"Elinizdeki bu belgenin içerdi i teknik bilgiler, özellikle Yetkili Citroen Servisleri için haz rlanm flt r. Baz durumlarda, bu bilgiler araçlar n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Elinizdeki bu belgenin içerdi i teknik bilgiler, özellikle Yetkili Citroen Servisleri için haz rlanm flt r. Baz durumlarda, bu bilgiler araçlar n"

Transkript

1 T CAR ARAÇLAR 2004 "Elinizdeki bu belgenin içerdi i teknik bilgiler, özellikle Yetkili Citroen Servisleri için haz rlanm flt r. Baz durumlarda, bu bilgiler araçlar n emniyetiyle ilgili olabilir. Bu bilgiler, servisler taraf ndan, tamamen kendi sorumluluklar alt nda kullan lacakt r". Bu dokümandaki bilgiler ürünllerdeki de iflime göre güncellenebilir. Gerekli güncellefltirmeleri elde etmek ve bilgi sahibi olmak için, otomobil onar mc lar n belli aral klarla üreticinin a yla temasa geçmeye davet ediyoruz. CAR

2 ÇOK ÖNEML Sadece bu y l n araçlar yla ilgili olan Cep Kitapç n yeniden yay nl yoruz. Her y l yeni Cep Kitapç siparifl etmek ve ESK LER SAKLAMAK gerekmektedir.

3 BENZ NL MOTORLARIN UYUM TABLOSU TU EW XU Motor tipleri JP JP4 J4 J2U Motor kodlar HFX KFW NFU RFN RFL BERLINGO YEN D ZAYN 1.1i 1.4i 1.6i 16V JUMPY YEN D ZAYN 2.0i 16V JUMPER YEN D ZAYN 2.0i

4 D ZEL MOTORLARIN UYUM TABLOSU Motor XUD DW SOFIM Tipleri F.28 B TD BTED CTED ATED4 UTD UTED DTCR Motor kodlar 161A WJX WJY RHY RHX RHZ RHW RHV 4HY S C D 1.9 D YEN D ZAYN BERLINGO 1.9 D 2.0 HDi YEN D ZAYN JUMPY 1.9 D 2.0 HDi 2.0 HDi 2.0 HDi 16V YEN D ZAYN JUMPER 2.0 HDi 2.2 HDi 2.8 HDi

5 SUNUM BU CEP K TAPÇI I; CITROEN araçlar n n özelliklerinin, ayarlar n n, kontrollerinin ve özel noktalar n n anlat ld özet kitapç d r, (B NEK ARAÇLAR hariç). Kitap, ana fonksiyonlara göre dokuz gruba bölünmüfltür: GENEL ÖZELL KLER - MOTOR - ENJEKS YON - ATEfiLEME - DEBR YAJ - fianziman - AKTARMA S STEM - D NG LLER - SÜSPANS YON - D REKS YON - FRENLER - H DROL K - ELEKTR K - KL MA. Her grupta, ticari araçlar afla daki s raya göre ele al nm flt r: C15 - BERLINGO - JUMPY - JUMPER ve varsa bütün tipler. Bu cep kitapç yaln zca AVRUPA araçlar ile ilgilidir.

6 ÖNEML Bu belgenin ihtiyaçlar n z karfl lamad n düflünüyorsan z, sonraki yay nlar m zda göz önünde bulundurmak üzere sizi bize düflüncelerinizi iletmeye davet ediyoruz: EKS KL KLER ANLAfiILMAYAN KISIMLAR AYRINTI GEREKT RENLER Öneri ve görüfllerinizi afla daki adrese iletin: BAYLAS Otomotiv Boyal Köflk Sok. No:10 Bebek / STANBUL / TÜRK YE

7 GENEL N TEL KLER Tan mland rma Araçlar Kapasiteler C15 1 ila 2 BERLINGO 3 ila 11 JUMPY 12 ila 18 JUMPER 19 ila 25 JUMPER 4x4 26 ila 28 C15 30 BERLINGO 31 JUMPY 32 JUMPER 33 Ya lar 34 ila 58 MOTOR Temel özellikler 59 ila 60 S k flt rma oran 61 ila 62 S kma torku 63 ila 89 Aksesuar kay fllar 90 ila 92 Da t m kontrol ve ayar 116 Supap boflluklar 172 Ya bas nç kontrolü 173 ALFABET K Ya filtresi 176 Motor devresi doldurma temizleme 177 ENJEKS YON Benzinli enjeksiyon 179 ila 180 Egzoz emisyon rölantisi 181 Hava kirlili ini önleme teknik kontrolü 182 Çift yak t güvenlik talimatlar 188 ila 214 Yasaklanan ifllemler HDi 215 ila 216 HDi Güvenlik talimatlar 217 ila 218 BP Yak t devresi kontrolü 219 ila 224 Hava devresi kontrolü 225 ila 227 Afl r besleme bas nç kontrolü 228 ila 233 Gaz geri dönüflüm kontrolü 231 ila 232 DELPHI pompas n n özellikleri 233 ila 243 BOSCH pompas n n özellikleri 244 ATEfiLEME Bujiler 245 DEBR YAJ - fianziman - AKTARMA S STEM Kilometre say c 246 Debriyaj n genel özellikleri 247 ila 250 Lastik özelli i 251 ila 257 BVM özellikleri 258 ila 289 BVA-AL4 özellikleri 290 ila 305 BVA-4HP20 özellikleri 306 Aktarma sistemi 317 D NG LLER-SÜSPANS YON-D REKS YON C ila 324 Dingillerin geometrisi BERLING0 325 ila 335 Süspansiyon - JUMPY 336 ila 342 Direksiyon JUMPER 343 ila 352 FRENLER Temel özellikler Frenler C ila 356 BERLINGO 359 ila 375 JUMPY 378 ila 383 JUMPER 385 ila 388

8 ALFABET K FRENLER (devam) C15 Park freni 357 Fren temizleme 358 BERLINGO Park freni 376 Fren temizleme 377 JUMPY Park freni 384 JUMPER Park freni 389 ila 390 Fren temizleme 391 ila 394 ELEKTR K Marfl motorlar 395 ila 400 Alternatörler 401 ila 406 Ön s tma ve marfl devreleri 407 ila 409 KL MA R134.a. miktar 410 Özel noktalar 411 ila 414 S cakl k kontrolü 415 ila 417 Bas nç kontrolü 418 ila 421 So utma BERLINGO 422 ila 423 devresi JUMPY 424 ila 426 CLIMATISATION (devam) JUMPER 427 ila 428

9 ARAÇ TANIMLANDIRMASI C YP numaras. 2 - fiasi numaras. 3 - Boya kodu. 4 - Üretici kodu. 5-01/02/99 Etiket : - Lastik bas nc. - YP düzenleme numaras. - Boya kodu. GENEL OZELL KLER 6 - MODEL YILI. 7 - fianz man iflareti. 8 - Motor kodu. E1AP079D 1

10 C15 ARAÇ TANIMLANDIRMASI 1.8 D 1.9 D Versiyon tipi (1) (2) (3) (1) (2) Yararl yük (kg) GENEL OZELL KLER Egzoz emisyon normu W3 W4 VAN tan m VD PB VD PP VD SX VD WT VD VV VD VW VD VY Motor EUROPE 161A WJX Silindir hacmi (cm 3 ) fianz man tipi BE3/5 fianz man kodu 20 TE 11 (*) (1) Standart van. (2) Derinlefltirilmifl kabin. (3) Aile tipi. (*) = Güçlendirilmifl flanz man 2

11 ARAÇ TANIMLANDIRMASI BERLINGO YEN D ZAYN A - fiasi no B - Araç üretici kodu C - Etiket : - OPR numaras. - Boya renk kodu. - Lastik bas nc. GENEL OZELL KLER D - fianz man iflareti- üretim s ra numaras E - Motor tescil tipi -üretim s ra numaras. E1AP0AMD 3

