RADYO VE TELEV ZYON YAYINCILI I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RADYO VE TELEV ZYON YAYINCILI I"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2853 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1810 RADYO VE TELEV ZYON YAYINCILI I Yazarlar Doç.Dr. Ayhan O uz ÜNLÜER (Ünite 1-4) Prof.Dr. Mehmet KES M (Ünite 5-8) Editör Prof.Dr. Nazmi ULUTAK ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2013 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Dr. Kadriye Uzun Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. Nurcan Tepecik Dil Yaz m Dan flman Okt. Ayd n F nd ko lu Grafiker Dilek Demirbafl Kitap Koordinasyon Birimi Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Radyo ve Televizyon Yay nc l ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Ocak 2013

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... vii G R fi... 3 RADYO NUN CADI... 4 AMER KA B RLEfi K DEVLETLER NDE RADYO YAYINCILI ININ GEL fi M... 6 AVRUPA DA RADYO YAYINCILI ININ GEL fi M... 7 K NC DÜNYA SAVAfiI VE SONRASINDA RADYO YAYINCILI I LI YILLAR VE RADYO YAYINCILI INDA YEN ARAYIfiLAR... 9 TELEV ZYON CADI VE K TLE LET fi M NDE YEN B R DÖNEM RADYO VE TELEV ZYONUN YAYINCILI ININ KARAKTER ST K ÖZELL KLER Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Türkiye de Radyo Televizyon Yay nc l G R fi KAMUSAL YAYIN TEKEL OLARAK TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU NUN KURULUfiU VE TELEV ZYON YAYINCILI ININ BAfiLANGICI KAMU VE ÖZEL K L YAYINCILIK S STEM NE GEÇ five RADYO TELEV ZYON YAYINCILI INDA YEN DÜZEN Korsan Yay nc l k Dönemi SAYILI RADYO VE TELEV ZYONLARIN KURULUfi VE YAYINLARI HAKKINDA KANUN LE YEN DÖNEM RADYO VE TELEV ZYON KURULUfiLARININ YAYIN STRATEJ VE ÇER KLER N YÖNLEND REN UNSURLAR Teknolojik Yenilikler ve Uluslararas liflkilerin RadyoTelevizyon Yay nc l na Etkileri Siyaset Kurumlar n n Radyo Televizyon Kurulufllar n Denetim Alt nda Tutma ste inden Kaynaklanan Etkiler Ticari Beklentilerden Kaynaklanan Etkiler Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Radyo-Televizyon Yay nc l nda Yap ve flleyifl G R fi KAMUSAL RADYO VE TELEV ZYON YAYINCILI I MEDYANIN filevler T CAR ETK NL K ALANI OLARAK RADYO TELEV ZYON YAYINCILI I RADYO VE TELEV ZYON YAYINLARININ B Ç MLENMES NDE 1. ÜN TE 2. ÜN TE 3. ÜN TE

4 iv çindekiler EKONOM K VE S YASAL FAKTÖRLER N ETK S ZLEY C AÇISINDAN RADYO TELEV ZYON YAYINLARININ ANLAM VE ÖNEM Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilcek Kaynaklar ÜN TE 5. ÜN TE Uluslararas Radyo Televizyon Yay nc l G R fi ULUSLARARASI HABER VE B LG AKIfiININ TAR H VE BU ANLAMDAK GEL fimeler RADYO TELEV ZYON YAYINCILI ININ ULUSLARARASI GEL fi M VE YASAL DÜZENLEMELER Teknik Dönüflüm Ekonomik ve Siyasal Dönüflüm ULUSLARARASI YAYIN KURULUfiLARI VE AVRUPA SINIR ÖTES TELEV ZYON SÖZLEfiMES ULUSLARARASI RADYO TELEV ZYON YAYINCILI ININ YAPISI VE filey fi Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Karasal Televizyon Yay nc l G R fi KARASAL TELEV ZYON YAYINI TEKN Karasal Televizyon Yay n Sistemi ve Temel Özellikleri Radyolinkler Karasal Televizyon Yay nlarda Radyolink Kullan m Frekans Bantlar Türkiye de Radyo ve Televizyon Yay nc l nda Kullan lan Frekans Bantlar ANALOG KARASAL TELEV ZYON YAYINI Analog Karasal Yay n n Temel Özellikleri NTSC ( National Television System Committee) Sistemi PAL (Phase Alternating Line) Sistemi SECAM ( Séquentiel couleur à mémoire, Sequential Color with Memory ) Sistemi NTSC, PAL ve SECAM Sistemlerinin Ortak Özellikleri SAYISAL KARASAL TELEV ZYON YAYINI Say sal Karasal Yay n n Temel Özellikleri Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Yararlan lan nternet Adresleri... 88

5 çindekiler v Uydu Televizyon Yay nc l G R fi UYDU TELEV ZYON YAYINI TEKN Uydu Televizyon Yay n Sistemi ve Temel Özellikleri Uydunun Yap m Uydunun Yörüngesine Gönderilmesi Uydunun Yörüngeye Oturtulmas ANALOG UYDU TELEV ZYON YAYINI Analog Uydu Yay n n n Temel Özellikleri Yörüngelerine Göre Uydular Kullan m Alanlar na Göre Uydular Yer Eflzamanl veya Dura an Yörüngeli Uydular Yer Eflzamanl Uydular n Özellikleri Uydu Frekans Bandlar Uydu Frekans Plan Ayakizi (Footprint) Televizyon Yay nlar n n Uydu ile Aktar lmas ve Yay nlanmas SAYISAL UYDU TELEV ZYON YAYINI Say sal Uydu Yay n n n Temel Özellikleri VSAT (Very Small Aperture Terminal) VSAT Hizmetleri VSAT Uygulama Alanlar TÜRKSAT Uydu Filosu ve Özellikleri TÜRKSAT 1B Uydusu TÜRKSAT 1C Uydusu TÜRKSAT 2A Uydusu TÜRKSAT 3A Uydusu Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Yararlan lan nternet Adresleri IPTV ve nternet TV Yay nc l G R fi IP TABANLI YAYIN TEKN IP Protokollü Yay n n Temel Özellikleri Yeni Nesil A lar n Uygulama Alanlar TCP/IP- letim Kontrol Protokolü/ nternet Protokolü A Özellikleri IPTV YAYINI IPTV Yay n n n Temel Özellikleri IPTV nin Getirdi i Yenilikler IPTV Yay n Ak fl IPTV Mimarisi IPTV A IPTV nin Genel Özellikleri NTERNET TV YAYINI nternet TV Yay n n n Temel Özellikleri ÜN TE 7. ÜN TE

