Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir. Kas m - Aral k 2009 Say : 30. B Z 60. YILA TAfiIDINIZ. Teflekkür ederiz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir. Kas m - Aral k 2009 Say : 30. B Z 60. YILA TAfiIDINIZ. Teflekkür ederiz"

Transkript

1 Kas m - Aral k 2009 Say : 30 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir B Z 60. YILA TAfiIDINIZ Teflekkür ederiz

2 Ç NDEK LER Banu Kelefl Genel Yay n Yönetmeni Merhaba; Y l n son say s nda yeniden beraberiz. Köklü flirketlerin pefl pefle y l dönümlerini kutlad bugünlerde Ford Otosan 50. y l n, biz de Kelefl ailesi olarak 60. y l m z kutluyoruz. Yar m as rdan fazla bir zamand r devam eden bu mücadelenin öyküsünü dergimizin bu say s nda bulacaks n z. Büyükbaba Aslan Kelefl ile tohumlar at lan, bugün köklü bir a aç haline gelmifl olan flirketleri bizlerde büyüklerimizden ö rendi imiz flekilde gelecek kuflaklara tafl yabilmek için çal fl yoruz. 60 y ll k aile öykümüzü Nuri Kelefl haz rlad, son fleklini ise Tu çe Kelefl verdi. Bu y l da, son üç y lda oldu u gibi 23 Kas m sessizce geçti. Her geçen gün daha çok yoklu unu hissetti imiz Mehmet Kelefl i do um gününde bir kez daha rahmet ve özlemle an yoruz. Sab rla, umutla, heyecanla bugünlere Kelefller A.fi. Dahili no Cep no Sat fl Ticari Araç 136 Otomobil Kamyon 189 (533) Filo 123 (533) Plaka muamele Servis Otomobil Dan flman 164 (533) Ticari Dan flman 141 (533) Kaporta - Boya (533) Kaza Dan flma - Gündüz Kaza Dan flma - Gece Servis Randevu (Dahili 174) (212) Vezne 160 Müflteri liflkileri 182 Yedek Parça Mekanik Parça Sorma 178 Kaporta Parça Sorma 155 Kelefller Sigorta Sigorta Sat fl Müflteri liflkileri (212) Fax (212) geldik. 60 y ld r güveniniz ve deste iniz ile bize cesaret verdiniz, bizi bugünlere tafl d n z. Hepinize teflekkür ediyoruz. Tarihçe sayfalar m zda nostalji konseptine uygun olarak bu kez de Ford T modeline yer verdik. Söylefli sayfalar m zda Ford Otosan Pazarlama Müdürü Serhan Tufan ile Türkiye nin otomobil pazar n ve Ford un pazar durumunu konufltuk. Ford un küçük modeli Ka ve ek donan m ile daha da cazip hale gelen Mondeo ile ilgili detaylar da bu say m zda bulabilirsiniz. Ekonomik kriz, do al afetler... K saca zor bir y l geride b rak yoruz. Sevgi, Sayg, Baflar, Sa l k, fians, fl, Güç, Huzur, Bilgi, Bar fl, Hoflgörü, Dostluk, Anlay fl, Sab r, Özgürlük, Nezaket, yilik, Güzellik, Bolluk, Bereket, Nefle Yeni y lda tüm dileklerinizin gerçekleflmesi dile i ile. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) Fax: (212) mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Kelefller A.fi. ad na Banu KELEfi Yaz flleri Müdürü (Sorumlu) ve Reklam Müdürü Volkan MARANGOZ Mali fller Seda Öter Bask Öncesi Haz rl k Osman YAVUZ y lda maden ocaklar ndan otomobil bayiliklerine Aslan Kelefl in bundan 60 y l kadar önce maden ocaklar nda bafllayan maceras zaman içerisinde otomobil sektörüne hizmet veren plazalara dönüfltü. 32 Geçmiflten zler Koç müzesi ziyaretçilerini günlük hayat n kofluflturmas ndan al p geçmifle götürmesini biliyor. 42 Ford Mondeo Ford un orta s n ftaki 28 temsilcisi etkin yol tutufl 36 dinami iyle s n f n n en be enilen otomobili. Bir asr geride b rakt Ford T-Modeli. Ford da de il. Ancak milyonlar otomobille buluflturan ilk seri üretim otomobil. Ford KA Ford un en küçü ü Ka, boyutlar na ald rmadan büyük ifller baflar yor. 06 Kapak konusu Kelefller in 60 y ll k hikayesi. 14 Söylefli Serhan Turfan 18 Modeller Bütün Ford modellerinin teknik ve donan m özellikleri 28 Test - Ford Mondeo Ek Donan mla gelen keyif 32 Tan t m - Rahmi Koç Müzesi Geçmiflten izler 36 Test - Ford Ka Bond un minik yard mc s 40 Servis K fl bak m 42 Efsane - Ford T Bir asr geride b rakt 46 Periyodik bak m Servis çizelgenizi takip edin

3 YIL DÖNÜMÜ-60. YIL 20 Nisan 1966 Arçelik Bayiler Toplant s Hilton- stanbu 60 YILDA MADEN OCAKLARINDAN OTOMOB L BAY L KLER NE Aslan Kelefl in bundan 60 y l kadar önce maden ocaklar nda bafllayan maceras zaman içerisinde otomobil sektörüne hizmet veren plazalara dönüfltü. Elden edilen bu baflar y bugün üçüncü ve dördüncü nesil el ele vererek daha da ilerilere tafl may amaçl yor