12 BERLINGO YEN D ZAYN Yap ARAÇ TANIMLANDIRMASI G * ** * * / * Araç grubu G : BERLINGO yenilenen dizayn Oturma yeri say s ve gövde tipi GENEL OZELL KLER Motor Versiyon Varyant B : 5 vitesli mekanik flanz man (L4) C : 5 vitesli mekanik flanz man (IFL5) IF : Çevre mevzuatlar Motor Gövde tipi HFX : TU1JP A : Van 475 Kg G : Break 7 kiflilik KFW : TU3JP B : Van 600 Kg H : Van 500 Kg NFU : TU5JP4 C : Van 800 Kg J : 5 kiflilik WJY : DW8B D : Uzat lm fl van K : 7 kiflilik RHY : DW10TD E : Kabin tablas L : 8 kiflilik F : Break 5 kiflilik M : Derinlefltirilmifl kabin 4

13 ARAÇ TANIMLANDIRMASI Berlingo 5 kiflilik benzinli BERLINGO YEN D ZAYN 1.1i 1.4i Egzoz emisyon normu VAN tan m Motor kodu Silindir hacmi (cm 3 ) fianz man tipi fianz man kodu X X - SX - Multispace L4 L4 IFL5 GJ HFXB GJ KFWB GJ KFWC/IF HFX KFW MA/5S MA/5L 20 CD CN 13 GENEL OZELL KLER 5

14 BERLINGO YEN D ZAYN ARAÇ TANIMLANDIRMASI Berlingo 5 kiflilik benzinli 1.4i 1.6i 16V Çift yak t sistemi GENEL OZELL KLER Egzoz emisyon normu VAN tan m Motor kodu Silindir hacmi (cm 3 ) fianz man tipi fianz man kodu Multispace X - SX - Multispace L4 L4 IFL5 GJ KFWB/GL (1) GJ KFWB/GN (2) GJ NFUB GJ NFUC/IF KFW NFU MA/5L BE4/5 20 CN DM 46 (1) GL = LPG çift yak t (torik depolu). (2) GN = GNV (do al gaz) çift yak t (silindir depolu). 6

15 ARAÇ TANIMLANDIRMASI Berlingo 5 kiflilik dizel BERLINGO YEN D ZAYN 1.9 D 2.0 HDi Egzoz emisyon normu VAN tan m Motor kodu Silindir hacmi (cm 3 ) fianz man tipi fianz man kodu X - SX - Multispace X - SX - Multispace L4 L4 GJ WJYB GJ WJYB/PMF (1) GJ RHYB WJY RHY BE4/5 BE4/5 20 DM DM 50 GENEL OZELL KLER (1) PMF = Çok fonksiyonlu tavan. 7

16 BERLINGO YEN D ZAYN ARAÇ TANIMLANDIRMASI Berlingo van benzinli 1.1i 1.4i GENEL OZELL KLER Versiyonlar Yararl yük (kg) Egzoz emisyon normu VAN tan m Motor kodu Silindir hacmi (cm 3 ) fianz man tipi fianz man kodu A B B C (1) (1) W4 W4 GA HFXB GB HFXB GB KFWB GC KFWB HFX KFW MA/5S MA/5L 20 CN CN 12 (1) Van. 8

17 Versiyonlar Yararl yük (kg) Egzoz emisyon normu VAN tan m Motor kodu Silindir hacmi (cm 3 ) fianz man tipi fianz man kodu ARAÇ TANIMLANDIRMASI BERLINGO YEN D ZAYN Berlingo van benzinli 1.4i Çift yak t sistemi GPL (2) GNV (3) B C B C (1) L4 GB KFWB/MOD GL (4) GC KFWB/MOD GL GB KFWB/MOD GN (5) GC KFWB/MOD GN KFW 1360 MA/5 20 CN 12 L4 GENEL OZELL KLER (1) = Van. (2) GPL = Likit Petrol Gaz, torik depolu. (3) GNV = Do algaz, silindirik depolu. (4) /MOD GL = MOD, De ifltirilmifl; GL = Çift yak t LPG. (5) /MOD GN = MOD, De ifltirilmifl; GN = Çift yak t GNV. 9

18 BERLINGO YEN D ZAYN ARAÇ TANIMLANDIRMASI Berlingo van dizel 1.9 D 2.0 HDi GENEL OZELL KLER Versiyonlar Yararl yük (kg) Egzoz emisyon normu VAN tan m Motor kodu Silindir hacmi (cm 3 ) fianz man tipi fianz man kodu A B C B C (1) W4 W4 GA WJYB GB WJYB GC WJYB/PLC (2) GB RHYB GC RHYB WJZ RHY BE4/5 BE4/5 20 DM DM 50 (1) = Van. (2) PLC = 2 Sürgülü Yan kap. 10

19 ARAÇ TANIMLANDIRMASI Berlingo van dizel BERLINGO YEN D ZAYN 1.9 D 2.0 HDi Versiyon tipi Yararl yük (kg) Egzoz emisyon normu VAN tan m Motor kodu Silindir hacmi (cm 3 ) fianz man tipi fianz man kodu (1) 800 W4 GE WJYB GE RHYB WJY RHY BE4/5 BE4/5 20 TE TE 49 GENEL OZELL KLER (1) = Kabin taban. 11

20 JUMPY YEN D ZAYN ARAÇ TANIMLANDIRMASI Tan mland rma Üretici kodu GENEL OZELL KLER 1 - Üretici iflaret N. 2 - YP düzenleme numaras 3 - Boya kodu. 4 - Üretici kodu. 5 - Motor kodu. 6 - fianz man iflareti 7-01/11/2003 Etiket - Lastik bas nc. - YP numaras. - Boya kodu. a - Tip onay numaras (*). b - Tip flasi numaras. c - zin verilen toplam yüklü a rl k (*). d - zin verilen toplam seyir yükü (*). e - Ön dingildeki maksimum a rl k (*). f - Arka dingildeki maksimum a rl k (*). (*) Pazarlanan ülkeye göre. E1AP0D0D E1AP08SC 12

21 ARAÇ TANIMLANDIRMASI Yap B * ** * * / * Araç grubu Oturma yeri say s ve gövde tipi Motor Gövde tipi Oturma yeri say s RFN : EW10J4/L4/IFL5 Z : Van 815 Kg A : 5 kiflilik WJY : DW8B/L4 Y : Van 900 Kg B : 6 kiflilik RHW : DW10ATED4/L4 X : fiasi 815 Kg C : 7 kiflilik RHX : DW10BTED/L4 W : fiasi 900 Kg D : 8 kiflilik RHZ : DW10CTED/L4 V : fiasi 815 Kg UZUN E : 9 kiflilik U : fiasi 900 Kg UZUN T : Van 815 Kg UZUN S : Van 900 Kg UZUN Motor Versiyon Varyant JUMPY YEN D ZAYN G : JUMPY yenilenen dizayn B : 5 vitesli mekanik flanz man (L4) C : 5 vitesli mekanik flanz man (IFL5) E : 4 vitesli otomatik flanz man (L4) T : Dönüflebilir ifl yeri tipi IF : Çevre mevzuatlar GENEL OZELL KLER 13

22 JUMPY YEN D ZAYN ARAÇ TANIMLANDIRMASI Benzinli 2.0i 16V BVA BVA BVA BVA GENEL OZELL KLER Versiyon Egzoz emisyon normu VAN tan m Motor kodu Silindir hacmi (cm 3 ) Beygir gücü (kw/bg) fianz man tipi fianz man kodu (*) = L5 Vergi göstergesi (EURO 4) (1) - (2) (3) (4) (5) (6) IF L5 (*) L4 IF L5 (*) L4 IF L5 (*) L4 IF L5 (*) L4 BA RFNC BD RFNC BZ RFNC /IF BA RFNE BC RFNC BC RFNE BD RFNC BD RFNE /IF BD RFNE /IF BB RFNC BB RFNE /IF /IF BE RFNC BE RFNE /IF /IF RFN /136 BE4/5 AL4 BE4/5 AL4 BE4/5 AL4 BE4/5 AL4 20 DL TP DL TP DL TP DL TP 96 (1) = Sac van (k sa) (815 kg). (2) = Caml van (k sa) (815 kg). (3) = 5/6 kiflilik Combi. (4) = 7 kiflilik Combi CLUB.. (5) = 8 kiflilik Combi CLUB. (6) = 8/9 kiflilik Combi. 14

