Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir. Kas m - Aral k 2009 Say : 30. B Z 60. YILA TAfiIDINIZ. Teflekkür ederiz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir. Kas m - Aral k 2009 Say : 30. B Z 60. YILA TAfiIDINIZ. Teflekkür ederiz"

Transkript

1 Kas m - Aral k 2009 Say : 30 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir B Z 60. YILA TAfiIDINIZ Teflekkür ederiz

2 Ç NDEK LER Banu Kelefl Genel Yay n Yönetmeni Merhaba; Y l n son say s nda yeniden beraberiz. Köklü flirketlerin pefl pefle y l dönümlerini kutlad bugünlerde Ford Otosan 50. y l n, biz de Kelefl ailesi olarak 60. y l m z kutluyoruz. Yar m as rdan fazla bir zamand r devam eden bu mücadelenin öyküsünü dergimizin bu say s nda bulacaks n z. Büyükbaba Aslan Kelefl ile tohumlar at lan, bugün köklü bir a aç haline gelmifl olan flirketleri bizlerde büyüklerimizden ö rendi imiz flekilde gelecek kuflaklara tafl yabilmek için çal fl yoruz. 60 y ll k aile öykümüzü Nuri Kelefl haz rlad, son fleklini ise Tu çe Kelefl verdi. Bu y l da, son üç y lda oldu u gibi 23 Kas m sessizce geçti. Her geçen gün daha çok yoklu unu hissetti imiz Mehmet Kelefl i do um gününde bir kez daha rahmet ve özlemle an yoruz. Sab rla, umutla, heyecanla bugünlere Kelefller A.fi. Dahili no Cep no Sat fl Ticari Araç 136 Otomobil Kamyon 189 (533) Filo 123 (533) Plaka muamele Servis Otomobil Dan flman 164 (533) Ticari Dan flman 141 (533) Kaporta - Boya (533) Kaza Dan flma - Gündüz Kaza Dan flma - Gece Servis Randevu (Dahili 174) (212) Vezne 160 Müflteri liflkileri 182 Yedek Parça Mekanik Parça Sorma 178 Kaporta Parça Sorma 155 Kelefller Sigorta Sigorta Sat fl Müflteri liflkileri (212) Fax (212) geldik. 60 y ld r güveniniz ve deste iniz ile bize cesaret verdiniz, bizi bugünlere tafl d n z. Hepinize teflekkür ediyoruz. Tarihçe sayfalar m zda nostalji konseptine uygun olarak bu kez de Ford T modeline yer verdik. Söylefli sayfalar m zda Ford Otosan Pazarlama Müdürü Serhan Tufan ile Türkiye nin otomobil pazar n ve Ford un pazar durumunu konufltuk. Ford un küçük modeli Ka ve ek donan m ile daha da cazip hale gelen Mondeo ile ilgili detaylar da bu say m zda bulabilirsiniz. Ekonomik kriz, do al afetler... K saca zor bir y l geride b rak yoruz. Sevgi, Sayg, Baflar, Sa l k, fians, fl, Güç, Huzur, Bilgi, Bar fl, Hoflgörü, Dostluk, Anlay fl, Sab r, Özgürlük, Nezaket, yilik, Güzellik, Bolluk, Bereket, Nefle Yeni y lda tüm dileklerinizin gerçekleflmesi dile i ile. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) Fax: (212) mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Kelefller A.fi. ad na Banu KELEfi Yaz flleri Müdürü (Sorumlu) ve Reklam Müdürü Volkan MARANGOZ Mali fller Seda Öter Bask Öncesi Haz rl k Osman YAVUZ y lda maden ocaklar ndan otomobil bayiliklerine Aslan Kelefl in bundan 60 y l kadar önce maden ocaklar nda bafllayan maceras zaman içerisinde otomobil sektörüne hizmet veren plazalara dönüfltü. 32 Geçmiflten zler Koç müzesi ziyaretçilerini günlük hayat n kofluflturmas ndan al p geçmifle götürmesini biliyor. 42 Ford Mondeo Ford un orta s n ftaki 28 temsilcisi etkin yol tutufl 36 dinami iyle s n f n n en be enilen otomobili. Bir asr geride b rakt Ford T-Modeli. Ford da de il. Ancak milyonlar otomobille buluflturan ilk seri üretim otomobil. Ford KA Ford un en küçü ü Ka, boyutlar na ald rmadan büyük ifller baflar yor. 06 Kapak konusu Kelefller in 60 y ll k hikayesi. 14 Söylefli Serhan Turfan 18 Modeller Bütün Ford modellerinin teknik ve donan m özellikleri 28 Test - Ford Mondeo Ek Donan mla gelen keyif 32 Tan t m - Rahmi Koç Müzesi Geçmiflten izler 36 Test - Ford Ka Bond un minik yard mc s 40 Servis K fl bak m 42 Efsane - Ford T Bir asr geride b rakt 46 Periyodik bak m Servis çizelgenizi takip edin

3 YIL DÖNÜMÜ-60. YIL 20 Nisan 1966 Arçelik Bayiler Toplant s Hilton- stanbu 60 YILDA MADEN OCAKLARINDAN OTOMOB L BAY L KLER NE Aslan Kelefl in bundan 60 y l kadar önce maden ocaklar nda bafllayan maceras zaman içerisinde otomobil sektörüne hizmet veren plazalara dönüfltü. Elden edilen bu baflar y bugün üçüncü ve dördüncü nesil el ele vererek daha da ilerilere tafl may amaçl yor

4 YIL DÖNÜMÜ-60. YIL Aslan Kelefl G enç Cumhuriyet in fakir y llar Trabzon un Arakl ilçesindeki bir da köyünden kopup gelen küçük bir çocuk Ad Aslan Kelefl. Yafl ne çal flmak için, ne de genç yaflta kaybetti- i babas n n geride b rakt annesine bakabilmek için uygun. Her fleye ra men o, iflletmesi Frans z lar n elinde olan, yerin kat be kat alt ndan ç kan kömürün ona ekmek kap s olaca ümidiyle, Zonguldak n Kozlu beldesine gelir. Baflkalar ndan buldu u kimlikle postac olarak iflbafl yapar. Yafl en sonunda tuttu u vakit, bu defa da kendi kimli iyle kömür ocaklar na haz rl k için aç - lan tafl galerilerinde çal flmaya bafllar. Zaman geldi inde, bafll k paras olan bir tarla karfl - l nda Ayfle Han m la evlenir Aslan Kelefl ve bu evlilikten de 1933 y l nda Kibar, 1936 y l nda Hasan ve 1939 y - l nda da Nuri ad n verdikleri üç tane o ullar olur. Ayfle Han m, köyde zor do a ve yaflam flartlar yla evlatlar n büyütürken, Aslan Bey ise çok çal flmas ve üstün zekas yla amirlerinin takdirini kazan r. Gurbette yaflam zor Ancak gurbette yaln z bir yaflam çekilecek gibi de- ildir y l nda, Aslan Bey o ullar ndan Nuri yi ve eflini de yan na alarak, o zaman n meflhur Tar vapuruyla Karadeniz e aç l r. Bu yolculuk tam bir hafta sürecek ve Zonguldak ta sonlanacakt r. Bugün hala Kibar, Hasan ve Nuri Kelefl in evlerinin Ayfle Kelefl bulundu u Kasaptarla - Kozlu da, hazineye ait bir arsa üzerinde tek gözlü bir gecekonduya tafl n rlar y - l nda Münevver, 1945 te Emin, 1946 y l nda ise Zübeyde aileye kat l r y l geldi inde, Aslan Bey in emekleri sonunda fark edilir. Zonguldak milletvekili olan Sabri Koçer in deste iyle kesenecilik ve flef yard mc l na getirilir. Art k her türlü yetkisi ve sorumlulu u ona ait olan bir ekibin bafl ndad r. Verilen hedefleri aflt kça hem maddi hem de manevi aç dan rahatlar. Art k ailenin bir araya gelme vakti gelmifltir. Köyde babaannelerinin yan nda kalan Kibar ve Hasan n da dönüflüyle 8 kiflilik bu aile, tek gözlü gecekondular na bir oda, bir de mutfak ekleyerek yeni bir düzene geçifl yaparlar, Aslan Bey kimi zaman 24 saat ocak bafl nda çal flarak, Ayfle Han m da evde dört ine inden geçimlerini sa layarak, yaflam savafl verirler. Ancak Aslan Kelefl in daha büyük hedefleri vard r. Kendi yaflad zorluklar çocuklar na yaflatmayacakt r; onlar ticari bir hayat n içinde meslek sahibi olarak görmeyi arzu etmektedir. Ticarete at lan ilk ad m Bu düflünceyle, takvimler 1949 u gösterirken kuflaklar sürecek ticari hayat n ilk ad m bir manav dükkan yla at l r. En büyük evlat, Kibar Kelefl, geç yaflta bafllad - okulunu 4. s n fta b rakarak iflin bafl na geçer. Bu konudaki en büyük deste ini baba dostu Tahsin Kayhan dan al r Kibar Kelefl servis arabas ile. Manav ortakl k sa sürerek 1950 de bozulur, ancak ticari hayata at lma düflüncesi cazibesini kaybetmez. 10 metrekarelik bir dükkanla tekrar ticaret hayat na bafllan r, bu dükkanda tuhafiyeden bakkall a, ufak tefek her türlü fley sat lmaktad r, bu defa askere giden Kibar Kelefl in yerine, ikinci kardefl Hasan Kelefl iflin bafl na geçer. Y l 1954 tür. Ancak aksilikler üst üste gelmektedir y l nda Zonguldak tarihinin en büyük sel felaketini yaflar ve küçük dükkandaki her fley sele kurban gider. Selle gelen y k m ve yeni bir bafllang ç Yap lacak tek bir fley vard r, yola bafltan bafllamak. Kibar ve Hasan Kelefl ortakl, dördüncü kardefl Emin in bünyeye dahil olmas yla geliflir ve büyür. Aile içinde kendi kufla n n ve do du u köyün ilk lise ve üniversite mezunu olan ve meslek hayat na mezun oldu u lisede biyoloji ö retmeni olarak bafllayan Nuri Kelefl de 1973 te onlara kat larak, ticari gelene i sürdürür. Küçük dükkandaki yiyecek maddelerinin yerini tuhafiye, manifatura, dikifl makinesi ve radyo gibi emtialar al r. Sat fl yap lan ürünlerin niteli i ve çeflitlili i de- ifltikçe, o 10 metrekareye s lmaz olunur ve bugün de hala Bosch ve Singer ürünlerini satan yeni bir dükkana geçilir y l nda konfeksiyon, 1965 y l nda Mutfakgaz tüp ve mobilya, 1970 y l nda Java motosiklet, 1976 y l nda BMC ticaret hayatlar na girer, ilk bayilikler olan AEG, Arçelik, Philips ve Mutfakgaz dan çok iyi sat fllar yap l r. Büyüme h z kesmeden devam eder y llar aras nda beyaz ve kahverengi eflyan n yan s ra markal ürünler, hal, mobilya ve di er ev eflyalar da art k Zonguldak ta Kelefller den sat n al n r olmufltur. Babalar n n 33 y ll k hayali art k gerçekleflmifltir. Bu dönem ayr - ca Kibar Kelefl in üç o lunun stanbul da yüksek ö renime bafllad y llard r. Koç grubu ile tan flma Koç grubuyla ilk tan flma ise bu tüccar aile için bir mihenk tafl olacakt r. Bu ticari ad m, 1963 y l yla Arçelik bayili iyle, daha sonra Beko, Uniroyal ve Tofafl ile gerçekleflir. Bir bayi toplant s ndan sonra Kibar Kelefl yan nda getirdi i foto raf o ullar na gösterdi inde, beraber poz verdi i sima y llar sonra hala haf zalar nda yer edecektir, bu kifli Vehbi Koç tur. O tarihte bütün ülkeye örnek olan bu büyük ifladam n n etkisi de büyüktür, en basit anekdotlarla zihinlerde yer eder, elektrik dü melerini söndürerek nas l tasarruf etti ini o tarihlerde Ahmet Kelefl, ilk kez babas Kibar Kelefl in a z ndan dinler. Art k s ra üçüncü kuflaktad r. Ahmet Kelefl, okumaya geldi i stanbul da eczac l k e itimini sürdürürken, bir yandan da Zonguldak tan yönlendirilen dayan kl tüketim maddelerini, binek araçlar n n pazarlamas n yapmaktad r. Bayra babas ndan devralan Ahmet Kelefl, 1980 de stanbul, Sirkeci de küçük bir dükkanla ifle bafllar. Kelefl