4 YIL DÖNÜMÜ-60. YIL Aslan Kelefl G enç Cumhuriyet in fakir y llar Trabzon un Arakl ilçesindeki bir da köyünden kopup gelen küçük bir çocuk Ad Aslan Kelefl. Yafl ne çal flmak için, ne de genç yaflta kaybetti- i babas n n geride b rakt annesine bakabilmek için uygun. Her fleye ra men o, iflletmesi Frans z lar n elinde olan, yerin kat be kat alt ndan ç kan kömürün ona ekmek kap s olaca ümidiyle, Zonguldak n Kozlu beldesine gelir. Baflkalar ndan buldu u kimlikle postac olarak iflbafl yapar. Yafl en sonunda tuttu u vakit, bu defa da kendi kimli iyle kömür ocaklar na haz rl k için aç - lan tafl galerilerinde çal flmaya bafllar. Zaman geldi inde, bafll k paras olan bir tarla karfl - l nda Ayfle Han m la evlenir Aslan Kelefl ve bu evlilikten de 1933 y l nda Kibar, 1936 y l nda Hasan ve 1939 y - l nda da Nuri ad n verdikleri üç tane o ullar olur. Ayfle Han m, köyde zor do a ve yaflam flartlar yla evlatlar n büyütürken, Aslan Bey ise çok çal flmas ve üstün zekas yla amirlerinin takdirini kazan r. Gurbette yaflam zor Ancak gurbette yaln z bir yaflam çekilecek gibi de- ildir y l nda, Aslan Bey o ullar ndan Nuri yi ve eflini de yan na alarak, o zaman n meflhur Tar vapuruyla Karadeniz e aç l r. Bu yolculuk tam bir hafta sürecek ve Zonguldak ta sonlanacakt r. Bugün hala Kibar, Hasan ve Nuri Kelefl in evlerinin Ayfle Kelefl bulundu u Kasaptarla - Kozlu da, hazineye ait bir arsa üzerinde tek gözlü bir gecekonduya tafl n rlar y - l nda Münevver, 1945 te Emin, 1946 y l nda ise Zübeyde aileye kat l r y l geldi inde, Aslan Bey in emekleri sonunda fark edilir. Zonguldak milletvekili olan Sabri Koçer in deste iyle kesenecilik ve flef yard mc l na getirilir. Art k her türlü yetkisi ve sorumlulu u ona ait olan bir ekibin bafl ndad r. Verilen hedefleri aflt kça hem maddi hem de manevi aç dan rahatlar. Art k ailenin bir araya gelme vakti gelmifltir. Köyde babaannelerinin yan nda kalan Kibar ve Hasan n da dönüflüyle 8 kiflilik bu aile, tek gözlü gecekondular na bir oda, bir de mutfak ekleyerek yeni bir düzene geçifl yaparlar, Aslan Bey kimi zaman 24 saat ocak bafl nda çal flarak, Ayfle Han m da evde dört ine inden geçimlerini sa layarak, yaflam savafl verirler. Ancak Aslan Kelefl in daha büyük hedefleri vard r. Kendi yaflad zorluklar çocuklar na yaflatmayacakt r; onlar ticari bir hayat n içinde meslek sahibi olarak görmeyi arzu etmektedir. Ticarete at lan ilk ad m Bu düflünceyle, takvimler 1949 u gösterirken kuflaklar sürecek ticari hayat n ilk ad m bir manav dükkan yla at l r. En büyük evlat, Kibar Kelefl, geç yaflta bafllad - okulunu 4. s n fta b rakarak iflin bafl na geçer. Bu konudaki en büyük deste ini baba dostu Tahsin Kayhan dan al r Kibar Kelefl servis arabas ile. Manav ortakl k sa sürerek 1950 de bozulur, ancak ticari hayata at lma düflüncesi cazibesini kaybetmez. 10 metrekarelik bir dükkanla tekrar ticaret hayat na bafllan r, bu dükkanda tuhafiyeden bakkall a, ufak tefek her türlü fley sat lmaktad r, bu defa askere giden Kibar Kelefl in yerine, ikinci kardefl Hasan Kelefl iflin bafl na geçer. Y l 1954 tür. Ancak aksilikler üst üste gelmektedir y l nda Zonguldak tarihinin en büyük sel felaketini yaflar ve küçük dükkandaki her fley sele kurban gider. Selle gelen y k m ve yeni bir bafllang ç Yap lacak tek bir fley vard r, yola bafltan bafllamak. Kibar ve Hasan Kelefl ortakl, dördüncü kardefl Emin in bünyeye dahil olmas yla geliflir ve büyür. Aile içinde kendi kufla n n ve do du u köyün ilk lise ve üniversite mezunu olan ve meslek hayat na mezun oldu u lisede biyoloji ö retmeni olarak bafllayan Nuri Kelefl de 1973 te onlara kat larak, ticari gelene i sürdürür. Küçük dükkandaki yiyecek maddelerinin yerini tuhafiye, manifatura, dikifl makinesi ve radyo gibi emtialar al r. Sat fl yap lan ürünlerin niteli i ve çeflitlili i de- ifltikçe, o 10 metrekareye s lmaz olunur ve bugün de hala Bosch ve Singer ürünlerini satan yeni bir dükkana geçilir y l nda konfeksiyon, 1965 y l nda Mutfakgaz tüp ve mobilya, 1970 y l nda Java motosiklet, 1976 y l nda BMC ticaret hayatlar na girer, ilk bayilikler olan AEG, Arçelik, Philips ve Mutfakgaz dan çok iyi sat fllar yap l r. Büyüme h z kesmeden devam eder y llar aras nda beyaz ve kahverengi eflyan n yan s ra markal ürünler, hal, mobilya ve di er ev eflyalar da art k Zonguldak ta Kelefller den sat n al n r olmufltur. Babalar n n 33 y ll k hayali art k gerçekleflmifltir. Bu dönem ayr - ca Kibar Kelefl in üç o lunun stanbul da yüksek ö renime bafllad y llard r. Koç grubu ile tan flma Koç grubuyla ilk tan flma ise bu tüccar aile için bir mihenk tafl olacakt r. Bu ticari ad m, 1963 y l yla Arçelik bayili iyle, daha sonra Beko, Uniroyal ve Tofafl ile gerçekleflir. Bir bayi toplant s ndan sonra Kibar Kelefl yan nda getirdi i foto raf o ullar na gösterdi inde, beraber poz verdi i sima y llar sonra hala haf zalar nda yer edecektir, bu kifli Vehbi Koç tur. O tarihte bütün ülkeye örnek olan bu büyük ifladam n n etkisi de büyüktür, en basit anekdotlarla zihinlerde yer eder, elektrik dü melerini söndürerek nas l tasarruf etti ini o tarihlerde Ahmet Kelefl, ilk kez babas Kibar Kelefl in a z ndan dinler. Art k s ra üçüncü kuflaktad r. Ahmet Kelefl, okumaya geldi i stanbul da eczac l k e itimini sürdürürken, bir yandan da Zonguldak tan yönlendirilen dayan kl tüketim maddelerini, binek araçlar n n pazarlamas n yapmaktad r. Bayra babas ndan devralan Ahmet Kelefl, 1980 de stanbul, Sirkeci de küçük bir dükkanla ifle bafllar. Kelefl

