Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu"

Transkript

1 Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Faaliyet Raporu

2

3 Başkentin Potansiyeli Harekete Geçiyor 1

4

5 Sunuş Ankara da yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini artırıcı, gelir düzeyini yükseltici, yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma çözümlerinin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda gerekli her türlü desteğin sağlanması hususları esas olmak üzere Ankara Kalkınma Ajansı faaliyetlerine 2010 yılında başlamıştır. Ankara Kalkınma Ajansı; kamu kesimi, özel sektör, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlayarak yerel potansiyeli harekete geçirmek, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak suretiyle sürdürülebilirliği de sağlayarak bölgeler arası/bölge içi gelişmişlik farklarını mutlaka azaltacaktır. 3 Ankara, sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde rekabet yapılanmalarının konuşulduğu bir dünyada yerini almak zorundadır. Ankara, rekabet stratejilerini belirlemede ve bilgi tabanlı toplum anlayışını geliştirmede ve de hiç kuşku yoktur ki marka şehir olma konusunda kararlıdır. İnanıyorum ki, Kalkınma Ajansı bu misyona katkı yapmada görevini layıkıyla yerine getirecektir Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanun un 11. maddesi ve Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 91. Maddesi ne uygun olarak Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 2012 yılı itibarıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin yerine getirilmesinde üstün hizmet ve sorumluluk anlayışı içerisinde görevlerini ifa eden Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Üyeleri ile Genel Sekreter ve tüm Ajans çalışanlarına teşekkür ederim. Alâaddin YÜKSEL Ankara Valisi Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı

6 İçindekiler 4 Atakule

7 I A B C D Genel Bilgiler 06>21 Misyon ve Vizyon 08 Yetki, Görev ve Sorumluluklar 09 Ajansa İlişkin Bilgiler 10 1) Fiziksel Yapı 10 2) Teşkilat Yapısı 10 3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 16 4) İnsan Kaynakları 17 5) Sunulan Hizmetler 19 6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 20 Diğer Hususlar 20 II III IV A B A B A B C Amaç ve Hedefler Ajans ın Amaç ve Hedefleri 24 Temel Politikalar ve Öncelikler 25 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler Malî Bilgiler 28 Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi 22>25 26>113 1) Bütçe Uygulama Sonuçları 28 2) Temel Malî Tablolara İlişkin Açıklamalar 34 3) Malî Denetim Sonuçları 35 Performans Bilgileri 36 1) Proje ve Faaliyet Bilgileri 36 2) Performans Sonuçları Tablosu 112 3) Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi >117 Üstünlükler 116 Zayıflıklar 117 Değerlendirme V Öneri ve Tedbirler 118>120

8 6 Anadolu Medeniyetleri Müzesi

9 genel bilgiler 7

10 A) Misyon ve Vizyon Ankara Kalkınma Ajansı nın misyonu Ajans Stratejik Planı nda belirtildiği üzere: Sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla; bölgeye yönelik stratejiler geliştirmek, destekler vermek, işbirliği ve koordinasyon sağlamak, izleme ve değerlendirme ile tanıtım ve iletişim faaliyetlerini yürütmektir. Bu amaçlar doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Ajans ın vizyonu ise, 8 Ankara yı ekonomik, kültürel ve siyasal açıdan küresel bir başkente dönüştürecek kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde öncü olmak Esenboğa Havaalanı