5 YIL DÖNÜMÜ-60. YIL Eylül 1971 Kelefller ma aza aç l fl 1983 Ahmet Kelefl Sirkeci deki dükkanda ler Motorlu Araçlar A.fi kurulur de Nasoto Ford ticari araçlar bayili i al n r. Bu s rada Karadeniz Ere li sinde ise Petrol Ofisi bayili i al n r y l nda Karadeniz Ere li si Tofafl ana bayili i de bünyeye kat l r ve Keleflsan A.fi kurulur y l nda Zonguldak Kozlu Nasoto Ford otomobil bayili i al n r, 1990 y l nda bu bayilik yerini Tofafl ana bayili ine b rak r. Ayn y l, Zonguldak Kozlu beldesinde ise Petrol Ofisi bayili i al nm flt r.1995 y l nda ise sigorta sektörüne de ilk ad m at l r. Kelefller sigorta flirketi kurulur. Bu dönemde aile flirketlerinde bir ilk daha yaflan r. O güne kadar k z çocuklar n n flirketlerde yer almas düflünülmezken ça a ve de iflen koflullara ayak uyduran aile büyükleri bu konudaki tutumlar n da de ifltirirler. Harçl n ç kar rs n diyerek flirketin idaresi Banu Kelefl e verilir. Krizle gelen bölünme 1994 y l nda yaflanan kriz iyi yönetilmedi i için bu durum Karadeniz Ere li sindeki flirketleri derinden etkiler. Büyümenin beraberinde getirdi i a rl klar, yönetimsel yanl fll klar nedeniyle bölünme karar al n r ve bu süreçle beraber flirketler üç bölünme yaflar y l nda Karadeniz Ere li Petrol Ofisi bayili i ile ilk bölünme gerçekleflir, 1998 y l nda ikinci bölünme ise Emin Kelefl le yaflan r. Zonguldak Kozlu Petrol Ofisi bayili i aile ortakl ndan ayr l r. Bu bölünmeden Kibar Kelefl ve Kozlu ilk Ford bayili i sonra ticari hayat na Total akaryak t bayili i ve ifl makineleriyle devam eder. stanbul aya nda ise 1989 y l nda Mehmet Kelefl, doktorluk mesle ini b rakarak Sirkeci de a abeyi ile çal flmaya bafllar y l nda yeni Ford Escort otomobillerinin imalat yla birlikte Kelefller Motorlu Araçlar A.fi, Sirkeci deki yerinden Demirkap ya ve Topçular a geçmifltir, Ahmet Kelefl Demirkap da Ford bayili ini üstlenirken, Topçularda Isuzu bayili ini Mehmet Kelefl yürütmektedir. Ancak entegre bir tesisisin eksikli i hissedilmektedir. Ford Otosan, bayisinden bir büyüme hedefi beklemekte, Servis hizmetleri olmadan bu gerçekleflememektedir. Dönemin Zonguldak Valisi Galip Dekirel aç l fl esnas nda

6 YIL DÖNÜMÜ-60. YIL Kibar, Hasan ve Ahmet Kelefl plazan n temel atma töreninde. Hasan Kelefl, Kibar Kelefl, Nuri Kelefl ve Emin Kelefl Plazan n d fl cephe kaplamas yap l yor. Büyük at l m ve plaza dönemi Ve böylece 1997 y l nda Bayrampafla Kelefller Ford Plaza n n temeli at l r. Sadece iki sene içerisinde Kelefller Motorlu Araçlar A.fi, sat fl ve sat fl sonras hizmetleriyle tam kadro faaliyete geçer y l nda o zaman ki ad ile fiark sigorta acenteli i ile Kelefller stanbul Sigorta Arac l k Hizmetleri LTD flirketi kurulur y l na gelindi inde aile flirketleri radikal bir at l mla, hem gelecek kuflaklar, hem de co rafi zorunluluklar ve sorumluluklar göz önüne al narak bölünme karar n al r. fiirketlerin kurucusu ve fahri baflkan Kibar Kelefl olmak üzere, Ahmet ve Mehmet Kelefl, stanbul Kelefller Ford bayili i aya n devral rken, di er taraftan amcalar Hasan Kelefl ve Nuri Kelefl kardefller de çocuklar yla beraber Zonguldak taki Fiat bayisi Keleflsan A.fi. yi devral rlar. Bugün itibariyle Fiat ana bayi Keleflsan A.fi; Zonguldak, Kdz. Ere li, Bart n, Karabük ve Kastamonu da flubeleriyle daha da geniflleyerek yoluna devam etmektedir. Ayr ca Bosch, Singer ve Sony yetkili sat c s olan Kelefller Ev Aletleri A.fi ve Allianz ve Axa sigorta acentelerini bünyesinde bulunduran Kelefller Sigorta Arac l k Hizmetleri Ltd flirketleri de bu gurupta yer almaktad r. Büyük kay p Kuruldu u günden itibaren büyük baflar lara imza atan Kelefller Motorlu Araçlar A.fi., 2006 y l nda Ford Otosan bayili inde 25. senesini doldurmufltur. O sene talya n n Roma flehrinde düzenlenen Ford Otosan Bayiler Toplant s na eflleriyle birlikte kat lan Ahmet Kelefl ve Mehmet Kelefl e, 25.y l plaketi takdim edildi. Ödül töreninin ard ndan geçirdikleri trafik kazas sonucunda Ahmet Kelefl, efli Canan Kelefl ve Mehmet Kelefl ailemizde telafisi mümkün olmayan bir boflluk b rakarak aram zdan ayr ld lar. Ancak arkalar nda b rakt klar miras, baflar larla dolu bir ticari hayattan çok daha önemli bir mirast r. Çal flma disiplinleri, ileri görüfllülükleri, kanaatkarl klar ve ilkeleri, arkalar nda sa lam bir flirket kültürü oluflturmay baflarm fl; dürüst ve do ru yaflama flekilleri çevrelerine, her fleyden çok de er verdikleri ailelerine ve çocuklar na ömürleri boyunca örnek oluflturacak bir meflale olmufltur. Bundan sonraki kuflaklar n, arkalar na bakt klar zaman çetin bir yolla örülmüfl, ancak çal flmaktan y lmam fl bir aile geçmiflleri var. Gelece e bakt m z zaman bize fl k sa layan iflte bu elden ele geçen güçlü meflale Bizi her zaman bir ad m ileriye götürmesini ve daha nice y llar ayn dürüstlük, baflar ve ilkelerle aflmay umut ediyoruz. Siz de erli dostlar m z, müflterilerimiz, ifl ortaklar m z, deste inizle, güveninizle bizi 60.y la tafl d n z. Hepinize Kelefl ailesi olarak TEfiEKKÜR EDER Z!

7 MODELLER KA Titanium ABS Sürücü Ve Yolcu Hava Yast klar Aktif Gergili Emniyet Kemerleri Derinlik Ayarl Elektrikli Direksiyon Elektrikli Ön Camlar Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Manuel Klima Direksiyondan Kumandal Radyo/Cd ve Mp3 Çalar Aux Girifli Yol Bilgisayar Ön Sis Farlar 15 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Trend ABS+EBD Sürücü Ve Yolcu Hava Yast klar Yan Hava Yast klar Manuel Klima Elektrikli Otomatik Aç lan Ön Ve Arka Camlar Elektrikli, Is tmal Ve Sinyalli Yan Aynalar Direksiyondan Kumandal Radyo/CD Çalar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Yol Bilgisayar Titanium Trend Özelliklerine lave Olarak 16 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Elektrikli klim Kontrollü Çift Bölgeli Klima Ön Sis Farlar Sony MP3 Çalar So utuculu Torpido Gözü FOCUS 4 KAPI Otomatik Yanan Farlar Ya mur Sensörü H z Sabitleme Sistemi Deri Direksiyon Simidi Alarm Yan Hava Perdeleri Otomatik Kararan Dikiz Aynas Titanium X Titanium Özelliklerine lave Olarak Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Ka 1.2i 1242 cc 69 HP, 5500 d/d 102 Nm, 3000 d/d 13,1 sn 5,1 lt/100 km Elektrikli Aç l r Tavan Parçal Deri Döfleme Sürüfle Duyarl Ön Farlar Arka Park Sensörü FIESTA Trend ABS+EBD FOCUS 5 KAPI Sürücü Ve Yolcu Hava Yast klar Manuel Klima Elektrikli Ön Camlar Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Yükseklik Ve Derinlik Ayarl Elektrikli Direksiyon Yol Bilgisayar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Direksiyondan Kumandal Radyo/CD/MP3 Çalar Titanium Trend Özelliklerine lave Olarak Yan Hava Yast klar 15 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Ön Sis Farlar Elektrikli klim Kontrollü Klima Deri Kapl Direksiyon Simidi Elektrikli Arka Camlar Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Fiesta 1.25i 1242 cc 82 HP, 5800 d/d 114 Nm, 4200 d/d 13,3 sn 5,7 lt/100 km Fiesta 1.4i (otm) 1388 cc 96 HP, 5750 d/d 128 Nm,4200 d/d 12,2 sn (13,9 sn) 5,7 lt/100 km (6,5 lt/100 km) Fiesta 1.4 TDCi 1398 cc 68 HP,4000 d/d 160 Nm, 1750 d/d 14,9 sn 4,2 lt/100 km Fiesta 1.6 TDCi 1560 cc 90 HP, 4000 d/d 204 Nm, 1750 d/d 11,9 sn 4,2 lt/100 km Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Focus 1.6i (otom.) 1596 cc 100 PS, 6000 d/d 150 Nm, 4000 d/d 13.7 sn 7.7 lt/100 km Focus 1.6 Ti-VCT 1596 cc 115 PS, 6000 d/d 155 Nm, 4150 d/d 10.9 sn 6.6 lt/100 km Focus 1.6 TDCi 1560 cc 109 PS, 4000 d/d 240 Nm, 1750 d/d 11.0 sn 4.5 lt/100 km *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir

8 MODELLER FUSION Comfort ABS+EBD MONDEO Trend ABS+EBD+EBA ESP+TCS Sürücü Ve Yolcu Hava Yast klar Yan Hava Yast klar Sürücü Diz Hava Yast Elektrikli klim Kontrollü Çift Bölgeli Klima 16 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Ön Sis Farlar Radyo/CD Çalar Sürücü Ve Yolcu Hava Yast klar Ön Ve Arka Yan Hava Perdeleri Elektrikli Otomatik Aç lan Ön Ve Arka Camlar Manuel Klima Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Elektrikli Ön Camlar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Deri Direksiyon Simidi Direksiyondan Kumandal Radyo/CD Çalar Ford Kolay Yak t Sistemi Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Titanium Trend Özelliklerine lave Olarak Hidrolik Direksiyon Mavi Renkli Camlar Sony MP3 Çalar H z Sabitleme Sistemi Ford Convers Renkli Gösterge Tampon Ve Kap larda Nikelaj Kaplamalar Alarm Otomatik Yanan Farlar Ya mur Sensörü Otomatik Kararan Dikiz Aynas Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Fusion 1.4 TDCi 1399 cc 68 PS, 4000 d/d 160 Nm, 2000 d/d 15.6 sn 4.4 lt/100 km Fusion 1.6i otom cc 100 PS, 6000 d/d 146 Nm, 4000 d/d 12.1 sn 7.6 lt/100 km *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir. C-MAX Trend (Sadece Benzinli) ABS+EBD Sürücü Ve Yolcu Hava Yast klar Yan Hava Yast klar Manuel Klima Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Elektrikli Otomatik Aç lan Ön Ve Arka Camlar 16 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Direksiyondan Kumandal Radyo/CD Çalar EBA (Acil Durum Fren Deste i) Titanium (Sadece Dizelde) Trend özelliklerine ilave olarak Yan Hava Perdeleri Elektrikli klim Kontrollü Çift Bölgeli Klima Sony MP3 Çalar 17 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Ön Sis Farlar Otomatik Yanan Farlar Ya mur Sensörü Titanium X Titanium özelliklerine ilave olarak Panoramik Cam Tavan Xenon Farlar Parçal Deri Döfleme Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Mondeo 1.6 TiVCT 1596 cc 125 PS, 6300 d/d 160 Nm, 4100 d/d 12.3 sn 7.4 lt/100 km Mondeo 2.0 TDCi (otom.) 1997 cc 140 PS, 4000 d/d 320 Nm, 1750 d/d 10.2 sn 7.1 lt/100 km Mondeo 2.0 TDCi (man.) 1997 cc 140 PS, 4000 d/d 320 Nm, 1750 d/d 9.5 sn 5.9 lt/100 km *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir. KUGA Titanium ABS+EBD+EBA ESP+TCS Sürücü Ve Yolcu Hava Yast klar Yan Hava Yast klar Ön Ve Arka Yan Hava Perdeleri Sürücü Diz Hava Yast Elektrikli klim Kontrollü Çift Bölgeli Klima 17 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Sony MP3 Çalar Elektrikli Otomatik Aç lan Ön Ve Arka Camlar Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Deri Direksiyon Simidi Otomatik Yanan Farlar Ya mur Sensörü Alarm H z Sabitleme Sistemi Otomatik Kararan Dikiz Aynas Dört Tekerlekten Çekifl Sistemi Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) C-Max 1.6 TDCi 1560 cc 109 PS, 4000 d/d 240 Nm, 1750 d/d 11.3 sn 4.9 lt/100 km C-MAX 1.6L Ti-VCT 1596 cc 115 PS, 6000 d/d 155 Nm, 4000 d/d 11,9 sn 6,7 lt/100 km Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Kuga 1997 cc 136 PS, 4000 d/d 320 Nm, 2000 d/d 10,7 Sn 6.4 lt/100 km 20-21

9 MODELLER S-MAX Titanium ABS+EBD+EBA ESP+TCS Sürücü Ve Yolcu Hava Yast klar Yan Hava Yast klar Elektrikli klim Kontrollü Çift Bölgeli Klima 17 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Sony MP3 Çalar CONNECT COMBI Standart (75/90 PS) Sürücü Hava Yast ABS+EBD Otomatik Ön Camlar Radyo/CD Çalar Delüx (75/90 PS) Standart Özelliklerine lave Olarak Yolcu Hava Yast Ön Sis Farlar Yolcu Bölümü Sol Sürgülü Kap Ön Ve Arka Yan Hava Perdeleri Elektrikli Otomatik Aç lan Ön Ve 15 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Sürücü Diz Hava Yast Arka Camlar Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Alarm Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Kol Dayama Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Klima Bel Destegi Deri Direksiyon Simidi 4 Tekerlekten Disk Frenler Tavan Esya Rafi Otomatik Yanan Farlar Ya mur Sensörü Alarm GLX Plus (110 PS) Delüx Özelliklerine lave Olarak Park Sensörü H z Sabitleme Sistemi Bluetooth Otomatik Kararan Dikiz Aynas Yan Hava Yast klar ESP+HRA.TCS Ya mur Sensörü Otomatik Yanan Ön Farlar Is tmal Ön Cam Is tmal Silecek Suyu Karartilmis Arka Camlar Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) S-MAX 2.0 TDCi (Man.) 1997 cc 140 PS, 4000 d/d 320 Nm, 1750 d/d 11,6 sn 7,3 lt/100 km S-MAX 2.0 TDCi (Otom.) 1997 cc 140 PS, 4000 d/d 320 Nm, 1750 d/d 11,6 sn 7,2 lt/100 km RANGER Standart ABS+EBD 2 Hava Yast Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Is tmal Elektrikli Yan Aynalar Klima Otomatik 4 Cam CD/MP3 Çalar XLT Standarda lave Olarak 16 inç Alafl ml Jantlar Ön Sis Farlar Yan Barlar Arka Spor Barlar Deri Direksiyon Simidi Yük Bölümü Kaplamas Is tmal sürücü ve yolcu koltu u Wildtrak (4x4) XLT ye lave Olarak Krom yan aynalar, kap kollar ve arka tutamak Deri Döfleme Multimetre (Pusula, Yükseklik ve S cakl k Ölçer) Park Sensörü Karart lm fl arka camlar 6 l CD/MP3 Çalar 18 inç Wildtrak tasar ml jantlar Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi Hacim stihap hacmi güç Tork km/s (ortalama) haddi Kombi K210S TDdi 1753 cc 75 PS, 4000 d/d 175 Nm, 1800 d/d 18.5 sn 6.3 lt/100 km 1.2 m kg Kombi K210S TDCi 1753 cc 90 PS, 4000 d/d 220 Nm, 1700 d/d 15.2 sn 6.4 lt/100 km 1.2 m kg Kombi K210S TDCi 1753 cc 110 PS, 3750 d/d 280 Nm, 1700 d/d 12.5 sn 6.0 lt/100 km 1.2 m kg CONNECT VAN Standart (75/90 PS) Sürücü Hava Yast ABS+EBD Otomatik Ön Camlar Radyo/CD Çalar Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Merkezi Kilit 4 Tekerlekten Disk Frenler Model Silindir Maksimum Maksimum Yak t tüketimi stihap hacmi güç Tork (ortalama) haddi Ranger 4x2 Çift Kabin 2499 cc 143 HP, 3500 d/d 330 Nm, 1800 d/d 8.5 lt/100 km (10.4 lt/100 km) 1110 kg Ranger 4x4 Çift Kabin 2499 cc 143 HP, 3500 d/d 330 Nm, 1800 d/d 8.9 lt/100 km (10.4 lt/100 km) 1175 kg Ranger 4x4 Çift Kabin 2953 cc 156 HP, 3200 d/d 380 Nm, 1800 d/d 9.2 lt/100 km (10.2 lt/100 km) 1175 kg Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi Hacmi stihap hacmi güç Tork km/s (ortalama) haddi Transit Connect Van T220S - TDdi 1753 cc 75 PS, 4000 d/d 175 Nm, 1800 d/d 18.5 sn 6.3 lt/100 km 2.8 m kg Transit Connect Van T230L - TDCi 1753 cc 90 PS, 4000 d/d 220 Nm, 1700 d/d 15.2 sn 6.4 lt/100 km 3.7 m kgg *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir

10 MODELLER TRANSIT VAN 300 S TRANSIT M N BÜS 350 L (13+1) TRANSIT KAMYONET 330S 330 S 430 ED (16+1) 350M 350 L 350E 350 ED Standart Sürücü Hava Yast ABS+EBD Otomatik Ön Camlar Radyo/CD Çalar Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit 4 Tekerlekten Disk Frenler PANEL VAN / M N BUS Model Silindir Maks. Maks. stihap Hacmi hacmi güç Tork haddi 300 SF 2200 cc 140 PS 350 Nm 1366 kg 6,5 m S 2402 cc 100 PS 245 Nm 1140 kg 6,0 m S 2402 cc 100 PS 245 Nm 1410 kg 7,5 m L 2402 cc 140 PS 285 Nm 1521 kg 10,0 m E/ED 3198 cc 200 PS 470 Nm 1220 kg 14,3 m 3 KAMYONET Model Silindir Maksimum Maksimum stihap Kasa hacmi güç Tork haddi ebad 330 S 2402 cc 100 PS 245 Nm 1385 kg 2,15 x 2,80 m 350 M 2402 cc 140 PS 285 Nm 1520 kg 2,15 x 3,15 m 350 E 3198 cc 200 PS 470 Nm 1636 kg 2,15 x 4,00 m 24-25