5 YIL DÖNÜMÜ-60. YIL Eylül 1971 Kelefller ma aza aç l fl 1983 Ahmet Kelefl Sirkeci deki dükkanda ler Motorlu Araçlar A.fi kurulur de Nasoto Ford ticari araçlar bayili i al n r. Bu s rada Karadeniz Ere li sinde ise Petrol Ofisi bayili i al n r y l nda Karadeniz Ere li si Tofafl ana bayili i de bünyeye kat l r ve Keleflsan A.fi kurulur y l nda Zonguldak Kozlu Nasoto Ford otomobil bayili i al n r, 1990 y l nda bu bayilik yerini Tofafl ana bayili ine b rak r. Ayn y l, Zonguldak Kozlu beldesinde ise Petrol Ofisi bayili i al nm flt r.1995 y l nda ise sigorta sektörüne de ilk ad m at l r. Kelefller sigorta flirketi kurulur. Bu dönemde aile flirketlerinde bir ilk daha yaflan r. O güne kadar k z çocuklar n n flirketlerde yer almas düflünülmezken ça a ve de iflen koflullara ayak uyduran aile büyükleri bu konudaki tutumlar n da de ifltirirler. Harçl n ç kar rs n diyerek flirketin idaresi Banu Kelefl e verilir. Krizle gelen bölünme 1994 y l nda yaflanan kriz iyi yönetilmedi i için bu durum Karadeniz Ere li sindeki flirketleri derinden etkiler. Büyümenin beraberinde getirdi i a rl klar, yönetimsel yanl fll klar nedeniyle bölünme karar al n r ve bu süreçle beraber flirketler üç bölünme yaflar y l nda Karadeniz Ere li Petrol Ofisi bayili i ile ilk bölünme gerçekleflir, 1998 y l nda ikinci bölünme ise Emin Kelefl le yaflan r. Zonguldak Kozlu Petrol Ofisi bayili i aile ortakl ndan ayr l r. Bu bölünmeden Kibar Kelefl ve Kozlu ilk Ford bayili i sonra ticari hayat na Total akaryak t bayili i ve ifl makineleriyle devam eder. stanbul aya nda ise 1989 y l nda Mehmet Kelefl, doktorluk mesle ini b rakarak Sirkeci de a abeyi ile çal flmaya bafllar y l nda yeni Ford Escort otomobillerinin imalat yla birlikte Kelefller Motorlu Araçlar A.fi, Sirkeci deki yerinden Demirkap ya ve Topçular a geçmifltir, Ahmet Kelefl Demirkap da Ford bayili ini üstlenirken, Topçularda Isuzu bayili ini Mehmet Kelefl yürütmektedir. Ancak entegre bir tesisisin eksikli i hissedilmektedir. Ford Otosan, bayisinden bir büyüme hedefi beklemekte, Servis hizmetleri olmadan bu gerçekleflememektedir. Dönemin Zonguldak Valisi Galip Dekirel aç l fl esnas nda

6 YIL DÖNÜMÜ-60. YIL Kibar, Hasan ve Ahmet Kelefl plazan n temel atma töreninde. Hasan Kelefl, Kibar Kelefl, Nuri Kelefl ve Emin Kelefl Plazan n d fl cephe kaplamas yap l yor. Büyük at l m ve plaza dönemi Ve böylece 1997 y l nda Bayrampafla Kelefller Ford Plaza n n temeli at l r. Sadece iki sene içerisinde Kelefller Motorlu Araçlar A.fi, sat fl ve sat fl sonras hizmetleriyle tam kadro faaliyete geçer y l nda o zaman ki ad ile fiark sigorta acenteli i ile Kelefller stanbul Sigorta Arac l k Hizmetleri LTD flirketi kurulur y l na gelindi inde aile flirketleri radikal bir at l mla, hem gelecek kuflaklar, hem de co rafi zorunluluklar ve sorumluluklar göz önüne al narak bölünme karar n al r. fiirketlerin kurucusu ve fahri baflkan Kibar Kelefl olmak üzere, Ahmet ve Mehmet Kelefl, stanbul Kelefller Ford bayili i aya n devral rken, di er taraftan amcalar Hasan Kelefl ve Nuri Kelefl kardefller de çocuklar yla beraber Zonguldak taki Fiat bayisi Keleflsan A.fi. yi devral rlar. Bugün itibariyle Fiat ana bayi Keleflsan A.fi; Zonguldak, Kdz. Ere li, Bart n, Karabük ve Kastamonu da flubeleriyle daha da geniflleyerek yoluna devam etmektedir. Ayr ca Bosch, Singer ve Sony yetkili sat c s olan Kelefller Ev Aletleri A.fi ve Allianz ve Axa sigorta acentelerini bünyesinde bulunduran Kelefller Sigorta Arac l k Hizmetleri Ltd flirketleri de bu gurupta yer almaktad r. Büyük kay p Kuruldu u günden itibaren büyük baflar lara imza atan Kelefller Motorlu Araçlar A.fi., 2006 y l nda Ford Otosan bayili inde 25. senesini doldurmufltur. O sene talya n n Roma flehrinde düzenlenen Ford Otosan Bayiler Toplant s na eflleriyle birlikte kat lan Ahmet Kelefl ve Mehmet Kelefl e, 25.y l plaketi takdim edildi. Ödül töreninin ard ndan geçirdikleri trafik kazas sonucunda Ahmet Kelefl, efli Canan Kelefl ve Mehmet Kelefl ailemizde telafisi mümkün olmayan bir boflluk b rakarak aram zdan ayr ld lar. Ancak arkalar nda b rakt klar miras, baflar larla dolu bir ticari hayattan çok daha önemli bir mirast r. Çal flma disiplinleri, ileri görüfllülükleri, kanaatkarl klar ve ilkeleri, arkalar nda sa lam bir flirket kültürü oluflturmay baflarm fl; dürüst ve do ru yaflama flekilleri çevrelerine, her fleyden çok de er verdikleri ailelerine ve çocuklar na ömürleri boyunca örnek oluflturacak bir meflale olmufltur. Bundan sonraki kuflaklar n, arkalar na bakt klar zaman çetin bir yolla örülmüfl, ancak çal flmaktan y lmam fl bir aile geçmiflleri var. Gelece e bakt m z zaman bize fl k sa layan iflte bu elden ele geçen güçlü meflale Bizi her zaman bir ad m ileriye götürmesini ve daha nice y llar ayn dürüstlük, baflar ve ilkelerle aflmay umut ediyoruz. Siz de erli dostlar m z, müflterilerimiz, ifl ortaklar m z, deste inizle, güveninizle bizi 60.y la tafl d n z. Hepinize Kelefl ailesi olarak TEfiEKKÜR EDER Z!

7 MODELLER KA Titanium ABS Sürücü Ve Yolcu Hava Yast klar Aktif Gergili Emniyet Kemerleri Derinlik Ayarl Elektrikli Direksiyon Elektrikli Ön Camlar Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Manuel Klima Direksiyondan Kumandal Radyo/Cd ve Mp3 Çalar Aux Girifli Yol Bilgisayar Ön Sis Farlar 15 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Trend ABS+EBD Sürücü Ve Yolcu Hava Yast klar Yan Hava Yast klar Manuel Klima Elektrikli Otomatik Aç lan Ön Ve Arka Camlar Elektrikli, Is tmal Ve Sinyalli Yan Aynalar Direksiyondan Kumandal Radyo/CD Çalar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Yol Bilgisayar Titanium Trend Özelliklerine lave Olarak 16 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Elektrikli klim Kontrollü Çift Bölgeli Klima Ön Sis Farlar Sony MP3 Çalar So utuculu Torpido Gözü FOCUS 4 KAPI Otomatik Yanan Farlar Ya mur Sensörü H z Sabitleme Sistemi Deri Direksiyon Simidi Alarm Yan Hava Perdeleri Otomatik Kararan Dikiz Aynas Titanium X Titanium Özelliklerine lave Olarak Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Ka 1.2i 1242 cc 69 HP, 5500 d/d 102 Nm, 3000 d/d 13,1 sn 5,1 lt/100 km Elektrikli Aç l r Tavan Parçal Deri Döfleme Sürüfle Duyarl Ön Farlar Arka Park Sensörü FIESTA Trend ABS+EBD FOCUS 5 KAPI Sürücü Ve Yolcu Hava Yast klar Manuel Klima Elektrikli Ön Camlar Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Yükseklik Ve Derinlik Ayarl Elektrikli Direksiyon Yol Bilgisayar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Direksiyondan Kumandal Radyo/CD/MP3 Çalar Titanium Trend Özelliklerine lave Olarak Yan Hava Yast klar 15 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Ön Sis Farlar Elektrikli klim Kontrollü Klima Deri Kapl Direksiyon Simidi Elektrikli Arka Camlar Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Fiesta 1.25i 1242 cc 82 HP, 5800 d/d 114 Nm, 4200 d/d 13,3 sn 5,7 lt/100 km Fiesta 1.4i (otm) 1388 cc 96 HP, 5750 d/d 128 Nm,4200 d/d 12,2 sn (13,9 sn) 5,7 lt/100 km (6,5 lt/100 km) Fiesta 1.4 TDCi 1398 cc 68 HP,4000 d/d 160 Nm, 1750 d/d 14,9 sn 4,2 lt/100 km Fiesta 1.6 TDCi 1560 cc 90 HP, 4000 d/d 204 Nm, 1750 d/d 11,9 sn 4,2 lt/100 km Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Focus 1.6i (otom.) 1596 cc 100 PS, 6000 d/d 150 Nm, 4000 d/d 13.7 sn 7.7 lt/100 km Focus 1.6 Ti-VCT 1596 cc 115 PS, 6000 d/d 155 Nm, 4150 d/d 10.9 sn 6.6 lt/100 km Focus 1.6 TDCi 1560 cc 109 PS, 4000 d/d 240 Nm, 1750 d/d 11.0 sn 4.5 lt/100 km *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir

8 MODELLER FUSION Comfort ABS+EBD MONDEO Trend ABS+EBD+EBA ESP+TCS Sürücü Ve Yolcu Hava Yast klar Yan Hava Yast klar Sürücü Diz Hava Yast Elektrikli klim Kontrollü Çift Bölgeli Klima 16 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Ön Sis Farlar Radyo/CD Çalar Sürücü Ve Yolcu Hava Yast klar Ön Ve Arka Yan Hava Perdeleri Elektrikli Otomatik Aç lan Ön Ve Arka Camlar Manuel Klima Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Elektrikli Ön Camlar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Deri Direksiyon Simidi Direksiyondan Kumandal Radyo/CD Çalar Ford Kolay Yak t Sistemi Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Titanium Trend Özelliklerine lave Olarak Hidrolik Direksiyon Mavi Renkli Camlar Sony MP3 Çalar H z Sabitleme Sistemi Ford Convers Renkli Gösterge Tampon Ve Kap larda Nikelaj Kaplamalar Alarm Otomatik Yanan Farlar Ya mur Sensörü Otomatik Kararan Dikiz Aynas Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Fusion 1.4 TDCi 1399 cc 68 PS, 4000 d/d 160 Nm, 2000 d/d 15.6 sn 4.4 lt/100 km Fusion 1.6i otom cc 100 PS, 6000 d/d 146 Nm, 4000 d/d 12.1 sn 7.6 lt/100 km *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir. C-MAX Trend (Sadece Benzinli) ABS+EBD Sürücü Ve Yolcu Hava Yast klar Yan Hava Yast klar Manuel Klima Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Elektrikli Otomatik Aç lan Ön Ve Arka Camlar 16 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Direksiyondan Kumandal Radyo/CD Çalar EBA (Acil Durum Fren Deste i) Titanium (Sadece Dizelde) Trend özelliklerine ilave olarak Yan Hava Perdeleri Elektrikli klim Kontrollü Çift Bölgeli Klima Sony MP3 Çalar 17 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Ön Sis Farlar Otomatik Yanan Farlar Ya mur Sensörü Titanium X Titanium özelliklerine ilave olarak Panoramik Cam Tavan Xenon Farlar Parçal Deri Döfleme Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Mondeo 1.6 TiVCT 1596 cc 125 PS, 6300 d/d 160 Nm, 4100 d/d 12.3 sn 7.4 lt/100 km Mondeo 2.0 TDCi (otom.) 1997 cc 140 PS, 4000 d/d 320 Nm, 1750 d/d 10.2 sn 7.1 lt/100 km Mondeo 2.0 TDCi (man.) 1997 cc 140 PS, 4000 d/d 320 Nm, 1750 d/d 9.5 sn 5.9 lt/100 km *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir. KUGA Titanium ABS+EBD+EBA ESP+TCS Sürücü Ve Yolcu Hava Yast klar Yan Hava Yast klar Ön Ve Arka Yan Hava Perdeleri Sürücü Diz Hava Yast Elektrikli klim Kontrollü Çift Bölgeli Klima 17 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Sony MP3 Çalar Elektrikli Otomatik Aç lan Ön Ve Arka Camlar Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Deri Direksiyon Simidi Otomatik Yanan Farlar Ya mur Sensörü Alarm H z Sabitleme Sistemi Otomatik Kararan Dikiz Aynas Dört Tekerlekten Çekifl Sistemi Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) C-Max 1.6 TDCi 1560 cc 109 PS, 4000 d/d 240 Nm, 1750 d/d 11.3 sn 4.9 lt/100 km C-MAX 1.6L Ti-VCT 1596 cc 115 PS, 6000 d/d 155 Nm, 4000 d/d 11,9 sn 6,7 lt/100 km Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Kuga 1997 cc 136 PS, 4000 d/d 320 Nm, 2000 d/d 10,7 Sn 6.4 lt/100 km 20-21