11 B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar Kalkınma Ajansları nın görev ve yetkilerinin büyük kısmı tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 5.maddesinde sayılmaktadır. Buna göre Ajans ın görev ve yetkileri şunlardır: a) Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak. b) Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı na bildirmek. c) Bölge plân ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak. d) Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plân ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek. e) Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek. f) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plân ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak. g) Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek. h) Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak. i) Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek. Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek. j) Türkiye nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak. k) Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak. Aynı kanunda Yönetim Kurulu nun görev ve yetkileri 11. maddede, Genel Sekreter in görev ve yetkileri 14.maddede, Yatırım Destek Ofislerinin görev ve yetkileri ise 16.maddede sayılmıştır. 6.maddede ise Ajans ın bölgesinde bilgi toplama yetkisinden bahsedilmiştir. Mevzuatta işaret edilen görev, sorumluluk ve yetkiler ışığında Ankara Kalkınma Ajansı nın gerçekleştirilmesine katkı sunmaya çalıştığı iki temel amaç vardır. Bunlar, sürdürülebilir bölgesel gelişmenin hızlandırılması ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasıdır. Sürdürülebilir bölgesel gelişmenin hızlandırılması, kaynakların etkin ve yerinde kullanılması ve yerel potansiyelin harekete geçirilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Bölgenin ekonomik ve beşeri sermayesini doğru ve verimli kullanmak, yerel aktörlerin potansiyellerini seferber ederek bölgesel gelişmeyi hızlandırmak ve böylece sürdürülebilir bir bölgesel gelişmeyi sağlamak amaçlanmaktadır. Sürdürülebilir bölgesel gelişme için gerekli olan en önemli koşul ulusal ve küresel düzeyde rekabet gücüne sahip olmaktır. Bu çerçevede bölgenin yüksek katma değer üretme potansiyeli olan sektörler ile istihdamın artırılmasına katkıda bulunacak sektörlerin ulusal ve küresel ölçekte rekabet kapasitelerinin artırılması ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması önemlidir. Bu bağlamda savunma sanayi, medikal endüstriler ve bilişim sektörleri gibi yüksek katma değer üretme potansiyeline sahip sektörler ile mobilya, iş ve inşaat makineleri ve kırsal endüstriler gibi emek yoğun ve istihdam artırıcı sektörleri burada anmak mümkündür. Ajans ın ikinci temel amacı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Bölge içi gelişmişlik farkları esas itibarıyla iki düzeyde ortaya çıkmaktadır. Birincisi merkez-çevre olarak tanımlayabileceğimiz ve mekânsal düzeyde kır-kent ekseninde ortaya çıkan sosyo-ekonomik gelişmişlik farklarıdır. İkincisi, toplumun farklı kesimleri arasında var olan gelişmişlik düzeyine ilişkin farklardır. Bu farkları azaltmak için Ajans az gelişmiş bölgelerde insan kaynağı kapasitesinin ve yatırım olanaklarının geliştirilmesi ile bölgenin hizmetlere erişiminin artırılmasına yönelik çalışmalar yapar. Toplumun çeşitli kesimleri arasında var olan sosyo-ekonomik gelişmişlik farklarını azaltmak için de sosyal dışlanma ve dezavantajlı kesimlere karşı duyarlı, sosyal içermeye dayalı faaliyetler ve çalışmalar yürütür. 9

12 C) Ajansa İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı / Teşkilatın Yapısı / Yönetim Kurulu 10 1) Fiziksel Yapı Ajans, 2011 Yılı Temmuz ayı itibarıyla Aşağı Öveçler Mah Cadde No:11 Çankaya/Ankara adresinde yer alan ve kiralama yoluyla temin edilip tefrişatı yapılan modern hizmet binasında faaliyetlerini yürütmektedir. Binada 15 çalışma ofisi, çeşitli boyutlarda 6 toplantı salonu, 3 mutfak ve kütüphane yer almaktadır. Ajans ta Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu başkanları için birer oda tahsis edilmiştir. Binada iş devamlılığının ve güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak güvenlik kameraları, jeneratör, kesintisiz güç kaynağı(ups) ve şifreli/ parmak izli giriş sistemleri kurulmuştur. Mevcut binanın hizmete hazır hale getirilmesi çalışmaları ağırlıklı olarak 2011 yılı içerisinde tamamlanmıştır yılında, başta engellilere yönelik olmak üzere zaman içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlara göre düzenlemeler yapılmıştır. 2) Teşkilat Yapısı belirlenen Ajans teşkilat yapısı 24 Ekim 2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla Yatırım Destek Ofisi nin de kurulmasıyla tamamlanmıştır. Buna göre Ajans organizasyon yapısı aşağıdaki şekilde oluşmuştur: i. Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu, Ajans ın karar organıdır. Ankara Valisi Alâaddin YÜKSEL, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih GÖKÇEK, Ankara İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet ARSLANOĞLU, Ankara Sanayi Odası Başkanı M. Nurettin ÖZDEBİR ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih BEZCİ den oluşan daimi üyeler ile Kalkınma Kurulu tarafından özel kesim veya sivil toplum kuruluşlarından seçilen üç temsilciden oluşur. Son seçimde Kalkınma Kurulu nca seçilmiş üyeler OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Orhan AYDIN, Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faik YAVUZ ve KAR-DER Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet BARCA dır sayılı Kanun un 7.maddesinde Ankara Kalkınma Ajansı ndan bir görünüm

