ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 Oto Elektrik Malzemeleri Satın Alınacaktır. ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 103 KALEM OTO ELEKTRĠK MALZEMELERĠ alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliģkin ayrıntılı bilgiler aģağıda yer almaktadır. Ġhale Kayıt No : 2009/ Ġdarenin a ) Adresi : 222 SOKAK NO:500 GEDĠZ- BUCA/ ĠZMĠR b ) Telefon - Faks Numarası : c ) Elektronik Posta Adresi : ç) Ġhale dokümanının görülebileceği : internet adresi (varsa) 2. Ġhale konusu malın a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ġhale konusu iģin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiģtir. b ) Teslim Yeri(leri) : Malzemeler, ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nün 222 Sok. No:500 Gediz-Buca/ĠZMĠR adresinde bulunan Makine ve Malzeme Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Gediz Merkez Ambarı na teslim edilecektir. c ) Teslim Tarihi : ĠĢin süresi, sözleģmeye müteakip 90(Doksan) takvim günüdür. 3. Ġhalenin a ) Yapılacağı Yer : ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b ) Tarihi - Saati : :30 4. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; Gerçek kiģi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin de bulunduğu yılda alınmıģ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kiģi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin de bulunduğu yılda alınmıģ, tüzel kiģiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiģi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiģi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiģiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiģiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kiģiliğin noter tasdikli imza sirküleri, ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, Ġhale konusu alımın/iģin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kiģi tarafından iģ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiģiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müģavir ya da serbest mali müģavir veya noterden alınan belge 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliģkin belgeler ve bu belgelerin taģıması gereken kriterler ĠĢ deneyim belgeleri: Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son beģ yıl de kesin kabul iģlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iģ deneyimi gösteren belgeler,teklif edilen bedelin % 25oranında, ihale konusu iģ veya benzer iģlere ait tek sözleģmeye iliģkin iģ deneyim gösteren belgeler ibraz edilecektir Standart a iliģkin belgeler Ġsteklilerce teklif edilecek ürüne ait, TSEK Belgesi veya TSE Uygunluk Belgesi veya CE Belgesi veya o ürüne ait Türkiye de geçerli sayılabilecek Ģekilde ulusal satndart belgelendirme kuruluģlarından oany verilmiģ uluslararası standartlardaki kalite uygunluk belgesini teklif ile birlikte vereceklerdir. Orjinal yedek parça teklif eden isteklinin, araç üreticisi tarafından yetkilendirilmiģ yedek parça satıcısı olduğuna iliģkin belge sunması halinde o yedek parça kalemi istenen kalite belgesini vermesine gerek bulunmamamaktadır Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman, Ġstekliler teklif edecekleri malzemelerin, markalarını menģeilerini (Üretildiği ülke), katalog numaralarını, teslimattaki orjinal ambalaj Ģekillerini tekliflerinde belirteceklerdir. Orjinal malzeme muadil olarak isteklilerce teklif edilen ürünler, sadece dıģ ölçü olarak değil üretimde kullanılan

2 malzeme, malzemeye uygulanan özel iģlemlerle ürüne kazandırılan özellikler yönünden ve montaj sonrası ürünün beklenen nitelikte çalıģabilmesi, kullanım ömrü açısından da orjinal parçaya eģdeğer nitelikte olması gerekmektedir. Teknik Ģartnamede yer alan ve isteklilerce cevaplandırılması gereken maddelere ait cevaplar ve açıklamalar eksiksiz olarak teklif ile birlikte verilecektir. Teknik Ģartname maddelerine cevap verilmemesi veya eksik cevaplandırılması halinde istekli teklifi değerlendirme dıģı bırakılacaktır Bu ihalede benzer iģ olarak kabul edilecek iģler: Bu ihalede, her türlü otomotiv yedek parçası üretim veya satıģı benzer iģ olrak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması 7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karģılığı aynı adresten satın alınabilir Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı 222 Sok. No:500 Kat:1 Gediz-Buca /ĠZMĠR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. Ġstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleģme imzalanacaktır.bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Ek: SIRA NO MALZEME ADI TEKNĠK ÖZELLĠK KULLANIM YERĠ MĠKTAR BĠRĠM 1 Kalorifer u 2 Devir Saati 3 4 Stop, Kırmızı Silecek Kolu 24 V. (Ġnce mil, Çap: 6 mm.) veya Sanos- Mercedes ve Ġkarus otobüsler ( ) /002/001 veya 1 (Alt direnç plaketi ile birlikte komple) (02 MFU ) veya 5 Florosan Ampul 8 W Boy:29 cm. 6 Far Ampulü 24 V., H-7, 70 W. 7 Voltaj Koruyucu 8 Silecek Süpürgesi Kontak Anahtarı Far Parklı, Otomatik Yağ Ġkmal u Far, Mercekli otobüsler 1 70 cm. (2 adet= 1 takımdır) Silecek süpürge bağlantılı Sanos otobüsler 100 Takım olacak. (28 V.) 3 B SB veya 100 cm. ( ) veya 0345 Mercedes ve tüm BMC otobüsler otobüsler Belde otobüsler 4000 Adet 2000 Adet 3 M veya TM 30 araçlar 58 RS M - (1 KO ) veya (Pompa) 24 V. DC 108 W. 4,5 A. (53RS200504) veya 58 RS M - 1BL veya otobüsler Model 260 CB BMC Belde 2004 Model BMC ve Körüklü otobüsler 13 Alternatör Rotoru 24 V., 140 A. 9P Model BMC Belde 7 Adet