11 MODELLER CARGO FT CARGO Standart özellikler: ABS+ASR Yüksekli i ve e imi ayarlanabilen direksiyon Elektrikli camlar Elektrikli ve s tmal aynalar Far yükseklik ayar Webasto Çift Yatak 520 litre Yak t Deposu Uzaktan kumandal merkezi kilit Is tmal floför koltu u Yol bilgi ekran Dingil kald rma mekanizmas Radyo CD Çalar Standart özellikler: ABS+ASR Yüksekli i ve e imi ayarlanabilen direksiyon Elektrikli camlar Elektrikli ve s tmal aynalar Far yükseklik ayar Webasto Çift yatak 520 litre yak t deposu Uzaktan kumandal merkezi kilit Is tmal floför koltu u Yol bilgi ekran Dingil kald rma mekanizmas Radyo CD çalar Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo cc 240 HP, 2400 d/d 840 Nm, d/d 7280 kg kg Cargo 2535 FT 8974 cc 350 HP, 2200 d/d 1400 Nm, 1400 / d/d 8750 kg kg Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo cc 300 HP, 2400 d/d 1100 Nm, d/d 8650 kg kg Cargo cc 350 HP, 2200 d/d 1400 Nm, d/d 9250 kg kg CARGO 2524 DS DS CARGO 1835 Standart özellikler: ABS+ASR Yüksekli i ve e imi ayarlanabilen direksiyon Elektrikli camlar Elektrikli ve s tmal aynalar Far yükseklik ayar Tek yatak 315 litre yak t deposu Uzaktan kumandal merkezi kilit Is tmal floför koltu u Yol bilgi ekran Dingil kald rma mekanizmas Radyo CD çalar Standart özellikler: ABS+ASR Elektromanyetik retarder Yüksekli i ve e imi ayarlanabilen direksiyon Elektrikli camlar Elektrikli ve s tmal aynalar Far yükseklik ayar Webasto çift yatak 520 litre yak t deposu Uzaktan kumandal merkezi klit Is tmal floför koltu u Yol bilgi ekran Radyo cd çalar Kabin arkas nda çal flma lambas Arka aks haval süspansiyon Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo 2524 DS 7330 cc 240 HP, 2400 d/d 840 Nm, d/d 7130 kg kg Cargo 2530 DS 7330 cc 300 HP, 2400 d/d 1100 Nm, d/d 7200 kg kg Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo cc 350 PS, 2200 d/d 1400 Nm, d/d 7200 kg kg 26-27

12 TEST - FORD MONDEO SELECTIVE EK DONANIMLA GELEN KEY F Ford un orta s n ftaki temsilcisi etkin yol tutufl dinamikleriyle ve konforlu yap s yla bu s n f n be enilen otomobillerinden biri. Yeni donan m paketiyle artt r lan konfor ekipmanlar yla konfor seviyesi daha da gelifltirilmifl durumda

13 TEST - FORD MONDEO SELECTIVE H er kullan c n n hayali de il midir, zengin donan ml bir otomobile sahip olmak. Araç al rken "O da olsun, bu da olsun " demiyor muyuz? Hatta zengin donan ml araçlar de il mi, ikinci elde daha çabuk sat lan ve tercih önceli ine sahip olan? Bu ana fikirden yola ç km fl olacak ki, Ford donan m konusunda rakiplerine göre zay f kalmaya bafllayan ora s n f temsilcisi Mondeo yu yeni bir donan m paketi ile süsleme yoluna gitti. Böylece var olan Trend ve Titanium donan mlar na bir de Selective ad nda üçüncü bir donan m paketi ilave oldu. Daha zengin donan m Yaklafl k 5 metre boyu ile genifl bir iç mekan sunan ve Kinetik Tasar m felsefesinin uyguland ilk model olan Ford Mondeo, Selective isimli yeni donan m paketiyle birlikte yaflam daha da konforlu k lmay amaçlayan bir dizi konfor ekipmanlar na daha kavufltu. Bunlar aras nda en önemli olanlardan biri standart olarak sunulan Alcantara deri döfleme. Kullananlar bilir, Alcantara n n vermifl oldu u his ve keyif bir baflkad r. Ancak yine kullananlar bilir; k fl n ayaz nda bu döflemeye temas etmek hiç de e lenceli olmuyor. Bu gerçe in bilincinde olan Ford, Selective donan m paketi kapsam nda sürücü ve ön yolcu koltuklar na befl kademeli birer s t c yerlefltirmeyi ihmal etmemifl. Birkaç saniye içerisinde s cac k oluyor koltuk böylece. Dahas sürücü haf zal elektrikli koltuklar n keyfine varabiliyor. Yine k fl aylar nda sürücünün hayat n kolaylaflt rmak ad na sunulan ön cam s t c s da bence amac na uygun bir ekipman. Hepsi bu kadar de il elbette. Daha önce sadece elektrik kumandal olan yan aynalar Selective isimli donan mda yerini otomatik kapanan elektrikli kumandaya b rak yor. Böylece kumandayla kap lar kilitlendi inde aynalar otomatik olarak kapan yor ve aç ld nda aynalar otomatik olarak aç l yor. Özellikle dar park alanlar nda aynalar koruma ad na iyi bir özellik. Sürücü isterse kap panelinde yer alan dü me ile aynalar manuel olarak da kapatabiliyor. Bu kadarla da kalm yor. Selective donan m tercih edecek olan sürücü çift bölgeli kliman n ayr cal n yaflarken arka koltuk yolcular na ise arka havaland rma zgaralar yla ek bir konfor sunuluyor. Üstelik Selective donan ml Mondeo yu tercih eden kullan c sunroof için ek bir ücret ödemiyor, çünkü sunroof da standart olarak sunuluyor. Yolculuklar daha keyifli hale getirme görevini ise 6 l CD de ifltirici ve 8 hoparlöre sahip Sony marka müzik sistemine verilmifl. Sürüfl güvenli ini ise Bluetooth özelli i sa l yor. Güzel bir teklif Gelelim bütün bu sunulan donan mlar n bedeline. Bugün kendine Titanium donan ml Ford Mondeo 2.0 TDCi A/T alacak olan müflteri 78 bin 215 TL lik kampanyal anahtar teslim fiyat yla karfl lafl r. Oysa ayn motor ve flanz mana sahip Mondeo Selective için talep edilen ücret 85 bin 830 TL. Yani yaklafl k 7 bin lira farkla bir dizi ek donan ma sahip olmak olas. Hiç de fena bir teklif de il bence Genifl iç mekan, devasa bagaj ve konforlu süspansiyonuyla be eni toplayan Mondeo yeni ekip manlar yla daha da konforlu

14 TANITIM / RAHM KOÇ MÜZES Rahmi M. Koç Müzesi Türkiye'de ulafl m, endüstri ve iletiflim tarihine adanm fl ilk önemli müze olma özelli ini tafl yor. stanbul Haliç k y s nda yer alan müze ziyaretçilerini günlük hayat n kofluflturmas ndan al p geçmifle götürmesini biliyor. GEÇM fiten ZLER 28-29

15 R ahmi bey, babas n n kendisine Almanya dan ilk elektrikli treni almas yla, günümüzde herkesin mutlaka görmesi gereken müzeyi hayal etmifl miydi bilinmez. Gerçek olan flu ki, Rahmi beyin y llar içerisinde mekanik ve endüstriyel objeleri biriktirme merak n n bafllamas yla, bugün ortaya ç kan Rahmi M. Koç Müzesi nin temelleri de at lm fl oldu. Koç Toplulu u olarak sürekli yurtd - fl na giden ve ortaklar yla görüflen Rahmi Bey o flirketlerin sahip oldu u müzelerden etkilenerek Türkiye ye böyle bir yer kazand rmay hedefledi. Özellikle Detroit'te bulunan Henry Ford Müzesi ni görünce bütün koleksiyonunu bir çat alt nda toplamaya karar verdi Rahmi M. Koç. Uluslararas ödül Türkiye de eflsiz ve kendi klasman n tek olan müze 1996 y l nda Avrupa Konseyi taraf ndan "Y l n Müzesi Özel Ödülü"ne lay k görüldü. Rahmi M. Koç Müze sinin en büyük amac ise insanlar bilgilendirip etkilemenin yan nda Türkiye genelindeki müzelere olan ilginin artmas n sa lamak. Alan m z otomobil oldu undan biz de Koç Müzesi nin otomobil bölümünü yak ndan ele alarak muhteflem araçlar mercek alt na ald k. Asl nda ay rd m z birkaç saatin bize yeterli gelmedi ini söylemek zorunday z. Müzede sergilenen eserler sizleri geçmifle o kadar rahat götürmesini biliyor ki, resmen tarihin içinde kendinizi hissediyorsunuz. Hele hele otomobile afl ksan z müzeyi gezip görmek olmazsa olmazlar aras nda yer al yor. Sadece yurtd fl nda üretilen otomobilleri de il, ayn zamanda Türkiye de üretilen otomobilleri de yak ndan görmek olas. Özellikle ülkemizin ilk seri üretim otomobili olan Anadol gibi bir eser karfl s nda sayg yla e ilmemek mümkün de il. Müzelerin yaratm fl oldu u havadan olsa gerek, ziyaretçisini o günlere götürmesini çok iyi biliyor. Bu eserlere bakarken, kendinizi bir anda sanki Anadol un üretimindeki ekipten biriymifl gibi hissetmenizi sa l yor. Üstüne üstlük o otomobillere emek vermifl insanlarla sohbet etme imkan n z olsa, her fley daha da farkl olacakt r. Rahmi M. Koç Müze sinde sergilenen onlarca otomobilin hepsinin sahibi Koç ailesine ait de il elbette. flin daha da güzel taraf Rahmi beyin sahip oldu u otomobillerin d fl nda birçok kifli ve kurum kendi özel otomobillerini bu müzeye ya temelli olarak ba fllam fl, ya da süreli olarak emaneten vermifl. Böyle bir göz ziyafetini kaç rmak istemeyenlerinin muhakkak Rahmi M. Koç Müze sine gitmelerini tavsiye ediyoruz. Rahmi M. Koç Müze si pazartesi günleri hariç haftan n 6 günü kap lar n ziyaretçilerine aç yor. TANITIM / RAHM KOÇ MÜZES 28-29

16 TEST - FORD KA BOND UN M N K YARDIMCISI FORD KA Ford un en küçü ü Ka, boyutlar na ald rmadan büyük ifller baflar yor. Ka n n sundu u yeterli yaflam alan ve keyifli kullan m, küçük de olsa her Ford un kullan c dostu oldu unun kan t gibi. ngilizlerin ünlü ajan James Bond u bilmeyen yoktur. O ve gizli silahlar dünyay bugüne kadar say s z tehlikenin elinden çekip kurtard. Tabi böylesi büyük iflleri yaparken Bond gibi bir ajan bile yard m almadan yapamaz. Onun en önemli yard mc s Ford Grubu nun sporcusu olan Aston Martin taraf ndan üretilmifl otomobiller. Tabii bir de yan rollerdeki kahramanlar var. Son Bond filmi Quantum Of Solace da bu rollerden biri Ford un en küçü ü Ka ya aitti. Peki, Ka böylesi büyük bir görevin alt ndan kalkabilecek kadar yetenekli mi? Bu sorunun cevab : Kesinlikle evet. Öncelikle Ka, flirin tasar m yla çevredeki tüm ilgiyi kendi üzerine çekip ajan m z n görevini daha rahat yapmas n sa layabilir