13 Resim ve Heykel Müzesi Yönetim Şeması 11 Kalkınma Yönetim Kurulu Kalkınma Kurulu Genel Sekreterlik Yatırım Destek Ofisi Denetim Program Kurumsal Destek Strateji Yönetimi Hizmetleri Birimi Birimi Birimi Birimi Birimi Uzmanlar ve Destek Personeli

14 C) Ajansa İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı 12 Alâaddin YÜKSEL Ankara Valisi

15 Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Üyeleri İ. Melih GÖKÇEK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet ARSLANOĞLU İl Genel Meclisi Başkanı Salih BEZCİ Ankara Ticaret Odası Başkanı 13 M. Nurettin ÖZDEBİR Ankara Sanayi Odası Başkanı Orhan AYDIN OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Faik YAVUZ Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet BARCA KAR-DER Genel Sekreteri

16 C) Ajansa İlişkin Bilgiler Kalkınma Kurulu / Genel Sekreterlik Kalkınma Kurulu Başkanı Dr. Mustafa LALE 14 Yönetim Kurulu nun görev ve yetkileri şunlardır: a) Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Kalkınma Bakanlığı nın onayına sunmak. b) Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek. c) Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak. d) Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek. e) Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Kalkınma Bakanlığı na göndermek. f) Ajans bütçesini onaylamak ve Kalkınma Bakanlığı na göndermek. g) Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak. h) Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek. i) Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek. j) Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak. k) Genel sekreteri belirlemek ve Kalkınma Bakanlığı nın onayına sunmak. l) Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek. ii. Kalkınma Kurulu Kalkınma Kurulu, Ajans ın danışma organıdır. Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve Ajans ı yönlendirmek üzere oluşturulan ve yüz üyeden oluşan bir kuruldur. Kalkınma Kurulu nun görev ve yetkileri şunlardır: Tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ve iki katı yedeklerini sırasıyla seçmek. Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak. Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak. Toplantı sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı na raporlamak ve toplantıya ilişkin bir sonuç bildirisi yayımlamak. Hali hazırda Kalkınma Kurulu Başkanlığı nı İnovasyon Derneği temsilcisi Dr. Mustafa LALE yürütmektedir.

17 Resim Heykel Müzesi iii. Genel Sekreterlik Ajans ın icra organı konumunda olan Genel Sekreterlik makamı, Genel Sekreter, uzmanlar, iç denetçi ve destek personelinden oluşur. Genel Sekreterliğin en üst amiri Genel Sekreterdir. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu na karşı sorumludur. Doç. Dr. Asım Balcı, tarihinden bu yana Ajans Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir. Genel Sekreterlik e bağlı birimler şunlardır: İş Geliştirme ve Strateji Birimi Program Yönetimi Birimi İzleme ve Değerlendirme Birimi Kurumsal İletişim Birimi Destek Hizmetleri Birimi Yatırım Destek Ofisi Genel Sekreter in görev ve yetkileri şu şekilde sıralanabilir: a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak. b) Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve Yönetim Kurulu na sunmak. c) Ajans gelirlerini toplamak, 5449 sayılı Kanun un 4 üncü maddesine göre belirlenecek usul ve esaslar ile bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak. d) Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım BALCI dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek. e) Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak. f) Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek malî destek sağlamak üzere yönetim kuruluna öneri götürmek. g) Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak. h) Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek. i) Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak. j) Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek. k) Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek. l) Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak. m) Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek. n) Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak. 15

