"Elinizdeki bu belgenin içerdi i teknik bilgiler, özellikle Yetkili Citroen Servisleri için haz rlanm flt r. Baz durumlarda, bu bilgiler araçlar n

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Elinizdeki bu belgenin içerdi i teknik bilgiler, özellikle Yetkili Citroen Servisleri için haz rlanm flt r. Baz durumlarda, bu bilgiler araçlar n"

Transkript

1 T CAR ARAÇLAR 2004 "Elinizdeki bu belgenin içerdi i teknik bilgiler, özellikle Yetkili Citroen Servisleri için haz rlanm flt r. Baz durumlarda, bu bilgiler araçlar n emniyetiyle ilgili olabilir. Bu bilgiler, servisler taraf ndan, tamamen kendi sorumluluklar alt nda kullan lacakt r". Bu dokümandaki bilgiler ürünllerdeki de iflime göre güncellenebilir. Gerekli güncellefltirmeleri elde etmek ve bilgi sahibi olmak için, otomobil onar mc lar n belli aral klarla üreticinin a yla temasa geçmeye davet ediyoruz. CAR

2 ÇOK ÖNEML Sadece bu y l n araçlar yla ilgili olan Cep Kitapç n yeniden yay nl yoruz. Her y l yeni Cep Kitapç siparifl etmek ve ESK LER SAKLAMAK gerekmektedir.

3 BENZ NL MOTORLARIN UYUM TABLOSU TU EW XU Motor tipleri JP JP4 J4 J2U Motor kodlar HFX KFW NFU RFN RFL BERLINGO YEN D ZAYN 1.1i 1.4i 1.6i 16V JUMPY YEN D ZAYN 2.0i 16V JUMPER YEN D ZAYN 2.0i

4 D ZEL MOTORLARIN UYUM TABLOSU Motor XUD DW SOFIM Tipleri F.28 B TD BTED CTED ATED4 UTD UTED DTCR Motor kodlar 161A WJX WJY RHY RHX RHZ RHW RHV 4HY S C D 1.9 D YEN D ZAYN BERLINGO 1.9 D 2.0 HDi YEN D ZAYN JUMPY 1.9 D 2.0 HDi 2.0 HDi 2.0 HDi 16V YEN D ZAYN JUMPER 2.0 HDi 2.2 HDi 2.8 HDi

5 SUNUM BU CEP K TAPÇI I; CITROEN araçlar n n özelliklerinin, ayarlar n n, kontrollerinin ve özel noktalar n n anlat ld özet kitapç d r, (B NEK ARAÇLAR hariç). Kitap, ana fonksiyonlara göre dokuz gruba bölünmüfltür: GENEL ÖZELL KLER - MOTOR - ENJEKS YON - ATEfiLEME - DEBR YAJ - fianziman - AKTARMA S STEM - D NG LLER - SÜSPANS YON - D REKS YON - FRENLER - H DROL K - ELEKTR K - KL MA. Her grupta, ticari araçlar afla daki s raya göre ele al nm flt r: C15 - BERLINGO - JUMPY - JUMPER ve varsa bütün tipler. Bu cep kitapç yaln zca AVRUPA araçlar ile ilgilidir.

6 ÖNEML Bu belgenin ihtiyaçlar n z karfl lamad n düflünüyorsan z, sonraki yay nlar m zda göz önünde bulundurmak üzere sizi bize düflüncelerinizi iletmeye davet ediyoruz: EKS KL KLER ANLAfiILMAYAN KISIMLAR AYRINTI GEREKT RENLER Öneri ve görüfllerinizi afla daki adrese iletin: BAYLAS Otomotiv Boyal Köflk Sok. No:10 Bebek / STANBUL / TÜRK YE

7 GENEL N TEL KLER Tan mland rma Araçlar Kapasiteler C15 1 ila 2 BERLINGO 3 ila 11 JUMPY 12 ila 18 JUMPER 19 ila 25 JUMPER 4x4 26 ila 28 C15 30 BERLINGO 31 JUMPY 32 JUMPER 33 Ya lar 34 ila 58 MOTOR Temel özellikler 59 ila 60 S k flt rma oran 61 ila 62 S kma torku 63 ila 89 Aksesuar kay fllar 90 ila 92 Da t m kontrol ve ayar 116 Supap boflluklar 172 Ya bas nç kontrolü 173 ALFABET K Ya filtresi 176 Motor devresi doldurma temizleme 177 ENJEKS YON Benzinli enjeksiyon 179 ila 180 Egzoz emisyon rölantisi 181 Hava kirlili ini önleme teknik kontrolü 182 Çift yak t güvenlik talimatlar 188 ila 214 Yasaklanan ifllemler HDi 215 ila 216 HDi Güvenlik talimatlar 217 ila 218 BP Yak t devresi kontrolü 219 ila 224 Hava devresi kontrolü 225 ila 227 Afl r besleme bas nç kontrolü 228 ila 233 Gaz geri dönüflüm kontrolü 231 ila 232 DELPHI pompas n n özellikleri 233 ila 243 BOSCH pompas n n özellikleri 244 ATEfiLEME Bujiler 245 DEBR YAJ - fianziman - AKTARMA S STEM Kilometre say c 246 Debriyaj n genel özellikleri 247 ila 250 Lastik özelli i 251 ila 257 BVM özellikleri 258 ila 289 BVA-AL4 özellikleri 290 ila 305 BVA-4HP20 özellikleri 306 Aktarma sistemi 317 D NG LLER-SÜSPANS YON-D REKS YON C ila 324 Dingillerin geometrisi BERLING0 325 ila 335 Süspansiyon - JUMPY 336 ila 342 Direksiyon JUMPER 343 ila 352 FRENLER Temel özellikler Frenler C ila 356 BERLINGO 359 ila 375 JUMPY 378 ila 383 JUMPER 385 ila 388