9 MODELLER S-MAX Titanium ABS+EBD+EBA ESP+TCS Sürücü Ve Yolcu Hava Yast klar Yan Hava Yast klar Elektrikli klim Kontrollü Çift Bölgeli Klima 17 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Sony MP3 Çalar CONNECT COMBI Standart (75/90 PS) Sürücü Hava Yast ABS+EBD Otomatik Ön Camlar Radyo/CD Çalar Delüx (75/90 PS) Standart Özelliklerine lave Olarak Yolcu Hava Yast Ön Sis Farlar Yolcu Bölümü Sol Sürgülü Kap Ön Ve Arka Yan Hava Perdeleri Elektrikli Otomatik Aç lan Ön Ve 15 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Sürücü Diz Hava Yast Arka Camlar Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Alarm Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Kol Dayama Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Klima Bel Destegi Deri Direksiyon Simidi 4 Tekerlekten Disk Frenler Tavan Esya Rafi Otomatik Yanan Farlar Ya mur Sensörü Alarm GLX Plus (110 PS) Delüx Özelliklerine lave Olarak Park Sensörü H z Sabitleme Sistemi Bluetooth Otomatik Kararan Dikiz Aynas Yan Hava Yast klar ESP+HRA.TCS Ya mur Sensörü Otomatik Yanan Ön Farlar Is tmal Ön Cam Is tmal Silecek Suyu Karartilmis Arka Camlar Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) S-MAX 2.0 TDCi (Man.) 1997 cc 140 PS, 4000 d/d 320 Nm, 1750 d/d 11,6 sn 7,3 lt/100 km S-MAX 2.0 TDCi (Otom.) 1997 cc 140 PS, 4000 d/d 320 Nm, 1750 d/d 11,6 sn 7,2 lt/100 km RANGER Standart ABS+EBD 2 Hava Yast Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Is tmal Elektrikli Yan Aynalar Klima Otomatik 4 Cam CD/MP3 Çalar XLT Standarda lave Olarak 16 inç Alafl ml Jantlar Ön Sis Farlar Yan Barlar Arka Spor Barlar Deri Direksiyon Simidi Yük Bölümü Kaplamas Is tmal sürücü ve yolcu koltu u Wildtrak (4x4) XLT ye lave Olarak Krom yan aynalar, kap kollar ve arka tutamak Deri Döfleme Multimetre (Pusula, Yükseklik ve S cakl k Ölçer) Park Sensörü Karart lm fl arka camlar 6 l CD/MP3 Çalar 18 inç Wildtrak tasar ml jantlar Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi Hacim stihap hacmi güç Tork km/s (ortalama) haddi Kombi K210S TDdi 1753 cc 75 PS, 4000 d/d 175 Nm, 1800 d/d 18.5 sn 6.3 lt/100 km 1.2 m kg Kombi K210S TDCi 1753 cc 90 PS, 4000 d/d 220 Nm, 1700 d/d 15.2 sn 6.4 lt/100 km 1.2 m kg Kombi K210S TDCi 1753 cc 110 PS, 3750 d/d 280 Nm, 1700 d/d 12.5 sn 6.0 lt/100 km 1.2 m kg CONNECT VAN Standart (75/90 PS) Sürücü Hava Yast ABS+EBD Otomatik Ön Camlar Radyo/CD Çalar Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Merkezi Kilit 4 Tekerlekten Disk Frenler Model Silindir Maksimum Maksimum Yak t tüketimi stihap hacmi güç Tork (ortalama) haddi Ranger 4x2 Çift Kabin 2499 cc 143 HP, 3500 d/d 330 Nm, 1800 d/d 8.5 lt/100 km (10.4 lt/100 km) 1110 kg Ranger 4x4 Çift Kabin 2499 cc 143 HP, 3500 d/d 330 Nm, 1800 d/d 8.9 lt/100 km (10.4 lt/100 km) 1175 kg Ranger 4x4 Çift Kabin 2953 cc 156 HP, 3200 d/d 380 Nm, 1800 d/d 9.2 lt/100 km (10.2 lt/100 km) 1175 kg Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi Hacmi stihap hacmi güç Tork km/s (ortalama) haddi Transit Connect Van T220S - TDdi 1753 cc 75 PS, 4000 d/d 175 Nm, 1800 d/d 18.5 sn 6.3 lt/100 km 2.8 m kg Transit Connect Van T230L - TDCi 1753 cc 90 PS, 4000 d/d 220 Nm, 1700 d/d 15.2 sn 6.4 lt/100 km 3.7 m kgg *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir

10 MODELLER TRANSIT VAN 300 S TRANSIT M N BÜS 350 L (13+1) TRANSIT KAMYONET 330S 330 S 430 ED (16+1) 350M 350 L 350E 350 ED Standart Sürücü Hava Yast ABS+EBD Otomatik Ön Camlar Radyo/CD Çalar Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit 4 Tekerlekten Disk Frenler PANEL VAN / M N BUS Model Silindir Maks. Maks. stihap Hacmi hacmi güç Tork haddi 300 SF 2200 cc 140 PS 350 Nm 1366 kg 6,5 m S 2402 cc 100 PS 245 Nm 1140 kg 6,0 m S 2402 cc 100 PS 245 Nm 1410 kg 7,5 m L 2402 cc 140 PS 285 Nm 1521 kg 10,0 m E/ED 3198 cc 200 PS 470 Nm 1220 kg 14,3 m 3 KAMYONET Model Silindir Maksimum Maksimum stihap Kasa hacmi güç Tork haddi ebad 330 S 2402 cc 100 PS 245 Nm 1385 kg 2,15 x 2,80 m 350 M 2402 cc 140 PS 285 Nm 1520 kg 2,15 x 3,15 m 350 E 3198 cc 200 PS 470 Nm 1636 kg 2,15 x 4,00 m 24-25

11 MODELLER CARGO FT CARGO Standart özellikler: ABS+ASR Yüksekli i ve e imi ayarlanabilen direksiyon Elektrikli camlar Elektrikli ve s tmal aynalar Far yükseklik ayar Webasto Çift Yatak 520 litre Yak t Deposu Uzaktan kumandal merkezi kilit Is tmal floför koltu u Yol bilgi ekran Dingil kald rma mekanizmas Radyo CD Çalar Standart özellikler: ABS+ASR Yüksekli i ve e imi ayarlanabilen direksiyon Elektrikli camlar Elektrikli ve s tmal aynalar Far yükseklik ayar Webasto Çift yatak 520 litre yak t deposu Uzaktan kumandal merkezi kilit Is tmal floför koltu u Yol bilgi ekran Dingil kald rma mekanizmas Radyo CD çalar Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo cc 240 HP, 2400 d/d 840 Nm, d/d 7280 kg kg Cargo 2535 FT 8974 cc 350 HP, 2200 d/d 1400 Nm, 1400 / d/d 8750 kg kg Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo cc 300 HP, 2400 d/d 1100 Nm, d/d 8650 kg kg Cargo cc 350 HP, 2200 d/d 1400 Nm, d/d 9250 kg kg CARGO 2524 DS DS CARGO 1835 Standart özellikler: ABS+ASR Yüksekli i ve e imi ayarlanabilen direksiyon Elektrikli camlar Elektrikli ve s tmal aynalar Far yükseklik ayar Tek yatak 315 litre yak t deposu Uzaktan kumandal merkezi kilit Is tmal floför koltu u Yol bilgi ekran Dingil kald rma mekanizmas Radyo CD çalar Standart özellikler: ABS+ASR Elektromanyetik retarder Yüksekli i ve e imi ayarlanabilen direksiyon Elektrikli camlar Elektrikli ve s tmal aynalar Far yükseklik ayar Webasto çift yatak 520 litre yak t deposu Uzaktan kumandal merkezi klit Is tmal floför koltu u Yol bilgi ekran Radyo cd çalar Kabin arkas nda çal flma lambas Arka aks haval süspansiyon Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo 2524 DS 7330 cc 240 HP, 2400 d/d 840 Nm, d/d 7130 kg kg Cargo 2530 DS 7330 cc 300 HP, 2400 d/d 1100 Nm, d/d 7200 kg kg Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo cc 350 PS, 2200 d/d 1400 Nm, d/d 7200 kg kg 26-27