18 C) Ajansa İlişkin Bilgiler Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar / İnsan Kaynakları 3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar i. Bilgi İşlem Faaliyetleri Server kabinleri UPS Cihazı 16 Günümüzde iş süreçleri çoğunlukla elektronik sistemler üzerinde yürütülmektedir. Bunun koşulu olarak güçlü, stabil ve kesintisiz bilgi işlem altyapılarını tesis ve sürdürülebilirliği sağlamaktır. Ajansımızda bu amaçla oluşturulan sistem odasında, mevcut olan bir adet fiziksel sunucuya 2012 yılında bir adet daha eklenmiş, bir adet ortak depolama cihazı ile bu iki sunucunun verilerini aynı yerde saklamaları, dolayısıyla sunucuların birbirlerinin yedeği olarak çalışmaları sağlanmıştır. Bu yapıda sunuculardan birinde arıza olduğunda diğer sunucu faaliyete girmekte ve hizmet kesintisiz devam etmektedir. Ajansımızda üretilen veriler ortak bir depolama cihazında tutulmakta, bu cihaz üzerindeki verilerin bir kopyası ajans dışında bulunan başka bir sunucuya on line olarak aktarılmaktadır. Ajans dışındaki bu sunucunun bir kopyası da üçüncü bir konumda bulunmaktadır. Bu sayede ajansımıza ait kritik veri iki noktada yedeklenmekte, böylece veri kaybının önüne geçilmektedir. Bu yıl içerisinde, Ajansın internet bağlantısı 5 Mbit simetrik metro-ethernet bağlantısına dönüştürülmüş, bu sayede internet çıkışları hızlandırılmış ve Ajans bünyesinde yer alan mail ve doküman sunucularına dışarıdan erişimde yaşanan sorunlar ortadan kaldırılmıştır. Sistem odasında bulunan sunucu, depolama cihazı, ağ cihazları, telefon santrali, kesintisiz güç kaynağı ve diğer cihazların ısınmasını önlemek amacıyla birbirinin yedeği olacak şekilde iki adet klima bulundurulmaktadır. Ayrıca gaz bazlı yangın söndürme sistemi ile olası bir yangın durumunda elektronik ekipmana zarar vermeden yangının söndürülmesi için önlem alınmış durumdadır. Ajansımızda yürütülen insan kaynakları, taşınır işlemleri ve gelir takibi gibi hususlarda kullanılmak üzere bir bilgi sistemi oluşturulmuştur. Bu sistem sayesinde insan kaynakları hizmetleri şeffaf ve erişilebilir bir hale getirilmiştir. Bu sistemde personel ait kişisel bilgiler, görev bilgileri, eğitimler, izinler, AGİ bilgileri, görevlendirmeler ve harcırah formu hazırlama gibi konularda geliştirmeler yapılarak bu süreçler kolay yönetilebilir hale getirilmiştir. Ayrıca taşınır yönetimi konusunda geliştirmeler yapılmış, ajansımızda bulunan demirbaşlar bu sisteme girilmiştir. Ankara kalkınma ajansı taşınır yönetmeliği kapsamında zimmet işlemleri yürütülmüştür. Taşınır yönetimi çerçevesinde ajans genel hizmet araçlarının daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla bir araç yönetim ekranı geliştirilmiştir. Gelir takibi, proje ödemelerinin takibi ve diğer konularda geliştirmelere devam edilerek bilgi sistemi önümüzdeki süreçte ajansımızın tüm ihtiyaçlarına cevap verir hale getirilecektir. Ajansımızda bilgi işlem faaliyetleri kapsamında yürütülen bir diğer çalışma izleme bilgi sistemi oluşturulmasıdır. Destek hizmetleri birimi bünyesinde geliştirilen bu yazılım, 2012 yılı başından beri izleme ve değerlendirme birimi tarafından yürütülmekte olan 2011 ve 2012 yılı MDP, DFD, TD programlarının izlenmesinde kullanılmıştır. ii. Evrak ve Arşiv Hizmetleri Faaliyetleri 2012 yılında Ajansımızda iç ve dış evrak yönetimi için, 5651 sayılı kanuna uygun elektronik imza destekli elektronik belge yönetim sistemi kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistem sayesinde evrak yönetimi konusunda güvenilir, kolay erişilebilir ve kolay yönetilebilir bir sistem ile etkin bir çözüm sağlanmıştır. Bu sistemde giden evrak, hazırlayan kişi tarafından tamamlandığında, amirine ve daha sonra Genel Sekreterin onayına düşmekte, böylece kağıt