8 ALFABET K FRENLER (devam) C15 Park freni 357 Fren temizleme 358 BERLINGO Park freni 376 Fren temizleme 377 JUMPY Park freni 384 JUMPER Park freni 389 ila 390 Fren temizleme 391 ila 394 ELEKTR K Marfl motorlar 395 ila 400 Alternatörler 401 ila 406 Ön s tma ve marfl devreleri 407 ila 409 KL MA R134.a. miktar 410 Özel noktalar 411 ila 414 S cakl k kontrolü 415 ila 417 Bas nç kontrolü 418 ila 421 So utma BERLINGO 422 ila 423 devresi JUMPY 424 ila 426 CLIMATISATION (devam) JUMPER 427 ila 428

9 ARAÇ TANIMLANDIRMASI C YP numaras. 2 - fiasi numaras. 3 - Boya kodu. 4 - Üretici kodu. 5-01/02/99 Etiket : - Lastik bas nc. - YP düzenleme numaras. - Boya kodu. GENEL OZELL KLER 6 - MODEL YILI. 7 - fianz man iflareti. 8 - Motor kodu. E1AP079D 1

10 C15 ARAÇ TANIMLANDIRMASI 1.8 D 1.9 D Versiyon tipi (1) (2) (3) (1) (2) Yararl yük (kg) GENEL OZELL KLER Egzoz emisyon normu W3 W4 VAN tan m VD PB VD PP VD SX VD WT VD VV VD VW VD VY Motor EUROPE 161A WJX Silindir hacmi (cm 3 ) fianz man tipi BE3/5 fianz man kodu 20 TE 11 (*) (1) Standart van. (2) Derinlefltirilmifl kabin. (3) Aile tipi. (*) = Güçlendirilmifl flanz man 2

11 ARAÇ TANIMLANDIRMASI BERLINGO YEN D ZAYN A - fiasi no B - Araç üretici kodu C - Etiket : - OPR numaras. - Boya renk kodu. - Lastik bas nc. GENEL OZELL KLER D - fianz man iflareti- üretim s ra numaras E - Motor tescil tipi -üretim s ra numaras. E1AP0AMD 3

12 BERLINGO YEN D ZAYN Yap ARAÇ TANIMLANDIRMASI G * ** * * / * Araç grubu G : BERLINGO yenilenen dizayn Oturma yeri say s ve gövde tipi GENEL OZELL KLER Motor Versiyon Varyant B : 5 vitesli mekanik flanz man (L4) C : 5 vitesli mekanik flanz man (IFL5) IF : Çevre mevzuatlar Motor Gövde tipi HFX : TU1JP A : Van 475 Kg G : Break 7 kiflilik KFW : TU3JP B : Van 600 Kg H : Van 500 Kg NFU : TU5JP4 C : Van 800 Kg J : 5 kiflilik WJY : DW8B D : Uzat lm fl van K : 7 kiflilik RHY : DW10TD E : Kabin tablas L : 8 kiflilik F : Break 5 kiflilik M : Derinlefltirilmifl kabin 4

13 ARAÇ TANIMLANDIRMASI Berlingo 5 kiflilik benzinli BERLINGO YEN D ZAYN 1.1i 1.4i Egzoz emisyon normu VAN tan m Motor kodu Silindir hacmi (cm 3 ) fianz man tipi fianz man kodu X X - SX - Multispace L4 L4 IFL5 GJ HFXB GJ KFWB GJ KFWC/IF HFX KFW MA/5S MA/5L 20 CD CN 13 GENEL OZELL KLER 5

14 BERLINGO YEN D ZAYN ARAÇ TANIMLANDIRMASI Berlingo 5 kiflilik benzinli 1.4i 1.6i 16V Çift yak t sistemi GENEL OZELL KLER Egzoz emisyon normu VAN tan m Motor kodu Silindir hacmi (cm 3 ) fianz man tipi fianz man kodu Multispace X - SX - Multispace L4 L4 IFL5 GJ KFWB/GL (1) GJ KFWB/GN (2) GJ NFUB GJ NFUC/IF KFW NFU MA/5L BE4/5 20 CN DM 46 (1) GL = LPG çift yak t (torik depolu). (2) GN = GNV (do al gaz) çift yak t (silindir depolu). 6

15 ARAÇ TANIMLANDIRMASI Berlingo 5 kiflilik dizel BERLINGO YEN D ZAYN 1.9 D 2.0 HDi Egzoz emisyon normu VAN tan m Motor kodu Silindir hacmi (cm 3 ) fianz man tipi fianz man kodu X - SX - Multispace X - SX - Multispace L4 L4 GJ WJYB GJ WJYB/PMF (1) GJ RHYB WJY RHY BE4/5 BE4/5 20 DM DM 50 GENEL OZELL KLER (1) PMF = Çok fonksiyonlu tavan. 7

16 BERLINGO YEN D ZAYN ARAÇ TANIMLANDIRMASI Berlingo van benzinli 1.1i 1.4i GENEL OZELL KLER Versiyonlar Yararl yük (kg) Egzoz emisyon normu VAN tan m Motor kodu Silindir hacmi (cm 3 ) fianz man tipi fianz man kodu A B B C (1) (1) W4 W4 GA HFXB GB HFXB GB KFWB GC KFWB HFX KFW MA/5S MA/5L 20 CN CN 12 (1) Van. 8

17 Versiyonlar Yararl yük (kg) Egzoz emisyon normu VAN tan m Motor kodu Silindir hacmi (cm 3 ) fianz man tipi fianz man kodu ARAÇ TANIMLANDIRMASI BERLINGO YEN D ZAYN Berlingo van benzinli 1.4i Çift yak t sistemi GPL (2) GNV (3) B C B C (1) L4 GB KFWB/MOD GL (4) GC KFWB/MOD GL GB KFWB/MOD GN (5) GC KFWB/MOD GN KFW 1360 MA/5 20 CN 12 L4 GENEL OZELL KLER (1) = Van. (2) GPL = Likit Petrol Gaz, torik depolu. (3) GNV = Do algaz, silindirik depolu. (4) /MOD GL = MOD, De ifltirilmifl; GL = Çift yak t LPG. (5) /MOD GN = MOD, De ifltirilmifl; GN = Çift yak t GNV. 9