23 ARAÇ TANIMLANDIRMASI Dizel 1.9 D JUMPY YEN D ZAYN Versiyon Egzoz emisyon normu (1) - (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) L4 VAN tan m Motor kodu Silindir hacmi (cm 3 ) Beygir gücü (kw/bg) BZ WJYB BT WJYB BX WJYB BV WJYB WJY /70 BA WJYB BB WJYB BD WJYB BE WJYB GENEL OZELL KLER fianz man tipi BE4/5 fianz man kodu 20 DL DL 34 (1) = Sac van (k sa) (815 kg) (5) = fiasi kabin (uzun) (815 kg). (2) = Caml van (k sa) (815 kg) (6) = 5/6 kiflilik Combi. (3) = Sac van (uzun) (815 kg) (7) = 5/6 kiflilik Combi (4) = fiasi kabin (k sa) (815 kg). (8) = 8/9 kiflilik Combi. 15

24 JUMPY YEN D ZAYN ARAÇ TANIMLANDIRMASI Dizel 2.0 HDi GENEL OZELL KLER Model Egzoz emisyon normu VAN tan m Motor kodu Silindir hacmi (cm 3 ) Beygir gücü (kw/bg) fianz man tipi fianz man kodu (1) - (2) (3) (4) - (5) (4) (6) (7) L4 BY RHZB BY RHXB BZ RHXB BS RHZB BS RHXB BW RHZB BW RHXB BU RHZB RHZ RHX RHZ RHX RHZ RHX RHZ /110 69/95 69/110 69/95 69/110 69/95 69/110 ML5C 20 LM LM LM LM LM LM LM 19 (1) = Sac van (k sa) (900 kg) (6) = fiasi kabin (k sa) (900 kg). (2) = Caml van (k sa) (900 kg) (7) = fiasi kabin (uzun) (900 kg). (3) = Sac van (k sa) (815 kg) (4) = Sac van (uzun) (900 kg) (5) = Caml van (uzun) (900 kg) 16

25 ARAÇ TANIMLANDIRMASI Dizel JUMPY YEN D ZAYN 2.0 HDi (devam ) Model Egzoz emisyon normu (8) - (9) (10) (11) (12) L4 VAN tan m Motor kodu Silindir hacmi (cm 3 ) Beygir gücü (kw/bg) fianz man tipi fianz man kodu BA RHZB BA RHXB BC RHZB BD RHZB BD RHZB BD RHXB BB RHZB BB RHXB BE RHZB BE RHXB RHZ RHX RHZ RHX /110 69/95 69/110 69/95 ML5C 20 LM LM LM LM 26 GENEL OZELL KLER (8) = 5/6 kiflilik KARMA Combi (11) = 8 kiflilik Combi CLUB (9) = 5/6 kiflilik Combi (12) = 8/9 kiflilik Combi (10) = 7 kiflilik Combi CLUB 17

26 GENEL OZELL KLER JUMPY YEN D ZAYN Model Egzoz emisyon normu VAN tan m Motor kodu Silindir hacmi (cm 3 ) Beygir gücü (kw/bg) fianz man tipi fianz man kodu ARAÇ TANIMLANDIRMASI Dizel 2.0 HDi 16V (1) - (2) (3) - (4) (5) (6) (7) - (8) (9) (10) (11) L4 BZ RHWB BT RHWB BX RHWB BV RHWB BA RHWB BC BD BD RHWB /T /T /T /T BB RHWB RHWB RHWB BE RHWB RHW /110 ML5C 20 DL 06 (1) = Sac van (k sa) (815 kg) (7) = 5/6 kiflilik Combi. (2) = Caml van (k sa) (815 kg) (8) = 5/6 kiflilik Combi (3) = Sac van (uzun) (815 kg) (9) = 7 kiflilik Combi CLUB. (4) = Caml van (uzun) (815 kg) (10) = 8 kiflilik Combi CLUB. (5) = Kabin tablas (k sa) (815 kg). (11) = 8/9 kiflilik Combi. (6) = Kabin tablas (uzun) (815 kg). 18

27 Tan mland rma ARAÇ TANIMLANDIRMASI Üretici kodu JUMPER YEN D ZAYN GENEL OZELL KLER (1) fianz man iflareti. (2) Üretici kodu. (3) Motor kodu. (4) Boya kodu (kaput üzerinde). (5) fiasi numaras (karoser üzerine vurulmufl so uk damga). (6) Üretim numaras. E1-P02UD 19 (1) Tip flasi numaras (2) Kabul edilen yüklü a rl k (*). (3) zin verilen toplam seyir a rl (MTR) (*). (4) Ön dingildeki kabul edilebilir a rl k (*). (5) Arka dingildeki kabul edilebilir a rl k (*). (*) Pazarlanan ülkeye göre. E1-P02WC

28 JUMPER YEN D ZAYN - TT ARAÇ TANIMLANDIRMASI D fl boyutlar GENEL OZELL KLER E1AP09PD Model 11Q 15Q 18Q C M C M L C M L A Ön iz (mm) 1720 B Arka iz (mm) 1720 Yükseklik Standart C (mm) Kald r lm fl Kald r lm fl /yükseltilmifl D Uzunluk (mm) E Dingil aral (mm) F Genifllik (mm) 2024 (C) = K sa dingil aral (M) = Orta dingil aral (L) = Uzun dingil aral 20

29 ARAÇ TANIMLANDIRMASI JUMPER YEN D ZAYN - TT ç boyutlar Dingil aral C M L Taban uzunlu u (mm) Taban geniflli i (mm) 1808 Çamurluklar aras nda genifllik (mm) 1388 Çamurluklar aras nda yükseklik (mm) 350 Çamurluklar genifllik (mm) 850 Standart 1562 Yararl yükseklik (mm) Yüksek 1430 GENEL OZELL KLER Süper yüksek 2115 (C) = K sa dingil aral (M) = Orta dingil aral (L) = Uzun dingil aral 21

30 JUMPER YEN D ZAYN - TT Yap ARAÇ TANIMLANDIRMASI Z * * * * * / * GENEL OZELL KLER Grup Yararl yük Motor Aktarma sistemleri Karoseri Dingil aral Model GRUP Z : X2/44 YARALI YÜK A : 11Q B : 15Q C : 18Q D : Azalt lm fl PTC MOTORLAR P S (SOFIM 2.8 L HDi ) L (SOFIM 2.8 L TDi) A RHV (DW10UTD) T RFL (XU10J2U Euro 3) R 4HY (DW12UTED) U R6G (XU10J2U/K) 22

31 ARAÇ TANIMLANDIRMASI JUMPER YEN D ZAYN - TT AKTARMA M Manuel 5 vitesli D NG L ARALI I A K sa dingil aral (2,85 m) S STEMLER A Otomatik B Orta dingil aral (3,2 m) W 4 x 4 C Uzun dingil aral (3,7 m) G En uzun dingil aral (4,05) KAROSER A fiasi Kabin T CAR ARAÇ AX EGR li B Ç plak fiasi VERS YONU BX EGR li yükseltilmifl tavan C fiasi kolu AM VU GNV D fiasi kolu AG VU GPL F Van AXC EGR li kamping araç G Çift Kabin Pistform BXC EGR li özel kamping araç H Çift Kabin fiasi AY EGR siz M Minibüs BY EGR siz yükseltilmifl tavan N Yükseltilmifl van BM GNV yükseltilmifl tavanl ticari araç P Combi Panorama 8 /9 kiflilik (CLUB) BG LPG yükseltilmifl tavanl ticari araç R Combi 6 /9 kiflilik (CONFORT) AYC EGR siz kamping araç BYC EGR siz kamping araç VU = Ticari araçlar GENEL OZELL KLER 23

32 JUMPER YEN D ZAYN - TT ARAÇ TANIMLANDIRMASI B NEK ARAÇ H Kombi yüksek tavan VERS YONU MH Kombi yüksek tavan GNV G Kombi GPL GH Kombi yüksek tavan LPG M Kombi GNV GENEL OZELL KLER VP = Ticari Araçlar. 24