19 ve zaman israf edilmeden yazışmalar süratle yapılmaktadır. Gelen evrak ise Ajansa ulaştığı anda taranarak elektronik ortamdan ilgiliye havale edilmekte, gelen evrakın kaybolması ve benzeri sorunların önüne geçilmekte ayrıca işlemlerin hızlı ve izlenebilir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır. Ajans uzmanları Cari yıla ilişkin evrak girişi elektronik kart okuyucu ile yetkilendirilmiş evrak odasında muhafaza edilmekte, geçmiş yılların evrakı da uzun yıllar muhafaza etmeye imkân verecek şekilde tasarlanan arşiv odasında saklanmaktadır. iii. Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi nin (KAYS) Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler Kalkınma Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında karşılıklı işbirliğine yönelik 15 Ocak 2012 tarihinde imzalanan protokol kapsamında, Kalkınma Ajanslarının kurumsal işleyişini güçlendirmek ve ana hizmet süreçlerine ilişkin etkinliğin ve verimliliğin arttırılmasına yönelik olarak modüler nitelikte tasarlanan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi nin (KAYS) de geliştirilmesi hususunda mutabık kalınmıştır. TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilmiş olan proje ekibi bu protokol kapsamında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) Projesi çalışmalarına başlamışlardır. Kalkınma Ajansları ile TÜBİTAK arasındaki koordinasyon görevinin Kalkınma Bakanlığı tarafından Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmesi uygun görülmüştür. KAYS Projesi nin koordinasyon çalışmaları kapsamında bugüne kadar 15 e yakın toplantıya katılım sağlanmıştır. Şu anda projenin Proje ve Faaliyet Destekleme Modülüne ait Program Yönetimi Birimi (PYB) süreçleri pilot olarak kullanıma açılmış olup Ajansların test çalışmaları devam etmektedir. Ajanslar 2012 yılı teklif çağrılarını bu sistem üzerinden kabul ederek değerlendireceklerdir. Aynı modüle ait İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB) süreçlerinin analiz ve yazılım çalışmaları devam etmektedir. Çalışma Programı ve Bütçe Muhasebe modülü ile ilgili çalışmalar ise halen kullanılan KAYS programının iyileştirilmesi ve aynı zamanda yeniden tasarlanarak daha kararlı ve kullanılabilir hale getirilmesi yolunda ilerlemektedir. 4) İnsan Kaynakları Personel alımı: Ajansımız kurulduğu yıl içerisinde personel alımına çıkmış ve 2010 yılı son çeyreği itibarıyla 1 genel sekreter, 1 iç denetçi, 30 uzman ve 6 destek personeli mevcudu ile faaliyete geçmiştir. Ancak takip eden süreçte ajansımızdan 1 iç denetçi, 4 uzman ve 3 destek personeli ayrılmıştır. Yaşanan istifalar nedeniyle personel alımı gündeme gelmiş 2012 yılı temmuz ayı içerisinde 5449 sayılı kanunun 18. maddesi ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği kapsamında 1 iç denetçi, 13 uzman ve 3 destek personeli alımı için ilan yayımlanmıştır. Personel ilanına 7 iç denetçi, 503 uzman ve 73 destek personeli olmak üzere toplam 579 başvuru gelmiş, bunlar titizlikle incelenerek istihdamı öngörülen personel sayısının 4 katına kadar olmak üzere 59 personel mülakata çağrılmıştır. Sınav komisyonunca uygun görülen adaylar iş başı yapmak üzere sözleşme imzalamaya davet edilmiştir. Eğitimler: Ajansımızda, ilgili mevzuat ile her yıl asgari 10 gün olmak üzere her personele aldırılması öngörülen hizmet içi eğitim programı kapsamında 37 başlıkta eğitim programı düzenlenmiştir. Bu eğitimlere 42 ayrı personel katılmış, alınan eğitim süresi her personel için 10 günden az olmamak üzere toplamda 2927 adamsaat olarak gerçekleşmiştir. 17

20 C) Ajansa İlişkin Bilgiler İnsan Kaynakları / Sunulan Hizmetler Ajansımızca aşağıdaki etkinliklere katılım sağlanmış ve sıralanan başlıklarda eğitimler düzenlenmiştir; Hizmet içi eğitim çalışmaları 18 AB de Bölgesel Planlama Ankara Tarihi ve Kültürü Başlangıç Düzeyinde Kolaylaştırıcılık Eğitimi Dış Ticaret Eğitimi Diksiyon ve Beden Dili-1 Diksiyon ve Beden Dili-2 Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikasında Kapasite Geliştirilmesi İçin Teknik Destek Projesi Kapsamında Yönetişim ve Bölgesel Dinamikler Eğitimi (Modül1F) Etkili Konuşma ve Hitabet-1 Etkili Konuşma ve Hitabet-2 Girişimcilik ve Özkaynak Finansmanı Eğitimi İkna ve iletişim Stratejileri İletişim ve Algı Yönetimi İmaj İngilizce Konuşma ve Yazma İnovasyon Eğitimi İnovasyon Semineri İzleme ve Değerlendirme İzleme ve Değerlendirme 1-I Modül Eğitimi Kalkınma Ajansları Mevzuatı ve Sayıştay ın Yeni Denetim Anlayışı Katılımcı Bölgesel Yönetişim Eğitimi KAYS PFD Modülü Son Kullanıcı Eğitimi Kriz İletişim Liderlik Eğitimi Mesleki Eğitim, Sanayi ve Yüksek Teknolojileri 2023 Kongresi Modül-1F Yönetişim ve Bölgeseler Dinamikler Eğitimi Müzakere Teknikleri Nasıl İhracatçı Olunur? Dış Ticaret Eğitimi SGK Mevzuatı Eğitimi Stres Yönetimi

21 Hizmet içi eğitim çalışmaları d) Doğal ve kültürel varlıkların korunmasına, bölgenin beşeri sermayesi ve maddi kaynaklarının ön plana çıkartılarak ulusal ve uluslararası pazarlarda ekonomik, sosyal, kültürel birer değer haline dönüştürülmesine; sürdürülebilir bir çerçevede, etkili ve verimli şekilde kullanılmasına, her alanda yaşam kalitesinin artırılmasına, rekabetçi ve yenilikçi ürün ve hizmetlerin teşvik edilerek yatırım ortamının iyileştirilmesine ve istihdam ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik faaliyetlere destek vermek, Takım Çalışması Eğitimi Toplantı Yönetimi Uygulamalı Finansal Tablolar Analizi Eğitimi Yatırım Teşvikleri ve Uygulama Eğitimi Zaman Yönetimi 16. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi 2. Kalkınmada Bölgesel Dinamikler Sempozyumu 29. Ulusal Bilişim Kurultayı 5) Sunulan Hizmetler Ankara Kalkınma Ajansı nın temel politikası bölgede faaliyet gösteren ilgili kamu kesimi, özel sektör, belediyeler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde; yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesine, vatandaş ile devlet arasında hızlı, etkin ve sürekli bir iletişim sürecinin oluşturulmasına katkı sağlamak, c) İnsan odaklı ve insanların geçmişlerine, eğitimlerine, kültürlerine, yaşam tarzlarına, dünya görüşlerine ve kişisel değerlerine saygılı kalkınma faaliyetlerini oluşturmak, e) Bütün kurum, kuruluş ve şahıslara eşit fırsatlar sunarak sağlayacağı idari, mali, teknik desteklerle, ulusal ve uluslararası alanlarda bölgenin ve bölgedeki yatırım fırsatlarının tanıtımına yönelik faaliyetleri desteklemek ve başta girişimciler olmak üzere bütün kesimlerde bir kalkınma bilinci ve ivmesi oluşmasına destek sağlamak, f) Bölgedeki insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla öncelikli olarak insan kaynakları stratejisi çalışmasının yapılması için gerekli verileri sağlayacak, işgücü talebi, 19 Hizmet içi eğitim çalışmaları a) Anayasaya, kanunlara, genel hukuk kurallarına uygun olarak, ulusal plan ve programlar çerçevesinde yenilikçi ve rekabete dayalı kaynak tahsisi mekanizması, etkin izleme ve değerlendirme işlevleri ile kalkınma planları, bölgesel gelişme planları ve programların uygulama kapasitesini geliştirmek, b) Katılımcı, çevreye duyarlı, toplumsal sorumluluğa sahip ve çözüm odaklı bir anlayış çerçevesinde; yerel