3 6332-A1432 veya otobüsler 14 Yağ MuĢürü (0,7 bar) BMC otobüsler 15 Far Sağ 16 Far Sol 17 u () (Ampul yeri tırnaklı) 1992 model Ģahin, doğan tipi (Ampul yeri tırnaklı) 1992 model Ģahin, doğan tipi 24 V. P / N P P veya 18 Dipsiz Ampul 24V. 1.2W (Duylu ) 19 Gösterge Saatleri Sayaç Yatağı Sanos otobüsler Sanos otobüsler 2004 Model Euro 3 lu 260 CB Belde 5000 Adet (A ) veya kombi çerçeve iskeleti 20 Korna 24V. 335 Hz. (Kalın Ses) Otobüsler 21 Silecek Mili (Yatakları ile birlikte) 2 adet: 1 takımdır. Sanos otobüsler 22 Silecek Süpürgesi 70 cm., (civatalı) Otobüsler 500 Adet 23 Far Anahtarı 3 B veya 24 Ön 58 RS E veya Belde otobüsler 260 CB BMC Belde otobüsler 25 Sürgülü Ampul 24 V. 2-3W Tırnaklı tip Otobüsler 3000 Adet Alternatör ve Devirdaim Triger KayıĢı Kapı Anahtarı Açma 8 PK No: veya (Sembollü) 3 B veya Spiral Kağıtlı (Ġç kısmı jelatinli) iç çap: Alüminyum 70mm. Hortum Geri Vites Yakıt ve Yağ Göstergesi 31 Alternatör Statörü Ön Lamba Camı Sarı (Beyaz) 02 MPU veya /0001 veya 24V. 140 A. (9 P ) veya 106X160 mm. delik ekseni arası: 93 mm. 6 HP lik (Kömürleri ve çıkıģ Kömür Kapağı terminalleri ile birlikte 34 Vebesto u A veya /8 Dirsek Hız Ayarı (6mm. hortum bağlantılı, metal gövdeli, el ayarlı) Arka 03 MFU veya Sarı 37 Sis E veya Fren MüĢürü Arka Lamba Ön Çamurluk veya Sağ-Sol (Sarı) 03 MFU veya 2004 Model 260 CB BMC Belde otobüsler Belde otobüsler 2 1 otobüslerdeki ön 150 Metre kaloriferler 2003 Model BMC Belde otobüsler Sanos ve V T Mercedes otobüsler 500 Adet Otobüsler Otobüs kapı pistonları 2000 Adet otobüsler otobüsler Sanos ve V-6 302T Mercedes otobüsler otobüsler 500 Adet 1