18 BERLINGO YEN D ZAYN ARAÇ TANIMLANDIRMASI Berlingo van dizel 1.9 D 2.0 HDi GENEL OZELL KLER Versiyonlar Yararl yük (kg) Egzoz emisyon normu VAN tan m Motor kodu Silindir hacmi (cm 3 ) fianz man tipi fianz man kodu A B C B C (1) W4 W4 GA WJYB GB WJYB GC WJYB/PLC (2) GB RHYB GC RHYB WJZ RHY BE4/5 BE4/5 20 DM DM 50 (1) = Van. (2) PLC = 2 Sürgülü Yan kap. 10

19 ARAÇ TANIMLANDIRMASI Berlingo van dizel BERLINGO YEN D ZAYN 1.9 D 2.0 HDi Versiyon tipi Yararl yük (kg) Egzoz emisyon normu VAN tan m Motor kodu Silindir hacmi (cm 3 ) fianz man tipi fianz man kodu (1) 800 W4 GE WJYB GE RHYB WJY RHY BE4/5 BE4/5 20 TE TE 49 GENEL OZELL KLER (1) = Kabin taban. 11

20 JUMPY YEN D ZAYN ARAÇ TANIMLANDIRMASI Tan mland rma Üretici kodu GENEL OZELL KLER 1 - Üretici iflaret N. 2 - YP düzenleme numaras 3 - Boya kodu. 4 - Üretici kodu. 5 - Motor kodu. 6 - fianz man iflareti 7-01/11/2003 Etiket - Lastik bas nc. - YP numaras. - Boya kodu. a - Tip onay numaras (*). b - Tip flasi numaras. c - zin verilen toplam yüklü a rl k (*). d - zin verilen toplam seyir yükü (*). e - Ön dingildeki maksimum a rl k (*). f - Arka dingildeki maksimum a rl k (*). (*) Pazarlanan ülkeye göre. E1AP0D0D E1AP08SC 12

21 ARAÇ TANIMLANDIRMASI Yap B * ** * * / * Araç grubu Oturma yeri say s ve gövde tipi Motor Gövde tipi Oturma yeri say s RFN : EW10J4/L4/IFL5 Z : Van 815 Kg A : 5 kiflilik WJY : DW8B/L4 Y : Van 900 Kg B : 6 kiflilik RHW : DW10ATED4/L4 X : fiasi 815 Kg C : 7 kiflilik RHX : DW10BTED/L4 W : fiasi 900 Kg D : 8 kiflilik RHZ : DW10CTED/L4 V : fiasi 815 Kg UZUN E : 9 kiflilik U : fiasi 900 Kg UZUN T : Van 815 Kg UZUN S : Van 900 Kg UZUN Motor Versiyon Varyant JUMPY YEN D ZAYN G : JUMPY yenilenen dizayn B : 5 vitesli mekanik flanz man (L4) C : 5 vitesli mekanik flanz man (IFL5) E : 4 vitesli otomatik flanz man (L4) T : Dönüflebilir ifl yeri tipi IF : Çevre mevzuatlar GENEL OZELL KLER 13

22 JUMPY YEN D ZAYN ARAÇ TANIMLANDIRMASI Benzinli 2.0i 16V BVA BVA BVA BVA GENEL OZELL KLER Versiyon Egzoz emisyon normu VAN tan m Motor kodu Silindir hacmi (cm 3 ) Beygir gücü (kw/bg) fianz man tipi fianz man kodu (*) = L5 Vergi göstergesi (EURO 4) (1) - (2) (3) (4) (5) (6) IF L5 (*) L4 IF L5 (*) L4 IF L5 (*) L4 IF L5 (*) L4 BA RFNC BD RFNC BZ RFNC /IF BA RFNE BC RFNC BC RFNE BD RFNC BD RFNE /IF BD RFNE /IF BB RFNC BB RFNE /IF /IF BE RFNC BE RFNE /IF /IF RFN /136 BE4/5 AL4 BE4/5 AL4 BE4/5 AL4 BE4/5 AL4 20 DL TP DL TP DL TP DL TP 96 (1) = Sac van (k sa) (815 kg). (2) = Caml van (k sa) (815 kg). (3) = 5/6 kiflilik Combi. (4) = 7 kiflilik Combi CLUB.. (5) = 8 kiflilik Combi CLUB. (6) = 8/9 kiflilik Combi. 14

23 ARAÇ TANIMLANDIRMASI Dizel 1.9 D JUMPY YEN D ZAYN Versiyon Egzoz emisyon normu (1) - (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) L4 VAN tan m Motor kodu Silindir hacmi (cm 3 ) Beygir gücü (kw/bg) BZ WJYB BT WJYB BX WJYB BV WJYB WJY /70 BA WJYB BB WJYB BD WJYB BE WJYB GENEL OZELL KLER fianz man tipi BE4/5 fianz man kodu 20 DL DL 34 (1) = Sac van (k sa) (815 kg) (5) = fiasi kabin (uzun) (815 kg). (2) = Caml van (k sa) (815 kg) (6) = 5/6 kiflilik Combi. (3) = Sac van (uzun) (815 kg) (7) = 5/6 kiflilik Combi (4) = fiasi kabin (k sa) (815 kg). (8) = 8/9 kiflilik Combi. 15

24 JUMPY YEN D ZAYN ARAÇ TANIMLANDIRMASI Dizel 2.0 HDi GENEL OZELL KLER Model Egzoz emisyon normu VAN tan m Motor kodu Silindir hacmi (cm 3 ) Beygir gücü (kw/bg) fianz man tipi fianz man kodu (1) - (2) (3) (4) - (5) (4) (6) (7) L4 BY RHZB BY RHXB BZ RHXB BS RHZB BS RHXB BW RHZB BW RHXB BU RHZB RHZ RHX RHZ RHX RHZ RHX RHZ /110 69/95 69/110 69/95 69/110 69/95 69/110 ML5C 20 LM LM LM LM LM LM LM 19 (1) = Sac van (k sa) (900 kg) (6) = fiasi kabin (k sa) (900 kg). (2) = Caml van (k sa) (900 kg) (7) = fiasi kabin (uzun) (900 kg). (3) = Sac van (k sa) (815 kg) (4) = Sac van (uzun) (900 kg) (5) = Caml van (uzun) (900 kg) 16