6 vi çindekiler Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Yararlan lan nternet Adresleri ÜN TE Mobil Televizyon Yay nc l G R fi MOB L TELEV ZYON YAYINCILI I Mobil Ortam Alt Yap Kategorileri G YAYINI G Yay n n n Temel Özellikleri Birinci Nesil Haberleflme Sistemleri (1G) kinci Nesil Haberleflme Sistemleri (2G) Üçüncü Nesile Geçifl Haberleflme Sistemleri (2.5G) Üçüncü Nesil Haberleflme Sistemleri (3G) WiMAX GEN fibant ER fi M MOB L TV YAYIN TEKN Mobil TV Yay n n n Temel Özellikleri Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Yararlan lan nternet Adresleri

7 Önsöz vii Önsöz Sevgili Ö renciler Günümüzde en yayg n olarak kullan lan kitle iletiflim araçlar ndan radyo ve televizyonun bafllang c ndan bugüne dek, hem dünya da hem de Türkiye deki tarihsel geliflmesi, yönetsel ve yasal yap s hakk nda bilgi aktarmaya istiyoruz. Kitab n z 8 üniteden oluflmaktad r. Kitab n birinci bölümünde yani ilk dört ünitede, radyo ve televizyonun yay nc l n n icad ndan itibaren toplumsal yaflam içindeki yerini ve tarihini, uluslararas boyutunu incelemeye çal flaca z. kinci bölüm, yani son dört ünitede radyo ve televizyon yay nc l n n teknik olarak nas l çal flt n ve günümüzdeki farkl yay n türlerini inceleyece iz. Bu kitab n ana amac, sizlerin radyo ve televizyon yay nc l n n tarihini, toplumsal yaflam içindeki yerini, yasal durumunu ve yay n tekniklerini anlaman z sa lamakt r. Sa l k ve baflar ile dolu bir ö retim dönemi geçirmeniz dile iyle Editör Prof.Dr. Nazmi ULUTAK

8 1RADYO VE TELEV ZYON YAYINCILI I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Radyonun icad ve toplum hayat na giriflini aç klayabilecek, Ticari yay nc l k anlay fl n n do uflu ve iflleyifline iliflkin ön kabulleri, Amerika Birleflik Devletleri ndeki geliflim örne iyle aç klayabilecek, Avrupa da geliflen kamu yay nc l k anlay fl ve uygulamalar saptayabilecek, kinci dünya savafl sonras nda teknolojik geliflmeler ve televizyonun toplumsal yaflama girifli sonucu radyonun geçirdi i dönüflüm sürecini aç klayabilecek, Televizyon yay nc l n n geliflimini özetleyebilecek, Radyo ve televizyon yay nc l n di er kitle iletiflim türlerinden farkl k lan karakteristik özellikleri aç klayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks n z. Anahtar Kavramlar Kitle letiflimi Radyo Yay nc l Televizyon Yay nc l Radyo ve Televizyon Yay nc l n n Karakteristik Özellikleri çerik Haritas Radyo ve Televizyon Yay nc l Radyo ve Televizyon Yay nc l n n Toplumsal Tarihi G R fi RADYO NUN CADI AMER KA B RLEfi K DEVLETLER NDE RADYO YAYINCILI ININ GEL fi M AVRUPA DA RADYO YAYINCILI ININ GEL fi M K NC DÜNYA SAVAfiI VE SONRASINDA RADYO YAYINCILI I 1960 LI YILLAR VE RADYO YAYINCILI INDA YEN ARAYIfiLAR TELEV ZYONUN CADI VE K TLE LET fi M NDE YEN B R DÖNEM RADYO VE TELEV ZYON YAYINCILI ININ KARAKTER ST K ÖZELL KLER

