMENTS 57, CHEMIN DU VIEUX CHÊNE, 38240 MEYLAN -FRANCE-

EL300 ÇOK KANALLI SU KONTROL ÜNİTESİ TETHYS INSTRUMENTS 57, CHEMIN DU VIEUX CHÊNE, 38240 MEYLAN -FRANCE- ÇOK KANALLI SU KONTROL ÜNİTESİ TETHYS INSTRUMENTS 57, CHEMIN DU VIEUX CHÊNE, 38240 MEYLAN -FRANCE- TEL : +33 4 76 41 86 39 - FAX : +33 4 76 41 92 27 MAIL : SALES@TETHYS-INSTRUMENTS.COM - WEB : WWW.TETHYS-INSTRUMENTS.COM

Detaylı

GERGİ DENETİM CİHAZI KULLANIM KLAVUZU

GERGİ DENETİM CİHAZI KULLANIM KLAVUZU GERGİ DENETİM CİHAZI KULLANIM KLAVUZU Cihaz üzerinde görülen tuşların fonksiyonları aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır. Programa giriş ve çıkış yapmayı sağlar.5 sn basılı tutmak gerekir Dara alma işlemini

Detaylı

Operatör panelleri FED

Operatör panelleri FED Operatör panelleri FED 120x32 to 1024x768 piksel çözünürlük Text bazlı monokrom ve renkli dokunmatik ekranlı tipler Entegre web tarayıcılı tipler Kullanıșlı WYSIWYG editörleriyle kolay tasarım Sistemden

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC37-120 TC37-120 Prog Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Tek li, Tek Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS37-100.S TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001...

Detaylı

BANT KANTARI BK-2 KULLANMA KILAVUZU ( V 4.4 ) Ývedik OSB Cad (eski 21.Cad.) No: Ostim/ANKARA

BANT KANTARI BK-2 KULLANMA KILAVUZU ( V 4.4 ) Ývedik OSB Cad (eski 21.Cad.) No: Ostim/ANKARA Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394 59 83 Fax: (312)394 59 87 Web: www.sistekelektronik.com eposta: sistek@

Detaylı

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com 2x15V 1A Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý h www. 2 1- Plastik Kutu x 1 üst alt 2- Plastik Alt Kapak x 1 3- Eco Simetrik Güç Kaynaðý PCB FR4, 1.6mm x 1 üst alt 4- Transformatör 2x12V 16VA x 1 3

Detaylı

ESM-77 30 72x72 DIN Boyutlu Proses Kontrol Cihazý. ESM-7730 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli PID Proses Kontrol Cihazý

ESM-77 30 72x72 DIN Boyutlu Proses Kontrol Cihazý. ESM-7730 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli PID Proses Kontrol Cihazý ESM-77 30 72x72 DIN Boyutlu roses Kontrol Cihazý ESM-7730 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli ID roses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses() ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi - Üniversal proses

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC38R-120 Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma (Output-1) ON/OFF Çalýþma veya Alarm

Detaylı

Kayıt Cihazlarında Gelinen Son Nokta...

Kayıt Cihazlarında Gelinen Son Nokta... Kayıt Cihazlarında Gelinen Son Nokta... Hazırlayan Kamil GÜRSEL Fizik / Müh. Elimko Elektronik İmalat ve Kontrol Ltd. Şti. www.elimko.com.tr ISO 9001 OTOMATİK KONTROLDA GÜVENİLİR İSİM... Çok sayıda enstrüman

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Üniversal Dijital Ýndikatör Kontrol Cihazý

Üniversal Dijital Ýndikatör Kontrol Cihazý Üniversal Dijital Ýndikatör UPI714-100 Üniversal Dijital Ýndikatör Kontrol Cihazý mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük ) Termocuple giriþlerinde otomatik soðuk nokta kompanzasyonu

Detaylı

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505 Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Modem Yazýcý LON Mobus PC I/O Kullanýmý LON Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki

Detaylı

Tek Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Tek Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC73-100 TC73-100 Temperature Controller Tek li Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) çalýþma Komprosör koruma zamaný Sensör koptu arýzasýnda

Detaylı

54Mbps Kablosuz Eriþim Noktasý Tekrarlayýcý Köprü AP-302 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz

Detaylı

NETWORK BAÐLANTISI GEREKTÝRMEYEN STANDALONE SÝSTEMLER Bilgisayar üzerinden giriþ-çýkýþ takibi istenmeyen münferit uygulamalar için dizayn edilmiþ Standalone okuyucu ve þifreli tuþ takýmlarý. Bu sitemlerde

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

HIZLI KULLANIM KILAVUZU

HIZLI KULLANIM KILAVUZU Akıllı Kontrolde Teknoloji Devi HIZLI KULLANIM KILAVUZU Uzak Terminal Ünitesi (RTU) RTU410 RTU460 RTU420 RTU470 RTU430 RTU480 RTU440 RTU450 01/2017 Versiyon 001 İçindekiler İÇİNDEKİLER 1. UYARI 1.1. Uyarı...

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı