MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet. Baskõ 10/2004 FA / TR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet. Baskõ 10/2004 FA361750 11284285 / TR"

Transkript

1 Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet FA Baskõ 10/ / TR El Kitabõ

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Önemli Uyarõlar Giriş / Kurma Uyarõlarõ Opsiyon Kartõ DFE11B nin takõlmasõ DFE11B Opsiyonunun Bağlanmasõ ve Klemens Açõklamasõ Kullanõlan soket bağlantõlarõ Bus Kablosunun Ekranlanmasõ ve Serilmesi TCP / IP Adresinin Verilmesi ve Alt Ağlar (Subnetworks) IP Adresi Ayarõ Option DFE11B İşletme Göstergeleri Projelendirme ve Devreye Alma İnverterin Devreye Alõnmasõ Master õn Projelendirilmesi (Modbus-Scanner) Modbus / TCP nin Çalõşma Karakteristikleri Giriş Mapping Frekans İnverterinin Kontrolü İşlem verileri zaman aşõmõ (timeout) Fieldbus Zaman Aşõmõ Yanõtõ Modbus / TCP Üzerinden Parametre Belirleme FC43 "MEI / Read Device Identification" İle Cihaz Tanõmõ Entegre Web Sunucu Yazõlõm Gereksinimleri Erişim Korumasõ DFE11B opsiyonlu MOVIDRIVE MDX61B ana sayfasõnõn yapõsõ Navigasyon Olanaklarõ Ethernet üzerinden MOVITOOLS Ethernet Konfigürasyon Parametreleri Parametre Tanõmõ Teknik Bilgiler DFE11B Opsiyonu Sözlük Alfabetik Endeks El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet 3

4 1 Önemli Uyarõlar Kullanõm El Kitabõ 1 Önemli Uyarõlar Bu el kitabõ ayrõntõlõ işletme kõlavuzunun yerine kullanõlamaz! Sadece uzman elektrik teknisyenleri tarafõndan, geçerli kaza koruma yönetmeliklerine ve MOVIDRIVE MDX60B/61B işletme kõlavuzuna göre monte edilmeli ve devreye alõnmalõdõr! Dokümantasyon DFE11B Ethernet opsiyon kartlõ MOVIDRIVE frekans inverterlerini bu uygulama ile birlikte monte edip devreye almadan önce bu el kitabõnõ dikkatle okuyunuz. Bu el kitabõnda, MOVIDRIVE -dokümantasyonunun, özellikle MOVIDRIVE MDX60B/61B sistem el kitabõnõn mevcut olduğu ve okunduğu varsayõlmaktadõr. Bu el kitabõndaki göndermeler " " ile işaretlenmiştir. Örneğin, ( Bölüm X.X) bu el kitabõnõn X.X bölümünde ek bilgiler verilmektedir, anlamõnda kullanõlmaktadõr. Bu dokümantasyona uyulmasõ, arõzasõz bir işletme ve garanti koşullarõnõn yerine getirilebilmesi için şarttõr. Bus sistemleri Bus sistemleri ile ilgili genel emniyet uyarõlarõ: Sahip olduğunuz iletişim sistemi size, MOVIDRIVE frekans inverterinin tüm olanaklarõnõn tesis koşullarõna uymasõnõ sağlamaktadõr. Tüm bus sistemlerinde olduğu gibi, burada da parametreler dõşarõdan yapõlacak belirsiz etkiler inverterin davranõşõnõ değiştirebilir. Bu durum beklenmedik ve kontrol edilemeyen sistem davranõşlarõ oluşturabilir. Emniyet ve uyarõlar Burada açõklanan emniyet ve uyarõlar mutlaka dikkate alõnmalõdõr! Elektrik şoku tehlikesi. Muhtemel sonuçlar: Ölüm veya ağõr yaralanmalar. Tehlike. Muhtemel sonuçlar: Ölüm veya ağõr yaralanmalar. Tehlikeli Durum. Muhtemel sonuçlar: Hafif veya önemsiz yaralanmalar. Zararlõ Durum. Muhtemel sonuçlar: Cihazda ve ortamda hasar oluşur. Kullanõcõ için tavsiyeler ve faydalõ bilgiler. 4 El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet

5 Giriş 2 2 Giriş Bu kitabõn içeriği Bu kullanõcõ el kitabõnda, DFE11B opsiyon kartõnõn MOVIDRIVE MDX61B frekans inverterine montajõ ve MOVIDRIVE õn Ethernet (MODBUS/TCP) fieldbus sisteminde devreye alõnmasõnõ açõklamaktadõr. Ek literatür MOVIDRIVE õn Ethernet fieldbus sistemine kolay ve etkili şekilde bağlanabilmesi için, DFE11B opsiyonu ile ilgili bu el kitabõnõn yanõ sõra aşağõda belirtilen dokümanlar da temin edilmelidir: "MOVIDRIVE Fieldbus cihaz profili " el kitabõ "MOVIDRIVE Fieldbus cihaz profili " el kitabõnda fieldbus parametreleri ve bu parametrelerin açõklamalarõ ile kodlamalarõnõn dõşõnda, çeşitli kontrol tasarõmlarõ ve uygulama olanaklarõ, küçük örneklerle açõklanacaktõr. Bu el kitabõndaki parametre listesinde frekans inverterinde bulunan ve çok farklõ iletişim arabirimleri (örn. sistembus, RS-485 ve fieldbus arabirimi) üzerinden okunup yazõlabilen tüm parametreler verilmektedir. Özellikleri MOVIDRIVE MDX61B frekans inverterinin DFE11B opsiyonunun güçlü üniversal fieldbus arabirimi sayesinde Ethernet üzerinden bir üst seviyedeki otomasyon, projelendirme ve görselleştirme sistemlerine bağlantõ olanağõ mevcuttur. MOVIDRIVE ve Ethernet Ethernet modunda çalõşmak için temel alõnan inverter davranõşõ (cihaz profili), fieldbus a bağlõ değildir ve bu nedenle de tek bir ünitedir. Bu da kullanõcõlara, sürücü uygulamalarõnõn fieldbus a bağlõ kalmadan gerçekleştirme olanağõ sağlar. Bu sayede kolayca diğer bus sistemlerine, örn. Profibus (Opsiyon DFP) geçilebilir. Tüm bilgilere erişim olanağõ MOVIDRIVE MDX61B sizlere tüm sürücü parametrelerine ve işlevlerine Ethernet arabirimi üzerinden dijital erişim olanağõ sağlamaktadõr. İnverter hõzlõ ve çevrimsel işlem verileri üzerinden kontrol edilir. Bu işlem veri kanalõ üzerinden istenen değerler (örn. istenen hõz, yükselme/düşme için entegratör süresi vb.) girişi dõşõnda, "Enable", "Controller inhibit", "Normal stop", "Hõzlõ stop" gibi sürücü işlevleri gerçekleştirilebilir. Aynõ zamanda işlem veri kanalõ üzerinden mevcut hõz, akõm, cihaz durumu, hata numarasõ veya referans mesajlar gibi mevcut değerler de okunabilir. Ethernet opsiyon kartõnõn yapõlandõrõlmasõ Frekans inverteri, IP adresi manuel olarak ayarlanarak veya IP adres parametresi DHCP sunucu tarafõndan verilerek kõsa bir sürede Ethernet ortamõna entegre edilip çalõştõrõlabilir. Diğer parametre belirleme işlemi daha sonra tamamen otomatik olarak bir üst seviyedeki master üzerinden gerçekleştirilebilir (Parameter Download). Bu ileriye dönük varyasyon sayesinde hem devreye alma süresi kõsalõr hem de önemli tüm sürücü parametreleri doğrudan kontrol programõna kaydedilebildiğinden, uygulama programõnõzõn dokümantasyonu da kolaylaşõr. El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet 5

6 2 Giriş Denetleme fonksiyonlarõ Fieldbus sistemlerinin kullanõlmasõ sürücü tekniğinde, fieldbus süre denetimi (fieldbus time out) veya hõzlõ stop tasarõmlarõ gibi ilave denetim işlevleri gerektirmektedir. MOVIDRIVE denetim fonksiyonlarõnõn kendi uygulamalarõnõza da uyumunu sağlayabilirsiniz. Örneğin, inverterin bir bus hatasõ durumunda nasõl bir hata davranõşõ göstereceğini belirleyebilirsiniz. Burada çoğu uygulamalarda "hõzlõ stop" uygun bir çözüm olabilir. Diğer bir olanak ta en son istenen değerlerin dondurulmasõ olabilir. Bu durumda sürücü geçerli olan en son istenen değerlerle çalõşmaya devam eder (örn. konveyör bandõ). Kontrol klemenslerinin işlevsellikleri fieldbus modunda da sağlanabildiğinden, fieldbus a bağlõ olmayan hõzlõ stop tasarõmlarõnõn inverter klemensleri üzerinden gerçekleştirilmesi mümkündür. Diyagnoz Frekans inverteri MOVIDRIVE devreye alma ve servis çalõşmalarõ için sayõsõz arõza teşhis olanaklarõ sunmaktadõr. Örneğin, entegre edilmiş fieldbus monitörü üzerinden hem bir üst seviyeden gönderilen istenen değerler hem de gerçek değerler kontrol edilebilir. Bu durumda entegre edilmiş Web sunucu üzerinden standart bir browser ile diyagnostik değerlerine erişilebilir. Fieldbus monitör Ayrõca fieldbus opsiyon kartõnõn durumu ile ilgili kapsamlõ bilgiler de alabilirsiniz. Fieldbus monitör fonksiyonu ve bilgisayar yazõlõmõ MOVITOOLS birlikte konforlu bir arõza teşhis olanağõ sunmakta ve tüm sürücü parametrelerinin (fieldbus parametreleri de dahil) ayarlanmasõ olanağõnõn yanõ sõra fieldbus ve cihazõn durumu ile ilgili bilgileri ayrõntõlõ olarak ekrana getirmektedir. 6 El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet

7 / Kurma Uyarõlarõ Opsiyon Kartõ DFE11B nin takõlmasõ 3 3 / Kurma Uyarõlarõ 3.1 Opsiyon Kartõ DFE11B nin takõlmasõ MOVIDRIVE MDX61B yerleşik bellek durumu veya yükseğine sahip olmalõdõr. Yerleşik belleğin versiyonu P076 parametresi ile okunabilir. Boyut 0 MOVIDRIVE MDX61B opsiyon kartlarõnõn çõkartõlõp takõlmasõ sadece SEW-EURODRIVE tarafõndan yapõlmalõdõr. Opsiyon kartlarõnõn çõkartõlõp takõlmasõ sadece Boyut 1 ile 6 arasõndaki MOVIDRIVE MDX61B lerde mümkündür. Opsiyon kartõ DFE11B fieldbus slotuna [1] takõlmalõdõr. [1] 54703AXX a başlamadan önce Bir opsiyon kartõnõ takmaya veya çõkartmaya başlamadan önce aşağõdaki uyarõlar dikkate alõnmalõdõr: Frekans inverterinin enerjisini kesin. 24 V DC beslemesini ve şebeke gerilimini kapatõn. Opsiyon kartõna dokunmadan önce, uygun önlemlerle (ESD bandõ, ESD ayakkabõsõ vb.) vücudunuzdaki yükleri deşarj edin. Opsiyon kartõ monte edilmeden önce tuş takõmõnõ ve ön kapağõ çõkartõn. Opsiyon kartõ monte edildikten sonra tuş takõmõnõ ve ön kapağõ tekrar takõn. Opsiyon kartõnõ orijinal ambalajõnda saklayõn ve takana kadar ambalajõnda bõrakõn. Opsiyon kartõnõ sadece kenarlarõndan tutun. Üzerindeki komponentlere kesinlikle dokunmayõn. El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet 7

8 3 / Kurma Uyarõlarõ Opsiyon Kartõ DFE11B nin takõlmasõ Opsiyon kartõ DFE11B takõlõp sökülürken yapõlmasõ gerekenler Resim 1: MOVIDRIVE MDX61B, Boyut 1 6, cihaza bir opsiyon kartõ takõlmasõ (prensip şemasõ) 1. Opsiyon kartõ tespit braketindeki vidalarõ sökün. Opsiyon kartõ tespit braketini her iki taraftan aynõ anda (bükmeden) slottan dõşarõya çekin. 2. Opsiyon kartõ tespit braketindeki siyah kapaktaki vidalarõ sökün. Siyah kapağõ çõkartõn. 3. Opsiyon kartõnõ vidalarla, opsiyon kartõ tespit braketindeki öngörülen deliklere yerleştirin. 4. Opsiyon kartõ tespit braketi ile opsiyon kartõnõ bastõrarak yuvasõna oturtun. Opsiyon kartõ tespit braketini vidalarõyla yerine tespit edin. 5. Opsiyon kartõ, takõldõğõ sõranõn tersi sõrada sökülmelidir AXX 8 El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet

9 / Kurma Uyarõlarõ DFE11B Opsiyonunun Bağlanmasõ ve Klemens Açõklamasõ DFE11B Opsiyonunun Bağlanmasõ ve Klemens Açõklamasõ Parça numarasõ DFE11B tipi fieldbus arabirimi Ethernet opsiyonu: "DFE11B tipi Ethernet arabirimi" opsiyonu sadece MOVIDRIVE MDX61B ile bağlantõlõ olarak kullanõlabilir, MDX60B ile kullanõlmasõ mümkün değildir. Bu durumda DFE11B opsiyonu fieldbus slotuna takõlmalõdõr. DFE11B opsiyonu elektrik gerilimini MOVIDRIVE MDX61B üzerinden alõr. Ayrõ bir gerilim beslemesi kullanõlmasõna gerek yoktur. DFE11B nin önden görünüşü Açõklama DIP anahtarõ Klemens İşlev DFE 11B nc DHCP 1 IP (LSB) IP adresinin en önemsiz bayt õnõ (LSB) ayarlamak için DIP anahtarõ nc DHCP Değer: 1 Değer: 2 Değer: 4 Değer: 8 Değer: 16 Değer: 32 Değer: 64 Değer: 128 Rezerve edildi DHCP etkinleşir Status 100MBit link/act. Durum LED i (kõrmõzõ/sarõ/yeşil) LED 100MBit (yeşil) LED link/act. (yeşil) DFE11B nin aktüel durumunu gösterir. Ethernet bağlantõsõnõn bağlantõ hõzõnõ gösterir. Ethernet bağlantõsõnõn durumunu gösterir. X30: Ethernet bağlantõsõ X30 MAC ID: 00-0F-69-FF-FF-06 IP: MAC adresi IP giriş alanõ: MAC adresi, örn. DHCP sunucunun konfigürasyonu için. Bu alana aktüel IP adresi girilmelidir AXX El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet 9

10 3 / Kurma Uyarõlarõ Kullanõlan soket bağlantõlarõ 3.3 Kullanõlan soket bağlantõlarõ Hazõr, ekranlanmõş, IEC11801 Baskõ 2.0, Kategori 5 e göre RJ45 fişli konnektörler kullanõlmalõdõr. [6] [3] [2] [1] A B Resim 2: Fişli konnektör RJ45 in bağlantõlarõ 54174AXX A = Önden görünüş B = Arkadan görünüş [1] Pin 1 TX+ Transmit Plus [2] Pin 2 TX Transmit Minus [3] Pin 3 RX+ Receive Plus [6] Pin 6 RX Receive Minus MOVIDRIVE Ethernet bağlantõsõ DFE11B yi Ethernet e bağlamak için Ethernet arabirimi X30 u (RJ45-fiş) bir bükümlü çift kablo (IEC11801 Baskõ 2.0, Kategori 5, Sõnõf D ye göre) ile öngörülen hub veya anahtara bağlayõn. Bu bağlantõ için bir patch kablo kullanõlmalõdõr. Opsiyon kartõ DFE11B yi kendi projelendirme bilgisayarõnõza doğrudan bağlamak istiyorsanõz, bir cross-over kablo kullanmanõz gerekir. 10 El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet

11 / Kurma Uyarõlarõ Bus Kablosunun Ekranlanmasõ ve Serilmesi Bus Kablosunun Ekranlanmasõ ve Serilmesi Bağlantõlarda sadece ekranlanmõş kablolar ve IEC11801 Baskõ 2.0, Kategori 5, Sõnõf D tarafõndan istenen koşullarõ yerine getiren bağlantõ elemanlarõ kullanõlmalõdõr. Veri yolu (bus) kablosunun uzmanca ekranlanmasõ endüstriyel ortamlarda oluşmasõ mümkün olan elektrik parazitlerinin sönümlenmesini sağlar. Aşağõdaki önlemler ekranlamada en iyi sonuçlarõ vermektedir: Konnektörlerin, modüllerin ve topraklama kablolarõnõn tespit vidalarõnõ elle sõkõn. Sadece metal veya metal kaplama muhafazalõ konnektörler kullanõn. Ekranõ konnektöre mümkün olduğu kadar geniş bir alana yayarak bağlayõn. Veri yolu kablosunun ekranõnõ iki taraflõ bağlayõn. Sinyal ve veri yolu kablolarõnõ güç kablolarõna (motor kablolarõ) paralel olarak döşemeyin, mümkünse ayrõ bir kablo kanalõ kullanõn. Endüstriyel ortamlarda sadece metalik, topraklanmõş kablo raflarõ kullanõlmalõdõr. Sinyal kablosunu ve ilgili topraklama kablosunu birbirlerine çok yakõn olarak ve en kõsa yoldan döşeyin. Veri yolu kablolarõnõ soketli bağlantõlar kullanarak uzatmayõn. Veri yolu kablolarõnõ mevcut şase yüzeylerine yakõn olarak döşeyin. Topraktaki potansiyel dalgalanmalarda, iki taraflõ bağlanan ve toprak potansiyeli (PE) ile bağlanan ekran üzerinden bir dengeleme akõmõ geçebilir. Bu durumda VDE- Talimatlarõna uygun bir topraklama sağlanmalõdõr. El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet 11

12 3 / Kurma Uyarõlarõ TCP / IP Adresinin Verilmesi ve Alt Ağlar (Subnetworks) 3.5 TCP / IP Adresinin Verilmesi ve Alt Ağlar (Subnetworks) Giriş IP protokolünün adres ayarlarõ aşağõdaki parametrelerle yapõlõr: IP adresi Alt ağ maskesi Standard gateway Bu bölümde, parametrelerin doğru olarak ayarlanabilmesi için gerekli adres belirleme mekanizmalarõ ve IP ağlarõnõn alt ağlara bölünmesi açõklanmaktadõr. IP adresi IP adresi 32 bit değerindedir ve şebekede bulunan bir katõlõmcõyõ tam olarak tanõmak için kullanõlõr. IP adresi birbirlerinden nokta ile ayrõlan dört ondalõk sayõ ile belirtilir. Örnek: Her ondalõk sayõ adresin bir bayt õna (= 8 bit) eşittir ve dijital olarak da gösterilebilir ( aşağõdaki tablo). Bayt 1 Bayt 2 Bayt 3 Bayt IP adresi bir ağ adresinden ve bir katõlõmcõ adresinden oluşur ( aşağõdaki tablo). Ağ adresi Katõlõmcõ adresi IP adresinin hangi kõsmõnõn ağõ açõkladõğõ ve hangi kõsmõnõn katõlõmcõyõ tanõmladõğõ ağ sõnõfõ ve alt ağ maskesi değerleriyle belirlenir. Ağõn kendisini veya bir "broadcast" adresini belirttiklerinden sadece bir veya sõfõrdan (dijital) oluşan katõlõmcõ adreslerine izin verilmez. Ağ sõnõflarõ IP adresinin ilk bayt õ ağ sõnõfõnõ ve böylece ağ adresi ve katõlõmcõ adresi ayõrõmõnõ belirtir. Değer aralõğõ Bayt 1 Ağ sõnõfõ Tam ağ adresi (Örnek) Anlamõ A = Ağ adresi = Katõlõmcõ adresi B = Ağ adresi 52.4 = Katõlõmcõ adresi C = Ağ adresi 4 = Katõlõmcõ adresi Bu kaba dağõlõm çoğu ağlar için yeterli değildir. Bu ağlarda ayrõca ayarlanabilen alt ağ maskeleri kullanõlõr. Alt ağ maskesi Bir alt ağ maskesi kullanarak ağ sõnõfõ bölümleri daha da genişletilebilir. Alt ağ maskeleri de, IP adresi gibi, noktalarla birbirlerinden ayrõlan dört ondalõk sayõ ile gösterilir. Her ondalõk sayõ bir bayt tõr. Örnek: Her ondalõk sayõ alt ağ maskesinin bir bayt õna (= 8 bit) eşittir ve dijital olarak da gösterilebilir ( aşağõdaki tablo). Bayt 1 Bayt 2 Bayt 3 Bayt El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet

13 / Kurma Uyarõlarõ TCP / IP Adresinin Verilmesi ve Alt Ağlar (Subnetworks) 3 IP adresi ve alt ağ maskesi alt alta yazõldõğõnda, alt ağ maskesinin dijital gösteriminde birlerin şebeke adresini ve sõfõrlarõn katõlõmcõ adresini belirttiği görülmektedir ( aşağõdaki tablo). IP adresi Alt ağ maskesi Bayt 1 Bayt 2 Bayt 3 Bayt 4 ondalõk dijital ondalõk dijital Adresi olan C sõnõfõ ağ, alt ağ maskesi kullanõlarak e bölünür. Bu şekilde ve adreslerine sahip iki ağ oluşur. Her iki ağ için izin verilen katõlõmcõ adresleri: Şebeke katõlõmcõlarõ IP adresi ve alt ağ maskesi için mantõksal VE işlemi kullanarak, iletişim kurduklarõ partnerlerinin kendi ağlarõ içinde mi, yoksa başka bir ağda mõ olduklarõnõ tespit ederler. İletişim partneri başka bir şebekede ise, standart gateway adreslenir. Standart gateway Standart gateway bir 32 bit adres üzerinden adreslenir. Bu 32 bit adres, birbirlerinden nokta ile ayrõlan dört ondalõk sayõ ile belirtilir. Örnek: Diğer ağlara olan bağlantõ standart gateway üzerinden sağlanõr. Böylece diğer bir katõlõmcõ ile iletişime geçmek isteyen bir ağ katõlõmcõ, IP adresi ve alt ağ maskeli mantõksal VE işlemini kullanarak, aranan katõlõmcõnõn kendi ağõnda olup olmadõğõnõ tespit eder. Aranan katõlõmcõ başka bir ağda ise, kendi ağõnda bulunmasõ gereken standart gateway i (router) adresler. Veri paketlerinin aktarõmõnõ bu standart gateway üzerlenir. El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet 13

14 3 / Kurma Uyarõlarõ IP Adresi Ayarõ 3.6 IP Adresi Ayarõ Adres parametreleri fabrika tarafõndan aşağõdaki şekilde bölünmüştür: IP adresi: Alt ağ maskesi: Standart gateway: Opsiyon kartõ DFE11B fabrika tarafõndan C sõnõfõ ağlar için hazõrlanmõştõr. IP adresi veya alt ağ maskesi değiştirildiğinde, istenen sayõda şebeke adresi (örn ) ve düğüm adresi (örn. 4) paylaşõmõ gerçekleştirilebilir. İçinde bulunduğunuz ağdaki IP adresinin sadece bir kez (örn ) verilmesi gerektiğini göz önünde bulundurunuz. Adres parametrelerinin tümü MOVIDRIVE arabirimleri üzerinden aşağõdaki şekillerde ayarlanabilir: MOVITOOLS yazõlõmõ ile Tuş takõmõ DBG60B ile bir Web tarayõcõ üzerinden IP adresinin en önemsiz bayt õ (LSB) ayrõca DIP anahtarõ üzerinden manuel olarak da ayarlanabilir. Bunlarõn dõşõnda, tüm IP adres parametrelerini merkezi bir DHCP sunucu üzerinden isteme olanağõ da mevcuttur. Adres parametreleri, gerilim kesilmesinde silinmeyecek şekilde, MOVIDRIVE MDX61B bellek kartõnda depolanmõştõr. Opsiyon kartõ DFE11B veya MOVIDRIVE MDX61B değiştirildiğinde, bellek kartõ da değiştirlmediği müddetçe, adres parametreleri kaybolmaz. Çalõşma esnasõnda IP adresinin değiştirilmesi etkisini hemen göstermez. Bu değişiklik inverter yeniden çalõştõrõldõğõnda (Şebeke + 24 V KAPAT/AÇ) etkinleşir. Frekans inverteri aktüel IP adresini P78x Ethernet configuration parametre grubunda gösterir. Aktüel IP adresini opsiyon kartõ DFE11B nin ön panelindeki "IP:" girdi alanõna kaydedin. Böylece ağ üzerinden, örn. her zaman bir elektrik panosunda bulunan doğru frekans inverterine erişebilirsiniz. IP adresinin MOVITOOLS veya DBG60B ile ayarlanmasõ IP adresi MOVITOOLS yazõlõmõ veya tuş takõmõ DBG60B ile de ayarlanabilir. DIP anahtarlarõ değiştirilip "0"a getirildiğinde MOVITOOLS veya DBG60B ile değiştirilen IP adresi kabul edilir. IP adresinin web sunucu üzerinden ayarlanmasõ Parametreler DFE11B ana sayfasõnda ( Bölüm 6 "Entegre Web Sunucusu"), Configuration -> IP-Settings altõnda bulunmaktadõr. IP adresini tamamen menü üzerinden ayarlamak istiyorsanõz, tüm DIP anahtarlarõnõ 0 a ayarlayõn. DFE 11B IP (LSB) 54307AXX Fabrika tarafõndan IP adresinin en önemsiz baytõ (LSB, burada: 4) ayarlanmõştõr: 2 0 Değer: 1 0 = Değer: 2 0 = Değer: 4 1 = Değer: 8 0 = Değer: 16 0 = Değer: 32 0 = Değer: 64 0 = Değer: = 0 14 El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet

15 / Kurma Uyarõlarõ IP Adresi Ayarõ 3 IP adresinin manuel olarak ayarlanmasõ IP adresinin [1] en önemsiz baytõ (LSB), opsiyon kartõ DFE11B üzerindeki DIP anahtarlarõ ile ayarlanabilir ( aşağõdaki resim). DFE 11B IP (LSB) [1] 54005AXX MOVIDRIVE adres aralõğõnõ desteklemektedir. IP adresinin kendi ağõnõz içerisinde sadece bir defa verilmesi gerektiğini göz önünde bulundurunuz. IP adresinin üst 3 bayt õ, alt ağ maskesi ve standart gatewayi girmek için MOVITOOLS yazõlõmõ veya tuş takõmõ DBG60B kullanõlabilir. Aşağõdaki uyarõlar dikkate alõnmalõdõr: IP adresi 255 bir "broadcast" adresi olduğundan, burada ayarlanamaz. IP adresi 0 olarak ayarlandõğõnda, IP adresinin en önemsiz bayt (LSB) değeri de parametre ayarlarõndan (örn. MOVITOOLS veya DBG60B) alõnõr. İlk 3 bayt daima parametre ayarlarõndan alõnõr. El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet 15

16 3 / Kurma Uyarõlarõ IP Adresi Ayarõ IP adresinin DHCP sunucu üzerinden ayarlanmasõ DFE 11B nc DHCP 1 IP-Adresse [1] Status 100MBit link/act. X30 MAC ID: 00-0F-69-FF-FF-06 IP: [2] 54004AXX Adres parametreleri DHCP sunucu (Dynamic Host Configuration Protocol DHCP- Server) üzerinden de ayarlanabilir. MOVIDRIVE MDX61B nin DHCP sunucu üzerinden konfigürasyonu için: DFE11B üzerindeki "DHCP" DIP anahtarõnõ [1] "1" e (anahtar konumu sağda) getirin DHCP sunucuda DFE11B opsiyonlu MOVIDRIVE MDX61B yi öncelikle statik olarak yapõlandõrõn. Yapõlmasõ gerekenler: DFE11B nin MAC adresini [2] ve IP adresi, alt ağ maskesi ve standart gateway için istenen değerleri girin. Her Ethernet katõlõmcõsõnõn MAC adresi [2] farklõdõr. MAC adresi [2] DFE11B nin ön panelindeki etikette bulunur. DFE11B deki "Durum" LED inin sürekli olarak sarõ renkte yanõp sönmesi, DFE11B nin DHCP sunucudan adres parametresi alamadõğõnõ gösterir. Bu durumda DHCP sunucudaki veri girişlerinizi kontrol edin. DFE11B ye DHCP sunucu üzerinden sabit bir IP adresi verilecek ise, IP adresini DFE11B opsiyonunun ön panelindeki "IP:" girdi alanõna kaydedin. Böylece ağ üzerinden, örn. her zaman bir elektrik panosunda bulunan doğru frekans inverterine erişebilirsiniz. 16 El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet

17 / Kurma Uyarõlarõ Option DFE11B İşletme Göstergeleri Option DFE11B İşletme Göstergeleri Ethernet-LED leri DFE11B opsiyon kartõnda, DFE11B nin ve Ethernet sisteminin aktüel durumlarõnõ gösteren üç LED bulunur. Durum LED i (kõrmõzõ/sarõ/yeşil) Durum LED i opsiyon kartõ DFE11B nin aktüel durumunu gösterir. Durum Kapalõ Kõrmõzõ Sarõ Sarõ yanõp sönüyor Yeşil Anlamõ Opsiyon kartõ DFE11B de gerilim yok veya arõzalõ. Opsiyon kartõ DFE11B hata durumunda. Opsiyon kartõ DFE11B nin işletim sistemi başlatõldõ. Opsiyon kartõ DFE11B nin TCP / IP stack õ başlatõldõ. Bu durum devam ediyorsa ve DHCP sunucu etkinleştirilmiş ise (DIP anahtarõ 10 "1" konumunda), opsiyon kartõ DFE11B DHCP sunucudan veri gelmesini bekler. Opsiyon kartõ DFE11B çalõşmaya başladõktan sonraki normal işletme durumu. LED 100MBit (yeşil) 100 MBit LED i (yeşil) Ethernet bağlantõsõnõn baud hõzõnõ gösterir. Durum Açõk Kapalõ Anlamõ 100 MBit baud hõzõnda bir Ethernet bağlantõsõ var. 10 MBit baud hõzõnda bir Ethernet bağlantõsõ var. Link/Activity LED i de yanmõyorsa, Ethernet bağlantõsõ yok. Link/Activity LED i (yeşil) Link/Activity LED i (yeşil) Ethernet bağlantõsõnõn durumunu gösterir. Durum Açõk Yanõp sönüyor Kapalõ Anlamõ Ethernet bağlantõsõ mevcut Ethernet üzerinden veri alõşverişi Ethernet bağlantõsõ yok. Opsiyon kartõ DFE11B nin yerleşik belleğinin başlangõç durumuna geri dönmek için yakl. 30 saniye gerektiğinden, bu durum MOVIDRIVE göstergesinde "0" (frekans inverteri hazõr değil) ile gösterilir. DFE11B üzerindeki LED lerin durumlarõ: Durum LED i Sarõ 100MBit LED i KAPALI Link/Activity LED i Yeşil El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet 17

18 4 Projelendirme ve Devreye Alma İnverterin Devreye Alõnmasõ 4 Projelendirme ve Devreye Alma Bu bölümde DFE11B opsiyonlu frekans inverteri MOVIDRIVE için projelendirme ve devreye alma bilgileri verilmektedir. 4.1 İnverterin Devreye Alõnmasõ Frekans inverteri MOVIDRIVE parametreleri, fieldbus opsiyon kartõ takõldõktan sonra, inverterde başka ayar yapmadan derhal fieldbus sistemi içerisinde belirlenebilir. Bu durumda çalõştõrdõktan sonra, örneğin tüm parametreler bir üst seviyedeki otomasyon cihazõndan ayarlanabilir. Frekans inverterinin Ethernet sistemi üzerinden kontrol edilebilmesi için ayarõ, kontrol ve istenen değer kaynağõna = FIELDBUS değiştirilmelidir. Frekans inverteri Ethernet e ayarlandõğõnda, istenen değer aktarõmõ parametreleri Ethernet üzerinden belirlenir. Böylece frekans inverteri üst seviyedeki otomasyon cihazõndan gönderilen işlem çõkõş verilerine yanõt verir. Kontrol/istenen değer kaynağõ FIELDBUS õn aktive edilmesi üst seviyedeki kontrol ünitesindeki "Fieldbus modu aktif" status word ile gösterilir. Bir emniyet gereği olarak, inverterin fieldbus sistemi üzerinden kontrol edilebilmesi için klemenslerle de "enable" konuma getirilmelidir. Bunun için klemensler, inverterin giriş klemensleri üzerinden "enable" olabileceği şekilde bağlanmalõ veya programlanmalõdõr. Frekans inverterinin klemesler üzerinden "enable" yapõlabilmesi için en basit yol, örn. DIØØ giriş klemensine (Function/CONTROLLER INHIBIT) +24V sinyali vermek ve DIØ1... DIØ5 giriş klemenslerini NO FUNCTION olarak programlamaktõr. Aşağõdaki bölümde örnek olarak fieldbus bağlantõlõ bir frekans inverteri MOVIDRIVE devreye alma şekli gösterilmektedir. 18 El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet

19 Projelendirme ve Devreye Alma İnverterin Devreye Alõnmasõ 4 MOVIDRIVE MDX61B nin devreye alõnmasõnda yapõlmasõ gerekenler 1. Güç son katõnõ klemens üzerinden "enable" edin. DIØØ / X13.1 giriş klemensine (Function /CONTROLLER INHIBIT) +24 V sinyali bağlayõn (örn. cihaz köprüsü) X13: X10: DI00 DI01 DI02 DI03 DI04 DI05 DCOM VO24 DGND ST11 ST12 TF1 DGND DB00 DO01-C DO01-NO DO01-NC DO02 VO24 VI24 DGND + - [1] 24 V ext. DI00 = /Controller inhibit DI01 = No function DI02 = No function DI03 = No function DI04 = No function DI05 = No function DCOM = X13:DI00... DI05 referans VO24 = + 24 V DGND = Dijital sinyaller için referans potansiyel ST11 = RS ST12 = RS-485 TF1 = TF girişi DGND = Dijital sinyaller için referans potansiyel DB00 = /Fren DO01-C = Röle kontağõ DO01-NO = Normalde açõk kontak DO01-NC = Normalde kapalõ kontak DO02 = /Arõza VO24 = + 24 V VI24 = + 24 V (harici besleme) DGND = Dijital sinyaller için referans potansiyel Güç son katõnõn cihaz köprüsü üzerinden "enable" edilmesi [1] 54095AXX 2. Harici 24 V gerilim beslemesini açõn (şebeke gerilimini değil!). Frekans inverterinde artõk parametre ayarlarõ yapõlabilir. 3. İstenen değer kaynağõ = FIELDBUS / Kontrol sinyali kaynağõ = FIELDBUS. İnverterin fieldbus üzerinden kontrolü için istenen değer ve kontrol sinyali kaynaklarõnõ FIELDBUS olarak ayarlayõn. P100 İstenen değer kaynağõ = FIELDBUS P101 Kontrol sinyali kaynağõ = FIELDBUS 4. DIØ1... DIØ5 giriş klemensleri = NO FUNCTION. Giriş klemenslerini NO FUNCTION a programlayõn. P600 DIØ1 klemens programlanmasõ = NO FUNCTION P601 DIØ2 klemens programlanmasõ = NO FUNCTION P602 DIØ3 klemens programlanmasõ = NO FUNCTION P603 DIØ4 klemens programlanmasõ = NO FUNCTION P604 DIØ5 klemens programlanmasõ = NO FUNCTION MOVIDRIVE frekans inverterinin devreye alõnmasõ ve kontrolü ile ilgili diğer bilgiler MOVIDRIVE cihaz profili el kitabõndan alõnabilir. El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet 19

20 4 Projelendirme ve Devreye Alma Master õn Projelendirilmesi (Modbus-Scanner) 4.2 Master õn Projelendirilmesi (Modbus-Scanner) Birinci örnekte programlama yazõlõmõ PL7 PRO ile bir Schneider Electric Kontrol Sistemi TSX Premium P57203 ün projelendirilmesi ve programlanmasõnõ göstermektedir. Burada Ethernet modülü olarak bir ETY4103 kullanõlmõştõr. Uyarõlar ve şekiller PL7 PRO nun İngilizce sürümünden alõnmõştõr. Sayõsal değerler PL7 PRO da klavyedeki sayõsal blok üzerinden girilmelidir. Donanõm konfigürasyonu PL7 PRO programõnõ başlatõn ve kontrol tipini girin. "Application Browser"da STATION / Configuration / Hardware Configuration altõnda kontrol için donanõm konfigürasyonunu girin AXX 20 El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet

21 Projelendirme ve Devreye Alma Master õn Projelendirilmesi (Modbus-Scanner) 4 Ethernet modülü ayarlarõ Ethernet modülü üzerine çift tõklatarak projelendirme penceresini açõn. Kullanõlan rack õn genişletilmesi mümkün değilse, "XWAY address" grubundaki "Network" girdi alanõna "1" yazõn. "XWAY address" grubundaki "Station" veri girdi alanõna, Ethernet modülünün takõlõ olduğu slotu girin (burada: 2). XWAY adresi böylece 1.2 olarak tanõmlanõr. "IP-address configuration" grubunda "Configured" seçeneğini işaretleyin. "IP address", "Subnetwork mask" ve "Gateway address" alanlarõna IP adresini ve şebeke parametrelerini girin. Kontrol ünitesi adres parametrelerini DHCP üzerinden alacaksa, "IP address configuration" grubunda "Client/Server configuration" seçeneğini işaretleyin. "Ethernet configuration" grubunda "Ethernet II" seçeneğini işaretleyin. "Module utilities" grubunda "IO Scanning" seçeneğini işaretleyin AXX El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet 21

22 4 Projelendirme ve Devreye Alma Master õn Projelendirilmesi (Modbus-Scanner) Tahrik ünitesinin IO scanning üzerinden adreslenmesi "IO Scanning" sekmesini seçin. Burada, Modbus ta hangi katõlõmcõlarla çevrimsel veri alõşverişi yapõlacağõnõ girin. "Master %MW zones" grubuna giderek, Modbus katõlõmcõlarla veri alõşverişinin kontrol ünitesi belleğinin hangi bellek alanlarõnda gerçekleşeceğini girin. Bu bellek adreslerini daha sonra PLC programõnõzda kullanacaksõnõz. "Scanned peripherals" grubunda aşağõdaki değerleri girin: "IP address" girdi alanõna SEW tahrik ünitesinin IP adresini girin. "Unit ID" girdi alanõna "0" değerini. "Repetitive rate" açõlõr menüsünde katõlõmcõnõn adreslenmesi istenen çevrim süresini girin. Çevrimsel veriler Offset 4 ten itibaren hazõr olduklarõndan, "RD ref.slave" ve "WR ref. slave" girdi alanlarõna "4" değerini girin. "RD count" ve "WR count" girdi alanlarõnda değiş tokuş edilecek "word" sayõsõnõ girin. Bu değerler aynõ olmalõdõr. DFE11B opsiyonu için arasõnda "word" ayarlanabilir AXX "Confirm " düğmesini tõklatarak rack konfigürasyonunu ve genel konfigürasyonu onaylayõn. Verileri aktarõp programõ başlattõktan sonra, DFE11B üzerindeki "Link/Activity" LED i çevrimsel olarak yanõp söner ( Bölüm "DFE11B Opsiyonunun İşletme Göstergeleri"). 22 El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet

23 Projelendirme ve Devreye Alma Master õn Projelendirilmesi (Modbus-Scanner) 4 Programlayõcõ ayarõ PL7 PRO uygulama tarayõcõsõnda Station / Program / Mast Task / Sections altõnda yeni bir bölüm (section) açõn. Tahrik ünitesinin istenen değerleri MW150 den itibaren başlar ( aşağõdaki resim). Birinci "word" fabrika tarafõndan "control word" ile, ikinci "word" hõz değeri ile doldurulmuştur, üçüncü "word" boş bõrakõlmõştõr. Gerçek ve istenen değerlerin kodlanmasõ için, "fieldbus cihaz profili" ve parametre listesi" bölümlerine bakõnõz AXX Schneider Electric şirketi kontrol üniteleri için ek bilgiler Ethernet olarak I/O Scanning işlemini destekleyen Schneider Electric busmaster modüllerini kullanõn. SEW tahrik ünitelerinin Modbus / TCP arabirim modülleri "Peer Cop" üzerinden adreslenemez. Sadece "Peer Cop" destekleyen Ethernet-Busmaster modülleri "Read" ve "Write" komutlarõ ile PLC programõndan tahrik ünitelerine erişebilirler. El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet 23

24 5 I 0 Modbus / TCP nin Çalõşma Karakteristikleri Giriş 5 Modbus / TCP nin Çalõşma Karakteristikleri 5.1 Giriş Modbus / TCP, TCP / IP üzerine kurulmuş açõk bir protokoldür. Endüstriyel Ethernet bağlantõlarõnda standart bir arabirim olarak kullanõlmaktadõr. Modbus / TCP Port 502 yi kullanõr. İşlem verisi alõşverişinde ve cihaz tanõmõnda aşağõdaki servis FC leri (Function Codes) kullanõlabilir: FC3 Read Holding Registers FC16 Write Multiple Registers FC23 Read Write Multiple Registers FC43 MEI, Type 0x0E "Read Device identification" Bir bus katõlõmcõsõ Modbus / TCP üzerinden bağdaşõk bir kayõt bloğu gibi sunulur. Kayõt bloğu 64 k kelimeden oluşabilir ve referans noktasõ (= Offset) 0 dan itibaren adreslenir. Bu kayõt bloğunda frekans inverterinin işlem verileri ve bir parametre kanalõ bulunur. Modbus-Master (Client) ile çevrimsel veri alõşverişi için FC3, FC16 ve FC23 servisleri uygundur ve tarafõmõzdan FC23 servisi önerilmektedir. Opsiyon kartõ DFE11B ile Modbus-Master (Client) arasõnda on adete kadar işlem veri kelimesi (process data word) değiş tokuş edilebilir ( Bölüm "Mapping"). Protokol yapõsõ Bayt Adõ Anlamõ 0 Transaction Identifier genelde 0, sunucu (slave) tarafõndan kopyalanõr 1 Transaction Identifier genelde 0, sunucu (slave) tarafõndan kopyalanõr 2 Protocol Identifier 0 3 Protocol Identifier 0 4 Length field (upper byte) 0 5 Length field (lower byte) Takip eden bayt sayõsõ 6 Unit Identifier (Slave Adress) 0 veya FF hex 7 Function Code İstenen servis, örn. FC23.. Data e bağlõ Transaction Identifier master (client) tarafõndan verilir ve slave (server) tarafõndan kopyalanõr. Protocol Identifier sõfõr olmalõdõr. Uzunluk, takip eden bayt sayõsõnõ verir. Unit Identifier 0 veya FF hex olmalõdõr, yani bus taki son DFE11B deki katõlõmcõsõ olmalõ ve gateway olarak çalõşmamalõdõr. Bayt 7 ye istenen fonksiyon kodu yazõlõr. Bayt 8 den sonra veri bayt larõ fonksiyon koduna bağlõ olarak gelir. 24 El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet

25 Modbus / TCP nin Çalõşma Karakteristikleri Mapping I Mapping Aşağõdaki tabloda, verilerin modbus kayõt görüntüsüne nasõl kaydedildiği gösterilmektedir. Offset Read durumunda anlamõ Write durumunda anlamõ Yorum 0 hex 3 hex Rezerve edildi Rezerve edildi Erişim yok 4 hex D hex İşlem giriş verileri (gerçek değerler) 104 hex 10D hex İşlem çõkõş verileri (istenen değerler) 200 hex 2FF hex Sonuç parametre kanalõ çevrimsel değil İşlem çõkõş verileri (istenen değerler) Rezerve edildi İstem parametre kanalõ çevrimsel değil 300 hex FFFF hex Rezerve edildi Rezerve edildi Erişim yok MDX61B de maks. 10 kelime Erişim FC3, FC16, FC23 üzerinden MDX61B de maks. 10 kelime Erişim FC3 üzerinden MDX61B de maks. 4 kelime Erişim FC3, FC16, FC23 üzerinden İşlem veri kelimeleri (process data words), örn. referans numarasõ (= Offset) 4 ten itibaren verilmiştir. İstenen değerler, örneğin referans numarasõ (= Offset) 4 ten itibaren 1 ile 10 arasõndaki kelimelere bir yazma erişimi ile verilebilir. 0 ile 3 arasõndaki referans numaralarõ (= Offset) rezerve edilmiştir. İşlem çõkõş verileri (istenen değerler) ayrõca Offset 100 hex (256 dez ) üzerinden okunabilir. Çevrimsel olmayan parametre kanalõnda 4 "word" bulunur ve bu kelimeler frekans inverteri ile parametre verisi alõşverişinde kullanõlabilir. Bu kanal 200 hex (512 dez ) konumundadõr. Schneider Electric şirketi kontrol üniteleri için uyarõ: Burada adres aralõğõ genelde hex ile başlar. Bu Offset için "0" değerine eşittir. El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet 25

26 5 I 0 Modbus / TCP nin Çalõşma Karakteristikleri Frekans İnverterinin Kontrolü 5.3 Frekans İnverterinin Kontrolü FC3 "Read Holding Registers" ile işlem verisi alõşverişi FC3 kullanõlarak frekans inverterinden arasõnda işlem giriş verisi (mevcut değerler) okunabilir veya işlem çõkõş kelimesinin aktüel değeri sorgulanabilir. İşlem giriş verisi kelimeleri referans numarasõ (Offset) 4 ten itibaren verilmiştir. İşlem çõkõş verisi kelimeleri referans numarasõ (Offset) 100 hex den itibaren verilmiştir. Kontrol ünitesi ile işlem verisi alõşverişi için öncelikle FC23 seçilmelidir. Böylece optimum bir zamanlama ile eşzamanlõ işlem verisi okumak ve yazmak mümkün olur. Örnek İstem 3 işlem giriş verisi kelimesinin (gerçek değerler) okunmasõ. Bayt Adõ Anlamõ Örn.: 3 kelime okuma 0 Transaction Identifier genelde 0, sunucu (slave) tarafõndan kopyalanõr. 0 1 Transaction Identifier genelde 0, sunucu (slave) tarafõndan kopyalanõr. 0 2 Protocol Identifier Protocol Identifier Length Field (upper byte) Length Field (lower byte) Takip eden bayt sayõsõ 6 6 Unit Identifier (Slave Adr.) 0 veya FF hex 0 7 Function Code : FC3 3 8 Reference Number (High) Reference Number (Low) Offset 4 ten itibaren 4 10 Word Count (High) Kelime sayõsõ (Register) 0 11 Word Count (Low) Kelime sayõsõ (Register) 3 Cevap Bayt Adõ Anlamõ Örn.: 3 kelime okuma 0 Transaction Identifier genelde 0, sunucu (slave) 0 tarafõndan kopyalanõr. 1 Transaction Identifier genelde 0, sunucu (slave) tarafõndan kopyalanõr. 2 Protocol Identifier Protocol Identifier Length Field (upper byte) Length Field (lower byte) Takip eden bayt sayõsõ 9 6 Unit Identifier (Slave Adr.) 0 veya FF hex 0 7 Function Code : FC3 3 8 Byte Count Takip eden bayt sayõsõ Data 2... Uzunluğa bağlõ bayt sayõsõ 2 (örn. status word 1 High)... Data Uzunluğa bağlõ bayt sayõsõ 6 (örn. status word 1 Low)... Data Uzunluğa bağlõ bayt sayõsõ 0 (örn. hõz High)... Data Uzunluğa bağlõ bayt sayõsõ 0 (örn. hõz Low)... Data Uzunluğa bağlõ bayt sayõsõ 0 (örn. akõm High)... Data Uzunluğa bağlõ bayt sayõsõ 0 (örn. akõm Low) 0 26 El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet

27 Modbus / TCP nin Çalõşma Karakteristikleri Frekans İnverterinin Kontrolü I 0 5 FC16 "Write Multiple Registers" ile işlem verisi alõşverişi FC16 kullanõlarak frekans inverterine, bir ile 10 arasõnda işlem çõkõş veri kelimesi (istenen değerler) yazõlabilir. İşlem çõkõş verisi kelimeleri referans numarasõ (Offset) 4 ten itibaren verilmiştir. Kontrol ünitesi ile işlem verisi alõşverişi için, öncelikle FC23 seçilmelidir. Böylece optimum bir zamanlama ile eşzamanlõ işlem verisi okumak ve yazmak mümkün olur. Örnek İstem 3 işlem çõkõş veri kelimesinin (istenen değerler) yazõlmasõ. Bayt Adõ Anlamõ Örn.: 3 kelime yazma 0 Transaction Identifier genelde 0, sunucu (slave) tarafõndan 0 kopyalanõr. 1 Transaction Identifier genelde 0, sunucu (slave) tarafõndan 0 kopyalanõr. 2 Protocol Identifier Protocol Identifier Length Field (upper byte) Length Field (lower byte) Takip eden bayt sayõsõ 13 6 Unit Identifier (Slave Adr.) 0 veya FF hex 0 7 Function Code : FC Reference Number (High) Offset 0 9 Reference Number (Low) Offset 4 10 Word Count (High) Kelime sayõsõ (Register) 0 11 Word Count (Low) Kelime sayõsõ (Register) 3 12 Byte Count 2* Word Count Register Values Uzunluğa bağlõ bayt sayõsõ 0 (örn. control word 1 High)... Register Values Uzunluğa bağlõ bayt sayõsõ 6 (örn. control word 1 Low)... Register Values Uzunluğa bağlõ bayt sayõsõ 0 (örn. hõz High)... Register Values Uzunluğa bağlõ bayt sayõsõ 0 (örn. hõz Low)... Register Values Uzunluğa bağlõ bayt sayõsõ 0 (örn. Rampe High)... Register Values Uzunluğa bağlõ bayt sayõsõ 0 (örn. Rampa Low) Cevap Bayt Adõ Anlamõ Örn.: 3 kelime yazma 0 Transaction Identifier genelde 0, sunucu (slave) tarafõndan kopyalanõr. 0 1 Transaction Identifier genelde 0, sunucu (slave) tarafõndan kopyalanõr. 0 2 Protocol Identifier Protocol Identifier Length Field (upper byte) Length Field (lower byte) Takip eden bayt sayõsõ 6 6 Unit Identifier (Slave Adr.) 0 veya FF hex 0 7 Function Code : FC Reference Number (High) Offset Reference Number (Low) Offset 4 10 Word Count (High) Kelime sayõsõ (Register) 0 11 Word Count (Low) Kelime sayõsõ (Register) 3 El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet 27

28 5 I 0 Modbus / TCP nin Çalõşma Karakteristikleri Frekans İnverterinin Kontrolü FC23 "Read/Write Multiple Registers" ile işlem verisi alõşverişi FC23 kullanõlarak frekans inverterine bir ile 10 işlem veri kelimesi yazõlabilir ve aynõ zamanda da inverterden okunabilir. İşlem veri kelimeleri (process data words), referans numarasõ (= Offset) 4 te bulunur. İşlem verilerinin değiş tokuşu için sadece Offset 4 kullanõlmasõna izin verilmektedir. Read Word Count ve Write Word Count aynõ değerde olmalõdõr. Örnek İstem Cevap 3 işlem çõkõş veri kelimesinin (istenen değerler) yazõlmasõ ve 3 işlem giriş veri kelimesinin okunmasõ. Bayt Adõ Anlamõ Örn.: 3 kelime değiş tokuşu 0 Transaction Identifier genelde 0, sunucu (slave) 0 tarafõndan kopyalanõr. 1 Transaction Identifier genelde 0, sunucu (slave) 0 tarafõndan kopyalanõr. 2 Protocol Identifier Protocol Identifier Length Field (upper byte) Length Field (lower byte) Takip eden bayt sayõsõ 17 6 Unit Identifier (Slave Adr.) 0 veya FF hex 0 7 Function Code : FC Read Reference Number (High) Offset 0 9 Read Reference Number (Low) Offset 4 10 Read Word Count (High) Kelime sayõsõ (Register) 0 11 Read Word Count (Low) Kelime sayõsõ (Register) 3 12 Write Reference Number (High) Offset 0 13 Write Reference Number (Low) Offset 4 14 Write Word Count (High) Kelime sayõsõ (Register) 0 15 Write Word Count (Low) Kelime sayõsõ (Register) 3 16 Write Byte Count (Low) 2* Word Count Write Register Values Uzunluğa bağlõ bayt sayõsõ 0 (örn. control word 1 High)... Write Register Values Uzunluğa bağlõ bayt sayõsõ 6 (örn. control word 1 Low)... Write Register Values Uzunluğa bağlõ bayt sayõsõ 0 (örn. hõz High)... Write Register Values Uzunluğa bağlõ bayt sayõsõ 0 (örn. hõz Low)... Write Register Values Uzunluğa bağlõ bayt sayõsõ 0 (örn. Rampa High)... Write Register Values Uzunluğa bağlõ bayt sayõsõ 0 (örn. Rampa Low) Bayt Adõ Anlamõ Örn.: 3 kelime değiş tokuşu 0 Transaction Identifier genelde 0, sunucu (slave) tarafõndan kopyalanõr. 0 1 Transaction Identifier genelde 0, sunucu (slave) tarafõndan kopyalanõr. 0 2 Protocol Identifier Protocol Identifier Length Field (upper byte) Length Field (lower byte) Takip eden bayt sayõsõ 9 6 Unit Identifier (Slave Adr.) 0 veya FF hex 0 7 Function Code : FC Byte Count Takip eden bayt sayõsõ data 2.. Uzunluğa bağlõ bayt sayõsõ 2 28 El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet

29 Modbus / TCP nin Çalõşma Karakteristikleri İşlem verileri zaman aşõmõ (timeout) I İşlem verileri zaman aşõmõ (timeout) MOVIDRIVE MDX61B frekans inverteri düzenli olarak Modbus master tarafõndan FC16 veya FC23 üzerinden istenen değer yazõlmasõnõ bekler. Modbus / TCP üzerinden veri aktarõmõnda bir hata oluştuğunda veya iletişim kesildiğinde, MOVIDRIVE MDX61B de fieldbus zamanaşõmõ süresi dolar. MOVIDRIVE MDX61B de Hata 28 Fieldbus-Timeout gösterilir. Frekans inverteri aynõ zamanda P831 Reaction Fieldbus Timeout ile seçilmiş olan hata yanõtõnõ verir. P819 Fieldbus-Timeout parametresi ayarlanabilen gözetleme süresini gösterir. 5.5 Fieldbus Zaman Aşõmõ Yanõtõ P831 Reaction Fieldbus-Timeout ile fieldbus zaman aşõmõ gözetimini oluşturan hata yanõtõ parametresi belirlenir. 5.6 Modbus / TCP Üzerinden Parametre Belirleme Çevrimsel olmayan "MOVILINK parametre kanalõnõn" yapõsõ aşağõdaki tabloda verilmiştir. Bu kanalõn uzunluğu 8 bayt tõr. Offset 200 hex 200 hex 201 hex 201 hex 202 hex 202 hex 203 hex 203 hex Anlamõ Yönetim rezerve edildi Not Yönetim rezerve edildi Index High Index Low Parametre endeksi MSB verileri Veriler Veriler LSB Verileri 4 bayt veriler Parametre kanalõna FC3, FC16 ve FC23 üzerinden erişilebilir. Parametre kanalõndaki yönetim bayt õnaki görev parametre kanalõ bir yazma erişimi ile bilgilendirilir. Buradaki görev, Write, Write Volatile veya Read gibi bir MOVILINK servisidir. Elde edilen sonuç bir okuma erişimi ile okunabilir. Parametre kanalõnõn yapõsõ "MOVIDRIVE fieldbus cihaz profili ve parametre listesi" dokümanõndan alõnabilir. Parametre kanalõ bir Write servisi gerçekleştirir Çevrimsel olmayan parametre kanalõ üzerinden Write tipi bir servis uygulandõğõnda (örn. Write parametresi veya uçucu Write parametresi), frekans inverteri servis tamamlandõktan sonra aktüel servis onayõ ile cevap verir. Hatalõ bir Write erişiminde ise, hata kodu geri bildirilir. Bu sayede, yazma servisleri sadece bir kez WRITE "MOVILINK parametre kanalõ" gönderildiğinde işlenir ve servis onayõ "Write-Response" değerlendirilerek verilir. Aşağõdaki tabloda çevrimsel olmayan MOVILINK parametre kanalõ üzerinden bir Write servisi uygulamasõ gösterilmektedir. Kontrol (Modbus-Master) DFE11B opsiyonlu MOVIDRIVE 1. "MOVILINK çevrimsel olmayan parametre kanalõ" objesine WRITE (FC16) ile parametre kanalõna kodlanmõş olan hizmet gerçekleştirilir. Offset 200 e (parametre kanalõ) WRITE onayõ (OK/Hata kodu) El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet 29

30 5 I 0 Modbus / TCP nin Çalõşma Karakteristikleri Modbus / TCP Üzerinden Parametre Belirleme Parametre kanalõ bir Read servisi gerçekleştirir Parametre kanalõ üzerinden bir parametre okumak için, önce bir Modbus WRITE servisi (FC16 veya FC23) gerçekleştirilmelidir. WRITE servisi ile master tarafõndan yönetim bayt õna bir MOVILINK -Read servisi yazõlõr. Modbus-WRITE servisi onaylandõktan sonra sonuç FC3 ile geri okunabilir. Aşağõdaki tabloda çevrimsel olmayan MOVILINK parametre kanalõ üzerinden bir Read servisi uygulamasõ gösterilmektedir. Kontrol (Modbus-Master) DFE11B opsiyonlu MOVIDRIVE 1. "MOVILINK çevrimsel olmayan parametre kanalõ" objesine WRITE (FC16) ile parametre kanalõna kodlanmõş olan hizmet gerçekleştirilir. Offset 200 hex e (parametre kanalõ) WRITE OK 2. READ (FC3) "MOVILINK çevrimsel olmayan parametre kanalõ" ve parametre kanalõndaki servis onayõnõn gerçekleştirilmesi. Offset 200 hex e (parametre kanalõ) READ Veriler = Sonuç veren parametre kanalõ FC23 te sonuç yanõtla birlikte gönderilir Kontrol (Modbus-Master) DFE11B opsiyonlu MOVIDRIVE 1. "Çevrimsel olmayan MOVILINK parametre kanalõ" objesine WRITE (FC23) ile parametre kanalõna kodlanmõş olan servis gerçekleştirilir ve servis onayõ parametre kanalõnda değerlendirilir. Offset 200 hex e (parametre kanalõ) WRITE Veriler = Sonuç veren parametre kanalõ Schneider Electric şirketi kontrol üniteleri için ek bilgiler Index 8300 (yerleşik bellek parça numarasõ) için okuma örneği: Parametre kanallarõna erişim çoğu kontrol sistemlerinde BIG ENDIAN kodlama üzerinden kelime kelime gerçekleşir. 1. Offset 200 den itibaren 4 kelime yazõlmasõ: Offset 200 = 3100 hex (Yönetim = 4 bayt oku / rezerve edildi = 0) Offset 201 = 206C hex (Index = 8300) Offset 202 = 0 (Veriler High) Offset 203 = 0 (Veriler Low) 2. Offset 200 den itibaren 4 kelime okunmasõ: Offset 200 = 3100 hex (Yönetim = Hata yok / rezerve edildi = 0) Offset 201 = 206C hex (Index = 8300) Offset 202 = 3191 hex (Veriler High) Offset 203 = 41CF hex (Veriler Low) Not: CF hex = dec. 30 El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet

31 Modbus / TCP nin Çalõşma Karakteristikleri FC43 "MEI / Read Device Identification" İle Cihaz Tanõmõ I FC43 "MEI / Read Device Identification" İle Cihaz Tanõmõ Nesneler FC43 servisi MEI (MODBUS Encapsulated Interface Transport) olarak da tanõmlanõr. ler ve yöntem çağrõlarõ için bir kanal açar. MEI Type 0x0E ile Read Device Identification servisi için bir kanal açõlõr. Burada Basic, Regular ve Extended bloklarõ okunabilir. DFE11B opsiyonu Basic ve Regular bloklarõnõ destekler (Conformity Level 2). Daima bir bloğun tamamõ okunur (streaming). Read Device Id Code için 01 ve 02 değerlerine izin verilir. Object id sõfõr olmalõdõr. Yanõt parçalara ayrõlmaz. ID İsim Tip M/O Kategori Değer (örnek) 0x00 VendorName ASCII String Mandatory Basic "SEW-EURODRIVE" 0x01 ProductCode ASCII String Mandatory Basic "MDX61B0008-5A3-4-00" 0x02 MajorMinorRevision ASCII String Mandatory Basic " " 0x03 VendorUrl ASCII String Optional Regular "www.sew.de" 0x04 ProductName ASCII String Optional Regular "MOVIDRIVE" 0x05 ModelName ASCII String Optional Regular "B" İstem Bayt Adõ Anlamõ Temel nesnelerin okunmasõ 0 Transaction Identifier genelde 0, sunucu (slave) tarafõndan kopyalanõr. 0 1 Transaction Identifier genelde 0, sunucu (slave) tarafõndan kopyalanõr. 0 2 Protocol Identifier Protocol Identifier Length Field (upper byte) Length Field (lower byte) Takip eden bayt sayõsõ 5 6 Unit Identifier (Slave Adr.) 0 veya FF hex 0 7 Function Code : FC MEI tipi 0x0E 14 9 Read Device Id Code 01 veya Object Id 0 0 El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet 31

32 5 I 0 Modbus / TCP nin Çalõşma Karakteristikleri FC43 "MEI / Read Device Identification" İle Cihaz Tanõmõ Cevap Bayt Adõ Anlamõ Temel nesnelerin okunmasõ 0 Transaction Identifier genelde 0, sunucu (slave) tarafõndan kopyalanõr. 0 1 Transaction Identifier genelde 0, sunucu (slave) tarafõndan kopyalanõr. 0 2 Protocol Identifier Protocol Identifier Length Field (upper byte) Length Field (lower byte) Takip eden bayt sayõsõ X 6 Unit Identifier (Slave Adr.) 0 veya FF hex 0 7 Function Code : FC MEI tipi 0x0E 14 9 Read Device Id Code 01 veya Conformity Level More Follows Next Object Id Number of Objects Örn Object Id 0 15 Object Length X 16 Object Value El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet

33 Entegre Web Sunucu Yazõlõm Gereksinimleri 6 6 Entegre Web Sunucu Opsiyon kartõ DFE11B için SEW-EURODRIVE tarafõndan bir hazõrlanmõştõr. Bu ana sayfaya erişmek için web tarayõcõnõzda, DFE11B nin örneğin aşağõdaki IP adresini girin: Buradaki web sayfalarõ üzerinden servis ve diyagnostik bilgilerine ve DFE11B ile ilgili kõsa bir dokümantasyona erişebilirsiniz. 6.1 Yazõlõm Gereksinimleri DFE11B ana sayfasõ Microsoft Internet Explorer 5.0 ve Netscape Navigator 7.1 ile test edildi. Sayfadaki dinamik elementleri izleyebilmek için Java 2 Runtime Environment SE, V1.4.2 veya daha yükseği gerekmektedir. Java, kullandõğõnõz işletim sistemi için "Free Downloads" altõnda veya adreslerinden indirilebilir. Microsoft Internet Explorer kullanõcõlarõ, Microsoft VM altõndaki tüm seçenekleri devre dõşõ bõrakmalõdõr. Bunun için [Extras] / [Internet Options] / [Advanced] seçilmelidir. El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet 33

34 6 Entegre Web Sunucu Erişim Korumasõ 6.2 Erişim Korumasõ Tahrik ünitesi parametrelerine ve diyagnostik bilgilerine erişim bir şifre ile korunabilir. Erişim korumasõ fabrika tarafõndan devre dõşõ bõrakõlmõştõr. Bir şifre girdiğinizde erişim korumasõ devreye girer ve şifre silindiğinde ise devre dõşõ kalõr ( opsiyon kartõ DFE11B li MOVIDRIVE MDX61B nin ana sayfasõndaki "Change Password" düğmesi). Şifre korumasõ aktive edildiğinde, sizden bir şifre girmeniz istenecektir. Observer-Login seçeneği ile, frekans inverterinin tüm parametreleri okunabilir. Maintenance-Login seçeneği ile, frekans inverterinin tüm parametreleri okunabilir ve yazõlabilir. Her iki login tipi için ayrõ şifreler verilebilir. Sadece Observer-Login için bir şifre girildiğinde, Maintenance-Login de bu şifreyi kullanõr. 6.3 DFE11B opsiyonlu MOVIDRIVE MDX61B ana sayfasõnõn yapõsõ [1] Ana pencere [2] Navigasyon butonlarõ [3] MOVIDRIVE MDX61B nin durumu [4] Menüler ve alt menüler 10814AXX 34 El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet

35 Entegre Web Sunucu Navigasyon Olanaklarõ Navigasyon Olanaklarõ Ana sayfada aşağõdaki navigasyon olanaklarõ mevcuttur. Ana pencere Navigasyon butonlarõ Menü ağacõ ve alt menüler Ana sayfada gezinmek için altõ çizili bağlantõ kullanõlõr. Menü ağacõnda bulunan alt menüler artõ simgesi tõklatõlarak açõlabilir. Bir menü seçeneği õklatõldõğõnda, ana pencerede başka alt menüler ve parametre değerleri görünür. Navigasyon butonlarõ ( aşağõdaki şekil) tõklatõldõğõnda ilgili ana menülere doğrudan geçilir AXX [1] Ana sayfa [2] Geri [3] Bilgiler [4] Diyagnostik [5] Kontrol [6] Yapõlandõrma [7] Araçlar [8] Yardõm Bilgiler Bağlõ olan frekans inverterinin tipi ve SEW-EURODRIVE ile temas ile ilgili bilgiler ekrana gelir. Diyagnostik Bu menü noktasõ ile frekans inverterinin gösterge değerlerine erişilir. Kontrol Daha ilerideki uygulamalar için rezerve edilmiştir. Yapõlandõrma Frekans inverterindeki bazõ parametreler ayarlanabilir. Araçlar Sizi SEW-EURODRIVE web sayfasõna yönlendirir. MOVITOOLS ( Ethernet üzerinden MOVITOOLS ) yazõlõm paketinin en yeni sürümü buradan indirilebilir. Yardõm Burada DFE11B opsiyonunun kõsa bir tanõmõ bulunur. Bu tanõmõn okunabilmesi için bilgisayarõnõza Acrobat Reader yazõlõmõnõn yüklenmiş olmasõ gerekir. El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet 35

36 7 Ethernet üzerinden MOVITOOLS Navigasyon Olanaklarõ 7 Ethernet üzerinden MOVITOOLS Uygulayõcõ yazõlõmõ MOVITOOLS (Versiyon 4.20 veya daha yüksek) ile tahrik ünitenizin uygulamasõnda konforlu bir şekilde parametre ayarlanabilir, görselleştirme ve diyagnostik işlemleri gerçekleştirilebilir. MOVITOOLS ile opsiyon kartõ DFE11B üzerinden MOVIDRIVE MDX61B frekans inverteri ile iletişim kurabilirsiniz. MOVITOOLS program grubu içinde bulunan ML-Switcher ek programõnõ başlatõn. [Communication via] açõlõr menüsündeki "Ethernet" kaydõnõ seçin. "Broadcast Address" girdi alanõna IP adresinizi, örn ve düğüm adresini (= 255) girin. Broadcast adresinin tamamõ olarak girilmiş olur. <Scan Network> düğmesini tõklatõn. Ekrana şebekede mevcut olan tüm SEW frekans inverterleri ve ilgili IP adresleri gelir. <NetView> kesmesini seçin. Şebekede birbirlerine bağlõ olan frekans inverterleri ekrana gelir ( aşağõdaki resim). Device View seçeneğini işaretlediğiniz zaman frekans inverterleri ekranda tip tanõmlarõyla birlikte gösterilir. Machine View seçeneğini işaretlediğiniz zaman frekans inverterlerinin mantõksal tanõmlarõ gösterilir. Frekans inverterleri Shell programõnda [Display] / [Signature] altõnda mantõksal olarak tanõmlanabilir AXX Listeden istenen tahrik ünitesini seçin ve bağlam menüsü üzerinden sağ tõklayarak istenen MOVITOOLS uygulamasõnõ başlatõn. 36 El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFE13B EtherNet/IP. Baskı 06/2006 11373571 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFE13B EtherNet/IP. Baskı 06/2006 11373571 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFE13B EtherNet/IP Baskı 06/2006 11373571 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaylı

El Kitabı. MOVI-PLC basic DHP11B.. kontrol ünitesi. Baskı 06/2006 11427582 / TR

El Kitabı. MOVI-PLC basic DHP11B.. kontrol ünitesi. Baskı 06/2006 11427582 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVI-PLC basic DHPB.. kontrol ünitesi Baskı 6/6 4758 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Önemli uyarılar...

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B "Uçan Testere" Uygulaması. Baskı 08/2005 FA362800 11335572 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Uçan Testere Uygulaması. Baskı 08/2005 FA362800 11335572 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDXB "Uçan Testere" Uygulaması FA2800 Baskı 08/200 72 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskõ 02/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 8077 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Motorun Yapõsõ...

Detaylı

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri Baskõ 7 İçerik Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu İçerik 1. Sisteme Genel Bakõş... 4 Sistemin

Detaylı

İşletme Kılavuzu. Operatör Paneli DOP11B. Baskı 02/2007 11503173 / TR

İşletme Kılavuzu. Operatör Paneli DOP11B. Baskı 02/2007 11503173 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Operatör Paneli DOP11B Baskı 02/2007 11503173 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Önemli uyarılar...

Detaylı

Devreye Alma ve Bakõm

Devreye Alma ve Bakõm 6302 256 /2002 TR Yetkili Servis için Devreye Alma ve Bakõm Kõlavuzu Yoğuşmalõ kazan Logano plus GB302 Devreye almadan ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

MICROMASTER 440. Parametre Listesi Issue 04/02. User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0

MICROMASTER 440. Parametre Listesi Issue 04/02. User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0 MICROMASTER 440 Parametre Listesi Issue 04/0 User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0 MICROMASTER 440 Dökümantasyonu Başlarken Kõlavuzu SDP ve BOP ile hõzlõ devreye alma için. İşletme Talimatlarõ MICROMASTER440

Detaylı

El Kitabı. Çok Eksenli Servo Sürücü MOVIAXIS Şebeke geri besleme modülü MXR. Baskı 10/2008 16607384 / TR

El Kitabı. Çok Eksenli Servo Sürücü MOVIAXIS Şebeke geri besleme modülü MXR. Baskı 10/2008 16607384 / TR Tahrik t ekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Çok Eksenli Servo Sürücü MOVIAXIS Şebeke geri besleme modülü MXR Baskı 10/2008 16607384 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaylı

Sistem El Kitabı. Operatör Paneli DOP11B. Baskı 02/2007 11502789 / TR

Sistem El Kitabı. Operatör Paneli DOP11B. Baskı 02/2007 11502789 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Operatör Paneli DOP11B Baskı 2/27 1152789 / TR Sistem El Kitabı SEW-EURODRVE Driving the world İçindekiler 1 Önemli uyarılar...

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111000 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-24/24 K/28 K Logamax U014-24/24 K Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Operatör Terminalleri DOP11B. Sistem El Kitabı. Baskı 11/2008 16666984 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Operatör Terminalleri DOP11B. Sistem El Kitabı. Baskı 11/2008 16666984 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Operatör Terminalleri DOP11B Baskı 11/28 Sistem El Kitabı 16666984 / TR SEW-EURODRVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı

MOVIDRIVE MDX61B Mutlak değer enkoder kartları DIP11B / DEH21B

MOVIDRIVE MDX61B Mutlak değer enkoder kartları DIP11B / DEH21B Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIDRIVE MDX61B Mutlak değer enkoder kartları DIP11B / DEH21B Baskı 12/2007 11702788 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaylı

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc Kullanõcõ Kõlavuzu w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte verilen açõk garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki

Detaylı

MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler. İşletme Kõlavuzu 07/2003 1056 0173 / TR

MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler. İşletme Kõlavuzu 07/2003 1056 0173 / TR MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 04/2000 Baskõ 07/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 0173 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 4 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 2.1 Endüstriyel Redüktörlerin Taşõnmasõ...

Detaylı

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp LaserJet 2200 serisi yazõcõlar Kullanõm Kõlavuzu Telif Hakkõ ve Lisans Telif Hakkõ Hewlett-Packard Company 2001 Tüm Haklarõ Saklõdõr. Telif

Detaylı

ac sürücüleri hızlı kılavuz

ac sürücüleri hızlı kılavuz vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan

Detaylı

Optical Time Domain Reflectometers

Optical Time Domain Reflectometers Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Cep Kõlavuzu Agilent Technologies Bildirimler Bu belge telif haklarõ yasalarõ ile korunmuş ve yasal sahipleri bulunan bilgiler içermektedir. Tüm

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory

Detaylı

Profesyoneli 2. Software Professional 2

Profesyoneli 2. Software Professional 2 Yazõlõm Profesyoneli 2 Software Professional 2 Yazan: Fulya SATAR Engin ÖREN Editörler: Tamer ŞAHİNER Tuncer KARAARSLAN Yayõna Hazõrlayan: Selçuk TÜZEL Grafik Uygulama: Zeynep ÇÖMLEKÇİ Kapak Tasarõmõ:

Detaylı

SENTRON. Genişletme modülü PAC RS485. Giriş. Emniyet bilgileri 2. Açıklama 3. Montaj 4. Parametrelendirme/ adresleme. Konfigürasyon 6.

SENTRON. Genişletme modülü PAC RS485. Giriş. Emniyet bilgileri 2. Açıklama 3. Montaj 4. Parametrelendirme/ adresleme. Konfigürasyon 6. Giriş 1 Emniyet bilgileri 2 SENTRON Genişletme modülü Cihaz kitabı Açıklama 3 Montaj 4 Parametrelendirme/ adresleme 5 Konfigürasyon 6 Servis ve bakım 7 Alarm, hata ve sistem mesajları 8 Sorun giderme/sss

Detaylı

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama Referansõ 1 2 3 4 5 6 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Uyarõlar Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIFIT -SC. İşletme Kılavuzu. Baskı 10/2008 11662786 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIFIT -SC. İşletme Kılavuzu. Baskı 10/2008 11662786 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIFIT -SC Baskı 10/2008 11662786 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar... 5 1.1 İşletme

Detaylı

Genel Ayarlar Rehberi

Genel Ayarlar Rehberi Kullanõm Talimatlarõ Genel Ayarlar Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Başlarken Birleştirilmiş İşlev İşlemleri Kullanõcõ Araçlarõ ( Sistem Ayarlarõ ) Sorun Giderme Diğer İşlevler Güvenlik Özellikler Makinenizi kullanmadan

Detaylı

El kitabı. open. Merkezi olmayan montaj için tahrik sistemi DeviceNet/CANopen arabirimleri alan dağıtıcıları. Baskı 11/2008 16738586 / TR

El kitabı. open. Merkezi olmayan montaj için tahrik sistemi DeviceNet/CANopen arabirimleri alan dağıtıcıları. Baskı 11/2008 16738586 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler open Merkezi olmayan montaj için tahrik sistemi DeviceNet/CANopen arabirimleri alan dağıtıcıları Baskı 11/2008 16738586 / TR El kitabı

Detaylı

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme dinamo Temel Özellikler İçindekiler!!!!!!!!!!!!! Ana İşlem Prensibi Standart Görünüm Çok Dövizlilik Kullanõcõ Tanõmlõ Formlar Kullanõcõ Tanõmlõ Raporlar Barcode Kullanõmõ Güvenlik Parametrik Tanõmlama

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ACS550-01 Sürücüleri (0,75 110 kw) ACS550-U1 Sürücüleri (1 150 HP)

Kullanım Kılavuzu ACS550-01 Sürücüleri (0,75 110 kw) ACS550-U1 Sürücüleri (1 150 HP) Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüleri Kullanım Kılavuzu ACS550-01 Sürücüleri (0,75 110 kw) ACS550-U1 Sürücüleri (1 150 HP) 2 ACS550 Kullanım Kılavuzu ACS550 Sürücü Kılavuzları GENEL KILAVUZLAR ACS550-01/U1

Detaylı

Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS

Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS Baskı 09/03 099 / TR SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Genel uyarılar....

Detaylı

El Kitabı. MOVITRAC LTE-B/LTP-B Aksesuar Kumanda, parametre modülü, kablo takımları *21327157_0515*

El Kitabı. MOVITRAC LTE-B/LTP-B Aksesuar Kumanda, parametre modülü, kablo takımları *21327157_0515* Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *21327157_0515* El Kitabı MOVITRAC LTE-B/LTP-B Aksesuar Kumanda, parametre modülü, kablo takımları Baskı 05/2015 21327157/TR SEW-EURODRIVE

Detaylı