9 Radyo ve Televizyon Yay nc l n n Toplumsal Tarihi G R fi catlar tarihsel çizgide s çrama noktalar yla yak ndan ilgisi olan geliflmelerdir. Toplumlar n yaflant lar nda da önemli de ifliklikler, k r lmalar yarat rlar. Bazen icat toplumu de ifltirir, bazen toplumsal de iflim yeni icatlara kap aralar. Ancak; bir icad n toplumsal yaflamda edindi i yer ve oynad rol, hiçbir zaman, bafllang ç noktas yla ayn kalmaz. Geliflir, de iflir, olgunlafl r. Toplumun beklentilerine istenen biçimde karfl l k vermedi inde ya da verdi i hizmeti daha iyi sunan bir baflka ürün ortaya ç kt nda tarih sahnesindeki yerini al r. T pk günümüzde telgraf ve mors alfabesinin iletiflim tarihine iliflkin raflarda yerlerini almalar gibi. Günümüzde bilinen flekliyle yay na bafllad nda elbette radyonun toplumu nas l etkileyece i, al nan tepkilerin radyo yay nc l n n rotas n çizmesinde nas l rol oynayaca bilinmiyordu. Örne in; farkl programlar n bafllama ve bitiflinin dinleyici taraf ndan anlafl lmas n sa layacak izler olmas gerekti i ancak Orson Welles in radyoda sahneledi i Dünyalar Savafl adl oyunun dinleyici kitlesi ve ard ndan toplumda yaratt panikten sonra düflünülebildi. Radyodan haber dinleyen insanlar radyo tiyatrosunun bafllad n anlayabilecekleri bir uyaran duymam fllard. Bu yüzden radyo oyununu gerçek haber sand lar. Pani i önlemek zor oldu, zaman ald. Televizyon toplumsal yaflamda yerini ald nda, radyonun varl n sürdürebilmesi için yeni stratejilere ve içeriklere ihtiyac oldu u, televizyonla ayn kulvarda var olamayaca görüldü. Günümüzde yerel yay nc l a daha yak n ve yatk n, çok çeflitli beklentilere yan t verebilen radyo böyle olufltu ve geliflti. Radyoyu bir müzik kutusundan farks z gördü ümüz bir zamanda, 17 A ustos 1999 tarihinde zmit Körfezini vuran deprem bütün iletiflim hatlar n çökertti. Ancak bölge radyolar ndan baz lar n n sesi kesilmedi. Telsiz amatörlerinin a n kullanarak tüm ülkeye duyurdular olan biteni. Sesimi duyan var m? Bu cümleyi depremin ilk saatlerinden bafllayarak zihnimize radyolar kaz d. Radyonun ne kadar önemli bir kitle iletiflim arac oldu unun ay rd na varmam z da sa lad. Televizyon radyodan devrald en etkili kitle iletiflim arac olma özelli ini, günümüzde de sürdürüyor. Televizyon yay n n n gerçekleflti i her ülkede en etkili kitle iletiflim arac olma özelli ini Amerika Birleflik Devletleri liderli inde Irak a karfl yürütülen birinci körfez savafl nda yüklendi i misyon ile küresel bir dünya düflüncesinin, sanal ortamda da olsa, gerçekleflmekte oldu una dair inançlar güçlendirdi. Bu savafl dünyan n televizyondan naklen izledi i ilk savafl oldu. CNN in

10 4 Radyo ve Televizyon Yay nc l savafl muhabiri Peter Arnett dünyan n tan d bir televizyon y ld z oldu. Ancak Arnett in ekranlarda anlatt savafl n y k c sonuçlar görülmüyor, savafl bir bilgisayar oyununu and r yordu ( nceo lu, 2003). Ard ndan televizyonun bir terörist eylemin dünyaya canl izletilmesi için kullan ld, Dünya Ticaret Örgütü nün ikiz kulelerine sald r olay geldi. Televizyonun nerede nas l kullan laca, elde etti i içeri i yay nlay p yay nlamamas gibi konular halen tart fl l yor. Ancak genel kabul gören bir gerçek var. O da televizyon ulusal s n rlar ortadan kald rd ve küresel gündemin hem yap c s, hem aktar c s olarak oldukça etkili bir konuma geldi. Belli koflullarda yükselen yeni ihtiyaçlar, insanlar, bu ihtiyaçlar karfl lamak için çareler icat etmeye iter. Bunun anlam fludur. E er yaz icat edildiyse, keflif peflindeki merakl bir kaflifin keflfinin sonucu de ildir. Bu bir. kincisi; icat edilen yaz y bütün insanl a mal etmek hofl bir his verir, fakat gerçekleri yans tmaz. Yaz, di er her iletiflim arac gibi, herkesin ihtiyac n karfl lamak için de il, ihtiyac duyanlar nkini karfl lamak içindir. (Erdo an, 1997:58) Raymond Williams bir çal flmas nda bir yenilik, ancak üretime yönelik bir yat r m için seçildi i ve bilinçli olarak belli bir toplumsal kullan m yolunda gelifltirildi i, yani teknik bir yenilik olmaktan ç k p elveriflli bir teknoloji haline gelmeye bafllad zaman, genel önem kazan r (Williams, 1989:125) diyerek günümüzde ihtiyaçlar n tan mlanmas ve giderilmesinin yol ve yöntemlerine aç kl k getirmektedir. Radyonun icad ve toplumsal kullan m biçimlerini anlamaya çal fl rken yukar - da al nt lad m z iki ayr ancak birbirini tamamlayan bak fl aç s n izlemek, bizi gerçekçi bir de erlendirme yapmaya götürebilecektir. Foto raf 1.1 Guglielmo Marconi RADYO NUN CADI Radyonun toplumsal yaflama giriflinde birbirini izleyen teknolojik bulufllar yapan de erli bilim insanlar n n büyük katk lar vard r. Ancak; Williams n bak fl aç s n de erlendirdi imizde, radyo dalgalar n bulan Heinrich Hertz, yaln zca teknik bir bulufl yapm flt r. Radyo dalgalar n n toplumsal kullan m na kafa yoran ve bunu baflaran kifliyse Guglielmo Marconi ad nda bir talyand r. Dolay s yla radyonun mucidi olarak bilinen, an lan kifli Marconi dir. Her ne kadar Nikola Tesla ad nda bir Amerika Birleflik Devletleri vatandafl n n radyonun gerçek mucidi oldu u ileri sürülüyorsa da (Ery lmaz, 2003: 81-82) Marconi, radyo konusundaki giriflimleriyle hemen herkesçe radyonun mucidi olarak kabul edilir. Zengin bir talyan ifladam n n o lu olan Marconi, kurmufl oldu u fizik laboratuar nda Hertz in keflfetti i radyo dalgalar n daha uzaklara nas l iletebilece ini araflt rmaktad r. Sanayi devrimiyle teknik ve toplumsal yaflam ciddi bir dönüflüme u ram flt r. Buhar gücü sayesinde ulafl m h zlanm fl; telli telgraf ve telefon sayesinde karasal yaflam alanlar nda uzaklarla h zl biçimde haberleflmek mümkün hale gelmifltir. Ancak; iletiflim aç s ndan, denizlerde hala sorun vard r. Çünkü, buhar gücünü kullanarak ko-

11 1. Ünite - Radyo ve Televizyon Yay nc l n n Toplumsal Tarihi 5 layl kla okyanuslar aflabilen gemilerden, limandan ayr ld ktan sonra karfl limana ulafl ncaya kadar haber al namamaktad r. Askeri aç dan donanmalar n ve ticari deniz flirketlerinin iletiflim eksikli ini bilen Marconi radyo dalgalar n bu ihtiyac karfl - lamak için kullanabilmek amac yla çal flmalar na yön verir. Bir süre sonra çabalar - n n karfl l n al r ve ngiltere sahillerinden Kanada sahillerine radyo dalgalar n iletmeyi baflar r. Mors alfabesini kullanarak radyo dalgalar ile telsiz telgraf gerçeklefltirmifltir. Böylece okyanuslarda haberleflmek mümkün hale gelir (Fang, 1997: 90). Bu baflar ngiliz Kraliyet Donanmas n n ilgisini çeker. Patenti Marconi ye ait bu buluflu savafl gemilerinde kullanmaya bafllar. Askeri alanda radyonun yarar somut olarak Rus ve Japon donanmalar n n savafl nda görülür. Radyo sayesinde Rus filosunun yeri, say s, konumu gibi ayr nt l bilgileri edinen Japon donanmas Rus gemilerinin tümünü bat r r. Sivil alanda radyonun yarar ysa bir deniz facias yla ortaya ç kar. Radyo haberleflme cihaz bulunan Titanic transatlanti i buz da na çarpt n ve batmakta oldu unu haber vermeyi baflar r. Radyo haberleflme cihaz bulunan Titanic transatlanti i buz da na çarpt n ve batmakta oldu unu haber vermeyi baflar r. Radyo sayesinde, yedi yüzden fazla yolcunun hayat kurtulur (Fang, 1997: 92). Foto raf 1.2 Titanic Transatlanti i Marconi nin telsiz telgraf olarak kullan lan radyosu yay l rken bir taraftan da teknolojik geliflmeler sürmektedir. Telefon sayesinde ses iletimi daha önce gerçekleflmifl ve toplumsal kullan ma sokulmufltur. Do al olarak, Marconi nin radyosu sesin radyo dalgalar yla iletimi yönünde çal flmalar n yo unlaflmas na yol açar. Daha önce Edison un laboratuvar nda çal flm fl Kanadal mühendis Reginald Fessenden ve sveçli bir göçmen olan mühendis Alexanderson, birlikte alternatörü yaparlar ve sesi radyo dalgalar na bindirerek iletmeyi baflar rlar. Baz araflt rmac lar, sesi ilk yay nlayan kifli olma onurunun Eyfel kulesinden radyo yay n yapan Lee De Frost a ait oldu unu savunurlar (Ery lmaz, 2003: 82). Ancak tart fl lmayan fludur: günümüzde kullan lan radyo yay n tekni i 1906 y l nda gerçekleflmifl ve kitle iletifliminde yeni bir türün kap lar ard na kadar aç lm flt r. Bu dönem radyo yay nc l n n endüstriyel nitelik ve belli standartlar kazanmas ndan önceki dönemdir. Radyo yay n yapabilmek için verici; yay nlar almak için al c üretmeye çal flanlar, yenilikleri yak ndan izleyen ve gelifltirmeye çal flan bilim insanlar, mühendisler ve teknik birikimi olan di er insanlard r.

12 6 Radyo ve Televizyon Yay nc l AMER KA B RLEfi K DEVLETLER NDE RADYO YAYINCILI ININ GEL fi M Frank Konrad Amerika Birleflik Devletleri nde Westinghouse flirketinde çal flan ve radyo ile yak ndan ilgilenen bir elektrik mühendisidir. Konrad, evinin garaj nda kurdu u radyo vericisiyle çevreye yay n yapmaktad r. Yay n son derece amatörcedir. Konrad, aile fertleriyle konuflmalar n, birlikte söyledikleri flark lar vb. yay nlamaktad r. Yay nlar n n kimlere ulaflt n ve nas l karfl land n bilmeyen ancak ö renmek isteyen Konrad, yay n n dinleyebilenlerden kart, mektup vb. yöntemlerle görüfllerini iletmelerini ister (DeFleur, Dennis, 1985: 66). Bu istek yo un bir karfl l k bulur ve Konrad gelen istekler do rultusunda yay n n çeflitlendirmek için elde edebildi i haberleri radyosunda okumaya, gramafondan plak çalarak müzik yay n yapmaya bafllar. Ancak k sa zamanda k t müzik arflivini yay n için geniflletmek zorunda oldu unu görür. Çözümü yak n ndaki bir plakç dan plak kiralamakta bulur. Bu s rada ilginç bir geliflme olur. Konrad n radyosunda çald plaklar n sat fl nda hissedilir bir art fl oldu unu fark eden plakç, Konrad a bir anlaflma önerir. Verdi i plaklardan kira almayacakt r; buna karfl l k Konrad da yay n s ras nda belli aral klarla plaklar ald dükkan n ad n ve yerini söyleyecektir. Konrad bu teklifi kabul eder. Böylece Konrad n dinleyicileri radyoda reklamla tan fl rlar (Fang, 1997: ). Konrad n çal flmakta oldu u Westinghouse flirketi de geliflmeleri yak ndan izlemektedir. Radyo yay nc l n n bir ifl sahas na dönüflebilece ini sezen flirket, radyo al c lar üretmek üzerine çal flmaya bafllar. Konrad iflin bafl na getirir ve Pittsburgh taki fabrikan n çat s na 200 watt gücünde bir verici anten kurarak yay na bafllarlar. lk radyo stüdyosu da fabrika bahçesinde bulunan bir baraka olur. Yay n yapman n amac üretilen radyo al c lar n n sat fl n art rmak için cazibe oluflturmakt r (DeFleur, Dennis, 1985: 66). Westinghouse u izleyen flirketler de ayn yol ve yöntemlere baflvurunca her yerde mantar gibi radyo istasyonlar biter. Ancak k sa süre sonra yepyeni bir sorun ortaya ç kar. Yay n yapan pek çok radyo birbirine yak n hatta ayn frekanstan yay n yapmaya giriflince yay nlar kar fl r ve istasyonlar n yay n dinlenemez hale gelir. Çözüm en ilkel yöntemlere baflvurularak aran r. Yay n kar flan her istasyon verici gücünü yükselterek yay n n kar flt ran di er istasyonlar bast rma çabas na girer. Ancak bu yolun gerçekçi bir çözüm getirmedi i k sa sürede görülür. stasyonlar bir yay n düzenlemesi gereklili inin fark na varm fllard r. Radyo istasyonlar, aralar nda oluflturduklar FRC (Federal Radio Comission / Federal Radyo Komisyonu) eliyle radyo yay nlar na çeki düzen vermeye çal fl rlar (Krasnow, Longley, 1978: 10). Tüm bu geliflmeler s ras nda Amerikan federe devleti radyoya hiçbir müdahalede bulunmam flt r y l na kadar radyo ile ilgili yürürlükte yaln zca gemiden gemiye radyo yay nc l n düzenleyen bir kanun bulunmaktad r. Radyo kurulufllar n n yay nc l kla ilgili aralar ndaki sorunlar çözememeleri üzerine FCC (Federal Communication Comission / Federal letiflim Komisyonu) kurulmufl ve 1934 y l nda ç kar lan bir kanunla radyo yay nc l federal devlet eliyle düzenlenir hale getirilmifltir. Ancak anayasaya konulan bir ek hükümle (First Amendment) federe devlet (ABD) ad na yay nc l düzenleme yetkisini kullanacak FCC nin ifade özgürlü ünü k s tlamaya yönelik ya da bu anlama gelebilecek hiçbir müdahale yapamayaca kay t alt na al nm flt r. Elbette bu özgürlü ün arka plan nda sektörler aras rekabetin; ticari endiflelerin de pay sahibi oldu u düflünülmelidir. Örne in; bu de erlendirmeyi hakl ç karabilecek bir deneyim, ünlü Amerikan haber ajans Associated Press (AP) ile radyolar aras nda yaflanm flt r. AP, haber hizmetinden yararlanmak isteyen radyolara haber servisi yapmak için baz k s tlamalar getirmifltir. Buna göre,

13 1. Ünite - Radyo ve Televizyon Yay nc l n n Toplumsal Tarihi 7 ajanstan haber alan radyolar bu haberleri günde en çok iki kez duyurmay ; haberlerin süresinin de befl dakikay geçmeyece ini kabul ve taahhüt etmifllerdir. Üstelik hiçbir haberin otuz kelimeyi geçmeyece i de bu taahhüt içinde yer almaktad r. Radyolar çok s k nt ya sokan bir baflka s n rlama da çok yeni patlayan bir haberi de (breaking news) hemen yay na sokamamak olmufltur. Özellikle bu son k s t, radyonun en belirgin özelli i olan h z avantaj ndan vaz geçmeye zorlanmas anlam na gelmektedir (Ery lmaz, 2003: 87). Yaln z, radyonun do as na ayk r bu yasaklar n ömrü fazla uzun olmam flt r. Kendi haber a lar n k sa sürede oluflturan radyolar, arac n kendine özgü avantajlar n k sa sürede kullanmaya bafllam fllard r. AVRUPA DA RADYO YAYINCILI ININ GEL fi M Fransa, ngiltere, Almanya, talya gibi geliflmifl Avrupa ülkelerinde radyo yay nc l Amerika Birleflik Devletlerinde oldu undan biraz farkl geliflmifltir. Bunda en önemli etken sözkonusu ülkelerde eski ve güçlü bir devlet gelene inin bulunmas d r. Güçlü ve toplumsal yaflama hakim merkezi devlet yap lar, radyo yay nc l n n geliflimine ya do rudan müdahalede bulunmufl ya da geliflim sürecini etkilemifltir. Örne in; ngiltere de radyo yay nc l, radyo al c s üreten alt flirketin bir araya gelerek oluflturduklar bir birlik taraf ndan bafllat lm flt r. Bu birlik üyeleri aras nda ABD de ayn alanda etkinlikte bulunan Westinghouse, General Motors gibi firmalar da vard r. Ticari tekel olarak adland r labilecek bu oluflumu isteyen ve dayatan ise ngiliz hükümetidir. Hükümet radyo üreticilerinin posta bakanl ndan ayr ayr yay n lisans taleplerini reddetmifltir. Bu reddediflin arka plan nda ngiliz hükümetinin baz beklenti ve endifleleri bulunmaktad r. Bunlar flöyle s ralanmaktad r (Tafler, 1969: 33); Hükümet e göre; s n rl frekans olanaklar yüzünden herkese yay n izni verilemeyecek; bu yüzden yay n talebinde bulunanlar aras nda seçim yapma zorunlulu u do acak, bu da pek çok hoflnutsuzluk ve çat flmaya yol açacakt. Ticari niteli i sebebiyle yay nlar, reklam gelirleriyle beslenece inden kentlerde yo unlaflacak, bu nedenle k rsal alanlar radyo yay nc l ndan mahrum kalacakt. Radyo yay nlar n n bir flirket taraf ndan üstlenilmesi, bu ifle konulacak sermayenin de büyük olmas na neden olacak; bu durum da radyoculu un gerek teknik, gerek di er sebeplerle h zl geliflimini sa layabilecekti. An lan sebeplerle giriflimci flirketlere ortakl k kurmalar önerildi. Onlar da ortakl k yoluna gittiler. Kurulan ticari radyo flirketinin ad BBC (British Broadcasting Company) dir. fiirket, posta bakanl n n verdi i yay n lisans ile çal flacakt. Radyonun yay nlayaca haberler belli haber ajanslar ndan al nacak, radyo üreticileri satt klar her radyo al c s na karfl l k bu flirkete pay ödeyeceklerdi. Buna karfl l k radyoda reklam yay nlanmayacakt. Radyolar n yay n süresi, dalga uzunlu u ve teknik olarak iflletmeleri posta bakanl n n izin ve gözetiminde olacakt (Tafler, 1969: 33-34). Radyoda reklam yay nlanmamas her ne kadar kamu hizmeti gerekçesine dayand r l yorsa da reklam alan n elinde bulunduran gazete sahiplerinin bu gelir kayna n radyo ile paylaflmamak için, radyonun devlet tekelinde tutulmas n destekledikleri yönünde bir görüfl de ileri sürülmektedir (Tokgöz, 2008: 46). Ticari bir giriflim olan bu birli in yay n etkinlikleri 1922 y l ndan 1926 y l na kadar sürmüfltür. Radyo yay nc l nda tekel durumundaki bu flirketin (British Broadcasting Company) yay nlar bafllang c ndan bir süre sonra parlamento ve kamuoyunun çeflitli tepkilerine yol açm flt r. Etkileri ve potansiyel gücü çabucak fark edilen radyonun bir tekel olarak özel giriflimin elinde b rak lmas n n do ruluk derecesi tart fl lmaya bafllanm flt r. Hükümet taraf ndan görevlendirilen bir komisyon ( Skyes Ko-

14 8 Radyo ve Televizyon Yay nc l misyonu) konuyla ilgili yapt çal flma sonucunu bir rapor olarak hükümete sunmufltur. Söz konusu raporda; toplumsal yaflam üzerinde büyük etkisi bulunan radyo yay nc l n n devlet denetiminde olmas gerekti i, bir ticari tekele izin verilmemesinin do ru olaca savunulmaktad r. Ayn konuda inceleme yapmak üzere ikinci bir komisyon daha kurulmufl, Crawford Komisyonu olarak bilinen bu komisyon da ilk komisyonun raporunda yer alan görüfllere benzer önerilerde bulunmufltur (Mutlu, 1987; ). Sonuçta, yay n birli ini oluflturan flirketlerin hisse karfl l klar ödenerek flirket devlet taraf ndan sat n al nm fl ve günümüzde de varl n sürdürmekte olan BBC (British Broadcasting Corpany) ad yla bir kamu tekeli kurulmufltur. Bu kurulufla on y lda bir yenilenmek üzere Royal Charter / Kraliyet Berat ad verilen bir yay n lisans ile yay n yapma imtiyaz tan nm flt r. Almanya da radyo yay nc l, Reich Postas arac l yla federal devletlerde radyo flirketleri kurulmas fleklinde bafllam flt r. Böyle bir uygulamaya gidilmesinde iki neden önemli olmufltur. Birincisi; radyo yay nlar n n kapsama alan genifl olmad - ndan, böyle bir uygulama isabetli bulunmufltur. kincisi; federal devletlere ba l radyo istasyonlar ile radyolar aras rekabet do aca ndan kalitenin giderek yükselmesi söz konusu olabilecektir. Ancak radyolar n tamam merkezi hükümetin mali, kültürel ve politik denetimi alt nda olacakt r (Tafler, 1969; 29-32). Radyo yay nc l n n bir kamu otoritesi alt nda kurumlaflt r l p yürütüldü ü Almanya da iktidar n radyo yay nc l na müdahalesi, Naziler döneminde daha kat olmufltur. Bu dönemde Almanya da üretilen radyo al c lar yaln z Alman istasyonlar n alabilecek biçimde üretilmifl, yabanc istasyonlar n dinlenmesini suç sayan yasal düzenlemeler yap lm flt r (Noam, 1991:77). Fransa da radyo yay nc l özel ve kamusal giriflim serbestisiyle bafllam fl ancak; ikinci dünya savafl nda, Fransa n n Almanlar taraf ndan iflgal edilmesinden sonra, özel yay nc l k sonland r larak devlet tekeline geçilmifltir y l na kadar kamusal yay nc l k biçiminde sürdürülen sistem özel giriflime izin verilmesiyle yeniden ikili sisteme dönmüfltür (Öksüz, 2003: 27). talya da, özel bir flirketin devletten ald imtiyazla bafllayan radyo yay nc l, k sa bir süre sonra, faflist Mussolini iktidar nda devlet yay nc l na dönüfltürülmüfl, 1974 y l na kadar kamu tekeli olarak varl n sürdürmüfltür ( Çapl, 2001: 162 vd.). Sosyalist yönetimlerin bulundu u ülkelerde ise radyo bafllang çtan itibaren devletin kontrolünde yap land r lm flt r. Görev itibar yla devletin e itim ve bilgilendirme arac olarak kulland ileri sürülen radyo gerçekte yo un biçimde propaganda arac olarak kullan lm flt r. Bu durum radyo öncesi yaz l bas n için de geçerlidir. Dönemin SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli i) lideri V.. Lenin in bu konudaki de erlendirmesi o dönemin kitle iletiflimi ve araçlar na bak - fl n belirleyicisi olmufltur. Lenin e göre; s n f bilincinin uyand r labilmesi için, mücadelenin profesyonel devrimcilerin liderli inde sürdürülmesi gereklili i düflüncesinin bir uzant s olarak, yaln z radyo de il, tüm kitle iletiflim araçlar n nda komünist parti görevlileri ve propaganda amaçlar yle uyumlu olmas gerekmektedir (Emery, 1969: 466). SSCB nde de Nazi Almanya s nda oldu u gibi, yaln zca Sovyet radyo istasyonlar n almaya uygun radyo al c lar üretilmifltir. Yaln zca bu gösterge bile merkezi otorite kontrolündeki radyonun, mevcut iktidarlar n meflrulaflt r lmas, propagandalar n n yap lmas gibi amaçlar n n, di er hedeflerin önünde geçti ini ileri sürmek için yeter niteliklerdir.