22 C) Ajansa İlişkin Bilgiler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 20 işgücü arzı ve eğitim kurumları veri tabanlarının oluşturulmasına katkı sağlamak, g) Göç ile gelen nüfusun sosyal uyumunun sağlanması, dezavantajlı grupların topluma kazandırılarak statülerinin yükseltilmesi ve bölgedeki göç hareketlerinin etkin yönetiminin sağlanması amacına yönelik çalışmalara destek sağlamak, h) Başta istihdam ve gelir olmak üzere bölgede ekonomik ve sosyal göstergelerin iyileştirilmesine, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına ve dolayısıyla ülkenin genel refah ve istikrarına olumlu katkılar sağlamak, Ajansın kurumsal yapısının; belirtilen tüm bu hedefleri gerçekleştirebilecek, planlama, programlama, strateji geliştirme, program uygulama ile izleme ve değerlendirme yeterliliğine sahip, teknik kapasitesi yüksek, bölgesel gelişme politikalarını yerel bazda yönetebilecek etkin ve verimli bir yapıya kavuşturulması çalışmalarını sürdürmektir. 6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Ajansımız 2012 yılı içerisinde, 5549 sayılı kanunun 25. maddesi ve Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği nin 4. maddesi kapsamında İçişleri, Maliye ve Kalkınma Bakanlıkları ile Hazine Müsteşarlığı nca görevlendirilen denetçilerden oluşan 5 kişilik bir komisyon tarafından düzenlilik ve performans denetimine tabi tutulmuş ve denetim oldukça olumlu sonuçlanmıştır. Bakanlık tarafından hazırlanan ve kurumsal kapasite ve organizasyonel yapı, veri akış ve raporlama sistemi, iç kontrol ve risk değerlendirmesi yapabilme kapasitesi, sözleşme yapabilme ve ödeme süreçleri, bilgi teknolojileri kullanımı, muhasebe ve izleme-değerlendirme sisteminin etkin kullanımı. başlıkları altında 6 adet kriter üzerinden gerçekleştirilen denetimde Ajansımız, komisyonun takdirlerini kazanmıştır. Yukarıda bahsedilen mevzuatta öngörülen bir diğer denetim olan dış denetim 2012 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilmiş ve olumlu sonuçlan- mıştır. Denetim sonucunda her hangi bir bulguya rastlanılmamış, Ajansımızın performansı çalışma programında belirtilen göstergeler üzerinden onaylanmıştır. Ajansımızda iç kontrol sisteminin kurulmasına yönelik olarak çalışmalar 2012 yılında artarak devam etmiştir. İç kontrol eylem planı oluşturularak, iç kontrol sisteminin tesisi ve sürdürülmesi çalışmaları planlanmıştır yılında 9 adet yönerge yayımlanarak kanun ve yönetmeliklerde açık kalan hususlarda uygulamaya yönelik izahatlar yapılmıştır. Ayrıca iş tanımları oluşturularak, ajansımızda muhtelif roller altında çalışan personelin sorumluluk ve yetki alanları belirlenmiştir. Bu çalışmanın devamında ajansta yürütülen faaliyetler detaylandırılarak iş süreç şemaları çizilmiştir. Süreçler üzerinde riskler tanımlanmış, bu risklerin önlenmesi amacıyla kontroller oluşturulmuştur. Bu riske ve kontroller bir risk kütüğü üzerinde birleştirilmiş, oluşturulan iç kontrol eylem planı ile ilişkilendirilmiştir. D) Diğer Hususlar Önceki yıllarda Ajansın hizmet binası, ofis mobilyası, bilgi işlem ekipmanları gibi fiziki ihtiyaçların giderilmesi işlerinin yanında muhasebe ve satın alma sisteminin oluşturulması, iş süreçlerin tanımlanması, personelin eğitiminin sağlanması, iç kontrol sisteminin oluşturulması gibi kurumsallaşmaya dönük ihtiyaçların giderilmesi çalışmaları ile ilgile- nil miştir. Bu çalışmalar yapılırken ilgili kaynaklar taranmış, iyi örnekler incelenmiş ve farklı kaynaklardan teyit edilmeye çalışılarak işlerin doğru yapılmasına dikkat edilmiştir yılında ise süreçler elektronik ortama aktarılmaya başlanmış, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, İzleme Bilgi Sistemi, Paydaş Veri tabanı gibi Ajans uzmanlarınca oluşturulan yazılımlar etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır. Önümüzdeki süreçte, Ajansta yapılan tüm işlerin elektronik ortamda takibinin yapılabileceği, anlık raporların alınabileceği, bireylerin ve Ajansın performansın sistem üzerinden izlenebileceği sistemler oluşturulacak, böylece süreçlerin hızlı ve doğru olarak yürütülmesi sağlanacaktır.