33 Benzinli ARAÇ TANIMLANDIRMASI Dizel JUMPER YEN D ZAYN Egzoz emisyon normu VAN tan m Motor kodu Silindir hacmi (cm 3 ) fianz man tipi fianz man kodu 2.0i 2.0 HDi 2.2 HDi 2.8 HDi BVA W4 YAPI TANIMLANDIRMASINA bak n z RFL RHV 4HY S MLGU MLUC MLGU 4HP20 20 UM 07 (1),(2) 20 UM 09 (1),(2) 20 UM 04 (2) ZF UM 08 (3) 20 MM 01 (1),(2) 20 UM 10 (3) 20 UM 05 (3) (1),(2),(3) GENEL OZELL KLER (1) = 11Q. (2) = 15Q. (3) = 18Q. 25

34 JUMPER YEN D ZAYN (4 x 4) Tan mland rma ARAÇ TANIMLANDIRMASI Üretici kodu GENEL OZELL KLER (1) fianz man iflareti. (2) Üretici kodu. (3) Motor kodu. (4) Transfer kutusu (5) Boya kodu (6) fiasi numaras (karoser üzerine vurulmufl). (7) Üretim numaras. (8) Arka dingil. E1-P02VD (1) Tip flasi numaras (2) Kabul edilen yüklü a rl k (*). (3) zin verilen toplam seyir a rl (MTR) (*). (4) Ön dingildeki kabul edilebilir a rl k (*). (5) Arka dingildeki kabul edilebilir a rl k (*). (*) Pazarlanan ülkeye göre. E1-P02XC 26

35 ARAÇ TANIMLANDIRMASI Yer JUMPER YEN D ZAYN (4 x 4) flaret Tan mlama 1 Transfer kutusu 2 Ön sürgülü uzunlamas na aktarma sistemi 3 Arka uzunlamas na aktarma sistemi 4 Arka enine aktarma sistemleri 5 Arka dingil 6 Visko efllefltirme 7 Devir düflürücü 8 fianz man NOT : - fianz man diferansiyeli üzerinde bulunan aktarma kutusu. - Motor torkunu arka tekerleklere aktararak visko efllefltirme. - Sürgülü uzunlamas na aktarma sistemi. - S n rl kaymal diferansiyelle arka diferansiyel. - Devir düflürücü: oran 1/0,66 - Kaymal diferansiyelin elektropnömatik kumandayla kilitlenmesi. GENEL OZELL KLER E1AP0C0D 27

36 JUMPER YEN D ZAYN (4 x 4) Benzinli ARAÇ TANIMLANDIRMASI Dizel 2.0i 2.8 HDi GENEL OZELL KLER Egzoz emisyon normu VAN tan m Motor kodu Silindir hacmi (cm 3 ) fianz man tipi fianz man kodu W4 L4/W4 YAPI TANIMLANDIRMASINA bak n z RFL S MLGU 20 UM 07 (1),(2) 20 UM 04 (2) 20 UM 08 (3) 20 UM 05 (3) (1) = 11Q (2) = 15Q (3) = 18Q 28

37 YA LAMA DEVRES TÜM T PLER Boflaltma yöntemi. Ya kapasiteleri afla daki yönteme göre tan mlan r : 1/ Yatay zemin üzerinde araç (yüksek pozisyonda, hidro pnömatik süspansiyon varsa). 2/ S cak motor (80ºC ya s cakl ). 3/ Ya karterinin boflalt lmas + filtrenin sökülmesi (boflaltma süresi + süzme = 15 mm). 4/ Kapa n tekrar tak lmas ve yeni bir filtrenin tak lmas. GENEL OZELL KLER 5/ Motorun doldurulmas. 6/ Motor çal flt nda (filtrenin doldurulmas n sa lar). 7/ Motorun durdurulmas (5 dakika sonra). ZORUNLU filem: Manuel ya göstergesi vas tas yla ya seviyesini düzenli olarak kontrol edin. 29

38 C15 KAPAS TE (litre olarak) Dizel 1.8 D 1.9 D GENEL OZELL KLER Motor kodu 161A WJX Motor e imi 30 Filtre ve motor 4,25 4,75 (1) Minimum ve maksimum aras 1,5 fianz man 5 vites 2 Fren devresi So utma devresi 8 Yak t depo kapasitesi 47 (1) = Klimas z NOTA : Manuel ya göstergesi vas tas yla ya seviyesini düzenli olarak kontrol edin. 30

39 KAPAS TE (litre olarak) Benzinli BERLINGO YEN D ZAYN Dizel Ekolojik kartufl kapasite 0,15 litre. 1.1i 1.4i 1.6i 16V 1.9 D 2.0 HDi Motor kodu HFX KFW NFU WJY RHY Filtre ve motor 3 3,25 4,5 Minimum ve maksimum aras 1,5 1,2 1,4 GENEL OZELL KLER fianz man 5 vites 2 1,8 1,8 Hidrolik devre veya frenler ABS li = 0,45 - ABS siz = 0,36 So utma devresi 8 9 Yak t deposu ZORUNLU filem : Manuel ya göstergesi vas tas yla ya seviyesini düzenli olarak kontrol edin. 31

40 JUMPY YEN D ZAYN KAPAS TE (litre olarak) Benzinli Dizel GENEL OZELL KLER 2.0i 16V BVA 1.9 D 2.0 HDi 2.0 HDi 16V Motor kodu RFN WJY RHX RHZ RHW Filtre ve motor 4,25 4,5 4,25 ( N OPR 9869) 5,5 ( N OPR 9870 ) 4,75 Minimum ve maksimum aras 1,7 1,3 (1) - 1,4 (2) 1,4 1,9 fianz man 5 vites 1,8 1,8 Otomatik flanz man 8 Boflalt mdan sonra 3 Fren devresi 0,5 So utma devresi Yak t depo kapasitesi 80 (1) = Klimal. (2) = Klimas z. NOT : Manuel ya göstergesi vas tas yla ya seviyesini düzenli olarak kontrol edin. 32

41 KAPAS TE (litre olarak) JUMPER YEN D ZAYN Benzinli Dizel 2.0i 2.0 HDi 2.2 HDi 2.8 HDi BVA Motor kodu RFL RHV 4HY S Filtre ve motor 4,75 (6) 5,25 ( 29/04/2004) 7 (5) 6,25 (30/04/2004 ) Minimum ve maksimum aras 1,5 2 - fianz man 5 vites 2,7 (2) - 2,7 (2) Otomatik flanz man 8,5 Fren devresi 11Q ve 15Q için 0,59 0,62 için 18Q So utma devresi 9 10,5-11 (1) 10,5-11 (1) 10 Yak t depo kapasitesi 80 (1) = Klimal. (2) = Klimas z. (3) = EGR siz. (4) = EGR li. (5) = Kartufl kapasitesi = 1,1 litre. (6) = Klimas z. NOT : Manuel ya göstergesi vas tas yla ya seviyesini düzenli olarak kontrol edin. GENEL OZELL KLER 33

42 YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri GENEL OZELL KLER Geliflmeler (y l 2004). CITROËN C2 C3 PLURIEL JUMPY ve DV6 Motoru. Yaln zca benzinli motor donan mlar mevcuttur. Normal bak m aral : Yo unlaflt r lm fl bak m aral : Km. : Km. D KKAT: Bak m aral km olan araçlar için, TOTAL ACTIVA / QUARTZ 7000 veya 9000 ya lardan birini veya eflde er özellikleri tafl yan ya lar kullan n. Bu ya lar, ACEA A3 VEYA API SJ/CF normu taraf ndan tan mlananlardan daha üstün özellikler gösterir. Zor kullan m flartlar nda bak m planlar na uyulmas gereklidir. 10 W 40 derece ya kullan m. BENZ NL ve D ZEL araçlar üzerinde W40 yar sentetik ya kullanma olana. D KKAT: So ukta marfl sorunlar n önlemek için, ya ilgili ülkedeki mevsim koflullara göre kullan n. (Tabloya bak n z). Daha fazla ayr nt için ya kullan m tablosuna bak n z. Enerji tasarruflu ya n yeni ismi. TOTAL ACTIVA/QUARTZ W30 ya TOTAL ACTIVA FUTUR 9000 ya oluyor (Fransa için), QUARTZ FUTURE W30 (Fransa hariç). Bu ya n kullan lmad durumlar öncekiyle ayn d r: - XSARA VTS 2.0i 16s (XU10J4RS). - JUMPER 2.8 TDi; 2.8 HDi (SOFIM Motoru). - HDi FAP Araçlar. - C3 1.6i 16V (DV4TED4). - C8 2.2i (EW12J4) 34