15 1. Ünite - Radyo ve Televizyon Yay nc l n n Toplumsal Tarihi 9 K NC DÜNYA SAVAfiI VE SONRASINDA RADYO YAYINCILI I Radyo yay nc l n n emekleme dönemleri olarak kabul edilebilecek 1920 ve 30 lu y llar n hemen ard ndan gelen ikinci dünya savafl, radyonun etkin bir propaganda arac olarak kullan lmas na yol açar. Örne in; Nazi Almanya s n n Polonya y iflgaline görünür gerekçe yaratmak için kullan lan bir araç olur. Polonya askeri üniformalar giymifl Alman gizli servis elemanlar, s n rdaki bir Alman istasyonunu basarak, Alman hükümeti aleyhine hakaretler içeren a r bir bildiri yay nlam fllard r. Ertesi sabah Alman askerleri Polonya iflgaline bafllarken Alman Propaganda bakan Goebbels, söz konusu radyo istasyonu bask n n n, kontrolden ç kan baz Polonyal lar taraf ndan gerçeklefltirdi ini duyurur (Jeanneney, 1998: ). Goebbels, Hitler in Kavgam adl kitab ndan bir cümleyi diline dolam flt r. Savafl zaman sözcükler birer silaht r (Jeanneney, 1998: 172). Gerçekten de savafl y llar boyunca radyoyu etkili bir propaganda arac olarak kullanan Goebbels, Almanya savafl kaybetse de bir propaganda uzman olarak kay tlara geçmifltir. Radyonun etkili bir propaganda arac ifllevini baflar yla gerçeklefltirdi ini gören di er ülkeler de radyoyu, benzer flekilde kullanma yoluna gitmifllerdir. Böylece radyo yay nc l savafl öncesi düflünülmeyen bir boyut kazanm flt r. Uluslararas yay nc l k, Almanya n n d flar ya yönelik olarak Berlin de kurdu- u radyo merkezi arac l yla elli üç dilde yay n gerçeklefltirirken, Kudüs baflmüftüsüde bu radyodan, Arapça olarak, Yahudilere karfl cihat ça r s yapm flt r (Özkaynak, 2009; 2). ngiliz radyo kuruluflu BBC Almanlara karfl l k verebilmek için h zla d fl yay n servisini gelifltirirken ABD günümüzde Voice Of America ad yla faaliyetini sürdüren Amerikan d fl yay n servisini Savafl ve Enformasyon Ofisi ad yla kurmufltur. kinci Dünya Savafl sonras nda h zla geliflmeye bafllayan televizyon yay nlar, savafl öncesi ve savafl y llar n n gözde arac radyonun çok ciddi ilgi kayb yaflamas na yol açt ysa da baz teknolojik bulufllar, radyonun yeniden toparlanmas na yol açm flt r. Bu bulufllardan birisi Alman AEG firmas taraf ndan gerçeklefltirilen plastik zemin üzerine manyetik ses kayd n n gerçeklefltirilebildi i teyp band d r. Bu bulufl, radyo yay nc lar n, fonografla yap lan ses kalitesi düflük mekanik kay tlardan kurtard gibi, yay n içeriklerinin çeflitlenmesi, renklenmesi gibi avantajlar sa lam flt r. Bir baflka önemli buluflsa Amerikan Bell telefon flirketinden üç bilim adam, John Barden, Walter Brattain ve William Schockley in 1948 y l nda icat ettikleri transistör dür. Bunun anlam fludur. Transistör den önce lambal olarak adland r lan sand k fleklinde mobilya muhafazalar içine kurulmufl radyo al c lar tarihe kar flacakt r. Transistör sayesinde radyo al c cihazlar n n boyutlar giderek küçülecektir. Bu durum radyonun tafl nabilir olmas ve oturma odas ndan aileye seslenen al c n n kifliselleflmesi gibi önemli sonuçlar do uracakt r LI YILLAR VE RADYO YAYINCILI INDA YEN ARAYIfiLAR Bin dokuz yüz altm fll y llar, radyo yay nc l n n de iflmesi, dönüflmesi ve yeni aray fllara girmesi aç s ndan pek çok nedenin olufltu u bir dönemdi. En belirgin gerekçe televizyonun toplumsal yaflama sokulmufl olmas yd. Elektronik yay nc l - n yeni gözdesi televizyon, görünüfle göre, radyoyu taht ndan indirmiflti. Ancak; transistörün radyo al c lar üretiminde etkin biçimde kullan ma girmesi, radyoya yeni f rsatlar sa l yordu. Radyo al c lar küçüldükçe küçülüyor, dinleyicilerin yan-