25 ARAÇ TANIMLANDIRMASI Dizel JUMPY YEN D ZAYN 2.0 HDi (devam ) Model Egzoz emisyon normu (8) - (9) (10) (11) (12) L4 VAN tan m Motor kodu Silindir hacmi (cm 3 ) Beygir gücü (kw/bg) fianz man tipi fianz man kodu BA RHZB BA RHXB BC RHZB BD RHZB BD RHZB BD RHXB BB RHZB BB RHXB BE RHZB BE RHXB RHZ RHX RHZ RHX /110 69/95 69/110 69/95 ML5C 20 LM LM LM LM 26 GENEL OZELL KLER (8) = 5/6 kiflilik KARMA Combi (11) = 8 kiflilik Combi CLUB (9) = 5/6 kiflilik Combi (12) = 8/9 kiflilik Combi (10) = 7 kiflilik Combi CLUB 17

26 GENEL OZELL KLER JUMPY YEN D ZAYN Model Egzoz emisyon normu VAN tan m Motor kodu Silindir hacmi (cm 3 ) Beygir gücü (kw/bg) fianz man tipi fianz man kodu ARAÇ TANIMLANDIRMASI Dizel 2.0 HDi 16V (1) - (2) (3) - (4) (5) (6) (7) - (8) (9) (10) (11) L4 BZ RHWB BT RHWB BX RHWB BV RHWB BA RHWB BC BD BD RHWB /T /T /T /T BB RHWB RHWB RHWB BE RHWB RHW /110 ML5C 20 DL 06 (1) = Sac van (k sa) (815 kg) (7) = 5/6 kiflilik Combi. (2) = Caml van (k sa) (815 kg) (8) = 5/6 kiflilik Combi (3) = Sac van (uzun) (815 kg) (9) = 7 kiflilik Combi CLUB. (4) = Caml van (uzun) (815 kg) (10) = 8 kiflilik Combi CLUB. (5) = Kabin tablas (k sa) (815 kg). (11) = 8/9 kiflilik Combi. (6) = Kabin tablas (uzun) (815 kg). 18

27 Tan mland rma ARAÇ TANIMLANDIRMASI Üretici kodu JUMPER YEN D ZAYN GENEL OZELL KLER (1) fianz man iflareti. (2) Üretici kodu. (3) Motor kodu. (4) Boya kodu (kaput üzerinde). (5) fiasi numaras (karoser üzerine vurulmufl so uk damga). (6) Üretim numaras. E1-P02UD 19 (1) Tip flasi numaras (2) Kabul edilen yüklü a rl k (*). (3) zin verilen toplam seyir a rl (MTR) (*). (4) Ön dingildeki kabul edilebilir a rl k (*). (5) Arka dingildeki kabul edilebilir a rl k (*). (*) Pazarlanan ülkeye göre. E1-P02WC

28 JUMPER YEN D ZAYN - TT ARAÇ TANIMLANDIRMASI D fl boyutlar GENEL OZELL KLER E1AP09PD Model 11Q 15Q 18Q C M C M L C M L A Ön iz (mm) 1720 B Arka iz (mm) 1720 Yükseklik Standart C (mm) Kald r lm fl Kald r lm fl /yükseltilmifl D Uzunluk (mm) E Dingil aral (mm) F Genifllik (mm) 2024 (C) = K sa dingil aral (M) = Orta dingil aral (L) = Uzun dingil aral 20

29 ARAÇ TANIMLANDIRMASI JUMPER YEN D ZAYN - TT ç boyutlar Dingil aral C M L Taban uzunlu u (mm) Taban geniflli i (mm) 1808 Çamurluklar aras nda genifllik (mm) 1388 Çamurluklar aras nda yükseklik (mm) 350 Çamurluklar genifllik (mm) 850 Standart 1562 Yararl yükseklik (mm) Yüksek 1430 GENEL OZELL KLER Süper yüksek 2115 (C) = K sa dingil aral (M) = Orta dingil aral (L) = Uzun dingil aral 21

30 JUMPER YEN D ZAYN - TT Yap ARAÇ TANIMLANDIRMASI Z * * * * * / * GENEL OZELL KLER Grup Yararl yük Motor Aktarma sistemleri Karoseri Dingil aral Model GRUP Z : X2/44 YARALI YÜK A : 11Q B : 15Q C : 18Q D : Azalt lm fl PTC MOTORLAR P S (SOFIM 2.8 L HDi ) L (SOFIM 2.8 L TDi) A RHV (DW10UTD) T RFL (XU10J2U Euro 3) R 4HY (DW12UTED) U R6G (XU10J2U/K) 22

31 ARAÇ TANIMLANDIRMASI JUMPER YEN D ZAYN - TT AKTARMA M Manuel 5 vitesli D NG L ARALI I A K sa dingil aral (2,85 m) S STEMLER A Otomatik B Orta dingil aral (3,2 m) W 4 x 4 C Uzun dingil aral (3,7 m) G En uzun dingil aral (4,05) KAROSER A fiasi Kabin T CAR ARAÇ AX EGR li B Ç plak fiasi VERS YONU BX EGR li yükseltilmifl tavan C fiasi kolu AM VU GNV D fiasi kolu AG VU GPL F Van AXC EGR li kamping araç G Çift Kabin Pistform BXC EGR li özel kamping araç H Çift Kabin fiasi AY EGR siz M Minibüs BY EGR siz yükseltilmifl tavan N Yükseltilmifl van BM GNV yükseltilmifl tavanl ticari araç P Combi Panorama 8 /9 kiflilik (CLUB) BG LPG yükseltilmifl tavanl ticari araç R Combi 6 /9 kiflilik (CONFORT) AYC EGR siz kamping araç BYC EGR siz kamping araç VU = Ticari araçlar GENEL OZELL KLER 23