17 TEST - FORD KA Fonksiyonel bir yap yla dikkat çeken Ford Ka n n iç mekan nda birçok göz yer al yor. Tavan lambas nda yer alan file ve konsolun sa nda yer alan küçük cepbunlardan baz lar. Yer yer kullan lan renkli aplikasyonlar ise genç ve dinamik bir görünüm sunuyor. Minik s n f n bagaj hacminden çok fazla bir fley beklememek laz m. Bu durum Ford Ka için de geçerli. Yine de 224 litrelik bagaj bu s n f için iyi bir de er. Keskin bakan farlar ve bombeli tavan tasar m sayesinde 3,6 metrelik bu otomobil bir anda herkesin sevgilisi haline geliyor. Bu kadar k sa boya sahip olmas Ka için bir sorun teflkil etmiyor. Bunun en iyi kan t ön koltuklarda sunulan yaflam alan. Uzun boylular n bile rahat edece i bafl ve diz mesafesi sayesinde, Ka çok iyi bir flehir arac haline geliyor. Bu alan, kokpitin girintili yap s sayesinde ön sa koltuk yolcusu için çok daha genifl. Arka koltuklarsa sadece k sa seyahatler, ya da daha iyisi çocuklar için uygun. Bu da garipsenmemeli. Çünkü Ka en küçük park yerine bile s abilmek için tasarlanm fl ve bu konuda da gerçekten çok baflar l. K sa burnu ve bagaj kapa yla ayn düzlemdeki arka tamponu sayesinde Ka yla park manevras yapmak çocuk oyunca. Ka n n bir di er baflar l özelli i de iç mekan nda sundu u e lenceli ortamla yolculuklarda sundu u s - cakl k. Aç k renk kaplamalar ve kullan fll ama flirin kumandalar, Ka n n iç mekan na yuva hissi kazand r yor. Bunun yan nda yüksek konumlu vites kolu ve küçük eflya gözleri de kullan m kolaylaflt r yor. Ka n n sürüflüyse t pk diger Ford modelleri gibi son derece iyi. Direksiyon sistemi kolay kullan larak hassas yönlendirmelere izin veriyor. Bu s rada süspansiyon sistemi hem konfor hem de yol tutufl baflar s için var gücüyle çal fl yor. Ka n n yol tutufl becerisi çok yüksek ve isteyen için e lence isteyen içinse güvenlik sunuyor. K sa aks mesafesine ra men yol dalgalanmalar na dengeli tepkiler vermesi de büyük baflar. Ka n n 1,2 litrelik motoru, sadece flehiriçi kullan mlar düflünülerek tasarlanm fl. Düflük h zlarda baflar l çekifliyle be eni toplayan motor, sessizli iyle de konfora katk - da bulunuyor. Ani h zlanma isteklerini gerçeklefltirmekte zorlansa da, düflük yak t tüketimiyle hem çevreyi hem de cüzdanlar koruyor. Motorun ortalama yak t tüketimi 100 km de 5,1 litre olarak aç klan yor. Ka bütün özellikleriyle flehir hayat n n bunalt c l n k rmay arzulayanlara sesleniyor. Gerçekten de güne Ka gibi e lenceli bir otomobilde bafllamak ve bitirmek, stres atmak için çok iyi bir fikir

18 SERV S - KIfi BAKIMI ARACINIZ KIfiA HAZIR MI? Yazdan kalan etkileri ortadan kald rmak ve k fl n rahat etmek için yo un k fl aylar na girmeden önce gerekli kontrol ve bak mlar mutlaka yapt rmak laz m. Önemsiz gibi görünen en ufak ayr nt bile ço u zaman otomobilin verimlili ini olumsuz etkileyebiliyor. Bütün bu bak mlar ve kontrolleri Kelefller servisinizde yapt rabilirsiniz. Sürüfl güvenli i için lastikler büyük öneme sahip. Hatta bu önem ya mur ve kar n eksik olmad k fl aylar nda çok daha büyük önem kazan yor. Öncelikle difl derinli i 3 mm nin alt nda lastikleri kullanmamak gerekiyor. Dahas standart, yani yaz lasti i olarak bilinen lastikler 7 derecenin alt nda sertleflti inden k fl aylar nda tutunma sorunu yaflat yor. Özellikle 7 derecenin alt nda s larda yola daha iyi tutunacak flekilde gelifltirilen ve özel bir hamura sahip olan k fl lastiklerini tercih etmek gerekiyor. Düzenli olarak lastiklerin havas n kontrol etmek gerekiyor. Özellikle h zl s cakl k farkl l klar lastiklerin hava bas nc nda de iflime neden olacakt r. Bunun da önüne geçmek olas. Lastiklere standart hava yerine nitrojen basarak bunun da önüne geçebilirsiniz. So utma sisteminin verimli çal flmas için termostat n iyi durumda olmas önemli. Zaman içerisinde so utma s v s nda oluflan korozyon veya kireç tortular termostat n görevini tam olarak yerine getirmesini engelleyebiliyor. En az lastik kadar, hatta belki de daha da büyük öneme sahip frenler. Fren sisteminin sa l kl çal flmas n engelleyecek birçok unsur var. Özellikle geride b rakt m z yaz aylar n n tozu, topra fren sisteminin düflman niteli inde. Dolay s yla k fla tam olarak girmeden sistemin ve balatalar n özel cihazlarla kontrol edilip temizlenmesi sürüfl güvenli iniz için çok önemli. Su gibi motor içerisindeki so utma s v s da 3 veya 4 derecenin alt nda donabilir. Bunun önüne geçmek için so utma s v s içerisindeki antifriz oran n ölçtürüp gerekliyse antifriz ilave etmek gerekiyor. S cak yaz günlerinde pek hissedilmeyebilir. Belki de otomobilinizin aküsü hiç de iyi durumda de il. Hava s cakl klar n n düflmesiyle birlikte akü zay f yönlerini çok daha net bir flekilde göstermeye bafllar. Bu duruma düflmeden önce akünüzü kontrol ettirmeniz gerekir. K fl günlerinde sürücünün can dostudur silecek ve silecek suyu. S cakl n n iyice düflmesiyle silecek suyu da donabilir. Hem donma riskini ortadan kald rmak hem de sileceklerin temizlik etkisini artt rmak için kimyasal yard mc kullanman z tavsiye ediyoruz. Tozun, topra n eksik olmad yaz aylar n geride b rakt k. Haliyle motorun hava filtresi veya kliman n polen filtresi ya kirlenmifl, ya da toz nedeniyle t kanm fl olabilir. Hava filtresinin t kan kl yak t tüketimini artt r rken, polen filtresi ise koyuya neden olabilir. Yaz günlerinin can dostu klima k fl n kaderine terk edilir. Ancak klimadan k fl aylar nda da yararlanmak gerekiyor. Özellikle ya fll havalarda camlarda oluflan bu uyu önlemek ad na klima en önemli yard mc m z. Sistemi k fla girmeden kontrol ettirmek gerekiyor

19 TAR HÇE - FORD T-MODEL B R ASRI GER DE BIRAKTI Ad n alt n harflerle otomobil tarihine 1923 Ford T 1912 Ford T Tourer 1785 Ford T 1909 Ford T yazd ran birçok otomobil var. Bunlardan biri de Ford T-Modeli. lk otomobil de il Ford T, lk Ford da de il. Ancak milyonlar otomobille buluflturan ilk seri üretim otomobil olarak büyük öneme sahip. G ünümüzde kulland m z birçok otomobilin özellikleri üç afla befl yukar ayn. Her ne kadar marka veya modelleri kadar görünümleri de farkl olsa da, tasar mdan teknolojiye, kullan lan malzemeden motora kadar bu otomobiller birçok ortak özelli e sahip. Hatta platform kardeflli ine kadar uzanan bir beraberlik söz konusu günümüzde. Yukar da sayd m z özellikler günümüz için geçerli y ll k otomobillere göz att m zda ise tamamen farkl bir tablo ortaya ç k yor. Her biri kendine has bir yap ya ve art k günümüz otomobillerinde olmayan bir ruha sahip. Bunlar n büyük bir bölümü farkl hikaye veya yaflam tarz özelli i ile isimlerini günümüze tafl may baflard. Günümüze kadar unutulmayan ve hala sayg ile an lan bu otomobillerden biri ve hatta belki de en önemlisi ise Ford T-Modeli. Bu otomobili özel k lan unsur farkl. Ford un üretmifl oldu u T-Modeli band üretim sistemi ile hayata geçirilen ilk seri üretim otomobil olma özelli i ile ön plana ç k yor. Oysa Ford T-Modeli nin üretimine baflland y llarda siparifl üzerine elle üretim yap l yor ve araçlar bu flekilde sat fla sunuluyor. Yani her bir araç tek tek haz rlan yordu. Ford, Tin Lizzy olarak da bilinen Ford T-Modeli nin üretimine 1908 y l nda bafllad. Eylül ay nda bafllayan seri üretim sayesinde sadece üretim adedi artt r lmakla kalmam fl, ayn zamanda üretim maliyeti de afla lara da çekilmiflti. Zaten seri üretime geçme mant da bunu gerektiriyordu. fiasi üretimi 12 saatten yaklafl k 1,5 saate kadar düflürülmüfl ve üretim adedi ise 300 bin/y la ulafl lm flt. Dahas y ldan y - la üretim adedi daha da artmaya bafllad. Böylece 1908 ile 1927 y llar aras nda üretilen Ford T-Modeli yaklafl k 15,

20 TAR HÇE - FORD T-MODEL 1927 Ford T 1926 Ford T 1915 Ford T 1917 Ford T Traktör 1912 Ford T 1908 Ford T 1917 Ford T 1915 Ford T Town Car milyon adedin üstünde bir üretim adedine imza atmay baflard. lk bak flta o kadar da önemli de ilmifl gibi görünse de, bu büyük bir baflar yd asl nda. Y llarca üretimde kalan VW Kaplumba a n n bu rakam ancak 1972 y l nda geçebilmifl olmas Ford T-Modeli nin 15,5 milyon adetlik baflar s n çok daha iyi anlat yor bence. Ford un babas Henry Ford, T modeli için rahat ve sorunsuz bir kullan m hedeflemiflti. Bu yüzden kaputun alt nda yer alan 4 silindirli 2,9 litrelik motorda su pompas ve ya filtresi gibi elemanlar yer alm yordu. Zaten yak t göstergesi ve kalorifer gibi donan mlar o dönem için akla bile gelmiyordu. Ford T-Modeli nin yap s oldukça basit ve tamiri de son derece kolayd. Zaten genifl kitlelere ulaflma hedefi için de böylesi gerekiyordu. Yine Ford T-Modeli ni uzun ömürlü ve dayan kl k lan unsur da buydu. Kontak anahtar yerine ön radyatörün hemen alt na yerlefltirilen kurma kolu ile T model çal flt r l yordu. Bu özellik bile sistemin basitli ini ve bu otomobilin bir klasik oldu unu çok daha iyi anlat yor. Sa direksiyonlu versiyonu da bulunan otomobilin asl nda içyap s da oldukça farkl yd. Bir kere T modelin sa taraf nda kap bulunmuyordu, yolcular otomobile binmek için sol yolcu kap s n kullan yordu. Sa tarafta ise sadece bir kap görünümü yer al yordu y l na kadar tahta flasi üzerine oturtulan çelik saç karoser, 1912 y l ndan itibaren çinko bak r kar fl m çelik bir flasi üzerine yerlefltirilmeye baflland. Sedan, Touring, T Coupe ve Racer gibi versiyonlar bulunan T-Modeli asl nda her kesime ve keseye hitap etmesini biliyordu. Çok sevimli görünmesinin yan nda günümüze göre oldukça zahmetli bir kullan m sunuyordu sürücüsüne. Otomobilin taban ndan d flar f rlayan üç pedal asl nda bu otomobilin kullan m özelliklerini çok daha iyi anlat - yordu. Sa daki pedal fren görevini üstlenirken ortadaki pedal geri vites ve soldaki pedal ise hem debriyaj hem de iki vitesli gezegen diflliyi çal flt rma görevini üstleniyordu. Evet hakl s n z, gaz pedal n n ad geçmedi. Gaz pedal yerine Ford T-Modeli nde gaz kolu görev yap yordu. Oldukça sa lam olan ve neredeyse bozulmak bilmeyen yandan supapl 20 HP güç üreten motor T-Modeli ni 1600 d/d da ortalama km/s h za ç kartmay baflar - yordu. Ford T-Modeli nin bu denli yüksek devirlere ç kmas - n ise 16 adet ateflleme m knat s sa l yordu. 25 diskten oluflan debriyaj ve gezegen diflliden oluflan flanz mandan sonra güç arka aksa kardan mili vas tas yla aktar l yordu. Her yönüyle asl nda oldukça rahat ve sorunsuz olan T- Modeli nin sat fllar 1920 li y llar n sonuna do ru düflmeye bafllamas yla cazibesini yitirdi. Zaten yap olarak ufak tefek de ifliklikler d fl nda pek bir yenili e de sahip de ildi. Üstelik a rl kl olarak siyah renkte üretilip sat fla sunuluyordu. Böylece tüketicinin ilgisi günbegün azalmaya bafllad ve Ford T-Modeli de tarihin tozlu sayfalar ndaki yerini alm fl oldu. Ford T parkyeri 36-37