KAMERA TEKN NE G R fi

KAMERA TEKN NE G R fi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2157 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1185 KAMERA TEKN NE G R fi Yazarlar Prof.Dr. Levend KILIÇ (Ünite 6) Doç. Nedim GÜRSES (Ünite 5) Yrd.Doç.Dr. Hakan U URLU (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET Yazarlar Prof.Dr. Bülent GÜNSOY (Ünite 1) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Ayfle Sevgi ÖZTÜRK

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

YEN LET fi M TEKNOLOJ LER

YEN LET fi M TEKNOLOJ LER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2395 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1392 YEN LET fi M TEKNOLOJ LER Yazarlar Ö r.gör.dr. Dilek ALTUNAY (Ünite 1) Ö r.gör. M.Recep OKUR (Ünite 2) Ö r.gör. Serap U UR

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1993 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1060 MARKA VE YÖNET M. Yazar Güven BORÇA. Editör Prof.Dr.

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1993 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1060 MARKA VE YÖNET M. Yazar Güven BORÇA. Editör Prof.Dr. T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1993 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1060 MARKA VE YÖNET M Yazar Güven BORÇA Editör Prof.Dr. Ferruh UZTU ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar

Detaylı

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2901 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1858 KONGRE VE ETK NL K YÖNET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Deniz YÜNCÜ (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807 PAZARLAMA LET fi M Yazarlar Prof.Dr. B. Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ferruh UZTU (Ünite 2) Arfl.Gör. Emrah GÜLMEZ (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI Yazarlar Dr. Deniz KARAGÖZ (Ünite 1, 2, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Ça l Hale ÖZEL (Ünite 3, 4, 5, 8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZDEM R (Ünite 1, 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Naz m ÇATALBAfi (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804 ÖRGÜTSEL DAVRANIfi Yazarlar Prof.Dr. Enver ÖZKALP (Ünite 1-3) Prof.Dr. Abdülkadir VARO LU (Ünite 4) Doç.Dr. Demet VARO LU (Ünite

Detaylı

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2345 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1342 YEN TOPLUMSAL HAREKETLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Aylin AKPINAR (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Filiz GÖKTUNA YAYLACI (Ünite 2, 3, 4) Prof.Dr.

Detaylı

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2428 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1409 FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME Yazarlar Doç. Coflgül YÜKSEL (Ünite 1) Prof. Tevfik Fikret UÇAR (Ünite 2) Özcan YURDALAN

Detaylı

ULUSLARARASI filetmec L K

ULUSLARARASI filetmec L K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2591 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1560 ULUSLARARASI filetmec L K Yazarlar Prof.Dr. Celil KOPARAL (Ünite 1-3) Doç.Dr. Hatice Zümrüt TONUS (Ünite 4) Doç.Dr. Nezihe

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2324 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1321 SAYISAL FOTO RAF MAK NELER Yazarlar Ö r.gör. Emre K ZLER (Ünite 1, 3) Yrd.Doç. Çetin ERGAND (Ünite 2, 4) Dr. lker CAN KL G

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ali KARTAL (Ünite 2, 3, 6, 7) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2374 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1371 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I Yazarlar Erhan ULA (Ünite 1-4) Nergis COfiKUNER BATI (Ünite 5) Haluk fianli (Ünite 5, 6) Editör Yrd.Dç.Dr.

Detaylı

filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K

filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2605 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1573 filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K Yazarlar Prof.Dr. Ömer TORLAK (Ünite 1) Prof.Dr. Mahmut ARSLAN (Ünite 2) Prof.Dr. Sabahat

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI Yazarlar Prof.Dr. Kurtulufl KARAMUSTAFA (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Dilek ACAR GÜREL (Ünite 3-8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

19. Yüzy l n sonunda ulus-devletin ortaya ç kmas yla birlikte, halka dayal yönetim biçimi olan temsili demokrasi a rl k kazanmaya bafllam flt r.

19. Yüzy l n sonunda ulus-devletin ortaya ç kmas yla birlikte, halka dayal yönetim biçimi olan temsili demokrasi a rl k kazanmaya bafllam flt r. 271 S YASET N TEKN KLEfiMES BA LAMINDA TÜRK YE DE S YASAL REKLAMCILIK Dr. Raci TAfiÇIO LU 1.Girifl 19. Yüzy l n sonunda ulus-devletin ortaya ç kmas yla birlikte, halka dayal yönetim biçimi olan temsili

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2422 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1406 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II Yazarlar Nurdan YAYLAZ (Ünite 1, 2) Gülseren VERANYURT (Ünite 3, 4) Baflak B LG N (Ünite 5, 6) Editör

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

GEL fimekte OLAN ÜLKELERDE S YASET

GEL fimekte OLAN ÜLKELERDE S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3039 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1989 GEL fimekte OLAN ÜLKELERDE S YASET Yazarlar Prof.Dr. Birol AKGÜN (Ünite 1, 2) Mustafa Cüneyt ÖZfiAH N (Ünite 1) Segah TEK N

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ Yazarlar Prof.Dr. Suavi AYDIN (Ünite 1-3, 6-10) Prof.Dr. Y lmaz Selim ERDAL (Ünite 4, 5) Editör Doç.Dr. Handan ÜSTÜNDA

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

KLAS K SOSYOLOJ TAR H

KLAS K SOSYOLOJ TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2284 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1281 KLAS K SOSYOLOJ TAR H Yazarlar Dr. Temmuz GÖNÇ-fiAVRAN (Ünite 1, 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Fatime GÜNEfi (Ünite 3, 4, 5, 8) Doç.Dr.

Detaylı

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2155 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1183 LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Ünite 1, 6) Dr. Ümit Ali ÖZKAZANÇ (Ünite 3, 4, 7) Ahmet O

Detaylı