32 JUMPER YEN D ZAYN - TT ARAÇ TANIMLANDIRMASI B NEK ARAÇ H Kombi yüksek tavan VERS YONU MH Kombi yüksek tavan GNV G Kombi GPL GH Kombi yüksek tavan LPG M Kombi GNV GENEL OZELL KLER VP = Ticari Araçlar. 24

33 Benzinli ARAÇ TANIMLANDIRMASI Dizel JUMPER YEN D ZAYN Egzoz emisyon normu VAN tan m Motor kodu Silindir hacmi (cm 3 ) fianz man tipi fianz man kodu 2.0i 2.0 HDi 2.2 HDi 2.8 HDi BVA W4 YAPI TANIMLANDIRMASINA bak n z RFL RHV 4HY S MLGU MLUC MLGU 4HP20 20 UM 07 (1),(2) 20 UM 09 (1),(2) 20 UM 04 (2) ZF UM 08 (3) 20 MM 01 (1),(2) 20 UM 10 (3) 20 UM 05 (3) (1),(2),(3) GENEL OZELL KLER (1) = 11Q. (2) = 15Q. (3) = 18Q. 25

34 JUMPER YEN D ZAYN (4 x 4) Tan mland rma ARAÇ TANIMLANDIRMASI Üretici kodu GENEL OZELL KLER (1) fianz man iflareti. (2) Üretici kodu. (3) Motor kodu. (4) Transfer kutusu (5) Boya kodu (6) fiasi numaras (karoser üzerine vurulmufl). (7) Üretim numaras. (8) Arka dingil. E1-P02VD (1) Tip flasi numaras (2) Kabul edilen yüklü a rl k (*). (3) zin verilen toplam seyir a rl (MTR) (*). (4) Ön dingildeki kabul edilebilir a rl k (*). (5) Arka dingildeki kabul edilebilir a rl k (*). (*) Pazarlanan ülkeye göre. E1-P02XC 26

35 ARAÇ TANIMLANDIRMASI Yer JUMPER YEN D ZAYN (4 x 4) flaret Tan mlama 1 Transfer kutusu 2 Ön sürgülü uzunlamas na aktarma sistemi 3 Arka uzunlamas na aktarma sistemi 4 Arka enine aktarma sistemleri 5 Arka dingil 6 Visko efllefltirme 7 Devir düflürücü 8 fianz man NOT : - fianz man diferansiyeli üzerinde bulunan aktarma kutusu. - Motor torkunu arka tekerleklere aktararak visko efllefltirme. - Sürgülü uzunlamas na aktarma sistemi. - S n rl kaymal diferansiyelle arka diferansiyel. - Devir düflürücü: oran 1/0,66 - Kaymal diferansiyelin elektropnömatik kumandayla kilitlenmesi. GENEL OZELL KLER E1AP0C0D 27

36 JUMPER YEN D ZAYN (4 x 4) Benzinli ARAÇ TANIMLANDIRMASI Dizel 2.0i 2.8 HDi GENEL OZELL KLER Egzoz emisyon normu VAN tan m Motor kodu Silindir hacmi (cm 3 ) fianz man tipi fianz man kodu W4 L4/W4 YAPI TANIMLANDIRMASINA bak n z RFL S MLGU 20 UM 07 (1),(2) 20 UM 04 (2) 20 UM 08 (3) 20 UM 05 (3) (1) = 11Q (2) = 15Q (3) = 18Q 28

37 YA LAMA DEVRES TÜM T PLER Boflaltma yöntemi. Ya kapasiteleri afla daki yönteme göre tan mlan r : 1/ Yatay zemin üzerinde araç (yüksek pozisyonda, hidro pnömatik süspansiyon varsa). 2/ S cak motor (80ºC ya s cakl ). 3/ Ya karterinin boflalt lmas + filtrenin sökülmesi (boflaltma süresi + süzme = 15 mm). 4/ Kapa n tekrar tak lmas ve yeni bir filtrenin tak lmas. GENEL OZELL KLER 5/ Motorun doldurulmas. 6/ Motor çal flt nda (filtrenin doldurulmas n sa lar). 7/ Motorun durdurulmas (5 dakika sonra). ZORUNLU filem: Manuel ya göstergesi vas tas yla ya seviyesini düzenli olarak kontrol edin. 29

38 C15 KAPAS TE (litre olarak) Dizel 1.8 D 1.9 D GENEL OZELL KLER Motor kodu 161A WJX Motor e imi 30 Filtre ve motor 4,25 4,75 (1) Minimum ve maksimum aras 1,5 fianz man 5 vites 2 Fren devresi So utma devresi 8 Yak t depo kapasitesi 47 (1) = Klimas z NOTA : Manuel ya göstergesi vas tas yla ya seviyesini düzenli olarak kontrol edin. 30

39 KAPAS TE (litre olarak) Benzinli BERLINGO YEN D ZAYN Dizel Ekolojik kartufl kapasite 0,15 litre. 1.1i 1.4i 1.6i 16V 1.9 D 2.0 HDi Motor kodu HFX KFW NFU WJY RHY Filtre ve motor 3 3,25 4,5 Minimum ve maksimum aras 1,5 1,2 1,4 GENEL OZELL KLER fianz man 5 vites 2 1,8 1,8 Hidrolik devre veya frenler ABS li = 0,45 - ABS siz = 0,36 So utma devresi 8 9 Yak t deposu ZORUNLU filem : Manuel ya göstergesi vas tas yla ya seviyesini düzenli olarak kontrol edin. 31