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu Teknik özellikler 1.33 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort Extra 1.6 VVT-i Elegant Düz Vites Düz Vites Düz Vites Otomatik Vites Düz Vites Otomatik Vites ÖLÇÜLER Boy x En x Yükseklik mm 4545

Detaylı

Trend. Titanium. Trend. Titanium

Trend. Titanium. Trend. Titanium MODELLER FIESTA 5K 1.25i 82PS 35.605 5K 1.6i 105PS PowerShift A/T 41.040 5K 1.5 TDCi 75PS 45.070 5K 1.4i 96PS 40.405 5K 1.0i EcoBoost 100PS 41.340 5K 1.6i 105PS PowerShift A/T 43.920 5K 1.5 TDCi 75PS 46.365

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JZ2276 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 WDD2120401B239371 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

FORD OTOSAN OTOMOBİL TAVSIYE EDILEN FİYAT LISTESI. 7 Ağustos itibariyle geçerli 2015 MY Fiyat Listesi

FORD OTOSAN OTOMOBİL TAVSIYE EDILEN FİYAT LISTESI. 7 Ağustos itibariyle geçerli 2015 MY Fiyat Listesi FORD OTOSAN OTOMOBİL TAVSIYE EDILEN FİYAT LISTESI 7 Ağustos itibariyle geçerli 2015 MY Fiyat Listesi MODELLER T. EDİLEN LİSTE FİYATI (TL) T. EDİLEN KAMPANYALI FİYATI (DESTEKLİ KREDİLİ) T. EDİLEN KAMPANYALI

Detaylı

Ticari Fiyat Listesi Ocak 17

Ticari Fiyat Listesi Ocak 17 Ticari Fiyat Listesi Ocak 17 Yüksek Donanım Özellikleri ile Gelen Eşsiz Konfor Tourneo Courier Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü

Detaylı

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan

Detaylı

Renault Grand Scenic Toyota Verso. Renault Megan

Renault Grand Scenic Toyota Verso. Renault Megan Renault Grand Scenic Toyota Verso Renault Megan Ford C MAX diesle tekna Privilege Premium Mitsubishi ASX 2 sport tourer Titanyum (Glassroof+NC) Anahtar teslim fiyatları 51.900,00 TL 52.350,00 TL 49.000,00

Detaylı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı İlan no: 255431 Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Sahibinden Ford Focus 1.6 TDCi Titanium 2012 model 43540 km de. İSTOÇ 57.500 TL İlan tarihi: 5 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

Renault Megane 1.6 16V Expression

Renault Megane 1.6 16V Expression Renault Megane 1.6 16V Expression İlan no: 269102 İlan detayları Sahibinden 35.250 TL 17 Şub 2016 35.250 TL 10 Şub 2016 35.500 TL 05 Şub 2016 35.750 TL 05 Şub 2016 36.500 TL sahibinden FULL Renault Megane

Detaylı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Sahibinden Ford Focus 1.6 TDCi 115 İlan no: 186963 İlan detayları 72.000 TL 17 Şub 2014 72.000 TL 15 Şub 2014 75.000 TL HP Titanium 4 Kapı (2013) İlan tarihi:

Detaylı

Opsiyon Fiyat Listesi Nisan 16

Opsiyon Fiyat Listesi Nisan 16 Opsiyon Fiyat Listesi Nisan 16 Nisan 16 Ford Fiesta Opsiyon Fiyat Listesi Seçilebilir Donanım Seviyesi Tüm Donanım Seviyeleri Titanium Donanım Seviyesi Metalik Boya Şeker Mavi, Şeker Kırmızı, Hardal Sarı

Detaylı

Hyundai i20 1.2 Team

Hyundai i20 1.2 Team İlan no: 275333 Hyundai i20 1.2 Team Sahibinden İlk Sahibinden Yeni İ20 Style Pan MultiMadia Navigasyon 51.500 TL İlan tarihi: 5 Nisan 2016 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Mamak, Mamak Model yılı

Detaylı

Ford Fiesta 1.4 TDCi 68 HP Titanium

Ford Fiesta 1.4 TDCi 68 HP Titanium İlan no: 243063 Ford Fiesta 1.4 TDCi 68 HP Titanium Sahibinden 2011 MODEL 1.4 TDCİ TİTANİUM X PAKET. FİYAT DÜŞTÜ ACİL. 38.200 TL İlan tarihi: 12 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları İl Karabük, Safranbolu,

Detaylı

Fiat Linea 1.3 Multijet Emotion

Fiat Linea 1.3 Multijet Emotion Fiat Linea 1.3 Multijet Emotion Sahibinden Öğretmenden Temiz Linea 29.500 TL İlan tarihi: 18 Ağustos 2015 İlan no: 243549 İlan detayları İlan detayları İl Kayseri Model yılı Ocak 2008 Km 141.000 km Kasa

Detaylı

Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium

Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium İlan no: 185832 İlan detayları Sahibinden 69.000 TL 15 Şub 2014 69.000 TL 01 Şub 2014 70.000 TL 31 Oca 2014 71.000 TL MEMURDAN TERTEMİZ MERAKLISINA CMAX İlan tarihi:

Detaylı

Trend X Style Titanium

Trend X Style Titanium Trend X Style Titanium Trend X donanım seviyesine ek olarak Style donanımına ek olarak Gövde rengi kapı kolları ve yan aynalar Gecikmeli sönen ön farlar Manüel 4 yönlü sürücü ve ön yolcu koltuğu Elektrikli,

Detaylı

Trend X Style Titanium

Trend X Style Titanium Trend X Style Titanium Trend X donanım seviyesine ek olarak Style donanımına ek olarak Gövde rengi kapı kolları ve yan aynalar Gecikmeli sönen ön farlar Manüel 4 yönlü sürücü ve ön yolcu koltuğu Elektrikli,

Detaylı

BMW 3 Serisi 3.16i 35.490 TL. İlan detayları. Değişensiz Orjinal Salon Paket - M Paket. Sahibinden. İlan tarihi: 11 Ekim 2015.

BMW 3 Serisi 3.16i 35.490 TL. İlan detayları. Değişensiz Orjinal Salon Paket - M Paket. Sahibinden. İlan tarihi: 11 Ekim 2015. BMW 3 Serisi 3.16i Sahibinden Değişensiz Orjinal Salon Paket - M Paket İlan no: 247469 35.490 TL İlan tarihi: 11 Ekim 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Bahçelievler, Hürriyet, Hürriyet Mah.

Detaylı

YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP

YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1560 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 75 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 185 / 1500 Maksimum hız (km/s) 162 0-100 km/s hızlanma

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NT2179 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 VSSZZZ5FZFR152817 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN 2012 EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK ŞANZIMAN Sport Sport Plus Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön

Detaylı

Konfor, ferahlık ve rahatlık

Konfor, ferahlık ve rahatlık Konfor, ferahlık ve rahatlık Pratik kapılar yana kayıp açıldığında geniş bir çalışma alanı sizi bekliyor. Geniş mesafe dolayısıyla rahat biniş-iniş ve esnek koltuk kapasitesi seçenekleri. 540mm Sınıfının

Detaylı

Nissan Qashqai Renault Grand Scenic Toyota Verso

Nissan Qashqai Renault Grand Scenic Toyota Verso Nissan Qashqai Renault Grand Scenic Toyota Verso Ford C MAX ecoboss Ford C MAX diesle tekna Markalar Privilege Premium Mitsubishi ASX 2 (Glassroof+NC) Anahtar teslim fiyatları 51.900,00 TL 51.350,00 TL

Detaylı

YENİ C4 1.4 VTi 95HP EASY M/T

YENİ C4 1.4 VTi 95HP EASY M/T YENİ C4 1.4 VTi 95HP EASY M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1397 Maksimum güç ( Hp.din/ dev.dak) 95/6000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 135/4000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4329-1789 Yükseklik - Dingil

Detaylı

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde İlan no: 234461 Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde Sahibinden COMMAND - NAVİGASYON - GERİ GÖRÜŞ - 56.000 Km 207.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Çankaya, Balgat,

Detaylı

NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP

NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1248 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak.) 75 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak.) 190 / 1750 Vites kutusu 5 ileri düz vites Uzunluk - Genişlik (mm)

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK 2012 EMİSYON SINIFI ŞANZIMAN MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK YAKIT TIPI Sport AT Sport Plus AT Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön yolcu

Detaylı

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik İlan no: 258060 Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik Sahibinden ACİL KISA BİR SÜRELİĞİNE 2014 OPEL INSİGNİA TAMAMINA KREDİ 89.900 TL İlan tarihi: 21 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model

Detaylı

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1.598 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 156 / 6.000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 240 / 1.400-4.000 Uzunluk - genişlik (mm) 4.779-1.860

Detaylı

Fiyat Listesi Ocak 17

Fiyat Listesi Ocak 17 Fiyat Listesi Ocak 17 MİNİBÜS Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren

Detaylı

Fiat Bravo 1.6 16V SX

Fiat Bravo 1.6 16V SX Fiat Bravo 1.6 16V SX İlan no: 226405 İlan detayları Sahibinden 13.500 TL 09 Nis 2015 13.500 TL 02 Mar 2015 12.000 TL Hastasına temiz kullanım İlan tarihi: 2 Mart 2015 İlan detayları İl Muğla, Bodrum,

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

Ford Focus 1.6i 100 HP Titanium A/T 4 Kapı

Ford Focus 1.6i 100 HP Titanium A/T 4 Kapı Ford Focus 1.6i 100 HP Titanium A/T 4 Kapı Sahibinden GERÇEK TİTANYUM X. İlan no: 246903 İlan detayları 43.499 TL 03 Oca 2016 43.499 TL 09 Eki 2015 43.000 TL 04 Eki 2015 43.750 TL HATASIZ.BOYASIZ.DEĞİŞ