4 42 Sağ Far 43 Sol Far 44 Role 45 Silecek Süpürgesi 81 cm. 46 Mazot Depo (Lamba ikazlı) ġamandırası 47 Sol Far 48 Hararet MüĢürü A veya A veya 2x10A., 24V veya B veya (303 Mercedes tipi) 1992 Model V T Mercedes 5 (303 Mercedes tipi) 1992 Model V T Mercedes Model BMC Belde otobüsler 2003 Model BMC Belde otobüsler Adet Adet 500 Adet 3W. 6/24V. 120 derece (103+3 derece) A veya 49 Stop Otomatiği 12V. ( ) veya Elektronik Kilometre Saati Mazot Depo ġamandırası 53 RS veya 7 K veya (Rekor ağızları havģalı olacak) Ġtfaiye ye ait F serisi Amerikan Ford kamyonlar Model Euro 3 lu 260 CB 7 BMC Belde ve Sanos araçlar Belde otobüsler 52 Far Camı Sağ (R) 123 Kasa Mercedes Tipi Sanos otobüsler 53 Far Camı Sol (L) 123 Kasa Mercedes Tipi Sanos otobüsler 54 Kömürü 55 Kilometre MüĢürü BSX 36-24V. ( ) veya (4 adet: 1 takım) 6 Otobüsler 50 Takım HP veya Sanos otobüsler 7 56 Yağ Saati 24 V. Tüm otobüsler 57 Elektronik FlaĢör 58 ġartelli Anahtarı 59 Kömürü 60 Oto Kablosu (ġase Kablolu, göz lamba uçlu) 12 V. Kontak A veya Tüm hizmet araçları otobüsler (Uzunluk: 32mm. En:9,5mm. 24 V. Cummins Euro 3 Yükseklik:21,5mm. Yandan lu Belde otobüsler 50 Takım bağlantılı) 1 takım: 4 adettir veya Tesisat 2,5mm. (Muhtelif renklerde) Otobüsler 1000 Metre 61 Silecek Kolu Sağ 3 A veya 62 Silecek Kolu Sol 3 A veya Stop (Sarı-Kırmızı-Beyaz) () Burcu Mercedes V-6 ve hizmet araçları 1 (DiĢli taraf bilezik burç) Ġç çap:40mm., DıĢ çap:48mm., Tüm otobüsler Boy:10,5mm. Grafikli ALFK 2 Tip veya Semt Lamba Floresan Ampulü 72cm. 16/25W. 300 Adet Belde otobüsler 66 Stop Otomatiği 28V. (873754) veya Volvo jenaratörler 1 67 Devir Saati 24V devir (DıĢ 2003 Model BMC Belde

5 68 Dipsiz Ampul 24V. 2-3W. 69 Floresan Ampul 70 Stop Lamba Camı Yan Dörtlü Anahtarı Alternatör Diyot Grubu Silecek (Sol) Oto Kablosu Boynuz Burcu (Sarı) çap:86mm. - Ġç çap:80mm.) 3 B otobüsler veya 36W. Boy:97cm. ( ön semt levhası ) (Sarı - Beyaz - Kırmızı) U 0029CKB veya SĠnyal 3 B veya 24 V. Kolu 53 RS veya Sanos ve Belde otobüsler 0345 Solo Mercedes otobüsler V T Mercedes ve hizmet araçları 2000 Adet 0345 Mercedes ve 2 otobüsler Model BMC Belde otobüsler 1600 Daf Kamyonlardaki Bosch alternatör Model BMC Belde Otobüsler Tesisat 1mm. (muhtelif renklerde) Tüm Araçlar Ġçin 1000 Metre (Kırmızı) Balık Tip (Grafikli) 3 adet: 1 takımdır. Sanos otobüsler ve Hizmet Araçları Ġçin Belde Otobüsler ve ĠĢ Makinaları Ġçin 50 Takım 6 HP. (Ġç çap:22mm., DıĢ Çap:28mm., En:11,5mm.) Otobüsler 300 Adet Burcu, Arka Grafikli olacak ALFGB tip ġarj Kömürü Alternatör Kömürü Dinamo 81 Floresan Ampul Otomatiği Yan Arka Arka DiĢlisi Alternatör Konjektörü En:5,3mm., Boy:9,7mm. Uzunluk: 24mm. BX V., 120A. Uzun Tip. ( ) veya 30W.,90cm. (yan semt levha lambası) 24V (3 kulaklıklı) 9 P veya (03 MFU ) veya Tepe Tepe (Kırmızı) (02 MFU ) veya (Sarı) (03MFU ) veya 9 diģ. (yeni model, tam freze) Kömür Kapağı Döküm Tip (Kömürü ile birlikte) 89 Silecek Ana Kol (50 cm.) 90 Geri Vites Lamba Camı Cummins Euro 3 motorlu 2004 Model Belde Sanos ve 0345 Mercedes Otobüsler 0345 Solo ve Körüklü Mercedes Otobüsler 100 Takım 300 Takım 2003 Model BMC Belde Otobüsler ve ĠĢ Makinalarındaki Delco Tip u Otobüsler Otobüsler Otobüsler 1988 Model 302 Mercedes Otobüsler ve Daf Kamyonlar (Vakumlu, kömür yuvası ve Nissan lu Levent kömürü ile birlikte komple) Araçlar 12V. Beyaz 02 YFB veya TM 30 Leyland ve Hizmet Araçları 302 Mercedes Otobüsler Belde Otobüsler