40 JUMPY YEN D ZAYN KAPAS TE (litre olarak) Benzinli Dizel GENEL OZELL KLER 2.0i 16V BVA 1.9 D 2.0 HDi 2.0 HDi 16V Motor kodu RFN WJY RHX RHZ RHW Filtre ve motor 4,25 4,5 4,25 ( N OPR 9869) 5,5 ( N OPR 9870 ) 4,75 Minimum ve maksimum aras 1,7 1,3 (1) - 1,4 (2) 1,4 1,9 fianz man 5 vites 1,8 1,8 Otomatik flanz man 8 Boflalt mdan sonra 3 Fren devresi 0,5 So utma devresi Yak t depo kapasitesi 80 (1) = Klimal. (2) = Klimas z. NOT : Manuel ya göstergesi vas tas yla ya seviyesini düzenli olarak kontrol edin. 32

41 KAPAS TE (litre olarak) JUMPER YEN D ZAYN Benzinli Dizel 2.0i 2.0 HDi 2.2 HDi 2.8 HDi BVA Motor kodu RFL RHV 4HY S Filtre ve motor 4,75 (6) 5,25 ( 29/04/2004) 7 (5) 6,25 (30/04/2004 ) Minimum ve maksimum aras 1,5 2 - fianz man 5 vites 2,7 (2) - 2,7 (2) Otomatik flanz man 8,5 Fren devresi 11Q ve 15Q için 0,59 0,62 için 18Q So utma devresi 9 10,5-11 (1) 10,5-11 (1) 10 Yak t depo kapasitesi 80 (1) = Klimal. (2) = Klimas z. (3) = EGR siz. (4) = EGR li. (5) = Kartufl kapasitesi = 1,1 litre. (6) = Klimas z. NOT : Manuel ya göstergesi vas tas yla ya seviyesini düzenli olarak kontrol edin. GENEL OZELL KLER 33

42 YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri GENEL OZELL KLER Geliflmeler (y l 2004). CITROËN C2 C3 PLURIEL JUMPY ve DV6 Motoru. Yaln zca benzinli motor donan mlar mevcuttur. Normal bak m aral : Yo unlaflt r lm fl bak m aral : Km. : Km. D KKAT: Bak m aral km olan araçlar için, TOTAL ACTIVA / QUARTZ 7000 veya 9000 ya lardan birini veya eflde er özellikleri tafl yan ya lar kullan n. Bu ya lar, ACEA A3 VEYA API SJ/CF normu taraf ndan tan mlananlardan daha üstün özellikler gösterir. Zor kullan m flartlar nda bak m planlar na uyulmas gereklidir. 10 W 40 derece ya kullan m. BENZ NL ve D ZEL araçlar üzerinde W40 yar sentetik ya kullanma olana. D KKAT: So ukta marfl sorunlar n önlemek için, ya ilgili ülkedeki mevsim koflullara göre kullan n. (Tabloya bak n z). Daha fazla ayr nt için ya kullan m tablosuna bak n z. Enerji tasarruflu ya n yeni ismi. TOTAL ACTIVA/QUARTZ W30 ya TOTAL ACTIVA FUTUR 9000 ya oluyor (Fransa için), QUARTZ FUTURE W30 (Fransa hariç). Bu ya n kullan lmad durumlar öncekiyle ayn d r: - XSARA VTS 2.0i 16s (XU10J4RS). - JUMPER 2.8 TDi; 2.8 HDi (SOFIM Motoru). - HDi FAP Araçlar. - C3 1.6i 16V (DV4TED4). - C8 2.2i (EW12J4) 34

43 YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri Motor ya lar normlar. Yürürlükteki normlar. Motor ya lar s n fland rmas afla daki yetkili organizmalar taraf ndan düzenlenir: - S.A.E : Society of Automotive Engineers. - API : American Petrleum Institute. GENEL OZELL KLER - ACEA : Association des Constructeurs Européens d Automobiles E4AP006D 35

44 YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri S.A.E normu- Motor ya lar seviyesi seçim tablosu Pazarlanan ülke klima fonksiyonuna göre öngörülen motor ya lar seviye seçimi 01/01/2003 tarihinde normlar n geliflimi GENEL OZELL KLER ACEA 2003 normlar lk harfin anlam de iflmemektedir, hala ilgili motor tipidir: A: benzinli ve benzin/lpg çift yak tl motorlar. B: dizel motorlar. Sonraki rakam de ifliyor ve afla daki ya tipini belirtir:. 3 : yüksek performansl ya lar. 4 : Do rudan enjeksiyonlu dizel motora özel ya lar 5 : Tüketimi azaltan yüksek performansl ya lar Örnek: ACEA A3: Benzinli ve benzin / LPG çift yak t sistemli motorlar için özel yüksek performansl ya lar. ACEA A/B: Do rudan dizel enjeksiyonlu motorlar için özel, yak t ekonomisi sa layan her tip motor için çok yüksek performansl karma ya lar. NOT : 01/01/2003 den itibaren, normun olufluturulma y l na referans yok, (Örnek: ACEA A3/B3 98, ACEA A3/B3 e dönüflür.) API Normlar lk harfin anlam de iflmemektedir, hala ilgili motor tipidir: S: benzinli ve benzin / LPG çift yak tl motorlar. C: dizel motorlar. kinci harf büyüme s ras ile ya geliflim derecesini iflaret eder (küçülen s ra). Örnek: SL normu SJ normundan daha kat d r ve daha yüksek bir performans seviyesini belirtir. 36

45 YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri Tavsiyeler. ZORUNLU filem: Motorlar n performans n korumak için, yüksek kalite motor ya lar (yar sentetik veya sentetik ya lar) kullanmak zorunludur. CITROËN motorlar ilk montajda S.A.E.5W-30 seviyesi TOTAL ya ile ya lanm flt r. S.A.E.5W-30 seviye TOTAL ya yak t tüketim tasarrufu sa lar (yaklafl k %2,5). 5W30 ya afla daki motorlar için kullan lmaz (Y l 2003): - Motor XU10 J4RS : XSARA VTS 2.0i 16V (3 kap l ) - SOFIM : JUMPER 2.8 TDi et 2.8 HDi. - HDi : Partikül filtreli (FAP). - DV4 TED4 : CITROËN C3 1.4 HDi 16V. - EW 12J4 : CITROËN C8 2.2i. GENEL OZELL KLER D KKAT: 2000 model y l ndan önceki CITROËN motorlar ACEA A1-98 ve API SJ/CF EC normlar veya ACEA A5/B5 normlar na uyan ya ile ya lanmamal lar. TOTAL ya lar n n adlar, pazarlanan ülkeye göre: TOTAL ACTIVA (sadece Fransa için). TOTAL QUARTZ (Fransa d fl ). 37