12 TEST - FORD MONDEO SELECTIVE EK DONANIMLA GELEN KEY F Ford un orta s n ftaki temsilcisi etkin yol tutufl dinamikleriyle ve konforlu yap s yla bu s n f n be enilen otomobillerinden biri. Yeni donan m paketiyle artt r lan konfor ekipmanlar yla konfor seviyesi daha da gelifltirilmifl durumda

13 TEST - FORD MONDEO SELECTIVE H er kullan c n n hayali de il midir, zengin donan ml bir otomobile sahip olmak. Araç al rken "O da olsun, bu da olsun " demiyor muyuz? Hatta zengin donan ml araçlar de il mi, ikinci elde daha çabuk sat lan ve tercih önceli ine sahip olan? Bu ana fikirden yola ç km fl olacak ki, Ford donan m konusunda rakiplerine göre zay f kalmaya bafllayan ora s n f temsilcisi Mondeo yu yeni bir donan m paketi ile süsleme yoluna gitti. Böylece var olan Trend ve Titanium donan mlar na bir de Selective ad nda üçüncü bir donan m paketi ilave oldu. Daha zengin donan m Yaklafl k 5 metre boyu ile genifl bir iç mekan sunan ve Kinetik Tasar m felsefesinin uyguland ilk model olan Ford Mondeo, Selective isimli yeni donan m paketiyle birlikte yaflam daha da konforlu k lmay amaçlayan bir dizi konfor ekipmanlar na daha kavufltu. Bunlar aras nda en önemli olanlardan biri standart olarak sunulan Alcantara deri döfleme. Kullananlar bilir, Alcantara n n vermifl oldu u his ve keyif bir baflkad r. Ancak yine kullananlar bilir; k fl n ayaz nda bu döflemeye temas etmek hiç de e lenceli olmuyor. Bu gerçe in bilincinde olan Ford, Selective donan m paketi kapsam nda sürücü ve ön yolcu koltuklar na befl kademeli birer s t c yerlefltirmeyi ihmal etmemifl. Birkaç saniye içerisinde s cac k oluyor koltuk böylece. Dahas sürücü haf zal elektrikli koltuklar n keyfine varabiliyor. Yine k fl aylar nda sürücünün hayat n kolaylaflt rmak ad na sunulan ön cam s t c s da bence amac na uygun bir ekipman. Hepsi bu kadar de il elbette. Daha önce sadece elektrik kumandal olan yan aynalar Selective isimli donan mda yerini otomatik kapanan elektrikli kumandaya b rak yor. Böylece kumandayla kap lar kilitlendi inde aynalar otomatik olarak kapan yor ve aç ld nda aynalar otomatik olarak aç l yor. Özellikle dar park alanlar nda aynalar koruma ad na iyi bir özellik. Sürücü isterse kap panelinde yer alan dü me ile aynalar manuel olarak da kapatabiliyor. Bu kadarla da kalm yor. Selective donan m tercih edecek olan sürücü çift bölgeli kliman n ayr cal n yaflarken arka koltuk yolcular na ise arka havaland rma zgaralar yla ek bir konfor sunuluyor. Üstelik Selective donan ml Mondeo yu tercih eden kullan c sunroof için ek bir ücret ödemiyor, çünkü sunroof da standart olarak sunuluyor. Yolculuklar daha keyifli hale getirme görevini ise 6 l CD de ifltirici ve 8 hoparlöre sahip Sony marka müzik sistemine verilmifl. Sürüfl güvenli ini ise Bluetooth özelli i sa l yor. Güzel bir teklif Gelelim bütün bu sunulan donan mlar n bedeline. Bugün kendine Titanium donan ml Ford Mondeo 2.0 TDCi A/T alacak olan müflteri 78 bin 215 TL lik kampanyal anahtar teslim fiyat yla karfl lafl r. Oysa ayn motor ve flanz mana sahip Mondeo Selective için talep edilen ücret 85 bin 830 TL. Yani yaklafl k 7 bin lira farkla bir dizi ek donan ma sahip olmak olas. Hiç de fena bir teklif de il bence Genifl iç mekan, devasa bagaj ve konforlu süspansiyonuyla be eni toplayan Mondeo yeni ekip manlar yla daha da konforlu

14 TANITIM / RAHM KOÇ MÜZES Rahmi M. Koç Müzesi Türkiye'de ulafl m, endüstri ve iletiflim tarihine adanm fl ilk önemli müze olma özelli ini tafl yor. stanbul Haliç k y s nda yer alan müze ziyaretçilerini günlük hayat n kofluflturmas ndan al p geçmifle götürmesini biliyor. GEÇM fiten ZLER 28-29

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say : 55 Mart 2011 Renault LATITUDE Renault Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Guillaume Sicard: Öncelikli Hedefimiz Ticari Performans ve Sat fllar Art rmak

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

Bakanl tafl mac lar finanse ediyor

Bakanl tafl mac lar finanse ediyor UD-1 08/08/2009 21:01 Page 1 sayfa 1 Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nde son düzenlemeler Ulaflt rma Bakanl Kara Ulaflt rmas Genel Müdürlü ü taraf ndan 8 A ustos Cumartesi günü yay nlanan 25 nolu genelge

Detaylı

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Bir HMF Makina dergisidir. > Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Ç NDEK LER BAfiYAZI HABERLER Yeni servislerimizle

Detaylı

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti EK M 2007 SAYI: 05 Formula 1 TM rüzgar gibi geçti Bridgestone un tek lastik sa lay c s oldu u Formula 1 TM Dünya fiampiyonas 'nda sezonun 12. yar fl Ferrari pilotu Brezilyal Felipe Massa n n birincili

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

SAYI BAHAR 2008 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit yılını kutluyor

SAYI BAHAR 2008 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit yılını kutluyor KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 05 BAHAR 2008 Kale Kilit yılını kutluyor SADIK ÖZGÜR\ SUNUfi 55. kurulufl y l m z... Yar m as rdan daha önce bafllad m giriflimin bugün 55. y l n kutluyor

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8.