43 YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri Motor ya lar normlar. Yürürlükteki normlar. Motor ya lar s n fland rmas afla daki yetkili organizmalar taraf ndan düzenlenir: - S.A.E : Society of Automotive Engineers. - API : American Petrleum Institute. GENEL OZELL KLER - ACEA : Association des Constructeurs Européens d Automobiles E4AP006D 35

44 YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri S.A.E normu- Motor ya lar seviyesi seçim tablosu Pazarlanan ülke klima fonksiyonuna göre öngörülen motor ya lar seviye seçimi 01/01/2003 tarihinde normlar n geliflimi GENEL OZELL KLER ACEA 2003 normlar lk harfin anlam de iflmemektedir, hala ilgili motor tipidir: A: benzinli ve benzin/lpg çift yak tl motorlar. B: dizel motorlar. Sonraki rakam de ifliyor ve afla daki ya tipini belirtir:. 3 : yüksek performansl ya lar. 4 : Do rudan enjeksiyonlu dizel motora özel ya lar 5 : Tüketimi azaltan yüksek performansl ya lar Örnek: ACEA A3: Benzinli ve benzin / LPG çift yak t sistemli motorlar için özel yüksek performansl ya lar. ACEA A/B: Do rudan dizel enjeksiyonlu motorlar için özel, yak t ekonomisi sa layan her tip motor için çok yüksek performansl karma ya lar. NOT : 01/01/2003 den itibaren, normun olufluturulma y l na referans yok, (Örnek: ACEA A3/B3 98, ACEA A3/B3 e dönüflür.) API Normlar lk harfin anlam de iflmemektedir, hala ilgili motor tipidir: S: benzinli ve benzin / LPG çift yak tl motorlar. C: dizel motorlar. kinci harf büyüme s ras ile ya geliflim derecesini iflaret eder (küçülen s ra). Örnek: SL normu SJ normundan daha kat d r ve daha yüksek bir performans seviyesini belirtir. 36

45 YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri Tavsiyeler. ZORUNLU filem: Motorlar n performans n korumak için, yüksek kalite motor ya lar (yar sentetik veya sentetik ya lar) kullanmak zorunludur. CITROËN motorlar ilk montajda S.A.E.5W-30 seviyesi TOTAL ya ile ya lanm flt r. S.A.E.5W-30 seviye TOTAL ya yak t tüketim tasarrufu sa lar (yaklafl k %2,5). 5W30 ya afla daki motorlar için kullan lmaz (Y l 2003): - Motor XU10 J4RS : XSARA VTS 2.0i 16V (3 kap l ) - SOFIM : JUMPER 2.8 TDi et 2.8 HDi. - HDi : Partikül filtreli (FAP). - DV4 TED4 : CITROËN C3 1.4 HDi 16V. - EW 12J4 : CITROËN C8 2.2i. GENEL OZELL KLER D KKAT: 2000 model y l ndan önceki CITROËN motorlar ACEA A1-98 ve API SJ/CF EC normlar veya ACEA A5/B5 normlar na uyan ya ile ya lanmamal lar. TOTAL ya lar n n adlar, pazarlanan ülkeye göre: TOTAL ACTIVA (sadece Fransa için). TOTAL QUARTZ (Fransa d fl ). 37

46 YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri Özet. Motor ya lar için uyulacak normlar (2003) Y l lgili motor tipi ACEA normlar API Normu Benzinli ve benzin / LPG Y l 2003 çift yak tl motorlar A3 veya A5 5 (*) SJ veya SL Dizel motor B3 veya B5 (*) CF GENEL OZELL KLER (*) XU10 J4RS, SOFIM 2.8 Tdi ve SOFIM 2.8 HDi motor donan mlar, partikül filtreli (FAP) Hdi motor donan mlar, EW 12 J4, DV4 TED4 için bu normlara uyan motor motor ya lar n n kullan lmamas ZORUNLUDUR. Önerilen TOTAL motor ya lar s n fland rmas ve dereceleri Her ülkede da t lan ya lar yerel iklim flartlar na adapte edilmifltir. Bütün motorlar için karma ya lar (benzin, dizel ve benzin / LPG çift yak t sistemi) S.A.E normlar ACEA normlar API normlar TOTAL ACTIVA 9000 TOTAL QUARTZ W40 A3/B3 SL/CF TOTAL ACTIVA FUTUR 9000 (*) 5W30 A5/B5 TOTAL QUARTZ FUTUR 9000 (*) TOTAL ACTIVATRAC 10W40 A3/B3 SJ/CF (*) Yak t tasarrufu sa layan motorlar için karma ya lar 38

47 YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri Benzinli motorlar ve benzin / LPG çift yak t sistemli için özel ya lar S.A.E normlar ACEA normlar API normlar TOTAL ACTIVA 7000 TOTAL QUARTZ W40 TOTAL QUARTZ W40 A3 SJ TOTAL ACTIVA 7000 TOTAL QUARTZ W50 GENEL OZELL KLER Dizel motorlar için özel ya lar S.A.E normlar ACEA normlar API normlar TOTAL ACTIVA DIZEL 7000 TOTAL QUARTZ DIZEL W40 B3 CF TOTAL ACTIVA DIZEL W50 39

48 YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri Ya kullan m tablosu GENEL OZELL KLER Benzinli Motor Motor donan mlar TOTAL ACTIVA/QUARTZ ya 0W40 so uk ülkeler Sentetik W30 5W40 10W40 Yar Sentetik 7000 XU10 J4RS (Xsara VTS 2.0i 16V) X X X X EW 12 J4 (C8 2.2i 16V) X X X X Di er benzinli motorlar X X X X X FAP (*) l Hdi motor donan mlar X X X 15W50 s cak ülkeler Dizel Motor Di er Hdi ler X X X X SOFIM 2.8 TDi ve 2.8 HDi (JUMPER) X X X DV4 TED4 (C3 2.6 HDi 16V) X X X Do rudan olmayan enjeksiyonlu dizel motor X X X X (*) = Partikül filtresi 40

49 YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri TOTAL Motor ya grad seçimi araçlar n kullan ld ülkedeki mevsim koflullar dikkate al narak yap lmal d r. GENEL OZELL KLER E4AP006D 41

50 FRANSA YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri MOTOR YA LARI Aç lmam fl tüm motorlar için karma ya lar Fransa TOTAL ACTIVRAC S.A.E normlar : 10W40 GENEL OZELL KLER Fransa Yeni-kaledonya Guadelup Saint-martin Reünyon Martinik Guyana Tahiti Ile Maurice Mayotte (*) = Yak t tasarrufu sa layan motorlar için karma ya lar Tüm motorlar için karma ya lar TOTAL ACTIVA Benzinli motorlar ve benzin / LPG çift yak t sistemli için özel ya lar TOTAL ACTIVA DIZEL Dizel motorlar için özel ya lar W W W30 (*) W W W W W50 42

51 AVRUPA YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri MOTOR YA LARI TOTAL ACTIVA TOTAL ACTIVA DIZEL Tüm motorlar için karma ya lar Benzinli motorlar ve benzin / LPG çift yak t sistemli için özel ya lar Dizel motorlar için özel ya lar Almanya Avusturya Belçika Bosna W40 FUTURE W30 (*) W W W W W W W W40 GENEL OZELL KLER Bulgaristan W40 K br s W W40 H rvatistan W40 43

52 YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri AVRUPA MOTOR YA LARI Tüm motorlar için karma ya lar TOTAL ACTIVA Benzinli motorlar ve benzin / LPG çift yak t sistemli için özel ya lar TOTAL ACTIVA DIZEL Dizel motorlar için özel ya lar GENEL OZELL KLER Danimarka spanya Estonya Finlandiya ngiltere W40 FUTURE W30 (*) W W W W W W W W40 Yunanistan W W40 Hollanda W W40 (*) =Yak t tasarrufu sa layan motorlar için karma ya lar 44

53 YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri AVRUPA MOTOR YA LARI Tüm motorlar için karma ya lar TOTAL ACTIVA Benzinli motorlar ve benzin / LPG çift yak t sistemli için özel ya lar TOTAL ACTIVA DIZEL Dizel motorlar için özel ya lar Macaristan talya rlanda zlanda W40 FUTURE W30 (*) W W W W40 GENEL OZELL KLER Letonya Cumhuriyeti Litvanya W W40 Makedonya W40 (*) = Yak t tasarrufu sa layan motorlar için karma ya lar 45