23 Tarihi Roma Hamamı Fotoğraf 21

24 22

25 amaç ve hedefler 23

26 A) Ajansın Amaç ve Hedefleri 24 Ankara yı ekonomik, kültürel ve siyasal açıdan küresel bir başkente dönüştürecek kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde öncü olmak Ankara Kalkınma Ajansı, 2011 yılı içerisinde stratejik plan hazırlıklarını başlatmış ve 26 Haziran 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Stratejik Planın onaylanmasına ilişkin kararla süreç tamamlanmıştır. Buna göre Ajans ın mevzuatça da belirlenmiş amacı, Sürdürülebilir bölgesel kalkınmanın hızlandırılması ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasıdır. Ajans bu amaçları gerçekleştirmek üzere şu ana faaliyetleri yürütür: Stratejik fikirleri geliştirmek, planlamak ve yürütmek: Bölgesel potansiyeli harekete geçirmek üzere uzun vadeli ve dönemsel stratejik planların hazırlanması, bunun için vizyon &misyon Misyon Sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla; bölgeye yönelik stratejiler geliştirmek, destekler vermek, işbirliği ve koordinasyon sağlamak, izleme ve değerlendirme ile tanıtım ve iletişim faaliyetlerini yürütmek. Vizyon Ankara yı ekonomik, kültürel ve siyasal açıdan küresel bir başkente dönüştürecek kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde öncü olmak

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü

Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü 2011 YILI ARA FAALİYET RAPORU Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir.

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran]

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.org.tr Eylül 2011 Sunuş T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 5449 sayılı Kanun a istinaden 25

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Gaziantep, Adıyaman, Kilis Günümüz kalkınma politikaları kapsamında ulusal kalkınmanın, bölgesel kalkınma politikaları ile sağlanacağı görüşü kabul

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 4 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. M. Kemal ATATÜRK 5 6 Bireylerin

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 1 DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU 2010 4 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU DAKA FAALİYET RAPORU 2010 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ...

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... Sayfa 1 / 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... 3 1 GENEL BİLGİLER... 4 1.1 Misyon ve Vizyon... 4 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 6 1.3.1 Fiziksel Yapı... 6 1.3.2

Detaylı

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU Gaziantep, Adıyaman, Kilis İpekyolu Kalkınma Ajansı kurulduğu günden bu yana Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde bölge içi gelişmişlik farklarının

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014)

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) 2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) Mart 2015 MARKA YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Üyesi 1 Hasan Basri GÜZELOĞLU / Yönetim Kurulu Başkanı 2 Hüseyin Avni COŞ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ

FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ 24OCAKHAZİRAN FAALİYET RAPORU 24 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER, A. MİSYON VE VİZYON, B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR, C. AJANSA LER,. FİZİKSEL YAPI, 2. TEŞKİLAT

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Hasan İPEK Bayburt Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ 2013 yılının ilk yarısında

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Havaalanı Kavșağı EGS Business Park Blokları B2 Blok Kat: 16 34149 Yeșilköy Bakırköy İSTANBUL 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T : +90 212 468 34 00 F : +90 212 468 34 44 E : iletisim@istka.org.tr

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLO LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 RESİM LİSTESİ... 3 I GENEL BİLGİLER... 4 A) VİZYON VE MİSYON... 6 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

İçindekiler. 2013 Yılı Ara Faaliyet Raporu

İçindekiler. 2013 Yılı Ara Faaliyet Raporu 2013 Yılı Ara Faaliyet Raporu İçindekiler I GENEL BİLGİLER... 7 A) Vizyon ve Misyon... 7 B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 8 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 9 1. Fiziksel Yapı... 9 2. Teşkilat Yapısı...

Detaylı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı 1 Sunuş 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı faaliyetlerini 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU

2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU BAKKA TR81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI (ZONGULDAK KARABÜK BARTIN) 2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU BAKKA TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZONGULDAK KARABÜK

Detaylı