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8. ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon....4 Bir As rl k Ömürden Kalan ve As rlara Yay lan Düflünce Miras Sektörel Vizyon.... 1.. 2.. Türk nsan n n Beklentisinin Karfl l Hangi Sektörde se, Vehbi Koç, Oradad

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

Araflt rma. Raporlar. MÜSTAK L SANAY C ve fiadamlari DERNE OTOMOT V 2009 SEKTÖR RAPORU. Haz rlayan Salih Sami ATILGAN

Araflt rma. Raporlar. MÜSTAK L SANAY C ve fiadamlari DERNE OTOMOT V 2009 SEKTÖR RAPORU. Haz rlayan Salih Sami ATILGAN Araflt rma Raporlar MÜSTAK L SANAY C ve fiadamlari DERNE OTOMOT V 2009 SEKTÖR RAPORU Haz rlayan Salih Sami ATILGAN 62 2009 OTOMOT V SEKTÖR RAPORU Haz rlayan Salih Sami ATILGAN Bu raporun bas m na katk

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR.

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR. LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG EK M / KASIM 2008 SAYI: 01 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir > SAVUNMA > B L fi M > TELEKOMÜN KASYON > MED KAL >4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ

VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO. 3 2007 VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ HAS BETON ÇAMURDA EN Y S VOLVO NUN NfiAAT KAMYONU GAMI DAHA GEN fi VE HER ZAMANK NDEN DAHA Y TAfiIMACILI IN P R TÜRKSPED 40

Detaylı

IKITEKER. bu say da. Motoshow. Motosiklet. 30 Mart -2 Nisan Dünya Ticaret Merkezi. 23-26 Mart Lütfü K rdar Kongre ve Sergi Saray

IKITEKER. bu say da. Motoshow. Motosiklet. 30 Mart -2 Nisan Dünya Ticaret Merkezi. 23-26 Mart Lütfü K rdar Kongre ve Sergi Saray IKITEKER ikiteker.org motosiklet e-dergi para ile satilmaz PERIYODIK YaYInLaNIr OCAK 2006 SaYI 25 bu say da > Yeniler lker Ery lmaz > Kawasaki Z750 Bülent Berksan > Honda CRF450X Oray Orkun Cellek > BMW

Detaylı

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 Su so utma ürünleri enerji maliyetlerini düflürüyor Özellikle yaz n so utma yap lan alanlarda büyük miktarlarda s cak su ihtiyac n karfl lamak ve hidrolik tesisatlarda

Detaylı

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Teknolojiyi yak ndan de il, ileriden takip ediyoruz Teknolojiyi, bilginin sanayideki ifllemlerde sistematik olarak uygulamaya al nmas ve

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

CONTAINER. 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k R CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2014 Say : 3 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k ÖNSÖZ 3 Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan

Detaylı

Summary. Küresel Trendler ve Beklentiler 4-15 MERHABA. V ZYON Sa l k sektöründe yal t m. GRUPTAN HABERLER ODE Bayileri ST. Petersburg da bulufltu

Summary. Küresel Trendler ve Beklentiler 4-15 MERHABA. V ZYON Sa l k sektöründe yal t m. GRUPTAN HABERLER ODE Bayileri ST. Petersburg da bulufltu SAYI: 31 HAZ RAN 06 20 y ll k deneyim 5 modern üretim tesisi 30 bin m2 kapal, 120 bin m2 aç k alan 200 bin m3 stok kapasitesine sahip lojistik merkezi 25 ülkeye ihracat 140 bayi ve uzman personelimizle

Detaylı

21 Aral k 2001 Cuma günü 450 üst düzey yöneticimizin kat l m yla gerçeklefltirilen

21 Aral k 2001 Cuma günü 450 üst düzey yöneticimizin kat l m yla gerçeklefltirilen ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 2002 de Daha Güçlü Bir Koç Toplulu u K Politikalar na Yön Verme Projesi nde Uygulama Bafllad letiflim...14 E-Arfliv Projesi Sektörel Vizyon...20 TNT Lojistik ve

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

IKITEKER. i k i t e k e r. o r g motosiklet e-zine para ile satilmaz ayda BIR YaYInLaNIr SUBAT 2004 SaYI 14. Kapak Foto raf www.advrider.

IKITEKER. i k i t e k e r. o r g motosiklet e-zine para ile satilmaz ayda BIR YaYInLaNIr SUBAT 2004 SaYI 14. Kapak Foto raf www.advrider. IKITEKER i k i t e k e r. o r g motosiklet e-zine para ile satilmaz ayda BIR YaYInLaNIr SUBAT 2004 SaYI 14 bu say da > Berlin Motor Günleri Sinan Özgen > 17 soruda siz ve... lker Ery lmaz > Motorlar m

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Kiremit ve Çat Dünyas

Kiremit ve Çat Dünyas 26 HAZ RAN 2007 SAYI Kiremit ve Çat Dünyas K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. K l ço lu her zaman çevreyle dost... Distribütör NURETT N BALCI Haber ERE L DE FEST VALDEY Z Çat Sohbetleri Mimar HAL T HALAÇ

Detaylı