54 YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri AVRUPA MOTOR YA LARI Tüm motorlar için karma ya lar TOTAL ACTIVA Benzinli motorlar ve benzin / LPG çift yak t sistemli için özel ya lar TOTAL ACTIVA DIZEL Dizel motorlar için özel ya lar GENEL OZELL KLER Malta Moldovya Norveç Polonya W40 FUTURE W30 (*) W W W W W W40 Portekiz W40 Slovak Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti (*) =Yak t tasarrufu sa layan motorlar için karma ya lar W W40 46

55 YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri AVRUPA MOTOR YA LARI Tüm motorlar için karma ya lar TOTAL ACTIVA Benzinli motorlar ve benzin / LPG çift yak t sistemli için özel ya lar TOTAL ACTIVA DIZEL Dizel motorlar için özel ya lar W40 Romanya Rusya Slovenya sveç W40 FUTURE W30 (*) W W W W W40 GENEL OZELL KLER sviçre W40 Türkiye W W W40 (*) = Yak t tasarrufu sa layan motorlar için karma ya lar 47

56 YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri AVRUPA MOTOR YA LARI Tüm motorlar için karma ya lar TOTAL ACTIVA Benzinli motorlar ve benzin / LPG çift yak t sistemli için özel ya lar TOTAL ACTIVA DIZEL Dizel motorlar için özel ya lar GENEL OZELL KLER Ukrayna Yugoslavya W40 FUTURE W30 (*) W W W40 (*) =Yak t tasarrufu sa layan motorlar için karma ya lar 48

57 YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri OKYANUSYA MOTOR YA LARI Tüm motorlar için karma ya lar TOTAL ACTIVA Benzinli motorlar ve benzin / LPG çift yak t sistemli için özel ya lar TOTAL ACTIVA DIZEL Dizel motorlar için özel ya lar AFR KA Avustralya Yeni zelanda W40 FUTURE W30 (*) TOTAL ACTIVA W W40 TOTAL ACTIVA DIZEL GENEL OZELL KLER Tüm motorlar için karma ya lar Benzinli motorlar ve benzin / LPG çift yak t sistemli için özel ya lar Dizel motorlar için özel ya lar Cezayir, Güney Afrika, Fildifli sahilleri, M s r, Gabon, Guana, Kenya, Madagaskar, Fas, Nijerya, Senegal, Tunus W W W40 (*) = Yak t tasarrufu sa layan motorlar için karma ya lar 49

58 YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri GÜNEY VE ORTA AMER KA MOTOR YA LARI Tüm motorlar için karma ya lar TOTAL ACTIVA Benzinli motorlar ve benzin / LPG çift yak t sistemli için özel ya lar TOTAL ACTIVA DIZEL Dizel motorlar için özel ya lar GENEL OZELL KLER Arjantin Brezilya fiili Küba Meksika W W W W50 Paraguay Uruguay 50

59 YA LAR - TOTAL serisi tavsiyeleri GÜNEY DO U ASYA MOTOR YA LARI Tüm motorlar için karma ya lar TOTAL ACTIVA Benzinli motorlar ve benzin / LPG çift yak t sistemli için özel ya lar TOTAL ACTIVA DIZEL Dizel motorlar için özel ya lar Çin Güney kore Hong Kong Hindistan - Endonezya W40 FUTURE W30 (*) W W W W W W40 GENEL OZELL KLER Japonya W40 FUTURE W30 (*) W W50 Malezya Pakistan W W50 (*) =Yak t tasarrufu sa layan motorlar için karma ya lar. 51

C2-C3-C3 PLURIEL-XSARA XSARA PICASSO-BERLINGO

C2-C3-C3 PLURIEL-XSARA XSARA PICASSO-BERLINGO BİNEK ARAÇLAR C2-C3-C3 PLURIEL-XSARA XSARA PICASSO-BERLINGO 2004 "Elinizdeki bu belgenin içerdiği teknik bilgiler, özellikle Yetkili Citroen Servisleri için hazırlanmıştır. Bazı durumlarda, bu bilgiler

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

Sadece y l n araçlar yla ilgili olan Cep Kitapç n yeniden yay nl yoruz. Her y l yeni Cep Kitapç siparifl etmek ve ESK LER SAKLAMAK gereklidir.

Sadece y l n araçlar yla ilgili olan Cep Kitapç n yeniden yay nl yoruz. Her y l yeni Cep Kitapç siparifl etmek ve ESK LER SAKLAMAK gereklidir. ÇOK ÖNEML Sadece y l n araçlar yla ilgili olan Cep Kitapç n yeniden yay nl yoruz. Her y l yeni Cep Kitapç siparifl etmek ve ESK LER SAKLAMAK gereklidir. CITROËN C4 CITROËN C4 2004 «Elinizdeki bu belgenin

Detaylı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı 8400-11086 kg Beko Kazı Derinliği Uzatmalı Stik (SAE) 4281-5274 mm 432F2 Çalışma ağırlığı ve diğer özellikler makina konfigürasyonuna göre

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon.

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon. Unimog U 4000 Unimog U 4000 2,5 ton kategorisinde Üstün arazi kabiliyetli (4x4) taktik tekerlekli En çetin koflullarda kendini spatlam fl güvenilir teknoloji TSK ya 10.000 i aflk n Unimog U4000 teslim

Detaylı

KURU MEYVE RAPOR (EGE)

KURU MEYVE RAPOR (EGE) Sayı : 73445262-TİM.EİB.GSK.15.1/6686 İzmir, 03/08/2015 Konu : Kuru Meyve Haftalık İhracat İstatistikleri SİRKÜLER EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE Sayın Üyemiz, 2014/15 sezonu

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar DARBES Z MATKAP D 6SH 6.5 mm / 240 W 6.5mm mandren kapasitesi yüksek delme h z ; 4500 dev/dak. kompakt yap tümü ile izoleli yap

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017)

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) UİB Ar-Ge Şubesi 1 Eylül 2017 Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ... AĞUSTOS 2017

Detaylı

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (2 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (2 kw X) Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw mmergas Victrix Superior kw çevre dostu yo uflmal

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları 2001 model, AKE motor kodlu A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI bir CT1015 WP1 ve CT1018K1 Audi modeline yönelik ayrıntılı kılavuz ContiTech, kayış değişiminde

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP

NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1248 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak.) 75 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak.) 190 / 1750 Vites kutusu 5 ileri düz vites Uzunluk - Genişlik (mm)

Detaylı

Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. Güç Yönetim Sistemi.

Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. Güç Yönetim Sistemi. Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. 69 dba ya düşürülmüş sessiz kabin içi. Kontrol kolayl ğ sağlayan kumanda kollar. Güç Yönetim Sistemi. Tamamı yüksek verim sağlayan modelleriyle

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 521.361.708,54 519.945.727,22-0,27 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 308.690.215,23 226.634.279,98-26,58 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ İş Birliği İle 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI 21-24 MAYIS 2016 BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY STANBUL FUAR VE KONGRE MERKEZ Büyükçekmece, stanbul / Türkiye Küresel Fuar Endüstrisi Birliği

Detaylı

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var VİZE TABLOSU Pasaport Vize Tablosu MAVİ YEŞİL GRİ KIRMIZI ÜLKE UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK MAHSUS DAMGALI A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var ALMANYA

Detaylı

άretici firman n φnceden belirtmeden model, teknik φzellikler, donan m ve aksesuar de iflikli i yapma hakk sakl d r. Bu dokόman n bas m ndan (Nisan 2012) sonra όzerinde de ifliklikler olmufl olabilir.

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları Ford Focus 2,0 ltr. için detaylı kılavuz. 16V Motor kodu EDDB, EDDC, EDDD ile. ContiTech, kayış değişiminde hataların nasıl önlenebilir olduğunu

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

YOLSUZLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ

YOLSUZLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 00. YOLSUZLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ Yolsuzluklar sadece ülkemizin değil tüm dünyanın sorunu. Dünyanın her ülkesinde az ya da

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU OCAK 2015 Ocak 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Ocak Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

Hazırlıklar: Aracı, motor bloğundaki motor kodu yardımıyla tanımlayın (Şekil 1). Aracın akü bağlantısını çıkarın.