6 91 Arka Sarı 02 MFU veya Lamba Camı 92 Stop Lamba Camı 93 Yastığı Kırmızı 02 YFK veya (24V.) 9 P MT-42 veya 94 Kilometre Saati A veya 95 Kilometre Saati veya Alternatör () (28V 15/100A) veya u A M009T83671 () veya Stop Sağ - A veya () Stop Sol - A veya () Ġz (Led li) E veya Cam Silecek A veya Kolu - Sol Cam Silecek A veya Kolu - Sağ 103 Bıçak Sigorta 2003 Belde Otobüsler 2003 Belde Otobüsler 2003 Belde Otobüsler 0345 Mercedes Otobüsler 0345 Mercedes Körüklü Körüklü Araçlar Körüklü Araçlar Körüklü Araçlar Körüklü Araçlar 1500 Adet Körüklü Araçlar Körüklü Araçlar Körüklü Araçlar (5 A - 7,5 A - 10 A - 15 A - 20 BMC,, A - 25 Amper) (Her gruptan Körüklü ve Hizmet Araçları Adet 5000 adet)

10 EYLÜL 2009 Sayı 1428

10 EYLÜL 2009 Sayı 1428 10 EYLÜL 2009 Sayı 1428 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/73921 4 X 4 Turbo Dizel Kar Paletli Ambulans Satın Alınacaktır... 5 2. 2009/128538

Detaylı

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR YURTKUR İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU İZMİR

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/126646 Akaryakıt Satın Alınacaktır... 5 2. 2009/129579 Akaryakıt Satın Alınacaktır...

Detaylı

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK İŞLERİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ

Detaylı

11 EYLÜL 2009 Sayı 1429

11 EYLÜL 2009 Sayı 1429 11 EYLÜL 2009 Sayı 1429 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 6 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 6 1. 2009/122524 Akaryakıt Pompası ve Yeraltı Akaryakıt Tankı Satın Alınacaktır... 6

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ÇAMAŞIRLARIN YIKANMASI, KURUTULMASI, ÜTÜLENMESİ, ONARILMASI VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1 (BİR) YIL SÜRE İLE ÇAMAŞIRLARIN

Detaylı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu) Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Detaylı

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 İÇİNDEKİLER A- 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İLANLAR... 7 1. İHALE ÖN İLANLARI... 7 1.1.... 7 2. İHALE İLANLARI... 7 2.1.... 7 S.NO İHALE KAYIT NO İŞİN ADI SAYFA 1. 2015/68765

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06100 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası

Detaylı

1 ADET ARAZÖZ DAR ALAN YANGIN MÜDAHALE ARACI 100,- TL / VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73. demetsenemcam@tulomsas.com.

1 ADET ARAZÖZ DAR ALAN YANGIN MÜDAHALE ARACI 100,- TL / VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73. demetsenemcam@tulomsas.com. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

Toplam 3 adet, teknik Ģartname ve eki liste ile mimari projede belirtilmiģtir.

Toplam 3 adet, teknik Ģartname ve eki liste ile mimari projede belirtilmiģtir. AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN Sümer Holding A.ġ Emek Lojmanlarına 3 adet (G-1, G-2, G-3 Blok) Sabit Çelik Konstrüksiyon, Z iniģli tip kafes montaj yangın merdiveni yapım ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname

Detaylı

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Mart 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Mart 2013 69471265-305-2409

Detaylı

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1- Ġdareye iliģkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Türkiye

Detaylı

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1 - Ġdareye iliģkin bilgiler

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 170 İşçi ile 01/08/2014-31/12/2015 tarihleri arası Genel Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının hizmet ve alan çalışmalarında kullanılmak üzere 02/01/2014

Detaylı

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal 4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Temizlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 19 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Kanalizasyon-Yağmursuyu İnşaatı Yaptırılacaktır İhale Tarihi 14.02.2011 10:00 İhale Metni KANALİZASYON-YAĞMURSUYU

Detaylı

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN 5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü 5.000 Litre Kurşunsuz Benzin ve 8.000 Litre Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin f bendine

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

İzmir İş Şehri. İhale Şehri. İzmir Kurum. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi

İzmir İş Şehri. İhale Şehri. İzmir Kurum. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi İhale Şehri İzmir İş Şehri İzmir Kurum İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi Uygulama Projesi Hazırlanması Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 28.03.2013 15:00 İhale

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SHIPYARD FAMAGUSTA LTD. Rekabet Gücünün Artırılması programı kapsamında sağlanan mali destek ile Liman içi Gazimağusa Tersanesi P.K. 6 Mağusa / K.K.T.C.

Detaylı