46 YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri Özet. Motor ya lar için uyulacak normlar (2003) Y l lgili motor tipi ACEA normlar API Normu Benzinli ve benzin / LPG Y l 2003 çift yak tl motorlar A3 veya A5 5 (*) SJ veya SL Dizel motor B3 veya B5 (*) CF GENEL OZELL KLER (*) XU10 J4RS, SOFIM 2.8 Tdi ve SOFIM 2.8 HDi motor donan mlar, partikül filtreli (FAP) Hdi motor donan mlar, EW 12 J4, DV4 TED4 için bu normlara uyan motor motor ya lar n n kullan lmamas ZORUNLUDUR. Önerilen TOTAL motor ya lar s n fland rmas ve dereceleri Her ülkede da t lan ya lar yerel iklim flartlar na adapte edilmifltir. Bütün motorlar için karma ya lar (benzin, dizel ve benzin / LPG çift yak t sistemi) S.A.E normlar ACEA normlar API normlar TOTAL ACTIVA 9000 TOTAL QUARTZ W40 A3/B3 SL/CF TOTAL ACTIVA FUTUR 9000 (*) 5W30 A5/B5 TOTAL QUARTZ FUTUR 9000 (*) TOTAL ACTIVATRAC 10W40 A3/B3 SJ/CF (*) Yak t tasarrufu sa layan motorlar için karma ya lar 38

47 YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri Benzinli motorlar ve benzin / LPG çift yak t sistemli için özel ya lar S.A.E normlar ACEA normlar API normlar TOTAL ACTIVA 7000 TOTAL QUARTZ W40 TOTAL QUARTZ W40 A3 SJ TOTAL ACTIVA 7000 TOTAL QUARTZ W50 GENEL OZELL KLER Dizel motorlar için özel ya lar S.A.E normlar ACEA normlar API normlar TOTAL ACTIVA DIZEL 7000 TOTAL QUARTZ DIZEL W40 B3 CF TOTAL ACTIVA DIZEL W50 39

48 YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri Ya kullan m tablosu GENEL OZELL KLER Benzinli Motor Motor donan mlar TOTAL ACTIVA/QUARTZ ya 0W40 so uk ülkeler Sentetik W30 5W40 10W40 Yar Sentetik 7000 XU10 J4RS (Xsara VTS 2.0i 16V) X X X X EW 12 J4 (C8 2.2i 16V) X X X X Di er benzinli motorlar X X X X X FAP (*) l Hdi motor donan mlar X X X 15W50 s cak ülkeler Dizel Motor Di er Hdi ler X X X X SOFIM 2.8 TDi ve 2.8 HDi (JUMPER) X X X DV4 TED4 (C3 2.6 HDi 16V) X X X Do rudan olmayan enjeksiyonlu dizel motor X X X X (*) = Partikül filtresi 40

49 YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri TOTAL Motor ya grad seçimi araçlar n kullan ld ülkedeki mevsim koflullar dikkate al narak yap lmal d r. GENEL OZELL KLER E4AP006D 41

50 FRANSA YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri MOTOR YA LARI Aç lmam fl tüm motorlar için karma ya lar Fransa TOTAL ACTIVRAC S.A.E normlar : 10W40 GENEL OZELL KLER Fransa Yeni-kaledonya Guadelup Saint-martin Reünyon Martinik Guyana Tahiti Ile Maurice Mayotte (*) = Yak t tasarrufu sa layan motorlar için karma ya lar Tüm motorlar için karma ya lar TOTAL ACTIVA Benzinli motorlar ve benzin / LPG çift yak t sistemli için özel ya lar TOTAL ACTIVA DIZEL Dizel motorlar için özel ya lar W W W30 (*) W W W W W50 42

51 AVRUPA YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri MOTOR YA LARI TOTAL ACTIVA TOTAL ACTIVA DIZEL Tüm motorlar için karma ya lar Benzinli motorlar ve benzin / LPG çift yak t sistemli için özel ya lar Dizel motorlar için özel ya lar Almanya Avusturya Belçika Bosna W40 FUTURE W30 (*) W W W W W W W W40 GENEL OZELL KLER Bulgaristan W40 K br s W W40 H rvatistan W40 43

52 YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri AVRUPA MOTOR YA LARI Tüm motorlar için karma ya lar TOTAL ACTIVA Benzinli motorlar ve benzin / LPG çift yak t sistemli için özel ya lar TOTAL ACTIVA DIZEL Dizel motorlar için özel ya lar GENEL OZELL KLER Danimarka spanya Estonya Finlandiya ngiltere W40 FUTURE W30 (*) W W W W W W W W40 Yunanistan W W40 Hollanda W W40 (*) =Yak t tasarrufu sa layan motorlar için karma ya lar 44

53 YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri AVRUPA MOTOR YA LARI Tüm motorlar için karma ya lar TOTAL ACTIVA Benzinli motorlar ve benzin / LPG çift yak t sistemli için özel ya lar TOTAL ACTIVA DIZEL Dizel motorlar için özel ya lar Macaristan talya rlanda zlanda W40 FUTURE W30 (*) W W W W40 GENEL OZELL KLER Letonya Cumhuriyeti Litvanya W W40 Makedonya W40 (*) = Yak t tasarrufu sa layan motorlar için karma ya lar 45