Hazırlıklar: Aracı, motor bloğundaki motor kodu yardımıyla tanımlayın (Şekil 1). Aracın akü bağlantısını çıkarın. Technical Info www contitech de Triger kayışı değişimi montaj tavsiyeleri Renault Clio II 1,6 16V, motor kodu K4M 748 örneği Clio II 1,6 16V motoru - çeşitli motor hacimlerinde olmak üzere - Renault markasının

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları Fiat Doblò Kasten/Kombi (263) 1.6 D Multijet için detaylı kılavuz. ContiTech, kayış değişiminde hataların nasıl önlenebilir olduğunu gösterir. Bu

Detaylı

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES FRANSA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 A.Ç. 1 I- GENEL B LG LER Resmi Ad : Fransa Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu : Kuzeyinde

Detaylı

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması İndirgeyici deposunun taşınması hakkında genel bilgi SCR (Selective Catalytic Reduction) emisyon kontrol sistemli araçlarda, örn. vinçli kamyonlardaki destek ayakları gibi üstyapı parçalarına yer açmak

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

Morphosis Opalia Wood Nova Aquasoul Extra

Morphosis Opalia Wood Nova Aquasoul Extra Morphosis Opalia Wood Nova quasoul Extra Batarya gruplar Kurma k lavuzu ÖZENLE SKLYINIZ JCUZZI MORPHOSIS DESIGNER COLLECTION a B lpha Gamma B D C b D C Sigma D B C B OpaliaWood D C c 3 d e D B C Nova

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ŞUBAT 2016 Şubat 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

Fiat Bravo 1.6 16V SX

Fiat Bravo 1.6 16V SX Fiat Bravo 1.6 16V SX İlan no: 226405 İlan detayları Sahibinden 13.500 TL 09 Nis 2015 13.500 TL 02 Mar 2015 12.000 TL Hastasına temiz kullanım İlan tarihi: 2 Mart 2015 İlan detayları İl Muğla, Bodrum,

Detaylı

Taral Tar m Makina ve Aletleri Sanayi A.fi. Maltepe Mah. Hastane Yolu Sok. No:1 P.K Zeytinburnu/ STANBUL Tel: (0212) (Pbx) Faks:

Taral Tar m Makina ve Aletleri Sanayi A.fi. Maltepe Mah. Hastane Yolu Sok. No:1 P.K Zeytinburnu/ STANBUL Tel: (0212) (Pbx) Faks: TARAL - VST 818 PARÇA KATALO U Taral Tar m Makina ve Aletleri Sanayi A.fi. Maltepe Mah. Hastane Yolu Sok. No:1 P.K. 34010 Zeytinburnu/ STANBUL Tel: (0212) 567 95 50 (Pbx) Faks: (0212) 674 06 79-612 12

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

BÝNEK ARAÇLAR C5 ve C8

BÝNEK ARAÇLAR C5 ve C8 BÝNEK ARAÇLAR C5 ve C8 Elinizdeki bu belgenin içerdiği teknik bilgiler, özellikle Yetkili Citroen Servisleri için hazırlanmıştır. Bazı durumlarda, bu bilgiler araçların emniyetiyle ilgili olabilir. Bu

Detaylı

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r.

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r. ÖLÇÜ VE A IRLIKLAR Yük ve yolcu tafl mac l n n daha güvenli ve konforlu yap lmas n sa layacak temel unsur ise yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uymak ve afl r yükleme yap lmas n önlemektir. Yürürlükte

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları Fiat 500 1,2 ltr. için detaylı kılavuz. Motor kodu 169 A4.000 ContiTech, kayış değişiminde hataların nasıl önlenebilir olduğunu gösterir. Dişli kayışının

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Kullan m K lavuzu ve Parça Listesi. Yüksek H zl Overlok Makinesi 321C

Kullan m K lavuzu ve Parça Listesi. Yüksek H zl Overlok Makinesi 321C Kullan m K lavuzu ve Parça Listesi eaçüueçt Yüksek H zl Overlok Makinesi 321C 131M-04 132M-015 133M-04/TF 134M-04 241M-24/25 243M-24/TF 244M-24 251M-35 251M-55 251H-56 Singer, Singer Limited fiirketinin

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 1. BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Başvuru sahibi ve yerli üretimi

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) TUZ 1 IRAK 3.665.673 4.904.225 33,79 TUZ 2 ROMANYA 882.243 1.341.776 52,09 TUZ 3 RUSYA FEDERASYONU 733.563 920.885 25,54 TUZ 4 KUZEY KIBRIS TÜRK CU 786.773 651.917-17,14 TUZ 5 MENEMEN DERİ SR.BLG. 476.010

Detaylı

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları 1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları Hidrolik vibrasyon kazıcıları, hidrolik ekskavatörlerinizin uygulama menzilini uzatır ve yeni operasyon alanları açar. Sürücüler üniversal mafsal ile vinç koluna eklenir

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1.598 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 156 / 6.000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 240 / 1.400-4.000 Uzunluk - genişlik (mm) 4.779-1.860

Detaylı

600MG Model Mercedes-Benz OM 926 LA (FAZ III A) Tip 4 zamanlı, turbo şarjlı, direk enjeksiyonlu, intercooler su soğutmalı dizel motor Silindir sayısı 6 Sıra Piston Çapı ve Stroku 106 mm x 136 mm Motor

Detaylı

Technical Info. Triger kayışı değişimi montaj tavsiyeleri

Technical Info. Triger kayışı değişimi montaj tavsiyeleri Technical Info www contitech de Triger kayışı değişimi montaj tavsiyeleri VW Scirocco, Golf V, Golf VI, Golf Plus ve Jetta III modellerindeki 2,0 l Common Rail motor tipi için ayrıntılı montaj bilgileri

Detaylı

Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi

Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi Sahip Olduðunuzla Gurur Duyacaks n z... Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi Farmall U ve Farmall U Pro Güç ve Konfor Bir Arada 2 ayrı beygir seçeneði bulunan Farmall U ve Farmall U Pro serisi gücün,

Detaylı

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün)

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Rejim Tablosu ÜLKE ÇİPLİ (UMUMA MAHSUS) PASAPORT YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT GRİ (HİZMET) PASAPORT LACİVERT (DİPLOMATİK) PASAPORT A.B.D AFGANİSTAN ALMANYA ANDORRA ANGOLA ANTİGUA-BARBUDA ANTİLLER ARJANTİN

Detaylı

YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP

YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1560 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 75 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 185 / 1500 Maksimum hız (km/s) 162 0-100 km/s hızlanma

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

POLONYA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K.

POLONYA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K. STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES POLONYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Polonya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu : Do

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000102 Mamül adı : ASTRON 7020 F SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000102 Mamül adı : ASTRON 7020 F SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL LİSTESİ Grup : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000102 Mamül adı : ASTRON 7020 F SIRT ATOMİZÖR ADI - STANDART ADET 1 2002710 İlaç deposu 20 lt. F 1 2 2002702 Süzgeç depo 1 3 2002013 Şapka 1 4 2002707

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

Konfor, ferahlık ve rahatlık

Konfor, ferahlık ve rahatlık Konfor, ferahlık ve rahatlık Pratik kapılar yana kayıp açıldığında geniş bir çalışma alanı sizi bekliyor. Geniş mesafe dolayısıyla rahat biniş-iniş ve esnek koltuk kapasitesi seçenekleri. 540mm Sınıfının

Detaylı

SERV S KILAVUZU Orijinal bask : Nisan, 2005 Revizyon: Temmuz, 2005

SERV S KILAVUZU Orijinal bask : Nisan, 2005 Revizyon: Temmuz, 2005 SERV S KILAVUZU Orijinal bask : Nisan, 2005 Revizyon: Temmuz, 2005 Ç NDEK LER Bölüm 1 Kapaklar n sökülmesi...1-8 Bölüm 2 Test modu...9-11 Bölüm 3 Kumafl difllisi yüksekli inin ayarlanmas...12 Bölüm 4