Detaylı

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı)

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) İlan no: 189102 Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LUX VIP

Detaylı

ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA

ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA Sıradışı tasarım anlayışıyla bir moda ikonu haline gelen Nissan Micra, şehrin tüm kapılarını sizin için açmaya hazır. 100 kilometrede 4,3 litre yakıt tüketimiyle* sınıfının

Detaylı

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP EXECUTIVE BVA

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP EXECUTIVE BVA CITROËN C5 1.6 THP 156 HP EXECUTIVE BVA TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1.598 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 156 / 6.000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 240 / 1.400-4.000 Uzunluk - genişlik (mm) 4.779-1.860

Detaylı

FORD OTOSAN OTOMOBİL TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ

FORD OTOSAN OTOMOBİL TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ FORD OTOSAN OTOMOBİL TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ 6 Şubat itibariyle geçerli 2015 MY Fiyat Listesi MODELLER (TL) PEŞĐN ĐNDĐRĐMLĐ 5K 1.25i 82PS ESP 47.415 44.150 43.215 5K 1.6i 105PS PowerShift A/T ESP

Detaylı

FORD OTOSAN OTOMOBİL TAVSIYE EDILEN FİYAT LISTESI

FORD OTOSAN OTOMOBİL TAVSIYE EDILEN FİYAT LISTESI FORD OTOSAN OTOMOBİL TAVSIYE EDILEN FİYAT LISTESI 7 Kasım itibariyle geçerli 2015 MY Fiyat Listesi MODELLER T. EDĐLEN T. EDĐLEN DESTEKLĐ KREDĐLĐ ANAHTAR TESLĐM T. EDĐLEN PEŞĐN ĐNDĐRĐMLĐ ICA X X 5K 1.25i

Detaylı

MINI Cooper S 1.6 175 HP

MINI Cooper S 1.6 175 HP MINI Cooper S 1.6 175 HP Sahibinden SAHİBİNDEN HATASIZ KAZASIZ F1 SANZIMAN İlan no: 236189 57.000 TL İlan tarihi: 28 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Antalya, Konyaaltı Model yılı Ocak 2008

Detaylı

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive İlan no: 322902 Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive Sahibinden 2015 Model 1,6 JTD Distincsive, HASARSIZ Servis Bakımlı 66.000 TL İlan tarihi: 23 Eylül 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı

Detaylı

Citroen C8 2.0 HDi SX Aut.

Citroen C8 2.0 HDi SX Aut. İlan no: 320356 Citroen C8 2.0 HDi SX Aut. Sahibinden İdeal aile aracı. 7 koltuklu otomobil ruhsatli. Konforlu. 42.500 TL İlan tarihi: 27 Ağustos 2016 İlan detayları İlan detayları İl İzmir, Selçuk Model

Detaylı

Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive

Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive İlan no: 209121 Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive Sahibinden 2012 MAYIS TRAFİĞE ÇIKIŞLI RENAULT LATİTUDE 58.500 TL İlan tarihi: 12 Ekim 2014 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Beylikdüzü,

Detaylı

DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport

DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport Yakıt tüketim değerleri, ideal şartlarda ölçülmüş minimum tüketim değerleridir. Kullanım koşulları ve çevresel şartlara göre farklılık gösterebilir. DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir

Detaylı

Suzuki yeni nesil 4x4 teknolojisi Allgrip ile değişken yol koşullarına mükemmel uyum Suzuki SX4 S-Cross ta geniş motor yelpazesi

Suzuki yeni nesil 4x4 teknolojisi Allgrip ile değişken yol koşullarına mükemmel uyum Suzuki SX4 S-Cross ta geniş motor yelpazesi SUZUKI SX4 Suzuki yeni nesil 4x4 teknolojisi Allgrip ile değişken yol koşullarına mükemmel uyum Orta konsolda yer alan bir ayar düğmesiyle kolayca 4 farklı sürüş modu arasında seçim yapabilirsiniz. Allgrip

Detaylı

Fiyat Listesi Ocak 17

Fiyat Listesi Ocak 17 Fiyat Listesi Ocak 17 Transit Custom VAN Entegre dönüş sinyalli yan aynalar Paçalıklar 15 çelik jantlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı 90 ve 180 derece açılabilen arka kapılar Yol bilgisayarı Elektrikli

Detaylı

BMW 5 Serisi 5.28i Aut.

BMW 5 Serisi 5.28i Aut. BMW 5 Serisi 5.28i Aut. Sahibinden SAYILI TEMİZLİKTE M5 GÖRÜNÜM İlan no: 242778 35.500 TL İlan tarihi: 9 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Çekmeköy Model yılı Ocak 2000 Km 312.000

Detaylı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı İlan no: 309885 Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Sahibinden Ford Focus 1.6 TDCi Titanium 2015 model 19000 km de. İSTOÇ 77.500 TL İlan tarihi: 8 Ekim 2016 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium

Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium İlan no: 216074 Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium Sahibinden BUZ BEYAZ 2011 Mondeo 1.6 EcoBoost Titanium 50.000 KM 52.500 TL İlan tarihi: 3 Aralık 2014 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

Mercedes Viano 2.2 CDI V336 Ambiente Activity Orta 5+1

Mercedes Viano 2.2 CDI V336 Ambiente Activity Orta 5+1 İlan no: 218701 Mercedes Viano 2.2 CDI V336 Ambiente Activity Orta 5+1 Sahibinden Mercedes - Benz Viano 2.2 CDI Ambiente Activity Orta 2012 155.000 TL İlan tarihi: 17 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

BMW 3 Serisi 3.16i TL. İlan detayları BORUSAN ÇIKIŞLI SAHİBİNDEN TERTEMİZ BMW E90. Sahibinden. İlan tarihi: 29 Ağustos 2016.

BMW 3 Serisi 3.16i TL. İlan detayları BORUSAN ÇIKIŞLI SAHİBİNDEN TERTEMİZ BMW E90. Sahibinden. İlan tarihi: 29 Ağustos 2016. İlan no: 320596 BMW 3 Serisi 3.16i Sahibinden BORUSAN ÇIKIŞLI SAHİBİNDEN TERTEMİZ BMW E90 61.000 TL İlan tarihi: 29 Ağustos 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2007 Km Kasa tipi Vites

Detaylı

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige İlan no: 302373 Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige Sahibinden 2007 - TRIPTONIC - YENİ NESİL MOTOR 53.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Eskişehir, Odunpazarı Model

Detaylı

Opel Insignia 1.6 180 HP Edition Elegance

Opel Insignia 1.6 180 HP Edition Elegance Opel Insignia 1.6 180 HP Edition Elegance Sahibinden 35.000 km'de 2011 İlan no: 242285 İlan detayları 53.500 TL 28 Ağu 2015 53.500 TL 03 Ağu 2015 56.000 TL model Insignia 1.6T Edition Elegance İlan

Detaylı

άretici firman n φnceden belirtmeden model, teknik φzellikler, donan m ve aksesuar de iflikli i yapma hakk sakl d r. Bu dokόman n bas m ndan (Nisan 2012) sonra όzerinde de ifliklikler olmufl olabilir.

Detaylı

LandRover Freelander 2 TD4 HSE Otomatik

LandRover Freelander 2 TD4 HSE Otomatik İlan no: 322344 LandRover Freelander 2 TD4 HSE Otomatik Sahibinden SON FİYAT BORUSAN BAKIMLI GERÇEK HSE PAKET KUSURSUZ TEMİZLİK 87.500 TL İlan tarihi: 19 Eylül 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model

Detaylı

DS3 1.6 e-hdi 92 HP DStyle M/T STT

DS3 1.6 e-hdi 92 HP DStyle M/T STT S3 1.6 e-hi 92 HP Style M/T STT TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1560 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak.) 92 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak.) 230 / 1750 Uzunluk - Genişlik (mm) 3948-1715 Yükseklik -

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-DB021 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 8 VF14SRA4450085381 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON 2012 DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK 134 g/km Benzin 140PS/103kW@6000rpm 200Nm@1850rpm DONANIM Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir

Detaylı

YANA OTOMOBILIN TARIHINI YAZAN BIRKA MARKA ARAS NDA YER AL YORUZ

YANA OTOMOBILIN TARIHINI YAZAN BIRKA MARKA ARAS NDA YER AL YORUZ RENAULT FLUENCE NEDEN RENAULT? 2 2 FLUENCE AYRINTILAR RENAULT FLUENCE KUSURSUZ AYRINTILAR KONFORLU KONFORU ARTTIRAN DONANIMLAR FAYDALI Renault eco 2 2 2 ALANI 18 > 19 Önde oturan her yolcunun kendisine

Detaylı

BMW 5 Serisi 5.25xd Touring

BMW 5 Serisi 5.25xd Touring BMW 5 Serisi 5.25xd Touring Sahibinden BMW 2013 Model 525 Xdrive İlan no: 202698 225.000 TL İlan tarihi: 15 Ağustos 2014 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Gölbaşı Model yılı Ocak 2013 Km 20.000

Detaylı

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1398 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 70 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 160 / 2000 Uzunluk - Genişlik (mm) 3941-1728 Yükseklik

Detaylı

Toyota Auris 1.4 D-4D 90 HP Comfort Plus M/M Otomatik

Toyota Auris 1.4 D-4D 90 HP Comfort Plus M/M Otomatik İlan no: 236037 Toyota Auris 1.4 D-4D 90 HP Comfort Plus M/M Otomatik Sahibinden Öğretmenden Temiz, Boyasız, Değişensiz F1 Direksiyonlu Auris 53.250 TL İlan tarihi: 27 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

Mercedes Viano 2.2 CDI V534 Ambiente Activity Uzun 5+1

Mercedes Viano 2.2 CDI V534 Ambiente Activity Uzun 5+1 Mercedes Viano 2.2 CDI V534 Ambiente Activity Uzun 5+1 İlan no: 187175 İlan detayları Sahibinden 84.999 TL 25 Ağu 2014 84.999 TL 22 Ağu 2014 85.000 TL 20 Mar 2014 95.000 TL 18 Şub 2014 100.000 TL 14.844KM,DE

Detaylı

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 İlan no: 132217 Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL - ESEN TUR - 'DAN 17 KİŞİYİ VE BAGAJINI ALABİLİCEK SPRİNTER İlan tarihi: 17

Detaylı

Seat Toledo 1.6 Signo

Seat Toledo 1.6 Signo İlan no: 256337 Seat Toledo 1.6 Signo Sahibinden SEAT TOLEDO 1.6SR SİGNO OTOMATİK-LPG ORGİNAL TAKASLI 24.500 TL İlan tarihi: 1 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl Bursa, Mudanya Model yılı Ocak

Detaylı

İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN!

İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN! İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN! İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN! DFSK Mini Maxi Güçlü Motor Mini Maxi'nin DK1506 motoru, Dual VVT teknolojisi ile orta, düşük ve yüksek devirlerde mükemmel bir tork çıkışı sağlayarak güçlü

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

DS4 1.6 VTi 120HP DStyle M/T

DS4 1.6 VTi 120HP DStyle M/T DS4 1.6 VTi 120HP DStyle M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1598 Maksimum güç ( Hp.din/ dev.dak) 120/6000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 160/4250 Uzunluk - Genişlik (mm) 4275-1810 Yükseklik - Dingil

Detaylı

Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT

Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT Sahibinden Öğretmenden 1.6 toyota elegant lpg li ve otomatik İlan no: 249819 40.500 TL İlan tarihi: 7 Kasım 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Polatlı, Çarşı,

Detaylı

FORD OTOSAN OTOMOBİL TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ

FORD OTOSAN OTOMOBİL TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ FORD OTOSAN OTOMOBİL TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ 6 Şubat itibariyle geçerli 2016 MY Fiyat Listesi MODELLER Fiesta ICA X 5K 1.25i 82PS ESP 47.705 45.830 5K 1.6i 105PS PowerShift A/T ESP 55.525 53.345 5K

Detaylı

12 Güvencemiz; Kelefller A.fi. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) 417 39 15 - Fax: (212) 545 67 83 Ç N D E K L E R.

12 Güvencemiz; Kelefller A.fi. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) 417 39 15 - Fax: (212) 545 67 83 Ç N D E K L E R. Ç N D E K L E R Kelefller A.fi. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) 417 39 15 - Fax: (212) 545 67 83 Tarz yeter: Yeni Mondeo 06 Dahili no e-mail Cep no Sat fl Ticari Araç 190 mguler1@ford.com.tr

Detaylı

Toyota Yaris HP Terra Sporty M/M

Toyota Yaris HP Terra Sporty M/M İlan no: 185582 Toyota Yaris 1.33 99 HP Terra Sporty M/M Sahibinden 33.000 km'de 2010 model toyota yaris 31.000 TL İlan tarihi: 29 Ocak 2014 İlan detayları İlan detayları İl Hatay Model yılı Ocak 2010

Detaylı

C4 CACTUS 1.2 e-vti PURETECH 82 HP ETG5 S&S SHINE

C4 CACTUS 1.2 e-vti PURETECH 82 HP ETG5 S&S SHINE C4 CACTUS 1.2 e-vti PURETECH 82 HP ETG5 S&S SHINE TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç ( Hp.din/ dev.dak) 82/5750 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 116/2750 Uzunluk - Genişlik (mm) 4157-1729

Detaylı

Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP DSG Highline

Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP DSG Highline İlan no: 248341 Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP DSG Highline Sahibinden ARAÇ SIFIR AYARINDA TERTEMİZ HATASIZ BOYASIZ 25.000 KM DSG 76.750 TL İlan tarihi: 22 Ekim 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon.

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon. Unimog U 4000 Unimog U 4000 2,5 ton kategorisinde Üstün arazi kabiliyetli (4x4) taktik tekerlekli En çetin koflullarda kendini spatlam fl güvenilir teknoloji TSK ya 10.000 i aflk n Unimog U4000 teslim

Detaylı

Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Dynamic

Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Dynamic Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Dynamic Sahibinden Konfor Paketli 90 Beygir Grande Punto İlan no: 302430 27.500 TL İlan tarihi: 10 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Çorum Model yılı Ocak 2006

Detaylı

MINI Cooper S 1.6 175 HP

MINI Cooper S 1.6 175 HP MINI Cooper S 1.6 175 HP İlan no: 223097 İlan detayları Sahibinden 53.500 TL 09 Tem 2015 53.500 TL 11 Nis 2015 54.750 TL 06 Mar 2015 56.500 TL 11 Şub 2015 54.000 TL Mini Cooper S OTOMATİK.. KAZASIZ.. SAHİBİNDEN

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

Saab 9-3 Sport 1.9 TTiD Aero Otomatik

Saab 9-3 Sport 1.9 TTiD Aero Otomatik İlan no: 236141 Saab 9-3 Sport 1.9 TTiD Aero Otomatik Sahibinden Günlük : 1.500 TL Haftalık : 3.000 TL Aylık : 5.000 TL SAAB 9.3 TTİD ÇİFT TURBO 210BG ŞİRKET GENEL MÜDÜRÜ,CEO LARIN İlan tarihi: 28 Mayıs

Detaylı

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 İlan no: 189193 Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LÜX VIP ARAÇLAR İlan tarihi: 15 Mart 2014 İlan

Detaylı

Mercedes Viano 2.2 CDI V533 Trend Activity Uzun 5+1

Mercedes Viano 2.2 CDI V533 Trend Activity Uzun 5+1 İlan no: 219754 Mercedes Viano 2.2 CDI V533 Trend Activity Uzun 5+1 Sahibinden Mercedes - Benz Viano 2.2 CDI Trend Activity Uzun 2013 240.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

BMW 1 Serisi 1.16i Otomatik

BMW 1 Serisi 1.16i Otomatik İlan no: 239308 BMW 1 Serisi 1.16i Otomatik Sahibinden Dr Bayandan hasarsız Premium Sunroof Full Full Paket 4 ve 5 58.300 TL İlan tarihi: 28 Haziran 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Kadıköy,

Detaylı

Citroen C4 Coupe 2.0 VTS

Citroen C4 Coupe 2.0 VTS İlan no: 233363 Citroen C4 Coupe 2.0 VTS Sahibinden 215 hp ile MAT Yaptık Üzerine de Pro.Ses Sistemi Koyduk 32.000 TL İlan tarihi: 30 Nisan 2015 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2005 Km

Detaylı

Audi A3 1.8 TFSI TL. İlan detayları KM DE TERTEMİZ İÇ DIŞ S-LİNE STRONİC. Sahibinden AUDİ A3 CABRİO İlan tarihi: 30 Kasım 2016

Audi A3 1.8 TFSI TL. İlan detayları KM DE TERTEMİZ İÇ DIŞ S-LİNE STRONİC. Sahibinden AUDİ A3 CABRİO İlan tarihi: 30 Kasım 2016 İlan no: 331455 Audi A3 1.8 TFSI Sahibinden AUDİ A3 CABRİO 63.000 KM DE TERTEMİZ İÇ DIŞ S-LİNE STRONİC 77.000 TL İlan tarihi: 30 Kasım 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2010 Km Kasa

Detaylı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı 8400-11086 kg Beko Kazı Derinliği Uzatmalı Stik (SAE) 4281-5274 mm 432F2 Çalışma ağırlığı ve diğer özellikler makina konfigürasyonuna göre

Detaylı

Mercedes M Serisi ML 280 CDI Start Otomatik

Mercedes M Serisi ML 280 CDI Start Otomatik İlan no: 234487 Mercedes M Serisi ML 280 CDI Start Otomatik Sahibinden SERVİS BAKIMLI 100.000 KM DE ML 280 CDİ LÜKS,kapalı garaj 135.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

Fiat Linea 1.3 Multijet Active Plus

Fiat Linea 1.3 Multijet Active Plus İlan no: 222069 Fiat Linea 1.3 Multijet Active Plus Sahibinden SONAX, 501 NOKTA EKSPERTİZ, FIAT SERVİS BAKIMLI,SIFIR LASTİK 27.500 TL İlan tarihi: 23 Ocak 2015 İlan detayları İlan detayları İl Zonguldak

Detaylı

Peugeot Comfort

Peugeot Comfort İlan no: 287506 Peugeot 307 1.6 Comfort Sahibinden PEUGEOUT 307 1.6 110HP MAKYAJLI KASA, FULL, KAZASIZ, ORJİNAL 27.500 TL İlan tarihi: 27 Nisan 2016 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Pendik, Yenişehir,

Detaylı

Toyota Corolla Sedan HP Elegant Otomatik

Toyota Corolla Sedan HP Elegant Otomatik İlan no: 332326 Toyota Corolla Sedan 1.6 124 HP Elegant Otomatik Sahibinden ÖĞRETMENDEN TOYOTA COROLLA 1.6 ELEGANT- OTOMATİK 56.250 TL İlan tarihi: 8 Aralık 2016 İlan detayları İlan detayları İl Afyonkarahisar,

Detaylı

Mitsubishi L200 L 200 Çift Kabin 4x4 Intense Lux MT

Mitsubishi L200 L 200 Çift Kabin 4x4 Intense Lux MT İlan no: 192364 Mitsubishi L200 L 200 Çift Kabin 4x4 Intense Lux MT Sahibinden SİYAH İNCİ İLE GÖZLER ÜZERİNİZDE OLACAK.ÇOK TEMİZ FULL BAKIM 39.000 TL İlan tarihi: 28 Nisan 2014 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

Chrysler Sebring 2.7 LX Aut.

Chrysler Sebring 2.7 LX Aut. İlan no: 193031 Chrysler Sebring 2.7 LX Aut. Sahibinden SAHİBİNDEN EMSALSİZ HATASIZ KAZASIZ BOYASIZ 2006 LİMİTED 2.7 33.750 TL İlan tarihi: 5 Mayıs 2014 İlan detayları İlan detayları İl İzmir Model yılı

Detaylı

EKİM AYI FİYATLARI 2015 MODEL YILI TAVSİYE EDİLEN LİSTE SATIŞ FİYATI

EKİM AYI FİYATLARI 2015 MODEL YILI TAVSİYE EDİLEN LİSTE SATIŞ FİYATI EKİM AYI FİYATLARI Yeni 208 LİSTE SATIŞ OTOMATİK VİTES Benzin 208 ACCESS 1.2 PureTech 82 hp 46.950 TL 46.950 TL 43.500 TL 208 ACCESS 1.2 PureTech 82 hp ETG5 Otomatik 208 1.2 PureTech 82 hp ETG5 Otomatik

Detaylı

Volvo S D Drive

Volvo S D Drive Volvo S40 1.6 D Drive Sahibinden Acil Ev İhtiyaçından satılık Sahibinden S40 İlan no: 320376 41.500 TL İlan tarihi: 27 Ağustos 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2010 Km Kasa tipi Vites

Detaylı

Volkswagen Passat 2.0 TFSI Highline Tiptronic

Volkswagen Passat 2.0 TFSI Highline Tiptronic İlan no: 309590 Volkswagen Passat 2.0 TFSI Highline Tiptronic Sahibinden 2005 Passat Highline - Bu kadar dolusu yok... 45.000 TL İlan tarihi: 21 Ağustos 2016 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure

Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure İlan no: 214982 Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure Sahibinden SIFIR AYARINDA 508 - EN DOLUSU - HATASIZ 70.000 TL İlan tarihi: 26 Kasım 2014 İlan detayları İlan detayları İl Ankara,

Detaylı

YOLLAR SEN NEREYE GÖTÜRÜRSE

YOLLAR SEN NEREYE GÖTÜRÜRSE Eylül - Ekim 2009 Say : 29 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir YEN FORD RANGER YOLLAR SEN NEREYE GÖTÜRÜRSE Banu Kelefl Genel Yay n Yönetmeni Merhaba, 2009 y l na girdi imiz ilk andan k fl karfl

Detaylı