54 YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri AVRUPA MOTOR YA LARI Tüm motorlar için karma ya lar TOTAL ACTIVA Benzinli motorlar ve benzin / LPG çift yak t sistemli için özel ya lar TOTAL ACTIVA DIZEL Dizel motorlar için özel ya lar GENEL OZELL KLER Malta Moldovya Norveç Polonya W40 FUTURE W30 (*) W W W W W W40 Portekiz W40 Slovak Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti (*) =Yak t tasarrufu sa layan motorlar için karma ya lar W W40 46

55 YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri AVRUPA MOTOR YA LARI Tüm motorlar için karma ya lar TOTAL ACTIVA Benzinli motorlar ve benzin / LPG çift yak t sistemli için özel ya lar TOTAL ACTIVA DIZEL Dizel motorlar için özel ya lar W40 Romanya Rusya Slovenya sveç W40 FUTURE W30 (*) W W W W W40 GENEL OZELL KLER sviçre W40 Türkiye W W W40 (*) = Yak t tasarrufu sa layan motorlar için karma ya lar 47

56 YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri AVRUPA MOTOR YA LARI Tüm motorlar için karma ya lar TOTAL ACTIVA Benzinli motorlar ve benzin / LPG çift yak t sistemli için özel ya lar TOTAL ACTIVA DIZEL Dizel motorlar için özel ya lar GENEL OZELL KLER Ukrayna Yugoslavya W40 FUTURE W30 (*) W W W40 (*) =Yak t tasarrufu sa layan motorlar için karma ya lar 48

57 YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri OKYANUSYA MOTOR YA LARI Tüm motorlar için karma ya lar TOTAL ACTIVA Benzinli motorlar ve benzin / LPG çift yak t sistemli için özel ya lar TOTAL ACTIVA DIZEL Dizel motorlar için özel ya lar AFR KA Avustralya Yeni zelanda W40 FUTURE W30 (*) TOTAL ACTIVA W W40 TOTAL ACTIVA DIZEL GENEL OZELL KLER Tüm motorlar için karma ya lar Benzinli motorlar ve benzin / LPG çift yak t sistemli için özel ya lar Dizel motorlar için özel ya lar Cezayir, Güney Afrika, Fildifli sahilleri, M s r, Gabon, Guana, Kenya, Madagaskar, Fas, Nijerya, Senegal, Tunus W W W40 (*) = Yak t tasarrufu sa layan motorlar için karma ya lar 49

58 YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri GÜNEY VE ORTA AMER KA MOTOR YA LARI Tüm motorlar için karma ya lar TOTAL ACTIVA Benzinli motorlar ve benzin / LPG çift yak t sistemli için özel ya lar TOTAL ACTIVA DIZEL Dizel motorlar için özel ya lar GENEL OZELL KLER Arjantin Brezilya fiili Küba Meksika W W W W50 Paraguay Uruguay 50

59 YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri GÜNEY DO U ASYA MOTOR YA LARI Tüm motorlar için karma ya lar TOTAL ACTIVA Benzinli motorlar ve benzin / LPG çift yak t sistemli için özel ya lar TOTAL ACTIVA DIZEL Dizel motorlar için özel ya lar Çin Güney kore Hong Kong Hindistan - Endonezya W40 FUTURE W30 (*) W W W W W W40 GENEL OZELL KLER Japonya W40 FUTURE W30 (*) W W50 Malezya Pakistan W W50 (*) =Yak t tasarrufu sa layan motorlar için karma ya lar. 51

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

Bakım. İlk. Her. Yapılacak işlemler. Ö e. 500 saat (5 yıl) 20 saat (3 ay) 300 saat (3 yıl) 100 saat (1 yıl)

Bakım. İlk. Her. Yapılacak işlemler. Ö e. 500 saat (5 yıl) 20 saat (3 ay) 300 saat (3 yıl) 100 saat (1 yıl) Bakım Ö e Yapılacak işlemler İlk 20 saat (3 ay) 100 saat (1 yıl) Her 300 saat (3 yıl) 500 saat (5 yıl) Yak t filtresi (sökülebilir) Yak t hatt (Yüksek bas nç) Yak t hatt (Alçak bas nç) Yak t pompas Kontrol

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER 1 2 3 4 5 6 7 8 G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Yeni kombinizin, Siz de erli tüketicimizin tüm s nma ve s cak

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri Teknik Broflür Motorin RL Serisi Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri RL 34 MZ 97/154 395 kw RL 44 MZ 155/235 485 kw RL 50 148/296 593 kw RL 64 MZ 200/400 820 kw RL 70 255/474 830 kw RL 100

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

18. TRANSFER PANOSUNUN YERI...22 MÜSTERININ SORUMLULUKLARI... 25 GARANTI, SERVIS VE ÜRÜN ÖMRÜ... 27 GARANTI HAKKINDA... 27

18. TRANSFER PANOSUNUN YERI...22 MÜSTERININ SORUMLULUKLARI... 25 GARANTI, SERVIS VE ÜRÜN ÖMRÜ... 27 GARANTI HAKKINDA... 27 Ç NDEK LER 1. G R Þ... 1 1.1. Jeneratör Etiketi ve Seri Numaras... 1 1.2. Motor Seri Numaras... 1 2. GÜVENL K ÖNLEMLER... 1 2.1. Genel... 1 2.2. Yerleþim, Taþ ma ve Çekme... 2 2.3. Yang n ve Patlama...

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

IKITEKER. i k i t e k e r. o r g motosiklet e-zine para ile satilmaz ayda BIR YaYInLaNIr SUBAT 2004 SaYI 14. Kapak Foto raf www.advrider.

IKITEKER. i k i t e k e r. o r g motosiklet e-zine para ile satilmaz ayda BIR YaYInLaNIr SUBAT 2004 SaYI 14. Kapak Foto raf www.advrider. IKITEKER i k i t e k e r. o r g motosiklet e-zine para ile satilmaz ayda BIR YaYInLaNIr SUBAT 2004 SaYI 14 bu say da > Berlin Motor Günleri Sinan Özgen > 17 soruda siz ve... lker Ery lmaz > Motorlar m

Detaylı