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti motor kodu HXDA,SIDA için ayrıntılı kılavuz Dişli kayışının değiştirilmesinde çoğunlukla ciddi sonuçları olan hatalar

Detaylı

Yurt Dışı Çalışma Dünyası

Yurt Dışı Çalışma Dünyası Yurt Dışı Çalışma Dünyası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın Yurt Dışı Teşkilatının

Detaylı

Şanzımanın çıkarılması. Genel. Aletler. ZF Transmatic şanzıman için geçerlidir. Scania'dan uygun alet örnekleri:

Şanzımanın çıkarılması. Genel. Aletler. ZF Transmatic şanzıman için geçerlidir. Scania'dan uygun alet örnekleri: Genel Genel ZF Transmatic şanzıman için geçerlidir Aletler Scania'dan uygun alet örnekleri: Parça numarası Tanımlama 587 496 Aracın kaldırılması 587 33 Şanzıman krikosu 587 500 Makine lifti 98 40 V bloğu

Detaylı

434F2. Caterpillar 434F2 Kazıcı Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı

434F2. Caterpillar 434F2 Kazıcı Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü 74.5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı 8400-10 900 kg Beko Kazı Derinliği Uzatmalı Stik (SAE) 4353-5330 mm 434F2 Çalışma ağırlığı ve diğer özellikler makina konfigürasyonuna göre

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN!

İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN! İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN! İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN! DFSK Mini Maxi Güçlü Motor Mini Maxi'nin DK1506 motoru, Dual VVT teknolojisi ile orta, düşük ve yüksek devirlerde mükemmel bir tork çıkışı sağlayarak güçlü

Detaylı

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ Ocak Eylül 2015 Dönemi Ev Tekstili Genel İhracatı 2015 Ocak - Eylül Dönemi KG M² USD EURO TL TOPLAM EV TEKSTİLİ İHRACATI 227.814.574 274.117.940

Detaylı

RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ

RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ İSTANBUL YAYIN NO: 1991-22 TİCARET ODASİ RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ Hazırlayan BİRGÜL ACARI Reklamcılık ve Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. Haznedar, Menderes Cad. 25/2 34600 Bakırköy/İSTANBUL Tel: 556 04

Detaylı

Mercedes E Serisi E 200

Mercedes E Serisi E 200 İlan no: 306393 Mercedes E Serisi E 200 Sahibinden BOYASIZ HATASIZ OTOMOTİK E200- SUNROOF VE KLİMALI 37.500 TL İlan tarihi: 21 Temmuz 2016 İlan detayları İlan detayları İl Van, Van Model yılı Ocak 1995

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Zamanlama zinciri - çıkartma/takma

Zamanlama zinciri - çıkartma/takma Sayfa 1/21 Uyarılar ve öneriler Üretici tarafından aksi önerilmedikçe, aşağıdaki işlemler tavsiye edilir: Üretici tarafından aksi önerilmedikçe, aşağıdaki işlemler tavsiye edilir: Zamanlama zincirini her

Detaylı

Triger kayışı değişimi montaj tavsiyeleri Audi A4, A6, A8 ve VW Passat modellerindeki 2,8 l 30 V motor tipi için ayrıntılı montaj bilgileri

Triger kayışı değişimi montaj tavsiyeleri Audi A4, A6, A8 ve VW Passat modellerindeki 2,8 l 30 V motor tipi için ayrıntılı montaj bilgileri Technical Info www contitech de Triger kayışı değişimi montaj tavsiyeleri Audi A4, A6, A8 ve VW Passat modellerindeki 2,8 l 30 V motor tipi için ayrıntılı montaj bilgileri 2,8 l 30 V motor tipi, Audi ve

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi İhracat: 2013 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı

Detaylı

CITROËN C1 ÖZEL ARAÇLAR CAR 000 XXXX

CITROËN C1 ÖZEL ARAÇLAR CAR 000 XXXX ÖZEL ARAÇLAR CITROËN C1 2005 «Elinizdeki bu belgenin içerdiği teknik bilgiler, özellikle Citroen Yetkili Servisleri için hazırlanmıştır. Bazı durumlarda, bu bilgiler araçların emniyetiyle ilgili olabilir.

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Renault Megane 1.6 16V Expression

Renault Megane 1.6 16V Expression Renault Megane 1.6 16V Expression İlan no: 269102 İlan detayları Sahibinden 35.250 TL 17 Şub 2016 35.250 TL 10 Şub 2016 35.500 TL 05 Şub 2016 35.750 TL 05 Şub 2016 36.500 TL sahibinden FULL Renault Megane

Detaylı

HGX22e/105-4 S CO2 Motor: 220-240V Δ / 380-420V Y -3-50Hz Soğutucu: R744

HGX22e/105-4 S CO2 Motor: 220-240V Δ / 380-420V Y -3-50Hz Soğutucu: R744 Kapasite verisi Uygulama: Soğutma & AC Soğutucu R744 Güç kaynağı 50 Hz, 400 V Besleme frekansı 50 Hz Evaporasyon sıcaklığı -35,0 C Evaporasyon basıncı (abs.) 12,02 bar Kondenzasyon sıcaklığı -5,0 C Yoğuşmalı

Detaylı

B M W GAMA FREN BALATALARI BREMBO DİSK FREN AYNALARI

B M W GAMA FREN BALATALARI BREMBO DİSK FREN AYNALARI GAMA FREN BALATALARI 34 11 1 161 347 P289.1 ÖN E30 WVA 21173 17,0 mm 12,07 34 11 1 160 450 P299.2 ÖN E32, E34 WVA 21064 18,0 mm 15,86 34 11 6 761 244 P464.1 ÖN E36, E46 WVA 21925 17,8 mm 14,86 34 11 1

Detaylı

Marka, Model PERKINS Tip 1104D - 44TA dizel motor Emisyon Sınıfı Faz III - A (Tier 3) Silindir Adedi 4 adet sıra Çap x Strok 105 x 127 mm Hacim 4.400 cc Max. Güç 74,5 kw, 100 hp (2200 d/dk) Max. Tork 410

Detaylı

TEKNİK VERİLER TIGER 55 (2WD) 65 (2WD)

TEKNİK VERİLER TIGER 55 (2WD) 65 (2WD) Ürün Gamı TIER III HRT yeni nesil motor 12+3 vites Sürüngen vites 540-540ECO PTO 3.000kg hidrolik kaldırma kapasitesi Kabin seçeneği Üstün manevra kabiliyeti Performans ve yakıt ekonomisi TIGER 55 65 (2WD)

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu 2 BAŞARI GÜVEN TECRÜBE BİLGİ TEKNOLOJİ Plast Eurasia İstanbul Avrasya Plastik Sektörünün Buluşma Noktası T 10 Salon 98.000 m2 S Avrasya nın En Büyüğü SAYISAL

Detaylı

Fiat Linea 1.3 Multijet Active Plus

Fiat Linea 1.3 Multijet Active Plus İlan no: 222069 Fiat Linea 1.3 Multijet Active Plus Sahibinden SONAX, 501 NOKTA EKSPERTİZ, FIAT SERVİS BAKIMLI,SIFIR LASTİK 27.500 TL İlan tarihi: 23 Ocak 2015 İlan detayları İlan detayları İl Zonguldak

Detaylı

Kullan m K lavuzu. ve Parça Listesi

Kullan m K lavuzu. ve Parça Listesi Kullan m K lavuzu eaçüueçt ve Parça Listesi Yüksek H zl Kilit Dikifl Düz Makine 191D70 / 20 / 20C 30 / 30C 70C Singer, Singer Limited fiirketinin veya ba l flirketlerin tescilli bir ticari markas d r.

Detaylı

GBI46.20 GBI46.25 GBI46.32 GBI46.40. Üç Yollu Vana PN10, (dişi-dişli)

GBI46.20 GBI46.25 GBI46.32 GBI46.40. Üç Yollu Vana PN10, (dişi-dişli) Üç Yollu Vana PN0, (dişi-dişli) Üç yollu vana PN0, dişi-dişli Gri döküm demir EN-GLJ-250 DN... 40 kvs 6.3... 25 m3/h Açı 90o Dişi diş bağlantılı Rp 3/4... Rp /2 Manuel düzeltmeli GRA ya uygun... elektro

Detaylı